P. 1
136655806 Invatati Limba Franceza Fara Profesor

136655806 Invatati Limba Franceza Fara Profesor

|Views: 179|Likes:
Publié parFloryana Flory
LIMBA FRANCEZA
LIMBA FRANCEZA

More info:

Published by: Floryana Flory on Aug 21, 2013
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

1 2 13 . şi grupuri de vocale sau de con­ soane. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. Acolo unde a fost posibil. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. trema).N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. vor servi ca norme de orientare generală. In comparaţie cu limba romînă. pe lîngă literele alfabetului latin. ş. pe care le dăm aici. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. utilizează şi unele simboluri speciale. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. ţ. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. m ai departe). precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. V. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. î. în afară de literele alfabetului francez. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne.

r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi. e mut care: a) nu se rosteşte. de obicei. z. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I. 14 .erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin . femeie.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t.

b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. o. a vocalelor a. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. urm înd după o vocală. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. k. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. n 2. o nazalizează pe aceasta. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. 15 . C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. d. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. în general cînd este urmat de două consoane. l. hot. i.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). p. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. m ai departe). m1. (v. /. r3.

23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. şi p. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. mai departe). o. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. în general. w se pronunţă. de obicei. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. i. ca un t romînesc (se transcrie prin i). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. de obicei.

h mut. fie sunete inexistente în lim ba romînă. h aspirat. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. Se disting două feluri de h: 1 . Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic .—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată.

eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. sunetele ce. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. în numele proprii străine. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. inexistent în limba romînă. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. ue redau toate. în unele cuvinte sau nume proprii străine. n i el = miel).Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. oe. ace­ laşi sunet. oeu. în scris.

en. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . un. aim. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. im. yn. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. Com binaţiile de litere an. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. im . om. ein. Limba franceză are patru vocale nazale. în general. ain. cu deosebirea că este închis.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. en. ain. em. Vocale nazale Vocalele nazale. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. em. grupurile de vocale eu. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. en. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. in. nu reproduc. sunete inexistente în limba romînă. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. e deschis [e]. am. on etc.

Se transcrie prin [/]. ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). oe etc. Cînd sînt urmate de o vocală sau. In scris se redă prin i. Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. oi. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. inerte [inert] (inert). ville [vil] (oraş) etc. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte. de consoana dublată m sau n. enfant [ăia] (copil) etc. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. Semivocala w este redată în scris prin ou. am i [ami] (prieten). ennemi [enmi] (duş­ man).: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. grupul ill nu are valoarea lui yod.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). fin [vi] (vin). bonbon [bobo] (bomboană). cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. y. cu care formează împreună un diftong). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. 1. Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. il. citindu-se il: mille [mil] (o mie). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. 20 . [so ] (sunet:). lundi [lôedi] (luni). cu uncie excepţii.

rolul lor fiind pur etimologic. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Astfel. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet.De asemenea. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. alteori au rol pur ortografic. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. Accentelc au uneori rol fonetic.

rol etimologic. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. 1 2 22 . cu lim ba romînă poate fi. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. deşi este. în prim ul rînd. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. Accentul cir­ cumflex are. castel — château [/ato]. în astfel de cazuri. In al doilea rînd.) Accentul se păstrează însă. th> gri: déchet [de/e] (deşeu). De exemplu: gust — goût [gu] . 2. de asemenea. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). exact 1 [egzakt] (exact. o. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). régner [repe] (a domni). téléphone [telefon] (telefon). grafic. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. înaintea grupurilor ch. déjà. e. uneori. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. dessin [dese] (desen). ph . Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. efficace [efikas] (eficace). la rubrica Observaţie. are în limba franceză un rol cu totul diferit. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. baston — bâton [bato] . Observaţie. 3. éclairer [eklere] (a lum ina). De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) .Observaţie. là. i. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. etc. compararea. Accentul se menţine. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie).s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex.

accentul circumflex indică. côte [kot] (coastă). în gene­ ral. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. sûr [syr] (sigur). de obicei. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. unui a închis şi. Pe lîngă rolul fonetic. respectiv.— aşezat deasupra vocalei e dă. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. se pot elida vocalele a. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. e. care se aş-ază deasupra vocalelor e.

Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. în general. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. 24 . căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. -t final nu se pronunţă de obicei. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. în limba franceză accentul tonic este fix. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. faţă de celelalte. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). în cuvîntul petit. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt. acest -t se pronunţă: petit^homme2. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. în cursul legăturii.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. mai apăsat. cuvintele nu se folosesc izolat. Şi cum. Spre deosebire de limba romînă. De exemplu. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. fiind mut.

— după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . e -f 2 cons.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea).ydià] student. legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. Există unele legături interzise. Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens. — îu general. bun In cele mai multe cazuri. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 .

(r. z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 .

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ. oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i.vocală iii il (final) y 4 .

(intervocalic) c + e. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . cinéma [fas. sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. i.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat . y ç 4* a. o. u sc 4* e. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face.

PARTEA .

.

une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre. une table Voilà une table. 31 . une chaise C’est une chaise.un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . une porte Voici une porte.

stylo Voici un stylo.un livre Voici un livre. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. . un crayon Voilà un cravon. Voici un livre sur une table.

VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. Genul neutru nu există. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. fille — grupul ill redă sunetul yod. lampe. bine determinat. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. se referă. 33 . în general. Partea intro•ductivă).stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. une chambre (feminin). chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. une [yn] une porte [yn port].

Ia tă un scaun. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. un scaun. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un creion. Iată o lampă pe o masă. Iată o uşă şi o fereastră. un stilou. E X E R C IŢ II I. o lam pă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. o masă. o cameră. H. . Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. Iată un portret. o carte.Observaţie. Iată o lampă.

c’est_.une armoire. 35 . C’est l ’armoire. Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui.§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau.

C ’est^un chat. .Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. 36 Voilà un chien. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Voici un chat.

Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre. 37 .

sous. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. bureau — grupul eau redă sunetul o. o ù — grupul ou se citeşte u. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului. ouvres.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est._.. fermez — -z final nu se pronunţă.?) este le lit [la. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător. ouvrez. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă. Observaţie.. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t.? (Est-ce. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii]. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 .li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m . le chat-...) [larbr] pom ul. la chambre [la^/âbr]...

închideţi fereastra. mea. i n . Unde este lampa? Lam pa este pe masă. dulapul. prepoziţiile sînt. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. II.u n fotoliu. o m u l. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. pisica. Eu des­ chid uşa. un pom. de obicei. Unde este pisica? Pisica este în grădină. Eu închid fereastra. o grădină.. cîinele. fereastra. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I.determinant (pe masa. în dulapul mare). în limba franceză. Deschideţi uşa. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Quest-ce que c'est? .

L ’homme et la femme sont dans la chambre. Voici 'des maisons. 'IEEQD n u n ® a x m D . f. 40 . Voici des livres. 1 im m J L : in r o D # Voici une maison.■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque.III Voici un livre. Voici unwliomme et une femme.

Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue. V« \ . S w ÆvîW'V .copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 . Où sont les_. Voici des^enfants.v'.enfants? Les_enfants sont dans le jardin.)[làfô]. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m.

Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I .’est . o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului. Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni].. I I... GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au.. l ’enfant. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ .. la chaise. F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v. maison C ’e st. la plural.. stylo C ’e st... ... le magasin. un chat. un portrait. le chien.arm oire C ’est. lit C’e s t. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. garçon C. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt. de obi­ cei. un livre. bibliothèque . un crayon.. pluralul substantivelor se formează. le fau­ te u il.

est courte. La jaquette est large. Le pantalon La jupe est court. Le livre est rouge. Le béret est rond. La montre est ronde. Je suis grand. Ils sont^amis. Le mouchoir est bleu. Nous sommes petits.§ iv Le garçon est petit. La serviette est rouge. Oui. 43 . La blouse est bleue. Elles sontwamies. Le veston est large. vous^êtes petits. La fillette est petite.

-ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu. kurt] scurt. r5d] rotund. Partea introductivă). sacoul large ilürg] larg. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). în lim ba franceză. -e [rô.a il (m.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. gràd] mare petit. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. -à le béret flamber s] basca rond. -ă le veston [lawvsst3] vestonul. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. ptit] mic.) [il] elles (/. -e [ami] prieten.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect. -e fpti. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. -e [bl0 ] albastru. -e U'iî.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [kur.VOCABULAR grand. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu.j [il] elle (f. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 .

Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Vestonul este scurt. III. dans. de obicei.ba franceză: Ea este mică. chien. lampe. E i sînt prieteni. Observaţie. chambre.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Noi sîntem pe stradă. Pluralul adjectivelor se formează. Voi sînteţi prieteni. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. Fusta este scurtă. Les chaises sont (gris). Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. ca şi la substantive.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. 45 . 1. Traduceţi în Hm. Servieta este albastră. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). ils sont. montre. Les rues sont (large). jardin. bleus — bleues etc. II. grand. Les fauteuils sont (bleu). enfant. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Bluza este roşie. Cartea este albastră. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. E u sînt mare. Cărţile sînt pe masă.

§ V Voici un boulevard de Bucarest. Les passants admirent les v itri­ nes. ICINEMA 46 . des^einployés. Des^ouvriers. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Ils^entrent danswun cinéma. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Leswautos circulent à grande vitesse. Ils regardent les objets. au théâtre ou au cinéma.

Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. Observaţie 1. Ele formează. regardent. de la. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/.) [lelev] elevul. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m.) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m.) [letydja] studentul l ’élève (m. două genuri. aşa cum s-a arătat mai înainte. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin). Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 .VOCABULAR de [do] d in. traversent. în general. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin).) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. /.

une. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. . E i merg la teatru. l ’élève. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant. étudiant. Iată nişte stu­ denţi. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre.Pluralul substantivelor terminate în -s. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. traversent. une rue. -x. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. -z Substantivele care se termină la singular în -s. bureau. Iată nişte muncitori. regardent. l ’homme. I II . les garçons. II. -x.

49 . vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs.? VI Sur la table il y a «n cendrier. Jean a trois pommes. Dans la chambre il y a deux lits. La maison a cinq fenêtres.

.La robe a six boutons. La maison a dix^étages. Dans le paquet il y a huit cigarettes. Dans la bibliothèque il y a neuf livres. Voilà sept allumettes.

1 final nu se pronunţă.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. une {/. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). Paul a une boîte d ’allumet­ tes. paquet . nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . Il offre des cigarettes à Paul. si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h .Georges a une serviette noire. une gomme. Il y a sept allumettes dans la boîte. Il y a dix cigarettes dans le paquet. 1. une règle. La serviette est grande et large. m ut. deux cra­ yons.) [leta3 ] etajul n o i r . ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. -e [nwar] negru. trois cahiers et cinq livres. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). Dans la serviette il y a un stylo. 2. une (feminin).

armoire. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. I l y a dix hommes dans le jardin. Voici cinq cigarettes. Pronunţaţi corect. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze.5] ele au pentru a nu Notă. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. boîte I I. 52 . q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. La numeralele cinq şi h u it.làp] E X E R C IŢ II I. . Dans la chambre il y a trois lits. Pe masă se află o lam pà. La numeralele sept şi n eu f. L ’immeuble a neuf étages. Tu as sept blouses. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. Bans la bibliothèque il y a dix livres. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. il s51.3. J ’ai cinq crayons. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. [syrwlawta b lwilwja wyn^. mouchoir. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. Dans la cour il y a six arbres. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. conroana finală se pronunţă. = I l y a cinq arbres dans la cour. Voici une boîle d ’allumettes.

Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Noi avem patru stilouri. Ea are o servietă neagră. IV. Ia tă o scrumiera. Camera are două uşi şi trei ferestre. în pachet sînt opt ţigări. Iată nişte nasturi. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Casa are zece etaje. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă.I II .

Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. La maison de Michel a deux portes et trois^étages.Voilà un jardin. Elle a quinze étages. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Michel compte les^étages de la maison voisine. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Tu aimes les poires et les pommes. . Vous„aimez les fruits.

care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent. vwazin] a-i plăcea. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. 55 .-ă PRON U N Ţ ARE fruit.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe. 1 . Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter.-e fvwazs. Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. beaucoup. Notă. 2 . a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin.

Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. II. 20. 15.6 . 56 .Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. a II-a . a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . 8 . n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime .. a III. .. 19. Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. Mie îm i plac strugurii. Noi numărăm arborii. 2. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12.a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. Lor le plac florile. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent.[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc.. compt j-er etc. 18. 16. Voi p riv iţi flu tu rii. IH . Ţie îţi plac (tu aimes) perele. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. 17. Ion şi Gheorghe numără casele. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I. 10. la radicalul verbului. 13. Observaţie. M ihai priveşte un portret.

Le béret est rouge. Le béret est brun. La cravate est rouge. La cravate est blanche. La cravate est rose. La cravate est brune. 57 . La cravate est noire. Le béret est jaune. Le béret est bleu. La cravate est jaune. La cravate est grise. Le béret est noir. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ . /i Le béret est rose.§ v in LES COULEURS Le béret est vert. J Le béret est gris. '-------Le béret est blanc.

VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. Quelle couleur préférez-vous. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. -e [vsr. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. -e [diferă] diferit. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. -e [gri. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. E t toi. Les garçons parlent. A lain. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. papa? Pourquoi portes-tu. mais aussi des souliers marron. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent.griz] cenuşiu. vêtement. unde este mută. blanche [blâ. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. bla/] alb. Parce que j ’aime le rouge. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. Oui. J ’aime surtout le blanc et le jaune. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. Je porte des souliers noirs. Jacqueline. cenuşie. -ă jaune [3 0 n] galben. maman? demande A lain. 58 .

In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. 1. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. iar în scris prin semnul întrebării. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. la verbele din grupa I. La forma interogativă. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. între verb şi pronume se pune lin iuţă. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. La persoana a III.a singular. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. 2. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. care nu şe traduce.

Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. Ils aiment les papillons.? (ce . îm i plac strugurii...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase.Precedată de pronumele interogativ que. fem. I I I ..Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I . I l a des souliers marron. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. dar îm i plac şi merele. Vous êtes à la maison. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. E lle préfère les pommes. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?.. 60 . O . Maria are o servietă verde.

) [lasiet] fariuria .IV. Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.

-ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. leswusines. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. Prima se aşază înaintea verbului. IU ne sont pas à la maison. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. les musées. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. E i nu sînt acasă. les„écoles.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. Les_. les maisons. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. La guerre détruit les villeswet les villages. Non. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. 62 .ouvriers. Noi nu dorim război. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. Nous ne désirons pas la guerre. iar a doua după verb. les monuments.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l.

înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. i . Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. I II . Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. 1. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. cigarette. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. E l este m uncitor. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. II. Tu aimes les fruits. hu it. élève. 2. 63 . Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. fruit. il ne regarde pas etc. la ville. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. E i sînt ţăran i. Pierre. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. Ils regardent la vitrine. Observaţie. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile.Verbele avoir. guerre. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. ruiner. 3. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. sauvegarder.

deswappareiis ménagers etc. que je rencontre souvent. de laine._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. Ces deux_. C’est Paul. Un^enfant regarde les vitrines. Dans ce magasin.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. mon petit. de soie. des confections. voisin. . Cetwenfant admire les jouets. C’estwune petite voisine de douze ans. des chaussures. il a dix ans. C’est^un magasin universel. Elle s’appelle Pauline.enfants entrent dans le magasin. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines.

format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . este c'est un étudiant. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă .VOCABULAR universel. se traduce prin este: C'est un grand magasin. un student. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. (El) nu este un elev.) [laparej] aparatul ménager. cet [sa. -(ère ţmenaje] casnic. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. -elle[ yniversel] universal. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). Kste un mare magazin. -ă. Galicism ul c’est. Ce n'est pas un élève.

... usine. Observaţie. Folosirea in finitivului In general. . cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect. cravate şi jucării. rencontrer. II. . contempler. După pronumele on... . cămăşi. care îi priveşte profesorul. .... după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde.. voisin. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii. î i place să einte. Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler. în limba franceză. Doresc să lucrez. în lim ba franceză.. garçon. laine. Este un m agazin u n i­ versal. am i. verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular.. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise... arbre. IV . . Aceste maga­ zine sînt m ari. EXERCIŢII I. Vous aimez parler. fauteuil... Je désire travailler. . coton.. .. Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r .liv r e . Elle préfère regarder les gravures. Este un tîn ăr muncitor. Nous voulons lutter pour la paix . Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: . soie. Se vorbeşte franţuzeşte. immeuble. homme. . .. Ambele pronume sînt invariabile.. armoire. . Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . C itiţi următoarele cuvinte. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. souvent.. Ils désirent déjeuner.Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". O n n ’entre pas par la fenêtre. al doilea verb se pune la infinitiv. magasin. pomme». H I.. .... O n porte des cravates grises.. „cineva“ : On parle français.... étudiant.

LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. Le guide repond à cette question. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. Marguerite. Antoinette. A Bucarest il y a des musées intéressants. 4 ville.R . (le obicei. Ba­ sile. 67 .. les grands ) boulevards. !a Salle du Palais de la R . des stades modernes. des théâ­ tres. les parcs... La population de la ville est nombreuse. Danielle sont„en congé. prepoziţia à (la).Scînteia“ . C’est le centre économique. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable.P .. cultu­ rel du pays. etc.. Danielle pose une question au guide. politique et.. des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la . la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. des cinémas. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. C’est. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. 1 Dupa verbul habiter se omite. Bucarest est^une belle ♦ A \ .

-ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. économique. -ère [uvrie] muncitoresc. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. -elle [kyltyrel] cultural. -ă important. -e [eporta] im portant. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central. -euse [n5br0] numeros. m in unat. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. politique. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -ă politique [palitik] politic. -ă intéressant. 68 .VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -ă culturel. -e [sâtral] central. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării.“-ă roum ain. -eaţă. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. -e [rums] rom în. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -e [êteresaj interesant.

[le 3 we de/. b) precedat de articolul nehotărît un. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase.les = dés): şi. Batista lui Paul este albă. Nu trebuie confundat articolul contractat des. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. Observaţie. care for­ mează genitivul. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . de \ . [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. prepoziţia de se contractă. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case.le = du. respectiv.1. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. 3. Măriei. Les jouets des enfants sont petits. formînd articolele contractate du [dy] f. 2. [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul.

y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. aux (à j. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. A. des: Je montre une photo à nu ami. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). [mari don vn kravat. une. A. respectiv. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies. N. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. du pays D» au pays A. D. Le guide parle aux touristes. le pays N. le pays [ta^pei] P lu ra l G. G. D. D. les p o .le = au. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. à f. prepoziţia à se contractă. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe.b) precedat de articolul nehotărît un. G. G. A. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N .les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 .

Les fenêtres de la chambre sont grandes. universel. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. La Bucureşti sînt muzee interesante. E l vorbeşte turiştilor. gravure. II. Rochia unei fetiţe este mică. Les vitrines du magasin sont splendides. Grădina uzinei este verde. III. cine­ matografe ş. E l dă o jucărie copilului. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. D u ran d. Les usines de Bucarest sont grandes. Zidurile im o bilu lui sînt albe. Pierre donne une poire à Marguerite. Basile montre des livres aux touristes. costume. Eu arăt băieţilor harta ţării.E X E R C IŢ II L 7 radu. Fratele Măriei este muncitor. Citiţi cuvintele următoare. .i stadioane moderne. teatre. cult urel. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. stat ue. populaire. Nous admirons les statues de la ville. Fata vecinului are şapte ani.

c’est M. Celle-ci coûte 20 francs. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. et loi? — De même. M . merci. celle-là coûte 18 francs. monsieur. Lefèvre: Bien mademoiselle. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. Durand qui désire des mouchons. Les deux^amis entrent dans le magasin. — Bonjour cher Lelevre. 72 . comment ça va? — Merci bien.J’admire ces belles cravates. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. merci. certainement. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. qui admire une vitrine.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. M . La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . Que regardes-tu là? — .

Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. Abréviations courantes M.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). au revoir. Celui-ci coûte 4 francs. M . drag. kôtât] (m u lţu m it. chère [/ e i ] scump.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. madame. Durand: Ceux-ci sont trop chers. Durand: Mes„hommages. Durand: Bonjour madame Leblanc. Lef'evre et M . -e [kôtà. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs.M . Lefèvre: Oui. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. M . -ă. monsieur. madame. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. bien sûr. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Cele mai folosite sînt formele întărite. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . 73 . M . -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin. Madame Leblanc entre dans le magasin. Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien.

La persoanele I şi a I I a plural. 1 Genul neutru. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. el] Observaţie. elles [0. ew twa] Oui. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . el] nous [nu] vous [vu] eux. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. 44). afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. acei celles [solj cele. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. celle qui coûte 20 francs. celui de Catherine est bleu. Le mouchoir de M arie est rouge.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. il a besoin de mouchoirs. pentru a-1 întări: merci bien. care nu există pentru substantive. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge.s^_la] aceia fem. ac«a ce [sa] (ceea. et to i? [me. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. se întîlneşte ln unele categorii de pronume.rsi^bje. neutru 1 celui [soliţi] cel.) ce ceux [s0 ] cei. elle [lqi.est l à ? M oi. p. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. 74 . 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. icni. acel celle [selj cea. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . selwki kut v£wfrà].

-issent. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi. -issons. -/v. spre r pronunţă. în general. deosebire de cele din grupa I. la fel. 75 . Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. E X E R C IŢ II I . domnule Lefèvre? — Mulţumesc.x > • m p l u. dar dumnea­ voastră. doamnă Leblanc. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. — Omagiile mele. -issez._. — Alegeţi ceva? — Nu._.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. Verbele din această grupă sînt regulate. -i t .j 1_ _. mulţumesc. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. între radical şi terminaţie. Sintr.__ (el ).fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. Fiind relativ puţine la număr. E. doamnă. privesc vitrinele. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. doamnă. frecvent în­ trebuinţate.. dar. nim ic. — La revedere. gru­ pul iss. interealînd la unele tim puri.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit .iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. domnule. ce m ai faceţi? —Bine.( cl).

Des chemises (blanc). p a p illo n . vêtem ent. souvent. cham bre. A la in . choisir. v o isin . passant. client. noix . V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. différent. E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. Les (grand) usines.’ tra v a ille r. m ouchoir. Fructele acestor copaci sînt r o şii. lu i. m a in . N o i lu p tă m pentru pace. technicien. — m u r. D a n ie la este prietena E le ne i. elle. bureau. Q u i adm ire ce film ? Vous. m a m a n . Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . on c o nstruit. prune.II. gravure. acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. IV . Des boutons (noir). com m ent. enfant. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. I II . H e n ri. fille tte . ils sont au ciném a. d oigt. acela este albastru. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. V. ta ille u r. cel a l lu i Vasile este profesor. fonctionnaire. T oi. rien. couleur. Des cravates (bleu). Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. il est technicien. ils sont. é tu d ia n t. — m agasin. 76 . — fa m ille . Un (jeune) ouvrier. cel care are pan to fi negri este fratele m eu. je suis ouvrier. II. entrer. pays. paysan. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). peuple. c in q . dans. sœur. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. — déjeuner. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. tu es fonctionnaire. III. Traduceţi: M o i. u n i­ versel. Je a n . C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. aceia sîn t Io n şi P a u l. soie. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. Acestea sînt M aria şi E le n a . elle est artiste. costume. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. N ous. — m aison. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. raisin . dem ander. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. acela este verde. eux. ensemble. — boîte. sur. A n to in e . Des souliers (jaune). lu tte r. jeune. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. D u p o n t. Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. nous sommes à la m aison. N oi nu dorim răzb o iu l.

PARTEA A ll-a .

.

J ’ai deux frères.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. est^écolier et ma soeur aînée. 79 . Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. Henri et Claude. Mon père. Marc. Antoine Girard. Jacqueline. Jacqueline. Hélène Girard. M i­ cheline. est chi­ miste. Huguette et mes cousins Guy. Ma mère. Paul et Michel. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Mon frère cadet. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. Paul. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Claire. et une sœur. est sténodactylo. Lucien.

) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t.-e |ene] m a i v îrs tn ic . -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m. nageant.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm. lisant des livres^insl rucl ils. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 .) [lekolje] şcolarul aîné. flâ­ nant. Dormant bien. L'année passée nous sommeswallés à la mer. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m.

les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m. L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. în desfăşurare: les années de guerre. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. 81 . Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Spre deosebire de limba romînă.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta.

ta. 82 . sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei. mele tă i. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. Notre maison est grande. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. Observaţie. ton.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss.a grupa a III. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . Ca şi în limba romînă. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. I l passe son congé à la mer. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. tale săi. M a mère est chimiste. în locul form elor de fe m in in ma. noastră votre vostru. I a t ă adresa m ea. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. Leur frère cadet est écolier. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. iar al lui être este étant. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale.

. .Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t. aller. C ărţile lor sînt instructive. am ie e s t . Je re g a rd e .îm i n u m ă r ţig ă r ile . fin ir. livres. a m i sont ouvriers.. el serveşte la formarea tim purilor compuse. G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant. J e vois . .. M am a lu i A la in este ch im istă.. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. . frè­ res d e .. père d ’A la in est ingénieur. cousine de Marie est é tud ia nte . Iii merge a n u l acesta la m a r e . 83 . IV . .. . ouvriers e t .. dormir.. ouvrières sortent de l ’usine. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. . E lle me d o n n e .. Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat.. I l passe ses vacances à . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . a m i est jeune. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être.. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.... iar al verbului auxiliar être este été. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é. acheter. avoir. -is. îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii.. ta n te d e . de m o d etc.... . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i... Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. travailler. accepter. I II . F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . . frère de René est l ’a m i de . -u: partir — parti apprendre — appris etc. Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. EXERCICES I... . F a m ilia sa este destul de num eroasă. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). La verbele din grupa I. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei.... ja rd in s. . enfants dans le j a r d in . mer. el precizează îm p re jurare a de t im p . m aisons et . cousin. E i se p lim b ă c în t în d . Sora mea este stenodactilografă. ... surgir. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. . chim iste excellente. -it. .

comme d ’habitude. Ils sont vieux.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. Jeanne G i­ rard. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. Mon grandpère. estwune fem­ me energique et 84 . Ma grandmère. Maintenant. Robert Girard. il est^à la retraite.

On a fait des projets pour dimanche prochain. m o n ta to r l ’usine (/.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. plsn] p lin . ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. qui aime le sport. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. a duce I ’image (/. -e fplë.pourtant pleine de douceur. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. n u m ăr cu soţ 85 . Il est célibataire. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Oncle Gérard. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. amusants et instructifs pour ses petits-enfants.

Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. naître etc. mourir. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. deci ca pronunţare. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. 86 . venir. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei. precum şi numeroase verbe intranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut. arriver. Spre deosebire de limba romînă.). în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.

-eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). le carnaval. les carnavals etc. B . les choux. les cailloux. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive.In acest caz.). adică cu terminaţia -s. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. le joujou (jucărioara). les genoux etc. Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. le chacal (şacalul). Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . le chou (varza). ca: le bal. le caillou (pietricica). Astfel.. C. les joujoux. -eau. formînd pluralul prin adăugarea unui -x. substantivele: le bijou (bijuteria). Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. le festival etc. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. Pluralul substantivelor terminate la singular în -au.

Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. I l est ouvrier. . Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor.. m anger. cousines. I I . cris. .. U n c h iu l Gérard este celibatar. m o n tag n e. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle). IV . Irène. N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. E lle n ’aim e pas les (bijou). Ce sont des livres (nouveau). . Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. . Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse. V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . trouver..... B un ica lu i A la in este o femeie energică. m a iso n . livres. fabriques. Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance. Tu as d ix pomm es. B un ica mea a crescut cinci copii.. Je déjeune en fa m ille .. Nous chantons cette chanson.Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I . Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u). I I I . M on am ie est étud iante.. . fin ir.. E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane.. j a r d i n . Les hommes d oive nt être (égal). E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. G rand-papa parle avec ses petits-fils. . écolier. Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le . . . P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et.. . .. Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are ..

' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a. -o < -o C L .? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x . P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ . Paul etc. JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > .o - / \ < u 4 ~ î.§ 3 .o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k.5 • — v« -fi . « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t. 3 e b "e -e b "s « 3 . etc.. 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 .5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu. 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . « s » . •S 3 ^ û. ) M 7 ! œ- C ur . A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. I p Q îC "1 3 k.S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 .s-Sü-So o fi . 5— w 0) .

ans. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. Yves Grégoire. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Il y a quinze ans. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. — Bonjour. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. si je ne me trompe. Vousw avez. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. elle a quarante et un^.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Monsieur Grégoire. puisque j ’ai . C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. — Vos parents doivent„être encore jeunes. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. On voit que vous faites du sport. — Ah. jeune homme? — Dix-huit ans. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix._ans et Michel quatorze. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. le petit-fils de votre ami Robert Girard. deux frères et une sœur. Monsieur Grégoire.

spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s.) le vieillard (m .) rajeunir (vb. tinerică a întineri a se întineri. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . -e (a d j. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. şi adj.eu sept enfants ! Les^.) la jeunesse (f. -te (a d j.) ■vieux (s.) vieillir (vb. -ă tinereţea . Saluez de ma part votre famille. pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . VOCA BULAIRE l ’âge (m. a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf.m. vîrsta 2 . veche b ătrîn ul.) vieille (s. şi ad j.) le rajeunissement (s. m .f.) jeunet. ) [la. -ne [Æ sjs] vechi. vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă.) rajeunissant.rn.f. Maintenant je dois vous quitter. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures.) la vieillesse ( f . ) vieilli.uns sont petits. -e (ad j.) tîn ăr.) se rajeunir (vb.) le vieillissement (s.) 1. tineretul (fa m . je suis pressé. f . Louis — dix-neuf. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . Notre famille est grande. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. moşneagul bătrîneţea îm bătrînit.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien.) tinerel. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. evul: le moyen âge evul mediu.epoca. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . şi adj.

blanchir. Tatăl meu are 51 de ani. Această carte are 25 de capitole. glorieux. trente-trois. 53. 3. 30 (trente). Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. I I I . abolir. EXERCICES I . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. IV . V. 31. quarante et un. 30. E l are 42 de ani. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. beau. 2. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. Numeralele compuse care exprimă numerele 21. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. 57. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. 49. J ’ai 35 ans. instaurer. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. le genou. 38. inspecter. cinquante et un. 60 (soixante). E l este încă tînăr. le cheveu. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 50 (cin­ quante). I I .GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. grandir. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). 40 (quarante). trente et un. 29. 41. 92 . în lim ba franceză. le cou. Verişoara mea are 22 de ani. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Casa are 14 ferestre. soigner. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. le bateau. am ical. 1.

des_arts. Les garçons se posent des questions.mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . du sport. Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. Très b i e n .4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. Michel. . de l ’hisloire. premier prix de géographie au lycée. interroge avec allenlion ses copains. Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. des sciences techniques. — Bien. diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . Guy. de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable. Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . 2000 k m . Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur. p o ­ s e z . indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion.

Bog^r. p ly ^ lS ^ k a . Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). plus long que le Rhin. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam.. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde.. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau. le nombre d ’habitants de Bucarest. [il„e d a . grea la. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. agrea­ b il. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. le mont Everest a 8 848 m.. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. plus long q u e . Moscou et Tokyo. -elle [natyrel] natural. — Si je ne me trompe. ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m. -ă. Tokyo — plus de 1C 000 000. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. —-Bucarest— environ 1 300 000.l’examen“ continue. Moscou — 6 208 000 habitants.) prietenul. m ai lung d e c ît. -e [ekselâ] excelent.. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. —■ Vouswavez bien répondu. un student) l ’attention (/.. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel.— Cette fois-ci c’estwinexact. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/.) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev.. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. Et . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. — C’est ça... felul agréable [agreabl] plăcut. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci..) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . Il est de 1 500 km.. Paris.. a re­ flecta l ’instant (m. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. Claude. ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi... ] el este c u .

/ a construi.' n. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . plimbarea 2 . înv îrtitura. i batir [batir] élever [elve] ţ I . -â l ’examen (m. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. ocolul.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *.

Numeralele cardinale sînt invariabile. vingt. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . cu excepţia lui un. 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. cent. La numeralele compuse exprim înd numerele 61. 1.

un sfat.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . imperativul exprimă o poruncă. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă.5. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). 1. I şi a Il-a plural. măsură de lungime). Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. 2. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. Persoana a III. Notă.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie. Imperativul verbului chanter chante ! r. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. un în­ demn. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. M ille . Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin.

Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . 71. Să dormim bine. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. I I I . 201. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . 70. Maupassant s-a născut în 1850. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. IV. 102. 1320. tirer. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. V. 700. "78. 1799. 94. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880.. Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. Alexandre Dumas.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61.EXERC ICES I . 111. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . Alege o cravată roşie. 74. Victorien Sardou. 1980. 81. Această carte are 987 de pagini. Balzac s-a născut (est né) în 1799. choisir. domine toute la ville. parmi lesquelles Charles Gounod. el are 81 de ani. 1271. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. 1970. Sena are 776 km . Elle a 306 mètres de haut. 91. 98 . 84. Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. 1840. Staţi m îine acasă. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . au Champ-de-Mars.

sur la rive droite. monuments et places. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. sans nul doute.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. le Panthéon. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. objectif touristi­ que de premier ordre. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. du Luxembourg. qui coule sous trente ponts. les poétiques quais de la Seine. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. la célèbre Tour Eiffel. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. . unique au monde. ville coupée en deux parties par la Seine. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. gracieuse et massive à la fois. le Sacré-Cœur. les jardins verdoyants des Tuileries.

d ’anatomie. elle a des joues vermeilles. ses_ yeux sont bleus. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. les jambes. Tu sais. écoute parler son cousin Alain.. le cou. La petite Yvonne. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête. un petit nez retrous­ sé. Par exemple.. Elle est si jolie.. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. très sérieuse. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. ce méca­ nisme si compliqué. le tronc. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les bras. poursuit son cousin.. les. Je guérirai les malades. les mains. — Vois-tu. je peux t ’indiquer le nom de 100 ..

a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain. -e [yms] omenesc. la plural.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. sérieux. des dents. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. de chaque partie de l ’oreille. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s.. 101 . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat. -e [rotruse] cîrn.chaque doigt de la main. la composition du sang. -ă le nez [ne] nasul retroussé. mon petit! — Je ne peux pas. — Tire la langue. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. prins. Etes-vous satisfait. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^.. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil.. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché.-ă. serios. ANECDOTE Chez le docteur. le nom des nerfs et des muscles. os. -e [ata/e] legat. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne. des veines et des_. -le [vermsj] rumen..-euse [serj0 ]. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient. -e fooli] drăguţ.

-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . -ons.-oasă urît. -e frumos. sare în ochi a fi curajos. -ez. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re. belle laid. îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. Verbele din grupa a III.a.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai. -a.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie. -as. bel. terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s.

les émaux etc. Odette a des (oeil) noirs. les (minéral). Il (penser) souvent à toi. V . muşchilor. le vitrail (vitraliul) e tc . vinelor. E lle (choisir) ces fleurs. les coraux. entrer dans la chambre. PROVERBE L oin d e s e u x . Yvonne este blondă. E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii.. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . le corail (coralul). 103 . loin du cœur. I I . Ils (danser) toute la n u it. IV . ca: le travail (munca). Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. Vous (regretter) le temps perdu. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . Il (prendre) des leçons de français. l ’émail (smalţul). O chii care nu se văd se uită. oaselor. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. laver une chemise. Ils (manger) ces fruits. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. E l va fi student la facul­ tatea de medicină. care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. I I I . Tu (répondre) tout de suite à cette question. Tu (être) u n homme cultivé. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). Je (attendre) ton retour avec impatience. Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ .Fac excepţie unele substantive. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. A la in va învăţa numele nervilor. les (végétal).

-tels le cerveau. la vue. le cœur. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. . La mienne est cassée ! — Impossible. les poumons. l ’ouïe. le rein. — Prêtez-moi votre seringue.. Mais ce n ’est pas tout. — Ils sont^à moi. une omoplate. je dois vérifier mes connaissances.. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. l ’odorat. répond A lain. Il faut bien connaître ces organes. parce que ce sont les nôtres. Demande à Odette de le donner la sienne. dit Claude. l ’esto­ mac. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain. dit-il à ses cousins. quelques vertèbres. le goût et le toucher.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. des^os. Voilà par exemple une clavicule. La nôtre est cassée depuis longtemps.

) (vb. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/.) curajul curajos.) (vb. encourager décourager (m. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}. -e [efreje] însjjăim întat. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/. j -euse (ad j.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue. ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum. malade de bronchite. ) [ui] auzul l ’odorat (m. a ic i : tot lu i a donné [liji^. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. Il a soigné et guéri son^ami Marc. Il aime déjà ce noble métier. -oasă a încuraja a descuraja 105 . în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m.

la seconde [zgjd] a l doilea. Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. 1. d iu l Observaţie. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 .Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. şi C o m pen­ de gram atică). la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. le second ( la deuxième. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal.

— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. de genul şi numărul obiectelor posedate. si fem. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. Pronumele le (la ) nôtre. le ( la ) vôtre. ca şi în lim ba rom înă. fem. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. fem. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. fem. votre livre. 107 . le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. Adjectivele notre. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. P e r. La numeralele compuse. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. mase.

o claviculă. sont vieux. ale rin ich iului şi ale in im ii.EXERCICES I . Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: . Va studia organele văzu lu i.. un omoplat... V. i ’heure est la (24) partie du jour. ale stomacului. père est ouvrier. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . auzului. Marie est le (5) enfant de m on oncle.. I I ... . Conjugaţi la prezent.. . IV . L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord. E l va fi medic. mirosului. ale plăm înilo r. est professeur. chambre d ’André est grande. parents sont jeunes.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase. C’est le (21) livre de ma bibliothèque. La maison a 5 étages. viitor. Paul est le (1) de sa classe.. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. la seconde est 1 a (60) partie de la minute. gustului şi p ip ăitu lu i.... îi place deja să îngrijească bolnavii.. a 8 étages.. viitor. perfectul compus şi imperativ. . Conjugaţi verbul montrer la prezent. . . A la in îi arată nişte oase. . I I I . Le jour est la (7) partie de la semaine. E l vindecă rănile prietenilor săi. est petite.

les leurs. Elle est_entourée d ’un beau jardin. Ils. Les^enfants ont grandi.n’avaient paswassez de place pour étudier. ils^ont besoin maintenant de trois chambres .. qui travaille. Tu comprends.. Denise. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. ce qui fera la joie de ma 109 . — Mais non. pas neuve mais^en très bonw état.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse. j ’habite ce quartier depuis^une semaine. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. un déménagement !. doit^avoir la sienne et les garçons. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous.

un grenier et une cave..chienne Louloute.. etrwat] strim t.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. pentru că l'occasion (/.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. il est vrai. la salle à manger. l ’air frais. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. -ette fkoks] cochet. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. un débarras. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. Le quartier n ’est pas central. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. la cham­ bre de Jacques. Et moi de même. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. les fleurs et les^arbres. -oasă neuf. la cuisine. Le soir. deux balcons. La maison a une belle terrasse.< Jü_. -e [etrva.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. en„été. -euse [spasj^] spaţios. un couloir et une salle de bains. — Tu as de la veine. neuve [nœf. Là il y a deux chambres à coucher. mais il a d ’autres„avantages: le silence. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. ) [akazj5] ocazia 110 . nœv] nou. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. un vestibule. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect. on peut dîner dans le jardin.

partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. casa Notă. Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r .Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / .. ocum. parter (la teatru) 2. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. 111 . Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r . ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . C uvîntul le parterre are un alt sens. Elle ferme la fenêtre. E l se traduce prin: 1 .a. .

terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il.a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) .a < -ais a III. scumpă amară întreagă 112 . nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. nous finissions) . -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă.

— Substantivele terminate la masculin în -x. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. Ea nu şi-a m încat prăjitura. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n .a. La timpurile compuse. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . -in s. -s. E u nu ştiu. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain.

La fenêtre est trop large. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. o baie. J ’(être) son amie. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. în propo­ ziţiile scurte. Casa are o terasă frumoasă. I I I . Yves a rencontré Mireille. sufrageria. mon am i est parti en province.. la maison. la etaj. un culoar... Les hommes et les femmes (discuter). Il a écrit cette lettre.. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Le frère.. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. dans. Tu es malade. sous. la mer.. vers): Je veux passer mes vacances.. Ea nu este nouă. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. camera lu i Jacques. à. Copiii aveau nevoie de trei camere. două dormitoare.. Tu as vu ce film . de. Ils (habiter) une belle maison. mon amie . EXERCICES I .... Ma cousine a mangé tous les gâteaux. I I. bucătăria şi o debara.. par. Il se repose. dar este în stare bună. un arbre. Vous trouverez ce liv re . la fenêtre. Casa lor are m ai multe camere: la parter. J ’ai reçu votre cadeau. Ils doivent a lle r.. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Il entra dans la cham bre. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Tu (attendre) sa lettre. IV .. ma bibliothèque.. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă.. un pod şi o pivniţă.. l ’usine. două balcoane. Vous (dîner) en été dans le jardin. Il se dirige . les enfants (s’amuser).Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic.. J ’ai reçu une lettre . 114 . Lucien a été mon ami.

mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. a-t-il dit. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . jaunes. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. Tu me connais de longue date. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. bleues. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. rouges. A présent. — Tu sais très bien. deux . violettes. une table. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet.

-ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. la balle 1. -ă clair. a comunica. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. nouvel [nuvd].) francul 116 . a învăţa: J ' apprends six heures par jour. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. nou­ velle [nuvfl] nou.chaises. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. în v ă ţ şase ore pe zi. -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. 3 . VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. 2. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. glonţul 3 . deux chaises. -e [klsr] lum inos. un fauteuil. une armoire et une petite bibliothèque. une armoire à glace. il y a des balles et des jeux mécaniques. Am aflat ieri această veste. deux pupitres. (pop. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. un bureau. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. mingea 2. Sur l ’armoire.

) [amitje] prietenia amical. aucun. Tu n-ai nici o prietenă. m al . aussi.. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir.-a Vamitié (f. majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. Nu sînt de loc egoist. -e (a d j. N-am nici un chef să plec. nici o: Tu n ’as aucune amie. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor.-ească amicalement (adv. E l n-aude de fel. Nim eni n-a venit să m ă vadă.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. guère de fel: I l n'entend guère. ainsi etc. comment.Fam ilie de cuvinte Vămi. -e ( m . aucune nici un. ) prietenul. nulle nici un. Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum.) prietenesc. r ie n manger maintenant. ş l f . ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. n ul. 117 .

N im ic nu m ă interesează. Camera sa este mare şi frum oasă. două scaune. A mea are trei ferestre. a ta este m ică. I I . în camera sa se află un pat. o masă.. ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. Adverbul lim ita tiv ne. jamais. le vase. sînt două tablouri. I l ne pense à r i e n . Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. nici pe mam a sa. albastre. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . galbene.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. I I I . Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. S înt tablo uri în camera lui? D a. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. ni sa mère. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. două pupitre.. un fotoliu. la chambre de votre ami(e). ta tăl său. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. un dulap şi un birou. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. Ea nu m ai este la fabrică. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. trei scaune. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. adverbul ne: R ie n personne. roşii.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. EXERCICES I . N-am decît două creioane. o bibliotecă m ică. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père.

Hélène n ’aime . coquet.. . I l n ’a . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).. mangé depuis deux jours. envie d ’aller au cinéma. elle préfère m aintenant le rouge. Mon père ne s’irr ite . Paul n ’a .. .. I l m archait (avec lenteur). Ils ne ferment .. indigne. ma sœur. personne. mon frère . aucun. négatif. .grammaire.. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. élève dans la classe. dans cette chambre. rien. pas. Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i.. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. fam ilier. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. Je ne v o is.. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). V.. la couleur jaune... Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. joyeux. de bruit. I l n ’y a . plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . jamais... . IV . ni.. . Le professeur n ’a trouvé . cette porte...

-e [syr] sigur. — C’est vrai. de jupes et de blouses. Moi je n ’ai pas de temps.. tu dois lui être reconnaissante... de souliers. de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets. Tu sais très bien que je travaille beaucoup. En tout cas. Mais je suiswune . J ’irai moins souvent chez la couturière.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière.. de colliers. tu es devenue trop coquette. j ’achète des robes et des blouses toutes faites. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. — Alors tout s’explique. un pardes­ sus. d ’écharpes. -e [rakonesâ] recunos­ cător. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. e’est_. de broches. — Moi. quelques chandails et c’est tout. deux jupes.elle qui confectionne mes toilettes. et je l ’adore. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. J ’aime les toilettes simples. mais j ’use amplement pour les^embellir. ta maman est une bonne couturière. Heureusement. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . — Mais pas du tout. ma mère est une bonne couturière. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . de gants. de fleurs. de manteaux et de chapeaux. de sacs à main. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . je tâcherai de me parer moi-même. Bien^entendu j ’ai un manteau.. plus de bas. ka] m ai m u lt .. q u e [ply^da ._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. quelques blouses..a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/.cliente“ peu com­ pliquée. Paulette. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. un^imperméable. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

în limba romînă se traduce.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. terminată în consoană. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. vieux. în general. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. în naraţiuni. prin perfectul compus.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. E l este folosit mai ales în limba literară. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. fou. nouveau. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 . a cărui consoană finală nu se pronunţă).à I ” a II-a a Ill. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . mou) prezintă două forme pentru masculin. Prima formă.nouveau professeur un courage fou Forma a doua.

la prînz şi la cină... la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. quartier. Le malade (garder) le lit deux semaines.. être şi avoir. H. Les pays de démocratie populaire ont établi un . . J ’ai vu hier u n . IV. Je connais u n e .. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux.. mou. Vous (rentrer) fort tard. cuţite.. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. robe. .. vieux.. homme qui se promenait dans ce jardin. Nous occupons u n e . nouveau. Dans sa modestie. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. ordre social. fou.. Jacquelinei îi place să pună masa. E lle acheta u n e .. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice. maison. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . Il ne peut manger que des poires.. E i au m încat ciorbă. femme qui sait très bien tricoter. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. furculiţe.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. lin guri şi pahare.. îm i plac p răjitu rile şi fructele.. A m cum părat farfurii. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette.. Dans ce parc il y a un . Nous hab i­ tons u n . I I I . fermer. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun... V. arbre. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.

les sauces.e-dixième anniversaire de grand-maman. des truites au beurre. un délicieux soufflé au fromage. De mon temps. 136 . dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. une dinde rôtie. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. La viande. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. — Tu as un bonjtppétit. ma chère. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé. On a bu du champagne. du vin blanc et du vin rouge. de la limonade et de l ’orangeade. du pâté de foie gras.. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. Les ^enfants ont bu de l ’eau.

.. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie.. în rînd eu .) ficat credinţă dată. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 .) fois j f. Elle n ’a jamais _été malade.) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular. a în ălţa .. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. aux côtés [o^cote] alături d e . -ă . ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/.) [loef] oui des œufs pochés en aspic .— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. fin. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare.. dit A lain.) foi (f. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0]. elles doivent se nourrir. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/. bucatele délicat. -e [grije] prăjit... -ă l ’invité (m. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m. Regardez notre grand-mère. Omonime foie{m..) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé. elles font du sport.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m. -e [delika] delicat.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.

Acest copil m ă întristează. indică o parte.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. de la. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. Tu manges du beurre. I l faut du courage pour escalader ce sommet. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. de l ’eau. Beau lim onada. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. Je bois de la limonade. v in alb şi v in roşu. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. G ustul lim onadei este excelent. Le goût de la limonade est excellent. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. du vin blanc et du vin rouge. Observaţie. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. 138 . L a consommation d u vin est élevée en France. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. du. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. Cet enfant me fa it de la peine. A m bău t vin. Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). S-a b ă u t şampanie. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . E u fac sport. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . I un h aspirat: de la viande I de V . specific lim bii franceze.

médire (a vorbi de rău). Verbele contredire (a contrazice).Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III.a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . La fel se conjugă verbul redire. 2. interdire (a interzice). 1. Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. dite spus. -ă Observaţie. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit.

viande. Pofta vine m încînd. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres.. IV . fleurs e t. m îine fură 1 şi . P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea.. V.EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii. fruits.. argent... courage pour tra­ verser cette rivière. ei au băut oranjadă şi lim onada.. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît . fromage. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent. J ’a d m ire . Je mange souvent. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . fenêtre de ma chambre est grande.... I I I . Qui vole un œuf. courage. E l este îm potriva curelor de slăbire... S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. următoarelor sub­ stantive: beurre. l ’eau... des livres (nouveau) . café? Non.. fromage.... des concert» (instrumental). œufs pochés. Nous m angeons. I l faut v ra im e n t.. viande. merci. vole un bœuf. jardin. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant. pain.je b o is .. champagne. beurre e t. Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale.. des yeux (bleu).. nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . des hommes (loyal) . bière(bere.. Cine fură azi un ou. arbres qui se trouvent d a n s . un bou. Copiii nu au băut v in . des enfants (intelligent). V eux-tu.. I I..

La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. On construit partout et beaucoup. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. D ’ici deux semaines. specîacle à l ’Opéra. de retour. Le guide dit que la Roumanie est. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. kurt] s e u il. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. promenade en car dans la ville et le soir. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Vendredi. confortables. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. surtout lorsqu'on^est touriste. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. L ’hôtel est très confortable. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Chère Hélène. ses stations climatiques plus confortables. Les jours sont plus courts que d ’habitude. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in.valej valea 141 . Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. toujours belle. -e [kur. repede malheureusement imaloer^y.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. ses villes deviennent plus gran­ des. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee .

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars. 1. -e [akoejô] prim itor. le mois d ’août 2. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. gentil accueillant. -ère [aspitalje] ospita­ lier.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -oare l ’hôtel (m.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .

Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. Cuvintele decît. de superioritate). chambre est pins grande que la tienne. precedat de articolul hotărît le. Camera mea este m ai mare decît a ta. Ies. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. infiniment etc. Ce livre est très intéressant. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. aussi (comp. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. 144 . bien. Prietena mea este foarte (extrem de) bună.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. com­ parativ şi superlativ. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Roger este mare ca ţi Lucian. la. adjectivul are grade de comparaţie. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. Această carte este foarte interesantă. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. de egalitate) şi moins (comp. precedat de adverbele plus (comp. ca şi se traduc în limba franceză prin que. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. extrêmement. de inferioritate). — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. M on amie est extrêmement bonne. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre.

boire. II. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. E XERC ICES I. voi pleca în de ltă. 145 . content. sentir . partir .Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III.a I La fel se conjugă: courir. mourir. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. jo i. m arţi. miercuri. du m inică. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. m a i frumos. vêtir.a -is -is -it ~im.a I a H-a a III.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . sortir. devenind m ai mare. vineri.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. intéressant. A stăzi sîntem în 5 m ai. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. sîm bătă. servir. în luna septembrie. croire. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i. vouloir. dire etc. lire etc. decembrie — u ltim a . Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi. ouvrir.

Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. 3. Aceste fructe sînt foarte bune. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa.I II . mais heureusement pas aussi gros que Louis. L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. 4. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir. 2. 5 lequel est Henri? 146 . offrir. Iată omul cel m ai prim ilor. vouloir. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie).Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. Parm i les cinq personnages numérotés 1. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. . IV.

Près de la table il y a un chat.Dans la bouteille il y a du lait. Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. 147 . Sous la table il y a un chien. un couteau et une boîte de conserves. Sur la table il y a une bouteil­ le.

. In lim ba franceză. toate numele de anotim puri sînt de genul masculin.Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

les parcs et les jardins verdissent. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. tourisme. la vi­ olette. dit Jacqueline à son^amie Laure. J ’aime le printemps. Le soleil. me permet quand jewle 149 . car c’est^alors que renaît toute la nature. C’est difficil ^ à dire. des fleurs poussent partout: la perce-neige.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. timide à la fin de l ’hiver. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. Les champs. le muguet. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. vère. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps.

Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. yl. -e [labure] arat. Il pleut rarement. Pense qu’en élé il fait très chaud. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. i. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . Il y a des jours où l ’on respire à peine. dans le verger et dans la basse-cour. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli.— Tu vois toujours la vie en rose. -e [prefere] preferat. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . dans la vigne. dans le jardin. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. -ă l ’éclat (m. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. 150 . Moi.

ninsoare etc. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. dar şi alte verbe. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. funcţia. Se în tîm p lă să te desparţi. ploaie. I l arrive qu’on sa sépare. ca. cîmpia. aller à la campagne a merge la ţară . campania (militară etc. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . I l reste encore un mois. 151 .-e [akôpli] în d e p lin it. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat.) Observaţie.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister .). curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig.) [cïplwa] aici: postul.) a fi rupt de oboseală accompli. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. Există prieteni devotaţi. e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. M ai este încă o lună. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p . de exemplu.

. „ . Elena? D a. „ „ de l ’été s o n t.. Hélène? O u i . se află). „ „ de l ’hiver sont . Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v.Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. tes-vous malade. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. fort. je le suis. E şti bolnavă. Ce fericită eşti! Eu nu sînt... Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir.. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin. există. adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie.. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. verbele impersonale aparţin primei grupe. 152 . Compendiul de gramatică). : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. je ne le suis pas. un substantiv. tard. souvent. sînt (bolnavă). Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. II.. în afară de imperativ. la temperatură etc. de l ’automne sont . Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t...

PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). Uneori ninge. 153 . Prim ăvara. toamna şi iarna. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). Există prieteni devotaţi (dévoués). Tu es content? Je ne suis pas (content). Astăzi este prea cald. Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. este vreme. frumoasă. V. vara. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. La chaleur dilate et le froid contracte. Vara zilele sînt. Iarna zilele sînt scurte. en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. je ne veux pas (partir). je suis (heureux). soarele străluceşte. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. S ăptăm îna trecută a plouat des. je veux (t’accompagner). florile cresc pretutindeni. E m ai cald decît prim ăvara.III. violeta. Êtes-vous heureux? O ui. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. monsieur. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Ieri a b ătu t v în tu l. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Uneori vara cade grindină. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. Primele florisînt: ghiocelul. La m unte este frig. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Cumeste tim p u l astăzi? IV. lu ng i şi nopţile scurte. Veux-tu partir? Non. Vara este cald.

15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. j ’aime tous les fruits. les noix. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. mais le plus souvent il fait très froid. En échange. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. — Oui. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. C’est l ’automne. Tu vois. Il pleut souvent et il fait du vent. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. en tout cas. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. dit Laure. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. C’est la rentrée des classes. les jours deviennent de plus_en plus courts. Les 154 . il gèle et le vent souffle avec violence. les poires et surtout le raisin. — D ’accord. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes.

-e [3 0 m] îngălbenit. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i. VOCABULAIRE court. -e [kur] scurt. -ă froid [frwa] rece.. lai ura .ă le tapis [tapi] covorul épais. -sse [epe] gros.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. des mince subţire 155 . îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. partea capricieux. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. -euse [kaprisj^] capri­ cios. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger.jours sont courts. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/.

răcoros: il fait frais este răcoare . oglinda 3. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. Suflă un vînt de te ia pe sus. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. I l fait un vent à décorner les bœufs. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. coala. E un ger de crapă pietrele. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. nu Observaţie. 1 2 frunza petala foiţa foaia. Maria are m ulte prietene. Je n 'a i pas d ’argent. D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. 4.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . A ţi citit m ulte cărţi. E l are p u ţin i veri. (Eu) nu am bani. în această grădină sînt flori fru- 156 . proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . fila. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . I l a peu de cousins. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. . gheaţa . 3.

m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. refaire (a reface). verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. 1. „toţi“ . 157 . Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. Se traduce prin „tot“ . La persoana a Il-a p lu ral. la in dicativ prezent si. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface).Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . 2. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. Orice om trebuie să apere pacea. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. I plural) şi participiu prezent.ă“ . vous êtes. la im perativ (pers. La persoana I p lu ra l. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. 3. vous dites. „toate“ . în acest caz are sensul de „orice“ . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. j / mase.(nous faisons[nuwfaz5]). „toat. la impera­ tiv . -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. ! ( v. satisfaire (a satisface).

Ils sont tous contre la guerre. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. petits pains.. Toţi copiii sînt acasă.. s final se pro­ nunţă.. films. tout fu t vendu: meubles.. iar frunzele copacilor cad. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. N oi sîntem toţi acasă. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. connaissances à la mer.. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . Tout homme doit défendre la paix.. Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte.. La forma de masculin plural a pronumelui tous. s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison.Tout este şi pronume nehotărît. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Uneori plouă. în tim p ce la adjectivul tous.. courage pour faire cette ascension.. I l y a bien . . articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté ... EXERCICES I . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment.. Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase.. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes.. P ăm în tu l aparţine tuturor. E lle f a it . PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent... Florile se ofilesc rînd pe rînd . musique. general: L a terre appartient à tous. I l vous f a u t . Cet édifice a .. beaux salons de réception. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut.. viitor. petits-enfants bien sages. J ’ai écouté. aerul este răco­ ros. Buturuga m ică răstoarnă carul mare. IV . argent. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . Elle se charge de tout. from age. fleurs dans ce jardin. la viande e t . vête­ ments. E l vrea să ştie tot. Je n ’ai pas écouté.... V. sau un fapt vag. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv.... 158 . argent. Măriei îi plac sporturile de iarnă. sport depuis dix années. Mon voi­ sin a .. I l veut tout savoir. Sora mea m ănîncă m ulte fructe. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent. musique. I I I . Cette semaine j ’ai vu beaucoup . Nous avons m a n g é . perfectul simplu şi perfectul compus. . Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume. I l veut tout savoir. iar nopţile m ai lung i. livres.. J ’a i . bons livres. Je n ’a i pas rencontré . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte.. I l n ’a p a s ..

È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. et il est très content. II a reçu beaucoup de cadeaux. propose-t-il tim idem ent. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. à cinq heures juste. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). celle que j ’avais jusqu’à présent. — A propos. Guy. le meilleur ami d’Alain. quelle heure est-il? demande Michel. 159 . Cette montre marche bien. dimanche.. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt. Partons à d ix wheures. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. elle n ’avance ni ne retarde. L ’autre. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. — Mais demain c’est. On rentrera par le train de septwheures et quart. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. Pas moyen de la faire marcher. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. je voudrais dormir un peu plus tard. — Il sera bientôt onze heures et demie. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. tantôt elle s’arrêtait net.16.. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes..

— Ou bien à m idi. a rezista. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta .) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. grommelle Guy. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just.. tantôt ftâto] cînd.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. dit Alain révolté.. -ă. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi. -e [kôtô] mulţumit. aici: fix. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. care vine cu întîrziere tardivement (adv. a ţine cu orice preţ 160 . -e [revolte] revoltat. ) [œr] ora content. drept. -ve (a d j. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. -euse [parss0 ] leneş. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. VOCABULAIRE l ’heure {/...-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta.) tîrziu tarder (vb. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.) întîrzia t.) a întîrzia tardif.. a ţine piept a-şi băga în cap.

I l est quatre heures et quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora cinci­ sprezece. Este ora cinci fără un sfert. I l est cinq heures moins le quart. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. Este ora şapte (fix). juste). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. I l est neuf heures et quart. est dix heures trente (minutes). mauvais. Este ora două şi jum ătate. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . est onze heures moins cinq (minutes). se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. 1 . Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. Este ora zece şi treizeci (de minute). Noie. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. vingt-quatre minutes . ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes).E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. în lim bajul familiar. est dix heures et demie. trois secondes. Este ora nouă şi uri sfert. I l est midi. Este ora patru şi un sîerl. Este ora trei fără un sfert. I l est trois heures moins le quart. Este ora zece şi jum ătate. petit — au un comparativ de supe161 . Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. Este ora douăsprezece (amiazaj.

Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. I l n ’y a pas de quoi. Quoi este tot pronume relativ invariabil. formele regulate plus mauvais. La plus mauvaise des montres. a cărei uşă o închise. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. Are cu ce tră i. N-ai pentru ce. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. „a cărei“ . Pronumele relative invariabile dont. Cel m ai rău dintre ceasuri. Le jour où il est venu. în aceeaşi situaţie. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. I l est attentif à la moindre observation. où. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. Pentru nume de lucruri. Notă. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. F a m ilia din care m ă trag. Ia tă om ul de care am nevoie. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . „al cărui“ . plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. Minele din care se-extrage huila. Ziua în care a v enit.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . Sala în care lucrez este mare. „despre care“. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. E l ieşi din cameră. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. Observaţie. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte.

pentru care sînt fericit să muncesc. şi A.. J ’aime beaucoup ma patrie. fem.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. sur. pour). la.. à. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. mase. G. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. adică cu antecedentul său. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de. singular şi plural: singular plural mase. Ies şi din adjectivul interogativ quel. D. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. fem.. Casa spre care m ă îndrept. şi jum ătate mergem la 163 . lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite. La zece. Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. vers. Observaţie. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. pour laquelle je suis heureux de travailler.. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. îm i iubesc foarte m u lt patria. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. fem. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ). N.

La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. .... Le livre . de aur. merge înainte. ils allèrent dans le parc. quelques-unes étaient très grosses. nouă şi cinci (m inute). C’est m on am ie. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t .. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. Le monsieur. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză). Elle cue illit un panier de fraises.. Ils mangèrent quelque chose après.. Ceasul meu nu merge bine. V oi veni la tine m îine la ora 11. je confie tous mes secrets... A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii.. nous avons rencontré est le fils de m on atnie . ... Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. se trouve sur la table... Le pont sur . vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur. în curînd va fi ora trei. V o ilà quelquesobjets..cinematograf. vole un œuf. patru fără şapte (minute).. vole un bœuf. Este ora zece. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. I I .. Este ora două fix... je ne me séparerai jam ais. Le tableau .. Am avut un ceas foarte bun. I I I . j ’ai salué est m on professeur. j ’a i adm iré la vallée... La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară... j ’ai besoin ne se trouve plus. 164 . nous passons chaque jour a 400 mètres. La v ille .. Te voi aştepta o jum ătate de oră. Le ja rd in . il se trouvait était beau. Donnez-moi le crayon. Le g a rço n .. j'h a b ite est grande.

IV. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 71. Chercher midi à quatorze heures. Qui choisit prend souvent le pire. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. V. 99. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. Tout ce qui reluit n ’est pas or. Nu tôt ce luceşte e aur. Apele line sînt adînci. 73. Cine alege culege. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. A căuta nod în papură. 564. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. 999 VI. Mieux vaut tard que jamais'. 875. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. 41. Dă-mi o carte m ai bună. . 749. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă.

— En ce qui te concerne c’est plus compliqué. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. il y a un grand mais. naturellement. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. fa m . mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. chimiste. Mais. — Evidement ! Tu ne te reposes plus. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. C ’est son rêve. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. professeur. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. tu ne te promènes plus. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. Ce sont des métiers comme tous les autres. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air.. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. Que devenir? Avocate.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. Françoise? On ne te voit plus. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. Et que devient Brigitte. —. Ca se voit. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant.. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. Tu as été une excellente élève.Pourquoi pas.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . En tout cas. te v o ilà ! Comment ça va.

.

conducerea un ui vas. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. ( fig . ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. a reflecta l ’avenir (m . salariul pe o zi. gazetarul ziua.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l.) journallement (adv. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni. -trice (m .) le journaliste (m .) le journalisme (m . 168 .) la journée ( f.. la télévision (la télé) ( f .) ( m . fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/.) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul. a unui avion a conduce un vas.) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 . a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) le journalier (m .) . j . ) 2 le jour (m . -ière (a d j. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. un avion. munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l.) le téléspectateur.) 3.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. le pilote (m . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio.) le téléviseur (m.) a călăuzi. un auto­ m o b il.) téléviser (vb.) journalier.) le pilotage (m .

Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. il ne vit que pour lu i. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. s’évader. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. s’emparer.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. 2 . se souvenir etc. 169 . Pronumele me. se réfugier. vous în urma v e rb u lu i. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste.).' Ne te hâte pas — nu te grăbi. nous. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. vous. se. le. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. \ntor . se. care pot fi complemente directe sau indirecte.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. nous. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. Celui qui parle trop de soi est un vantard. te. 1. Observaţie. Marc este un egoist. s en aller. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Cînd subiectul este determinat. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. el nu trăieşte decît pentru sine.

Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. în trecut. partisan. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. Se va spune. Verişoara mea este ingineră. guide. écrivain. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. historien. Ea este profesoară. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . E x em p le : Elle est professeur. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. Je me lave. in ­ génieur. député. ministre. George Sand este o mare scriitoare franceză. tourneur. chef. disciple. Cuvinte ca: professeur. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. chauffeur. E u vorbesc cu prietena mea. amateur. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. Je parle à mon amie. penseur. sculpteur. le temps. peintre. De asemenea. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. M a cousine est ingénieur. fournisseur. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. juge. în general. adjectivele. Este vorba. în special de bărbaţi. une femme peintre In limba franceză actuală. Articolele. philosophe. (Eu) m ă spăl.

Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Este ora 4 şi ju m ăta te . genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. E i îşi vorbeau prieteneşte. profesoară. Nepoata mea este poetă. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. imperfect. doc­ to riţă. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. IV . I I I . Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. m ă culc la ora 11. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. Son frère est un peintre de premier ordre. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Este o meserie pasionantă. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). V. P a u l est un admirable sculpteur. Noi ne p lim b am în parc. M ama prietenului meu este pictoriţă. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . il est un admirable chauffeur. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. M ulte femei au devenit p ilo ţi. în acest caz. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . Conjugaţi la indicativul prezent. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. Mă numesc M auriciu. deputată şi chiar m in istru . A driana a fost o elevă excelentă. învăţătoare. M on cousin sera bientôt docteur en médecine. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. Cet homme est le professeur de mon enfant. viitor şi perfectul compus verbul se séparer. o'fem eie poate deveni ingineră. I l est le meilleur tourneur de notre usine. II. V oi vă d is trşţi foarte bine. A stăzi.

attendit le signal d ’appel et forma le numéro. — Tu as raison. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. Dis plutôt comment tu te portes. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. — C’est elle-même qui parle. alors. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. on s’absente le plus longtemps possible. merci. — C’est toi. Mais ne parlons plus de ce triste épisode.. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. Leswenfanls sont partis à la campagne. Après tous les soucis causés par sa maladie. Je 172 . Comment va Micheline? — Très bien. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus.. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Voilà le mystère. il vaut mieux ne plus se rappeler cela. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. dit-elle. La maison nous paraît si vide maintenant. Dis-moi. La petite se porte à merveille.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel.

au restaurant. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 . — Très bien. C’est ce que je voulais te proposer. A bientôt. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd.) Ce m ai faci? Très bien. ? Comme ci.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . mulţumesc. . VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m.) Aşa şi aşa. — Entendu. (fa m . nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. comme ţa.connais son^adresse.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m. Bine (mă simt bine) şi dv.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. Que dis-tu d ’une sortie. merci. un soir. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . niai de­ grabă se porter [porte] a o duce. — Alors. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine.) [apel] apelul.

Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. eu mîncasem etc. plus m al este m ai des folosit decît forma pis. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. com parativul adverbului mal.). în limba franceză el este un tim p compus . Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. cu pis. cu a tît m ai bine (rău). N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă.

Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. II. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. Pe curînd. choisir. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. I l (pleuvoir) pendant trois jours. J ’(indiqucr) les livres à lire. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Merg foarte des la con­ certe. III . poţi face şi ce-i mai uşor. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. Nous (aller) souvent à la montagne. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Cu a tît m ai bine ! V. se simte bine. 175 . Marie (regarder) longuement le tableau. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Te aşteptam m a i devreme. raconter. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant.EXERC ICES I. De obicei. Petre este m ai p u ţin v io i. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. Ea îm i telefonează în fiecare seară. şi dv. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. ? Simona nu se simte prea bine. ele vorbesc m ult. Vous (faire) peu de fautes. aller. Andrei se simte m ai bine. Je (penser) souvent à lu i. La revedere. apoi închid telefonul (raccrocher). aştept tonul şi apoi formez num ărul. E l muncea cît putea m ai bine. faire. IV. Vorbesc. Dacă poţi face ce-i greu. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. Ils (traverser) la rue en courant. François (aller) chez le dentiste. m ai p u ţin viguros decît fratele său. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Michel (aller) au théâtre.

des carottes. des noix. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/. . prêts à être préparés.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. que j ’aime tant. Des tomates. des pommes. Des prunes.. des^ aubergines. des poires. du raisin.. Il a bien travaillé ce matin-là. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . des choux. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. des haricots verts.) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m. je pourrais même dire artistiquement. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. de la viande tranchée. car mon départ approche. des pommes de terre. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m. le siècle „de la vitesse". sur les_étalages. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. pour notre siècle.) [etala3 ] tejgheaua. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. Étant_en Roumanie en tant que touriste.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . .

) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .) [asp£13] Vépinard ( m .) [aj] l ’oignon (m .

de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. un ingénieur français 178 . un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. une belle ville. Spre deosebire de limba romînă. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. Spre deosebire de limba romînă. nici laie. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză.Expresii poisson d'avril ni chair . nici peşte . nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. F .

c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. un garçon intelligent In limba franceză. EXERCICES I . Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. La timpurile compuse însă. un poêle chaud d) în general. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . ca beaucoup. : I l a beaucoup mangé. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. peu etc.

Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. îm i place v in u l bun. A împăca şi capra şi varza. Antoaneta este o fetiţă m ică. pere. . Tel arbre. Aş cumpăra legume şi fructe. Petre a cum părat o cămaşă albă. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. Citesc o carte interesantă. mere. Mama a term inat repede această bluză. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. nuci. Dunărea este un flu v iu lung. Irina are părul blond. tel fils. E l ar m înca o salată de ţelină. Tel maître. dar a scris puţin. tel valet. Ea a cum părat morcovi şi praz. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. vinetele şi varza. Cum e sacul şi peticul. IV . Locuiesc într-un im o bil mare. M ihai este un om cumsecade. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. piersici. Ménager la chèvre et le chou. Un singur om îl aştepta. A strînge bani albi pentru zile negre. cu 10 etaje. I I I . struguri. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. Mihaela a c itit m u lt. punir. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile.I I . Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. dire. tel fruit Tel père.

Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. 181 . je suiswobligé de prévenir ton père.. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. répond l ’autre. Deux snobs vont^au concert. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un.. L'élève: — Ce n ’est pas la peine. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs. Il est plein de fautes et de pâtés . — Attends qu’il se retourne et je te le dirai. un petit.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. monsieur.

monsieur. Ma­ dame. — C’est bien possible. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. — Hier. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. c’est moi que vouswavez renversé hier. la tête entièrement ban­ dée. monsieur. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. mais^à quel­ le heure. Il s’approche: — Me reconnaissezvous.. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Expliquez-vous.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. monsieur? 182 . En cours de route..

Bien. -ă . qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. p răjit. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. frit] fript.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. — Bien. monsieur. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. -e [fri. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 .Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. monsieur. et encore en deux? — Des frites. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. —.

lue citit.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. 184 . -ă La fel se conjugă élire a alege). C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. relire (a reciti) etc. je lisais Perfectul simplu este je lus. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. aşezată înaintea pronum elui personal. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.

Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". contempler.) şi să scrie ( in f. I I .Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f. A r c iti şi ei aceste cărţi. EXERCICES I . inscrire (a înscrie). E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . j ’écrivis. prescrire (a prescrie). -e scris.N . E l ne-a descris noul său apartam ent.) . Citeşte această poezie. Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. Voi c iti o carte bună. Acest autor va scrie o nouă carte. réussir.U . transcrire (a transcrie). A ţ i citit această poezie? 185 . souscrire (a subscrie). Scriam o scrisoare prietenului meu. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. j ’ai écrit.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature. I l y a bien. tim ide... ces frères. am is.. chou. les cheveux blonds E t la tête bouclée.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. les rives du Danube. la table. . pur. P o in t sot. Brigitte a reçu beau­ coup. bas.. I l y a une grande différence. fromage et. il sera bientôt fait Quoique en m iniature.. A. amis. rail. cheval. Marius m ange. clou.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé... Paris. . beurre. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. À l ’occasion de son anniversaire. fleurs. je le dis sans façon E t sans fades grimaces.. nez.. heureux. voilà Pouchkine. I l est parti.. Budapest est bâtie... Le vase est. détail.. R E V IZ IE EXERCICES I . doux.. travail. b ijou.. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval... l ’armoire.... IV . Formaţi adverbe de la adjectivele: dur.. à l ’âge de 15 ans). ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri.. genou.. pommes cette année.. bons fruits. il n ’a pas rencontré. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi. les enfants.. corail. 186 .. poissons dans cette rivière.. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine. I I . .vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. J ’ai rencontré. deux années. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. toi. haut. Je viendrai dem ain.I I I .... V. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. pain d ’épice. Indicaţi numele zilelor săptămînii. cher. I l y a t a n t . Mon cher. Ces bonbons sont...

La (. dire.III. Este ora 12 noaptea. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Dă-i să (à) mănînce ( in f .). folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. des hommes (travailler) dans le jardin. premier. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. N-am nici o poftă să plec la plim bare. Sora mea este profesoară de muzică. Claude Achard est le. V. gros. Copilul său se simte m ai bine acum. VI. Este vreme rea. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud... grand. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. Ea le dă să mănînce. cinci şi ju m ătate . mère. Dintre cuvintele mer. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre.. blanc. E l a aşteptat o jum ătate de oră. n ul. jo li. de cette ville. 187 . — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Traduceţi în limba franceză textul următor.. menteur. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul.) il faut apprendre à nager. IV. beau. A m c itit cărţi m ai bune. Casa lu i este m ai mare decît a ta. IX . iarna ca şi vara.. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école.) . şapte fără un sfert. Conjugaţi la indicativul prezent. Este ora 12 (amiaza). étranger. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. V II. Astăzi e cald. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (. ! V III. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. lire şi écrire.) de Guy est très jeune. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes.. viitor şi perfectul compus verbele: faire. sot. long. bref. A vant d ’aller à la (. Mă p lim b în fiecare zi. Toţi tinerii purtau cra­ vate. beau. gras. Aştept azi un vechi prieten. maire..

.

PARTEA A lll-a .

.

Cherbourg. Toulouse. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. burşwaz] bur­ ghez. Lille. une haute chaîne de montagnes. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. Le Havre. au point de vue administratif. Bordeaux. les Alpes. Nantes.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. Lyon. la Mer du Nord. -e [tâpere] temperat. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. la Mer du Nord. le Rhin. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Saint-Malo. La Rochelle. s’élevant jusqu’à 4 810 m. -ă le plateau [plato] platoul. Rouen etc. (le Mont Blanc). Toulon. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. clim atul tempéré. en plusieurs départements. Saint-Étienne. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. s’achemine vers la Méditerranée. Les principales villes du pays sont Marseille. V OCA BU LAIRE bourgeois. l ’Océan et la Méditerranée. Rrest. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. Paris est la capitale de la France. Strasbourg. doux et humide en général. La Manche reçoit la Seine. Nice. Le Rhône. Au Sud. C’est une république bourgeoise. -e [burşwa. lui. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. À l ’Est. Le climat de la'France est tempéré au Nord. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . la Meuse. dit Plateau (ou Massif) Central. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Le territoire français est divisé.

la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. m ai m ulte).-ă. C e rta in . certain. nenumărate). însuşi.) coasta côté ( m .'-le (cutare).-ă“ ). E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. „ în s ăşi").) lănţişorul le chaînon ( m . de obicei. Toată lumea voia să-l felicite. chaque (fiecare). n ul. tous. même (acelaşi. tel. 192 . e (nenum ăraţi. e (anum it. nulle (nici un. to ţi. n ic i o). însăşi). A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază. nici o). vreo.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . -ă).) colina côtelette ( f . îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t.) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro.) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul. toată. toutes (tot. quelconque (oarecare). a lta ). quelques (cîţiva.) la n ţu l la chaînette ( f . aceeaşi.' quelque (vreun. Tout le monde voulait le féliciter. toate. oricare).-e (cu sensul „sigur. e (nici un. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. -e. m aint. cîteva).) veriga — la le le la côte ( f . plusieurs (mai m u lţi. ceva). tout. sigur.) partea coteau ( m . même (cu sen­ sul „ în s u ş i". C îţiva copii se jucau în grădină. aucun.

Im perativul are două forme. a Il-a plural). este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). prim a este rar întrebuinţată.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. e Observaţie. cea de-a doua. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . în special veuillez (pers. în schimb.

gauche de la rue. bibliothèque. de montagnes. EXERCICES I . jupe. autre: ton. vie. Daţi-i o carte oarecare. quelques... 194 . L ’Université de Buca­ rest a . m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. Toată ţara ia parte la această sărbătoare. les réunions. IV. enfants. tous... salles d'étude. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative... p lusieurs. art. fils. Nu pot sa m ă hotărăsc. homme... Jérôme était présent à. Le magasin se trouve du. On plante des vignes sur les. manières. 2. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală.. de porc. les plaisirs du repos. réponse^. Les Carpates forment une longue. mois.. à . distractions... pages par jour. certain: heures. pays.. Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. se între­ buinţează» la persoana I singular. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une. Notre pays offre au peuple. I I . toutes. jours. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin. Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru.. 1. fam ille. les m an i­ festations.. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre.. paroles.. plusieurs: étages.. tel: père. personne.. même: âge. rue. III. saisons.. de la Mer Noire# sont très belles... E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. V erbul pouvoir nu are imperativ. Vous devez lire au m oins.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. J ’aime manger des. objets.

' / v> C T Je vais 1eduquer'/./V répe W f c'e sf P i ^ ? .. ’ ..... ." L t pLuç beau. z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep .te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s . T . P o u frie.

Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . 196 . à toutes les personnes. (fig .) — Je pourrai lire des journaux français. N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. Pot să plec? V. Conjuguez. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. pare a o p riv i „o b lic". ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . 3 la regarde de travers — Notre-Dame. Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. fiind orientată paralel cu Sena. Aş vrea să vă întreb ceva.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis.travers3 1 se la couler douce — (pop.) se u ită chiorîş.? Nu am vrut să-l m ai vedem.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v . ) — Je veux travailler de toutes mes forces. a o duce de minune. (Voi putea să citesc ziare franceze.). (Pot să înv ăţ franceza. (Vreau să lucrez din răsputeri.) a huzuri.

Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Pré vert. .

l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie.22. thermiques. vignes. en outre. cultures maraîchères et fruitières. de vin. soieries.).È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. Il nous faut mentionner. La France est aussi un pays agricole. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. La France compte parmi les exportateurs de blé. VOCABULAIRE l ’industrie (/. lainière. industrie automobile et aéronautique etc. grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. de betteraves et de fruits. centrales nucléaires). textiles synthétiques). Sur ces 55 millions. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . caoutchouc). ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. de produits laitiers. l ’industrie textile (industrie cotonnière. de volaille.

-ă électrique [elektrik] electric. mare/er] de zarzavaturi fruitier.) exporter (vb. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher. fructifer.f.) Vexploiteur.) exploiter (vb. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) Vexploitation ( f. -ă. -trice(süm . -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f. -ère [frtţitje.f. c u ltiv a b il. fapta de vitejie exploatabil. şi adj.) Vexploit (m . frqitjsr] de fructe.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) exploitable (a d j. -ère [mare/e.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) Vexportateur. -euse (m . -ă exploatarea exploatatorul.

je ne veux pas de fruits.. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. în acest caz. pronumele en. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. Nous e n avons (du beurre). I I . în cazul unei propoziţii negative. ne veut renoncer à ses profits.. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. forestière obtient de gros bénéfices. negaţia I. Veux-tu des fruits? Merci. N o tă. Sans vos explications ils (manquer) le train. Ce gisement m inier est. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu.. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. je vais acheter des fleurs. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui... exploiteur. de articolele partitive du. uneori. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus.. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. de obicei.. E n poate înlocui.. Je connais tous les détails de l ’histoire.. i l s’en occupe. Cette. il rit de cela. O n le traite d ’original. de la. fiind echivalent. Les esclaves étaient durement. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. exploitation: ) Les. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. A ucun. verb. exploit. I I I . Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire. exploitable. J ’aim e les fleurs. Dacă verbul este la m odul im perativ.. o întreagă propoziţie. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. 20 0 . et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. J ’a i plusieurs livres. un complement precedat r> e prepoziţia de. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets.Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte.

N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. J ’en aurais lu quelques pages. Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. Je n ’aurais rien dit. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. A r fi v ru t să alerge m ai repede. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. Ele ar fi p u tut pleca.IV . Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. . V.

202 . c’est décidé. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. A la in: Quelle histoire.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. Il t ’arrivera un jour de faire comme. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. La gare. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. alors: Marseille. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. au plus tard. A la in: C’est à quelle heure. Jacqueline. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. et demie. Jacqueline: Ecoute.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

— Du jambon. 215 . des sardines au beurre. Girard. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. Girard. des couverts et un vase de fleurs. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. On se m it à consulter la carte. répondit Mme Girard. dit Jacqueline. des olives. Antoine. — Oui. — Quant à la viande. se trouvaient des assiettes. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. je voudrais des pâtés. continua-t-elle. On choisit une table dans un coin plus retiré.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. — Moi.

merci.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. madame? — Oui. — Merci.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. -oare. Jacqueline? — Non. fraged. -e [vitre] cu geam uri retiré. des liq----5 — Du vin blanc. -e [eteslâ] strălu c ito r. ajouta M. Girard. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). du vermouth. sc lip ito r. Seulement de la glace ou des meringues glacées. — Du vin blanc. trois portions de gruyère. -ă étincelant. — Du café turc. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. compléta le garçon. pas de melon. merci. seulement. des filets de bœuf grillés et des saucisses. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. on s’est décidé pour les côtelettes. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. — Alors. VOCABULAIRE Titre. maman. — Pas d ’abricots. -e [retire] retras. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 .

a adăuga Familles de mots le gril ( m .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. In vorbirea curentă. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir. persoana a Il-a singular (fără s final).) le grillage ( m .) 1. élire a alege compléter.L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă.) le rôti (m .) rôtir (vb . ajouter a completa. ) griller (vb. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt. înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i. al verbului de conjugat. moale. la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie. de obicei. im perfectul conjunctivului este. Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 .a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. ) la grillade ( f. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului.) la grille ( f . duios 2.

sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert). 218 . due Observaţie. De Ia vlrsta cea m ai fragedă. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. EXERCICES I. il affirma q u ’il faisait moins sombre. 3. Formele due (feminin singular). Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. 2. ea trăise departe de căm inul părintesc. m asculin singular. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. toate mîncărurile sînt bune ! II. décevoir (a decepţiona). apercevoir (a zări). Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). Trebuie să frigi carnea . Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. dus. I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. recevoir (a p rim i). să fie moale. loin de tous les autres. Bien que la pluie (continuer).Le verbe devoir (a trebui.1. (S a in t Exupéry). Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii.

— Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. . . Traduisez en français (vb. plus je suis frais. PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. Numai munte cu munte nu se întîlneşte. Traduisez en français. IV . devoir): Trebuie să-i dai (in f . DEVINETTES Plus je suis chaud. en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f . — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. ) T I . A trebuit să-i dau ( in f . I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. pourtant je n ’ai ni ailes. J Nu există pădure fără uscături. (aSenu 9^) 219 .I II .) seama de propunerile voastre. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva. ni yeux. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. — C’est pour un gâteau — explique-t-elle. Se în tîm p la să alunece des. je pleure. (uied aq) Je vole. I l n y a pas de roses sans epines. Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. — Ce sont toujours les plus gros.) im ediat un răspuns. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. . ea se ascunse în grădină.) explicaţii. Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f .

Outre les ateliers auxiliaires. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections".2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa.j5] este vorba bucarestois. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . une nouvelle fabrique. je vous propose de visiter demain. Elle comprend plusieurs secteurs. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. matériel ferroviaire. ni celui de maman. Ils ont tenu leur engagement. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". vers la fin du mois de janvier. C’est en 1948. papa. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. installations techniques de toutes sortes. je vois. mais moi je désire vivement y aller. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. C’est drôlement compliqué pour moi. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. au même endroit. une polyclinique et une belle bibliothèque. chaudières. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. parmi lesquels une section de trico­ tage.. d it Jacqueline. -e [bykarsstwa] bucureştean. — Ah. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. pour bâtir. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. dans la matinée. en un mot.. une grande fabrique de la capitale. une cantine qui sert aussi des repas diététiques.

.

) unealta u tilaju l u tila t.) outiller (vb. Această comediei a avut un mare succes. -e (ad j.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. u tila ju l marquer [marke] a marca. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j. ciudat. am uzant.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m.) 1. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. 222 . a înzestra l ’équipement (m. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). a distruge. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. vesel: 2.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. quelques): Mon frère est parti. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/.) outillé. A m cum părat m ai m ulte cărţi. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. a doborî angajam ent. Gettelcomédie a eu un grand succès. Fratele meu a plecat.) l ’outillage (m. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m . demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. promisiune a sfîrşi.

B ărb aţi. sœur des Horaces. P au l este strungar. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. rue Jules Michelet. Cam ille. camarade! Mulţumesc. copii.o e n u m e ra re : Hommes . g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. Istoria literaturii franceze. I n adrese. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. enfants. sora H oraţilor. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. cousine! B ună seara. Hélène est architecte. verişoară ! Merci. femei. Histoire de la littérature française. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. 37. nr. L o c u im p e strada Jules Michelet. Elena este arhitectă. femmes. tous se pressaient aux portes.b) în tr. to ţi se îngrăm ădeau la uşi.

-e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . m ai jos verbul partir. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. Ea a ieşit în oraş de o oră. I l a sorti son mouchoir. E l şi-a scos batista. Pentru alte observaţii v.

. „. 2.. ANECDOTES R IE N À ..Participe Présent Passé partant p a rti. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — .. — Rien à faire. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei. . C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni. ce roman.. rue de Paris.v ieillard s. Ca şi sortir.. officier. „Je vous assure et. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir. m ă întorc îndată.. À la place des points. je vais lui chanter quelque chose. partir. Traduisez en français (vb.. mentir...Femmes.. vb. et... tout était descendu. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă. dormir. . sentir {şi compuşii lor).. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Je l ’en ai déjà menacé. . La revedere.) în oraş? Aş pleca la m unte.. employez ou non l'article. J ’a i relu. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular.... U ltim ii călători au plecat aseară. servir.O des et ballades" est. H I.. sortir): Trenul pleacă la ora zece. ma chère. et.. Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être.. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 . Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante... Quel est.. II. m am ă. Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare.. Vrei să ieşi ( in f . .. m ot d ’ordre? dem anda. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.... gloire. e n fan ts. liberté" (Corneille). Elle habite 32.. selon que les règles le demandent: I l entend. e Observaţie.. vos paroles. vie. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare. E XERC ICES I . IV. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă.

Vorba dulce m ult aduce. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence. Murim puţin cu fiece plecare.PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu.

ce m atin. maman. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. c’était 15* . l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. Je lui ai donné notre adresse. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. J ’ai noté la sienne. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. devant l ’Université de Bucarest. Autrefois. Elle semblait très pressée.

légumes. betterave. seigle. ils obtiennent de très riches récoltes. si tu savais. tout a changé.un hameau quelconque. abundent — paraître a părea 228 . a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. maman. ■ — Oh. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle. Après la moisson. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. orge. maïs. grâce aux engrais chimiques.

în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.) la paysannerie ( f .) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba.) le changement ( m . perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. că transm isiunea m eciului a şi început. -e (a d j. într-o propoziţie principală. bientôt (curînd). dès que (de îndată ce). a se schimba schim bător.Familles de mots ■l ’échange ( m . en un clin d ’œil (într-o clipă). 229 .) changeant. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m . peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. après que (după ce).) le change ( m . după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. lorsque. E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) changer (vb . A b ia a intrat. sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé.) échanger (vb . A alergat de in d a tă ce l-am chem at.

V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular. 1. Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 . combattre (a lupta). La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). débattre (a dezbate). -e Obserraţie.Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. 2.

în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. form ation. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. IV. récolte. radicalul mett. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). P R É C IS IO N — Mademoiselle. Ne place să prim im cărţi. D upă ce începură noi cercetări (recherches). munca î i pasionă. Mais il ne l ’est pas. omettre (a om ite). L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. promettre (a făgăd ui). A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). Q uand il (achever) ses lettres. pensée. place. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. promesse. nous commençâmes à travailler. commettre (a comite). aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir).Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). I II .pierde un (. Bate fierul cît e cald. II. Cînd term i­ nară. O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. transmettre (a transmite) etc. 2. E XERC ICES I. Cînd deschiserăm fereastra. il se leva. ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. ea se sculă să plece. e Observaţie. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. — Alors. soumettre (a supune). Traduisez en français (v. permettre (a permite). quel est le côté beurré? 231 . L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. association. Quand nous (marcher) des heures. en silence. 1. La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. la n u it tomba. tata se duse să se plim be. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. obtention. pro duit. elle se m it à rire.

On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. — C’est pour arracher une dent. assez peu éclairée. arrive chez un dentiste. 232 . Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre. Dans la salle d ’attente. mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche. le temps sem­ ble s’écouler très lentement.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. accompagnée de sa petite soeur.

Montrez-moi la dent.) la perte ( f . -e ( adj. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/. dit le dentiste. 233 . D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. mademoiselle. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.) perdu. Marguerite. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. F iţi lin iş tit. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. Vous êtes courageuse. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. -e [eklere] lu m in a t. ) a pierde pierderea pierdut. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.— Mes compliments.

1.) De obicei. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv.V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. (I-o fi cumpărat bomboane. Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. la viitor şi la condiţionalul prezent. -e Observaţie. 2 . viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. dublînd consoana r. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. 234 . Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Probabil că i-a cumpărat bomboane.

Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. elle. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. I I I .Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Trouver un am i. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). je te raconterai de belles histoires. O n meurt de chaleur dans cette pièce. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. Vous avez perdu quelque chose? I I .EXERC ICES I. Traduisez en roumain: Rassurez-la. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. IV. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. Beaucoup de choses. G’est normal. Devant l ’université. Te rog să citeşti acest rom an. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. e deja ora 6. . est morte de peur. Une grande quantité. C'est très compliqué.

Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. des macaronis. de croissants et de p a in d ’épice. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. Les allumettes sont trop encombrantes. voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. N ’aurais-tu pas.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. & a x x u y 1 236 . par hasard. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Mme Girard: — Mais non. du beurre. Il y a une épicerie au coin de la rue. Mme Girard: — Je t ’accompagne. des tim ­ bres-poste? M . Tu ne t ’en souviens plus? M . Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. M . des citrons et des bis­ cuits. Antoine.

Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. Le cacao. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes. de farine. p l. tra­ bucul l ’essence (/.) [a/a] cumpărarea. -e [àkôbrà] stînjenitor. d in belşug la brioche [bria/] brioşa. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra .-e. M .) 1. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. la levure.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . Mme Girard: — Pourquoi donc? M . le thé. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. ) les lettres (f. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. -e [lur] greu. litera 2. Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. de riz ou de sucre. a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. le poivre. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/.M . cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. scrisoarea literele (literatura) 237 .

Ce comédien est aimé par le public. cu auxiliarul être-.f . a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Verbele se conjugă. cum părătura cum părătorul.. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa.) a cumpăra cumpărarea. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it.) l ’acheteur. -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . la diateza pasivă.Fam ille de mots acheter (v b . Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului.) l ’achat ( m . Acest artist este iu b it de public. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. -euse ( m .

-e Observaţie. şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa .Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. nous prenons. 239 . 2. surprendre (a surprinde). entreprendre (a întreprinde). A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. 1. a afla). comprendre (a înţelege).

. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. traduisez-les ensuite: punir. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. Traduisez en français (vb. écrire. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. Aş lua în consideraţie argumentele d v .EXERCICES I. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. dar nu m i se par serioase. regarder. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. H I. séparer. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Je t ’emmène au théâtre ce soir. attraper. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. lire.. diviser. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Drept cine m ă iei? IV. vendre. V. II.

Jacqueline: — Tu as raison. viens. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. des livres. On va sû­ rement trouver quelque chose. On file.3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. prends ta jaquette et ton sac. On ira dans un magasin universel. bah ! Ne t ’en fais plus. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire.

i . Il faudrait penser à autre chose. ' j.) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. principal Homonymes .) toarce urm ări a pleca repede.a toarce la su«8C8t.) suggestif.) (in tra n z . ) a (in tra n z .) a pleca repede. scump catedra Famille de mots suggérer (vb .) a ( tranz.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. 4. şirul o şterg carnea ( anat. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. 3. J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain.) a sugera sugestiv. -ve (a d j. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux. les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m. a o şterge a fila (despre lampă) 242 . ) mînearea (bună) drag. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. (tra n z. 2. A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. tes suggestions. ça ne m ’enchante guère. . V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .) suggestion ( f . ceraimca o stersre.on [sy ?3 EstP ] sugestia i .

Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. -e 243 .

Je boirai de la bière. Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II.EXERC ICES I. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . Je crains q u ’il ne (partir) pas hier. IV. beaucoup. . A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. Stofa asta e prea scumpă. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. Sugestia ta e remarcabilă. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Am văzut o scenă foarte sugestivă. oublier. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. m i se pare că filează. arriver. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. universel. prendre. acheter. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Supraveghează lam pa.

mais on voulait prendre une barque. malgré l ’orage de la veille. papa. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Mangalia. mais. 245 . papa. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. pour les touristes. Girard. — Non. — On a organisé une petite excursion en car.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage.. Les vagues moutonnaient. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain.. il y a trop de nuages. l ’eau n ’était pas froide. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. —-Excellente idée. — Moi. Il fai­ sait frais au bord de la mer. suggéra M. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel.

beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. a deb uta 246 . — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. culture. industrie. E t dans tous les domaines: agriculture. dit Alain. cu toate că l ’orage (m. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. — Oh. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin ..) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia .. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. le phare et la mosaïque de Constantza. Girard.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. il y a encore beaucoup. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . — Il ne suffit pas d ’une journée. la falaise d ’Eforie-Sud. Jacqueline. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. Girard. conclut M.— Non. Voilà: le port. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. ce sera pour une autre fois. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. J ’ai acheté pas mal de photos. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m.

) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . ziu a precedentă l a v e illé e ( f .Fam illes de mots b a la y e r ( v b . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert. ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus.. ) a veghea le v e ille u r ( m . ) veghea v e ille r ( v b . ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f .e 247 . E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) a ju n u l. ) a m ă tu ra le b a l a i ( m .

... la pluie ..... souffrir (a suferi. E X E R C IC E S I... a suporta) etc... ... V în tu l măturase coasta.. l ’acheteur.......... -es... Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils........ passer partir voler s’élever travailler l'oiseau.... . le temps ... Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil.. A vant que je (pouvoir) trouver une réponse..... Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade. I II ...... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation).. ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. le sable ............. offrir (a oferi).... Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier .. I I .. Paulette m ’avait tourné le dos.... Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 ... Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat....... ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er)...... Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer)........ 1. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier.. Cine rîde la urm ă rîde m ai bine.......... les voix ......... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti..... Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista. ...... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi).... -e. l ’écrivain ......_..... Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur)....... Traduisez en français (vb.. Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed... La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e...... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE .......... 2 ..Observaţie...... „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau).. les vagues .................. ........... Unele magazine sînt deschise şi dum inica... les Girard .. IV .......... Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i........

mes muscles sont heureux.. Mes nerfs semblent refaits. Les Flammes hautes) . . brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux.En ma course rythmée à travers la campagne. toujours. L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux. Brille en mes yeux. E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. (Émile Verhaeren. se tienne haut. Et. bats sous mon front. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Belle santé.. pour q u ’enfin mon cœur.

— Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. les chemins escarpés. 250 . c’est un véritable enchantement. Ils ont vite fait de s’entendre. les rochers à pic. — C’est bien agréable. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. — E t puis. les excursions. quelle satisfaction on a. — Avec des amis? — Oui. — Inutile de te déranger. le vertige. surtout en cette saison. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. la fatigue de la montée. A lain et eux. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. Des alpinistes enthousiastes. Jacqueline. L ’automne surtout.

. pes­ tr iţ .) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit.. à moi.. d ’altitude. n u le-a tr e b u it m u lt ca să.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré.— C’est vrai.) fo a ia .) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m . papa. -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea... ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. -ă. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes.) fo ile to n u l le feuilletage (m . [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă .) fru n z iş u l feuilleter (vb. V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m . frun za le feuillage ( m . c’est ce grand silence. -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t.. Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus.) a răsfoi le feuilleton (m . à plus de 1 500 m. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f.. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .

cuvintele invariabile (prepoziţii. sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. La substantivele compuse. adverbe). precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. n u m a i p r i m u l . D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 .Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. 1. p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 .

B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Traduisez en français (vb. E X E R C IC E S I . La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii.e O b s e r v a ţie . Le sous-titre est placé au-dessous du titre. connaître): î l cunosc de p uţin tim p. Nu răsfoi cartea. La pomme de terre est un alim ent très sain.Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . 1 .a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. H . E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). 2. Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. III.. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). 253 . Toate verbele terminate în . citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. a p p a r a î t r e (a apărea).

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. premier 8 000) . nos lunettes. Nous nous hissons comme nous pouvons. Déjà nous commençons la descente. nous saisissons nos piolets.. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. Nous nous hâtons. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. Le sommet se rapproche insensiblement.. les rudes escalades. À présent nous touchons au but. Le sommet est une crête de glace en corniche. A n n a p u rn a . Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Un vent brutal nous gifle. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g.

l ’air pur.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. à la recherche. nous sommes partis pour la côte. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres.. une des plus belles stations de la côte. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 . Je t ’écris de Mamaïa. L ’eau de mer à faible salinité. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule.. de la Mer Noire. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Après un court séjour dans la capitale. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.

voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . une foule de touristes. Ils ont raison d ’être fiers. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. on élève d ’autres colosses en briques. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. On peut donc admirer. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. m ’ont d it tous les Roumains. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. -ă l ’ aube (/. un des plus beaux hôtels de la station. Tekirghiol. un repos des plus agréables. Ils ont raison. Eforie. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. à sable particulièrement fin. Mangalia. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. Et ce n ’est qu’un début. comme de juste. une plage en pente douce. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar.. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. acier et ciment. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. de sa chambre. -e [dsolsje] însorit. pour la plupart. -ă curatif. -v© [kyratif] curativ. le lever ou le cou­ cher du soleil.. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. Nous logeons à „rinternational“ . Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. Oeuvre du régime de démocratie populaire.

-e ( ad j.-ă mouvoir (vb. de obicei.) mişcător.) animat. Observaţie. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts . a căuta recherché. de adjective din vocabularul ştiinţific).) a mişca mouvant. ales. -ère [fjer] m îndru. -ă chatoyant. sclipitor. afec­ tat.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -ă.-ă. grămadă remarquer — constater — observer a remarca.-e (a d j. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. -oasă.) a însufleţi mouvementé. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba. -e [ekski] fin. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e.) a urm ări. -e [fl^ri] înflorit. -e [/atwajâ] lucios. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri.-e (a d j.) căutat.) [ctsje] oţelul fier. agitat. -ă — le mouvement ( m . -oare la v illa [vila] vila exquis.) mişcarea mouvementer (vb. a observa Fam illes de mots la recherche (f.) căutarea rechercher (vb. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 .-ă.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m.

geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. étinceler (a străluci).semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv.b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. sau un adjectiv cu funcţie de adverb. schimbă acest e m ut sau é în è. chanceler (a se clătina). Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. peser (a cîntări) — il pèse. jeter (a arunca). 258 . avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. céder (a ceda)— tu cèdes. consoana. un adverb. rappeler (a rechema). achever (a termina). înaintea u n ui e mut din term inaţie. Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). îngheţa) etc. je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. feuilleter (a răsfoi) etc. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . dintre care unul este determinantul celuilalt. renouveler (a reînnoi). -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler.

Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Des relations (franco-belge). E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). Des oeuvres (tragicomique). en 1945. Tot oraşul era în mişcare. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. I I . Des enfants (nouveau-né). E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Va îngheţa curînd. Răsfoiesc această carte. Une porte (grand ouvert). Des personnes (bien-intentionné). A m remarcat că vă place m u lt istoria. que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. Ces épisodes sont héroï-comique. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Des formes (aéro-dynamique). Des bas (extra-fin). Des yeux (gris bleu). D iscuţia lor a fost foarte anim ată. E lle a lla it nu-pied. à Copenhague. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. Depuis sa fondation. Ces nouvelles sont quasi-officiel. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. E lle aime les robes gris perle. V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante.EXE RC IC E S I . P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des cellules (photo-électrique). I I I . Aujourd’hui. Des filles (sourd-muet). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). à travers le monde. Ce sont des mouvements semi-circulaire. IV. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê.

fait pour populariser le 8 mars. Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications. Dans les démocraties populaires. c’est une véritable fête. (D ’après „ l ’H um anité") . D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. pour qu’il n ’y ait plus de guerre.

Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Je préfère le cinémascope en couleurs. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Jacqueline? A lain: — Son faible. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. Le jeu des 261 . Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. papa? M . non? Jacqueline: — Moi. je n ’ai rien contre. évidemment. On aurait retenu des places. mon cher. pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Girard: — Quel film . Mais on pourrait aller au théâtre. c’est les dessins animés.

folle [adj. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir.comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce... să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie.) [fu. je préfère la première. fai] nebun. Car on ne cesse d ’apprendre. M . operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu.Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle. Une créa­ tion dramatique roumaine.. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie.U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou.. alors.. Toutefois. 262 . ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film. Jacqueline (en chantonnant): — „. Girard: — Eh bien..

Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que).) reflectorul — le destin (m . Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) a produce le produit (m .) a destina. 2.Familles de mots le producteur ( m .) soarta. destinul destiner (vb. 1.) producătorul productif.) producţia la productivité ( f.) destinaţia le destinataire (m . începu să rîdă. Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită.-ă la production ( f . Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. -ve (a d j. A început să scrie.) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) productiv. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb. reflectarea le réflecteur ( m . verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire. I l s’est mis à écrire.) produsul — refléter (vb. a hărăzi la destination ( f. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.) reflexul. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à.) productivi­ tatea produire (vb.) a reflecta le reflet ( m .

A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. à apprendre. Je me mis à déchirer le papier. EXERCICES I . Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. comme s’il eût deviné combien je souffrais. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). La indicativ prezent. 2. Mon enfant était devenu très tendre. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. 3. Piesa e foarte bine prim ită. 264 . 1. il aurait gagné la partie. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. i. o din term inaţie.a singular nu primeşte term i­ naţia t.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. Si Pierre eût été attentif.Traduisez en roumain. persoana a IlI. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. e. I l ne v ou lait rien voir.~e Observaţie. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. înaintea vocalelor a. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung.

devinette. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. Il se colorait peu a peu. ses tours et ses sveltes aiguilles. Am reuşit să o conving? V. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. form ation. dans le ciel pur. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. devenait orange. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. entre deux aiguilles lointaines. création. arrivée. destruction. vb. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. destination. Traduisez en français ( vb.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. à mesure que le lever du soleil approchait. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. Au-dessus du Mont-Blanc. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. vaincre. André T heuriet (Am our d'autom ne) . L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [.IV . avec son énorme dôme. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. puis. regret. ses pointes. a l ’horizon. produc­ tion. accueil. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. Tout à coup l ’astre surgit. le Mont-Blanc. sur lesquelles régnait un absolu silence. puis ver­ meil. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. regard. pleurs. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. pareil à une grosse étoile d ’or. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă.

Antoine a loué des places pour le concert. — Moi aussi... a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. Il est sept heures et demie. — Je n ’ose demander. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. — Je suis complètement bouleversée. — Je m ’en doute. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. c’est une surprise. măreţ.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute . Quelques minutes après s’être assis. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. -oasă. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. edificiul l ’ouvreuse (/. J ’aime surtout l ’Allegro final. — Mais quelle heure est-il. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. chuchote Alain. avoua Jacqueline après le concert. conclut Alain. Le concert commença. elle s’écrie joyeusement: — Ah. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. alors. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. — Je crains que nous ne soyons en retard. -eaţă Védifice (m. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. ravirent les spectateurs. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. M. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite.. répond Madame Girard. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. ) [edifis] clădirea.. au juste? lui demande sa sœur..

) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea.) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 .) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .le chef d ’orchestre [/ei^ . a înce­ tini le chant (m . le chœur [kœr. piaţa 1 2 . Instruments de musique Vaccordéon ( m . a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — a cînta la chanson ( f . căm inul 2 . — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k. amînarea le retardataire (m .dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta. a îneînta Famille de mots le retard (m . locul ravir .) — cîn tul chanter (vb . foaierul teatrului 1 la place 2 1 .) — şansoneta le chanteur ( m .) a în tîrzia .) — cîntecul la chansonnette (f .) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer . locuinţa 3 . serviciul.) în tîrzia tul retarder (vb.) — cîntăreţul la cantatrice ( f . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr]. a răpi . vatra. casa. focarul 4.) întîrzierea. postul 3.) întîrzierea le retardement (m .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

Ne vous déplaise. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. point. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. E m u lt m ai rău decît se spune. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1. 269 . N u suflă o vorbă. d) în anumite expresii: I l ne dit mot. Observaţie. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. rien. ( j i g ) a stîrni entuziasmul. savoir.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.: je n ’ose. personne etc. Nu vă fie cu supărare. cesser etc. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. 2. guère. je ne cesse etc.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. Acest ne se numeşte ne expletiv. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. b) după anumite verbe care exprimă teama. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. a creşte. moins que. a scoate (petele) élever a în ă lţa . îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. meilleur que.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. oser.). ca à moins que etc. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas.

. l ’égalité et la fraternité. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. lever. rapidement les taches (petele).. 2. I I . 1. toujours le progrès.. Ce produit chim ique. Nous dé­ cidâmes de. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. le peuple français. E XERC ICES I . enlever): Ne.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie... E n 1789. se soulever.. 270 .. plus aux concerts! L ’ignorance. la séance (şedinţa).. N-am încetat să-l rugăm. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou).. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei. pour la liberté..

Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. Elle se lève très tôt le matin. M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. eram foarte obosit. V. Mă voi aşeza m ai tîrziu . dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. mon petit. cette anecdote. Tu pourrais pas. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. — Eh bien? explique-toi. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. Louis cîntă m in una t la vioară. ça ne coûte rien. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Je n ’ose pas. î i era im posibil să ridice ( in f . me dit-elle tristement. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. La souris osait quitter sa cachette. l ’autre jour. — Comment. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. I l fit détruire un m agnifique édifice. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. lui dit-il. — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. I l descendit lentement les marches. prefer să stau în picioare (rester debout). C’est impossible. b) Mă aşezai pe iarbă. grand-père. IV . — Pierrot. me répondit-elle. la Pastorale et la Neuvième. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. en baissant la tête. — Trois.I II . Remplacez les mots en italique par des antonymes . Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât.) această greutate. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. vă rog.

puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. mais il paraît que les autres renfer­ ment. de quelques peintres roumains.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . en plein centre de la ville. Il faut absolument que vous le visitiez. des Répine. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. la plus intéressante pour le visiteur étranger. les Andreesco et les Luchian. des Monet. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. Si vous voulez. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. La section d ’art roumain est. on ne savait pas où te cher­ cher. qui ont réussi à rendre. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. On y trouve. Tu as rencontré des amis en ville? M . On commençait à s’inquiéter. n ’est-ce pas? M . les Aman. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. elles aussi. des chefs-d’œuvre. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. A lain: — Il y a aussi des sculptures. Girard: — Oui. des Yan Eyck. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . A lain: — Mais quel musée. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. une autre d ’art occidental. sans nul doute. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. des Rembrandt. Voilà trois heures que tu es parti. Antoine. des Greco. 272 . à l ’aide de leur pin ­ ceau. M . Girard: — Évidemment. Mme Girard: —■ Bonsoir. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. papa? M . je vous accompagne demain. Girard: — Non. entre autres.

) următor. Femininul se formează ca la substantivele.-oare — le centre ( m . -e [rwajal] regal. partida Fam illes de mots — la suite ( f . -e [arjàtal] oriental. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.) centralizarea centraliser (vb .) partea.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen.) urmarea. a conţine rendre — exprimer a reda.comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.-ă oriental.-e [oksidâtal] occidental.-» centralisateur (s. -ă occidental.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal.) cen­ tralizator la centralisation ( f. bucata.) a urm a suivant.) p artidul la partie ( f .-e (a d j.-e (a d j. consecinţa.) central. şi ad j.) centrul la centrale ( f . suita suivre (vb .m.) centrala central. a exprima Homonymes le parti (m . -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.

P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor.) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări). atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma. 274 .

Cette boîte ne renferme que des papiers. combattre. Gilbert est très influencé par son cousin. I l était fidèle à son Parti. Germain sera récompensé pour son courage. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). II. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. l ’un des plus riches musées du monde. sur la rive droite de la Seine. se débattre. Urmaţi-mă. le Louvre est devenu. Cette partie est très difficile à lire. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. m ai puţin interesante. gnifique palais. il se leva. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. IV. III. m aintenir. vă voi arăta drum ul. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. 275 . repartir. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. Paul est parti il y a deux minutes. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. entretenir. style Renaissance. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. un grand château fort.EXERCICES I. renvoyer. renfermer. contenir. Un siècle et demi plus tard. enfermer. de nos jours. Marcel est un brave garçon. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. prévenir. Christian s’est arrêté devant la gare. Ancien palais royal.

On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes.ère). les sculptures du Moyen Age.. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av. des poignards d ’argent. de Rubens. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. Rembrandt ou Vélasquez. des coupes et des bijoux finement ciselés. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.n. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. le Titien. les bas-reliefs de Gilgamesh. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. Léonard de Vinci. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Michel-Ange. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.ère). L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. couvert d ’inscriptions. grecques et romaines.. devant les sculptures de Jean Goujon. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. monument en basalte noir.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. les Courbet. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. principale source du droit sumérien. la dignité enfin retrouvée. Houdon ou Rude.n. celles des sculptures du Moyen Âge. nous voyons se succéder les Vernet. 276 . Les objets de culte et de sacre. les Delacroix ou les M anet. les admirables statuettes de Tanagra. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes.

^uilfuu u i eU cinolittu ' i . Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. — Tu crois. — D ’accord. Que je recommence alors? — Non. insectes. merci. aigle. mouche. fourmi. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages... Il te faut trois éléments. chacal. âne.“ — Que fais-tu là. serpent. grenouille. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. tigre. loup.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . perroquet. A lain. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. chat. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie.. souris. boeuf.38. cigale. héron. lion.. — Arrête. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. chien. oiseaux. Je préfère connaître le deuxième élément.

fc u À Ù .

l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. etc__ — Tu as bien fait de finir. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. -e [pyr] limpede. lis. pivoines etc. Des rivières aux ondes pures. ) [od] unda pur.. enfin des ormes ou des tilleuls. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic. muguets. des étangs bordés de roseaux.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. jasmin. pour ne plus parler de leur parfum. — Bon. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l.— Le cadre.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m. des forêts de chênes. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -ă l ’insecte (wi. E t tu sais. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas. bien sûr. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea. c’est moins pénétrant. -oasă l'étang (m. vio­ lettes.. tulipes.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . ma Jacqueline. -euse [sablon0 ] nisipos. — Je préfère le parfum des fleurs. — Du génie. -e [penetra] pătrunzător. œillets. puisque tel est votre désir.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. pur. lilas. Alors.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. des chemins sablonneux. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes.

D upă ce a p lîm a început să r î dă.ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) [erabl] arţarul l'orme ( m . a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.-ă le fleuriste ( m .) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f . E l credea că a ajuns. 280 .-e (a d j.) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .) floarea la fleurette ( f. I l croyait être arrivé.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .) înflorit.) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) a înflori.) floricica fleuri.) florarul fleurir (vb.

A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. ca in exemplele de mai sus. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti.El se traduce adeseori prin perfectul compus. ca in e x e m p lu l de m a i sus. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. 281 . pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. sans. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table.

Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi. direcţia: Nous allons à la montagne. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité.R . b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures. e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul. c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur.P . d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas.

II. la rue. Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons. EXE RC IC E S I . a cere pe cale judiciară)... Tu te lèves . Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent.. Après jeter au feu quelques morceaux de bois... Traduisez en français les phrases suivantes.. V. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. Exupéry). requérir (a pretinde. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare.. Cet enfant pleure. 283 . Exupéry).. colère. Puis. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor. ei au început să aplaude. cinq heures? I l a décidé. rester.vous revoir.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis.. futur. lire. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. Nous sommes au coin.. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t.. D upă ce au ascultat conferinţa. il s ’approcha du balcon.-e Observaţie. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama. Je vais vous donner un livre agréable. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele... A fost pătruns de vor­ bele tale... ils revinrent avec précaution (M aupassant). L ivada (le verger) este înflo­ rită. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi. v oix basse. trav aille r.. IV . imparfait. en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie.. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri). passé composé). Elle sem blait très heureuse. (St. Ils p a rlaie n t. I I I . après prendre conseil l ’un de l ’autre..

glosa — comentă în mod critic. J u p in 5 les renvoya. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. Etes-vous satisfait? — Moi. tout — to ţi. contents d ’eux. Se croyant. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. fără n ici o excepţie.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. il ne se fera peindre. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. on ne l ’a q u ’ébauché. 284 . Venez. et taupes envers nous. Que c’était une masse informe et sans beauté. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. ôter à ses oreilles. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. Glosa2 sur l ’éléphant. dit-il. et pour cause. L ’ours venant là-dessus. L ’éléphant étant écouté. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. car tout6 ce que nous sommes. appétit — (aici) gust. Jamais. Lynx envers nos pareils. parlez le premier. un colosse. s’étant censurés tous. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Voyez ces animaux. Nous nous pardonnons tout. singe. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. Du reste. Tout sage q u ’il était. pour elle. on crut q u ’il s’allait plaindre. Il peut le déclarer sans peur . Je mettrai remède à la chose. s’il me veut croire.

A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). s’élance. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. il se jette dans le vide. Traduisez en roumain: Sur la plage. une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez).Nous créa besaciers1 tous de même manière. le couche sur le sable et se remet à pêcher. I I I . Sans s’im patienter. E t même il parla haut plusieurs fois. ramène le désespéré. L ’homme se redresse et ne va pas loin. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. Fables) RÉVISION I . I I . Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. Mais l ’autre veut absolument m ourir. Soudain il entend courir près de lui. soit q u ’il rêver. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Il se redresse et de nouveau. le pêcheur abandonne sa ligne. I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. a 1 n e. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. malgré lu i (M aupassant). (L a r o ii t. gravement. un pêcheur. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. se livre à son occupation favorite. 285 . Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. I l le pria avec instance de ne le point quitter. et. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. ramène le dé­ sespéré. l ’attache à une branche. Le pêcheur abandonne la ligne. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Et celle de devant pour les défauts d ’autrui.

fauteurs . Les travailleurs ... Traduisez en français: Lenin a m u rit.. . faire .. Elle dorm ait sans doute.... c’.. c’.. établir son pabinei... et il est m aintenant unique au monde (St. Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre. est une que de courir devant l ’orage. Exupéry). d ’études (V igny). France s’opposent . fête son anniversaire. et il a lla it la surprendre (Flaubert). V I. la paix. une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant).. . Ils n ’ont aucune envie . V II.. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir. Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. Nous......est une que d ’... guerre. Le peuple français lutte. guerre... pensa pas et la femme de l ’envieux. dormir et d ’... pensa beaucoup (Voltaire). c’. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny). Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. la défense ... ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots. ses libertés démocra­ tiques.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire .. dar opera lu i va trăi veşnic. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria. usines. M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. ai fait mon am i.. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant). Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. Exupéry)..... Zadig n '. V.. parlerons ce soir... c ’.... Je vais chez mon am i: on.IV .

PARTEA A IV-a .

.

-e ou finlandais. le serbe = lim ba sîrbă.-e Finnois ou F in ­ finnois.-e landais Français français. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză. le roumain — lim ba rom înă. 1 în lim ba franceză. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand . -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1.-e espagnol . R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais. spre deosebire de lim ba rom înă. Varabe = lim ba arabă ş.a. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.39 .-e Anglais anglais. 2 Precedat de articolul hotărît le. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e autrichien.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii.

-e suédois.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec.R .Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc.S. -e Roum ains Suédois Suisses roum ain. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e Portugais portugais. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü . -enne norvégien.-e italien.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova.'S. -e Polonais polonais.

Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. Coréens coreen. e 291 .J ang] 2. -enne iranien. -enne Éthiopiens (Abyssins.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -enne abyssinien. -enne guinéen. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne afghan. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne indien. -e Chinois chinois. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne m aro cain. -enne tunisien. -e . Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien.

Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. -e Cubains SUD cubain. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -enne 292 . -enne péruvien. -enne chilien. -e brésilien. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. R épub liqu e D é­ mocratique.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -enne uruguayen. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -e Vietnam iens vietnam ien.

Nuremberg. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. M ila n . Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Cracovie. 293 . lassy (Iaşi) etc. alteori foarte apropiate. Naples. Cu toate acestea există şi unele excepţii.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. în limba franceză. M unich. -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. Barcelone. în limba franceză. Bologne. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. T urin.

G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. New York. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. Leningrad. le Pakistan etc. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. numele oceanelor şi al unor mări. Marseille. articulate numele de oraşe: Lyon. Jersey. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. la Grèce. la Bolivie etc. Le Havre. le Togo. Le Caire. în general. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. l'Argentine. M ila n . b) nu sînt. Guernesey etc. la Crète. la Pologne. la M artinique. le R h in . Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. Marseille est grand. La Rochelle etc. Face excepţie le Mexique. la Transylvanie V (océan) Atlantique. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. les Alpes. les Philippines dar Cuba. Ceylan. Oslo Fac excepţie: La Haye. la Touraine. M alte. le Canada. les Baléares. la Volga. . le Japon la Bretagne. la Baltique les Carpates. Madagascar. l'Everest le Danube. la Seine. Observaţie. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. la Méditerranée. regiuni şi provincii. iar altele nu: la Sicile.

s e m Passé vivant vécu. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de.. les Vosges. les Andes etc. le N il.Se spune însă: Rome est belle. Participe i. le Mont-Blanc. fie feminin: le Rhône.. la Loire.~e 295 . d) Numele de munţi sînt. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit. les Carpates. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. le Caucase. les Pyrénées. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! . les Apennins Fac excepţie: les Alpes. care sînt de genul fem inin...: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. la Bérésina. de genul masculin: le Parnasse. în general.

chinois etc. 296 .“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné.. Lisbonne est la capitale du .. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca. Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. M ilano. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin. Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. roumain. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine.. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients... là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. anglais. La capitale de la Grèce est . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Chopin a fost polonez.. B rîncuşi. F lorenţa. espagnol.. II. I I I .. La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . Turgheniev si a lţi m ari scriitori. italien. R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. Pékin est la capitale de la . ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. B razilia are o capitală nouă. Neapole. Gogol. parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. russe. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord. Les plaines du Nord l ’unissent.E XERC ICES I . à l ’Europe septentrionale. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a ... Des Alpes aux Pyrénées. Eminescu. on lit: „Ici l ’on parle français. H erzenafost rus. Caragiale. 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor.. Noi studiem fran­ ceză. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est .. Bucureşti.. la France est un pays méditerranéen. Bologna. Tolstoi. Moscou est la capitale de 1’. Torino.. suédois. allemand.

on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. la plus grande compétition sportive internationale. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Lancement du javelot 297 . les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Aux Jeux Olympiques. Dans la période 1958— 1964. européens. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. qui ont réuni 32 pays. avant et après le 23 Août 1944.de cham­ pions du monde. Melbourne. Rome et Tokyo.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

-ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m. -e [akrv] sporit.) [eskrim] scrima l ’équitation (/. -ă croissant.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus.) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. -e [krwasà] m ărit.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.) a marca un gol antrenam entul 300 . pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a m ări.

Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur. ataşate la sfîrşitul unei rădăcini.) a înota le nageur (m . o calitate: courage. coiffeur.) înotâtoarea — le patinage ( m . Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază. nageur. blancheur. conteur. surmenage.) p a tin a ju l patiner (vb. soudeur. Fam illes de mots — la nage ( f. formează cuvinte noi.) a patina le patin ( m .) patinatorul la patineuse ( f . candeur. b) pe cel care face o acţiune: monteur. danseur.) patinoarul 301 .) patina le patineur ( m . démarrage. un substantiv colectiv: feuillage. atterrissage. langage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care.) îno tul nager (vb. patinage. valeur. nettoyage. rezultatul unei acţiuni: ouvrage. fie cu sens diferit.) patinatoarea la patinoire ( f .L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie.) înotătorul la nageuse ( f. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage.

ca sens. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ.. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. Cu toate acestea. din limba franceză.G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de . 302 . unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à. la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor... Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. respectiv..

{ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. (O K a y ) [o keil — foarte bine. porter. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. aspirer. 2 K . chasseur. s’emparer. E i locuiesc pe strada U niversităţii. penser. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 .1 répond le manager. I I I .K . ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. perfect (expresie americană). résister. prétendre.O . chauffer. coureur.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. ressembler succéder. Elle appelle à nouveau dix minutes après. jouir. echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. I I . obéir. s’occuper. Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. renoncer. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. penser. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. joueur. — O . sauter. flatteur. s’indigner. skieur. In ţara noastră au. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. boxer. 1 O . profiter. De două ori campioană olim pică. 303 . locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. — Knock out. échapper nuire. survivre etc. patineur. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. E XERC ICES I. P a tin a ju l se practică iarna. conter. nageur. se souvenir etc. lolan da Balaş. Ea se interesează de sport. Ea a învins numeroase atlete consacrate. tireur. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. — Comment ça va maintenant? — K . plaire. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna.O . souder. se servir.K . triompher.2 dit tristement le manager. se moquer.

V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .Une équipe de football yardien de but r.

. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. a voulu connaître sa place dans PUnivers. Pour la première fois dans l ’histoire. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. La distance par­ courue par . en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace.Vost. En août 1962. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Un autre Américain. est lancée dans l ’espace cosmique. Le vaisseau cosmique .. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. Cooper. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Valentine Térechkova. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. Le 6 août 1961. est placé sur l ’orbite. le 12 avril 1961.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. apprendre à diriger les lois de la nature. Glenn et S. après un voyage de 700 000 kilomètres. Youri Gagarine. le vaisseau cosmique . Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. L ’Américain W . Le premier cosmonaute du monde. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. comprenant 17 rotations. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. et ces minutes ont ébranlé le monde. piloté par Titov. 305 . la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. de plus longue durée cette fois-ci. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov.ok-2‘‘. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Moins de quatre mois plus tard.. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. Valéri Bykovski. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. G.Vostok-l“ .

.

une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). -ois. exécution.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . lorrain . îi m o d ific a sensul sau. categoria g r a m a tic a lă .) [aval] zborul l’espace (m. italien. suédois. la o regiune etc. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. roumain. S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece).) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. alsacien etc. adăugate la începutul u n u i c u v în t. tonique. bordelais. a in .: français. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. m a i rar. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. contribution Sufixele -ais. eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. V O C A B U L A IR E l ’assaut (m.

. P re fix u l inter.şi înseam nă „dedesubt".. surnom etc. les travaux menés ••• 2. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure. interplanétaire etc.(între): international.ei. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale... P re fix u l sur. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. super-son etc.(îm p re u n ă): concourir. correspondre etc. ca atare. comprendre.. est placé sur une orbite. 308 . soutirer. surcharger. care vor fi studiate mai departe.r/ra.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire. (v. P re fix u l sous.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. Observaţie. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. supra. collaborer. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue. P re fix u l con-. cor. „sub“ : sous-directeur. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos.(peste. subordonner etc. sub-) are sensul contrar lu i super. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1. col-. pe deasupra): survoler.. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. corn-. extra-fin etc. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi.(sou-.

.EXERCICES I . vivre. Egypte. lieutenant. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. naturel. Irlande. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. IV. cent. Marseille. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion. structure. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. Amérique. nom .(ou sou-. tirer. Inde. L a cabine est (doté) de trois hublots. M ilan. sol. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. estimer. Hongrie. Chine. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. conscience. Maroc. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). sub-) aux mots suivants: porter. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. I I I .(ou super-). Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. abondant. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. sous. Lyon.

contrôlé par lu i. pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris.4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. par le peuple et pour le peuple. Le peuple tr io m p h a it. les affaires de la N a tio n . la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. gouvernem ent du peuple. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. M algré ses erreurs et ses faiblesses. — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. tr a v a illa n t pour lu i. sauvage. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. contre la misère. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. C’était la Commune. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. le siège de son gouvernem ent. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Trois m ois. Certitude de victoire) 310 . La répression fu t féroce.

-iste. bavard. -oasă immonde [imôd] murdar. beauté. -été) indică o calitate: capacité. un curent litërar etc. doctrine sau curentului literar: communisme . greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. un sens peiorativ: capitulard. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. réaliste 311 .) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. fraternité. pavajul Sufixe Sufixul -ard are.. socialiste. -elle (eternei] veşnic.-e [kapitylar] laş. -e [nwar] (fig-) groaznic. Sufixele -isme. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . în general. -ă. -eatà. fuyard etc. marxisme. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. indică: pri­ mul o ideologie. m agnifie. fausseté etc. ) [erœr] eroarea. marxiste . -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. réalisme communiste. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. pillard. -a l ’erreur (/. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. însă. pe adeptul acestei ideologii. maquisard etc. acest sufix nu are acest sens: communard. iar al doilea. -e [sàglà] slngeros. -e [etrwa] strîm t. -ă noir. cruauté. ca­ pitulard. unité. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. In unele cuvinte. -e [pretàdy] pretins. (-ité. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. dez­ gustător. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. crud.) [ebo/] schiţa. -ă. o doctrină. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. Sufixul -té. socialisme.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. ) [alijâs] alianţa étroit.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. le général général] generalul capitulard.-ă. frecvente şi în limba romînă. a se răscula l ’audace (/. aclamarea l ’ébauche (/. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. a m uri farouche [faru/] sălbatic. campagnard. -à le combat [kôba] lupta sanglant. ) [ëlrepidite] curajul. liberté.

La Commune de Paris a ouvert le passage.. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet. romantisme.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. je les ai rencontrées sur le boulevard. (C om plem entul direct este l ’= la Commune). pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. dar romantique nazisme. Observaţie.. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite. E lle a démontré que. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). b) u n pronum e personal: Mes amies. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche.. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. Ils ont mangé.. N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu. Observaţie. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă. dar nazi etc. 312 . b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie... C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés.

ferme. E n utilisant le suffixe -té (-ité. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août.EXERCICES I . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . fertile. III. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). IV. subtil. dur. je les ai (connaître) avant vous. solide. . Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. -été). L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. Com unarzii au lu ptat eroic. je les ai (égarer). perspicace. Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. honnête. égal. cher. Ces person­ nes.

....... l ’agriculture est la plus noble des professions.. Rlanche. je cube.. paraissant: Papa....) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute......... considéré.) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat.. je dis: „Je suis allé“ . 314 . mais je ne rédige pas..) Mais non! ça ne se peut pas!..43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat..... j ’ai une réputation. On me croit savant. Je suis riche. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle. (Regardant autour de lu i...) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout..j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut... le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!.. la grammaire française!.. (L'embrassant... seul: . (Dépliant le papier...... (Tristement.. je fais un pâté.. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. Caboussat. comme les autres.. on ne sait par quel bout les prendre.. de mon temps. et à lire. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va. tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole.. tantôt ils s’accordent. Caboussat: O ui. et dangereux.. comme un imbécile!.. (Regardant autour de lui avec inquiétude.... Je ne sais pas.. mais grâce à qui? grâce à un ange.. j ’évite les liaisons.. tantôt ils ne s’accordent pas. Arpajon m ’écoute la bouche ouverte.... et après? le portefeuille! qui S ait?..) A h ! chère petite. on ne moisissait pas dans les écoles.) A h ! dame. adoré. ça va très bien. des discours éton­ nants!. A la campagne c’est prétentieux....... Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons. Caboussat: Si je suis réélu.. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé. lisant: „Messieurs et chers collègues.. je ne sais pas comment.) pas même les discours que je prononce.. et une chose s’oppose à mes projets.." ( S ’arrêtant..... Je serais maire. ça ne se voit pas. sans toi !.

. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m.“ (S'arrêtant.) M o i. ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant. a dezdoi (o stofă. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier. redire. raffoler.La p lus noble des professions/4 (Parlé. les s . u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă . retéléphoner. Vembrassant: A h î chère p etite !. sau res-: ressaisir etc... reprendre.. to u t sim p le m e n t. -ă.) M o i. (A part.. celui q u i n ’aim e pas la terre. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări.. (Lisant. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !. les t . (A part.. P re fix u l re. stim at.. 315 . Caboussat. réexpédier.poate avea şi alte v a lo r i.) „ J ’ose le dire.. “ (Parlé. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue.. Vembrassant: A h ! chère petite !.. renaissance. rallumer etc. réédi­ ter etc.. -e [fi/y] prost. De e x em plu .. -ă l ’orthographe (/. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. récrire.) . râu. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré..) avec u n t .) Avec deux s (Lisant. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu.) Tiens. rasseoir.) „L a richesse des n a tio n s . celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. rea embarrasser [àbarase] a încurca.. -e [kôsidere] respectat. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-. j ’avais m is u n t.. revoir. rapporter. repartir..Caboussat. a lte o ri r-: ramener. proastă..) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.

verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis. je pourvoirais. tu vis. 3. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. De asemenea. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. 2• La perfectul sim plu singular. Se conjugă la fel ca verbul voir . 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. il vit. a procura).

2 . 1. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. la p articipiul trecut: crû. approcher. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. conduire. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural). engager. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. pentru a se deosebi de acesta. primeşte un accent circumflex. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. En utilisant le préfixe re. verbul croire se ortografiază eu yi. établir. ils ont cru. Ca şi verbul voir. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. peuplement. commencer. elles virent. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Les participes surtout l ’embarrassaient.-e Observaţie. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. vous croissez. vois-tu? (ex. pentru a ajuta la m uncile agricole. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. EXERCICES I. tu croîs. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. il croyait. ils croissent) . vous verrez. approvisionnement. habiller. la perfec­ tu l simplu: je crûs . il croît (la plural însă: nous croissons. Astfel. allonger. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. I I . r-). I I I .(ré-.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. embarquer.) IV . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. appeler. 317 . Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. je crois.

.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine. — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait.

-oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. — Monsieur. — Alors je peux parler franchement. ) [ekrityr] scrisul. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. -e fëpo 1i] nepoliticos. L ’écrivain. Astfel: (im-.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. méchant. • — Madame. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . adjectiv. répondit la dame. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. À ces mots la dame éclata de rire. peu intelligent. étonné. Il ne fera jamais rien de bon. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . Ce garçon est paresseux. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. il-. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. monsieur. distrait. adăugate la un substantiv. im poli. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. dit Alexandre Dumas.

(dés-. pe rm an en t v a la b il. în limba franceză. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. malaisément. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. non-sens. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. — acţiunea din subordonată este posterioară. 1. Intr-o frază. discrédit. în subordonată se folosesc. — acţiunea din subordonată este anterioară . zeşte. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei.non-: non-intervention. c) Ştiu că vei învăţa franţu. = Je sais que tu apprends le français. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: .= Je sais que tu as appris le français. mécontentement. trecutul. désaveu. désapprouver. difficile a-: anormal. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. Observaţie. b) Ştiu că ai învăţat franţu. français. discontinuer. dis-): dégoût. mécontent. décharger. dégonfler. disjoindre. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. în limba franceză.= Je sais que tu apprendras le zeste.( més-): médire. mésestimer dé. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. în subordonată se folosesc. non-valeur mal-: maladroit. 320 . = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. malhonnête mé.

s e m bla b le. facile . inattentif. U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. d it A le x a n d re D u m a s . E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. hon n ête . croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. conscient. m o r a l. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. le ttré . Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. contenter. III. grossier. bête. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . Les deux espéraient que le tem ps serait beau. = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. Ce garçon est peu travailleur. co n­ n a ître . p ro p o rtio n . II. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé.c) Condiţionalul prezent. E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . la dam e se m it à rire. rem éd iab le . q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. lo gique . a lté ra b le . m odéré. Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. IV. E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in .

d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée.Exercices supplémentaires 1. . M anon de J . Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. B iz e t. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. Y e rd i. P u c c in i. R o s s in i. d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. M o zart. d u p ă „ L a Tosca“ de V. A . Rigoletto de G . Murger. Traviata de G. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . R olland) F ils d u peuple (M . N u n ta lu i Figaro de W . D um as-fils. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . Y e rd i. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. Sardou. France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . Verne) L ’âm e enchantée ( R . d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. Carmen de G. B ărbierul din Sevilla de G. P u c c in i. Massenet şi M anon Lescaut de G. Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. Tosca de G. Boema de G . H ug o . P u c c in i. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J .

il se calme un peu.. le cœur s’enfle à nouveau. parce que des trains débarquent leurs voyageurs.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Aux heures de pointe. les camionneurs s’interpellent.. Les gens arrivent.. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. de Bois-Colombes. 323 . de Saint-Cloud. Ils deviennent le flot. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis.. Les vendeuses crient. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. Cra. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. La foule ja illit de la bouche du métro. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Arrêtez-vous. Un torrent dévale les escaliers des quais. Les pas griffent l ’asphalte. fermez les yeux. les gens s’en vont. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. cra. À chaque poussée de fièvre. Des millions de chemins croisent leurs fils. écoutez les bruits des pas. Ils pas­ sent devant vous. Des millions de visages se frôlent. la foule. Mais de temps à autre. de Garches. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain.

quand la marchande de journaux a fait ses comptes.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express .pasajul de nivel.ham alul le visa . L ’archi­ tecture devient plus étrange. Le soir.trenul expres. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru. des mots oubliés.viza.. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. les échos s’éveil­ lent. les lampes éclairent mal. Les pas résonnent. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. On se croirait dans un palais aban­ donné.. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. (D’après P. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f .Il y a des noms.şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. întunecat la poussée [puse] accesul. 324 . E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous. des confidences perdues. Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur . accelerat le passage à niveau ■.

în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. în general. année. terrestre. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . difficile. bouillir etc. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. enterrer etc. Ortografia franceză fiind etimologică.). Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. affluence etc. greacă: ellipse.1. innover. remettre etc. vitrum) 4. quadratus) verre (de la lat. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. fille. commode. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. Astfel. transmettre. terri­ latină: toire. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. tunnel spaniolă: bizarre 3. bouffon. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. ville. tasse. 2. syllabe. ballet engleză: tennis. programme italiană: corridor. presse etc. Astfel. chaussée. lettre.).

Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. in o v a to r. m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. t r a in o m n ib u s . c a n ib a l. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Observaţie. O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). a c o m b ate. D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). 326 . P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . la con­ signe. a incom oda» d is c u ţia . ir ig a ţia . a recunoaşte. r a ils . d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . m ilio n a r . M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. c o m b a ta n tu l. î n Paris e xistă m u lte auto b uze . m ilig ra m . de obicei. IH . H. a a d u n a (cifre). n e re g u lat. cunoaşterea. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. EXERCICES I. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. a dezbate. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. heure de p o in te . la bouche d u m é tro . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. com od. sions: q u a i.

m ais elle est bien grande.. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es.. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . St-D en is.la place N .. — O ui.. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s.. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N... — E lle est grande en e ffe t.. c ’est une p o p u latio n énorm e. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N .)? P ar où dois-je passer pour gagner.? Cette rue me con duira-t-elle à . C ourbevoie. elle est b ien b e lle . d it M. A snières. V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris.. V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon..? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N.? (à la gare N . C olom bes. V ern éjou. m adem oiselle. C lic h y . passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers... d it B arbassou. il y a le P aris des ré v o lu tio n s. Est-ce que l ’autobus N o.. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s. C ’est une v ille m agnifique. Au to ta l. m onsieur (m adam e. I I . St-O uen..? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre. A r^ e n te u il. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts.? PARIS — . com m ent a rriv e r à la place N.? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e .LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille .?). P ou r P aris. mon p e tit etc. (près du musée L . À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le .... L e va llo is. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris.).. (à l ’Opéra)? D itesm oi. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . s ’il vous p la ît. ju sq u ’au th éâtre N.

Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire... Le résultat est que..) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . D ' a p r è s A. Une seconde. — Le lion. Je m ’énerve. J ’at­ tends encore un peu. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . puis je tire. je tire plus mal. mais une minute après remonte. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. puis la dresse à nouveau. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l. le soir. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis. puis. il ne reapparaît pas. mais je crois que vous allez le faire. L ’anim al effrayé. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais. cache sa tête. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. L ’anim al tombe. et devinez ee que je trouve derrière le buisson. l ’animal redresse encore la tête. Un second coup: même résultat. je serai mangé. — Si je manque le dernier coup. me mis à l ’affût.. J ’attends un instant pour me calmer. deux. je me précipite. triom phant. Une demi-heure avant m inuit.. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et.. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Troisième coup: même résultat. d ix .. — Seize lions.. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil... Il m ’avait senti et regardait de mon côté. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion.. Quatrième coup: même résultat. Voici l ’histoire de mon premier lion.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. après le quinzième coup.

) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de .) nervul énerver (vb . în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede. condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. după si.) ghicitorul la devineresse ( f . Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. V. il serait arrivé à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent).. = S i tu marches plus vite. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă. = Si tu avais marché plus vite. fiind vorba de o acţiune nerealizată. ai £i ajuns la tim p. tu arriverais à temps.Familie de mots — deviner (vb . Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) enervarea énervant. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. b) In locul viitorului din romînă. vei ajunge la tim p . tu serais arrivé à temps. 329 .) a ghici le devin (m . Observaţie. în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. = £ i tu marchais plus vite. ai ajunge la tim p. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). je serai mangé.) a enerva l ’ènervement ( m .) ghicitoarea (persoana) l.a devinette ( f .si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). tu arriveras à temps.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . -e ( a d j.

I II . în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". je soulèverais le monde. S ’il te (demander) à boire. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Nu orice si este un „si condiţional". tu lu i donneras ceci. nous apprendrions plus vite cette langue. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. I I. a i fi văzut racheta cosmică. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . V om reuşi să îndeplinim . Dacă a i fi p riv it m ai atent. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. vous trouverez la ville changée.sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. elle serait restée un pays retardataire. Nommez en français dix animaux sauvages. Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. 1. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. elle aurait duré plus longtemps. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. I l ne savait s 'il irait au théâtre. disait Archimède. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. V.Not&. 2. E XERC ICES I. IV . Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. dacă vom lucra cu dîrzenie. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică.

des buis­ sons.c le soldat pour lui arracher son fusil. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. dans l ’encadrement de la fenêtre.. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. à droite. des soldats couraient. au tournant le camp disparut. un fusil entre les mains. appuya sur les pédales. „Manqué. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. plus bas. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.. montait dans l ’auto. le soldat m it en joue.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. — Joukov. son front.. des bornes kilométriques. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. relate l'évasion de Téléguine. Téléguine bascula sur le siège de cuir. tombaient sur un genou. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". La voiture bondit. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. Melchine empoigna le volant. Manqué. 331 . Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles.. l ’autre gémit et s’affaissa. Melchine se retourna . le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . une autre. Une détonation. Joukov se retourna et menaça du poing. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. capturés et condamnés à mort par les Allemands. un revolver dansant dans sa m ain. une lon­ gue face tordue. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . En arrière. dans la cour du camp. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. monocle à l ’œ il. Manqué". de Joukov et de Melchine. Le vent lui souffla plus fort au visage. vers la montagne. Mais les engrenages grincèrent.

saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. ) a am eninţa la menace (f. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. -e [tordy] s tr îm b a t.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura.) puşcaşul — menacer (vb. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro. durerea relater [ralate] a povesti.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul.-ă. -e [reje] vărgat. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. -e ( adj.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/. a relata capturer [kaptyre] a prinde. ) am eninţător. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu.) ameninţarea menaçant. ) puşca fusiller [vb. -oare 332 . -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. suferin­ ţa. -e [ârosine] înrădăcinat.) rafala de îm puşcături te fusilier (m.

1. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. rejoindre (a reuni) etc.G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental... e Observaţie. 333 .. O faţă lungă. teindre (a vopsi ). exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv . -oindre. plaindre (a deplînge). cu monoclu la ochi. schimonosită. ca de exemplu: craindre (ase teme). Une longue face tordue..în -aindre. éteindre (a stinge)... joindre (a u n i). Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint. -eindre. une cigarette au coin de la bouche. monocle à l ’œ il. un fusil entre les m ain s... peindre (a picta). E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. I I sortit.

EXE RC ICE S I. mon général etc. il peignit etc. nous peindrons etc. le sourire aux lèvres. 3. les bras croisés. H I. domnule general etc. E lle a lla it au bal. . I l continuait à travailler. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Noi nu ne temem de greutăţi. il restait im m obile. Verbele din această categorie schimbă consoana d. nous éteignons. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. Traduisez en roumain: I I lisait. IV. Ele pictează o fabrică. Stingeţi lam p a. les lunettes sur son nez. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. Debout. vă rog. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă.2. = domnule căpitan. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. il p artit chasser le lièvre. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. les doigts gar­ nis de bagues. Le fusil en bandoulière. H. din radical.

me dit-elle. Quand je tins 2 cette femme décrépite. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. bon Dieu. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". dis-je en moi-même. — Eh ! vraiment. qui voyagent en France. je me trouvai auprès de sa tante. et qui met des rubans couleur de feu. „Madame. Madame. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. et commençons par la vieille qui est au sommet. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. une de soixante. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . Un moment après. une de quarante. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. am stat de vorbă. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. elle veut faire la jeune. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. Monsieur. lorsque l ’une mourra. Ah !. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. 335 . descendons à présent. vous vous ressemblez si fort. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. lui dis-je. disais-je ensuite. Deux Persans.48. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). et la plaignais dans mon âme. Rica et Usbek. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. cette dame à qui je viens de parler et vous.

Je des­ cendis encore. elle a même quelque chose dans le visage de passé.— Ma foi. que vous n ’avez certainement pas. continuons. m ’v voilà. Bon. me dit-elle. qui est à l ’autre table. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". „Madame. et j ’allai à la femme de quarante ans.. mais sa mère avait pour le moins vingt336 . je suis sa tante . dit-elle. ■ — Attendez.. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint.

m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e . je ne crois p a s. (am au zit spunîndu-se c ă .) [amă] am an tu l. C ’est du temps perduf lu i dis-je. răposat. defunct. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. -ă.. et je n ’avais pas tort d ’être étonné". -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu. Quel bonheur. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. -ă ouïr [inv.). en sautant de joie! 337 . ţelul le feu feu . iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge.cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit.-ă Observaţie. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. a se distra l'a m a n t (m. et il faut avoir vos charmes. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza. -ă. -e [f0 ] decedat. -ă. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv .) focul decedat. -ă.. -e [persan] persan. S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). dit-elle. la participiu trecut şi la tim purile compuse. Madame. -e (a d j. răpo­ sat.. feu la grand-mère. A djectivul feu . s’écria-t-il. —• Je le disais bien.) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. a compă­ tim i l'âm e (/. V OCABULAIRE persan. ram o lit. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. defunct.. -e [dekrepi] decrepit. alinarea décrépit.. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère... -ă..

i l est bon. penser.Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. La forma afirm ativ ă. dorinţa. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. 3. i l est tem ps etc. Je regrette que tu partes. n e sig u ră. porunca. regretul etc.). I l semble que vous soyez deux sœurs. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. a ffir m e r . teama.): I l faut que nous nous hâtions. sem bler etc. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . E lle désire que ta la i écrives. După un verb de declaraţie ( croire. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. I l est temps que tu partes. După verbe care exprimă voinţa. e v e n tu a lă . i l est ju s te . folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ .) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. 2. : Je veux qu’il vienne plus vite. După un verb impersonal ( fa llo ir . ju g e r etc.

Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. 2. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. am fi făcut o excursie. Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. verbul rire se ortograîiază cu doi i. I I . I I I . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. Daca n-ar fi plouat. regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. IV . Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. 339 . nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. Son dessein était d ’étudier la société française. rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. Il ne se trompait pas. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. EXERC ICES I . vom merge să-i facem o vizită. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). Traduisez en français (vb. J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Dacă aş cunoaşte oraşul. 1. Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre).

je vis soudain L ’Hérétique ralentir. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. en 1951. plongeant.l’Hérétique“ .. s’était mise en drapeau. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Plus rien ne freinait la dérive. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. 340 . C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. Je crois que jamais. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé.. je partis à sa recherche. en bonne condition physique. comme par miracle. je l ’atteignis en quelques minutes.la traversée. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. comme un parachute. me jurai que ce serait le dernier bain de. Bon nageur. même pendant ma course à Las Palmas avec M. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . J ’étais épuisé moralement et physiquement et. Boiteux père. à bord d ’un canot pneumatique nommé . Ak>rs. seul exemplaire que je possédais. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces.. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. L ’ancre flottante. voulant revenir à bord. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique.

frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar.) nutritif.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic. bubiţa l ’escarre (/. marginea Familles de mots — nourrir (vb.) le garde-frein (m . -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/. borul (la o pălărie) . -oare — le frein (m. ) [sskar] (med. bordul (la un vas) 3.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/. a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . ) le freinage (m .) la nourriture ( f.) [erypsjô] erupţia douloureux.) escara. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . -euse [dulur^] dureros. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. bubiţa le bord 1 2. ) freiner ( vb.) frîna .-ve (a d j. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. bobocul (la floare) 3. coşul.) la nourrice (f.) le nourrisson (m . -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . -oasă le bouton [butô] aici: coşul. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. fausse [fo] aici: greşit.) effréné. nasturele 2 . -e (a d j.) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. coaja le coussin [kuse] perna faux.

Il avait traversé la Manche à la nage. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. Indiquez des mots de la même famille que: voyage.ayant que je puisse rattraper le fugitif. După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Observaţie. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. entraînement. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. . I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui. II. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. 2. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. jusqu'à ce que (pînă să. I II . on a balayé la salle. EXERCICES I.1. flotter. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. pînă ce). I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. nager. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca).

il avait la tête ren­ versée en arrière.. brossé.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. aujourd’hui historique. Les deux autres hommes étaient. -e [pudre] pudrat. -ă ganté. Le 28 juin 1793. Il avait la petite vérole sur la face. pas de front. l ’autre une espèce de nain. le troisième Marat. des plaques livides sur le visage.. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. Il était poudré. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Ce café avait une arrière-chambre. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. ( Vi ct or Hugo. qui. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. un poing de portefaix. les lèvres épaisses. des bas blancs. -e [butane] încheiat. Le grand. l ’œ il éclatant. le second Danton. il y avait de la crinière dans sa perruque. semblait difforme. les dents grandes.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. les yeux injectés de sang. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . ganté. Le petit était un homme jaune. Le premier de ces trois hommes était pâle. grave. Il avait un pantalon à pied.. l ’un une espèce de géant. -e [brose] periat. boutonné. -e [gote] înm ănuşat. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. le pli de la bonté au coin de la bouche. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. Il avait une culotte de nankin. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire.. de larges souliers. une ride de colère entre les sourcils. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. -ă brossé. -ă boutonné. des souliers à boucles d ’argent. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. un jabot plissé. avec les lèvres minces et le regard froid. une bouche énorme et terrible. jeune. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. assis. plăpînd. une haute cravate.

-e [pla]. 344 . v în ă t. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. pasu 1 2.la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. rid ul 3. épaisse [eps. oraş în Germania). berline. epss] gros. -ă. -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. -oare. -e [debraje] îmbrăcat. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . şleampăt. -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. bourgogne (vinuri). valenciennes (dantelă). cuta 2. tulle (ţesătură). (fig . oraş în Algeria). postavul . ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. aici: lins. cearşaful 1 2. -oare difforme [diform] diform . trecătoarea. -e [eklatà] strălucitor. roquefort. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ. plicul 4. Bayonne). landau (de la Landau. sèvres (porţelan).-ă neglijent. bordeaux. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. gulerul . cognac (băutură). bougie (lumînare. -e [bote] încălţat. -ă l ’apprêt (m. staco­ jiu botté. camembert (brînză). -e [erise] z b îrlit. cafeneaua 2. baïonnette (de la. cachemire (de la Cachemire). cafeaua le col le p li 1 . L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. de la Bougie.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. sclipitor.) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -ă nouer [nue] a înnoda plat. canadienne etc.

1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . praline (de la Praslin ). în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. calepin (de la Calepino).. guillotine (de la G uillotin). Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . bien que. c) nume de personaje literare. care se traduc prin „deşi“ . harpagon. numele propriu Renart a înlo cuit. mécène. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. E XERC ICES I. adonis etc. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. soldat al lui Napoleon I). la poudre. Je viendrai voua voir.b) nume de persoane. donjuan. opem literară din evul m ediu. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). 345 . legate de o invenţie.. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). mansarde (de la Mansart. Spre deosebire de limba romînă. Indiquez les différents sens des mots: le p li. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). bien que je sois très occupé. j ’assisterai à un spectacle palpitant. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. la botte. vechiul nume al v u lp ii (goupil). Observaţie. tartufe. chauvin (de la Nicolas Chauvin. le front. arhitect). Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. soit que je le suive à la télévision . indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.

. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. berline.. quand. l ’électricité les a rem pla­ cées. On n ’emploie plus de . et d u .. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . dans la littérature roumaine. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . il a peur de le parler. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . bougie. son décor royal encore debout. bordeaux. Les . les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs.. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. .. dans les allées désertes.. l ’ornementation. IV. mécène. roquefort. . soit q u ’elles (arriver) par avion. dans nos villages. Soit q u ’elles (venir) par le train.. avec son château. tartufe. cachemire. .I II. ses marbres et ses fontaines. nous avons mangé d u . A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e .. ou plutôt vers la fin de l ’automne.. mansarde. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction. tout obéit à la même pensée. ses terrasses.. Versailles n ’est q u ’une harmonie. ont été remplacées par les autos. elles seront ici ce soir. Il y a plusieurs types d e . Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. Elle portait une belle robe de . et d u .. un jour de solitude. .. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable.. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. au moment du prin­ temps... ont bien arrosé ce déjeuner. camembert. D u . la réalise. le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose.. Les enfants aim ent le s . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Le déjeuner a été riche en fromages. bourgogne. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine. saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. on devrait choisir pour cette visite.... l ’exalte et l ’impose.

Nous nous sentions tellement seuls. de l ’expédition antarctique du vaisseau . Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. quelque 347 . Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Voici un bref extrait de ce livre. en qualité de naturaliste.. Au début du mois de mars 1898. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir. Faisant partie. où il relate les principaux événements de l ’expédition. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. notre vaisseau était. Le vent soufflait sans interruption. E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . immobilisé par la banquise.

Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Chaque fois que cela était possible. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . Nous avons beaucoup souffert. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. brève [bref] scurt. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés.. Il nous fallait dégager la . mais nous avons eu aussi des moments de félicité. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. nous avons fait à une heure d ’intervalle.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. vaporul bref. -ă le vaisseau [vsso] vasul. ce foyer de lumière et de progrès. Pen­ dant 13 mois.

je ne reculerai pas. nous avons rempli notre mandat. După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet. je ne reculerai pas. Observaţie. scrisă într-un singur cuvînt... 3. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. O ricît de atent a fost .... îl consider drept un om cinstit. nu voi da înapoi.. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t ..Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1. nous les surmonterons. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune.. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). 349 . quelque difficiles qu’aient été les moments .. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. în acest caz.. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind.... Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt). Observaţie. b) Quelques dangers que présente cette entreprise.): . quel que (scris în două cuvinte şi variabil). je le tiens pour un homme honnête. que. în acest caz. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind.. adverb — v. je ne reculerai pas. le vom învinge..... După locuţiunile quelque. Observaţie. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise.. que (oricît de. Orice s-ar spune despre el.. 2. si. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. oricît de grele au fost momentele ... După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés. Oricare ar fi d ificu ltăţile .

en qualité de. opérer. espoir.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. vêtements. quitter. écrasement. Indiquez des mots de la même famille que: observer. 350 . tellement. -e Observaţie. divers. défendre. court. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . sud. I I. mom ent. EXERCICES I. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. commencement.

Hugo). si morne et si acca­ blée qu’elle fût. . y demeura rebelle (V. elle est très vieille. PR O V ERB E Le chat parti . les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. et. les souris dansent. son seau à la m ain. Bruhat). Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. elle a au moins cinq cents ans. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. Peut-être de Grçce. Hugo). quelque pauvre que vous soyez. V-am trim is fructe. IV. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Traduisez en français (vb. Un touriste: — Cela n ’est rien. Hugo). Donc. joacă şoarecii pe masă. il n ’est peut-être pas inutile (V. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca.I II . E lle sera mieux chez vous. A u m oment où Cosette sortit. dar ne temem să nu se strice. V-am trim is o carte poştală ilustrată. J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. quoi que fît le père Madeleine. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. Cînd pisica nu-i acasă. Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. que dans la maison paternelle (Balzac).

Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. Et cette femme. Pour la première fois. le visage très pâle. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. immobile. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. le 5 Novembre 1906.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m. Pour la première fois en France. sur la tombe de son mari. m al­ gré la sécheresse de son exposé.. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. d ’amis. dans l ’émotion grandissante. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari. Pierre Curie. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. les cheveux blonds relevés en casque.i [apliul istnàj aplaudarea. de journalistes. Et. ayant terminé. parce q u ’elle désire l ’entendre. elle attend debout. Marie salue d ’un geste bref de la tête.. Marie. Seule dans la petite pièce. plein de curiosité. de gens du monde.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. mais surtout de respect. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. elle était entrée. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. D ’une voix assurée. là où il l ’avait laissé. quelques heures auparavant était seule.. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m. [)l. Vêtue de noir. aplauzele 352 .. est là. elle laisse aller ses pensées.

) (înm od) popular la popularité ( f. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic. şi s .) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —.) poporul peupler (vb.) pacifier (vb.) la pacification ( f. trib u l la population ( f.) pacificateur. populairement(adv..) populaţia populaire (a d j.) a depopula surpeuplé. Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.f.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m. de sorte que. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 .) sem inţia.le respect [rsspe] respectul grandissant..) popularitatea pacifique (a d j. şi indicativul pentru a arăta un fapt real.f.. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic.) pacifiste (adj. îm plinit. După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que. -trice (adj. ş is . la coexis­ tence .) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que.m .-ă la peuplade (f. Avancez. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher.. a fin q u ’on tous Toie.) popular. îna in ta ţi.le peuple (m . a f in que (pentru ca).) popularea dépeupler (vb.) suprapopulat.m .) a popula le peuplement (m . Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.) paşnic.pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .) pacifiquement (adv. -e [gradisa] crescînd. -e (a d j. -ă . de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps. ca să fiţi văzut.

défendre etc. ordonner. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. construcţia in fin itiv a lă este preferată. sentir. Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. Dorcsc să văd acest film . prier. savoir. vouloir. Fiecare poate să acţioneze. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire.) în acest caz. entendre. Cînd subiectul este acelaşi. croire. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. penser. pouvoir. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. In general. dar I I pense que vous irez à la montagne. déclarer. înlocuind indicativul sau conjunctivul. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. Observaţie.) Je désire voir ce film . demander. regarder.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. Je regarde les gens se promener. Se va spune: Il veut partir demain. voir. E lle désire l ’entendre. şi nu I I veut qu’il parte demain. Chacun peut agir. aimer etc. laisser. écouter.

III.. dissous.. dacă vor. au mode nécessaire. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară.. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. Mettez le verbe à l ’in fin itif . Ea ştie să cînte la pian. Spune-i să intre. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Colegul meu crede că are dreptate. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. roum ain édifie le socialisme. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire.. -e Observaţie. I I ... Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme. Sperăm să o v izităm în curînd. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. Grâce au développement de l ’industrie. La grande m ajorité de la . La R oum anie est un pays de dé m ocratie. Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). Am dori să cunoaştem Bulgaria.. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. I-am cerut să ne cînte o bucată. absoute.. dissoute. certaines régions de notre pays sont plus .. Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s . m aintenant. E XERCICES I. IV.. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. Lăsaţi-i să plece la m unte. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. A rhitecţii pe care lucrînd (inf.) rezolvă problema m odernizării oraşului. E i rezolvau o problemă de şah.

je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément.53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. Le roi charmé lui de356 . répondit Zadig. — Vous qui savez tant de belles choses. lui dit-il.

Le roi embrassa ce bon dan­ seur. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon. Laissez-moi faire. 357 . le regard assuré. la tète haute. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. mais la porte de ce salon était fermée. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. dit Zadig. les mains collées à leurs côtés. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. tout était préparé pour le bal. au nom du roi. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. l ’un après l ’autre. Le jour même il fit publier.. fils de Nussanab. le jarret ferme. eus­ sent à se rendre. -ă. ( Vol t ai r e . par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité.— Il n ’y a. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. Le roi. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema.manda. qui avait le mot 1. — Vous vous moquez. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. les reins courbés. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi.. en habits de soie légère. le déclara trésorier. pour y entrer. avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. ils avaient tous la tête baissée. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. perfect. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. en l ’embrassant. dit Zadig. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. repartit Zadig. comment il fallait s’y prendre. et il fallait. passer par une petite gale­ rie assez obscure. le corps droit. les bras étendus.

) [àti/àbra] antica­ a genunchiului. -a Vhonnêteté (f.) necinstit. malhonnête (a d j. -ă — honnête (a d j.net. -e [kurbe] îndoit.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative. la malhonnêteté ( f. conjunctivul se foloseşte: 1.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant.) dansant .) în mod cinslit déshonnête.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. -ă pe sine. -e [asyre] stăpîn. m al­ honnêtement (adv. h azliu. (Antecedentul este la plus grande. -e (a d j. plezÆt] plăcut. ) danser (vb. ) [ajilite] sprinteneala assuré. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^.) le danseur (m . unique. -e fplezd.) necinstea déshonnêtement.) cinstea honnêtement (adv. cinstit. nette [net] curat. -ă. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. 2.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. greoi les reins [rs] şalele courbé.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée.) la danseuse (f. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes. -ă la déshonnêteté. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f.) cinstit. ) 358 . -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. principal etc. -ă. (Antecedentul este un homme).

R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. EXERC ICES I. ci regula corespondenţei timpurilor. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. trésor. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. au 359 . te rog. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. III. J ’ignore si le déjeuner sera prêt. Je ne sais pas où elle est allée. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. cît este ceasul. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. b) nu este urmată de semnul întrebării. Indiquez la famille des mots: habile. plaisant. nu se aplică regula lui si condiţional. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. gagner. Spune-mi. IV .Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. II.

on nous laisse. Nous deux presque sans armes. Nous y entrâmes.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. la tête sur la pré­ cieuse valise. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. Tout me déplut. tant qu’il fit jour. non sans soupçon. pendant les guerres napoléoniennes. finit par nous égarer. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Mon cama­ rade y grimpa seul. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Enfin il parla de sa valise. voulut prendre un sentier plus praticable et. mais comment faire? Là. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. je crois. Ce n ’étaient que fusils. Mon camarade. qu’on la m ît au chevet de son lit. où du premier mot on nous invita. qui fut long. et il pria fort q u ’on en eût soin. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. et se coucha tout endormi. je fis bon feu. notre chemin à travers ces bois. Et je n ’entendis plus rien. et je vis bien que je déplaisais aussi. sabres. 360 . faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. mais plus nous cherchions. Les deux personnages du récit sont des officiers français. pistolets. Moi. — dans la chambre haute où nous avions mangé. qui. Le souper fini. mais la maison. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. coutelas. C’est un pays de méchantes gens. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. plus nous nous perdions. au contraire: il riait. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. nos hôtes couchaient en bas. couteaux. Nous cherchâmes. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. nous. et m ’assis auprès. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. déterminé à veiller.

Il montait. iub ita le souper [supe] cina. moi derrière la porte. Dès que le jour parut. à grand bruit vin t nous éveiller. En les voyant.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t. son couteau entre les dents. il saisit un jambon qui pendait au plancher.. sa fem­ me après lu i. Deux chapons en faisaient partie. a sfătui saisir [sezir] a apuca. gazda 2 . sa lampe dans une main. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m. et venu à la hauteur du lit.et. oaspetele 361 . ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. bucata propre [praprj curat. comme nous l ’avions recommandé. La femme lui dit à voix basse: Doucement.d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. -e [me/â] rău. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . fort bon.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. l ’hôtesse 1 . d ’une main il prend son couteau.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m.. je vis le père. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. en coupe une tranche et se retire comme il était venu. Il monte. et de l ’autre. dans l ’autre un de ses grands couteaux. par les fentes de la porte. va doucement. toute la famille.

qu’on la m ît au chevet de son lit. Je désirais qu’il réussit. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. tristesse. să i-o pună la căp ătîiu l patului. âne— ânesse. respectiv. b) conjunctivul perfect. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. Je voudrais qu’il v înt me voir. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. D orim ca ei să fi reuşit.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. mollesse etc. conjunctivul perfect. vieillesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Doream ca el să fi reuşit. maître — maîtresse. Aş vrea să vină să m ă vadă. Dorim ca ei să reuşească. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. 362 . G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Observaţie. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. Doream ca el să reuşească. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. diable — diablesse. chasseur — chasseresse etc. 2.

il avait encore soif. faible. large. hardi. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. poli. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. noble. beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. . E X E R C IC E S I. juste. étroit. . Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI...a singular. la celelalte persoane. în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv. D upă ce s-a term inat cina ... Deşi băuse un pahar cu apă . Un om care p u rta.. rude. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau.. Fiindcă nu pot p l ă t i. gentil. 363 . on nous laisse.Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. petit. gros. bas. fin.

Il est possible q u ’ils (s’égarer). P R O V E RB E S i jeunesse savait. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. Les hôtes. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului.II. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. I II . CHARADES 1. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. l ’un des jeunes gens avait peur. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . V oulant faire le riche. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. Bien q u ’étant armé. L a n u it tombée. parlant bas. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. si vieillesse pouvait. vous avez réussi à bien apprendre le français. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.4.

— A h ! oui. On passe quelquefois de mauvais moments.. sec..... une serviette en cuir. — Si j ’en ai beaucoup tué. un tout petit monsieur en redingote noisette. À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. apportant sur ses ailes. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. On détela. monsieur Tartarin? 366 .. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face. — Té ! pardi. fit Tartarin assez dédai­ gneusement..? — Tartarin de Tarascon.. lui. vous êtes. un parapluie: le parfait no­ taire de village. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le petit monsieur regarda son parapluie. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel. une figure grosse comme le poing. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin.. répondit l ’autre fort tranquillement. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais.. vieux. monsieur!.. compassé.. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi. A la fin le Tarasconnais prit la mouche.. sourit doucement. monsieur. le tueur de panthères... — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. puis toujours avec son même flegme: — Alors.. Si je le connais. la portière s’ouvrit. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. ridé. Le petit monsieur sourit.. la diligence partit.. Une bouffée d ’air frais entra.. dans le parfum des orangers fleuris. monsieur T artarin!.. qui s’était assis en face. — Non ! Ça me gène.. le petit monsieur. Le petit monsieur. on attela. ne se déconcerta pas.

Quant aux lions. mon­ sieur Tartarin. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. Retournez vite à Tarascon.-ă compassé. -oasă pardi! [interj. Il n ’en reste plus en Algérie. (D ’après A lph onse Daudet.— Quelquefois. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. monsieur? — Ma foi ! écoutez. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. -e [kôpase] tacticos. Vous perdez votre temps ici. sèche [sek] aici : uscăţiv. furios. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. — Conducteur.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău .. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. slab. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. ) [el] âripa l ’oranger (m.. Il ajouta. en faisant sa moue. demanda Tartarin. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est... moisieur. Sur quoi le petit monsieur salua. -ă.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra. ferma la portière... e [Æraje] tu rbat. Le petit monsieur se leva. descendit. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . mon ami Chassaing vient de tuer le dernier.. vous avez l ’air d ’un brave homme.p e legea mea fi donc! (interj. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. -ă. par passe-temps. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva... mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. c’est fini. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). lui dit-il d ’un air très respec­ tueux... mon­ sieur Tartarin? — Lequel. fit l ’enragé Taraseonnais.

răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. prin perfectul simplu sau prin prezent). da. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. 368 . Şi întreaga diligenţă rîse. et tous les oiseaux de s'envoler. nu se iveşte. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. Si fiecare răspunse: da. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . I l approche. vers la forêt. şi toate păsările zboară înspre pădure. E t chacun de répondre: oui. etc. Se apropie... com pendiul de gramatică. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. oui.

parapluie et ombrelle. Noaptec. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. criait. Indiquez la différence entre: porte et portière. E t le géant s'effraya. les canards accouraient. B ah! je m ’en moque. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop.Cîteodată. II. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). unele părţi de vorbire (substantive. gloussait. . Elle a b a ttu le record du monde. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. F i ! que c’est v ila in . les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Pouah! quelle horreur. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. I II. cuir et peau. verbe. este un bun sfătuitor. adjective. H é! l ’am i. Ouf! je respire enfin. viens ici! Gare! u n camion. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil.

Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. il échappé à une mort cer­ taine. transporte 2600 litres d ’essence. son avion tombe. Mermoz le raconte d ’une voix calme. Cette fois encore. Le 12 Mai 1930. il transporte le courrier de France en Afrique. ils quittent le Sénégal. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. glorieux représentant de l ’avia­ tion française. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela.. la joie au coeur. le visage souri­ ant. Mermoz. il est fait prisonnier par des Arabes. 370 . Sûr de lui. un Latécoère de 5500 kilos. Jean Mermoz adore l ’aventure. puis. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. il faut q u ’il supporte tout. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie.. Mermoz n ’hésite pas un instant. essayer de traverser l ’A tlantique Sud.. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Leur appareil. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Pour satis­ faire sa passion.fois. exécute divers tra­ vaux lourds. vole sur des appareils trop vieux. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. accepte des lignes que d ’autres refusent. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. vendu. Un jour cependant. de là. la plus noble. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part.. Dix fois. S’il aime le danger. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. Plus d ’une. battu et laissé pour mort.

la tenue. En 24 heures exactement.Les trois hommes. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. la sortie. le représentant. le contenu. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense.) a pilo ta. la vue. la fiancée. a călăuzi le pilotage (m. l ’entrée.) aviaţia l ’hydravion (m. le souvenir. l ’arrivée etc.) aviatoarea l’aviation (f.) pilo tul piloter (vb.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. le commandant etc. la revue.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le fiancé. 371 .) avionul l ’aviateur (m. le pouvoir. le baiser etc. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. l ’écrit. c) un verb la infinitiv: le rire. le diner. le déjeuner. (D ’après Mermoz. le toucher. Natal s’étend sous eux. le reçu.) portavionul le pilote (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) av ia to ru l l’aviatrice (f. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour. Bientôt. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. l ’habitant.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f. le devoir. l ’armée. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique.

Acordul se face cu complementul direct que. Complementul fiin d indirect nu se face acordul..se face acordul. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes.. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. Se întîm plă totuşi. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. Observaţie. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. că. (complementul direct este 56). Elles se sont souvenues de cette représentation.G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être.. (se este complement indirect. uneori. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. Complementul fiind direct. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. deci nu se face acordul). participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir.

Elle s’est (laver) le visage. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. traduire. Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. raccourcir. ouïr. assister. séparer. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. ignorer. introduire (a introduce). boire. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). séduire (a seduce) etc. lui. produire (a produce).. associer. fuir. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). pencher.! composé j ’ai traduit. se repentir. Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. savoir. combattre. I II . Vous vous êtes (lever) trop tard. retourner. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . Elles se sont (communi­ quer) des secrets. aller. valoir. 373 . distinguer. toucher. E X E R C IC E S I. reproduire (a reproduce). Ils se sont (saluer) cérémonieusement. sceller. saluer. Elle s’est (repentir) de son action. passer. II. manger. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. al căror participiu trecut este însă nui.

2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze. 374 .57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant.C. Francez. membru al C. îm puşcat de n azişti în 1941. al P. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.C.

dreaptă. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr.) eliberarea libre (a d j.) justificativ .) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv.) justeţea justificatif. -e [inosâ] nevinovat. tocmai la justesse ( f. la care i pierde trema. ) dreptatea. — ive (a d j. U n ii o afirmă.) 1. 375 . care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. „anumit“ . adjectivul certain.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m.) libertatea libérer (vb. -ă justement (adv.) drept. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. la justification ( f . „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . -ă -la justice ( j. prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului.) justificarea justifier (vb. cu dreptate 2.) a elibera la libération ( f.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural).) liber. ju stiţia juste (a d j. deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. Va fi o victorie sigură. just. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare". c e r ta in e .

urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). Poporul francez. courage. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. espoir. liberté. q u ’il haït. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . trouer. fusil. vous haïssez.La indicativ: je hais . tutoyer. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. vous haïtes. EXERCICES I. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. [33w e] tu hais. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. IV. connaître. i l hait nous haïssons. a lătu ri de toate popoarele. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. courir. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. verbul haïr se conjugă regulat. oubli. justification. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. II. La toate celelalte moduri şi tim puri. III. ouvrir. découvrir.

1905) .(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an .P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n. 1885) (n. 1897) (n.

V la d im ir o v . Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. engage la c o n v ersation avec lu i.. dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris. to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. se p longe r dans cette masse ouvrière. I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. A u b o u t de quelques jo u rs. Le lo gem ent est grand et c la ir . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. . S ix m ois p lu s ta r d . assez lu x u e u x . I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. rue M arie-Rose. A u d é b u t. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . à leur arrivée à P a ris. savo ir ce q u ’ il p e n s a it.58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. é m ig ré . il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre.. le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire .I1 a im a it . L é n in e com m ence à en a v o ir assez. beau co up de v e rd u re . Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. quels rêves l ’a g ita ie n t“ .a narch iste s“ . là encore. le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. L é n in e et sa fe m m e . M a is. très souvent des b o u le v a rd s. claires. entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées.

O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire . „M . administration. exigence etc. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it.) [alyr] mersul. prudence. L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution.) revoluţionar révolutionnairement (adv. coalition. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat. Le fa it é ta it exact.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. punition. apparence. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/.) revoluţia révolutionnaire (adj. tradition etc.. ignorance. şi s. -ition. négli­ gence.) [ezds] uşurinţa. orientation. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. dezin­ voltura l ’allure (f. Le p ro p rié ta ire se renseigne.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . S u fix u l -lion ( -ation. C ’é ta it c e lui d u P a r ti.) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^. 379 .. indépendance. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f . Notă. vengeance. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. rénovation. exécution. (D ’après P. ş i s .v a b ilité . aisance.il“.

captiver. espér... v ig il.. payer...... m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 . osciller. In general. p ro v id .. co nfi. combattre.... naiss.... aggraver. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître. é m in ... In cîteva cazu ri.. I I I . Eminescu răm înea rece.. e intrigant..G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv . louer (a închiria). naviguer.. C'est une personne fatigante. ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. plaire... e fatigant. adhérer. ex ist. résist.. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. persécuter. briller... e suffocant. provoquer. Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. I I . consoler.. p résid.. EXERCICES I . assist... -e négligent.. amputer.. souffrir.. définir. v éhém .. m iliter.. tem pér... ■ e équivalent. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant. acclamer. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il. condamner. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. accélérer... publier. réparer. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. danser.. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r . e précédent.. IV . persévér.

Musset. Balzac. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. Maupassant. E lu ard. Argen­ tine. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. Algérie. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. V. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Aş pleca acum. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. dacă aţi pleca la tim p. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Corneille. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Dacă ne vom u n i eforturile. près de l ’embouchure du Rhône. dacă tu nu m-ai reţine. Espagne. vom putea realiza o lucrare im portantă. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. Flaubert. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. H I . 381 . Mérimée. Hongrie. Barbusse. Rousseau. IV . I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Aragon. Dacă te-ai fi născut la ţară. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. Dacă îl vei c iti pe Balzac. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. Autriche. Chine. Japo n. reportaje parlam entare.pe ntru scribii contem porani. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. scriind articole de fond (editoriaux). ai fi văzut o piesă interesantă. Brésil. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. Pologne. Zola. I I . aş fi p u tu t evita această întîrziere. Ind ique z le nom de 8 sports en français. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I .

un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. chiar paradoxal. d ’Alphonse Daudet. ziarist. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . . reprit la cantinière (Stendhal). France). vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. ham al. Mais. Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). scrise în secolul X X . tradus în peste 25 de ţări. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. mecanic. F iu l spălătorese! din B răila . fotograf am b u lant. Paul E luard et tant d ’autres. P aul Vaillant-Couturier. purtător de reclame (homme-sandwich). Hugo). V I I I . Le confesseur du roi. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur.) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. le père jésuite La Chaise. V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. de Bizet ou de Georges Enesco. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. al aventurii şi totodată al poeziei. Dumas-père). Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Cărţile sale. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. là les tombes de Frédéric Chopin.V I. comte de l ’Em pire. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. etc. Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac).na de nopţi ori' d in Odiseea. ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez". il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. I l décida que sa fille (partir) (Musset). Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. V I I . m adame. servitor. Ils sont là.

N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . ale c ra v a te i a lb e . au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. une d is tin c tio n p a radox ale . rangée sur deux haies. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă .T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . să traverseze grav u n sa­ lo n . q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. c ’é ta it le résum é. p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. 383 . une c urio sité respectueuse. sur leq u e l. de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. l ’arge nt m a t des décorations. lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. de son a ttitu d e dans la vie. Le reflet d u lin g e . în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. să ia flea c urile în serios. de la cravate b la n c h e . o c u rio z ita te respectuoasă. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă .

Caragiale .m is ă . et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . sole m n . le j a ­ b o t g o n flé . c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. p e ’n d e le te . încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . R egele. d is tr a tă . p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . fire şte . M o n p a v o n .. g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă .. n u auzea. se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. coups de bourse et coups de baccara. „M o n cher D u c . Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. D a . în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . Le ro i. em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e .L . le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906]. lo v it u r i de b u rsă şi la bacara.. é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . le je u sous toutes ses form es. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . cu plass tro n u l b o m b a t. perm ite .. à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire . — S c u m p u l m eu duce. n ’e n­ te n d a it pas." M o n p a v o n . pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . et cette v isite p rin c iè re . d is tra ite . îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. solennel.O E U V R E S (1907. cu d re p t c u v în t. lu i 384 . II I . d ar E x c e le n ţa . essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . mais l 'E x c e lle n c e . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. perm ettezm o i de v o u s . du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i .

T o a tă lu m e a a p lîn s . s-au p le c a t în v o ie lii. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . p u b lic iş t i. ce-i d re p t. astfel de.e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " . cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. foarte în c lin a t ă . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t.el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . dé p u té s. p u b lic is te s . s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. u n conservateur et u n lib é r a l. d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. m in iş t r i de a z i. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . m in iş t r i de ie r i. u n conservator şi u n lib e r a l. R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. D ans la 'presse r o u m a in e . to m b è re n t d ’accord. fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. se tra n s fo rm a it en sau- 385 . très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. h ie r e n­ core. se n a to ri. p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s .şi t r ib u n e p u b lic e . sénateurs.. a v a it besoin d ’être la v é . Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . re­ p orteri. A u u r m a t în C am e ră. m in istre s en titr e . duioase scene te a tr a le . il est v r a i. m in is tre s so rtants. reporters et p u b lic . la o c a z iu n i m a r i.. ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . iar c o n s e rv a to rii. d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . les conse rva­ te u rs. d e p u ­ t a ţ i.

. b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . in c a p a b le . a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . u n g uve rn in c a p a b il. în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . v e u r de la p a trie . E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. dès le d é b u t.v a to r a l p a t r ie i. d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le . t o m ­ be. les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă . Care v a să z ic ă .. fă ră n ic io rezervă. c ad e. V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th .

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

Pottier en ju in 1871. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. ayant pris une part active à la Commune. C ’est l ’é ru p tio n de la fin . L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. L ’année suivante. dans VInternationale. Groupons-nous. D u passé. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . un ouvrier de L ille . n i t r ib u n . deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. n i César. P o u r tire r l ’esprit d u cachot. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . P roducteurs. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. il fut écrit par E. En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. C’est la lutte finale. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. N i D ie u .L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. compositeur am ateur. Soufflons nous-mêmes notre forge. en composa la musique. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. Pierre Degeyter. h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. et d e m a in . D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère.

L ’ o isif ira loger a illeu rs. Ce q u ’il a créé s’est fondu. Le so leil b rille ra toujours. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. C ’est la lu tte fin a le. . En décrétant q u ’on le lu i rende. d it-e lle . L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. P a ix entre nous. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. Le peuple ne v e u t que son dû. Les ro is nous so û laien t de fum ées. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . p aysan s. fa ire de nous des héros. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. Groupons-nous. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. ces cannibales. L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . „P as de d ro its sans d evo irs. É gaux. C ’est assez lang uir en tu te lle . guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. et dem ain. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. O u vriers. À.L ’É ta t com prim e et la loi trich e. Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. Crosse en l ’a ir.

Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. Rouget de Lisle. lib erté chérie. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . m archons. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. nos compagnes. enfants de la P a trie. A llo n s. Contre nous. Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . ( Refrain) A u x arm es. de la ty ra n n ie . Le jo u r de gloire est a rriv é . paroles et musique. Egorger nos fils . citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. m archons. L ’étendard sanglant est levé. Que nos ennem is ex p ira n ts. Conduis. Entendez-vous dans nos campagnes. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons.L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée.

m archons. citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! .Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s.

M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . le M alade imaginaire (1673) etc. I .A . M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . (Acte I I . E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. M a ître de philosophie: — Très volontiers. P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . Don J u a n (1665). p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. l ’ignorance des médecins de l ’époque. YÉcole des femmes (1662). — sont dirigées contre la société féodale française. les Femmes savantes (1672).— S o it. 1. O u i. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Monsieur Jourdain. et en consonnes. Tartuffe (1664). Dans la scène qui suit. l 'Avare (1668). Ma f o i! o u i. A . a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . et de la différente m anière de les prononcer toutes. M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . M a ître de philosophie: . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Cela est v ra i. M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. E . E . est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses.1. en présence de son m aître de philoso­ phie. M onsieur J o u r d a in : — A . a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. K . K . A h ! que cela est beau. M onsieur Jo u rd a in : — A . Monsieur Jou rd ain . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. le héros du Bourgeois gentilhomme. l ’hypocrisie du clergé catholique. E . fragment) M a ître de philosophie.LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . scène 4. U . 0 .E . le Bourgeois gentilhomme (1670). le Misanthrope (1666). I . leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. M onsieur J o u r d a in : — A .1.1. et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . V ive la science! 393 . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs.

FA. il faut que je vous fasse une confidence.R . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA.U. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. A h ! la belle chose. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Cela est admirable! 1. qui sont les consonnes. Monsieur Jourdain: — R . Cela est vrai.R . par exemple. et rapprochant les lèvres par les deux coins.0 . vous ne sauriez lui dire que : U . Monsieur Jourdain: — 0 . Monsieur Jourdain: — U . Je suis amoureux d ’une personne 394 . Au reste. Cela est vrai. en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais. Vous avez raison.D A . Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: —• U . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.R . U n ’y a rien de plus véritable: U. et revient toujours au même endroit. les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R . faisant une manière de tremblement: R R A .U.R .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires. Monsieur Jourdain: — FA.0 . Ah ! mon père et ma mère. elle lui cède.I.0 . nous verrons les autres lettres.0 . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force.R .E . La consonne D.0. 0 .R .R . Monsieur Jourdain: — D A .R A .1 . Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Monsieur Jourdain: — 0 . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R . Oui. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. et vous moquer de lui. Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt. et allongeant les deux lèvres en dehors. C’est la vérité. le haut et le bas: O. Il n ’y a rien de plus juste A . 0 .R A .R .R .R A .0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.0 .

de qualité.. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non. se promenant dans l'obscurité. et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. Monsieur.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Monsieur. point de vers. non. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ .. qu i. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. (Acte V . Maître de philosophie: — Fort bien. Monsieur. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. tout ce qui n ’est point prose est vers. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. oui. Le monologue de Figaro. seul. Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. je ne veux n i prose ni vers. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). 395 . reproduit ci-dessous. Le perse prin cipal de ses deux comédies. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. Maître de philosophie: — Sans doute. représentant du Tiers état. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . et tout ce qui n ’est point vers est prose. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . ou les vers.èm e siècle. est Figaro. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. scène 3) Figaro. c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. sans que j ’en susse rien.

une partie de la presqu’île de l ’ Inde. vous vous croyez un grand génie !. morbleu! perdu dans la foule obscure. homme assez ordinaire. auteur espagnol. Parce que vous êtes un grand Seigneur. la pharmacie.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant... Noblesse. fortune. ce n ’est personne. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. au milieu même de la cérémonie. c’est elle... d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. toute l ’Egypte. On vient. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. de je ne sais où. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie.. tandis que moi. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. les royaumes de Barca. mon terme était échu. -comme un benêt__ ! Non.. on se venge en le maltraitant. a se măsura cu. de Tunis.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. 396 . * tenir — a poseda. je lui dirais...tromper?. Il riait en lisant. dont pas un.. un rang.. — La nuit est noire en diable. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. pour plaire aux princes mahométans. la chirurgie. et qui nous meurtrissent l ’omoplate. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. du reste. le perfide! et moi. la Perse.. un envoyé. — Mes joues creusaient. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus.. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta. ( I l se lève. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. mari.. de Tripoli.. volé par des bandits.. vous ne l ’aurez pas. Il s’élève une question sur la nature des richesses. élevé dans leurs mœurs. je m ’évertue. je crois. vous ne l ’aurez pas. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte .. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement.... ne sait lire. Monsieur le Comte. n ’ayant pas un sou. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. et me voilà faisant le sot métier de.

lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. Mais comme chacun p illa it autour de moi. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. en exigeant que je fusse honnête. et que. je me fais banquier de pharaon3: alors. on me supprime. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. ce n ’est pas nous. c’est toi. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. c’est moi. je vais rasant de ville en ville. il n ’est point d ’éloge flatteur. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. je le nomme Journal inutile. pour gagner du bien. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité. ni de la politique. mes parents m ’arrivent à la file. il me reconnaît.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). J ’aurais bien pu me remonter. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. qui s’étend même à celles de la presse. on me met un jour dans la rue. et je vis enfin sans souci. et comme il faut dîner. ( I l se rassied. ( I l se lève en s’échauffant. ce fut un danseur qui i ’obtint.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . c’est vous. quoiqu’on ne soit plus en prison. Il ne me restait plus q u ’à voler. Un grand seigneur passe à Séville. j ’énonce un écrit périodique. je taille encore ma plume. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. je le marie. ni de la morale. 397 . je puis tout imprimer librement. orage à ce sujet.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. il fallut bien périr encore. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. ni des autres spectacles. Pour profiter de cette douce liberté. au moment d ’épouser ma mère. on pense à moi pour une place. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. ni de personne qui tienne à quelque chose. non. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. sans la liberté de blâmer. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. et la honte au m ilieu du chemin. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. ni des gens en place.) On se débat. ni du culte. bonnes gens ! je soupe en ville. Pour le coup je quittais le monde. 3 pharaon — un joc de noroc. que. et. comme trop lourde à un piéton. je commençais même à comprendre que. c’est lui. ni de l ’Opéra. ni des corps en crédit. Prêt à tomber dans un abîme.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve.. très grand... ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i. O h ! D ie u !.. Le Vicomte: Mais. — par exemple... (Acte I ... vous avez un nez.. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court.... c’est un cap! Que dis-je. Le Vicomte. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: . gravement: Très. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. si j ’avais un tel nez.. bien des choses en somme. tenez: Agressif: „Moi. fragment) Le Vicomte..C’est un roc!.vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces.. C ’est la fameuse „tirade du nez“ . riant: H a! Cyrano. imperturbable: C’est tout?. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle... Cyrano. monsieur.. En variant le ton.. scène 4. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. heu. un nez. c’est un p ic !.. monsieur.... jeune homme ! On pouvait dire. Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac.. et se campant devant lui d* un air fat) Vous. 410 . c’est un cap?.. folosit cu pedanterie ironică. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire.

vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. monsieur. votre tète entraînée Par ce poids. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . monsieur. a fi om cu vază. ô le plus lamentable des êtres. mon cher. l ’ami. d ’ailleurs. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. q u ’on vous salue. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. d ’esprit: Mais d ’esprit. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. 411 . excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. monsieur. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . T’enrhumer tout entier. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut.Truculent: „Ça. Vous n ’en eûtes jamais un atome. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). avec assez de verve. car Je me les sers moi-même. monsieur. lorsque vous pétunez. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. nez magistral. ce sera le gros lot !" Enfin. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé.

avec R om ain R o llan d . Après une visite en Roum anie en 1925. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. partie de la propriété des boyards. 412 . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. Barbusse se consacre entre les deux guerres. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). il faisait ce q u ’on lui disait de faire. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. C’était en temps de guerre. puisqu’il ne savait pas lire. de rău. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. I l fu t. Ses parents et les parents de ses parents. type d ’écrivain m ilita n t. de n ’être pas tué ! Un jour. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. depuis des temps immémoriaux. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. il pensait q u ’il faisait. Et depuis des temps immé­ moriaux. il devint soldat de la marine. et à essayer de tuer. Ion Grecea était un paysan sans instruction. à manœuvrer. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. Sur ces papiers. un fusil. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. tant bien que m al1. il m aniait. — de bine.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. et à essayer. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. Membre du P arti Communiste Français. comme ces terres. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre.

c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. contre lui-mêine. Comme tous les inculpés politiques.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. un nouveau 413 . Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. cherché à le savoir. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Grecea fut arrêté. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Maintenant je ne suis plus le même homme. une multitude d ’esclaves obscurcis. Le socialisme. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". Lui. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . ensan­ glanté de coups. torturé. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. selon la pente de son obéis­ sance passive. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. en plein tribunal militaire. le communisme. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. l ’homme que je fus autrefois. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. . Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. il fut battu. il avait cru que c’était une loi de la vie. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. Devant le tribunal m ilitaire. totalement inconnue. à la lumière. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui.. apporta magni­ fiquement. mais il n ’avait même pas. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. s’écria le petit paysan Grecea. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. à la vie. messieurs les juges. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule.afin“ . „Je vous ai dit. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes".

volontairement. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. on n ’y réussit non plus. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. Cette fois. Président du Conseil des Ministres. Quand M.chef d ’accusation1. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . chaque paysan et ouvrier. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. les châ­ timents suprêmes. Ï1 attira sur sa tète. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. où la peine de mort est supprimée. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. Il y demeura pendant des mois accroupi. En Roumanie. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. et. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. la grève de la faim. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). Bratianu. 414 . Le directeur de la prison dut céder. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. cependant. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. 2 réduit — colţişor. il tomba dans un grand accès de fureur. U fit alors la grève de la faim. en même temps que lui. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. On chercha alors à empoisonner Grecea. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. l ’essai de fuite échoua. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. dans les coulisses de la Justice officielle. Restaient les tor­ tures quotidiennes.

l ’angle de descente. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. si l ’affaire se présentait mal. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Grecea n ’est pas encore mort. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. Dans le fragment suivant. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T .que des morts. il naviguerait vers sept cents. extrait de son roman Vol de nuit. À côté de Jean Mermoz. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. au jugé1. m ’a dit un té­ moin. Il tenterait de passer par-dessous. Mais il est devenu fou. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . n ’est plus qu’un fantôme. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. sur la carte. 415 . Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. traînant le cadavre de sa pensée.E X U P É R Y (1900-1944). a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. et Fabien renonçait à le contourner. qui remue. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. Vol de nuit — 1930. X II Cependant. et. Le médecin de la prison a. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. le courrier de Patagonie abordait l’orage. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée.. G uillaum et etc. pilote de son métier.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. puis. 1 au jugé — din ochi. se résoudrait au demi-tour. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. du reste. corrigea. Pour se conserver une marge. Fabien. A. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Ses romans les plus importants. U l ’estimait trop étendu.

À peine des changements de densité. vent Ouest faible. Il la regarda. appuyé à gauche. absorbait le monde visible. comme il doutait. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. Penché à gauche contre la masse du vent. à la boussole. puisque Trelew. un orage. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . Il doutait presque d ’en être jamais délivré.. circulent encore. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. sa veille terrible.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. ou une fatigue des yeux. Et pourtant le pilote s’inquiétait. de collines. pour vérifier le gyroscope et le compas. et tout ce qu’elle portait de rocs. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune.. comme la flamme d ’une torche. et reprenait. Là. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. qui l ’éblouissaient pour longtemps. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. dans l ’épaisseur des ombres. dans ce néant. Mais ce n ’était même plus des lueurs. sale et chiffonné. „Où sommes-nous. 416 . le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. la prochaine escale. Nous traversons.“ Il se pencha encore. mais il ne vira pas d ’un degré. pour­ tant. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. mais qui. Il ne savait plus combien de temps. par les nuits les plus épaisses. „Je ne sais pas. À moins que. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. Elle était tressée drue par le vent. d ’épaves. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Un remous fit plonger l ’avion. 2 le radio — radiotelegrafistul. pro­ bablement. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. signalait un ciel trois quarts couvert." 1 faire demi-tour — a se întoarce. Chaque trente secondes. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. La nuit. Il répondit. qui trembla plus fort. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. qu’il avait déplié et lu mille fois. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir.

La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 . On dit que dans sa cellule. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. Tu peux vivre. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958).La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. les villes. Avant qu’il eût pu les atteindre.. tu peux vivre.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. Une voix monte des fers Et parle des lendemains. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. Membre du P arti Communiste Français. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. se rabattait vers la mer. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . Tempête. Critique iittéraire et critique d ’art. Deux hommes. de la Cordil­ lère des Andes. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. le cyclone raflerait. Aragon est également un grand romancier. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin..

... Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède. Une messe pour Paris.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri.*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. Songe.Rien qu un mot: la porte cède. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: . songe À la douceur des matins. Je meurs et France demeure Mon amour... La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Un cheval pour mon empire... .. Rien à faire. S’ouvre et tu sors.. si je meurs.. et mon refus O mes amis. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". songe.. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot... songe.

Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. „Si je n ’avais à choisir. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. 419 . sanglant est levé. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. Sous vos coups chargé de fers. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I . en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé.. si l ’envie me prenait de le choisir. confiance en Carnot. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. — dit encore le mousquetaire. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi. voilà l ’important. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. ou non. sous les balles. Quelle importance cela avait-il? On avait. et l ’autre ait pour lui l ’armée. et haussait les épaules. peut-être que le seul fait que l ’un fuie. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815)... Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever..„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. Des mots: „. pourrait influer sur ma décision. lui..

il l ’appellera Constitution. elle entrera dans le camp de la misère. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. son teint s’obscurcir. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police.. d ’être l ’Empereur de la canaille. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur. Je me remettrai à peindre. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple.. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră. il y a des retours. sanglant.“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde.. que si l ’on donne les armes au peuple. La Révolution.. si on m ’en laisse latitude. de notre vivant. Le désordre ou la guerre. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes. sans doute... est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. L ’armée. voilà tout. Si elle est battue par l ’étranger. tout ce que nous avons vu. des chutes. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. blê­ m ir. regardez sa bouche se tordre. se révulser ses yeux.. et personne n ’y peut rien. a cclipsa 420 . ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.. pas d ’autre perspective ! Seigneur.. la guillotine a disparu des places. même Hercule. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.... Le peuple continuera à crever la faim.. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias. voilà donc — s’excla­ ma Théodore. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. servira à l ’intimider... le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. chez Monsieur mon père. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. Voilà tout le choix qui m ’est donné. mais on a embrigadé la jeunesse. Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.. Mais.. ni forgeron. c’est là pour moi le travail. je ne suis ni boulanger..Houdetot dit que Napoléon a refusé. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. Napoléon . Mais m oi. ni charretier. Il voit la chose avec les yeux de sa caste. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte.. si elle est victorieuse. voyons ! Oui.... — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. par là..

se fai­ sant sans cesse bousculer. dans. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Roberte. Jean erra encore quelques minutes. — C’est décommandé ici. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Il hésita. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. Mathieu. devant les vitrines de la cour de Rome. extrait de Classe 42. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais.C. la Marseillaise éclata. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. Enfin. Son deuxième roman.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. la Dernière forteresse (1950). 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Le fragm ent suivant. surgie de la foule. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. Jean aperçut Christian et Mathieu. mais Hubert avait disparu. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. lancés au pas de course2. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée.F. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Classe 42 (4 volumes. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. 421 . Paris occupé par les A llem ands. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. 1 à tout le moins — cel p u ţin . Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. barem 2 au pas de course — în pas alergător. Son premier rom an. il prit Claude à part. de glace.

Le cortège les aborda de front. Après on verrait. déboucha des marches. Jean se retrouva. la Marseillaise repartit. André s’en alla vers la droite. Jean attendait. L ’Allemand. ayant abandonné sa machine. sur le trottoir. La Marseillaise reprit. 4 Boche — neamţ (peiorativ). Au loin. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. dans un escalier. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Brusquement. pris de peur. dans le groupe de tête du cortège. Tout d ’un coup. se jeta à sa poursuite. avec Mercœur et Saint. l ’Allemand. on le v it s’engouffrer. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. déjà il était engagé dans le coupegorge1. on sentait l ’horreur sur le groupe. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. pris par la bousculade. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. un instant surpris. un des motocyclistes noirs. revolver au poing. * liesse — bucurie. éperdu.Au croisement du boulevard Sébastopol. Mathieu avait soudain disparu. L ’euphorie. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. Une troisième fois. André se m it à courir évitant le soldat. sur le trottoir. son grand imperméable clair volait à ses côtés. déjà lancé à toute vitesse. André s’envola par-dessus la grille.. 3 pétarade— şir de detunături. D ’autres flics couraient vers eux. l ’un se saisit du revolver. Pour l ’instant il fallait gagner. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard.. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. * moto — motocicletă. tenant toujours le drapeau à sa main. 422 . prêt à tirer. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. Au même moment. l ’autre posa sa moto5. revolver au poing. lui aussi. il y eut une hésitation. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. On aperçut un policier à terre. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. une pétarade3 trancha le chant. Le premier moto­ cycliste le suivit.

André con­ tinua de courir. plus longue. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. il ne parvenait pas à reprendre son souffle.. La Jeune Garde. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier.. puis ferma les yeux aussitôt. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Jean reçut André dans ses bras. Jean dut le porter sur son épaule. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. 423 . Derrière eux. l ’Allemand allait le rejoindre. André fit non de la tête. émacié. A cet instant. 1 crochet — ocol.. il lui semblait q u ’allait partir. tendre la jambe devant le soldat noir. sûr de tenir sa proie. La Jeune Garde continuait comme un défi: . comme s’il allait s’évanouir. tirant au hasard. on discernait ses traits crispés. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. le Boche tira .. ni drapeau. c’était André sans imperméable. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. un frisson de joie parcourait le groupe. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. une claire: André. Les copains firent une redoute de leur poitrine. le trait noir s’abattit. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde.l ’extrême. il regarda Jean. A son étonnement. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. un visage fou. Plus que dix mètres entre eux. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. Le cortège semblait cloué de stupeur. une jeune fille blonde l ’entraînait. prenez garde Vous les sabreurs. mettant la main sur son cœur. d ’une seconde à l ’autre. l ’autre toute noire.. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. André ne tenait plus sur ses jambes. le croiser. le coup de revolver fatal. devant un portail ouvert.. Jean se sentit agrippé par sa manche. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. blême. Le groupe entier s’était refermé sur André. les yeux exorbités. Jean voyait seulement deux silhouettes. sans se presser.

Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. Jean partit en éclaireur. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. il mit le nez dehors.. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. La station du métro. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. Même alors.. André devenait écarlate. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. Ils courent. grommela André.. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. — Ce serait. ce qu’ils venaient de vivre. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Sa voix s’éteignit. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. Jean s’v faufila longeant les murs. Il attendit une seconde.. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. garnitură. 1 rame — tren. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. venant du boule­ vard. On n ’entendait plus aucun bruit. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. Tout était calme. la chanson ja illit une fois encore. Jean fit signe de se taire. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. et lui se sentait les pommettes en feu.— J'a i couru. Assourdie. à mort. puis revint sur ses pas. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. 424 . trop bête. puis dans une autre. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. ils obliquèrent dans une rue. rassuré.. André susurra. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui.

Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. parallèle­ ment à la rue Montmartre. faite de plusieurs tables mises bout à bout. la femme du type qui est en face de Landrieu. le gérant“ . c’est Jean Longuet. c’est Amédée Dunois. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. Tenez. malgré certaines confusions. c’est Renaudel. où il y avait peu de monde. „Sur la banquette. Jaurès et ses amis formaient. 425 . Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. au m ilieu. Jean entraîna son camarade au dehors. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. A sa gauche. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. vous les connaissez?“ — „Oui. — „Les autres aussi. il lui prit le coude. La rame s’arrêtait dans une station. En face de Renaudel. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. c’est Dubreuihl. murmura Jenny. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . et le serra doucement. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main.“ — j. à côté de Dubreuihl. E t. ^ côté d ’elle. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. E t. le dos à la fenêtre. là. le gros. à gauche de 1’enferée. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. — Il était plus de neuf heures et demie. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. une longue tablée.Celui qui est à droite de Jaurès. il se tourne pour parler à Albert. c’est Philippe Landrieu.

les yeux clos. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre.. il hocha lentement la tête. et. la gérante. d ’une deuxième détonation.s’élancèrent dehors. en courant. Sans changer de pose. chercha le pouls. celui qui est debout près de la table. qui se penchait. — fendit le cercle. en. Il était pâle. Avec autorité. Et celui qui vient d ’arriver. presque aussitôt. était resté à sa place. Une seconde de stupeur. entourait les amis de Jaurès. Au mur du fond. et la forçant à se rasseoir. un éclatement de pneu. une glace avait volé en éclats. qui tenait le poig­ net de Jaurès.^ n médecin. l ’interrompit net. la barbe. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Mme Albert. Il devait s’être évanoui. J ’ai oublié son.“ Un claquement bref. Il était courbé en deux. très calme. un collaborateur du Bonnet Rouge. La voix de M. Jacques s’était dressé. Albert retentit: 426 .. sans doute. ce sont les deux frères Renoult. Puis il cessa de le voir. debout. un dîneur. Un homme. ses amis s’étaient levés lui seul.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. Toute la salle. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — .. gesticulant. d’où partaient des cris.. il arracha la cravate.'1 — „La police!" Un cercle de gens. assis. c’est un ami de Mighel Almereyda. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. puis un brouhaha" assourdissant. Il ne disait rien.. la bouche entr’ouverte. et d ’un fracas de vitres.Q u i?“ — . et empêchait d ’approcher. ouvrit le col. passa devant la table de Jacques. debout. le front. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. Il se précipita vers la table du Patron. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron.“ souffla Jacques..E t en faoe d ’elle. suivi. Il joua des coudes. A ce moment. dont les paupières battaient. — un médecin.. envahissaient le café.. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. à flots. il cherchait Jaurès des yeux. sans regarder personne.. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . des curieux. vite'. saisit la main qui pendait. un corps était allongé sur la banquette de moleskine.. le bras tendu pour protéger Jenny. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. A demi caché par le dos de Renaudel. Instinctivement. De la rue. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). Chut !.

Henri Fabre. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Il était blêm'e.d’un espace vide. pour le coucher sur deux tables. sourdement répétés. prête à bondir. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. autour du blessé. rapprochées en hâte. Au moment où ils allaient la franchir. Des amis avaient soulevé le corps. Mais. énormes. se trouvèrent pris dans le remous. entraînés vers la porte. poussés. On chuchotait: j. Fabre se retourna: au centre. poussiéreuses.. ..“ Une longue minute s’écoula. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. l ’emportaient avec précaution. Le docr. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir.“ Les yeux pleins de larmes. Elle se faufila jusqu’à lu i.. un ami de Jaurès. l ’attroupement devenait de plus en plus compact. passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. Jacques reconnut un socialiste.Le docteur. Jacques cherchait à voir. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin. teur. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Jacques et Jenny.. dont la masse élastique se referma derrière eux.. s’accrocha à son bras. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. sans un mot. Il est m ort. Trois mots.. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Alors.. Elle était debout. bousculés. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle..— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". serrés l ’un contre l ’autre. et procédait à l ’évacuation de la salle. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. n ’attendant q u ’un signal.

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

entreîntre. irréel. r1. disdepărtare. con. perprin parcourir. in-. sous-directeur. ad-.pro­ în faţă. réarmement. sur. perforer préînainte préavis. im-. sous-. supersonique. în emmagasiner en-. anti-impérialiste bienfaisant. en­ nem i inter-. af-. trépasser. sou­ mettre super-. repetiţie 2. scop al. negativ im m obile. désarmer. apporter. contra­ retourner. outredincolo de ultra-royaliste. outre-mer vice-.etc. des-. correspondre contradiction. biscuit cohabiter. rapatrier. em2. separare enlever. importer. contrecontrariul.) înainte ante-. separare défaire. prédisposé pour. disparaître dé-.. superior superstructure. bisco-. coexistence. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. exporter en-. ré-. viîn locul vice-président. bipède. soudedesubt subordonné. enfermer. înapoi. 1. rasseoir re-. rapporter. bétiéde două ori bi~. il-. ra-. riu l réagir sub-. tresdincolo de transalpin.împreună 431 . supra-. tré-. em-.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. attirer. projeter redire. survoler trans-. vicomte o. illogique. înainte poursuivre. direcţie. tressaillir ultra-. antiîm potriva antibine bien-. a l­ longer antédiluvien. corn-. bénéfice bicyclette. antichambre antifasciste. prédire. col-. exincarcérer. ir-.(ac-. în m ijlocul intercostal. contresigner contra contra-.deasupra. suprasensible. collabo­ rer. emmener.

acţiune 2. classement aiglon. français. parisien. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. écolier cendrier. lisible. obiect -esse stare. profesiune 2. calitate -ie. m aladie. sucrerie Parisien. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. rougeur perfidie. -ière 1. ita ­ lien anglais. doctrină. -ation acţiune -ance. -ateur 1. profesie ~(e)ment acţiune. calitate -et.-v. doctorat chevreau. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. dentiste remaniement. R oum ain. -erie calitate -ien origine. visiteur. poignée charpentier. -ten -ais. professorat.-elette d im in u tiv -eur. -ité calitate -ace. technicien franchise communisme.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. valetaille. ourson parenté.. fourchette. -ence acţiune. curent 2. -uble ■am. paperasse citronnade. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. ^ois origine -aison. socialiste. vengeance. réalisme journalisme communiste. profesie -ise calitate -isme 1. soupière politesse. dessinateur blancheur. bavardage esclavage ferraille. lorrain. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. Chinois pendaison. fillette danseur. suédois caricatural. négli­ gence syndicat. encrier. -ible. orangeade nettoyage. -asse -ade -âge populace. -ette . iinesse coffret. dem ni­ tate -eau. stare -on d im in u tiv -té. agent 2. profesie -iste 1. marseillais. prêtraille. eance. royal- 432 . adm inistration tempérance. soluble roum ain. réaliste journaliste. Marocain Français. partizanul unei doctrine 2. ruelle bouchée.let .

Sufixul Sensul 1. alpin héroïque. m a ­ quisard noirâtre. bavard campagnard. elet -eur. vaniteux saisonnier. coutumier inventif. scénique communiste. noiraud propret. peiorativ 2. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. caracter. aigrelet menteur. barbu -ard -âtre aud -et. pensif enfantin. rougeâtre lourdaud. socialiste richissime. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . rarissime po intu . communard.

Pékin 434 . Paris. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. tables) les (élèves. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Moscou. Observaţie. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres.

les Alpes. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. le R h in .Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. Prietenui său este simpatic. toute la foule était joyeuse. c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. femmes. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. d) într-o enumerare : Vieillards.. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. enfants. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. Numele de ţări. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. rue de la Victoire. 1. Ce paysage est magnifique. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. Le Caire etc. camarade ! Merci. Le M ans. 435 . Face excepţie adverbul de cantitate bien. hommes.1’H umanité“ . Observaţie. fondateur de . la Corse. flu v ii şi m u n ţi.

Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau fem inin. care se recunoaşte după articolul care le precedă.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s.

acest s nu se prenunţă decît uneori. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. care nu au mâle gen determ inat la grenouille. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. substantive nume de la grenouille anim ale. le nez -X. la noia. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. în s 437 .T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. în le­ g ătu ri.I I .pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. le chapeau le j eu -eau.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. les bras les noi. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au.

Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. gentilhomme. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. gentilshommes.l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. al căror plural este: bonshommes. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for. 438 .

adverbe. dintre care unul este determinantul celuilalt. monsieur. prepoziţia de se contractă cu acestea. Les fenêtres de la chambre sont fermées. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. 2. al căror plural este: mesdames. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Les livres de l'étudiant sont gros. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. messieurs. N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. mademoiselle. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. mesdemoiselles. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. O b se rv a ţie . Dacă substantivul este compus din două substantive. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. substantivele: madame. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes.De asemenea. prepoziţii. acestea răm în invariabile. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive.

prepoziţia à se contractă cu acestea. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. D. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. J'écris à la sœur de mon ami. à l ’élève A. l ’élève G. à -f. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. G. à la femme A. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. A. la femme Plural G. des fleurs à Françoise. D. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . A. Adresse-toi à Vélève de service. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. de l'élève D .Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. de la femme D. G.les = aux: L a directrice parle a ux élèves.

-rt. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc. -s.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat.

nouveaun o u v e l. vieu x. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. formează la fel ca acela al substanti­ velor. F em in in ul p lural se formează. conform regulii generale.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. 442 .vie il. nouvelles etc. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. pentru toate adjectivele. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. sociales. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se.

443 . adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. în locul formelor ma. ta. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. 2.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. ton armoire. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. în lim ba franceză. cet hiver. cet cette ( ces | Observaţie. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. 1. son habitude. sa se folosesc formele de m asculin mon. ion. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t.

2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. Numeralele cardinale sînt invariabile. (la ) huitième Observaţie. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. X. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. înainte de a prim i term inaţia -ième.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. cent un Numeralul mille se scrie şi mil. 444 . quatre-vingt-onze. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un.

h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .

elles me. quelque. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. elle. tel. elle nous. 446 . I Nominativ i l Dativ je. nul. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă).170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. elles moi. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. te.-e. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). tu. telle. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. à moi. certain. ils. lu i. tout. toi. chaque. il. vous. e. în acest caz.. même. à elle lu i. vous. toi. nulle■plusieurs. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. autre. lui moi. à lu i. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. > > nous. eux. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. elle . à toi.

leur me’ te’ *a nous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. les. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. Pronumele. je lu i offre un bouquet de fleurs. le. 447 . Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. À eïle. vous. je vous le recommande chaleureusement. Je le répète. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. la. eux.Acuzativ 1 l nous. vous. je le lu i donnerai demain. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. toi. vous. Qui veut lire? Moi. les à nous. à eux.à vous. il faut être persévérant. elle nous. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . elles Observaţie. lu i. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . à elles moi. leur. je le sais.

parlé avec enthousiasme (de ce livre). se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. în afară de pronumele se. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. în acest caz. de obicei. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. vous Pronumele personale en şi y 1. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. nous en sommes très heureux (de cela). Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. 448 . care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. il m ’en a .Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. 2 Pronumele y înlocuieşte. m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. . Uneori. Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. fiind. nous. te. Uneori. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela).

.. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte... c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure. Expresiile de prezentare c’est. etc. qui... c’est. care. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère. Expresia c’est. ce sera.. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie. 449 . Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi.. C'est lu i que je cherche.Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului. în acest caz. que Expresia c’est. respectiv.

Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . autre. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l.. certain. rien.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. G. plusieurs. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. A. cu înţeles nedeterminat. compuse ( lequel.. tout. a că»^. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. -e. Observaţie. a l cărui. quiconque. care sînt invariabile chacun. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. •D. 450 . l'une. care variază după număr şi gen.. despre care. -une. personne. laquelle etc. ce. quelqu'un. destul de rar folosite. nul. Vun . tel. Vautre. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme.

in fin itiv u l trecut. v iito ru l I I . im pe rativul trecut.V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler.a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant). Gr-upa a IlI. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior. perfect şi mai-mult-ca-perfect. conjunctivul • imperfect. 451 .

(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse. marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir. Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .

(ir) etc. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . 453 . -ir -oir. -ait. rester. naître. partir. -ais. -ions. -ez. -ions. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. -e. sortir. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv .]. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. -ais.intranzitive ca: aller. mourir. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -iez. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -u. entrer. -s. fin . -es. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -a. -re -ant -i. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. tomber. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. venir etc. -ions -iez. -ais. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. finiss-(ant)]. e. arriver.

Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie.ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca. C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t . Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .

Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie . nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. ils achèteront (dar vous achetez etc.) jeter — je jette. appeler — j ’appelle. je céderais 4. ils modèleront (dar vous modelez etc. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. ils appelleront (dar nous appelons etc. în acest caz.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle.) appuyer — j ’appuie.) Alte verbe. ci primesc. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv . ils jetteront (dar nous jetons etc. i l emploiera (dar nous employons etc. oue je cède — je pèse. nu dublează consoana l sau t. — il cède. i l appuiera (dar nous appuyons etc. Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3.) acheter — j ’achète. dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:.) 457 . Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie.) 5. -eter. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2.

exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. tu hais. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. 3. venir. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. Tocmai intrase. il hait (dar nous haïssons etc. 4. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. Spre deosebire de limba romînă. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. il neigera.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. i l fa lla it etc.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. formează trecutul apropiat (le passé récent). Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. 6. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. 458 . îndată). V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). A început să lucreze. V oi pleca (în curînd. A m pus să-l cheme. venir la indicativul prezent. faire etc. 2.

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

un parapluie à la m ain. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table. cauza sau instrumentul: périr par l'épée. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. 471 . destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République. tim pul: Sur ses vieux jours. monta dans la diligence. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. il s’établit à la campagne. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t.

n i ramer. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. cependant. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. ain si il est écouté. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais.Prepoziţiile en şi dans In general. c'est-à-dire: I l échouera. pourtant. 472 . e) cauzale — car. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. aussi. toutefois. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. d o n c je peux partir. par conséquent: J ’ai fin i. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. ainsi. E lle ne sait n i nager. ni: I l lit et commente le journal. en effet. car il ne travaille pas sérieusement. Balzac était royaliste et catholique. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. I l parle fort. I l est entré dans la maison. enfin.

afin que. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . à mesure que — concesive: quoique. Observaţie. on se couche. pendant que — cauzale: parce que. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . au point que — comparative: de même que. de façon que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. je suis parti. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. de manière que. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. de peur que — consecutive: de sorte que. pour peu que. (comparativă) : Comme on fait son lit. vu que. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. puisque. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. sans que — condiţionale: pourvu que. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. après que. non que — finale: pour que. bien que. N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. ainsi que. jusqu'à ce que. tu réussirais.

— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe. adjective. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

care nu depinde de altă propoziţie. m ’a communiqué quelque chose d ’important. depind unele de altele. sau prin subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. Je m ’habille et je viens tout de suite. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. Propoziţia independentă (proposition indépendante). nefiind de acelaşi fel. Pierre est charpentier. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. 475 . Propoziţia principală (proposition principale). L a personne qui m ’a téléphoné. dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. 2. b) prin joncţiune. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între.

— de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. d ’hôpitaux etc.3 . il est un grand réaliste critique.. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. désarm em ent. <m pourrait 476 . ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles.

principal etc. teama. b) de loc. jusqu’à ce que. 4. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. il est nécessaire etc. il est juste.): I l faut que tu écrives une lettre. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. după locuţiunile conjuncţionale avant que.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. posibil. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. 477 . sembler etc. Je veux qu’ils partent. I l est ion que tjious apprenions le français. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. după locuţiunile conjuncţionale où que. regretul etc. b) după un verb impersonal (falloir. dorinţa. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. il n 'y a que des champs de blé. E l se foloseşt^: 1. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. unique. de quelque côté que: Où que nous regardions. 3. In propoziţiile independente. I l regrette que tu sois malade.

bien que. după locuţiunile conjuncţionale non que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. quoique etc. Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. Deşi este slab.. pentru a exprima un fapt real. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . Quoiqu'on fasse.): Approche que je te voie (que = pour que). I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. ce n'est pas que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. à condition que: conjuncţionale pourvu que. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que..c) de cauză. Observaţie.după locuţiunile conjuncţionale bien que. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. are putere = Bien q u ’il soit maigre.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. sans que: Bien qu'elle soit jeune . de. g) concesive sau restrictive: —. on ne peut contenter tout le monde. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. după locuţiunile pour peu que. sans que etc. elles n'eurent aucun résultat. de manière que. după locuţiunile conjuncţionale pour que. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . il a de la force.. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. que. d) finale. elle est déjà décorée pour ses mérites. pour.. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît. — după locuţiunile: quelque. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. 1. în lim ba rom înă. si... afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. f) condiţionale. que. avant que. pour que. mais il est importun. 2 . Observaţie. De asemenea. quoique. e) consecutive.

les canards d ’accourir. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. Ne pas se pencher en dehors. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. altul decît cel al propoziţiei principale. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. manger tout cela! 2. o interdicţie: Ralentir.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. il faut se laver les mains. j ’ai repris mon travail. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. b) cînd subiectul infinitivului. raţele se reped. Şi iată că găinile se ţiv in tă. 3. 479 . c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. E l se întrebuinţează: 1. Après avoir passé un beau congé. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné.

e) condiţionale: À le regarder de plus près. on remarquait ses rides. 480 .d) consecutive: I I rit à se tordre. spre deosebire de gramatica rom în ă. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas. în gramatica franceză. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. Rîde de se prăpădeşte. Observaţie. 2. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. la reconstruction commença. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. il travaille.

b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. Elles se sont parlé. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. deci nu se face acordul. M arie.2. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. 4 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. deci acordul se face) . Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. Ils ont lu la gazette. în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. (Complement indirect. Observaţie. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). (Complement direct. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. expuse m ai departe (punctul 4). Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. 3. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 .

Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes.a s in g ula r. deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t.) Observaţie. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. 482 . nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat.

ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . în general. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. 2 . 1. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. 3. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. în lim ba franceză. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb.

d) cînd.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. a cessé depuis quelques instants. dit-elle. în care ordinea am intită nu este respectată. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. Reste la question essentielle. en vain. pentru motive de ordin stilistic. el este aşezat înaintea predicatului. à peine. peut-être. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. au moins etc. Ce cri le lance Barbusse. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. Cînd subiectul este un substantiv. toujours : I l avait volé. ainsi. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. aussi l ’a-t-on condamné. Inversiunea este facultativă după sans doute. . N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. encore. Subsista în m ine o mare tristeţe. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. 1. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. Acest strigăt îl lansează Barbusse.

SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent. CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .

-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.-a plus-valoare polenizare portativ (muz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier .) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.) .chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t. représentant (fig . eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 .

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

adv. trecut v. hotărît imper.) masculin maj. m atem atică m ii. tehnică tipogr. que lqu’un qch. locuţiune adverbială loc. adverb. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. m ajusculă mar. loc. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. numeral part. plural pop. (mase. adverbial ant. quelque chose rel. antichitate arhit. conj. m arină mat. conjuncţie constr. au x iliar bot. botanică comp. interjecţie interog. ju ridic lit. vezi vb. fam iliar fig. literatură loc. zoologie 1. im perativ impers. impersonal ind. expresie /. in fin itiv interj. prepoziţie prez. perfect pers.) fem inin fam. verb tranzitiv zool. relativ s. 2. arhitectură art. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. verb. interogativ invar.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. istorie înv. m uzică nehot. locuţiune verbală m. . construcţii expr. (fem . m ilita r mitol. prezent pron. adm inistraţie adv. (gradul) comparativ conj. figurat gram. pronume qn. gramatică hot. indicativ inf. învechit jur. articol aux. personal pl. nehotărît num. adjectiv adm. locuţiune conjuncţională loc. tipografie tr. verb vi. verb intranzitiv vt. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. invariabil ist. popular prep. prep. mitologie muz. participiu perf. substantiv tehn.

.

adăpost abricot s. a se îndrepta acheter vb.m. a p rim i accès s. abuz acacia s.f.f.m.f. a în d îrji. abnegaţie abolir vb. accident acclam ation s. îmbelşugat. I I a se aşeza pe vine accueil s. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual.-eadj. abundenţă. ) a duce (la) abreuver vb.) a acosta accoupler vb. a împerechea. m.m. absenţă. acu­ zator accusation s. în . m. acordeon accorder vb. a întîm p in a accumuler vb. [mar. prăpastie. absolut . a absorbi.m. ţine loc de dicţionar.m. lipsă absenter (s’) vb. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a da. adv. în v o ia lă. a aborda. (pl. I I I (în expr. cite.m. I I I a p rim i . (loc. I I a suprim a. accent accepter vb. a acosta.m. s’ a se po triv i. I I I a sosi în grabă accrocher vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep. a strînge accusateur. m.m. a ajunge (la) . I I a atinge (ceva). a term ina. aclamaţie acclamer vb. a acom pania accomplir vb.) faire ~ qch.m. abataj abattre vb. m. a aboli abondance s. f. a nu fi de faţă absolu. a îng hiţi absoudre vb. a agăţa. cum părător achever vb. (fig. acord. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. (fig .m. a lega accourir vb. m ănăstire abbé s. m. a înverşuna achat s. cu.) a descuraja abbaye s. f. în prim u l rînd aborder vb. acces. a aduna. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. abîme s. la. prim itor. a aclama accompagner vb. a însoţi. a adăposti absence s. cumpărare . sporire accroître vb. intrare accident s.f. a atîrna . m. pe. a accepta. a spori accroupir (s’) vb. consim­ ţăm ânt accordéon s. -euse s. I I I a m ări. -trice s. doborîre (a co­ pacilor. abaţie. a accelera accent s. desăvîrşit absolument adv. a îm povăra. Aceste vocabulare nu pot. a ierta absurdité s.f.) îm preju­ r im i. I I I a doborî.m . I I a îm p lin i. abordare. acuzare acharner vb. aşadar. a copleşi. tăiere . m. accelerare accélérer vb. cu totul. invar. I I I a absolvi. a acum ula. de. caisă abricotier s. a grăbi. abundent abords. a tă ia . -e adj. a se îm păca accoster vb. a vitelor) .f. neapărat.) d ’ — ■ m ai în tîi. a cumpăra acheteur. abate. a efectua accords.f. a renunţa abat-jour s. a u m ili accaparer vb. salcîm accabler vb. după.m. plăcut accueillir vb. negreşit absorber vb. 493 . a acorda. a acapara accélération s. a săvîrşi. mărire. şi adj. cum părătură acheminer {»’) vb. a p ă r ă s i. şi s. -e adj. absurditate abus s. a lipsi. peu à peu puţin cîte puţin . abajur abattage s. /. m. à pied pe jos . prim ire (făcută cuiva) accueillant. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a adăpa a b r is . belşug abondant . a sfîrşi. cais abriter vb. m. abis abnégation s. preot.

a adresa adroit. /. I I a acţiona agiter vb. a se învoi acteur. ascuţime additionner vb. -e adj. vîrstnic agence s. înrăutăţire./ plăcere.) p iţig ăiat. în scopul âge s. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm . agenţie agent g. m. il fait mon — . oţel acquérir vb. dibăcie.f.f. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa. a înhăţa a h ! interj. aeroport affaiblir vb. înăcrit aigre-doux.e om ul care-mi trebuie . aripă ailé.) a se prăbuşi affection s. agricultură agripper vb. pui de v ultur aigre adj. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. -ive adj. cu dare de m înă 494 . agresiune. -s) usturoi aile s. a cîştiga acquiescer vb. a se agita. -douce adj. (în)aripat ailier s.) aglo­ meraţie afflux s. -. m.f.f. aïeux strămoş) aigle s . -e adj. v ultur aiglon s. aflux affranchir (s’) vb. bucurie. dragoste. ajutor aider vb. (în loc.acier s. m. uşor. a consolida affermissement s. a agrava agilité s. de altfel aim able adj.m. trea­ b ă. a îm b lîn zi adresses. aşa precum. être à son ~ a fi m u lţu m it. ac. I I I a dobtndi.m .f. aerodinamică aéroport s. cum îi place . plăcut agréablement adv.f. (fam. aglomeraţie .m . adm iraţie admirer vb. conj. strident aigu ille s. aglomerare aggravations.f. -trice s. arie (imizicală) . -é s. agresiv agression s.f. I I I a m ări agréable adj.es) bu­ nic . uşurinţă. (/ig. activitate actualité s. bot. sprinteneală agir vb. admitere adonis s.m. -trice s. vîrstă âgé. m ai în vîrstă.m. dibaci aérien. agravare aggraver vb. aerian aéronautique s. aeronautică aérodynamique adj. afluenţă. conso­ lidare affirmer vb. I I a în d u lc i. acru. dulce-acrişor a i g u .m. -ë adj. a aduna adhésion s./. a adm ira admission s. actor action s. ajutor aide2 s. a în ră u tă ţi. afecţiune affermir vb.m. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb. s.f. adonis adorer vb. problemă. (fig. a agita agneau s. înfăţişare aisance s. agrar agrandir vb. conj.) de pentru a . a consim ţi. I I a în tări. iscusinţă adresser vb. I I a se elibera affronter vb. acţiune activité s. -ive adj. -e adj.f. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. adresă. îndem înatic. I I I a adm ite admirable adj. deci ainsi que loc.f. v îrf (al tu r­ n u lu i. aerodinamic .f. a h ! o h ! aide1 s.f. aer. se tirer d' ' a s c descurca. m. precum şi air s . atac agriculture s. a apuca. a se prăbuşi affaler (s’) vb. a înfrunta afin conj. a iu b i.f. m iel agraire adj. f. ~ s. a ajuta aïe ! interj. şi adj. în vîrstă. a-i plăcea aîné. am abil aimer vb. -enne adj. sprijin. adm irativ adm iration s. astfel. (pl. afacere. ascuţit. ag ilitate . a micşora affaire s. dezinvoltură a is e s . a adora adoucir vb. a afirm a affluence s. f. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac. -es. -e adj. a u lx .f. adv. 2. agreabil agressif./.m . andrea. f.f. în a it loc. I I a slăbi. ~ que pentru ca.m . adm irator adm iratif. à votre ~ ~ cum d o riţi. m in ă. ad m irab il admirateur./. p rim u l născut ainsi 1. al m untelui) a il s . a se sim ţi bine aisé. agreabil. întărire. aşa.m .m.f. cu a rip i. adeziune admettre vb.f. în mod plăcut.f. (pl.m.m . au ! vai ! aïeul. agent agglomération s.m. conj. actualitate acuité s.f. (pl.

p l. a apreta 495 . m. am ă­ n u n ţit am pleur s.m. (eu m aj . anterior anticham bre s. I I a n im ic i. m. odgon. a o duce. chibrit allure s. amendă amener vb.m . a ademeni allée s.-e s. f.f. parîm ă amas s.f.m. (degetul) inelar anorm al.) dobitoc anéantir vb. apetal à peu près loc. verighetă allier vb. an tip a tic an tiquité s. antarctic antérieur. aproape apparaître vb. ancoră âne s. alm anah alors adv. a merge.m. I I I a în v ăţa . a adăuga alarm e s. s’en ~ a pleca. a strînge amateur s.f. a lp in is t alsacien. -e adj. a se întinde allum er vb. ) şi adj. pl. alfabet alpiniste s. cu uşurinţă ajouter vb. aniversare annoncer vb.m.f. salariu apporter vb. anim aţie anim er vb. înger anglais. am fiteatru am plement adv. a însufleţi annèau s. I I I a aparţine appel s.f.f.m . apel. am ant.f.-enne s. am p lu. antichitate antisémite s.f. grămadă amasser vb.f. a aduce am i.m . aluzie alm anach s. a îngrăm ădi.f. a se distra./.) şi adj. chemare appeler vb. am ic am ical. anorm al antarctique adj.f.m./. a chema. a n . m.f. alterabil altitude s. a aduce apprendre vb. aparent appartement s.f.m.m. alee allégorie s. apartam ent appartenir vb. iubire am phitéâtre s. îm prejurim i allécher vb. m. prieteneşte am itié s. a se lu n g i. a prevesti annuaire s. a prelungi.m . I I I a zări apétale adj. am ator am azones.aisément adv. a an u nţa. bogat. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s.f. a îm bina allonger vb.m. unghi. a lu ng i. altitu d in e amaigrissement s. am uzam ent. a g ă ti. englezesc a n g le s . apret apprêter vb.f.m.f. a atrage.f. -e s. a alarm a.f. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f. a aprinde allum ette s. a afla apprêt s. f. -enne adj. -e adj. an im al anim ation s.m . colţ angoisser vb.f. am ical. august apercevoir vb.p l. aparat apparemment adv. amploare am putation s. prietenie a m o u r s .m. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. prieten. aplaudare. suflet amende s. poftă de mîneare appointements s. am biţie âme s. distractiv amusement s. adv. vechi ancre s. m.m. englez. alpestru alphabet s. I I a aplauda applaudissement s. a lia n ţă . cam (aşa).f.m. prietenesc am icalem ent adv. anecdotă ange s. după cît se pare apparent. german aller vb. aplauze appétit s. iu b it am arres. spaim ă an im a l s./. a speria angoisse s.) şi adj. anacronic anatomie s. alarm ă alarmer vb.f.-e s. m ăgar. anatomie ancien. [fig. a pregăti. dis­ tracţie amuser (s’) vb. nelinişte.m. m. anticameră antipathique adj. (eu ma j. a am puta am usant. antisem it août s. a n u m i applaudir vb.m. -e adj. amazoane am bition s. (fig . slăbire am ant. alegorie allem and. -e s. ) a strivi anecdote s. inel année s. m. a da alarm a alentours s.m. purtare. mers.m . -e adj. a se amuza anachronique adj.m . -e adj.f. am putaţie amputer vb.f. m. m. (cu m aj. I I I a apărea appareil s. însufleţire. a se duce alliance s.m. atunci alpestre adj. anuar. a se duce. alsacian altérable ad].

arm am ent. arenă argent s. sparanghel asphalte s. a înjuga attendre vb. sosire arriver vb.m.m. ascensiune aspect s. străbunică arrivée s. m.m. suficient. arab araignée s.f. ateneu athlétisme s. a smulge arrangement s. I I I a atinge atteler vb. a sprijin i âpre adj.m.m. arivist arrondir vb. a lega attaquer vb.m . aspru après prep. a asedia assiette s. şi s. artist artistiquement adv. a face (un sunet) m ai surd assuré. 2.m. crunt. farfurie assistance s.f. I I I a asurzi. a fi de ajuns assiéger vb.elle adj. anghinare articulation s. a ataca attarder (s’) vb. arbore arc s.m. a uda.a fi sătul. a aproviziona appui s. artistic. păianjen arbre s. ateu athénée s. partea din a p o i. astronomic athée s.m . înarmare armoire s. arm ată armement s. groaznic attabler (s’) vb.m. nefi­ resc artiste s. astronautică astronomique adj. /.m. curea. a aproba.f.m . a aresta arrière 1. a se aşeza la masă attaches.m. apropiere approcher (s’ ) vb. (impers. avînd în vedere attentat s.f. m. a înh ăm a . înfăţişare asperge s.m. interj. (sport) fundaş. arhipelag architecte m. a stropi arsenal s. a apăsa.m. desi­ gur assurer vb. şi adj. m. măiestrie artère s. asalt assentiment s. legătură. I I a ad în ci. aspirare. înduioşător attendrissement s.m. bani a rm é e s . -e adj.) a se posomori assourdir vb.f. dulap. a opri . f.f. are arc-en-ciel s.m. a ataşa. pe urină. I I I a se aşeza assez adv. m.m. s. m. a piciorului) attaché s. învoire asseoir (s’j vb. arsenal a r t s .) aspi­ raţie assassinat s. -e adj. şi adv. asasinat assassiner vb.m .m.m. înduioşare attendu prep. sprijin appuyer vb. a întîrzia . atenţie 496 . cartier arroser vb. curcubeu archipel s.f.) raion. a apro­ funda approuver vb.m. arşiţă. (cu maj. a zăbovi atteindre vb.m. articulaţie articuler vb. cu siguranţă. (fig. arhitect ardeur s. încheie­ tură (a m îin ii. piftie aspiration s. I I a rotu n ji arrondissement s.f. a sosi. a asigura astronautique s.f. arteră artichaut s. (fig. m. aspic. I I I a aştepta attendrissant. sigur assurément adv. artă. asociaţie associer (g’) vb. en avoir . reazem. ariergardă arrière-grand-mère s. aranjam ent arrêter vb. 1 ardoare. (invar. ataşat (de legaţie./.f. stăpîn pe sine. de ambasadă) attachement s. şifonier arôme s. f. [invar. arg in t. a asfalta as p ic s . atom atroce adj. rîvnă arène s.nl. du p ă. aprovizionare approvisionner vb. atletism atome s. aşteptare attention s. (fig. a se apropia approfondir vb. ataşament attacher vb. asfalt asphalter vb. a articula artificiel.f. înapoi ! arrière-chambre s. a se asocia assombrir (s’) vb.approche s.f. aromă arracher vb. aspect.f..) a se în tîm p la arriviste s.) şi adj.f.) după-amiază arabe s.f. ascensor ascension s. cameră din dos arrière-garde s. I I a se întuneca.f. asentim ent. pom.f.f.f.m . cu artă ascenseur s.f. atentat attente s.m. m. a asasina assaut s.) poim îine après-midi s.f. a izb u ti. destul. asistenţă association s.f. a ajunge. a rtific ia l.m.m. după aoeea après-demain adv. (a d m . a înc u viin ţa approvisionnements.

a m îh n i attroupement s. cu avenir s. -euse adj. prep. îndată. şi adj. avion avis s. sărut(are) baisse s. viitor aventure s. orbeşte aveugle-né (e) s. adv. [loc.f. a întrista.) ce lălalt. a zări. altm in teri autrefois adv. m ătură balayer vb.m. conj. a se scălda.f. avocat avoir vb. azi aune s. prep. rad ă. lăcomie. a avea. (pe) aproape auriculaire s. cale averse s. a m ătura b a la y e u r. auditor augmenter vb. ~ faim a-i fi foame. (impers. .m . a b îlb îi bagage s. m ăturător balcon s.m.m. baionetă baiser s. dedesubt au-dessus. a se îm băia b a in s .m. a prinde. (precedat de art. m ic golf. lacom. balcon 497 . autoritate autour adv. aviditate a v ilir vb. autom obil automatiquement adv. aux iliar avance s. autodeterm i­ nare autodidacte s. -e adj. I I a deprecia (o marfă) . a ltăd a tă. înd ată ce autant adv.m. autom obil.f. aux. şi pron.f. au­ tom obilistic autorité s. de uşă baigner (se) vb. îm prejurul autre 1. a atrage attraper vb. pron. a întinde (înainte) . bal b a lai s. alt(ul). toam nă autom obiles. părere.-euse s. a lătu ra t. deget mic (de la mînă) aussi adv.f. întîm plare .m. sînt. îm prejur. bacalaureat badiner vb.attentivement adv. m.f.m. a m ărturisi avril s. 2. m.f. aventură avenue s. deasupra auriiteur. şi prep. aviaţie avide adj. autor auto s.m.f. loc.m.f.f.m. avantaj avant-hier adv. aprilie B baccalauréat s. m. înainte av a n ta g e s . a spori aujo urd’h u i adv. inel bah! interj. în mod autom at autodétermination s. n ici un(ul) audace s. a înain ta avant adv. scădere baisser vb. I I a ateriza attirrer vb. îndrăzneală audacieux. aş ! baie s. a bolborosi. aşa de aussitôt 1.f. altfel. arin auparavant adv. aterizare atterrir vb. odinioară autrui pron. a ltu l. av id . şi adj. ochi de fereastră. a m ări.m. înaintare avancer vb.f.-trice s.m.m. avans.m .m . m ai înainte auprès 1. alaltăie ri avant-poste s. zgîrcit avec prep. tot a tîta . cu atenţie atterrissage s. şi adj. orb aveuglément adv.II a avertiza . a pune m ina attrister vb. de asemenea. şi adj. bagaj bague s. a micşora' bal s. autodidact automne s. 2.f.). a în ştiin ţa avocat s. avar. adv.f. aproapele auxiliaire adj.m. zori aubergine s. hrăpăreţ avidité s. şi pron. adj. ~ soif a-i fi sete. hot. a înjosi avion s. a lta .m.) P? de în ju ru l. lîngă.m. aviz aviser vb.m. orb din naştere aviation s. baie baïonnette s. m. pătlăgea v în ă tă aucun.f.f. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s. 2. — • chose altceva autrement adv. f./. a-i fi .f.m.f. a grăbi (plecarea etc.f. îndrăzneţ au-dessous adv. avanpost avare s. a scădea.m. a glum i bafouiller vb.f. şi. a informa aveugle s. -e adj. aversă avertir vb. există avoisinant. adv. adunare în ceată zgomotoasă aube s. vecin avouer vb.) il y a este.

tout încetişor. m.f. ballet s.f.f. glonţ.f. deşi. batoză battre vb. de plus belle şi m ai şi. şotie blâm er vb.f.baleine s. baliză ballade s. bază bas-relîef s.m. -che adj. batalion bateau s. m. a dezaproba . cum nat beau-père s.m. a răni 498 . leagăn béret s. soacră belle -sœur s. m. a cădea base s. bancă. a toci sensibili­ tatea blé s.m . banană bananier s. ciudat. barcă barreau s. foarte palid blêm ir vb. banan b a n c s . guraliv bazar s. ciorap basalte s. căscat beau. sfeclă beurre s.f. basorelief basse-cour s.m. prostie. sitar belle-fille s. prost bête2 s. a se îngălbeni blesser vb.m. dungă. balenă balise s.. cărucior. m.) baracament barbare s. prune bec s. m inge. prostănac berceau s.f. albeaţă blanchir ' b. fleac b é to n s . bandă. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s.f. de peşti) bandes. (în) curînd b ie n v e n u . barbarie barbe s.f. .m.f.-e s.f.f. şi adj. a m îzgăli barque s. vas. a unge cu unt bibliothèque s. belle adj. ceată bander vb. m u lt beau -frère s.f. m. foarte m u lt . fîşie. înd ată.) a învinge b a v a r d . baston batteuse s. I I I a bale. băţ. m. în şoaptă bas2 s. sa­ lutar bien-intentionné.f.m. f. jo­ sul. gratie bas1.. m. barbar barbarie s. socru beauté s. bijuterie billet s. frumuseţe bébé s.m.f. I I a p ă li. bancher banquise s. jos. 2. banderolă bandit s. plisc bécasse s. m. frumos . cum nată belliqueux. şi adj.f. bandulieră banlieue s. (jig.f. bilet biscuit s. IX a clăd i. — sûr desigur bien que loc.m. /. beneficiu bénéficier vb. noră belle-mère s. binevenit bière s. treabă. I I a alb i blaser vb. balnear banane s.m. s.m. a îm pestriţa bijou s. (mii. bastion bataille s. partea de jos.m. inferior. bătălie . e m u lt de cînd . a se legăna ./.-e s. vorbăreţ.m.m. -euse adj. alb blancheur s.f.f.. curte de păsări bastion s. bandit bandoulière s.m. -e adj.m. şi adj./. sărăcie bétail s.f.m. trăsură besace s. nevoie. banchiză baraquement s.) franc. becaţă. bărbier barbouiller vb. -e adj. cioc. biscuit bizarre adj. m.m. bere bigarrer vb. scăzut. bibliotecă bicyclette s. -e adj. conj. bicicletă bien adv. navă bâtim ent s. (pop.f. -se 1.m. vite bête1 adj..f.f. beton betterave s. ~ de somme v ită de m uncă bêtises.f.' adj. m grîu l-iiiiie adj. şi adj. bazalt basculer vb.m. bască berline s.m. barbă barbier s. a lega. a b ălţa . care se leagănă b a lle s ./.m./.f. a construi bâton s. lu ptă b ataillon s. a n im a l.f. a bandaja banderole s. clădire bâtir vb. balet balnéaire adj. baladă ba lla nt. m. binefăcător. scund. bel./. -e adj. unt beurrer vb. a blaza. desagă besogne s. be­ licos bénéfice s. muncă b e s o in s . bine . bine inten­ ţionat bientôt adv. beretă. bazar béant.f. larg deschis.m. bizar blague s.m. a beneficia benêt s. a blam a blanc.f.f. m. il y a beau temps que .m. cu toate că bienfaisant. m ai d ih ai beaucoup adv. războinic. banc (de nisip.

) aller sur Ies ~ de qn. şchiop bombe s. bine bonbon s. succint bribe s. I I I a bea bois s.m. a meremetisi b rilia n t. a îm brînci boussole s. bras (fel de înot) brave s. m. a rupe broche s.) buşon boucles. brancardă branches. a încheia (o cataramă) . m. burghez bourreau s. albăstrea bobinage s. m.m. montre. a brava bref. cizm ă. boucles d ’oreilles cercei boucler vb.m. a tu lb u ra. bonne adj. legătură de legume botté. m. dop. sul (um plut cu cîlţi. a nu sta lo­ cului bougie s.f.f. b lîn d . bombă bon1.m.f.m. a b îzîi bourgeois. à ~ le corps la trîntă brasse s. broşă brocher vb. (tehn. bloc.m. a broda 499 . scurt. bonetă bord s. (fam. b la jin bonjour s. v in de Bordeaux borne s.f. -euse adj. gură. nasture. mesteacăn boulet s. boxer boyard s. lum inare b o u illir vb. homme ~ om curajos. brutar boulangerie s.f. bomboană bond s. cataram ă. snop.m.f.f.f. branşă bras s. măcelărie b o u ch o n s. frag­ ment bricoler vb. brav .m. bulevard bouleverser vb./. -euse adj. şi adj. val de aer bouger vb. braţ. ghiulea boulevard s./.) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. om uleţ./. -e adj. buclă (de păr).m. -e adj. box boxeur s. hotar.f.m. strălucitor brillam m ent adv. margine. bord (la un vas) . targă. (în mod) strălucit briller vb./.m. a face salturi bonheur s. bub iţă boutonner vb. a zăpăci.m. cracă. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii.m. stană blond. bornă borner (pe) vb. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. brichetă. pădure boisage s. m. a răscoli bouquet s. salt. pl. boier bracelet s.m. a străluci brioche s. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s. albastru bloc s.m. încălţat cu cizme bouche s. brăţară. a închide. bursă bousculer vb. margine. a încheia nasturii boxe s.m. suflare. ~ ~ homme om cumsecade . m ănunchi bourbeux. bun bon2 adv. bobinaj bœ uf s. 1. coş. a căptuşi cu lemn boîtes.f.m. sfîrşit bouteille s.f. capăt. rană bleu. I I a sări. bluză bluet $. adj.m. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2.-e *. bou boire vb. cărăm idă briquet s. curajos. a se mişca. năm ol bouffée s.m. viteaz. (fam. bobinare.f. a înfrunta.f.m.f. armare cu lemn boiser vb. (fig.) a lucra nim icuri. noroi.f.f.m. a se m ărgini botte s. I I I a fierbe. prăvălie bouton s.) bourse s. fericire. a clocoti boulanger s. amnar brisées s. lem n. pungă (de bani) . busolă boat s. boboc (la floa­ re) . sticlă boutiques.f.m. fărîm ă . fărîm itu ră. ram ură. cutie boiteux.~ ceas de m înă brancard s.m. pe punte.m.f.blessure s. -e adj.m. călău bourrelet s. a bucla părul boue s. à — pe bord. căptuşire.m.m. -e adj. săritură bondir vb. brioşă. bor (la o pălărie) bordeaux s. om bun şi credul. brav braver vb. blond blouse s. buchet.f.f. par ~ din fe­ ricire bonhomme s.f. cozonac brique s. a broşa (o carte) . a sparge. bună ziua bonnet s. marcaj (crengi rupte.f. a îm păduri . brève adj. şi adj. brutărie bouleau s. vată etc. noroios bourdonner vb.

a captura caqueter vb. capsulă capturer vb. cal­ culator. socoteală. a peria brouhaha s. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 . neguros brun. (fam.) campanie camper vb. şi adj.m.f. capitulard capitulation s. m. (fa m . capitalism capitulard adj.m. a poposi. cabinet ca c a o s.f.-ère s. cîmpie . nemernic. însuşire carafe s. canibal canons.m. tu n . à la — la ţară. m. ramă café s. a locui tempo­ rar . -e s. a copia (şi fig. băutor. barcă cantine s. m. şi adj. caracter. carlingă 500 . laş. cafenea cage s. capitulare caporal s.-euse adj. calcar calcul s. m ai tînăr cadre s. aici .m.f. perie brosser vb. dem. beţiv c ça1 pron. ) prevăzător c a lm e s . zgomotos bucarestois. ţeavă (de armă) canot s. căci car2 s. galoş cap s. [fig. a calca.m. candidat cane s.m. (mii. ascunzătoare cachot s.m. c’est ~ aşa este ça2 adv. -e adj. caiet caillou s.bronchite s.m.m. calin calmer vb. a trăncăni car1 conj. şi adj. cadru. m. ) asla . -e adj. camionagiu camp s. -e adj.f. tab ără.f.m. a lin iş ti calomnier vb./. noră bruit s. şi adj.m .f. zvon. sătean.m. m.f.m. comme astfel./. bucureştean bûcheron s.m. ţăran. brută bruyant. tufiş bureau s.m.m. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. candelabru candeur s. colivie. raţă candélabre s. zgom ot. canadiană c a n aille s. capriciu icapsule s. 2.m. cantină c a n tin ie r.) hărm ălaie.m. carafă caresser vb. promontoriu capable adj. m. adu­ nătură canard s. bufet buisson s.f.m. sat.m. a ascunde cachette s.m.m.m. -te adj. se — a se proţăpi canadienne s. ”iens ~ vino încoace cabaret s. a cotcpdăci. carceră. bru n .m. adj. casă (de bani). m ărăciniş bru s. ţel.f.m. brutal brute s. cafea.f. pietricică caisses. camee camera s.f. -e adj. calorie calquer vb. esenţial capitale s. m. candoare candidat s. capital. ceaţă broussaille s. canalie. cauciuc. autocar caractère s. (sport) gol buveur s. aparat de film a t camionneur s. tăietor de lemne bnffet s. birou but s.) camarade s. -trice s.m. bronz brosse s. circiumă cabine s.m. caporal c a p rice s. cap. căpitan capital. cafeniu brutal. cutie calcaire s. a potoli.f.f.f. ţărănesc campagne s. raţă cannibale s.m. calcul calculateur. închisoare cadeau s.m. cadou cadet.f. m. lagăr. scop. (persoană) calculat(ă) . a calomnia calorie s. mezin.m.f. capabil capitaine s. zarvă brouillard s.m.f. a m îngîia carlingue s.m. /.f.m. de frunte. tovarăş.f. m.f. ladă. a arde brumeux.m.f. cuşcă cahier s.m. cacao cacher vb. veste brûler vb. camarad camée s. cabină cabinet s. ceţos. capitală capitalisme s. răţoi.f. cantinier ca n to n s.m. s.f.f. bronşită bronze s.

şi adj.f. încetare cesser vb. lănţişor chair s. celebritate celer vb.carnassier.tn. a cenzura cent adj. clapon chapitre s.f. acela cendrier s. întlm plare. m. aceasta. carieră carte s. ceux-ci) pron. şampanie champignon s. zmeu (de hîrtie) cerise s. cet. campion chance s. şansă chandail s. în mod cere­ monios carton s. acest lucru céder vb. acel(a) celui.m. poş­ ta lă . şi adj. u n ii.m. orice char s.f. cavalerie cavaliers.) a ciupi ceva prin înşelătorie central. pălărie chapon s. centimetru champ s. caz.f. căldură chaleureux.f. cauză. a tă in u i céleri s. ceremonie cérémonieusement adv.f. -e adj. înlănţuire. a vorbi.f. dem. lumînare change s. a se am ari cave s. cavalerist. a adeveri cerveau s.m. noroc.f.f.m. carton cas s. carnivor carotte s. (fam. şacal chagrin s.f. a pricinui. acest ceci pron. dem. sicriu cérémonie s. -ci (pl. a înceta chacal s. car­ carnivor e s. schimb changeant. călduros chambre s.f. carne chaire s.f.m. -ière adj. ochi de geam carrière s. necăsătorit. oarecare.m. -euse adj.f. celibatar chaîne s. ciupercă champion ş. călăreţ. ca­ valer certainement adv. scaun chaleur s. a ceda ceinture s. centralizare centraliser vb.m. mîhnire chagriner (se) vb. schimbător changement s./.f. cette adj. cîmpie champagne s.m. morcov carotter vb.) centralisation s. a schimba chanson s. schimbare changer vb. şi adj.-e s. piv n iţă caveau s./. tanc. dem. celulă celui (pl./. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s. cuarte (de joc. capitol chaque adj.m.m. acesta celui-là [pl.m. critică. ţelină célibataire s. a n u m it. a sparge cassé. pl. à coucher dormitor celle (p l. cerc cercueil s.m .m. icre negre ce pron. dem. tricou chandelle s. a se m îh n i. spart caste s. scrumieră censeurs. şi adj. a cauza causer vb. cavou caviar s.m. celles) pron.f. nehot.m. (ceea) ce ce. m.f.f. desigur certifier vb. an um iţi causer vb. hartă. a sta de vorbă (cu) cavalerie s. castă cathédrale s.m.f. centrală centralisateur s. -e adj.m. blam public censurer vb. şantier chapeau s. a centraliza centre s.m. ceux) pron. pătrat carreau s. ceux-là) pron. m. pulover. cim p. s.m. -e adj.f. catedrală causer.f. f.m. si­ gur. lanţ. de v izită etc. cireaşă cerisier s. pron.f. cîntec chanter vb. dem. dem. crap carré.m.f. centură célèbre adj. fiecare. centru cependant conj. m. cameră. en tout ^ în tot cazul casque s.f.m. celebru célébrer vb. cenzor censure s. totuşi.m. cenzură.m. -e adj.m.m. a certifica. cireş certain. a ascunde. centrali­ zator carpe s. (o) sută centimètre s.f. m.m. creier cessation s. dem.f.m. cască casser vb. central. cu toate aces­ tea cercle s. car. acea cellule s. car de luptă 501 . catedră chaises.m. a sărbători célébrité s. profesie. nasier carnivor.f. şir chaînette s. a cînta chantier s.

(cu maj. scum p. -e s. f a r i n é e .f.m . f. cetate citer vb. cercetător cheval s.m. a civiliza c la ir .m.m.m .f. cor choisir vb. căruţaş charrue s. clar.-ère1 adj. havană cigarette s. preoţime 502 . caţea clarté s. chiffre s.f.f. -e s. care face ape cţ^aud. vatră chemise s.m. ceară cirer vb. plug chartreuse s. varză chou-fleur s. cazan mare chauffeur s. cinematograf cinémascope s.) c a r p e n charmer vb. fierbinte chaudière s. fir de păr cheville s. a şifona.f. căm in.f. cetăţean citrons.f.m. şovin chaux s.m. cu dragoste chercher vb. şi adj. şi adv. a văxui ciron s.) şi adj. stejar cher. (hot. a şuşoti chut ! interj.m.-e adj. şomer chose s. cheie clergé s. a călări chevet s. chimie chinois. (despre culori) deschis chinez. -e adj.f.m. greiere cigare s. cald. m.f. lăm îie citronnier s. căp ătîi cheveu s. cifră.f.m. a încălţa chauve-souris s. î n e î n t ă t o r charme1 s. chiffon s.m. lum in ă classe s.m. lucru chou s.m. lim pede.m. -euse s.f. pl.m . cămaşă chêne s. c l e f cléf s.m. var chef s. căldare. m.f. himeră chimie s.m. I I a alege choix s.m.f. cădere ci adv. clasă. la chicane s. [constr. m.f. a î n c ă r c a charbonnage s. cîrpă.m.m. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s. -e adj.f. clasifi­ care clé s. petic chiffonner vb. vîrf ciment s.f./. şomaj chômeur. î n c î n t a r e charme2 s. alegere chômage s. m.f.m . şofer chaussée s. m. m.f. -ière s. ţigară cime s. pedeapsă chaton s. cinemascop circuit s.f. a vîna chasseur s.m.m . a căuta chercheur s. lă m li civil. cal chevalerie s. conopida chou-rave s. c ă r u ţ ă charité s. aici ciel .m. scump . drum . -te s. şicană^ cliien.s. chinezesc (fig. c ă r b u n a r charger vb. căţeluş choeur s. a circula cire s.f. a şopti.m. -enne s. pisoi chatoyant.m. circuitul circuler vb. v.m. lucios. drag chère2 s. capră chez prep. şef. creştin chuchoter vb. cale cheminée s.) a supăra charger (se) vb. mîncare. gleznă chèvre s.f. r es te a de a che­ charretier s. a cizela cité s. lecţie classement s. a m ototoli. şosea chausser vb. a-şi l u a s a r c i n a chariot s.m .m . i u b i r e (ie o a m e n i charmant. -e adj. cler.) ş a r p a n t ă .f. ţigară de foi. c a r . -e adj. (zool. sumă chimère s. civil civiliser vb.f.-enne s. pisică château s.m.m.m. cavalerie chevaucher vb. conducător.m. cîine. cer cigale s.f. şi adj.m. a cita citoyen.m.f. capodoperă chef-d’orchestre s.f.m.f. elasament.m. chiot .m. c im itir cinema s. sst ! linişte ! chute s.f. ospăţ chèrement adv.f. ~ jort cetate châtiment s. foarfece ciseler vb. -ne s. vînător chat.f.9 .m in ă .f.m. mănăstire chasser vb. castel.) liliac chauvin.m.m . dirijor chemin s. gulie chrétien.tn.f.f. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. m uşiţă ciseaux s. ciment cimetière s.f. a î n e î n t a charpente s.

cont compter vb. I I I a se prezenta.m. pie ptănătură.f. tacticos compensation s. ca (si). coniac coiffer vb.) a satisface (năzuin­ ţele.m. a alcătui compositeur s. compa­ raţie comparaître vb. asociaţie.m. cum? de ce? commentaire s. compozitor composition s.) culme combler vb. comerciant commerce s. a colabora collectif.m. coexistenţă.m. colţ c o ls . colos. a copleşi commune s. a socoti. cocardă. com plim ent com pliqué. a prinde în cuie.m.f. (pl. clopot clocher s. a începe comment adv. cîte combiner vb. colectivitate collège s.m. fanteziuri collaborer vb.m . maior commande s. şi adj. climat(er)ic clin (d’oeil) s. asemănare. luptător combattre vb.f. fleac. I I I a închide clos. ardere comédie s. -e s. a complica composer vb.m.m. a (a) lip i colliers. ca. com­ punere comprendre vb. luptă combattant. (fig.f. to t ce acoperă capul (pălărie. trecătoare. costum complet2. m înie.m. colonial colonne s.m.m. m. club coalition s.m. guler. I I I a comite commode adj.m. cîţi. comitet commandant s. -ète adj.f. colectiv collection s. coafură. clim at climatique adj.m. I I I a se complace complet1 s. I I I a combate. m.m. conte concentrer vb. Comun.m. cîtă.f. salbă. a întregi. casă de bani cognac s. a compune.f. a concentra 503 .f. coaliţie cocarde s.m.f. a comprima compte s.f. cum. insignă cocorico ! interj. cucurigu ! code s. a pieptăna coiffeur. coloană colosse s. v îrf. client climat s.f. colină colonel s. deal. colonel colonial.m. pas colère s. societate compagnon s. clinic cloche s. compoziţie.m .f. a ţin tu i club s. dorinţele cuiva) . clipire clinique adj. -euse s. comod commun. m. tovarăşă.f.) podoabe. supărare colifichet s. complet complètement adv.m. a lupta combien adv. coafor coiffure s. a număra comte s. a compensa complaire (se) vb.m. uriaş combat s.f. a compara compas s. colectivist collectivité s. -e adj. -ive s.f. colegiu coller vb. complet. -e adj. cît.f. comandant . I I I înţelege a cuprinde. obştesc.f. compas compassé. tovarăş comparaison s.m. des­ păgubire compenser vb. şi adj.f.m. a comunica communiste s. perete despărţitor clore vb. şap­ că etc 1 coin s. m.m. cît.m . a completa compliment s. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) . cod coeur s.f. colier colline s. cu totul compléter vb./. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. par ' (a şti ceva) coexistences.f. comentariu commerçant s. -e adj.-e adj. şi adj. şi adj.m. tout ~ la fel commencer vb. comerţ commettre vb. clim ă. comu­ nard coffre-fort s. com plicat compliquer vb. a combina comble s.f. comunist compagne s.-e s. m.f. a comprimer vb.f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. închis clôture s. clopotniţă cloison s. -e adj. tovărăşie. -e s. compensaţie. p u ­ blic communard. pre­ cum . comună communiquer vb.f. comandă (a unei m a­ şini) comme adv. (fig.f. soţie compagnie s.m. colecţie collectiviste -s. m.client.m. socoteală.f. împrejmuire clouer vb. in im ă .f. comedie com ités.

încurcătură congés.f. a conjuga. în mod constant constant. şi adj. a m ărturisi.f. urmare. potriv­ n ic. confi­ denţă confier vb.f.f. a confisca confiture s. contagiune conte s.m .f. castravete concourir vb. a confirma confisquer vb. a contempla contenance s. ajutor. basm. continuu. confortabil confrérie s.m.f. a consterna constituer vb. sfat. conjugare conjuguer vb. concediu congénère adj.m.m . ghioc conquérir vb. a confecţiona conférence s. consoană constamment adv. şi adj. I I I a concepe concierge s. conjuncţie conjoncture s. a conserva considérer vb. concentric concerner vb. constant. a conţine content.m.m.m. I I I a construi consulter vb.f. m. construire. a trage concluzia conclusion s. neînce­ tat continuer a continua.f. a contracta contradictoire adj. poveste. I I I a conduce confection s.f. a m u lţu m i (pe cineva) contenu. nuvelă contempler vb. a u n i consul s. -le adj. confort confortable adj. confuzie. contraam iral 504 . contrariu contre-amiral s.m. a constata consterner vb.f. a consacra. concret concurrent. contrar. a consola consolider vb.concentrique adj. conferinţă confesseur s. -e s.-euse s. cucerire consacrer vb. clădire construire vb. a ti­ tu dine . molipsire. consim ţăm înt. aer. au dim potrivă. statornic constater vb. a fi în legătură cu.s. concurs concret.f. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. I I I a consimţi conséquence s.f.f. I I I a concura concours s. încurcat confusément adv. asociaţie confus. consolare consoler vb. a consulta contact s. a consemna. mîngîiere.f. portar concitoyen. contact contagion s. m.f. cunoaş­ tere connaître vb. -condamnare condamner vb.f.f.f . a încurca confort s.f. -e adj. m u lţu m it contenter vh. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. stim at consigner vb. congres conjonction s. atingere. povestitor continue]. a considera: (fiţi. loc. de acelaşi s o i. rn. încheiere conçombre s. a urma contourner vb.) a preţui considéré. -e adj. respectat.m .m .f. cunoştinţă.) a da un consemn consolation s. -e s.f. a sfătui conseiller. -e adj. confuz confusion s. conştient conseil s.m. conştiinţă conscient.-enne s. a consulta connaissances. -ère s. m.f. confecţie confectionner vb. cu perseverenţă. dulceaţă confondre vb. concurent condamnation s. confuz.m. a condamna condition s. I I I a constrînge contrainte s.m. consilier. sfă­ tuitor consentement s. a întări consonne s.m.f. a închina conscience s. condiţie conducteur . consecinţă conserver vb.f. contradictoriu contraindre vb. destăinuire.f./. a încredinţa confirmer vb.f. I I I a cunoaşte conque s. consul consulter vb.m.f. conţinut conteur. a consolida. duhovnic confiance s. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. concluzie. I I I a cuceri conquête s. -ète adj.f. conducător conduire vb. I I I a încheia. -e adj. adv. încredere confidence s. a înconjura contracter vb. în ­ voire consentir vb. I I I a confunda. de aceeaşi specie congrès s.m . înfăţişare. a constitui construction s. (m il. concetăţean conclure vb. consiliu conseiller vb. -e adj. constrîngere contraire s. I I I a cuprinde.

m. contraofensivă contre-valeur s. amic copier vb. m. de force puci coupe1 s. a bum bacului cou s. pernă coût s. cortegiu. cornee corniche s.m. corespondenţă correspondre vb.m. frînghie .f .m.) corn corail s.u n f il a telefona.f. carcasa vaporului correction s. cornişă corps s.f. stricare. curajos. ^ d'oeil de privire. m. culoare. I I I a recunoaşte. I I I a convinge convenir vb. obicei couturier. conver­ copain s. a um bla după (şi fig. corupere.f. vară coussin s. culoar coups. cosmos costume s. ţional (ju r .f. de ouă) . coş corde s.f. coardă cordial.m. poştă cours s. goană./.f. cupă couper vb.m .f. cupă. co­ rupţie cortège s. ochire.f. coridor corrigé s. costum côte s. ) corec(pop. regiune contre-offensive s. tem ă corectată corriger vb. apus (de soare) coucher2 (se) vb. coral. I I I a acoperi. ţin u t. prieten. conversiune. aspect. corb corbeille s. cordial. culcuş. scurt cousin. cost couteau ».m. a se curba coureur. m. a corecta corruptions. I I I a contrazice contrée ş.m. alai cosmonaute s. contribuţie. du de dinspre .-ère s. à — sur cu siguranţă. cocos coque s. gît couchant s. m. alergător courir vb. à lîngă coteau s. I I I a alerga.f. a încorona courrier s. après sur le îndată .contrebasse s. -ère adj.m.m. donner .f.m. curier. s.f. /.f. a se scurge. curaj. croitor couvert1 s. croială coupe2 s. colină. cursă.m. mac coquet. corecţie correctionnel.m. -le adj. -e adj. a ascunde coton s. dru m .f. cotlet de bum bac. culisă couloir s.m. mărgean corbeau s. telegar court. vorbire tire conversaţie. cuţit coutelas «.m./. contravaloare contributions.m. tout à deodată. a se cülca coude s.) couronne s. a fi în corespondenţă corridor s. în­ drăzneţ courber (se) vb. 505 . a costa coutume s.f. bumbac cotonnier. de ^ deoparte .m. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. m.m.f.f.m.f. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . -euse adj. a controla convaincre vb. taeîm couvert2. apusul soarelui couche s. a se învoi conversation s. găoace (de nucă. călduros cornée s. a aluneca de-a lu n g u l. tr-o dată .f.m.f. (muz.f. acoperit couvrir vb. (despre un vas) a se scufunda couleur s. lovitură. a copia coq s.) trib u n a l corec- correspondance s.m.m .f. corp. -e adj. culme côtelette s. cot . parte. contrabas contredire vb. im pozit contrôler vb. îndrăzneală courageux. jouer des~^ s a da din coate coudre vb.-euse s.m. coquelicot s. cochet cor s. cosmonaut cosmos s.f. coroană. latură. con­ conversions. curte courages. -e s. izb itu ră. I I I a coase couler vb. ţio n al. ^ à ^ corp la corp.f./. îndreptare. m. curs course s. -e adj. m.f. a tăia cour s. strat coucher1 s. -ette adj. văr.m.f. trup. a curge. a se îndoi.m. cuţit mare de bucătărie coûter vb. corectare.m. I I I a corespunde. vopsea coulisse s. cunună couronner vb. coastă côté s.m. b id iv iu .

strigăt crime s.crachats.f. I I I a crede.f. des) prep. pe=te.f. a p îrîi. I I I a culege cuiller.-e ad]. scobitoare curée s. critică crocs. coamă crise s. cavitate. — fouettée friş­ ca. creastă crétin. erunt cuber vb. şi adj. a cultiva (şi fig. creion création s. m ăruntaiele care se dau la c îin i. a crăpa. curmal davantage adv. -ive adj. creştere (a unei ape) cruel.m. de! damner vb. ciclism cyclone s. m. creatură crèche s. pan talon i scurţi. a trosni cratère s. cremă crépuscule s.f. scuipat craindre vb. a se debarasa.m. debara débarrasser (se) vb. dată datte s.9 . crud. tim id crâne s. scobitură. fricos.f. curativ cure s. /.m. a afurisi danger s. creton creuser vb. primejdios dans prep. dans danser vb. interj.m . cuit cultivé adj.f. scobit.f. cravată crawler vb. -euse adj. craniu crapule s. a încrucişa. s. curiozitate cuver vb. [sport) cruauté s. sem ilună. doam nă. cultură culturel. şi adj. prăbuşire débarbouiller (se) vb. prim ejdie dangereux.m. prăpăd.f. f.f. pat (de puşcă) . ciclu cyclisme s. cretin cretonne s. -elle adj. dansator date s. f. instruit cultiver vb. crud crue s. cîrlig . f. -le adj. pericol. nemernic craquer vb. creştere croissant s. a fermenta cycle s.dent s. a face cubajul cueillir vb.f.f. a dansa danseur. cuillère s./. de la.m.f.m. d in . -ive adj. să (se traduce prin genitiv) débâcle s.m. a debarca débarras s. crimă crinière s.f. bojocii. de. lingură cuir s.m. a înota în stilu l crawl crayon s. a socoti croisades. cu ltu ral curatif.m. fiin ţă . dansant danse s.m.m. în.f.m . croşetă croire vb. bucătărie culotte s.f.f. a în tîln i croissance s. amurg crête s.f. cură cure. ciclon D dahlia s. chiloţi culte s. colţ (la a n i­ male) crochets. şi adv. corn (franzeluţă) croître vb. făptură. m. in. — un mois peste o lu n ă dansant.f. gău­ nos. -euse s. ocol. I I I a dezbate . crater cravate s.m. a se m ări croix s. sm în tîn ă. trecere. gol crever vb. m.) culture s. cruciadă croisement s.m . du. a scăpa débattre vb. a scobi creux1.m. a crispa critique s. se ~ a se zbate 506 .m. pe. creaţie créature s. gol creux2 s. a se rupe cri s. m ai m u lt de (d’. dalie dame s.f. piele cuisine s.f. m.f. cruzime ( fig-) cru.m. influenţă créer vb. creşă crédits.f. cuit.m. criză crisper vb. m. critic.f.f. -euse ad]. a săpa. despre. I I I a creşte. m. încrucişare croiser vb. cîrlig.f. a sparge . curm ală dattier s. credit. -e s.f. I I I a se teme craintif. a crea crème . cruce crosse s. -e adj. cange. a se spăla pe faţă débarquer vb. pradă crosă curiosité s.

afară déjà adv. hotărîre. a deznoda. delicios. a sfîşia déchirure s. 507 .f. deşeu déchirer vb. a începe décéder vb. jum ătate. se a se descotorosi.m. a dezlega. a decomanda déconcerter vb.m . decrepit. delegaţie déléguer vb. a desfăşa (un copil) demande s.m. a decreta décrire vb. a deconcerta. dinte. definitiv déformation s. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. I I I a decepţiona déchaîner vb.f. a rupe coarnele décourager vb. mîine démailloter vb.m. a deceda.m. a prinzi déjuger vb. dejun déjeuner2 vb. a decerna décevant. a debuta. grad. a decide décision s. a defila définir vb. m.m. a delega délicat.f.f.f. a declama déclarer vb. dehors adv. înăuntru défaire vb. dezmăţat début s.m. a dezgusta degré s. a demara.m.f.f. decor décorner vb. debit (la lichide şi gaze). debut.f. ferme­ cător délivrer vb. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . în picioare. prînz. şi adj. a răposa décembre s.f. am ăgitor décevoir vb. deceniu décerner vb. m. -e adj. I I I a desface. demon denier s. delicat délicieux. definiţie définitivement adv. a denunţa dénonciation s.f.débit s. a dezumfla dégoûts. a face numărătoarea dénoncer vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. cu dispreţ dedans adv. demaraj démarrer vb. decizie déclamer vb.f. -e adj.m. a întreba démarrage s. a dezlănţui décharger vb. a da: pe dinafară déboucher vb. I I I a dărîm a démon s. dantelă dentelure s. decoraţie. ban dénombrer vb. peste. m. (despre ape) a se vărfea debout adv. a desfide. mutare . sfîşiere décidément adv. a sfida défiler vb. halbă. deltă demain adv. întrebare demander vb. cusur défendre vb. defunct. dinar. sfidare.f. cu siguranţă décider vb. jum ătate întoarcere démocratie s.m. a se revărsa. început.f. apărare défenseur s. m utat déménager vb. -e adj. a declara déclencher vb. (în) sus débraillé. a (se) muta démettre vb. a descărca déchet s. provocare défier vb. a declina. ju m ătate. dezgust dégoûter vb. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. democraţie démographe s. -e s. peste.f. a refuza décommander vb. a elibera delta s.m. a descuraja découvrir vb. jum ătate de oră demi2. au de după. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. ruptură. a declanşa décliner vb. a dezlega dent s. cerere. a locui.m. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. -e adj.f.f. a rupe. I I I a descoperi décrépit.m.f. a dispreţui dédaigneusement adv. s. I I I a scrînti demeurer vb.) au ~ ~ după. a scăpa défaut s. au ~ la început débuter vb. a zăpăci décoration s. I I a defini définition s. m. ră­ posat dégeler vb. -e adj.) dantelură delà prep. demograf démolir vb. a răm îne demi1 s. treaptă. I I I a descrie décrocher vb. decembrie décennie s. denunţare dénouer vb. ram olit décréter vb.m. a cere . jum ătate demi-teinte s. apărător défi s. (a rh ît. m ai departe de délégation s. deformare défunt. defect. (sport) m ijlocaş. deja déjeuner1 s.m. -euse adj. I I I a apăra défense s. a porni déménagement s. ho tărît.

f. m.f. a depăşi. a depune déposséder vb. -euse adj. a despera désespoir s. a desfăşura. a în­ trece înainte.dentifrice adj. necinstit déshonnêteté s.-ère s. departament dépasser vb.m.m.m.m. şi adj. în mod necinstit déshonneur s. que de cînd député s. datorie deux adj.f . a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. dentist départ s.m. a dori désoler vb. a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vb. o hîrtie) désordre s. apă) dentiste s. a deposeda dépôt s.m. a urî détonation s. ^ animé desen anim at déployer vb. (în) faţă devanture s. neplăcut désapprouver vb. necinste déshonnêtement adv. de acum înainte dessein s. dezonoare désigner vb.f.îndurera déplacement s. m. tăgăduire. -e adj.f. dedesubt dessus adv. plecare département s.m.f. adv. a deranja derechef adv. deportat déposer vb. a jefui. a se ascunde. a descinde descente s. deţinut détester vb. detunătură détour s. a prăda dévalorisation s. derizoriu dérive s. cel din urm ă. pl.f. -e s. deasupra. coborîre descriptif. desperat. a ju p u i.m . a despuia dépourvu. a devasta. aux pe socoteala. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. a dezdoi. u ltim dérober(se) vb.f. din nou déréglé. (chiar) de la.m .f.f. -ive adj. a coborî dévaliser vb. în urm ă. a o lua înainte. de atunci. a spune. I I I a displace déplier vb.m.f. I I I a distruge dette s. (încă) din. dorinţă désirer vh. ~ peu de curînd . a desprinde. a descrie am ă­ nunţit dételer vb. -e s.m. al doilea dévaler vb. vitrin ă développer vb. sus. scop. longtemps de m u lt. 508 . deputat dérailler vb. în detrimentul dépenser vb.m. închisoare dépouiller vb. ocol détresse s. a întinde déporté s. doi deuxième adj.m. destin destinataire s. prep. I I I a coborî. desen.m. a . lipsit depuis adv. primejdie détruire vb.f. a desemna désirs.m. dezicere descendre vb. în spate dès prep. a se dezbrăca déshonnête adj. a pustii. a hărăzi destruction s. I I I a deveni dévêtir vb. de (Ia). destindere détenu. dezastruos désaveu s. de d in ţi (pastă. en — de în ciuda désespérer vb.f.m. a destina.m. dezarmare désastreux. cotitură. soartă destiner vb. neorînduială. dezordine désormais adv. nenorocire. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj.m . desert dessin s. a dezlega détail s. m. deşert désesperé. descriptiv désert s. derivă dernier. necaz. destinatar destinée s.) par pe deasupra. rn. a dezaproba désarmement s. m. intenţie dessert s.f. I I I a dezbrăca devant adv. I I I a depinde de dépens s. -e adj. deznădăjduit dessous adv. (loc.. devalorizare dévaloriser vb. distrugere détacher vb. a cheltui dépeupler vb. am ănunt détailler vb. neregulat: desîrînat dérisoire adj. a dezola.m. ciudă. şi prep. deplasare déplaire vb. desperare déshabiller (se) vb. iarăşi. cheltuieli. a depopula dépit s. în afară de destins. prep şi s. ţel.m.m. şi adj. a se sustrage derrière adv. a deraia déranger vb.m. a desface (o stofă. a devaloriza devancer vb.

diligenţă dimanche s.m. dicţionar diététique adj. depărtare distingué. [mil. dar donner vb.f.m.m.m. dizgraţie disjoindre vb. Dumnezeu. I I I a trebui.-euse s. a micşora.f. (un num ăr de) aproape zece docker s. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine .m. a dispune dispositif s. zestre. ghicitor divinité s. a înzestra douane s. dimensiune diminuer vb. de acum încolo dormir vb. dogmă doigt s. à la — .f. diferenţă différent.m. pron. dispoziţie. demnitate digue s. rel. digestie dignité s. a da dont. -e adj. f.f. a conduce. a despărţi division s. dosar dot s./.f.. I I I a despărţi disparaître vb. a se distra divinateur.m. a auri dorénavant adv. dispozitiv disposition s.f. m. m.m. domeniu ôme s.f. exerciţiu (şcolar) .f. divizare. -e adj. cină.) diversiune divertir (se) vb. a discuta disgrâce s. şi adj. a dirija disciple s. dig dilater vb.f. dum inică dimension s.m. curcă dîner1 vb. petrecere distribuer vb. deosebit.m. discurs discredit s. drac. dormitor (comun) dorure s. a îm părţi. I I I a zice. a îm părţi divers. documentat1 dogme s. /. a se devota diable s. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. ai. dietetic dieu s.f. a devia deviner vb. a dubla .m .m. I I I a dizolva distance s. m. greu. zeu. dom inaţie. căror) . dotă doter vb.m. anevoios difficulté s. al zecelea disaines. al (a. dom inant dom ination s. diform diffuser vb. diferit difficile adj. drept. a cina dîner2 s.m. a difuza digestion s. comesean. f. diavol. divers diversion*. doctoriţă documentaire s. cela veut — • aceasta înseamnă direct. I I a se am uza. a întrerupe. distracţie. devotat dévouement s. _(/ig.f. stăpînire dominer vb. cu băgare de seamă 509 . I I I a dormi dortoir s. director direction s. a înceta discours s. daună don s. -e adj. discredit discussion s.f.m. spinare dossier s. diplom ă dire vb. a datora devoir2 s. avoir le ~ au corps a fi argint v iu .f. deosebit.f. divinitate diviser vb.m. dineu dîneur. încet. discipol discontinuer vb. distins distinguer vb. spate. dom iciliu dom inant. temă. de casă.f.m. dos. ce ~ fapt pentru care dorer vb. a îm prăştia disposer vb. docher doctoresse s. a căptuşi doucement adv.de m în tu ia lă diagnostic s.f. diagnostic diam ant s. in v i­ ta t la cină.) vrajbă dix adj. idol différence s.m. vamă doubler vb. a distribui. dificultate._ a dilata diligence s.f. a dota. cadou. discuţie discuter vb. pauvre nenorocit. împărţire. -e adj. deget omaine s. pol. f. a spune .m.f. a desluşi distraction s. dom domestique adj.m. à vrai — la drept vorbind . -e adj. ale) cărui (cărei. greutate difforme adj. distanţă. domestic domicile s. -trice s.m. hotărîre disputer (se) vb. a îndrepta. datorie (morală) dévoué. I I I a dispărea disperser vb. ghicitoare devoir1 vb. poleială dos s. conducător diriger vb.m.m.m.f. a reduce dinde s. deosebire.m. diam ant dictionnaire s.f. direct directeur s. la un dineu diplôme s.f. -e adj. zece dixième adj.m. m.dévier vb. devotament dévouer (se) vb. pagubă. direcţie dirigeant s. a domina dommage s. a ghici devinette s. a se certa.

-euse adj.m. ébullition s. tare.f. -e adi. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb. \ fig-) as­ pru. nereuşită.f. doisprezece douzième adj. apă eau-de-vie s. a se prăbuşi.m. aşchie. postav . a evada échappement s. clocot ébruiter vb. a eşua. ciudat dru. ducesă durant prep. dynamite anevoios durată adv. descreierat échange s.f.bizar drôlement adv.m. sclipitor éboulement s. zdrobire écraser vb. f. durere douloureux. a se încălzi.f. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s. dramatic drap s.douceur s. a fugi. şi adv. cu asprime a dura. economie économique adj.f. esca­ pad ă. dinam ită E eau s. străluci­ éclatement s. cercetaş éclat s. -e adj.f. a zdrobi écrire vb. de rire a izbucni în rîs tor . durée s. ciudat. clădire. ciob éclatant. cuhaz . mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s.vb.f. steag. zdrobitor écrasement s.m. prăvălire. a lum ina école s. m om ent. blîndeţe douer vb. I I I a scrie écritoire s. -e adj. clip ă.m . eşec écho s. -e adj.m. a scăpa de. drept drôle ad/. fierbere. a educa effacer vb. spargere.f. şcolar économie s. a asculta écrasant.m. rachiu. a depărta écervelé. eşapa­ ment écharpe s. a se scurge écouter vb. în tim p u l dur.f. îndoială. fulger éclairer vb.-e adj. scris. răsunător. a schiţa ébéniste s. se a se ridica îm potriva douter vb. stacojiu écarter vb. a înzestra.m. surpare ébranler vb. drum îngust. dulceaţă. educaţie éduquer vb.f. a se pune în mişcare. ecou échoir vb.f. scriere écrouler (g’) vb. ştirb édification s. drapel droit. a zgudui . dureros doute s. a l doisprezecelea dramatique adj. a dota douleur s.m. a construi éducation s. I I a lua ochii éblouissant.caragnios.m. -e adj.f. des.m. a dresa . a izbucni . b ăn u ia lă. douce adj. schimb échanger vb. economic économiste s.f. a se prăv ăli écurie s. durement durer vb. scăpare. economist écorcher vb. strivire. blînd douzaine s. zgomot puternic. sans ~ fără îndoială dresser vb. construire. caraghios . dulce. a porni éclaireurs. a şterge 510 . eşarfă échauffer (s’) vb. js’) — a o şterge. a ju p u i./». schijă.m. a d iv u lg a. a se îm potm oli éclair s. m. a se îndoi doux. a schimba échappée s.f. edificiu édifier vb. a zgîria écoulement s. duzină douze adj.f.f. a înlătura. I I I a ajunge la scadenţă. gra jd édenté.m. izbucnire éclater v i. a ridica .m. şi adv.f. a ţine s. (s’) — . a se înfierbînta échec s. ebenist éblouir vb. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. stufos duchesse s. ţuică ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. m. şcoală écolier. -e adj. scurgere écouler (s’j vb. -e adj. strălu­ cire.m. cearşaf drapeau s. roşu-aprins.f. a se în tîm p la échouer vb. -ère s.

f. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. element é l é p h a n t s.m. a îm brăca. şi adj. emancipare e m b a r c a t i o n s.f. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. biserică é g o ïs te s. la pînd ă é m e r g e r vb.f. care încurcă. cerneală e n d iv e s. între buin ­ ţare e m p l o y é . şi adj. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 . e f f e t s.f. încadrare. a stînjeni e m b e l l i r vb. (/ig. supt é m a i l s. a egala é g a l i t é s. întrecere. electrificare é l e c t r i q u e adj. în mod efectiv.f. funcţionar e m p lo y e r vb. m. a duce é m u l a t i o n s. a se îm barca e m b a r r a s s. canal de scurgere. post. a se sforţa. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. a se av înta . şi adj. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. [fig. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. în calitate de e n 2 pron .f. piedică. a fermeca.f./. a creşte. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. a duce cu sine é m o t i o n s. în adevăr. a se înveseli é g lis e s. nehotărîre . a încurca. a lua. ridicătură (de teren) . pas^-încănu e n c o u r a g e r vb. a otrăvi e m p o r t e r vb. farmec. paradisiac é m a c i é . avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. şi adj.m. -e s.m.n e adj. a elim ina é l i r e vb. adv. de asemenea é g a le r vb. -e adj.f.m. elocinţă é l u . a rid ica. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. m.. mocirlă e h ! interj. emoţie é m o u v a n t . a îneînta e n c h a n t e u r . slab. a se stră­ dui e f f o r t s.f. I I a umple e m p l o i s. elegant é l é m e n t s.f.m. ridicare é lè v e s.f. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. neruşinat é g a l e m e n t adv.m. a educa é l i m i n e r vb. încîn tăto r. elefant é l é v a t i o n s. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. egoist é g o r g e r vb. slu jb ă. a pune în spinare. a ucide é g o u t s. îneîntare e n c h a n t e r vb.f. iarăşi.m. cadru e n c e in t e s. a se arunca é l a s t ic i t é s. despre. din. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb. a înfăşa.m. de acolo e n c a d r e m e n t s.f.f. . a se m inuna é m e t t e u r s. d in. em ulaţie e n 1 prep . m. şi adj. vărsare.m. elev é le v e r vb. stînjeneşte e n c o m b r e s. efort e f f r a y e r vb.f. im periu e m p le t t e s. pervaz. a îm piedica e m p e r e u r s. a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. a înjun ghia. em iţător é m in e n c e s. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. a speria e f f r é n é . f.m. a se încurca. elipsă é l o g e s . -e adj. ales é ly s é e n . electric é l é g a m m e n t adv. gură e m b r a s s e r vb. efect . I I I a alege e l li p s e s. egalitate é g a r e r (s’) vb. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă . eficace e ffo r c e r {»’) vb. -e s. a strînge e m m e n e r vb. cu eleganţă é l é g a n t . a se u im i. nestăpînit e f f r o n t é . -e s. a lua.adv. a încuraja e n c r e s. a se zăpăci vb.m. emfatic e m p ir e s.m . I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. în.f. a strica. a se aşeza î n am ­ buscadă. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. a ieşi din apă. email é m a n c i p a t i o n s. -eresse s. incintă e n c h a î n e r vb. a pune m îna pe. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. -e adj. cum părătură e m p l i r vb. m. -e adj. cu elocvenţă é l o q u e n c e s. a îm brăţişa. neînfrînat.f.f. ce. m. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv.m . m. a păgubi. îm părat e m p h a t i q u e adj.f.f. încurcătură. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj.f. -e adj. an divă e n d o m m a g e r vb.m.f.) cloacă. fermecător e n c o m b r a n t . elasticitate é l e c t r i c i t é s. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s.m .

a cruţa é p a r p i l l e r vb.m. a risipi é p a r s . antrenam ent. copil e n f e r m e r vb. anchetă e n r a c i n é . a tă ia prim a bucată. -e adj. în întregime e n t iè r e m e n t adv.f. s.f. epavă é p é e s. des. a trim ite é p a i s . a in vidia e n v i e u x . poftă e n v i e r vb. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. desime é p a u l e s. marcă e n s e i g n e m e n t s. apoi.m. a îm p le ti.) a răp i.e adj. intrare.f. înflorire. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. a ridica. enervare é n e r v e r (g’ ) vb. sabie é p ic e r ie s. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. epocă é p o u x . înconjurător e n v o l s. a însîngera e n s e ig n e s. a critica é p i n a r d s.) a începe e n t e n d r e vb. antreu e n t r e la c e r vb. episod é p lu c h e r vb. epopee é p o q u e s .m. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. in v id ie .m . a se um fla înfu n da. între e n t r e c h a t s. m. angrenaj e n j a m b e r vb. stufos. a înţelege e n t e r r e r vb. înrăd ăcin at e n r a g é . a-şi lua zborul e n v o y e r vb.. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. a turba e n r e g is t r e r vb. en cu to tu l.m. spin é p i n g l e s. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb. a se vărsa. -e adj. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv.f.m.f.m.m.f. a păşi. invidios e n v i r o n adv. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. întreg . -e adj.f. à cheveux ac de păr . şi adj. (fig. a zbura. a închide. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. a e n f o u i r vb. furios e n r a g e r vb. . des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. ghim pe.e n d r o i t s. băcănie é p i lo g u e r vb. turbat .m. aproxim ativ e n v i r o n n a n t . a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. m.m.. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 .f. grosime. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb.f. loc é n e r g i q u e adj. -ère s. m. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. m. a încuia e n f i n adv. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. după e n t a m e r vb. ac cu găm ălie. (fig. în întregime e n t o n n o i r s. pîlnie e n t o u r e r vb. energic é n e r v a n t .m.m. a dezaproba. fructe) é p o p é e s. copilărie e n f a n t s. zbor e n v o le r (s ’ ) vb. risipit é p a is s e u r s.f. um ăr é p a u le r vb.f. supărător e n e r v e m e n t s. a atrage după sine. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. / .f.şi adj. întreprindere e n t r e r vb. entuziast e n t ie r . angajam ent e n g l o u t i r vb. I I I a cerceta. a se enerva e n f a n c e s. a înrola e n s a n g l a n t e r vb. -se adj. m. a avea ca urmare e n tr e prep. -e s.m .m. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s.f. I I I vb. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. a curăţa (legume. I I a invada e n v e lo p p e s. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. cam.f. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. a începe. în­ sufleţire vb. -e adj. plic e n v e r s prep. a se interesa de e n q u ê t e s.f. a intra . faţă de e n v i e s. firm ă. a încăpea e n t r e t e n i r vb. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb. bold. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. a economisi . îm preună. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. -euse s. spanac é p i n e s. a lua . I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. a tîr î. şi adj. îm prăştiat. a entuziasma e n n e m i .o u se s.m . f. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. a însori e n s u i t e adv.f.f. şi adj.m. întrevedere e n v a h i r vb. enervant.m. I I I a a u zi. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb.f.

etalaj é t a le r vb. examinare é t o u r d e r ie s. {toc. echipă é q u i p e m e n t s. a îndura e st s.m . speranţă e s p iè g le r ie s. etapă é t a t s. -e adj.f.) greu.f. -ère s.m. escaladare. călărie é q u i v a l e n t . -e adj. band it e s c a r p é . -e adj.) stat é té s . a preţui.m . sărăcăcios.e lle s. oprire e s c a lie r s. (cu maj. a epuiza. a încerca . a escalada. ciudat. vară é t e in d r e vb. a exalta e x a m e n s . é p r o u v e r vb. est e s t im e r vb. a expune. escară. sclav e s c o r te s. euforie. studiu é t u d i a n t . spaniol.f. ab rupt. I I a leşina é v a s i o n s. stare. greşeală.m. a r în t e s s o u f fle r vb. adv. uim ire é t o n n e r (s’) vb. escorţă e s c o u a d e s. a se desfăşura é t a n g s . spaniol(esc) e s p è c e s. mirare. echipament é q u i t a t i o n s. stindard é te n d r e vb.m.f. (cu maj. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l. benzină e s s e n t ie l. străin é t r a n g le r vb. stomac e s t o m a q u e r vu.m a in s.m.m. é t o u r d i r vb. escală. a se căţăra e s c a le s. spirit e s s a i s. asasin. stab ilim en t.f. şi adj. a încerca . prosop e s s u y e r vb. anevoios e s c a r r e s. evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. dar (de an ul nou) é t r o i t .m .f. şi é t a b l i r vb.m. . eroare é r u p t i o n s. I I I a întinde é t e n d u . a se sili. strîm t. echivalent è r e s. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. a rătăci e r r e u r s. m.f. etaj é t a l a g é s . . erupţie e s c a la d e s. încercare e s s a y a g e s.f.m.f. specie. fiin ţă é t r e n n e s.m . fél e s p é r a n c e s. ( m il. încercare. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb.f. exact e x a c t it u d e s. / . şi adj. zburdălnicie e s p o ir s.m. /. aux.f.f.f. a se trezi é v é n e m e n t s. a se întind e. galantar. a şterge . m .e lle adj. e t conj. m .m. • sclipitor é t o i l e s.m. exact e x a c t e m e n t adv. m. îngust. . ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. suire. a su­ gruma être* vb. evident é v o l u e r vb. eleşteu é t a p e s. (/ig. a slei de puteri é q u a t e u r s. eră é r e in t e r vb. à V stabili s.m./. exactitate e x a lte r vb. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . straniu é t r a n g e r .f. a se mira e s t u r g e o n s. f. a studia. a face să gîfîie e s s u ie . -e adj.m. a fi ê tr e 2 s.m. instituţie é t a g e s .. esenţă.m. încercare. .. stea é t o n n e m e n t s. în­ treprindere.m./ . răsărit.m. I I I a stinge é t e n d a r d s. a stima. restrîns é t u d e s. căţărar e e s c a la d e r vb. m. mettre a pune la încercare é p r i s .f. a istovi e r r e r vb. îndrăgostit. -e adj.e s. coajă e s c la v a g e s. a am eţi é t r a n g e m e n t adv.e adj. vr. examen. -e adj.f.) à V strîm torat. ecuator é q u a t o r i a l . plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb. . a suferi. spaţiu e s p a g n o l.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s . eaprârie .f. speranţă e s p r i t s . a strînge de gît. a speti. esenţial e sso r s.probă. a evolua e x a c t . etern é t i n c e l a n t . f.e a d j. ija-m. m.m.m.) şi adj. a proba (o haină] e s s e n c e s . scrimă e s p a c e s.f. sclavie e s c l a v e s . m . student é t u d i e r vb.m. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. » . a pune la încercare é p u is e r vb.f. a con­ sidera e s t o m a c s.f.f. /.f. scară e s c a r p e s. a învăţa e u p h o r i e s .) escuadă. probă (la croitor) e s s a y e r vb.e s. ecuatorial é q u i p e s.

m. exerciţiu e x h o r t e r vb.f. exa­ m inator e x a m i n e r vb. sălbatic f a t s. şi adj.f. în afară de e x c e p t i o n n e l. exploatare.invar fapt. fabricant f a b r ic a t e u r s. fatuitate. renum it f a m i l i e r . excesiv. cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. .f. a experimenta e x e m p le adj.f. geogr. expiatoriu.m. fabulist f a c e ». exterminare e x tr a s. -e adj. exterior . delicios. cu uşurinţă f a ç o n s. îndeplinire.m . expediere.m . a pretinde. extern.f. / . a excita. extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. a fi. a exprima e x q u is . şi adj. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. -ère adj.m . -e adj.f. delicat e x t e n s io n s. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s .f. a exploata e x p lo it e u r .f.m .m. a se ofili f a n g e s. greutate. debil f a ib le s s e s. /. (pop. noroi. a se supăra f a c i l e adj. exigenţă e x ig e r vb.m. -euse s. / . extensiune e x t é r ie u r . faleză f a l l o i r vb.. extindere. par ~ de exemplu e x e r c ic e s.f. a urî e x é c u t i o n .f. a exclama e x c lu r e vb. -euse adj. fam ilie f a n e r (se) vb.e lle adj.f. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t .lucru neobişnuit e x t r a . noroios f a n t a s t i q u e adj. impers. exportare. ex­ portator e x p o r t a t io n s. înfum urat. ex­ ploatator e x p lo s io n s. a exporta e x p r im e r vb. inventa­ tor f a b r i q u e s. mocirlă f a n g e u x . executare e x e m p la i r e s. fad.f. -e adj. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe».m. şi adj. com­ me il faut cumsecade. fel. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. ispravă. ceva) .trice s. . vb. I I I a face. a aţîţa e x c la m e r vb. ? . lesne. extrafin e x t r a ir e V&.m. fabrică f a b u l i s t e s.m. şi prep. -e adj. foame. slăbiciune. -euse adj. lămurire e x p l o i t s . a exista e x p é d i t io n s.m. -e adj. -e adj. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x . export e x p o r te r vb. şi adj. uşor f a c i l e m e n t adv. f a i t s. fapt f a l a i s e s. înfumurare f a u b o u r g s.m. fabulă f a b r i c a n t s. I I I a extrage e x t r a it s. oboseală f a t i g u é . ne pas s’en a nu-şi face sînge rău .f. facultate f a d e adj. excursie e x é c r e r vb. făină f a r o u c h e adj.f. faimos. impers.f. grozav e x c it e r vb. fantastic f a n t ô m e s. -e adj.f in . exemplar s. nerod f a t i g a n t . m. (mi/. impers. m.m. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv. cartier periferic f a u c i l l e s. explicaţie. a examina e x c e lle n c e s. faţă f â c h e r (se) vb. searbăd f a i b l e s. fantomă f a r d e a u s.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. extras e x t r a o r d in a ir e adj.f. surghiun e x is te n c e s./. fam iliar.f. I I I a exclude de e x c u r s io n s.m. născocitor. e x t e r m i n a t i o n s. şi adj.f.f. obositor f a t i g u e s.f. seceră 514 . a cere e x i l s.trie e s. faptă strălucită e x p lo it a b le adj. ex plo atab il. avoir a-i fi foame f a i r e vb.f. obişnuit f a m i l i e s.f. chip f a c u l t é s.m. (pen­ cineva. existenţă e x is te r vb. explozie e x p o r t a t e u r .f.) s’en ~ a-şi face sînge rău .e x a m i n a t e u r . .f. slăbiciune f a i l l i r vb. exemplu. excelent e x c e p té adj.f. şi adj. povară f a r i n e s. m uribund e x p l i c a t i o n s. a îndemna e x ig e n c e s. slab. extrem de e x t r é m it é s. exil.m. excelenţă e x c e lle n t .f. obosit f a t u i t é s.

m. delicat. . a urm ări. săgeată f le g m e s.f.f. fédérât. f a u s s e adj. à l ’anglaise a o şterge englezestè. a se strecura.f.m.m. plasă. . partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. fesù'val f ê t e s. m. « n ' ­ eu trecere f a v o r i . ~ f i g u e s. ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj. a hoinări f l a t t e r vb. / .m. fl oare f le u r e t t e s. m.f. înfloritor. logodnic f i a n c e r (se) vb. cătuşe. birjă f i a n c é s. financiar f i n i r vb.f. (pop. au ^ de de-a lungul rînd.m.m .) u rît. linguşitor f l é a u s. sărbătoare. fiu f i l t r e r vb.f. şiret f i n a n c e s.f. a pleca repede. f ile r fir. mărar f e n t e s. a p lu ti f l û t e s. plutitor f l o t t e r vb. p tiu (exprimă dispreţ). bogat f e r t i lis e r vb. tare.m.t r i c e s. a înfige .m. figură f i g u r e r (se) vb.f.f a u f ile r (se) vb. m. foitaj f e u i l l e t e r vb. aţîţator f a u x . sfîrşit f i n 2. a fertiliza f e r v e u r s.f. smochină f i g u i e r s. federaţie f é d é r é . [pop.f. u n it f é l i c i t é s .f.f. falsitate f a u t e s. şir. b u n ăv oinţă. f i l e s. incendiu f e u 2. à la un ul după altu l vb.f. m ăg u li­ tor.) agent de poliţie f lo c o n s. financiari. şi adj. prosper f l o t s. fulg de zăpadă f l o r is s a n t .f. /. puternic.f. catastrofă f lè e h e s. fîn 515 . f. flacon f l a i r e r vb.m. a-şi închipui f i i s.m. frunză. plagă. I I a termina f l a c o n s. greşeală.m. a prospera f le u r is t e s. a flamba f l a m m e s. trupă) fl& n e r vb. pungaş f i l s s.m. înflorit f l e u r i r vb. cu mîndrie f i è v r e s. -e adj. I I a înflori.m. fileu.m . fervoare f e s t i v a l s . a sparge (lemne) f e n ê t r e s. credinţă.f.f. flaut f o i .f. energic f e r m e r vb.m.f. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. -e adj. febră f a u s s e té s. coastă (la un vas.m. florar.m. ina . m. fertil. fiică f i l l e t t e s. a mirosi. onomastică f ê t e r vb. pl.m. rău f i c t i o n s. -e adj.m. feroviar f e r t i l e adj. încredere.ite s. crăpătură f e r s. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . a răsfoi f e u i l l e t o n s. soţie.f. a flata.m . fereastră f e n o u i l s . favoare. / . latu ră.m. m îndru. s. muşchi f i l l e s.f.f.f. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. ficat f o i n s. a închide fé r o c e adj. neno­ rocire. a fila (lampa) f i l e t s. -euse s. a m ăguli f l a t t e u r . par ma ~ pe legea mea f o ie s. a filtra f i n 1 s. frunziş f e u i l l e s. singe rece f l e u r s. val f l o t t a n t . sans negreşit f a u t e u i l s. şi adj. răposat f e u i l l a g e s. fotoliu f a u t e u r . februarie fi! interj. floricică f l e u r i . I I I a despica. uneltitor. a toarce. escroc. (pi.m. a se logodi f i c h e r vb. florăreasă f le u v e s. -e adj.f. ficţiune f i e r . -e adj. foaie f e u i l l e t a g e s.) flagel. femeie. smochin f i g u r e s. fin . a adulmeca f l a m b e r vb.f.) lanţuri. a se fofila de din lipsă de . fetiţă f i l m s.m. favorit f é d é r a t i o n s.f. prendre ' a se însura f e n d r e vb.f. fais f a v e u r s. -e adj. fluviu f l i c s. flacără f l a n c s.m. -e adj.m. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s.m. aţă . şi adj. film f i l o u s .m . {fig.s. foileton f é v r i e r s. fată. -ère adj. foc. semeţ f i è r e m e n t adv. m. a felicita f e m m e s . fier. feroce f e r r o v i a ir e s.f. a sărbători f e u 1 s. a b il.m.

foarte fo r te r e s s e s.m . a călca .m. foaier fr a c a s s. a se repezi la. putere. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. blană f o y e r s. formaţie f o r m e r vb.f. p răjit f r o i d . a scotoci f o u l a r d s.f. spre f o n c t i o n s. . oară. fular f o u l e s. şiretenie f o u r c h e t t e s. fortăreaţă f o r t i f i e r vb. răceală f r ô le r vb. frîu f r e in a g e s. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is .f. m. m înie f u r i e u x . a critica. -e adj. fundam ent.m . brînză f r o n d e r vb. . frînare f r e in e r vb. m. temelie f o n d r e vb. a fortifica f o r t u n e s. -e adj. fugar f u i r vb. a forma f o r m i d a b l e adj. m ulţim e f o u l e r vb. de b îlc i. fond f o n d a t i o n * s.m. frunte. (fig.f.e adj. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s. (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb.m. furios f u r t i f .m.rpr. fugă f u m a n t . a face săpături . I I I a fugi. b u b u it: zgomot (fig . zmeură f r a n c 1 s. m. m u lt.m. -ère adj. [ I I a topi. fotbal f o r a i n . à de de a tîta . succesiv f u r e u r s.o n n e s.m. a freca . şi adj. care fumegă f u m é e s. fior. şi adj. frîn â. fraternitate f r e i n s.f.m.f. jîn e. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. s. bonne noroc în dragosîe fo s s e s. tem ei. m.fo u e t s. m.iv e s. a în tări. I I a furniza. întemeiere. cu ajutorul f o r e s t ie r . funcţionare f o n d s.f. I I I a prăji f r is s o n s. furnizor f o u r n i t u r e s.m . furie. a cer­ ceta. sincer f r a n ç a i s . m uget. fragil f r a g m e n t s.m . front f r o n t i è r e s. frontieră f r o t t e r vb. garde pădurar f o r ê t s.f. prospeţime adj. groapă.f. puternic. a atinge uşor f r o m a g e s.f. -e adj. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv. deschis. f o l .f. hoţesc. funcţie f o n c t i o n n a i r e s.f. fum f u m e r vb. cariera.m .) a învinge f r a jt p e r vb. forţă. deseori. furnică f o u r n i r vb.) tu m u lt.e adj.m.f. căm in. -euse adj. fructifer f u g i t i f . frate fr ia n d is e s . noroc.m.s. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. comediant f o r ç a t s.f.f. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. potcovărie f o r g e r o n s. .iv e adj. frig. hazard. a frecventa f r è r e .m. m. a face opoziţie f r o ţ it s. (cu ma/./ . pour une de data asta.f. -e s.s . m. freamăt fr it.f. franc (monedă) f r a n c 3. bici f o u i l l e r vb. francez. fierar f o r m a t i o n s.f.f.f.f. a fricţiona f r u i t s. nebun . a frîna f r é m i r vb. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. a trece peste.) an — el à me­ sure pe măsură ce. soartă. form idabil f o r t . a evita f u i t e s. fruct f r u i t i e r . adv. focar. ascuns fu r 516 . frăţeşte f r a t e r n i t é s. furie f u r i e s.f. graniţă. f o l l e s. -ère adj. a afum a.m. il fa it ~ e răcoare f r a is e s. ipl. a luxa f o u r b e r ie s.f. fund.m.m. fragă.f.m. tare. f. I I a sări peste.m.f. s. frecvent f r é q u e n t e r vb.) d u lciuri. a fum a. rece. zarvă f r a g i l e adj. frison. furnitură f o u r r u r e s. . dată.f. răcoare. a âmes loca f o o t b a l l s. înfiinţare f o n d e m e n t s. -e adj.f. ocnaş f o r c e s.f. pădure fo r g e s. m. furculiţă f o u r m i s. căpşună f r a m b o i s e s. şanţ f o u . nebunie f o n c é .) şi adj. a realiza beneficii ilicite. fript. a scoate fu m s. f r a îc h e f r i p o n . a specula f r ip e r vb. f r a n c h e adj. sincer f r a n c h i r vb. /. răcoros : proaspăt . a bate. pungaş f r ir e vb. zahari­ cale f r ic o t e r vb. fragment f o is s.m. forestier . m ină fo s s é s.

(med.m. gardă.m. a g a g n e r vh. gheaţă.f. prăpastie g o û t s. jiletc ă.m. strop 517 . tîn ăr g a s p i l l a g e s. a aluneca. gentilom . -euge adj. genunchi curtenitor. băiat. general. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. supărător g e n d a r m e s. neam g e n s s. -e adj. g a r d e r ie g a r d ie n s. sting./. jandarm g e n d a r m e r i e s. m . . glorie g lo r ie u x . I I a geme g ê n a n t . I I ă îm podobi g a r n i s o n s.m. gentil. zăcăm înt g l a c e s .m. galerie g a lo p s.m. a um fla g o r g e s. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. a eîştiga . a i'ace prinsoare.f. sloi g l a ï e u l s. m. a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. a comenta critic g lo u s s e r vb. jandarm erie g e n d r e s. -es. a galopa g a n t s. g a l e r i e s . gardian. gaz g é a n t . im nănuşat g a r a g e s. vestă g i s e m e n t s. picătură. m. s. cu veselie g a ie t é s. a jena genre s. risipă g a s t r o .m. nobil g e n t i l l e s s e s . galant. g o û t e r vh. fugar G g a g e r vh . puşcaş fu sé e f u s ille r vb. gît. m.m . m ănuşă g a n t é . a îm puşca.e adj. m . rachetă.) neîndemînatic g a u c h i s m e s. w. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb.f. [sport) — .e s.m.m.f.m. gladio lă. I I I a zăcea.ille adj.m. I I a garantă g a r ç o n s . gară g a r e 2 ! interj.. ~ de lettres scriitori g e n t i l . puşti. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s.m. gsniu g e n o u s.f r e in g a r d e r vh. ~ le lit a zăcea s.f. frînar a păstra. / . a sosi. g răd in iţă (de copii) s. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. şi adj. jigou g i l e t s . puşcă f u g i l i e r s. b ăiat./.ni. veselie g a l a n t .f. a se stre­ cura g lo h e s. drăgălaş g e n t i l h o m m e s. gîtlej .s.e adj. lăcomie anim alică g o m m e . şi adj. gheţar. săbiuţă g l a i r e s. garnizoană g a r s s. glob g l o i r e s. geografie g é r a n t.m. a îngheţa g é m i r vh.f. adm inistrator g e r m e r vb.m. oam eni. a gusta g o u t t e s. paznic. generos g é n i e s'm . ginere g ê n e r vb. gen.m . pl. gardian g a r d e . sabie.m. cu generozitate g é n é r e u x .de but portar g a r e 1 s.m. g é n é r a l . umflare g o n f le r vb.m. f. tîn ăr îndrăgostit.m. a p ălm u i g i g o t s.m.m. \esel g a i e m e n t adv. -e adj. copil g o u f f r e s.s. gumă g o n f l a b l e adj. (fig.m. glorios g lo s e r vb. .m. vag g é n é r e u s e m e n t adv. jenant.) gastro­ intestinal g â t e a u s . s. gerant. îngheţ.f. uriaş g e l s. m. oglindă g l a c i e r s. galop g a lo p e r vb. topire. / . a îndopa.f. -e s. a se at’la.e u s e adj. -e adj. / » . vînat g i f l e r vb. paria a ajunge la g a i .m.f. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. garaj g a r a n t i r vh. g a r d e s.m.f. spadă g la p i s s e m e n t s. a g h iftu i g o s s e s.f. stîngism gass s. gentileţe. ger g e le r vh. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. m .i n t e s t i n a l adj. . prăjitură g a u c h e adj. pază. gust.m. / . ci-git aici odihneşte g i b ie r s. a p ăzi. amestec f u y a r d .f..f.m. îngheţată. a încolţi g é s ir vb.

grosolan grossir vb. f. m. a cîrm ui gouverneur s.gouvernant. şold ‘ hardiesse s. bunic grands-parents s.f. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. ghirlandă guise s. a scîrţîi. viespar guère adv. a conduce.f.f. grevă gréviste s.m.m. plac. a se căţăra grincer vb. m. I I a creşte grand-maman s. drăgălaş graduel. giroscop H habile adj. şi adj. grilaj.f. fasole harm onie s. m. gros gravement adv. gras.m.f. bunici granitique adj.f. şvaiţer gu êpie rs. favoare. răsuflare. hală halluciné.) grec. m. halucinat haltérophile s. grav. vişin gris.f.f. abil habiller vb. de granit gras.m.f. adj.m. ghid. bătu t de grindină .-e s.f.f. -e adj. a se obişnui habitude s.f. cu îndrăzneală ‘ haricot s. a frige la grătar. -e adj. strîm bătură grimper vb. m. en de ca.pl.m . voie. chitară gymnastique s. fel. guvernant. trouver qcli. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti . îndrăzneală ‘ hardiment adv.m. cenuşiu griveler vb. armonie . gravură gré s. iertare. I I a vindeca guérite s. bunică grand-papa s. vişină griottier s. m. mare. cătun h a m e ço n s. -e adj. drept. -que s. m. sărman. ciupit de vărsat grenade s. a locui habitué. I. -euse s. cîrm uitori gouvernement s. a morm ăi gros. piatră grêlé.m. îndem înatiç. I I a urî haleine s. client obişnuit habituer (s ’) vb.m . -ère adj.m. şi adj. gros. a îmbrăca h a b its .)înţelegere 518 . chip. guvernator grâce s. grenadă grenier s. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s. a prăji grimace s. frac habitant s. grandios.f.f. de loc guérir vb.pl.f. grecesc grêle s.m. broască grève s.f. a gîfîi ‘ halle s. m.f.m. locuitor habiter vb.m.f. gheretă guerre s.f. costum .f. gard ‘ haïr vb.m. guvern gouverner vb.f. frigare grille s. gim nastică gyroscope s. a bom băni. a zgîria gril s. gramatică grand.f. friptură la grătar g r illa g e s . a scrîşni griotte s. -e adj. călăuză guillotine s. coate goale guide s. treptat graduellement adv. mărire grandiose adj. -se adj. serios gravure s.f. ~ à datorită gracieux. cîrligul undiţei ‘ hanap s. graţios. (cu maj. mare grossier.m. obicei.f.m. suflare •haleter vb. grevist griffer vb. mărime . ghilotină guirlande s. hamac ‘ hameau s.m.f. război gueux.f. deprindere *haie s.f. -euse adj. bunică grand-mère s. I I a îngroşa grouper vb. treptat grammaire s. s.m. (/ig. -le adj. m. a grupa gruyères. grilaj griller vb. în chip de guitare s. pod grenouille s. calic. vizita to r. care guvernează. grătar grillade s. prundiş. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . graţie. grindină. -se adj.f. bunic grand-père s. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec. puternic grandeur s. à sa ' după bunul său plac.f. halterofil *hamae s.f. -e adj. măreţ grandir vb.

m.m. um anitar h u m a n i t é s. a izbi. imn h y p o c r i s i e s . istoric h i t l é r i e n adj. -ère adj. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. * h a r p e s. zgîrcit. onoare.. h ô te s s e .m. al optulea h u î t r e s. modest h u m b l e m e n t adv. semeţ. (mar. u m il. eroină h é r o ï q u e adj. v a i! bîerbe s.m. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s.f. grabă * h â t e r (se) vb.m. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. eroic * h é r o n s.f. creştere.f. hidraulic h y m n e s. a slăvi s. hotelier.f. iarnă * h o c h e r vb. om agiu.f.m . harpă ‘ h a s a r d . u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. a ridica h i s t o i r e s. par — din întîm plare * h â t e s. şi adj. . / . a c lătin a .m. spital ‘ h o r d e s.m. hipodrom h i r o n d e l l e s. re­ vistă săptămimaîă . -e în opt zile s. gustare h o s p i t a l i e r .f.f. h e u r e u s e m e n t adv.m . omenire. hitlerist h i v e r s. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. onorabil. demn de cinste * h o n t e s. à tout à {' — pe curînd . quelle est-il? cît este ceasul? .f. /. m. -e adj. erou h é s i t a n t . -e adj. omenie h u m b l e adj.m. şi adj. smerit h u m i d e adj. -e adj. omenesc h u m a n i t a i r e adj. ospitalier.f.9. oră. hangiu ‘ h o u e s. oboi * h a u t e u r s. -e adj. d ’ — en huit jours de azi i d é a l . aprod ‘ h u i t adj. hotel h ô t e l i e r . bărbat adj. stridie h u m a i n . par pe a ici. a u m ili h u m ilité s f f. aperitiv. orologiu ‘ h o r s prep . -euse adj. d ’ — de aici. opt ‘ h u i t i è m e adj. cinstit h o n n ê t e m e n t adv. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n . a înălţa.ra. rendre ~ a cinsti. um ilito r h u m i l i a t i o n s. adv.h a r p a g o n s. a scutura. aici.c o m iq u e adj.— de pointe oră de v îrf . um iditate h u m i l i a n t .f.f.f.m. orizont h o r lo g e s. umed h u m i d i t é s. um ilire h u m i l i e r vb.f.m. urcare ^ h a u s s e r vb. duşmănos h ô t e .f. înălţim e h e b d o m a d a ir e s. ruşine. eroic h é r o ï q u e m e n t adv. arogant ‘ h a u t b o i s s . eroicomic h é r o ïn e s. a înălţa. ţepos h é r o ï. -euse adj. he ! h e u r e s. ostil.f. a se grăbi * h a u s s e s. fericit * h e u r t e r vb. 9. -e adj. hoardă h o r i z o n s. um anitate. gazdă. iarbă h é r is s é . uşier. ruşinos h ô p i t a l s. din fericire h e u r e u x . a lovi * h i d e u x . hidos * h i é r a r c h i e s.f.m.f.m. -ière s. um an. -euse adj.m. dezonoare * h o n t e u x . rîndunică ‘ h is s e r vb.f. bîtlan ‘ h é r o s s. hectar h é l a s ! interj. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare.m.f.f. u m il. ipocrizie h y p o c r it e s. f. istorie. ideal 519 . -e adj.f. om. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s.m.f. povestire h i s t o r ie n s.m. şi adj. săptăm înal h e c ta r e s. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s. în a lt.m. a ridica * h a u t . sus. a şovăi * h e u ! interj.m. cazma ‘ h o u s s e s.f. cinste h o n n e u r s. ipocrit I ic i adv. pri­ m itor h o s t i le adj. invar. de bonne — devreme.f. ziar. cinste h o n o r a b le adj. j h . zb îrlit. a ierarhiza h ip p o d r o m e s.) ferestruică la vase h u is s ie r s.

in fin it infiniment adv. (fig. indicatif s. im ­ pozit impossible s. nelegiuire impoli. stupid inerte adj.) nepăsare inexact. incomod incomplet. şi adj. de neşters.m. -e s. -e adj. impresie impressionner vb. inconştient inconvenance s. leneş inactivité s. s. a incarna. a inaugura incarner vb. inabor­ d abil inactif. a tip ă ri improprement adv.f. inaccesibil.m. imperfect. [fig. infrarosu ingénieur s. a avea im por­ tan ţă imposer vb. im ixtiune . id io t ignoble adj. impersonal imperturbable adj.) dezgus­ tător ne­ m uritor. -e s. -e adj. nedemn indiquer vb.f.m. permanent (coafură) indépendamment ndv. iluzie illustre adj.f. impunere fiscală. a im agina imbécile adj.m. im agin ab il imaginaire adj.m. a informa infrarouge s. şi adj.f.f. -e adj. inactiv. a im ita immaculé. şi adj. -e adj. veşnic imparfait.f. infamie infernal. necunoscut inconscient. im posibil(ul) impôt s. a obliga imposition s.f.f. im perm eabil impersonnel. ilustru ilote s. im portant importer vb. im pur. -ète adj. im inent immixtion s. ilegal illégitime adj. necuviinţă inconvénient s. imoral immortel. a impresiona imprimer vb. -elle s.f. im pozit impression s. murdar inabordable adj. (tim pul) imperfect impatience s. -e adj. industrie ineffaçable a d i.f. nepoliticos impolitesse s.f.f. şi adj.f. index. degetul ară­ tător immoral. impetuos. im ediat immémorial. inconvenient. m urdar. nepoliteţe important.f. străvechi immense adj.m. inactivitate inaugurer vb. a nu cunoaşte île s. identic idiot. -e adj. infirmerie infliger vb. im becil imiter vb.m. -ête adj. imagine imaginable adj. inert inertie s. a im prim a. m. im ediat immédiatement adv. im aginaţie imaginer vb. de neuitat inepte adj. nepieritor imperméable s. fără înd oială industrie s. -ive adj.m. de necrezut inculpé.f.m.idée s.m. [fig. nerăbdare impérissable adj.f. incident incommode adj. mîrşav ignorance s. -e adj. a aplica (o pedeapsă) influence s.m.f. in fa ilib il.f. a im obiliza immonde ad/. -euse adj. incomplet inconcevable adj.f. -e adj. prost. inexact infaillible adj. indiscret indubitablement adj. in culpat indéfrisable s. -e adj.m. idee identique adj. inginer 520 . -e adj.m. violent impiété s. ticăloşie. insulă illégal. indice. m. a influenţa informer vb.f.f. -elle adj. in fin it infirmerie s. si adj. im obil imminent. ne­ ajuns incroyable adj. -e adj. impers. -e s. de neconceput inconnu.) aprig. im aginar imagination s. ne­ greşit infamie s.f.m.f.f. independent index s. -e adj. (în mod) im pro­ priu imprudence s. a întrupa incidence s. infernal infini. a im pune. inerţie. (modul) indicativ indigne adj. în m od in ­ dependent indépendance s. imens.f. nesfîrşit immeuble s. sclav image s. ignoranţă ignorer vb.-e s. -e adj. a ignora. im perturbabil impétueux. independenţă indépendant. im aculat immédiat. şi adj. m. nelegitim illusion s. pêrfect infailliblement adv. şi adj. in fa ilib il.-e adj. im prudenţă impur. a indica indiscret. incidenţă incident s. influenţă influencer vb.f. amestec immobiliser vb.

/. şi adj. -e adj. internaţional internationalisme s. a inunda inquiet./. instinct instituer vb. I I I a introduce inutile adj.m. odinioară jaillir vb.m. de neatins intègre adj.m. învăţăm în t intrépidité s.m .m . internare interpeller vb. şi adj. jabou jade s.m. a in v ita iris s. jad jadis adv. -trice s. a insulta insurger (s’) vb.) entuziasm ivrogne s. rezultat italien.m .f. a înfiinţa instituteur.m. răscula. I I I a se înscrie insecte s. de neînchipuit injuste adj. beţie./. gelos.m.) in ­ travenos inspection s. invers invitation s. (med. instrucţie. nevinovat innovateur. interval.f. -e adj. {fig. nelinişte inscrire (s’) vb. lăuntric International. insensibil. ne­ bun insensibiliser vb. indiferent insistance s.f. ieşit din issue s. a izvorî jalousie s. -e adj.m. a se neiinişti. instaurare instaurer vb.f.f. a se in titu la intraveineux. integru.m. cinstit intellectuel. -e adj. ingrat inimaginable adj. beat ivresse s. zadarnic invasion s. a in stitu i.f. -elle s. neobişnuit.f. a intercepta interdire vb. a instala instant s. sm in tit. internaţiona­ lism inquiétude s. -euse adj. a se răzv răti intangible adj. -enne s. ironie ironiquement adv. îndrăzneală intrigue s. întrerupere intervalle s.f. -trice s. curaj. -ouse adj. in u til inutilement adv. vreodată. iresponsabil irriter vb.f. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. obraznic insolite adj. in tan g ib il. I I I a interzice intérêt s. instrum ent insuccès s. invidios jamais adv. insistenţă insolent.) ne­ păsător. ita lian . ieşire.m. intern.f. inte­ lectual intelligence s. à l' ~ im ediat instauration s. stînjenel ironie s.f. cursiv ivoire s. interesant intérieur. (cu maj.m.f. -e adj. italienesc italique s. a interpela interplanétaire adj.f.f. ins/itaţie. inspecţie installations. eşec insuffisant. învăţător instructif. neîn­ destulător insulter vb. activ intention s. iresponsabil irresponsable adj. a irita issu. interplanetar interroger vb. -e adj.f. beţiv inviter vb.m. -ète adj. gelozie jaloux. (tipogr. a insensibiliza insensible adj.f. a se. a se îngrijora intense adj.m. fildeş ivre adj.m. insolit. I I a ţîşn i. -es. invenţie inversement adv.m. provenit. inteligenţă şi adj. şi adj. a întreba interrompre vb. I I I a interveni intituler (s’J vb. m.f. m.ingrat. instalaţie. interes intéressant . intenţie intercepter vb. -ive adj.f. răstim p intervenir vb.m . I I I a întrerupe interruption s. invazie inventer vb. v iu .m . -e adj. clip ă. intrigă introduire vb. insectă insensé. {fig. insuficient. a inventa invention s. nedrept innocent.) J jabot s.) caracter italic. -e s. instalare installer vb. to t­ deauna 521 . niciodată. intens. a instaura instinct s. ne­ u zitat internement s. instructiv instruction s.f.f. inovator inonder vb. n e lin iştit.m. m om ent.

f. ianuarie jaquette s.m. in. şuncă janvier s.m. a arunca jeu s.m.m . justiţie ustifier vb. lam pă lan cé. suliţă jésuite s. I I I a îm preuna.f. m. zi outer vb. justificativ ustification s.f. (fig. vrednic de plîns lamenter (se) vb./. fricos lâcher vb. lim b ă. tocmai ustesse s. m. o. lac lâche adj. a se tîng ui laminage s. m.m. referitor la lînă laïque s. obraz. lim bă languir vb. lam ă.f.m. (fig. fustă urer vb.m. drept ustement adv.f.) lansat lancement s. (fig. m. jug ouïr vb. m uncă (grea) laboratoire s. -ive adj. cu dreptate . f. suc. arătură lac s. larg 522 . -euse adj. tîn ăr jeunesse s. a cînta (la un instrument) jouet s. şi adj. aruncat. picior jambon s.) a face cu­ noscut.m. judecată uillet s.f.m. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s. m. a desface. justificare our s. ziar ournaliste s. drăguţ. a se juca . gazetar ournée s. -euse adj. cu veselie oyeux. -e adj. acolo lab eurs.m. 2 pron.f.m. -ère adj. grăm adă. jucărie K kilo. m uncitor. iulie uin s. a se lu p ta . a se lam enta.m. grădinar jarret s. iasomie jaune adj.f.m. je ~ ~ vois o văd là2 adv. kilom etru L chambre camera. lumesc lait s.m.f.f. tinereţe. a jura us s. exactitate ustice s. .jambe s. a se bucura. lăptucă lame s.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. I l a se folosi. lapte laitier. har­ nic labour s. jouer vb. ie zu it jeter vb. judecător ugement s. kilogram kilomètre s.m.f. dreptate. a lansa. I I a îngălbeni javelot s. care dă lapte la1 1 . şi adj. -e adj. m. jo i jeune s.f. -ère adj.m. îndoitura genunchiului jasm in s. iunie upe s. şi adj.m.m .f. jachetă jardin s. lanţetă landeau s. ziarist.m. pe ea. vesel. tineret joie s. galben jaunir vb. a justifica ustificatif. laminare lampe s. zeamă uste adj. a uni joii.m. hueurie joindre vb. I I a lîncezi large adj. laborator laborieux. a lăsa să-i scape laid. nostim jonchée s.m.) a poseda z i. justeţe. l'autre deunăzi. a se introduce (în lume) lancette s. grădină jardinier s. lînă lainier. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. urît laine s.m. just. hol.m.f. joc jeudi s. voios uge s.m. art.f. grai langue s. landou langage s. laic.m.-e adj.f. laş.f. (fig.m. . kilogramme s. laitue s.f. aruncare lancer vb. val lamentable adj. m orm an joues.

f. lună lunette s. le lever1 vb.f. sprinten légèreté s.-euse adj. lege loin adv. (fig. legal légume s. spălare chat pisica.-ère adj.f.) p lic tis it latin. legumă lendemain s. iepure ligne s.) şi adj. m. -e s. (pl-) ochelari lutte s. lup lourd. lim onada linge s. instruit leur adj. pron. lu p tă lutter vb. lenjerie.f. (loc. sumbru lui pron.f. pui de lup lucide adj. care de de-a lungul longuement adv. lecţie lecture s. eliberare libérer vb. şi adj.f. a lim ita . m. închiriere . îl. lys s. chiorîş . pat.m.f. (fig.f. loc lieue s. de cu ocazia.f.la­ tin .f.f. licărire lugubre adj. litig iu .m. legătură libération s. . litan ie . saşiu.f.m. ( căsătorie . a liv ra .m. sprinteneală légitime adj. lesquel­ les) pron. lin ie . lot. carte livrée s. lesquels. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. lung . ~ s jumeaux pat dub lu .m. lunetă. cînd lot s. a lb itu ră . a rid ica. lectură legal. sprinten lettre s. chirie louche adj. (al) lor .f. pîrghie lèvre s. livrea livrer vb. librar lie s. el.m . a lăuda .f. -e adj.m. lu m in ă slabă. lupoaică louveteau s.f. {fig. liceu lynx s. lacrima las.) greu­ tate (de înţelegere) litige s. v în ăt livre s. (cu maj. obosit. lugubru.m.f.m.f. pron .f. locuinţă loi s.m. I I I a citi lis.m. leoaică lionceau s. suspect louer vb. le 1 .m.m.f.m. a preda logem ents. ziua de m îine lentement adv. -e s. literatură littoral s. greu louye s. libertate libertins. loţiune louage s. pl. leu lionne s. legendă léger. . legal légende s. 2. uşor. lichior lire vb. liric 523 . (fig. a închiria loup s. linte lequel. III a luci. pers. -e adj.m. m. ochean.m. laquelle (pl.f. a m ărgini limonades.) rîs lyrique adj. m. locuinţă loger vb. lungim e. rufă lion s.f. rel. durată lors adv. şi adj.f.m. literă. (zool. departe lointain. spălat. a străluci luisant. lu i. drojdie de bere liaison s. cu m intea limpede lueur s. pos.f. prep. iederă lieu s. drojdie lierre s.f. neînţelegere littérature s.m. leghe lieutenant s. a elibera liberté s. loz loterie s. răgaz. je — vois îl văd leçon s. depuis din acel moment lorsque conj. p u i de leu liqueur s.f. liv id . încetineală. loterie lotion s. latinesc lit s. — même el însuşi luire vb. a răscula lever2 s. -e adj.f. liliac limiter vb.m . parte. a locui logique adj.m. uşuratic libraire s.f.f. a lupta lycée s. {fig. art. lum inos lumière s. lib ertin . lasse adj. m. legitim . ) albia u n u i rîu litanies s. -gue adj.larme s.f. -e adj .m.m.) le nunt lentille s.m. scrisoare. lu n i lune s. îndepărtat lo isirs.m. lum in ă lundi s. pe el. logic logis s. în am ă­ longueur s. leste adj.m. strălucitor lumineux.f. uşor.m. litoral livide adj. a scula. uşu rin ţă. atu n ci. {pl-) li­ teratură lettré. răsărit levier s. crin dès — de atun ci. hol. încet lenteur s.f.) echi­ voc.m. rînd .f. m u lt tim p . lucid. u n d iţă lilas s. locotenent lièvre s. latitudine lavage s. tim p liber long./.f.m. buză levure s.m. şi pron.

m. nenorocire. şi adj. ne­ norocit malhonnête s.m. dascăl maîtresse s. cu măreţie m ahom étan. porumb m aison s.f. magistrat m agnétique adj. -e s.m. m arinar m arine s. marcă. I I I a menţine m aire s. margaretă m ari s. acum. manechin manoeuvre s.m . -e s.f.f. bărbat m arié.f.f. -e s.m. par nenorocire malheureusement adv. -euse s. maşină mâchoire s. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. şi adj.m. inanajer manche s. rău . m ai mare. m. { fig. m. scara (unui vehicul) marcher vb. macaroană machine s. soţ. castel. m am ă manager s.m. căsătorit ntariage s. m la ştin ă m arathon s. ~ si ba da maïs s..m. marfă marche s. durere m alad e s. însemnat marque s. a fi pe punctul de a./. invar. m armură marchand. alee m ain s. m arină m arquant.m. indiciu marquer vb. -e adj. a arăta.f. m ajorat m al s.f. -e adj. domnişoară magasin s. m antou.f. a u ita . în ciuda din m alh e u rs. a însemna. am antă m ajeur. necinstit m alhonnêtement adv. s. desiş. a manevra .m.. cufăr m altraiter vb.f.m. m ajor (ca vîrstă. fam ilie maître s. a greşi.m. m anifest.m. ant. evident.m. şi adj. şi adj. intriga m annequin s.f.m .». marş. -e s.) in ­ trigă manoeuvrer vb. în prezent m aintenir vb. prim ar mais conj. anevoie m âle s.m. [impers. răutăcios m alle s. mod.f. chip.f. caTeniu. a rnînca m anier vb.f. m. m.m.f. margine marguerite s. m înà main-d’œuvre s.f. dar.m.m. stăpînă .f. necinste malicieusement adv. -ère adj. -e adj. de zarzavaturi m arais s. m aho­ medan m a is .m. mansardă manteau s. casă..m. şi adj. bolnav m aladroit.f.m.. răuvoitor m am an s. cu greu. vicleşug. treaptă marché s.m.) a lip si. maraton marbre s.f.m.m . falcă madame s. a fi cît pe aci să . a nu avea.M macaroni s. scară d u b lă. m arcant.m . pia ţă. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. m anual m aquis s.f. umbrele morţilor manger vb. palton m anuel s. negustor marchandise s.m. m arţi marge s.f. căsătorie marsn s. neîndemânatic m alaisément adv.f. • —de a duce lipsă de.m . slab m a il s. bărbătesc malgré prep. m.) m an i. ca importanţă) m a jo rités. (fig.f. stăţiîn. locuinţă feudală manquer vb. (lunaj mai maigre adj. f.f. a nu iz b u ti.m .m. martie 524 .-e s. m ai m u lţi m aintenant adv. [ist.) a scăpa.f. a m altrata m a lv e illa n t. magazin magistrat s. (vt.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. a marca marron adj. m andatar mânes s. m.m . mers.f.f. mascul. a m în u i m anières. manifest m anigance s. tîrg marchepied s. -e adj.m. m in ă de lucru m a in t. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). a nu n i­ meri mansarde s. . a merge m ardi s. m ajoritate./. pl. m inunat m agnifiquem ent adv. fel manifeste adj. semn. doamnă mademoiselle s. din nefericire malheureux. magnetic m agnifique adj. m andat m andataire s. însă . maestru. m anevră.f. mînecă m andat s. şi adj. maro mars s. a pierde.f. adj. a cîrm ui m anoir s.

neîncredere meilleur -e adj.m. III a pune.m.m. mare.f.f. -e s.m. sud miel s. m ax im um . meteorit métier s. -e adj. a subestima message s. milenar .f. m ilă . slujbă mesure s. miere mieux adv. m axim mayonnaise s. m.f. de * • ia fel.m.-e adj. m inci­ nos mentionner vb.f.f.m.m. m ediu militaire adj . mediocritate médire vb. bncate mettre vb. capitală mets s. meta ’urgic météorite s. sc — bien a se îmbrăca b ine .m.) şi adj. metropolă. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. adv. lui — el însuşi. războinic. comunicare messe s.f./. tor­ tura masse s. activist millénaire adj. >• d'eau pepene verde membre s.m. medicină médicament s.m. si adj.m. metal métallique adj. m ilita n t. m in u nat mésestimer vb. membru même adj. adv chiar. {fig-} a răni mi adj. jum ătate miauler vb. m. m ulţim e massif.f. căsnicie ménagère s.f. si adj. tout de ^ totuşi menaçant. a am eninţa ménage s. [loc. m a rţia l. oraş mare. m ilităreşte militant. rău. (în mod) meca­ nic mentir vb. răutate méchant. m artiriu.m. mecena. lu ptător. m ilita r militairement adv.m. m artir martyre s. m enaj. medic médecine s. m ijlo c .m. gospodină mener a conduce. cour ^ e curte m arţiala martyr s.f. mecanism mécèpe s. am eninţător menacé s.m.f. meci matière s. grăm adă.m. -e adj. medicament médiocrité s. fel de ixiincace. a dîspreţui mer s. metru métro s. m in u năţie. metalurgie métallurgique adj. m . II a face v în ă lă i.f. metro métropole s.marseillais. 3 bîrfi médius s.) au fur el à pe măsură ce. m iezul zilei. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru .f. miercuri mère s. adv. încetul cu încetul métal s. răutăcios mecontmt.j. a menţiona 525 .f. e adj. a duce mensonge s. am iază. profesie mètre s.-euse s. . -e s. m inciună menteur. a îm ­ brăca . ciocan martial. substanţă mauvais. (locuitor) din Marsilia marteau s. m asiv match s. chinuire. ameninţare menacer vb. şi adj. (cu maj.m. -e adj. m inune. nu e nici o scofală merci1 s.m. j à m in u n a t. nem ulţum ire médaille s. mesaj. protector ai artelor méchanceté s. m obilă.f. excelent merveilleux.m.m. medalie médecin s.m. -ive adj.f.m. n em ulţum it mécontentement s. a m érita merveille s. [loc. III a m in ţi mépris s.f. a u n i m elons.m.f. însuşi. a mieuna midi s. m obilier meurtrir vh. III a vorbi de rău. m ăsură.m. degetul m ijlociu méfiance s. materie.f. -puse adj. m i­ leniu mécanisme s.f. m ai bine miUeu s. maioneză mécanique adj. marsiiiez. iertare merci2 s.m. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb. dispreţ mépriser vb.m.m. mama meringue s. m u lţum ire.m. a aşeza. s. mecanic mécaniquement adv. pepene (galben). m ai bun mêler vb. şi s.f. acelaşi.m. rău maximum s. metalic métallurgie s.m. meserie. en joue a ochi meuble s. a amesteca.

moară mourir vb. modă modéré. m iriapod milliardaire s. vorbă. monoclu 526 . a secera.f. urcuş monter vb. a sui monteur. prendre la ~ ~ a se înfuria. m. a arăta. şi s.f. spum ă. rezervă moeurs s. monolog monopole s.m. monopol monopoleur s. oaie. (p l . m inor miniature s. mişcător mouvement s. montor montre s.m. m ondial monocle s. -e adj. m.m.f. moarte mort*. morman. mozaic mot s.m. şi adj. -elle adj. m. m in im u m . fără. m ortal. lume mondial. scump.m.m.) slă­ biciune moment s. m inune misanthrope s. moment momifier vb. m oravuri. pl. moraliceşte./. a dovedi monument s. mineral mineur s. modest modestie s.m.f. moderat. domn monstrueux. de moarte mosaïque s. m. tip ărit mouler vb. m in ut miracle s.m. cuvînt. o m ie. m aldăr monde s. şi adj.f.f.m. clipă. m onum ent moquer (se) vb. cum pătat modeste adj. a urca.m.m.f.m.m.) num ăr. m onopolist monseigneur s. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. groaznic mont s. — bon m ai p u ţin bun . ă '~ pe m ai p u ţin .f.f. du ~ cel pu ţin. f. a culege recolta moitié s. a-şi bate joc moralement adv.m. moale mouches. minister ministre s. pluş m oarat.mille adj. -euse adj. d ’ordre lozincă. m iner. au barem. bucată. de la munte montagne s. adj. I I a mucegai moissonner vb.f./. jum ătate m o le s k in e s . -e adj.f. şi adj. m iracol. — cher m ai pu ţin . berbec moutonner vb. m uselină moustache s. monstruos.f. a m um ifica monceau s. o mie mille-patteş s. misiune mistral s. a m itralia mode s. a turna moulin s. din punct de vedere moral morbleu interj. m uritor.m. (fig.m . motor mou. m utră. m in im titate mare monologue s. mort.m. munte montagnard. m.m .f. /. m un­ tean.m. m ai pu ţin . -e adj. a-i sări ţandăra.f. m oliciune. m istral (vînt) mitrailler vb.m. m izantrop misère s. a spumega mouvant. batistă moue s. mizerie mission s.f. înfăţişare minerai s.-euse s. modestie. -e adj. subţire. monsenior monsieur (pl.f. m iliardar m illiers. a muia moulé.m. obiceiuri moindre adj. -e s. ab ătut. (loc. muscă. /.m. nrtuşchi mousseline s. im ita ţie de piele mollesse s. munte montée s.m. a m ula.m . întunecat mort1 s. lună moisir vb.f. (fig. călugăr moins adv. I I I a m uri mousquetaire s. ceas montrer vb. m. messieurs) s. mol. m uştarul m ouchoirs. -e adj.f. m ai mic moine s. prep. mişcare ministère s.m.m. mortel. m. molie adj. parte morne adj. m in iatură minimum s. turnat. mustaţă mouton s. m.m.) à ~ que afară de cazul cînd mois s.f. conj.m. m in ă. la dracu ! la naiba ! morceau s. muşchetar mousse s.) p lăp în d mine s. figură mouiller vb. m inaret mince adj. m inistru minute s. can­ minaret s. muşama.

-ive adj. -'ive adj. clar nettoyage s. navals) adj. şi adj.m. taină N nage s. reciproc. -elle adj. -e adj. nobleţe. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. naiv n ain .f.m. adj. naturalist natu res.m. naţiune naturaliste s. -e adj. a naufragia naval. neuve adj.m. nataţie nation s.moyen s. I I I a se naşte. muzeu musique s. nerv nerveux. a prevedea m uphti s.m.f. cuib nièce s. înot nager vb. nou. navă nazi. a m aturiza murmure s. m ulţim e. -e s. de culoarea alunei noix s.m.m.f. nervos net. m ijloc moyenâgeux. sumedenie m unicip al. m. m u tu ­ al mystères. m u ftiu . (în mod) necesar nefs. m u nicip al m unir vb.f. alun noisette s.f.f. întunecos. naufragiat naufrager vb. m urm ur. nap navire s./. teolog mahome­ dan m ur s.f. I I a m ugi.m. negru. nas n i conj. fel.m. (fig. nivel noble adj.f. faţă de m asă. din evul mediu moyenne s. firesc naturellement adv. origine naître vb. a vui muguet s.m .m. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. medieval. a murm ura muscle s. nins n erfs. -e s. nucă 527 . medie m ugir vb.f. negativ négligence s.f.f.f. muzică m utuel. natural naufragé s. a înota nageur. lăcrim ioară m uie s. nepot nez s.m. nazism ne adv. -e adj. perete. nu né.m.f.f. înm ulţire m u ltitud e s.m.f.) înălţim e m orală noir.f.f. neglijent nègre./.m. pitic naissance s.m. négresse s. naivitate nank in s. -euse adj. muşchi musée s.) răutate noircir vb. a nega niveau s.m. cuşcă (pentru cîini) nickel s. impers. zid gros m ûrir vb. nazist nazisme s. nici niche s.f. curăţenie nettoyer vb. negreală.m. -e (pl. -elle adj. nichel nid s. a ninge neigeux.f .f.m . stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s./.m. şoaptă murmurer vb. zăpadă neiger vb.-euse adj.m. papuc. (fig») îngrozitor noirceurs. naştere. acoperit cu zăpa­ d ă . necesar nécessairement adv. nepoată nier vb. -euse s. a începe naiveté s. -e adj. m. narcisă narration s.m . natură. totuşi néant s.m./. vas. mister. pol. a lu n ă. curat. zid m uraille s.m. I I a coace. negru neige s. piesă de 20 franci aur nappe s. in ed it. nobil noblesses. şi adj. a curăţa neuf./.m. şi adj.-euse adj. nette adj. — d'eau pînză de apă narcisse s. (fig.f. soi naturel. naos. naval navet s.m. nobilim e. născut néanmoins adv. neglijenţă négligent. înotător n aif. natural.f. neant nécessaire adj. tinda bisericii négatif. povestire natation s. I I I a înnegri noisetier s. I I a înzestra cu cele nece­ sare . m.

-eu se adj. nou- născut n o u v e lle s. obiectiv.m. noutate.f.m. observaţie o b se rv e r vb. întunecat o b sc u ra n tis m e s. a se supune o b é is s a n c e s .m.f.f. a (se) n u m i n o n adv . bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s./ . ceafă. grumaz 0 o b é ir vb. neamestec ditate n o n -v a le u r s.iv e adj. a îneca n u a g e s . (gram. obscuritate.m.m .f.. a respecta o b sta c le s.m . num e. blanc d ’ — albuş operă. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. munca. -e lle adj. nor n u c lé a ir e adj. nuclear n u . . m. -e adj. I I I a omite o m o p la te s. n o tă.f. ofiţer o ffr ir vb. occiden­ tal o c c u p e r vb. ondulaţie.) de neînvins o b stin é m e n t adv. -e s. I I I a v ătăm a. sugar n o u rritu r e s. m. doică n o u rrir vb./. absur­ n o u v e a u .m. şi adj. . obscur. yeu x) s.f. lumea. ou. oficial o ffic ie lle m e n t adj. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb. nehot. şi adj. ocazie o c c id e n ta l. nonsens. I I a hrăn i. m.f. se. umbră o m b r e lle s. om oplat o n pron. — dit se spune o n c le s. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l. -e adj.? . îndatorire. cu am ab ilita te.f. nord n o ta b le m e n t adv.) substantiv n o m b re u x .m. a se încăpăţîna o b te n ir vb. noiembrie n o y e r vb. nou n o u v e a u -n é . octombrie cu 528 . lucrare.m. a înnoda. ondulare o p é ra te u r. I I I a obţineo b te n tio n s. lenevie o liv e s.f.ru o b lig a tio n s. hei ! o ie s.f.f. im parţial o b je t s. olim pic o m b re s. neintervenţie. nu n o n -in te rv e n tio n s. val o n d u la tio n s. a opera. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. în mod oficial o ffic ie r s. a ocupa o c é a n s. gol. privire o e ille t s.f.iv e adj. nud n u ir e vb.f. nuvelist n o v e m b re s. a produce o e u v r e s. I I a asculta. jaune d ’ — gălbenuş. operator o p é ra tio n s. lur. ochi. ocean o c to b re -s. hrană.m. obiect.m.f. apusean. m.f.m. n o u v e l. miros (simţul) o e il (pi. a strica n u is ib le adj . garoafă o e u f s.f. notar n o te .m. lunguieţ o b sc u r. mîncare n u l. miros o d o ra t s. u ndă. cine­ va .m.f. I I I a oferi o h é ! interj.m. od eu r s.f. desculţ n u q u e s. a lega n o u rric e s. a observa.f. lipsit de valoare n u -p ied s adv. .f. şi adj.m. supunere o b je c tif. leneş o is iv e té s. numeros n o m m er (se) vb. întuneric o b s e rv a tio n s. pasăre o is if . în d ărătn ic. -e s. m ăslină o ly m p iq u e adj. invar. încăpăţînat. unchi o n d e s . (fig. operaţie op érer vb. n u lle pron. piedică o b stin é . vătăm ător n u l. ştire.f. ascultare. n o n sen s s. neclar o b sc u rité s.f. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. -le adj.m.n o m s .f. gîseă o ig n o n s. u n ii.f. -e adj.m. a n utri n o u rris so n s.m. ceapă o is e a u s. a ob liga1 o b liq u e r vb. (în mod) obscur.f. obţinere o c c a s io n s.tr ic e s. nuvelă n o u v e llis te s. m u lt n o ta ire s./ . -o n g u e adj. însemnare n o u er vb. n ici u n u l. um breluţă de soare o m e ttre vb. obscurantism o b sc u r c ir vb. a merge oblic o b lo n g .m . lipsă de valoare nord s.

măcriş oser vb. auz o u ïr vb. ordinar. -o n n e s. oxigen P p a c ific a te u r . a asupri. ramură de palm ier p a lp ita n t. paşnic. m.m. pron. a oscila.m. peste. ~ d ’épice turtă p a la is s.f.m. apus o u f ! interj. p a lid .m.m. ortografie în care.m.o p in iâ tre m e n t adv. uitare o u b lie r vb. păstîrnac p a n ie r s. îm pilare a ezita o p p rim é . p ai. tată dulce .m . m. palton p â lir vb. urs o u til s.m. unealtă. a cuteza o sie r s. înzestrat o u tille r vb. palat. pacifism p a c ifis te s. a se opune o p p ressio n vb. u tila t. adv.f. uf ! o u i adv. adv.m.f. (fig. lucru. a scoate. şi adj. dincolo. la care o u b li s. cu încăpăţînare o p in io n s.f. pereche p a is ib le adj. sau. -e adj. -e adj.m. oranjadă o r a n g e r s.f. vest.f.m .) portocal o rb ite s. asuprit. şi adj. paie p a in s. original o r ig in e s.m. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv. pacifist p a g e s. în plus o u v e rtu re s. a lua înapoi o u conj. oscilaţie o s c ille r vb. m. deschidere. da o u ïe s. (loc.f.m.f.m.) en ~ peste. a auzi o u r a g a n s . coş p a n o ra m a s. I I a p ăli.m.m. pernă o rg a n e s. oprimare. izvor orm e s. 2. m. îm p ila t o p p rim e r vb.f.m. cerul gurii p â le adj. -e adj. ordine. uragan o u rs s. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. os s. opresiune. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. panoram ă. unde. ureche. şters p a le to t s. -tric e s.m. aur o ra g e s.f. os o s c illa tio n s. -e adj. adv.f. a îm p ila o r s. şi adj. pîine .f. producţie lite­ rară o u v r ie r . priv e li­ şte p a n ta lo n s.) uvertură o u v ra g e s.m. papuc p a o n .m. /. (bot. care p alp ită p a n ! interj. (în mod) paşnic p a c ifis m e s.m. a decora o r te il s. oriental o rie n ta tio n s. a organiza o rge s. furtună o ra n g e s. -ère s. a rîn d u i.f. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. pantalon p a n th è re s.) a şovăi. m. panteră p a n to u fle s.m.f. a îngălbeni p a lm e s. a ordona ord re s. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 .f. pace. m îndrie o r ie n ta l. origine. paşnic . u tilaj o u t illé .f .m.f.f.f. m uncitor.m.f.m.f. orchestră.m. portocală o ra n g e a d e s. pacificare p a c ifie r vb. -e adj.f. a îndrăzni. pa­ cificator p a c ific a tio n s. a pacifica p a c ifiq u e adj. pagină p a ille s. I I I a deschide o x y g è n e s. orbită o rch e stre s. auz o r e ille r s. o s e ille s.m.f. păun p ap a s. poc ! p a n a is s. a u tila . a îm podobi. orz o r g u e il s. organ o r g a n is e r vb. ~ bis pîine neagră p a ire s. ordm . (muz. lin iş tit p a ix s. răchită ô ter vb.m. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. părere opposer (s’ ) vb.f. ori o ù 1 . ulm orn er vb. a înzestra o u tre prep. a u ita ou e st s. orgoliu. opinie. obişnuit o rd o n n er vb. instrument o u tilla g e s. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s.

~ buvard sugativă papillon s. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. a paria. conj. -le adj. f.m .f.m.rft.m. partizan. pavilion payer vb. piersică pêche 2 s. à ~ aparte. paşaport. pescar 530 .f.m . piersic pêcher 2 vb. pari­ zian parlant. f.m . pas. pasiune patatras ! interj. ţăran paysannerie s. traversare . trecere . parter. îndeosebi. strat de flori parti s. la fel parent s.f. -elle adj. pauperizare pauvre s. pescuit pécher vb. grăitor.f. a trece . cu excepţia partager vb. labă pâturage s. aluat pâté s.m . {pl-) documente. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb. paraşută paraître vb. -es. cu răbdare patient. parfum . (p l . piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. ■ — bonheur din fericire . pas1 s. pat'achimic parachute s.m.m. vorbire. fără. fiindcă pardessus s.. grădină parce que loc. de. m ai ales. răbdare patiemment adv. so­ nor parler vb.-enne s. din . şi adj. m.f. a răsplăti pays s.f. pastă. um brelă (de soare) parbleu ! interj. peisaj.m.f. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s. emfază patience s. piele pêche 1 s.m.f. leneş parfait.f. pe. perfect parfois adv.m.f. parte. cu v înt.-ne s. şi adj.p a p ie rs . şi adj. a ierta pareil.m . parte (dintr-un întreg). vorbitor.m. palm ă (a m îin ii) paupérisation s.m. pasiv passion s. I I I a parveni. m. hirtie. I I I a părea.f. patinaj patiner vb.f. m.-euse s.m . pretutindeni parvenir vb. -e s./.m. părintesc paternellement adv.m. la dracu ! pardonner vb'. -e adj. pată de cerneală paternei.m. -e adj. trecut passe-montagne s.f.f.m. patiserie patron s. părinteşte pathos s. buf ! pâte s. -euse s. partid participe s.m. regiune paysages.f. prin. şi adj.m . zău ! parc s. partidă partiellement adv.m./.m. paralel parapet s. m. păcătos pêcheur. şi adj. pnur quoi ~ de ce n u?. a îm podobi.f. participiu participer vb. stăpîn patte s.) părin ţi parer vb. patron. adept partout adv. ru dă. a participa particulièrement adv. uneori parfum s. privelişte paysan . a apărea parallèlement adv. mireasmă parfumeur. I I I a pleca. m. a p lă ti.m. à mauvais încurcătură pas2 adv. parapet parapluie s. a îm părţi parterre s. -ive adj. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. ha­ sard d in întîm plare .m. perfect parfaitement adv. în parte partisan. um brelă (de ploaie) parasol s.f.m.m . distracţie passif. -eresse s. fabri­ cant de parîum uri pari s. în parte partir vb. pachet par prep.f. sărăcie pavé s.m. ţărănim e peau s. a petrece passe-temps s. parc. n u . trecător passé. printre parodier vb. a păcătui pêcher1 s. parvenit parvis s. -e adj. a patina pâtisserie s. a para paresseux. pentru că. patos.f. răbdător patinage s. a pescui pécheur. pateu. şi adj.f. în special. prendre la a lua c u v în tu l. sărac pauvreté s. a porni partiellement adv. fragment passant. rămăşag parier vb.f. pariu. şi adj. ţară.m. pavaj pavilion s. fluture p aq u e ts. e g a l . de către. a parodia parole s.m. şi adj. p artie s. caldarîm .m . deopotrivă. -euse s. a vorbi parm i prep. m. -e s. a face prinsoare p a ris ie n . a ajunge parvenu. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. păşune paume s. -e s. m.m.m.

şi adj.m. sclipitor petit. şi /. şi 2. pedală pédant. papagal perruque s.f.f. a reflecta pensionnaire s. persecuţie persévérance s.f. primejdie périodique adj. cu greutate pensée s.m. şi adj. m.m. fără graţie pesant. -e adj. chiriaş (într-o pensiune) . avoir — .) şi adj. călugăr perfide s. a se apleca pendant prep.m. moş. nepoţi (de fiu . pictură.) părinte. uşor de pătruns pénétrant. -e adj. (în mod) p e n ib il.m . adv.-le s. -e s.f. de fiică) pétuner vb. pasărea fenix 531 . a cîntări peste s. I I I a permite permission s. personal perspective s. perplex perroquet s. (fig. a se înclina. perfid performance s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb. conj. m iti­ tel . a găuri perche s. perpetuu. popor peuplement s. greu pesée s. a-i fi frică pharaon s. prăj ină percher vb. capot (de casă) peindre vb.m.) descriere. penibil péniblement adv.f.f. a străpunge.m. perspectivă perspicace adj. stă­ ruitor persil s. personaj. pătrunzător pénétration s. se don­ ner de la a se strădui.m. greutate .m. veşnic perplexe adj. cantitate cîntărită peser vb. nim eni personnel.f. -e adj. pantă. în tim p u l. halat de baie. stăruinţă persévérant. seminţie. populare peupler vb. ta tă .f. -e adj.f. m.f. periferie périr vb.pédale s. nekot. perseverent.m . farmaceutic pharmacie s. personalitate personne 1.f.) a Juma peu adv.f. f.pictor peintures.f. I I I a pierde père s. şi adj. pl. (fig. greoi. strălucitor. fără greutate p e in tre s. (în mod) perio­ dic périphérie s. -e adj. şir de detunături pétillant. cam . ghiocel percepteur s. a pătrunde pénible adj.f.m. ) ascuţit perce-neige s. pensionar pente s. povîrniş perçant.f. judecată penser vb. ciumă pétarade s. pierdere pesamment adv. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s.-e s.f. m ic. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s.) que în tim p u l pendre (se) vb. pătrundere pénétré. I I a pieri permettre vb. pajişte pencher (se) vb. persoană im portantă personnalité s. a-şi închipui perte s. p u ţin . m. m icul dejun petite-fille s.f. /. -e adj. I I I a picta.f. perspicace persuader (se) vb.f.m. persoană. a persista personnage s. a se convinge . à ~ près aproape. pron. (înv. m icuţ. pericol.m. cîntărire. a se căţăra perchoir s. bătrîn (relig. pedant peigner (se) vb. a se pieptăna peignoir s. a zugrăvi peine s. s. perceptor percer vb.a se speria. (loc.f. gîndire.f. far pharmaceutique adj. -e adj. a (se) gîndi. zugrăvire pelouse s. m.f. persan persécuter vb. perucă persan. mon dragul meu . pătrunjel persister vb. pă­ trunzător . farmacie phénix s.) à de-abia. permisie perpétuel.f.m. trib peuple s. pedeapsă . peluză./. nepoată petit-fils s. (loc. m. străpungător. (cu maj. a popula peur s. faraon phare s. s.f.f. a persecuta persécution s. performanţă péril s. sans ~ uşor.m. a se spînzura pénétrable adj. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . periodic périodiquement adv. m. m.f. frică.f. -elle adj. pătruns pénétrer vb.m. nepot petits-enfants s.

m. cută. placă./. cu pietate p ig n o n s . pu m n. Jloc. farfurie . fizică physique2 adj. nu.m. p lic . distracţie plan s. şi adj. m ai rău .f. picior. I I I a plînge.m. sobă poésie s. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. la^-du jour zorii zilei 532 .f. -e adj. loc. avoir sur rue a avea casă proprie pile s. de loc pointe s. filozofie phoque s. bujor places.m. fotoelectric photographe s. a plonja (în apă) plonger (se) vb.m. f. pian pic s. ~ atomique p ilă atom ică pillard. m înèr. plăcut. a fi agreabil plaisant. culm e. a jefui.f.m. -euse s.m. jefuitor piller vb. lacrim i pleuvoir vb. prendre ~ a lua loc.f. pilot pinceau s.f.f. à ~ pe jos piétiner vb. m.m. a îndoi. fel de mîneare plate-bande s. pionier pipe s. fiziologic physionomie s. m ai m u lţi plus-Value s. filatelie philosophe s.f.m.m. plonjon. cîmpie plainte s. planşeu. fizionom ie. rid . hîrleţ piolet s.m . plusvaloare plutôt adv. m ai. hazliu plaisanterie s. a prăda pilote s. coama un ui zid . plan . plastic plat s. a plasa.f.f. a înd oi. pieton pieusement adv. a pune placeur. plafon. ploaie plumage s.m. fotograf photographier vb. impers. a strînge plisser vb. pisc. podiş plein.f. cea m ai mare parte .m. fosfor photo s.f. a înjunghia poignées.f. fizic physiquement adv. f.m.philatélie s. planetă plaque s. f. a compă­ tim i plaine s. m. I I I a plăcea. greutate poignard s. pensulă pingouin s. plato u.f.m .f. şi adj. cazma.f. f. ~ ~ de vue punct de vedere.f. grăm adă.m. pltngere plaire vb. p ilă .f. peniţă plupart s. poezie poétique adj.m. plasator plafond s. ) à ~ perpendicular . tain pivoine s. a fotografia photographique adj. plus plusieurs adj. bucată. pistol pitance s. penele unei păsări. m. m.m. a ploua p li s.m. cameră pied s. m ai curînd. din punct de ve­ dere fizic piano s. poale. tîrnăcop.m . focă phosphore s. în făţi­ şare physique1 s. frază physiologique adj. vîrf .f. pip ă. m ai m u lt. pană. piesă. tavan plaindre vb. m ai rău . a călca în picioare piéton s. învineţit . -e adj. le ~ cel m ai rău pis adv. pum nal po ign ard » vb. a se Încovoia pluie s. injecţie.m. fotografic phrase s. încărcat pleurs s. a se cufunda ployer vb. punct. pum n point1 s.f.f. piolet pionnier s. Înţepătură pire adj.m ./. pour la ~ în mare parte plus adv.f. hrana ziln ic ă. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s.m. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s./. podea planète s. penaj plum e s. m. m. zbîrcitură . fotografie photo-électrique adj. -e adj. tă b liţă plastique adj. pinguin pioche s. -e s. a plisa plongeon s. p lin .f. strat de flori plate-forme s. ondulatul păru lu i plier vb. p l. serviciu placer vb. rocher .m. ~ de départ punct de plecare point2 adv.m. proiect plancher s. adv. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s. m ai degrabă pneum atique adj. poetic poids s. plăcere. platform ă plateau s. m ajoritate.f. p iaţă . pneum atic poche s. săritură plonger vb. lulea piqûre s.f.m. glum ă plaisir s. filozof philosophie s. buzunar poché. la mise en s m iza n p li.m . încheietura m îin ii poing s.

portic. num ai să poussée s. a pune.) pompeusement adv.-euse adj. tocmai 533 .f. a aşeza position s. -ère s. (în mod) popu­ lar populariser vb.f. -euse s. poligrafic pomme s. fin .m-. pompă (şi fig. practicabil.m.m.f. m. păpuşă pour prep. nt. (poetic) roşu.m. hamal portefeuille s.m.f. a purta.f. cu p u tin ţă poste1 s. policlinică polygraphique adj. precedent précéder vb. în total potasse s. si­ gur . prăfuit. vas.f. exact ponctuellement ndv.f. porţelan po rches. uşă portefaix s. -elle adj. cu exactitate pont. (bot. plăm în poupée s. potasă potassium s.m. totuşi. I I I a prevedea. punctual. -euse adj. punte populaire adj.m. .) par poire s. stîlp pouah ! interj. cuier porte-mines./. portofoliu portemanteau s.f. sînge pourquoi conj. pentru.m.m.m . ştrengar politesse s./. prăpastie précipiter (se) vb. praz poirier s. -e adj. portieră portier. praf poussiéreux. politeţe politique s. a împinge . ptiu ! pouce s. a se repezi.f.f. degetul gros de la m îuâ poudres. pară pois s.f. pentru ce pourri. preţios.f. -onne s. I I a putrezi (şi fig. a îm brînci poussière s. -e adj.m. oală potage s. 9. cu condiţia ca. scump précipice s. spre.pointer vb. portar portion s.-portofel . pralină praticable adj.. de ce. şi adj. putred (şi fig.f. în mod precis. populaţie populeux.». -e adj. potasiu poteau s. p lin de praf pouvoir vb. a o duce porteur. m ăr. posesor possessif s.m. a practica. m. a preceda précieux.f. I I I a putea praline s.f. a însemna.m./. posibil.-euse adj. m. pulbere.f. a se Inulţa poireau s./. cu fast ponctualité s. -e adj. um ărul obrazului pommier s. şi adj. lustruit. p lăm în i poivre s.f. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres.f.m . portai portes.m. portret poser vb. ciorbă. a puncta. posesiv possible adj. puseu pousser vb. mazăre poisson s. găină poulet s.m.) pourrir vb.) poursuite s. piept.f. a poseda . la. creion autom at porter vb. ~ de terre cartof pommette s. popuiar populairement adv. post. poziţie posséder vb. poştă poste2 s. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. pod. politicos police s. urmărire poursuivre vb.) m ăr pompe s. adu­ cător portière s. piper pôle s. [bot. pe care se poate um bla pratiquer vb.m. în mod pompos. purtător. peşte poitrines.m ăru n t ca p rafu l. m. punctual.m.m. invar.f.f.m . pol poli.f. tin dă port s. port portail s. conj. praf.f. pudră poudré. în mod politicos polisson. a populariza population s. pour tout — eu totul. p u i (de găină) poumon s. a profesa précaution s. a dom ina possesseur s.m. a se năpusti précis. foarte populat porcelaine s. acces. precauţie précédent. punctualitate ponctuel. a duce se ' a se sim ţi.f. poartă.m.f. cu toate acestea pourvoir vb. a fur­ niza pourvu que loc. precis. exact précisément adv. m . I I I a urm ări pourtant adv. porţie portrait s.-e adj. purpură.f.m. politică politiquement adv. poliţie poliment adv. serviciu pot s. pudrat poule s.

pradă projet s. pretenţios prétention s. şi adj. -e adj. -ive adj. -e adj./». -e adj. a trage cu urechea prétoir s.f. a proiecta prolétaire s. a da cu îm p ru m ut.f. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. m. cu prudenţă prudent. promotor. a prezerva.f.m.f. aproape presqu’île s. ziarele pressé. productivitate produire vb. vecin proche adj. ~ l ’oreille a asculta. uim ito r producteur. a prevesti préférer vb.m . primăvară prison s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.f. prizonier privation s. a pronunţa propitiatoire adj. profesor profession s. proporţional proportionner vb. -ière s.f. prudent prune s. cadou.f. de aproape prodige s.f. privilegiu prix s.) premier. dovadă. a prefera prématuré. m . m.f. a proceda procès s. curat protester vb. preventiv prévoir vb. proiect projeter vb. apăsare prêt. cuvînt proposer vb. -le adj. si adj. promisiune promettre vb. principal printemps s. prim ul première s. presiune. -euse s. m.m. a prepara près adv.f. de împăcare cu divinitatea proportionnel. prim ordial prince s. a aver­ tiza préventif. a proporţiona propos s.-e s.m. a priva (de ceva). gherlă prisonnier. -trice s. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. -e adj.m . a propune propre adj.m. închisoare. prim itiv . -e adj.f. -e adj. pretins prétentieux.f.-ive adj. proverb providence s. comment s'y ~ cum să (sc) facă . belşug progrès s. a protesta prouver vb. prematur (şi fig. a pregăti. îndată prononcer vb.. plim bare promesse s. proletar promenade s. I I I a prescrie présent. f.f. gata prétendre vb. I I I a presimţi presser vb. dar préserver vb. pretoriu preuve s. preşedinte presque adv.f. profesie profit s. a apăsa . a strînge .f. providenţă province s. provincie proviseur s. apropiat. vorbă. m inune prodigieux. I I I a prevedea prier vb.f. productiv production s. problemă procéder vb. aproape. I I I a lua . prenume préparer vb. m aşină de presat. -e adj. teasc. -e adj.m. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant.m.m. şi adj. a crea produit s.f.préconiser vb.m. a preconiza prédire vb. premieră prendre vb. corect. produs professeur s. peninsulă presses. apropiat . -e adj. lipsă priver vb. şi adj. deţi­ n ut. producţie productivité s. profund.f. curat proprement adv.m. prună 534 . se * ■ a se grăbi prepsion s. pro­ ducător p ro d u c tif.f. I I I a făgăd ui.m. probabil problèm es. -e adj.f. pretenţie prêter vb. în mod profund. I I I a prezice. profit profond. adînc profondément adv. I I I a înştiin ţa. a îm prum uta. a dovedi proverbe s. prezent présent s. aproxim ativ prescrire vb. cu caracter îm p ă­ ciuitor. adînc profusion s. eiuboţica-cucului prim itif. tip a r. progres proie s.f. grăbit pressentir vb.m .m./.m. premiu. privaţiune. cam.m. -euse adj. -ive adj. director de liceu prudemment adv. I I I a pretinde prétendu. in iţiato r promptement adv. la presa. prinţ principal. m.m.f. proces prochain. a pro­ mite promoteur s.m. a ruga primevère s. înda­ toritor prévenir vb. s.m. probă. I I I a produce.a apăra présidence s. preţ. răsplată probablement adv. -e adj. -ière adj. preşedinţie président. prevenitor.

f. publicitate. -ne adj. curat pyjama s.vb. puţ pull-over s. gîlceavă questions. a agăţa .m. a raţiona. a publica. (fam. rn. pseudoşt iinţă psitt. purice pucelle s.f. deşi. limpede. I I a scurta.f. după aceea puisque conj. s. psst ! public. publica­ ţie publicité s. radios. sfert quartier s. -euse adj. a-i plăcea la nebunie rafler vb. a răspîndi puce s. putere puissant. glum ă proastă quotidien.f. m. vesel radio s.prunier s. pe care. cîteodată quelqu’un.f. nehot.m. pijam a Q quai s.f. pedeapsă pupitre s. pur./. m. a scădea raccourcir vb. prun pseudonyme 3. vreun querelle s. coadă qui pron. chestiune questionner vb. I I a în tări. -ique adj. psst ! interj. ridiche radium s. peron qualité s. oricine.m./.m. reclamă publier . cineva. cincisprezece quitter vb. entre — yeux între patru ochi que1 pron.m. a ralia. a întreba queue s. raţiune. care. apoi. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj. I I I a întineri ralentir vb. I I a încetini rallier vb. rel. adj. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s.-e a d j. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. totuşi quart s.m. a judeca rajeunir vb. uneori. ce?.f. să. a aprinde din nou ramage s. chei. oricît quelquefois adv.) a şterpeli. chenzină quinze adj.m. I I I a coborî. {fig. calitate quand adv. ceartă.m. -e pron. şi conj. şi interog.f. c îţiv a .m. public publication s.m. pron. publicare.f. oarecare quelque 1. — même chiar dacă. puternic.f. I I a pedepsi punition s. a se alătura rallum er vb. rel. a zeflemisi.u n ii. orişicine quinzaine s. rel. întrebare. radio . cauză. ce quoique conj. quelle adj. a părăsi quoi pron. cînd.m. ~ qn. hrean rail s. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. dreptate. puternic puissance s. radium rafale s.f. adv. nehot. ce quelconque adj. patru . cotidian.f. a povesti radieux. rigiditate. radiodifuziune radis s. cine. (vreo) cincisprezece.f. zilnic R rabattre vb.) a înjosi raccrocher vb. rafală raffermir vb.f.f.m. pupitru pur. a jefui raideur s. cu toate că quolibet s. pulover punir vb. a puţi puis adv. a răscumpăra raconter vb.m. ca să quel. raţional raisonner vb. 2. de vreme ce puissamment adv. influent puits s. vreo. aproape quatre adj. şină railler vb. -e adj. înţepenire raifort s. interog. fecioară puer vb. vreun.m. forţă. care quiconque pron. ) nişte. ciripit 535 . cartier quasi adv. strugure raiso n s. a reduce. (pl. nehot. pseudonim pseudo-science s. a încuraja raffoler vb.

f. I I I a culege. I I I a realege réellement adv.f. p lin . repede rapidement adv. a rechema. rar. realist réapparaître vh. plim bare.f. chitanţă recueil s.m. -e adj. a re­ dacta din nou rectification s. a căpăta réchauffer vb. I I I a face din nou refermer vb. rang s. re­ cordman recors s. tîrcoală. rareori ras. a aduna reculer vb.m. a recolta recommander vb. I I I a scrie din nou.m. 111 a reconstrui recopier vb. sir ranger vb. I I a reacţiona réaliser vb. a aduna.f. a reînchide réfléchir vb. rm a. a nu m ai ţine cont de ce a fost. reflex 536 . reflector reflet s. rar rarement adv. persoană care trăieşte de­ parte de lume. şi adj. a căuta din nou . reacţionar réagir vb. a retrimite refaire vb. recoltă récolter vb. a răs­ p lă ti reconnaissant. a readuce. a a m in ti. puţin comun rechercher vb. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. a reedita réel.f. raion rayonnement s. f. a re­ peta. m. a strînge.m. m. a culege ramener vb. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s. m receptor réception s. I I I a acoperi din nou. recordmenj s. recunoscător reconnaître vb. à la ~ în căutarea recherché. a apropia rare adj. a da înapoi redescendre vb. a înveli récrire vb. a rîndui rapide adj.f.m. vărgat rayon s.m. a relua récompenser vb. /. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. a critica.-e adj. a recompensa.) à — ad m irab il. m. culegere recueillir vb. corec­ tare reçu s. recepţie. reflectare. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. re înarmare rebelle s. a raporta . -e adj. a întoarce randonnée s. rază. a cerceta .m. (jur. a aşeza. I I a răp i. (jig . -e adj. redută redouter vb.) a se înse­ nina . a recita réclamer vb.ramasser vb.f. adunaré de oa­ m eni. a redresa redresser (se) vb. a se îndrepta. a în c în ta. a încălzi recherche s. spiţă (de roată). a reclama. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. a redacta redingote s. a se a lip i rattraper vb.m. radiere réaction s. afectat . ajutor de portărel recouvrir vb. a recomanda recommencer vb. a se lin işti rat s.m . -le adj. record recordman (pl. a aduna.m. redingotă redire vb. I I I a spune din nou. şobolan rattacher (se) vb. m in unat rayé.m. a se teme de ceva redresser vb. rectificare. realism réaliste adj. cercetare . a cugeta réflecteur s. călătorie „ . răzvrătit. a aduce . a se lega. reacţiune réactionnaire s. I I I a p rim i. povestire réciter vb. se ^ a se referi rapprocher vb. (fig. în mod real. strălucire .m . I I I a recunoaşte. a m ărturisi reconstruire vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb.m. a coborî din nou rédiger vb.f. a realiza réalisme s. recepţionare recevoir vb. a se lin işti rassurer (se) vb. repede rappeler vb. m . reducere réduit s. căutare . raport rapporter vb. loc retras rééditer vb.) faire table rase a face tabula rasa. rassemblement s.f.m. a reîncepe. a se ridica réduction s. adv.m. adevărat réélire vb. singuratic récolte s. rebel récepteur s. real. a cere cu insistenţă recluss. a recopia record s. I I I a reflecta. I I I a reapărea réarmement s. a strînge rasseoir (se) vb. efectiv réexpedier vb.m. (loc.

a cuprinde renfort s. repetare.m. I I I a reciti reluire vb. predare. repetiţie repli s. privire regarder vb. rentabilitate rentrée s. a călca rufe repentir (se) vb. (loc. répliquer vb.m. reprezentant représenter vb.f. a arunca din nou.m. odihnă reposer (se) vb. remarcabil remarque s.m.f.f. (med. (despre plante) a creşte reprendre vb.m. I I I a răspunde repos s. I I I a pune la loc.m. {pl.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . I I I a răspunde prom pt. a reînnoi . région s.) şale reine s.m./. a reîncepe rénovation s.m. grands services à qn.m. regiune. a trece din nou prin . a regreta régularité s.f. vulpe rencontre s. linie. m.m. regulam ent. a dom ni regret s. nesupus refrain s. a replica. (fig .f.m. regret regretter vb. întîlnire rencontrer vb. a înm îna remises. I I I a se căi répertoire s. I I a bucura. se " a se duce la renfermer vb.f.m. a relata relation s. în mod regulat rein s. refren réfugier (se) vb. a eîştiga. a îm p lin i. a arunca înapoi rejoindre vb. a răsturna . ştafetă relater vb. a repara.f. I I I a luci. a reprezenta répression s. a repartiza repas s. a reda . meterez remplacer vb. condică règle s. I I I a relua représentant s. I I I a înapoia. adv. a (se) sui din nou . a refuza regard s.f. informaţie renseigner (se) vb. I I I a împreuna réjouir vb. a priv i. a respinge . reluare. remediabil remercier vb. a am îna repaître vb. vîrtej de apa rempart s. reînnoire renseignement s.f. reîace repartir <'6. a înlocui rem plir vb.m. a face m ari servicii cuiva . şopron remonter vb. represiune reprise s. a urca. I I I a renaşte renard s.m . a. a ascunde.) refulare réfractaire adj. repertoriu répétition s. masă. remediu. a inspira repulsie. regim régiment s. ridicare relire vb. a se informa rentabilité s. regularitate régulièrement adv. a întoarce un ceas remous s. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s. registru. regiment. rin ich i.f. a renunţa renouveler vb. a înveseli relais s. renaştere renaître vb. a povesti. refractar.m. observaţie rem èdes. remiza . deschidere. respingere. leac remédiable adj. reparaţie réparer vb. întărire renommé. remitere. -e adj. a repeta . raport relèvement s.m. cută.m. a se odihni repousser vb. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb.m . a reflecta refluer vb. 2. regulă règlement s. 1.f. a repurta remuer vb./. a m u lţu m i remettre vb. a răspunde répondre vb. se ^ a se hrăni réparatio ns. a întregi remporter vb.m. a inversa renvoyer vb. a pleca din nou répartir vb. releu. reîncepere rentrer vb.m. relaţie./. repriză. reparare. I I I a paşte.) ascunziş. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a în tîln i rendormir vb.m. regle­ mentare régler vb. a reglementa.m. a orîndui règne s. m. renum it renoncer vb. a se uita régime s. întîlnire. a se refugia refus s. a mişca renaissance s. mîneare repasser vb. a străluci remarquable adj. de. domnie régner vb.f. I I I a adormi din nou rende*-vous s. I l a um ple. a trim ite înapoi. refuz refuser vb. ţin u t registre s. loc de întîlnire rendre vb.m. I I a îm părţi.refléter t>b. rig lă.f. regină rejeter vb. a se întoarce.

f.) a Consta résistance s.f. a deplasa. m. cu hotărîre résolution s.m. rezultat résumé s. a avea reşedinţa. revendicare revenir vb. a risca rive s.f. a rezista résolu. m.f. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. stîncos rôder vb. parter (la casă) ricanement s. revolver revue s. I I I a reveni. ) retrousser vb. felinar (de stradă) revers s.m. rechizitoriu. rechiziţie réquisitoire s. I I I a cliema. (loc. orez robe s. I I I a străluci ressaisir vb. rever.m. bogat. rezervor résider vb. ţărm rivière s.m. resursă. s.m. a da tîrcoale roi s.m.f. revoltă ré v o lté . a trasa din nou. rest rester vb. răm ăşiţă. rezervă réserver vb. reve­ dere .) încercare.m. I I . I I I a revedea. I I I a răsuci retour «.f. 17 a răsuna retenue s. rîs risquer vb. a sufleca retrouver vb.m. I I I a rezolva respectueux. întoarcere. retragere. rezistenţă résister vb.m.m. bogat . a sta. revistă révulser vb. zbîrcitură rideau s. re­ ţinere retirer vb. m. grupare réunir vb. din belşug richesse s. amînare retarder vb. a se întoarce. a regăsi Réunions.f.f. respiraţie. în tîrzia t . rol roman s.-e s. respectuos respiration s. a întîrzia . vis revendication s. être de — a se fi întors retourner (se) vb. a amîna retenir vb.m./. fleac. I I I a resimţi.f. a strîm ta (şi fig.m.m. {fig. răsculat révolter (se) vb. rezumat résurrection s. înapoiat retardement s. bogăţie ride s. înviere rétablir vb. a reproşa république s.m. -euse adj. rid. roman 538 . rezolvare résoudre vb. a se revolta révolution s.f. a-şi întoarce capul retracer vb. reunire. a se întoarce rêver vb. a se răscula. nehot. rochie roc s.m. s. 2. întîrziere retardataire adj. I I I a reţine. a acoperi revoir vb.f.reprocher vb. a semăna. hotărît résolument adv. revoluţie revolver s. a în tru n i réussir vb. republică requérir vb. a expune retraite s. a clăti riposter vb. şi adj. a respira resplendir vb. a m uta din loc rez-de-chaussée s. au ~ ~ la revedere révolte s. restabilire. nim ic. pensie rétrécir vb. -e adj. m. -euse adj. perdea ridicule s.m. a sim ţi ressource s. rîu riz s.m.m.m.) critică violenta réseau s. nenorocire revêtir vb.f.f. însă­ nătoşi’ < 5 retard s. a riposta rire vb. I I I a îmbrăca din nou.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. a rezerva réservoir s.m. rid ico lu l. revenire. adv. a opri retentir vb.m. I I a apuca iar ressembler vb. m. I I a reuşi rêvasser vb./.m. reţea réserve s. rînjeală riche adj.f. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. m al. om ridicol rien 1.f. se — . (fig. moderaţie.m. a retrage retordre vb.f. I I I a rîde rire s. rim ă rincer vb. ţeapăn rim e s. I I a reuni.f. a solicita réquisition s. hotărîre . faire le a face pe bogatul richement adv. întîrziere.a se însănătoşi rétablissement s. (fig. I I a restabili.f. a visa réverbère s./. pensionare. discreţie. rege rôle s. pron. restaurant reste «. st încă rocher s.m. a visa cu ochii deschişi rêve s. alip ire . a rămîne résultat s.f. răsuflare respirer vb. m ijloc de trai restaurant s.

ritm at s gabie s. adj.) rom în .f.m. concentraţia sării în apă salir vb. sardea satellite s.f. a sforăi ronger vb. adj. grătar.m.f.m .) necorect s a lé . a rostogoli . sală.m.f.f. a îi lac de. I I a m urdări salle s.i adj. sos. a saluta salut s. fără santé s. satisfacţie satisfaire vb. I l a apuca. roz roseau s. ritm .m. regalist royaume ». înţelepciune saigner vb. cale rouvrir vb. roşcat.-euse s. primele no­ ţiu n i rue s. nisipos saboteur.f. salon salutre adj. à manger sufragerie s a lo n » .m.m.m. sfînt saisir vb. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb. roată rouge adj. -e adj.f. nisip sablonneux. rotaţie rôti s. ş. încoronare a unui suveran sacré -e adj. I U a rupe.m .f. rupere. romantic romantisme s. friptură (la tavă) rôtir vb. măsură rythm é. sînge sanglant. panglică rude adj. (fig.m. -e adj. trestie rossignol s.m. salată salaire s.f. (fig. sănătos. -e adj. horă ronfler vb.. I I I a satisface sauce s /.f.m. greu rudiment s. rotund ronde s. I I a (se) înroşi rouler vb. (fig. salariu sale adj. -e s. (fig. bluză ciobănească ronte s.f. şofran sage s. I I I a redeschide roux. s. sabie sabrer vb.m. trandafir. pîrîu ruiner vb.) hazliu saler vb.f.f. a sîngera • . ) chinuitor.f. a frige rôtisserie s. sabotor sabre s.f. (cu maj.f. ruptură ruse s. sacru sacrifice s. spadasin sac s. -euse adj. roşu rougeur s.m. lim ba rom înă rouppe s. s.m. romînese. şi adj. -e adj.m. a ruina. sănătos saint.f. jertfă safran s. înţelept sagement adv. m. -e s.f. rudim ent.m. a distruge ruer (se) vb. şiretlic rythme s. rozător . sîngeros.romancier s. salinitate.m sac. hohot de plîns. ungere.-e adj. romancier rom antique adj. a curge şiroaie.m.m. roşcovan royal. romantism rompre vb. a sparge rond. m urdar.f.) a stoarce (de bani) sain.m.. a lovi cu sabia sabreur s. rupture s. brad sardine s. a lua sînge . regal royaliste s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. şi adj. a sesiza. s. anotim p salade s.m. ) a măcina rongeur. odaie. ~ à main po­ şetă sacoche s.f. -euse adj. salubru saluer vb. I I a prăji. drum . roşeaţă rougir vb. sîm bătă sang s.f. aspru. m. m istuitor rose 1.f satiră satisfaction s.f. 2. a roade. suspin sans prep. ran iţă. sacoşă sacre. sănătate sapin s. stradă ruisseau s. salvă samedi s.m . satelit satin s. rousse adj.m. tranda­ fir iu .f. şiretenie. salvare. sfînt. însîngerat sanglot s.f.m.m. a face sul roum ain. zeamă 539 . sfinţit. cu înţelepciune sagesse s.m. (pop. -e adj. regat ruban s.m. a înţelege saison s.m. a săra salinité s. satin satire s . privighetoare rotation s. sărat.f. salut Salve s. m.

conj. scrupul sculpteur s. sculptor séance s. sensibil sentier. m. scenă scepticisme s.ttt. slugă. (loc. sector section s.m.m. linişte seigle s. a separa. mezel sauf prep.) à anume savoir-faire s. a strînge. linişte. scandai sceau s. secţie sécurité s. spălare a capului. a sigila scénario s. pricepere savon s. salcie saut s. salvator sauveur s. sécher vb. semnal signalisation s. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte. ser­ vietă servir vh.f. shampooing s. 2. prosop. faire 540 . at. sex. ştiinţă scientifique s. sediu.f. funcţie serviette *.m.9. singur seulement adv. veac siège s. uscat. seringă serpent s./. servitor sésame s. şi adj. asemănător.m. papuc savetier s.m. gustos. săritură sauter vb. sentiment sentinelle s. brazdă semblant s. şervet.?/?.m.m. că. om de ştiinţă scintiller vb.m. pecete sceller vb.f. şampon si 1. -elle adj.m.m. judecată sensation s. copist scrupule s. a apăra. afară de. a apăsa services.m. săptăm înă semblable adj. a salva sauveteur s. I I I a servi serviteur s.m. scenariu scène s. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. susan seul. semicircular sens s. secol. a scutura secourir vb.m.m. şaipe serrer vb. a ocroti.m. num ai.it. aparenţă. potecă sentiment s. tăcere silhouette s. serai sérieux. aseme­ nea sauver vb.f. a pecetlui. de a se preface că sembler vb. a avea sen­ sul de silence s.f. a m irosi. scrib. sim ţ. I I I a sim ţi.m. scriitor. senzaţional sensible adj.f. a fluiera signal s.m.m.-euse adj.m. senzaţie sensationnel. a scînteia scooter s. asediu siffler vb. septembrie séquences.m. sig iliu. a părea seniflle s. a însemna. secundă secouer vb. scaun. serios . şedinţă seau s. despărţire séparer vb.f. găleată sec. după.f. a despărţi septembre s.f. sare selle s.f. sectarism secteur s.m. I I I a şti. şa seller vb.m.nt. po triv it cu semaine s. siluetă sillon s.m.f. a salva selon prep. sentinelă sentir vb. adv. sevă sèvres s. real seringue s. şedere într-un loe.m.f. séjourner vb. a sprijini secret. a usca sécheresse s. a sta. f. salam. în ca?./. salvator savant s. a sări sauvage adj.m.m.f.m.m.m. sălbăticie sauvegarder < > 6 . vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. semnalizare signifier vb. scuter scribe s. ţechin (monedă de aur) sérail s. a pune şaua savoir vb.m.m. serviciu. salt.m.saucisse s.f. sens. sèche adj. -e adj. cîrnat saucisson s. /. secret sectarisme s. talpă semer vb. scepticism science s. sec.f.m. sălbatic sauvagerie s. siguranţă. a tît de siècles.f. s. m.m.m. à barbe săpun de bărbierit savoureux.m.m. pantof uzat. secvenţă séquin s. cu excepţia saule s. I I I a aju ta. savant savate s. delicios scandale s.m.f. secară séjour s.f. dacă. dibăcie. a şedea un tim p undeva sel s. uscăciune seconde s. tain ic .. săpun. -euse adj. a semăna semi-circulaire adj. m . conj. a sclipi. doar sève s.-ète adj.

schi. s.m. subinginer sous-lieutenant s. a sufla. snob social. a admite souhaiter vb.m.m.f.m.m. adj.m. -e adj. neaşteptat soudeur. prost. a răscula soulier s. solemnitate solidariser (se) vb. subterană soutien s.f. vîrf.. a bănui souper1 s. sete soigner vb. seară soirée s.f. sublocotenent sous-marin s. proptea (şi fig.m. spaţial speaker.-euse adj. soldat soleil s. a se solidariza solide adj. la televiziune) 541 . I I I a surîde sourire2 s. a cere. a suna sort s. adv. g rijă.m.f. a sustrage souvenir1 s./. dacă nu. subcutanat sous-directeur.f. I I I a susţine.m .m. ( loc.f. păm înt solaire adj. soviet soviétique s. [loc. a sub­ scrie sous-cutané. grijă soucieux. -e adj. -e adj. sunet songer vb.f. surdomut souriceau s.) şi adj. solemn solennité s.m. -e adj. solvabilitate sombre adj. şoricel sourire1 vb. sovhoz spacieux. întunecos.m. suferind souffrir vb. prostie.m. cala­ m itate sinon conj. conj. sim plitate singe s.f. îndată. sum ă. soartă sortes. -e adj. rezolvare solvabilité s. 2. neghiob sottise s. suflu. socialism société s. preo­ cupat soudain.m. sprijin. en — que astfel că sortie s. simplu sim plicité s. m.m. I I I a ieşi sot.f.m. conj. submarin sous-préfet s. solid. izvor sourcil s. subînţeles sous-estimer vb.f. nerozie souci s. răsuflare soufflé s. crainic (la radio.y. surd sourd-muet s. pantof souligner vb. subdirec­ tor sous-entendu s. ieşire sortir vb.' a aşeza ski . societate soeur s. a sătura. I I I a-şi am inti souvent adv.) soutirer vb. sufleu souffler vb. subsol sous-titre s.m.m.f.m. somn sommet s. ?n. social socialisme s. g riju liu . so­ vietic sovkhoze s. adj.) de — que astfel. şoarece sous prep. -trice s. fel. solar soldat s. subtitlu soutenir vb. sinistru.) en pe scurt. 2.m. — que înd ată ce situation s.m. a dori. am intire souvenir2 (se) vb.m. a reflecta sonner vb. I I I a supune soupçon s.f. în.m . înăuntru souscrire vb. I I I a îndura. mătase soif s. puternic solliciter vb. supeu souper2 vb. soră soie s. a răsufla souffraiit. surîs souris s. m.m. a îm băta soulever vb. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s.f. a solicita solution s. a îngriji soin s. a suferi. a sublinia soumettre vb. m . bănuială soupçonner vb. -te adj.m. poziţie. faire du ^ a schia snob s. în c ît. (cu maj. şi adj. il fait ^ e întuneric somme s. a situa. soluţie. -euse s. suveran. a ridica.m. uşurare goûler vb.-euse adj.f. sursă. subprefect sous-sol s.f. spaţios spatial. I I I a semna. -le adj. culme s o n s . in caz contrar site s:m. suflare. îngrijire soir s. adesea souverain. m aim uţă sinistre 1. a suporta. seară. serată sol s.m.f. a supa source s.m.sim ple adj.m. -e adj. a gîndi. soare solennel.m.m. a ura soulagement s.m. a subestima sous-ingénieur s.m. speakerine s. sprinceană sourd. suprem soviets. -e adj..f.m.m.m . sudor souffle s.m. soi. sum bru. a sprijini souterrain s. sub.f. situaţie situer vb. privelişte sitôt 1.f.

stratagemă structure s. I I a suferi. suspect susurrer vb.m. f. statistician statue s. a stîrni suspect. m ai cu seamă. sport sportif.f. -e s. a atîrna peste surprenant. simpatic 542 . a porecli surpasser vb.-ive s. suport. a sucumba sucre s. stadion s ta tio n s. m. siguranţă surface s. I I I a supravieţui survoler vb.m. a suprima supreme adj. m. stupoare stupide adj. splendid spontanéité s. stil stylo s.m. suprastructură supplément s./.-e adj. -e adj. zahăr sucreries s. a sugera suggestif. a isca. a asuda useur s. m.f.f. consecinţă. sudoare suffire vb. a sta plecat. a susura. suprem sur prep. surmenaj surmonter vb. sprijin supporter vb. m otiv superbe adj. şi adj. sputnic squelette s. a supraveghea survivre vb. (loc. a suscita. m. pour — . pe.) şi adj. a succeda. a îneca . m.f. supranatural surnom s. chin.m. schelet stade.f. sugestiv suggestion s.m. spectacol spectateur.f.m. elve­ ţian su ite s. stenodactilografă stock s. m. m. suprafaţă surfin. I I a se arăta (în depărtare) . poreclă surnommer vb. (sport) a depăşi sûrement adv. sugestie Suisse s.m.m. m ai ales surveiller vb. a întrece. a scufunda subordonner vb. I I I a ajunge. stilou subir vb. -e adj. supraîncărcare surcharger vb. şi adj.f.m .f. surprinzător surprendre vb. cu siguranţă. fără între­ rupere. I I I a surprinde. (cu maj.f. sportiv spoutnik s. a subzista subtil. sigur. subtil. supraabundent surcharge s.f. -e s. urmaş succomber vb. a zbura deasupra sus prep. extrem de fin surgir vb. superior superposer vb. a mira surprise s.f.m. sublim submerger vb. su ită. a sta pieziş.f.m.m . -e adj. sud suédois. suplim entar su p p lic e s./. dulciuri sud s.m. -e adj. supraproducţie surréaliste s. fin .?. a veni după successeur s. sportiv sportsman s. a inunda . şi adj.f. -e adj.f. deasupra sur. silabă sym boles.f. a trece peste surnaturel. a îm povăra surclasser vb. (loc. spectator splendide adj.spectacle s. structură stupeur s. a fi sufi­ cient suggérer vb. adv. supliciu support s. f.m .) a se iv i. à coup ~ şit surabondant.)si adj. succès succéder vb. pl.m. (fig. I I I a urma s u je ts . pe. -e adj. următor suivre vb. a se isca surmenage s.m. m. -le adj. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. suedez suer vb. suprapopulat surplomber vb. suburban succès s.m. a tresări surtout adv.m. Elveţia suisse s. m. -ive adj. a încărca peste măsu­ ră. tout de ~ pe loc. superb supérieur. sportman.f.) bien ~ ~ negre­ desigur . lit. (eu m aj . a îndura sublime s. a subordona subsister vb. (arte. urmare.) de ~ în şir. asupra susciter vb. m.m.f. a suprapune supersonique adj. suplim ent supplémentaire adj. numaidecît suivant.f. sigur sûreté s. adv. a suporta supprimer vb. delicat sub urbain. staţiune statisticien s. -e adj. a depăşi. subiect. staţie.-trice s. statuie sténodactylo s. surpriză surproduction s.m .-e s. supersonic superstructure s. stupid style s. stoc stratagème s. şi adj.f. peste. simbol sympathique adj. a murm ura syllabe s. spontaneitate sport s. succesor.f.) suprarea­ list sursauter vb.

a întîrzia tardif. simfonie symphonique adj. gălăgie tapageur. teren terrasse s. tact (şi ta ille s .m.m. ipocrit tas s. temperatură tempérer vb. a potoli tempête s. ceaşcă tâter vb. (gram. afectuos tendrement adv.f. astfel. a tă ia . cîrtiţă taureau s. curînd./. taur fin-': taxer vb. nuanţă. adineaori tapage s. sindicat synonime adj. atît.f. m. furtună. fraged. a tempera.f. martor tempérance s. a colora teint s. tablou tablées.m. ţinută. I I I a întinde. a rezista tiens ! interj. a bate. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. zgomot. termen . nemaipo­ m enit terrifier vh. I I I a ţine.f. groază terrible adj. cusur tarte s. teanc tasse s.m. tehnică teindre vb.sympathie s./. tim p. sim ţul p ip ă itu lu i. tartă tartufe s. sindical syndicat s.f. a termina terrain s. teroare. a pălm u i tapis s.f. sfîrsit terminaison s. păm lnt terreur s. pată m orală. a îngrozi 543 . a gusta taudis s. încordat tenir vb. a tinde tendre2 adj. m. sintetic système s. I I I a vopsi. şorţ tache1 s. cocioabă taupe s. a tachina tard adv. pată tâche2 s.m. terasă terre s. încercare. a depune mărturie témoin s. simpatie symphonie s.m. sistem T tabac s. ten.) comeseni tablier s.-e adj. telegramă téléphone s. m. mătuşă tantôt adv. tutun table s. en ~ qu. -ve adj. astfel.f. a tît de témoignage s.f. cu dragoste tendu.f. m. lipsă. de en din cînd în cînd tendre1 vb. atît tim p . mărturie témoigner vb.m.f. ţ i­ pător taper vb.m. m. a p ip ăi. tîrfciu tarder vb.f.f. taluz tambour s. telefon téléphoner vb.m.»!. covor taquiner vb. teribil. a dovedi.f.f. a croi. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. a se strădui tact s.m. cumpătare température s. culoare te in te s. povîrniş. tară. teribil terriblement adv. a încerca tenue s'./. -euse adj. de haute înalt tailler vb.m. zgomotos . talie.m. a taxa (şi fig.e în calitate de ca tante s. telle adj. aşa de. telefonic télévision s. grăm adă. talent talus s. à ~ la tim p . m. culoare tel. I I I a tăcea talent s.f.f. m. a păta tâcher2 vb. asemenea télégramme s. sarcină tacher1 vb. tentativă tenter vb. eu întîrziere tare s. tentaţie tentative s. terminaţie terminer vb. televiziune tellement adv. eu atît m ai rău . a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. simfonic syndical. întîrziat tardivement adv. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs . tehnician technique s.f. ten tă.f.f.) sinonim synthétique adj. a tenta .f. masă. vijelie temps s.m. faire ~ rase a face tabula rasa . deîect fizic moştenit. m. /.-e adj. comportare terme s. tobă tant adv. ) technicien s.f. croitor taire (se) vb.m.»!. (în v . m. vreme.m. tenis tentation s. a telefona téléphonique adj.

ca. a în v îrti. tunet torchon s.f.m.m.f.m. nehot. adv.) starea a treia tigre. -e adj.m. jouer un mauvais ~ à qn. teză tic s. a trasa . a prim i . a răsuci tordu.f. teoretician théorie s. găteală t o it s . à ~ de în calitate de. m. vijelie tournant s. tragedie tfagédien. tigroaică tille u l s..m.m.territoire s. trăgător tisane s.f. judecată. tonă tonner vb. cotitură tourner vb. şi pron. I I a trăda. rînd . sfios tim idem ent adv.f. m işcător. torid torse s.m. m. încălzire uşoară.f. toaletă. a chinui tôt adv.f.f. à et à travers fără socoteală. m. impers. termoelectric thèse s. a tortura. {fig. être en — a fi bine dispus. a tuşi tout. adv.m.f. tradiţie traducteur.em oţionant toucher1 vb. m. cîrpă tordre vb.m. orice.. verb. cap./.f. nedisciplinat. (loc. ~ de m ain dibăcie . dîră. afiş. tic (şi fig. m. turn tour2 s. schi­ monosit torride adj. pînză toilettes. turbă tourbillon s. volbură touriste s.. a se rôti tousser vb. tot. (lit. mau­ vaise ~ ~ uşuratic.m.m. termic thermo-électrique adj. floare de tei tim bale s. tors tort s. teorie thermique adj. tizană (ceai medicinal) tisser vb. a juca o festă cuiva. m orm înt tomber vb.f. trădare trahir vb. m. traducător traduire vb. tortură torturer vb. alandala torture s.rn. à son ~ la rînd u l său tour3 s.m.m. avoir a nu avea dreptate . urmă tracer vb. a tuna tonnerre s. ocol. a revela t r a in s . ■ — de force realizare iscusită .f. teatru) tiradă tirer vb. adv.) indiferenţă tiers état iist. şi adj. (loc.f. în întregime toutefois adv. -e adj. -trice s. teritoriu tête s. a trage. acoperiş tomate s. totuşi tracasser vb.f. à juste — pe drept c u v în t. toile s. curînd touchant. à la — în fruntea textile adj. cu totul. a ajunge la. ne­ ajuns . rău. invar.m . strungar tournoyer vb. marcă poştală tim ide adj. devreme. a se preface tourneur s. întăritor tonne s. m. se a scăpa. chin. chin. nedreptate .m. ~ de vie fel. suferinţă tourmente s.) en ridicule a rid icu ­ liza .f. turistic tourment s. titlu .) tic-tac s. m anifest.f. 544 . /.. turist touristique adj. pagubă.. il voit vede to t. pătlăgea roşie tombe s. a se în v îrti de m ai m ulte ori. m anieră tonique adj. I I I a suci. rînd pe rîn d .m. tir tirade s.m. tim p a n . diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. se ~ a se schimba. mod de v ia ţă . tex til thé s. (loc. être en ~ ~ de a fi pe cale de. a atinge.m . ceai théâtre s.f.) à pe nedrept. a întoarce.m.-ess e s. m. tractor tradition s.f. trafic. tigru. a cădea tome s.m. strîm bat. totdeauna tour1 s. tim id . voce. vîrtej. strung tourbe s. I I I a traduce trafic s. actor de tragedie trahison s. m in te. negoţ tragédie s. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i. sucit . tom .f.f. m. p ip ăit toujours adv. a înduioşa toucher2 s. a se descurca tireur. a indica tract s. tren.f. -euse s. în v îrtitu ră. tobă metalică timbre-poste s. m.-e adj. purtare. tic-tac tiédeur s. tonic. a hărţui trace s. încon­ jur . ţesătură titre s. -ne s.m. ton. ~ à tout vent a fi nestatornic. tragedian. voluin t o n s .) ~ à ~ pe rînd./. teatru théoricien s. a ţese tissu s. cu tim id itate tir s.m . cu titlu de.m. tei .

bucată tra n c h e r vb.m. a omorî. trădă­ tor tr a m s. brutal tr u ite s. a tîr î.m. curmeziş. a m unci. cu tristeţe trito n s. trîm biţaş tro n c s. -ette adf. (cu m aj . m.f. prep.m. trăsătură tr a ite r vb. u n it . tunel tu te lle s. -e adj. (pop. trompetă trom p ette2 s. num ai u n ir (s’ ) vb. trunchi trop adv. -e adj. şi adj. tricotare tr ic o te r vb. potlogărie tr is te adj.f. trem urătură . adj.m . I I a se uni 545 .pl. m. model. (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s.e s s e s. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s . a înm uia tr e m p lin s. s.f.m. a zăpăci trou er vb.m. a trişa adj.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. despot ts ig a n e s. m. ) şi tr ic h e u r s. ~ de destul cu. ardelean t r a v a il s. I I I a transcrie tra n sfe rt s. în linişte tr a n sc rir e vb.f. a merge la trap .f. -eu se s.f.m. a lucra t f a v a i l le u r . I I I a transmite tran sp o rter vb. tricotaj. tru pă. om al m uncii tra v e rs s. s. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb.m. vistiernic tr e s s a illir vb. ~ tard prea tîrziu .m . (loc. (impers. a găsi .m.o lan . trium f. lucru tr a v a ille r vb. uniune u n iq u e adj. (mitol. fam . a transforma tr a n s it s. comoară tr é s o r ie r s .m.m. dezbinare tro u b le r vb.m. transfer tra n sfo rm e r vb. izbîndă tr ip le adj. (loc. a ucide tu e u r./. a se înşela tro m p e tte 1 s. m uncă. trip lu . foarte trésor s. a traversa trem b le m e n t 5.f.m.) de strîinb. a îm pleti tr ê v e s. de ~ de prisos trot s.m . adv. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb. tip .m . tranziţie tra n sm ettre vb.f. trilogie tr io m p h a n t. trişor tr ic o ta g e s.m . arm istiţiu .f.(/ig . întreit tr ip o ta g e s.m. figură t y r a n s . trusă. tiran. ucigaş tuile s. u u lté r ie u r .f.v io le t. ulterior u ltr a . être aux ~ ~s de qn. prea . să încetăm cu trib u n s. unic u n iq u e m e n t adv. a tricota tr ilo g ie s. ultraviolet u n i.. a tu lbura.m.m. ceată trou sse s.f. penibil triste m e n t adv. lalea t u lle s.m.f. şi adj. a uda. I I I a tresări tresser vb. felie. se ~ a se afla .f.tr a în e a u s.m. a reteza tr a n q u ille adj. lăţim e. tranzit tr a n sitio n s. păstrăv ts a r s. a tăia .m.) a fi.f.) tram vai tr a m w a y s. a găuri trou p e s.)pacoste tu lip e s. m. a m uri très adv. trist. lu ­ crător. sanie tr a în e r vb. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv./ » . trap tro tter vb. a transporta tr a n s y lv a in .m.) triton trom p er (se) vb. neted u n ifo rm e s. tribun tr ib u n a l s. tulburare.f. -e adj. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s. m. a tu tu i ty p e s. traversare tra v e rse r vb.. tram vai tra n c h e s. ţigănesc tro ttin e r vb.f. tutelă tu to y e r vb. tram bulină trép asser vb.f. m uncitor.* .-e adj.m. a se afla tr u c u le n t. tribunal tr ic h e r vb. ţigan . răgaz.m. trotuar tro u b le s. m. a trata tr a îtr e .m.m . -eu se s.e . bandă. transilvănean. ţar tu e r vb. tu l tu n n e l s.ţig lă.m. triu m fător trio m p h e s.

-e adj.f.m. vacanţă v a c h e s. abur. urgent u s a g e s . -eresse s. pîntecos. v i­ teaz v a lis e s. il fait ^ este vînt ven te s. veridic v é r ifie r vb.f. nu se compară cu v a m p ire s. veneraţie v en g e a n ce s .m. f. vas. venal. înverzit.f.m.f.m . talaz v a g u e m e n t adv. I I I a veni.f. I I I a învinge. în mod vag v a illa n c e s. pl. -e adj. lăudăros v a n te r vb.m. sticlă.f. lac.u n ité s. uzina u tile adj. vitejie. universal u n iv e r s ité s.m. pahar v e rre rie s. rum en. (pop. versant. năm ol. val. m îl v a s e 2 s. a se folosi.) en ^ într-adevăr v e r m e il. a ajunge.m.f. vast v a u to u r s. veghe. a uza de u sin e s. (fam.. burtos v er s. a supraveghea v e ille u r s.f. I I I a vinde ven d red i s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s.f. a birui v a is se a u s.m. viteaz» curajos v a in .f. vanitate v a n ta rd . vapor.m. vas. vehemenţă v é h ic u le s.f. avoir de la a avea noroc v é lo . -e adj. universitate u ra n iu m s. ça ne vaut pas.f. vineri v é n é ra tio n s. v ultur pleşuv v e a u s./ . vacă v a -e t-v ie n t s. vînă .m. cam la ora cinci verser vb. verdeaţă veridTique adj. vermut v e rn is s. persoană care veghează v ein e s. -e s..f.f. a sosi. spre.f. servitor. a m erita. (fig. vienne v erd ir vb. uz. valiză v a llé e s. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală.) bicicletă v é n a l. care se cumpără cu bani v e n d e u r . vapor v ap e u r2 s.m. m. -le adj. vărsat. vînzare v e n tr u . şi adj. paznic. folositor u tilis e r vb. uraniu u rg e n t.) spoială. oraşul Valenciennes v a le t s. a turna 546 .m.f.-eu se s. -eu se adj.f. (impers. -e adj. iluzoriu . adevărat v érité s. folosinţă u ser vb. m. lustru v é r o le s. de curînd. vehicul v e i l l e s . vam pir v a n ité s. ) il vaut mieux este preferabil. sticlărie v ersa n t s. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. du-te-vino v a g u e s. valoros. -e adj. s.m. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. -e adj. veghere. m. a u tiliza V ▼a ! interj. f răzbunare v e n g e u r.f. vale v a llo n s.m. a varia v a se 1 s. 9. vers v e r s 2 prep. cosmique navă cosmică v a la b le adj.f. curaj v a illa n t .m.f. v alabil v a le n c ie n n e s s. m.m. povîrnis v e rs1 s. zadarnic . în­ v e ille r vb.m. lacheu v a le u r s. -le adj. vapor v a r ie r vb. ajun v e illé e s. v în t. a verifica v é r ita b le adj. im>ar. v erre s. adv. este m ai bine . argint aurit v e rm o u th s. v erd u re s. a (se) schimba . I I a înverzi v e rd o y a n t. haide ! v a c a n ce s s.m.f. răz­ fum urat v a in cre vb.m. (loc. ^ cinq heures aproxim ativ.m. viţel v éh ém en ce s.m . a veghea. şi adj. a vărsa. întins. seară (între cină şi cul­ care) . ) noroc. către. a lăuda v ap e u r1 s. vîlcea v a lo ir vb. adevăr.f. unitate u n iv e r s e l.f. vază (de flori) v a ste adj.f. vînzător v en d re vb.f. I I I a valora.m. valoare v a le u r e u x .

) a închina. volan volant2. va­ gon voix s.f. -e adj. colivie mare volontaire adj. a avea pică.m.m.m. prep. volum .m. vigilenţă vigne s.f. de bună voie volume s. (fig. -e adj. sacou vêtement s. a ţinti visite s.f.f. m. vitraliu vitré./. vocală vrai. vocaţie voici prep. vestigiu veston v. violenţă violent. murdar. en • '> à qn.f. carne vice s. bucuros. ameţeală verve s.m.f.f.m. cu geamuri vitrine s.f. şi adj. necinstit.f. oblon voleur.m. voluntar volontiers adv. «rol vie s.m. hoţ volière s. a v oi. m. a zbura voler2 vb. repede vitesse s. vecin. bătaie zdravănă voler1 vb. rău v illa s. viţă de vie v ila in . vilă village s. defect vice-président s. scump. iu ­ bit. vestibul vestige s. vicepreşedinte vicomte s. victorie vide s. zburător. a v ira. f. şi adj.m.f.f.f.m. viaţă vieillard s. sim ţul văzului 547 . moş vierge s. în faţă . iute vigilance s. viteză vitrail s.f. oraş vin s. -e s.f. tom vouer vb. apro­ piat voiture s.m. peste drum . velă voir vb.f.) voilà prep. (fig.m . oţet violemment adv. viză vis-à-vis loc. -euse s. iute.f.f. à haute — cu glas tare .m . călător voyelle s. şi adj. feuille —e foaie volantă volée s. I I I a vrea. a făgădui prin legăm înt .f. în mod violent violence s. virgin (â).f.m. -e adj.?/?. mon — dragul meu vif. furt volaille s. vin vinaigres. viciu. vedere. veston. -e adj.-e adj.m .f. viorea violon s. (fam. urmă.f. bătrîn. violetă.f. cale. în adevăr. I I I a îmbrăca veuf. violent violette s. -e <df.?n. autom obil.m. vieille s.f. în comparaţie cu viser vb. glas .f.f. voce. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. vive adj. iată voie s. viu. vervă vestes. m. şi adv. ne în tin ai (ă) vieux. sat viile s. veuve s. a se în v îrti virgule s. drum (şi fig. vestă vestibule s.m.) drag. viconte victoire s. vizită visiter vb.f. fecioară. virgulă visa s. veterinar vêtir t'h. v irg ină. I I I a vedea voisin.m. cu vioiciune vivre vb. trăsură.) diateză voi1 s. iată voile s. vitrină vivant.f.f. răm ăşiţă. vieil. haină vétérinaire s. a ochi. a călători voyageur. (gram. a fura volet s. veritabil vraiment adv. adj.f. haină (pînă in talie). în viaţă vivement adv. m. -euse s.) v ădu v it de viande s. veşmînt. cu adevă­ rat vue s. verde vertèbre s. v iu . a vizita vite adj. adevărat. b ătrîn . vioară virer vb.m. à basse pe şoptite . -e adj.vert. pasăre de curte volant1 s.m.m. văduv. vertebra vertige s. necaz pe cineva voyager vb. FII a trăi vocation s.f. zbor voi2 s.

m.m.wagon s. (pop. la aceasta yacht s.) drace! la n aib a! . tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv. pron.m. vagon wagon-restaurant s.m. vagon-restanrant week-end v. zebră zéro s.) zut ! iriîerj.m. zero (şi fig. m . iaht Z zèbre s. acolo.

am éricain. jeter aruncare s. architecte m. aider ajutor s. suffire I I I . aeroport s. agressif. aiguille f. autre alu n e ca . adj. asculta vb. attachement ni. ce. 2. près aranja vb. profond. également asigura vb. montrer arbore s. ici ajun s. -che albastru adj. obéir I I aseară adv. apărea vb. alliance /. artiste m. aceea pron. adresse /. arbre m. surtout a lia n ţă s. après.s \ air m. anecdotă s. appareil m. adv. puis aprilie s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. afirm a (a se) vb. an m .affection/. această adj. anecdote /. adm irateur ni. -e american adj. celle-là acest. arh ite ct s. -e alege vb. adresser adresă s■ . aduce vb. an im at adj. s’affirmer afla vb. a ic i adv. apprendre I I I agreabil adj. am uzant adj. acela. cet. presque. alătu ri prep. article m. certain. apă s. pro­ fondément adm ira vb. affecté. -elle acum adv. am b u la nt. adv.. anatomie /. admirer adm irator s. -e apartament s. anatomie s. glisser am bulant adj. antagonist adj. agriculture /. à côté alb adj. cette acolo adv. à peine ac s. devenir I I I ajuta vb. acasă adv. paraître I I I . celui-là. défense /. épingle /. aspirateur ni. blanc. av ril m.m. arranger arăta vb. actif. anotim p s.. eau /. artă s. anniversaire m. appliquer apoi adv. alim ent m . vérité /. là-bas acoperi vb. artist s. choisir I I alerga vb.pL ait adj. hier soir asemenea (de) loc. -e am in ti vb. appartem ent ni. veille /. . -e afecţiune «. adînc 1. bleu. apparaître I I I aplauda vb. arunca vb. assurer aspirator s. aéroport afectat a d j . armée /. -e aniversare s. accident m. aproape adv. -ve agricol adj.. actuel.. am usant. -ve actual adj. arriver. art m. alim ent s . m aintenant adevăr s. arm ată s. vertige m. 549 . adv. adresa vb. ajunge vb. courir I I I aies (mai) loc. enrsuite. agréable agresiv adj. -e. anim é. couvrir I I I activ adj. articol s. rappeler ameţeală s. vivres m . -e an s. aide /. défendre I I I apărare s. app lau dir I I aplica vb. vb. saison /. antagoniste an um it adj. apporter aer . lancem ent m. à la maison accident s. année f. apăra vb. près. agricole agricultură s. écouter. aparat s.

hom m e m. -e cale s. bureau m. aur s. cap s . abricot w. capitalist adj. bicyclette /. or m. august s. balcon s. v ie u x . ouïe /.pl. âpre. pom m e ele terre /. boală . caiet . bun adj. auteur m. attention /. care pron. bine adv. cauză s. garçon m. q u a lific a tif rn. athlétisme m. m a la d ie /.9. -e blînd adj. jo u ir I I . bate vb. bogat adj. chambre /. attendre I I I ataca vb. blouse /. se r é ­ c ca1 conj. broche /. pour ca2 adv. b ib lio th è q u e /. 9 . inciter aţîţător s. boire I I I beretă s. tant atletism s. c a p ita lis m e ni. v ian d e / . cas m . atinge vb. b lo n d . tellem ent aşeza vb. grand-père m. auxiliar s. caisă & * . capitalism s. caz s. auzi vb. avion m. atent adj. balcon m. août m. vie ille bea vb. bien birou s. avoir aventură s. m o uch oir m. auto. autom obil s. richesse /. bucura (a se) vb. m aison /. aventure f. blasé. bilet s. carte (postale) /. cameră s. aţă s. campion s. attaquer ataşat s. buchet s. bucătărie s. ch a m p io n m. morceau m. cuisine /. bolnav £. că conj. azi adv. avion s. bărbat s. bucată s . adj. doux. q u i carnes. bonne bunic s. douce blond adj. jo u ir I I bulevard s. riche bogăţie s. bibliotecă s. béret m. cahier m . atît adv..v. bani s. -ve atenţie s. tète /. 9 . 2. cause /. livre m . bouquet m. v ie il. caracter s. cadeau rn. casă s. blazat adj. argent rn. attitude /. salle de b ain s /. b attre I I I batistă s. fii m. attaché m.aspru 1. cartof s. broşă s. băiat s. attentif. bicicletă . chap itre m. auz $. asseoir I I I aştepta vb. carte s . capitală c a pita le /..9. bon . m alad e m. aţîţa vb. fauteur m. atteindre I I I atitudine s. calificativ £. boule vard m. auxiliaire m. comme cadou . autom obile autor s. que 550 . a ujo urd’hui B baie s. -e bluză s. b ille t m.. grand-mère /. c a p ita lis te capitol . caractère m. chair j. cald adj. chaud . bunică v. bătrîn adj. voie /. adv. âprement aşa adj. entendre I I I avea vb.

classe /. 2. -e. chim iste ?n. c o m m u na rd m. comunist s. coeziune s. vt. charbon m. conduire I I I conferinţă s. citi vb. chemise /. c o n d itio n n e l m . a u g m e n ta tio n / . corbeille f. édifier contempla vb. créer creastă s. cosm ique costa vb. bas m . collier m. comic a d j. concurs s. l ’autre ceaşcă s. cercel s. cyclism e m. congrès ni. şi a d j. cireaşă s. c o m m e n ta te ur m. arbre m. que. c o n d itio n /. a d j. chercher ce pron. correspondre I I I cosmic a d j. colier s. citoyen ni. conduce vb. a d j. co m m u nism e m. circula vb. côtelette /. c o n trib u tio n /. fidèle* creier s. m ontre / . conjuga vb. côte /. 551 . concours ni. si a d j . co m m uniste concert s. célib ataire n i. collègue m. creşte vb. (la u n instrum ent) jouer coleg s. couturière /. clairem ent elasament s. cineva pron. enfance f. consimţi vb. vi. coastă s. contem pler contemporan ad j. conjuguer consacra vb. corespunde vb. céréale f. căuta vb. élever creştere s. q u oi ceas a . cetăţean s. -e. recherche /. copil s. prim evère /. considérer consideraţie s. comunism s. co nsidératio n /. cercle m. tasse /. c la ir. cohésion /. tom ber călător s. celibatar s. adv. cerc s. classique clică s. colţ s. confondre I I I congres s. dem ander cereală s. -e compila vb.cădea vb. coûter coş s. cine pron. clasic s. com ique comis a d j. cim e / . cerise /. creaţie s. clasă s. -e. dîner m . copac « s * . comedie s. correct. cere vb. c o m m e rc ia l. lo y a l. c o n te m p o ra in . crede vb.. 9 . créatio n /. chante r. corect 1. circuler circulaţie s. chien m. cărbune s. q u a n d cînta vb. condiţie s. confirm at a d j. cravate /. e nfant m copilărie s . construire I I I . b â tim e n t m. cotlet s. som m et' m . b â tir I I . cină s. cîine a. căm in s. conférence f. celălalt p ro n . penser. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. appeler chiar adv. heure f. ciclism s. crea vb. -e confunda vb. q u e lq u ’un cinsti vb. accrois­ sem ent m. coiffeur m . croire I I I credincios a d j. com édie j. cer s. condiţional s. m êm e chim ist s. concert m. cercetare . foyer m. clar 1. classement ni. coafor s. consacrer considera vb. crâne m. comercial a d j. -e ciorap s. ciel m . ciorbă 5 . c o m p ile r compune vb. in s ta n t m. c liq ue f. consentir I I I construi vb. ceva pron. boucle d ’oreille /.f. c irc u la tio n /. confirm é.. quelque chose chema vb. comentator s. composer comunard s. -e contribuţie s. cămaşă s. cravată s. lire I I I ciuboţica-cucului s. clipă s. cham p m. correctem ent cîştiga vb. potage m. colaborare s. ciném a m. c o lla b o ra tio n /. 2. coin m.. voyageur m. cînd adv. q u i cinematograf s. adv. c o m m is. gagner cît adv. croitoreasă s. cerveau m . cîmpie s. honorer cinstit ad j. pousser. craniu s. g ra n d ir I I .

diversité /. dovadă: s. destiner destinat a d j. cuţit s. ce soir dispărea vb. cours m. curent adv. chef d ’orchestre rn. d o ig t rn. connaître I I I tprinde vb. 552 .. destin ataire m . dentist s. avec culca vb. a u contraire din prep. cultură s. dépasser des adv. cuvînt s. m ad a m e /. couteau m . de d irijo r# . cher. dénouem ent m. devenir 111 devotat ad j. disque rn. cham bre à co u­ cher /. co uloir m. dărîm a vb. deveni vb. d ifféren t. p a rtic u liè re m e n t departe adv. dam e. d ifféren t. com pren­ dre I I I curaj s. disc s. dîrzenie s. deosebit 1. couler curînd adv. d é ta il m. de deasupra prep. contenir I I I . dicţionar s. destiné. coucher culme s. adv. brave cunoaşte vb. cruauté /. m ais dator a d j. -se deltă s. cutie s. 2. m onsieur rn. souvent desăvîrşit a d j. cuvîntare s. couleur /. distra vb. dezvoltare s. dévoué. p a r fa it. curs s. cum 1 cori/. -ère drapel s. que definitiv a d j. cure /. diferit a d j. bientôt. -ve deget g. o u v rir I I I deschis a d j. désordre rn. domeniu y. delta rn. acheter cumsecade a d j. m o t m. curajos a d j. o u i da2 vb. dejun . decît adv. comme cum 2 adv. d éroulem ent m. -e. d é lic ie u x . diseară adv.cruzime s . déjeuner delegaţie s. dezordine s. com m ent cum inte a d j. D da1 adv. sage cum păra vb. d é fin itif. d orm ir I I I dormitor s. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. redevable datora vb. som m et m. courageux. drapeau m. decembrie s. drag a d j. m épris rn. d élég ation f. -e deseori adv. destina vb. discussion /. souvent desfăşurare s. déjeuner m. cultu re /. distraire I I I diversitate s. culoar s. au-dessus debara s. cu prep. acharne m e nt rn. doam nă s. discuter* discuţie s. ouvert. -euse cura s. lo in depăşi vb. -e destinatar s.s * . désirer dormi vb. discuta vb. culoare $. discours m. co uram m e nt curge vb. destinaţie s. assez detaliu s. delicios ad j. destinée f. -e deschide vb. -e devreme adv. dreptate s. b oîte /. devoir rn. si dar conj. raison j. destin m . d ic tio n n a ire rn. m a tin rn. destin s. a d j. -e dim ineaţa . dori vb. tô t deznodămînt s. dentiste m. dim potrivă adv. décembre rn. destul adv. domn s. de de la prep. d e s tin a tio n /. dejuna vb. d é m o lir II de prep. dom ain e rn. disparaître I I I dispreţ s.< ? . d éveloppem ent rn. débarras m. preuve /. courage m. devoir I I I datorie s.

duce (a se) vb. parce que fila vb. u tile formă s. fo o tb a ll m. é m o tio n /. tranche /. entuziast adj. adv. fidèle fiecare pron . filie j. équipe /. adv. juste fixat adj. ph otog rap he m. harico t m. 1er k repasser figură s. héroïsme m. février m. économ ique economie s. externe extrem 1. fa u te u il m. extrê­ m em ent * . etala vb. felicita vb. excursie s. fel (la) loc. extern adj. former fotbal s. p a p illo n m. fi vb. écluse /. e x té rie u r. ex p liq ue r explicaţie ô * .exam en m. étage m. . E echipă s. erou s. fin adj. film m. 553 . effort m. arm oire f. esenţial adj. n a tu re l. emoţionat adj. éclipse /. filer film s. -e fiu s. facultate s. utilis e r folositor adj. fe uille f. écharpe f. faptă s. exemplu s. fereastră s. eclipsă s. exception /. forma vb. d im an c h e m. fericit adj. bruissem ent m. fotograf s. enthousiaste' eroic 1.pl. forme /. . floricică s. é q u a tio n /. chacun fier (de călcat) *. fleur /. A n g la is . s’en alle r I I I duios adj. fa m ilie /. lib é ra tio n f. familie s. -e fîşîit s. très folosi vb. adj. u- é- eroism s. facteur m. sans. firesc adj. foaie s. favorable fără prep. vous după prep. assiette /. fa it m. essentiel. fixe. fasole s. fiindcă conj. fabrică 6 face vb. fille /. fenêtre /. femme f. farfurie s. fluture s. être fidel adj. floare $. egoist adj. exemple m. tendre dulap s. nappe /. -se fetiţă s. fluviu s. étaler evita vb. etaj s. excelent adj. 2. ciseaux rn. économ ie /. -e adj. foarte adv. é d itio n f. foarfece s. héros m. ecuaţie s. faţadă s. ediţie s. fotoliu s. -e s. ém u . de mêm e felie s. glais. ecluză s. fiică s. après-m idi duşman s. faire I I I factor s. exista vb. adv. 2. énergique englez s. extrêm e. fleurette /. exister explica vb. excellent. ii Îs m. après după-amiază adv. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. félicite r femeie s. excursion /. égoïste eliberare s. fată s. façade /. héroïque. emoţie s. figure f. adj. -elle eşarfă s. fille tte /. faţă de masă s. fleuve m. heureux. şi s. şi adj. economic adj. duminică s. éviter examen s. e n ne m i m. -elle fix adj. fix é . e x p lic a tio n /. faculté /. m oins februarie s. fa b rique /. -e . favorabil adj. -e energic adj. fin . efort s. -e excepţie s.

guide m. hiver m. -e. hier ieşi vb. phrase f. goût m. -e imediat adv. greşeală s. im pressionner. F rançais. gramatică s. . agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. b e lle . grădină s. funcţionar s. G galben adj. b rig a n d m. v o ilà ideologic a d j. blague /. bel. herbe /. décider hotărîre s. . -e s. voleur m. jo li. hoţ s. plaisanterie /. im m é d ia te m e n t imobil s. soin m. tem pête /. hohot (de rîs) s. grătar s. grêle f. frunză s. frig s. frunziş s. gîndi vb. fragă s. . iarbă s. im m e u b le m . gram m aire f. greutate2 s. gouvernem ent m. ja n v ie r m. fraise j. . -e imposibil a d j. implica vb. hartă 5. im possible impresie s. ja r d in m. g ym n astique /. general (în) loc. é m o u ­ voir I I I 554 . im p é ria lis te m. prêt găsi vb. gloire /. impresiona vb. jaune gară s. fenêtre /. fourchette f. (fig. e x p lo ita tio n f. frumos adj. degré m. em­ ployé m. jo lie frunte s. imperialist s. frică s. garda s. fustfî s. garde /. gimnastică s. grămadă s. g ril m. im p o rta n t. hotărî vb. généralem ent ghid 5 . . gomme /. carte /. jupe f. fruct s. iată prej) . fra n ­ çais. adv. p o rte fa ix m. ghiocel s. -e adj. fr u it m. glumă s. éclat (de rire) m. gust s. . fo n ctio n n aire m . foule /. rô ti m.) d iffic ile greutate1 s. im p liq u e r important o 7 j . -se guvern s. geamantan $. furtună s. fron t m. v o ici. . décision /. penser glorie s. trouver geam s. frige vb. valise /. gospodărie#. hrăni vb. fardeau m. tendre frate s. tas m. froid m.francez s. impermeabil s. sortir I I I ilustrat ad j. d iffic u lté /. feuillage m. . furculiţă s. orage m . gumă s. grindină s. grijă s. im pe rm é able m . im pression /. idéologique ieri adv. beau. iarnă s. H ham al s. savoureux. illu stré . greu adj. peur /. poids m. şi adj. fon ctio n /. gata adv. nou rrir II I ianuarie s. frère m. perce-neige /. faute /. fraged adj. gare /. lo urd . frază s. gustos adj. griller friptură s. feuille /. funcţie s.

instructiv a d j. comprendre I I I învăţa vb. -ère întreprindere s. in é v ita b le . întuneric s. com m encem ent ni. in o n d a tio n /. ju ille t m. aim er iulie s. -e îmbina vb. coeur m. îndeplini vb. intense interes s. -e înconjura vb.) rentrer întoarce3 vb. avant înaintea prep. -e înfrumuseţa vb. éloigner îndepărtare s. in tro du ire I I I inundaţie v . entre întreba vb. fermer în c în ta t • a d j. verdir I I învingător s. devant înflorit adj. inimă s. v a in c u . renforcement ni. entrer introduce vb. u tilise r întrecere s. prélcr: emprunte»în prep. retarder întîrziat s. iunie s. circonstance f. é m u la tio n /. retour­ ner. a llie r îmbrăca vb . retard ni. retardataire m. oser îndrepta vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. accom plir II. întîmpla (a se) vb. tourner întoarce2 (a se) vb. entier. -e inginer s. diriger în faţă loc. dem ande /. -e intra vb. essayer încet adv. im m é d ia te m en t îndată ce loc. h a b ille r. conj. inform é. informât a d j. entourer încrucişat a d j. in d iv id u m. indestructibil a d j. encore începe vb. 2. habile îndepărta vb.v. întîrziere s. încerca vb. croisé. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. réaliser îndrăzni vb. signifier însoţi vb. étouffer înălţa vb. dès que îndelung ad v . apprendre I Ï I înverzi vb.. industrie s. întoarce1 vb.s. revenir. devant înăbuşi vb. -ve î îm b lă n it a d j. rem onter (une montre) între prep. -e împrejurare s. entreprise /. instaurer instituţie s. arriver întîrzia vb. in d ustrie /. -e individ s. in d iq u é . commencer început *•. fourré. . in d e stru ctib le indicat a d j. instaura vb. . histoire /. mais însemna vb. élever încă adv. soigner înlătura vb. întîlni vb. vaincre I I I învins a d j. prep. in s tru c tif. interesant a d j. dissipé. écarter însă conj. istoric a d j. cesser închide vb.independenţă s. in térêt m. avancer înainte adv. v a in q u e u r m. adv. embrasser împărat s. inevitabil 1. accom pagner întărire . indépendance /. rencontrer întîlnire s. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. -e 555 . întrebuinţa vb. iubi vb. écart m. învinge vb. întreg a d j . rencontre f. ingénieur ni. împreună adv. in s titu tio n /. con­ s o lid a tio n /. doucement înceta vb. enchanté. -e îndată adv. en. h a b illé . empereur m. dans înainta vh. -e îmbrăţişa vb. in te r n a tio n a l. ensemble împrumuta vb. fle u ri. partager împinge vb. (vi. dem ander întrebare . -e in te rn a ţio n a l a d j. afferm issem ent m . écartem ent m. historique istorie s. braver îngheţa vb. geler îngriji vb. înţelege vb. intéressant. pousser împotriva prep . ju in m. împărţi vb. contre împrăştiat ad j. obscurité /. e m b e llir H înfrunta vb. ad j.

com bat m M magazin s. pe jos par terre jucărie s.9. -e lat ad j. lutte /. la tin . luni s. clair. masacra vb. mai1 . literă s. liste /. lucru s.9 . livadă s. luminat ad j. -e marfă s. lecţie s. lung a d j. lăsa vh. oi s.9. lua vb. mai2 adv. grand. libre libertate s. lună2 . laisser lega vb. lance s. -e listă . lam pe /. luminos ad j. li^u m. massacrer mare1 s. je u m . L la pre p .s'. prendre I I I lucra vb. chose f. long. limonadă 9 . lampă s. demie K kilogram s. près loc1 s. cuillère linişte s. à lagăr s. travaille r lucrare *•. mois m. monde ni. marţi s.9. lume s. mare2 ad j. lettre f. legătiţră s. table /. liberté /. m a rd i ni. lo i f. locui vb. i'ianeé m. langue /. lum ière /. éclairé. je u d i m. m a n d a t m. large latin a d j. lier. lingă p re p . jaque tte /. attache /. lim onade /. k ilo g ra m m e . verger m. limbă s. larg a d j. oc s. liber ad j. m a i m. m uguet ni. place /. nier /. littéraire literatură s. leçon f. m agasin ni. lină s. mars ni. tra n q u ille lipsit a d j. lingură 6 ’. literar ad j. attacher legătură . mandat s.J acheta s. cam p m. -e lună1 s. jumătate s. lance /. habiter logodnic . litté ra ture /.. laine /. 556 . liniştit ad j. légume m. longueur /. jos a d j.9. legumă s. mère. dem i. m am an /. lutter luptă a. lune /. cuiller. -e lumină . large lăcrimioară s. -se. jo uet m. lieu ni. masa1 . loc2 . -gue lungime s. d épourvu.9. tra v a il m. bas. k ilo m. lupta vb. silence ni. m archandise / martie s.9.9. lu n d i ni. plus mamă . lege s.

-ète nerăbdare s. noir. minute /. m ărar s. mécanique. neveu m . justement n efolositor adj. m o u v a n t . m u s é e ni. membre m. m o n u m e n t m. balayer m ătu ş ă s.è r e munte s. m o l l e m ontor s. nepoată (după frate sau soră) s. m a ş in ă s . m uzică s. naïf. m ă r s.9. mercredi tii. m îndru adj. . mişcare 5 . tante f. t e n d r e . t r a v a i l l e u r . mişcător adj. nepoată (după fiu sau fiica) s. s. N n a iv adj. nerv < 9 . personne n im ic adv. . petite-i'ille /. . m unci vb. avouer m ă s lin ă s. sabie m. m ecanică s. m otiv s. f i e r . médicament m. m uri vb. . -e moale adj. m ondial adj. métro ?n. bouton m. m ecanic adj. moyen m. naşte (a se) vb. n ic io d a tă adv.e u s e m uncitor2. -elle nepot.-c n e lin iş tit adj. o u v r i e r . c a r o t t e f. nerf m. olive f. medic s. necesar adj. nièce /. m o u v e m e n t m. . pomme /. nepot. inquiet. m inge s. machine /. navigation j. -e m îine adv. m o n t e u r m. m e t s m. rien n in g e vb. meserie s. neiger n is ip s. m etru s. médecin m. m a i n / .-e nedrept 1. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. m o n d i a l . m o d e r n e modernizare s. besoin m. milice /. a ^ înainte avancer m e rit s. m a n i è r e / . 2 . r e m e r c i e r . m ilieu ni. adv. m o d e m. m a n g e r mîneare s. insuffisant. -oare s. navigation /. mereu adv. inutile negru adj. mine /. auto f. naïve nasture s.. m in ă s. n a v ig a ţie s. m o u r i r I I I m uşchi s. aller I I I . m o d e r n i s a t i o n f. déloyal. m iercuri s. national. m ă tu ra vb. jamais n im e n i pron.èr e mod s . m in u t . n a v ig a vb. mémoire /. m ăsură s. m e d ic in ă 5. balle /. nature f. toujours merge vb. nevoie s. m écani­ cien r». d e m a i n mînea vb. m ijlo c s. mètre »»». m iliţie s. impatience /. mesure /. m in ă s. mécanique /. t r a v a i l m. m ărtu ris i vb. adj. -e. o d e u r misiune s. injuste. m o t i f m. m u s i q u e /. petit-fils m . miros s. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. fenouil m. m onum ent s. m i s s i o n / . incessant .. m o n t a g n e / . m illion m. in­ n e m u lţu m ire s. m aintien ni. modern adj.s\ m i r a c l e m . m ilio n nu ni. naviguer na v ig a re « w . . -e n e în d e stulăto r adj. mérite ni. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. m u s c l e m.. métier metro s.. non-officiel. m aint. m u lt adj. c o n t e n t e r m uncă s.m asă 2 s. mécontentement m. p l a t m . naître 111 n a ţio n a l adj. 557 . m enţinere s. m uta vb. m em orie s. /. morcov s..-e n a tu r ă s. médecine f. petit. n e n u m ăra t adi. e ne co n te n it adj. e m ie adj. m edicam ent s. ballon m. d é m é n a g e r muzeu s. m o u .. m iracol . nécessaire necin stit adj. m em bru s. niasse /.

nouveau. poire /. parti m. lit m. pâle palton s. participer participiu s. patrie s. -e orïnduire s. occuper ocupant s. honneur m. observer obţine vb. aveuglément orbit adj. nombreux. . pachet s. obiect s. pardessus m. -v« oboseală s. oeuvre /. -e orice pron. participa vb. numéros adj. fatigue /. nuage m. passage m. partie /. orthographe /. homme m. paradoxal adj.. tout. noter nou adj. olympique om s. omagiu s. hommage m.. obiectiv adj. obtenir I I I ochi s. pădure s. parlementaire parte s. patriotism s. patetic adj. omoplat s. paradoxal. habitude /. aveugle m.pL părintesc adj. fois /. appeler O oară ». pasaj s.) yeux m.pL părea vb. patrie /. occupant m. 558 . ortografie s. objet m. joue f. des n ivel s. parc m. orbeşte adv. paquet m. parc s. -elle nu adv. orangeade f. onoare s. operă s. sembler părinţi a. novembre ni. naguère oferi vb. paix /. participe m. patinage m. pathétique patinaj s. octombrie s. pasăre s. oraş s. nom m. aveuglé. paraître I I I . -euse n u m i vb. niveau m. pătrunjel s. nota vb. odinioară adv. partizan s. -enne parlam entar adj. objectif. non nucă s. paternel. forêt /. parisien. -c pară s. o» s. oiseau m. orb s. fatigant. pagină s. parcurs adj. -elle pătrunde vb. n u it /. pénétration /. ocupa vb. rez-de-chaussée ni. -e obraz s. obicei s. partisan m. soulier m. nor s. terre /. verre m. tout. -e oricare pron. partid s. palid adj. cheveux m . -e pardesiu s. noix /. fatigué. obosit adj. pacifique. manteau m. pénétrer pătrundere s.nişte art. paisible pat s. parcouru. pantof s. offrir I I I ofili (a se) vb. œuf ni. parizian adj. octobre m. régime m. pâm ïnt s. oeil. (pi. persil m. hum anité /. ville /. parter s. opéra m oranjadă s. noapte s. page /. nombre m num ăra vb. omoplate /. -e obositor adj. ou s. noiembrie s. numéro m . păr s. n u m ai adv. pahar s. passionner paşnic adj. parents m . pasiona vb. patriotisme m. bois m. seulement num ăr s. se faner olim pic adj. omenire s. autrefois. observa vb. pace A '. os m. compter nume s.

accueillant. premier. prim ăvară s. prescrie vb. cave /.9. 2. principe m. popular a d j. -e prin prep. p răjit a d j. plan s. e persoană s. principal. perdre I I I . par. portrait m. plantation j .9.s \ toucher m. pratiquer praf s.. à travers priv i vb. passer piaţă s.9. praz a *. pretutindeni adv. poezie s. posibil a d j. printemps m. adv. déjeuner rn. piesă s. amicalement prietenie s. plaindre I I I poartă . recevoir I I I prim itor a d j. promu. poésie /. profondément proiecta vb. histoire /. persévérant. I I I plecare s. punir I I pentru prep. polonais. promettre I I I promovat a d j. pijam a s. périphérie faubourg m. probabil 1 . prescrire I I I preţ s. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . manquer pierdere s. poet s. arbre m. prévoir I I I prezenta vb. problème rn. . plein. picta vb. profesor s. poireau m. portret . magasin m. personne /. anii. pour pentru că co nj . probable. projeter proletar 6 * . periferie s. plim ba vb. promener plimbare s. grenier m. gâteau m . agréable pleca vb. pleurer. partir. conte m. sans cesse permite vb. am itié /. partout prevedea vb. promite vb. perte f. ploua vb. postai. m . pyramide /.. poumon rn. şi prep. production /. présenter prieten s. piram idă . pro­ bablement problemă . bau lieue /. prononcer 559 . peuple m. peindre I I I pierde vb. plăcea vb. aimer plăm în . planta vb. -e pronunţa vb. pînă conj. pyjam a m. danger m. trop prefera vb. poète m. prix m. pipăit . professeur rn.9. piv n iţă s.9. şi a d j. grille /. -e ad j. politic a d j. pleuvoir I I I plăcere s. promenade /.9. prim n u m . jusque plafon s. parce que pericol s. à travers principal a d j. pom . plan m. possible poştal a d j. -e plînge vb.9.9. e pătrunzător a d j. a d j. adv. perche /. perie s. politique politică s. printre prep. pîine s. pièce /. prea adv. brosse /. première /. raconter practica vb. permettre I I I perseverent a d j. -e prieteneşte adv.9. poussière /. envie /. popor s. sur pedepsi vb. poftă1 s.9. presă . planter plantaţie s. Polonais. petrece vb. procura vb. piersică s. profond.9. procurer produpe vb.9. pain m. pénétrant. politique f. prolétaire m. plaisir m* plăcut a d j. -e principiu s. pêche /. plafond m. pod (la case) . e povestire . marché m. -e prăjitură s. permanent adv.a d j. presse /. préparer premieră . -e. pénétré. regarder prînz s. produire I I I producţie s. populaire portofel . pisică s.pătruns a d j. -ère p rim i vb.9.. p răjin ă . piéton rn. polonez . départ m. 2. place /. profund 1. . portefeuille m.-? s . chat. grillé. povesti vb.9. préférer pregăti vb. -e pe prep. p lin adj'. pieton s. prăvălie .

adv pru­ demment prună s. remarquer remarcabil adj. purta vb. public . reciproc 1. réussir I I reuşită s. réaliser realizare s. reprezenta vb. guerre /. rustique 560 . tomate /. rafraîchir I I răcoros adj. relation /. 2. prosop . -e roman2 s. réparer reparaţie .9. république /. ram ură s. -e rostit adj. bêtise /. răbdare s. roşu adj. for­ tement p u ţin adv. revoir I I I revoluţie . blessure plaie /. réussite /. écouteur m. provoquer prozator prosateur prudent 1 . rivière /. rochie 5. a — masa mettre le couvert pupitru s. reţine vb. vite reportaj s. r îu s. rester. repede adv. rezista vb. realitate s. -e. fraîche răm îne vb. récolte /. refléter reflector s. règle /. réduire I I I reflecta vb. patiem m ent răcori vb.-elle reduce vb. se réunir I I reuşi vb. reînnoi vb. peu R rachetă s. réciproque. mal război s. şi adj. branche /. romîncă s.9. răbdător 1. rom în1 adj. répondre I I I răsuna vb. 2 . réparation /. redacţional adj. restaurant m. prier rumen adj.9 . robe /.9. -e prostie s. rustic adj. remarquable renaşte vb. pune vb. feuilleter răspunde vb. prune /. realiza vb. mettre I I I . soulever rin ich i . rană s. résoudre I I I ridica vb. Tort. prononcé. public m. renaître I I I repara vb. adj. réalisation /. mauvais. reportage m. proposer propunere s. régulière­ ment regulă s. adv. -e receptor s. fusée f. rece adj. prost adj. réglementation /.9. -le rus s. récepteur. adj. prudent. 2.9. remarca vb. revedea vb. rein jn.propune vb. risca vb. R o u m a in . vermeil. réflecteur m. rédaction f. adv. restaurant s. révolution f. recunoaşte vb. proposition j. rédactionnel. adv. demeurer răp i vb.9 . réalité f. renouveler relaţie . pupitre m. patient. serviette essuie-main m. reconnaître 111 redacţie s. rouge ruga vb. froid. Russe s. patience /. frais. pouvoir I I I puternic 1. réciproquement recoltă s. republică s. retentir I I rău1 adj. résister rezolva vb. reglementare . provoca vb. tour m. regularitate (cu) loc. porter putea vb. rire I I I rînd s. 2. adj. roum ain. e rom în2. représentant m. adj. rom ain. ravir I I răsfoi vb. roman1 adj. roman m. mauvais. risquer rîde vb. retenir I I I reuni (a se' vb. ~e. adv. -e roşie s.\ russe adj. représenter reprezentant s. -e rău 2 adv.

special adj. ski m. -ère scurge (a se) vb. estomac m. chaise f. m aigrir I I soare s. seară s. stàpîn s. sînge s. sfătui vb. é ta t m. suicide m. sentir I I I sindical adj. -e sigur adj. écrire I I I scriitor s. pl. épouse /. sabre m. sat s. social. bouteille f stilou s. cendrier m. scaun s.s gabie s. salva vb. E tat m. schimba vb. seul. espérer splendid adj. sporit adj. salariu s. stade m. -ve spre prep. lever stofă s. solide sosi vb. -e sinucidere s. sclav s. scrie vb. syndical. sticlă2 (de apă) s. sim plu adj. laver spălătoreasă s. fête /. carafe /. securité f. serios adj. securitate s. sportif. tâche /. stylo m. maître m. -e siluetă s. sportiv s. şi adj. rue /. spectacle m. serbare s. splendide sporire s. să conj. se gâter 561 . semaine /. changement m. accru. sală s. blanchisseuse f. étranger m. brillam m ent strecura (a se) vb. augmentation /. sim bătă s. enlever scrib s. social adj. -e. de săptăm înă s. quart m. slăbi vb. (s’)écouler e scurt adj. simple sim ţi vb. sacré. fête f. sel m. sovietic adj. sardele s. village m. sénat m. se glisser I. lever scump adj. conseil m. fêter săritură s. stradă s. scène f. étranger. système m. septembre m. sare s. schi s. străluci vb. sphère /. saint. scrimă s. vers spune vb. -e spectacol s. dire I I I stadion s. samedi m. sfînt adj. casser spartan s. étoffe f. spăla vb. sfert s. septembrie s. syndicat m. scribe m. silhouette /. sardines f. cher. soleil m. sérieux. servitor s. străin s. stat s. sticlă1 s. scrisoare s. e sport s.. sport m. soviétique sparge vb. spécial. arriver soţie s. savant s. esclave m. écrivain m. escrime f. savant m. servietă s. stare s. -ère străinătate s. saut m. sauver sanie s. salade /. sarcină s. poêle m. scoate vb. semn s. changer schimbare s. sfat s. soir m. sărbători vb. service m. sang m. salaire salată s. spera vb. scuză s. scrumieră s. traîneau m. siècle m. e socialist adj. conseiller sferă s. femme. stomac s. scula vb. salle /. sărbătoare s. signe msenat s. -e sindicat s. stinge vb. excuse j. sine pron. sûr. strica (a se) vb. sistem s. serviette /. secol s. socialiste solid adj. servir I I I serviciu s. sortir I I I .. éteindre I I I stîrni vb. lettre f. domestique m. station f. Spartiate m. sobă s. échapper scenă s. şi adj. -euse servi vb. court. scăpa vb. que. staţie o. briller strălucit adv. soi singur adj. verre m.

échecs m . trahir I I trai vb. tenis s.sufragerie s. -e ş şah s .pl. monter su liţă s. -e supraveghea vb. et. -ère totdeauna adv. serré. tentation /. -ve şui vb. télégramme m. strungăriţă s. triompher troleibuz s. tentaţie s. tir s. traduire I I I traducere s. sum ă s. tout. passer tren s. . -e succès s. trece vb. ştiinţific adj. durable tram vai s. pourtant. supărat a d j. succès m. souffrir I I I . tu pron. tir m. transformer tratamçnt s. sugera vb. javelot m. suferi vb. salle à manger /. transforma vb.strîns adj. supérieur. télé­ phoner telegramă s. papa m. imprimé. réveiller trim ite vb. tractor s. négation f. tradus adj. traitement m. studia vb. somme f. şold s. vie f. camarade m. terminer. étudiant m. donner un coup de téléphone (de fil) . théâtre m. terrasse /. surveiller surpriză s. terne (a se) vb. entier.-e tipografie s. sugestiv a d j. aussi şofer s. sus adv. tram way m. termen s. tehnician s. tipări vb. trolleybus m. imprimer tipărit adj. tableau m. tennis m. craindre I I I . passant m. terme m. tr«zi_ vb. téléphone m. toutefois tovarăş s. envoyer trium fa vb. tentativă s. traduce vb. -e. terrain m. student s. serviette /. toamnă s. term ina vb. raisin m. traduction /. train m. tînăr adj. subir I I suferit adj. filer ton s. tărîm s. strungar . tim p s. scientifique T tablou s. père. chauffeur m. technicien m. sub prep. toarce vb. falloir I I I trecător s. toujours totodată adv. telefon s. vivre I I I trebui vb. suggérer sugestie s. (en) haut şterge (a o) vb. tăgăduire s. filer şti vb. tentative f. teatru s. e strugure y . savoir I I I ştiinţă s. souterrain. fâché. -e superior a d j. peur /. terrain m. base f. étudier studiu s. suggestion f. finir I I text s. tard toaletă s. en même temps totuşi conj. şi conj. imprimerie /. to i" 562 . (femme) tourneur m. -e trai s. surprise /. trăda vb. tôt adj. tată s. a da telefon vb. tu . trad uit. étude f. tracteur m. teren s. şervet s. ton m. devoir I I I . trainic ad\ . tenis s. avoir peur temelie s. subi. terasă s. jeune tîrziu adv. telefona. temps m. tennis m. toilette /. science /. tourneur m. hanche j. texte m. suggestif.ç. team ă s. sous subteran adj. automne m.

veau m. outillage m. -euse Z za d a rn ic adj. vain. valeur /. v ic is itu d in e s. v a ră ». vert. épaule /. U u cid e vb. cigarette j. paysan m. chou ni. quelquefois V u n ii pron. paysannerie /. u z in ă s. contrée /. verb s. -ère um ăr . v in d e c a vb. p l.. vif. guérir II v in e r i ». vent m. v erteb ră s. venir I I I v e n ire ». âge m. porte /. tuer u im it a d j. ţă ră n im e ». violette /. z ia r ». cousin. v a c a n ţa s. vorb ă s. v in ă s. temps ni. écraser v iito r a d j. anéantissement m. où u n e a ltă s. v e c in s. z i s. vers m. vive v io le t ă s.. violon m. v ig u r o s adj. navire m. vigoureux. parole /. jour m . u m ed a d j. aubergine /. veine /. mur m. v îrstă ».. brave v ite z ă ». v iţe l s. z ic e vb. v în ă tă s. -e v in ». victoire /. dernier. suivre I I I u şă s. journal ni. gai.. a ~ seama tenir compte ţin u t s. pays m . z ă ri vb. v a s ». usine /.. u n d e adv. oncle ra. v e h ic u l s. visiter v iz it ă ». apercevoir I I I zd rob i vb. prochain. -e. -e vers s. v ă r . véhicule m. voisin. v io a r ă s. v a p o r ». visite /. v ite a z arlj. v e n i vb. vitesse /. certains u n ir e s. été m. union /. stupéfait. volume m. i u ita 1 vb. vivement v iz it a vb. vue /. vase m . région /. verde adj. e ză d ă rn icire s. veillée /. éternellement v ia ţă s. haïr II u rm a vb. v io i a d j. université /. v esel adj.T ţa ră s. u n iu n e s. 9 . ţig a r ă ». tenir I I I . vin m. bateau m . u n iv e r s a l a d j. vicissitude f. v a r ă ». v a r z ă s. surpris.. arrivée f. m ouiller u n c h i s. parler v re a vb. verbe m. parfois. facile u şu ra vb. pays m. faciliter u tila j s. humide u m e zi vb. ţin e vb. union /. vendredi m. regarder u ltim ad j. -e v ă z s. şi adj. v în t ». v ic to r ie s. v iu adv. vacances j. v a lo a r e ». -e v e d e a vb. v itr in ă ». -le u n iv e r s ita te s. u rî vb. oubliée u ita 2 (a se) vb. vertèbre /. 563 . u n e o ri adv. dire I I I zid s. -e v e s n ic adv. vitrine /. mot m. voir I I I v e g h e ». v o lu m ». vie /. journée f. u şor a d j. v o rb i vb.. ţ e lin ă ». universel. ccleri m. outil m. vouloir I I I v re m e s. la k la campagne ţă ra n ».

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

Les enfants sont dans le jardin. Le livre est bleu. III. PARAGRAFUL I I I. des livres. une chambre. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. rondes. Le livre est sur la table. les magasins. V oici une porte et une fenêtre. une lam pe. Petite. fenêtre. un stylo. Un. les chaises. Vo ici une fenêtre. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. une table. des chats. Je suis grand. une porte. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. La blouse est rouge. Un. livre. Une. l ’armoire. Fermez la fenêtre. Voici une lampe. Je ferme la fenêtre. un jard in . grises. 567 . grande. Le veston est court. les enfants. Une. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. des lits. Vous êtes amis. Elle est petite. Ouvrez la porte. des crayons. U t1 . Où est la lampe? La lampe est sur la table. Les livres sont dans la bibliothèque. table. V o ilà un portrait. un crayon. Nous sommes dans la rue. II. la fenêtre. Ils sont amis. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. le chat. III. les chiens. V o ilà 1 une lampe sur une table. le lit. Les livres sont sur la table. lampe. une chaise. II. P A R A G R A F U L IV II. larges. un fauteuil. Un. le chien. PARAGRAFUL I I I I. un arbre.PARTEA I PARAGRAFUL I I. l ’homme. les fauteuils. La serviette est bleue. J ’ouvre la porte. II. un livre. bleus. V o ilà une chaise. V oici un stylo et un crayon sur un livre. Une. chaise. La jupe est courte. des portraits.

le livre est sur le bureau. Le crayon est sur le livre. în bibliotecă se află zece cărţi. Iată o cutie de chibrituri. deux. l ’élève. La chambre a deux portes et trois fenêtres. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. Le vase est sur la table. Vous regardez les papillons. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Ils vont au théâtre. în odaie sînt trei paturi. O ui. Elle a une gomme. dix-neuf. Michel regarde un portrait. La maison a dix étages. Nous comptons les arbres. Elle a une serviette noire. V oici des ouvriers. Nicolas aime beaucoup les pommes. v ingt. Tu aimes les poires. quinze. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . I l y a hu it cigarettes dans le paquet. în curte sînt şase pom i. Tu ai şapte bluze. Im o b ilu l are nouă etaje. Voici des étudiants. dix-huit. Eu am cinci creioane. Voici un cendrier. dix.PARAGRAFUL V une étudiante. treize. les filles. Les passants entrent dans un cinéma. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. Les garçons regardent les autos. Iată cinci ţigări. Ils (elles) aim ent les fleurs. dix-sept. J ’aime le raisin. Voici des boutons. Jean et Georges comptent les maisons. la femme. In grădină se află zece oameni. Les passants admirent les magasins. douze. h u it. Le chat est sous la table. Nous avons quatre stylos. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. seize. six.

Les peu­ ples luttent contre la guerre. C’est un jeune ouvrier. La guerre détruit les villes et les villages. cet.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. cet. Se poartă cravate gri. I l est ouvrier. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. Petre dă o pară Margaretei. cet. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. cet. Nu se in tră pe fereastră. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. ce. C ’est une armoire. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. V itrinele m agazinului sînt splendide. Ferestrele camerei sînt mari. Noi adm irăm statuile oraşului. 569 . ce. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. C ’est un magasin universel. Ces magasins sont grands. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. des chemises. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. cet. Ea preferă să privească gravurile. Vrem să lu ptăm pentru pace. Ils sont paysans. Dans ce magasin on trouve des robes. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. Marie a une serviette verte. I l y a six fleurs. des cravates et des jouets. cette. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. E i doresc să dejuneze. Ils ne regardent pas la vitrine. Tu n ’aimes pas les fruits. rette. Vasile arată turiştilor cărţi. Iin i place să muncesc. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. mais j ’aime aussi les pommes. ce. I l y a sept fenêtres. Le chat est sur la chaise. La m ain a cinq doigts. cette. ces. PARAGRAFUL X cette. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. Ce garçon a dix-huit ans. j ’aime le raisin. Vă place să vorbiţi.

V. IV . comment allez-vous? — Merci. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. Je montre aux garçons la carte du pays. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. V oici deux p a p il­ lons. A Bucarest il y a des musées intéressants. Cine adm iră acest iilm ? Voi. monsieur. madame. des cinémas et des stades modernes. celle-là est verte. I l donne un jouet à l ’enfant. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. splendides. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. PARAGRAFUL X I I I. des théâtres. celui de Basile est professeur. rien. madame Leblanc. Les souliers de Basile sont noirs. La maison où Pierre habite a six étages.— A ure voir. Voici deux pommes. el este tehnician. jeune. Nous luttons pour la paix. celui qui a des souliers noirs est mon frère. noirs. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. celui-là est bleu. ceux-là sont Jean et Paul.jaunes. Celles-ci sont Marie et Hélène. Basile donne une pomme à Antoine. V oilà deux enfants. je regarde les vitrines. — Vous choisissez quelque chose? — Non. de même. La couleur des raisins est verte ou noire. Je montre un livre aux étudiants. Les murs de l'im m euble sont blancs. — Mes hommages. — Bonjour. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. Tu eşti funcţionar. ea este artistă. Les fruits de ces arbres sont rouges. a sept lettres. bien. roumaines. m a d am e . ei sînt la cinematograf. Les fruits des arbres sont encore verts. La robe d ’une fillette est petite. celui-ci est jaune. I l donne un mouchoir à Nicolas. Nous ne guerre. Danielle est l ’amie d ’Hélène. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. celle-ci est rouge. bleues. blanches. Le frère de Marie est ouvrier. 1H. IV. Aimez-vous les bleues. 570 . Le jardin de l ’usine est vert. La fille du voisin a sept ans. Noi sîntem acasă. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. grandes. I l parle aux touristes.II.

une. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. Des. Des. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Cette année il va à la mer. Des. Nationaux. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Chevaux. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. m angé. f in i. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. Des . surgissant accepté. finissant dorm i. Ton. pro­ gressistes. L a. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. Tes frères passent. trouvé. Joujoux. mon. Exceptionnelles. Bijoux. 571 . Leurs livres sont instructifs. travaillé. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. Egaux. Je compte mes cigaret­ tes. Ma soeur est sténodactylo. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. parents. allant fin i. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. dormant. Les. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. achetant surgi . Des. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. ayant allé. Un. Festivals M ondiaux. été. La. Le. Oncle Gérard est célibataire. V itaux . leurs vacances à la m on­ tagne. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. Des. Une. Tu as eu 17n. étant eu. dix pommes. Une. Des. Des. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. dans une fabrique. mon. des. Nouveaux. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. son. La. La mère d ’A lain est chimiste. Grand-papa a m ille. des. Nous avons visité nos ouvrier. Le. trav ailla nt acheté. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Coloniaux. Sa fam ille est assez nombreuse. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur.

am icaux. Ce livre a vingt-cinq chapitres. Restez dem ain à la maison. les bateaux. nous avons grandi ramassé. nous avons trav aillé j ’ai soigné. tirez.L E C Ţ IA a 3-o I. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. La maison a quatorze fenêtres. abolissant vingt-cinq. cent deux. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . instaurant blanchi. trente. quatre-vingtonze. V. aime. blanchissant a b o li. douze cent soixante et onze. tirons. I l est encore jeune. cinquantetrois. II. treize cent v in gt. nous avons soigné j ’ai grandi. les cheveux. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. ^on Srand-pére est vieux. inspectant instauré . L E C Ţ IA a 4-o II. quarante-neuf. choisissez. V. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. Balzac est né en dixsept cent. vingt-neuf. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. sept cents. Il a quarante-deux ans. soixante-dix. soixante-dix-huit. Mon père a cinquante et un ans. Dormons bien. Ma cousine a vingt-deux ans. aimons. dix-neuf cent soixante-dix. glorieux. Regarde ce portrait. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. dix-neuf cent quatre-vingts. dix-huit cent quarante. quatre-vingt-quatorze. aim ez. III. IV . III. beaux. quatre-vingt-dix-neuf. cinquante-sept. IV . La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. tire. choisis. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. quatre-vingt-quatre. Soixante et un. les genoux. soixante-quatorze. soixante et onze. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. les bras. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. ramassant inspecté . choisissons. Choisis une cravate rouge. les cous. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. J ’ai lu cinquante-neuf pages. Ce vieillard a dépassé soixante ans. trente-huit. deux cent un. quatre-vingt-un. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. cent onze. il a quatre-vingt-un ans. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. J ’ai travaillé.

de l ’odorat. Yeux. 573 . J ’attendrai. E lle choisira. des os. du rein et du cœur. Vous visiterez. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. A la in apprendra le nom des nerfs. Ils prendront. Vous regretterez. I l sera médecin. I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. Septièm e. Tu seras. des poumons. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. Aïeux. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. Tu repondras. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. Aïeuls. m inéraux. soixante-douzième. La première.de l ’estomac. E lle finira. Y vonne est blonde. E m aux et Camées. an im au x . Trente-cinquième. du goût et. A la in lu i montre des os:une clavicule. I l prendra. Ils mangeront. Il guérit les blessures de ses amis.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. des muscles. des veines. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. un crâne et des os. végétaux. du toucher. D étails. une omoplate. I l apprendra les fonctions du cerveau. vingtquatrièm e. de l ’ouïe. soixantième. Il pensera. Ils danseront. V ingt et unième. Cinquièm e. Il étudiera les organes de la vue. Premier.

De. les tiens. une armoire et un bureau. nous avons fin i le livre Finis le livre. nous portons une valise Je porterai une valise. Les petites chattes. Lucien ri’a pas été mon am i. Vezi compendiul de gramatică. Sous. Tu n ’es pas malade. à l ’étage. Pour. Tu n ’as pas vu ce film . portez une valise Je finis le livre. trois chaises. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. deux . I l n ’a pas écrit cette lettre. un fauteuil. Ton. une table. la chambre de Jacques. Dîniez. Je porte une valise. le sien. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. finissons le livre. A . Des paysannes roumaines. Dans sa chambre il y a un lit. Par. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. s’amusaient. une salle de bains. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. Mes. Attendais. Vers. deux chambres à coucher. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. H abitaient. La maison a une belle terrasse. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. La mienne a trois fenêtres. nous finissons le livre Je fin irai le livre. La sienne. Discutaient. Yves n'a pas rencontré Mireille. il y a deux tableaux. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. La fenêtre n ’est. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Les enfants avaient besoin de trois chambres. la vôtre.Notre. nous avons porté une valise Porte une valise. La maison n ’est pas grande. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. deux balcons. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. À. la cuisine et undébarras. A vait. la salle à manger. Promenait. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. portons une valise. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Une bonne épouse. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. Une ouvrière française. Étais. Dans. Dansaient. De. un grenier et une cave. un couloir. pas trop large.

Elle a quelques robes élégantes. de fleurs ou de colliers. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. Il va à la fabrique à bicy­ clette. I l . Nous. sens dessus dessous. toi et ton am i. lui. Hugo. Jean te montre sa m a i­ son. Joyeusement. Vous: vous. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. Coquettement. Fam ilière­ Pas. III. L E C Ţ IA a 10-a I. Demain j irai chez le dentiste. Jacqueline lu i donne des aiguilles. Allons. quelques blouses. deux chaises. V. Tu. Aucun. Parle-lui de notre enfance. Le film a été intéressant. Gracieusement. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. m ’. 1’. C ’est cette actrice que je remarque. L a . C ’est mon oncle q u i est là. 575 . deux jupes. Pas. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. Hugo que j ’aime. des boutons. C ’est là q u ’est. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. Je lu i parle de toi.pupitres. de chemi­ ses. 11 est en retard. Sa chambre est grande et belle. N i. Jam ais. Va. M oi. je te le raconterai demain. Vous. Hier j ’ai été chez le coiffeur. Je vous félicite. Nous. de pyjam as. E lle lu i donne un livre. III. de mouchoirs. Nous irons. III. un pardessus. Sa mère est une bonne coutu­ rière. La mère d ’A lain est inquiète. rouges. J ’irai. IV . Rapidem ent. Légalement. Nous sommes allés. Fermement. mon oncle. A lain ne trouve plus son béret. vous. je. la tienne est petite. C’est m oi qui remarque cette actrice. Vous. E ux. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. A llan t. Personne. Claire se souvient de vous. un manteau. Rien. Je suis allé. ment. A la in n ’a pas besoin de paletot. L E C Ţ IA a 9-a II. Toi. Ils vont. des ciseaux et du fil à coudre. Ce sont les poésies de V. je les mangerai aujo urd’ hui même. Jam ais. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. eux. Négativement. ils. Indignem ent. lui. J ’ . jaunes. C ’est A lain qui est allé à la montagne. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). V. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Jacqueline aime les robes simples. Dis-lui de partir. Lentement. A la in a besoin de bas. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Sévèrement. Héroïquement. eux. ni. bleues. C ’est m oi qui aime les poésies de V. Plus. Mon amie change souvent de toilette. Sa chambre est. J ’allais. Accidentelle­ m ent. Curieusement. une petite bibliothèque. IV.

Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. Acteur. du. Molles. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. Du. des couteaux. C ’est le jaune que tu préfères. Les. Rentrâmes. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. des cuillères et des verres. T riom phâm es. au déjeuner et au dîner. Bel. de la. du. Garda. Belle. Nouvelle. intelligents. Vezi com pendiul de gramatică. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. I l est contre les cures d a maigrissement. Du. du. Remarqua. D u. La table est recouverte d ’une nappe blanche. On a servi des mets savoureux et de bons vins. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. La. Vieille. Ils ont mangé du potagç. de la. du. D u. les. Jacqueline aime mettre le couvert. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. V ieil. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. instituteur. Vezi compendiul de gramatică. des fourchet­ tes. Apportèrent. Décidâmes. des. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. . de la. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. M ontai. directeur. le. essuyai. de 1’. -J’aime les gâteaux et les fruits. C ’est pour la paix que luttent les peuples. instrumentaux. loyaux. C ’est toi qui préfères le jaune. du. De. nouveaux. Beau. J ’ai acheté des assiettes.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. Fou. Les enfants n ’ont pas bu de v in . C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. Nouvel. Des. Trouvâmes. Beaux bleus.

LECŢ IA a 14-a I. En hiver les jours sont courts. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe.. a v ril. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours.L E C Ţ IA a 13-a I. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps.. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. de l ’automne sont: septembre. l ’été. „ . Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. IV . dimanche.es mois du printem ps sont: mars. deve­ nant plus grand. décembre — le der­ nier. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III. octobre. La ville change d ’un jour à l ’autre. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. les fleurs poussent partout. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. les jardins et les parcs ver­ dissent. m ardi. samedi. Vezi compendiul de gramatică.. ju ille t. de l ’hiver sont: décembre. août. le soleil b rille . . Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. La Loire est plus longue que le Rhône. 37 577 . Les premières fleurs sont: la perce-neige. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. I . Au mois de septembre je partirai dans le delta. A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai.. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. novembre. E n été il fait chaud. Au printem ps. Ces fruits sont très bons. mercredi. la violette. I l fait plus chaud q u ’au printem ps.. l ’automne et l ’hiver. plus beau.Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. il fait beau. jeudi. de l ’été sont: ju in . A ujo urd’hui c’est jeudi. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. „ . m ai. vendredi. le muguet et la primevère. V oilà l ’homme le plus hospitalier. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. janvier. Le roman de R om ain Rolland . Toutes les saisons de l'année sont belles. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). février. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude.

les jours sont longs et les nuits courtes. neuf heures cinq. est m id i. Parfois il pleut. I l le Dem ain il pleuvra. est neuf heures juste (précises). des. De. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. Ma montre ne marche pas bien. À m in u it juste nous allons à la gare. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Toate fructele sînt bune. De. D u. Sa montre retarde toujours. est cinq heures et demie. LE C Ţ IA a 16-a I. Je t ’attendrai une demi-heure. I l arrive parfois de confondre les personnes. Il existe des amis dé­ voués. Je le veux. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. J ’ai'eu une très bonne montre en or. la. est m in u it. De. LE C Ţ IA a 15 a II. I l sera bientôt trois heures. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. De. A dix heures et demie nous allons au cinéma. Ea se ocupă de toate. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). De. Marie aime les sports d ’hiver. Je ne le veux pas. mérite. IV. Il est m id i moins le quart. Du. Des. De. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. Je ne le suis pas. I l neige parfois. La semaine passée il a plu souvent. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. À la montagne il fa it froid. Des. Je viendrai chez toi demain à onze heures. De. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. est dix heures et quart. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. totul fu v în d u t: m obile. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. Hier il a fa it du vent. Quelgues lois en ètè il grêle. II est dix heures. Ce magasin étale de belles marchandises. Toţi sînt îm potriva războiului. III. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. 1’. Je le suis. elle avance. 578 . Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. Orice om trebuie să apere pacea. haine. de la. De. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. II. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. Du. Toţi au răspu