ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. m ai departe). In comparaţie cu limba romînă. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. vor servi ca norme de orientare generală. S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. 1 2 13 . trema). O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. ţ. pe care le dăm aici. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. V. în afară de literele alfabetului francez. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. utilizează şi unele simboluri speciale. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. Acolo unde a fost posibil. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. ş. pe lîngă literele alfabetului latin. î. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v.

la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin. femeie. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I. e mut care: a) nu se rosteşte. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin .Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. 14 . de obicei. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi. z. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general.

în general cînd este urmat de două consoane. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. (v. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. m1. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. hot. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. r3. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. 15 . d. a vocalelor a. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. m ai departe). iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane.b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. n 2. urm înd după o vocală.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). i. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. o. k. o nazalizează pe aceasta. /. l. p. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît.

o. în general. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. mai departe). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . ca un t romînesc (se transcrie prin i). i. 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. de obicei. de obicei. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. şi p. w se pronunţă. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v.

fie sunete inexistente în lim ba romînă. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2.—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. Se disting două feluri de h: 1 . h aspirat. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. h mut. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă.

în numele proprii străine. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. în unele cuvinte sau nume proprii străine. sunetele ce. oe. oeu. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. ace­ laşi sunet. inexistent în limba romînă. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au.Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. ue redau toate. în scris. n i el = miel).

Com binaţiile de litere an. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. sunete inexistente în limba romînă. aim. în general. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. em. em. grupurile de vocale eu. im . vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . e deschis [e]. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. om. Limba franceză are patru vocale nazale. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. ain. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. en. en. ein. ain. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. Vocale nazale Vocalele nazale. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. en. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. on etc. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. un. nu reproduc. am. im. yn. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. in. cu deosebirea că este închis.

ennemi [enmi] (duş­ man). oe etc. lundi [lôedi] (luni). inerte [inert] (inert). citindu-se il: mille [mil] (o mie). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. enfant [ăia] (copil) etc. de consoana dublată m sau n. Semivocala w este redată în scris prin ou. ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Se transcrie prin [/]. il. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. Cînd sînt urmate de o vocală sau. fin [vi] (vin).: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. y. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. 1. [so ] (sunet:). cu care formează împreună un diftong). oi. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. cu uncie excepţii. bonbon [bobo] (bomboană). Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. grupul ill nu are valoarea lui yod. am i [ami] (prieten). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. ville [vil] (oraş) etc. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). 20 . Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. In scris se redă prin i.

gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. Accentelc au uneori rol fonetic.De asemenea. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. rolul lor fiind pur etimologic. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Astfel. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. alteori au rol pur ortografic. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă.

Accentul cir­ cumflex are. etc. Observaţie. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. în prim ul rînd. grafic. Accentul se menţine. 1 2 22 . e. o. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. efficace [efikas] (eficace). cu lim ba romînă poate fi. In al doilea rînd. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. De exemplu: gust — goût [gu] . are în limba franceză un rol cu totul diferit. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. th> gri: déchet [de/e] (deşeu). în astfel de cazuri. înaintea grupurilor ch. dessin [dese] (desen). rol etimologic. deşi este. castel — château [/ato]. uneori. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. ph . u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. régner [repe] (a domni). éclairer [eklere] (a lum ina). 3. de asemenea. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. déjà.s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex.) Accentul se păstrează însă. i. la rubrica Observaţie. téléphone [telefon] (telefon). 2. là. baston — bâton [bato] . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav.Observaţie. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. compararea. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. exact 1 [egzakt] (exact.

i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. în gene­ ral. sûr [syr] (sigur). respectiv. accentul circumflex indică. côte [kot] (coastă). acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. care se aş-ază deasupra vocalelor e. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. de obicei. Pe lîngă rolul fonetic. unui a închis şi. Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). e. se pot elida vocalele a. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol).— aşezat deasupra vocalei e dă.

fiind mut. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. cuvintele nu se folosesc izolat. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). De exemplu.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. Spre deosebire de limba romînă. 24 . în cuvîntul petit. acest -t se pronunţă: petit^homme2. în limba franceză accentul tonic este fix. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. în general. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. în cursul legăturii. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. -t final nu se pronunţă de obicei. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. faţă de celelalte. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. mai apăsat. Şi cum. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme.

Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. — îu general. — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. e -f 2 cons. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). Există unele legături interzise.ydià] student. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 . bun In cele mai multe cazuri. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet.

(r. z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons.

vocală iii il (final) y 4 . oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f.vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i.vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .

u sc 4* e. cinéma [fas. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat . i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. o. sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . y ç 4* a.(intervocalic) c + e. i.

PARTEA .

.

un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre. une porte Voici une porte. une chaise C’est une chaise. 31 . une table Voilà une table.

stylo Voici un stylo. un crayon Voilà un cravon. . 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table.un livre Voici un livre.

stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. fille — grupul ill redă sunetul yod. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. bine determinat. 33 . chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. Partea intro•ductivă). Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. une [yn] une porte [yn port]. Genul neutru nu există. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. lampe. în general. une chambre (feminin). se referă. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt.

Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. Ia tă un scaun. Iată o lampă. un creion. o lam pă. Iată o lampă pe o masă. Iată un portret. un stilou. Iată o uşă şi o fereastră. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. . E X E R C IŢ II I. Iată un stilou şi un creion pe o carte. o carte.Observaţie. o masă. H. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. o cameră. un scaun.

c’est_. C’est l ’armoire. Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui.§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau. 35 .une armoire.

36 Voilà un chien.Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. C ’est^un chat. . Voici un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour.

i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre. 37 . Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.

sous. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului... le chat-. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă. ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii].) [larbr] pom ul.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est.? (Est-ce. la chambre [la^/âbr]. Observaţie. ouvrez.. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v._. fermez — -z final nu se pronunţă. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. o ù — grupul ou se citeşte u.?) este le lit [la.. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m . Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. bureau — grupul eau redă sunetul o. ouvres.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător... unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 .

un pom. prepoziţiile sînt. o m u l. dulapul. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. cîinele. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. Unde este pisica? Pisica este în grădină. mea. Deschideţi uşa. în dulapul mare).determinant (pe masa. Quest-ce que c'est? . de obicei. Eu des­ chid uşa. în limba franceză. închideţi fereastra. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. i n .. fereastra. II. Eu închid fereastra. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. pisica.u n fotoliu. o grădină.

III Voici un livre. f. Voici unwliomme et une femme. Voici 'des maisons. 'IEEQD n u n ® a x m D . Voici des livres. 40 . 1 im m J L : in r o D # Voici une maison.■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque. L ’homme et la femme sont dans la chambre.

V« \ .v'. Voici des^enfants.enfants? Les_enfants sont dans le jardin. S w ÆvîW'V .)[làfô]. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m.Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue.copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 . Où sont les_.

un chat. le chien. . Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . un crayon.. maison C ’e st. I I. F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v. un portrait. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t.arm oire C ’est...’est . o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie... de obi­ cei. la chaise. lit C’e s t.. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. l ’enfant.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. un livre. stylo C ’e st. pluralul substantivelor se formează. le fau­ te u il. le magasin. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ ... Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]. la plural... prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului.. garçon C. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. bibliothèque .

vous^êtes petits. La jaquette est large. Nous sommes petits.§ iv Le garçon est petit. Le livre est rouge. La montre est ronde. Le mouchoir est bleu. La fillette est petite. Le veston est large. 43 . La blouse est bleue. Le pantalon La jupe est court. Elles sontwamies. Oui. La serviette est rouge. Je suis grand. Le béret est rond. Ils sont^amis. est courte.

Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 .j [il] elle (f. -e [ami] prieten. -e [rô. -e [bl0 ] albastru. -e fpti. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). Partea introductivă). -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu. r5d] rotund. gràd] mare petit. -à le béret flamber s] basca rond.a il (m. -e U'iî. -e [kur. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. ptit] mic.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.VOCABULAR grand. în lim ba franceză. kurt] scurt.) [il] elles (/. sacoul large ilürg] larg.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -ă le veston [lawvsst3] vestonul.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu.

lampe.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. E i sînt prieteni. Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). ils sont. Les chaises sont (gris). La maison est (grand) Les lampes sont (rond). jardin. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. E u sînt mare. de obicei. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Vestonul este scurt. Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. Voi sînteţi prieteni. ca şi la substantive. enfant. montre. Cartea este albastră. II. Fusta este scurtă. Bluza este roşie. chambre. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. bleus — bleues etc. chien. dans. Observaţie. III. 45 . 1. Les rues sont (large). Servieta este albastră. Traduceţi în Hm.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Pluralul adjectivelor se formează. grand. Noi sîntem pe stradă. Cărţile sînt pe masă. Les fauteuils sont (bleu).ba franceză: Ea este mică.

Les passants admirent les v itri­ nes. Ils^entrent danswun cinéma. des^einployés. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Des^ouvriers. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets.§ V Voici un boulevard de Bucarest. ICINEMA 46 . Leswautos circulent à grande vitesse. Ils regardent les objets. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. au théâtre ou au cinéma.

eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. Observaţie 1. două genuri.) [lelev] elevul.) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m. /.) [letydja] studentul l ’élève (m. traversent.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin). Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. aşa cum s-a arătat mai înainte. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 .VOCABULAR de [do] d in. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin). ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent. regardent. în general. de la.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. Ele formează.

l ’homme. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. E i merg la teatru.Pluralul substantivelor terminate în -s. étudiant. l ’élève. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. II. traversent. les garçons. bureau. -x. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. . une rue. I II . -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. une. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant. -x. Iată nişte stu­ denţi. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. -z Substantivele care se termină la singular în -s. Iată nişte muncitori. regardent. Trecătorii admiră magazinele.

Jean a trois pommes. Dans la chambre il y a deux lits. 49 . vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs. La maison a cinq fenêtres.? VI Sur la table il y a «n cendrier.

. Dans le paquet il y a huit cigarettes. Voilà sept allumettes.La robe a six boutons. La maison a dix^étages. Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). paquet . La serviette est grande et large. -e [nwar] negru.1 final nu se pronunţă. une gomme. Dans la serviette il y a un stylo. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. Il offre des cigarettes à Paul.) [leta3 ] etajul n o i r . Paul a une boîte d ’allumet­ tes. m ut. Il y a sept allumettes dans la boîte. Il y a dix cigarettes dans le paquet. une {/. deux cra­ yons. trois cahiers et cinq livres. nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/. une règle. si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . 1. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). une (feminin). Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. 2.Georges a une serviette noire.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie.

Tu as sept blouses. armoire. 52 . Dans la cour il y a six arbres. I l y a dix hommes dans le jardin. = I l y a cinq arbres dans la cour. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. Bans la bibliothèque il y a dix livres. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. Pronunţaţi corect. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. boîte I I. Voici cinq cigarettes. J ’ai cinq crayons.5] ele au pentru a nu Notă. La numeralele cinq şi h u it. La numeralele sept şi n eu f. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. il s51. Voici une boîle d ’allumettes. [syrwlawta b lwilwja wyn^. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô].làp] E X E R C IŢ II I. mouchoir. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . Dans la chambre il y a trois lits. conroana finală se pronunţă.3. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. . Pe masă se află o lam pà. L ’immeuble a neuf étages.

IV. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Casa are zece etaje. Ia tă o scrumiera. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. în pachet sînt opt ţigări. Noi avem patru stilouri. Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate.I II . Camera are două uşi şi trei ferestre. Ea are o servietă neagră. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Iată nişte nasturi.

Nicolas et Hélène aiment le raisin. Michel compte les^étages de la maison voisine. Tu aimes les poires et les pommes.Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. La maison de Michel a deux portes et trois^étages. Elle a quinze étages. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. . Vous„aimez les fruits.

Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. Notă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. 2 . beaucoup. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.-ă PRON U N Ţ ARE fruit. 1 . 55 . Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter. a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin.-e fvwazs. vwazin] a-i plăcea. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie.

Mie îm i plac strugurii. 17.. 13. . 16. 56 .. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. 2. a II-a . 8 . Lor le plac florile. 18.. 10. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Ion şi Gheorghe numără casele. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . L u i Nicolae îi plac m u lt merele. la radicalul verbului.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. IH . Voi p riv iţi flu tu rii. Noi numărăm arborii. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. compt j-er etc. a III. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I. 15. 19.a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. II.[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. M ihai priveşte un portret.6 . Observaţie. 20.

'-------Le béret est blanc. 57 . Le béret est rouge. La cravate est rose. La cravate est blanche. Le béret est brun. J Le béret est gris. Le béret est noir. Le béret est jaune. /i Le béret est rose.§ v in LES COULEURS Le béret est vert. La cravate est rouge. Le béret est bleu. La cravate est noire. La cravate est jaune. La cravate est brune. La cravate est grise. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ .

-ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. -e [gri. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. A lain. -e [vsr. maman? demande A lain. mais aussi des souliers marron. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. papa? Pourquoi portes-tu. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. vêtement.griz] cenuşiu. Quelle couleur préférez-vous. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. Jacqueline. unde este mută. -ă jaune [3 0 n] galben. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. E t toi. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. bla/] alb. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. Je porte des souliers noirs. cenuşie. Parce que j ’aime le rouge. J ’aime surtout le blanc et le jaune. Les garçons parlent. 58 . Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. -e [diferă] diferit. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. blanche [blâ.

De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. 2.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. La persoana a III. care nu şe traduce. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que.a singular. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. 1. la verbele din grupa I. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv. iar în scris prin semnul întrebării. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. La forma interogativă. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. între verb şi pronume se pune lin iuţă.

fem.. dar îm i plac şi merele. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a.. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Ils aiment les papillons. 60 . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Vous êtes à la maison.. Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. E lle préfère les pommes. I l a des souliers marron.. îm i plac strugurii. I I I . O .? (ce . ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?.Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I .Precedată de pronumele interogativ que. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'. Maria are o servietă verde. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que.?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase.

) [lasiet] fariuria . Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.IV.

E i nu sînt acasă. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. IU ne sont pas à la maison. La guerre détruit les villeswet les villages. Noi nu dorim război. les maisons. les musées. Les_.ouvriers. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. Nous ne désirons pas la guerre. leswusines. Prima se aşază înaintea verbului. les„écoles. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. iar a doua după verb.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort. les monuments. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. 62 . ) [lekol] şcoala l ’usine (/. Non.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l.

guerre. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. cigarette. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. E i sînt ţăran i. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. sauvegarder. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. Observaţie. hu it. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. il ne regarde pas etc. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. II. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. Ils regardent la vitrine. 2. 63 . I II . fruit. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. 3. Pierre. E l este m uncitor. ruiner. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. 1. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. Tu aimes les fruits. i . la ville.Verbele avoir. élève. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas.

C’estwune petite voisine de douze ans. . il a dix ans. Dans ce magasin. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. Un^enfant regarde les vitrines. que je rencontre souvent. mon petit. C’est^un magasin universel. deswappareiis ménagers etc. C’est Paul. Ces deux_. Elle s’appelle Pauline. Cetwenfant admire les jouets. de laine.enfants entrent dans le magasin. voisin._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. de soie. des chaussures. des confections.

) [laparej] aparatul ménager. -elle[ yniversel] universal.VOCABULAR universel. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). este c'est un étudiant. (El) nu este un elev. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie. Galicism ul c’est. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève. Kste un mare magazin. -ă. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. un student. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . cet [sa. peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). -(ère ţmenaje] casnic.

. Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r .. contempler. în acest maga­ zin se găsesc rochii. .. garçon. . cravate şi jucării.. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise. . Se vorbeşte franţuzeşte. am i.. O n porte des cravates grises. IV . Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii. O n n ’entre pas par la fenêtre. Je désire travailler. Doresc să lucrez. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. „cineva“ : On parle français. după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. Aceste maga­ zine sînt m ari. soie. .. étudiant. Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . armoire. în lim ba franceză... souvent. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: .. II. H I. . Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler. Ils désirent déjeuner. . . . C itiţi următoarele cuvinte. voisin. După pronumele on.. cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect. Este un tîn ăr muncitor... fauteuil. care îi priveşte profesorul. immeuble. rencontrer.. verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular.. Observaţie. homme. cămăşi...Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". Folosirea in finitivului In general... .. ... laine.... EXERCIŢII I. . al doilea verb se pune la infinitiv.liv r e . magasin. Este un m agazin u n i­ versal.. pomme». . usine. Ambele pronume sînt invariabile. arbre. î i place să einte. coton.. Vous aimez parler. în limba franceză. Nous voulons lutter pour la paix .. Elle préfère regarder les gravures.

les parcs. des stades modernes. A Bucarest il y a des musées intéressants.R .LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. des cinémas. Danielle pose une question au guide. les grands ) boulevards. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. Ba­ sile. Bucarest est^une belle ♦ A \ . C’est le centre économique. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale. !a Salle du Palais de la R . prepoziţia à (la). des théâ­ tres.P . C’est. 1 Dupa verbul habiter se omite. (le obicei... Marguerite. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable. des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la .. la capitale de la République Popu­ laire Roumaine.. Le guide repond à cette question.. cultu­ rel du pays. La population de la ville est nombreuse. etc. 4 ville. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. Antoinette. 67 . politique et..Scînteia“ . Danielle sont„en congé.

économique.“-ă roum ain. -e [eporta] im portant. -e [êteresaj interesant. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. -ă politique [palitik] politic. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. -euse [n5br0] numeros. -eaţă. -ă culturel. -ère [uvrie] muncitoresc. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -e [sâtral] central. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd].VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. m in unat. -e [rums] rom în. 68 . -ă important. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. politique.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. -elle [kyltyrel] cultural. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -ă intéressant. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central.

2. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. Nu trebuie confundat articolul contractat des. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . de \ . b) precedat de articolul nehotărît un. Les jouets des enfants sont petits. Batista lui Paul este albă._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. Măriei. 3.1. care for­ mează genitivul. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. prepoziţia de se contractă. formînd articolele contractate du [dy] f. [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. Observaţie.le = du. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. respectiv. [le 3 we de/. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons.les = dés): şi.

y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. le pays N. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies.les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. A. A.le = au. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). respectiv. le pays [ta^pei] P lu ra l G. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. à f. N. la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . [mari don vn kravat. G. les p o . [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. G. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. D.b) precedat de articolul nehotărît un. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. aux (à j. G. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. une. des: Je montre une photo à nu ami. D. A. D. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N . prepoziţia à se contractă. Le guide parle aux touristes. du pays D» au pays A.

E l vorbeşte turiştilor. gravure. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. D u ran d. E l dă o jucărie copilului. La Bucureşti sînt muzee interesante. cult urel. teatre. Zidurile im o bilu lui sînt albe. cine­ matografe ş. Citiţi cuvintele următoare. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Pierre donne une poire à Marguerite. Fata vecinului are şapte ani. Grădina uzinei este verde. III. Rochia unei fetiţe este mică. costume. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. Basile montre des livres aux touristes. populaire. Les fenêtres de la chambre sont grandes. II. Les vitrines du magasin sont splendides. Eu arăt băieţilor harta ţării.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. universel.E X E R C IŢ II L 7 radu. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. Les usines de Bucarest sont grandes. Fratele Măriei este muncitor. Nous admirons les statues de la ville.i stadioane moderne. . stat ue.

Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs.J’admire ces belles cravates. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. 72 . M . Celle-ci coûte 20 francs. Que regardes-tu là? — . La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M .§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. et loi? — De même. certainement. merci. Les deux^amis entrent dans le magasin. — Bonjour cher Lelevre. comment ça va? — Merci bien. celle-là coûte 18 francs. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. M . monsieur. Durand qui désire des mouchons. Lefèvre: Bien mademoiselle. merci. c’est M. qui admire une vitrine.

M . Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. chère [/ e i ] scump. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. kôtât] (m u lţu m it. Lef'evre et M . ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). bien sûr. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin.M . Lefèvre: Oui. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. Durand: Bonjour madame Leblanc. Abréviations courantes M. Celui-ci coûte 4 francs. M . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. au revoir. drag. M . -ă. Madame Leblanc entre dans le magasin. madame. Cele mai folosite sînt formele întărite. 73 . -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Durand: Mes„hommages. Durand: Ceux-ci sont trop chers. -e [kôtà. madame. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. monsieur.

care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. 44). salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase.) ce ceux [s0 ] cei. elles [0. ew twa] Oui. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. icni. 1 Genul neutru. care nu există pentru substantive. pentru a-1 întări: merci bien. et to i? [me. ac«a ce [sa] (ceea. elle [lqi. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . se întîlneşte ln unele categorii de pronume. selwki kut v£wfrà]. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate.s^_la] aceia fem. il a besoin de mouchoirs. neutru 1 celui [soliţi] cel. el] nous [nu] vous [vu] eux. celui de Catherine est bleu. acei celles [solj cele. acel celle [selj cea. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. el] Observaţie. Le mouchoir de M arie est rouge. La persoanele I şi a I I a plural. celle qui coûte 20 francs.rsi^bje. 74 .est l à ? M oi. p. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 .

doamnă.__ (el )._. doamnă.j 1_ _. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. nim ic. în general. dar dumnea­ voastră. deosebire de cele din grupa I. Sintr. domnule. între radical şi terminaţie. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. -i t . dar. 75 . consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. -issons. E X E R C IŢ II I . — Alegeţi ceva? — Nu. la fel. ce m ai faceţi? —Bine. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua.. -/v. mulţumesc.x > • m p l u. interealînd la unele tim puri.( cl). -issez. -issent.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. privesc vitrinele. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. doamnă Leblanc. spre r pronunţă.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir. Verbele din această grupă sînt regulate._. Fiind relativ puţine la număr.fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. — La revedere. — Omagiile mele. E. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit . gru­ pul iss. frecvent în­ trebuinţate.

T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. tu es fonctionnaire. jeune. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. elle est artiste. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. c in q . nous sommes à la m aison. — m agasin. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. acela este verde. prune. Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. Je a n . on c o nstruit. je suis ouvrier. passant. A n to in e . Vasile dă un m ăr lu i A n to n . — fa m ille . — boîte. com m ent. Les (grand) usines. N ous. II. fonctionnaire.’ tra v a ille r. il est technicien. D u p o n t. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. fille tte . Fructele acestor copaci sînt r o şii. Des boutons (noir).II. A la in . Acestea sînt M aria şi E le n a . acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. cham bre. D a n ie la este prietena E le ne i. E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. ta ille u r. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. V. elle. entrer. eux. bureau. costume. ensemble. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. — déjeuner. lu tte r. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. — m u r. Traduceţi: M o i. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. noix . enfant. T oi. Q u i adm ire ce film ? Vous. technicien. acela este albastru. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. pays. — m aison. Un (jeune) ouvrier. lu i. Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . Des chemises (blanc). H e n ri. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. paysan. souvent. u n i­ versel. couleur. Des souliers (jaune). ils sont au ciném a. dans. v o isin . cel care are pan to fi negri este fratele m eu. sœur. gravure. m a in . é tu d ia n t. m a m a n . Des cravates (bleu). Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. ils sont. peuple. I II . p a p illo n . IV . choisir. III. N o i lu p tă m pentru pace. cel a l lu i Vasile este profesor. dem ander. client. aceia sîn t Io n şi P a u l. rien. soie. raisin . vêtem ent. d oigt. différent. N oi nu dorim răzb o iu l. m ouchoir. sur. 76 .

PARTEA A ll-a .

.

est sténodactylo. M i­ cheline. Paul et Michel. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. Antoine Girard. Claire. Mon père. Huguette et mes cousins Guy. Marc. est chi­ miste. et une sœur. Jacqueline. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Ma mère. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. Mon frère cadet. est^écolier et ma soeur aînée. Jacqueline. 79 . Hélène Girard. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Henri et Claude. Paul. J ’ai deux frères.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. Lucien.

-a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 . nageant.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne.) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. Dormant bien.-e |ene] m a i v îrs tn ic . flâ­ nant. lisant des livres^insl rucl ils. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit. L'année passée nous sommeswallés à la mer.) [lekolje] şcolarul aîné.

a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. Spre deosebire de limba romînă. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. 81 . ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. în desfăşurare: les années de guerre.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m.

în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . M a mère est chimiste. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Leur frère cadet est écolier. Observaţie. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Notre maison est grande. ton. ta. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . I a t ă adresa m ea. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. participiul are două tim puri: prezent şi trecut.a grupa a III. mele tă i. I l passe son congé à la mer. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. tale săi. iar al lui être este étant. noastră votre vostru. în locul form elor de fe m in in ma. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. 82 . Ca şi în limba romînă.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss.

IV .Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t..... . fin ir.. . ta n te d e . accepter. E i se p lim b ă c în t în d . .. el serveşte la formarea tim purilor compuse. cousin. . livres. C ărţile lor sînt instructive. F a m ilia sa este destul de num eroasă. ouvriers e t .. Iii merge a n u l acesta la m a r e . M am a lu i A la in este ch im istă. F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie ... . 83 .. acheter... -is. .. avoir.. J e vois . -it. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. père d ’A la in est ingénieur. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. EXERCICES I.. . Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. iar al verbului auxiliar être este été. enfants dans le j a r d in . chim iste excellente. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. ... în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. . . m aisons et .. ja rd in s. ouvrières sortent de l ’usine. Je re g a rd e .. I l passe ses vacances à . .. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. La verbele din grupa I. cousine de Marie est é tud ia nte .. Sora mea este stenodactilografă.. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei. frère de René est l ’a m i de . E lle me d o n n e . mer. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . I II ... îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. a m i sont ouvriers. de m o d etc. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. el precizează îm p re jurare a de t im p . P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é. travailler.. Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . . frè­ res d e . . am ie e s t . .. dormir. a m i est jeune. Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat. aller. -u: partir — parti apprendre — appris etc.îm i n u m ă r ţig ă r ile . surgir. G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant..

Robert Girard. Ma grandmère. il est^à la retraite. estwune fem­ me energique et 84 . Ils sont vieux. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. comme d ’habitude. Mon grandpère. Maintenant. Jeanne G i­ rard.

Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. plsn] p lin . On a fait des projets pour dimanche prochain. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. n u m ăr cu soţ 85 . Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. a duce I ’image (/. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. Nous^aimons bien nos grands-parents. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. qui aime le sport. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Oncle Gérard. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. m o n ta to r l ’usine (/.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. Il est célibataire.pourtant pleine de douceur. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . -e fplë. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/.

86 . deci ca pronunţare. arriver. mourir. venir. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea.). Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. naître etc. precum şi numeroase verbe intranzitive. Spre deosebire de limba romînă. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.

Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. le chacal (şacalul). formînd pluralul prin adăugarea unui -x. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. adică cu terminaţia -s. les genoux etc. les carnavals etc.In acest caz. Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . substantivele: le bijou (bijuteria). B . Pluralul substantivelor terminate la singular în -au. les cailloux. ca: le bal. Astfel. le joujou (jucărioara). le carnaval. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. C. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . les joujoux. les choux. care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. le festival etc. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. le chou (varza). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză.). -eau.. Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. le caillou (pietricica). -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul).

Nous chantons cette chanson. Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le .. . N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. G rand-papa parle avec ses petits-fils. Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle).. E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. livres. .. U n c h iu l Gérard este celibatar... M on am ie est étud iante. .. . . fabriques. IV . Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u). j a r d i n . .. Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. cousines. E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . I l est ouvrier.. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. trouver. B un ica lu i A la in este o femeie energică. Irène.. Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. I I . V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. Je déjeune en fa m ille . . . écolier. I I I .Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I . Tu as d ix pomm es. Ce sont des livres (nouveau). m a iso n . m anger. B un ica mea a crescut cinci copii. E lle n ’aim e pas les (bijou). E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse.. .. ... Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance. fin ir. Les hommes d oive nt être (égal). m o n tag n e. cris.. P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et.

1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in .o - / \ < u 4 ~ î.s-Sü-So o fi . « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t. P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ .§ 3 . etc.? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x .S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a. Paul etc. A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 . 5— w 0) . « s » . -o < -o C L . 3 e b "e -e b "s « 3 . I p Q îC "1 3 k. •S 3 ^ û.5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu.5 • — v« -fi . JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > .o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k.. ) M 7 ! œ- C ur .

je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. puisque j ’ai . deux frères et une sœur. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Monsieur Grégoire. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. Vousw avez. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. si je ne me trompe. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Sont-ils nombreux? — Naturellement._ans et Michel quatorze. Yves Grégoire.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Il y a quinze ans. — Ah. jeune homme? — Dix-huit ans. On voit que vous faites du sport. — Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.ans. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. Monsieur Grégoire. elle a quarante et un^. — Vos parents doivent„être encore jeunes.

-ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . je suis pressé.) rajeunissant.) le rajeunissement (s. vîrsta 2 . Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . Notre famille est grande.rn.) rajeunir (vb.) vieillir (vb. vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. VOCA BULAIRE l ’âge (m.epoca. şi adj. tineretul (fa m . -te (a d j. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures. m . veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . Louis — dix-neuf.) tîn ăr. tinerică a întineri a se întineri.) 1. şi ad j.eu sept enfants ! Les^. Maintenant je dois vous quitter. evul: le moyen âge evul mediu. f . a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte.) le vieillard (m . moşneagul bătrîneţea îm bătrînit. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf.f.) jeunet.) le vieillissement (s. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) vieille (s. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. şi adj.) la vieillesse ( f .f. ) [la.) tinerel. -e (a d j. Saluez de ma part votre famille. -e (ad j.uns sont petits. -ă tinereţea . pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 .3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien. veche b ătrîn ul. -ne [Æ sjs] vechi.) la jeunesse (f.) ■vieux (s. ) vieilli.m. spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s.) se rajeunir (vb.

cinquante et un. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). 31. trente-trois. le genou. 1. le cheveu. blanchir. 30 (trente). 30. 60 (soixante). Această carte are 25 de capitole. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. 40 (quarante). am ical. IV . E l are 42 de ani. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). EXERCICES I . J ’ai 35 ans. grandir. 50 (cin­ quante). 92 . soigner. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. I I . fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. 41. 29. trente et un. I I I . le bateau. Tatăl meu are 51 de ani. E l este încă tînăr. 49. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. V. 38. 57. beau. quarante et un. 53. le cou. inspecter. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 2. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. abolir. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. instaurer. Casa are 14 ferestre.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. glorieux. 3. Verişoara mea are 22 de ani. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. Numeralele compuse care exprimă numerele 21. în lim ba franceză. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani.

Guy. interroge avec allenlion ses copains. — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . — Bien. 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . des sciences techniques. les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. 2000 k m . Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. . Les garçons se posent des questions. premier prix de géographie au lycée. Michel. Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. p o ­ s e z . du sport. Très b i e n . diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res .mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur. Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n .4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. de l ’hisloire. indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. des_arts.

Tokyo — plus de 1C 000 000. felul agréable [agreabl] plăcut.. plus long que le Rhin.. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui..l’examen“ continue. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. -e [ekselâ] excelent. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde.— Cette fois-ci c’estwinexact.. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. le mont Everest a 8 848 m.) prietenul. Et . ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. Il est de 1 500 km.. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent.. —-Bucarest— environ 1 300 000. Bog^r. ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . — C’est ça. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. Moscou — 6 208 000 habitants.. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul. Paris. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. Moscou et Tokyo. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau.. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. p ly ^ lS ^ k a .. -ă. m ai lung d e c ît. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel.. ] el este c u . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. a re­ flecta l ’instant (m.. le nombre d ’habitants de Bucarest. plus long q u e .) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. un student) l ’attention (/. [il„e d a . — Si je ne me trompe. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. agrea­ b il. Claude.) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. —■ Vouswavez bien répondu. Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). grea la. -elle [natyrel] natural. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci...

) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă. i batir [batir] élever [elve] ţ I . înv îrtitura. -â l ’examen (m. culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. / a construi. ocolul. plimbarea 2 .répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *.' n. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .

cent. 1. vingt. cu excepţia lui un. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . La numeralele compuse exprim înd numerele 61. Numeralele cardinale sînt invariabile. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3.

terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă. un sfat. Notă. 2.5. M ille . E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. un în­ demn. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. I şi a Il-a plural. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. măsură de lungime). Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . Imperativul verbului chanter chante ! r. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. imperativul exprimă o poruncă. 1. Persoana a III. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ).

Sena are 776 km . 111. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . Victorien Sardou. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. 94. tirer. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret. Maupassant s-a născut în 1850. choisir. parmi lesquelles Charles Gounod. Alege o cravată roşie. 91. domine toute la ville. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . IV. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. 102. 1970. 71. Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. 1271. 74. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . 1320.EXERC ICES I . admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. el are 81 de ani. Să dormim bine. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. 1980. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. I I I . Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 84. au Champ-de-Mars. 98 . Staţi m îine acasă. 70.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Această carte are 987 de pagini. V. 1799. Alexandre Dumas. 81. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. Elle a 306 mètres de haut. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque.. "78. 700. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . 201. 1840.

. les jardins verdoyants des Tuileries. unique au monde. les poétiques quais de la Seine. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. objectif touristi­ que de premier ordre. qui coule sous trente ponts. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. sur la rive droite. gracieuse et massive à la fois.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. du Luxembourg. monuments et places. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. sans nul doute. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. ville coupée en deux parties par la Seine. le Panthéon. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. le Sacré-Cœur. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. la célèbre Tour Eiffel. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde.

Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. — Vois-tu... les. je peux t ’indiquer le nom de 100 . ses_ yeux sont bleus. Elle est si jolie. elle a des joues vermeilles. les mains. les jambes. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête. le tronc. le cou. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. Je guérirai les malades. poursuit son cousin. un petit nez retrous­ sé. La petite Yvonne.. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. écoute parler son cousin Alain. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain... très sérieuse.. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les bras.d ’anatomie. ce méca­ nisme si compliqué. Tu sais. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. Par exemple.

mon petit! — Je ne peux pas. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses. des dents. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a.. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil.. -e [rotruse] cîrn. la composition du sang. -e fooli] drăguţ. os.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. -e [yms] omenesc. Etes-vous satisfait. -e [ata/e] legat. -ă le nez [ne] nasul retroussé.-ă. serios. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat.. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. le nom des nerfs et des muscles. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. la plural.. -le [vermsj] rumen. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient.chaque doigt de la main. ANECDOTE Chez le docteur. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. 101 . -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. des veines et des_.-euse [serj0 ]. prins. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. sérieux. de chaque partie de l ’oreille. — Tire la langue.

terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s. -e frumos. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re. -ez. belle laid.a.-oasă urît. -ons.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 .Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. bel. sare în ochi a fi curajos. Verbele din grupa a III. -a. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie. îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. -as.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai.

J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ . le vitrail (vitraliul) e tc . care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. entrer dans la chambre. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). E l va fi student la facul­ tatea de medicină. I I I . I I . les émaux etc. Yvonne este blondă. oaselor. Odette a des (oeil) noirs. le corail (coralul). are ochi albaştri şi obraji rumeni. l ’émail (smalţul). muşchilor. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. O chii care nu se văd se uită. Il (prendre) des leçons de français. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français.Fac excepţie unele substantive. V . Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Tu (être) u n homme cultivé. les (végétal). Je (attendre) ton retour avec impatience. Mes deux (aïeul) sont très vieux. vinelor. les coraux. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. laver une chemise. 103 . IV . Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. E lle (choisir) ces fleurs. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . Tu (répondre) tout de suite à cette question. E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. loin du cœur. Ils (danser) toute la n u it. PROVERBE L oin d e s e u x . Vous (regretter) le temps perdu.. Ils (manger) ces fruits. ca: le travail (munca). A la in va învăţa numele nervilor. les (minéral). Il (penser) souvent à toi. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I .

quelques vertèbres. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain. Demande à Odette de le donner la sienne. l ’odorat. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis.. — Prêtez-moi votre seringue. les poumons. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. le goût et le toucher. la vue. dit-il à ses cousins. répond A lain. — Ils sont^à moi. des^os. parce que ce sont les nôtres. La mienne est cassée ! — Impossible. l ’ouïe. . Mais ce n ’est pas tout. je dois vérifier mes connaissances.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. dit Claude. le cœur. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. l ’esto­ mac. le rein.-tels le cerveau. La nôtre est cassée depuis longtemps. Voilà par exemple une clavicule. une omoplate. Il faut bien connaître ces organes. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme..

) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. -e [efreje] însjjăim întat. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes. -oasă a încuraja a descuraja 105 . ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum.) (vb. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins. Il a soigné et guéri son^ami Marc. ) [ui] auzul l ’odorat (m. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.) curajul curajos.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/. malade de bronchite. a ic i : tot lu i a donné [liji^. Il aime déjà ce noble métier. j -euse (ad j.) (vb. encourager décourager (m. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux.

la seconde [zgjd] a l doilea.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. şi C o m pen­ de gram atică). Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. le second ( la deuxième. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . d iu l Observaţie. 1.

le ( la ) vôtre. fem. de genul şi numărul obiectelor posedate. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. Adjectivele notre. 107 . si fem. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. votre livre. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. ca şi în lim ba rom înă. mase. fem. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. P e r.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. fem. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. La numeralele compuse. Pronumele le (la ) nôtre. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase.

ale stomacului.EXERCICES I . . mirosului. E l va fi medic. o claviculă. I I . I I I . . perfectul compus şi imperativ. i ’heure est la (24) partie du jour. .. V. A la in îi arată nişte oase. Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: . îi place deja să îngrijească bolnavii. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase.. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France.. a 8 étages. Paul est le (1) de sa classe. est professeur.. parents sont jeunes.. .. auzului. IV .. C’est le (21) livre de ma bibliothèque... viitor. . Marie est le (5) enfant de m on oncle. père est ouvrier. chambre d ’André est grande. est petite. E l vindecă rănile prietenilor săi. ale plăm înilo r. gustului şi p ip ăitu lu i. . ale rin ich iului şi ale in im ii.. Le jour est la (7) partie de la semaine. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord.. Va studia organele văzu lu i... viitor. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. la seconde est 1 a (60) partie de la minute. Conjugaţi verbul montrer la prezent. La maison a 5 étages. perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . un omoplat. Conjugaţi la prezent.. sont vieux.

les leurs.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. Denise. — Mais non. Elle est_entourée d ’un beau jardin. ce qui fera la joie de ma 109 . qui travaille. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . j ’habite ce quartier depuis^une semaine. Ils. doit^avoir la sienne et les garçons. pas neuve mais^en très bonw état. Tu comprends. Les^enfants ont grandi. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous.n’avaient paswassez de place pour étudier. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse. un déménagement !. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer... — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.

. pentru că l'occasion (/. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. un couloir et une salle de bains. -euse [spasj^] spaţios. -oasă neuf. Le quartier n ’est pas central. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. la cuisine. Là il y a deux chambres à coucher. Le soir. etrwat] strim t. un débarras.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. en„été. un vestibule.chienne Louloute. -e [etrva. les fleurs et les^arbres. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua.. on peut dîner dans le jardin. — Tu as de la veine. la salle à manger. neuve [nœf. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. La maison a une belle terrasse.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m.< Jü_. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. deux balcons. Et moi de même. l ’air frais. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit. mais il a d ’autres„avantages: le silence. la cham­ bre de Jacques. -ette fkoks] cochet. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. ) [akazj5] ocazia 110 . nœv] nou. un grenier et une cave. il est vrai.

a.. C uvîntul le parterre are un alt sens. casa Notă. E l se traduce prin: 1 . partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée.Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / . ocum. Elle ferme la fenêtre. 111 . ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r . . parter (la teatru) 2.

nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. nous finissions) .a < -ais a III. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă. terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère. -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag. scumpă amară întreagă 112 .a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il.

prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. La timpurile compuse.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. E u nu ştiu. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.— Substantivele terminate la masculin în -x. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain. -s. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.a. -in s. Ea nu şi-a m încat prăjitura.

J ’ai reçu une lettre .. IV . par. La fenêtre est trop large. I I I . sous. mon am i est parti en province.Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. Casa lor are m ai multe camere: la parter. o baie... I I. două balcoane. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. l ’usine. două dormitoare. Ils doivent a lle r.. dar este în stare bună. un culoar.. EXERCICES I .. Casa are o terasă frumoasă. Tu (attendre) sa lettre.. sufrageria.. à.. Il entra dans la cham bre. camera lu i Jacques. Il se dirige .. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer.. Yves a rencontré Mireille. J ’ai reçu votre cadeau. Tu as vu ce film . de... Ma cousine a mangé tous les gâteaux. la mer. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic. la fenêtre.. Le frère. Ils (habiter) une belle maison. Les hommes et les femmes (discuter). la maison. Lucien a été mon ami. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.. bucătăria şi o debara. J ’(être) son amie.. Vous trouverez ce liv re .. Tu es malade. Il a écrit cette lettre. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. dans. Il se repose.. vers): Je veux passer mes vacances. Ea nu este nouă. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. 114 . un pod şi o pivniţă. Vous (dîner) en été dans le jardin. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. la etaj. ma bibliothèque. un arbre. les enfants (s’amuser). mon amie . în propo­ ziţiile scurte. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Copiii aveau nevoie de trei camere. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers.

une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. Tu me connais de longue date. A présent. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. jaunes. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. — Tu sais très bien. deux . La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire .8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. bleues. une table. rouges. a-t-il dit. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. violettes.

-ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. glonţul 3 . Sur l ’armoire. (pop. une armoire et une petite bibliothèque. -ă clair. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. deux chaises. 2. un bureau. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. a comunica. mingea 2. une armoire à glace. -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. la balle 1. în v ă ţ şase ore pe zi. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. nou­ velle [nuvfl] nou. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. un fauteuil. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. nouvel [nuvd]. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.) francul 116 . Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. Am aflat ieri această veste. deux pupitres.chaises. 3 . -e [klsr] lum inos. il y a des balles et des jeux mécaniques.

n ul. nulle nici un. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. aucun. 117 .Fam ilie de cuvinte Vămi. N-am nici un chef să plec. Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. guère de fel: I l n'entend guère. ainsi etc. Nu sînt de loc egoist. ş l f .-a Vamitié (f. comment.-ească amicalement (adv. -e (a d j. aucune nici un.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. Nim eni n-a venit să m ă vadă. nici o: Tu n ’as aucune amie.) prietenesc. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum. majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului.) [amitje] prietenia amical. r ie n manger maintenant. aussi. m al . Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor.. -e ( m . ) prietenul. Tu n-ai nici o prietenă. E l n-aude de fel. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir.

trei scaune. I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . A mea are trei ferestre. I l ne pense à r i e n . N im ic nu m ă interesează. un dulap şi un birou. roşii. două pupitre. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. adverbul ne: R ie n personne. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. ni sa mère. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. în camera sa se află un pat. a ta este m ică. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. o bibliotecă m ică. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . S înt tablo uri în camera lui? D a. Ea nu m ai este la fabrică. albastre. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. Adverbul lim ita tiv ne. ta tăl său.. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. N-am decît două creioane. o masă. jamais. galbene. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. nici pe mam a sa. Camera sa este mare şi frum oasă. le vase.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. două scaune. EXERCICES I . I I . sînt două tablouri. un fotoliu. la chambre de votre ami(e). Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. I I I .

Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. dans cette chambre. . Hélène n ’aime . Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). élève dans la classe. ma sœur.. . joyeux. indigne.. IV .. mon frère . I l n ’a . V.. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. jamais. Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i. plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . pas. aucun. mangé depuis deux jours. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. coquet. de bruit. ni. I l m archait (avec lenteur). . la couleur jaune. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). Mon père ne s’irr ite .grammaire... rien. personne.. négatif. . Ils ne ferment .. I l n ’y a . fam ilier. . cette porte. elle préfère m aintenant le rouge..... Paul n ’a .. Le professeur n ’a trouvé ... Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. Je ne v o is. envie d ’aller au cinéma..

Tu sais très bien que je travaille beaucoup. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette.. de jupes et de blouses... — Alors tout s’explique. de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . deux jupes. quelques blouses. — Moi. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . J ’irai moins souvent chez la couturière. tu es devenue trop coquette. de souliers. un^imperméable. de gants. je tâcherai de me parer moi-même... paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . ka] m ai m u lt . — C’est vrai.elle qui confectionne mes toilettes. J ’aime les toilettes simples.. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. de manteaux et de chapeaux. un pardes­ sus. Paulette. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. ma mère est une bonne couturière. ta maman est une bonne couturière. — Mais pas du tout. Bien^entendu j ’ai un manteau.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/.cliente“ peu com­ pliquée. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes. Mais je suiswune . Moi je n ’ai pas de temps. -e [syr] sigur. q u e [ply^da . et je l ’adore. En tout cas. de sacs à main. tu dois lui être reconnaissante._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul.. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. -e [rakonesâ] recunos­ cător. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. d ’écharpes. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. Heureusement. mais j ’use amplement pour les^embellir. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. de fleurs.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . quelques chandails et c’est tout. e’est_. de broches. plus de bas. j ’achète des robes et des blouses toutes faites. de colliers.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

à I ” a II-a a Ill. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.nouveau professeur un courage fou Forma a doua. în general. terminată în consoană. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. nouveau.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. a cărui consoană finală nu se pronunţă). în limba romînă se traduce. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . mou) prezintă două forme pentru masculin.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. Prima formă. fou. în naraţiuni. prin perfectul compus. E l este folosit mai ales în limba literară. vieux.

Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.. furculiţe. Vous (rentrer) fort tard.. .. Dans ce parc il y a un . maison. nouveau. Je connais u n e . IV. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner... Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. vieux.. lin guri şi pahare. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice. Les pays de démocratie populaire ont établi un . Nous hab i­ tons u n . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. . Le malade (garder) le lit deux semaines. Dans sa modestie. A m cum părat farfurii.. cuţite.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun. E lle acheta u n e . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. . Il ne peut manger que des poires. Nous occupons u n e . arbre. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. robe. Jacquelinei îi place să pună masa.. fou... V. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. femme qui sait très bien tricoter. quartier.. îm i plac p răjitu rile şi fructele. homme qui se promenait dans ce jardin. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . être şi avoir. I I I .. J ’ai vu hier u n . la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. E i au m încat ciorbă.. fermer. la prînz şi la cină. mou. H. ordre social. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă)....

de la limonade et de l ’orangeade. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. — Tu as un bonjtppétit. Les ^enfants ont bu de l ’eau. De mon temps. un délicieux soufflé au fromage. La viande. du pâté de foie gras. On a bu du champagne. les sauces. du vin blanc et du vin rouge. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. 136 . les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. une dinde rôtie. Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. ma chère. des truites au beurre..e-dixième anniversaire de grand-maman. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé.

) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular. Elle n ’a jamais _été malade.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m. -ă . elles font du sport. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/.. Omonime foie{m. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni.) foi (f..) fois j f. dit A lain.) [loef] oui des œufs pochés en aspic .) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé.. -e [grije] prăjit. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . aux côtés [o^cote] alături d e . fin.. -ă l ’invité (m.) ficat credinţă dată. ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m.. Regardez notre grand-mère.— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. elles doivent se nourrir. -e [delika] delicat. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme.. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0].. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m. a în ălţa .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. în rînd eu . bucatele délicat. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie.. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 . y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.

Beau lim onada. A m bău t vin. S-a b ă u t şampanie. E u fac sport. specific lim bii franceze. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . G ustul lim onadei este excelent. 138 . Acest copil m ă întristează. Observaţie. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. I un h aspirat: de la viande I de V . Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. du vin blanc et du vin rouge. Le goût de la limonade est excellent. v in alb şi v in roşu. du. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. I l faut du courage pour escalader ce sommet. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. Tu manges du beurre. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. L a consommation d u vin est élevée en France.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. de l ’eau. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . Cet enfant me fa it de la peine. de la. Je bois de la limonade. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. indică o parte. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du.

1.a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. dite spus. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. Verbele contredire (a contrazice). -ă Observaţie. interdire (a interzice). La fel se conjugă verbul redire.Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. médire (a vorbi de rău). prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . 2.

PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant.. J ’a d m ire . pain. E l este îm potriva curelor de slăbire... I I. des yeux (bleu). Cine fură azi un ou. fenêtre de ma chambre est grande. Qui vole un œuf.EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii.... viande.je b o is .. Je mange souvent. ei au băut oranjadă şi lim onada. jardin. vole un bœuf. m îine fură 1 şi ... nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale. champagne... Copiii nu au băut v in . perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ .. œufs pochés.. beurre e t. des enfants (intelligent). café? Non.. următoarelor sub­ stantive: beurre.. des concert» (instrumental).. des hommes (loyal) . fleurs e t. merci.. des livres (nouveau) . IV . V.. courage pour tra­ verser cette rivière.. bière(bere.. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres... I I I . argent. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît . I l faut v ra im e n t. Nous m angeons. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent.. fromage. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. un bou. courage. viande. arbres qui se trouvent d a n s . P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea. fromage. V eux-tu.. l ’eau. Pofta vine m încînd. fruits.

-e [kur. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. de retour. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. Le guide dit que la Roumanie est. confortables. D ’ici deux semaines. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. kurt] s e u il. ses villes deviennent plus gran­ des. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. Chère Hélène. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest.valej valea 141 . toujours belle.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. On construit partout et beaucoup. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. specîacle à l ’Opéra. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. repede malheureusement imaloer^y. L ’hôtel est très confortable. promenade en car dans la ville et le soir.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Vendredi. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. ses stations climatiques plus confortables. Les jours sont plus courts que d ’habitude. surtout lorsqu'on^est touriste.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

-ère [aspitalje] ospita­ lier. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. le mois d ’août 2. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. gentil accueillant. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. 1. -oare l ’hôtel (m. -e [akoejô] prim itor.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars.

extrêmement. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. com­ parativ şi superlativ. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. aussi (comp. Ce livre est très intéressant. Cuvintele decît. ca şi se traduc în limba franceză prin que. Ies. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. de superioritate). — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. de egalitate) şi moins (comp. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. infiniment etc. precedat de articolul hotărît le. Această carte este foarte interesantă. bien. chambre est pins grande que la tienne. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. 144 . M on amie est extrêmement bonne. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. la. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. de inferioritate). Roger este mare ca ţi Lucian. Camera mea este m ai mare decît a ta. adjectivul are grade de comparaţie. precedat de adverbele plus (comp.

Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. servir.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. content. miercuri. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. mourir.a I La fel se conjugă: courir. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. croire. A stăzi sîntem în 5 m ai. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. m a i frumos. II. 145 . jo i. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. lire etc.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i. în luna septembrie. vêtir. vineri. E XERC ICES I. sortir. boire.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. voi pleca în de ltă.a -is -is -it ~im.a I a H-a a III. partir . sîm bătă. devenind m ai mare. Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi. intéressant. du m inică. dire etc. sentir . decembrie — u ltim a . ouvrir. m arţi. vouloir.

vouloir. Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie). . 2. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir. 4. IV. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Iată omul cel m ai prim ilor. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. 3.I II . Aceste fructe sînt foarte bune. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. offrir.Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. 5 lequel est Henri? 146 . Parm i les cinq personnages numérotés 1.

Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. 147 .Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteil­ le. un couteau et une boîte de conserves. Près de la table il y a un chat. Sous la table il y a un chien.

In lim ba franceză.Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. . toate numele de anotim puri sînt de genul masculin.

Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. C’est difficil ^ à dire. la vi­ olette. Les champs. tourisme. Le soleil. car c’est^alors que renaît toute la nature. J ’aime le printemps. le muguet. vère. les parcs et les jardins verdissent. me permet quand jewle 149 . timide à la fin de l ’hiver. des fleurs poussent partout: la perce-neige.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. dit Jacqueline à son^amie Laure.

-e [labure] arat. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. dans le verger et dans la basse-cour. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . 150 . dans le jardin. -e [prefere] preferat. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. dans la vigne. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré.— Tu vois toujours la vie en rose. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . Il pleut rarement. Moi. -ă l ’éclat (m. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. Pense qu’en élé il fait très chaud. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. yl. Il y a des jours où l ’on respire à peine. i. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé.

ninsoare etc. Se în tîm p lă să te desparţi. M ai este încă o lună. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués.) Observaţie.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig. aller à la campagne a merge la ţară . de exemplu. Există prieteni devotaţi. campania (militară etc. funcţia. I l reste encore un mois. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m.-e [akôpli] în d e p lin it. 151 .). ploaie.) [cïplwa] aici: postul. I l arrive qu’on sa sépare. cîmpia.) a fi rupt de oboseală accompli. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p . dar şi alte verbe. ca.

je le suis. tes-vous malade. de l ’automne sont . verbele impersonale aparţin primei grupe. Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. în afară de imperativ. Ce fericită eşti! Eu nu sînt. Compendiul de gramatică). je ne le suis pas. se află). „ „ de l ’été s o n t. : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v. fort. la temperatură etc. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I. E şti bolnavă. Elena? D a. sînt (bolnavă). adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie.... 152 . „ „ de l ’hiver sont . Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin. souvent..Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. „ . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv.... Hélène? O u i .. un substantiv. tard. Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. II. există..

violeta. en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. je ne veux pas (partir). Cumeste tim p u l astăzi? IV. 153 . Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. Veux-tu partir? Non. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. vara. S ăptăm îna trecută a plouat des. Astăzi este prea cald. Există prieteni devotaţi (dévoués). Vara este cald. Primele florisînt: ghiocelul. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). Tu es content? Je ne suis pas (content). aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. E m ai cald decît prim ăvara. monsieur. V. La chaleur dilate et le froid contracte. je veux (t’accompagner). I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. este vreme. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. La m unte este frig. Êtes-vous heureux? O ui. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Uneori vara cade grindină. Ieri a b ătu t v în tu l. Uneori ninge. florile cresc pretutindeni. Prim ăvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. soarele străluceşte. lu ng i şi nopţile scurte. Vara zilele sînt. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. frumoasă. toamna şi iarna. Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. je suis (heureux).III. Iarna zilele sînt scurte.

— Oui. j ’aime tous les fruits. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. — D ’accord. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. C’est la rentrée des classes. en tout cas. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. Il pleut souvent et il fait du vent. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Les 154 . il gèle et le vent souffle avec violence. Tu vois. les jours deviennent de plus_en plus courts. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. les noix. En échange. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. C’est l ’automne. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. dit Laure. les poires et surtout le raisin. mais le plus souvent il fait très froid.

partea capricieux. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. -sse [epe] gros. VOCABULAIRE court. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. -euse [kaprisj^] capri­ cios. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. -e [kur] scurt. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. lai ura . -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel. -e [3 0 m] îngălbenit. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul .ă le tapis [tapi] covorul épais. des mince subţire 155 . -ă froid [frwa] rece. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique..jours sont courts. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.

3. E l are p u ţin i veri.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . gheaţa . fila. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. I l a peu de cousins. Maria are m ulte prietene. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. oglinda 3. Suflă un vînt de te ia pe sus. nu Observaţie. 1 2 frunza petala foiţa foaia. în această grădină sînt flori fru- 156 . D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. coala. răcoros: il fait frais este răcoare . Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. Je n 'a i pas d ’argent. . (Eu) nu am bani. E un ger de crapă pietrele. 4. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. A ţi citit m ulte cărţi. I l fait un vent à décorner les bœufs. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille .

Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase.Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. j / mase. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. în acest caz are sensul de „orice“ . 157 . vous êtes. 1. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. I plural) şi participiu prezent.(nous faisons[nuwfaz5]). satisfaire (a satisface). ! ( v. -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. la im perativ (pers. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). „toţi“ . La persoana a Il-a p lu ral.ă“ . Se traduce prin „tot“ . el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. La persoana I p lu ra l.m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. „toate“ . 3. Orice om trebuie să apere pacea. refaire (a reface). Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). la impera­ tiv . vous dites. 2. la in dicativ prezent si. „toat.

connaissances à la mer. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. 158 .. argent. courage pour faire cette ascension.. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. E l vrea să ştie tot. I l vous f a u t .... s final se pro­ nunţă. J ’a i .. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. tout fu t vendu: meubles. films.. N oi sîntem toţi acasă. Elle se charge de tout. perfectul simplu şi perfectul compus.... J ’ai écouté.. Tout homme doit défendre la paix. livres. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. E lle f a it . înlocuiţi punctele prin articolul partitiv. PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent.Tout este şi pronume nehotărît. sau un fapt vag.. Sora mea m ănîncă m ulte fructe. Florile se ofilesc rînd pe rînd .. Mon voi­ sin a . articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté . petits pains. . Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte. I l veut tout savoir. from age. bons livres. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur... Ils sont tous contre la guerre.. Buturuga m ică răstoarnă carul mare. Cette semaine j ’ai vu beaucoup . Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume... Toţi copiii sînt acasă. iar nopţile m ai lung i. vête­ ments. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase.. Uneori plouă. general: L a terre appartient à tous. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment. aerul este răco­ ros... V. s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. iar frunzele copacilor cad. Nous avons m a n g é .. IV .. la viande e t . Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout... . fleurs dans ce jardin. petits-enfants bien sages. beaux salons de réception. în tim p ce la adjectivul tous. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. I l y a bien . sport depuis dix années.. I l veut tout savoir. I I I . Cet édifice a . Măriei îi plac sporturile de iarnă. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . Je n ’a i pas rencontré . musique. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent. musique.. argent. I l n ’a p a s . viitor. P ăm în tu l aparţine tuturor. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna.. Je n ’ai pas écouté. EXERCICES I .

Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt.16. II a reçu beaucoup de cadeaux. — Il sera bientôt onze heures et demie. — A propos. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. quelle heure est-il? demande Michel. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. le meilleur ami d’Alain. 159 . dimanche. — Mais demain c’est. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. Cette montre marche bien. Pas moyen de la faire marcher.. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. On rentrera par le train de septwheures et quart.. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. propose-t-il tim idem ent. L ’autre. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain.. à cinq heures juste. celle que j ’avais jusqu’à présent. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. elle n ’avance ni ne retarde. je voudrais dormir un peu plus tard. et il est très content. Guy. Partons à d ix wheures. tantôt elle s’arrêtait net. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui.

grommelle Guy.) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap.. care vine cu întîrziere tardivement (adv. -ve (a d j. -ă. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a. a rezista.— Ou bien à m idi.) a întîrzia tardif.. -euse [parss0 ] leneş. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.. -e [kôtô] mulţumit. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net.. aici: fix. ) [œr] ora content. -e [revolte] revoltat. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère. tantôt ftâto] cînd. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. VOCABULAIRE l ’heure {/.) întîrzia t..-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta. dit Alain révolté. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.) tîrziu tarder (vb. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. a ţine cu orice preţ 160 . a ţine piept a-şi băga în cap. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just.. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. drept.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/.

est onze heures moins cinq (minutes). juste). petit — au un comparativ de supe161 . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora cinci fără un sfert. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. Noie. mauvais. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. Este ora unsprezece fără cinci (minute). R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. I l est quatre heures et quart. est dix heures trente (minutes). 1 . douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. Este ora nouă şi uri sfert. Este ora cinci­ sprezece. Este ora zece şi treizeci (de minute). trois secondes. est dix heures et demie. Este ora trei fără un sfert. vingt-quatre minutes . Este ora patru şi un sîerl. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . în lim bajul familiar. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. Este ora zece şi jum ătate. Este ora douăsprezece (amiazaj. I l est neuf heures et quart. Este ora două şi jum ătate. I l est trois heures moins le quart. I l est midi. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes).E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. I l est cinq heures moins le quart. Este ora şapte (fix).

formele regulate plus mauvais. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. N-ai pentru ce. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. F a m ilia din care m ă trag. La plus mauvaise des montres. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. Pronumele relative invariabile dont. Are cu ce tră i. Cel m ai rău dintre ceasuri. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. a cărei uşă o închise. Observaţie. Le jour où il est venu. Notă. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. „a cărei“ . Ziua în care a v enit. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. „despre care“. Sala în care lucrez este mare. Quoi este tot pronume relativ invariabil. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . I l est attentif à la moindre observation. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. Ia tă om ul de care am nevoie. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. E l ieşi din cameră. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. Minele din care se-extrage huila. Pentru nume de lucruri. I l n ’y a pas de quoi. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. où. în aceeaşi situaţie. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. „al cărui“ . plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres.

singular şi plural: singular plural mase. D. pentru care sînt fericit să muncesc. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. à.. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. G. adică cu antecedentul său. fem. Observaţie. şi A. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. J ’aime beaucoup ma patrie. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ).. Ies şi din adjectivul interogativ quel. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. N. la. Casa spre care m ă îndrept. vers. fem. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. fem. pour).. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. mase. La zece. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. pour laquelle je suis heureux de travailler. şi jum ătate mergem la 163 . E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. îm i iubesc foarte m u lt patria. sur. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert..

. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară.. Este ora zece. merge înainte. La v ille . de aur. ils allèrent dans le parc.. j ’a i adm iré la vallée.... Te aştept la restaurant la ora 8 seara.. se trouve sur la table. Le pont sur .... Am avut un ceas foarte bun. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna. vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur. nous avons rencontré est le fils de m on atnie .. Ils mangèrent quelque chose après. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii. je confie tous mes secrets. Donnez-moi le crayon.. nouă şi cinci (m inute). vole un œuf. il se trouvait était beau. Le livre . Le tableau . V oi veni la tine m îine la ora 11.. j ’ai besoin ne se trouve plus. vole un bœuf. Elle cue illit un panier de fraises. je ne me séparerai jam ais.. nous passons chaque jour a 400 mètres. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză). j'h a b ite est grande... V o ilà quelquesobjets. quelques-unes étaient très grosses. Ceasul meu nu merge bine. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t . C’est m on am ie... Le g a rço n . .. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.cinematograf.. în curînd va fi ora trei. Te voi aştepta o jum ătate de oră. . Le monsieur.. patru fără şapte (minute). La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.. Este ora două fix. Le ja rd in ... 164 .. j ’ai salué est m on professeur. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. I I .. I I I .

Cine alege culege. 564. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. . E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. 71. 999 VI. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. Dă-mi o carte m ai bună. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . 875. Nu tôt ce luceşte e aur. Chercher midi à quatorze heures. 41. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. 99. V. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Apele line sînt adînci. 749. 73. Mieux vaut tard que jamais'. Qui choisit prend souvent le pire. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. A căuta nod în papură. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş.IV. Tout ce qui reluit n ’est pas or.

. Et que devient Brigitte. En tout cas.. professeur. Ce sont des métiers comme tous les autres. chimiste. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. Ca se voit. — Evidement ! Tu ne te reposes plus.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( . Malheureusement ce n ’est pas mon cas. Que devenir? Avocate. naturellement. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. Tu as été une excellente élève.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. —.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. te v o ilà ! Comment ça va. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. tu ne te promènes plus. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. C ’est son rêve. fa m . cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. Françoise? On ne te voit plus. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. Mais. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible.Pourquoi pas. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. il y a un grand mais.

.

) journalier. 168 . la télévision (la télé) ( f . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) le téléviseur (m.) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 . munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l. a unui avion a conduce un vas.) 3. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio. conducerea un ui vas. -ière (a d j.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l. a reflecta l ’avenir (m .) téléviser (vb.) le téléspectateur. gazetarul ziua. le pilote (m . un auto­ m o b il.. ( fig . a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer. ) 2 le jour (m .) la journée ( f.) le journaliste (m .) le journalisme (m .) ( m .) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul.) a călăuzi. salariul pe o zi. j . un avion. -trice (m . M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni.) journallement (adv. ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l.) .avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) le journalier (m .) le pilotage (m .

ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. 1. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. nous. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui.). Celui qui parle trop de soi est un vantard. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. el nu trăieşte decît pentru sine. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. nous. 2 . se. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. s en aller. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. Cînd subiectul este determinat. care pot fi complemente directe sau indirecte. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. il ne vit que pour lu i. s’emparer. s’évader. te. le.' Ne te hâte pas — nu te grăbi. vous. Pronumele me. se souvenir etc. se réfugier. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. 169 . vous în urma v e rb u lu i. \ntor .La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. Observaţie. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. Marc este un egoist. se.

écrivain. Je parle à mon amie. Articolele. în general. chef. penseur. peintre. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . une femme peintre In limba franceză actuală. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. Se va spune. Ea este profesoară. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. fournisseur. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. chauffeur. député. M a cousine est ingénieur. Cuvinte ca: professeur. juge. historien. (Eu) m ă spăl. George Sand este o mare scriitoare franceză. adjectivele. sculpteur. E x em p le : Elle est professeur. disciple. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. le temps. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. Je me lave. amateur. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. Este vorba. guide. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. philosophe. tourneur. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. ministre. în trecut. in ­ génieur. partisan. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. De asemenea. E u vorbesc cu prietena mea.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. în special de bărbaţi. Verişoara mea este ingineră.

profesoară. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. M ulte femei au devenit p ilo ţi. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. P a u l est un admirable sculpteur. Son frère est un peintre de premier ordre. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . Cet homme est le professeur de mon enfant. imperfect. Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. o'fem eie poate deveni ingineră. doc­ to riţă. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. V. Conjugaţi la indicativul prezent. E i îşi vorbeau prieteneşte. învăţătoare. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. V oi vă d is trşţi foarte bine. Mă numesc M auriciu. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. Este o meserie pasionantă. A driana a fost o elevă excelentă. il est un admirable chauffeur. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). M on cousin sera bientôt docteur en médecine. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Noi ne p lim b am în parc. I I I . M ama prietenului meu este pictoriţă. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. deputată şi chiar m in istru . viitor şi perfectul compus verbul se séparer. în acest caz. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. Nepoata mea este poetă. IV . I l est le meilleur tourneur de notre usine. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . Este ora 4 şi ju m ăta te . m ă culc la ora 11. A stăzi. II.

dit-elle. merci. La maison nous paraît si vide maintenant. Après tous les soucis causés par sa maladie. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire.. Je 172 . — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Dis plutôt comment tu te portes. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. on s’absente le plus longtemps possible. il vaut mieux ne plus se rappeler cela.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. Comment va Micheline? — Très bien. Mais ne parlons plus de ce triste épisode. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel. Voilà le mystère. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. Dis-moi.. alors. attendit le signal d ’appel et forma le numéro. — C’est elle-même qui parle. Leswenfanls sont partis à la campagne. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. — C’est toi. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. — Tu as raison. La petite se porte à merveille. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé.

nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. mulţumesc. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 . un soir. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m. au restaurant.connais son^adresse. comme ţa.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . ? Comme ci. A bientôt. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd.) Aşa şi aşa. — Entendu. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. merci. Que dis-tu d ’une sortie. C’est ce que je voulais te proposer. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. — Alors. — Très bien. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". niai de­ grabă se porter [porte] a o duce.) [apel] apelul. . Bine (mă simt bine) şi dv.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m.) Ce m ai faci? Très bien. (fa m .

). N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. com parativul adverbului mal. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. cu pis. cu a tît m ai bine (rău). Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. plus m al este m ai des folosit decît forma pis. eu mîncasem etc. Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. în limba franceză el este un tim p compus . în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem.

Cet écrivain (écrire) un très beau roman. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. IV. raconter. Te aşteptam m a i devreme. Je (penser) souvent à lu i. Marie (regarder) longuement le tableau. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. Nous (aller) souvent à la montagne. aller. J ’(indiqucr) les livres à lire. Andrei se simte m ai bine. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. poţi face şi ce-i mai uşor. I l (pleuvoir) pendant trois jours. Dacă poţi face ce-i greu. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. E l muncea cît putea m ai bine. ? Simona nu se simte prea bine. Ils (traverser) la rue en courant. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. 175 . faire. aştept tonul şi apoi formez num ărul. ele vorbesc m ult. Pe curînd. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. François (aller) chez le dentiste. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. Michel (aller) au théâtre. Merg foarte des la con­ certe. Cu a tît m ai bine ! V. La revedere. se simte bine. III . Ea îm i telefonează în fiecare seară. choisir. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Petre este m ai p u ţin v io i. II. Vous (faire) peu de fautes. şi dv. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. apoi închid telefonul (raccrocher). De obicei. m ai p u ţin viguros decît fratele său.EXERC ICES I. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. Vorbesc.

des pommes de terre. je pourrais même dire artistiquement. des choux.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . des^ aubergines.) [etala3 ] tejgheaua. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des poires. de la viande tranchée. Des prunes. des pommes. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. Il a bien travaillé ce matin-là.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . Étant_en Roumanie en tant que touriste. . ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/.. car mon départ approche. prêts à être préparés.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/. . a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. des haricots verts. sur les_étalages. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. des noix. que j ’aime tant. pour notre siècle. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa .) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés.. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. du raisin. Des tomates. le siècle „de la vitesse". des carottes. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m.

) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f .) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f .) [aj] l ’oignon (m . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .) [asp£13] Vépinard ( m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .

nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. un ingénieur français 178 . Spre deosebire de limba romînă. în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain.Expresii poisson d'avril ni chair . în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. nici peşte . une belle ville. F . Spre deosebire de limba romînă. nici laie.

: I l a beaucoup mangé. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. peu etc. un garçon intelligent In limba franceză. EXERCICES I . ca beaucoup. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. un poêle chaud d) în general. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . La timpurile compuse însă.

Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. vinetele şi varza. pere. .I I . Mama a term inat repede această bluză. A împăca şi capra şi varza. I I I . Tel arbre. Antoaneta este o fetiţă m ică. Mihaela a c itit m u lt. cu 10 etaje. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. Ménager la chèvre et le chou. tel fruit Tel père. piersici. punir. Irina are părul blond. dar a scris puţin. A strînge bani albi pentru zile negre. dire. IV . Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. mere. Cum e sacul şi peticul. tel fils. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. E l ar m înca o salată de ţelină. îm i place v in u l bun. Aş cumpăra legume şi fructe. Locuiesc într-un im o bil mare. struguri. Tel maître. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. Petre a cum părat o cămaşă albă. Citesc o carte interesantă. nuci. tel valet. Dunărea este un flu v iu lung. Un singur om îl aştepta. Ea a cum părat morcovi şi praz. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. M ihai este un om cumsecade.

L'élève: — Ce n ’est pas la peine. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. 181 . Deux snobs vont^au concert. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. un petit. monsieur. répond l ’autre..20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir.. je suiswobligé de prévenir ton père. Il est plein de fautes et de pâtés . — Attends qu’il se retourne et je te le dirai. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un.

Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo.. Il s’approche: — Me reconnaissezvous.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. — Hier. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. monsieur. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. monsieur. En cours de route. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. mais^à quel­ le heure. Expliquez-vous. — C’est bien possible. la tête entièrement ban­ dée. monsieur? 182 .. c’est moi que vouswavez renversé hier. Ma­ dame.

exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. p răjit.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. monsieur. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. -ă . -e [fri. frit] fript. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. et encore en deux? — Des frites. monsieur. monsieur.Bien. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 . —. — Bien.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit.

aşezată înaintea pronum elui personal. C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. 184 . je lisais Perfectul simplu este je lus. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . -ă La fel se conjugă élire a alege). In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. relire (a reciti) etc. lue citit.

Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. contempler. j ’ai écrit. prescrire (a prescrie). A ţ i citit această poezie? 185 . -e scris. Voi c iti o carte bună.) . Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f.Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. I I . j ’écrivis. inscrire (a înscrie). A r c iti şi ei aceste cărţi. Scriam o scrisoare prietenului meu. E l ne-a descris noul său apartam ent. souscrire (a subscrie).) şi să scrie ( in f. -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). EXERCICES I . Acest autor va scrie o nouă carte.U . E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . réussir.N . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. Citeşte această poezie. transcrire (a transcrie).

tim ide. A.. fleurs. R E V IZ IE EXERCICES I . les enfants. doux.. cheval. Brigitte a reçu beau­ coup.. Indicaţi numele zilelor săptămînii. P o in t sot. ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais.. je le dis sans façon E t sans fades grimaces. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur.. fromage et. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. rail. l ’armoire.. bons fruits. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi.. pur...I I I . il n ’a pas rencontré. .. corail.. Mon cher. cher.. Le vase est. I l y a bien. 186 .. I I . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. Budapest est bâtie. la table.... ces frères. Paris.. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature. heureux.. il sera bientôt fait Quoique en m iniature. deux années.. poissons dans cette rivière... IV .. clou. beurre. bas. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé.. Marius m ange. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. am is. détail. pain d ’épice. Je viendrai dem ain. J ’ai rencontré. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. I l y a une grande différence. V. b ijou. Ces bonbons sont.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. travail.. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. À l ’occasion de son anniversaire.... I l y a t a n t ... à l ’âge de 15 ans). haut. les rives du Danube. . Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. pommes cette année. chou.. toi. amis. I l est parti.. les cheveux blonds E t la tête bouclée... . nez. genou.. voilà Pouchkine.

A m c itit cărţi m ai bune.. blanc. Copilul său se simte m ai bine acum. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Mă p lim b în fiecare zi. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. de cette ville. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară.. beau. E l a aşteptat o jum ătate de oră. 187 . ! V III. Astăzi e cald. Conjugaţi la indicativul prezent. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (.. VI. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Dintre cuvintele mer. premier. Casa lu i este m ai mare decît a ta. IV. beau. Dă-i să (à) mănînce ( in f .). un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. Este ora 12 noaptea. Este vreme rea.) il faut apprendre à nager. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. bref. cinci şi ju m ătate .. La (. IX . Sora mea este profesoară de muzică. maire. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. Claude Achard est le. gros. V. iarna ca şi vara. menteur. Este ora 12 (amiaza). dire. n ul. Aştept azi un vechi prieten. viitor şi perfectul compus verbele: faire.III. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes.) de Guy est très jeune. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. jo li. Traduceţi în limba franceză textul următor.. V II. étranger. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. gras. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul. lire şi écrire. long. mère. A vant d ’aller à la (.) . grand. şapte fără un sfert. N-am nici o poftă să plec la plim bare. des hommes (travailler) dans le jardin. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl.. sot. Ea le dă să mănînce.. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud.

.

PARTEA A lll-a .

.

la Mer du Nord. Lille. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. le Rhin. -e [tâpere] temperat. Le climat de la'France est tempéré au Nord. s’achemine vers la Méditerranée. Le Rhône. Au Sud. une haute chaîne de montagnes. Paris est la capitale de la France. La Rochelle. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. Rrest. C’est une république bourgeoise. dit Plateau (ou Massif) Central. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. s’élevant jusqu’à 4 810 m. Toulouse. la Mer du Nord. Toulon. au point de vue administratif. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. -ă le plateau [plato] platoul. Les principales villes du pays sont Marseille. burşwaz] bur­ ghez. Le territoire français est divisé. les Alpes. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. Nantes. clim atul tempéré. (le Mont Blanc). La population rurale représente presque la moitié de la population française. Strasbourg. À l ’Est. Saint-Malo. Nice. en plusieurs départements. doux et humide en général. Saint-Étienne. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Lyon. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Bordeaux. Cherbourg. Le Havre. -e [burşwa. V OCA BU LAIRE bourgeois. l ’Océan et la Méditerranée. lui. La Manche reçoit la Seine. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. la Meuse. Rouen etc. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 .

e (nici un.-ă“ ). C îţiva copii se jucau în grădină. tous. 192 .-e (cu sensul „sigur. tel. însăşi). aucun. nenumărate).) colina côtelette ( f . n ic i o). certain. même (cu sen­ sul „ în s u ş i". sigur.) coasta côté ( m . quelques (cîţiva. a lta ).) partea coteau ( m . e (nenum ăraţi. même (acelaşi. însuşi.' quelque (vreun. n ul. Toată lumea voia să-l felicite. cîteva). to ţi. aceeaşi.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f .) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul.-ă. C e rta in .) la n ţu l la chaînette ( f . de obicei. m ai m ulte). m aint. toutes (tot. Tout le monde voulait le féliciter. e (anum it. tout.) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro.) lănţişorul le chaînon ( m . E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin.la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. quelconque (oarecare). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t.) veriga — la le le la côte ( f . -e. vreo. ceva). -ă). toată. „ în s ăşi"). plusieurs (mai m u lţi. toate. nici o). îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază. chaque (fiecare). oricare). nulle (nici un.'-le (cutare).

a Il-a plural). prim a este rar întrebuinţată. în special veuillez (pers. cea de-a doua. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . e Observaţie. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). Im perativul are două forme.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. în schimb.

Notre pays offre au peuple.. Le magasin se trouve du. Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. jours. 2. fam ille. Les Carpates forment une longue. vie. 194 . paroles. de montagnes.. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une.. plusieurs: étages. On plante des vignes sur les.. art. L ’Université de Buca­ rest a . Daţi-i o carte oarecare. toutes. Vous devez lire au m oins. V erbul pouvoir nu are imperativ. tel: père. se între­ buinţează» la persoana I singular. p lusieurs. J ’aime manger des.. objets.. pays. III. enfants. rue.. distractions. réponse^... salles d'étude. à . fils. personne. EXERCICES I .. même: âge. 1. Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală. certain: heures..Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. gauche de la rue. les m an i­ festations. de la Mer Noire# sont très belles.... manières. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin. autre: ton. tous. Jérôme était présent à... E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori.. m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. homme. bibliothèque. jupe.. les plaisirs du repos... mois.. Nu pot sa m ă hotărăsc. IV. Toată ţara ia parte la această sărbătoare. I I . de porc. les réunions. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre.. quelques. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. saisons. pages par jour.

. P o u frie.. .... z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep . ’ . T . ' / v> C T Je vais 1eduquer'/.te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s ." L t pLuç beau./V répe W f c'e sf P i ^ ? .

à toutes les personnes.) — Je pourrai lire des journaux français. ) — Je veux travailler de toutes mes forces.? Nu am vrut să-l m ai vedem.). a o duce de minune.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. pare a o p riv i „o b lic". Conjuguez. (Vreau să lucrez din răsputeri. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. (Pot să înv ăţ franceza. 196 . Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .) a huzuri. 3 la regarde de travers — Notre-Dame.) se u ită chiorîş. (fig . (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. Aş vrea să vă întreb ceva. ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p .travers3 1 se la couler douce — (pop. fiind orientată paralel cu Sena.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v .) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis. Pot să plec? V. (Voi putea să citesc ziare franceze.

Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Pré vert.Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. .

Sur ces 55 millions. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. de betteraves et de fruits.È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. de vin. La France est aussi un pays agricole. caoutchouc).22. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. de produits laitiers. textiles synthétiques). thermiques. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . l ’industrie textile (industrie cotonnière. VOCABULAIRE l ’industrie (/. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. vignes. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. La France compte parmi les exportateurs de blé.). cultures maraîchères et fruitières. en outre. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. industrie automobile et aéronautique etc. lainière. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. Il nous faut mentionner. centrales nucléaires). grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. soieries. de volaille.

la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -ă. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f. şi adj. c u ltiv a b il. frqitjsr] de fructe. mare/er] de zarzavaturi fruitier.) Vexportateur.) exploiter (vb. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -trice(süm . fructifer.) exporter (vb.f.) exploitable (a d j.) Vexploitation ( f. fapta de vitejie exploatabil. -ère [frtţitje.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher. -ă exploatarea exploatatorul. -ă électrique [elektrik] electric.) Vexploit (m .) Vexploiteur. -euse (m . -ère [mare/e.f.

. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i.. negaţia I. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu.. Dacă verbul este la m odul im perativ. I I . exploitable... Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. Veux-tu des fruits? Merci. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. de articolele partitive du.Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets.. Je connais tous les détails de l ’histoire. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. o întreagă propoziţie. je ne veux pas de fruits. Cette. în acest caz. exploitation: ) Les. O n le traite d ’original. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. I I I . Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. 20 0 . J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. de la. il rit de cela. uneori. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. J ’a i plusieurs livres. verb. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. Ce gisement m inier est. în cazul unei propoziţii negative. forestière obtient de gros bénéfices. fiind echivalent. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui. A ucun. exploit. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. je vais acheter des fleurs. E n poate înlocui.. ne veut renoncer à ses profits. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal.. J ’aim e les fleurs. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. pronumele en. Les esclaves étaient durement. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma.. i l s’en occupe. de obicei. N o tă. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . exploiteur.. un complement precedat r> e prepoziţia de. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. Sans vos explications ils (manquer) le train. Nous e n avons (du beurre).

. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. J ’en aurais lu quelques pages. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole.IV . A r fi v ru t să alerge m ai repede. V. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Ele ar fi p u tut pleca. Je n ’aurais rien dit.

moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. 202 . Jacqueline. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. Jacqueline: Ecoute. Il t ’arrivera un jour de faire comme. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. alors: Marseille. au plus tard. A la in: C’est à quelle heure. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. c’est décidé. et demie. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. A la in: Quelle histoire. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. La gare. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

— On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. des olives. continua-t-elle. On se m it à consulter la carte. dit Jacqueline. — Quant à la viande. répondit Mme Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré. Girard. — Oui. Girard. 215 . je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. des couverts et un vase de fleurs. — Du jambon. Antoine. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. je voudrais des pâtés. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. des sardines au beurre. se trouvaient des assiettes. — Moi.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M.

-e [eteslâ] strălu c ito r. — Du café turc. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . madame? — Oui.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. — Alors. sc lip ito r. — Du vin blanc. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. des liq----5 — Du vin blanc. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. Seulement de la glace ou des meringues glacées. pas de melon. fraged. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. -ă étincelant. on s’est décidé pour les côtelettes. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. -e [vitre] cu geam uri retiré. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. — Pas d ’abricots. compléta le garçon. seulement. -oare. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). maman. Jacqueline? — Non. du vermouth. VOCABULAIRE Titre. trois portions de gruyère. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. — Merci. ajouta M. -e [retire] retras. Girard. merci. des filets de bœuf grillés et des saucisses. merci.

In vorbirea curentă. duios 2. ) la grillade ( f. im perfectul conjunctivului este.) le grillage ( m .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI.) la grille ( f . de obicei. élire a alege compléter. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt.) rôtir (vb .a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. ajouter a completa. moale. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie. persoana a Il-a singular (fără s final).L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă. al verbului de conjugat. a adăuga Familles de mots le gril ( m . înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i. ) griller (vb.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) le rôti (m . Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 .) 1.

De Ia vlrsta cea m ai fragedă. I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. 3. dus. loin de tous les autres. dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. 2. sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert). recevoir (a p rim i).Le verbe devoir (a trebui. 218 . Bien que la pluie (continuer). Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. Trebuie să frigi carnea . il affirma q u ’il faisait moins sombre. due Observaţie. Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. décevoir (a decepţiona). să fie moale. Formele due (feminin singular). Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. m asculin singular. Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. (S a in t Exupéry). Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. apercevoir (a zări). La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). ea trăise departe de căm inul părintesc. EXERCICES I. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. toate mîncărurile sînt bune ! II.1.

A trebuit să-i dau ( in f . (uied aq) Je vole. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. ea se ascunse în grădină. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f . Numai munte cu munte nu se întîlneşte. Se în tîm p la să alunece des. J Nu există pădure fără uscături. devoir): Trebuie să-i dai (in f . . PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria.) seama de propunerile voastre. I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. plus je suis frais. je pleure. — Ce sont toujours les plus gros.I II . pourtant je n ’ai ni ailes. . Traduisez en français (vb. IV . ni yeux. (aSenu 9^) 219 . Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue.) explicaţii. Traduisez en français.) im ediat un răspuns. . en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . ) T I . I l n y a pas de roses sans epines. DEVINETTES Plus je suis chaud. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva. — C’est pour un gâteau — explique-t-elle.

d it Jacqueline. vers la fin du mois de janvier. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. C’est drôlement compliqué pour moi. parmi lesquels une section de trico­ tage. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. en un mot. matériel ferroviaire. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. dans la matinée. Ils ont tenu leur engagement. C’est en 1948. Elle comprend plusieurs secteurs.. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections". Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. une nouvelle fabrique. une cantine qui sert aussi des repas diététiques.j5] este vorba bucarestois. pour bâtir. une grande fabrique de la capitale. installations techniques de toutes sortes. papa. je vois. -e [bykarsstwa] bucureştean. — Ah. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. je vous propose de visiter demain. ni celui de maman. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. une polyclinique et une belle bibliothèque. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. mais moi je désire vivement y aller.. Outre les ateliers auxiliaires. au même endroit. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. chaudières.

.

a înzestra l ’équipement (m. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m. u tila ju l marquer [marke] a marca. vesel: 2. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. Fratele meu a plecat. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m .) l ’outillage (m. Această comediei a avut un mare succes. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. promisiune a sfîrşi. 222 . Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a.) 1.) outiller (vb. quelques): Mon frère est parti. A m cum părat m ai m ulte cărţi.) unealta u tilaju l u tila t.) outillé.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). a distruge. a doborî angajam ent. ciudat.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. Gettelcomédie a eu un grand succès. -e (ad j. demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. am uzant. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.

L o c u im p e strada Jules Michelet. camarade! Mulţumesc. 37. B ărb aţi. Histoire de la littérature française. rue Jules Michelet. Hélène est architecte. femei. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. verişoară ! Merci. I n adrese.o e n u m e ra re : Hommes . Elena este arhitectă. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. cousine! B ună seara. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . P au l este strungar. nr. sœur des Horaces. Cam ille. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. tous se pressaient aux portes. to ţi se îngrăm ădeau la uşi.b) în tr. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. femmes. copii. sora H oraţilor. Istoria literaturii franceze. enfants.

Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. E l şi-a scos batista. Pentru alte observaţii v. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. m ai jos verbul partir. Ea a ieşit în oraş de o oră. -e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . I l a sorti son mouchoir.

m am ă.. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 . vos paroles.. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — .. Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare..v ieillard s. „... e n fan ts. ma chère. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir. C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante.. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular.. La revedere..Femmes. IV. „Je vous assure et.. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr...Participe Présent Passé partant p a rti. mentir. vb. et. . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă.. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. ce roman. officier. gloire. servir. Je l ’en ai déjà menacé.... . 2. Elle habite 32.. employez ou non l'article. ANECDOTES R IE N À . À la place des points. partir... titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. H I.. II.. U ltim ii călători au plecat aseară. Ca şi sortir. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Traduisez en français (vb. . dar trebuie să urmez un tratam ent la mare. . Vrei să ieşi ( in f . Quel est. tout était descendu. dormir. e Observaţie... U n u tila j modern asigură creşterea producţiei. vie. je vais lui chanter quelque chose... m ă întorc îndată. — Rien à faire. selon que les règles le demandent: I l entend... sentir {şi compuşii lor). Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être.) în oraş? Aş pleca la m unte. liberté" (Corneille).. J ’a i relu.O des et ballades" est. rue de Paris.. sortir): Trenul pleacă la ora zece... et. m ot d ’ordre? dem anda. E XERC ICES I .

Murim puţin cu fiece plecare. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J. Vorba dulce m ult aduce. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence.PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu.

à la fin des cours elle va quitter la capitale. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. Elle semblait très pressée. c’était 15* . Je lui ai donné notre adresse. ce m atin. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. devant l ’Université de Bucarest.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. maman. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. Autrefois. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. J ’ai noté la sienne.

grâce aux engrais chimiques. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.un hameau quelconque. ils obtiennent de très riches récoltes.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. betterave. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. maïs. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. abundent — paraître a părea 228 . légumes. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. si tu savais. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun. seigle. ■ — Oh. tout a changé. Après la moisson. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. maman. orge.

lorsque. bientôt (curînd). E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba.) le changement ( m . après que (după ce). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) changer (vb . perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). într-o propoziţie principală.) le change ( m . în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) la paysannerie ( f . sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé. -e (a d j. A alergat de in d a tă ce l-am chem at.) changeant. A b ia a intrat. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m . că transm isiunea m eciului a şi început.) échanger (vb . dès que (de îndată ce). ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença.Familles de mots ■l ’échange ( m . a se schimba schim bător. 229 . en un clin d ’œil (într-o clipă).

-e Obserraţie. La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). combattre (a lupta).Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. débattre (a dezbate). 1. V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular. 2. Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 .

— Alors.pierde un (. form ation. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). I II . Ne place să prim im cărţi. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. association. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. commettre (a comite). place. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. P R É C IS IO N — Mademoiselle. ea se sculă să plece. promesse. en silence. Q uand il (achever) ses lettres. O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. II. munca î i pasionă. omettre (a om ite). La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. Cînd term i­ nară. transmettre (a transmite) etc. pensée. elle se m it à rire. Quand nous (marcher) des heures. E XERC ICES I. Mais il ne l ’est pas. obtention. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). e Observaţie. Bate fierul cît e cald. promettre (a făgăd ui). la n u it tomba. Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). nous commençâmes à travailler.Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. permettre (a permite). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. IV. 2. Cînd deschiserăm fereastra. în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. 1. Traduisez en français (v. tata se duse să se plim be. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. D upă ce începură noi cercetări (recherches). ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. il se leva. quel est le côté beurré? 231 . radicalul mett. soumettre (a supune). récolte. pro duit. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse.

assez peu éclairée. Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre. mais sans insensibilisation. — C’est pour arracher une dent. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. 232 . Dans la salle d ’attente. arrive chez un dentiste.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. accompagnée de sa petite soeur. parce que je me dépêche. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé.

mademoiselle. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi. F iţi lin iş tit. 233 . -e [eklere] lu m in a t. -e ( adj. Montrez-moi la dent. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. Marguerite. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. ) a pierde pierderea pierdut. dit le dentiste.) perdu. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.) la perte ( f . Vous êtes courageuse. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/.— Mes compliments. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.

dublînd consoana r. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul.) De obicei. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. 1. (I-o fi cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent.V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. 234 . Probabil că i-a cumpărat bomboane. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. -e Observaţie. 2 .

Beaucoup de choses. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. . C'est très compliqué. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te.EXERC ICES I. Te rog să citeşti acest rom an. je te raconterai de belles histoires. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. e deja ora 6. Une grande quantité. elle. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. O n meurt de chaleur dans cette pièce. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. est morte de peur. Devant l ’université. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat.Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Traduisez en roumain: Rassurez-la. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Trouver un am i. G’est normal. Vous avez perdu quelque chose? I I . IV. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. I I I .

Mme Girard: — Je t ’accompagne. & a x x u y 1 236 . des citrons et des bis­ cuits. Mme Girard: — Mais non.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. Antoine. voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. du beurre. des tim ­ bres-poste? M . Il y a une épicerie au coin de la rue. Les allumettes sont trop encombrantes. de croissants et de p a in d ’épice. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Tu ne t ’en souviens plus? M . Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. M . auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. N ’aurais-tu pas. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. par hasard. des macaronis.

incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . le thé. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra . le poivre.-e. Mme Girard: — Pourquoi donc? M . scrisoarea literele (literatura) 237 . Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. M . a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. litera 2. -e [lur] greu. de farine. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. Le cacao. d in belşug la brioche [bria/] brioşa. ) les lettres (f.) 1. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. -e [àkôbrà] stînjenitor.M . a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. tra­ bucul l ’essence (/. p l. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. de riz ou de sucre.) [a/a] cumpărarea. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. la levure. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant.

) l ’achat ( m .) l ’acheteur. Verbele se conjugă. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) a cumpăra cumpărarea.. cu auxiliarul être-. Acest artist este iu b it de public. cum părătura cum părătorul. Ce comédien est aimé par le public. la diateza pasivă. -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it. Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa.Fam ille de mots acheter (v b . a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. -euse ( m .f .

1. comprendre (a înţelege). 2. şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. a afla).Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. surprendre (a surprinde). 239 . entreprendre (a întreprinde). -e Observaţie. nous prenons. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa .

V. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. H I. diviser. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. II. Aş lua în consideraţie argumentele d v . Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. regarder. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept.EXERCICES I. séparer. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. Je t ’emmène au théâtre ce soir. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. attraper. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. Traduisez en français (vb. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. dar nu m i se par serioase. vendre. Drept cine m ă iei? IV. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate.. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. lire. écrire. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. traduisez-les ensuite: punir. . E l fusese adm irat pentru atitudinea lui.

3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. des livres. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. On va sû­ rement trouver quelque chose. viens. Jacqueline: — Tu as raison. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. prends ta jaquette et ton sac. bah ! Ne t ’en fais plus. On file.

les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m.a toarce la su«8C8t. 3. -ve (a d j.) suggestif.) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. ceraimca o stersre.) a pleca repede. ) a (in tra n z .) a sugera sugestiv.) a ( tranz. 2.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. . -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. tes suggestions. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux. ) mînearea (bună) drag. ' j. ça ne m ’enchante guère. V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am . Il faudrait penser à autre chose.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. şirul o şterg carnea ( anat.on [sy ?3 EstP ] sugestia i .) suggestion ( f . 4. J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain.) toarce urm ări a pleca repede. a o şterge a fila (despre lampă) 242 . principal Homonymes . scump catedra Famille de mots suggérer (vb .) (in tra n z . (tra n z. i .

Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. -e 243 .

Stofa asta e prea scumpă.EXERC ICES I. m i se pare că filează. Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . Je boirai de la bière. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. beaucoup. oublier. Supraveghează lam pa. acheter. . A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. Sugestia ta e remarcabilă. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). arriver. Je crains q u ’il ne (partir) pas hier. Am văzut o scenă foarte sugestivă. prendre. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. universel. IV. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă.

Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. papa. mais on voulait prendre une barque. Mangalia. suggéra M. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Il fai­ sait frais au bord de la mer. Les vagues moutonnaient. 245 . pour les touristes. Girard. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. — Moi. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. mais. —-Excellente idée. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. il y a trop de nuages. papa. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel. malgré l ’orage de la veille.. — On a organisé une petite excursion en car.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. l ’eau n ’était pas froide. — Non..

Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. Girard. culture. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. J ’ai acheté pas mal de photos.. il y a encore beaucoup. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . Jacqueline. a deb uta 246 . Voilà: le port. — Oh. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/.) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . Girard.— Non. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . l ’hôtel Albatros de Mamaïa. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. — Il ne suffit pas d ’une journée. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. le phare et la mosaïque de Constantza. industrie. dit Alain. conclut M. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin .. la falaise d ’Eforie-Sud. ce sera pour une autre fois. E t dans tous les domaines: agriculture. cu toate că l ’orage (m. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays.

Fam illes de mots b a la y e r ( v b . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert. ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f .. ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.e 247 . ziu a precedentă l a v e illé e ( f . ) a m ă tu ra le b a l a i ( m . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus. ) veghea v e ille r ( v b . ) a ju n u l. ) a veghea le v e ille u r ( m .

... Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 ......... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti.... ....... Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer)........ I I . Traduisez en français (vb....Observaţie.. souffrir (a suferi. Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed.... Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i.. La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e. IV ..... .. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil... Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista... ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta.... Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur)...... Paulette m ’avait tourné le dos. -es..... Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils....... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation)............ le sable ..... ........... les vagues . 1..... offrir (a oferi).. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier ... l ’écrivain .. les Girard .... 2 .... V în tu l măturase coasta...... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE ... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi)................. Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade.. les voix .... E X E R C IC E S I...... Unele magazine sînt deschise şi dum inica....... Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat.......... la pluie ... .... A vant que je (pouvoir) trouver une réponse. I II .. ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er).. -e......... le temps ... „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau).._.. Cine rîde la urm ă rîde m ai bine. a suporta) etc..................... l ’acheteur.... passer partir voler s’élever travailler l'oiseau.............. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier.

mes muscles sont heureux.. pour q u ’enfin mon cœur. (Émile Verhaeren. . brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Brille en mes yeux. L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux.En ma course rythmée à travers la campagne. Mes nerfs semblent refaits. toujours. E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. Et. se tienne haut. Les Flammes hautes) .. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Belle santé. bats sous mon front.

Ils ont vite fait de s’entendre. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. L ’automne surtout. 250 . Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. les chemins escarpés. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. la fatigue de la montée. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Jacqueline. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. les rochers à pic. Des alpinistes enthousiastes. les excursions. — Inutile de te déranger. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. c’est un véritable enchantement. quelle satisfaction on a. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. — C’est bien agréable.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. le vertige. surtout en cette saison. A lain et eux. — Avec des amis? — Oui. — E t puis.

cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes. -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea. à plus de 1 500 m. -ă. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f.) fru n z iş u l feuilleter (vb. V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m .. n u le-a tr e b u it m u lt ca să. d ’altitude.. à moi. c’est ce grand silence. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 ..) a răsfoi le feuilleton (m .— C’est vrai.) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1... pes­ tr iţ . Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus.. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă . -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t..) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m . papa.) fo ile to n u l le feuilletage (m . ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. frun za le feuillage ( m .) fo a ia .

a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. n u m a i p r i m u l . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. adverbe).Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. 1. cuvintele invariabile (prepoziţii. D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . La substantivele compuse. p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l.

Traduisez en français (vb. III. a p p a r a î t r e (a apărea). citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. H .. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. 253 .a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii. Le sous-titre est placé au-dessous du titre. B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. Toate verbele terminate în . d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). La pomme de terre est un alim ent très sain. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 2. connaître): î l cunosc de p uţin tim p. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. Nu răsfoi cartea.Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. E X E R C IC E S I . 1 .e O b s e r v a ţie . La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea).

. les rudes escalades.. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Le sommet se rapproche insensiblement. À présent nous touchons au but. Déjà nous commençons la descente. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Un vent brutal nous gifle.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. A n n a p u rn a . nos lunettes. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. Nous nous hâtons. Le sommet est une crête de glace en corniche. premier 8 000) . nous saisissons nos piolets. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants.

Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule. de la Mer Noire. Après un court séjour dans la capitale.. à la recherche. nous sommes partis pour la côte. L ’eau de mer à faible salinité. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 .. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. l ’air pur. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. Je t ’écris de Mamaïa. une des plus belles stations de la côte.

[a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. Eforie. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis. à sable particulièrement fin. pour la plupart. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui.. -v© [kyratif] curativ.. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Ils ont raison. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar. Ils ont raison d ’être fiers. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. comme de juste. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. Tekirghiol. -e [dsolsje] însorit. -ă l ’ aube (/. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. Nous logeons à „rinternational“ . Oeuvre du régime de démocratie populaire. un des plus beaux hôtels de la station. on élève d ’autres colosses en briques. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. -ă curatif. un repos des plus agréables. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. une plage en pente douce. acier et ciment. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Mangalia. une foule de touristes. Et ce n ’est qu’un début. le lever ou le cou­ cher du soleil. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. de sa chambre. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. On peut donc admirer. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . m ’ont d it tous les Roumains.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent.

-e (a d j.) a însufleţi mouvementé.) mişcător. a căuta recherché. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri. ales.-ă mouvoir (vb. -ă — le mouvement ( m . afec­ tat.) [ctsje] oţelul fier. -e [fl^ri] înflorit. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . -e [ekski] fin.) animat.-ă. -oare la v illa [vila] vila exquis. Observaţie. -ère [fjer] m îndru.-ă.-e ( ad j. sclipitor. -e [/atwajâ] lucios. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. grămadă remarquer — constater — observer a remarca. agitat.) căutarea rechercher (vb. -oasă.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m. de adjective din vocabularul ştiinţific).) a urm ări.-e (a d j. -ă chatoyant.) a mişca mouvant. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba. de obicei.) căutat. -ă.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. a observa Fam illes de mots la recherche (f. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts . A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e.) mişcarea mouvementer (vb.

De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. chanceler (a se clătina). 258 . în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv .b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. consoana. dintre care unul este determinantul celuilalt. peser (a cîntări) — il pèse. Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). îngheţa) etc. un adverb.semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. feuilleter (a răsfoi) etc. jeter (a arunca). ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. rappeler (a rechema). Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. céder (a ceda)— tu cèdes. Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. sau un adjectiv cu funcţie de adverb. el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). renouveler (a reînnoi). ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. étinceler (a străluci). înaintea u n ui e mut din term inaţie. avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. schimbă acest e m ut sau é în è. achever (a termina).

à travers le monde. Des yeux (gris bleu). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Ce sont des mouvements semi-circulaire. P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). I I . Ces épisodes sont héroï-comique. Des personnes (bien-intentionné). Des filles (sourd-muet). D iscuţia lor a fost foarte anim ată. que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Des enfants (nouveau-né). Des formes (aéro-dynamique). E lle a lla it nu-pied. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. I I I . IV. Depuis sa fondation. E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique.EXE RC IC E S I . la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Aujourd’hui. Des bas (extra-fin). Ces nouvelles sont quasi-officiel. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Des oeuvres (tragicomique). Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. E lle aime les robes gris perle. Tot oraşul era în mişcare. V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. Răsfoiesc această carte. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des relations (franco-belge). Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. Va îngheţa curînd. U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. Des cellules (photo-électrique). A m remarcat că vă place m u lt istoria. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. en 1945. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Une porte (grand ouvert). à Copenhague.

Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Dans les démocraties populaires. pour qu’il n ’y ait plus de guerre. (D ’après „ l ’H um anité") . Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications.fait pour populariser le 8 mars. D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. c’est une véritable fête.

non? Jacqueline: — Moi. On aurait retenu des places. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. papa? M . La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Jacqueline? A lain: — Son faible. Le jeu des 261 . c’est les dessins animés. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Je préfère le cinémascope en couleurs. évidemment. Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. je n ’ai rien contre. Girard: — Quel film . mon cher. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. Mais on pourrait aller au théâtre. Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films.

allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie. M . operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon.) [fu.. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir...comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. je préfère la première. Une créa­ tion dramatique roumaine... Toutefois. Car on ne cesse d ’apprendre. folle [adj. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou.Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. Jacqueline (en chantonnant): — „. alors. 262 .U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/. Girard: — Eh bien. fai] nebun..

Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) productiv.) reflectorul — le destin (m . 1.Familles de mots le producteur ( m .) produsul — refléter (vb. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) a produce le produit (m . -ve (a d j. Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită.) destinaţia le destinataire (m .) reflexul.) productivi­ tatea produire (vb. destinul destiner (vb. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. începu să rîdă.) producătorul productif. 2.-ă la production ( f . reflectarea le réflecteur ( m . Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb. I l s’est mis à écrire.) a destina. A început să scrie.) a reflecta le reflet ( m . a hărăzi la destination ( f.) soarta. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) producţia la productivité ( f. Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que).

înaintea vocalelor a. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii.~e Observaţie.a singular nu primeşte term i­ naţia t. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. i. comme s’il eût deviné combien je souffrais. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. Mon enfant était devenu très tendre. à apprendre. 2. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung. e.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. persoana a IlI. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). 264 . La indicativ prezent. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. 3. Piesa e foarte bine prim ită. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd.Traduisez en roumain. o din term inaţie. il aurait gagné la partie. I l ne v ou lait rien voir. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. EXERCICES I . Si Pierre eût été attentif. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Je me mis à déchirer le papier. 1.

et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. avec son énorme dôme. puis ver­ meil. ses tours et ses sveltes aiguilles. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. devinette. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. arrivée. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. entre deux aiguilles lointaines. Traduisez en français ( vb. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. à mesure que le lever du soleil approchait. produc­ tion. le Mont-Blanc. vaincre. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. vb. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. André T heuriet (Am our d'autom ne) . Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. regard. form ation. devenait orange. pleurs. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. a l ’horizon. puis. Il se colorait peu a peu. accueil. Tout à coup l ’astre surgit. destination. Au-dessus du Mont-Blanc. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. ses pointes. pareil à une grosse étoile d ’or. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation.IV . destruction. regret. Am reuşit să o conving? V. dans le ciel pur. sur lesquelles régnait un absolu silence. création.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses.

le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. — Je crains que nous ne soyons en retard. c’est une surprise. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. conclut Alain. Le concert commença. Quelques minutes après s’être assis. elle s’écrie joyeusement: — Ah. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. J ’aime surtout l ’Allegro final... — Je suis complètement bouleversée. Il est sept heures et demie. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute .. măreţ. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 .. a zbîrnîi louer [lue] a închiria.. -eaţă Védifice (m. M. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. edificiul l ’ouvreuse (/. -oasă. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. — Je m ’en doute. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. avoua Jacqueline après le concert. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. ravirent les spectateurs. au juste? lui demande sa sœur. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. chuchote Alain. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. — Moi aussi. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. — Je n ’ose demander. ) [edifis] clădirea. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven.. alors. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. répond Madame Girard. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite. — Mais quelle heure est-il. Antoine a loué des places pour le concert.

) — cîntăreţul la cantatrice ( f . piaţa 1 2 . a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .) — a cînta la chanson ( f . vatra. postul 3.) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer . a răpi . locuinţa 3 .) — şansoneta le chanteur ( m . foaierul teatrului 1 la place 2 1 . a înce­ tini le chant (m . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr].) a în tîrzia .) — cîn tul chanter (vb .le chef d ’orchestre [/ei^ . focarul 4.) întîrzierea.dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta. căm inul 2 .) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. serviciul. le chœur [kœr. casa. a îneînta Famille de mots le retard (m . locul ravir .) în tîrzia tul retarder (vb. amînarea le retardataire (m .) — cîntecul la chansonnette (f . Instruments de musique Vaccordéon ( m .) întîrzierea le retardement (m .) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 . — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

savoir. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. cesser etc. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. ( j i g ) a stîrni entuziasmul. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. meilleur que.: je n ’ose. N u suflă o vorbă. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. Nu vă fie cu supărare. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. d) în anumite expresii: I l ne dit mot. Acest ne se numeşte ne expletiv. a scoate (petele) élever a în ă lţa . autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. 2. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. rien. personne etc. Observaţie.).: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. a creşte. 269 . E m u lt m ai rău decît se spune. b) după anumite verbe care exprimă teama. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. ca à moins que etc.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. moins que. point. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. oser. Ne vous déplaise. je ne cesse etc. guère.

.. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). 2. lever.. Ne aşezarăm pe scaunele noastre.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie. I I .. l ’égalité et la fraternité. pour la liberté. enlever): Ne. Ce produit chim ique. 270 . se soulever. N-am încetat să-l rugăm. rapidement les taches (petele). plus aux concerts! L ’ignorance. Nous dé­ cidâmes de. E n 1789.. 1.. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei.. la séance (şedinţa)... Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. toujours le progrès. le peuple français. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. E XERC ICES I ..

Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. La souris osait quitter sa cachette. — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. grand-père. ça ne coûte rien. C’est impossible. IV . î i era im posibil să ridice ( in f .I II . la Pastorale et la Neuvième. prefer să stau în picioare (rester debout). I l descendit lentement les marches. Louis cîntă m in una t la vioară. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. — Je n ’ose pas. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. V. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. cette anecdote. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). lui dit-il. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. I l fit détruire un m agnifique édifice. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. vă rog. Elle se lève très tôt le matin. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. mon petit. — Pierrot. M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . en baissant la tête.) această greutate. b) Mă aşezai pe iarbă. — Eh bien? explique-toi. — Comment. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. me dit-elle tristement. eram foarte obosit. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. — Trois. Remplacez les mots en italique par des antonymes . me répondit-elle. l ’autre jour. Tu pourrais pas. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Mă voi aşeza m ai tîrziu .

272 . J ’ai longuement admiré les Grigoresco. les Aman. en plein centre de la ville. des Monet. papa? M . Girard: — Oui. des Yan Eyck. Il faut absolument que vous le visitiez. On y trouve. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. la plus intéressante pour le visiteur étranger. sans nul doute. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. une autre d ’art occidental. à l ’aide de leur pin ­ ceau. n ’est-ce pas? M . Mme Girard: —■ Bonsoir.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . Girard: — Non. je vous accompagne demain. de quelques peintres roumains. A lain: — Il y a aussi des sculptures. des Répine. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. A lain: — Mais quel musée. qui ont réussi à rendre. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Antoine. Girard: — Évidemment. Voilà trois heures que tu es parti. mais il paraît que les autres renfer­ ment. on ne savait pas où te cher­ cher. elles aussi. entre autres. M . des chefs-d’œuvre. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. des Greco. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. On commençait à s’inquiéter. les Andreesco et les Luchian. des Rembrandt. La section d ’art roumain est. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. Tu as rencontré des amis en ville? M . toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Si vous voulez. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal.

-» centralisateur (s.-e (a d j.) central.-e [oksidâtal] occidental.m. a exprima Homonymes le parti (m . -e [rwajal] regal. -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-e (a d j.) centrala central.) p artidul la partie ( f . suita suivre (vb . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m.) urmarea.-oare — le centre ( m .) următor.) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) centrul la centrale ( f .) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen.) centralizarea centraliser (vb .) cen­ tralizator la centralisation ( f. Femininul se formează ca la substantivele. -ă occidental. -e [arjàtal] oriental. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde. a conţine rendre — exprimer a reda. bucata.-ă oriental. şi ad j.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal.) partea. partida Fam illes de mots — la suite ( f .comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .) a urm a suivant. consecinţa.

274 .) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi. atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări).

Un siècle et demi plus tard. II. m ai puţin interesante. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. Cette partie est très difficile à lire. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. se débattre. il se leva. entretenir. gnifique palais. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. m aintenir. contenir. 275 . Germain sera récompensé pour son courage. renvoyer. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. style Renaissance. prévenir. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. un grand château fort. repartir. Marcel est un brave garçon. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. Ancien palais royal. combattre. l ’un des plus riches musées du monde. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. sur la rive droite de la Seine. enfermer. de nos jours. Christian s’est arrêté devant la gare.EXERCICES I. I l était fidèle à son Parti. III. La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. le Louvre est devenu. renfermer. Paul est parti il y a deux minutes. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. IV. Gilbert est très influencé par son cousin. Urmaţi-mă. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. vă voi arăta drum ul. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. Cette boîte ne renferme que des papiers.

le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël.. les Courbet. des poignards d ’argent. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. les sculptures du Moyen Age. les bas-reliefs de Gilgamesh. couvert d ’inscriptions. monument en basalte noir. grecques et romaines. Rembrandt ou Vélasquez. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. 276 . Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. Houdon ou Rude. nous voyons se succéder les Vernet. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av.ère). Les objets de culte et de sacre. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. celles des sculptures du Moyen Âge. Michel-Ange. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.n. le Titien. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre.ère). devant les sculptures de Jean Goujon. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. Léonard de Vinci. les Delacroix ou les M anet. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. de Rubens. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud.. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.n. la dignité enfin retrouvée. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. principale source du droit sumérien. des coupes et des bijoux finement ciselés. les admirables statuettes de Tanagra.

. — Tu crois. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. serpent.“ — Que fais-tu là.38. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. âne. cigale. merci. — D ’accord. — Arrête. Il te faut trois éléments. fourmi. mouche. chacal. loup.. aigle. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple.. insectes. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i . chat. tigre. grenouille. A lain. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. Que je recommence alors? — Non. lion.. héron. chien. souris. perroquet. Je préfère connaître le deuxième élément. oiseaux. boeuf.

fc u À Ù .

il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. c’est moins pénétrant.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. ) [od] unda pur. pivoines etc. vio­ lettes. -e [pyr] limpede.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic. œillets. — Du génie. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. -ă l ’insecte (wi. -oasă l'étang (m.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. muguets. pur. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas.— Le cadre.. -e [penetra] pătrunzător. — Bon. ma Jacqueline. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes. lilas. des forêts de chênes.. pour ne plus parler de leur parfum. des étangs bordés de roseaux. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. jasmin.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. puisque tel est votre désir. Alors. -euse [sablon0 ] nisipos. lis. E t tu sais. des chemins sablonneux.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. tulipes. — Je préfère le parfum des fleurs. enfin des ormes ou des tilleuls. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. etc__ — Tu as bien fait de finir. Des rivières aux ondes pures. bien sûr.

a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) a înflori. I l croyait être arrivé.) floarea la fleurette ( f.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .) florarul fleurir (vb.-ă le fleuriste ( m .) [erabl] arţarul l'orme ( m .) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m . E l credea că a ajuns.) înflorit.-e (a d j.ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f . D upă ce a p lîm a început să r î dă. 280 .) floricica fleuri.

Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său.El se traduce adeseori prin perfectul compus. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. 281 . I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. ca in exemplele de mai sus. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. sans. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. ca in e x e m p lu l de m a i sus. A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair.

i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas. Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur. b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. direcţia: Nous allons à la montagne.P . g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi.R . e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.

V. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele.. colère.. Elle sem blait très heureuse. trav aille r. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare.... prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama.. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis. lire.. Traduisez en français les phrases suivantes. v oix basse. futur. Exupéry). II.-e Observaţie. Exupéry). EXE RC IC E S I . (St.. Je vais vous donner un livre agréable. I I I .. A fost pătruns de vor­ bele tale. après prendre conseil l ’un de l ’autre. il s ’approcha du balcon. IV . en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. ils revinrent avec précaution (M aupassant).. a cere pe cale judiciară)... Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător... la rue. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t. passé composé). Puis.vous revoir. requérir (a pretinde. 283 . rester. Ils p a rlaie n t. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. Cet enfant pleure. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri). Nous sommes au coin. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent.. ei au început să aplaude.. Tu te lèves ... L ivada (le verger) este înflo­ rită. cinq heures? I l a décidé. imparfait. D upă ce au ascultat conferinţa. Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons.

Etes-vous satisfait? — Moi. Jamais. appétit — (aici) gust. il ne se fera peindre. Voyez ces animaux. Nous nous pardonnons tout. fără n ici o excepţie. L ’ours venant là-dessus. car tout6 ce que nous sommes. pour elle. Tout sage q u ’il était. Venez. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. et pour cause.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. glosa — comentă în mod critic. contents d ’eux. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. et taupes envers nous. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. Il peut le déclarer sans peur . Que c’était une masse informe et sans beauté. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. Se croyant. un colosse. Du reste. on ne l ’a q u ’ébauché. dit-il. 284 . J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. s’il me veut croire. L ’éléphant étant écouté. J u p in 5 les renvoya. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. tout — to ţi. Je mettrai remède à la chose. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. singe. Glosa2 sur l ’éléphant. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. Lynx envers nos pareils. parlez le premier. ôter à ses oreilles. on crut q u ’il s’allait plaindre. s’étant censurés tous.

il se jette dans le vide. a 1 n e. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. I l le pria avec instance de ne le point quitter. Sans s’im patienter. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). (L a r o ii t. soit q u ’il rêver. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. ramène le désespéré. I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. Il se redresse et de nouveau. Le pêcheur abandonne la ligne. s’élance. Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. Traduisez en roumain: Sur la plage. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. 285 . le pêcheur abandonne sa ligne. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. et. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. I I I . malgré lu i (M aupassant). E t même il parla haut plusieurs fois. L ’homme se redresse et ne va pas loin. le couche sur le sable et se remet à pêcher. I I . Mais l ’autre veut absolument m ourir. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. l ’attache à une branche. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. le couche sur le sable et se remet à pêcher. un pêcheur. se livre à son occupation favorite. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). Fables) RÉVISION I .Nous créa besaciers1 tous de même manière. Soudain il entend courir près de lui. ramène le dé­ sespéré. gravement. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire).

. V I.. une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant). établir son pabinei. usines..IV ... Les travailleurs .. fauteurs ... . Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots. dormir et d ’.. pensa pas et la femme de l ’envieux.. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny).. V.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire .. Elle dorm ait sans doute.est une que d ’... Traduisez en français: Lenin a m u rit.. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria. France s’opposent . la paix. Le peuple français lutte. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant). la défense . Ils n ’ont aucune envie .... faire ... ses libertés démocra­ tiques. Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. parlerons ce soir...... dar opera lu i va trăi veşnic. fête son anniversaire. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre. . c’.. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). guerre.. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir. c’.. c ’. Je vais chez mon am i: on. c’. Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. guerre... et il a lla it la surprendre (Flaubert).. ai fait mon am i.. pensa beaucoup (Voltaire). et il est m aintenant unique au monde (St... est une que de courir devant l ’orage.. Nous. V II. Exupéry). M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor.. Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. Zadig n '. Exupéry).. d ’études (V igny).

PARTEA A IV-a .

.

le roumain — lim ba rom înă.-e autrichien. spre deosebire de lim ba rom înă.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand . R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais. 1 în lim ba franceză. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 . R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.-e espagnol . Varabe = lim ba arabă ş.-e Finnois ou F in ­ finnois. le serbe = lim ba sîrbă.-e Anglais anglais. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive. 2 Precedat de articolul hotărît le.39 .-e landais Français français.a.-e ou finlandais.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1.

grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -enne norvégien. -e Portugais portugais.Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü . -e Polonais polonais.-e italien. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova.R . -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais.'S. -e suédois. -e Roum ains Suédois Suisses roum ain.S.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 .

Coréens coreen. -e . -enne iranien. e 291 . -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne afghan. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. -enne Éthiopiens (Abyssins. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne tunisien. -enne guinéen. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . -enne indien. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -e Chinois chinois.J ang] 2. -enne abyssinien. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne m aro cain.

R épub liqu e D é­ mocratique. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -enne uruguayen. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -enne chilien. -enne péruvien. -enne 292 .Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . -e brésilien. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -e Cubains SUD cubain. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -e Vietnam iens vietnam ien.

Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. alteori foarte apropiate. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Naples. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais. în limba franceză. Cracovie. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). în limba franceză.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. Barcelone. 293 . M unich. Cu toate acestea există şi unele excepţii. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Nuremberg. lassy (Iaşi) etc.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. Bologne. M ila n . T urin.

regiuni şi provincii. Jersey. les Baléares. les Philippines dar Cuba. Marseille. Le Caire. Face excepţie le Mexique. Madagascar. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. articulate numele de oraşe: Lyon. M alte. la Seine. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. Le Havre. le R h in . la Volga. Leningrad. le Canada. La Rochelle etc. les Alpes. la Baltique les Carpates. . la Touraine. în general. la M artinique. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. le Pakistan etc. New York. le Togo. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. Observaţie. Marseille est grand. Guernesey etc. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. b) nu sînt. le Japon la Bretagne. M ila n . la Méditerranée. Ceylan. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. l'Everest le Danube. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Pologne. la Bolivie etc. l'Argentine. numele oceanelor şi al unor mări. la Grèce. iar altele nu: la Sicile. la Crète. Oslo Fac excepţie: La Haye. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. la Transylvanie V (océan) Atlantique.

Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit.s e m Passé vivant vécu. les Vosges. la Loire.~e 295 . în general. le N il. Participe i. de genul masculin: le Parnasse... les Andes etc.: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. la Bérésina. fie feminin: le Rhône.. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de. le Caucase. les Carpates. le Mont-Blanc. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! .. d) Numele de munţi sînt. care sînt de genul fem inin. les Apennins Fac excepţie: les Alpes.Se spune însă: Rome est belle. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. les Pyrénées.

. La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . Noi studiem fran­ ceză. on lit: „Ici l ’on parle français. Pékin est la capitale de la . Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a . La capitale de la Grèce est ...E XERC ICES I . Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné. Bucureşti. Les plaines du Nord l ’unissent.. B razilia are o capitală nouă. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. F lorenţa. Bologna. Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. suédois. 296 .. Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord... Caragiale. Torino.. Turgheniev si a lţi m ari scriitori. Lisbonne est la capitale du . italien.. Moscou est la capitale de 1’. R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu.. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Tolstoi. B rîncuşi. anglais. la France est un pays méditerranéen. H erzenafost rus. II.. là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca.. Des Alpes aux Pyrénées. M ilano. russe. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients.. Eminescu.. I I I . chinois etc. allemand. à l ’Europe septentrionale. Gogol. roumain. Chopin a fost polonez. Neapole. ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine. espagnol. La Manche la relie à la Grande-Bretagne.

40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Melbourne.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. européens. la plus grande compétition sportive internationale. Lancement du javelot 297 . nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.de cham­ pions du monde. qui ont réuni 32 pays. avant et après le 23 Août 1944. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. Rome et Tokyo. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. Aux Jeux Olympiques. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. Dans la période 1958— 1964. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus. dovada accroître [akrwatr] a m ări. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m. -e [akrv] sporit. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.) a marca un gol antrenam entul 300 .) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. -e [krwasà] m ărit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă croissant.) [eskrim] scrima l ’équitation (/.

atterrissage. surmenage.) a patina le patin ( m .) patina le patineur ( m . ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. o calitate: courage. rezultatul unei acţiuni: ouvrage. danseur. soudeur. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază.) patinatorul la patineuse ( f . nettoyage.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie.) a înota le nageur (m . patinage. fie cu sens diferit. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care. un substantiv colectiv: feuillage. b) pe cel care face o acţiune: monteur.) patinatoarea la patinoire ( f .) p a tin a ju l patiner (vb. langage.) îno tul nager (vb. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. blancheur. nageur. Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur. candeur. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage. valeur.) patinoarul 301 . coiffeur. formează cuvinte noi. Fam illes de mots — la nage ( f. conteur. démarrage.) înotâtoarea — le patinage ( m .) înotătorul la nageuse ( f.

. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor. ca sens. Cu toate acestea. la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi. Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri.. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . respectiv. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.. din limba franceză. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à. 302 . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de ..

conter. P a tin a ju l se practică iarna. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. lolan da Balaş. boxer. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. obéir. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. prétendre. Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. s’indigner.K . Elle appelle à nouveau dix minutes après. renoncer. s’occuper. sauter. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. échapper nuire. — Knock out. chauffer. aspirer. s’emparer.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. 1 O . O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. plaire. souder. porter. Ea a învins numeroase atlete consacrate. — Comment ça va maintenant? — K . ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna. — O . Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. (O K a y ) [o keil — foarte bine. ressembler succéder. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. penser. patineur. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. De două ori campioană olim pică. tireur. coureur. résister. penser. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. joueur. perfect (expresie americană). skieur. profiter.K . 303 . E XERC ICES I. flatteur. triompher. se souvenir etc. In ţara noastră au. Ea se interesează de sport.2 dit tristement le manager.O . 2 K . se servir. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 .O . chasseur. E i locuiesc pe strada U niversităţii. jouir. I I I . I I . se moquer. nageur. survivre etc.1 répond le manager. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter.

Une équipe de football yardien de but r. V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .

Vost. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. Glenn et S.ok-2‘‘.. L ’Américain W . 305 . Cooper. le vaisseau cosmique . Pour la première fois dans l ’histoire. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. le 12 avril 1961. comprenant 17 rotations. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. a voulu connaître sa place dans PUnivers. et ces minutes ont ébranlé le monde. En août 1962. de plus longue durée cette fois-ci. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Valéri Bykovski. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos.Vostok-l“ . G. piloté par Titov. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. apprendre à diriger les lois de la nature. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace.. Youri Gagarine. la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Le vaisseau cosmique . Valentine Térechkova. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. est placé sur l ’orbite. après un voyage de 700 000 kilomètres. Le premier cosmonaute du monde. Un autre Américain. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. La distance par­ courue par . L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. est lancée dans l ’espace cosmique. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov.. Moins de quatre mois plus tard. Le 6 août 1961.

.

S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). exécution. categoria g r a m a tic a lă . bordelais. alsacien etc. la o regiune etc. adăugate la începutul u n u i c u v în t. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. m a i rar. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n .) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. -ois. une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). a in . eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. lorrain . contribution Sufixele -ais. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . suédois.) [aval] zborul l’espace (m.: français. tonique. italien. V O C A B U L A IR E l ’assaut (m. énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. îi m o d ific a sensul sau. roumain.

collaborer. P re fix u l sous. „sub“ : sous-directeur. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi. subordonner etc. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. 308 . comprendre.. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale.. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue. sub-) are sensul contrar lu i super. surnom etc. cor. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure. super-son etc.(între): international. P re fix u l con-. corn-. correspondre etc.. les travaux menés ••• 2. ca atare. surcharger. interplanétaire etc. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos.. pe deasupra): survoler.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1.(sou-. (v.. col-. supra. P re fix u l sur.ei. extra-fin etc. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. soutirer. est placé sur une orbite.(peste..r/ra.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire.(îm p re u n ă): concourir. Observaţie.şi înseam nă „dedesubt". care vor fi studiate mai departe. P re fix u l inter.

sous.(ou super-). La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion.EXERCICES I . Inde. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. nom . Chine. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Egypte. M ilan. sub-) aux mots suivants: porter. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n.(ou sou-. sol. . naturel. Maroc. lieutenant. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). conscience. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. Hongrie. cent. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. I I I . tirer. IV. Irlande. Amérique. abondant. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. structure. Marseille. vivre. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. estimer. L a cabine est (doté) de trois hublots. Lyon.

Le peuple tr io m p h a it. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. contre la misère.4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. sauvage. E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. gouvernem ent du peuple. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. les affaires de la N a tio n . — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . La répression fu t féroce. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. M algré ses erreurs et ses faiblesses. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. C’était la Commune. contrôlé par lu i. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. par le peuple et pour le peuple. le siège de son gouvernem ent. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. Trois m ois. Certitude de victoire) 310 . tr a v a illa n t pour lu i.

-e [kapitylar] laş. socialisme. frecvente şi în limba romînă. -elle (eternei] veşnic. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . ca­ pitulard. réaliste 311 . -a l ’erreur (/. unité. réalisme communiste. In unele cuvinte. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. -e [etrwa] strîm t. cruauté. în general. -été) indică o calitate: capacité. -ă. liberté. -à le combat [kôba] lupta sanglant. -ă.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica.. acest sufix nu are acest sens: communard. -oasă immonde [imôd] murdar. maquisard etc. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. ) [erœr] eroarea. -e [sàglà] slngeros. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. indică: pri­ mul o ideologie. iar al doilea. pillard. -e [pretàdy] pretins. aclamarea l ’ébauche (/. a m uri farouche [faru/] sălbatic. marxisme. ) [alijâs] alianţa étroit. ) [ëlrepidite] curajul. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. crud.-ă. le général général] generalul capitulard. fraternité. (-ité. -ă noir. marxiste . încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. însă. beauté. dez­ gustător. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. o doctrină. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. fuyard etc. -eatà. pe adeptul acestei ideologii. socialiste. fausseté etc. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. m agnifie. a se răscula l ’audace (/. bavard. un curent litërar etc.) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. -e [nwar] (fig-) groaznic. Sufixul -té. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. -iste. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. Sufixele -isme. doctrine sau curentului literar: communisme . -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. un sens peiorativ: capitulard. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. campagnard.) [ebo/] schiţa.

b) u n pronum e personal: Mes amies. La Commune de Paris a ouvert le passage... se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. romantisme. je les ai rencontrées sur le boulevard. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. E lle a démontré que. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). 312 . N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu. dar romantique nazisme. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă... Ils ont mangé. Observaţie. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet. (C om plem entul direct este l ’= la Commune)... C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. Observaţie. dar nazi etc.

subtil. je les ai (égarer). Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. égal. -été). La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). cher. E n utilisant le suffixe -té (-ité. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes.EXERCICES I . Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. ferme. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. III. Ces person­ nes. honnête. perspicace. solide. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. fertile. Com unarzii au lu ptat eroic. Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . IV. je les ai (connaître) avant vous. dur. .

.) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout... comme un imbécile!.. tantôt ils ne s’accordent pas.43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat. (L'embrassant... Caboussat: O ui. Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. considéré... et une chose s’oppose à mes projets... quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé. et à lire. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va... Je serais maire.. l ’agriculture est la plus noble des professions... puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. ça ne se voit pas.. paraissant: Papa. j ’évite les liaisons.... lisant: „Messieurs et chers collègues..... Je ne sais pas..) A h ! chère petite.. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.. on ne moisissait pas dans les écoles. (Tristement...) pas même les discours que je prononce.... et après? le portefeuille! qui S ait?. je fais un pâté... j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons. la grammaire française!. Caboussat: Si je suis réélu.." ( S ’arrêtant... On me croit savant. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche. 314 . mais je ne rédige pas.. sans toi !. j ’ai une réputation.......) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute... je cube....j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut. on ne sait par quel bout les prendre... mais grâce à qui? grâce à un ange. je dis: „Je suis allé“ . Je suis riche... Caboussat.. seul: ... adoré.. et dangereux. de mon temps.) A h ! dame.... ça va très bien..) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat. je ne sais pas comment... Arpajon m ’écoute la bouche ouverte... le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!. comme les autres. (Dépliant le papier.. (Regardant autour de lu i. des discours éton­ nants!...... Rlanche. tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole.. A la campagne c’est prétentieux.) Mais non! ça ne se peut pas!. (Regardant autour de lui avec inquiétude. tantôt ils s’accordent..

) . ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant. redire. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-. (Lisant. Vembrassant: A h î chère p etite !...) Avec deux s (Lisant. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner.. to u t sim p le m e n t. réédi­ ter etc. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m..) avec u n t . tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. Caboussat. stim at. “ (Parlé. rasseoir. 315 .. rea embarrasser [àbarase] a încurca. raffoler.poate avea şi alte v a lo r i.. De e x em plu . in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă .) „ J ’ose le dire. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir.. (A part. les t . rallumer etc..“ (S'arrêtant.. -e [kôsidere] respectat. P re fix u l re.) „L a richesse des n a tio n s ..) M o i.. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu...) M o i. renaissance. sau res-: ressaisir etc.. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré.. a lte o ri r-: ramener.) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.Caboussat.. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. -e [fi/y] prost. rapporter. revoir. réexpédier.) Tiens. retéléphoner. les s .. -ă l ’orthographe (/. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue. reprendre.La p lus noble des professions/4 (Parlé. celui q u i n ’aim e pas la terre. -ă. proastă.. Vembrassant: A h ! chère petite !. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !. j ’avais m is u n t. râu. a dezdoi (o stofă. récrire. (A part. repartir.

3. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. il vit. 2• La perfectul sim plu singular. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. tu vis. 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. Se conjugă la fel ca verbul voir . je pourvoirais. a procura). De asemenea. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .

établir. appeler. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. peuplement.(ré-. 1. Les participes surtout l ’embarrassaient. conduire. 2 . pentru a se deosebi de acesta. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. Ca şi verbul voir.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. approcher. elles virent. embarquer. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. la p articipiul trecut: crû. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. EXERCICES I. vous verrez. verbul croire se ortografiază eu yi. I I . Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. Astfel. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural). En utilisant le préfixe re. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. engager. approvisionnement. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. vois-tu? (ex. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. il croît (la plural însă: nous croissons. je crois. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . allonger. pentru a ajuta la m uncile agricole. la perfec­ tu l simplu: je crûs . ils ont cru. vous croissez. 317 .: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. il croyait. I I I . ils croissent) . primeşte un accent circumflex. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. r-). tu croîs.) IV .-e Observaţie. commencer. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. habiller. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară.

— Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains. . — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine.

Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. méchant. peu intelligent. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. Il ne fera jamais rien de bon. À ces mots la dame éclata de rire. L ’écrivain.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. dit Alexandre Dumas. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . adjectiv. -e fëpo 1i] nepoliticos. étonné. Ce garçon est paresseux. Astfel: (im-. il-. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. — Alors je peux parler franchement. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. • — Madame. adăugate la un substantiv. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. distrait. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. monsieur. im poli. ) [ekrityr] scrisul. — Monsieur. répondit la dame. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/.

désapprouver. în limba franceză.non-: non-intervention. discrédit. în limba franceză.= Je sais que tu as appris le français. b) Ştiu că ai învăţat franţu. în subordonată se folosesc. Observaţie. malaisément. mécontent. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. trecutul. désaveu. non-valeur mal-: maladroit. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. 1. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . non-sens. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. zeşte. mésestimer dé. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. dis-): dégoût. disjoindre. malhonnête mé. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. français. décharger.= Je sais que tu apprendras le zeste. c) Ştiu că vei învăţa franţu. difficile a-: anormal. pe rm an en t v a la b il. dégonfler. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. în subordonată se folosesc. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. discontinuer. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. mécontentement.( més-): médire. = Je sais que tu apprends le français. 320 . Intr-o frază.(dés-. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . — acţiunea din subordonată este posterioară. — acţiunea din subordonată este anterioară .

cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. II. le ttré . inattentif. Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 .c) Condiţionalul prezent. m o r a l. Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . d it A le x a n d re D u m a s . Les deux espéraient que le tem ps serait beau. co n­ n a ître . rem éd iab le . L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. bête. la dam e se m it à rire. grossier. E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . conscient. lo gique . Ce garçon est peu travailleur. IV. m odéré. facile . A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. III. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. p ro p o rtio n . a lté ra b le . s e m bla b le. contenter. hon n ête .

M anon de J . R o s s in i. d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ .Exercices supplémentaires 1. Verne) L ’âm e enchantée ( R . Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . Murger. Carmen de G. A . Y e rd i. P u c c in i. P u c c in i. Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. M o zart. N u n ta lu i Figaro de W . . Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. d u p ă „ L a Tosca“ de V. P u c c in i. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. Rigoletto de G . B iz e t. Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . Boema de G . Massenet şi M anon Lescaut de G. Sardou. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . Y e rd i. B ărbierul din Sevilla de G. R olland) F ils d u peuple (M . Tosca de G. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. Traviata de G. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. H ug o . D um as-fils.

c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Ils deviennent le flot. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Les pas griffent l ’asphalte.. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Arrêtez-vous. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. le cœur s’enfle à nouveau. Un torrent dévale les escaliers des quais. de Saint-Cloud.. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. écoutez les bruits des pas. À chaque poussée de fièvre.. 323 . D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. La foule ja illit de la bouche du métro. de Bois-Colombes. Mais de temps à autre. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Les vendeuses crient. fermez les yeux. Aux heures de pointe. Des millions de chemins croisent leurs fils. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. les camionneurs s’interpellent. cra. parce que les métros se sont délivrés en abondance. la foule. Des millions de visages se frôlent. Les gens arrivent. il se calme un peu. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. de Garches. les gens s’en vont. Cra. Ils pas­ sent devant vous..

întunecat la poussée [puse] accesul..Il y a des noms.trenul expres.viza. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f . Les pas résonnent. (D’après P.şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru. On se croirait dans un palais aban­ donné. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . accelerat le passage à niveau ■. 324 .) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . les sous-sols prennent leur habit de -solitude. les lampes éclairent mal. Le soir.pasajul de nivel.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . L ’archi­ tecture devient plus étrange. des confidences perdues. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. les échos s’éveil­ lent. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . des mots oubliés.ham alul le visa .. Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu. ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.

greacă: ellipse. presse etc. chaussée. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. syllabe.). ville. tasse. Astfel. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. terrestre. bouffon. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. terri­ latină: toire. enterrer etc. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. 2. ballet engleză: tennis. fille. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. Ortografia franceză fiind etimologică. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . Astfel. lettre. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. remettre etc. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. bouillir etc. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. tunnel spaniolă: bizarre 3.1. difficile. commode. programme italiană: corridor. innover.). mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. année. affluence etc. transmettre. quadratus) verre (de la lat. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. în general. vitrum) 4.

î n Paris e xistă m u lte auto b uze . H. EXERCICES I. de obicei. a c o m b ate. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . r a ils . n e re g u lat. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. cunoaşterea. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. a recunoaşte. la con­ signe. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. la bouche d u m é tro . c a n ib a l. t r a in o m n ib u s . a incom oda» d is c u ţia . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. m ilig ra m . D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . a dezbate. c o m b a ta n tu l. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . ir ig a ţia .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. com od. m ilio n a r . sions: q u a i. m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. 326 . R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. Observaţie. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. heure de p o in te . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. IH . a a d u n a (cifre). in o v a to r.

? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. d it M. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre.LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille . elle est b ien b e lle . St-O uen..la place N .. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées.?)... com m ent a rriv e r à la place N. C lic h y . V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . C ’est une v ille m agnifique. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . A r^ e n te u il. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N . Est-ce que l ’autobus N o.? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N. C ourbevoie. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers. ju sq u ’au th éâtre N. P ou r P aris. (près du musée L .. V ern éjou. I I ..? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es. V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon. c ’est une p o p u latio n énorm e... s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N... le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s.? Cette rue me con duira-t-elle à . — E lle est grande en e ffe t. il y a le P aris des ré v o lu tio n s. A snières. d it B arbassou. St-D en is.. mon p e tit etc.? (à la gare N . Au to ta l.).. m adem oiselle. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris.. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie.)? P ar où dois-je passer pour gagner.. m ais elle est bien grande.? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e . — O ui. À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le .. m onsieur (m adam e... s ’il vous p la ît. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps.. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts. C olom bes. L e va llo is.? PARIS — . (à l ’Opéra)? D itesm oi.

— Si je manque le dernier coup. puis je tire. L ’anim al effrayé. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et.. Une demi-heure avant m inuit. et devinez ee que je trouve derrière le buisson. me mis à l ’affût. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. J ’attends un instant pour me calmer. Je m ’énerve. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. L ’anim al tombe. je me précipite... le soir. l ’animal redresse encore la tête... je serai mangé.) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . Un second coup: même résultat. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. je tire plus mal.. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . triom phant. Troisième coup: même résultat. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. cache sa tête. mais une minute après remonte. puis la dresse à nouveau. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil. il ne reapparaît pas. J ’at­ tends encore un peu. mais je crois que vous allez le faire. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais.. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. Quatrième coup: même résultat. D ' a p r è s A. d ix . Voici l ’histoire de mon premier lion... Une seconde.. — Le lion. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire.. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion. Le résultat est que. puis. après le quinzième coup. deux. — Seize lions.

tu arriverais à temps.) enervarea énervant. b) In locul viitorului din romînă. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). Observaţie. tu arriveras à temps. tu serais arrivé à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede.) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . -e ( a d j.Familie de mots — deviner (vb . condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) ghicitoarea (persoana) l. c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă.) nervul énerver (vb . după si. = £ i tu marchais plus vite. je serai mangé.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . ai ajunge la tim p.a devinette ( f . Raportul temporal exprimat este de posterioritate. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. fiind vorba de o acţiune nerealizată. = Si tu avais marché plus vite. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. ai £i ajuns la tim p. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. il serait arrivé à temps. în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. 329 . V.) a ghici le devin (m . în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă..) ghicitorul la devineresse ( f . = S i tu marches plus vite. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). vei ajunge la tim p .) a enerva l ’ènervement ( m .

I l ne savait s 'il irait au théâtre. Nommez en français dix animaux sauvages. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. tu lu i donneras ceci. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser.Not&. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. a i fi văzut racheta cosmică. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. elle serait restée un pays retardataire. D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). 1. E XERC ICES I. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. I II . Nu orice si este un „si condiţional". nous apprendrions plus vite cette langue. IV . Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. elle aurait duré plus longtemps. Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. je soulèverais le monde. S ’il te (demander) à boire. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Dacă a i fi p riv it m ai atent. dacă vom lucra cu dîrzenie. Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică.sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. vous trouverez la ville changée. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. I I. disait Archimède. V. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. 2." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. V om reuşi să îndeplinim . Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus.

en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. La voiture bondit.. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . Mais les engrenages grincèrent. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. En arrière. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. le soldat m it en joue. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. capturés et condamnés à mort par les Allemands. des buis­ sons.. — Joukov. son front. appuya sur les pédales. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. un revolver dansant dans sa m ain. Melchine se retourna . une autre. des bornes kilométriques. Une détonation. relate l'évasion de Téléguine. 331 . il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . dans la cour du camp.. Manqué. un fusil entre les mains. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. „Manqué. Téléguine bascula sur le siège de cuir. monocle à l ’œ il.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. une lon­ gue face tordue. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Le vent lui souffla plus fort au visage. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. de Joukov et de Melchine. montait dans l ’auto. au tournant le camp disparut. vers la montagne.. plus bas. tombaient sur un genou. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. Manqué".c le soldat pour lui arracher son fusil. Joukov se retourna et menaça du poing. Melchine empoigna le volant. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. dans l ’encadrement de la fenêtre. des soldats couraient. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. à droite. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. l ’autre gémit et s’affaissa.

) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. suferin­ ţa. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. ) puşca fusiller [vb.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/.) ameninţarea menaçant. -oare 332 . a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro. -e ( adj.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il. durerea relater [ralate] a povesti.) rafala de îm puşcături te fusilier (m. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura.-ă. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. -e [tordy] s tr îm b a t. -e [reje] vărgat. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. -e [ârosine] înrădăcinat.) puşcaşul — menacer (vb. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. ) am eninţător. ) a am eninţa la menace (f.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. a relata capturer [kaptyre] a prinde.

Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint. éteindre (a stinge). monocle à l ’œ il.. ca de exemplu: craindre (ase teme). La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv . e Observaţie. cu monoclu la ochi. 333 . 1. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. O faţă lungă.în -aindre. Une longue face tordue. -eindre. plaindre (a deplînge)..G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental. peindre (a picta).. I I sortit. joindre (a u n i). une cigarette au coin de la bouche. un fusil entre les m ain s. teindre (a vopsi ). schimonosită. -oindre. exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. rejoindre (a reuni) etc......

les doigts gar­ nis de bagues. Traduisez en roumain: I I lisait. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . mon général etc. H. les bras croisés. Le fusil en bandoulière. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. Noi nu ne temem de greutăţi. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. din radical. le sourire aux lèvres. il peignit etc. nous peindrons etc. il restait im m obile. Debout. Verbele din această categorie schimbă consoana d.2. E lle a lla it au bal. nous éteignons. les lunettes sur son nez. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. = domnule căpitan. Stingeţi lam p a. il p artit chasser le lièvre. domnule general etc. . Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. vă rog. Ele pictează o fabrică. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). IV. EXE RC ICE S I. I l continuait à travailler. 3. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. H I.

qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. qui voyagent en France. Monsieur. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Madame. et commençons par la vieille qui est au sommet. disais-je ensuite. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. „Madame. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. bon Dieu. Ah !. une de soixante.48. et la plaignais dans mon âme. une de quarante. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. elle veut faire la jeune. — Eh ! vraiment. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. lui dis-je. Deux Persans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Un moment après. lorsque l ’une mourra. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. cette dame à qui je viens de parler et vous. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. et qui met des rubans couleur de feu. vous vous ressemblez si fort. Rica et Usbek. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . am stat de vorbă. Quand je tins 2 cette femme décrépite. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. je me trouvai auprès de sa tante. descendons à présent. dis-je en moi-même. me dit-elle.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). 335 .

je suis sa tante . dit-elle. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle.. qui est à l ’autre table. et j ’allai à la femme de quarante ans. me dit-elle.. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint. „Madame. mais sa mère avait pour le moins vingt336 . Bon. que vous n ’avez certainement pas. elle a même quelque chose dans le visage de passé. continuons. m ’v voilà.— Ma foi. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. ■ — Attendez. Je des­ cendis encore. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence".

et il faut avoir vos charmes.... ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. defunct. -ă ouïr [inv. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. dit-elle. en sautant de joie! 337 .). A djectivul feu .. -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu. -e [dekrepi] decrepit. (am au zit spunîndu-se c ă . alinarea décrépit..) focul decedat. —• Je le disais bien..) [amă] am an tu l. -e (a d j. ţelul le feu feu .. je ne crois p a s. s’écria-t-il.cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. la participiu trecut şi la tim purile compuse. -ă. j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. -ă.-ă Observaţie. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. -e [persan] persan. -ă. -ă. et je n ’avais pas tort d ’être étonné". a compă­ tim i l'âm e (/. răpo­ sat. -ă. m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e . ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. feu la grand-mère. defunct. răposat. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. C ’est du temps perduf lu i dis-je. S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). Quel bonheur.) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv . V OCABULAIRE persan. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . Madame. a se distra l'a m a n t (m. -e [f0 ] decedat.. ram o lit. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza.

i l est bon. regretul etc. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. 3. ju g e r etc. a ffir m e r . dorinţa. i l est ju s te . sem bler etc. e v e n tu a lă . I l est temps que tu partes. spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. După un verb impersonal ( fa llo ir . în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. După un verb de declaraţie ( croire. La forma afirm ativ ă.Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. I l semble que vous soyez deux sœurs. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. Je regrette que tu partes. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. teama. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . i l est tem ps etc. După verbe care exprimă voinţa.): I l faut que nous nous hâtions. : Je veux qu’il vienne plus vite.). 2. n e sig u ră. porunca. penser.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. E lle désire que ta la i écrives.

EXERC ICES I . am fi făcut o excursie. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. 1. Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. I I . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. Traduisez en français (vb. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Son dessein était d ’étudier la société française. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. 339 . I I I .Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). verbul rire se ortograîiază cu doi i. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. Il ne se trompait pas. Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . IV . La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). Daca n-ar fi plouat. 2. Dacă aş cunoaşte oraşul. vom merge să-i facem o vizită.

Plus rien ne freinait la dérive. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. en bonne condition physique. Bon nageur. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. seul exemplaire que je possédais. voulant revenir à bord. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . L ’ancre flottante. comme un parachute.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. comme par miracle. s’était mise en drapeau. je partis à sa recherche. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. Boiteux père. je l ’atteignis en quelques minutes.l’Hérétique“ . même pendant ma course à Las Palmas avec M. Je crois que jamais. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. Ak>rs.la traversée. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. me jurai que ce serait le dernier bain de.. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche... combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. en 1951. J ’étais épuisé moralement et physiquement et. à bord d ’un canot pneumatique nommé . je vis soudain L ’Hérétique ralentir. plongeant. 340 .

-ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/.) escara. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . ) le freinage (m .) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. bubiţa l ’escarre (/. coşul.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/. bobocul (la floare) 3.) effréné.) nutritif.) le garde-frein (m . frîul a frîna frînarea neînfrînat. coaja le coussin [kuse] perna faux. -euse [dulur^] dureros. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. marginea Familles de mots — nourrir (vb. nasturele 2 .) la nourriture ( f. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. bubiţa le bord 1 2. -oare — le frein (m. ) freiner ( vb. -e (a d j. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . -oasă le bouton [butô] aici: coşul. ) [sskar] (med. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l.) la nourrice (f.) [erypsjô] erupţia douloureux. fausse [fo] aici: greşit.-ve (a d j.) le nourrisson (m . borul (la o pălărie) .V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f.) frîna . -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. bordul (la un vas) 3. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/.

On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. 2. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). nager. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui.ayant que je puisse rattraper le fugitif. flotter. După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. jusqu'à ce que (pînă să. on a balayé la salle. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. entraînement. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. Observaţie.1. II. I II . Indiquez des mots de la même famille que: voyage. . Il avait traversé la Manche à la nage. EXERCICES I. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. pînă ce). Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail.

l ’œ il éclatant. -e [brose] periat. l ’un une espèce de géant. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. une ride de colère entre les sourcils. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc.. Ce café avait une arrière-chambre. le pli de la bonté au coin de la bouche. l ’autre une espèce de nain. Le petit était un homme jaune. des plaques livides sur le visage. il y avait de la crinière dans sa perruque. les dents grandes.. de larges souliers. le troisième Marat.. Il avait une culotte de nankin. brossé. Il avait un pantalon à pied.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. le second Danton. ( Vi ct or Hugo. plăpînd. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. -e [pudre] pudrat. une bouche énorme et terrible. Les deux autres hommes étaient. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. -e [butane] încheiat. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. assis. Le 28 juin 1793. pas de front. il avait la tête ren­ versée en arrière. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. Il avait la petite vérole sur la face. les lèvres épaisses. les yeux injectés de sang. Il était poudré. qui. Le premier de ces trois hommes était pâle.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. jeune. un jabot plissé. des souliers à boucles d ’argent. -ă boutonné. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . un poing de portefaix. aujourd’hui historique. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. boutonné. semblait difforme. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. avec les lèvres minces et le regard froid. une haute cravate. la veste ouverte avec des boutons arrachés.. -e [gote] înm ănuşat. Le grand. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. ganté. des bas blancs. -ă brossé. grave. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. -ă ganté. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire.

) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [pla]. cearşaful 1 2. gulerul . cafeneaua 2. cognac (băutură). -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. rid ul 3. -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. de la Bougie. -e [erise] z b îrlit. şleampăt. -e [eklatà] strălucitor. camembert (brînză). -ă l ’apprêt (m. ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. cachemire (de la Cachemire). bougie (lumînare. bourgogne (vinuri). baïonnette (de la. pasu 1 2. canadienne etc. oraş în Germania).-ă neglijent. landau (de la Landau. -e [bote] încălţat. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. 344 . sclipitor. (fig . sèvres (porţelan). epss] gros. -e [debraje] îmbrăcat. berline. -oare difforme [diform] diform .la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. v în ă t. trecătoarea. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. staco­ jiu botté. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. roquefort. Bayonne). oraş în Algeria). aici: lins. -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. cafeaua le col le p li 1 . -ă. tulle (ţesătură). valenciennes (dantelă). cuta 2. L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . bordeaux. plicul 4. épaisse [eps. postavul . -oare. -ă nouer [nue] a înnoda plat.

la poudre. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. c) nume de personaje literare. Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. tartufe. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. mansarde (de la Mansart. guillotine (de la G uillotin). în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). j ’assisterai à un spectacle palpitant. Spre deosebire de limba romînă. 345 . în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. bien que je sois très occupé. chauvin (de la Nicolas Chauvin. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. bien que.. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). adonis etc. Observaţie. la botte. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . soit que je le suive à la télévision . calepin (de la Calepino). legate de o invenţie. le front. numele propriu Renart a înlo cuit. vechiul nume al v u lp ii (goupil). arhitect). opem literară din evul m ediu.. mécène.b) nume de persoane. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. praline (de la Praslin ). Je viendrai voua voir. Indiquez les différents sens des mots: le p li. care se traduc prin „deşi“ . donjuan. E XERC ICES I. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . soldat al lui Napoleon I). harpagon.

Le déjeuner a été riche en fromages. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. Versailles n ’est q u ’une harmonie. dans les allées désertes.. bordeaux. tartufe. . Les enfants aim ent le s . avec son château. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour.. ont bien arrosé ce déjeuner. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. son décor royal encore debout. . nous avons mangé d u . au moment du prin­ temps.. l ’exalte et l ’impose. Soit q u ’elles (venir) par le train.. mécène. . et d u .. un jour de solitude. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction.I II. mansarde. Elle portait une belle robe de . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des .. cachemire... saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. bougie. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. elles seront ici ce soir. l ’électricité les a rem pla­ cées.. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. berline. D u . et d u . roquefort.. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable.. dans la littérature roumaine.. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.. bourgogne. il a peur de le parler. la réalise.. ses marbres et ses fontaines.. Il y a plusieurs types d e . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Les .. tout obéit à la même pensée. On n ’emploie plus de . ont été remplacées par les autos. ses terrasses.. dans nos villages. . on devrait choisir pour cette visite.. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. soit q u ’elles (arriver) par avion. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose. ou plutôt vers la fin de l ’automne. IV. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. quand. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline .. camembert. l ’ornementation.

Au début du mois de mars 1898. notre vaisseau était. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. où il relate les principaux événements de l ’expédition.. Nous nous sentions tellement seuls. Voici un bref extrait de ce livre. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance. immobilisé par la banquise. en qualité de naturaliste. Le vent soufflait sans interruption. Faisant partie. de l ’expédition antarctique du vaisseau . quelque 347 . une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^.

Nous avons beaucoup souffert. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient.. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. Il nous fallait dégager la . nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. nous avons fait à une heure d ’intervalle. ce foyer de lumière et de progrès. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. Chaque fois que cela était possible.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. -ă le vaisseau [vsso] vasul. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. vaporul bref. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. brève [bref] scurt. Pen­ dant 13 mois.

cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. je ne reculerai pas. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. 2. quelque difficiles qu’aient été les moments . scrisă într-un singur cuvînt.. 349 . nu voi da înapoi. După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés.Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1... Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet. je ne reculerai pas. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind. După locuţiunile quelque.): . O ricît de atent a fost . Observaţie. b) Quelques dangers que présente cette entreprise...... le vom învinge. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t .. Observaţie. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. îl consider drept un om cinstit. que (oricît de.. adverb — v. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. nous les surmonterons. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.... Observaţie. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. 3.. quel que (scris în două cuvinte şi variabil). Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt).. în acest caz.. în acest caz. que. je ne reculerai pas. oricît de grele au fost momentele . je le tiens pour un homme honnête. nous avons rempli notre mandat.. Orice s-ar spune despre el. Oricare ar fi d ificu ltăţile .... si.

I I. tellement. sud. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. écrasement. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. divers. commencement. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. vêtements. opérer. mom ent. -e Observaţie.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. EXERCICES I. défendre. quitter. 350 . en qualité de. espoir. Indiquez des mots de la même famille que: observer. court. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é .

son seau à la m ain. Un touriste: — Cela n ’est rien. IV. Bruhat). Traduisez en français (vb. Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. dar ne temem să nu se strice. elle est très vieille. les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. Hugo). elle a au moins cinq cents ans. quoi que fît le père Madeleine. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. V-am trim is o carte poştală ilustrată. Cînd pisica nu-i acasă. Peut-être de Grçce. Hugo). E lle sera mieux chez vous. joacă şoarecii pe masă. les souris dansent. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. et. que dans la maison paternelle (Balzac). Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). PR O V ERB E Le chat parti . Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac).I II . y demeura rebelle (V. elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. A u m oment où Cosette sortit. si morne et si acca­ blée qu’elle fût. quelque pauvre que vous soyez. envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Hugo). Donc. . il n ’est peut-être pas inutile (V. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. V-am trim is fructe. Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi.

Et.. d ’amis. elle laisse aller ses pensées. Pierre Curie. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. le 5 Novembre 1906. Seule dans la petite pièce. quelques heures auparavant était seule. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. elle était entrée. m al­ gré la sécheresse de son exposé. est là. les cheveux blonds relevés en casque. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m. Pour la première fois en France. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. Pour la première fois. ayant terminé. parce q u ’elle désire l ’entendre. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. [)l. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. immobile. sur la tombe de son mari. mais surtout de respect. elle a tout simplement repris le cours de son mari.. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée.. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. Marie. le visage très pâle. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. D ’une voix assurée.. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. elle attend debout. aplauzele 352 . là où il l ’avait laissé. Et cette femme.i [apliul istnàj aplaudarea. de journalistes. Vêtue de noir. de gens du monde. plein de curiosité. Marie salue d ’un geste bref de la tête. dans l ’émotion grandissante.

-trice (adj. a fin q u ’on tous Toie.) pacifiste (adj.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —.) a popula le peuplement (m . Avancez.) populaţia populaire (a d j.le peuple (m . -ă .) pacifier (vb.) la pacification ( f.le respect [rsspe] respectul grandissant.m . a f in que (pentru ca). -e [gradisa] crescînd.pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .) pacificateur. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic. îm plinit.) (înm od) popular la popularité ( f.. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil..f.) paşnic.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m.-ă la peuplade (f.) poporul peupler (vb.m .f. trib u l la population ( f. -e (a d j. populairement(adv.) pacifiquement (adv.. După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que. şi s .) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que. de sorte que. şi indicativul pentru a arăta un fapt real.) popularea dépeupler (vb. Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher. ca să fiţi văzut. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 . de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps. ş is . la coexis­ tence ..) a depopula surpeuplé.) sem inţia. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic.) suprapopulat.) popularitatea pacifique (a d j.) popular. îna in ta ţi.

croire. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. Dorcsc să văd acest film . Chacun peut agir. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. voir. demander. prier.) în acest caz. Cînd subiectul este acelaşi. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. înlocuind indicativul sau conjunctivul. şi nu I I veut qu’il parte demain. Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. vouloir. aimer etc. pouvoir. défendre etc. regarder. In general. E lle désire l ’entendre. construcţia in fin itiv a lă este preferată. Je regarde les gens se promener. déclarer. entendre.) Je désire voir ce film . Observaţie. ordonner. laisser. Se va spune: Il veut partir demain. dar I I pense que vous irez à la montagne. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. sentir. écouter. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . savoir. Fiecare poate să acţioneze. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. penser.

.. absoute. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. Am dori să cunoaştem Bulgaria.. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Colegul meu crede că are dreptate. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. au mode nécessaire.. m aintenant. Sperăm să o v izităm în curînd. La grande m ajorité de la . Spune-i să intre. dacă vor. E XERCICES I. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. Ea ştie să cînte la pian. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. dissoute. IV. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s . I I . Mettez le verbe à l ’in fin itif .. dissous. certaines régions de notre pays sont plus . Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). roum ain édifie le socialisme. Grâce au développement de l ’industrie. A rhitecţii pe care lucrînd (inf. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema... Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . -e Observaţie. III. Lăsaţi-i să plece la m unte.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme.. E i rezolvau o problemă de şah.. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire.. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară.) rezolvă problema m odernizării oraşului. I-am cerut să ne cînte o bucată. La R oum anie est un pays de dé m ocratie.

53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. — Vous qui savez tant de belles choses. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. lui dit-il. Le roi charmé lui de356 . répondit Zadig.

avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. fils de Nussanab. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. qui avait le mot 1. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. 357 . et il fallait. -ă. perfect. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. passer par une petite gale­ rie assez obscure.manda. Le jour même il fit publier. repartit Zadig. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. Le roi embrassa ce bon dan­ seur. le déclara trésorier. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. le jarret ferme. au nom du roi.. pour y entrer. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. le regard assuré. ils avaient tous la tête baissée. dit Zadig. ( Vol t ai r e . les mains collées à leurs côtés. mais la porte de ce salon était fermée. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. Le roi. le corps droit. en l ’embrassant. dit Zadig.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. l ’un après l ’autre. les reins courbés. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon. comment il fallait s’y prendre. Laissez-moi faire. en habits de soie légère. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier.— Il n ’y a. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. eus­ sent à se rendre. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. — Vous vous moquez. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. la tète haute. les bras étendus. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. tout était préparé pour le bal.. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre.

Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. 2.) în mod cinslit déshonnête. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. unique.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/.) cinstea honnêtement (adv. -ă. -ă pe sine. nette [net] curat.) le danseur (m .) la danseuse (f.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. (Antecedentul este la plus grande. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t. h azliu. m al­ honnêtement (adv. (Antecedentul este un homme). ) 358 . -e fplezd. cinstit. principal etc. malhonnête (a d j.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru.) dansant .) necinstea déshonnêtement. -a Vhonnêteté (f. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. la malhonnêteté ( f. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului.) cinstit.net. -e (a d j. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. ) [ajilite] sprinteneala assuré. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. -e [kurbe] îndoit. -ă. -e [asyre] stăpîn. conjunctivul se foloseşte: 1. plezÆt] plăcut. -ă la déshonnêteté. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant. greoi les reins [rs] şalele courbé. ) danser (vb. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes. -ă — honnête (a d j.) necinstit.

R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. ci regula corespondenţei timpurilor. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. EXERC ICES I. au 359 . J ’ignore si le déjeuner sera prêt. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. Je ne sais pas où elle est allée. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. cît este ceasul. trésor. III. Indiquez la famille des mots: habile. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. Spune-mi. plaisant. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. nu se aplică regula lui si condiţional. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. b) nu este urmată de semnul întrebării. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. II. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. te rog. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. gagner. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. IV .

je fis bon feu. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. Ce n ’étaient que fusils. mais la maison. au contraire: il riait. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. Nous y entrâmes. pendant les guerres napoléoniennes. couteaux. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. pistolets. coutelas. 360 . nous. Moi. sabres. qui. Le souper fini. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. plus nous nous perdions. notre chemin à travers ces bois. Nous cherchâmes. où du premier mot on nous invita. non sans soupçon. Les deux personnages du récit sont des officiers français. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Tout me déplut. et se coucha tout endormi. Mon cama­ rade y grimpa seul. nos hôtes couchaient en bas. finit par nous égarer. et je vis bien que je déplaisais aussi. tant qu’il fit jour. Enfin il parla de sa valise. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Nous deux presque sans armes. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. déterminé à veiller. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. Et je n ’entendis plus rien. C’est un pays de méchantes gens. qu’on la m ît au chevet de son lit. voulut prendre un sentier plus praticable et. je crois. et il pria fort q u ’on en eût soin. qui fut long. on nous laisse. et m ’assis auprès. mais plus nous cherchions. mais comment faire? Là. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Mon camarade. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. la tête sur la pré­ cieuse valise.

et.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m. Dès que le jour parut. Il montait. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. l ’hôtesse 1 . a sfătui saisir [sezir] a apuca. dans l ’autre un de ses grands couteaux. sa fem­ me après lu i. en coupe une tranche et se retire comme il était venu. et venu à la hauteur du lit. Il monte. et de l ’autre. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. je vis le père. fort bon.. il saisit un jambon qui pendait au plancher. moi derrière la porte. gazda 2 . à grand bruit vin t nous éveiller. bucata propre [praprj curat. sa lampe dans une main. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. -e [me/â] rău. par les fentes de la porte..d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. toute la famille. comme nous l ’avions recommandé. iub ita le souper [supe] cina. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. Deux chapons en faisaient partie. d ’une main il prend son couteau. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . La femme lui dit à voix basse: Doucement. oaspetele 361 .L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. En les voyant. son couteau entre les dents.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. va doucement.

Dorim ca ei să reuşească. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. Doream ca el să fi reuşit. Je désirais qu’il réussit. qu’on la m ît au chevet de son lit. b) conjunctivul perfect. Observaţie. diable — diablesse. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. tristesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). vieillesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. chasseur — chasseresse etc. Aş vrea să vină să m ă vadă. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. să i-o pună la căp ătîiu l patului. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. mollesse etc. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. conjunctivul perfect. D orim ca ei să fi reuşit. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Je voudrais qu’il v înt me voir. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. 362 . 2. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. respectiv.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. maître — maîtresse. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. Doream ca el să reuşească. âne— ânesse.

large. noble... în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv.. Deşi băuse un pahar cu apă . rude. on nous laisse. bas. étroit. 363 .. gros. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra.. la celelalte persoane. Fiindcă nu pot p l ă t i. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau. D upă ce s-a term inat cina .. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle. hardi. Un om care p u rta. juste. gentil.a singular. . faible. . E X E R C IC E S I. il avait encore soif. petit.Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. poli. fin.

l ’un des jeunes gens avait peur. vous avez réussi à bien apprendre le français. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . Il est possible q u ’ils (s’égarer). Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. P R O V E RB E S i jeunesse savait. si vieillesse pouvait. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. CHARADES 1. L a n u it tombée. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru.II. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. V oulant faire le riche. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. I II . toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. parlant bas. Bien q u ’étant armé. Les hôtes.

Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.4. Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement .

une serviette en cuir.. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes.. — Té ! pardi. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. monsieur T artarin!. Le petit monsieur. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. — A h ! oui.. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel. sourit doucement.. apportant sur ses ailes. vieux. — Si j ’en ai beaucoup tué.. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. Si je le connais. ridé. un tout petit monsieur en redingote noisette. Le petit monsieur sourit. compassé. dans le parfum des orangers fleuris. la portière s’ouvrit..? — Tartarin de Tarascon. sec. monsieur!. un parapluie: le parfait no­ taire de village..55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment... À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.. la diligence partit. — Non ! Ça me gène... une cravate en soie noire haute de cinq doigts. ne se déconcerta pas. le petit monsieur.. On détela. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. On passe quelquefois de mauvais moments. vous êtes. on attela.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement... fit Tartarin assez dédai­ gneusement. A la fin le Tarasconnais prit la mouche.. lui. le tueur de panthères. qui s’était assis en face.. monsieur. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. une figure grosse comme le poing.. monsieur Tartarin? 366 . répondit l ’autre fort tranquillement. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face. Une bouffée d ’air frais entra. Le petit monsieur regarda son parapluie. puis toujours avec son même flegme: — Alors. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête...

(D ’après A lph onse Daudet. monsieur? — Ma foi ! écoutez.. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/.p e legea mea fi donc! (interj. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. Quant aux lions.-ă compassé. Sur quoi le petit monsieur salua. ferma la portière. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. Il ajouta. vous avez l ’air d ’un brave homme.. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. -e [kôpase] tacticos. Vous perdez votre temps ici. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. fit l ’enragé Taraseonnais. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. demanda Tartarin. sèche [sek] aici : uscăţiv. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux. en faisant sa moue. furios. moisieur.— Quelquefois.. par passe-temps... Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). mon­ sieur Tartarin. Le petit monsieur se leva. Il n ’en reste plus en Algérie. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. -ă. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca.. -ă.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău . descendit. — Conducteur. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est. -oasă pardi! [interj.. Retournez vite à Tarascon. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . e [Æraje] tu rbat.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra.. slab.. ) [el] âripa l ’oranger (m. c’est fini....

în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. E t chacun de répondre: oui. nu se iveşte. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . com pendiul de gramatică. vers la forêt. da. Se apropie. etc. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă. I l approche. Si fiecare răspunse: da. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. 368 . et tous les oiseaux de s'envoler. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. şi toate păsările zboară înspre pădure. Şi întreaga diligenţă rîse... prin perfectul simplu sau prin prezent). oui. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V.

Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Pouah! quelle horreur. cuir et peau. viens ici! Gare! u n camion. B ah! je m ’en moque. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. I II. E t le géant s'effraya. II. . F i ! que c’est v ila in . verbe. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. unele părţi de vorbire (substantive. criait. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient.Cîteodată. Noaptec. Ouf! je respire enfin. este un bun sfătuitor. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). gloussait. H é! l ’am i. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Indiquez la différence entre: porte et portière. Elle a b a ttu le record du monde. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. adjective. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. les canards accouraient. parapluie et ombrelle.

le visage souri­ ant. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. Dix fois. il transporte le courrier de France en Afrique. puis. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui.. exécute divers tra­ vaux lourds. glorieux représentant de l ’avia­ tion française.. la joie au coeur. 370 . la plus noble.. Un jour cependant. ils quittent le Sénégal. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. de là. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. un Latécoère de 5500 kilos. Le 12 Mai 1930. son avion tombe. Plus d ’une.fois. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Pour satis­ faire sa passion. Mermoz n ’hésite pas un instant. Cette fois encore. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela. S’il aime le danger. vole sur des appareils trop vieux. Mermoz le raconte d ’une voix calme. il échappé à une mort cer­ taine. il faut q u ’il supporte tout. battu et laissé pour mort. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. vendu. Leur appareil. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. transporte 2600 litres d ’essence. Sûr de lui. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Jean Mermoz adore l ’aventure. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. il est fait prisonnier par des Arabes. accepte des lignes que d ’autres refusent. Mermoz. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote..

et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. le contenu. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux.) portavionul le pilote (m. le déjeuner. le fiancé. (D ’après Mermoz. a călăuzi le pilotage (m. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. l ’habitant.) pilo tul piloter (vb.) aviatoarea l’aviation (f. le souvenir. le diner. la fiancée. le pouvoir. la revue.) av ia to ru l l’aviatrice (f. le reçu.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le représentant. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. En 24 heures exactement. c) un verb la infinitiv: le rire. l ’arrivée etc. le devoir. la tenue.Les trois hommes.) aviaţia l ’hydravion (m.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f. Bientôt. l ’entrée. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense. la sortie. le commandant etc. le baiser etc. le toucher.) avionul l ’aviateur (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. l ’écrit. la vue.) a pilo ta. l ’armée. Natal s’étend sous eux. 371 . qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour.

. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. (se este complement indirect. (complementul direct este 56). Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. Se întîm plă totuşi. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . Acordul se face cu complementul direct que.. Complementul fiin d indirect nu se face acordul. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat.G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées.se face acordul. deci nu se face acordul). uneori. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. Elles se sont souvenues de cette représentation. Observaţie. că. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. Complementul fiind direct. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit..

Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. al căror participiu trecut este însă nui. reproduire (a reproduce). Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. sceller. associer. combattre. savoir. Elle s’est (laver) le visage.! composé j ’ai traduit. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). ignorer. introduire (a introduce). ouïr. aller. I II . séparer. produire (a produce). assister. traduire. distinguer. manger. saluer. pencher. Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. séduire (a seduce) etc. se repentir. II. Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). Elle s’est (repentir) de son action. boire. Vous vous êtes (lever) trop tard. passer. lui.. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . Elles se sont (communi­ quer) des secrets. 373 . E X E R C IC E S I. retourner. raccourcir. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. toucher. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. valoir. fuir.

57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. îm puşcat de n azişti în 1941.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie. membru al C. 374 .C.C. al P. Francez.

tocmai la justesse ( f. Va fi o victorie sigură. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. 375 .) 1. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . — ive (a d j. -ă justement (adv. ju stiţia juste (a d j. ) dreptatea. just. adjectivul certain.) drept.) libertatea libérer (vb.) liber.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv.) a elibera la libération ( f. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr. la care i pierde trema. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. dreaptă. deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare.) justeţea justificatif. prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. c e r ta in e .) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. „anumit“ . cu dreptate 2. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural). -e [inosâ] nevinovat. la justification ( f . U n ii o afirmă.) justificativ .VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv.) eliberarea libre (a d j. -ă -la justice ( j. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare".) justificarea justifier (vb.

Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. vous haïtes. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. a lătu ri de toate popoarele. vous haïssez. EXERCICES I. liberté. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. fusil. verbul haïr se conjugă regulat. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes.La indicativ: je hais . espoir. justification. IV. courage. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. II. Poporul francez. [33w e] tu hais. courir. oubli. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. i l hait nous haïssons. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . trouer. III. connaître. La toate celelalte moduri şi tim puri. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. ouvrir. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. découvrir. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. q u ’il haït. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. tutoyer.

(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an .P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n. 1897) (n. 1885) (n. 1905) .

58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. assez lu x u e u x . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris. je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. rue M arie-Rose. engage la c o n v ersation avec lu i. m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. savo ir ce q u ’ il p e n s a it.. A u d é b u t. Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . claires. le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. se p longe r dans cette masse ouvrière. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r.a narch iste s“ . à leur arrivée à P a ris.. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. quels rêves l ’a g ita ie n t“ . I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. très souvent des b o u le v a rd s. le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . V la d im ir o v . là encore. é m ig ré . Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 .I1 a im a it . dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. L é n in e et sa fe m m e . à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. beau co up de v e rd u re . . S ix m ois p lu s ta r d . M a is. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. Le lo gem ent est grand et c la ir . A u b o u t de quelques jo u rs. é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève.

) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. C ’é ta it c e lui d u P a r ti. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it. -ition. indépendance. -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution.) [ezds] uşurinţa. punition. prudence. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. apparence..) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. exécution. dezin­ voltura l ’allure (f.) revoluţia révolutionnaire (adj.. 379 . pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f .) revoluţionar révolutionnairement (adv.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. S u fix u l -lion ( -ation. exigence etc. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^. „M .v a b ilité . la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/.) [alyr] mersul. Le p ro p rié ta ire se renseigne. administration. vengeance. rénovation. Notă. (D ’après P. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire .il“. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat. coalition. orientation. négli­ gence. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de. aisance. ş i s . Le fa it é ta it exact. şi s. L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . ignorance.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . tradition etc.

-e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. payer. louer (a închiria). assist. combattre.. p ro v id . amputer. co nfi.. acclamer.. briller. ■ e équivalent. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant... Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. souffrir.. résist... espér.. ex ist. condamner. définir.. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il... m iliter. p résid. v éhém . é m in . naiss. e fatigant. In cîteva cazu ri. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. consoler. C'est une personne fatigante.....G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv . ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. plaire... persécuter.. captiver. naviguer. publier.... In general. aggraver. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 . e suffocant.. réparer.. -e négligent.... accélérer.. Eminescu răm înea rece. danser. EXERCICES I .. v ig il. tem pér. provoquer.. I I . I I I . e intrigant... adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r . adhérer. e précédent. IV .. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv.. persévér...... osciller...

Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . Pologne. Barbusse. Espagne. Dacă îl vei c iti pe Balzac. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Chine. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. Argen­ tine. Japo n. Maupassant. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. H I . ai fi văzut o piesă interesantă. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. E lu ard. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. IV . V. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Hongrie. Brésil. I I . Musset. dacă tu nu m-ai reţine. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. scriind articole de fond (editoriaux). Zola. reportaje parlam entare. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . 381 . Algérie. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. aş fi p u tu t evita această întîrziere. Ind ique z le nom de 8 sports en français. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. Aragon. vom putea realiza o lucrare im portantă. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. près de l ’embouchure du Rhône. Flaubert. Autriche. Balzac. Mérimée. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Corneille. Rousseau. dacă aţi pleca la tim p. Dacă te-ai fi născut la ţară. Aş pleca acum.pe ntru scribii contem porani. Dacă ne vom u n i eforturile. Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse.

V I I . Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). France). chiar paradoxal. Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale. comte de l ’Em pire. Hugo). reprit la cantinière (Stendhal). il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). Ils sont là. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . I l faut absolument que tu (venir) avec nous. d ’Alphonse Daudet. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. fotograf am b u lant. Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . V I I I . un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix.V I.) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. Dumas-père). servitor. al aventurii şi totodată al poeziei. de Bizet ou de Georges Enesco. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. le père jésuite La Chaise. Paul E luard et tant d ’autres. I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Mais. Le confesseur du roi. là les tombes de Frédéric Chopin. P aul Vaillant-Couturier. . ham al. vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. etc. scrise în secolul X X . purtător de reclame (homme-sandwich). ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez". Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. m adame. I l décida que sa fille (partir) (Musset). Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). ziarist. V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. F iu l spălătorese! din B răila . mecanic.na de nopţi ori' d in Odiseea.

m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e .T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . să traverseze grav u n sa­ lo n . R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. c ’é ta it le résum é. au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . une d is tin c tio n p a radox ale . să ia flea c urile în serios. arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. ale c ra v a te i a lb e . Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . o c u rio z ita te respectuoasă. rangée sur deux haies. de son a ttitu d e dans la vie. de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. Le reflet d u lin g e . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . sur leq u e l. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. une c urio sité respectueuse. deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. de la cravate b la n c h e . d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . 383 . p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . l ’arge nt m a t des décorations. de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă .

et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . d is tr a tă . II I . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e .. pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . n u auzea. é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . le je u sous toutes ses form es. îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. solennel.L . le j a ­ b o t g o n flé . le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906]. et cette v isite p rin c iè re . — S c u m p u l m eu duce. n ’e n­ te n d a it pas. a d în c în g r ija t şi b ă n u in d .. „M o n cher D u c . fire şte . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it.. sole m n . cu d re p t c u v în t. perm ettezm o i de v o u s . c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon.O E U V R E S (1907. d is tra ite . cu plass tro n u l b o m b a t. perm ite .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e . mais l 'E x c e lle n c e . ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . lu i 384 . d ar E x c e le n ţa . à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire .m is ă . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. M o n p a v o n . Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e .. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . R egele. lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă . p e ’n d e le te . O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . Caragiale ." M o n p a v o n . p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . Le ro i. coups de bourse et coups de baccara. D a .

ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . foarte în c lin a t ă . se tra n s fo rm a it en sau- 385 .. m in is tre s so rtants. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . to m b è re n t d ’accord. iar c o n s e rv a to rii. T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. se n a to ri. Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve .e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " . In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". reporters et p u b lic . A u u r m a t în C am e ră. m in iş t r i de ie r i. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . ce-i d re p t. il est v r a i. ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. d e p u ­ t a ţ i.. s-au p le c a t în v o ie lii. R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . u n conservateur et u n lib é r a l. d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. la o c a z iu n i m a r i. d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. astfel de. D ans la 'presse r o u m a in e . dé p u té s. p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . p u b lic iş t i. h ie r e n­ core. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. T o a tă lu m e a a p lîn s . Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . m in iş t r i de a z i.el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. les conse rva­ te u rs. re­ p orteri. m in istre s en titr e . très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. u n conservator şi u n lib e r a l. I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . a v a it besoin d ’être la v é . r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . sénateurs. sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. duioase scene te a tr a le .şi t r ib u n e p u b lic e . cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . p u b lic is te s .

les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . fă ră n ic io rezervă. u n g uve rn in c a p a b il. E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. c ad e. b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . . Care v a să z ic ă . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă .. ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . t o m ­ be. în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . v e u r de la p a trie . in c a p a b le . V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le .. dès le d é b u t.v a to r a l p a t r ie i. d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le .

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

L ’année suivante. P o u r tire r l ’esprit d u cachot. C ’est l ’é ru p tio n de la fin . Groupons-nous. D u passé. N i D ie u . P roducteurs. Pierre Degeyter. a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. et d e m a in . dans VInternationale. Pottier en ju in 1871. il fut écrit par E. h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . un ouvrier de L ille . soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. n i César. en composa la musique. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. compositeur am ateur. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . n i t r ib u n .L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. Soufflons nous-mêmes notre forge. C’est la lutte finale. ayant pris une part active à la Commune. En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale.

N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. C ’est assez lang uir en tu te lle . C ’est la lu tte fin a le. et dem ain. É gaux. p aysan s. Le peuple ne v e u t que son dû. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. O u vriers. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . L ’ o isif ira loger a illeu rs. d it-e lle . Le so leil b rille ra toujours. ces cannibales.L ’É ta t com prim e et la loi trich e. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. Groupons-nous. À. Les ro is nous so û laien t de fum ées. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. Ce q u ’il a créé s’est fondu. „P as de d ro its sans d evo irs. En décrétant q u ’on le lu i rende. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. Crosse en l ’a ir. P a ix entre nous. fa ire de nous des héros. L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. . La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x .

Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . Que nos ennem is ex p ira n ts. Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . Egorger nos fils . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. de la ty ra n n ie . Conduis. Rouget de Lisle.L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . Contre nous. Le jo u r de gloire est a rriv é . nos compagnes. ( Refrain) A u x arm es. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . Entendez-vous dans nos campagnes. enfants de la P a trie. m archons. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. L ’étendard sanglant est levé. A llo n s. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. m archons. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. lib erté chérie. paroles et musique.

citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! . m archons.

M onsieur J o u r d a in : — A . I . le Bourgeois gentilhomme (1670). leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. Cela est v ra i. U . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). le Misanthrope (1666). le M alade imaginaire (1673) etc.1. M a ître de philosophie: . il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. 0 . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Don J u a n (1665). M onsieur Jo u rd a in : — A . A h ! que cela est beau.1. Dans la scène qui suit.1. E . V ive la science! 393 . a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. Tartuffe (1664). M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A .A . M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. l ’hypocrisie du clergé catholique. Monsieur Jou rd ain . p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. et de la différente m anière de les prononcer toutes. est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . a été le plus grand auteur comique de la littérature française.E . M onsieur J o u r d a in : — A . Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . 1. le héros du Bourgeois gentilhomme. les Femmes savantes (1672). a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. en présence de son m aître de philoso­ phie. A . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. E . E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.— S o it. Monsieur Jourdain. M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . YÉcole des femmes (1662). La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. M a ître de philosophie: — Très volontiers. K . O u i. l 'Avare (1668). fragment) M a ître de philosophie. K . Ma f o i! o u i. scène 4. et en consonnes. M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre .LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . E . l ’ignorance des médecins de l ’époque. I . (Acte I I . P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . — sont dirigées contre la société féodale française.

Oui. Monsieur Jourdain: —• U . Cela est vrai. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force.0 . Vous avez raison. 0 .0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires. nous verrons les autres lettres.R . Monsieur Jourdain: — FA. et rapprochant les lèvres par les deux coins. La consonne D.R . Monsieur Jourdain: — R .0 .R .U. Cela est admirable! 1. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. il faut que je vous fasse une confidence.R . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA.FA. Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Cela est vrai.0 .R . A h ! la belle chose.R . Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt.D A .R . Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .R . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R .I. et allongeant les deux lèvres en dehors. Monsieur Jourdain: — 0 .0 . Au reste. Monsieur Jourdain: — 0 . en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais.R A . C’est la vérité. faisant une manière de tremblement: R R A . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. le haut et le bas: O. et vous moquer de lui. 0 .0 . U n ’y a rien de plus véritable: U. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.R A . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R .R . Ah ! mon père et ma mère. Monsieur Jourdain: — D A . vous ne sauriez lui dire que : U . elle lui cède. et revient toujours au même endroit. Monsieur Jourdain: — U .U.E . Je suis amoureux d ’une personne 394 . qui sont les consonnes.0. Il n ’y a rien de plus juste A .1 .R A . par exemple.

Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. sans que j ’en susse rien. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison.èm e siècle.de qualité. Le monologue de Figaro. représentant du Tiers état. scène 3) Figaro. seul. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. Le perse prin cipal de ses deux comédies. 395 . Monsieur. Maître de philosophie: — Fort bien. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . Monsieur. Monsieur. et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. non.. ou les vers. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non.. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. qu i. tout ce qui n ’est point prose est vers. je ne veux n i prose ni vers. c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Maître de philosophie: — Sans doute. oui. Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. se promenant dans l'obscurité. (Acte V . et tout ce qui n ’est point vers est prose. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. reproduit ci-dessous. est Figaro. point de vers. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose.

d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. je lui dirais. la pharmacie. de Tripoli. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. Il s’élève une question sur la nature des richesses.. Parce que vous êtes un grand Seigneur. homme assez ordinaire. c’est elle. un rang. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. Monsieur le Comte. Noblesse. la Perse.. morbleu! perdu dans la foule obscure. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta. du reste.. vous ne l ’aurez pas. ne sait lire. -comme un benêt__ ! Non. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. * tenir — a poseda. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner.. de je ne sais où.. vous vous croyez un grand génie !. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie. une partie de la presqu’île de l ’ Inde. de Tunis. auteur espagnol. Il riait en lisant.. et me voilà faisant le sot métier de. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. on se venge en le maltraitant. toute l ’Egypte. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. la chirurgie. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort... j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. dont pas un. je crois. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. mon terme était échu.. au milieu même de la cérémonie.. les royaumes de Barca. fortune. vous ne l ’aurez pas. — La nuit est noire en diable.tromper?. un envoyé.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1.. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. le perfide! et moi.. ce n ’est personne. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . élevé dans leurs mœurs. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. n ’ayant pas un sou.. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. a se măsura cu. 396 . et qui nous meurtrissent l ’omoplate.. On vient. — Mes joues creusaient. mari. volé par des bandits.. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. ( I l se lève.. tandis que moi... pour plaire aux princes mahométans.. je m ’évertue. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.

ni du culte. je le marie. bonnes gens ! je soupe en ville. on me supprime. ni de la politique. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. 397 . je commençais même à comprendre que. ni de l ’Opéra. ni des gens en place. et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. c’est toi. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. ni des corps en crédit. il fallut bien périr encore. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. et comme il faut dîner. Prêt à tomber dans un abîme. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. je puis tout imprimer librement. ni de la morale.) On se débat. Un grand seigneur passe à Séville. Il ne me restait plus q u ’à voler. il n ’est point d ’éloge flatteur. Mais comme chacun p illa it autour de moi. sans la liberté de blâmer. c’est vous. ni de personne qui tienne à quelque chose. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. ce fut un danseur qui i ’obtint. et que.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . 3 pharaon — un joc de noroc. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. c’est moi. je me fais banquier de pharaon3: alors. je le nomme Journal inutile. on pense à moi pour une place. comme trop lourde à un piéton.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. que.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. ( I l se lève en s’échauffant. j ’énonce un écrit périodique. ( I l se rassied. il me reconnaît. c’est lui. orage à ce sujet. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. et. je vais rasant de ville en ville. mes parents m ’arrivent à la file. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. je taille encore ma plume. on me met un jour dans la rue. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. en exigeant que je fusse honnête. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. et je vis enfin sans souci. ni des autres spectacles. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). quoiqu’on ne soit plus en prison. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. et la honte au m ilieu du chemin. Pour le coup je quittais le monde. qui s’étend même à celles de la presse. J ’aurais bien pu me remonter. non. Pour profiter de cette douce liberté. au moment d ’épouser ma mère. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité. ce n ’est pas nous. pour gagner du bien.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

. 410 . vous avez un nez... Le Vicomte. c’est un p ic !. c’est un cap! Que dis-je. et se campant devant lui d* un air fat) Vous.. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle.. En variant le ton. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. monsieur. très grand. scène 4. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i. folosit cu pedanterie ironică. Cyrano... Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. tenez: Agressif: „Moi.. un nez.. gravement: Très. Le Vicomte: Mais.C’est un roc!.. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court.... C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire... Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac. si j ’avais un tel nez. bien des choses en somme. fragment) Le Vicomte. — par exemple. (Acte I .. ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. monsieur. jeune homme ! On pouvait dire.. O h ! D ie u !. c’est un cap?.... heu.vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces. C ’est la fameuse „tirade du nez“ . riant: H a! Cyrano. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: . imperturbable: C’est tout?......

411 . ce sera le gros lot !" Enfin. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . monsieur. votre tète entraînée Par ce poids. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. l ’ami. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. mon cher. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. monsieur. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. ô le plus lamentable des êtres. car Je me les sers moi-même.Truculent: „Ça.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. q u ’on vous salue. lorsque vous pétunez. a fi om cu vază. d ’ailleurs. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. nez magistral. d ’esprit: Mais d ’esprit. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. Vous n ’en eûtes jamais un atome. avec assez de verve. monsieur. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. monsieur. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. T’enrhumer tout entier.

Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. de n ’être pas tué ! Un jour. 412 .LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). il faisait ce q u ’on lui disait de faire. I l fu t. Ses parents et les parents de ses parents. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). et à essayer. puisqu’il ne savait pas lire. C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. Membre du P arti Communiste Français. à manœuvrer. Sur ces papiers. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. type d ’écrivain m ilita n t. — de bine. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. il devint soldat de la marine. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. il m aniait. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. C’était en temps de guerre. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. tant bien que m al1. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. et à essayer de tuer. depuis des temps immémoriaux. Barbusse se consacre entre les deux guerres. partie de la propriété des boyards. il pensait q u ’il faisait. de rău. Ion Grecea était un paysan sans instruction. un fusil. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. Et depuis des temps immé­ moriaux. comme ces terres. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. Après une visite en Roum anie en 1925. avec R om ain R o llan d .

Comme tous les inculpés politiques. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. messieurs les juges. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. le communisme. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. à la vie. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. un nouveau 413 . mais il n ’avait même pas. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. cherché à le savoir. Devant le tribunal m ilitaire. en plein tribunal militaire. Lui. Le socialisme. s’écria le petit paysan Grecea. l ’homme que je fus autrefois. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. une multitude d ’esclaves obscurcis. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. Maintenant je ne suis plus le même homme. „Je vous ai dit. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. il fut battu. selon la pente de son obéis­ sance passive. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". il avait cru que c’était une loi de la vie. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. Grecea fut arrêté. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. apporta magni­ fiquement. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. totalement inconnue. torturé. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. contre lui-mêine. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . à la lumière.. . ensan­ glanté de coups.afin“ .

et si Dieu condui­ sait les choses du monde. il tomba dans un grand accès de fureur. 414 . On chercha alors à empoisonner Grecea. dans les coulisses de la Justice officielle. Restaient les tor­ tures quotidiennes. les châ­ timents suprêmes. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). Bratianu. cependant. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. U fit alors la grève de la faim. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. en même temps que lui. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . la grève de la faim. En Roumanie. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. volontairement. il y a plusieurs moyens de la rétablir.chef d ’accusation1. Président du Conseil des Ministres. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. chaque paysan et ouvrier. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Il y demeura pendant des mois accroupi. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. on n ’y réussit non plus. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". Ï1 attira sur sa tète. et. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Cette fois. On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Quand M. où la peine de mort est supprimée. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. 2 réduit — colţişor. Le directeur de la prison dut céder. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. l ’essai de fuite échoua. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités.

pilote de son métier. Grecea n ’est pas encore mort. Dans le fragment suivant.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. le courrier de Patagonie abordait l’orage. traînant le cadavre de sa pensée. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. Pour se conserver une marge. Le médecin de la prison a. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. Il tenterait de passer par-dessous. qui remue. U l ’estimait trop étendu. 1 au jugé — din ochi. A. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. l ’angle de descente. Fabien. se résoudrait au demi-tour. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. si l ’affaire se présentait mal. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. Ses romans les plus importants. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . G uillaum et etc. au jugé1. X II Cependant. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. À côté de Jean Mermoz. Mais il est devenu fou. Vol de nuit — 1930. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. et. 415 . coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . corrigea. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. puis.que des morts. m ’a dit un té­ moin. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. du reste.E X U P É R Y (1900-1944). Il lut son altitude: mille sept cents mètres.. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. il naviguerait vers sept cents. n ’est plus qu’un fantôme. sur la carte. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. et Fabien renonçait à le contourner. extrait de son roman Vol de nuit.

Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. Mais ce n ’était même plus des lueurs. et reprenait. sa veille terrible. Et pourtant le pilote s’inquiétait.. absorbait le monde visible.“ Il se pencha encore. vent Ouest faible. dans l ’épaisseur des ombres. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. circulent encore. Elle était tressée drue par le vent. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. Là. qui trembla plus fort.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. pour­ tant. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. et tout ce qu’elle portait de rocs. d ’épaves. Un remous fit plonger l ’avion. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. signalait un ciel trois quarts couvert. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. qu’il avait déplié et lu mille fois. Nous traversons. comme il doutait. Il la regarda. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. pro­ bablement. À peine des changements de densité. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. Il ne savait plus combien de temps. Chaque trente secondes. ou une fatigue des yeux. „Où sommes-nous. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. La nuit. appuyé à gauche. pour vérifier le gyroscope et le compas. „Je ne sais pas.. sale et chiffonné. Il répondit. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. comme la flamme d ’une torche. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. mais qui. À moins que. à la boussole. par les nuits les plus épaisses. car il jouait sa vie sur ce petit papier. puisque Trelew. de collines. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte." 1 faire demi-tour — a se întoarce. 416 . Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. Penché à gauche contre la masse du vent. 2 le radio — radiotelegrafistul. qui l ’éblouissaient pour longtemps. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . Il était gêné par la flamme de l ’échappement. la prochaine escale. dans ce néant. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. mais il ne vira pas d ’un degré. un orage.

Membre du P arti Communiste Français. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. Deux hommes.. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . Tempête. Une voix monte des fers Et parle des lendemains.La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. On dit que dans sa cellule. Critique iittéraire et critique d ’art. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. les villes. Tu peux vivre. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958). le cyclone raflerait.. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . tu peux vivre. Avant qu’il eût pu les atteindre. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. de la Cordil­ lère des Andes. Aragon est également un grand romancier. De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. se rabattait vers la mer. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 .

... songe.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Une messe pour Paris. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent. songe. Songe. songe À la douceur des matins. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin... et mon refus O mes amis.. Je meurs et France demeure Mon amour. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. Rien à faire. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot. S’ouvre et tu sors... Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède.. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: ... . Un cheval pour mon empire.*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain.. si je meurs..Rien qu un mot: la porte cède.

voilà l ’important. Quelle importance cela avait-il? On avait.. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Des mots: „. si l ’envie me prenait de le choisir. peut-être que le seul fait que l ’un fuie. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. „Si je n ’avais à choisir.. Sous vos coups chargé de fers. et haussait les épaules. ou non.. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur.„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin.. confiance en Carnot. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I . sanglant est levé.. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815). Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. pourrait influer sur ma décision. 419 . Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. sous les balles. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. lui. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. — dit encore le mousquetaire. et l ’autre ait pour lui l ’armée.. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault.

regardez sa bouche se tordre.. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. par là. la guillotine a disparu des places. Si elle est battue par l ’étranger. Napoléon . voilà tout. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat.. sans doute. tout ce que nous avons vu. voilà donc — s’excla­ ma Théodore.. ni forgeron.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes.. même Hercule. Voilà tout le choix qui m ’est donné. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. voyons ! Oui. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence. mais on a embrigadé la jeunesse. si elle est victorieuse. que si l ’on donne les armes au peuple. ni charretier.. chez Monsieur mon père.. c’est là pour moi le travail..... si on m ’en laisse latitude. L ’armée. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. il l ’appellera Constitution.. elle entrera dans le camp de la misère... pas d ’autre perspective ! Seigneur... est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. La Révolution.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court.Houdetot dit que Napoléon a refusé.. a cclipsa 420 . je ne suis ni boulanger. blê­ m ir. aux conspirateurs et aux armées étrangères... se révulser ses yeux.. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. Mais m oi. et personne n ’y peut rien. son teint s’obscurcir. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră.. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte.. Je me remettrai à peindre. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur. servira à l ’intimider. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias. Le désordre ou la guerre. il y a des retours.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. sanglant. Il voit la chose avec les yeux de sa caste. des chutes. Le peuple continuera à crever la faim. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. de notre vivant. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. d ’être l ’Empereur de la canaille. Mais. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.

Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. la Marseillaise éclata. la Dernière forteresse (1950). Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Jean erra encore quelques minutes. dans. Paris occupé par les A llem ands. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. lancés au pas de course2. barem 2 au pas de course — în pas alergător. — C’est décommandé ici. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). il prit Claude à part. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. de glace. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. extrait de Classe 42. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Il hésita. 421 .F. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. Mathieu. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. Enfin. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Son deuxième roman. se fai­ sant sans cesse bousculer. Son premier rom an. devant les vitrines de la cour de Rome. surgie de la foule. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Le fragm ent suivant. Classe 42 (4 volumes. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien.C. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. Roberte. mais Hubert avait disparu. 1 à tout le moins — cel p u ţin . Jean aperçut Christian et Mathieu.

tenant toujours le drapeau à sa main. dans le groupe de tête du cortège. pris par la bousculade. revolver au poing. Le cortège les aborda de front. on le v it s’engouffrer. Au même moment. Jean attendait. 3 pétarade— şir de detunături. D ’autres flics couraient vers eux. avec Mercœur et Saint. il y eut une hésitation. déboucha des marches. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. revolver au poing. l ’autre posa sa moto5. éperdu. * moto — motocicletă. un instant surpris. 422 . Mathieu avait soudain disparu. On aperçut un policier à terre. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. on sentait l ’horreur sur le groupe. déjà lancé à toute vitesse. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. une pétarade3 trancha le chant. André s’envola par-dessus la grille.. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. 4 Boche — neamţ (peiorativ). Après on verrait. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. sur le trottoir. sur le trottoir. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. * liesse — bucurie. son grand imperméable clair volait à ses côtés. l ’un se saisit du revolver. Au loin. dans un escalier. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. Pour l ’instant il fallait gagner. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil.Au croisement du boulevard Sébastopol. La Marseillaise reprit. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. L ’euphorie. se jeta à sa poursuite. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. ayant abandonné sa machine. Brusquement. un des motocyclistes noirs. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. Tout d ’un coup. Une troisième fois. lui aussi. prêt à tirer. L ’Allemand. André se m it à courir évitant le soldat.. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. la Marseillaise repartit. André s’en alla vers la droite. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. déjà il était engagé dans le coupegorge1. Le premier moto­ cycliste le suivit. l ’Allemand. Jean se retrouva. pris de peur.

André con­ tinua de courir. sans se presser. émacié. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. il regarda Jean. l ’Allemand allait le rejoindre. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. le Boche tira . puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. Jean dut le porter sur son épaule. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. Le groupe entier s’était refermé sur André.. le trait noir s’abattit.. il lui semblait q u ’allait partir. le coup de revolver fatal. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. devant un portail ouvert. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. on discernait ses traits crispés. plus longue. sûr de tenir sa proie. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. tirant au hasard. Derrière eux.l ’extrême. blême. Le cortège semblait cloué de stupeur. Jean reçut André dans ses bras. c’était André sans imperméable. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. le croiser. une jeune fille blonde l ’entraînait. Jean se sentit agrippé par sa manche. 423 . une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André fit non de la tête. 1 crochet — ocol. Jean voyait seulement deux silhouettes.. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. un visage fou. comme s’il allait s’évanouir. Plus que dix mètres entre eux. A son étonnement. tendre la jambe devant le soldat noir. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. mettant la main sur son cœur. ni drapeau.. André ne tenait plus sur ses jambes. prenez garde Vous les sabreurs.. l ’autre toute noire. A cet instant. les yeux exorbités. d ’une seconde à l ’autre. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. une claire: André. La Jeune Garde. puis ferma les yeux aussitôt. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. un frisson de joie parcourait le groupe.. La Jeune Garde continuait comme un défi: . — Tu es blessé? demanda Jean anxieux.

et lui se sentait les pommettes en feu.. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. Même alors. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. ce qu’ils venaient de vivre. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. Jean partit en éclaireur. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. puis dans une autre. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. puis revint sur ses pas. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite.— J'a i couru.. ils obliquèrent dans une rue. André susurra. il mit le nez dehors. à mort. Jean fit signe de se taire. Tout était calme. Jean s’v faufila longeant les murs.. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.. garnitură. André devenait écarlate. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. Sa voix s’éteignit. venant du boule­ vard. La station du métro. grommela André. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. Assourdie. — Ce serait. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. On n ’entendait plus aucun bruit.. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. la chanson ja illit une fois encore. Il attendit une seconde. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante.. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. Ils courent. trop bête. rassuré. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. 1 rame — tren. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. 424 . Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles.

Tenez. il lui prit le coude. une longue tablée. ^ côté d ’elle. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . il se tourne pour parler à Albert. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. — „Les autres aussi. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. E t. et le serra doucement. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. c’est Philippe Landrieu. E t. 425 . c’est Renaudel. murmura Jenny. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. où il y avait peu de monde. à gauche de 1’enferée. le dos à la fenêtre. la femme du type qui est en face de Landrieu. En face de Renaudel. malgré certaines confusions. le gros. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. c’est Dubreuihl.Celui qui est à droite de Jaurès. là.“ — j. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. c’est Jean Longuet. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. vous les connaissez?“ — „Oui.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. „Sur la banquette. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson. Jaurès et ses amis formaient. La rame s’arrêtait dans une station. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. c’est Amédée Dunois. Jean entraîna son camarade au dehors. A sa gauche. le gérant“ . LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. à côté de Dubreuihl. faite de plusieurs tables mises bout à bout. parallèle­ ment à la rue Montmartre. — Il était plus de neuf heures et demie. au m ilieu.

un corps était allongé sur la banquette de moleskine. envahissaient le café. qui se penchait. Au mur du fond.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. il arracha la cravate. Il ne disait rien. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. et. des curieux. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. vite'.E t en faoe d ’elle. celui qui est debout près de la table. — fendit le cercle. Sans changer de pose.. d’où partaient des cris. La voix de M. entourait les amis de Jaurès. ce sont les deux frères Renoult. Une seconde de stupeur.s’élancèrent dehors. un éclatement de pneu.'1 — „La police!" Un cercle de gens. une glace avait volé en éclats. assis. c’est un ami de Mighel Almereyda. l ’interrompit net. suivi. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . Il était courbé en deux. De la rue. Il se précipita vers la table du Patron. Jacques s’était dressé. presque aussitôt.“ Un claquement bref. le bras tendu pour protéger Jenny. Et celui qui vient d ’arriver.. debout. — un médecin. dont les paupières battaient. Un homme. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). J ’ai oublié son. ouvrit le col.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Il était pâle. Albert retentit: 426 . debout. il hocha lentement la tête. Chut !. en courant. gesticulant. A demi caché par le dos de Renaudel. un collaborateur du Bonnet Rouge. la barbe. en. Toute la salle. et la forçant à se rasseoir. Il devait s’être évanoui. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre. était resté à sa place. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . à flots. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. Mme Albert. la gérante. qui tenait le poig­ net de Jaurès. passa devant la table de Jacques. Avec autorité. un dîneur. sans doute.Q u i?“ — . d ’une deuxième détonation. saisit la main qui pendait. et empêchait d ’approcher... le front. Instinctivement. très calme.. la bouche entr’ouverte... Puis il cessa de le voir. chercha le pouls. les yeux clos. Il joua des coudes. puis un brouhaha" assourdissant. et d ’un fracas de vitres.^ n médecin. sans regarder personne. A ce moment. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron.. ses amis s’étaient levés lui seul. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. il cherchait Jaurès des yeux.“ souffla Jacques. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !...

Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. énormes. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Jacques et Jenny. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Elle se faufila jusqu’à lu i.“ Une longue minute s’écoula. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Le docr. s’accrocha à son bras. et procédait à l ’évacuation de la salle. sans un mot. teur. poussés. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle. pour le coucher sur deux tables.. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin. dont la masse élastique se referma derrière eux.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets".Le docteur. rapprochées en hâte. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Des amis avaient soulevé le corps. Il est m ort. prête à bondir. bousculés.. serrés l ’un contre l ’autre. sourdement répétés. Au moment où ils allaient la franchir. un ami de Jaurès. Jacques cherchait à voir... l ’attroupement devenait de plus en plus compact. Fabre se retourna: au centre. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. n ’attendant q u ’un signal. poussiéreuses. Il était blêm'e. Jacques reconnut un socialiste. entraînés vers la porte.. On chuchotait: j. se trouvèrent pris dans le remous.“ Les yeux pleins de larmes. passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. Elle était debout.. Henri Fabre. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Trois mots. autour du blessé..d’un espace vide. Alors. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. l ’emportaient avec précaution. Mais. .

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

viîn locul vice-président. sou­ mettre super-. importer. con. vicomte o. suprasensible. bétiéde două ori bi~. correspondre contradiction.(ac-.împreună 431 . separare défaire. bisco-. contrecontrariul. biscuit cohabiter. rasseoir re-. col-. scop al. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. sous-. enfermer.pro­ în faţă. en­ nem i inter-. réarmement. collabo­ rer. emmener. ad-. supersonique. disdepărtare. apporter. exporter en-. tresdincolo de transalpin. a l­ longer antédiluvien. negativ im m obile. survoler trans-. ra-. tressaillir ultra-. perforer préînainte préavis. ir-.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. il-. înainte poursuivre. coexistence. ré-. outredincolo de ultra-royaliste. antichambre antifasciste. direcţie. attirer. anti-impérialiste bienfaisant. bénéfice bicyclette. exincarcérer. bipède. superior superstructure. perprin parcourir. în m ijlocul intercostal.. supra-. înapoi. irréel. illogique. sur. rapporter. riu l réagir sub-. separare enlever. em2. 1. sous-directeur. disparaître dé-. corn-. contra­ retourner. rapatrier. trépasser. outre-mer vice-. în emmagasiner en-.) înainte ante-. antiîm potriva antibine bien-. r1. in-. em-.etc.deasupra. contresigner contra contra-. af-. entreîntre. des-. soudedesubt subordonné. im-. projeter redire. prédire. tré-. repetiţie 2. désarmer. prédisposé pour.

acţiune 2. partizanul unei doctrine 2. rougeur perfidie. orangeade nettoyage. -ation acţiune -ance. professorat.-elette d im in u tiv -eur.. réalisme journalisme communiste. lorrain. dem ni­ tate -eau. prêtraille. poignée charpentier. curent 2. -ence acţiune. dentiste remaniement. -ible. Chinois pendaison. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. -ateur 1.-v. ourson parenté. ruelle bouchée. sucrerie Parisien. -ette . -ière 1. profesiune 2. calitate -ie. dessinateur blancheur. technicien franchise communisme. ^ois origine -aison. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. -asse -ade -âge populace. -uble ■am. soluble roum ain. français. royal- 432 . doctorat chevreau. visiteur. R oum ain.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. -erie calitate -ien origine. bavardage esclavage ferraille. paperasse citronnade. agent 2. ita ­ lien anglais. fillette danseur. doctrină. profesie -iste 1. lisible. négli­ gence syndicat. parisien. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. adm inistration tempérance. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. stare -on d im in u tiv -té. socialiste. calitate -et. valetaille. soupière politesse. iinesse coffret. Marocain Français. profesie -ise calitate -isme 1. m aladie. écolier cendrier. profesie ~(e)ment acţiune. -ité calitate -ace. suédois caricatural. fourchette. réaliste journaliste.let . encrier. vengeance. marseillais. obiect -esse stare. -ten -ais. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. eance. classement aiglon.

vaniteux saisonnier. aigrelet menteur.Sufixul Sensul 1. barbu -ard -âtre aud -et. m a ­ quisard noirâtre. elet -eur. bavard campagnard. scénique communiste. coutumier inventif. communard. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . noiraud propret. alpin héroïque. pensif enfantin. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. rougeâtre lourdaud. peiorativ 2. rarissime po intu . caracter. socialiste richissime.

Moscou. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Paris. Observaţie.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. Pékin 434 . armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. tables) les (élèves.

toute la foule était joyeuse. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. femmes. d) într-o enumerare : Vieillards.. flu v ii şi m u n ţi. 435 . e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. Observaţie. Prietenui său este simpatic. Ce paysage est magnifique. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. Numele de ţări. hommes. Face excepţie adverbul de cantitate bien. camarade ! Merci.Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. rue de la Victoire.1’H umanité“ . înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. le R h in . enfants. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. les Alpes. la Corse. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. fondateur de . b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. 1. Le M ans. Le Caire etc. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique.

la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. masculin sau fem inin. Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. care se recunoaşte după articolul care le precedă. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 .

cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. le chapeau le j eu -eau. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. le nez -X. les bras les noi.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. în s 437 . -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. substantive nume de la grenouille anim ale. la noia. acest s nu se prenunţă decît uneori.I I . în le­ g ătu ri. care nu au mâle gen determ inat la grenouille.

Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. gentilhomme. al căror plural este: bonshommes. în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for. gentilshommes. 438 .l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1.

de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. messieurs. al căror plural este: mesdames. N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. monsieur. Les livres de l'étudiant sont gros. Dacă substantivul este compus din două substantive. mademoiselle. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. adverbe.De asemenea. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. prepoziţii. acestea răm în invariabile. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. dintre care unul este determinantul celuilalt. substantivele: madame. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. mesdemoiselles. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . prepoziţia de se contractă cu acestea. O b se rv a ţie . formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Les fenêtres de la chambre sont fermées. 2.

J'écris à la sœur de mon ami. A. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. G. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. D. à -f. la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. prepoziţia à se contractă cu acestea.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. Adresse-toi à Vélève de service. de l'élève D . l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . de la femme D. G.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. A. D. la femme Plural G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . l ’élève G. à la femme A. à l ’élève A. des fleurs à Françoise. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique.

p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 .A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. -rt. -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc. -s. travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat.

nouveaun o u v e l. F em in in ul p lural se formează. conform regulii generale. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. 442 . nouvelles etc.vie il. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. vieu x. formează la fel ca acela al substanti­ velor. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. pentru toate adjectivele. sociales. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală.

Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. ton armoire. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. sa se folosesc formele de m asculin mon. în lim ba franceză. în locul formelor ma. 443 . cet hiver. 1. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. 2. ion. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. cet cette ( ces | Observaţie. ta. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. son habitude.

X. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. (la ) huitième Observaţie. quatre-vingt-onze. cent un Numeralul mille se scrie şi mil. înainte de a prim i term inaţia -ième. 444 . cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. Numeralele cardinale sînt invariabile. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un.

h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .

spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). ils. elles moi. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. vous. tout. vous. telle. toi. nul. lui moi. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. autre. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. în acest caz. à moi. à toi. elle . în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. à elle lu i. > > nous. e. même. lu i. eux. tu. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. elles me. tel. te. il. certain. elle nous.-e. quelque. toi. nulle■plusieurs.. elle. à lu i. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. 446 . I Nominativ i l Dativ je. chaque. Ils sont tous bons (-s se pronunţă).

À eïle. Je le répète. elle nous. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. leur. eux. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . vous. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . leur me’ te’ *a nous. je le sais. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. les à nous. les.à vous. elles Observaţie. vous. 447 . Qui veut lire? Moi. vous. toi. lu i. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. je le lu i donnerai demain. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. la. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . le. à eux. il faut être persévérant.Acuzativ 1 l nous. je lu i offre un bouquet de fleurs. à elles moi. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. Pronumele. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. je vous le recommande chaleureusement.

2 Pronumele y înlocuieşte.Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. fiind. il m ’en a . nous en sommes très heureux (de cela). echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). Uneori. 448 .parlé avec enthousiasme (de ce livre). se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. nous. te. . Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. în acest caz. m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. Uneori. vous Pronumele personale en şi y 1. în afară de pronumele se. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). de obicei. Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre.

Expresiile de prezentare c’est. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure.. respectiv.. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. C'est lu i que je cherche. que Expresia c’est. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi.. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. c’est.. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie... etc.Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. 449 . qui. care. în acest caz. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. ce sera. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche.. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère.. Expresia c’est.

certain. nul. 450 . l'une. a l cărui.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. -e.. •D. Vun . compuse ( lequel. quelqu'un. a că»^. A. laquelle etc. cu înţeles nedeterminat.. care variază după număr şi gen. despre care. care sînt invariabile chacun. destul de rar folosite. tel.. personne. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. plusieurs. ce. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ .) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. Vautre. tout. Observaţie. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. rien. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. G. quiconque. autre. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. -une.

in fin itiv u l trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior. Gr-upa a IlI. conjunctivul • imperfect. 451 .V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant).a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. im pe rativul trecut. v iito ru l I I .

Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse. marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir.

-ez. -ait. -ions -iez. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. -u. fin . rester. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -e. naître. -ions. tomber. venir etc. -ir -oir. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . 453 .intranzitive ca: aller. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . e.(ir) etc. -s. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -es. -iez. mourir.]. sortir. partir. -ions. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. entrer. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . -ais. -re -ant -i. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. -ais. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. -ais. -a. arriver. finiss-(ant)].

Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 . C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca.Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie.

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t . Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .

oue je cède — je pèse. ils appelleront (dar nous appelons etc. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2. i l appuiera (dar nous appuyons etc. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv .) appuyer — j ’appuie. nu dublează consoana l sau t. i l emploiera (dar nous employons etc. je céderais 4. dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:. — il cède. ils achèteront (dar vous achetez etc.) Alte verbe. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. ils modèleront (dar vous modelez etc.) 457 . ci primesc. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle.) acheter — j ’achète. appeler — j ’appelle. ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie . Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. -eter.) jeter — je jette.) 5.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. în acest caz.

i l fa lla it etc. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). A început să lucreze. tu hais. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. 458 . il neigera. V oi pleca (în curînd.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. il hait (dar nous haïssons etc. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. A m pus să-l cheme. venir. formează trecutul apropiat (le passé récent). V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. faire etc. 4. îndată). Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. Tocmai intrase. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. 6. 3.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. venir la indicativul prezent. Spre deosebire de limba romînă. 2.

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. monta dans la diligence. 471 . tim pul: Sur ses vieux jours. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. cauza sau instrumentul: périr par l'épée.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. il s’établit à la campagne. un parapluie à la m ain.

E lle ne sait n i nager. 472 . Balzac était royaliste et catholique. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. en effet. I l est entré dans la maison. n i ramer. car il ne travaille pas sérieusement. enfin. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. toutefois. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. cependant. pourtant.Prepoziţiile en şi dans In general. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. e) cauzale — car. ainsi. ain si il est écouté. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. aussi. ni: I l lit et commente le journal. d o n c je peux partir. c'est-à-dire: I l échouera. I l parle fort. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. par conséquent: J ’ai fin i. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église.

pendant que — cauzale: parce que. pour peu que. non que — finale: pour que. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. (comparativă) : Comme on fait son lit. à mesure que — concesive: quoique. je suis parti. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. de façon que. on se couche. afin que. bien que. puisque. de manière que. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. tu réussirais. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. Observaţie. après que. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. de peur que — consecutive: de sorte que. vu que. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . sans que — condiţionale: pourvu que. N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. ainsi que. au point que — comparative: de même que. jusqu'à ce que.

verbe. adjective. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. L a personne qui m ’a téléphoné. nefiind de acelaşi fel. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. care nu depinde de altă propoziţie.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Je m ’habille et je viens tout de suite. Propoziţia independentă (proposition indépendante). care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. 2. Propoziţia principală (proposition principale). b) prin joncţiune. m ’a communiqué quelque chose d ’important. 475 . depind unele de altele. Pierre est charpentier. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. sau prin subordonare cînd. dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere.

. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. <m pourrait 476 . Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. d ’hôpitaux etc.3 . le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. désarm em ent. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. il est un grand réaliste critique.

3. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. In propoziţiile independente. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. regretul etc. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. jusqu’à ce que. după locuţiunile conjuncţionale avant que. il n 'y a que des champs de blé. după locuţiunile conjuncţionale où que. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. 4.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. unique. I l est ion que tjious apprenions le français. I l regrette que tu sois malade. Je veux qu’ils partent. b) după un verb impersonal (falloir. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. b) de loc.) şi după unele expresii impersonale (il est bon.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. principal etc. teama. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. de quelque côté que: Où que nous regardions. il est juste. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. E l se foloseşt^: 1. sembler etc.): I l faut que tu écrives une lettre. dorinţa. il est nécessaire etc. 477 . posibil.

elles n'eurent aucun résultat. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. în lim ba rom înă. quoique. e) consecutive. Deşi este slab. pour que.c) de cauză. elle est déjà décorée pour ses mérites. g) concesive sau restrictive: —. que. — după locuţiunile: quelque.): Approche que je te voie (que = pour que). à condition que: conjuncţionale pourvu que. după locuţiunile conjuncţionale non que.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. de. mais il est importun. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. pentru a exprima un fapt real. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . quoique etc. d) finale. que. pour. Quoiqu'on fasse. Observaţie. după locuţiunile pour peu que.după locuţiunile conjuncţionale bien que.. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva.. are putere = Bien q u ’il soit maigre.. si. de manière que.. f) condiţionale. De asemenea... ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. 2 . façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. avant que. ce n'est pas que. il a de la force. sans que: Bien qu'elle soit jeune . bien que. după locuţiunile conjuncţionale pour que. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. 1. on ne peut contenter tout le monde. sans que etc. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. Observaţie.

b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. altul decît cel al propoziţiei principale. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. Ne pas se pencher en dehors. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. 479 .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. raţele se reped. b) cînd subiectul infinitivului. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. les canards d ’accourir. j ’ai repris mon travail. Şi iată că găinile se ţiv in tă. il faut se laver les mains. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. 3. manger tout cela! 2. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. Après avoir passé un beau congé. E l se întrebuinţează: 1. o interdicţie: Ralentir.

spre deosebire de gramatica rom în ă. în gramatica franceză. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. Rîde de se prăpădeşte.d) consecutive: I I rit à se tordre. 480 . Observaţie. 2. on remarquait ses rides. la reconstruction commença. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. e) condiţionale: À le regarder de plus près. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. il travaille. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1.

Elles se sont parlé. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. deci nu se face acordul. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). 4 . 3. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. expuse m ai departe (punctul 4). în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). (Complement indirect. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. M arie. Elles étaient appréciées par leurs camarades. (Complement direct. deci acordul se face) . Ils ont lu la gazette. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé.2. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). Observaţie.

a s in g ula r. deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. 482 . CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect.) Observaţie. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés.

3. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. în lim ba franceză. Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. 2 . O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 1.REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. în general. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă.

dit-elle. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. Subsista în m ine o mare tristeţe. pentru motive de ordin stilistic. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. au moins etc. à peine. d) cînd. el este aşezat înaintea predicatului. en vain. encore. în care ordinea am intită nu este respectată. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. . Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. Inversiunea este facultativă după sans doute. a cessé depuis quelques instants. Reste la question essentielle. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. toujours : I l avait volé. Acest strigăt îl lansează Barbusse. aussi l ’a-t-on condamné. 1. Ce cri le lance Barbusse. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. Cînd subiectul este un substantiv. ainsi. peut-être.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse.

SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent. CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .

représentant (fig .-a plus-valoare polenizare portativ (muz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier .chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t.) . dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 . eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

(gradul) comparativ conj. invariabil ist. personal pl. loc. literatură loc. m ilita r mitol. 2. locuţiune conjuncţională loc. quelque chose rel. tipografie tr. m atem atică m ii. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. verb intranzitiv vt. fam iliar fig. au x iliar bot. in fin itiv interj. vezi vb. pronume qn. interjecţie interog. locuţiune adverbială loc.) fem inin fam. (mase. conjuncţie constr. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. adverb. expresie /. tehnică tipogr. învechit jur. verb vi. m uzică nehot. verb tranzitiv zool. m ajusculă mar. verb. substantiv tehn. popular prep. prezent pron. interogativ invar. que lqu’un qch. hotărît imper. figurat gram. mitologie muz. istorie înv. botanică comp. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. adjectiv adm. (fem . trecut v. adverbial ant. construcţii expr. impersonal ind. plural pop. prep. m arină mat.) masculin maj. adv. relativ s. numeral part. ju ridic lit. prepoziţie prez. participiu perf. conj. indicativ inf. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. antichitate arhit. arhitectură art. adm inistraţie adv. . im perativ impers. gramatică hot. articol aux. locuţiune verbală m. zoologie 1. perfect pers. nehotărît num.

.

cu totul. aşadar. prăpastie. cumpărare . a ierta absurdité s. a însoţi. adv. a atîrna . salcîm accabler vb.f. a cumpăra acheteur. cu. abîme s. Aceste vocabulare nu pot.f.m. a îng hiţi absoudre vb. în . a grăbi.f. sporire accroître vb.) a descuraja abbaye s. a lega accourir vb. caisă abricotier s. I I I (în expr. neapărat. à pied pe jos .) a acosta accoupler vb. abaţie. a ajunge (la) . acord. a da. desăvîrşit absolument adv.m. a copleşi. m. consim­ ţăm ânt accordéon s. a renunţa abat-jour s.f. acu­ zator accusation s.m. a aborda.f. m. m. m ănăstire abbé s. a accepta. lipsă absenter (s’) vb. mărire. a aboli abondance s. plăcut accueillir vb. a adăposti absence s. a întîm p in a accumuler vb. I I I a absolvi. acuzare acharner vb.m. a absorbi. a acorda.) d ’ — ■ m ai în tîi. I I a se aşeza pe vine accueil s.m. m. m. abataj abattre vb. ţine loc de dicţionar.m. cum părătură acheminer {»’) vb. accent accepter vb. a p ă r ă s i. a aclama accompagner vb. -euse s. accelerare accélérer vb. şi s. abuz acacia s. a adăpa a b r is . a acosta. a acapara accélération s. cais abriter vb. abundent abords. a accelera accent s. cite. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. absolut . a vitelor) . a îm povăra. a strînge accusateur. tăiere . negreşit absorber vb. a împerechea. absurditate abus s. I I a suprim a. I I I a p rim i . abajur abattage s. m. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. (loc.m. acces. a sfîrşi. a term ina. ) a duce (la) abreuver vb. în prim u l rînd aborder vb. a agăţa. prim itor. I I a îm p lin i. a se îm păca accoster vb. a se îndrepta acheter vb. belşug abondant . -e adj. a spori accroupir (s’) vb. absenţă.m. abnegaţie abolir vb. a săvîrşi. -e adj. peu à peu puţin cîte puţin . abate. abordare. a u m ili accaparer vb. 493 . -trice s. acordeon accorder vb. f. a acum ula. aclamaţie acclamer vb. s’ a se po triv i. m. accident acclam ation s. cum părător achever vb.m. I I I a sosi în grabă accrocher vb. I I I a doborî. f. prim ire (făcută cuiva) accueillant. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. (fig. a efectua accords.) îm preju­ r im i. a p rim i accès s. adăpost abricot s.f. (pl.m. în v o ia lă. (fig .f. [mar. m. la. I I I a m ări. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. a aduna. preot. după.m. a tă ia .) faire ~ qch. pe. abis abnégation s. m. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. de. a lipsi.m .-eadj. I I a atinge (ceva). intrare accident s. îmbelşugat. a nu fi de faţă absolu. invar. a înverşuna achat s. doborîre (a co­ pacilor. a în d îrji. abundenţă. a acom pania accomplir vb. /. şi adj.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep.

m . agenţie agent g. 2. -douce adj. a aduna adhésion s. actualitate acuité s. agresiv agression s. (pl. a iu b i. a îm b lîn zi adresses.f. a se prăbuşi affaler (s’) vb. m.acier s. adeziune admettre vb. trea­ b ă. vîrstă âgé. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa. a agita agneau s. -ive adj. f.m.f. I I I a m ări agréable adj. ac. pui de v ultur aigre adj.m. problemă. agent agglomération s. a adm ira admission s.) a se prăbuşi affection s. aşa. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb. ajutor aide2 s. al m untelui) a il s . agravare aggraver vb. admitere adonis s. v ultur aiglon s.f.f. dulce-acrişor a i g u . aeroport affaiblir vb. a apuca.m./.es) bu­ nic . dragoste. sprinteneală agir vb. I I a în d u lc i. a înhăţa a h ! interj. a ajuta aïe ! interj. ad m irab il admirateur. f.f.f. (fam. m. (fig. agreabil. a adora adoucir vb. à votre ~ ~ cum d o riţi.m. il fait mon — . bucurie. m ai în vîrstă./. a-i plăcea aîné.f. a agrava agilité s. adresă. cu dare de m înă 494 .e om ul care-mi trebuie . à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac.m. dibaci aérien. I I I a dobtndi. f. I I a se elibera affronter vb. ~ s. -es. agreabil agressif. adm iraţie admirer vb. ascuţime additionner vb. întărire.f.m .) aglo­ meraţie afflux s. andrea. strident aigu ille s. dezinvoltură a is e s . afluenţă. acţiune activité s. în vîrstă. v îrf (al tu r­ n u lu i. (în)aripat ailier s.f. aglomerare aggravations. (/ig. a se agita. ag ilitate . în mod plăcut. uşurinţă. a consolida affermissement s. p rim u l născut ainsi 1. dibăcie. I I a slăbi. I I a în tări. actor action s. atac agriculture s. aripă ailé.f.m . agrar agrandir vb. aerian aéronautique s.m. a adresa adroit.f. -ë adj./ plăcere. înfăţişare aisance s. aeronautică aérodynamique adj.f. a se sim ţi bine aisé. m. (în loc. înăcrit aigre-doux. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. de altfel aim able adj. îndem înatic. conj. aer. vîrstnic agence s. a consim ţi. -trice s. I I I a adm ite admirable adj. sprijin. arie (imizicală) . astfel. aerodinamică aéroport s. activitate actualité s. uşor. I I a acţiona agiter vb. ascuţit.f. deci ainsi que loc.f. agresiune.m .m . -enne adj. -trice s.m.f. aşa precum. conj. în scopul âge s.) p iţig ăiat. -. a se învoi acteur. ajutor aider vb. cu a rip i. a afirm a affluence s. adm irativ adm iration s. a u lx . a înfrunta afin conj. a în ră u tă ţi. m. agricultură agripper vb. m in ă. aflux affranchir (s’) vb. oţel acquérir vb. -e adj. (pl. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. adonis adorer vb.f. -e adj.f. être à son ~ a fi m u lţu m it. am abil aimer vb. se tirer d' ' a s c descurca. ~ que pentru ca. şi adj.f. adv. afecţiune affermir vb.f. -s) usturoi aile s. aïeux strămoş) aigle s ./.m . m iel agraire adj. a h ! o h ! aide1 s.m. adm irator adm iratif. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm . a micşora affaire s. bot.f. precum şi air s . aerodinamic . plăcut agréablement adv. -é s. cum îi place . /. acru. s. afacere. conj. conso­ lidare affirmer vb. (pl. în a it loc. a cîştiga acquiescer vb.) de pentru a . au ! vai ! aïeul. -ive adj. -e adj. iscusinţă adresser vb. -e adj. aglomeraţie . înrăutăţire.

îm prejurim i allécher vb.-e s. apartam ent appartenir vb. amazoane am bition s. am putaţie amputer vb. am p lu. suflet amende s. a lia n ţă . distractiv amusement s. a speria angoisse s. anacronic anatomie s. anecdotă ange s. alsacian altérable ad]. a merge. cu uşurinţă ajouter vb.f.f. vechi ancre s. chemare appeler vb.m . a an u nţa.m.f.p l. -e s. f. nelinişte. am ator am azones. alm anah alors adv. cam (aşa). I I a n im ic i. adv.f. apel. amendă amener vb.f. a n . grămadă amasser vb. antisem it août s.m.f. apret apprêter vb.m . am biţie âme s. a îngrăm ădi.m . prieten. aparat apparemment adv. colţ angoisser vb. m. englezesc a n g le s . a se lu n g i.f. pl. a o duce.m .m.m. salariu apporter vb. a chema. anterior anticham bre s. după cît se pare apparent.f. parîm ă amas s. atunci alpestre adj.) dobitoc anéantir vb.m. însufleţire. aluzie alm anach s.) şi adj. mers. apetal à peu près loc. (cu m aj.m .f. a atrage.) şi adj.m. a g ă ti. anim aţie anim er vb. am uzam ent. prietenie a m o u r s .f. I I I a aparţine appel s. englez. a însufleţi annèau s. alfabet alpiniste s. aproape apparaître vb. dis­ tracţie amuser (s’) vb. înger anglais. f. a aduce apprendre vb. a lp in is t alsacien. -e adj./. odgon.f. german aller vb. -e adj. am ical./. prieteneşte am itié s. am fiteatru am plement adv. (eu ma j. unghi. a da alarm a alentours s. m. antichitate antisémite s. a ademeni allée s. am ă­ n u n ţit am pleur s. iu b it am arres. purtare. anorm al antarctique adj.m. I I I a zări apétale adj. am ant.f. a aduce am i. a n u m i applaudir vb.-enne s.aisément adv.f. m. a prevesti annuaire s.m.p l. bogat.m. m. altitu d in e amaigrissement s.f. amploare am putation s. alee allégorie s. prietenesc am icalem ent adv. an im al anim ation s. a se duce alliance s. m. a lu ng i. iubire am phitéâtre s. (fig .m. antarctic antérieur. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. (degetul) inelar anorm al. I I a aplauda applaudissement s. [fig.m. am ic am ical. a se amuza anachronique adj.f.f.f.f. a aprinde allum ette s.f.f. a se duce. a am puta am usant. -e adj.m. alpestru alphabet s.f.m . ) a strivi anecdote s.-e s. s’en ~ a pleca. ancoră âne s. I I I a apărea appareil s.f. (eu m aj . alegorie allem and. a apreta 495 . slăbire am ant. august apercevoir vb. -e s. m. aparent appartement s. a pregăti. anatomie ancien. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s. poftă de mîneare appointements s. an tip a tic an tiquité s. a alarm a. a adăuga alarm e s. I I I a în v ăţa . aniversare annoncer vb. m. alterabil altitude s. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. a afla apprêt s.m./. a se întinde allum er vb. anuar. spaim ă an im a l s. m.f. inel année s. a se distra.m. aplauze appétit s. a îm bina allonger vb. a strînge amateur s. verighetă allier vb. -e adj. aplaudare. ) şi adj.m. m ăgar. m. -e adj. -enne adj.m .f. alarm ă alarmer vb. anticameră antipathique adj.m. chibrit allure s. a prelungi.

a apăsa.) după-amiază arabe s. sosire arriver vb.m.f. arhipelag architecte m.nl. anghinare articulation s.f. a piciorului) attaché s. m. partea din a p o i. a asigura astronautique s. s.m. (fig. arenă argent s. a opri .f. a ataşa. sigur assurément adv. artistic. a apro­ funda approuver vb.m. păianjen arbre s.m.m .m .m. aspirare. /.f.m.f.m.) şi adj.m. a articula artificiel. a înh ăm a . arab araignée s. arhitect ardeur s. cu artă ascenseur s. sprijin appuyer vb. arm am ent. şi adv.f.m. atletism atome s. astronautică astronomique adj.m. a lega attaquer vb. străbunică arrivée s. are arc-en-ciel s.m.f. f. (cu maj. cartier arroser vb. -e adj. înduioşător attendrissement s. [invar. a ajunge.f.) raion. pom. atom atroce adj.m. a înjuga attendre vb.f.m . a se aşeza la masă attaches. a întîrzia . artist artistiquement adv. asalt assentiment s. arm ată armement s.f. nefi­ resc artiste s. destul.f. atentat attente s.m. asociaţie associer (g’) vb. a stropi arsenal s. I I I a asurzi. ascensiune aspect s. aspect. şi adj. reazem. a ataca attarder (s’) vb. a aresta arrière 1. (fig. înfăţişare asperge s. I I I a atinge atteler vb. artă. aspru après prep. înapoi ! arrière-chambre s. m. farfurie assistance s. en avoir . aranjam ent arrêter vb.m. încheie­ tură (a m îin ii. şi s.f. asentim ent. aprovizionare approvisionner vb. a face (un sunet) m ai surd assuré.f. legătură. pe urină. bani a rm é e s . (sport) fundaş.f.m . a rtific ia l. (invar.) aspi­ raţie assassinat s.approche s.) poim îine après-midi s. (fig. (a d m . arbore arc s. crunt. 2. a aproviziona appui s.m. articulaţie articuler vb. cu siguranţă.f. I I I a aştepta attendrissant.m.) a se posomori assourdir vb. ateneu athlétisme s. asistenţă association s. groaznic attabler (s’) vb. a asedia assiette s. dulap. interj. cameră din dos arrière-garde s.m. ataşament attacher vb. a zăbovi atteindre vb. a asfalta as p ic s . şifonier arôme s. arsenal a r t s . apropiere approcher (s’ ) vb. după aoeea après-demain adv.f. f. a sosi. I I a se întuneca.. a înc u viin ţa approvisionnements./. înarmare armoire s.f. a fi de ajuns assiéger vb. aromă arracher vb.m. a aproba. sparanghel asphalte s. atenţie 496 . ateu athénée s. a sprijin i âpre adj. a se asocia assombrir (s’) vb. asfalt asphalter vb. I I I a se aşeza assez adv. asasinat assassiner vb. arivist arrondir vb. m. arşiţă. aşteptare attention s. curcubeu archipel s. 1 ardoare. aspic. ariergardă arrière-grand-mère s.a fi sătul. suficient. curea. a asasina assaut s.f. m. stăpîn pe sine.m.m. m. ataşat (de legaţie. I I a rotu n ji arrondissement s. ascensor ascension s.f. du p ă.m. piftie aspiration s. învoire asseoir (s’j vb.f. a se apropia approfondir vb. măiestrie artère s. I I a ad în ci. -e adj.f. de ambasadă) attachement s. m. avînd în vedere attentat s. arteră artichaut s.m. astronomic athée s. rîvnă arène s. a izb u ti. desi­ gur assurer vb. a uda.m .) a se în tîm p la arriviste s. (impers. înduioşare attendu prep.elle adj. m. arg in t.f. a smulge arrangement s.

balcon 497 . ~ soif a-i fi sete. prep. de asemenea. a întinde (înainte) . m. înainte av a n ta g e s .f. înd ată ce autant adv. av id .f. baie baïonnette s. a scădea. şi adj. a m îh n i attroupement s.f. . a m ărturisi avril s.m. a lta . a spori aujo urd’h u i adv. zori aubergine s. odinioară autrui pron. m. adj.II a avertiza .f. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s. a întrista. îm prejurul autre 1. hrăpăreţ avidité s. m. -e adj.f. a b îlb îi bagage s. autodidact automne s. părere.m. I I a ateriza attirrer vb.f. sărut(are) baisse s. întîm plare . a avea. n ici un(ul) audace s.f. rad ă. 2.m. avion avis s. în mod autom at autodétermination s. a înain ta avant adv.m. a atrage attraper vb.m.m. cu avenir s. auditor augmenter vb. zgîrcit avec prep. avanpost avare s. de uşă baigner (se) vb. adv. 2. — • chose altceva autrement adv. a se îm băia b a in s . a lătu ra t.m. a pune m ina attrister vb. a glum i bafouiller vb. alt(ul). autodeterm i­ nare autodidacte s. aviditate a v ilir vb. aviaţie avide adj. loc. a se scălda. azi aune s. a în ştiin ţa avocat s. avans.m. pron.f. I I a deprecia (o marfă) .m . altfel. deget mic (de la mînă) aussi adv.-trice s. alaltăie ri avant-poste s.f. şi prep.attentivement adv. îndrăzneală audacieux. a ltăd a tă. viitor aventure s. lacom. bal b a lai s. îndată. şi pron. adv.m. dedesubt au-dessus.). şi adj.f. a micşora' bal s. avantaj avant-hier adv. aproapele auxiliaire adj. m ătură balayer vb. f. [loc. autom obil. lăcomie. orb aveuglément adv. a înjosi avion s.m. autor auto s. îm prejur. aviz aviser vb.-euse s. inel bah! interj. (precedat de art.m. scădere baisser vb. aterizare atterrir vb. bacalaureat badiner vb. a zări. îndrăzneţ au-dessous adv.m .m. 2. avocat avoir vb. a prinde. lîngă. aş ! baie s.) il y a este. orb din naştere aviation s. aversă avertir vb. aşa de aussitôt 1. a grăbi (plecarea etc. pătlăgea v în ă tă aucun. a ltu l.m. au­ tom obilistic autorité s. a informa aveugle s.m. autom obil automatiquement adv.f.f. conj. m ic golf.f. înaintare avancer vb.m.f. cu atenţie atterrissage s.f. (impers.f. toam nă autom obiles. şi adj. prep.m. adunare în ceată zgomotoasă aube s. ~ faim a-i fi foame. sînt.) P? de în ju ru l. tot a tîta ./. aux iliar avance s. aventură avenue s. m ai înainte auprès 1.m. cale averse s. (pe) aproape auriculaire s.m .) ce lălalt. ochi de fereastră. există avoisinant. avar. a bolborosi. a m ări. autoritate autour adv.f.m. -euse adj.m. şi. vecin avouer vb. altm in teri autrefois adv. aux. -e adj. bagaj bague s. orbeşte aveugle-né (e) s. a-i fi . adv. m ăturător balcon s.f. deasupra auriiteur.f. a m ătura b a la y e u r. aprilie B baccalauréat s. şi pron.f. şi adj. hot. arin auparavant adv. m. baionetă baiser s.

f. bărbier barbouiller vb. a lega.m. prostie. bibliotecă bicyclette s. m. bizar blague s. navă bâtim ent s. (jig. banderolă bandit s. banchiză baraquement s.-e s.m. prost bête2 s. a n im a l.f. beneficiu bénéficier vb. -e adj. a construi bâton s..f.f. bine inten­ ţionat bientôt adv. foarte palid blêm ir vb. a se legăna .f. baston batteuse s. fleac b é to n s .f. /. batoză battre vb. m. sfeclă beurre s. I I a alb i blaser vb. în şoaptă bas2 s. basorelief basse-cour s. m inge. 2. unt beurrer vb. barbar barbarie s. lu ptă b ataillon s. ciudat./. s. e m u lt de cînd .f. a dezaproba .m. ./. albeaţă blanchir ' b. m. bazalt basculer vb. a unge cu unt bibliothèque s. m. bandă. sa­ lutar bien-intentionné. a toci sensibili­ tatea blé s. m. belle adj. sărăcie bétail s. noră belle-mère s.f. balenă balise s. sitar belle-fille s. înd ată.m. bijuterie billet s. I I I a bale. IX a clăd i. m. a b ălţa . (mii.m. bilet biscuit s. scăzut. dungă.f. alb blancheur s. a blam a blanc. bel. barbă barbier s. bere bigarrer vb. fîşie. ceată bander vb. bastion bataille s.f. trăsură besace s. m. socru beauté s. cărucior. (în) curînd b ie n v e n u . cu toate că bienfaisant. treabă.f. şotie blâm er vb.m. be­ licos bénéfice s.' adj. bandulieră banlieue s. -e adj. a beneficia benêt s.f. beton betterave s. baliză ballade s. muncă b e s o in s .m. banană bananier s.. il y a beau temps que .m. şi adj. de peşti) bandes. bătălie . ciorap basalte s. ballet s. curte de păsări bastion s.f. soacră belle -sœur s. a îm pestriţa bijou s.f. băţ.f.. clădire bâtir vb. bască berline s. războinic.m./. a blaza.m.f. — sûr desigur bien que loc.f.-e s. -se 1./. barcă barreau s. prune bec s.m . jos.f.baleine s./. a răni 498 .f. cum nată belliqueux. binefăcător. a bandaja banderole s. cioc.m. nevoie. prostănac berceau s. tout încetişor. glonţ.m. căscat beau.m.f. frumuseţe bébé s. şi adj. plisc bécasse s. partea de jos. banc (de nisip.m. baladă ba lla nt. bandit bandoulière s. deşi. m.f.m. m. -e adj. care se leagănă b a lle s .m.f. banan b a n c s . a se îngălbeni blesser vb. gratie bas1. m u lt beau -frère s. barbarie barbe s.m.m.f.m. a cădea base s. jo­ sul. cum nat beau-père s.m. bine . m.f. -e adj.m. inferior. -che adj. conj.) baracament barbare s. m ai d ih ai beaucoup adv. beretă. desagă besogne s. frumos . (pop.f. batalion bateau s. ~ de somme v ită de m uncă bêtises. bazar béant. f.m. bancă. larg deschis. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s.f. binevenit bière s. leagăn béret s. biscuit bizarre adj. bicicletă bien adv.) franc. bancher banquise s. şi adj.) a învinge b a v a r d . foarte m u lt . m. vorbăreţ. -euse adj. bază bas-relîef s.m. balnear banane s. vas. vite bête1 adj. balet balnéaire adj.f. I I a p ă li. scund. de plus belle şi m ai şi. guraliv bazar s. şi adj. a m îzgăli barque s.f.m.. becaţă. m grîu l-iiiiie adj.f.

marcaj (crengi rupte. rană bleu. a străluci brioche s.f. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s.m. gură. prăvălie bouton s. succint bribe s. m.f. (fam. a zăpăci. v in de Bordeaux borne s.) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. om uleţ. I I I a bea bois s. boier bracelet s. boboc (la floa­ re) .f. suflare. nasture. branşă bras s. şchiop bombe s. a înfrunta. a nu sta lo­ cului bougie s. strălucitor brillam m ent adv. curajos. a răscoli bouquet s. a încheia nasturii boxe s. salt. brichetă.m.m. stană blond.m. -e adj.f. margine. a broda 499 .f. pe punte.blessure s. dop. mesteacăn boulet s.f. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. sul (um plut cu cîlţi.m. a broşa (o carte) .f. bord (la un vas) .f. a se m ărgini botte s. braţ. bloc.f.~ ceas de m înă brancard s./. a încheia (o cataramă) . săritură bondir vb. a îm brînci boussole s.m.m.f. a căptuşi cu lemn boîtes. (fig.m. broşă brocher vb. a brava bref. à ~ le corps la trîntă brasse s.m. bulevard bouleverser vb. sticlă boutiques. fărîm itu ră. a îm păduri .m. cozonac brique s. bobinaj bœ uf s. încălţat cu cizme bouche s. (tehn. lem n. ) aller sur Ies ~ de qn. cutie boiteux.m. a meremetisi b rilia n t. hotar.m. bobinare. val de aer bouger vb.f.m. b la jin bonjour s. b lîn d . a închide. boxer boyard s.f. noroi. box boxeur s. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. brutărie bouleau s.f. ram ură. fărîm ă . năm ol bouffée s. şi adj. burghez bourreau s. scurt. cataram ă.f./. a face salturi bonheur s. a bucla părul boue s. vată etc. bonetă bord s. capăt. m.f.m. bras (fel de înot) brave s. bine bonbon s. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. (fam.m.m. bornă borner (pe) vb. amnar brisées s. căptuşire.f.) buşon boucles. buchet.f. a se mişca.m.m. I I a sări. bor (la o pălărie) bordeaux s. -euse adj. bluză bluet $. -euse adj. albastru bloc s. om bun şi credul. coş. armare cu lemn boiser vb. pădure boisage s. -e adj. targă. ghiulea boulevard s. snop. brève adj.) bourse s. -e adj.f.m. lum inare b o u illir vb. bonne adj. brancardă branches. boucles d ’oreilles cercei boucler vb. măcelărie b o u ch o n s. legătură de legume botté. margine. a rupe broche s. viteaz. bub iţă boutonner vb.m. cracă.m.f.f. à — pe bord. (în mod) strălucit briller vb./. sfîrşit bouteille s. bombă bon1. călău bourrelet s. brioşă. -e adj. adj. blond blouse s. cărăm idă briquet s. pungă (de bani) .f. m ănunchi bourbeux.) a lucra nim icuri. buclă (de păr). bun bon2 adv. bou boire vb. 1. a sparge./. homme ~ om curajos.m. bursă bousculer vb. cizm ă. bomboană bond s. fericire. ~ ~ homme om cumsecade . albăstrea bobinage s. m. m. brav braver vb. busolă boat s. I I I a fierbe.m. şi adj.-e *.f. noroios bourdonner vb. pl.m. montre. brav .m. a tu lb u ra. m. a b îzîi bourgeois. a clocoti boulanger s. brutar boulangerie s. frag­ ment bricoler vb.m. bună ziua bonnet s.m. brăţară. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii.

m. bufet buisson s. ţeavă (de armă) canot s.f.f. capriciu icapsule s. m.m. tufiş bureau s. -trice s.m. nemernic.bronchite s. perie brosser vb.f. ascunzătoare cachot s.f. adu­ nătură canard s.m. zgomotos bucarestois.f. m ărăciniş bru s. carafă caresser vb.f. capitală capitalisme s. bronz brosse s. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 . de frunte.m./. camionagiu camp s.m. băutor.-euse adj. a calca. 2.f.) hărm ălaie. (fa m .f.m. promontoriu capable adj. capabil capitaine s. ceaţă broussaille s. închisoare cadeau s. camarad camée s.f. calin calmer vb. sătean. -e s.m.f. ţel. bronşită bronze s. cuşcă cahier s. aparat de film a t camionneur s. -e adj. candidat cane s.m. brută bruyant. m. canadiană c a n aille s. tab ără.m. zarvă brouillard s. c’est ~ aşa este ça2 adv.m. lagăr. barcă cantine s. /.m. cafeniu brutal. carceră.m. birou but s. candelabru candeur s./. veste brûler vb.-ère s.m. cabinet ca c a o s. carlingă 500 .m. cantinier ca n to n s.) campanie camper vb.f. cap. cutie calcaire s. casă (de bani). cafea. caporal c a p rice s.m.m. ladă. [fig. sat. a poposi. tovarăş. ramă café s. candoare candidat s. a trăncăni car1 conj.f.m. m ai tînăr cadre s. -e adj. cauciuc. m. a captura caqueter vb. căci car2 s. zvon. m. camee camera s. autocar caractère s. zgom ot. socoteală.m.m .f. a potoli.m. ceţos. noră bruit s. -e adj. aici .f. a ascunde cachette s.m. tu n . adj. (sport) gol buveur s.m. capital. canibal canons. şi adj.m. calorie calquer vb. a copia (şi fig. tăietor de lemne bnffet s. mezin. răţoi.f. m. canalie. comme astfel. se — a se proţăpi canadienne s. calcar calcul s.f. m.m. pietricică caisses. cîmpie . cantină c a n tin ie r. a calomnia calorie s. s.f. cal­ culator.f. a cotcpdăci. căpitan capital. ţăran. bru n . m. colivie. brutal brute s. capitalism capitulard adj. ţărănesc campagne s. bucureştean bûcheron s. a arde brumeux. şi adj. m. ”iens ~ vino încoace cabaret s.m. ) asla .m. -te adj. a lin iş ti calomnier vb. caiet caillou s. esenţial capitale s.f. caracter. neguros brun. beţiv c ça1 pron. a locui tempo­ rar . laş. scop.m. a peria brouhaha s. capitulard capitulation s.f.f.f. cadru.m. (mii. m. capsulă capturer vb.m.f.m. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. circiumă cabine s. cabină cabinet s. (fam.m. şi adj. ) prevăzător c a lm e s .f.m. cacao cacher vb. à la — la ţară. raţă cannibale s. şi adj.) camarade s. raţă candélabre s. cadou cadet. calcul calculateur. capitulare caporal s. însuşire carafe s.m. dem.m. galoş cap s. -e adj. cafenea cage s.m. (persoană) calculat(ă) . a m îngîia carlingue s.

f. (ceea) ce ce. lănţişor chair s. m. capitol chaque adj. acela cendrier s. cim p. cenzor censure s. piv n iţă caveau s.m. călduros chambre s. cavalerist. şi adj. à coucher dormitor celle (p l.m. car de luptă 501 . car­ carnivor e s. -ci (pl. întlm plare. dem./. cauză. centralizare centraliser vb.m. acel(a) celui.m.m. schimbare changer vb.f.f. şansă chandail s. încetare cesser vb.m. profesie. tricou chandelle s. acest ceci pron. a sparge cassé. a cauza causer vb. cavalerie cavaliers.f. morcov carotter vb. sicriu cérémonie s. carne chaire s. a se am ari cave s. ceux) pron. şampanie champignon s. a sărbători célébrité s.f. dem. poş­ ta lă . centură célèbre adj. celibatar chaîne s.m.f. a ascunde. central.m.m . desigur certifier vb.) a ciupi ceva prin înşelătorie central. a cenzura cent adj.f. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s.f.m. a schimba chanson s. a înceta chacal s.m. a tă in u i céleri s. an um iţi causer vb./. a n u m it. cette adj. centrală centralisateur s. creier cessation s. ceux-là) pron.m. dem. pulover.f. călăreţ.m.f.carnassier. (o) sută centimètre s. şantier chapeau s. acesta celui-là [pl. clapon chapitre s. (fam. necăsătorit. cască casser vb. şacal chagrin s. si­ gur. dem.f. lanţ. şi adj. cenzură. a adeveri cerveau s. carnivor carotte s.f. pl./. fiecare. spart caste s.) centralisation s. celebru célébrer vb.f. celebritate celer vb.m. a pricinui. scrumieră censeurs.m.f.m.-e s. zmeu (de hîrtie) cerise s.tn.m. ceux-ci) pron. pron. u n ii. a sta de vorbă (cu) cavalerie s. -e adj.f. a centraliza centre s. acea cellule s.f. ţelină célibataire s. -e adj. cîmpie champagne s. m. a se m îh n i. şi adj.f. căldură chaleureux.m. tanc. catedrală causer.f. campion chance s. f. a ceda ceinture s. centru cependant conj. aceasta. ochi de geam carrière s. ceremonie cérémonieusement adv. cerc cercueil s. orice char s.f. ciupercă champion ş. lumînare change s. cameră. şi adj.m. nasier carnivor. catedră chaises. cireş certain. car. noroc. mîhnire chagriner (se) vb. caz. totuşi. ca­ valer certainement adv. -euse adj.m.m. cet.f. acest lucru céder vb. en tout ^ în tot cazul casque s. crap carré. înlănţuire. icre negre ce pron. în mod cere­ monios carton s. -ière adj. cuarte (de joc. m.m. carieră carte s. pălărie chapon s. blam public censurer vb. critică. m. şir chaînette s. oarecare. dem.m. centrali­ zator carpe s. celulă celui (pl.m. centimetru champ s. cavou caviar s.f. cireaşă cerisier s. a certifica. de v izită etc.m.m. dem.m.f.f. scaun chaleur s. pătrat carreau s. schimb changeant.f.m. s. schimbător changement s. nehot. carton cas s. a cînta chantier s. celles) pron. castă cathédrale s. dem.m. -e adj. m. -e adj.f. a vorbi. cu toate aces­ tea cercle s. cîntec chanter vb.f. hartă.

caţea clarté s.f. cetăţean citrons. himeră chimie s.f. -ne s. cinemascop circuit s. pisoi chatoyant. conopida chou-rave s. cămaşă chêne s. lăm îie citronnier s. a circula cire s.f. cler.f. castel.m./. chiffon s. ~ jort cetate châtiment s. aici ciel .) c a r p e n charmer vb.f.m .) liliac chauvin. a cizela cité s. v. vîrf ciment s. căţeluş choeur s. cetate citer vb. stejar cher. a călări chevet s.m.f.f. c ă r u ţ ă charité s.m .f.m.f. a şopti.f.f. şicană^ cliien. a î n e î n t a charpente s. cazan mare chauffeur s.9 . m. scum p. (zool.m. chiot .f.m. preoţime 502 . cheie clergé s.f.m.m. civil civiliser vb. clasă. ospăţ chèrement adv. clar.m. f a r i n é e .m. căruţaş charrue s.m. lecţie classement s. a vîna chasseur s. dirijor chemin s.) ş a r p a n t ă . căm in. greiere cigare s. -e adj.f. drag chère2 s. lum in ă classe s.m. şovin chaux s. drum . a şifona. care face ape cţ^aud.m. clasifi­ care clé s. pisică château s. chiffre s. gleznă chèvre s. [constr. ciment cimetière s.f.m.m.m.m.f.m .m . î n e î n t ă t o r charme1 s.) a supăra charger (se) vb. foarfece ciseler vb.m. scump .s. (hot.m. ţigară cime s. (despre culori) deschis chinez. capră chez prep. a încălţa chauve-souris s. şi adj. căldare. cîine. cavalerie chevaucher vb. şomer chose s. creştin chuchoter vb.f.f. m uşiţă ciseaux s. mănăstire chasser vb. şi adj.m. cale cheminée s.m .m.m. var chef s. cinematograf cinémascope s. fir de păr cheville s. -enne s.f. cor choisir vb. cal chevalerie s. a î n c ă r c a charbonnage s.m in ă .m.-enne s.m. m. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. -te s. î n c î n t a r e charme2 s. (cu maj.m. ceară cirer vb.f.f. conducător.f.f. pedeapsă chaton s.tn. sumă chimère s.m. vînător chat. plug chartreuse s.m. -ière s. -e s. havană cigarette s.f. circuitul circuler vb.m. gulie chrétien. ţigară de foi. căp ătîi cheveu s. cifră. m. capodoperă chef-d’orchestre s. r es te a de a che­ charretier s. m.m. petic chiffonner vb. varză chou-fleur s.m. -e s. sst ! linişte ! chute s. a şuşoti chut ! interj. lă m li civil.f.f.) şi adj. lim pede.f. cer cigale s. -e adj.m .m. lucru chou s. şi adv. m.f.-ère1 adj. fierbinte chaudière s. chinezesc (fig. cădere ci adv. şosea chausser vb.m. a m ototoli. vatră chemise s.m. a-şi l u a s a r c i n a chariot s.f. cald. lucios. elasament. a civiliza c la ir . mîncare. -e adj. f. i u b i r e (ie o a m e n i charmant.m .f. şomaj chômeur. c ă r b u n a r charger vb. -euse s. c l e f cléf s.f.m. a căuta chercheur s. cercetător cheval s. la chicane s. cîrpă.f. cu dragoste chercher vb. chimie chinois. a cita citoyen. c im itir cinema s. I I a alege choix s. alegere chômage s. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s. pl.m.-e adj. -e adj. şofer chaussée s. m.m .f. a văxui ciron s. c a r .f. şef.

asociaţie. complet. compozitor composition s. a lupta combien adv.f.m. clipire clinique adj./. tout ~ la fel commencer vb. a comprima compte s. m.f. luptă combattant. pas colère s. comerciant commerce s.f. a pieptăna coiffeur. colectiv collection s. m. m. (fig. climat(er)ic clin (d’oeil) s.m. costum complet2. a compara compas s. I I I a comite commode adj.m.m. comu­ nard coffre-fort s. colectivist collectivité s. colos. cu totul compléter vb. cîte combiner vb. (fig. pre­ cum .-e adj. colectivitate collège s.f. comună communiquer vb. colonial colonne s. comod commun. m înie.f. -ète adj. p u ­ blic communard. a comprimer vb. maior commande s. a ţin tu i club s.m. colecţie collectiviste -s.f.f.f.f. comandă (a unei m a­ şini) comme adv. a (a) lip i colliers. fleac. închis clôture s. a prinde în cuie. -e adj. colină colonel s. şi adj. a întregi. cît. perete despărţitor clore vb.m. a complica composer vb.m. salbă.m. a număra comte s.m.m. deal. a alcătui compositeur s. insignă cocorico ! interj. tacticos compensation s.f.m.m. a concentra 503 . cîtă. -e adj. v îrf. compensaţie. com­ punere comprendre vb. asemănare. -ive s. I I I a combate. compa­ raţie comparaître vb. clopotniţă cloison s. clim ă. compas compassé. uriaş combat s. ca (si). societate compagnon s.f. coaliţie cocarde s. comerţ commettre vb.) culme combler vb.m. coniac coiffer vb. I I I a închide clos.m.m . tovărăşie. par ' (a şti ceva) coexistences. clinic cloche s.f.-e s. cum. comandant . a umple (cu vîrf şi în ­ desat) .f.f. m. guler.m. (pl. m. colegiu coller vb. complet complètement adv.m. coafor coiffure s. şi adj. com plicat compliquer vb. conte concentrer vb. -e adj. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. şap­ că etc 1 coin s. luptător combattre vb. a socoti.m. -euse s. comedie com ités.f. obştesc.m.f.m. şi adj. I I I a se prezenta. coafură. casă de bani cognac s. cont compter vb. ca.) a satisface (năzuin­ ţele. cocardă. to t ce acoperă capul (pălărie. pie ptănătură. trecătoare. I I I înţelege a cuprinde. supărare colifichet s. socoteală. a comunica communiste s.f. com plim ent com pliqué. a copleşi commune s.m. -e s. coloană colosse s. I I I a se complace complet1 s. cod coeur s. soţie compagnie s. club coalition s. ardere comédie s.f. -e adj. Comun. tovarăş comparaison s. in im ă . des­ păgubire compenser vb.m.f.m.m . a începe comment adv. dorinţele cuiva) . tovarăşă. comentariu commerçant s. -e s.f.m . comitet commandant s.f.f. cîţi. a combina comble s. fanteziuri collaborer vb.f. colonel colonial. a colabora collectif. clim at climatique adj.m.) podoabe.f. clopot clocher s.m.m. şi adj.f.client.m. client climat s. comunist compagne s. compoziţie. a completa compliment s. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. colier colline s.m.f.f. m. coexistenţă. a compensa complaire (se) vb. cît. colţ c o ls . cum? de ce? commentaire s. a compune. cucurigu ! code s. împrejmuire clouer vb.

f. şi adj.f. a m u lţu m i (pe cineva) contenu. confortabil confrérie s.) a da un consemn consolation s. aer. conştient conseil s.f. de acelaşi s o i. a confecţiona conférence s. basm. conţinut conteur. încurcătură congés. şi adj. a consolida. a u n i consul s. concetăţean conclure vb.f. confuz confusion s. conştiinţă conscient. a consulta connaissances. a fi în legătură cu. constant. a consemna. a conjuga. -le adj. adv. potriv­ n ic. m. sfat. -e adj. -ère s. continuu. I I I a concepe concierge s. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. consul consulter vb. a trage concluzia conclusion s. -e adj. a încredinţa confirmer vb.f.f. contrar. contradictoriu contraindre vb. a consacra. a contempla contenance s. ajutor. construire. confuzie.concentrique adj.f.m. -e s.f.f.f. -e adj. confecţie confectionner vb. concediu congénère adj. a încurca confort s.f. -condamnare condamner vb. asociaţie confus.m.-euse s. cu perseverenţă.m .m. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb.m . -e adj. a ti­ tu dine . cucerire consacrer vb. consiliu conseiller vb. conferinţă confesseur s. consolare consoler vb. I I I a concura concours s. confuz. mîngîiere. a consulta contact s. respectat. în mod constant constant. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. stim at consigner vb.f.f.m. povestitor continue]. a consola consolider vb. confort confortable adj. duhovnic confiance s.f. concret concurrent. în ­ voire consentir vb. a înconjura contracter vb. urmare. I I I a constrînge contrainte s. a confirma confisquer vb.f. I I I a cuceri conquête s. I I I a cunoaşte conque s. -ète adj. cunoştinţă. -e adj. loc.f. a confisca confiture s. I I I a confunda. I I I a încheia.f. a constitui construction s. atingere.) a preţui considéré. confi­ denţă confier vb.f.f.f. m. a sfătui conseiller. înfăţişare. contraam iral 504 . molipsire. contagiune conte s. consoană constamment adv. concluzie. încredere confidence s. a constata consterner vb.f. a contracta contradictoire adj. nuvelă contempler vb. a considera: (fiţi.m. concentric concerner vb. consecinţă conserver vb.m . contrariu contre-amiral s. a conţine content. a urma contourner vb. I I I a consimţi conséquence s.m.m. constrîngere contraire s.-enne s. destăinuire. neînce­ tat continuer a continua. I I I a construi consulter vb. concurent condamnation s. consilier. statornic constater vb. a conserva considérer vb.f. conducător conduire vb. I I I a cuprinde./.f. de aceeaşi specie congrès s. -e s.f. contact contagion s. castravete concourir vb.f. încurcat confusément adv.m. sfă­ tuitor consentement s. dulceaţă confondre vb. a întări consonne s. consim ţăm înt. conjuncţie conjoncture s. a consterna constituer vb.f. clădire construire vb. ghioc conquérir vb. au dim potrivă. m. portar concitoyen. conjugare conjuguer vb.m .m.f . congres conjonction s. rn. I I I a conduce confection s. a închina conscience s.m. încheiere conçombre s. a m ărturisi. condiţie conducteur . a condamna condition s. poveste. concurs concret.s. (m il.m.m . m u lţu m it contenter vh.f. cunoaş­ tere connaître vb.

cot . scurt cousin.f. cochet cor s. a se învoi conversation s.m. im pozit contrôler vb. ) corec(pop.f. I I I a recunoaşte. culoare. colină. apusul soarelui couche s.m.m.f.m. /.m. a um bla după (şi fig.m.f. con­ conversions.u n f il a telefona. m. gît couchant s. b id iv iu . coroană.m. îndrăzneală courageux. corectare. carcasa vaporului correction s. du de dinspre . cosmos costume s. găoace (de nucă.f.) couronne s.f. conversiune.m.f. corupere. curaj. prieten. coridor corrigé s.f. cotlet de bum bac. acoperit couvrir vb. a se scurge.m. cornee corniche s.-euse s. -ère adj. a costa coutume s.contrebasse s. latură. a se cülca coude s. culoar coups. izb itu ră.m. ^ à ^ corp la corp./.f. corespondenţă correspondre vb. après sur le îndată . corecţie correctionnel. alai cosmonaute s. curte courages. contrabas contredire vb. tem ă corectată corriger vb.) corn corail s.m. a fi în corespondenţă corridor s.f . cuţit mare de bucătărie coûter vb. 505 . cursă. coastă côté s. cordial. a bum bacului cou s. strat coucher1 s. a copia coq s. m. mac coquet.f. îndreptare. tr-o dată .f. aspect. a se curba coureur. taeîm couvert2. cornişă corps s.f. mărgean corbeau s. à — sur cu siguranţă.m . telegar court. a corecta corruptions.f. m. I I I a convinge convenir vb.m. a tăia cour s. culme côtelette s. costum côte s. cunună couronner vb. -euse adj. de force puci coupe1 s. donner . vară coussin s. trup. croitor couvert1 s.f.m. cocos coque s. stricare. frînghie . corb corbeille s. ţin u t. m.m. jouer des~^ s a da din coate coudre vb. conver­ copain s. -e s. -ette adj. cortegiu. coardă cordial. co­ rupţie cortège s.-ère s. -e adj. culisă couloir s.f. culcuş.f. à lîngă coteau s. a ascunde coton s. m. (despre un vas) a se scufunda couleur s. a controla convaincre vb. goană.m. ^ d'oeil de privire. a încorona courrier s. contraofensivă contre-valeur s.m. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. (muz.m. vorbire tire conversaţie. curier.f.m. poştă cours s.m . -e adj. coş corde s. coral.f.m. -le adj. curajos./.m. m. s. cost couteau ». călduros cornée s. croială coupe2 s.f. apus (de soare) coucher2 (se) vb.m./. a aluneca de-a lu n g u l. alergător courir vb.m. de ^ deoparte . coquelicot s. pernă coût s.f.) trib u n a l corec- correspondance s. I I I a contrazice contrée ş. cupă couper vb. ochire. ţional (ju r .m. de ouă) . obicei couturier. amic copier vb. parte. vopsea coulisse s. lovitură. în­ drăzneţ courber (se) vb. tout à deodată. bumbac cotonnier. I I I a alerga. corp. cosmonaut cosmos s.f. cuţit coutelas «. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . a curge.f. contribuţie. regiune contre-offensive s.f. dru m . ţio n al.f. I I I a coase couler vb. I I I a corespunde.m.m. văr. a se îndoi. I I I a acoperi. curs course s. -e adj. cupă. contravaloare contributions.f. m.

cîrlig. critică crocs. primejdios dans prep. sm în tîn ă. creastă crétin.f. prăbuşire débarbouiller (se) vb.f. chiloţi culte s. f. a dansa danseur. pat (de puşcă) . în. f. m. -e s.f. dansator date s.f. ciclu cyclisme s. colţ (la a n i­ male) crochets. de! damner vb. prim ejdie dangereux. a trosni cratère s. corn (franzeluţă) croître vb.f. creşă crédits. dată datte s.-e ad]. gău­ nos.m. a scăpa débattre vb. strigăt crime s. f. prăpăd. cuit cultivé adj. influenţă créer vb. ciclism cyclone s. m. fricos. de la. du. a face cubajul cueillir vb. critic. pe.f.m.f. m. şi adv. cuit.m.m.f.f. cavitate.f. şi adj. ocol. cretin cretonne s. -euse adj. creatură crèche s. a crăpa./.dent s. m ai m u lt de (d’. d in . cravată crawler vb.f. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. credit. m. craniu crapule s. şi adj. I I I a culege cuiller. a cultiva (şi fig. încrucişare croiser vb. cură cure. I I I a crede. cu ltu ral curatif. scuipat craindre vb. a crispa critique s. nemernic craquer vb. crud crue s.f.m .m. curm ală dattier s. erunt cuber vb. bucătărie culotte s. creştere croissant s. -le adj. creaţie créature s. dansant danse s. -elle adj. /.m. a debarca débarras s. scobitoare curée s. a sparge . fiin ţă .m. pe=te. -e adj. trecere. a se debarasa.f. curativ cure s.f. lingură cuir s. -euse ad].m. a săpa. I I I a creşte. I I I a dezbate .f.m. cruciadă croisement s.f. cruce crosse s. scobit. a se spăla pe faţă débarquer vb. crud. tim id crâne s. de. interj. a scobi creux1. crater cravate s. a se rupe cri s.) culture s. cange. a încrucişa.f. m. — fouettée friş­ ca. pan talon i scurţi.m. piele cuisine s.f. pradă crosă curiosité s. creştere (a unei ape) cruel. a în tîln i croissance s. scobitură. des) prep. a se m ări croix s. ciclon D dahlia s. instruit cultiver vb.f.m. a p îrîi.m . m. coamă crise s. curmal davantage adv. m ăruntaiele care se dau la c îin i.f. in.crachats.m.m. gol crever vb. a afurisi danger s.m.f. a înota în stilu l crawl crayon s. debara débarrasser (se) vb. despre. curiozitate cuver vb.f. a fermenta cycle s. a crea crème . cuillère s. a socoti croisades. creton creuser vb. cultură culturel.m .9 . se ~ a se zbate 506 .f.f. croşetă croire vb. cruzime ( fig-) cru. -ive adj.f.m. doam nă. bojocii.f. făptură. creion création s. s. — un mois peste o lu n ă dansant. amurg crête s. cîrlig . -euse s. crimă crinière s. sem ilună. [sport) cruauté s. cremă crépuscule s.m. gol creux2 s. -ive adj. I I I a se teme craintif. criză crisper vb. dalie dame s. pericol. dans danser vb.

f. grad.m. I I a defini définition s. a dezlega dent s. s. dinar. m. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s.) dantelură delà prep. a dezgusta degré s. au ~ la început débuter vb. demaraj démarrer vb. ruptură. defect. treaptă. a rupe.f. a cere .m. a da: pe dinafară déboucher vb. cu siguranţă décider vb. sfîşiere décidément adv. a dezlănţui décharger vb.m. m.f. a începe décéder vb. a răposa décembre s. a delega délicat. -euse adj. decor décorner vb. cu dispreţ dedans adv. a răm îne demi1 s. ho tărît. decizie déclamer vb. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. jum ătate întoarcere démocratie s. peste. sfidare.m. a declara déclencher vb. dezmăţat début s. a decomanda déconcerter vb. cusur défendre vb. jum ătate. dantelă dentelure s. mîine démailloter vb. democraţie démographe s. a dispreţui dédaigneusement adv. a decide décision s. deşeu déchirer vb. -e adj. a (se) dezgheţa dégonfler vb. -e s. definitiv déformation s. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. a desfăşa (un copil) demande s. şi adj. apărător défi s. (a rh ît.f.m.débit s. a debuta. a declina. -e adj. afară déjà adv. ră­ posat dégeler vb.m. a descuraja découvrir vb. a face numărătoarea dénoncer vb. dejun déjeuner2 vb. dehors adv.m. întrebare demander vb. a deznoda. a elibera delta s. a denunţa dénonciation s. deformare défunt.m. I I I a descrie décrocher vb. a defila définir vb.f.f. debit (la lichide şi gaze).m. a rupe coarnele décourager vb. ban dénombrer vb.f. dezgust dégoûter vb. I I I a dărîm a démon s. I I I a scrînti demeurer vb. decoraţie.f.m.m. (despre ape) a se vărfea debout adv. a scăpa défaut s. 507 . deja déjeuner1 s. a decerna décevant. mutare . prînz. (sport) m ijlocaş.f. hotărîre.) au ~ ~ după. denunţare dénouer vb. deceniu décerner vb. a declanşa décliner vb. a zăpăci décoration s. a deconcerta. I I I a apăra défense s. a sfida défiler vb.m. a desfide. a se revărsa. în picioare. decrepit. demon denier s.m. se a se descotorosi. ram olit décréter vb. început. defunct. delegaţie déléguer vb. m.f. m ai departe de délégation s. am ăgitor décevoir vb. înăuntru défaire vb. peste. a dezlega. cerere. -e adj.f. ju m ătate. m. jum ătate demi-teinte s. a decreta décrire vb. a deceda.f. apărare défenseur s. halbă.f. delicios. decembrie décennie s. a descărca déchet s.m . a prinzi déjuger vb. a dezumfla dégoûts. a sfîşia déchirure s. definiţie définitivement adv. delicat délicieux. a declama déclarer vb. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb.f. I I I a descoperi décrépit. ferme­ cător délivrer vb. au de după. -e adj.f. a întreba démarrage s. dinte. I I I a decepţiona déchaîner vb. debut. a refuza décommander vb. a demara. a porni déménagement s.f. demograf démolir vb. a locui.f. I I I a desface. -e adj. (în) sus débraillé. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . provocare défier vb. jum ătate de oră demi2.m. deltă demain adv. a (se) muta démettre vb. m utat déménager vb.

ocol détresse s.m. I I I a distruge dette s. a descinde descente s. a descrie am ă­ nunţit dételer vb.m. în mod necinstit déshonneur s. datorie deux adj. vitrin ă développer vb. am ănunt détailler vb.m. -e s. şi prep. deznădăjduit dessous adv. dentist départ s. ţel. a desprinde. m. sus. coborîre descriptif.f. deţinut détester vb. a cheltui dépeupler vb. a prăda dévalorisation s. cel din urm ă. a dezaproba désarmement s. desert dessin s. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. al doilea dévaler vb.m. a întinde déporté s.îndurera déplacement s. prep.m. 508 . a depăşi. deasupra. distrugere détacher vb.dentifrice adj. a . plecare département s.m.f. necinstit déshonnêteté s. a întrece dépêcher (se) vb.f. aux pe socoteala. I I I a deveni dévêtir vb. desperare déshabiller (se) vb. în detrimentul dépenser vb. (loc. din nou déréglé. a hărăzi destruction s.m. în afară de destins. -e s. a o lua înainte.) par pe deasupra. de (Ia). pl.f.. a depopula dépit s. primejdie détruire vb. de atunci. a spune. ciudă.f. doi deuxième adj.m.m. a deposeda dépôt s. a dezola. a deranja derechef adv. a se sustrage derrière adv. deşert désesperé.m. destin destinataire s. a în­ trece înainte. derizoriu dérive s. deplasare déplaire vb. a desface (o stofă. (în) faţă devanture s. m. adv.f. tăgăduire.-ère s.m. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. en — de în ciuda désespérer vb. a depune déposséder vb. şi adj. I I I a displace déplier vb. a despera désespoir s.m . m.m. a desfăşura.m . I I I a dezbrăca devant adv. a dezlega détail s. derivă dernier. a desemna désirs. nenorocire. departament dépasser vb. dezarmare désastreux. a deraia déranger vb. (încă) din. I I I a coborî. a destina. dezastruos désaveu s. dezonoare désigner vb. şi adj. a devasta. necaz.m. a ju p u i.f. soartă destiner vb. necinste déshonnêtement adv. -euse adj. în urm ă. I I I a depinde de dépens s. que de cînd député s.f.f. a se ascunde. deputat dérailler vb. neorînduială. de acum înainte dessein s. dezicere descendre vb. scop. o hîrtie) désordre s. cotitură.f. a dezdoi. rn. a pustii. u ltim dérober(se) vb. detunătură détour s.f. închisoare dépouiller vb. deportat déposer vb. -ive adj. dedesubt dessus adv. prep şi s. longtemps de m u lt. desperat. ^ animé desen anim at déployer vb.f . a dori désoler vb. a se grăbi dépendre vb. -e adj. lipsit depuis adv. a se dezbrăca déshonnête adj. a urî détonation s. iarăşi. a coborî dévaliser vb. neregulat: desîrînat dérisoire adj. de d in ţi (pastă. a despuia dépourvu. a devaloriza devancer vb.f. neplăcut désapprouver vb.m. desen. m. a jefui. în spate dès prep.m. devalorizare dévaloriser vb. destindere détenu.m. (chiar) de la. -e adj. dezordine désormais adv. dorinţă désirer vh. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj. destinatar destinée s.f. descriptiv désert s.m. cheltuieli.m . apă) dentiste s. intenţie dessert s.m.m. ~ peu de curînd .

f.) diversiune divertir (se) vb.m. a dubla . à la — . a devia deviner vb. diavol.f. a întrerupe.) vrajbă dix adj. a căptuşi doucement adv. a dirija disciple s. al (a.f. devotament dévouer (se) vb. petrecere distribuer vb. dom inaţie. dimensiune diminuer vb. deosebit. depărtare distingué. a despărţi division s. temă./. [mil. a dota.f. -e adj. a discuta disgrâce s. şi adj.m. a reduce dinde s. exerciţiu (şcolar) .m.m. _(/ig.m. Dumnezeu. m. discuţie discuter vb.f. dos. a îndrepta.m. ce ~ fapt pentru care dorer vb. a datora devoir2 s. hotărîre disputer (se) vb. demnitate digue s. diligenţă dimanche s.m. rel.f. drac. a îm prăştia disposer vb. I I a se am uza. a înzestra douane s. digestie dignité s. diferenţă différent.m.f. -e adj. -trice s.m. dom domestique adj. conducător diriger vb.f. căror) . stăpînire dominer vb. -e adj.m. I I I a despărţi disparaître vb.f.m. dar donner vb. greutate difforme adj. discipol discontinuer vb. docher doctoresse s. anevoios difficulté s.m.f. ai. pauvre nenorocit. I I I a trebui.f. divizare.m. -e adj. diferit difficile adj.f. divers diversion*. dicţionar diététique adj.f.m.dévier vb.f. a înceta discours s. de acum încolo dormir vb.f. spate. m. deget omaine s. m. I I I a dispărea disperser vb. a îm părţi. dificultate. documentat1 dogme s. dispozitiv disposition s._ a dilata diligence s. dosar dot s. împărţire. al zecelea disaines.-euse s. dineu dîneur.m. domestic domicile s. încet. I I I a zice.m.f. dom inant dom ination s. dum inică dimension s. a îm părţi divers. domeniu ôme s. distracţie.m. dormitor (comun) dorure s.m. director direction s. a distribui. cela veut — • aceasta înseamnă direct.de m în tu ia lă diagnostic s. distins distinguer vb.m. a domina dommage s. dotă doter vb. dizgraţie disjoindre vb. a da dont. -e adj. zestre. ale) cărui (cărei. diam ant dictionnaire s. greu. devotat dévouement s. f. idol différence s. divinitate diviser vb. a se distra divinateur. dogmă doigt s. direcţie dirigeant s. ghicitor divinité s. diagnostic diam ant s. diplom ă dire vb. avoir le ~ au corps a fi argint v iu . discurs discredit s.f. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . diform diffuser vb. discredit discussion s. f.f. a ghici devinette s. a conduce. a desluşi distraction s. de casă. a dispune dispositif s.f. f. pagubă. ghicitoare devoir1 vb. à vrai — la drept vorbind . a micşora. la un dineu diplôme s.f. zece dixième adj. distanţă. dom iciliu dom inant. I I I a dizolva distance s.m. cină. in v i­ ta t la cină. spinare dossier s. a cina dîner2 s.m .. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. comesean. vamă doubler vb. datorie (morală) dévoué.m. direct directeur s. /. cadou.m.m. pol. -e adj. deosebire. pron. dispoziţie. cu băgare de seamă 509 .f. a se devota diable s. deosebit. dig dilater vb.m. dietetic dieu s. a difuza digestion s. poleială dos s. m. (un num ăr de) aproape zece docker s. I I I a dormi dortoir s. doctoriţă documentaire s. zeu. a spune . drept. a se certa. daună don s. a auri dorénavant adv. curcă dîner1 vb.m.

m.m. steag. -e adj. izbucnire éclater v i. a eşua. a dresa . a educa effacer vb.m. şi adv. a asculta écrasant. schimb échanger vb. \ fig-) as­ pru.m. dinam ită E eau s. -ère s. străluci­ éclatement s. -e adj. clădire. I I a lua ochii éblouissant. a schiţa ébéniste s. ciudat dru. şi adv. esca­ pad ă. aşchie.f. zdrobitor écrasement s. clocot ébruiter vb. a se prăbuşi. a şterge 510 .m. blîndeţe douer vb. drapel droit.m . m.vb.f.f. stufos duchesse s.f. -e adi. edificiu édifier vb.m. nereuşită. drept drôle ad/. doisprezece douzième adj. blînd douzaine s. m. a construi éducation s. dramatic drap s. stacojiu écarter vb. -e adj.m.bizar drôlement adv.m. apă eau-de-vie s.m. descreierat échange s. ébullition s. dulce.f.f. ştirb édification s. de rire a izbucni în rîs tor . ciob éclatant. durement durer vb. -e adj. eşec écho s. a fugi. schijă.m. scurgere écouler (s’j vb. a se prăv ăli écurie s. îndoială. durée s.f. I I I a scrie écritoire s.-e adj. a schimba échappée s. tare. a ridica . a porni éclaireurs. ducesă durant prep. a înlătura. a se înfierbînta échec s. rachiu. ţuică ébauche s. I I I a ajunge la scadenţă. f. ciudat. scris.f. şcoală écolier.m.f.f. economic économiste s. caraghios .f. în tim p u l dur. a ju p u i. a lum ina école s. a evada échappement s. js’) — a o şterge. a se încălzi. educaţie éduquer vb. sclipitor éboulement s. -e adj. b ăn u ia lă. a răspîndi (o ştire) écarlate adj.f./». cu asprime a dura.f. scăpare. strivire. clip ă.f.caragnios. a ţine s. a depărta écervelé. cuhaz .f.f. dynamite anevoios durată adv. a se scurge écouter vb. scriere écrouler (g’) vb. a înzestra. surpare ébranler vb. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb. m om ent. zgomot puternic. a d iv u lg a. postav . a zdrobi écrire vb. şcolar économie s. cercetaş éclat s. eşapa­ ment écharpe s. duzină douze adj. a se în tîm p la échouer vb. eşarfă échauffer (s’) vb. drum îngust.m. schiţă ébaucher vb. a izbucni . -euse adj. sans ~ fără îndoială dresser vb. economist écorcher vb. dureros doute s. ebenist éblouir vb.m. dulceaţă. ecou échoir vb. economie économique adj. a zgudui . -e adj.f. fulger éclairer vb. a l doisprezecelea dramatique adj. gra jd édenté. des. răsunător. prăvălire. a se îndoi doux. (s’) — . construire. strălu­ cire. zdrobire écraser vb. a se îm potm oli éclair s. durere douloureux. roşu-aprins. a dota douleur s. spargere. a scăpa de. douce adj.f. fierbere. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s.m. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s. a zgîria écoulement s. se a se ridica îm potriva douter vb.f.douceur s. a se pune în mişcare. cearşaf drapeau s.

a se încurca. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. îneîntare e n c h a n t e r vb.f. a îm brăca. ales é ly s é e n . a ucide é g o u t s. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb.f. emancipare e m b a r c a t i o n s. a fermeca. adv.m. a se îm barca e m b a r r a s s. incintă e n c h a î n e r vb. a pune m îna pe. a îm piedica e m p e r e u r s. şi adj. cum părătură e m p l i r vb. emoţie é m o u v a n t .f. în calitate de e n 2 pron . şi adj. a încurca. efect . mocirlă e h ! interj. efort e f f r a y e r vb. a îm brăţişa.m .f. elipsă é l o g e s ./. -e s.f. ce. elocinţă é l u .adv. m. elasticitate é l e c t r i c i t é s. despre. şi adj. a duce é m u l a t i o n s. în. -eresse s. ridicătură (de teren) .f.m.) cloacă. în mod efectiv. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 .. gură e m b r a s s e r vb. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. a se zăpăci vb. em ulaţie e n 1 prep .m .f. m. m. im periu e m p le t t e s. (/ig. a ieşi din apă. m. de asemenea é g a le r vb. a se aşeza î n am ­ buscadă. I I a umple e m p l o i s.m. canal de scurgere. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. a pune în spinare.n e adj.m. a se înveseli é g lis e s. piedică. încurcătură. ridicare é lè v e s.f. a educa é l i m i n e r vb. a creşte. cadru e n c e in t e s. şi adj. . a îneînta e n c h a n t e u r . a duce cu sine é m o t i o n s. iarăşi. farmec.f. a stînjeni e m b e l l i r vb.f. -e adj. egoist é g o r g e r vb. a se stră­ dui e f f o r t s.f. -e adj. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. neruşinat é g a l e m e n t adv. a rid ica. e f f e t s. stînjeneşte e n c o m b r e s. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb.f. -e s. [fig. em iţător é m in e n c e s. m. care încurcă. eficace e ffo r c e r {»’) vb. a otrăvi e m p o r t e r vb. slu jb ă. a înjun ghia.m. a se arunca é l a s t ic i t é s. şi adj.f.m. întrecere. emfatic e m p ir e s. I I I a alege e l li p s e s. elefant é l é v a t i o n s.m. -e s. îm părat e m p h a t i q u e adj.f. I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. elev é le v e r vb.m.f. slab. electrificare é l e c t r i q u e adj. nestăpînit e f f r o n t é . funcţionar e m p lo y e r vb. vărsare. f.f. post. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. neînfrînat.f. pervaz. an divă e n d o m m a g e r vb. a înfăşa. a se m inuna é m e t t e u r s. încadrare.f. a egala é g a l i t é s. a se sforţa. -e adj. a păgubi. a strînge e m m e n e r vb. -e adj. element é l é p h a n t s. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. a lua. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb.m . a se u im i. a elim ina é l i r e vb. d in. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă .m. a lua. email é m a n c i p a t i o n s.m. cu elocvenţă é l o q u e n c e s. de acolo e n c a d r e m e n t s.m.f. a strica. electric é l é g a m m e n t adv. cerneală e n d iv e s. -e adj.f. paradisiac é m a c i é . a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. nehotărîre . egalitate é g a r e r (s’) vb. elegant é l é m e n t s. a speria e f f r é n é .m. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. supt é m a i l s. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. m. a încuraja e n c r e s. între buin ­ ţare e m p l o y é . em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. din. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb. în adevăr.f. fermecător e n c o m b r a n t . la pînd ă é m e r g e r vb. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. biserică é g o ïs te s. a se av înta . en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj. cu eleganţă é l é g a n t . ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. încîn tăto r.f.

a lua . poftă e n v i e r vb. fructe) é p o p é e s. a se um fla înfu n da. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . enervant. I I I vb. băcănie é p i lo g u e r vb. a trim ite é p a i s . firm ă. / . -ère s. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. furios e n r a g e r vb. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. între e n t r e c h a t s. à cheveux ac de păr . înrăd ăcin at e n r a g é . a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. en cu to tu l. I I a invada e n v e lo p p e s. înconjurător e n v o l s. a sp rijin i pe um ăr é p a v e s.. a dezaproba. enervare é n e r v e r (g’ ) vb. a se enerva e n f a n c e s. zbor e n v o le r (s ’ ) vb. (fig. m..o u se s. a economisi . a înrola e n s a n g l a n t e r vb.f. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. a se vărsa. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. a încăpea e n t r e t e n i r vb. a însori e n s u i t e adv.f. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. um ăr é p a u le r vb. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. I I I a a u zi. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb.f. a încuia e n f i n adv.f. a ridica. -euse s. pîlnie e n t o u r e r vb. a începe. stufos. ac cu găm ălie. a păşi. înflorire. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 . in v id ie .m .e n d r o i t s. a se interesa de e n q u ê t e s. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. a înţelege e n t e r r e r vb. intrare.) a răp i. în­ sufleţire vb. aproxim ativ e n v i r o n n a n t .m. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. invidios e n v i r o n adv. m.f. şi adj.m. (fig. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. sabie é p ic e r ie s. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s.m. plic e n v e r s prep. angajam ent e n g l o u t i r vb.f. entuziast e n t ie r .f. grosime. marcă e n s e i g n e m e n t s.f. a tă ia prim a bucată. a îm p le ti. a critica é p i n a r d s. faţă de e n v i e s.m.f. în întregime e n t o n n o i r s. a avea ca urmare e n tr e prep. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. spanac é p i n e s. supărător e n e r v e m e n t s. apoi.m. antrenam ent. şi adj.f. turbat .f. -e adj. a turba e n r e g is t r e r vb. -e adj.m. îm prăştiat. a închide. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. s.m.m. întreg . întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. I I I a cerceta. m. a in vidia e n v i e u x . a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. angrenaj e n j a m b e r vb.m.m. bold. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb. -se adj. epocă é p o u x . a cruţa é p a r p i l l e r vb.f. a însîngera e n s e ig n e s. spin é p i n g l e s. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb.f. în întregime e n t iè r e m e n t adv.) a începe e n t e n d r e vb. întreprindere e n t r e r vb. a tîr î. a e n f o u i r vb. a intra . copil e n f e r m e r vb. -e s.m.f. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb.f.m . m. întrevedere e n v a h i r vb. f.f.m. desime é p a u l e s. -e adj.m. cam. des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. îm preună. şi adj. des. energic é n e r v a n t . duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s.m.şi adj. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. -e adj.m . a zbura. a risipi é p a r s . copilărie e n f a n t s. a-şi lua zborul e n v o y e r vb. episod é p lu c h e r vb. ghim pe. epavă é p é e s. a atrage după sine. antreu e n t r e la c e r vb. risipit é p a is s e u r s. a curăţa (legume. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. a entuziasma e n n e m i .e adj. după e n t a m e r vb. . a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb. m. loc é n e r g i q u e adj. anchetă e n r a c i n é . epopee é p o q u e s .f.f.

exactitate e x a lte r vb.. sclav e s c o r te s.f. ija-m.) şi adj. stindard é te n d r e vb. a se mira e s t u r g e o n s. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. e t conj.m. a se sili. etern é t i n c e l a n t . /. studiu é t u d i a n t . a speti.m. răsărit.m. mettre a pune la încercare é p r i s . a învăţa e u p h o r i e s .m.m. a face să gîfîie e s s u ie . . eaprârie .f. -e adj.) escuadă. a con­ sidera e s t o m a c s. ecuatorial é q u i p e s. a încerca .f. a r în t e s s o u f fle r vb. coajă e s c la v a g e s.m.) stat é té s . I I I a stinge é t e n d a r d s. evident é v o l u e r vb. f. dar (de an ul nou) é t r o i t . specie.f. /. a strînge de gît. scară e s c a r p e s. stea é t o n n e m e n t s. a se trezi é v é n e m e n t s. aux. a pune la încercare é p u is e r vb. speranţă e s p iè g le r ie s. greşeală. a am eţi é t r a n g e m e n t adv.m .f. ciudat. echipament é q u i t a t i o n s. probă (la croitor) e s s a y e r vb. -e adj.f.f. etalaj é t a le r vb. esenţă. . fél e s p é r a n c e s. echipă é q u i p e m e n t s. escorţă e s c o u a d e s. şi adj. a preţui.f. sclavie e s c l a v e s .m. . a evolua e x a c t . speranţă e s p r i t s . şi é t a b l i r vb.f. călărie é q u i v a l e n t . etaj é t a l a g é s .m. ecuator é q u a t o r i a l . spirit e s s a i s. mirare. benzină e s s e n t ie l.m.. a studia. echivalent è r e s. asasin.e lle s. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. I I a leşina é v a s i o n s. (/ig. -e adj. m. spaniol. îndrăgostit. eră é r e in t e r vb. I I I a întinde é t e n d u . adv. strîm t.m. m . (cu maj. escară.probă. {toc. exact e x a c t e m e n t adv. exact e x a c t it u d e s. a rătăci e r r e u r s. instituţie é t a g e s .m. vr. a su­ gruma être* vb. f. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. stomac e s t o m a q u e r vu.e lle adj. escaladare.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s .f. • sclipitor é t o i l e s. prosop e s s u y e r vb. încercare. încercare.f. restrîns é t u d e s. m.m. şi adj.e s. m.m.m. a îndura e st s. . în­ treprindere. spaţiu e s p a g n o l. suire. a expune. căţărar e e s c a la d e r vb. euforie. sărăcăcios. examen.f. é t o u r d i r vb./ .f.f. ( m il. eleşteu é t a p e s. a fi ê tr e 2 s. eroare é r u p t i o n s. band it e s c a r p é . stab ilim en t. escală.f. scrimă e s p a c e s. esenţial e sso r s. îngust./.m . a slei de puteri é q u a t e u r s. străin é t r a n g le r vb.) à V strîm torat. ab rupt. » . m .m. m.e adj. galantar. é p r o u v e r vb. a se întind e.m . a exalta e x a m e n s .e a d j. (cu maj.m. anevoios e s c a r r e s.f.e s.m. examinare é t o u r d e r ie s. spaniol(esc) e s p è c e s. straniu é t r a n g e r . fiin ţă é t r e n n e s. a proba (o haină] e s s e n c e s . -e adj. a stima. încercare e s s a y a g e s.m a in s. erupţie e s c a la d e s. zburdălnicie e s p o ir s. -e adj.) greu.f.m . -e adj. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb. est e s t im e r vb. . -ère s. evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. a epuiza. etapă é t a t s.f. student é t u d i e r vb. a escalada. oprire e s c a lie r s. à V stabili s. a suferi. m .f. / . ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. a şterge . uim ire é t o n n e r (s’) vb.m. a încerca . stare.f. vară é t e in d r e vb.f.m. a se căţăra e s c a le s. a istovi e r r e r vb. a se desfăşura é t a n g s .f.

/ . faleză f a l l o i r vb.m . a excita. şi adj. fam ilie f a n e r (se) vb. par ~ de exemplu e x e r c ic e s. fantomă f a r d e a u s. exil. a fi. fapt f a l a i s e s. exemplu. export e x p o r te r vb. debil f a ib le s s e s.trice s. -e adj. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. în afară de e x c e p t i o n n e l.f. m. -e adj. m. excesiv. inventa­ tor f a b r i q u e s.m. a aţîţa e x c la m e r vb. a exista e x p é d i t io n s. /. lesne. exterminare e x tr a s. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv.e x a m i n a t e u r .f. executare e x e m p la i r e s. excursie e x é c r e r vb. existenţă e x is te r vb. a îndemna e x ig e n c e s. a se supăra f a c i l e adj. . geogr.f. (mi/.m. explicaţie. exterior . ex­ portator e x p o r t a t io n s. expiatoriu.f. greutate.f. -euse adj. grozav e x c it e r vb. fatuitate. surghiun e x is te n c e s. -e adj. obositor f a t i g u e s. uşor f a c i l e m e n t adv. fabulist f a c e ». a examina e x c e lle n c e s. fabrică f a b u l i s t e s. ex­ ploatator e x p lo s io n s. a experimenta e x e m p le adj. şi adj. m uribund e x p l i c a t i o n s. exploatare.m..f. m. noroios f a n t a s t i q u e adj.f.f. faimos. sălbatic f a t s. extrafin e x t r a ir e V&. şi adj. (pop. delicat e x t e n s io n s. I I I a face. slăbiciune f a i l l i r vb.f. renum it f a m i l i e r . avoir a-i fi foame f a i r e vb./.m .f.f.f. . -euse s. exa­ m inator e x a m i n e r vb.f. impers.f. şi adj. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui.) s’en ~ a-şi face sînge rău . impers.f. fabulă f a b r i c a n t s. ispravă.f.f. -e adj. -e adj. cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. noroi. I I I a exclude de e x c u r s io n s. -e adj. foame. ceva) . facultate f a d e adj.m. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x .m. e x t e r m i n a t i o n s.m. extras e x t r a o r d in a ir e adj. vb. f a i t s. fel. / . fad. născocitor.m.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. . exemplar s.m.m. excelent e x c e p té adj. -euse adj. oboseală f a t i g u é . I I I a extrage e x t r a it s. a pretinde. înfum urat. a urî e x é c u t i o n . exigenţă e x ig e r vb. înfumurare f a u b o u r g s. explozie e x p o r t a t e u r . extindere. şi adj. faptă strălucită e x p lo it a b le adj.m . extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. a cere e x i l s. a exploata e x p lo it e u r . obişnuit f a m i l i e s. a exprima e x q u is .e lle adj. chip f a c u l t é s. mocirlă f a n g e u x . -ère adj. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s .m. povară f a r i n e s. cartier periferic f a u c i l l e s. obosit f a t u i t é s. ? . excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». făină f a r o u c h e adj. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău .trie e s.f. fabricant f a b r ic a t e u r s. extrem de e x t r é m it é s. impers. ex plo atab il. -e adj. a exclama e x c lu r e vb.m.f.lucru neobişnuit e x t r a . faţă f â c h e r (se) vb. extensiune e x t é r ie u r . a se ofili f a n g e s.invar fapt.f. a exporta e x p r im e r vb. slăbiciune. lămurire e x p l o i t s .m.m .f. expediere. delicios.f. îndeplinire. fantastic f a n t ô m e s.f in . exerciţiu e x h o r t e r vb. nerod f a t i g a n t . şi adj. (pen­ cineva. exportare. seceră 514 . fam iliar. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t . excelenţă e x c e lle n t .f. şi prep. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. searbăd f a i b l e s. extern.f.f. cu uşurinţă f a ç o n s. slab.f. com­ me il faut cumsecade.

singe rece f l e u r s.f. falsitate f a u t e s. film f i l o u s . -ère adj.m.f.m. escroc. februarie fi! interj. flacon f l a i r e r vb. a-şi închipui f i i s. -e adj. / .m. puternic. [pop. fiică f i l l e t t e s. .m . catastrofă f lè e h e s. fl oare f le u r e t t e s. a toarce. fesù'val f ê t e s. fin . a p lu ti f l û t e s. şi adj. încredere. a fertiliza f e r v e u r s. -e adj.f.f. birjă f i a n c é s.f. florar. sfîrşit f i n 2. a adulmeca f l a m b e r vb. tare. a m ăguli f l a t t e u r .f. a urm ări. fiu f i l t r e r vb. plutitor f l o t t e r vb. cătuşe. şir. m. bogat f e r t i lis e r vb.f.m. -e adj.f. floricică f l e u r i . « n ' ­ eu trecere f a v o r i . foaie f e u i l l e t a g e s. I I a termina f l a c o n s. m. m. a sparge (lemne) f e n ê t r e s.f.m.f.f a u f ile r (se) vb. înfloritor. onomastică f ê t e r vb. m. greşeală. par ma ~ pe legea mea f o ie s.m. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s.m. {fig. fileu. trupă) fl& n e r vb. a hoinări f l a t t e r vb. aţîţator f a u x . aţă .f.m. m. credinţă. sărbătoare. pungaş f i l s s. plasă. . fervoare f e s t i v a l s . înflorit f l e u r i r vb.m. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. febră f a u s s e té s.m. a răsfoi f e u i l l e t o n s.m.f. răposat f e u i l l a g e s. f a u s s e adj.m. -euse s. fier. rău f i c t i o n s. smochin f i g u r e s. I I I a despica.) agent de poliţie f lo c o n s. smochină f i g u i e r s.ite s.m. / .m. cu mîndrie f i è v r e s. ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj. mărar f e n t e s.m. a flamba f l a m m e s. femeie.) u rît.f. financiari. f. fertil.f.m .f. foitaj f e u i l l e t e r vb. figură f i g u r e r (se) vb. /.f. şiret f i n a n c e s. f i l e s. à l ’anglaise a o şterge englezestè. soţie. fereastră f e n o u i l s . favorit f é d é r a t i o n s. a închide fé r o c e adj. a b il. s. a pleca repede.m. (pi. a filtra f i n 1 s. à la un ul după altu l vb. logodnic f i a n c e r (se) vb.s.f. -e adj. ficat f o i n s.f. a mirosi. favoare. fîn 515 . I I a înflori. latu ră. fotoliu f a u t e u r .m. săgeată f le g m e s. prosper f l o t s.) flagel.f. prendre ' a se însura f e n d r e vb. flaut f o i . florăreasă f le u v e s.f. a se logodi f i c h e r vb.f.m. -e adj. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s.f.f.m. a sărbători f e u 1 s. sans negreşit f a u t e u i l s. (pop.m. feroviar f e r t i l e adj. fluviu f l i c s. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. u n it f é l i c i t é s . incendiu f e u 2.m. a fila (lampa) f i l e t s. a înfige . p tiu (exprimă dispreţ).f.t r i c e s.m. feroce f e r r o v i a ir e s. m îndru. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . şi adj.f. coastă (la un vas. financiar f i n i r vb. frunză.f. semeţ f i è r e m e n t adv. uneltitor.m. flacără f l a n c s. fată. -e adj. m ăg u li­ tor.m . ~ f i g u e s. energic f e r m e r vb.m . muşchi f i l l e s. a se strecura. foileton f é v r i e r s. ficţiune f i e r . linguşitor f l é a u s. şi adj. delicat. val f l o t t a n t . fais f a v e u r s. foc. plagă. au ^ de de-a lungul rînd. a prospera f le u r is t e s. -e adj. b u n ăv oinţă. a felicita f e m m e s .) lanţuri. a flata. frunziş f e u i l l e s. fulg de zăpadă f l o r is s a n t .m. a se fofila de din lipsă de .f. ina . neno­ rocire. fédérât. crăpătură f e r s. fetiţă f i l m s. f ile r fir. federaţie f é d é r é .f. pl.

furios f u r t i f . fript. ascuns fu r 516 . -ère adj. garde pădurar f o r ê t s.f.e adj. nebun . formaţie f o r m e r vb.m. a trece peste.f. /.f.f. m înie f u r i e u x . răceală f r ô le r vb.f.f. s.f. a călca .fo u e t s. fum f u m e r vb. frecvent f r é q u e n t e r vb. frîn â. căm in.m. şi adj. furie f u r i e s. [ I I a topi.m. fruct f r u i t i e r . m ină fo s s é s. I I I a fugi. francez. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. a cer­ ceta.f. focar.) tu m u lt.f.e adj. tare.m .m. ipl.f.f. a în tări. il fa it ~ e răcoare f r a is e s.f. a realiza beneficii ilicite.) an — el à me­ sure pe măsură ce. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s. . bici f o u i l l e r vb. a scoate fu m s. (fig. fugar f u i r vb. zahari­ cale f r ic o t e r vb. temelie f o n d r e vb. jîn e.f. puternic. furnizor f o u r n i t u r e s. -ère adj. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. furie. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv. brînză f r o n d e r vb. a atinge uşor f r o m a g e s. putere. m. tem ei.s. hoţesc.m . m.m. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is .) d u lciuri. noroc. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. foarte fo r te r e s s e s.f.m. a fum a. forţă. fierar f o r m a t i o n s. înfiinţare f o n d e m e n t s. de b îlc i.m.f. a scotoci f o u l a r d s. oară. -e adj. deschis. fond f o n d a t i o n * s. form idabil f o r t . frunte. a bate.f. dată.iv e s. a afum a. a face săpături . front f r o n t i è r e s. prospeţime adj. a se repezi la. a face opoziţie f r o ţ it s. m u lt. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc.m . frig.s . spre f o n c t i o n s. p răjit f r o i d . frînare f r e in e r vb.f. f r a n c h e adj. a fortifica f o r t u n e s. furculiţă f o u r m i s.m. potcovărie f o r g e r o n s. cariera.f. foaier fr a c a s s. fortăreaţă f o r t i f i e r vb. graniţă. succesiv f u r e u r s. pungaş f r ir e vb. şanţ f o u . f o l . răcoros : proaspăt . fular f o u l e s. funcţionare f o n d s. zarvă f r a g i l e adj. sincer f r a n c h i r vb. a evita f u i t e s. căpşună f r a m b o i s e s. -euse adj. b u b u it: zgomot (fig .o n n e s. m.m. m. f r a îc h e f r i p o n . funcţie f o n c t i o n n a i r e s.f.f.m. şiretenie f o u r c h e t t e s. pădure fo r g e s. pour une de data asta. -e s. I I a sări peste. frate fr ia n d is e s . ocnaş f o r c e s. cu ajutorul f o r e s t ie r . soartă. -e adj. . frison. a freca . a forma f o r m i d a b l e adj.m.m . .m.m .m. frontieră f r o t t e r vb.rpr. forestier . . m ulţim e f o u l e r vb. fraternitate f r e i n s.) şi adj. m. frăţeşte f r a t e r n i t é s. f o l l e s. m uget. franc (monedă) f r a n c 3.f. m. sincer f r a n ç a i s .f.f. freamăt fr it. a frecventa f r è r e . deseori. întemeiere.f. fragil f r a g m e n t s. I I I a prăji f r is s o n s.m. -e adj. fior. zmeură f r a n c 1 s. fugă f u m a n t .m. (cu ma/. fotbal f o r a i n . (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. à de de a tîta . fund. adv. fructifer f u g i t i f . şi adj. groapă. a luxa f o u r b e r ie s.f. m. furnică f o u r n i r vb. frîu f r e in a g e s. blană f o y e r s. a fricţiona f r u i t s. comediant f o r ç a t s. fragment f o is s. a frîna f r é m i r vb.f. hazard./ . -e adj. răcoare. a specula f r ip e r vb. I I a furniza. furnitură f o u r r u r e s. nebunie f o n c é . a critica. rece. f. a âmes loca f o o t b a l l s. s. fundam ent.iv e adj.m. care fumegă f u m é e s.f. m. fragă.f.) a învinge f r a jt p e r vb. bonne noroc în dragosîe fo s s e s.

f.e adj. zăcăm înt g l a c e s . a jena genre s. -e adj. I I ă îm podobi g a r n i s o n s. (fig.m. îngheţată. sting.e u s e adj. b ăiat. s.m. săbiuţă g l a i r e s. a îndopa.f. a eîştiga . gît. gentilom . jiletc ă. I I a geme g ê n a n t . a aluneca. vestă g i s e m e n t s. . gardian g a r d e . paria a ajunge la g a i . a comenta critic g lo u s s e r vb. -euge adj.m. sloi g l a ï e u l s./.m. picătură./.e s. umflare g o n f le r vb.f. jandarm erie g e n d r e s. şi adj. oam eni. drăgălaş g e n t i l h o m m e s.) gastro­ intestinal g â t e a u s . băiat. m. garnizoană g a r s s. / . g a r d e s.f. m .. a gusta g o u t t e s. gară g a r e 2 ! interj.de but portar g a r e 1 s.f r e in g a r d e r vh. I I I a zăcea.m. galerie g a lo p s. generos g é n i e s'm . şi adj.m. nobil g e n t i l l e s s e s .m. a sosi. gen. gladio lă. vag g é n é r e u s e m e n t adv. frînar a păstra. glob g l o i r e s. a încolţi g é s ir vb. lăcomie anim alică g o m m e .f.) neîndemînatic g a u c h i s m e s.f. spadă g la p i s s e m e n t s. gust. garaj g a r a n t i r vh. a îm puşca. jandarm g e n d a r m e r i e s. m.m. jenant. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. -e adj.f.m. gardian. puşcă f u g i l i e r s. risipă g a s t r o . g a r d e r ie g a r d ie n s. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. g răd in iţă (de copii) s. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. a se stre­ cura g lo h e s. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. m . îngheţ. (med. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. gheţar. uriaş g e l s.e adj. a i'ace prinsoare. s.s. gardă.m.i n t e s t i n a l adj. cu generozitate g é n é r e u x .. sabie. a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. ~ le lit a zăcea s. pl. rachetă.m. prăjitură g a u c h e adj.m. jigou g i l e t s . I I a garantă g a r ç o n s .m. gerant.m.s. [sport) — . / » . strop 517 .ni. galant. ginere g ê n e r vb. a se at’la.m.f. a p ălm u i g i g o t s. general. ger g e le r vh. gentil. ci-git aici odihneşte g i b ie r s. neam g e n s s.f. -e s.m. m ănuşă g a n t é . gheaţă. supărător g e n d a r m e s. ~ de lettres scriitori g e n t i l .m. \esel g a i e m e n t adv. m. -e adj.ille adj.m.m. cu veselie g a ie t é s. geografie g é r a n t. copil g o u f f r e s. w.m.m. amestec f u y a r d . .m . păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. glorie g lo r ie u x . galop g a lo p e r vb.m. a galopa g a n t s. topire. a g h iftu i g o s s e s. / . veselie g a l a n t . gsniu g e n o u s.f.m . pază. .f. gaz g é a n t . glorios g lo s e r vb.m. gentileţe. -es. a îngheţa g é m i r vh. stîngism gass s. g é n é r a l . a um fla g o r g e s. puşcaş fu sé e f u s ille r vb. a p ăzi. / . g o û t e r vh. g a l e r i e s . oglindă g l a c i e r s. puşti. f. tîn ăr g a s p i l l a g e s. fugar G g a g e r vh . a g a g n e r vh. paznic.f. tîn ăr îndrăgostit. m . adm inistrator g e r m e r vb.m. genunchi curtenitor. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. gumă g o n f l a b l e adj. prăpastie g o û t s.f. im nănuşat g a r a g e s.f. m.m. gîtlej .m. vînat g i f l e r vb.

guvernator grâce s. cătun h a m e ço n s. guvern gouverner vb. fel. gravură gré s. chip. chitară gymnastique s. client obişnuit habituer (s ’) vb.f. călăuză guillotine s. sărman. a conduce. ghilotină guirlande s. gheretă guerre s. război gueux. coate goale guide s. răsuflare. grilaj. gros gravement adv. grevă gréviste s. broască grève s.m. în chip de guitare s. I I a îngroşa grouper vb.pl. treptat graduellement adv. -euse adj. m. hamac ‘ hameau s.m. fasole harm onie s. ghid.f. bunic grand-père s. halterofil *hamae s. drept. care guvernează.f.m. grecesc grêle s. şi adj. deprindere *haie s. grosolan grossir vb. a morm ăi gros. cu îndrăzneală ‘ haricot s. ciupit de vărsat grenade s.f. I. m. guvernant. vizita to r. de granit gras. cîrligul undiţei ‘ hanap s. treptat grammaire s. a grupa gruyères.f. ghirlandă guise s. a cîrm ui gouverneur s.f. halucinat haltérophile s. strîm bătură grimper vb. a se căţăra grincer vb. -e adj.f. suflare •haleter vb. -e adj. gard ‘ haïr vb. pod grenouille s. grav.)înţelegere 518 . -e adj. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec.f.f.m.f. hală halluciné. prundiş. -e adj.m . grătar grillade s.) grec.m. cenuşiu griveler vb. m. piatră grêlé. puternic grandeur s.f. s.f. bunică grand-mère s. grindină. a gîfîi ‘ halle s. a prăji grimace s.m. graţie.f.f. a locui habitué. grenadă grenier s.f. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s.m. ~ à datorită gracieux. m. locuitor habiter vb. m. en de ca. de loc guérir vb.m. (/ig. friptură la grătar g r illa g e s . armonie . m.f. obicei. îndrăzneală ‘ hardiment adv. gim nastică gyroscope s. bunici granitique adj. mare grossier.f.f. I I a urî haleine s. frigare grille s. viespar guère adv.f. gras.f. bunică grand-papa s. graţios. voie. bătu t de grindină . şvaiţer gu êpie rs. costum . abil habiller vb. drăgălaş graduel. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb.m. -se adj.m.f. plac.m.m.f.-e s.f. a zgîria gril s.m.pl.f. giroscop H habile adj.f. a îmbrăca h a b its . serios gravure s. à sa ' după bunul său plac. m. iertare. -que s. adj. a bom băni. a scrîşni griotte s. mărire grandiose adj. -euse s.f. grilaj griller vb.m . I I a creşte grand-maman s.m. favoare. m. grandios. gramatică grand. vişin gris. I I a vindeca guérite s. grevist griffer vb. -e adj. frac habitant s. mărime .m.m.gouvernant. gros. f. şi adj. -se adj.f. a frige la grătar. a scîrţîi.f. trouver qcli. şold ‘ hardiesse s. cîrm uitori gouvernement s. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . bunic grands-parents s. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti .f. îndem înatiç. m.f. -le adj. calic. (cu maj. a se obişnui habitude s. vişină griottier s. -ère adj. mare. măreţ grandir vb.

um ilire h u m i l i e r vb. umed h u m i d i t é s. hotel h ô t e l i e r .m. um iditate h u m i l i a n t . ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. ostil. . hotelier.f. ipocrizie h y p o c r it e s. par — din întîm plare * h â t e s. / . eroic * h é r o n s. cazma ‘ h o u s s e s. ruşine. hangiu ‘ h o u e s.m. (mar. 9. um ilito r h u m i l i a t i o n s.m.ra. f. -e adj.. quelle est-il? cît este ceasul? .f. ipocrit I ic i adv. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n .f. ziar. istoric h i t l é r i e n adj.h a r p a g o n s.f. stridie h u m a i n .f. hoardă h o r i z o n s. modest h u m b l e m e n t adv. u m il.9.f. uşier. -euse adj. -e adj. ruşinos h ô p i t a l s. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s.f. a înălţa. um an. semeţ. -e adj. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. fericit * h e u r t e r vb. opt ‘ h u i t i è m e adj.m .f. a slăvi s. demn de cinste * h o n t e s.) ferestruică la vase h u is s ie r s. m. aperitiv. omenie h u m b l e adj. a izbi. săptăm înal h e c ta r e s. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. cinstit h o n n ê t e m e n t adv.m. cinste h o n n e u r s. um anitate. -e adj. a şovăi * h e u ! interj. h e u r e u s e m e n t adv. adv. urcare ^ h a u s s e r vb. a ridica * h a u t .m. a ierarhiza h ip p o d r o m e s. orizont h o r lo g e s. onoare. aici.f. gazdă. şi adj. gustare h o s p i t a l i e r .f.— de pointe oră de v îrf . -e în opt zile s. zgîrcit. în a lt. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. oboi * h a u t e u r s. iarnă * h o c h e r vb. grabă * h â t e r (se) vb. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s. h ô te s s e . * h a r p e s. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. istorie. bîtlan ‘ h é r o s s. um anitar h u m a n i t é s. bărbat adj. a lovi * h i d e u x .m. povestire h i s t o r ie n s. ospitalier. /. -e adj. creştere. harpă ‘ h a s a r d . -ière s. u m il. hitlerist h i v e r s. aprod ‘ h u i t adj.f. sus. hectar h é l a s ! interj. ţepos h é r o ï.m. arogant ‘ h a u t b o i s s .m. a înălţa.m. omenesc h u m a n i t a i r e adj. duşmănos h ô t e . înălţim e h e b d o m a d a ir e s. eroicomic h é r o ïn e s. om agiu. erou h é s i t a n t . hidraulic h y m n e s. dezonoare * h o n t e u x . avar hom m e h o n n ê te întîrnplare. om.f. -ère adj.m. d ’ — en huit jours de azi i d é a l .m. eroină h é r o ï q u e adj. oră. he ! h e u r e s. eroic h é r o ï q u e m e n t adv. j h . şi adj. a scutura.f. par pe a ici. re­ vistă săptămimaîă . d ’ — de aici. a se grăbi * h a u s s e s. zb îrlit. smerit h u m i d e adj.f. -e adj.f.m. iarbă h é r is s é . a c lătin a . imn h y p o c r i s i e s .m.f. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. orologiu ‘ h o r s prep .f.f. rendre ~ a cinsti. spital ‘ h o r d e s. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. din fericire h e u r e u x . invar.c o m iq u e adj. şi adj. hidos * h i é r a r c h i e s. a ridica h i s t o i r e s. al optulea h u î t r e s. a u m ili h u m ilité s f f.f. rîndunică ‘ h is s e r vb. v a i! bîerbe s.m. à tout à {' — pe curînd . cinste h o n o r a b le adj. onorabil.m. pri­ m itor h o s t i le adj.f.m . ideal 519 .m. omenire.f.m. -euse adj.f. hipodrom h i r o n d e l l e s.f. de bonne — devreme. -euse adj.f.m.

im perm eabil impersonnel.f. inexact infaillible adj. violent impiété s. -e s. im ediat immédiatement adv. sclav image s.-e s. s. -e adj. a im pune.idée s.) aprig. inconvenient.f. identic idiot.f. incomod incomplet.f. insulă illégal. a influenţa informer vb. in fin it infiniment adv.m. de neuitat inepte adj. amestec immobiliser vb. -e adj.m. independenţă indépendant.f. im aginaţie imaginer vb.f. nelegiuire impoli. -e adj. necunoscut inconscient. a impresiona imprimer vb. incident incommode adj. im agin ab il imaginaire adj. a incarna. nerăbdare impérissable adj. impetuos.m. de neconceput inconnu. a nu cunoaşte île s. in fin it infirmerie s.m. m.) nepăsare inexact. infernal infini. a im agina imbécile adj.f.f. -ive adj. infamie infernal. iluzie illustre adj.f. (modul) indicativ indigne adj. -e adj.f. a im obiliza immonde ad/. im prudenţă impur. imens. idee identique adj. a inaugura incarner vb.f. impersonal imperturbable adj. şi adj. influenţă influencer vb. imoral immortel. inactiv. indiscret indubitablement adj. nepoliteţe important. a informa infrarouge s. inaccesibil.m. inerţie. index.f. -ète adj. im becil imiter vb.f. (fig. ilegal illégitime adj. ne­ greşit infamie s. nepieritor imperméable s.m. in culpat indéfrisable s. a indica indiscret.m. -e adj. -euse adj. im ­ pozit impossible s. (în mod) im pro­ priu imprudence s. stupid inerte adj. -e s. -e adj. şi adj. nedemn indiquer vb. a avea im por­ tan ţă imposer vb. -elle adj. necuviinţă inconvénient s. im ediat immémorial. pêrfect infailliblement adv. fără înd oială industrie s. impresie impressionner vb. imperfect. mîrşav ignorance s. a tip ă ri improprement adv.m. impunere fiscală.m. -e adj. a obliga imposition s. im pozit impression s. independent index s. m urdar. im posibil(ul) impôt s. de necrezut inculpé. industrie ineffaçable a d i.-e adj. [fig. nelegitim illusion s.f. -ête adj. -elle s. ilustru ilote s.f. -e adj. a im prim a. si adj. leneş inactivité s. inginer 520 . im aginar imagination s. inconştient inconvenance s. in fa ilib il. -e adj. im aculat immédiat.m. nesfîrşit immeuble s. şi adj. permanent (coafură) indépendamment ndv. şi adj. a im ita immaculé.f.f. im perturbabil impétueux.f. şi adj. ne­ ajuns incroyable adj. străvechi immense adj. -e adj. de neşters. m. infirmerie infliger vb.f. murdar inabordable adj. a ignora. m. şi adj.f.f. imagine imaginable adj. im pur. degetul ară­ tător immoral. -e adj. indice. incomplet inconcevable adj. inert inertie s. în m od in ­ dependent indépendance s. im ixtiune .m. im portant importer vb. incidenţă incident s. prost. im inent immixtion s. infrarosu ingénieur s. (tim pul) imperfect impatience s.f.f. indicatif s.f. nepoliticos impolitesse s. in fa ilib il. veşnic imparfait.m. inactivitate inaugurer vb. -e adj. a aplica (o pedeapsă) influence s. ignoranţă ignorer vb.m. inabor­ d abil inactif.f. ticăloşie. id io t ignoble adj.f. im obil imminent. [fig. impers. -e s. a întrupa incidence s.m. -e adj.) dezgus­ tător ne­ m uritor.

invazie inventer vb.m. {fig. -e adj.f. sm in tit. a in v ita iris s.m. to t­ deauna 521 . invenţie inversement adv. cinstit intellectuel. a se in titu la intraveineux. lăuntric International. I I I a interveni intituler (s’J vb. a inunda inquiet.m. insuficient. -e adj. a întreba interrompre vb.m. rezultat italien. italienesc italique s. in tan g ib il. -e adj. jabou jade s. intern.f.) caracter italic. ita lian .ingrat. I I I a interzice intérêt s. à l' ~ im ediat instauration s. -e adj. vreodată. (cu maj. ieşit din issue s./. instrum ent insuccès s.) entuziasm ivrogne s.f. (med.f. nedrept innocent. -ouse adj. integru.m./.f. odinioară jaillir vb. interesant intérieur. -elle s./. invidios jamais adv. de neînchipuit injuste adj. a intercepta interdire vb.m . I I I a introduce inutile adj. a insulta insurger (s’) vb. -trice s. -e adj. I I I a întrerupe interruption s. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. şi adj. invers invitation s.m . -trice s. a se. internare interpeller vb.) in ­ travenos inspection s.f.m. beat ivresse s.f. de neatins intègre adj. ne­ bun insensibiliser vb. insolit. gelos. -e adj.f. beţiv inviter vb. îndrăzneală intrigue s. a interpela interplanétaire adj.f. inteligenţă şi adj. ins/itaţie.m. nelinişte inscrire (s’) vb. m om ent. instalaţie. răscula. beţie. ironie ironiquement adv. -euse adj. instinct instituer vb. şi adj. n e lin iştit.f. întrerupere intervalle s. a se răzv răti intangible adj. instrucţie. interplanetar interroger vb. neîn­ destulător insulter vb.m. iresponsabil irriter vb. -e s. stînjenel ironie s. a instaura instinct s. intens. interval. cursiv ivoire s. inspecţie installations. a irita issu.) J jabot s. -enne s. învăţător instructif. a se îngrijora intense adj. a înfiinţa instituteur. insistenţă insolent. ieşire. -ive adj. a inventa invention s. ne­ u zitat internement s. curaj. provenit. -es. I I I a se înscrie insecte s. răstim p intervenir vb.f.f. învăţăm în t intrépidité s. obraznic insolite adj. a instala instant s. inovator inonder vb. {fig. neobişnuit. jad jadis adv. inte­ lectual intelligence s.f. a in stitu i. nevinovat innovateur. m. iresponsabil irresponsable adj. intrigă introduire vb.m . I I a ţîşn i. a izvorî jalousie s.) ne­ păsător.f. instaurare instaurer vb.m .f.m .f. gelozie jaloux. v iu . (tipogr. instructiv instruction s.m.m. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s. ingrat inimaginable adj. instalare installer vb.m. a se neiinişti. internaţiona­ lism inquiétude s. insectă insensé. -ète adj. şi adj. indiferent insistance s.m. intenţie intercepter vb. insensibil.m.m. m. internaţional internationalisme s.f.m. interes intéressant . activ intention s. -e adj. a insensibiliza insensible adj.f. niciodată.f. clip ă. eşec insuffisant. zadarnic invasion s. fildeş ivre adj.f. in u til inutilement adv.

aruncat. m orm an joues. grai langue s. (fig./.m. justificare our s.f. I I a lîncezi large adj. lumesc lait s.) a poseda z i. nostim jonchée s. şi adj. just. tineret joie s.) a face cu­ noscut.m. I l a se folosi.m. m.m. lăptucă lame s. aruncare lancer vb. justiţie ustifier vb. (fig. gazetar ournée s. l'autre deunăzi. . o. a uni joii. cu dreptate . arătură lac s. kilogram kilomètre s. jo i jeune s. lam pă lan cé. lam ă. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. jucărie K kilo. kilom etru L chambre camera.m. justificativ ustification s. in.m.f. a lăsa să-i scape laid.m .m. dreptate.f.f. laitue s. justeţe.f. a se lu p ta .m.f. a cînta (la un instrument) jouet s. m. kilogramme s.m. vesel. fricos lâcher vb.m. . -e adj.m. voios uge s. a arunca jeu s.m. zeamă uste adj. drăguţ. drept ustement adv. picior jambon s. laminare lampe s.f. care dă lapte la1 1 .f.) lansat lancement s. şuncă janvier s. I I I a îm preuna. urît laine s. jachetă jardin s. lim bă languir vb. suliţă jésuite s. cu veselie oyeux. tocmai ustesse s.m. ziarist. -e adj. m. -euse adj. a se tîng ui laminage s. val lamentable adj. -ère adj. lapte laitier. jouer vb.jambe s. I I a îngălbeni javelot s. iasomie jaune adj. şi adj. a lansa. lînă lainier.f. acolo lab eurs. tîn ăr jeunesse s. grăm adă. grădinar jarret s. galben jaunir vb.m.m. grădină jardinier s. a desface. a jura us s. suc. laic.f. joc jeudi s. zi outer vb.m. a se lam enta.f. a se introduce (în lume) lancette s. har­ nic labour s.f.m. a justifica ustificatif. vrednic de plîns lamenter (se) vb. a se juca .m.-e adj.f. obraz. laş.m. fustă urer vb. laborator laborieux. ianuarie jaquette s. hueurie joindre vb. (fig. m.f.m.m.f. -ive adj.m. ie zu it jeter vb. lim b ă. f. pe ea. iulie uin s. -euse adj. îndoitura genunchiului jasm in s. judecată uillet s.f.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv.m . m uncă (grea) laboratoire s. jug ouïr vb.f.m. art. landou langage s.m. ziar ournaliste s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s. je ~ ~ vois o văd là2 adv. lanţetă landeau s. 2 pron. hol. m uncitor. larg 522 .f. iunie upe s. lac lâche adj. m. (fig. şi adj. a se bucura. exactitate ustice s. referitor la lînă laïque s. -ère adj. judecător ugement s. tinereţe. m.

chiorîş . înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. lesquels.m.f. încet lenteur s.m. încetineală. art.m. departe lointain. uşor. uşuratic libraire s. lin ie . lunetă. crin dès — de atun ci.f. greu louye s.f.f.m. legumă lendemain s. a locui logique adj. rînd . logic logis s. m.la­ tin . -e s.f. loz loterie s.f.) le nunt lentille s.m. parte. şi adj. lecţie lecture s. neînţelegere littérature s. a închiria loup s.-euse adj.m.f.m . legendă léger. lesquel­ les) pron. litig iu . legal légume s. (fig. iepure ligne s. u n d iţă lilas s. prep.f. leghe lieutenant s.f. îndepărtat lo isirs. m u lt tim p .m. iederă lieu s. sprinten lettre s. liceu lynx s. uşu rin ţă. care de de-a lungul longuement adv.m. lungim e.m. lu p tă lutter vb. a liv ra . lege loin adv.f. m.f. a lim ita . de cu ocazia.) greu­ tate (de înţelegere) litige s. liliac limiter vb. liric 523 . (cu maj. ochean. -e s.m. închiriere ./. saşiu. buză levure s.m. pos.f. -e adj.f. -e adj. cînd lot s. ~ s jumeaux pat dub lu .f. leu lionne s. (pl-) ochelari lutte s. livrea livrer vb.m. a străluci luisant. -gue adj. (fig. loţiune louage s. şi pron. a lăuda . pat. lu i. chirie louche adj. (zool. scrisoare. lectură legal. -e adj.m.f.f. lugubru.m. a scula. lasse adj.larme s.f. ziua de m îine lentement adv. lim onada linge s.m.m. {pl-) li­ teratură lettré.) p lic tis it latin. leste adj.) rîs lyrique adj.m. {fig. . — même el însuşi luire vb. locuinţă loi s. (al) lor . îl. litoral livide adj. lot. suspect louer vb. hol. spălare chat pisica. sprinten légèreté s. legătură libération s.f. eliberare libérer vb.f. lichior lire vb. lib ertin .f.m. lenjerie. sumbru lui pron. lacrima las. rufă lion s.f. pl.f. legitim . m. v în ăt livre s.f. literă.f. litan ie . le 1 . loc lieue s. depuis din acel moment lorsque conj. locuinţă loger vb. lună lunette s. lum inos lumière s.f. linte lequel.m. instruit leur adj. uşor. laquelle (pl. strălucitor lumineux. 2. tim p liber long. spălat. lucid. pîrghie lèvre s.f. a preda logem ents.f. a m ărgini limonades. ( căsătorie .f. III a luci. (fig. librar lie s. pron. a lupta lycée s. drojdie lierre s.f. lup lourd. rel.f. leoaică lionceau s. legal légende s. a elibera liberté s. pron . . sprinteneală légitime adj.m. lung . je — vois îl văd leçon s. licărire lugubre adj. loterie lotion s. lum in ă lundi s. lu m in ă slabă. {fig. literatură littoral s. lu n i lune s. răsărit levier s.) şi adj. el.m.f. drojdie de bere liaison s.m.m . latitudine lavage s. ) albia u n u i rîu litanies s. a lb itu ră .m. obosit. -e adj . răgaz. locotenent lièvre s. latinesc lit s. libertate libertins.-ère adj. lys s. a rid ica.m. pe el.m. şi adj.f. I I I a citi lis. pers. p u i de leu liqueur s.) echi­ voc. m.f.m. cu m intea limpede lueur s. în am ă­ longueur s. carte livrée s. lupoaică louveteau s. (loc. m.m. liv id . atu n ci. le lever1 vb. pui de lup lucide adj. durată lors adv. a răscula lever2 s.

m . -e adj. căsătorie marsn s. f.m. m anevră. m. şi adj.) in ­ trigă manoeuvrer vb. şi adj.. m arinar m arine s.m. durere m alad e s.f.f.f. intriga m annequin s. -euse s. şi adj. scară d u b lă. tîrg marchepied s. a merge m ardi s. chip.m. dascăl maîtresse s. m înà main-d’œuvre s. nenorocire.m. m arcant. a nu iz b u ti. mod. soţ./. şi adj.m.m.f. cu măreţie m ahom étan.m.m.. bărbat m arié. -e adj. a manevra . luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. martie 524 . [impers. stăpînă . m anual m aquis s. bolnav m aladroit. maro mars s. a nu n i­ meri mansarde s. negustor marchandise s. magnetic m agnifique adj. a fi cît pe aci să . a nu avea. maşină mâchoire s.f. -ère adj. m aho­ medan m a is .m. vicleşug. { fig. m arină m arquant.m. a arăta. falcă madame s. marcă. margine marguerite s. m. s.f. (vt. m anifest. mansardă manteau s. m. marfă marche s. scara (unui vehicul) marcher vb.m.m.m. dar. invar. neîndemânatic m alaisément adv.f.f. din nefericire malheureux. însemnat marque s. marş.-e s. mînecă m andat s. alee m ain s.f.m.f. locuinţă feudală manquer vb.f.m.f. căsătorit ntariage s.M macaroni s. stăţiîn.m. domnişoară magasin s. a marca marron adj. par nenorocire malheureusement adv.m . m am ă manager s. palton m anuel s. castel. (lunaj mai maigre adj.m. m antou. de zarzavaturi m arais s.) a scăpa. în ciuda din m alh e u rs.f. treaptă marché s. doamnă mademoiselle s. m ajorat m al s. m ai m u lţi m aintenant adv. maraton marbre s. m. necinstit m alhonnêtement adv. fel manifeste adj. a m în u i m anières. bărbătesc malgré prep.. pl.f. ne­ norocit malhonnête s. -e s. -e s. mers. m arţi marge s. ~ si ba da maïs s. -e s.f. maestru. m./.m . a cîrm ui m anoir s.f. indiciu marquer vb.f.m. inanajer manche s. porumb m aison s. necinste malicieusement adv.m . a m altrata m a lv e illa n t. şi adj. casă. mascul. magistrat m agnétique adj. acum.m . macaroană machine s. anevoie m âle s. -e adj.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. prim ar mais conj. m in ă de lucru m a in t.m .f.f. în prezent m aintenir vb. adj. ant. -e adj.f.m .f. magazin magistrat s. m andat m andataire s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f. .) m an i. ca importanţă) m a jo rités. a rnînca m anier vb.m. m armură marchand.f. (fig. pia ţă. răutăcios m alle s.f. am antă m ajeur. a pierde. slab m a il s. caTeniu. [ist.) a lip si.». şi adj.f.m. m ajor (ca vîrstă.m. răuvoitor m am an s. m ai mare. margaretă m ari s. m ajoritate. cu greu. m. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene).f.m. rău .m. -e s. semn.f. m andatar mânes s. desiş. m la ştin ă m arathon s. a u ita . a fi pe punctul de a.f. manifest m anigance s. a însemna.m.m. fam ilie maître s. însă . m inunat m agnifiquem ent adv. I I I a menţine m aire s. evident. a greşi. cufăr m altraiter vb.. umbrele morţilor manger vb. manechin manoeuvre s. • —de a duce lipsă de.

>• d'eau pepene verde membre s. activist millénaire adj. adv. -e adj.f. profesie mètre s. a subestima message s.f. şi s. războinic. adv chiar. am eninţător menacé s.marseillais. si adj.f. a îm ­ brăca .m. m ilităreşte militant. lu ptător. -ive adj.f. tor­ tura masse s.f.f. sud miel s. medic médecine s. neîncredere meilleur -e adj.m.m.m. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru . meserie.f. a menţiona 525 . metropolă. metalurgie métallurgique adj. m asiv match s.m.m. -e s. capitală mets s. însuşi.f. e adj.m.m. bncate mettre vb. m obilă. m axim mayonnaise s. rău. m ediu militaire adj ./.f. ameninţare menacer vb. medicament médiocrité s.m. miercuri mère s.m. răutăcios mecontmt. acelaşi.f.m. III a vorbi de rău. m a rţia l.m. degetul m ijlociu méfiance s. 3 bîrfi médius s.m. mediocritate médire vb. m . m.m. metru métro s. maioneză mécanique adj. am iază. . a duce mensonge s. iertare merci2 s. şi adj.m. jum ătate miauler vb. membru même adj. cour ^ e curte m arţiala martyr s.f.f. s. -e adj. miere mieux adv. de * • ia fel.f. a am eninţa ménage s.m.f. excelent merveilleux. sc — bien a se îmbrăca b ine .) şi adj. materie. m. m ulţim e massif. chinuire. m enaj. n em ulţum it mécontentement s. (locuitor) din Marsilia marteau s. m ijlo c . m ilă . protector ai artelor méchanceté s. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. (în mod) meca­ nic mentir vb. metro métropole s. m u lţum ire. rău maximum s.m.-e adj.f. [loc. -e adj. -e s. II a face v în ă lă i. comunicare messe s. mama meringue s.f. meci matière s. si adj. en joue a ochi meuble s.m.m. m inune. slujbă mesure s. adv. a dîspreţui mer s. m ilita n t. {fig-} a răni mi adj. j à m in u n a t. m obilier meurtrir vh. m iezul zilei. mesaj. dispreţ mépriser vb. medalie médecin s. III a m in ţi mépris s. m in u nat mésestimer vb. a u n i m elons.m. pepene (galben). grăm adă. a amesteca. m ai bine miUeu s.m. m ăsură. -puse adj.m. m artiriu.f. a mieuna midi s. m ai bun mêler vb. gospodină mener a conduce. m in u năţie.f. m artir martyre s. mecena. metal métallique adj. încetul cu încetul métal s. mecanic mécaniquement adv.m. ciocan martial. meta ’urgic météorite s.m. meteorit métier s. m ax im um . prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb. a aşeza. căsnicie ménagère s.f. mecanism mécèpe s. m ilita r militairement adv.-euse s. marsiiiez.m. (cu maj.m. lui — el însuşi. m inci­ nos mentionner vb.m. m i­ leniu mécanisme s. III a pune. medicină médicament s.m. metalic métallurgie s. substanţă mauvais. a m érita merveille s. răutate méchant.) au fur el à pe măsură ce. [loc. tout de ^ totuşi menaçant. oraş mare. mare. nu e nici o scofală merci1 s. m inciună menteur.f. fel de ixiincace.m.m. nem ulţum ire médaille s. milenar .f.j.

batistă moue s. — cher m ai pu ţin . -e adj.m . m ortal. a-şi bate joc moralement adv.m .m. muşama.m. lume mondial. scump. monstruos. -e adj.f.m. -e s.m. messieurs) s. şi adj. berbec moutonner vb. m ai pu ţin . m inistru minute s. mineral mineur s. m ai mic moine s. munte montée s. şi s. /. a muia moulé. m istral (vînt) mitrailler vb. rezervă moeurs s. m iliardar m illiers. şi adj. tip ărit mouler vb.f. de moarte mosaïque s.f. au barem.m. turnat. modestie.f. vorbă. m. nrtuşchi mousseline s.m. mişcare ministère s.f. m aldăr monde s./. prep. m izantrop misère s. prendre la ~ ~ a se înfuria. -e adj. mortel.m. m. mişcător mouvement s.) p lăp în d mine s.mille adj. adj.f.m. ceas montrer vb. du ~ cel pu ţin.m. subţire. din punct de vedere moral morbleu interj. m uritor. spum ă. m uştarul m ouchoirs. şi adj. m oravuri. a arăta. d ’ordre lozincă.m.f.m.m.f. m utră. m.m. ab ătut. /. jum ătate m o le s k in e s .m. m iner. (loc.f. conj. o m ie. a m um ifica monceau s.f. ă '~ pe m ai p u ţin . groaznic mont s. moară mourir vb. minister ministre s. mort.f. (fig.f. f. clipă./. m inune misanthrope s. parte morne adj. m in ut miracle s. lună moisir vb. modă modéré.) num ăr.-euse s.m. munte montagnard. a spumega mouvant.m. modest modestie s.f. m in ă. obiceiuri moindre adj. moraliceşte.f. m iracol. mozaic mot s. mizerie mission s. morman.) slă­ biciune moment s. -elle adj. domn monstrueux. a culege recolta moitié s. cuvînt.m. moarte mort*. monolog monopole s. fără.m. a-i sări ţandăra. m oliciune. monoclu 526 . m un­ tean. m uselină moustache s. a m itralia mode s. -e adj.f. molie adj. -euse adj. I I I a m uri mousquetaire s. monopol monopoleur s.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. mustaţă mouton s.m. m in im titate mare monologue s.m. m.m. a turna moulin s. motor mou. — bon m ai p u ţin bun . cum pătat modeste adj. m in iatură minimum s. de la munte montagne s. (p l . muşchetar mousse s. -e adj. o mie mille-patteş s. înfăţişare minerai s. călugăr moins adv. m onum ent moquer (se) vb. m.m. moment momifier vb. monsenior monsieur (pl. pluş m oarat. întunecat mort1 s. im ita ţie de piele mollesse s. a urca.f.m. bucată. figură mouiller vb. a m ula. m. a dovedi monument s. can­ minaret s. I I a mucegai moissonner vb.m. m ondial monocle s. a secera. m inaret mince adj. oaie. pl. m. (fig. moale mouches. moderat. m onopolist monseigneur s. a sui monteur. m. misiune mistral s. urcuş monter vb. muscă.m . montor montre s.f. m inor miniature s. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. mol. m iriapod milliardaire s.f.f. la dracu ! la naiba ! morceau s.m. m in im u m .

m. m.m. neant nécessaire adj.f.m. cuib nièce s. (fig») îngrozitor noirceurs. muzeu musique s. faţă de m asă. -euse adj.f. negativ négligence s. navă nazi. pol.m.f. naos. nichel nid s. nette adj. nazist nazisme s. négresse s. naval navet s. a înota nageur. natural. -e s. povestire natation s. a curăţa neuf.m. înotător n aif. zid m uraille s. pitic naissance s. înm ulţire m u ltitud e s. alun noisette s.f. adj. naivitate nank in s./. naştere. nerv nerveux.-euse adj. a ninge neigeux. muzică m utuel. acoperit cu zăpa­ d ă . nucă 527 .m. I I I a înnegri noisetier s./. nataţie nation s. nivel noble adj. — d'eau pînză de apă narcisse s.f. curat.f. -e adj.m. I I a coace.f. cuşcă (pentru cîini) nickel s. de culoarea alunei noix s.f. I I a înzestra cu cele nece­ sare .m. neglijenţă négligent. tinda bisericii négatif. medieval. a m aturiza murmure s.m . nobilim e. nou. -e adj. -e (pl. muşchi musée s. -ive adj.f. a nega niveau s. m ulţim e. -elle adj. perete. a naufragia naval.f. sumedenie m unicip al. origine naître vb.m. (fig. -e s. zăpadă neiger vb. -elle adj. nins n erfs.moyen s.f. (în mod) necesar nefs. nas n i conj. -e adj.f.m. natură. a murm ura muscle s. lăcrim ioară m uie s.m.f. şi adj./.m. clar nettoyage s. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. zid gros m ûrir vb. m ijloc moyenâgeux.m. nici niche s. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. soi naturel. întunecos.m. negreală. negru neige s. a lu n ă. a prevedea m uphti s. m u ftiu .) răutate noircir vb. natural naufragé s. neuve adj.f. naturalist natu res. naţiune naturaliste s.m. navals) adj. negru. narcisă narration s. nobleţe. -euse s. şoaptă murmurer vb.) înălţim e m orală noir. şi adj./. medie m ugir vb. vas.m. nobil noblesses. înot nager vb. m.f. din evul mediu moyenne s. nap navire s. reciproc. teolog mahome­ dan m ur s. nervos net.m.m. m u nicip al m unir vb. -e adj.f. născut néanmoins adv. in ed it. m.m. naufragiat naufrager vb. neglijent nègre. a vui muguet s.f. necesar nécessairement adv. fel. a începe naiveté s.f . taină N nage s. (fig. totuşi néant s. nu né.m . curăţenie nettoyer vb.-euse adj. I I a m ugi. piesă de 20 franci aur nappe s. impers. firesc naturellement adv.m. I I I a se naşte. naiv n ain . m urm ur. nepot nez s. nepoată nier vb. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s. papuc.f.m.f.f. m u tu ­ al mystères.f.m.m . nazism ne adv. mister.m./. şi adj. -'ive adj.

yeu x) s. m ăslină o ly m p iq u e adj.m./. om oplat o n pron. a merge oblic o b lo n g .m . a îneca n u a g e s . ondulare o p é ra te u r. nou- născut n o u v e lle s. occiden­ tal o c c u p e r vb. neintervenţie.m. -e s. ochi. oficial o ffic ie lle m e n t adj. în d ărătn ic.f. a ocupa o c é a n s. obscuritate. a se încăpăţîna o b te n ir vb.f. ondulaţie. nuvelă n o u v e llis te s. ocean o c to b re -s.f. nu n o n -in te rv e n tio n s.m. val o n d u la tio n s.f. ştire.m.m.f. I I a asculta. m. cine­ va . -e adj. a produce o e u v r e s.m.m.f. obţinere o c c a s io n s. lunguieţ o b sc u r. nuvelist n o v e m b re s. a observa.? . mîncare n u l. n ici u n u l.f.f. a înnoda. grumaz 0 o b é ir vb. sugar n o u rritu r e s. I I I a omite o m o p la te s.iv e adj. miros o d o ra t s. supunere o b je c tif.m. pasăre o is if . im parţial o b je t s.m. îndatorire. desculţ n u q u e s.n o m s .tr ic e s. cu am ab ilita te. .f. gol. a strica n u is ib le adj . întuneric o b s e rv a tio n s. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb. a respecta o b sta c le s. a ob liga1 o b liq u e r vb. şi adj. şi adj. I I I a oferi o h é ! interj.m.f. u n ii.f. blanc d ’ — albuş operă. lipsit de valoare n u -p ied s adv. lumea. piedică o b stin é . a (se) n u m i n o n adv . întunecat o b sc u ra n tis m e s. ocazie o c c id e n ta l.f. nehot. I I I a v ătăm a.m . miros (simţul) o e il (pi. unchi o n d e s . hrană. ascultare. olim pic o m b re s. neamestec ditate n o n -v a le u r s. I I I a obţineo b te n tio n s. neclar o b sc u rité s. invar. nord n o ta b le m e n t adv. lipsă de valoare nord s. m. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s. umbră o m b r e lle s. (fig. apusean. a lega n o u rric e s. nud n u ir e vb. leneş o is iv e té s. munca.f. ceafă. nonsens. ou.m . (gram. n o u v e l. -e s.m. -e adj. ofiţer o ffr ir vb. -le adj. a n utri n o u rris so n s. obscurantism o b sc u r c ir vb. noutate. . -eu se adj.f.f.f.f.f. . numeros n o m m er (se) vb.ru o b lig a tio n s.f. se. garoafă o e u f s. obscur. notar n o te . încăpăţînat.m. însemnare n o u er vb. -e lle adj. nou n o u v e a u -n é . ceapă o is e a u s..m.) substantiv n o m b re u x .iv e adj. privire o e ille t s. num e. lucrare. m.m. a opera. absur­ n o u v e a u . -o n g u e adj./ ./ . — dit se spune o n c le s. um breluţă de soare o m e ttre vb. obiect. nuclear n u . m u lt n o ta ire s. obiectiv. nor n u c lé a ir e adj. m. od eu r s. hei ! o ie s.m. operator o p é ra tio n s.) de neînvins o b stin é m e n t adv. -e adj. lur. vătăm ător n u l. u ndă.f. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. a se supune o b é is s a n c e s . n u lle pron. doică n o u rrir vb.m. şi adj. (în mod) obscur.m. observaţie o b se rv e r vb. lenevie o liv e s. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. n o tă. în mod oficial o ffic ie r s. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. octombrie cu 528 . jaune d ’ — gălbenuş. noiembrie n o y e r vb. gîseă o ig n o n s. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l. operaţie op érer vb.f.f. n o n sen s s.f.f.f. I I a hrăn i.

p a lid . a îm p ila o r s. instrument o u tilla g e s. măcriş oser vb.m. -e adj.f. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. os s. ordine.m. ordm .m. la care o u b li s. da o u ïe s. a cuteza o sie r s. (bot. îm pilare a ezita o p p rim é . şi adj.f.m. u tilaj o u t illé . unde. asuprit.m. ~ bis pîine neagră p a ire s.m. I I I a deschide o x y g è n e s. pa­ cificator p a c ific a tio n s. pîine .f. -e adj. ~ d ’épice turtă p a la is s.m. a lua înapoi o u conj. a ordona ord re s. u tila t.m. a îm podobi.m. ori o ù 1 . (fig.f. izvor orm e s.f. paie p a in s. ramură de palm ier p a lp ita n t. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. portocală o ra n g e a d e s.) en ~ peste. paşnic. palton p â lir vb. oprimare. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. palat. -e adj.m. producţie lite­ rară o u v r ie r . pagină p a ille s. -e adj. oxigen P p a c ific a te u r . pereche p a is ib le adj. m. urs o u til s. -tric e s. oscilaţie o s c ille r vb.f .m. pacifism p a c ifis te s. pantalon p a n th è re s. (loc. -e adj.m .m. vest. care p alp ită p a n ! interj.f. a înzestra o u tre prep. panteră p a n to u fle s.m. I I a p ăli. panoram ă.m. a auzi o u r a g a n s . m. uf ! o u i adv.m. -o n n e s. auz o r e ille r s. părere opposer (s’ ) vb.f. a u tila .) portocal o rb ite s. adv. orgoliu.f. oriental o rie n ta tio n s. adv. obişnuit o rd o n n er vb. pacificare p a c ifie r vb. îm p ila t o p p rim e r vb. 2. furtună o ra n g e s. lin iş tit p a ix s.m. a îngălbeni p a lm e s. în plus o u v e rtu re s.f. a se opune o p p ressio n vb. a rîn d u i. auz o u ïr vb.f. orchestră.o p in iâ tre m e n t adv. -ère s. papuc p a o n . chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. organ o r g a n is e r vb. a oscila. a decora o r te il s. m.m. apus o u f ! interj. orientare (în spaţiu) o r ig in a l.m. răchită ô ter vb. deschidere.f. unealtă. ureche.f.f. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. opresiune. uragan o u rs s. original o r ig in e s. ordinar. a u ita ou e st s. a organiza o rge s. a asupri. adv. p ai.m. m. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv. ortografie în care.m.m. m uncitor.f. m. şters p a le to t s. păstîrnac p a n ie r s. păun p ap a s.f. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . uitare o u b lie r vb. pacifist p a g e s. a îndrăzni.m.f. opinie.) uvertură o u v ra g e s. oranjadă o r a n g e r s. sau. (muz.f. coş p a n o ra m a s. înzestrat o u tille r vb.m.f. peste. a scoate.f. /. tată dulce . pron. priv e li­ şte p a n ta lo n s. aur o ra g e s. orbită o rch e stre s. origine. cerul gurii p â le adj. orz o r g u e il s.f.m. a pacifica p a c ifiq u e adj.m . o s e ille s.f. dincolo. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. os o s c illa tio n s.f. m îndrie o r ie n ta l. poc ! p a n a is s.m. cu încăpăţînare o p in io n s. lucru. pace. şi adj. ulm orn er vb. paşnic . şi adj.m.) a şovăi. pernă o rg a n e s.f.

m. de. a îm părţi parterre s. m. a îm podobi. -e s. partid participe s. (p l . um brelă (de ploaie) parasol s. din . pari­ zian parlant.-enne s.m. a patina pâtisserie s.m.f. fiindcă pardessus s. à ~ aparte. labă pâturage s. emfază patience s. -le adj.f. piersică pêche 2 s. I I I a pleca. -e adj. păcătos pêcheur. partizan. de către. {pl-) documente.m . trecere .f. la dracu ! pardonner vb'. I I I a părea.-ne s. ru dă. prendre la a lua c u v în tu l. caldarîm . traversare . -es.m. a apărea parallèlement adv. m. -eresse s. şi adj.p a p ie rs . patinaj patiner vb. à mauvais încurcătură pas2 adv. piersic pêcher 2 vb. m.f.f. paşaport. şi adj. hirtie. distracţie passif.m. perfect parfaitement adv. ţăran paysannerie s. piele pêche 1 s. a pescui pécheur.m.m. fără. în parte partir vb. a para paresseux. -e adj. ■ — bonheur din fericire . -e s.f. şi adj. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. parc. um brelă (de soare) parbleu ! interj.f. I I I a parveni.m .m. fluture p aq u e ts. prin. pnur quoi ~ de ce n u?. adept partout adv. şi adj. a vorbi parm i prep. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s.m . f. cu răbdare patient. a participa particulièrement adv. părintesc paternellement adv. n u . peisaj. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. pavilion payer vb. grădină parce que loc.m. pescar 530 . so­ nor parler vb.m. buf ! pâte s.m.m . ţară./. şi adj. şi adj.m . rămăşag parier vb. a parodia parole s./. -elle adj. pas1 s. perfect parfois adv. a petrece passe-temps s.rft. patiserie patron s.f. parter. parapet parapluie s. patron. ~ buvard sugativă papillon s. parvenit parvis s. pasiune patatras ! interj. şi adj. conj. paraşută paraître vb. în special. pentru că. cu excepţia partager vb. pe. a păcătui pêcher1 s.m. stăpîn patte s.m. ţărănim e peau s. parte (dintr-un întreg). vorbire. cu v înt. -euse s. parfum .m . patos. uneori parfum s. şi adj.. pas. trecător passé. fragment passant. în parte partisan. -euse s. leneş parfait. parte. -e adj. deopotrivă. pasiv passion s. răbdător patinage s. pariu.f. pată de cerneală paternei. a trece . trecut passe-montagne s.f. -e s.m.f. la fel parent s.f. sărac pauvreté s.m.m. privelişte paysan .m. regiune paysages. aluat pâté s. grăitor. a face prinsoare p a ris ie n .m .f.f.m .f. pat'achimic parachute s. zău ! parc s. m. pachet par prep.m. pavaj pavilion s. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. pescuit pécher vb.f.f. partidă partiellement adv. paralel parapet s. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. f. sărăcie pavé s. a ierta pareil. palm ă (a m îin ii) paupérisation s. vorbitor. fabri­ cant de parîum uri pari s. a p lă ti. ha­ sard d in întîm plare .m. a ajunge parvenu.f. răbdare patiemment adv. participiu participer vb.f. p artie s. a paria. a răsplăti pays s.m. e g a l .m. m. a porni partiellement adv. m ai ales.f. pretutindeni parvenir vb. pateu. m.-euse s. m. păşune paume s. printre parodier vb. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb. strat de flori parti s.m.f.m. -ive adj.) părin ţi parer vb. pastă. îndeosebi. pauperizare pauvre s.m . părinteşte pathos s. mireasmă parfumeur.m.

m. a se înclina. trib peuple s. m.m.-e s. m icul dejun petite-fille s.f. m ic./. pătruns pénétrer vb.m. stăruinţă persévérant. stă­ ruitor persil s. (fig. sans ~ uşor. perfid performance s. bătrîn (relig. judecată penser vb. I I I a pierde père s. seminţie. personaj. farmaceutic pharmacie s.m.f.f. -e adj.m. pedant peigner (se) vb. persoană im portantă personnalité s. perpetuu.a se speria.f. şi /. nepoată petit-fils s.f. m. fără greutate p e in tre s. s. cam . a se căţăra perchoir s. zugrăvire pelouse s. (loc. fără graţie pesant. conj. peluză.m. I I a pieri permettre vb. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. m. I I I a permite permission s. sclipitor petit.f. periodic périodiquement adv. ) ascuţit perce-neige s. pictură. pătrunjel persister vb.f. -e adj. m. a-şi închipui perte s. nim eni personnel.f. greu pesée s. a zugrăvi peine s. penibil péniblement adv. performanţă péril s. a-i fi frică pharaon s. pătrundere pénétré.pédale s.m.) à de-abia.m. perseverent. gîndire. pedală pédant.m. populare peupler vb.) descriere.f. a se convinge .f. -e adj. -e adj. pl. (în mod) perio­ dic périphérie s. pierdere pesamment adv. uşor de pătruns pénétrant.f. far pharmaceutique adj.f. frică.f.f. faraon phare s. halat de baie.f.m . stinghie pe care se urcă găinile perdre vb.) a Juma peu adv. călugăr perfide s. m.f. pron. a persecuta persécution s. nekot.f. pătrunzător pénétration s. în tim p u l. străpungător.) que în tim p u l pendre (se) vb. farmacie phénix s. greutate .m.-le s. primejdie périodique adj. avoir — . perucă persan. popor peuplement s. persoană. a pătrunde pénible adj. m iti­ tel . ta tă . pericol. nepot petits-enfants s.f. pă­ trunzător .m .) părinte. a (se) gîndi. cîntărire.f. nepoţi (de fiu . mon dragul meu . povîrniş perçant. adv. a găuri perche s. cantitate cîntărită peser vb.f. ghiocel percepteur s. a se pieptăna peignoir s. a reflecta pensionnaire s.f. perspicace persuader (se) vb. -e adj. a cîntări peste s. -e adj. şir de detunături pétillant. capot (de casă) peindre vb. pensionar pente s. şi adj. -e adj. I I I a picta. f.m. pasărea fenix 531 . -e s.m. chiriaş (într-o pensiune) . pajişte pencher (se) vb. perspectivă perspicace adj. şi 2. a persista personnage s. persan persécuter vb. (fig. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s.m.f.f. (în mod) p e n ib il. (loc. papagal perruque s.f.f. de fiică) pétuner vb. pedeapsă . /. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . ciumă pétarade s. şi adj.m. periferie périr vb. se don­ ner de la a se strădui. cu greutate pensée s. persecuţie persévérance s. m. perplex perroquet s. m icuţ. (înv. a popula peur s. p u ţin . a se spînzura pénétrable adj. personal perspective s. greoi.m. prăj ină percher vb. à ~ près aproape. -elle adj.f. s. a străpunge. şi adj. personalitate personne 1.pictor peintures. moş. pantă.) şi adj. strălucitor. perceptor percer vb. veşnic perplexe adj. (cu maj. permisie perpétuel. a se apleca pendant prep.f.

m ai rău . tavan plaindre vb.m.m. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s. a jefui. a călca în picioare piéton s.f.f. plonjon. a plonja (în apă) plonger (se) vb. adv. a pune placeur. greutate poignard s. sobă poésie s. a prăda pilote s. p l. a se Încovoia pluie s. picior. ploaie plumage s. avoir sur rue a avea casă proprie pile s. pinguin pioche s.m. peniţă plupart s. din punct de ve­ dere fizic piano s. p lic . platform ă plateau s. a ploua p li s. m ai m u lt. buzunar poché.m . frază physiologique adj. a fi agreabil plaisant.f. a îndoi. penaj plum e s. a plasa. ~ ~ de vue punct de vedere.f. de loc pointe s.f. pieton pieusement adv. p lin . planşeu. f. penele unei păsări.f. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. m.f. loc. a înjunghia poignées. învineţit .m . a se cufunda ployer vb. zbîrcitură . p iaţă .f.f. à ~ pe jos piétiner vb. rid . pour la ~ în mare parte plus adv. încheietura m îin ii poing s. plafon. p ilă . podea planète s. pu m n.f. -euse s. fosfor photo s. le ~ cel m ai rău pis adv. prendre ~ a lua loc. lacrim i pleuvoir vb.m. filozofie phoque s. pisc. filatelie philosophe s. cameră pied s. fotoelectric photographe s. săritură plonger vb. lulea piqûre s.f. fotograf photographier vb.m. poale.m. nu. m ai rău .f.philatélie s. proiect plancher s.m. injecţie. cea m ai mare parte . fel de mîneare plate-bande s. -e adj. cu pietate p ig n o n s .m. hrana ziln ic ă.m./. focă phosphore s. Înţepătură pire adj. m ai degrabă pneum atique adj.m. plusvaloare plutôt adv. cîmpie plainte s.f. hîrleţ piolet s.m. a compă­ tim i plaine s. pip ă. tîrnăcop. ) à ~ perpendicular . a înd oi. f.f. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. pistol pitance s. placă. serviciu placer vb. -e adj. pian pic s. plato u. pionier pipe s. ondulatul păru lu i plier vb. m.m.m. a plisa plongeon s. fizionom ie. pneum atic poche s./.m. pltngere plaire vb. tain pivoine s.m. distracţie plan s. fizică physique2 adj. fizic physiquement adv. plastic plat s. m ai. piolet pionnier s. f. ~ atomique p ilă atom ică pillard. vîrf . poetic poids s. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. I I I a plăcea. fotografie photo-électrique adj.m. culm e. m. încărcat pleurs s. la^-du jour zorii zilei 532 . plăcere. m ajoritate.m. pană. I I I a plînge. planetă plaque s. grăm adă. a strînge plisser vb. ~ de départ punct de plecare point2 adv.f. m. la mise en s m iza n p li. filozof philosophie s.f. rocher . pum nal po ign ard » vb.m. -e adj.f.f. hazliu plaisanterie s.f. a fotografia photographique adj.m. pum n point1 s. plăcut. bujor places.m . pilot pinceau s. plus plusieurs adj. m./. tă b liţă plastique adj. m ai curînd. plasator plafond s.m .m.f. în făţi­ şare physique1 s. podiş plein.f.f. glum ă plaisir s. f. impers. punct.m.m .f. pensulă pingouin s. piesă. plan . Jloc. m înèr. farfurie . -e s. m ai m u lţi plus-Value s. cazma. jefuitor piller vb. şi adj. m.f. poezie poétique adj.m. şi adj. coama un ui zid . strat de flori plate-forme s. cută. bucată. fiziologic physionomie s. fotografic phrase s.

praf poussiéreux. a se Inulţa poireau s.m. poliţie poliment adv. adu­ cător portière s. foarte populat porcelaine s. politeţe politique s. politicos police s. (în mod) popu­ lar populariser vb.-e adj. -e adj.m. pentru ce pourri. nt.f.m. portieră portier. praf./. . poziţie posséder vb.f. ~ de terre cartof pommette s. pralină praticable adj.f./. (poetic) roşu. purtător.m.f. de ce.-euse adj. potasiu poteau s.m. portai portes. urmărire poursuivre vb. mazăre poisson s. porţelan po rches. I I I a putea praline s. I I I a prevedea.f. posesiv possible adj. conj. I I a putrezi (şi fig. a practica. m.m. creion autom at porter vb. politică politiquement adv. pulbere. cu condiţia ca. praz poirier s.m . precauţie précédent. a populariza population s. pour tout — eu totul. vas. scump précipice s.f.f. portic. post. şi adj. m. stîlp pouah ! interj.-euse adj.m. m ăr.m.m.f. a dom ina possesseur s. policlinică polygraphique adj.m . p u i (de găină) poumon s. ciorbă.f. preţios.f.m.m . degetul gros de la m îuâ poudres. poştă poste2 s. porţie portrait s. 9. punte populaire adj./. portofoliu portemanteau s.f. la. portar portion s.m. pod. puseu pousser vb.f.f. a îm brînci poussière s.m. -onne s. pudră poudré.f.m-.f./. cu exactitate pont.f. sînge pourquoi conj. populaţie populeux.. punctualitate ponctuel. portret poser vb.) m ăr pompe s. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres.m. pol poli.m.) pompeusement adv. a purta. şi adj. a aşeza position s. a însemna. piept. cu toate acestea pourvoir vb. -euse s. hamal portefeuille s. pompă (şi fig. -elle adj. si­ gur . prăpastie précipiter (se) vb. -e adj.f. lustruit. port portail s.f. exact ponctuellement ndv. cuier porte-mines. plăm în poupée s.f. m. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. p lăm în i poivre s. acces.) pourrir vb. uşă portefaix s. a se repezi. putred (şi fig.m. practicabil. cu fast ponctualité s.m. poartă. a împinge . potasă potassium s. (bot. ştrengar politesse s.f. a poseda . serviciu pot s. -euse adj.m ăru n t ca p rafu l. a o duce porteur. m. exact précisément adv.-portofel . spre. găină poulet s. a se năpusti précis.) poursuite s. a duce se ' a se sim ţi. invar. posibil. fin . ptiu ! pouce s. -ère s. pentru. a profesa précaution s. posesor possessif s.f.m. în mod precis.f.f. m .f. a preceda précieux.pointer vb. cu p u tin ţă poste1 s. oală potage s. [bot.f. precis. în mod pompos. pe care se poate um bla pratiquer vb. -e adj.f. tin dă port s.».m. a pune. în total potasse s.) par poire s.m. punctual. păpuşă pour prep. în mod politicos polisson. prăfuit. peşte poitrines. totuşi. pudrat poule s. piper pôle s. pară pois s. punctual. popuiar populairement adv. purpură. um ărul obrazului pommier s. a fur­ niza pourvu que loc. p lin de praf pouvoir vb. I I I a urm ări pourtant adv. precedent précéder vb. tocmai 533 . -e adj. poligrafic pomme s. a puncta. num ai să poussée s.

deţi­ n ut. primăvară prison s. în mod profund. ziarele pressé. -ière s. proces prochain. preşedinţie président. apăsare prêt. preţ. pradă projet s. si adj. profund. -e adj. director de liceu prudemment adv.f. pretins prétentieux. proletar promenade s. probă. presiune.-e s. I I I a presimţi presser vb. progres proie s. prinţ principal. -e adj. m . a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. a da cu îm p ru m ut. cu prudenţă prudent. şi adj.m. a proceda procès s./. peninsulă presses. proiect projeter vb.m. prevenitor. prematur (şi fig. închisoare. uim ito r producteur. premiu. productiv production s. îndată prononcer vb. preventiv prévoir vb. dovadă.f. pretoriu preuve s.m. principal printemps s. şi adj. răsplată probablement adv. de împăcare cu divinitatea proportionnel. curat proprement adv. I I I a pretinde prétendu. prezent présent s. -ive adj. vorbă. a îm prum uta. apropiat. cadou. a proporţiona propos s. proverb providence s. premieră prendre vb.f. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant. -e adj. m. belşug progrès s. privilegiu prix s.. a pronunţa propitiatoire adj. adînc profusion s.m. -euse s. f. -le adj. profesor profession s.f.m . -e adj.f. I I I a lua .f. proporţional proportionner vb. -euse adj.m. tip a r. -e adj. a apăsa . prim itiv . a aver­ tiza préventif. prună 534 . de aproape prodige s./».m . promotor. a propune propre adj.f. -e adj.f. -trice s. -e adj.f. m. -ive adj. prizonier privation s.f. m. prim ordial prince s.f. produs professeur s. plim bare promesse s. profit profond.f. a prepara près adv. cam. a strînge .m. -e adj. probabil problèm es.m. a prevesti préférer vb.m. pretenţios prétention s. eiuboţica-cucului prim itif. comment s'y ~ cum să (sc) facă . a ruga primevère s.f.m. la presa. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. provincie proviseur s. I I I a prevedea prier vb. aproxim ativ prescrire vb.f. ~ l ’oreille a asculta.m. a pregăti.m. a trage cu urechea prétoir s.préconiser vb.f. lipsă priver vb. I I I a prezice. se * ■ a se grăbi prepsion s. I I I a făgăd ui. promisiune promettre vb. privaţiune.f.f. şi adj. înda­ toritor prévenir vb. gata prétendre vb. teasc.f. a priva (de ceva).f. I I I a produce. aproape. prudent prune s. -e adj. a preconiza prédire vb. pretenţie prêter vb. -ière adj.a apăra présidence s. problemă procéder vb. I I I a prescrie présent. corect. grăbit pressentir vb. a prezerva. a proiecta prolétaire s. pro­ ducător p ro d u c tif.m. m. m inune prodigieux.m . productivitate produire vb. -e adj.f.m. curat protester vb. vecin proche adj. I I I a înştiin ţa. adînc profondément adv. gherlă prisonnier.m. apropiat . a pro­ mite promoteur s. aproape presqu’île s. providenţă province s. profesie profit s. prenume préparer vb. prim ul première s. cu caracter îm p ă­ ciuitor. preşedinte presque adv.-ive adj. in iţiato r promptement adv. a protesta prouver vb.f. a dovedi proverbe s. a crea produit s.m. a prefera prématuré.m. m aşină de presat.f. dar préserver vb. -e adj. s.) premier. producţie productivité s. cuvînt proposer vb.

a raţiona. puţ pull-over s. s. adj. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj. a întreba queue s. -ique adj. rigiditate. -ne adj. pijam a Q quai s. rel. raţiune. -e pron. chestiune questionner vb.m./. pedeapsă pupitre s. forţă. curat pyjama s. oarecare quelque 1. glum ă proastă quotidien. publicitate. radio . a zeflemisi. a scădea raccourcir vb.) a şterpeli. a răspîndi puce s. ce?. a publica. nehot.m. după aceea puisque conj. cu toate că quolibet s. a reduce.m.f./. uneori. ce quoique conj. apoi.f.m. quelle adj. înţepenire raifort s. publicare. care. să.f.m.f. psst ! interj.f. (pl.vb. public publication s. nehot.f. a se alătura rallum er vb. a încuraja raffoler vb. chei. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. pseudonim pseudo-science s.f. întrebare. a povesti radieux. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. I I a încetini rallier vb. rafală raffermir vb. limpede. cînd. radium rafale s. şi conj. puternic puissance s. a-i plăcea la nebunie rafler vb.f.prunier s. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. entre — yeux între patru ochi que1 pron. a agăţa . vreun. oricît quelquefois adv. dreptate. publica­ ţie publicité s. prun pseudonyme 3. I I a în tări. aproape quatre adj.) a înjosi raccrocher vb. a puţi puis adv.m. ceartă.f. cotidian.m. reclamă publier . care quiconque pron. cauză. gîlceavă questions.m. vesel radio s. putere puissant.m.f. (vreo) cincisprezece. m.m. radiodifuziune radis s. a răscumpăra raconter vb. 2.m. strugure raiso n s. rn. vreun querelle s. nehot. ridiche radium s. -euse adj. coadă qui pron. pseudoşt iinţă psitt. pe care. interog. I I I a coborî. a judeca rajeunir vb.f. radios. zilnic R rabattre vb. adv. (fam. deşi. purice pucelle s. cincisprezece quitter vb. a aprinde din nou ramage s.u n ii. raţional raisonner vb. şi interog. de vreme ce puissamment adv. a jefui raideur s. peron qualité s. {fig.m. oricine. ) nişte. pupitru pur. cineva. rel. — même chiar dacă. a părăsi quoi pron. ca să quel.f.-e a d j. psst ! public. fecioară puer vb. hrean rail s. chenzină quinze adj. vreo. rel. -e adj.m. ~ qn. influent puits s. m. a ralia. I I I a întineri ralentir vb. I I a pedepsi punition s. pulover punir vb. I I a scurta. şină railler vb. calitate quand adv. cîteodată quelqu’un.m. totuşi quart s. pron. sfert quartier s. ce quelconque adj. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s.f. puternic. ciripit 535 . cartier quasi adv.f. patru .f. cine. orişicine quinzaine s. c îţiv a . pur.

recordmenj s. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. călătorie „ .f.f.f.m. a retrimite refaire vb. adunaré de oa­ m eni. repede rapidement adv. rang s. m. a readuce. -le adj.-e adj. a reînchide réfléchir vb. m in unat rayé. a se lin işti rat s. a m ărturisi reconstruire vb.m. a realiza réalisme s. a se lega. povestire réciter vb. a căpăta réchauffer vb. adevărat réélire vb. f. a apropia rare adj. a întoarce randonnée s.) a se înse­ nina . a rîndui rapide adj.m . culegere recueillir vb. a aşeza.m.f. cercetare . redută redouter vb. rareori ras. a cerceta . a redacta redingote s. a aduce . a reclama. redingotă redire vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. singuratic récolte s. a aduna reculer vb. rar. a re­ peta. a aduna. a strînge. a relua récompenser vb. m receptor réception s. şi adj. a reîncepe. I I a reacţiona réaliser vb. a înveli récrire vb. chitanţă recueil s. reflex 536 . în mod real. a a m in ti. m . realist réapparaître vh. spiţă (de roată). recoltă récolter vb.m . a căuta din nou . recepţie. I I a răp i. sir ranger vb.m.f. reducere réduit s.m. căutare . re înarmare rebelle s. a se ridica réduction s.ramasser vb. I I I a p rim i. (fig. a culege ramener vb. a cere cu insistenţă recluss. puţin comun rechercher vb.f.m. a cugeta réflecteur s.m. a încălzi recherche s. a reedita réel. a se a lip i rattraper vb.m. a strînge rasseoir (se) vb.m.f. raport rapporter vb. a recomanda recommencer vb. I I I a recunoaşte. real. afectat . efectiv réexpedier vb. a recita réclamer vb. I I I a spune din nou. -e adj.) à — ad m irab il. persoană care trăieşte de­ parte de lume. I I I a scrie din nou. rectificare. strălucire . a recopia record s. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. a coborî din nou rédiger vb. loc retras rééditer vb. a în c în ta. a re­ dacta din nou rectification s. I I I a realege réellement adv. tîrcoală.m. record recordman (pl. I I I a face din nou refermer vb. se ^ a se referi rapprocher vb. re­ cordman recors s. rebel récepteur s. a critica. vărgat rayon s. a recolta recommander vb. a da înapoi redescendre vb. I I I a reflecta. I I I a culege. rază. /. reflectare. à la ~ în căutarea recherché. a răs­ p lă ti reconnaissant. ajutor de portărel recouvrir vb. corec­ tare reçu s. adv. -e adj. a recompensa. plim bare. rm a. a rechema.m. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s. a aduna. m. rassemblement s. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. I I I a reapărea réarmement s. (jig .m.f. reacţiune réactionnaire s. a redresa redresser (se) vb. şobolan rattacher (se) vb. a se lin işti rassurer (se) vb. a se îndrepta. reacţionar réagir vb. a se teme de ceva redresser vb. rar rarement adv. recunoscător reconnaître vb. răzvrătit.) faire table rase a face tabula rasa.m. p lin . a nu m ai ţine cont de ce a fost. radiere réaction s. a raporta .f. 111 a reconstrui recopier vb. (loc. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. recepţionare recevoir vb. I I I a acoperi din nou. -e adj. realism réaliste adj. m. (jur. reflector reflet s.m. raion rayonnement s. repede rappeler vb.

a reflecta refluer vb. a răsturna .refléter t>b.f. meterez remplacer vb. 1. regulă règlement s. m. I I I a relua représentant s. a respinge . respingere. a trim ite înapoi. I I a îm părţi. renum it renoncer vb.m. m.m. (med. a replica. remitere. rin ich i. a repartiza repas s. releu. regină rejeter vb. I l a um ple.f. a mişca renaissance s. întărire renommé. odihnă reposer (se) vb. I I I a înapoia.f.m. a cuprinde renfort s. a se refugia refus s. repetiţie repli s. reprezentant représenter vb. reparaţie réparer vb.f.m.f. I I a bucura. leac remédiable adj.) ascunziş.m./. masă. a povesti. şopron remonter vb.f. remediu. ridicare relire vb. a călca rufe repentir (se) vb. informaţie renseigner (se) vb. condică règle s.m./. mîneare repasser vb. a înveseli relais s.m. predare. a trece din nou prin . relaţie. regulam ent./. raport relèvement s. a. se ^ a se hrăni réparatio ns.m. a relata relation s.m. I I I a renaşte renard s. a reprezenta répression s.m.f. a dom ni regret s. remediabil remercier vb. regle­ mentare régler vb. refuz refuser vb. repetare. a înm îna remises. a (se) sui din nou . I I I a adormi din nou rende*-vous s. a urca. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s.m.m.f. adv. a repurta remuer vb. reînnoire renseignement s.m. a m u lţu m i remettre vb. I I I a paşte. a reîncepe rénovation s. (fig .f. rig lă. a se odihni repousser vb.f. a se uita régime s.m. I I I a reciti reluire vb. represiune reprise s. {pl. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb. repriză. refren réfugier (se) vb. a întregi remporter vb. a arunca înapoi rejoindre vb. a pleca din nou répartir vb.m.f.m.m . nesupus refrain s. I I I a răspunde prom pt. regret regretter vb. a inspira repulsie. regiment. viitoare (produsă de mersul unei nave) . în mod regulat rein s. întîlnire. reluare. repertoriu répétition s. se " a se duce la renfermer vb. refractar. a se întoarce. a îm p lin i. rentabilitate rentrée s. linie. observaţie rem èdes. a refuza regard s. a inversa renvoyer vb. a eîştiga. a orîndui règne s. a reînnoi . I I I a împreuna réjouir vb.m. reîncepere rentrer vb.m. regiune. registru. a renunţa renouveler vb. I I I a se căi répertoire s. cută. (loc. (despre plante) a creşte reprendre vb. I I I a luci. a repeta . a întoarce un ceas remous s. ştafetă relater vb. I I I a pune la loc.f. domnie régner vb. remiza . -e adj. 2. a regreta régularité s. a în tîln i rendormir vb.m. privire regarder vb. vulpe rencontre s.) refulare réfractaire adj.m. a ascunde. a reda .f. répliquer vb. reparare. a am îna repaître vb.m.m . a arunca din nou. a răspunde répondre vb. întîlnire rencontrer vb. loc de întîlnire rendre vb. a face m ari servicii cuiva . ţin u t registre s. région s. a repara. de. renaştere renaître vb. a străluci remarquable adj. a înlocui rem plir vb. a priv i. I I I a răspunde repos s.) şale reine s. a reglementa. regularitate régulièrement adv. reîace repartir <'6. deschidere. regim régiment s. a se informa rentabilité s. remarcabil remarque s.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . grands services à qn. vîrtej de apa rempart s.

respectuos respiration s.m. a strîm ta (şi fig. bogat . se — . rezervor résider vb. m ijloc de trai restaurant s.m. vis revendication s. (fig. restaurant reste «. a risca rive s. rid. I I I a rezolva respectueux. a opri retentir vb.m. I I I a reveni. s. ţeapăn rim e s./. rechiziţie réquisitoire s.f. însă­ nătoşi’ < 5 retard s. I I I a îmbrăca din nou. m.m. a sta. retragere. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. roman 538 . răsculat révolter (se) vb. a rămîne résultat s.f. hotărîre . m. 17 a răsuna retenue s. din belşug richesse s. a se răscula. rim ă rincer vb.f.m. revendicare revenir vb. rezultat résumé s.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. re­ ţinere retirer vb.reprocher vb. st încă rocher s. rol roman s. a visa cu ochii deschişi rêve s.) a Consta résistance s. I I I a revedea. I I .f. revoltă ré v o lté . I I I a cliema. înviere rétablir vb. a solicita réquisition s.-e s.m.f.f. perdea ridicule s.f. -euse adj.m.a se însănătoşi rétablissement s. a se întoarce.m. rezistenţă résister vb. rege rôle s.) critică violenta réseau s. bogat.f./. a regăsi Réunions. discreţie. întîrziere retardataire adj.m. pensionare. m. hotărît résolument adv. faire le a face pe bogatul richement adv.f. s. nim ic. reve­ dere . alip ire . ţărm rivière s. cu hotărîre résolution s.m.f.f. orez robe s. I I a restabili. I I a reuni.) încercare. a sim ţi ressource s.m. a da tîrcoale roi s. a-şi întoarce capul retracer vb. revenire. republică requérir vb. I I a apuca iar ressembler vb. I I a reuşi rêvasser vb. a rezista résolu. a sufleca retrouver vb. pensie rétrécir vb. adv. fleac. I I I a răsuci retour «. a acoperi revoir vb. moderaţie. amînare retarder vb.m. înapoiat retardement s. răsuflare respirer vb.m. om ridicol rien 1. -euse adj.f. întoarcere. a amîna retenir vb.m. parter (la casă) ricanement s. a riposta rire vb. (loc. a visa réverbère s.m. felinar (de stradă) revers s. şi adj. a trasa din nou. pron. rezervă réserver vb. a avea reşedinţa. I I I a resimţi. a expune retraite s. răm ăşiţă.f. întîrziere. revoluţie revolver s. rest rester vb.m. zbîrcitură rideau s. rochie roc s. être de — a se fi întors retourner (se) vb.m. I I I a reţine. restabilire. a semăna. a m uta din loc rez-de-chaussée s. a respira resplendir vb. rezolvare résoudre vb. nenorocire revêtir vb.m. în tîrzia t . a se ase­ m ăna cu ressentir vb. nehot. I I I a rîde rire s. a rezerva réservoir s. revolver revue s.f.m. au ~ ~ la revedere révolte s. grupare réunir vb.f.m. rîu riz s. 2. m. rever./.m. m. a în tru n i réussir vb. ) retrousser vb. rînjeală riche adj. m al. a retrage retordre vb. a întîrzia .f. I I I a străluci ressaisir vb. reţea réserve s. reunire.f. a se întoarce rêver vb. {fig. stîncos rôder vb. rid ico lu l. rîs risquer vb.f. resursă. rezumat résurrection s. a deplasa. a clăti riposter vb. -e adj. revistă révulser vb. respiraţie. rechizitoriu. bogăţie ride s.f. a reproşa république s. (fig. a se revolta révolution s.m.m.m.

tranda­ fir iu . ran iţă. I U a rupe.m.m. salvare.m.romancier s. adj.f.f. m urdar. ungere. -e adj. m. odaie. rotund ronde s. a îi lac de. adj. I l a apuca. măsură rythm é. (fig. a frige rôtisserie s. bluză ciobănească ronte s. însîngerat sanglot s. ~ à main po­ şetă sacoche s.m. friptură (la tavă) rôtir vb. (fig.f. ritm at s gabie s.f. fără santé s. sînge sanglant. brad sardine s. rudim ent.f. jertfă safran s. sacoşă sacre.f. regalist royaume ».m.f.m.f. satelit satin s.m. sfînt saisir vb.m.f. stradă ruisseau s.) rom în . m. rupture s. sănătos saint. a face sul roum ain. romantism rompre vb. -e adj. sabotor sabre s. roşcovan royal.m . salată salaire s. nisipos saboteur.f. a curge şiroaie.m . salariu sale adj.) hazliu saler vb. a sesiza. cale rouvrir vb. regal royaliste s. concentraţia sării în apă salir vb. a săra salinité s. -e adj.-euse s. spadasin sac s. salvă samedi s.m. m istuitor rose 1. roată rouge adj.f. romînese.f. I I a (se) înroşi rouler vb.f.f. horă ronfler vb. I I I a redeschide roux.f. s. sărat. ruptură ruse s. sfînt. rousse adj.f. suspin sans prep. romantic romantisme s. -e adj. a înţelege saison s.m sac. rotaţie rôti s. grătar.f.f..i adj. -euse adj.f.) necorect s a lé . primele no­ ţiu n i rue s. I I a m urdări salle s. s.m. încoronare a unui suveran sacré -e adj.m. lim ba rom înă rouppe s.m . m. rozător .) a stoarce (de bani) sain. -e s. 2. sfinţit.m. salubru saluer vb.-e adj. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. a ruina. şi adj. rupere. şiretlic rythme s. a rostogoli . -e adj.m.m. şi adj. satin satire s .f.f. înţelept sagement adv.m. satisfacţie satisfaire vb. regat ruban s. hohot de plîns. à manger sufragerie s a lo n » ..m.m. panglică rude adj. roz roseau s. sănătate sapin s. înţelepciune saigner vb. sabie sabrer vb. privighetoare rotation s. (pop.m. s. sănătos. a saluta salut s. drum .f. ) a măcina rongeur.m. (fig. roşeaţă rougir vb. ş.m. trestie rossignol s.f. roşu rougeur s.m. a sforăi ronger vb. a distruge ruer (se) vb. salut Salve s. ) chinuitor. greu rudiment s. salon salutre adj. -e s. a lua sînge .f. I I a prăji. sală. (fig. romancier rom antique adj. zeamă 539 . sîm bătă sang s. aspru.m. sîngeros. şofran sage s. I I I a satisface sauce s /.m.m. (cu maj. sacru sacrifice s.m. şiretenie.f satiră satisfaction s.f. a sparge rond. cu înţelepciune sagesse s. a roade. roşcat. sardea satellite s. trandafir. a lovi cu sabia sabreur s. a sîngera • . a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb. pîrîu ruiner vb. ritm . sos. salinitate. -euse adj. nisip sablonneux. anotim p salade s.

a scutura secourir vb. a sigila scénario s. I I I a servi serviteur s. scenă scepticisme s. senzaţie sensationnel. shampooing s.m. salt.m. ţechin (monedă de aur) sérail s. scepticism science s. slugă. semnalizare signifier vb. a apăra. a însemna. a scînteia scooter s.-euse adj.f. a sta. serai sérieux. séjourner vb. salvator savant s. sens. ser­ vietă servir vh. om de ştiinţă scintiller vb.m. delicios scandale s. săritură sauter vb. s. m. pecete sceller vb. săptăm înă semblable adj. a pune şaua savoir vb.f.f.m. siluetă sillon s.m. singur seulement adv. serviciu. salam. dacă.m. sevă sèvres s. şaipe serrer vb.f.f. conj. tain ic . sector section s. secară séjour s. à barbe săpun de bărbierit savoureux. doar sève s.nt.m. f.m. a sări sauvage adj.m. conj.f. sare selle s.ttt.m. 2.f. aseme­ nea sauver vb.m.9. mezel sauf prep.m.f. brazdă semblant s. m.m. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte. şampon si 1. asediu siffler vb.f. adv. în ca?.. ştiinţă scientifique s. m . -e adj. după. judecată sensation s. tăcere silhouette s. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s.f.f. a separa. a salva selon prep. a salva sauveteur s. sentiment sentinelle s.m.f. po triv it cu semaine s. de a se preface că sembler vb.m. a strînge. scandai sceau s. a sprijini secret.m. sim ţ. sentinelă sentir vb. linişte. uscat.-ète adj.m./. şa seller vb. sediu. secret sectarisme s. a sclipi. dibăcie.m. salcie saut s. prosop.m.m.f. secol. sex. savant savate s. găleată sec.m.f. potecă sentiment s. gustos. asemănător.m. spălare a capului. a părea seniflle s.m. sécher vb. talpă semer vb. a fluiera signal s. scuter scribe s. săpun. şervet.m.m. susan seul. /. scriitor. real seringue s.m. (loc. semicircular sens s.?/?. şi adj.f.) à anume savoir-faire s.m. cîrnat saucisson s. sig iliu. semnal signalisation s. I I I a sim ţi. a usca sécheresse s. funcţie serviette *. şedere într-un loe.m. uscăciune seconde s. a pecetlui. a despărţi septembre s. siguranţă. copist scrupule s. seringă serpent s. pantof uzat.m. I I I a şti. servitor sésame s. a şedea un tim p undeva sel s. despărţire séparer vb. sălbatic sauvagerie s. -euse adj. secundă secouer vb. sălbăticie sauvegarder < > 6 . linişte seigle s. veac siège s.m. sensibil sentier. a m irosi. at. scaun. septembrie séquences.m. a ocroti. sculptor séance s. sec./.m. scrupul sculpteur s. a avea sen­ sul de silence s.it.m. senzaţional sensible adj. num ai. aparenţă.m.saucisse s. secvenţă séquin s. serios . pricepere savon s. afară de. papuc savetier s.f. scrib. a apăsa services. secţie sécurité s.m. faire 540 . I I I a aju ta. -elle adj.m.m. scenariu scène s. a semăna semi-circulaire adj.f. sèche adj.f. a tît de siècles. salvator sauveur s. sectarism secteur s. şedinţă seau s.m. că. cu excepţia saule s.

a suporta. m. culme s o n s . întunecos. nerozie souci s. subînţeles sous-estimer vb.-euse adj.m. subinginer sous-lieutenant s. surdomut souriceau s. preo­ cupat soudain. cala­ m itate sinon conj.m. g riju liu . mătase soif s. a sublinia soumettre vb.m. sinistru.f.m . [loc. -e adj. şoricel sourire1 vb. social socialisme s.m.m. sprijin. (cu maj. spaţios spatial. îndată. a situa. dacă nu.m. seară soirée s. crainic (la radio. a sufla. solid.f. răsuflare soufflé s. soldat soleil s.f.f. soviet soviétique s. en — que astfel că sortie s. -te adj. a îngriji soin s. la televiziune) 541 . solemn solennité s. conj.. sum bru. surd sourd-muet s. a gîndi. conj.m. a admite souhaiter vb. soartă sortes. I I I a supune soupçon s. il fait ^ e întuneric somme s. soră soie s. sublocotenent sous-marin s.m. privelişte sitôt 1.m. a sătura. s. sete soigner vb.m . pantof souligner vb. sudor souffle s. proptea (şi fig. -trice s. surîs souris s.f. snob social.m. subterană soutien s. poziţie. solar soldat s. -e adj.) en pe scurt.f..m. simplu sim plicité s. I I I a ieşi sot.) şi adj. I I I a-şi am inti souvent adv. înăuntru souscrire vb. bănuială soupçonner vb. I I I a semna. păm înt solaire adj. sunet songer vb. speakerine s.) de — que astfel. adj. suveran. so­ vietic sovkhoze s. a solicita solution s. sursă.f. a ura soulagement s. rezolvare solvabilité s. I I I a susţine. solvabilitate sombre adj. a suferi. sim plitate singe s. soi./.m.f.f. prost. a supa source s. a reflecta sonner vb. I I I a îndura. somn sommet s. ?n. suflare. societate soeur s. în c ît. -e adj. îngrijire soir s.f. neaşteptat soudeur. -euse s.m. schi. suferind souffrir vb. 2.f. suflu.m.f. m. a sprijini souterrain s. a ridica. a dori. puternic solliciter vb.m. -e adj. a cere. şoarece sous prep.m. sovhoz spacieux. subcutanat sous-directeur. adv.m. -e adj.f. m . a sustrage souvenir1 s. a bănui souper1 s. submarin sous-préfet s. izvor sourcil s. fel.) soutirer vb. şi adj.m .m. ieşire sortir vb.m. sprinceană sourd. sufleu souffler vb.m. adesea souverain. adj. -e adj. am intire souvenir2 (se) vb. — que înd ată ce situation s. suprem soviets.f. a sub­ scrie sous-cutané. a subestima sous-ingénieur s. spaţial speaker.m. în. subsol sous-titre s.m.m.f.m. grijă soucieux.y. g rijă. soluţie. subtitlu soutenir vb. ( loc.m. -e adj.m. a se solidariza solide adj. uşurare goûler vb.f.m. sum ă. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. a răscula soulier s. m aim uţă sinistre 1. a răsufla souffraiit.m. socialism société s.m.f. vîrf.f. sub. solemnitate solidariser (se) vb.sim ple adj. seară. prostie. subprefect sous-sol s. serată sol s. I I I a surîde sourire2 s.f. 2. a îm băta soulever vb.' a aşeza ski . faire du ^ a schia snob s. neghiob sottise s. soare solennel.m.m.m.m. -le adj. situaţie situer vb. supeu souper2 vb. in caz contrar site s:m. a suna sort s.m. subdirec­ tor sous-entendu s.-euse adj.

spectacol spectateur. zahăr sucreries s. a fi sufi­ cient suggérer vb. şi adj. a sta pieziş. surmenaj surmonter vb. sud suédois. urmare. I I I a urma s u je ts . m. deasupra sur. lit. Elveţia suisse s. chin. (sport) a depăşi sûrement adv.m. a depăşi.f. surprinzător surprendre vb. a susura. m. dulciuri sud s. superior superposer vb. -le adj.m. a scufunda subordonner vb. I I a se arăta (în depărtare) .f. m. sugestiv suggestion s. splendid spontanéité s. consecinţă.) şi adj. suspect susurrer vb. suprastructură supplément s. silabă sym boles. sport sportif. urmaş succomber vb. pour — . statistician statue s. suprapopulat surplomber vb.m. schelet stade. a succeda.f. şi adj. m.m.f. stupid style s. suprafaţă surfin.m. a subzista subtil. tout de ~ pe loc. (loc./. succès succéder vb. a atîrna peste surprenant. suedez suer vb. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. siguranţă surface s.f. staţie. -e s. stupoare stupide adj. a întrece. f. superb supérieur. asupra susciter vb. stilou subir vb. -e adj. a încărca peste măsu­ ră. a îndura sublime s. supranatural surnom s.-trice s. a isca. a zbura deasupra sus prep. su ită.f. surpriză surproduction s.m. -e adj. a murm ura syllabe s. fără între­ rupere.spectacle s. spectator splendide adj. staţiune statisticien s.?. subiect. m ai cu seamă. următor suivre vb. (cu maj. a tresări surtout adv. pl. sprijin supporter vb.f.f. adv. simbol sympathique adj. m.m. pe. -e adj.m. sigur sûreté s. a suprima supreme adj. sugestie Suisse s. supraîncărcare surcharger vb. extrem de fin surgir vb. a suporta supprimer vb. m otiv superbe adj.f. a porecli surpasser vb. -ive adj. cu siguranţă. a supraveghea survivre vb. subtil.m.f. adv. a îm povăra surclasser vb. sportiv spoutnik s. m.-e adj. a veni după successeur s. a sucumba sucre s.m. elve­ ţian su ite s.)si adj.f. stoc stratagème s. sportiv sportsman s. -e adj. I I I a surprinde. à coup ~ şit surabondant. sigur. suprem sur prep. -e adj. fin . statuie sténodactylo s.m. structură stupeur s. şi adj.m .f. a suprapune supersonique adj. (fig. -e adj.-ive s. numaidecît suivant.) suprarea­ list sursauter vb.m . suplim entar su p p lic e s. (eu m aj . a sugera suggestif. a subordona subsister vb.m.m.) de ~ în şir. succesor. a trece peste surnaturel. şi adj. poreclă surnommer vb. a inunda . supraabundent surcharge s. a stîrni suspect. m. stil stylo s.f.f. -e adj. supliciu support s. sudoare suffire vb. m ai ales surveiller vb. m.f.f.m. a suscita. a îneca . spontaneitate sport s. supersonic superstructure s. m.f. sputnic squelette s. (loc. a mira surprise s. a sta plecat. f. a asuda useur s.m . m.) bien ~ ~ negre­ desigur . stadion s ta tio n s.) a se iv i. supraproducţie surréaliste s. -e s. delicat sub urbain. suplim ent supplémentaire adj.m. (arte. suburban succès s.f. peste. stratagemă structure s./. stenodactilografă stock s. I I I a ajunge.m. simpatic 542 .m .f.f. pe. I I a suferi.-e s. sportman. I I I a supravieţui survoler vb. sublim submerger vb. a se isca surmenage s. suport.

a tachina tard adv.f. a pălm u i tapis s. pată tâche2 s.m. sarcină tacher1 vb. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. a tît de témoignage s. sfîrsit terminaison s. ipocrit tas s. ) technicien s. vreme. talent talus s. a bate.f. cumpătare température s. încercare. ţ i­ pător taper vb. pată m orală. a telefona téléphonique adj. teanc tasse s.f. a încerca tenue s'.f. zgomotos . povîrniş. încordat tenir vb. a tempera.-e adj. taluz tambour s.m. terminaţie terminer vb. m.m. de haute înalt tailler vb. tablou tablées.f. m. ten. terasă terre s. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs .f. afectuos tendrement adv. m. a gusta taudis s. curînd. astfel. tîrfciu tarder vb. a întîrzia tardif. croitor taire (se) vb.f.f.m.f. tehnician technique s.m. sintetic système s.f. cu dragoste tendu.f.»!. telefon téléphoner vb.m.f.m. culoare tel./.f. televiziune tellement adv. telegramă téléphone s. tartă tartufe s.m.f. zgomot. a potoli tempête s. nuanţă. atît. a tenta .f. eu întîrziere tare s. lipsă. cîrtiţă taureau s.sympathie s. ţinută. ten tă. tutun table s.m. m.m./. -euse adj. à ~ la tim p . m. sindical syndicat s. I I I a întinde. I I I a tăcea talent s.m. de en din cînd în cînd tendre1 vb.f. comportare terme s.m. I I I a ţine. culoare te in te s. sistem T tabac s. m. tară.f.»!.f. sim ţul p ip ă itu lu i.f. tim p. sindicat synonime adj. ceaşcă tâter vb. a p ip ăi. termen . cusur tarte s.m. a termina terrain s. a se strădui tact s. a păta tâcher2 vb. vijelie temps s.) sinonim synthétique adj.-e adj. talie.f.m. tentaţie tentative s. en ~ qu. gălăgie tapageur. eu atît m ai rău .m. covor taquiner vb. atît tim p . a depune mărturie témoin s. faire ~ rase a face tabula rasa . telefonic télévision s./. astfel. şorţ tache1 s. a dovedi.) comeseni tablier s. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. masă. adineaori tapage s. -ve adj. tentativă tenter vb. simfonic syndical. I I I a vopsi. a taxa (şi fig. furtună. simfonie symphonique adj. m. a tă ia . simpatie symphonie s. a rezista tiens ! interj. deîect fizic moştenit. a colora teint s. grăm adă. fraged. a croi. telle adj.e în calitate de ca tante s. întîrziat tardivement adv.f. asemenea télégramme s. mătuşă tantôt adv. m. păm lnt terreur s. teroare. cocioabă taupe s. (gram. taur fin-': taxer vb. martor tempérance s. teren terrasse s. a îngrozi 543 . a tinde tendre2 adj. /. tact (şi ta ille s . tobă tant adv. teribil. tehnică teindre vb. temperatură tempérer vb. aşa de. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. groază terrible adj. (în v . m. nemaipo­ m enit terrifier vh. teribil terriblement adv. tenis tentation s. mărturie témoigner vb.

tren. cu tim id itate tir s. a revela t r a in s . a se rôti tousser vb. teorie thermique adj. urmă tracer vb..f.f. şi pron./. tonă tonner vb.m. a atinge. termic thermo-électrique adj.m . a cădea tome s.f.f.) starea a treia tigre. purtare. chin. m anieră tonique adj. a răsuci tordu. verb. teatru) tiradă tirer vb. suferinţă tourmente s. a trage. tortură torturer vb. tragedie tfagédien.. a indica tract s. cîrpă tordre vb.) ~ à ~ pe rînd.f. alandala torture s.m. cotitură tourner vb. tonic.f. a ajunge la. dîră.m. turbă tourbillon s.-e adj.-ess e s.m. traducător traduire vb. voluin t o n s . vijelie tournant s. floare de tei tim bale s. tragedian. strung tourbe s. ca. tic (şi fig. rînd . a juca o festă cuiva.. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i.m. avoir a nu avea dreptate . pătlăgea roşie tombe s. -e adj. à ~ de în calitate de.m.m. m. pagubă.m. ceai théâtre s. teză tic s. orice. à et à travers fără socoteală. schi­ monosit torride adj. încon­ jur . m.m. ne­ ajuns . mod de v ia ţă . se a scăpa. m in te. I I I a traduce trafic s. marcă poştală tim ide adj. a tuna tonnerre s. a se în v îrti de m ai m ulte ori.m . trăgător tisane s. m. teritoriu tête s.) indiferenţă tiers état iist. m orm înt tomber vb. a înduioşa toucher2 s. m anifest. (loc.f. tim id . vîrtej. nehot. judecată. sfios tim idem ent adv. ocol. (loc. tic-tac tiédeur s. -trice s.f. negoţ tragédie s.m. ~ de vie fel. strungar tournoyer vb.m. turistic tourment s. jouer un mauvais ~ à qn./. être en ~ ~ de a fi pe cale de.) tic-tac s. în v îrtitu ră.. teatru théoricien s. m. toile s. m. a chinui tôt adv. devreme. 544 . tex til thé s. a prim i .m. {fig. a hărţui trace s. I I a trăda. turn tour2 s. găteală t o it s . tom . I I I a suci.f. adv. a întoarce. chin. tim p a n . teoretician théorie s. il voit vede to t. în întregime toutefois adv. tors tort s.rn.m.m .f. à la — în fruntea textile adj. trădare trahir vb. -e adj. ţesătură titre s. totuşi tracasser vb. termoelectric thèse s. -euse s. a trasa .m. ~ à tout vent a fi nestatornic.em oţionant toucher1 vb. întăritor tonne s.m.. tigroaică tille u l s. toaletă. totdeauna tour1 s.f. nedreptate . mau­ vaise ~ ~ uşuratic. rău. m. trafic. m.m. sucit . torid torse s. tir tirade s. nedisciplinat.f. ■ — de force realizare iscusită . m. tobă metalică timbre-poste s. acoperiş tomate s. ton. être en — a fi bine dispus. p ip ăit toujours adv. adv.f. à juste — pe drept c u v în t. pînză toilettes. a se preface tourneur s. tot. şi adj.f. (loc.m. titlu . tei .f.territoire s.f. a tuşi tout. volbură touriste s.m. (lit. încălzire uşoară. actor de tragedie trahison s. tunet torchon s. adv.f.f. a în v îrti. impers. tractor tradition s.m.f. a ţese tissu s. se ~ a se schimba. tizană (ceai medicinal) tisser vb. tigru. ~ de m ain dibăcie . -ne s.) en ridicule a rid icu ­ liza . m işcător. turist touristique adj. curînd touchant. tradiţie traducteur.m. voce. m. afiş. à son ~ la rînd u l său tour3 s. a se descurca tireur.f.f. cap. a tortura. invar. cu totul. strîm bat. cu titlu de. /. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. rînd pe rîn d . m.) à pe nedrept.

f.m. tricotare tr ic o te r vb. model.m. a îm pleti tr ê v e s. s.m.. ceată trou sse s.m . în linişte tr a n sc rir e vb. ardelean t r a v a il s. traversare tra v e rse r vb. (loc. -e adj. a traversa trem b le m e n t 5. a tu lbura. a uda.f. uniune u n iq u e adj. a trişa adj.m. comoară tr é s o r ie r s . I I I a transmite tran sp o rter vb. curmeziş. tribunal tr ic h e r vb.f. potlogărie tr is te adj. être aux ~ ~s de qn. brutal tr u ite s.e s s e s. trem urătură . trotuar tro u b le s. bandă. trădă­ tor tr a m s. să încetăm cu trib u n s. -ette adf. a se înşela tro m p e tte 1 s. a tu tu i ty p e s. tunel tu te lle s.f. fam . a omorî.m. I I I a transcrie tra n sfe rt s. lu ­ crător.o lan . răgaz. trilogie tr io m p h a n t. tu l tu n n e l s. felie. tru pă.ţig lă. vistiernic tr e s s a illir vb. tranzit tr a n sitio n s.) tram vai tr a m w a y s.f. -e adj. trip lu . m. s. ulterior u ltr a . a găsi . trist. -e adj.m.* . prep.-e adj. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb. a m unci.m .f. de ~ de prisos trot s.m .m. (loc. a reteza tr a n q u ille adj. a găuri trou p e s. foarte trésor s.m. ţar tu e r vb. dezbinare tro u b le r vb. a ucide tu e u r.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. a merge la trap . m. (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s. a transforma tr a n s it s.m. trap tro tter vb. (pop.) triton trom p er (se) vb. tranziţie tra n sm ettre vb. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s .e .m . adv./ » .f. lucru tr a v a ille r vb. ) şi tr ic h e u r s. bucată tra n c h e r vb.m.) de strîinb. sanie tr a în e r vb.f.f.pl. -eu se s.f. a înm uia tr e m p lin s.f. num ai u n ir (s’ ) vb.m.f. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv. ţigan . a zăpăci trou er vb. I I a se uni 545 .m. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb. m.m. m. şi adj. -eu se s. lalea t u lle s. arm istiţiu . adj../.m. izbîndă tr ip le adj. trăsătură tr a ite r vb. tip . unic u n iq u e m e n t adv. u n it . cu tristeţe trito n s. trompetă trom p ette2 s. lăţim e. I I I a tresări tresser vb.v io le t. trunchi trop adv. triu m fător trio m p h e s. ucigaş tuile s.m. a tricota tr ilo g ie s. a tîr î.f.) a fi. tulburare. trîm biţaş tro n c s. tribun tr ib u n a l s. a tăia .m .m .m. (mitol. figură t y r a n s . (impers.m. ultraviolet u n i. a transporta tr a n s y lv a in .m. tricotaj. a se afla tr u c u le n t.f.f. şi adj. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s.m. se ~ a se afla . (cu m aj .m. penibil triste m e n t adv. m uncă. a trata tr a îtr e .m. tram bulină trép asser vb.f. m. întreit tr ip o ta g e s.)pacoste tu lip e s.(/ig .tr a în e a u s. trusă. păstrăv ts a r s. ~ de destul cu. tutelă tu to y e r vb. trium f. tram vai tra n c h e s. neted u n ifo rm e s. trişor tr ic o ta g e s. transilvănean. u u lté r ie u r . ţigănesc tro ttin e r vb. m uncitor. despot ts ig a n e s. ~ tard prea tîrziu . prea . tiran.m.f. m. transfer tra n sfo rm e r vb. om al m uncii tra v e rs s. a m uri très adv. a lucra t f a v a i l le u r .m.

haide ! v a c a n ce s s.m .f.f. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s. veridic v é r ifie r vb.f. a se folosi. I I I a învinge. vapor. v ultur pleşuv v e a u s. ajun v e illé e s. venal. v erd u re s.u n ité s. -le adj. vărsat. vapor v ap e u r2 s. cam la ora cinci verser vb. veneraţie v en g e a n ce s .m. veghere. a ajunge. seară (între cină şi cul­ care) . uraniu u rg e n t. a birui v a is se a u s. -e adj. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. în mod vag v a illa n c e s.f. lustru v é r o le s. întins.f.m. curaj v a illa n t . a turna 546 . către. a (se) schimba . a lăuda v ap e u r1 s. vază (de flori) v a ste adj..f. şi adj. pîntecos.m. urgent u s a g e s .m. du-te-vino v a g u e s.f.f. v alabil v a le n c ie n n e s s. -le adj. val. m. s. sticlărie v ersa n t s.f. sticlă.f. rum en.) bicicletă v é n a l.m. m.f. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. vînzare v e n tr u . nu se compară cu v a m p ire s. f răzbunare v e n g e u r. adevăr. a uza de u sin e s. lacheu v a le u r s.m.m .m. unitate u n iv e r s e l. a supraveghea v e ille u r s. pahar v e rre rie s. v erre s. -e adj.m. vitejie. v i­ teaz v a lis e s.m.f. -e adj.f. veghe. a veghea. vapor v a r ie r vb. paznic.f. a sosi. vînă . (fig. -e s. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală. valoros.m.m.f.f. vers v e r s 2 prep.-eu se s. vineri v é n é ra tio n s. vas. de curînd.) spoială. răz­ fum urat v a in cre vb.f./ . I I I a veni. (impers. persoană care veghează v ein e s. universitate u ra n iu m s. viteaz» curajos v a in . năm ol.f. vermut v e rn is s. pl.m. valiză v a llé e s. vast v a u to u r s. (fam. care se cumpără cu bani v e n d e u r . (pop.m. avoir de la a avea noroc v é lo . şi adj. I I I a vinde ven d red i s. a u tiliza V ▼a ! interj. folosinţă u ser vb. vanitate v a n ta rd . I I a înverzi v e rd o y a n t. -e adj. m îl v a s e 2 s. vienne v erd ir vb. ) il vaut mieux este preferabil. ça ne vaut pas. oraşul Valenciennes v a le t s. uz. abur. vehemenţă v é h ic u le s. a varia v a se 1 s.m. adv. viţel v éh ém en ce s. a vărsa. m. vacă v a -e t-v ie n t s. burtos v er s. 9.) en ^ într-adevăr v e r m e il. povîrnis v e rs1 s.m. -eu se adj.m. valoare v a le u r e u x . iluzoriu ..f.f. zadarnic . vas. cosmique navă cosmică v a la b le adj. im>ar.m. -e adj. adevărat v érité s. -eresse s. ) noroc.m.f. il fait ^ este vînt ven te s. ^ cinq heures aproxim ativ. universal u n iv e r s ité s.f. în­ v e ille r vb. -e adj.f. vam pir v a n ité s.m. f. lăudăros v a n te r vb.f. vacanţă v a c h e s. vale v a llo n s. a verifica v é r ita b le adj. lac. argint aurit v e rm o u th s. m. vînzător v en d re vb. servitor. a m erita. înverzit. versant. v în t. verdeaţă veridTique adj. vîlcea v a lo ir vb. vehicul v e i l l e s . talaz v a g u e m e n t adv. este m ai bine . folositor u tilis e r vb. I I I a valora.m.f. (loc. spre. uzina u tile adj.

cu vioiciune vivre vb. trăsură. hoţ volière s. -euse s.f. I I I a îmbrăca veuf. m. viză vis-à-vis loc. fecioară. iute vigilance s. şi adj.) voilà prep.f. autom obil. în comparaţie cu viser vb. a ochi.m.f. à basse pe şoptite . moş vierge s. veşmînt. vilă village s. a fura volet s.f.m.f. vieille s. iată voile s.f. veston. viciu. scump. m.m. veuve s. văduv. violenţă violent.f. şi adj. vieil.m. în mod violent violence s. ameţeală verve s. -e adj. prep.f.) v ădu v it de viande s. verde vertèbre s. vedere. vioară virer vb. a v ira.-e adj.m. vicepreşedinte vicomte s. viteză vitrail s.m. iată voie s. v irg ină. murdar.f. furt volaille s.f.f. glas . şi adj. iute. vigilenţă vigne s. vestibul vestige s.m . veterinar vêtir t'h. -e adj. cale. oraş vin s. haină (pînă in talie). adj.f. urmă. vive adj. -e adj.m. oblon voleur.m. călător voyelle s. vestă vestibule s. FII a trăi vocation s. în faţă . -e adj.m.) diateză voi1 s. drum (şi fig.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. cu geamuri vitrine s. -e <df. în adevăr. voce.m . haină vétérinaire s. a se în v îrti virgule s. şi adv.m. sat viile s.f. necaz pe cineva voyager vb.f.f.?n.f. a v oi.m. vervă vestes. defect vice-président s. I I I a vedea voisin. -euse s. zburător.f. -e s. vocaţie voici prep.) a închina. pasăre de curte volant1 s.m. en • '> à qn. carne vice s. m. velă voir vb. viaţă vieillard s. peste drum .m. vocală vrai. (gram. va­ gon voix s. ne în tin ai (ă) vieux. bătaie zdravănă voler1 vb. repede vitesse s. viconte victoire s.f.f./. în viaţă vivement adv.f.m . -e adj. bucuros.) drag. victorie vide s. viu.f. vestigiu veston v. viorea violon s. a ţinti visite s. f. feuille —e foaie volantă volée s. răm ăşiţă.vert. (fig. vecin. v iu . zbor voi2 s. colivie mare volontaire adj. mon — dragul meu vif. b ătrîn .f. vitrină vivant. vertebra vertige s. volan volant2. a călători voyageur. (fig. adevărat.f.m. rău v illa s.f. necinstit. cu adevă­ rat vue s. voluntar volontiers adv. I I I a vrea. violetă. apro­ piat voiture s. volum . oţet violemment adv. a zbura voler2 vb.f.f.f.m. a făgădui prin legăm înt . viţă de vie v ila in . tom vouer vb. veritabil vraiment adv. sacou vêtement s.m. vizită visiter vb. sim ţul văzului 547 .f. violent violette s. m. iu ­ bit. vitraliu vitré. bătrîn.f. (fam. virgulă visa s. à haute — cu glas tare . vin vinaigres.?/?.f. virgin (â). de bună voie volume s. «rol vie s. a vizita vite adj.m. a avea pică.

iaht Z zèbre s. pron.m. m . acolo.wagon s.m.) drace! la n aib a! .) zut ! iriîerj. la aceasta yacht s. vagon wagon-restaurant s.m. zebră zéro s.m. vagon-restanrant week-end v. (pop. zero (şi fig. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv.m.

alătu ri prep. anim é. année f. assurer aspirator s. adv. montrer arbore s. choisir I I alerga vb. vertige m. arriver. adm irateur ni. 549 . articol s. attachement ni. lancem ent m. vérité /. 2. eau /. aceea pron. aider ajutor s. arm ată s.. écouter. devenir I I I ajuta vb. saison /. obéir I I aseară adv. artă s. -e. autre alu n e ca . a ic i adv. -e an s. surtout a lia n ţă s. adresser adresă s■ . blanc. à la maison accident s. am usant. aéroport afectat a d j . asculta vb. aspirateur ni. appareil m. affecté. art m. anecdote /. anatomie /. -e american adj. défense /. aeroport s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. aiguille f. -che albastru adj. celui-là. alliance /. anatomie s. m aintenant adevăr s. apăra vb. artiste m. bleu. celle-là acest. après. hier soir asemenea (de) loc. presque. arh ite ct s. -e alege vb. anotim p s. adresa vb. anecdotă s. défendre I I I apărare s. apprendre I I I agreabil adj. également asigura vb. aide /. aparat s. -ve agricol adj.. vivres m . arranger arăta vb. adînc 1. apporter aer . -e apartament s. antagonist adj. apparaître I I I aplauda vb. -e am in ti vb. vb. ce. această adj. glisser am bulant adj. actuel. cet. apă s. enrsuite. apărea vb. alim ent s . courir I I I aies (mai) loc. certain. agriculture /. profond. ici ajun s. près. aproape adv.s \ air m. à peine ac s. adv. architecte m. am b u la nt. couvrir I I I activ adj. -e afecţiune «. épingle /. -e aniversare s. adj. acasă adv. -ve actual adj. actif. près aranja vb. veille /. aduce vb. agressif. an im at adj. pro­ fondément adm ira vb. am uzant adj. jeter aruncare s. admirer adm irator s. appartem ent ni. adv. ajunge vb. alim ent m . av ril m. armée /.m. à côté alb adj. paraître I I I . antagoniste an um it adj. anniversaire m. . am éricain. agréable agresiv adj. article m.affection/. rappeler ameţeală s. agricole agricultură s. là-bas acoperi vb. arbre m.. acela. arunca vb. suffire I I I . an m . appliquer apoi adv. app lau dir I I aplica vb.. adresse /. afirm a (a se) vb. -elle acum adv. cette acolo adv. puis aprilie s. artist s.pL ait adj. s’affirmer afla vb. accident m.

cahier m . avion s. auto. b ille t m. bani s. m alad e m. bon . aventure f. atteindre I I I atitudine s. -e blînd adj. tellem ent aşeza vb. a ujo urd’hui B baie s. cartof s. caiet . buchet s. chap itre m. blasé. âprement aşa adj. comme cadou . 9 . atinge vb. athlétisme m. août m. bucătărie s.. attaquer ataşat s. pour ca2 adv. riche bogăţie s. abricot w. capitală c a pita le /. cap s . hom m e m. m a la d ie /. bonne bunic s. bucura (a se) vb. inciter aţîţător s. aur s.9. capitalist adj.pl. b lo n d . cadeau rn. autom obile autor s. că conj. bilet s. casă s. entendre I I I avea vb. bucată s . bicicletă . august s. auzi vb. broşă s. b attre I I I batistă s. -ve atenţie s. asseoir I I I aştepta vb. caisă & * . béret m. q u a lific a tif rn. balcon m. autom obil s. adv. ch a m p io n m. auz $. grand-père m. voie /. atît adv. cas m . b ib lio th è q u e /. cuisine /. cause /.9. băiat s. auxiliar s. avion m. c a p ita lis te capitol . bătrîn adj. caz s. jo u ir I I bulevard s. grand-mère /. balcon s. attendre I I I ataca vb. carte (postale) /. -e bluză s. bate vb. v ian d e / . or m. que 550 . attaché m. bolnav £. salle de b ain s /. bicyclette /. pom m e ele terre /. tant atletism s. argent rn. 9 . auteur m. bărbat s. bibliotecă s. richesse /. auxiliaire m. chaud . cald adj. adj. q u i carnes. aţă s. blouse /. v ie u x . attention /. care pron. cauză s. doux. avoir aventură s. se r é ­ c ca1 conj. azi adv. c a p ita lis m e ni. capitalism s. aţîţa vb. bunică v. vie ille bea vb. m o uch oir m. bine adv.. carte s . boire I I I beretă s. fauteur m. bun adj. broche /. caractère m. fii m. morceau m.. v ie il. cameră s. livre m . 2. calificativ £. garçon m. bien birou s. attitude /. jo u ir I I . bureau m. âpre.v. tète /. boule vard m. blazat adj. chambre /. chair j. ouïe /. atent adj.aspru 1. attentif. bouquet m. bogat adj. caracter s. boală . -e cale s. douce blond adj. campion s. m aison /.

cină s. şi a d j. concert m. circula vb. -e. celibatar s. c o m m is. b â tir I I . ciorbă 5 . creşte vb. cărbune s. căm in s. tasse /. concours ni. q u e lq u ’un cinsti vb. -e ciorap s. correct. c o m m e n ta te ur m. colţ s. clasă s. clipă s. considérer consideraţie s. croire I I I credincios a d j. crâne m. clairem ent elasament s. citi vb. cer s. com ique comis a d j. (la u n instrum ent) jouer coleg s. conduce vb. condiţional s. co m m uniste concert s. côte /. ceva pron. penser. enfance f. corbeille f. boucle d ’oreille /. q u oi ceas a . com édie j. cetăţean s. conduire I I I conferinţă s. vt. confirm é. copil s. quelque chose chema vb. coin m. căuta vb. comercial a d j. copac « s * . classe /. cravate /. coastă s. chante r. lire I I I ciuboţica-cucului s. classement ni. classique clică s. dem ander cereală s. co nsidératio n /. clasic s. recherche /. creaţie s. -e. cerveau m . coûter coş s. honorer cinstit ad j. élever creştere s. céréale f. collier m. colaborare s. comunist s. vi. 2. in s ta n t m. citoyen ni. gagner cît adv. croitoreasă s. coiffeur m . c o lla b o ra tio n /. comentator s. construire I I I . cîine a. cere vb. lo y a l. 551 . 2. cravată s. que. c irc u la tio n /. cîmpie s. coafor s. édifier contempla vb. -e compila vb. concurs s. couturière /.f. cerise /. pousser.. cim e / . congrès ni. heure f. cham p m. consacrer considera vb. correctem ent cîştiga vb. c liq ue f. potage m. coeziune s. cercle m. a d j.. som m et' m . l ’autre ceaşcă s. e nfant m copilărie s . chercher ce pron. adv. contem pler contemporan ad j. b â tim e n t m. clar 1. célib ataire n i. corespunde vb. foyer m. collègue m. c o n trib u tio n /.cădea vb. cyclism e m. circuler circulaţie s. cerc s. chemise /. c o m m e rc ia l. cineva pron. correspondre I I I cosmic a d j. tom ber călător s. consentir I I I construi vb. colier s. ciném a m. q u a n d cînta vb. celălalt p ro n . c la ir. corect 1. m ontre / . arbre m. comunism s. c o n d itio n n e l m . cosm ique costa vb. chien m. -e confunda vb. confondre I I I congres s. crede vb. ciel m . a d j. créatio n /. c o m m u na rd m. q u i cinematograf s. c o n te m p o ra in . chim iste ?n. charbon m. ciclism s. conférence f. consimţi vb. -e contribuţie s. confirm at a d j. composer comunard s. co m m u nism e m. cireaşă s. conjuga vb. accrois­ sem ent m. cohésion /. comic a d j. voyageur m. g ra n d ir I I . crea vb. prim evère /. bas m . a u g m e n ta tio n / . adv. créer creastă s. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. c o n d itio n /. craniu s. cine pron. cercetare . conjuguer consacra vb. cercel s. cotlet s. c o m p ile r compune vb. dîner m . condiţie s. cînd adv. appeler chiar adv. cămaşă s. 9 .. si a d j . m êm e chim ist s. fidèle* creier s. côtelette /. -e. comedie s.

ce soir dispărea vb. -ère drapel s. -e destinatar s. -e deseori adv. com pren­ dre I I I curaj s. destul adv. dentiste m. de deasupra prep. 552 . deosebit 1. devenir 111 devotat ad j. deveni vb. delta rn. o u i da2 vb. dentist s. diseară adv. cultu re /. assez detaliu s. -ve deget g. destin s. d é ta il m. som m et m. p a r fa it. d orm ir I I I dormitor s. débarras m. dim potrivă adv. m o t m. d e s tin a tio n /. dévoué. cultură s. couteau m . m onsieur rn. p a rtic u liè re m e n t departe adv. destin ataire m . disparaître I I I dispreţ s. couler curînd adv. si dar conj. discours m. b oîte /. dejun . discussion /. cum 1 cori/. cruauté /. doam nă s. au-dessus debara s. diversité /. courage m. co uram m e nt curge vb. diferit a d j. cuţit s. cure /. m ais dator a d j. d é lic ie u x . chef d ’orchestre rn. -se deltă s. dom ain e rn. acheter cumsecade a d j. drapeau m. culoar s. couleur /. d élég ation f. o u v rir I I I deschis a d j. dénouem ent m. déjeuner delegaţie s. courageux. -e. co uloir m. dam e. cham bre à co u­ cher /. D da1 adv. cutie s.s * . a u contraire din prep.cruzime s . destiner destinat a d j. curajos a d j. brave cunoaşte vb. destin m . a d j. tô t deznodămînt s. curs s. sage cum păra vb. domn s. d éveloppem ent rn. ouvert. destina vb.< ? . m épris rn. d ic tio n n a ire rn. souvent desăvîrşit a d j.. discuter* discuţie s. dovadă: s. -euse cura s. destinaţie s. -e deschide vb. dezvoltare s. com m ent cum inte a d j. cher. dicţionar s. que definitiv a d j. domeniu y. discuta vb. raison j. de de la prep. delicios ad j. contenir I I I . lo in depăşi vb. preuve /. m ad a m e /. destiné. m a tin rn. disc s. de d irijo r# . devoir I I I datorie s. avec culca vb. cuvîntare s. cours m. dezordine s. destinée f. comme cum 2 adv. coucher culme s. désordre rn. cuvînt s. dori vb. cu prep. acharne m e nt rn. bientôt. décembre rn. curent adv. redevable datora vb. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. drag a d j. dreptate s. souvent desfăşurare s. dărîm a vb. d éroulem ent m. d é m o lir II de prep. disque rn. dejuna vb. -e dim ineaţa . déjeuner m. decembrie s. 2. désirer dormi vb. connaître I I I tprinde vb. -e devreme adv. d ifféren t. d o ig t rn. d é fin itif. adv. culoare $. distra vb. devoir rn. dîrzenie s. decît adv. d ifféren t. distraire I I I diversitate s. dépasser des adv.

effort m. chacun fier (de călcat) *. fe uille f. fa m ilie /. faţă de masă s. juste fixat adj. E echipă s. fin adj. favorabil adj. ém u . -e s. -e fiu s. . excursie s. egoist adj. tendre dulap s. u- é- eroism s. e x té rie u r. bruissem ent m. -elle fix adj. -e energic adj. février m. félicite r femeie s. fa b rique /. fa it m. 2. équipe /. assiette /. adv. m oins februarie s. fleuve m. -elle eşarfă s. fix é . adv. forme /. emoţionat adj. foaie s. faţadă s. extrêm e. facultate s. ph otog rap he m. ii Îs m. é q u a tio n /. exista vb. duminică s. de mêm e felie s. A n g la is . extern adj. énergique englez s. fi vb. étaler evita vb. excellent. exister explica vb. -e fîşîit s. économ ique economie s. 2. fille tte /. fin . d im an c h e m. fericit adj. très folosi vb. p a p illo n m. firesc adj. excelent adj. adj. faculté /. héroïque. fleurette /. fotograf s. ex p liq ue r explicaţie ô * . être fidel adj. -e . fidèle fiecare pron . exemplu s. fabrică 6 face vb. filie j. favorable fără prep. fereastră s. e n ne m i m. nappe /. ciseaux rn. éclipse /.duce (a se) vb. externe extrem 1. entuziast adj. fille /. extrê­ m em ent * . adj. 553 . fleur /. foarte adv. vous după prep. excursion /. fa u te u il m. exemple m. héros m. erou s. écluse /. ecluză s. . faptă s. fiică s. é d itio n f. utilis e r folositor adj. fel (la) loc. e x p lic a tio n /. fixe. enthousiaste' eroic 1. é m o tio n /. efort s. floare $. n a tu re l. farfurie s. écharpe f. fluture s. après după-amiază adv. fiindcă conj. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. éviter examen s. lib é ra tio n f. eclipsă s. familie s. égoïste eliberare s. femme f. glais. former fotbal s.pl. fluviu s. emoţie s. essentiel. -se fetiţă s. etala vb. heureux. adv. arm oire f. foarfece s. economic adj. film m. s’en alle r I I I duios adj. u tile formă s. fotoliu s. forma vb. 1er k repasser figură s.exam en m. harico t m. façade /. -e excepţie s. tranche /. şi s. héroïsme m. fasole s. économ ie /. après-m idi duşman s. étage m. esenţial adj. etaj s. şi adj. fată s. -e adj. faire I I I factor s. facteur m. parce que fila vb. floricică s. felicita vb. exception /. fo o tb a ll m. sans. figure f. ediţie s. ecuaţie s. filer film s. fenêtre /.

fragă s. im m e u b le m . peur /. tem pête /. griller friptură s. ghiocel s. greşeală s. feuillage m. beau. (fig. frumos adj. . furculiţă s. glumă s. gata adv. implica vb. im possible impresie s. idéologique ieri adv. jaune gară s. prêt găsi vb. grădină s. hohot (de rîs) s. goût m. . plaisanterie /. garda s. nou rrir II I ianuarie s. iarbă s. voleur m. im pression /. décider hotărîre s. ja n v ie r m. im p é ria lis te m. greutate2 s. . . hotărî vb. grêle f. fon ctio n /. gloire /. herbe /. frază s. carte /. gouvernem ent m. im pressionner. bel. . ja r d in m. gramatică s. grătar s. -e imposibil a d j. v o ilà ideologic a d j. grămadă s. F rançais. phrase f. d iffic u lté /. impermeabil s. e x p lo ita tio n f. furtună s.francez s. garde /. imperialist s. gustos adj. frige vb. fraged adj. -e. froid m. greu adj. tas m. soin m. gospodărie#. . iarnă s. blague /. fraise j. orage m . im p o rta n t. penser glorie s. -e adj. sortir I I I ilustrat ad j. grijă s. gare /. frunziş s. im p liq u e r important o 7 j . gimnastică s. general (în) loc. g ril m. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. em­ ployé m. impresiona vb. gram m aire f. fourchette f. généralem ent ghid 5 . fenêtre /. fo n ctio n n aire m . faute /. iată prej) . gîndi vb. hier ieşi vb.) d iffic ile greutate1 s. hiver m. funcţie s. valise /. G galben adj. guide m. degré m. gust s. hoţ s. . trouver geam s. -se guvern s. feuille /. jupe f. frère m. im pe rm é able m . fruct s. foule /. im m é d ia te m e n t imobil s. poids m. v o ici. fron t m. perce-neige /. b rig a n d m. jo lie frunte s. hrăni vb. frig s. . tendre frate s. şi adj. adv. H ham al s. décision /. hartă 5. fr u it m. rô ti m. p o rte fa ix m. frică s. funcţionar s. gumă s. é m o u ­ voir I I I 554 . -e imediat adv. fardeau m. savoureux. gomme /. b e lle . lo urd . éclat (de rire) m. illu stré . fustfî s. frunză s. g ym n astique /. -e s. geamantan $. fra n ­ çais. jo li. grindină s.

enchanté. adv. indépendance /. (vi. -e împrejurare s. vaincre I I I învins a d j. devant înăbuşi vb. contre împrăştiat ad j. in d iv id u m. industrie s. entre întreba vb. retardataire m. -ère întreprindere s. pousser împotriva prep . iubi vb. împreună adv. . e m b e llir H înfrunta vb.s. conj. -e inginer s.v. dem ande /. înţelege vb. réaliser îndrăzni vb. étouffer înălţa vb. in térêt m. interesant a d j. fle u ri.. întreg a d j . întîrziere s. élever încă adv. in tro du ire I I I inundaţie v . h a b ille r. éloigner îndepărtare s. învinge vb. dans înainta vh. verdir I I învingător s. dem ander întrebare . croisé. . u tilise r întrecere s. retard ni. ju ille t m. empereur m. im m é d ia te m en t îndată ce loc. con­ s o lid a tio n /. -e îmbrăţişa vb. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. histoire /. mais însemna vb. întîmpla (a se) vb. oser îndrepta vb. in d iq u é . îndeplini vb. entrer introduce vb. écartem ent m. rem onter (une montre) între prep. écart m. commencer început *•. geler îngriji vb. braver îngheţa vb. accom plir II. inimă s. ingénieur ni. comprendre I I I învăţa vb. rencontrer întîlnire s. prep. partager împinge vb. -e in te rn a ţio n a l a d j. întîlni vb. informât a d j. împărţi vb. tourner întoarce2 (a se) vb. -ve î îm b lă n it a d j. avancer înainte adv. retour­ ner. circonstance f. encore începe vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. cesser închide vb. essayer încet adv. -e intra vb. dissipé. retarder întîrziat s. apprendre I Ï I înverzi vb. întuneric s. h a b illé . in s tru c tif. inform é. in d ustrie /. entreprise /.independenţă s. intense interes s. fermer în c în ta t • a d j. fourré. 2. instaura vb. intéressant. avant înaintea prep. afferm issem ent m . soigner înlătura vb. istoric a d j. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. renforcement ni. devant înflorit adj. in d e stru ctib le indicat a d j. ad j. instructiv a d j. entier. obscurité /. entourer încrucişat a d j. historique istorie s. com m encem ent ni. dès que îndelung ad v . diriger în faţă loc. é m u la tio n /. v a in c u . instaurer instituţie s. in s titu tio n /. indestructibil a d j. ensemble împrumuta vb.) rentrer întoarce3 vb. coeur m. întoarce1 vb. écarter însă conj. -e îmbina vb. ju in m. in te r n a tio n a l. aim er iulie s. doucement înceta vb. iunie s. in é v ita b le . încerca vb. habile îndepărta vb. inevitabil 1. in o n d a tio n /. -e îndată adv. întrebuinţa vb. signifier însoţi vb. -e înfrumuseţa vb. revenir. a llie r îmbrăca vb . en. arriver întîrzia vb. rencontre f. embrasser împărat s. accom pagner întărire . -e individ s. -e 555 . v a in q u e u r m. prélcr: emprunte»în prep. -e înconjura vb.

k ilo g ra m m e . li^u m. -e lună1 s.9 . lampă s. m am an /. mai2 adv. mère. large lăcrimioară s. -e marfă s. jumătate s. mois m. masacra vb. lutter luptă a. littéraire literatură s. légume m. libre libertate s. m uguet ni. dem i. près loc1 s. jos a d j.9. lege s. luminat ad j. prendre I I I lucra vb. lam pe /. lier.J acheta s. massacrer mare1 s. -se. cuiller. -e lumină . liniştit ad j. jaque tte /. attache /. lingă p re p . m a i m. lecţie s. plus mamă . L la pre p . lum ière /. habiter logodnic . larg a d j.9. demie K kilogram s. silence ni. table /. limonadă 9 . mare2 ad j. liber ad j. laisser lega vb. lettre f. -e listă . oc s.9.9. tra v a il m. lutte /. long. oi s.9. éclairé. marţi s. masa1 . loc2 . verger m. travaille r lucrare *•. clair. livadă s. liberté /.9. lină s. locui vb. i'ianeé m. mandat s. tra n q u ille lipsit a d j. à lagăr s. lună2 . bas. lance /. lingură 6 ’. limbă s. d épourvu. mai1 . longueur /. 556 . -gue lungime s. je u m . leçon f. liste /. nier /. mars ni. luminos ad j. cuillère linişte s. laine /. lua vb. lance s. lucru s.s'. grand. lim onade /. m a rd i ni. attacher legătură . cam p m. la tin . lupta vb. lăsa vh. m agasin ni. com bat m M magazin s. lu n d i ni. literă s. lung a d j. jo uet m.. lune /. luni s. litté ra ture /. legumă s. legătiţră s. langue /. large latin a d j. chose f. monde ni.9. literar ad j. pe jos par terre jucărie s. lieu ni. m archandise / martie s. -e lat ad j. je u d i m. k ilo m. m a n d a t m. place /. lume s. lo i f.

c o n t e n t e r m uncă s. nerf m. N n a iv adj.-c n e lin iş tit adj. nature f. insuffisant. médecin m. rien n in g e vb. o u v r i e r . m ilieu ni. nepoată (după fiu sau fiica) s. m in ă s. sabie m. m u s é e ni. m u s c l e m. 2 . besoin m. . balle /. m onum ent s. m illion m. m aintien ni. n a v ig a vb. olive f.m asă 2 s. naître 111 n a ţio n a l adj.èr e mod s . nerv < 9 . national. -e n e în d e stulăto r adj. necesar adj. m ăsură s. m em bru s. mémoire /. m em orie s. 557 . m a ş in ă s . m îndru adj.9. m unci vb.. m ijlo c s. m iracol . m o u .s\ m i r a c l e m . n a v ig a ţie s. m ărar s. . m ilio n nu ni. nepoată (după frate sau soră) s. mişcare 5 . membre m. m inge s. petit. e m ie adj. moyen m. jamais n im e n i pron. m o u v e m e n t m.. m o u v a n t . /. petite-i'ille /. f i e r . medic s. m uri vb. miros s. m uzică s. . m aint. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. m e t s m. m ecanică s. pomme /. e ne co n te n it adj. niasse /. ballon m. métro ?n.. c a r o t t e f. navigation j. -e moale adj. mécanique. m e d ic in ă 5. inutile negru adj. a ^ înainte avancer m e rit s.è r e munte s.. mérite ni. m ondial adj. nécessaire necin stit adj. morcov s. minute /. m o n u m e n t m. m o t i f m.-e nedrept 1. m o d e r n i s a t i o n f. mesure /. bouton m. adj. nièce /. m a n i è r e / . m ărtu ris i vb. -elle nepot. m o u r i r I I I m uşchi s. m ă tu ra vb. noir. in­ n e m u lţu m ire s. -ète nerăbdare s. m otiv s. o d e u r misiune s.. p l a t m . balayer m ătu ş ă s. s. d é m é n a g e r muzeu s. m u s i q u e /. incessant . m écani­ cien r». m o n d i a l . aller I I I . t r a v a i l l e u r .. mètre »»». d e m a i n mînea vb. m in u t . in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. toujours merge vb. fenouil m. neveu m . avouer m ă s lin ă s. m iercuri s. naviguer na v ig a re « w . m ă r s. r e m e r c i e r . . m a i n / . m o d e r n e modernizare s. meserie s. m uta vb. médecine f. impatience /. -e m îine adv. m edicam ent s. n ic io d a tă adv. non-officiel. mereu adv. neiger n is ip s. . auto f. adv. t r a v a i l m. m a n g e r mîneare s. mécontentement m. navigation /. nevoie s. médicament m. m o l l e m ontor s. m o n t a g n e / . -e. mişcător adj. m in ă s. mercredi tii. m iliţie s. n e n u m ăra t adi. petit-fils m . machine /. personne n im ic adv. injuste. inquiet. m o n t e u r m. m i s s i o n / . naïve nasture s. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. modern adj. t e n d r e . m etru s. -oare s. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. métier metro s. m u lt adj. m o d e m. tante f.-e n a tu r ă s. m ecanic adj. mécanique /. nepot. justement n efolositor adj. . déloyal. mine /. milice /. naşte (a se) vb.e u s e m uncitor2. naïf. m enţinere s.

. -e obraz s. partid s. noapte s. patrie /. numéros adj. novembre ni. .. aveugle m. poire /. oeuvre /. parter s.pL părintesc adj. parti m. fatigant. pasiona vb. bois m. participe m. n u it /. parcouru. sembler părinţi a. obtenir I I I ochi s. nor s. odinioară adv. objet m. omagiu s. manteau m. parisien. octobre m. verre m. noix /.pL părea vb. seulement num ăr s. tout. observa vb. appeler O oară ». nouveau. nombre m num ăra vb. paraître I I I . -e orïnduire s. persil m.nişte art. ville /. tout. obiectiv adj. pardessus m. onoare s. -euse n u m i vb. parizian adj. autrefois. lit m. pahar s. omoplate /. pénétrer pătrundere s. parc s. palid adj. occuper ocupant s. participa vb. patriotism s. paradoxal adj. paquet m. des n ivel s. paradoxal. parc m. hommage m. omoplat s. fois /. orb s. oeil. pâle palton s. fatigué. nuage m.) yeux m. omenire s. aveuglé. parents m . régime m. partizan s. nombreux. fatigue /. aveuglément orbit adj. os m. -e pardesiu s. observer obţine vb. terre /. -elle pătrunde vb. paix /. page /. obosit adj. paisible pat s. oraş s. habitude /. n u m ai adv. forêt /. pace A '. honneur m. non nucă s. pathétique patinaj s. noiembrie s. obicei s. cheveux m . homme m. patetic adj. rez-de-chaussée ni. octombrie s. objectif. opéra m oranjadă s. partie /. passionner paşnic adj. orthographe /. participer participiu s. partisan m. nom m. pagină s. olympique om s. pénétration /. pătrunjel s. passage m. orangeade f. parcurs adj. ou s. 558 . noter nou adj. pachet s. nota vb. pâm ïnt s. patriotisme m. operă s. joue f. ocupa vb. niveau m. -c pară s. numéro m . patrie s. pacifique. patinage m. obiect s. offrir I I I ofili (a se) vb. œuf ni. parlementaire parte s. hum anité /. -v« oboseală s. paternel. -elle nu adv. oiseau m. (pi. occupant m. -e obositor adj. soulier m. pădure s. orbeşte adv. se faner olim pic adj. -e oricare pron. pantof s. pasăre s. compter nume s. naguère oferi vb. ortografie s. păr s. o» s. pasaj s. -enne parlam entar adj. -e orice pron.

histoire /.9. pénétré. -e prăjitură s. prononcer 559 .pătruns a d j. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . déjeuner rn. à travers priv i vb. . presă . politic a d j. parce que pericol s. -e prin prep. pom .. pieton s.9. prix m. marché m. possible poştal a d j. popular a d j. pînă conj. amicalement prietenie s. pyjam a m. profondément proiecta vb. recevoir I I I prim itor a d j. e povestire . principal. presse /.-? s . départ m. plaindre I I I poartă .9.9. populaire portofel . perdre I I I . portrait m. agréable pleca vb.9. posibil a d j. printre prep. a d j. procura vb.9. profesor s. adv. 2. sans cesse permite vb. piersică s. préférer pregăti vb.9. profond. pénétrant. -e prieteneşte adv. prăvălie . bau lieue /. plan m. peindre I I I pierde vb. picta vb. grille /. plăcea vb. prévoir I I I prezenta vb. permettre I I I perseverent a d j. première /. poftă1 s. aimer plăm în . -e plînge vb. e persoană s. profund 1. sur pedepsi vb. poumon rn. printemps m. ploua vb. postai. petrece vb. accueillant. plaisir m* plăcut a d j. prolétaire m.9.9. prescrie vb. partir. projeter proletar 6 * . plafond m. prea adv. 2. conte m. par. praz a *. e pătrunzător a d j. partout prevedea vb. place /. anii. portefeuille m.a d j.9. -e pronunţa vb.. prim n u m . passer piaţă s. poezie s. adv. grenier m. pleurer. polonais. povesti vb.9. . poireau m. m . pêche /. promite vb. p răjin ă . gâteau m . pretutindeni adv. présenter prieten s. portret . production /. pro­ bablement problemă .9. am itié /. à travers principal a d j. préparer premieră . piéton rn. I I I plecare s. promu. pipăit . probabil 1 . plan s. pod (la case) . probable. punir I I pentru prep. pisică s. plein. Polonais. prescrire I I I preţ s. persévérant. pyramide /. manquer pierdere s. piesă s. promener plimbare s. perie s. arbre m. promettre I I I promovat a d j. chat. poet s. poussière /. -e.9. pour pentru că co nj . pijam a s. pain m. pleuvoir I I I plăcere s. polonez . pièce /. permanent adv. personne /. pîine s. peuple m. -e ad j.. envie /. grillé. jusque plafon s. promenade /. perche /. danger m. politique f. planter plantaţie s.s \ toucher m. magasin m. cave /. périphérie faubourg m. piram idă . popor s. periferie s. perte f. produire I I I producţie s. regarder prînz s. professeur rn. trop prefera vb. -ère p rim i vb. brosse /. plim ba vb. problème rn. poésie /. principe m. p răjit a d j. raconter practica vb. piv n iţă s. procurer produpe vb. prim ăvară s. premier. -e principiu s. -e pe prep. planta vb. pratiquer praf s. plantation j . şi prep. politique politică s. şi a d j.9. p lin adj'. poète m.

renaître I I I repara vb. rochie 5. réparer reparaţie . roman m. 2. rédactionnel.9. republică s. public . pune vb. règle /. risca vb. ram ură s.\ russe adj. reţine vb. adv.propune vb. a — masa mettre le couvert pupitru s. mal război s.9. R o u m a in . reînnoi vb. realiza vb. e rom în2. réalité f. provoca vb. rester. -e prostie s. 2. représenter reprezentant s. 2 . rouge ruga vb. rom ain. pupitre m. răbdător 1. mettre I I I . restaurant m. -e roman2 s. vite reportaj s.9. patience /. reprezenta vb. réussir I I reuşită s. récolte /. ~e. renouveler relaţie . reconnaître 111 redacţie s. patiem m ent răcori vb. régulière­ ment regulă s. répondre I I I răsuna vb. réciproquement recoltă s. ravir I I răsfoi vb. Tort. proposition j. robe /.-elle reduce vb. realitate s. rece adj. reciproc 1. Russe s. réaliser realizare s. adv. -le rus s. romîncă s. proposer propunere s. rom în1 adj. écouteur m. guerre /. révolution f. porter putea vb. restaurant s. adj. şi adj. adv pru­ demment prună s. tomate /. redacţional adj. prosop . prost adj. -e rostit adj. remarca vb. rivière /. fraîche răm îne vb. blessure plaie /. récepteur. adv. demeurer răp i vb. prune /.9 . recunoaşte vb. rédaction f. adv. prudent. prier rumen adj. vermeil. adj. rană s. for­ tement p u ţin adv. pouvoir I I I puternic 1. se réunir I I reuşi vb. réussite /. roman1 adj. mauvais. -e rău 2 adv. réduire I I I reflecta vb. adj. mauvais. résoudre I I I ridica vb. réflecteur m. tour m. réglementation /. prononcé. relation /. république /. résister rezolva vb. reportage m. risquer rîde vb. remarquable renaşte vb. réparation /. feuilleter răspunde vb. rustic adj. rire I I I rînd s. rezista vb. rafraîchir I I răcoros adj. patient. rustique 560 . réalisation /. -e roşie s. r îu s. 2. rein jn. provoquer prozator prosateur prudent 1 . revedea vb. froid. bêtise /. revoir I I I revoluţie . repede adv. -e. roşu adj. remarquer remarcabil adj. public m. retenir I I I reuni (a se' vb.9. réciproque. regularitate (cu) loc. fusée f.9 .9. -e receptor s. frais. serviette essuie-main m. roum ain. răbdare s. refléter reflector s. branche /. purta vb. adj. représentant m. reglementare . soulever rin ich i . retentir I I rău1 adj. peu R rachetă s.

traîneau m. e socialist adj. cher. scrie vb. -e. court. stare s. -e spectacol s. spectacle m. sortir I I I .. sénat m. slăbi vb. quart m. sfînt adj. sim bătă s. socialiste solid adj. briller strălucit adv. scula vb. soi singur adj. verre m.. salariu s. stylo m. sabre m. special adj. m aigrir I I soare s. chaise f. semaine /. şi adj. étoffe f. sat s. sfătui vb. schimba vb. stomac s. spécial. servietă s. sare s. (s’)écouler e scurt adj. écrire I I I scriitor s. cendrier m. sel m. sporit adj. étranger. sovietic adj. conseiller sferă s. maître m. système m. sportif. ski m. laver spălătoreasă s. sentir I I I sindical adj. pl. arriver soţie s. se gâter 561 .s gabie s. brillam m ent strecura (a se) vb. seară s. rue /. syndical. semn s. enlever scrib s. blanchisseuse f. fête /. servir I I I serviciu s. stàpîn s. soviétique sparge vb. de săptăm înă s. sînge s. soleil m. syndicat m. septembrie s. simple sim ţi vb. -e siluetă s. -ère străinătate s. -euse servi vb. conseil m. seul. éteindre I I I stîrni vb. sang m. scribe m. espérer splendid adj. échapper scenă s. fêter săritură s. scrumieră s. samedi m. domestique m. dire I I I stadion s. que. -e sigur adj. sticlă1 s. străin s. social. sfert s. sacré. secol s. salade /. village m. spera vb. splendide sporire s. saint. excuse j. sclav s. solide sosi vb. augmentation /. stinge vb. siècle m. étranger m. suicide m. septembre m. silhouette /. casser spartan s. sûr. se glisser I. sticlă2 (de apă) s. -ve spre prep. fête f. esclave m. bouteille f stilou s. scăpa vb. changement m. -e sindicat s. service m. sfat s. lettre f. securité f. estomac m. stade m. sport m. escrime f. sobă s. străluci vb. să conj. savant m. tâche /. sărbătoare s. savant s. scuză s. salaire salată s. poêle m. serviette /. şi adj. schi s. sardines f. sauver sanie s. serbare s. sportiv s. salle /. scoate vb. sphère /. sérieux. vers spune vb. scaun s. sim plu adj. -e sinucidere s. carafe /. sardele s. e sport s. accru. securitate s. Spartiate m. stradă s. servitor s. signe msenat s. sărbători vb. scrisoare s. scène f. sistem s. staţie o. lever stofă s. épouse /. sine pron. E tat m. écrivain m. changer schimbare s. social adj. salva vb. scrimă s. sală s. lever scump adj. femme. sarcină s. -ère scurge (a se) vb. strica (a se) vb. serios adj. é ta t m. station f. soir m. spăla vb. saut m. stat s.

tradus adj. falloir I I I trecător s. tată s. terrasse /. şervet s. étudiant m. pourtant. serré. toujours totodată adv. somme f. jeune tîrziu adv. base f. tenis s. suggestion f. vivre I I I trebui vb. supérieur. technicien m. trad uit. entier. raisin m. télégramme m. -ve şui vb. supărat a d j. toarce vb. student s. . tentation /. chauffeur m. envoyer trium fa vb.ç. sum ă s. père. transforma vb. imprimer tipărit adj. salle à manger /. teren s. en même temps totuşi conj. traduce vb. terasă s. tard toaletă s. strungăriţă s. tir s. -e superior a d j. sus adv.-e tipografie s. camarade m. subir I I suferit adj. tu pron. tentativă s. monter su liţă s. ton m. termen s. (femme) tourneur m. tracteur m. trolleybus m. transformer tratamçnt s. telefon s. filer şti vb. traitement m. tînăr adj. sugestiv a d j. science /. traduire I I I traducere s. studia vb. sub prep. temps m. tenis s. tout. terrain m. strungar . souterrain. (en) haut şterge (a o) vb. tableau m. terme m. suggérer sugestie s. tentative f. aussi şofer s. négation f. étudier studiu s. -ère totdeauna adv. trahir I I trai vb. surprise /. filer ton s. toamnă s. telefona. télé­ phoner telegramă s.sufragerie s. savoir I I I ştiinţă s. donner un coup de téléphone (de fil) . scientifique T tablou s. tipări vb. tractor s. imprimerie /. hanche j. sous subteran adj. souffrir I I I . şold s. tourneur m. terminer. craindre I I I . subi. tr«zi_ vb. automne m. avoir peur temelie s. imprimé. -e. -e trai s. étude f. tăgăduire s. serviette /. tu . e strugure y .strîns adj. sugera vb. trece vb. terrain m. a da telefon vb. traduction /. triompher troleibuz s. tennis m. échecs m . texte m. suggestif. tir m. javelot m. team ă s. term ina vb. tentaţie s. réveiller trim ite vb. finir I I text s. to i" 562 . surveiller surpriză s. fâché. tărîm s. peur /. théâtre m. tôt adj. tehnician s. şi conj. devoir I I I . durable tram vai s. tim p s. toilette /.pl. suferi vb. -e ş şah s . téléphone m. ştiinţific adj. trăda vb. -e supraveghea vb. tennis m. papa m. -e succès s. toutefois tovarăş s. et. vie f. terne (a se) vb. succès m. train m. trainic ad\ . passer tren s. teatru s. tram way m. passant m.

. pays m. v ă r . navire m.. vase m . vicissitude f. u n d e adv. violon m.. -e v e s n ic adv. v itr in ă ». faciliter u tila j s. v erteb ră s. victoire /. vif. -e v in ». pays m . vitesse /. z ia r ». quelquefois V u n ii pron. vin m. verbe m. vent m. vitrine /. v a s ». vert. oncle ra. vue /. vive v io le t ă s. v în t ». u şor a d j. z ă ri vb. -e v e d e a vb. U u cid e vb. parole /. vouloir I I I v re m e s. v iţe l s. e ză d ă rn icire s. paysannerie /. mot m. verde adj. visiter v iz it ă ». veau m. prochain. -euse Z za d a rn ic adj. volume m. bateau m . outillage m. v e c in s. -e. gai. aubergine /. z i s. mur m. éternellement v ia ţă s. v in ă s. ţă ră n im e ». où u n e a ltă s. cigarette j.T ţa ră s. v ig u r o s adj. surpris. ţin e vb. v ic to r ie s. journal ni. parfois. arrivée f. voisin. contrée /. ţ e lin ă ». v ite a z arlj. v îrstă ». été m. âge m. chou ni. v a r ă ». u m ed a d j. guérir II v in e r i ». v io a r ă s. u n iv e r s a l a d j. vendredi m. cousin. dire I I I zid s. i u ita 1 vb. jour m . la k la campagne ţă ra n ». v o rb i vb. u rî vb. regarder u ltim ad j. université /. violette /. tenir I I I .. valeur /. région /. vigoureux. ccleri m. écraser v iito r a d j. p l. tuer u im it a d j. v esel adj. brave v ite z ă ». v a ră ». vacances j. 9 . vivement v iz it a vb. u n iu n e s. -ère um ăr . vain. v e h ic u l s. v a r z ă s. v a c a n ţa s. v a p o r ». venir I I I v e n ire ». v iu adv. épaule /. vie /. anéantissement m. v a lo a r e ». outil m. porte /.. journée f. v în ă tă s. v io i a d j. union /. u n e o ri adv. vorb ă s. v o lu m ». véhicule m. visite /. z ic e vb. -e v ă z s. humide u m e zi vb. haïr II u rm a vb. 563 . suivre I I I u şă s. union /. facile u şu ra vb. m ouiller u n c h i s.. temps ni. verb s. vers m. veine /. voir I I I v e g h e ». oubliée u ita 2 (a se) vb. veillée /. dernier. -le u n iv e r s ita te s. universel. certains u n ir e s. v in d e c a vb. stupéfait. paysan m. -e vers s. ţig a r ă ».. a ~ seama tenir compte ţin u t s. vertèbre /. usine /. u z in ă s. apercevoir I I I zd rob i vb. v ic is itu d in e s. şi adj. v e n i vb. parler v re a vb.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

larges. II. III. Ils sont amis. le chien. les magasins. fenêtre. PARAGRAFUL I I I I. V o ilà une chaise. une table. la fenêtre. une lam pe. des livres. Elle est petite. lampe. Je ferme la fenêtre. Le livre est bleu. Fermez la fenêtre. Les livres sont sur la table. Le livre est sur la table. Le veston est court. Vo ici une fenêtre. un stylo. Un. 567 . La serviette est bleue. Vous êtes amis. P A R A G R A F U L IV II. Petite. l ’armoire. les fauteuils. III. un crayon. Un. V oici une porte et une fenêtre. Une. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. La blouse est rouge. un livre. J ’ouvre la porte. Une. Une. les enfants. des crayons. II. rondes. grises. des chats. des portraits. Les livres sont dans la bibliothèque. un jard in . Ouvrez la porte. table. l ’homme. Les enfants sont dans le jardin. une chaise. un arbre. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. Nous sommes dans la rue. chaise. V oici un stylo et un crayon sur un livre. V o ilà 1 une lampe sur une table. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. PARAGRAFUL I I I. U t1 . le lit. livre. II.PARTEA I PARAGRAFUL I I. Voici une lampe. une chambre. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. Où est la lampe? La lampe est sur la table. une porte. grande. le chat. V o ilà un portrait. Je suis grand. des lits. La jupe est courte. bleus. les chiens. Un. les chaises. un fauteuil.

Les garçons regardent les autos. O ui. Iată o cutie de chibrituri. les filles. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. în odaie sînt trei paturi. v ingt. Le vase est sur la table. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Ils (elles) aim ent les fleurs. le livre est sur le bureau. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . dix-neuf. douze. dix-sept. Les passants admirent les magasins. Voici des étudiants. Jean et Georges comptent les maisons. la femme. J ’aime le raisin. Ils vont au théâtre. Iată cinci ţigări. Les passants entrent dans un cinéma. dix-huit. în bibliotecă se află zece cărţi. La maison a dix étages. seize. Nicolas aime beaucoup les pommes. Tu ai şapte bluze. Le crayon est sur le livre. Eu am cinci creioane. Nous avons quatre stylos. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. Elle a une gomme. Voici des boutons. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Tu aimes les poires.PARAGRAFUL V une étudiante. în curte sînt şase pom i. Im o b ilu l are nouă etaje. deux. Michel regarde un portrait. Nous comptons les arbres. l ’élève. Le chat est sous la table. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Voici un cendrier. dix. quinze. In grădină se află zece oameni. V oici des ouvriers. six. Elle a une serviette noire. treize. Vous regardez les papillons. h u it.

Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. Tu n ’aimes pas les fruits. E i doresc să dejuneze. I l est ouvrier. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. La m ain a cinq doigts. Vă place să vorbiţi. Se poartă cravate gri. Ce garçon a dix-huit ans. ces. I l y a six fleurs. Ces magasins sont grands. Marie a une serviette verte. des chemises. Ils sont paysans. Le chat est sur la chaise. mais j ’aime aussi les pommes. cet. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. cet. Iin i place să muncesc. Vasile arată turiştilor cărţi. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. j ’aime le raisin. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. PARAGRAFUL X cette. Les peu­ ples luttent contre la guerre. Petre dă o pară Margaretei. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. Ils ne regardent pas la vitrine. Ferestrele camerei sînt mari. C’est un jeune ouvrier. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. des cravates et des jouets. cet. I l y a sept fenêtres. V itrinele m agazinului sînt splendide. Noi adm irăm statuile oraşului. La guerre détruit les villes et les villages.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. ce. Dans ce magasin on trouve des robes. ce. cette. 569 . C ’est une armoire. Nu se in tră pe fereastră. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. cette. C ’est un magasin universel. rette. ce. cet. Vrem să lu ptăm pentru pace. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. Ea preferă să privească gravurile. cet.

IV. La fille du voisin a sept ans. bleues. Nous luttons pour la paix. ei sînt la cinematograf. — Bonjour. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. celle-là est verte. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. IV . — Mes hommages. rien. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. Je montre aux garçons la carte du pays. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Celles-ci sont Marie et Hélène. Les souliers de Basile sont noirs. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. noirs. Danielle est l ’amie d ’Hélène. Nous ne guerre. Noi sîntem acasă. m a d am e . A Bucarest il y a des musées intéressants. V oilà deux enfants. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. bien. Aimez-vous les bleues. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. I l donne un mouchoir à Nicolas. des théâtres. Les fruits de ces arbres sont rouges. 570 . V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. I l parle aux touristes. jeune. Voici deux pommes. celui de Basile est professeur. grandes. La maison où Pierre habite a six étages. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. 1H. Le frère de Marie est ouvrier. celui qui a des souliers noirs est mon frère. — Vous choisissez quelque chose? — Non. monsieur. Tu eşti funcţionar. celui-là est bleu. el este tehnician. Cine adm iră acest iilm ? Voi. La robe d ’une fillette est petite. Le jardin de l ’usine est vert. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. splendides. madame Leblanc. Les murs de l'im m euble sont blancs. Je montre un livre aux étudiants. ceux-là sont Jean et Paul. de même. La couleur des raisins est verte ou noire. Les fruits des arbres sont encore verts. celle-ci est rouge.II. ea este artistă. V. V oici deux p a p il­ lons. celui-ci est jaune.— A ure voir. je regarde les vitrines. blanches. a sept lettres. Basile donne une pomme à Antoine.jaunes. I l donne un jouet à l ’enfant. comment allez-vous? — Merci. PARAGRAFUL X I I I. roumaines. madame. des cinémas et des stades modernes.

f in i. Chevaux. La. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Nouveaux. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. Joujoux. trav ailla nt acheté. des. Les. Des . Coloniaux. une. Un. Une. étant eu. Festivals M ondiaux. 571 . Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Des. Nationaux. ayant allé. allant fin i. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. Bijoux. Des. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. L a. Egaux. Leurs livres sont instructifs. Le. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. Tu as eu 17n. finissant dorm i. La. Grand-papa a m ille. Une. été. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. m angé. achetant surgi . Exceptionnelles. travaillé. trouvé. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. Oncle Gérard est célibataire. dix pommes. Paul Nous avons chanté cette étudiante. leurs vacances à la m on­ tagne. dormant. Des. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. Des. parents. Cette année il va à la mer. pro­ gressistes. Nous avons visité nos ouvrier. des. Des. Je compte mes cigaret­ tes. mon. Sa fam ille est assez nombreuse. Tes frères passent. son. dans une fabrique. V itaux . La mère d ’A lain est chimiste. mon.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. Des. Ton. Le. Des. Ma soeur est sténodactylo. surgissant accepté.

dix-neuf cent soixante-dix. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . soixante-dix-huit. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. les cheveux. soixante-quatorze. quatre-vingt-dix-neuf. aimons. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. Ma cousine a vingt-deux ans. ^on Srand-pére est vieux. douze cent soixante et onze. choisissons. vingt-neuf. cent onze. L E C Ţ IA a 4-o II. Choisis une cravate rouge. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. III. cinquante-sept. sept cents. deux cent un. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. II. cent deux. V. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. tirez. soixante et onze. instaurant blanchi. quatre-vingt-quatre. nous avons soigné j ’ai grandi. Balzac est né en dixsept cent. dix-huit cent quarante.L E C Ţ IA a 3-o I. nous avons grandi ramassé. J ’ai lu cinquante-neuf pages. blanchissant a b o li. Ce livre a vingt-cinq chapitres. inspectant instauré . trente-huit. IV . M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. nous avons trav aillé j ’ai soigné. cinquantetrois. I l est encore jeune. tire. soixante-dix. Regarde ce portrait. treize cent v in gt. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. tirons. abolissant vingt-cinq. choisissez. il a quatre-vingt-un ans. les bras. ramassant inspecté . quatre-vingt-un. glorieux. les cous. V. J ’ai travaillé. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. quarante-neuf. III. IV . Mon père a cinquante et un ans. quatre-vingtonze. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. dix-neuf cent quatre-vingts. aim ez. Soixante et un. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. Il a quarante-deux ans. Dormons bien. Ce vieillard a dépassé soixante ans. La maison a quatorze fenêtres. choisis. les bateaux. beaux. quatre-vingt-quatorze. aime. les genoux. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. trente. am icaux. Restez dem ain à la maison.

I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. D étails. an im au x . V ingt et unième.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons.de l ’estomac. vingtquatrièm e. Ils mangeront. m inéraux. Il étudiera les organes de la vue. soixante-douzième. A la in lu i montre des os:une clavicule. Vous visiterez. Cinquièm e. E m aux et Camées. La première. des muscles. Aïeux. Tu seras. de l ’ouïe. Yeux. du rein et du cœur. J ’attendrai. végétaux. du toucher. Tu repondras. soixantième. Vous regretterez. de l ’odorat. E lle choisira. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. des os. Ils danseront. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. A la in apprendra le nom des nerfs. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. du goût et. Y vonne est blonde. I l sera médecin. une omoplate. Premier. Trente-cinquième. un crâne et des os. 573 . E lle finira. des veines. Aïeuls. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. Il guérit les blessures de ses amis. I l apprendra les fonctions du cerveau. des poumons. Il pensera. Ils prendront. I l prendra. Septièm e.

La sienne. Ton. la salle à manger. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. finissons le livre. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. À. deux chambres à coucher. A vait. Vezi compendiul de gramatică. la chambre de Jacques. La maison n ’est pas grande. une armoire et un bureau. De. la vôtre. deux balcons. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. nous avons fin i le livre Finis le livre. la cuisine et undébarras. une salle de bains. pas trop large. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. un fauteuil. trois chaises. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. Dansaient. H abitaient. nous avons porté une valise Porte une valise. Par. Sous. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. les tiens. une table. portons une valise. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. nous portons une valise Je porterai une valise. il y a deux tableaux. un grenier et une cave. La fenêtre n ’est. Une ouvrière française. nous finissons le livre Je fin irai le livre. La maison a une belle terrasse. Dans. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Pour. Dîniez. à l ’étage. le sien. Lucien ri’a pas été mon am i. Dans sa chambre il y a un lit. Promenait. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. La mienne a trois fenêtres. Tu n ’es pas malade. De. s’amusaient. Attendais. Une bonne épouse. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. Mes.Notre. Discutaient. Des paysannes roumaines. un couloir. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. A . Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. deux . Les petites chattes. portez une valise Je finis le livre. Yves n'a pas rencontré Mireille. Vers. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. I l n ’a pas écrit cette lettre. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. Tu n ’as pas vu ce film . Étais. Je porte une valise.

C’est m oi qui remarque cette actrice. Jacqueline aime les robes simples. je te le raconterai demain. ils. III. Va. Plus. Héroïquement. Claire se souvient de vous. mon oncle. de fleurs ou de colliers. 11 est en retard. Ils vont. Il va à la fabrique à bicy­ clette. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. Rapidem ent. Elle a quelques robes élégantes. A la in n ’a pas besoin de paletot. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. E lle lu i donne un livre. une petite bibliothèque. Sévèrement. M oi. Personne. IV . Jacqueline lu i donne des aiguilles. A llan t. Pas. la tienne est petite. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). Jean te montre sa m a i­ son. Joyeusement. Curieusement. Vous. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. Négativement. Hier j ’ai été chez le coiffeur. L E C Ţ IA a 10-a I.pupitres. deux chaises. Je lu i parle de toi. Nous. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. de pyjam as. V. C ’est cette actrice que je remarque. Aucun. 1’. L E C Ţ IA a 9-a II. un pardessus. C ’est m oi qui aime les poésies de V. La mère d ’A lain est inquiète. jaunes. C ’est A lain qui est allé à la montagne. Je suis allé. un manteau. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. Allons. Jam ais. Je vous félicite. Demain j irai chez le dentiste. Nous irons. je les mangerai aujo urd’ hui même. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. je. lui. III. Légalement. A la in a besoin de bas. Lentement. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. Nous sommes allés. Indignem ent. Coquettement. III. quelques blouses. N i. eux. vous. toi et ton am i. J ’allais. Sa mère est une bonne coutu­ rière. Hugo que j ’aime. V. 575 . E ux. I l . A lain ne trouve plus son béret. Fermement. lui. m ’. Vous. Rien. J ’irai. Sa chambre est grande et belle. des boutons. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. Dis-lui de partir. Fam ilière­ Pas. eux. Ce sont les poésies de V. ni. C ’est là q u ’est. C ’est mon oncle q u i est là. Nous. des ciseaux et du fil à coudre. J ’ . de mouchoirs. deux jupes. sens dessus dessous. ment. Toi. Parle-lui de notre enfance. Sa chambre est. Mon amie change souvent de toilette. bleues. Le film a été intéressant. Tu. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Vous: vous. Jam ais. Gracieusement. Accidentelle­ m ent. de chemi­ ses. IV. Hugo. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. rouges. L a .

C ’est toi qui préfères le jaune. Apportèrent. intelligents. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. loyaux. Acteur. Des. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. T riom phâm es. Décidâmes. Du. La. I l est contre les cures d a maigrissement.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. Jacqueline aime mettre le couvert. D u. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. Du. du. C ’est le jaune que tu préfères. du. La table est recouverte d ’une nappe blanche. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. D u. des. des cuillères et des verres. Vezi com pendiul de gramatică. Nouvelle. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. de la. des fourchet­ tes. V ieil. du. Belle. du. Vezi compendiul de gramatică. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. M ontai. Les. C ’est pour la paix que luttent les peuples. les. le. Nouvel. -J’aime les gâteaux et les fruits. au déjeuner et au dîner. directeur. Rentrâmes. Beau. Remarqua. On a servi des mets savoureux et de bons vins. Bel. . des couteaux. De. de la. Les enfants n ’ont pas bu de v in . Ils ont mangé du potagç. Beaux bleus. Garda. Trouvâmes. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. Fou. essuyai. de la. Vieille. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. nouveaux. instituteur. instrumentaux. J ’ai acheté des assiettes. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. du. Molles. de 1’. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré.

samedi. jeudi. Ces fruits sont très bons. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. les fleurs poussent partout. LECŢ IA a 14-a I.. octobre. Toutes les saisons de l'année sont belles. de l ’hiver sont: décembre. . Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. la violette. E n été il fait chaud.. „ . Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. En hiver les jours sont courts. dimanche. février. Au printem ps.L E C Ţ IA a 13-a I. décembre — le der­ nier. a v ril. de l ’automne sont: septembre. m ai. I . mercredi. La Loire est plus longue que le Rhône. de l ’été sont: ju in . Le roman de R om ain Rolland . novembre. ju ille t. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. janvier. IV . Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. plus beau. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. Au mois de septembre je partirai dans le delta. l ’été. V oilà l ’homme le plus hospitalier. Vezi compendiul de gramatică. le muguet et la primevère. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps.es mois du printem ps sont: mars. les jardins et les parcs ver­ dissent. l ’automne et l ’hiver. il fait beau. „ . E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. deve­ nant plus grand. La ville change d ’un jour à l ’autre. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). m ardi. 37 577 .. I l fait plus chaud q u ’au printem ps.. août. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude.. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. vendredi.Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. A ujo urd’hui c’est jeudi. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. le soleil b rille . cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. Les premières fleurs sont: la perce-neige.

Je le suis. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent.les jours sont longs et les nuits courtes. haine. De. Marie aime les sports d ’hiver. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. Je ne le suis pas. Je viendrai chez toi demain à onze heures. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. I l neige parfois. cărţi. De. Des. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. elle avance. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. est m id i. De. II. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Du. Du. Je le veux. LE C Ţ IA a 15 a II. de la. Je ne le veux pas. I l est deux heures précises (juste). À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. la. des. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. Je t ’attendrai une demi-heure. Ma sœur mange beaucoup de fruits. I l faut remonter la montre chaque soir. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. Orice om trebuie să apere pacea. À la montagne il fa it froid. J ’ai'eu une très bonne montre en or. est cinq heures et demie. De. A dix heures et demie nous allons au cinéma. Hier il a fa it du vent. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. De. LE C Ţ IA a 16-a I. I l sera bientôt trois heures. Toţi sînt îm potriva războiului. De. Ma montre ne marche pas bien. est neuf heures juste (précises). Ea se ocupă de toate. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. Quelgues lois en ètè il grêle. À m in u it juste nous allons à la gare. Des. neuf heures cinq. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. De. I l arrive parfois de confondre les personnes. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. Sa montre retarde toujours. Nous le sommes. La semaine passée il a plu souvent. IV. E l vrea să ştie totul. est dix heures et quart. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). Toate fructele sînt bune. l ’air est frais. Il existe des amis dé­ voués. I l le Dem ain il pleuvra. D u. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. totul fu v în d u t: m obile. III. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. De. 1’. Ce magasin étale de belles marchandises. est m in u it. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. I l ne l ’est plus. 578 . Il est m id i moins le quart. Parfois il pleut. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. mérite. V. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. quatre heures moins sept. II est dix heures. Toate ferestrele casei erau deschise. D ’.

cinq cent soixante-quatre. professeur. Q ui. O ù. Paulette est un admirable sculpteur. Ils se rencontrent deux. elle est un admirable chauffeur. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men. Dix-sept. La mère de mon am i est peintre. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. Cette femme est le professeur de mon enfant. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. dix-huitième. Dont. iii. Premier. A u jo u rd ’hui. C ’est un métier passionnant. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. soixante et onze. je me couche à onze heures. Q ui. cinquième. Marie veut devenir ingénieur. nous dirons. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. sept cent quarante-neuf. Dont. I l est quatre heures et demie. quatrième. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. U a été attentif aux moindres détails.ils vont. une femme peut devenir ingénieur. neuvième. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. Où. septième. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. Dont. La com position de Paul est la m eilleure.tu dis. IV. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. Ils se parlaient am icalem ent. dixième. vi. Ma soeur conduit très bien l ’auto. il a dit.ils disent. Q uoi. Elle ne se promène plus avec ses amies. doctoresse.vous irez. Donne-moi un m eilleur livre. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. Je m ’appelle Maurice. LE C Ţ IA a 17-a i. treizième. Sa sœur est un peintre de premier ordre. quatrevingt-dix-neuf. sixième.III.nous sommes allés. seizième. deuxième (second) troisième.fois par semaine. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. Nous nous promenions dans le parc. Vous vous amusez très bien. Je disais. Que. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. v. Lequel. Adrienne a été une élève excellente. Dont. Je me réveille chaque m a tin à six heures. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. h u it cent soixante-quinze. quinzième. dix-septième.tu as d it. E lle habitait. institutrice. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. y. DuqueL Que. IV. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. (Dans lequel). Dont. 579 . ii. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. douzième. soixante-treize. Vezi compendiul de gramatică. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. onzième. huitièm e. la plus petite m aison de la v ille . dixneuvième. À laquelle. quatorzième. quarante et un. député et même m inistre. vingtième. Ma nièce est poétesse. elles diront.

A vaient dépasse. Ils s’étaient levés. Au revoir. À bientôt. n i. Tls ont traversé. Il mangerait une salade de céleri. Vous avez la it. I l lui avait proposé. II. Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. La pomme. 580 . Vezi compendiul de gramatică. Le raisin. Vezi compendiul de gramatică. iis avaient passé. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. Elle me donne un coup de fil chaque soir. J ’ai pensé.L E C Ţ IA a 18-« I. Un seul homme l ’attendait. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible. Irène a des cheveux blonds. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. La pêche. IV . Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. La griotte. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. Michel est un brave homme. D ’habitude elles parlent beaucoup. J/a i visité hier un grand magasin. I. La cerise. M athilde avait visité. J ’ai indiqué. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades. Il s’était dirigé. des poires. IV .. Pierre a acheté une chemise blanche. LE C Ţ IA a 19 . Je t ’attendais plus tôt. Il avait plu. des raisins. elle va m ieux. J ’achèterais des légumes et des fruits.. L ’orange. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude. des pommes. André va mieux. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. ra. Us ont acheté. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. Guy n ’aime que les pommes de terre. La noix. des noix. Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. Bucarest est une belle ville. J ’aime le bon vin. ensuite je forme le numéro. J ’ai besoin de fenouil et de persil. Pierre est moins vif. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. et vous-même? Simone ne va pas très bien. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes. des pêches. les aubergines et le chou. II. j ’attends le signal d ’appel. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. Elle a acheté des carottes et des poireaux. La poire. Michel était allé. J ’irais demain au marché. Je décroche le récepteur. I l est allé. Elle avait trouvé. ensuite je raccroche. La framboise. moins vigoureux que son frère. Je vais très souvent aux concerts. V. Je parle. I l a écrit. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. Xous sommes allés. Tant m ieux! Nous avons souhaité. Le Danube est un long fleuve. Elle a regardé.

Je n ’ai aucune envie d ’aller à la promenade. II. — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. H I. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. ju in . I II . Avez-vous lu cette poésie? Dans. M aire. Tous les jeunes gens por­ taient des cravates. Claude est tout aussi . petit que Pierrot. Il est m in u it. dimanche. Vezi compendiul de gramatică. Cet auteur écrira un nou­ veau livre. Janvier.Mère. Elle leur donne à mange*". D ’. Pour. Mer. Dumas père. Travaux. jeudi. Le printemps. Des. février. J ’attends aujourd’hui un vieil am i. l'autom ne et l ’hiver. V ezi compendiul de gramatică. Durement. Coraux. décembre. R E V IZ IE I. Lavant. De. vendredi. du. Ils liraient eux-aussi ces livres. 11 s’agit du père et du fils qui ont partagé leur gloire littéraire. sept heures moins le quart. Il fait mauvais temps. août. V II. — Seulement en une certaine mesure? Mais je pense que le principal mérite est le mien ! dit. ju ille t. doucement. Des. A u jo u rd’hui il fait chaud. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. Clous. Carnavals. m ardi. J ’écrivais une lettre à mon am i. octobre. Les deux Dumas. Descendant. mercredi. V. Détails. R ails. Michel ne sait pas encore lire et écrire. Chez. Il a attendu une demi-heure. Donne-lui à manger. avril. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . hautement. Sur. Bijoux. Pour. Tu liras le livre quand tu auras le temps. l ’été. Je lir