ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. In comparaţie cu limba romînă. pe care le dăm aici. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. ţ. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. pe lîngă literele alfabetului latin. în afară de literele alfabetului francez. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. vor servi ca norme de orientare generală.N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . î. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. Acolo unde a fost posibil. ş. V. utilizează şi unele simboluri speciale. trema). 1 2 13 . m ai departe). Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v.

Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. z. de obicei. la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. femeie. e mut care: a) nu se rosteşte. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I. 14 . -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin . meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t.

El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. urm înd după o vocală. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. d. m ai departe).b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. m1. k. 15 . n 2. a vocalelor a. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. o. p. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). în general cînd este urmat de două consoane. i. l. r3. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. (v. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. hot. /. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. o nazalizează pe aceasta. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e.

de obicei. 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. i. w se pronunţă. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. în general. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. şi p. o. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. de obicei. ca un t romînesc (se transcrie prin i). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . mai departe). nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k.

h mut. Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. Se disting două feluri de h: 1 .—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2. h aspirat. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. fie sunete inexistente în lim ba romînă. se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială.

Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. n i el = miel). oeu. ace­ laşi sunet. în numele proprii străine. în scris. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat.Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. inexistent în limba romînă. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. ue redau toate. în unele cuvinte sau nume proprii străine. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . sunetele ce. oe. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au.

em. im . sunete inexistente în limba romînă. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. im. aim. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. am. Vocale nazale Vocalele nazale. cu deosebirea că este închis. nu reproduc. yn. ain. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. on etc. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. ain. în general. ein. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. en. om. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. em. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. e deschis [e]. en. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. Limba franceză are patru vocale nazale. in. un. grupurile de vocale eu. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. Com binaţiile de litere an. en.

Cînd sînt urmate de o vocală sau. enfant [ăia] (copil) etc. In scris se redă prin i. grupul ill nu are valoarea lui yod. y. oi. ennemi [enmi] (duş­ man). Se transcrie prin [/]. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. cu care formează împreună un diftong). bonbon [bobo] (bomboană).: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. [so ] (sunet:). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. 1. Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. am i [ami] (prieten). il. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte. Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. Semivocala w este redată în scris prin ou. citindu-se il: mille [mil] (o mie). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. fin [vi] (vin). lundi [lôedi] (luni). de consoana dublată m sau n. oe etc. cu uncie excepţii. ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). inerte [inert] (inert). 20 . grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. ville [vil] (oraş) etc.

Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. rolul lor fiind pur etimologic. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. Accentelc au uneori rol fonetic. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga].De asemenea. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. alteori au rol pur ortografic. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Astfel.

Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) .s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. deşi este. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. De exemplu: gust — goût [gu] . Accentul se menţine. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime.Observaţie. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. rol etimologic. Observaţie. în prim ul rînd. o. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). grafic. 3. la rubrica Observaţie. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. ph . th> gri: déchet [de/e] (deşeu). are în limba franceză un rol cu totul diferit. régner [repe] (a domni). baston — bâton [bato] . i.) Accentul se păstrează însă. de asemenea. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. téléphone [telefon] (telefon). efficace [efikas] (eficace). exact 1 [egzakt] (exact. etc. 1 2 22 . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. là. uneori. înaintea grupurilor ch. éclairer [eklere] (a lum ina). castel — château [/ato]. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. e. dessin [dese] (desen). déjà. Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). In al doilea rînd. Accentul cir­ cumflex are. 2. compararea. în astfel de cazuri. cu lim ba romînă poate fi.

Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. Pe lîngă rolul fonetic. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. côte [kot] (coastă). accentul circumflex indică. i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . e. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. unui a închis şi. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. respectiv. care se aş-ază deasupra vocalelor e. se pot elida vocalele a. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). de obicei. în gene­ ral. sûr [syr] (sigur). i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii.— aşezat deasupra vocalei e dă. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). valoarea pôle [pol] pol Observaţie.

în general. Şi cum. cuvintele nu se folosesc izolat. -t final nu se pronunţă de obicei. în limba franceză accentul tonic este fix. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. fiind mut. De exemplu. 24 . acest -t se pronunţă: petit^homme2. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. în cursul legăturii. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). Spre deosebire de limba romînă. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. faţă de celelalte. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. în cuvîntul petit.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. mai apăsat. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt.

— după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. Există unele legături interzise.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). bun In cele mai multe cazuri. — îu general. cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) .ydià] student. Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. e -f 2 cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 .

z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons. (r. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 .

y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 . oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ.vocală iii il (final) y 4 .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f.vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i.

sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. y ç 4* a. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s.(intervocalic) c + e. o. u sc 4* e.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. cinéma [fas. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat . i.

PARTEA .

.

une porte Voici une porte. 31 . une chambre Voici une chambre. une chaise C’est une chaise.un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . une fenêtre Voici une fenêtre. une table Voilà une table.

Voici un livre sur une table.un livre Voici un livre. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. . stylo Voici un stylo. un crayon Voilà un cravon.

Genul neutru nu există. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. fille — grupul ill redă sunetul yod. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. lampe. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. une chambre (feminin). portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. bine determinat. Partea intro•ductivă). une [yn] une porte [yn port]. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. 33 . se referă. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). în general.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_.stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici.

Iată un portret. E X E R C IŢ II I. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv.Observaţie. o lam pă. un scaun. H. un stilou. Ia tă un scaun. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. Iată o lampă pe o masă. Iată o uşă şi o fereastră. o masă. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o cameră. . Iată o lampă. un creion. o carte.

Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui. 35 .une armoire. c’est_.§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau. C’est l ’armoire.

C ’est^un chat.Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. 36 Voilà un chien. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Voici un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour. .

i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre. 37 . Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.

.? (Est-ce. le chat-. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii]. ouvrez.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m . unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 . ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. fermez — -z final nu se pronunţă.) [larbr] pom ul. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t. o ù — grupul ou se citeşte u.?) este le lit [la. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/. bureau — grupul eau redă sunetul o. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului. ouvres. la chambre [la^/âbr].. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est.... Observaţie. sous._..

Unde este pisica? Pisica este în grădină. de obicei. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. cîinele. Quest-ce que c'est? . închideţi fereastra. în dulapul mare).u n fotoliu. fereastra. o grădină. prepoziţiile sînt. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. II. un pom. pisica. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. mea. o m u l. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. Eu des­ chid uşa. dulapul.determinant (pe masa. în limba franceză.. Eu închid fereastra. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. i n . Deschideţi uşa.

40 . Voici unwliomme et une femme. L ’homme et la femme sont dans la chambre. Voici 'des maisons. Voici des livres. f. 'IEEQD n u n ® a x m D .■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque.III Voici un livre. 1 im m J L : in r o D # Voici une maison.

copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 .v'.)[làfô]. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m.Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue. S w ÆvîW'V . V« \ . Où sont les_. Voici des^enfants.enfants? Les_enfants sont dans le jardin.

un livre. la plural.. bibliothèque . Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]. garçon C. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit....’est .. F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v. le magasin. un chat.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt... le chien. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. maison C ’e st. l ’enfant. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului. pluralul substantivelor se formează.. le fau­ te u il. lit C’e s t. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ . un crayon. la chaise.. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . de obi­ cei... . un portrait. I I. stylo C ’e st. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie.arm oire C ’est.

vous^êtes petits. Le livre est rouge. 43 . Je suis grand. Oui. Nous sommes petits. Le mouchoir est bleu. La serviette est rouge. Le veston est large. Elles sontwamies.§ iv Le garçon est petit. La blouse est bleue. Le pantalon La jupe est court. est courte. Le béret est rond. La montre est ronde. La fillette est petite. Ils sont^amis. La jaquette est large.

-ă le veston [lawvsst3] vestonul. gràd] mare petit. r5d] rotund. -e fpti. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). kurt] scurt.a il (m. -e [kur. în lim ba franceză. sacoul large ilürg] larg.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. -e [bl0 ] albastru.VOCABULAR grand.j [il] elle (f. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.) [il] elles (/. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 . Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. -à le béret flamber s] basca rond. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. -e U'iî. -e [ami] prieten.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. ptit] mic. Partea introductivă). -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court. -e [rô.

Cartea este albastră. Cărţile sînt pe masă. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). montre. Fusta este scurtă. Servieta este albastră. Vestonul este scurt. Les chaises sont (gris). Pluralul adjectivelor se formează. Bluza este roşie. E u sînt mare. II. chambre. enfant.ba franceză: Ea este mică. III. Traduceţi în Hm. ca şi la substantive. E i sînt prieteni. jardin. ils sont. Voi sînteţi prieteni. dans.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. chien. bleus — bleues etc. Noi sîntem pe stradă. lampe.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. 1. Les rues sont (large). Les fauteuils sont (bleu). Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. 45 . prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. grand. Observaţie. de obicei. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand.

Les passants admirent les v itri­ nes. Leswautos circulent à grande vitesse. Ils regardent les objets. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. au théâtre ou au cinéma. Ils^entrent danswun cinéma. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets.§ V Voici un boulevard de Bucarest. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. des^einployés. ICINEMA 46 . Des^ouvriers.

e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin). Observaţie 1. două genuri. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 . Ele formează. regardent. aşa cum s-a arătat mai înainte. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin). GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. în general. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent.VOCABULAR de [do] d in. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m.) [letydja] studentul l ’élève (m. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. /. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. traversent.) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m. de la.) [lelev] elevul.

Iată nişte stu­ denţi. -z Substantivele care se termină la singular în -s. II. E i merg la teatru. bureau. Iată nişte muncitori. regardent. traversent. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant. une. . une rue. les garçons. -x. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. étudiant. -x. l ’homme. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. I II . l ’élève.Pluralul substantivelor terminate în -s. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I.

Dans la chambre il y a deux lits.? VI Sur la table il y a «n cendrier. 49 . vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs. La maison a cinq fenêtres. Jean a trois pommes.

Voilà sept allumettes. La maison a dix^étages. Dans le paquet il y a huit cigarettes. Dans la bibliothèque il y a neuf livres.La robe a six boutons. .

) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. Il y a dix cigarettes dans le paquet. m ut. 2. Il y a sept allumettes dans la boîte. une gomme. Dans la serviette il y a un stylo. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. une (feminin). trois cahiers et cinq livres. ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m.1 final nu se pronunţă. une {/.) [leta3 ] etajul n o i r . La serviette est grande et large. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). une règle. paquet . nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . deux cra­ yons. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/. -e [nwar] negru. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). Il offre des cigarettes à Paul. 1. Paul a une boîte d ’allumet­ tes.Georges a une serviette noire.

= I l y a cinq arbres dans la cour. Bans la bibliothèque il y a dix livres. [syrwlawta b lwilwja wyn^. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. mouchoir. Dans la cour il y a six arbres. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. . Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. 52 . I l y a dix hommes dans le jardin.3. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . Voici cinq cigarettes.làp] E X E R C IŢ II I.5] ele au pentru a nu Notă. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. conroana finală se pronunţă. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. Pe masă se află o lam pà. Dans la chambre il y a trois lits. La numeralele sept şi n eu f. armoire. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. L ’immeuble a neuf étages. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. Pronunţaţi corect. Voici une boîle d ’allumettes. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. La numeralele cinq şi h u it. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. J ’ai cinq crayons. il s51. Tu as sept blouses. boîte I I.

Noi avem patru stilouri. Iată nişte nasturi. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. Ea are o servietă neagră. Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Casa are zece etaje.I II . Ia tă o scrumiera. IV. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Camera are două uşi şi trei ferestre. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . în pachet sînt opt ţigări.

J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. La maison de Michel a deux portes et trois^étages. Tu aimes les poires et les pommes. Vous„aimez les fruits. Michel compte les^étages de la maison voisine. Elle a quinze étages.Voilà un jardin. . Nicolas et Hélène aiment le raisin.

blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă.-ă PRON U N Ţ ARE fruit.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin.-e fvwazs. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe. 55 . 2 . Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent. 1 . a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. beaucoup. Notă. vwazin] a-i plăcea.

16.. 19. IH . a III. M ihai priveşte un portret. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. 2. II. Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. 18. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I.. Observaţie. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . L u i Nicolae îi plac m u lt merele. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Voi p riv iţi flu tu rii.[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. Lor le plac florile. 17.6 .a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. . 13. Noi numărăm arborii. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . 15. compt j-er etc. a II-a .Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. 56 .. 10. la radicalul verbului. 20. 8 . Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îm i plac strugurii.

La cravate est brune. Le béret est rouge. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ .§ v in LES COULEURS Le béret est vert. La cravate est rose. Le béret est bleu. 57 . Le béret est noir. La cravate est noire. La cravate est blanche. J Le béret est gris. La cravate est rouge. Le béret est jaune. Le béret est brun. La cravate est jaune. La cravate est grise. '-------Le béret est blanc. /i Le béret est rose.

-e [diferă] diferit. Je porte des souliers noirs. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. bla/] alb. cenuşie. Jacqueline. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. blanche [blâ. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. mais aussi des souliers marron. Les garçons parlent. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. -e [vsr. J ’aime surtout le blanc et le jaune. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. 58 . maman? demande A lain. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. A lain. -ă jaune [3 0 n] galben. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous. unde este mută. vêtement.griz] cenuşiu. papa? Pourquoi portes-tu. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. Oui. Parce que j ’aime le rouge.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. E t toi. -e [gri. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes.

Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. 1. care nu şe traduce. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. între verb şi pronume se pune lin iuţă. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. La persoana a III. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. la verbele din grupa I. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina.a singular. iar în scris prin semnul întrebării. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. 2. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . La forma interogativă. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie.

I l a des souliers marron. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. fem. îm i plac strugurii. 60 . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune.. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele.? (ce .Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I . Ils aiment les papillons. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?.. dar îm i plac şi merele. E lle préfère les pommes. Maria are o servietă verde. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'. O .Precedată de pronumele interogativ que.. I I I . Vous êtes à la maison. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que..?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase.

IV.) [lasiet] fariuria . Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.

Les_. leswusines. IU ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. Nous ne désirons pas la guerre. Prima se aşază înaintea verbului. les musées. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil. La guerre détruit les villeswet les villages. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. Non. -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. E i nu sînt acasă. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. les monuments.ouvriers. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l. les„écoles. les maisons. iar a doua după verb. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. 62 .

I II . Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. fruit. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. Ils regardent la vitrine. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. II. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. i . hu it. cigarette. E i sînt ţăran i.Verbele avoir. il ne regarde pas etc. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. sauvegarder. Observaţie. E l este m uncitor. Pierre. guerre. la ville. 3. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. 2. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. 63 . Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. élève. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. Tu aimes les fruits. 1. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. ruiner. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni.

C’estwune petite voisine de douze ans. deswappareiis ménagers etc.enfants entrent dans le magasin. de laine. Dans ce magasin. des confections. que je rencontre souvent. C’est Paul. Ces deux_. C’est^un magasin universel._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. Cetwenfant admire les jouets. Elle s’appelle Pauline. voisin. de soie. il a dix ans. mon petit.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. des chaussures. . Un^enfant regarde les vitrines. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines.

cet [sa. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . Ce n'est pas un élève. Galicism ul c’est. se traduce prin este: C'est un grand magasin.VOCABULAR universel. un student. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. -(ère ţmenaje] casnic. Kste un mare magazin. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. -ă. este c'est un étudiant. -elle[ yniversel] universal. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie.) [laparej] aparatul ménager. (El) nu este un elev. L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi.

.. . garçon. pomme». voisin. în lim ba franceză. Este un m agazin u n i­ versal. Je désire travailler. O n porte des cravates grises. arbre... usine.. O n n ’entre pas par la fenêtre. .. în limba franceză. EXERCIŢII I... Folosirea in finitivului In general. contempler. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: . Ambele pronume sînt invariabile. Observaţie... în acest maga­ zin se găsesc rochii. coton. .... Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . am i. H I. Vous aimez parler. IV . étudiant. . Ils désirent déjeuner. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. C itiţi următoarele cuvinte. Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . Se vorbeşte franţuzeşte. cămăşi.. Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler.liv r e .. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii. cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect.. Nous voulons lutter pour la paix .. . după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. .. . „cineva“ : On parle français.. î i place să einte. care îi priveşte profesorul. al doilea verb se pune la infinitiv... II. . homme. . Doresc să lucrez. verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular. Elle préfère regarder les gravures.. .Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care"... immeuble. ... armoire. Aceste maga­ zine sînt m ari. soie. rencontrer.. fauteuil.. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise. laine. souvent. cravate şi jucării. magasin. Este un tîn ăr muncitor. După pronumele on.

A Bucarest il y a des musées intéressants..Scînteia“ . Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale.. Danielle sont„en congé. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. les parcs. (le obicei... cultu­ rel du pays. Antoinette. Danielle pose une question au guide.R . 1 Dupa verbul habiter se omite. 67 .. C’est. 4 ville. prepoziţia à (la). Ba­ sile. !a Salle du Palais de la R . etc. des stades modernes.P . Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Le guide repond à cette question. des cinémas. C’est le centre économique.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable. des théâ­ tres. les grands ) boulevards.. La population de la ville est nombreuse. Marguerite. Bucarest est^une belle ♦ A \ . politique et. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la .

-elle [kyltyrel] cultural. -ère [uvrie] muncitoresc. -e [eporta] im portant. -ă politique [palitik] politic. 68 . -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. -euse [n5br0] numeros. économique. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. -ă intéressant. politique. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -ă important. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. -eaţă. -e [êteresaj interesant. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -e [rums] rom în. -ă culturel. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. m in unat.“-ă roum ain. -e [sâtral] central. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q.

Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. 3. formînd articolele contractate du [dy] f. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. Măriei. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. respectiv. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. Les jouets des enfants sont petits. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. [le 3 we de/. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. Observaţie. b) precedat de articolul nehotărît un. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat).1. Batista lui Paul este albă.le = du.les = dés): şi._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. 2. care for­ mează genitivul. Nu trebuie confundat articolul contractat des. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. prepoziţia de se contractă. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. de \ . cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons.

à f. A. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). du pays D» au pays A. la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . D. des: Je montre une photo à nu ami. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. N. prepoziţia à se contractă. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies. D. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. [mari don vn kravat. G.les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. Le guide parle aux touristes. A.b) precedat de articolul nehotărît un. D. le pays N. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N.le = au. aux (à j. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. respectiv. G. une. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). le pays [ta^pei] P lu ra l G. les p o . A. G. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N .

Citiţi cuvintele următoare. gravure. II. La Bucureşti sînt muzee interesante. cine­ matografe ş. universel. Fratele Măriei este muncitor. Nous admirons les statues de la ville. stat ue. populaire. E l dă o jucărie copilului. Fata vecinului are şapte ani. Eu arăt băieţilor harta ţării. E l vorbeşte turiştilor. . cult urel. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. teatre. Les usines de Bucarest sont grandes. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. Les fenêtres de la chambre sont grandes.E X E R C IŢ II L 7 radu. D u ran d. Pierre donne une poire à Marguerite. Pantofii Iui Vasile sînt negri. costume. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. Zidurile im o bilu lui sînt albe. Les vitrines du magasin sont splendides.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. Grădina uzinei este verde. Rochia unei fetiţe este mică. III.i stadioane moderne. Basile montre des livres aux touristes.

§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. M . — Bonjour cher Lelevre. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs. Celle-ci coûte 20 francs. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. monsieur. 72 . M . La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. celle-là coûte 18 francs. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. Que regardes-tu là? — . Durand qui désire des mouchons.J’admire ces belles cravates. et loi? — De même. c’est M. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. merci. merci. certainement. Lefèvre: Bien mademoiselle. comment ça va? — Merci bien. Les deux^amis entrent dans le magasin. qui admire une vitrine.

Abréviations courantes M. au revoir. Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. Durand: Mes„hommages. Madame Leblanc entre dans le magasin. ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). madame. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. -e [kôtà. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. Durand: Bonjour madame Leblanc. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. bien sûr. -ă. Lef'evre et M . Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. drag. kôtât] (m u lţu m it. M . Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. M . Celui-ci coûte 4 francs. monsieur. bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. Cele mai folosite sînt formele întărite. Durand: Ceux-ci sont trop chers. chère [/ e i ] scump.M . Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. madame. mademoiselle? La vendeuse: Oui. M . Lefèvre: Oui. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . 73 .

afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. elle [lqi.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. acei celles [solj cele. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . ew twa] Oui. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. pentru a-1 întări: merci bien. 74 . care nu există pentru substantive. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. neutru 1 celui [soliţi] cel. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. se întîlneşte ln unele categorii de pronume.rsi^bje. celui de Catherine est bleu. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. el] nous [nu] vous [vu] eux. icni. elles [0. el] Observaţie. acel celle [selj cea. p.est l à ? M oi. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . il a besoin de mouchoirs. 1 Genul neutru. et to i? [me.) ce ceux [s0 ] cei. La persoanele I şi a I I a plural. selwki kut v£wfrà]. celle qui coûte 20 francs. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. 44). Le mouchoir de M arie est rouge. ac«a ce [sa] (ceea. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In.s^_la] aceia fem.

gru­ pul iss. Sintr. -issent. interealînd la unele tim puri.x > • m p l u._.j 1_ _. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. la fel.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. -/v. doamnă. -issez. Fiind relativ puţine la număr.( cl).fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit .fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. — Omagiile mele. spre r pronunţă. -issons. doamnă Leblanc. E X E R C IŢ II I . între radical şi terminaţie. dar. ce m ai faceţi? —Bine. mulţumesc. dar dumnea­ voastră. — La revedere. privesc vitrinele.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. — Alegeţi ceva? — Nu. E. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. 75 . Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. domnule. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua.__ (el ). doamnă. -i t . în general. Verbele din această grupă sînt regulate. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is..Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir._. deosebire de cele din grupa I. nim ic. frecvent în­ trebuinţate.

Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. V. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. soie. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. aceia sîn t Io n şi P a u l. tu es fonctionnaire. gravure. N oi nu dorim răzb o iu l. dans. Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. — m u r. ta ille u r. d oigt. m ouchoir. Acestea sînt M aria şi E le n a . Des boutons (noir). Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . T oi. eux. Des chemises (blanc). D u p o n t. lu tte r. passant. m a m a n . c in q . rien. Je a n . Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. I II . p a p illo n .’ tra v a ille r. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. on c o nstruit. choisir. m a in .II. paysan. Traduceţi: M o i. N ous. D a n ie la este prietena E le ne i. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. noix . jeune. 76 . Fructele acestor copaci sînt r o şii. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. costume. IV . III. entrer. nous sommes à la m aison. client. cham bre. Q u i adm ire ce film ? Vous. com m ent. N o i lu p tă m pentru pace. je suis ouvrier. peuple. ensemble. acela este verde. couleur. — déjeuner. v o isin . — boîte. A n to in e . — m agasin. cel care are pan to fi negri este fratele m eu. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. Les (grand) usines. sœur. acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. sur. différent. Des cravates (bleu). Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. é tu d ia n t. cel a l lu i Vasile este profesor. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . pays. dem ander. elle est artiste. II. H e n ri. enfant. Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). — fa m ille . E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. prune. Un (jeune) ouvrier. bureau. souvent. Des souliers (jaune). technicien. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. u n i­ versel. elle. ils sont. A la in . ils sont au ciném a. il est technicien. fille tte . T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. fonctionnaire. vêtem ent. acela este albastru. — m aison. raisin . lu i.

PARTEA A ll-a .

.

Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. Ma mère. est sténodactylo. M i­ cheline. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Antoine Girard. Paul et Michel. Mon père. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. Marc. Lucien. Jacqueline. Henri et Claude. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Claire. Paul. Hélène Girard. 79 . est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. est^écolier et ma soeur aînée. et une sœur. J ’ai deux frères. Jacqueline. Huguette et mes cousins Guy. Mon frère cadet. est chi­ miste.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse.

lisant des livres^insl rucl ils. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm.) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t.-e |ene] m a i v îrs tn ic . flâ­ nant. L'année passée nous sommeswallés à la mer. Dormant bien. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 . -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit.) [lekolje] şcolarul aîné. nageant.

81 . L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . în desfăşurare: les années de guerre. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. Spre deosebire de limba romînă. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.

Notre maison est grande. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . Ca şi în limba romînă. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. noastră votre vostru. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. ta. I l passe son congé à la mer. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. ton. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. tale săi. iar al lui être este étant. I a t ă adresa m ea.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei.a grupa a III. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. Leur frère cadet est écolier. Observaţie. mele tă i. M a mère est chimiste. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. în locul form elor de fe m in in ma. 82 .

C ărţile lor sînt instructive.. iar al verbului auxiliar être este été. dormir. I l passe ses vacances à ... travailler. . accepter. -u: partir — parti apprendre — appris etc. . aller. I II . . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . a m i sont ouvriers. frère de René est l ’a m i de . .. Sora mea este stenodactilografă. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. .... participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat. . 83 . a m i est jeune. îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. fin ir. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. cousin. ouvriers e t . în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. La verbele din grupa I. .. . Iii merge a n u l acesta la m a r e .. enfants dans le j a r d in . E i se p lim b ă c în t în d . am ie e s t . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. surgir.îm i n u m ă r ţig ă r ile . M am a lu i A la in este ch im istă. ja rd in s. livres. Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . ta n te d e . . père d ’A la in est ingénieur. avoir.. acheter.. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y).. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i... de m o d etc. -is. el serveşte la formarea tim purilor compuse. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei. frè­ res d e ... parler — parlé La verbele din grupa a II-a. . cousine de Marie est é tud ia nte .. chim iste excellente.. ouvrières sortent de l ’usine. . m aisons et . F a m ilia sa este destul de num eroasă. E lle me d o n n e . G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant. Je re g a rd e .. -it. EXERCICES I. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît.. . F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . J e vois .. ... . mer.. el precizează îm p re jurare a de t im p .... IV . Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer.Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t.

Maintenant. comme d ’habitude. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. Mon grandpère. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. Jeanne G i­ rard. Ils sont vieux. estwune fem­ me energique et 84 . Ma grandmère. Robert Girard. il est^à la retraite.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche.

Nous^aimons bien nos grands-parents. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. On a fait des projets pour dimanche prochain. Oncle Gérard. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi.pourtant pleine de douceur.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. a duce I ’image (/. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. qui aime le sport. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. plsn] p lin . fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. -e fplë. n u m ăr cu soţ 85 . m o n ta to r l ’usine (/. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. Il est célibataire.

în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut.). 86 . venir. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. mourir. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. naître etc. precum şi numeroase verbe intranzitive. Spre deosebire de limba romînă. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. arriver. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei. deci ca pronunţare.

le joujou (jucărioara).. Pluralul substantivelor terminate la singular în -au. les genoux etc. Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. le carnaval.). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. les carnavals etc. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. le caillou (pietricica). Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 .In acest caz. -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). les cailloux. les joujoux. ca: le bal. care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. C. substantivele: le bijou (bijuteria). Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. les choux. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . formînd pluralul prin adăugarea unui -x. -eau. le chou (varza). adică cu terminaţia -s. le festival etc. Astfel. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. le chacal (şacalul). B .

B un ica lu i A la in este o femeie energică. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. M on am ie est étud iante. B un ica mea a crescut cinci copii. fin ir.. I l est ouvrier. m anger. . Nous chantons cette chanson. P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et. G rand-papa parle avec ses petits-fils. Ce sont des livres (nouveau). E lle n ’aim e pas les (bijou). fabriques.. U n c h iu l Gérard este celibatar. cris. . Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle)... E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii.. Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u). . . IV . Irène. trouver. Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. j a r d i n . Je déjeune en fa m ille . Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. . E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane... Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance.. .. . cousines. E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le .. Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. . . I I I . Les hommes d oive nt être (égal). .Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I .. V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . m a iso n .. Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. livres.. Tu as d ix pomm es. m o n tag n e. I I .. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse. écolier.

3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in .s-Sü-So o fi . 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . Paul etc. — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 .5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu. •S 3 ^ û.o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. -o < -o C L . P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ .o - / \ < u 4 ~ î. 5— w 0) . JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > . « s » ..§ 3 . 3 e b "e -e b "s « 3 .S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 .5 • — v« -fi . I p Q îC "1 3 k. etc.? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a. A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t. ) M 7 ! œ- C ur .

jeune homme? — Dix-huit ans. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. si je ne me trompe. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. Il y a quinze ans. Monsieur Grégoire. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Vos parents doivent„être encore jeunes.ans. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. deux frères et une sœur. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. elle a quarante et un^.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Monsieur Grégoire. Yves Grégoire. Vousw avez. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. On voit que vous faites du sport. — Ah. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. puisque j ’ai . le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Bonjour._ans et Michel quatorze. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.

tineretul (fa m . mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. Saluez de ma part votre famille.) tîn ăr. -ne [Æ sjs] vechi.eu sept enfants ! Les^. -e (a d j. spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s.) la jeunesse (f. pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . şi adj. VOCA BULAIRE l ’âge (m. vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. veche b ătrîn ul. Maintenant je dois vous quitter.epoca.) jeunet. evul: le moyen âge evul mediu.) 1. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures.) vieillir (vb.f. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. ) [la. Louis — dix-neuf.) tinerel.) ■vieux (s. -e (ad j. -te (a d j.uns sont petits. şi adj. -ă tinereţea . şi ad j.) le vieillard (m .) vieille (s. ) vieilli. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien.) se rajeunir (vb. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . m .) le vieillissement (s. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . tinerică a întineri a se întineri. je suis pressé.f. Notre famille est grande. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte. moşneagul bătrîneţea îm bătrînit.rn.) rajeunissant.) la vieillesse ( f .) le rajeunissement (s.) rajeunir (vb.m. vîrsta 2 . f .

Verişoara mea are 22 de ani. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. V. grandir. 3. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 30 (trente). E l are 42 de ani. blanchir. le cou. le cheveu. EXERCICES I . 1. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. 29. inspecter. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. IV . le genou. I I I . instaurer. E l este încă tînăr. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. 41. 57.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. J ’ai 35 ans. I I . Casa are 14 ferestre. 38. trente et un. 50 (cin­ quante). Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Această carte are 25 de capitole. în lim ba franceză. am ical. soigner. 40 (quarante). beau. 53. abolir. cinquante et un. 92 . glorieux. Tatăl meu are 51 de ani. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. 31. 30. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. le bateau. 49. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. 60 (soixante). 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). 2. trente-trois. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. Numeralele compuse care exprimă numerele 21. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. quarante et un.

des_arts.4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. premier prix de géographie au lycée. interroge avec allenlion ses copains. p o ­ s e z . Guy. — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . — Bien. des sciences techniques. Très b i e n . diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . du sport. de l ’hisloire. Les garçons se posent des questions. . les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. Michel. Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. 2000 k m . 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable.mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur.

grea la... — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. p ly ^ lS ^ k a .. -elle [natyrel] natural. — C’est ça. Claude. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune.) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde. Paris.. plus long q u e . ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m.. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. ] el este c u . Bog^r. Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). Moscou et Tokyo. —-Bucarest— environ 1 300 000. a re­ flecta l ’instant (m. plus long que le Rhin. -ă.l’examen“ continue. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. [il„e d a ... le nombre d ’habitants de Bucarest..) prietenul..— Cette fois-ci c’estwinexact. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci. m ai lung d e c ît. Tokyo — plus de 1C 000 000. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui.. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. le mont Everest a 8 848 m.) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . —■ Vouswavez bien répondu. Et .. felul agréable [agreabl] plăcut. un student) l ’attention (/. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau. -e [ekselâ] excelent. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul. agrea­ b il. ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . Il est de 1 500 km. Moscou — 6 208 000 habitants.. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. — Si je ne me trompe..

) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. ocolul. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. i batir [batir] élever [elve] ţ I .' n. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. / a construi. -â l ’examen (m. tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *. înv îrtitura. plimbarea 2 .

60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. cent. Numeralele cardinale sînt invariabile. 1. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). La numeralele compuse exprim înd numerele 61. vingt. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . cu excepţia lui un. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2.

1. Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă.5. Imperativul verbului chanter chante ! r. 2. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. un în­ demn. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. Notă. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. un sfat.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. imperativul exprimă o poruncă. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. M ille . I şi a Il-a plural. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral. măsură de lungime). Persoana a III.

IV. "78. 70. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. choisir. Maupassant s-a născut în 1850. 1840. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. 1970. parmi lesquelles Charles Gounod.. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. el are 81 de ani. 1799. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. domine toute la ville. 94. 102. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. 84. 1271. Elle a 306 mètres de haut. V. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Alexandre Dumas. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . 700. tirer. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. au Champ-de-Mars. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . I I I . Să dormim bine. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. 81. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . 1320. Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. Alege o cravată roşie. Sena are 776 km . 91. 71. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. Victorien Sardou. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret.EXERC ICES I . Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. Staţi m îine acasă. 201. 1980. Această carte are 987 de pagini. 98 . 74. 111.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ .

Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. unique au monde. . sur la rive droite. du Luxembourg. ville coupée en deux parties par la Seine. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. le Sacré-Cœur. sans nul doute.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. objectif touristi­ que de premier ordre. le Panthéon. monuments et places. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. les poétiques quais de la Seine. les jardins verdoyants des Tuileries. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. qui coule sous trente ponts. gracieuse et massive à la fois. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. la célèbre Tour Eiffel.

. poursuit son cousin.. La petite Yvonne. les bras. Par exemple. Je guérirai les malades.. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. le cou. les mains. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. un petit nez retrous­ sé. les jambes. les.. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. très sérieuse. — Vois-tu. écoute parler son cousin Alain. le tronc. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.. Elle est si jolie.d ’anatomie. je peux t ’indiquer le nom de 100 . je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête.. Tu sais. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. elle a des joues vermeilles. ses_ yeux sont bleus. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. ce méca­ nisme si compliqué.

os. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. la plural.chaque doigt de la main. des dents. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. — Tire la langue. ANECDOTE Chez le docteur. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses.. la composition du sang. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient.-euse [serj0 ].dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. -le [vermsj] rumen. des veines et des_. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca..-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. prins. 101 . — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne. mon petit! — Je ne peux pas. Etes-vous satisfait.. -e [rotruse] cîrn. -e [yms] omenesc. serios.-ă. le nom des nerfs et des muscles. -e fooli] drăguţ. -ă le nez [ne] nasul retroussé. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. de chaque partie de l ’oreille. sérieux.. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s. -e [ata/e] legat. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain.

-ez. sare în ochi a fi curajos. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. belle laid. bel. terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s. -a. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -ons. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. -e frumos.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie.-oasă urît. Verbele din grupa a III. -as.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai.a.

Yvonne este blondă. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Tu (être) u n homme cultivé. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. I I . vinelor. muşchilor. Il (penser) souvent à toi. IV . Ils (danser) toute la n u it. les (végétal). PROVERBE L oin d e s e u x . Je (attendre) ton retour avec impatience. E lle (choisir) ces fleurs. Odette a des (oeil) noirs. Ils (manger) ces fruits. loin du cœur. les émaux etc. Il (prendre) des leçons de français. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. O chii care nu se văd se uită. V . le vitrail (vitraliul) e tc . laver une chemise. Tu (répondre) tout de suite à cette question. oaselor. ca: le travail (munca). les (minéral). Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. entrer dans la chambre.Fac excepţie unele substantive. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ .. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). A la in va învăţa numele nervilor. 103 . Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . E l va fi student la facul­ tatea de medicină. J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ . E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. l ’émail (smalţul). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. Vous (regretter) le temps perdu. care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. le corail (coralul). les coraux. I I I .

J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain. parce que ce sont les nôtres. je dois vérifier mes connaissances. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. le cœur. dit-il à ses cousins. — Ils sont^à moi. quelques vertèbres. Demande à Odette de le donner la sienne... des^os. . le goût et le toucher. La mienne est cassée ! — Impossible. la vue. l ’ouïe. les poumons. — Prêtez-moi votre seringue. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme.-tels le cerveau. répond A lain. Il faut bien connaître ces organes. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Mais ce n ’est pas tout.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. dit Claude. La nôtre est cassée depuis longtemps. une omoplate. l ’esto­ mac. le rein. Voilà par exemple une clavicule. l ’odorat.

Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission. Il aime déjà ce noble métier.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. a ic i : tot lu i a donné [liji^. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}. -oasă a încuraja a descuraja 105 .) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/.) (vb.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.) curajul curajos. j -euse (ad j. ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins. malade de bronchite. Il a soigné et guéri son^ami Marc.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/. -e [efreje] însjjăim întat. ) [ui] auzul l ’odorat (m. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna.) (vb. encourager décourager (m.

în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. la seconde [zgjd] a l doilea. Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. şi C o m pen­ de gram atică). d iu l Observaţie. 1. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . le second ( la deuxième.

Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. fem. P e r. La numeralele compuse. fem. mase. si fem. Pronumele le (la ) nôtre. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. votre livre. 107 . Adjectivele notre. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. le ( la ) vôtre. de genul şi numărul obiectelor posedate. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. ca şi în lim ba rom înă.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2.

.... Le jour est la (7) partie de la semaine.. I I I . ale stomacului. . Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: .. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase. A la in îi arată nişte oase. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. I I . . Conjugaţi verbul montrer la prezent. Marie est le (5) enfant de m on oncle. o claviculă. chambre d ’André est grande. La maison a 5 étages.. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord. parents sont jeunes. Va studia organele văzu lu i.EXERCICES I . la seconde est 1 a (60) partie de la minute. ale rin ich iului şi ale in im ii. Conjugaţi la prezent. viitor. viitor. ale plăm înilo r. est petite. a 8 étages. auzului. gustului şi p ip ăitu lu i. i ’heure est la (24) partie du jour. . perfectul compus şi imperativ. E l vindecă rănile prietenilor săi. perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . IV . père est ouvrier. .. un omoplat. sont vieux. Paul est le (1) de sa classe. E l va fi medic.... est professeur. V.. mirosului.. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. C’est le (21) livre de ma bibliothèque.. îi place deja să îngrijească bolnavii. ..

— Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. Ils. doit^avoir la sienne et les garçons... Elle est_entourée d ’un beau jardin. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. Les^enfants ont grandi. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse. — Mais non. les leurs. pas neuve mais^en très bonw état.n’avaient paswassez de place pour étudier. Tu comprends. Denise. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . qui travaille. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. j ’habite ce quartier depuis^une semaine. un déménagement !. ce qui fera la joie de ma 109 .

etrwat] strim t. la cham­ bre de Jacques. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. — Tu as de la veine. l ’air frais. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. la cuisine. un vestibule. Le quartier n ’est pas central. les fleurs et les^arbres. -euse [spasj^] spaţios.< Jü_. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. -e [etrva. il est vrai. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. -oasă neuf. ) [akazj5] ocazia 110 . la salle à manger. Le soir.chienne Louloute. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect. un grenier et une cave. on peut dîner dans le jardin. Et moi de même. en„été. nœv] nou.. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. un couloir et une salle de bains. La maison a une belle terrasse. mais il a d ’autres„avantages: le silence.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. deux balcons.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. un débarras. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. pentru că l'occasion (/. Là il y a deux chambres à coucher. neuve [nœf. -ette fkoks] cochet..

Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r .. E l se traduce prin: 1 . casa Notă.Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / . Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . C uvîntul le parterre are un alt sens. ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . Elle ferme la fenêtre.a. . Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. ocum. parter (la teatru) 2. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. 111 .

nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă. terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère.a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) .a < -ais a III. -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il. nous finissions) . scumpă amară întreagă 112 .

Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. Ea nu şi-a m încat prăjitura.— Substantivele terminate la masculin în -x. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. La timpurile compuse. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -s. E u nu ştiu. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . -in s. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç.a.

mon am i est parti en province.. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. les enfants (s’amuser). de. Casa are o terasă frumoasă. camera lu i Jacques. La fenêtre est trop large. Il entra dans la cham bre. l ’usine. Vous trouverez ce liv re . sous. EXERCICES I . Ils (habiter) une belle maison. două balcoane. Il a écrit cette lettre. J ’ai reçu une lettre . la etaj.... bucătăria şi o debara.. Casa lor are m ai multe camere: la parter. un culoar. în propo­ ziţiile scurte.. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.. un pod şi o pivniţă. Il se repose. la mer. Vous (dîner) en été dans le jardin. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. IV . par. Tu as vu ce film . două dormitoare.. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Le frère.. à. I I I . Lucien a été mon ami. Ea nu este nouă. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous.. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic. Yves a rencontré Mireille. Il se dirige . ma bibliothèque.. dar este în stare bună. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Ma cousine a mangé tous les gâteaux.. la maison.. Tu es malade. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. un arbre. vers): Je veux passer mes vacances. J ’ai reçu votre cadeau.. J ’(être) son amie. 114 . o baie.. Tu (attendre) sa lettre. I I.. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Copiii aveau nevoie de trei camere. mon amie .. Les hommes et les femmes (discuter).Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar.. la fenêtre. sufrageria. dans. Ils doivent a lle r.

Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. rouges. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. une table. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . a-t-il dit. A présent. — Tu sais très bien. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. violettes. deux . bleues. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. Tu me connais de longue date. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. jaunes. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait.

Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. un fauteuil. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. 2. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. glonţul 3 . -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real.chaises. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. nou­ velle [nuvfl] nou. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. 3 . J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. deux pupitres. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. une armoire à glace. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. un bureau. mingea 2. a comunica. în v ă ţ şase ore pe zi. (pop.) francul 116 . une armoire et une petite bibliothèque. -e [klsr] lum inos. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. la balle 1. Am aflat ieri această veste. -ă clair. nouvel [nuvd]. deux chaises. il y a des balles et des jeux mécaniques. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. Sur l ’armoire.

nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir. Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. Nim eni n-a venit să m ă vadă. r ie n manger maintenant.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien.) [amitje] prietenia amical.. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum. ainsi etc. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. -e (a d j. m al . Nu sînt de loc egoist. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor.Fam ilie de cuvinte Vămi.-a Vamitié (f. ş l f . nici o: Tu n ’as aucune amie. -e ( m . majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului. ) prietenul. aucun. comment. aucune nici un.-ească amicalement (adv. aussi. E l n-aude de fel. guère de fel: I l n'entend guère.) prietenesc. N-am nici un chef să plec. 117 . Tu n-ai nici o prietenă. nulle nici un. n ul.

I I . Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. un fotoliu. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. o masă. Camera sa este mare şi frum oasă. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. albastre. N-am decît două creioane.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. A mea are trei ferestre. S înt tablo uri în camera lui? D a. un dulap şi un birou. I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . sînt două tablouri. N im ic nu m ă interesează. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. ta tăl său. trei scaune. a ta este m ică. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques.. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. două scaune. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. o bibliotecă m ică.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes. la chambre de votre ami(e). galbene. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. adverbul ne: R ie n personne. le vase. I I I . I l ne pense à r i e n . în camera fraţilor săi sînt două p aturi. roşii. EXERCICES I . Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique.. jamais. nici pe mam a sa. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. ni sa mère. Ea nu m ai este la fabrică. în camera sa se află un pat. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. două pupitre. Adverbul lim ita tiv ne.

înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.. .. ... coquet. V.. envie d ’aller au cinéma. de bruit. cette porte.grammaire. Ils ne ferment . jamais. Mon père ne s’irr ite .. Je ne v o is. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). I l m archait (avec lenteur). mon frère . pas.. ma sœur. mangé depuis deux jours.. dans cette chambre. . I l n ’a ... I l n ’y a . ni. Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i.. fam ilier. indigne. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.. élève dans la classe.. la couleur jaune. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. aucun. plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. négatif.. joyeux.. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). personne. .. Le professeur n ’a trouvé . elle préfère m aintenant le rouge. Hélène n ’aime . IV . rien. . Paul n ’a .

de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. de broches. d ’écharpes. J ’aime les toilettes simples._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . — C’est vrai. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. tu dois lui être reconnaissante. de souliers. q u e [ply^da .. -e [rakonesâ] recunos­ cător. ka] m ai m u lt . -e [syr] sigur. je tâcherai de me parer moi-même. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. de jupes et de blouses. quelques blouses. Tu sais très bien que je travaille beaucoup. — Moi. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. un^imperméable. Moi je n ’ai pas de temps. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes.. j ’achète des robes et des blouses toutes faites. Mais je suiswune . îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . un pardes­ sus. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. ma mère est une bonne couturière. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . de sacs à main. Heureusement.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. de colliers. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . deux jupes. Paulette.cliente“ peu com­ pliquée. En tout cas.elle qui confectionne mes toilettes.. plus de bas. — Alors tout s’explique. et je l ’adore. de manteaux et de chapeaux. tu es devenue trop coquette. Bien^entendu j ’ai un manteau..a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. ta maman est une bonne couturière.. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . de fleurs. de gants. mais j ’use amplement pour les^embellir... J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. — Mais pas du tout. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. J ’irai moins souvent chez la couturière. e’est_. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. quelques chandails et c’est tout.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. vieux.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 . sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în limba romînă se traduce.à I ” a II-a a Ill. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. fou. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. mou) prezintă două forme pentru masculin. E l este folosit mai ales în limba literară.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. în naraţiuni. terminată în consoană. nouveau. prin perfectul compus. în general. a cărui consoană finală nu se pronunţă). Prima formă.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu .nouveau professeur un courage fou Forma a doua.

Nous hab i­ tons u n .. E lle acheta u n e . homme qui se promenait dans ce jardin. ordre social.. A m cum părat farfurii. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun. Je connais u n e . Jacquelinei îi place să pună masa. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. J ’ai vu hier u n .. maison.. mou.. Vous (rentrer) fort tard. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice. quartier. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner.. femme qui sait très bien tricoter. fou.. E i au m încat ciorbă. cuţite. Les pays de démocratie populaire ont établi un . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). la prînz şi la cină. lin guri şi pahare. Dans sa modestie. vieux.. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau.. IV. fermer. . être şi avoir... furculiţe. Le malade (garder) le lit deux semaines. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins... . arbre. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. . nouveau. V. Nous occupons u n e .. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. I I I . robe.... îm i plac p răjitu rile şi fructele. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. Dans ce parc il y a un . Il ne peut manger que des poires.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. H.

dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. les sauces. Les ^enfants ont bu de l ’eau.e-dixième anniversaire de grand-maman. du pâté de foie gras. de la limonade et de l ’orangeade. des truites au beurre. un délicieux soufflé au fromage. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger.. — Tu as un bonjtppétit. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. De mon temps. une dinde rôtie. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. ma chère. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. 136 . Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. On a bu du champagne.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. du vin blanc et du vin rouge. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé. La viande.

) [oràjad] oranjada l ’appétit (m. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/.. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. bucatele délicat. aux côtés [o^cote] alături d e . în rînd eu . a în ălţa .— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes.) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé. -ă l ’invité (m.) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular.) fois j f. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme.. Omonime foie{m. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/.. -ă . La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0]... a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare.. Regardez notre grand-mère. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 . Elle n ’a jamais _été malade..) [loef] oui des œufs pochés en aspic . -e [delika] delicat. y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. -e [grije] prăjit.) ficat credinţă dată.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie. fin. elles doivent se nourrir. dit A lain.. elles font du sport.) foi (f. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m.

138 . Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. Acest copil m ă întristează. specific lim bii franceze. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Je bois de la limonade. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. G ustul lim onadei este excelent. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. I l faut du courage pour escalader ce sommet. du. de la. Observaţie. du vin blanc et du vin rouge. v in alb şi v in roşu. Cet enfant me fa it de la peine. Beau lim onada. indică o parte. E u fac sport. I un h aspirat: de la viande I de V . Tu manges du beurre. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. S-a b ă u t şampanie. Le goût de la limonade est excellent. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . de l ’eau. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . A m bău t vin. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. L a consommation d u vin est élevée en France. Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate).

prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . 2. Verbele contredire (a contrazice).a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. 1. dite spus. interdire (a interzice). -ă Observaţie. La fel se conjugă verbul redire. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit.Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. médire (a vorbi de rău). Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites.

un bou. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . m îine fură 1 şi .. fromage. J ’a d m ire .. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent. café? Non. IV . V.. Nous m angeons. Je mange souvent.. E l este îm potriva curelor de slăbire. fleurs e t. Copiii nu au băut v in .. fenêtre de ma chambre est grande. Qui vole un œuf. Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale. l ’eau.EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii.. œufs pochés. des livres (nouveau) .. des enfants (intelligent). I I I . nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . courage.. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant. I I... V eux-tu. argent. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît . ei au băut oranjadă şi lim onada.. beurre e t. arbres qui se trouvent d a n s .. Cine fură azi un ou. pain. fruits.je b o is . champagne. P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres.. vole un bœuf. jardin. următoarelor sub­ stantive: beurre. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune... merci... des concert» (instrumental). viande.. des hommes (loyal) . fromage. viande.. bière(bere. des yeux (bleu). Pofta vine m încînd.. I l faut v ra im e n t..... courage pour tra­ verser cette rivière.

promenade en car dans la ville et le soir. On construit partout et beaucoup. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. confortables. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. Chère Hélène. D ’ici deux semaines. Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Les jours sont plus courts que d ’habitude.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. de retour. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Le guide dit que la Roumanie est. surtout lorsqu'on^est touriste. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. L ’hôtel est très confortable. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. ses villes deviennent plus gran­ des. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. -e [kur. ses stations climatiques plus confortables. kurt] s e u il. toujours belle. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . Vendredi. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. specîacle à l ’Opéra. repede malheureusement imaloer^y.valej valea 141 . J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. -e [akoejô] prim itor. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. 1. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -ère [aspitalje] ospita­ lier. le mois d ’août 2. gentil accueillant. -oare l ’hôtel (m. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars.

144 . Camera mea este m ai mare decît a ta. com­ parativ şi superlativ. chambre est pins grande que la tienne. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. Această carte este foarte interesantă. extrêmement. de inferioritate). infiniment etc. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. Roger este mare ca ţi Lucian. de superioritate). Cuvintele decît. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. precedat de adverbele plus (comp. Ies. ca şi se traduc în limba franceză prin que. Ce livre est très intéressant. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. la. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. adjectivul are grade de comparaţie. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. de egalitate) şi moins (comp. bien. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. M on amie est extrêmement bonne. aussi (comp. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. precedat de articolul hotărît le.

du m inică. devenind m ai mare. content. vouloir. decembrie — u ltim a . dire etc. II. croire. m a i frumos. miercuri. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . sîm bătă.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. jo i. partir . A stăzi sîntem în 5 m ai. servir. vêtir. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. E XERC ICES I. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. voi pleca în de ltă. lire etc. în luna septembrie. Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. 145 . sortir. mourir. ouvrir.a I a H-a a III. intéressant.a -is -is -it ~im. vineri.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. m arţi. boire. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i.a I La fel se conjugă: courir. sentir .

Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Parm i les cinq personnages numérotés 1.I II . n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. 4. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. Iată omul cel m ai prim ilor. 3. vouloir. 5 lequel est Henri? 146 . IV. Aceste fructe sînt foarte bune. . Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. 2. offrir. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie). Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir.Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau.

147 . Près de la table il y a un chat. Sur la table il y a une bouteil­ le. un couteau et une boîte de conserves. Sous la table il y a un chien.Dans la bouteille il y a du lait. Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau.

In lim ba franceză. toate numele de anotim puri sînt de genul masculin. .Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

la vi­ olette. Les champs. vère. des fleurs poussent partout: la perce-neige. Le soleil. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. le muguet. les parcs et les jardins verdissent. car c’est^alors que renaît toute la nature. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. C’est difficil ^ à dire. J ’aime le printemps. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. dit Jacqueline à son^amie Laure. me permet quand jewle 149 . tourisme. timide à la fin de l ’hiver.

-ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . Il pleut rarement.— Tu vois toujours la vie en rose. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . 150 . Moi. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. -e [prefere] preferat. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré. -ă l ’éclat (m. dans le jardin. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. dans le verger et dans la basse-cour. dans la vigne.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. i. Il y a des jours où l ’on respire à peine. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. -e [labure] arat. yl. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. Pense qu’en élé il fait très chaud.

Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . aller à la campagne a merge la ţară . funcţia. I l reste encore un mois. de exemplu.) Observaţie. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p .) [cïplwa] aici: postul. I l arrive qu’on sa sépare.). curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig.-e [akôpli] în d e p lin it. Se în tîm p lă să te desparţi. dar şi alte verbe. e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. ninsoare etc. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. campania (militară etc. cîmpia.) a fi rupt de oboseală accompli. ca. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. M ai este încă o lună. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . Există prieteni devotaţi. ploaie. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. 151 .

. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. tes-vous malade. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I. II. E şti bolnavă. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. există. verbele impersonale aparţin primei grupe. „ „ de l ’hiver sont . Compendiul de gramatică).. Hélène? O u i . Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. la temperatură etc. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. „ . adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. Ce fericită eşti! Eu nu sînt.Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este.. fort.. „ „ de l ’été s o n t. se află). je ne le suis pas. 152 ... în afară de imperativ. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. Elena? D a. de l ’automne sont . Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t.. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. un substantiv. je le suis. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i. sînt (bolnavă).. tard. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v.. souvent. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin.

E m ai cald decît prim ăvara. Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). Vara zilele sînt. V. S ăptăm îna trecută a plouat des. Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. Uneori ninge. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. lu ng i şi nopţile scurte. Există prieteni devotaţi (dévoués). Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. je suis (heureux). Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. toamna şi iarna. Tu es content? Je ne suis pas (content). Astăzi este prea cald. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . 153 . monsieur. La chaleur dilate et le froid contracte. Ieri a b ătu t v în tu l. Vara este cald. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. Veux-tu partir? Non. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Êtes-vous heureux? O ui. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). Uneori vara cade grindină. este vreme. florile cresc pretutindeni. soarele străluceşte. vara. Iarna zilele sînt scurte. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. je veux (t’accompagner). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. La m unte este frig.III. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). Prim ăvara. Primele florisînt: ghiocelul. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. frumoasă. en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. violeta. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. je ne veux pas (partir). Cumeste tim p u l astăzi? IV. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie.

C’est l ’automne. il gèle et le vent souffle avec violence. mais le plus souvent il fait très froid. en tout cas. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. Tu vois. C’est la rentrée des classes. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. dit Laure. Les 154 . — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. les poires et surtout le raisin. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. Il pleut souvent et il fait du vent.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. les jours deviennent de plus_en plus courts. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. En échange. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. — Oui. — D ’accord. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. les noix. j ’aime tous les fruits.

ă le tapis [tapi] covorul épais. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . des mince subţire 155 .. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -ă froid [frwa] rece. -e [kur] scurt. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. lai ura .jours sont courts. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel. -e [3 0 m] îngălbenit. partea capricieux. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. VOCABULAIRE court. -sse [epe] gros. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. -euse [kaprisj^] capri­ cios.

Suflă un vînt de te ia pe sus. 3. Je n 'a i pas d ’argent. E un ger de crapă pietrele. A ţi citit m ulte cărţi. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . fila. răcoros: il fait frais este răcoare . gheaţa . Maria are m ulte prietene. oglinda 3. 4. nu Observaţie. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. coala. I l fait un vent à décorner les bœufs. în această grădină sînt flori fru- 156 . Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. (Eu) nu am bani. 1 2 frunza petala foiţa foaia.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . I l a peu de cousins. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. . E l are p u ţin i veri. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises.

Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . 157 . în acest caz are sensul de „orice“ . faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. 1. Se traduce prin „tot“ . Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. „toţi“ . j / mase. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. „toate“ . La persoana I p lu ra l. la impera­ tiv . La persoana a Il-a p lu ral.m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase. refaire (a reface). el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. I plural) şi participiu prezent. satisfaire (a satisface). -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie.(nous faisons[nuwfaz5]). Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. vous êtes. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 2. la im perativ (pers. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). „toat. vous dites. Orice om trebuie să apere pacea. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix.ă“ . ! ( v. la in dicativ prezent si. 3.

petits-enfants bien sages. IV . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment.. perfectul simplu şi perfectul compus. I I I . Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. I l y a bien . Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna. în tim p ce la adjectivul tous. s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. N oi sîntem toţi acasă.. fleurs dans ce jardin. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut... sau un fapt vag. courage pour faire cette ascension. P ăm în tu l aparţine tuturor.. .. Sora mea m ănîncă m ulte fructe. la viande e t .. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. E l vrea să ştie tot. bons livres.. livres. J ’ai écouté.. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv. PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent. Uneori plouă. connaissances à la mer... Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume. E lle f a it . I l veut tout savoir. I l veut tout savoir. Toţi copiii sînt acasă. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. I l vous f a u t . films... Buturuga m ică răstoarnă carul mare. s final se pro­ nunţă. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout.. iar nopţile m ai lung i. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte.. J ’a i .. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. Je n ’a i pas rencontré . Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte.. Elle se charge de tout. Cette semaine j ’ai vu beaucoup .Tout este şi pronume nehotărît. sport depuis dix années.. Tout homme doit défendre la paix.. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase. EXERCICES I . musique. vête­ ments. aerul este răco­ ros. tout fu t vendu: meubles... I l n ’a p a s . 158 . beaux salons de réception. V. petits pains. Florile se ofilesc rînd pe rînd .. general: L a terre appartient à tous.. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent.. La forma de masculin plural a pronumelui tous.. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. argent. . viitor. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . Je n ’ai pas écouté. argent.. iar frunzele copacilor cad. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons.. articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté . Ils sont tous contre la guerre. from age.. Mon voi­ sin a . Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . musique. Cet édifice a . Nous avons m a n g é .

et il est très content. L ’autre. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. à cinq heures juste. Pas moyen de la faire marcher. celle que j ’avais jusqu’à présent.. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne. elle n ’avance ni ne retarde. — Il sera bientôt onze heures et demie. quelle heure est-il? demande Michel.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Guy. — Mais demain c’est. 159 . Cette montre marche bien. Partons à d ix wheures. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet.. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. je voudrais dormir un peu plus tard. tantôt elle s’arrêtait net. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. propose-t-il tim idem ent. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. On rentrera par le train de septwheures et quart. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. le meilleur ami d’Alain. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. II a reçu beaucoup de cadeaux. — A propos. dimanche.16.. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut).

) tîrziu tarder (vb. -e [kôtô] mulţumit. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. a rezista. aici: fix.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. grommelle Guy..) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap. VOCABULAIRE l ’heure {/. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. drept. a ţine cu orice preţ 160 . -ă.) a întîrzia tardif.. care vine cu întîrziere tardivement (adv. -e [revolte] revoltat. ) [œr] ora content. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. -euse [parss0 ] leneş. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi..-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta.— Ou bien à m idi. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère.. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . -ve (a d j. a ţine piept a-şi băga în cap. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. dit Alain révolté.) întîrzia t. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just.. tantôt ftâto] cînd. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv.

mauvais. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). vingt-quatre minutes . R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. trois secondes. Este ora zece şi jum ătate. juste). Este ora trei fără un sfert. Este ora cinci fără un sfert. Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. Este ora zece şi treizeci (de minute). Este ora douăsprezece (amiazaj. douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora cinci­ sprezece. Este ora nouă şi uri sfert. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora patru şi un sîerl. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. 1 . Noie. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. I l est cinq heures moins le quart. I l est trois heures moins le quart. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. est dix heures et demie.E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Este ora şapte (fix). I l est midi. I l est quatre heures et quart. petit — au un comparativ de supe161 . Este ora două şi jum ătate. I l est neuf heures et quart. în lim bajul familiar. est dix heures trente (minutes).

Le jour où il est venu. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. F a m ilia din care m ă trag. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. Observaţie. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. où. La plus mauvaise des montres. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. Ia tă om ul de care am nevoie. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. Quoi este tot pronume relativ invariabil. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. Pronumele relative invariabile dont. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. E l ieşi din cameră. Sala în care lucrez este mare. N-ai pentru ce. a cărei uşă o închise. „despre care“. I l n ’y a pas de quoi. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. „al cărui“ . Minele din care se-extrage huila. în aceeaşi situaţie. Notă. Pentru nume de lucruri. Are cu ce tră i. Ziua în care a v enit. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. Cel m ai rău dintre ceasuri. I l est attentif à la moindre observation. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. „a cărei“ . L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. formele regulate plus mauvais. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri .

A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. fem.. Ies şi din adjectivul interogativ quel. mase.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ). Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. pour). à. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem. N. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute.. sur. adică cu antecedentul său. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. şi A. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. D. singular şi plural: singular plural mase. La zece. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite. vers. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. pentru care sînt fericit să muncesc. J ’aime beaucoup ma patrie. îm i iubesc foarte m u lt patria.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. pour laquelle je suis heureux de travailler. şi jum ătate mergem la 163 .. G. la. Observaţie. fem.. fem. Casa spre care m ă îndrept. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori.

quelques-unes étaient très grosses. Este ora două fix. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. V o ilà quelquesobjets. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna... Le tableau . vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur... ils allèrent dans le parc. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză). Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Am avut un ceas foarte bun.. Ceasul meu nu merge bine. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. patru fără şapte (minute).. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Le ja rd in .. 164 .. je confie tous mes secrets. I I .. C’est m on am ie. Le livre . se trouve sur la table. .. vole un bœuf. il se trouvait était beau. j ’a i adm iré la vallée. je ne me séparerai jam ais. .... Le g a rço n . Elle cue illit un panier de fraises. Este ora zece. Le monsieur.. de aur.. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii.. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t . La v ille ... I I I . Ils mangèrent quelque chose après. Donnez-moi le crayon...... j ’ai salué est m on professeur. j ’ai besoin ne se trouve plus. nous passons chaque jour a 400 mètres. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. j'h a b ite est grande. nous avons rencontré est le fils de m on atnie ..cinematograf. vole un œuf.. Te voi aştepta o jum ătate de oră. merge înainte. Le pont sur . V oi veni la tine m îine la ora 11. în curînd va fi ora trei.. nouă şi cinci (m inute).

D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Chercher midi à quatorze heures. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. 875. Dă-mi o carte m ai bună. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. Tout ce qui reluit n ’est pas or. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . Qui choisit prend souvent le pire. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. 564. 749. A căuta nod în papură. 73. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 71. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală.IV. 41. Apele line sînt adînci. Mieux vaut tard que jamais'. Cine alege culege. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. 99. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. . V. Nu tôt ce luceşte e aur. 999 VI. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună.

ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( . Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. Et que devient Brigitte. Mais. fa m . il y a un grand mais. te v o ilà ! Comment ça va.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. C ’est son rêve. Ce sont des métiers comme tous les autres. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué.Pourquoi pas. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. —. — Evidement ! Tu ne te reposes plus. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. Que devenir? Avocate. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia.. Ca se voit. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. chimiste. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. naturellement. tu ne te promènes plus. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. En tout cas. Françoise? On ne te voit plus.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis.. professeur. Tu as été une excellente élève. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens.

.

) journallement (adv. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni. la télévision (la télé) ( f .) le journalier (m .) le journalisme (m .) a călăuzi. salariul pe o zi.) 3.avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) le journaliste (m . ) 2 le jour (m .) le pilotage (m . a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .) téléviser (vb. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. 168 . -ière (a d j. un auto­ m o b il.) journalier.) ( m . munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l. conducerea un ui vas. ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) le téléviseur (m. le pilote (m .) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul. gazetarul ziua.) le téléspectateur.) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 ..) . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. un avion.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio. j . a reflecta l ’avenir (m . a unui avion a conduce un vas.) la journée ( f. ( fig . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/. -trice (m .

169 . vous în urma v e rb u lu i. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. se. se réfugier. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. \ntor . se. se souvenir etc. Marc este un egoist. s en aller. te. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. vous. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. Pronumele me. Observaţie. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. el nu trăieşte decît pentru sine. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. 1. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. nous. s’évader.). 2 .' Ne te hâte pas — nu te grăbi.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. care pot fi complemente directe sau indirecte.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. s’emparer. nous. Celui qui parle trop de soi est un vantard. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. le. Cînd subiectul este determinat. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. il ne vit que pour lu i.

penseur. fournisseur. écrivain. guide. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. une femme peintre In limba franceză actuală. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. le temps. Je me lave. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . philosophe. (Eu) m ă spăl. sculpteur. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. în special de bărbaţi.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. Se va spune. chauffeur. E u vorbesc cu prietena mea. E x em p le : Elle est professeur. M a cousine est ingénieur. député. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. George Sand este o mare scriitoare franceză. juge. disciple. Verişoara mea este ingineră. De asemenea. Je parle à mon amie. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. Cuvinte ca: professeur. în trecut. în general. Este vorba. historien. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. ministre. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. peintre. partisan. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. Ea este profesoară. tourneur. Articolele. adjectivele. in ­ génieur. amateur. chef.

Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. o'fem eie poate deveni ingineră. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. Son frère est un peintre de premier ordre. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. A driana a fost o elevă excelentă. Noi ne p lim b am în parc. A stăzi. doc­ to riţă. IV . imperfect. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. II. profesoară. M on cousin sera bientôt docteur en médecine. Conjugaţi la indicativul prezent. deputată şi chiar m in istru . Este ora 4 şi ju m ăta te . M ama prietenului meu este pictoriţă. Nepoata mea este poetă. E i îşi vorbeau prieteneşte. învăţătoare. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. M ulte femei au devenit p ilo ţi. V.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. P a u l est un admirable sculpteur. V oi vă d is trşţi foarte bine. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. în acest caz. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. Este o meserie pasionantă. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. m ă culc la ora 11. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). viitor şi perfectul compus verbul se séparer. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . I I I . Mă numesc M auriciu. I l est le meilleur tourneur de notre usine. Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. il est un admirable chauffeur. Cet homme est le professeur de mon enfant.

Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. La petite se porte à merveille. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel. Voilà le mystère. — Tu as raison. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. Après tous les soucis causés par sa maladie. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. alors. on s’absente le plus longtemps possible.. Comment va Micheline? — Très bien. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. Leswenfanls sont partis à la campagne. — C’est elle-même qui parle. Dis-moi. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert.. — C’est toi. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. merci. Dis plutôt comment tu te portes. il vaut mieux ne plus se rappeler cela. Mais ne parlons plus de ce triste épisode.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. Je 172 . La maison nous paraît si vide maintenant. attendit le signal d ’appel et forma le numéro. dit-elle.

. un soir. A bientôt. merci. Que dis-tu d ’une sortie. ? Comme ci. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. C’est ce que je voulais te proposer. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine. Bine (mă simt bine) şi dv.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m.) [apel] apelul. — Très bien. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m.connais son^adresse.) Ce m ai faci? Très bien. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . — Entendu. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce. (fa m . rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". mulţumesc. au restaurant. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere .) Aşa şi aşa. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. comme ţa. — Alors. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 .

se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. eu mîncasem etc.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. cu pis. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. com parativul adverbului mal. Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. în limba franceză el este un tim p compus . Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. cu a tît m ai bine (rău). Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă.). plus m al este m ai des folosit decît forma pis. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais.

Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. Merg foarte des la con­ certe. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. Petre este m ai p u ţin v io i. II. Marie (regarder) longuement le tableau. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. La revedere. m ai p u ţin viguros decît fratele său. raconter. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. ele vorbesc m ult. Te aşteptam m a i devreme. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Ea îm i telefonează în fiecare seară. şi dv. 175 . Michel (aller) au théâtre. E l muncea cît putea m ai bine. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. aller. Vous (faire) peu de fautes. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. Nous (aller) souvent à la montagne. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. ? Simona nu se simte prea bine. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. IV. se simte bine. choisir. poţi face şi ce-i mai uşor. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. François (aller) chez le dentiste. De obicei. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Cu a tît m ai bine ! V. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. J ’(indiqucr) les livres à lire. Je (penser) souvent à lu i. Dacă poţi face ce-i greu. aştept tonul şi apoi formez num ărul. Vorbesc. I l (pleuvoir) pendant trois jours.EXERC ICES I. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. III . Andrei se simte m ai bine. Ils (traverser) la rue en courant. faire. Pe curînd. apoi închid telefonul (raccrocher). I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne.

des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. des choux. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. pour notre siècle. du raisin. des haricots verts. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m.) [etala3 ] tejgheaua. des noix. .) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . des^ aubergines. des carottes. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. Étant_en Roumanie en tant que touriste. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. . Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des pommes.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. le siècle „de la vitesse".) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m. prêts à être préparés. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits. de la viande tranchée. Des tomates.. je pourrais même dire artistiquement. Des prunes. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m. des pommes de terre. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa .. sur les_étalages. car mon départ approche.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . des poires. que j ’aime tant. Il a bien travaillé ce matin-là.

) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .) [aj] l ’oignon (m .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .) [asp£13] Vépinard ( m .

Spre deosebire de limba romînă.Expresii poisson d'avril ni chair . x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. Spre deosebire de limba romînă. un ingénieur français 178 . nici peşte . ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. F . de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. une belle ville. în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. nici laie.

un garçon intelligent In limba franceză.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. EXERCICES I . adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. : I l a beaucoup mangé. peu etc. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . ca beaucoup. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. La timpurile compuse însă. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. un poêle chaud d) în general.

Ménager la chèvre et le chou. Petre a cum părat o cămaşă albă. A împăca şi capra şi varza. dire. Tel arbre. Un singur om îl aştepta. Irina are părul blond. nuci. . tel fruit Tel père. Aş cumpăra legume şi fructe. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. îm i place v in u l bun. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. Mama a term inat repede această bluză. tel valet. A strînge bani albi pentru zile negre.I I . Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. IV . Dunărea este un flu v iu lung. Citesc o carte interesantă. struguri. E l ar m înca o salată de ţelină. Tel maître. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. cu 10 etaje. pere. Cum e sacul şi peticul. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. mere. tel fils. Antoaneta este o fetiţă m ică. Ea a cum părat morcovi şi praz. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. piersici. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. M ihai este un om cumsecade. Locuiesc într-un im o bil mare. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. punir. dar a scris puţin. Mihaela a c itit m u lt. vinetele şi varza. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. I I I .

Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs. 181 . Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. — Attends qu’il se retourne et je te le dirai. Il est plein de fautes et de pâtés . répond l ’autre. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un.. monsieur. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. je suiswobligé de prévenir ton père. un petit.. L'élève: — Ce n ’est pas la peine. Deux snobs vont^au concert. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir.

— Hier. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. mais^à quel­ le heure. En cours de route. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. c’est moi que vouswavez renversé hier. la tête entièrement ban­ dée. monsieur? 182 . Expliquez-vous. Ma­ dame... Il s’approche: — Me reconnaissezvous. monsieur. monsieur. — C’est bien possible.

monsieur. et encore en deux? — Des frites. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 .Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. p răjit.Bien. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. monsieur.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. -e [fri. frit] fript. —. monsieur. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. -ă . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. — Bien.

lue citit. relire (a reciti) etc. -ă La fel se conjugă élire a alege). aşezată înaintea pronum elui personal. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. je lisais Perfectul simplu este je lus.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. 184 . C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.

Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f. A r c iti şi ei aceste cărţi. réussir. Voi c iti o carte bună. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie).) . prescrire (a prescrie). j ’ai écrit. j ’écrivis. -e scris. A ţ i citit această poezie? 185 . écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. souscrire (a subscrie).U . Citeşte această poezie. inscrire (a înscrie).) şi să scrie ( in f.Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. Scriam o scrisoare prietenului meu. E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . transcrire (a transcrie). contempler. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter.N . Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". Acest autor va scrie o nouă carte. Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . E l ne-a descris noul său apartam ent. EXERCICES I . I I .

Le vase est.. . les enfants... Brigitte a reçu beau­ coup.. J ’ai rencontré. Indicaţi numele zilelor săptămînii.. l ’armoire.. P o in t sot.. .. A. clou. Ces bonbons sont.. À l ’occasion de son anniversaire. la table. toi. I I . bas.. am is... înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. ces frères. détail. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. les cheveux blonds E t la tête bouclée. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé. heureux. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. deux années.. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.. I l est parti. I l y a une grande différence. travail. genou. fromage et.. cheval.. tim ide. poissons dans cette rivière. 186 . pur... Je viendrai dem ain. il sera bientôt fait Quoique en m iniature. Budapest est bâtie. cher. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine.. Mon cher.. fleurs.. beurre. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. IV ..... amis.. chou.. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature. Paris. corail. .. doux. R E V IZ IE EXERCICES I . nez. b ijou. rail. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. les rives du Danube. I l y a t a n t . bons fruits. pain d ’épice. I l y a bien. pommes cette année. il n ’a pas rencontré. Marius m ange.I I I .. voilà Pouchkine. je le dis sans façon E t sans fades grimaces. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi.. V... haut.. ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri.. à l ’âge de 15 ans).

mère. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud. La (. A m c itit cărţi m ai bune. Este ora 12 (amiaza). jo li.. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. lire şi écrire. VI. Dintre cuvintele mer. maire. A vant d ’aller à la (...) .. Aştept azi un vechi prieten. Conjugaţi la indicativul prezent. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. şapte fără un sfert. menteur. Este vreme rea.. 187 . Copilul său se simte m ai bine acum.III.. Traduceţi în limba franceză textul următor. N-am nici o poftă să plec la plim bare. gras. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (. V II. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul.. Mă p lim b în fiecare zi. bref. beau. long. premier. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. V. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Toţi tinerii purtau cra­ vate. n ul. Casa lu i este m ai mare decît a ta. gros.. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. Ea le dă să mănînce. Este ora 12 noaptea. étranger. blanc. Astăzi e cald. Dă-i să (à) mănînce ( in f . viitor şi perfectul compus verbele: faire. IV. IX . Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. Claude Achard est le. E l a aşteptat o jum ătate de oră. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. de cette ville. cinci şi ju m ătate . sot. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. iarna ca şi vara. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti.) de Guy est très jeune. beau. dire. grand. Sora mea este profesoară de muzică. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. ! V III.). des hommes (travailler) dans le jardin. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul.) il faut apprendre à nager.

.

PARTEA A lll-a .

.

Toulon. l ’Océan et la Méditerranée. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. V OCA BU LAIRE bourgeois. Les principales villes du pays sont Marseille. au point de vue administratif. Rrest. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. Le Rhône. À l ’Est. Saint-Étienne. Cherbourg. La Manche reçoit la Seine. La Rochelle. burşwaz] bur­ ghez. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . la Meuse. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. -e [tâpere] temperat. Le climat de la'France est tempéré au Nord. lui. Nice. la Mer du Nord. -ă le plateau [plato] platoul. clim atul tempéré. Le territoire français est divisé. Paris est la capitale de la France. Nantes. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. Saint-Malo. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. en plusieurs départements. Rouen etc. s’achemine vers la Méditerranée. Le Havre. les Alpes. Toulouse. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. Lille. Bordeaux. C’est une république bourgeoise. Au Sud. s’élevant jusqu’à 4 810 m. Strasbourg. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. la Mer du Nord. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. Lyon. le Rhin. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. une haute chaîne de montagnes. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. doux et humide en général. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. -e [burşwa. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. (le Mont Blanc). dit Plateau (ou Massif) Central.

nici o). Tout le monde voulait le féliciter.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . de obicei. chaque (fiecare). 192 . -e. m ai m ulte). tous.) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul. C e rta in .-ă. e (nenum ăraţi. C îţiva copii se jucau în grădină. certain.) partea coteau ( m . nenumărate). toată. quelques (cîţiva. n ul. „ în s ăşi"). même (cu sen­ sul „ în s u ş i". -ă). quelconque (oarecare).la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. vreo. n ic i o). toutes (tot. e (anum it. nulle (nici un.' quelque (vreun. toate. E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin.-e (cu sensul „sigur. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază.) coasta côté ( m . a lta ). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. aceeaşi. oricare). însuşi. e (nici un.) la n ţu l la chaînette ( f . Toată lumea voia să-l felicite.'-le (cutare). îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t. même (acelaşi. tout.) colina côtelette ( f . sigur. ceva). cîteva). tel.) lănţişorul le chaînon ( m .-ă“ ). aucun. m aint.) veriga — la le le la côte ( f .) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro. plusieurs (mai m u lţi. însăşi). to ţi.

Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . a Il-a plural). prim a este rar întrebuinţată.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. Im perativul are două forme. cea de-a doua. în special veuillez (pers. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). e Observaţie. în schimb.

de montagnes. tous. 2. autre: ton. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre. de la Mer Noire# sont très belles. les plaisirs du repos. objets. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori.. les réunions. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. I I . 194 . de porc. jours. pages par jour. IV.. bibliothèque. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală. Le magasin se trouve du.. enfants. Notre pays offre au peuple. toutes. jupe. J ’aime manger des. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une... On plante des vignes sur les. réponse^... Les Carpates forment une longue.. III.. m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider... Daţi-i o carte oarecare. 1. p lusieurs. plusieurs: étages. Vous devez lire au m oins. tel: père. distractions. art.. EXERCICES I . même: âge.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. pays. quelques. fils. L ’Université de Buca­ rest a . manières.. salles d'étude. certain: heures.. paroles. gauche de la rue... Nu pot sa m ă hotărăsc... V erbul pouvoir nu are imperativ. homme. les m an i­ festations. se între­ buinţează» la persoana I singular. fam ille.. à . Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. vie. rue. saisons. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin. Jérôme était présent à.... mois. Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. personne. Toată ţara ia parte la această sărbătoare.

z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep . T .../V répe W f c'e sf P i ^ ? ..te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s . ... ’ . P o u frie. ' / v> C T Je vais 1eduquer'/." L t pLuç beau.

N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. à toutes les personnes.) — Je pourrai lire des journaux français. Conjuguez.) se u ită chiorîş. (Pot să înv ăţ franceza. (Voi putea să citesc ziare franceze.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis.). Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . ) — Je veux travailler de toutes mes forces. a o duce de minune. (Vreau să lucrez din răsputeri.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v . (fig . fiind orientată paralel cu Sena. 3 la regarde de travers — Notre-Dame.) a huzuri.? Nu am vrut să-l m ai vedem. Pot să plec? V.travers3 1 se la couler douce — (pop. 196 . (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. Aş vrea să vă întreb ceva.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. pare a o p riv i „o b lic". ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .

. (Jacques Pré vert. Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris.

textiles synthétiques). caoutchouc). Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals.). cultures maraîchères et fruitières. La France est aussi un pays agricole. l ’industrie textile (industrie cotonnière. lainière. centrales nucléaires). de produits laitiers. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. Il nous faut mentionner. l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. La France compte parmi les exportateurs de blé. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. vignes. soieries. thermiques. de betteraves et de fruits. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. en outre.È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. de volaille. de vin.22. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. industrie automobile et aéronautique etc. VOCABULAIRE l ’industrie (/. Sur ces 55 millions. grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays.

-euse (m . -trice(süm . c u ltiv a b il.f.f.) Vexploit (m . -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ă électrique [elektrik] electric. fapta de vitejie exploatabil.) Vexploiteur.) exploiter (vb. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -ère [frtţitje.) exploitable (a d j. fructifer. şi adj.) Vexportateur. -ère [mare/e. -ă exploatarea exploatatorul. frqitjsr] de fructe.) exporter (vb. -ă. mare/er] de zarzavaturi fruitier. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher.) Vexploitation ( f.

exploitation: ) Les. de la. Sans vos explications ils (manquer) le train. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. verb. Cette. ne veut renoncer à ses profits. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. de articolele partitive du. un complement precedat r> e prepoziţia de. il rit de cela. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins.Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte. fiind echivalent. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter.. exploit. je ne veux pas de fruits. Je connais tous les détails de l ’histoire. în cazul unei propoziţii negative. je vais acheter des fleurs.. în acest caz. o întreagă propoziţie. forestière obtient de gros bénéfices. I I . I I I . uneori. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i.. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. E n poate înlocui. de nos sportifs sont connus dans le monde entier.. Les esclaves étaient durement. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui. exploiteur.. pronumele en. J ’aim e les fleurs. J ’a i plusieurs livres.. Ce gisement m inier est. Dacă verbul este la m odul im perativ. negaţia I. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. Veux-tu des fruits? Merci. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu.. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. N o tă. Nous e n avons (du beurre). O n le traite d ’original. 20 0 . exploitable.. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. i l s’en occupe. de obicei. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. A ucun.. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal.. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire.

V. Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. J ’en aurais lu quelques pages. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. Ele ar fi p u tut pleca. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. Je n ’aurais rien dit. A r fi v ru t să alerge m ai repede.IV . N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. .

Jacqueline. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. La gare. Jacqueline: Ecoute. c’est décidé. au plus tard. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. A la in: Quelle histoire. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. Il t ’arrivera un jour de faire comme. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. A la in: C’est à quelle heure. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. 202 . et demie. alors: Marseille. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

des sardines au beurre. se trouvaient des assiettes. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. — Du jambon. répondit Mme Girard. Antoine. Girard. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. On choisit une table dans un coin plus retiré. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. continua-t-elle. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. — Moi. On se m it à consulter la carte. des couverts et un vase de fleurs. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. Girard. — Oui. 215 . dit Jacqueline. des olives. je voudrais des pâtés. — Quant à la viande. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant.

-oare. des filets de bœuf grillés et des saucisses. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). fraged. — Du vin blanc. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. -e [retire] retras. madame? — Oui. -e [eteslâ] strălu c ito r. -ă étincelant. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. trois portions de gruyère. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. — Du café turc. seulement. -e [vitre] cu geam uri retiré. pas de melon. maman. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. Seulement de la glace ou des meringues glacées. merci. Girard. — Merci. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. des liq----5 — Du vin blanc. Jacqueline? — Non. ajouta M. — Alors. VOCABULAIRE Titre. compléta le garçon. merci. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. on s’est décidé pour les côtelettes. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. sc lip ito r.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . — Pas d ’abricots. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. du vermouth.

In vorbirea curentă.a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. duios 2. persoana a Il-a singular (fără s final). al verbului de conjugat. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. ) la grillade ( f. înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i.) le grillage ( m .) 1. Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. im perfectul conjunctivului este. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului.) rôtir (vb . élire a alege compléter. moale.) la grille ( f .) le rôti (m . ) griller (vb. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie. a adăuga Familles de mots le gril ( m .L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă. ajouter a completa. de obicei.

apercevoir (a zări). dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. (S a in t Exupéry). Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. recevoir (a p rim i). a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. să fie moale. m asculin singular. Bien que la pluie (continuer). Formele due (feminin singular).1. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. toate mîncărurile sînt bune ! II. loin de tous les autres. 2. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. dus. due Observaţie. sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert). La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). Trebuie să frigi carnea . De Ia vlrsta cea m ai fragedă. 218 . il affirma q u ’il faisait moins sombre. I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. ea trăise departe de căm inul părintesc.Le verbe devoir (a trebui. EXERCICES I. 3. décevoir (a decepţiona). Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège.

DEVINETTES Plus je suis chaud.) im ediat un răspuns. . De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. Traduisez en français (vb. I l n y a pas de roses sans epines. Numai munte cu munte nu se întîlneşte. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f . DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. . ) T I . ni yeux. PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. (aSenu 9^) 219 . pourtant je n ’ai ni ailes.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . plus je suis frais. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. je pleure.I II . en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. devoir): Trebuie să-i dai (in f . IV . ea se ascunse în grădină. Se în tîm p la să alunece des. . Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. — C’est pour un gâteau — explique-t-elle. Traduisez en français.) explicaţii. J Nu există pădure fără uscături. — Ce sont toujours les plus gros. (uied aq) Je vole. I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) seama de propunerile voastre. A trebuit să-i dau ( in f .

Outre les ateliers auxiliaires. C’est drôlement compliqué pour moi. une grande fabrique de la capitale. parmi lesquels une section de trico­ tage. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. je vois. installations techniques de toutes sortes. Elle comprend plusieurs secteurs. mais moi je désire vivement y aller. vers la fin du mois de janvier.. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 ..j5] este vorba bucarestois. -e [bykarsstwa] bucureştean. d it Jacqueline. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. — Ah. pour bâtir.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. Ils ont tenu leur engagement. une cantine qui sert aussi des repas diététiques. une polyclinique et une belle bibliothèque. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. au même endroit. ni celui de maman. une nouvelle fabrique. en un mot. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. je vous propose de visiter demain. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. C’est en 1948. chaudières. matériel ferroviaire. papa. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. dans la matinée. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections".

.

am uzant.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. a distruge. Fratele meu a plecat.) outillé. A m cum părat m ai m ulte cărţi. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m . demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/.) outiller (vb.) unealta u tilaju l u tila t.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m. u tila ju l marquer [marke] a marca.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. Gettelcomédie a eu un grand succès.) l ’outillage (m. a doborî angajam ent. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. quelques): Mon frère est parti. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. vesel: 2. a înzestra l ’équipement (m. Această comediei a avut un mare succes. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. -e (ad j. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j.) 1.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. promisiune a sfîrşi. ciudat. 222 .

37. Elena este arhitectă. sœur des Horaces. I n adrese. femmes. camarade! Mulţumesc. rue Jules Michelet. sora H oraţilor. verişoară ! Merci. P au l este strungar. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. to ţi se îngrăm ădeau la uşi. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. Hélène est architecte. nr. Istoria literaturii franceze.b) în tr. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . Histoire de la littérature française. tous se pressaient aux portes. cousine! B ună seara.o e n u m e ra re : Hommes . L o c u im p e strada Jules Michelet. femei. copii. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. enfants. Cam ille. B ărb aţi.

Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . Ea a ieşit în oraş de o oră. I l a sorti son mouchoir. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. m ai jos verbul partir. -e Observaţie. E l şi-a scos batista. Pentru alte observaţii v.

E XERC ICES I . . liberté" (Corneille). tout était descendu. ce roman. employez ou non l'article. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare. „Je vous assure et. Ca şi sortir.. Traduisez en français (vb. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare... et. officier. vb. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — . partir. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir. sortir): Trenul pleacă la ora zece.. et.. Quel est.. ma chère...v ieillard s. . U ltim ii călători au plecat aseară.) în oraş? Aş pleca la m unte.. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă. II. vos paroles. m am ă...Femmes. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 . m ă întorc îndată. .. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr. J ’a i relu. Vrei să ieşi ( in f .. m ot d ’ordre? dem anda. Je l ’en ai déjà menacé. — Rien à faire..Participe Présent Passé partant p a rti.. e n fan ts. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante... mentir. e Observaţie. sentir {şi compuşii lor)... vie. servir.... U n u tila j modern asigură creşterea producţiei.. C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni. H I. ANECDOTES R IE N À .. IV. La revedere... dormir. Elle habite 32. gloire.. selon que les règles le demandent: I l entend. À la place des points. . verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular.. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo..O des et ballades" est. rue de Paris. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. je vais lui chanter quelque chose. „. 2... Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être.

P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m ult aduce. Murim puţin cu fiece plecare. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J.PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu.

2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. Autrefois. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. Je lui ai donné notre adresse. J ’ai noté la sienne. c’était 15* . maman. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. à la fin des cours elle va quitter la capitale. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. Elle semblait très pressée. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. ce m atin. devant l ’Université de Bucarest.

ils obtiennent de très riches récoltes. seigle. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. Après la moisson. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. ■ — Oh. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. grâce aux engrais chimiques. légumes. tout a changé. maman. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. betterave. abundent — paraître a părea 228 .un hameau quelconque. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. orge. si tu savais. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. maïs. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.

lorsque.Familles de mots ■l ’échange ( m . că transm isiunea m eciului a şi început. A alergat de in d a tă ce l-am chem at. ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior.) le change ( m .) échanger (vb . atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. A b ia a intrat.) le changement ( m . peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. en un clin d ’œil (într-o clipă). într-o propoziţie principală. -e (a d j. après que (după ce). sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m .) la paysannerie ( f .) changer (vb . bientôt (curînd).) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba. dès que (de îndată ce). E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. 229 . după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) changeant. a se schimba schim bător. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).

-e Obserraţie. 2. combattre (a lupta). Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 . débattre (a dezbate). La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. 1. V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. 2.pierde un (. promettre (a făgăd ui). Bate fierul cît e cald. e Observaţie. promesse. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. Traduisez en français (v. Mais il ne l ’est pas. II. Quand nous (marcher) des heures. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). association. E XERC ICES I. în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. P R É C IS IO N — Mademoiselle. I II . D upă ce începură noi cercetări (recherches). Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). Cînd term i­ nară. commettre (a comite). 1. quel est le côté beurré? 231 . permettre (a permite). nous commençâmes à travailler. pensée. Cînd deschiserăm fereastra. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. omettre (a om ite). O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. Ne place să prim im cărţi. L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. en silence. elle se m it à rire. ea se sculă să plece. soumettre (a supune). form ation. munca î i pasionă. ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. transmettre (a transmite) etc. Q uand il (achever) ses lettres. obtention. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. pro duit. radicalul mett. IV. la n u it tomba. récolte. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite).Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. — Alors. il se leva. tata se duse să se plim be. place.

arrive chez un dentiste. mais sans insensibilisation. 232 .2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. Dans la salle d ’attente. parce que je me dépêche. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. — C’est pour arracher une dent. assez peu éclairée. accompagnée de sa petite soeur. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre.

E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . mademoiselle. -e ( adj. ) a pierde pierderea pierdut. Vous êtes courageuse. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/. Marguerite. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. 233 .) perdu. Montrez-moi la dent. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi. dit le dentiste.) la perte ( f . F iţi lin iş tit. -e [eklere] lu m in a t. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour.— Mes compliments. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée.

La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. 2 . (I-o fi cumpărat bomboane.V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons.) De obicei. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. -e Observaţie. 1. Probabil că i-a cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. dublînd consoana r. 234 .

Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. e deja ora 6. Devant l ’université. Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre.EXERC ICES I. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. G’est normal. elle. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. Beaucoup de choses. C'est très compliqué. O n ira se promener lorsque papa (rentrer).Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Te rog să citeşti acest rom an. Vous avez perdu quelque chose? I I . I I I . O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Traduisez en roumain: Rassurez-la. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. est morte de peur. IV. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. O n meurt de chaleur dans cette pièce. . Trouver un am i. Une grande quantité. je te raconterai de belles histoires. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea.

de croissants et de p a in d ’épice. M . Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. Mme Girard: — Mais non. des tim ­ bres-poste? M . Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. & a x x u y 1 236 . Mme Girard: — Je t ’accompagne. Antoine. des citrons et des bis­ cuits. des macaronis. Tu ne t ’en souviens plus? M . Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. Les allumettes sont trop encombrantes.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. du beurre. N ’aurais-tu pas. voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. Il y a une épicerie au coin de la rue. par hasard.

-e [lur] greu. le poivre. d in belşug la brioche [bria/] brioşa. ) les lettres (f. Le cacao. incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/. de farine. scrisoarea literele (literatura) 237 . a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. tra­ bucul l ’essence (/.) 1. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. litera 2. -e [àkôbrà] stînjenitor. a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. la levure. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m.-e. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. M .) [a/a] cumpărarea.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . le thé.M . ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra . p l. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. Mme Girard: — Pourquoi donc? M . de riz ou de sucre. Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.

Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului. cu auxiliarul être-. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. -euse ( m . Verbele se conjugă.) l ’acheteur. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it. la diateza pasivă.f .) a cumpăra cumpărarea. -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. cum părătura cum părătorul. Ce comédien est aimé par le public. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa.) l ’achat ( m . Acest artist este iu b it de public..Fam ille de mots acheter (v b .

a afla). entreprendre (a întreprinde). şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. -e Observaţie.Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. 1. 2. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . surprendre (a surprinde). Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. nous prenons. 239 . comprendre (a înţelege).

II. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani.EXERCICES I. vendre. diviser. écrire. H I. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. V. Drept cine m ă iei? IV. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. attraper. Aş lua în consideraţie argumentele d v . Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. dar nu m i se par serioase. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. traduisez-les ensuite: punir. Je t ’emmène au théâtre ce soir. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. séparer. lire. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Traduisez en français (vb. . regarder. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate..

On va sû­ rement trouver quelque chose. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. des livres. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. prends ta jaquette et ton sac. bah ! Ne t ’en fais plus. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. On file. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 .3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. Jacqueline: — Tu as raison. viens. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. On ira dans un magasin universel.

on [sy ?3 EstP ] sugestia i . -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. a o şterge a fila (despre lampă) 242 . principal Homonymes .) a sugera sugestiv. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. Il faudrait penser à autre chose. ceraimca o stersre. ça ne m ’enchante guère.a toarce la su«8C8t. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. . ' j. scump catedra Famille de mots suggérer (vb . -ve (a d j. şirul o şterg carnea ( anat.) (in tra n z .) a pleca repede. 2. i . ) a (in tra n z .) suggestif. 3. tes suggestions. ) mînearea (bună) drag. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux.) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. 4. J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain.) suggestion ( f . (tra n z. A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.) toarce urm ări a pleca repede.) a ( tranz.

-e 243 . Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.

EXERC ICES I. acheter. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Am văzut o scenă foarte sugestivă. prendre. universel. Je crains q u ’il ne (partir) pas hier. beaucoup. oublier. m i se pare că filează. Stofa asta e prea scumpă. A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. arriver. Sugestia ta e remarcabilă. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. . Je boirai de la bière. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. IV. Supraveghează lam pa. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in .

malgré l ’orage de la veille. — Non.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. —-Excellente idée. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel.. l ’eau n ’était pas froide. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Girard. Les vagues moutonnaient. — Moi. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. mais. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Mangalia. pour les touristes. papa. il y a trop de nuages. Il fai­ sait frais au bord de la mer. 245 . papa. mais on voulait prendre une barque. — On a organisé une petite excursion en car. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. suggéra M..

il y a encore beaucoup.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. J ’ai acheté pas mal de photos. E t dans tous les domaines: agriculture.. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. — Il ne suffit pas d ’une journée.) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . conclut M. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . le phare et la mosaïque de Constantza. ce sera pour une autre fois.— Non. cu toate că l ’orage (m. Voilà: le port. la falaise d ’Eforie-Sud. Girard.. dit Alain. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. Jacqueline. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. culture. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. industrie. — Oh. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. Girard. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . a deb uta 246 . Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin .

) a veghea le v e ille u r ( m . ) veghea v e ille r ( v b . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert. ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f . ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m .e 247 .Fam illes de mots b a la y e r ( v b . E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ziu a precedentă l a v e illé e ( f . ) a m ă tu ra le b a l a i ( m .. ) a ju n u l. ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus.

......... Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade..... Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista... E X E R C IC E S I......_.... La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e...... a suporta) etc. le sable .. I I ........ Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i.... -es...... Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier ... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE ....... ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er)....... le temps ...... les voix ........ les vagues ... offrir (a oferi).... ... Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils..... Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed..................... Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur).......... 2 . ..... Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer).... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier......... IV .... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation)..... A vant que je (pouvoir) trouver une réponse.......... Traduisez en français (vb.. Unele magazine sînt deschise şi dum inica... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi)..... l ’écrivain . Paulette m ’avait tourné le dos.. Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 . . l ’acheteur.... Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat. la pluie .. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil.....Observaţie... ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. 1........ I II .... -e. . les Girard .......... souffrir (a suferi. Cine rîde la urm ă rîde m ai bine. V în tu l măturase coasta........... passer partir voler s’élever travailler l'oiseau............. „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau)....

Mes nerfs semblent refaits. pour q u ’enfin mon cœur. Brille en mes yeux. Belle santé. . (Émile Verhaeren.En ma course rythmée à travers la campagne. toujours.. E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Et. bats sous mon front. brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. se tienne haut.. mes muscles sont heureux. Les Flammes hautes) . L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux.

33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. les excursions. Ils ont vite fait de s’entendre. les rochers à pic. — Avec des amis? — Oui. les chemins escarpés. quelle satisfaction on a. la fatigue de la montée. — C’est bien agréable. 250 . L ’automne surtout. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. Des alpinistes enthousiastes. le vertige. — E t puis. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. surtout en cette saison. Jacqueline. c’est un véritable enchantement. A lain et eux. — Inutile de te déranger.

. à plus de 1 500 m. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes. -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea. Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. -ă. n u le-a tr e b u it m u lt ca să.) fo ile to n u l le feuilletage (m . frun za le feuillage ( m . à moi.. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de.— C’est vrai. pes­ tr iţ . d ’altitude..) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.) a răsfoi le feuilleton (m .) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m ... Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă .) fo a ia . c’est ce grand silence. papa. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f.) fru n z iş u l feuilleter (vb. le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit. -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t. V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m ..

a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 . sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. cuvintele invariabile (prepoziţii. D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. n u m a i p r i m u l . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . 1. D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . adverbe).Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. La substantivele compuse.

Le sous-titre est placé au-dessous du titre. Traduisez en français (vb. 253 . connaître): î l cunosc de p uţin tim p. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Toate verbele terminate în . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. 2. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. H . citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. 1 . d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). III.Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . a p p a r a î t r e (a apărea). E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. La pomme de terre est un alim ent très sain. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu.a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii.. La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea).e O b s e r v a ţie . Nu răsfoi cartea. E X E R C IC E S I . B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire.

premier 8 000) . Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. nous saisissons nos piolets. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure.. Le sommet se rapproche insensiblement. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Un vent brutal nous gifle. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. les rudes escalades. À présent nous touchons au but. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants.. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nulle difficulté ne peut nous arrêter.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. Déjà nous commençons la descente. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Nous nous hissons comme nous pouvons. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. nos lunettes. A n n a p u rn a . Nous nous hâtons.

3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie.. Je t ’écris de Mamaïa. à la recherche. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. l ’air pur.. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 . nous sommes partis pour la côte. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres. de la Mer Noire. une des plus belles stations de la côte. Après un court séjour dans la capitale. L ’eau de mer à faible salinité. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule.

Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis.. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. le lever ou le cou­ cher du soleil. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 .. Mangalia. -ă l ’ aube (/. Et ce n ’est qu’un début. un des plus beaux hôtels de la station.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. à sable particulièrement fin. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. -v© [kyratif] curativ. acier et ciment. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. une foule de touristes. Ils ont raison. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. -e [dsolsje] însorit. Oeuvre du régime de démocratie populaire. -ă curatif. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. une plage en pente douce. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar. un repos des plus agréables. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. Eforie. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. de sa chambre. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . Nous logeons à „rinternational“ . comme de juste. Tekirghiol. On peut donc admirer. m ’ont d it tous les Roumains. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. pour la plupart. on élève d ’autres colosses en briques. Ils ont raison d ’être fiers.

-ă. agitat.) a însufleţi mouvementé.-e (a d j. -e [ekski] fin. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts .) căutarea rechercher (vb.-ă.) mişcarea mouvementer (vb.-e ( ad j. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba.) a mişca mouvant. -oare la v illa [vila] vila exquis.-ă. a observa Fam illes de mots la recherche (f. de obicei. -e [/atwajâ] lucios. de adjective din vocabularul ştiinţific). -ă chatoyant. grămadă remarquer — constater — observer a remarca. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. afec­ tat. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. -oasă.) animat. ales. -ère [fjer] m îndru. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.-ă mouvoir (vb.-e (a d j.) [ctsje] oţelul fier.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m. -e [fl^ri] înflorit. sclipitor.) căutat.) a urm ări.) mişcător. -ă — le mouvement ( m . a căuta recherché. Observaţie.

feuilleter (a răsfoi) etc. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. schimbă acest e m ut sau é în è. renouveler (a reînnoi). chanceler (a se clătina). je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. înaintea u n ui e mut din term inaţie. avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. céder (a ceda)— tu cèdes. peser (a cîntări) — il pèse. ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. étinceler (a străluci). sau un adjectiv cu funcţie de adverb. -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. 258 .semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). dintre care unul este determinantul celuilalt. rappeler (a rechema). achever (a termina). jeter (a arunca). De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . un adverb. consoana. îngheţa) etc. geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra).b) Cînd prim ul element este o prepoziţie.

E lle aime les robes gris perle. Des formes (aéro-dynamique). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Une porte (grand ouvert). E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. I I I . A m remarcat că vă place m u lt istoria. Des bas (extra-fin). Des relations (franco-belge). Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. D iscuţia lor a fost foarte anim ată. E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). à Copenhague. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Depuis sa fondation. Des filles (sourd-muet). V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. Aujourd’hui. I I . Va îngheţa curînd. en 1945. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. Tot oraşul era în mişcare. U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Des yeux (gris bleu). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. IV. P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Răsfoiesc această carte. à travers le monde. E lle a lla it nu-pied. Des enfants (nouveau-né). Ces nouvelles sont quasi-officiel.EXE RC IC E S I . Des oeuvres (tragicomique). Ces épisodes sont héroï-comique. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. Des cellules (photo-électrique). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des personnes (bien-intentionné).

D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. Dans les démocraties populaires. (D ’après „ l ’H um anité") . c’est une véritable fête. Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général.fait pour populariser le 8 mars. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. pour qu’il n ’y ait plus de guerre.

Girard: — Quel film . Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. je n ’ai rien contre. Mais on pourrait aller au théâtre. papa? M . Je préfère le cinémascope en couleurs. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. On aurait retenu des places. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Jacqueline? A lain: — Son faible. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions. non? Jacqueline: — Moi. Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. évidemment.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. c’est les dessins animés. Le jeu des 261 . mon cher. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également.

Girard: — Eh bien.. Toutefois..Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle.. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie.comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. M .. je préfère la première. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon. Car on ne cesse d ’apprendre. 262 . ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film.) [fu. fai] nebun. folle [adj. alors. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou.. Une créa­ tion dramatique roumaine. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. Jacqueline (en chantonnant): — „.U 1 A lain: — Tu as beau te moquer..

verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire.) soarta.) productiv.) a destina. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) destinaţia le destinataire (m . începu să rîdă.) reflectorul — le destin (m . A început să scrie. 1.) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) producătorul productif.) a reflecta le reflet ( m . Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à. destinul destiner (vb. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).-ă la production ( f .) productivi­ tatea produire (vb. 2. a hărăzi la destination ( f. I l s’est mis à écrire.) a produce le produit (m . Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită.Familles de mots le producteur ( m . -ve (a d j.) reflexul. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que).) produsul — refléter (vb.) producţia la productivité ( f. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. reflectarea le réflecteur ( m .

~e Observaţie. o din term inaţie. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. i.a singular nu primeşte term i­ naţia t.Traduisez en roumain. il aurait gagné la partie. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Mon enfant était devenu très tendre. persoana a IlI. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. Piesa e foarte bine prim ită. e. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. I l ne v ou lait rien voir. EXERCICES I . S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Je me mis à déchirer le papier. comme s’il eût deviné combien je souffrais. 1. 3. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Si Pierre eût été attentif. înaintea vocalelor a. 264 . La indicativ prezent. 2. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. à apprendre.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu.

avec son énorme dôme. ses tours et ses sveltes aiguilles. accueil. puis ver­ meil. destruction. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. à mesure que le lever du soleil approchait. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. Il se colorait peu a peu. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. création. puis. Am reuşit să o conving? V. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. dans le ciel pur. Tout à coup l ’astre surgit. pareil à une grosse étoile d ’or. regret. le Mont-Blanc. arrivée. form ation. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. regard. devinette. destination. Au-dessus du Mont-Blanc. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. vb. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées.IV . devenait orange. Traduisez en français ( vb. pleurs. produc­ tion. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. vaincre. entre deux aiguilles lointaines. ses pointes. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. sur lesquelles régnait un absolu silence. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. André T heuriet (Am our d'autom ne) . a l ’horizon. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen.

.. ) [edifis] clădirea. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. -oasă. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. au juste? lui demande sa sœur. — Je n ’ose demander. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. -eaţă Védifice (m... — Je suis complètement bouleversée. Antoine a loué des places pour le concert. măreţ.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute . chuchote Alain. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite. J ’aime surtout l ’Allegro final. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. — Je m ’en doute. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Le concert commença. avoua Jacqueline après le concert. elle s’écrie joyeusement: — Ah. edificiul l ’ouvreuse (/. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore.. M. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. Il est sept heures et demie. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. — Mais quelle heure est-il. Quelques minutes après s’être assis. — Moi aussi. alors. ravirent les spectateurs. c’est une surprise. conclut Alain. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios.. répond Madame Girard. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. — Je crains que nous ne soyons en retard.

) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f . — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k.) — cîn tul chanter (vb .) — cîntecul la chansonnette (f . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr]. a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — şansoneta le chanteur ( m . foaierul teatrului 1 la place 2 1 . focarul 4.) a în tîrzia . a răpi . locul ravir . a îneînta Famille de mots le retard (m . vatra. Instruments de musique Vaccordéon ( m .le chef d ’orchestre [/ei^ . postul 3. le chœur [kœr. a înce­ tini le chant (m . casa. locuinţa 3 .) întîrzierea.dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta.) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. piaţa 1 2 .) întîrzierea le retardement (m . căm inul 2 .) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 .) în tîrzia tul retarder (vb. serviciul.) — cîntăreţul la cantatrice ( f .) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer . amînarea le retardataire (m .) — a cînta la chanson ( f .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie.). N u suflă o vorbă. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. je ne cesse etc.: je n ’ose. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. d) în anumite expresii: I l ne dit mot. a scoate (petele) élever a în ă lţa . în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. Ne vous déplaise. a creşte. cesser etc. point. savoir. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. oser. rien. E m u lt m ai rău decît se spune. meilleur que. Nu vă fie cu supărare. 2. Acest ne se numeşte ne expletiv. ( j i g ) a stîrni entuziasmul. guère. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. 269 . moins que. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. b) după anumite verbe care exprimă teama.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1. Observaţie. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. personne etc. ca à moins que etc. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale.

270 . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). I I . enlever): Ne.. Ce produit chim ique. 2. E XERC ICES I . le peuple français. lever. Nous dé­ cidâmes de.. toujours le progrès. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc.. rapidement les taches (petele). E n 1789.. 1. plus aux concerts! L ’ignorance.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie. la séance (şedinţa). N-am încetat să-l rugăm... se soulever. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. l ’égalité et la fraternité. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder... Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei.. pour la liberté.. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.

I II . La souris osait quitter sa cachette. — Je n ’ose pas. V. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). — Eh bien? explique-toi. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . lui dit-il. Tu pourrais pas. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. prefer să stau în picioare (rester debout). traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. I l descendit lentement les marches. î i era im posibil să ridice ( in f . — Pierrot. I l fit détruire un m agnifique édifice. — Comment. grand-père. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. l ’autre jour. Louis cîntă m in una t la vioară. M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore.) această greutate. Elle se lève très tôt le matin. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. cette anecdote. eram foarte obosit. — Trois. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. b) Mă aşezai pe iarbă. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. C’est impossible. Mă voi aşeza m ai tîrziu . vă rog. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. la Pastorale et la Neuvième. IV . — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. mon petit. Remplacez les mots en italique par des antonymes . ça ne coûte rien. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. me répondit-elle. me dit-elle tristement. en baissant la tête. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait.

elles aussi. des Répine. de quelques peintres roumains. A lain: — Il y a aussi des sculptures. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. La section d ’art roumain est. en plein centre de la ville. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. A lain: — Mais quel musée. Si vous voulez. Girard: — Oui. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. les Aman. Girard: — Évidemment. sans nul doute. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. les Andreesco et les Luchian. je vous accompagne demain. n ’est-ce pas? M . Antoine. des chefs-d’œuvre. la plus intéressante pour le visiteur étranger. papa? M . qui ont réussi à rendre. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Mme Girard: —■ Bonsoir. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . Girard: — Non. des Rembrandt. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. On y trouve. M . des Greco. Tu as rencontré des amis en ville? M . une autre d ’art occidental. à l ’aide de leur pin ­ ceau. 272 . toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. mais il paraît que les autres renfer­ ment. entre autres. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. Voilà trois heures que tu es parti. On commençait à s’inquiéter.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. des Yan Eyck. des Monet. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. Il faut absolument que vous le visitiez. on ne savait pas où te cher­ cher. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain.

-ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic. -e [arjàtal] oriental. partida Fam illes de mots — la suite ( f .) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) p artidul la partie ( f .-e [oksidâtal] occidental. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.-e (a d j.) central.-» centralisateur (s.) centrala central.) a urm a suivant.-e (a d j. consecinţa. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m. bucata.) următor.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal.) centrul la centrale ( f . -e [rwajal] regal.m. suita suivre (vb .-oare — le centre ( m .comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen.) centralizarea centraliser (vb . Femininul se formează ca la substantivele.-ă oriental. şi ad j.) partea. a exprima Homonymes le parti (m . a conţine rendre — exprimer a reda.) urmarea. -ă occidental.) cen­ tralizator la centralisation ( f.

-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări). atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor. 274 .) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi.

prévenir. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. Germain sera récompensé pour son courage. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. Paul est parti il y a deux minutes. le Louvre est devenu. 275 . III. II. Christian s’est arrêté devant la gare. enfermer. Marcel est un brave garçon. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). m ai puţin interesante. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. l ’un des plus riches musées du monde. gnifique palais. IV. combattre. vă voi arăta drum ul. renvoyer. un grand château fort. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . Gilbert est très influencé par son cousin. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Cette boîte ne renferme que des papiers. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Urmaţi-mă. se débattre. entretenir. il se leva. m aintenir.EXERCICES I. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. I l était fidèle à son Parti. repartir. La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. sur la rive droite de la Seine. Ancien palais royal. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. renfermer. style Renaissance. de nos jours. contenir. Cette partie est très difficile à lire.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Un siècle et demi plus tard. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif.

couvert d ’inscriptions. les sculptures du Moyen Age. la dignité enfin retrouvée. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. monument en basalte noir. des poignards d ’argent.. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av.ère). Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. nous voyons se succéder les Vernet. des coupes et des bijoux finement ciselés. celles des sculptures du Moyen Âge. Les objets de culte et de sacre. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud.n. grecques et romaines. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité.ère). On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. les Delacroix ou les M anet. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. Rembrandt ou Vélasquez. de Rubens. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Michel-Ange. le Titien. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Houdon ou Rude. Léonard de Vinci.n. devant les sculptures de Jean Goujon. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée.. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. les admirables statuettes de Tanagra. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. les Courbet.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. principale source du droit sumérien. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. les bas-reliefs de Gilgamesh. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. 276 .

È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S .. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. A lain.. souris. chacal. loup. Que je recommence alors? — Non. tigre. cigale.. âne. fourmi. perroquet. merci. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. — D ’accord. boeuf. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. oiseaux. Je préfère connaître le deuxième élément.“ — Que fais-tu là. — Tu crois. aigle. chien.38. grenouille. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Il te faut trois éléments. mouche. — Arrête. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i . Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. serpent.. héron. insectes. lion. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. chat.

fc u À Ù .

des étangs bordés de roseaux. bien sûr. des chemins sablonneux. pur. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. Alors.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m. tulipes. E t tu sais. Des rivières aux ondes pures. puisque tel est votre désir. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. etc__ — Tu as bien fait de finir. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. enfin des ormes ou des tilleuls.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. -ă l ’insecte (wi.— Le cadre. des forêts de chênes.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes.. c’est moins pénétrant.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . lilas. pour ne plus parler de leur parfum. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic. — Je préfère le parfum des fleurs. lis. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. -e [penetra] pătrunzător. — Bon. — Du génie.. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. -euse [sablon0 ] nisipos. vio­ lettes. pivoines etc. ma Jacqueline. jasmin. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. ) [od] unda pur. muguets. -e [pyr] limpede. -oasă l'étang (m. œillets.

E l credea că a ajuns.) florarul fleurir (vb.) floricica fleuri. D upă ce a p lîm a început să r î dă.) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f .ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i. I l croyait être arrivé. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) înflorit.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .-e (a d j. 280 .) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) floarea la fleurette ( f.) [erabl] arţarul l'orme ( m .-ă le fleuriste ( m .) a înflori.

f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures.El se traduce adeseori prin perfectul compus. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. ca in exemplele de mai sus. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. ca in e x e m p lu l de m a i sus. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. 281 . Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. sans. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance.

Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures. Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul. c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur.R .P . e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas. direcţia: Nous allons à la montagne. g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité.i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R .

Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent. Exupéry). imparfait. rester. futur. Elle sem blait très heureuse. Je vais vous donner un livre agréable.. trav aille r.. Cet enfant pleure.. 283 . ils revinrent avec précaution (M aupassant). requérir (a pretinde. D upă ce au ascultat conferinţa.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis. Tu te lèves .. Nous sommes au coin. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi.. il s ’approcha du balcon.-e Observaţie. Traduisez en français les phrases suivantes.. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t. en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama.. cinq heures? I l a décidé. v oix basse. après prendre conseil l ’un de l ’autre... la rue. II. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri). Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele. V. A fost pătruns de vor­ bele tale.. ei au început să aplaude... Ils p a rlaie n t. lire.. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor. Exupéry). (St.. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. EXE RC IC E S I . I I I .vous revoir. a cere pe cale judiciară).... Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons. Puis. IV .. L ivada (le verger) este înflo­ rită. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. colère. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare. passé composé).

un colosse. Tout sage q u ’il était. contents d ’eux. tout — to ţi. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. parlez le premier. Je mettrai remède à la chose. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. on ne l ’a q u ’ébauché. 284 . L ’ours venant là-dessus. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. Il peut le déclarer sans peur . J u p in 5 les renvoya. Voyez ces animaux. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. Jamais. Glosa2 sur l ’éléphant. s’il me veut croire. dit-il. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. Etes-vous satisfait? — Moi. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. Lynx envers nos pareils. il ne se fera peindre. on crut q u ’il s’allait plaindre. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. car tout6 ce que nous sommes.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. singe. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Se croyant. et pour cause. glosa — comentă în mod critic. et taupes envers nous. Nous nous pardonnons tout. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. Venez. s’étant censurés tous. Que c’était une masse informe et sans beauté. pour elle. appétit — (aici) gust. ôter à ses oreilles. fără n ici o excepţie. Du reste. L ’éléphant étant écouté.

Traduisez en roumain: Sur la plage. se livre à son occupation favorite. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. Fables) RÉVISION I . l ’attache à une branche. I I I . E t même il parla haut plusieurs fois. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. s’élance. le pêcheur abandonne sa ligne.Nous créa besaciers1 tous de même manière. a 1 n e. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Le pêcheur abandonne la ligne. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. et. I l le pria avec instance de ne le point quitter. I I . Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. Il se redresse et de nouveau. Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. Mais l ’autre veut absolument m ourir. 285 . gravement. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). ramène le dé­ sespéré. il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. L ’homme se redresse et ne va pas loin. un pêcheur. le couche sur le sable et se remet à pêcher. (L a r o ii t. soit q u ’il rêver. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). le couche sur le sable et se remet à pêcher. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. il se jette dans le vide. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. Sans s’im patienter. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. Soudain il entend courir près de lui. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. ramène le désespéré. malgré lu i (M aupassant). une fois le n œ u d coulant fixé à son cou.

.. Nous. dormir et d ’.. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots... ses libertés démocra­ tiques. et il a lla it la surprendre (Flaubert).. .. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant).est une que d ’. pensa beaucoup (Voltaire). usines.. guerre. Elle dorm ait sans doute. Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose.. Exupéry). une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant)...... V I. Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. Ils n ’ont aucune envie . établir son pabinei. guerre. est une que de courir devant l ’orage. France s’opposent .. c’.. V II... pensa pas et la femme de l ’envieux. c ’. M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir... P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria. Je vais chez mon am i: on.. Zadig n '. fauteurs . Le peuple français lutte. la paix.. faire . parlerons ce soir. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny)..... Les travailleurs . dar opera lu i va trăi veşnic. Traduisez en français: Lenin a m u rit. d ’études (V igny)..... Exupéry). c’. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).IV . c’.. Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre. et il est m aintenant unique au monde (St. ai fait mon am i..est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire .. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-.. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. la défense .. . fête son anniversaire.. V...

PARTEA A IV-a .

.

numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive. Varabe = lim ba arabă ş. 1 în lim ba franceză.-e Anglais anglais. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan. le roumain — lim ba rom înă.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand .-e ou finlandais.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.39 . adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 . le serbe = lim ba sîrbă. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2.a.-e espagnol .-e Finnois ou F in ­ finnois. R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.-e landais Français français.-e autrichien. spre deosebire de lim ba rom înă. 2 Precedat de articolul hotărît le.

-e Portugais portugais. -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais.-e italien. -enne norvégien. -e Polonais polonais. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .S.Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . -e suédois.R .Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova. -e Roum ains Suédois Suisses roum ain.'S. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.

-enne guinéen. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne afghan. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien.J ang] 2. -e Chinois chinois. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -e . R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . e 291 . -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne tunisien. -enne m aro cain. -enne iranien. -enne indien.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne abyssinien. Coréens coreen. -enne Éthiopiens (Abyssins.

-enne péruvien. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -e Cubains SUD cubain. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . -e Vietnam iens vietnam ien. R épub liqu e D é­ mocratique. -enne chilien. -e brésilien. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -enne uruguayen. -enne 292 .

T urin. în limba franceză. Cracovie.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais. în limba franceză. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. lassy (Iaşi) etc. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). M unich. alteori foarte apropiate.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Bologne. Nuremberg. 293 . Naples. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Barcelone. M ila n .

la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. Le Caire. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. le R h in . Marseille est grand. Guernesey etc.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. l'Argentine. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. Leningrad. la Méditerranée. Madagascar. La Rochelle etc. les Alpes. la Transylvanie V (océan) Atlantique. . iar altele nu: la Sicile. l'Everest le Danube. Jersey. b) nu sînt. la Crète. numele oceanelor şi al unor mări. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Seine. New York. la M artinique. M ila n . les Philippines dar Cuba. regiuni şi provincii. la Pologne. Face excepţie le Mexique. la Grèce. les Baléares. Oslo Fac excepţie: La Haye. Marseille. le Pakistan etc. Le Havre. Observaţie. la Volga. la Bolivie etc. M alte. la Baltique les Carpates. le Togo. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. la Touraine. le Canada. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. în general. le Japon la Bretagne. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. Ceylan. articulate numele de oraşe: Lyon.

în general. les Apennins Fac excepţie: les Alpes. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. la Loire.Se spune însă: Rome est belle. le N il.. les Carpates. de genul masculin: le Parnasse. les Andes etc. les Vosges.. le Mont-Blanc. la Bérésina. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! . fie feminin: le Rhône.~e 295 . care sînt de genul fem inin.: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. les Pyrénées.. le Caucase. d) Numele de munţi sînt. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de.s e m Passé vivant vécu. Participe i. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit..

. Gogol. Turgheniev si a lţi m ari scriitori. Tolstoi. M ilano. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine. Bucureşti. F lorenţa. la France est un pays méditerranéen. ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. italien.E XERC ICES I . espagnol.. 296 . roumain. Lisbonne est la capitale du . russe. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est ... Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. La Manche la relie à la Grande-Bretagne.“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné. là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. allemand. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients. Bologna. à l ’Europe septentrionale. I I I . Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. II.. Noi studiem fran­ ceză. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin... B rîncuşi. Eminescu. anglais. B razilia are o capitală nouă. Pékin est la capitale de la . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la ... suédois. Torino. on lit: „Ici l ’on parle français. Les plaines du Nord l ’unissent. Des Alpes aux Pyrénées... R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a . parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. H erzenafost rus. Neapole. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord.. La capitale de la Grèce est . La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . Moscou est la capitale de 1’... Chopin a fost polonez. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca. chinois etc. Caragiale.

la plus grande compétition sportive internationale.de cham­ pions du monde. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Dans la période 1958— 1964. avant et après le 23 Août 1944.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Aux Jeux Olympiques. Rome et Tokyo. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. européens. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. qui ont réuni 32 pays.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Lancement du javelot 297 . Melbourne.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

) a marca un gol antrenam entul 300 .) [eskrim] scrima l ’équitation (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -e [akrv] sporit.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/.) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a m ări. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m. -ă croissant. -e [krwasà] m ărit.

Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care. valeur. Fam illes de mots — la nage ( f.) patinatorul la patineuse ( f . coiffeur.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie. danseur.) înotătorul la nageuse ( f.) patinatoarea la patinoire ( f . rezultatul unei acţiuni: ouvrage. soudeur. surmenage.) patina le patineur ( m . Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur. o calitate: courage. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază. nageur. langage. candeur. blancheur. fie cu sens diferit. un substantiv colectiv: feuillage. patinage.) îno tul nager (vb. atterrissage.) a înota le nageur (m . nettoyage. démarrage. ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. formează cuvinte noi.) înotâtoarea — le patinage ( m . Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage. b) pe cel care face o acţiune: monteur. conteur. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin.) a patina le patin ( m .) p a tin a ju l patiner (vb.) patinoarul 301 .

în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ. respectiv. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. ca sens.G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor. Cu toate acestea. Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu ... la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri. 302 . din limba franceză. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de .

Ea a învins numeroase atlete consacrate. ressembler succéder.1 répond le manager. sauter. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. plaire. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna. survivre etc. penser.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. se moquer. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. skieur. De două ori campioană olim pică.K . chasseur. I I .K . echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. Ea se interesează de sport. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. — Knock out. s’indigner. boxer. échapper nuire. nageur. In ţara noastră au. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. 2 K . conter. Elle appelle à nouveau dix minutes après. jouir. ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . résister. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. s’emparer. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. triompher. renoncer. se servir. penser. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser.O . se souvenir etc. profiter. s’occuper. chauffer. porter.2 dit tristement le manager. — O . I I I . (O K a y ) [o keil — foarte bine. 303 . — Comment ça va maintenant? — K . patineur. souder. E i locuiesc pe strada U niversităţii. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. obéir. Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. prétendre. perfect (expresie americană). lolan da Balaş. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. 1 O . flatteur. aspirer.O . coureur. joueur. tireur. E XERC ICES I. P a tin a ju l se practică iarna.

Une équipe de football yardien de but r. V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .

Glenn et S. apprendre à diriger les lois de la nature. est placé sur l ’orbite. Youri Gagarine. après un voyage de 700 000 kilomètres. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. comprenant 17 rotations. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. de plus longue durée cette fois-ci.Vost. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov. Valéri Bykovski. G. Le premier cosmonaute du monde.. Pour la première fois dans l ’histoire. le 12 avril 1961. est lancée dans l ’espace cosmique. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. le vaisseau cosmique . La distance par­ courue par . Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde.ok-2‘‘. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. a voulu connaître sa place dans PUnivers. Cooper. En août 1962.. Le vaisseau cosmique . piloté par Titov. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. et ces minutes ont ébranlé le monde. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Un autre Américain. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. 305 . Valentine Térechkova.. Moins de quatre mois plus tard. Le 6 août 1961.Vostok-l“ . Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. L ’Américain W . Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre.

.

Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). italien. adăugate la începutul u n u i c u v în t.: français. îi m o d ific a sensul sau. lorrain . -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. exécution. énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). -ois. tonique. bordelais. roumain. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. la o regiune etc. suédois. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . m a i rar. V O C A B U L A IR E l ’assaut (m. alsacien etc. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. a in . eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . contribution Sufixele -ais.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. categoria g r a m a tic a lă .) [aval] zborul l’espace (m.

se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1.ei. soutirer. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure. super-son etc. comprendre. P re fix u l sur. les travaux menés ••• 2.(peste. ca atare.(între): international. collaborer.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire. est placé sur une orbite. (v. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. col-. P re fix u l con-. interplanétaire etc. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos.. 308 . surcharger. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. subordonner etc... surnom etc.(sou-. „sub“ : sous-directeur.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. P re fix u l inter. P re fix u l sous. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. sub-) are sensul contrar lu i super. pe deasupra): survoler..(îm p re u n ă): concourir. supra.r/ra.şi înseam nă „dedesubt". corn-. correspondre etc. extra-fin etc. cor... Observaţie. care vor fi studiate mai departe.

Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). Inde. M ilan. Maroc. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. tirer. naturel. Marseille.EXERCICES I . Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. Irlande. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. conscience. Amérique.(ou sou-. IV. sub-) aux mots suivants: porter.(ou super-). nom . sol. sous. lieutenant. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. Egypte. abondant. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. vivre. . Hongrie. Lyon. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. L a cabine est (doté) de trois hublots. cent. estimer. I I I . Chine. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. structure. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire.

contrôlé par lu i. les affaires de la N a tio n . pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. contre la misère. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. Le peuple tr io m p h a it. sauvage. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. gouvernem ent du peuple. La répression fu t féroce. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. tr a v a illa n t pour lu i. — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. Trois m ois. le siège de son gouvernem ent. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans.4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. C’était la Commune. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. M algré ses erreurs et ses faiblesses. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . Certitude de victoire) 310 . par le peuple et pour le peuple. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir.

indică: pri­ mul o ideologie. m agnifie. unité. réalisme communiste. cruauté. socialiste. fuyard etc. -ă. Sufixele -isme. -elle (eternei] veşnic.) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. dez­ gustător. Sufixul -té. iar al doilea. -oasă immonde [imôd] murdar. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. -ă. pe adeptul acestei ideologii. -a l ’erreur (/. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. liberté. doctrine sau curentului literar: communisme .-e [kapitylar] laş. ) [ëlrepidite] curajul. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. marxisme.. crud. maquisard etc. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. -e [etrwa] strîm t. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. a m uri farouche [faru/] sălbatic. frecvente şi în limba romînă. -à le combat [kôba] lupta sanglant. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. ) [alijâs] alianţa étroit. un curent litërar etc. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. -e [nwar] (fig-) groaznic. în general. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. însă. -e [sàglà] slngeros. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. bavard. un sens peiorativ: capitulard. campagnard. -eatà. a se răscula l ’audace (/. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. marxiste . le général général] generalul capitulard. -iste. ) [erœr] eroarea. -été) indică o calitate: capacité. réaliste 311 . pillard. aclamarea l ’ébauche (/. o doctrină. -e [pretàdy] pretins. ca­ pitulard. In unele cuvinte. beauté.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/.-ă. (-ité. -ă noir. fraternité. socialisme. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . acest sufix nu are acest sens: communard. fausseté etc.) [ebo/] schiţa.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula.

romantisme. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. je les ai rencontrées sur le boulevard. E lle a démontré que.. Observaţie.. dar nazi etc.. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet. La Commune de Paris a ouvert le passage. b) u n pronum e personal: Mes amies. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă. dar romantique nazisme. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. Observaţie.. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu... (C om plem entul direct este l ’= la Commune). 312 . se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. Ils ont mangé.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste.

fertile.EXERCICES I . cher. je les ai (connaître) avant vous. Ces person­ nes. ferme. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). -été). Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. égal. E n utilisant le suffixe -té (-ité. Com unarzii au lu ptat eroic. . en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. IV. III. dur. honnête. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. solide. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. je les ai (égarer). perspicace. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. subtil.

.... Arpajon m ’écoute la bouche ouverte.. mais grâce à qui? grâce à un ange...) pas même les discours que je prononce. (Regardant autour de lui avec inquiétude. Je ne sais pas. de mon temps..) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute. Rlanche. des discours éton­ nants!. Je suis riche. lisant: „Messieurs et chers collègues. 314 .. (Tristement.. l ’agriculture est la plus noble des professions..... mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.. et dangereux......) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat. adoré. et une chose s’oppose à mes projets.. (Dépliant le papier. et à lire. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche. (Regardant autour de lu i.. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente.) A h ! chère petite.... paraissant: Papa... et après? le portefeuille! qui S ait?...... la grammaire française!. On me croit savant.43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat. Je serais maire." ( S ’arrêtant. je fais un pâté.... sans toi !.... tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole.. seul: ..) Mais non! ça ne se peut pas!... on ne moisissait pas dans les écoles. Caboussat.. on ne sait par quel bout les prendre. j ’ai une réputation... j ’évite les liaisons. je cube.) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout. je dis: „Je suis allé“ ... ça ne se voit pas... j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons. mais je ne rédige pas...j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut.. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va. A la campagne c’est prétentieux... comme les autres. tantôt ils s’accordent. le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!. tantôt ils ne s’accordent pas. (L'embrassant.. Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. Caboussat: O ui.. ça va très bien... je ne sais pas comment........ considéré... Caboussat: Si je suis réélu. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé.) A h ! dame.... comme un imbécile!...

repartir.) . a dezdoi (o stofă.poate avea şi alte v a lo r i.) M o i. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. redire. proastă..) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue...Caboussat..“ (S'arrêtant. De e x em plu . to u t sim p le m e n t.) Avec deux s (Lisant. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m. raffoler. revoir. rea embarrasser [àbarase] a încurca. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !... sau res-: ressaisir etc. récrire. -e [kôsidere] respectat. réexpédier.. (Lisant. retéléphoner.. (A part.La p lus noble des professions/4 (Parlé. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă .) „L a richesse des n a tio n s . V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré.. Vembrassant: A h î chère p etite !.. 315 . -ă. les s .) M o i. Vembrassant: A h ! chère petite !. celui q u i n ’aim e pas la terre.. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. “ (Parlé. Caboussat. rallumer etc. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir. rapporter. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-.) Tiens... Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu. râu.) avec u n t .. -ă l ’orthographe (/.) „ J ’ose le dire... tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. j ’avais m is u n t. les t . in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier.. réédi­ ter etc. stim at. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. reprendre. a lte o ri r-: ramener. (A part. P re fix u l re. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant. renaissance. -e [fi/y] prost. rasseoir.

3. tu vis. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. 2• La perfectul sim plu singular. Se conjugă la fel ca verbul voir . nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . je pourvoirais. a procura). 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. De asemenea. il vit. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait.

Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. Astfel. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. allonger. I I . EXERCICES I. approcher. vous verrez. ils croissent) . la p articipiul trecut: crû. En utilisant le préfixe re.(ré-. verbul croire se ortografiază eu yi. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. Ca şi verbul voir. engager. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. Les participes surtout l ’embarrassaient.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. établir. appeler. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. 1. je crois. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii.) IV . conduire. la perfec­ tu l simplu: je crûs . vois-tu? (ex. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural).-e Observaţie. commencer. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. peuplement. il croyait. primeşte un accent circumflex. pentru a ajuta la m uncile agricole. vous croissez. 2 . ils ont cru. tu croîs. habiller. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. il croît (la plural însă: nous croissons.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. r-). pentru a se deosebi de acesta. approvisionnement. I I I . 317 . Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. elles virent. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. embarquer. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect.

— Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. . — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine.

im poli. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. étonné. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. il-. distrait. méchant. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. — Alors je peux parler franchement. répondit la dame. Il ne fera jamais rien de bon. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. dit Alexandre Dumas. — Monsieur. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. adjectiv. monsieur. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . Ce garçon est paresseux. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. Astfel: (im-. • — Madame. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. peu intelligent. -e fëpo 1i] nepoliticos. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. L ’écrivain. adăugate la un substantiv. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . À ces mots la dame éclata de rire. ) [ekrityr] scrisul.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas.

( més-): médire. non-sens. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. désapprouver. — acţiunea din subordonată este anterioară . în subordonată se folosesc. = Je sais que tu apprends le français. c) Ştiu că vei învăţa franţu. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . 320 . = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. désaveu. mésestimer dé. în subordonată se folosesc.non-: non-intervention. pe rm an en t v a la b il. difficile a-: anormal. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. non-valeur mal-: maladroit. Intr-o frază. malaisément. 1. dis-): dégoût. în limba franceză. disjoindre. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . trecutul. malhonnête mé. b) Ştiu că ai învăţat franţu. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. dégonfler. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. décharger. în limba franceză. mécontent. — acţiunea din subordonată este posterioară. Observaţie. mécontentement. français. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut.= Je sais que tu as appris le français. discontinuer. zeşte.= Je sais que tu apprendras le zeste. discrédit. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei.(dés-.

q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. co n­ n a ître . Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . hon n ête . Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. inattentif. Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". m o r a l. bête. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . p ro p o rtio n . A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. la dam e se m it à rire. lo gique . Ce garçon est peu travailleur. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . a lté ra b le . le ttré . s e m bla b le. Les deux espéraient que le tem ps serait beau. croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . contenter. Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. m odéré.c) Condiţionalul prezent. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. III. conscient. E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. grossier. d it A le x a n d re D u m a s . II. IV. L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . facile . rem éd iab le .

Verne) L ’âm e enchantée ( R . Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . . France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . Rigoletto de G . Tosca de G. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H .Exercices supplémentaires 1. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . Sardou. P u c c in i. M o zart. Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. Massenet şi M anon Lescaut de G. R olland) F ils d u peuple (M . Y e rd i. B ărbierul din Sevilla de G. d u p ă „ L a Tosca“ de V. Boema de G . N u n ta lu i Figaro de W . d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. R o s s in i. H ug o . D um as-fils. A . M anon de J . Murger. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . Y e rd i. P u c c in i. Carmen de G. B iz e t. P u c c in i. d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. Traviata de G. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise.

D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. il se calme un peu. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. écoutez les bruits des pas. de Saint-Cloud. la foule... Un torrent dévale les escaliers des quais. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Ils pas­ sent devant vous. de Garches. les camionneurs s’interpellent.. Cra.. À chaque poussée de fièvre. 323 . Arrêtez-vous. Les gens arrivent. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. cra. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. les gens s’en vont. le cœur s’enfle à nouveau. fermez les yeux. de Bois-Colombes. Les vendeuses crient. Aux heures de pointe. Mais de temps à autre. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. Ils deviennent le flot. Des millions de chemins croisent leurs fils. Des millions de visages se frôlent. Les pas griffent l ’asphalte.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. parce que les métros se sont délivrés en abondance. La foule ja illit de la bouche du métro.

des confidences perdues. L ’archi­ tecture devient plus étrange. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. întunecat la poussée [puse] accesul. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu.. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. des mots oubliés.ham alul le visa .viza.Il y a des noms.trenul expres. les échos s’éveil­ lent..şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur .) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . Le soir.pasajul de nivel. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f . accelerat le passage à niveau ■. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous. les lampes éclairent mal. ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. Les pas résonnent. On se croirait dans un palais aban­ donné. (D’après P. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru. 324 .

Astfel. lettre. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. remettre etc. quadratus) verre (de la lat. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. transmettre. année. syllabe. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. difficile. terri­ latină: toire. bouffon. enterrer etc. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. terrestre. 2. presse etc. ville. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. innover.1. tasse. în general. Astfel. bouillir etc.). mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. chaussée. fille. commode. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. affluence etc. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat.). Ortografia franceză fiind etimologică. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. greacă: ellipse. vitrum) 4. ballet engleză: tennis. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . tunnel spaniolă: bizarre 3. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. programme italiană: corridor.

de obicei. M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. 326 . EXERCICES I. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. m ilio n a r . c a n ib a l. com od. P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). la con­ signe. ir ig a ţia . t r a in o m n ib u s . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . H. r a ils . IH . m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. a c o m b ate. sions: q u a i. m ilig ra m . Observaţie. D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). c o m b a ta n tu l. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . n e re g u lat. a a d u n a (cifre). Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. heure de p o in te . a dezbate. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. in o v a to r. cunoaşterea. R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. a incom oda» d is c u ţia . a recunoaşte. î n Paris e xistă m u lte auto b uze .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. la bouche d u m é tro .

. s ’il vous p la ît.. — E lle est grande en e ffe t. V ern éjou. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées. (près du musée L .. d it B arbassou.? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N. V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N.la place N . com m ent a rriv e r à la place N. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers.? PARIS — . — O ui.. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s. m ais elle est bien grande. elle est b ien b e lle .. P ou r P aris. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N. Au to ta l.. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s.. c ’est une p o p u latio n énorm e.). À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le . I I . 3 m illio n s d ’h a b ita n ts... il y a le P aris des ré v o lu tio n s.? Cette rue me con duira-t-elle à .)? P ar où dois-je passer pour gagner. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre. (à l ’Opéra)? D itesm oi. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N. V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es.. A snières. ju sq u ’au th éâtre N... C ourbevoie. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris. A r^ e n te u il.? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e ... St-O uen.?).. C olom bes.. St-D en is. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N .? (à la gare N . d it M.. m onsieur (m adam e. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . m adem oiselle.? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N. L e va llo is. C ’est une v ille m agnifique.LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille . dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . Est-ce que l ’autobus N o. C lic h y .. mon p e tit etc.

Je m ’énerve. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. — Seize lions. J ’attends un instant pour me calmer. je me précipite. le soir. je serai mangé. triom phant..46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. Quatrième coup: même résultat. — Si je manque le dernier coup.. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. cache sa tête. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil. Une seconde.. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . Troisième coup: même résultat. puis la dresse à nouveau. me mis à l ’affût.) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . d ix . puis je tire.. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson.. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Une demi-heure avant m inuit. Le résultat est que. mais je crois que vous allez le faire. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l.. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. L ’anim al effrayé. Un second coup: même résultat. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais. et devinez ee que je trouve derrière le buisson. l ’animal redresse encore la tête. mais une minute après remonte. puis.. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Voici l ’histoire de mon premier lion.. D ' a p r è s A. J ’at­ tends encore un peu. — Le lion.. après le quinzième coup.. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. deux.. je tire plus mal. il ne reapparaît pas. L ’anim al tombe.

b) In locul viitorului din romînă. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent). tu arriveras à temps. vei ajunge la tim p . şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite.. ai ajunge la tim p.a devinette ( f . ai £i ajuns la tim p.) nervul énerver (vb . = £ i tu marchais plus vite. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă. fiind vorba de o acţiune nerealizată. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . Observaţie.) a ghici le devin (m .Familie de mots — deviner (vb . tu arriverais à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede. je serai mangé. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă.) a enerva l ’ènervement ( m . 329 . il serait arrivé à temps. V. tu serais arrivé à temps.) ghicitorul la devineresse ( f . în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. = S i tu marches plus vite. = Si tu avais marché plus vite.) ghicitoarea (persoana) l. -e ( a d j.) enervarea énervant. după si.

disait Archimède. elle serait restée un pays retardataire. dacă vom lucra cu dîrzenie. S ’il te (demander) à boire. De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif).sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. vous trouverez la ville changée. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. nous apprendrions plus vite cette langue. Nommez en français dix animaux sauvages. a i fi văzut racheta cosmică. Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. E XERC ICES I. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. I I. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins.Not&. Nu orice si este un „si condiţional". D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). elle aurait duré plus longtemps. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. V. tu lu i donneras ceci. je soulèverais le monde. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. V om reuşi să îndeplinim . R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. 2. IV ." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. I l ne savait s 'il irait au théâtre. 1. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. I II . Dacă a i fi p riv it m ai atent.

— Joukov. un revolver dansant dans sa m ain. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. dans l ’encadrement de la fenêtre. relate l'évasion de Téléguine. Une détonation. vers la montagne. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. Melchine se retourna . Le vent lui souffla plus fort au visage. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. de Joukov et de Melchine. une autre. En arrière.. des soldats couraient. un fusil entre les mains. une lon­ gue face tordue. le soldat m it en joue. à droite. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. au tournant le camp disparut. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol .. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . Manqué. Téléguine bascula sur le siège de cuir. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. plus bas. monocle à l ’œ il. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. son front. tombaient sur un genou. La voiture bondit. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Joukov se retourna et menaça du poing. Manqué". prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte.. des buis­ sons. des bornes kilométriques.c le soldat pour lui arracher son fusil. capturés et condamnés à mort par les Allemands. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. l ’autre gémit et s’affaissa. Melchine empoigna le volant. appuya sur les pédales. 331 . Mais les engrenages grincèrent.. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. montait dans l ’auto. dans la cour du camp. „Manqué.

) puşcaşul — menacer (vb. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. ) puşca fusiller [vb.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/. suferin­ ţa.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. -oare 332 . ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura. -e [tordy] s tr îm b a t.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f.-ă.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. ) a am eninţa la menace (f. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il. durerea relater [ralate] a povesti. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. a relata capturer [kaptyre] a prinde.) rafala de îm puşcături te fusilier (m. -e [reje] vărgat. -e ( adj. -e [ârosine] înrădăcinat. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. ) am eninţător.) ameninţarea menaçant.

joindre (a u n i). plaindre (a deplînge).. O faţă lungă. Une longue face tordue. -eindre. I I sortit. Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint... rejoindre (a reuni) etc.în -aindre. monocle à l ’œ il... La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv . -oindre. e Observaţie. 1.G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental... exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. cu monoclu la ochi. ca de exemplu: craindre (ase teme). éteindre (a stinge). une cigarette au coin de la bouche. peindre (a picta). schimonosită. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. teindre (a vopsi ).. un fusil entre les m ain s. 333 . Ju k ov cu o puşcă în m în ă.

nous peindrons etc. nous éteignons. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. H I.2. IV. le sourire aux lèvres. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. domnule general etc. I l continuait à travailler. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . il p artit chasser le lièvre. il peignit etc. Verbele din această categorie schimbă consoana d. les bras croisés. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. = domnule căpitan. . H. Debout. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). les lunettes sur son nez. 3. din radical. Stingeţi lam p a. mon général etc. les doigts gar­ nis de bagues. E lle a lla it au bal. Ele pictează o fabrică. Traduisez en roumain: I I lisait. EXE RC ICE S I. vă rog. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. Noi nu ne temem de greutăţi. Le fusil en bandoulière. il restait im m obile. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment.

cette dame à qui je viens de parler et vous. vous vous ressemblez si fort. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. une de quarante. 335 . l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". descendons à présent. Quand je tins 2 cette femme décrépite. Rica et Usbek. une de soixante. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. lui dis-je.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). bon Dieu. me dit-elle. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. Ah !. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. lorsque l ’une mourra. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 .48. et qui met des rubans couleur de feu. Deux Persans. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. disais-je ensuite. Madame. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. elle veut faire la jeune. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. dis-je en moi-même. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . et la plaignais dans mon âme. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. „Madame. Un moment après. qui voyagent en France. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. am stat de vorbă. et commençons par la vieille qui est au sommet. Monsieur. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. — Eh ! vraiment. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. je me trouvai auprès de sa tante.

mais sa mère avait pour le moins vingt336 . m ’v voilà. je suis sa tante .. me dit-elle. qui est à l ’autre table. et j ’allai à la femme de quarante ans. Je des­ cendis encore. continuons. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. „Madame. dit-elle. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint..— Ma foi. que vous n ’avez certainement pas. Bon. elle a même quelque chose dans le visage de passé. ■ — Attendez.

. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv .). Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. -e [f0 ] decedat..) focul decedat. răpo­ sat. defunct. la participiu trecut şi la tim purile compuse. -ă ouïr [inv. C ’est du temps perduf lu i dis-je. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. ţelul le feu feu ..) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. feu la grand-mère. s’écria-t-il.) [amă] am an tu l. a compă­ tim i l'âm e (/. a se distra l'a m a n t (m. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . —• Je le disais bien. -e (a d j. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i.-ă Observaţie.. A djectivul feu . en sautant de joie! 337 .cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. V OCABULAIRE persan. Quel bonheur. dit-elle. -ă. ram o lit. et il faut avoir vos charmes. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. (am au zit spunîndu-se c ă . -e [persan] persan.. j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. je ne crois p a s. -ă. răposat. -ă. -ă. m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e . -e [dekrepi] decrepit. Madame.. -ă. et je n ’avais pas tort d ’être étonné". alinarea décrépit. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza.. defunct. -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea..

spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. După un verb impersonal ( fa llo ir . porunca. : Je veux qu’il vienne plus vite. regretul etc. n e sig u ră. 3. i l est tem ps etc. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . i l est ju s te . După un verb de declaraţie ( croire. 2. La forma afirm ativ ă.). dorinţa. teama. sem bler etc.Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. i l est bon. penser. a ffir m e r .) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. e v e n tu a lă . modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. I l semble que vous soyez deux sœurs.): I l faut que nous nous hâtions. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. ju g e r etc. Je regrette que tu partes. I l est temps que tu partes. E lle désire que ta la i écrives. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. După verbe care exprimă voinţa.

Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. 1. 339 . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. Daca n-ar fi plouat. Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. vom merge să-i facem o vizită. Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. I I I . rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. IV . Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. am fi făcut o excursie. Son dessein était d ’étudier la société française. EXERC ICES I . La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). 2. Dacă aş cunoaşte oraşul. verbul rire se ortograîiază cu doi i. Il ne se trompait pas. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. I I . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. Traduisez en français (vb.Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises.

Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. je l ’atteignis en quelques minutes.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. je partis à sa recherche. à bord d ’un canot pneumatique nommé . en 1951. s’était mise en drapeau. 340 . il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. Plus rien ne freinait la dérive.. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . seul exemplaire que je possédais. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces. voulant revenir à bord. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. Bon nageur. comme par miracle. même pendant ma course à Las Palmas avec M. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. J ’étais épuisé moralement et physiquement et. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. L ’ancre flottante. plongeant. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. Boiteux père. Ak>rs.. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif.. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice.l’Hérétique“ . je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Je crois que jamais. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. en bonne condition physique. me jurai que ce serait le dernier bain de.la traversée. je vis soudain L ’Hérétique ralentir. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. comme un parachute. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait.

) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .-ve (a d j. ) [sskar] (med.) nutritif. bobocul (la floare) 3. ) freiner ( vb. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. fausse [fo] aici: greşit. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . frîul a frîna frînarea neînfrînat. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/.) frîna . -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar.) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. coşul. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f.) [erypsjô] erupţia douloureux.) effréné. -oare — le frein (m. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. coaja le coussin [kuse] perna faux.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic. nasturele 2 . ) le freinage (m . a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . bubiţa le bord 1 2. marginea Familles de mots — nourrir (vb.) escara. -oasă le bouton [butô] aici: coşul. -euse [dulur^] dureros. bordul (la un vas) 3.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/. borul (la o pălărie) .) le garde-frein (m .) la nourrice (f. a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l.) le nourrisson (m .) la nourriture ( f. -e (a d j. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . bubiţa l ’escarre (/.

jusqu'à ce que (pînă să. pînă ce). en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). 2. După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance.ayant que je puisse rattraper le fugitif. I II . I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. flotter. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. . Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. II. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. Il avait traversé la Manche à la nage. nager. Observaţie. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. entraînement. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui. EXERCICES I. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. on a balayé la salle. Indiquez des mots de la même famille que: voyage.1.

( Vi ct or Hugo. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. il avait la tête ren­ versée en arrière. Il avait une culotte de nankin.. Le grand. -ă boutonné. les yeux injectés de sang. Ce café avait une arrière-chambre. les dents grandes. -ă brossé. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . qui. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. des souliers à boucles d ’argent. grave. Il avait la petite vérole sur la face.. l ’un une espèce de géant. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. -e [brose] periat.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. -ă ganté.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. aujourd’hui historique. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. le second Danton. semblait difforme. Le petit était un homme jaune. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. -e [pudre] pudrat. -e [gote] înm ănuşat. une bouche énorme et terrible. il y avait de la crinière dans sa perruque. Le premier de ces trois hommes était pâle. pas de front. brossé. un jabot plissé. un poing de portefaix. Il était poudré. l ’autre une espèce de nain. Les deux autres hommes étaient.. de larges souliers.. plăpînd. la veste ouverte avec des boutons arrachés. les lèvres épaisses. une haute cravate. le pli de la bonté au coin de la bouche. le troisième Marat. des plaques livides sur le visage. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. jeune. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. Le 28 juin 1793. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. des bas blancs. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. Il avait un pantalon à pied. avec les lèvres minces et le regard froid. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. ganté. -e [butane] încheiat. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. une ride de colère entre les sourcils. l ’œ il éclatant. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. boutonné. assis.

cachemire (de la Cachemire). -e [erise] z b îrlit. cafeaua le col le p li 1 . L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . valenciennes (dantelă). -oare. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ. staco­ jiu botté. şleampăt. -ă nouer [nue] a înnoda plat. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. berline. camembert (brînză). ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. -e [pla]. -ă. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . 344 . cearşaful 1 2. Bayonne). gulerul . -e [bote] încălţat. trecătoarea. -ă l ’apprêt (m. baïonnette (de la. cafeneaua 2. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. v în ă t. pasu 1 2. postavul . canadienne etc. landau (de la Landau. epss] gros. tulle (ţesătură). cuta 2. bordeaux. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. bougie (lumînare. -e [eklatà] strălucitor. épaisse [eps. plicul 4. roquefort. bourgogne (vinuri).la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. sèvres (porţelan). (fig .) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [debraje] îmbrăcat. oraş în Germania). cognac (băutură). aici: lins.-ă neglijent. de la Bougie. sclipitor. oraş în Algeria). -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. -oare difforme [diform] diform . rid ul 3.

la poudre. j ’assisterai à un spectacle palpitant. mécène. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. opem literară din evul m ediu. arhitect). guillotine (de la G uillotin). tartufe. legate de o invenţie. soit que je le suive à la télévision . numele propriu Renart a înlo cuit. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. donjuan. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). Je viendrai voua voir. bien que je sois très occupé. soldat al lui Napoleon I). Spre deosebire de limba romînă. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. vechiul nume al v u lp ii (goupil). 345 . le front. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. la botte. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv).. c) nume de personaje literare.. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . Observaţie. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. mansarde (de la Mansart. bien que. chauvin (de la Nicolas Chauvin. Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. Indiquez les différents sens des mots: le p li. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). care se traduc prin „deşi“ . calepin (de la Calepino). E XERC ICES I. harpagon. 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . praline (de la Praslin ).b) nume de persoane. adonis etc.

camembert.. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline .I II. ses marbres et ses fontaines. dans la littérature roumaine.. Soit q u ’elles (venir) par le train. .. mansarde. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. l ’électricité les a rem pla­ cées.. la réalise. cachemire. bougie. on devrait choisir pour cette visite. . Le déjeuner a été riche en fromages. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. berline. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle.. elles seront ici ce soir. il a peur de le parler. On n ’emploie plus de . son décor royal encore debout. et d u . Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction. soit q u ’elles (arriver) par avion. ont bien arrosé ce déjeuner. nous avons mangé d u . Elle portait une belle robe de .. Il y a plusieurs types d e .. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine. ont été remplacées par les autos...... tout obéit à la même pensée. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . bourgogne. D u . quand. . Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. avec son château. Les . dans nos villages. Versailles n ’est q u ’une harmonie. saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. l ’exalte et l ’impose. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . ses terrasses. l ’ornementation. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. au moment du prin­ temps. mécène. tartufe. et d u . le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose. IV.. ... roquefort. un jour de solitude. ou plutôt vers la fin de l ’automne. bordeaux. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. dans les allées désertes... Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) ... Les enfants aim ent le s .

Faisant partie. E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . où il relate les principaux événements de l ’expédition. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance. Nous nous sentions tellement seuls. quelque 347 . Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. notre vaisseau était. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir. Au début du mois de mars 1898. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . immobilisé par la banquise. Le vent soufflait sans interruption.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. Voici un bref extrait de ce livre.. de l ’expédition antarctique du vaisseau . en qualité de naturaliste.

nous avons fait à une heure d ’intervalle. -ă le vaisseau [vsso] vasul.. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. brève [bref] scurt.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. ce foyer de lumière et de progrès. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. Il nous fallait dégager la . des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. vaporul bref. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. Pen­ dant 13 mois. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. Chaque fois que cela était possible.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. Nous avons beaucoup souffert.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation.

Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt). b) Quelques dangers que présente cette entreprise. nous les surmonterons. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t . Observaţie. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. quelque difficiles qu’aient été les moments . quel que (scris în două cuvinte şi variabil). Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul... je le tiens pour un homme honnête. Observaţie.. Oricare ar fi d ificu ltăţile .. Orice s-ar spune despre el. le vom învinge.... adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. je ne reculerai pas. îl consider drept un om cinstit. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune..Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1. După locuţiunile quelque. nu voi da înapoi. Observaţie.... m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind.. que (oricît de.): . O ricît de atent a fost .. 349 .. oricît de grele au fost momentele . După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet.. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. 2. 3. si. je ne reculerai pas. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind. în acest caz. je ne reculerai pas. scrisă într-un singur cuvînt. adverb — v..... que. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise.. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. nous avons rempli notre mandat. în acest caz.

350 . Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . tellement. EXERCICES I. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. opérer. quitter. commencement. court. vêtements. divers. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. mom ent. espoir. -e Observaţie. I I. en qualité de. Indiquez des mots de la même famille que: observer. défendre. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. écrasement. sud.

dar ne temem să nu se strice. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. elle est très vieille. Donc. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. quoi que fît le père Madeleine. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). les souris dansent. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Peut-être de Grçce. E lle sera mieux chez vous. son seau à la m ain. joacă şoarecii pe masă. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. PR O V ERB E Le chat parti . . Hugo). et. y demeura rebelle (V. Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. Bruhat). Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. Un touriste: — Cela n ’est rien. il n ’est peut-être pas inutile (V. V-am trim is fructe. Traduisez en français (vb. Hugo). Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). V-am trim is o carte poştală ilustrată. envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. Cînd pisica nu-i acasă.I II . Hugo). si morne et si acca­ blée qu’elle fût. que dans la maison paternelle (Balzac). A u m oment où Cosette sortit. J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. elle a au moins cinq cents ans. IV. quelque pauvre que vous soyez.

quelques heures auparavant était seule. Pierre Curie. [)l. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. le visage très pâle. Marie salue d ’un geste bref de la tête. dans l ’émotion grandissante. aplauzele 352 . sur la tombe de son mari. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Seule dans la petite pièce. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. plein de curiosité. immobile. elle était entrée.. ayant terminé.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. les cheveux blonds relevés en casque. Et. de gens du monde. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. Marie. m al­ gré la sécheresse de son exposé. elle laisse aller ses pensées.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne.. Pour la première fois en France. le 5 Novembre 1906. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. Vêtue de noir. de journalistes. Et cette femme. est là. là où il l ’avait laissé... Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari.i [apliul istnàj aplaudarea. d ’amis. mais surtout de respect. parce q u ’elle désire l ’entendre. D ’une voix assurée. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. elle attend debout. Pour la première fois.

-e (a d j. ca să fiţi văzut.) pacifiquement (adv. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 . E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic. a f in que (pentru ca). şi s . Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m . -ă . a fin q u ’on tous Toie. Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher.. ş is .. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher. şi indicativul pentru a arăta un fapt real.) sem inţia.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —.le peuple (m .-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m. trib u l la population ( f.) popular.) (înm od) popular la popularité ( f. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic.) a depopula surpeuplé. de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps. -e [gradisa] crescînd.) a popula le peuplement (m . -trice (adj.-ă la peuplade (f. îm plinit. de sorte que.) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que.) popularitatea pacifique (a d j..m . După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que. la coexis­ tence .f.) pacifier (vb.) pacifiste (adj.) suprapopulat.) poporul peupler (vb.f.. populairement(adv.) paşnic. Avancez. îna in ta ţi.) la pacification ( f. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.) populaţia populaire (a d j.m .) pacificateur.) popularea dépeupler (vb.le respect [rsspe] respectul grandissant.

D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. construcţia in fin itiv a lă este preferată. laisser.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. voir. Se va spune: Il veut partir demain. savoir. sentir. entendre. înlocuind indicativul sau conjunctivul. Cînd subiectul este acelaşi. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. aimer etc. ordonner. pouvoir. écouter. Observaţie. Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive. şi nu I I veut qu’il parte demain. dar I I pense que vous irez à la montagne. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. Fiecare poate să acţioneze. regarder. Je regarde les gens se promener. prier. croire. Chacun peut agir. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. défendre etc. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. demander. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 .) Je désire voir ce film . penser. vouloir. E lle désire l ’entendre. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer.) în acest caz. In general. Dorcsc să văd acest film . déclarer.

.. E XERCICES I. Lăsaţi-i să plece la m unte.. dissoute. m aintenant. au mode nécessaire. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. Ea ştie să cînte la pian. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. IV. La R oum anie est un pays de dé m ocratie. absoute. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Am dori să cunoaştem Bulgaria. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. Colegul meu crede că are dreptate. I-am cerut să ne cînte o bucată. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e .. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 ... Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s .. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. dacă vor. Sperăm să o v izităm în curînd. -e Observaţie. Spune-i să intre. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme.) rezolvă problema m odernizării oraşului.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu.. dissous. Mettez le verbe à l ’in fin itif . Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre).. roum ain édifie le socialisme. Grâce au développement de l ’industrie. A rhitecţii pe care lucrînd (inf. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire. E i rezolvau o problemă de şah. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. III. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. La grande m ajorité de la . I I . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema. certaines régions de notre pays sont plus .. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară.

Le roi charmé lui de356 . ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. répondit Zadig. lui dit-il. — Vous qui savez tant de belles choses.53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig.

dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. ils avaient tous la tête baissée. repartit Zadig. le déclara trésorier. Laissez-moi faire. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat.. le jarret ferme. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. ( Vol t ai r e . q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier. la tète haute. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. tout était préparé pour le bal. avait étalé tous ses trésors dans cette galerie.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. et il fallait. 357 . Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. au nom du roi. mais la porte de ce salon était fermée. comment il fallait s’y prendre. les bras étendus.— Il n ’y a. les reins courbés. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. qui avait le mot 1. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon. Le roi. perfect. -ă. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. pour y entrer. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. en l ’embrassant.. dit Zadig. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. le regard assuré. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. l ’un après l ’autre. eus­ sent à se rendre. les mains collées à leurs côtés. dit Zadig. en habits de soie légère.manda. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. Le jour même il fit publier. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. le corps droit. fils de Nussanab. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. passer par une petite gale­ rie assez obscure. — Vous vous moquez. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. Le roi embrassa ce bon dan­ seur.

-ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/.) în mod cinslit déshonnête.) cinstea honnêtement (adv.) la danseuse (f. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. la malhonnêteté ( f.) cinstit.) necinstit. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. cinstit. -e (a d j. -ă. malhonnête (a d j. (Antecedentul este la plus grande.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative. conjunctivul se foloseşte: 1. -ă. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru.) necinstea déshonnêtement. -a Vhonnêteté (f. nette [net] curat. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^. principal etc. h azliu. -ă — honnête (a d j. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului.net. (Antecedentul este un homme). -ă pe sine. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes. greoi les reins [rs] şalele courbé.) le danseur (m . plezÆt] plăcut. ) 358 . -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant.) dansant . -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. unique. 2. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. ) danser (vb. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. m al­ honnêtement (adv. ) [ajilite] sprinteneala assuré. -e fplezd. -ă la déshonnêteté.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. -e [asyre] stăpîn. -e [kurbe] îndoit.

Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. trésor.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. au 359 . II. gagner. III. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. EXERC ICES I. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. IV . te rog. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. b) nu este urmată de semnul întrebării. plaisant. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. Spune-mi. nu se aplică regula lui si condiţional. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. ci regula corespondenţei timpurilor. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. Indiquez la famille des mots: habile. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. cît este ceasul. Je ne sais pas où elle est allée. J ’ignore si le déjeuner sera prêt.

finit par nous égarer. pistolets. 360 . Nous y entrâmes. nos hôtes couchaient en bas. Et je n ’entendis plus rien. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Tout me déplut. voulut prendre un sentier plus praticable et. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Enfin il parla de sa valise. Nous cherchâmes. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. on nous laisse. Les deux personnages du récit sont des officiers français. je fis bon feu. et m ’assis auprès. et il pria fort q u ’on en eût soin. — dans la chambre haute où nous avions mangé.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. tant qu’il fit jour. qui fut long. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. plus nous nous perdions. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. pendant les guerres napoléoniennes. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. où du premier mot on nous invita. couteaux. qui. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. la tête sur la pré­ cieuse valise. mais comment faire? Là. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. et je vis bien que je déplaisais aussi. mais plus nous cherchions. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. au contraire: il riait. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. Ce n ’étaient que fusils. non sans soupçon. Moi. je crois. coutelas. notre chemin à travers ces bois. mais la maison. Nous deux presque sans armes. Le souper fini. nous. et se coucha tout endormi. déterminé à veiller. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. Mon cama­ rade y grimpa seul. C’est un pays de méchantes gens. qu’on la m ît au chevet de son lit. Mon camarade. sabres.

d ’une main il prend son couteau. je vis le père.d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. iub ita le souper [supe] cina. moi derrière la porte. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . et venu à la hauteur du lit. fort bon. Deux chapons en faisaient partie. bucata propre [praprj curat. et de l ’autre. Il monte. en coupe une tranche et se retire comme il était venu. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. va doucement. dans l ’autre un de ses grands couteaux. toute la famille. oaspetele 361 . par les fentes de la porte. En les voyant. a sfătui saisir [sezir] a apuca. il saisit un jambon qui pendait au plancher. Dès que le jour parut. comme nous l ’avions recommandé. sa fem­ me après lu i. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. gazda 2 . masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m.. La femme lui dit à voix basse: Doucement. à grand bruit vin t nous éveiller. l ’hôtesse 1 . a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/..et. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. sa lampe dans une main. son couteau entre les dents. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1. -e [me/â] rău. Il montait.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t.

Aş vrea să vină să m ă vadă. vieillesse. 362 . b) substantive care indică o calitate: jeunesse. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. Je voudrais qu’il v înt me voir. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. 2.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. Doream ca el să reuşească. să i-o pună la căp ătîiu l patului. Doream ca el să fi reuşit. tristesse. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. Dorim ca ei să reuşească. D orim ca ei să fi reuşit. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. âne— ânesse. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. maître — maîtresse. diable — diablesse. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. mollesse etc. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. chasseur — chasseresse etc. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. conjunctivul perfect. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). respectiv. qu’on la m ît au chevet de son lit. Observaţie. b) conjunctivul perfect. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Je désirais qu’il réussit.

En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. . hardi.. . gentil.a singular. étroit. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. Un om care p u rta.. Fiindcă nu pot p l ă t i. bas. beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. large. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. E X E R C IC E S I..Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle. D upă ce s-a term inat cina . on nous laisse. noble. poli. Deşi băuse un pahar cu apă .. 363 . rude. fin. il avait encore soif. gros. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. faible. juste. la celelalte persoane.. petit.. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau. în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv.

Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. Les hôtes. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. V oulant faire le riche. si vieillesse pouvait. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. vous avez réussi à bien apprendre le français. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. l ’un des jeunes gens avait peur. Il est possible q u ’ils (s’égarer). De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. P R O V E RB E S i jeunesse savait. parlant bas. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. I II .II. Bien q u ’étant armé. CHARADES 1. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. L a n u it tombée.

4. Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5. Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement .

. — Si j ’en ai beaucoup tué.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. Une bouffée d ’air frais entra. la portière s’ouvrit.. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.? — Tartarin de Tarascon.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. monsieur. on attela. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi.. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête. — A h ! oui. À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.. Le petit monsieur regarda son parapluie. Si je le connais. Le petit monsieur sourit. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. ridé. une cravate en soie noire haute de cinq doigts... vous êtes. compassé. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.. le petit monsieur. apportant sur ses ailes. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel. un parapluie: le parfait no­ taire de village. le tueur de panthères. fit Tartarin assez dédai­ gneusement. monsieur!. On passe quelquefois de mauvais moments.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. vieux... tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur.. — Non ! Ça me gène. la diligence partit. ne se déconcerta pas.... dans le parfum des orangers fleuris. — Té ! pardi.. répondit l ’autre fort tranquillement. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. Le petit monsieur.. qui s’était assis en face. On détela.. monsieur T artarin!. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. une figure grosse comme le poing. sourit doucement. un tout petit monsieur en redingote noisette. monsieur Tartarin? 366 .. puis toujours avec son même flegme: — Alors. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. lui. sec.. une serviette en cuir..

furios. — Conducteur. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. slab. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. Retournez vite à Tarascon.. vous avez l ’air d ’un brave homme.. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. (D ’après A lph onse Daudet. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. -oasă pardi! [interj. Il n ’en reste plus en Algérie. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. monsieur? — Ma foi ! écoutez. moisieur.. descendit. -e [kôpase] tacticos. mon­ sieur Tartarin... j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. ) [el] âripa l ’oranger (m. Il ajouta. c’est fini.-ă compassé. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra. demanda Tartarin..— Quelquefois.. en faisant sa moue. -ă.. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. par passe-temps. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. e [Æraje] tu rbat. Quant aux lions. -ă. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . Le petit monsieur se leva. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău . puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. Sur quoi le petit monsieur salua. ferma la portière. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. Vous perdez votre temps ici. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux..p e legea mea fi donc! (interj. fit l ’enragé Taraseonnais. sèche [sek] aici : uscăţiv....

indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. Si fiecare răspunse: da. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . I l approche. da. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. Şi întreaga diligenţă rîse. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. etc. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V. E t chacun de répondre: oui. Se apropie. oui. com pendiul de gramatică. şi toate păsările zboară înspre pădure.. prin perfectul simplu sau prin prezent). nu se iveşte. 368 .. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. vers la forêt. et tous les oiseaux de s'envoler.

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). Elle a b a ttu le record du monde. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. gloussait. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. Ouf! je respire enfin. Indiquez la différence entre: porte et portière. E t le géant s'effraya. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. criait. unele părţi de vorbire (substantive. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. II. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. viens ici! Gare! u n camion. F i ! que c’est v ila in . cuir et peau. les canards accouraient. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. H é! l ’am i. verbe. parapluie et ombrelle. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. adjective. . Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Noaptec. I II. Pouah! quelle horreur. B ah! je m ’en moque. este un bun sfătuitor. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place.Cîteodată. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait.

. il faut q u ’il supporte tout. Mermoz le raconte d ’une voix calme. accepte des lignes que d ’autres refusent. S’il aime le danger. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. le visage souri­ ant.fois. puis. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. son avion tombe. Sûr de lui. Un jour cependant. Dix fois. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. Mermoz. il échappé à une mort cer­ taine. il transporte le courrier de France en Afrique. de là.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. 370 .. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. glorieux représentant de l ’avia­ tion française. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela. ils quittent le Sénégal. Mermoz n ’hésite pas un instant. la plus noble. Jean Mermoz adore l ’aventure. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. vole sur des appareils trop vieux. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. vendu. transporte 2600 litres d ’essence. Leur appareil. il est fait prisonnier par des Arabes. Pour satis­ faire sa passion. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. Plus d ’une. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. exécute divers tra­ vaux lourds. Cette fois encore. battu et laissé pour mort. Le 12 Mai 1930. la joie au coeur. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. un Latécoère de 5500 kilos. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote..

c) un verb la infinitiv: le rire.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f. l ’armée. l ’habitant. a călăuzi le pilotage (m. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense. le déjeuner. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. (D ’après Mermoz. l ’entrée. la sortie.) avionul l ’aviateur (m. le souvenir. le contenu. le baiser etc. l ’écrit. 371 . En 24 heures exactement. la revue.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le toucher. -euse [glori0] glorios l’aviation [f.) aviatoarea l’aviation (f.) pilo tul piloter (vb. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. la fiancée. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. le diner.) hidroavionul le porte-avion (m. le représentant. le fiancé.) a pilo ta.) aviaţia l ’hydravion (m.Les trois hommes. la vue. la tenue. le pouvoir. l ’arrivée etc. le devoir. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. le commandant etc. Natal s’étend sous eux. le reçu.) portavionul le pilote (m. Bientôt.) av ia to ru l l’aviatrice (f.

(complementul direct este 56). participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes.. Elles se sont souvenues de cette représentation. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. că. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. Se întîm plă totuşi. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. (se este complement indirect. Observaţie. Complementul fiind direct. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 ..se face acordul. deci nu se face acordul). Acordul se face cu complementul direct que. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect..G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données. Complementul fiin d indirect nu se face acordul. uneori.

retourner. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . se repentir. ignorer. Vous vous êtes (lever) trop tard. associer. combattre. saluer.! composé j ’ai traduit. Elle s’est (laver) le visage. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. séparer. valoir. séduire (a seduce) etc. toucher. boire. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. savoir. E X E R C IC E S I. passer. traduire. produire (a produce). Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. I II . Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. aller. manger. pencher. assister. raccourcir. sceller. distinguer. reproduire (a reproduce). al căror participiu trecut este însă nui.. Elles se sont (communi­ quer) des secrets. 373 . precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). introduire (a introduce). Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lui. ouïr. II. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. fuir. Elle s’est (repentir) de son action.

membru al C. Francez.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze.C. 374 .C. al P.57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. îm puşcat de n azişti în 1941. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

) libertatea libérer (vb.) eliberarea libre (a d j. dreaptă.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv. „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. la care i pierde trema.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m. just.) a elibera la libération ( f. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr.) justificativ . Va fi o victorie sigură. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. „anumit“ . -ă -la justice ( j.) 1.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural). ) dreptatea. la justification ( f . 375 . ju stiţia juste (a d j. cu dreptate 2. tocmai la justesse ( f. — ive (a d j. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv. -e [inosâ] nevinovat.) drept. adjectivul certain. prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f.) justificarea justifier (vb. -ă justement (adv.) liber. c e r ta in e . deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. U n ii o afirmă. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare".) justeţea justificatif.

La indicativ: je hais . Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. courage. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. justification. oubli. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. trouer. II. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). découvrir. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. La toate celelalte moduri şi tim puri. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . vous haïssez. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . fusil. verbul haïr se conjugă regulat. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. EXERCICES I. ouvrir. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. i l hait nous haïssons. vous haïtes. a lătu ri de toate popoarele. III. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. connaître. courir. tutoyer. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. espoir. Poporul francez. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. liberté. q u ’il haït. IV. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. [33w e] tu hais.

(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an . 1905) . 1897) (n.P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n. 1885) (n.

I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti.a narch iste s“ .. rue M arie-Rose. s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. claires. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. engage la c o n v ersation avec lu i. il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. M a is.. son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. S ix m ois p lu s ta r d . le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris. je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. quels rêves l ’a g ita ie n t“ .58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. L é n in e et sa fe m m e . to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. se p longe r dans cette masse ouvrière. dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . A u b o u t de quelques jo u rs. U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . a u x m eetings p o p u la ir ­ es. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. V la d im ir o v . entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. à leur arrivée à P a ris.I1 a im a it . beau co up de v e rd u re . Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . savo ir ce q u ’ il p e n s a it. m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. très souvent des b o u le v a rd s. Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. é m ig ré . . là encore. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. A u d é b u t. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. Le lo gem ent est grand et c la ir . é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . assez lu x u e u x .

L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . Le p ro p rié ta ire se renseigne. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. exécution. coalition. -ition.il“. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/. prudence. orientation. punition.. ignorance. S u fix u l -lion ( -ation. Notă. vengeance.) [ezds] uşurinţa. 379 . ş i s . M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire . administration. aisance. Le fa it é ta it exact.) a revoluţiona la contre-révolution ( f .) [alyr] mersul. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it. -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat. (D ’après P. dezin­ voltura l ’allure (f. tradition etc. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f . négli­ gence.. C ’é ta it c e lui d u P a r ti. şi s.) revoluţia révolutionnaire (adj. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de. indépendance. „M .) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. apparence. rénovation.) revoluţionar révolutionnairement (adv. exigence etc. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^.v a b ilité .

.. résist. réparer.. -e négligent. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. combattre... In cîteva cazu ri. IV .. I I .. danser. adhérer.. condamner. amputer. v éhém . ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare.. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r .. e suffocant. définir.... Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il. acclamer. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell.. assist. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant. accélérer. plaire. Eminescu răm înea rece.. osciller.. e intrigant. briller. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 .. persévér.. aggraver. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître. captiver.... naiss. consoler... co nfi.. naviguer. payer. e précédent.. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. ex ist..... espér. publier.. In general.G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv ... a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. p ro v id . C'est une personne fatigante. é m in . Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare.. EXERCICES I .. persécuter..... ■ e équivalent. v ig il. provoquer.. p résid. tem pér. e fatigant.. I I I . louer (a închiria). souffrir. m iliter..

Barbusse. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. H I . Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte.pe ntru scribii contem porani. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. Rousseau. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Brésil. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. Argen­ tine. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . Pologne. vom putea realiza o lucrare im portantă. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . aş fi p u tu t evita această întîrziere. Hongrie. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. Zola. Corneille. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. Dacă îl vei c iti pe Balzac. Balzac. V. Algérie. Maupassant. reportaje parlam entare. Aragon. 381 . près de l ’embouchure du Rhône. Mérimée. ai fi văzut o piesă interesantă. Espagne. Aş pleca acum. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Musset. Chine. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. dacă tu nu m-ai reţine. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Flaubert. I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. E lu ard. Dacă te-ai fi născut la ţară. Japo n. scriind articole de fond (editoriaux). E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. Dacă ne vom u n i eforturile. dacă aţi pleca la tim p. IV . I I . vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Autriche. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . Ind ique z le nom de 8 sports en français.

fotograf am b u lant. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. chiar paradoxal. Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. purtător de reclame (homme-sandwich). V I I . Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . m adame. servitor. tradus în peste 25 de ţări. Dumas-père). France). 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. . là les tombes de Frédéric Chopin. de Bizet ou de Georges Enesco.) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. Ils sont là. Mais. I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). ziarist. un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). I l décida que sa fille (partir) (Musset). scrise în secolul X X . al aventurii şi totodată al poeziei. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez".V I. Paul E luard et tant d ’autres. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. ham al. etc. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. F iu l spălătorese! din B răila . vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. comte de l ’Em pire. Cărţile sale. d ’Alphonse Daudet. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). le père jésuite La Chaise. Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. reprit la cantinière (Stendhal). Le confesseur du roi. Hugo). P aul Vaillant-Couturier.na de nopţi ori' d in Odiseea. V I I I . mecanic. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur.

tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . rangée sur deux haies. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. să traverseze grav u n sa­ lo n . p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . l ’arge nt m a t des décorations. il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir .T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . să ia flea c urile în serios. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . o c u rio z ita te respectuoasă. Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. ale c ra v a te i a lb e . q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. sur leq u e l. de la cravate b la n c h e . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . une d is tin c tio n p a radox ale . d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. une c urio sité respectueuse. au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . c ’é ta it le résum é. E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. 383 . m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . Le reflet d u lin g e . ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. de son a ttitu d e dans la vie.

essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire .L . mais l 'E x c e lle n c e . du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. sole m n . Le ro i. n ’e n­ te n d a it pas.. le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906].. le j a ­ b o t g o n flé . et cette v isite p rin c iè re . Caragiale . ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . II I . încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . d is tra ite . perm ite . R egele. d is tr a tă . D a . solennel.m is ă . p e ’n d e le te ." M o n p a v o n . M o n p a v o n . — S c u m p u l m eu duce.. n u auzea. şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i..O E U V R E S (1907. g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. „M o n cher D u c . c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e . cu d re p t c u v în t. le je u sous toutes ses form es. fire şte . O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . perm ettezm o i de v o u s . d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. cu plass tro n u l b o m b a t. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . lu i 384 . coups de bourse et coups de baccara. d ar E x c e le n ţa . c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e .

m in is tre s so rtants. m in iş t r i de ie r i.el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . u n conservateur et u n lib é r a l. că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. p u b lic is te s . s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . h ie r e n­ core. m in iş t r i de a z i. ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te .şi t r ib u n e p u b lic e . le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . il est v r a i. T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. se n a to ri. s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . reporters et p u b lic . R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. re­ p orteri. foarte în c lin a t ă . u n conservator şi u n lib e r a l. d e p u ­ t a ţ i. a v a it besoin d ’être la v é . sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. astfel de. r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". T o a tă lu m e a a p lîn s . ce-i d re p t. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . m in istre s en titr e . ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ .. dé p u té s. h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. iar c o n s e rv a to rii.e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " .. D ans la 'presse r o u m a in e . Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . sénateurs. s-au p le c a t în v o ie lii. A u u r m a t în C am e ră. E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. se tra n s fo rm a it en sau- 385 . la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. la o c a z iu n i m a r i. p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . les conse rva­ te u rs. très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. duioase scene te a tr a le . fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. p u b lic iş t i. Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. to m b è re n t d ’accord.

. ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re .v a to r a l p a t r ie i. v e u r de la p a trie . in c a p a b le . E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . Care v a să z ic ă . d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le . fă ră n ic io rezervă. v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă . V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . c ad e. si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . . u n g uve rn in c a p a b il. dès le d é b u t. ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th .. b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. t o m ­ be.

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

et d e m a in . C ’est l ’é ru p tio n de la fin . deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n .L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. C’est la lutte finale. L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. n i César. n i t r ib u n . ayant pris une part active à la Commune. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. Soufflons nous-mêmes notre forge. P roducteurs. un ouvrier de L ille . compositeur am ateur. en composa la musique. h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . P o u r tire r l ’esprit d u cachot. L ’année suivante. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . Pottier en ju in 1871. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. dans VInternationale. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . N i D ie u . En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. Groupons-nous. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Pierre Degeyter. D u passé. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. il fut écrit par E.

Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. L ’ o isif ira loger a illeu rs. Les ro is nous so û laien t de fum ées. fa ire de nous des héros. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. Crosse en l ’a ir.L ’É ta t com prim e et la loi trich e. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. C ’est assez lang uir en tu te lle . C ’est la lu tte fin a le. „P as de d ro its sans d evo irs. N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . É gaux. Ce q u ’il a créé s’est fondu. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. En décrétant q u ’on le lu i rende. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. p aysan s. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. . P a ix entre nous. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. Groupons-nous. et dem ain. À. d it-e lle . Le peuple ne v e u t que son dû. ces cannibales. O u vriers. Le so leil b rille ra toujours. Le d ro it du pau vre est un m ot creux.

Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . L ’étendard sanglant est levé. A llo n s. Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . ( Refrain) A u x arm es. Egorger nos fils . Entendez-vous dans nos campagnes. lib erté chérie. M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. nos compagnes. paroles et musique. Que nos ennem is ex p ira n ts. Rouget de Lisle. de la ty ra n n ie .L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . enfants de la P a trie. Contre nous. Conduis. m archons. m archons. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. Le jo u r de gloire est a rriv é . Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris.

Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s. citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! . m archons.

— sont dirigées contre la société féodale française.— S o it. M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . I . E . et en consonnes. fragment) M a ître de philosophie. est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. le M alade imaginaire (1673) etc. M a ître de philosophie: — Très volontiers.1. le Misanthrope (1666). a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . M a ître de philosophie: . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. M onsieur J o u r d a in : — A . le Bourgeois gentilhomme (1670). Tartuffe (1664). Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. Monsieur Jou rd ain .1. l ’hypocrisie du clergé catholique. leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. K . l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. 1. 0 . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). (Acte I I . O u i. Don J u a n (1665). E . et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix .LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . en présence de son m aître de philoso­ phie. M onsieur Jo u rd a in : — A . M onsieur J o u r d a in : — A . l ’ignorance des médecins de l ’époque. K . I . p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. l 'Avare (1668). Dans la scène qui suit. Cela est v ra i. pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t.A . P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe.E . le héros du Bourgeois gentilhomme.1. E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. V ive la science! 393 . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). les Femmes savantes (1672). et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . Monsieur Jourdain. M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. et de la différente m anière de les prononcer toutes. M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. Ma f o i! o u i. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. U . E . A . scène 4. YÉcole des femmes (1662). A h ! que cela est beau. a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles.

0 . pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. 0 . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.0 . vous ne sauriez lui dire que : U . U n ’y a rien de plus véritable: U. Au reste.0 .U. par exemple. C’est la vérité.0 . Monsieur Jourdain: — 0 .R .1 .R . Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.0.U. Monsieur Jourdain: — FA. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.FA. Monsieur Jourdain: — 0 . en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais. elle lui cède. Il n ’y a rien de plus juste A . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R . Monsieur Jourdain: — D A . Monsieur Jourdain: — U . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R . La consonne D.0 . Je suis amoureux d ’une personne 394 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .R A . Oui. Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt.E . Cela est vrai. Monsieur Jourdain: — R .R . Ah ! mon père et ma mère. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. Vous avez raison. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. le haut et le bas: O. A h ! la belle chose. et vous moquer de lui. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. et allongeant les deux lèvres en dehors.I. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA.R A .D A . il faut que je vous fasse une confidence.R A .R .0 . Monsieur Jourdain: —• U .R . et revient toujours au même endroit. nous verrons les autres lettres. Cela est vrai. Cela est admirable! 1. qui sont les consonnes.0 . les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U.R . faisant une manière de tremblement: R R A .R .R .R .

Le monologue de Figaro. et tout ce qui n ’est point vers est prose. Maître de philosophie: — Fort bien. 395 . LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . non. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. point de vers. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . tout ce qui n ’est point prose est vers. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. Le perse prin cipal de ses deux comédies.de qualité. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non. est Figaro. Maître de philosophie: — Sans doute. ou les vers. reproduit ci-dessous. sans que j ’en susse rien. qu i. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. je ne veux n i prose ni vers. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. représentant du Tiers état. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . oui. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!.. se promenant dans l'obscurité. Monsieur.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. scène 3) Figaro. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. (Acte V . et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds..èm e siècle. seul. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. Monsieur. Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non.

. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.. je lui dirais... ce n ’est personne. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. au milieu même de la cérémonie. pour plaire aux princes mahométans.. et qui nous meurtrissent l ’omoplate. un rang. vous ne l ’aurez pas. Il s’élève une question sur la nature des richesses. n ’ayant pas un sou. élevé dans leurs mœurs.. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie. mari. — La nuit est noire en diable. je crois. les royaumes de Barca. Il riait en lisant.. vous vous croyez un grand génie !. fortune.. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. du reste. la chirurgie. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. je m ’évertue. toute l ’Egypte. le perfide! et moi... je voyais de loin arriver l ’affreux recors. morbleu! perdu dans la foule obscure. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. 396 ... on se venge en le maltraitant. homme assez ordinaire. c’est elle. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. de Tripoli. mon terme était échu. une partie de la presqu’île de l ’ Inde. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. la Perse. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. a se măsura cu.. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. à l ’instant qu’elle me donne sa parole.tromper?. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1.. ne sait lire. la pharmacie. On vient. -comme un benêt__ ! Non.. de je ne sais où. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement.. Parce que vous êtes un grand Seigneur. un envoyé. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. ( I l se lève. tandis que moi.. Noblesse. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.. vous ne l ’aurez pas. — Mes joues creusaient. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. * tenir — a poseda. Monsieur le Comte. de Tunis. auteur espagnol.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. volé par des bandits. dont pas un. et me voilà faisant le sot métier de.

ce n ’est pas nous. au moment d ’épouser ma mère. et que. Prêt à tomber dans un abîme. sans la liberté de blâmer. Pour profiter de cette douce liberté. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. 3 pharaon — un joc de noroc. ni de l ’Opéra. ni de personne qui tienne à quelque chose. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. ni du culte. je me fais banquier de pharaon3: alors. et. en exigeant que je fusse honnête. J ’aurais bien pu me remonter. je le marie. je le nomme Journal inutile. mes parents m ’arrivent à la file. j ’énonce un écrit périodique. non. comme trop lourde à un piéton. orage à ce sujet.) On se débat. c’est vous. on me supprime. c’est toi. pour gagner du bien. c’est moi. ni des autres spectacles.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. on me met un jour dans la rue. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. il me reconnaît. je commençais même à comprendre que. quoiqu’on ne soit plus en prison. que. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. ce fut un danseur qui i ’obtint. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). ni de la morale.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. ( I l se rassied. on pense à moi pour une place. je vais rasant de ville en ville. ni des gens en place. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. 397 . et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. Il ne me restait plus q u ’à voler. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. et la honte au m ilieu du chemin. Mais comme chacun p illa it autour de moi. ni des corps en crédit. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. ni de la politique. bonnes gens ! je soupe en ville. ( I l se lève en s’échauffant. et comme il faut dîner. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. Un grand seigneur passe à Séville. c’est lui. et je vis enfin sans souci. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. il fallut bien périr encore. il n ’est point d ’éloge flatteur. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. qui s’étend même à celles de la presse. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. je puis tout imprimer librement. Pour le coup je quittais le monde. je taille encore ma plume.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac... Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. imperturbable: C’est tout?.. si j ’avais un tel nez. ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. O h ! D ie u !. scène 4.. monsieur. heu... Cyrano.. fragment) Le Vicomte.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. Le Vicomte. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle. bien des choses en somme.. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire. et se campant devant lui d* un air fat) Vous.. (Acte I . tenez: Agressif: „Moi.. vous avez un nez.C’est un roc!.. Le Vicomte: Mais.. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: ... folosit cu pedanterie ironică. c’est un cap! Que dis-je.. — par exemple. très grand.. 410 . riant: H a! Cyrano. gravement: Très. c’est un cap?.. monsieur... En variant le ton.. un nez. C ’est la fameuse „tirade du nez“ ... c’est un p ic !.. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court. jeune homme ! On pouvait dire. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i.vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces..

d ’ailleurs. 411 . 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. monsieur. d ’esprit: Mais d ’esprit. q u ’on vous salue. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. monsieur. monsieur. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. lorsque vous pétunez. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. Vous n ’en eûtes jamais un atome. ô le plus lamentable des êtres. monsieur. mon cher. votre tète entraînée Par ce poids.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . avec assez de verve. nez magistral. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. a fi om cu vază.Truculent: „Ça. ce sera le gros lot !" Enfin. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. T’enrhumer tout entier. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. car Je me les sers moi-même. l ’ami. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument.

Barbusse se consacre entre les deux guerres. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. il m aniait. type d ’écrivain m ilita n t. Après une visite en Roum anie en 1925. de rău. Sur ces papiers. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. depuis des temps immémoriaux. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. il devint soldat de la marine. de n ’être pas tué ! Un jour. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. puisqu’il ne savait pas lire. Ion Grecea était un paysan sans instruction. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. Ses parents et les parents de ses parents. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. un fusil. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. — de bine. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. et à essayer de tuer. C’était en temps de guerre. tant bien que m al1. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. I l fu t. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. Membre du P arti Communiste Français. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. 412 . avec R om ain R o llan d . C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. comme ces terres. à manœuvrer. partie de la propriété des boyards. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). et à essayer. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. Et depuis des temps immé­ moriaux. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. il pensait q u ’il faisait.

l ’homme que je fus autrefois. le communisme. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. mais il n ’avait même pas. il avait cru que c’était une loi de la vie. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. contre lui-mêine. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. messieurs les juges.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Lui. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. s’écria le petit paysan Grecea. à la vie. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. ensan­ glanté de coups. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. „Je vous ai dit. en plein tribunal militaire. cherché à le savoir. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. un nouveau 413 . il fut battu. Devant le tribunal m ilitaire. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. selon la pente de son obéis­ sance passive. Maintenant je ne suis plus le même homme. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui.. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. une multitude d ’esclaves obscurcis. totalement inconnue. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Comme tous les inculpés politiques. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs.afin“ . à la lumière. Grecea fut arrêté. . Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. torturé. Le socialisme. apporta magni­ fiquement.

chaque paysan et ouvrier. Quand M. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". les châ­ timents suprêmes. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. où la peine de mort est supprimée. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. cependant. 2 réduit — colţişor. Le directeur de la prison dut céder. U fit alors la grève de la faim. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. En Roumanie. Il y demeura pendant des mois accroupi. Président du Conseil des Ministres. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment.chef d ’accusation1. Ï1 attira sur sa tète. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. en même temps que lui. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Bratianu. On chercha alors à empoisonner Grecea. il tomba dans un grand accès de fureur. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. la grève de la faim. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. Cette fois. Restaient les tor­ tures quotidiennes. on n ’y réussit non plus. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. et. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. volontairement. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. 414 . on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). il y a plusieurs moyens de la rétablir. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . l ’essai de fuite échoua. dans les coulisses de la Justice officielle.

U l ’estimait trop étendu. du reste. A. Il tenterait de passer par-dessous. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . Il lut son altitude: mille sept cents mètres. au jugé1. Dans le fragment suivant. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. et Fabien renonçait à le contourner. Grecea n ’est pas encore mort. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. sur la carte. À côté de Jean Mermoz. 415 . Vol de nuit — 1930.que des morts. Fabien. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla.E X U P É R Y (1900-1944). Ses romans les plus importants.. Mais il est devenu fou.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. G uillaum et etc. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Le médecin de la prison a. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. il naviguerait vers sept cents. le courrier de Patagonie abordait l’orage. n ’est plus qu’un fantôme. se résoudrait au demi-tour. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. pilote de son métier. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. si l ’affaire se présentait mal. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. et. X II Cependant. m ’a dit un té­ moin. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. corrigea. puis. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. 1 au jugé — din ochi. traînant le cadavre de sa pensée. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. qui remue. extrait de son roman Vol de nuit. Pour se conserver une marge. l ’angle de descente.

de collines.. qu’il avait déplié et lu mille fois. Nous traversons. par les nuits les plus épaisses. „Où sommes-nous. car il jouait sa vie sur ce petit papier. à la boussole. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. d ’épaves." 1 faire demi-tour — a se întoarce. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. sale et chiffonné. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. La nuit. vent Ouest faible. À peine des changements de densité. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. un orage.“ Il se pencha encore. et reprenait. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. dans ce néant..I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. absorbait le monde visible. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. sa veille terrible. la prochaine escale. Là. et tout ce qu’elle portait de rocs. Et pourtant le pilote s’inquiétait. appuyé à gauche. pro­ bablement. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. signalait un ciel trois quarts couvert. Il répondit. mais il ne vira pas d ’un degré. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. 2 le radio — radiotelegrafistul. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. comme la flamme d ’une torche. Elle était tressée drue par le vent. Un remous fit plonger l ’avion. Il ne savait plus combien de temps. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. ou une fatigue des yeux. circulent encore. qui trembla plus fort. mais qui. comme il doutait. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. qui l ’éblouissaient pour longtemps. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. „Je ne sais pas. puisque Trelew. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Mais ce n ’était même plus des lueurs. dans l ’épaisseur des ombres. 416 . Chaque trente secondes. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. À moins que. Il la regarda. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. Penché à gauche contre la masse du vent. pour­ tant.

4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. Tempête. Avant qu’il eût pu les atteindre. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Deux hommes. se rabattait vers la mer. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin. le cyclone raflerait. de la Cordil­ lère des Andes.La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Membre du P arti Communiste Français. Aragon est également un grand romancier. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958).. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. les villes. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. Tu peux vivre. tu peux vivre.. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. On dit que dans sa cellule. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. Critique iittéraire et critique d ’art. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. Une voix monte des fers Et parle des lendemains. De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 .

si je meurs.. Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède. Une messe pour Paris. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. Songe.*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain. Un cheval pour mon empire.. Je meurs et France demeure Mon amour..Rien qu un mot: la porte cède.. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: . „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". songe.. . Rien à faire.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri.. songe À la douceur des matins. et mon refus O mes amis. S’ouvre et tu sors. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain.... Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin... songe...

1 a fflig e r — (aici) a copleşi. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. — dit encore le mousquetaire. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré../' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. et haussait les épaules. sous les balles. sanglant est levé. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815).. si l ’envie me prenait de le choisir. pourrait influer sur ma décision. confiance en Carnot. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.. ou non. „Si je n ’avais à choisir.„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. et l ’autre ait pour lui l ’armée. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé.. Sous vos coups chargé de fers. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I . Quelle importance cela avait-il? On avait. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. Des mots: „. voilà l ’important.. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. lui.. 419 . peut-être que le seul fait que l ’un fuie.

. mais on a embrigadé la jeunesse. même Hercule. c’est là pour moi le travail. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. voilà donc — s’excla­ ma Théodore. il y a des retours. tout ce que nous avons vu. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. Je me remettrai à peindre. blê­ m ir. la guillotine a disparu des places. Mais. sans doute. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence.. Mais m oi. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias. se révulser ses yeux..Houdetot dit que Napoléon a refusé. sanglant. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. d ’être l ’Empereur de la canaille.. si on m ’en laisse latitude. a cclipsa 420 . il l ’appellera Constitution. ni charretier.. je ne suis ni boulanger.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés... est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort.“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. évidemment les choses ne vont point en ligne droite.. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte. elle entrera dans le camp de la misère. voyons ! Oui.. son teint s’obscurcir. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes.. Si elle est battue par l ’étranger. si elle est victorieuse. Napoléon . des chutes. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple... on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. par là.... ni forgeron. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. Il voit la chose avec les yeux de sa caste.. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. servira à l ’intimider. Le désordre ou la guerre. regardez sa bouche se tordre.... Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. voilà tout. Le peuple continuera à crever la faim. chez Monsieur mon père. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. La Révolution. L ’armée. Voilà tout le choix qui m ’est donné.. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră. de notre vivant. pas d ’autre perspective ! Seigneur. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. que si l ’on donne les armes au peuple.. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. et personne n ’y peut rien. aux conspirateurs et aux armées étrangères..

Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. 421 . I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Jean aperçut Christian et Mathieu. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Son premier rom an. Il hésita. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Paris occupé par les A llem ands. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. Son deuxième roman. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. Mathieu. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. extrait de Classe 42. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. la Dernière forteresse (1950). Jean erra encore quelques minutes. devant les vitrines de la cour de Rome. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. dans. lancés au pas de course2. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Le fragm ent suivant. Roberte. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. surgie de la foule. mais Hubert avait disparu. il prit Claude à part. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare.F. Classe 42 (4 volumes. 1 à tout le moins — cel p u ţin . Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. la Marseillaise éclata. barem 2 au pas de course — în pas alergător. de glace. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. — C’est décommandé ici. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. Enfin. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. se fai­ sant sans cesse bousculer. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir.C.

Le cortège les aborda de front. tenant toujours le drapeau à sa main. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. dans un escalier.Au croisement du boulevard Sébastopol. 3 pétarade— şir de detunături. 422 . la Marseillaise repartit. Le premier moto­ cycliste le suivit. Après on verrait. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. * moto — motocicletă. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. Pour l ’instant il fallait gagner. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. prêt à tirer. pris par la bousculade. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. on le v it s’engouffrer. sur le trottoir. déjà il était engagé dans le coupegorge1. il y eut une hésitation. revolver au poing. déboucha des marches. on sentait l ’horreur sur le groupe. Une troisième fois. André se m it à courir évitant le soldat. Jean se retrouva. Au loin. dans le groupe de tête du cortège. un instant surpris. Brusquement. avec Mercœur et Saint. La Marseillaise reprit. * liesse — bucurie. On aperçut un policier à terre.. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. l ’Allemand. ayant abandonné sa machine.. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. revolver au poing. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. L ’Allemand. l ’un se saisit du revolver. André s’envola par-dessus la grille. Mathieu avait soudain disparu. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. lui aussi. Au même moment. André s’en alla vers la droite. pris de peur. éperdu. un des motocyclistes noirs. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. se jeta à sa poursuite. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. sur le trottoir. déjà lancé à toute vitesse. 4 Boche — neamţ (peiorativ). L ’euphorie. D ’autres flics couraient vers eux. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. son grand imperméable clair volait à ses côtés. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Jean attendait. une pétarade3 trancha le chant. Tout d ’un coup. l ’autre posa sa moto5.

puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. A cet instant. il regarda Jean. La Jeune Garde continuait comme un défi: . La Jeune Garde. le trait noir s’abattit. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. Jean dut le porter sur son épaule.. Les copains firent une redoute de leur poitrine. 423 . le coup de revolver fatal. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux.. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour.. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux.. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. André fit non de la tête.. émacié. Le groupe entier s’était refermé sur André. l ’autre toute noire. mettant la main sur son cœur. Jean reçut André dans ses bras. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. blême. Derrière eux. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. un visage fou. tirant au hasard. une claire: André. Jean se sentit agrippé par sa manche. une jeune fille blonde l ’entraînait. Jean voyait seulement deux silhouettes. un frisson de joie parcourait le groupe. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. tendre la jambe devant le soldat noir. puis ferma les yeux aussitôt. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. il lui semblait q u ’allait partir. ni drapeau. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. 1 crochet — ocol. d ’une seconde à l ’autre. comme s’il allait s’évanouir. Plus que dix mètres entre eux. on discernait ses traits crispés. Le cortège semblait cloué de stupeur. le croiser. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. sans se presser. l ’Allemand allait le rejoindre. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. devant un portail ouvert. sûr de tenir sa proie. le Boche tira . A son étonnement. prenez garde Vous les sabreurs. plus longue. André ne tenait plus sur ses jambes. les yeux exorbités. il ne parvenait pas à reprendre son souffle..l ’extrême. c’était André sans imperméable. André con­ tinua de courir.

ce qu’ils venaient de vivre. Jean s’v faufila longeant les murs. Il attendit une seconde. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. André susurra. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. venant du boule­ vard. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. 1 rame — tren. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. Jean partit en éclaireur. puis dans une autre.. André devenait écarlate. On n ’entendait plus aucun bruit. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. puis revint sur ses pas. Assourdie. garnitură. Sa voix s’éteignit. 424 . Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. et lui se sentait les pommettes en feu. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. Même alors. — Ce serait. Ils courent. Tout était calme. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. trop bête. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. Jean fit signe de se taire.. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. La station du métro.— J'a i couru. à mort. rassuré.. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée.. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. grommela André.. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers.. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. il mit le nez dehors. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. la chanson ja illit une fois encore. ils obliquèrent dans une rue.

le gérant“ . c’est Renaudel. 425 . La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. c’est Jean Longuet. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. il se tourne pour parler à Albert. la femme du type qui est en face de Landrieu. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. parallèle­ ment à la rue Montmartre.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson.“ — j. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. vous les connaissez?“ — „Oui. à côté de Dubreuihl. Tenez. il lui prit le coude. le dos à la fenêtre. Jaurès et ses amis formaient. le gros. „Sur la banquette. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. — „Les autres aussi. sur un ton de surprise qui ravit Jacques.Celui qui est à droite de Jaurès. ^ côté d ’elle. où il y avait peu de monde. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. c’est Dubreuihl. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. faite de plusieurs tables mises bout à bout. c’est Philippe Landrieu. — Il était plus de neuf heures et demie. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. au m ilieu.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. et le serra doucement. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. là. à gauche de 1’enferée. c’est Amédée Dunois. murmura Jenny. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . Jean entraîna son camarade au dehors. A sa gauche. E t. E t. une longue tablée. La rame s’arrêtait dans une station. En face de Renaudel. malgré certaines confusions.

E t en faoe d ’elle. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . Un homme. la gérante. et d ’un fracas de vitres. et. il arracha la cravate. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ).Q u i?“ — . à flots. Toute la salle. ouvrit le col. debout. De la rue. gesticulant. d’où partaient des cris. était resté à sa place.. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron. les yeux clos. ce sont les deux frères Renoult.“ Un claquement bref.. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Une seconde de stupeur. Il ne disait rien. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. J ’ai oublié son. c’est un ami de Mighel Almereyda.s’élancèrent dehors. ses amis s’étaient levés lui seul. Mme Albert. un éclatement de pneu. Au mur du fond. une glace avait volé en éclats. — un médecin.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu... Albert retentit: 426 . et la forçant à se rasseoir. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. Et celui qui vient d ’arriver.“ souffla Jacques. suivi.. A ce moment. — fendit le cercle. Sans changer de pose. très calme. dont les paupières battaient. il cherchait Jaurès des yeux. assis. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. sans doute. et empêchait d ’approcher. Il était pâle. sans regarder personne.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et... en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. envahissaient le café. il hocha lentement la tête. des curieux. La voix de M. chercha le pouls.. le bras tendu pour protéger Jenny.. puis un brouhaha" assourdissant. celui qui est debout près de la table. A demi caché par le dos de Renaudel. d ’une deuxième détonation. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang.^ n médecin. un collaborateur du Bonnet Rouge. Instinctivement.. vite'. saisit la main qui pendait. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. Il se précipita vers la table du Patron. qui se penchait. un dîneur. Avec autorité. en courant. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre. Il devait s’être évanoui. le front. debout. entourait les amis de Jaurès. qui tenait le poig­ net de Jaurès. l ’interrompit net. presque aussitôt. Il était courbé en deux. Chut !. Il joua des coudes. passa devant la table de Jacques. Puis il cessa de le voir.'1 — „La police!" Un cercle de gens. en. Jacques s’était dressé. la barbe. la bouche entr’ouverte.

Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées.. bousculés. énormes. serrés l ’un contre l ’autre. Il était blêm'e. rapprochées en hâte. Jacques cherchait à voir. un ami de Jaurès. s’accrocha à son bras. l ’attroupement devenait de plus en plus compact. Des amis avaient soulevé le corps. Jacques reconnut un socialiste. poussés. Le docr. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle. Il est m ort. entraînés vers la porte. sans un mot. Mais.. Au moment où ils allaient la franchir. On chuchotait: j.“ Une longue minute s’écoula. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin. passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. sourdement répétés. n ’attendant q u ’un signal. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. autour du blessé. Fabre se retourna: au centre. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. et procédait à l ’évacuation de la salle. Jacques et Jenny. teur. prête à bondir. Elle se faufila jusqu’à lu i. pour le coucher sur deux tables. poussiéreuses. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue... Trois mots. se trouvèrent pris dans le remous.Le docteur.. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .“ Les yeux pleins de larmes. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café.d’un espace vide..— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Elle était debout. Alors.. . l ’emportaient avec précaution. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle.. Henri Fabre. dont la masse élastique se referma derrière eux.

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. bipède. perforer préînainte préavis. vicomte o. em2. coexistence. sous-directeur. prédire. rasseoir re-.. projeter redire. riu l réagir sub-. outredincolo de ultra-royaliste. direcţie. antiîm potriva antibine bien-. anti-impérialiste bienfaisant. bétiéde două ori bi~.pro­ în faţă. entreîntre. supersonique. ad-. disparaître dé-. disdepărtare. bénéfice bicyclette. separare défaire. survoler trans-. réarmement. en­ nem i inter-. separare enlever. em-. sou­ mettre super-. ré-. soudedesubt subordonné.etc. enfermer. prédisposé pour. tré-. scop al. în m ijlocul intercostal. importer. des-. exporter en-. r1. negativ im m obile. contra­ retourner. biscuit cohabiter. apporter. con. contresigner contra contra-. rapatrier. outre-mer vice-. 1. irréel. correspondre contradiction. im-. supra-. emmener. înapoi. ra-. désarmer. exincarcérer.) înainte ante-.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. înainte poursuivre.împreună 431 . collabo­ rer. repetiţie 2. ir-. af-. sous-. illogique. superior superstructure. antichambre antifasciste. rapporter. in-.(ac-. il-. în emmagasiner en-. col-. tressaillir ultra-. corn-. attirer. suprasensible. contrecontrariul. bisco-. sur. tresdincolo de transalpin.deasupra. a l­ longer antédiluvien. perprin parcourir. viîn locul vice-président. trépasser.

soupière politesse.-v. professorat. profesie -ise calitate -isme 1. valetaille. -ten -ais. -ateur 1. parisien. calitate -ie. dem ni­ tate -eau. ^ois origine -aison. profesie -iste 1. -ière 1. paperasse citronnade. ruelle bouchée. adm inistration tempérance. ita ­ lien anglais. réalisme journalisme communiste. eance.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. marseillais. réaliste journaliste. royal- 432 . profesiune 2. obiect -esse stare. fourchette. calitate -et. poignée charpentier. stare -aille peiorativ -ain origine -ais.let . écolier cendrier. -ette . technicien franchise communisme. profesie ~(e)ment acţiune. -asse -ade -âge populace. ourson parenté. iinesse coffret. acţiune 2. partizanul unei doctrine 2. m aladie. -erie calitate -ien origine. Chinois pendaison. -ation acţiune -ance..-elette d im in u tiv -eur. curent 2. rougeur perfidie. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. suédois caricatural. prêtraille. -ible. stare -on d im in u tiv -té. agent 2. fillette danseur. -uble ■am. négli­ gence syndicat. R oum ain. français. visiteur. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. classement aiglon. lisible. bavardage esclavage ferraille. orangeade nettoyage. -ence acţiune. encrier. socialiste. -ité calitate -ace. doctorat chevreau. sucrerie Parisien. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. soluble roum ain. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. dentiste remaniement. Marocain Français. vengeance. lorrain. doctrină. dessinateur blancheur.

scénique communiste. m a ­ quisard noirâtre. communard. barbu -ard -âtre aud -et. bavard campagnard. caracter. noiraud propret. rougeâtre lourdaud.Sufixul Sensul 1. elet -eur. rarissime po intu . socialiste richissime. vaniteux saisonnier. alpin héroïque. peiorativ 2. pensif enfantin. coutumier inventif. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . aigrelet menteur.

Paris. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. Observaţie. Moscou. tables) les (élèves. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. Pékin 434 .

hommes. les Alpes.. 1. femmes. fondateur de . c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. toute la foule était joyeuse. flu v ii şi m u n ţi. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. rue de la Victoire. Numele de ţări. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. Observaţie. Face excepţie adverbul de cantitate bien. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. camarade ! Merci. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. 435 . Le M ans. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. enfants. d) într-o enumerare : Vieillards. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. le R h in . Le Caire etc. Prietenui său este simpatic. la Corse.1’H umanité“ .Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. Ce paysage est magnifique. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits.

SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . care se recunoaşte după articolul care le precedă. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua. masculin sau fem inin. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu.

La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală.I I . P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. les bras les noi.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. le nez -X.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au. acest s nu se prenunţă decît uneori. substantive nume de la grenouille anim ale. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. la noia. care nu au mâle gen determ inat la grenouille. în le­ g ătu ri. le chapeau le j eu -eau. în s 437 .

l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. 438 . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. gentilshommes.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. gentilhomme. al căror plural este: bonshommes.

adverbe. Les livres de l'étudiant sont gros. monsieur. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Dacă substantivul este compus din două substantive.De asemenea. Les fenêtres de la chambre sont fermées. messieurs. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. prepoziţii. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . al căror plural este: mesdames. prepoziţia de se contractă cu acestea. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. 2. mesdemoiselles. substantivele: madame. dintre care unul este determinantul celuilalt. acestea răm în invariabile. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. mademoiselle. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. O b se rv a ţie . formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix.

l ’élève G. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. A. la femme Plural G. J'écris à la sœur de mon ami.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. A. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . G. de la femme D.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. Adresse-toi à Vélève de service. de l'élève D . à l ’élève A. D. à -f. prepoziţia à se contractă cu acestea. à la femme A. des fleurs à Françoise. D.

travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat. -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc. -s. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -rt.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1.

fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. 442 . nouveaun o u v e l. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. pentru toate adjectivele. vieu x.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. conform regulii generale. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală.vie il. nouvelles etc. formează la fel ca acela al substanti­ velor. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. sociales. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. F em in in ul p lural se formează.

ta. în lim ba franceză. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. 1. cet cette ( ces | Observaţie. cet hiver. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. sa se folosesc formele de m asculin mon. ton armoire. ion. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. în locul formelor ma. son habitude. 443 . adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. 2.

X. înainte de a prim i term inaţia -ième. Numeralele cardinale sînt invariabile. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. 444 . unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. quatre-vingt-onze. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. (la ) huitième Observaţie. cent un Numeralul mille se scrie şi mil.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv.

h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .

te. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive.-e. nul. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). e. toi. elle .. tel. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. 446 . lui moi. elle nous. > > nous.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. elles moi. lu i. même. nulle■plusieurs. quelque. tu. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. à elle lu i. à toi. elles me. telle. elle. vous. à moi. eux. il. ils. autre. toi. chaque. vous. tout. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. à lu i. certain. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). I Nominativ i l Dativ je. în acest caz.

o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . je le lu i donnerai demain. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête.à vous. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. je vous le recommande chaleureusement. les. Qui veut lire? Moi. vous. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . les à nous. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. elle nous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. vous. À eïle. lu i.Acuzativ 1 l nous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. le. leur me’ te’ *a nous. elles Observaţie. Je le répète. je le sais. eux. 447 . Pronumele. à elles moi. la. toi. il faut être persévérant. vous. à eux. je lu i offre un bouquet de fleurs. leur. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb.

echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. nous. m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. te. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui.Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. . se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. în acest caz.parlé avec enthousiasme (de ce livre). în afară de pronumele se. Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. nous en sommes très heureux (de cela). j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). de obicei. Uneori. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. 448 . 2 Pronumele y înlocuieşte. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. vous Pronumele personale en şi y 1. fiind. il m ’en a . Uneori.

depărtarea în raport cu cel care vorbeşte. Expresia c’est. în acest caz... Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère.. 449 .Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés.. qui. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. que Expresia c’est. respectiv.. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. Expresiile de prezentare c’est. ce sera. c’est. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului. etc. C'est lu i que je cherche. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. care.. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche... qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi.

-e. a l cărui.. cu înţeles nedeterminat. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. tout. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. plusieurs. quiconque. l'une. despre care. autre.. 450 . •D. Vun . tel. laquelle etc.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. -une. rien. G. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. personne. ce. Observaţie. quelqu'un. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où.. a că»^. certain. Vautre. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. destul de rar folosite. A. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . care variază după număr şi gen. care sînt invariabile chacun. compuse ( lequel. nul.

perfect şi mai-mult-ca-perfect. Gr-upa a IlI. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior.V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. in fin itiv u l trecut. conjunctivul • imperfect.a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant). 451 . v iito ru l I I . im pe rativul trecut.

marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir. Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse.

-es. -s. entrer. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. -ait. sortir. -iez.(ir) etc. -ions. 453 . -ions. fin . partir. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -a. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -e. arriver. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. -re -ant -i. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. -ir -oir. -ais. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . -ions -iez. naître. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . tomber. -ez. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. -ais. rester. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. e.].intranzitive ca: aller. -u. finiss-(ant)]. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. venir etc. -ais. mourir.

Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult. C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca.

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t . Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .

dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:. ils modèleront (dar vous modelez etc. nu dublează consoana l sau t. je céderais 4. oue je cède — je pèse. ils achèteront (dar vous achetez etc.) 5.) acheter — j ’achète.) jeter — je jette. ci primesc. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie . în acest caz. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. i l emploiera (dar nous employons etc.) 457 . appeler — j ’appelle. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv . Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1.) Alte verbe.) appuyer — j ’appuie. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2. ils appelleront (dar nous appelons etc. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. ils jetteront (dar nous jetons etc. -eter. — il cède. Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. i l appuiera (dar nous appuyons etc.

V oi pleca (în curînd. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). Spre deosebire de limba romînă. 4. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. 6. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. i l fa lla it etc. il hait (dar nous haïssons etc. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. A început să lucreze. 3. V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. venir la indicativul prezent.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. faire etc. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. 458 . il neigera. Tocmai intrase. venir. formează trecutul apropiat (le passé récent). 2.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. A m pus să-l cheme. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. îndată). tu hais.

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

cauza sau instrumentul: périr par l'épée. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République. C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. un parapluie à la m ain. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. tim pul: Sur ses vieux jours. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. il s’établit à la campagne. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. monta dans la diligence. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. 471 .— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau.

par conséquent: J ’ai fin i. en effet. pourtant. aussi. n i ramer. I l parle fort. e) cauzale — car. I l est entré dans la maison. enfin.Prepoziţiile en şi dans In general. toutefois. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. ni: I l lit et commente le journal. c'est-à-dire: I l échouera. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. Balzac était royaliste et catholique. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. ain si il est écouté. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. E lle ne sait n i nager. ainsi. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. car il ne travaille pas sérieusement. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. 472 . d o n c je peux partir. cependant.

puisque. je suis parti. tu réussirais. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. vu que. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. pour peu que. afin que. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. au point que — comparative: de même que. à mesure que — concesive: quoique. N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. (comparativă) : Comme on fait son lit. jusqu'à ce que. non que — finale: pour que. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. de façon que. Observaţie. après que. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . on se couche. sans que — condiţionale: pourvu que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. pendant que — cauzale: parce que. bien que. de manière que. de peur que — consecutive: de sorte que. ainsi que. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 .

verbe.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective.

2. 475 . Pierre est charpentier.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. sau prin subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. L a personne qui m ’a téléphoné. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. b) prin joncţiune. depind unele de altele. nefiind de acelaşi fel. Propoziţia principală (proposition principale). Propoziţia independentă (proposition indépendante). m ’a communiqué quelque chose d ’important. Je m ’habille et je viens tout de suite. care nu depinde de altă propoziţie. dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient.

Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. d ’hôpitaux etc. désarm em ent.3 . (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix.. ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. <m pourrait 476 . — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. il est un grand réaliste critique. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is.

sembler etc. E l se foloseşt^: 1. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. Je veux qu’ils partent. 477 .): I l faut que tu écrives une lettre. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. principal etc. 3. regretul etc. il est nécessaire etc. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. teama. de quelque côté que: Où que nous regardions. b) după un verb impersonal (falloir. posibil. jusqu’à ce que.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. il n 'y a que des champs de blé. il est juste. I l est ion que tjious apprenions le français. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. 4. I l regrette que tu sois malade. b) de loc. unique. după locuţiunile conjuncţionale avant que. după locuţiunile conjuncţionale où que. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. In propoziţiile independente. dorinţa.

il a de la force. Quoiqu'on fasse. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. que. on ne peut contenter tout le monde. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire.. 2 .. mais il est importun. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. avant que. Observaţie.c) de cauză. după locuţiunile conjuncţionale non que. Observaţie. façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. elles n'eurent aucun résultat. quoique etc. ce n'est pas que. pour que.. sans que etc. are putere = Bien q u ’il soit maigre.. Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . g) concesive sau restrictive: —. à condition que: conjuncţionale pourvu que. pour. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît.): Approche que je te voie (que = pour que). Deşi este slab.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. De asemenea. de manière que.. f) condiţionale. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. si.după locuţiunile conjuncţionale bien que. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. în lim ba rom înă. pentru a exprima un fapt real. după locuţiunile pour peu que. — după locuţiunile: quelque. e) consecutive. que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. după locuţiunile conjuncţionale pour que.. bien que. de. sans que: Bien qu'elle soit jeune . Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. elle est déjà décorée pour ses mérites. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . d) finale. quoique. 1. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi.

în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. 479 . în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. 3. altul decît cel al propoziţiei principale. manger tout cela! 2. b) cînd subiectul infinitivului. E l se întrebuinţează: 1.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. Ne pas se pencher en dehors. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. il faut se laver les mains. les canards d ’accourir. raţele se reped. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. j ’ai repris mon travail. Après avoir passé un beau congé. Şi iată că găinile se ţiv in tă. o interdicţie: Ralentir. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio.

d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. il travaille. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. on remarquait ses rides. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. la reconstruction commença.d) consecutive: I I rit à se tordre. spre deosebire de gramatica rom în ă. 2. în gramatica franceză. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. 480 . ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. Observaţie. e) condiţionale: À le regarder de plus près. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. Rîde de se prăpădeşte. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant.

expuse m ai departe (punctul 4). b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. 4 . Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. (Complement indirect. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. deci nu se face acordul.2. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. (Complement direct. Ils ont lu la gazette. Elles se sont parlé. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. 3. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). deci acordul se face) . sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé. Observaţie. M arie. Elles étaient appréciées par leurs camarades.

Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect.a s in g ula r. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III.) Observaţie. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. 482 . deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t.

Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. în general. {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 .REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. 2 . propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 3. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. 1. în lim ba franceză. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă.

Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. dit-elle. pentru motive de ordin stilistic. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. Subsista în m ine o mare tristeţe. au moins etc. Cînd subiectul este un substantiv. encore. 1. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. . în care ordinea am intită nu este respectată. Inversiunea este facultativă după sans doute. à peine. Ce cri le lance Barbusse. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. en vain. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. peut-être. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. d) cînd. aussi l ’a-t-on condamné. Reste la question essentielle. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. toujours : I l avait volé. el este aşezat înaintea predicatului. Acest strigăt îl lansează Barbusse. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. ainsi. a cessé depuis quelques instants.

SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent. CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .

) .chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t. dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 . représentant (fig . eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.-a plus-valoare polenizare portativ (muz.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier .) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

fam iliar fig. trecut v. literatură loc. relativ s. invariabil ist. ju ridic lit. m ilita r mitol. tipografie tr. au x iliar bot. numeral part. adverb. conjuncţie constr. construcţii expr. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. m uzică nehot. istorie înv. hotărît imper. quelque chose rel. botanică comp. zoologie 1. adverbial ant. articol aux. (fem . conj.) masculin maj. locuţiune conjuncţională loc. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. tehnică tipogr. mitologie muz. prepoziţie prez. impersonal ind. plural pop.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. vezi vb. verb tranzitiv zool. gramatică hot. prep. que lqu’un qch. interogativ invar. m arină mat. nehotărît num. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. participiu perf. substantiv tehn. m ajusculă mar. interjecţie interog. loc. verb. antichitate arhit. figurat gram. 2. verb intranzitiv vt. expresie /. indicativ inf. . perfect pers. adv. m atem atică m ii. pronume qn. arhitectură art. învechit jur. verb vi. (gradul) comparativ conj. adm inistraţie adv. personal pl. in fin itiv interj. (mase. prezent pron. adjectiv adm. im perativ impers. locuţiune verbală m.) fem inin fam. locuţiune adverbială loc. popular prep.

.

accelerare accélérer vb. a împerechea.f. a acom pania accomplir vb. a însoţi. pe. a întîm p in a accumuler vb. tăiere .m. a lega accourir vb. [mar. consim­ ţăm ânt accordéon s. a copleşi.f. absurditate abus s. a ajunge (la) . de. m. în v o ia lă. m. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. I I a îm p lin i. abundent abords. adăpost abricot s. a accelera accent s. Aceste vocabulare nu pot. absenţă. accent accepter vb. a aclama accompagner vb. I I I a absolvi. cu. a p ă r ă s i. s’ a se po triv i. a da. cu totul.f.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep. I I I a doborî.m. a săvîrşi. sporire accroître vb. absolut . I I I a sosi în grabă accrocher vb. a absorbi. a înverşuna achat s. aclamaţie acclamer vb.-eadj. a aboli abondance s. I I a suprim a. a se îm păca accoster vb. a term ina. a spori accroupir (s’) vb.m . abajur abattage s. acces. I I I a m ări. plăcut accueillir vb. acord. abîme s. abaţie. îmbelşugat. caisă abricotier s. a accepta. a acorda. acordeon accorder vb. m.f. preot. acuzare acharner vb. (pl.m. doborîre (a co­ pacilor. a p rim i accès s.m. -euse s. I I a se aşeza pe vine accueil s. cais abriter vb. prim ire (făcută cuiva) accueillant.) a acosta accoupler vb. a adăpa a b r is . I I I a p rim i . f. m. /. (loc. abordare. m. m ănăstire abbé s. accident acclam ation s. a cumpăra acheteur. belşug abondant . a acum ula. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. cumpărare . desăvîrşit absolument adv. 493 . a nu fi de faţă absolu.) d ’ — ■ m ai în tîi.) îm preju­ r im i. şi adj. m. lipsă absenter (s’) vb. abuz acacia s. a agăţa. -trice s. peu à peu puţin cîte puţin . a efectua accords. după. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. acu­ zator accusation s. abate. a lipsi.m.m.m.m. a îng hiţi absoudre vb. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a acapara accélération s. mărire.m.f. a se îndrepta acheter vb.f. a ierta absurdité s. f.) a descuraja abbaye s. cum părător achever vb. I I a atinge (ceva). a adăposti absence s. a tă ia . salcîm accabler vb. a aduna. neapărat. m. a strînge accusateur. ţine loc de dicţionar. a grăbi. prim itor. à pied pe jos . ) a duce (la) abreuver vb. (fig . m. abnegaţie abolir vb. a sfîrşi.f. a renunţa abat-jour s. invar.m. a u m ili accaparer vb. a aborda. cum părătură acheminer {»’) vb. a în d îrji. şi s.) faire ~ qch. aşadar. abis abnégation s. -e adj. (fig. cite. intrare accident s. abundenţă. în . I I I (în expr. abataj abattre vb. la.m. -e adj. adv. m. în prim u l rînd aborder vb. a atîrna . a acosta. prăpastie. a vitelor) . a îm povăra. negreşit absorber vb.

am abil aimer vb. -ive adj. adonis adorer vb. arie (imizicală) . adeziune admettre vb.m .m.f. (în loc.f. aerodinamică aéroport s. afluenţă. -es.f. admitere adonis s. agrar agrandir vb. être à son ~ a fi m u lţu m it. a consolida affermissement s. ac. à votre ~ ~ cum d o riţi.) a se prăbuşi affection s. a h ! o h ! aide1 s. bot.f. v îrf (al tu r­ n u lu i. s. m. -s) usturoi aile s. (fig. -é s. cu a rip i. v ultur aiglon s.f. ascuţime additionner vb. agent agglomération s.f.f.m. I I a în d u lc i.acier s. a se sim ţi bine aisé. adv. -e adj. aşa precum. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm . cum îi place . bucurie. agenţie agent g. (fam. f. a înhăţa a h ! interj. p rim u l născut ainsi 1. ~ que pentru ca. a-i plăcea aîné. îndem înatic.f. acţiune activité s. a micşora affaire s.f. agravare aggraver vb./. dulce-acrişor a i g u . I I I a m ări agréable adj. a apuca. a îm b lîn zi adresses. iscusinţă adresser vb. f. -ive adj. il fait mon — . aflux affranchir (s’) vb. aşa.f.) p iţig ăiat.) de pentru a . m in ă. aïeux strămoş) aigle s . a se învoi acteur. (pl.f.m . adresă. -e adj. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. I I a slăbi. şi adj. a iu b i. înfăţişare aisance s. atac agriculture s. a afirm a affluence s. agreabil. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac. a în ră u tă ţi. oţel acquérir vb. aripă ailé.m. înrăutăţire. în mod plăcut. în a it loc. a agita agneau s.f.f. f. dezinvoltură a is e s . /./ plăcere. conso­ lidare affirmer vb. aerian aéronautique s.m . a înfrunta afin conj.f. I I I a adm ite admirable adj. deci ainsi que loc. m ai în vîrstă. -. agresiv agression s.f. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb. a adora adoucir vb. a adm ira admission s. actualitate acuité s. aglomeraţie . pui de v ultur aigre adj.m. I I I a dobtndi.f. afacere. 2. activitate actualité s.es) bu­ nic . ad m irab il admirateur.) aglo­ meraţie afflux s. uşurinţă. a ajuta aïe ! interj. al m untelui) a il s .m.m .f. m iel agraire adj. -e adj. a se prăbuşi affaler (s’) vb.m. înăcrit aigre-doux. m. în scopul âge s. aer. acru. uşor. dibăcie. a agrava agilité s. cu dare de m înă 494 . conj. ajutor aide2 s. I I a în tări. m. -ë adj. trea­ b ă. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.m . au ! vai ! aïeul.f.e om ul care-mi trebuie . agricultură agripper vb. aglomerare aggravations. actor action s. -trice s. I I a se elibera affronter vb. adm irativ adm iration s./.f./. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa. ascuţit. (pl. (/ig. aeroport affaiblir vb. plăcut agréablement adv. (pl. adm irator adm iratif. a aduna adhésion s. andrea. -enne adj. a consim ţi. sprijin. întărire. aeronautică aérodynamique adj. ajutor aider vb. agresiune. a u lx . conj. a adresa adroit. dibaci aérien. se tirer d' ' a s c descurca. a se agita. -trice s. în vîrstă. de altfel aim able adj. astfel.m. m.m . vîrstă âgé. I I a acţiona agiter vb. -douce adj. ~ s. (în)aripat ailier s. vîrstnic agence s. aerodinamic .m. a cîştiga acquiescer vb. precum şi air s .f. strident aigu ille s. conj. adm iraţie admirer vb. afecţiune affermir vb. -e adj. problemă. dragoste. sprinteneală agir vb. agreabil agressif. ag ilitate .

f.) şi adj. -enne adj.f. parîm ă amas s.f. f. [fig. f.-enne s.m. apartam ent appartenir vb.f.m. m. unghi. apret apprêter vb. bogat.f. amploare am putation s. alfabet alpiniste s. englezesc a n g le s . a n u m i applaudir vb.f. a atrage. I I a aplauda applaudissement s.f. I I a n im ic i. a ademeni allée s. a aduce am i. -e adj./.m. dis­ tracţie amuser (s’) vb.m . iubire am phitéâtre s. am biţie âme s. m. aluzie alm anach s. cu uşurinţă ajouter vb. prieten. slăbire am ant. aplauze appétit s. ) a strivi anecdote s. antarctic antérieur.p l. a aduce apprendre vb. a îngrăm ădi. nelinişte. anterior anticham bre s.m. înger anglais. a strînge amateur s.m .f. prieteneşte am itié s. a se distra. aparat apparemment adv.m. am ator am azones. adv.f. alee allégorie s.-e s. altitu d in e amaigrissement s. a g ă ti. (cu m aj. -e adj. englez. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s. a apreta 495 .f. am p lu.m. suflet amende s. a adăuga alarm e s. purtare. aplaudare. m. a pregăti. alsacian altérable ad]. spaim ă an im a l s.f. I I I a apărea appareil s.m. chibrit allure s.aisément adv. alarm ă alarmer vb.) dobitoc anéantir vb. anacronic anatomie s. alm anah alors adv. anim aţie anim er vb.m.m. anorm al antarctique adj. (eu m aj .p l.f. atunci alpestre adj. amazoane am bition s. alterabil altitude s. (fig . îm prejurim i allécher vb. I I I a aparţine appel s. aparent appartement s. am ic am ical. apetal à peu près loc.m. a prelungi. m.-e s. chemare appeler vb. salariu apporter vb. an tip a tic an tiquité s. a aprinde allum ette s.f. aniversare annoncer vb. verighetă allier vb. a chema.m. a an u nţa. antisem it août s. vechi ancre s. a se lu n g i. an im al anim ation s. a se duce alliance s.f. (degetul) inelar anorm al. antichitate antisémite s. a îm bina allonger vb. însufleţire. am fiteatru am plement adv./. după cît se pare apparent. am ă­ n u n ţit am pleur s. anticameră antipathique adj. iu b it am arres. anecdotă ange s. aproape apparaître vb. inel année s. a alarm a. m. m. alegorie allem and.f. distractiv amusement s. a afla apprêt s. pl. anatomie ancien. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. german aller vb. a se întinde allum er vb. a se duce. -e s. mers. m. am uzam ent. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. grămadă amasser vb. a am puta am usant. a lp in is t alsacien. ) şi adj. -e s. -e adj.f.f. a lia n ţă .m. -e adj. cam (aşa). a merge. m.m.m . a speria angoisse s.m. a se amuza anachronique adj.m. am ical. apel. prietenesc am icalem ent adv. ancoră âne s.m . poftă de mîneare appointements s. colţ angoisser vb. a lu ng i. -e adj. m. alpestru alphabet s.m . am ant.m . amendă amener vb. a însufleţi annèau s./. a da alarm a alentours s.f.f.m .f. odgon. m ăgar. prietenie a m o u r s . I I I a în v ăţa .) şi adj.f. anuar.f. am putaţie amputer vb. (eu ma j. a n .f. august apercevoir vb.f. s’en ~ a pleca. I I I a zări apétale adj. a o duce.m. a prevesti annuaire s.

m. arm am ent. măiestrie artère s. I I a rotu n ji arrondissement s.) raion.f. bani a rm é e s .m. cu siguranţă. arsenal a r t s . a întîrzia . nefi­ resc artiste s. ateu athénée s. sparanghel asphalte s. artist artistiquement adv. I I I a aştepta attendrissant. m. străbunică arrivée s. după aoeea après-demain adv. astronautică astronomique adj. atom atroce adj. a sprijin i âpre adj. /. asentim ent.m.m.m. a lega attaquer vb. a aproviziona appui s. 1 ardoare.f.. interj.f. a înjuga attendre vb. (fig.m.m.) aspi­ raţie assassinat s. sprijin appuyer vb. şifonier arôme s.elle adj.) şi adj.) după-amiază arabe s. a rtific ia l. a ajunge.m.nl. s. şi adj. -e adj. [invar. a aproba.f. a asigura astronautique s. a se asocia assombrir (s’) vb. arteră artichaut s. cartier arroser vb. ataşat (de legaţie. aranjam ent arrêter vb. anghinare articulation s. a înc u viin ţa approvisionnements.m . ataşament attacher vb. suficient. articulaţie articuler vb. a smulge arrangement s. desi­ gur assurer vb. I I a se întuneca. du p ă.m .m . (a d m .a fi sătul.f. învoire asseoir (s’j vb. a înh ăm a . crunt. ascensor ascension s.f.f. arenă argent s. cu artă ascenseur s. a se apropia approfondir vb.m. m.m. înarmare armoire s. asociaţie associer (g’) vb. pom.f. reazem. en avoir . a piciorului) attaché s. -e adj. aspirare. a face (un sunet) m ai surd assuré. apropiere approcher (s’ ) vb. a ataşa. m. curcubeu archipel s. şi s.f. (invar.f. aprovizionare approvisionner vb. a zăbovi atteindre vb.m. m.m.f.m . a apro­ funda approuver vb.f. arab araignée s. curea. f.f.) a se în tîm p la arriviste s. asfalt asphalter vb. înduioşare attendu prep. artistic. m. f. destul. încheie­ tură (a m îin ii. sosire arriver vb. ascensiune aspect s. atentat attente s.f.m.f.f.) poim îine après-midi s.m. şi adv. groaznic attabler (s’) vb. partea din a p o i.m. legătură. a se aşeza la masă attaches. aşteptare attention s.f. înfăţişare asperge s.m.m. m.m./.m. a ataca attarder (s’) vb. atenţie 496 .approche s.) a se posomori assourdir vb. cameră din dos arrière-garde s. arhipelag architecte m. a izb u ti. ateneu athlétisme s. arhitect ardeur s.m . arbore arc s. asalt assentiment s. arm ată armement s. avînd în vedere attentat s. a uda. a apăsa.m. a aresta arrière 1. înduioşător attendrissement s. (sport) fundaş. arivist arrondir vb. a asasina assaut s. I I I a se aşeza assez adv. ariergardă arrière-grand-mère s. (fig. de ambasadă) attachement s. a opri . stăpîn pe sine. asasinat assassiner vb. aspru après prep. aspic.m. m. I I a ad în ci. aspect. artă. 2. farfurie assistance s. I I I a atinge atteler vb. (cu maj. a asedia assiette s. a asfalta as p ic s . atletism atome s.f. are arc-en-ciel s. rîvnă arène s. (impers. asistenţă association s. aromă arracher vb. a fi de ajuns assiéger vb.f. a stropi arsenal s. a sosi. piftie aspiration s. arşiţă.f. a articula artificiel. înapoi ! arrière-chambre s. pe urină. păianjen arbre s.f. I I I a asurzi. arg in t. astronomic athée s. (fig. dulap.m. sigur assurément adv.f.

baionetă baiser s.m. zgîrcit avec prep. a m îh n i attroupement s.f. aviaţie avide adj. avocat avoir vb. a zări. lăcomie. îndată.m . a pune m ina attrister vb.f. bagaj bague s. a bolborosi. 2.f.f.m. hot. 2. adv. altm in teri autrefois adv.m.attentivement adv. pron. şi adj. m. deget mic (de la mînă) aussi adv. cu atenţie atterrissage s. şi. şi adj.m . sărut(are) baisse s. adunare în ceată zgomotoasă aube s. av id .m. arin auparavant adv. a-i fi . prep. inel bah! interj. ~ soif a-i fi sete. azi aune s. cale averse s. înainte av a n ta g e s .m. lacom. — • chose altceva autrement adv. tot a tîta . a ltăd a tă. a scădea. avar. conj. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s. auditor augmenter vb.) il y a este. m ai înainte auprès 1. -euse adj./. autodidact automne s. de uşă baigner (se) vb. aproapele auxiliaire adj. a înjosi avion s. înd ată ce autant adv.f. altfel. există avoisinant. toam nă autom obiles.f. adj. ~ faim a-i fi foame. 2. autor auto s. ochi de fereastră. hrăpăreţ avidité s. a atrage attraper vb.f.m.m. sînt. a m ătura b a la y e u r. autom obil.m. vecin avouer vb. m ic golf. prep. îndrăzneală audacieux. pătlăgea v în ă tă aucun.m. în mod autom at autodétermination s. a b îlb îi bagage s. autom obil automatiquement adv.f. a se scălda. loc.) ce lălalt.m. şi adj. a întrista.m. balcon 497 .f. (impers.f. îndrăzneţ au-dessous adv.m. înaintare avancer vb. aş ! baie s. m. avantaj avant-hier adv. avans. [loc. aterizare atterrir vb.). adv. a întinde (înainte) . bacalaureat badiner vb.m.f. şi prep. a informa aveugle s.f.f. aux. a prinde.-euse s. I I a ateriza attirrer vb. bal b a lai s. cu avenir s. adv. a se îm băia b a in s . a lătu ra t. au­ tom obilistic autorité s. a ltu l. aversă avertir vb. (pe) aproape auriculaire s.m. avion avis s. alt(ul). şi pron. orb aveuglément adv.f. . odinioară autrui pron. rad ă. aux iliar avance s. aprilie B baccalauréat s.f. aventură avenue s. a glum i bafouiller vb. a grăbi (plecarea etc.m. m ătură balayer vb. a înain ta avant adv. m.f. alaltăie ri avant-poste s. şi pron.f.m. baie baïonnette s. f. aviditate a v ilir vb.m. lîngă. îm prejurul autre 1. a lta .m.f. a m ărturisi avril s. a în ştiin ţa avocat s. orbeşte aveugle-né (e) s. de asemenea. îm prejur.II a avertiza . şi adj. a avea. întîm plare . a spori aujo urd’h u i adv. a micşora' bal s. I I a deprecia (o marfă) . dedesubt au-dessus. părere. n ici un(ul) audace s. (precedat de art. autodeterm i­ nare autodidacte s. a m ări. -e adj. m ăturător balcon s.f. viitor aventure s. m.m . deasupra auriiteur.f. aşa de aussitôt 1. aviz aviser vb. autoritate autour adv.m. avanpost avare s. -e adj.) P? de în ju ru l. scădere baisser vb.-trice s. zori aubergine s. orb din naştere aviation s.

be­ licos bénéfice s. bancher banquise s. treabă.m. a blam a blanc. cu toate că bienfaisant. banchiză baraquement s.m. unt beurrer vb. prostănac berceau s.f. desagă besogne s. a lega. beretă.m. . vorbăreţ./.f. I I a p ă li. m.f. bibliotecă bicyclette s. bazalt basculer vb. glonţ.f. banan b a n c s . îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s. m u lt beau -frère s./. bel. conj. bască berline s.f. m. a răni 498 . beton betterave s. tout încetişor. în şoaptă bas2 s. fleac b é to n s . m.f. vas. căscat beau.f. (pop.baleine s. bătălie .m. guraliv bazar s.f. bazar béant. bijuterie billet s. m inge. prune bec s. (în) curînd b ie n v e n u . 2. barbă barbier s. gratie bas1. belle adj. becaţă. ceată bander vb. lu ptă b ataillon s. a toci sensibili­ tatea blé s. de plus belle şi m ai şi.f.. cum nat beau-père s. socru beauté s.-e s. cum nată belliqueux. noră belle-mère s. batoză battre vb. -e adj. barcă barreau s. scăzut. larg deschis. (mii. bandit bandoulière s. m. binefăcător. -euse adj. baliză ballade s. -e adj. jo­ sul.) a învinge b a v a r d . albeaţă blanchir ' b. şi adj.f. banc (de nisip. dungă. m. foarte palid blêm ir vb. m grîu l-iiiiie adj. sitar belle-fille s.f. il y a beau temps que . cărucior. înd ată. a cădea base s. binevenit bière s. a construi bâton s. banderolă bandit s. bilet biscuit s. m. bandă.m..m.f.m. sfeclă beurre s. scund.) baracament barbare s. clădire bâtir vb./. fîşie. bizar blague s. şi adj. f. I I I a bale. IX a clăd i.f. frumos . jos.f. a blaza. beneficiu bénéficier vb.f.f. m.f. bancă. m. care se leagănă b a lle s . m.f. soacră belle -sœur s. frumuseţe bébé s. sărăcie bétail s./. ciorap basalte s. războinic. bine . de peşti) bandes. deşi. băţ. barbar barbarie s.m. — sûr desigur bien que loc. muncă b e s o in s .f. a îm pestriţa bijou s. m. şi adj../. -e adj.f. e m u lt de cînd .f. sa­ lutar bien-intentionné. ciudat. leagăn béret s. partea de jos. a bandaja banderole s. ballet s. biscuit bizarre adj. a se îngălbeni blesser vb.m. a dezaproba . navă bâtim ent s.f. alb blancheur s. foarte m u lt . /. trăsură besace s. barbarie barbe s. nevoie.. -se 1. prostie.m. bicicletă bien adv.f.m.f. bere bigarrer vb. balet balnéaire adj. basorelief basse-cour s. -e adj. inferior.f.m. banană bananier s.m. prost bête2 s. baston batteuse s. ~ de somme v ită de m uncă bêtises. batalion bateau s. bastion bataille s.m. curte de păsări bastion s. şotie blâm er vb.-e s. bază bas-relîef s. vite bête1 adj. a se legăna . plisc bécasse s. bine inten­ ţionat bientôt adv. balnear banane s. a m îzgăli barque s.m. baladă ba lla nt.m.m.f. balenă balise s. m ai d ih ai beaucoup adv.m. a beneficia benêt s. bandulieră banlieue s. a n im a l.m . (jig. -che adj.f.f.m.m.) franc. a b ălţa . bărbier barbouiller vb.m.m. şi adj.m.m. a unge cu unt bibliothèque s. I I a alb i blaser vb. m. s. cioc.' adj.f.

m. prăvălie bouton s.m.f. -e adj.m. ~ ~ homme om cumsecade . broşă brocher vb. mesteacăn boulet s. cozonac brique s.f. bulevard bouleverser vb./. cutie boiteux. a sparge. bor (la o pălărie) bordeaux s. bord (la un vas) .f. ) aller sur Ies ~ de qn. a străluci brioche s. bluză bluet $. blond blouse s.f. burghez bourreau s.f. m ănunchi bourbeux. bomboană bond s. margine. brav braver vb.f.m. b lîn d .m. şi adj. a închide.blessure s. brăţară. a căptuşi cu lemn boîtes. boxer boyard s. om bun şi credul. bobinaj bœ uf s. branşă bras s. pungă (de bani) . a zăpăci. brancardă branches.m. v in de Bordeaux borne s. a nu sta lo­ cului bougie s. a face salturi bonheur s.m. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s. frag­ ment bricoler vb. boboc (la floa­ re) . val de aer bouger vb. bun bon2 adv. fericire. a îm păduri . rană bleu. pădure boisage s. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. şchiop bombe s. sul (um plut cu cîlţi. buchet. m. bursă bousculer vb. a răscoli bouquet s. -euse adj.m. a intra în concurenţă cu cineva briser vb.m. brutar boulangerie s./. a se m ărgini botte s. I I a sări. cracă. (fam. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. a îm brînci boussole s.f.m.m. I I I a fierbe.f. snop. bobinare. a b îzîi bourgeois.m. -euse adj. a tu lb u ra. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. noroios bourdonner vb.m. albăstrea bobinage s.f.-e *. (fam.~ ceas de m înă brancard s. a înfrunta. m. busolă boat s. adj. curajos. ram ură. (fig. lem n. gură.f. 1. succint bribe s.m. m. a bucla părul boue s. măcelărie b o u ch o n s.f. noroi. strălucitor brillam m ent adv. albastru bloc s. năm ol bouffée s.m.) a lucra nim icuri. montre. pe punte. m. şi adj.) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. nasture. bonetă bord s. a brava bref./. bună ziua bonnet s. a încheia nasturii boxe s.f.m.f. brutărie bouleau s. bras (fel de înot) brave s. legătură de legume botté. -e adj. a broda 499 .f.m. căptuşire. a broşa (o carte) . sfîrşit bouteille s. a încheia (o cataramă) . marcaj (crengi rupte./.m. (în mod) strălucit briller vb. boucles d ’oreilles cercei boucler vb. cizm ă. vată etc. à — pe bord. brichetă.m.f. buclă (de păr). brav . capăt. bornă borner (pe) vb. homme ~ om curajos. fărîm itu ră. ghiulea boulevard s. a se mişca. fărîm ă . săritură bondir vb.m. armare cu lemn boiser vb. hotar. sticlă boutiques. viteaz. lum inare b o u illir vb. targă.m. I I I a bea bois s. brioşă.f. coş. a meremetisi b rilia n t. b la jin bonjour s. bub iţă boutonner vb.f. (tehn. bonne adj. boier bracelet s. suflare.m.m.) buşon boucles. bou boire vb. bloc. călău bourrelet s.m. box boxeur s. bombă bon1. om uleţ. braţ.) bourse s. margine.f.m. -e adj. brève adj. stană blond. salt. pl. cărăm idă briquet s.f. m.f. bine bonbon s.m. a rupe broche s.m.f. încălţat cu cizme bouche s. amnar brisées s. à ~ le corps la trîntă brasse s. dop. a clocoti boulanger s. -e adj. cataram ă.f. scurt.

bronşită bronze s. zvon. caporal c a p rice s. ascunzătoare cachot s. a arde brumeux. cauciuc.f. à la — la ţară. tăietor de lemne bnffet s. -e adj. birou but s. bufet buisson s.bronchite s. a peria brouhaha s. aparat de film a t camionneur s./. veste brûler vb.m.m.m. m ărăciniş bru s.f.m. bronz brosse s.m.m. canibal canons. mezin. bru n . cantină c a n tin ie r.m.f. circiumă cabine s.f. ţărănesc campagne s.m. promontoriu capable adj. căci car2 s. ţel. m. a calomnia calorie s. a poposi. adu­ nătură canard s. scop.m. cadou cadet.m. capitulard capitulation s. şi adj.-euse adj. (mii. a m îngîia carlingue s.f. brutal brute s. ceaţă broussaille s. brută bruyant. canalie. cabinet ca c a o s. bucureştean bûcheron s. carafă caresser vb. galoş cap s. 2. caracter. -e adj.f. se — a se proţăpi canadienne s. -trice s. cafeniu brutal. ţeavă (de armă) canot s. zarvă brouillard s. a calca. a locui tempo­ rar . a captura caqueter vb.m. calcul calculateur.m. (fam. (sport) gol buveur s. cîmpie . ceţos. esenţial capitale s. -e s.m. adj.m. m. a trăncăni car1 conj. neguros brun. a cotcpdăci. ) asla .f. a ascunde cachette s. a copia (şi fig.f. zgom ot. candidat cane s.m. perie brosser vb. laş. camee camera s. capitulare caporal s.f. şi adj.f. a potoli.) camarade s.m. m.f.m. m.m. raţă candélabre s. capital.) hărm ălaie.m. m.f. camarad camée s. capabil capitaine s. m. canadiană c a n aille s.m. colivie.f. autocar caractère s. cadru. zgomotos bucarestois. sat.f./.f. candelabru candeur s. m. camionagiu camp s.m.f. ”iens ~ vino încoace cabaret s.m. căpitan capital. m. calcar calcul s. cafenea cage s. cabină cabinet s. ramă café s. cuşcă cahier s. beţiv c ça1 pron. şi adj. carceră. carlingă 500 . capitalism capitulard adj.m. ) prevăzător c a lm e s . lagăr.m.f.m.m. însuşire carafe s.f. de frunte. raţă cannibale s. tovarăş. -e adj. comme astfel. (fa m . m ai tînăr cadre s. cal­ culator. dem. cacao cacher vb. m. tu n . tab ără.) campanie camper vb. pietricică caisses.f. şi adj. (persoană) calculat(ă) . nemernic.m. răţoi. /. barcă cantine s.f. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 . -te adj.f. calorie calquer vb. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. aici . capriciu icapsule s.m.m. noră bruit s. băutor. închisoare cadeau s. socoteală. cutie calcaire s. calin calmer vb.m. -e adj. cafea.m . a lin iş ti calomnier vb.-ère s. ţăran. tufiş bureau s. capsulă capturer vb.m. candoare candidat s.f. capitală capitalisme s. c’est ~ aşa este ça2 adv. sătean. [fig. s.f.f. caiet caillou s.m. ladă.m. casă (de bani).m.m. cap. cantinier ca n to n s.

lanţ. castă cathédrale s. dem. şampanie champignon s. şi adj.m. lumînare change s.m.m. icre negre ce pron. (fam. desigur certifier vb. an um iţi causer vb. m.m./. profesie. celulă celui (pl. sicriu cérémonie s. cîntec chanter vb. ceux) pron.m. acela cendrier s. a ascunde.f. m. pl. a înceta chacal s. a cînta chantier s. ciupercă champion ş. a sparge cassé. cireş certain. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s. blam public censurer vb. critică. spart caste s. cavalerie cavaliers. nehot.f.m.f.m. în mod cere­ monios carton s. caz. carnivor carotte s. cameră. ţelină célibataire s. -euse adj.f.) centralisation s.f.m. a sărbători célébrité s. acest ceci pron. ca­ valer certainement adv. dem.m.f. cette adj.m. cavalerist.f. centimetru champ s. a ceda ceinture s. tanc. car. schimbător changement s. piv n iţă caveau s. poş­ ta lă . călăreţ. -e adj. pron. -ci (pl. a se m îh n i. ceux-ci) pron. scaun chaleur s. şi adj. campion chance s. carieră carte s.f.f. centură célèbre adj. cască casser vb.m . celebru célébrer vb. celles) pron. car de luptă 501 . -ière adj. f. cim p.f. cavou caviar s. catedră chaises. dem. -e adj. dem. crap carré. car­ carnivor e s. celebritate celer vb. centralizare centraliser vb. u n ii. acest lucru céder vb. lănţişor chair s. schimbare changer vb.m. ceremonie cérémonieusement adv. cireaşă cerisier s.m. a certifica.f. aceasta.m.m. ochi de geam carrière s.f. m. en tout ^ în tot cazul casque s. căldură chaleureux. pătrat carreau s. acea cellule s. încetare cesser vb. tricou chandelle s.f. a sta de vorbă (cu) cavalerie s. noroc. a adeveri cerveau s. dem.m.f. cerc cercueil s. a vorbi.m. totuşi.f. cauză.m.m. pălărie chapon s. cenzor censure s.m.f. schimb changeant. şantier chapeau s. centrali­ zator carpe s. si­ gur. întlm plare. fiecare. zmeu (de hîrtie) cerise s. m. cuarte (de joc. dem. -e adj. celibatar chaîne s. orice char s. înlănţuire. centrală centralisateur s.m. carton cas s. (o) sută centimètre s.f. a pricinui. a schimba chanson s. hartă. -e adj. cu toate aces­ tea cercle s. carne chaire s.) a ciupi ceva prin înşelătorie central.f. cenzură. central.m. şansă chandail s.f. dem.m. creier cessation s.tn. oarecare. cet. a n u m it.f. şi adj. à coucher dormitor celle (p l. clapon chapitre s. şir chaînette s.f. cîmpie champagne s.f. a tă in u i céleri s. scrumieră censeurs. nasier carnivor. centru cependant conj.-e s.m. acel(a) celui. catedrală causer. a cenzura cent adj. s.m. pulover. (ceea) ce ce.m. şi adj. mîhnire chagriner (se) vb.f. m./.f.f./.m. de v izită etc. morcov carotter vb.m.m. capitol chaque adj. a centraliza centre s.carnassier. ceux-là) pron. a se am ari cave s. necăsătorit. şacal chagrin s. călduros chambre s. acesta celui-là [pl. a cauza causer vb.f.

î n e î n t ă t o r charme1 s.-ère1 adj. cor choisir vb. c ă r u ţ ă charité s.m.f. clasă./.m. clar.m. pisică château s.m. cavalerie chevaucher vb. -e adj.) c a r p e n charmer vb. lecţie classement s. a civiliza c la ir .f. i u b i r e (ie o a m e n i charmant. (cu maj. f.m . căm in. dirijor chemin s.m.m. a călări chevet s.m. ciment cimetière s.f.f.m. ~ jort cetate châtiment s.m.m. -e s. a vîna chasseur s.m . alegere chômage s.m. c ă r b u n a r charger vb. [constr. cler.f. -ne s. şosea chausser vb. (zool.f.-enne s. vîrf ciment s.) a supăra charger (se) vb. m. m. fierbinte chaudière s.m in ă .f. a m ototoli.m . capodoperă chef-d’orchestre s. lucios.m. -e adj. m.f. mîncare. şovin chaux s. a î n e î n t a charpente s.m . gulie chrétien.m. chiffon s.m. aici ciel .f. I I a alege choix s. -ière s.m . havană cigarette s. drum . căldare.m.m. lucru chou s. var chef s. c l e f cléf s.m. (hot. -te s. mănăstire chasser vb. greiere cigare s.f. civil civiliser vb. creştin chuchoter vb. căţeluş choeur s. şomaj chômeur. cald.m.m.m.f. foarfece ciseler vb.-e adj. cetăţean citrons. petic chiffonner vb.f. circuitul circuler vb. -e adj. -euse s.m. cădere ci adv.f.f.f. a şifona.f. î n c î n t a r e charme2 s.m. lim pede.f.f.f.m . castel. cîrpă. ţigară de foi. cetate citer vb. caţea clarté s. chimie chinois. stejar cher.f. f a r i n é e .m .tn.9 . a văxui ciron s. cheie clergé s. clasifi­ care clé s. m.m.m.f. cale cheminée s. chiot . conducător. şi adj. şomer chose s. -e adj. lum in ă classe s. gleznă chèvre s.f. ospăţ chèrement adv. scump . pedeapsă chaton s. şi adv. m. -e s.f. c a r . şofer chaussée s. (despre culori) deschis chinez.f.m. varză chou-fleur s. care face ape cţ^aud. chiffre s. a î n c ă r c a charbonnage s.f. fir de păr cheville s.m. drag chère2 s. m. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier.f. capră chez prep. ceară cirer vb. lăm îie citronnier s. vînător chat. cercetător cheval s.m.) şi adj. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s.) ş a r p a n t ă . sst ! linişte ! chute s. pisoi chatoyant. cinemascop circuit s.m. la chicane s.f. şicană^ cliien.m . sumă chimère s. conopida chou-rave s. cal chevalerie s.m. chinezesc (fig. cu dragoste chercher vb. lă m li civil. şi adj. c im itir cinema s.f. cer cigale s. cămaşă chêne s.f. a cizela cité s. a căuta chercheur s. m uşiţă ciseaux s.m. cazan mare chauffeur s. a circula cire s.m.f. r es te a de a che­ charretier s. cifră.s. a cita citoyen. elasament.) liliac chauvin. vatră chemise s.m. scum p. v. a şopti. a încălţa chauve-souris s. căp ătîi cheveu s. căruţaş charrue s. preoţime 502 . ţigară cime s.f. cîine.f.f. -enne s.m. şef. cinematograf cinémascope s. a-şi l u a s a r c i n a chariot s. a şuşoti chut ! interj. plug chartreuse s. himeră chimie s.m. pl.f.

comentariu commerçant s.m .) culme combler vb. a compensa complaire (se) vb.m.m . şi adj. a alcătui compositeur s.m. a concentra 503 . a compara compas s.m. comandant . clipire clinique adj. I I I a comite commode adj.f. I I I înţelege a cuprinde. compas compassé.f. cocardă. colonel colonial.m. colină colonel s.f. in im ă . v îrf.m.m.m. comandă (a unei m a­ şini) comme adv. tacticos compensation s. colos. guler. şap­ că etc 1 coin s. a prinde în cuie. ca.f. ardere comédie s. socoteală. a (a) lip i colliers. a copleşi commune s. m.f. compozitor composition s. luptător combattre vb.f.f. cod coeur s. coniac coiffer vb. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. compa­ raţie comparaître vb. com­ punere comprendre vb. coaliţie cocarde s. costum complet2. cum? de ce? commentaire s.f.m. a comprimer vb. a completa compliment s. colier colline s. -ète adj. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m. închis clôture s. comu­ nard coffre-fort s. asociaţie.m. -ive s. m. şi adj. colegiu coller vb. coafor coiffure s. p u ­ blic communard.-e adj.f. coloană colosse s. ca (si). fleac.f. des­ păgubire compenser vb. m. cum.m.f. to t ce acoperă capul (pălărie. tovărăşie. comerţ commettre vb. comitet commandant s.f.client. salbă. deal.m. client climat s. cît. societate compagnon s. colonial colonne s. pre­ cum . dorinţele cuiva) . com plim ent com pliqué.f. cît. tout ~ la fel commencer vb. clopotniţă cloison s. coafură. supărare colifichet s.m. a socoti. soţie compagnie s.m. comedie com ités. a colabora collectif.m.-e s.m. I I I a combate. cont compter vb. Comun. complet complètement adv. pas colère s./. colecţie collectiviste -s. m. şi adj.f. cu totul compléter vb. cucurigu ! code s.m. a lupta combien adv. tovarăşă.f. conte concentrer vb. -euse s.f. clopot clocher s.m. a complica composer vb. comună communiquer vb. a ţin tu i club s. colţ c o ls . I I I a închide clos.f.f. m. perete despărţitor clore vb. clim at climatique adj. compoziţie.m.m. comerciant commerce s. -e adj. I I I a se prezenta. clinic cloche s. tovarăş comparaison s. comunist compagne s. colectivitate collège s. maior commande s. comod commun. casă de bani cognac s. împrejmuire clouer vb. m înie.f. trecătoare.f.m.f.m . -e adj. m. a pieptăna coiffeur. (fig. com plicat compliquer vb.m. a comprima compte s. club coalition s. -e s. coexistenţă.f. (pl.) podoabe. şi adj. luptă combattant. obştesc. a combina comble s. a număra comte s. par ' (a şti ceva) coexistences.m. a compune. pie ptănătură. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) .f. compensaţie.f. a întregi. a comunica communiste s.m. -e adj.f. clim ă. uriaş combat s.) a satisface (năzuin­ ţele. -e s. climat(er)ic clin (d’oeil) s.m. asemănare. colectivist collectivité s. fanteziuri collaborer vb.m. cîţi. I I I a se complace complet1 s. cîtă. cîte combiner vb. (fig. a începe comment adv. colectiv collection s.f.m.f. insignă cocorico ! interj. -e adj. complet.

a încurca confort s./. consim ţăm înt. a sfătui conseiller. (m il.f. a întări consonne s. înfăţişare. concentric concerner vb.m .f. contrariu contre-amiral s.m.f.m.f. confuzie. -e adj. -le adj.m. conştiinţă conscient. a condamna condition s. ghioc conquérir vb. loc.f. şi adj. consilier. a consola consolider vb.f.f. a conserva considérer vb. povestitor continue].f.m . a conţine content. consolare consoler vb.f.m. -e s. duhovnic confiance s.m . a consacra. -e adj. a ti­ tu dine .f. m.f. încurcătură congés. conjuncţie conjoncture s. cu perseverenţă. contradictoriu contraindre vb. a m u lţu m i (pe cineva) contenu.m . concret concurrent.m .-euse s. a consemna. consoană constamment adv.concentrique adj.m. concluzie.s.f. a confirma confisquer vb. cucerire consacrer vb. în ­ voire consentir vb. nuvelă contempler vb. I I I a concura concours s.f. concurs concret. -e adj.) a preţui considéré. concetăţean conclure vb. contact contagion s. confi­ denţă confier vb.f. a consterna constituer vb. a constitui construction s.f. de aceeaşi specie congrès s. -ète adj. conferinţă confesseur s.f. I I I a cuceri conquête s. au dim potrivă. asociaţie confus. confortabil confrérie s. în mod constant constant. portar concitoyen. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. a m ărturisi. ajutor. a înconjura contracter vb. adv.f. continuu. cunoştinţă. sfat. şi adj.f. de acelaşi s o i. constant. constrîngere contraire s.m. destăinuire. conducător conduire vb. a constata consterner vb.f.m.f. confecţie confectionner vb. contagiune conte s. sfă­ tuitor consentement s.m. aer. consul consulter vb. neînce­ tat continuer a continua.m.f. basm. a trage concluzia conclusion s. concediu congénère adj. condiţie conducteur . I I I a încheia. stim at consigner vb. conştient conseil s. a închina conscience s. a fi în legătură cu. I I I a cuprinde. atingere. statornic constater vb.f. a confecţiona conférence s.f. contraam iral 504 .f.f. a considera: (fiţi. a contracta contradictoire adj. molipsire. I I I a cunoaşte conque s. confuz confusion s. concurent condamnation s. contrar. a consolida.-enne s.f. -condamnare condamner vb. congres conjonction s. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. I I I a construi consulter vb. I I I a confunda. clădire construire vb. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.f. consecinţă conserver vb. cunoaş­ tere connaître vb. consiliu conseiller vb. încurcat confusément adv. I I I a conduce confection s. -ère s. potriv­ n ic. conjugare conjuguer vb. conţinut conteur. dulceaţă confondre vb. m. respectat. I I I a consimţi conséquence s. poveste. a contempla contenance s. încheiere conçombre s. castravete concourir vb.m. -e adj. -e s. mîngîiere. I I I a concepe concierge s. a încredinţa confirmer vb. confort confortable adj. -e adj. urmare. a conjuga. m u lţu m it contenter vh.) a da un consemn consolation s. confuz.m.f . I I I a constrînge contrainte s. m. a urma contourner vb. a consulta contact s. a confisca confiture s. încredere confidence s. a consulta connaissances. a u n i consul s. rn. construire.

cot . conver­ copain s. scurt cousin. s. corp.f.m. gît couchant s.) trib u n a l corec- correspondance s. cupă couper vb. aspect.m. pernă coût s.m.m . tout à deodată.f. après sur le îndată . taeîm couvert2. trup.f.m. tem ă corectată corriger vb. telegar court. contravaloare contributions. jouer des~^ s a da din coate coudre vb. -e adj.m . parte. de ^ deoparte .m. m. 505 . colină. -e adj. cochet cor s. a controla convaincre vb. îndrăzneală courageux. cost couteau ». tr-o dată . găoace (de nucă.f. vară coussin s. ) corec(pop. latură. curajos.m.m. a curge. a se învoi conversation s.f. mărgean corbeau s./.f. apus (de soare) coucher2 (se) vb. à — sur cu siguranţă. ţional (ju r . -euse adj.m. strat coucher1 s.) couronne s. d ’un seul ~ dinprea tîrziu .m.m.f.m. I I I a acoperi. vopsea coulisse s./. amic copier vb. m.f.f. a costa coutume s.f.m. vorbire tire conversaţie.f. cunună couronner vb.f. cosmonaut cosmos s.m. corecţie correctionnel.f.f . conversiune. coquelicot s. m. regiune contre-offensive s. ţin u t. corupere. a se îndoi. frînghie . m. izb itu ră. a se scurge.f. apusul soarelui couche s. a aluneca de-a lu n g u l. a încorona courrier s. cordial. contribuţie. poştă cours s. acoperit couvrir vb.m. corb corbeille s. con­ conversions. lovitură.f. ţio n al. -e adj.f. à lîngă coteau s. du de dinspre . alergător courir vb. stricare. curs course s. culme côtelette s. I I I a contrazice contrée ş.m. donner . ochire.u n f il a telefona. culoare. cocos coque s. costum côte s.f. cosmos costume s. bumbac cotonnier.f. a se cülca coude s. a tăia cour s. ^ à ^ corp la corp. văr.f.m. obicei couturier. cortegiu.-ère s.m. m. dru m . corespondenţă correspondre vb. contrabas contredire vb. a bum bacului cou s. -ette adj. a fi în corespondenţă corridor s. călduros cornée s. a ascunde coton s.m. coridor corrigé s. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. coardă cordial. coroană. a copia coq s.f. -ère adj. coral. coş corde s.f.m. I I I a convinge convenir vb. I I I a recunoaşte. croitor couvert1 s. a corecta corruptions. ^ d'oeil de privire. cuţit mare de bucătărie coûter vb. m. coastă côté s. îndreptare.f. prieten.contrebasse s. goană. culoar coups. croială coupe2 s. culisă couloir s. I I I a coase couler vb.) corn corail s.f. carcasa vaporului correction s. -e s. a um bla după (şi fig. contraofensivă contre-valeur s. curier. cuţit coutelas «. în­ drăzneţ courber (se) vb. (despre un vas) a se scufunda couleur s. cursă.-euse s.m. co­ rupţie cortège s. curaj. curte courages.f.m. I I I a corespunde. a se curba coureur. cornee corniche s. cotlet de bum bac.m. (muz.f. I I I a alerga. cupă. culcuş. corectare. de force puci coupe1 s./. mac coquet. b id iv iu . de ouă) . -le adj. /. cornişă corps s. m.m.m. alai cosmonaute s. im pozit contrôler vb.m.

a afurisi danger s. şi adv.m. m. — fouettée friş­ ca.-e ad].m.9 .f. cange. creatură crèche s.f.f. m.f. pan talon i scurţi. a p îrîi. prăbuşire débarbouiller (se) vb.m . trecere.f. şi adj. -euse adj.m.m. creton creuser vb.m. doam nă. a scăpa débattre vb. -le adj. croşetă croire vb.f. a dansa danseur. a fermenta cycle s. a se m ări croix s. credit.crachats.dent s. -e adj.f. erunt cuber vb.) culture s. f. cultură culturel. prăpăd./. debara débarrasser (se) vb. bojocii.m.f. du.f. creştere (a unei ape) cruel. m. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. creastă crétin. fricos.f. d in . cretin cretonne s. cruzime ( fig-) cru. dansant danse s. cu ltu ral curatif. scuipat craindre vb. cîrlig . de. a încrucişa.f.m . — un mois peste o lu n ă dansant. chiloţi culte s. pat (de puşcă) . creion création s. coamă crise s. influenţă créer vb.f.f. m ăruntaiele care se dau la c îin i. se ~ a se zbate 506 . [sport) cruauté s.m. cruce crosse s. lingură cuir s. a crea crème .f. s. creaţie créature s. m.m . cavitate. I I I a dezbate . cuit cultivé adj. sm în tîn ă. a trosni cratère s. f. criză crisper vb. a face cubajul cueillir vb. -elle adj. colţ (la a n i­ male) crochets. -euse ad].f. a în tîln i croissance s. des) prep. de! damner vb. bucătărie culotte s. instruit cultiver vb. a înota în stilu l crawl crayon s. a sparge . cură cure. gol creux2 s. m ai m u lt de (d’.m. amurg crête s. dansator date s. cruciadă croisement s.f. -ive adj. m. gău­ nos. curativ cure s. creştere croissant s. -ive adj. critică crocs. curm ală dattier s. piele cuisine s.m. I I I a se teme craintif. ocol.f. sem ilună. curiozitate cuver vb. curmal davantage adv.f.f. încrucişare croiser vb. tim id crâne s. critic. a crispa critique s. m. -euse s. a scobi creux1.f. pradă crosă curiosité s. cuillère s. pe=te. pe. -e s. dalie dame s. ciclism cyclone s. nemernic craquer vb. a se debarasa. primejdios dans prep. /.f. dată datte s. crimă crinière s. cravată crawler vb. crud. craniu crapule s. I I I a creşte. a debarca débarras s. scobit. scobitură. cremă crépuscule s. despre. I I I a culege cuiller.m. şi adj. I I I a crede. a se spăla pe faţă débarquer vb. dans danser vb. scobitoare curée s. gol crever vb.m. creşă crédits.f. corn (franzeluţă) croître vb. cîrlig.m. in. ciclon D dahlia s.f. a cultiva (şi fig. interj. a socoti croisades. a crăpa.f. făptură. de la. cuit. a se rupe cri s. în. f. ciclu cyclisme s.m.m.f.m. prim ejdie dangereux. fiin ţă . pericol. crud crue s. strigăt crime s. a săpa.m.f. crater cravate s.

a decerna décevant.f. a se revărsa.m.m . a zăpăci décoration s. dejun déjeuner2 vb.débit s. I I a defini définition s. I I I a dărîm a démon s. I I I a desface.m. mutare . a demara. I I I a descoperi décrépit. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. a descărca déchet s. debut. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. a răm îne demi1 s. treaptă. a declanşa décliner vb. ră­ posat dégeler vb. -e adj. jum ătate. în picioare. a desfăşa (un copil) demande s. au de după. afară déjà adv. defect. dantelă dentelure s. a rupe. a sfida défiler vb.m.m. a începe décéder vb. delicat délicieux.f. cerere. -e adj. a denunţa dénonciation s. 507 . a face numărătoarea dénoncer vb. a cere . a refuza décommander vb. demon denier s. dinte. debit (la lichide şi gaze). peste. a defila définir vb. I I I a descrie décrocher vb. sfîşiere décidément adv. cu dispreţ dedans adv. a locui. a dezgusta degré s. (a rh ît. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. a declama déclarer vb. halbă. a deznoda.) dantelură delà prep. dezmăţat début s.f. a decomanda déconcerter vb. sfidare. decizie déclamer vb. a rupe coarnele décourager vb. I I I a apăra défense s. jum ătate de oră demi2. a decide décision s.f. -e adj. a dezumfla dégoûts. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. m utat déménager vb. ban dénombrer vb. ho tărît.f.f. denunţare dénouer vb.m. dezgust dégoûter vb. a debuta. provocare défier vb. a dispreţui dédaigneusement adv. delicios. m. -e adj. definiţie définitivement adv. cu siguranţă décider vb. peste. mîine démailloter vb. a declara déclencher vb. demograf démolir vb. s. a dezlega dent s.f. delegaţie déléguer vb.f. a elibera delta s. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a deconcerta. ju m ătate. deşeu déchirer vb. decor décorner vb.m. -e adj.m. a declina. (sport) m ijlocaş. deformare défunt. a da: pe dinafară déboucher vb. a deceda. ferme­ cător délivrer vb.f. definitiv déformation s.f. democraţie démographe s. a delega délicat. m. decrepit. decoraţie. se a se descotorosi. ram olit décréter vb. înăuntru défaire vb. a prinzi déjuger vb.f.f. început. prînz.f. a răposa décembre s. jum ătate întoarcere démocratie s.m. apărare défenseur s. -e s. a descuraja découvrir vb. a decreta décrire vb. dehors adv. m ai departe de délégation s. dinar. a dezlănţui décharger vb. jum ătate demi-teinte s. decembrie décennie s. apărător défi s. hotărîre. defunct. a (se) muta démettre vb. ruptură.f. deceniu décerner vb. şi adj. cusur défendre vb. I I I a scrînti demeurer vb. a porni déménagement s. m. m. deltă demain adv. a sfîşia déchirure s. a scăpa défaut s. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. am ăgitor décevoir vb. (despre ape) a se vărfea debout adv. I I I a decepţiona déchaîner vb.m. demaraj démarrer vb.m. (în) sus débraillé.f.m. a întreba démarrage s.f. întrebare demander vb. a desfide.m. -euse adj. au ~ la început débuter vb.m.m.) au ~ ~ după. deja déjeuner1 s.f. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a dezlega. grad.

doi deuxième adj. dezarmare désastreux. a devaloriza devancer vb. sus. I I I a depinde de dépens s.f..m. m. necinstit déshonnêteté s. ~ peu de curînd . a se grăbi dépendre vb.m. deportat déposer vb. neplăcut désapprouver vb.) par pe deasupra. cel din urm ă. -e adj. a se sustrage derrière adv.m . a despera désespoir s. a cheltui dépeupler vb. dezastruos désaveu s. a depopula dépit s. devalorizare dévaloriser vb.f. a se dezbrăca déshonnête adj. dezicere descendre vb. intenţie dessert s. o hîrtie) désordre s. distrugere détacher vb.f. a pustii. necinste déshonnêtement adv. a întrece dépêcher (se) vb.m. lipsit depuis adv. ocol détresse s. a desemna désirs.m. a se ascunde.m. a despuia dépourvu. a .m . scop. I I I a distruge dette s. rn. a depăşi. desen. cotitură. (chiar) de la. a hărăzi destruction s.f. şi adj. deşert désesperé. -euse adj. cheltuieli. a în­ trece înainte. a spune.m. longtemps de m u lt. a dezola. a desprinde. dedesubt dessus adv. în detrimentul dépenser vb. deputat dérailler vb. plecare département s. adv.m. deplasare déplaire vb. dorinţă désirer vh.m. I I I a deveni dévêtir vb. în mod necinstit déshonneur s. pl. a dori désoler vb.m. destindere détenu.m. a descinde descente s. dezonoare désigner vb.dentifrice adj. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj. a desface (o stofă. derizoriu dérive s. desert dessin s. în urm ă. neorînduială. derivă dernier. a deraia déranger vb. ciudă. a urî détonation s. dezordine désormais adv.f . destinatar destinée s. -e s. prep. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. a dezaproba désarmement s.îndurera déplacement s. de acum înainte dessein s.f. departament dépasser vb. primejdie détruire vb. a descrie am ă­ nunţit dételer vb. a dezdoi. de d in ţi (pastă.m.f.f. am ănunt détailler vb. detunătură détour s. a o lua înainte.m. m. în spate dès prep. neregulat: desîrînat dérisoire adj.m. a depune déposséder vb.m. şi adj. (în) faţă devanture s. aux pe socoteala.m . a deranja derechef adv. deţinut détester vb. ^ animé desen anim at déployer vb.f.-ère s. prep şi s.m. desperat. a prăda dévalorisation s. de atunci. vitrin ă développer vb. 508 . dentist départ s.m. -e s. apă) dentiste s. en — de în ciuda désespérer vb. deznădăjduit dessous adv. închisoare dépouiller vb. -ive adj. soartă destiner vb. iarăşi. m. a destina.m. a ju p u i. în afară de destins. coborîre descriptif. -e adj. de (Ia). u ltim dérober(se) vb. a întinde déporté s. descriptiv désert s.f. a devasta. destin destinataire s. nenorocire. deasupra.f. a deposeda dépôt s.f. tăgăduire. a coborî dévaliser vb.m. m.f. I I I a displace déplier vb. ţel. desperare déshabiller (se) vb. I I I a dezbrăca devant adv. şi prep. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s.f. a jefui. datorie deux adj. (încă) din. a desfăşura. al doilea dévaler vb. que de cînd député s. I I I a coborî.m. (loc. necaz. a dezlega détail s. din nou déréglé.

diam ant dictionnaire s. exerciţiu (şcolar) . direcţie dirigeant s. I I a se am uza. direct directeur s. căror) . a cina dîner2 s. dietetic dieu s. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . a dirija disciple s. ale) cărui (cărei. a auri dorénavant adv.f. dispozitiv disposition s.f. dom inaţie.f. -e adj. I I I a dormi dortoir s.m. cela veut — • aceasta înseamnă direct. pol. dogmă doigt s. Dumnezeu. stăpînire dominer vb.. digestie dignité s. pagubă. director direction s.f. anevoios difficulté s.m. devotat dévouement s.m. dicţionar diététique adj. cină. diferit difficile adj. I I I a despărţi disparaître vb.m. (un num ăr de) aproape zece docker s. f. dizgraţie disjoindre vb. a înzestra douane s. dos. a difuza digestion s. a desluşi distraction s. a îm prăştia disposer vb. domeniu ôme s. dum inică dimension s. pron. deosebit. f.f.f. datorie (morală) dévoué.m. I I I a dispărea disperser vb. zeu.de m în tu ia lă diagnostic s. discuţie discuter vb. la un dineu diplôme s. demnitate digue s. distins distinguer vb. dificultate. dig dilater vb. /. deosebire.f.m.m. împărţire. a domina dommage s. a micşora. al (a. a îndrepta. distanţă. drac. a datora devoir2 s.m. a despărţi division s. diavol.m. discipol discontinuer vb.f.m. divinitate diviser vb.f. idol différence s. greu.) vrajbă dix adj. m. cadou. I I I a dizolva distance s. avoir le ~ au corps a fi argint v iu . docher doctoresse s.m. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. a dispune dispositif s. diligenţă dimanche s. a căptuşi doucement adv. -e adj. deosebit. domestic domicile s. -e adj. documentat1 dogme s. diferenţă différent.) diversiune divertir (se) vb. doctoriţă documentaire s.m. ghicitor divinité s. a întrerupe. hotărîre disputer (se) vb. curcă dîner1 vb.m. [mil. diform diffuser vb. f. a se distra divinateur. dom inant dom ination s. a conduce. a îm părţi divers.m. de casă. depărtare distingué. a devia deviner vb. dimensiune diminuer vb.m. -e adj. drept. dineu dîneur. -trice s. divizare. m. spate. dispoziţie.m. a ghici devinette s.m.m. a înceta discours s. de acum încolo dormir vb. divers diversion*. a îm părţi. deget omaine s. -e adj. dormitor (comun) dorure s. a discuta disgrâce s. greutate difforme adj. distracţie. a dota. dosar dot s. dom iciliu dom inant. dotă doter vb. a dubla . à vrai — la drept vorbind . spinare dossier s.m.f. poleială dos s.m. zestre.m. daună don s. diplom ă dire vb. a da dont. pauvre nenorocit. dom domestique adj. comesean. rel. al zecelea disaines.m. temă.f. a spune .f. -e adj.f.f. m. încet. dar donner vb.f.f. a distribui. in v i­ ta t la cină. I I I a zice. a reduce dinde s.m. m. zece dixième adj.f. a se certa.f. ce ~ fapt pentru care dorer vb.m. diagnostic diam ant s./. discurs discredit s.-euse s._ a dilata diligence s.m . I I I a trebui. conducător diriger vb. petrecere distribuer vb.f. vamă doubler vb.f. ai. discredit discussion s.m. cu băgare de seamă 509 . _(/ig.f.dévier vb. à la — . şi adj. ghicitoare devoir1 vb. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.

răsunător. durement durer vb. zdrobitor écrasement s.m . a şterge 510 .m.f. -e adj. a se prăv ăli écurie s. economic économiste s.f. -euse adj. sans ~ fără îndoială dresser vb. blîndeţe douer vb. douce adj. ébullition s.m. şcoală écolier. a lum ina école s. îndoială. a zgudui . scriere écrouler (g’) vb. m.m. ciob éclatant. cu asprime a dura. a dota douleur s. I I I a ajunge la scadenţă.f. apă eau-de-vie s. ebenist éblouir vb. durée s. rachiu.f.f. fierbere. a schiţa ébéniste s. cuhaz . a porni éclaireurs. clădire.caragnios.m. străluci­ éclatement s. scurgere écouler (s’j vb. a ţine s. zdrobire écraser vb. a se înfierbînta échec s. a se scurge écouter vb. tare. dureros doute s. f.f.m. stufos duchesse s. doisprezece douzième adj. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb.m. b ăn u ia lă. durere douloureux.f. schijă. drept drôle ad/. se a se ridica îm potriva douter vb.douceur s.f. a zgîria écoulement s.f. dramatic drap s. a asculta écrasant. -ère s. a dresa . a scăpa de. şi adv.m. dinam ită E eau s. clip ă. -e adj. a înlătura. economist écorcher vb. sclipitor éboulement s.f. ştirb édification s./». des. ecou échoir vb. postav . fulger éclairer vb. edificiu édifier vb. a se pune în mişcare. eşec écho s. drum îngust. aşchie. a ju p u i. duzină douze adj. a l doisprezecelea dramatique adj.f. ciudat dru. stacojiu écarter vb. a educa effacer vb. -e adi.f. izbucnire éclater v i. a izbucni . în tim p u l dur. a se în tîm p la échouer vb.bizar drôlement adv. (s’) — .f. a eşua.f. a ridica .m. a se prăbuşi. de rire a izbucni în rîs tor . a d iv u lg a. a depărta écervelé. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. caraghios . eşapa­ ment écharpe s. -e adj. ducesă durant prep. steag. a înzestra. schiţă ébaucher vb. economie économique adj. a se îm potm oli éclair s. dulceaţă. ţuică ébauche s. descreierat échange s. \ fig-) as­ pru.m. I I a lua ochii éblouissant. scris. a fugi. schimb échanger vb. scăpare. dynamite anevoios durată adv.f. dulce. a se încălzi. clocot ébruiter vb. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s.f. spargere. roşu-aprins. a schimba échappée s. educaţie éduquer vb. zgomot puternic. strălu­ cire. şcolar économie s. eşarfă échauffer (s’) vb. a se îndoi doux.m. cearşaf drapeau s.m. construire.m. gra jd édenté.f. nereuşită. a evada échappement s.-e adj. cercetaş éclat s. m.f. strivire. -e adj. prăvălire. şi adv.f. -e adj.m. -e adj. esca­ pad ă. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s.vb. js’) — a o şterge. surpare ébranler vb. I I I a scrie écritoire s. ciudat.m. drapel droit. a zdrobi écrire vb. m om ent. a construi éducation s. blînd douzaine s.

a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. m. gură e m b r a s s e r vb. a îm brăca. şi adj. -e adj. despre. stînjeneşte e n c o m b r e s. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb.m. a păgubi. a otrăvi e m p o r t e r vb. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. a înfăşa. -e s. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. a lua. cu elocvenţă é l o q u e n c e s. a rid ica. a educa é l i m i n e r vb.m. a încurca. a încuraja e n c r e s. neînfrînat. efort e f f r a y e r vb. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj.. a duce cu sine é m o t i o n s.f. slab.m. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. elasticitate é l e c t r i c i t é s.f. -eresse s. m. electrificare é l e c t r i q u e adj.f.adv. a fermeca. m. emfatic e m p ir e s. cu eleganţă é l é g a n t . între buin ­ ţare e m p l o y é .f. a se sforţa. farmec.f. -e adj.f.m .m. cum părătură e m p l i r vb. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb.m . cerneală e n d iv e s. a se aşeza î n am ­ buscadă. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. emoţie é m o u v a n t . cadru e n c e in t e s. ales é ly s é e n . a egala é g a l i t é s.f. neruşinat é g a l e m e n t adv. a se m inuna é m e t t e u r s. încadrare. la pînd ă é m e r g e r vb. canal de scurgere. electric é l é g a m m e n t adv. iarăşi. adv. vărsare. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. a ieşi din apă. a pune în spinare. slu jb ă. în mod efectiv. îneîntare e n c h a n t e r vb. ridicare é lè v e s. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. efect .f. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb.f.f. -e s. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb. I I a umple e m p l o i s. e f f e t s. em iţător é m in e n c e s. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. a speria e f f r é n é . a se u im i. mocirlă e h ! interj.f. şi adj.) cloacă. a îneînta e n c h a n t e u r . -e adj. supt é m a i l s. funcţionar e m p lo y e r vb.m. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. m. [fig. d in. I I I a alege e l li p s e s.f. a se stră­ dui e f f o r t s. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. a se av înta . în adevăr. a se îm barca e m b a r r a s s. im periu e m p le t t e s. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă . elev é le v e r vb. a stînjeni e m b e l l i r vb. încurcătură. a se încurca.f. incintă e n c h a î n e r vb.m . a creşte. email é m a n c i p a t i o n s. din. elipsă é l o g e s .m.n e adj.m. încîn tăto r.m./. şi adj.f.m. biserică é g o ïs te s. a se înveseli é g lis e s. a strînge e m m e n e r vb. emancipare e m b a r c a t i o n s. nehotărîre .f. de acolo e n c a d r e m e n t s. a îm brăţişa.f. a lua. întrecere. de asemenea é g a le r vb. element é l é p h a n t s.f. a strica. paradisiac é m a c i é . a duce é m u l a t i o n s.m. f. a se arunca é l a s t ic i t é s.f. ridicătură (de teren) . m.m. I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. care încurcă. a pune m îna pe. elocinţă é l u . a elim ina é l i r e vb.m. -e adj. m.f. în calitate de e n 2 pron . egalitate é g a r e r (s’) vb.f. elegant é l é m e n t s. şi adj. an divă e n d o m m a g e r vb. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. nestăpînit e f f r o n t é .f. em ulaţie e n 1 prep . a înjun ghia. a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. post. îm părat e m p h a t i q u e adj. pervaz. fermecător e n c o m b r a n t . egoist é g o r g e r vb. eficace e ffo r c e r {»’) vb. piedică. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 . -e adj. elefant é l é v a t i o n s. a îm piedica e m p e r e u r s. (/ig.f. . în. a se zăpăci vb. -e s. şi adj. ce. a ucide é g o u t s.

a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. m.f. à cheveux ac de păr . a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . a tîr î. a cruţa é p a r p i l l e r vb. şi adj. a e n f o u i r vb. enervare é n e r v e r (g’ ) vb.f. a economisi .m. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s. -euse s. -ère s. antreu e n t r e la c e r vb. f.. după e n t a m e r vb. desime é p a u l e s. a însori e n s u i t e adv. marcă e n s e i g n e m e n t s. a înţelege e n t e r r e r vb. şi adj. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb.f.f. enervant. întrevedere e n v a h i r vb. a păşi. turbat . I I I a a u zi. -e s.m.m .f.e n d r o i t s. a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. loc é n e r g i q u e adj. ac cu găm ălie. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. I I I a întreţine e n t r e t ie n s.f.f. ghim pe. înconjurător e n v o l s. a turba e n r e g is t r e r vb. episod é p lu c h e r vb. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb.f.f. firm ă. cam. (fig. -e adj. I I I a cerceta. a lua . / . intrare.m.) a începe e n t e n d r e vb. apoi.m.m. aproxim ativ e n v i r o n n a n t . in v id ie . a ridica. entuziast e n t ie r .m. sabie é p ic e r ie s. copil e n f e r m e r vb. a zbura. îm preună. băcănie é p i lo g u e r vb.m. . epocă é p o u x . I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. risipit é p a is s e u r s.f. supărător e n e r v e m e n t s.m. a dezaproba. epavă é p é e s. a se interesa de e n q u ê t e s. en cu to tu l. furios e n r a g e r vb. a entuziasma e n n e m i . -e adj. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 . întreprindere e n t r e r vb. m. a însîngera e n s e ig n e s. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. a se um fla înfu n da. zbor e n v o le r (s ’ ) vb. a curăţa (legume.f. m.m . m. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. a risipi é p a r s . a avea ca urmare e n tr e prep. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. fructe) é p o p é e s. -se adj. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. a trim ite é p a i s . a-şi lua zborul e n v o y e r vb. a se vărsa..f. s. invidios e n v i r o n adv. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. înrăd ăcin at e n r a g é . I I a invada e n v e lo p p e s.m. îm prăştiat. pîlnie e n t o u r e r vb. antrenam ent.f. anchetă e n r a c i n é . a înrola e n s a n g l a n t e r vb.m.f. faţă de e n v i e s.m.m. a începe. grosime. şi adj. în întregime e n t o n n o i r s. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb.f. angajam ent e n g l o u t i r vb. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. a tă ia prim a bucată. a in vidia e n v i e u x . m. plic e n v e r s prep. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. (fig. copilărie e n f a n t s. înflorire. energic é n e r v a n t .şi adj. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. -e adj. I I I vb.m. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. spin é p i n g l e s. a închide.o u se s. poftă e n v i e r vb. des. angrenaj e n j a m b e r vb. a încăpea e n t r e t e n i r vb. a se enerva e n f a n c e s. întreg . a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb.m . a critica é p i n a r d s. a încuia e n f i n adv. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. între e n t r e c h a t s. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. um ăr é p a u le r vb. a îm p le ti. în întregime e n t iè r e m e n t adv. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. bold. spanac é p i n e s. stufos.f. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. epopee é p o q u e s .) a răp i.m.e adj. a atrage după sine.f. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. a intra . în­ sufleţire vb.f. -e adj.

f.m. etalaj é t a le r vb. m. echipă é q u i p e m e n t s. răsărit. a preţui. fiin ţă é t r e n n e s. ija-m. a strînge de gît. a se căţăra e s c a le s. I I a leşina é v a s i o n s. şi é t a b l i r vb.f. îndrăgostit.f. şi adj. m . .m. sărăcăcios. suire. • sclipitor é t o i l e s. a stima. m .m .) stat é té s . ciudat. .f. vr. sclav e s c o r te s. band it e s c a r p é .m. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. » .e s. etern é t i n c e l a n t . a escalada. restrîns é t u d e s. mirare. stomac e s t o m a q u e r vu.m. a rătăci e r r e u r s. exact e x a c t it u d e s. f. a se mira e s t u r g e o n s. escorţă e s c o u a d e s. a îndura e st s. studiu é t u d i a n t . (/ig. straniu é t r a n g e r . a încerca .m. m.m..) şi adj. a r în t e s s o u f fle r vb. dar (de an ul nou) é t r o i t . asasin.f.e lle adj. -ère s. etaj é t a l a g é s . stindard é te n d r e vb. eaprârie . încercare e s s a y a g e s. -e adj. stare. şi adj. spirit e s s a i s. /. speranţă e s p iè g le r ie s. -e adj..) greu.f. coajă e s c la v a g e s.m. zburdălnicie e s p o ir s. escară. probă (la croitor) e s s a y e r vb. -e adj. căţărar e e s c a la d e r vb. -e adj.f. m. spaţiu e s p a g n o l.f. a studia. încercare.) escuadă.probă. e t conj. (cu maj. a fi ê tr e 2 s. specie. examen. a se întind e.e adj.m.m. euforie.m.f.m. a evolua e x a c t . m.m. benzină e s s e n t ie l. a epuiza. instituţie é t a g e s .f.e s. evident é v o l u e r vb.m. îngust. vară é t e in d r e vb.f. etapă é t a t s. a se trezi é v é n e m e n t s. galantar. {toc. sclavie e s c l a v e s . adv. în­ treprindere. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. à V stabili s. prosop e s s u y e r vb. anevoios e s c a r r e s. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . speranţă e s p r i t s . oprire e s c a lie r s. esenţă. a pune la încercare é p u is e r vb.e a d j. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb. a proba (o haină] e s s e n c e s . evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. a exalta e x a m e n s . spaniol(esc) e s p è c e s. est e s t im e r vb.f. echivalent è r e s. ecuatorial é q u i p e s.f. a speti./. é p r o u v e r vb. stea é t o n n e m e n t s. -e adj. I I I a întinde é t e n d u . /. a istovi e r r e r vb. a încerca . esenţial e sso r s.f. mettre a pune la încercare é p r i s . a suferi. a învăţa e u p h o r i e s .m. scrimă e s p a c e s.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s .m. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb.m .m .) à V strîm torat. / . a se sili. student é t u d i e r vb. a se desfăşura é t a n g s . încercare. a şterge . a su­ gruma être* vb.f.f.f.f.m. a expune. exactitate e x a lte r vb. ecuator é q u a t o r i a l . escaladare.m. m . (cu maj. é t o u r d i r vb. spaniol./ . . greşeală.m. călărie é q u i v a l e n t . . scară e s c a r p e s. a con­ sidera e s t o m a c s. eră é r e in t e r vb. f. I I I a stinge é t e n d a r d s. erupţie e s c a la d e s. uim ire é t o n n e r (s’) vb.m. strîm t. aux.f. străin é t r a n g le r vb. escală.f. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. examinare é t o u r d e r ie s. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s.e lle s.m a in s. a am eţi é t r a n g e m e n t adv. echipament é q u i t a t i o n s. eleşteu é t a p e s. .m .f. -e adj. a face să gîfîie e s s u ie .f. eroare é r u p t i o n s. ( m il. fél e s p é r a n c e s. ab rupt. a slei de puteri é q u a t e u r s. exact e x a c t e m e n t adv. stab ilim en t.

extras e x t r a o r d in a ir e adj.f. fantomă f a r d e a u s.f./. (mi/. surghiun e x is te n c e s. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău .f. renum it f a m i l i e r . povară f a r i n e s. -e adj. înfumurare f a u b o u r g s. -e adj. e x t e r m i n a t i o n s.f. a examina e x c e lle n c e s. greutate. fabulist f a c e ». lămurire e x p l o i t s . fabulă f a b r i c a n t s.m.f.e x a m i n a t e u r . uşor f a c i l e m e n t adv.f. exemplu. a urî e x é c u t i o n . a fi. -euse s. inventa­ tor f a b r i q u e s. şi adj. şi adj. şi adj.f. extindere.m. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv.m. seceră 514 . delicios. extensiune e x t é r ie u r . impers.m . f a i t s. delicat e x t e n s io n s. făină f a r o u c h e adj. obositor f a t i g u e s. -e adj.f. ceva) . şi adj. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. a pretinde. m. exemplar s.trice s.m. a aţîţa e x c la m e r vb.trie e s. . cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. noroi. ex plo atab il.f. excursie e x é c r e r vb. foame. avoir a-i fi foame f a i r e vb.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. facultate f a d e adj.f. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s . . ex­ ploatator e x p lo s io n s. fapt f a l a i s e s. ex­ portator e x p o r t a t io n s. . fam iliar. excelent e x c e p té adj. -e adj.m . vb. şi adj. a exprima e x q u is .lucru neobişnuit e x t r a . -e adj.f. export e x p o r te r vb. a cere e x i l s. / .f. cu uşurinţă f a ç o n s. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. a experimenta e x e m p le adj.. geogr. a se ofili f a n g e s. explicaţie.m . îndeplinire. faţă f â c h e r (se) vb. în afară de e x c e p t i o n n e l. ispravă. a se supăra f a c i l e adj. (pen­ cineva. exa­ m inator e x a m i n e r vb. /. excelenţă e x c e lle n t . exterior . exploatare. şi prep. I I I a extrage e x t r a it s. / . fad.m .invar fapt. -e adj.f. fabrică f a b u l i s t e s. -ère adj. impers. -e adj. a exista e x p é d i t io n s. mocirlă f a n g e u x . exigenţă e x ig e r vb. înfum urat. a exclama e x c lu r e vb. explozie e x p o r t a t e u r . a exploata e x p lo it e u r . executare e x e m p la i r e s. obosit f a t u i t é s. exerciţiu e x h o r t e r vb.m.m. extrafin e x t r a ir e V&. I I I a face. fel. extern.m. m. par ~ de exemplu e x e r c ic e s. fatuitate. a excita.f.f. născocitor. -euse adj. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x . fabricant f a b r ic a t e u r s.f.m. exil. I I I a exclude de e x c u r s io n s. slăbiciune f a i l l i r vb. exterminare e x tr a s. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t .f. extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s.m. slab. com­ me il faut cumsecade.) s’en ~ a-şi face sînge rău . şi adj.f. existenţă e x is te r vb. faimos.f. excesiv.f in . a exporta e x p r im e r vb. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. faleză f a l l o i r vb.f. m. grozav e x c it e r vb.m.f. faptă strălucită e x p lo it a b le adj.m.f.e lle adj. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». m uribund e x p l i c a t i o n s. lesne. expediere. a îndemna e x ig e n c e s. slăbiciune. nerod f a t i g a n t .f. noroios f a n t a s t i q u e adj. impers. exportare. -euse adj. expiatoriu. searbăd f a i b l e s. oboseală f a t i g u é .f. fantastic f a n t ô m e s. sălbatic f a t s.f. extrem de e x t r é m it é s.m. ? . cartier periferic f a u c i l l e s. fam ilie f a n e r (se) vb.f. debil f a ib le s s e s. chip f a c u l t é s. obişnuit f a m i l i e s. (pop.

fiică f i l l e t t e s. s.f. a se fofila de din lipsă de .f a u f ile r (se) vb. frunziş f e u i l l e s. / . f.m. f i l e s. delicat. pungaş f i l s s. a felicita f e m m e s . -ère adj. febră f a u s s e té s.f. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. şiret f i n a n c e s. a închide fé r o c e adj.f. fîn 515 . a filtra f i n 1 s. fereastră f e n o u i l s . ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj. februarie fi! interj. u n it f é l i c i t é s . financiari. -e adj.f.f. ~ f i g u e s. semeţ f i è r e m e n t adv. foc.f. şi adj. . foileton f é v r i e r s. m. greşeală.m. fesù'val f ê t e s. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. şi adj. flacără f l a n c s. (pi.m. p tiu (exprimă dispreţ). credinţă. -e adj.f. plasă. sans negreşit f a u t e u i l s.m. m. feroce f e r r o v i a ir e s. a răsfoi f e u i l l e t o n s. a se strecura. [pop. / . film f i l o u s . f a u s s e adj. bogat f e r t i lis e r vb.f. frunză. tare. foaie f e u i l l e t a g e s.m.f. fais f a v e u r s. catastrofă f lè e h e s. au ^ de de-a lungul rînd.ite s.f. ficţiune f i e r . şi adj.m.m.f. a m ăguli f l a t t e u r . sărbătoare. -euse s.f. par ma ~ pe legea mea f o ie s.) agent de poliţie f lo c o n s. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. a flamba f l a m m e s. florăreasă f le u v e s. plutitor f l o t t e r vb. a adulmeca f l a m b e r vb.m . flaut f o i . je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . a fertiliza f e r v e u r s. m. escroc. smochin f i g u r e s. birjă f i a n c é s. figură f i g u r e r (se) vb.f. a prospera f le u r is t e s.m.m. rău f i c t i o n s.m. a pleca repede. ina . uneltitor. încredere. à l ’anglaise a o şterge englezestè.m . înflorit f l e u r i r vb. -e adj. b u n ăv oinţă. a flata. favorit f é d é r a t i o n s. feroviar f e r t i l e adj. fier. f ile r fir. linguşitor f l é a u s. foitaj f e u i l l e t e r vb. crăpătură f e r s.m. federaţie f é d é r é . prosper f l o t s.f. I I I a despica.m. falsitate f a u t e s.f. latu ră. à la un ul după altu l vb. m. prendre ' a se însura f e n d r e vb.f.) lanţuri. cătuşe. I I a termina f l a c o n s.s. favoare. ficat f o i n s. aţă .f. a mirosi. aţîţator f a u x .m. cu mîndrie f i è v r e s.m. fulg de zăpadă f l o r is s a n t .f. florar. răposat f e u i l l a g e s.f. -e adj. muşchi f i l l e s. pl. fileu. fl oare f le u r e t t e s. mărar f e n t e s.m.m. a se logodi f i c h e r vb.m.f. a toarce. . neno­ rocire. a hoinări f l a t t e r vb. trupă) fl& n e r vb.f. fată. a b il.f. a fila (lampa) f i l e t s. a-şi închipui f i i s. fervoare f e s t i v a l s . logodnic f i a n c e r (se) vb. -e adj. fertil. soţie.) u rît. (pop.m. {fig.t r i c e s. financiar f i n i r vb. /.m.m.m . ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. sfîrşit f i n 2. val f l o t t a n t . m ăg u li­ tor.m. I I a înflori.f. a urm ări. floricică f l e u r i . singe rece f l e u r s. femeie. plagă. energic f e r m e r vb. a sparge (lemne) f e n ê t r e s.m. fédérât. onomastică f ê t e r vb.m . puternic.f.f.f. fiu f i l t r e r vb.f.) flagel. a p lu ti f l û t e s. « n ' ­ eu trecere f a v o r i . m îndru. fin . -e adj.m. -e adj. m. fotoliu f a u t e u r . săgeată f le g m e s.f.m. înfloritor. a sărbători f e u 1 s. smochină f i g u i e r s. fetiţă f i l m s. incendiu f e u 2. flacon f l a i r e r vb. coastă (la un vas. fluviu f l i c s. a înfige . şir.

furnitură f o u r r u r e s. a evita f u i t e s. fugă f u m a n t . -e adj. -e adj.f. bici f o u i l l e r vb. p răjit f r o i d .f. m u lt. m. şanţ f o u . pădure fo r g e s. furculiţă f o u r m i s. f r a n c h e adj. groapă.f. form idabil f o r t .f.m.m. a scoate fu m s.) şi adj. .f.m.f. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is . şiretenie f o u r c h e t t e s. funcţie f o n c t i o n n a i r e s. fortăreaţă f o r t i f i e r vb. răcoare. a frîna f r é m i r vb.m. m. /. spre f o n c t i o n s.f. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. potcovărie f o r g e r o n s.f. răcoros : proaspăt . a cer­ ceta.f. brînză f r o n d e r vb. a face opoziţie f r o ţ it s. I I I a fugi.m. freamăt fr it. m. graniţă.m .f.f. formaţie f o r m e r vb.f.m.fo u e t s. zarvă f r a g i l e adj.f. -e s. forţă. frăţeşte f r a t e r n i t é s. dată. a scotoci f o u l a r d s. frison. pour une de data asta. a fortifica f o r t u n e s. frecvent f r é q u e n t e r vb. cariera. -e adj.) d u lciuri. f. fierar f o r m a t i o n s. a atinge uşor f r o m a g e s. a trece peste. furie. fular f o u l e s. m ulţim e f o u l e r vb. căm in. a face săpături .m. deschis.m. fundam ent. fragment f o is s. succesiv f u r e u r s. a realiza beneficii ilicite.f. zahari­ cale f r ic o t e r vb. -euse adj. fript. m.m. m.) a învinge f r a jt p e r vb.m. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. a critica. . il fa it ~ e răcoare f r a is e s. forestier . adv. şi adj. s. ocnaş f o r c e s. f o l . rece.f.s. hoţesc. a frecventa f r è r e .rpr. fund. m.o n n e s.m . fragă.e adj.) an — el à me­ sure pe măsură ce. foaier fr a c a s s. cu ajutorul f o r e s t ie r . întemeiere. I I a furniza.s . francez. a specula f r ip e r vb. zmeură f r a n c 1 s. s. -ère adj./ . tare.f. fructifer f u g i t i f . a bate. franc (monedă) f r a n c 3.iv e adj. a forma f o r m i d a b l e adj. fraternitate f r e i n s.f.e adj. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv. I I I a prăji f r is s o n s. ascuns fu r 516 . furios f u r t i f . înfiinţare f o n d e m e n t s.) tu m u lt. frînare f r e in e r vb. fum f u m e r vb. à de de a tîta . pungaş f r ir e vb. -e adj. -ère adj.f. a fum a. prospeţime adj. frunte. a luxa f o u r b e r ie s. ipl. fior. răceală f r ô le r vb. deseori. care fumegă f u m é e s. a âmes loca f o o t b a l l s. front f r o n t i è r e s.m. fragil f r a g m e n t s. (fig. nebunie f o n c é . foarte fo r te r e s s e s.iv e s. frig. bonne noroc în dragosîe fo s s e s. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. . a se repezi la. a freca . (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. frîu f r e in a g e s.f. m uget. I I a sări peste. puternic. comediant f o r ç a t s. furnică f o u r n i r vb. b u b u it: zgomot (fig . fugar f u i r vb.m. m înie f u r i e u x . sincer f r a n ç a i s . m.f.f.m .f. f o l l e s. blană f o y e r s.f.f. (cu ma/. de b îlc i. furnizor f o u r n i t u r e s.m. căpşună f r a m b o i s e s.m . a în tări.f. fotbal f o r a i n . frontieră f r o t t e r vb. tem ei.f. .m . oară. focar. noroc. nebun . sincer f r a n c h i r vb. jîn e. a fricţiona f r u i t s. funcţionare f o n d s. furie f u r i e s. soartă.m.m. putere. m. m ină fo s s é s.m.f. şi adj. fruct f r u i t i e r . a afum a. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. frate fr ia n d is e s . a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s.f. [ I I a topi. hazard. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. garde pădurar f o r ê t s. temelie f o n d r e vb. fond f o n d a t i o n * s. a călca . frîn â. f r a îc h e f r i p o n .

m. pază. topire. gardă. (fig.) neîndemînatic g a u c h i s m e s. galant.e s.m. m . gentileţe.ille adj. .s. gladio lă. I I a garantă g a r ç o n s . a îm puşca. gumă g o n f l a b l e adj.m.m.f.) gastro­ intestinal g â t e a u s . -e adj. -e adj.. -e adj.m. a încolţi g é s ir vb.m. stîngism gass s. şi adj. amestec f u y a r d . glob g l o i r e s.i n t e s t i n a l adj. gară g a r e 2 ! interj. m . gît. jandarm g e n d a r m e r i e s. a i'ace prinsoare. sabie. a p ălm u i g i g o t s. paria a ajunge la g a i . garnizoană g a r s s. a îndopa. adm inistrator g e r m e r vb.m. a se at’la. / . a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. fugar G g a g e r vh . vestă g i s e m e n t s. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. gentilom . strop 517 .m . ţip ă t g lis s e r (ue) vb.m. umflare g o n f le r vb. glorios g lo s e r vb. m.m. -es. îngheţ. săbiuţă g l a i r e s.m. gaz g é a n t . gust. tîn ăr îndrăgostit. g a r d e s. copil g o u f f r e s. g a r d e r ie g a r d ie n s. / . a îngheţa g é m i r vh.m. g răd in iţă (de copii) s. [sport) — . I I I a zăcea. (med. s. supărător g e n d a r m e s. vînat g i f l e r vb. neam g e n s s.m. lăcomie anim alică g o m m e . gen. g é n é r a l . ~ de lettres scriitori g e n t i l . oam eni. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. puşcaş fu sé e f u s ille r vb.m. gentil. ger g e le r vh.m. ginere g ê n e r vb. .m.m.m. m./..f. \esel g a i e m e n t adv. a p ăzi. a comenta critic g lo u s s e r vb. genunchi curtenitor.f. I I ă îm podobi g a r n i s o n s. m . glorie g lo r ie u x . a g h iftu i g o s s e s. a sosi. sting.f.f.f.f. / . gsniu g e n o u s. spadă g la p i s s e m e n t s. gerant. jigou g i l e t s .m. a jena genre s. .f r e in g a r d e r vh./. jiletc ă. g o û t e r vh. puşti.f.m. prăjitură g a u c h e adj.m. generos g é n i e s'm . rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. I I a geme g ê n a n t . garaj g a r a n t i r vh. im nănuşat g a r a g e s. a gusta g o u t t e s. gîtlej . nobil g e n t i l l e s s e s . galerie g a lo p s. b ăiat.m . gardian g a r d e . şi adj. jandarm erie g e n d r e s.e adj. m ănuşă g a n t é . tîn ăr g a s p i l l a g e s. oglindă g l a c i e r s. a aluneca. vag g é n é r e u s e m e n t adv. -euge adj.f.e adj. pl. veselie g a l a n t . paznic. îngheţată.f. ~ le lit a zăcea s. w. galop g a lo p e r vb.m.f. gardian. a g a g n e r vh. ci-git aici odihneşte g i b ie r s. risipă g a s t r o .m. s. rachetă. a eîştiga . gheaţă. zăcăm înt g l a c e s . băiat.f.m. prăpastie g o û t s. uriaş g e l s. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s.f. gheţar. f. picătură.ni. jenant. cu generozitate g é n é r e u x .m.s. a um fla g o r g e s. / » .m. frînar a păstra. geografie g é r a n t. m. -e s.de but portar g a r e 1 s. cu veselie g a ie t é s. g a l e r i e s . a executa (prin împuşcare) f u s i o n s.f. puşcă f u g i l i e r s. a galopa g a n t s. general. drăgălaş g e n t i l h o m m e s. a se stre­ cura g lo h e s.e u s e adj.m. sloi g l a ï e u l s. m. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s.

a cîrm ui gouverneur s.f. I I a vindeca guérite s. -euse adj. fel. m. deprindere *haie s. hamac ‘ hameau s. m.f. -le adj. mărime . favoare. frac habitant s. mare grossier. gros. grav. I. grindină.f. cătun h a m e ço n s. gard ‘ haïr vb. piatră grêlé. a gîfîi ‘ halle s. gramatică grand.f. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . a se căţăra grincer vb. fasole harm onie s. şi adj. bunică grand-papa s. voie. gras. bunic grands-parents s.f. suflare •haleter vb. răsuflare. şi adj. gim nastică gyroscope s. ghid. costum . strîm bătură grimper vb. -ère adj. măreţ grandir vb. calic. client obişnuit habituer (s ’) vb. -euse s. a locui habitué.f. abil habiller vb. grevă gréviste s. à sa ' după bunul său plac. grandios. călăuză guillotine s.-e s.m. bunic grand-père s. grilaj griller vb. a grupa gruyères. coate goale guide s. a prăji grimace s. broască grève s. bătu t de grindină . ghilotină guirlande s. -e adj. m.f.m. a îmbrăca h a b its . vizita to r. guvernator grâce s. cu îndrăzneală ‘ haricot s. vişin gris. s.f.f.f. guvern gouverner vb. trouver qcli. pod grenouille s.f. în chip de guitare s.f.f. a bom băni. îndrăzneală ‘ hardiment adv. grilaj.m. treptat grammaire s. halterofil *hamae s. ~ à datorită gracieux. (cu maj. I I a creşte grand-maman s. mare. giroscop H habile adj. gheretă guerre s. f.f. sărman. locuitor habiter vb.f. drept. şvaiţer gu êpie rs. m. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s. mărire grandiose adj.f.f. I I a urî haleine s.pl. armonie . -e adj.m. viespar guère adv. m.)înţelegere 518 . m. treptat graduellement adv. m.m. -se adj.m. -que s.m. război gueux.m.f. şold ‘ hardiesse s. cîrm uitori gouvernement s. puternic grandeur s. grevist griffer vb. iertare.f. -e adj.pl. a zgîria gril s. I I a îngroşa grouper vb.m . a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti .m.m.m. chitară gymnastique s. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. -se adj.m.m. ghirlandă guise s. prundiş. grătar grillade s. chip. hală halluciné.) grec.f.f. care guvernează. halucinat haltérophile s. de granit gras. bunici granitique adj. a se obişnui habitude s. (/ig.m. obicei. îndem înatiç. gravură gré s. m. bunică grand-mère s.f. -e adj. grenadă grenier s. gros gravement adv.f. drăgălaş graduel. plac.f. grosolan grossir vb. cenuşiu griveler vb.m. cîrligul undiţei ‘ hanap s. guvernant. grecesc grêle s. vişină griottier s.f. m. en de ca. de loc guérir vb.f.m. friptură la grătar g r illa g e s .m . serios gravure s.f.f. graţios. -e adj. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec. ciupit de vărsat grenade s.gouvernant. a frige la grătar. adj. a morm ăi gros. a conduce. a scîrţîi. a scrîşni griotte s. graţie.f.f. frigare grille s.

omenie h u m b l e adj.m. cinste h o n o r a b le adj.f.f. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. quelle est-il? cît este ceasul? . cazma ‘ h o u s s e s. um anitar h u m a n i t é s. istorie. a ridica * h a u t . um ilire h u m i l i e r vb.m. zb îrlit. a slăvi s. a ridica h i s t o i r e s.f. iarbă h é r is s é . 9. oră.m.m.f. cinstit h o n n ê t e m e n t adv. -euse adj. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. a lovi * h i d e u x . bărbat adj. hidraulic h y m n e s. demn de cinste * h o n t e s.f.f.m.f. -euse adj. stridie h u m a i n . şi adj. invar. orologiu ‘ h o r s prep . gustare h o s p i t a l i e r . al optulea h u î t r e s. aprod ‘ h u i t adj. a scutura. eroic * h é r o n s. din fericire h e u r e u x . arogant ‘ h a u t b o i s s . .m. onoare. um an.h a r p a g o n s. istoric h i t l é r i e n adj.m.f. de bonne — devreme. hoardă h o r i z o n s. ipocrizie h y p o c r it e s. opt ‘ h u i t i è m e adj. smerit h u m i d e adj. par — din întîm plare * h â t e s. om.9. ospitalier. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare.m. h ô te s s e . cinste h o n n e u r s. v a i! bîerbe s.f. ziar. imn h y p o c r i s i e s . modest h u m b l e m e n t adv. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. omenesc h u m a n i t a i r e adj.. -e adj. hangiu ‘ h o u e s. în a lt. a u m ili h u m ilité s f f.m . zgîrcit. onorabil.m. grabă * h â t e r (se) vb.f. f. creştere. / .m. ţepos h é r o ï.f.m. /.f. -ière s. um ilito r h u m i l i a t i o n s.m.f.m. -e adj. par pe a ici. -e adj. aici.f. eroicomic h é r o ïn e s.ra. eroic h é r o ï q u e m e n t adv.— de pointe oră de v îrf . re­ vistă săptămimaîă . fericit * h e u r t e r vb. sus. rîndunică ‘ h is s e r vb. dezonoare * h o n t e u x . bîtlan ‘ h é r o s s. eroină h é r o ï q u e adj.f.m. iarnă * h o c h e r vb. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. adv. u m il. ruşine. um anitate. ipocrit I ic i adv.f. pri­ m itor h o s t i le adj. d ’ — en huit jours de azi i d é a l .m. săptăm înal h e c ta r e s. um iditate h u m i l i a n t . harpă ‘ h a s a r d . însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s. a c lătin a . hectar h é l a s ! interj. şi adj. -ère adj. -e adj. semeţ. erou h é s i t a n t . şi adj.f. m. om agiu. -e adj.f. ruşinos h ô p i t a l s.m . umed h u m i d i t é s. uşier. a ierarhiza h ip p o d r o m e s. hotel h ô t e l i e r . ostil. a se grăbi * h a u s s e s. urcare ^ h a u s s e r vb.) ferestruică la vase h u is s ie r s. gazdă. rendre ~ a cinsti. à tout à {' — pe curînd . ideal 519 .c o m iq u e adj. * h a r p e s. hidos * h i é r a r c h i e s.f. aperitiv. h e u r e u s e m e n t adv. duşmănos h ô t e .f. hipodrom h i r o n d e l l e s. u m il. a înălţa. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n .f. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. spital ‘ h o r d e s. hotelier. j h .m. -euse adj. d ’ — de aici.m. (mar. he ! h e u r e s.f. a şovăi * h e u ! interj. a izbi. a înălţa. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s.f.f. orizont h o r lo g e s. -e adj. omenire. hitlerist h i v e r s. povestire h i s t o r ie n s. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s.m. înălţim e h e b d o m a d a ir e s. oboi * h a u t e u r s. -e în opt zile s.

f. im ­ pozit impossible s. im becil imiter vb. -e adj. im inent immixtion s. prost. inabor­ d abil inactif. a indica indiscret. permanent (coafură) indépendamment ndv. în m od in ­ dependent indépendance s. indicatif s. impers. -e adj. şi adj. in fin it infiniment adv. im perm eabil impersonnel. a nu cunoaşte île s. ignoranţă ignorer vb.f. leneş inactivité s. -ête adj. m. indice. im aginar imagination s.m. im aginaţie imaginer vb. s.f. inginer 520 . in fa ilib il.f. impresie impressionner vb. infrarosu ingénieur s. a ignora.f. m urdar. idee identique adj.f. -e adj.m. inactivitate inaugurer vb. a im pune.f. sclav image s. -e adj.f. inconvenient. ne­ greşit infamie s. a im obiliza immonde ad/. (tim pul) imperfect impatience s. insulă illégal. impetuos.m. im aculat immédiat. de neuitat inepte adj. -elle adj. stupid inerte adj. m. a im agina imbécile adj.-e adj. a im ita immaculé. de neconceput inconnu. inexact infaillible adj. [fig. infirmerie infliger vb.m. nepoliticos impolitesse s. inaccesibil. nelegitim illusion s.f. necunoscut inconscient. de necrezut inculpé. -e adj.f. a incarna. in culpat indéfrisable s. independent index s. im ediat immémorial. -e s.f.) aprig.m. amestec immobiliser vb.f. in fin it infirmerie s.f.f. influenţă influencer vb.f. im obil imminent. -ète adj. im posibil(ul) impôt s. străvechi immense adj. -e adj. a inaugura incarner vb. violent impiété s. nepoliteţe important. imoral immortel. nepieritor imperméable s. şi adj. infamie infernal. a influenţa informer vb. inerţie. im pozit impression s. -e s. -e adj. mîrşav ignorance s. independenţă indépendant. m.f. incident incommode adj. -euse adj.idée s. de neşters.f. a aplica (o pedeapsă) influence s. inconştient inconvenance s. nesfîrşit immeuble s. nedemn indiquer vb. a tip ă ri improprement adv. (modul) indicativ indigne adj. -e adj. -e adj.m. -e adj. im prudenţă impur. im perturbabil impétueux. -ive adj. im pur. murdar inabordable adj. im ediat immédiatement adv. fără înd oială industrie s. -e adj. im portant importer vb. imens. iluzie illustre adj.m.m. -elle s. şi adj. in fa ilib il.f. ilustru ilote s. [fig. a avea im por­ tan ţă imposer vb. a întrupa incidence s.m. nelegiuire impoli. degetul ară­ tător immoral. industrie ineffaçable a d i. incidenţă incident s. veşnic imparfait.f. a impresiona imprimer vb.) dezgus­ tător ne­ m uritor. index. nerăbdare impérissable adj.) nepăsare inexact. identic idiot.f. incomplet inconcevable adj.m. a informa infrarouge s.-e s. şi adj.f. impunere fiscală. -e adj. (fig. impersonal imperturbable adj. im ixtiune . inactiv. infernal infini. id io t ignoble adj.m.m. -e adj.f. si adj.m. imperfect. şi adj. ilegal illégitime adj. necuviinţă inconvénient s. ticăloşie. şi adj. (în mod) im pro­ priu imprudence s. ne­ ajuns incroyable adj.f. imagine imaginable adj. im agin ab il imaginaire adj. a im prim a.f. -e s. indiscret indubitablement adj. inert inertie s.f. a obliga imposition s. incomod incomplet.f. pêrfect infailliblement adv.m.

/.f. integru. nevinovat innovateur. jad jadis adv. lăuntric International.m. zadarnic invasion s. a interpela interplanétaire adj. -e adj.f. invers invitation s. (cu maj.f. a inventa invention s. neîn­ destulător insulter vb. invidios jamais adv. niciodată. a izvorî jalousie s. instalare installer vb. -ète adj. intens.m. interplanetar interroger vb. curaj. fildeş ivre adj. eşec insuffisant. şi adj. beat ivresse s. cursiv ivoire s. ieşire.f. beţiv inviter vb. inteligenţă şi adj. a se răzv răti intangible adj. insensibil. a înfiinţa instituteur.f.f. gelozie jaloux. iresponsabil irresponsable adj. răscula. insolit. I I a ţîşn i. indiferent insistance s. I I I a introduce inutile adj. ieşit din issue s.f. a întreba interrompre vb. internare interpeller vb. in tan g ib il.f. -e adj. -e s. intrigă introduire vb. ingrat inimaginable adj. instinct instituer vb. a instala instant s. a in stitu i. -es. interval. beţie. -e adj. ironie ironiquement adv. gelos. jabou jade s. ita lian .f. rezultat italien. internaţiona­ lism inquiétude s. insistenţă insolent.ingrat.m.f. a insensibiliza insensible adj. provenit. in u til inutilement adv. instrucţie. activ intention s.m . -elle s. à l' ~ im ediat instauration s.m. interes intéressant .m. odinioară jaillir vb. vreodată. nelinişte inscrire (s’) vb. instrum ent insuccès s. a intercepta interdire vb. -ive adj. neobişnuit.m. invenţie inversement adv. a se in titu la intraveineux. -trice s.m.) in ­ travenos inspection s. de neatins intègre adj.m. insuficient.) ne­ păsător. -e adj.m. n e lin iştit.m.m.m. invazie inventer vb. (med. -e adj./. nedrept innocent. îndrăzneală intrigue s. intenţie intercepter vb. {fig. întrerupere intervalle s. a instaura instinct s. -euse adj. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. răstim p intervenir vb. iresponsabil irriter vb. a irita issu.m . instalaţie. -trice s. I I I a interveni intituler (s’J vb. a insulta insurger (s’) vb.f. to t­ deauna 521 .) caracter italic. şi adj. interesant intérieur. a se.f. m. I I I a interzice intérêt s. inovator inonder vb. inte­ lectual intelligence s. intern.f. a se îngrijora intense adj. a inunda inquiet. sm in tit. instaurare instaurer vb.m .m. -e adj. clip ă. ne­ u zitat internement s.m .f. ne­ bun insensibiliser vb. -ouse adj. inspecţie installations. I I I a se înscrie insecte s. instructiv instruction s.) entuziasm ivrogne s. şi adj. a in v ita iris s.f. învăţător instructif. de neînchipuit injuste adj. a se neiinişti. I I I a întrerupe interruption s. internaţional internationalisme s.m. ins/itaţie.f. (tipogr. italienesc italique s. v iu .f. -e adj.f. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s. învăţăm în t intrépidité s.f. obraznic insolite adj.m. m om ent. cinstit intellectuel. -enne s. {fig. stînjenel ironie s./. insectă insensé. m.m .f.) J jabot s.

lim bă languir vb. ziarist. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. lumesc lait s. vesel. judecător ugement s. voios uge s. jachetă jardin s. jucărie K kilo.m. I I I a îm preuna. lanţetă landeau s.m. justiţie ustifier vb.m. larg 522 . zeamă uste adj. iulie uin s.f. -euse adj. iunie upe s. grădinar jarret s. ianuarie jaquette s. a desface.f. şi adj.f.m.f. a se tîng ui laminage s.-e adj.f. m uncitor. m orm an joues.m.f. cu dreptate . ie zu it jeter vb. (fig.m. aruncat.m . urît laine s. har­ nic labour s. a uni joii. hueurie joindre vb. . grai langue s.f. o.m.f. lam pă lan cé. just. a jura us s. . justificare our s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s.m.f. a arunca jeu s. îndoitura genunchiului jasm in s.m. obraz. picior jambon s.f. justeţe. l'autre deunăzi. m. a se lu p ta .m. acolo lab eurs. lăptucă lame s.m. art. a se lam enta. a justifica ustificatif. je ~ ~ vois o văd là2 adv.m . -ère adj. laş.) lansat lancement s.m. a se introduce (în lume) lancette s. kilogram kilomètre s.m. suliţă jésuite s. joc jeudi s. I l a se folosi. (fig.m. landou langage s. (fig. -e adj. a lansa. gazetar ournée s.f. galben jaunir vb.f. kilom etru L chambre camera. jouer vb.) a poseda z i. grădină jardinier s.f. tineret joie s. (fig.m. grăm adă. lac lâche adj.m.) a face cu­ noscut. 2 pron. in. val lamentable adj. laic. m. laitue s.m. judecată uillet s. care dă lapte la1 1 .m. a cînta (la un instrument) jouet s. cu veselie oyeux. iasomie jaune adj./. lapte laitier. laminare lampe s.f. tocmai ustesse s. -ive adj. referitor la lînă laïque s. lam ă. a se juca . jug ouïr vb. I I a îngălbeni javelot s. zi outer vb. m. ziar ournaliste s. a lăsa să-i scape laid.m.m. suc. laborator laborieux.m. justificativ ustification s. hol.f. nostim jonchée s. vrednic de plîns lamenter (se) vb.m. drept ustement adv.m.f. m. arătură lac s. drăguţ. -e adj. pe ea.f. exactitate ustice s. m. şuncă janvier s. jo i jeune s. m. aruncare lancer vb. -ère adj. tîn ăr jeunesse s. dreptate.jambe s.m. tinereţe. I I a lîncezi large adj. -euse adj. f. lînă lainier. fricos lâcher vb. lim b ă. m uncă (grea) laboratoire s.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. kilogramme s. şi adj. şi adj. a se bucura. fustă urer vb.f.

m. leghe lieutenant s. m. logic logis s. lesquel­ les) pron.f. legal légume s.f.m. rel. le lever1 vb. îndepărtat lo isirs. {fig. (fig. lasse adj. cînd lot s. m.f. ~ s jumeaux pat dub lu . rînd . locuinţă loger vb. spălare chat pisica. ) albia u n u i rîu litanies s. de cu ocazia. parte. pl. carte livrée s. loz loterie s.) şi adj. el. încetineală. m u lt tim p . lin ie . literă.f.m.m.f.m.m. laquelle (pl.f. loţiune louage s. a locui logique adj. -e adj . lys s. (zool.f. prep.f.f. a lim ita . tim p liber long. închiriere .f. pers. u n d iţă lilas s. (cu maj. art. loterie lotion s. a străluci luisant.f.m.-ère adj.-euse adj.m. (pl-) ochelari lutte s. lenjerie. liceu lynx s. a lăuda . legal légende s. litig iu . a închiria loup s. drojdie lierre s. leu lionne s. lectură legal. -e s.f. {pl-) li­ teratură lettré. lege loin adv.f. obosit. lup lourd. rufă lion s. lucid. lot.m. sprinten légèreté s. — même el însuşi luire vb. depuis din acel moment lorsque conj. şi pron. latinesc lit s. cu m intea limpede lueur s. lu p tă lutter vb.m.m. leste adj. legumă lendemain s.f. pe el. drojdie de bere liaison s. răgaz. strălucitor lumineux. eliberare libérer vb. a preda logem ents. neînţelegere littérature s.f. sprinteneală légitime adj. încet lenteur s. (al) lor . (loc.m. pron . lacrima las.f. care de de-a lungul longuement adv. latitudine lavage s. lum inos lumière s. şi adj.m. departe lointain. chiorîş . a lupta lycée s. a scula. spălat. III a luci. -gue adj. a elibera liberté s. lu i.m. -e adj.f.larme s. p u i de leu liqueur s. uşu rin ţă. lungim e.m. ziua de m îine lentement adv. loc lieue s. liliac limiter vb. suspect louer vb. . pui de lup lucide adj. je — vois îl văd leçon s. ( căsătorie . literatură littoral s.m.f.f. m. (fig. lupoaică louveteau s. -e adj. lim onada linge s. a răscula lever2 s. lung . instruit leur adj.m. legătură libération s. iepure ligne s. lu n i lune s. livrea livrer vb. scrisoare. le 1 .f. {fig. saşiu.f. liv id . atu n ci.m.m. îl. librar lie s. lună lunette s.m./.m. v în ăt livre s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. hol. crin dès — de atun ci.m. sumbru lui pron. greu louye s.f. litoral livide adj. în am ă­ longueur s.f. litan ie . pat.) rîs lyrique adj.f. -e s.m . lunetă. pron. lib ertin .m.f. linte lequel.) le nunt lentille s.f.f. leoaică lionceau s. libertate libertins. buză levure s. uşor. I I I a citi lis. legitim . a lb itu ră .m. pos.f. şi adj.m.f. a liv ra . lichior lire vb. lecţie lecture s. -e adj.f.m. liric 523 .) greu­ tate (de înţelegere) litige s. a rid ica. durată lors adv. lu m in ă slabă. 2.) p lic tis it latin. uşor. lesquels. m.la­ tin . sprinten lettre s. a m ărgini limonades. pîrghie lèvre s.f. locuinţă loi s. locotenent lièvre s.) echi­ voc. chirie louche adj. (fig. lum in ă lundi s. uşuratic libraire s. răsărit levier s.f.m .f. iederă lieu s.m. lugubru. . m. licărire lugubre adj. legendă léger. ochean.

şi adj. fel manifeste adj. dar.f. şi adj. a m în u i m anières.m. durere m alad e s. maraton marbre s. m.m. ant.f. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. însemnat marque s. a cîrm ui m anoir s. casă. bărbătesc malgré prep. mers.f. par nenorocire malheureusement adv. m anevră.) in ­ trigă manoeuvrer vb. [impers. şi adj. m.f.f. magnetic m agnifique adj.f.f. -e s.f. soţ. caTeniu. f. m la ştin ă m arathon s. -ère adj. porumb m aison s. răuvoitor m am an s. magistrat m agnétique adj. bărbat m arié. mansardă manteau s. m arinar m arine s. acum. dascăl maîtresse s. locuinţă feudală manquer vb.f. a greşi. cufăr m altraiter vb. (fig.m.f. -e adj.m. (lunaj mai maigre adj. pl. şi adj. scara (unui vehicul) marcher vb. stăpînă .. m arţi marge s.M macaroni s. cu măreţie m ahom étan. slab m a il s.m. marş. a arăta. m ajoritate. evident. a pierde.m. marcă. magazin magistrat s.f. s. m ajorat m al s.f. a m altrata m a lv e illa n t.f.». castel. stăţiîn. negustor marchandise s. pia ţă.m. . m in ă de lucru m a in t. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). vicleşug.m.m .m. (vt. a rnînca m anier vb. m anual m aquis s. -e adj. a u ita .m . margine marguerite s. nenorocire.f.m. maro mars s. invar.m.m.. domnişoară magasin s. m ajor (ca vîrstă. a manevra .m . căsătorie marsn s. m. a marca marron adj. intriga m annequin s. desiş.m . neîndemânatic m alaisément adv. prim ar mais conj.) a lip si.f. însă .m. mod.f. alee m ain s.m.m. a nu iz b u ti. -e s.. m armură marchand. maşină mâchoire s. m înà main-d’œuvre s. m andatar mânes s. treaptă marché s. indiciu marquer vb. necinste malicieusement adv. scară d u b lă.f.) m an i.f.) a scăpa. semn. marfă marche s. [ist. ca importanţă) m a jo rités. m. -e adj.m . a fi cît pe aci să . m. m antou. bolnav m aladroit. m am ă manager s.m. manifest m anigance s. de zarzavaturi m arais s. m aho­ medan m a is . şi adj.m . chip.f. răutăcios m alle s./. umbrele morţilor manger vb./.m. rău . martie 524 . a fi pe punctul de a.m.f..f. fam ilie maître s. maestru. m arină m arquant. anevoie m âle s. a nu avea. a merge m ardi s.m.m. inanajer manche s. macaroană machine s.f. m ai mare. falcă madame s.f. a nu n i­ meri mansarde s. m anifest.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. cu greu.f. în ciuda din m alh e u rs. mînecă m andat s. • —de a duce lipsă de. ~ si ba da maïs s.m.m.f. margaretă m ari s. m arcant. manechin manoeuvre s. din nefericire malheureux. m.m. m andat m andataire s.f. m inunat m agnifiquem ent adv.m. doamnă mademoiselle s. în prezent m aintenir vb. palton m anuel s. { fig. -e s. I I I a menţine m aire s. necinstit m alhonnêtement adv.f. -euse s.m. m ai m u lţi m aintenant adv.m .f. -e adj. şi adj. ne­ norocit malhonnête s. adj. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. mascul. -e s. am antă m ajeur. tîrg marchepied s. căsătorit ntariage s.-e s. a însemna.

f. (cu maj.f. grăm adă. e adj. lu ptător. .f. mama meringue s. m ilita n t.f. -puse adj.f. m ijlo c . meteorit métier s. însuşi. m iezul zilei. m artir martyre s. metropolă. III a pune. marsiiiez.) au fur el à pe măsură ce.m. m. a am eninţa ménage s. şi s. tor­ tura masse s.m. meserie. a aşeza. substanţă mauvais. răutate méchant. cour ^ e curte m arţiala martyr s.) şi adj. si adj. nu e nici o scofală merci1 s.m. am eninţător menacé s. acelaşi. m ilităreşte militant. m a rţia l. III a vorbi de rău. m ai bun mêler vb. adv chiar. s. m. medic médecine s. [loc. n em ulţum it mécontentement s. slujbă mesure s. (locuitor) din Marsilia marteau s. căsnicie ménagère s. neîncredere meilleur -e adj. materie.m. am iază. m inci­ nos mentionner vb.f. m ăsură. m in u nat mésestimer vb. a m érita merveille s.f. m ilita r militairement adv. m enaj. gospodină mener a conduce. miercuri mère s. excelent merveilleux. m obilier meurtrir vh. miere mieux adv.m. m ulţim e massif. a menţiona 525 . rău maximum s. adv. medicament médiocrité s.m. m inune.m. >• d'eau pepene verde membre s.m. metalurgie métallurgique adj. m i­ leniu mécanisme s. metalic métallurgie s. j à m in u n a t. protector ai artelor méchanceté s. {fig-} a răni mi adj.marseillais. meta ’urgic météorite s.m. [loc. lui — el însuşi.m. mesaj. membru même adj.f. -e s.f. degetul m ijlociu méfiance s. a îm ­ brăca .-euse s. profesie mètre s. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb. mecanic mécaniquement adv.m. capitală mets s. a amesteca.m. mecanism mécèpe s.m.f. m ilă .m.f. m inciună menteur. rău. dispreţ mépriser vb. -ive adj.m. nem ulţum ire médaille s.f. m . sc — bien a se îmbrăca b ine .f.m. III a m in ţi mépris s.f. sud miel s. mare. milenar . de * • ia fel. metru métro s. comunicare messe s.f. fel de ixiincace. m ax im um . ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru . (în mod) meca­ nic mentir vb. II a face v în ă lă i.f. m in u năţie. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. m u lţum ire. mediocritate médire vb.m. a mieuna midi s. -e adj. -e adj.m.m.j. războinic.f.f.-e adj. en joue a ochi meuble s. adv. tout de ^ totuşi menaçant. a u n i m elons.m.f.m. metro métropole s.m. ciocan martial.m. chinuire./. şi adj. oraş mare. medicină médicament s.m. medalie médecin s. m obilă. a subestima message s. m ai bine miUeu s. si adj. jum ătate miauler vb. m artiriu. activist millénaire adj.m.m. m axim mayonnaise s. ameninţare menacer vb.m. pepene (galben). m ediu militaire adj . iertare merci2 s. mecena. maioneză mécanique adj. meci matière s. m asiv match s. încetul cu încetul métal s. -e s. metal métallique adj.f.m. -e adj. a duce mensonge s. 3 bîrfi médius s. a dîspreţui mer s.m.f. răutăcios mecontmt. bncate mettre vb.m.

m ai pu ţin . m in ă.m. im ita ţie de piele mollesse s. întunecat mort1 s.f. de moarte mosaïque s. şi adj.m. a dovedi monument s. a m ula. a secera.m.m. a m itralia mode s.f.f.f. m ortal. scump.m. /. din punct de vedere moral morbleu interj. messieurs) s. mustaţă mouton s. subţire. a muia moulé. rezervă moeurs s. moraliceşte. m.f. oaie. munte montagnard.m. domn monstrueux. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. a arăta.f. moderat. berbec moutonner vb. m utră. I I a mucegai moissonner vb. parte morne adj.m . can­ minaret s. şi adj. d ’ordre lozincă. munte montée s. m in ut miracle s.m. m oliciune. moară mourir vb.m . -e adj. urcuş monter vb. — cher m ai pu ţin .f.m. -elle adj. m. conj.m. m uritor. modest modestie s. m inune misanthrope s.m. a culege recolta moitié s. groaznic mont s.m. mineral mineur s.f. a urca. m izantrop misère s. m. m onopolist monseigneur s. m uştarul m ouchoirs.) num ăr. m. au barem. monolog monopole s.f. o mie mille-patteş s. lună moisir vb. a sui monteur. monoclu 526 . m oravuri.f. ab ătut. ceas montrer vb.m. obiceiuri moindre adj. la dracu ! la naiba ! morceau s. m iliardar m illiers. jum ătate m o le s k in e s . m. şi adj. înfăţişare minerai s. mizerie mission s. spum ă.m . mişcător mouvement s. m inor miniature s.mille adj. (fig. a spumega mouvant. prep. -e s. modestie.m.f. nrtuşchi mousseline s./. moale mouches. monstruos. (fig. o m ie. pluş m oarat. a m um ifica monceau s. monsenior monsieur (pl. du ~ cel pu ţin. m iracol. -e adj. m istral (vînt) mitrailler vb. m iner.m. m inistru minute s. turnat. (p l . tip ărit mouler vb. vorbă. misiune mistral s.m. m aldăr monde s. motor mou. m. muscă. prendre la ~ ~ a se înfuria.f. (loc. m. m ondial monocle s. clipă. şi s. m inaret mince adj.f.m. moment momifier vb. -e adj. figură mouiller vb. modă modéré. morman. m uselină moustache s. călugăr moins adv. lume mondial.) p lăp în d mine s. -e adj.f. mişcare ministère s. a turna moulin s. ă '~ pe m ai p u ţin . moarte mort*. mol. m onum ent moquer (se) vb. -e adj.-euse s. bucată./. montor montre s. m iriapod milliardaire s. muşama. batistă moue s. muşchetar mousse s. m in im u m . pl.f. adj.) slă­ biciune moment s.m.f. fără. /. molie adj. a-i sări ţandăra.m.f.f. mort.m. de la munte montagne s.f. cum pătat modeste adj. m ai mic moine s. I I I a m uri mousquetaire s.m. monopol monopoleur s.m. m in im titate mare monologue s. mortel. — bon m ai p u ţin bun . m in iatură minimum s. -euse adj.m.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. a-şi bate joc moralement adv. f.m. m.m. mozaic mot s. minister ministre s. cuvînt. m un­ tean.m.

m. négresse s. -'ive adj. -e s. a înota nageur.m. -elle adj. naturalist natu res. nivel noble adj.f. alun noisette s.f.f. perete./. (fig») îngrozitor noirceurs. înotător n aif.f. I I a coace. nobleţe. a m aturiza murmure s. povestire natation s. negativ négligence s. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. m ijloc moyenâgeux.m .f. a prevedea m uphti s. înot nager vb. nataţie nation s. nu né.) răutate noircir vb.m. m u nicip al m unir vb./. nazist nazisme s.m. acoperit cu zăpa­ d ă . impers. neglijent nègre. sumedenie m unicip al.m. -e adj. clar nettoyage s.f. de culoarea alunei noix s. (în mod) necesar nefs./. I I I a înnegri noisetier s. faţă de m asă. taină N nage s. fel.m. teolog mahome­ dan m ur s. nette adj. mister.m. neant nécessaire adj. naiv n ain .m.-euse adj. naţiune naturaliste s. muzeu musique s. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. zăpadă neiger vb. a naufragia naval. I I I a se naşte.f. nepoată nier vb. -e (pl. nap navire s. zid gros m ûrir vb. naştere.f.f.f. nou.m. şi adj. născut néanmoins adv.f. necesar nécessairement adv. medieval. tinda bisericii négatif. m. înm ulţire m u ltitud e s. m.f.f. nazism ne adv. nici niche s. zid m uraille s. naos. (fig. narcisă narration s. -euse s.m. neuve adj. naivitate nank in s.f . pol. navă nazi.m.f. -e s. m.-euse adj. m urm ur. soi naturel. adj. a nega niveau s.f. nepot nez s. m u tu ­ al mystères. natural naufragé s. neglijenţă négligent. piesă de 20 franci aur nappe s.m.m .m.m. in ed it.m. cuib nièce s. cuşcă (pentru cîini) nickel s. muzică m utuel. -elle adj. naufragiat naufrager vb.m. nas n i conj. naval navet s. negru neige s. negreală. curat. (fig. a ninge neigeux. reciproc. a murm ura muscle s./. curăţenie nettoyer vb. negru. medie m ugir vb./.f. -e adj. totuşi néant s. nobil noblesses.m.m.moyen s. a începe naiveté s. a lu n ă. a vui muguet s. nins n erfs.f. nichel nid s. din evul mediu moyenne s. şoaptă murmurer vb. nervos net. nucă 527 .m. — d'eau pînză de apă narcisse s.m. şi adj. natural.m. origine naître vb. a curăţa neuf. m u ftiu . firesc naturellement adv.m . pitic naissance s.f.f. muşchi musée s. nobilim e. navals) adj. I I a m ugi.m. m ulţim e.f. -ive adj.) înălţim e m orală noir.m. -e adj. I I a înzestra cu cele nece­ sare . -e adj. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s.f. şi adj. natură. întunecos. vas. nerv nerveux. lăcrim ioară m uie s. papuc. -euse adj.

lipsă de valoare nord s. lenevie o liv e s.f.m. hrană. I I I a omite o m o p la te s. şi adj. neintervenţie. în mod oficial o ffic ie r s. umbră o m b r e lle s. piedică o b stin é . a lega n o u rric e s.f. blanc d ’ — albuş operă.f.m.m.m.m.m. a produce o e u v r e s.f. ceapă o is e a u s. olim pic o m b re s. jaune d ’ — gălbenuş.tr ic e s. obscuritate. lipsit de valoare n u -p ied s adv. a ocupa o c é a n s. a (se) n u m i n o n adv . doică n o u rrir vb. im parţial o b je t s. nud n u ir e vb.f. obscur. oficial o ffic ie lle m e n t adj. cu am ab ilita te. se. n o n sen s s. lunguieţ o b sc u r.) substantiv n o m b re u x . a înnoda. notar n o te . nu n o n -in te rv e n tio n s. yeu x) s. m u lt n o ta ire s. hei ! o ie s. ocazie o c c id e n ta l. ondulaţie.m. I I I a v ătăm a.f. lumea. nonsens. nehot. întuneric o b s e rv a tio n s.m. -eu se adj. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb././ . operaţie op érer vb. od eu r s. I I I a obţineo b te n tio n s. lucrare.f. n o tă. îndatorire.m.f.f. nor n u c lé a ir e adj. obiect. val o n d u la tio n s.f. I I I a oferi o h é ! interj. gîseă o ig n o n s. m. um breluţă de soare o m e ttre vb. a ob liga1 o b liq u e r vb. în d ărătn ic. a se încăpăţîna o b te n ir vb.) de neînvins o b stin é m e n t adv. ochi. nuclear n u . om oplat o n pron.m.f. -o n g u e adj.f. num e. . u ndă. a strica n u is ib le adj . a observa.n o m s .f. ofiţer o ffr ir vb.m. întunecat o b sc u ra n tis m e s. operator o p é ra tio n s. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l. unchi o n d e s . grumaz 0 o b é ir vb. nuvelist n o v e m b re s. absur­ n o u v e a u . şi adj. (gram.m. a respecta o b sta c le s. miros (simţul) o e il (pi. a n utri n o u rris so n s.f.f. nou n o u v e a u -n é . ocean o c to b re -s. şi adj. -e adj. lur. supunere o b je c tif. munca. . noiembrie n o y e r vb. numeros n o m m er (se) vb. n o u v e l./ . b u n ă­ voinţă o b lig e r vb. I I a hrăn i.m .m. -e adj.ru o b lig a tio n s.. ceafă. însemnare n o u er vb. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. m. gol.m .m.f.f.m . — dit se spune o n c le s.m. I I a asculta.m. occiden­ tal o c c u p e r vb. a se supune o b é is s a n c e s .f. -e lle adj.f.f. neamestec ditate n o n -v a le u r s. noutate.f. -e s.m. obţinere o c c a s io n s. obscurantism o b sc u r c ir vb. -le adj.f.f. ascultare. n ici u n u l. -e adj. privire o e ille t s.f. încăpăţînat. nord n o ta b le m e n t adv. observaţie o b se rv e r vb. neclar o b sc u rité s. mîncare n u l. miros o d o ra t s. m. octombrie cu 528 . m ăslină o ly m p iq u e adj.? . u n ii. leneş o is iv e té s. (fig. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s. garoafă o e u f s. desculţ n u q u e s. m. obiectiv. nou- născut n o u v e lle s. ondulare o p é ra te u r.f.iv e adj. pasăre o is if . apusean. ou. a opera. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. nuvelă n o u v e llis te s. ştire. a merge oblic o b lo n g . -e s. vătăm ător n u l.iv e adj. sugar n o u rritu r e s. n u lle pron. invar. (în mod) obscur. cine­ va . a îneca n u a g e s . .

a îm p ila o r s. pernă o rg a n e s.f. p ai. m uncitor.m. a îngălbeni p a lm e s. ori o ù 1 .f .m.m.f. paşnic.f. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. (fig. uf ! o u i adv.m.m . instrument o u tilla g e s. a u tila . pacifist p a g e s.m. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. a îndrăzni. u tila t. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv.f. (muz.m. m. a asupri. a ordona ord re s. a pacifica p a c ifiq u e adj. pacificare p a c ifie r vb.m. origine. deschidere. măcriş oser vb. palton p â lir vb. a înzestra o u tre prep. răchită ô ter vb. unde. orchestră. tată dulce . a lua înapoi o u conj.) a şovăi. peste.f. papuc p a o n .f.m. pagină p a ille s.m. a u ita ou e st s. a rîn d u i. ureche.f. -e adj.m. lucru. oscilaţie o s c ille r vb. ramură de palm ier p a lp ita n t. a îm podobi. opinie. orbită o rch e stre s. panoram ă. obişnuit o rd o n n er vb. adv. pron.f. orgoliu. o s e ille s.) uvertură o u v ra g e s. unealtă. auz o u ïr vb.m. a auzi o u r a g a n s . şi adj.m. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . lin iş tit p a ix s. ordinar. m. portocală o ra n g e a d e s. -e adj. îm p ila t o p p rim e r vb. organ o r g a n is e r vb. -e adj. adv.f. în plus o u v e rtu re s.) portocal o rb ite s. înzestrat o u tille r vb.f.o p in iâ tre m e n t adv.f. pereche p a is ib le adj. -tric e s. la care o u b li s. ~ d ’épice turtă p a la is s. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. a scoate. m.m.f. ~ bis pîine neagră p a ire s. producţie lite­ rară o u v r ie r . os s.m. m îndrie o r ie n ta l. pa­ cificator p a c ific a tio n s.m.m. (bot. coş p a n o ra m a s. pacifism p a c ifis te s.m. ortografie în care. oriental o rie n ta tio n s. ulm orn er vb. -e adj. orz o r g u e il s.m. auz o r e ille r s. da o u ïe s. panteră p a n to u fle s.) en ~ peste. m. poc ! p a n a is s.m.f. paşnic . cu încăpăţînare o p in io n s. sau.f. orientare (în spaţiu) o r ig in a l.m. ordm . uragan o u rs s. -ère s. opresiune. oranjadă o r a n g e r s. şi adj. care p alp ită p a n ! interj. adv. izvor orm e s. cerul gurii p â le adj.f. ordine. 2. uitare o u b lie r vb. a cuteza o sie r s.m. -e adj. -o n n e s. palat.f.m . şi adj. p a lid . asuprit. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. oxigen P p a c ific a te u r . a se opune o p p ressio n vb. I I a p ăli. pîine . urs o u til s. u tilaj o u t illé . priv e li­ şte p a n ta lo n s. dincolo. părere opposer (s’ ) vb. I I I a deschide o x y g è n e s.m. /. păstîrnac p a n ie r s. păun p ap a s. m.m. original o r ig in e s. aur o ra g e s.m. pantalon p a n th è re s. a decora o r te il s. pace. şters p a le to t s. apus o u f ! interj. paie p a in s.f. (loc.f.f. a organiza o rge s. vest.f. oprimare.m.f. îm pilare a ezita o p p rim é .f. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb.f.m. os o s c illa tio n s. a oscila. furtună o ra n g e s.

patinaj patiner vb.m . du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s. piele pêche 1 s. pas1 s. printre parodier vb. à ~ aparte. ~ buvard sugativă papillon s. pavaj pavilion s. răbdător patinage s. um brelă (de ploaie) parasol s. a vorbi parm i prep.m . a paria. a îm podobi.m. stăpîn patte s. m.f.f. à mauvais încurcătură pas2 adv. pasiv passion s. -e adj.-ne s. fabri­ cant de parîum uri pari s. ha­ sard d in întîm plare .f. partidă partiellement adv. şi adj.f. a face prinsoare p a ris ie n .f. pescar 530 . pariu. la dracu ! pardonner vb'. m. aluat pâté s. de. pescuit pécher vb. a răsplăti pays s.m. parte (dintr-un întreg).m.-euse s. -euse s. a pescui pécheur. m. leneş parfait. trecut passe-montagne s. -e s. ■ — bonheur din fericire . m. (p l . I I I a parveni. trecător passé. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj.f. a apărea parallèlement adv.m.f.p a p ie rs .m.m. -ive adj. -eresse s. -elle adj. păcătos pêcheur. caldarîm . pas. părinteşte pathos s.m. participiu participer vb. la fel parent s. şi adj.f. părintesc paternellement adv. buf ! pâte s. pateu.m .rft. a păcătui pêcher1 s. parc. -e s. palm ă (a m îin ii) paupérisation s. ţăran paysannerie s. pauperizare pauvre s.m. adept partout adv.m.f. rămăşag parier vb.m. a ierta pareil. -le adj.-enne s. a trece .m.m.f. pat'achimic parachute s. n u .m. {pl-) documente. parapet parapluie s. partid participe s. ţărănim e peau s. vorbitor. perfect parfaitement adv. distracţie passif. paraşută paraître vb. m. a p lă ti. păşune paume s.m . m. e g a l . mireasmă parfumeur.m. m. paşaport. prendre la a lua c u v în tu l. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. hirtie.m. piersic pêcher 2 vb.m . parfum . m ai ales. perfect parfois adv.f. cu excepţia partager vb. a porni partiellement adv. strat de flori parti s./. -es.m. pată de cerneală paternei. uneori parfum s. pretutindeni parvenir vb.f. emfază patience s. a îm părţi parterre s.f. fără. pavilion payer vb. zău ! parc s. şi adj.m.m./. şi adj. a participa particulièrement adv. so­ nor parler vb.f. um brelă (de soare) parbleu ! interj.. f. prin.m. pastă.f. de către.m. -e s. patiserie patron s. fluture p aq u e ts.m.) părin ţi parer vb.f.m. grădină parce que loc.f. a parodia parole s. peisaj.f. deopotrivă. sărac pauvreté s. şi adj. pari­ zian parlant. parvenit parvis s. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. ru dă. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. grăitor. labă pâturage s.f. p artie s. îndeosebi. traversare . din . regiune paysages. pe.m. partizan. pachet par prep. fragment passant. a patina pâtisserie s. pnur quoi ~ de ce n u?. pentru că. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb.f. răbdare patiemment adv. I I I a pleca. cu răbdare patient. a para paresseux. privelişte paysan .m . cu v înt. a petrece passe-temps s. sărăcie pavé s. -euse s. şi adj. parte. patos. piersică pêche 2 s. ţară. -e adj. în parte partir vb. -e adj.f. trecere . în parte partisan. a ajunge parvenu.m. vorbire. patron. f. fiindcă pardessus s. în special. paralel parapet s. pasiune patatras ! interj. şi adj.m .m . I I I a părea. şi adj. conj. parter.m .

popor peuplement s. ta tă . faraon phare s. farmaceutic pharmacie s. călugăr perfide s. pl.f.) şi adj.m.f. a se înclina./. s. persoană. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb.f.f. pasărea fenix 531 . peluză. şi /.m.f. persecuţie persévérance s. -e adj. -elle adj. m. şi adj. (loc. -e adj.) à de-abia.m.f. cam . permisie perpétuel. a se apleca pendant prep. m. prăj ină percher vb.) que în tim p u l pendre (se) vb. halat de baie. veşnic perplexe adj. personal perspective s. gîndire. nepoţi (de fiu . m icul dejun petite-fille s. m.f. sans ~ uşor. ghiocel percepteur s. m. (cu maj. I I I a permite permission s. a se pieptăna peignoir s. -e adj. capot (de casă) peindre vb. bătrîn (relig. nim eni personnel.) a Juma peu adv. a persecuta persécution s. personaj. zugrăvire pelouse s. (înv. cu greutate pensée s. I I I a picta. cantitate cîntărită peser vb. a se convinge .m . a reflecta pensionnaire s. m. s. uşor de pătruns pénétrant. -e adj. pătrunjel persister vb.pictor peintures. a-i fi frică pharaon s. m.m. greu pesée s. -e adj.f.) părinte. I I I a pierde père s.m.f.f. chiriaş (într-o pensiune) . pron.a se speria. -e adj. sclipitor petit. -e s. povîrniş perçant. pericol. f.m. conj. (fig. şi adj. fără greutate p e in tre s.f.f. primejdie périodique adj. trib peuple s. a se căţăra perchoir s. frică. perspectivă perspicace adj. (în mod) perio­ dic périphérie s. judecată penser vb. m iti­ tel . adv.) descriere. periferie périr vb. penibil péniblement adv.m. pă­ trunzător . cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . ciumă pétarade s.f.f. pajişte pencher (se) vb. şi 2. perfid performance s.f. a pătrunde pénible adj. greoi. perucă persan. m ic. pătrunzător pénétration s. persoană im portantă personnalité s.m. performanţă péril s. pătruns pénétrer vb. străpungător. nepot petits-enfants s.f.m. /. avoir — . -e adj. (în mod) p e n ib il. perseverent.f. papagal perruque s.pédale s. m icuţ. personalitate personne 1. nepoată petit-fils s. şir de detunături pétillant. far pharmaceutique adj. pedală pédant. stăruinţă persévérant.f.m. pedant peigner (se) vb. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. stă­ ruitor persil s. p u ţin . (loc. perpetuu. periodic périodiquement adv. pedeapsă . a zugrăvi peine s.f. strălucitor. moş.f. cîntărire. pătrundere pénétré. a cîntări peste s. seminţie.m. perspicace persuader (se) vb. m. a popula peur s. mon dragul meu .f. perceptor percer vb.f. (fig. a persista personnage s.f. se don­ ner de la a se strădui.m .f.m. a se spînzura pénétrable adj.f. a găuri perche s. pierdere pesamment adv. a-şi închipui perte s. a străpunge.f. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s.m. în tim p u l.f.-e s. perplex perroquet s. nekot. ) ascuţit perce-neige s. pensionar pente s. populare peupler vb. I I a pieri permettre vb. à ~ près aproape. fără graţie pesant. pantă.m. de fiică) pétuner vb. pictură. farmacie phénix s. şi adj. a (se) gîndi. persan persécuter vb.-le s. greutate .

p ilă . a pune placeur. m ai rău . cută. fosfor photo s. avoir sur rue a avea casă proprie pile s. fotografie photo-électrique adj. hazliu plaisanterie s.m . pionier pipe s. ~ atomique p ilă atom ică pillard./. tavan plaindre vb. f. a compă­ tim i plaine s. adv. a fotografia photographique adj. fotografic phrase s. I I I a plînge. filozof philosophie s. a plonja (în apă) plonger (se) vb.m. cu pietate p ig n o n s . m înèr. Jloc. Înţepătură pire adj. în făţi­ şare physique1 s. picior.f. coama un ui zid .f. le ~ cel m ai rău pis adv.m. a jefui. -e adj. à ~ pe jos piétiner vb. filatelie philosophe s. -e adj. serviciu placer vb. f. fotoelectric photographe s.m . m. cazma. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s.m.m . cîmpie plainte s.f. şi adj. farfurie . la^-du jour zorii zilei 532 . a prăda pilote s.f. pum n point1 s.f. penaj plum e s. -e s. ~ ~ de vue punct de vedere. injecţie. plan .m.f. plonjon. hrana ziln ic ă. m. pneum atic poche s.m. bujor places./. cea m ai mare parte .m. m ai. placă. a se cufunda ployer vb. pană. pilot pinceau s. pour la ~ în mare parte plus adv. poetic poids s. din punct de ve­ dere fizic piano s. încheietura m îin ii poing s. fizic physiquement adv. p l.f. ) à ~ perpendicular . oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. podea planète s. -euse s. fizionom ie. bucată. peniţă plupart s. impers. a se Încovoia pluie s.f.f.f. plăcere.f. m ai m u lţi plus-Value s. greutate poignard s. m ajoritate.f.f.m. m ai degrabă pneum atique adj.m. strat de flori plate-forme s. pian pic s. -e adj. hîrleţ piolet s. lacrim i pleuvoir vb. m.m. platform ă plateau s. glum ă plaisir s. planetă plaque s.f.f.m.f.f. pinguin pioche s. frază physiologique adj.m. pieton pieusement adv. pltngere plaire vb. a plasa. pistol pitance s. nu. plafon. a strînge plisser vb.m. tain pivoine s. grăm adă. zbîrcitură . plasator plafond s. distracţie plan s. m ai rău . plato u. pum nal po ign ard » vb. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. poezie poétique adj.m . şi adj. săritură plonger vb. buzunar poché. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s. rid . pip ă. pu m n. jefuitor piller vb. focă phosphore s.m. f. sobă poésie s. ondulatul păru lu i plier vb. de loc pointe s. cameră pied s. p lin . poale.m. I I I a plăcea.m. f. loc. p iaţă . m ai m u lt. m. podiş plein. plăcut. proiect plancher s. m. prendre ~ a lua loc. plastic plat s.m. tă b liţă plastique adj. punct. rocher .f. filozofie phoque s. încărcat pleurs s. penele unei păsări. ploaie plumage s. m. planşeu.philatélie s. tîrnăcop. fiziologic physionomie s. m ai curînd.m . pensulă pingouin s. ~ de départ punct de plecare point2 adv.f. culm e. învineţit .f.m. plusvaloare plutôt adv.m. a călca în picioare piéton s. a plisa plongeon s.m. piolet pionnier s. piesă.f. la mise en s m iza n p li. fel de mîneare plate-bande s. p lic . a fi agreabil plaisant.m. plus plusieurs adj.m. vîrf .m. a înjunghia poignées. lulea piqûre s.f. fotograf photographier vb.f. pisc. fizică physique2 adj.f./. a înd oi. a îndoi. a ploua p li s.

a purta. a dom ina possesseur s. -onne s. si­ gur . la.f. a o duce porteur. găină poulet s. purtător.f. poziţie posséder vb. peşte poitrines. pour tout — eu totul.f. a împinge . popuiar populairement adv. a populariza population s. post. punctual. m. port portail s. portic. prăpastie précipiter (se) vb.f. [bot. cuier porte-mines. purpură.f. a se Inulţa poireau s. păpuşă pour prep. a aşeza position s. acces.m. precauţie précédent. m. serviciu pot s.m.m. pompă (şi fig. politeţe politique s. vas. praf. a profesa précaution s. precedent précéder vb.m. politică politiquement adv./.-portofel . a pune. pudrat poule s. (în mod) popu­ lar populariser vb.m. I I I a putea praline s. I I a putrezi (şi fig.f.m. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. sînge pourquoi conj. a însemna. cu exactitate pont. portofoliu portemanteau s.m. m ăr. politicos police s. preţios. 9.) par poire s. mazăre poisson s.m. pralină praticable adj. tocmai 533 . portieră portier.) pourrir vb. de ce.f. pentru ce pourri. piper pôle s.f.m ăru n t ca p rafu l. m. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres.f. p u i (de găină) poumon s.m. a fur­ niza pourvu que loc. şi adj.f. m .f. exact ponctuellement ndv. posibil. urmărire poursuivre vb.f. pudră poudré.f.m. a îm brînci poussière s. invar. poştă poste2 s. în total potasse s. a se repezi. pentru. I I I a prevedea. ptiu ! pouce s. a duce se ' a se sim ţi. p lin de praf pouvoir vb.-euse adj. -elle adj. portret poser vb. portar portion s.m.m. piept. oală potage s.f. lustruit.-euse adj. poligrafic pomme s. -e adj. cu condiţia ca. cu p u tin ţă poste1 s. ciorbă. potasiu poteau s. cu toate acestea pourvoir vb. spre. poliţie poliment adv.f. praz poirier s. şi adj. fin . ~ de terre cartof pommette s. în mod pompos.f. a puncta. posesiv possible adj. pol poli./. m. pulbere. porţie portrait s.m. porţelan po rches.) pompeusement adv. scump précipice s. I I I a urm ări pourtant adv.». foarte populat porcelaine s./. a poseda .m. -e adj. practicabil.f.m. a preceda précieux. potasă potassium s. p lăm în i poivre s. poartă. praf poussiéreux.-e adj.f. punctual.f.) poursuite s. populaţie populeux.m . putred (şi fig. prăfuit. -e adj.m ..) m ăr pompe s. cu fast ponctualité s. conj. stîlp pouah ! interj.f. a practica. puseu pousser vb. (poetic) roşu. num ai să poussée s.f. în mod politicos polisson. plăm în poupée s.m. uşă portefaix s.f.pointer vb. precis.m-. pod. adu­ cător portière s. a se năpusti précis. -euse adj. -euse s.f. pară pois s. -ère s. nt.m.m . portai portes.m. creion autom at porter vb. hamal portefeuille s.f. . policlinică polygraphique adj. pe care se poate um bla pratiquer vb. (bot. degetul gros de la m îuâ poudres. exact précisément adv. tin dă port s. posesor possessif s. ştrengar politesse s. totuşi./. în mod precis.f. punctualitate ponctuel. um ărul obrazului pommier s.f. punte populaire adj.m. -e adj.

si adj. privilegiu prix s. -ière adj. cuvînt proposer vb. s. aproxim ativ prescrire vb. preşedinte presque adv.m. proletar promenade s. -e adj. a preconiza prédire vb. preventiv prévoir vb. cadou. vorbă. -e adj. I I I a lua . profesie profit s. peninsulă presses. uim ito r producteur. îndată prononcer vb. prună 534 . de aproape prodige s. I I I a presimţi presser vb. adînc profusion s. prezent présent s.m.f. a propune propre adj. a protesta prouver vb. la presa.m. corect.m .f. probabil problèm es.a apăra présidence s. apropiat. gherlă prisonnier. a prevesti préférer vb. cu prudenţă prudent. in iţiato r promptement adv.m . m. pro­ ducător p ro d u c tif. a proiecta prolétaire s. -euse s. -ive adj. cam. apăsare prêt. a prezerva.m. pradă projet s. -e adj. productiv production s. curat protester vb. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. închisoare. deţi­ n ut.f. I I I a prevedea prier vb. a îm prum uta. adînc profondément adv. şi adj. aproape presqu’île s. prevenitor.m.f.m. preţ. I I I a prezice. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant. a ruga primevère s. profund. a apăsa .f. şi adj. -e adj. a proporţiona propos s. preşedinţie président. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. în mod profund. a priva (de ceva). m.f. prim itiv . plim bare promesse s. înda­ toritor prévenir vb.m. prim ordial prince s. -euse adj.-ive adj.. promisiune promettre vb. pretenţie prêter vb. -e adj. presiune. a proceda procès s. -e adj. -e adj. a dovedi proverbe s. vecin proche adj.f.f. prenume préparer vb. m aşină de presat. primăvară prison s. a da cu îm p ru m ut. belşug progrès s. productivitate produire vb. prinţ principal. comment s'y ~ cum să (sc) facă . I I I a pretinde prétendu. pretins prétentieux. m. curat proprement adv.m. grăbit pressentir vb. problemă procéder vb.m.f. pretoriu preuve s. -e adj.f. -ive adj. premiu. proiect projeter vb. principal printemps s.f.f. a crea produit s. a trage cu urechea prétoir s.f.-e s.m. proporţional proportionner vb. privaţiune.m. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.f. lipsă priver vb. -ière s. de împăcare cu divinitatea proportionnel. -e adj. -e adj. prudent prune s. -trice s.f.m. gata prétendre vb. proverb providence s. proces prochain. şi adj.f. m. pretenţios prétention s. aproape. ziarele pressé.f.m. a pregăti. produs professeur s. dovadă. probă. a aver­ tiza préventif. -le adj.) premier. a pro­ mite promoteur s.préconiser vb.m. dar préserver vb.m. a prepara près adv. prizonier privation s.f. prim ul première s. director de liceu prudemment adv./».m.m . f. cu caracter îm p ă­ ciuitor./. I I I a înştiin ţa. teasc. provincie proviseur s. I I I a prescrie présent. producţie productivité s. răsplată probablement adv. apropiat . profit profond.f. profesor profession s. tip a r. a pronunţa propitiatoire adj. I I I a făgăd ui. providenţă province s. a strînge . -e adj. prematur (şi fig.f. se * ■ a se grăbi prepsion s. ~ l ’oreille a asculta. eiuboţica-cucului prim itif. a prefera prématuré. m . progres proie s. m inune prodigieux.f. premieră prendre vb. I I I a produce. promotor.f.

ciripit 535 . care.m.f. I I I a întineri ralentir vb. s. a reduce. vreo.f. I I I a coborî. — même chiar dacă./. puternic. 2. a raţiona. peron qualité s. a puţi puis adv. a povesti radieux. a ralia. chei. ce?.m. ridiche radium s. raţiune. (vreo) cincisprezece.f.u n ii. zilnic R rabattre vb.f. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. a scădea raccourcir vb. ) nişte. cîteodată quelqu’un. publica­ ţie publicité s. adj. puţ pull-over s.f. glum ă proastă quotidien. I I a scurta. -ique adj.m. cineva. să.m. pulover punir vb. nehot. patru . -e adj. a judeca rajeunir vb. nehot. adv.f.m. chestiune questionner vb. a publica.m.m. curat pyjama s. -ne adj. radium rafale s. rafală raffermir vb. pron. (fam.m.vb.f. oarecare quelque 1. psst ! public.m. ce quoique conj. pedeapsă pupitre s. coadă qui pron. forţă. hrean rail s. sfert quartier s. pseudonim pseudo-science s. a părăsi quoi pron. oricît quelquefois adv. publicitate. de vreme ce puissamment adv. şi conj.m. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. m. -e pron. a răspîndi puce s. prun pseudonyme 3. I I a în tări.f.m. rel. aproape quatre adj. cincisprezece quitter vb. entre — yeux între patru ochi que1 pron. strugure raiso n s.prunier s. -euse adj. publicare. psst ! interj. rel. pseudoşt iinţă psitt. puternic puissance s.m. vreun. cine.f./. I I a încetini rallier vb. deşi. întrebare. a se alătura rallum er vb. public publication s.f. a aprinde din nou ramage s. radiodifuziune radis s. (pl. oricine. ce quelconque adj. raţional raisonner vb. ca să quel. cartier quasi adv.) a şterpeli. vesel radio s. c îţiv a . chenzină quinze adj. a-i plăcea la nebunie rafler vb. a încuraja raffoler vb.f. interog. cotidian. cu toate că quolibet s. purice pucelle s. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj. radio . radios. orişicine quinzaine s. gîlceavă questions. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. {fig. limpede. a întreba queue s. pupitru pur. rn. care quiconque pron. totuşi quart s. pur. uneori.f.m. a jefui raideur s.-e a d j. a zeflemisi. înţepenire raifort s. ~ qn. ceartă.m. influent puits s. I I a pedepsi punition s.f. fecioară puer vb.) a înjosi raccrocher vb. putere puissant. reclamă publier . quelle adj. a agăţa .f. pe care. cauză. a răscumpăra raconter vb. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. nehot. apoi. calitate quand adv. dreptate. m. rigiditate. vreun querelle s. şi interog. rel. pijam a Q quai s. şină railler vb.f. cînd. după aceea puisque conj.

în mod real. p lin .) faire table rase a face tabula rasa. sir ranger vb. a se lin işti rassurer (se) vb.f. a retrimite refaire vb. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. I I I a recunoaşte. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. adevărat réélire vb.m.m.) à — ad m irab il. a se lin işti rat s. a recompensa. adv. a se teme de ceva redresser vb. a încălzi recherche s. a căuta din nou . I I I a realege réellement adv. a raporta . a se a lip i rattraper vb. redingotă redire vb. a aduce . plim bare. recoltă récolter vb. record recordman (pl. rebel récepteur s. culegere recueillir vb. vărgat rayon s. a critica. -le adj.f. a reclama. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. chitanţă recueil s. a realiza réalisme s. a readuce. (loc. a cere cu insistenţă recluss. a recita réclamer vb. a reîncepe. repede rappeler vb. I I I a p rim i. a apropia rare adj.ramasser vb. -e adj. tîrcoală. repede rapidement adv. corec­ tare reçu s. răzvrătit. I I I a reflecta. rază. realist réapparaître vh. a reînchide réfléchir vb. a re­ peta. a nu m ai ţine cont de ce a fost. strălucire . m receptor réception s. a cerceta . ) a urm ări (?i Ji g-) récit s. I I a răp i. a a m in ti. a strînge. a se lega. I I I a reapărea réarmement s. recepţionare recevoir vb. a recolta recommander vb. m. (fig.m. a relua récompenser vb. recordmenj s. a înveli récrire vb. afectat . a rechema. reducere réduit s. f. a reedita réel. rar.m. a se ridica réduction s. m. I I I a scrie din nou. a aşeza. călătorie „ .m. I I I a culege. rar rarement adv. rang s. I I I a face din nou refermer vb.m. m in unat rayé.f. raport rapporter vb. loc retras rééditer vb.m. a strînge rasseoir (se) vb. a răs­ p lă ti reconnaissant. şi adj. cercetare .f. a culege ramener vb. a rîndui rapide adj. m. radiere réaction s. persoană care trăieşte de­ parte de lume. recepţie. realism réaliste adj. 111 a reconstrui recopier vb.m. à la ~ în căutarea recherché. a cugeta réflecteur s. singuratic récolte s. efectiv réexpedier vb. a re­ dacta din nou rectification s. reflex 536 . I I I a spune din nou. rectificare. I I a reacţiona réaliser vb. a redresa redresser (se) vb.f. redută redouter vb. povestire réciter vb. puţin comun rechercher vb.m. I I I a acoperi din nou. reacţionar réagir vb.m . ajutor de portărel recouvrir vb. spiţă (de roată).m. rareori ras. a m ărturisi reconstruire vb. a recomanda recommencer vb.m. reacţiune réactionnaire s.f. re înarmare rebelle s.) a se înse­ nina . recunoscător reconnaître vb. re­ cordman recors s. a căpăta réchauffer vb. a recopia record s.f. a da înapoi redescendre vb. a se îndrepta. reflectare. real. a redacta redingote s.m. reflector reflet s. rm a. căutare . /. (jig . trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. m . a aduna. a întoarce randonnée s. şobolan rattacher (se) vb.m. a coborî din nou rédiger vb. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. raion rayonnement s. (jur. a aduna. se ^ a se referi rapprocher vb. a în c în ta.f. -e adj. -e adj. adunaré de oa­ m eni. rassemblement s.m.m .-e adj. a aduna reculer vb.f.

I I I a se căi répertoire s. a pleca din nou répartir vb. regularitate régulièrement adv.m. -e adj. refren réfugier (se) vb. I I a îm părţi. rin ich i. a trece din nou prin . a reprezenta répression s. regiment. privire regarder vb. a întregi remporter vb. a inversa renvoyer vb. observaţie rem èdes. raport relèvement s. reparare. a răspunde répondre vb. a dom ni regret s. de.m. a înveseli relais s. 1. a în tîln i rendormir vb. I I I a luci. regulă règlement s. a reînnoi .m. I I I a reciti reluire vb. I I I a împreuna réjouir vb. ridicare relire vb. a înlocui rem plir vb. a eîştiga. I l a um ple. vîrtej de apa rempart s.f. a reîncepe rénovation s. I I I a pune la loc.m. {pl.f. a înm îna remises. regină rejeter vb. regim régiment s. respingere.f./. remediabil remercier vb.m. (fig . represiune reprise s. repetiţie repli s. rig lă.m. (despre plante) a creşte reprendre vb. se ^ a se hrăni réparatio ns. a răsturna . a renunţa renouveler vb. I I I a răspunde prom pt. a mişca renaissance s. repriză.f. a se informa rentabilité s.f. I I I a înapoia.f. a repurta remuer vb.) şale reine s. a arunca înapoi rejoindre vb. a reda . releu.m. ţin u t registre s./.m. a repara. m. regulam ent. a am îna repaître vb. deschidere./. a m u lţu m i remettre vb. a priv i. (med. linie.m. remediu. repetare. refractar. a regreta régularité s.m.f. regle­ mentare régler vb. informaţie renseigner (se) vb. a relata relation s. întărire renommé. odihnă reposer (se) vb. I I I a răspunde repos s. a replica. a face m ari servicii cuiva . I I I a relua représentant s. I I I a adormi din nou rende*-vous s. a se întoarce. région s.refléter t>b.m. renaştere renaître vb. a orîndui règne s. a ascunde.m. remiza . a cuprinde renfort s. remarcabil remarque s.f. reprezentant représenter vb. m. întîlnire rencontrer vb. renum it renoncer vb. remitere. meterez remplacer vb. a repartiza repas s. a urca.f.m. registru.m.m. cută. répliquer vb. masă. (loc. reînnoire renseignement s.m. a străluci remarquable adj. I I a bucura. rentabilitate rentrée s. a repeta . mîneare repasser vb. relaţie.m.m. vulpe rencontre s. a îm p lin i.m . a inspira repulsie. a se refugia refus s. I I I a paşte. domnie régner vb. a reflecta refluer vb. I I I a renaşte renard s. a reglementa. reluare. ştafetă relater vb.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 .f. a. a întoarce un ceas remous s. în mod regulat rein s. reîace repartir <'6. a trim ite înapoi. a se uita régime s. a refuza regard s.f.m. se " a se duce la renfermer vb. a (se) sui din nou . loc de întîlnire rendre vb. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s. a povesti.m . a se odihni repousser vb.m. reîncepere rentrer vb. refuz refuser vb. grands services à qn.m. adv. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb. regiune. a arunca din nou. predare.f. condică règle s. nesupus refrain s. repertoriu répétition s. şopron remonter vb. viitoare (produsă de mersul unei nave) . leac remédiable adj.) refulare réfractaire adj. a călca rufe repentir (se) vb. a respinge . 2. reparaţie réparer vb. regret regretter vb. întîlnire.) ascunziş.f.

ţeapăn rim e s. au ~ ~ la revedere révolte s. (fig. m. a visa réverbère s. ) retrousser vb. pensie rétrécir vb.f. rezultat résumé s. şi adj. I I I a rîde rire s. re­ ţinere retirer vb. stîncos rôder vb. pensionare. -e adj.f.m. bogat.m. rol roman s. a solicita réquisition s.f.m. être de — a se fi întors retourner (se) vb.m. I I a apuca iar ressembler vb. I I I a revedea.m. -euse adj.m. a trasa din nou. {fig. bogat . rim ă rincer vb.m. (loc.f. a reproşa république s. a retrage retordre vb. revoluţie revolver s. I I I a străluci ressaisir vb.m. a întîrzia . nehot. rid. se — . a respira resplendir vb. grupare réunir vb. rînjeală riche adj. întîrziere retardataire adj. I I I a îmbrăca din nou. a clăti riposter vb. restaurant reste «.-e s. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.f. I I I a reveni. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. a acoperi revoir vb. roman 538 . adv.m. a opri retentir vb. a visa cu ochii deschişi rêve s.f. întoarcere. a avea reşedinţa. înapoiat retardement s. a strîm ta (şi fig. răm ăşiţă. a rezerva réservoir s. I I .f. răsuflare respirer vb. s. a sufleca retrouver vb. I I I a răsuci retour «.m.f. rechizitoriu. rezolvare résoudre vb. rever. 2. m.) încercare.f. I I I a reţine. orez robe s. a în tru n i réussir vb. respectuos respiration s. cu hotărîre résolution s. rîs risquer vb. st încă rocher s. a se întoarce. a regăsi Réunions. I I I a cliema. m. rechiziţie réquisitoire s.) critică violenta réseau s. a se revolta révolution s. restabilire. parter (la casă) ricanement s. m al.a se însănătoşi rétablissement s. rid ico lu l. revoltă ré v o lté .m. a rezista résolu. revolver revue s. om ridicol rien 1. perdea ridicule s. amînare retarder vb.m. 17 a răsuna retenue s. a expune retraite s.m. a se întoarce rêver vb. a deplasa. I I a reuni. rezervă réserver vb. revistă révulser vb. rege rôle s. retragere.m. rîu riz s. I I a restabili. discreţie. a semăna. rezumat résurrection s.f. (fig.f. felinar (de stradă) revers s. resursă. pron. rest rester vb.m. -euse adj. respiraţie. m. I I I a rezolva respectueux.m.m. hotărît résolument adv.m. s. zbîrcitură rideau s.m.m.f. m ijloc de trai restaurant s. a riposta rire vb. fleac. rezervor résider vb.) a Consta résistance s. bogăţie ride s. moderaţie. I I I a resimţi. răsculat révolter (se) vb. faire le a face pe bogatul richement adv. nim ic.m. a sim ţi ressource s.reprocher vb.f. reţea réserve s.f.f.m. rochie roc s. vis revendication s. a se răscula. a risca rive s. nenorocire revêtir vb.m. reunire.f. rezistenţă résister vb. a da tîrcoale roi s. hotărîre . întîrziere. republică requérir vb./. revenire././. în tîrzia t .m.f.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. m. revendicare revenir vb. înviere rétablir vb.f.f. a amîna retenir vb. din belşug richesse s. a sta. a m uta din loc rez-de-chaussée s. ţărm rivière s. reve­ dere . însă­ nătoşi’ < 5 retard s. a rămîne résultat s. I I a reuşi rêvasser vb. alip ire . a-şi întoarce capul retracer vb.

m. salut Salve s. înţelept sagement adv.m. I I a m urdări salle s.) hazliu saler vb.f.m. zeamă 539 . I I a (se) înroşi rouler vb. sărat. ) chinuitor.) necorect s a lé .m. a înţelege saison s. anotim p salade s. sănătos saint.m.m.romancier s.f. şiretenie.m .m . a săra salinité s. ruptură ruse s. salinitate. (fig. trandafir.m. ungere. ş. a îi lac de.m. sănătos.m. (fig. m istuitor rose 1.f. cu înţelepciune sagesse s. roşcat. romancier rom antique adj. I l a apuca. m. şi adj.m. înţelepciune saigner vb. sîm bătă sang s. concentraţia sării în apă salir vb.m. salubru saluer vb. salată salaire s. drum .m. a ruina. romantic romantisme s. I U a rupe.f. I I a prăji. sînge sanglant.f. primele no­ ţiu n i rue s. -euse adj. a sîngera • . a saluta salut s. pîrîu ruiner vb. sală. horă ronfler vb. s. salvă samedi s.m.-e adj. regal royaliste s. sănătate sapin s. -e adj. rousse adj. adj. rotaţie rôti s. a lovi cu sabia sabreur s.f. ritm at s gabie s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.m. 2. sfînt. s. a sesiza. sabotor sabre s. -e adj.f. şiretlic rythme s. -euse adj. regalist royaume ».m.f.i adj.) rom în .f.m . fără santé s. m.f.m. însîngerat sanglot s. bluză ciobănească ronte s. şofran sage s. a frige rôtisserie s. încoronare a unui suveran sacré -e adj.f.f.m.f satiră satisfaction s. sacru sacrifice s. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb. aspru. suspin sans prep. sardea satellite s..f.f.f. nisipos saboteur. romînese. regat ruban s. adj.m. sîngeros. ran iţă. roşeaţă rougir vb. rupere. a rostogoli . spadasin sac s. m urdar. hohot de plîns. (cu maj. a distruge ruer (se) vb. roşcovan royal.m.) a stoarce (de bani) sain. cale rouvrir vb. sabie sabrer vb. sfinţit.m. -e s. rupture s. roată rouge adj. greu rudiment s. nisip sablonneux. -e s. sfînt saisir vb.m sac. romantism rompre vb. şi adj.-euse s. satin satire s . a curge şiroaie.f. (fig. ritm . rotund ronde s. brad sardine s.m.f. roşu rougeur s. trestie rossignol s. -e adj. lim ba rom înă rouppe s. stradă ruisseau s. rudim ent. -e adj.f. măsură rythm é. salvare. (fig. tranda­ fir iu . a sparge rond.f.f. salon salutre adj. s. grătar.f. I I I a satisface sauce s /.m.f. friptură (la tavă) rôtir vb.m. jertfă safran s.f. satelit satin s. ~ à main po­ şetă sacoche s. satisfacţie satisfaire vb. panglică rude adj.f. a face sul roum ain. m. rozător .m. ) a măcina rongeur. odaie. salariu sale adj. à manger sufragerie s a lo n » . sacoşă sacre. a sforăi ronger vb.m..f. sos. a lua sînge . a roade. (pop. -e adj. I I I a redeschide roux. privighetoare rotation s. roz roseau s.

a fluiera signal s. sălbăticie sauvegarder < > 6 . a părea seniflle s. ser­ vietă servir vh.m. séjourner vb. săpun. scrupul sculpteur s. a apăsa services.9. savant savate s.m. sécher vb. sex. pricepere savon s. conj. serai sérieux./. sig iliu.m. secret sectarisme s.f. a salva selon prep.m. şampon si 1. a despărţi septembre s. uscăciune seconde s.-euse adj. a m irosi. slugă. scriitor. a sprijini secret. sèche adj. secţie sécurité s. şi adj. sentinelă sentir vb. a avea sen­ sul de silence s. I I I a şti. adv. sediu. copist scrupule s. salam.m. scandai sceau s. dacă. cîrnat saucisson s.m.m. (loc. f. a tît de siècles. doar sève s. a pune şaua savoir vb. -e adj. sălbatic sauvagerie s. gustos.ttt.m. despărţire séparer vb. scaun. m .f. a semăna semi-circulaire adj. a sta.f. găleată sec. scenariu scène s. dibăcie. asemănător. a salva sauveteur s. că.f. de a se preface că sembler vb. m. -euse adj. uscat. sens.f. pecete sceller vb.m. sector section s. faire 540 .m. a usca sécheresse s. à barbe săpun de bărbierit savoureux. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. scrib. susan seul. tăcere silhouette s. sculptor séance s.m. secundă secouer vb. şaipe serrer vb.m. judecată sensation s. po triv it cu semaine s. secară séjour s. mezel sauf prep.m.m. talpă semer vb. aseme­ nea sauver vb. brazdă semblant s. tain ic . I I I a servi serviteur s. linişte.m.m.m.. conj.m. sevă sèvres s.m. a sări sauvage adj./.m.m.m. a ocroti. prosop.m. afară de. papuc savetier s.-ète adj.m. salvator savant s. a scînteia scooter s. shampooing s. a şedea un tim p undeva sel s. num ai.f. şedere într-un loe.) à anume savoir-faire s. pantof uzat. salt. a scutura secourir vb. salcie saut s. în ca?. sectarism secteur s.f. serviciu.f. sensibil sentier. I I I a aju ta. seringă serpent s. singur seulement adv. potecă sentiment s. semnalizare signifier vb.?/?.m. siguranţă. şedinţă seau s.it.m.f. salvator sauveur s.m.f. delicios scandale s. ţechin (monedă de aur) sérail s. sentiment sentinelle s.m. săritură sauter vb.m. siluetă sillon s. om de ştiinţă scintiller vb. şa seller vb. at. m.f. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. asediu siffler vb. s. real seringue s.m.m.m. semnal signalisation s. săptăm înă semblable adj.f.m.m.f. semicircular sens s. spălare a capului. -elle adj. I I I a sim ţi. senzaţie sensationnel. /. cu excepţia saule s. 2. linişte seigle s. secvenţă séquin s. după.f. serios . scenă scepticisme s. a strînge.nt. a pecetlui. a separa.m.f. sare selle s. şervet. secol. a sigila scénario s. senzaţional sensible adj. a însemna. aparenţă. scuter scribe s. scepticism science s.m.f.f. a apăra. septembrie séquences.m. ştiinţă scientifique s. veac siège s. sim ţ. sec. servitor sésame s.f. a sclipi. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte.m. funcţie serviette *.saucisse s.

subterană soutien s. subinginer sous-lieutenant s. şoricel sourire1 vb. sum ă. I I I a supune soupçon s. a răsufla souffraiit. subînţeles sous-estimer vb. pantof souligner vb. -e adj.) şi adj. m aim uţă sinistre 1. societate soeur s. la televiziune) 541 . faire du ^ a schia snob s. a îngriji soin s. fel.m.m. situaţie situer vb. sum bru. sub.m.f. 2. sim plitate singe s. somn sommet s. sunet songer vb. solemnitate solidariser (se) vb.m.m.m. spaţios spatial. subprefect sous-sol s. -e adj. a suferi. seară soirée s. a gîndi.) de — que astfel.f.m. sprijin. suprem soviets. a răscula soulier s.f. a bănui souper1 s.m. 2. a ura soulagement s. -le adj.f. speakerine s. adj.m. vîrf. soră soie s. a suporta. sete soigner vb. [loc. înăuntru souscrire vb./.m. -e adj. adv. simplu sim plicité s. sublocotenent sous-marin s. a situa. a subestima sous-ingénieur s. sufleu souffler vb. (cu maj. poziţie. il fait ^ e întuneric somme s.m. şi adj. a reflecta sonner vb.f. m. grijă soucieux. sursă. I I I a-şi am inti souvent adv. m. I I I a ieşi sot. I I I a susţine. suflu. privelişte sitôt 1. a îm băta soulever vb.m ..m .m.m.m. neghiob sottise s. izvor sourcil s.' a aşeza ski .m. soartă sortes.f. solid. schi. supeu souper2 vb. subdirec­ tor sous-entendu s.m. in caz contrar site s:m. a sătura.f. a suna sort s. solvabilitate sombre adj. adj. suveran. soldat soleil s. crainic (la radio. sprinceană sourd. adesea souverain. a sufla. prostie.m . suferind souffrir vb. subcutanat sous-directeur. conj. preo­ cupat soudain.f.f. -e adj. subtitlu soutenir vb.m. a sublinia soumettre vb. so­ vietic sovkhoze s. neaşteptat soudeur. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s.f.f.m. nerozie souci s.m.m.m. răsuflare soufflé s. — que înd ată ce situation s. proptea (şi fig. întunecos. I I I a îndura.m. suflare. ?n. în c ît. seară. solar soldat s. a dori. s. puternic solliciter vb.m. păm înt solaire adj.f.m. spaţial speaker. ieşire sortir vb. a cere.-euse adj.m. social socialisme s. -te adj. a ridica. conj. a sub­ scrie sous-cutané. îngrijire soir s. soviet soviétique s. culme s o n s . în. serată sol s.f. -euse s.m. ( loc.m.m.m. a sprijini souterrain s.f. socialism société s. uşurare goûler vb.f. I I I a semna.. şoarece sous prep. -trice s. surd sourd-muet s.f. soluţie. surîs souris s.m. en — que astfel că sortie s. I I I a surîde sourire2 s. submarin sous-préfet s. a supa source s.-euse adj.m.f. îndată. cala­ m itate sinon conj. a solicita solution s. prost. am intire souvenir2 (se) vb. surdomut souriceau s.m. -e adj.m. snob social.) en pe scurt. sudor souffle s. -e adj.f.f. -e adj. sovhoz spacieux.sim ple adj. a admite souhaiter vb. m . bănuială soupçonner vb. subsol sous-titre s.m.) soutirer vb. dacă nu. g riju liu . mătase soif s. a sustrage souvenir1 s. sinistru.y. solemn solennité s. rezolvare solvabilité s. soare solennel. soi. a se solidariza solide adj. g rijă.

m. suplim ent supplémentaire adj.m. structură stupeur s. succès succéder vb. sublim submerger vb. a depăşi. stupid style s. stenodactilografă stock s. sprijin supporter vb.f. a fi sufi­ cient suggérer vb. I I a suferi. şi adj. cu siguranţă. splendid spontanéité s. f. pl. statistician statue s. sugestie Suisse s. chin.f. stoc stratagème s.m. şi adj. sud suédois.) şi adj.m. m. sport sportif.m . a porecli surpasser vb. schelet stade. I I I a ajunge. m otiv superbe adj.m . m.f. a subordona subsister vb. şi adj. suprafaţă surfin. sportiv spoutnik s. a întrece.m. a trece peste surnaturel. a îm povăra surclasser vb.f. m. (fig.f. a sta pieziş. urmaş succomber vb. stilou subir vb. m. sputnic squelette s. simpatic 542 . -e adj.f. (cu maj.-trice s.m. m. -e adj. -e s. supraîncărcare surcharger vb. suprem sur prep.-ive s. a zbura deasupra sus prep.m. staţie.) suprarea­ list sursauter vb. a succeda. sigur. lit. spectacol spectateur. a veni după successeur s. (sport) a depăşi sûrement adv. surpriză surproduction s. I I I a supravieţui survoler vb.f.)si adj. extrem de fin surgir vb. stratagemă structure s. consecinţă. adv. a tresări surtout adv. numaidecît suivant. a mira surprise s. m. dulciuri sud s. a atîrna peste surprenant.m . tout de ~ pe loc.m. asupra susciter vb. (loc. su ită.m. poreclă surnommer vb.f. m.m. a supraveghea survivre vb. fin . sugestiv suggestion s.f. pe. suspect susurrer vb. succesor. a inunda . fără între­ rupere.?.m. -e adj.) a se iv i. m ai cu seamă. sigur sûreté s. -e adj. -le adj. sportiv sportsman s. (eu m aj . siguranţă surface s. a suscita.m. staţiune statisticien s. m. à coup ~ şit surabondant. suplim entar su p p lic e s. delicat sub urbain. pour — .f.-e adj. -e s. a sta plecat. stupoare stupide adj. simbol sympathique adj./.f. superb supérieur. adv. statuie sténodactylo s. şi adj. (loc. a îneca . Elveţia suisse s. sportman. suedez suer vb. suburban succès s.f. supraproducţie surréaliste s. a susura.m. a scufunda subordonner vb. subiect. a subzista subtil. suprapopulat surplomber vb. a suporta supprimer vb.) bien ~ ~ negre­ desigur . a sucumba sucre s.f. -e adj.spectacle s. (arte.f. pe. a murm ura syllabe s. stadion s ta tio n s. superior superposer vb. I I a se arăta (în depărtare) .m. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. supraabundent surcharge s. supersonic superstructure s. a asuda useur s. supliciu support s. a sugera suggestif. -e adj./. m ai ales surveiller vb.m. surprinzător surprendre vb. suprastructură supplément s. -e adj. I I I a urma s u je ts .f. a stîrni suspect. următor suivre vb. suport.m . zahăr sucreries s. a se isca surmenage s. a isca. a îndura sublime s.-e s. -ive adj. deasupra sur. spectator splendide adj. stil stylo s.m. a încărca peste măsu­ ră. spontaneitate sport s. surmenaj surmonter vb. a suprima supreme adj.m. m. peste.) de ~ în şir. sudoare suffire vb.f. elve­ ţian su ite s. subtil.f.f.f. supranatural surnom s. I I I a surprinde. silabă sym boles. urmare.f. f. a suprapune supersonique adj.

I I I a întinde. ten. tact (şi ta ille s . a tinde tendre2 adj. a tenta . terminaţie terminer vb. a dovedi. simpatie symphonie s.m. nemaipo­ m enit terrifier vh. povîrniş. astfel. en ~ qu.m. (gram. tutun table s. aşa de.m. a rezista tiens ! interj. telefonic télévision s. cu dragoste tendu. ţinută.m.f./. sindical syndicat s. a colora teint s. a tachina tard adv. a p ip ăi. mătuşă tantôt adv. cusur tarte s. a păta tâcher2 vb. ) technicien s. temperatură tempérer vb. sarcină tacher1 vb. fraged. terasă terre s.f.f.f. a taxa (şi fig. teroare.f.f./.m. culoare te in te s. a pălm u i tapis s. tehnică teindre vb. tablou tablées. a gusta taudis s. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. nuanţă. tară. teanc tasse s.m. m.f. a bate.m. m. telegramă téléphone s. talent talus s. faire ~ rase a face tabula rasa . tartă tartufe s.»!. martor tempérance s. tentativă tenter vb.m. încordat tenir vb. a croi. pată tâche2 s.sympathie s.f. m.-e adj. furtună./. m.) comeseni tablier s. sintetic système s.»!. telefon téléphoner vb. teribil terriblement adv.f. păm lnt terreur s. lipsă. sim ţul p ip ă itu lu i.m. a potoli tempête s.m. I I I a vopsi. comportare terme s. (în v . a ascuţi (creion"l) ta ille u rs . taur fin-': taxer vb. atît tim p . ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.f. vijelie temps s.e în calitate de ca tante s.f. afectuos tendrement adv. întîrziat tardivement adv. simfonic syndical. de haute înalt tailler vb. zgomot. ţ i­ pător taper vb. a îngrozi 543 . ceaşcă tâter vb. a depune mărturie témoin s. termen . sindicat synonime adj. a telefona téléphonique adj.f. culoare tel. a întîrzia tardif. à ~ la tim p . de en din cînd în cînd tendre1 vb.f. vreme. m. grăm adă. teribil. I I I a ţine. încercare. sfîrsit terminaison s. a tempera. covor taquiner vb.f.-e adj. gălăgie tapageur. tenis tentation s. eu întîrziere tare s. eu atît m ai rău . a tît de témoignage s. -ve adj. a termina terrain s. a tă ia . teren terrasse s.m. m.f. m. atît. sistem T tabac s.f. asemenea télégramme s. telle adj. cîrtiţă taureau s. masă. a se strădui tact s. -euse adj.) sinonim synthétique adj.f.f.f. groază terrible adj.f. m. croitor taire (se) vb. talie. tim p. tentaţie tentative s.m. zgomotos . şorţ tache1 s. tehnician technique s.m. ipocrit tas s. taluz tambour s. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. adineaori tapage s. tobă tant adv. m.m. /. televiziune tellement adv. ten tă. pată m orală. cumpătare température s. curînd. tîrfciu tarder vb.m.f. simfonie symphonique adj. I I I a tăcea talent s. deîect fizic moştenit. a încerca tenue s'. mărturie témoigner vb. cocioabă taupe s. astfel.

m. tractor tradition s. a ţese tissu s. m. p ip ăit toujours adv. à son ~ la rînd u l său tour3 s. cu titlu de.) indiferenţă tiers état iist. a revela t r a in s . a se rôti tousser vb. trădare trahir vb.m. trăgător tisane s. tic-tac tiédeur s. tot. I I a trăda. a atinge.m.m. în v îrtitu ră. strungar tournoyer vb.m . a cădea tome s. il voit vede to t. teză tic s. ocol. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. marcă poştală tim ide adj. m anifest.f. floare de tei tim bale s. pînză toilettes. -e adj. vijelie tournant s. m. 544 . strung tourbe s. voluin t o n s . m anieră tonique adj.f. nedisciplinat. se a scăpa.m. judecată. chin. adv. tex til thé s. ~ de vie fel. a se preface tourneur s. torid torse s. I I I a traduce trafic s. a trage. (loc. totdeauna tour1 s.f. termic thermo-électrique adj. tigru.f. chin. titlu . voce.f.m. cap. trafic. găteală t o it s . m in te. a indica tract s. ne­ ajuns . à juste — pe drept c u v în t. tic (şi fig.f. cu tim id itate tir s. teatru théoricien s. a tuna tonnerre s. tom . m. être en — a fi bine dispus.f. a ajunge la. m. toile s. purtare. a răsuci tordu. ton. à et à travers fără socoteală. tigroaică tille u l s. actor de tragedie trahison s. tortură torturer vb.) à pe nedrept. m işcător..m. a tuşi tout. încălzire uşoară.f. schi­ monosit torride adj.) ~ à ~ pe rînd. rînd pe rîn d . şi pron. a în v îrti. toaletă. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i. ceai théâtre s. adv.f.f. à ~ de în calitate de. devreme.m.m. a trasa . cotitură tourner vb. turist touristique adj. a hărţui trace s. adv.-e adj. se ~ a se schimba. în întregime toutefois adv.em oţionant toucher1 vb. tim p a n . être en ~ ~ de a fi pe cale de. ~ de m ain dibăcie . -euse s..rn. a înduioşa toucher2 s. (lit. -ne s. mod de v ia ţă .m . sfios tim idem ent adv. {fig. -e adj.m. tim id . turbă tourbillon s.m. încon­ jur . a se descurca tireur. volbură touriste s. m. teatru) tiradă tirer vb. a chinui tôt adv. tors tort s.m . tragedie tfagédien. pătlăgea roşie tombe s. /. sucit . afiş. negoţ tragédie s.) starea a treia tigre. turn tour2 s..f. teritoriu tête s. cu totul. tonă tonner vb.-ess e s.m. invar. nehot. ~ à tout vent a fi nestatornic. rău. mau­ vaise ~ ~ uşuratic. tradiţie traducteur. termoelectric thèse s. a prim i . tizană (ceai medicinal) tisser vb.f. nedreptate . acoperiş tomate s.f.f. (loc..) en ridicule a rid icu ­ liza .f.m. a întoarce. strîm bat. m./.f.m. şi adj. I I I a suci.m. (loc./.m. traducător traduire vb. suferinţă tourmente s.f. turistic tourment s. rînd . urmă tracer vb. teoretician théorie s.f. ■ — de force realizare iscusită . ca. avoir a nu avea dreptate . impers. a juca o festă cuiva. dîră. tonic. curînd touchant.territoire s. verb. totuşi tracasser vb.f. m. tir tirade s. à la — în fruntea textile adj.f. orice.. alandala torture s. întăritor tonne s. jouer un mauvais ~ à qn. vîrtej.m. teorie thermique adj. m orm înt tomber vb. tei . a tortura. m. ţesătură titre s.f.m. m.m. m. tunet torchon s. -trice s. tobă metalică timbre-poste s. tragedian.) tic-tac s. pagubă. cîrpă tordre vb.m. tren. a se în v îrti de m ai m ulte ori.

m. -eu se s. trium f. (pop. (impers. tram vai tra n c h e s.* . unic u n iq u e m e n t adv. u u lté r ie u r . (mitol. lu ­ crător. a găuri trou p e s. trădă­ tor tr a m s./ » . m uncă. a lucra t f a v a i l le u r . figură t y r a n s . s. să încetăm cu trib u n s. vistiernic tr e s s a illir vb. de ~ de prisos trot s.m. I I a se uni 545 . transfer tra n sfo rm e r vb. neted u n ifo rm e s. triu m fător trio m p h e s. a se înşela tro m p e tte 1 s.m . I I I a tresări tresser vb. curmeziş. trusă. păstrăv ts a r s.m.m. tranziţie tra n sm ettre vb. tribun tr ib u n a l s. penibil triste m e n t adv. -ette adf. trilogie tr io m p h a n t. comoară tr é s o r ie r s .f. adv. trăsătură tr a ite r vb. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s . -e adj.o lan . lalea t u lle s. a traversa trem b le m e n t 5. a transforma tr a n s it s. a înm uia tr e m p lin s. a transporta tr a n s y lv a in .m.e .m. felie. cu tristeţe trito n s. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s. arm istiţiu . être aux ~ ~s de qn./. m. trem urătură . trap tro tter vb.m . trist. a tu tu i ty p e s. fam .f.v io le t. a reteza tr a n q u ille adj.f.m. despot ts ig a n e s. a m uri très adv.m. -e adj. tunel tu te lle s. şi adj. (cu m aj . şi adj..m . tricotaj. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb. trîm biţaş tro n c s. ţigănesc tro ttin e r vb. sanie tr a în e r vb.m .m. ardelean t r a v a il s. tranzit tr a n sitio n s. în linişte tr a n sc rir e vb. trompetă trom p ette2 s. ţigan . ultraviolet u n i.) triton trom p er (se) vb. tram bulină trép asser vb.m. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb.m. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv.m.(/ig . potlogărie tr is te adj.m . ) şi tr ic h e u r s.)pacoste tu lip e s.m. a trata tr a îtr e . I I I a transcrie tra n sfe rt s. m uncitor. izbîndă tr ip le adj. a se afla tr u c u le n t. uniune u n iq u e adj.f.) tram vai tr a m w a y s.m. ~ de destul cu. lucru tr a v a ille r vb.f.) a fi.m. a zăpăci trou er vb. tip . ucigaş tuile s.f. prea . foarte trésor s. -eu se s. trunchi trop adv.f.pl. m. tiran. a omorî.f. a trişa adj. trişor tr ic o ta g e s. om al m uncii tra v e rs s. tu l tu n n e l s. se ~ a se afla .f. ceată trou sse s.m. m. brutal tr u ite s.. a merge la trap .f. tricotare tr ic o te r vb. adj. prep. lăţim e. a îm pleti tr ê v e s. tulburare.m. m. a tricota tr ilo g ie s. num ai u n ir (s’ ) vb. tutelă tu to y e r vb.m.m.m. m.-e adj.) de strîinb.m. transilvănean. -e adj. (loc. a găsi . (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s. dezbinare tro u b le r vb. a tîr î. tru pă. bucată tra n c h e r vb.f.f.e s s e s.m.m . a m unci.f. a tu lbura.f.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. tribunal tr ic h e r vb.ţig lă. întreit tr ip o ta g e s. a uda.tr a în e a u s. a ucide tu e u r. I I I a transmite tran sp o rter vb. ţar tu e r vb. (loc. traversare tra v e rse r vb.f. m. ulterior u ltr a . trip lu .f. bandă. u n it . a tăia . ~ tard prea tîrziu . trotuar tro u b le s. model. răgaz.f.m. s.

v în t.m .f.m. vacanţă v a c h e s. verdeaţă veridTique adj./ . şi adj. sticlărie v ersa n t s. povîrnis v e rs1 s.m.m. v erd u re s. lăudăros v a n te r vb.) spoială. folositor u tilis e r vb. (loc. seară (între cină şi cul­ care) . I I I a veni. înverzit. -eu se adj. care se cumpără cu bani v e n d e u r . vapor v a r ie r vb. m. a birui v a is se a u s. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală. argint aurit v e rm o u th s. il fait ^ este vînt ven te s. f. I I a înverzi v e rd o y a n t. curaj v a illa n t .f.m. (fig. a vărsa. vacă v a -e t-v ie n t s. ça ne vaut pas. unitate u n iv e r s e l. lac. cam la ora cinci verser vb. răz­ fum urat v a in cre vb. este m ai bine .f.f. (pop. vapor.m. vînzător v en d re vb. spre. abur. uzina u tile adj. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s. talaz v a g u e m e n t adv. vienne v erd ir vb. valiză v a llé e s.m.f.f. (fam. im>ar. în­ v e ille r vb.f. adevăr.f.f. ^ cinq heures aproxim ativ. vapor v ap e u r2 s. -e adj. a supraveghea v e ille u r s.m. m. zadarnic . rum en. vehemenţă v é h ic u le s.f.u n ité s. universitate u ra n iu m s. v ultur pleşuv v e a u s. a varia v a se 1 s.m.f. vărsat. a verifica v é r ita b le adj. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. a (se) schimba . ) noroc.f.f. a m erita. -e adj.) en ^ într-adevăr v e r m e il. versant. venal. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. a u tiliza V ▼a ! interj. vineri v é n é ra tio n s. oraşul Valenciennes v a le t s. -e s. m îl v a s e 2 s.f..m. paznic. a lăuda v ap e u r1 s. a turna 546 . pîntecos. vermut v e rn is s. persoană care veghează v ein e s. lacheu v a le u r s. v i­ teaz v a lis e s. a se folosi.f. năm ol.f.-eu se s. pahar v e rre rie s. -e adj. nu se compară cu v a m p ire s. du-te-vino v a g u e s. a ajunge. veridic v é r ifie r vb.. vază (de flori) v a ste adj. 9. m. -le adj. veghere.m. burtos v er s. vehicul v e i l l e s . veneraţie v en g e a n ce s . universal u n iv e r s ité s. către.f. ) il vaut mieux este preferabil. sticlă. şi adj. cosmique navă cosmică v a la b le adj. uraniu u rg e n t. adevărat v érité s.f. urgent u s a g e s . vale v a llo n s.f. viţel v éh ém en ce s. I I I a valora. a uza de u sin e s.m. servitor. ajun v e illé e s.m. vînzare v e n tr u . m. (impers.m. haide ! v a c a n ce s s. vas. a veghea. s. vitejie. de curînd.m. -le adj. uz. vast v a u to u r s.m . vas.f. -e adj. folosinţă u ser vb. a sosi. I I I a învinge. v erre s. lustru v é r o le s. vînă . întins.f.f. avoir de la a avea noroc v é lo . I I I a vinde ven d red i s. v alabil v a le n c ie n n e s s. vam pir v a n ité s.m.f. viteaz» curajos v a in .m.m. iluzoriu .f. val. -e adj. f răzbunare v e n g e u r. veghe. vanitate v a n ta rd .m.) bicicletă v é n a l. în mod vag v a illa n c e s. adv. valoros. vers v e r s 2 prep. -eresse s.m. valoare v a le u r e u x . -e adj.m. vîlcea v a lo ir vb. pl.f.

f. de bună voie volume s. repede vitesse s. voce. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.f. vitraliu vitré. vilă village s. I I I a îmbrăca veuf. I I I a vrea. vestibul vestige s. viteză vitrail s. mon — dragul meu vif.m.f. iute vigilance s. «rol vie s. m. -euse s. murdar.) a închina. virgulă visa s. şi adv. colivie mare volontaire adj. cale. feuille —e foaie volantă volée s.f. peste drum . oraş vin s.m. zburător. vizită visiter vb.f.f. adj./. (fig.m.m.f. şi adj. în faţă . a zbura voler2 vb. viorea violon s. v irg ină. veritabil vraiment adv. en • '> à qn.m. vive adj. fecioară.m.m.m. oblon voleur. -e s. (fig.m.f. în adevăr. bucuros. răm ăşiţă. sim ţul văzului 547 . cu geamuri vitrine s.?n. defect vice-président s.f. ne în tin ai (ă) vieux. viză vis-à-vis loc. moş vierge s. f. -e adj. vieil. zbor voi2 s. pasăre de curte volant1 s. vocală vrai. (fam. scump. à haute — cu glas tare . glas .) voilà prep. -e adj. bătrîn.m . (gram. vicepreşedinte vicomte s. viciu. verde vertèbre s.f. prep.m. şi adj. rău v illa s. în comparaţie cu viser vb. a avea pică.m. voluntar volontiers adv.f. va­ gon voix s. a v ira. în mod violent violence s. velă voir vb. bătaie zdravănă voler1 vb.f.f.f.) diateză voi1 s. necaz pe cineva voyager vb. cu vioiciune vivre vb.m. văduv.f. -e adj. necinstit. adevărat. FII a trăi vocation s. vestigiu veston v. viaţă vieillard s. a călători voyageur. a se în v îrti virgule s. haină vétérinaire s.f. a ţinti visite s. drum (şi fig.f.m. à basse pe şoptite . şi adj. v iu .f. autom obil. iată voile s. violenţă violent. vin vinaigres. furt volaille s. m. apro­ piat voiture s.f.m. carne vice s.-e adj. vedere. vioară virer vb. haină (pînă in talie). -e adj. violetă. m.f. hoţ volière s. în viaţă vivement adv.f.) v ădu v it de viande s. iute. a făgădui prin legăm înt . virgin (â). iată voie s. vecin. viu.f. vieille s. trăsură. victorie vide s. oţet violemment adv. b ătrîn . a v oi. vigilenţă vigne s.f.?/?. vervă vestes. volan volant2.m . cu adevă­ rat vue s. vestă vestibule s. viţă de vie v ila in . iu ­ bit. veston. veşmînt. a ochi. urmă.f. vitrină vivant.f. sat viile s. vertebra vertige s.f.) drag. veterinar vêtir t'h. a vizita vite adj. -euse s. viconte victoire s.f.m. veuve s. -e adj. m. volum . -e <df.m.m. I I I a vedea voisin. vocaţie voici prep.m. violent violette s.vert. tom vouer vb. ameţeală verve s.f. sacou vêtement s.f.m .f. călător voyelle s. a fura volet s.

m. vagon-restanrant week-end v. (pop.m.) drace! la n aib a! . pron.wagon s. zebră zéro s.m.) zut ! iriîerj. acolo. la aceasta yacht s. vagon wagon-restaurant s.m. zero (şi fig. m . tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv.m. iaht Z zèbre s.

alim ent s . acasă adv. m aintenant adevăr s. a ic i adv. art m. à peine ac s. veille /. cette acolo adv. adresse /. -che albastru adj. agriculture /. enrsuite. vertige m. certain. année f. actif. . agricole agricultură s. hier soir asemenea (de) loc. alliance /. paraître I I I . armée /. arriver. appareil m. montrer arbore s. après. aiguille f. appartem ent ni. adv. suffire I I I . arm ată s. acela. -elle acum adv. vivres m . adv. 549 .pL ait adj. blanc. -e am in ti vb..affection/. profond. également asigura vb. courir I I I aies (mai) loc. défense /. artă s. près aranja vb. aide /. anecdote /. av ril m. glisser am bulant adj. antagonist adj. architecte m. apărea vb. arh ite ct s. app lau dir I I aplica vb. am éricain. ajunge vb. affecté. aider ajutor s. -e apartament s. artist s. celle-là acest. actuel. antagoniste an um it adj. à la maison accident s. adresa vb. -ve actual adj. anecdotă s. -e afecţiune «. surtout a lia n ţă s.s \ air m. adv. aspirateur ni. am uzant adj. -e american adj. assurer aspirator s. pro­ fondément adm ira vb. -ve agricol adj. devenir I I I ajuta vb. eau /. celui-là. s’affirmer afla vb. anniversaire m. apporter aer . arunca vb. accident m.. agressif. apă s. asculta vb.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. agréable agresiv adj. presque. adresser adresă s■ . anim é. épingle /. écouter. aceea pron. puis aprilie s. anotim p s. vérité /. jeter aruncare s. ce. saison /. là-bas acoperi vb. adînc 1. près. această adj. arranger arăta vb. -e an s. an im at adj. adj. obéir I I aseară adv. aduce vb. attachement ni. aeroport s. an m . anatomie /. 2. vb. autre alu n e ca . alătu ri prep. afirm a (a se) vb. alim ent m . article m. articol s. à côté alb adj. admirer adm irator s. cet. défendre I I I apărare s. appliquer apoi adv. anatomie s. aparat s. couvrir I I I activ adj. -e aniversare s. am b u la nt. -e alege vb. apprendre I I I agreabil adj. choisir I I alerga vb.. -e. artiste m. ici ajun s. apparaître I I I aplauda vb. aéroport afectat a d j . apăra vb.. rappeler ameţeală s. arbre m.m. adm irateur ni. bleu. am usant. lancem ent m. aproape adv.

aţă s. comme cadou . bouquet m. m a la d ie /. athlétisme m. boule vard m. auxiliaire m. cadeau rn. boire I I I beretă s. avoir aventură s. caracter s. 9 . caractère m.v. auteur m. capitalism s. calificativ £. cas m . bibliotecă s. bon . broşă s. q u a lific a tif rn. bun adj. campion s. carte (postale) /. auz $. bani s. bicyclette /. tète /. voie /. a ujo urd’hui B baie s. m alad e m.. -e blînd adj. băiat s. 9 . m o uch oir m. pour ca2 adv. blazat adj. bunică v. c a p ita lis te capitol . ouïe /. abricot w. jo u ir I I bulevard s. cap s . bucătărie s. capitală c a pita le /. bicicletă .9. aventure f. entendre I I I avea vb. 2. buchet s. chaud . bucura (a se) vb. v ie u x .aspru 1. attaché m. richesse /. b attre I I I batistă s. cause /.. m aison /. grand-père m. caisă & * . auzi vb. jo u ir I I . or m. asseoir I I I aştepta vb. bureau m.. capitalist adj. caz s. morceau m. cald adj. ch a m p io n m. atît adv. -e bluză s. pom m e ele terre /. cartof s. care pron. livre m . adv. août m. v ian d e / . auxiliar s. boală . bogat adj. august s. fii m. blouse /. bate vb. bine adv. -ve atenţie s. que 550 . cameră s. salle de b ain s /. avion s. aur s. atent adj. b ib lio th è q u e /. vie ille bea vb. c a p ita lis m e ni. douce blond adj. attention /. chair j. autom obile autor s. garçon m. bărbat s. carte s . b ille t m. tant atletism s. attitude /.pl. bătrîn adj. béret m. inciter aţîţător s. bien birou s. doux. auto. cuisine /. caiet . âprement aşa adj. v ie il. bilet s. riche bogăţie s. attentif. avion m. chap itre m. atteindre I I I atitudine s.9. broche /. aţîţa vb. bolnav £. balcon s. autom obil s. blasé. casă s. azi adv. attendre I I I ataca vb. atinge vb. q u i carnes. fauteur m. cauză s. argent rn. adj. bonne bunic s. âpre. balcon m. se r é ­ c ca1 conj. tellem ent aşeza vb. bucată s . grand-mère /. -e cale s. cahier m . b lo n d . că conj. chambre /. hom m e m. attaquer ataşat s.

com bien cîtva n u m * quelque clădire s. foyer m. coiffeur m . cineva pron. construire I I I . tasse /. classique clică s. c o m m e rc ia l. cham p m. lo y a l. cerise /. q u i cinematograf s. m êm e chim ist s. cravate /. a d j. voyageur m. cercetare . confirm é. q u a n d cînta vb. ceva pron. charbon m. c o m m u na rd m. si a d j . cercel s. a d j. c o m p ile r compune vb. célib ataire n i. appeler chiar adv. creaţie s. c o m m e n ta te ur m. a u g m e n ta tio n / . chien m. clar 1. com ique comis a d j. coeziune s. 2. cercle m. som m et' m . chercher ce pron. crea vb. com édie j. couturière /. cămaşă s. heure f. cină s. adv. c o n d itio n n e l m . copac « s * . 551 . ciném a m. cine pron. condiţie s. corect 1. comedie s. comunism s. tom ber călător s. c o lla b o ra tio n /. clipă s. prim evère /. cyclism e m. comic a d j. cosm ique costa vb. g ra n d ir I I . élever creştere s. circula vb. dem ander cereală s. boucle d ’oreille /. citoyen ni. l ’autre ceaşcă s. croitoreasă s. céréale f. -e compila vb. croire I I I credincios a d j. correct.. concurs s. classement ni. lire I I I ciuboţica-cucului s. que. coafor s. corbeille f. cîine a. penser. cim e / . ciel m . côte /. -e. honorer cinstit ad j. -e. -e contribuţie s.. consimţi vb. concours ni. classe /. cohésion /. composer comunard s. cerc s. créatio n /. clasic s. côtelette /. q u oi ceas a . adv. circuler circulaţie s. congrès ni. căuta vb. coûter coş s. confondre I I I congres s. c o n d itio n /. bas m . pousser. b â tir I I . quelque chose chema vb. cer s. cravată s.. contem pler contemporan ad j. recherche /. gagner cît adv. cere vb. conjuga vb. accrois­ sem ent m. clasă s. crede vb. cetăţean s. cărbune s. colier s. colţ s. collègue m. collier m. c o n trib u tio n /. coin m. comunist s. şi a d j. ciclism s. concert m. chim iste ?n. enfance f. conférence f. cotlet s. c la ir. craniu s. co m m u nism e m. celibatar s. e nfant m copilărie s . co m m uniste concert s. comentator s.f. b â tim e n t m. căm in s.cădea vb. creşte vb. -e ciorap s. 9 . vi. copil s. confirm at a d j. c o n te m p o ra in . condiţional s. cerveau m . ciorbă 5 . coastă s. correctem ent cîştiga vb. c liq ue f. colaborare s. 2. vt. cireaşă s. dîner m . créer creastă s. correspondre I I I cosmic a d j. -e confunda vb. citi vb. conduce vb. potage m. chante r. c irc u la tio n /. fidèle* creier s. co nsidératio n /. in s ta n t m. conduire I I I conferinţă s. (la u n instrum ent) jouer coleg s. m ontre / . chemise /. clairem ent elasament s. c o m m is. cînd adv. corespunde vb. -e. cîmpie s. consentir I I I construi vb. q u e lq u ’un cinsti vb. considérer consideraţie s. édifier contempla vb. arbre m. comercial a d j. conjuguer consacra vb. consacrer considera vb. celălalt p ro n . crâne m.

donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. destin m . bientôt. d ifféren t. cum 1 cori/. d ic tio n n a ire rn. d élég ation f. m onsieur rn. destin s. cham bre à co u­ cher /. déjeuner m. de deasupra prep. déjeuner delegaţie s. distra vb. preuve /. sage cum păra vb. cultu re /. dreptate s. culoar s. d éveloppem ent rn. tô t deznodămînt s. doam nă s. chef d ’orchestre rn. domeniu y. dezvoltare s. dénouem ent m. adv. dejuna vb. dovadă: s. discuta vb. courage m. dori vb. 2. dentist s. co uloir m. culoare $. désirer dormi vb. o u v rir I I I deschis a d j. b oîte /. disparaître I I I dispreţ s. drag a d j. que definitiv a d j. -e deseori adv. contenir I I I . d orm ir I I I dormitor s. cuvînt s. destinaţie s. discours m. o u i da2 vb. decembrie s. -e deschide vb. destiné. d é ta il m. -e destinatar s. som m et m. dentiste m. com m ent cum inte a d j. devenir 111 devotat ad j. distraire I I I diversitate s. d é fin itif. destina vb. dépasser des adv. d o ig t rn. couleur /. souvent desfăşurare s. dicţionar s. cure /. curajos a d j. destiner destinat a d j. décembre rn. si dar conj. couteau m . cuţit s. 552 . curs s. souvent desăvîrşit a d j. comme cum 2 adv. d e s tin a tio n /. p a rtic u liè re m e n t departe adv.cruzime s . courageux. dezordine s.s * . brave cunoaşte vb. d é m o lir II de prep. destin ataire m . ce soir dispărea vb. redevable datora vb. cultură s. decît adv. D da1 adv. -se deltă s. disc s. dévoué. deveni vb. -ve deget g. delta rn. connaître I I I tprinde vb. diseară adv. -euse cura s. dom ain e rn. m épris rn. assez detaliu s. diversité /. devoir I I I datorie s. d ifféren t. discuter* discuţie s. -e devreme adv. diferit a d j. drapeau m. cutie s. de d irijo r# . co uram m e nt curge vb. -ère drapel s. m ais dator a d j. delicios ad j. com pren­ dre I I I curaj s. a d j. -e dim ineaţa . disque rn. avec culca vb. devoir rn. au-dessus debara s. ouvert. lo in depăşi vb. cours m. dărîm a vb. deosebit 1. m ad a m e /. destul adv. coucher culme s. d éroulem ent m. p a r fa it. dîrzenie s. de de la prep. domn s. raison j. débarras m. discussion /. acheter cumsecade a d j. cruauté /. cuvîntare s. cher. dim potrivă adv. dam e. destinée f. couler curînd adv. -e.< ? . désordre rn. d é lic ie u x . a u contraire din prep. m o t m. curent adv. acharne m e nt rn.. dejun . m a tin rn. cu prep.

extrêm e. éclipse /. d im an c h e m. duminică s. fotoliu s. après după-amiază adv. fidèle fiecare pron . économ ique economie s. A n g la is . bruissem ent m. -e . fa it m. étaler evita vb. félicite r femeie s. externe extrem 1. écharpe f. favorable fără prep. 1er k repasser figură s. E echipă s. ex p liq ue r explicaţie ô * . fleuve m. lib é ra tio n f. familie s. exemple m. faţadă s.pl. extrê­ m em ent * . é d itio n f. février m. ii Îs m. glais. heureux. -e energic adj. éviter examen s. forma vb. -elle fix adj. extern adj. fleurette /. 553 . fixe. . excelent adj. faţă de masă s. forme /. facultate s. filer film s. adv. fotograf s. -e s. fo o tb a ll m. nappe /. firesc adj. effort m. étage m. p a p illo n m. former fotbal s. figure f. adv. excellent. fin adj. fereastră s. floricică s. floare $. adj. farfurie s. entuziast adj. vous după prep. fabrică 6 face vb. énergique englez s. excursion /. favorabil adj. assiette /. m oins februarie s. emoţionat adj. être fidel adj. économ ie /. 2. adv. fix é . équipe /. etaj s. e x té rie u r. héroïsme m. foarfece s. utilis e r folositor adj. etala vb. film m. foaie s. e n ne m i m. -e adj. é m o tio n /. essentiel. fată s. fel (la) loc. -se fetiţă s. tendre dulap s. fasole s. très folosi vb. parce que fila vb. ediţie s. fa u te u il m. esenţial adj. fille /. ém u . femme f. felicita vb. 2. n a tu re l. . juste fixat adj. é q u a tio n /. -e excepţie s. fluture s. adj. héroïque. chacun fier (de călcat) *. de mêm e felie s. egoist adj. s’en alle r I I I duios adj. facteur m. -elle eşarfă s. -e fîşîit s. exception /. erou s. exister explica vb. u- é- eroism s. tranche /. sans. après-m idi duşman s. fin . exista vb. fi vb. excursie s.duce (a se) vb. ecluză s. fa m ilie /.exam en m. exemplu s. e x p lic a tio n /. fluviu s. emoţie s. -e fiu s. fa b rique /. fiindcă conj. égoïste eliberare s. u tile formă s. façade /. fille tte /. écluse /. filie j. ciseaux rn. ph otog rap he m. ecuaţie s. efort s. faptă s. fe uille f. faire I I I factor s. şi s. şi adj. arm oire f. fenêtre /. fleur /. eclipsă s. héros m. fericit adj. fiică s. foarte adv. economic adj. faculté /. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. harico t m. enthousiaste' eroic 1.

é m o u ­ voir I I I 554 . iarbă s. bel. -e imediat adv. fraise j. généralem ent ghid 5 . fraged adj. gramatică s. grădină s. v o ilà ideologic a d j. . furculiţă s. hiver m. fruct s. froid m. idéologique ieri adv. peur /. faute /.) d iffic ile greutate1 s. funcţie s. gram m aire f. fron t m. grătar s. impermeabil s. -se guvern s. frumos adj. frig s.francez s. im m é d ia te m e n t imobil s. grêle f. hotărî vb. im pression /. hartă 5. herbe /. gata adv. degré m. d iffic u lté /. gustos adj. iarnă s. prêt găsi vb. glumă s. greu adj. fr u it m. b e lle . implica vb. goût m. adv. g ril m. jo lie frunte s. trouver geam s. tas m. tem pête /. fragă s. impresiona vb. fo n ctio n n aire m . greutate2 s. gîndi vb. şi adj. blague /. jaune gară s. nou rrir II I ianuarie s. -e imposibil a d j. im pressionner. ghiocel s. frunziş s. sortir I I I ilustrat ad j. guide m. -e adj. . geamantan $. im p o rta n t. garde /. greşeală s. iată prej) . gust s. beau. orage m . frère m. im pe rm é able m . . tendre frate s. im p é ria lis te m. v o ici. fardeau m. penser glorie s. hier ieşi vb. éclat (de rire) m. g ym n astique /. feuille /. foule /. general (în) loc. funcţionar s. gumă s. gloire /. (fig. soin m. frige vb. phrase f. gimnastică s. hoţ s. frunză s. fra n ­ çais. illu stré . . jupe f. plaisanterie /. p o rte fa ix m. b rig a n d m. valise /. . im m e u b le m . grijă s. perce-neige /. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. hrăni vb. ja n v ie r m. e x p lo ita tio n f. fourchette f. fon ctio n /. em­ ployé m. griller friptură s. feuillage m. grindină s. carte /. frică s. -e. garda s. voleur m. fustfî s. savoureux. ja r d in m. . gare /. fenêtre /. décision /. lo urd . imperialist s. . G galben adj. décider hotărîre s. im p liq u e r important o 7 j . H ham al s. gouvernem ent m. -e s. gomme /. jo li. grămadă s. F rançais. frază s. . rô ti m. im possible impresie s. gospodărie#. furtună s. hohot (de rîs) s. poids m.

réaliser îndrăzni vb. afferm issem ent m . écart m. enchanté. geler îngriji vb. fermer în c în ta t • a d j. circonstance f. comprendre I I I învăţa vb. e m b e llir H înfrunta vb. rencontre f. signifier însoţi vb. inform é. verdir I I învingător s. u tilise r întrecere s. écartem ent m. -e individ s. essayer încet adv. entier. accom plir II. ensemble împrumuta vb. obscurité /. in tro du ire I I I inundaţie v . revenir. im m é d ia te m en t îndată ce loc. instaura vb. contre împrăştiat ad j. indépendance /. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. dès que îndelung ad v . dem ande /. in d ustrie /. étouffer înălţa vb. 2. coeur m. braver îngheţa vb. élever încă adv. h a b illé . -e îmbrăţişa vb. histoire /. iubi vb. retard ni. retarder întîrziat s. empereur m. pousser împotriva prep . avancer înainte adv. întîmpla (a se) vb. instaurer instituţie s. croisé. inimă s. in d iv id u m. industrie s. fle u ri. dissipé. devant înăbuşi vb. informât a d j. dans înainta vh. v a in c u . vaincre I I I învins a d j. indestructibil a d j. -ère întreprindere s. écarter însă conj. entourer încrucişat a d j. con­ s o lid a tio n /. conj. ju in m. interesant a d j. renforcement ni. iunie s. arriver întîrzia vb. aim er iulie s. cesser închide vb. (vi. intense interes s. ingénieur ni. rem onter (une montre) între prep.independenţă s.s. întrebuinţa vb. diriger în faţă loc. -ve î îm b lă n it a d j.v. retour­ ner. întîlni vb. împreună adv. oser îndrepta vb. soigner înlătura vb. inevitabil 1. -e 555 . ad j. commencer început *•. v a in q u e u r m. prélcr: emprunte»în prep. istoric a d j. in o n d a tio n /. com m encem ent ni. h a b ille r. -e inginer s. a llie r îmbrăca vb . habile îndepărta vb. întîrziere s. rencontrer întîlnire s. învinge vb. tourner întoarce2 (a se) vb. avant înaintea prep. partager împinge vb. împărţi vb. entreprise /. ju ille t m. -e in te rn a ţio n a l a d j. in é v ita b le . îndeplini vb. întreg a d j . retardataire m. -e înconjura vb. apprendre I Ï I înverzi vb. embrasser împărat s. fourré. in é v ita b le m e n t intens a d j. in s tru c tif. en. adv. entre întreba vb. înţelege vb. -e înfrumuseţa vb. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. -e împrejurare s. instructiv a d j. in te r n a tio n a l. încerca vb. intéressant. întoarce1 vb. é m u la tio n /. întuneric s. entrer introduce vb. in d e stru ctib le indicat a d j. -e îmbina vb. devant înflorit adj. in s titu tio n /. historique istorie s.. encore începe vb. dem ander întrebare . . accom pagner întărire . doucement înceta vb. in d iq u é . . prep. -e îndată adv.) rentrer întoarce3 vb. in térêt m. -e intra vb. mais însemna vb. éloigner îndepărtare s.

silence ni. -e lună1 s.9. travaille r lucrare *•. m am an /. lăsa vh. lance s. lum ière /. laisser lega vb.9. près loc1 s. la tin . habiter logodnic . L la pre p . cam p m. m agasin ni. lo i f. lume s. littéraire literatură s. prendre I I I lucra vb. tra v a il m. lucru s. laine /.9. literă s. verger m. mandat s. luni s. cuiller. m archandise / martie s. mère. large latin a d j. -e marfă s. attacher legătură . liberté /. -e listă . jumătate s. -se.9. tra n q u ille lipsit a d j.9. lingă p re p . oc s. clair. cuillère linişte s. lettre f. lier.9. lu n d i ni. k ilo g ra m m e . jaque tte /. longueur /. attache /. demie K kilogram s. lune /. je u d i m. limbă s. légume m. lingură 6 ’. lină s. place /. larg a d j. oi s. lutte /. je u m . lutter luptă a. jos a d j. massacrer mare1 s. masa1 . mai1 . lună2 . masacra vb. i'ianeé m. grand. livadă s. literar ad j.9. libre libertate s. nier /. m a n d a t m. m a i m. leçon f. li^u m. lampă s. jo uet m. lance /. liber ad j. large lăcrimioară s. lua vb. -e lumină . éclairé. monde ni. langue /. m uguet ni. -gue lungime s. mai2 adv. bas. com bat m M magazin s. luminat ad j. m a rd i ni. legumă s. lim onade /. mare2 ad j. chose f. locui vb. d épourvu.9 . lung a d j. liniştit ad j. loc2 . lam pe /. lieu ni.. luminos ad j. long. table /. plus mamă . lecţie s. litté ra ture /. limonadă 9 . legătiţră s. mois m. -e lat ad j. lupta vb.s'. k ilo m. lege s.J acheta s. 556 . liste /. pe jos par terre jucărie s. dem i. marţi s. mars ni. à lagăr s.

. m illion m. -elle nepot. t r a v a i l m. m ă tu ra vb. naşte (a se) vb. 2 . membre m. nepoată (după frate sau soră) s. m ilieu ni. a ^ înainte avancer m e rit s. m in ă s. aller I I I . m u s i q u e /. in n o m ­ brable n e o fic ia l adj.. m inge s. m ilio n nu ni. inquiet.. nepoată (după fiu sau fiica) s. balle /. mécontentement m. f i e r .. inutile negru adj. 557 . m uzică s. morcov s. m a ş in ă s . . médicament m. bouton m. nepot. non-officiel. neveu m . avouer m ă s lin ă s. m onum ent s. fenouil m. auto f. m o u v e m e n t m. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. m iercuri s. m o n t e u r m. m u lt adj. c o n t e n t e r m uncă s. impatience /. m uta vb. milice /. m em orie s. m iliţie s. N n a iv adj. m ăsură s. m uri vb. -e moale adj.-e n a tu r ă s. m îndru adj. petit. o u v r i e r . m edicam ent s. insuffisant. . m o u v a n t . m ărtu ris i vb. sabie m. m ijlo c s. toujours merge vb. -e. m ărar s.èr e mod s . métier metro s. m ondial adj. -e n e în d e stulăto r adj. m a n i è r e / . minute /. mine /. . meserie s. /. jamais n im e n i pron. d e m a i n mînea vb. tante f. -ète nerăbdare s.-c n e lin iş tit adj. -e m îine adv. m o n u m e n t m. in­ n e m u lţu m ire s. noir. naïve nasture s.è r e munte s. besoin m. adj. d é m é n a g e r muzeu s. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. m o d e r n e modernizare s. n e n u m ăra t adi.e u s e m uncitor2. machine /. m i s s i o n / .. petite-i'ille /. ballon m. nièce /. p l a t m . mercredi tii. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. balayer m ătu ş ă s. n ic io d a tă adv. m unci vb. nerv < 9 . m u s é e ni.-e nedrept 1. m e d ic in ă 5. modern adj. m ă r s. m a i n / . mètre »»». petit-fils m . nécessaire necin stit adj. e ne co n te n it adj. m e t s m. m o d e m. m otiv s. m écani­ cien r». naître 111 n a ţio n a l adj. m o u . mérite ni. injuste. m o d e r n i s a t i o n f.s\ m i r a c l e m . m u s c l e m.9. adv. nevoie s. justement n efolositor adj.. n a v ig a ţie s. m o t i f m. m o n t a g n e / . navigation /. e m ie adj.m asă 2 s. m ecanică s.. mişcare 5 . nature f. naviguer na v ig a re « w . incessant . m aintien ni. mémoire /. médecine f. o d e u r misiune s. s. métro ?n. m enţinere s. m etru s. miros s. m o l l e m ontor s. rien n in g e vb. t r a v a i l l e u r . mereu adv. medic s. m in ă s. pomme /. m iracol . t e n d r e . navigation j. -oare s. mécanique /. personne n im ic adv. déloyal. m o n d i a l . olive f. médecin m. n a v ig a vb. necesar adj. mesure /. . m em bru s. m o u r i r I I I m uşchi s. national. m a n g e r mîneare s. mécanique. c a r o t t e f. mişcător adj. naïf. moyen m. niasse /. m in u t . m ecanic adj. m aint. r e m e r c i e r . neiger n is ip s. nerf m. .

autrefois. soulier m. n u it /. patinage m. patriotism s. . pantof s. pâm ïnt s. non nucă s. o» s. manteau m. persil m. noapte s. nouveau. pace A '. terre /. participe m. régime m. olympique om s. parcouru. -e pardesiu s. operă s. numéros adj. 558 . habitude /. novembre ni.nişte art. pasaj s. parc s. -v« oboseală s. orb s. des n ivel s. opéra m oranjadă s. obtenir I I I ochi s. page /. obiect s. -enne parlam entar adj.pL părintesc adj. orangeade f. păr s. paraître I I I . passage m. obiectiv adj. forêt /. joue f. tout. omoplat s. omoplate /. nombreux. hommage m. offrir I I I ofili (a se) vb. omenire s. fatigué. parcurs adj. -e orice pron. partie /. parizian adj.pL părea vb. patrie /. odinioară adv. occupant m. observer obţine vb. pénétrer pătrundere s. parter s. patriotisme m. onoare s. participa vb. tout. parisien. noix /. se faner olim pic adj. numéro m . parti m. omagiu s. seulement num ăr s. -euse n u m i vb. octobre m. obicei s. fatigant. oeil. pacifique. fatigue /. pahar s. nota vb. pardessus m. sembler părinţi a. paradoxal adj. noter nou adj. parlementaire parte s. aveuglément orbit adj. ou s. compter nume s. partid s. aveuglé. nuage m. pathétique patinaj s. paix /. naguère oferi vb. honneur m. patetic adj. pădure s. parc m. objet m. ortografie s. pénétration /. niveau m. rez-de-chaussée ni. homme m. -c pară s. oraş s. -elle pătrunde vb.. fois /. participer participiu s. passionner paşnic adj. ocupa vb.. noiembrie s. ville /. orthographe /. pasăre s. verre m. oeuvre /. partizan s. -e obositor adj. -elle nu adv. bois m. pasiona vb. paternel. -e obraz s. poire /. objectif. (pi. lit m. oiseau m. partisan m.) yeux m. patrie s. nom m. pagină s. paquet m. pachet s. œuf ni. paradoxal. orbeşte adv. appeler O oară ». -e orïnduire s. obosit adj. os m. pâle palton s. palid adj. cheveux m . n u m ai adv. observa vb. nor s. occuper ocupant s. -e oricare pron. octombrie s. nombre m num ăra vb. parents m . hum anité /. aveugle m. paisible pat s. pătrunjel s.

pisică s. profond. possible poştal a d j. politique f. sans cesse permite vb. portret . prim n u m . poftă1 s. grille /. popor s. plaisir m* plăcut a d j. anii. marché m. pénétrant.9. pratiquer praf s. populaire portofel . pièce /. permettre I I I perseverent a d j. pom . pyjam a m. prolétaire m. premier. pod (la case) .9. départ m.9. arbre m. -e plînge vb. punir I I pentru prep. peindre I I I pierde vb. poireau m. printemps m. presă . à travers principal a d j. pro­ bablement problemă . politique politică s. problème rn. grillé. amicalement prietenie s. e persoană s.-? s .9. . plan s. parce que pericol s. plantation j . portrait m. m . prix m. prévoir I I I prezenta vb. production /. popular a d j. procura vb. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . magasin m. pénétré. p răjit a d j. pleuvoir I I I plăcere s. povesti vb. grenier m. am itié /. promenade /. periferie s. passer piaţă s. plein. -e pronunţa vb. pêche /. personne /. bau lieue /. 2. gâteau m . -e. déjeuner rn. planter plantaţie s. profesor s. présenter prieten s.a d j. a d j.9. danger m. p lin adj'. pyramide /. aimer plăm în . cave /. -ère p rim i vb. perie s. piv n iţă s. praz a *. perdre I I I . pain m. Polonais. -e principiu s. préférer pregăti vb. première /. poète m. portefeuille m. perte f. şi prep. polonais. accueillant.9. probable. regarder prînz s. partout prevedea vb. persévérant.9. . professeur rn. adv.. partir. place /.9. -e prin prep. -e ad j. trop prefera vb. I I I plecare s. plafond m. promite vb. à travers priv i vb..9. pretutindeni adv. p răjin ă . brosse /. poet s. par. -e pe prep. planta vb. plim ba vb. poumon rn.. pipăit . 2. şi a d j. prescrie vb. projeter proletar 6 * . sur pedepsi vb. -e prăjitură s. poésie /. pour pentru că co nj . plaindre I I I poartă .9. pîine s. raconter practica vb. recevoir I I I prim itor a d j. promener plimbare s. permanent adv. jusque plafon s.9. postai. e povestire . poezie s. promu. principe m. plăcea vb. préparer premieră . prim ăvară s. piéton rn. probabil 1 . prononcer 559 . agréable pleca vb. profund 1. politic a d j. ploua vb.pătruns a d j. procurer produpe vb. picta vb. poussière /.s \ toucher m. piram idă . posibil a d j. conte m. profondément proiecta vb. périphérie faubourg m. pleurer. presse /. chat. petrece vb. envie /. e pătrunzător a d j.9. prăvălie . principal. plan m. pieton s. -e prieteneşte adv.9. adv. manquer pierdere s. histoire /. pînă conj. perche /. peuple m. produire I I I producţie s. promettre I I I promovat a d j. prea adv. printre prep. piersică s.9. piesă s. polonez . prescrire I I I preţ s. pijam a s.

réduire I I I reflecta vb. tour m. -e rostit adj.-elle reduce vb. realiza vb.9.\ russe adj. règle /. froid. reglementare . rom ain.propune vb. risca vb. réalité f. prudent. a — masa mettre le couvert pupitru s. prononcé. -e prostie s. feuilleter răspunde vb. pupitre m. Russe s. réussite /. adv. romîncă s. 2. patiem m ent răcori vb. 2 . prost adj. purta vb.9. résister rezolva vb. e rom în2.9. -e roşie s. robe /. régulière­ ment regulă s. patient. retenir I I I reuni (a se' vb. relation /. 2. serviette essuie-main m. peu R rachetă s. récepteur. rouge ruga vb. guerre /. proposition j. mauvais. vite reportaj s. renaître I I I repara vb. adv. demeurer răp i vb. restaurant m. rochie 5. for­ tement p u ţin adv. regularitate (cu) loc. république /. -e rău 2 adv. ravir I I răsfoi vb. rană s. révolution f. mal război s. branche /. revedea vb. r îu s. réaliser realizare s. roum ain. rafraîchir I I răcoros adj. public . rire I I I rînd s. -le rus s. -e roman2 s. écouteur m. restaurant s. provoca vb. rivière /. reportage m. prune /. prosop . remarca vb. adv. réglementation /. vermeil. blessure plaie /. -e receptor s. roşu adj. public m. roman1 adj. Tort. rester. reînnoi vb. adj. adv. patience /. -e. realitate s. mauvais. reconnaître 111 redacţie s. ram ură s. se réunir I I reuşi vb. adj.9 . retentir I I rău1 adj. recunoaşte vb. adv pru­ demment prună s. réciproque. şi adj. réussir I I reuşită s. remarquer remarcabil adj. pouvoir I I I puternic 1. frais. fusée f.9 . redacţional adj. provoquer prozator prosateur prudent 1 . mettre I I I . republică s. remarquable renaşte vb. récolte /. adj. adj. porter putea vb.9. rom în1 adj. réparer reparaţie . réciproquement recoltă s. ~e. rédactionnel. răbdare s. représenter reprezentant s. tomate /. rédaction f. refléter reflector s. rece adj. renouveler relaţie . bêtise /. reciproc 1. réparation /. 2. reţine vb. rustic adj. revoir I I I revoluţie . pune vb. réalisation /.9. soulever rin ich i . repede adv. rein jn. roman m. réflecteur m. proposer propunere s. rezista vb. R o u m a in . rustique 560 . fraîche răm îne vb. răbdător 1. reprezenta vb. risquer rîde vb. résoudre I I I ridica vb. répondre I I I răsuna vb. représentant m. prier rumen adj.

străin s. scrisoare s. sphère /. sel m. syndicat m. éteindre I I I stîrni vb. changer schimbare s. sfătui vb. scula vb. sărbătoare s. -e sindicat s. étranger. sărbători vb. seul. casser spartan s. sortir I I I . schimba vb. briller strălucit adv. verre m. savant s. maître m. (s’)écouler e scurt adj. şi adj. sovietic adj. scaun s. étoffe f. conseiller sferă s. servitor s. ski m. salaire salată s. saut m. servir I I I serviciu s. sfînt adj. rue /. serbare s. -e sigur adj. staţie o. -ère străinătate s. sim plu adj. social adj. şi adj. salariu s. lettre f. secol s. scuză s. stàpîn s. arriver soţie s. sûr. E tat m. străluci vb. stat s. suicide m. -ve spre prep. estomac m. soviétique sparge vb. strica (a se) vb. é ta t m. augmentation /. semn s. salle /. service m. brillam m ent strecura (a se) vb. sacré. spectacle m. splendide sporire s. sînge s. sfat s. blanchisseuse f. sentir I I I sindical adj. vers spune vb. laver spălătoreasă s. soi singur adj. village m. fête /.. femme. sistem s. sardines f. sală s. pl. silhouette /. sarcină s. cher. espérer splendid adj. semaine /. septembre m. sénat m. stylo m. accru. spera vb. épouse /. slăbi vb. -e siluetă s.s gabie s. -e. sobă s. lever scump adj. solide sosi vb. station f. sang m. stare s. -ère scurge (a se) vb. securité f. sclav s. scrie vb. scrimă s. changement m. carafe /.. scribe m. escrime f. quart m. sabre m. sine pron. septembrie s. spăla vb. sticlă1 s. soleil m. excuse j. échapper scenă s. socialiste solid adj. sardele s. dire I I I stadion s. e socialist adj. signe msenat s. scène f. enlever scrib s. e sport s. sport m. scrumieră s. sim bătă s. stade m. -euse servi vb. sare s. securitate s. scoate vb. syndical. saint. salade /. écrivain m. scăpa vb. sportiv s. servietă s. bouteille f stilou s. spécial. sfert s. lever stofă s. court. social. special adj. -e sinucidere s. sticlă2 (de apă) s. să conj. fêter săritură s. schi s. domestique m. fête f. se glisser I. système m. simple sim ţi vb. samedi m. siècle m. étranger m. esclave m. sérieux. Spartiate m. serviette /. stradă s. -e spectacol s. tâche /. stomac s. que. traîneau m. écrire I I I scriitor s. chaise f. salva vb. serios adj. poêle m. savant m. seară s. sauver sanie s. sat s. cendrier m. soir m. sportif. conseil m. sporit adj. m aigrir I I soare s. stinge vb. de săptăm înă s. se gâter 561 .

hanche j. suggestif. tu pron. transformer tratamçnt s. tableau m. teren s. triompher troleibuz s. tentation /. traduce vb. trad uit. tipări vb. -e. vie f. -e trai s. suggérer sugestie s. raisin m. pourtant. . jeune tîrziu adv. savoir I I I ştiinţă s. souffrir I I I . en même temps totuşi conj. donner un coup de téléphone (de fil) . durable tram vai s. suferi vb. chauffeur m. sous subteran adj. tennis m. şold s. şervet s. sum ă s. filer şti vb. tracteur m. technicien m. tărîm s. supérieur. passant m. télégramme m. -e succès s. tentative f. étudier studiu s. imprimerie /. télé­ phoner telegramă s.pl. tennis m. train m. termen s. père. automne m. négation f. imprimer tipărit adj. -e superior a d j. falloir I I I trecător s. (femme) tourneur m. toilette /. javelot m. imprimé. telefona. avoir peur temelie s. -e supraveghea vb.strîns adj. toutefois tovarăş s. subi. étude f. réveiller trim ite vb. tard toaletă s. traduction /. terme m. sugera vb. tentativă s.ç. toarce vb. science /. subir I I suferit adj. terminer. -e ş şah s . (en) haut şterge (a o) vb. envoyer trium fa vb. telefon s. teatru s. surveiller surpriză s. to i" 562 . filer ton s. -ve şui vb. trolleybus m. salle à manger /. entier. toujours totodată adv. supărat a d j. term ina vb. terne (a se) vb. camarade m. tată s. trainic ad\ . échecs m . tînăr adj. serré. tôt adj. trece vb. théâtre m. tram way m. ştiinţific adj. tourneur m. texte m. a da telefon vb. temps m. tenis s. fâché. suggestion f. étudiant m. tim p s. tehnician s. transforma vb. craindre I I I . e strugure y . tăgăduire s. strungar . monter su liţă s. scientifique T tablou s. base f. trahir I I trai vb. sugestiv a d j. téléphone m. surprise /. ton m. traitement m.sufragerie s. sus adv. studia vb. tu . terrain m. terrasse /. serviette /. et. strungăriţă s. papa m. tradus adj. tentaţie s. souterrain. tir m. succès m. vivre I I I trebui vb. toamnă s. tir s. terrain m. terasă s. finir I I text s. tenis s. tr«zi_ vb. student s. devoir I I I . sub prep. trăda vb. somme f. tout. -ère totdeauna adv. aussi şofer s. passer tren s. tractor s. traduire I I I traducere s. peur /. şi conj. team ă s.-e tipografie s.

vitrine /. vin m. ţ e lin ă ». v ic is itu d in e s. v o rb i vb. la k la campagne ţă ra n ». vie /. vertèbre /. surpris. paysannerie /. v ă r . v io a r ă s. universel. v în ă tă s. parole /. tuer u im it a d j. dernier. outillage m. -euse Z za d a rn ic adj. prochain. bateau m . usine /. a ~ seama tenir compte ţin u t s. -e v ă z s. vigoureux. v esel adj. outil m. parfois. écraser v iito r a d j. v e h ic u l s. facile u şu ra vb. z i s. journée f. u m ed a d j. dire I I I zid s. arrivée f. ccleri m. u z in ă s.. v in ă s. éternellement v ia ţă s. ţă ră n im e ». suivre I I I u şă s. certains u n ir e s. volume m. verde adj. v a r ă ». cigarette j. vive v io le t ă s.. union /. vacances j. gai. v a lo a r e ». -e. şi adj. v a s ». chou ni. violon m. vivement v iz it a vb. ţig a r ă ». 9 .. -e v e d e a vb. v ite a z arlj. p l. âge m. vain.. u şor a d j. mot m. u rî vb.. verbe m. -ère um ăr . v iţe l s. v e c in s. apercevoir I I I zd rob i vb. temps ni. vorb ă s. regarder u ltim ad j. quelquefois V u n ii pron. journal ni. v în t ». visiter v iz it ă ». jour m .T ţa ră s. pays m .. m ouiller u n c h i s. vif. v io i a d j. région /. brave v ite z ă ». aubergine /. haïr II u rm a vb. épaule /. venir I I I v e n ire ». vendredi m. U u cid e vb. parler v re a vb. oubliée u ita 2 (a se) vb. pays m. v o lu m ». cousin. vers m. -e v e s n ic adv. v a r z ă s. violette /. paysan m. v a c a n ţa s. voisin. victoire /.. mur m. v a p o r ». -e v in ». union /. z ia r ». faciliter u tila j s. vitesse /. vouloir I I I v re m e s. v itr in ă ». vert. v erteb ră s. u n d e adv. ţin e vb. u n iv e r s a l a d j. v ic to r ie s. v ig u r o s adj. verb s. visite /. valeur /. veillée /. stupéfait. v in d e c a vb. véhicule m. été m. u n e o ri adv. i u ita 1 vb. vue /. u n iu n e s. anéantissement m. vent m. vase m . porte /. contrée /. v iu adv. veau m. v a ră ». oncle ra. v e n i vb. université /. veine /. v îrstă ». e ză d ă rn icire s. guérir II v in e r i ». -le u n iv e r s ita te s. 563 . tenir I I I . où u n e a ltă s. voir I I I v e g h e ». z ic e vb. -e vers s. z ă ri vb. vicissitude f. humide u m e zi vb. navire m.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

Vo ici une fenêtre. Le livre est sur la table. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. V o ilà 1 une lampe sur une table. Les livres sont dans la bibliothèque. grises. le chat. Un. La blouse est rouge. La serviette est bleue. V o ilà un portrait. les magasins. les enfants. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. le chien. grande. Fermez la fenêtre. des crayons. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. table. un arbre. des lits. III. V oici une porte et une fenêtre. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. Une. Voici une lampe. Vous êtes amis. Le livre est bleu. Je suis grand. Une. PARAGRAFUL I I I. J ’ouvre la porte. un livre. Les enfants sont dans le jardin. II. une chambre. une table. lampe. Un.PARTEA I PARAGRAFUL I I. une chaise. la fenêtre. Ouvrez la porte. Elle est petite. Une. les chiens. La jupe est courte. larges. l ’armoire. chaise. Le veston est court. 567 . Ils sont amis. des livres. III. l ’homme. PARAGRAFUL I I I I. le lit. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. II. P A R A G R A F U L IV II. bleus. Un. Petite. V oici un stylo et un crayon sur un livre. II. V o ilà une chaise. Où est la lampe? La lampe est sur la table. un fauteuil. des chats. rondes. des portraits. une porte. fenêtre. les fauteuils. un jard in . un stylo. une lam pe. un crayon. les chaises. Les livres sont sur la table. Je ferme la fenêtre. U t1 . livre. Nous sommes dans la rue.

La maison a dix étages. V oici des ouvriers. dix-sept. Voici des boutons. douze. J ’aime le raisin. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. Nicolas aime beaucoup les pommes. O ui. Le vase est sur la table. Jean et Georges comptent les maisons. Le crayon est sur le livre. Eu am cinci creioane. dix-huit. Les passants entrent dans un cinéma. Les passants admirent les magasins. Elle a une gomme. Voici des étudiants. Ils (elles) aim ent les fleurs. Im o b ilu l are nouă etaje. în curte sînt şase pom i. seize. Tu ai şapte bluze. Nous comptons les arbres.PARAGRAFUL V une étudiante. Iată o cutie de chibrituri. v ingt. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. l ’élève. Le chat est sous la table. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Michel regarde un portrait. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . deux. Iată cinci ţigări. quinze. Nous avons quatre stylos. In grădină se află zece oameni. Elle a une serviette noire. treize. dix. Tu aimes les poires. la femme. Ils vont au théâtre. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. dix-neuf. le livre est sur le bureau. h u it. six. Les garçons regardent les autos. în odaie sînt trei paturi. Vous regardez les papillons. Voici un cendrier. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. în bibliotecă se află zece cărţi. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. les filles.

Vă place să vorbiţi. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. des chemises. Dans ce magasin on trouve des robes. 569 . cet.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. cet. Petre dă o pară Margaretei. I l y a six fleurs. V itrinele m agazinului sînt splendide. I l y a sept fenêtres. cette. Tu n ’aimes pas les fruits. cet. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. Vasile arată turiştilor cărţi. mais j ’aime aussi les pommes. C’est un jeune ouvrier. I l est ouvrier. ce. Ces magasins sont grands. Vrem să lu ptăm pentru pace. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. des cravates et des jouets. cette. Noi adm irăm statuile oraşului. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. Ce garçon a dix-huit ans. j ’aime le raisin. ce. Iin i place să muncesc. Ils sont paysans. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. ce. Nu se in tră pe fereastră. cet. Ea preferă să privească gravurile. Les peu­ ples luttent contre la guerre. Se poartă cravate gri. C ’est un magasin universel. E i doresc să dejuneze. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. Le chat est sur la chaise. Marie a une serviette verte. ces. Ferestrele camerei sînt mari. rette. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. PARAGRAFUL X cette. cet. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. La guerre détruit les villes et les villages. Ils ne regardent pas la vitrine. C ’est une armoire. La m ain a cinq doigts. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs.

I l donne un jouet à l ’enfant. celle-là est verte. Cine adm iră acest iilm ? Voi. 570 .jaunes. el este tehnician. V. celui de Basile est professeur. m a d am e . Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. — Mes hommages. La robe d ’une fillette est petite. Basile donne une pomme à Antoine. celui-là est bleu. 1H. bleues. de même. ea este artistă. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. I l parle aux touristes. Tu eşti funcţionar. PARAGRAFUL X I I I. bien. celui qui a des souliers noirs est mon frère. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III.II. V oilà deux enfants. rien. ceux-là sont Jean et Paul. madame Leblanc. celle-ci est rouge. je regarde les vitrines. — Bonjour. IV . celui-ci est jaune. Je montre aux garçons la carte du pays. Les souliers de Basile sont noirs. Noi sîntem acasă. Voici deux pommes. monsieur. roumaines. Danielle est l ’amie d ’Hélène. Celles-ci sont Marie et Hélène. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. Nous luttons pour la paix. splendides. V oici deux p a p il­ lons.— A ure voir. A Bucarest il y a des musées intéressants. Les fruits de ces arbres sont rouges. Les murs de l'im m euble sont blancs. des théâtres. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. Ceux-ci sont Michel et Pierre. I l donne un mouchoir à Nicolas. — Vous choisissez quelque chose? — Non. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. Les fruits des arbres sont encore verts. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. Le frère de Marie est ouvrier. des cinémas et des stades modernes. comment allez-vous? — Merci. grandes. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. Je montre un livre aux étudiants. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. madame. jeune. blanches. Aimez-vous les bleues. La fille du voisin a sept ans. La maison où Pierre habite a six étages. La couleur des raisins est verte ou noire. Nous ne guerre. IV. ei sînt la cinematograf. Le jardin de l ’usine est vert. noirs. a sept lettres.

des. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. leurs vacances à la m on­ tagne. Un. 571 . Tu as eu 17n. Des. Grand-papa a m ille. Une. dans une fabrique. Oncle Gérard est célibataire. Le. Le. Nous avons visité nos ouvrier. m angé. Des. Ton. Sa fam ille est assez nombreuse. La. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. étant eu. Exceptionnelles. mon. Une. des. achetant surgi . mon. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Nouveaux. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Des. Des. travaillé. L a. Joujoux. Des. Cette année il va à la mer.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. Les. Coloniaux. une. parents. La. f in i. Egaux. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. dix pommes. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. finissant dorm i. Des . Des. été. Je compte mes cigaret­ tes. Bijoux. allant fin i. V itaux . pro­ gressistes. Tes frères passent. Des. ayant allé. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Leurs livres sont instructifs. son. Festivals M ondiaux. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. La mère d ’A lain est chimiste. dormant. trav ailla nt acheté. Ma soeur est sténodactylo. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. trouvé. surgissant accepté. Nationaux. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. Chevaux. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins.

vingt-neuf. nous avons soigné j ’ai grandi. cinquantetrois. quatre-vingt-un. soixante-quatorze. choisissez. am icaux. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. sept cents. III. aime. trente-huit. cent onze. dix-neuf cent soixante-dix. nous avons grandi ramassé. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. Choisis une cravate rouge. abolissant vingt-cinq. choisissons. blanchissant a b o li. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. nous avons trav aillé j ’ai soigné. IV . IV . Ce vieillard a dépassé soixante ans. soixante-dix-huit. Il a quarante-deux ans. dix-neuf cent quatre-vingts. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. soixante-dix. III. ramassant inspecté . Soixante et un. Ce livre a vingt-cinq chapitres. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. deux cent un. glorieux. treize cent v in gt. V. les bateaux. V. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. les bras. aim ez. tirons. I l est encore jeune. cinquante-sept. instaurant blanchi. Mon père a cinquante et un ans. Regarde ce portrait. les cous. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. quatre-vingtonze.L E C Ţ IA a 3-o I. soixante et onze. il a quatre-vingt-un ans. choisis. Restez dem ain à la maison. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. La maison a quatorze fenêtres. quarante-neuf. II. quatre-vingt-dix-neuf. aimons. les genoux. cent deux. les cheveux. dix-huit cent quarante. quatre-vingt-quatorze. tirez. Ma cousine a vingt-deux ans. J ’ai travaillé. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. inspectant instauré . dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. L E C Ţ IA a 4-o II. ^on Srand-pére est vieux. beaux. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. douze cent soixante et onze. Dormons bien. trente. Balzac est né en dixsept cent. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. J ’ai lu cinquante-neuf pages. tire. quatre-vingt-quatre.

La première. de l ’odorat. des veines. Ils mangeront. E lle finira. J ’attendrai. Ils danseront. Yeux. des os. végétaux. E m aux et Camées. Premier.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. Trente-cinquième. A la in apprendra le nom des nerfs. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. V ingt et unième. soixantième. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. I l sera médecin. E lle choisira. Aïeux. Septièm e. du goût et. Vous visiterez. Il pensera. des poumons. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. Ils prendront. Cinquièm e. un crâne et des os. soixante-douzième. des muscles.de l ’estomac. m inéraux. de l ’ouïe. Y vonne est blonde. I l apprendra les fonctions du cerveau. 573 . une omoplate. an im au x . I l prendra. Il guérit les blessures de ses amis. Tu repondras. I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. A la in lu i montre des os:une clavicule. Tu seras. du toucher. Il étudiera les organes de la vue. D étails. Aïeuls. Vous regretterez. vingtquatrièm e. du rein et du cœur. Il aime déjà soigner les m a la ­ des.

Dîniez. La maison a une belle terrasse. Une bonne épouse. les tiens. Yves n'a pas rencontré Mireille. Par. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. Des paysannes roumaines. une table. Pour. il y a deux tableaux. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Vers. deux balcons. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. Vezi compendiul de gramatică. La sienne. trois chaises. Une ouvrière française. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. la salle à manger. deux . nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. le sien. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. la chambre de Jacques. La fenêtre n ’est. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. Tu n ’as pas vu ce film . une salle de bains. Attendais. I l n ’a pas écrit cette lettre. deux chambres à coucher. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. De. nous avons fin i le livre Finis le livre. Lucien ri’a pas été mon am i. Sous. Discutaient. Dansaient. finissons le livre. un fauteuil. s’amusaient. Tu n ’es pas malade. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. à l ’étage. A vait. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. la cuisine et undébarras. portez une valise Je finis le livre. pas trop large. un grenier et une cave. H abitaient. Promenait. À. nous portons une valise Je porterai une valise. Dans. La maison n ’est pas grande. La mienne a trois fenêtres. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. un couloir. A . portons une valise. Dans sa chambre il y a un lit. Mes. Les petites chattes. nous finissons le livre Je fin irai le livre. Ton. Je porte une valise. la vôtre. nous avons porté une valise Porte une valise. une armoire et un bureau. De.Notre. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. Étais.

J ’ . Sa chambre est grande et belle. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. Vous: vous. eux. 1’. Le film a été intéressant. Gracieusement. Demain j irai chez le dentiste. de chemi­ ses. un pardessus. mon oncle. Rien. sens dessus dessous. V. je les mangerai aujo urd’ hui même. III. Personne. Toi. C ’est mon oncle q u i est là. bleues. Il va à la fabrique à bicy­ clette. Nous sommes allés. m ’. N i. la tienne est petite. C ’est A lain qui est allé à la montagne. Rapidem ent. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. Fermement. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. Tu. Allons. IV. J ’irai. des boutons. quelques blouses. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. J ’allais. 575 . Elle a quelques robes élégantes. Sa chambre est. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. lui. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. III. Jacqueline lu i donne des aiguilles. ni. Va. E ux. Fam ilière­ Pas. de mouchoirs. Jacqueline aime les robes simples. E lle lu i donne un livre. Pas. Je vous félicite. Joyeusement. C ’est là q u ’est.pupitres. Hugo. A la in a besoin de bas. Hugo que j ’aime. IV . Héroïquement. C ’est cette actrice que je remarque. de pyjam as. ment. Dis-lui de partir. Hier j ’ai été chez le coiffeur. Je suis allé. Nous. rouges. Claire se souvient de vous. toi et ton am i. I l . je. Coquettement. Légalement. A llan t. Ce sont les poésies de V. un manteau. eux. 11 est en retard. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. des ciseaux et du fil à coudre. jaunes. Mon amie change souvent de toilette. Sévèrement. de fleurs ou de colliers. Accidentelle­ m ent. A la in n ’a pas besoin de paletot. M oi. Négativement. une petite bibliothèque. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. Jam ais. vous. C ’est m oi qui aime les poésies de V. V. Plus. Jam ais. Nous. Vous. deux chaises. ils. Sa mère est une bonne coutu­ rière. lui. L E C Ţ IA a 9-a II. III. Nous irons. L a . C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. Curieusement. L E C Ţ IA a 10-a I. Indignem ent. Vous. C’est m oi qui remarque cette actrice. La mère d ’A lain est inquiète. A lain ne trouve plus son béret. Jean te montre sa m a i­ son. Aucun. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. Lentement. Je lu i parle de toi. Parle-lui de notre enfance. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). je te le raconterai demain. deux jupes. Ils vont.

V ieil. De. Rentrâmes. loyaux. Beau. des fourchet­ tes. Du. Les enfants n ’ont pas bu de v in . Fou. du. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. Acteur. Nouvel. Bel. de la.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. directeur. de 1’. nouveaux. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. Nouvelle. de la. C ’est pour la paix que luttent les peuples. des. instituteur. Beaux bleus. Ils ont mangé du potagç. au déjeuner et au dîner. des cuillères et des verres. Les. T riom phâm es. Remarqua. essuyai. Vieille. C ’est toi qui préfères le jaune. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. Jacqueline aime mettre le couvert. du. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. le. C ’est le jaune que tu préfères. Vezi com pendiul de gramatică. Garda. Du. Belle. Décidâmes. intelligents. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. La table est recouverte d ’une nappe blanche. D u. instrumentaux. Molles. du. Trouvâmes. D u. du. On a servi des mets savoureux et de bons vins. des couteaux. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. M ontai. de la. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. I l est contre les cures d a maigrissement. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. La. Apportèrent. J ’ai acheté des assiettes. . les. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. -J’aime les gâteaux et les fruits. Vezi compendiul de gramatică. du. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. Des.

Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. E n été il fait chaud.. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. 37 577 . l ’automne et l ’hiver. Au printem ps. les jardins et les parcs ver­ dissent. m ardi.. La ville change d ’un jour à l ’autre. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. il fait beau.es mois du printem ps sont: mars. Au mois de septembre je partirai dans le delta. vendredi. A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. deve­ nant plus grand. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade.. de l ’automne sont: septembre.Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. décembre — le der­ nier. m ai. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. I . de l ’hiver sont: décembre. IV . Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. octobre.L E C Ţ IA a 13-a I. février. le muguet et la primevère. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. le soleil b rille . a v ril. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. samedi. I l fait plus chaud q u ’au printem ps. Toutes les saisons de l'année sont belles. V oilà l ’homme le plus hospitalier. plus beau. la violette. août. novembre. Le roman de R om ain Rolland . A ujo urd’hui c’est jeudi. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III... Vezi compendiul de gramatică. Les premières fleurs sont: la perce-neige. mercredi. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. „ . janvier. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). de l ’été sont: ju in . „ . jeudi. Ces fruits sont très bons. les fleurs poussent partout. En hiver les jours sont courts. . Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. LECŢ IA a 14-a I. ju ille t. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. l ’été. La Loire est plus longue que le Rhône. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude. dimanche.

À m in u it juste nous allons à la gare. totul fu v în d u t: m obile. Hier il a fa it du vent. Quelgues lois en ètè il grêle. J ’ai'eu une très bonne montre en or. Je ne le veux pas. est cinq heures et demie. I l arrive parfois de confondre les personnes. I l le Dem ain il pleuvra. Ce magasin étale de belles marchandises. Je le veux. A dix heures et demie nous allons au cinéma. Toate fructele sînt bune. Je le suis. Je ne le suis pas. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. Ea se ocupă de toate. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. Nous le sommes. Je viendrai chez toi demain à onze heures. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Je t ’attendrai une demi-heure. De. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. Des. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. des. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. 578 . neuf heures cinq. Parfois il pleut. Du. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. est m id i. I l neige parfois. De. I l est deux heures précises (juste). Marie aime les sports d ’hiver. est neuf heures juste (précises). la. De. Il existe des amis dé­ voués. I l sera bientôt trois heures. Du. V. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. II est dix heures. elle avance. E l vrea să ştie totul. I l ne l ’est plus. Sa montre retarde toujours. II. D u. cărţi. IV. Il est m id i moins le quart. La semaine passée il a plu souvent. de la. De. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. est dix heures et quart. Toate ferestrele casei erau deschise. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. est m in u it. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir.les jours sont longs et les nuits courtes. Orice om trebuie să apere pacea. III. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. Toţi sînt îm potriva războiului. LE C Ţ IA a 16-a I. De. I l faut remonter la montre chaque soir. Ma sœur mange beaucoup de fruits. l ’air est frais. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. Ma montre ne marche pas bien. De. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. Des. haine. De. D ’. LE C Ţ IA a 15 a II. mérite. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. À la montagne il fa it froid. quatre heures moins sept. De. 1’. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure.

(Dans lequel). E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men. Paulette est un admirable sculpteur. C ’est un métier passionnant. Marie veut devenir ingénieur. Que. iii.tu as d it. Vous vous amusez très bien. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. La com position de Paul est la m eilleure. Adrienne a été une élève excellente. Sa sœur est un peintre de premier ordre. U a été attentif aux moindres détails. quatrevingt-dix-neuf. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. onzième. doctoresse.ils disent. A u jo u rd ’hui. Dont.III. Vezi compendiul de gramatică. nous dirons. quatorzième. O ù. Premier. Je disais.vous irez. v. quatrième. quinzième.fois par semaine. Ma nièce est poétesse. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. 579 . I l est quatre heures et demie. Cette femme est le professeur de mon enfant. ii. elles diront. il a dit. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. dix-huitième. E lle habitait. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Lequel. Ils se parlaient am icalem ent. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. deuxième (second) troisième. Nous nous promenions dans le parc. Dont. IV. Donne-moi un m eilleur livre. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. dix-septième. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. elle est un admirable chauffeur. Où. Ma soeur conduit très bien l ’auto.tu dis. député et même m inistre. soixante-treize. Dix-sept. h u it cent soixante-quinze. LE C Ţ IA a 17-a i. douzième. soixante et onze. la plus petite m aison de la v ille . Je m ’appelle Maurice. treizième. une femme peut devenir ingénieur.nous sommes allés. À laquelle. seizième. sixième. sept cent quarante-neuf. cinq cent soixante-quatre. institutrice. neuvième. La mère de mon am i est peintre. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. Dont. vi. Q ui. Q ui. Q uoi. Dont. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. DuqueL Que. vingtième. Dont. cinquième. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. Je me réveille chaque m a tin à six heures. Ils se rencontrent deux. y.ils vont. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. huitièm e. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. dixième. dixneuvième. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. je me couche à onze heures. Elle ne se promène plus avec ses amies. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. professeur. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. septième. quarante et un. IV.

La griotte. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. 580 . II. J/a i visité hier un grand magasin. La noix. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. Je vais très souvent aux concerts. La framboise. Elle a regardé. II. La cerise. des pêches.. Guy n ’aime que les pommes de terre.L E C Ţ IA a 18-« I. J ’ai besoin de fenouil et de persil. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. Au revoir. Michel était allé. IV . Il avait plu. Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. ensuite je raccroche. Vous avez la it. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. moins vigoureux que son frère. LE C Ţ IA a 19 . Je t ’attendais plus tôt. D ’habitude elles parlent beaucoup. Elle a acheté des carottes et des poireaux. Ils s’étaient levés. n i. Michel est un brave homme. j ’attends le signal d ’appel. Us ont acheté. Xous sommes allés. J ’aime le bon vin. La pomme. Je décroche le récepteur. I. A vaient dépasse. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. J ’ai pensé. À bientôt. Un seul homme l ’attendait. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. elle va m ieux. Le Danube est un long fleuve. I l est allé. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. Vezi compendiul de gramatică. des raisins. ensuite je forme le numéro. Pierre est moins vif. Pierre a acheté une chemise blanche. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. Je parle. I l a écrit. les aubergines et le chou. et vous-même? Simone ne va pas très bien. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades. Bucarest est une belle ville. Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. Il mangerait une salade de céleri. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible. J ’ai indiqué. Vezi compendiul de gramatică. Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. André va mieux. Le raisin. Irène a des cheveux blonds. Tant m ieux! Nous avons souhaité. La pêche. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés. V. ra. des pommes. Elle me donne un coup de fil chaque soir. L ’orange. Tls ont traversé. Elle avait trouvé. des noix. des poires.. J ’achèterais des légumes et des fruits. La poire. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. J ’irais demain au marché. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes. iis avaient passé. I l lui avait proposé. M athilde avait visité. Il s’était dirigé. IV .

De. sept heures moins le quart. A u jo u rd’hui il fait chaud. Janvier. IV . d u. Avez-vous lu cette poésie? Dans. Ils ont lu attentivem ent les discours prononcés à l ’ONU. samedi. Genoux. Vezi compendiul de gramatică. — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. dimanche. Donne-lui à manger. doucement. L und i. Son enfant va mieux m aintenant.L E C Ţ IA a 20-a I. septembre. avril. l'autom ne et l ’hiver. mercredi. . T ravaillant. VI. De. IV. Venant. Ils liraient eux-aussi ces livres. M aire. Les deux Dumas. V. Descendant. Sur. Chevaux. D ’. A. J ’attends aujourd’hui un vieil am i. II. À la première de la pièce „Demi-monde4 * de Dumas fils. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. Lavant. Lis cette poésie. Carnavals. Michel ne sait pas encore lire et écrire. Je me promène cha­ que jour en hiver comme en été. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. jeudi. Bijoux. Pour. R ails. Chez. II. Durement.Mère. du. R E V IZ IE I. V. De. chèrement. ju in . ju ille t. Travaux. Il a attendu une demi-heure. novembre. Le printemps. mars. m ai. Choux. 581 . Tous les jeunes gens por­ taient des cravates. II est m id i. 11 s’agit du père et du fils qui ont partagé leur gloire littéraire. I l nous a décrit son nouvel appartem ent. vendredi. cinq heures et demie. J ’ai lu de meilleurs livres. bassement. I II . Des. Sur. Entre. Mer. octobre. Je n ’ai aucune envie d ’aller à la promenade. Il est trois heures et quart. Pour. Il est m in u it. Claude est tout aussi . purement. petit que Pierrot. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . Nez. Ma soeur est professeur de musique. août. Clous. Tu liras le livre quand tu auras le temps. Dumas père. décembre. — Seulement en une certaine mesure? Mais je pense que le principal mérite est le mien ! dit. Il fait mauvais temps. Mer. Cet auteur écrira un nou­ veau livre. l ’été. février. V ezi compendiul de gramatică. J ’écrivais une lettre à mon am i. m ardi. Q ui a bu du vin? Moi ! C’est Hélène qui a cassé le vase-. Elle leur donne à mange*". Des. H I. De. heureusement. Coraux. E lairant. Détails. Je lirai un bon livre. D u . Sa maison est plus grande que la tienne. hautement. tim idem ent. V II.

froid court petit laid dernier IX . cruelle nulle jolie brève menteuse grosse so