ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. Acolo unde a fost posibil. î. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. In comparaţie cu limba romînă.N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . m ai departe). pe lîngă literele alfabetului latin. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. ş. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. în afară de literele alfabetului francez. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. V. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. utilizează şi unele simboluri speciale. vor servi ca norme de orientare generală. 1 2 13 . pe care le dăm aici. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. ţ. trema).

14 .erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin. e mut care: a) nu se rosteşte. la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin . r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi. de obicei.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. z. femeie. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă.

Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. l. m1. hot. p. a vocalelor a. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. o. (v. /. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. d. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. 15 . r3. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. i. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o).b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. în general cînd este urmat de două consoane. k. m ai departe). o nazalizează pe aceasta. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. n 2. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. urm înd după o vocală.

şi p. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. în general. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. o. w se pronunţă. mai departe).— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. ca un t romînesc (se transcrie prin i). precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. de obicei. de obicei. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. i.

Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. Se disting două feluri de h: 1 . se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. h mut. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. fie sunete inexistente în lim ba romînă.—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. h aspirat. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2.

sunetele ce.Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. în scris. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. n i el = miel). ue redau toate. oeu. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. oe. în unele cuvinte sau nume proprii străine. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . în numele proprii străine. inexistent în limba romînă. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. ace­ laşi sunet.

ain. om. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. en. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. sunete inexistente în limba romînă. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. ain. em. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. on etc. yn. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. ein. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a].laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. Vocale nazale Vocalele nazale. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. am. en. Com binaţiile de litere an. cu deosebirea că este închis. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. nu reproduc. e deschis [e]. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. un. im. aim. în general. en. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . Limba franceză are patru vocale nazale. em. im . grupurile de vocale eu. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. in.

Se transcrie prin [/]. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. ennemi [enmi] (duş­ man). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. Semivocala w este redată în scris prin ou. inerte [inert] (inert). 20 . 1.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). [so ] (sunet:). ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). cu uncie excepţii. il. Cînd sînt urmate de o vocală sau. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. oi. am i [ami] (prieten). Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte. ville [vil] (oraş) etc. In scris se redă prin i. lundi [lôedi] (luni). oe etc. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. cu care formează împreună un diftong). de consoana dublată m sau n. citindu-se il: mille [mil] (o mie). grupul ill nu are valoarea lui yod. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. enfant [ăia] (copil) etc. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. bonbon [bobo] (bomboană). fin [vi] (vin).: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. y.

rolul lor fiind pur etimologic.De asemenea. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. Astfel. Accentelc au uneori rol fonetic. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. alteori au rol pur ortografic. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît.

o. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. éclairer [eklere] (a lum ina). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. dessin [dese] (desen). uneori. Observaţie. Accentul se menţine. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. régner [repe] (a domni). Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). exact 1 [egzakt] (exact. déjà.) Accentul se păstrează însă. 2. deşi este. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. etc. la rubrica Observaţie. 3. grafic. Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). compararea.s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. înaintea grupurilor ch. în astfel de cazuri. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. de asemenea. în prim ul rînd. are în limba franceză un rol cu totul diferit. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. e. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. th> gri: déchet [de/e] (deşeu). In al doilea rînd. castel — château [/ato]. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). Accentul cir­ cumflex are. baston — bâton [bato] . De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. là. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. rol etimologic. téléphone [telefon] (telefon). cu lim ba romînă poate fi. 1 2 22 . i.Observaţie. ph . De exemplu: gust — goût [gu] . efficace [efikas] (eficace).

respectiv. e. unui a închis şi. de obicei. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. accentul circumflex indică. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Pe lîngă rolul fonetic. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs].— aşezat deasupra vocalei e dă. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). côte [kot] (coastă). în gene­ ral. se pot elida vocalele a. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). care se aş-ază deasupra vocalelor e. sûr [syr] (sigur).

faţă de celelalte. acest -t se pronunţă: petit^homme2. 24 . Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. în general. mai apăsat. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. fiind mut. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. cuvintele nu se folosesc izolat. De exemplu. Şi cum. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul legăturii. în limba franceză accentul tonic este fix.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. -t final nu se pronunţă de obicei. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). Spre deosebire de limba romînă. în cuvîntul petit. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt.

— îu general. — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. e -f 2 cons. bun In cele mai multe cazuri. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea).ydià] student. Există unele legături interzise. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 . cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) .

z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons. (r. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons.

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f. oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .vocală iii il (final) y 4 .vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i.

cinéma [fas. i. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat . sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face. y ç 4* a. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts .(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.(intervocalic) c + e.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. o. u sc 4* e.

PARTEA .

.

31 . une chaise C’est une chaise. une chambre Voici une chambre. une table Voilà une table.un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . une fenêtre Voici une fenêtre. une porte Voici une porte.

32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. . Voici un livre sur une table. stylo Voici un stylo.un livre Voici un livre. un crayon Voilà un cravon.

în general. bine determinat. se referă. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. 33 . Partea intro•ductivă). GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. Genul neutru nu există. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. une chambre (feminin). Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). lampe.stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. une [yn] une porte [yn port]. fille — grupul ill redă sunetul yod. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v.

H. . Ia tă un scaun. o carte. Iată un portret. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. Iată o uşă şi o fereastră. Iată un stilou şi un creion pe o carte. E X E R C IŢ II I. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un scaun. un stilou. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. Iată o lampă. o masă. o lam pă. Iată o lampă pe o masă. o cameră.Observaţie. un creion.

Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui. C’est l ’armoire.une armoire. c’est_. 35 .§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau.

. Où est le chien? Le chien est dans la cour. 36 Voilà un chien. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. C ’est^un chat. Voici un chat.

i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre. 37 . Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.

la chambre [la^/âbr]. ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. ouvres. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t. fermez — -z final nu se pronunţă. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă. Observaţie. ouvrez._. sous. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 . le chat-. o ù — grupul ou se citeşte u. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. bureau — grupul eau redă sunetul o... articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător.? (Est-ce.. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii].1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m ..) [larbr] pom ul... ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est.?) este le lit [la.

pisica.u n fotoliu. Unde este cîinele? Cîinele este în curte.. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. închideţi fereastra. o grădină. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Quest-ce que c'est? . Eu des­ chid uşa. în limba franceză. i n . cîinele. dulapul. mea. fereastra. în dulapul mare). Eu închid fereastra. Unde este pisica? Pisica este în grădină. un pom. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. de obicei. o m u l. prepoziţiile sînt. Deschideţi uşa. II.determinant (pe masa.

'IEEQD n u n ® a x m D . 1 im m J L : in r o D # Voici une maison. Voici des livres.III Voici un livre. f. 40 .■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque. Voici 'des maisons. Voici unwliomme et une femme. L ’homme et la femme sont dans la chambre.

Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue. S w ÆvîW'V .copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 . V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m.enfants? Les_enfants sont dans le jardin. V« \ . Où sont les_. Voici des^enfants.)[làfô].v'.

. bibliothèque . le chien.. garçon C. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză..arm oire C ’est. un crayon. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. un portrait. la plural. I I.. le fau­ te u il. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului. lit C’e s t.. de obi­ cei...PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie. . stylo C ’e st. la chaise... un chat. l ’enfant. F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ . GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. pluralul substantivelor se formează. Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]. un livre. le magasin.’est . maison C ’e st..

§ iv Le garçon est petit. La serviette est rouge. Le pantalon La jupe est court. La jaquette est large. La blouse est bleue. Le béret est rond. Elles sontwamies. Le mouchoir est bleu. vous^êtes petits. Ils sont^amis. La montre est ronde. est courte. Le veston est large. 43 . Le livre est rouge. La fillette est petite. Oui. Je suis grand. Nous sommes petits.

-e fpti. r5d] rotund. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. -e [ami] prieten. -à le béret flamber s] basca rond. Partea introductivă). bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect. -e [rô. -e U'iî. sacoul large ilürg] larg.VOCABULAR grand. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [kur.a il (m. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 . ptit] mic. în lim ba franceză. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court.j [il] elle (f.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu. gràd] mare petit. -e [bl0 ] albastru.) [il] elles (/. kurt] scurt.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -ă le veston [lawvsst3] vestonul.

Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Servieta este albastră. Noi sîntem pe stradă. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. Cărţile sînt pe masă. II. lampe. grand. Les rues sont (large). ca şi la substantive. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). Cartea este albastră. Voi sînteţi prieteni. chien. Les fauteuils sont (bleu). 45 . dans. III. jardin. Pluralul adjectivelor se formează. E i sînt prieteni. Les chaises sont (gris). Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. 1. Bluza este roşie. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). montre. Traduceţi în Hm. chambre.ba franceză: Ea este mică.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. de obicei. Fusta este scurtă.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. enfant. bleus — bleues etc. ils sont. E u sînt mare. Observaţie. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Vestonul este scurt.

ICINEMA 46 . Des^ouvriers. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Ils regardent les objets.§ V Voici un boulevard de Bucarest. Leswautos circulent à grande vitesse. Les passants admirent les v itri­ nes. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets. au théâtre ou au cinéma. Ils^entrent danswun cinéma. des^einployés.

în general. două genuri. Ele formează.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. de la. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin).) [letydja] studentul l ’élève (m. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 . traversent. /. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin). Observaţie 1. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte.) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m.) [lelev] elevul. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. aşa cum s-a arătat mai înainte.VOCABULAR de [do] d in. regardent.

Pluralul substantivelor terminate în -s. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant. II. -x. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. -x. une. une rue. Trecătorii admiră magazinele. Iată nişte stu­ denţi. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. traversent. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. I II . -z Substantivele care se termină la singular în -s. l ’élève. E i merg la teatru. Iată nişte muncitori. bureau. l ’homme. regardent. . étudiant. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. les garçons.

? VI Sur la table il y a «n cendrier. Jean a trois pommes. La maison a cinq fenêtres. vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs. Dans la chambre il y a deux lits. 49 .

La maison a dix^étages. Voilà sept allumettes. . Dans le paquet il y a huit cigarettes. Dans la bibliothèque il y a neuf livres.La robe a six boutons.

1 final nu se pronunţă. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. -e [nwar] negru. Il y a sept allumettes dans la boîte. 1. une gomme. Dans la serviette il y a un stylo. trois cahiers et cinq livres. Il y a dix cigarettes dans le paquet. ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m. Paul a une boîte d ’allumet­ tes. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). La serviette est grande et large. m ut. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). une (feminin). une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. 2.Georges a une serviette noire. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/.) [leta3 ] etajul n o i r . Il offre des cigarettes à Paul. deux cra­ yons. paquet . nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . une règle.

Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. conroana finală se pronunţă. armoire. Bans la bibliothèque il y a dix livres. 52 . [syrwlawta b lwilwja wyn^. mouchoir. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. Tu as sept blouses. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. Dans la cour il y a six arbres. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. = I l y a cinq arbres dans la cour. La numeralele sept şi n eu f.5] ele au pentru a nu Notă. il s51. Pronunţaţi corect. I l y a dix hommes dans le jardin. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. . „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Voici une boîle d ’allumettes.làp] E X E R C IŢ II I. La numeralele cinq şi h u it. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. Voici cinq cigarettes. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. L ’immeuble a neuf étages. boîte I I. Dans la chambre il y a trois lits. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. Pe masă se află o lam pà. J ’ai cinq crayons.3.

IV. Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate.I II . Ea are o servietă neagră. în pachet sînt opt ţigări. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Casa are zece etaje. Ia tă o scrumiera. Iată nişte nasturi. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Camera are două uşi şi trei ferestre.

Nicolas et Hélène aiment le raisin. Michel compte les^étages de la maison voisine. Tu aimes les poires et les pommes. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Vous„aimez les fruits. La maison de Michel a deux portes et trois^étages. Elle a quinze étages.Voilà un jardin. .

Notă. beaucoup.-ă PRON U N Ţ ARE fruit. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. 1 . vwazin] a-i plăcea. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent.-e fvwazs. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. 55 . Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter. 2 . blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă.

56 .a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. 10... a II-a . 19. 2. 8 . Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. IH . Mie îm i plac strugurii. compt j-er etc. 16. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. 13.. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . 20. 15. 17. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. Noi numărăm arborii. II.[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. M ihai priveşte un portret. 18.6 . Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. Observaţie. la radicalul verbului. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . a III. . Voi p riv iţi flu tu rii.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea.

§ v in LES COULEURS Le béret est vert. 57 . J Le béret est gris. Le béret est noir. Le béret est jaune. Le béret est bleu. Le béret est rouge. La cravate est noire. La cravate est jaune. La cravate est grise. La cravate est rose. Le béret est brun. La cravate est blanche. '-------Le béret est blanc. /i Le béret est rose. La cravate est brune. La cravate est rouge. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ .

vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. maman? demande A lain. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. Parce que j ’aime le rouge. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. J ’aime surtout le blanc et le jaune. vêtement. Je porte des souliers noirs. Oui. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. -e [diferă] diferit. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. unde este mută. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. -ă jaune [3 0 n] galben. bla/] alb. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. -e [vsr. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. mais aussi des souliers marron. papa? Pourquoi portes-tu. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. -e [gri. 58 . cenuşie. Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. blanche [blâ. Quelle couleur préférez-vous. A lain.griz] cenuşiu. E t toi. Les garçons parlent.

sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. între verb şi pronume se pune lin iuţă. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 .PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina.a singular. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. 1. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. care nu şe traduce. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. iar în scris prin semnul întrebării. La persoana a III. La forma interogativă. 2. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. la verbele din grupa I. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv.

Maria are o servietă verde. E lle préfère les pommes. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri.Precedată de pronumele interogativ que.. O . Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. Vous êtes à la maison. dar îm i plac şi merele.?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase..Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I .. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'. îm i plac strugurii. 60 . I I I . Ils aiment les papillons. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră. I l a des souliers marron..? (ce . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. fem.

IV. Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.) [lasiet] fariuria .

-ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil.ouvriers. E i nu sînt acasă. Non. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. iar a doua după verb. Nous ne désirons pas la guerre.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. Noi nu dorim război. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. 62 . les maisons. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. les monuments.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort. Les_. leswusines. Prima se aşază înaintea verbului. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. IU ne sont pas à la maison. les musées. les„écoles. La guerre détruit les villeswet les villages. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l.

sauvegarder. E l este m uncitor. cigarette. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. 3. ruiner. il ne regarde pas etc. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. i . La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. élève. fruit. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. Tu aimes les fruits. Pierre. 2.Verbele avoir. 1. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. Observaţie. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. hu it. guerre. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. II. E i sînt ţăran i. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. 63 . Ils regardent la vitrine. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. I II . negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. la ville.

il a dix ans. Cetwenfant admire les jouets. des confections. que je rencontre souvent. mon petit. C’est^un magasin universel. C’estwune petite voisine de douze ans. Un^enfant regarde les vitrines. des chaussures. Ces deux_. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. voisin. de laine. Dans ce magasin. de soie. .enfants entrent dans le magasin._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. deswappareiis ménagers etc. Elle s’appelle Pauline. C’est Paul.

PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie.VOCABULAR universel. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . Ce n'est pas un élève. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. (El) nu este un elev. L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. cet [sa. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). -(ère ţmenaje] casnic. Kste un mare magazin. este c'est un étudiant. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . se traduce prin este: C'est un grand magasin. -elle[ yniversel] universal. -ă. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi.) [laparej] aparatul ménager. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). un student. Galicism ul c’est. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce.

„cineva“ : On parle français.. . garçon. immeuble.. H I. O n n ’entre pas par la fenêtre. C itiţi următoarele cuvinte. II. . verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular. Vous aimez parler. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: . cămăşi. armoire. Este un tîn ăr muncitor. soie.Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. . Folosirea in finitivului In general. .. Aceste maga­ zine sînt m ari. După pronumele on... rencontrer. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii.. Doresc să lucrez. voisin.. Ils désirent déjeuner.. ... Nous voulons lutter pour la paix .... Este un m agazin u n i­ versal. souvent. Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler.. î i place să einte.. Je désire travailler. Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . EXERCIŢII I. . arbre. care îi priveşte profesorul. . cravate şi jucării. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. în limba franceză. al doilea verb se pune la infinitiv. în acest maga­ zin se găsesc rochii. ... . .. Elle préfère regarder les gravures. . . magasin. laine. étudiant. Observaţie.liv r e . O n porte des cravates grises. contempler. fauteuil. coton. Se vorbeşte franţuzeşte... Ambele pronume sînt invariabile... pomme».. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise... în lim ba franceză. am i.. homme. usine.. IV . cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect.

.. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable. 1 Dupa verbul habiter se omite. A Bucarest il y a des musées intéressants.Scînteia“ . Danielle pose une question au guide.R . Marguerite.. des théâ­ tres. Le guide repond à cette question. des stades modernes. Danielle sont„en congé.. 67 . Bucarest est^une belle ♦ A \ . La population de la ville est nombreuse. !a Salle du Palais de la R . les grands ) boulevards. les parcs. politique et. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale. etc. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine.P . la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. des cinémas. Ba­ sile. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. (le obicei.. des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la . cultu­ rel du pays. prepoziţia à (la). Antoinette. 4 ville. C’est le centre économique.. C’est.

politique. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -ă politique [palitik] politic. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central. m in unat.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. -ă important. -e [sâtral] central. -e [êteresaj interesant. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. -e [rums] rom în. -e [eporta] im portant. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier.“-ă roum ain. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. -eaţă. -euse [n5br0] numeros. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. -elle [kyltyrel] cultural. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -ă culturel. économique. -ă intéressant. -ère [uvrie] muncitoresc.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. 68 . ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ.

cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Observaţie. [le 3 we de/. 2. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 .les = dés): şi. Les jouets des enfants sont petits. b) precedat de articolul nehotărît un. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. de \ .le = du. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. formînd articolele contractate du [dy] f. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. care for­ mează genitivul. [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. respectiv. 3. Batista lui Paul este albă. Măriei.1. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). Nu trebuie confundat articolul contractat des. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. prepoziţia de se contractă.

les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. aux (à j. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. A. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. des: Je montre une photo à nu ami.b) precedat de articolul nehotărît un. D. D. à f.le = au. A. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N . une. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . G. N. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). les p o . [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. le pays N. le pays [ta^pei] P lu ra l G. Le guide parle aux touristes. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. respectiv. D. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies. [mari don vn kravat. du pays D» au pays A. A. G. G. prepoziţia à se contractă. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion.

stat ue. Les vitrines du magasin sont splendides. Basile montre des livres aux touristes.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. Fata vecinului are şapte ani. Les usines de Bucarest sont grandes. . D u ran d. Zidurile im o bilu lui sînt albe. Nous admirons les statues de la ville. Grădina uzinei este verde. Pierre donne une poire à Marguerite. Eu arăt băieţilor harta ţării. Fratele Măriei este muncitor. La Bucureşti sînt muzee interesante. Pantofii Iui Vasile sînt negri.i stadioane moderne. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. gravure. cult urel. populaire. universel. Citiţi cuvintele următoare. II. cine­ matografe ş. Les fenêtres de la chambre sont grandes. E l dă o jucărie copilului. Rochia unei fetiţe este mică. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. E l vorbeşte turiştilor. costume. teatre. III. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique.E X E R C IŢ II L 7 radu.

qui admire une vitrine.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. celle-là coûte 18 francs. Lefèvre: Bien mademoiselle. monsieur. M . certainement. Celle-ci coûte 20 francs. c’est M. merci. Que regardes-tu là? — . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs.J’admire ces belles cravates. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. 72 . merci. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . et loi? — De même. Durand qui désire des mouchons. — Bonjour cher Lelevre. comment ça va? — Merci bien. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs. Les deux^amis entrent dans le magasin. M .

monsieur. bien sûr.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. au revoir. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. M . Durand: Ceux-ci sont trop chers. Celui-ci coûte 4 francs. madame. Lef'evre et M . et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . Durand: Mes„hommages. kôtât] (m u lţu m it. Cele mai folosite sînt formele întărite. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. Durand: Bonjour madame Leblanc. 73 . M . -ă. drag. Madame Leblanc entre dans le magasin.M . bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. Abréviations courantes M. Lefèvre: Oui. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. mademoiselle? La vendeuse: Oui. ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). chère [/ e i ] scump. madame. Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. M . -e [kôtà. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin.

care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. elle [lqi. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . selwki kut v£wfrà].s^_la] aceia fem. elles [0. p. care nu există pentru substantive. et to i? [me.rsi^bje. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. se întîlneşte ln unele categorii de pronume. La persoanele I şi a I I a plural. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. acel celle [selj cea. acei celles [solj cele. el] Observaţie. celle qui coûte 20 francs. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. 44).) ce ceux [s0 ] cei. 1 Genul neutru. neutru 1 celui [soliţi] cel. 74 . ac«a ce [sa] (ceea. Le mouchoir de M arie est rouge. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. il a besoin de mouchoirs. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v.est l à ? M oi.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. el] nous [nu] vous [vu] eux. icni. celui de Catherine est bleu. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . pentru a-1 întări: merci bien. ew twa] Oui.

frecvent în­ trebuinţate. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. E. — Omagiile mele. -issons. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. privesc vitrinele. dar..j 1_ _. spre r pronunţă. — Alegeţi ceva? — Nu. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. -issent. doamnă.fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a._. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. deosebire de cele din grupa I. la fel. ce m ai faceţi? —Bine. 75 . -issez.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. doamnă Leblanc.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit . -/v. E X E R C IŢ II I . Verbele din această grupă sînt regulate.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. în general.__ (el ).Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir. domnule. -i t . interealînd la unele tim puri.( cl). nim ic. între radical şi terminaţie.x > • m p l u. — La revedere. Sintr. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi. mulţumesc. gru­ pul iss. dar dumnea­ voastră._. doamnă. Fiind relativ puţine la număr. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua.

ensemble. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. cham bre. Traduceţi: M o i. couleur. m a in . Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. — m agasin. rien. il est technicien. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. eux. — m u r. choisir. vêtem ent. elle. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. N o i lu p tă m pentru pace. aceia sîn t Io n şi P a u l. I II . on c o nstruit. m a m a n . ils sont au ciném a. client. technicien. III. Des souliers (jaune). Je a n . — boîte. pays. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. costume. peuple. Des cravates (bleu).II. — m aison. ils sont. Des chemises (blanc). acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . v o isin . elle est artiste. Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). H e n ri. Des boutons (noir). cel care are pan to fi negri este fratele m eu. 76 . N ous. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. cel a l lu i Vasile este profesor.’ tra v a ille r. m ouchoir. N oi nu dorim răzb o iu l. IV . A r ă t s tud e n ţilo r o carte. p a p illo n . Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. II. ta ille u r. paysan. bureau. lu tte r. jeune. d oigt. V. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. soie. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. fille tte . A n to in e . enfant. gravure. différent. entrer. raisin . prune. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. nous sommes à la m aison. c in q . noix . com m ent. tu es fonctionnaire. sœur. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. D a n ie la este prietena E le ne i. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. — fa m ille . E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. u n i­ versel. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. Fructele acestor copaci sînt r o şii. Acestea sînt M aria şi E le n a . D u p o n t. é tu d ia n t. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. acela este verde. T oi. Les (grand) usines. souvent. passant. je suis ouvrier. Un (jeune) ouvrier. acela este albastru. A la in . lu i. sur. dem ander. Q u i adm ire ce film ? Vous. fonctionnaire. dans. — déjeuner.

PARTEA A ll-a .

.

Henri et Claude. Mon frère cadet. 79 . M i­ cheline. Hélène Girard. et une sœur. Marc. Huguette et mes cousins Guy. Jacqueline. Mon père. J ’ai deux frères. est^écolier et ma soeur aînée. Paul et Michel. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Jacqueline. Ma mère. Paul. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Antoine Girard. est chi­ miste. Claire. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. est sténodactylo. Lucien.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse.

) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne. L'année passée nous sommeswallés à la mer. nageant. Dormant bien. flâ­ nant. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m. -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm.) [lekolje] şcolarul aîné. lisant des livres^insl rucl ils.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 .-e |ene] m a i v îrs tn ic .

Spre deosebire de limba romînă. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. în desfăşurare: les années de guerre. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . 81 . adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.

a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. I l passe son congé à la mer. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. tale săi. mele tă i. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . în locul form elor de fe m in in ma. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Notre maison est grande. ta. M a mère est chimiste. iar al lui être este étant. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. Observaţie. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale.a grupa a III. Ca şi în limba romînă. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. I a t ă adresa m ea. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. 82 . ton. noastră votre vostru.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. Leur frère cadet est écolier. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il.

fin ir. surgir... E i se p lim b ă c în t în d . -it. el serveşte la formarea tim purilor compuse. Sora mea este stenodactilografă. I l passe ses vacances à . acheter. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. E lle me d o n n e . frère de René est l ’a m i de . .Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t. livres.. a m i sont ouvriers. ... Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant. ja rd in s. . . m aisons et . iar al verbului auxiliar être este été.. avoir.. F a m ilia sa este destul de num eroasă. -u: partir — parti apprendre — appris etc... am ie e s t . Iii merge a n u l acesta la m a r e . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). el precizează îm p re jurare a de t im p . La verbele din grupa I. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. 83 . S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei.. în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie .. ouvriers e t . Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat.. . .îm i n u m ă r ţig ă r ile . parler — parlé La verbele din grupa a II-a. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é... Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer.. -is. ouvrières sortent de l ’usine.. Je re g a rd e . père d ’A la in est ingénieur.. chim iste excellente. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. . travailler. . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être... J e vois . îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. mer.. cousine de Marie est é tud ia nte . M am a lu i A la in este ch im istă. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: .. C ărţile lor sînt instructive. . I II . dormir. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. IV .. aller. . cousin. . . frè­ res d e . accepter. EXERCICES I. .. de m o d etc. a m i est jeune.. . enfants dans le j a r d in . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît... ta n te d e .

2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. Robert Girard. Ma grandmère. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. Jeanne G i­ rard. comme d ’habitude. il est^à la retraite. estwune fem­ me energique et 84 . Ils sont vieux. Mon grandpère. Maintenant. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions.

im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. -e fplë. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. n u m ăr cu soţ 85 . a duce I ’image (/. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. On a fait des projets pour dimanche prochain. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. Il est célibataire. qui aime le sport. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. plsn] p lin .pourtant pleine de douceur. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. Oncle Gérard. m o n ta to r l ’usine (/. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents.

precum şi numeroase verbe intranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. arriver. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. deci ca pronunţare. mourir. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut.). unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. venir. Spre deosebire de limba romînă. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei. 86 . E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. naître etc. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.

formînd pluralul prin adăugarea unui -x. le joujou (jucărioara). le festival etc.. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . le carnaval. -eau. Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală.In acest caz. Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. Astfel. les cailloux. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). les carnavals etc. substantivele: le bijou (bijuteria). les genoux etc. B . ca: le bal. adică cu terminaţia -s. Pluralul substantivelor terminate la singular în -au. le chacal (şacalul). C.). le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. les joujoux. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. le chou (varza). le caillou (pietricica). Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. les choux. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux.

. Tu as d ix pomm es.. E lle n ’aim e pas les (bijou)..Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I .. .. . Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. Je déjeune en fa m ille . I l est ouvrier. Les hommes d oive nt être (égal). B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. trouver. I I . . P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et. . E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. G rand-papa parle avec ses petits-fils. Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance. . V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . m o n tag n e. ... N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. fin ir. Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. ... M on am ie est étud iante. m a iso n .. U n c h iu l Gérard este celibatar. livres. j a r d i n . E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . Nous chantons cette chanson. IV . fabriques. . Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le . Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u).. Ce sont des livres (nouveau). Irène. cousines. B un ica lu i A la in este o femeie energică. . I I I . .. écolier. B un ica mea a crescut cinci copii.. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle). E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer.. cris. m anger. Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux.

Paul etc.s-Sü-So o fi . etc. JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > . P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ . A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . ) M 7 ! œ- C ur .o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. I p Q îC "1 3 k.5 • — v« -fi . — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 . -o < -o C L . « s » .o - / \ < u 4 ~ î.S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 .5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu.. « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t. 5— w 0) .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a.? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x . 3 e b "e -e b "s « 3 . •S 3 ^ û.§ 3 . 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr .

— Vos parents doivent„être encore jeunes. le petit-fils de votre ami Robert Girard.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. puisque j ’ai . Monsieur Grégoire. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Yves Grégoire. On voit que vous faites du sport. deux frères et une sœur. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. Vousw avez. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. si je ne me trompe. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. — Ah. Il y a quinze ans. elle a quarante et un^. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille.ans. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. Monsieur Grégoire. jeune homme? — Dix-huit ans. — Bonjour. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans._ans et Michel quatorze.

vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă.) tinerel.) la jeunesse (f. -ne [Æ sjs] vechi.) se rajeunir (vb. veche b ătrîn ul.) vieille (s. a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte. ) vieilli.eu sept enfants ! Les^.) rajeunissant. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. ) [la. Notre famille est grande.rn. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . -e (a d j.m.) le vieillard (m .) le vieillissement (s. tineretul (fa m .uns sont petits. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf.) le rajeunissement (s.) jeunet. -te (a d j. şi ad j. f . tinerică a întineri a se întineri. şi adj.f.epoca. vîrsta 2 . moşneagul bătrîneţea îm bătrînit. -e (ad j. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . evul: le moyen âge evul mediu. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi. Maintenant je dois vous quitter.) vieillir (vb. m .) ■vieux (s.) rajeunir (vb.) la vieillesse ( f . VOCA BULAIRE l ’âge (m.) 1. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. Louis — dix-neuf. Saluez de ma part votre famille.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien. şi adj. je suis pressé.f.) tîn ăr. -ă tinereţea . Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures. spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m .

Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. 38. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. le cheveu. instaurer. quarante et un. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. abolir. 60 (soixante). 50 (cin­ quante). 1. cinquante et un. trente-trois. le bateau. am ical. 3. le genou. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 40 (quarante). 31. 53. I I . Tatăl meu are 51 de ani. glorieux. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. E l are 42 de ani. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. în lim ba franceză. 49. IV . Această carte are 25 de capitole. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). grandir. Verişoara mea are 22 de ani. inspecter. EXERCICES I . Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. J ’ai 35 ans. 41. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. 30 (trente). blanchir. E l este încă tînăr. le cou. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. V.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. 30. Numeralele compuse care exprimă numerele 21. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. beau. soigner. 2. 29. Casa are 14 ferestre. 92 . I I I . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 57. trente et un.

Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. des_arts. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur. — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. interroge avec allenlion ses copains. du sport. . Très b i e n . Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n .4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable. des sciences techniques. p o ­ s e z . diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . Guy. 2000 k m .mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . Les garçons se posent des questions. premier prix de géographie au lycée. Michel. — Bien. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. de l ’hisloire.

indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde.. Et . Tokyo — plus de 1C 000 000.. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel. — C’est ça.) prietenul.. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci. [il„e d a . p ly ^ lS ^ k a . plus long que le Rhin. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. Il est de 1 500 km. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. a re­ flecta l ’instant (m. plus long q u e . — Si je ne me trompe. grea la. —-Bucarest— environ 1 300 000. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. felul agréable [agreabl] plăcut. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. le mont Everest a 8 848 m. -e [ekselâ] excelent. Paris. agrea­ b il. Moscou — 6 208 000 habitants..) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev.— Cette fois-ci c’estwinexact.... — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul.. un student) l ’attention (/.. Bog^r... m ai lung d e c ît.l’examen“ continue.. —■ Vouswavez bien répondu. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde.) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 .. -ă. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau. Claude. ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m. Moscou et Tokyo. -elle [natyrel] natural. ] el este c u . Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). le nombre d ’habitants de Bucarest.

ocolul. culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. înv îrtitura.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *. i batir [batir] élever [elve] ţ I . realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. -â l ’examen (m. plimbarea 2 . Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful.' n. / a construi.

101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. 1. vingt. cu excepţia lui un.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . Numeralele cardinale sînt invariabile. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. cent. La numeralele compuse exprim înd numerele 61.

imperativul exprimă o poruncă. Persoana a III. 1. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. M ille . La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ).5. Notă. Imperativul verbului chanter chante ! r. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . un sfat. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. măsură de lungime). Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. un în­ demn. Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă. I şi a Il-a plural. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. 2.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie.

1271. 70. I I I . choisir. 1840. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. 1970. Să dormim bine. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Victorien Sardou. el are 81 de ani. 81. domine toute la ville. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. 1980. 74. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. Alexandre Dumas. 94. 102. Sena are 776 km . Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. tirer. Această carte are 987 de pagini. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. Staţi m îine acasă. 111. 84. Maupassant s-a născut în 1850..EXERC ICES I . Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . 1320. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . IV. 98 . Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. "78. Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. 1799. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 700. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . 91. V. au Champ-de-Mars. Elle a 306 mètres de haut. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 71. 201. parmi lesquelles Charles Gounod. Alege o cravată roşie.

objectif touristi­ que de premier ordre. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. le Sacré-Cœur. les jardins verdoyants des Tuileries. . gracieuse et massive à la fois. ville coupée en deux parties par la Seine. le Panthéon. unique au monde. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. sur la rive droite. les poétiques quais de la Seine. la célèbre Tour Eiffel. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. qui coule sous trente ponts. monuments et places. du Luxembourg. sans nul doute. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage.

très sérieuse... les mains.d ’anatomie. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. je peux t ’indiquer le nom de 100 . La petite Yvonne. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. Je guérirai les malades.. les. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête. ses_ yeux sont bleus. les bras. elle a des joues vermeilles. ce méca­ nisme si compliqué. écoute parler son cousin Alain. — Vois-tu. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. poursuit son cousin. Tu sais. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.. un petit nez retrous­ sé. Elle est si jolie. le tronc.. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle.. le cou. les jambes. Par exemple.

.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. des dents.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain.. de chaque partie de l ’oreille. des veines et des_. — Tire la langue. -e [rotruse] cîrn. 101 . -e [yms] omenesc. Etes-vous satisfait.-ă.-euse [serj0 ]. le nom des nerfs et des muscles. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat.. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. -e fooli] drăguţ. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. -e [ata/e] legat. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. prins. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. la plural. sérieux. ANECDOTE Chez le docteur. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses. la composition du sang. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne. os. mon petit! — Je ne peux pas.. -le [vermsj] rumen. -ă le nez [ne] nasul retroussé. serios.chaque doigt de la main. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil.

îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. -as. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai. Verbele din grupa a III. sare în ochi a fi curajos.a. -e frumos. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re. bel.-oasă urît. -a. -ez. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. -ons. belle laid.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau.

muşchilor. Il (prendre) des leçons de français. O chii care nu se văd se uită.Fac excepţie unele substantive. le corail (coralul). Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. vinelor. Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. IV . I I . entrer dans la chambre. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. loin du cœur. Yvonne este blondă. les émaux etc. V . E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . PROVERBE L oin d e s e u x . Vous (regretter) le temps perdu. Odette a des (oeil) noirs. les (végétal). les coraux. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. oaselor. Ils (manger) ces fruits. E l va fi student la facul­ tatea de medicină. I I I . 103 . l ’émail (smalţul). laver une chemise. Tu (être) u n homme cultivé. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. E lle (choisir) ces fleurs. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . Mes deux (aïeul) sont très vieux. Ils (danser) toute la n u it. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. Je (attendre) ton retour avec impatience. care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ . ca: le travail (munca). Il (penser) souvent à toi.. are ochi albaştri şi obraji rumeni. A la in va învăţa numele nervilor. le vitrail (vitraliul) e tc . les (minéral).

La mienne est cassée ! — Impossible. . le goût et le toucher. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. les poumons. répond A lain. dit Claude. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain. parce que ce sont les nôtres.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. dit-il à ses cousins.. le cœur. La nôtre est cassée depuis longtemps. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. je dois vérifier mes connaissances. l ’esto­ mac. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Il faut bien connaître ces organes. l ’ouïe. — Ils sont^à moi. Demande à Odette de le donner la sienne.-tels le cerveau.. Voilà par exemple une clavicule. quelques vertèbres. une omoplate. l ’odorat. — Prêtez-moi votre seringue. des^os. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme. la vue. Mais ce n ’est pas tout. le rein. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants.

Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue.) (vb. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. malade de bronchite. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins. -oasă a încuraja a descuraja 105 . ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. Il aime déjà ce noble métier. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}.) (vb. -e [efreje] însjjăim întat.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/. j -euse (ad j.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission. ) [ui] auzul l ’odorat (m. a ic i : tot lu i a donné [liji^.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m. encourager décourager (m. Il a soigné et guéri son^ami Marc.) curajul curajos.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/.

în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. le second ( la deuxième. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. d iu l Observaţie. la seconde [zgjd] a l doilea. şi C o m pen­ de gram atică). 1. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième.

n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. Adjectivele notre. mase. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. P e r.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. de genul şi numărul obiectelor posedate. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. ca şi în lim ba rom înă. si fem. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. votre livre. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. le ( la ) vôtre. fem. Pronumele le (la ) nôtre. La numeralele compuse. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. 107 . votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. fem.

.. . E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i.. i ’heure est la (24) partie du jour.. perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . auzului. Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: . la seconde est 1 a (60) partie de la minute. mirosului.EXERCICES I . père est ouvrier. Paul est le (1) de sa classe. ale plăm înilo r. ale rin ich iului şi ale in im ii. est professeur. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. a 8 étages. I I I . . sont vieux. parents sont jeunes.. Conjugaţi verbul montrer la prezent... V.. gustului şi p ip ăitu lu i. IV .. o claviculă.. . . Conjugaţi la prezent.. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord. viitor. E l va fi medic. un omoplat. . perfectul compus şi imperativ.. I I . Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase. . est petite. A la in îi arată nişte oase. La maison a 5 étages. Va studia organele văzu lu i.. Le jour est la (7) partie de la semaine.. chambre d ’André est grande. Marie est le (5) enfant de m on oncle. viitor. îi place deja să îngrijească bolnavii. C’est le (21) livre de ma bibliothèque. ale stomacului. E l vindecă rănile prietenilor săi.

. Denise. les leurs. qui travaille. ce qui fera la joie de ma 109 .7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. doit^avoir la sienne et les garçons. Elle est_entourée d ’un beau jardin. j ’habite ce quartier depuis^une semaine. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse.. — Mais non. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. pas neuve mais^en très bonw état. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Ils. un déménagement !. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous.n’avaient paswassez de place pour étudier. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Tu comprends. Les^enfants ont grandi.

VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. l ’air frais. un couloir et une salle de bains.chienne Louloute.< Jü_. deux balcons. etrwat] strim t. Le quartier n ’est pas central.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. Là il y a deux chambres à coucher. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. il est vrai. -e [etrva. -oasă neuf. La maison a une belle terrasse.. un grenier et une cave. un débarras. Et moi de même. pentru că l'occasion (/. neuve [nœf. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit. la salle à manger.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. -ette fkoks] cochet. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. nœv] nou. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. -euse [spasj^] spaţios. on peut dîner dans le jardin. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur.. un vestibule.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. Le soir. ) [akazj5] ocazia 110 . -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. — Tu as de la veine. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. mais il a d ’autres„avantages: le silence. en„été. la cham­ bre de Jacques. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. la cuisine. les fleurs et les^arbres.

casa Notă. .a. Elle ferme la fenêtre. 111 . Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r .Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / . ocum. parter (la teatru) 2. E l se traduce prin: 1 . partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée.. ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . C uvîntul le parterre are un alt sens.

nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère. scumpă amară întreagă 112 . -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag.a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) .a < -ais a III. nous finissions) .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă.

a. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . -s. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. La timpurile compuse.— Substantivele terminate la masculin în -x.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain. E u nu ştiu. Ea nu şi-a m încat prăjitura. -in s. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.

Il entra dans la cham bre.. Vous (dîner) en été dans le jardin. la maison. vers): Je veux passer mes vacances. à. Lucien a été mon ami... Les hommes et les femmes (discuter).. Il se repose. Copiii aveau nevoie de trei camere. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. l ’usine.. Tu as vu ce film ... ma bibliothèque. în propo­ ziţiile scurte.. dans. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Ils (habiter) une belle maison. o baie.. Le frère. sous. Vous trouverez ce liv re . 114 . Casa lor are m ai multe camere: la parter. două balcoane. mon am i est parti en province. La fenêtre est trop large.. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic.. Casa are o terasă frumoasă. par.. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. sufrageria.. un pod şi o pivniţă. un culoar. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. bucătăria şi o debara. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Yves a rencontré Mireille. mon amie . Il a écrit cette lettre. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. les enfants (s’amuser). camera lu i Jacques. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. două dormitoare. I I I . Il se dirige .. J ’ai reçu une lettre . de.Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. la mer. Ils doivent a lle r... Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Tu (attendre) sa lettre. EXERCICES I . un arbre. J ’(être) son amie. la fenêtre. Tu es malade. I I. la etaj.. IV . Treceţi la forma negativă: La maison est grande. dar este în stare bună. Ea nu este nouă. J ’ai reçu votre cadeau. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous..

Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. — Tu sais très bien. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. rouges. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. A présent. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. Tu me connais de longue date. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. jaunes.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. violettes. une table. deux . les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. a-t-il dit. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . bleues.

-oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. în v ă ţ şase ore pe zi. -e [klsr] lum inos. Sur l ’armoire. une armoire et une petite bibliothèque. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. glonţul 3 . Am aflat ieri această veste. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. 3 . un bureau. une armoire à glace. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. mingea 2. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. deux pupitres. deux chaises. un fauteuil. nou­ velle [nuvfl] nou. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. 2. (pop. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. la balle 1.chaises. a comunica. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle.) francul 116 . il y a des balles et des jeux mécaniques. nouvel [nuvd]. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. -ă clair.

comment. Tu n-ai nici o prietenă. r ie n manger maintenant. Nu sînt de loc egoist.) prietenesc. aucun. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir. 117 . rien nimic: M arie ne peut n im ic acum.) [amitje] prietenia amical. Nim eni n-a venit să m ă vadă. aussi. m al ..) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. n ul. nulle nici un. aucune nici un.-ească amicalement (adv.-a Vamitié (f. ainsi etc. ş l f . -e (a d j. Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. N-am nici un chef să plec. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. E l n-aude de fel. ) prietenul. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor. majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului.Fam ilie de cuvinte Vămi. -e ( m . negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. nici o: Tu n ’as aucune amie. guère de fel: I l n'entend guère.

o masă. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. nici pe mam a sa.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. trei scaune. Adverbul lim ita tiv ne. Camera sa este mare şi frum oasă. N-am decît două creioane. I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. un dulap şi un birou. EXERCICES I . S înt tablo uri în camera lui? D a. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. I I . le vase. I l ne pense à r i e n . două pupitre.. a ta este m ică. Ea nu m ai este la fabrică. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. adverbul ne: R ie n personne. albastre. în camera sa se află un pat. A mea are trei ferestre. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . sînt două tablouri. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. galbene. roşii. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature.. două scaune. jamais. un fotoliu. la chambre de votre ami(e). I I I . în grădină sînt flori de toate culorile: albe. ni sa mère. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. N im ic nu m ă interesează. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. ta tăl său. o bibliotecă m ică.

Le professeur n ’a trouvé . joyeux. Je ne v o is. ...grammaire.. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). .. cette porte. la couleur jaune. mon frère . Mon père ne s’irr ite ... Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. V.. I l n ’a . de bruit. I l n ’y a . . envie d ’aller au cinéma. Ils ne ferment .. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.. élève dans la classe. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. fam ilier.. aucun. . personne. Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i. ni. négatif. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. IV . jamais.. dans cette chambre.. rien. plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . elle préfère m aintenant le rouge. indigne. pas. coquet. ma sœur. mangé depuis deux jours. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). .. I l m archait (avec lenteur). Hélène n ’aime .. Paul n ’a ...

En tout cas. de jupes et de blouses. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . plus de bas. Mais je suiswune . J ’irai moins souvent chez la couturière. J ’aime les toilettes simples. — Mais pas du tout. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t .cliente“ peu com­ pliquée. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. -e [syr] sigur. mais j ’use amplement pour les^embellir. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. de sacs à main. ka] m ai m u lt . tu dois lui être reconnaissante.. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . deux jupes. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes. Heureusement._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. Tu sais très bien que je travaille beaucoup.. j ’achète des robes et des blouses toutes faites. d ’écharpes. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. Moi je n ’ai pas de temps. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles.elle qui confectionne mes toilettes. de gants.. — Alors tout s’explique. de colliers.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. de broches. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. Bien^entendu j ’ai un manteau. e’est_. q u e [ply^da . ma mère est une bonne couturière. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. -e [rakonesâ] recunos­ cător. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. je tâcherai de me parer moi-même. un^imperméable. quelques chandails et c’est tout. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. et je l ’adore. ta maman est une bonne couturière. — C’est vrai. tu es devenue trop coquette.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. — Moi. de fleurs. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. quelques blouses.... Paulette. de manteaux et de chapeaux.. de souliers. un pardes­ sus.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

nouveau professeur un courage fou Forma a doua. prin perfectul compus. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. a cărui consoană finală nu se pronunţă). se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.à I ” a II-a a Ill. E l este folosit mai ales în limba literară. Prima formă. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. terminată în consoană. în general.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 . în naraţiuni. în limba romînă se traduce.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . fou. vieux. nouveau. mou) prezintă două forme pentru masculin.

I I I . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). vieux. maison.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. .. îm i plac p răjitu rile şi fructele. furculiţe. Nous occupons u n e . IV. Je connais u n e . homme qui se promenait dans ce jardin.. fou.. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun.. Vous (rentrer) fort tard. Il ne peut manger que des poires. mou. Le malade (garder) le lit deux semaines.. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. H... Dans ce parc il y a un .. V.. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. . Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice.. Nous hab i­ tons u n .. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . ordre social.. Les pays de démocratie populaire ont établi un . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. arbre. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. robe. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.. cuţite. J ’ai vu hier u n . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. E i au m încat ciorbă. être şi avoir. lin guri şi pahare. quartier. E lle acheta u n e . la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. nouveau... Dans sa modestie. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. A m cum părat farfurii. la prînz şi la cină. femme qui sait très bien tricoter.. fermer. . Jacquelinei îi place să pună masa..

Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. On a bu du champagne. une dinde rôtie. — Tu as un bonjtppétit. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. de la limonade et de l ’orangeade. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé.e-dixième anniversaire de grand-maman. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. des truites au beurre. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. du vin blanc et du vin rouge. De mon temps.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. un délicieux soufflé au fromage.. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. Les ^enfants ont bu de l ’eau. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. 136 . La viande. les sauces. ma chère. du pâté de foie gras.

Elle n ’a jamais _été malade.) fois j f.. y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part... elles doivent se nourrir. ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m. elles font du sport. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/. aux côtés [o^cote] alături d e ... qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie. -e [delika] delicat.. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni.— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. a în ălţa . Omonime foie{m. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 .) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m. -e [grije] prăjit. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. bucatele délicat. -ă .) foi (f.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0].) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé. în rînd eu . faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m.. fin.) ficat credinţă dată.. -ă l ’invité (m. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . Regardez notre grand-mère. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/. dit A lain.) [loef] oui des œufs pochés en aspic .

Cet enfant me fa it de la peine. indică o parte.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. de l ’eau. de la. A m bău t vin. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . G ustul lim onadei este excelent. Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). L a consommation d u vin est élevée en France. Je bois de la limonade. du vin blanc et du vin rouge. specific lim bii franceze. Tu manges du beurre. I l faut du courage pour escalader ce sommet. v in alb şi v in roşu. S-a b ă u t şampanie. Observaţie. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Acest copil m ă întristează. 138 . o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. Beau lim onada. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. Le goût de la limonade est excellent. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. E u fac sport. I un h aspirat: de la viande I de V . du. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: .

a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 .Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. 2. -ă Observaţie. 1. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. La fel se conjugă verbul redire. Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. interdire (a interzice). Verbele contredire (a contrazice). dite spus. médire (a vorbi de rău).

. V. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant. ei au băut oranjadă şi lim onada. E l este îm potriva curelor de slăbire.. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent. I I. jardin. V eux-tu.. champagne. viande. nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea. Copiii nu au băut v in . m îine fură 1 şi ... vole un bœuf.. des hommes (loyal) .. courage pour tra­ verser cette rivière. Pofta vine m încînd. următoarelor sub­ stantive: beurre. des concert» (instrumental).... argent. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. des yeux (bleu).. I l faut v ra im e n t. bière(bere. café? Non. fruits. J ’a d m ire ... Cine fură azi un ou. I I I . des livres (nouveau) ..... Nous m angeons.. arbres qui se trouvent d a n s .. œufs pochés. courage. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres. Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale.EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii.. un bou.. Je mange souvent.je b o is . fromage. Qui vole un œuf. beurre e t. des enfants (intelligent).. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . merci. pain. viande. IV . fenêtre de ma chambre est grande... fleurs e t. fromage. l ’eau. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît .

-e [kur. surtout lorsqu'on^est touriste. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. confortables.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. L ’hôtel est très confortable. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. specîacle à l ’Opéra. Chère Hélène. Dimanche nous irons dans le delta du Danube.valej valea 141 . Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. Les jours sont plus courts que d ’habitude. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. promenade en car dans la ville et le soir. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. de retour. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. repede malheureusement imaloer^y. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. On construit partout et beaucoup. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. toujours belle. ses villes deviennent plus gran­ des. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. D ’ici deux semaines. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. Le guide dit que la Roumanie est. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . ses stations climatiques plus confortables. Vendredi.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. kurt] s e u il.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. -oare l ’hôtel (m. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. 1. -e [akoejô] prim itor.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. gentil accueillant. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. le mois d ’août 2. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. -ère [aspitalje] ospita­ lier.

adjectivul are grade de comparaţie. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. com­ parativ şi superlativ. Cuvintele decît. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. de superioritate). precedat de articolul hotărît le. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. Această carte este foarte interesantă. la. precedat de adverbele plus (comp. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. bien. chambre est pins grande que la tienne. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. 144 . extrêmement. de egalitate) şi moins (comp. Ies. aussi (comp.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. Camera mea este m ai mare decît a ta. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. M on amie est extrêmement bonne. infiniment etc. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. de inferioritate). Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Ce livre est très intéressant. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. Roger este mare ca ţi Lucian. ca şi se traduc în limba franceză prin que.

Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. servir. lire etc.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. m arţi. sortir. voi pleca în de ltă.a -is -is -it ~im. A stăzi sîntem în 5 m ai. decembrie — u ltim a . intéressant. în luna septembrie. E XERC ICES I. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. II. jo i. miercuri. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i.a I La fel se conjugă: courir. sîm bătă. partir .a I a H-a a III. sentir . content. devenind m ai mare. vouloir.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . boire. 145 . croire. vineri. vêtir. ouvrir. m a i frumos. du m inică. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. dire etc. mourir. Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi.

mais heureusement pas aussi gros que Louis.I II . L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. 5 lequel est Henri? 146 . . Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. 2. Parm i les cinq personnages numérotés 1. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. vouloir. Aceste fructe sînt foarte bune. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir. Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie).Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. Iată omul cel m ai prim ilor. IV. 4. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. 3. offrir.

Sous la table il y a un chien. Près de la table il y a un chat. 147 .Dans la bouteille il y a du lait. un couteau et une boîte de conserves. Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. Sur la table il y a une bouteil­ le.

.Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. In lim ba franceză. toate numele de anotim puri sînt de genul masculin.

la vi­ olette. car c’est^alors que renaît toute la nature. tourisme. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. des fleurs poussent partout: la perce-neige. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. J ’aime le printemps. dit Jacqueline à son^amie Laure. me permet quand jewle 149 . les parcs et les jardins verdissent. timide à la fin de l ’hiver. C’est difficil ^ à dire. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. Le soleil. vère. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. le muguet. Les champs.

) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. dans le verger et dans la basse-cour. Il y a des jours où l ’on respire à peine. dans le jardin. -ă l ’éclat (m. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. i. Il pleut rarement. 150 . Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. yl. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré. Moi. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . -e [labure] arat. Pense qu’en élé il fait très chaud. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. dans la vigne. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre.— Tu vois toujours la vie en rose. -e [prefere] preferat.

ninsoare etc.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p . de exemplu. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 .-e [akôpli] în d e p lin it. Există prieteni devotaţi. cîmpia. curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig. I l reste encore un mois. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. campania (militară etc. ploaie. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. M ai este încă o lună. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. 151 . dar şi alte verbe.) Observaţie.). ca. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. I l arrive qu’on sa sépare. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m.) a fi rupt de oboseală accompli. funcţia.) [cïplwa] aici: postul. aller à la campagne a merge la ţară . e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. Se în tîm p lă să te desparţi.

: il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. je ne le suis pas.. „ . Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. E şti bolnavă. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative..Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. Ce fericită eşti! Eu nu sînt. „ „ de l ’été s o n t. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i. souvent. la temperatură etc. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I.. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin.. Elena? D a. Hélène? O u i . „ „ de l ’hiver sont . în afară de imperativ. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. Compendiul de gramatică). 152 . un substantiv. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. fort. există.. se află). urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v. verbele impersonale aparţin primei grupe. de l ’automne sont ... tes-vous malade. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. je le suis. sînt (bolnavă). adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie. II.. tard..

III. monsieur. Prim ăvara. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. E m ai cald decît prim ăvara. violeta. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Êtes-vous heureux? O ui. vara. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. je suis (heureux). en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. este vreme. Primele florisînt: ghiocelul. Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. S ăptăm îna trecută a plouat des. je veux (t’accompagner). Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Ieri a b ătu t v în tu l. La m unte este frig. Iarna zilele sînt scurte. Există prieteni devotaţi (dévoués). Uneori vara cade grindină. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. soarele străluceşte. Vara este cald. toamna şi iarna. Cumeste tim p u l astăzi? IV. Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. Vara zilele sînt. frumoasă. je ne veux pas (partir). Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. lu ng i şi nopţile scurte. florile cresc pretutindeni. PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. 153 . LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. V. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). Tu es content? Je ne suis pas (content). Veux-tu partir? Non. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). Astăzi este prea cald. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Uneori ninge. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. La chaleur dilate et le froid contracte.

En échange. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. les jours deviennent de plus_en plus courts. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. les noix. Tu vois. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. en tout cas. mais le plus souvent il fait très froid. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. dit Laure. j ’aime tous les fruits. les poires et surtout le raisin. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. — Oui. Il pleut souvent et il fait du vent. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. C’est la rentrée des classes. il gèle et le vent souffle avec violence.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. C’est l ’automne. — D ’accord. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. Les 154 .

lai ura . -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger.jours sont courts. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m.ă le tapis [tapi] covorul épais. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. -ă froid [frwa] rece. -e [kur] scurt. VOCABULAIRE court. -euse [kaprisj^] capri­ cios. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i.. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. des mince subţire 155 . -e [3 0 m] îngălbenit. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. partea capricieux. -sse [epe] gros.

Maria are m ulte prietene. coala. 4. gheaţa . răcoros: il fait frais este răcoare .: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . A ţi citit m ulte cărţi. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre. Suflă un vînt de te ia pe sus. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. (Eu) nu am bani. Je n 'a i pas d ’argent. 3. E un ger de crapă pietrele. fila. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. I l fait un vent à décorner les bœufs. E l are p u ţin i veri. nu Observaţie.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . I l a peu de cousins. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. oglinda 3. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. în această grădină sînt flori fru- 156 . . îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . 1 2 frunza petala foiţa foaia.

m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. La persoana a Il-a p lu ral. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut.(nous faisons[nuwfaz5]). vous dites. 1. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). I plural) şi participiu prezent. 157 . La persoana I p lu ra l. j / mase. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. vous êtes. 3. Orice om trebuie să apere pacea. la in dicativ prezent si. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). Se traduce prin „tot“ . -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. în acest caz are sensul de „orice“ . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase. la im perativ (pers. la impera­ tiv . Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. „toate“ . refaire (a reface). 2. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. „toat. satisfaire (a satisface). verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites.ă“ . „toţi“ .Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . ! ( v.

petits-enfants bien sages. J ’a i .. from age. iar nopţile m ai lung i. I I I . I l veut tout savoir. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. I l n ’a p a s . Sora mea m ănîncă m ulte fructe. în tim p ce la adjectivul tous. Uneori plouă. sau un fapt vag.. Je n ’ai pas écouté. Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. livres. EXERCICES I . viitor. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi.. E lle f a it ... Nous avons m a n g é . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna. sport depuis dix années... N oi sîntem toţi acasă. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent... argent. argent. IV . înlocuiţi punctele prin articolul partitiv.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons.. Toţi copiii sînt acasă. fleurs dans ce jardin. connaissances à la mer. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut.. P ăm în tu l aparţine tuturor. Buturuga m ică răstoarnă carul mare... vête­ ments. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . La forma de masculin plural a pronumelui tous.. bons livres.. V. beaux salons de réception. Tout homme doit défendre la paix. Elle se charge de tout. I l vous f a u t . Acest m agazin expune m ărfuri frumoase. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. courage pour faire cette ascension.... s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. . musique. 158 . Măriei îi plac sporturile de iarnă.Tout este şi pronume nehotărît.. . Je n ’a i pas rencontré . I l veut tout savoir.. general: L a terre appartient à tous. la viande e t .. J ’ai écouté. tout fu t vendu: meubles. E l vrea să ştie tot. Cet édifice a . Mon voi­ sin a .. I l y a bien .. articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté . Florile se ofilesc rînd pe rînd . aerul este răco­ ros. musique. Ils sont tous contre la guerre. petits pains. s final se pro­ nunţă. films.. Cette semaine j ’ai vu beaucoup . PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte.. iar frunzele copacilor cad.. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . perfectul simplu şi perfectul compus. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes..

— Mais demain c’est. — Il sera bientôt onze heures et demie. Cette montre marche bien. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. — A propos. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. L ’autre.. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. Partons à d ix wheures. tantôt elle s’arrêtait net. dimanche.. Guy. 159 . Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. et il est très content. Pas moyen de la faire marcher. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). celle que j ’avais jusqu’à présent. je voudrais dormir un peu plus tard. à cinq heures juste. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt. On rentrera par le train de septwheures et quart. le meilleur ami d’Alain. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. quelle heure est-il? demande Michel. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices.16.. II a reçu beaucoup de cadeaux. elle n ’avance ni ne retarde. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. propose-t-il tim idem ent.

ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. grommelle Guy. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net. VOCABULAIRE l ’heure {/. -euse [parss0 ] leneş. -e [revolte] revoltat. a ţine piept a-şi băga în cap. -e [kôtô] mulţumit. -ve (a d j. drept. tantôt ftâto] cînd.) întîrzia t. ) [œr] ora content.. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just. -ă.— Ou bien à m idi. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. a rezista.. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi.) a întîrzia tardif. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a.. care vine cu întîrziere tardivement (adv. dit Alain révolté.) tîrziu tarder (vb. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère..) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap.. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. aici: fix. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt..-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . a ţine cu orice preţ 160 .

Este ora unsprezece fără cinci (minute). I l est neuf heures et quart. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. I l est quatre heures et quart. juste). Este ora zece şi treizeci (de minute).E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. I l est midi. mauvais. Este ora două şi jum ătate. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Este ora cinci fără un sfert. Este ora nouă şi uri sfert. în lim bajul familiar. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. I l est cinq heures moins le quart. petit — au un comparativ de supe161 . se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . Este ora trei fără un sfert. ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). Este ora zece şi jum ătate. Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. 1 . vingt-quatre minutes . douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. est onze heures moins cinq (minutes). trois secondes. Este ora cinci­ sprezece. R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. est dix heures trente (minutes). Este ora douăsprezece (amiazaj. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . est dix heures et demie. Noie. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. Este ora patru şi un sîerl. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. Este ora şapte (fix). I l est trois heures moins le quart.

Pronumele relative invariabile dont. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. Ziua în care a v enit. Quoi este tot pronume relativ invariabil.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. formele regulate plus mauvais. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. F a m ilia din care m ă trag. Pentru nume de lucruri. Ia tă om ul de care am nevoie. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. „al cărui“ . a cărei uşă o închise. „a cărei“ . E l ieşi din cameră. Sala în care lucrez este mare. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. N-ai pentru ce. Observaţie. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. où. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . în aceeaşi situaţie. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. Are cu ce tră i. Le jour où il est venu. Cel m ai rău dintre ceasuri. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. „despre care“. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. I l n ’y a pas de quoi. La plus mauvaise des montres. Minele din care se-extrage huila. Notă. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. I l est attentif à la moindre observation.

Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. mase. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. D. îm i iubesc foarte m u lt patria. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de.. J ’aime beaucoup ma patrie. adică cu antecedentul său. pour laquelle je suis heureux de travailler. fem. şi A. vers... Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. şi jum ătate mergem la 163 . à. pentru care sînt fericit să muncesc. fem. fem. Observaţie.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le.. Ies şi din adjectivul interogativ quel.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ). la. sur. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. singular şi plural: singular plural mase. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem. La zece. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. N. pour). G. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. Casa spre care m ă îndrept.

nouă şi cinci (m inute).. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. quelques-unes étaient très grosses.. Donnez-moi le crayon. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. vole un œuf. se trouve sur la table. C’est m on am ie.. Le pont sur .. j ’ai salué est m on professeur.. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. V o ilà quelquesobjets... Te aştept la restaurant la ora 8 seara. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii. j'h a b ite est grande. I I . Este ora zece.. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t . Le tableau ... Le ja rd in . Le livre . merge înainte. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. nous avons rencontré est le fils de m on atnie . Le monsieur.cinematograf. Ceasul meu nu merge bine... patru fără şapte (minute).. .. La v ille .. je ne me séparerai jam ais. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna.. Te voi aştepta o jum ătate de oră. în curînd va fi ora trei... I I I . j ’a i adm iré la vallée.. Ils mangèrent quelque chose après. . il se trouvait était beau. Este ora două fix. Le g a rço n . La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. nous passons chaque jour a 400 mètres. V oi veni la tine m îine la ora 11. vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur. je confie tous mes secrets. vole un bœuf. Am avut un ceas foarte bun.. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză). ils allèrent dans le parc.. 164 ... j ’ai besoin ne se trouve plus. de aur.. Elle cue illit un panier de fraises...

Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii.IV. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Nu tôt ce luceşte e aur. 73. Dă-mi o carte m ai bună. 99. Chercher midi à quatorze heures. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. V. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. 564. Qui choisit prend souvent le pire. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. 999 VI. . 71. 749. A căuta nod în papură. 41. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Tout ce qui reluit n ’est pas or. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. 875. Mieux vaut tard que jamais'. Apele line sînt adînci. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Cine alege culege.

il y a un grand mais.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. Et que devient Brigitte. Mais. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. fa m . chimiste.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. Ce sont des métiers comme tous les autres. Que devenir? Avocate. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. —. Tu as été une excellente élève. professeur. C ’est son rêve. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix.. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. naturellement. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. En tout cas. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir.Pourquoi pas.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. Ca se voit. tu ne te promènes plus. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( . — Evidement ! Tu ne te reposes plus. te v o ilà ! Comment ça va. Françoise? On ne te voit plus. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible..

.

) le téléviseur (m. 168 .) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 . munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l.) le journalier (m . conducerea un ui vas. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/.) téléviser (vb..) le téléspectateur. a reflecta l ’avenir (m .) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul. le pilote (m .) .) journalier. j . -trice (m .) a călăuzi. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) la journée ( f.) le journaliste (m .) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio.avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni. ( fig . ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .) le pilotage (m .le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l.) 3. salariul pe o zi. ) 2 le jour (m .) ( m . un auto­ m o b il. a unui avion a conduce un vas.) journallement (adv.) le journalisme (m . -ière (a d j. gazetarul ziua. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. la télévision (la télé) ( f . un avion.

Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. 1. el nu trăieşte decît pentru sine. nous. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. s’emparer. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. s’évader. vous.). Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. care pot fi complemente directe sau indirecte. 2 . te. se. nous. il ne vit que pour lu i. Cînd subiectul este determinat. Observaţie. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. se réfugier. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. 169 . le. se souvenir etc. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. vous în urma v e rb u lu i. Celui qui parle trop de soi est un vantard. \ntor . s en aller.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. Pronumele me.' Ne te hâte pas — nu te grăbi. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. Marc este un egoist. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. se.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului.

(Eu) m ă spăl. penseur. historien. De asemenea. tourneur. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. Se va spune. Verişoara mea este ingineră. în trecut. Ea este profesoară. în general. E x em p le : Elle est professeur. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. philosophe. fournisseur. M a cousine est ingénieur. Je parle à mon amie. in ­ génieur. Cuvinte ca: professeur. adjectivele. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. chauffeur. Je me lave. disciple. chef. sculpteur. ministre. guide. George Sand este o mare scriitoare franceză. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. E u vorbesc cu prietena mea. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. amateur. partisan. écrivain.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. député. une femme peintre In limba franceză actuală. în special de bărbaţi. Articolele. peintre. le temps. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. Este vorba. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. juge.

M ulte femei au devenit p ilo ţi. I l est le meilleur tourneur de notre usine. Conjugaţi la indicativul prezent. A driana a fost o elevă excelentă. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. Nepoata mea este poetă. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. M on cousin sera bientôt docteur en médecine. II. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. IV . E i îşi vorbeau prieteneşte. m ă culc la ora 11. imperfect. V. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. P a u l est un admirable sculpteur. deputată şi chiar m in istru . învăţătoare.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. I I I . Mă numesc M auriciu. o'fem eie poate deveni ingineră. Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. profesoară. Este o meserie pasionantă. V oi vă d is trşţi foarte bine. A stăzi. Son frère est un peintre de premier ordre. viitor şi perfectul compus verbul se séparer. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. il est un admirable chauffeur. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . M ama prietenului meu este pictoriţă. Este ora 4 şi ju m ăta te . în acest caz. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Cet homme est le professeur de mon enfant. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. doc­ to riţă. Noi ne p lim b am în parc.

Mais ne parlons plus de ce triste épisode.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. dit-elle. Dis plutôt comment tu te portes. alors. Comment va Micheline? — Très bien. Voilà le mystère. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. — Tu as raison. La petite se porte à merveille. — C’est toi. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. merci. il vaut mieux ne plus se rappeler cela.. Je 172 . La maison nous paraît si vide maintenant. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. Après tous les soucis causés par sa maladie. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. on s’absente le plus longtemps possible. attendit le signal d ’appel et forma le numéro. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel.. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. — C’est elle-même qui parle. Dis-moi. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. Leswenfanls sont partis à la campagne.

A bientôt.) Aşa şi aşa. — Alors. merci. — Entendu. un soir. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m .connais son^adresse. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. au restaurant. C’est ce que je voulais te proposer.) Ce m ai faci? Très bien. comme ţa. mulţumesc. — Très bien. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce. (fa m . ? Comme ci.) [apel] apelul. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 . nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . . chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. Bine (mă simt bine) şi dv. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard".) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. Que dis-tu d ’une sortie.

plus m al este m ai des folosit decît forma pis. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. cu a tît m ai bine (rău). în limba franceză el este un tim p compus . se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup.). Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . cu pis. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă. eu mîncasem etc. Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. com parativul adverbului mal.

Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. De obicei. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. faire. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. François (aller) chez le dentiste. ele vorbesc m ult. se simte bine. J ’(indiqucr) les livres à lire. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. Merg foarte des la con­ certe. La revedere. aller. Petre este m ai p u ţin v io i. poţi face şi ce-i mai uşor. II. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. III . Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. Pe curînd. m ai p u ţin viguros decît fratele său. choisir. Michel (aller) au théâtre. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. Te aşteptam m a i devreme. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Dacă poţi face ce-i greu.EXERC ICES I. ? Simona nu se simte prea bine. Ea îm i telefonează în fiecare seară. aştept tonul şi apoi formez num ărul. raconter. apoi închid telefonul (raccrocher). I l (pleuvoir) pendant trois jours. Andrei se simte m ai bine. IV. Je (penser) souvent à lu i. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. Vorbesc. E l muncea cît putea m ai bine. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Nous (aller) souvent à la montagne. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. Marie (regarder) longuement le tableau. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. 175 . M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. Ils (traverser) la rue en courant. şi dv. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. Cu a tît m ai bine ! V. Vous (faire) peu de fautes.

tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. des pommes. du raisin.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. Des tomates. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. . . Il a bien travaillé ce matin-là. des carottes. des poires.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . je pourrais même dire artistiquement. Des prunes. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . des noix. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. des pommes de terre. prêts à être préparés. car mon départ approche. sur les_étalages.) [etala3 ] tejgheaua.. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/.. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m. de la viande tranchée. des choux. le siècle „de la vitesse". que j ’aime tant. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Étant_en Roumanie en tant que touriste. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. des^ aubergines.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/. pour notre siècle. des haricots verts.) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m.

) [asp£13] Vépinard ( m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .) [aj] l ’oignon (m .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m .

une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. Spre deosebire de limba romînă. nici laie. une belle ville. nici peşte . un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. F . un ingénieur français 178 . ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză.Expresii poisson d'avril ni chair . de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. Spre deosebire de limba romînă.

peu etc. La timpurile compuse însă. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. ca beaucoup. : I l a beaucoup mangé. un garçon intelligent In limba franceză. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 .c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. un poêle chaud d) în general. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. EXERCICES I .

IV . L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. . nuci. piersici. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. tel valet. Dunărea este un flu v iu lung. Ménager la chèvre et le chou. Mama a term inat repede această bluză. Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. dar a scris puţin. Locuiesc într-un im o bil mare. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. Aş cumpăra legume şi fructe. Tel arbre. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. dire. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. Mihaela a c itit m u lt. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. M ihai este un om cumsecade. Cum e sacul şi peticul. Antoaneta este o fetiţă m ică. struguri. cu 10 etaje. A împăca şi capra şi varza. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. Ea a cum părat morcovi şi praz. Petre a cum părat o cămaşă albă. vinetele şi varza. Citesc o carte interesantă.I I . Irina are părul blond. Tel maître. Un singur om îl aştepta. îm i place v in u l bun. punir. pere. tel fils. I I I . Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. E l ar m înca o salată de ţelină. tel fruit Tel père. mere. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. A strînge bani albi pentru zile negre.

c’est lui qui l ’a écrit enwentier.. — Attends qu’il se retourne et je te le dirai. répond l ’autre. Il est plein de fautes et de pâtés . Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un. je suiswobligé de prévenir ton père. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs. un petit. monsieur.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. L'élève: — Ce n ’est pas la peine.. Deux snobs vont^au concert. 181 .

Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. monsieur.. — C’est bien possible. mais^à quel­ le heure. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. — Hier. En cours de route. Expliquez-vous. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. c’est moi que vouswavez renversé hier. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. Ma­ dame. monsieur? 182 . Il s’approche: — Me reconnaissezvous. la tête entièrement ban­ dée. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. monsieur..

— Bien. p răjit. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. —. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. -e [fri. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. frit] fript. monsieur. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. -ă . monsieur. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 .-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. monsieur. et encore en deux? — Des frites.Bien.

aşezată înaintea pronum elui personal. C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. lue citit. -ă La fel se conjugă élire a alege). je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. 184 . relire (a reciti) etc. je lisais Perfectul simplu este je lus. In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu.

Acest autor va scrie o nouă carte. Voi c iti o carte bună. écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. prescrire (a prescrie). j ’ai écrit. A r c iti şi ei aceste cărţi. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. transcrire (a transcrie). EXERCICES I . -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). E l ne-a descris noul său apartam ent. Scriam o scrisoare prietenului meu. E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O .) şi să scrie ( in f. réussir. -e scris. contempler.N . A ţ i citit această poezie? 185 .Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. inscrire (a înscrie). souscrire (a subscrie). Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". I I . Citeşte această poezie.U . Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . j ’écrivis.) . Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f.

. pommes cette année... Paris. détail.. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature. nez..... I l y a t a n t . am is. ... genou. heureux... Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi. l ’armoire. ces frères. P o in t sot. poissons dans cette rivière. pur.... J ’ai rencontré. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri. les rives du Danube.. travail. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. les cheveux blonds E t la tête bouclée.. cheval. bons fruits.. pain d ’épice.. à l ’âge de 15 ans). I l y a bien. b ijou. corail. il n ’a pas rencontré. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. fleurs.. beurre. IV .. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. Brigitte a reçu beau­ coup. chou. Mon cher.. toi. À l ’occasion de son anniversaire. la table. Le vase est.. R E V IZ IE EXERCICES I . I I .. il sera bientôt fait Quoique en m iniature. Marius m ange. Indicaţi numele zilelor săptămînii. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine. tim ide. A.... I l y a une grande différence. I l est parti.. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais.I I I . amis. les enfants. .. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. Budapest est bâtie. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. Ces bonbons sont.. 186 .. fromage et. rail. Je viendrai dem ain.. cher. clou... haut. V. doux. bas.. deux années. voilà Pouchkine. . P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. je le dis sans façon E t sans fades grimaces. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé.

— ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Este vreme rea.) il faut apprendre à nager. gras. VI. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Sora mea este profesoară de muzică. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. Mă p lim b în fiecare zi. menteur. long. Ea le dă să mănînce. gros. Este ora 12 noaptea. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.. Traduceţi în limba franceză textul următor. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. premier. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. Conjugaţi la indicativul prezent.. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (.. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară.). maire. n ul. IV. Astăzi e cald. V. Copilul său se simte m ai bine acum... dire. şapte fără un sfert. IX . mère. A vant d ’aller à la (. 187 . jo li. Casa lu i este m ai mare decît a ta. des hommes (travailler) dans le jardin. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. blanc. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul. N-am nici o poftă să plec la plim bare. beau. beau.. La (. Claude Achard est le.. Aştept azi un vechi prieten.) . sot.) de Guy est très jeune. de cette ville. viitor şi perfectul compus verbele: faire.. V II. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. étranger. iarna ca şi vara. cinci şi ju m ătate . Este ora 12 (amiaza). ! V III. grand. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. Dintre cuvintele mer.III. Dă-i să (à) mănînce ( in f . lire şi écrire. A m c itit cărţi m ai bune. bref. E l a aşteptat o jum ătate de oră.

.

PARTEA A lll-a .

.

V OCA BU LAIRE bourgeois. Paris est la capitale de la France. en plusieurs départements. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. lui. s’achemine vers la Méditerranée. Cherbourg. Nantes. la Mer du Nord. (le Mont Blanc). C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. le Rhin. Strasbourg. Lyon. la Meuse. burşwaz] bur­ ghez. Nice. Toulon. s’élevant jusqu’à 4 810 m. dit Plateau (ou Massif) Central. À l ’Est. clim atul tempéré.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Au Sud. C’est une république bourgeoise. au point de vue administratif. l ’Océan et la Méditerranée. Saint-Étienne. Rrest. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. la Mer du Nord. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. Rouen etc. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Saint-Malo. Le climat de la'France est tempéré au Nord. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. La Rochelle. -ă le plateau [plato] platoul. Le Rhône. -e [burşwa. La Manche reçoit la Seine. les Alpes. -e [tâpere] temperat. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. doux et humide en général. Le Havre. Toulouse. Les principales villes du pays sont Marseille. Le territoire français est divisé. Bordeaux. Lille. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. une haute chaîne de montagnes.

toutes (tot. -ă). e (anum it. n ic i o). ceva). cîteva). Toată lumea voia să-l felicite. E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază.) lănţişorul le chaînon ( m .) partea coteau ( m . m aint. „ în s ăşi"). e (nenum ăraţi. C e rta in . certain. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. nenumărate). a lta ). însuşi.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . toată. de obicei. tout.) coasta côté ( m . vreo.-ă. quelques (cîţiva. plusieurs (mai m u lţi. sigur. îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t.) colina côtelette ( f .la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. tous. e (nici un. 192 .) veriga — la le le la côte ( f . însăşi). nulle (nici un. aceeaşi. Tout le monde voulait le féliciter.) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul.' quelque (vreun. même (acelaşi. m ai m ulte).) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro. -e. tel. to ţi.-ă“ ). aucun. même (cu sen­ sul „ în s u ş i".'-le (cutare). quelconque (oarecare). n ul. toate. oricare).) la n ţu l la chaînette ( f . chaque (fiecare). nici o).-e (cu sensul „sigur. C îţiva copii se jucau în grădină.

în special veuillez (pers. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . e Observaţie. prim a este rar întrebuinţată. a Il-a plural).Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. în schimb. cea de-a doua. Im perativul are două forme.

homme. les réunions. On plante des vignes sur les. I I . enfants. rue. de montagnes.... fam ille. V erbul pouvoir nu are imperativ. Les Carpates forment une longue.. se între­ buinţează» la persoana I singular. jupe. 194 . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin.. de porc.. Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. Notre pays offre au peuple. J ’aime manger des. saisons. L ’Université de Buca­ rest a . 2. paroles.. plusieurs: étages. III. pays. Daţi-i o carte oarecare. p lusieurs. fils. 1. les m an i­ festations... objets. quelques. art. autre: ton. tel: père. Le magasin se trouve du. bibliothèque. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală..... les plaisirs du repos. Toată ţara ia parte la această sărbătoare. EXERCICES I . Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. manières. réponse^.. mois... à . m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. distractions. Jérôme était présent à. toutes.. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une. même: âge.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. Vous devez lire au m oins. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre. tous..... salles d'étude. certain: heures. gauche de la rue. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. pages par jour. de la Mer Noire# sont très belles. vie. personne. jours.. IV. Nu pot sa m ă hotărăsc.

/V répe W f c'e sf P i ^ ? .te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s . z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep . ' / v> C T Je vais 1eduquer'/. T ..... . ’ .. P o u frie." L t pLuç beau.

fiind orientată paralel cu Sena. (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. a o duce de minune. Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . (fig . ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". à toutes les personnes. (Voi putea să citesc ziare franceze. pare a o p riv i „o b lic". 196 .) — Je pourrai lire des journaux français.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis. (Vreau să lucrez din răsputeri. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de . Aş vrea să vă întreb ceva.travers3 1 se la couler douce — (pop. N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v . (Pot să înv ăţ franceza. 3 la regarde de travers — Notre-Dame.) a huzuri.) se u ită chiorîş.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Pot să plec? V.? Nu am vrut să-l m ai vedem.). Conjuguez.

. (Jacques Pré vert.Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. La France compte parmi les exportateurs de blé. en outre. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. cultures maraîchères et fruitières. industrie automobile et aéronautique etc. soieries. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. caoutchouc). 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. l ’industrie textile (industrie cotonnière. vignes. centrales nucléaires). ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de volaille. thermiques. de betteraves et de fruits. Sur ces 55 millions. de vin. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes.). de produits laitiers. lainière. textiles synthétiques).22. VOCABULAIRE l ’industrie (/. La France est aussi un pays agricole.È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. Il nous faut mentionner. grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 .

-ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.) Vexportateur.f. -ă. -ère [frtţitje.) Vexploit (m .) exploiter (vb. -ă électrique [elektrik] electric. -euse (m .) Vexploiteur. fapta de vitejie exploatabil. -trice(süm . mare/er] de zarzavaturi fruitier. frqitjsr] de fructe. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . şi adj.) exporter (vb.) Vexploitation ( f. fructifer. c u ltiv a b il.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f. -ă exploatarea exploatatorul.f.) exploitable (a d j. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher. -ère [mare/e.

. je ne veux pas de fruits. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. pronumele en.. forestière obtient de gros bénéfices. 20 0 . uneori. de obicei. E n poate înlocui. Sans vos explications ils (manquer) le train. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . de articolele partitive du. Je connais tous les détails de l ’histoire. negaţia I. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. Ce gisement m inier est. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. J ’aim e les fleurs. N o tă. il rit de cela. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. O n le traite d ’original. je vais acheter des fleurs. Nous e n avons (du beurre).Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. I I . A ucun. un complement precedat r> e prepoziţia de. în acest caz.. I I I . Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. ne veut renoncer à ses profits. Cette.. verb. Dacă verbul este la m odul im perativ.. exploitable. exploit.. exploiteur. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets.. fiind echivalent. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. exploitation: ) Les. în cazul unei propoziţii negative. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. Veux-tu des fruits? Merci.. o întreagă propoziţie... Les esclaves étaient durement. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. i l s’en occupe. de la. J ’a i plusieurs livres.

V. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă.IV . V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. J ’en aurais lu quelques pages. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. Je n ’aurais rien dit. A r fi v ru t să alerge m ai repede. . Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Ele ar fi p u tut pleca. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi.

Jacqueline: Ecoute. 202 . au plus tard. A la in: C’est à quelle heure. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. alors: Marseille. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. A la in: Quelle histoire. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. et demie. Il t ’arrivera un jour de faire comme. Jacqueline. La gare. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. c’est décidé. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

je voudrais des pâtés. On se m it à consulter la carte. Girard. — Moi. des olives.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. des couverts et un vase de fleurs. 215 . Girard. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. dit Jacqueline. répondit Mme Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. Antoine. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. continua-t-elle. — Quant à la viande. se trouvaient des assiettes. des sardines au beurre. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. — Oui. — Du jambon.

) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. trois portions de gruyère. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. seulement. ajouta M. madame? — Oui. -ă étincelant. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). -oare. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. Girard. des filets de bœuf grillés et des saucisses. merci. sc lip ito r. — Du vin blanc. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 .— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. VOCABULAIRE Titre. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. pas de melon.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. maman. — Alors. merci. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. -e [eteslâ] strălu c ito r. Jacqueline? — Non. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. -e [retire] retras. Seulement de la glace ou des meringues glacées. fraged. -e [vitre] cu geam uri retiré. — Pas d ’abricots. compléta le garçon. on s’est décidé pour les côtelettes. des liq----5 — Du vin blanc. du vermouth. — Du café turc. — Merci.

) 1. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie. ajouter a completa.a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului. duios 2. élire a alege compléter. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir.) le rôti (m . In vorbirea curentă. al verbului de conjugat. a adăuga Familles de mots le gril ( m . Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 . la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. moale.L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă.) la grille ( f . im perfectul conjunctivului este. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. ) la grillade ( f. de obicei.) le grillage ( m . ) griller (vb.) rôtir (vb . înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. persoana a Il-a singular (fără s final).

De Ia vlrsta cea m ai fragedă. toate mîncărurile sînt bune ! II. ea trăise departe de căm inul părintesc. EXERCICES I. Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. Formele due (feminin singular). m asculin singular. Trebuie să frigi carnea . Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. recevoir (a p rim i). dus. dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. (S a in t Exupéry).1. 3. I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. décevoir (a decepţiona). 218 . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. să fie moale. il affirma q u ’il faisait moins sombre. loin de tous les autres. apercevoir (a zări). V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert). a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. due Observaţie. Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. Bien que la pluie (continuer). 2. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe).Le verbe devoir (a trebui.

en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. A trebuit să-i dau ( in f . I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. ea se ascunse în grădină. Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. . PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. .) im ediat un răspuns. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. devoir): Trebuie să-i dai (in f . Traduisez en français (vb. . Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f .) seama de propunerile voastre. ni yeux. (uied aq) Je vole. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . DEVINETTES Plus je suis chaud. I l n y a pas de roses sans epines. pourtant je n ’ai ni ailes. Numai munte cu munte nu se întîlneşte. — C’est pour un gâteau — explique-t-elle. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. ) T I . Traduisez en français. (aSenu 9^) 219 . — Ce sont toujours les plus gros. IV . Se în tîm p la să alunece des. — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. je pleure. plus je suis frais. J Nu există pădure fără uscături.) explicaţii.I II . Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva.

une grande fabrique de la capitale. au même endroit. je vous propose de visiter demain. une nouvelle fabrique. C’est en 1948. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections". a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . -e [bykarsstwa] bucureştean. parmi lesquels une section de trico­ tage. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille.. installations techniques de toutes sortes. d it Jacqueline. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections.. Elle comprend plusieurs secteurs. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. Outre les ateliers auxiliaires. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. C’est drôlement compliqué pour moi. en un mot. pour bâtir. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. matériel ferroviaire. chaudières. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. une cantine qui sert aussi des repas diététiques. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. une polyclinique et une belle bibliothèque. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai.j5] este vorba bucarestois. Ils ont tenu leur engagement. je vois.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. ni celui de maman. — Ah. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". papa. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. dans la matinée. vers la fin du mois de janvier. mais moi je désire vivement y aller.

.

) outillé.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. Gettelcomédie a eu un grand succès.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/. 222 . a distruge.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial).) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.) l ’outillage (m.) outiller (vb. ciudat.) unealta u tilaju l u tila t. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. Fratele meu a plecat.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. promisiune a sfîrşi. demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. Această comediei a avut un mare succes. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. vesel: 2. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m . a înzestra l ’équipement (m. a doborî angajam ent. u tila ju l marquer [marke] a marca. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. am uzant. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j. quelques): Mon frère est parti.) 1. A m cum părat m ai m ulte cărţi. -e (ad j. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m.

Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . I n adrese. enfants. Cam ille. P au l este strungar. Elena este arhitectă. to ţi se îngrăm ădeau la uşi. 37. Istoria literaturii franceze. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. femei. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. sora H oraţilor. rue Jules Michelet. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. verişoară ! Merci. Histoire de la littérature française.o e n u m e ra re : Hommes . B ărb aţi. tous se pressaient aux portes.b) în tr. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. copii. nr. femmes. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. cousine! B ună seara. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. camarade! Mulţumesc. L o c u im p e strada Jules Michelet. sœur des Horaces. Hélène est architecte.

Ea a ieşit în oraş de o oră.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. -e Observaţie. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. I l a sorti son mouchoir. E l şi-a scos batista. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . m ai jos verbul partir. Pentru alte observaţii v.

Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 .. ce roman. IV. liberté" (Corneille). dormir. gloire.. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular. Quel est... et. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă. rue de Paris. e Observaţie. mentir. officier.. ma chère. .... Vrei să ieşi ( in f . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante. je vais lui chanter quelque chose. — Rien à faire.Participe Présent Passé partant p a rti. Traduisez en français (vb.... Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être. m am ă... m ot d ’ordre? dem anda.. . 2. vos paroles. À la place des points. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni... Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — . sentir {şi compuşii lor)...) în oraş? Aş pleca la m unte. „. servir. vie. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. partir. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei.Femmes. U ltim ii călători au plecat aseară. sortir): Trenul pleacă la ora zece.. tout était descendu. II.v ieillard s.. Je l ’en ai déjà menacé. et. „Je vous assure et. J ’a i relu. Elle habite 32. vb..... E XERC ICES I . m ă întorc îndată... e n fan ts. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare.. . .. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir.. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr. employez ou non l'article. ANECDOTES R IE N À .O des et ballades" est. La revedere... titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. selon que les règles le demandent: I l entend. H I. Ca şi sortir.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J. Plus fait douceur que violence.PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu. Murim puţin cu fiece plecare. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] . Vorba dulce m ult aduce.

— E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. Je lui ai donné notre adresse. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. c’était 15* . à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle semblait très pressée. Autrefois. devant l ’Université de Bucarest. J ’ai noté la sienne. ce m atin. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. maman. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée.

un hameau quelconque. si tu savais. maman. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. ■ — Oh. ils obtiennent de très riches récoltes. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. légumes. maïs. grâce aux engrais chimiques. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. abundent — paraître a părea 228 . orge. betterave.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. Après la moisson. tout a changé. seigle.

după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). après que (după ce). perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). en un clin d ’œil (într-o clipă). într-o propoziţie principală.) échanger (vb . a se schimba schim bător. sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé. 229 . A b ia a intrat. dès que (de îndată ce). ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. A alergat de in d a tă ce l-am chem at. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) la paysannerie ( f .) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba. lorsque.) changer (vb .Familles de mots ■l ’échange ( m . că transm isiunea m eciului a şi început.) changeant. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m .) le changement ( m . -e (a d j. bientôt (curînd).) le change ( m .

-e Obserraţie. combattre (a lupta). 1. débattre (a dezbate). Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular.Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. 2.

ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. — Alors. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. Traduisez en français (v. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. il se leva. Ne place să prim im cărţi. form ation. quel est le côté beurré? 231 . Mais il ne l ’est pas. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages).pierde un (. obtention. II. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. en silence. 2. promettre (a făgăd ui). munca î i pasionă. D upă ce începură noi cercetări (recherches). Q uand il (achever) ses lettres. pro duit. place. Bate fierul cît e cald. Cînd term i­ nară. Quand nous (marcher) des heures. elle se m it à rire. association. în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. E XERC ICES I. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. ea se sculă să plece. radicalul mett. commettre (a comite). Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). soumettre (a supune). pensée. tata se duse să se plim be. transmettre (a transmite) etc. e Observaţie.Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. P R É C IS IO N — Mademoiselle. I II . L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. omettre (a om ite). La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. récolte. O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. la n u it tomba. 1. IV. nous commençâmes à travailler. Cînd deschiserăm fereastra. permettre (a permite). promesse.

assez peu éclairée. parce que je me dépêche. arrive chez un dentiste. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. — C’est pour arracher une dent. 232 . mais sans insensibilisation. accompagnée de sa petite soeur. Dans la salle d ’attente.

dit le dentiste. Vous êtes courageuse. 233 . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/. Montrez-moi la dent.) perdu. ) a pierde pierderea pierdut. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. Marguerite. -e [eklere] lu m in a t. F iţi lin iş tit. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. mademoiselle.— Mes compliments. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. -e ( adj. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi.) la perte ( f . VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv.

Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. la viitor şi la condiţionalul prezent.V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. 2 . Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. Probabil că i-a cumpărat bomboane. dublînd consoana r.) De obicei. (I-o fi cumpărat bomboane. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. 234 . -e Observaţie. 1.

O n meurt de chaleur dans cette pièce. I I I . je te raconterai de belles histoires. Devant l ’université. Te rog să citeşti acest rom an. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). G’est normal. e deja ora 6. IV. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Une grande quantité. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri.Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. . A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Trouver un am i. est morte de peur. Vous avez perdu quelque chose? I I . Beaucoup de choses. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei.EXERC ICES I. Traduisez en roumain: Rassurez-la. elle. C'est très compliqué. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V.

Il y a une épicerie au coin de la rue. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. par hasard. Les allumettes sont trop encombrantes. Mme Girard: — Je t ’accompagne. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. de croissants et de p a in d ’épice. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. des tim ­ bres-poste? M . Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. Antoine. & a x x u y 1 236 . N ’aurais-tu pas. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. du beurre.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. Tu ne t ’en souviens plus? M . voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Mme Girard: — Mais non. M . des citrons et des bis­ cuits. des macaronis.

de riz ou de sucre. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes.) 1. le thé. tra­ bucul l ’essence (/. ) les lettres (f. a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. -e [àkôbrà] stînjenitor. Mme Girard: — Pourquoi donc? M .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f .M . cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. d in belşug la brioche [bria/] brioşa. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. la levure. litera 2. incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant.-e. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra . Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.) [a/a] cumpărarea. -e [lur] greu. le poivre. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. p l. scrisoarea literele (literatura) 237 . M . cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. de farine. Le cacao.

Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it. Ce comédien est aimé par le public.Fam ille de mots acheter (v b . cu auxiliarul être-. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa. -euse ( m . la diateza pasivă.) l ’acheteur. cum părătura cum părătorul. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) a cumpăra cumpărarea. a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Acest artist este iu b it de public.) l ’achat ( m . Verbele se conjugă..f . -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului.

-e Observaţie. 239 . 2. A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. a afla).Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. nous prenons. comprendre (a înţelege). 1. surprendre (a surprinde). L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . entreprendre (a întreprinde).

attraper. Drept cine m ă iei? IV. traduisez-les ensuite: punir. H I.EXERCICES I. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. regarder. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. V. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. écrire. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. lire. Traduisez en français (vb. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. dar nu m i se par serioase. Je t ’emmène au théâtre ce soir. Aş lua în consideraţie argumentele d v . E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. séparer. II. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. diviser. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. .. vendre.

3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. des livres. bah ! Ne t ’en fais plus. On file. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. prends ta jaquette et ton sac. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. viens. On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Tu as raison. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On va sû­ rement trouver quelque chose. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 .

) mînearea (bună) drag. i . principal Homonymes .) a sugera sugestiv. ) a (in tra n z . Il faudrait penser à autre chose. şirul o şterg carnea ( anat. 2.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ceraimca o stersre. -ve (a d j. tes suggestions.) suggestion ( f .a toarce la su«8C8t. les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m. a o şterge a fila (despre lampă) 242 . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux.) suggestif. scump catedra Famille de mots suggérer (vb . -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. ' j.) a pleca repede. .on [sy ?3 EstP ] sugestia i . A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais.) a ( tranz. V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .) (in tra n z . J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain.) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. ça ne m ’enchante guère.) toarce urm ări a pleca repede. 4. (tra n z. 3.

G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. -e 243 . Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.

Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. m i se pare că filează. . Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. Stofa asta e prea scumpă. Supraveghează lam pa. Am văzut o scenă foarte sugestivă. IV. beaucoup. acheter. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. universel.EXERC ICES I. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. Sugestia ta e remarcabilă. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. Je boirai de la bière. Je crains q u ’il ne (partir) pas hier. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . prendre. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. arriver. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. oublier.

mais on voulait prendre une barque. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. papa. Les vagues moutonnaient. pour les touristes. papa. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. mais. — On a organisé une petite excursion en car. l ’eau n ’était pas froide. suggéra M.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Girard. 245 . — Non. — Moi. Il fai­ sait frais au bord de la mer. il y a trop de nuages. —-Excellente idée.. Mangalia. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M.. malgré l ’orage de la veille. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel.

— Oh. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. — Il ne suffit pas d ’une journée. a deb uta 246 . ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. cu toate că l ’orage (m. la falaise d ’Eforie-Sud. ce sera pour une autre fois.— Non. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. il y a encore beaucoup.) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . Girard. conclut M. J ’ai acheté pas mal de photos.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. culture. le phare et la mosaïque de Constantza. industrie. dit Alain. — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. Jacqueline. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. Voilà: le port... scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin . — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. Girard. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. E t dans tous les domaines: agriculture.

) a m ă tu ra le b a l a i ( m . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert. ) veghea v e ille r ( v b . ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f . E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.e 247 . ) a ju n u l. ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus.Fam illes de mots b a la y e r ( v b . ) a veghea le v e ille u r ( m . ziu a precedentă l a v e illé e ( f ..

............ V în tu l măturase coasta.. les Girard . LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE . Traduisez en français (vb.............. ... Paulette m ’avait tourné le dos.... Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur)...... „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau)... passer partir voler s’élever travailler l'oiseau.. O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation)............... ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Unele magazine sînt deschise şi dum inica.... I II ........... IV . Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 .. Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat...... E X E R C IC E S I. ... le temps .. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil..... La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e....... -e... a suporta) etc..... souffrir (a suferi. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier...... 1............. ...... le sable . ..... -es...... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti.. I I .... ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er)............ 2 .. Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils. Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed............ Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer)... offrir (a oferi). Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier ......... Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i..... les voix ...._.... la pluie ....Observaţie...... Cine rîde la urm ă rîde m ai bine....... A vant que je (pouvoir) trouver une réponse.. Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade. l ’écrivain ...... l ’acheteur...... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi)....... Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista... les vagues ..

bats sous mon front. brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux.En ma course rythmée à travers la campagne. (Émile Verhaeren.. E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. toujours. Les Flammes hautes) . Brille en mes yeux. . L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Et. mes muscles sont heureux. Belle santé. Mes nerfs semblent refaits. se tienne haut. pour q u ’enfin mon cœur..

Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. le vertige. — E t puis. les rochers à pic. — C’est bien agréable.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. — Avec des amis? — Oui. 250 . quelle satisfaction on a. c’est un véritable enchantement. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. la fatigue de la montée. Des alpinistes enthousiastes. les excursions. surtout en cette saison. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. les chemins escarpés. — Inutile de te déranger. Ils ont vite fait de s’entendre. L ’automne surtout. A lain et eux. Jacqueline.

V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m . -ă.— C’est vrai.) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m . cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. d ’altitude. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .. papa. n u le-a tr e b u it m u lt ca să. à moi. pes­ tr iţ .) fru n z iş u l feuilleter (vb. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă . le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit.) fo a ia .. c’est ce grand silence.) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. à plus de 1 500 m. frun za le feuillage ( m . -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea..) fo ile to n u l le feuilletage (m . Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus.. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f..) a răsfoi le feuilleton (m ... -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t.

a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 .Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. n u m a i p r i m u l . La substantivele compuse. cuvintele invariabile (prepoziţii. p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . adverbe). 1. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l.

Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. connaître): î l cunosc de p uţin tim p. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. 2. Nu răsfoi cartea. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 1 .a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Le sous-titre est placé au-dessous du titre. a p p a r a î t r e (a apărea).e O b s e r v a ţie . III. d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). Toate verbele terminate în . Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. E X E R C IC E S I . 253 .Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . La pomme de terre est un alim ent très sain. Traduisez en français (vb. B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte).. La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii. H . citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului.

Déjà nous commençons la descente. nos lunettes. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Nous nous hissons comme nous pouvons. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g.. Le sommet se rapproche insensiblement. À présent nous touchons au but. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. A n n a p u rn a . premier 8 000) . les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. Nous nous hâtons. Un vent brutal nous gifle.. nous saisissons nos piolets. Le sommet est une crête de glace en corniche. les rudes escalades. Nous devons contourner quelques blocs rocheux.

. Après un court séjour dans la capitale. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 . Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. une des plus belles stations de la côte. à la recherche. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres.. de la Mer Noire. L ’eau de mer à faible salinité. l ’air pur. nous sommes partis pour la côte. Je t ’écris de Mamaïa.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.

Oeuvre du régime de démocratie populaire. Mangalia. comme de juste. le lever ou le cou­ cher du soleil. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Ils ont raison d ’être fiers. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar.. une plage en pente douce. Ils ont raison. à sable particulièrement fin. acier et ciment. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. -ă curatif. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. On peut donc admirer. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. un des plus beaux hôtels de la station. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. de sa chambre. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent.. Tekirghiol. un repos des plus agréables. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. on élève d ’autres colosses en briques. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . Eforie. m ’ont d it tous les Roumains. -ă l ’ aube (/. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. pour la plupart. -v© [kyratif] curativ. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis. -e [dsolsje] însorit. Et ce n ’est qu’un début. Nous logeons à „rinternational“ . n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. une foule de touristes. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même.

sclipitor. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts .) mişcarea mouvementer (vb. -e [fl^ri] înflorit.) a mişca mouvant. de obicei. grămadă remarquer — constater — observer a remarca. -e [ekski] fin. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri.) [ctsje] oţelul fier.-ă. agitat.) căutarea rechercher (vb.) a urm ări.) a însufleţi mouvementé. ales.-e ( ad j. -ă — le mouvement ( m .) căutat.-e (a d j. a căuta recherché.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m.-ă mouvoir (vb. -e [/atwajâ] lucios.-ă. -ère [fjer] m îndru. -oare la v illa [vila] vila exquis. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . Observaţie. -ă chatoyant. afec­ tat.) animat. de adjective din vocabularul ştiinţific).) mişcător. a observa Fam illes de mots la recherche (f. -ă.-e (a d j. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. -oasă.

Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). îngheţa) etc. sau un adjectiv cu funcţie de adverb. céder (a ceda)— tu cèdes. achever (a termina). ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. étinceler (a străluci).semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. un adverb. De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. chanceler (a se clătina). el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . 258 . Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. feuilleter (a răsfoi) etc. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . peser (a cîntări) — il pèse. je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. înaintea u n ui e mut din term inaţie. renouveler (a reînnoi). consoana. schimbă acest e m ut sau é în è. -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. dintre care unul este determinantul celuilalt. rappeler (a rechema). avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv.b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. jeter (a arunca). Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler.

Des cellules (photo-électrique). à travers le monde. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Ces nouvelles sont quasi-officiel. IV. Des oeuvres (tragicomique). E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. E lle a lla it nu-pied. Des bas (extra-fin). Des formes (aéro-dynamique). P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. I I . en 1945. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Ces épisodes sont héroï-comique. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Va îngheţa curînd. Aujourd’hui.EXE RC IC E S I . V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). Depuis sa fondation. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. Des relations (franco-belge). U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. Une porte (grand ouvert). Des personnes (bien-intentionné). Des yeux (gris bleu). I I I . la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Des enfants (nouveau-né). à Copenhague. E lle aime les robes gris perle. Răsfoiesc această carte. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. D iscuţia lor a fost foarte anim ată. Tot oraşul era în mişcare. A m remarcat că vă place m u lt istoria. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Des filles (sourd-muet).

(D ’après „ l ’H um anité") . pour qu’il n ’y ait plus de guerre. c’est une véritable fête. Dans les démocraties populaires. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général.fait pour populariser le 8 mars. D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.

Jacqueline? A lain: — Son faible. mon cher. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. non? Jacqueline: — Moi. Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Girard: — Quel film . On aurait retenu des places. je n ’ai rien contre. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. Mais on pourrait aller au théâtre. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. c’est les dessins animés. Le jeu des 261 . Je préfère le cinémascope en couleurs. évidemment. papa? M .

) [fu. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. M . Jacqueline (en chantonnant): — „... A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie..U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. Une créa­ tion dramatique roumaine. alors. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/. folle [adj. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu.. Car on ne cesse d ’apprendre. Girard: — Eh bien..Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle.. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. fai] nebun. je préfère la première. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon. Toutefois. 262 .comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce.

-ă la production ( f . urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. începu să rîdă.) a produce le produit (m . destinul destiner (vb. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) destinaţia le destinataire (m .) productiv.) productivi­ tatea produire (vb.) producţia la productivité ( f.) reflexul. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb. 2. 1.Familles de mots le producteur ( m . verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire.) produsul — refléter (vb.) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. a hărăzi la destination ( f. Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que). Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită. -ve (a d j. I l s’est mis à écrire.) a reflecta le reflet ( m . Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) a destina. reflectarea le réflecteur ( m . A început să scrie.) soarta.) reflectorul — le destin (m .) producătorul productif.

i. 2. 3. o din term inaţie. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. Piesa e foarte bine prim ită. il aurait gagné la partie. înaintea vocalelor a. EXERCICES I . Que je me mette à écrire? Je me mettrai. comme s’il eût deviné combien je souffrais. à apprendre. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. Je me mis à déchirer le papier. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. persoana a IlI. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. 1. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). e. Mon enfant était devenu très tendre. 264 . il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. I l ne v ou lait rien voir.~e Observaţie. La indicativ prezent.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu.Traduisez en roumain.a singular nu primeşte term i­ naţia t. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Si Pierre eût été attentif. Destinatarul nu era Ia adresa indicată.

le Mont-Blanc. création. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. regret. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. regard. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. ses pointes. devenait orange. Il se colorait peu a peu. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. devinette. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. Traduisez en français ( vb. Tout à coup l ’astre surgit. destruction. accueil. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées.IV . form ation. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. sur lesquelles régnait un absolu silence. entre deux aiguilles lointaines. puis. André T heuriet (Am our d'autom ne) . a l ’horizon. destination. arrivée. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. puis ver­ meil. produc­ tion. à mesure que le lever du soleil approchait. Au-dessus du Mont-Blanc. vaincre. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. Am reuşit să o conving? V. pareil à une grosse étoile d ’or. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. dans le ciel pur. pleurs. ses tours et ses sveltes aiguilles. avec son énorme dôme. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. vb.

Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. — Je suis complètement bouleversée. c’est une surprise. Le concert commença. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. M.. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute .. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. edificiul l ’ouvreuse (/.. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. măreţ. chuchote Alain. conclut Alain. au juste? lui demande sa sœur. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. Quelques minutes après s’être assis. Antoine a loué des places pour le concert. J ’aime surtout l ’Allegro final. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. — Je crains que nous ne soyons en retard.. alors. ) [edifis] clădirea. avoua Jacqueline après le concert. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . Il est sept heures et demie. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite. ravirent les spectateurs. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia.. — Je m ’en doute. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. elle s’écrie joyeusement: — Ah. — Mais quelle heure est-il. — Moi aussi. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. répond Madame Girard. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. — Je n ’ose demander. -oasă. -eaţă Védifice (m..

amînarea le retardataire (m .) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .) — cîntăreţul la cantatrice ( f . casa. serviciul.) — şansoneta le chanteur ( m .le chef d ’orchestre [/ei^ .) întîrzierea. locul ravir .) — a cînta la chanson ( f . a înce­ tini le chant (m .) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer .) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. vatra.) în tîrzia tul retarder (vb. a îneînta Famille de mots le retard (m .dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta.) a în tîrzia . a răpi .) — cîntecul la chansonnette (f . piaţa 1 2 . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr]. locuinţa 3 . căm inul 2 . le chœur [kœr.) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 . Instruments de musique Vaccordéon ( m . focarul 4. a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — cîn tul chanter (vb .) întîrzierea le retardement (m . — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k. postul 3. foaierul teatrului 1 la place 2 1 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. oser.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. Nu vă fie cu supărare. b) după anumite verbe care exprimă teama. Acest ne se numeşte ne expletiv. guère. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. savoir. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. personne etc. a creşte. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. ( j i g ) a stîrni entuziasmul. moins que. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. meilleur que. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. Ne vous déplaise.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. Observaţie. je ne cesse etc. cesser etc. E m u lt m ai rău decît se spune.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir.). 269 . (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. 2. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. ca à moins que etc. rien. a scoate (petele) élever a în ă lţa . point. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. N u suflă o vorbă. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1.: je n ’ose. d) în anumite expresii: I l ne dit mot. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur.

.. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. E n 1789. 270 . Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. 1. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc.. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei. se soulever. rapidement les taches (petele).. 2... N-am încetat să-l rugăm. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). le peuple français. lever... Ce produit chim ique..Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie. l ’égalité et la fraternité. enlever): Ne. Nous dé­ cidâmes de. la séance (şedinţa). pour la liberté. Ne aşezarăm pe scaunele noastre.. I I . E XERC ICES I . plus aux concerts! L ’ignorance. toujours le progrès.

grand-père. La souris osait quitter sa cachette. mon petit. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non.I II . lui dit-il. me répondit-elle. prefer să stau în picioare (rester debout).) această greutate. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). cette anecdote. ça ne coûte rien. Elle se lève très tôt le matin. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. la Pastorale et la Neuvième. — Comment. Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Louis cîntă m in una t la vioară. l ’autre jour. IV . Mă voi aşeza m ai tîrziu . M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. Remplacez les mots en italique par des antonymes . — Pierrot. — Trois. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. — Je n ’ose pas. î i era im posibil să ridice ( in f . Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. me dit-elle tristement. Tu pourrais pas. vă rog. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. eram foarte obosit. V. I l fit détruire un m agnifique édifice. C’est impossible. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. b) Mă aşezai pe iarbă. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. I l descendit lentement les marches. en baissant la tête. — Eh bien? explique-toi.

Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. les Aman. Mme Girard: —■ Bonsoir. On commençait à s’inquiéter. Voilà trois heures que tu es parti. Si vous voulez. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. je vous accompagne demain. Antoine. On y trouve. à l ’aide de leur pin ­ ceau. Girard: — Oui. n ’est-ce pas? M . des chefs-d’œuvre. La section d ’art roumain est. on ne savait pas où te cher­ cher.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . des Monet. A lain: — Il y a aussi des sculptures. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. des Rembrandt. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . Girard: — Non. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. 272 . en plein centre de la ville. des Greco. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. de quelques peintres roumains. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. Tu as rencontré des amis en ville? M . mais il paraît que les autres renfer­ ment. la plus intéressante pour le visiteur étranger. sans nul doute. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. elles aussi. A lain: — Mais quel musée. entre autres. qui ont réussi à rendre. les Andreesco et les Luchian. Il faut absolument que vous le visitiez. papa? M . Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. des Répine. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. des Yan Eyck. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. Girard: — Évidemment. M . une autre d ’art occidental.

la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde. a conţine rendre — exprimer a reda.) centrul la centrale ( f .) central.) cen­ tralizator la centralisation ( f. -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-» centralisateur (s.comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .) următor. şi ad j.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen.) partea.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal.) centrala central. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m.) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.-e (a d j. consecinţa.-e [oksidâtal] occidental. a exprima Homonymes le parti (m . suita suivre (vb .) centralizarea centraliser (vb .-e (a d j. -e [rwajal] regal. Femininul se formează ca la substantivele.-ă oriental. -e [arjàtal] oriental.) a urm a suivant. bucata. partida Fam illes de mots — la suite ( f . -ă occidental.) p artidul la partie ( f .-oare — le centre ( m .) urmarea.m.

P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări). 274 .) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi. atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.

Marcel est un brave garçon. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. renvoyer. 275 . Urmaţi-mă. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. contenir. style Renaissance. sur la rive droite de la Seine. Cette boîte ne renferme que des papiers. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. Paul est parti il y a deux minutes. Cette partie est très difficile à lire. Ancien palais royal. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. prévenir. gnifique palais. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. il se leva. II. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. m ai puţin interesante. III. renfermer. IV. se débattre.EXERCICES I. un grand château fort. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). enfermer. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Gilbert est très influencé par son cousin. combattre. Germain sera récompensé pour son courage. m aintenir. Christian s’est arrêté devant la gare. de nos jours. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. le Louvre est devenu. vă voi arăta drum ul. Un siècle et demi plus tard. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . l ’un des plus riches musées du monde. entretenir.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. repartir. I l était fidèle à son Parti.

grecques et romaines. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. monument en basalte noir. Les objets de culte et de sacre. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. les sculptures du Moyen Age.ère). le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. la dignité enfin retrouvée. des coupes et des bijoux finement ciselés.ère). d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av. de Rubens. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. principale source du droit sumérien. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. 276 .. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes.. les bas-reliefs de Gilgamesh. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité. les admirables statuettes de Tanagra. des poignards d ’argent. Houdon ou Rude. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. Léonard de Vinci. Rembrandt ou Vélasquez.n. nous voyons se succéder les Vernet. les Courbet. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Michel-Ange. le Titien. les Delacroix ou les M anet.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité.n. devant les sculptures de Jean Goujon. couvert d ’inscriptions. celles des sculptures du Moyen Âge.

boeuf. âne. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. chacal. Je préfère connaître le deuxième élément.. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i . oiseaux. héron. merci. insectes. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. lion. aigle.. cigale. loup. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. Que je recommence alors? — Non. tigre. A lain.. — Arrête.. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . chien. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. fourmi.38. perroquet. serpent. souris. chat. mouche.“ — Que fais-tu là. Il te faut trois éléments. grenouille. — D ’accord. — Tu crois. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages.

fc u À Ù .

vio­ lettes. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic. pivoines etc. tulipes. pour ne plus parler de leur parfum. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes. — Du génie. ) [od] unda pur. -e [pyr] limpede. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. lilas. — Je préfère le parfum des fleurs. œillets.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l. jasmin. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. E t tu sais. etc__ — Tu as bien fait de finir. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. -e [penetra] pătrunzător. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. muguets. ma Jacqueline. -oasă l'étang (m. -euse [sablon0 ] nisipos.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. des chemins sablonneux. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea.— Le cadre. -ă l ’insecte (wi. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. des forêts de chênes. Des rivières aux ondes pures.. des étangs bordés de roseaux. bien sûr.. enfin des ormes ou des tilleuls. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. c’est moins pénétrant. Alors. — Bon. pur.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. puisque tel est votre désir. lis.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.

) floarea la fleurette ( f. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f . E l credea că a ajuns.) florarul fleurir (vb. 280 .) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .-ă le fleuriste ( m .ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) a înflori.) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m . D upă ce a p lîm a început să r î dă.-e (a d j.) înflorit.) floricica fleuri. I l croyait être arrivé.) [erabl] arţarul l'orme ( m .

Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. ca in e x e m p lu l de m a i sus. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză.El se traduce adeseori prin perfectul compus. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. 281 . d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. ca in exemplele de mai sus. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. sans. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures.

d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas. g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul. e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures.P .i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur.R . direcţia: Nous allons à la montagne.

ils revinrent avec précaution (M aupassant).. Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri). prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama. Puis. imparfait. D upă ce au ascultat conferinţa... îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele. futur.. après prendre conseil l ’un de l ’autre. il s ’approcha du balcon.. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. I I I .. colère. II... cinq heures? I l a décidé. ei au început să aplaude.. passé composé). Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor. Exupéry).vous revoir. en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. lire. v oix basse. Ils p a rlaie n t. V.. IV . Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul.. Après jeter au feu quelques morceaux de bois.... Cet enfant pleure.. 283 . Exupéry). EXE RC IC E S I .Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis.-e Observaţie.. Tu te lèves ... requérir (a pretinde. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t. A fost pătruns de vor­ bele tale. a cere pe cale judiciară). Nous sommes au coin. L ivada (le verger) este înflo­ rită. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. trav aille r. la rue. Je vais vous donner un livre agréable. Traduisez en français les phrases suivantes. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent. (St. Elle sem blait très heureuse. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare. rester.

Du reste. s’étant censurés tous. Lynx envers nos pareils. et taupes envers nous. il ne se fera peindre. fără n ici o excepţie. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Tout sage q u ’il était. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. on ne l ’a q u ’ébauché. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. L ’éléphant étant écouté. Se croyant. appétit — (aici) gust. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. on crut q u ’il s’allait plaindre. Etes-vous satisfait? — Moi. 284 . Venez. Il peut le déclarer sans peur . glosa — comentă în mod critic. Que c’était une masse informe et sans beauté. s’il me veut croire. contents d ’eux. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. ôter à ses oreilles. L ’ours venant là-dessus. dit-il. Jamais. pour elle. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. Glosa2 sur l ’éléphant. Voyez ces animaux. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. J u p in 5 les renvoya. et pour cause. singe. tout — to ţi. car tout6 ce que nous sommes. Nous nous pardonnons tout. parlez le premier. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. Je mettrai remède à la chose. un colosse.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire.

Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. ramène le désespéré. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). ramène le dé­ sespéré. malgré lu i (M aupassant). Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. se livre à son occupation favorite. I l le pria avec instance de ne le point quitter. E t même il parla haut plusieurs fois. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. a 1 n e. le couche sur le sable et se remet à pêcher. s’élance. un pêcheur. 285 . il se jette dans le vide. soit q u ’il rêver. Le pêcheur abandonne la ligne. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. (L a r o ii t.Nous créa besaciers1 tous de même manière. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. gravement. Traduisez en roumain: Sur la plage. L ’homme se redresse et ne va pas loin. Fables) RÉVISION I . I I I . 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. Mais l ’autre veut absolument m ourir. I I . Soudain il entend courir près de lui. une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. le pêcheur abandonne sa ligne. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. l ’attache à une branche. Sans s’im patienter. Il se redresse et de nouveau. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). et.

M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. Traduisez en français: Lenin a m u rit. guerre. Je vais chez mon am i: on. ... P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria. pensa pas et la femme de l ’envieux. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir. V II. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-. la paix. ses libertés démocra­ tiques. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre.. c’.. Ils n ’ont aucune envie ... Nous. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). est une que de courir devant l ’orage. dormir et d ’...... ai fait mon am i. et il est m aintenant unique au monde (St. c’. établir son pabinei.. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots.. Le peuple français lutte. dar opera lu i va trăi veşnic. Zadig n '. usines. . Les travailleurs ..... I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant). V.. Elle dorm ait sans doute. Exupéry). c’.. d ’études (V igny). France s’opposent . Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. Exupéry).. la défense ... Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. faire ..IV . fête son anniversaire.... V I.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire ... pensa beaucoup (Voltaire). c ’.est une que d ’....... et il a lla it la surprendre (Flaubert).. une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant). parlerons ce soir. guerre.. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny).. fauteurs ..

PARTEA A IV-a .

.

-e espagnol .a.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand . 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 .È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1.-e landais Français français. R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan.39 . numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză.-e Finnois ou F in ­ finnois.-e ou finlandais. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2. 1 în lim ba franceză. spre deosebire de lim ba rom înă. le serbe = lim ba sîrbă. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii. Varabe = lim ba arabă ş. le roumain — lim ba rom înă.-e Anglais anglais. 2 Precedat de articolul hotărît le.-e autrichien.

-e Roum ains Suédois Suisses roum ain.'S.Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc. -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .-e italien. -e Portugais portugais.S.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova. -e Polonais polonais. -e suédois. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . -enne norvégien.R .

-e Chinois chinois. -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne m aro cain. e 291 . -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne Éthiopiens (Abyssins. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . -enne tunisien. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne afghan. Coréens coreen. -enne abyssinien.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -enne guinéen.J ang] 2. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. -enne iranien. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne indien. -e .

du ViêtNam H anoï [anaï] 2.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . -enne péruvien. R épub liqu e D é­ mocratique. Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -e brésilien. -enne chilien. -e Vietnam iens vietnam ien. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -enne uruguayen. -enne 292 . -e Cubains SUD cubain. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain.

Cracovie. alteori foarte apropiate.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. în limba franceză. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. lassy (Iaşi) etc. Nuremberg. M unich. T urin. Naples. M ila n . Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Cu toate acestea există şi unele excepţii. -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais. în limba franceză. Bologne. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. Barcelone. 293 .

Oslo Fac excepţie: La Haye. l'Argentine. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. la Grèce. la Méditerranée. le R h in . la Baltique les Carpates. în general. La Rochelle etc. le Pakistan etc. la Bolivie etc. la Volga. la Transylvanie V (océan) Atlantique. Observaţie. M alte. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. Jersey. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Crète. les Philippines dar Cuba. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. numele oceanelor şi al unor mări. . M ila n . b) nu sînt. Face excepţie le Mexique. Leningrad. l'Everest le Danube. le Togo. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. la M artinique. Le Havre. Marseille est grand. regiuni şi provincii. iar altele nu: la Sicile. la Seine. articulate numele de oraşe: Lyon. le Canada. les Alpes. Madagascar. Ceylan. Guernesey etc.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. la Touraine. Marseille. Le Caire. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. New York. les Baléares. le Japon la Bretagne. la Pologne. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark.

le Mont-Blanc. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit. la Bérésina. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de. d) Numele de munţi sînt. les Carpates..Se spune însă: Rome est belle. Participe i.s e m Passé vivant vécu. les Vosges. care sînt de genul fem inin. le Caucase. les Pyrénées. fie feminin: le Rhône.~e 295 . le N il. les Apennins Fac excepţie: les Alpes. în general.. de genul masculin: le Parnasse. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! . les Andes etc..: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. la Loire..

Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. Eminescu. I I I .. espagnol. ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. Des Alpes aux Pyrénées. Les plaines du Nord l ’unissent. russe. Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière.. suédois. B rîncuşi.. F lorenţa. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . chinois etc. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin. Neapole. à l ’Europe septentrionale. parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger..“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné.. Caragiale. Gogol. B razilia are o capitală nouă. roumain. Lisbonne est la capitale du .E XERC ICES I . R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . Noi studiem fran­ ceză.. Torino. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a . on lit: „Ici l ’on parle français. H erzenafost rus. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. M ilano.. Bucureşti.. Moscou est la capitale de 1’.. allemand. II.. Chopin a fost polonez. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca.. italien. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine. anglais. La capitale de la Grèce est . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. la France est un pays méditerranéen. Tolstoi.. 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. 296 . là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Pékin est la capitale de la . La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . Bologna.. Turgheniev si a lţi m ari scriitori. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord..

on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. européens. qui ont réuni 32 pays. avant et après le 23 Août 1944. Lancement du javelot 297 . Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Aux Jeux Olympiques. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Rome et Tokyo.de cham­ pions du monde. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. Melbourne. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. balkaniques ou de champions du monde universitaires. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Dans la période 1958— 1964. la plus grande compétition sportive internationale.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. -e [krwasà] m ărit. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus.) [eskrim] scrima l ’équitation (/. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/. dovada accroître [akrwatr] a m ări.) a marca un gol antrenam entul 300 . -e [akrv] sporit. -ă croissant. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.

b) pe cel care face o acţiune: monteur. blancheur. nageur. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage.) înotătorul la nageuse ( f.) patina le patineur ( m . coiffeur. conteur. surmenage. candeur. rezultatul unei acţiuni: ouvrage. nettoyage. langage.) a patina le patin ( m . ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază.) patinatoarea la patinoire ( f .) p a tin a ju l patiner (vb.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie. danseur. démarrage. atterrissage.) înotâtoarea — le patinage ( m .) patinatorul la patineuse ( f .) patinoarul 301 . Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur.) a înota le nageur (m . fie cu sens diferit. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care. un substantiv colectiv: feuillage. soudeur. valeur. Fam illes de mots — la nage ( f. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. patinage. o calitate: courage. formează cuvinte noi.) îno tul nager (vb.

la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi.. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . din limba franceză. 302 .. Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. ca sens.. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de .G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor.. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ. respectiv. Cu toate acestea. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.

Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser.O . renoncer.1 répond le manager. chauffer. De două ori campioană olim pică. skieur. Ea a învins numeroase atlete consacrate. boxer. E i locuiesc pe strada U niversităţii. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna. 2 K . Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. triompher. s’emparer.2 dit tristement le manager. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. porter. obéir. prétendre. flatteur. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. lolan da Balaş.K . Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. résister. — Knock out. — O . penser. échapper nuire. plaire. coureur. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. E XERC ICES I. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. patineur. se souvenir etc. perfect (expresie americană). O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. survivre etc. tireur. sauter. se servir. In ţara noastră au. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. jouir. se moquer.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. Elle appelle à nouveau dix minutes après. I I I . ressembler succéder. 303 . profiter. aspirer. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. 1 O . echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. conter. penser.K . Ea se interesează de sport.O . s’occuper. I I . souder. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. chasseur. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . nageur. (O K a y ) [o keil — foarte bine. s’indigner. — Comment ça va maintenant? — K . ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. joueur. P a tin a ju l se practică iarna.

Une équipe de football yardien de but r. V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .

41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. est lancée dans l ’espace cosmique. Moins de quatre mois plus tard. est placé sur l ’orbite.ok-2‘‘. Youri Gagarine. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Le vaisseau cosmique . nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Le premier cosmonaute du monde. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. En août 1962. Pour la première fois dans l ’histoire. Valéri Bykovski.Vostok-l“ . Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. le vaisseau cosmique . piloté par Titov. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. apprendre à diriger les lois de la nature. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. Valentine Térechkova. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. 305 .Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Le 6 août 1961. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov. L ’Américain W . a voulu connaître sa place dans PUnivers. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. après un voyage de 700 000 kilomètres. La distance par­ courue par .Vost. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. le 12 avril 1961. G. et ces minutes ont ébranlé le monde. Glenn et S. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962.. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. comprenant 17 rotations. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. Cooper. de plus longue durée cette fois-ci. Un autre Américain. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances...

.

bordelais. alsacien etc. V O C A B U L A IR E l ’assaut (m. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. roumain. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. contribution Sufixele -ais. tonique. exécution. m a i rar.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). lorrain . adăugate la începutul u n u i c u v în t. a in . S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. la o regiune etc.: français. categoria g r a m a tic a lă . îi m o d ific a sensul sau. énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. suédois.) [aval] zborul l’espace (m. italien. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . -ois.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m.

.(peste. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue.(îm p re u n ă): concourir.şi înseam nă „dedesubt". corn-. care vor fi studiate mai departe. col-. 308 . est placé sur une orbite. soutirer.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire.(sou-. extra-fin etc. sub-) are sensul contrar lu i super.. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure. P re fix u l sous. P re fix u l con-.. „sub“ : sous-directeur. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. collaborer. super-son etc. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1. supra. P re fix u l sur. subordonner etc. les travaux menés ••• 2.. (v.. surnom etc. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos.(între): international. cor. correspondre etc. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi. comprendre. pe deasupra): survoler. surcharger. ca atare.ei. interplanétaire etc.r/ra.. P re fix u l inter. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. Observaţie.

cent. Hongrie. sol. Chine. naturel. structure. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. abondant. Irlande. vivre.EXERCICES I . Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. Egypte. Amérique. . I I I .(ou sou-. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). lieutenant. Marseille. Inde. IV. Maroc. sub-) aux mots suivants: porter. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu.(ou super-). Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. estimer. tirer. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. Lyon. L a cabine est (doté) de trois hublots. M ilan. conscience. sous. nom . La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion.

Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. les affaires de la N a tio n . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Certitude de victoire) 310 . pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. M algré ses erreurs et ses faiblesses. tr a v a illa n t pour lu i. Trois m ois. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes.4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. La répression fu t féroce. gouvernem ent du peuple. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. contrôlé par lu i. Le peuple tr io m p h a it. par le peuple et pour le peuple. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. C’était la Commune. contre la misère. le siège de son gouvernem ent. — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . sauvage.

maquisard etc. Sufixele -isme. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. un sens peiorativ: capitulard. réalisme communiste. -à le combat [kôba] lupta sanglant. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. bavard. liberté.) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. -e [nwar] (fig-) groaznic. beauté. doctrine sau curentului literar: communisme . un curent litërar etc. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. socialisme. -ă noir. -été) indică o calitate: capacité. a se răscula l ’audace (/.-ă. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. pe adeptul acestei ideologii. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. aclamarea l ’ébauche (/. (-ité. -e [pretàdy] pretins. Sufixul -té. -oasă immonde [imôd] murdar. -ă. o doctrină. marxiste . campagnard. acest sufix nu are acest sens: communard. In unele cuvinte.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/. ) [alijâs] alianţa étroit. -e [etrwa] strîm t. ca­ pitulard.-e [kapitylar] laş. ) [erœr] eroarea. -e [sàglà] slngeros.. le général général] generalul capitulard. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. iar al doilea. indică: pri­ mul o ideologie. însă. crud. socialiste.) [ebo/] schiţa. a m uri farouche [faru/] sălbatic. marxisme.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula. -ă. -eatà. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. réaliste 311 . ) [ëlrepidite] curajul. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. cruauté. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. dez­ gustător. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. unité. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. frecvente şi în limba romînă. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. m agnifie. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. -elle (eternei] veşnic. -a l ’erreur (/. fraternité. pillard. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . în general. -iste. fausseté etc. fuyard etc.

. romantisme. (C om plem entul direct este l ’= la Commune).. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. Observaţie. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. Observaţie. Ils ont mangé.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. b) u n pronum e personal: Mes amies. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet. La Commune de Paris a ouvert le passage. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie. E lle a démontré que. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite.. je les ai rencontrées sur le boulevard. 312 . se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. dar romantique nazisme. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. dar nazi etc. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés.. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă.. N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu..

Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. fertile. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. je les ai (connaître) avant vous. je les ai (égarer). Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. subtil. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . Ces person­ nes. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. honnête. -été). Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. égal. solide. ferme. cher. Com unarzii au lu ptat eroic. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). .EXERCICES I . Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. perspicace. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. dur. E n utilisant le suffixe -té (-ité. L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). IV. III.

43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat. (Tristement.... de mon temps. le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!.j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut... on ne sait par quel bout les prendre. et après? le portefeuille! qui S ait?.. je dis: „Je suis allé“ ...... Je suis riche. et une chose s’oppose à mes projets.. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.. 314 .) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute... seul: ....... Je serais maire.. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche..) pas même les discours que je prononce. des discours éton­ nants!... j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons...) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout.." ( S ’arrêtant..... tantôt ils ne s’accordent pas. Caboussat. adoré... on ne moisissait pas dans les écoles. sans toi !.. considéré.... et à lire. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé.. tantôt ils s’accordent. tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. comme un imbécile!. (Dépliant le papier. Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement...... (L'embrassant.. je cube. j ’ai une réputation.. mais grâce à qui? grâce à un ange. j ’évite les liaisons.. Caboussat: Si je suis réélu.. A la campagne c’est prétentieux..) A h ! chère petite. et dangereux.. lisant: „Messieurs et chers collègues. Caboussat: O ui. je ne sais pas comment... ( I l prononce sans lier l ’s avec Va. (Regardant autour de lui avec inquiétude.. je fais un pâté. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. Rlanche..... (Regardant autour de lu i.) Mais non! ça ne se peut pas!... comme les autres. ça va très bien.) A h ! dame.. On me croit savant.. l ’agriculture est la plus noble des professions.... mais je ne rédige pas.. la grammaire française!.. Arpajon m ’écoute la bouche ouverte. Je ne sais pas..) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat. paraissant: Papa.. ça ne se voit pas.....

celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue.) „L a richesse des n a tio n s .“ (S'arrêtant. -ă. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu.. râu. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă . o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. repartir.) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. raffoler. a dezdoi (o stofă. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir. Vembrassant: A h î chère p etite !.) M o i. -ă l ’orthographe (/.La p lus noble des professions/4 (Parlé. to u t sim p le m e n t. j ’avais m is u n t.) M o i... reprendre. rapporter.. a lte o ri r-: ramener. -e [fi/y] prost.. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier.. réexpédier... Caboussat.) Tiens. réédi­ ter etc. sau res-: ressaisir etc... Vembrassant: A h ! chère petite !.) avec u n t . celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. redire. rea embarrasser [àbarase] a încurca.. (Lisant. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-.Caboussat. revoir. 315 . tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours.poate avea şi alte v a lo r i. -e [kôsidere] respectat. rasseoir.. stim at... proastă. “ (Parlé.) Avec deux s (Lisant. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré. les t .. ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant... retéléphoner. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !. (A part. De e x em plu . celui q u i n ’aim e pas la terre. renaissance. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m. rallumer etc.) „ J ’ose le dire.. P re fix u l re.) . récrire. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. les s . (A part.

a procura). 2• La perfectul sim plu singular. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. 3. 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . je pourvoirais. Se conjugă la fel ca verbul voir .G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. tu vis. il vit. De asemenea. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai.

elles virent. I I . la perfec­ tu l simplu: je crûs . engager. je crois. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. habiller. vois-tu? (ex. r-). En utilisant le préfixe re. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. vous verrez. il croît (la plural însă: nous croissons. ils ont cru. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. 317 . peuplement. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii. EXERCICES I. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început.) IV .: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. vous croissez. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. pentru a se deosebi de acesta. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. ils croissent) . embarquer.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. pentru a ajuta la m uncile agricole. appeler. 2 . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural).-e Observaţie. I I I . approcher. Astfel. la p articipiul trecut: crû.(ré-. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. il croyait. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. 1. verbul croire se ortografiază eu yi. établir. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . allonger. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. tu croîs. commencer. primeşte un accent circumflex. Ca şi verbul voir. approvisionnement. Les participes surtout l ’embarrassaient. conduire. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre.

. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington.

Astfel: (im-. il-. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. -e fëpo 1i] nepoliticos. étonné. ) [ekrityr] scrisul. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. monsieur. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. • — Madame. dit Alexandre Dumas. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. peu intelligent. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. adjectiv. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . — Monsieur. Il ne fera jamais rien de bon. im poli. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . répondit la dame. L ’écrivain. À ces mots la dame éclata de rire. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. adăugate la un substantiv. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. Ce garçon est paresseux. distrait. — Alors je peux parler franchement. méchant.

trecutul. dégonfler.(dés-. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. Observaţie. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. désaveu. discrédit. malaisément. — acţiunea din subordonată este posterioară.( més-): médire.non-: non-intervention. non-sens. difficile a-: anormal. non-valeur mal-: maladroit. discontinuer.= Je sais que tu as appris le français. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . în limba franceză. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. în limba franceză. disjoindre. Intr-o frază. c) Ştiu că vei învăţa franţu. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. zeşte. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. în subordonată se folosesc. français. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. malhonnête mé. mécontent. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. pe rm an en t v a la b il. b) Ştiu că ai învăţat franţu. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei. 320 . décharger. 1. désapprouver. dis-): dégoût.= Je sais que tu apprendras le zeste. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. mécontentement. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. = Je sais que tu apprends le français. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . — acţiunea din subordonată este anterioară . mésestimer dé. în subordonată se folosesc. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul.

croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. m o r a l. contenter. hon n ête . Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". rem éd iab le . 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . facile . = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. Ce garçon est peu travailleur. E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. s e m bla b le. q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . la dam e se m it à rire. E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . III. lo gique . d it A le x a n d re D u m a s . a lté ra b le . cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . le ttré . Les deux espéraient que le tem ps serait beau. inattentif. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. conscient. p ro p o rtio n . L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. bête. co n­ n a ître . Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . grossier.c) Condiţionalul prezent. IV. II. E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . m odéré. Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion.

d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. N u n ta lu i Figaro de W . Murger. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . A . d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. D um as-fils. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. P u c c in i. d u p ă „ L a Tosca“ de V. P u c c in i. Sardou. R olland) F ils d u peuple (M . Y e rd i. Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J .Exercices supplémentaires 1. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . Massenet şi M anon Lescaut de G. Rigoletto de G . Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. M o zart. . Boema de G . B iz e t. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. M anon de J . Tosca de G. H ug o . d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Traviata de G. Verne) L ’âm e enchantée ( R . d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. R o s s in i. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . Y e rd i. Carmen de G. P u c c in i. France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . B ărbierul din Sevilla de G. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ .

de Saint-Cloud.. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. À chaque poussée de fièvre.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. le cœur s’enfle à nouveau. Arrêtez-vous. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. Aux heures de pointe. de Garches. Ils pas­ sent devant vous.. Les gens arrivent. cra. Des millions de visages se frôlent. la foule. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Les pas griffent l ’asphalte. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. Cra. écoutez les bruits des pas. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Un torrent dévale les escaliers des quais.. il se calme un peu. Ils deviennent le flot. de Bois-Colombes. Des millions de chemins croisent leurs fils. Les vendeuses crient. les camionneurs s’interpellent.. les gens s’en vont. parce que les métros se sont délivrés en abondance. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. fermez les yeux. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. La foule ja illit de la bouche du métro. 323 . Mais de temps à autre.

ham alul le visa . des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . quand la marchande de journaux a fait ses comptes.. întunecat la poussée [puse] accesul. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur . ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.viza. des mots oubliés. On se croirait dans un palais aban­ donné. des confidences perdues. accelerat le passage à niveau ■.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . quand les boutiques ont mis leurs volets verts.pasajul de nivel. E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous.Il y a des noms. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru. 324 . L ’archi­ tecture devient plus étrange. les lampes éclairent mal. Le soir.şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. les échos s’éveil­ lent. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. (D’après P.trenul expres. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f . Les pas résonnent. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu.

Astfel. bouillir etc. mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. vitrum) 4. remettre etc. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. programme italiană: corridor. commode. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. innover. terrestre. quadratus) verre (de la lat. chaussée. ballet engleză: tennis. Ortografia franceză fiind etimologică. difficile. presse etc. 2.). fille. transmettre.). în general. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. année. bouffon. ville. syllabe. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. enterrer etc. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. affluence etc. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. terri­ latină: toire. lettre.1. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. tunnel spaniolă: bizarre 3. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. Astfel. greacă: ellipse. tasse.

EXERCICES I. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. a c o m b ate. t r a in o m n ib u s . R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus).Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. 326 . de obicei. P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. î n Paris e xistă m u lte auto b uze . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. com od. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. heure de p o in te . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . m ilio n a r . d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . a dezbate. la con­ signe. Observaţie. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). c o m b a ta n tu l. a a d u n a (cifre). cunoaşterea. n e re g u lat. in o v a to r. a recunoaşte. c a n ib a l. ir ig a ţia . H. la bouche d u m é tro . r a ils . a incom oda» d is c u ţia . m ilig ra m . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. sions: q u a i. IH .

. A r^ e n te u il.. il y a le P aris des ré v o lu tio n s. ju sq u ’au th éâtre N. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris... Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées.. St-D en is. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie.? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e . elle est b ien b e lle . V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps.? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N. m onsieur (m adam e. s ’il vous p la ît.. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s... c ’est une p o p u latio n énorm e. V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon. d it B arbassou. m ais elle est bien grande. P ou r P aris. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre.. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N .. m adem oiselle.la place N .?). C olom bes.LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille .. (à l ’Opéra)? D itesm oi. C ourbevoie..? PARIS — . I I . mon p e tit etc. V ern éjou. — E lle est grande en e ffe t.? (à la gare N . L e va llo is. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . (près du musée L . À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le . — O ui.. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N. Est-ce que l ’autobus N o.? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) .. com m ent a rriv e r à la place N. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N.). A snières.. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts...)? P ar où dois-je passer pour gagner. C ’est une v ille m agnifique. d it M. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es. C lic h y .. Au to ta l. St-O uen.? Cette rue me con duira-t-elle à .

puis je tire. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion. Un second coup: même résultat.) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . deux. je me précipite. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et. puis. L ’anim al effrayé. Une seconde. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais.. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. le soir. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. après le quinzième coup. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Voici l ’histoire de mon premier lion.. triom phant. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . J ’attends un instant pour me calmer. puis la dresse à nouveau. d ix . mais une minute après remonte. — Si je manque le dernier coup. Je m ’énerve.. Troisième coup: même résultat. Une demi-heure avant m inuit. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l.. D ' a p r è s A. — Le lion. — Seize lions.. L ’anim al tombe. je serai mangé. J ’at­ tends encore un peu. l ’animal redresse encore la tête. je tire plus mal. Quatrième coup: même résultat. cache sa tête. et devinez ee que je trouve derrière le buisson..... Le résultat est que. me mis à l ’affût.. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. il ne reapparaît pas.. mais je crois que vous allez le faire.

ai ajunge la tim p. = S i tu marches plus vite.) nervul énerver (vb . Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. b) In locul viitorului din romînă.) a ghici le devin (m . vei ajunge la tim p .) enervarea énervant. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. 329 . il serait arrivé à temps. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă.) a enerva l ’ènervement ( m . în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent). condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut).Familie de mots — deviner (vb . după si. je serai mangé. tu serais arrivé à temps. V. în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. Observaţie.) ghicitorul la devineresse ( f . = £ i tu marchais plus vite. tu arriverais à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). -e ( a d j. = Si tu avais marché plus vite.) ghicitoarea (persoana) l. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . ai £i ajuns la tim p.a devinette ( f .) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . tu arriveras à temps. fiind vorba de o acţiune nerealizată..

Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. I l ne savait s 'il irait au théâtre. je soulèverais le monde. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. V. Nu orice si este un „si condiţional". Dacă a i fi p riv it m ai atent. 1. V om reuşi să îndeplinim . Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. I II . ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. vous trouverez la ville changée.sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. tu lu i donneras ceci. nous apprendrions plus vite cette langue. dacă vom lucra cu dîrzenie. disait Archimède." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. S ’il te (demander) à boire. a i fi văzut racheta cosmică. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. IV .Not&. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). Nommez en français dix animaux sauvages. elle aurait duré plus longtemps. elle serait restée un pays retardataire. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". 2. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. E XERC ICES I. I I.

son front. capturés et condamnés à mort par les Allemands. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe.. Une détonation. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. Manqué". plus bas. Melchine se retourna . — Joukov. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". „Manqué. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave.c le soldat pour lui arracher son fusil. à droite. l ’autre gémit et s’affaissa. appuya sur les pédales. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. le soldat m it en joue.. au tournant le camp disparut. La voiture bondit..47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. des bornes kilométriques. Mais les engrenages grincèrent.. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. des soldats couraient. dans la cour du camp. un fusil entre les mains. une autre. tombaient sur un genou. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. de Joukov et de Melchine. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . En arrière. Joukov se retourna et menaça du poing. Manqué. Le vent lui souffla plus fort au visage. une lon­ gue face tordue. monocle à l ’œ il. un revolver dansant dans sa m ain. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. des buis­ sons. vers la montagne. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . 331 . Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. relate l'évasion de Téléguine. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. dans l ’encadrement de la fenêtre. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. Téléguine bascula sur le siège de cuir. montait dans l ’auto. Melchine empoigna le volant. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.

-oare 332 . aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro. durerea relater [ralate] a povesti. -e [ârosine] înrădăcinat.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. a relata capturer [kaptyre] a prinde. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. -e [reje] vărgat.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/. suferin­ ţa.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.) ameninţarea menaçant.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. -e [tordy] s tr îm b a t.) rafala de îm puşcături te fusilier (m. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. ) a am eninţa la menace (f.-ă. -e ( adj.) puşcaşul — menacer (vb. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. ) puşca fusiller [vb. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. ) am eninţător. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il.

Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint.. exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov.G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental... ca de exemplu: craindre (ase teme). plaindre (a deplînge).. La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv .. teindre (a vopsi ). monocle à l ’œ il. e Observaţie.. Ju k ov cu o puşcă în m în ă.. peindre (a picta). -oindre. O faţă lungă..în -aindre. une cigarette au coin de la bouche. joindre (a u n i). un fusil entre les m ain s. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. 1. -eindre. éteindre (a stinge). rejoindre (a reuni) etc. schimonosită. 333 . I I sortit. Une longue face tordue. cu monoclu la ochi.

il p artit chasser le lièvre. E lle a lla it au bal. H I. Verbele din această categorie schimbă consoana d. = domnule căpitan. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Traduisez en roumain: I I lisait. Debout. domnule general etc. les doigts gar­ nis de bagues. les bras croisés. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. mon général etc. le sourire aux lèvres. EXE RC ICE S I. H. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. IV.2. il peignit etc. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). nous peindrons etc. . din radical. I l continuait à travailler. Stingeţi lam p a. Ele pictează o fabrică. Noi nu ne temem de greutăţi. vă rog. nous éteignons. il restait im m obile. 3. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Le fusil en bandoulière. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. les lunettes sur son nez.

et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. je me trouvai auprès de sa tante. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. Rica et Usbek. „Madame. descendons à présent. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. et la plaignais dans mon âme. une de soixante. lorsque l ’une mourra. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . am stat de vorbă. et qui met des rubans couleur de feu. me dit-elle. elle veut faire la jeune. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. et commençons par la vieille qui est au sommet. Monsieur. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien.48. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. Deux Persans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Madame.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . une de quarante. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. Un moment après. bon Dieu. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. 335 . Quand je tins 2 cette femme décrépite. vous vous ressemblez si fort. qui voyagent en France. lui dis-je. disais-je ensuite. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. cette dame à qui je viens de parler et vous. dis-je en moi-même. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. — Eh ! vraiment. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. Ah !. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui.

■ — Attendez. qui est à l ’autre table.— Ma foi. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". Bon.. „Madame. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint. que vous n ’avez certainement pas. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle. m ’v voilà. continuons. et j ’allai à la femme de quarante ans. elle a même quelque chose dans le visage de passé. mais sa mère avait pour le moins vingt336 . je suis sa tante . Je des­ cendis encore. me dit-elle.. dit-elle. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle.

ţelul le feu feu . -à se divertir [sawdivertir] a se am uza. et il faut avoir vos charmes. V OCABULAIRE persan. -ă. -ă. -ă. -ă ouïr [inv. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. -e [dekrepi] decrepit. (am au zit spunîndu-se c ă . m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e .. Quel bonheur.) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv .. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. Madame. C ’est du temps perduf lu i dis-je. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. a compă­ tim i l'âm e (/. A djectivul feu ... -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu.. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.).cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i.. -e [f0 ] decedat. j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. -e (a d j.) focul decedat. răpo­ sat.-ă Observaţie. -ă.) [amă] am an tu l. alinarea décrépit. feu la grand-mère. răposat. -ă. defunct. a se distra l'a m a n t (m. s’écria-t-il. dit-elle. S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. et je n ’avais pas tort d ’être étonné".. -e [persan] persan. —• Je le disais bien. en sautant de joie! 337 . ram o lit. la participiu trecut şi la tim purile compuse. je ne crois p a s.. defunct.

ju g e r etc. sem bler etc. După un verb de declaraţie ( croire. teama. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. i l est tem ps etc. La forma afirm ativ ă.).): I l faut que nous nous hâtions. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. E lle désire que ta la i écrives. 2. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . a ffir m e r . : Je veux qu’il vienne plus vite. După un verb impersonal ( fa llo ir . I l semble que vous soyez deux sœurs. penser.Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. porunca. i l est bon. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . I l est temps que tu partes. i l est ju s te . dorinţa. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. După verbe care exprimă voinţa. n e sig u ră. e v e n tu a lă . spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. Je regrette que tu partes. regretul etc. folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. 3.

Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. Daca n-ar fi plouat. am fi făcut o excursie. verbul rire se ortograîiază cu doi i. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. Dacă aş cunoaşte oraşul. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. 1. Il ne se trompait pas. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. 339 . Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). I I . Traduisez en français (vb. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. I I I . I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie.Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. IV . 2. vom merge să-i facem o vizită. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. EXERC ICES I . Son dessein était d ’étudier la société française. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine.

Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. plongeant. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. en bonne condition physique. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. Je crois que jamais. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . comme un parachute. voulant revenir à bord.. L ’ancre flottante. seul exemplaire que je possédais.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. Bon nageur. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. même pendant ma course à Las Palmas avec M. je partis à sa recherche. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. Ak>rs. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position.. s’était mise en drapeau. me jurai que ce serait le dernier bain de. 340 . comme par miracle. à bord d ’un canot pneumatique nommé . Boiteux père. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces.la traversée. en 1951. je vis soudain L ’Hérétique ralentir. je l ’atteignis en quelques minutes. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. Plus rien ne freinait la dérive. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. J ’étais épuisé moralement et physiquement et.l’Hérétique“ ..

coaja le coussin [kuse] perna faux. frîul a frîna frînarea neînfrînat.) [erypsjô] erupţia douloureux. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . borul (la o pălărie) . coşul.) le garde-frein (m . după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . fausse [fo] aici: greşit. -e (a d j. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . ) [sskar] (med. marginea Familles de mots — nourrir (vb.) le nourrisson (m .) escara. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. bubiţa l ’escarre (/. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. bordul (la un vas) 3.) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l. -oare — le frein (m.) la nourrice (f. bubiţa le bord 1 2. bobocul (la floare) 3. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/. nasturele 2 . -oasă le bouton [butô] aici: coşul.) nutritif. ) freiner ( vb.) effréné.) la nourriture ( f.-ve (a d j.) frîna . ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic. -euse [dulur^] dureros. ) le freinage (m . -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .

71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. on a balayé la salle. Observaţie. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). 2. entraînement. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. Indiquez des mots de la même famille que: voyage. nager. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin.ayant que je puisse rattraper le fugitif. jusqu'à ce que (pînă să. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. flotter. După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. pînă ce). Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. I II . EXERCICES I. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique.1. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. Il avait traversé la Manche à la nage. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. II. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui.

plăpînd. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. les lèvres épaisses. une haute cravate. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. Il avait la petite vérole sur la face. -e [butane] încheiat. Le petit était un homme jaune. Le premier de ces trois hommes était pâle. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. Il avait un pantalon à pied. brossé. aujourd’hui historique. une ride de colère entre les sourcils. ganté.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café.. les yeux injectés de sang. assis. grave. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. le troisième Marat. ( Vi ct or Hugo. -ă ganté. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. -ă boutonné. une bouche énorme et terrible. le pli de la bonté au coin de la bouche.. jeune. Les deux autres hommes étaient. il y avait de la crinière dans sa perruque. semblait difforme. Le grand. Il était poudré. l ’autre une espèce de nain.. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. Le 28 juin 1793. qui. -e [brose] periat. avec les lèvres minces et le regard froid. des bas blancs. -e [gote] înm ănuşat. les dents grandes. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. boutonné. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . la veste ouverte avec des boutons arrachés. l ’un une espèce de géant. -e [pudre] pudrat. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. Il avait une culotte de nankin. pas de front. le second Danton. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. l ’œ il éclatant. un poing de portefaix. un jabot plissé. Ce café avait une arrière-chambre. -ă brossé. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. des plaques livides sur le visage. des souliers à boucles d ’argent. de larges souliers.. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. il avait la tête ren­ versée en arrière.

trecătoarea. cuta 2. bordeaux. (fig . aici: lins. ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. épaisse [eps. pasu 1 2. -oare. berline. -ă nouer [nue] a înnoda plat. bourgogne (vinuri). cafeneaua 2. epss] gros. şleampăt. landau (de la Landau. roquefort. sclipitor. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. v în ă t. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. -e [eklatà] strălucitor.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. de la Bougie. cearşaful 1 2. bougie (lumînare. 344 . sèvres (porţelan). -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. postavul . tulle (ţesătură). -e [erise] z b îrlit. -e [bote] încălţat. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ.) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [debraje] îmbrăcat. rid ul 3. Bayonne).-ă neglijent. gulerul . -ă. -ă l ’apprêt (m. baïonnette (de la. oraş în Algeria). -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. staco­ jiu botté. cognac (băutură). -e [pla]. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id .la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. cafeaua le col le p li 1 . camembert (brînză). cachemire (de la Cachemire). oraş în Germania). plicul 4. -oare difforme [diform] diform . canadienne etc. L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. valenciennes (dantelă).

mansarde (de la Mansart. chauvin (de la Nicolas Chauvin. soit que je le suive à la télévision . c) nume de personaje literare. bien que je sois très occupé. guillotine (de la G uillotin). E XERC ICES I. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure.. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). Je viendrai voua voir. calepin (de la Calepino). la poudre. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). donjuan. Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . praline (de la Praslin ). arhitect).. numele propriu Renart a înlo cuit. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . legate de o invenţie. opem literară din evul m ediu. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Spre deosebire de limba romînă. vechiul nume al v u lp ii (goupil). în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. harpagon. bien que. j ’assisterai à un spectacle palpitant.b) nume de persoane. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. la botte. Indiquez les différents sens des mots: le p li. care se traduc prin „deşi“ . 345 . mécène. Observaţie. adonis etc. soldat al lui Napoleon I). tartufe. le front.

bordeaux. elles seront ici ce soir. quand. tartufe.. bourgogne. On n ’emploie plus de . roquefort. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. IV... . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . Les . dans la littérature roumaine. Elle portait une belle robe de . tout obéit à la même pensée. l ’électricité les a rem pla­ cées. ont bien arrosé ce déjeuner. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction. il a peur de le parler. bougie.. Il y a plusieurs types d e . la réalise. Les enfants aim ent le s . un jour de solitude.... saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. .. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . ont été remplacées par les autos. ses terrasses. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine... camembert. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français.. ses marbres et ses fontaines. et d u . dans les allées désertes. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. ou plutôt vers la fin de l ’automne... Versailles n ’est q u ’une harmonie. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie.. Le déjeuner a été riche en fromages.I II. l ’exalte et l ’impose.. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. cachemire.. mécène. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . et d u . Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. Soit q u ’elles (venir) par le train. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. avec son château. mansarde. nous avons mangé d u . le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose. soit q u ’elles (arriver) par avion. son décor royal encore debout. .. dans nos villages. .. berline. on devrait choisir pour cette visite.. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . au moment du prin­ temps. l ’ornementation. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. D u .

Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Faisant partie. quelque 347 . Nous nous sentions tellement seuls. en qualité de naturaliste. Au début du mois de mars 1898.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. où il relate les principaux événements de l ’expédition. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . de l ’expédition antarctique du vaisseau .. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir. notre vaisseau était. Voici un bref extrait de ce livre. E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . Le vent soufflait sans interruption. Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. immobilisé par la banquise.

V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. Il nous fallait dégager la . a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . ce foyer de lumière et de progrès.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. brève [bref] scurt.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. Pen­ dant 13 mois. Chaque fois que cela était possible. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. Nous avons beaucoup souffert. nous avons fait à une heure d ’intervalle. vaporul bref. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. -ă le vaisseau [vsso] vasul.. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins.

. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt). După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés.Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1. Observaţie. nous avons rempli notre mandat. que. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. în acest caz. Observaţie. 2. je ne reculerai pas. adverb — v. în acest caz.. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. Oricare ar fi d ificu ltăţile . Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t . După locuţiunile quelque. scrisă într-un singur cuvînt. 349 . îl consider drept un om cinstit... După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet. je ne reculerai pas. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind. oricît de grele au fost momentele . Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. 3. O ricît de atent a fost ... adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. Observaţie... nu voi da înapoi.... cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.... je le tiens pour un homme honnête. quel que (scris în două cuvinte şi variabil).. que (oricît de. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). le vom învinge.. je ne reculerai pas.): . Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind.. nous les surmonterons. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. si.. Orice s-ar spune despre el... quelque difficiles qu’aient été les moments ..

commencement. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . quitter. EXERCICES I. défendre. écrasement. 350 . tellement. opérer. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. court. Indiquez des mots de la même famille que: observer. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. -e Observaţie.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. espoir. mom ent. I I. en qualité de. vêtements. divers. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. sud.

V-am trim is o carte poştală ilustrată. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. dar ne temem să nu se strice. Donc. V-am trim is fructe. elle est très vieille. Peut-être de Grçce. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). il n ’est peut-être pas inutile (V. les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . Bruhat). Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. y demeura rebelle (V. joacă şoarecii pe masă. quoi que fît le père Madeleine. et. Cînd pisica nu-i acasă. envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. elle a au moins cinq cents ans.I II . Hugo). A u m oment où Cosette sortit. IV. Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Un touriste: — Cela n ’est rien. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). son seau à la m ain. les souris dansent. PR O V ERB E Le chat parti . E lle sera mieux chez vous. si morne et si acca­ blée qu’elle fût. Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. quelque pauvre que vous soyez. Hugo). J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. Hugo). Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. que dans la maison paternelle (Balzac). . Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. Traduisez en français (vb.

Et. Pour la première fois en France.. Pour la première fois. Marie. m al­ gré la sécheresse de son exposé. D ’une voix assurée. Vêtue de noir.i [apliul istnàj aplaudarea. est là. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. elle attend debout. parce q u ’elle désire l ’entendre. aplauzele 352 . sur la tombe de son mari. elle a tout simplement repris le cours de son mari. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. de gens du monde. Pierre Curie. les cheveux blonds relevés en casque.. le visage très pâle. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari.. elle laisse aller ses pensées.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. plein de curiosité. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m. elle était entrée. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m. Et cette femme. ayant terminé. quelques heures auparavant était seule. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Marie salue d ’un geste bref de la tête.. d ’amis. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. là où il l ’avait laissé. mais surtout de respect. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. [)l. Seule dans la petite pièce. immobile. le 5 Novembre 1906. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. de journalistes. dans l ’émotion grandissante.

După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que. ş is .f.pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .) suprapopulat. -e [gradisa] crescînd.) popular.) popularea dépeupler (vb.) pacificateur.) sem inţia. -trice (adj.le respect [rsspe] respectul grandissant. populairement(adv. de sorte que.le peuple (m . -ă . şi indicativul pentru a arăta un fapt real.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m.) poporul peupler (vb.. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.) pacifier (vb. a fin q u ’on tous Toie. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic.) populaţia populaire (a d j.) paşnic.) pacifiste (adj. şi s .) (înm od) popular la popularité ( f..) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que. la coexis­ tence .-ă la peuplade (f. îm plinit. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.) pacifiquement (adv.m . dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher.) a depopula surpeuplé.) la pacification ( f.f. ca să fiţi văzut.. de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps.) a popula le peuplement (m . Avancez. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 .m .. Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher.) popularitatea pacifique (a d j. trib u l la population ( f. -e (a d j.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —. îna in ta ţi. a f in que (pentru ca).

croire. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. déclarer. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. Cînd subiectul este acelaşi. ordonner.) Je désire voir ce film . Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. Dorcsc să văd acest film . laisser. construcţia in fin itiv a lă este preferată. vouloir. Se va spune: Il veut partir demain. aimer etc. penser. regarder. écouter. Je regarde les gens se promener. demander. E lle désire l ’entendre. prier. sentir. entendre. înlocuind indicativul sau conjunctivul. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. voir. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. şi nu I I veut qu’il parte demain.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. In general. Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive. dar I I pense que vous irez à la montagne. Observaţie. pouvoir. défendre etc. Chacun peut agir. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. Fiecare poate să acţioneze. savoir. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 .) în acest caz.

rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. E XERCICES I..) rezolvă problema m odernizării oraşului. IV.. m aintenant. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire. A rhitecţii pe care lucrînd (inf.. E i rezolvau o problemă de şah. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit.. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. I I . certaines régions de notre pays sont plus . dacă vor. La grande m ajorité de la . Sperăm să o v izităm în curînd.. III. Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). Am dori să cunoaştem Bulgaria. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme... Grâce au développement de l ’industrie. absoute. Colegul meu crede că are dreptate. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. -e Observaţie. Spune-i să intre. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. Ea ştie să cînte la pian. roum ain édifie le socialisme. dissous.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu. au mode nécessaire.. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial.. Mettez le verbe à l ’in fin itif . Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s .. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. Lăsaţi-i să plece la m unte. dissoute. I-am cerut să ne cînte o bucată. La R oum anie est un pays de dé m ocratie.

répondit Zadig. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. Le roi charmé lui de356 . — Vous qui savez tant de belles choses. lui dit-il. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes.53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig.

sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. ( Vol t ai r e .. comment il fallait s’y prendre. l ’un après l ’autre. le corps droit. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. Le roi. en habits de soie légère. ils avaient tous la tête baissée. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. — Vous vous moquez. mais la porte de ce salon était fermée. perfect.manda. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. eus­ sent à se rendre. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. tout était préparé pour le bal. dit Zadig. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. dit Zadig. les reins courbés.— Il n ’y a. avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. et il fallait. le regard assuré. -ă. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. la tète haute. au nom du roi. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. fils de Nussanab. Le jour même il fit publier. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon.. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. repartit Zadig. les mains collées à leurs côtés. passer par une petite gale­ rie assez obscure. Le roi embrassa ce bon dan­ seur. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. qui avait le mot 1. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. pour y entrer. Laissez-moi faire. le jarret ferme. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. 357 . en l ’embrassant. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. le déclara trésorier. les bras étendus.

principal etc. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul.) le danseur (m . -e [kurbe] îndoit.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative.) cinstea honnêtement (adv. 2. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/.) cinstit. -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m.) în mod cinslit déshonnête. -a Vhonnêteté (f. -e fplezd. unique. malhonnête (a d j. -ă la déshonnêteté. -ă. greoi les reins [rs] şalele courbé. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m.) necinstit. -e [asyre] stăpîn. -ă pe sine. ) 358 .net. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. nette [net] curat. -ă — honnête (a d j. conjunctivul se foloseşte: 1.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. -e (a d j. cinstit. ) danser (vb. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului. -ă. la malhonnêteté ( f. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. h azliu.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. plezÆt] plăcut. (Antecedentul este un homme). ) [ajilite] sprinteneala assuré. m al­ honnêtement (adv.) dansant . (Antecedentul este la plus grande. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes.) la danseuse (f. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate.) necinstea déshonnêtement.

R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. b) nu este urmată de semnul întrebării. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. Je ne sais pas où elle est allée. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. ci regula corespondenţei timpurilor. Indiquez la famille des mots: habile. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. Spune-mi. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. IV . Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. EXERC ICES I. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. J ’ignore si le déjeuner sera prêt. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. II. te rog. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). trésor. au 359 . gagner. cît este ceasul. nu se aplică regula lui si condiţional. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. III. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. plaisant.

il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. mais comment faire? Là. au contraire: il riait. pistolets. et se coucha tout endormi. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. on nous laisse. Moi. 360 . Mon cama­ rade y grimpa seul. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. Tout me déplut. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. qui. nos hôtes couchaient en bas. mais plus nous cherchions.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Mon camarade. et m ’assis auprès. C’est un pays de méchantes gens. Les deux personnages du récit sont des officiers français. qu’on la m ît au chevet de son lit. couteaux. nous. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. Le souper fini. déterminé à veiller. pendant les guerres napoléoniennes. qui fut long. Nous deux presque sans armes. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. Nous cherchâmes. notre chemin à travers ces bois. Ce n ’étaient que fusils. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. et il pria fort q u ’on en eût soin. Nous y entrâmes. finit par nous égarer. je fis bon feu. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. non sans soupçon. je crois. mais la maison. Enfin il parla de sa valise. coutelas. tant qu’il fit jour. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. Et je n ’entendis plus rien. voulut prendre un sentier plus praticable et. et je vis bien que je déplaisais aussi. plus nous nous perdions. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. la tête sur la pré­ cieuse valise. où du premier mot on nous invita. sabres.

et. à grand bruit vin t nous éveiller. par les fentes de la porte.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m. -e [me/â] rău. iub ita le souper [supe] cina. gazda 2 . et de l ’autre. va doucement. Il monte.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . dans l ’autre un de ses grands couteaux. sa lampe dans une main.. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. je vis le père. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. toute la famille.d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. comme nous l ’avions recommandé. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m. moi derrière la porte. bucata propre [praprj curat. l ’hôtesse 1 . il saisit un jambon qui pendait au plancher. oaspetele 361 . Il montait. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. d ’une main il prend son couteau. Dès que le jour parut. en coupe une tranche et se retire comme il était venu. fort bon. sa fem­ me après lu i. La femme lui dit à voix basse: Doucement. En les voyant.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. Deux chapons en faisaient partie. a sfătui saisir [sezir] a apuca. et venu à la hauteur du lit.. son couteau entre les dents.

b) conjunctivul perfect. diable — diablesse. Doream ca el să fi reuşit. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. conjunctivul perfect. să i-o pună la căp ătîiu l patului. 2. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Aş vrea să vină să m ă vadă. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. Je désirais qu’il réussit. vieillesse. chasseur — chasseresse etc.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. 362 . cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. Je voudrais qu’il v înt me voir. qu’on la m ît au chevet de son lit. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. respectiv. Dorim ca ei să reuşească. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Observaţie. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. mollesse etc. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. âne— ânesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). D orim ca ei să fi reuşit. maître — maîtresse. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. Doream ca el să reuşească. tristesse.

la celelalte persoane. în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv. D upă ce s-a term inat cina . juste. hardi.. il avait encore soif.a singular. poli. beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. large. gentil. on nous laisse. rude. noble. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple... . Un om care p u rta. Fiindcă nu pot p l ă t i. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. faible.. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle.Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. fin. . 363 .. petit.. Deşi băuse un pahar cu apă . bas. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau. gros. étroit. E X E R C IC E S I.

ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. L a n u it tombée. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. Il est possible q u ’ils (s’égarer). dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. I II . P R O V E RB E S i jeunesse savait. si vieillesse pouvait. l ’un des jeunes gens avait peur. CHARADES 1. Bien q u ’étant armé. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. Les hôtes. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes.II. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. parlant bas. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. V oulant faire le riche. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. vous avez réussi à bien apprendre le français.

4. Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.

. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi. un parapluie: le parfait no­ taire de village. une figure grosse comme le poing. monsieur. apportant sur ses ailes. sourit doucement. répondit l ’autre fort tranquillement.. vieux. qui s’était assis en face. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. le tueur de panthères. Si je le connais. ne se déconcerta pas. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête. monsieur Tartarin? 366 . la diligence partit. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. monsieur!. dans le parfum des orangers fleuris. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. sec. lui.. On détela. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. On passe quelquefois de mauvais moments. Le petit monsieur. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. le petit monsieur.. compassé.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. ridé. Une bouffée d ’air frais entra. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. une serviette en cuir. À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.... Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel.. vous êtes. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur... — A h ! oui. Le petit monsieur regarda son parapluie.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment.. — Té ! pardi. — Si j ’en ai beaucoup tué... on attela. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. Le petit monsieur sourit.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. fit Tartarin assez dédai­ gneusement... la portière s’ouvrit. un tout petit monsieur en redingote noisette. — Non ! Ça me gène.. puis toujours avec son même flegme: — Alors. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face.... monsieur T artarin!.? — Tartarin de Tarascon.

-ă. slab.. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 .. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. Retournez vite à Tarascon. -ă. mon­ sieur Tartarin. vous avez l ’air d ’un brave homme. c’est fini. ) [el] âripa l ’oranger (m. (D ’après A lph onse Daudet. furios. Il n ’en reste plus en Algérie. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux.. en faisant sa moue.. descendit.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra. sèche [sek] aici : uscăţiv.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău ... Il ajouta. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. demanda Tartarin. Le petit monsieur se leva. Sur quoi le petit monsieur salua. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. e [Æraje] tu rbat.. Quant aux lions.. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel.— Quelquefois. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. fit l ’enragé Taraseonnais. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.. par passe-temps. — Conducteur. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. -oasă pardi! [interj. ferma la portière. monsieur? — Ma foi ! écoutez. Vous perdez votre temps ici. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/.. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. moisieur. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul).. -e [kôpase] tacticos. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère.p e legea mea fi donc! (interj.. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.-ă compassé.

prin perfectul simplu sau prin prezent).. etc. Şi întreaga diligenţă rîse.. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. vers la forêt. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă. et tous les oiseaux de s'envoler. da. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. oui. I l approche. şi toate păsările zboară înspre pădure. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V. E t chacun de répondre: oui. nu se iveşte. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. 368 . Se apropie. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. Si fiecare răspunse: da. com pendiul de gramatică. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire .

A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. H é! l ’am i. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. Pouah! quelle horreur. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. unele părţi de vorbire (substantive. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. viens ici! Gare! u n camion. E t le géant s'effraya. gloussait. Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Ouf! je respire enfin. parapluie et ombrelle. cuir et peau. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. . les canards accouraient.Cîteodată. I II. II. Noaptec. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Indiquez la différence entre: porte et portière. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). criait. este un bun sfătuitor. B ah! je m ’en moque. verbe. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. adjective. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Elle a b a ttu le record du monde. F i ! que c’est v ila in .

de là. Jean Mermoz adore l ’aventure. Mermoz n ’hésite pas un instant. la plus noble. Pour satis­ faire sa passion. Leur appareil. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. Dix fois. Sûr de lui. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela. un Latécoère de 5500 kilos. accepte des lignes que d ’autres refusent. glorieux représentant de l ’avia­ tion française... vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. Mermoz le raconte d ’une voix calme. vole sur des appareils trop vieux. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. Cette fois encore. Le 12 Mai 1930. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Mermoz. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle.. vendu.fois. transporte 2600 litres d ’essence. battu et laissé pour mort. il échappé à une mort cer­ taine. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. son avion tombe. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. il faut q u ’il supporte tout. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. 370 . S’il aime le danger. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. il est fait prisonnier par des Arabes. ils quittent le Sénégal. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. il transporte le courrier de France en Afrique. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. Un jour cependant. la joie au coeur. puis. exécute divers tra­ vaux lourds. le visage souri­ ant. Plus d ’une.

) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. le commandant etc. -euse [glori0] glorios l’aviation [f.) hidroavionul le porte-avion (m. le fiancé.Les trois hommes.) aviatoarea l’aviation (f.) portavionul le pilote (m. Natal s’étend sous eux. la fiancée. la sortie. l ’habitant.) aviaţia l ’hydravion (m.) pilo tul piloter (vb.) av ia to ru l l’aviatrice (f. le devoir. la tenue. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis.) avionul l ’aviateur (m. le représentant. la vue. l ’armée. le pouvoir. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. le reçu. l ’arrivée etc. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour. Bientôt. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. En 24 heures exactement. 371 . c) un verb la infinitiv: le rire. le diner. le déjeuner. a călăuzi le pilotage (m. le toucher. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. (D ’après Mermoz. l ’entrée. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense.) a pilo ta. l ’écrit.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le souvenir. la revue. le contenu. le baiser etc.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f.

G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. Complementul fiind direct. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. (complementul direct este 56). deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. Acordul se face cu complementul direct que. Elles se sont souvenues de cette représentation. Observaţie. Complementul fiin d indirect nu se face acordul.. Se întîm plă totuşi.se face acordul.. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession.. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . uneori. că. (se este complement indirect. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. deci nu se face acordul). P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données.

assister. fuir. manger. distinguer. boire. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . E X E R C IC E S I. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. retourner. 373 . raccourcir. savoir. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. aller. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos.! composé j ’ai traduit. sceller. I II . valoir. produire (a produce). al căror participiu trecut este însă nui. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. séparer. saluer.. se repentir. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). ignorer. pencher. combattre. Elle s’est (laver) le visage. passer. reproduire (a reproduce). Elle s’est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop tard. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. toucher. Elles se sont (communi­ quer) des secrets. lui. traduire. séduire (a seduce) etc. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. ouïr. introduire (a introduce). II. associer. Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures.

membru al C.57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze.C. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie. al P. Francez. îm puşcat de n azişti în 1941. 374 .C.

iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. adjectivul certain. „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie .) drept. „anumit“ .) a elibera la libération ( f.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv.) justeţea justificatif. ju stiţia juste (a d j. just. U n ii o afirmă. la care i pierde trema.) justificarea justifier (vb. ) dreptatea. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment.) eliberarea libre (a d j. — ive (a d j.) liber. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare". prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural). c e r ta in e . -e [inosâ] nevinovat. Va fi o victorie sigură. -ă -la justice ( j. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. la justification ( f . dreaptă. -ă justement (adv. deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. 375 .) justificativ .) libertatea libérer (vb.) 1. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr. cu dreptate 2.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m. tocmai la justesse ( f.

vous haïssez. [33w e] tu hais. q u ’il haït. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. vous haïtes. Poporul francez. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. IV. connaître. oubli. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. i l hait nous haïssons. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . ils haïssent (P luralu l este deci regulat. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. découvrir. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. espoir. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. trouer. verbul haïr se conjugă regulat. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. justification. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. courir. III. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. liberté.La indicativ: je hais . ouvrir. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). tutoyer. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. La toate celelalte moduri şi tim puri. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. EXERCICES I. a lătu ri de toate popoarele. courage. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. fusil. II.

(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an . 1905) .P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n. 1897) (n. 1885) (n.

je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. é m ig ré . . Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . quels rêves l ’a g ita ie n t“ . A u d é b u t. assez lu x u e u x . savo ir ce q u ’ il p e n s a it. le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. rue M arie-Rose. très souvent des b o u le v a rd s. Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève.I1 a im a it . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. L é n in e et sa fe m m e . m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . se p longe r dans cette masse ouvrière.. engage la c o n v ersation avec lu i. claires. S ix m ois p lu s ta r d . il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers.. dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. là encore. V la d im ir o v . to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . M a is. A u b o u t de quelques jo u rs. é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . Le lo gem ent est grand et c la ir . beau co up de v e rd u re . à leur arrivée à P a ris.a narch iste s“ . Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s.58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris.

„M . administration. rénovation. ignorance. négli­ gence. Le fa it é ta it exact. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. -ition. S u fix u l -lion ( -ation. ş i s .. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^..) [ezds] uşurinţa. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. vengeance. apparence. şi s. punition. 379 .) [alyr] mersul. (D ’après P. exigence etc.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. dezin­ voltura l ’allure (f.) revoluţionar révolutionnairement (adv. L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . Le p ro p rié ta ire se renseigne. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/.) revoluţia révolutionnaire (adj. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f . O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire . prudence. -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution. indépendance. Notă. orientation.) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. exécution. coalition. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . tradition etc.v a b ilité . C ’é ta it c e lui d u P a r ti.il“. aisance.

Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il. danser. EXERCICES I .. publier.. résist.. e suffocant. persévér.... e intrigant. plaire. Eminescu răm înea rece..... louer (a închiria). consoler.. combattre. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. payer.. e fatigant. v ig il.. p résid. ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare.. osciller... amputer. p ro v id .. I I . persécuter. Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare.. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. souffrir.. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 .... Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. -e négligent.. In general. définir. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r ... m iliter. ex ist. naiss. provoquer.. accélérer.. condamner.... ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant.. ■ e équivalent. acclamer. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître.. v éhém . Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. aggraver.. captiver.. naviguer.. e précédent.. C'est une personne fatigante. assist. réparer. tem pér. espér. I I I . In cîteva cazu ri. IV ... é m in ... co nfi.. briller. adhérer.G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv .

Aş pleca acum. Barbusse. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. I I . ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. vom putea realiza o lucrare im portantă. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Ind ique z le nom de 8 sports en français. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. Maupassant. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. Espagne. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Argen­ tine. Mérimée. Dacă îl vei c iti pe Balzac. Brésil. Japo n. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. H I . Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . IV . Balzac. Rousseau. Corneille. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. scriind articole de fond (editoriaux). vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. Aragon. V. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. Algérie. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. E lu ard. près de l ’embouchure du Rhône. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. ai fi văzut o piesă interesantă. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. dacă aţi pleca la tim p. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. aş fi p u tu t evita această întîrziere. Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. reportaje parlam entare. dacă tu nu m-ai reţine. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. Hongrie. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . Zola. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . Chine. Dacă te-ai fi născut la ţară. Autriche. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Musset. 381 . Flaubert. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t.pe ntru scribii contem porani. Dacă ne vom u n i eforturile. Pologne.

ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez".na de nopţi ori' d in Odiseea. purtător de reclame (homme-sandwich). en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. fotograf am b u lant. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . Le confesseur du roi. V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. de Bizet ou de Georges Enesco. d ’Alphonse Daudet. comte de l ’Em pire. . vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. al aventurii şi totodată al poeziei.V I. mecanic. reprit la cantinière (Stendhal). Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. I l décida que sa fille (partir) (Musset). ham al.) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. F iu l spălătorese! din B răila . ziarist. servitor. Hugo). Dumas-père). scrise în secolul X X . Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur. France). etc. là les tombes de Frédéric Chopin. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. Mais. un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. V I I I . Cărţile sale. Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . Paul E luard et tant d ’autres. P aul Vaillant-Couturier. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). I l faut absolument que tu (venir) avec nous. chiar paradoxal. tradus în peste 25 de ţări. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. m adame. V I I . Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Ils sont là. le père jésuite La Chaise.

să ia flea c urile în serios. E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. de la cravate b la n c h e . rangée sur deux haies. il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. Le reflet d u lin g e . la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . c ’é ta it le résum é. tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . l ’arge nt m a t des décorations. d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. ale c ra v a te i a lb e . 383 . arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. o c u rio z ita te respectuoasă. N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . une c urio sité respectueuse.T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . de son a ttitu d e dans la vie. p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. une d is tin c tio n p a radox ale . au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. să traverseze grav u n sa­ lo n . în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . sur leq u e l. q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels.

în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). to a te jo c u rile de noroc cunoscute. d ar E x c e le n ţa .m is ă . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă .. c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e . D a .L . mais l 'E x c e lle n c e . sole m n . perm ettezm o i de v o u s . pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . d is tra ite . solennel.." M o n p a v o n . ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . n ’e n­ te n d a it pas. lu i 384 . essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . II I . du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. cu plass tro n u l b o m b a t. „M o n cher D u c . c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . coups de bourse et coups de baccara. n u auzea. a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . cu d re p t c u v în t. et cette v isite p rin c iè re .O E U V R E S (1907. — S c u m p u l m eu duce. îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . p e ’n d e le te .. é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i.I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e . d is tr a tă . le j a ­ b o t g o n flé .. Caragiale . încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . perm ite . à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire . lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. M o n p a v o n . et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . Le ro i. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . fire şte . le je u sous toutes ses form es. R egele. le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906].

p u b lic is te s . u n conservateur et u n lib é r a l. la o c a z iu n i m a r i. ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . h ie r e n­ core. ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . ce-i d re p t. ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . il est v r a i. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. m in is tre s so rtants. la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i.şi t r ib u n e p u b lic e . reporters et p u b lic . iar c o n s e rv a to rii. R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. se tra n s fo rm a it en sau- 385 . că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. D ans la 'presse r o u m a in e . T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. se n a to ri. re­ p orteri. sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. foarte în c lin a t ă . s-au p le c a t în v o ie lii. m in iş t r i de ie r i. Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. p u b lic iş t i. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. a v a it besoin d ’être la v é . m in iş t r i de a z i. u n conservator şi u n lib e r a l. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . T o a tă lu m e a a p lîn s . m in istre s en titr e . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. dé p u té s.. les conse rva­ te u rs. In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . sénateurs. d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. to m b è re n t d ’accord. A u u r m a t în C am e ră.el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . astfel de. Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie .. cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i.e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " . r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". duioase scene te a tr a le . d e p u ­ t a ţ i. h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t.

b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. Care v a să z ic ă . u n g uve rn in c a p a b il. in c a p a b le .. ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă . deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . t o m ­ be. a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . . v e u r de la p a trie . dès le d é b u t.v a to r a l p a t r ie i. ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re .. fă ră n ic io rezervă. c ad e. U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le .

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

L ’année suivante. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. P roducteurs. compositeur am ateur. Groupons-nous. en composa la musique. P o u r tire r l ’esprit d u cachot. Pierre Degeyter. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . Soufflons nous-mêmes notre forge. n i César. h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Pottier en ju in 1871. dans VInternationale.L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . il fut écrit par E. n i t r ib u n . un ouvrier de L ille . L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. N i D ie u . sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. et d e m a in . C ’est l ’é ru p tio n de la fin . ayant pris une part active à la Commune. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . C’est la lutte finale. D u passé.

L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . . Le d ro it du pau vre est un m ot creux. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . L ’ o isif ira loger a illeu rs. Le so leil b rille ra toujours. O u vriers. P a ix entre nous.L ’É ta t com prim e et la loi trich e. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. À. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. Les ro is nous so û laien t de fum ées. C ’est assez lang uir en tu te lle . et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. Le peuple ne v e u t que son dû. C ’est la lu tte fin a le. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. Ce q u ’il a créé s’est fondu. ces cannibales. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . d it-e lle . L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. Crosse en l ’a ir. En décrétant q u ’on le lu i rende. et dem ain. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. fa ire de nous des héros. Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. É gaux. Groupons-nous. p aysan s. „P as de d ro its sans d evo irs. N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e.

Rouget de Lisle. M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . Egorger nos fils . m archons. c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. A llo n s. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons.L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. enfants de la P a trie. Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . Le jo u r de gloire est a rriv é . Contre nous. L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . Que nos ennem is ex p ira n ts. paroles et musique. m archons. nos compagnes. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. de la ty ra n n ie . Conduis. L ’étendard sanglant est levé. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. ( Refrain) A u x arm es. Entendez-vous dans nos campagnes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. lib erté chérie.

citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! . Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s. m archons. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil.

fragment) M a ître de philosophie. A . E .1. U . l ’ignorance des médecins de l ’époque. le héros du Bourgeois gentilhomme. E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . 1.LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. 0 . A h ! que cela est beau. M onsieur Jo u rd a in : — A . pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . V ive la science! 393 .1. et en consonnes. E . a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . E . a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. M a ître de philosophie: — Très volontiers. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Ma f o i! o u i. K . leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. le Bourgeois gentilhomme (1670). O u i.E . P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. Tartuffe (1664). — sont dirigées contre la société féodale française.A . Cela est v ra i. Monsieur Jourdain. scène 4. est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. le M alade imaginaire (1673) etc. l ’hypocrisie du clergé catholique. M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. (Acte I I . Dans la scène qui suit. l 'Avare (1668). M onsieur J o u r d a in : — A . il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. I . M onsieur J o u r d a in : — A . Monsieur Jou rd ain . YÉcole des femmes (1662). étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Don J u a n (1665). I . M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). K . et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . le Misanthrope (1666). les Femmes savantes (1672). en présence de son m aître de philoso­ phie. M a ître de philosophie: .1.— S o it. et de la différente m anière de les prononcer toutes.

R . Il n ’y a rien de plus juste A . vous ne sauriez lui dire que : U . faisant une manière de tremblement: R R A . et rapprochant les lèvres par les deux coins. Monsieur Jourdain: — D A .0 . elle lui cède.R .R .0.1 . Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Je suis amoureux d ’une personne 394 . C’est la vérité.0 .R . Monsieur Jourdain: —• U . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R .R A . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. 0 . Monsieur Jourdain: — R . Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Cela est vrai. et revient toujours au même endroit. par exemple.FA. Monsieur Jourdain: — FA. A h ! la belle chose. Vous avez raison. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Cela est vrai.E .0 . Monsieur Jourdain: — U . Oui. 0 . Monsieur Jourdain: — 0 .R .U.0 . Monsieur Jourdain: — 0 . qui sont les consonnes. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.R A . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force.R . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. et allongeant les deux lèvres en dehors.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires. Cela est admirable! 1.0 . le haut et le bas: O. nous verrons les autres lettres. en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. il faut que je vous fasse une confidence.U.R A . Au reste. Ah ! mon père et ma mère. et vous moquer de lui.D A .0 . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA. Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .R . les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. U n ’y a rien de plus véritable: U. La consonne D.R .I.R .

seul. se promenant dans l'obscurité. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. Monsieur. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. représentant du Tiers état.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. Monsieur. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non. qu i. (Acte V . Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!.èm e siècle. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. scène 3) Figaro. est Figaro. sans que j ’en susse rien. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). oui. et tout ce qui n ’est point vers est prose. je ne veux n i prose ni vers. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . Le perse prin cipal de ses deux comédies. ou les vers.de qualité. point de vers. Monsieur. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. 395 . Le monologue de Figaro. Maître de philosophie: — Fort bien. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds... Maître de philosophie: — Sans doute. non. tout ce qui n ’est point prose est vers. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . reproduit ci-dessous.

que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta. Noblesse. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. -comme un benêt__ ! Non. les royaumes de Barca. vous ne l ’aurez pas. vous vous croyez un grand génie !. Parce que vous êtes un grand Seigneur... le perfide! et moi..... Il s’élève une question sur la nature des richesses. et me voilà faisant le sot métier de. — Mes joues creusaient. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail.. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. volé par des bandits. n ’ayant pas un sou. a se măsura cu.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. je m ’évertue. on se venge en le maltraitant. ce n ’est personne.tromper?. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. je crois. auteur espagnol. une partie de la presqu’île de l ’ Inde. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. tandis que moi. morbleu! perdu dans la foule obscure. la Perse. je lui dirais.. toute l ’Egypte. pour plaire aux princes mahométans. un envoyé. du reste. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. et qui nous meurtrissent l ’omoplate. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.. 396 . fortune. de je ne sais où. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. la pharmacie. au milieu même de la cérémonie... j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. dont pas un. ( I l se lève. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. de Tripoli. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie.. ne sait lire.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit.. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. élevé dans leurs mœurs. mari. On vient. un rang. de Tunis.. Il riait en lisant. c’est elle. la chirurgie. mon terme était échu. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. — La nuit est noire en diable.. vous ne l ’aurez pas. Monsieur le Comte.. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . * tenir — a poseda. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. homme assez ordinaire...

il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. ( I l se lève en s’échauffant. j ’énonce un écrit périodique. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. bonnes gens ! je soupe en ville. Pour profiter de cette douce liberté. je commençais même à comprendre que. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. mes parents m ’arrivent à la file. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. on pense à moi pour une place. et. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. J ’aurais bien pu me remonter. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. je le marie. ni du culte. on me supprime. ni de l ’Opéra. ni des autres spectacles. c’est lui. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. Mais comme chacun p illa it autour de moi. je le nomme Journal inutile. il fallut bien périr encore. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. je taille encore ma plume. et la honte au m ilieu du chemin. au moment d ’épouser ma mère. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. 397 . c’est moi. c’est toi. on me met un jour dans la rue. que. je vais rasant de ville en ville. pour gagner du bien. et je vis enfin sans souci. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. il me reconnaît. orage à ce sujet. qui s’étend même à celles de la presse. ni de personne qui tienne à quelque chose. en exigeant que je fusse honnête. c’est vous. sans la liberté de blâmer. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. et comme il faut dîner. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours .) On se débat. ni de la politique. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. 3 pharaon — un joc de noroc. et que. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). Il ne me restait plus q u ’à voler. ( I l se rassied. je puis tout imprimer librement. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. ni des corps en crédit. il n ’est point d ’éloge flatteur. ce fut un danseur qui i ’obtint. Pour le coup je quittais le monde. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. Prêt à tomber dans un abîme. ni des gens en place. Un grand seigneur passe à Séville. quoiqu’on ne soit plus en prison. comme trop lourde à un piéton. non. je me fais banquier de pharaon3: alors. ce n ’est pas nous. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. ni de la morale.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

. C ’est la fameuse „tirade du nez“ .C’est un roc!...... Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac.... riant: H a! Cyrano. Le Vicomte: Mais.. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: ... folosit cu pedanterie ironică. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i.. (Acte I . vous avez un nez.. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. scène 4.. c’est un p ic !. gravement: Très.. Cyrano. fragment) Le Vicomte. bien des choses en somme. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle. jeune homme ! On pouvait dire. ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve.vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces. O h ! D ie u !... Le Vicomte. En variant le ton. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire.. et se campant devant lui d* un air fat) Vous.. 410 . heu. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court. si j ’avais un tel nez. un nez. monsieur.. monsieur. c’est un cap?. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. — par exemple.. très grand... imperturbable: C’est tout?. c’est un cap! Que dis-je. tenez: Agressif: „Moi.

parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. d ’esprit: Mais d ’esprit. mon cher. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. nez magistral. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . T’enrhumer tout entier. a fi om cu vază. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. monsieur. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. votre tète entraînée Par ce poids. Vous n ’en eûtes jamais un atome. monsieur. monsieur. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. avec assez de verve. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun).Truculent: „Ça. l ’ami. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. d ’ailleurs. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . ô le plus lamentable des êtres. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. monsieur. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. lorsque vous pétunez. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. car Je me les sers moi-même. ce sera le gros lot !" Enfin. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. 411 . q u ’on vous salue.

C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. Ses parents et les parents de ses parents. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). puisqu’il ne savait pas lire. tant bien que m al1. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. type d ’écrivain m ilita n t. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. il m aniait. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. I l fu t. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). Ion Grecea était un paysan sans instruction. un fusil. partie de la propriété des boyards. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. Et depuis des temps immé­ moriaux. et à essayer de tuer. Membre du P arti Communiste Français. C’était en temps de guerre. avec R om ain R o llan d . 412 . comme il avait naguère manié la charrue et la houe. Sur ces papiers. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. à manœuvrer. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. il pensait q u ’il faisait. de rău. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. il devint soldat de la marine. — de bine. comme ces terres. et à essayer. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. Après une visite en Roum anie en 1925. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. Barbusse se consacre entre les deux guerres. de n ’être pas tué ! Un jour. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. depuis des temps immémoriaux.

et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. . une multitude d ’esclaves obscurcis. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. apporta magni­ fiquement. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. il fut battu. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. l ’homme que je fus autrefois. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. à la lumière. cherché à le savoir. Lui. contre lui-mêine. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". Comme tous les inculpés politiques. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". ensan­ glanté de coups. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Devant le tribunal m ilitaire.afin“ . selon la pente de son obéis­ sance passive. le communisme. Le socialisme. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. mais il n ’avait même pas..La distribution des tracts fut surprise par les autorités. à la vie. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. un nouveau 413 . c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. torturé. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. „Je vous ai dit. totalement inconnue. messieurs les juges. en plein tribunal militaire. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. Grecea fut arrêté. s’écria le petit paysan Grecea. il avait cru que c’était une loi de la vie. Maintenant je ne suis plus le même homme.

eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. la grève de la faim. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Ï1 attira sur sa tète.chef d ’accusation1. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". On chercha alors à empoisonner Grecea. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Président du Conseil des Ministres. Le directeur de la prison dut céder. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. il y a plusieurs moyens de la rétablir. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. cependant. Quand M. Il y demeura pendant des mois accroupi. 2 réduit — colţişor. Bratianu. où la peine de mort est supprimée. chaque paysan et ouvrier. volontairement. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. 414 . l ’essai de fuite échoua. U fit alors la grève de la faim. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. on n ’y réussit non plus. En Roumanie. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Restaient les tor­ tures quotidiennes. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. en même temps que lui. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. les châ­ timents suprêmes. et. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. dans les coulisses de la Justice officielle. il tomba dans un grand accès de fureur. Cette fois. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique.

se résoudrait au demi-tour. Fabien. il naviguerait vers sept cents. le courrier de Patagonie abordait l’orage. A. et Fabien renonçait à le contourner. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. n ’est plus qu’un fantôme. traînant le cadavre de sa pensée. Ses romans les plus importants. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. Il tenterait de passer par-dessous.. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. puis. qui remue. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Grecea n ’est pas encore mort. G uillaum et etc. corrigea. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. extrait de son roman Vol de nuit. Le médecin de la prison a. du reste. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. m ’a dit un té­ moin. Pour se conserver une marge. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. À côté de Jean Mermoz. au jugé1. Dans le fragment suivant. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. pilote de son métier. Vol de nuit — 1930. l ’angle de descente. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle.que des morts. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . sur la carte. et.E X U P É R Y (1900-1944). Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. X II Cependant. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. 415 . Mais il est devenu fou.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. si l ’affaire se présentait mal. U l ’estimait trop étendu. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. 1 au jugé — din ochi.

Il ne savait plus combien de temps. dans l ’épaisseur des ombres. 2 le radio — radiotelegrafistul. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. puisque Trelew.. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres.“ Il se pencha encore. appuyé à gauche. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. dans ce néant. qu’il avait déplié et lu mille fois. absorbait le monde visible. „Je ne sais pas. À peine des changements de densité. sa veille terrible. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. et reprenait. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. „Où sommes-nous. qui trembla plus fort. ou une fatigue des yeux. Et pourtant le pilote s’inquiétait. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. un orage. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. Chaque trente secondes. pour­ tant. comme la flamme d ’une torche. comme il doutait. Là. à la boussole. Elle était tressée drue par le vent. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. qui l ’éblouissaient pour longtemps. Il répondit. Mais ce n ’était même plus des lueurs. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. Un remous fit plonger l ’avion. circulent encore. pro­ bablement.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. 416 . par les nuits les plus épaisses. Nous traversons. La nuit. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Il la regarda. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. d ’épaves. car il jouait sa vie sur ce petit papier. de collines." 1 faire demi-tour — a se întoarce. mais il ne vira pas d ’un degré. signalait un ciel trois quarts couvert. sale et chiffonné.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. Penché à gauche contre la masse du vent. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. vent Ouest faible. mais qui. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. la prochaine escale. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir.. À moins que. et tout ce qu’elle portait de rocs.

Tu peux vivre. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. de la Cordil­ lère des Andes. tu peux vivre.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Une voix monte des fers Et parle des lendemains. Membre du P arti Communiste Français. les villes. De cette vie es-tu las? Tu peux vivre.La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958). Aragon est également un grand romancier. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. le cyclone raflerait. se rabattait vers la mer. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 . comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Avant qu’il eût pu les atteindre. Tempête. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel.. On dit que dans sa cellule. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. Critique iittéraire et critique d ’art. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. Deux hommes. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix ..

songe. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: .Rien qu un mot: la porte cède. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin"... S’ouvre et tu sors. Songe. si je meurs. Rien à faire. Un cheval pour mon empire. Une messe pour Paris.. songe..J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri. Je meurs et France demeure Mon amour... et mon refus O mes amis. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent.. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. songe À la douceur des matins. ..*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot... Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède....

appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. sous les balles. et haussait les épaules./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. „Si je n ’avais à choisir.. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi.... voilà l ’important. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. Quelle importance cela avait-il? On avait. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. confiance en Carnot. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault.. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815). ou non. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. si l ’envie me prenait de le choisir. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. Des mots: „. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. peut-être que le seul fait que l ’un fuie. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. — dit encore le mousquetaire. pourrait influer sur ma décision. sanglant est levé. et l ’autre ait pour lui l ’armée. Sous vos coups chargé de fers. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I . lui.. 419 . Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait.

voilà tout. Le peuple continuera à crever la faim. et personne n ’y peut rien. mais on a embrigadé la jeunesse. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. tout ce que nous avons vu. Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. a cclipsa 420 . Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence. même Hercule. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. sans doute. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. des chutes. la guillotine a disparu des places. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple. Mais.. il y a des retours.. sanglant.“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. si elle est victorieuse.. je ne suis ni boulanger.. voyons ! Oui. blê­ m ir. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. Il voit la chose avec les yeux de sa caste... si on m ’en laisse latitude. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. son teint s’obscurcir. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. aux conspirateurs et aux armées étrangères. La Révolution.. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias. Mais m oi... voilà donc — s’excla­ ma Théodore.. Napoléon . pas d ’autre perspective ! Seigneur. Si elle est battue par l ’étranger. regardez sa bouche se tordre. se révulser ses yeux.. que si l ’on donne les armes au peuple.... chez Monsieur mon père. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang..... ni charretier. elle entrera dans le camp de la misère. L ’armée. Le désordre ou la guerre. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes. Je me remettrai à peindre.... il l ’appellera Constitution. d ’être l ’Empereur de la canaille. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. ni forgeron. Voilà tout le choix qui m ’est donné.Houdetot dit que Napoléon a refusé. par là. est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur. c’est là pour moi le travail... — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. de notre vivant.. servira à l ’intimider.

mais Hubert avait disparu. surgie de la foule. dans. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Mathieu. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu.C. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. barem 2 au pas de course — în pas alergător. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. lancés au pas de course2. Le fragm ent suivant. Son deuxième roman. Enfin. se fai­ sant sans cesse bousculer. Roberte. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Son premier rom an. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. la Dernière forteresse (1950). la Marseillaise éclata. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Classe 42 (4 volumes. Jean aperçut Christian et Mathieu. Jean erra encore quelques minutes. — C’est décommandé ici. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. 421 . devant les vitrines de la cour de Rome. 1 à tout le moins — cel p u ţin . extrait de Classe 42. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait.F. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Paris occupé par les A llem ands. il prit Claude à part. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Il hésita. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. de glace.

juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. La Marseillaise reprit. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. * liesse — bucurie. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. revolver au poing. déjà il était engagé dans le coupegorge1. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. revolver au poing. Jean attendait. une pétarade3 trancha le chant. Pour l ’instant il fallait gagner. un des motocyclistes noirs. dans le groupe de tête du cortège. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. déjà lancé à toute vitesse. ayant abandonné sa machine. Mathieu avait soudain disparu. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. avec Mercœur et Saint. éperdu. L ’euphorie. la Marseillaise repartit. tenant toujours le drapeau à sa main. prêt à tirer. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. l ’un se saisit du revolver. Tout d ’un coup. Après on verrait. son grand imperméable clair volait à ses côtés. lui aussi. * moto — motocicletă. On aperçut un policier à terre. Le premier moto­ cycliste le suivit. Jean se retrouva. sur le trottoir. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. sur le trottoir. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. l ’autre posa sa moto5. l ’Allemand. D ’autres flics couraient vers eux. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. pris par la bousculade. pris de peur. un instant surpris. Au loin. Le cortège les aborda de front. Une troisième fois. André s’envola par-dessus la grille. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. déboucha des marches. 422 . de l ’autre côté de la Porte SaintMartin.Au croisement du boulevard Sébastopol.. 3 pétarade— şir de detunături. 4 Boche — neamţ (peiorativ). dans un escalier. L ’Allemand. on sentait l ’horreur sur le groupe. se jeta à sa poursuite. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. on le v it s’engouffrer. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Brusquement. Au même moment. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie.. il y eut une hésitation. André se m it à courir évitant le soldat. André s’en alla vers la droite.

André fit non de la tête.. il lui semblait q u ’allait partir.. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André.. ni drapeau. le Boche tira . André ne tenait plus sur ses jambes. André con­ tinua de courir. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Le groupe entier s’était refermé sur André. Jean se sentit agrippé par sa manche. on discernait ses traits crispés.. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. Le cortège semblait cloué de stupeur. c’était André sans imperméable. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. émacié. le trait noir s’abattit. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. tirant au hasard. d ’une seconde à l ’autre. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. l ’autre toute noire. Plus que dix mètres entre eux. blême. La Jeune Garde. devant un portail ouvert. La Jeune Garde continuait comme un défi: . mettant la main sur son cœur. tendre la jambe devant le soldat noir. comme s’il allait s’évanouir. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. prenez garde Vous les sabreurs. plus longue. Jean reçut André dans ses bras. un visage fou. 423 . A son étonnement.. puis ferma les yeux aussitôt. il regarda Jean. l ’Allemand allait le rejoindre. sûr de tenir sa proie. un frisson de joie parcourait le groupe. Les copains firent une redoute de leur poitrine. une claire: André.l ’extrême. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. A cet instant. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. 1 crochet — ocol. Jean dut le porter sur son épaule. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. les yeux exorbités. sans se presser. le coup de revolver fatal. Derrière eux. Jean voyait seulement deux silhouettes.. une jeune fille blonde l ’entraînait. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. le croiser. André tenta un crochet1 pour l ’éviter.

Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. puis revint sur ses pas. On n ’entendait plus aucun bruit. Ils courent. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles.. La station du métro. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. 1 rame — tren. Il attendit une seconde. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. Assourdie. Jean s’v faufila longeant les murs.. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. Sa voix s’éteignit. ce qu’ils venaient de vivre. grommela André. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. André susurra. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. la chanson ja illit une fois encore. trop bête. puis dans une autre. venant du boule­ vard. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. il mit le nez dehors. — Ce serait. Jean fit signe de se taire. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. et lui se sentait les pommettes en feu.. à mort. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. Même alors. André devenait écarlate. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.— J'a i couru. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Tout était calme. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. rassuré. ils obliquèrent dans une rue. 424 .. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. Jean partit en éclaireur. garnitură..

— „Le voyez-vous?“ d it Jacques. et le serra doucement. vous les connaissez?“ — „Oui. au m ilieu. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. le gérant“ . c’est Philippe Landrieu. où il y avait peu de monde. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. c’est Renaudel. la femme du type qui est en face de Landrieu. c’est Jean Longuet. E t. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. une longue tablée. ^ côté d ’elle. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. le dos à la fenêtre. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. A sa gauche. c’est Amédée Dunois. c’est Dubreuihl. Jaurès et ses amis formaient. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . il lui prit le coude. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. Jean entraîna son camarade au dehors. faite de plusieurs tables mises bout à bout. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. 425 . — „Les autres aussi. là. le gros. parallèle­ ment à la rue Montmartre.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson. Tenez. — Il était plus de neuf heures et demie.Celui qui est à droite de Jaurès.“ — j. il se tourne pour parler à Albert. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. à gauche de 1’enferée. malgré certaines confusions. E t. murmura Jenny. „Sur la banquette. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. à côté de Dubreuihl. La rame s’arrêtait dans une station.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. En face de Renaudel.

Et celui qui vient d ’arriver. Il était courbé en deux. qui se penchait. dont les paupières battaient. Il ne disait rien. en courant. un dîneur. la barbe.. debout. assis. en. passa devant la table de Jacques. ouvrit le col. et empêchait d ’approcher. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron. envahissaient le café. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. une glace avait volé en éclats. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . Puis il cessa de le voir. Chut !. le front.. puis un brouhaha" assourdissant. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. c’est un ami de Mighel Almereyda. ce sont les deux frères Renoult. sans regarder personne. presque aussitôt.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. Une seconde de stupeur.. Il était pâle. saisit la main qui pendait.“ souffla Jacques. un collaborateur du Bonnet Rouge. était resté à sa place. debout. Sans changer de pose.. un éclatement de pneu. Mme Albert.. chercha le pouls. il hocha lentement la tête. A demi caché par le dos de Renaudel. Il se précipita vers la table du Patron. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !.. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. — fendit le cercle.“ Un claquement bref. à flots. la gérante. et. suivi.. d’où partaient des cris. Il devait s’être évanoui.'1 — „La police!" Un cercle de gens. Instinctivement. gesticulant. Toute la salle. ses amis s’étaient levés lui seul. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. l ’interrompit net. et la forçant à se rasseoir. la bouche entr’ouverte. Il joua des coudes. Au mur du fond.. qui tenait le poig­ net de Jaurès. d ’une deuxième détonation. sans doute. les yeux clos. très calme. entourait les amis de Jaurès. Avec autorité. des curieux. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. — un médecin. Un homme. De la rue.Q u i?“ — . il cherchait Jaurès des yeux. celui qui est debout près de la table.. le bras tendu pour protéger Jenny. La voix de M. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — .^ n médecin. A ce moment. Albert retentit: 426 .E t en faoe d ’elle. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). J ’ai oublié son. il arracha la cravate. Jacques s’était dressé. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. vite'.. et d ’un fracas de vitres.s’élancèrent dehors.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu.

. teur. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle. poussés.“ Une longue minute s’écoula. Elle se faufila jusqu’à lu i. Fabre se retourna: au centre.. Le docr. et procédait à l ’évacuation de la salle. Il est m ort. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. sans un mot. se trouvèrent pris dans le remous. poussiéreuses. bousculés. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. serrés l ’un contre l ’autre.. entraînés vers la porte.Le docteur. Alors. Jacques cherchait à voir.d’un espace vide. énormes.. prête à bondir. Henri Fabre.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". pour le coucher sur deux tables. Des amis avaient soulevé le corps. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Mais. l ’attroupement devenait de plus en plus compact. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Jacques et Jenny. On chuchotait: j... Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. l ’emportaient avec précaution. dont la masse élastique se referma derrière eux. passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. rapprochées en hâte. Elle était debout. un ami de Jaurès...“ Les yeux pleins de larmes. Au moment où ils allaient la franchir. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Jacques reconnut un socialiste. Trois mots. sourdement répétés. Il était blêm'e. n ’attendant q u ’un signal. s’accrocha à son bras. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. autour du blessé. . un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café.

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

bisco-. negativ im m obile. illogique. collabo­ rer. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. em-. il-. a l­ longer antédiluvien. în m ijlocul intercostal. importer. af-. superior superstructure. prédisposé pour. entreîntre. separare défaire. înainte poursuivre. tresdincolo de transalpin. outre-mer vice-. riu l réagir sub-. rapatrier. repetiţie 2. contresigner contra contra-. perforer préînainte préavis. în emmagasiner en-. scop al.) înainte ante-. attirer. contra­ retourner.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. irréel. perprin parcourir. désarmer. rapporter. ré-. trépasser. ad-. im-. disparaître dé-. supra-. apporter. coexistence. bénéfice bicyclette. bipède. suprasensible. col-. separare enlever. des-. survoler trans-.etc. disdepărtare. exporter en-. supersonique. tré-. rasseoir re-. em2. înapoi. soudedesubt subordonné. corn-. correspondre contradiction. direcţie. sur. projeter redire. 1. antichambre antifasciste. tressaillir ultra-.pro­ în faţă. contrecontrariul. ir-. r1.. outredincolo de ultra-royaliste. in-.deasupra. sous-directeur. bétiéde două ori bi~. prédire. vicomte o. sou­ mettre super-. emmener. exincarcérer. viîn locul vice-président. en­ nem i inter-. con. enfermer. réarmement.(ac-. biscuit cohabiter.împreună 431 . antiîm potriva antibine bien-. anti-impérialiste bienfaisant. sous-. ra-.

réaliste journaliste. lisible. prêtraille. dentiste remaniement. socialiste. professorat. encrier. technicien franchise communisme. soupière politesse.-elette d im in u tiv -eur. calitate -et. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. -ence acţiune..let . hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. parisien. eance. iinesse coffret. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. -ible. fourchette. valetaille. -ten -ais. rougeur perfidie. poignée charpentier. classement aiglon. acţiune 2. orangeade nettoyage. visiteur. dessinateur blancheur. -ité calitate -ace. ruelle bouchée. ^ois origine -aison.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. -erie calitate -ien origine. -uble ■am. paperasse citronnade. -ation acţiune -ance. fillette danseur. soluble roum ain.-v. Chinois pendaison. profesie -iste 1. calitate -ie. -ateur 1. -asse -ade -âge populace. réalisme journalisme communiste. suédois caricatural. vengeance. agent 2. dem ni­ tate -eau. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. doctorat chevreau. profesiune 2. écolier cendrier. négli­ gence syndicat. ita ­ lien anglais. royal- 432 . profesie -ise calitate -isme 1. curent 2. Marocain Français. profesie ~(e)ment acţiune. sucrerie Parisien. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. -ette . m aladie. stare -on d im in u tiv -té. R oum ain. ourson parenté. lorrain. partizanul unei doctrine 2. bavardage esclavage ferraille. obiect -esse stare. adm inistration tempérance. -ière 1. doctrină. français. marseillais.

m a ­ quisard noirâtre. rarissime po intu . eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . noiraud propret. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. rougeâtre lourdaud. bavard campagnard. caracter. elet -eur. coutumier inventif. vaniteux saisonnier. barbu -ard -âtre aud -et. socialiste richissime. alpin héroïque. scénique communiste.Sufixul Sensul 1. pensif enfantin. communard. peiorativ 2. aigrelet menteur.

Paris. Pékin 434 . A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. Observaţie.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. tables) les (élèves. Moscou.

Face excepţie adverbul de cantitate bien. Observaţie. Prietenui său este simpatic. la Corse. les Alpes. 435 . 1. enfants. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. femmes. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. hommes. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. rue de la Victoire. fondateur de . c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. toute la foule était joyeuse. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. Le Caire etc.Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. camarade ! Merci. d) într-o enumerare : Vieillards. Numele de ţări.1’H umanité“ . flu v ii şi m u n ţi. Ce paysage est magnifique. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. Le M ans. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. le R h in ..

masculin sau fem inin. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. care se recunoaşte după articolul care le precedă.

în le­ g ătu ri. la noia. care nu au mâle gen determ inat la grenouille. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau.I I . substantive nume de la grenouille anim ale.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. în s 437 . les bras les noi. le chapeau le j eu -eau. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. acest s nu se prenunţă decît uneori. le nez -X.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au.

gentilhomme. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for. gentilshommes. 438 .l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. al căror plural este: bonshommes.

monsieur. prepoziţia de se contractă cu acestea. 2. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. al căror plural este: mesdames. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. O b se rv a ţie . acestea răm în invariabile.De asemenea. N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. mesdemoiselles. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. mademoiselle. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. Dacă substantivul este compus din două substantive. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . adverbe. substantivele: madame. Les livres de l'étudiant sont gros. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Les fenêtres de la chambre sont fermées. dintre care unul este determinantul celuilalt. messieurs. prepoziţii.

la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. G. à la femme A. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. Adresse-toi à Vélève de service. de la femme D. A. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. J'écris à la sœur de mon ami. D.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. à -f. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. A. des fleurs à Françoise. l ’élève G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . prepoziţia à se contractă cu acestea. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. la femme Plural G. G. à l ’élève A. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . D.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. de l'élève D .

travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. -s. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc. -rt.

vie il.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. nouvelles etc. pentru toate adjectivele. formează la fel ca acela al substanti­ velor. vieu x. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. 442 . F em in in ul p lural se formează. sociales. conform regulii generale. nouveaun o u v e l. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană.

cet hiver. ion. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. 2. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. sa se folosesc formele de m asculin mon. în locul formelor ma. cet cette ( ces | Observaţie. 443 . 1. ton armoire.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. ta. son habitude. în lim ba franceză.

înainte de a prim i term inaţia -ième. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. quatre-vingt-onze. (la ) huitième Observaţie. Numeralele cardinale sînt invariabile. X. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. 444 . cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cent un Numeralul mille se scrie şi mil.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .

chaque. vous. I Nominativ i l Dativ je.. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. à elle lu i. elles me.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. elle nous. à lu i. elles moi. quelque. il. tel. à moi. tu. eux. vous. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). toi. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. > > nous. autre. lu i. 446 . în acest caz. te. à toi. ils. certain. tout. elle. elle . A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. même. lui moi. nul. e. toi. nulle■plusieurs. telle.-e. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun.

la. Pronumele. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel.à vous. toi. vous. le. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. les à nous. elle nous. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . À eïle. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. à elles moi. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . 447 . vous. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. leur. lu i. vous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. Je le répète. leur me’ te’ *a nous. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . eux. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas.Acuzativ 1 l nous. je lu i offre un bouquet de fleurs. les. Qui veut lire? Moi. elles Observaţie. je le sais. je le lu i donnerai demain. à eux. je vous le recommande chaleureusement. il faut être persévérant.

parlé avec enthousiasme (de ce livre). nous en sommes très heureux (de cela). în afară de pronumele se. nous. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. il m ’en a . în acest caz. . de obicei. Uneori. Uneori. 2 Pronumele y înlocuieşte. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. vous Pronumele personale en şi y 1. te. echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. fiind. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat.Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. 448 .

qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure.. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi. ce sera. C'est lu i que je cherche... c’est... depărtarea în raport cu cel care vorbeşte. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur.. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. etc. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche. qui. respectiv.Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. Expresia c’est.. care. Expresiile de prezentare c’est. que Expresia c’est. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie. în acest caz. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère.. 449 .

Vun . cu înţeles nedeterminat. -e. l'une. care variază după număr şi gen. nul. A. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. ce.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on.. laquelle etc. G. quiconque. tel. plusieurs. personne. a că»^. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. despre care. rien.. Vautre.. certain. autre. destul de rar folosite.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. -une. tout. compuse ( lequel. care sînt invariabile chacun. 450 . pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. quelqu'un. •D. Observaţie. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. a l cărui.

im pe rativul trecut.a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. in fin itiv u l trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect. v iito ru l I I .V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant). Gr-upa a IlI. 451 . conjunctivul • imperfect.

(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse. marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir. Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .

-ir -oir. finiss-(ant)]. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -ais. -es. 453 . -e. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. -iez. -is -is -it -imes -îtes -irent -as.]. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . -u. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ez. naître. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. fin . -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. partir. rester. -ions -iez. entrer. -re -ant -i. e. mourir. sortir.(ir) etc. -s. -ions. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . -ais. -a. tomber. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. -ais. -ait.intranzitive ca: aller. -ions. arriver. venir etc.

C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie.Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca.

je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent.

Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t .

appeler — j ’appelle. oue je cède — je pèse. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons.) appuyer — j ’appuie. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv . Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. je céderais 4. i l appuiera (dar nous appuyons etc. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. nu dublează consoana l sau t. Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie. i l emploiera (dar nous employons etc. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle. ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie .) jeter — je jette.) 457 . dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:. ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2. ils appelleront (dar nous appelons etc. ci primesc.) Alte verbe.) 5. — il cède. ils achèteront (dar vous achetez etc. în acest caz.) acheter — j ’achète.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. -eter.

A m pus să-l cheme.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. venir. il hait (dar nous haïssons etc. V oi pleca (în curînd. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. i l fa lla it etc. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. 2. formează trecutul apropiat (le passé récent). venir la indicativul prezent. 6. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. Spre deosebire de limba romînă. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat).) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. 458 . 3. Tocmai intrase. il neigera. faire etc. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. îndată).Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. tu hais. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. A început să lucreze. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. 4. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir.

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. monta dans la diligence. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. il s’établit à la campagne. 471 . raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. cauza sau instrumentul: périr par l'épée. un parapluie à la m ain. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République. tim pul: Sur ses vieux jours.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur.

e) cauzale — car. ainsi. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. aussi. enfin. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. n i ramer. pourtant. d o n c je peux partir. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. I l est entré dans la maison. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. c'est-à-dire: I l échouera. en effet. ain si il est écouté. E lle ne sait n i nager. car il ne travaille pas sérieusement. cependant.Prepoziţiile en şi dans In general. 472 . c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. par conséquent: J ’ai fin i. Balzac était royaliste et catholique. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. I l parle fort. ni: I l lit et commente le journal. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. toutefois.

à mesure que — concesive: quoique. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. pendant que — cauzale: parce que.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. après que. pour peu que. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. Observaţie. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. de manière que. je suis parti. vu que. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. sans que — condiţionale: pourvu que. au point que — comparative: de même que. bien que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. jusqu'à ce que. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . de façon que. N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. de peur que — consecutive: de sorte que. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. afin que. non que — finale: pour que. ainsi que. puisque. tu réussirais. (comparativă) : Comme on fait son lit. on se couche.

verbe.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective.

SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. care nu depinde de altă propoziţie. depind unele de altele. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. Je m ’habille et je viens tout de suite. dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Pierre est charpentier. b) prin joncţiune. 475 . Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. sau prin subordonare cînd. Propoziţia independentă (proposition indépendante). L a personne qui m ’a téléphoné. Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. 2. m ’a communiqué quelque chose d ’important. nefiind de acelaşi fel. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere.

— de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. désarm em ent. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles.3 . <m pourrait 476 . Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. il est un grand réaliste critique. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. d ’hôpitaux etc.. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e.

de quelque côté que: Où que nous regardions. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. sembler etc. după locuţiunile conjuncţionale où que. il est nécessaire etc.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. jusqu’à ce que. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. E l se foloseşt^: 1. 4. il n 'y a que des champs de blé. dorinţa. 3. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. b) de loc.): I l faut que tu écrives une lettre. il est juste. după locuţiunile conjuncţionale avant que. posibil. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. regretul etc. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. teama.) şi după unele expresii impersonale (il est bon.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. Je veux qu’ils partent. b) după un verb impersonal (falloir. 477 . pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. unique. principal etc. I l est ion que tjious apprenions le français. In propoziţiile independente. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. I l regrette que tu sois malade.

. e) consecutive. De asemenea. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. după locuţiunile conjuncţionale pour que. pour que. il a de la force. de. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti.. ce n'est pas que.. si. 2 . de manière que.): Approche que je te voie (que = pour que). după locuţiunile conjuncţionale non que. 1. sans que etc. Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . pentru a exprima un fapt real. d) finale. quoique. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. pour.c) de cauză. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . que. elles n'eurent aucun résultat. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . după locuţiunile pour peu que.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse.. on ne peut contenter tout le monde.după locuţiunile conjuncţionale bien que.. que. sans que: Bien qu'elle soit jeune . Observaţie. are putere = Bien q u ’il soit maigre. bien que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. elle est déjà décorée pour ses mérites. Deşi este slab. à condition que: conjuncţionale pourvu que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. mais il est importun. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que.. avant que. f) condiţionale. Observaţie. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. Quoiqu'on fasse. g) concesive sau restrictive: —. quoique etc. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. în lim ba rom înă. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît. — după locuţiunile: quelque.

b) cînd subiectul infinitivului. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. j ’ai repris mon travail. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. Après avoir passé un beau congé. les canards d ’accourir. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. Ne pas se pencher en dehors. manger tout cela! 2. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. raţele se reped. E l se întrebuinţează: 1. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. o interdicţie: Ralentir. 479 .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. Şi iată că găinile se ţiv in tă. 3. altul decît cel al propoziţiei principale. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. il faut se laver les mains. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio.

480 . ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în gramatica franceză. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. Rîde de se prăpădeşte. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. la reconstruction commença. il travaille. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas.d) consecutive: I I rit à se tordre. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. on remarquait ses rides. spre deosebire de gramatica rom în ă. 2. Observaţie. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. e) condiţionale: À le regarder de plus près. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade.

(Complement indirect. (Complement direct. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . expuse m ai departe (punctul 4). 3. 4 . deci nu se face acordul.2. Elles étaient appréciées par leurs camarades. în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. Elles se sont parlé. b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. Observaţie. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). deci acordul se face) . M arie. Ils ont lu la gazette. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé.

482 . CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat.a s in g ula r. deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t.) Observaţie.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés.

propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. în lim ba franceză. în general. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. 3. Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt.REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. 1. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. 2 .

Inversiunea este facultativă după sans doute. Ce cri le lance Barbusse. el este aşezat înaintea predicatului. în care ordinea am intită nu este respectată. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. a cessé depuis quelques instants. Subsista în m ine o mare tristeţe. Reste la question essentielle. 1. toujours : I l avait volé. . peut-être. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. Cînd subiectul este un substantiv. au moins etc. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. dit-elle. en vain. à peine. pentru motive de ordin stilistic. Acest strigăt îl lansează Barbusse. ainsi. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. d) cînd. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. encore. aussi l ’a-t-on condamné.

CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent.

relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t. dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 .-a plus-valoare polenizare portativ (muz. eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier .) . représentant (fig .

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

indicativ inf.) masculin maj. vezi vb. que lqu’un qch. (gradul) comparativ conj. botanică comp. participiu perf. au x iliar bot. im perativ impers. arhitectură art. verb vi. m atem atică m ii. m arină mat. adverb. învechit jur. tehnică tipogr. fam iliar fig. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. figurat gram. nehotărît num. verb tranzitiv zool. adjectiv adm. numeral part. adverbial ant. verb. articol aux. prezent pron. tipografie tr. m ajusculă mar. in fin itiv interj. relativ s. pronume qn. (mase.) fem inin fam. (fem . trecut v. m uzică nehot.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. construcţii expr. hotărît imper. literatură loc. istorie înv. conjuncţie constr. ju ridic lit. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. interjecţie interog. interogativ invar. adv. . locuţiune adverbială loc. mitologie muz. locuţiune verbală m. personal pl. prep. antichitate arhit. expresie /. locuţiune conjuncţională loc. loc. 2. m ilita r mitol. conj. adm inistraţie adv. substantiv tehn. quelque chose rel. verb intranzitiv vt. prepoziţie prez. zoologie 1. gramatică hot. popular prep. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. plural pop. invariabil ist. perfect pers. impersonal ind.

.

absenţă. a atîrna . a adăpa a b r is .m. a lega accourir vb. cu.m. la.m. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. abnegaţie abolir vb. preot.f. aşadar. I I I a doborî. I I I (în expr.m. aclamaţie acclamer vb. abordare. accelerare accélérer vb. a p rim i accès s.) d ’ — ■ m ai în tîi. abîme s. I I a suprim a. prăpastie. a sfîrşi.m. plăcut accueillir vb. a renunţa abat-jour s. în v o ia lă. a lipsi. a înverşuna achat s. cum părătură acheminer {»’) vb. tăiere . a se îndrepta acheter vb. a accepta. accident acclam ation s. acuzare acharner vb. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. a îm povăra. (fig. abundent abords. a împerechea. în prim u l rînd aborder vb. m. cais abriter vb. desăvîrşit absolument adv. -e adj. m. abis abnégation s. a acom pania accomplir vb. m. m. a nu fi de faţă absolu. a însoţi. f. a în d îrji. a acorda. consim­ ţăm ânt accordéon s. salcîm accabler vb.f.) îm preju­ r im i. abate. abaţie.) faire ~ qch. după.) a acosta accoupler vb.f. îmbelşugat. invar. a da. adv. mărire. absurditate abus s. prim ire (făcută cuiva) accueillant. a cumpăra acheteur. a strînge accusateur. negreşit absorber vb. sporire accroître vb.m. şi s. adăpost abricot s. a acum ula. a adăposti absence s. I I I a sosi în grabă accrocher vb. I I I a p rim i .m. /. a acosta. (loc. cite. -trice s. acu­ zator accusation s. a grăbi. (pl. accent accepter vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep.m. absolut . [mar. acces. m. a săvîrşi. abajur abattage s. prim itor. m.) a descuraja abbaye s. I I a atinge (ceva). neapărat.f.f. a îng hiţi absoudre vb. a vitelor) . acord. (fig . Aceste vocabulare nu pot. I I I a absolvi. a aduna. a se îm păca accoster vb. cu totul. şi adj. cum părător achever vb. a aclama accompagner vb. a accelera accent s. a tă ia . I I a îm p lin i. a aboli abondance s. a întîm p in a accumuler vb.m. a acapara accélération s.m. a p ă r ă s i. de.-eadj. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. acordeon accorder vb. a ajunge (la) . abataj abattre vb. m ănăstire abbé s. m. s’ a se po triv i. ) a duce (la) abreuver vb.f. a aborda. abundenţă. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a u m ili accaparer vb. a efectua accords. pe.m . à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a absorbi. peu à peu puţin cîte puţin . a term ina. -e adj. a copleşi. à pied pe jos . a agăţa. belşug abondant . I I I a m ări.m. a ierta absurdité s. 493 . în . ţine loc de dicţionar. f. m. lipsă absenter (s’) vb. abuz acacia s. caisă abricotier s. -euse s.f. I I a se aşeza pe vine accueil s. doborîre (a co­ pacilor. m. a spori accroupir (s’) vb. cumpărare . intrare accident s.

aglomerare aggravations. oţel acquérir vb. m. I I I a adm ite admirable adj. afacere. p rim u l născut ainsi 1. f. cum îi place . I I a în d u lc i. ~ que pentru ca.) de pentru a .m. dibăcie. a adm ira admission s. agravare aggraver vb.m.f. a u lx . a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. adeziune admettre vb. aeronautică aérodynamique adj. (pl. agent agglomération s. -douce adj. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm .) p iţig ăiat. în a it loc.f. ascuţit. al m untelui) a il s . agreabil./. a agita agneau s. astfel. ~ s. aer.m.) a se prăbuşi affection s. a îm b lîn zi adresses. cu a rip i. agricultură agripper vb. à votre ~ ~ cum d o riţi. a afirm a affluence s.m. înrăutăţire. a se sim ţi bine aisé. -é s. andrea. m iel agraire adj. actualitate acuité s. afecţiune affermir vb. agreabil agressif. trea­ b ă.f. m. agenţie agent g. adonis adorer vb. aïeux strămoş) aigle s . acţiune activité s. problemă. arie (imizicală) . I I I a dobtndi.f.f. în vîrstă. a în ră u tă ţi. înăcrit aigre-doux.f. aeroport affaiblir vb. -e adj. au ! vai ! aïeul. aşa precum. v îrf (al tu r­ n u lu i. (pl. ajutor aider vb. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac./. aflux affranchir (s’) vb.f.m. (în)aripat ailier s. I I a slăbi. -ë adj. -e adj./.f.f. (/ig. actor action s.es) bu­ nic . a micşora affaire s. a înfrunta afin conj. a consim ţi. I I a se elibera affronter vb.acier s.f.m . bot. 2.m . m.f. conj. bucurie. a apuca. ajutor aide2 s. -e adj. înfăţişare aisance s. (fig.m. agrar agrandir vb. strident aigu ille s. a adresa adroit. ascuţime additionner vb. adm irator adm iratif. a ajuta aïe ! interj. (pl. dragoste.f. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb. ad m irab il admirateur. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. m ai în vîrstă. admitere adonis s./ plăcere. aripă ailé. activitate actualité s. pui de v ultur aigre adj. -ive adj. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa. a cîştiga acquiescer vb. adresă. plăcut agréablement adv. uşurinţă. în scopul âge s. a adora adoucir vb. deci ainsi que loc. vîrstnic agence s.f. se tirer d' ' a s c descurca. vîrstă âgé. a aduna adhésion s. il fait mon — . -s) usturoi aile s. sprinteneală agir vb.f. acru.m . agresiune. -enne adj. cu dare de m înă 494 . f. ac. s. a se învoi acteur. m in ă.f. a h ! o h ! aide1 s. -. agresiv agression s. a înhăţa a h ! interj. a agrava agilité s. aşa. în mod plăcut. a se prăbuşi affaler (s’) vb.m .m . v ultur aiglon s. sprijin.m. (fam. uşor. I I a în tări. ag ilitate . aerian aéronautique s. iscusinţă adresser vb. -es. dezinvoltură a is e s . întărire.f. adm irativ adm iration s. /. conso­ lidare affirmer vb. a consolida affermissement s. conj. adm iraţie admirer vb. f.e om ul care-mi trebuie .f. conj. îndem înatic. afluenţă. dulce-acrişor a i g u . am abil aimer vb.f. dibaci aérien. aerodinamic . I I a acţiona agiter vb.m . aerodinamică aéroport s.m. -trice s. aglomeraţie . a-i plăcea aîné. a iu b i. adv. precum şi air s . -ive adj.) aglo­ meraţie afflux s.f. m. -e adj. atac agriculture s. être à son ~ a fi m u lţu m it. şi adj. (în loc. a se agita. de altfel aim able adj.f. -trice s. I I I a m ări agréable adj.

a o duce. am uzam ent. grămadă amasser vb.f. după cît se pare apparent. anterior anticham bre s. -e adj. I I I a în v ăţa . suflet amende s. vechi ancre s. a atrage.m . august apercevoir vb. anuar. -e s. purtare. a aduce apprendre vb. a an u nţa.m. ancoră âne s. apel. anim aţie anim er vb. odgon. cu uşurinţă ajouter vb. a n u m i applaudir vb. an tip a tic an tiquité s. apetal à peu près loc. m. cam (aşa)./. (fig . a se duce. a aprinde allum ette s. prietenesc am icalem ent adv. bogat.-e s. unghi.m./. alegorie allem and. a ademeni allée s. spaim ă an im a l s.m .f. am ical.f. alpestru alphabet s.f.m.f. a se întinde allum er vb. a lia n ţă . a prevesti annuaire s. am ator am azones. s’en ~ a pleca. mers.f. alfabet alpiniste s.f.m . înger anglais.f. -e s. aproape apparaître vb. I I I a aparţine appel s.f. (degetul) inelar anorm al. a prelungi. a am puta am usant. alm anah alors adv.f. a strînge amateur s. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. aluzie alm anach s.-e s. amazoane am bition s. a aduce am i.f. m. verighetă allier vb. am fiteatru am plement adv. a n . antarctic antérieur.f. a lu ng i. chibrit allure s. a da alarm a alentours s. prietenie a m o u r s . anacronic anatomie s. parîm ă amas s. f. amploare am putation s.m. [fig. anatomie ancien. (eu ma j.m.f.f.f.m. am p lu.f. an im al anim ation s. a îngrăm ădi. a merge.aisément adv. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s. -e adj. apartam ent appartenir vb. aparent appartement s. colţ angoisser vb.) şi adj. am ic am ical. m. -e adj. anorm al antarctique adj.f. antichitate antisémite s. adv. îm prejurim i allécher vb. inel année s.f. I I a aplauda applaudissement s.m . m. alarm ă alarmer vb. amendă amener vb. însufleţire. englez. m.f.) dobitoc anéantir vb.f. aplauze appétit s. aparat apparemment adv. m. altitu d in e amaigrissement s. a pregăti. -enne adj. m. I I I a zări apétale adj. a adăuga alarm e s.m. dis­ tracţie amuser (s’) vb. iubire am phitéâtre s.f. alterabil altitude s.f. am ant. chemare appeler vb. a lp in is t alsacien. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. am biţie âme s. a g ă ti. a speria angoisse s. (eu m aj .p l. prieten. atunci alpestre adj. a se distra. (cu m aj. distractiv amusement s. alee allégorie s. prieteneşte am itié s. -e adj. ) a strivi anecdote s. nelinişte. a alarm a.m.) şi adj. antisem it août s. aplaudare./.m . -e adj.p l.f. german aller vb. iu b it am arres. salariu apporter vb. I I I a apărea appareil s.m. a se lu n g i.m. a apreta 495 . m.m. poftă de mîneare appointements s. m ăgar.m. am putaţie amputer vb. a se amuza anachronique adj.m. anecdotă ange s. f. alsacian altérable ad]. a însufleţi annèau s. a se duce alliance s. m.m. englezesc a n g le s . slăbire am ant.m.m . I I a n im ic i.f. am ă­ n u n ţit am pleur s.m . a chema. a afla apprêt s. anticameră antipathique adj.-enne s. a îm bina allonger vb. apret apprêter vb. pl.m. aniversare annoncer vb. ) şi adj.

a înh ăm a .m .) a se posomori assourdir vb. m. curea.f. măiestrie artère s.m. a stropi arsenal s. a aproba. 1 ardoare. [invar./. m. nefi­ resc artiste s. (invar. atletism atome s. dulap. a apăsa. aspic.m. după aoeea après-demain adv.f. a înjuga attendre vb. învoire asseoir (s’j vb. a piciorului) attaché s.) după-amiază arabe s. arsenal a r t s . a ataca attarder (s’) vb. pom. şi adj. (fig. a asfalta as p ic s . aspect. a zăbovi atteindre vb.f. ascensiune aspect s. (fig. I I I a se aşeza assez adv. aspirare. şi s. a opri . ateu athénée s. a apro­ funda approuver vb. ateneu athlétisme s.m. reazem. f. a asasina assaut s. a se aşeza la masă attaches. a sosi. sparanghel asphalte s. du p ă.m. înfăţişare asperge s. a uda.f. a smulge arrangement s. ascensor ascension s.m. atom atroce adj. a articula artificiel. a ajunge. arenă argent s. (a d m . m. m. anghinare articulation s. aromă arracher vb. a asedia assiette s. (sport) fundaş. bani a rm é e s .) a se în tîm p la arriviste s.m.f. m. a fi de ajuns assiéger vb.m. m. înduioşare attendu prep. înapoi ! arrière-chambre s. arbore arc s. a asigura astronautique s. desi­ gur assurer vb. (cu maj. I I a se întuneca. a rtific ia l. suficient. cu artă ascenseur s.m . şifonier arôme s. asfalt asphalter vb.f. păianjen arbre s.f. asasinat assassiner vb.f.) raion. arhipelag architecte m. arg in t.elle adj.m.m.f. înduioşător attendrissement s.f.m. apropiere approcher (s’ ) vb.f. arm am ent. a aproviziona appui s. a face (un sunet) m ai surd assuré.) poim îine après-midi s. a înc u viin ţa approvisionnements. pe urină. I I I a asurzi.) şi adj. aspru après prep. cartier arroser vb.m. şi adv.f. (fig.f. a ataşa. ataşat (de legaţie.f. astronautică astronomique adj. arhitect ardeur s. articulaţie articuler vb. aşteptare attention s. artist artistiquement adv. asistenţă association s. rîvnă arène s. sosire arriver vb.. arab araignée s. m.m.m. arivist arrondir vb.f. a aresta arrière 1.m. avînd în vedere attentat s. atenţie 496 . cameră din dos arrière-garde s. străbunică arrivée s. sigur assurément adv. -e adj. crunt. groaznic attabler (s’) vb. I I a ad în ci.) aspi­ raţie assassinat s.m.f. cu siguranţă. arm ată armement s. ariergardă arrière-grand-mère s. asociaţie associer (g’) vb. artistic.m.m.f.nl. are arc-en-ciel s.m.m . atentat attente s.approche s. aranjam ent arrêter vb.f.f.f. 2. I I I a atinge atteler vb.m . arteră artichaut s.m.m. artă. ataşament attacher vb. f. I I I a aştepta attendrissant. farfurie assistance s. /. a întîrzia . încheie­ tură (a m îin ii.a fi sătul. (impers. stăpîn pe sine. înarmare armoire s. piftie aspiration s.f. s. aprovizionare approvisionner vb.m. partea din a p o i. arşiţă. a sprijin i âpre adj. destul. asentim ent.m. -e adj. legătură. asalt assentiment s. a lega attaquer vb. a izb u ti. sprijin appuyer vb. I I a rotu n ji arrondissement s. de ambasadă) attachement s. a se apropia approfondir vb. curcubeu archipel s. en avoir .f. interj. a se asocia assombrir (s’) vb.m . astronomic athée s.

îndrăzneală audacieux.attentivement adv. aş ! baie s. f. avocat avoir vb. a-i fi . loc. m ic golf.m.m. a scădea. a m ătura b a la y e u r. lîngă.m. a avea. a zări. odinioară autrui pron. aprilie B baccalauréat s. I I a deprecia (o marfă) . n ici un(ul) audace s. îm prejurul autre 1. orbeşte aveugle-né (e) s. 2. 2. m. îndrăzneţ au-dessous adv. avar. auditor augmenter vb. ~ soif a-i fi sete. — • chose altceva autrement adv. alaltăie ri avant-poste s. avion avis s.m. balcon 497 . arin auparavant adv. hot.m. vecin avouer vb. autom obil automatiquement adv. rad ă. şi. [loc. de uşă baigner (se) vb.f. a lătu ra t.m. bal b a lai s. înaintare avancer vb. hrăpăreţ avidité s. avanpost avare s. cale averse s. prep. a m îh n i attroupement s. alt(ul).m.m .m. aviaţie avide adj. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s.f. a m ări. deget mic (de la mînă) aussi adv.f. adv. conj.f. pron. m. zori aubergine s.f. orb din naştere aviation s. (impers. avans. sărut(are) baisse s. . scădere baisser vb. av id . altm in teri autrefois adv.m. a ltăd a tă. viitor aventure s. de asemenea.-trice s. cu avenir s. lăcomie. aversă avertir vb. baie baïonnette s. a micşora' bal s. autodeterm i­ nare autodidacte s. (pe) aproape auriculaire s. tot a tîta . a ltu l.m . -euse adj. a se scălda. şi adj.m.) il y a este. m. toam nă autom obiles. a m ărturisi avril s. a înjosi avion s. aşa de aussitôt 1. a întinde (înainte) . aproapele auxiliaire adj. a grăbi (plecarea etc. avantaj avant-hier adv. prep.f. -e adj. ~ faim a-i fi foame.f. aterizare atterrir vb.f. m ai înainte auprès 1. 2. înainte av a n ta g e s . părere.m. a în ştiin ţa avocat s. îndată. (precedat de art. înd ată ce autant adv. autor auto s.m. au­ tom obilistic autorité s.) P? de în ju ru l.m. a bolborosi.). cu atenţie atterrissage s. a pune m ina attrister vb. aux. şi adj. adunare în ceată zgomotoasă aube s.f. întîm plare . şi pron.) ce lălalt. m ătură balayer vb. aux iliar avance s.f. şi pron. aviz aviser vb. -e adj. adv. a se îm băia b a in s .f. adv. a b îlb îi bagage s. zgîrcit avec prep. m. dedesubt au-dessus. azi aune s. bagaj bague s.m. I I a ateriza attirrer vb.f. bacalaureat badiner vb. autom obil.m. îm prejur. baionetă baiser s. altfel. ochi de fereastră.f.m. şi adj.f. şi prep.m. aventură avenue s. a atrage attraper vb. lacom. a spori aujo urd’h u i adv. autodidact automne s. deasupra auriiteur. a informa aveugle s. a glum i bafouiller vb. a prinde. m ăturător balcon s.f. există avoisinant.m. orb aveuglément adv. inel bah! interj. a lta ./.f. sînt.f. în mod autom at autodétermination s. aviditate a v ilir vb. adj. autoritate autour adv.m . a înain ta avant adv.m.f. a întrista.f. şi adj.-euse s.f. pătlăgea v în ă tă aucun.II a avertiza .

ciudat. guraliv bazar s.m.) a învinge b a v a r d . balenă balise s. cu toate că bienfaisant. banderolă bandit s. scăzut. bandit bandoulière s. a n im a l./. unt beurrer vb. scund. de plus belle şi m ai şi. baliză ballade s.m.f.-e s. foarte palid blêm ir vb. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s. balnear banane s. f. (în) curînd b ie n v e n u . alb blancheur s.f./. înd ată.f. bicicletă bien adv. m.) franc. beretă.) baracament barbare s. prostănac berceau s.f. m ai d ih ai beaucoup adv. banan b a n c s .f. prune bec s. beneficiu bénéficier vb. muncă b e s o in s . — sûr desigur bien que loc. gratie bas1. becaţă.m. bijuterie billet s. inferior. be­ licos bénéfice s.m. şotie blâm er vb.m. prostie. partea de jos.f. jo­ sul. glonţ. bancher banquise s. a unge cu unt bibliothèque s. a beneficia benêt s.f. bine inten­ ţionat bientôt adv. socru beauté s. a se îngălbeni blesser vb. a blaza. băţ. /. cioc. a construi bâton s. vorbăreţ. batalion bateau s. . jos. războinic. lu ptă b ataillon s. a răni 498 . bastion bataille s. m.f. cum nat beau-père s. bărbier barbouiller vb. frumos .m. m grîu l-iiiiie adj.f. tout încetişor.m.m.f.f.-e s. şi adj.baleine s. -se 1.. biscuit bizarre adj. il y a beau temps que . bandulieră banlieue s. I I a p ă li. 2. care se leagănă b a lle s . frumuseţe bébé s. -che adj. plisc bécasse s. a se legăna .f. beton betterave s.m. foarte m u lt . m. barbarie barbe s. conj. bazalt basculer vb.m. dungă. bandă.m. bine . larg deschis. bilet biscuit s. sitar belle-fille s. a bandaja banderole s. banană bananier s. prost bête2 s. -e adj.. m. sa­ lutar bien-intentionné. fîşie.m. şi adj. m. m. ceată bander vb. albeaţă blanchir ' b. banchiză baraquement s. curte de păsări bastion s. leagăn béret s. s.m. sfeclă beurre s. m. treabă.f. (jig. bibliotecă bicyclette s. m. deşi. clădire bâtir vb. a dezaproba . -e adj. bază bas-relîef s. şi adj. (pop.f. vite bête1 adj. (mii. vas. binevenit bière s.' adj. desagă besogne s. belle adj. barbă barbier s. barcă barreau s. fleac b é to n s .f. de peşti) bandes. şi adj. baladă ba lla nt. barbar barbarie s..f.m. -e adj. bască berline s. I I I a bale. navă bâtim ent s.m. ballet s. cărucior. -euse adj. a lega. în şoaptă bas2 s. I I a alb i blaser vb. a blam a blanc./. bazar béant. e m u lt de cînd .m.f.m.m. bancă. m u lt beau -frère s. soacră belle -sœur s. m inge. basorelief basse-cour s.f. cum nată belliqueux. trăsură besace s. nevoie.m. a îm pestriţa bijou s.f.f.f.f./. binefăcător. bel. bătălie .m. a cădea base s. m.m.m. -e adj. balet balnéaire adj. baston batteuse s. bere bigarrer vb. a toci sensibili­ tatea blé s. căscat beau.f. batoză battre vb.f.f. noră belle-mère s. ciorap basalte s. banc (de nisip. m.m.m . sărăcie bétail s./.f.. bizar blague s. IX a clăd i. m. ~ de somme v ită de m uncă bêtises.m. a b ălţa .f.f. a m îzgăli barque s.f.

bonne adj. succint bribe s. cataram ă. (fig. scurt. boxer boyard s. brancardă branches.f. targă. m. încălţat cu cizme bouche s.m.f. brève adj. om uleţ.) a lucra nim icuri. lum inare b o u illir vb.f. săritură bondir vb. sul (um plut cu cîlţi.f. à — pe bord. bornă borner (pe) vb.m.f.m.m. a se mişca. I I I a bea bois s.f. marcaj (crengi rupte. a îm brînci boussole s. (fam.m. (tehn.m.m. I I a sări. dop.~ ceas de m înă brancard s. busolă boat s. m.m. box boxeur s. buclă (de păr). -e adj./. bonetă bord s. rană bleu. a zăpăci.m. bras (fel de înot) brave s. măcelărie b o u ch o n s. pe punte.m. a broşa (o carte) . m. blond blouse s.blessure s. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. a rupe broche s. salt.m. capăt. a încheia nasturii boxe s. brutar boulangerie s. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s.) buşon boucles. bun bon2 adv. boboc (la floa­ re) .) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. fărîm itu ră. coş. noroi. a sparge. val de aer bouger vb.m. a răscoli bouquet s. pădure boisage s. sticlă boutiques. snop. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. margine. b lîn d . bombă bon1. montre. 1. bună ziua bonnet s. m ănunchi bourbeux. stană blond.f.f. a bucla părul boue s. cozonac brique s. ~ ~ homme om cumsecade . a broda 499 . a clocoti boulanger s. cutie boiteux. brăţară. ) aller sur Ies ~ de qn. a nu sta lo­ cului bougie s. lem n. a b îzîi bourgeois. -euse adj. a încheia (o cataramă) . buchet.m.m.m. fărîm ă .m. burghez bourreau s. brutărie bouleau s. pl. curajos. ghiulea boulevard s. nasture. călău bourrelet s.f. bobinare.m. şi adj. viteaz. bou boire vb. amnar brisées s. a se m ărgini botte s. noroios bourdonner vb.f. armare cu lemn boiser vb. branşă bras s. m.f. a închide. braţ. bord (la un vas) . mesteacăn boulet s. cărăm idă briquet s. (în mod) strălucit briller vb. bloc.f. a străluci brioche s. b la jin bonjour s. legătură de legume botté. -e adj.f. şchiop bombe s. albastru bloc s. bub iţă boutonner vb. I I I a fierbe. prăvălie bouton s. albăstrea bobinage s. boucles d ’oreilles cercei boucler vb.m.m. adj. bobinaj bœ uf s. (fam.f. v in de Bordeaux borne s. om bun şi credul. margine. bine bonbon s. bursă bousculer vb. strălucitor brillam m ent adv.m. boier bracelet s. bomboană bond s. broşă brocher vb.f./.m. hotar. frag­ ment bricoler vb. fericire. şi adj.f. cracă.) bourse s. a meremetisi b rilia n t.f.f. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. brichetă.f./.f. bluză bluet $. cizm ă. sfîrşit bouteille s. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. à ~ le corps la trîntă brasse s.m.f. brav . a îm păduri . a căptuşi cu lemn boîtes.m.m.m. homme ~ om curajos. bulevard bouleverser vb. a tu lb u ra. a brava bref. căptuşire. bor (la o pălărie) bordeaux s. -e adj. -euse adj.-e *. gură. suflare. a înfrunta. vată etc./. brav braver vb.m. pungă (de bani) . a face salturi bonheur s. năm ol bouffée s. ram ură.m. brioşă. -e adj.f. m.

candidat cane s. ”iens ~ vino încoace cabaret s. canibal canons. cantinier ca n to n s.m. capitală capitalisme s. -e adj. cauciuc. laş. cabinet ca c a o s.bronchite s. à la — la ţară. -e adj. ladă. raţă candélabre s. zvon.m.f.f. a captura caqueter vb. circiumă cabine s. ramă café s. zarvă brouillard s. a m îngîia carlingue s. adu­ nătură canard s.f. capitalism capitulard adj. răţoi. perie brosser vb. dem.) camarade s.f.f. a potoli. a copia (şi fig.m. camee camera s.f. cafenea cage s.m. caporal c a p rice s. noră bruit s.f. colivie.m . (mii. m. esenţial capitale s.f.m.m. m. canadiană c a n aille s.f. scop.m. barcă cantine s. m. ) prevăzător c a lm e s . de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 .f. cadru.m. cutie calcaire s.f.f. cal­ culator. bru n . tab ără. a trăncăni car1 conj.m.m. aparat de film a t camionneur s.f. socoteală. închisoare cadeau s. m.-ère s. capabil capitaine s.-euse adj. a calca. calin calmer vb.m. casă (de bani). calcar calcul s. a ascunde cachette s. capitulard capitulation s. autocar caractère s. nemernic.f.m. căci car2 s. veste brûler vb. promontoriu capable adj. m ai tînăr cadre s. lagăr. tu n .f. brutal brute s.m. tovarăş. ceţos. tăietor de lemne bnffet s. carceră. s. 2. bronşită bronze s. candelabru candeur s. capsulă capturer vb. cuşcă cahier s. m. brută bruyant. (fa m .m. carafă caresser vb.m.m.m. (persoană) calculat(ă) . a poposi.) campanie camper vb.f. c’est ~ aşa este ça2 adv. capital. şi adj. camarad camée s.m.m. cafea. ceaţă broussaille s. a peria brouhaha s.m. a lin iş ti calomnier vb. bufet buisson s. carlingă 500 . calorie calquer vb. cadou cadet. pietricică caisses.f. camionagiu camp s.f. a cotcpdăci. bucureştean bûcheron s. cafeniu brutal. cantină c a n tin ie r. căpitan capital. cacao cacher vb. m. ţăran.f. m. ascunzătoare cachot s. caiet caillou s. ţărănesc campagne s. -trice s.m.f.m.m. capriciu icapsule s. tufiş bureau s. galoş cap s. de frunte. -e s./. băutor. se — a se proţăpi canadienne s. calcul calculateur.f. ţeavă (de armă) canot s. (sport) gol buveur s. a arde brumeux. -e adj. aici . mezin. -te adj. cap. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s.m. a locui tempo­ rar .m. /.m. canalie. -e adj.f. însuşire carafe s. capitulare caporal s. candoare candidat s. sătean.m. caracter. m. raţă cannibale s.f. birou but s.f. [fig. sat.m. beţiv c ça1 pron. şi adj. şi adj. m ărăciniş bru s. zgom ot.m.) hărm ălaie. şi adj. cabină cabinet s.m.m. (fam.m. cîmpie . comme astfel.m. adj. m./. neguros brun. ) asla . zgomotos bucarestois. bronz brosse s.m. a calomnia calorie s.m. ţel.

a sta de vorbă (cu) cavalerie s. cireş certain. şampanie champignon s. icre negre ce pron. (fam.f. central. oarecare. centrală centralisateur s. totuşi. an um iţi causer vb. ceux) pron. cîntec chanter vb. cască casser vb. -ière adj. car. centrali­ zator carpe s.) a ciupi ceva prin înşelătorie central. a se am ari cave s. dem. dem. cauză. hartă. orice char s.m./.m. acel(a) celui. dem. scaun chaleur s. m. aceasta.m. acea cellule s. a cînta chantier s. acela cendrier s.m. poş­ ta lă .f. celebru célébrer vb. -ci (pl. morcov carotter vb. capitol chaque adj. căldură chaleureux. celulă celui (pl. şi adj. centură célèbre adj. dem. profesie.f.m. -e adj.m. a înceta chacal s.m. zmeu (de hîrtie) cerise s.f.m. acest lucru céder vb. acesta celui-là [pl. catedrală causer. m. crap carré. a tă in u i céleri s.f. celles) pron. caz. -e adj. cireaşă cerisier s. şantier chapeau s. (o) sută centimètre s. a sărbători célébrité s. scrumieră censeurs. a n u m it. critică.m.m. a adeveri cerveau s.m.f.f. nehot. a centraliza centre s.m. lumînare change s. a cauza causer vb. dem. şir chaînette s.m. schimbare changer vb. pron. clapon chapitre s.m. carieră carte s.m. (ceea) ce ce. à coucher dormitor celle (p l. cenzură. cet.f.-e s.f./.f. de v izită etc. a cenzura cent adj. creier cessation s. şacal chagrin s. mîhnire chagriner (se) vb.f. piv n iţă caveau s. centralizare centraliser vb. a se m îh n i.m.m. schimbător changement s. ca­ valer certainement adv. ciupercă champion ş. blam public censurer vb.m.m. cette adj.m. m.f. catedră chaises.f. pătrat carreau s. şansă chandail s.m. m. schimb changeant.f. cerc cercueil s. cavou caviar s. ceremonie cérémonieusement adv. cuarte (de joc. carne chaire s.f.m. în mod cere­ monios carton s.f. cavalerist.f. fiecare. călduros chambre s. a schimba chanson s. ţelină célibataire s.carnassier. carnivor carotte s.tn. dem. acest ceci pron.m. ceux-là) pron. şi adj.f. a certifica. întlm plare. tanc.f. a pricinui. centimetru champ s.f. nasier carnivor. a sparge cassé. şi adj. sicriu cérémonie s. s. a vorbi. celebritate celer vb. spart caste s. lanţ. -e adj. pălărie chapon s./. castă cathédrale s. şi adj. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s. necăsătorit. înlănţuire.m. încetare cesser vb. campion chance s. u n ii. cim p.) centralisation s. tricou chandelle s.m. -euse adj. ceux-ci) pron. a ceda ceinture s.m. ochi de geam carrière s. centru cependant conj. car­ carnivor e s. dem. a ascunde. f.m . en tout ^ în tot cazul casque s.m. cavalerie cavaliers. m. cenzor censure s. cîmpie champagne s. cu toate aces­ tea cercle s.f. pl. lănţişor chair s.f. -e adj. car de luptă 501 .f. si­ gur. călăreţ.m. desigur certifier vb. noroc.f.f. cameră.f. celibatar chaîne s. pulover. carton cas s.

şovin chaux s.m.m.f.m. şosea chausser vb. cale cheminée s. la chicane s. a m ototoli.m. m.f. chiffon s. gleznă chèvre s.f. a-şi l u a s a r c i n a chariot s. şi adv.m .m .m. cler.f. -ne s. a cita citoyen. f a r i n é e .-enne s. mîncare.m.f. vînător chat.f. m. şomer chose s.) c a r p e n charmer vb. m uşiţă ciseaux s.f. a văxui ciron s.) şi adj.f. m. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s. greiere cigare s.m. cîine. a circula cire s. f. căldare.f.f. castel. m. cădere ci adv. şicană^ cliien. I I a alege choix s.m in ă . c ă r b u n a r charger vb. pisică château s.m. -e adj.m. aici ciel . (despre culori) deschis chinez. -e adj. lim pede. pl.f.f. preoţime 502 .m. scum p.f.m. ospăţ chèrement adv. conducător.m .tn.m. cavalerie chevaucher vb.m.m. c l e f cléf s. şef. a şuşoti chut ! interj. şi adj. ciment cimetière s. scump . cetate citer vb. drag chère2 s. a civiliza c la ir . î n e î n t ă t o r charme1 s. clasă. varză chou-fleur s. (zool. capră chez prep. foarfece ciseler vb.m .f. lă m li civil. -e s.f. a vîna chasseur s.m. chinezesc (fig.f. care face ape cţ^aud. creştin chuchoter vb.f. căţeluş choeur s.f.m. gulie chrétien. ceară cirer vb. v. -euse s.f.m.m. pedeapsă chaton s.m.m.f. conopida chou-rave s.f. lucios.f. lucru chou s. havană cigarette s. cifră. clasifi­ care clé s. căm in. plug chartreuse s. (cu maj. şi adj. circuitul circuler vb. vatră chemise s. -e adj. himeră chimie s. î n c î n t a r e charme2 s. şofer chaussée s. c im itir cinema s.-e adj.s.m. cazan mare chauffeur s. şomaj chômeur.m. -enne s.m. lecţie classement s. ţigară cime s.f. ţigară de foi.m. petic chiffonner vb. mănăstire chasser vb. cinematograf cinémascope s. -e s. cîrpă. [constr. clar. -ière s.f.f. dirijor chemin s.f. alegere chômage s.m.f.m .m. sst ! linişte ! chute s. m.f.m. chimie chinois. cinemascop circuit s. vîrf ciment s.m . a î n e î n t a charpente s. lum in ă classe s. pisoi chatoyant. i u b i r e (ie o a m e n i charmant. a călări chevet s. a căuta chercheur s.-ère1 adj. var chef s.f. căruţaş charrue s. cor choisir vb.m.m. cal chevalerie s. drum .m.f.m. cu dragoste chercher vb. civil civiliser vb. lăm îie citronnier s.f. cetăţean citrons. cald. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. -te s.m. (hot. chiffre s. ~ jort cetate châtiment s. a încălţa chauve-souris s.f.) liliac chauvin.f. m. r es te a de a che­ charretier s. a î n c ă r c a charbonnage s.m. sumă chimère s. a şifona. c a r . elasament.) ş a r p a n t ă .) a supăra charger (se) vb. stejar cher. fierbinte chaudière s. a şopti. -e adj. fir de păr cheville s.m . chiot .9 . cer cigale s. capodoperă chef-d’orchestre s.m. caţea clarté s. a cizela cité s. cercetător cheval s.m . căp ătîi cheveu s.f. cămaşă chêne s. c ă r u ţ ă charité s./. cheie clergé s.

m înie. uriaş combat s.f. complet complètement adv. a (a) lip i colliers. comentariu commerçant s. club coalition s. a prinde în cuie. a începe comment adv. a completa compliment s. socoteală. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) . ca. I I I a se complace complet1 s. cucurigu ! code s. tout ~ la fel commencer vb. perete despărţitor clore vb. a ţin tu i club s. comedie com ités. -e adj.-e adj. supărare colifichet s. colină colonel s. şap­ că etc 1 coin s. compoziţie. ardere comédie s. deal. cîte combiner vb.m.f. comunist compagne s. I I I a se prezenta.) culme combler vb. -euse s. cont compter vb. colos. comerciant commerce s.m. comod commun. cît.f.f. împrejmuire clouer vb. insignă cocorico ! interj. cîtă. -e adj.f. colecţie collectiviste -s.f.f.m. cocardă.m. pre­ cum .m.m.f. colectiv collection s. tovărăşie.m. a complica composer vb.m .) a satisface (năzuin­ ţele. m. comu­ nard coffre-fort s. pas colère s. m. casă de bani cognac s. luptă combattant. a socoti.f. închis clôture s. coloană colosse s. guler. a concentra 503 .m.m.m . com plicat compliquer vb. colectivist collectivité s.m.f. m. compozitor composition s. m. colţ c o ls .f. (pl. I I I a comite commode adj. clim at climatique adj.m. cod coeur s. colectivitate collège s.m. ca (si). clipire clinique adj. tovarăş comparaison s. comandă (a unei m a­ şini) comme adv.f.m. maior commande s. soţie compagnie s. colier colline s. com plim ent com pliqué. Comun. a număra comte s.f.m . comerţ commettre vb. client climat s.m. asociaţie. climat(er)ic clin (d’oeil) s. tacticos compensation s. complet. par ' (a şti ceva) coexistences. -e adj. dorinţele cuiva) . conte concentrer vb.m. (fig.m. coafură.m. -e s.-e s. I I I înţelege a cuprinde. compensaţie.f. a colabora collectif. coexistenţă. a comprima compte s. şi adj. cît. şi adj.f. -e s. com­ punere comprendre vb. tovarăşă. clim ă. cum.m.f. cîţi. a copleşi commune s. p u ­ blic communard. m. des­ păgubire compenser vb. obştesc. comună communiquer vb.m.f.client.m./. cu totul compléter vb.f. a combina comble s. -e adj.m.m. -ète adj. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. clinic cloche s. compas compassé.m. I I I a combate. colegiu coller vb. pie ptănătură. cum? de ce? commentaire s. I I I a închide clos. asemănare. colonial colonne s.f. comitet commandant s. compa­ raţie comparaître vb. şi adj. m.f. costum complet2.f. in im ă .m.m.f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.f.f. a comprimer vb. colonel colonial. (fig.f. salbă. clopotniţă cloison s. luptător combattre vb.f. trecătoare. clopot clocher s. coniac coiffer vb. şi adj. a compune.m. coaliţie cocarde s. fleac. v îrf. -ive s. a comunica communiste s. a compara compas s. to t ce acoperă capul (pălărie. a lupta combien adv. a întregi. a compensa complaire (se) vb. a pieptăna coiffeur. societate compagnon s. comandant .) podoabe. a alcătui compositeur s.m.f. coafor coiffure s. fanteziuri collaborer vb.

-le adj. confuz.) a preţui considéré. a constitui construction s.f. I I I a încheia. consiliu conseiller vb. I I I a cuceri conquête s. sfă­ tuitor consentement s. I I I a consimţi conséquence s. I I I a concepe concierge s. -e adj. şi adj. a condamna condition s. potriv­ n ic.m.f. încredere confidence s.f.m . a conjuga. atingere. confuz confusion s. condiţie conducteur . a sfătui conseiller. a consulta connaissances. m. molipsire. I I I a cuprinde.f.f. concediu congénère adj. constrîngere contraire s. a încurca confort s. a constata consterner vb.f.m. asociaţie confus. a consulta contact s. concurent condamnation s. în mod constant constant. a m u lţu m i (pe cineva) contenu. în ­ voire consentir vb. încurcat confusément adv.m.m ./. -e s.f. -condamnare condamner vb. I I I a constrînge contrainte s.m. încheiere conçombre s. povestitor continue].m. basm. rn. contact contagion s.f.-euse s. a confecţiona conférence s. contrariu contre-amiral s. -e adj. confuzie.f. a contracta contradictoire adj.-enne s.f. -ère s.m. a consola consolider vb. concentric concerner vb. ajutor. conjuncţie conjoncture s.f. confort confortable adj. aer. conţinut conteur. încurcătură congés. conştient conseil s. a consacra. continuu. consul consulter vb. I I I a concura concours s. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. a întări consonne s. dulceaţă confondre vb. concret concurrent. contradictoriu contraindre vb. -ète adj. (m il.m. I I I a construi consulter vb.f. şi adj.m . a trage concluzia conclusion s. consilier. congres conjonction s. a consolida. adv.m . a considera: (fiţi. neînce­ tat continuer a continua. confi­ denţă confier vb. m.m. a consterna constituer vb. constant. I I I a cunoaşte conque s. a conserva considérer vb.m .f.f. construire. sfat.f.f. cunoştinţă. nuvelă contempler vb.m.f.f. portar concitoyen.f . concetăţean conclure vb. m. a confisca confiture s.f. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. concurs concret. cucerire consacrer vb. a conţine content. a contempla contenance s. contraam iral 504 . de acelaşi s o i. contrar.m. confecţie confectionner vb. consoană constamment adv. cunoaş­ tere connaître vb. castravete concourir vb. I I I a conduce confection s. consecinţă conserver vb.f. contagiune conte s. a încredinţa confirmer vb.) a da un consemn consolation s. urmare. conştiinţă conscient.m. de aceeaşi specie congrès s.f. I I I a confunda. a ti­ tu dine .concentrique adj. înfăţişare.f. destăinuire. stim at consigner vb. ghioc conquérir vb. conferinţă confesseur s. conducător conduire vb. clădire construire vb. duhovnic confiance s. a înconjura contracter vb. a confirma confisquer vb. -e adj.s. a m ărturisi. m u lţu m it contenter vh. poveste. conjugare conjuguer vb. consim ţăm înt. mîngîiere. confortabil confrérie s. a închina conscience s. respectat. a fi în legătură cu. a urma contourner vb.f.f. loc.f. -e adj.f. -e adj. consolare consoler vb. -e s. concluzie. a consemna. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. cu perseverenţă. a u n i consul s. au dim potrivă.f. statornic constater vb.

telegar court.f./. croitor couvert1 s. latură. cosmonaut cosmos s.) trib u n a l corec- correspondance s. vopsea coulisse s. amic copier vb. colină. cuţit mare de bucătărie coûter vb. I I I a contrazice contrée ş. carcasa vaporului correction s. ) corec(pop. a costa coutume s. văr. de ouă) . coridor corrigé s. cupă couper vb. tr-o dată . a bum bacului cou s.m. ţin u t. a tăia cour s. izb itu ră. à — sur cu siguranţă.f. a se învoi conversation s. curier. -le adj. gît couchant s.f. vară coussin s. du de dinspre . contribuţie. a se îndoi.m . prieten.contrebasse s. curs course s. tout à deodată. a se scurge.m. m. I I I a acoperi. curte courages. conver­ copain s. coş corde s. ^ à ^ corp la corp.) corn corail s.-euse s. -ère adj. I I I a recunoaşte. a curge. alergător courir vb. 505 . regiune contre-offensive s. coral. a încorona courrier s. apusul soarelui couche s.f. culoare. -euse adj. a se curba coureur. vorbire tire conversaţie. a aluneca de-a lu n g u l. trup. -e s. contravaloare contributions.m. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. goană. coquelicot s. corupere. cursă. obicei couturier.f.m. mac coquet. cupă. îndreptare.m. a copia coq s. I I I a coase couler vb. croială coupe2 s. b id iv iu . a corecta corruptions.f.f. cordial.f.m. stricare. culcuş. coardă cordial. a se cülca coude s.f.f.f. culme côtelette s.m.m. après sur le îndată .m. ^ d'oeil de privire.m. co­ rupţie cortège s. conversiune. I I I a convinge convenir vb. -e adj.u n f il a telefona. -e adj.m. ochire.f.m.m. m. jouer des~^ s a da din coate coudre vb. coastă côté s. mărgean corbeau s. -ette adj. à lîngă coteau s. frînghie ./. cunună couronner vb. taeîm couvert2. cocos coque s. contrabas contredire vb. contraofensivă contre-valeur s.f.f. cost couteau ».f. (despre un vas) a se scufunda couleur s. I I I a alerga. bumbac cotonnier. -e adj.f. cornee corniche s. scurt cousin.) couronne s.f. culisă couloir s. călduros cornée s.m.m.m. îndrăzneală courageux.m. a controla convaincre vb./.m. apus (de soare) coucher2 (se) vb. cuţit coutelas «. tem ă corectată corriger vb.f. costum côte s. dru m . de ^ deoparte .f. im pozit contrôler vb. corp. aspect. con­ conversions. a fi în corespondenţă corridor s. s. găoace (de nucă. m.m. donner . m. corespondenţă correspondre vb.f. cortegiu. strat coucher1 s.f. a ascunde coton s.-ère s. a um bla după (şi fig.f.m . ţional (ju r . lovitură. cochet cor s. cosmos costume s. acoperit couvrir vb.f.f. /. m.m. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . culoar coups. cornişă corps s. ţio n al.m. m. corb corbeille s.f . cotlet de bum bac. parte. curaj. corecţie correctionnel. în­ drăzneţ courber (se) vb. poştă cours s. m.m. cot . I I I a corespunde.m. corectare.f. de force puci coupe1 s. curajos. pernă coût s.m. coroană. (muz.m. alai cosmonaute s.

cu ltu ral curatif.9 . m. a încrucişa. fiin ţă . dansator date s. interj. m. pradă crosă curiosité s. fricos. d in .m. a se rupe cri s. cură cure. -le adj. f. -ive adj.m. a afurisi danger s. m. creton creuser vb. creştere (a unei ape) cruel. strigăt crime s. a scăpa débattre vb. a scobi creux1. de! damner vb. I I I a crede.) culture s. a se spăla pe faţă débarquer vb. creastă crétin.f. gău­ nos. trecere. a face cubajul cueillir vb. a se m ări croix s. crater cravate s. dansant danse s.f. scuipat craindre vb.m. încrucişare croiser vb. ciclon D dahlia s./. cremă crépuscule s. a socoti croisades.f. curm ală dattier s. m. a săpa.m. de. sm în tîn ă. -euse ad].f. ciclu cyclisme s. I I I a culege cuiller. cruce crosse s.f.f. corn (franzeluţă) croître vb.m. m.f. şi adv. nemernic craquer vb. curiozitate cuver vb.f. a crea crème . creion création s. scobit. şi adj. a fermenta cycle s. instruit cultiver vb.f. croşetă croire vb. a în tîln i croissance s. — un mois peste o lu n ă dansant. gol creux2 s. amurg crête s. dalie dame s. -ive adj.m.m.f. pericol. du.m.m.m. cruciadă croisement s. crud crue s.m. dată datte s. curmal davantage adv. a crispa critique s. a dansa danseur. a p îrîi. I I I a dezbate . cîrlig. a sparge .f. creatură crèche s. de la.f. m. /.m . bucătărie culotte s. crimă crinière s. influenţă créer vb. primejdios dans prep. s. coamă crise s. gol crever vb. în. -euse s.m . pe. creaţie créature s. şi adj.dent s. -e adj. făptură. cuit.m. -elle adj. -e s. sem ilună. a crăpa. cravată crawler vb.m. pe=te. f. I I I a se teme craintif. prăpăd. f.m. scobitoare curée s. credit. tim id crâne s. prim ejdie dangereux. cultură culturel. -euse adj.f. curativ cure s.f. cuillère s. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. a înota în stilu l crawl crayon s. a trosni cratère s. chiloţi culte s. creşă crédits. critică crocs. cretin cretonne s. despre. erunt cuber vb. — fouettée friş­ ca. cange. cruzime ( fig-) cru. in.f. craniu crapule s.f. m ăruntaiele care se dau la c îin i. se ~ a se zbate 506 . piele cuisine s. a debarca débarras s. crud. doam nă. bojocii. cîrlig .f.f. criză crisper vb. cuit cultivé adj.crachats.f. cavitate. debara débarrasser (se) vb. lingură cuir s. colţ (la a n i­ male) crochets.m. pan talon i scurţi. ocol.f.-e ad]. dans danser vb. critic. pat (de puşcă) . des) prep.m. scobitură. creştere croissant s.f.m . prăbuşire débarbouiller (se) vb. a cultiva (şi fig. a se debarasa.f.f. ciclism cyclone s.f.f. m ai m u lt de (d’. [sport) cruauté s.f. I I I a creşte.

I I I a decepţiona déchaîner vb. ban dénombrer vb. a începe décéder vb.f. defunct. definitiv déformation s. a dezlega. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. debut. au ~ la început débuter vb. m.f. (despre ape) a se vărfea debout adv.f. decembrie décennie s. a (se) dezgheţa dégonfler vb. -euse adj.m. a refuza décommander vb. a declara déclencher vb. a dispreţui dédaigneusement adv. demograf démolir vb. decrepit. deltă demain adv. a descuraja découvrir vb. delegaţie déléguer vb. a răposa décembre s. ruptură. a decomanda déconcerter vb. a rupe. provocare défier vb. a rupe coarnele décourager vb. decizie déclamer vb. a (se) muta démettre vb. afară déjà adv. a decide décision s. a zăpăci décoration s. început. peste.f. a se revărsa. dinar. I I I a apăra défense s. a elibera delta s. ram olit décréter vb.f. a scăpa défaut s. -e adj.f. I I a defini définition s. ju m ătate. dantelă dentelure s. mîine démailloter vb.m. a declanşa décliner vb. cusur défendre vb. -e adj. a dezumfla dégoûts. denunţare dénouer vb.f. a dezgusta degré s. treaptă. deşeu déchirer vb. halbă. -e adj. decor décorner vb.f.m. defect. decoraţie. delicat délicieux. mutare . se a se descotorosi. -e s. şi adj. a prinzi déjuger vb. ră­ posat dégeler vb. dezmăţat début s. a sfida défiler vb. a dezlănţui décharger vb. m.m. a cere . a deznoda. I I I a dărîm a démon s. m utat déménager vb. a desfăşa (un copil) demande s.débit s. deformare défunt. jum ătate. întrebare demander vb. grad. -e adj. -e adj. a dezlega dent s. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. a răm îne demi1 s. a declina. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb.m. democraţie démographe s. dinte.m. (în) sus débraillé. a deconcerta.m.m. sfidare. demon denier s.m . (sport) m ijlocaş. a defila définir vb. a decreta décrire vb. I I I a descrie décrocher vb. am ăgitor décevoir vb. m.m. s. debit (la lichide şi gaze).f. dehors adv. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a decerna décevant. sfîşiere décidément adv. a porni déménagement s. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. a întreba démarrage s.) dantelură delà prep. I I I a scrînti demeurer vb. I I I a descoperi décrépit. a demara.f. (a rh ît. m. cu siguranţă décider vb. jum ătate de oră demi2. a descărca déchet s. demaraj démarrer vb. jum ătate demi-teinte s.f.f. ferme­ cător délivrer vb. jum ătate întoarcere démocratie s. a face numărătoarea dénoncer vb. a sfîşia déchirure s.f.f. dezgust dégoûter vb. a denunţa dénonciation s.m. a deceda. dejun déjeuner2 vb. 507 . prînz. ho tărît. deja déjeuner1 s. delicios. apărător défi s.f. m ai departe de délégation s. a declama déclarer vb. definiţie définitivement adv. a debuta. deceniu décerner vb.f. I I I a desface. cerere. a desfide. apărare défenseur s.) au ~ ~ după.m.m. a delega délicat. hotărîre.m. a da: pe dinafară déboucher vb. cu dispreţ dedans adv. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. în picioare.f. înăuntru défaire vb.m. a locui. au de după. peste.

şi prep. din nou déréglé. a coborî dévaliser vb.-ère s. departament dépasser vb. a jefui. o hîrtie) désordre s.m. în detrimentul dépenser vb.f. scop. şi adj. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj.f. a se ascunde. deportat déposer vb. datorie deux adj. dezordine désormais adv. coborîre descriptif. a cheltui dépeupler vb. necinste déshonnêtement adv. am ănunt détailler vb. adv. a desprinde. a dezaproba désarmement s.m. nenorocire. -e s. desperare déshabiller (se) vb. (chiar) de la.m.f. desen. I I I a displace déplier vb. -ive adj. a se sustrage derrière adv. deznădăjduit dessous adv.f. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. dentist départ s. I I I a depinde de dépens s. m.m. a depăşi. neregulat: desîrînat dérisoire adj. I I I a coborî. detunătură détour s. al doilea dévaler vb. a dori désoler vb. ~ peu de curînd . a despera désespoir s. închisoare dépouiller vb. intenţie dessert s.m . m. în afară de destins. a se grăbi dépendre vb. a dezola. doi deuxième adj.f. a destina. primejdie détruire vb. derizoriu dérive s. u ltim dérober(se) vb. soartă destiner vb. a urî détonation s. destindere détenu. (loc. a desemna désirs.m. -e s. a devasta. a o lua înainte. a depopula dépit s.m. -e adj. ţel. a desfăşura. a descrie am ă­ nunţit dételer vb.m. în mod necinstit déshonneur s. cel din urm ă.m. deputat dérailler vb. a descinde descente s.f. ocol détresse s. deplasare déplaire vb.f.) par pe deasupra.m. desperat. (în) faţă devanture s.m. de acum înainte dessein s. I I I a dezbrăca devant adv.. a întinde déporté s. -e adj. I I I a deveni dévêtir vb. dezonoare désigner vb. de atunci. a deraia déranger vb. a dezdoi. dedesubt dessus adv.m. a depune déposséder vb. a desface (o stofă. în urm ă. în spate dès prep. 508 . lipsit depuis adv. cotitură. a pustii. destin destinataire s. tăgăduire. a în­ trece înainte. dezastruos désaveu s. prep şi s. -euse adj. deţinut détester vb. derivă dernier. rn.m. a deposeda dépôt s. distrugere détacher vb. desert dessin s. I I I a distruge dette s. vitrin ă développer vb.f.m .îndurera déplacement s. dorinţă désirer vh. descriptiv désert s. a devaloriza devancer vb.m. şi adj. ^ animé desen anim at déployer vb. neplăcut désapprouver vb.m.m. a hărăzi destruction s. devalorizare dévaloriser vb. de d in ţi (pastă. en — de în ciuda désespérer vb. sus. pl.m.dentifrice adj. a prăda dévalorisation s. a spune. neorînduială. destinatar destinée s. longtemps de m u lt. ciudă. a deranja derechef adv. a dezlega détail s.m. (încă) din. necinstit déshonnêteté s. a se dezbrăca déshonnête adj. que de cînd député s.m. de (Ia).f.m. a .f.f.f . plecare département s. prep. iarăşi. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. dezicere descendre vb.f. deasupra.f. dezarmare désastreux. aux pe socoteala. a ju p u i. a despuia dépourvu. a întrece dépêcher (se) vb. m. cheltuieli. necaz. m. deşert désesperé. apă) dentiste s.m .

(un num ăr de) aproape zece docker s. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . rel. dimensiune diminuer vb. m. a auri dorénavant adv. a distribui. la un dineu diplôme s. a îm părţi divers. divers diversion*.f. a cina dîner2 s.m. [mil. comesean.f. diavol. diferit difficile adj. greutate difforme adj.f. dum inică dimension s.f.m. datorie (morală) dévoué. discredit discussion s. a micşora. curcă dîner1 vb. diligenţă dimanche s. I I I a trebui. -e adj.m .f.m. dispozitiv disposition s.f. a dota. distanţă. dogmă doigt s.-euse s. distracţie.f./. a înzestra douane s. dom domestique adj. a se devota diable s. greu. anevoios difficulté s.) diversiune divertir (se) vb. ce ~ fapt pentru care dorer vb. a îm părţi. deosebit. a dirija disciple s.m. m.m.m.f. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. dineu dîneur. f.m. zestre.de m în tu ia lă diagnostic s.f. f. documentat1 dogme s. a da dont.f. idol différence s. direcţie dirigeant s. a ghici devinette s. a devia deviner vb. ghicitoare devoir1 vb. direct directeur s. dar donner vb.f. hotărîre disputer (se) vb. in v i­ ta t la cină. I I I a dispărea disperser vb. căror) . dosar dot s. ai. de casă. a reduce dinde s. exerciţiu (şcolar) .m.m. -trice s. cadou. pol. dizgraţie disjoindre vb. doctoriţă documentaire s. I I I a despărţi disparaître vb. cu băgare de seamă 509 .m. stăpînire dominer vb. deget omaine s. zece dixième adj. a conduce. domestic domicile s. -e adj. a se distra divinateur. daună don s. demnitate digue s. a căptuşi doucement adv. petrecere distribuer vb. încet. diferenţă différent. diform diffuser vb. zeu. diplom ă dire vb._ a dilata diligence s. -e adj. divinitate diviser vb. împărţire. pagubă. a spune .m.m.m. a dispune dispositif s. spinare dossier s.m.f. temă. a difuza digestion s. dietetic dieu s. diam ant dictionnaire s.f.f.f. drac. dispoziţie. pron. à la — . ghicitor divinité s. cină. I I I a zice.. de acum încolo dormir vb. al (a. dig dilater vb.f. dificultate. a domina dommage s. I I a se am uza. /. dom inaţie. devotament dévouer (se) vb.) vrajbă dix adj.m. deosebire. I I I a dormi dortoir s.m.m. dicţionar diététique adj.m. f. a înceta discours s. diagnostic diam ant s. dormitor (comun) dorure s. ale) cărui (cărei.dévier vb. -e adj. drept. vamă doubler vb. dom iciliu dom inant. a despărţi division s.m. digestie dignité s. a întrerupe. a îm prăştia disposer vb.f. a dubla . avoir le ~ au corps a fi argint v iu . a îndrepta. spate. m. a discuta disgrâce s. distins distinguer vb. devotat dévouement s. deosebit. divizare. a datora devoir2 s. dos. poleială dos s.m. şi adj. cela veut — • aceasta înseamnă direct. _(/ig.m. -e adj. dom inant dom ination s. director direction s.f. a se certa.f. à vrai — la drept vorbind . I I I a dizolva distance s.f. discurs discredit s. -e adj. Dumnezeu.m. a desluşi distraction s.m. conducător diriger vb. discuţie discuter vb. docher doctoresse s. domeniu ôme s. dotă doter vb.m. m. al zecelea disaines.f. pauvre nenorocit. depărtare distingué. discipol discontinuer vb.m.

I I a lua ochii éblouissant. zdrobitor écrasement s.m. drum îngust. dramatic drap s. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb. a se îm potm oli éclair s. ecou échoir vb. blînd douzaine s. ducesă durant prep. sans ~ fără îndoială dresser vb.f. a evada échappement s. a asculta écrasant. -e adj. duzină douze adj. a se încălzi. schiţă ébaucher vb. nereuşită. eşapa­ ment écharpe s. schijă. şi adv. construire.f. a se prăbuşi. steag. scăpare. răsunător. a schimba échappée s. zgomot puternic. economic économiste s. a se îndoi doux. prăvălire. a dota douleur s.m. izbucnire éclater v i. I I I a scrie écritoire s. cercetaş éclat s. des. ţuică ébauche s. şi adv.vb.m.f. spargere. durée s. scris.f. schimb échanger vb. I I I a ajunge la scadenţă. zdrobire écraser vb. eşarfă échauffer (s’) vb. blîndeţe douer vb. ştirb édification s.m. fulger éclairer vb.f.f. a se înfierbînta échec s. a porni éclaireurs. a ridica . doisprezece douzième adj. dureros doute s. a depărta écervelé. a zgîria écoulement s. clip ă. a l doisprezecelea dramatique adj. în tim p u l dur.f.m. a înzestra. edificiu édifier vb.f. clădire. a educa effacer vb. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. ciudat dru. a zgudui . -e adj. a izbucni . economist écorcher vb. a ţine s. străluci­ éclatement s. a lum ina école s. postav . ciob éclatant. a înlătura.f.f. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s. îndoială. caraghios .f. fierbere.m.f.f. a scăpa de. m om ent. dulceaţă. şcoală écolier.f. m.m. ciudat.-e adj. b ăn u ia lă. strivire. a dresa .m.m.f. -ère s. de rire a izbucni în rîs tor . aşchie. stufos duchesse s. apă eau-de-vie s. descreierat échange s. a zdrobi écrire vb. a se în tîm p la échouer vb.m. -e adj.f. rachiu.m. dulce. f. cearşaf drapeau s. douce adj. a fugi.m . cuhaz . m. -euse adj. economie économique adj. durement durer vb. js’) — a o şterge.m. dynamite anevoios durată adv.caragnios.m. esca­ pad ă. educaţie éduquer vb. a şterge 510 .f. -e adj. scriere écrouler (g’) vb. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s.f. a construi éducation s. durere douloureux. dinam ită E eau s. drapel droit.m. -e adj. strălu­ cire. -e adi. şcolar économie s. sclipitor éboulement s. surpare ébranler vb. drept drôle ad/. -e adj. gra jd édenté. ebenist éblouir vb. se a se ridica îm potriva douter vb. tare. \ fig-) as­ pru. a d iv u lg a.douceur s. roşu-aprins. (s’) — . scurgere écouler (s’j vb. cu asprime a dura. eşec écho s. ébullition s. a se prăv ăli écurie s. a schiţa ébéniste s. clocot ébruiter vb./». a se scurge écouter vb.bizar drôlement adv. a ju p u i.f. stacojiu écarter vb. a eşua. a se pune în mişcare.

între buin ­ ţare e m p l o y é . emoţie é m o u v a n t . supt é m a i l s. m. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. -e s. a înjun ghia. cu eleganţă é l é g a n t . îm părat e m p h a t i q u e adj.m .m. pervaz. a îm piedica e m p e r e u r s. efect . despre.m. de asemenea é g a le r vb. -eresse s.f. a lua.f. emfatic e m p ir e s. nestăpînit e f f r o n t é .m. incintă e n c h a î n e r vb.f. elocinţă é l u . elogiu é l o i g n e r (s*) vb. neînfrînat. ridicătură (de teren) .f.m. şi adj. a se arunca é l a s t ic i t é s.f. email é m a n c i p a t i o n s. a se înveseli é g lis e s./.m. încadrare. a fermeca. şi adj.f. a păgubi. în mod efectiv. a duce é m u l a t i o n s. a otrăvi e m p o r t e r vb. emancipare e m b a r c a t i o n s.m. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. m. nehotărîre .adv.. a se aşeza î n am ­ buscadă. element é l é p h a n t s. [fig.m. m. încîn tăto r.n e adj.m. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. la pînd ă é m e r g e r vb. post. neruşinat é g a l e m e n t adv. a stînjeni e m b e l l i r vb.m. a duce cu sine é m o t i o n s.f. întrecere. efort e f f r a y e r vb. a înfăşa.m.m.f. egalitate é g a r e r (s’) vb. m. şi adj. îneîntare e n c h a n t e r vb. f.f. I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. elegant é l é m e n t s. electrificare é l e c t r i q u e adj. I I I a alege e l li p s e s. a se încurca. -e adj. în adevăr. a îm brăca. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă . slu jb ă. a pune m îna pe. . -e adj. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 . a egala é g a l i t é s. şi adj. a încurca. din. care încurcă. elev é le v e r vb. încurcătură.f. m. paradisiac é m a c i é . a ieşi din apă. de acolo e n c a d r e m e n t s. gură e m b r a s s e r vb. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. a se îm barca e m b a r r a s s. electric é l é g a m m e n t adv. biserică é g o ïs te s. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb.) cloacă. a se stră­ dui e f f o r t s.f. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. adv. -e s.f. a se zăpăci vb.f. a se sforţa. a educa é l i m i n e r vb.f. cu elocvenţă é l o q u e n c e s.f. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj.f.m .f. eficace e ffo r c e r {»’) vb.f. e f f e t s. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. şi adj. em ulaţie e n 1 prep . ridicare é lè v e s. canal de scurgere. a strînge e m m e n e r vb.f. -e adj. farmec. iarăşi. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb. funcţionar e m p lo y e r vb.m. egoist é g o r g e r vb. -e adj. a ucide é g o u t s. mocirlă e h ! interj. cadru e n c e in t e s. stînjeneşte e n c o m b r e s. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. elasticitate é l e c t r i c i t é s. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. ce. a creşte. a se u im i. elipsă é l o g e s . im periu e m p le t t e s. fermecător e n c o m b r a n t . slab. a elim ina é l i r e vb. a strica. a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. em iţător é m in e n c e s. -e adj. a rid ica. (/ig. elefant é l é v a t i o n s. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. I I a umple e m p l o i s. an divă e n d o m m a g e r vb. cerneală e n d iv e s.f. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb. d in. a îneînta e n c h a n t e u r . a speria e f f r é n é . vărsare. în.f. a îm brăţişa. a se m inuna é m e t t e u r s.m . a încuraja e n c r e s.f. piedică. cum părătură e m p l i r vb. -e s. ales é ly s é e n . ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. m. a lua. a se av înta . în calitate de e n 2 pron . a pune în spinare.

risipit é p a is s e u r s. -e s.f. a zbura. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. in v id ie . zbor e n v o le r (s ’ ) vb.m. fructe) é p o p é e s. a atrage după sine. -se adj. înrăd ăcin at e n r a g é . des. în întregime e n t iè r e m e n t adv.şi adj. -euse s.f. epavă é p é e s. m. poftă e n v i e r vb.. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. şi adj. îm prăştiat. (fig.f. înconjurător e n v o l s.m. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. pîlnie e n t o u r e r vb.m.f. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s. marcă e n s e i g n e m e n t s. a cruţa é p a r p i l l e r vb. a in vidia e n v i e u x .f. a-şi lua zborul e n v o y e r vb. des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. a închide. invidios e n v i r o n adv. copil e n f e r m e r vb. a tîr î.m. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. spin é p i n g l e s. furios e n r a g e r vb.m. angajam ent e n g l o u t i r vb. a e n f o u i r vb. după e n t a m e r vb. cam.e adj. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. -ère s. şi adj. I I I vb. spanac é p i n e s. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. enervant. bold.. îm preună. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. um ăr é p a u le r vb.o u se s. a tă ia prim a bucată. în sfîrşit e n tra în e m e n t s.m. m. a încăpea e n t r e t e n i r vb.f. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. à cheveux ac de păr . ac cu găm ălie. sabie é p ic e r ie s.m . a se enerva e n f a n c e s. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb.f. stufos. epopee é p o q u e s .m. înflorire. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. m. plic e n v e r s prep. intrare. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. a intra . a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. întrevedere e n v a h i r vb. ghim pe.m. supărător e n e r v e m e n t s. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 . turbat . desime é p a u l e s. a risipi é p a r s . a curăţa (legume. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. faţă de e n v i e s.f.m. în­ sufleţire vb. a avea ca urmare e n tr e prep. -e adj. a se um fla înfu n da. apoi. I I I a cerceta. I I I a a u zi.m. m. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s.m. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. a entuziasma e n n e m i .) a începe e n t e n d r e vb.f. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb.f. anchetă e n r a c i n é . aproxim ativ e n v i r o n n a n t . duşman e n n u y e r (s ’ ) vb.m. a se vărsa. a ridica. f. antrenam ent. epocă é p o u x . a începe. antreu e n t r e la c e r vb. entuziast e n t ie r . a îm p le ti. -e adj. întreg . a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. a se interesa de e n q u ê t e s. I I a invada e n v e lo p p e s. / . m. firm ă. întreprindere e n t r e r vb. -e adj.f. enervare é n e r v e r (g’ ) vb.e n d r o i t s. a turba e n r e g is t r e r vb. episod é p lu c h e r vb.f. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . en cu to tu l.m .f. (fig. şi adj. loc é n e r g i q u e adj. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. a lua .m.m . a însori e n s u i t e adv. a însîngera e n s e ig n e s.) a răp i. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. a critica é p i n a r d s. a încuia e n f i n adv.f. a înţelege e n t e r r e r vb. . I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb. copilărie e n f a n t s. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. grosime. a înrola e n s a n g l a n t e r vb.f. a păşi. în întregime e n t o n n o i r s. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb. -e adj. s. a trim ite é p a i s .f. energic é n e r v a n t . băcănie é p i lo g u e r vb. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb. între e n t r e c h a t s.f.f. a dezaproba.m. angrenaj e n j a m b e r vb. a economisi .

a preţui. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l. spaniol(esc) e s p è c e s. mettre a pune la încercare é p r i s . à V stabili s. ecuator é q u a t o r i a l . a epuiza. a se sili.e a d j.m. şi adj. I I I a stinge é t e n d a r d s.f.f. f.f. spaniol.e lle adj. -e adj. suire. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. spirit e s s a i s.e lle s. a se desfăşura é t a n g s . scară e s c a r p e s.f.m. (/ig.m. a fi ê tr e 2 s.f.m. benzină e s s e n t ie l. » . examen. ecuatorial é q u i p e s. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . în­ treprindere. a escalada.) şi adj.m. a con­ sidera e s t o m a c s.m. a su­ gruma être* vb. a stima.e s. -e adj. aux. a face să gîfîie e s s u ie . exactitate e x a lte r vb. fiin ţă é t r e n n e s.m .m. ciudat. încercare e s s a y a g e s. spaţiu e s p a g n o l.. stare. fél e s p é r a n c e s. a studia.m a in s. a strînge de gît.f. stindard é te n d r e vb. a slei de puteri é q u a t e u r s.m. ab rupt.m. etapă é t a t s. etalaj é t a le r vb. sclavie e s c l a v e s . straniu é t r a n g e r . a se trezi é v é n e m e n t s. examinare é t o u r d e r ie s. adv. echipă é q u i p e m e n t s. • sclipitor é t o i l e s. band it e s c a r p é . străin é t r a n g le r vb.) escuadă. şi é t a b l i r vb. a pune la încercare é p u is e r vb. oprire e s c a lie r s. escaladare.f. speranţă e s p iè g le r ie s. instituţie é t a g e s .f.f.probă. -e adj.f. asasin. a exalta e x a m e n s . etern é t i n c e l a n t .m .f. zburdălnicie e s p o ir s. speranţă e s p r i t s . . a se întind e. -e adj.f.e adj. probă (la croitor) e s s a y e r vb. călărie é q u i v a l e n t .f.f. I I a leşina é v a s i o n s.f. a învăţa e u p h o r i e s . etaj é t a l a g é s . /. sclav e s c o r te s. .m. a istovi e r r e r vb./. mirare. a speti. / . dar (de an ul nou) é t r o i t . exact e x a c t e m e n t adv.m.f. prosop e s s u y e r vb. eleşteu é t a p e s. m . m. ( m il. escorţă e s c o u a d e s. m.. é t o u r d i r vb.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s .m . . a încerca . a îndura e st s.e s. I I I a întinde é t e n d u .m. anevoios e s c a r r e s. specie. e t conj. greşeală. student é t u d i e r vb. a se mira e s t u r g e o n s. stomac e s t o m a q u e r vu.m.m. -e adj. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. a încerca . m. şi adj. căţărar e e s c a la d e r vb. erupţie e s c a la d e s. stab ilim en t.f.f. încercare. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb. -ère s. {toc. m . a expune.m. sărăcăcios. a proba (o haină] e s s e n c e s ./ . esenţă. stea é t o n n e m e n t s. a şterge .f. coajă e s c la v a g e s. -e adj. studiu é t u d i a n t . echipament é q u i t a t i o n s. a am eţi é t r a n g e m e n t adv.f. galantar.m. a se căţăra e s c a le s. (cu maj. evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. m. . é p r o u v e r vb. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. evident é v o l u e r vb. ija-m. a suferi. restrîns é t u d e s. euforie. eroare é r u p t i o n s. .) stat é té s . scrimă e s p a c e s. îndrăgostit. m . îngust. vară é t e in d r e vb.f.) greu. a rătăci e r r e u r s.f. a r în t e s s o u f fle r vb. a evolua e x a c t .m. est e s t im e r vb. esenţial e sso r s.m.m . escară. uim ire é t o n n e r (s’) vb. escală. încercare. răsărit. echivalent è r e s. strîm t.m. vr. eaprârie .) à V strîm torat. (cu maj. f. /. eră é r e in t e r vb. exact e x a c t it u d e s.

a îndemna e x ig e n c e s. (pop. şi adj. a examina e x c e lle n c e s. cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s.trie e s. greutate. exportare. slab.f. a pretinde. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». a se ofili f a n g e s. vb. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s .m. explicaţie. m uribund e x p l i c a t i o n s.f.m.invar fapt. . export e x p o r te r vb. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t .m . / . expediere. facultate f a d e adj.m . fam ilie f a n e r (se) vb. fabulă f a b r i c a n t s. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău . exemplu. născocitor. obosit f a t u i t é s. grozav e x c it e r vb. debil f a ib le s s e s. existenţă e x is te r vb. e x t e r m i n a t i o n s. geogr. a fi. -euse adj.f. com­ me il faut cumsecade. expiatoriu. f a i t s.f. faţă f â c h e r (se) vb. noroi. fel. (mi/.lucru neobişnuit e x t r a . fad. (pen­ cineva. -e adj.f. excesiv. -euse adj.m. I I I a extrage e x t r a it s.f. ex­ portator e x p o r t a t io n s. a exprima e x q u is . -e adj.f. şi adj. a exploata e x p lo it e u r . fabricant f a b r ic a t e u r s.f. povară f a r i n e s.f. -e adj. a cere e x i l s. -e adj. -e adj. chip f a c u l t é s. ex plo atab il. şi adj.f. faleză f a l l o i r vb. I I I a face./. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. (despre timp) il fait beau este fru­ mos.m . înfumurare f a u b o u r g s. m. noroios f a n t a s t i q u e adj. faimos. exa­ m inator e x a m i n e r vb.f. /.f. excelent e x c e p té adj.f.m. extras e x t r a o r d in a ir e adj. inventa­ tor f a b r i q u e s. şi adj.m. în afară de e x c e p t i o n n e l. executare e x e m p la i r e s. a exporta e x p r im e r vb. extensiune e x t é r ie u r . ceva) .e x a m i n a t e u r . şi prep. renum it f a m i l i e r . mocirlă f a n g e u x . făină f a r o u c h e adj.f. înfum urat.f. delicios. nerod f a t i g a n t . a exista e x p é d i t io n s.f. faptă strălucită e x p lo it a b le adj.m. obositor f a t i g u e s. / .f. par ~ de exemplu e x e r c ic e s. a urî e x é c u t i o n . excursie e x é c r e r vb. fam iliar. seceră 514 .f. I I I a exclude de e x c u r s io n s. fabulist f a c e ». -euse s.f.f. extern. foame. oboseală f a t i g u é . slăbiciune f a i l l i r vb. impers. slăbiciune.f. exploatare. fapt f a l a i s e s. explozie e x p o r t a t e u r . îndeplinire.trice s.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. excelenţă e x c e lle n t . impers. sălbatic f a t s. fantomă f a r d e a u s. cartier periferic f a u c i l l e s. fatuitate. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. impers. -e adj. şi adj.f. ex­ ploatator e x p lo s io n s. ? . extrafin e x t r a ir e V&.m. ispravă. delicat e x t e n s io n s. a excita. exil. uşor f a c i l e m e n t adv. searbăd f a i b l e s. lămurire e x p l o i t s . extindere. a experimenta e x e m p le adj. a aţîţa e x c la m e r vb. lesne. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x . avoir a-i fi foame f a i r e vb.f.m. m. extrem de e x t r é m it é s. .f.m. extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. surghiun e x is te n c e s.f in .m. exemplar s.) s’en ~ a-şi face sînge rău . fantastic f a n t ô m e s. cu uşurinţă f a ç o n s. . a exclama e x c lu r e vb.m.f. -e adj.m .e lle adj. a se supăra f a c i l e adj.. -ère adj.m. obişnuit f a m i l i e s. exterior .f. exerciţiu e x h o r t e r vb. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv. fabrică f a b u l i s t e s. şi adj. exigenţă e x ig e r vb. m. exterminare e x tr a s.

^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. semeţ f i è r e m e n t adv. puternic. -e adj. feroce f e r r o v i a ir e s. . a fertiliza f e r v e u r s. a m ăguli f l a t t e u r .) agent de poliţie f lo c o n s. -ère adj. à la un ul după altu l vb. / . a felicita f e m m e s . prosper f l o t s. a răsfoi f e u i l l e t o n s.f. foileton f é v r i e r s.m.m. m ăg u li­ tor. fotoliu f a u t e u r . b u n ăv oinţă.f. plagă.f.f. fulg de zăpadă f l o r is s a n t . sărbătoare. a hoinări f l a t t e r vb. m. f a u s s e adj. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri.m. febră f a u s s e té s. « n ' ­ eu trecere f a v o r i .f. u n it f é l i c i t é s . mărar f e n t e s.m. -e adj. f. crăpătură f e r s.) lanţuri. incendiu f e u 2. -e adj. tare. ficat f o i n s. birjă f i a n c é s. m.f. a p lu ti f l û t e s. {fig. m.m . răposat f e u i l l a g e s. financiari. femeie.m.f. favorit f é d é r a t i o n s.f. fîn 515 . federaţie f é d é r é . cu mîndrie f i è v r e s. smochină f i g u i e r s. . fin . neno­ rocire. a închide fé r o c e adj.m. fluviu f l i c s. prendre ' a se însura f e n d r e vb. ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj. înflorit f l e u r i r vb.ite s. şi adj.m. fiu f i l t r e r vb. onomastică f ê t e r vb. bogat f e r t i lis e r vb. m. a sărbători f e u 1 s. m. p tiu (exprimă dispreţ). şir. frunziş f e u i l l e s. plasă.m.m. muşchi f i l l e s.m. şi adj. I I a termina f l a c o n s. singe rece f l e u r s.m. a flata. fais f a v e u r s.m.f. linguşitor f l é a u s.f. / . flaut f o i .m . feroviar f e r t i l e adj. a adulmeca f l a m b e r vb.f. a pleca repede. fier.m.f.m. energic f e r m e r vb. greşeală. -e adj.s.m.m. foitaj f e u i l l e t e r vb. f i l e s. a b il.f a u f ile r (se) vb. par ma ~ pe legea mea f o ie s. încredere. falsitate f a u t e s. frunză. fesù'val f ê t e s. sans negreşit f a u t e u i l s. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb.m. m îndru. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. a-şi închipui f i i s. s.f. delicat. catastrofă f lè e h e s.f. favoare. logodnic f i a n c e r (se) vb.f. rău f i c t i o n s. plutitor f l o t t e r vb.f. f ile r fir. săgeată f le g m e s. film f i l o u s . a toarce. a se logodi f i c h e r vb. fertil. trupă) fl& n e r vb. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . /. aţîţator f a u x . a se strecura. financiar f i n i r vb. I I a înflori. -e adj.f. şiret f i n a n c e s.f. fédérât. foc.f. fată.m.f.f. aţă . uneltitor. flacără f l a n c s. ficţiune f i e r . floricică f l e u r i .t r i c e s. a mirosi.f. val f l o t t a n t . florar. cătuşe. a flamba f l a m m e s.m. fileu.) flagel. (pop.f. pl. florăreasă f le u v e s. sfîrşit f i n 2.m. a înfige . credinţă. fiică f i l l e t t e s.m. [pop. înfloritor.f. pungaş f i l s s. fl oare f le u r e t t e s. à l ’anglaise a o şterge englezestè. a prospera f le u r is t e s.m .m . I I I a despica.f. fervoare f e s t i v a l s . ina . coastă (la un vas. a filtra f i n 1 s. figură f i g u r e r (se) vb. flacon f l a i r e r vb. (pi. latu ră.f.f. a urm ări.f. fereastră f e n o u i l s . foaie f e u i l l e t a g e s. şi adj. -euse s. ~ f i g u e s. au ^ de de-a lungul rînd. a sparge (lemne) f e n ê t r e s.m. fetiţă f i l m s. soţie.m. februarie fi! interj. a fila (lampa) f i l e t s. -e adj. smochin f i g u r e s. -e adj. escroc.) u rît.m. a se fofila de din lipsă de .

jîn e.f. pour une de data asta. (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. căm in. cariera.f.f. a trece peste. fular f o u l e s. fond f o n d a t i o n * s. franc (monedă) f r a n c 3. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. fum f u m e r vb. fierar f o r m a t i o n s. a âmes loca f o o t b a l l s. fragment f o is s. f o l l e s. întemeiere. furie. a afum a. (fig. .f.m.m.f. fotbal f o r a i n . rece.s. I I I a fugi. pădure fo r g e s. a bate.f. pungaş f r ir e vb.f. a scotoci f o u l a r d s.f. a specula f r ip e r vb. f o l . nebun . formaţie f o r m e r vb. m ină fo s s é s. deschis. fragil f r a g m e n t s. zmeură f r a n c 1 s. şiretenie f o u r c h e t t e s. focar. fortăreaţă f o r t i f i e r vb.f. înfiinţare f o n d e m e n t s. a se repezi la. -ère adj.m. a în tări. frate fr ia n d is e s . m. bici f o u i l l e r vb.e adj.m. m ulţim e f o u l e r vb.f. a face opoziţie f r o ţ it s.f. s. funcţie f o n c t i o n n a i r e s. adv. a frîna f r é m i r vb.m. furnizor f o u r n i t u r e s. hoţesc. -e adj. .fo u e t s. forţă. spre f o n c t i o n s. -e s. răcoros : proaspăt . m./ .f. fraternitate f r e i n s. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. -ère adj.m . cu ajutorul f o r e s t ie r . zahari­ cale f r ic o t e r vb. forestier . comediant f o r ç a t s. m.m. a evita f u i t e s. zarvă f r a g i l e adj.o n n e s. căpşună f r a m b o i s e s.f. ipl. frontieră f r o t t e r vb.f.m. succesiv f u r e u r s. noroc. prospeţime adj.f. m înie f u r i e u x . furie f u r i e s.) an — el à me­ sure pe măsură ce.f. hazard. frunte. I I I a prăji f r is s o n s. fund. a fum a. fundam ent.f. à de de a tîta . a realiza beneficii ilicite. fructifer f u g i t i f . s. temelie f o n d r e vb. frig. b u b u it: zgomot (fig . putere.m. soartă. de b îlc i. -euse adj. m. a fricţiona f r u i t s. nebunie f o n c é .f. frîu f r e in a g e s. f. graniţă. şanţ f o u . ocnaş f o r c e s. f r a n c h e adj. foaier fr a c a s s. blană f o y e r s. furnică f o u r n i r vb.) tu m u lt.f.m. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv.m. a atinge uşor f r o m a g e s. răceală f r ô le r vb. ascuns fu r 516 . p răjit f r o i d .m.f. funcţionare f o n d s.) d u lciuri. sincer f r a n ç a i s .f. m. frison. freamăt fr it. dată. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv.f. fript.f.m. a fortifica f o r t u n e s. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv.iv e adj.) a învinge f r a jt p e r vb. frecvent f r é q u e n t e r vb.f. care fumegă f u m é e s.m.rpr. front f r o n t i è r e s. a luxa f o u r b e r ie s. brînză f r o n d e r vb. furnitură f o u r r u r e s. deseori. fior.m. . m. . frîn â. -e adj. a scoate fu m s.e adj. il fa it ~ e răcoare f r a is e s.iv e s. puternic. tem ei. -e adj. garde pădurar f o r ê t s. fugă f u m a n t . f r a îc h e f r i p o n . şi adj.f. m. a cer­ ceta. tare.f. frăţeşte f r a t e r n i t é s.m . foarte fo r te r e s s e s. [ I I a topi. fugar f u i r vb.m. a frecventa f r è r e . -e adj. I I a sări peste. m u lt. răcoare. m uget.m .m. bonne noroc în dragosîe fo s s e s. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. I I a furniza. potcovărie f o r g e r o n s. a freca . sincer f r a n c h i r vb.) şi adj. groapă. (cu ma/.m .m . a călca . furios f u r t i f . /. frînare f r e in e r vb. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s. fragă. a forma f o r m i d a b l e adj. a face săpături . oară. furculiţă f o u r m i s.f. francez. a critica. form idabil f o r t . şi adj. m.s . a m ototoli f r a îc h e u r f r a is . fruct f r u i t i e r .f.

spadă g la p i s s e m e n t s.) gastro­ intestinal g â t e a u s . I I ă îm podobi g a r n i s o n s.m. -e adj. băiat. a eîştiga . g o û t e r vh. general.f r e in g a r d e r vh. sabie. geografie g é r a n t. I I a geme g ê n a n t . a p ăzi.m. jandarm erie g e n d r e s. a îm puşca.m . ger g e le r vh. picătură. g a r d e r ie g a r d ie n s. şi adj. prăpastie g o û t s.m . ~ de lettres scriitori g e n t i l . generos g é n i e s'm .m.m. copil g o u f f r e s. a încolţi g é s ir vb. glorios g lo s e r vb.m.f. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. drăgălaş g e n t i l h o m m e s./.f. a galopa g a n t s. a aluneca. tîn ăr g a s p i l l a g e s.m.ille adj. gardian g a r d e .m. m.s. gheţar.e adj.f.m. g é n é r a l . topire. / .e u s e adj. a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. -euge adj.m. -e adj. a i'ace prinsoare. îngheţată. jandarm g e n d a r m e r i e s. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. .f. vag g é n é r e u s e m e n t adv. gîtlej . jiletc ă. tîn ăr îndrăgostit. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. gentilom . g răd in iţă (de copii) s.. oam eni. vestă g i s e m e n t s. fugar G g a g e r vh . gerant.m.m. stîngism gass s.e s.m. prăjitură g a u c h e adj.f. garaj g a r a n t i r vh. glob g l o i r e s. neam g e n s s. sting. adm inistrator g e r m e r vb.f. I I I a zăcea. cu veselie g a ie t é s. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. a g h iftu i g o s s e s. veselie g a l a n t . a îngheţa g é m i r vh. garnizoană g a r s s. jigou g i l e t s . gaz g é a n t . a se at’la.m. gît. puşcă f u g i l i e r s. uriaş g e l s. a jena genre s. / . a se stre­ cura g lo h e s. m . lăcomie anim alică g o m m e . f. zăcăm înt g l a c e s .m. gladio lă. gen. pl. jenant. / » . I I a garantă g a r ç o n s . şi adj. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. ~ le lit a zăcea s. m.f./. ginere g ê n e r vb. puşcaş fu sé e f u s ille r vb.i n t e s t i n a l adj. nobil g e n t i l l e s s e s .m. gumă g o n f l a b l e adj.f. frînar a păstra. gară g a r e 2 ! interj. paznic. (fig.m. a gusta g o u t t e s. b ăiat. paria a ajunge la g a i . m .e adj. amestec f u y a r d . a um fla g o r g e s.de but portar g a r e 1 s.s. săbiuţă g l a i r e s.m.m. g a r d e s. \esel g a i e m e n t adv.. . -e adj.m. galop g a lo p e r vb. . [sport) — . glorie g lo r ie u x . w. a p ălm u i g i g o t s. gust. a sosi. vînat g i f l e r vb. strop 517 . supărător g e n d a r m e s. gheaţă.m. îngheţ. m. s. m ănuşă g a n t é . -es. puşti.m. genunchi curtenitor. -e s.ni.f. rachetă. a comenta critic g lo u s s e r vb.f. gentileţe. a g a g n e r vh. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. g a l e r i e s . / .m. gardă.m. galerie g a lo p s. cu generozitate g é n é r e u x .m. oglindă g l a c i e r s. umflare g o n f le r vb. risipă g a s t r o .f.f.f. pază. m . im nănuşat g a r a g e s.f. ci-git aici odihneşte g i b ie r s. a îndopa. m. (med.m. gardian.m. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. gentil. gsniu g e n o u s. galant.) neîndemînatic g a u c h i s m e s. s. sloi g l a ï e u l s.

a frige la grătar. gramatică grand.f. a bom băni. grenadă grenier s. graţios. guvernant. iertare.) grec. care guvernează. -e adj. gheretă guerre s. m. chitară gymnastique s.m. ghid. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s.f.f. de granit gras.m. îndem înatiç. mare grossier. à sa ' după bunul său plac. deprindere *haie s. I I a urî haleine s. fasole harm onie s. m.f. I. frigare grille s. -que s. şold ‘ hardiesse s. viespar guère adv. client obişnuit habituer (s ’) vb.m . grecesc grêle s. grilaj griller vb. bunic grands-parents s.gouvernant.f. grindină. îndrăzneală ‘ hardiment adv. a se obişnui habitude s. bunică grand-mère s.m.f. a cîrm ui gouverneur s. m.)înţelegere 518 . halterofil *hamae s. bătu t de grindină . treptat grammaire s. bunică grand-papa s. cu îndrăzneală ‘ haricot s.f. coate goale guide s. frac habitant s.m. grilaj. friptură la grătar g r illa g e s . adj.m . grandios. armonie .m. m. (/ig. război gueux.f. abil habiller vb. cenuşiu griveler vb.f. şi adj. -e adj.pl. -e adj. ghirlandă guise s.m. gras.m. suflare •haleter vb. a grupa gruyères.f. şvaiţer gu êpie rs. mare. -se adj.m. halucinat haltérophile s. gros gravement adv.f. -se adj. ciupit de vărsat grenade s. trouver qcli. călăuză guillotine s.m. m.pl. I I a vindeca guérite s. cîrligul undiţei ‘ hanap s. -ère adj.f.m. ghilotină guirlande s. cătun h a m e ço n s.f. răsuflare.f. a gîfîi ‘ halle s.m.f. f. broască grève s. -le adj. grevă gréviste s. gravură gré s.m. en de ca. a scîrţîi. graţie. bunici granitique adj.f. m. grosolan grossir vb.f.m. gard ‘ haïr vb.f. şi adj. hamac ‘ hameau s.f.f.f. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie .f. mărime . guvern gouverner vb. guvernator grâce s. cîrm uitori gouvernement s.f. puternic grandeur s. drept.f. m. grevist griffer vb.f. m. prundiş.f.f. ~ à datorită gracieux. piatră grêlé. a îmbrăca h a b its . (cu maj. locuitor habiter vb. strîm bătură grimper vb. sărman. grătar grillade s. -euse s. giroscop H habile adj. a conduce. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti . serios gravure s. de loc guérir vb. a locui habitué.m. a se căţăra grincer vb. fel. gim nastică gyroscope s. grav.f. vizita to r. -euse adj. calic. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec.-e s.m. în chip de guitare s. m. pod grenouille s. a prăji grimace s. hală halluciné. vişină griottier s. a morm ăi gros. măreţ grandir vb.f. gros. treptat graduellement adv. s. voie. a zgîria gril s. drăgălaş graduel. bunic grand-père s. plac. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. -e adj. I I a îngroşa grouper vb. a scrîşni griotte s.f. mărire grandiose adj. costum . favoare. I I a creşte grand-maman s. obicei. -e adj. chip. vişin gris.m.

sus. arogant ‘ h a u t b o i s s . semeţ. um iditate h u m i l i a n t . a ierarhiza h ip p o d r o m e s.m. bîtlan ‘ h é r o s s. a slăvi s.m. a scutura.m. -euse adj.) ferestruică la vase h u is s ie r s. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n . fericit * h e u r t e r vb. de bonne — devreme. cinste h o n n e u r s. onorabil. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s. -ière s.f. onoare.f. aici. -e în opt zile s.m. d ’ — en huit jours de azi i d é a l . re­ vistă săptămimaîă . . eroic h é r o ï q u e m e n t adv. aperitiv.f.m.f. imn h y p o c r i s i e s . ziar. u m il. om.f. rîndunică ‘ h is s e r vb. erou h é s i t a n t .f. um ilire h u m i l i e r vb.m. a ridica h i s t o i r e s. cinstit h o n n ê t e m e n t adv.m. a izbi. par pe a ici. gustare h o s p i t a l i e r . eroic * h é r o n s. spital ‘ h o r d e s.f. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. hectar h é l a s ! interj. smerit h u m i d e adj. h ô te s s e . şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. uşier. d ’ — de aici.f. săptăm înal h e c ta r e s. -ère adj. oboi * h a u t e u r s. hipodrom h i r o n d e l l e s.m. um ilito r h u m i l i a t i o n s. duşmănos h ô t e . hidos * h i é r a r c h i e s. urcare ^ h a u s s e r vb. a c lătin a . -euse adj. hoardă h o r i z o n s. j h .f. hotelier. pri­ m itor h o s t i le adj.c o m iq u e adj. a şovăi * h e u ! interj. 9. eroină h é r o ï q u e adj. creştere.m. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare. om agiu. rendre ~ a cinsti. hitlerist h i v e r s.f. eroicomic h é r o ïn e s. -e adj. omenesc h u m a n i t a i r e adj. opt ‘ h u i t i è m e adj. invar. à tout à {' — pe curînd .m. a se grăbi * h a u s s e s. adv. iarnă * h o c h e r vb.m.f. grabă * h â t e r (se) vb.f. h e u r e u s e m e n t adv.m. hotel h ô t e l i e r . -e adj. u m il. omenie h u m b l e adj. umed h u m i d i t é s. (mar. omenire. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. cinste h o n o r a b le adj.m. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s.f. ruşine.m. cazma ‘ h o u s s e s. al optulea h u î t r e s. -e adj. a înălţa. gazdă.f. /.f. * h a r p e s. şi adj.f. zb îrlit. ospitalier. um anitar h u m a n i t é s. / . ideal 519 . ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. a u m ili h u m ilité s f f. în a lt. oră. -euse adj. orizont h o r lo g e s. par — din întîm plare * h â t e s. istorie.f. ruşinos h ô p i t a l s. ţepos h é r o ï. iarbă h é r is s é .m.— de pointe oră de v îrf . he ! h e u r e s.m. zgîrcit. povestire h i s t o r ie n s. înălţim e h e b d o m a d a ir e s. ipocrit I ic i adv. din fericire h e u r e u x .f. stridie h u m a i n . quelle est-il? cît este ceasul? .m. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s.f. a înălţa. ipocrizie h y p o c r it e s. dezonoare * h o n t e u x . bărbat adj. a ridica * h a u t .f. v a i! bîerbe s.f. -e adj.9.. demn de cinste * h o n t e s. -e adj. istoric h i t l é r i e n adj. harpă ‘ h a s a r d . hidraulic h y m n e s. aprod ‘ h u i t adj. şi adj. a lovi * h i d e u x . orologiu ‘ h o r s prep . modest h u m b l e m e n t adv. -e adj. ostil. hangiu ‘ h o u e s. f.h a r p a g o n s. um anitate.f. um an.f.f.m .m .m. m. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. şi adj.ra.

in culpat indéfrisable s. independenţă indépendant.f. im aculat immédiat. -e adj. -elle s. idee identique adj. a tip ă ri improprement adv. im portant importer vb. a im obiliza immonde ad/. inexact infaillible adj. impresie impressionner vb. a inaugura incarner vb. id io t ignoble adj. stupid inerte adj. [fig. a im ita immaculé.f. im inent immixtion s.m. necunoscut inconscient. m urdar. im aginar imagination s.f. şi adj. in fa ilib il. ne­ greşit infamie s. im becil imiter vb. de neuitat inepte adj.m. independent index s. im ediat immédiatement adv. impersonal imperturbable adj.m. -e adj. im obil imminent.f. de neconceput inconnu. nesfîrşit immeuble s. im perm eabil impersonnel. [fig.f. -e adj. a întrupa incidence s. inconştient inconvenance s. inabor­ d abil inactif. şi adj. -elle adj. im pozit impression s. a ignora. -ète adj.f. -e s. imperfect.f.f.f. incidenţă incident s.f. impers. im prudenţă impur. indicatif s. infirmerie infliger vb. im agin ab il imaginaire adj. m. a aplica (o pedeapsă) influence s. de neşters.f. de necrezut inculpé. -e adj. -e adj. (tim pul) imperfect impatience s. in fin it infirmerie s. -e s.f. inactivitate inaugurer vb. in fin it infiniment adv. a influenţa informer vb. a avea im por­ tan ţă imposer vb.f.m.f. impetuos.f. inaccesibil. -e adj. leneş inactivité s. infamie infernal. inconvenient.f.m.m. a informa infrarouge s. imagine imaginable adj. -e adj. sclav image s. nelegiuire impoli. imoral immortel. -e adj.-e s.) nepăsare inexact.f. necuviinţă inconvénient s. imens. a indica indiscret. -ête adj. permanent (coafură) indépendamment ndv. inactiv. degetul ară­ tător immoral. iluzie illustre adj.idée s.m. im ediat immémorial. -e adj. m.f. -ive adj. şi adj. im posibil(ul) impôt s. (modul) indicativ indigne adj.m. incomod incomplet. infrarosu ingénieur s. ilustru ilote s. im ­ pozit impossible s. pêrfect infailliblement adv. (fig. veşnic imparfait. şi adj.) dezgus­ tător ne­ m uritor. incomplet inconcevable adj. im ixtiune . incident incommode adj. im pur. im aginaţie imaginer vb. nepieritor imperméable s. in fa ilib il.) aprig. inert inertie s.f.m. indice.m. mîrşav ignorance s. influenţă influencer vb.f.f.f. im perturbabil impétueux.m. şi adj. inginer 520 .-e adj. -euse adj. -e adj.f. a nu cunoaşte île s. inerţie. murdar inabordable adj. s. prost. amestec immobiliser vb. industrie ineffaçable a d i. index. ilegal illégitime adj.m. infernal infini. a incarna. -e s.f. m. nedemn indiquer vb.f. a obliga imposition s. străvechi immense adj. fără înd oială industrie s. violent impiété s.m. identic idiot. ne­ ajuns incroyable adj. nepoliteţe important.f. impunere fiscală. în m od in ­ dependent indépendance s. ticăloşie. a im prim a. şi adj.m. nepoliticos impolitesse s. insulă illégal. a im pune. -e adj. -e adj. nerăbdare impérissable adj. nelegitim illusion s. ignoranţă ignorer vb. (în mod) im pro­ priu imprudence s. indiscret indubitablement adj. a im agina imbécile adj. si adj. a impresiona imprimer vb. -e adj.

insolit. ne­ u zitat internement s. -enne s.) in ­ travenos inspection s. niciodată. cursiv ivoire s. provenit. insuficient. (tipogr. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s.m.m . interes intéressant . instaurare instaurer vb. -e adj. activ intention s. şi adj. I I I a introduce inutile adj.m . neîn­ destulător insulter vb. invazie inventer vb. à l' ~ im ediat instauration s.ingrat. jabou jade s.f. instinct instituer vb. insectă insensé. ieşire. beţiv inviter vb.) entuziasm ivrogne s. a in stitu i. sm in tit. (med. -e s. -e adj. I I I a interveni intituler (s’J vb. a instaura instinct s. ieşit din issue s.f. -e adj. insistenţă insolent.f. răstim p intervenir vb. -e adj. invers invitation s.f. răscula. a se in titu la intraveineux. ironie ironiquement adv. cinstit intellectuel. interval. gelozie jaloux. -euse adj. şi adj.) ne­ păsător. fildeş ivre adj. intenţie intercepter vb. intens. clip ă.) J jabot s. a inventa invention s. obraznic insolite adj.m. ins/itaţie. a inunda inquiet. a întreba interrompre vb. indiferent insistance s. a izvorî jalousie s. a instala instant s.m. -es. iresponsabil irriter vb. ingrat inimaginable adj. învăţător instructif. a se. inteligenţă şi adj. -e adj.f.f.m.f. instrum ent insuccès s. instalaţie.m. a se îngrijora intense adj. stînjenel ironie s./. -e adj.f. instrucţie. in u til inutilement adv. a interpela interplanétaire adj. beat ivresse s.f.m.f. beţie. de neînchipuit injuste adj. m. -ouse adj. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. de neatins intègre adj. a insensibiliza insensible adj. internaţiona­ lism inquiétude s. {fig.f./.m. invenţie inversement adv. instructiv instruction s. n e lin iştit. nedrept innocent. învăţăm în t intrépidité s. intern. m om ent. integru.f.f. jad jadis adv. lăuntric International./. I I I a interzice intérêt s. interesant intérieur. curaj. a in v ita iris s. neobişnuit.f. I I I a se înscrie insecte s. vreodată. şi adj. a se neiinişti. v iu . inspecţie installations. ne­ bun insensibiliser vb.m.m. -trice s. a intercepta interdire vb.) caracter italic. I I I a întrerupe interruption s. -elle s. (cu maj. iresponsabil irresponsable adj.m . internaţional internationalisme s. to t­ deauna 521 . inovator inonder vb.m. a irita issu. zadarnic invasion s.m.f.m. {fig.f. gelos. eşec insuffisant. intrigă introduire vb. -trice s. a se răzv răti intangible adj.m. m. -e adj.f. -ète adj. internare interpeller vb. rezultat italien. interplanetar interroger vb. in tan g ib il.m .m.f. insensibil. a înfiinţa instituteur. instalare installer vb. a insulta insurger (s’) vb.f. nevinovat innovateur. inte­ lectual intelligence s. îndrăzneală intrigue s. I I a ţîşn i. italienesc italique s. -ive adj. invidios jamais adv. nelinişte inscrire (s’) vb. odinioară jaillir vb. întrerupere intervalle s.m.m .f. ita lian .

l'autre deunăzi. jouer vb. galben jaunir vb./.m . jug ouïr vb. fricos lâcher vb. 2 pron.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. jachetă jardin s.f. kilogram kilomètre s. iasomie jaune adj. lanţetă landeau s. voios uge s. tineret joie s. I I a lîncezi large adj. ie zu it jeter vb. I I I a îm preuna. larg 522 . (fig. aruncat.m.m.f.m.m. a uni joii.m. iunie upe s. cu dreptate . referitor la lînă laïque s. zi outer vb. suliţă jésuite s.m. m. m.m. tinereţe. I l a se folosi.m. m uncitor. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s. şuncă janvier s.m.f. drăguţ. justeţe.m.f. . a lăsa să-i scape laid.m.f. lumesc lait s. just. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. kilom etru L chambre camera.m. tocmai ustesse s. har­ nic labour s. jucărie K kilo.f. -ère adj.) a poseda z i. judecător ugement s. art. fustă urer vb. lăptucă lame s.f. m. m orm an joues. grădină jardinier s.f.f. justificare our s. grai langue s. urît laine s. exactitate ustice s. tîn ăr jeunesse s. şi adj. a se introduce (în lume) lancette s. a justifica ustificatif. a desface.m. grăm adă.jambe s.-e adj.m. in. justificativ ustification s.m . iulie uin s. care dă lapte la1 1 . lac lâche adj. m. ianuarie jaquette s.m. a jura us s. (fig. (fig. kilogramme s. pe ea. -euse adj. nostim jonchée s. a se lu p ta . a se juca .m. justiţie ustifier vb. m. (fig. -e adj.m. -ère adj. jo i jeune s. a se bucura. obraz. şi adj. landou langage s. judecată uillet s. I I a îngălbeni javelot s. lim b ă. lapte laitier. ziarist. lam ă.m. acolo lab eurs. laitue s. a cînta (la un instrument) jouet s. f. grădinar jarret s. -euse adj. aruncare lancer vb. val lamentable adj. şi adj. a lansa.f.f. a se lam enta. hueurie joindre vb. lim bă languir vb. ziar ournaliste s.m.m.m.f. laş.m.m. vesel. o.f.f. vrednic de plîns lamenter (se) vb. arătură lac s. je ~ ~ vois o văd là2 adv. a arunca jeu s. lam pă lan cé.) a face cu­ noscut. gazetar ournée s.f. laic. drept ustement adv. joc jeudi s. îndoitura genunchiului jasm in s. m. lînă lainier. picior jambon s.) lansat lancement s. . hol. dreptate. suc. -ive adj. laminare lampe s. laborator laborieux. -e adj. zeamă uste adj.m. cu veselie oyeux.f. m uncă (grea) laboratoire s. a se tîng ui laminage s.f.f.

librar lie s. .f. cu m intea limpede lueur s. răgaz. latitudine lavage s.f. lungim e.f.f. ~ s jumeaux pat dub lu .f.-ère adj. -e adj.-euse adj. răsărit levier s. le lever1 vb. sprinteneală légitime adj. (fig. iederă lieu s.f. a m ărgini limonades. legătură libération s. a lupta lycée s.f.m.f.f. şi adj.f. m.m. a răscula lever2 s. -e s.) şi adj. lys s. pui de lup lucide adj. a liv ra .m. u n d iţă lilas s.m. încet lenteur s. uşor. legendă léger.m. a scula.m. {pl-) li­ teratură lettré. le 1 . încetineală. liv id . greu louye s.m. cînd lot s. uşuratic libraire s. lupoaică louveteau s.f. lu p tă lutter vb.m. a elibera liberté s. obosit. lim onada linge s.f.m. (fig.la­ tin . sumbru lui pron.f. în am ă­ longueur s. instruit leur adj.m. închiriere . carte livrée s. -e adj.f. uşu rin ţă.f. lugubru. a lăuda . a închiria loup s. chiorîş . rel. p u i de leu liqueur s. pos. pîrghie lèvre s. je — vois îl văd leçon s. licărire lugubre adj.f. îndepărtat lo isirs.) greu­ tate (de înţelegere) litige s. m.m. a străluci luisant. lot. III a luci. neînţelegere littérature s.) p lic tis it latin. parte.m. tim p liber long. departe lointain. loterie lotion s. v în ăt livre s. I I I a citi lis.f. atu n ci.f.f. spălare chat pisica.f.m . leste adj. -e adj . chirie louche adj. legal légume s.f. loz loterie s.m.m. lucid. lege loin adv.f.f. saşiu. lup lourd. {fig. buză levure s. libertate libertins. locotenent lièvre s.m. pron .f. lum in ă lundi s. m.m. linte lequel.m.m . litoral livide adj. locuinţă loi s. {fig.m.m. literă. lum inos lumière s. lecţie lecture s. (pl-) ochelari lutte s. (fig. leghe lieutenant s. sprinten légèreté s. care de de-a lungul longuement adv. leoaică lionceau s.f.f. rufă lion s. (cu maj. liceu lynx s. rînd .m. lu n i lune s. lasse adj. lacrima las. -gue adj.larme s. durată lors adv. îl. ) albia u n u i rîu litanies s. ziua de m îine lentement adv. spălat. drojdie de bere liaison s.f.) rîs lyrique adj. lună lunette s. m. (zool. pl.) echi­ voc. suspect louer vb. (al) lor . laquelle (pl. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. leu lionne s. lin ie .f.m. lesquels. -e adj. iepure ligne s. şi pron. el. lesquel­ les) pron. liliac limiter vb. depuis din acel moment lorsque conj. a preda logem ents. legitim .f. liric 523 . — même el însuşi luire vb. . a lim ita . lichior lire vb.) le nunt lentille s.m. legal légende s. uşor. şi adj. locuinţă loger vb. lu i. hol. strălucitor lumineux.m. pers. prep. a rid ica. loţiune louage s. m. litig iu . sprinten lettre s. literatură littoral s. de cu ocazia. pat.m. (loc. a lb itu ră .f. lu m in ă slabă.f. lectură legal. art. lib ertin .m. lung . -e s.f. loc lieue s.m. scrisoare. logic logis s. lunetă. 2.m. litan ie . m u lt tim p .f. crin dès — de atun ci. a locui logique adj. drojdie lierre s. eliberare libérer vb. pe el. latinesc lit s. ochean. lenjerie. legumă lendemain s./. livrea livrer vb. pron. ( căsătorie .

a m altrata m a lv e illa n t.m.m. a nu iz b u ti. caTeniu. macaroană machine s.f. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. anevoie m âle s.m.f. m aho­ medan m a is . maro mars s.f.. scară d u b lă. (vt.f. a greşi. şi adj.. am antă m ajeur. m antou. a manevra . cu greu. locuinţă feudală manquer vb. dar./.m.m .m.f. domnişoară magasin s.m. mascul. semn. necinste malicieusement adv. m înà main-d’œuvre s. intriga m annequin s. negustor marchandise s.f. m arinar m arine s. marcă. porumb m aison s./. m arţi marge s. şi adj. m.m. însă . fel manifeste adj. invar.f. • —de a duce lipsă de. vicleşug.f. maşină mâchoire s.f. stăţiîn.f. ne­ norocit malhonnête s.f.f.m. -e s.M macaroni s.f.m . a cîrm ui m anoir s. scara (unui vehicul) marcher vb. m in ă de lucru m a in t.m.f. m armură marchand.f. necinstit m alhonnêtement adv.f. bolnav m aladroit. pl. cufăr m altraiter vb.m. m anual m aquis s.m.. de zarzavaturi m arais s. m. m ajorat m al s. ~ si ba da maïs s. { fig.m. m. acum. desiş. inanajer manche s.m . a nu avea. pia ţă. m anevră. a m în u i m anières. -e adj.f.f. mers.) a scăpa.f.m. (lunaj mai maigre adj.f.) m an i. a însemna. [ist. m ai m u lţi m aintenant adv. tîrg marchepied s.f. şi adj. soţ. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). manifest m anigance s. magazin magistrat s. -ère adj. m ajor (ca vîrstă. casă. . a nu n i­ meri mansarde s.m. şi adj. m. m arcant.. m. nenorocire. marfă marche s. [impers. mînecă m andat s. doamnă mademoiselle s. par nenorocire malheureusement adv. în prezent m aintenir vb. s. m.f. adj. m ai mare.f. din nefericire malheureux.m. dascăl maîtresse s. -e adj. f. a fi cît pe aci să . a rnînca m anier vb. -e s. rău . I I I a menţine m aire s. a pierde. ant.f.m. slab m a il s. ca importanţă) m a jo rités.m .) a lip si. palton m anuel s. -e s. margaretă m ari s. m anifest. manechin manoeuvre s. margine marguerite s. indiciu marquer vb. şi adj. m ajoritate. bărbat m arié. căsătorit ntariage s. cu măreţie m ahom étan. în ciuda din m alh e u rs. m andat m andataire s. însemnat marque s.m.m.m . marş. maestru.-e s.m. şi adj.m. m andatar mânes s. -e adj. a arăta. m arină m arquant. răutăcios m alle s. -euse s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. -e adj. neîndemânatic m alaisément adv.m. răuvoitor m am an s. a merge m ardi s. treaptă marché s. chip. (fig.m. a marca marron adj.m. a fi pe punctul de a.m . fam ilie maître s. magnetic m agnifique adj. stăpînă . m la ştin ă m arathon s. alee m ain s. a u ita . magistrat m agnétique adj.m. mod. căsătorie marsn s. -e s.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. m inunat m agnifiquem ent adv. umbrele morţilor manger vb. falcă madame s. mansardă manteau s.m . castel. durere m alad e s.f. maraton marbre s. bărbătesc malgré prep.».) in ­ trigă manoeuvrer vb.f. martie 524 . prim ar mais conj.f. m am ă manager s.f. evident.m.

mecanic mécaniquement adv.-euse s. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru . tor­ tura masse s. 3 bîrfi médius s.) şi adj. metro métropole s. protector ai artelor méchanceté s.f. II a face v în ă lă i. iertare merci2 s. a îm ­ brăca . gospodină mener a conduce. bncate mettre vb. m iezul zilei.f. comunicare messe s.m.m. m ax im um . a m érita merveille s.f. m ulţim e massif.m. m ăsură. fel de ixiincace. -e adj.f. m enaj.m. jum ătate miauler vb. [loc. -e s. adv chiar.m. m asiv match s. metropolă. metru métro s. miercuri mère s. excelent merveilleux. m ilităreşte militant. medalie médecin s. metal métallique adj. {fig-} a răni mi adj. e adj. meserie. mediocritate médire vb. maioneză mécanique adj. m artiriu. a u n i m elons.m. -e s.m./.f. adv. mesaj. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb.f. si adj. pepene (galben).f. en joue a ochi meuble s.m.m. m ijlo c . m artir martyre s. a am eninţa ménage s. rău maximum s. profesie mètre s. mare. am iază. însuşi. nu e nici o scofală merci1 s. ameninţare menacer vb. a dîspreţui mer s. căsnicie ménagère s. oraş mare.m. m. milenar .f. mecena. m ilă . de * • ia fel. m obilier meurtrir vh.f. n em ulţum it mécontentement s. medic médecine s. m ai bine miUeu s. lu ptător.m. rău. m ilita r militairement adv. si adj.f. războinic. tout de ^ totuşi menaçant. răutate méchant. . a duce mensonge s.m. m in u năţie. (cu maj.marseillais.m. m i­ leniu mécanisme s. >• d'eau pepene verde membre s. am eninţător menacé s.f.f.m.m. m.m. m inciună menteur.f.m. m inune.j. membru même adj. activist millénaire adj. m a rţia l. j à m in u n a t.m. nem ulţum ire médaille s. şi adj. sud miel s. slujbă mesure s. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. a aşeza. a mieuna midi s.f. a subestima message s. m obilă. medicament médiocrité s. dispreţ mépriser vb. m ilita n t. -ive adj. m inci­ nos mentionner vb. lui — el însuşi. adv. meta ’urgic météorite s.m. capitală mets s.m. m ediu militaire adj . m u lţum ire.m. a amesteca.m. (în mod) meca­ nic mentir vb.f. substanţă mauvais. III a pune. şi s. medicină médicament s. meteorit métier s. răutăcios mecontmt.f. metalurgie métallurgique adj.m. mecanism mécèpe s.m.-e adj. a menţiona 525 . (locuitor) din Marsilia marteau s. miere mieux adv. [loc. -e adj. chinuire. neîncredere meilleur -e adj. marsiiiez. sc — bien a se îmbrăca b ine . III a m in ţi mépris s. meci matière s. III a vorbi de rău. m axim mayonnaise s.f. cour ^ e curte m arţiala martyr s. -e adj. materie. m ai bun mêler vb. s.m. metalic métallurgie s. mama meringue s. m . degetul m ijlociu méfiance s.f.m. acelaşi. grăm adă. ciocan martial.f.f.f. -puse adj.m.) au fur el à pe măsură ce. m in u nat mésestimer vb.m.m.m. încetul cu încetul métal s.

modest modestie s. prendre la ~ ~ a se înfuria. mustaţă mouton s. urcuş monter vb. m. m ai mic moine s. subţire. f. obiceiuri moindre adj. scump. m ai pu ţin . morman. — bon m ai p u ţin bun . mort. m. pluş m oarat. şi adj.f. a-i sări ţandăra.m. m ondial monocle s. moderat. adj. spum ă. m onum ent moquer (se) vb. -e adj. o m ie.f. călugăr moins adv. I I a mucegai moissonner vb. m iracol. m uştarul m ouchoirs. im ita ţie de piele mollesse s. berbec moutonner vb. mozaic mot s. moment momifier vb./. muşchetar mousse s. m uritor. m. m in ă. misiune mistral s. pl. ab ătut. munte montée s. turnat. -e adj. /. ă '~ pe m ai p u ţin .f.m. batistă moue s. bucată.m .m. a sui monteur. modestie.f. m istral (vînt) mitrailler vb.f. muşama.f. groaznic mont s. moară mourir vb. messieurs) s. m inaret mince adj. a arăta. m iriapod milliardaire s.) slă­ biciune moment s. I I I a m uri mousquetaire s. lume mondial. minister ministre s.m.mille adj. mineral mineur s. cum pătat modeste adj. m iliardar m illiers.m. mol. m utră. a secera. înfăţişare minerai s.m.m.f. rezervă moeurs s. m inor miniature s. m oliciune. -e adj. (fig.m. mişcare ministère s. m in im titate mare monologue s. d ’ordre lozincă.m. mişcător mouvement s. m izantrop misère s. conj. m inistru minute s.f.m.f. şi adj. monolog monopole s. clipă.) num ăr.m . m iner. munte montagnard.m.f. de la munte montagne s. motor mou. (fig. m. ceas montrer vb. prep. o mie mille-patteş s. mizerie mission s. a-şi bate joc moralement adv. figură mouiller vb.m.m. -elle adj. m oravuri.f.m. muscă.f. m. m un­ tean. din punct de vedere moral morbleu interj. la dracu ! la naiba ! morceau s.m. m. şi adj. /. -e adj.f. m in im u m . a muia moulé. moarte mort*./.) p lăp în d mine s.f. şi s.m. lună moisir vb.m. monstruos.m. mortel. molie adj.m. nrtuşchi mousseline s. tip ărit mouler vb. a spumega mouvant.m. a turna moulin s. moraliceşte. m in ut miracle s.m. -e s. jum ătate m o le s k in e s . m inune misanthrope s.f. m onopolist monseigneur s.m. m aldăr monde s. moale mouches. a m itralia mode s.-euse s. de moarte mosaïque s. -euse adj. monsenior monsieur (pl. domn monstrueux. a dovedi monument s. parte morne adj.f. m. modă modéré.f. monopol monopoleur s. au barem. — cher m ai pu ţin . m.m.f. can­ minaret s.f. a m ula. cuvînt. a m um ifica monceau s. monoclu 526 . (loc. m uselină moustache s. montor montre s. -e adj. întunecat mort1 s.m. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. vorbă. oaie.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. m in iatură minimum s. du ~ cel pu ţin. (p l . m ortal. a urca. a culege recolta moitié s.m. fără.m .

nins n erfs.f. naţiune naturaliste s. născut néanmoins adv. papuc.f. şoaptă murmurer vb. mister. neglijenţă négligent.m . şi adj. origine naître vb. povestire natation s. I I a înzestra cu cele nece­ sare .m. naval navet s.m. fel. I I I a înnegri noisetier s.-euse adj.m. nici niche s. nobleţe. negativ négligence s./.) înălţim e m orală noir. I I I a se naşte. naturalist natu res.m.m. înm ulţire m u ltitud e s.f.f. m u tu ­ al mystères. (în mod) necesar nefs.f. şi adj. nette adj.m. a ninge neigeux. a m aturiza murmure s.m. de culoarea alunei noix s. vas. nervos net. naştere. m. întunecos. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s.f. impers. natural naufragé s. m u nicip al m unir vb./. lăcrim ioară m uie s. a nega niveau s. -e adj.f. -e adj.f.m. nucă 527 .f.f.f. medieval. a lu n ă.m .m. -'ive adj. nerv nerveux. naivitate nank in s. m ijloc moyenâgeux. navals) adj. nu né.m. faţă de m asă. zid m uraille s. taină N nage s.m. m u ftiu .m. (fig. negreală. a vui muguet s. m.f .moyen s. înot nager vb. I I a coace. nepoată nier vb. m.m . a curăţa neuf. zid gros m ûrir vb. -elle adj.) răutate noircir vb. (fig. reciproc. pitic naissance s. perete.-euse adj. neuve adj. neant nécessaire adj. muzică m utuel. (fig») îngrozitor noirceurs. -ive adj. totuşi néant s. nobilim e. a începe naiveté s. a înota nageur. m ulţim e. a prevedea m uphti s.f.m. înotător n aif.f.m. nichel nid s.f./. sumedenie m unicip al. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s.f.f. neglijent nègre. cuşcă (pentru cîini) nickel s. -e adj. nivel noble adj. muzeu musique s. din evul mediu moyenne s. natural.m. curăţenie nettoyer vb.m.m. şi adj. -e s. tinda bisericii négatif. in ed it. zăpadă neiger vb.m. natură.m. negru neige s.f.f.m. navă nazi. negru. nou. — d'eau pînză de apă narcisse s. clar nettoyage s. -elle adj. -euse s. -e (pl. -euse adj. adj. cuib nièce s.m. naiv n ain . piesă de 20 franci aur nappe s. teolog mahome­ dan m ur s. -e adj. nobil noblesses. soi naturel. nataţie nation s. muşchi musée s.f. -e s. naufragiat naufrager vb. nap navire s. nepot nez s.f./.m./. pol. nazist nazisme s. naos. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. necesar nécessairement adv.m. a naufragia naval. curat. acoperit cu zăpa­ d ă .f. m urm ur. nas n i conj. medie m ugir vb. a murm ura muscle s. firesc naturellement adv. narcisă narration s. I I a m ugi. alun noisette s. négresse s. nazism ne adv.

a ocupa o c é a n s. um breluţă de soare o m e ttre vb.m. cine­ va . -e s. om oplat o n pron.f.f.f. doică n o u rrir vb. în mod oficial o ffic ie r s.f. miros o d o ra t s. lucrare. -e adj. neintervenţie.m. im parţial o b je t s.m . ochi. nud n u ir e vb. nuvelă n o u v e llis te s.f. octombrie cu 528 . mîncare n u l. apusean. sugar n o u rritu r e s. . . miros (simţul) o e il (pi.. operator o p é ra tio n s. a se încăpăţîna o b te n ir vb. n u lle pron. lipsit de valoare n u -p ied s adv. a lega n o u rric e s.f. privire o e ille t s./ . a înnoda.f. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. desculţ n u q u e s.) de neînvins o b stin é m e n t adv. a opera. I I I a v ătăm a. ocean o c to b re -s. hei ! o ie s. obiect.m. ştire. pasăre o is if ./. jaune d ’ — gălbenuş.m. olim pic o m b re s.m. absur­ n o u v e a u . încăpăţînat. şi adj. nuvelist n o v e m b re s.f. neamestec ditate n o n -v a le u r s. yeu x) s. însemnare n o u er vb. n ici u n u l. lunguieţ o b sc u r. od eu r s. şi adj. ondulare o p é ra te u r. -e s. leneş o is iv e té s. nonsens.m . gol. m. invar. numeros n o m m er (se) vb.m. ocazie o c c id e n ta l. a ob liga1 o b liq u e r vb. I I I a obţineo b te n tio n s. gîseă o ig n o n s. nuclear n u . obscur.iv e adj.f. n o n sen s s. nou- născut n o u v e lle s. întunecat o b sc u ra n tis m e s. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l.f./ . lumea. I I I a omite o m o p la te s. -e adj.f.n o m s . b u n ă­ voinţă o b lig e r vb.m . munca. operaţie op érer vb. u n ii. obscuritate. lur. ascultare. -eu se adj. — dit se spune o n c le s.? . m ăslină o ly m p iq u e adj. -e lle adj.f.m. u ndă.f. lenevie o liv e s.f. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s.f. I I I a oferi o h é ! interj.f. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. obscurantism o b sc u r c ir vb. obţinere o c c a s io n s.f.f. m. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. num e. nu n o n -in te rv e n tio n s.f. şi adj. unchi o n d e s . în d ărătn ic. a respecta o b sta c le s. m u lt n o ta ire s.m. -le adj.iv e adj.f.m. a (se) n u m i n o n adv . (gram. se. (în mod) obscur. I I a hrăn i. cu am ab ilita te. garoafă o e u f s. oficial o ffic ie lle m e n t adj. n o tă. observaţie o b se rv e r vb. blanc d ’ — albuş operă. a îneca n u a g e s .m. -e adj. a produce o e u v r e s. ceapă o is e a u s. nou n o u v e a u -n é . umbră o m b r e lle s. ceafă. noiembrie n o y e r vb. (fig.f. noutate. întuneric o b s e rv a tio n s. occiden­ tal o c c u p e r vb. nord n o ta b le m e n t adv. ondulaţie. m.f.m.m. vătăm ător n u l. a n utri n o u rris so n s.f. grumaz 0 o b é ir vb.f. îndatorire. supunere o b je c tif.tr ic e s. val o n d u la tio n s.m. piedică o b stin é .m. notar n o te .) substantiv n o m b re u x . ou.f. obiectiv. a se supune o b é is s a n c e s . lipsă de valoare nord s. a merge oblic o b lo n g . n o u v e l. a observa.m. -o n g u e adj. neclar o b sc u rité s. I I a asculta. nor n u c lé a ir e adj. . a strica n u is ib le adj . nehot.m.m. ofiţer o ffr ir vb. m. hrană.ru o b lig a tio n s.

orgoliu. ordine. uitare o u b lie r vb.f. u tilaj o u t illé . u tila t.m .m. pantalon p a n th è re s. (bot.m. pernă o rg a n e s. sau. paie p a in s. uf ! o u i adv. -e adj. cerul gurii p â le adj. -e adj. pacificare p a c ifie r vb.m.f. şi adj. oscilaţie o s c ille r vb. pacifist p a g e s. lucru. a auzi o u r a g a n s .m. panteră p a n to u fle s. o s e ille s. (loc.) uvertură o u v ra g e s.m. a organiza o rge s. oriental o rie n ta tio n s.m.f. unealtă. deschidere. -ère s. oranjadă o r a n g e r s.m.f . urs o u til s. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. asuprit. os o s c illa tio n s. panoram ă. a scoate.f. a u ita ou e st s. paşnic. pîine .f. orz o r g u e il s.f. a decora o r te il s. opinie. -tric e s. m îndrie o r ie n ta l. ori o ù 1 .m. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. m.f. poc ! p a n a is s.f.f. (fig.m .m. priv e li­ şte p a n ta lo n s.m. papuc p a o n . coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv. adv. adv. a ordona ord re s. la care o u b li s. obişnuit o rd o n n er vb. oxigen P p a c ific a te u r .m. a pacifica p a c ifiq u e adj.m.) a şovăi. păun p ap a s.) en ~ peste.m. adv. aur o ra g e s. a cuteza o sie r s.f. a rîn d u i. ramură de palm ier p a lp ita n t.m. portocală o ra n g e a d e s. ~ bis pîine neagră p a ire s. 2. auz o r e ille r s.o p in iâ tre m e n t adv. ulm orn er vb. I I I a deschide o x y g è n e s. furtună o ra n g e s. părere opposer (s’ ) vb.f. a oscila.f. peste. pagină p a ille s. a înzestra o u tre prep. apus o u f ! interj. opresiune. dincolo. izvor orm e s.m.f.f. da o u ïe s. îm pilare a ezita o p p rim é . a îm podobi. ordm . ortografie în care. m. palat.m. oprimare. orbită o rch e stre s. (muz. m uncitor. original o r ig in e s.f. ordinar. uragan o u rs s. -e adj. pacifism p a c ifis te s. paşnic . organ o r g a n is e r vb. răchită ô ter vb.f. a îm p ila o r s. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. orchestră.f.m.f. a se opune o p p ressio n vb. vest. pa­ cificator p a c ific a tio n s. m. m. şi adj. (în mod) paşnic p a c ifis m e s.m.m. păstîrnac p a n ie r s. înzestrat o u tille r vb. os s.m. a u tila . cu încăpăţînare o p in io n s. a îndrăzni.f. -o n n e s.f. /.m. p a lid .f. p ai. pron. -e adj. origine. ureche.f.m. palton p â lir vb. a asupri. a lua înapoi o u conj. ~ d ’épice turtă p a la is s. auz o u ïr vb. măcriş oser vb. lin iş tit p a ix s. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . pereche p a is ib le adj.m. şi adj.) portocal o rb ite s. care p alp ită p a n ! interj. în plus o u v e rtu re s. instrument o u tilla g e s. coş p a n o ra m a s. unde. şters p a le to t s.f. tată dulce . îm p ila t o p p rim e r vb. producţie lite­ rară o u v r ie r .m. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. pace.m. -e adj. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. m.m. I I a p ăli. a îngălbeni p a lm e s.

parter.f. privelişte paysan .f. a paria. -e s. cu excepţia partager vb. rămăşag parier vb.m. f. ha­ sard d in întîm plare . cu răbdare patient. a răsplăti pays s.m. m. deopotrivă. şi adj. a para paresseux. grădină parce que loc./. fluture p aq u e ts. mireasmă parfumeur.f.-ne s.m. ■ — bonheur din fericire . a face prinsoare p a ris ie n . parfum .f. a apărea parallèlement adv. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s.m. labă pâturage s. -e adj. -le adj.f.f. prin.f.f. ~ buvard sugativă papillon s. pentru că. -e adj.m. m.m.f.. I I I a părea. piersic pêcher 2 vb. emfază patience s. -e s. piersică pêche 2 s.m . -euse s.rft. parte. m ai ales. în parte partir vb. prendre la a lua c u v în tu l. pauperizare pauvre s.f. adept partout adv. în special.m . grăitor. pată de cerneală paternei. caldarîm . cu v înt. şi adj. pariu.-enne s. um brelă (de soare) parbleu ! interj. -e s.m. ţărănim e peau s. fiindcă pardessus s. paraşută paraître vb. pasiune patatras ! interj.f.m. parvenit parvis s. trecut passe-montagne s. m. şi adj.f. pat'achimic parachute s. ţară.p a p ie rs . e g a l .m. şi adj. stăpîn patte s.) părin ţi parer vb. m. uneori parfum s. pastă. trecător passé. fabri­ cant de parîum uri pari s.f.f. piele pêche 1 s. perfect parfois adv.m.m .-euse s. hirtie. pari­ zian parlant. din .m. patos.m . so­ nor parler vb. a participa particulièrement adv. m. a îm părţi parterre s. f. a păcătui pêcher1 s. I I I a pleca.m.m . conj.m. perfect parfaitement adv. patron. de. m. pe. um brelă (de ploaie) parasol s. pavaj pavilion s. a patina pâtisserie s. paralel parapet s.m. palm ă (a m îin ii) paupérisation s. participiu participer vb. răbdător patinage s. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. a ierta pareil. îndeosebi. a ajunge parvenu. pasiv passion s. păşune paume s. pachet par prep. a parodia parole s. a p lă ti. a porni partiellement adv.m.f. pavilion payer vb. părintesc paternellement adv. parc. şi adj. şi adj. fără.m. vorbire. -es. la dracu ! pardonner vb'.m. a vorbi parm i prep. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb. pnur quoi ~ de ce n u?.f. în parte partisan. strat de flori parti s. -euse s.m. distracţie passif. a pescui pécheur. -ive adj. vorbitor. -e adj. traversare . regiune paysages.m . partid participe s. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. printre parodier vb. păcătos pêcheur.m . parapet parapluie s.f.m. răbdare patiemment adv.m. zău ! parc s.m.f. a trece . donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. pretutindeni parvenir vb. a petrece passe-temps s. părinteşte pathos s. patinaj patiner vb./. pescuit pécher vb. patiserie patron s.m . I I I a parveni. n u .f. ru dă. sărac pauvreté s. trecere . şi adj. a îm podobi.m. -eresse s. pas. paşaport.f.m . sărăcie pavé s. parte (dintr-un întreg). ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. peisaj. la fel parent s. buf ! pâte s. à ~ aparte. (p l .m. partidă partiellement adv. m. partizan. leneş parfait. pescar 530 . aluat pâté s. şi adj. p artie s. ţăran paysannerie s. à mauvais încurcătură pas2 adv. pas1 s.m. pateu. {pl-) documente. de către. fragment passant.f. -elle adj.

) părinte. şi adj.m. se don­ ner de la a se strădui. periodic périodiquement adv.m. (în mod) perio­ dic périphérie s. greu pesée s.f. conj. farmaceutic pharmacie s. -e adj.f. pierdere pesamment adv. perfid performance s. a se apleca pendant prep. -e adj.f. farmacie phénix s.f.f. m. m. stă­ ruitor persil s. de fiică) pétuner vb. pedală pédant.f. cu greutate pensée s. à ~ près aproape. uşor de pătruns pénétrant. pă­ trunzător . pedant peigner (se) vb. ghiocel percepteur s.) şi adj. capot (de casă) peindre vb. ta tă . persan persécuter vb. m iti­ tel .f. stăruinţă persévérant. pictură.f.m. şir de detunături pétillant.f. personalitate personne 1. moş. cîntărire. a se pieptăna peignoir s. personal perspective s. seminţie.-e s. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala .f. pătrunzător pénétration s.m. f. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s. cantitate cîntărită peser vb. chiriaş (într-o pensiune) . pasărea fenix 531 . (loc. pensionar pente s. a se spînzura pénétrable adj. şi adj. perplex perroquet s. judecată penser vb. far pharmaceutique adj. -e adj. a persecuta persécution s. nekot. (în mod) p e n ib il. nepoată petit-fils s. pantă. personaj.pédale s.m.a se speria. avoir — .f. greutate . I I a pieri permettre vb.f. cam .m. a se înclina. povîrniş perçant. frică. mon dragul meu .f.m.f. a (se) gîndi. greoi.m. fără greutate p e in tre s.m. pericol. populare peupler vb. faraon phare s. performanţă péril s. ) ascuţit perce-neige s. a popula peur s. /. adv./. -elle adj. s. trib peuple s.f. a se convinge . (înv. perspicace persuader (se) vb. străpungător. fără graţie pesant.f. în tim p u l. a se căţăra perchoir s. m.f. bătrîn (relig. a-şi închipui perte s.pictor peintures. penibil péniblement adv.f. m icul dejun petite-fille s. m icuţ.m . călugăr perfide s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb. veşnic perplexe adj. (cu maj. a zugrăvi peine s.) que în tim p u l pendre (se) vb. perceptor percer vb. pl. prăj ină percher vb.f. sclipitor petit.m. ciumă pétarade s. perseverent. zugrăvire pelouse s. perucă persan.f. persoană. permisie perpétuel.m. m.m . pătruns pénétrer vb. I I I a pierde père s. m. persecuţie persévérance s. pătrunjel persister vb. -e adj.f. persoană im portantă personnalité s. m. a-i fi frică pharaon s. pătrundere pénétré. (fig. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. p u ţin . primejdie périodique adj. I I I a picta.f. -e adj. popor peuplement s.-le s. şi /. s. şi adj. a cîntări peste s. a reflecta pensionnaire s.m. (fig. a găuri perche s. gîndire. -e adj.) a Juma peu adv. periferie périr vb. sans ~ uşor. (loc. şi 2. m.f. perpetuu. nepot petits-enfants s.) descriere. nim eni personnel.m. a pătrunde pénible adj. halat de baie. strălucitor.) à de-abia. perspectivă perspicace adj. -e s. -e adj. pron. pajişte pencher (se) vb. I I I a permite permission s.f. m ic. a străpunge.f.f. pedeapsă . nepoţi (de fiu .f. peluză. a persista personnage s.m. papagal perruque s.

a pune placeur. fizic physiquement adv. -euse s.f. fotografie photo-électrique adj. zbîrcitură . planşeu. a înd oi. m ai. ploaie plumage s.m.m. p l. à ~ pe jos piétiner vb. poetic poids s.f. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. fotoelectric photographe s. a compă­ tim i plaine s. placă. bujor places. p lic . strat de flori plate-forme s.f. la^-du jour zorii zilei 532 . f. m. ~ ~ de vue punct de vedere. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. sobă poésie s.m. lacrim i pleuvoir vb.m.f. grăm adă. nu. m ai rău . injecţie. penele unei păsări. cea m ai mare parte . săritură plonger vb.f. din punct de ve­ dere fizic piano s. frază physiologique adj. pensulă pingouin s. filatelie philosophe s.m.f. fiziologic physionomie s.f. a fotografia photographique adj. f. a ploua p li s. piolet pionnier s. încheietura m îin ii poing s.f. bucată. ~ atomique p ilă atom ică pillard. -e adj.m. pilot pinceau s. m înèr. I I I a plăcea. p lin . pneum atic poche s. şi adj. penaj plum e s. p ilă .m. culm e. m.m . fel de mîneare plate-bande s. rocher . à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s.m. podiş plein. fizionom ie. plasator plafond s. glum ă plaisir s. a prăda pilote s. hîrleţ piolet s. m ai degrabă pneum atique adj. pionier pipe s. m. m. farfurie .m. de loc pointe s.f. fotografic phrase s.f. poale. greutate poignard s. rid . f. a fi agreabil plaisant. cu pietate p ig n o n s . cîmpie plainte s. platform ă plateau s. m ai curînd.m. m. le ~ cel m ai rău pis adv. planetă plaque s. impers.philatélie s. a îndoi. la mise en s m iza n p li.f. jefuitor piller vb. fosfor photo s. Înţepătură pire adj. a se cufunda ployer vb.m .f. plăcut. pltngere plaire vb.m. m ai rău . a strînge plisser vb. fizică physique2 adj. tîrnăcop. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s.m. pip ă.m. m ajoritate. -e adj.f. tain pivoine s. adv.m. plato u. hazliu plaisanterie s. coama un ui zid .f. a plonja (în apă) plonger (se) vb. pisc. loc. plafon.f. pum nal po ign ard » vb.m .m. a plisa plongeon s./. -e s. distracţie plan s. m ai m u lt. picior. a înjunghia poignées. tă b liţă plastique adj. a plasa.f. peniţă plupart s. plan . plusvaloare plutôt adv.m. fotograf photographier vb. prendre ~ a lua loc. a călca în picioare piéton s. plus plusieurs adj. pour la ~ în mare parte plus adv.m. pian pic s. buzunar poché. p iaţă . pană. ~ de départ punct de plecare point2 adv. hrana ziln ic ă. plastic plat s. poezie poétique adj. m. -e adj. Jloc./. pum n point1 s. lulea piqûre s. a se Încovoia pluie s. tavan plaindre vb.m. şi adj./. filozof philosophie s. podea planète s.f. filozofie phoque s.m .m . focă phosphore s. plăcere. avoir sur rue a avea casă proprie pile s. încărcat pleurs s.m. ondulatul păru lu i plier vb. în făţi­ şare physique1 s. cameră pied s. serviciu placer vb. pieton pieusement adv. piesă. m ai m u lţi plus-Value s. proiect plancher s.m. a jefui.m. cută. pistol pitance s. vîrf .f. ) à ~ perpendicular . învineţit . punct.f. f. cazma. plonjon. I I I a plînge. pu m n.f.m.f.f. pinguin pioche s.f.f.

/. a îm brînci poussière s. a poseda . exact précisément adv.m.f.m-. plăm în poupée s. pe care se poate um bla pratiquer vb. m. ~ de terre cartof pommette s.m. scump précipice s. popuiar populairement adv./. punctual. a o duce porteur.m. si­ gur . praz poirier s.f.f. portofoliu portemanteau s. puseu pousser vb. hamal portefeuille s.m.f./.m.m. purpură.f. cuier porte-mines. tocmai 533 . porţelan po rches. cu condiţia ca.m.) pompeusement adv. (bot. sînge pourquoi conj.f. I I I a urm ări pourtant adv. -ère s. pour tout — eu totul. a aşeza position s.m. a preceda précieux. conj.m. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. de ce.) pourrir vb. m ăr.m . potasiu poteau s. a puncta. portic.f. poligrafic pomme s. politică politiquement adv. prăpastie précipiter (se) vb. pralină praticable adj./. pudră poudré. cu p u tin ţă poste1 s.-euse adj. practicabil.f. politicos police s. ptiu ! pouce s.m. cu toate acestea pourvoir vb. uşă portefaix s. posibil. adu­ cător portière s. preţios. m.f. a duce se ' a se sim ţi.f. în mod politicos polisson. precis. posesor possessif s.f.f. m.f.m. pudrat poule s.) par poire s. vas. a însemna.pointer vb. . găină poulet s. poliţie poliment adv. acces.m. poştă poste2 s. a dom ina possesseur s. spre. prăfuit.f. în mod pompos. m . creion autom at porter vb. I I a putrezi (şi fig. -euse adj. a pune. -e adj. post. lustruit. şi adj.m. tin dă port s.m . pulbere. stîlp pouah ! interj. -e adj. cu fast ponctualité s. p lăm în i poivre s. mazăre poisson s.) poursuite s. num ai să poussée s. oală potage s. a fur­ niza pourvu que loc.m. punctual.f. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres. [bot. porţie portrait s. -e adj. nt.f. poartă. păpuşă pour prep. şi adj.) m ăr pompe s. I I I a prevedea.f. a populariza population s. 9. populaţie populeux.f. exact ponctuellement ndv.f. pompă (şi fig. pentru ce pourri.f. potasă potassium s. precedent précéder vb. policlinică polygraphique adj.-portofel . m. a se repezi. pol poli.m . piept.f. serviciu pot s. fin . -elle adj.f. portieră portier. purtător. I I I a putea praline s. precauţie précédent.. -e adj. invar.-e adj. p lin de praf pouvoir vb. praf poussiéreux.m.f. punctualitate ponctuel. -euse s. punte populaire adj. pentru. portar portion s. a împinge . în mod precis. piper pôle s.f. ciorbă. um ărul obrazului pommier s. portai portes. degetul gros de la m îuâ poudres. la. ştrengar politesse s. pod. urmărire poursuivre vb.m. poziţie posséder vb. peşte poitrines. -onne s. a se Inulţa poireau s. a purta.f. cu exactitate pont.m ăru n t ca p rafu l. posesiv possible adj. (în mod) popu­ lar populariser vb. a profesa précaution s. politeţe politique s.-euse adj. a se năpusti précis. port portail s. portret poser vb.m. în total potasse s. pară pois s. totuşi. p u i (de găină) poumon s.f. putred (şi fig. praf. a practica.m.m. foarte populat porcelaine s. (poetic) roşu.».

-e adj. dovadă. I I I a înştiin ţa.f. prenume préparer vb. providenţă province s. tip a r. şi adj. I I I a făgăd ui. a propune propre adj. proiect projeter vb. probabil problèm es. -e adj. productivitate produire vb. preşedinţie président. -ive adj. -e adj.m. a proceda procès s. ziarele pressé. vecin proche adj. -e adj. probă. promotor. -e adj. proporţional proportionner vb. a ruga primevère s. -e adj.f. -ive adj.m. m. a dovedi proverbe s. prim ul première s. I I I a pretinde prétendu. curat proprement adv. I I I a prescrie présent. promisiune promettre vb. m aşină de presat. îndată prononcer vb.m. pretoriu preuve s.f. lipsă priver vb.f.f.m. prezent présent s. a proiecta prolétaire s. m inune prodigieux. premiu. profesie profit s.f. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. preşedinte presque adv.m . f. proverb providence s. a aver­ tiza préventif. produs professeur s. răsplată probablement adv. prevenitor.f. profund. aproape presqu’île s. I I I a produce. deţi­ n ut. eiuboţica-cucului prim itif.f.f. m. la presa.f. m. dar préserver vb. peninsulă presses. a da cu îm p ru m ut. prematur (şi fig. prinţ principal. de aproape prodige s.f. pradă projet s. adînc profondément adv. a prepara près adv. productiv production s. a îm prum uta. I I I a lua . uim ito r producteur. plim bare promesse s.m.m. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. presiune. aproxim ativ prescrire vb. închisoare. a trage cu urechea prétoir s. -euse adj. a pro­ mite promoteur s. -e adj. preţ. I I I a prezice. a pronunţa propitiatoire adj.f. a protesta prouver vb. teasc. premieră prendre vb. -trice s. progres proie s. m. grăbit pressentir vb. înda­ toritor prévenir vb. profesor profession s. prizonier privation s. proces prochain. -e adj.m. în mod profund. a crea produit s.m. profit profond. a strînge . provincie proviseur s. cu prudenţă prudent. vorbă.f. I I I a prevedea prier vb. pretenţie prêter vb. preventiv prévoir vb.a apăra présidence s. m . -euse s. adînc profusion s. a prevesti préférer vb. privaţiune.-ive adj. a pregăti. a prezerva. apropiat . -ière adj.m. s. cuvînt proposer vb.. -e adj. proletar promenade s. ~ l ’oreille a asculta. a priva (de ceva). prudent prune s. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. se * ■ a se grăbi prepsion s. a prefera prématuré. şi adj. prim itiv . a preconiza prédire vb.f. cam. producţie productivité s. primăvară prison s./. comment s'y ~ cum să (sc) facă .f. apropiat.f. -le adj. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant.m. cadou. a proporţiona propos s. corect. aproape. prim ordial prince s.m.f. pro­ ducător p ro d u c tif. gherlă prisonnier.) premier. -ière s. cu caracter îm p ă­ ciuitor. de împăcare cu divinitatea proportionnel.préconiser vb. apăsare prêt.m. gata prétendre vb. a apăsa .f.m. privilegiu prix s.m . prună 534 . si adj./».m.f. director de liceu prudemment adv. pretins prétentieux. pretenţios prétention s. -e adj. curat protester vb.-e s.f.m .f. principal printemps s. belşug progrès s. şi adj.m. -e adj.f. I I I a presimţi presser vb.m. in iţiato r promptement adv. problemă procéder vb.

f. (vreo) cincisprezece.m. -ique adj. vreun.f. ca să quel. limpede. sfert quartier s. pe care. publicare.vb.m. dreptate. publicitate.m. de vreme ce puissamment adv. oricine. cîteodată quelqu’un. I I I a coborî. hrean rail s. cînd. a puţi puis adv. adv./. pseudonim pseudo-science s.m. -ne adj. vreo. a povesti radieux.f. -e pron. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. chestiune questionner vb. cine. şi conj. nehot. interog.m. a întreba queue s. a aprinde din nou ramage s. cu toate că quolibet s. coadă qui pron. înţepenire raifort s.m. puţ pull-over s. nehot. I I I a întineri ralentir vb. gîlceavă questions. ce quoique conj. a părăsi quoi pron.f. I I a încetini rallier vb. m. patru .-e a d j.m. radiodifuziune radis s. puternic puissance s. a încuraja raffoler vb. pron.m. puternic. vesel radio s. zilnic R rabattre vb. psst ! interj. a jefui raideur s. forţă. purice pucelle s. a scădea raccourcir vb. uneori. strugure raiso n s. ce?. influent puits s.f.f. ceartă. care quiconque pron. cincisprezece quitter vb. calitate quand adv. chei. adj.m.f. şi interog. rel.m.f. publica­ ţie publicité s. m. totuşi quart s. a răscumpăra raconter vb. pseudoşt iinţă psitt. putere puissant. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. glum ă proastă quotidien. care. I I a în tări. după aceea puisque conj. aproape quatre adj. raţiune. ce quelconque adj. fecioară puer vb. rigiditate. public publication s. rel./.m.u n ii. ) nişte. orişicine quinzaine s.f. ~ qn. entre — yeux între patru ochi que1 pron.f. rel. prun pseudonyme 3.) a şterpeli. întrebare. radios. deşi. apoi. curat pyjama s.f. nehot. cauză.f. a zeflemisi. s. a-i plăcea la nebunie rafler vb. a judeca rajeunir vb. rafală raffermir vb. a publica. radium rafale s. pulover punir vb. psst ! public. a se alătura rallum er vb. reclamă publier . oarecare quelque 1. şină railler vb.m. pur. să. c îţiv a . 2. a ralia. -e adj.) a înjosi raccrocher vb. oricît quelquefois adv. chenzină quinze adj.f. pupitru pur. (fam. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. {fig. cineva. cartier quasi adv. raţional raisonner vb. I I a scurta. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. a reduce. radio . a răspîndi puce s. quelle adj. -euse adj. pedeapsă pupitre s. pijam a Q quai s. — même chiar dacă.prunier s. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj.m. (pl.f. I I a pedepsi punition s.f. a agăţa . ridiche radium s. rn.m. ciripit 535 . cotidian. a raţiona. peron qualité s. vreun querelle s.

I I I a scrie din nou. a raporta . a relua récompenser vb. (jur. a reînchide réfléchir vb. a încălzi recherche s. rm a. culegere recueillir vb. a apropia rare adj.f. reflectare. adevărat réélire vb. rang s. raion rayonnement s. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. a redresa redresser (se) vb. a în c în ta. reflector reflet s.m. a recompensa.-e adj. f. a strînge rasseoir (se) vb.m. a a m in ti. a nu m ai ţine cont de ce a fost.m. tîrcoală. m. realism réaliste adj. -e adj. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a aduna. a recita réclamer vb. a critica.f. a se a lip i rattraper vb. reflex 536 . radiere réaction s. se ^ a se referi rapprocher vb.f. spiţă (de roată). recepţie. recoltă récolter vb. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s.m. efectiv réexpedier vb. p lin . I I I a acoperi din nou. (fig. a re­ dacta din nou rectification s. recordmenj s. strălucire . a cugeta réflecteur s. a înveli récrire vb. /.m. a re­ peta. m receptor réception s. a se lin işti rassurer (se) vb. redută redouter vb. corec­ tare reçu s. -e adj. a rîndui rapide adj. adv. cercetare . I I I a p rim i.m . -le adj. a întoarce randonnée s. I I a răp i. persoană care trăieşte de­ parte de lume. a căpăta réchauffer vb. a recomanda recommencer vb.m. a se teme de ceva redresser vb. povestire réciter vb. singuratic récolte s. record recordman (pl. rar. şi adj. a răs­ p lă ti reconnaissant. adunaré de oa­ m eni. recepţionare recevoir vb. (jig .f. I I I a culege. afectat . I I I a recunoaşte. repede rappeler vb.m. real. a recopia record s. m .m. a da înapoi redescendre vb. reacţiune réactionnaire s. a aşeza. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. reacţionar réagir vb. realist réapparaître vh. m. a se îndrepta. a culege ramener vb. călătorie „ .m. I I I a spune din nou. I I I a reapărea réarmement s. a realiza réalisme s.m. căutare .) faire table rase a face tabula rasa. a rechema.m.) a se înse­ nina . -e adj.m. raport rapporter vb.f. a reedita réel. răzvrătit. re înarmare rebelle s. a reîncepe. şobolan rattacher (se) vb. rebel récepteur s. a redacta redingote s. a strînge. I I I a realege réellement adv. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s.m. sir ranger vb.f. a se lin işti rat s. à la ~ în căutarea recherché. rectificare. a retrimite refaire vb. a coborî din nou rédiger vb. chitanţă recueil s. a reclama. a aduce .f. loc retras rééditer vb. I I I a face din nou refermer vb. I I I a reflecta. rassemblement s. I I a reacţiona réaliser vb.ramasser vb. a aduna reculer vb.) à — ad m irab il. m in unat rayé. reducere réduit s. puţin comun rechercher vb. a readuce. a se ridica réduction s. rar rarement adv. a se lega.f. a recolta recommander vb. redingotă redire vb. (loc. rareori ras. a cerceta . a cere cu insistenţă recluss.f. a căuta din nou . ajutor de portărel recouvrir vb. în mod real. plim bare. vărgat rayon s. a m ărturisi reconstruire vb.m . a aduna. m. 111 a reconstrui recopier vb. repede rapidement adv. recunoscător reconnaître vb.m. re­ cordman recors s. rază.

regulă règlement s.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . a inversa renvoyer vb. reparare.m./.m. de. I I a îm părţi.f.f. vulpe rencontre s. şopron remonter vb. odihnă reposer (se) vb. remediabil remercier vb. releu. a reglementa.m.m . regle­ mentare régler vb. a inspira repulsie. a (se) sui din nou . adv.m. a întregi remporter vb. regiune. a în tîln i rendormir vb. loc de întîlnire rendre vb. I I I a înapoia. observaţie rem èdes. {pl. deschidere. a respinge .m. registru. a refuza regard s. a priv i. regină rejeter vb. I I I a răspunde repos s. a trim ite înapoi. condică règle s. întîlnire rencontrer vb. a replica. a repartiza repas s. a relata relation s. I I I a relua représentant s. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a regreta régularité s. a cuprinde renfort s. a ascunde. informaţie renseigner (se) vb. m. a face m ari servicii cuiva . I l a um ple.m. a reînnoi . a repara.) ascunziş. respingere. I I I a reciti reluire vb. a se întoarce. refuz refuser vb. I I I a se căi répertoire s. I I I a pune la loc. vîrtej de apa rempart s. a mişca renaissance s. repetare. rin ich i. refren réfugier (se) vb. a se uita régime s. (loc. m. reîace repartir <'6. renum it renoncer vb. a îm p lin i. predare.m. a reprezenta répression s. a eîştiga.f. remarcabil remarque s.m. regiment. a pleca din nou répartir vb. a răspunde répondre vb. région s.f. repetiţie repli s.f.f. (med. a răsturna .f.refléter t>b. reluare.) refulare réfractaire adj. a am îna repaître vb. a reda . — chez soi a se întoarce acasă renverser vb.m. a renunţa renouveler vb. I I a bucura. 1.m. ridicare relire vb./. reprezentant représenter vb. renaştere renaître vb. raport relèvement s. (fig . I I I a renaşte renard s. I I I a luci. remitere. a trece din nou prin . privire regarder vb. linie. I I I a răspunde prom pt. reparaţie réparer vb. 2. regulam ent. remiza .m. rentabilitate rentrée s. a se informa rentabilité s.f. a înm îna remises.m. ştafetă relater vb. a povesti. a arunca din nou.m. domnie régner vb. în mod regulat rein s.m. a întoarce un ceas remous s.f. a repeta . se " a se duce la renfermer vb. a înveseli relais s. a arunca înapoi rejoindre vb. a urca. I I I a adormi din nou rende*-vous s. întărire renommé. a.f. regim régiment s.m. mîneare repasser vb. a repurta remuer vb.m. a se odihni repousser vb. a străluci remarquable adj. a se refugia refus s.f. I I I a paşte. repertoriu répétition s. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s.f. meterez remplacer vb.f./.) şale reine s. a orîndui règne s. leac remédiable adj. -e adj. répliquer vb.m.m. remediu. represiune reprise s. a călca rufe repentir (se) vb. relaţie. reîncepere rentrer vb.m . regret regretter vb. nesupus refrain s. I I I a împreuna réjouir vb. regularitate régulièrement adv. a reîncepe rénovation s. întîlnire. ţin u t registre s.m.m. a m u lţu m i remettre vb. repriză. masă. grands services à qn. (despre plante) a creşte reprendre vb. se ^ a se hrăni réparatio ns. reînnoire renseignement s. a reflecta refluer vb.m. cută. rig lă. a înlocui rem plir vb. refractar. a dom ni regret s.

) critică violenta réseau s. rid./. orez robe s. s. însă­ nătoşi’ < 5 retard s. a-şi întoarce capul retracer vb. înviere rétablir vb. nim ic. felinar (de stradă) revers s. răsculat révolter (se) vb.m. I I I a reveni.) încercare. grupare réunir vb. I I I a îmbrăca din nou.) a Consta résistance s. reţea réserve s. a retrage retordre vb. m al. hotărît résolument adv. respiraţie. a sta. a visa cu ochii deschişi rêve s. a acoperi revoir vb.m. revoltă ré v o lté . retragere. respectuos respiration s. a se revolta révolution s. parter (la casă) ricanement s.f.f. rezervor résider vb. întoarcere. rezolvare résoudre vb. bogăţie ride s.f. întîrziere retardataire adj. a amîna retenir vb. a riposta rire vb. a rezista résolu.m. se — . a trasa din nou.m. întîrziere.f. restabilire. ţărm rivière s. a în tru n i réussir vb. a deplasa.m./. şi adj. rege rôle s.f. a strîm ta (şi fig.m. pron. s. faire le a face pe bogatul richement adv.m. (fig.f. moderaţie. I I I a străluci ressaisir vb. ) retrousser vb. rezultat résumé s. revendicare revenir vb. -euse adj. rochie roc s. a se întoarce rêver vb. a clăti riposter vb. rezervă réserver vb. pensionare. a rezerva réservoir s. re­ ţinere retirer vb. a se întoarce. restaurant reste «. I I I a reţine.m. om ridicol rien 1.m. a se răscula. resursă. fleac.reprocher vb. rever. au ~ ~ la revedere révolte s.f.f. răsuflare respirer vb.m. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. a semăna.f.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.m.m.f. a rămîne résultat s. a sim ţi ressource s. -e adj. I I I a cliema. I I I a revedea. rezumat résurrection s. rim ă rincer vb. rezistenţă résister vb. 17 a răsuna retenue s. a m uta din loc rez-de-chaussée s. rid ico lu l. revenire. în tîrzia t . înapoiat retardement s. rechiziţie réquisitoire s. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. discreţie.f. roman 538 .m. alip ire . a reproşa république s. rest rester vb.f. a visa réverbère s. a sufleca retrouver vb. răm ăşiţă.m. I I a restabili. reve­ dere .m. a avea reşedinţa. hotărîre . I I a apuca iar ressembler vb.m.m. nenorocire revêtir vb.a se însănătoşi rétablissement s. a expune retraite s. a risca rive s.m. rîu riz s. adv. reunire. amînare retarder vb. m ijloc de trai restaurant s. m. a regăsi Réunions. I I I a răsuci retour «.m./.-e s.m.f. perdea ridicule s. revolver revue s. être de — a se fi întors retourner (se) vb. st încă rocher s.f. zbîrcitură rideau s. rîs risquer vb. a da tîrcoale roi s.m. rol roman s. ţeapăn rim e s.m. -euse adj. bogat. revistă révulser vb. m. nehot. rechizitoriu. I I a reuşi rêvasser vb. m.f. a respira resplendir vb. din belşug richesse s. {fig. I I I a resimţi. a solicita réquisition s. I I I a rîde rire s.m. cu hotărîre résolution s.f. a întîrzia . I I a reuni. (loc. bogat . pensie rétrécir vb. stîncos rôder vb. (fig. republică requérir vb.f. I I I a rezolva respectueux.f. a opri retentir vb. 2. vis revendication s. m. revoluţie revolver s. rînjeală riche adj. I I .f.m. m.

m. roată rouge adj.f. brad sardine s. sacoşă sacre. şofran sage s. horă ronfler vb. salariu sale adj. sănătos saint. roşcat. salată salaire s.f. a sparge rond.f satiră satisfaction s.m. I U a rupe. (fig. -e adj. primele no­ ţiu n i rue s. sîngeros. romantic romantisme s. drum .f.m. a ruina. m. a curge şiroaie. romancier rom antique adj. hohot de plîns. -e adj.. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. satisfacţie satisfaire vb.romancier s. şi adj. adj.m.f.) hazliu saler vb. sfînt saisir vb. s. rotund ronde s.m.m. I I a m urdări salle s. bluză ciobănească ronte s. cu înţelepciune sagesse s. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb. pîrîu ruiner vb.f. trestie rossignol s. a rostogoli .m. odaie. a saluta salut s.f.m . I l a apuca. salvare. salon salutre adj. lim ba rom înă rouppe s. ) a măcina rongeur. rupture s.m . (fig. ritm . regal royaliste s. -euse adj.i adj.) necorect s a lé . sos.f.f. sală.m. a lua sînge . -e adj.m.m.m.m sac. sfînt. a frige rôtisserie s.m. şiretenie. a distruge ruer (se) vb.f.f.m.f. a sîngera • . sacru sacrifice s.f. privighetoare rotation s. ungere. satin satire s .f. anotim p salade s.f. sabie sabrer vb. sănătate sapin s. salut Salve s. salinitate. rudim ent. şi adj. -e adj. ritm at s gabie s. ruptură ruse s. s.f.f. (fig. sănătos.m. salvă samedi s.m. m istuitor rose 1. adj.f. nisip sablonneux. -e adj. regalist royaume ». romînese. rozător . m urdar. romantism rompre vb. (fig. sărat. -euse adj. suspin sans prep.f. regat ruban s. ) chinuitor.) rom în . -e s. şiretlic rythme s. a face sul roum ain. grătar.f. cale rouvrir vb.-e adj. friptură (la tavă) rôtir vb. greu rudiment s. trandafir. satelit satin s. -e s.f. sfinţit. măsură rythm é.f.) a stoarce (de bani) sain. I I a (se) înroşi rouler vb. ran iţă.m. roşu rougeur s.f. s. rupere. ~ à main po­ şetă sacoche s. a sesiza. înţelept sagement adv. sîm bătă sang s. salubru saluer vb.m.m.m. sînge sanglant. rousse adj. tranda­ fir iu .m. à manger sufragerie s a lo n » . zeamă 539 . panglică rude adj.. sardea satellite s. I I a prăji. înţelepciune saigner vb.-euse s.m.f. a îi lac de. 2. roşeaţă rougir vb. rotaţie rôti s. roz roseau s. fără santé s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. stradă ruisseau s. ş. a săra salinité s. jertfă safran s. a sforăi ronger vb. I I I a satisface sauce s /. concentraţia sării în apă salir vb. spadasin sac s.m. aspru. a lovi cu sabia sabreur s. nisipos saboteur.m. I I I a redeschide roux. (cu maj. a înţelege saison s.f. a roade. însîngerat sanglot s.f. sabotor sabre s. (pop.m .m.m. roşcovan royal. m.m.

a fluiera signal s.f. a despărţi septembre s. servitor sésame s. afară de.m.m. scrupul sculpteur s.m. senzaţional sensible adj. a pecetlui. siguranţă.m. salvator savant s. pantof uzat. secvenţă séquin s.-euse adj. papuc savetier s. şaipe serrer vb. a sclipi. sim ţ. delicios scandale s. ţechin (monedă de aur) sérail s.m.m.m. săpun. că. secret sectarisme s. scepticism science s. seringă serpent s. judecată sensation s.saucisse s. conj. s. a tît de siècles. potecă sentiment s. a separa. m. secol. sentinelă sentir vb.m. séjourner vb. săritură sauter vb. septembrie séquences.f. f. sectarism secteur s. sentiment sentinelle s. om de ştiinţă scintiller vb.m.m. sediu.m.m. şedinţă seau s. num ai.f. I I I a servi serviteur s.f.m.m. sécher vb. sec.m.f. cîrnat saucisson s. scandai sceau s.m. spălare a capului. uscăciune seconde s. faire 540 . tain ic .ttt. asediu siffler vb. serviciu. a salva selon prep. -elle adj. scuter scribe s. a însemna. sculptor séance s. at.f. a apăra. despărţire séparer vb. sens.f. siluetă sillon s. 2.m.m. şedere într-un loe.m. scriitor. sector section s. I I I a aju ta. scenariu scène s. scenă scepticisme s.m.f.f.f.m. shampooing s. ser­ vietă servir vh. salvator sauveur s. talpă semer vb.nt. după.f. secţie sécurité s. a pune şaua savoir vb. conj.f.9. a semăna semi-circulaire adj.f. a m irosi. a apăsa services.m. salcie saut s. scrib. dacă. sevă sèvres s. semicircular sens s. /.m.m. brazdă semblant s. şervet. ştiinţă scientifique s. salam. sex. sèche adj. senzaţie sensationnel. secundă secouer vb.m.. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. -euse adj.f. aparenţă. a şedea un tim p undeva sel s. dibăcie. a scutura secourir vb. în ca?. a sări sauvage adj. po triv it cu semaine s.m. linişte. aseme­ nea sauver vb. a usca sécheresse s.f. à barbe săpun de bărbierit savoureux. veac siège s. a sprijini secret. sensibil sentier. cu excepţia saule s. I I I a şti. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte. serios . a părea seniflle s. găleată sec. a scînteia scooter s. m. mezel sauf prep. doar sève s.-ète adj. a strînge. salt. (loc.m. m . a salva sauveteur s. savant savate s. semnalizare signifier vb. scaun.m. real seringue s. copist scrupule s.?/?. pecete sceller vb.m. uscat. asemănător. de a se preface că sembler vb. susan seul. funcţie serviette *. şa seller vb. adv. serai sérieux. singur seulement adv. şampon si 1.f. sălbatic sauvagerie s. slugă.m. -e adj. prosop. linişte seigle s. sălbăticie sauvegarder < > 6 . secară séjour s.m. I I I a sim ţi.m. semnal signalisation s. sare selle s.m.m. şi adj. gustos./.f. a sigila scénario s. a sta. pricepere savon s.m.m.m. săptăm înă semblable adj.it./. sig iliu. a ocroti. tăcere silhouette s. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. a avea sen­ sul de silence s.f.m.) à anume savoir-faire s.

supeu souper2 vb.' a aşeza ski . fel. uşurare goûler vb. -e adj.m. -e adj. situaţie situer vb.m.m . 2. a dori.m. [loc. I I I a-şi am inti souvent adv. I I I a surîde sourire2 s.m.m..f. -e adj. a sufla. s.m. pantof souligner vb.m. înăuntru souscrire vb. a suna sort s.-euse adj. -e adj.m.m. izvor sourcil s.m.) şi adj.f. îndată.f. subdirec­ tor sous-entendu s. a sătura.f. a suferi. puternic solliciter vb. dacă nu. crainic (la radio. întunecos. speakerine s. şi adj. subtitlu soutenir vb. poziţie. I I I a supune soupçon s. sunet songer vb. suflu. neghiob sottise s. prostie. socialism société s.f.f. -le adj.m./. — que înd ată ce situation s.m .f. şoricel sourire1 vb. la televiziune) 541 . soare solennel. m aim uţă sinistre 1. a sprijini souterrain s.) en pe scurt.f. schi. seară. 2. (cu maj. a sustrage souvenir1 s. somn sommet s. surd sourd-muet s. a bănui souper1 s. a îngriji soin s. spaţial speaker. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. răsuflare soufflé s.m. g riju liu . adv. solvabilitate sombre adj. vîrf.m. en — que astfel că sortie s.m. solemn solennité s. a răscula soulier s.-euse adj.f. suveran. submarin sous-préfet s.m.m. grijă soucieux. -te adj. a îm băta soulever vb. sufleu souffler vb. m. sudor souffle s. I I I a îndura.m.f. ieşire sortir vb. rezolvare solvabilité s. nerozie souci s. păm înt solaire adj. soluţie. adesea souverain.f. g rijă. culme s o n s . a suporta. soldat soleil s. cala­ m itate sinon conj. bănuială soupçonner vb. a subestima sous-ingénieur s. preo­ cupat soudain.m. societate soeur s. neaşteptat soudeur. sete soigner vb. soi. -trice s.m. conj.m. adj. şoarece sous prep.f. in caz contrar site s:m. seară soirée s. a solicita solution s.f. m. sursă. solar soldat s. sum bru. a sublinia soumettre vb.m.m. sub.sim ple adj. subprefect sous-sol s. -e adj. ( loc.m..) soutirer vb.m. serată sol s. suferind souffrir vb. adj.f.m.m. a gîndi. m . proptea (şi fig.m. social socialisme s. surîs souris s. a ura soulagement s. snob social. sprijin. subinginer sous-lieutenant s.m.m.f. a se solidariza solide adj. în c ît.f. a ridica.f. a reflecta sonner vb. solid. surdomut souriceau s. subterană soutien s.m . soartă sortes. prost.y. sublocotenent sous-marin s. solemnitate solidariser (se) vb. -e adj.f. sim plitate singe s. a supa source s. I I I a semna. soviet soviétique s. I I I a ieşi sot. suflare. îngrijire soir s. sprinceană sourd. a admite souhaiter vb. subcutanat sous-directeur.m. a situa.f. a cere. ?n. privelişte sitôt 1. sum ă. subsol sous-titre s.m.m. spaţios spatial. subînţeles sous-estimer vb. a sub­ scrie sous-cutané. I I I a susţine. faire du ^ a schia snob s.m. conj. în. mătase soif s. am intire souvenir2 (se) vb. -e adj. il fait ^ e întuneric somme s.m. a răsufla souffraiit. so­ vietic sovkhoze s. simplu sim plicité s.) de — que astfel. sovhoz spacieux. sinistru. soră soie s. suprem soviets. -euse s.

) a se iv i.m. fin . cu siguranţă.f. (loc. adv. sudoare suffire vb.m. peste. suprapopulat surplomber vb. a subzista subtil. sportman.f. lit. -e adj. -e adj. suedez suer vb. sportiv spoutnik s.f.-e adj. delicat sub urbain. su ită. f.m. stupid style s. extrem de fin surgir vb. fără între­ rupere.f.m . suspect susurrer vb. chin.f. simpatic 542 . supraproducţie surréaliste s. sportiv sportsman s. sputnic squelette s.f. m. Elveţia suisse s. m. I I a suferi. m. I I a se arăta (în depărtare) . suprem sur prep.f.) suprarea­ list sursauter vb.m . a sta plecat./.) bien ~ ~ negre­ desigur . suburban succès s. sigur sûreté s. suplim ent supplémentaire adj. a se isca surmenage s. a stîrni suspect. f. a îm povăra surclasser vb. splendid spontanéité s.f. a trece peste surnaturel. suplim entar su p p lic e s. (arte. sigur. m. staţie. spontaneitate sport s.m. superb supérieur. I I I a surprinde.m. stoc stratagème s. a murm ura syllabe s. sport sportif. schelet stade. -e s. a veni după successeur s. a scufunda subordonner vb.f. simbol sympathique adj. deasupra sur.m. adv. supraabundent surcharge s.m. pour — . à coup ~ şit surabondant.m. a depăşi. stil stylo s. m ai cu seamă. a sugera suggestif. consecinţă. suprastructură supplément s.-trice s. sud suédois.m.f. -e adj.m . tout de ~ pe loc. şi adj. staţiune statisticien s.m. siguranţă surface s. sublim submerger vb.m. a sucumba sucre s. succesor.f. a întrece. a îneca .f. a zbura deasupra sus prep.?. supersonic superstructure s. subiect.)si adj. a suprapune supersonique adj. zahăr sucreries s. sugestiv suggestion s. sugestie Suisse s. pl. urmare.f. a tresări surtout adv. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. şi adj. a suprima supreme adj. structură stupeur s. (loc. silabă sym boles. a porecli surpasser vb. stadion s ta tio n s. m. şi adj. spectator splendide adj. m. şi adj. -ive adj. statistician statue s. pe. urmaş succomber vb. supranatural surnom s. m. a atîrna peste surprenant. m ai ales surveiller vb.m. -e adj. supraîncărcare surcharger vb. stratagemă structure s.f. I I I a ajunge.spectacle s. a suscita. m. (cu maj. dulciuri sud s. I I I a urma s u je ts . suport. surpriză surproduction s.m. spectacol spectateur. succès succéder vb. surmenaj surmonter vb. stenodactilografă stock s.f. superior superposer vb. m. m. supliciu support s. a susura. statuie sténodactylo s.m.f. a inunda .f. -e adj. -e adj. surprinzător surprendre vb. poreclă surnommer vb. subtil./. a succeda. a isca. -e adj. a asuda useur s. următor suivre vb. suprafaţă surfin. numaidecît suivant. a subordona subsister vb. a încărca peste măsu­ ră. a supraveghea survivre vb. pe. a fi sufi­ cient suggérer vb.m. a sta pieziş.-ive s. -e s.) şi adj. stilou subir vb. a mira surprise s. I I I a supravieţui survoler vb. (eu m aj . -le adj.m. elve­ ţian su ite s. a îndura sublime s. asupra susciter vb.-e s.m .f. a suporta supprimer vb. (sport) a depăşi sûrement adv. sprijin supporter vb.) de ~ în şir. m otiv superbe adj. (fig. stupoare stupide adj.f.f.

culoare te in te s. şorţ tache1 s. m. a rezista tiens ! interj. eu întîrziere tare s. tară. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. pată tâche2 s. ceaşcă tâter vb. m. simpatie symphonie s. vijelie temps s.m. -euse adj. a croi.f. vreme. covor taquiner vb. zgomotos . a tă ia . a tît de témoignage s. I I I a ţine. nuanţă. a potoli tempête s. termen .f.-e adj. m.m.m. en ~ qu.f.f. aşa de. tentativă tenter vb. furtună. taur fin-': taxer vb. groază terrible adj. tablou tablées. sindical syndicat s. televiziune tellement adv. a tachina tard adv. asemenea télégramme s. sim ţul p ip ă itu lu i. teribil terriblement adv.»!. a încerca tenue s'. povîrniş. tenis tentation s.m. telefon téléphoner vb.f. tim p. m.-e adj./. tobă tant adv. cocioabă taupe s. sindicat synonime adj.f. talent talus s.m. I I I a tăcea talent s. a telefona téléphonique adj. /. a taxa (şi fig.m. a bate. I I I a întinde. terasă terre s.f. talie. a termina terrain s.f. a depune mărturie témoin s.) sinonim synthétique adj. tact (şi ta ille s . cusur tarte s. m. teribil. sfîrsit terminaison s. ten tă. încordat tenir vb. a p ip ăi. martor tempérance s. nemaipo­ m enit terrifier vh. ) technicien s. gălăgie tapageur.m. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs . ţ i­ pător taper vb. a dovedi.m. fraged. masă.f.»!. mătuşă tantôt adv. m./. m. simfonie symphonique adj.) comeseni tablier s. tîrfciu tarder vb. ţinută. telefonic télévision s.f. sarcină tacher1 vb. cumpătare température s. adineaori tapage s. păm lnt terreur s. telegramă téléphone s.f.m. grăm adă. a gusta taudis s. astfel. astfel.m. taluz tambour s. faire ~ rase a face tabula rasa . a colora teint s. comportare terme s. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. a tenta .f. sintetic système s.f. tartă tartufe s. croitor taire (se) vb. de en din cînd în cînd tendre1 vb.f. încercare. deîect fizic moştenit. a pălm u i tapis s. curînd. tutun table s. teroare. ipocrit tas s.m. a îngrozi 543 .sympathie s. (gram. I I I a vopsi. tehnician technique s. teanc tasse s. sistem T tabac s. a se strădui tact s. mărturie témoigner vb. teren terrasse s.f.f.m. simfonic syndical. pată m orală. telle adj. a tinde tendre2 adj.m.f. ten.m. lipsă.f.m. culoare tel. atît. afectuos tendrement adv. eu atît m ai rău ./. întîrziat tardivement adv. a păta tâcher2 vb.f. temperatură tempérer vb. cîrtiţă taureau s. (în v . atît tim p . m. a întîrzia tardif. m. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. tehnică teindre vb.f. zgomot. de haute înalt tailler vb. -ve adj.e în calitate de ca tante s.f. à ~ la tim p . tentaţie tentative s. cu dragoste tendu. terminaţie terminer vb. a tempera.

à la — în fruntea textile adj. m in te. tobă metalică timbre-poste s.f. strîm bat. ca. m anieră tonique adj. cotitură tourner vb. turist touristique adj. I I a trăda. m. trafic. a în v îrti. nehot. a tuna tonnerre s.) ~ à ~ pe rînd. alandala torture s. cap. ocol. termoelectric thèse s./.f. -ne s. cu totul. schi­ monosit torride adj. teritoriu tête s. tim p a n .) en ridicule a rid icu ­ liza . tir tirade s. m. devreme. a tortura. invar. torid torse s. judecată. vijelie tournant s. a se rôti tousser vb.m. vîrtej./.m. impers.m. {fig. ■ — de force realizare iscusită .-e adj. trăgător tisane s. rînd pe rîn d .rn. (loc. cu titlu de.f.m.) indiferenţă tiers état iist. -euse s. a prim i .m. pagubă. sfios tim idem ent adv.m. sucit . floare de tei tim bale s. I I I a suci. acoperiş tomate s. a ţese tissu s. a revela t r a in s .f. a chinui tôt adv. ne­ ajuns . tigroaică tille u l s.f. tic (şi fig. m.. tic-tac tiédeur s.m. m. tot. totdeauna tour1 s. suferinţă tourmente s. tim id .m.. a ajunge la. turbă tourbillon s. nedreptate . actor de tragedie trahison s. în întregime toutefois adv. încon­ jur . m. pînză toilettes. a tuşi tout. tren. marcă poştală tim ide adj.f. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i.) à pe nedrept.f. (lit.f.m.m. tonic. chin. se a scăpa.em oţionant toucher1 vb.f. pătlăgea roşie tombe s. à juste — pe drept c u v în t. tigru.m . adv. tradiţie traducteur. teatru théoricien s. ţesătură titre s.m. în v îrtitu ră. m. cîrpă tordre vb. il voit vede to t. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. turn tour2 s. a înduioşa toucher2 s. a trage.f.. m. negoţ tragédie s. trădare trahir vb. être en — a fi bine dispus. curînd touchant.m. teoretician théorie s. a hărţui trace s. a atinge. m orm înt tomber vb.f. termic thermo-électrique adj. teză tic s.m.m. orice.f. ~ de vie fel.f. a se în v îrti de m ai m ulte ori. adv. à et à travers fără socoteală. a întoarce.f. verb. jouer un mauvais ~ à qn. être en ~ ~ de a fi pe cale de.m.) tic-tac s.territoire s.m . totuşi tracasser vb. se ~ a se schimba.m . turistic tourment s. încălzire uşoară.m. avoir a nu avea dreptate . tragedie tfagédien. afiş. ~ à tout vent a fi nestatornic. şi pron. /. urmă tracer vb. a se descurca tireur. m. strungar tournoyer vb. ~ de m ain dibăcie . à son ~ la rînd u l său tour3 s. -trice s. volbură touriste s.f.f. a indica tract s. purtare. tractor tradition s. tom . m.. (loc. rău.f. dîră. a juca o festă cuiva. a răsuci tordu.f.m. a se preface tourneur s. voluin t o n s . m işcător. tei .-ess e s. -e adj. ceai théâtre s. rînd . toile s. cu tim id itate tir s. găteală t o it s . tonă tonner vb. mau­ vaise ~ ~ uşuratic. (loc. teatru) tiradă tirer vb. titlu . traducător traduire vb. p ip ăit toujours adv. chin. tunet torchon s. a cădea tome s. strung tourbe s. voce. a trasa . mod de v ia ţă .m.f. à ~ de în calitate de.f. toaletă. întăritor tonne s. tortură torturer vb. nedisciplinat. -e adj. m. ton. I I I a traduce trafic s. tragedian.m.f. adv. teorie thermique adj.m. tors tort s. m anifest..) starea a treia tigre. şi adj. tex til thé s. 544 . tizană (ceai medicinal) tisser vb.

m . foarte trésor s. trişor tr ic o ta g e s. -ette adf. -eu se s.m . trompetă trom p ette2 s. ţigănesc tro ttin e r vb.m. în linişte tr a n sc rir e vb. felie. lăţim e.m. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s. ultraviolet u n i. a trata tr a îtr e . să încetăm cu trib u n s. curmeziş. bandă. răgaz.m.m.* .f. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb.m. trădă­ tor tr a m s. unic u n iq u e m e n t adv. a transforma tr a n s it s.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. a găuri trou p e s. m. trotuar tro u b le s. uniune u n iq u e adj.m. transilvănean. -e adj. cu tristeţe trito n s. ~ de destul cu. lalea t u lle s.) tram vai tr a m w a y s.)pacoste tu lip e s. model. comoară tr é s o r ie r s . tribunal tr ic h e r vb. trap tro tter vb. adj. tram vai tra n c h e s.m. m uncă. trîm biţaş tro n c s. a uda.) a fi. (loc. m uncitor.m. s. ţigan .f. tu l tu n n e l s. şi adj./ » . trăsătură tr a ite r vb. trunchi trop adv. a m unci. penibil triste m e n t adv.m.(/ig . bucată tra n c h e r vb. m.m. întreit tr ip o ta g e s. trilogie tr io m p h a n t. tutelă tu to y e r vb. ţar tu e r vb. I I I a transcrie tra n sfe rt s.o lan . triu m fător trio m p h e s.f. a tîr î.m. lucru tr a v a ille r vb. de ~ de prisos trot s. a găsi .m. ulterior u ltr a .f. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb. ucigaş tuile s. être aux ~ ~s de qn. s. trusă. a omorî. a merge la trap .m. a tricota tr ilo g ie s. I I I a tresări tresser vb. despot ts ig a n e s. tranziţie tra n sm ettre vb. dezbinare tro u b le r vb. a se afla tr u c u le n t. a tu tu i ty p e s.f..m. a tu lbura./.m .pl.f. tribun tr ib u n a l s. ~ tard prea tîrziu .m .f. (loc. prep.tr a în e a u s. traversare tra v e rse r vb. a îm pleti tr ê v e s. m. fam .e . tunel tu te lle s. vistiernic tr e s s a illir vb. a zăpăci trou er vb. brutal tr u ite s.m. potlogărie tr is te adj. tricotare tr ic o te r vb.m. trist. -eu se s. tranzit tr a n sitio n s. a ucide tu e u r.v io le t. a tăia . a transporta tr a n s y lv a in . lin iştit tr a n q u ille m e n t adv.f. tru pă.m. păstrăv ts a r s. a trişa adj. tricotaj. -e adj.-e adj. arm istiţiu . u n it . a se înşela tro m p e tte 1 s. a înm uia tr e m p lin s..f. m. -e adj.f.m.f.m. (cu m aj . transfer tra n sfo rm e r vb.m. ardelean t r a v a il s. neted u n ifo rm e s. (mitol. m. (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s. (impers. tip .m.m. om al m uncii tra v e rs s.m.f. tulburare.) de strîinb. ceată trou sse s. şi adj. sanie tr a în e r vb. ) şi tr ic h e u r s. a reteza tr a n q u ille adj. (pop. I I a se uni 545 .m . figură t y r a n s .m . trem urătură .ţig lă. tiran. trium f. adv. num ai u n ir (s’ ) vb.f.) triton trom p er (se) vb.f. m. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s .e s s e s. a m uri très adv. trip lu . a lucra t f a v a i l le u r . I I I a transmite tran sp o rter vb. se ~ a se afla . u u lté r ie u r . a traversa trem b le m e n t 5.f. prea . tram bulină trép asser vb. izbîndă tr ip le adj.f.f. lu ­ crător.

f. urgent u s a g e s . uraniu u rg e n t. ^ cinq heures aproxim ativ. -le adj. veghe.m. du-te-vino v a g u e s. pl.f. vanitate v a n ta rd . ça ne vaut pas. în­ v e ille r vb. întins.m. în mod vag v a illa n c e s. a sosi. cosmique navă cosmică v a la b le adj. universal u n iv e r s ité s. universitate u ra n iu m s. s. cam la ora cinci verser vb. povîrnis v e rs1 s.m. a turna 546 . -e s. vapor v a r ie r vb. v erd u re s. de curînd. veridic v é r ifie r vb.f. 9.f. vază (de flori) v a ste adj.f. unitate u n iv e r s e l. lustru v é r o le s. m. pahar v e rre rie s.f. argint aurit v e rm o u th s.f. (impers. răz­ fum urat v a in cre vb.m.m. lac.m. vermut v e rn is s. -e adj. a lăuda v ap e u r1 s. a birui v a is se a u s.f. a (se) schimba .m. năm ol. -e adj.f.m. a m erita.m. folositor u tilis e r vb.f. lăudăros v a n te r vb.f.-eu se s. vitejie. vacanţă v a c h e s. a vărsa. vînă . (pop. sticlărie v ersa n t s.f. viţel v éh ém en ce s. -e adj.m. vapor. venal. veneraţie v en g e a n ce s . şi adj.f.f. care se cumpără cu bani v e n d e u r . talaz v a g u e m e n t adv. f. ) noroc.m . vehicul v e i l l e s . -eu se adj.m . clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent.f. uzina u tile adj. pîntecos.f. v alabil v a le n c ie n n e s s. veghere. (fam.m. a ajunge.m. curaj v a illa n t . vehemenţă v é h ic u le s. a varia v a se 1 s.m. m. vas. este m ai bine . -e adj.m. (fig. valoros..m. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s. I I a înverzi v e rd o y a n t. il fait ^ este vînt ven te s.m. I I I a vinde ven d red i s. către. -le adj. f răzbunare v e n g e u r. vale v a llo n s. I I I a valora. vapor v ap e u r2 s. vas. versant. înverzit. rum en.m. vienne v erd ir vb. a u tiliza V ▼a ! interj.f. sticlă. uz. -e adj. m. val. şi adj. valiză v a llé e s.) spoială. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. spre. iluzoriu . vam pir v a n ité s. v i­ teaz v a lis e s. vînzător v en d re vb.f. adv. verdeaţă veridTique adj. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală. a veghea. ) il vaut mieux este preferabil. persoană care veghează v ein e s.m. I I I a veni. vineri v é n é ra tio n s. avoir de la a avea noroc v é lo . folosinţă u ser vb. a verifica v é r ita b le adj.) en ^ într-adevăr v e r m e il. I I I a învinge.) bicicletă v é n a l. paznic.m. vacă v a -e t-v ie n t s. v ultur pleşuv v e a u s. vîlcea v a lo ir vb. oraşul Valenciennes v a le t s. vărsat. v în t. -e adj..f. a se folosi. adevărat v érité s.f. haide ! v a c a n ce s s. vast v a u to u r s. valoare v a le u r e u x .m. seară (între cină şi cul­ care) . im>ar. zadarnic . abur.f./ . vînzare v e n tr u . servitor.f. v erre s. lacheu v a le u r s. a uza de u sin e s. m. ajun v e illé e s.f. vers v e r s 2 prep. (loc.f. -eresse s. adevăr. a supraveghea v e ille u r s. m îl v a s e 2 s. nu se compară cu v a m p ire s.u n ité s.f. viteaz» curajos v a in . burtos v er s.

?/?. viţă de vie v ila in .f.m. (fam. violetă. iute vigilance s.f.) diateză voi1 s. văduv. -e adj. vitraliu vitré. glas . vigilenţă vigne s.f.f. m. a făgădui prin legăm înt . a fura volet s.m. I I I a vrea. virgulă visa s. violenţă violent.) drag.f.m. oraş vin s.f.f.f. veterinar vêtir t'h. -e adj. autom obil. ne în tin ai (ă) vieux.f. viorea violon s. vecin. vervă vestes. iată voile s. în viaţă vivement adv. zbor voi2 s. vestibul vestige s. va­ gon voix s. ameţeală verve s. vertebra vertige s.?n. şi adj. urmă. sim ţul văzului 547 . murdar.m . à basse pe şoptite . vieil. I I I a îmbrăca veuf. prep. oţet violemment adv. veuve s.m. -e s. -e adj. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. vedere. rău v illa s. trăsură. voce.m. volan volant2.f.f./.vert. veşmînt. scump. furt volaille s. viciu. zburător.m. feuille —e foaie volantă volée s. a vizita vite adj. vilă village s. a ochi. m. fecioară. moş vierge s. a se în v îrti virgule s. a v ira. bătaie zdravănă voler1 vb.f. vestigiu veston v.m. FII a trăi vocation s. -e <df. cale. m. vicepreşedinte vicomte s.f. vioară virer vb. viteză vitrail s. velă voir vb. de bună voie volume s. vive adj.) voilà prep.f. iute.m. cu geamuri vitrine s.f. şi adj.f. vocală vrai. necaz pe cineva voyager vb.m. violent violette s. veritabil vraiment adv. tom vouer vb. veston. drum (şi fig. (fig. cu vioiciune vivre vb. oblon voleur. hoţ volière s. iu ­ bit.f. a ţinti visite s. bucuros. viu. en • '> à qn. victorie vide s.) v ădu v it de viande s.m. -euse s. m. şi adv. pasăre de curte volant1 s. în mod violent violence s. adj.f. repede vitesse s.m. a zbura voler2 vb.f.m.f.m. defect vice-président s. în adevăr.f. răm ăşiţă.f. sacou vêtement s.f. f. haină (pînă in talie).) a închina. v irg ină. apro­ piat voiture s. colivie mare volontaire adj. adevărat.m .m. -e adj. b ătrîn .f. necinstit. vin vinaigres. călător voyelle s.m . vestă vestibule s. vieille s. à haute — cu glas tare . (gram.f.f. viconte victoire s. -e adj. voluntar volontiers adv. în comparaţie cu viser vb. volum .-e adj.f. în faţă . mon — dragul meu vif.m.f. sat viile s.f. şi adj. I I I a vedea voisin. a călători voyageur. viaţă vieillard s. carne vice s. verde vertèbre s. a v oi.m. virgin (â). iată voie s. haină vétérinaire s. vocaţie voici prep. (fig.f. «rol vie s. vitrină vivant.m. vizită visiter vb. v iu . bătrîn. peste drum .m. a avea pică. -euse s. cu adevă­ rat vue s. viză vis-à-vis loc.

iaht Z zèbre s. zebră zéro s. (pop.) zut ! iriîerj.wagon s. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv. acolo.m. pron. zero (şi fig.m. vagon wagon-restaurant s. la aceasta yacht s. m .) drace! la n aib a! .m. vagon-restanrant week-end v.m.m.

-e. -e afecţiune «. saison /. admirer adm irator s. celui-là. apprendre I I I agreabil adj. asculta vb. adv. cet. autre alu n e ca . cette acolo adv. jeter aruncare s. am éricain. appartem ent ni. écouter. aide /.. vérité /. anatomie s. adv. à côté alb adj. aeroport s. après. agréable agresiv adj. lancem ent m. apăra vb. montrer arbore s. adresa vb. ici ajun s. antagoniste an um it adj. blanc. adj. paraître I I I . an im at adj. anotim p s. apă s. vb..affection/. accident m. această adj. adm irateur ni. -che albastru adj. agriculture /. défense /. -ve actual adj. défendre I I I apărare s. anniversaire m. armée /. obéir I I aseară adv.pL ait adj. affecté. couvrir I I I activ adj. adv. m aintenant adevăr s. acasă adv. adînc 1. puis aprilie s. a ic i adv. agressif. ajunge vb. 549 . an m . profond. -ve agricol adj. am b u la nt. -e am in ti vb. également asigura vb. s’affirmer afla vb. arbre m. assurer aspirator s. presque. artist s. eau /. -e american adj. celle-là acest. aceea pron. aspirateur ni. attachement ni. acela. alim ent s . adresser adresă s■ . appareil m. aéroport afectat a d j . à peine ac s. près aranja vb. apărea vb. antagonist adj. articol s. certain. . à la maison accident s. actuel. aiguille f. -e alege vb. architecte m. anecdote /. surtout a lia n ţă s. vivres m . alătu ri prep. article m. 2. art m.m. rappeler ameţeală s. -e aniversare s. anim é. appliquer apoi adv. actif. enrsuite. glisser am bulant adj. -e an s. anatomie /. là-bas acoperi vb. suffire I I I . apparaître I I I aplauda vb. arriver. aproape adv. alim ent m . -e apartament s. hier soir asemenea (de) loc. choisir I I alerga vb. arranger arăta vb. afirm a (a se) vb. am usant. année f.. alliance /. artiste m. courir I I I aies (mai) loc. am uzant adj. aparat s. apporter aer . aduce vb. agricole agricultură s. vertige m. adresse /. aider ajutor s. av ril m. veille /. app lau dir I I aplica vb. anecdotă s.s \ air m.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. arh ite ct s. arm ată s. arunca vb. épingle /. pro­ fondément adm ira vb. -elle acum adv. près. ce.. bleu. artă s. devenir I I I ajuta vb.

bogat adj. tant atletism s. bicicletă . attaquer ataşat s. bonne bunic s. livre m . caracter s. v ie il. douce blond adj. auxiliar s. caiet . argent rn. asseoir I I I aştepta vb. jo u ir I I . grand-père m. août m.aspru 1. morceau m. -e blînd adj. atît adv. bun adj. capitalist adj.. entendre I I I avea vb. doux. aventure f. attentif. bunică v. âpre. bine adv. auteur m. casă s. care pron. boule vard m. capitală c a pita le /. q u a lific a tif rn. c a p ita lis te capitol . carte (postale) /. atteindre I I I atitudine s. abricot w. adj. cartof s. -ve atenţie s. a ujo urd’hui B baie s. avion m. vie ille bea vb. fii m. adv. avion s. avoir aventură s. bouquet m. cald adj. cas m . că conj. boală . m o uch oir m.. atinge vb. cap s . 2. blazat adj. m alad e m. balcon m. azi adv. cahier m . bucura (a se) vb. chap itre m. cuisine /. b ille t m. pom m e ele terre /. -e bluză s. pour ca2 adv. chambre /. bibliotecă s. v ian d e / . bilet s. băiat s. auxiliaire m. broşă s. broche /.9. buchet s. blouse /. attaché m. auto. caz s. v ie u x . bate vb. carte s . auz $. bătrîn adj. boire I I I beretă s. inciter aţîţător s. capitalism s. ouïe /. que 550 . fauteur m.v. bărbat s. richesse /. jo u ir I I bulevard s. tète /. athlétisme m. or m. chaud . balcon s. aţîţa vb. -e cale s. bolnav £. riche bogăţie s. cause /. b ib lio th è q u e /. caractère m. comme cadou . attention /. bureau m. âprement aşa adj. attendre I I I ataca vb. grand-mère /. bicyclette /. attitude /. calificativ £. cauză s. chair j. august s. c a p ita lis m e ni. aţă s. salle de b ain s /. b attre I I I batistă s. auzi vb. blasé. b lo n d .pl.9. 9 . 9 . campion s. tellem ent aşeza vb. autom obile autor s. m a la d ie /. aur s. bucată s . béret m. voie /. m aison /. garçon m. bon . cameră s. autom obil s. ch a m p io n m. bani s. atent adj. hom m e m. se r é ­ c ca1 conj. q u i carnes.. bucătărie s. caisă & * . cadeau rn. bien birou s.

creşte vb. confondre I I I congres s. édifier contempla vb. cărbune s. c irc u la tio n /. cravate /. cotlet s. confirm é. cireaşă s. ceva pron. celălalt p ro n . tasse /. -e confunda vb.. 551 . quelque chose chema vb. bas m . cohésion /. cercel s. adv. dem ander cereală s. condiţional s. c o m m e n ta te ur m. cîine a. condiţie s. c liq ue f. collier m. q u i cinematograf s. crâne m. chemise /. céréale f. classique clică s. q u oi ceas a . clar 1. cer s. clipă s. vt. charbon m. creaţie s. colaborare s. enfance f. concours ni. cetăţean s. confirm at a d j. ciném a m. c o m m is. adv. g ra n d ir I I . cravată s. croitoreasă s. ciorbă 5 . cosm ique costa vb. c o n trib u tio n /. conjuguer consacra vb. contem pler contemporan ad j. cînd adv. voyageur m. cere vb. corect 1. craniu s. căm in s. considérer consideraţie s. clasă s. -e. coûter coş s. couturière /. congrès ni. b â tir I I . boucle d ’oreille /. corbeille f. composer comunard s. m ontre / . coastă s. a d j. cerise /. 2. copac « s * . classe /. chim iste ?n. copil s. coin m. -e contribuţie s. cyclism e m. -e ciorap s. circuler circulaţie s. c o n d itio n /. conférence f. cineva pron. cercle m. honorer cinstit ad j.. corespunde vb. conduce vb. c o lla b o ra tio n /. coafor s.cădea vb. m êm e chim ist s. cham p m. correct. correspondre I I I cosmic a d j. dîner m . coeziune s. si a d j . citoyen ni. e nfant m copilărie s . cină s. c o m p ile r compune vb. chante r. cîmpie s.f. co nsidératio n /. comercial a d j. cim e / . clasic s. accrois­ sem ent m. foyer m. c o m m u na rd m. potage m. c o n te m p o ra in . que. consimţi vb. cine pron. concert m. comunist s. ciel m . arbre m. cerc s. fidèle* creier s. c o n d itio n n e l m . célib ataire n i. 9 . concurs s. com ique comis a d j. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. créer creastă s. prim evère /. pousser.. -e. l ’autre ceaşcă s. correctem ent cîştiga vb. ciclism s. recherche /. celibatar s. co m m u nism e m. lo y a l. côtelette /. élever creştere s. conduire I I I conferinţă s. clairem ent elasament s. a d j. créatio n /. penser. citi vb. crea vb. côte /. chien m. 2. c la ir. comic a d j. classement ni. cămaşă s. collègue m. tom ber călător s. appeler chiar adv. comedie s. colţ s. in s ta n t m. cercetare . conjuga vb. circula vb. vi. chercher ce pron. lire I I I ciuboţica-cucului s. -e compila vb. croire I I I credincios a d j. a u g m e n ta tio n / . b â tim e n t m. heure f. q u a n d cînta vb. coiffeur m . comentator s. consentir I I I construi vb. (la u n instrum ent) jouer coleg s. gagner cît adv. construire I I I . colier s. com édie j. cerveau m . comunism s. c o m m e rc ia l. consacrer considera vb. şi a d j. co m m uniste concert s. q u e lq u ’un cinsti vb. som m et' m . -e. crede vb. căuta vb.

domn s. d orm ir I I I dormitor s. bientôt. couleur /. désordre rn. -e dim ineaţa . donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. destin s. destin m . déjeuner m. décembre rn. deosebit 1. souvent desfăşurare s. dărîm a vb. -e devreme adv. destiné. p a rtic u liè re m e n t departe adv. preuve /. curajos a d j. coucher culme s. de d irijo r# . destinée f. decît adv. culoar s. -e. disc s. disparaître I I I dispreţ s. o u i da2 vb. dépasser des adv. p a r fa it. com m ent cum inte a d j. m ais dator a d j. m ad a m e /. avec culca vb. delicios ad j.< ? . destinaţie s. couteau m . d ic tio n n a ire rn. -ère drapel s. cure /. cu prep. deveni vb. assez detaliu s. cum 1 cori/. a d j. dreptate s. dezordine s. tô t deznodămînt s. cham bre à co u­ cher /. distraire I I I diversitate s. distra vb. curent adv. courage m. dejuna vb. o u v rir I I I deschis a d j. d é ta il m. devoir rn. adv. chef d ’orchestre rn. diseară adv. culoare $. dentiste m. dezvoltare s. dejun . de de la prep. dicţionar s. discours m. curs s. cruauté /. raison j. lo in depăşi vb. destiner destinat a d j. d é m o lir II de prep. acharne m e nt rn. d o ig t rn. acheter cumsecade a d j. débarras m. que definitiv a d j. comme cum 2 adv. brave cunoaşte vb. dîrzenie s.cruzime s . m a tin rn. d e s tin a tio n /. sage cum păra vb. de deasupra prep. discussion /. diferit a d j. dévoué. delta rn. -euse cura s. m o t m. disque rn. si dar conj. devenir 111 devotat ad j. devoir I I I datorie s. dovadă: s. dam e. au-dessus debara s. ouvert. cutie s. D da1 adv. cher. drag a d j.s * . d é lic ie u x . d éveloppem ent rn. d éroulem ent m. cuţit s. 552 . co uloir m. d élég ation f. connaître I I I tprinde vb. couler curînd adv. dénouem ent m. d ifféren t. domeniu y. discuter* discuţie s. -se deltă s. destin ataire m . cultu re /. dim potrivă adv. m onsieur rn. d é fin itif. contenir I I I . drapeau m. m épris rn. ce soir dispărea vb. diversité /. cours m. co uram m e nt curge vb. b oîte /. dentist s. d ifféren t. cuvînt s. doam nă s. souvent desăvîrşit a d j. -e deseori adv.. cuvîntare s. déjeuner delegaţie s. -e destinatar s. discuta vb. dori vb. com pren­ dre I I I curaj s. a u contraire din prep. redevable datora vb. destina vb. -e deschide vb. courageux. -ve deget g. cultură s. decembrie s. dom ain e rn. désirer dormi vb. 2. som m et m. destul adv.

fată s. fel (la) loc. fiindcă conj. adv. écharpe f. fericit adj. glais. essentiel. énergique englez s. fotoliu s. fereastră s. filie j. u tile formă s. arm oire f. figure f. é q u a tio n /. u- é- eroism s. adj. farfurie s. adv. économ ie /. -e excepţie s. foarte adv. firesc adj. fille tte /. extrê­ m em ent * . effort m. éviter examen s. étaler evita vb. utilis e r folositor adj. fille /. fluture s. -e . esenţial adj. excelent adj. emoţie s. exemplu s. exception /. héroïque. égoïste eliberare s. fasole s. foarfece s. héros m. filer film s. 553 . fabrică 6 face vb. faţă de masă s. fe uille f. tendre dulap s. chacun fier (de călcat) *. fleuve m. 2. exista vb. forma vb. şi s. 2. femme f. e x té rie u r. faţadă s. adj. e n ne m i m. é d itio n f.exam en m. fin adj. enthousiaste' eroic 1. emoţionat adj. duminică s. eclipsă s. film m. assiette /. 1er k repasser figură s. lib é ra tio n f. après după-amiază adv. floare $. harico t m. éclipse /. façade /. heureux. extrêm e. exemple m. -e fîşîit s. écluse /. -e energic adj. faire I I I factor s. vous după prep. excursion /. -elle eşarfă s. fleurette /. économ ique economie s. E echipă s. . forme /. -e s. fa it m. fa b rique /.duce (a se) vb. fa m ilie /. extern adj. après-m idi duşman s. fo o tb a ll m. fluviu s. p a p illo n m. ph otog rap he m. faptă s. A n g la is . favorable fără prep. parce que fila vb. efort s. externe extrem 1. fleur /. -elle fix adj. s’en alle r I I I duios adj. d im an c h e m. familie s. excursie s. fenêtre /. fixe. é m o tio n /. être fidel adj. former fotbal s. fotograf s. ciseaux rn. bruissem ent m. février m. félicite r femeie s. fix é . adv. economic adj. favorabil adj. très folosi vb. nappe /. entuziast adj. ediţie s. e x p lic a tio n /. exister explica vb. foaie s. fi vb.pl. fa u te u il m. facultate s. de mêm e felie s. . şi adj. faculté /. etala vb. ii Îs m. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. sans. egoist adj. facteur m. ecluză s. ém u . n a tu re l. tranche /. héroïsme m. juste fixat adj. fin . -e fiu s. felicita vb. équipe /. etaj s. fidèle fiecare pron . fiică s. -se fetiţă s. erou s. m oins februarie s. étage m. floricică s. -e adj. excellent. ex p liq ue r explicaţie ô * . ecuaţie s.

v o ilà ideologic a d j. valise /. grădină s. adv. trouver geam s. jaune gară s. hohot (de rîs) s. hiver m. savoureux. griller friptură s. fra n ­ çais. im possible impresie s. gumă s. blague /. nou rrir II I ianuarie s. iarbă s. gustos adj. idéologique ieri adv. garde /. goût m. iată prej) . d iffic u lté /. . hotărî vb. gimnastică s. grămadă s. şi adj. . décider hotărîre s. im p é ria lis te m. gîndi vb. plaisanterie /. imperialist s. -e imposibil a d j. guide m. bel. fron t m. im pressionner. frunziş s. garda s. grindină s. frază s. fragă s. b rig a n d m. greşeală s. é m o u ­ voir I I I 554 . herbe /. fustfî s. perce-neige /. funcţie s. tem pête /. soin m. feuillage m. frică s. hartă 5. fardeau m. jo lie frunte s. G galben adj. tendre frate s.francez s. phrase f. faute /. v o ici. im m é d ia te m e n t imobil s. (fig. froid m. g ril m. frunză s. funcţionar s. jupe f. iarnă s. frère m. voleur m. fon ctio n /. g ym n astique /. illu stré . general (în) loc. . fraise j. fr u it m. lo urd . tas m. -e adj. grătar s. . ja n v ie r m. greu adj. glumă s. gouvernem ent m. p o rte fa ix m. gomme /. gare /. impermeabil s. prêt găsi vb. gata adv. poids m. beau. im p liq u e r important o 7 j . furculiţă s. fraged adj. grijă s. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. feuille /. gramatică s. greutate2 s. sortir I I I ilustrat ad j. foule /. hrăni vb. jo li. im p o rta n t. geamantan $. em­ ployé m. grêle f. . gospodărie#. e x p lo ita tio n f.) d iffic ile greutate1 s. hoţ s. F rançais. décision /. furtună s. fenêtre /. -e s. degré m. ja r d in m. . fourchette f. frige vb. ghiocel s. im pe rm é able m . orage m . gust s. H ham al s. fo n ctio n n aire m . penser glorie s. -se guvern s. éclat (de rire) m. -e imediat adv. frig s. peur /. implica vb. carte /. im pression /. gloire /. . fruct s. b e lle . impresiona vb. hier ieşi vb. frumos adj. généralem ent ghid 5 . rô ti m. . gram m aire f. -e. im m e u b le m .

. învinge vb. en. încerca vb. réaliser îndrăzni vb. con­ s o lid a tio n /. dissipé. întoarce1 vb. coeur m. afferm issem ent m . braver îngheţa vb. in d iq u é . entre întreba vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. ingénieur ni. in o n d a tio n /. indestructibil a d j. retard ni. im m é d ia te m en t îndată ce loc. in d e stru ctib le indicat a d j. u tilise r întrecere s. croisé. inform é. inimă s. conj. dans înainta vh. retour­ ner. commencer început *•. întrebuinţa vb. ensemble împrumuta vb. industrie s. dem ander întrebare . avancer înainte adv. étouffer înălţa vb. histoire /. întuneric s. . obscurité /. arriver întîrzia vb. v a in q u e u r m. geler îngriji vb.independenţă s. prélcr: emprunte»în prep. entrer introduce vb. aim er iulie s. vaincre I I I învins a d j. -e îmbina vb. intéressant. instructiv a d j. dès que îndelung ad v . fermer în c în ta t • a d j. oser îndrepta vb. in d iv id u m. entier. in s titu tio n /. in s tru c tif. élever încă adv. diriger în faţă loc. éloigner îndepărtare s. renforcement ni. pousser împotriva prep . accom pagner întărire . ju ille t m. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. iunie s. rencontre f. înţelege vb. in é v ita b le . signifier însoţi vb. adv. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. -e intra vb. avant înaintea prep. écarter însă conj. in d ustrie /. habile îndepărta vb. accom plir II. -e îmbrăţişa vb. empereur m. interesant a d j. verdir I I învingător s. v a in c u . indépendance /. in térêt m. -e 555 . contre împrăştiat ad j. inevitabil 1. iubi vb. dem ande /. -e individ s. împărţi vb. întreg a d j . ju in m. embrasser împărat s. essayer încet adv.v. in te r n a tio n a l. écartem ent m. istoric a d j. instaura vb. devant înflorit adj. a llie r îmbrăca vb . -e înconjura vb. doucement înceta vb. fourré. instaurer instituţie s. (vi. h a b ille r. rencontrer întîlnire s. encore începe vb. e m b e llir H înfrunta vb. -e împrejurare s. întîlni vb. revenir. h a b illé . fle u ri.s.) rentrer întoarce3 vb. partager împinge vb. -e înfrumuseţa vb. écart m. întîrziere s. -e îndată adv. historique istorie s. entreprise /. -e inginer s. . îndeplini vb. devant înăbuşi vb. cesser închide vb. -ère întreprindere s. întîmpla (a se) vb. informât a d j. intense interes s. entourer încrucişat a d j. retarder întîrziat s. rem onter (une montre) între prep. tourner întoarce2 (a se) vb. ad j. comprendre I I I învăţa vb. com m encem ent ni. retardataire m. 2. enchanté. in tro du ire I I I inundaţie v . împreună adv. apprendre I Ï I înverzi vb. circonstance f. mais însemna vb. prep. -ve î îm b lă n it a d j. soigner înlătura vb. é m u la tio n /. -e in te rn a ţio n a l a d j.

lune /. plus mamă . jo uet m. lier. légume m. mois m. lung a d j. lună2 . mandat s. lance s.9. oc s. li^u m. lupta vb.s'. mai2 adv. travaille r lucrare *•. pe jos par terre jucărie s. liniştit ad j. tra v a il m. m agasin ni. mère. lance /. près loc1 s. masa1 . lam pe /. -e lumină . tra n q u ille lipsit a d j. oi s. la tin .J acheta s. lettre f. lieu ni. laine /. liberté /. place /. m a rd i ni. masacra vb. table /. silence ni. marţi s. langue /. liber ad j. cuiller. prendre I I I lucra vb. mare2 ad j. lingă p re p . m archandise / martie s. je u m . long.9. grand. legumă s. luni s. locui vb. lutte /. laisser lega vb. -e lat ad j. habiter logodnic . literar ad j. -gue lungime s. large lăcrimioară s. massacrer mare1 s. dem i. m uguet ni. lină s. lua vb. luminos ad j.9. attacher legătură . liste /. lum ière /. lim onade /. lampă s. lingură 6 ’. jaque tte /. L la pre p . mai1 . lume s.9. k ilo g ra m m e . m a i m. m am an /. cuillère linişte s. -e listă . lecţie s.. demie K kilogram s. jos a d j. nier /. k ilo m. lege s. lucru s. leçon f. larg a d j. éclairé. lăsa vh. -e marfă s. verger m. livadă s. luminat ad j. litté ra ture /. cam p m.9. mars ni. loc2 . jumătate s. m a n d a t m. attache /. chose f. monde ni.9. limbă s. clair. bas. à lagăr s. limonadă 9 . -e lună1 s. legătiţră s.9. je u d i m. 556 . longueur /. large latin a d j. com bat m M magazin s. d épourvu. lo i f. i'ianeé m. libre libertate s.9 . literă s. lutter luptă a. -se. lu n d i ni. littéraire literatură s.

injuste. mécanique /.. meserie s. m ondial adj.. t r a v a i l m. minute /. m aint. rien n in g e vb.-c n e lin iş tit adj.. mereu adv. necesar adj. jamais n im e n i pron. m ijlo c s. medic s. tante f. médecin m. toujours merge vb. mérite ni. m o d e r n e modernizare s. olive f. m i s s i o n / . m onum ent s. métro ?n. d e m a i n mînea vb. mişcător adj. m a ş in ă s . . mesure /. m ărtu ris i vb. m iliţie s. nièce /. m o u v a n t . m aintien ni. miros s. m écani­ cien r». m uzică s. balayer m ătu ş ă s. avouer m ă s lin ă s. m in ă s. 2 . mécontentement m. -elle nepot. o u v r i e r . m uri vb. m edicam ent s. navigation j. auto f. m iracol . m îndru adj. m ărar s. m illion m. mine /. m etru s. r e m e r c i e r . nerf m. m u s é e ni. m o n t e u r m. a ^ înainte avancer m e rit s. machine /. m e d ic in ă 5. c o n t e n t e r m uncă s.. . médicament m. personne n im ic adv. mémoire /. pomme /. nepot. n ic io d a tă adv. m otiv s. petit-fils m . m em bru s. petit. ballon m. fenouil m. 557 . e m ie adj. p l a t m . m ilieu ni. mişcare 5 . m a i n / . m e t s m.-e nedrept 1.. m u lt adj. m o n d i a l . aller I I I .. m em orie s. nepoată (după frate sau soră) s. m o u r i r I I I m uşchi s. m o n t a g n e / . m in u t . m a n g e r mîneare s. besoin m. m iercuri s. m o u v e m e n t m. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. m ilio n nu ni. s. médecine f. e ne co n te n it adj. . t e n d r e . mécanique. -e m îine adv. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. . mètre »»». -e n e în d e stulăto r adj. sabie m. milice /.9. m a n i è r e / . m o t i f m. noir. morcov s. o d e u r misiune s. balle /. m o u . in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. m u s i q u e /. n a v ig a ţie s. adj. inutile negru adj. m o d e m. petite-i'ille /. m inge s. d é m é n a g e r muzeu s. m o n u m e n t m. n a v ig a vb.m asă 2 s. membre m.-e n a tu r ă s. métier metro s. insuffisant. non-officiel. m ecanică s.è r e munte s. m o l l e m ontor s. m ă r s. N n a iv adj. . m unci vb.e u s e m uncitor2. modern adj. n e n u m ăra t adi. m ă tu ra vb. neiger n is ip s. -e. m enţinere s. m o d e r n i s a t i o n f. inquiet. /. naviguer na v ig a re « w . t r a v a i l l e u r . naşte (a se) vb. justement n efolositor adj. navigation /. m ecanic adj. in­ n e m u lţu m ire s. nécessaire necin stit adj. national.èr e mod s . naïve nasture s. m ăsură s. naïf. impatience /. f i e r . moyen m. nerv < 9 . bouton m. -ète nerăbdare s.s\ m i r a c l e m . m uta vb. m in ă s. adv. -oare s. m u s c l e m. mercredi tii. naître 111 n a ţio n a l adj. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. déloyal. nature f. incessant . nevoie s. c a r o t t e f. -e moale adj. niasse /. . neveu m . nepoată (după fiu sau fiica) s.

pasăre s. oeuvre /. omoplat s.nişte art. parisien. păr s. paix /. pachet s. fatigant. cheveux m . 558 . -e oricare pron. paternel. fois /. onoare s. orthographe /. obtenir I I I ochi s. occupant m. joue f. nuage m. noapte s. forêt /. parlementaire parte s. orangeade f. obiectiv adj. novembre ni. aveugle m. pénétrer pătrundere s.pL părea vb. passage m. noter nou adj. partisan m. pădure s. aveuglément orbit adj. habitude /. pardessus m. compter nume s. nombreux. participe m. paquet m. honneur m. participa vb. omoplate /. oraş s. obiect s. (pi. passionner paşnic adj. -e obositor adj. noix /. occuper ocupant s. bois m. niveau m. tout. partizan s. parc s. omenire s. seulement num ăr s. ville /. paisible pat s. offrir I I I ofili (a se) vb. patrie /. . page /. autrefois. orb s. soulier m. tout. orbeşte adv. -elle pătrunde vb. pasiona vb. pace A '. persil m. obicei s. pahar s. observer obţine vb. oeil. -elle nu adv. pâle palton s.) yeux m. pathétique patinaj s. n u m ai adv. poire /. nota vb. omagiu s. -e obraz s. terre /. objet m. -e pardesiu s. parents m . rez-de-chaussée ni. hommage m.. nombre m num ăra vb. paradoxal. ocupa vb. pasaj s. palid adj. obosit adj. appeler O oară ». homme m. -c pară s. os m. pénétration /. parcouru. o» s. des n ivel s. noiembrie s. pătrunjel s. operă s. sembler părinţi a. lit m. se faner olim pic adj. ou s. nouveau. octombrie s. parc m. parizian adj. pagină s. manteau m. olympique om s. fatigue /. parter s. patinage m. pantof s. naguère oferi vb. numéros adj. ortografie s.. verre m. régime m. -v« oboseală s. non nucă s. -enne parlam entar adj. pacifique. paradoxal adj. observa vb. numéro m . n u it /. patetic adj. pâm ïnt s. objectif. parti m.pL părintesc adj. -euse n u m i vb. aveuglé. partid s. patriotisme m. fatigué. patrie s. odinioară adv. opéra m oranjadă s. partie /. patriotism s. -e orice pron. hum anité /. participer participiu s. œuf ni. paraître I I I . parcurs adj. nom m. octobre m. oiseau m. nor s. -e orïnduire s.

prononcer 559 . à travers principal a d j. I I I plecare s. jusque plafon s. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . politic a d j. p lin adj'. principe m. procura vb. portrait m. cave /. pêche /. chat. marché m. piram idă . prescrie vb. e povestire . planta vb. plan s. am itié /. -e prieteneşte adv. 2. pipăit . place /. . presă . pyjam a m.9. bau lieue /. p răjin ă . picta vb. poumon rn. probable.9.9. anii. production /. amicalement prietenie s. adv. première /.. problème rn. praz a *. -e pe prep. e pătrunzător a d j.. pîine s. parce que pericol s.9. plăcea vb. personne /. préparer premieră . promener plimbare s. pod (la case) . -e. . probabil 1 . povesti vb. perte f. pour pentru că co nj . pisică s. poezie s. populaire portofel . plaindre I I I poartă . professeur rn. plafond m. prea adv. sur pedepsi vb. pénétrant. -ère p rim i vb. politique f. a d j. promenade /. projeter proletar 6 * . planter plantaţie s. produire I I I producţie s. perdre I I I .9. prescrire I I I preţ s. poète m.9. plaisir m* plăcut a d j.9. permanent adv. grille /.a d j. pro­ bablement problemă . profund 1. agréable pleca vb. printemps m. grenier m. pénétré. -e prăjitură s.9. pieton s. piv n iţă s. permettre I I I perseverent a d j. polonais. trop prefera vb. presse /. profesor s. manquer pierdere s.9. şi prep. prim n u m . premier. -e principiu s. accueillant. peindre I I I pierde vb. e persoană s. pratiquer praf s. pyramide /. poésie /. poftă1 s. postai. -e pronunţa vb. piéton rn. Polonais. popor s. piersică s. pleuvoir I I I plăcere s. pièce /. déjeuner rn. posibil a d j. périphérie faubourg m. partout prevedea vb. printre prep. possible poştal a d j. promu. sans cesse permite vb. principal. profondément proiecta vb.9. prăvălie .s \ toucher m. danger m. départ m. politique politică s.9. plan m. 2. brosse /. polonez .9. histoire /.. passer piaţă s. préférer pregăti vb. şi a d j. poireau m. p răjit a d j. magasin m. plantation j . aimer plăm în . petrece vb. ploua vb. -e prin prep. procurer produpe vb. plein. persévérant. présenter prieten s. par. poet s. arbre m.9. piesă s. partir. gâteau m . pleurer. plim ba vb. m . envie /. periferie s.pătruns a d j.9. pom . regarder prînz s. à travers priv i vb. prix m. perie s. recevoir I I I prim itor a d j. prim ăvară s. promettre I I I promovat a d j. portefeuille m. conte m. prolétaire m. -e ad j. perche /. punir I I pentru prep. pretutindeni adv. pijam a s. -e plînge vb. grillé. promite vb. portret . pînă conj. pain m. popular a d j. prévoir I I I prezenta vb. raconter practica vb. adv. profond. peuple m. poussière /.-? s .

repede adv. recunoaşte vb. réflecteur m.9. patience /. représentant m. réciproque. 2. frais. restaurant m. reconnaître 111 redacţie s. public . şi adj. -e receptor s. représenter reprezentant s. retentir I I rău1 adj.9 . for­ tement p u ţin adv. r îu s. roşu adj. reciproc 1. réussir I I reuşită s.propune vb. récolte /. pouvoir I I I puternic 1. 2 . ravir I I răsfoi vb. adj. răbdător 1. résister rezolva vb. mettre I I I . feuilleter răspunde vb. prier rumen adj. -le rus s. résoudre I I I ridica vb. reprezenta vb. rafraîchir I I răcoros adj. froid. récepteur. public m. remarquable renaşte vb.9. adj. peu R rachetă s. adv.-elle reduce vb. serviette essuie-main m. adv. purta vb. refléter reflector s. réduire I I I reflecta vb. tomate /. vermeil. proposer propunere s. réalisation /. proposition j. branche /. realiza vb. demeurer răp i vb.9 . reglementare . -e. rochie 5. renouveler relaţie . bêtise /. remarca vb. blessure plaie /. fusée f. -e rău 2 adv. rană s. réciproquement recoltă s. a — masa mettre le couvert pupitru s. ram ură s. robe /. risquer rîde vb. réparation /. régulière­ ment regulă s. patient. réaliser realizare s. rivière /. relation /. -e prostie s. tour m. ~e. Russe s. rester. règle /. roum ain. răbdare s. répondre I I I răsuna vb. roman1 adj. romîncă s. réparer reparaţie . rouge ruga vb. remarquer remarcabil adj. rezista vb. adv pru­ demment prună s. rom ain. risca vb. roman m. restaurant s.9. provoquer prozator prosateur prudent 1 . réalité f. adv.\ russe adj. porter putea vb. redacţional adj. révolution f. rédactionnel. republică s. prost adj. reportage m. pupitre m.9. R o u m a in . rédaction f. -e roman2 s. soulever rin ich i . 2. retenir I I I reuni (a se' vb. rustic adj. fraîche răm îne vb. revedea vb. -e roşie s. écouteur m. Tort. république /. adj. patiem m ent răcori vb. rece adj. revoir I I I revoluţie . prosop . prudent. reţine vb. vite reportaj s. mal război s. rom în1 adj. realitate s. 2. réussite /. -e rostit adj. guerre /. reînnoi vb. regularitate (cu) loc. e rom în2. mauvais. pune vb. provoca vb. rustique 560 . mauvais. adv. se réunir I I reuşi vb. adj. rire I I I rînd s. rein jn.9. réglementation /. prune /. prononcé. renaître I I I repara vb.

épouse /. spectacle m. -e spectacol s. sfătui vb. sauver sanie s. servir I I I serviciu s. brillam m ent strecura (a se) vb. septembre m. syndical. que. sénat m. sarcină s. solide sosi vb. şi adj. schimba vb. Spartiate m. sticlă1 s. conseil m. service m. scaun s. écrire I I I scriitor s. sovietic adj. pl. sală s. salaire salată s. soviétique sparge vb. scula vb. străluci vb. station f. e socialist adj. suicide m. şi adj. stàpîn s. semn s. slăbi vb. salle /. augmentation /. scrimă s. stade m. quart m. securitate s. traîneau m. cher.. bouteille f stilou s. é ta t m. e sport s. salva vb. spăla vb. sel m. syndicat m. casser spartan s. étoffe f. simple sim ţi vb. ski m. sardele s. sticlă2 (de apă) s. blanchisseuse f. staţie o. poêle m. -euse servi vb. sat s. sărbătoare s. sare s. écrivain m. de săptăm înă s. changement m. soleil m. scène f.. étranger m. silhouette /. servietă s. soi singur adj. sfat s. socialiste solid adj. estomac m. arriver soţie s. saut m. scrumieră s. -ère scurge (a se) vb. signe msenat s. femme. (s’)écouler e scurt adj. sportiv s. village m. changer schimbare s. sphère /. stat s. seară s. stinge vb. excuse j. securité f. -ère străinătate s. -e. court. esclave m. système m. salariu s. schi s. scăpa vb. sentir I I I sindical adj. accru. sporit adj. spera vb. scuză s. se glisser I. semaine /. fête f. secol s. sine pron. social. espérer splendid adj. E tat m. dire I I I stadion s. sacré. scoate vb. lever stofă s. scrisoare s. serbare s. să conj. sfînt adj. strica (a se) vb. salade /. savant s. lettre f. sim bătă s. savant m. briller strălucit adv. stare s. fêter săritură s. sabre m. scrie vb. se gâter 561 . maître m. m aigrir I I soare s. conseiller sferă s. échapper scenă s. enlever scrib s. carafe /. stylo m. seul. stomac s. -e siluetă s. étranger. sang m. stradă s. sûr. sfert s. servitor s. sărbători vb. soir m. septembrie s. sclav s. samedi m. -e sindicat s. -e sigur adj. splendide sporire s. saint. scribe m. spécial. social adj. -ve spre prep. sardines f. domestique m. chaise f. fête /. lever scump adj. sportif. cendrier m. serviette /. rue /. sobă s. sortir I I I . sînge s. verre m. -e sinucidere s. éteindre I I I stîrni vb. laver spălătoreasă s. străin s. tâche /. sport m. serios adj. sim plu adj. sistem s. sérieux. special adj. escrime f. vers spune vb. siècle m.s gabie s.

tôt adj. tracteur m. filer ton s. ştiinţific adj. student s. transforma vb. toamnă s. passant m. sous subteran adj. père. terrasse /. toujours totodată adv. tableau m. fâché. et. (en) haut şterge (a o) vb. en même temps totuşi conj. terminer. tentativă s. terrain m. toutefois tovarăş s. suggérer sugestie s. tipări vb. tenis s. salle à manger /. teatru s. to i" 562 . donner un coup de téléphone (de fil) . terasă s. somme f. -e. sugera vb. terme m. théâtre m. devoir I I I . serré. tennis m.sufragerie s. télégramme m. jeune tîrziu adv. telefona. technicien m. train m. tentaţie s. sus adv. a da telefon vb. -e supraveghea vb. étude f.ç. trainic ad\ . trăda vb. vivre I I I trebui vb. trolleybus m. étudier studiu s. strungar . sub prep. tourneur m. tram way m. suggestion f. finir I I text s. -e succès s. tout. texte m. chauffeur m. tr«zi_ vb. -e trai s. tir m. tradus adj. imprimer tipărit adj. temps m.-e tipografie s. tard toaletă s.pl. tînăr adj. surprise /. tehnician s. tim p s. imprimerie /. étudiant m. studia vb. suferi vb. -e superior a d j. terne (a se) vb. téléphone m. e strugure y . şi conj. traduce vb. envoyer trium fa vb. falloir I I I trecător s. -ère totdeauna adv. surveiller surpriză s. peur /. entier. télé­ phoner telegramă s. science /. souterrain. toilette /. . passer tren s. tărîm s. tennis m. imprimé. vie f. papa m. succès m. tu . craindre I I I . -e ş şah s .strîns adj. subir I I suferit adj. avoir peur temelie s. tată s. telefon s. aussi şofer s. term ina vb. souffrir I I I . traduction /. durable tram vai s. base f. hanche j. terrain m. trece vb. tu pron. monter su liţă s. triompher troleibuz s. sugestiv a d j. échecs m . tractor s. supărat a d j. -ve şui vb. toarce vb. scientifique T tablou s. (femme) tourneur m. şold s. subi. réveiller trim ite vb. tentation /. suggestif. tir s. ton m. traitement m. termen s. javelot m. transformer tratamçnt s. sum ă s. team ă s. şervet s. tăgăduire s. tentative f. serviette /. strungăriţă s. traduire I I I traducere s. raisin m. pourtant. tenis s. teren s. supérieur. camarade m. trahir I I trai vb. automne m. savoir I I I ştiinţă s. filer şti vb. négation f. trad uit.

union /. ţin e vb. vif. v a s ». v ic is itu d in e s. u n iu n e s. vivement v iz it a vb. vertèbre /. université /. suivre I I I u şă s. vitrine /. été m. brave v ite z ă ». apercevoir I I I zd rob i vb. ccleri m. z ă ri vb. ţig a r ă ». -e. humide u m e zi vb. vicissitude f. 9 . arrivée f. v io i a d j. pays m. cigarette j. écraser v iito r a d j. u n iv e r s a l a d j. U u cid e vb. oncle ra. visite /. v o lu m ».. vie /. -e v ă z s. facile u şu ra vb. victoire /. veau m. v în t ». v a r z ă s. voir I I I v e g h e ». u m ed a d j. verb s. usine /. -e v in ». guérir II v in e r i ». vendredi m. haïr II u rm a vb. v îrstă ». contrée /. v itr in ă ». v e h ic u l s. navire m. z i s. v în ă tă s. vert. venir I I I v e n ire ». u rî vb. jour m . u z in ă s. -ère um ăr . pays m . v a ră ». outillage m.. u şor a d j. regarder u ltim ad j. veillée /. région /.. p l. v a p o r ». şi adj. a ~ seama tenir compte ţin u t s.. paysan m. parfois. vent m. -e vers s. vorb ă s. v a lo a r e ». verde adj. -e v e s n ic adv. e ză d ă rn icire s. oubliée u ita 2 (a se) vb. visiter v iz it ă ». 563 . z ia r ». parler v re a vb. v ite a z arlj.. universel. tenir I I I . éternellement v ia ţă s. -euse Z za d a rn ic adj. m ouiller u n c h i s. v a r ă ». vigoureux. v in ă s. aubergine /.. v ă r . journée f. paysannerie /. dernier.. quelquefois V u n ii pron. outil m. v iţe l s. épaule /. gai. violon m. volume m. mur m. porte /. vouloir I I I v re m e s. temps ni. v erteb ră s. v io a r ă s. surpris. chou ni. la k la campagne ţă ra n ». anéantissement m. -le u n iv e r s ita te s. faciliter u tila j s. où u n e a ltă s. v e n i vb. dire I I I zid s. i u ita 1 vb. tuer u im it a d j. v iu adv. v o rb i vb. journal ni. v in d e c a vb. u n d e adv. ţă ră n im e ». mot m. z ic e vb. v e c in s. âge m. voisin. ţ e lin ă ». v ic to r ie s. vers m. v a c a n ţa s. vue /. veine /. véhicule m. vase m . certains u n ir e s. violette /. vacances j. cousin. -e v e d e a vb. v ig u r o s adj. prochain. v esel adj. stupéfait.T ţa ră s. u n e o ri adv. valeur /. vitesse /. vain. parole /. bateau m . union /. vin m. verbe m. vive v io le t ă s.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. une chaise. des crayons. la fenêtre. larges. Un. Ils sont amis. un fauteuil. Les livres sont sur la table. un crayon. PARAGRAFUL I I I. Le livre est bleu. PARAGRAFUL I I I I. un livre. Fermez la fenêtre. Je suis grand. II. Le veston est court. V o ilà un portrait. lampe. les chiens. III. Elle est petite. un stylo. Vous êtes amis. V o ilà une chaise. le lit. II. un arbre. des livres. des lits. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. II. Une. J ’ouvre la porte. La serviette est bleue. une chambre. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. P A R A G R A F U L IV II. V o ilà 1 une lampe sur une table. des chats. Voici une lampe. une porte. fenêtre. U t1 . Une. Un. l ’armoire. V oici une porte et une fenêtre. La blouse est rouge. les enfants. l ’homme. 567 . Je ferme la fenêtre. Petite. le chat. Une. table. Les enfants sont dans le jardin. Nous sommes dans la rue. livre. V oici un stylo et un crayon sur un livre. des portraits. Où est la lampe? La lampe est sur la table. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. une table. Vo ici une fenêtre. Le livre est sur la table.PARTEA I PARAGRAFUL I I. les chaises. une lam pe. Un. les magasins. chaise. Les livres sont dans la bibliothèque. bleus. III. grises. Ouvrez la porte. grande. les fauteuils. La jupe est courte. un jard in . rondes. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. le chien.

Tu ai şapte bluze. v ingt. Nicolas aime beaucoup les pommes. In grădină se află zece oameni. la femme. Nous comptons les arbres. h u it. V oici des ouvriers. Tu aimes les poires. Nous avons quatre stylos. dix-sept. Elle a une serviette noire. La maison a dix étages. Ils vont au théâtre. Michel regarde un portrait. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Iată cinci ţigări. Im o b ilu l are nouă etaje. Le vase est sur la table. Voici des boutons.PARAGRAFUL V une étudiante. dix-huit. Ils (elles) aim ent les fleurs. deux. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. Eu am cinci creioane. six. dix-neuf. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . quinze. treize. O ui. Les passants admirent les magasins. La chambre a deux portes et trois fenêtres. les filles. Les passants entrent dans un cinéma. J ’aime le raisin. Le crayon est sur le livre. Les garçons regardent les autos. Elle a une gomme. în bibliotecă se află zece cărţi. Voici un cendrier. seize. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. l ’élève. Vous regardez les papillons. Le chat est sous la table. dix. Iată o cutie de chibrituri. Jean et Georges comptent les maisons. în curte sînt şase pom i. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. douze. în odaie sînt trei paturi. le livre est sur le bureau. Voici des étudiants.

N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. La guerre détruit les villes et les villages. j ’aime le raisin. C ’est un magasin universel. Noi adm irăm statuile oraşului. Vă place să vorbiţi. C’est un jeune ouvrier. Ils ne regardent pas la vitrine. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. cet.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. cet. ces. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. La m ain a cinq doigts. V itrinele m agazinului sînt splendide. cet. Ils sont paysans. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. Ea preferă să privească gravurile. I l y a sept fenêtres. Iin i place să muncesc. Le chat est sur la chaise. Les peu­ ples luttent contre la guerre. rette. Nu se in tră pe fereastră. Se poartă cravate gri. Ces magasins sont grands. cette. Ferestrele camerei sînt mari. Ce garçon a dix-huit ans. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. des chemises. E i doresc să dejuneze. ce. I l y a six fleurs. cet. Vrem să lu ptăm pentru pace. ce. cette. cet. des cravates et des jouets. I l est ouvrier. PARAGRAFUL X cette. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. Tu n ’aimes pas les fruits. C ’est une armoire. ce. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. Marie a une serviette verte. Petre dă o pară Margaretei. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Dans ce magasin on trouve des robes. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Vasile arată turiştilor cărţi. mais j ’aime aussi les pommes. 569 .

Les murs de l'im m euble sont blancs. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. monsieur. comment allez-vous? — Merci. madame Leblanc. Voici deux pommes. A Bucarest il y a des musées intéressants. La couleur des raisins est verte ou noire. I l donne un jouet à l ’enfant. des cinémas et des stades modernes. blanches. je regarde les vitrines. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. celui-ci est jaune. bien. splendides. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. Cine adm iră acest iilm ? Voi. IV . Nous ne guerre. Je montre aux garçons la carte du pays. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. PARAGRAFUL X I I I. Ceux-ci sont Michel et Pierre. — Mes hommages. Les fruits de ces arbres sont rouges. IV. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine.— A ure voir. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. Celles-ci sont Marie et Hélène. Danielle est l ’amie d ’Hélène. Les fruits des arbres sont encore verts. V oici deux p a p il­ lons. madame. Tu eşti funcţionar. grandes. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. ceux-là sont Jean et Paul. ea este artistă. noirs. I l donne un mouchoir à Nicolas. Noi sîntem acasă. La fille du voisin a sept ans. Les souliers de Basile sont noirs. Le jardin de l ’usine est vert. Le frère de Marie est ouvrier. La robe d ’une fillette est petite.jaunes. des théâtres. celui de Basile est professeur. La maison où Pierre habite a six étages. jeune. celui qui a des souliers noirs est mon frère. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. el este tehnician. Basile donne une pomme à Antoine. V. — Bonjour. celle-ci est rouge. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. de même. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. a sept lettres. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. celle-là est verte. m a d am e . Nous luttons pour la paix. Aimez-vous les bleues. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. rien. I l parle aux touristes. 1H. bleues. roumaines. ei sînt la cinematograf.II. — Vous choisissez quelque chose? — Non. V oilà deux enfants. 570 . celui-là est bleu. Je montre un livre aux étudiants.

Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. Des. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. Ma soeur est sténodactylo. Joujoux. Des. surgissant accepté. Tes frères passent. Des. une. Le. 571 . mon. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. travaillé. Une. m angé. Chevaux. Tu as eu 17n. étant eu. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. dans une fabrique. pro­ gressistes. L a. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Coloniaux. Ton. trav ailla nt acheté. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Festivals M ondiaux. parents. Egaux. trouvé. Des. Leurs livres sont instructifs. dormant. Je compte mes cigaret­ tes.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. Nationaux. finissant dorm i. Nous avons visité nos ouvrier. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. La. Des. achetant surgi . Le. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. ayant allé. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Une. Des . Bijoux. été. V itaux . f in i. Les. des. Cette année il va à la mer. Des. Nouveaux. mon. des. La. Des. allant fin i. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. Exceptionnelles. leurs vacances à la m on­ tagne. La mère d ’A lain est chimiste. Sa fam ille est assez nombreuse. dix pommes. son. Oncle Gérard est célibataire. Un. Grand-papa a m ille.

nous avons soigné j ’ai grandi. Restez dem ain à la maison. II. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. quatre-vingt-quatre. aimons. douze cent soixante et onze. Ma cousine a vingt-deux ans. treize cent v in gt. cent deux. tirez. aim ez. cinquante-sept. quatre-vingt-quatorze. dix-neuf cent soixante-dix. tirons. choisissons. vingt-neuf. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. choisis. quatre-vingt-un. III. IV . nous avons trav aillé j ’ai soigné. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. les cous. Il a quarante-deux ans. quarante-neuf. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. les cheveux. soixante-dix-huit. La maison a quatorze fenêtres.L E C Ţ IA a 3-o I. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. les genoux. les bateaux. V. Choisis une cravate rouge. inspectant instauré . cinquantetrois. abolissant vingt-cinq. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. Soixante et un. quatre-vingtonze. L E C Ţ IA a 4-o II. beaux. il a quatre-vingt-un ans. cent onze. glorieux. sept cents. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. ramassant inspecté . soixante et onze. ^on Srand-pére est vieux. nous avons grandi ramassé. J ’ai lu cinquante-neuf pages. soixante-dix. quatre-vingt-dix-neuf. dix-neuf cent quatre-vingts. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. III. Mon père a cinquante et un ans. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Balzac est né en dixsept cent. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. Regarde ce portrait. Dormons bien. I l est encore jeune. soixante-quatorze. J ’ai travaillé. dix-huit cent quarante. choisissez. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. trente-huit. Ce livre a vingt-cinq chapitres. tire. deux cent un. IV . V. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. trente. instaurant blanchi. les bras. blanchissant a b o li. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. am icaux. aime.

du goût et. m inéraux. Vous regretterez. I l prendra. Vous visiterez. E lle finira. Y vonne est blonde. E m aux et Camées. des veines. du toucher. 573 . I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. E lle choisira. soixantième. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. Aïeuls. soixante-douzième. A la in lu i montre des os:une clavicule. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. I l sera médecin. des os. Septièm e. Cinquièm e. Ils danseront. La première. vingtquatrièm e. A la in apprendra le nom des nerfs. Tu repondras. Ils prendront. an im au x . je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. Aïeux. I l apprendra les fonctions du cerveau.de l ’estomac. D étails. un crâne et des os. Ils mangeront. des muscles. V ingt et unième. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. Il pensera. J ’attendrai.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. Premier. Yeux. Il guérit les blessures de ses amis. une omoplate. Tu seras. de l ’ouïe. de l ’odorat. végétaux. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. Il étudiera les organes de la vue. des poumons. Trente-cinquième. du rein et du cœur.

nous portons une valise Je porterai une valise. une table. deux chambres à coucher. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. À. La mienne a trois fenêtres. à l ’étage. Dîniez. Les petites chattes. pas trop large. Lucien ri’a pas été mon am i. une armoire et un bureau. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. finissons le livre. I l n ’a pas écrit cette lettre. La maison a une belle terrasse. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. La fenêtre n ’est. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. nous avons porté une valise Porte une valise. une salle de bains. Attendais. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. De. la salle à manger. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Dans sa chambre il y a un lit. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. un couloir. Je porte une valise. les tiens. Une ouvrière française. la chambre de Jacques. portez une valise Je finis le livre. le sien. Dansaient. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. il y a deux tableaux. la cuisine et undébarras. deux . Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. portons une valise. Des paysannes roumaines. Tu n ’es pas malade. deux balcons. Yves n'a pas rencontré Mireille. A vait. Ton. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. nous finissons le livre Je fin irai le livre. A . s’amusaient. Vers. la vôtre. Vezi compendiul de gramatică. trois chaises. La sienne. Par. Une bonne épouse. un grenier et une cave. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. De. Tu n ’as pas vu ce film . Étais. Sous. Dans.Notre. Pour. H abitaient. nous avons fin i le livre Finis le livre. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Discutaient. un fauteuil. La maison n ’est pas grande. Mes. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. Promenait.

Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Demain j irai chez le dentiste. Pas. Nous irons. je. la tienne est petite. eux. Elle a quelques robes élégantes. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. Ce sont les poésies de V. A la in a besoin de bas. des boutons. IV. La mère d ’A lain est inquiète. C’est m oi qui remarque cette actrice. Sa mère est une bonne coutu­ rière. je les mangerai aujo urd’ hui même. Sa chambre est. ils. Lentement. A lain ne trouve plus son béret. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). je te le raconterai demain. de mouchoirs. de chemi­ ses. Héroïquement. Indignem ent. Accidentelle­ m ent. Jam ais. L E C Ţ IA a 9-a II. jaunes. C ’est cette actrice que je remarque. lui. Je lu i parle de toi. E lle lu i donne un livre. M oi. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Aucun. Il va à la fabrique à bicy­ clette. Claire se souvient de vous. Personne. mon oncle. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. Plus. J ’irai. Jam ais. Légalement. Négativement. Je vous félicite. Ils vont. Jacqueline aime les robes simples. Vous.pupitres. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. rouges. lui. III. I l . Rapidem ent. C ’est m oi qui aime les poésies de V. E ux. un pardessus. J ’ . V. m ’. de fleurs ou de colliers. eux. A llan t. J ’allais. Nous sommes allés. L E C Ţ IA a 10-a I. Hugo. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. Fam ilière­ Pas. Parle-lui de notre enfance. Hier j ’ai été chez le coiffeur. ment. C ’est A lain qui est allé à la montagne. IV . un manteau. Coquettement. Toi. des ciseaux et du fil à coudre. deux chaises. Nous. sens dessus dessous. Allons. 575 . III. 11 est en retard. L a . Fermement. vous. Curieusement. V. Jean te montre sa m a i­ son. Vous. ni. Dis-lui de partir. deux jupes. quelques blouses. Sévèrement. Joyeusement. une petite bibliothèque. Nous. Mon amie change souvent de toilette. Hugo que j ’aime. C ’est là q u ’est. C ’est mon oncle q u i est là. Gracieusement. de pyjam as. Sa chambre est grande et belle. Je suis allé. bleues. Va. Rien. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. toi et ton am i. Jacqueline lu i donne des aiguilles. Tu. N i. Vous: vous. III. A la in n ’a pas besoin de paletot. Le film a été intéressant. 1’.

de la. Nouvel. Beaux bleus. du. Remarqua. instrumentaux. T riom phâm es. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. essuyai. des. instituteur. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. de la. On a servi des mets savoureux et de bons vins. D u. Les. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. I l est contre les cures d a maigrissement. des couteaux. -J’aime les gâteaux et les fruits.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. au déjeuner et au dîner. Molles. le. Ils ont mangé du potagç. Vezi compendiul de gramatică. Belle. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. du. La table est recouverte d ’une nappe blanche. Garda. Du. nouveaux. du. loyaux. . intelligents. les. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. Vezi com pendiul de gramatică. de 1’. des cuillères et des verres. des fourchet­ tes. Décidâmes. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. Rentrâmes. directeur. de la. C ’est toi qui préfères le jaune. Du. du. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. D u. du. C ’est pour la paix que luttent les peuples. Nouvelle. Acteur. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. Les enfants n ’ont pas bu de v in . Des. De. Trouvâmes. Bel. C ’est le jaune que tu préfères. Jacqueline aime mettre le couvert. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. Apportèrent. Fou. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. V ieil. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. Beau. J ’ai acheté des assiettes. Vieille. La. M ontai.

deve­ nant plus grand.. la violette. octobre. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. de l ’été sont: ju in . V oilà l ’homme le plus hospitalier. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. Au mois de septembre je partirai dans le delta. le soleil b rille . Les premières fleurs sont: la perce-neige. Au printem ps.es mois du printem ps sont: mars. ju ille t. Vezi compendiul de gramatică. l ’automne et l ’hiver. août. vendredi. Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. a v ril. E n été il fait chaud.. les jardins et les parcs ver­ dissent. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. Ces fruits sont très bons. janvier. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. dimanche.. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III.. l ’été. février. mercredi. de l ’automne sont: septembre. 37 577 . Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. le muguet et la primevère. de l ’hiver sont: décembre. jeudi. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. IV . A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. I . I l fait plus chaud q u ’au printem ps. En hiver les jours sont courts. m ai. „ . les fleurs poussent partout. La ville change d ’un jour à l ’autre. LECŢ IA a 14-a I. décembre — le der­ nier. Le roman de R om ain Rolland . La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. . E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. „ . E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). samedi. A ujo urd’hui c’est jeudi. La Loire est plus longue que le Rhône. plus beau.Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. novembre.. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude.L E C Ţ IA a 13-a I. m ardi. il fait beau. Toutes les saisons de l'année sont belles.

haine. Ma sœur mange beaucoup de fruits. Parfois il pleut. Il est m id i moins le quart. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. Toate fructele sînt bune. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). elle avance. Il existe des amis dé­ voués. V. J ’ai'eu une très bonne montre en or. I l arrive parfois de confondre les personnes. I l le Dem ain il pleuvra. Je le veux. Ma montre ne marche pas bien. De. LE C Ţ IA a 16-a I. de la. 578 . De. III.les jours sont longs et les nuits courtes. Je viendrai chez toi demain à onze heures. est m id i. cărţi. La semaine passée il a plu souvent. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. neuf heures cinq. I l ne l ’est plus. E l vrea să ştie totul. I l faut remonter la montre chaque soir. Orice om trebuie să apere pacea. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. De. De. Des. Toţi sînt îm potriva războiului. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. À m in u it juste nous allons à la gare. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. Ce magasin étale de belles marchandises. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Du. mérite. I l est deux heures précises (juste). est m in u it. De. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. II est dix heures. Ea se ocupă de toate. De. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. Je ne le suis pas. la. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. D u. Toate ferestrele casei erau deschise. Hier il a fa it du vent. Je ne le veux pas. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. II. Des. l ’air est frais. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. quatre heures moins sept. est dix heures et quart. De. est neuf heures juste (précises). Je le suis. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. De. Nous le sommes. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. LE C Ţ IA a 15 a II. I l neige parfois. A dix heures et demie nous allons au cinéma. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. IV. Marie aime les sports d ’hiver. Du. totul fu v în d u t: m obile. I l sera bientôt trois heures. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. des. 1’. À la montagne il fa it froid. Sa montre retarde toujours. Quelgues lois en ètè il grêle. est cinq heures et demie. Je t ’attendrai une demi-heure. D ’. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului.

Vezi compendiul de gramatică. la plus petite m aison de la v ille . Lequel. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. Dont. Sa sœur est un peintre de premier ordre. Adrienne a été une élève excellente. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. quatrième. A u jo u rd ’hui. cinquième. IV. C ’est un métier passionnant. onzième. elle est un admirable chauffeur. ii.tu dis. v. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Ma nièce est poétesse. Je me réveille chaque m a tin à six heures. une femme peut devenir ingénieur. quarante et un. septième. Où. Q ui. Je disais. 579 . Ils se rencontrent deux. huitièm e. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. Vous vous amusez très bien. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. dixième. quinzième. vingtième. Q uoi.ils vont. La com position de Paul est la m eilleure. Cette femme est le professeur de mon enfant. soixante-treize. E lle habitait. professeur. nous dirons. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. seizième. Nous nous promenions dans le parc. LE C Ţ IA a 17-a i. Dont. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. Dont. soixante et onze. Q ui. dix-huitième. elles diront. h u it cent soixante-quinze. I l est quatre heures et demie. Ils se parlaient am icalem ent. Dont. U a été attentif aux moindres détails. institutrice. O ù. DuqueL Que. La mère de mon am i est peintre. y.ils disent. doctoresse.tu as d it. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. Que. IV. iii.vous irez.nous sommes allés. quatrevingt-dix-neuf. treizième. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. sixième. je me couche à onze heures. Paulette est un admirable sculpteur. vi. Premier. Donne-moi un m eilleur livre. quatorzième. (Dans lequel). Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. Dix-sept. À laquelle. neuvième. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. sept cent quarante-neuf. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men. député et même m inistre. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. Dont. dixneuvième. douzième.III. Je m ’appelle Maurice. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. il a dit. Ma soeur conduit très bien l ’auto. Elle ne se promène plus avec ses amies.fois par semaine. dix-septième. Marie veut devenir ingénieur. cinq cent soixante-quatre. deuxième (second) troisième.

La pêche. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. La griotte. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude. ensuite je raccroche.. Il s’était dirigé. Vous avez la it. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. Tls ont traversé. À bientôt. Elle me donne un coup de fil chaque soir. Il avait plu. j ’attends le signal d ’appel. 580 . des noix. les aubergines et le chou. Un seul homme l ’attendait. Pierre a acheté une chemise blanche. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. La framboise. II. D ’habitude elles parlent beaucoup. ra. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. ensuite je forme le numéro. Xous sommes allés. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades.. Tant m ieux! Nous avons souhaité. LE C Ţ IA a 19 . L ’orange. Elle a regardé. Michel était allé. La poire. des pommes. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. Vezi compendiul de gramatică. n i. Elle avait trouvé. Le raisin. des poires. Je t ’attendais plus tôt. J/a i visité hier un grand magasin. M athilde avait visité. Il mangerait une salade de céleri. J ’ai indiqué. I l lui avait proposé. J ’irais demain au marché. J ’aime le bon vin. Irène a des cheveux blonds. des raisins. Je parle. J ’achèterais des légumes et des fruits. Michel est un brave homme. et vous-même? Simone ne va pas très bien. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. V. IV . Bucarest est une belle ville. I l a écrit. La cerise. Elle a acheté des carottes et des poireaux. Je vais très souvent aux concerts. Us ont acheté. J ’ai besoin de fenouil et de persil. Vezi compendiul de gramatică. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. Pierre est moins vif. Au revoir. A vaient dépasse. II. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes. I l est allé. I. Guy n ’aime que les pommes de terre. iis avaient passé. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible. La pomme. Ils s’étaient levés. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. André va mieux. Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. La noix. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés.L E C Ţ IA a 18-« I. moins vigoureux que son frère. J ’ai pensé. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. Je décroche le récepteur. IV . elle va m ieux. Le Danube est un long fleuve. des pêches.

bassement. vendredi. décembre. Travaux. ju in . Ils ont lu attentivem ent les discours prononcés à l ’ONU. Sa maison est plus grande que la tienne. Il est trois heures et quart. Il a attendu une demi-heure. . D ’. Mer. Tous les jeunes gens por­ taient des cravates. Ma soeur est professeur de musique. hautement. Carnavals. avril. R E V IZ IE I. Dumas père. chèrement. Il fait mauvais temps. cinq heures et demie. L und i. Vezi compendiul de gramatică. II. II est m id i. samedi. du. Pour. Coraux. I II . IV. Clous. Je lirai un bon livre. mercredi. Des. Genoux. Les deux Dumas. Chez. Lavant. Mer. jeudi. I l nous a décrit son nouvel appartem ent. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. Michel ne sait pas encore lire et écrire. V II. février. Sur. V. De. Donne-lui à manger. Détails. Q ui a bu du vin? Moi ! C’est Hélène qui a cassé le vase-. De. Choux. Avez-vous lu cette poésie? Dans. ju ille t. Lis cette poésie. Claude est tout aussi . Son enfant va mieux m aintenant.L E C Ţ IA a 20-a I. octobre. A. De. T ravaillant. Des. petit que Pierrot. Descendant. purement. m ardi. V. II. Le printemps. 581 . Nez. l'autom ne et l ’hiver.Mère. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. doucement. R ails. Je n ’ai aucune envie d ’aller à la promenade. Je me promène cha­ que jour en hiver comme en été. Venant. Cet auteur écrira un nou­ veau livre. D u . novembre. J ’ai lu de meilleurs livres. septembre. l ’été. Entre. A u jo u rd’hui il fait chaud. — Seulement en une certaine mesure? Mais je pense que le principal mérite est le mien ! dit. Ils liraient eux-aussi ces livres. heureusement. Chevaux. E lairant. J ’écrivais une lettre à mon am i. Pour. dimanche. — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. Durement. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . d u. Elle leur donne à mange*". Sur. V ezi compendiul de gramatică. sept heures