P. 1
136655806 Invatati Limba Franceza Fara Profesor

136655806 Invatati Limba Franceza Fara Profesor

|Views: 180|Likes:
Publié parFloryana Flory
LIMBA FRANCEZA
LIMBA FRANCEZA

More info:

Published by: Floryana Flory on Aug 21, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. pe care le dăm aici. î. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. pe lîngă literele alfabetului latin. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. Acolo unde a fost posibil. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. 1 2 13 . m ai departe). utilizează şi unele simboluri speciale. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. ţ. vor servi ca norme de orientare generală. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. ş.N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. V. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. In comparaţie cu limba romînă. trema). în afară de literele alfabetului francez. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare.

meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin . de obicei.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. z. e mut care: a) nu se rosteşte. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I. 14 . la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. femeie. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin.

(v. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. m1. în general cînd este urmat de două consoane. /.b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. 15 . la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. hot. a vocalelor a. r3. d. m ai departe). buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. urm înd după o vocală. o nazalizează pe aceasta. n 2. i. p.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. k. l. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. o. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o.

— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. în general. de obicei. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . şi p. w se pronunţă. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. mai departe). y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. ca un t romînesc (se transcrie prin i). i. o. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. de obicei. 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a.

se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. h aspirat. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. fie sunete inexistente în lim ba romînă. Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2.—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. Se disting două feluri de h: 1 . h mut. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v.

eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. ue redau toate. în scris. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. ace­ laşi sunet. n i el = miel). oe. în numele proprii străine. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. oeu. inexistent în limba romînă. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu.Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. sunetele ce. în unele cuvinte sau nume proprii străine.

en. on etc. grupurile de vocale eu. cu deosebirea că este închis. e deschis [e]. ein. en. nu reproduc. sunete inexistente în limba romînă. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. im . ain.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. un. în general. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . em. Limba franceză are patru vocale nazale. Com binaţiile de litere an. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. im. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. om. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. in. yn. em. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. aim. am. Vocale nazale Vocalele nazale. ain. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. en.

ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale.: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. y. Cînd sînt urmate de o vocală sau. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. bonbon [bobo] (bomboană). cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. cu uncie excepţii. citindu-se il: mille [mil] (o mie). Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. ville [vil] (oraş) etc. lundi [lôedi] (luni). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). il. [so ] (sunet:). Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. oi. de consoana dublată m sau n. am i [ami] (prieten). 1. 20 . inerte [inert] (inert). ennemi [enmi] (duş­ man). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. grupul ill nu are valoarea lui yod. fin [vi] (vin). enfant [ăia] (copil) etc. oe etc. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. Semivocala w este redată în scris prin ou. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. In scris se redă prin i. Se transcrie prin [/]. cu care formează împreună un diftong).

oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 .De asemenea. gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. rolul lor fiind pur etimologic. Astfel. alteori au rol pur ortografic. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. Accentelc au uneori rol fonetic. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice.

éclairer [eklere] (a lum ina). 2. compararea. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. régner [repe] (a domni). De exemplu: gust — goût [gu] . dessin [dese] (desen). déjà. là. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide).s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. In al doilea rînd. castel — château [/ato]. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. téléphone [telefon] (telefon). uneori. rol etimologic. de asemenea. Accentul cir­ cumflex are. 1 2 22 . i. 3.Observaţie. înaintea grupurilor ch. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). la rubrica Observaţie. baston — bâton [bato] . th> gri: déchet [de/e] (deşeu). oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. ph . Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. efficace [efikas] (eficace). Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). grafic. exact 1 [egzakt] (exact. e. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. deşi este. are în limba franceză un rol cu totul diferit. Accentul se menţine.) Accentul se păstrează însă. în astfel de cazuri. etc. o. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). cu lim ba romînă poate fi. De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Observaţie. în prim ul rînd. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime.

Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). unui a închis şi. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . côte [kot] (coastă). o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. sûr [syr] (sigur). accentul circumflex indică. respectiv. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. de obicei. Pe lîngă rolul fonetic. care se aş-ază deasupra vocalelor e. în gene­ ral.— aşezat deasupra vocalei e dă. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. e. se pot elida vocalele a.

orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. fiind mut. în general. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. Şi cum. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. în cuvîntul petit. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. 24 . acest -t se pronunţă: petit^homme2. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). faţă de celelalte. De exemplu. Spre deosebire de limba romînă. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. cuvintele nu se folosesc izolat. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. -t final nu se pronunţă de obicei. mai apăsat. în cursul legăturii. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. în limba franceză accentul tonic este fix. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor.

Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). e -f 2 cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 . — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) .ydià] student.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. bun In cele mai multe cazuri. Există unele legături interzise. legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens. — îu general.

z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 . (r.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons.

vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f. oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .vocală iii il (final) y 4 .vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ.

i. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat . o. cinéma [fas. u sc 4* e.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. y ç 4* a.(intervocalic) c + e. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face. sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.

PARTEA .

.

une chambre Voici une chambre. une porte Voici une porte. une table Voilà une table. une fenêtre Voici une fenêtre. une chaise C’est une chaise.un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . 31 .

. stylo Voici un stylo. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table.un livre Voici un livre. un crayon Voilà un cravon.

Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. 33 . fille — grupul ill redă sunetul yod. se referă. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin).stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. Partea intro•ductivă). chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. lampe. bine determinat. în general. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. une chambre (feminin).VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. une [yn] une porte [yn port]. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. Genul neutru nu există.

Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. H. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. E X E R C IŢ II I. . o cameră. Iată o lampă pe o masă. Iată o lampă. un scaun. o masă. un stilou. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. Iată un stilou şi un creion pe o carte.Observaţie. Iată o uşă şi o fereastră. Iată un portret. un creion. o carte. Ia tă un scaun. o lam pă.

c’est_. Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui.une armoire. 35 . C’est l ’armoire.§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau.

C ’est^un chat. 36 Voilà un chien. Voici un chat.Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Où est le chien? Le chien est dans la cour. . Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.

37 . Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre.

.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m . Observaţie. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. la chambre [la^/âbr]. sous.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă.. fermez — -z final nu se pronunţă._. bureau — grupul eau redă sunetul o.? (Est-ce.?) este le lit [la. o ù — grupul ou se citeşte u. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii]. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v. ouvrez. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă... Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 . ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. ouvres.. le chat-.. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est.) [larbr] pom ul.

o grădină.u n fotoliu. fereastra. de obicei. cîinele. închideţi fereastra. Eu închid fereastra. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul.determinant (pe masa.. o m u l. Deschideţi uşa. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. i n . II. în limba franceză. prepoziţiile sînt. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. mea. un pom. Eu des­ chid uşa. dulapul. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Quest-ce que c'est? . Unde este pisica? Pisica este în grădină. în dulapul mare). pisica.

III Voici un livre. Voici des livres. 1 im m J L : in r o D # Voici une maison.■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque. f. Voici unwliomme et une femme. Voici 'des maisons. L ’homme et la femme sont dans la chambre. 'IEEQD n u n ® a x m D . 40 .

copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 . V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m. Où sont les_.enfants? Les_enfants sont dans le jardin.)[làfô].Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue. S w ÆvîW'V . Voici des^enfants. V« \ .v'.

. le chien.. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. l ’enfant. un crayon... Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. pluralul substantivelor se formează. de obi­ cei..’est . le fau­ te u il. I I. le magasin.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt. o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului.. un portrait. Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]... maison C ’e st. bibliothèque . garçon C. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ . . la chaise.arm oire C ’est. lit C’e s t. un chat... de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v.. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. un livre. stylo C ’e st. la plural.

Le veston est large. La serviette est rouge. La blouse est bleue. est courte. La fillette est petite. Le béret est rond.§ iv Le garçon est petit. vous^êtes petits. La montre est ronde. Le mouchoir est bleu. Je suis grand. Le pantalon La jupe est court. 43 . Nous sommes petits. Le livre est rouge. Oui. Elles sontwamies. La jaquette est large. Ils sont^amis.

kurt] scurt. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court. ptit] mic. sacoul large ilürg] larg. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [bl0 ] albastru. -e fpti.j [il] elle (f. -ă le veston [lawvsst3] vestonul. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III.) [il] elles (/. -e [rô.a il (m.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. în lim ba franceză. -e U'iî.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 . -à le béret flamber s] basca rond. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu. -e [ami] prieten. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie.VOCABULAR grand. r5d] rotund. Partea introductivă). bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -e [kur. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. gràd] mare petit.

E i sînt prieteni. montre. lampe. E u sînt mare. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. chambre. Observaţie. Servieta este albastră. Vestonul este scurt. Fusta este scurtă. Noi sîntem pe stradă.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Cartea este albastră. Bluza este roşie. dans. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). jardin. Voi sînteţi prieteni. Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand.ba franceză: Ea este mică. Cărţile sînt pe masă. II. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. III. Les fauteuils sont (bleu). Les rues sont (large). ca şi la substantive. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Traduceţi în Hm. chien. ils sont. de obicei. Les chaises sont (gris). 1. enfant. grand. bleus — bleues etc. 45 . Pluralul adjectivelor se formează. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes.

au théâtre ou au cinéma.§ V Voici un boulevard de Bucarest. Leswautos circulent à grande vitesse. Des^ouvriers. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. Les passants admirent les v itri­ nes. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets. ICINEMA 46 . des^einployés. Ils^entrent danswun cinéma. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Ils regardent les objets.

) [lelev] elevul.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. de la. /. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au. Ele formează. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin).) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m. Observaţie 1.VOCABULAR de [do] d in. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 . entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. aşa cum s-a arătat mai înainte. traversent. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin). regardent. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent. două genuri.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m.) [letydja] studentul l ’élève (m. în general. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/.

l ’élève. regardent. les garçons. l ’homme. une rue. -x. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant.Pluralul substantivelor terminate în -s. II. Iată nişte stu­ denţi. . Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. -z Substantivele care se termină la singular în -s. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. I II . -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. traversent. -x. Trecătorii admiră magazinele. bureau. une. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. E i merg la teatru. étudiant. Iată nişte muncitori.

49 . Dans la chambre il y a deux lits. La maison a cinq fenêtres. Jean a trois pommes. vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs.? VI Sur la table il y a «n cendrier.

La maison a dix^étages.La robe a six boutons. . Dans la bibliothèque il y a neuf livres. Dans le paquet il y a huit cigarettes. Voilà sept allumettes.

) [leta3 ] etajul n o i r . m ut. trois cahiers et cinq livres. Dans la serviette il y a un stylo. deux cra­ yons. Il y a sept allumettes dans la boîte. -e [nwar] negru. une (feminin). si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . une règle. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). Paul a une boîte d ’allumet­ tes. ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. 1. Il offre des cigarettes à Paul. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). Il y a dix cigarettes dans le paquet.1 final nu se pronunţă. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . paquet . une {/. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. La serviette est grande et large. 2. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/.Georges a une serviette noire. une gomme.

Dans la cour il y a six arbres. = I l y a cinq arbres dans la cour. Voici cinq cigarettes. . Tu as sept blouses. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. [syrwlawta b lwilwja wyn^. Pronunţaţi corect. Dans la chambre il y a trois lits. L ’immeuble a neuf étages.làp] E X E R C IŢ II I. mouchoir. Pe masă se află o lam pà. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . armoire. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. Voici une boîle d ’allumettes. La numeralele sept şi n eu f. La numeralele cinq şi h u it. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă.3. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. boîte I I. I l y a dix hommes dans le jardin. Bans la bibliothèque il y a dix livres. conroana finală se pronunţă.5] ele au pentru a nu Notă. il s51. J ’ai cinq crayons. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. 52 .

IV. Ia tă o scrumiera. în pachet sînt opt ţigări. Noi avem patru stilouri. Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Iată nişte nasturi. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Casa are zece etaje.I II . Camera are două uşi şi trei ferestre. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Ea are o servietă neagră.

Michel compte les^étages de la maison voisine. Nicolas et Hélène aiment le raisin. La maison de Michel a deux portes et trois^étages.Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. . Tu aimes les poires et les pommes. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. Vous„aimez les fruits. Elle a quinze étages.

1 .VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. Notă. a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. 55 . PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe. vwazin] a-i plăcea. 2 .-e fvwazs.-ă PRON U N Ţ ARE fruit. beaucoup. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Voi p riv iţi flu tu rii. Ion şi Gheorghe numără casele. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. 8 . a III. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I. . Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. II. 2.. 16. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . a II-a . 20.[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. 15. Lor le plac florile. 10.. 18. Observaţie. Noi numărăm arborii.6 . Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. Mie îm i plac strugurii. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . 56 .a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. compt j-er etc. 13. 19.. M ihai priveşte un portret. la radicalul verbului. IH . 17.

Le béret est brun. Le béret est jaune. La cravate est grise. 57 . La cravate est noire. La cravate est brune. J Le béret est gris. Le béret est rouge. Le béret est noir. La cravate est blanche. La cravate est rouge. La cravate est rose. /i Le béret est rose. La cravate est jaune. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ . Le béret est bleu. '-------Le béret est blanc.§ v in LES COULEURS Le béret est vert.

A lain. maman? demande A lain. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. Jacqueline. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. Parce que j ’aime le rouge. mais aussi des souliers marron. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. 58 . Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. -e [vsr. vêtement. -e [diferă] diferit. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. E t toi. unde este mută. Quelle couleur préférez-vous. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. cenuşie. Je porte des souliers noirs. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. papa? Pourquoi portes-tu. -e [gri. J ’aime surtout le blanc et le jaune. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural.griz] cenuşiu. -ă jaune [3 0 n] galben. blanche [blâ. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. bla/] alb. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. Oui. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. Les garçons parlent.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin.

la verbele din grupa I. La persoana a III. iar în scris prin semnul întrebării. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. 1. care nu şe traduce. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie. 2.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv.a singular. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. La forma interogativă. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. între verb şi pronume se pune lin iuţă. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3.

? (ce . E lle préfère les pommes. dar îm i plac şi merele.Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I . Vous êtes à la maison.. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'.?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase. 60 ...Precedată de pronumele interogativ que. Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. I l a des souliers marron. Ils aiment les papillons. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. I I I . Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră.. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que. îm i plac strugurii. O . „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. Maria are o servietă verde. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. fem. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele.

Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.IV.) [lasiet] fariuria .

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. les musées. IU ne sont pas à la maison. les monuments. E i nu sînt acasă. les maisons. les„écoles.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort. iar a doua după verb.ouvriers. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. leswusines. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil. Noi nu dorim război. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. Non. 62 .) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. Prima se aşază înaintea verbului. Les_. Nous ne désirons pas la guerre. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. La guerre détruit les villeswet les villages. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l. ) [lekol] şcoala l ’usine (/.

ruiner. Ils regardent la vitrine.Verbele avoir. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. 3. fruit. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. Pierre. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. 2. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. élève. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. 63 . II. Observaţie. i . R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. guerre. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. E i sînt ţăran i. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. il ne regarde pas etc. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. E l este m uncitor. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. sauvegarder. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. I II . hu it. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. Tu aimes les fruits. la ville. cigarette. 1.

UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. des chaussures. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. de soie. deswappareiis ménagers etc. des confections. il a dix ans. Un^enfant regarde les vitrines. que je rencontre souvent.enfants entrent dans le magasin. de laine. Ces deux_. C’est^un magasin universel. C’estwune petite voisine de douze ans. Elle s’appelle Pauline. voisin. Cetwenfant admire les jouets. mon petit. . Dans ce magasin. C’est Paul.

-ă. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă .VOCABULAR universel. Ce n'est pas un élève. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). cet [sa. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. se traduce prin este: C'est un grand magasin.) [laparej] aparatul ménager. -(ère ţmenaje] casnic. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. -elle[ yniversel] universal. Galicism ul c’est. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . Kste un mare magazin. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. (El) nu este un elev. peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. un student. este c'est un étudiant. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie.

. . . souvent.. cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect. Se vorbeşte franţuzeşte. . étudiant... garçon. .liv r e .. immeuble... am i.. . magasin. Folosirea in finitivului In general. Ils désirent déjeuner. cravate şi jucării. verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular. după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. în acest maga­ zin se găsesc rochii. Elle préfère regarder les gravures. Observaţie. contempler. Je désire travailler... al doilea verb se pune la infinitiv. Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . voisin... homme. . fauteuil. După pronumele on... care îi priveşte profesorul.. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii. î i place să einte. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise.. Aceste maga­ zine sînt m ari.Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care".. H I.. IV . Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler. .. Este un m agazin u n i­ versal.. . II. . . pomme». Nous voulons lutter pour la paix . C itiţi următoarele cuvinte. rencontrer... . EXERCIŢII I. coton. „cineva“ : On parle français.. soie. Doresc să lucrez. arbre. cămăşi. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani.. armoire. Este un tîn ăr muncitor. Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . .. O n porte des cravates grises. în lim ba franceză. Vous aimez parler.. Ambele pronume sînt invariabile. O n n ’entre pas par la fenêtre.. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: . usine. în limba franceză. laine.

C’est. 67 .. des stades modernes. des théâ­ tres. les grands ) boulevards. A Bucarest il y a des musées intéressants. 1 Dupa verbul habiter se omite. 4 ville. Danielle pose une question au guide.. Ba­ sile.R . des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la . cultu­ rel du pays. les parcs. des cinémas. prepoziţia à (la).. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable.P . Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. Bucarest est^une belle ♦ A \ . Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. La population de la ville est nombreuse. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. (le obicei. la capitale de la République Popu­ laire Roumaine.Scînteia“ . Danielle sont„en congé.. !a Salle du Palais de la R . C’est le centre économique.. Le guide repond à cette question.. Marguerite. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. Antoinette. etc. politique et.

“-ă roum ain. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. -ă culturel. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -e [eporta] im portant. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. m in unat. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. -e [sâtral] central. économique. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. -e [êteresaj interesant. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. 68 . politique. -euse [n5br0] numeros. -ă important. -ère [uvrie] muncitoresc.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. -eaţă. -ă intéressant. -ă politique [palitik] politic. -elle [kyltyrel] cultural. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -e [rums] rom în. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république.

Măriei. prepoziţia de se contractă. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . Observaţie. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. [le 3 we de/. care for­ mează genitivul. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. Batista lui Paul este albă. de \ . 2. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. 3. Nu trebuie confundat articolul contractat des. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). b) precedat de articolul nehotărît un. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à .les = dés): şi._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. formînd articolele contractate du [dy] f.1. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. Les jouets des enfants sont petits. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase.le = du. [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. respectiv.

D. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. les p o . le pays N.le = au. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). aux (à j. des: Je montre une photo à nu ami. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N . d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. A. D. G.les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. Le guide parle aux touristes. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. A. du pays D» au pays A. respectiv. G. D. une. N. A. la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . formînd articolele contrac­ ţ i e au şi.b) precedat de articolul nehotărît un. G. [mari don vn kravat. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. prepoziţia à se contractă. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). le pays [ta^pei] P lu ra l G. à f. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies.

Eu arăt băieţilor harta ţării. Citiţi cuvintele următoare. D u ran d. Pierre donne une poire à Marguerite. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. gravure. Rochia unei fetiţe este mică. Les vitrines du magasin sont splendides. Les usines de Bucarest sont grandes. Fata vecinului are şapte ani. . Nous admirons les statues de la ville. III.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. teatre. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. stat ue. cine­ matografe ş. populaire. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. II. costume. Basile montre des livres aux touristes. E l dă o jucărie copilului. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. cult urel. Zidurile im o bilu lui sînt albe. universel.E X E R C IŢ II L 7 radu. E l vorbeşte turiştilor.i stadioane moderne. Pantofii Iui Vasile sînt negri. La Bucureşti sînt muzee interesante. Grădina uzinei este verde. Fratele Măriei este muncitor.

Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. certainement. monsieur. qui admire une vitrine. M . Celle-ci coûte 20 francs.J’admire ces belles cravates. 72 . M . et loi? — De même. merci. c’est M. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. — Bonjour cher Lelevre. Lefèvre: Bien mademoiselle.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Les deux^amis entrent dans le magasin. celle-là coûte 18 francs. La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . comment ça va? — Merci bien. Que regardes-tu là? — . merci. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Durand qui désire des mouchons.

kôtât] (m u lţu m it.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. au revoir. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. Lef'evre et M . Durand: Bonjour madame Leblanc. ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). Cele mai folosite sînt formele întărite. monsieur. Abréviations courantes M. Celui-ci coûte 4 francs. drag. M . Lefèvre: Oui. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. Madame Leblanc entre dans le magasin. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin. -e [kôtà. madame. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Mes„hommages. chère [/ e i ] scump. -ă. madame. M . bien sûr. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . Ceux-là coûtent 6 francs la pièce.M . 73 . bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. M . Durand: Ceux-ci sont trop chers.

neutru 1 celui [soliţi] cel. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. se întîlneşte ln unele categorii de pronume. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . ew twa] Oui. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. pentru a-1 întări: merci bien. icni. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . 44). 1 Genul neutru. acei celles [solj cele.est l à ? M oi. elles [0. La persoanele I şi a I I a plural. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. p.s^_la] aceia fem. el] nous [nu] vous [vu] eux. et to i? [me. celle qui coûte 20 francs. celui de Catherine est bleu. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. selwki kut v£wfrà]. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. ac«a ce [sa] (ceea.rsi^bje. care nu există pentru substantive. el] Observaţie.) ce ceux [s0 ] cei. elle [lqi. acel celle [selj cea. Le mouchoir de M arie est rouge. 74 . care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. il a besoin de mouchoirs.

fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. -issons.x > • m p l u. -i t . mulţumesc. — Omagiile mele. E. domnule Lefèvre? — Mulţumesc.__ (el ). domnule. la fel. doamnă Leblanc.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit . Sintr. -/v. gru­ pul iss. spre r pronunţă. -issez. dar dumnea­ voastră. interealînd la unele tim puri. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. ce m ai faceţi? —Bine. — Alegeţi ceva? — Nu. în general.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. E X E R C IŢ II I . doamnă. privesc vitrinele. între radical şi terminaţie. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. dar.( cl). cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. deosebire de cele din grupa I. nim ic. Fiind relativ puţine la număr. -issent. — La revedere.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. Verbele din această grupă sînt regulate. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi._. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. 75 ._.fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. doamnă.j 1_ _.. frecvent în­ trebuinţate.

Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. eux. IV . paysan. dans. Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . différent. — déjeuner. soie. Des chemises (blanc). jeune. — m u r. d oigt. Q u i adm ire ce film ? Vous. pays. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. enfant. lu tte r. Les (grand) usines. cham bre. Des cravates (bleu). lu i. A la in . nous sommes à la m aison. u n i­ versel. Des souliers (jaune). N ous. Des boutons (noir). acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. 76 . sœur. couleur. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. m a in . V. c in q . Traduceţi: M o i. H e n ri. A n to in e . souvent. dem ander. D a n ie la este prietena E le ne i. D u p o n t. Acestea sînt M aria şi E le n a . A r ă t s tud e n ţilo r o carte. gravure. ils sont au ciném a. entrer. m ouchoir. il est technicien. vêtem ent.’ tra v a ille r. choisir. ta ille u r. tu es fonctionnaire.II. elle est artiste. prune. é tu d ia n t. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. cel care are pan to fi negri este fratele m eu. acela este verde. — boîte. aceia sîn t Io n şi P a u l. Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). III. technicien. fonctionnaire. ils sont. peuple. noix . V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. rien. je suis ouvrier. ensemble. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. on c o nstruit. v o isin . client. m a m a n . sur. II. — fa m ille . passant. N oi nu dorim răzb o iu l. com m ent. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. Je a n . I II . Fructele acestor copaci sînt r o şii. Un (jeune) ouvrier. cel a l lu i Vasile este profesor. elle. fille tte . Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. acela este albastru. bureau. — m aison. T oi. costume. N o i lu p tă m pentru pace. raisin . — m agasin. Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. p a p illo n . Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe.

PARTEA A ll-a .

.

Antoine Girard. Ma mère. est sténodactylo. Henri et Claude. J ’ai deux frères. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. 79 . est^écolier et ma soeur aînée. Marc. Claire. Jacqueline. Paul et Michel. Jacqueline. Lucien.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. M i­ cheline. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. Mon frère cadet. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Hélène Girard. et une sœur. Mon père. est chi­ miste. Huguette et mes cousins Guy. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Paul.

L'année passée nous sommeswallés à la mer.-e |ene] m a i v îrs tn ic . lisant des livres^insl rucl ils. -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 .) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. Dormant bien. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne. nageant.) [lekolje] şcolarul aîné. flâ­ nant. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m.

81 . L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Spre deosebire de limba romînă. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. în desfăşurare: les années de guerre.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x .

Ca şi în limba romînă. ta. Leur frère cadet est écolier. Observaţie. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. 0 iubesc m u lt pe prietena mea.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . ton. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . Notre maison est grande. M a mère est chimiste. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie.a grupa a III. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. iar al lui être este étant. tale săi. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. I a t ă adresa m ea. în locul form elor de fe m in in ma. noastră votre vostru. I l passe son congé à la mer. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. mele tă i. 82 .

IV . accepter.îm i n u m ă r ţig ă r ile . acheter.... . . I l passe ses vacances à . 83 . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i.. . aller. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y).. Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat. livres.. cousin. . a m i est jeune.... ouvrières sortent de l ’usine.. . frère de René est l ’a m i de . J e vois .Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t. ta n te d e . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii.. dormir. m aisons et . Je re g a rd e . ja rd in s. . M am a lu i A la in este ch im istă. . fin ir. enfants dans le j a r d in . în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t.. a m i sont ouvriers. père d ’A la in est ingénieur. C ărţile lor sînt instructive. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei.. . el serveşte la formarea tim purilor compuse. F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . el precizează îm p re jurare a de t im p . . cousine de Marie est é tud ia nte . parler — parlé La verbele din grupa a II-a.. -u: partir — parti apprendre — appris etc. frè­ res d e .... -it.. avoir. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. Iii merge a n u l acesta la m a r e . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é... -is. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. . Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant... Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . F a m ilia sa este destul de num eroasă. Sora mea este stenodactilografă. EXERCICES I... mer. E lle me d o n n e . ouvriers e t . surgir.. am ie e s t ... La verbele din grupa I. . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. de m o d etc. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. travailler. . E i se p lim b ă c în t în d . chim iste excellente. iar al verbului auxiliar être este été. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. . I II .

Ils sont vieux. Ma grandmère. Jeanne G i­ rard. estwune fem­ me energique et 84 . Maintenant. Mon grandpère.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. il est^à la retraite. comme d ’habitude. Robert Girard. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions.

Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. plsn] p lin . m o n ta to r l ’usine (/.pourtant pleine de douceur. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. On a fait des projets pour dimanche prochain. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. Nous^aimons bien nos grands-parents. a duce I ’image (/. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. -e fplë. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. qui aime le sport. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Il est célibataire. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. Oncle Gérard. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. n u m ăr cu soţ 85 . cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k.

Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil.). E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. 86 . naître etc. precum şi numeroase verbe intranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. mourir. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Spre deosebire de limba romînă. deci ca pronunţare. venir. arriver. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.

adică cu terminaţia -s. le chacal (şacalul). Pluralul substantivelor terminate la singular în -au.In acest caz. ca: le bal. les carnavals etc. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. le joujou (jucărioara). participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). les choux. -eau. les joujoux. formînd pluralul prin adăugarea unui -x. les genoux etc. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. le caillou (pietricica). care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. le chou (varza). Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . substantivele: le bijou (bijuteria). Astfel. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. les cailloux.). le carnaval. B .. C. le festival etc.

E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. I I . m o n tag n e. fin ir. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse.. cris. écolier. IV .... I I I .Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I . Ce sont des livres (nouveau). N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. . Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. cousines. ... Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. . . B un ica mea a crescut cinci copii. G rand-papa parle avec ses petits-fils. . V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . Nous chantons cette chanson. Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u). . . Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance.... E lle n ’aim e pas les (bijou). Les hommes d oive nt être (égal).. Irène. E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . B un ica lu i A la in este o femeie energică. Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. U n c h iu l Gérard este celibatar... Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. livres. . trouver.. fabriques. j a r d i n . P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et.. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. m anger. Tu as d ix pomm es. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle). . B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. m a iso n . Je déjeune en fa m ille . E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. M on am ie est étud iante. . I l est ouvrier. Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le .

5 • — v« -fi . — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 .o - / \ < u 4 ~ î. P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ . 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . -o < -o C L .§ 3 .. Paul etc. 5— w 0) . •S 3 ^ û. I p Q îC "1 3 k.5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu.s-Sü-So o fi . « s » . etc.o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. 3 e b "e -e b "s « 3 .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a.S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 . JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > . ) M 7 ! œ- C ur . 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t.? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x .

un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. si je ne me trompe. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. puisque j ’ai ._ans et Michel quatorze. Monsieur Grégoire. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. le petit-fils de votre ami Robert Girard. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. Monsieur Grégoire. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. jeune homme? — Dix-huit ans. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. Il y a quinze ans. — Ah. elle a quarante et un^. On voit que vous faites du sport. Yves Grégoire. — Vos parents doivent„être encore jeunes. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. — Bonjour. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix. Vousw avez.ans. deux frères et une sœur. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.

Saluez de ma part votre famille.epoca. moşneagul bătrîneţea îm bătrînit. -e (a d j.m.) 1.) jeunet.) le vieillard (m . -ă tinereţea . tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi. pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . tinerică a întineri a se întineri.) la vieillesse ( f . -ne [Æ sjs] vechi. spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s. a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) le rajeunissement (s. ) [la. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . je suis pressé. tineretul (fa m . -e (ad j. Maintenant je dois vous quitter.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien.) ■vieux (s. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . m .f.) la jeunesse (f. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. -te (a d j. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. şi adj. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf. şi adj. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures.f.eu sept enfants ! Les^.) le vieillissement (s.uns sont petits. evul: le moyen âge evul mediu. Louis — dix-neuf.) rajeunir (vb.rn. VOCA BULAIRE l ’âge (m. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. vîrsta 2 .) vieille (s. Notre famille est grande. şi ad j. veche b ătrîn ul. ) vieilli.) tinerel.) rajeunissant. f .) se rajeunir (vb.) tîn ăr.) vieillir (vb.

Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. trente et un. blanchir. V. Tatăl meu are 51 de ani. 29. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. 50 (cin­ quante). 30. E l este încă tînăr. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. beau. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. le genou. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. I I . soigner. 38. quarante et un. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. Verişoara mea are 22 de ani. am ical. 2. 60 (soixante). inspecter. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. în lim ba franceză. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. le bateau. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 41. grandir. 1. Această carte are 25 de capitole. abolir. glorieux. 30 (trente). J ’ai 35 ans. 92 . Casa are 14 ferestre. instaurer. 3. I I I . Numeralele compuse care exprimă numerele 21. IV . 53. 49. 31. EXERCICES I . Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. trente-trois. 57. le cou. cinquante et un. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. E l are 42 de ani. le cheveu. 40 (quarante).

indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. Les garçons se posent des questions. Guy. interroge avec allenlion ses copains. des sciences techniques.4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. p o ­ s e z . diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . premier prix de géographie au lycée. . 2000 k m . Très b i e n . Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur.mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . des_arts. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . de l ’hisloire. les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable. — Bien. du sport. Michel.

. — C’est ça.. m ai lung d e c ît. un student) l ’attention (/.) prietenul. Tokyo — plus de 1C 000 000. p ly ^ lS ^ k a ..) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui... ] el este c u . Claude. Moscou — 6 208 000 habitants. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. le nombre d ’habitants de Bucarest... a re­ flecta l ’instant (m. grea la.— Cette fois-ci c’estwinexact. —■ Vouswavez bien répondu.. Moscou et Tokyo. Il est de 1 500 km.. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau..) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e .. le mont Everest a 8 848 m. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. agrea­ b il. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. — Si je ne me trompe. plus long que le Rhin. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci.. Paris. —-Bucarest— environ 1 300 000. Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). -e [ekselâ] excelent. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km.l’examen“ continue. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi.. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul. Et . ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. -elle [natyrel] natural. plus long q u e . [il„e d a . a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. felul agréable [agreabl] plăcut. ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m. ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . Bog^r. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde. -ă. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m.

culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. plimbarea 2 . tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. -â l ’examen (m. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă. înv îrtitura.' n. i batir [batir] élever [elve] ţ I .répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. / a construi. ocolul.

Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. La numeralele compuse exprim înd numerele 61. 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). 1. Numeralele cardinale sînt invariabile. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. vingt. cent. cu excepţia lui un.

Imperativul verbului chanter chante ! r. Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. Notă. Persoana a III.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. I şi a Il-a plural. măsură de lungime). Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. M ille . Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. 1. imperativul exprimă o poruncă. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . un sfat. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. 2. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). un în­ demn. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea.5. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane.

Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Această carte are 987 de pagini. 94. Alexandre Dumas. Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. 74. 102. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . 111. V. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. choisir. 1320. 1980. domine toute la ville. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . Alege o cravată roşie..EXERC ICES I . Elle a 306 mètres de haut. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. I I I . 98 . parmi lesquelles Charles Gounod. 70. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . 700. tirer. 81. 1970. el are 81 de ani. au Champ-de-Mars. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . 84. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. Victorien Sardou. 71. IV. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. 1271. 91. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret. Maupassant s-a născut în 1850. 201. 1799. Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. Staţi m îine acasă. Sena are 776 km . 1840. "78. Să dormim bine. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I .

objectif touristi­ que de premier ordre. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. les jardins verdoyants des Tuileries. les poétiques quais de la Seine. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. ville coupée en deux parties par la Seine. du Luxembourg. . qui coule sous trente ponts. sur la rive droite. la célèbre Tour Eiffel. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. monuments et places. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. sans nul doute. unique au monde. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. gracieuse et massive à la fois. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. le Panthéon. le Sacré-Cœur.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette.

le cou..... des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. les jambes. Je guérirai les malades. La petite Yvonne. le tronc. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. ce méca­ nisme si compliqué. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. ses_ yeux sont bleus. très sérieuse.. les bras. — Vois-tu. les mains. Tu sais.. les.d ’anatomie. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. Elle est si jolie. poursuit son cousin. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. un petit nez retrous­ sé. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. écoute parler son cousin Alain. je peux t ’indiquer le nom de 100 . Pour cela il faut bien connaître le corps humain. elle a des joues vermeilles. Par exemple.

le nom des nerfs et des muscles. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. des veines et des_. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea.. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. ANECDOTE Chez le docteur. la plural. -e [ata/e] legat. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -e fooli] drăguţ. Etes-vous satisfait. prins. la composition du sang.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. sérieux. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. des dents. os. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s.-euse [serj0 ]. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient.. mon petit! — Je ne peux pas. -e [yms] omenesc.-ă. -le [vermsj] rumen. — Tire la langue. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. -e [rotruse] cîrn. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain. 101 . de chaque partie de l ’oreille. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat. serios. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil.. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. -ă le nez [ne] nasul retroussé.chaque doigt de la main..

terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie.a. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. -as. sare în ochi a fi curajos. -ez. bel. Verbele din grupa a III. îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai.-oasă urît. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . -ons. belle laid.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -e frumos. -a. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re.

vinelor. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. I I I . A la in va învăţa numele nervilor. Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. E l va fi student la facul­ tatea de medicină. E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. Yvonne este blondă. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Odette a des (oeil) noirs. Il (penser) souvent à toi. Il (prendre) des leçons de français. Ils (manger) ces fruits. l ’émail (smalţul). care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. loin du cœur. muşchilor. le corail (coralul). Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Vous (regretter) le temps perdu.Fac excepţie unele substantive. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ .. V . PROVERBE L oin d e s e u x . ca: le travail (munca). laver une chemise. les émaux etc. le vitrail (vitraliul) e tc . Je (attendre) ton retour avec impatience. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). entrer dans la chambre. I I . Tu (être) u n homme cultivé. les coraux. les (végétal). Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Ils (danser) toute la n u it. Tu (répondre) tout de suite à cette question. O chii care nu se văd se uită. E lle (choisir) ces fleurs. les (minéral). Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . IV . 103 . Mes deux (aïeul) sont très vieux. are ochi albaştri şi obraji rumeni. oaselor. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle.

— Prêtez-moi votre seringue.. Demande à Odette de le donner la sienne.. Mais ce n ’est pas tout. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. l ’odorat. quelques vertèbres.-tels le cerveau. dit-il à ses cousins. des^os. dit Claude. le rein. l ’esto­ mac. l ’ouïe. les poumons. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme. . répond A lain. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. parce que ce sont les nôtres. La mienne est cassée ! — Impossible. Voilà par exemple une clavicule.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. le goût et le toucher. une omoplate. La nôtre est cassée depuis longtemps. Il faut bien connaître ces organes. je dois vérifier mes connaissances. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain. le cœur. — Ils sont^à moi. la vue.

) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum. a ic i : tot lu i a donné [liji^.) curajul curajos. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. -oasă a încuraja a descuraja 105 .) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/. encourager décourager (m. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. malade de bronchite.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue. Il a soigné et guéri son^ami Marc. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes. Il aime déjà ce noble métier. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}. -e [efreje] însjjăim întat. j -euse (ad j.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna. ) [ui] auzul l ’odorat (m.) (vb.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m.) (vb.

d iu l Observaţie. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. le second ( la deuxième. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. şi C o m pen­ de gram atică). la seconde [zgjd] a l doilea. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. 1.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 .

le ( la ) vôtre.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. fem. 107 . Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. ca şi în lim ba rom înă. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. fem. Pronumele le (la ) nôtre. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. mase. de genul şi numărul obiectelor posedate. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. P e r. votre livre. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. La numeralele compuse. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. fem. Adjectivele notre. si fem.

Paul est le (1) de sa classe. . A la in îi arată nişte oase.. . V. îi place deja să îngrijească bolnavii. sont vieux.. est professeur... La maison a 5 étages. I I I .. Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: .... Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase. auzului.. C’est le (21) livre de ma bibliothèque. Marie est le (5) enfant de m on oncle.. chambre d ’André est grande. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord. . . . perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . a 8 étages. Conjugaţi la prezent.. E l vindecă rănile prietenilor săi. gustului şi p ip ăitu lu i. Va studia organele văzu lu i. o claviculă. mirosului. Le jour est la (7) partie de la semaine. perfectul compus şi imperativ. la seconde est 1 a (60) partie de la minute. père est ouvrier. Conjugaţi verbul montrer la prezent. est petite.. I I . ale rin ich iului şi ale in im ii. i ’heure est la (24) partie du jour. ale plăm înilo r. parents sont jeunes. viitor. . ale stomacului.. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i..EXERCICES I . viitor. IV . E l va fi medic. un omoplat.

qui travaille. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. doit^avoir la sienne et les garçons. un déménagement !. Elle est_entourée d ’un beau jardin. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse.n’avaient paswassez de place pour étudier.. pas neuve mais^en très bonw état. ce qui fera la joie de ma 109 . Ils. j ’habite ce quartier depuis^une semaine. Les^enfants ont grandi. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. — Mais non.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. les leurs. Denise.. Tu comprends.

la cham­ bre de Jacques. pentru că l'occasion (/. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit.. on peut dîner dans le jardin. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. La maison a une belle terrasse. Là il y a deux chambres à coucher. il est vrai. -euse [spasj^] spaţios. en„été. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. les fleurs et les^arbres.chienne Louloute.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. un débarras. Le quartier n ’est pas central. mais il a d ’autres„avantages: le silence.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt.< Jü_. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. la cuisine. un vestibule. — Tu as de la veine. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. un couloir et une salle de bains. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. -oasă neuf. Et moi de même. nœv] nou. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. neuve [nœf. deux balcons. Le soir. ) [akazj5] ocazia 110 . la salle à manger.. -ette fkoks] cochet. l ’air frais. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. etrwat] strim t.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. -e [etrva. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. un grenier et une cave.

111 . Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r . ocum. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / . ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . . Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . parter (la teatru) 2. Elle ferme la fenêtre.a. C uvîntul le parterre are un alt sens. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. casa Notă.. E l se traduce prin: 1 .

scumpă amară întreagă 112 .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il.a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) . nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag. terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère.a < -ais a III. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă. nous finissions) .

-s.— Substantivele terminate la masculin în -x. Ea nu şi-a m încat prăjitura. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . E u nu ştiu. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -in s.a. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . La timpurile compuse. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain.

. l ’usine. două balcoane. două dormitoare. Yves a rencontré Mireille. în propo­ ziţiile scurte. Il a écrit cette lettre. vers): Je veux passer mes vacances. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. à.. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Ils doivent a lle r. Tu as vu ce film .. la etaj. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic. dar este în stare bună. I I I .... un pod şi o pivniţă. Le frère. mon am i est parti en province. Ea nu este nouă. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.. ma bibliothèque. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Vous (dîner) en été dans le jardin. sufrageria. Casa are o terasă frumoasă. 114 . înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. Tu es malade. les enfants (s’amuser). o baie. Copiii aveau nevoie de trei camere. Casa lor are m ai multe camere: la parter. Vous trouverez ce liv re . Il se repose. la maison.. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer.. la fenêtre. de... par. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Il entra dans la cham bre. I I.. sous. Lucien a été mon ami.. camera lu i Jacques. EXERCICES I . un culoar. bucătăria şi o debara.. J ’ai reçu une lettre ...Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. mon amie .. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. IV . un arbre. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Tu (attendre) sa lettre. la mer. dans. J ’ai reçu votre cadeau. Les hommes et les femmes (discuter). J ’(être) son amie. Il se dirige . La fenêtre est trop large. Ils (habiter) une belle maison..

violettes. Tu me connais de longue date. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. A présent. rouges. a-t-il dit. — Tu sais très bien. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. deux . bleues. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. une table. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. jaunes. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement.

deux chaises. (pop. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. 3 . deux pupitres. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. il y a des balles et des jeux mécaniques. nou­ velle [nuvfl] nou. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. -e [klsr] lum inos. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. Am aflat ieri această veste. nouvel [nuvd]. un bureau. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. une armoire et une petite bibliothèque. la balle 1. une armoire à glace. în v ă ţ şase ore pe zi. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist.) francul 116 . glonţul 3 .chaises. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. Sur l ’armoire. un fauteuil. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. -ă clair. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. mingea 2. 2. a comunica.

Nu sînt de loc egoist. comment. ) prietenul. aussi. N-am nici un chef să plec.) prietenesc. -e (a d j.) [amitje] prietenia amical.-ească amicalement (adv. aucun. n ul. nulle nici un.Fam ilie de cuvinte Vămi. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. guère de fel: I l n'entend guère. m al . nici o: Tu n ’as aucune amie. Tu n-ai nici o prietenă.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. ainsi etc. ş l f . Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum. majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului.. -e ( m . Nim eni n-a venit să m ă vadă. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor.-a Vamitié (f. 117 . r ie n manger maintenant. E l n-aude de fel. aucune nici un. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir.

ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. la chambre de votre ami(e). confundat cu o O b s e r v a ţ i e . I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . N im ic nu m ă interesează. N-am decît două creioane. trei scaune. I I . I l ne pense à r i e n . nici pe mam a sa. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. S înt tablo uri în camera lui? D a. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. două scaune. un fotoliu. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. o masă. A mea are trei ferestre.. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. EXERCICES I . ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. Ea nu m ai este la fabrică. o bibliotecă m ică. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. adverbul ne: R ie n personne. Adverbul lim ita tiv ne. ta tăl său. sînt două tablouri. le vase. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. I I I . a ta este m ică. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. în camera sa se află un pat. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. ni sa mère. albastre.. jamais.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. un dulap şi un birou. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. Camera sa este mare şi frum oasă. galbene. două pupitre. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. roşii.

. elle préfère m aintenant le rouge. . envie d ’aller au cinéma.. négatif. V. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. coquet. jamais... mon frère . Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i. fam ilier.... La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). personne.. la couleur jaune. de bruit. . Hélène n ’aime . dans cette chambre.. . Mon père ne s’irr ite .. Ils ne ferment .grammaire. mangé depuis deux jours. joyeux. Le professeur n ’a trouvé . ... I l m archait (avec lenteur).. I l n ’y a . pas. plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . ma sœur.. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. cette porte. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. rien. élève dans la classe. aucun.. Paul n ’a . IV . indigne. ni.. Je ne v o is. I l n ’a ..

._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. quelques blouses.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . ma mère est une bonne couturière. deux jupes. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. de colliers. de jupes et de blouses.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. Heureusement. — Mais pas du tout. et je l ’adore. tu es devenue trop coquette... — Alors tout s’explique. e’est_. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. J ’irai moins souvent chez la couturière. un^imperméable.. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. je tâcherai de me parer moi-même. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . tu dois lui être reconnaissante. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. de fleurs. d ’écharpes. Bien^entendu j ’ai un manteau.elle qui confectionne mes toilettes. ta maman est une bonne couturière. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 .cliente“ peu com­ pliquée.. ka] m ai m u lt . J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. mais j ’use amplement pour les^embellir. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . un pardes­ sus. de sacs à main. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. de broches. de souliers. Moi je n ’ai pas de temps. J ’aime les toilettes simples. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes. -e [rakonesâ] recunos­ cător. de gants. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. — C’est vrai. de manteaux et de chapeaux. En tout cas.. Mais je suiswune . ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e .. Paulette. quelques chandails et c’est tout. q u e [ply^da . de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets. -e [syr] sigur. plus de bas. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. Tu sais très bien que je travaille beaucoup. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. — Moi. j ’achète des robes et des blouses toutes faites.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

în limba romînă se traduce. mou) prezintă două forme pentru masculin.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. în general. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. în naraţiuni. fou.à I ” a II-a a Ill. a cărui consoană finală nu se pronunţă). terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . Prima formă. terminată în consoană.nouveau professeur un courage fou Forma a doua. nouveau. E l este folosit mai ales în limba literară. prin perfectul compus. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 .G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. vieux.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu .

la prînz şi la cină. mou.. IV.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. nouveau. homme qui se promenait dans ce jardin. E i au m încat ciorbă. Dans ce parc il y a un . Vous (rentrer) fort tard. furculiţe. . cuţite. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. Je connais u n e . fou. Il ne peut manger que des poires.. quartier. Dans sa modestie. arbre.. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. V.. I I I . A m cum părat farfurii. Le malade (garder) le lit deux semaines. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. lin guri şi pahare.. fermer. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. E lle acheta u n e . Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun... Jacquelinei îi place să pună masa. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux.. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice. . friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. Nous occupons u n e . îm i plac p răjitu rile şi fructele.... robe.. J ’ai vu hier u n ... Les pays de démocratie populaire ont établi un . ordre social.. . en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). vieux. H. maison. être şi avoir. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. femme qui sait très bien tricoter. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. Nous hab i­ tons u n .

12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. — Tu as un bonjtppétit. Les ^enfants ont bu de l ’eau. une dinde rôtie. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. du vin blanc et du vin rouge. Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. On a bu du champagne. du pâté de foie gras. La viande. 136 . de la limonade et de l ’orangeade. ma chère. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. des truites au beurre.. les sauces.e-dixième anniversaire de grand-maman. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. De mon temps. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. un délicieux soufflé au fromage. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé.

-ă l ’invité (m. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie. elles font du sport.. fin. aux côtés [o^cote] alături d e .) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular.) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m.) fois j f.) [loef] oui des œufs pochés en aspic .. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 . bucatele délicat. elles doivent se nourrir.— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0]. în rînd eu . Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme... ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m.. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. Omonime foie{m.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/.. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. -e [grije] prăjit. -e [delika] delicat. y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.. Elle n ’a jamais _été malade.) ficat credinţă dată. -ă .. a în ălţa . dit A lain. Regardez notre grand-mère.) foi (f. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .

Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. I l faut du courage pour escalader ce sommet. v in alb şi v in roşu. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. de l ’eau. Le goût de la limonade est excellent. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. du vin blanc et du vin rouge. Observaţie. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. S-a b ă u t şampanie. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). Beau lim onada. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . du. L a consommation d u vin est élevée en France. de la.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. Cet enfant me fa it de la peine. Tu manges du beurre. Je bois de la limonade. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. specific lim bii franceze. G ustul lim onadei este excelent. Acest copil m ă întristează. I un h aspirat: de la viande I de V . o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. A m bău t vin. 138 . E u fac sport. indică o parte.

1. -ă Observaţie. dite spus. Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. médire (a vorbi de rău). 2.Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . La fel se conjugă verbul redire.a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. Verbele contredire (a contrazice). interdire (a interzice).

. I I. des concert» (instrumental). des livres (nouveau) .... viande. arbres qui se trouvent d a n s . des yeux (bleu). vole un bœuf. argent. I l faut v ra im e n t. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent... ei au băut oranjadă şi lim onada.. fromage.. l ’eau.je b o is . un bou. J ’a d m ire .. E l este îm potriva curelor de slăbire. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît .. champagne. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. Pofta vine m încînd. œufs pochés. următoarelor sub­ stantive: beurre.. Copiii nu au băut v in ... des hommes (loyal) .. Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale.EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii. Je mange souvent... bière(bere. merci. Cine fură azi un ou. V eux-tu. V. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . courage. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres. des enfants (intelligent). IV . viande.. P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea. fenêtre de ma chambre est grande. I I I . fruits.. fleurs e t. café? Non... m îine fură 1 şi . nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . Qui vole un œuf. fromage.. pain. beurre e t.. jardin... Nous m angeons. courage pour tra­ verser cette rivière. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant.

Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. D ’ici deux semaines. ses stations climatiques plus confortables. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. Le guide dit que la Roumanie est. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. toujours belle. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . Dimanche nous irons dans le delta du Danube. surtout lorsqu'on^est touriste. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses.valej valea 141 . Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. ses villes deviennent plus gran­ des. kurt] s e u il. de retour. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. -e [kur. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. Chère Hélène. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. promenade en car dans la ville et le soir.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. confortables. Les jours sont plus courts que d ’habitude. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. repede malheureusement imaloer^y. specîacle à l ’Opéra.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. Vendredi. On construit partout et beaucoup. L ’hôtel est très confortable. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. -ère [aspitalje] ospita­ lier. -oare l ’hôtel (m. -e [akoejô] prim itor. gentil accueillant. 1.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. le mois d ’août 2. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier.

— de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Roger este mare ca ţi Lucian. aussi (comp. adjectivul are grade de comparaţie. precedat de adverbele plus (comp. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. de egalitate) şi moins (comp. bien. extrêmement. Camera mea este m ai mare decît a ta. de superioritate). Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. infiniment etc. 144 . Ies. precedat de articolul hotărît le. Cuvintele decît. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Această carte este foarte interesantă. chambre est pins grande que la tienne. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. com­ parativ şi superlativ. M on amie est extrêmement bonne. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. la. ca şi se traduc în limba franceză prin que. de inferioritate). Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. Ce livre est très intéressant. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate.

servir. în luna septembrie. 145 . miercuri. vêtir. II. sortir. sîm bătă.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. m a i frumos. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. partir .a I La fel se conjugă: courir. m arţi. intéressant. boire. devenind m ai mare. lire etc.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. mourir. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile.a I a H-a a III. vouloir. vineri. croire. voi pleca în de ltă. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'.a -is -is -it ~im. decembrie — u ltim a . jo i. content. du m inică. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. E XERC ICES I. dire etc. Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi. sentir .es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . ouvrir. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i. A stăzi sîntem în 5 m ai.

Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Parm i les cinq personnages numérotés 1. IV. L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. vouloir. 3. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. offrir. Iată omul cel m ai prim ilor. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. 5 lequel est Henri? 146 . . Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi.I II . Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. 2. Aceste fructe sînt foarte bune. 4. Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie). Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir.

Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. Près de la table il y a un chat. un couteau et une boîte de conserves.Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteil­ le. 147 . Sous la table il y a un chien.

toate numele de anotim puri sînt de genul masculin. In lim ba franceză. .Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. des fleurs poussent partout: la perce-neige. la vi­ olette. J ’aime le printemps. le muguet. me permet quand jewle 149 . car c’est^alors que renaît toute la nature. dit Jacqueline à son^amie Laure.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. vère. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. les parcs et les jardins verdissent. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. timide à la fin de l ’hiver. Les champs. Le soleil. tourisme. C’est difficil ^ à dire.

-ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . Il y a des jours où l ’on respire à peine. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . Il pleut rarement. dans la vigne. yl. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. Moi. 150 . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. dans le jardin. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. -e [labure] arat. Pense qu’en élé il fait très chaud.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. -e [prefere] preferat. -ă l ’éclat (m. i. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré.— Tu vois toujours la vie en rose. dans le verger et dans la basse-cour. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé.

). curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig.) Observaţie. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. ca. ninsoare etc. M ai este încă o lună.) [cïplwa] aici: postul. dar şi alte verbe. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. I l reste encore un mois. de exemplu. Se în tîm p lă să te desparţi.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p . campania (militară etc.) a fi rupt de oboseală accompli. I l arrive qu’on sa sépare. aller à la campagne a merge la ţară . -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . 151 . Există prieteni devotaţi. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. funcţia. ploaie. cîmpia.-e [akôpli] în d e p lin it. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.

. 152 . un substantiv. je le suis. tes-vous malade. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i.. Hélène? O u i . Compendiul de gramatică)... urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. sînt (bolnavă). Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. fort. Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien.. „ „ de l ’hiver sont . există. se află). Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ.. la temperatură etc.. adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie. II. în afară de imperativ. „ „ de l ’été s o n t. : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin. Ce fericită eşti! Eu nu sînt. Elena? D a. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I.. verbele impersonale aparţin primei grupe. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. E şti bolnavă. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir.Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. souvent. je ne le suis pas. de l ’automne sont . tard.. „ .

toamna şi iarna. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). La chaleur dilate et le froid contracte. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. V. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Prim ăvara. Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. Tu es content? Je ne suis pas (content). Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. lu ng i şi nopţile scurte. S ăptăm îna trecută a plouat des. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. vara. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. este vreme. Vara este cald. en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. Există prieteni devotaţi (dévoués). Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. violeta. Primele florisînt: ghiocelul. je suis (heureux). Uneori ninge. Iarna zilele sînt scurte. Astăzi este prea cald. florile cresc pretutindeni. soarele străluceşte. Uneori vara cade grindină. Êtes-vous heureux? O ui. Ieri a b ătu t v în tu l. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Cumeste tim p u l astăzi? IV. Veux-tu partir? Non. je veux (t’accompagner). frumoasă.III. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. La m unte este frig. E m ai cald decît prim ăvara. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. 153 . PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). je ne veux pas (partir). Vara zilele sînt. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. monsieur. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald.

Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. en tout cas. C’est la rentrée des classes. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Tu vois. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. C’est l ’automne. En échange. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. les jours deviennent de plus_en plus courts. mais le plus souvent il fait très froid. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. — Oui. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. Il pleut souvent et il fait du vent. — D ’accord. il gèle et le vent souffle avec violence. les poires et surtout le raisin. j ’aime tous les fruits. Les 154 . dit Laure. les noix.

de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -sse [epe] gros. -e [3 0 m] îngălbenit. -e [kur] scurt. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger. VOCABULAIRE court. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i.jours sont courts.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. partea capricieux.ă le tapis [tapi] covorul épais. des mince subţire 155 .. -ă froid [frwa] rece. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. -euse [kaprisj^] capri­ cios. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. lai ura . ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul .

răcoros: il fait frais este răcoare . 4. E un ger de crapă pietrele. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. I l fait un vent à décorner les bœufs. coala. fila. oglinda 3. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre. nu Observaţie. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . în această grădină sînt flori fru- 156 . D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. Suflă un vînt de te ia pe sus.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . 3. (Eu) nu am bani. E l are p u ţin i veri. Maria are m ulte prietene. A ţi citit m ulte cărţi. 1 2 frunza petala foiţa foaia.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . Je n 'a i pas d ’argent. gheaţa . G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. . I l a peu de cousins. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi.

Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase.Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). 3. I plural) şi participiu prezent. verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. 157 . satisfaire (a satisface). Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. în acest caz are sensul de „orice“ . la impera­ tiv . ! ( v. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 2. vous dites.(nous faisons[nuwfaz5]). Se traduce prin „tot“ . „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. La persoana I p lu ra l. vous êtes. la im perativ (pers. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. la in dicativ prezent si. „toat. j / mase. „toate“ . refaire (a reface). „toţi“ . Orice om trebuie să apere pacea. -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. La persoana a Il-a p lu ral.m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat.ă“ . 1.

I l veut tout savoir.. Je n ’ai pas écouté. Toţi copiii sînt acasă.. IV . Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur.. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . V. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. films. Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume. viitor. connaissances à la mer.. beaux salons de réception. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. musique. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv. . Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte. bons livres. Tout homme doit défendre la paix. I l n ’a p a s . I l y a bien . Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Sora mea m ănîncă m ulte fructe. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons.. argent. fleurs dans ce jardin. tout fu t vendu: meubles. I l vous f a u t . Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent. Mon voi­ sin a . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. petits-enfants bien sages. E l vrea să ştie tot. iar nopţile m ai lung i. articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment. livres.... s final se pro­ nunţă..... musique. Cette semaine j ’ai vu beaucoup . Măriei îi plac sporturile de iarnă... Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. general: L a terre appartient à tous. EXERCICES I . E lle f a it ... sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . Acest m agazin expune m ărfuri frumoase. courage pour faire cette ascension. La forma de masculin plural a pronumelui tous.. la viande e t . vête­ ments. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. P ăm în tu l aparţine tuturor. Elle se charge de tout.. I l veut tout savoir. Nous avons m a n g é .. 158 . argent.. J ’a i . sport depuis dix années. iar frunzele copacilor cad.Tout este şi pronume nehotărît. Cet édifice a ... Florile se ofilesc rînd pe rînd .. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Je n ’a i pas rencontré . Buturuga m ică răstoarnă carul mare. în tim p ce la adjectivul tous. from age. sau un fapt vag.. Uneori plouă. J ’ai écouté. N oi sîntem toţi acasă. perfectul simplu şi perfectul compus. . I I I . Ils sont tous contre la guerre... petits pains. s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison.. PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent.. aerul este răco­ ros.

On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. dimanche.16. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). — Il sera bientôt onze heures et demie. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. — A propos. 159 . quelle heure est-il? demande Michel. On rentrera par le train de septwheures et quart. Cette montre marche bien. le meilleur ami d’Alain. celle que j ’avais jusqu’à présent. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. je voudrais dormir un peu plus tard. propose-t-il tim idem ent. à cinq heures juste. Partons à d ix wheures. Guy. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire.. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. et il est très content. tantôt elle s’arrêtait net. — Mais demain c’est.. L ’autre. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices.. Pas moyen de la faire marcher. elle n ’avance ni ne retarde. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. II a reçu beaucoup de cadeaux.

-ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv.) a întîrzia tardif. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. VOCABULAIRE l ’heure {/.) întîrzia t. dit Alain révolté. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. drept. -e [kôtô] mulţumit.. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a. care vine cu întîrziere tardivement (adv. a ţine piept a-şi băga în cap. tantôt ftâto] cînd. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . -e [revolte] revoltat. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère. aici: fix.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. -ă. -euse [parss0 ] leneş.. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. -ve (a d j. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net.. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just. grommelle Guy.) tîrziu tarder (vb. a rezista.) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap.. ) [œr] ora content.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux...— Ou bien à m idi. a ţine cu orice preţ 160 .-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux.

I l est quatre heures et quart. I l est cinq heures moins le quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). trois secondes. în lim bajul familiar. est onze heures moins cinq (minutes). Noie. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. 1 . Este ora trei fără un sfert. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. I l est neuf heures et quart. Este ora cinci­ sprezece. Este ora zece şi treizeci (de minute). est dix heures et demie. Este ora cinci fără un sfert. mauvais. R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. juste). ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. Este ora patru şi un sîerl. Este ora douăsprezece (amiazaj. petit — au un comparativ de supe161 . vingt-quatre minutes . I l est midi. Este ora şapte (fix). Este ora două şi jum ătate. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . I l est trois heures moins le quart.E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. est dix heures trente (minutes). Este ora zece şi jum ătate. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. Este ora nouă şi uri sfert.

Quoi este tot pronume relativ invariabil. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Sala în care lucrez este mare. Pronumele relative invariabile dont. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. „al cărui“ . F a m ilia din care m ă trag. Le jour où il est venu. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. I l n ’y a pas de quoi. Minele din care se-extrage huila. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. Ziua în care a v enit.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. La plus mauvaise des montres. où. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. a cărei uşă o închise. E l ieşi din cameră. Notă. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . în aceeaşi situaţie. I l est attentif à la moindre observation. „a cărei“ . E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. Pentru nume de lucruri. „despre care“. Observaţie. Cel m ai rău dintre ceasuri. Are cu ce tră i. formele regulate plus mauvais. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. Ia tă om ul de care am nevoie. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. N-ai pentru ce. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne.

şi jum ătate mergem la 163 . Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. singular şi plural: singular plural mase.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ). şi A. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de. D. fem.. à. fem. pentru care sînt fericit să muncesc. mase. pour laquelle je suis heureux de travailler. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. Observaţie. pour). E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. Ies şi din adjectivul interogativ quel.. G. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa.. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite. N. vers. îm i iubesc foarte m u lt patria.. fem. adică cu antecedentul său. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. sur. Casa spre care m ă îndrept. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. La zece. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. J ’aime beaucoup ma patrie. la.

je ne me séparerai jam ais.. Le ja rd in . . C’est m on am ie.. quelques-unes étaient très grosses. Le pont sur . de aur.. Le monsieur. Ceasul meu nu merge bine... j ’a i adm iré la vallée. Ils mangèrent quelque chose après. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii....cinematograf. j'h a b ite est grande. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară... j ’ai besoin ne se trouve plus.. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. nous passons chaque jour a 400 mètres. 164 . La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. patru fără şapte (minute). vole un œuf. se trouve sur la table. vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur.. merge înainte. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna. La v ille . V o ilà quelquesobjets. Am avut un ceas foarte bun.. Elle cue illit un panier de fraises. Le g a rço n . j ’ai salué est m on professeur. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Este ora zece. Donnez-moi le crayon. în curînd va fi ora trei. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t ... La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. il se trouvait était beau.. vole un bœuf. Te voi aştepta o jum ătate de oră. Este ora două fix.... I I .... V oi veni la tine m îine la ora 11.. Le tableau . Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză).. je confie tous mes secrets. nous avons rencontré est le fils de m on atnie . nouă şi cinci (m inute). ils allèrent dans le parc. I I I .. Le livre .. .

Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. 875. Tout ce qui reluit n ’est pas or.IV. 41. A căuta nod în papură. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Qui choisit prend souvent le pire. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. 73. Cine alege culege. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. 999 VI. V. Chercher midi à quatorze heures. 564. 749. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. . 99. Mieux vaut tard que jamais'. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. Apele line sînt adînci. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 71. Dă-mi o carte m ai bună. Nu tôt ce luceşte e aur.

te v o ilà ! Comment ça va.Pourquoi pas. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. Mais. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. fa m . tu ne te promènes plus. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. Tu as été une excellente élève. Que devenir? Avocate. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. C ’est son rêve. En tout cas. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. il y a un grand mais. naturellement. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. Ca se voit. Françoise? On ne te voit plus. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. Ce sont des métiers comme tous les autres. —. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. chimiste.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. Et que devient Brigitte.. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. — Evidement ! Tu ne te reposes plus. professeur. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué..) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( .

.

) le journalisme (m . ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. -trice (m . a reflecta l ’avenir (m . ) 2 le jour (m .) le journalier (m .) le téléspectateur.) journallement (adv. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni. a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb . a unui avion a conduce un vas. gazetarul ziua.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l. un auto­ m o b il. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer.) 3.) la journée ( f. conducerea un ui vas. la télévision (la télé) ( f . ( fig . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) le pilotage (m . 168 .) le journaliste (m . j .) ( m .avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. salariul pe o zi. un avion.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/. le pilote (m .. -ière (a d j.) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio.) a călăuzi.) journalier.) le téléviseur (m.) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 .) téléviser (vb.

nous. se réfugier.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine.' Ne te hâte pas — nu te grăbi.). care pot fi complemente directe sau indirecte. nous. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. s en aller. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. Pronumele me. s’emparer. Marc este un egoist. Celui qui parle trop de soi est un vantard. el nu trăieşte decît pentru sine. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. \ntor . se souvenir etc. Cînd subiectul este determinat. 2 . se. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. te. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. se. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. Observaţie. le. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. il ne vit que pour lu i. 169 . Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. vous în urma v e rb u lu i. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. s’évader. 1. vous.

Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. juge. tourneur. în special de bărbaţi. penseur. in ­ génieur. chauffeur. fournisseur. Cuvinte ca: professeur. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. Este vorba. une femme peintre In limba franceză actuală. Ea este profesoară. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. George Sand este o mare scriitoare franceză. peintre. sculpteur. în trecut. disciple. Verişoara mea este ingineră. în general. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. (Eu) m ă spăl. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. chef. ministre. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. adjectivele. philosophe. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. historien. De asemenea. Articolele. Je parle à mon amie. écrivain. Se va spune. guide.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. E u vorbesc cu prietena mea. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . amateur. Je me lave. E x em p le : Elle est professeur. partisan. le temps. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. député. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. M a cousine est ingénieur.

A stăzi. M ama prietenului meu este pictoriţă. doc­ to riţă. Este ora 4 şi ju m ăta te . profesoară. V oi vă d is trşţi foarte bine. E i îşi vorbeau prieteneşte. M ulte femei au devenit p ilo ţi. deputată şi chiar m in istru . imperfect. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. II. I l est le meilleur tourneur de notre usine. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. il est un admirable chauffeur. I I I . Son frère est un peintre de premier ordre. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Conjugaţi la indicativul prezent. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. Mă numesc M auriciu. IV . Mă aşteptam să te găsesc la teatru. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). M on cousin sera bientôt docteur en médecine. A driana a fost o elevă excelentă. Cet homme est le professeur de mon enfant. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Nepoata mea este poetă. Este o meserie pasionantă. o'fem eie poate deveni ingineră. P a u l est un admirable sculpteur. învăţătoare. viitor şi perfectul compus verbul se séparer. m ă culc la ora 11. Noi ne p lim b am în parc. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. în acest caz. V. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare.

on s’absente le plus longtemps possible. Je 172 . il vaut mieux ne plus se rappeler cela. Comment va Micheline? — Très bien. Après tous les soucis causés par sa maladie. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. dit-elle. Mais ne parlons plus de ce triste épisode. Leswenfanls sont partis à la campagne. La petite se porte à merveille. — C’est toi. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. attendit le signal d ’appel et forma le numéro.. Dis-moi. — C’est elle-même qui parle. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. — Tu as raison.. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel. La maison nous paraît si vide maintenant. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. Dis plutôt comment tu te portes. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. alors. Voilà le mystère.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. merci.

) Ce m ai faci? Très bien. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 .) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . .) Aşa şi aşa. merci. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m. Bine (mă simt bine) şi dv. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". ? Comme ci.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . au restaurant. — Alors. mulţumesc. comme ţa.) [apel] apelul. — Très bien. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine. un soir. Que dis-tu d ’une sortie. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd. A bientôt. C’est ce que je voulais te proposer. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. — Entendu.connais son^adresse. (fa m .

se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat.). în limba franceză el este un tim p compus . Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. cu pis. cu a tît m ai bine (rău). com parativul adverbului mal. N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais. plus m al este m ai des folosit decît forma pis. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. eu mîncasem etc. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie.

se simte bine.EXERC ICES I. Te aşteptam m a i devreme. Je (penser) souvent à lu i. poţi face şi ce-i mai uşor. Nous (aller) souvent à la montagne. III . Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. ? Simona nu se simte prea bine. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. I l (pleuvoir) pendant trois jours. Michel (aller) au théâtre. aller. De obicei. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. J ’(indiqucr) les livres à lire. Ils (traverser) la rue en courant. Andrei se simte m ai bine. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Ea îm i telefonează în fiecare seară. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. m ai p u ţin viguros decît fratele său. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. Cu a tît m ai bine ! V. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. E l muncea cît putea m ai bine. François (aller) chez le dentiste. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Vous (faire) peu de fautes. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. II. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. aştept tonul şi apoi formez num ărul. La revedere. raconter. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. Vorbesc. Merg foarte des la con­ certe. 175 . apoi închid telefonul (raccrocher). A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. choisir. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. IV. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Petre este m ai p u ţin v io i. ele vorbesc m ult. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Dacă poţi face ce-i greu. şi dv. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. faire. Pe curînd. Marie (regarder) longuement le tableau.

des haricots verts. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins.. des noix.) [etala3 ] tejgheaua. des carottes.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. sur les_étalages. de la viande tranchée. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. du raisin. le siècle „de la vitesse". des poires. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin.. des pommes de terre. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m.) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . .) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/. Des prunes. des choux. Il a bien travaillé ce matin-là. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. Des tomates. je pourrais même dire artistiquement. Étant_en Roumanie en tant que touriste. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits. . des pommes. car mon départ approche.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . que j ’aime tant. pour notre siècle. prêts à être préparés. des^ aubergines.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ .

) [asp£13] Vépinard ( m .) [aj] l ’oignon (m .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m .) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f .

une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. nici laie. un ingénieur français 178 . în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. F .Expresii poisson d'avril ni chair . un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. nici peşte . Spre deosebire de limba romînă. Spre deosebire de limba romînă. une belle ville. nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului.

un garçon intelligent In limba franceză. ca beaucoup. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. EXERCICES I . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . La timpurile compuse însă. : I l a beaucoup mangé. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. un poêle chaud d) în general. peu etc. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă.

Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. I I I . IV . tel fruit Tel père. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. Mihaela a c itit m u lt. vinetele şi varza. Ménager la chèvre et le chou. M ihai este un om cumsecade. . Dunărea este un flu v iu lung. Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. pere. piersici. Un singur om îl aştepta. struguri. Aş cumpăra legume şi fructe. Mama a term inat repede această bluză.I I . PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. punir. Tel maître. Ea a cum părat morcovi şi praz. Locuiesc într-un im o bil mare. nuci. A împăca şi capra şi varza. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. Irina are părul blond. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. dire. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. dar a scris puţin. tel valet. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. tel fils. mere. Petre a cum părat o cămaşă albă. E l ar m înca o salată de ţelină. Tel arbre. Antoaneta este o fetiţă m ică. Citesc o carte interesantă. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. A strînge bani albi pentru zile negre. cu 10 etaje. Cum e sacul şi peticul. îm i place v in u l bun.

c’est lui qui l ’a écrit enwentier. 181 . Il est plein de fautes et de pâtés . répond l ’autre. je suiswobligé de prévenir ton père... L'élève: — Ce n ’est pas la peine. Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs. Deux snobs vont^au concert.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. monsieur. — Attends qu’il se retourne et je te le dirai. un petit.

— Hier. monsieur.. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté.. Il s’approche: — Me reconnaissezvous. — C’est bien possible. En cours de route.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. mais^à quel­ le heure. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. monsieur? 182 . c’est moi que vouswavez renversé hier. monsieur. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. Ma­ dame. Expliquez-vous. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. la tête entièrement ban­ dée.

—.Bien. -ă . monsieur. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. et encore en deux? — Des frites. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. -e [fri.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. — Bien. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 . frit] fript. monsieur.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. p răjit.

aşezată înaintea pronum elui personal. -ă La fel se conjugă élire a alege). 184 . relire (a reciti) etc.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . lue citit. In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. je lisais Perfectul simplu este je lus. C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.

EXERCICES I . Voi c iti o carte bună. I I . contempler.) şi să scrie ( in f. Acest autor va scrie o nouă carte.U .) . In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. réussir. inscrire (a înscrie). E l ne-a descris noul său apartam ent.Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). j ’écrivis. A ţ i citit această poezie? 185 .N . A r c iti şi ei aceste cărţi. Scriam o scrisoare prietenului meu. E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . souscrire (a subscrie). j ’ai écrit. -e scris. prescrire (a prescrie). Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f. Citeşte această poezie. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. transcrire (a transcrie). Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet".

186 . I l y a bien. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. haut. les cheveux blonds E t la tête bouclée. genou. Le vase est. pommes cette année. À l ’occasion de son anniversaire... travail... Brigitte a reçu beau­ coup. . ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri..... toi. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. fleurs. I l y a t a n t ..vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. poissons dans cette rivière. pain d ’épice.. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais. Paris. je le dis sans façon E t sans fades grimaces.. Mon cher..I I I .... il sera bientôt fait Quoique en m iniature. tim ide. fromage et.. amis. deux années. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi. Budapest est bâtie. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. . Indicaţi numele zilelor săptămînii. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv... Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. clou.. voilà Pouchkine. chou. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. .. détail. am is.. l ’armoire. il n ’a pas rencontré. I I . V.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé. beurre. la table. Ces bonbons sont. J ’ai rencontré.. ces frères. A.... corail.. cheval.. les enfants.. Marius m ange.. nez. cher. bas. heureux. à l ’âge de 15 ans). R E V IZ IE EXERCICES I ... Je viendrai dem ain. rail. P o in t sot. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. les rives du Danube. IV . I l y a une grande différence. doux. bons fruits. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine. b ijou.. pur. I l est parti.

) de Guy est très jeune. Aştept azi un vechi prieten. n ul. lire şi écrire. iarna ca şi vara. N-am nici o poftă să plec la plim bare. VI.. Sora mea este profesoară de muzică. A m c itit cărţi m ai bune.. gros. mère. Traduceţi în limba franceză textul următor. IV. E l a aşteptat o jum ătate de oră. premier. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école.. jo li. menteur.. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre.. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Este ora 12 noaptea. gras. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. long. 187 . Este ora 12 (amiaza). şapte fără un sfert. ! V III. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (.) . Ea le dă să mănînce. dire. des hommes (travailler) dans le jardin. Copilul său se simte m ai bine acum.... Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. Toţi tinerii purtau cra­ vate. IX . Claude Achard est le. bref. Dă-i să (à) mănînce ( in f . de cette ville.). étranger. maire. A vant d ’aller à la (. V II. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. V. sot.) il faut apprendre à nager. Este vreme rea. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. Dintre cuvintele mer. beau. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Casa lu i este m ai mare decît a ta. cinci şi ju m ătate . blanc. La (. Conjugaţi la indicativul prezent. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. grand. beau.III. Astăzi e cald. viitor şi perfectul compus verbele: faire. Mă p lim b în fiecare zi.

.

PARTEA A lll-a .

.

Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Le climat de la'France est tempéré au Nord. la Meuse. Lille. burşwaz] bur­ ghez. Au Sud. Le Havre. Rouen etc. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. au point de vue administratif. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Saint-Étienne. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. Toulouse. La Rochelle. doux et humide en général. Le Rhône. Le territoire français est divisé. Saint-Malo. Paris est la capitale de la France.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. (le Mont Blanc). Les principales villes du pays sont Marseille. s’achemine vers la Méditerranée. la Mer du Nord. Nantes. en plusieurs départements. -e [tâpere] temperat. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. Strasbourg. Rrest. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. -e [burşwa. les Alpes. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. V OCA BU LAIRE bourgeois. Bordeaux. une haute chaîne de montagnes. Cherbourg. La Manche reçoit la Seine. La population rurale représente presque la moitié de la population française. le Rhin. clim atul tempéré. Toulon. dit Plateau (ou Massif) Central. l ’Océan et la Méditerranée. -ă le plateau [plato] platoul. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. la Mer du Nord. lui. C’est une république bourgeoise. s’élevant jusqu’à 4 810 m. Nice. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. Lyon. À l ’Est.

de obicei.) coasta côté ( m . Toată lumea voia să-l felicite. m aint. tous. to ţi.) colina côtelette ( f .) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro. C e rta in . toată. vreo. m ai m ulte). cîteva). „ în s ăşi").) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul. -ă). quelques (cîţiva. certain.la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. oricare). n ul. însăşi).' quelque (vreun.) veriga — la le le la côte ( f . e (nici un. însuşi. Tout le monde voulait le féliciter. a lta ). aucun.-ă“ ). aceeaşi.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . même (acelaşi.-ă.'-le (cutare). sigur.-e (cu sensul „sigur. 192 . E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. nenumărate). e (nenum ăraţi. toate. tout. e (anum it. quelconque (oarecare). ceva). n ic i o). toutes (tot. plusieurs (mai m u lţi. -e. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. nici o). C îţiva copii se jucau în grădină.) partea coteau ( m . même (cu sen­ sul „ în s u ş i".) lănţişorul le chaînon ( m . îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t. chaque (fiecare). nulle (nici un.) la n ţu l la chaînette ( f . tel. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază.

Im perativul are două forme. în schimb.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. cea de-a doua. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . a Il-a plural). e Observaţie. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). prim a este rar întrebuinţată. în special veuillez (pers.

art. mois. tous. objets.. certain: heures.. Daţi-i o carte oarecare. tel: père. I I . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. jours. de la Mer Noire# sont très belles. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin.. de montagnes. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une... les réunions.. Toată ţara ia parte la această sărbătoare. saisons. pays. Le magasin se trouve du. Nu pot sa m ă hotărăsc. 194 . Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. salles d'étude. On plante des vignes sur les... rue. J ’aime manger des. manières. à . bibliothèque. quelques.. même: âge. autre: ton.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. toutes. paroles. gauche de la rue. fam ille. plusieurs: étages..... enfants.. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre. V erbul pouvoir nu are imperativ. Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les.. personne. Vous devez lire au m oins. de porc. Jérôme était présent à.. distractions. Notre pays offre au peuple. vie. fils. III.. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală... IV. 1. se între­ buinţează» la persoana I singular.. 2. réponse^. homme. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. les plaisirs du repos. L ’Université de Buca­ rest a . pages par jour. p lusieurs. jupe. les m an i­ festations. Les Carpates forment une longue.. EXERCICES I ..

.. T . ' / v> C T Je vais 1eduquer'/." L t pLuç beau./V répe W f c'e sf P i ^ ? .. P o u frie. . z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep .te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s . ’ ...

pare a o p riv i „o b lic". 196 .travers3 1 se la couler douce — (pop. (Vreau să lucrez din răsputeri. 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . (fig .) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v . (Voi putea să citesc ziare franceze.) — Je pourrai lire des journaux français. 3 la regarde de travers — Notre-Dame. Pot să plec? V. fiind orientată paralel cu Sena.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis.). a o duce de minune. ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité".? Nu am vrut să-l m ai vedem. (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". (Pot să înv ăţ franceza.) se u ită chiorîş. Conjuguez. Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f .) a huzuri. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. à toutes les personnes. Aş vrea să vă întreb ceva. Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .

Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. (Jacques Pré vert. Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. .

centrales nucléaires). de betteraves et de fruits. Il nous faut mentionner. de volaille. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . textiles synthétiques). industrie automobile et aéronautique etc. vignes. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. La France est aussi un pays agricole. lainière. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. en outre. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. l ’industrie textile (industrie cotonnière.22. La France compte parmi les exportateurs de blé. soieries. de produits laitiers. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria.È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. caoutchouc).). VOCABULAIRE l ’industrie (/. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. thermiques. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. de vin. Sur ces 55 millions. cultures maraîchères et fruitières. grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays.

la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -trice(süm . mare/er] de zarzavaturi fruitier. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .f. c u ltiv a b il. -euse (m . frqitjsr] de fructe.) Vexploitation ( f.) exploiter (vb.) Vexploit (m . şi adj.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) Vexportateur.) Vexploiteur. -ă électrique [elektrik] electric. fructifer. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher. fapta de vitejie exploatabil. -ă exploatarea exploatatorul. -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ă.) exploitable (a d j. -ère [frtţitje. -ère [mare/e.) exporter (vb. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f.f.

I I . E n poate înlocui.Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte.. verb. în cazul unei propoziţii negative. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir.. uneori. de la. negaţia I.. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. exploiteur. A ucun. O n le traite d ’original.. în acest caz. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets. Veux-tu des fruits? Merci. J ’a i plusieurs livres. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. exploit. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui. il rit de cela. Dacă verbul este la m odul im perativ.. Ce gisement m inier est. N o tă. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. de obicei. je ne veux pas de fruits.. un complement precedat r> e prepoziţia de. de articolele partitive du. 20 0 . Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. exploitation: ) Les. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire. J ’aim e les fleurs. fiind echivalent. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. exploitable. Sans vos explications ils (manquer) le train. ne veut renoncer à ses profits. i l s’en occupe. pronumele en. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. Les esclaves étaient durement.. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. o întreagă propoziţie... je vais acheter des fleurs. Je connais tous les détails de l ’histoire. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. I I I . en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. Cette. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en.. Nous e n avons (du beurre). forestière obtient de gros bénéfices.

. V. A r fi v ru t să alerge m ai repede. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. Ele ar fi p u tut pleca. Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. J ’en aurais lu quelques pages. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Je n ’aurais rien dit. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi.IV .

quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. A la in: Quelle histoire. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. La gare. Jacqueline: Ecoute. c’est décidé. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. Il t ’arrivera un jour de faire comme. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. au plus tard. Jacqueline. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. et demie. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. alors: Marseille. A la in: C’est à quelle heure. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. 202 .

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. se trouvaient des assiettes. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. On se m it à consulter la carte. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. — Du jambon. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. des sardines au beurre. répondit Mme Girard. Girard. 215 . continua-t-elle. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. des couverts et un vase de fleurs. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. Antoine. — Oui. dit Jacqueline. — Moi. On choisit une table dans un coin plus retiré. je voudrais des pâtés. — Quant à la viande. Girard. des olives. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc.

Jacqueline? — Non. madame? — Oui. des filets de bœuf grillés et des saucisses.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. pas de melon. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. -e [vitre] cu geam uri retiré. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . VOCABULAIRE Titre. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. -e [retire] retras. sc lip ito r. — Du café turc. seulement. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. -e [eteslâ] strălu c ito r. ajouta M. merci. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. -oare. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. -ă étincelant. — Du vin blanc. maman. — Pas d ’abricots. merci. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. — Alors. on s’est décidé pour les côtelettes. compléta le garçon. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). Seulement de la glace ou des meringues glacées. fraged. Girard. des liq----5 — Du vin blanc. trois portions de gruyère. — Merci. du vermouth.

) griller (vb.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j.) 1. ajouter a completa. élire a alege compléter.) le grillage ( m .) le rôti (m .L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă.a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie. Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 . duios 2. a adăuga Familles de mots le gril ( m . al verbului de conjugat. im perfectul conjunctivului este. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt. ) la grillade ( f. In vorbirea curentă. la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI.) la grille ( f .) rôtir (vb . persoana a Il-a singular (fără s final). înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i. moale. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir. de obicei.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.

dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. 2. Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. m asculin singular. 218 . Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. EXERCICES I. il affirma q u ’il faisait moins sombre. loin de tous les autres. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). De Ia vlrsta cea m ai fragedă. ea trăise departe de căm inul părintesc. décevoir (a decepţiona).Le verbe devoir (a trebui. recevoir (a p rim i). Formele due (feminin singular). toate mîncărurile sînt bune ! II. Bien que la pluie (continuer). Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Trebuie să frigi carnea . (S a in t Exupéry). dus. să fie moale. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin.1. due Observaţie. sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert). Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. apercevoir (a zări). 3.

J Nu există pădure fără uscături. ni yeux. devoir): Trebuie să-i dai (in f . . PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. je pleure.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. pourtant je n ’ai ni ailes. — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. — Ce sont toujours les plus gros.) explicaţii.) im ediat un răspuns. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. I l n y a pas de roses sans epines. I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva. (uied aq) Je vole. Traduisez en français. plus je suis frais. . Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva.I II . Traduisez en français (vb. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f . — C’est pour un gâteau — explique-t-elle. A trebuit să-i dau ( in f . ea se ascunse în grădină. . (aSenu 9^) 219 . J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. ) T I . Numai munte cu munte nu se întîlneşte. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. Vorbeşti de lup şi lupul la uşă.) seama de propunerile voastre. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. IV . Se în tîm p la să alunece des. DEVINETTES Plus je suis chaud.

-ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. d it Jacqueline. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. au même endroit. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. installations techniques de toutes sortes. je vois. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. une nouvelle fabrique. en un mot. papa. parmi lesquels une section de trico­ tage. matériel ferroviaire. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. Ils ont tenu leur engagement. pour bâtir. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections". une cantine qui sert aussi des repas diététiques. C’est drôlement compliqué pour moi. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. Elle comprend plusieurs secteurs.j5] este vorba bucarestois. mais moi je désire vivement y aller. C’est en 1948. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. je vous propose de visiter demain. chaudières. une grande fabrique de la capitale.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. Outre les ateliers auxiliaires. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. — Ah. ni celui de maman. une polyclinique et une belle bibliothèque. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti".. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . dans la matinée.. -e [bykarsstwa] bucureştean. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. vers la fin du mois de janvier. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille.

.

-e (ad j. a doborî angajam ent. promisiune a sfîrşi.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/. ciudat. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. vesel: 2. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m. quelques): Mon frère est parti.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. a înzestra l ’équipement (m. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. Această comediei a avut un mare succes.) outillé. A m cum părat m ai m ulte cărţi. u tila ju l marquer [marke] a marca.) unealta u tilaju l u tila t.) 1. demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. Fratele meu a plecat. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m .) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j. a distruge. am uzant. Gettelcomédie a eu un grand succès.) outiller (vb.) l ’outillage (m. 222 .

tous se pressaient aux portes.b) în tr. Istoria literaturii franceze. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. cousine! B ună seara. to ţi se îngrăm ădeau la uşi. femmes. Cam ille. enfants. rue Jules Michelet.o e n u m e ra re : Hommes . P au l este strungar. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . B ărb aţi. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. 37. nr. sœur des Horaces. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. camarade! Mulţumesc. Histoire de la littérature française. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. Hélène est architecte. sora H oraţilor. copii. femei. Elena este arhitectă. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. verişoară ! Merci. L o c u im p e strada Jules Michelet. I n adrese.

Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. I l a sorti son mouchoir. E l şi-a scos batista. Ea a ieşit în oraş de o oră. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . -e Observaţie. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. Pentru alte observaţii v. m ai jos verbul partir.

. II.. IV... Je l ’en ai déjà menacé. . et. À la place des points. ANECDOTES R IE N À . e n fan ts. tout était descendu.. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. m ă întorc îndată. vb. „.. Ca şi sortir. 2. partir. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei. je vais lui chanter quelque chose.O des et ballades" est.. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare. . J ’a i relu.. employez ou non l'article... U ltim ii călători au plecat aseară.. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular. mentir. liberté" (Corneille). gloire. rue de Paris. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir. .. dormir... ce roman. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Traduisez en français (vb. Quel est. sentir {şi compuşii lor).. H I.Femmes. E XERC ICES I ... — Rien à faire. m ot d ’ordre? dem anda. vie.v ieillard s. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 .. servir... ma chère. e Observaţie.. ... C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni. officier. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă.. m am ă..) în oraş? Aş pleca la m unte. sortir): Trenul pleacă la ora zece. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — .. „Je vous assure et. vos paroles. Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare... Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être.. Vrei să ieşi ( in f . Elle habite 32. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr.Participe Présent Passé partant p a rti. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante. selon que les règles le demandent: I l entend.. et.. La revedere.

Vorba dulce m ult aduce. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] .PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu. Murim puţin cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J.

— Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. maman. à la fin des cours elle va quitter la capitale. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. J ’ai noté la sienne. devant l ’Université de Bucarest. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. c’était 15* . Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. Elle semblait très pressée. ce m atin. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. Je lui ai donné notre adresse. Autrefois.

} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. seigle. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. ils obtiennent de très riches récoltes. grâce aux engrais chimiques. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.un hameau quelconque. orge. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. si tu savais. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. tout a changé. Après la moisson. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. maïs. abundent — paraître a părea 228 . maman. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. légumes. ■ — Oh. betterave.

) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba. a se schimba schim bător. E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) le changement ( m .) le change ( m .) la paysannerie ( f . peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).Familles de mots ■l ’échange ( m . într-o propoziţie principală. 229 . ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). lorsque. că transm isiunea m eciului a şi început. A alergat de in d a tă ce l-am chem at. dès que (de îndată ce). en un clin d ’œil (într-o clipă). A b ia a intrat. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m . -e (a d j. après que (după ce).) échanger (vb .) changeant. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé.) changer (vb . bientôt (curînd). în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.

2. V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular. combattre (a lupta).Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 . débattre (a dezbate). -e Obserraţie. La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1.

e Observaţie. L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. D upă ce începură noi cercetări (recherches). commettre (a comite). promettre (a făgăd ui). pensée. radicalul mett. — Alors. I II . ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. Mais il ne l ’est pas. récolte. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. association. transmettre (a transmite) etc. Cînd deschiserăm fereastra.pierde un (.Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. 2. Traduisez en français (v. Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). ea se sculă să plece. Ne place să prim im cărţi. quel est le côté beurré? 231 . place. Quand nous (marcher) des heures. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). obtention. La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. munca î i pasionă. O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. 1. E XERC ICES I. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. IV. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. tata se duse să se plim be. il se leva. Bate fierul cît e cald. la n u it tomba. Cînd term i­ nară. omettre (a om ite). Q uand il (achever) ses lettres. permettre (a permite). elle se m it à rire. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. en silence. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. nous commençâmes à travailler. soumettre (a supune). form ation. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). II. P R É C IS IO N — Mademoiselle. promesse. pro duit.

232 . mais sans insensibilisation. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. Dans la salle d ’attente.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. parce que je me dépêche. arrive chez un dentiste. assez peu éclairée. — C’est pour arracher une dent. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre. accompagnée de sa petite soeur.

-e [eklere] lu m in a t. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi.) la perte ( f . Montrez-moi la dent. F iţi lin iş tit. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. Marguerite. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. 233 . ) a pierde pierderea pierdut. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . -e ( adj. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. dit le dentiste.— Mes compliments. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. Vous êtes courageuse. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. mademoiselle.) perdu. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/.

V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. (I-o fi cumpărat bomboane. dublînd consoana r. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. Probabil că i-a cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent. 1. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. 234 . -e Observaţie. Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul.) De obicei. 2 .

Une grande quantité. Traduisez en roumain: Rassurez-la. elle. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. e deja ora 6. je te raconterai de belles histoires. C'est très compliqué. O n meurt de chaleur dans cette pièce. Beaucoup de choses.Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Devant l ’université. .EXERC ICES I. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). est morte de peur. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. I I I . Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Trouver un am i. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. G’est normal. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). IV. Te rog să citeşti acest rom an. Vous avez perdu quelque chose? I I . Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner.

& a x x u y 1 236 . Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. Tu ne t ’en souviens plus? M . M . N ’aurais-tu pas. des macaronis. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. du beurre. de croissants et de p a in d ’épice. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. des citrons et des bis­ cuits. Il y a une épicerie au coin de la rue. Antoine. Les allumettes sont trop encombrantes.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. des tim ­ bres-poste? M . voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. Mme Girard: — Je t ’accompagne. Mme Girard: — Mais non. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. par hasard. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture.

d in belşug la brioche [bria/] brioşa. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. p l.) 1. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes. -e [àkôbrà] stînjenitor. ) les lettres (f. Mme Girard: — Pourquoi donc? M . litera 2. le thé.-e. de riz ou de sucre.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . la levure. Le cacao. M .) [a/a] cumpărarea. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. tra­ bucul l ’essence (/.M . de farine. scrisoarea literele (literatura) 237 . grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra . a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. -e [lur] greu. le poivre. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/.

a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) l ’achat ( m . cum părătura cum părătorul. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) a cumpăra cumpărarea. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it. -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . -euse ( m .) l ’acheteur. cu auxiliarul être-. Acest artist este iu b it de public.f .Fam ille de mots acheter (v b .. Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului. la diateza pasivă. Verbele se conjugă. Ce comédien est aimé par le public.

1. entreprendre (a întreprinde). A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. surprendre (a surprinde). 239 . a afla). 2. -e Observaţie. comprendre (a înţelege).Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . nous prenons.

Je t ’emmène au théâtre ce soir. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. diviser. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. regarder. vendre. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. dar nu m i se par serioase. H I. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. séparer. V. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. traduisez-les ensuite: punir. attraper.EXERCICES I. Drept cine m ă iei? IV. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. Aş lua în consideraţie argumentele d v . Piesa a fost pusă în scenă de curînd. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui.. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. . Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. II. Traduisez en français (vb. lire. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. écrire.

il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. On va sû­ rement trouver quelque chose. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . Jacqueline: — Tu as raison.3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. bah ! Ne t ’en fais plus. des livres. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. viens. On ira dans un magasin universel. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. prends ta jaquette et ton sac. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. On file. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins.

ceraimca o stersre.) a ( tranz.) toarce urm ări a pleca repede. a ! “ Poterie _ [potri] olăria.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. principal Homonymes .) (in tra n z . ' j. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux. 3. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. . 2. şirul o şterg carnea ( anat.on [sy ?3 EstP ] sugestia i . les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m. a o şterge a fila (despre lampă) 242 .) suggestif.) suggestion ( f . J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain. A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. ça ne m ’enchante guère. -ve (a d j. tes suggestions. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.) a pleca repede. (tra n z. V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. ) mînearea (bună) drag. scump catedra Famille de mots suggérer (vb . i .) a sugera sugestiv. Il faudrait penser à autre chose. ) a (in tra n z .a toarce la su«8C8t. 4.

Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. -e 243 .

Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. IV. universel. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Je crains q u ’il ne (partir) pas hier.EXERC ICES I. . arriver. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Je boirai de la bière. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. Sugestia ta e remarcabilă. beaucoup. Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. oublier. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. prendre. Supraveghează lam pa. acheter. Stofa asta e prea scumpă. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . Am văzut o scenă foarte sugestivă. A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. m i se pare că filează. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas.

— Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. l ’eau n ’était pas froide.. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Mangalia. il y a trop de nuages. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. Les vagues moutonnaient. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. suggéra M. —-Excellente idée.. Il fai­ sait frais au bord de la mer. — On a organisé une petite excursion en car. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. papa. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. 245 . mais on voulait prendre une barque. papa. mais. Girard. pour les touristes. malgré l ’orage de la veille. — Non. — Moi.

destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. Jacqueline. il y a encore beaucoup. la falaise d ’Eforie-Sud. culture. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a .. — Il ne suffit pas d ’une journée. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. E t dans tous les domaines: agriculture.. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . industrie. conclut M. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . le phare et la mosaïque de Constantza. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. a deb uta 246 . cu toate că l ’orage (m. Girard.— Non. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. Girard. J ’ai acheté pas mal de photos. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. — Oh.) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . ce sera pour une autre fois. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin . — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. Voilà: le port. dit Alain.

E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) a ju n u l. ) a veghea le v e ille u r ( m . ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m .. ) veghea v e ille r ( v b . ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f .e 247 . ziu a precedentă l a v e illé e ( f . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus. ) a m ă tu ra le b a l a i ( m .Fam illes de mots b a la y e r ( v b . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert.

.... les Girard .. La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e....... I II .. Paulette m ’avait tourné le dos........ a suporta) etc. le sable . Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur).............. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista.............. „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau)... passer partir voler s’élever travailler l'oiseau.............................. ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta... .... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE . 1.... Unele magazine sînt deschise şi dum inica... ..... Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat..... Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer). Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 .... la pluie . în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti.... V în tu l măturase coasta... IV ...... souffrir (a suferi.. Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). E X E R C IC E S I...Observaţie..... 2 ............. Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade........_. .. ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er). Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation).......... Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier ... Traduisez en français (vb. A vant que je (pouvoir) trouver une réponse. les vagues . I I ... l ’écrivain .. Cine rîde la urm ă rîde m ai bine..... le temps ..... offrir (a oferi).. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier... -e...... ......... Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed... Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil............ l ’acheteur. -es... les voix .............

Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux.. Brille en mes yeux. brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. toujours.. Belle santé. se tienne haut. Et. E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. Les Flammes hautes) . mes muscles sont heureux.En ma course rythmée à travers la campagne. pour q u ’enfin mon cœur. . (Émile Verhaeren. Mes nerfs semblent refaits. bats sous mon front.

surtout en cette saison. — Inutile de te déranger. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. — E t puis. Ils ont vite fait de s’entendre.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. le vertige. c’est un véritable enchantement. L ’automne surtout. 250 . Des alpinistes enthousiastes. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. Jacqueline. quelle satisfaction on a. — Avec des amis? — Oui. les rochers à pic. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. les chemins escarpés. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. A lain et eux. la fatigue de la montée. — C’est bien agréable. les excursions.

) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m . [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă . -ă. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .— C’est vrai.. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f. Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes. V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m .. frun za le feuillage ( m .) a răsfoi le feuilleton (m .) fo ile to n u l le feuilletage (m . papa.. c’est ce grand silence.) fru n z iş u l feuilleter (vb... le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit. -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t..) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.. n u le-a tr e b u it m u lt ca să. d ’altitude. à moi. -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. pes­ tr iţ . à plus de 1 500 m.) fo a ia .

a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 . D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. adverbe). D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . 1. cuvintele invariabile (prepoziţii. formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . La substantivele compuse. n u m a i p r i m u l .Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2.

. Le sous-titre est placé au-dessous du titre. 253 . î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. a p p a r a î t r e (a apărea). Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). H . E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. Traduisez en français (vb. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii.Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . La pomme de terre est un alim ent très sain. citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. 2. Toate verbele terminate în .e O b s e r v a ţie . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 1 .a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu răsfoi cartea. connaître): î l cunosc de p uţin tim p. E X E R C IC E S I . III.

Le sommet se rapproche insensiblement. nous saisissons nos piolets. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Le sommet est une crête de glace en corniche. Un vent brutal nous gifle. Déjà nous commençons la descente. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants.. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. À présent nous touchons au but.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. Nous devons contourner quelques blocs rocheux.. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Nous nous hâtons. premier 8 000) . nos lunettes. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Nous nous hissons comme nous pouvons. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. A n n a p u rn a . les rudes escalades. l ’héroïsme quotidien de mes camarades.

L ’eau de mer à faible salinité. Je t ’écris de Mamaïa. l ’air pur. à la recherche. Après un court séjour dans la capitale.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. de la Mer Noire.. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule. une des plus belles stations de la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 .. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres. nous sommes partis pour la côte. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.

-ă curatif. comme de juste.. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ .. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. Mangalia. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. une plage en pente douce.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. m ’ont d it tous les Roumains. un repos des plus agréables. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar. Et ce n ’est qu’un début. -e [dsolsje] însorit. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. -v© [kyratif] curativ. acier et ciment. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Tekirghiol. Eforie. pour la plupart. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. le lever ou le cou­ cher du soleil. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. Ils ont raison. Nous logeons à „rinternational“ . Oeuvre du régime de démocratie populaire. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. Ils ont raison d ’être fiers. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. -ă l ’ aube (/. une foule de touristes. un des plus beaux hôtels de la station. on élève d ’autres colosses en briques. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. de sa chambre. à sable particulièrement fin. On peut donc admirer.

) mişcător.) mişcarea mouvementer (vb. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . ales. sclipitor. -e [/atwajâ] lucios.) căutarea rechercher (vb.) a însufleţi mouvementé.) [ctsje] oţelul fier. -ă — le mouvement ( m . de adjective din vocabularul ştiinţific). A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. Observaţie. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. de obicei. -oare la v illa [vila] vila exquis. -e [fl^ri] înflorit. -e [ekski] fin. afec­ tat.) căutat. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri.-ă mouvoir (vb.) a mişca mouvant. a observa Fam illes de mots la recherche (f. -ă chatoyant.) animat. -ère [fjer] m îndru. a căuta recherché.-e ( ad j. agitat.) a urm ări.-ă. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts .-e (a d j.-ă.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -oasă. grămadă remarquer — constater — observer a remarca. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba. -ă.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m.-e (a d j.

avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). jeter (a arunca). înaintea u n ui e mut din term inaţie. îngheţa) etc. étinceler (a străluci). Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe.b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . sau un adjectiv cu funcţie de adverb.semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). consoana. 258 . geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). peser (a cîntări) — il pèse. un adverb. renouveler (a reînnoi). dintre care unul este determinantul celuilalt. rappeler (a rechema). De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. schimbă acest e m ut sau é în è. chanceler (a se clătina). céder (a ceda)— tu cèdes. achever (a termina). feuilleter (a răsfoi) etc. ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie.

Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. IV. Răsfoiesc această carte. Des bas (extra-fin). Va îngheţa curînd. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Des formes (aéro-dynamique). U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. A m remarcat că vă place m u lt istoria. Des cellules (photo-électrique). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Une porte (grand ouvert). I I I . que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Aujourd’hui. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. Ces épisodes sont héroï-comique. Des relations (franco-belge). Des enfants (nouveau-né). en 1945. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. Ces nouvelles sont quasi-officiel. E lle aime les robes gris perle. Tot oraşul era în mişcare. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars.EXE RC IC E S I . Des personnes (bien-intentionné). P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Depuis sa fondation. à travers le monde. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. E lle a lla it nu-pied. D iscuţia lor a fost foarte anim ată. Des filles (sourd-muet). Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. à Copenhague. Des yeux (gris bleu). Des oeuvres (tragicomique). I I .

c’est une véritable fête. D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. (D ’après „ l ’H um anité") . Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. pour qu’il n ’y ait plus de guerre. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Dans les démocraties populaires. Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications.fait pour populariser le 8 mars.

Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Mais on pourrait aller au théâtre. je n ’ai rien contre.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Girard: — Quel film . pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions. mon cher. non? Jacqueline: — Moi. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. c’est les dessins animés. On aurait retenu des places. évidemment. papa? M . Jacqueline? A lain: — Son faible. Le jeu des 261 . Je préfère le cinémascope en couleurs.

Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle. Une créa­ tion dramatique roumaine.. Car on ne cesse d ’apprendre. 262 . folle [adj..comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. Girard: — Eh bien.) [fu. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film..U 1 A lain: — Tu as beau te moquer.. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu.. fai] nebun. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/. M . je préfère la première. Toutefois. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie.. alors. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. Jacqueline (en chantonnant): — „.

) a reflecta le reflet ( m . I l s’est mis à écrire. 1.) productiv.) producţia la productivité ( f. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb.) destinaţia le destinataire (m .) a produce le produit (m .) soarta.-ă la production ( f .) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. reflectarea le réflecteur ( m . începu să rîdă. A început să scrie. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). a hărăzi la destination ( f.) producătorul productif.) productivi­ tatea produire (vb. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) a destina. Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que). Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită.Familles de mots le producteur ( m . 2. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. destinul destiner (vb.) reflexul.) reflectorul — le destin (m .) produsul — refléter (vb. -ve (a d j. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.

S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. I l ne v ou lait rien voir. i. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu.~e Observaţie. Si Pierre eût été attentif. il aurait gagné la partie. persoana a IlI. La indicativ prezent. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). EXERCICES I . 3. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung. o din term inaţie. e. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Je me mis à déchirer le papier. Mon enfant était devenu très tendre.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. Piesa e foarte bine prim ită. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. 264 . 1. 2. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. comme s’il eût deviné combien je souffrais. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. à apprendre. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. înaintea vocalelor a.a singular nu primeşte term i­ naţia t.Traduisez en roumain. Que je me mette à écrire? Je me mettrai.

Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. destination. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. avec son énorme dôme. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. puis ver­ meil. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. devinette. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. André T heuriet (Am our d'autom ne) . vaincre. pareil à une grosse étoile d ’or. à mesure que le lever du soleil approchait. devenait orange. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. regard. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. pleurs. Traduisez en français ( vb. entre deux aiguilles lointaines. arrivée. Il se colorait peu a peu. création.IV . les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. puis. destruction. le Mont-Blanc. ses pointes. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. a l ’horizon. vb. regret. Au-dessus du Mont-Blanc. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. form ation. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. accueil. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. Am reuşit să o conving? V. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. produc­ tion.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. sur lesquelles régnait un absolu silence. dans le ciel pur. ses tours et ses sveltes aiguilles. Tout à coup l ’astre surgit.

. — Je suis complètement bouleversée. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. — Mais quelle heure est-il. répond Madame Girard. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. avoua Jacqueline après le concert. — Je n ’ose demander.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute ... J ’aime surtout l ’Allegro final. Le concert commença. Il est sept heures et demie. ) [edifis] clădirea. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. M. Antoine a loué des places pour le concert. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. elle s’écrie joyeusement: — Ah. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. conclut Alain. chuchote Alain.. edificiul l ’ouvreuse (/. — Moi aussi. c’est une surprise. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 .. Quelques minutes après s’être assis. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. măreţ. — Je m ’en doute. -eaţă Védifice (m. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. — Je crains que nous ne soyons en retard. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. alors. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite. au juste? lui demande sa sœur. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. -oasă.. ravirent les spectateurs. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition.

) — a cînta la chanson ( f . a îneînta Famille de mots le retard (m . Instruments de musique Vaccordéon ( m . postul 3.) — cîntăreţul la cantatrice ( f .) în tîrzia tul retarder (vb. serviciul. — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k.) întîrzierea.) — şansoneta le chanteur ( m . le chœur [kœr.dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta. locuinţa 3 . foaierul teatrului 1 la place 2 1 .le chef d ’orchestre [/ei^ . vatra.) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f . a înce­ tini le chant (m .) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer .) — cîn tul chanter (vb . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr]. piaţa 1 2 . locul ravir .) a în tîrzia .) — cîntecul la chansonnette (f .) întîrzierea le retardement (m .) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 . amînarea le retardataire (m . focarul 4. a răpi . casa. căm inul 2 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

cesser etc. d) în anumite expresii: I l ne dit mot.). folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. a creşte.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. savoir. personne etc. moins que. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. Nu vă fie cu supărare. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir.: je n ’ose. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. Ne vous déplaise. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. je ne cesse etc. point.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. oser. a scoate (petele) élever a în ă lţa . rien. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. 269 . N u suflă o vorbă. b) după anumite verbe care exprimă teama. ( j i g ) a stîrni entuziasmul. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. ca à moins que etc. Acest ne se numeşte ne expletiv. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. 2. meilleur que. guère. E m u lt m ai rău decît se spune. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. Observaţie. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.

plus aux concerts! L ’ignorance.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie. enlever): Ne. N-am încetat să-l rugăm.. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc. le peuple français. rapidement les taches (petele)... Nous dé­ cidâmes de. E n 1789. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei.. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. lever. Ce produit chim ique. 1. 270 . I I .. l ’égalité et la fraternité. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Ne aşezarăm pe scaunele noastre... Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. 2. pour la liberté. E XERC ICES I .. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. se soulever... la séance (şedinţa). toujours le progrès.

V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. — Comment. b) Mă aşezai pe iarbă. ça ne coûte rien. me répondit-elle. I l descendit lentement les marches. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. en baissant la tête.) această greutate. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. — Eh bien? explique-toi. — Pierrot.I II . La souris osait quitter sa cachette. me dit-elle tristement. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. Remplacez les mots en italique par des antonymes . cette anecdote. I l fit détruire un m agnifique édifice. Louis cîntă m in una t la vioară. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. — Trois. la Pastorale et la Neuvième. V. Elle se lève très tôt le matin. Tu pourrais pas. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. — Je n ’ose pas. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. mon petit. grand-père. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. l ’autre jour. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. C’est impossible. eram foarte obosit. Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. Mă voi aşeza m ai tîrziu . î i era im posibil să ridice ( in f . Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. IV . lui dit-il. prefer să stau în picioare (rester debout). vă rog.

toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Voilà trois heures que tu es parti. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. des Répine. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . à l ’aide de leur pin ­ ceau. sans nul doute. n ’est-ce pas? M . papa? M . en plein centre de la ville. on ne savait pas où te cher­ cher. les Aman. des Greco. des chefs-d’œuvre. qui ont réussi à rendre. Il faut absolument que vous le visitiez. des Monet. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. mais il paraît que les autres renfer­ ment. Girard: — Non. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. Girard: — Oui. La section d ’art roumain est. A lain: — Mais quel musée. M . une autre d ’art occidental. des Rembrandt. Si vous voulez. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. la plus intéressante pour le visiteur étranger. des Yan Eyck. de quelques peintres roumains. On commençait à s’inquiéter. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. elles aussi. A lain: — Il y a aussi des sculptures. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Tu as rencontré des amis en ville? M . Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. 272 .37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . entre autres. Mme Girard: —■ Bonsoir. Antoine. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. On y trouve. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. Girard: — Évidemment. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. je vous accompagne demain. les Andreesco et les Luchian.

şi ad j.) centralizarea centraliser (vb . suita suivre (vb .-e (a d j. bucata.-oare — le centre ( m .-» centralisateur (s.m. a exprima Homonymes le parti (m .) partea. -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) a urm a suivant.) cen­ tralizator la centralisation ( f. a conţine rendre — exprimer a reda.) central. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m.-e [oksidâtal] occidental. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.) centrul la centrale ( f . -e [rwajal] regal. Femininul se formează ca la substantivele.) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) următor.) p artidul la partie ( f .-ă oriental.-e (a d j.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal. -e [arjàtal] oriental.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen. -ă occidental.comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .) centrala central. partida Fam illes de mots — la suite ( f .) urmarea. consecinţa.

) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări). 274 . atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor.

II. Urmaţi-mă. l ’un des plus riches musées du monde. Marcel est un brave garçon. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Cette boîte ne renferme que des papiers. enfermer. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. contenir. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. I l était fidèle à son Parti. combattre. prévenir. La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. sur la rive droite de la Seine. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. m aintenir. renvoyer. entretenir. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Christian s’est arrêté devant la gare. gnifique palais. Ancien palais royal. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. se débattre. Paul est parti il y a deux minutes. renfermer. il se leva. III. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. le Louvre est devenu. Germain sera récompensé pour son courage. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. IV. repartir. Gilbert est très influencé par son cousin. Un siècle et demi plus tard. un grand château fort. Cette partie est très difficile à lire. de nos jours. 275 .Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . vă voi arăta drum ul. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. m ai puţin interesante.EXERCICES I. style Renaissance.

Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. de Rubens. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.n. les bas-reliefs de Gilgamesh. monument en basalte noir. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. Rembrandt ou Vélasquez.ère). Houdon ou Rude. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. les sculptures du Moyen Age. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. les admirables statuettes de Tanagra. nous voyons se succéder les Vernet. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Michel-Ange. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. devant les sculptures de Jean Goujon. les Delacroix ou les M anet. grecques et romaines.. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. principale source du droit sumérien. Les objets de culte et de sacre. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. couvert d ’inscriptions. 276 . pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité.. celles des sculptures du Moyen Âge. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av.n. la dignité enfin retrouvée. des coupes et des bijoux finement ciselés. Léonard de Vinci.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité.ère). On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. les Courbet. des poignards d ’argent. le Titien. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.

Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i .. chat. tigre. souris. fourmi. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. — Arrête. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. insectes. lion. — Tu crois. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. merci. boeuf. mouche.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S .. Il te faut trois éléments. grenouille. aigle.. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. oiseaux. loup.38.“ — Que fais-tu là. Je préfère connaître le deuxième élément. chien. A lain. chacal. cigale. âne. héron. serpent. perroquet.. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. — D ’accord. Que je recommence alors? — Non.

fc u À Ù .

tulipes. -e [pyr] limpede. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. des forêts de chênes. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. — Je préfère le parfum des fleurs.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. lis. pour ne plus parler de leur parfum. Alors. Des rivières aux ondes pures. c’est moins pénétrant. -oasă l'étang (m. pur.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l. des étangs bordés de roseaux. enfin des ormes ou des tilleuls. — Bon. puisque tel est votre désir.. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. — Du génie. des chemins sablonneux. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas. lilas. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m.. pivoines etc. vio­ lettes.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . œillets. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. -e [penetra] pătrunzător. etc__ — Tu as bien fait de finir. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes. jasmin. E t tu sais. ma Jacqueline. -ă l ’insecte (wi. muguets.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. ) [od] unda pur. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -euse [sablon0 ] nisipos.— Le cadre. bien sûr.

) florarul fleurir (vb.) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) floarea la fleurette ( f.-ă le fleuriste ( m .) înflorit. E l credea că a ajuns. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f .) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .) floricica fleuri.) a înflori. 280 .ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) [erabl] arţarul l'orme ( m .) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m . D upă ce a p lîm a început să r î dă.-e (a d j. I l croyait être arrivé.

ca in exemplele de mai sus. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie.El se traduce adeseori prin perfectul compus. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. 281 . sans. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. ca in e x e m p lu l de m a i sus. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire.

R . h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi. d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas. b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures.i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur. direcţia: Nous allons à la montagne.P . Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul.

V. I I I .. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. Je vais vous donner un livre agréable. rester. futur.. Ils p a rlaie n t. Exupéry). L ivada (le verger) este înflo­ rită. la rue.vous revoir. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent. 283 . ei au început să aplaude.. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. cinq heures? I l a décidé... Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor.. D upă ce au ascultat conferinţa. passé composé).Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis. requérir (a pretinde. v oix basse. Elle sem blait très heureuse. imparfait.. prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t.. Exupéry).. A fost pătruns de vor­ bele tale.. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele. ils revinrent avec précaution (M aupassant). Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare. il s ’approcha du balcon. après prendre conseil l ’un de l ’autre.. a cere pe cale judiciară).-e Observaţie... Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. lire. (St. Tu te lèves . Nous sommes au coin. EXE RC IC E S I . en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. colère.. Puis. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri). Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons.. Traduisez en français les phrases suivantes. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi.. Cet enfant pleure. IV .. II. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. trav aille r..

dit-il. Lynx envers nos pareils. et pour cause. s’il me veut croire. appétit — (aici) gust. parlez le premier. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. 284 . pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. il ne se fera peindre. et taupes envers nous. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. ôter à ses oreilles. Venez. s’étant censurés tous. pour elle. car tout6 ce que nous sommes. Du reste. L ’éléphant étant écouté. Tout sage q u ’il était. Que c’était une masse informe et sans beauté. un colosse. on ne l ’a q u ’ébauché. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. Se croyant. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Jamais. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. contents d ’eux. singe. Je mettrai remède à la chose. on crut q u ’il s’allait plaindre. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Il peut le déclarer sans peur . Nous nous pardonnons tout. Glosa2 sur l ’éléphant. J u p in 5 les renvoya. Etes-vous satisfait? — Moi. tout — to ţi. glosa — comentă în mod critic. L ’ours venant là-dessus. Voyez ces animaux. fără n ici o excepţie.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire.

l ’attache à une branche. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. le pêcheur abandonne sa ligne. 285 . Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse.Nous créa besaciers1 tous de même manière. se livre à son occupation favorite. un pêcheur. L ’homme se redresse et ne va pas loin. et. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). Il se redresse et de nouveau. Traduisez en roumain: Sur la plage. E t même il parla haut plusieurs fois. ramène le désespéré. malgré lu i (M aupassant). Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Mais l ’autre veut absolument m ourir. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. I I I . Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Le pêcheur abandonne la ligne. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. Sans s’im patienter. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. gravement. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. ramène le dé­ sespéré. Fables) RÉVISION I . il se jette dans le vide. le couche sur le sable et se remet à pêcher. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). soit q u ’il rêver. (L a r o ii t. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. s’élance. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). Soudain il entend courir près de lui. I l le pria avec instance de ne le point quitter. a 1 n e. I I .

. ses libertés démocra­ tiques... fauteurs . pensa beaucoup (Voltaire).. parlerons ce soir. Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre.. guerre.. pensa pas et la femme de l ’envieux.. c’.. c’. la défense ... dormir et d ’. fête son anniversaire... guerre. Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Le peuple français lutte.. Elle dorm ait sans doute. Traduisez en français: Lenin a m u rit. ai fait mon am i....IV . Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir.. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Exupéry). Les travailleurs . M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. Nous.. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots.. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. dar opera lu i va trăi veşnic. V I. la paix. usines.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire . d ’études (V igny). . faire .. établir son pabinei. Exupéry). et il a lla it la surprendre (Flaubert)... c ’. . Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. Zadig n '....est une que d ’. Je vais chez mon am i: on.. est une que de courir devant l ’orage. c’... V II... France s’opposent . Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose.. V.. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny). I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant). Ils n ’ont aucune envie . une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant)..... et il est m aintenant unique au monde (St...

PARTEA A IV-a .

.

-e Anglais anglais. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand .Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. Varabe = lim ba arabă ş.-e ou finlandais. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e landais Français français.-e espagnol . le serbe = lim ba sîrbă. R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais.39 . le roumain — lim ba rom înă. 2 Precedat de articolul hotărît le. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Finnois ou F in ­ finnois. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză. spre deosebire de lim ba rom înă.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii. 1 în lim ba franceză.-e autrichien.a.

) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 .'S. -e Roum ains Suédois Suisses roum ain. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -enne norvégien.S.-e italien. -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais. -e Portugais portugais. -e Polonais polonais.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec.Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .R . -e suédois.

-enne iranien. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. -enne afghan.J ang] 2.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -e Chinois chinois. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne indien. -e . e 291 . -enne guinéen. -enne abyssinien. Coréens coreen. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne tunisien. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne Éthiopiens (Abyssins. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . -enne m aro cain.

Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . -e Cubains SUD cubain. -e Vietnam iens vietnam ien. Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -enne 292 . -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. -enne chilien. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. -e brésilien. du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -enne uruguayen. -enne péruvien. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. R épub liqu e D é­ mocratique.

M ila n . Naples.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. T urin. Cu toate acestea există şi unele excepţii. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais. 293 . Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. M unich. Nuremberg. Cracovie. Barcelone. în limba franceză. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Bologne.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. în limba franceză. lassy (Iaşi) etc. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. alteori foarte apropiate.

b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. Marseille est grand. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. l'Everest le Danube. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. Leningrad. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. la Baltique les Carpates. b) nu sînt. Oslo Fac excepţie: La Haye. Madagascar. Le Caire. la Pologne. iar altele nu: la Sicile. le Japon la Bretagne. Jersey. le R h in . Ceylan. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Seine. la Méditerranée. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. la Bolivie etc. La Rochelle etc. M alte. . l'Argentine. le Togo. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. articulate numele de oraşe: Lyon. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. les Alpes. Marseille. Face excepţie le Mexique. Observaţie. la Transylvanie V (océan) Atlantique. le Pakistan etc. Le Havre. regiuni şi provincii. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. le Canada. les Baléares. la Crète. la Touraine. New York. les Philippines dar Cuba. Guernesey etc. la Grèce. în general. la M artinique.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. la Volga. numele oceanelor şi al unor mări. M ila n .

: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. les Pyrénées.. de genul masculin: le Parnasse.Se spune însă: Rome est belle.s e m Passé vivant vécu. Participe i. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit. fie feminin: le Rhône.. d) Numele de munţi sînt.. le N il. les Apennins Fac excepţie: les Alpes. la Loire. le Caucase. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! . în general. le Mont-Blanc. les Carpates. la Bérésina. les Vosges. care sînt de genul fem inin.. les Andes etc. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de.~e 295 . c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin.

. Tolstoi. La Manche la relie à la Grande-Bretagne.E XERC ICES I . R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. Gogol... parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. à l ’Europe septentrionale.. Bucureşti. B rîncuşi. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin... 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. roumain.. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a . Des Alpes aux Pyrénées. russe. suédois. italien. Noi studiem fran­ ceză... Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord. H erzenafost rus. Turgheniev si a lţi m ari scriitori. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine. Lisbonne est la capitale du . Bologna. Eminescu. on lit: „Ici l ’on parle français. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients. Pékin est la capitale de la . là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. allemand. Torino.“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné... La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. B razilia are o capitală nouă. Caragiale. I I I . anglais. II. F lorenţa. Neapole. la France est un pays méditerranéen. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca. M ilano. 296 . La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est .. Les plaines du Nord l ’unissent. Chopin a fost polonez. Moscou est la capitale de 1’. Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. La capitale de la Grèce est . Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. chinois etc. espagnol..

) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. européens. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place.de cham­ pions du monde. avant et après le 23 Août 1944. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Rome et Tokyo. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. Aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Lancement du javelot 297 . plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Melbourne. Dans la période 1958— 1964. qui ont réuni 32 pays. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. la plus grande compétition sportive internationale.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. -ă croissant. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a m ări. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. -e [krwasà] m ărit.) [eskrim] scrima l ’équitation (/.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus.) a marca un gol antrenam entul 300 . -e [akrv] sporit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.

démarrage. o calitate: courage. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage. valeur. fie cu sens diferit. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care. soudeur.) p a tin a ju l patiner (vb. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază. rezultatul unei acţiuni: ouvrage.) patinoarul 301 . atterrissage. un substantiv colectiv: feuillage.) înotâtoarea — le patinage ( m . coiffeur. langage. b) pe cel care face o acţiune: monteur. nettoyage. surmenage.) a patina le patin ( m . nageur. candeur. danseur.) patinatoarea la patinoire ( f . blancheur.) îno tul nager (vb.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie. patinage. conteur. formează cuvinte noi. Fam illes de mots — la nage ( f.) patina le patineur ( m . ataşate la sfîrşitul unei rădăcini.) patinatorul la patineuse ( f .) a înota le nageur (m . Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur.) înotătorul la nageuse ( f.

. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de . De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. din limba franceză.. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză.. unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri.G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . ca sens. 302 .. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ. respectiv. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. Cu toate acestea. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor.

se souvenir etc. tireur. — O . se moquer. chauffer. triompher. De două ori campioană olim pică. Elle appelle à nouveau dix minutes après. E XERC ICES I. s’indigner. chasseur.O . Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter.O .2 dit tristement le manager. E i locuiesc pe strada U niversităţii. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. survivre etc. Ea a învins numeroase atlete consacrate. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. s’occuper. 2 K . „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . penser. penser. echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. se servir.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. I I . skieur. plaire. ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. renoncer. lolan da Balaş. s’emparer. nageur. Ea se interesează de sport. prétendre. boxer. ressembler succéder. échapper nuire. obéir. perfect (expresie americană). sauter. aspirer.1 répond le manager. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. — Comment ça va maintenant? — K . Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. patineur. souder. conter. P a tin a ju l se practică iarna. I I I . In ţara noastră au. — Knock out. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. 1 O . 303 . résister. coureur. flatteur. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna.K . joueur. jouir. (O K a y ) [o keil — foarte bine. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. porter.K . profiter.

Une équipe de football yardien de but r. V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .

. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. le vaisseau cosmique .Vostok-l“ . 305 . Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. Le premier cosmonaute du monde. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. après un voyage de 700 000 kilomètres. le 12 avril 1961. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. En août 1962. La distance par­ courue par . accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. piloté par Titov. et ces minutes ont ébranlé le monde. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Pour la première fois dans l ’histoire. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov.. a voulu connaître sa place dans PUnivers. Le 6 août 1961. de plus longue durée cette fois-ci. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Un autre Américain. apprendre à diriger les lois de la nature. comprenant 17 rotations. L ’Américain W . car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. est lancée dans l ’espace cosmique.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. G. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Cooper. Glenn et S. Youri Gagarine.. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre.ok-2‘‘. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. Moins de quatre mois plus tard. est placé sur l ’orbite. Le vaisseau cosmique . Valéri Bykovski. Valentine Térechkova. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe.Vost.

.

a in . lorrain .) [aval] zborul l’espace (m. V O C A B U L A IR E l ’assaut (m. exécution. categoria g r a m a tic a lă . énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. roumain.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . adăugate la începutul u n u i c u v în t. alsacien etc. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. suédois. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. -ois.: français. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. la o regiune etc.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. bordelais. S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). m a i rar. italien. eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. tonique. une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). îi m o d ific a sensul sau. contribution Sufixele -ais.

subordonner etc. surcharger. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. correspondre etc. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. est placé sur une orbite. supra.. col-. collaborer. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi.(între): international. interplanétaire etc. P re fix u l inter.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire. sub-) are sensul contrar lu i super.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e.(peste.ei.(îm p re u n ă): concourir. corn-. extra-fin etc... (v. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. care vor fi studiate mai departe. les travaux menés ••• 2. P re fix u l con-. pe deasupra): survoler. surnom etc. P re fix u l sous.(sou-. ca atare. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos. cor. comprendre.şi înseam nă „dedesubt". „sub“ : sous-directeur. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure.. soutirer. P re fix u l sur.r/ra.. Observaţie. super-son etc. 308 . se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue..

tirer. vivre.EXERCICES I . Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. Lyon. I I I . Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. Inde. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. M ilan. naturel. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. conscience. L a cabine est (doté) de trois hublots. lieutenant. Maroc. Egypte. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. Chine. cent. Amérique. . Hongrie. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires.(ou super-). estimer. nom . sub-) aux mots suivants: porter. sous.(ou sou-. abondant. structure. Irlande. sol. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. Marseille. IV.

Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Trois m ois. C’était la Commune. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. contrôlé par lu i. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. La répression fu t féroce. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. gouvernem ent du peuple. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie.4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. le siège de son gouvernem ent. tr a v a illa n t pour lu i. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. contre la misère. sauvage. M algré ses erreurs et ses faiblesses. les affaires de la N a tio n . Certitude de victoire) 310 . pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. Le peuple tr io m p h a it. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. par le peuple et pour le peuple. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger.

a m uri farouche [faru/] sălbatic.) [ebo/] schiţa. maquisard etc. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. réaliste 311 . o doctrină. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. -a l ’erreur (/. -ă. m agnifie. indică: pri­ mul o ideologie. -oasă immonde [imôd] murdar. frecvente şi în limba romînă. ca­ pitulard. a se răscula l ’audace (/. Sufixul -té. ) [erœr] eroarea.. bavard. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. marxisme. (-ité. în general. socialiste. crud. marxiste . -e [pretàdy] pretins. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. Sufixele -isme. doctrine sau curentului literar: communisme . -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. -elle (eternei] veşnic. socialisme. -à le combat [kôba] lupta sanglant. aclamarea l ’ébauche (/. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . acest sufix nu are acest sens: communard. beauté. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. -iste. -e [nwar] (fig-) groaznic. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. réalisme communiste. însă. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. fausseté etc. liberté. unité. ) [ëlrepidite] curajul.-ă. iar al doilea. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. -été) indică o calitate: capacité. -eatà. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. fraternité. -ă noir. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. dez­ gustător. fuyard etc. cruauté. pe adeptul acestei ideologii. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. un curent litërar etc.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula. campagnard. un sens peiorativ: capitulard. le général général] generalul capitulard. ) [alijâs] alianţa étroit. -e [etrwa] strîm t. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/.-e [kapitylar] laş. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. -e [sàglà] slngeros. pillard.) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. -ă. In unele cuvinte.

G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. Ils ont mangé.. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat.. dar nazi etc. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. b) u n pronum e personal: Mes amies. Observaţie. romantisme. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. je les ai rencontrées sur le boulevard.. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. 312 . se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire)... c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă.. Observaţie. La Commune de Paris a ouvert le passage. dar romantique nazisme. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite. E lle a démontré que. (C om plem entul direct este l ’= la Commune). b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet.

Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. . fertile. je les ai (connaître) avant vous. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). IV. ferme. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. dur. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ .EXERCICES I . Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. III. perspicace. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. E n utilisant le suffixe -té (-ité. cher. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. je les ai (égarer). honnête. solide. -été). Com unarzii au lu ptat eroic. égal. Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. Ces person­ nes. L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. subtil.

. j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons.. tantôt ils s’accordent. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va. tantôt ils ne s’accordent pas.... considéré..... Rlanche. (L'embrassant.. (Regardant autour de lu i... j ’ai une réputation. mais je ne rédige pas.. sans toi !.. je ne sais pas comment... ça va très bien. des discours éton­ nants!. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche. l ’agriculture est la plus noble des professions.43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat......) A h ! chère petite. le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!. A la campagne c’est prétentieux..) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout.) Mais non! ça ne se peut pas!.) A h ! dame. et à lire... et une chose s’oppose à mes projets... lisant: „Messieurs et chers collègues... de mon temps. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé. j ’évite les liaisons.. (Tristement.. je cube...... Je suis riche.. comme les autres. Caboussat: O ui..... (Regardant autour de lui avec inquiétude... Arpajon m ’écoute la bouche ouverte... puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente.. Caboussat: Si je suis réélu.. je dis: „Je suis allé“ .... on ne sait par quel bout les prendre. on ne moisissait pas dans les écoles. Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. ça ne se voit pas... (Dépliant le papier.. Caboussat.. adoré.. On me croit savant.. je fais un pâté.... la grammaire française!. et dangereux...) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute. 314 ...." ( S ’arrêtant.j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut.. tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole.. paraissant: Papa...) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat. et après? le portefeuille! qui S ait?... comme un imbécile!.. Je ne sais pas. seul: . Je serais maire.. mais grâce à qui? grâce à un ange.) pas même les discours que je prononce.. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.

tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir.) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. redire. les t .) „L a richesse des n a tio n s .“ (S'arrêtant.) M o i.. rea embarrasser [àbarase] a încurca. rapporter. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m. râu. (Lisant. (A part.) Avec deux s (Lisant... a lte o ri r-: ramener.Caboussat. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. 315 . P re fix u l re.poate avea şi alte v a lo r i. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier. j ’avais m is u n t.. sau res-: ressaisir etc. reprendre.) Tiens. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-.La p lus noble des professions/4 (Parlé. Caboussat. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant.. (A part. renaissance.) M o i... réédi­ ter etc. -e [kôsidere] respectat.. proastă.. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré. a dezdoi (o stofă. celui q u i n ’aim e pas la terre.. rallumer etc. -ă l ’orthographe (/. raffoler. -e [fi/y] prost. Vembrassant: A h î chère p etite !.. “ (Parlé. to u t sim p le m e n t.. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă ... rasseoir. récrire.) „ J ’ose le dire. repartir. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. revoir. retéléphoner. -ă.) avec u n t . réexpédier. Vembrassant: A h ! chère petite !.. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !.) .. les s .. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. stim at.. De e x em plu .

je pourvoirais. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. Se conjugă la fel ca verbul voir . 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. De asemenea. a procura). tu vis. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . 2• La perfectul sim plu singular. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. il vit.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. 3.

la unele forme identice cu cele ale verbului croire. commencer.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. r-). la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. appeler. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être.(ré-. I I I . conduire. primeşte un accent circumflex. vous verrez. il croyait. Les participes surtout l ’embarrassaient. habiller. embarquer. EXERCICES I. elles virent. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii. ils croissent) . vois-tu? (ex. 317 . En utilisant le préfixe re. pentru a ajuta la m uncile agricole. 2 . Astfel.) IV . I I . De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. allonger. approvisionnement. il croît (la plural însă: nous croissons. vous croissez. pentru a se deosebi de acesta. établir. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . tu croîs. la perfec­ tu l simplu: je crûs . Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. Ca şi verbul voir. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. peuplement. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural). approcher.-e Observaţie. la p articipiul trecut: crû. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. 1. ils ont cru. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. engager. je crois. verbul croire se ortografiază eu yi.

A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington. .

dit Alexandre Dumas. méchant. distrait. À ces mots la dame éclata de rire. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. -e fëpo 1i] nepoliticos. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. monsieur. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ .44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. ) [ekrityr] scrisul. Astfel: (im-. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . peu intelligent. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. L ’écrivain. — Alors je peux parler franchement. étonné. répondit la dame. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. il-. — Monsieur. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. im poli. • — Madame. adjectiv. Il ne fera jamais rien de bon. Ce garçon est paresseux. adăugate la un substantiv.

dégonfler. malhonnête mé.( més-): médire. în limba franceză. zeşte. mésestimer dé. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. b) Ştiu că ai învăţat franţu. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. în limba franceză. désapprouver. français. mécontent. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. difficile a-: anormal.non-: non-intervention. 1. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei. = Je sais que tu apprends le français. 320 . c) Ştiu că vei învăţa franţu. malaisément. discrédit. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . trecutul. Observaţie. — acţiunea din subordonată este anterioară . discontinuer. — acţiunea din subordonată este posterioară. non-valeur mal-: maladroit. décharger. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane .= Je sais que tu apprendras le zeste.= Je sais que tu as appris le français. în subordonată se folosesc. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. Intr-o frază. dis-): dégoût. mécontentement. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. disjoindre.(dés-. pe rm an en t v a la b il. în subordonată se folosesc. non-sens. désaveu. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte.

grossier. Les deux espéraient que le tem ps serait beau. croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. rem éd iab le . Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . m odéré. facile . contenter. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. inattentif. la dam e se m it à rire. III. le ttré . IV. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . Ce garçon est peu travailleur. s e m bla b le. co n­ n a ître . m o r a l. a lté ra b le . l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. hon n ête . E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . d it A le x a n d re D u m a s . conscient. E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. II. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. lo gique .c) Condiţionalul prezent. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. bête. p ro p o rtio n . Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé.

d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . Sardou. B iz e t. H ug o . Y e rd i. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. B ărbierul din Sevilla de G. M o zart. P u c c in i. . D um as-fils. Tosca de G. d u p ă „ L a Tosca“ de V. P u c c in i. d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. P u c c in i. Massenet şi M anon Lescaut de G. Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . Y e rd i. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A .Exercices supplémentaires 1. Traviata de G. N u n ta lu i Figaro de W . Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. Murger. Carmen de G. d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. Rigoletto de G . Verne) L ’âm e enchantée ( R . Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. M anon de J . d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. R o s s in i. Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . Boema de G . A . R olland) F ils d u peuple (M . Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l.

. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. Mais de temps à autre. Les vendeuses crient. les gens s’en vont. de Bois-Colombes. le cœur s’enfle à nouveau. Aux heures de pointe.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis.. Ils pas­ sent devant vous. Arrêtez-vous. Des millions de chemins croisent leurs fils. parce que les métros se sont délivrés en abondance. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Des millions de visages se frôlent. Un torrent dévale les escaliers des quais. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. À chaque poussée de fièvre. La foule ja illit de la bouche du métro. la foule. les camionneurs s’interpellent. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. de Saint-Cloud.. Les gens arrivent. fermez les yeux. écoutez les bruits des pas. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Les pas griffent l ’asphalte. Cra. cra. de Garches. Ils deviennent le flot. il se calme un peu. 323 .

les sous-sols prennent leur habit de -solitude. întunecat la poussée [puse] accesul. les lampes éclairent mal. les échos s’éveil­ lent. Les pas résonnent. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . accelerat le passage à niveau ■. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru.ham alul le visa .) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . des confidences perdues.. 324 . Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu. L ’archi­ tecture devient plus étrange. des mots oubliés.şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. On se croirait dans un palais aban­ donné.viza.pasajul de nivel. Le soir.Il y a des noms. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. (D’après P. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f .. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m .trenul expres.

vitrum) 4. 2. fille. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. tunnel spaniolă: bizarre 3. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. bouffon. transmettre. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării.). programme italiană: corridor. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. Ortografia franceză fiind etimologică. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. remettre etc. terrestre. presse etc. mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. ville. ballet engleză: tennis. commode. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 .1. Astfel. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille.). substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. innover. bouillir etc. difficile. Astfel. affluence etc. în general. tasse. chaussée. lettre. syllabe. greacă: ellipse. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. enterrer etc. année. terri­ latină: toire. quadratus) verre (de la lat.

heure de p o in te . m ilio n a r . Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. a incom oda» d is c u ţia . R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . com od. de obicei. Observaţie. r a ils . n e re g u lat. c o m b a ta n tu l. la con­ signe. la bouche d u m é tro . sions: q u a i. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . ir ig a ţia . a c o m b ate. c a n ib a l. m ilig ra m .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. a a d u n a (cifre). m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. EXERCICES I. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. a recunoaşte. IH . O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). in o v a to r. t r a in o m n ib u s . D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. î n Paris e xistă m u lte auto b uze . 326 . M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. H. cunoaşterea. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. a dezbate.

St-D en is. com m ent a rriv e r à la place N.. il y a le P aris des ré v o lu tio n s. Est-ce que l ’autobus N o. (près du musée L . L e va llo is. ju sq u ’au th éâtre N. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . d it B arbassou... C ’est une v ille m agnifique. m adem oiselle. C ourbevoie. A r^ e n te u il. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N .LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille . trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie. d it M.. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées.la place N . I I .? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e ..? Cette rue me con duira-t-elle à . P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s.. — E lle est grande en e ffe t. C lic h y . Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers.? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N.. m onsieur (m adam e. elle est b ien b e lle . mon p e tit etc. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. V ern éjou. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N.)? P ar où dois-je passer pour gagner.. À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le . m ais elle est bien grande..? (à la gare N . C olom bes..?). P ou r P aris.. St-O uen.. Au to ta l. — O ui. c ’est une p o p u latio n énorm e. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s.. V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris.? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es.... V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon.. (à l ’Opéra)? D itesm oi. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre. s ’il vous p la ît.).? PARIS — . A snières. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris..

Il m ’avait senti et regardait de mon côté.. Je m ’énerve. — Si je manque le dernier coup. l ’animal redresse encore la tête. cache sa tête. après le quinzième coup. je serai mangé. puis je tire. mais je crois que vous allez le faire. d ix . Une demi-heure avant m inuit... je tire plus mal. Voici l ’histoire de mon premier lion. triom phant. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l. L ’anim al effrayé. — Le lion. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. J ’at­ tends encore un peu. D ' a p r è s A. Le résultat est que. je me précipite.. puis la dresse à nouveau..) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . mais une minute après remonte. me mis à l ’affût. Troisième coup: même résultat.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m .. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. Quatrième coup: même résultat. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. deux... L ’anim al tombe. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. Une seconde. le soir. et devinez ee que je trouve derrière le buisson.. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil. puis. — Seize lions. J ’attends un instant pour me calmer. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis. Un second coup: même résultat... il ne reapparaît pas. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais.

329 . ai £i ajuns la tim p. tu serais arrivé à temps. -e ( a d j. fiind vorba de o acţiune nerealizată.) a enerva l ’ènervement ( m . în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. tu arriveras à temps. il serait arrivé à temps. je serai mangé.Familie de mots — deviner (vb . = Si tu avais marché plus vite.) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . ai ajunge la tim p.. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. V. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) ghicitorul la devineresse ( f . după si. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. = S i tu marches plus vite. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). vei ajunge la tim p .) a ghici le devin (m .si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) nervul énerver (vb . condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă.a devinette ( f .) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul).) enervarea énervant. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. tu arriverais à temps. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. b) In locul viitorului din romînă. = £ i tu marchais plus vite.) ghicitoarea (persoana) l. Observaţie. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă.

De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). si tous les gens du monde voulaient se donner la main. I l ne savait s 'il irait au théâtre. Nu orice si este un „si condiţional". a i fi văzut racheta cosmică. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Nommez en français dix animaux sauvages. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". 1. tu lu i donneras ceci.Not&. IV . Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. vous trouverez la ville changée. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. V. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. disait Archimède. Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică. I II . elle serait restée un pays retardataire. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. elle aurait duré plus longtemps." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. je soulèverais le monde. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. dacă vom lucra cu dîrzenie. V om reuşi să îndeplinim .sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. S ’il te (demander) à boire. Dacă a i fi p riv it m ai atent. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. E XERC ICES I. 2. nous apprendrions plus vite cette langue. I I.

Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. plus bas. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. de Joukov et de Melchine. dans la cour du camp. „Manqué. des buis­ sons. monocle à l ’œ il. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés.. dans l ’encadrement de la fenêtre. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". un fusil entre les mains. l ’autre gémit et s’affaissa. un revolver dansant dans sa m ain.. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. à droite. montait dans l ’auto. Manqué". — Joukov. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. tombaient sur un genou. vers la montagne. Une détonation. relate l'évasion de Téléguine.c le soldat pour lui arracher son fusil. La voiture bondit.. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . Melchine se retourna . le soldat m it en joue. au tournant le camp disparut. son front.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Melchine empoigna le volant. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . Manqué.. Mais les engrenages grincèrent. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. des soldats couraient. En arrière. appuya sur les pédales. Le vent lui souffla plus fort au visage. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. une autre. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. une lon­ gue face tordue. 331 . Joukov se retourna et menaça du poing. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. capturés et condamnés à mort par les Allemands. des bornes kilométriques. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont.

-oare 332 .) puşcaşul — menacer (vb.) ameninţarea menaçant. durerea relater [ralate] a povesti. -e [ârosine] înrădăcinat. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul. a relata capturer [kaptyre] a prinde.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/. ) puşca fusiller [vb.-ă. ) a am eninţa la menace (f. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. suferin­ ţa. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura.) rafala de îm puşcături te fusilier (m.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f. ) am eninţător. -e [reje] vărgat. -e [tordy] s tr îm b a t. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -e ( adj. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.

în -aindre. monocle à l ’œ il. schimonosită. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. O faţă lungă.. éteindre (a stinge).G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental. plaindre (a deplînge). -eindre. Une longue face tordue. ca de exemplu: craindre (ase teme). exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. cu monoclu la ochi.. peindre (a picta).. e Observaţie. I I sortit. un fusil entre les m ain s. -oindre... teindre (a vopsi ). joindre (a u n i). 333 .. 1. rejoindre (a reuni) etc. La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv . une cigarette au coin de la bouche...

= domnule căpitan. IV. les lunettes sur son nez. Debout. H. Verbele din această categorie schimbă consoana d. nous éteignons. din radical. E lle a lla it au bal. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . H I. 3. les bras croisés. vă rog. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais.2. le sourire aux lèvres. . Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. les doigts gar­ nis de bagues. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. Le fusil en bandoulière. I l continuait à travailler. Traduisez en roumain: I I lisait. il restait im m obile. mon général etc. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). il p artit chasser le lièvre. domnule general etc. EXE RC ICE S I. Noi nu ne temem de greutăţi. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. il peignit etc. nous peindrons etc. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. Ele pictează o fabrică. Stingeţi lam p a.

et la plaignais dans mon âme. bon Dieu. disais-je ensuite. Rica et Usbek. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. je me trouvai auprès de sa tante. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. Un moment après. une de soixante. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. cette dame à qui je viens de parler et vous. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". „Madame. Quand je tins 2 cette femme décrépite. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. dis-je en moi-même. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. vous vous ressemblez si fort. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. am stat de vorbă. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté.48.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). Monsieur. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. Deux Persans. Ah !. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. Madame. une de quarante. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. et commençons par la vieille qui est au sommet. lorsque l ’une mourra. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. 335 . lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. elle veut faire la jeune. qui voyagent en France. me dit-elle. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . lui dis-je. descendons à présent. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. — Eh ! vraiment. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. et qui met des rubans couleur de feu.

. Bon. qui est à l ’autre table. Je des­ cendis encore. que vous n ’avez certainement pas. et j ’allai à la femme de quarante ans. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". je suis sa tante . elle a même quelque chose dans le visage de passé. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle. ■ — Attendez. dit-elle.— Ma foi. m ’v voilà. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint. me dit-elle. mais sa mère avait pour le moins vingt336 . continuons. „Madame.. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle.

. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. ţelul le feu feu . Madame. răpo­ sat..-ă Observaţie. -ă. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza. s’écria-t-il. răposat. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. ram o lit. a se distra l'a m a n t (m. alinarea décrépit. Quel bonheur.. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. —• Je le disais bien. defunct. je ne crois p a s. -e [f0 ] decedat. -e (a d j. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. V OCABULAIRE persan.). -ă ouïr [inv.cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit.. -e [dekrepi] decrepit.) focul decedat. -ă..) [amă] am an tu l. -e [persan] persan. defunct. dit-elle. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv . feu la grand-mère. C ’est du temps perduf lu i dis-je. j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu.. la participiu trecut şi la tim purile compuse. et il faut avoir vos charmes. a compă­ tim i l'âm e (/. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. A djectivul feu . -ă. (am au zit spunîndu-se c ă . m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e .. et je n ’avais pas tort d ’être étonné". S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). -ă.. en sautant de joie! 337 .) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . -ă.

: Je veux qu’il vienne plus vite. După un verb impersonal ( fa llo ir .Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. dorinţa. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. regretul etc. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . sem bler etc. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. Je regrette que tu partes. spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. i l est ju s te .). e v e n tu a lă . 2. folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. După un verb de declaraţie ( croire. n e sig u ră. teama. a ffir m e r . penser. După verbe care exprimă voinţa. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ .): I l faut que nous nous hâtions. E lle désire que ta la i écrives. i l est tem ps etc. i l est bon. 3. I l est temps que tu partes. ju g e r etc. La forma afirm ativ ă. porunca. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. I l semble que vous soyez deux sœurs.

IV . I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge.Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. 1. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. vom merge să-i facem o vizită. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. Traduisez en français (vb. Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . verbul rire se ortograîiază cu doi i. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. I I . EXERC ICES I . I I I . Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. 2. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. Daca n-ar fi plouat. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. am fi făcut o excursie. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. Son dessein était d ’étudier la société française. regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. Dacă aş cunoaşte oraşul. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). 339 . Il ne se trompait pas. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă.

Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. me jurai que ce serait le dernier bain de. seul exemplaire que je possédais. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces. Bon nageur. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. L ’ancre flottante. en bonne condition physique. Plus rien ne freinait la dérive. plongeant. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. comme un parachute. Je crois que jamais.. 340 . Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. voulant revenir à bord. même pendant ma course à Las Palmas avec M. à bord d ’un canot pneumatique nommé ..la traversée. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche.. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. je partis à sa recherche. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. en 1951. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . Ak>rs. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. je l ’atteignis en quelques minutes. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. comme par miracle. J ’étais épuisé moralement et physiquement et.l’Hérétique“ . J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Boiteux père. s’était mise en drapeau. je vis soudain L ’Hérétique ralentir. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice.

borul (la o pălărie) . întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 .) la nourrice (f.) la nourriture ( f. coaja le coussin [kuse] perna faux.) [erypsjô] erupţia douloureux. coşul. frîul a frîna frînarea neînfrînat. marginea Familles de mots — nourrir (vb.) effréné. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. bordul (la un vas) 3. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic.) nutritif. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . ) [sskar] (med. fausse [fo] aici: greşit. -oasă le bouton [butô] aici: coşul.) le nourrisson (m . ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l.) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. bubiţa l ’escarre (/.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/. -oare — le frein (m. -e (a d j.) le garde-frein (m . -euse [dulur^] dureros. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) frîna . ) freiner ( vb.) escara. nasturele 2 .-ve (a d j. ) le freinage (m . bubiţa le bord 1 2. bobocul (la floare) 3. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar.

Il avait traversé la Manche à la nage. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. Indiquez des mots de la même famille que: voyage. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. pînă ce). .ayant que je puisse rattraper le fugitif. EXERCICES I. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui.1. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. II. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. Observaţie. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. 2. flotter. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. jusqu'à ce que (pînă să. entraînement. I II . I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. nager. on a balayé la salle.

et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. Le 28 juin 1793. pas de front. une bouche énorme et terrible. l ’autre une espèce de nain. le pli de la bonté au coin de la bouche. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. aujourd’hui historique. -ă brossé. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. grave. -ă ganté.. Il avait une culotte de nankin. une ride de colère entre les sourcils. -e [gote] înm ănuşat. Il avait un pantalon à pied. Le grand. Il était poudré. Le premier de ces trois hommes était pâle. Ce café avait une arrière-chambre. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. plăpînd. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . avec les lèvres minces et le regard froid.. semblait difforme. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. de larges souliers. les lèvres épaisses. -ă boutonné. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. ganté.. le second Danton. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. Les deux autres hommes étaient. des plaques livides sur le visage.. Le petit était un homme jaune. -e [pudre] pudrat. un jabot plissé. boutonné. Il avait la petite vérole sur la face. ( Vi ct or Hugo.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. des bas blancs. il y avait de la crinière dans sa perruque. -e [butane] încheiat. assis. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. les dents grandes. les yeux injectés de sang. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. il avait la tête ren­ versée en arrière. jeune. une haute cravate. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. le troisième Marat. un poing de portefaix. qui. brossé. -e [brose] periat. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. l ’un une espèce de géant. l ’œ il éclatant. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. des souliers à boucles d ’argent.

landau (de la Landau. cuta 2. canadienne etc. sclipitor. épaisse [eps. Bayonne). cognac (băutură). tulle (ţesătură). Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. cachemire (de la Cachemire). aici: lins. 344 . cearşaful 1 2. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. bougie (lumînare.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. oraş în Algeria). -e [erise] z b îrlit. de la Bougie. pasu 1 2. bourgogne (vinuri). -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. rid ul 3. roquefort. -e [pla]. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . sèvres (porţelan).) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. şleampăt. -ă. -oare. plicul 4. -e [bote] încălţat. cafeaua le col le p li 1 . trecătoarea. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ. (fig . berline. camembert (brînză).-ă neglijent. postavul . -ă l ’apprêt (m. -ă nouer [nue] a înnoda plat.la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. cafeneaua 2. staco­ jiu botté. valenciennes (dantelă). -oare difforme [diform] diform . oraş în Germania). epss] gros. -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. -e [debraje] îmbrăcat. ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. -e [eklatà] strălucitor. bordeaux. gulerul . baïonnette (de la. L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . v în ă t.

donjuan. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. adonis etc. legate de o invenţie. Observaţie. numele propriu Renart a înlo cuit. calepin (de la Calepino). Je viendrai voua voir. tartufe.. bien que. chauvin (de la Nicolas Chauvin.b) nume de persoane. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. bien que je sois très occupé. la botte. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). soldat al lui Napoleon I). j ’assisterai à un spectacle palpitant. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Spre deosebire de limba romînă. soit que je le suive à la télévision . E XERC ICES I. mansarde (de la Mansart. arhitect). Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . 345 . harpagon. opem literară din evul m ediu. vechiul nume al v u lp ii (goupil).. c) nume de personaje literare. care se traduc prin „deşi“ . mécène. praline (de la Praslin ). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). guillotine (de la G uillotin). le front. la poudre. Indiquez les différents sens des mots: le p li. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I .

... Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. camembert. cachemire. l ’ornementation. Les . le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose. la réalise. et d u . il a peur de le parler. bougie... L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. roquefort. on devrait choisir pour cette visite. tartufe. dans les allées désertes.. mécène.. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle.. saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . Le déjeuner a été riche en fromages. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction... et d u .. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. On n ’emploie plus de . ont bien arrosé ce déjeuner. au moment du prin­ temps. ont été remplacées par les autos. berline. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs.. tout obéit à la même pensée.. . l ’exalte et l ’impose. D u . elles seront ici ce soir. ses terrasses. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des .. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. Il y a plusieurs types d e . son décor royal encore debout. quand... IV. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine.I II. Elle portait une belle robe de . Les enfants aim ent le s . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . dans nos villages.. Soit q u ’elles (venir) par le train. bourgogne. soit q u ’elles (arriver) par avion. dans la littérature roumaine.. l ’électricité les a rem pla­ cées. nous avons mangé d u . mansarde. ses marbres et ses fontaines. . ou plutôt vers la fin de l ’automne.. avec son château. bordeaux. Versailles n ’est q u ’une harmonie. . un jour de solitude.

quelque 347 . De gros nuages gris assombrissaient le ciel.. immobilisé par la banquise. Le vent soufflait sans interruption. Nous nous sentions tellement seuls. Faisant partie. Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. notre vaisseau était. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance. Au début du mois de mars 1898. où il relate les principaux événements de l ’expédition. E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . Voici un bref extrait de ce livre. de l ’expédition antarctique du vaisseau . une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . en qualité de naturaliste.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud.

par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. ce foyer de lumière et de progrès. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure.. Il nous fallait dégager la . ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. brève [bref] scurt. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. Chaque fois que cela était possible. Pen­ dant 13 mois. nous avons fait à une heure d ’intervalle. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . -ă le vaisseau [vsso] vasul. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. Nous avons beaucoup souffert. vaporul bref.

je ne reculerai pas. După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés.. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind.. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune.. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet.. 3. je ne reculerai pas... în acest caz. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt)... b) Quelques dangers que présente cette entreprise.): .. nous les surmonterons. 349 . oricît de grele au fost momentele . nu voi da înapoi. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t .. în acest caz. Oricare ar fi d ificu ltăţile . Observaţie. Observaţie...... quelque difficiles qu’aient été les moments . que. O ricît de atent a fost . quel que (scris în două cuvinte şi variabil). si. nous avons rempli notre mandat.Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). Observaţie.. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. je le tiens pour un homme honnête. Orice s-ar spune despre el.. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. îl consider drept un om cinstit. După locuţiunile quelque. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. je ne reculerai pas. que (oricît de.. le vom învinge. adverb — v... scrisă într-un singur cuvînt. 2.

-e Observaţie. mom ent. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. défendre. sud. commencement. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. quitter.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . tellement. espoir. vêtements. en qualité de. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. EXERCICES I. Indiquez des mots de la même famille que: observer. I I. court. 350 . divers. opérer. écrasement.

Peut-être de Grçce. E lle sera mieux chez vous. Cînd pisica nu-i acasă. et. il n ’est peut-être pas inutile (V. que dans la maison paternelle (Balzac). Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Hugo). son seau à la m ain. quelque pauvre que vous soyez. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. V-am trim is o carte poştală ilustrată. A u m oment où Cosette sortit. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. si morne et si acca­ blée qu’elle fût. PR O V ERB E Le chat parti . Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). les souris dansent. . J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Bruhat). Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. Donc. IV. elle a au moins cinq cents ans. Un touriste: — Cela n ’est rien. si isolés et opprimés q u ’ils aient été.I II . les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . Hugo). y demeura rebelle (V. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). Traduisez en français (vb. quoi que fît le père Madeleine. joacă şoarecii pe masă. V-am trim is fructe. elle est très vieille. Hugo). ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. dar ne temem să nu se strice.

Marie salue d ’un geste bref de la tête. aplauzele 352 . résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. plein de curiosité. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. Vêtue de noir. Pour la première fois. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. Marie.. Pour la première fois en France. ayant terminé. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. mais surtout de respect.. m al­ gré la sécheresse de son exposé. là où il l ’avait laissé. Et cette femme. est là. dans l ’émotion grandissante. parce q u ’elle désire l ’entendre. Et.i [apliul istnàj aplaudarea. elle laisse aller ses pensées. de journalistes. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. le visage très pâle. elle attend debout. elle était entrée. sur la tombe de son mari. D ’une voix assurée. quelques heures auparavant était seule. elle a tout simplement repris le cours de son mari. d ’amis. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m. Pierre Curie. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. Seule dans la petite pièce.. immobile.. les cheveux blonds relevés en casque. le 5 Novembre 1906. [)l.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. de gens du monde. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m.

îm plinit. -ă . şi s .) pacificateur. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic.) (înm od) popular la popularité ( f.) a depopula surpeuplé.) pacifiste (adj.) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que.pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —.) popularea dépeupler (vb. ş is . de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps. Avancez. la coexis­ tence . de sorte que.f..) poporul peupler (vb.) pacifier (vb. a f in que (pentru ca).) suprapopulat.. populairement(adv.le peuple (m . îna in ta ţi.m . a fin q u ’on tous Toie. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.-ă la peuplade (f. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher. şi indicativul pentru a arăta un fapt real.f. -e (a d j... trib u l la population ( f.) paşnic. -e [gradisa] crescînd. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 . de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.) a popula le peuplement (m .m .le respect [rsspe] respectul grandissant.) populaţia populaire (a d j.) pacifiquement (adv. ca să fiţi văzut.) popularitatea pacifique (a d j.) popular. Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher.) sem inţia.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m. -trice (adj.) la pacification ( f. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic. După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que.

Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive.) în acest caz. sentir. prier. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. laisser. demander. croire. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. Je regarde les gens se promener. Cînd subiectul este acelaşi. Observaţie. Chacun peut agir. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. aimer etc.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. défendre etc. Se va spune: Il veut partir demain.) Je désire voir ce film . savoir. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. şi nu I I veut qu’il parte demain. In general. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. Fiecare poate să acţioneze. regarder. écouter. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. E lle désire l ’entendre. înlocuind indicativul sau conjunctivul. déclarer. vouloir. voir. pouvoir. Dorcsc să văd acest film . dar I I pense que vous irez à la montagne. entendre. ordonner. construcţia in fin itiv a lă este preferată. penser.

IV. Ea ştie să cînte la pian. A rhitecţii pe care lucrînd (inf.. Grâce au développement de l ’industrie. au mode nécessaire. dacă vor. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). dissous. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. absoute. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire. dissoute. III.. Am dori să cunoaştem Bulgaria.) rezolvă problema m odernizării oraşului.. I-am cerut să ne cînte o bucată. -e Observaţie. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. Mettez le verbe à l ’in fin itif .. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . certaines régions de notre pays sont plus . Colegul meu crede că are dreptate. roum ain édifie le socialisme. La grande m ajorité de la . Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. E XERCICES I.. iar la perfectul sim plu nu se folosesc.. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară.. Sperăm să o v izităm în curînd. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva)... E i rezolvau o problemă de şah. Lăsaţi-i să plece la m unte. I I . m aintenant. Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s .. La R oum anie est un pays de dé m ocratie. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. Spune-i să intre. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu.

— Vous qui savez tant de belles choses.53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui de356 . lui dit-il. répondit Zadig.

fils de Nussanab. repartit Zadig. l ’un après l ’autre. les reins courbés. et il fallait. — Vous vous moquez. en habits de soie légère. -ă. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. 357 . et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. comment il fallait s’y prendre. eus­ sent à se rendre. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon. au nom du roi. le jarret ferme. dit Zadig.. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. les mains collées à leurs côtés. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. perfect. ( Vol t ai r e . Le roi embrassa ce bon dan­ seur. passer par une petite gale­ rie assez obscure. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez.manda. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. dit Zadig. pour y entrer. qui avait le mot 1. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Laissez-moi faire. les bras étendus. ils avaient tous la tête baissée. le regard assuré. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. mais la porte de ce salon était fermée. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier. tout était préparé pour le bal.. Le roi. avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. la tète haute. Le jour même il fit publier. le déclara trésorier. en l ’embrassant. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. le corps droit.— Il n ’y a. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation.

-ă la déshonnêteté.) în mod cinslit déshonnête. (Antecedentul este la plus grande. -ă. m al­ honnêtement (adv. cinstit. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. greoi les reins [rs] şalele courbé. nette [net] curat. -e (a d j.) necinstit. -e [asyre] stăpîn.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative.net. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t.) la danseuse (f. h azliu. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara.) le danseur (m . conjunctivul se foloseşte: 1. la malhonnêteté ( f.) necinstea déshonnêtement. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. -ă. -a Vhonnêteté (f. ) danser (vb. ) [ajilite] sprinteneala assuré.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. plezÆt] plăcut. 2. (Antecedentul este un homme). -ă pe sine. -e fplezd.) cinstea honnêtement (adv. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. ) 358 . unique. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului.) cinstit.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. -ă — honnête (a d j.) dansant . principal etc. malhonnête (a d j.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^. -e [kurbe] îndoit.

J ’ignore si le déjeuner sera prêt. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. II. plaisant. III. au 359 . gagner. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). EXERC ICES I. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. trésor. nu se aplică regula lui si condiţional. IV . Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. ci regula corespondenţei timpurilor. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. cît este ceasul. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. te rog. Spune-mi. Indiquez la famille des mots: habile. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Je ne sais pas où elle est allée.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. b) nu este urmată de semnul întrebării. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez.

où du premier mot on nous invita. Nous cherchâmes. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. C’est un pays de méchantes gens. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. plus nous nous perdions. on nous laisse. Enfin il parla de sa valise. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Les deux personnages du récit sont des officiers français. je fis bon feu. finit par nous égarer. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. nos hôtes couchaient en bas. Tout me déplut. tant qu’il fit jour. et il pria fort q u ’on en eût soin.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. et je vis bien que je déplaisais aussi. déterminé à veiller. Et je n ’entendis plus rien. sabres. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Le souper fini. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. — dans la chambre haute où nous avions mangé. je crois. 360 . Ce n ’étaient que fusils. la tête sur la pré­ cieuse valise. couteaux. mais comment faire? Là. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. qui. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. non sans soupçon. coutelas. au contraire: il riait. mais la maison. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Nous deux presque sans armes. Mon camarade. Moi. et m ’assis auprès. et se coucha tout endormi. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. qu’on la m ît au chevet de son lit. mais plus nous cherchions. Mon cama­ rade y grimpa seul. nous. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. notre chemin à travers ces bois. pistolets. qui fut long. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. pendant les guerres napoléoniennes. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. voulut prendre un sentier plus praticable et. Nous y entrâmes. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui.

d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. Deux chapons en faisaient partie. fort bon. gazda 2 . -e [me/â] rău. je vis le père. moi derrière la porte. La femme lui dit à voix basse: Doucement. Il montait. il saisit un jambon qui pendait au plancher. toute la famille.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. l ’hôtesse 1 . -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. d ’une main il prend son couteau. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . par les fentes de la porte.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t. à grand bruit vin t nous éveiller. iub ita le souper [supe] cina. En les voyant. en coupe une tranche et se retire comme il était venu. a sfătui saisir [sezir] a apuca. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1.. dans l ’autre un de ses grands couteaux. bucata propre [praprj curat. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m. oaspetele 361 . a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia.et. sa fem­ me après lu i. comme nous l ’avions recommandé. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. et de l ’autre.. son couteau entre les dents.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. Dès que le jour parut. Il monte. sa lampe dans une main. va doucement. et venu à la hauteur du lit.

Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. qu’on la m ît au chevet de son lit. Dorim ca ei să reuşească. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. mollesse etc. diable — diablesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. 362 . D orim ca ei să fi reuşit. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Je désirais qu’il réussit. 2. âne— ânesse. Observaţie. Je voudrais qu’il v înt me voir. conjunctivul perfect. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. b) conjunctivul perfect. tristesse. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. chasseur — chasseresse etc. vieillesse. maître — maîtresse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Aş vrea să vină să m ă vadă. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Doream ca el să fi reuşit. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. respectiv. Doream ca el să reuşească. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. să i-o pună la căp ătîiu l patului.

c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. Fiindcă nu pot p l ă t i. . Deşi băuse un pahar cu apă . Un om care p u rta. on nous laisse. large. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau.. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. petit.. poli. D upă ce s-a term inat cina . în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv.. ..Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. noble. juste. E X E R C IC E S I.a singular.. fin. gros. étroit. bas. rude. hardi. il avait encore soif. faible. beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. gentil. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple.. la celelalte persoane. 363 . Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle.

Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. vous avez réussi à bien apprendre le français. Les hôtes. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. parlant bas. V oulant faire le riche. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. si vieillesse pouvait. Bien q u ’étant armé.II. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. L a n u it tombée. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. P R O V E RB E S i jeunesse savait. l ’un des jeunes gens avait peur. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. CHARADES 1. Il est possible q u ’ils (s’égarer). ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. I II .

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.4.

.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. une serviette en cuir. répondit l ’autre fort tranquillement. monsieur. qui s’était assis en face. compassé. dans le parfum des orangers fleuris.. Une bouffée d ’air frais entra. monsieur Tartarin? 366 . Si je le connais.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. fit Tartarin assez dédai­ gneusement. un tout petit monsieur en redingote noisette. — Té ! pardi. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. — A h ! oui. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. le tueur de panthères... Le petit monsieur regardait toujours Tartarin.. sec. ridé. Le petit monsieur sourit.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. Le petit monsieur. puis toujours avec son même flegme: — Alors. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face..... — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. vieux.. la diligence partit.? — Tartarin de Tarascon. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. ne se déconcerta pas. un parapluie: le parfait no­ taire de village. monsieur T artarin!. Le petit monsieur regarda son parapluie... la portière s’ouvrit.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. apportant sur ses ailes. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête.. on attela.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. sourit doucement. monsieur!. — Non ! Ça me gène. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. On détela.. le petit monsieur. À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. une figure grosse comme le poing. — Si j ’en ai beaucoup tué. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel. vous êtes.. lui. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi.. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. On passe quelquefois de mauvais moments.

Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.-ă compassé.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău .. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux.. monsieur? — Ma foi ! écoutez.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est. -oasă pardi! [interj. fit l ’enragé Taraseonnais... -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. -ă... en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . furios. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. sèche [sek] aici : uscăţiv.— Quelquefois.. mon­ sieur Tartarin. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. par passe-temps.. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. ferma la portière. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. slab. en faisant sa moue. e [Æraje] tu rbat.. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. vous avez l ’air d ’un brave homme. c’est fini.p e legea mea fi donc! (interj. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). moisieur. Quant aux lions. Il ajouta.... Retournez vite à Tarascon. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. Le petit monsieur se leva. (D ’après A lph onse Daudet. descendit. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. ) [el] âripa l ’oranger (m. Il n ’en reste plus en Algérie. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. Sur quoi le petit monsieur salua. -ă. — Conducteur. demanda Tartarin. -e [kôpase] tacticos. Vous perdez votre temps ici.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec.

prin perfectul simplu sau prin prezent). 368 . E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. etc. Se apropie. da. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . E t chacun de répondre: oui. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. et tous les oiseaux de s'envoler. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. nu se iveşte. I l approche. oui. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V.. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Şi întreaga diligenţă rîse.. Si fiecare răspunse: da. com pendiul de gramatică.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. vers la forêt. şi toate păsările zboară înspre pădure.

Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. Ouf! je respire enfin. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. adjective. E t le géant s'effraya. este un bun sfătuitor. unele părţi de vorbire (substantive. gloussait. I II. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. II. Pouah! quelle horreur. verbe. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. Indiquez la différence entre: porte et portière. B ah! je m ’en moque. parapluie et ombrelle. viens ici! Gare! u n camion.Cîteodată. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. les canards accouraient. cuir et peau. H é! l ’am i. . Noaptec. F i ! que c’est v ila in . adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). Elle a b a ttu le record du monde. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. criait. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil.

370 . puis. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. ils quittent le Sénégal. la joie au coeur. Sûr de lui. la plus noble. glorieux représentant de l ’avia­ tion française. un Latécoère de 5500 kilos. battu et laissé pour mort. Pour satis­ faire sa passion. vendu. Mermoz n ’hésite pas un instant.fois. vole sur des appareils trop vieux. S’il aime le danger. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. Le 12 Mai 1930. transporte 2600 litres d ’essence. Mermoz. son avion tombe. le visage souri­ ant. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. exécute divers tra­ vaux lourds. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. il transporte le courrier de France en Afrique. Dix fois. il échappé à une mort cer­ taine.. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. de là. Un jour cependant. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. Jean Mermoz adore l ’aventure. Leur appareil. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Mermoz le raconte d ’une voix calme. il faut q u ’il supporte tout. Plus d ’une. Cette fois encore. accepte des lignes que d ’autres refusent. il est fait prisonnier par des Arabes.... Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela.

la revue. l ’habitant. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. Bientôt.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le déjeuner. Natal s’étend sous eux.) aviaţia l ’hydravion (m. le reçu.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f.) hidroavionul le porte-avion (m. le fiancé.) av ia to ru l l’aviatrice (f. (D ’après Mermoz. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. l ’écrit. la vue. la fiancée. a călăuzi le pilotage (m. le toucher. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. le représentant. le contenu. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. 371 . la sortie. le commandant etc. l ’entrée.) avionul l ’aviateur (m.) pilo tul piloter (vb.Les trois hommes. c) un verb la infinitiv: le rire.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour. l ’armée. le souvenir. En 24 heures exactement.) a pilo ta. le diner.) aviatoarea l’aviation (f. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. le baiser etc. la tenue. l ’arrivée etc. le pouvoir. le devoir.) portavionul le pilote (m.

acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. Complementul fiin d indirect nu se face acordul.se face acordul. Acordul se face cu complementul direct que. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. Se întîm plă totuşi. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. deci nu se face acordul). (complementul direct este 56). Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat.. uneori.. că. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . Complementul fiind direct.. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. Elles se sont souvenues de cette représentation.G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. (se este complement indirect. Observaţie.

assister. valoir. reproduire (a reproduce). al căror participiu trecut este însă nui. manger. saluer. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . Elles se sont (communi­ quer) des secrets. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. associer. I II . Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. passer. fuir.. se repentir. II. retourner. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. séduire (a seduce) etc. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). 373 . savoir. Elle s’est (laver) le visage. séparer. Elle s’est (repentir) de son action. ignorer. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. traduire.! composé j ’ai traduit. distinguer. lui. introduire (a introduce). boire. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). aller. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. raccourcir. produire (a produce). Ils se sont (saluer) cérémonieusement. pencher. Vous vous êtes (lever) trop tard. ouïr. combattre. toucher. sceller. E X E R C IC E S I.

C. membru al C. al P.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze. 374 .57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. Francez. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.C. îm puşcat de n azişti în 1941.

la justification ( f . ju stiţia juste (a d j.) 1.) liber. -e [inosâ] nevinovat. „anumit“ . adjectivul certain. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f.) drept. -ă -la justice ( j. dreaptă. — ive (a d j.) libertatea libérer (vb.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural). U n ii o afirmă. just. „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . cu dreptate 2. tocmai la justesse ( f. Va fi o victorie sigură. 375 .VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m.) a elibera la libération ( f. -ă justement (adv.) justificarea justifier (vb.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv.) eliberarea libre (a d j. la care i pierde trema.) justificativ . deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. ) dreptatea. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare".) justeţea justificatif. prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. c e r ta in e .

liberté. découvrir. trouer. oubli. IV. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. q u ’il haït. connaître. Poporul francez. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . courage. justification. III. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. II. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. i l hait nous haïssons. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). tutoyer.La indicativ: je hais . SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. La toate celelalte moduri şi tim puri. a lătu ri de toate popoarele. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. EXERCICES I. fusil. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. vous haïtes. verbul haïr se conjugă regulat. espoir. [33w e] tu hais. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. ouvrir. vous haïssez. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. courir. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte.

1905) . 1897) (n. 1885) (n.(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an .P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n.

A u b o u t de quelques jo u rs.a narch iste s“ . Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . assez lu x u e u x . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris.58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. A u d é b u t. Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . très souvent des b o u le v a rd s. entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. V la d im ir o v . U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . rue M arie-Rose. é m ig ré .. claires. se p longe r dans cette masse ouvrière. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. quels rêves l ’a g ita ie n t“ . Le lo gem ent est grand et c la ir . là encore. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. à leur arrivée à P a ris. Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . a u x m eetings p o p u la ir ­ es. L é n in e et sa fe m m e . é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. . e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e .I1 a im a it . S ix m ois p lu s ta r d . m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. savo ir ce q u ’ il p e n s a it.. s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. beau co up de v e rd u re . M a is. engage la c o n v ersation avec lu i.

rénovation. coalition. apparence. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f .il“. „M .) a revoluţiona la contre-révolution ( f . Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion.) revoluţionar révolutionnairement (adv. ignorance. vengeance. Le fa it é ta it exact. indépendance. S u fix u l -lion ( -ation.) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj.v a b ilité . I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^. Notă. prudence. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire .) revoluţia révolutionnaire (adj. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/. exigence etc.) [ezds] uşurinţa. administration.. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it.) [alyr] mersul. négli­ gence. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de. (D ’après P. exécution. orientation. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . tradition etc. 379 . -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution.. şi s. -ition. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat. punition. C ’é ta it c e lui d u P a r ti. dezin­ voltura l ’allure (f.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. Le p ro p rié ta ire se renseigne. ş i s . aisance.

v ig il. adhérer. provoquer. EXERCICES I . IV . condamner.. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. e suffocant. v éhém .. plaire. réparer.... définir. I I I .. Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. persécuter. e intrigant. co nfi. amputer. m iliter. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. souffrir. payer... naviguer. accélérer. ■ e équivalent. -e négligent... ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant. e fatigant. In cîteva cazu ri.. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 . ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare.. I I . Eminescu răm înea rece. ex ist.. naiss.. briller.... In general... aggraver. osciller. é m in ... captiver.. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il... tem pér. assist... combattre.. résist. persévér.G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv .. C'est une personne fatigante.. p résid. publier. espér..... danser. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r . acclamer.. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell... louer (a închiria). Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître. p ro v id ... consoler. e précédent....

Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. Chine. Espagne. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Pologne. Brésil. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. Autriche. Japo n. Dacă ne vom u n i eforturile. I I . ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. aş fi p u tu t evita această întîrziere. près de l ’embouchure du Rhône. dacă tu nu m-ai reţine. Balzac. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . Dacă te-ai fi născut la ţară. V. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. Zola. Musset. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. Algérie. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul.pe ntru scribii contem porani. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. vom putea realiza o lucrare im portantă. Mérimée. Corneille. Ind ique z le nom de 8 sports en français. Dacă îl vei c iti pe Balzac. Rousseau. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . IV . Barbusse. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Argen­ tine. reportaje parlam entare. E lu ard. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. scriind articole de fond (editoriaux). Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. ai fi văzut o piesă interesantă. Aş pleca acum. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . Flaubert. Maupassant. Aragon. dacă aţi pleca la tim p. H I . 381 . co m pilînd in fo rm a ţiu n i. I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Hongrie. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru.

Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . V I I . Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Dumas-père). fotograf am b u lant. Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. le père jésuite La Chaise. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. France). d ’Alphonse Daudet. Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). ham al. Ils sont là. scrise în secolul X X .na de nopţi ori' d in Odiseea. Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). mecanic. reprit la cantinière (Stendhal). G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez". en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. ziarist. . I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). etc. de Bizet ou de Georges Enesco. chiar paradoxal. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur. comte de l ’Em pire. il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). Paul E luard et tant d ’autres. Hugo).) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. F iu l spălătorese! din B răila . Le confesseur du roi.V I. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. Mais. servitor. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. I l décida que sa fille (partir) (Musset). tradus în peste 25 de ţări. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. Cărţile sale. al aventurii şi totodată al poeziei. P aul Vaillant-Couturier. V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. V I I I . m adame. là les tombes de Frédéric Chopin. purtător de reclame (homme-sandwich).

d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. o c u rio z ita te respectuoasă. d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . une c urio sité respectueuse. să traverseze grav u n sa­ lo n . să ia flea c urile în serios. Le reflet d u lin g e . q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. l ’arge nt m a t des décorations. rangée sur deux haies. 383 . Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii.T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. de la cravate b la n c h e . p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . de son a ttitu d e dans la vie. sur leq u e l. să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . c ’é ta it le résum é. au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . ale c ra v a te i a lb e . une d is tin c tio n p a radox ale . tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne.

d ar E x c e le n ţa . essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . solennel. du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă . se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. d is tr a tă . n ’e n­ te n d a it pas. c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . Caragiale . et cette v isite p rin c iè re . „M o n cher D u c .O E U V R E S (1907. îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. M o n p a v o n . le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906]. încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e . d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . II I . — S c u m p u l m eu duce. în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). perm ettezm o i de v o u s . n u auzea. et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . R egele.L . lu i 384 . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. le je u sous toutes ses form es. p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă .... pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e .. c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. fire şte . Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . d is tra ite . ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . coups de bourse et coups de baccara. lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. D a . cu d re p t c u v în t.m is ă . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire . mais l 'E x c e lle n c e . perm ite . le j a ­ b o t g o n flé ." M o n p a v o n . D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . p e ’n d e le te . sole m n . Le ro i. cu plass tro n u l b o m b a t.

la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. a v a it besoin d ’être la v é . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. re­ p orteri. sénateurs. T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. foarte în c lin a t ă . In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. m in istre s en titr e . astfel de. d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs.el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i .e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " . u n conservator şi u n lib e r a l. h ie r e n­ core. Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . les conse rva­ te u rs. la o c a z iu n i m a r i. to m b è re n t d ’accord. m in is tre s so rtants. h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă .. D ans la 'presse r o u m a in e .şi t r ib u n e p u b lic e . Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . dé p u té s. p u b lic iş t i. s-au p le c a t în v o ie lii. R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . A u u r m a t în C am e ră. iar c o n s e rv a to rii. cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. T o a tă lu m e a a p lîn s . m in iş t r i de ie r i.. u n conservateur et u n lib é r a l. se n a to ri. ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. il est v r a i. m in iş t r i de a z i. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". p u b lic is te s . se tra n s fo rm a it en sau- 385 . le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. reporters et p u b lic . I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . ce-i d re p t. ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . duioase scene te a tr a le . că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . d e p u ­ t a ţ i. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n .

E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. c ad e. d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le . v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . dès le d é b u t. V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le .. c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă . deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . Care v a să z ic ă . în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . fă ră n ic io rezervă.. b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. in c a p a b le . . a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . t o m ­ be. ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . v e u r de la p a trie . u n g uve rn in c a p a b il. si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n .v a to r a l p a t r ie i.

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

L ’année suivante. un ouvrier de L ille . ayant pris une part active à la Commune. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . compositeur am ateur. P o u r tire r l ’esprit d u cachot. a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. N i D ie u . Groupons-nous.L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. D u passé. C ’est l ’é ru p tio n de la fin . D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. Pottier en ju in 1871. et d e m a in . Soufflons nous-mêmes notre forge. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . P roducteurs. dans VInternationale. n i César. C’est la lutte finale. il fut écrit par E. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. n i t r ib u n . Pierre Degeyter. deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . en composa la musique.

„P as de d ro its sans d evo irs. Le peuple ne v e u t que son dû. Le so leil b rille ra toujours. Groupons-nous. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. Crosse en l ’a ir. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. fa ire de nous des héros. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. d it-e lle . N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. et dem ain. É gaux. En décrétant q u ’on le lu i rende.L ’É ta t com prim e et la loi trich e. . L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . p aysan s. et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. C ’est la lu tte fin a le. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . Les ro is nous so û laien t de fum ées. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. L ’ o isif ira loger a illeu rs. À. P a ix entre nous. ces cannibales. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. Ce q u ’il a créé s’est fondu. O u vriers. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . C ’est assez lang uir en tu te lle .

soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . L ’étendard sanglant est levé. L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . Conduis. ( Refrain) A u x arm es. enfants de la P a trie. Entendez-vous dans nos campagnes. m archons. Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie .L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. lib erté chérie. nos compagnes. Contre nous. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. Que nos ennem is ex p ira n ts. m archons. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. Le jo u r de gloire est a rriv é . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . paroles et musique. A llo n s. Egorger nos fils . Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. de la ty ra n n ie . Rouget de Lisle.

Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! . m archons. citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil.

I . le Bourgeois gentilhomme (1670). pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. et de la différente m anière de les prononcer toutes. E . il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. l ’hypocrisie du clergé catholique. Cela est v ra i. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h .1. M a ître de philosophie: — Très volontiers. Monsieur Jourdain. M onsieur J o u r d a in : — A . A . M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . O u i. en présence de son m aître de philoso­ phie.E . (Acte I I . Don J u a n (1665).1. l 'Avare (1668). Tartuffe (1664).LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E .1. Monsieur Jou rd ain . est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . Ma f o i! o u i. YÉcole des femmes (1662). M onsieur J o u r d a in : — A . M onsieur Jo u rd a in : — A . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). le M alade imaginaire (1673) etc. a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. A h ! que cela est beau. et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . K . E . M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. les Femmes savantes (1672). p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. — sont dirigées contre la société féodale française. l ’ignorance des médecins de l ’époque. et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A .A . M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . V ive la science! 393 . le héros du Bourgeois gentilhomme. E . 0 . M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. Dans la scène qui suit.— S o it. P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . le Misanthrope (1666). U . scène 4. M a ître de philosophie: . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). I . 1. fragment) M a ître de philosophie. et en consonnes. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . K . E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.

0 .D A . pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA. A h ! la belle chose. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R . et revient toujours au même endroit. et vous moquer de lui. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.0 .R . Oui. U n ’y a rien de plus véritable: U. Monsieur Jourdain: — U . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. Ah ! mon père et ma mère. Cela est vrai. il faut que je vous fasse une confidence. de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force.FA.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires. par exemple.R .U. Monsieur Jourdain: — 0 . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R . qui sont les consonnes.0 .R . Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais. La consonne D. Je suis amoureux d ’une personne 394 . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un.0 . Monsieur Jourdain: — R . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Monsieur Jourdain: — 0 . Au reste.R A .R A .0 .R .R A .R . Monsieur Jourdain: — FA.0 .I. le haut et le bas: O.R . 0 . Il n ’y a rien de plus juste A . Cela est admirable! 1. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. elle lui cède. faisant une manière de tremblement: R R A .R . Cela est vrai. vous ne sauriez lui dire que : U .R .1 . Monsieur Jourdain: —• U . Vous avez raison.R . les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. Monsieur Jourdain: — D A . C’est la vérité.U.0. Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt. et rapprochant les lèvres par les deux coins. et allongeant les deux lèvres en dehors.0 .E . nous verrons les autres lettres.

de qualité. 395 . ou les vers. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant.èm e siècle. non. sans que j ’en susse rien. point de vers. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. Le perse prin cipal de ses deux comédies. je ne veux n i prose ni vers. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. tout ce qui n ’est point prose est vers. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. Monsieur. seul. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. Maître de philosophie: — Fort bien. qu i. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. reproduit ci-dessous. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. se promenant dans l'obscurité. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. et tout ce qui n ’est point vers est prose. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle.. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). Monsieur. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. est Figaro. représentant du Tiers état. scène 3) Figaro. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. Monsieur. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. Le monologue de Figaro. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. (Acte V . qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. Maître de philosophie: — Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. oui.. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non.

. le perfide! et moi. auteur espagnol. a se măsura cu. morbleu! perdu dans la foule obscure. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. un envoyé. la chirurgie. On vient. — La nuit est noire en diable. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. les royaumes de Barca. la pharmacie. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1. — Mes joues creusaient. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement... une partie de la presqu’île de l ’ Inde.. vous vous croyez un grand génie !. c’est elle.. un rang. -comme un benêt__ ! Non. je lui dirais. je crois. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. élevé dans leurs mœurs. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . Il riait en lisant. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. fortune. n ’ayant pas un sou. ( I l se lève. la Perse. Il s’élève une question sur la nature des richesses.. 396 .. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. de Tunis. mon terme était échu. de Tripoli. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. du reste. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. et me voilà faisant le sot métier de. tandis que moi. au milieu même de la cérémonie.... la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. et qui nous meurtrissent l ’omoplate. ne sait lire.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. Monsieur le Comte. vous ne l ’aurez pas. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. mari. homme assez ordinaire. pour plaire aux princes mahométans. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. vous ne l ’aurez pas.tromper?..... Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse.. ce n ’est personne. * tenir — a poseda. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. on se venge en le maltraitant.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. de je ne sais où.. toute l ’Egypte.. volé par des bandits.. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. Noblesse. je m ’évertue. dont pas un. Parce que vous êtes un grand Seigneur.

Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. non. ce fut un danseur qui i ’obtint. c’est toi. ni de l ’Opéra. et la honte au m ilieu du chemin. ni de personne qui tienne à quelque chose. ni de la morale. comme trop lourde à un piéton. Pour profiter de cette douce liberté. je le marie. je commençais même à comprendre que. c’est moi. c’est lui.) On se débat. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. 397 . mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. et que. ni des gens en place. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. au moment d ’épouser ma mère. il fallut bien périr encore. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. Mais comme chacun p illa it autour de moi. je me fais banquier de pharaon3: alors. il me reconnaît. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. qui s’étend même à celles de la presse. Il ne me restait plus q u ’à voler.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. sans la liberté de blâmer. on me met un jour dans la rue. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. je le nomme Journal inutile.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. orage à ce sujet. on me supprime. je puis tout imprimer librement. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité. en exigeant que je fusse honnête. ni de la politique. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. quoiqu’on ne soit plus en prison. ( I l se rassied. bonnes gens ! je soupe en ville.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . je taille encore ma plume. ni des autres spectacles. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. j ’énonce un écrit périodique. Pour le coup je quittais le monde. J ’aurais bien pu me remonter. pour gagner du bien. et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. 3 pharaon — un joc de noroc. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. et comme il faut dîner. ce n ’est pas nous. Un grand seigneur passe à Séville. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. et je vis enfin sans souci. on pense à moi pour une place. il n ’est point d ’éloge flatteur. ( I l se lève en s’échauffant. que. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Prêt à tomber dans un abîme. et. je vais rasant de ville en ville. mes parents m ’arrivent à la file. ni des corps en crédit. c’est vous. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. ni du culte. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire. imperturbable: C’est tout?. monsieur. vous avez un nez.. c’est un p ic !... fragment) Le Vicomte... raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. (Acte I . faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: . Le Vicomte: Mais.. si j ’avais un tel nez. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i. Le Vicomte. folosit cu pedanterie ironică. bien des choses en somme. O h ! D ie u !.. scène 4. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle. un nez.. Cyrano.. Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac.. c’est un cap?. gravement: Très.C’est un roc!. jeune homme ! On pouvait dire....... très grand.. tenez: Agressif: „Moi.. heu. c’est un cap! Que dis-je. riant: H a! Cyrano. En variant le ton... 410 ..vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces. et se campant devant lui d* un air fat) Vous.. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court.. — par exemple... ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. C ’est la fameuse „tirade du nez“ . monsieur.

l ’ami. ô le plus lamentable des êtres. d ’ailleurs. 411 . ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. mon cher. q u ’on vous salue. d ’esprit: Mais d ’esprit. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . avec assez de verve. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. monsieur. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. a fi om cu vază. monsieur. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. lorsque vous pétunez. monsieur.Truculent: „Ça. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. car Je me les sers moi-même. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. votre tète entraînée Par ce poids. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. T’enrhumer tout entier. Vous n ’en eûtes jamais un atome. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. monsieur. ce sera le gros lot !" Enfin. nez magistral. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie .

Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. avec R om ain R o llan d . C’était en temps de guerre. puisqu’il ne savait pas lire. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). partie de la propriété des boyards. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. Membre du P arti Communiste Français. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. à manœuvrer. Après une visite en Roum anie en 1925. 412 . un fusil. Sur ces papiers. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. comme ces terres. tant bien que m al1. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. Barbusse se consacre entre les deux guerres. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. I l fu t.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). type d ’écrivain m ilita n t. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. il devint soldat de la marine. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. — de bine. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. et à essayer. de rău. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. Ion Grecea était un paysan sans instruction. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. et à essayer de tuer. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. Ses parents et les parents de ses parents. Et depuis des temps immé­ moriaux. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. il pensait q u ’il faisait. il m aniait. depuis des temps immémoriaux. de n ’être pas tué ! Un jour. C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets.

Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. l ’homme que je fus autrefois. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. torturé. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. en plein tribunal militaire. Maintenant je ne suis plus le même homme. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. contre lui-mêine. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . . Devant le tribunal m ilitaire. il avait cru que c’était une loi de la vie. messieurs les juges. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. ensan­ glanté de coups. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". totalement inconnue. il fut battu.. selon la pente de son obéis­ sance passive. à la vie. c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. s’écria le petit paysan Grecea. le communisme. Comme tous les inculpés politiques. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. cherché à le savoir. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. Le socialisme. Lui. à la lumière. „Je vous ai dit. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre.afin“ . un nouveau 413 . mais il n ’avait même pas. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Grecea fut arrêté. une multitude d ’esclaves obscurcis.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. apporta magni­ fiquement.

il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . les châ­ timents suprêmes. cependant. volontairement. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. Président du Conseil des Ministres. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. où la peine de mort est supprimée. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. dans les coulisses de la Justice officielle. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. on n ’y réussit non plus. U fit alors la grève de la faim. il tomba dans un grand accès de fureur. l ’essai de fuite échoua. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. En Roumanie. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. Il y demeura pendant des mois accroupi. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. Ï1 attira sur sa tète. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". 2 réduit — colţişor. Restaient les tor­ tures quotidiennes. On chercha alors à empoisonner Grecea. 414 . abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. en même temps que lui. Bratianu. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. et. Cette fois. la grève de la faim. On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne.chef d ’accusation1. Quand M. Le directeur de la prison dut céder. chaque paysan et ouvrier.

et Fabien renonçait à le contourner. G uillaum et etc. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Il tenterait de passer par-dessous. Ses romans les plus importants. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. À côté de Jean Mermoz. le courrier de Patagonie abordait l’orage.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. si l ’affaire se présentait mal. traînant le cadavre de sa pensée.que des morts. extrait de son roman Vol de nuit. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. Le médecin de la prison a. sur la carte. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. n ’est plus qu’un fantôme. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. et. Fabien. du reste. 1 au jugé — din ochi. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. au jugé1. qui remue. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Grecea n ’est pas encore mort. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Dans le fragment suivant. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. X II Cependant. m ’a dit un té­ moin. corrigea. A. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. Pour se conserver une marge. l ’angle de descente. Vol de nuit — 1930. se résoudrait au demi-tour. 415 . coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . il naviguerait vers sept cents. Il lut son altitude: mille sept cents mètres.E X U P É R Y (1900-1944). pilote de son métier. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. Mais il est devenu fou.. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. U l ’estimait trop étendu. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. puis.

I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. Et pourtant le pilote s’inquiétait. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. Chaque trente secondes. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . dans l ’épaisseur des ombres. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. Mais ce n ’était même plus des lueurs. ou une fatigue des yeux. „Où sommes-nous. Nous traversons.. sale et chiffonné. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. comme la flamme d ’une torche. Il répondit. la prochaine escale. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. Penché à gauche contre la masse du vent. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. „Je ne sais pas. Il ne savait plus combien de temps. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. accrochée au moteur comme un bouquet de feu.. par les nuits les plus épaisses. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. À moins que. pour­ tant. circulent encore. À peine des changements de densité. mais il ne vira pas d ’un degré. Il la regarda. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. appuyé à gauche. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. un orage. car il jouait sa vie sur ce petit papier. 2 le radio — radiotelegrafistul. pro­ bablement. et reprenait. puisque Trelew. qu’il avait déplié et lu mille fois. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. sa veille terrible. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. pour vérifier le gyroscope et le compas. de collines." 1 faire demi-tour — a se întoarce.“ Il se pencha encore. dans ce néant. d ’épaves.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. Là. qui trembla plus fort. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. à la boussole. La nuit. qui l ’éblouissaient pour longtemps. signalait un ciel trois quarts couvert. vent Ouest faible. Elle était tressée drue par le vent. et tout ce qu’elle portait de rocs. Un remous fit plonger l ’avion. mais qui. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. comme il doutait. 416 . il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. absorbait le monde visible.

La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Tu peux vivre. Critique iittéraire et critique d ’art. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 . Une voix monte des fers Et parle des lendemains. Membre du P arti Communiste Français. Tempête. les villes. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. On dit que dans sa cellule. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. le cyclone raflerait. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste... m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . se rabattait vers la mer. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. tu peux vivre. Aragon est également un grand romancier. de la Cordil­ lère des Andes. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. Deux hommes. Avant qu’il eût pu les atteindre. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958). De cette vie es-tu las? Tu peux vivre.

. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin".. Songe. Rien à faire... songe. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent. songe.Rien qu un mot: la porte cède.. songe À la douceur des matins.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri.*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain... S’ouvre et tu sors.. Je meurs et France demeure Mon amour. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot... . Un cheval pour mon empire. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède.. et mon refus O mes amis. Une messe pour Paris. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: .. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. si je meurs.

ou non. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. 419 . I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. — dit encore le mousquetaire. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault.. Des mots: „. peut-être que le seul fait que l ’un fuie. „Si je n ’avais à choisir. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple.. sous les balles. si l ’envie me prenait de le choisir. et haussait les épaules. sanglant est levé.. pourrait influer sur ma décision. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. et l ’autre ait pour lui l ’armée. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé. Quelle importance cela avait-il? On avait. confiance en Carnot. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait../' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. voilà l ’important.„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815). jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I .. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi.. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Sous vos coups chargé de fers. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. lui.

blê­ m ir. Il voit la chose avec les yeux de sa caste. mais on a embrigadé la jeunesse. Le peuple continuera à crever la faim.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés.. c’est là pour moi le travail. a cclipsa 420 . Mais. Mais m oi. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence.. voyons ! Oui.. de notre vivant. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur.. si on m ’en laisse latitude. chez Monsieur mon père. aux conspirateurs et aux armées étrangères. par là. sanglant.... Le désordre ou la guerre. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. pas d ’autre perspective ! Seigneur. Si elle est battue par l ’étranger. je ne suis ni boulanger. Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. regardez sa bouche se tordre. son teint s’obscurcir. Je me remettrai à peindre. même Hercule. voilà donc — s’excla­ ma Théodore. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. ni charretier.. La Révolution.“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort.. il y a des retours. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court.. et personne n ’y peut rien. se révulser ses yeux.. sans doute. tout ce que nous avons vu..... elle entrera dans le camp de la misère. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră.. la guillotine a disparu des places. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. ni forgeron.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. des chutes. que si l ’on donne les armes au peuple. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction.. Napoléon . et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple. il l ’appellera Constitution. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias... si elle est victorieuse. L ’armée.. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte.Houdetot dit que Napoléon a refusé. Voilà tout le choix qui m ’est donné. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. voilà tout.. servira à l ’intimider. d ’être l ’Empereur de la canaille.

Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". il prit Claude à part. Il hésita. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. Le fragm ent suivant. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. Son deuxième roman. surgie de la foule. Classe 42 (4 volumes. devant les vitrines de la cour de Rome. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Jean aperçut Christian et Mathieu. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. la Marseillaise éclata. Jean erra encore quelques minutes. lancés au pas de course2. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. Mathieu. dans. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Son premier rom an. se fai­ sant sans cesse bousculer.C. 421 . barem 2 au pas de course — în pas alergător. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. mais Hubert avait disparu. — C’est décommandé ici. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Roberte. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait.F. Paris occupé par les A llem ands. extrait de Classe 42. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. la Dernière forteresse (1950). 1 à tout le moins — cel p u ţin . de glace. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Enfin.

revolver au poing. Tout d ’un coup.. lui aussi. une pétarade3 trancha le chant. déjà il était engagé dans le coupegorge1. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. Après on verrait. déjà lancé à toute vitesse. l ’Allemand. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. tenant toujours le drapeau à sa main. Au loin. André s’envola par-dessus la grille. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. l ’un se saisit du revolver. * moto — motocicletă. Le cortège les aborda de front. un des motocyclistes noirs. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. André se m it à courir évitant le soldat. André s’en alla vers la droite. 422 . son grand imperméable clair volait à ses côtés. déboucha des marches. dans le groupe de tête du cortège. prêt à tirer. Jean se retrouva. sur le trottoir. l ’autre posa sa moto5. on sentait l ’horreur sur le groupe. il y eut une hésitation. Pour l ’instant il fallait gagner. un instant surpris. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. éperdu.Au croisement du boulevard Sébastopol. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. La Marseillaise reprit. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. L ’euphorie. Brusquement. avec Mercœur et Saint. revolver au poing. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. Une troisième fois. D ’autres flics couraient vers eux. Jean attendait. Le premier moto­ cycliste le suivit. L ’Allemand. ayant abandonné sa machine. dans un escalier. se jeta à sa poursuite. pris de peur. pris par la bousculade. on le v it s’engouffrer. * liesse — bucurie. la Marseillaise repartit. 3 pétarade— şir de detunături. On aperçut un policier à terre. Au même moment. Mathieu avait soudain disparu.. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. sur le trottoir. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. 4 Boche — neamţ (peiorativ).

. il lui semblait q u ’allait partir. Les copains firent une redoute de leur poitrine. émacié. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. on discernait ses traits crispés.. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. l ’autre toute noire. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. c’était André sans imperméable.. devant un portail ouvert. le Boche tira .. mettant la main sur son cœur. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. les yeux exorbités. l ’Allemand allait le rejoindre. André con­ tinua de courir. Derrière eux. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. sans se presser. une claire: André. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. plus longue. le croiser. André fit non de la tête. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. prenez garde Vous les sabreurs. une jeune fille blonde l ’entraînait. Jean voyait seulement deux silhouettes. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. un frisson de joie parcourait le groupe. A son étonnement.. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. Le cortège semblait cloué de stupeur. André ne tenait plus sur ses jambes.. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. il regarda Jean. La Jeune Garde continuait comme un défi: . Jean se sentit agrippé par sa manche. 423 . 1 crochet — ocol. puis ferma les yeux aussitôt. Jean reçut André dans ses bras. blême. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. Le groupe entier s’était refermé sur André. un visage fou. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. Plus que dix mètres entre eux. Jean dut le porter sur son épaule. ni drapeau. A cet instant. le coup de revolver fatal. La Jeune Garde. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. d ’une seconde à l ’autre. sûr de tenir sa proie. le trait noir s’abattit. comme s’il allait s’évanouir. tendre la jambe devant le soldat noir. tirant au hasard.l ’extrême.

Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. Assourdie. ils obliquèrent dans une rue. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. 424 .. et lui se sentait les pommettes en feu. il mit le nez dehors. à mort. puis dans une autre. Même alors. On n ’entendait plus aucun bruit. garnitură. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Jean fit signe de se taire. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue.— J'a i couru. Tout était calme. Il attendit une seconde. André susurra. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. Jean s’v faufila longeant les murs. la chanson ja illit une fois encore. venant du boule­ vard. Jean partit en éclaireur.. — II y a mon nom dans l ’impérinéable... Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue.. André devenait écarlate. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. La station du métro. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.. puis revint sur ses pas. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. trop bête. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. rassuré. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. 1 rame — tren. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. grommela André. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. Ils courent. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Sa voix s’éteignit. — Ce serait. ce qu’ils venaient de vivre.

le gros. Tenez. où il y avait peu de monde. Jaurès et ses amis formaient. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. 425 . au m ilieu. La rame s’arrêtait dans une station. E t. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. une longue tablée. à gauche de 1’enferée. c’est Dubreuihl. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. là. il lui prit le coude. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. c’est Amédée Dunois.“ — j. A sa gauche. c’est Jean Longuet. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. E t. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . à côté de Dubreuihl. c’est Philippe Landrieu. „Sur la banquette.Celui qui est à droite de Jaurès. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. il se tourne pour parler à Albert. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. Jean entraîna son camarade au dehors. parallèle­ ment à la rue Montmartre. le dos à la fenêtre. murmura Jenny. En face de Renaudel. faite de plusieurs tables mises bout à bout. malgré certaines confusions. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. le gérant“ . — „Les autres aussi. ^ côté d ’elle. c’est Renaudel. vous les connaissez?“ — „Oui. — Il était plus de neuf heures et demie.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. et le serra doucement. la femme du type qui est en face de Landrieu.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson.

“ Un claquement bref... Toute la salle. ses amis s’étaient levés lui seul. qui se penchait. Sans changer de pose. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. dont les paupières battaient. — fendit le cercle. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. J ’ai oublié son.^ n médecin. qui tenait le poig­ net de Jaurès. presque aussitôt. ouvrit le col. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. Et celui qui vient d ’arriver.. le front. Il joua des coudes.. en courant. une glace avait volé en éclats. d’où partaient des cris. envahissaient le café. Il était pâle. très calme. à flots. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . Une seconde de stupeur. et empêchait d ’approcher. — un médecin. des curieux. Mme Albert. la bouche entr’ouverte.. passa devant la table de Jacques.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. l ’interrompit net. la gérante. était resté à sa place. sans doute. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre.s’élancèrent dehors.. celui qui est debout près de la table. De la rue. Il était courbé en deux. gesticulant. ce sont les deux frères Renoult. vite'. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang.Q u i?“ — . en. chercha le pouls. Jacques s’était dressé. debout. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. il hocha lentement la tête. Il ne disait rien.. Il se précipita vers la table du Patron. saisit la main qui pendait. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). les yeux clos. A demi caché par le dos de Renaudel. et d ’un fracas de vitres.“ souffla Jacques.. Instinctivement. suivi. et la forçant à se rasseoir. Au mur du fond. Chut !. un collaborateur du Bonnet Rouge. sans regarder personne. entourait les amis de Jaurès.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. Avec autorité. c’est un ami de Mighel Almereyda. debout. un dîneur. Albert retentit: 426 . Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Un homme. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron. il arracha la cravate. La voix de M. il cherchait Jaurès des yeux. un éclatement de pneu. A ce moment. et. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . puis un brouhaha" assourdissant.E t en faoe d ’elle.. Puis il cessa de le voir. la barbe.'1 — „La police!" Un cercle de gens. assis.. le bras tendu pour protéger Jenny. Il devait s’être évanoui. d ’une deuxième détonation.

Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement.“ Une longue minute s’écoula. pour le coucher sur deux tables.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Fabre se retourna: au centre... se trouvèrent pris dans le remous. rapprochées en hâte. l ’emportaient avec précaution. Au moment où ils allaient la franchir. Le docr. serrés l ’un contre l ’autre. entraînés vers la porte. passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. Jacques et Jenny. Elle se faufila jusqu’à lu i.. prête à bondir. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Jacques cherchait à voir. n ’attendant q u ’un signal. Henri Fabre. bousculés. Trois mots. . et procédait à l ’évacuation de la salle. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. poussiéreuses.“ Les yeux pleins de larmes. s’accrocha à son bras.Le docteur. teur. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle. sans un mot... Alors. l ’attroupement devenait de plus en plus compact. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. dont la masse élastique se referma derrière eux. On chuchotait: j. un ami de Jaurès. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Mais.d’un espace vide. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. énormes. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. autour du blessé.. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Il était blêm'e. Jacques reconnut un socialiste.. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Elle était debout. poussés. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs.. sourdement répétés. Il est m ort. Des amis avaient soulevé le corps.

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

înainte poursuivre. repetiţie 2.împreună 431 . bisco-. separare enlever. entreîntre. apporter. enfermer. projeter redire. réarmement. suprasensible. ir-. contrecontrariul. il-. rapatrier. sur. prédire. con. perforer préînainte préavis. disdepărtare. bénéfice bicyclette. biscuit cohabiter. em-. negativ im m obile. soudedesubt subordonné. tresdincolo de transalpin.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir.etc. en­ nem i inter-. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. perprin parcourir. trépasser. direcţie. outre-mer vice-. contra­ retourner. contresigner contra contra-. im-. in-. attirer.deasupra. des-. exporter en-.(ac-. antiîm potriva antibine bien-. corn-.. em2.pro­ în faţă. rasseoir re-. ad-. sous-.) înainte ante-. emmener. riu l réagir sub-. prédisposé pour. disparaître dé-. supersonique. collabo­ rer. outredincolo de ultra-royaliste. survoler trans-. în m ijlocul intercostal. separare défaire. tressaillir ultra-. correspondre contradiction. r1. sou­ mettre super-. 1. col-. sous-directeur. înapoi. vicomte o. supra-. illogique. importer. af-. ra-. superior superstructure. scop al. tré-. désarmer. antichambre antifasciste. anti-impérialiste bienfaisant. irréel. ré-. exincarcérer. rapporter. viîn locul vice-président. a l­ longer antédiluvien. bipède. bétiéde două ori bi~. coexistence. în emmagasiner en-.

-ation acţiune -ance. sucrerie Parisien. encrier. suédois caricatural. profesie ~(e)ment acţiune. ourson parenté. Chinois pendaison. -ateur 1. ita ­ lien anglais. royal- 432 .let . poignée charpentier.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. français. technicien franchise communisme. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. agent 2. profesie -iste 1. parisien. négli­ gence syndicat. dessinateur blancheur. fourchette. R oum ain. -erie calitate -ien origine.-elette d im in u tiv -eur. stare -on d im in u tiv -té. dentiste remaniement. professorat. curent 2. -ette . acţiune 2. -uble ■am. -ten -ais. ruelle bouchée. -asse -ade -âge populace. marseillais. -ité calitate -ace. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. m aladie. eance. vengeance. lorrain. réalisme journalisme communiste. doctorat chevreau. valetaille. ^ois origine -aison. iinesse coffret. calitate -ie. calitate -et. visiteur. socialiste. réaliste journaliste. écolier cendrier. profesiune 2. prêtraille. -ière 1. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. bavardage esclavage ferraille. partizanul unei doctrine 2. doctrină. obiect -esse stare. dem ni­ tate -eau. rougeur perfidie.-v. fillette danseur. paperasse citronnade. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier.. -ence acţiune. adm inistration tempérance. soluble roum ain. lisible. -ible. orangeade nettoyage. soupière politesse. classement aiglon. profesie -ise calitate -isme 1. Marocain Français.

coutumier inventif. caracter. vaniteux saisonnier. rougeâtre lourdaud. barbu -ard -âtre aud -et. scénique communiste. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . peiorativ 2. elet -eur. communard. pensif enfantin. aigrelet menteur. noiraud propret. rarissime po intu . bavard campagnard. alpin héroïque. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. m a ­ quisard noirâtre.Sufixul Sensul 1. socialiste richissime.

Paris. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. Moscou. Observaţie. tables) les (élèves. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école. Pékin 434 .

g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès.Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. femmes. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. le R h in .1’H umanité“ . Ce paysage est magnifique. flu v ii şi m u n ţi. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. camarade ! Merci. 1. 435 . numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. Le M ans. Numele de ţări. Observaţie. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. les Alpes. enfants. fondateur de . c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. hommes. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits.. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. rue de la Victoire. la Corse. Face excepţie adverbul de cantitate bien. Le Caire etc. toute la foule était joyeuse. Prietenui său este simpatic. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. d) într-o enumerare : Vieillards.

care se recunoaşte după articolul care le precedă. te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. masculin sau fem inin. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I .SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v.

P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. le nez -X. le chapeau le j eu -eau.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. care nu au mâle gen determ inat la grenouille. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. substantive nume de la grenouille anim ale. acest s nu se prenunţă decît uneori.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. în s 437 .I I . la noia. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. les bras les noi. în le­ g ătu ri. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<.

în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. gentilshommes. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. 438 . al căror plural este: bonshommes. gentilhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală.l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for.

N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. Les livres de l'étudiant sont gros. prepoziţia de se contractă cu acestea. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Dacă substantivul este compus din două substantive. acestea răm în invariabile. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Les fenêtres de la chambre sont fermées. adverbe. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. mademoiselle. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. dintre care unul este determinantul celuilalt. al căror plural este: mesdames. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. 2. substantivele: madame. messieurs. monsieur.De asemenea. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. O b se rv a ţie . prepoziţii. mesdemoiselles.

Adresse-toi à Vélève de service. de la femme D.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. la femme Plural G. de l'élève D . J'écris à la sœur de mon ami. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. D. prepoziţia à se contractă cu acestea. à la femme A. D. à -f. A. à l ’élève A. l ’élève G. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . des fleurs à Françoise. la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. G. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. A. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. G.

travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc. -s. -rt.

pentru toate adjectivele. formează la fel ca acela al substanti­ velor.vie il. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. vieu x. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. sociales. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. F em in in ul p lural se formează.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. conform regulii generale. nouvelles etc. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. nouveaun o u v e l. 442 .

1. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. sa se folosesc formele de m asculin mon. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. în locul formelor ma. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. ion. 2. ton armoire. 443 . înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. ta. cet hiver. son habitude. în lim ba franceză. cet cette ( ces | Observaţie. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie.

iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. X. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. quatre-vingt-onze. (la ) huitième Observaţie. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. înainte de a prim i term inaţia -ième. cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. 444 . Numeralele cardinale sînt invariabile. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. cent un Numeralul mille se scrie şi mil.

h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .

lui moi. elle. nul. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. elle nous. même. e.. elles moi. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). > > nous. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. à moi. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. ils. eux. lu i. elle . quelque. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). elles me. vous. tu. tel. în acest caz. chaque. vous. te. à elle lu i. I Nominativ i l Dativ je. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. certain. 446 .-e. à toi. nulle■plusieurs. tout. il. toi. toi. à lu i. autre. telle. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive.

b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. la. à eux. vous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. les à nous. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . elle nous. À eïle. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa.Acuzativ 1 l nous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. à elles moi. je le lu i donnerai demain. elles Observaţie. Pronumele. eux. vous.à vous. 447 . leur me’ te’ *a nous. je lu i offre un bouquet de fleurs. je le sais. toi. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . je vous le recommande chaleureusement. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. leur. il faut être persévérant. Je le répète. vous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. lu i. Qui veut lire? Moi. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . les. le.

m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me.parlé avec enthousiasme (de ce livre). 448 . Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. Uneori. nous en sommes très heureux (de cela). Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. în afară de pronumele se. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă.Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. nous. în acest caz. fiind. vous Pronumele personale en şi y 1. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. il m ’en a . de obicei. . 2 Pronumele y înlocuieşte. Uneori. te. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă.

. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur.. que Expresia c’est. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie. c’est.Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. qui. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi. respectiv. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal.. în acest caz. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte... c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche. etc. Expresiile de prezentare c’est... ce sera. C'est lu i que je cherche. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului. care. 449 . Expresia c’est..

compuse ( lequel. laquelle etc.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . rien. despre care. Vun . •D. quelqu'un. autre. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. certain. G. -une.. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. tel. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. tout... ce. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. quiconque. a l cărui. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. destul de rar folosite. a că»^. Observaţie. cu înţeles nedeterminat. A. plusieurs. -e. care variază după număr şi gen. l'une. care sînt invariabile chacun. personne. 450 . nul.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. Vautre.

451 . in fin itiv u l trecut. conjunctivul • imperfect. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant). v iito ru l I I .V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior. im pe rativul trecut. Gr-upa a IlI.a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.

(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse. marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir. Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .

-a. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. naître. -ait. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. sortir. fin . -ir -oir. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. rester. -u. -iez. tomber. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . e. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. -ez. partir. -e. -ais. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. -ais. -es. entrer. -ions. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) .(ir) etc. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -ions -iez. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. 453 .intranzitive ca: aller.]. venir etc. mourir. -s. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . -re -ant -i. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. -ions. finiss-(ant)]. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. -ais. arriver.

Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca.conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie. C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t . Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .

Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2. oue je cède — je pèse. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie .) acheter — j ’achète.) 457 . ils modèleront (dar vous modelez etc. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. ils jetteront (dar nous jetons etc. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle. je céderais 4.) 5. nu dublează consoana l sau t. ci primesc. în acest caz. Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. appeler — j ’appelle. dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:. -eter. i l appuiera (dar nous appuyons etc.) jeter — je jette. — il cède. ils appelleront (dar nous appelons etc. Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie. i l emploiera (dar nous employons etc.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1.) appuyer — j ’appuie. ils achèteront (dar vous achetez etc. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv .) Alte verbe.

Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. 2.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. il neigera. Spre deosebire de limba romînă. formează trecutul apropiat (le passé récent). ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. îndată). Tocmai intrase. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. venir la indicativul prezent. 6. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. tu hais.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. A m pus să-l cheme. A început să lucreze. 3. 458 . pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. V oi pleca (în curînd. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. 4. faire etc. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). i l fa lla it etc. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. il hait (dar nous haïssons etc. venir.

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. il s’établit à la campagne. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. un parapluie à la m ain. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. monta dans la diligence. cauza sau instrumentul: périr par l'épée. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. 471 . tim pul: Sur ses vieux jours. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table.

I l est entré dans la maison. ain si il est écouté. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. E lle ne sait n i nager. toutefois. e) cauzale — car. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. cependant. aussi. en effet. Balzac était royaliste et catholique. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. enfin. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. ainsi. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. d o n c je peux partir. 472 . car il ne travaille pas sérieusement. n i ramer. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. ni: I l lit et commente le journal. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. pourtant. c'est-à-dire: I l échouera.Prepoziţiile en şi dans In general. I l parle fort. par conséquent: J ’ai fin i.

In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. bien que. jusqu'à ce que. N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. de peur que — consecutive: de sorte que. au point que — comparative: de même que. après que. on se couche. vu que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. de manière que. (comparativă) : Comme on fait son lit. sans que — condiţionale: pourvu que. ainsi que. pendant que — cauzale: parce que. à mesure que — concesive: quoique. afin que.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. tu réussirais. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. je suis parti. non que — finale: pour que. de façon que. pour peu que. puisque. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . Observaţie. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li.

verbe.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

sau prin subordonare cînd. m ’a communiqué quelque chose d ’important. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. Pierre est charpentier. dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. Propoziţia independentă (proposition indépendante). L a personne qui m ’a téléphoné. 475 . Propoziţia principală (proposition principale). care nu depinde de altă propoziţie. b) prin joncţiune. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. depind unele de altele. Je m ’habille et je viens tout de suite. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. 2. nefiind de acelaşi fel. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1.

Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. <m pourrait 476 .3 . c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. il est un grand réaliste critique. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. désarm em ent. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles.. d ’hôpitaux etc.

I l est ion que tjious apprenions le français. I l regrette que tu sois malade. teama. il est juste.) şi după unele expresii impersonale (il est bon.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. b) după un verb impersonal (falloir. unique. principal etc. il est nécessaire etc. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. după locuţiunile conjuncţionale avant que.): I l faut que tu écrives une lettre. jusqu’à ce que. 4. In propoziţiile independente. posibil. il n 'y a que des champs de blé. Je veux qu’ils partent. după locuţiunile conjuncţionale où que. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. b) de loc. regretul etc. 477 . sembler etc. E l se foloseşt^: 1. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. de quelque côté que: Où que nous regardions.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. dorinţa. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. 3.

I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. Observaţie. quoique. Observaţie. quoique etc. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. elles n'eurent aucun résultat. are putere = Bien q u ’il soit maigre. il a de la force.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. f) condiţionale. pour que. que.. pour. on ne peut contenter tout le monde.. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . ce n'est pas que. bien que. 2 . Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 .. à condition que: conjuncţionale pourvu que. după locuţiunile pour peu que. si. Deşi este slab.după locuţiunile conjuncţionale bien que.c) de cauză. pentru a exprima un fapt real. după locuţiunile conjuncţionale pour que. d) finale. după locuţiunile conjuncţionale non que. g) concesive sau restrictive: —. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. sans que etc.. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que.. de manière que. e) consecutive. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît.): Approche que je te voie (que = pour que). façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. avant que.. 1. que. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. elle est déjà décorée pour ses mérites. în lim ba rom înă. sans que: Bien qu'elle soit jeune . — după locuţiunile: quelque. Quoiqu'on fasse. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. de. De asemenea. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. mais il est importun.

b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. Şi iată că găinile se ţiv in tă. raţele se reped. j ’ai repris mon travail. 3. o interdicţie: Ralentir. b) cînd subiectul infinitivului. manger tout cela! 2. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. Après avoir passé un beau congé. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. Ne pas se pencher en dehors. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. E l se întrebuinţează: 1. altul decît cel al propoziţiei principale. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. il faut se laver les mains. les canards d ’accourir. 479 .

2.d) consecutive: I I rit à se tordre. on remarquait ses rides. e) condiţionale: À le regarder de plus près. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. il travaille. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. Observaţie. la reconstruction commença. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. Rîde de se prăpădeşte. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. 480 . în gramatica franceză. spre deosebire de gramatica rom în ă. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas.

expuse m ai departe (punctul 4). Observaţie. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). Elles étaient appréciées par leurs camarades. M arie. deci nu se face acordul. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . deci acordul se face) . (Complement direct. 4 . Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé. în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. Ils ont lu la gazette. b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Elles se sont parlé. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). 3. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville.2. (Complement indirect.

nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat. Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes.a s in g ula r. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect. deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres.) Observaţie. 482 . CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III.

Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . în general. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). în lim ba franceză. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. 1. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). 2 . 3.REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt.

. peut-être. aussi l ’a-t-on condamné. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. dit-elle. a cessé depuis quelques instants.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. în care ordinea am intită nu este respectată. au moins etc. encore. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. en vain. Ce cri le lance Barbusse. Subsista în m ine o mare tristeţe. ainsi. Cînd subiectul este un substantiv. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. à peine. el este aşezat înaintea predicatului. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. pentru motive de ordin stilistic. Inversiunea este facultativă după sans doute. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. 1. toujours : I l avait volé. d) cînd. Reste la question essentielle. Acest strigăt îl lansează Barbusse.

SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent. CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .

dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 .) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.-a plus-valoare polenizare portativ (muz. eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t. représentant (fig .) .

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. prep. invariabil ist. adverbial ant. 2. m uzică nehot. que lqu’un qch. perfect pers. adjectiv adm. literatură loc. nehotărît num. . mitologie muz. impersonal ind. prepoziţie prez. m ilita r mitol. plural pop. participiu perf. istorie înv.) masculin maj. adverb. construcţii expr. personal pl. indicativ inf. numeral part. in fin itiv interj. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. (mase. im perativ impers. interogativ invar.) fem inin fam. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. conjuncţie constr. m atem atică m ii. arhitectură art. verb tranzitiv zool. figurat gram. (fem . loc. hotărît imper. adv. adm inistraţie adv. m ajusculă mar. verb intranzitiv vt. antichitate arhit. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. trecut v. verb vi. relativ s. interjecţie interog. tipografie tr. m arină mat. expresie /. ju ridic lit. verb. (gradul) comparativ conj. botanică comp. prezent pron. gramatică hot. locuţiune adverbială loc. articol aux. locuţiune conjuncţională loc. tehnică tipogr. învechit jur. zoologie 1. pronume qn. popular prep. substantiv tehn. au x iliar bot. vezi vb. locuţiune verbală m.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. fam iliar fig. quelque chose rel. conj.

.

I I I a m ări. ţine loc de dicţionar. adăpost abricot s.m. a vitelor) . a aclama accompagner vb. îmbelşugat. a spori accroupir (s’) vb. a lega accourir vb. (pl. a copleşi. m. la. 493 . şi adj. belşug abondant . abaţie. m. consim­ ţăm ânt accordéon s.f. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. a săvîrşi. -euse s. a u m ili accaparer vb. cite. /. după. à pied pe jos . abataj abattre vb. a da. în prim u l rînd aborder vb. cais abriter vb. a adăpa a b r is . a se îm păca accoster vb.f. a înverşuna achat s. a p ă r ă s i. caisă abricotier s. abuz acacia s. m. acord. a lipsi. abundent abords. peu à peu puţin cîte puţin . acu­ zator accusation s. negreşit absorber vb. prim ire (făcută cuiva) accueillant.m . cu. s’ a se po triv i. abordare. a nu fi de faţă absolu. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. f. pe. a agăţa. a acom pania accomplir vb. doborîre (a co­ pacilor. I I I a doborî. preot. a ierta absurdité s. -e adj. aclamaţie acclamer vb. acuzare acharner vb. m. a absorbi. a întîm p in a accumuler vb.-eadj. m. acordeon accorder vb. a term ina. şi s. a adăposti absence s. I I a îm p lin i. intrare accident s. a atîrna . [mar. f. cu totul. a acosta. abundenţă. absenţă. abnegaţie abolir vb. (fig . a aduna.f. a acapara accélération s. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. mărire. a grăbi. a însoţi. a accepta. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. neapărat. adv. a cumpăra acheteur. abajur abattage s. desăvîrşit absolument adv. I I a suprim a.) a acosta accoupler vb. accent accepter vb.f. I I I a absolvi.m. a se îndrepta acheter vb. acces. cumpărare . m. (loc.m. prăpastie. a acum ula. absolut .m. a tă ia . accelerare accélérer vb. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. a acorda.m. în .) a descuraja abbaye s. abis abnégation s. ) a duce (la) abreuver vb. (fig. I I a se aşeza pe vine accueil s. abîme s.m. m. cum părătură acheminer {»’) vb. a îm povăra. m. a efectua accords.m. abate.) d ’ — ■ m ai în tîi. -trice s. de. -e adj. accident acclam ation s. salcîm accabler vb.m. a p rim i accès s. a ajunge (la) . prim itor. a strînge accusateur.m. a renunţa abat-jour s. a împerechea. a îng hiţi absoudre vb.f. a sfîrşi. lipsă absenter (s’) vb. m ănăstire abbé s. I I I a sosi în grabă accrocher vb. în v o ia lă. absurditate abus s. aşadar.m. I I a atinge (ceva). Aceste vocabulare nu pot.) faire ~ qch. a aboli abondance s. a în d îrji.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep. tăiere .f. a accelera accent s.f. cum părător achever vb. I I I a p rim i . invar. sporire accroître vb.m. plăcut accueillir vb. m.) îm preju­ r im i. a aborda. I I I (în expr.

m .e om ul care-mi trebuie . I I a se elibera affronter vb./. sprinteneală agir vb. a adora adoucir vb. a cîştiga acquiescer vb. aerian aéronautique s. m.f. -es. ~ que pentru ca. agricultură agripper vb. au ! vai ! aïeul./. -é s.f. ac. a îm b lîn zi adresses. s. cum îi place . arie (imizicală) . adv. a h ! o h ! aide1 s. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb.f. bot. -ë adj. activitate actualité s./ plăcere. vîrstnic agence s. a aduna adhésion s. (/ig. a se agita.m. m. a se prăbuşi affaler (s’) vb. în mod plăcut. agreabil agressif. dibaci aérien. 2. I I a slăbi. a u lx . adeziune admettre vb. aşa. (pl. a apuca.) de pentru a .) a se prăbuşi affection s. aşa precum.m. precum şi air s . afluenţă. -s) usturoi aile s. m ai în vîrstă. pui de v ultur aigre adj.f.acier s. astfel. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa. -e adj. dulce-acrişor a i g u . agresiune. -trice s. -e adj. a consolida affermissement s. m. -e adj. cu dare de m înă 494 . aerodinamică aéroport s. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. adonis adorer vb. strident aigu ille s. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.) aglo­ meraţie afflux s. m iel agraire adj. adresă. am abil aimer vb. -enne adj. înrăutăţire. aïeux strămoş) aigle s . I I a acţiona agiter vb.m. -ive adj. ~ s. aeroport affaiblir vb. ascuţime additionner vb. îndem înatic. în a it loc. -e adj. trea­ b ă. întărire. (fam.f. se tirer d' ' a s c descurca. I I I a adm ite admirable adj. -trice s. conj. a afirm a affluence s. p rim u l născut ainsi 1. I I I a m ări agréable adj. dragoste.f.f. actor action s. /. în vîrstă. adm irativ adm iration s.f. aripă ailé. andrea. il fait mon — .f. admitere adonis s. aeronautică aérodynamique adj.f.) p iţig ăiat. afacere. f.f. agenţie agent g. vîrstă âgé. adm iraţie admirer vb. (în loc. être à son ~ a fi m u lţu m it. al m untelui) a il s .m. v îrf (al tu r­ n u lu i. a-i plăcea aîné. aglomeraţie . agravare aggraver vb. conj. ascuţit.f.f. agresiv agression s. adm irator adm iratif. m in ă. (fig. şi adj. afecţiune affermir vb. a adresa adroit. agreabil. a se sim ţi bine aisé.m. uşor. a înfrunta afin conj. f.f. conj. bucurie. a se învoi acteur. deci ainsi que loc. conso­ lidare affirmer vb. (în)aripat ailier s. ajutor aider vb.m . problemă.m .f. a ajuta aïe ! interj. a înhăţa a h ! interj. sprijin./. acţiune activité s. aer. (pl. de altfel aim able adj. aglomerare aggravations. dibăcie. a iu b i. a agrava agilité s. înfăţişare aisance s. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac.m. m. plăcut agréablement adv. acru. I I I a dobtndi.m. ad m irab il admirateur. a în ră u tă ţi. agent agglomération s.m . în scopul âge s. cu a rip i.m .m . înăcrit aigre-doux. ag ilitate .f. dezinvoltură a is e s . (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm .f. f. I I a în d u lc i. v ultur aiglon s. -douce adj. a adm ira admission s. aerodinamic . I I a în tări.m.es) bu­ nic . agrar agrandir vb. atac agriculture s. ajutor aide2 s. a agita agneau s. oţel acquérir vb.f.f. à votre ~ ~ cum d o riţi. -. aflux affranchir (s’) vb. (pl. actualitate acuité s. uşurinţă.f. a micşora affaire s. a consim ţi. -ive adj. iscusinţă adresser vb.

-e adj. a îm bina allonger vb.f.m . m. anacronic anatomie s.m . a lia n ţă .p l. -enne adj. a adăuga alarm e s. m. antichitate antisémite s.f.f. aparent appartement s. a alarm a. a strînge amateur s. a prevesti annuaire s. suflet amende s. prietenesc am icalem ent adv.) şi adj. dis­ tracţie amuser (s’) vb. apetal à peu près loc. m. chemare appeler vb. aplauze appétit s.) şi adj. mers.m. (eu ma j. odgon.m.f.f. unghi. adv. prieteneşte am itié s. anim aţie anim er vb. I I I a în v ăţa . am fiteatru am plement adv. a aprinde allum ette s. m. amendă amener vb. [fig. anecdotă ange s. a n u m i applaudir vb. aniversare annoncer vb.) dobitoc anéantir vb. am uzam ent. alee allégorie s.f. anticameră antipathique adj. anorm al antarctique adj. a atrage. a ademeni allée s. a se duce. parîm ă amas s.-e s.m . a o duce.f. am ă­ n u n ţit am pleur s./. antarctic antérieur.f.m.m. m. an im al anim ation s.f. nelinişte. aluzie alm anach s. altitu d in e amaigrissement s. german aller vb. august apercevoir vb. -e s. f. anatomie ancien. alsacian altérable ad].f. spaim ă an im a l s. cam (aşa). a am puta am usant. an tip a tic an tiquité s. -e adj. a speria angoisse s.m .m. m. I I I a aparţine appel s. aparat apparemment adv.f.m. a afla apprêt s. iubire am phitéâtre s. a se duce alliance s. alegorie allem and.m.f.m. prietenie a m o u r s .m . I I a aplauda applaudissement s. colţ angoisser vb. alterabil altitude s. grămadă amasser vb.m. a se distra. verighetă allier vb. alarm ă alarmer vb. chibrit allure s. a aduce apprendre vb. apret apprêter vb. anuar. a îngrăm ădi. I I a n im ic i. am biţie âme s. a se întinde allum er vb.f. (fig . I I I a apărea appareil s. -e s. a se amuza anachronique adj. a aduce am i. a însufleţi annèau s. s’en ~ a pleca. -e adj.m. însufleţire. am ical. amploare am putation s.f. a chema.f. a an u nţa. vechi ancre s. amazoane am bition s. ) a strivi anecdote s. m. antisem it août s. m ăgar. înger anglais. am putaţie amputer vb. (cu m aj.m. am ant.m. aplaudare. a g ă ti.f. a da alarm a alentours s. I I I a zări apétale adj. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f. iu b it am arres.m . atunci alpestre adj. am ator am azones.-e s. (degetul) inelar anorm al. a lu ng i. -e adj. a n ./.m. a merge. englezesc a n g le s . anterior anticham bre s. inel année s. a prelungi. englez. alm anah alors adv. salariu apporter vb.f.f. am ic am ical. a se lu n g i. am p lu. ) şi adj. distractiv amusement s. a apreta 495 . aproape apparaître vb. slăbire am ant. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s.f.f. apartam ent appartenir vb. bogat. alpestru alphabet s. pl.f./.m.-enne s. a pregăti. cu uşurinţă ajouter vb.m .p l. f. m.m. prieten. apel. (eu m aj .f. purtare. a lp in is t alsacien. -e adj. ancoră âne s.f.aisément adv. îm prejurim i allécher vb. poftă de mîneare appointements s. alfabet alpiniste s. după cît se pare apparent.m. m.

cu artă ascenseur s. articulaţie articuler vb. a izb u ti.nl. legătură.. arm ată armement s.m. astronomic athée s. atom atroce adj. rîvnă arène s.f.) a se în tîm p la arriviste s. a uda.) raion.m. dulap. piftie aspiration s. /.) a se posomori assourdir vb. 1 ardoare. m. a lega attaquer vb. încheie­ tură (a m îin ii. a sosi.m . sparanghel asphalte s. şi adj. a înjuga attendre vb.m. apropiere approcher (s’ ) vb. aspect./. I I a ad în ci. I I I a aştepta attendrissant. pe urină. a asasina assaut s. a fi de ajuns assiéger vb. arteră artichaut s.m.m .m. en avoir .m.f. sprijin appuyer vb.m. aspic.m. (invar. are arc-en-ciel s. cartier arroser vb. reazem.f. arbore arc s. aprovizionare approvisionner vb. pom.f. de ambasadă) attachement s. aromă arracher vb. I I I a asurzi. a aproba.m.approche s. nefi­ resc artiste s. groaznic attabler (s’) vb. sigur assurément adv.) poim îine après-midi s. asistenţă association s. a se asocia assombrir (s’) vb. -e adj. a se aşeza la masă attaches. arivist arrondir vb. artistic. arsenal a r t s . a articula artificiel.f.) şi adj. asociaţie associer (g’) vb. m.f.f.a fi sătul. după aoeea après-demain adv. aspru après prep.f. aranjam ent arrêter vb. f. m.m . anghinare articulation s. a aresta arrière 1. curcubeu archipel s. [invar.m . asfalt asphalter vb. du p ă. atentat attente s. a face (un sunet) m ai surd assuré.elle adj. artă. a asfalta as p ic s . a stropi arsenal s. a ataşa. m. arhipelag architecte m.f. ascensiune aspect s. crunt. aspirare. (fig. artist artistiquement adv. I I a rotu n ji arrondissement s. a asigura astronautique s. (fig. farfurie assistance s. partea din a p o i.m. înduioşare attendu prep. (cu maj.f. arab araignée s. a ataca attarder (s’) vb. şi s. a înc u viin ţa approvisionnements. a asedia assiette s. a aproviziona appui s.f. arenă argent s.f. arm am ent. arhitect ardeur s. ariergardă arrière-grand-mère s.) după-amiază arabe s. înarmare armoire s. -e adj. cameră din dos arrière-garde s. cu siguranţă.m. arşiţă.m. a rtific ia l. (sport) fundaş.m. a smulge arrangement s. a ajunge.m.f. şifonier arôme s. suficient. destul. a opri . înfăţişare asperge s. măiestrie artère s.m. arg in t. I I I a se aşeza assez adv.f. a întîrzia .m. m.m. a piciorului) attaché s. păianjen arbre s. înapoi ! arrière-chambre s.f. ascensor ascension s. asalt assentiment s.f.f. avînd în vedere attentat s.m. ataşat (de legaţie. desi­ gur assurer vb. aşteptare attention s. sosire arriver vb. stăpîn pe sine. şi adv. (impers. curea. ataşament attacher vb. interj. bani a rm é e s . atletism atome s. asasinat assassiner vb.m .f.m. ateu athénée s. învoire asseoir (s’j vb.) aspi­ raţie assassinat s.f. a se apropia approfondir vb. a sprijin i âpre adj. a apro­ funda approuver vb. înduioşător attendrissement s.m.m. a zăbovi atteindre vb.f. 2. a apăsa. (fig. a înh ăm a . asentim ent.f. atenţie 496 . m.f.m. (a d m . I I I a atinge atteler vb. străbunică arrivée s. s. m. f. I I a se întuneca. ateneu athlétisme s. astronautică astronomique adj.

altm in teri autrefois adv.m. autoritate autour adv. bacalaureat badiner vb. adv.m. îndată.f. [loc. îndrăzneală audacieux.m. a micşora' bal s. a se îm băia b a in s . adj.f.) ce lălalt. ~ faim a-i fi foame. 2. arin auparavant adv.f. avion avis s.f. deasupra auriiteur. lăcomie.f. a m ătura b a la y e u r. balcon 497 . aversă avertir vb. (impers. m ăturător balcon s. îm prejurul autre 1. prep. f. m ic golf.f. a glum i bafouiller vb. îm prejur. alaltăie ri avant-poste s. a b îlb îi bagage s. aprilie B baccalauréat s. a zări. zgîrcit avec prep. aviz aviser vb. aş ! baie s. a înjosi avion s.f. -e adj. azi aune s. m. hot. aventură avenue s.m.m. — • chose altceva autrement adv. şi adj.f. a-i fi . autodidact automne s. n ici un(ul) audace s. părere. a lta . aux iliar avance s. deget mic (de la mînă) aussi adv. a ltăd a tă. avantaj avant-hier adv.m. m ai înainte auprès 1.m. I I a deprecia (o marfă) . cu avenir s. aterizare atterrir vb. a spori aujo urd’h u i adv. ochi de fereastră. a informa aveugle s.m. 2. lîngă.II a avertiza . pron.m.f.m. autor auto s. în mod autom at autodétermination s. m. tot a tîta . conj. . loc. aviditate a v ilir vb. a se scălda. aşa de aussitôt 1. a lătu ra t. pătlăgea v în ă tă aucun. aproapele auxiliaire adj. (pe) aproape auriculaire s. avocat avoir vb. autom obil automatiquement adv. odinioară autrui pron. şi prep. -e adj.f. lacom. rad ă. zori aubergine s. 2. autodeterm i­ nare autodidacte s. sînt. sărut(are) baisse s. de asemenea. avanpost avare s. a m îh n i attroupement s. aux.m. şi adj.) P? de în ju ru l. avans. a m ărturisi avril s.-euse s. bal b a lai s.m. a bolborosi.f. I I a ateriza attirrer vb. a grăbi (plecarea etc. a avea. autom obil. şi adj. îndrăzneţ au-dessous adv. cu atenţie atterrissage s. şi pron.f. a întinde (înainte) . alt(ul). m ătură balayer vb.m . au­ tom obilistic autorité s. vecin avouer vb. de uşă baigner (se) vb.). a ltu l.-trice s.f. cale averse s.m . întîm plare . înainte av a n ta g e s . inel bah! interj. baionetă baiser s. ~ soif a-i fi sete.f. (precedat de art. -euse adj. orbeşte aveugle-né (e) s. a m ări.f. a întrista. există avoisinant.m. a în ştiin ţa avocat s. bagaj bague s. a prinde. şi.f. viitor aventure s.m.m. hrăpăreţ avidité s. adv. avar. orb aveuglément adv. adunare în ceată zgomotoasă aube s. a scădea.) il y a este. m. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s. prep. aviaţie avide adj. a înain ta avant adv. adv.m. dedesubt au-dessus. toam nă autom obiles.f.f. a pune m ina attrister vb. şi adj.attentivement adv. înd ată ce autant adv. baie baïonnette s. şi pron.m . înaintare avancer vb./. a atrage attraper vb. auditor augmenter vb.m. av id .m.m. scădere baisser vb. altfel. orb din naştere aviation s.f.f. m.

f. trăsură besace s. bine inten­ ţionat bientôt adv. baliză ballade s. -e adj. fleac b é to n s . beton betterave s. batoză battre vb. biscuit bizarre adj. m.f. bastion bataille s. căscat beau. de peşti) bandes. băţ. barbarie barbe s. a se legăna . baston batteuse s. barbă barbier s. jos.f. bibliotecă bicyclette s.m. 2. beneficiu bénéficier vb.m. vorbăreţ. plisc bécasse s.f. dungă.f./. (mii. de plus belle şi m ai şi. a blam a blanc.m. partea de jos.m. bărbier barbouiller vb. cum nată belliqueux.m. batalion bateau s. vite bête1 adj. bătălie .f.m. şi adj. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s. balnear banane s. ceată bander vb.) a învinge b a v a r d .m. beretă. şi adj. vas. bandă. -e adj./. cu toate că bienfaisant. guraliv bazar s. bazar béant.m. şi adj. soacră belle -sœur s.m. a cădea base s. albeaţă blanchir ' b. I I a p ă li. socru beauté s. m. frumuseţe bébé s. a b ălţa ..f. bere bigarrer vb./. sărăcie bétail s. -che adj. bancher banquise s. războinic. înd ată.m. balet balnéaire adj. binevenit bière s.m .m.baleine s. lu ptă b ataillon s. barbar barbarie s. baladă ba lla nt.f. I I I a bale. m.f.. leagăn béret s.) baracament barbare s. cum nat beau-père s. m. jo­ sul. ciorap basalte s. bandulieră banlieue s. bizar blague s. -e adj.m. treabă.f. bine . ~ de somme v ită de m uncă bêtises.f. tout încetişor. banderolă bandit s. .f. prost bête2 s. s. conj.f. deşi.m.f. bijuterie billet s. a bandaja banderole s. I I a alb i blaser vb. foarte palid blêm ir vb. în şoaptă bas2 s.m.f. ballet s. belle adj.m. (în) curînd b ie n v e n u . (jig. prostie. desagă besogne s. — sûr desigur bien que loc.f. a lega. sfeclă beurre s. scăzut. bască berline s. sitar belle-fille s. prune bec s.f. f.m. banchiză baraquement s. a beneficia benêt s. m inge.) franc.f. barcă barreau s. fîşie.f. IX a clăd i. frumos . muncă b e s o in s . a unge cu unt bibliothèque s.m. a îm pestriţa bijou s. ciudat. a se îngălbeni blesser vb. şotie blâm er vb. m. clădire bâtir vb.m. m u lt beau -frère s.f. bicicletă bien adv. bandit bandoulière s. il y a beau temps que . a blaza. foarte m u lt .f. bancă. banană bananier s.' adj. bel. m. a toci sensibili­ tatea blé s. -se 1. m. cărucior. be­ licos bénéfice s. (pop. nevoie. m. bază bas-relîef s.m.-e s. m.m. a m îzgăli barque s. gratie bas1./. alb blancheur s.. navă bâtim ent s.f. prostănac berceau s.f. a n im a l. -e adj. a răni 498 . becaţă. m. a construi bâton s.f. care se leagănă b a lle s . m. inferior. banan b a n c s . m grîu l-iiiiie adj. banc (de nisip.m.f. scund. curte de păsări bastion s. e m u lt de cînd .f. m ai d ih ai beaucoup adv.. sa­ lutar bien-intentionné. /. unt beurrer vb. cioc. noră belle-mère s. binefăcător.-e s. glonţ. balenă balise s.f. şi adj.m. bilet biscuit s.m.f. larg deschis. -euse adj. a dezaproba . basorelief basse-cour s.m.f. bazalt basculer vb./.

viteaz. salt. cozonac brique s. -e adj. brăţară. şchiop bombe s. a broda 499 . b la jin bonjour s.m. a încheia (o cataramă) . branşă bras s. nasture. adj. marcaj (crengi rupte. b lîn d .f.f. fărîm itu ră. m. v in de Bordeaux borne s.f./.m.blessure s.f. bulevard bouleverser vb. brève adj.m. boxer boyard s. armare cu lemn boiser vb.m.m. ) aller sur Ies ~ de qn. sfîrşit bouteille s.f. boboc (la floa­ re) . bloc. a b îzîi bourgeois. a brava bref.m. albăstrea bobinage s. -e adj. dop. scurt.f.m. bluză bluet $. brutărie bouleau s. 1. a îm brînci boussole s. şi adj. boucles d ’oreilles cercei boucler vb. a face salturi bonheur s. pe punte. montre. ram ură.f. bor (la o pălărie) bordeaux s. săritură bondir vb. cărăm idă briquet s. noroi. -euse adj.) bourse s.m. mesteacăn boulet s. bub iţă boutonner vb. snop.f. brav braver vb. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. căptuşire. brancardă branches. blond blouse s. a străluci brioche s. rană bleu.m.m. a închide. coş. (fam. a broşa (o carte) .) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. vată etc. măcelărie b o u ch o n s. I I a sări. curajos. box boxeur s. a căptuşi cu lemn boîtes. brav . a bucla părul boue s. bobinare. brioşă. bomboană bond s. a îm păduri .) a lucra nim icuri. frag­ ment bricoler vb. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. amnar brisées s.m. a încheia nasturii boxe s. -e adj.f. (fam. a rupe broche s.m. a zăpăci. cracă. bun bon2 adv.m. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. fericire. bursă bousculer vb.m. a se mişca.m./. burghez bourreau s. (fig. homme ~ om curajos. broşă brocher vb. încălţat cu cizme bouche s.m.f. sticlă boutiques.m. a clocoti boulanger s.m. m. cizm ă. cutie boiteux. buclă (de păr). bună ziua bonnet s. bornă borner (pe) vb. boier bracelet s.f. m.m.m.m. succint bribe s. strălucitor brillam m ent adv. -euse adj. ~ ~ homme om cumsecade . lem n. (tehn. m ănunchi bourbeux. -e adj. călău bourrelet s. cataram ă. val de aer bouger vb. om uleţ. (în mod) strălucit briller vb. buchet. brutar boulangerie s. suflare.f. bou boire vb. lum inare b o u illir vb. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s.f. pădure boisage s. bonetă bord s. gură. brichetă.f. m.m. bord (la un vas) . à ~ le corps la trîntă brasse s. pungă (de bani) . a înfrunta. I I I a bea bois s.f. a tu lb u ra.m. noroios bourdonner vb. hotar.f. fărîm ă . a răscoli bouquet s. bobinaj bœ uf s. bine bonbon s./. năm ol bouffée s. prăvălie bouton s. busolă boat s.m.f. legătură de legume botté. a meremetisi b rilia n t. a sparge. margine./.~ ceas de m înă brancard s. a nu sta lo­ cului bougie s.f.m. pl.-e *. şi adj.f.m. stană blond. margine. sul (um plut cu cîlţi.f. a se m ărgini botte s.f. bras (fel de înot) brave s. targă. I I I a fierbe. ghiulea boulevard s. bombă bon1. bonne adj.) buşon boucles. à — pe bord. braţ. albastru bloc s. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. om bun şi credul.f. capăt.m. m.

brutal brute s. a ascunde cachette s. a m îngîia carlingue s. cîmpie . m. nemernic. m./.f. m. comme astfel. ”iens ~ vino încoace cabaret s. ramă café s. a captura caqueter vb.f. scop.f.f. noră bruit s. cantinier ca n to n s. capital. -trice s. a peria brouhaha s. m ărăciniş bru s. promontoriu capable adj. s.f. bronz brosse s. tab ără. beţiv c ça1 pron. carafă caresser vb. şi adj. socoteală. -e adj. capitală capitalisme s.m. (fam. casă (de bani).m. zgomotos bucarestois.m. cauciuc. camarad camée s. canalie. m. -e adj.m.) hărm ălaie.m. ) asla . m. ţărănesc campagne s. cabină cabinet s. cafeniu brutal.m. (fa m . colivie. barcă cantine s. capabil capitaine s.m.m.m.m. bronşită bronze s.m.m.m.m. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. brută bruyant.) camarade s. galoş cap s. -e s. ceaţă broussaille s.m.f. mezin.m. a cotcpdăci. tufiş bureau s. a locui tempo­ rar .m.m. m. (sport) gol buveur s. à la — la ţară. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 . camionagiu camp s.f.bronchite s. m. cadru.m. camee camera s. esenţial capitale s./. aparat de film a t camionneur s.f.m . canadiană c a n aille s. (mii. aici .f. tovarăş. carlingă 500 . m. ladă. capriciu icapsule s. zgom ot. a calomnia calorie s. a calca. cabinet ca c a o s. canibal canons. -te adj. veste brûler vb. a lin iş ti calomnier vb. cafea. neguros brun. ) prevăzător c a lm e s . cacao cacher vb.m.m. şi adj.f.f. băutor. c’est ~ aşa este ça2 adv. ascunzătoare cachot s.m. adu­ nătură canard s.-ère s. cap. capitulare caporal s. a poposi. zarvă brouillard s.f. cal­ culator. bucureştean bûcheron s.m. a potoli. dem. însuşire carafe s. adj. autocar caractère s. calin calmer vb. a trăncăni car1 conj. caracter. candelabru candeur s. se — a se proţăpi canadienne s. perie brosser vb.f. caporal c a p rice s.f.m. -e adj. candoare candidat s. lagăr.f. ceţos. răţoi. laş. căpitan capital. raţă cannibale s. sătean. calorie calquer vb. cafenea cage s.m.f.m.m.f. a arde brumeux. capitalism capitulard adj.) campanie camper vb. -e adj. cadou cadet. bru n . m ai tînăr cadre s.f. ţel.f.m. tu n . m. cuşcă cahier s. ţeavă (de armă) canot s. a copia (şi fig. sat. raţă candélabre s. zvon.f. capsulă capturer vb. carceră. de frunte.f. [fig. calcul calculateur. caiet caillou s.m. candidat cane s.m. birou but s. /.m.m.m.f.f.f. (persoană) calculat(ă) . cantină c a n tin ie r. tăietor de lemne bnffet s.-euse adj. bufet buisson s. şi adj. capitulard capitulation s.m. ţăran. pietricică caisses. cutie calcaire s.m. calcar calcul s. 2. închisoare cadeau s. circiumă cabine s. şi adj. căci car2 s.

dem. întlm plare. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s. car de luptă 501 . şacal chagrin s. şi adj. cuarte (de joc. dem. spart caste s.f. capitol chaque adj. a cauza causer vb.m. cîntec chanter vb.f. cavou caviar s.f.f. piv n iţă caveau s. creier cessation s. a sta de vorbă (cu) cavalerie s. celebru célébrer vb. desigur certifier vb.m. a adeveri cerveau s.f.f. a centraliza centre s. şir chaînette s. icre negre ce pron. (ceea) ce ce.m. în mod cere­ monios carton s. cim p. dem. clapon chapitre s. celebritate celer vb.m. înlănţuire. acesta celui-là [pl. acest ceci pron. ciupercă champion ş. noroc.m. centrali­ zator carpe s. a tă in u i céleri s. de v izită etc. cireş certain. lănţişor chair s.f. cu toate aces­ tea cercle s.m.-e s. profesie. şi adj. -e adj. necăsătorit. a n u m it. si­ gur. blam public censurer vb. cavalerie cavaliers.f. zmeu (de hîrtie) cerise s. morcov carotter vb. catedră chaises. şi adj. u n ii. cenzor censure s.f. schimbător changement s. aceasta. à coucher dormitor celle (p l. en tout ^ în tot cazul casque s.f. şansă chandail s. cet. a înceta chacal s. pron.m. cireaşă cerisier s. central. celibatar chaîne s./. m. acest lucru céder vb. a ascunde. mîhnire chagriner (se) vb. a pricinui. -e adj.f. pl. a cînta chantier s./. şampanie champignon s.m. a se am ari cave s. scaun chaleur s. centură célèbre adj. a certifica. acela cendrier s.m. celles) pron. oarecare. a cenzura cent adj. ceux) pron. m. acel(a) celui. hartă.f. tanc. cenzură. ceux-là) pron.m. ochi de geam carrière s. scrumieră censeurs. nehot. pătrat carreau s. totuşi.m. cavalerist. critică. centralizare centraliser vb. centimetru champ s.m. m.) centralisation s. sicriu cérémonie s. centrală centralisateur s./.f.f. călăreţ.f. car. ca­ valer certainement adv.f. car­ carnivor e s. poş­ ta lă .m.f. celulă celui (pl.f. nasier carnivor. dem.m. (o) sută centimètre s.m. a ceda ceinture s. pulover. lumînare change s. ceremonie cérémonieusement adv. căldură chaleureux. centru cependant conj.m.f. -euse adj.m. şantier chapeau s. s. cauză. a sărbători célébrité s. a se m îh n i. cască casser vb.f.m. lanţ.m. a vorbi. tricou chandelle s.m. încetare cesser vb. an um iţi causer vb. carieră carte s. ceux-ci) pron. a schimba chanson s. orice char s. cameră.f.) a ciupi ceva prin înşelătorie central.f. m. caz. m. castă cathédrale s. carton cas s.m.m. -ci (pl. dem.m.f. -e adj.m. cette adj.m.m. f. crap carré. cerc cercueil s. -ière adj. acea cellule s. campion chance s. dem. pălărie chapon s.f.m.m . carne chaire s. (fam. carnivor carotte s.f. ţelină célibataire s. catedrală causer. schimbare changer vb. schimb changeant. a sparge cassé.m.f. cîmpie champagne s. -e adj.tn. dem. fiecare. şi adj.carnassier. călduros chambre s.

cîrpă.m. a î n e î n t a charpente s. cinematograf cinémascope s. clasă.f. plug chartreuse s. î n e î n t ă t o r charme1 s. î n c î n t a r e charme2 s. cetate citer vb.m. vîrf ciment s. gulie chrétien. lăm îie citronnier s.m. a căuta chercheur s. cald. fierbinte chaudière s.m.f. stejar cher.f. a şuşoti chut ! interj. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. a vîna chasseur s.m.m. -e adj. a-şi l u a s a r c i n a chariot s. -ière s.f.m. varză chou-fleur s. castel. a călări chevet s. elasament. scump . ospăţ chèrement adv. drum .m.m in ă .m.m. fir de păr cheville s. şi adj. himeră chimie s.f.-enne s.m.m. chiffon s. cheie clergé s.f. cădere ci adv.) liliac chauvin./.m. i u b i r e (ie o a m e n i charmant.f. (zool. cercetător cheval s.m. şofer chaussée s. mănăstire chasser vb.m.m. cer cigale s.m. lum in ă classe s. sst ! linişte ! chute s.) şi adj. capodoperă chef-d’orchestre s. pl. c ă r b u n a r charger vb.m. -e adj.m.m. -e s.f. c im itir cinema s.) ş a r p a n t ă . care face ape cţ^aud. a m ototoli.m. var chef s. v.f. capră chez prep. căm in. a şopti. ciment cimetière s. aici ciel . drag chère2 s. ceară cirer vb. căldare. (despre culori) deschis chinez. clar. m. chiot .m.f. foarfece ciseler vb.m .f.f. sumă chimère s.tn. m. cazan mare chauffeur s. conopida chou-rave s. a î n c ă r c a charbonnage s. a cizela cité s. cămaşă chêne s. clasifi­ care clé s. şomer chose s. căruţaş charrue s.m . cor choisir vb.f.f. m.f. dirijor chemin s. vatră chemise s.f.m. lucios. şef. cinemascop circuit s. [constr.m.9 . a circula cire s.m .m.m. -te s. -e adj.f. lim pede. pisică château s. lă m li civil. creştin chuchoter vb. ~ jort cetate châtiment s. lucru chou s.f.f. gleznă chèvre s.f. şi adv.m. r es te a de a che­ charretier s. greiere cigare s.-e adj. ţigară de foi. cler. şomaj chômeur. circuitul circuler vb.m . vînător chat. c l e f cléf s. pedeapsă chaton s.f. chiffre s. f. conducător. şicană^ cliien.f. a civiliza c la ir .m .f. la chicane s.f. a cita citoyen. alegere chômage s. I I a alege choix s.f. căp ătîi cheveu s.f. a încălţa chauve-souris s.f. m.m. cale cheminée s. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s. cetăţean citrons.f. civil civiliser vb. -e adj.m.f. petic chiffonner vb. cîine. cal chevalerie s. m uşiţă ciseaux s. ţigară cime s. căţeluş choeur s. (hot. -ne s.f. caţea clarté s.f. şosea chausser vb.f. preoţime 502 . pisoi chatoyant. scum p. cifră.m.s. c ă r u ţ ă charité s.f.m . c a r .f. cavalerie chevaucher vb.m .m. lecţie classement s.m .m.m. şi adj. m. -euse s. şovin chaux s.-ère1 adj. (cu maj. m. cu dragoste chercher vb. mîncare. chinezesc (fig.) a supăra charger (se) vb.) c a r p e n charmer vb. a şifona. f a r i n é e . havană cigarette s. -enne s.m. chimie chinois. -e s. a văxui ciron s.

şi adj.client. (fig.m.m . par ' (a şti ceva) coexistences.f. colonial colonne s.m.m. m. clopotniţă cloison s. m. -e adj. tovarăş comparaison s. supărare colifichet s.f. a (a) lip i colliers.f. colos. a concentra 503 .m. clinic cloche s./. tout ~ la fel commencer vb. a socoti. m. ca (si). complet. I I I a combate. tacticos compensation s. cod coeur s.m. pas colère s. -euse s.m. Comun.m. comu­ nard coffre-fort s. conte concentrer vb.m. salbă. compensaţie.f.m.f. pie ptănătură. a comprimer vb.f. fanteziuri collaborer vb. a începe comment adv. coniac coiffer vb.f.m.m.m. complet complètement adv. in im ă . a pieptăna coiffeur.f. p u ­ blic communard.) podoabe. a copleşi commune s. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) .-e s. asemănare. m. soţie compagnie s. a ţin tu i club s. des­ păgubire compenser vb. luptător combattre vb. a comprima compte s. -e adj.m. a număra comte s.f. -e s. coloană colosse s.f.m. -ive s. clopot clocher s. colecţie collectiviste -s.f. închis clôture s. clim ă.f. I I I a închide clos.f. club coalition s. coaliţie cocarde s. a comunica communiste s. compozitor composition s. -e adj.m. v îrf.m. comerciant commerce s. a alcătui compositeur s.m. societate compagnon s. şi adj.) a satisface (năzuin­ ţele. com plicat compliquer vb. colier colline s. comunist compagne s. comentariu commerçant s.f. comedie com ités. socoteală. clim at climatique adj. m. comună communiquer vb.f. a compune. clipire clinique adj. împrejmuire clouer vb. tovărăşie. deal. cum? de ce? commentaire s. cont compter vb. maior commande s. comerţ commettre vb. costum complet2. (fig. luptă combattant. comitet commandant s. cîţi. colegiu coller vb. I I I a se complace complet1 s.m. asociaţie. cucurigu ! code s. I I I înţelege a cuprinde.m.m. com­ punere comprendre vb.f. cîte combiner vb. insignă cocorico ! interj.f. a compensa complaire (se) vb. a compara compas s.m. cît.f. comandă (a unei m a­ şini) comme adv. trecătoare. compoziţie. casă de bani cognac s. şap­ că etc 1 coin s. comod commun.m. (pl. a prinde în cuie. ca. -e s. a întregi. -e adj.f. to t ce acoperă capul (pălărie. ardere comédie s. cîtă. dorinţele cuiva) .m.m.m .) culme combler vb.f. -ète adj.m. şi adj. coafură. com plim ent com pliqué. comandant . compas compassé. coexistenţă. guler.f.f.f.f. perete despărţitor clore vb. şi adj. cît. climat(er)ic clin (d’oeil) s. I I I a se prezenta.f. cu totul compléter vb. m înie.f. cum. colectivist collectivité s.m. coafor coiffure s. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. a combina comble s. uriaş combat s. a colabora collectif. fleac. pre­ cum . m. compa­ raţie comparaître vb. cocardă. tovarăşă.-e adj. I I I a comite commode adj. colonel colonial. a lupta combien adv. obştesc. client climat s. a completa compliment s. colină colonel s. colţ c o ls . ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s.f. a complica composer vb.m.m . colectivitate collège s. colectiv collection s.

aer. molipsire. adv. conţinut conteur. a încredinţa confirmer vb. asociaţie confus. a sfătui conseiller. cu perseverenţă. contagiune conte s. castravete concourir vb. conştient conseil s. şi adj. consiliu conseiller vb. cucerire consacrer vb. conducător conduire vb. m.f. de acelaşi s o i.m .f. portar concitoyen.s. au dim potrivă. I I I a concura concours s. a consemna.f. atingere. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. consul consulter vb. construire.-euse s. -e adj.m. -le adj.m . dulceaţă confondre vb.f. m. conştiinţă conscient. a confirma confisquer vb.f. a m u lţu m i (pe cineva) contenu. a încurca confort s. cunoaş­ tere connaître vb. a fi în legătură cu. -e adj. a condamna condition s. confortabil confrérie s. în ­ voire consentir vb.m. a u n i consul s.m. ghioc conquérir vb. a consulta connaissances. contraam iral 504 .f. clădire construire vb. concediu congénère adj. confecţie confectionner vb. contrariu contre-amiral s. a ti­ tu dine . povestitor continue]. a conserva considérer vb. a constitui construction s. m. a m ărturisi. a confecţiona conférence s.f. conjugare conjuguer vb. stim at consigner vb. a consulta contact s. I I I a cuprinde. mîngîiere. constrîngere contraire s. contrar.m. a închina conscience s. în mod constant constant. I I I a cunoaşte conque s. concentric concerner vb. m u lţu m it contenter vh. continuu. confi­ denţă confier vb.f. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. a considera: (fiţi.f. loc. încurcat confusément adv.f. basm. I I I a cuceri conquête s. sfă­ tuitor consentement s. încheiere conçombre s. destăinuire. constant. confuzie. şi adj. consolare consoler vb. concurs concret. a conjuga.m. I I I a încheia.) a da un consemn consolation s. a contracta contradictoire adj. (m il.f ./.m. confuz. I I I a conduce confection s.f. -ère s. a contempla contenance s. -e adj. cunoştinţă.f.m.f. de aceeaşi specie congrès s. ajutor. nuvelă contempler vb.m .concentrique adj.f. neînce­ tat continuer a continua. I I I a construi consulter vb. statornic constater vb. consoană constamment adv. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. a întări consonne s. înfăţişare. -e s.f. rn.f. a confisca confiture s.f. -e s. a consola consolider vb. încurcătură congés.m. concetăţean conclure vb. -e adj. I I I a concepe concierge s.m.m . sfat.m . potriv­ n ic.f. conjuncţie conjoncture s. -condamnare condamner vb. confuz confusion s. concurent condamnation s. contact contagion s. a urma contourner vb. conferinţă confesseur s. -e adj. urmare.f. condiţie conducteur . congres conjonction s.f. concluzie.f. a consolida.) a preţui considéré.f. consim ţăm înt.f. a constata consterner vb. respectat.f. consilier.f. încredere confidence s. a conţine content.f. poveste. I I I a constrînge contrainte s. a înconjura contracter vb. a trage concluzia conclusion s.m. a consterna constituer vb. concret concurrent. duhovnic confiance s. a consacra. -ète adj.-enne s. consecinţă conserver vb.f. I I I a consimţi conséquence s.m. confort confortable adj. I I I a confunda. contradictoriu contraindre vb.

m. bumbac cotonnier. apus (de soare) coucher2 (se) vb.) couronne s.m. trup. -e adj. du de dinspre . co­ rupţie cortège s.f. corp. s. -e s. a se scurge. coş corde s. lovitură. telegar court.m.m.f. îndrăzneală courageux. vorbire tire conversaţie. m. cosmonaut cosmos s.f. curte courages. îndreptare. stricare. pernă coût s.m. călduros cornée s.f. a tăia cour s. cochet cor s. corupere. m. curajos. cotlet de bum bac.m. a se curba coureur.f. văr. ţio n al. b id iv iu .m. -ette adj. tout à deodată. cocos coque s.m.m . conver­ copain s. coroană. în­ drăzneţ courber (se) vb.f .m.f. cuţit coutelas «. a încorona courrier s. cot . contrabas contredire vb.-euse s. contribuţie. -e adj.f. a um bla după (şi fig. obicei couturier.m. costum côte s.m. culoare. après sur le îndată . de ouă) .f. cunună couronner vb. -le adj. parte.) corn corail s. dru m .f.m. I I I a acoperi.f. jouer des~^ s a da din coate coudre vb. ţin u t.f. coardă cordial.m. I I I a contrazice contrée ş. cuţit mare de bucătărie coûter vb. a controla convaincre vb.m. I I I a corespunde. im pozit contrôler vb. aspect. mărgean corbeau s. /.f. mac coquet.m. cordial.f. contravaloare contributions. conversiune. carcasa vaporului correction s. ţional (ju r . poştă cours s. a curge. m. alai cosmonaute s. ^ à ^ corp la corp.f. m./. de ^ deoparte . culcuş. cupă. a se învoi conversation s. taeîm couvert2. de force puci coupe1 s. à — sur cu siguranţă. cornişă corps s.) trib u n a l corec- correspondance s. ) corec(pop.-ère s.f.m. cursă. a ascunde coton s. goană.f.m. latură. cost couteau ».f. colină. scurt cousin.m.m. regiune contre-offensive s. a copia coq s. curaj. ochire.contrebasse s. găoace (de nucă. a bum bacului cou s. (muz. culme côtelette s.m. gît couchant s. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. corecţie correctionnel. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . à lîngă coteau s./. contraofensivă contre-valeur s. -e adj.f. apusul soarelui couche s. alergător courir vb. croială coupe2 s. a aluneca de-a lu n g u l. 505 . (despre un vas) a se scufunda couleur s.m. frînghie .m.m. vară coussin s.f. I I I a alerga.m.m.m. corespondenţă correspondre vb. vopsea coulisse s. cortegiu. a corecta corruptions. coral. I I I a convinge convenir vb. cosmos costume s. con­ conversions. ^ d'oeil de privire. coridor corrigé s. culisă couloir s. curs course s. croitor couvert1 s. curier. corectare. corb corbeille s.f.u n f il a telefona.f.f. -ère adj. strat coucher1 s. cupă couper vb. I I I a recunoaşte. a se îndoi. cornee corniche s. acoperit couvrir vb. izb itu ră. coquelicot s.f. a costa coutume s. m.f. a fi în corespondenţă corridor s. m./. amic copier vb.m . tem ă corectată corriger vb. donner . a se cülca coude s. coastă côté s. prieten. I I I a coase couler vb. tr-o dată . culoar coups. -euse adj.f.

primejdios dans prep.m. prim ejdie dangereux.f. de! damner vb.m. nemernic craquer vb.m . -e adj. critic. se ~ a se zbate 506 . cură cure. bojocii. m.m. dalie dame s.m. I I I a dezbate .crachats.m . dată datte s. a cultiva (şi fig. a săpa. gău­ nos. interj. ciclism cyclone s.f. scobit. -le adj.m. a sparge . pe=te. curm ală dattier s.) culture s. m. gol creux2 s.f. /. gol crever vb. dansator date s.f.m. pe. du. scobitoare curée s. m. a dansa danseur. erunt cuber vb. m.m . scuipat craindre vb. crimă crinière s.f. a crăpa. sm în tîn ă. a se debarasa. cuillère s. in. [sport) cruauté s. piele cuisine s. -euse ad]. croşetă croire vb. I I I a culege cuiller. cultură culturel. -e s. creton creuser vb. a face cubajul cueillir vb.m. cruciadă croisement s. debara débarrasser (se) vb. curiozitate cuver vb. m ai m u lt de (d’. creatură crèche s. de la.f. curativ cure s.f. crud. -ive adj. sem ilună. prăpăd.m. şi adv.m. de. — un mois peste o lu n ă dansant. pat (de puşcă) .f./. -euse s. cu ltu ral curatif. -ive adj. m. dansant danse s. f.m. cuit. făptură.f. corn (franzeluţă) croître vb. cîrlig . şi adj. ciclu cyclisme s. pericol. a p îrîi. şi adj. — fouettée friş­ ca.f. cruzime ( fig-) cru.f. crud crue s. curmal davantage adv. -elle adj.f. în. I I I a creşte. doam nă. des) prep. a încrucişa.f. creastă crétin. creşă crédits. a scăpa débattre vb. ciclon D dahlia s. cruce crosse s.f.f. a crispa critique s. a socoti croisades. m. a trosni cratère s. strigăt crime s. a debarca débarras s. creştere croissant s. cremă crépuscule s. craniu crapule s. cavitate. a afurisi danger s. credit. chiloţi culte s. coamă crise s. critică crocs. amurg crête s.f. prăbuşire débarbouiller (se) vb. cravată crawler vb. cretin cretonne s. a crea crème .f.f. lingură cuir s. cange. ocol.m.m. trecere. instruit cultiver vb. s.f. a în tîln i croissance s. a scobi creux1. a înota în stilu l crawl crayon s. creaţie créature s. a se m ări croix s. a se rupe cri s. d in .f.f.f.m. pradă crosă curiosité s.f.m. tim id crâne s.-e ad].m. creştere (a unei ape) cruel. f. I I I a se teme craintif. influenţă créer vb. dans danser vb. criză crisper vb. m ăruntaiele care se dau la c îin i. I I I a crede.9 . despre.dent s. scobitură. colţ (la a n i­ male) crochets. fiin ţă . bucătărie culotte s.f. a fermenta cycle s. a se spăla pe faţă débarquer vb. cîrlig. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. creion création s. cuit cultivé adj. -euse adj. crater cravate s.f.f. f. fricos. încrucişare croiser vb. pan talon i scurţi.m.

a (se) muta démettre vb. a deznoda. -e adj. m utat déménager vb. a dezumfla dégoûts. delicat délicieux. cu dispreţ dedans adv. defunct. debit (la lichide şi gaze).m. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. dantelă dentelure s. decoraţie. halbă. denunţare dénouer vb. a declama déclarer vb. (despre ape) a se vărfea debout adv. ră­ posat dégeler vb. a scăpa défaut s. a cere . a debuta. a dezlănţui décharger vb. cerere. a face numărătoarea dénoncer vb. afară déjà adv. peste. cusur défendre vb.m . -e adj. demon denier s. au ~ la început débuter vb. apărare défenseur s. definitiv déformation s.f. mîine démailloter vb. delicios. m. decrepit.m. decembrie décennie s. a refuza décommander vb. a defila définir vb.m. m ai departe de délégation s. a deceda. a dezlega dent s. -e adj. (în) sus débraillé. a prinzi déjuger vb. a sfida défiler vb. prînz. -e adj. şi adj. a elibera delta s. (a rh ît. democraţie démographe s. jum ătate. I I I a scrînti demeurer vb.f. sfîşiere décidément adv.f. a decerna décevant.f. delegaţie déléguer vb. a sfîşia déchirure s. peste. dehors adv. înăuntru défaire vb. I I I a descoperi décrépit. jum ătate demi-teinte s. a locui. a începe décéder vb. a dezlega. a dispreţui dédaigneusement adv. întrebare demander vb. început. dejun déjeuner2 vb. ferme­ cător délivrer vb. (sport) m ijlocaş. m. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. a întreba démarrage s. definiţie définitivement adv.m.m. defect. a declara déclencher vb.f. a (se) dezgheţa dégonfler vb.m. I I I a decepţiona déchaîner vb. I I a defini définition s. a deconcerta.m. a descuraja découvrir vb. debut. decor décorner vb. decizie déclamer vb. deşeu déchirer vb. a porni déménagement s. deceniu décerner vb. s. a decreta décrire vb. -e adj. ju m ătate. dinar. ram olit décréter vb.m. în picioare.f. mutare . I I I a dărîm a démon s. -e s.m. demaraj démarrer vb.débit s. a da: pe dinafară déboucher vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. deltă demain adv. a rupe. a desfide.f. au de după. -euse adj. m. a răposa décembre s. a demara. a delega délicat. treaptă. demograf démolir vb. a dezgusta degré s.f. a zăpăci décoration s. grad.m.f. jum ătate întoarcere démocratie s.m. a declina. hotărîre.) au ~ ~ după. dinte. provocare défier vb. cu siguranţă décider vb. a declanşa décliner vb. deja déjeuner1 s. apărător défi s. I I I a descrie décrocher vb. a se revărsa. a rupe coarnele décourager vb. dezgust dégoûter vb.f.f. am ăgitor décevoir vb. a decomanda déconcerter vb. sfidare. a răm îne demi1 s. ho tărît. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a denunţa dénonciation s. deformare défunt. m.f. a desfăşa (un copil) demande s. dezmăţat début s.f. jum ătate de oră demi2. ruptură.m. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a decide décision s. se a se descotorosi.f.m. 507 .f.m. I I I a desface.) dantelură delà prep. ban dénombrer vb.f.f. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. a descărca déchet s. I I I a apăra défense s.

plecare département s. intenţie dessert s. datorie deux adj. iarăşi.m.f. vitrin ă développer vb. I I I a coborî. a spune. necinste déshonnêtement adv. dezonoare désigner vb. en — de în ciuda désespérer vb.. în afară de destins. a deranja derechef adv. a pustii. cel din urm ă. -e adj. în mod necinstit déshonneur s.f. prep. I I I a deveni dévêtir vb.m. al doilea dévaler vb. a depune déposséder vb. a desprinde. deşert désesperé.m. dentist départ s.m. a jefui. (loc. în urm ă. a se ascunde. (încă) din. a depăşi. deasupra. cotitură. de acum înainte dessein s. închisoare dépouiller vb. a ju p u i. a întrece dépêcher (se) vb. departament dépasser vb. deplasare déplaire vb.m. desert dessin s.m. (chiar) de la.m .m. a se grăbi dépendre vb. necaz.f. destin destinataire s. dedesubt dessus adv. (în) faţă devanture s. descriptiv désert s. a dezola. I I I a displace déplier vb.f. din nou déréglé. a deraia déranger vb. m.m.f.f.m. de atunci. -e s.f. a descrie am ă­ nunţit dételer vb. que de cînd député s. sus. a despera désespoir s. lipsit depuis adv.m . cheltuieli. ^ animé desen anim at déployer vb. am ănunt détailler vb.f . a devasta. dezicere descendre vb. I I I a distruge dette s. a desface (o stofă. tăgăduire.m . apă) dentiste s. adv. derivă dernier. desperat. 508 .f. a întinde déporté s. de d in ţi (pastă. a se sustrage derrière adv. a dezlega détail s. dezarmare désastreux. a coborî dévaliser vb. a în­ trece înainte.f.f. desen. deportat déposer vb. a hărăzi destruction s. o hîrtie) désordre s. ţel. deţinut détester vb. neorînduială. a devaloriza devancer vb. a se dezbrăca déshonnête adj. neplăcut désapprouver vb.m. a cheltui dépeupler vb. longtemps de m u lt. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. de (Ia). devalorizare dévaloriser vb. deznădăjduit dessous adv. nenorocire. a deposeda dépôt s.m. I I I a dezbrăca devant adv. primejdie détruire vb. scop. a destina. necinstit déshonnêteté s. dorinţă désirer vh. a desfăşura.f. aux pe socoteala.m. a descinde descente s. detunătură détour s. a despuia dépourvu. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj. dezastruos désaveu s. ocol détresse s. destinatar destinée s. a desemna désirs.m. -e s. dezordine désormais adv. deputat dérailler vb.m. soartă destiner vb. rn. ~ peu de curînd . neregulat: desîrînat dérisoire adj. şi prep.) par pe deasupra.m. coborîre descriptif. -euse adj. a prăda dévalorisation s.f. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. şi adj. a dori désoler vb. u ltim dérober(se) vb. a . a depopula dépit s. m. m. distrugere détacher vb. -ive adj.m. derizoriu dérive s. doi deuxième adj. desperare déshabiller (se) vb. m. a urî détonation s. a o lua înainte. a dezdoi. prep şi s. I I I a depinde de dépens s.m. -e adj. şi adj. în spate dès prep.-ère s. pl. în detrimentul dépenser vb. ciudă.îndurera déplacement s.f. destindere détenu. a dezaproba désarmement s.m.m.dentifrice adj.

f. domestic domicile s.m.f. digestie dignité s.m. a înzestra douane s. comesean.f. in v i­ ta t la cină.m.de m în tu ia lă diagnostic s. şi adj. a căptuşi doucement adv. -e adj.f. a desluşi distraction s. petrecere distribuer vb. I I I a dispărea disperser vb. Dumnezeu. distracţie. a micşora. domeniu ôme s.f. pauvre nenorocit. a îndrepta. cadou. I I I a dizolva distance s.f. dormitor (comun) dorure s. director direction s. f. dimensiune diminuer vb. I I I a trebui. a dota.m. direcţie dirigeant s.m. a se certa. f.f. documentat1 dogme s. căror) . deosebit. divers diversion*. divinitate diviser vb. dom iciliu dom inant. dificultate. -e adj.m. ghicitor divinité s.m. a discuta disgrâce s. diferenţă différent.m. diferit difficile adj.f. a dirija disciple s.f. de casă. exerciţiu (şcolar) . a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. m. a îm părţi.f. daună don s. divizare. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . a auri dorénavant adv. anevoios difficulté s. deget omaine s.f. încet.m. ai.m. dispoziţie. drept. datorie (morală) dévoué. de acum încolo dormir vb. dizgraţie disjoindre vb.m. I I I a despărţi disparaître vb.f. I I I a zice.m. pron. dom domestique adj. ce ~ fapt pentru care dorer vb. dum inică dimension s. (un num ăr de) aproape zece docker s. I I I a dormi dortoir s.) diversiune divertir (se) vb. cină. avoir le ~ au corps a fi argint v iu . a despărţi division s. zece dixième adj. a da dont. cu băgare de seamă 509 . deosebire. distins distinguer vb.f.m. -e adj. conducător diriger vb. zestre. dar donner vb. a înceta discours s._ a dilata diligence s.f.dévier vb.m . spinare dossier s. a îm prăştia disposer vb. ghicitoare devoir1 vb. distanţă. diagnostic diam ant s.m. discurs discredit s. a domina dommage s. discredit discussion s. spate. discipol discontinuer vb.m.. m.m.m. [mil. diplom ă dire vb. depărtare distingué. I I a se am uza. diavol. a distribui. al zecelea disaines. dosar dot s. dispozitiv disposition s. a difuza digestion s. a se distra divinateur. împărţire. dicţionar diététique adj. cela veut — • aceasta înseamnă direct. discuţie discuter vb. a spune . greutate difforme adj. dineu dîneur. pagubă. demnitate digue s. vamă doubler vb. a întrerupe. direct directeur s. -trice s. stăpînire dominer vb. diform diffuser vb. la un dineu diplôme s. -e adj.m. diam ant dictionnaire s. al (a. ale) cărui (cărei.f. a devia deviner vb. curcă dîner1 vb.f. doctoriţă documentaire s. a dubla . _(/ig. /. drac. pol. devotament dévouer (se) vb.m.m. dogmă doigt s. a reduce dinde s.f. dos. poleială dos s. diligenţă dimanche s. hotărîre disputer (se) vb.-euse s.f. m.m. a conduce. -e adj. greu. zeu. a ghici devinette s. a îm părţi divers./. rel. -e adj.m. idol différence s.f.m. a se devota diable s. dom inant dom ination s. à vrai — la drept vorbind . dotă doter vb.f. a datora devoir2 s.f.m. a dispune dispositif s.m. docher doctoresse s. dom inaţie.f. dig dilater vb. deosebit.) vrajbă dix adj. m. a cina dîner2 s. temă. dietetic dieu s. devotat dévouement s. à la — .

f. a schiţa ébéniste s. zdrobitor écrasement s.m. edificiu édifier vb. surpare ébranler vb. spargere. ciob éclatant. drapel droit.m. cuhaz . îndoială. dulceaţă. schiţă ébaucher vb. schimb échanger vb.f./». izbucnire éclater v i. dureros doute s. prăvălire. construire. esca­ pad ă.f. drept drôle ad/.m.caragnios. de rire a izbucni în rîs tor . a evada échappement s. scriere écrouler (g’) vb. a se prăbuşi. b ăn u ia lă. economie économique adj. m. a înlătura. m.m. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s.-e adj. şcoală écolier. dinam ită E eau s. a construi éducation s. durere douloureux.m. gra jd édenté. steag. răsunător. tare.m. -e adj.m. dynamite anevoios durată adv. durement durer vb. şi adv.f. -e adi. js’) — a o şterge. se a se ridica îm potriva douter vb. clip ă. caraghios . şcolar économie s.douceur s.bizar drôlement adv. ştirb édification s. şi adv.m.f.m. durée s. douce adj.f. I I a lua ochii éblouissant. cu asprime a dura. fierbere. a înzestra.vb.m. stacojiu écarter vb. a se pune în mişcare. în tim p u l dur. a lum ina école s. a se îndoi doux. a se scurge écouter vb. descreierat échange s. zdrobire écraser vb. eşec écho s. stufos duchesse s. cearşaf drapeau s. zgomot puternic. a se îm potm oli éclair s.m. schijă. a educa effacer vb. rachiu. a ţine s. ecou échoir vb. apă eau-de-vie s. a izbucni .f. a porni éclaireurs.m . I I I a scrie écritoire s. -e adj.f. blînd douzaine s. cercetaş éclat s. sclipitor éboulement s. a asculta écrasant. a se încălzi. aşchie. străluci­ éclatement s. ébullition s. economist écorcher vb.f.f.f.f. a ju p u i. a d iv u lg a. economic économiste s. blîndeţe douer vb.f. duzină douze adj. strălu­ cire. strivire.m. sans ~ fără îndoială dresser vb. clocot ébruiter vb. doisprezece douzième adj. ducesă durant prep. fulger éclairer vb. des. educaţie éduquer vb. scăpare. dramatic drap s. -ère s. ciudat. ebenist éblouir vb. a scăpa de. a se în tîm p la échouer vb. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s. -e adj.f. a se prăv ăli écurie s. -euse adj. I I I a ajunge la scadenţă. drum îngust. a l doisprezecelea dramatique adj. \ fig-) as­ pru. -e adj. ţuică ébauche s. eşarfă échauffer (s’) vb. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. a ridica . (s’) — . a zgudui .f. clădire. a fugi. -e adj.f. postav .m. a şterge 510 . -e adj. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb. scurgere écouler (s’j vb. scris.f. m om ent. a eşua. eşapa­ ment écharpe s. a depărta écervelé. dulce. a zdrobi écrire vb.f. a se înfierbînta échec s.f.m. a dresa . a zgîria écoulement s. nereuşită. a schimba échappée s. ciudat dru. a dota douleur s. f. roşu-aprins.

emancipare e m b a r c a t i o n s. em ulaţie e n 1 prep . avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. farmec. iarăşi. egoist é g o r g e r vb.m. din.f. eficace e ffo r c e r {»’) vb.adv. a pune în spinare. I I a umple e m p l o i s.n e adj. încurcătură. a lua. gură e m b r a s s e r vb. a se aşeza î n am ­ buscadă.f. electric é l é g a m m e n t adv.f. în adevăr. a speria e f f r é n é . m. [fig.f. (/ig. a încurca. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. paradisiac é m a c i é . ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. im periu e m p le t t e s. elogiu é l o i g n e r (s*) vb.m . şi adj. canal de scurgere. m. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. a îm brăca. a duce cu sine é m o t i o n s. a se m inuna é m e t t e u r s. a se încurca.m. -e adj. între buin ­ ţare e m p l o y é . şi adj. -e s. . ridicătură (de teren) . m.f. d in. mocirlă e h ! interj. stînjeneşte e n c o m b r e s. m. elipsă é l o g e s . -e s. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă .f. -e adj. a duce é m u l a t i o n s. despre. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb. incintă e n c h a î n e r vb. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. -e adj. a se zăpăci vb. em iţător é m in e n c e s. şi adj. a se u im i. în calitate de e n 2 pron . efort e f f r a y e r vb. elev é le v e r vb. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 .f. încîn tăto r. a păgubi. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb.f.m.f. a încuraja e n c r e s. a se arunca é l a s t ic i t é s. piedică. la pînd ă é m e r g e r vb. a îm brăţişa. a strînge e m m e n e r vb. a ucide é g o u t s. a ieşi din apă. supt é m a i l s.m. neruşinat é g a l e m e n t adv.m. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. adv. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb.m. nestăpînit e f f r o n t é . şi adj. nehotărîre . -eresse s./. cu elocvenţă é l o q u e n c e s. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. email é m a n c i p a t i o n s. I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. încadrare. fermecător e n c o m b r a n t .f. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. a se îm barca e m b a r r a s s. cadru e n c e in t e s. a egala é g a l i t é s. electrificare é l e c t r i q u e adj. I I I a alege e l li p s e s. m. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. element é l é p h a n t s.) cloacă.f.m.f. a îneînta e n c h a n t e u r . cu eleganţă é l é g a n t .f. a îm piedica e m p e r e u r s. în mod efectiv. elegant é l é m e n t s.m . cum părătură e m p l i r vb. a se av înta .f. cerneală e n d iv e s. îm părat e m p h a t i q u e adj. a lua. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj. în.m. -e adj. a otrăvi e m p o r t e r vb. a elim ina é l i r e vb. a fermeca. emfatic e m p ir e s. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. ce.m. post.. a înjun ghia. funcţionar e m p lo y e r vb. -e s. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb.m. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. ridicare é lè v e s. a se înveseli é g lis e s. e f f e t s. slu jb ă. elasticitate é l e c t r i c i t é s.f. m.m.m . emoţie é m o u v a n t . îneîntare e n c h a n t e r vb.m. care încurcă. egalitate é g a r e r (s’) vb. elocinţă é l u . de asemenea é g a le r vb. efect . electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s.f. a strica. slab. pervaz. întrecere. an divă e n d o m m a g e r vb. biserică é g o ïs te s. ales é ly s é e n . -e adj. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. a pune m îna pe. neînfrînat. f.f. a stînjeni e m b e l l i r vb.f. vărsare.f. a înfăşa.f. şi adj.f. a se stră­ dui e f f o r t s.f. a creşte. a educa é l i m i n e r vb. a se sforţa. elefant é l é v a t i o n s. de acolo e n c a d r e m e n t s. a rid ica.

f. in v id ie . a se vărsa. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. um ăr é p a u le r vb. a zbura. enervant. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. a se interesa de e n q u ê t e s.m. a cruţa é p a r p i l l e r vb. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb.f. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. f.f.. ac cu găm ălie. înconjurător e n v o l s. şi adj.m .) a începe e n t e n d r e vb.f. grosime.f. a atrage după sine. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb.f. înflorire. loc é n e r g i q u e adj. a dezaproba.. a înţelege e n t e r r e r vb. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s.f. a lua . copil e n f e r m e r vb. .m.f. poftă e n v i e r vb. a păşi. a se um fla înfu n da. în întregime e n t o n n o i r s. m. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. a tîr î. -ère s. întreg . I I a invada e n v e lo p p e s. enervare é n e r v e r (g’ ) vb.m. a se enerva e n f a n c e s. s. fructe) é p o p é e s. I I I a a u zi. m. a entuziasma e n n e m i . a avea ca urmare e n tr e prep.f.f. -e adj. energic é n e r v a n t . anchetă e n r a c i n é . firm ă. stufos. a începe.f. a intra . epopee é p o q u e s .e n d r o i t s.o u se s.) a răp i.şi adj. I I I vb. a tă ia prim a bucată. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. (fig. a închide. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. epavă é p é e s. ghim pe. risipit é p a is s e u r s. invidios e n v i r o n adv.f.m.m. şi adj. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 . m. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. a ridica. -e s. / . a încuia e n f i n adv. supărător e n e r v e m e n t s. -se adj. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. m. în întregime e n t iè r e m e n t adv. spanac é p i n e s.f. episod é p lu c h e r vb.m. a însori e n s u i t e adv. entuziast e n t ie r . a economisi . des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s.f.m.f. (fig. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. -euse s. şi adj. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. antrenam ent. à cheveux ac de păr . drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. desime é p a u l e s. a turba e n r e g is t r e r vb. înrăd ăcin at e n r a g é . apoi. zbor e n v o le r (s ’ ) vb. angrenaj e n j a m b e r vb. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. -e adj. întrevedere e n v a h i r vb. bold.m. epocă é p o u x .m . copilărie e n f a n t s. băcănie é p i lo g u e r vb. marcă e n s e i g n e m e n t s.m. după e n t a m e r vb. îm preună. îm prăştiat.m. a îm p le ti.e adj. turbat . a in vidia e n v i e u x .m. a înrola e n s a n g l a n t e r vb. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s. în­ sufleţire vb. a-şi lua zborul e n v o y e r vb.f. a e n f o u i r vb.m.f. des. m. a trim ite é p a i s . întreprindere e n t r e r vb. cam. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. intrare. sabie é p ic e r ie s. aproxim ativ e n v i r o n n a n t . a risipi é p a r s . a încăpea e n t r e t e n i r vb. I I I a cerceta. antreu e n t r e la c e r vb. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. furios e n r a g e r vb.m . a curăţa (legume. pîlnie e n t o u r e r vb. a însîngera e n s e ig n e s. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. faţă de e n v i e s. spin é p i n g l e s. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. a critica é p i n a r d s.m. plic e n v e r s prep. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. între e n t r e c h a t s.f. -e adj.m. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . en cu to tu l. -e adj. angajam ent e n g l o u t i r vb.

I I I a stinge é t e n d a r d s. -e adj.f. /. asasin. sărăcăcios. {toc. căţărar e e s c a la d e r vb. îndrăgostit. spaţiu e s p a g n o l. sclavie e s c l a v e s . examen..f. restrîns é t u d e s. stindard é te n d r e vb. examinare é t o u r d e r ie s. greşeală.e adj. încercare e s s a y a g e s. echipament é q u i t a t i o n s.f. ecuatorial é q u i p e s. a su­ gruma être* vb. a se mira e s t u r g e o n s. I I a leşina é v a s i o n s. a epuiza. . anevoios e s c a r r e s. benzină e s s e n t ie l. m.f.) greu. a am eţi é t r a n g e m e n t adv.m. ecuator é q u a t o r i a l . m .m. fél e s p é r a n c e s. a pune la încercare é p u is e r vb. ( m il.f.m. a proba (o haină] e s s e n c e s . scrimă e s p a c e s. escară. stare. é t o u r d i r vb.m . oprire e s c a lie r s. şi adj. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. student é t u d i e r vb. adv. . vară é t e in d r e vb. exact e x a c t e m e n t adv. escorţă e s c o u a d e s. est e s t im e r vb./.m. . escaladare. ciudat. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. a stima. a se căţăra e s c a le s. • sclipitor é t o i l e s. etalaj é t a le r vb. stomac e s t o m a q u e r vu. sclav e s c o r te s. (/ig. a suferi. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb.m. -e adj. a face să gîfîie e s s u ie . stea é t o n n e m e n t s. suire.m. escală. band it e s c a r p é . -e adj.m. instituţie é t a g e s . răsărit. coajă e s c la v a g e s. esenţă. a se desfăşura é t a n g s . f. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. spaniol. eaprârie .f.f. e t conj. I I I a întinde é t e n d u . » . a se trezi é v é n e m e n t s. a studia. à V stabili s. -e adj. evident é v o l u e r vb. a se întind e. prosop e s s u y e r vb. ija-m. încercare. a încerca .m.m. straniu é t r a n g e r . a fi ê tr e 2 s. -e adj.f. exact e x a c t it u d e s. .m. echipă é q u i p e m e n t s. erupţie e s c a la d e s.f.) à V strîm torat. aux. eroare é r u p t i o n s. m. şi adj. m.f. a încerca . m . etern é t i n c e l a n t .f. mirare. în­ treprindere. probă (la croitor) e s s a y e r vb. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor .f. studiu é t u d i a n t . încercare. a învăţa e u p h o r i e s .e s. eră é r e in t e r vb.f. f. a speti.e a d j.m . a slei de puteri é q u a t e u r s. dar (de an ul nou) é t r o i t . (cu maj.. m. m . spaniol(esc) e s p è c e s.f. /.m . a r în t e s s o u f fle r vb.m. speranţă e s p r i t s . evadare é v e i l l e r (s’ ) vb.f. a con­ sidera e s t o m a c s. a se sili. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l.e lle s.) escuadă.e s.f. -ère s. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. esenţial e sso r s.m. stab ilim en t. etapă é t a t s. echivalent è r e s. vr.f. zburdălnicie e s p o ir s. îngust.m. galantar. a şterge . strîm t.e lle adj.m.m. mettre a pune la încercare é p r i s . speranţă e s p iè g le r ie s. a escalada.) şi adj.probă. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb. spirit e s s a i s. é p r o u v e r vb. a rătăci e r r e u r s.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s . fiin ţă é t r e n n e s. a evolua e x a c t .f.f. scară e s c a r p e s.f.m a in s. exactitate e x a lte r vb. a strînge de gît. etaj é t a l a g é s .f. euforie. şi é t a b l i r vb.f.m. (cu maj. eleşteu é t a p e s. a îndura e st s. -e adj. a istovi e r r e r vb. a expune.m. uim ire é t o n n e r (s’) vb. ab rupt. / . . a exalta e x a m e n s .m .) stat é té s .m.m. a preţui./ . călărie é q u i v a l e n t . străin é t r a n g le r vb. specie.

m . / . extindere. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s .f.) s’en ~ a-şi face sînge rău . ispravă. a pretinde.f. şi adj.f.e x a m i n a t e u r . şi adj. şi adj.m. -ère adj. exploatare. obosit f a t u i t é s. -e adj.f in . a exista e x p é d i t io n s. exerciţiu e x h o r t e r vb. fabrică f a b u l i s t e s.f. seceră 514 ./. m. în afară de e x c e p t i o n n e l. exterminare e x tr a s. şi prep. m. I I I a extrage e x t r a it s. . exa­ m inator e x a m i n e r vb. fel. delicat e x t e n s io n s..trie e s. ceva) . obişnuit f a m i l i e s. -e adj. f a i t s. extrem de e x t r é m it é s.f. a examina e x c e lle n c e s. explicaţie.f. ? . a exploata e x p lo it e u r . făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t . povară f a r i n e s. delicios. ex­ ploatator e x p lo s io n s. exemplu. şi adj. . excelent e x c e p té adj. /. -euse adj. grozav e x c it e r vb. a se supăra f a c i l e adj.f. extras e x t r a o r d in a ir e adj. şi adj. exigenţă e x ig e r vb. fabulă f a b r i c a n t s. a îndemna e x ig e n c e s.m. exportare. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». surghiun e x is te n c e s.m.m .m. faleză f a l l o i r vb. sălbatic f a t s.f. facultate f a d e adj. născocitor. excursie e x é c r e r vb. fad. ex­ portator e x p o r t a t io n s. extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s.f. I I I a face. -e adj. fam ilie f a n e r (se) vb. executare e x e m p la i r e s. nerod f a t i g a n t . excesiv.f. îndeplinire. faţă f â c h e r (se) vb.f. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău . -e adj. fantomă f a r d e a u s. m. uşor f a c i l e m e n t adv. slăbiciune f a i l l i r vb.trice s. înfumurare f a u b o u r g s. I I I a exclude de e x c u r s io n s. cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. a exprima e x q u is . / . avoir a-i fi foame f a i r e vb.m. -euse adj. şi adj. extrafin e x t r a ir e V&. . faptă strălucită e x p lo it a b le adj. noroi. inventa­ tor f a b r i q u e s.f. cu uşurinţă f a ç o n s. (mi/.m. expediere. fapt f a l a i s e s. impers. a experimenta e x e m p le adj.f. a fi.f. înfum urat. chip f a c u l t é s.f. par ~ de exemplu e x e r c ic e s. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. excelenţă e x c e lle n t .) expediţie e x p é r im e n t e r vb.f. searbăd f a i b l e s. vb. (pen­ cineva. oboseală f a t i g u é . -e adj. a urî e x é c u t i o n .f. faimos. a cere e x i l s.m .m . exemplar s. explozie e x p o r t a t e u r . noroios f a n t a s t i q u e adj. obositor f a t i g u e s. a exporta e x p r im e r vb. a excita. fabricant f a b r ic a t e u r s. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. com­ me il faut cumsecade. cartier periferic f a u c i l l e s. mocirlă f a n g e u x . expiatoriu.f. renum it f a m i l i e r . -euse s.m.f.m. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. export e x p o r te r vb. a se ofili f a n g e s.e lle adj. fabulist f a c e ». e x t e r m i n a t i o n s. m uribund e x p l i c a t i o n s. existenţă e x is te r vb.m. foame.f. slăbiciune.m. lămurire e x p l o i t s . slab. fatuitate. a exclama e x c lu r e vb.lucru neobişnuit e x t r a . (pop. -e adj. -e adj. exil.m. extensiune e x t é r ie u r . făină f a r o u c h e adj. fam iliar. extern.f.f. debil f a ib le s s e s. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv.f.m. impers. geogr. greutate.f.f. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x .invar fapt.f. impers. lesne. exterior . a aţîţa e x c la m e r vb. fantastic f a n t ô m e s. ex plo atab il.

a sărbători f e u 1 s.m.m. aţîţator f a u x . fîn 515 .m .f.f. a urm ări. fluviu f l i c s.m. tare.m .f. a toarce.m. plagă. energic f e r m e r vb.f. cu mîndrie f i è v r e s.) lanţuri. a filtra f i n 1 s.f. -e adj.m. semeţ f i è r e m e n t adv. plasă. a b il.ite s. val f l o t t a n t . fileu. (pi. à l ’anglaise a o şterge englezestè.f. / . răposat f e u i l l a g e s.t r i c e s. m. florar. florăreasă f le u v e s. -e adj. a fertiliza f e r v e u r s. sans negreşit f a u t e u i l s. I I a termina f l a c o n s. a felicita f e m m e s .m. mărar f e n t e s.m . m ăg u li­ tor. fais f a v e u r s. şi adj. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. linguşitor f l é a u s. a înfige . federaţie f é d é r é . săgeată f le g m e s. pl. şiret f i n a n c e s. ina . latu ră. à la un ul după altu l vb. feroviar f e r t i l e adj. (pop.m. foitaj f e u i l l e t e r vb. a hoinări f l a t t e r vb.m. falsitate f a u t e s.f. sărbătoare. favoare. fetiţă f i l m s.m. coastă (la un vas. a adulmeca f l a m b e r vb. I I I a despica. flacără f l a n c s.f. -euse s. m. plutitor f l o t t e r vb.m . fotoliu f a u t e u r . s. aţă . m.m. onomastică f ê t e r vb.m.m. fin .m.f. / . m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. ficţiune f i e r . rău f i c t i o n s. -e adj. m.m. fervoare f e s t i v a l s . trupă) fl& n e r vb.f. a flata. frunză. înfloritor. încredere.) flagel. birjă f i a n c é s. cătuşe. delicat. « n ' ­ eu trecere f a v o r i . /. smochin f i g u r e s. credinţă. m. f a u s s e adj. [pop. financiar f i n i r vb. financiari. fiu f i l t r e r vb. fl oare f le u r e t t e s. flaut f o i . a-şi închipui f i i s. prosper f l o t s. a sparge (lemne) f e n ê t r e s.f. femeie. singe rece f l e u r s.m. -e adj. favorit f é d é r a t i o n s. a flamba f l a m m e s. smochină f i g u i e r s.f. escroc. ~ f i g u e s. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj.f. floricică f l e u r i .m.f. -e adj. incendiu f e u 2. greşeală. figură f i g u r e r (se) vb. neno­ rocire. a se fofila de din lipsă de . foc. f ile r fir. catastrofă f lè e h e s. bogat f e r t i lis e r vb. şi adj. a mirosi. şir. frunziş f e u i l l e s. fiică f i l l e t t e s.f. fier.f a u f ile r (se) vb.m. muşchi f i l l e s. februarie fi! interj. b u n ăv oinţă. fertil. . fereastră f e n o u i l s . sfîrşit f i n 2. prendre ' a se însura f e n d r e vb. par ma ~ pe legea mea f o ie s. a răsfoi f e u i l l e t o n s.f.f.m. crăpătură f e r s.f. şi adj. a închide fé r o c e adj.m. logodnic f i a n c e r (se) vb. -ère adj. a m ăguli f l a t t e u r . feroce f e r r o v i a ir e s. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. f i l e s.m. soţie. a p lu ti f l û t e s. fulg de zăpadă f l o r is s a n t . foaie f e u i l l e t a g e s. f. flacon f l a i r e r vb.f. .s.f.m. pungaş f i l s s.m. a fila (lampa) f i l e t s. fată. ficat f o i n s.f. înflorit f l e u r i r vb.) agent de poliţie f lo c o n s. I I a înflori.f. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . a se strecura.f. au ^ de de-a lungul rînd. puternic. uneltitor. film f i l o u s . a pleca repede.) u rît. m îndru. a se logodi f i c h e r vb. -e adj. fesù'val f ê t e s. a prospera f le u r is t e s. foileton f é v r i e r s. fédérât. u n it f é l i c i t é s . febră f a u s s e té s.f.f.m. {fig.f.f.f.m. -e adj. p tiu (exprimă dispreţ).

a realiza beneficii ilicite. frison.s . -e adj. m. fundam ent. franc (monedă) f r a n c 3. a cer­ ceta. I I I a prăji f r is s o n s.m . une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. furnizor f o u r n i t u r e s. formaţie f o r m e r vb. dată.m.f. frontieră f r o t t e r vb. răcoare. oară. zarvă f r a g i l e adj. a scotoci f o u l a r d s. care fumegă f u m é e s. francez. freamăt fr it. garde pădurar f o r ê t s.f. . adv. fotbal f o r a i n . furculiţă f o u r m i s.m.s.f. noroc. pădure fo r g e s. .f. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. forestier .f.) tu m u lt.f. furnitură f o u r r u r e s. ocnaş f o r c e s. -e s. spre f o n c t i o n s. focar. [ I I a topi.e adj. frîn â. f r a n c h e adj.m. a specula f r ip e r vb. fragment f o is s. fript. frînare f r e in e r vb. f r a îc h e f r i p o n .m.f. m.f. fructifer f u g i t i f . furie. I I a sări peste. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv./ . căpşună f r a m b o i s e s. p răjit f r o i d .) a învinge f r a jt p e r vb. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. fund. ipl. m uget.m. . fond f o n d a t i o n * s.m. fior.f. potcovărie f o r g e r o n s.iv e adj. şi adj. căm in.f. m. -e adj.m . comediant f o r ç a t s. m.m. a bate. nebunie f o n c é . fruct f r u i t i e r . jîn e. f o l l e s. întemeiere. frate fr ia n d is e s . m. form idabil f o r t . succesiv f u r e u r s.m. şiretenie f o u r c h e t t e s. a călca . blană f o y e r s. răcoros : proaspăt . a trece peste. /. sincer f r a n ç a i s .m. s. fierar f o r m a t i o n s. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s.f.rpr. frîu f r e in a g e s. a se repezi la.) şi adj. răceală f r ô le r vb. a critica. cariera. a atinge uşor f r o m a g e s.f. fum f u m e r vb. fraternitate f r e i n s. zahari­ cale f r ic o t e r vb. . fugar f u i r vb. a âmes loca f o o t b a l l s. fular f o u l e s. temelie f o n d r e vb.f. m.f.f. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. ascuns fu r 516 .m. hazard. de b îlc i.f. funcţie f o n c t i o n n a i r e s. înfiinţare f o n d e m e n t s. -ère adj. a frîna f r é m i r vb. -euse adj.e adj.m. -e adj. il fa it ~ e răcoare f r a is e s. a fricţiona f r u i t s. m u lt. (cu ma/. deseori. prospeţime adj.) d u lciuri. furios f u r t i f .f. pungaş f r ir e vb. à de de a tîta . front f r o n t i è r e s. a face săpături . puternic. a luxa f o u r b e r ie s. a fum a.iv e s. a în tări. m. zmeură f r a n c 1 s. s. pour une de data asta.f. m ulţim e f o u l e r vb.m .f. şi adj.m . bonne noroc în dragosîe fo s s e s.m. graniţă. I I I a fugi. a fortifica f o r t u n e s.f. frăţeşte f r a t e r n i t é s. frunte. -ère adj.f. a face opoziţie f r o ţ it s. a frecventa f r è r e . (fig. soartă.f. foaier fr a c a s s. şanţ f o u . sincer f r a n c h i r vb. rece. groapă. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. nebun . fragă. a evita f u i t e s.m.m. deschis. furnică f o u r n i r vb.f.f. a forma f o r m i d a b l e adj.f. f o l . cu ajutorul f o r e s t ie r . -e adj. putere.) an — el à me­ sure pe măsură ce. tare.fo u e t s.f. frig. m.f. fortăreaţă f o r t i f i e r vb. m înie f u r i e u x .m . a scoate fu m s. f. hoţesc.m. fugă f u m a n t . frecvent f r é q u e n t e r vb. m ină fo s s é s.o n n e s. foarte fo r te r e s s e s. b u b u it: zgomot (fig . tem ei. brînză f r o n d e r vb. forţă. (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb.m.f. fragil f r a g m e n t s. furie f u r i e s. funcţionare f o n d s. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is . I I a furniza. bici f o u i l l e r vb. a freca . a afum a.

I I a geme g ê n a n t . puşti. .f.m . g é n é r a l .f r e in g a r d e r vh. vestă g i s e m e n t s. picătură.m. galop g a lo p e r vb. g a r d e s. a aluneca. a se stre­ cura g lo h e s. garnizoană g a r s s. -e adj.m. nobil g e n t i l l e s s e s . umflare g o n f le r vb. puşcaş fu sé e f u s ille r vb. gaz g é a n t .m. m.m. m . topire.m. prăpastie g o û t s. a p ălm u i g i g o t s.f.m. jandarm erie g e n d r e s. prăjitură g a u c h e adj. pl. galant.f. gară g a r e 2 ! interj.f. -e s.m. sabie. generos g é n i e s'm . gheaţă.m.. a eîştiga .e adj. sloi g l a ï e u l s.f.m. -es. a încolţi g é s ir vb. a g a g n e r vh. supărător g e n d a r m e s. cu veselie g a ie t é s. . galerie g a lo p s. gît. g o û t e r vh. im nănuşat g a r a g e s. a îndopa. m . băiat. gsniu g e n o u s. vag g é n é r e u s e m e n t adv. gheţar. paria a ajunge la g a i . gumă g o n f l a b l e adj.) neîndemînatic g a u c h i s m e s. şi adj. s.m. garaj g a r a n t i r vh.m. / » .e s.m. [sport) — .e adj. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. săbiuţă g l a i r e s. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s.f. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. risipă g a s t r o . a jena genre s. ginere g ê n e r vb. fugar G g a g e r vh .m. gen. (fig. g răd in iţă (de copii) s. f. a um fla g o r g e s.de but portar g a r e 1 s. gust. jandarm g e n d a r m e r i e s. adm inistrator g e r m e r vb. strop 517 .m.f. glorie g lo r ie u x . ~ le lit a zăcea s. I I ă îm podobi g a r n i s o n s. oam eni. gardă. b ăiat.e u s e adj. lăcomie anim alică g o m m e .f. .m. gladio lă. tîn ăr îndrăgostit. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. m. -e adj. drăgălaş g e n t i l h o m m e s.f. -euge adj.ni. g a r d e r ie g a r d ie n s. gardian g a r d e ./.m.m. glorios g lo s e r vb. a g h iftu i g o s s e s. ger g e le r vh. zăcăm înt g l a c e s . a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. a îm puşca. m. gentileţe. a sosi. w.m. gentilom . a i'ace prinsoare. / . îngheţată. gardian. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. frînar a păstra. a comenta critic g lo u s s e r vb. ~ de lettres scriitori g e n t i l . geografie g é r a n t. tîn ăr g a s p i l l a g e s.s. vînat g i f l e r vb. copil g o u f f r e s. m ănuşă g a n t é . / .m. jenant. jiletc ă. I I a garantă g a r ç o n s . gentil. paznic. neam g e n s s. jigou g i l e t s .m.m.m. spadă g la p i s s e m e n t s.m. îngheţ.f. \esel g a i e m e n t adv. pază.m. / . I I I a zăcea. general. sting. a galopa g a n t s.f. glob g l o i r e s. oglindă g l a c i e r s. şi adj. ci-git aici odihneşte g i b ie r s. a îngheţa g é m i r vh. a se at’la.f.i n t e s t i n a l adj. (med. s. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s.) gastro­ intestinal g â t e a u s ..f. veselie g a l a n t . -e adj.s. m .ille adj. a p ăzi. cu generozitate g é n é r e u x .m.m . g a l e r i e s . stîngism gass s. m. a gusta g o u t t e s. rachetă. amestec f u y a r d . gerant. gîtlej . genunchi curtenitor. uriaş g e l s.f. puşcă f u g i l i e r s.m./.

bunici granitique adj.pl. friptură la grătar g r illa g e s . a scrîşni griotte s. giroscop H habile adj. piatră grêlé. coate goale guide s. trouver qcli. guvern gouverner vb. bunic grand-père s. -euse adj. de granit gras. a se căţăra grincer vb. a se obişnui habitude s. viespar guère adv. hamac ‘ hameau s. război gueux.m. şold ‘ hardiesse s. I I a vindeca guérite s. a conduce. halucinat haltérophile s.m. gim nastică gyroscope s. cătun h a m e ço n s. călăuză guillotine s. a grupa gruyères.f. favoare. grenadă grenier s. m. gheretă guerre s. gras. gros gravement adv. costum . serios gravure s. vişină griottier s. mărire grandiose adj.m. calic.pl. mare grossier. şi adj. cîrm uitori gouvernement s. în chip de guitare s.)înţelegere 518 . ~ à datorită gracieux. mare. graţios.f. locuitor habiter vb. gravură gré s. a cîrm ui gouverneur s. ghilotină guirlande s. care guvernează. ghid. m. prundiş. -se adj. frigare grille s. -e adj.m. obicei. gramatică grand. -euse s. s.f.f. à sa ' după bunul său plac.f. grecesc grêle s. ciupit de vărsat grenade s. şvaiţer gu êpie rs. cenuşiu griveler vb. en de ca.f.m. f. guvernator grâce s. a zgîria gril s. (/ig. broască grève s.gouvernant. mărime . -e adj. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . iertare. grav. halterofil *hamae s. abil habiller vb.f. vişin gris. I. răsuflare.f. grătar grillade s. şi adj. grevă gréviste s. graţie.m . (cu maj.m. grilaj. client obişnuit habituer (s ’) vb.) grec. m.f. grilaj griller vb. bunic grands-parents s. armonie .m.m . măreţ grandir vb. a frige la grătar. fel.m.f. grindină. a gîfîi ‘ halle s. bunică grand-mère s.f.m.f. chitară gymnastique s.f. m.f. a morm ăi gros. treptat graduellement adv. ghirlandă guise s.f. cu îndrăzneală ‘ haricot s. I I a urî haleine s. m. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec.m.f. puternic grandeur s.f. m. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. sărman. de loc guérir vb. -ère adj. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s.f. îndem înatiç. a locui habitué. plac. grandios. îndrăzneală ‘ hardiment adv.m. -se adj. a bom băni.f. m.m. deprindere *haie s. a prăji grimace s.m. bătu t de grindină . drept. drăgălaş graduel. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti .f. suflare •haleter vb. m. I I a creşte grand-maman s. a îmbrăca h a b its . strîm bătură grimper vb. grosolan grossir vb. hală halluciné.f. grevist griffer vb. cîrligul undiţei ‘ hanap s.f. gard ‘ haïr vb. -e adj.f. frac habitant s.-e s. guvernant. fasole harm onie s. a scîrţîi.f. -e adj. voie.f. -e adj. bunică grand-papa s.m. gros. -que s.m.f. chip.f. treptat grammaire s.f. adj.f. pod grenouille s.f.m. vizita to r. m. I I a îngroşa grouper vb. -le adj.

istoric h i t l é r i e n adj. iarbă h é r is s é . creştere. eroină h é r o ï q u e adj.— de pointe oră de v îrf . u m il.f. onoare. bărbat adj. um anitate.m.m. istorie. hangiu ‘ h o u e s. h ô te s s e . ziar.f. duşmănos h ô t e . -e adj. a scutura. săptăm înal h e c ta r e s.f. hidraulic h y m n e s. um iditate h u m i l i a n t . umed h u m i d i t é s. a se grăbi * h a u s s e s. a şovăi * h e u ! interj. a u m ili h u m ilité s f f.f. pri­ m itor h o s t i le adj. grabă * h â t e r (se) vb. aprod ‘ h u i t adj. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj.f. om agiu. d ’ — de aici. aici. arogant ‘ h a u t b o i s s .m. aperitiv. onorabil. v a i! bîerbe s. invar. /.m. cinste h o n o r a b le adj. smerit h u m i d e adj. orologiu ‘ h o r s prep . -e adj.f. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s. opt ‘ h u i t i è m e adj. cinste h o n n e u r s.f. um ilire h u m i l i e r vb.m. oră. oboi * h a u t e u r s. uşier. (mar. harpă ‘ h a s a r d . eroic h é r o ï q u e m e n t adv. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. hoardă h o r i z o n s. -e adj.f. eroic * h é r o n s. a slăvi s. ipocrizie h y p o c r it e s. a izbi. 9.f. cazma ‘ h o u s s e s. ideal 519 . a lovi * h i d e u x .f.m . a c lătin a . a ierarhiza h ip p o d r o m e s. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. eroicomic h é r o ïn e s. hidos * h i é r a r c h i e s.f. al optulea h u î t r e s. um anitar h u m a n i t é s. gazdă.f. spital ‘ h o r d e s.f. -e adj.m.ra.m. gustare h o s p i t a l i e r . re­ vistă săptămimaîă . povestire h i s t o r ie n s. iarnă * h o c h e r vb. fericit * h e u r t e r vb. d ’ — en huit jours de azi i d é a l . hitlerist h i v e r s.f. m. ostil.f. -ère adj.. a ridica h i s t o i r e s. quelle est-il? cît este ceasul? . ruşinos h ô p i t a l s. în a lt. de bonne — devreme. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. he ! h e u r e s.m.m. om. din fericire h e u r e u x . cinstit h o n n ê t e m e n t adv.m. f.m. a înălţa. erou h é s i t a n t . omenesc h u m a n i t a i r e adj.m. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n . zb îrlit.m.m .m.f. omenie h u m b l e adj. orizont h o r lo g e s. ruşine. * h a r p e s. -e adj.f. ţepos h é r o ï.m. à tout à {' — pe curînd . hectar h é l a s ! interj. zgîrcit. semeţ. rîndunică ‘ h is s e r vb.9. hipodrom h i r o n d e l l e s. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. urcare ^ h a u s s e r vb. hotel h ô t e l i e r .c o m iq u e adj. hotelier. -euse adj. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s. şi adj.f. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. -euse adj.) ferestruică la vase h u is s ie r s. -e în opt zile s. u m il. şi adj. dezonoare * h o n t e u x . par — din întîm plare * h â t e s. a ridica * h a u t . bîtlan ‘ h é r o s s. modest h u m b l e m e n t adv. um ilito r h u m i l i a t i o n s.m. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. ospitalier.f. adv. rendre ~ a cinsti. -e adj. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare. înălţim e h e b d o m a d a ir e s. -euse adj. imn h y p o c r i s i e s . um an. j h . a înălţa. par pe a ici. / . şi adj.f. ipocrit I ic i adv. . sus. demn de cinste * h o n t e s.f.m.f. stridie h u m a i n .m. omenire. h e u r e u s e m e n t adv.f. -ière s.f.h a r p a g o n s.

murdar inabordable adj. necunoscut inconscient. idee identique adj.f. a avea im por­ tan ţă imposer vb. inaccesibil.f. incomod incomplet. impresie impressionner vb. a informa infrarouge s. a ignora. ne­ greşit infamie s. în m od in ­ dependent indépendance s. im becil imiter vb. inabor­ d abil inactif. iluzie illustre adj.m. şi adj. industrie ineffaçable a d i. -elle s. inconvenient. s. şi adj. de necrezut inculpé. inexact infaillible adj. şi adj. -elle adj. m urdar. -e adj. nerăbdare impérissable adj. -e adj. prost.f. şi adj. -e adj. ignoranţă ignorer vb. -e adj.f. influenţă influencer vb. -e adj. [fig.f.m. in culpat indéfrisable s. a obliga imposition s.f. (în mod) im pro­ priu imprudence s. de neşters.m. a tip ă ri improprement adv. indice. in fa ilib il. a im ita immaculé. incident incommode adj. im ediat immémorial. (tim pul) imperfect impatience s. mîrşav ignorance s. indicatif s. pêrfect infailliblement adv. a inaugura incarner vb. a im agina imbécile adj. -e adj.f. im aculat immédiat. -ive adj. -ête adj. insulă illégal.f. infrarosu ingénieur s. im ediat immédiatement adv. im ixtiune . nepieritor imperméable s. in fa ilib il. a im obiliza immonde ad/. m. infernal infini. ne­ ajuns incroyable adj. şi adj. stupid inerte adj. (modul) indicativ indigne adj. im aginar imagination s. amestec immobiliser vb. a nu cunoaşte île s.m. a im prim a.m.m. a incarna. impetuos. im agin ab il imaginaire adj. străvechi immense adj. im inent immixtion s. im perturbabil impétueux. a impresiona imprimer vb. leneş inactivité s.f. nelegitim illusion s. -e s.m.f. si adj. -e s. sclav image s. de neuitat inepte adj. im ­ pozit impossible s. id io t ignoble adj.f. inactiv. de neconceput inconnu. fără înd oială industrie s.f. imens. -e adj.f.m. incidenţă incident s. m.f. -e s. a influenţa informer vb.f. -e adj. impunere fiscală. indiscret indubitablement adj. -ète adj. identic idiot. nepoliteţe important. nedemn indiquer vb.f. inerţie. a indica indiscret. imagine imaginable adj. nesfîrşit immeuble s. im posibil(ul) impôt s. necuviinţă inconvénient s. permanent (coafură) indépendamment ndv.m. a întrupa incidence s.) dezgus­ tător ne­ m uritor.f. impersonal imperturbable adj. ilustru ilote s.-e adj. a im pune.f. im pozit impression s. -e adj.m.m. inconştient inconvenance s. infamie infernal. nepoliticos impolitesse s.f.idée s. imperfect.f. veşnic imparfait. inactivitate inaugurer vb. violent impiété s. im pur.f. (fig. impers. im aginaţie imaginer vb.) nepăsare inexact. m. in fin it infirmerie s. index. imoral immortel. -e adj. inginer 520 .f.m. infirmerie infliger vb.m.f. inert inertie s.-e s. independent index s. -e adj. degetul ară­ tător immoral.m. ticăloşie. -e adj. ilegal illégitime adj. nelegiuire impoli. -e adj. -euse adj. independenţă indépendant. in fin it infiniment adv. im prudenţă impur.) aprig. şi adj. incomplet inconcevable adj.f.f. im obil imminent. im perm eabil impersonnel. a aplica (o pedeapsă) influence s. im portant importer vb. [fig.f.

jabou jade s.) ne­ păsător. -ouse adj. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. à l' ~ im ediat instauration s. intenţie intercepter vb. ieşire. beţiv inviter vb.f. I I I a se înscrie insecte s. internaţiona­ lism inquiétude s.f. intrigă introduire vb. instrum ent insuccès s.m. m om ent.) caracter italic. neîn­ destulător insulter vb. a inunda inquiet. instructiv instruction s. (cu maj. m. ne­ bun insensibiliser vb. şi adj. eşec insuffisant. internare interpeller vb.m. a in v ita iris s. -e adj. insuficient. ironie ironiquement adv. vreodată.f. indiferent insistance s. a in stitu i. întrerupere intervalle s.f.m . curaj. I I I a interzice intérêt s./. a insensibiliza insensible adj. provenit. insistenţă insolent.f. -e adj. -elle s.f. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s.f.m.ingrat. -trice s. lăuntric International. a irita issu.m .f. a întreba interrompre vb. insensibil.m . I I I a întrerupe interruption s.m.m. jad jadis adv.m . -es. inspecţie installations. invenţie inversement adv. învăţăm în t intrépidité s. -e adj. -ive adj. insolit. a se răzv răti intangible adj. interplanetar interroger vb. interes intéressant .f.f. beţie.m. cursiv ivoire s. a se neiinişti. n e lin iştit. ieşit din issue s. îndrăzneală intrigue s. (tipogr. italienesc italique s. ins/itaţie. interval. {fig. răstim p intervenir vb. şi adj.f. -ète adj.) in ­ travenos inspection s. instinct instituer vb. activ intention s. beat ivresse s.m. a interpela interplanétaire adj. a înfiinţa instituteur. şi adj. zadarnic invasion s.f. internaţional internationalisme s. instalaţie. -e s. -e adj.f. invers invitation s.m.m. gelos. neobişnuit. inte­ lectual intelligence s. a inventa invention s. inteligenţă şi adj.m. clip ă. to t­ deauna 521 . niciodată. stînjenel ironie s. cinstit intellectuel.f. -e adj. nelinişte inscrire (s’) vb. învăţător instructif. sm in tit.f.m. iresponsabil irriter vb. v iu . odinioară jaillir vb. fildeş ivre adj. a instaura instinct s. a insulta insurger (s’) vb. -euse adj. a instala instant s. a intercepta interdire vb.m. intern./. (med. m. ne­ u zitat internement s.m. a se in titu la intraveineux. I I I a interveni intituler (s’J vb. a se îngrijora intense adj. -trice s. rezultat italien. I I a ţîşn i. -enne s. {fig. instaurare instaurer vb.) J jabot s. a izvorî jalousie s.m .f. instrucţie. obraznic insolite adj. in tan g ib il. de neatins intègre adj. integru. invazie inventer vb. I I I a introduce inutile adj. nedrept innocent.f. -e adj. instalare installer vb. -e adj. insectă insensé.f.f.f.) entuziasm ivrogne s. nevinovat innovateur. răscula. interesant intérieur.m. de neînchipuit injuste adj. ingrat inimaginable adj. invidios jamais adv. inovator inonder vb. intens.m. gelozie jaloux./. iresponsabil irresponsable adj. in u til inutilement adv. a se. ita lian .

m.f.f. iulie uin s. lapte laitier. m.m.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. . jug ouïr vb. lim bă languir vb. zeamă uste adj. -euse adj. laitue s.m. .m. a se bucura. cu dreptate . -euse adj. landou langage s. pe ea. a lansa. just. l'autre deunăzi.jambe s.m.m. a desface. suc. (fig. I I a lîncezi large adj.m. m. tîn ăr jeunesse s.f. laborator laborieux.m. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. a uni joii. art. I l a se folosi. voios uge s. larg 522 .f. lăptucă lame s.m. justeţe. grai langue s. m. dreptate. justiţie ustifier vb.f. 2 pron. I I a îngălbeni javelot s. şi adj. galben jaunir vb. m. a se juca .m.f. iunie upe s.m. aruncare lancer vb. (fig. kilogramme s.m . justificativ ustification s. har­ nic labour s.f. iasomie jaune adj. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s. drept ustement adv. joc jeudi s. (fig.f. m orm an joues. kilogram kilomètre s.f. grăm adă. nostim jonchée s. a se tîng ui laminage s.m .) lansat lancement s. -e adj. a justifica ustificatif.f. jouer vb. jo i jeune s.m. judecată uillet s.-e adj.f.m. -e adj. acolo lab eurs. hol. vrednic de plîns lamenter (se) vb. judecător ugement s. ie zu it jeter vb. tineret joie s.m.) a poseda z i. urît laine s. hueurie joindre vb. justificare our s. îndoitura genunchiului jasm in s.f.m. m.m.f. ziarist. m uncitor. aruncat. care dă lapte la1 1 . lanţetă landeau s.m. m. laic. -ive adj.) a face cu­ noscut. lam ă. picior jambon s. grădină jardinier s.m. jucărie K kilo. obraz. a jura us s. tocmai ustesse s. gazetar ournée s.f.m.m. şi adj. lumesc lait s. (fig. m uncă (grea) laboratoire s.m. laş. laminare lampe s. f. kilom etru L chambre camera. -ère adj. lac lâche adj.f.m.m. je ~ ~ vois o văd là2 adv. a lăsa să-i scape laid. o. cu veselie oyeux. val lamentable adj./. grădinar jarret s. lînă lainier. drăguţ. ianuarie jaquette s. a cînta (la un instrument) jouet s. vesel. şi adj.f. lim b ă. arătură lac s. in. referitor la lînă laïque s. ziar ournaliste s. zi outer vb. I I I a îm preuna. fustă urer vb. a arunca jeu s. a se lu p ta . a se introduce (în lume) lancette s.f. şuncă janvier s. jachetă jardin s. fricos lâcher vb.m. a se lam enta. exactitate ustice s. lam pă lan cé. -ère adj.f. suliţă jésuite s. tinereţe.

art. a rid ica. (fig. legătură libération s.m .-euse adj. lu p tă lutter vb. pîrghie lèvre s./. lună lunette s. îndepărtat lo isirs. livrea livrer vb. ziua de m îine lentement adv. liceu lynx s. a elibera liberté s. suspect louer vb.) le nunt lentille s. licărire lugubre adj. carte livrée s. a liv ra .m. -e adj. obosit. -e s. în am ă­ longueur s. închiriere . liric 523 . . laquelle (pl.m . leghe lieutenant s. pron. el. (fig. pos. lichior lire vb. . pe el. -e adj. a străluci luisant. lys s.f. pui de lup lucide adj. îl. logic logis s. lectură legal. I I I a citi lis. latinesc lit s. drojdie lierre s. depuis din acel moment lorsque conj. -gue adj.m.f. legendă léger. libertate libertins.f.m. lim onada linge s. III a luci.m. strălucitor lumineux. a locui logique adj. lu n i lune s. m.f.m. legal légume s.f.f. lib ertin . -e adj. p u i de leu liqueur s.f.m.larme s. (fig.f. litan ie . încetineală. uşor. liv id . (pl-) ochelari lutte s. latitudine lavage s. încet lenteur s.f. -e s. sprinteneală légitime adj.m.m.m. răsărit levier s. ~ s jumeaux pat dub lu . 2. sumbru lui pron. uşuratic libraire s. cu m intea limpede lueur s. uşu rin ţă.m. rufă lion s. lung . v în ăt livre s. iepure ligne s. -e adj . a răscula lever2 s. spălare chat pisica.) şi adj.m. (zool. legitim . locuinţă loger vb.f.f. linte lequel.f. loc lieue s.f. lecţie lecture s. sprinten légèreté s.m. drojdie de bere liaison s.m. neînţelegere littérature s.f. loz loterie s. u n d iţă lilas s. pl.) greu­ tate (de înţelegere) litige s. literă.f. lunetă. liliac limiter vb. lesquel­ les) pron. instruit leur adj. scrisoare.f. ochean.) rîs lyrique adj. legal légende s. lu m in ă slabă.f.f. şi adj.m. le 1 .-ère adj. saşiu. tim p liber long. atu n ci.f.f. ) albia u n u i rîu litanies s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. m.f. care de de-a lungul longuement adv. a lb itu ră .m. a scula.m. lenjerie. lucid. legumă lendemain s.m. şi pron. iederă lieu s. loţiune louage s. departe lointain. lacrima las. spălat. a preda logem ents. sprinten lettre s.) p lic tis it latin. parte. (al) lor . prep.f. leoaică lionceau s. lum inos lumière s. leste adj. le lever1 vb. cînd lot s. — même el însuşi luire vb.f. (loc.f.f.m. lu i. {fig. lugubru.f. a închiria loup s. lasse adj. greu louye s. a lupta lycée s. m.la­ tin .f.m. de cu ocazia. răgaz.f. lup lourd. loterie lotion s. uşor. literatură littoral s.f. leu lionne s. rel. locotenent lièvre s.m. {pl-) li­ teratură lettré. litoral livide adj.m. je — vois îl văd leçon s. şi adj. ( căsătorie . lesquels. buză levure s. chirie louche adj. m. pat. chiorîş . lungim e. librar lie s. pron .m. pers. lum in ă lundi s.m. eliberare libérer vb. lin ie .f. locuinţă loi s.f. durată lors adv. a lim ita . {fig. lot. crin dès — de atun ci. a lăuda . a m ărgini limonades.m.f. m u lt tim p .m.m.) echi­ voc. hol. lege loin adv. litig iu .f. m. (cu maj. lupoaică louveteau s.m. rînd .

doamnă mademoiselle s.f./.m. ~ si ba da maïs s.. acum.m.m. necinstit m alhonnêtement adv. m ajor (ca vîrstă. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene).m. m. din nefericire malheureux. a merge m ardi s. fam ilie maître s. însemnat marque s. falcă madame s. semn. scara (unui vehicul) marcher vb.m. a arăta. m anifest. a greşi.m. m. manechin manoeuvre s. treaptă marché s. a cîrm ui m anoir s.m. a nu iz b u ti.m. mod. . a m în u i m anières. adj. m ajoritate. -e adj. indiciu marquer vb. cu greu. m andatar mânes s. m. ant. m am ă manager s.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard.m. caTeniu. umbrele morţilor manger vb. m armură marchand. martie 524 . chip...m. dar. -ère adj.f. f. marfă marche s.. [impers. cu măreţie m ahom étan.m .f./.f. soţ. maestru. m ajorat m al s. (lunaj mai maigre adj. slab m a il s. invar. -e adj. rău .m . mansardă manteau s.f. şi adj.m .f. a fi pe punctul de a. palton m anuel s.f. magistrat m agnétique adj.f. porumb m aison s. căsătorie marsn s.f. m antou. locuinţă feudală manquer vb. dascăl maîtresse s.f.m. m.m. m arcant. { fig.f.f.f.m. scară d u b lă. macaroană machine s. a pierde.».m.) a scăpa. -e adj.f.m . mînecă m andat s.m. şi adj. magnetic m agnifique adj. m arină m arquant. -e s.m.m. m ai mare. m aho­ medan m a is .-e s. evident. a u ita .) m an i. -e s. marş. m anual m aquis s. pia ţă. răuvoitor m am an s. (vt. neîndemânatic m alaisément adv. m. m arinar m arine s. m in ă de lucru m a in t. margine marguerite s. m la ştin ă m arathon s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. mers.m. a fi cît pe aci să . par nenorocire malheureusement adv. margaretă m ari s.f. m inunat m agnifiquem ent adv. a marca marron adj. casă. desiş. a manevra . însă . inanajer manche s. m. [ist. s. ne­ norocit malhonnête s.m. prim ar mais conj.) in ­ trigă manoeuvrer vb. marcă. tîrg marchepied s.f.f. -e s. necinste malicieusement adv. m înà main-d’œuvre s. bărbătesc malgré prep. m anevră. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. I I I a menţine m aire s. maraton marbre s. stăpînă . mascul. ca importanţă) m a jo rités.M macaroni s. m andat m andataire s. m ai m u lţi m aintenant adv.m. -euse s. -e adj.f. -e s. fel manifeste adj.f. vicleşug. bolnav m aladroit. şi adj. în ciuda din m alh e u rs. maro mars s. anevoie m âle s.m. manifest m anigance s. durere m alad e s.m . bărbat m arié. (fig. în prezent m aintenir vb. maşină mâchoire s. negustor marchandise s. magazin magistrat s. căsătorit ntariage s. şi adj. castel.m . alee m ain s. m arţi marge s. a nu n i­ meri mansarde s. răutăcios m alle s.f.m . a rnînca m anier vb.f.m. intriga m annequin s.) a lip si. • —de a duce lipsă de.f. am antă m ajeur. domnişoară magasin s.m.m.m. cufăr m altraiter vb.f.f.f.f. a însemna. nenorocire. şi adj. stăţiîn.f.f. a nu avea. pl. a m altrata m a lv e illa n t. şi adj. de zarzavaturi m arais s.

[loc. ciocan martial./. meteorit métier s. s. a aşeza. n em ulţum it mécontentement s.m. -e s. profesie mètre s.m. mediocritate médire vb.m. a duce mensonge s. -ive adj. m artiriu. m ilita r militairement adv. grăm adă. materie. -e adj. 3 bîrfi médius s. slujbă mesure s. a îm ­ brăca .f. tor­ tura masse s.f. neîncredere meilleur -e adj. meci matière s. metalurgie métallurgique adj. (locuitor) din Marsilia marteau s. (cu maj. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. comunicare messe s. substanţă mauvais. a m érita merveille s. fel de ixiincace. a amesteca. iertare merci2 s. a dîspreţui mer s.f. nu e nici o scofală merci1 s. m enaj. însuşi.m. mare. {fig-} a răni mi adj. bncate mettre vb. metal métallique adj. medicină médicament s. m artir martyre s.m.m. dispreţ mépriser vb. -e adj. m obilă. m ilita n t.f. m . metalic métallurgie s. adv. capitală mets s. m. . protector ai artelor méchanceté s. miercuri mère s. jum ătate miauler vb.f.-euse s. lu ptător. metropolă. si adj. războinic. nem ulţum ire médaille s. II a face v în ă lă i.m. m inciună menteur.m.f.f. m ediu militaire adj . mecena. am iază. j à m in u n a t. m in u năţie. mesaj. m asiv match s. cour ^ e curte m arţiala martyr s.) au fur el à pe măsură ce. acelaşi. de * • ia fel. şi adj. medalie médecin s.f. metro métropole s. adv chiar.m.f.f. excelent merveilleux.m. activist millénaire adj. m ulţim e massif. III a pune. oraş mare. miere mieux adv. medicament médiocrité s. m iezul zilei.m. ameninţare menacer vb. m inci­ nos mentionner vb. încetul cu încetul métal s. -e adj.f. m u lţum ire.m.m.) şi adj. m ax im um .f. sc — bien a se îmbrăca b ine .m. a u n i m elons.j.f.m. a mieuna midi s. rău maximum s. mecanic mécaniquement adv.m.m. -e s.f.m. am eninţător menacé s. >• d'eau pepene verde membre s.-e adj. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb.m.f. mama meringue s.m. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru .marseillais. metru métro s. m. m ijlo c . maioneză mécanique adj.f. m a rţia l. membru même adj.f. m axim mayonnaise s. răutate méchant.m. m ai bun mêler vb. e adj. en joue a ochi meuble s. III a m in ţi mépris s.m. m inune. m obilier meurtrir vh.m. şi s. m ilităreşte militant. III a vorbi de rău. tout de ^ totuşi menaçant.m.m. m i­ leniu mécanisme s.m.m.f. răutăcios mecontmt. m ai bine miUeu s. m ilă . rău. gospodină mener a conduce.f.m. si adj. milenar . pepene (galben). a menţiona 525 . adv. sud miel s. căsnicie ménagère s. m in u nat mésestimer vb. medic médecine s. lui — el însuşi. mecanism mécèpe s. [loc. degetul m ijlociu méfiance s. m ăsură.m. marsiiiez. -puse adj. meserie.m. a subestima message s. (în mod) meca­ nic mentir vb.f. chinuire.f. a am eninţa ménage s. meta ’urgic météorite s.

m. m ai pu ţin .f. modă modéré. a urca. m onum ent moquer (se) vb.m. spum ă./.f.) num ăr.f. şi adj. -e adj. lună moisir vb. m. monsenior monsieur (pl. de la munte montagne s. batistă moue s. m aldăr monde s. m iriapod milliardaire s. şi adj. lume mondial.m.f. obiceiuri moindre adj. o m ie. m inaret mince adj. figură mouiller vb.m. domn monstrueux. messieurs) s.m.m.m. — bon m ai p u ţin bun . muşchetar mousse s.f.m. călugăr moins adv. cuvînt. a-şi bate joc moralement adv. moale mouches.m. urcuş monter vb. ceas montrer vb. m in ut miracle s. pl. moment momifier vb. a turna moulin s. m onopolist monseigneur s. (fig. a m ula. m in iatură minimum s. moraliceşte. m iracol.m.m. mineral mineur s. pluş m oarat. -e adj. monopol monopoleur s. m izantrop misère s. (loc. bucată. nrtuşchi mousseline s. muşama./. modest modestie s. mizerie mission s. modestie.mille adj. berbec moutonner vb. — cher m ai pu ţin .f. a arăta.m.) slă­ biciune moment s. I I I a m uri mousquetaire s.f.f. f. moarte mort*. prep. conj. şi adj. mişcător mouvement s.m.f.f. m.m. a secera. a culege recolta moitié s.m.f. m uştarul m ouchoirs. a-i sări ţandăra.m. muscă.m .f. mort. can­ minaret s. m. din punct de vedere moral morbleu interj. m inistru minute s. /. m ortal.) p lăp în d mine s. (p l . m in im titate mare monologue s. du ~ cel pu ţin.f. morman. m istral (vînt) mitrailler vb. m ai mic moine s. m. mişcare ministère s. motor mou. m un­ tean. mortel.m.m.m.-euse s. m utră. monstruos. m inune misanthrope s. scump. -euse adj. munte montée s. molie adj. prendre la ~ ~ a se înfuria.f. I I a mucegai moissonner vb. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s.f.m. a sui monteur. m. monolog monopole s. /. minister ministre s. m oravuri. munte montagnard. -e s.f. m. moderat. -elle adj. moară mourir vb.m . a muia moulé. a m itralia mode s.m. monoclu 526 . parte morne adj. (fig. montor montre s. misiune mistral s. m. mustaţă mouton s. oaie. clipă.m . cum pătat modeste adj. m in ă. la dracu ! la naiba ! morceau s.f.m. m uselină moustache s. groaznic mont s. de moarte mosaïque s. m ondial monocle s. o mie mille-patteş s. turnat.m. fără. jum ătate m o le s k in e s .) à ~ que afară de cazul cînd mois s. subţire. mol. mozaic mot s. adj. m iliardar m illiers. m uritor. im ita ţie de piele mollesse s. -e adj. m oliciune. înfăţişare minerai s. ă '~ pe m ai p u ţin .f. m iner. au barem. -e adj. a m um ifica monceau s. m in im u m . şi s.f.m. a spumega mouvant. vorbă. ab ătut. -e adj. tip ărit mouler vb. m.m. întunecat mort1 s. m inor miniature s. a dovedi monument s. rezervă moeurs s. d ’ordre lozincă.

naturalist natu res. negru neige s.f. in ed it. -euse adj. neglijenţă négligent. născut néanmoins adv. nap navire s.m.m. a ninge neigeux. nou.m./.f.f.m.m. muşchi musée s. negru.f. neglijent nègre.) înălţim e m orală noir.) răutate noircir vb. acoperit cu zăpa­ d ă .m. -e s. lăcrim ioară m uie s. adj. povestire natation s. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s.m. -'ive adj. I I a coace.f.m.m. (fig. narcisă narration s. nette adj. pol. a murm ura muscle s. înot nager vb. cuib nièce s. a curăţa neuf.m.m. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. m urm ur. pitic naissance s. -e adj. tinda bisericii négatif. nataţie nation s.m.f. -e adj. şi adj. şoaptă murmurer vb. navals) adj. nobilim e.f. necesar nécessairement adv. zăpadă neiger vb.m . muzică m utuel. naiv n ain . -e adj. origine naître vb.m .moyen s. muzeu musique s. reciproc. înm ulţire m u ltitud e s./. impers. papuc. nins n erfs. a naufragia naval. a lu n ă. m u nicip al m unir vb. I I I a se naşte. natural. -elle adj. I I I a înnegri noisetier s. -e s. nichel nid s.f. natural naufragé s.-euse adj.f.m. natură.m . curăţenie nettoyer vb. I I a înzestra cu cele nece­ sare .f. nazism ne adv. naţiune naturaliste s.m. naştere. nepoată nier vb.m.m. a m aturiza murmure s. a înota nageur.f. naos. totuşi néant s. m u ftiu . de culoarea alunei noix s. vas. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. a nega niveau s.f. şi adj. teolog mahome­ dan m ur s. (în mod) necesar nefs.m. clar nettoyage s.m. şi adj. m. sumedenie m unicip al. taină N nage s. negreală.m. m u tu ­ al mystères. medie m ugir vb. naval navet s. m. soi naturel.f. — d'eau pînză de apă narcisse s.m. curat. nucă 527 . fel. négresse s. din evul mediu moyenne s. m. neant nécessaire adj. a începe naiveté s. I I a m ugi. -ive adj. înotător n aif. nepot nez s. piesă de 20 franci aur nappe s. cuşcă (pentru cîini) nickel s.f.f. nici niche s. medieval. -e (pl. naufragiat naufrager vb. mister. nervos net. m ulţim e.-euse adj.f. nas n i conj. zid m uraille s. nu né. -elle adj. nivel noble adj. a vui muguet s. -e adj. neuve adj.f. nazist nazisme s. perete./. m ijloc moyenâgeux.f. firesc naturellement adv. faţă de m asă. (fig») îngrozitor noirceurs.f.m./.m./. nerv nerveux. naivitate nank in s. nobil noblesses.f .f. navă nazi. negativ négligence s. nobleţe. (fig. întunecos. alun noisette s. zid gros m ûrir vb. a prevedea m uphti s. -euse s.f.m.

f. obscurantism o b sc u r c ir vb. -o n g u e adj. a ocupa o c é a n s.f.f. nor n u c lé a ir e adj. noiembrie n o y e r vb. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s. n o n sen s s. observaţie o b se rv e r vb. nou n o u v e a u -n é . noutate. lipsă de valoare nord s. om oplat o n pron. -le adj. umbră o m b r e lle s. încăpăţînat.f. nuclear n u . nonsens. I I a asculta. m. garoafă o e u f s. sugar n o u rritu r e s. mîncare n u l. nuvelist n o v e m b re s. vătăm ător n u l.m./ . piedică o b stin é .f.f. a înnoda.f. I I I a obţineo b te n tio n s. . (în mod) obscur.? . I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv.ru o b lig a tio n s. m ăslină o ly m p iq u e adj. ondulare o p é ra te u r.m. hrană. ocazie o c c id e n ta l. I I a hrăn i. şi adj. ochi. n o u v e l. ştire.f. nu n o n -in te rv e n tio n s. privire o e ille t s.n o m s . în d ărătn ic. num e. n o tă. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l.f. lucrare. neamestec ditate n o n -v a le u r s. se. od eu r s. leneş o is iv e té s.m. n ici u n u l.m . în mod oficial o ffic ie r s.f. a n utri n o u rris so n s. m./ .f. -e lle adj. însemnare n o u er vb. — dit se spune o n c le s.f.m.) de neînvins o b stin é m e n t adv. occiden­ tal o c c u p e r vb. -e adj. a respecta o b sta c le s. yeu x) s. a strica n u is ib le adj . u ndă. numeros n o m m er (se) vb. ocean o c to b re -s. a opera. n u lle pron. -e s. nord n o ta b le m e n t adv. ou.f.m . miros (simţul) o e il (pi.f. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb.f.m. ceapă o is e a u s.f. .m. miros o d o ra t s. I I I a oferi o h é ! interj. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. grumaz 0 o b é ir vb. ondulaţie. a produce o e u v r e s. (gram. şi adj. lunguieţ o b sc u r. blanc d ’ — albuş operă. nuvelă n o u v e llis te s. nou- născut n o u v e lle s. ascultare.m. cu am ab ilita te. m. invar. operator o p é ra tio n s. nehot. a ob liga1 o b liq u e r vb. a îneca n u a g e s . -e adj. (fig. a (se) n u m i n o n adv . neclar o b sc u rité s. hei ! o ie s. im parţial o b je t s. val o n d u la tio n s.f. supunere o b je c tif. notar n o te . şi adj. a lega n o u rric e s. I I I a omite o m o p la te s./. obscur. desculţ n u q u e s.f. a observa. -e adj.m. a se supune o b é is s a n c e s . oficial o ffic ie lle m e n t adj.f. olim pic o m b re s. lipsit de valoare n u -p ied s adv.m.m. îndatorire.m . operaţie op érer vb. m.. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. u n ii. octombrie cu 528 . a merge oblic o b lo n g . obscuritate. cine­ va .f. um breluţă de soare o m e ttre vb. ofiţer o ffr ir vb. I I I a v ătăm a.m. lenevie o liv e s. lur. întunecat o b sc u ra n tis m e s. obţinere o c c a s io n s. gol.m.m. apusean. nud n u ir e vb. -e s.f. -eu se adj. .iv e adj. neintervenţie.) substantiv n o m b re u x .m.f.iv e adj. a se încăpăţîna o b te n ir vb. gîseă o ig n o n s. întuneric o b s e rv a tio n s. lumea. obiectiv.m. doică n o u rrir vb.f. ceafă. absur­ n o u v e a u .f.f. unchi o n d e s .tr ic e s. obiect. pasăre o is if . munca. jaune d ’ — gălbenuş. m u lt n o ta ire s.m.m.

m. lin iş tit p a ix s. a înzestra o u tre prep.f. a asupri. auz o r e ille r s. -o n n e s. pacifism p a c ifis te s. pereche p a is ib le adj. orgoliu. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv. şi adj. I I I a deschide o x y g è n e s. adv. palton p â lir vb.m.m. ~ bis pîine neagră p a ire s. a îm p ila o r s. îm p ila t o p p rim e r vb. m. poc ! p a n a is s. a u ita ou e st s.m.) uvertură o u v ra g e s.m. a organiza o rge s. portocală o ra n g e a d e s. a ordona ord re s. uragan o u rs s. a îndrăzni. m uncitor.m. oranjadă o r a n g e r s. vest.m. ramură de palm ier p a lp ita n t. a rîn d u i.m. -e adj. pîine . pron. ordinar. adv. priv e li­ şte p a n ta lo n s. -ère s.f .m. paşnic . care p alp ită p a n ! interj. m. orchestră. adv.m. paie p a in s. ortografie în care.f. producţie lite­ rară o u v r ie r . furtună o ra n g e s. original o r ig in e s. uitare o u b lie r vb. lucru. m.m . a oscila.f.f.m. izvor orm e s. oscilaţie o s c ille r vb. da o u ïe s. 2. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. /.f. opresiune. ordine. opinie. dincolo.f. ulm orn er vb. coş p a n o ra m a s. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. ori o ù 1 .m. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. ~ d ’épice turtă p a la is s. pace. oxigen P p a c ific a te u r .m. asuprit. pernă o rg a n e s. -tric e s.m. păstîrnac p a n ie r s.m. panteră p a n to u fle s. peste.o p in iâ tre m e n t adv.f. înzestrat o u tille r vb. u tilaj o u t illé . a îm podobi. şters p a le to t s.) portocal o rb ite s.f. m. a u tila .m. urs o u til s. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s.f. deschidere.f.f. -e adj. pa­ cificator p a c ific a tio n s. -e adj. organ o r g a n is e r vb. şi adj. aur o ra g e s. cerul gurii p â le adj. pacificare p a c ifie r vb.m.f. -e adj.) a şovăi.f. u tila t.m. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj.m.f.m.m. apus o u f ! interj. păun p ap a s. măcriş oser vb.f. oprimare.m. ureche. a lua înapoi o u conj. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. orz o r g u e il s.f. orbită o rch e stre s. la care o u b li s. paşnic.) en ~ peste. instrument o u tilla g e s. şi adj. oriental o rie n ta tio n s. a pacifica p a c ifiq u e adj. a se opune o p p ressio n vb.f. -e adj.f. os o s c illa tio n s. p ai. panoram ă. pantalon p a n th è re s. părere opposer (s’ ) vb.f. în plus o u v e rtu re s.f. a îngălbeni p a lm e s.m. ordm . auz o u ïr vb. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. pagină p a ille s.m. obişnuit o rd o n n er vb. tată dulce .f. a decora o r te il s. răchită ô ter vb. îm pilare a ezita o p p rim é .m. cu încăpăţînare o p in io n s. (muz. (fig. os s. palat.m. (loc. m îndrie o r ie n ta l. papuc p a o n . p a lid . I I a p ăli.f. sau. pacifist p a g e s.m . a auzi o u r a g a n s . uf ! o u i adv. unde. a scoate. a cuteza o sie r s.f.m. unealtă. o s e ille s. (bot. origine.

trecere . -e s. m. şi adj. ■ — bonheur din fericire . partizan.m . -e adj. buf ! pâte s. vorbitor.f. pari­ zian parlant.m. pavaj pavilion s. piele pêche 1 s. şi adj. emfază patience s.m . pe. parapet parapluie s.f. strat de flori parti s. printre parodier vb. leneş parfait. a păcătui pêcher1 s. trecut passe-montagne s. a p lă ti. -es. aluat pâté s. pescuit pécher vb.m. a para paresseux.f./. în special. ha­ sard d in întîm plare . căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb.m. păcătos pêcheur. de. patos.m. a vorbi parm i prep. şi adj.m.m. perfect parfaitement adv. rămăşag parier vb.m. a ajunge parvenu. paralel parapet s. I I I a părea. cu răbdare patient.f./.m.f. m. -elle adj. a îm părţi parterre s. a parodia parole s. m. parte (dintr-un întreg).m. -e adj. trecător passé.) părin ţi parer vb. -eresse s.rft. a face prinsoare p a ris ie n .f. uneori parfum s. sărac pauvreté s.m . deopotrivă. răbdător patinage s. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. paraşută paraître vb. a porni partiellement adv.f.m. distracţie passif.f. din . a trece . m. piersică pêche 2 s. cu excepţia partager vb. a paria.m. pachet par prep. şi adj. fabri­ cant de parîum uri pari s. e g a l . pnur quoi ~ de ce n u?. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s.f. a îm podobi. mireasmă parfumeur. şi adj. parvenit parvis s. grăitor.m. zău ! parc s. à ~ aparte. (p l . pată de cerneală paternei. vorbire.m. fragment passant. fără.m. peisaj. în parte partir vb. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts.-enne s. pariu. cu v înt. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. ~ buvard sugativă papillon s. -e s.m . îndeosebi. la dracu ! pardonner vb'.m. a patina pâtisserie s.m . părintesc paternellement adv. fluture p aq u e ts.f. sărăcie pavé s. ţară. pateu. conj.m . parfum . partidă partiellement adv. um brelă (de ploaie) parasol s. -le adj. palm ă (a m îin ii) paupérisation s.m. so­ nor parler vb. m. pat'achimic parachute s.f. părinteşte pathos s. m.m . privelişte paysan .-ne s. pavilion payer vb. răbdare patiemment adv. a participa particulièrement adv. n u .f. pauperizare pauvre s. parter. de către.m . perfect parfois adv. m. pasiune patatras ! interj. şi adj.f.. {pl-) documente. a pescui pécheur. regiune paysages. parte. -e s. a ierta pareil. grădină parce que loc. pescar 530 .f. la fel parent s. -ive adj. hirtie. patinaj patiner vb. piersic pêcher 2 vb. fiindcă pardessus s.m.f. caldarîm . -e adj.f. partid participe s. adept partout adv. I I I a pleca. ru dă.-euse s. f.m. prendre la a lua c u v în tu l. patron. à mauvais încurcătură pas2 adv. şi adj.f. participiu participer vb. labă pâturage s.f. parc. paşaport. pretutindeni parvenir vb. ţăran paysannerie s.f.m.m .m.f. traversare .f. pastă. I I I a parveni. patiserie patron s. ţărănim e peau s.m. păşune paume s. um brelă (de soare) parbleu ! interj. p artie s. pentru că. pas. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il.m. f. pas1 s.m. şi adj. prin. stăpîn patte s. -euse s. a răsplăti pays s. -euse s. în parte partisan. a petrece passe-temps s.m. pasiv passion s. a apărea parallèlement adv.p a p ie rs . m ai ales.

-e adj. a se căţăra perchoir s. şi adj. ciumă pétarade s. chiriaş (într-o pensiune) . s. -e adj. a se apleca pendant prep. ta tă . m.m. pron. perplex perroquet s. zugrăvire pelouse s.f. m. -e s. cam .f.f. pierdere pesamment adv. p u ţin . seminţie. m ic. (loc. perseverent. a se convinge .m. (loc. -e adj. periferie périr vb. m iti­ tel . a cîntări peste s. persoană im portantă personnalité s. personaj. I I I a pierde père s. pictură. primejdie périodique adj. nekot. prăj ină percher vb.f.m. străpungător.f.-e s.f. conj. pericol. nepoată petit-fils s.a se speria. a-şi închipui perte s. a-i fi frică pharaon s. pajişte pencher (se) vb.f. perspicace persuader (se) vb. fără graţie pesant. judecată penser vb.f.m.m . de fiică) pétuner vb. -e adj. persoană. s. stăruinţă persévérant. nim eni personnel.f. m. m. papagal perruque s. a popula peur s. a străpunge. trib peuple s. nepoţi (de fiu . I I I a permite permission s.f.f. cantitate cîntărită peser vb. perspectivă perspicace adj. şi 2.f. popor peuplement s. pedant peigner (se) vb. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. m. peluză. pătrunzător pénétration s.f. (în mod) perio­ dic périphérie s. sans ~ uşor. moş. f. cîntărire. avoir — .) descriere.) şi adj. pensionar pente s. veşnic perplexe adj. farmacie phénix s. gîndire. ghiocel percepteur s. greu pesée s. m icul dejun petite-fille s.m. povîrniş perçant. I I a pieri permettre vb.m. a (se) gîndi.) que în tim p u l pendre (se) vb. m icuţ. periodic périodiquement adv. pedeapsă . călugăr perfide s. greutate . pă­ trunzător . (în mod) p e n ib il. a persista personnage s./. (cu maj. ) ascuţit perce-neige s. sclipitor petit. pătrunjel persister vb.f. în tim p u l.f. perpetuu. a găuri perche s. a pătrunde pénible adj. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s. pătruns pénétrer vb.m.m. şi /.f. performanţă péril s. permisie perpétuel. a zugrăvi peine s. mon dragul meu .pédale s. à ~ près aproape.m. a reflecta pensionnaire s. pătrundere pénétré. /. a se spînzura pénétrable adj. nepot petits-enfants s.) a Juma peu adv.f. (fig. se don­ ner de la a se strădui. -e adj. I I I a picta. şi adj. a se înclina. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb. capot (de casă) peindre vb.) părinte.f. penibil péniblement adv. (fig. şi adj.f.f. -e adj.) à de-abia. m.m. cu greutate pensée s. persecuţie persévérance s.m . adv. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . fără greutate p e in tre s.f.m. a se pieptăna peignoir s. perceptor percer vb. pl.m.-le s. perucă persan.f. m. faraon phare s. a persecuta persécution s.f. pasărea fenix 531 . şir de detunături pétillant. -elle adj. populare peupler vb.f. persan persécuter vb. perfid performance s. greoi. frică.f. far pharmaceutique adj. pedală pédant. personal perspective s. strălucitor. uşor de pătruns pénétrant.m.m. pantă. -e adj. (înv.pictor peintures.f. halat de baie. farmaceutic pharmacie s.f. personalitate personne 1. bătrîn (relig. stă­ ruitor persil s.

/. adv. plăcut. m. strat de flori plate-forme s. focă phosphore s. a ploua p li s.f. pip ă. f. Înţepătură pire adj. m. lulea piqûre s. hîrleţ piolet s. greutate poignard s.m.f. à ~ pe jos piétiner vb. m ai curînd. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. m ai degrabă pneum atique adj.m.m. m ajoritate. pour la ~ în mare parte plus adv. tă b liţă plastique adj.f. -euse s.m. plăcere. pensulă pingouin s. a fi agreabil plaisant. lacrim i pleuvoir vb. a îndoi. injecţie.m. tîrnăcop. pian pic s. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s.m .f. a strînge plisser vb.f.f.m. plafon. ~ de départ punct de plecare point2 adv. poetic poids s. p lic . podiş plein. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. plasator plafond s.m. I I I a plăcea. distracţie plan s. la mise en s m iza n p li.f. f. planetă plaque s. vîrf . penaj plum e s. bujor places.f. p lin . a plonja (în apă) plonger (se) vb.f. pum nal po ign ard » vb. pieton pieusement adv./.m. plastic plat s. încheietura m îin ii poing s. -e s.m./. nu. m. bucată.f. culm e. m înèr. coama un ui zid . fosfor photo s. ~ ~ de vue punct de vedere.f. pisc. m. săritură plonger vb. pistol pitance s. fotograf photographier vb. învineţit . fel de mîneare plate-bande s. pinguin pioche s. plonjon. încărcat pleurs s. f. cîmpie plainte s. Jloc. şi adj. a pune placeur.f.m. şi adj.m . farfurie .f.m. tain pivoine s.m. fotoelectric photographe s.f. pu m n. rid . a călca în picioare piéton s. m. a înd oi. p ilă .f. podea planète s. -e adj. m ai.m. a plisa plongeon s.f.f. fizică physique2 adj. poezie poétique adj. -e adj. a plasa. hrana ziln ic ă. p iaţă .m. cu pietate p ig n o n s . a jefui. m ai rău . p l.f. a prăda pilote s. filozofie phoque s. placă.m. filozof philosophie s. ~ atomique p ilă atom ică pillard. a înjunghia poignées. fotografie photo-électrique adj. ondulatul păru lu i plier vb.m. a fotografia photographique adj.f. proiect plancher s.m. ) à ~ perpendicular .f. impers. ploaie plumage s. poale. a se cufunda ployer vb. pană. fotografic phrase s. planşeu. fiziologic physionomie s.philatélie s. -e adj.m. rocher . serviciu placer vb. peniţă plupart s. fizic physiquement adv. plato u.m. frază physiologique adj. I I I a plînge. penele unei păsări.f. tavan plaindre vb.m . cută. cea m ai mare parte . le ~ cel m ai rău pis adv.m. platform ă plateau s.f. m. pum n point1 s. m ai m u lt. a compă­ tim i plaine s.m. cameră pied s. pneum atic poche s.m . grăm adă. sobă poésie s. a se Încovoia pluie s. jefuitor piller vb. f.f.m. pilot pinceau s. picior. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. fizionom ie. prendre ~ a lua loc. de loc pointe s. din punct de ve­ dere fizic piano s. piesă. plan . m ai rău . piolet pionnier s. avoir sur rue a avea casă proprie pile s. zbîrcitură . buzunar poché.f. cazma. glum ă plaisir s. punct. pionier pipe s. plus plusieurs adj. m ai m u lţi plus-Value s. la^-du jour zorii zilei 532 . loc. plusvaloare plutôt adv. în făţi­ şare physique1 s. hazliu plaisanterie s. filatelie philosophe s.m . pltngere plaire vb.

sînge pourquoi conj.f.f.m.m . adu­ cător portière s. pentru./. . ptiu ! pouce s.) m ăr pompe s.m. ştrengar politesse s. [bot. ~ de terre cartof pommette s. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. piper pôle s. puseu pousser vb. m.-euse adj. exact ponctuellement ndv. precedent précéder vb.-e adj. posesor possessif s. (bot. cu condiţia ca. I I I a urm ări pourtant adv.f. a pune.f.f.f. a se Inulţa poireau s. ciorbă. a profesa précaution s. a dom ina possesseur s. mazăre poisson s. porţelan po rches.f. a se năpusti précis. pară pois s. pralină praticable adj. purpură.f. totuşi. cu toate acestea pourvoir vb.m./. pe care se poate um bla pratiquer vb.m.f. -e adj. spre. 9.f.f.f. I I a putrezi (şi fig. lustruit. acces. a poseda . poştă poste2 s. a împinge . posesiv possible adj.f. portar portion s.pointer vb. portic. cu exactitate pont. stîlp pouah ! interj.f. scump précipice s.) pourrir vb. pompă (şi fig. tin dă port s.m ăru n t ca p rafu l. m ăr. piept. punctual. -e adj.m.f.f. policlinică polygraphique adj.f.) pompeusement adv. p u i (de găină) poumon s.m.m. populaţie populeux. foarte populat porcelaine s. serviciu pot s. -e adj.f. a purta.) poursuite s. m.f. I I I a prevedea.m.m-. praf. praz poirier s. fin .f. şi adj. urmărire poursuivre vb.m. a preceda précieux. pod. portai portes. potasă potassium s. politicos police s. găină poulet s. a practica. porţie portrait s. poartă.m . în total potasse s. a îm brînci poussière s. a populariza population s.m. post. port portail s. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres. plăm în poupée s. uşă portefaix s.f.m.-euse adj. a se repezi. la. (poetic) roşu. peşte poitrines. politeţe politique s. posibil. pol poli. conj. -elle adj. păpuşă pour prep. punctual. politică politiquement adv. pudră poudré. nt. -euse adj.m. -onne s. hamal portefeuille s. cu p u tin ţă poste1 s. I I I a putea praline s.m.m. pour tout — eu totul. practicabil. poliţie poliment adv. oală potage s. de ce. praf poussiéreux. invar. num ai să poussée s. portofoliu portemanteau s.f.m. p lin de praf pouvoir vb.m . a fur­ niza pourvu que loc. precauţie précédent.m. a o duce porteur. purtător. prăpastie précipiter (se) vb. -ère s. vas.». cu fast ponctualité s. punte populaire adj.m. punctualitate ponctuel. a duce se ' a se sim ţi. cuier porte-mines. um ărul obrazului pommier s.f. degetul gros de la m îuâ poudres. m. p lăm în i poivre s. poziţie posséder vb.. a puncta. portret poser vb. şi adj./. poligrafic pomme s. popuiar populairement adv. în mod precis. si­ gur .-portofel ./. exact précisément adv. m.) par poire s. prăfuit. în mod politicos polisson. în mod pompos. potasiu poteau s. a aşeza position s. portieră portier. -euse s. tocmai 533 . putred (şi fig. pudrat poule s.f. -e adj. preţios. precis.m. creion autom at porter vb.f. pentru ce pourri. m .f.m. pulbere. (în mod) popu­ lar populariser vb. a însemna.

f. privaţiune. grăbit pressentir vb. eiuboţica-cucului prim itif. m. a prezerva. belşug progrès s. de aproape prodige s. a crea produit s.m. cu caracter îm p ă­ ciuitor. de împăcare cu divinitatea proportionnel../».f. privilegiu prix s. proletar promenade s. director de liceu prudemment adv. a preconiza prédire vb. producţie productivité s. I I I a produce. si adj.m. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant. apropiat.m. apăsare prêt. gata prétendre vb.m. aproape. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. a priva (de ceva). providenţă province s. închisoare. presiune. -e adj. curat protester vb. -e adj. a strînge . profesor profession s.-e s.f. -euse adj. a prevesti préférer vb. uim ito r producteur. s. progres proie s. proiect projeter vb. pretenţios prétention s. prizonier privation s.f. proverb providence s.m. prudent prune s. prezent présent s. I I I a prezice. apropiat . a proceda procès s. la presa. m. I I I a prescrie présent. -e adj. a pronunţa propitiatoire adj. -euse s. cu prudenţă prudent. ~ l ’oreille a asculta.m . I I I a lua .f.m. I I I a presimţi presser vb.m.f. aproape presqu’île s. vorbă. produs professeur s. m. -ière adj. a dovedi proverbe s. corect.a apăra présidence s. a trage cu urechea prétoir s. -e adj. în mod profund.m. m inune prodigieux. prinţ principal. a proiecta prolétaire s. răsplată probablement adv. teasc. -e adj. -e adj. peninsulă presses. preventiv prévoir vb. gherlă prisonnier.f.f. productivitate produire vb. deţi­ n ut. -trice s. -ière s. promisiune promettre vb. ziarele pressé. in iţiato r promptement adv. şi adj. dovadă. -le adj. tip a r.m. a protesta prouver vb. se * ■ a se grăbi prepsion s. I I I a prevedea prier vb.f. prim ul première s. -e adj. a proporţiona propos s. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. a propune propre adj./. cuvînt proposer vb. probabil problèm es. provincie proviseur s. a pregăti.) premier.f.-ive adj. vecin proche adj. proces prochain. preşedinţie président.m. I I I a înştiin ţa. înda­ toritor prévenir vb. a prefera prématuré. pradă projet s. profund. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. probă. profesie profit s. promotor.f. şi adj. lipsă priver vb.f. principal printemps s. adînc profusion s. -e adj. prevenitor. dar préserver vb. -ive adj. pretins prétentieux. a îm prum uta. a apăsa . preşedinte presque adv. proporţional proportionner vb. productiv production s.f. f.f.f. prună 534 . -e adj. -ive adj. a prepara près adv. a ruga primevère s. I I I a pretinde prétendu. premiu. a aver­ tiza préventif. adînc profondément adv.f.f. cadou. pretoriu preuve s. -e adj. problemă procéder vb. profit profond. m . I I I a făgăd ui.m. îndată prononcer vb.m . prematur (şi fig. m.m.f. cam. m aşină de presat.m.m. aproxim ativ prescrire vb.m. primăvară prison s.f. pretenţie prêter vb. prim ordial prince s. curat proprement adv.f. -e adj. prenume préparer vb. prim itiv .f. premieră prendre vb.f. a da cu îm p ru m ut. plim bare promesse s.préconiser vb.m . preţ. a pro­ mite promoteur s. şi adj.m. pro­ ducător p ro d u c tif. comment s'y ~ cum să (sc) facă .

pedeapsă pupitre s. publicare. radio . I I a în tări. după aceea puisque conj. adj. I I I a întineri ralentir vb. a-i plăcea la nebunie rafler vb. prun pseudonyme 3. strugure raiso n s. chestiune questionner vb./.m. calitate quand adv. pulover punir vb. chei. publicitate. nehot. gîlceavă questions. m. adv. pupitru pur. curat pyjama s. apoi. a răscumpăra raconter vb. care. putere puissant. ) nişte.) a şterpeli. raţiune. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. dreptate. şină railler vb. radium rafale s. patru . cîteodată quelqu’un.f. şi conj. m.u n ii. hrean rail s./.f. puternic. vreun querelle s. rn. quelle adj.) a înjosi raccrocher vb. a jefui raideur s.f. (vreo) cincisprezece. cartier quasi adv. entre — yeux între patru ochi que1 pron.f. a judeca rajeunir vb. înţepenire raifort s.m. cineva. de vreme ce puissamment adv.m.f. pseudonim pseudo-science s. peron qualité s.f. cincisprezece quitter vb. public publication s.m. — même chiar dacă. cu toate că quolibet s.vb. -ne adj. I I I a coborî. chenzină quinze adj.f. cotidian. ~ qn. coadă qui pron. totuşi quart s.f. fecioară puer vb. a se alătura rallum er vb. a reduce. a raţiona. a încuraja raffoler vb. care quiconque pron. cauză. rigiditate. a povesti radieux. aproape quatre adj. cînd. rel. a răspîndi puce s. 2. a publica. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. c îţiv a . interog. I I a încetini rallier vb. a întreba queue s. a părăsi quoi pron. reclamă publier . {fig. publica­ ţie publicité s.m. zilnic R rabattre vb. uneori.m.f. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. pron. rafală raffermir vb.m. vesel radio s. puţ pull-over s.f.m.f. -e pron. psst ! public. ridiche radium s. influent puits s.-e a d j.m. a aprinde din nou ramage s. ciripit 535 . orişicine quinzaine s. vreun. rel. pe care. I I a scurta. ca să quel. a agăţa . radios. -euse adj.m. pur. ce?. forţă. oricine. vreo. ce quelconque adj. a puţi puis adv. ceartă. radiodifuziune radis s. întrebare.m. a ralia. sfert quartier s.m.f. -e adj. rel. ce quoique conj. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj.f.f. limpede. şi interog. puternic puissance s. să. (pl. pijam a Q quai s. raţional raisonner vb. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. pseudoşt iinţă psitt. a scădea raccourcir vb. oricît quelquefois adv. nehot.f. glum ă proastă quotidien.prunier s. nehot. purice pucelle s. (fam. deşi. oarecare quelque 1. psst ! interj. I I a pedepsi punition s. s.m. cine. a zeflemisi.m. -ique adj.

m. a se îndrepta. I I I a recunoaşte. reflectare. se ^ a se referi rapprocher vb. rază. persoană care trăieşte de­ parte de lume. a m ărturisi reconstruire vb. puţin comun rechercher vb.f. recunoscător reconnaître vb. I I I a scrie din nou. (jig . recepţionare recevoir vb.m . a reedita réel. a recomanda recommencer vb. raport rapporter vb. rareori ras. vărgat rayon s. a raporta . călătorie „ . m. loc retras rééditer vb. efectiv réexpedier vb. repede rappeler vb. recepţie. a se lin işti rassurer (se) vb. a readuce. afectat . a recita réclamer vb.m. rectificare. m in unat rayé. sir ranger vb.m. a cere cu insistenţă recluss. chitanţă recueil s. recoltă récolter vb. I I I a realege réellement adv.m. a se teme de ceva redresser vb. a se ridica réduction s. ajutor de portărel recouvrir vb. adv. rang s. -le adj. a căuta din nou . record recordman (pl. cercetare . a se lega. reflector reflet s.f. a reînchide réfléchir vb. reducere réduit s. a reîncepe.m. a critica. plim bare. I I I a reflecta. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a aşeza. a strînge rasseoir (se) vb.f. a rechema. răzvrătit.f. a aduna. a se a lip i rattraper vb. (fig. redută redouter vb.-e adj. a culege ramener vb. reflex 536 . adunaré de oa­ m eni. reacţionar réagir vb. şi adj. şobolan rattacher (se) vb. a recompensa. m.f. m . rebel récepteur s. a se lin işti rat s. a relua récompenser vb. singuratic récolte s. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. a răs­ p lă ti reconnaissant. redingotă redire vb. a redacta redingote s. a nu m ai ţine cont de ce a fost. a aduna reculer vb. -e adj.m.) faire table rase a face tabula rasa. a recopia record s. a cugeta réflecteur s. I I I a spune din nou. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. corec­ tare reçu s.m. 111 a reconstrui recopier vb.) à — ad m irab il. à la ~ în căutarea recherché. a aduce .m. p lin . I I I a acoperi din nou. re înarmare rebelle s. f. I I I a reapărea réarmement s. adevărat réélire vb. strălucire .m.f. în mod real. a re­ peta. real. a înveli récrire vb. I I a răp i. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s. rm a. radiere réaction s. a retrimite refaire vb. repede rapidement adv. re­ cordman recors s.m. spiţă (de roată). raion rayonnement s. a re­ dacta din nou rectification s. (loc. a încălzi recherche s. a a m in ti. m. I I I a p rim i. a în c în ta. a redresa redresser (se) vb. a strînge.f.f.) a se înse­ nina . a rîndui rapide adj. I I I a culege.f. I I I a face din nou refermer vb. realist réapparaître vh. realism réaliste adj. căutare . a da înapoi redescendre vb. I I a reacţiona réaliser vb. tîrcoală. povestire réciter vb. a apropia rare adj. rassemblement s.m. a reclama. m receptor réception s. reacţiune réactionnaire s. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb.m. rar rarement adv.m . a cerceta . culegere recueillir vb. -e adj. a coborî din nou rédiger vb. a întoarce randonnée s.m.ramasser vb. a realiza réalisme s. rar. a recolta recommander vb. a căpăta réchauffer vb. (jur. /. a aduna.m. -e adj. recordmenj s.

m. (med. leac remédiable adj. a străluci remarquable adj. predare.m. a repurta remuer vb. a cuprinde renfort s.m.) refulare réfractaire adj. viitoare (produsă de mersul unei nave) . grands services à qn.f. reînnoire renseignement s. (despre plante) a creşte reprendre vb. a se refugia refus s. a relata relation s./. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a pleca din nou répartir vb.m. a repartiza repas s. ridicare relire vb. a arunca înapoi rejoindre vb. I I I a pune la loc. {pl. a arunca din nou. a îm p lin i. a înveseli relais s. 1. a repeta . a reînnoi . renaştere renaître vb. a reprezenta répression s.m. I I a bucura. odihnă reposer (se) vb.f. a ascunde. a am îna repaître vb. I I I a luci.refléter t>b. a refuza regard s. m.m. a întregi remporter vb.m . ştafetă relater vb. nesupus refrain s.m. a se informa rentabilité s.m. a reglementa.m. a (se) sui din nou . a inspira repulsie. a reda .) şale reine s. a se odihni repousser vb. releu.m.f. observaţie rem èdes. reîace repartir <'6. repertoriu répétition s.f. raport relèvement s. I I I a împreuna réjouir vb. întîlnire. a trece din nou prin .m.f. reparare. a renunţa renouveler vb.m. (loc. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s.m. de.) ascunziş. informaţie renseigner (se) vb. I I I a răspunde prom pt. I I I a paşte. deschidere. a regreta régularité s. I I I a se căi répertoire s. a răspunde répondre vb.m. relaţie. a face m ari servicii cuiva .m. a orîndui règne s. a înlocui rem plir vb. -e adj. regulam ent. linie. remediu. I l a um ple. repetiţie repli s. I I I a reciti reluire vb.f. renum it renoncer vb. a trim ite înapoi. a în tîln i rendormir vb. meterez remplacer vb. repriză. registru. regret regretter vb.m. I I I a relua représentant s. a reîncepe rénovation s. vîrtej de apa rempart s. mîneare repasser vb. reîncepere rentrer vb.m. a inversa renvoyer vb. cută. reparaţie réparer vb. a reflecta refluer vb. remarcabil remarque s. I I I a adormi din nou rende*-vous s. ţin u t registre s. şopron remonter vb. regulă règlement s. rin ich i. a priv i. I I I a răspunde repos s. a repara.f. refuz refuser vb. rentabilitate rentrée s.m. loc de întîlnire rendre vb. a povesti.f. regiment. a mişca renaissance s. masă. répliquer vb. région s. a eîştiga. repetare. a se întoarce. m.m. regle­ mentare régler vb. a m u lţu m i remettre vb. privire regarder vb. vulpe rencontre s. 2. remediabil remercier vb. regim régiment s./. se ^ a se hrăni réparatio ns. remiza . represiune reprise s. regină rejeter vb.f.f. remitere. I I a îm părţi. întîlnire rencontrer vb. regiune. a se uita régime s. a dom ni regret s. reprezentant représenter vb.f. I I I a înapoia. respingere.m . I I I a renaşte renard s. refren réfugier (se) vb.m. a călca rufe repentir (se) vb. a.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . a respinge . reluare. regularitate régulièrement adv./. condică règle s. domnie régner vb. (fig . a răsturna . a întoarce un ceas remous s. refractar. se " a se duce la renfermer vb. întărire renommé. a urca. a înm îna remises. a replica.f.m. adv.f. în mod regulat rein s. rig lă.

m.f. {fig. revoluţie revolver s. -e adj. rezistenţă résister vb. întîrziere. rezolvare résoudre vb. rîs risquer vb.f. a retrage retordre vb. a clăti riposter vb.m. rol roman s. revolver revue s. pron. au ~ ~ la revedere révolte s. rochie roc s. rim ă rincer vb.m. întoarcere.f. revenire. revendicare revenir vb. republică requérir vb. I I a reuşi rêvasser vb.m.f. restabilire. bogăţie ride s.) a Consta résistance s. I I a restabili. însă­ nătoşi’ < 5 retard s. a amîna retenir vb. orez robe s. st încă rocher s.m. nim ic. respectuos respiration s.f.m. grupare réunir vb. a sta. a solicita réquisition s. I I I a rezolva respectueux. reve­ dere .f. I I I a îmbrăca din nou. rezervă réserver vb. (fig. ţărm rivière s. rege rôle s.f. amînare retarder vb. stîncos rôder vb.m. om ridicol rien 1.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj./. m ijloc de trai restaurant s. a se revolta révolution s. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. a regăsi Réunions. a deplasa./. a rezista résolu. m. a avea reşedinţa. a se întoarce rêver vb. în tîrzia t . a visa réverbère s.m. I I I a cliema. 2.) critică violenta réseau s. a reproşa république s. m al. hotărît résolument adv. s. I I I a răsuci retour «. rechiziţie réquisitoire s. a acoperi revoir vb.m. bogat . a riposta rire vb.f. alip ire . rid. discreţie. revistă révulser vb. a visa cu ochii deschişi rêve s. fleac. rever.f. perdea ridicule s. a se întoarce. I I I a reveni. restaurant reste «.f.m.m. I I I a revedea. I I . vis revendication s.f. şi adj. înapoiat retardement s. a m uta din loc rez-de-chaussée s. felinar (de stradă) revers s.m.m. a strîm ta (şi fig. pensie rétrécir vb. m. răm ăşiţă. I I a reuni. rest rester vb. a rezerva réservoir s. m.f. răsuflare respirer vb.m. rezultat résumé s.m. (fig./.) încercare. I I I a resimţi.m.m. ) retrousser vb. nenorocire revêtir vb. a sufleca retrouver vb.f. rezervor résider vb. a rămîne résultat s. rechizitoriu. înviere rétablir vb. a opri retentir vb. a risca rive s. reunire.a se însănătoşi rétablissement s. moderaţie. a întîrzia . rid ico lu l. (loc.f. ţeapăn rim e s.m. -euse adj. a expune retraite s. I I a apuca iar ressembler vb. se — . cu hotărîre résolution s. parter (la casă) ricanement s. I I I a reţine. zbîrcitură rideau s. a în tru n i réussir vb. răsculat révolter (se) vb. a sim ţi ressource s. rîu riz s. adv. roman 538 . rînjeală riche adj. -euse adj. être de — a se fi întors retourner (se) vb. I I I a rîde rire s.f.m.f. retragere. faire le a face pe bogatul richement adv. rezumat résurrection s. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. s. respiraţie. I I I a străluci ressaisir vb. m.m.-e s. nehot. resursă.f. 17 a răsuna retenue s.f. m.reprocher vb. reţea réserve s. din belşug richesse s. hotărîre . a-şi întoarce capul retracer vb. bogat. întîrziere retardataire adj.f.m. pensionare. a trasa din nou. a se răscula. re­ ţinere retirer vb. a da tîrcoale roi s.m.m. a semăna. a respira resplendir vb.m. revoltă ré v o lté .

(pop.f. satin satire s . romancier rom antique adj. şiretenie. I I a (se) înroşi rouler vb. concentraţia sării în apă salir vb. sînge sanglant.f.-euse s.m. -e adj.m sac. a înţelege saison s. panglică rude adj.m . I I a prăji. rozător . I U a rupe. s. ungere. ritm at s gabie s. rupture s. zeamă 539 . m urdar. rupere. sărat. I I I a satisface sauce s /. à manger sufragerie s a lo n » . roşu rougeur s. s. sacru sacrifice s. ) a măcina rongeur. adj.m. rudim ent. regalist royaume ». a săra salinité s. a sforăi ronger vb. hohot de plîns. salvă samedi s.m. (fig.m. nisipos saboteur.m.m. salubru saluer vb. sfinţit.f. sfînt saisir vb.m..f. sabie sabrer vb.m .f. -e adj.) rom în .f.m .f. sănătos. roşcovan royal. satisfacţie satisfaire vb. fără santé s. măsură rythm é. a ruina. I I a m urdări salle s.f. (cu maj. a îi lac de. pîrîu ruiner vb. rotund ronde s.m. cu înţelepciune sagesse s.m. rotaţie rôti s. -euse adj. salon salutre adj.m. salariu sale adj. horă ronfler vb.m. -e adj. adj. m. lim ba rom înă rouppe s.f. a face sul roum ain.m.m. spadasin sac s. trandafir.f. grătar. salinitate.f.romancier s. sfînt.) necorect s a lé . ) chinuitor. 2. sîm bătă sang s. -e s. a lua sînge . ş.f. I I I a redeschide roux.m. roată rouge adj. sacoşă sacre. bluză ciobănească ronte s. trestie rossignol s. a saluta salut s. a roade. friptură (la tavă) rôtir vb. încoronare a unui suveran sacré -e adj. sabotor sabre s.f. sănătate sapin s. rousse adj. romantism rompre vb. roşcat. roşeaţă rougir vb. m. însîngerat sanglot s. m istuitor rose 1. a sparge rond.f. salată salaire s.m..f. (fig.f. sardea satellite s. a frige rôtisserie s. suspin sans prep. drum . s.m. ritm .m. regat ruban s. brad sardine s. anotim p salade s. salvare.f. sănătos saint. primele no­ ţiu n i rue s.f. tranda­ fir iu . stradă ruisseau s. m.) hazliu saler vb.m.m. sîngeros. regal royaliste s.m.m.f. şi adj. şiretlic rythme s. înţelept sagement adv. (fig.) a stoarce (de bani) sain. odaie. -euse adj. şofran sage s. sală. -e adj. -e adj.f. salut Salve s. şi adj. romînese. I l a apuca.f. privighetoare rotation s. jertfă safran s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. cale rouvrir vb. greu rudiment s. roz roseau s.m. romantic romantisme s. ~ à main po­ şetă sacoche s. ruptură ruse s.i adj. a curge şiroaie. satelit satin s.f. nisip sablonneux.f. -e s.f satiră satisfaction s. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb.f.m. a distruge ruer (se) vb. înţelepciune saigner vb.-e adj. (fig. a sesiza. a sîngera • . aspru. sos. a lovi cu sabia sabreur s.m. a rostogoli .f. ran iţă.m.

ştiinţă scientifique s. secret sectarisme s.m. veac siège s. sens. a pecetlui.f.m. sector section s. -euse adj. săpun. sentinelă sentir vb.m.m.m. salam.-ète adj.m. shampooing s.m. a usca sécheresse s.f.m. că. a salva sauveteur s. de a se preface că sembler vb. a însemna.m. siluetă sillon s. cu excepţia saule s. uscat. seringă serpent s.nt. at. şa seller vb. spălare a capului.f. linişte. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. sig iliu.m. potecă sentiment s. salcie saut s. siguranţă. I I I a şti. mezel sauf prep. pecete sceller vb. scriitor.. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s.m. a apăsa services. ţechin (monedă de aur) sérail s. aseme­ nea sauver vb. scaun. a sclipi. (loc. dacă./. a despărţi septembre s.f.m.f.m.m. pantof uzat.f. sentiment sentinelle s. a strînge. slugă. secară séjour s.m. I I I a aju ta. sex. serios . gustos. I I I a sim ţi. singur seulement adv. serai sérieux. a sigila scénario s. a fluiera signal s. găleată sec. conj.f.m. şervet. a salva selon prep.m.m. tain ic .m. scandai sceau s. sèche adj. semnalizare signifier vb. a sprijini secret.m. uscăciune seconde s. linişte seigle s. asediu siffler vb. salvator sauveur s. susan seul. papuc savetier s.9. s.m. serviciu. doar sève s.m. brazdă semblant s.f. cîrnat saucisson s.m. scenă scepticisme s. judecată sensation s. săritură sauter vb. aparenţă.it.ttt.m. savant savate s.f. ser­ vietă servir vh. secvenţă séquin s.f.m. după. a pune şaua savoir vb. a ocroti. şaipe serrer vb.) à anume savoir-faire s.m. copist scrupule s. scepticism science s. num ai. asemănător. secundă secouer vb. sediu. po triv it cu semaine s.m.?/?. prosop.f. a şedea un tim p undeva sel s. a sta.f.m. şampon si 1. scuter scribe s. faire 540 . tăcere silhouette s. m . scenariu scène s. a separa. senzaţie sensationnel. şedere într-un loe. /. despărţire séparer vb. -elle adj. a apăra. sare selle s. -e adj. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte. a semăna semi-circulaire adj. sectarism secteur s. sensibil sentier. salt. conj. a m irosi. om de ştiinţă scintiller vb. în ca?.m.f. servitor sésame s. a scînteia scooter s. sécher vb. septembrie séquences. scrupul sculpteur s. sculptor séance s. m. m.f.saucisse s. sălbăticie sauvegarder < > 6 . a avea sen­ sul de silence s. sălbatic sauvagerie s. real seringue s. pricepere savon s. sim ţ.m. funcţie serviette *. senzaţional sensible adj.f. I I I a servi serviteur s./.-euse adj.f. şi adj. semnal signalisation s. talpă semer vb. a părea seniflle s. dibăcie.m. à barbe săpun de bărbierit savoureux. secţie sécurité s. a sări sauvage adj. delicios scandale s.m. scrib. séjourner vb.m.m.f. f. 2. secol. sevă sèvres s. a scutura secourir vb. săptăm înă semblable adj. şedinţă seau s. a tît de siècles. salvator savant s. sec.f.m.m. adv. semicircular sens s. afară de.m.m.

il fait ^ e întuneric somme s. uşurare goûler vb. so­ vietic sovkhoze s.f. solvabilitate sombre adj. suflare.f. adj.f. speakerine s. faire du ^ a schia snob s.m. — que înd ată ce situation s. sim plitate singe s. en — que astfel că sortie s. fel.f. răsuflare soufflé s.-euse adj.m. rezolvare solvabilité s. preo­ cupat soudain. subtitlu soutenir vb.m.m. a reflecta sonner vb.f. m. suferind souffrir vb. serată sol s. a ridica. poziţie. 2. -le adj.f.m. soviet soviétique s. submarin sous-préfet s.m.) en pe scurt. I I I a supune soupçon s. -e adj.m .m. înăuntru souscrire vb. suprem soviets./. spaţios spatial. vîrf.f. a sprijini souterrain s. a bănui souper1 s. -trice s. sum bru.m. -euse s. culme s o n s . la televiziune) 541 . a răscula soulier s.m. conj. sprijin. în. a îm băta soulever vb. sunet songer vb.m. prostie. a suna sort s.m . solemn solennité s.m. solar soldat s. I I I a îndura.m.m.m. soră soie s. a ura soulagement s.m. social socialisme s.m. ieşire sortir vb. dacă nu. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. adesea souverain. surdomut souriceau s. I I I a ieşi sot.m .m. socialism société s. conj. bănuială soupçonner vb. sublocotenent sous-marin s. sub.m. a dori.' a aşeza ski .f. sovhoz spacieux. -e adj. spaţial speaker. ( loc. sudor souffle s.m. a solicita solution s. I I I a susţine.) şi adj.m. şi adj. a supa source s. 2.m. şoricel sourire1 vb. cala­ m itate sinon conj. sursă. suflu.f.m.-euse adj. a sufla. soi. surîs souris s. a cere. a gîndi. subcutanat sous-directeur. a sub­ scrie sous-cutané. neghiob sottise s. -te adj. solid. crainic (la radio. a subestima sous-ingénieur s. snob social. solemnitate solidariser (se) vb. I I I a surîde sourire2 s. în c ît.m. adv.m. -e adj. surd sourd-muet s. sinistru. simplu sim plicité s. a admite souhaiter vb.f. soare solennel.m. sufleu souffler vb. subînţeles sous-estimer vb. a îngriji soin s.. privelişte sitôt 1. a suporta. somn sommet s. m . proptea (şi fig. -e adj. I I I a semna.f. mătase soif s. sete soigner vb.. supeu souper2 vb. soluţie. ?n.f. a suferi. soldat soleil s. -e adj. a sătura. a situa. societate soeur s. sum ă. m aim uţă sinistre 1. -e adj. suveran. întunecos. -e adj.sim ple adj. a sustrage souvenir1 s. subdirec­ tor sous-entendu s.m. (cu maj. subinginer sous-lieutenant s.m. izvor sourcil s. seară soirée s.f.f.m. g riju liu . situaţie situer vb. I I I a-şi am inti souvent adv. a sublinia soumettre vb. in caz contrar site s:m.f. neaşteptat soudeur. adj.m. a se solidariza solide adj.f. m.m. s.m. am intire souvenir2 (se) vb. îndată.m. subterană soutien s.f. seară. g rijă. păm înt solaire adj.) de — que astfel.f. subprefect sous-sol s. pantof souligner vb.f. sprinceană sourd. schi. prost. subsol sous-titre s. puternic solliciter vb. şoarece sous prep.y. soartă sortes.m. îngrijire soir s.) soutirer vb. [loc.m. a răsufla souffraiit. nerozie souci s. grijă soucieux.

-e adj.m. m.-e adj. a îneca . staţie. urmare.m . sigur sûreté s. f.) a se iv i. simbol sympathique adj. pour — . (cu maj. sugestie Suisse s. suplim entar su p p lic e s. I I a se arăta (în depărtare) . a veni după successeur s. -ive adj. suprastructură supplément s. suedez suer vb. spectacol spectateur.f. (loc. m.) şi adj.-ive s.f. a sugera suggestif. -le adj.m. a suscita. m otiv superbe adj.spectacle s. silabă sym boles. suport. tout de ~ pe loc. I I I a supravieţui survoler vb. m. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. sport sportif.m. m. I I I a urma s u je ts . m. cu siguranţă.m.m. a se isca surmenage s. a zbura deasupra sus prep. a porecli surpasser vb.f. (eu m aj ./. urmaş succomber vb. siguranţă surface s. numaidecît suivant. supersonic superstructure s. pe. statuie sténodactylo s.m. suburban succès s.f. sportiv spoutnik s.m . a suporta supprimer vb. sudoare suffire vb. sigur. a murm ura syllabe s. a scufunda subordonner vb. chin. m. -e adj. a depăşi. m ai cu seamă. suplim ent supplémentaire adj. a sta pieziş. I I a suferi. m. a întrece. stratagemă structure s. -e adj. stupoare stupide adj. stupid style s. a sta plecat. -e s.m. delicat sub urbain. pe. a îndura sublime s. a atîrna peste surprenant. fără între­ rupere. a mira surprise s. (loc.f. schelet stade. şi adj. stilou subir vb.m. asupra susciter vb. a inunda . a îm povăra surclasser vb. (sport) a depăşi sûrement adv. sputnic squelette s. şi adj. statistician statue s. a tresări surtout adv. supranatural surnom s. a supraveghea survivre vb.m.f.?. sublim submerger vb. Elveţia suisse s.f. stil stylo s. f. lit. stenodactilografă stock s. a suprima supreme adj. fin . zahăr sucreries s. a susura. -e adj. à coup ~ şit surabondant.m. elve­ ţian su ite s. a încărca peste măsu­ ră.-e s. următor suivre vb. şi adj.m. -e adj. pl. şi adj. m. (arte. a trece peste surnaturel. supraîncărcare surcharger vb. -e s.f.) suprarea­ list sursauter vb. sportman.f. I I I a surprinde. spontaneitate sport s.-trice s. sprijin supporter vb. I I I a ajunge. staţiune statisticien s.m . sportiv sportsman s. supliciu support s.m.) de ~ în şir. suspect susurrer vb. adv. sugestiv suggestion s. superior superposer vb. adv.f. sud suédois. poreclă surnommer vb. -e adj./. (fig.f. peste. succès succéder vb. supraabundent surcharge s. deasupra sur. surmenaj surmonter vb. a succeda.m. -e adj.f. supraproducţie surréaliste s. stoc stratagème s. dulciuri sud s. surprinzător surprendre vb. spectator splendide adj. a subzista subtil. a suprapune supersonique adj. suprapopulat surplomber vb.f.m.m .m. suprem sur prep. simpatic 542 . a sucumba sucre s. a subordona subsister vb.f. a asuda useur s. m ai ales surveiller vb. superb supérieur.f. stadion s ta tio n s.f. consecinţă. surpriză surproduction s.) bien ~ ~ negre­ desigur . splendid spontanéité s.f.f. m. subiect. su ită.f. succesor. subtil. m.m.f. a fi sufi­ cient suggérer vb. suprafaţă surfin. a stîrni suspect. structură stupeur s. a isca. extrem de fin surgir vb.)si adj.

) technicien s.m. afectuos tendrement adv.f. de haute înalt tailler vb. culoare te in te s. teren terrasse s. tutun table s. a depune mărturie témoin s. tîrfciu tarder vb. cîrtiţă taureau s. a dovedi. m. (în v . groază terrible adj. cu dragoste tendu. a încerca tenue s'.f. a colora teint s./.f. simfonie symphonique adj. a tenta .m. vreme. adineaori tapage s. martor tempérance s. a bate. cusur tarte s. a pălm u i tapis s. a telefona téléphonique adj. asemenea télégramme s.f. taur fin-': taxer vb. astfel.»!. ten.f. televiziune tellement adv. tenis tentation s. I I I a vopsi. simfonic syndical. tară.m. ten tă. a croi.) sinonim synthétique adj. curînd.f. sim ţul p ip ă itu lu i. păm lnt terreur s. întîrziat tardivement adv. ţ i­ pător taper vb. tact (şi ta ille s . m. a tă ia . ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. simpatie symphonie s. temperatură tempérer vb.m. sistem T tabac s.»!. tentaţie tentative s. m. fraged.f. tehnician technique s.m. mărturie témoigner vb. masă. cumpătare température s.m.f.-e adj. à ~ la tim p . tablou tablées. a îngrozi 543 . telefonic télévision s. telegramă téléphone s. comportare terme s. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.f. a rezista tiens ! interj.m.sympathie s. mătuşă tantôt adv. şorţ tache1 s. I I I a ţine. nemaipo­ m enit terrifier vh. teribil. -ve adj. eu întîrziere tare s. a tempera. furtună. sarcină tacher1 vb.f.m.m. ipocrit tas s.m. a păta tâcher2 vb.m. tim p. teanc tasse s. tehnică teindre vb. m.) comeseni tablier s.f. tobă tant adv.-e adj. telefon téléphoner vb. a tachina tard adv. -euse adj. a tinde tendre2 adj.f. telle adj. taluz tambour s. m. terminaţie terminer vb. ţinută./. m.m. vijelie temps s. zgomotos . eu atît m ai rău . zgomot. sfîrsit terminaison s. atît. faire ~ rase a face tabula rasa . încordat tenir vb. en ~ qu. I I I a tăcea talent s. a termina terrain s. povîrniş. grăm adă.e în calitate de ca tante s.f. I I I a întinde.m.m. a întîrzia tardif. talie. sindical syndicat s.f. terasă terre s. teroare.f. a se strădui tact s.f. m. teribil terriblement adv. termen . de en din cînd în cînd tendre1 vb. talent talus s. m.f. astfel. sindicat synonime adj. sintetic système s.f. (gram. lipsă. culoare tel. tartă tartufe s. a tît de témoignage s. deîect fizic moştenit. atît tim p . cocioabă taupe s. a potoli tempête s. a taxa (şi fig. tentativă tenter vb. /. covor taquiner vb./. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. încercare. a gusta taudis s. a p ip ăi. ceaşcă tâter vb.f.f. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs . pată tâche2 s. nuanţă. croitor taire (se) vb. gălăgie tapageur. m. pată m orală.f. aşa de.m.

negoţ tragédie s. acoperiş tomate s. întăritor tonne s. strîm bat.) à pe nedrept. se ~ a se schimba.f. nedreptate . ~ de vie fel. tizană (ceai medicinal) tisser vb. -euse s.f. vîrtej. a tortura. m. toaletă. -e adj. (lit. m anifest. a se rôti tousser vb.f. a se în v îrti de m ai m ulte ori. tortură torturer vb.f. tradiţie traducteur.f.m.) indiferenţă tiers état iist.. (loc. m. tunet torchon s. titlu . être en — a fi bine dispus. totuşi tracasser vb. à son ~ la rînd u l său tour3 s.m. sfios tim idem ent adv. a atinge. a tuşi tout. a juca o festă cuiva. tei . încon­ jur . tragedie tfagédien. m.m.. sucit . a trage. cu totul. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i. mau­ vaise ~ ~ uşuratic. 544 . a prim i . cu titlu de.m.f. verb.m.em oţionant toucher1 vb. a în v îrti. tonic. m. avoir a nu avea dreptate .m. m orm înt tomber vb. turbă tourbillon s. teatru) tiradă tirer vb.f. tex til thé s. tobă metalică timbre-poste s.f. teatru théoricien s. il voit vede to t.-e adj. purtare. être en ~ ~ de a fi pe cale de. teorie thermique adj. m. tonă tonner vb. tic (şi fig.) starea a treia tigre. ton. termic thermo-électrique adj. m anieră tonique adj. a ajunge la. şi pron.-ess e s. à la — în fruntea textile adj. a cădea tome s. găteală t o it s . m in te. ocol. à juste — pe drept c u v în t. toile s. orice. trafic.) tic-tac s.. à et à travers fără socoteală. nehot. ■ — de force realizare iscusită .m. a se descurca tireur. teză tic s.f. voce.f.m . turistic tourment s. dîră. afiş. m. invar. tigru. actor de tragedie trahison s.m.f.m. nedisciplinat. tim id . diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. rînd . ~ de m ain dibăcie . -trice s. turn tour2 s. tot. rînd pe rîn d . şi adj. jouer un mauvais ~ à qn.m .f.f.f. a revela t r a in s . cap. a se preface tourneur s.f.territoire s.m. a hărţui trace s. urmă tracer vb. ca. tigroaică tille u l s. ceai théâtre s. pagubă. adv.m. teritoriu tête s./. se a scăpa. tractor tradition s. m. a tuna tonnerre s. cotitură tourner vb. termoelectric thèse s. tir tirade s. vijelie tournant s. în v îrtitu ră.rn. a înduioşa toucher2 s.m. teoretician théorie s.m.f. tors tort s. suferinţă tourmente s. à ~ de în calitate de. I I a trăda.f.f. adv. pînză toilettes. impers.f. I I I a suci. strungar tournoyer vb. p ip ăit toujours adv. m. tragedian. încălzire uşoară.m. schi­ monosit torride adj. a răsuci tordu. marcă poştală tim ide adj.m. a chinui tôt adv. tren. a întoarce.. ne­ ajuns .f. rău.) ~ à ~ pe rînd.) en ridicule a rid icu ­ liza . floare de tei tim bale s.f. chin. a ţese tissu s. devreme. /. alandala torture s. volbură touriste s. ~ à tout vent a fi nestatornic. torid torse s. totdeauna tour1 s. m. cu tim id itate tir s. ţesătură titre s. traducător traduire vb. tic-tac tiédeur s. tim p a n . adv. chin.m. curînd touchant. strung tourbe s. a trasa .. I I I a traduce trafic s. voluin t o n s . în întregime toutefois adv. turist touristique adj. m.m. cîrpă tordre vb.m ./. m işcător. -e adj. trăgător tisane s. judecată.m. -ne s. mod de v ia ţă . tom .m. a indica tract s. {fig. pătlăgea roşie tombe s. (loc.m. trădare trahir vb. (loc.

(mitol. trîm biţaş tro n c s. m. prep.m .m.m. comoară tr é s o r ie r s .(/ig .m.f./ » . ~ de destul cu. (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s. I I I a transcrie tra n sfe rt s. -eu se s.f. cu tristeţe trito n s. I I a se uni 545 . (cu m aj .m.m. întreit tr ip o ta g e s. ultraviolet u n i.f. răgaz. a traversa trem b le m e n t 5. adj.pl. a găsi . m.e . şi adj. m uncă. a uda. tram vai tra n c h e s.m.e s s e s.m.m. curmeziş.m. ceată trou sse s. a găuri trou p e s. a zăpăci trou er vb.) de strîinb.m. lalea t u lle s.f.m./.m . tunel tu te lle s.m. trilogie tr io m p h a n t. -ette adf.m . m. tram bulină trép asser vb. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb. transilvănean. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s . trunchi trop adv. a m unci. (loc. tiran. ~ tard prea tîrziu . uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s. a merge la trap .m. m.m.f.m.m. a se înşela tro m p e tte 1 s. în linişte tr a n sc rir e vb. uniune u n iq u e adj. şi adj. de ~ de prisos trot s.f. bandă. a transporta tr a n s y lv a in .f. păstrăv ts a r s. triu m fător trio m p h e s. tip . adv. trotuar tro u b le s. trusă.m . -e adj. a tricota tr ilo g ie s. u n it . a lucra t f a v a i l le u r . a transforma tr a n s it s.o lan . trăsătură tr a ite r vb. tricotaj.m.* .ţig lă. foarte trésor s. a înm uia tr e m p lin s. ulterior u ltr a .m. a se afla tr u c u le n t. trădă­ tor tr a m s. I I I a tresări tresser vb. I I I a transmite tran sp o rter vb. a m uri très adv. lucru tr a v a ille r vb. tulburare. trompetă trom p ette2 s. être aux ~ ~s de qn. m uncitor.m. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv. se ~ a se afla . trişor tr ic o ta g e s. vistiernic tr e s s a illir vb. sanie tr a în e r vb.f. (loc. a omorî. a ucide tu e u r. izbîndă tr ip le adj. model. tricotare tr ic o te r vb. trium f.m ..f. trist. a tu tu i ty p e s. neted u n ifo rm e s. trap tro tter vb.) a fi. unic u n iq u e m e n t adv. a tăia .f. lăţim e. u u lté r ie u r . trem urătură .f. -e adj. arm istiţiu .m .f. tutelă tu to y e r vb. fam .v io le t. dezbinare tro u b le r vb. a reteza tr a n q u ille adj. ucigaş tuile s.f. tribunal tr ic h e r vb. om al m uncii tra v e rs s. traversare tra v e rse r vb. felie. a tîr î.m. lu ­ crător. prea . ) şi tr ic h e u r s.f.f. despot ts ig a n e s.m. trip lu .m. tranzit tr a n sitio n s. penibil triste m e n t adv. ardelean t r a v a il s. bucată tra n c h e r vb.f.-e adj. să încetăm cu trib u n s. figură t y r a n s . -eu se s. (pop. num ai u n ir (s’ ) vb. potlogărie tr is te adj. s. a tu lbura. tu l tu n n e l s. s. a îm pleti tr ê v e s.m.tr a în e a u s. m. ţigănesc tro ttin e r vb. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb. ţigan . brutal tr u ite s. tribun tr ib u n a l s.f. tru pă. ţar tu e r vb. -e adj. (impers. transfer tra n sfo rm e r vb.) tram vai tr a m w a y s.. m.) triton trom p er (se) vb.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. a trişa adj. tranziţie tra n sm ettre vb. a trata tr a îtr e .)pacoste tu lip e s.

) spoială. a lăuda v ap e u r1 s. ) il vaut mieux este preferabil. curaj v a illa n t . I I I a valora. vacanţă v a c h e s.f. pl. 9. folosinţă u ser vb.f.m. valoare v a le u r e u x . vînzător v en d re vb.) bicicletă v é n a l. abur. val. a ajunge. ) noroc.f. talaz v a g u e m e n t adv.f.m. vale v a llo n s. a (se) schimba . f. cosmique navă cosmică v a la b le adj. (fig.m. lac. în mod vag v a illa n c e s. vast v a u to u r s. a u tiliza V ▼a ! interj.m. unitate u n iv e r s e l. sticlărie v ersa n t s.f. -e adj. ^ cinq heures aproxim ativ. oraşul Valenciennes v a le t s. a se folosi. im>ar. vază (de flori) v a ste adj. vanitate v a n ta rd . răz­ fum urat v a in cre vb. uzina u tile adj. vas. v erd u re s. este m ai bine . m. a uza de u sin e s. valoros. urgent u s a g e s .f. (impers. s. lacheu v a le u r s.f. f răzbunare v e n g e u r.f. vehicul v e i l l e s . -e adj. a sosi. adevăr. ça ne vaut pas.f. vapor. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s. universal u n iv e r s ité s. avoir de la a avea noroc v é lo . a turna 546 . -eu se adj.m . zadarnic .f. (loc.m.m.m. a vărsa. vers v e r s 2 prep. I I a înverzi v e rd o y a n t. -eresse s.f. iluzoriu . uz. adevărat v érité s. şi adj. universitate u ra n iu m s..m. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. rum en. veneraţie v en g e a n ce s . ajun v e illé e s.) en ^ într-adevăr v e r m e il.f. care se cumpără cu bani v e n d e u r . cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală. venal. seară (între cină şi cul­ care) . haide ! v a c a n ce s s. I I I a veni. vînzare v e n tr u .m. du-te-vino v a g u e s. m. valiză v a llé e s. vineri v é n é ra tio n s. -e adj. uraniu u rg e n t.m. şi adj.f. sticlă. întins. I I I a vinde ven d red i s. lustru v é r o le s.f. v alabil v a le n c ie n n e s s. către. -e adj. a supraveghea v e ille u r s.f.-eu se s. vapor v a r ie r vb. a veghea.f.f. năm ol. viteaz» curajos v a in . versant. a varia v a se 1 s. veghe. pîntecos. viţel v éh ém en ce s.m. nu se compară cu v a m p ire s. v ultur pleşuv v e a u s. de curînd.f. il fait ^ este vînt ven te s. m îl v a s e 2 s. persoană care veghează v ein e s. burtos v er s.f. adv.m. -e s. vapor v ap e u r2 s. (pop.m. vienne v erd ir vb. servitor.m..f.f.f. vărsat.m .m. v i­ teaz v a lis e s. povîrnis v e rs1 s.f.m./ . în­ v e ille r vb. vas. veridic v é r ifie r vb. spre. argint aurit v e rm o u th s.f. (fam. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. vermut v e rn is s.m. vacă v a -e t-v ie n t s. -le adj. a birui v a is se a u s. m. vam pir v a n ité s. a m erita. m.u n ité s. pahar v e rre rie s. I I I a învinge. verdeaţă veridTique adj. veghere. vitejie. lăudăros v a n te r vb. paznic. cam la ora cinci verser vb. -e adj. înverzit. vehemenţă v é h ic u le s. vîlcea v a lo ir vb.m. a verifica v é r ita b le adj. vînă .f. -e adj. v erre s. folositor u tilis e r vb.m.m. -le adj. v în t.

-e adj.f.f. iată voile s.f. vestibul vestige s.f.f.f. oraş vin s. vioară virer vb.f.f. vertebra vertige s.m. à basse pe şoptite . -e adj. haină (pînă in talie).f.) v ădu v it de viande s. velă voir vb.m . voce. virgulă visa s. -e <df. a avea pică. a ochi.f. vocală vrai. volan volant2. violenţă violent. viză vis-à-vis loc. -e adj.f. viconte victoire s. veston.f. «rol vie s. viteză vitrail s. apro­ piat voiture s. cu geamuri vitrine s. în comparaţie cu viser vb. (fam. violent violette s. iată voie s. feuille —e foaie volantă volée s. va­ gon voix s. murdar. sat viile s.f. f. defect vice-président s.f. viu. vizită visiter vb. a zbura voler2 vb.m . vieille s. veterinar vêtir t'h. vieil. vestă vestibule s. m. necinstit. victorie vide s. vilă village s.f. sim ţul văzului 547 . mon — dragul meu vif. (fig. vitrină vivant. viorea violon s.f. m. -euse s.m. veşmînt.m. a făgădui prin legăm înt . şi adj.?/?. v irg ină.f. I I I a îmbrăca veuf.m. colivie mare volontaire adj. cu adevă­ rat vue s. a vizita vite adj.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.f.m. prep. bătrîn.f. a v oi. trăsură.m. glas . drum (şi fig.m. repede vitesse s. vocaţie voici prep. m. a călători voyageur.f. verde vertèbre s. -euse s. a v ira. tom vouer vb.) drag. viaţă vieillard s. à haute — cu glas tare . cale. vervă vestes.f.f. viţă de vie v ila in . vive adj. vicepreşedinte vicomte s.f. I I I a vrea. vitraliu vitré. (fig. fecioară.m. -e adj. furt volaille s. adj. vecin. călător voyelle s. scump. iute. a fura volet s. vestigiu veston v. bătaie zdravănă voler1 vb. veuve s. vin vinaigres.f.m.f.) a închina.?n. -e s. peste drum .vert. necaz pe cineva voyager vb. viciu. iu ­ bit. adevărat. voluntar volontiers adv. carne vice s. volum . oblon voleur. sacou vêtement s.f. b ătrîn . a ţinti visite s. iute vigilance s. a se în v îrti virgule s. vedere.m.f. -e adj.m. zburător. virgin (â). de bună voie volume s.m. en • '> à qn. şi adv. v iu .f.-e adj. hoţ volière s. urmă. violetă.m .m.m. oţet violemment adv. veritabil vraiment adv.) diateză voi1 s. (gram. autom obil.f.f. pasăre de curte volant1 s. şi adj.m. ameţeală verve s. haină vétérinaire s. în faţă . m.m./.m. şi adj. cu vioiciune vivre vb. în mod violent violence s. moş vierge s. vigilenţă vigne s.) voilà prep. ne în tin ai (ă) vieux. FII a trăi vocation s. rău v illa s. I I I a vedea voisin. bucuros. în adevăr. văduv. răm ăşiţă. zbor voi2 s. în viaţă vivement adv.

(pop.m. vagon wagon-restaurant s. la aceasta yacht s. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv. zero (şi fig.m. m . vagon-restanrant week-end v.m. pron. zebră zéro s. iaht Z zèbre s.m.) drace! la n aib a! .wagon s. acolo.) zut ! iriîerj.m.

à côté alb adj.pL ait adj. puis aprilie s. aparat s. suffire I I I . veille /. art m.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. adv. anniversaire m. aeroport s. près aranja vb. apărea vb. écouter. această adj. cet. attachement ni. profond. adresser adresă s■ . asculta vb. aider ajutor s. vivres m .m.s \ air m. -e american adj.. adv. année f. saison /. artă s. afirm a (a se) vb. vertige m. aspirateur ni. eau /. an m . à peine ac s. ajunge vb. -e aniversare s.. anotim p s. -ve actual adj. accident m. après. autre alu n e ca . architecte m. alătu ri prep. défense /. certain. app lau dir I I aplica vb. arunca vb. devenir I I I ajuta vb.affection/. adînc 1. anecdote /. agréable agresiv adj. an im at adj. armée /. là-bas acoperi vb. adj. arranger arăta vb. appareil m. presque. arbre m. apporter aer . appartem ent ni. a ic i adv. av ril m. aduce vb. anim é. -e apartament s. agricole agricultură s.. antagonist adj. adresa vb. montrer arbore s. pro­ fondément adm ira vb. articol s. m aintenant adevăr s. choisir I I alerga vb. aceea pron. -e am in ti vb. 2. anatomie s. -elle acum adv. couvrir I I I activ adj. arm ată s. alim ent s . épingle /. acasă adv. actif. vérité /. ici ajun s. blanc. -che albastru adj. aiguille f. hier soir asemenea (de) loc. -e alege vb. rappeler ameţeală s. obéir I I aseară adv. celui-là. assurer aspirator s. celle-là acest. apparaître I I I aplauda vb. appliquer apoi adv. bleu. près. aide /. s’affirmer afla vb. défendre I I I apărare s. alliance /. apăra vb. aéroport afectat a d j . agriculture /. apprendre I I I agreabil adj. am usant. anecdotă s. enrsuite. à la maison accident s. -ve agricol adj. -e an s. agressif. courir I I I aies (mai) loc. arriver. am éricain. aproape adv. également asigura vb. -e afecţiune «.. affecté. . adv. 549 . cette acolo adv. vb. adresse /. article m. anatomie /. am uzant adj. surtout a lia n ţă s. adm irateur ni. ce. admirer adm irator s. am b u la nt. paraître I I I . alim ent m . glisser am bulant adj. antagoniste an um it adj. artist s. artiste m. arh ite ct s. acela. jeter aruncare s. lancem ent m. apă s. -e. actuel.

tant atletism s. jo u ir I I . capitalism s.pl. se r é ­ c ca1 conj. bibliotecă s. cahier m . chap itre m. athlétisme m. b ib lio th è q u e /. vie ille bea vb. bărbat s. m o uch oir m. c a p ita lis te capitol . bien birou s. bicyclette /. b ille t m. m a la d ie /. auxiliaire m. pom m e ele terre /. fii m. autom obile autor s. attentif. attendre I I I ataca vb. attention /. jo u ir I I bulevard s. bătrîn adj. chambre /. august s. bate vb.. ouïe /.. ch a m p io n m. cameră s. abricot w. entendre I I I avea vb. bogat adj. aur s.9. v ie u x . âprement aşa adj. cap s . -e bluză s. caisă & * . grand-mère /. -ve atenţie s. bicicletă . auxiliar s. voie /. asseoir I I I aştepta vb. inciter aţîţător s. grand-père m. boală . c a p ita lis m e ni. bucată s . adv. bouquet m. auzi vb. cadeau rn. m aison /. bucătărie s..v. capitalist adj. atît adv. auz $. blouse /. riche bogăţie s. aţă s. boule vard m. v ie il. caractère m. bureau m. care pron. auto. bucura (a se) vb. morceau m. chaud . balcon s. caracter s. atent adj. băiat s. attitude /.9. que 550 . aţîţa vb. blazat adj. pour ca2 adv. bunică v. bun adj. livre m . douce blond adj. garçon m. bine adv. v ian d e / . casă s. 9 . cartof s. q u a lific a tif rn. auteur m. avoir aventură s. caz s. août m. avion s. salle de b ain s /. hom m e m. blasé. carte (postale) /. bonne bunic s. attaquer ataşat s. 2. buchet s. b attre I I I batistă s. că conj. cald adj. m alad e m. bon . or m. âpre. atteindre I I I atitudine s. fauteur m. bilet s. autom obil s. tète /. broşă s. azi adv. comme cadou . caiet . -e blînd adj. capitală c a pita le /. broche /. 9 . a ujo urd’hui B baie s. q u i carnes. béret m. bani s. b lo n d . cause /. tellem ent aşeza vb. -e cale s. cauză s. calificativ £. boire I I I beretă s. carte s .aspru 1. aventure f. adj. richesse /. avion m. argent rn. attaché m. campion s. atinge vb. cuisine /. chair j. cas m . doux. balcon m. bolnav £.

côte /. lo y a l. cosm ique costa vb. crede vb. clar 1. b â tir I I . cim e / . clasă s. consimţi vb. boucle d ’oreille /. chante r. celălalt p ro n . cerveau m . accrois­ sem ent m. foyer m. composer comunard s. cer s. colaborare s. collier m. congrès ni. que. co m m uniste concert s. cîine a. (la u n instrum ent) jouer coleg s. celibatar s. a d j. ciclism s. c o m m e rc ia l. classe /. co m m u nism e m. conduce vb. correctem ent cîştiga vb. collègue m. şi a d j. vt. a d j. a u g m e n ta tio n / . crea vb. gagner cît adv. ceva pron. adv. creşte vb. tom ber călător s. l ’autre ceaşcă s. correspondre I I I cosmic a d j. c liq ue f. b â tim e n t m. cohésion /. cravată s.f. confondre I I I congres s. e nfant m copilărie s . 2. cine pron. considérer consideraţie s. c o m m u na rd m. crâne m. 9 . lire I I I ciuboţica-cucului s. célib ataire n i. coastă s. contem pler contemporan ad j. vi. cărbune s. chercher ce pron. classement ni. bas m . dîner m . appeler chiar adv. clairem ent elasament s. cînd adv. condiţional s. -e. 551 . comunist s. couturière /. cină s. corespunde vb. m êm e chim ist s. cerise /. c irc u la tio n /. cerc s. cotlet s. coin m. cetăţean s. circula vb. clasic s. croitoreasă s. comic a d j. côtelette /. créer creastă s. élever creştere s. cercetare . enfance f. corbeille f. -e. m ontre / . conférence f. c la ir. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. conduire I I I conferinţă s. fidèle* creier s. c o n d itio n /. c o m p ile r compune vb. pousser. copac « s * . heure f. c o n d itio n n e l m . construire I I I . q u a n d cînta vb. g ra n d ir I I . honorer cinstit ad j. cere vb. tasse /. comentator s. craniu s. conjuguer consacra vb. colţ s. dem ander cereală s. cercle m. coafor s. comercial a d j. cyclism e m. consacrer considera vb. chemise /. condiţie s.. căuta vb. 2. cineva pron. chien m. creaţie s. chim iste ?n. concert m. cercel s. -e ciorap s. penser. coûter coş s. colier s. ciorbă 5 . citi vb. confirm at a d j. co nsidératio n /. voyageur m. com ique comis a d j. concours ni.cădea vb.. circuler circulaţie s. cămaşă s. concurs s. si a d j . prim evère /. comedie s. -e contribuţie s. com édie j. c o m m e n ta te ur m. căm in s. conjuga vb. charbon m. consentir I I I construi vb. édifier contempla vb. ciel m . copil s. c o n trib u tio n /. comunism s. c o lla b o ra tio n /. -e compila vb. coiffeur m . citoyen ni. -e confunda vb. coeziune s. adv. arbre m. -e. c o m m is. recherche /. q u oi ceas a . confirm é. cîmpie s. cireaşă s. c o n te m p o ra in . som m et' m . potage m. q u e lq u ’un cinsti vb. créatio n /. ciném a m. céréale f.. corect 1. q u i cinematograf s. croire I I I credincios a d j. correct. cravate /. quelque chose chema vb. in s ta n t m. clipă s. classique clică s. cham p m.

m ad a m e /. redevable datora vb. culoare $. p a rtic u liè re m e n t departe adv. cuţit s. decît adv. ouvert. disparaître I I I dispreţ s. m onsieur rn. -e. d élég ation f. raison j. destin s. curajos a d j. distraire I I I diversitate s. destiné. d ic tio n n a ire rn. curent adv. cours m. com pren­ dre I I I curaj s. delta rn. si dar conj. -e destinatar s. courage m. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. cuvînt s. souvent desfăşurare s. déjeuner delegaţie s. devoir I I I datorie s. coucher culme s. couteau m . co uram m e nt curge vb. cultură s. bientôt. o u i da2 vb. o u v rir I I I deschis a d j. dicţionar s. decembrie s. diferit a d j. ce soir dispărea vb. cu prep. dam e. d orm ir I I I dormitor s. co uloir m. couler curînd adv. destinaţie s. chef d ’orchestre rn. p a r fa it.cruzime s . disque rn. diseară adv. deosebit 1.. m ais dator a d j. preuve /. cum 1 cori/. devoir rn. adv. discuter* discuţie s. distra vb. d é m o lir II de prep. 2. dim potrivă adv. destinée f. tô t deznodămînt s. discussion /. m a tin rn. cuvîntare s. lo in depăşi vb. d éroulem ent m. discuta vb. deveni vb. dépasser des adv. dejuna vb. courageux. dejun . désirer dormi vb. discours m. com m ent cum inte a d j. d o ig t rn. 552 . acharne m e nt rn. de de la prep. -e deseori adv. curs s. domeniu y. dentist s. dévoué. de d irijo r# . D da1 adv. dovadă: s. d e s tin a tio n /. dori vb. m épris rn. dărîm a vb. cutie s. que definitiv a d j. comme cum 2 adv. couleur /. delicios ad j. brave cunoaşte vb. -e deschide vb. a d j. devenir 111 devotat ad j. -e devreme adv. -ve deget g. souvent desăvîrşit a d j. destiner destinat a d j. de deasupra prep. drapeau m. d é fin itif. cure /. destin ataire m . dezvoltare s. connaître I I I tprinde vb. -se deltă s. assez detaliu s. -ère drapel s. d ifféren t. d éveloppem ent rn. dénouem ent m. d ifféren t. avec culca vb. débarras m. cultu re /. diversité /. dîrzenie s. dreptate s. b oîte /. cher. -euse cura s. culoar s. au-dessus debara s. doam nă s. acheter cumsecade a d j. dom ain e rn. destina vb. m o t m. déjeuner m. dentiste m. cham bre à co u­ cher /. désordre rn. drag a d j. som m et m. destin m . domn s. cruauté /. contenir I I I . disc s.s * . décembre rn.< ? . -e dim ineaţa . a u contraire din prep. destul adv. d é lic ie u x . d é ta il m. dezordine s. sage cum păra vb.

adj. économ ique economie s. ex p liq ue r explicaţie ô * . egoist adj. u tile formă s. foarte adv. faculté /. faire I I I factor s. fasole s. p a p illo n m. fereastră s. fin . 553 . şi s.exam en m. -e excepţie s. -e fîşîit s. forma vb. é d itio n f. u- é- eroism s. écluse /. fotograf s. e x té rie u r. economic adj. fel (la) loc. şi adj. externe extrem 1. esenţial adj. écharpe f. fa u te u il m. film m. félicite r femeie s. héroïque. fin adj. enthousiaste' eroic 1. forme /. filer film s. faţadă s. entuziast adj. ecluză s. -e energic adj. emoţionat adj. former fotbal s. faţă de masă s. E echipă s. adj. ph otog rap he m. excelent adj. assiette /. -e . sans. héroïsme m. 1er k repasser figură s. chacun fier (de călcat) *. A n g la is . essentiel. fa b rique /. excursion /. fille tte /. floricică s. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. de mêm e felie s. duminică s. ém u . ciseaux rn.pl. firesc adj. . héros m. exemplu s. étaler evita vb. ediţie s. fleurette /. énergique englez s. fericit adj. e n ne m i m. s’en alle r I I I duios adj. femme f. facteur m. n a tu re l. ecuaţie s. économ ie /. très folosi vb. fixe. extrê­ m em ent * . etaj s. égoïste eliberare s. . exemple m. floare $. faptă s. figure f. fată s. glais. fotoliu s. harico t m. farfurie s. adv. felicita vb. -elle fix adj. -se fetiţă s. lib é ra tio n f. filie j. fiindcă conj. fille /. nappe /. tendre dulap s. éclipse /. exister explica vb. arm oire f. extrêm e. m oins februarie s. fa it m. effort m. excursie s. après după-amiază adv. -elle eşarfă s. e x p lic a tio n /. favorabil adj. foaie s. adv. éviter examen s. parce que fila vb. emoţie s. façade /. exista vb. fa m ilie /. fo o tb a ll m. fleur /. fleuve m. etala vb. fiică s. étage m. tranche /. heureux. facultate s. fabrică 6 face vb. efort s. extern adj. é q u a tio n /. fluviu s. 2. ii Îs m. exception /.duce (a se) vb. familie s. eclipsă s. fix é . é m o tio n /. erou s. foarfece s. juste fixat adj. -e fiu s. fi vb. excellent. bruissem ent m. favorable fără prep. fluture s. fe uille f. février m. vous după prep. équipe /. -e s. après-m idi duşman s. d im an c h e m. 2. utilis e r folositor adj. fenêtre /. fidèle fiecare pron . -e adj. adv. être fidel adj.

fruct s. d iffic u lté /. garda s. prêt găsi vb. -e adj. . im possible impresie s. e x p lo ita tio n f. grêle f. em­ ployé m. jupe f. g ym n astique /. décision /. herbe /. carte /. H ham al s. gram m aire f. gimnastică s. blague /. gata adv. bel. ja n v ie r m. griller friptură s. gare /. hohot (de rîs) s. imperialist s. furculiţă s. savoureux. degré m. iarnă s. valise /. p o rte fa ix m. G galben adj. b e lle . fron t m. rô ti m. general (în) loc. . idéologique ieri adv.) d iffic ile greutate1 s. -e imposibil a d j. geamantan $. -e. im pression /. . greu adj. b rig a n d m. im pressionner. fraged adj. tas m. voleur m. impresiona vb. -e s.francez s. garde /. frică s. im m é d ia te m e n t imobil s. lo urd . fo n ctio n n aire m . fardeau m. funcţie s. . fr u it m. guide m. hotărî vb. éclat (de rire) m. gustos adj. (fig. im p liq u e r important o 7 j . poids m. hrăni vb. tendre frate s. gospodărie#. fustfî s. adv. im p o rta n t. perce-neige /. g ril m. impermeabil s. glumă s. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. orage m . gloire /. frunză s. şi adj. grijă s. grădină s. ghiocel s. fon ctio n /. furtună s. goût m. fenêtre /. frumos adj. frige vb. greutate2 s. é m o u ­ voir I I I 554 . gust s. illu stré . gumă s. sortir I I I ilustrat ad j. faute /. hartă 5. greşeală s. im p é ria lis te m. gouvernem ent m. fra n ­ çais. généralem ent ghid 5 . . frunziş s. -se guvern s. hoţ s. F rançais. jo lie frunte s. . -e imediat adv. jaune gară s. im m e u b le m . froid m. décider hotărîre s. frig s. iarbă s. v o ici. implica vb. trouver geam s. grătar s. soin m. frază s. penser glorie s. tem pête /. grămadă s. feuillage m. ja r d in m. funcţionar s. hiver m. beau. foule /. gramatică s. fragă s. frère m. gomme /. iată prej) . v o ilà ideologic a d j. gîndi vb. peur /. nou rrir II I ianuarie s. . . phrase f. jo li. hier ieşi vb. im pe rm é able m . plaisanterie /. fraise j. fourchette f. grindină s. feuille /.

instaurer instituţie s. informât a d j. inform é. retarder întîrziat s. indépendance /. réaliser îndrăzni vb.s. fourré. -e îmbrăţişa vb. inimă s. pousser împotriva prep . dès que îndelung ad v . -e înconjura vb. entreprise /. aim er iulie s. (vi. in o n d a tio n /. intéressant. prélcr: emprunte»în prep. signifier însoţi vb. ju in m. ensemble împrumuta vb. ju ille t m. instaura vb.) rentrer întoarce3 vb. en. histoire /. h a b illé . essayer încet adv. întoarce1 vb. comprendre I I I învăţa vb. diriger în faţă loc. embrasser împărat s. entre întreba vb. habile îndepărta vb. entourer încrucişat a d j. im m é d ia te m en t îndată ce loc. vaincre I I I învins a d j. in d e stru ctib le indicat a d j. mais însemna vb. é m u la tio n /. verdir I I învingător s. circonstance f. prep. împărţi vb. élever încă adv. retour­ ner. revenir. îndeplini vb. in tro du ire I I I inundaţie v . -e 555 . tourner întoarce2 (a se) vb. întîmpla (a se) vb. in s tru c tif. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. croisé. . in s titu tio n /. -e individ s. geler îngriji vb. istoric a d j. écarter însă conj. a llie r îmbrăca vb . conj. in d iv id u m. retardataire m. soigner înlătura vb. encore începe vb. oser îndrepta vb. ingénieur ni. întîlni vb. -e inginer s. iubi vb. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. contre împrăştiat ad j. partager împinge vb. accom plir II. inevitabil 1. împreună adv. empereur m. apprendre I Ï I înverzi vb. fle u ri. in é v ita b le . dem ande /. -e împrejurare s. commencer început *•. -e îndată adv. -ve î îm b lă n it a d j. întuneric s. entrer introduce vb. întrebuinţa vb. învinge vb. afferm issem ent m . dissipé. com m encem ent ni. rencontre f. industrie s. .independenţă s. întreg a d j . -e in te rn a ţio n a l a d j. dans înainta vh. rem onter (une montre) între prep. u tilise r întrecere s. historique istorie s. v a in q u e u r m. obscurité /. rencontrer întîlnire s. v a in c u . doucement înceta vb. instructiv a d j. in d ustrie /. arriver întîrzia vb. dem ander întrebare . adv. braver îngheţa vb. intense interes s. -e intra vb. -e înfrumuseţa vb. interesant a d j. in térêt m. in d iq u é . éloigner îndepărtare s. écart m. devant înăbuşi vb. renforcement ni. avant înaintea prep.. in te r n a tio n a l. -e îmbina vb. -ère întreprindere s. devant înflorit adj.v. accom pagner întărire . avancer înainte adv. 2. întîrziere s. con­ s o lid a tio n /. cesser închide vb. indestructibil a d j. ad j. iunie s. écartem ent m. fermer în c în ta t • a d j. încerca vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. e m b e llir H înfrunta vb. coeur m. h a b ille r. enchanté. înţelege vb. retard ni. entier. étouffer înălţa vb.

lume s. tra v a il m. limbă s. demie K kilogram s. lăsa vh.9. jos a d j. pe jos par terre jucărie s. libre libertate s. silence ni. m a rd i ni. mars ni. jumătate s. laine /. masacra vb. large lăcrimioară s. lung a d j. lege s. habiter logodnic . -e marfă s. monde ni. literar ad j. lettre f.9. m agasin ni. d épourvu. lune /.s'. mai2 adv. attacher legătură . larg a d j. lieu ni. m archandise / martie s.9.. 556 . large latin a d j. lim onade /. masa1 .9. loc2 . mai1 . laisser lega vb. lingă p re p . lance s. table /. li^u m. attache /. jaque tte /.9. i'ianeé m. luminat ad j. -e listă . -e lună1 s. lam pe /. k ilo m. lua vb. marţi s. lecţie s. langue /. tra n q u ille lipsit a d j.9 . cam p m.9. -e lumină . littéraire literatură s. grand. longueur /. mandat s. k ilo g ra m m e . lună2 . luminos ad j. liste /. cuiller. legumă s. éclairé. lutter luptă a. lier. mère. oc s. lutte /. livadă s. liberté /. m uguet ni. litté ra ture /. lampă s. travaille r lucrare *•. la tin . L la pre p . prendre I I I lucra vb. dem i. à lagăr s. chose f. verger m. liber ad j. bas. place /. clair. limonadă 9 . long. literă s. com bat m M magazin s. m am an /.J acheta s. m a i m. legătiţră s. lo i f. oi s. lum ière /. locui vb. je u d i m.9. -e lat ad j. luni s. jo uet m. leçon f. -se. lucru s. lance /. lingură 6 ’. mare2 ad j. cuillère linişte s. plus mamă . -gue lungime s. lupta vb. légume m. lu n d i ni. mois m. lină s. massacrer mare1 s. près loc1 s. liniştit ad j. je u m . nier /. m a n d a t m.

naviguer na v ig a re « w . -e. national. sabie m. navigation j. m aintien ni. -elle nepot. médecine f.. miros s. avouer m ă s lin ă s. m uta vb. m o n u m e n t m. m o u v a n t . m aint. m o d e m. n e n u m ăra t adi. m ijlo c s. m iliţie s. -oare s. m ilio n nu ni.-e nedrept 1. m enţinere s.èr e mod s . m a n g e r mîneare s.è r e munte s. mètre »»». e m ie adj. nature f. métier metro s. mécanique /. t e n d r e . toujours merge vb. moyen m. morcov s. nevoie s. mereu adv. . m o d e r n i s a t i o n f. n a v ig a ţie s. . m em orie s. rien n in g e vb. tante f. t r a v a i l m. meserie s. m em bru s. m o l l e m ontor s. minute /. p l a t m . m uri vb. m ilieu ni. -e m îine adv. nepoată (după fiu sau fiica) s. m onum ent s. incessant . f i e r . m a n i è r e / . auto f. neveu m . . c o n t e n t e r m uncă s. jamais n im e n i pron. neiger n is ip s. personne n im ic adv. in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. besoin m. bouton m. n a v ig a vb. médecin m. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. m îndru adj.. niasse /. m in u t . m inge s. nerf m. m illion m. mérite ni. c a r o t t e f. m ecanic adj. . petite-i'ille /. d é m é n a g e r muzeu s. métro ?n. non-officiel. /. m e d ic in ă 5. injuste. insuffisant.s\ m i r a c l e m . nièce /. ballon m. m iracol . mişcător adj. naître 111 n a ţio n a l adj. m o u . 557 . fenouil m. modern adj. m e t s m. médicament m. necesar adj. in­ n e m u lţu m ire s. nepot. petit. . m o d e r n e modernizare s. mercredi tii. nécessaire necin stit adj. petit-fils m . t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. m ă r s. inutile negru adj. s. m o t i f m. m o n d i a l . mécanique. m otiv s. m ărtu ris i vb. m o u v e m e n t m. m in ă s. t r a v a i l l e u r . m u s é e ni. d e m a i n mînea vb. mémoire /. N n a iv adj. aller I I I . mesure /. olive f. m u s i q u e /. e ne co n te n it adj.e u s e m uncitor2. m edicam ent s. m uzică s. m ărar s.-e n a tu r ă s.-c n e lin iş tit adj. n ic io d a tă adv.. medic s. balle /. impatience /.. -e n e în d e stulăto r adj. m u s c l e m. mécontentement m. naïve nasture s. 2 . m iercuri s.. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. m in ă s.9. inquiet. m i s s i o n / . balayer m ătu ş ă s. déloyal. nerv < 9 . m ecanică s. machine /. m u lt adj. m o n t e u r m.. m unci vb. pomme /. m o u r i r I I I m uşchi s. -ète nerăbdare s. o d e u r misiune s. . m a ş in ă s . membre m. m etru s. navigation /. noir. naïf. a ^ înainte avancer m e rit s. naşte (a se) vb. nepoată (după frate sau soră) s. adj.m asă 2 s. mine /. m ondial adj. m a i n / . m ă tu ra vb. m o n t a g n e / . -e moale adj. adv. m écani­ cien r». o u v r i e r . r e m e r c i e r . mişcare 5 . milice /. m ăsură s. justement n efolositor adj.

page /. non nucă s. compter nume s. patriotisme m. verre m. paradoxal adj. partie /. opéra m oranjadă s. objectif. aveuglé. omoplat s..pL părintesc adj. orb s. onoare s. patetic adj. -e pardesiu s. n u m ai adv. bois m. forêt /. lit m. appeler O oară ». parti m. fatigant. poire /. nombre m num ăra vb. patinage m. fois /. patrie s. parcurs adj. autrefois. -euse n u m i vb. nom m. obiectiv adj. parcouru. paquet m. pachet s. terre /. operă s. pasaj s. hommage m. omenire s. n u it /. obicei s. parents m . offrir I I I ofili (a se) vb. ville /. novembre ni. passionner paşnic adj. odinioară adv. honneur m. nombreux. nor s. pasăre s. noix /. nouveau. ocupa vb. -elle nu adv. pénétrer pătrundere s. patriotism s. pâm ïnt s.nişte art. participe m. sembler părinţi a. parlementaire parte s. -v« oboseală s. habitude /. tout. -elle pătrunde vb. œuf ni. păr s. -e orïnduire s. -e obositor adj. naguère oferi vb. nuage m. noter nou adj. paradoxal. hum anité /. joue f. nota vb. noiembrie s. (pi. fatigué. pathétique patinaj s. pâle palton s. cheveux m . pagină s. oeuvre /. niveau m. pacifique. occupant m. persil m. pasiona vb. paisible pat s. octombrie s. orangeade f. pantof s. paraître I I I . -e oricare pron. participa vb. pahar s. 558 . régime m. tout. rez-de-chaussée ni. omagiu s. numéros adj. passage m. patrie /. oeil. . parter s. -c pară s. parc m. observa vb. oraş s. parisien. orthographe /. -enne parlam entar adj. parc s. ou s. pătrunjel s..) yeux m. noapte s. fatigue /. pardessus m. omoplate /. olympique om s. os m. octobre m. paternel. palid adj. oiseau m. des n ivel s. observer obţine vb. pădure s.pL părea vb. pace A '. numéro m . parizian adj. soulier m. partid s. o» s. occuper ocupant s. participer participiu s. partisan m. ortografie s. obiect s. partizan s. manteau m. paix /. orbeşte adv. seulement num ăr s. obtenir I I I ochi s. obosit adj. homme m. -e obraz s. se faner olim pic adj. -e orice pron. aveuglément orbit adj. pénétration /. objet m. aveugle m.

prea adv. perche /. pro­ bablement problemă . povesti vb. prim ăvară s.9. posibil a d j. sur pedepsi vb. piv n iţă s. -e pe prep. şi prep. politic a d j. -e prăjitură s. popor s. probabil 1 .. -e ad j. pénétré. pratiquer praf s. place /. polonais. production /. am itié /. procura vb. adv. prononcer 559 .9. principal. promu. presse /. poireau m. I I I plecare s. plan m. -ère p rim i vb. promener plimbare s.9. plan s. personne /. piéton rn. p răjin ă . e persoană s. planta vb. principe m. -e pronunţa vb. histoire /. pîine s.. plăcea vb. pisică s. poftă1 s. praz a *. prescrire I I I preţ s. plantation j . perdre I I I . périphérie faubourg m. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . a d j.a d j. profesor s. passer piaţă s. popular a d j. polonez . postai. profondément proiecta vb. e povestire . periferie s. aimer plăm în . sans cesse permite vb. 2. perte f. préférer pregăti vb. produire I I I producţie s. permettre I I I perseverent a d j. partir. marché m. préparer premieră . punir I I pentru prep. poumon rn. plaindre I I I poartă . 2.. prescrie vb. plein. pénétrant.9. projeter proletar 6 * . premier. e pătrunzător a d j. anii. grillé. -e.9. plaisir m* plăcut a d j. prim n u m . envie /.9. printemps m. pieton s.pătruns a d j. -e principiu s. pleurer. -e prin prep. pyramide /. promettre I I I promovat a d j. promenade /. cave /. -e plînge vb. poet s. printre prep. arbre m. danger m. p lin adj'. prix m.9. à travers priv i vb. pleuvoir I I I plăcere s. peindre I I I pierde vb.s \ toucher m. problème rn.9.9. grille /. portrait m. persévérant. pînă conj. pod (la case) . pyjam a m. grenier m. magasin m. perie s.9. populaire portofel .9. pêche /. plafond m. gâteau m . Polonais. portret . jusque plafon s. professeur rn. procurer produpe vb. accueillant. déjeuner rn. première /. départ m.-? s . parce que pericol s. pain m. . bau lieue /. prévoir I I I prezenta vb. trop prefera vb. amicalement prietenie s.9. politique f. poussière /. profond. pom . pretutindeni adv. poezie s. adv. promite vb. p răjit a d j. plim ba vb. poète m. peuple m. şi a d j. -e prieteneşte adv. presă . pipăit . m . pour pentru că co nj .9. regarder prînz s. pièce /. probable. petrece vb. par. piersică s. partout prevedea vb. manquer pierdere s. recevoir I I I prim itor a d j. profund 1. piesă s. prolétaire m. possible poştal a d j. agréable pleca vb. conte m. raconter practica vb. . chat. brosse /. poésie /. permanent adv. planter plantaţie s. piram idă . présenter prieten s. à travers principal a d j. portefeuille m. picta vb. prăvălie .9. politique politică s. pijam a s. ploua vb.

romîncă s. -e receptor s. recunoaşte vb. branche /. R o u m a in . écouteur m.-elle reduce vb. -e rău 2 adv. rein jn.9. revoir I I I revoluţie . ram ură s. réalité f. patience /. régulière­ ment regulă s. guerre /. renaître I I I repara vb. république /. Russe s. bêtise /. patiem m ent răcori vb. adv pru­ demment prună s. reprezenta vb. reciproc 1. reţine vb. adv. restaurant m. e rom în2. roşu adj. realiza vb. renouveler relaţie . adj. public m. robe /. réglementation /. rezista vb. rană s. prune /. pupitre m. adj. rire I I I rînd s. republică s. refléter reflector s. rivière /. adv. 2. représenter reprezentant s. Tort. rom ain. retentir I I rău1 adj. soulever rin ich i . for­ tement p u ţin adv. rece adj. redacţional adj. provoca vb. proposition j. -le rus s. adv. adv.9. rom în1 adj. règle /. mauvais. serviette essuie-main m. réciproque. mettre I I I . 2. şi adj. fraîche răm îne vb. -e prostie s. purta vb. r îu s. prononcé. rafraîchir I I răcoros adj. résister rezolva vb. a — masa mettre le couvert pupitru s. rustic adj. vite reportaj s. reconnaître 111 redacţie s. révolution f. réaliser realizare s. récolte /. rédaction f. adj. rochie 5. mal război s. tomate /. vermeil.9. réparer reparaţie . roum ain. 2. rédactionnel. rester. remarca vb. restaurant s. tour m. provoquer prozator prosateur prudent 1 . risquer rîde vb. rustique 560 . résoudre I I I ridica vb. -e rostit adj.9. récepteur. feuilleter răspunde vb.\ russe adj. réalisation /. ravir I I răsfoi vb. revedea vb. roman1 adj. retenir I I I reuni (a se' vb. ~e. réciproquement recoltă s. răbdare s. -e roman2 s. réduire I I I reflecta vb. pouvoir I I I puternic 1. realitate s. réussite /.9 . répondre I I I răsuna vb. reînnoi vb. prost adj. mauvais. relation /. se réunir I I reuşi vb. porter putea vb. -e roşie s. froid. roman m. prudent. réussir I I reuşită s. rouge ruga vb.9. frais. pune vb. răbdător 1. 2 . prosop . demeurer răp i vb. prier rumen adj. remarquable renaşte vb. proposer propunere s. reportage m. peu R rachetă s. risca vb. public . blessure plaie /. repede adv. fusée f.9 . reglementare . adj. remarquer remarcabil adj. -e. réflecteur m. réparation /. regularitate (cu) loc. patient.propune vb. représentant m.

système m. dire I I I stadion s. lever scump adj. fêter săritură s. -e spectacol s. servietă s. scoate vb. sim bătă s. blanchisseuse f. sardines f. sfert s. stinge vb. şi adj. sine pron. septembrie s. village m. sfătui vb. syndicat m. stare s. străin s. slăbi vb. sfînt adj. siècle m. arriver soţie s. samedi m. poêle m. sénat m. socialiste solid adj. sel m. signe msenat s. de săptăm înă s. fête /. solide sosi vb. sportiv s. -ère străinătate s. cendrier m. simple sim ţi vb. salade /. que. accru. şi adj. sărbătoare s. esclave m. e socialist adj. septembre m. seară s. changer schimbare s. serios adj. sovietic adj. femme. échapper scenă s. -e siluetă s. schi s. brillam m ent strecura (a se) vb. -ère scurge (a se) vb. serbare s. e sport s. spécial. scrie vb. (s’)écouler e scurt adj. éteindre I I I stîrni vb. sarcină s. suicide m. changement m. étranger m. stade m. bouteille f stilou s. laver spălătoreasă s. semn s. scène f. sărbători vb. stàpîn s. soi singur adj. secol s. syndical. strica (a se) vb. vers spune vb. espérer splendid adj. étranger. augmentation /. écrivain m. -e sigur adj. schimba vb. E tat m. sphère /. scrisoare s. spera vb. sporit adj. spectacle m. sfat s.. estomac m. sentir I I I sindical adj. cher. scrimă s. lever stofă s. staţie o. chaise f. silhouette /. stomac s. -e sindicat s. enlever scrib s. se glisser I. salva vb. sclav s. sport m. sare s. scribe m. securitate s. special adj. stat s. briller strălucit adv. sportif.. conseiller sferă s. -euse servi vb. sînge s. stradă s. quart m. verre m. sûr. domestique m. traîneau m. -ve spre prep. saut m. carafe /. fête f. scăpa vb. soleil m. savant s. salaire salată s. soviétique sparge vb. ski m. Spartiate m. -e. sauver sanie s. sistem s. scula vb. sală s. să conj. se gâter 561 . excuse j. sticlă1 s. sticlă2 (de apă) s. spăla vb. maître m. sang m. semaine /. rue /. străluci vb. savant m. sacré. écrire I I I scriitor s. splendide sporire s. salariu s. sat s. stylo m. service m. pl. servitor s. m aigrir I I soare s. sim plu adj. saint. station f. lettre f. social. épouse /. seul. servir I I I serviciu s. sortir I I I . conseil m. scrumieră s. étoffe f. social adj. soir m. scuză s. -e sinucidere s. sobă s. sardele s. court.s gabie s. scaun s. sérieux. casser spartan s. salle /. tâche /. sabre m. securité f. serviette /. escrime f. é ta t m.

base f. trad uit. falloir I I I trecător s. durable tram vai s. trainic ad\ . tennis m. ştiinţific adj. tr«zi_ vb. étude f. tu pron. filer şti vb. souffrir I I I . temps m. tărîm s. -e succès s. étudiant m. trece vb. en même temps totuşi conj. imprimer tipărit adj. traduire I I I traducere s. toutefois tovarăş s. sum ă s.sufragerie s. subir I I suferit adj. réveiller trim ite vb. serré. triompher troleibuz s. succès m. science /. (en) haut şterge (a o) vb. term ina vb. ton m. envoyer trium fa vb. toamnă s. imprimerie /. e strugure y . filer ton s. tradus adj. -e supraveghea vb. savoir I I I ştiinţă s. papa m. et. théâtre m. sous subteran adj. transformer tratamçnt s. camarade m.ç. tenis s. négation f. aussi şofer s. to i" 562 . tram way m. hanche j. souterrain. père. suggérer sugestie s. teren s. technicien m. terminer. vie f. tennis m. sub prep. suferi vb. traitement m. transforma vb. télégramme m. suggestif. tard toaletă s.-e tipografie s. terrain m. a da telefon vb. avoir peur temelie s. sugestiv a d j. tu . teatru s. team ă s. -ère totdeauna adv. tourneur m. toilette /. terrain m. -ve şui vb. strungar . tată s. tenis s. entier. terme m. tentation /. pourtant. tentativă s. tôt adj. traduce vb. raisin m. student s. tout. terne (a se) vb. tentative f. téléphone m. passer tren s. étudier studiu s. -e. télé­ phoner telegramă s. finir I I text s. terasă s. trăda vb. passant m. tăgăduire s. tracteur m. strungăriţă s. trolleybus m. traduction /. supărat a d j. terrasse /. scientifique T tablou s. -e superior a d j. tir s.pl. subi. -e trai s. studia vb. sugera vb. texte m. chauffeur m. sus adv. train m. termen s. monter su liţă s. . vivre I I I trebui vb. craindre I I I . şervet s. surprise /. suggestion f. telefona. donner un coup de téléphone (de fil) . trahir I I trai vb. serviette /. tim p s. tentaţie s. -e ş şah s . automne m. fâché. devoir I I I . şold s. tipări vb. salle à manger /.strîns adj. telefon s. tractor s. tehnician s. tînăr adj. surveiller surpriză s. échecs m . javelot m. toarce vb. imprimé. supérieur. peur /. toujours totodată adv. somme f. tableau m. jeune tîrziu adv. tir m. şi conj. (femme) tourneur m.

ccleri m. -e vers s. veau m. verb s. v a c a n ţa s. navire m. -e v in ». -e v ă z s. veine /. voir I I I v e g h e ». ţ e lin ă ». âge m. z ia r ». mur m.. cigarette j. vicissitude f. porte /. outil m. ţă ră n im e ». été m. v esel adj. e ză d ă rn icire s. stupéfait. vouloir I I I v re m e s. v e c in s. verbe m. journal ni.. pays m . 563 . p l. verde adj. u n iv e r s a l a d j. vitesse /. z ă ri vb. vertèbre /. oncle ra. certains u n ir e s. suivre I I I u şă s. u n d e adv. jour m . vue /. v itr in ă ». a ~ seama tenir compte ţin u t s. temps ni. u n iu n e s. v erteb ră s. v in ă s. v a s ». vie /. voisin. v io i a d j. journée f. v iu adv.T ţa ră s. épaule /. v ic to r ie s. la k la campagne ţă ra n ». apercevoir I I I zd rob i vb. guérir II v in e r i ». dernier. z ic e vb. v a r ă ». parfois. v ă r . bateau m .. paysannerie /. haïr II u rm a vb.. valeur /. v îrstă ». humide u m e zi vb. regarder u ltim ad j. brave v ite z ă ». région /. écraser v iito r a d j. v în t ». outillage m. u rî vb. parler v re a vb. v iţe l s. parole /. tenir I I I . m ouiller u n c h i s. -e. vendredi m. v a ră ». -ère um ăr . vitrine /. dire I I I zid s. tuer u im it a d j. u m ed a d j. surpris. -e v e s n ic adv. volume m. vert. ţin e vb. usine /. vivement v iz it a vb. v in d e c a vb. i u ita 1 vb. vacances j. v ic is itu d in e s. véhicule m. union /. v a p o r ». visiter v iz it ă ». u n e o ri adv. vase m . violon m. vigoureux. vin m. paysan m. gai. z i s. v a lo a r e ». v o lu m ». pays m. v în ă tă s. v e n i vb. oubliée u ita 2 (a se) vb. visite /. victoire /. chou ni. v ig u r o s adj. vive v io le t ă s. arrivée f. vif. éternellement v ia ţă s. U u cid e vb. facile u şu ra vb. prochain. u şor a d j. cousin. v a r z ă s. anéantissement m. vers m. ţig a r ă ». v o rb i vb. union /. şi adj. -euse Z za d a rn ic adj. 9 .. vain. université /. universel. -le u n iv e r s ita te s. violette /. v io a r ă s. venir I I I v e n ire ». u z in ă s. -e v e d e a vb. vorb ă s. veillée /. v ite a z arlj.. où u n e a ltă s. quelquefois V u n ii pron. faciliter u tila j s. vent m. contrée /.. v e h ic u l s. mot m. aubergine /.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

V o ilà 1 une lampe sur une table. Elle est petite. La serviette est bleue. V oici un stylo et un crayon sur un livre. La blouse est rouge. U t1 . le chien. P A R A G R A F U L IV II. grises. La jupe est courte. les chaises. V oici une porte et une fenêtre. 567 . un fauteuil. le lit. Je suis grand. des crayons. des chats. un crayon. larges. Le livre est bleu. les enfants. une chaise. une porte. le chat. un jard in . III. un livre. V o ilà un portrait. II. Où est le chat? Le chat est dans le jardin.PARTEA I PARAGRAFUL I I. Voici une lampe. Le livre est sur la table. table. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. Nous sommes dans la rue. PARAGRAFUL I I I. lampe. livre. chaise. des livres. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. les magasins. V o ilà une chaise. II. Je ferme la fenêtre. bleus. J ’ouvre la porte. Les enfants sont dans le jardin. Vous êtes amis. III. des portraits. grande. Vo ici une fenêtre. fenêtre. une lam pe. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. Une. Ouvrez la porte. Les livres sont dans la bibliothèque. PARAGRAFUL I I I I. Un. un stylo. l ’homme. une table. des lits. la fenêtre. Les livres sont sur la table. Où est la lampe? La lampe est sur la table. l ’armoire. les chiens. Le veston est court. Une. Un. Petite. II. une chambre. Un. Fermez la fenêtre. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. les fauteuils. Une. Ils sont amis. rondes. un arbre.

treize. Nous avons quatre stylos. Nicolas aime beaucoup les pommes. Im o b ilu l are nouă etaje. Les passants entrent dans un cinéma. La maison a dix étages. seize. în curte sînt şase pom i. deux. quinze. Le vase est sur la table. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. dix-neuf. Iată o cutie de chibrituri. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Voici des boutons. six. Ils (elles) aim ent les fleurs. Nous comptons les arbres. J ’aime le raisin. Iată cinci ţigări. v ingt. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. les filles. Tu ai şapte bluze. Le chat est sous la table. le livre est sur le bureau. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. la femme. în odaie sînt trei paturi. în bibliotecă se află zece cărţi. h u it. Les passants admirent les magasins. Elle a une serviette noire.PARAGRAFUL V une étudiante. Ils vont au théâtre. Le crayon est sur le livre. dix-sept. dix-huit. Les garçons regardent les autos. Michel regarde un portrait. V oici des ouvriers. Elle a une gomme. dix. Eu am cinci creioane. douze. Vous regardez les papillons. l ’élève. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Voici un cendrier. Tu aimes les poires. In grădină se află zece oameni. O ui. Jean et Georges comptent les maisons. Voici des étudiants.

C ’est une armoire. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. j ’aime le raisin. Noi adm irăm statuile oraşului. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. V itrinele m agazinului sînt splendide. Le chat est sur la chaise. PARAGRAFUL X cette. cette. Ils ne regardent pas la vitrine. Se poartă cravate gri. La m ain a cinq doigts. La guerre détruit les villes et les villages. cet. C ’est un magasin universel. C’est un jeune ouvrier. Vrem să lu ptăm pentru pace. mais j ’aime aussi les pommes. rette.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. Petre dă o pară Margaretei. I l est ouvrier. Ces magasins sont grands. Les peu­ ples luttent contre la guerre. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. ces. Vă place să vorbiţi. Ea preferă să privească gravurile. Marie a une serviette verte. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. des cravates et des jouets. ce. Vasile arată turiştilor cărţi. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. ce. Ils sont paysans. cet. des chemises. cette. I l y a six fleurs. Tu n ’aimes pas les fruits. Ce garçon a dix-huit ans. Dans ce magasin on trouve des robes. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. I l y a sept fenêtres. ce. Iin i place să muncesc. Nu se in tră pe fereastră. E i doresc să dejuneze. cet. cet. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. 569 . Ferestrele camerei sînt mari. cet.

Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. Noi sîntem acasă.II.jaunes. Aimez-vous les bleues. m a d am e . Voici deux pommes. La fille du voisin a sept ans. madame. V oici deux p a p il­ lons. I l donne un jouet à l ’enfant. La robe d ’une fillette est petite. 570 . cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. a sept lettres. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. celle-là est verte. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. Danielle est l ’amie d ’Hélène. A Bucarest il y a des musées intéressants. Celles-ci sont Marie et Hélène. I l parle aux touristes. ea este artistă. Les fruits de ces arbres sont rouges. celui-ci est jaune. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. — Bonjour. rien. el este tehnician. celui qui a des souliers noirs est mon frère. roumaines. V oilà deux enfants. IV. Le frère de Marie est ouvrier. Les murs de l'im m euble sont blancs. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. Basile donne une pomme à Antoine. des théâtres. blanches. Nous luttons pour la paix. grandes. madame Leblanc. ceux-là sont Jean et Paul. — Vous choisissez quelque chose? — Non. Nous ne guerre. ei sînt la cinematograf. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. 1H. bien. Les fruits des arbres sont encore verts. Le jardin de l ’usine est vert. bleues. IV . La couleur des raisins est verte ou noire. celui de Basile est professeur. — Mes hommages. Tu eşti funcţionar. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. I l donne un mouchoir à Nicolas. Cine adm iră acest iilm ? Voi. de même. Je montre un livre aux étudiants. comment allez-vous? — Merci. Je montre aux garçons la carte du pays. PARAGRAFUL X I I I. V. celui-là est bleu. noirs. La maison où Pierre habite a six étages. monsieur. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. jeune.— A ure voir. celle-ci est rouge. je regarde les vitrines. des cinémas et des stades modernes. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Les souliers de Basile sont noirs. splendides.

Le. Leurs livres sont instructifs. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. trouvé. La. des. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Une. Tu as eu 17n. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. travaillé. Coloniaux.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. leurs vacances à la m on­ tagne. finissant dorm i. surgissant accepté. allant fin i. Des. Egaux. Des. étant eu. son. Le. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. Des . L a. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. m angé. Ton. Sa fam ille est assez nombreuse. 571 . dormant. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. Tes frères passent. des. dix pommes. Chevaux. La mère d ’A lain est chimiste. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Des. Des. Nationaux. Oncle Gérard est célibataire. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Cette année il va à la mer. Les. Nous avons visité nos ouvrier. mon. Un. Je compte mes cigaret­ tes. La. dans une fabrique. Des. Exceptionnelles. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. Des. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. Des. pro­ gressistes. Grand-papa a m ille. ayant allé. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Festivals M ondiaux. mon. V itaux . Bijoux. achetant surgi . J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. Ma soeur est sténodactylo. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Nouveaux. Joujoux. f in i. une. trav ailla nt acheté. été. Une. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. parents.

quarante-neuf. trente-huit. Ma cousine a vingt-deux ans. beaux. V. les cheveux. nous avons soigné j ’ai grandi. L E C Ţ IA a 4-o II. les cous. choisis. douze cent soixante et onze. trente. soixante-dix-huit. ^on Srand-pére est vieux. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. J ’ai lu cinquante-neuf pages. dix-neuf cent soixante-dix. tirez. choisissons. deux cent un. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine.L E C Ţ IA a 3-o I. glorieux. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. tire. Ce livre a vingt-cinq chapitres. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. quatre-vingtonze. les bateaux. am icaux. Mon père a cinquante et un ans. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. soixante et onze. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. abolissant vingt-cinq. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. ramassant inspecté . inspectant instauré . V. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. aimons. treize cent v in gt. IV . Ce vieillard a dépassé soixante ans. aim ez. aime. cinquantetrois. nous avons trav aillé j ’ai soigné. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. cinquante-sept. J ’ai travaillé. blanchissant a b o li. Dormons bien. Regarde ce portrait. Balzac est né en dixsept cent. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. La maison a quatorze fenêtres. il a quatre-vingt-un ans. IV . tirons. I l est encore jeune. les bras. III. quatre-vingt-un. dix-neuf cent quatre-vingts. quatre-vingt-quatre. vingt-neuf. sept cents. soixante-quatorze. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. quatre-vingt-dix-neuf. quatre-vingt-quatorze. II. Restez dem ain à la maison. cent deux. cent onze. choisissez. Il a quarante-deux ans. Soixante et un. dix-huit cent quarante. Choisis une cravate rouge. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. instaurant blanchi. les genoux. III. nous avons grandi ramassé. soixante-dix. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 .

I l prendra. des os. Vous regretterez. Tu repondras. La première. un crâne et des os. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. Vous visiterez. une omoplate. Yeux. des muscles. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. an im au x . Septièm e. E m aux et Camées. Aïeux. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. J ’attendrai. E lle choisira. soixantième.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. V ingt et unième. Trente-cinquième. A la in lu i montre des os:une clavicule. Il guérit les blessures de ses amis. I l sera médecin. du toucher. I l apprendra les fonctions du cerveau. Y vonne est blonde. du rein et du cœur. des poumons. végétaux. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. du goût et. soixante-douzième. 573 . Tu seras. des veines. Ils prendront. Aïeuls. I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. Il pensera. D étails. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin.de l ’estomac. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. de l ’odorat. Ils danseront. m inéraux. A la in apprendra le nom des nerfs. de l ’ouïe. Ils mangeront. E lle finira. Il étudiera les organes de la vue. Premier. vingtquatrièm e. Cinquièm e.

nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. Dans. pas trop large. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. il y a deux tableaux. Dansaient. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Je porte une valise. Une bonne épouse. H abitaient. La mienne a trois fenêtres. le sien. Étais. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. une salle de bains. nous avons porté une valise Porte une valise. Pour. Yves n'a pas rencontré Mireille. A . finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. un fauteuil. De. la cuisine et undébarras. nous portons une valise Je porterai une valise. Vers. trois chaises. I l n ’a pas écrit cette lettre. Les petites chattes. Par. un couloir. Attendais. Discutaient. les tiens. nous finissons le livre Je fin irai le livre. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Promenait. Sous. Des paysannes roumaines. deux chambres à coucher. Mes. Tu n ’es pas malade. un grenier et une cave. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Dîniez. Ton. À. Lucien ri’a pas été mon am i. La maison a une belle terrasse. s’amusaient.Notre. De. deux . nous porterons une valise J ’ai porté une valise. La maison n ’est pas grande. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. portons une valise. nous avons fin i le livre Finis le livre. la vôtre. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. une table. la salle à manger. A vait. deux balcons. à l ’étage. la chambre de Jacques. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. La fenêtre n ’est. Une ouvrière française. Tu n ’as pas vu ce film . une armoire et un bureau. Vezi compendiul de gramatică. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. Dans sa chambre il y a un lit. finissons le livre. portez une valise Je finis le livre. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. La sienne.

Sévèrement. I l . Sa chambre est grande et belle. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. Demain j irai chez le dentiste. E lle lu i donne un livre. V. V. Sa chambre est. Jam ais. mon oncle. Je suis allé. Hugo. toi et ton am i. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. Aucun. III. Nous irons. N i. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. ils. Ils vont. Plus. des boutons. je te le raconterai demain. Jam ais. vous. A lain ne trouve plus son béret. je. A la in a besoin de bas. Rapidem ent. Jacqueline aime les robes simples. Je vous félicite. C’est m oi qui remarque cette actrice. Pas. ment. Fermement. La mère d ’A lain est inquiète. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). de fleurs ou de colliers. Hugo que j ’aime. C ’est cette actrice que je remarque. Coquettement. M oi. eux. lui. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. Ce sont les poésies de V. Vous. un manteau. Je lu i parle de toi. Nous sommes allés. de chemi­ ses. la tienne est petite. Il va à la fabrique à bicy­ clette. E ux. Hier j ’ai été chez le coiffeur. A llan t. IV. Jean te montre sa m a i­ son. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. J ’irai. Nous. C ’est A lain qui est allé à la montagne. J ’allais. deux chaises. J ’ . je les mangerai aujo urd’ hui même. Sa mère est une bonne coutu­ rière. eux. L E C Ţ IA a 9-a II. deux jupes. Négativement. quelques blouses. IV . lui. Légalement. Le film a été intéressant. 11 est en retard. Héroïquement. Tu.pupitres. sens dessus dessous. Curieusement. III. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. A la in n ’a pas besoin de paletot. jaunes. 575 . Personne. Allons. un pardessus. III. rouges. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. C ’est là q u ’est. Joyeusement. Vous: vous. bleues. m ’. ni. Rien. Jacqueline lu i donne des aiguilles. Va. Mon amie change souvent de toilette. C ’est mon oncle q u i est là. C ’est m oi qui aime les poésies de V. Vous. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. Fam ilière­ Pas. des ciseaux et du fil à coudre. de pyjam as. Indignem ent. Parle-lui de notre enfance. L a . Dis-lui de partir. L E C Ţ IA a 10-a I. Accidentelle­ m ent. Claire se souvient de vous. Elle a quelques robes élégantes. Gracieusement. Lentement. Toi. 1’. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. une petite bibliothèque. de mouchoirs. Nous.

Du. Molles. essuyai. Les enfants n ’ont pas bu de v in . Nouvelle. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. C ’est le jaune que tu préfères. . Fou. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. Beaux bleus. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. D u. Jacqueline aime mettre le couvert. Belle. Rentrâmes. au déjeuner et au dîner. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. Bel. D u. de 1’. nouveaux. Remarqua. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. V ieil. Des. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. Du. du. Vezi com pendiul de gramatică. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. Beau. directeur. des fourchet­ tes. M ontai. du. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. Garda. du. les. instrumentaux. Ils ont mangé du potagç. Vieille.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. du. de la. J ’ai acheté des assiettes. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. loyaux. de la. On a servi des mets savoureux et de bons vins. de la. La. De. Nouvel. des cuillères et des verres. I l est contre les cures d a maigrissement. T riom phâm es. C ’est toi qui préfères le jaune. La table est recouverte d ’une nappe blanche. Les. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. le. Acteur. Apportèrent. des. -J’aime les gâteaux et les fruits. Vezi compendiul de gramatică. Trouvâmes. intelligents. C ’est pour la paix que luttent les peuples. des couteaux. du. Décidâmes. instituteur.

Toutes les saisons de l'année sont belles. ju ille t. de l ’été sont: ju in . IV ... Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours.Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. Au mois de septembre je partirai dans le delta. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude. Vezi compendiul de gramatică. LECŢ IA a 14-a I. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. deve­ nant plus grand. Ces fruits sont très bons. Au printem ps. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. A ujo urd’hui c’est jeudi. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III.. Les premières fleurs sont: la perce-neige. l ’automne et l ’hiver. I .es mois du printem ps sont: mars. l ’été. V oilà l ’homme le plus hospitalier. de l ’automne sont: septembre. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. . A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. jeudi. a v ril. mercredi. le muguet et la primevère. „ . „ . La ville change d ’un jour à l ’autre. m ardi. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. la violette. Le roman de R om ain Rolland . Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. novembre. samedi. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. le soleil b rille . La Loire est plus longue que le Rhône. il fait beau. vendredi. décembre — le der­ nier.. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. 37 577 . dimanche.. de l ’hiver sont: décembre. février. I l fait plus chaud q u ’au printem ps. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. octobre. les fleurs poussent partout. E n été il fait chaud. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). En hiver les jours sont courts. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. les jardins et les parcs ver­ dissent. m ai. août.L E C Ţ IA a 13-a I. janvier. plus beau.

A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. LE C Ţ IA a 16-a I. A dix heures et demie nous allons au cinéma. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. Du. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. neuf heures cinq. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. III. Je viendrai chez toi demain à onze heures. Nous le sommes. Je ne le veux pas. Orice om trebuie să apere pacea. De. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. 578 . Ea se ocupă de toate. l ’air est frais. Des. Il existe des amis dé­ voués. I l faut remonter la montre chaque soir. Du. II.les jours sont longs et les nuits courtes. À la montagne il fa it froid. De. Sa montre retarde toujours. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. cărţi. J ’ai'eu une très bonne montre en or. I l neige parfois. est cinq heures et demie. IV. des. totul fu v în d u t: m obile. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. est neuf heures juste (précises). De. la. Ma montre ne marche pas bien. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. mérite. Des. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. Toţi sînt îm potriva războiului. Parfois il pleut. Toate fructele sînt bune. haine. Je le veux. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. D ’. D u. Je t ’attendrai une demi-heure. Je le suis. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. Hier il a fa it du vent. est dix heures et quart. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. I l est deux heures précises (juste). À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. Ce magasin étale de belles marchandises. quatre heures moins sept. I l sera bientôt trois heures. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. elle avance. Quelgues lois en ètè il grêle. V. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. est m in u it. I l arrive parfois de confondre les personnes. I l le Dem ain il pleuvra. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. Ma sœur mange beaucoup de fruits. Je ne le suis pas. De. I l ne l ’est plus. De. Marie aime les sports d ’hiver. II est dix heures. De. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. de la. De. est m id i. La semaine passée il a plu souvent. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. LE C Ţ IA a 15 a II. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. De. E l vrea să ştie totul. Toate ferestrele casei erau deschise. 1’. À m in u it juste nous allons à la gare. Il est m id i moins le quart.

quarante et un. Je m ’appelle Maurice. Marie veut devenir ingénieur. député et même m inistre. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men. La mère de mon am i est peintre. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. huitièm e. sept cent quarante-neuf. quatorzième. quinzième. Dont. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. Vezi compendiul de gramatică. vingtième. treizième. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. Je disais. cinq cent soixante-quatre. Ma soeur conduit très bien l ’auto. Donne-moi un m eilleur livre. Vous vous amusez très bien. C ’est un métier passionnant. Dont. U a été attentif aux moindres détails.vous irez. quatrième. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. IV. Lequel. h u it cent soixante-quinze.ils disent. 579 . dix-huitième.tu as d it. seizième. Dont. Sa sœur est un peintre de premier ordre. il a dit. Q ui. A u jo u rd ’hui. y.III. Elle ne se promène plus avec ses amies. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. Dont. une femme peut devenir ingénieur. dixneuvième. ii. elles diront. Nous nous promenions dans le parc. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. dixième. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. dix-septième. I l est quatre heures et demie. professeur. Cette femme est le professeur de mon enfant. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. sixième. elle est un admirable chauffeur.nous sommes allés. soixante et onze. douzième. Premier. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. doctoresse. Que. nous dirons.fois par semaine. DuqueL Que. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. quatrevingt-dix-neuf. Où. je me couche à onze heures. soixante-treize. O ù. cinquième. Dont. institutrice.ils vont. deuxième (second) troisième. la plus petite m aison de la v ille . Adrienne a été une élève excellente. À laquelle. Ils se parlaient am icalem ent. Ma nièce est poétesse. IV. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. neuvième. (Dans lequel). Paulette est un admirable sculpteur. onzième. LE C Ţ IA a 17-a i. vi. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. E lle habitait. v. septième. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. La com position de Paul est la m eilleure. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. iii. Q ui. Je me réveille chaque m a tin à six heures. Ils se rencontrent deux.tu dis. Q uoi. Dix-s