ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. ş. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. utilizează şi unele simboluri speciale. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. trema).N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . V. pe care le dăm aici. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. 1 2 13 . s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. î. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ţ. vor servi ca norme de orientare generală. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. In comparaţie cu limba romînă. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. în afară de literele alfabetului francez. Acolo unde a fost posibil. pe lîngă literele alfabetului latin. m ai departe). Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi.

z. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin .Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi. de obicei. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. femeie. 14 . brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I. e mut care: a) nu se rosteşte. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t.

15 . în general cînd este urmat de două consoane. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). d. n 2. i. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. /. o nazalizează pe aceasta. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. o. m ai departe). a vocalelor a. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. urm înd după o vocală. (v. hot.b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. l. r3. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. m1. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. k. p.

Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. mai departe). ca un t romînesc (se transcrie prin i). nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. în general. i. de obicei. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. de obicei. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. w se pronunţă. o. şi p.

înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată. h aspirat.—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. Se disting două feluri de h: 1 . mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . fie sunete inexistente în lim ba romînă. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. h mut. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială.

n i el = miel). ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. în scris. în unele cuvinte sau nume proprii străine. ue redau toate. în numele proprii străine. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. oe. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. oeu. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. inexistent în limba romînă. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . sunetele ce. ace­ laşi sunet.Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat.

ain. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. in. om. en. Vocale nazale Vocalele nazale. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. cu deosebirea că este închis. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. on etc. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. em. im .laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. Limba franceză are patru vocale nazale. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . în general. im. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. nu reproduc. un. yn. grupurile de vocale eu. sunete inexistente în limba romînă. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. Com binaţiile de litere an. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. en. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. en. am. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. em. ein. aim. e deschis [e]. ain.

UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. citindu-se il: mille [mil] (o mie). de consoana dublată m sau n. lundi [lôedi] (luni). Cînd sînt urmate de o vocală sau. grupul ill nu are valoarea lui yod. il. [so ] (sunet:). 20 .: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. oi. ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). cu uncie excepţii. enfant [ăia] (copil) etc. cu care formează împreună un diftong). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. Se transcrie prin [/]. In scris se redă prin i. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). inerte [inert] (inert). oe etc. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. ennemi [enmi] (duş­ man). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. Semivocala w este redată în scris prin ou. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. ville [vil] (oraş) etc. y. fin [vi] (vin). am i [ami] (prieten). bonbon [bobo] (bomboană). 1. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte.

Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. rolul lor fiind pur etimologic. gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. alteori au rol pur ortografic. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă.De asemenea. Accentelc au uneori rol fonetic. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. Astfel.

u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. baston — bâton [bato] . Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). la rubrica Observaţie. De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . Observaţie. téléphone [telefon] (telefon). de asemenea. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. éclairer [eklere] (a lum ina). De exemplu: gust — goût [gu] . Accentul cir­ cumflex are. o. rol etimologic. are în limba franceză un rol cu totul diferit. deşi este. e.Observaţie. castel — château [/ato]. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. ph . 1 2 22 . compararea. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. înaintea grupurilor ch. în prim ul rînd. 3. etc. în astfel de cazuri. i. Accentul se menţine. dessin [dese] (desen). Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. uneori. In al doilea rînd. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. efficace [efikas] (eficace). grafic. régner [repe] (a domni). th> gri: déchet [de/e] (deşeu). cu lim ba romînă poate fi.) Accentul se păstrează însă. exact 1 [egzakt] (exact. là. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. 2.s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. déjà.

sûr [syr] (sigur). i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 .— aşezat deasupra vocalei e dă. respectiv. Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. e. care se aş-ază deasupra vocalelor e. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. accentul circumflex indică. se pot elida vocalele a. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. unui a închis şi. de obicei. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. în gene­ ral. Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . côte [kot] (coastă). a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. Pe lîngă rolul fonetic. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). valoarea pôle [pol] pol Observaţie.

Spre deosebire de limba romînă. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. 24 . legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. De exemplu. faţă de celelalte. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. -t final nu se pronunţă de obicei. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. mai apăsat. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii).Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. în cuvîntul petit. Şi cum. în limba franceză accentul tonic este fix. în general. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. cuvintele nu se folosesc izolat. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul legăturii. fiind mut. acest -t se pronunţă: petit^homme2.

Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons.ydià] student. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . Există unele legături interzise. cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . e -f 2 cons. legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. bun In cele mai multe cazuri.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. — îu general. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 .

(r. z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons.

vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f.vocală iii il (final) y 4 .vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 . oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.

(intervocalic) c + e. cinéma [fas.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. o. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat . i. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . u sc 4* e. y ç 4* a.

PARTEA .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. une chambre Voici une chambre. une table Voilà une table. une porte Voici une porte. une chaise C’est une chaise. 31 .un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I .

un livre Voici un livre. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table. un crayon Voilà un cravon. stylo Voici un stylo. .

lampe. 33 . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. în general. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. se referă.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. une [yn] une porte [yn port]. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). Genul neutru nu există.stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. Partea intro•ductivă). GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. une chambre (feminin). voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. bine determinat. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. fille — grupul ill redă sunetul yod.

Ia tă un scaun. o cameră. o masă. o lam pă. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. H. Iată o lampă. Iată o lampă pe o masă. un creion. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. un stilou. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată un portret. Iată o uşă şi o fereastră. . un scaun. o carte. E X E R C IŢ II I. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv.Observaţie.

§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau.une armoire. c’est_. Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui. 35 . C’est l ’armoire.

Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. 36 Voilà un chien. . Voici un chat. C ’est^un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.

37 .i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre. Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.

1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/.) [larbr] pom ul...VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est.?) este le lit [la._. le chat-. o ù — grupul ou se citeşte u.. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 . la chambre [la^/âbr]. ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t.. sous. fermez — -z final nu se pronunţă.. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii]. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. bureau — grupul eau redă sunetul o. ouvres. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m . ouvrez. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v.. Observaţie.? (Est-ce.

urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. Deschideţi uşa. mea. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Quest-ce que c'est? . Eu des­ chid uşa. în dulapul mare). un pom.. o grădină. de obicei. pisica. cîinele. Unde este pisica? Pisica este în grădină. prepoziţiile sînt. i n . II.u n fotoliu.determinant (pe masa. o m u l. fereastra. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. dulapul. închideţi fereastra. în limba franceză. Eu închid fereastra.

f. Voici unwliomme et une femme. Voici 'des maisons.■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque.III Voici un livre. Voici des livres. 'IEEQD n u n ® a x m D . L ’homme et la femme sont dans la chambre. 1 im m J L : in r o D # Voici une maison. 40 .

Où sont les_.)[làfô].copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 .enfants? Les_enfants sont dans le jardin.v'. V« \ . Voici des^enfants.Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m. S w ÆvîW'V .

.. .. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ . pluralul substantivelor se formează.. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.. I I. Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]. la plural.. F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v.. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. un crayon. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. stylo C ’e st. o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt..arm oire C ’est. maison C ’e st.. le fau­ te u il. la chaise. le magasin. bibliothèque . prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului. garçon C. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. l ’enfant. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . le chien. de obi­ cei. un livre. lit C’e s t..’est .. un chat. un portrait.

Le béret est rond. La fillette est petite. La blouse est bleue. est courte. Nous sommes petits. Oui. Elles sontwamies. La serviette est rouge. La montre est ronde. Je suis grand.§ iv Le garçon est petit. Ils sont^amis. Le livre est rouge. Le pantalon La jupe est court. Le mouchoir est bleu. Le veston est large. La jaquette est large. 43 . vous^êtes petits.

sacoul large ilürg] larg. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect. -e [rô. -e fpti. kurt] scurt. -ă le veston [lawvsst3] vestonul. în lim ba franceză. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. -e [kur. ptit] mic. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. gràd] mare petit.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin.VOCABULAR grand. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. Partea introductivă).a il (m. r5d] rotund.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu.) [il] elles (/. -e [ami] prieten. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu.j [il] elle (f. -e [bl0 ] albastru. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -à le béret flamber s] basca rond. -e U'iî.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 .

Pluralul adjectivelor se formează. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). E u sînt mare. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. Vestonul este scurt. Les chaises sont (gris). II. Traduceţi în Hm. Servieta este albastră. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Cărţile sînt pe masă. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. Noi sîntem pe stradă. Bluza este roşie.ba franceză: Ea este mică. ca şi la substantive. Les rues sont (large). III. Les fauteuils sont (bleu). dans. lampe. ils sont. 1. grand.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. bleus — bleues etc. de obicei. enfant. 45 . chambre. Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. Cartea este albastră. Voi sînteţi prieteni. Observaţie. montre. chien. E i sînt prieteni. jardin. Fusta este scurtă.

Leswautos circulent à grande vitesse. Ils^entrent danswun cinéma. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. au théâtre ou au cinéma. ICINEMA 46 . Des^ouvriers. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Ils regardent les objets.§ V Voici un boulevard de Bucarest. des^einployés. Les passants admirent les v itri­ nes. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets.

Observaţie 1. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin).) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m. două genuri. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 . entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. regardent.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. de la. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. în general. aşa cum s-a arătat mai înainte.) [letydja] studentul l ’élève (m. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. Ele formează. traversent. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au.) [lelev] elevul. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin).VOCABULAR de [do] d in. /.

-x. une rue. . Trecătorii admiră magazinele. Iată nişte stu­ denţi. les garçons. II.Pluralul substantivelor terminate în -s. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. traversent. l ’élève. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. -z Substantivele care se termină la singular în -s. Iată nişte muncitori. étudiant. regardent. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. E i merg la teatru. I II . l ’homme. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. -x. une. bureau. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant.

Jean a trois pommes. vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs.? VI Sur la table il y a «n cendrier. La maison a cinq fenêtres. 49 . Dans la chambre il y a deux lits.

La robe a six boutons. Voilà sept allumettes. . La maison a dix^étages. Dans la bibliothèque il y a neuf livres. Dans le paquet il y a huit cigarettes.

1 final nu se pronunţă.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. m ut. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. une (feminin). si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . deux cra­ yons. Dans la serviette il y a un stylo. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. Il y a dix cigarettes dans le paquet. Il offre des cigarettes à Paul. Il y a sept allumettes dans la boîte. trois cahiers et cinq livres.Georges a une serviette noire. -e [nwar] negru.) [leta3 ] etajul n o i r . ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m. nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . Paul a une boîte d ’allumet­ tes. une {/. La serviette est grande et large. paquet . VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/. 2. 1. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). une règle. une gomme. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin).

= I l y a cinq arbres dans la cour. Dans la chambre il y a trois lits. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois.3. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. Dans la cour il y a six arbres. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . armoire. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. il s51. [syrwlawta b lwilwja wyn^. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. mouchoir. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. Voici cinq cigarettes. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. I l y a dix hommes dans le jardin. J ’ai cinq crayons. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. conroana finală se pronunţă. Pronunţaţi corect. Tu as sept blouses. La numeralele sept şi n eu f.5] ele au pentru a nu Notă. L ’immeuble a neuf étages. 52 . Pe masă se află o lam pà. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. Bans la bibliothèque il y a dix livres. .làp] E X E R C IŢ II I. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. La numeralele cinq şi h u it. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. boîte I I. Voici une boîle d ’allumettes.

Ia tă o scrumiera. Camera are două uşi şi trei ferestre. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Iată nişte nasturi. IV. în pachet sînt opt ţigări. Ea are o servietă neagră. Casa are zece etaje.I II .

Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Elle a quinze étages.Voilà un jardin. Vous„aimez les fruits. Michel compte les^étages de la maison voisine. Tu aimes les poires et les pommes. . La maison de Michel a deux portes et trois^étages. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs.

55 . a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. beaucoup. 2 . Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. Notă.-e fvwazs. Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. vwazin] a-i plăcea.-ă PRON U N Ţ ARE fruit. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. 1 . blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe.

II. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. Ion şi Gheorghe numără casele. 17. 2. IH . 19. 56 . Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. a II-a . 10. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. . n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . Observaţie.6 . la radicalul verbului. Lor le plac florile. 15. 20. 13.. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . 18.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. Mie îm i plac strugurii. 8 . Voi p riv iţi flu tu rii. compt j-er etc. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12...[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc.a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. 16. M ihai priveşte un portret. a III. Noi numărăm arborii.

57 . La cravate est grise. La cravate est blanche. La cravate est noire. Le béret est noir. La cravate est rose. La cravate est rouge. La cravate est brune.§ v in LES COULEURS Le béret est vert. Le béret est bleu. Le béret est brun. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ . Le béret est jaune. /i Le béret est rose. Le béret est rouge. '-------Le béret est blanc. J Le béret est gris. La cravate est jaune.

Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. -e [diferă] diferit. Jacqueline.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. 58 . Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. papa? Pourquoi portes-tu. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert.griz] cenuşiu. mais aussi des souliers marron. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. vêtement. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. unde este mută. J ’aime surtout le blanc et le jaune. Parce que j ’aime le rouge. bla/] alb. -e [gri. maman? demande A lain. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. Oui. A lain. E t toi. Les garçons parlent. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. Je porte des souliers noirs. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. cenuşie. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. -ă jaune [3 0 n] galben. blanche [blâ. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. -e [vsr. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. Quelle couleur préférez-vous. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc.

De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. care nu şe traduce. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3.a singular. la verbele din grupa I. între verb şi pronume se pune lin iuţă. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv. 2. La forma interogativă. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. 1.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. iar în scris prin semnul întrebării. La persoana a III. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie.

60 .. E lle préfère les pommes.Precedată de pronumele interogativ que. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Maria are o servietă verde.. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que.Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I .? (ce . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. O . Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. dar îm i plac şi merele. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?.?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase. Ils aiment les papillons.. I l a des souliers marron. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră. Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. I I I . fem. Vous êtes à la maison.. îm i plac strugurii. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'.

IV. Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.) [lasiet] fariuria .

les musées. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. les„écoles. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil.ouvriers. La guerre détruit les villeswet les villages. 62 . -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. Prima se aşază înaintea verbului. E i nu sînt acasă. Nous ne désirons pas la guerre. les maisons. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. IU ne sont pas à la maison. Non. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. iar a doua după verb.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. les monuments. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. Les_. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l. leswusines. Noi nu dorim război. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort.

i . înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. fruit. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. hu it. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. I II . Pierre. sauvegarder. il ne regarde pas etc. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. cigarette. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. Tu aimes les fruits. E i sînt ţăran i. E l este m uncitor.Verbele avoir. Ils regardent la vitrine. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. 2. la ville. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. II. guerre. ruiner. 3. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. Observaţie. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. 63 . élève. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. 1. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă.

voisin. de soie. mon petit. C’estwune petite voisine de douze ans. C’est^un magasin universel. deswappareiis ménagers etc. Ces deux_. Elle s’appelle Pauline. il a dix ans._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton.enfants entrent dans le magasin. . Un^enfant regarde les vitrines. des chaussures.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. de laine. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. que je rencontre souvent. Cetwenfant admire les jouets. Dans ce magasin. C’est Paul. des confections.

5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). (El) nu este un elev. se traduce prin este: C'est un grand magasin. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie. L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . Galicism ul c’est. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). Ce n'est pas un élève. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . -(ère ţmenaje] casnic. cet [sa. un student. este c'est un étudiant. -elle[ yniversel] universal. Kste un mare magazin.) [laparej] aparatul ménager.VOCABULAR universel. -ă.

Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: . magasin. Se vorbeşte franţuzeşte. După pronumele on. în acest maga­ zin se găsesc rochii... EXERCIŢII I. . . verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular. garçon. ..... laine.. cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect.. Doresc să lucrez... voisin. . C itiţi următoarele cuvinte. Aceste maga­ zine sînt m ari. . étudiant. H I...Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". coton. Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler. Vous aimez parler. ... Folosirea in finitivului In general. cămăşi. homme. usine. II... soie. O n porte des cravates grises. Elle préfère regarder les gravures. immeuble. arbre. armoire. . .. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii.... Observaţie. Nous voulons lutter pour la paix . rencontrer.. Este un tîn ăr muncitor. am i. Ils désirent déjeuner. în limba franceză.liv r e . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani.. . O n n ’entre pas par la fenêtre. „cineva“ : On parle français. î i place să einte.. Je désire travailler. care îi priveşte profesorul. Este un m agazin u n i­ versal.... în lim ba franceză. IV . pomme». fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise. . după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. fauteuil. .. souvent. cravate şi jucării. Ambele pronume sînt invariabile. al doilea verb se pune la infinitiv. Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . contempler. .

Ba­ sile. !a Salle du Palais de la R .R . des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la . Danielle sont„en congé. des cinémas. Le guide repond à cette question. Antoinette.P . des théâ­ tres. des stades modernes. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. Bucarest est^une belle ♦ A \ .. Danielle pose une question au guide. prepoziţia à (la). C’est. A Bucarest il y a des musées intéressants... etc.. les parcs. Marguerite. les grands ) boulevards. La population de la ville est nombreuse. cultu­ rel du pays. 4 ville. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable. (le obicei.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1.Scînteia“ . C’est le centre économique. 1 Dupa verbul habiter se omite. 67 . la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale.. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine.. politique et.

-ă politique [palitik] politic. -euse [n5br0] numeros. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. -ère [uvrie] muncitoresc. -e [rums] rom în. 68 . ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -elle [kyltyrel] cultural.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m.“-ă roum ain.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. -eaţă. -e [sâtral] central. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -ă important. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. -ă culturel. politique. -e [êteresaj interesant. m in unat. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. économique. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -ă intéressant. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. -e [eporta] im portant.

[le 3 we de/. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). 2. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. Măriei._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. Les jouets des enfants sont petits. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. b) precedat de articolul nehotărît un. care for­ mează genitivul.le = du.1. Batista lui Paul este albă. Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case.les = dés): şi. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. formînd articolele contractate du [dy] f. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. de \ . 3. prepoziţia de se contractă. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. respectiv. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc.

d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). une. aux (à j.b) precedat de articolul nehotărît un. G. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. des: Je montre une photo à nu ami. G. le pays N. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. à f. G. D. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N . les p o . D. A.les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. A. A. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). du pays D» au pays A. prepoziţia à se contractă. le pays [ta^pei] P lu ra l G. D. Le guide parle aux touristes. N.le = au. respectiv. [mari don vn kravat. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor.

universel. teatre. cult urel. . Pierre donne une poire à Marguerite. Eu arăt băieţilor harta ţării. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. Zidurile im o bilu lui sînt albe. III. II.i stadioane moderne. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae.E X E R C IŢ II L 7 radu. Les usines de Bucarest sont grandes. populaire. Citiţi cuvintele următoare. D u ran d. E l dă o jucărie copilului. stat ue. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Fata vecinului are şapte ani. costume. gravure. Nous admirons les statues de la ville. cine­ matografe ş. Basile montre des livres aux touristes. Les vitrines du magasin sont splendides. Grădina uzinei este verde. Fratele Măriei este muncitor.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. La Bucureşti sînt muzee interesante. Rochia unei fetiţe este mică. E l vorbeşte turiştilor.

Les deux^amis entrent dans le magasin. Durand qui désire des mouchons. Que regardes-tu là? — . j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. et loi? — De même. merci. La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . monsieur. c’est M. 72 . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. M . qui admire une vitrine. merci. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. celle-là coûte 18 francs.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. — Bonjour cher Lelevre. Lefèvre: Bien mademoiselle. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs.J’admire ces belles cravates. certainement. M . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. comment ça va? — Merci bien. Celle-ci coûte 20 francs.

73 . Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin. M . -e [kôtà. Madame Leblanc entre dans le magasin. Durand: Mes„hommages. monsieur. -ă. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. madame. kôtât] (m u lţu m it. Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. M . madame. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Abréviations courantes M. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Celui-ci coûte 4 francs. drag. bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . Lef'evre et M . M . Durand: Bonjour madame Leblanc. Cele mai folosite sînt formele întărite. Durand: Ceux-ci sont trop chers.M . ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea).^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. Lefèvre: Oui. chère [/ e i ] scump. au revoir. bien sûr.

rsi^bje. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. acel celle [selj cea. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat.est l à ? M oi. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. ew twa] Oui. neutru 1 celui [soliţi] cel. se întîlneşte ln unele categorii de pronume. el] Observaţie. pentru a-1 întări: merci bien. La persoanele I şi a I I a plural. 74 . 44). elle [lqi. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. acei celles [solj cele. il a besoin de mouchoirs. icni. et to i? [me. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. care nu există pentru substantive. Le mouchoir de M arie est rouge.s^_la] aceia fem. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. 1 Genul neutru. celle qui coûte 20 francs. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . selwki kut v£wfrà].) ce ceux [s0 ] cei. el] nous [nu] vous [vu] eux. p. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. elles [0. celui de Catherine est bleu. ac«a ce [sa] (ceea.

consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. — Omagiile mele. dar. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. nim ic. domnule.. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi.( cl)._.x > • m p l u. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. doamnă._. Fiind relativ puţine la număr. Verbele din această grupă sînt regulate. -/v. doamnă Leblanc.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit . deosebire de cele din grupa I.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. ce m ai faceţi? —Bine. -i t . Sintr.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir. privesc vitrinele. — Alegeţi ceva? — Nu. la fel.fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. -issons. spre r pronunţă. dar dumnea­ voastră. E. în general. mulţumesc. doamnă.j 1_ _. 75 . -issez.__ (el ). E X E R C IŢ II I . — La revedere. interealînd la unele tim puri. frecvent în­ trebuinţate. gru­ pul iss. -issent. între radical şi terminaţie.

sur. paysan. rien. T oi. technicien. v o isin . noix . Des boutons (noir). ils sont au ciném a. soie. N ous. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . ta ille u r. Des souliers (jaune). — fa m ille . peuple. H e n ri. — déjeuner. Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. il est technicien. dans. N oi nu dorim răzb o iu l. aceia sîn t Io n şi P a u l. c in q . nous sommes à la m aison. sœur. — m aison. — boîte. acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. II. D u p o n t. — m agasin. N o i lu p tă m pentru pace. choisir. elle est artiste. Q u i adm ire ce film ? Vous. tu es fonctionnaire. p a p illo n . ensemble. — m u r. vêtem ent. d oigt. cel care are pan to fi negri este fratele m eu. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. dem ander. fille tte . client. m ouchoir. Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . lu i.’ tra v a ille r. je suis ouvrier. fonctionnaire.II. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. m a in . on c o nstruit. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. D a n ie la este prietena E le ne i. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. différent. jeune. acela este verde. Acestea sînt M aria şi E le n a . eux. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. Je a n . A la in . Des chemises (blanc). enfant. IV . Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). cham bre. ils sont. souvent. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. Des cravates (bleu). Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. 76 . I II . E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. Les (grand) usines. couleur. V. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. costume. A n to in e . bureau. elle. pays. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. cel a l lu i Vasile este profesor. passant. entrer. com m ent. raisin . Un (jeune) ouvrier. prune. m a m a n . gravure. acela este albastru. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. é tu d ia n t. Traduceţi: M o i. u n i­ versel. lu tte r. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. Fructele acestor copaci sînt r o şii. III.

PARTEA A ll-a .

.

est chi­ miste. Mon frère cadet. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Mon père. Antoine Girard.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. Jacqueline. et une sœur. Paul. est^écolier et ma soeur aînée. Hélène Girard. est sténodactylo. Marc. J ’ai deux frères. Huguette et mes cousins Guy. 79 . Claire. Henri et Claude. M i­ cheline. Ma mère. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. Paul et Michel. Lucien. Jacqueline. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa.

-à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm.) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. flâ­ nant. -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m. lisant des livres^insl rucl ils.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 . nageant. Dormant bien.-e |ene] m a i v îrs tn ic . nouswavons fortifié notre corps et noire esprit.) [lekolje] şcolarul aîné. L'année passée nous sommeswallés à la mer.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne.

Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x .) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. în desfăşurare: les années de guerre. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. 81 . Spre deosebire de limba romînă.

Ca şi în limba romînă. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re .Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. iar al lui être este étant. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru.a grupa a III. 82 . participiul are două tim puri: prezent şi trecut. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. ton. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. Leur frère cadet est écolier. în locul form elor de fe m in in ma. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. Notre maison est grande. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. ta. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. mele tă i. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. M a mère est chimiste. tale săi. Observaţie. noastră votre vostru. I a t ă adresa m ea. I l passe son congé à la mer.

cousine de Marie est é tud ia nte . ja rd in s. în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y)... . M am a lu i A la in este ch im istă. aller. frère de René est l ’a m i de . am ie e s t . a m i sont ouvriers. de m o d etc. C ărţile lor sînt instructive. . accepter. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. livres. -it.. . I l passe ses vacances à . ta n te d e . travailler.. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei.. mer. dormir. . G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant.. ... . surgir. Je re g a rd e . ouvrières sortent de l ’usine. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. avoir. Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H .. EXERCICES I. a m i est jeune.... iar al verbului auxiliar être este été. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. el serveşte la formarea tim purilor compuse. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. m aisons et .. .. fin ir.. Sora mea este stenodactilografă. 83 .Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t.. frè­ res d e .. ouvriers e t . -u: partir — parti apprendre — appris etc...... I II .. . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é. .. Iii merge a n u l acesta la m a r e . Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. acheter. E lle me d o n n e . E i se p lim b ă c în t în d . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . . . Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat. chim iste excellente.. IV . .îm i n u m ă r ţig ă r ile . îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. La verbele din grupa I.. J e vois . F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . el precizează îm p re jurare a de t im p . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. . père d ’A la in est ingénieur. enfants dans le j a r d in .. . cousin. F a m ilia sa este destul de num eroasă. -is.

comme d ’habitude.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. Mon grandpère. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. Robert Girard. Maintenant. Ma grandmère. Ils sont vieux. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. estwune fem­ me energique et 84 . il est^à la retraite. Jeanne G i­ rard.

Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. m o n ta to r l ’usine (/. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/.pourtant pleine de douceur. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. -e fplë.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. qui aime le sport. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. n u m ăr cu soţ 85 . Nous^aimons bien nos grands-parents. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. Oncle Gérard. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Il est célibataire. plsn] p lin . On a fait des projets pour dimanche prochain. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. a duce I ’image (/. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r.

Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.). naître etc. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. mourir. Spre deosebire de limba romînă. precum şi numeroase verbe intranzitive. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. arriver. venir. deci ca pronunţare. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. 86 .Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.

substantivele: le bijou (bijuteria). Pluralul substantivelor terminate la singular în -au. les choux. les carnavals etc. Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . -eau. Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. Astfel. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. le carnaval.In acest caz. le caillou (pietricica). Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. les cailloux. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. le chacal (şacalul). les joujoux. adică cu terminaţia -s. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . ca: le bal. C. formînd pluralul prin adăugarea unui -x. le joujou (jucărioara). care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). les genoux etc. le festival etc.. B .). Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. le chou (varza).

I l est ouvrier.. trouver. m a iso n .. . écolier. Nous chantons cette chanson. B un ica lu i A la in este o femeie energică. I I I . fin ir. . Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u). E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse. M on am ie est étud iante. Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. . B un ica mea a crescut cinci copii. Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le . Les hommes d oive nt être (égal)... Ce sont des livres (nouveau)... .. .Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I .. B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. cousines. . Je déjeune en fa m ille . Tu as d ix pomm es. U n c h iu l Gérard este celibatar. Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance. E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents.. V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . I I . m anger. . Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. cris. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. .. E lle n ’aim e pas les (bijou). livres. . Irène. fabriques.. G rand-papa parle avec ses petits-fils. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle). IV . Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. j a r d i n . m o n tag n e. .... E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et.

§ 3 .. 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . I p Q îC "1 3 k. P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ . — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 . JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a. « s » .S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 .? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x . 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . •S 3 ^ û.5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu. Paul etc. etc. -o < -o C L . ) M 7 ! œ- C ur . A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. 5— w 0) .o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t.o - / \ < u 4 ~ î.s-Sü-So o fi . 3 e b "e -e b "s « 3 .5 • — v« -fi .

le petit-fils de votre ami Robert Girard. elle a quarante et un^. — Bonjour. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. jeune homme? — Dix-huit ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes. Monsieur Grégoire. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix. — Ah. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province.ans. Monsieur Grégoire. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. Vousw avez. si je ne me trompe. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Il y a quinze ans. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. On voit que vous faites du sport._ans et Michel quatorze. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. Yves Grégoire.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. puisque j ’ai . deux frères et une sœur. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille.

a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . şi adj. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . ) vieilli.f. vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf.) jeunet.) le vieillissement (s. ) [la.uns sont petits. vîrsta 2 . şi ad j. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. Saluez de ma part votre famille. şi adj. -ă tinereţea .) 1. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi.) le vieillard (m . mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. je suis pressé.) la jeunesse (f. a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte.) vieillir (vb. -te (a d j. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.eu sept enfants ! Les^. Maintenant je dois vous quitter. Louis — dix-neuf. tineretul (fa m . veche b ătrîn ul. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures.) tinerel. m . pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 .3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien. -e (a d j.) ■vieux (s. f . moşneagul bătrîneţea îm bătrînit.rn. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.f. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi .) la vieillesse ( f . spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s.m. -ne [Æ sjs] vechi.) se rajeunir (vb. -e (ad j. Notre famille est grande.) le rajeunissement (s. tinerică a întineri a se întineri. evul: le moyen âge evul mediu.) vieille (s. VOCA BULAIRE l ’âge (m.epoca.) rajeunir (vb.) tîn ăr.) rajeunissant.

Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. inspecter. quarante et un. le cheveu. 50 (cin­ quante). grandir. glorieux. 1. instaurer. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. 49. E l este încă tînăr. 92 . I I . V. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. IV . Verişoara mea are 22 de ani. EXERCICES I . I I I . soigner. 53. blanchir. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). le bateau. le genou. Tatăl meu are 51 de ani. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 3. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 41. 38. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. J ’ai 35 ans. 2. abolir. 29. beau. cinquante et un. trente et un.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. Această carte are 25 de capitole. am ical. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. 31. E l are 42 de ani. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). Casa are 14 ferestre. 60 (soixante). 30 (trente). 57. în lim ba franceză. 30. le cou. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. 40 (quarante). trente-trois. Numeralele compuse care exprimă numerele 21.

. du sport. diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . Michel. Guy. interroge avec allenlion ses copains. — Bien. de l ’hisloire. Très b i e n . — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur. des_arts. Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . p o ­ s e z .mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable.4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. 2000 k m . Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. premier prix de géographie au lycée. des sciences techniques. Les garçons se posent des questions. les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances.

— Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde... -ă. — Si je ne me trompe.. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. Bog^r. a re­ flecta l ’instant (m. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent.l’examen“ continue. ] el este c u .) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. -e [ekselâ] excelent..) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e .. — C’est ça. Paris.. p ly ^ lS ^ k a .. [il„e d a . felul agréable [agreabl] plăcut. ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m. un student) l ’attention (/.. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. grea la. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. le mont Everest a 8 848 m. Et . Moscou et Tokyo. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde. ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. plus long que le Rhin. —-Bucarest— environ 1 300 000. Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). —■ Vouswavez bien répondu. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. -elle [natyrel] natural... plus long q u e . Il est de 1 500 km.. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. le nombre d ’habitants de Bucarest.) prietenul. Claude. Moscou — 6 208 000 habitants.. agrea­ b il. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul.— Cette fois-ci c’estwinexact. m ai lung d e c ît.. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau. Tokyo — plus de 1C 000 000. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel.

realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. / a construi. culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. -â l ’examen (m. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. ocolul. înv îrtitura. i batir [batir] élever [elve] ţ I .' n. tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . plimbarea 2 .répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă.

Numeralele cardinale sînt invariabile. La numeralele compuse exprim înd numerele 61. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). vingt. 1. 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. cent. cu excepţia lui un. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie.

un în­ demn. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. M ille . Notă. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. măsură de lungime). I şi a Il-a plural.5. Persoana a III. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. 1.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie. Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. imperativul exprimă o poruncă. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. un sfat. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. 2. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. Imperativul verbului chanter chante ! r.

tirer. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. 1271. 102. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . Victorien Sardou. 111. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Să dormim bine. Sena are 776 km . 1970. au Champ-de-Mars. choisir. 81. 74. Staţi m îine acasă. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. 84. Elle a 306 mètres de haut. 70.EXERC ICES I . Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. domine toute la ville. 1980. 1320. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . "78. el are 81 de ani. 1799. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 94. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . 700. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. 91. parmi lesquelles Charles Gounod. V. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. Maupassant s-a născut în 1850. Această carte are 987 de pagini.. Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. I I I . Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Alege o cravată roşie. 98 . 1840. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret. 71. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. IV. 201. Alexandre Dumas.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ .

objectif touristi­ que de premier ordre. les poétiques quais de la Seine. du Luxembourg. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. sans nul doute. monuments et places. . ville coupée en deux parties par la Seine. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. qui coule sous trente ponts. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. gracieuse et massive à la fois. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. le Sacré-Cœur. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. le Panthéon. sur la rive droite. la célèbre Tour Eiffel. les jardins verdoyants des Tuileries. unique au monde. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est.

Elle est si jolie. ses_ yeux sont bleus.. un petit nez retrous­ sé. Par exemple.. les.. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête.. écoute parler son cousin Alain. les bras. Tu sais. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. le tronc. très sérieuse. ce méca­ nisme si compliqué. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. — Vois-tu. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. les mains. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. je peux t ’indiquer le nom de 100 .d ’anatomie.. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. les jambes. poursuit son cousin.. La petite Yvonne. elle a des joues vermeilles. Je guérirai les malades. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. le cou.

monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses. os. -e fooli] drăguţ. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché.-euse [serj0 ]. la plural. sérieux.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. la composition du sang. -e [rotruse] cîrn.chaque doigt de la main.. des dents. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat. serios. prins. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient. -e [ata/e] legat. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. -ă le nez [ne] nasul retroussé. mon petit! — Je ne peux pas.. le nom des nerfs et des muscles. 101 . -e [yms] omenesc. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. ANECDOTE Chez le docteur. des veines et des_. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s.-ă. de chaque partie de l ’oreille. -le [vermsj] rumen. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne.. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. Etes-vous satisfait.. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. — Tire la langue.

-as.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 .a. Verbele din grupa a III. bel. -ez. -e frumos. sare în ochi a fi curajos. belle laid. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie. -a.-oasă urît. -ons.

Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. muşchilor. vinelor. PROVERBE L oin d e s e u x . L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. Odette a des (oeil) noirs. Yvonne este blondă. 103 . les (végétal).Fac excepţie unele substantive. IV . le vitrail (vitraliul) e tc . oaselor. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français.. Tu (répondre) tout de suite à cette question. loin du cœur. Mes deux (aïeul) sont très vieux. I I . Il (penser) souvent à toi. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . entrer dans la chambre. Tu (être) u n homme cultivé. laver une chemise. Je (attendre) ton retour avec impatience. E l va fi student la facul­ tatea de medicină. le corail (coralul). J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ . les émaux etc. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. Ils (manger) ces fruits. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . Vous (regretter) le temps perdu. I I I . E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. ca: le travail (munca). Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. are ochi albaştri şi obraji rumeni. A la in va învăţa numele nervilor. E lle (choisir) ces fleurs. Ils (danser) toute la n u it. V . Il (prendre) des leçons de français. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. les coraux. l ’émail (smalţul). les (minéral). O chii care nu se văd se uită.

la vue. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. l ’ouïe. Mais ce n ’est pas tout. — Ils sont^à moi.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. parce que ce sont les nôtres. l ’esto­ mac. dit-il à ses cousins. Voilà par exemple une clavicule. — Prêtez-moi votre seringue. le cœur. La mienne est cassée ! — Impossible. une omoplate. La nôtre est cassée depuis longtemps. Demande à Odette de le donner la sienne. dit Claude. l ’odorat. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. quelques vertèbres. le rein. je dois vérifier mes connaissances. répond A lain.-tels le cerveau. Il faut bien connaître ces organes. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. les poumons. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. des^os. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme. . le goût et le toucher... J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain.

malade de bronchite.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna. -oasă a încuraja a descuraja 105 . -e [efreje] însjjăim întat. Il a soigné et guéri son^ami Marc. ) [ui] auzul l ’odorat (m. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum. encourager décourager (m.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/.) (vb. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m.) curajul curajos. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes. a ic i : tot lu i a donné [liji^. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins. j -euse (ad j. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m. Il aime déjà ce noble métier.) (vb.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/.

A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde [zgjd] a l doilea.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. şi C o m pen­ de gram atică). Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. 1. în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. d iu l Observaţie. le second ( la deuxième.

de genul şi numărul obiectelor posedate. fem. si fem. votre livre. 107 . fem.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. Adjectivele notre. fem. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. mase. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. le ( la ) vôtre. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. La numeralele compuse. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. ca şi în lim ba rom înă. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. Pronumele le (la ) nôtre. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. P e r.

I I . chambre d ’André est grande. ale rin ich iului şi ale in im ii. Va studia organele văzu lu i.. est petite...EXERCICES I . ale plăm înilo r... Marie est le (5) enfant de m on oncle. îi place deja să îngrijească bolnavii. gustului şi p ip ăitu lu i.. . Paul est le (1) de sa classe. un omoplat. viitor. Conjugaţi verbul montrer la prezent. Le jour est la (7) partie de la semaine. a 8 étages. I I I . perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . viitor.. i ’heure est la (24) partie du jour. . mirosului. Conjugaţi la prezent. E l vindecă rănile prietenilor săi. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. V. père est ouvrier. est professeur. E l va fi medic. . L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord. La maison a 5 étages.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase. . auzului. . sont vieux. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. IV . Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: . C’est le (21) livre de ma bibliothèque.. A la in îi arată nişte oase. ale stomacului.... perfectul compus şi imperativ. . o claviculă. la seconde est 1 a (60) partie de la minute. parents sont jeunes...

les leurs. qui travaille. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. un déménagement !. Les^enfants ont grandi. pas neuve mais^en très bonw état.. Tu comprends. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Elle est_entourée d ’un beau jardin.. — Mais non. Denise. ce qui fera la joie de ma 109 . Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous. j ’habite ce quartier depuis^une semaine.n’avaient paswassez de place pour étudier.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. doit^avoir la sienne et les garçons. Ils. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet.

un grenier et une cave.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. l ’air frais. -e [etrva.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit. la cuisine. les fleurs et les^arbres.. un vestibule. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. — Tu as de la veine.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. -ette fkoks] cochet. la salle à manger. pentru că l'occasion (/. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. un débarras. Le quartier n ’est pas central. La maison a une belle terrasse. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. neuve [nœf.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet.. -euse [spasj^] spaţios. etrwat] strim t. en„été. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. -oasă neuf. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic.chienne Louloute. on peut dîner dans le jardin. Et moi de même. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. nœv] nou. un couloir et une salle de bains. Le soir. ) [akazj5] ocazia 110 . -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. deux balcons. la cham­ bre de Jacques. mais il a d ’autres„avantages: le silence. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. Là il y a deux chambres à coucher.< Jü_. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. il est vrai. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect.

Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r . E l se traduce prin: 1 . ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . . 111 . casa Notă. C uvîntul le parterre are un alt sens. Elle ferme la fenêtre.a. parter (la teatru) 2.Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / . ocum.. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il. nous finissions) .a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) . -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag. terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère. scumpă amară întreagă 112 . scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă. nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain.a < -ais a III.

E u nu ştiu.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. -s.— Substantivele terminate la masculin în -x. -in s. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. La timpurile compuse. Ea nu şi-a m încat prăjitura.a. apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain.

în propo­ ziţiile scurte.Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. la mer. Vous trouverez ce liv re . Ils (habiter) une belle maison. EXERCICES I .. Tu es malade. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V.. Copiii aveau nevoie de trei camere. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Ils doivent a lle r. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic. două balcoane. Tu (attendre) sa lettre. I I I . la fenêtre.. J ’ai reçu une lettre . Les hommes et les femmes (discuter). Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Tu as vu ce film .. Lucien a été mon ami... IV .. Casa are o terasă frumoasă. La fenêtre est trop large. dans. à. 114 . Yves a rencontré Mireille. Vous (dîner) en été dans le jardin.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. camera lu i Jacques. dar este în stare bună. sufrageria. o baie. l ’usine. două dormitoare.. I I. bucătăria şi o debara. J ’(être) son amie... la etaj. Il entra dans la cham bre. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. Casa lor are m ai multe camere: la parter. les enfants (s’amuser). sous. un arbre. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. de.. J ’ai reçu votre cadeau. mon amie .. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers.. un culoar.. la maison. Il se repose. Il a écrit cette lettre.. Le frère. un pod şi o pivniţă. Ea nu este nouă... vers): Je veux passer mes vacances. mon am i est parti en province. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Il se dirige . par. ma bibliothèque.

Tu me connais de longue date. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. deux . jaunes. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. — Tu sais très bien. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. rouges.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. A présent. a-t-il dit. une table. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. violettes. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. bleues. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir.

în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. nouvel [nuvd]. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. -e [klsr] lum inos. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. (pop. nou­ velle [nuvfl] nou. un bureau. deux chaises. glonţul 3 . -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. 3 .chaises. 2. la balle 1. în v ă ţ şase ore pe zi. a comunica. mingea 2. une armoire à glace. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. il y a des balles et des jeux mécaniques. Sur l ’armoire.) francul 116 . une armoire et une petite bibliothèque. Am aflat ieri această veste. deux pupitres. -ă clair. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. un fauteuil. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.

) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. N-am nici un chef să plec. -e (a d j. ş l f .Fam ilie de cuvinte Vămi.-ească amicalement (adv. r ie n manger maintenant. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir. nici o: Tu n ’as aucune amie. m al . guère de fel: I l n'entend guère.-a Vamitié (f. Nu sînt de loc egoist.) prietenesc. aucune nici un. 117 . Tu n-ai nici o prietenă. -e ( m . majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului. nulle nici un. n ul. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. comment. aussi. ainsi etc. Nim eni n-a venit să m ă vadă.. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum. ) prietenul. E l n-aude de fel.) [amitje] prietenia amical. aucun.

un fotoliu. trei scaune. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. galbene. un dulap şi un birou. Ea nu m ai este la fabrică.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. le vase. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. N im ic nu m ă interesează. I I . nici pe mam a sa. la chambre de votre ami(e). două scaune. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . S înt tablo uri în camera lui? D a. sînt două tablouri. două pupitre. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. Adverbul lim ita tiv ne. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. I I I . albastre. EXERCICES I . I l ne pense à r i e n . o masă. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. jamais. roşii. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre.. o bibliotecă m ică. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. A mea are trei ferestre. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. N-am decît două creioane. în camera sa se află un pat. ni sa mère. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes.. adverbul ne: R ie n personne. Camera sa este mare şi frum oasă. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. a ta este m ică. ta tăl său.

négatif.. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).. personne. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. dans cette chambre. joyeux. . rien. I l m archait (avec lenteur).grammaire. Je ne v o is. coquet. fam ilier. I l n ’y a . ma sœur. envie d ’aller au cinéma... de bruit. pas. V. Ils ne ferment ... mon frère . . Hélène n ’aime ... Paul n ’a .. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. I l n ’a . ni. Mon père ne s’irr ite ... IV . . Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i.. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité)... la couleur jaune. . indigne. Le professeur n ’a trouvé . cette porte. jamais. mangé depuis deux jours. elle préfère m aintenant le rouge. élève dans la classe.. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.. . plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . aucun. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal.

tu es devenue trop coquette.. ma mère est une bonne couturière. En tout cas. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . ta maman est une bonne couturière. et je l ’adore. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes. plus de bas. deux jupes..9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. de jupes et de blouses. de fleurs. quelques chandails et c’est tout. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. de broches. de sacs à main. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . tu dois lui être reconnaissante. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière.. ka] m ai m u lt .. un pardes­ sus. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. — Moi. quelques blouses. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. J ’irai moins souvent chez la couturière.. — Mais pas du tout. e’est_. Bien^entendu j ’ai un manteau. -e [rakonesâ] recunos­ cător.cliente“ peu com­ pliquée. d ’écharpes.elle qui confectionne mes toilettes. q u e [ply^da . Tu sais très bien que je travaille beaucoup. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. Moi je n ’ai pas de temps. J ’aime les toilettes simples. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . j ’achète des robes et des blouses toutes faites. — C’est vrai. de manteaux et de chapeaux. Mais je suiswune . je tâcherai de me parer moi-même.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. de colliers. -e [syr] sigur. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta.. mais j ’use amplement pour les^embellir. de gants. Heureusement. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. de souliers. Paulette. — Alors tout s’explique.. un^imperméable. de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 .à I ” a II-a a Ill. în naraţiuni. E l este folosit mai ales în limba literară. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . Prima formă. vieux. terminată în consoană. prin perfectul compus. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. mou) prezintă două forme pentru masculin. în limba romînă se traduce. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. fou. a cărui consoană finală nu se pronunţă). nouveau.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill.nouveau professeur un courage fou Forma a doua. în general.

Il ne peut manger que des poires. arbre.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. femme qui sait très bien tricoter. Le malade (garder) le lit deux semaines. homme qui se promenait dans ce jardin. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. furculiţe. H.. IV. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et.. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. maison. Je connais u n e . quartier.. Nous hab i­ tons u n . Jacquelinei îi place să pună masa. ordre social. Nous occupons u n e . . E lle acheta u n e ...... la prînz şi la cină. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice. Vous (rentrer) fort tard. I I I . Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. J ’ai vu hier u n . en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . . îm i plac p răjitu rile şi fructele.. vieux... Dans ce parc il y a un . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.. mou. cuţite. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun. lin guri şi pahare.. A m cum părat farfurii. E i au m încat ciorbă. fermer.. être şi avoir. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. . Les pays de démocratie populaire ont établi un . V. Dans sa modestie. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. nouveau. fou.. robe..

les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé. 136 . les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. un délicieux soufflé au fromage. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. De mon temps. Les ^enfants ont bu de l ’eau.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. La viande. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz.e-dixième anniversaire de grand-maman. les sauces. des truites au beurre. du vin blanc et du vin rouge. du pâté de foie gras. une dinde rôtie. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. ma chère. de la limonade et de l ’orangeade. — Tu as un bonjtppétit.. On a bu du champagne.

) fois j f. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 . elles font du sport. a în ălţa . Regardez notre grand-mère. -ă .. bucatele délicat. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0]. y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.) [loef] oui des œufs pochés en aspic .— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. fin. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m.. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/. aux côtés [o^cote] alături d e .) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé. -e [delika] delicat..) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular.. dit A lain. -ă l ’invité (m. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m.. Elle n ’a jamais _été malade. Omonime foie{m. -e [grije] prăjit. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. elles doivent se nourrir. ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .) foi (f...) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. în rînd eu .) ficat credinţă dată..

A m bău t vin. de l ’eau. Je bois de la limonade. Beau lim onada. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . Acest copil m ă întristează. du vin blanc et du vin rouge. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. G ustul lim onadei este excelent. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. S-a b ă u t şampanie. Le goût de la limonade est excellent. E u fac sport. Observaţie. du. I l faut du courage pour escalader ce sommet. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. indică o parte. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. de la. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . 138 .Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. Tu manges du beurre. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. specific lim bii franceze. v in alb şi v in roşu. Cet enfant me fa it de la peine. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. L a consommation d u vin est élevée en France. I un h aspirat: de la viande I de V .

Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. -ă Observaţie. dite spus. Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. Verbele contredire (a contrazice). interdire (a interzice).a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. La fel se conjugă verbul redire. prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . 1. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. médire (a vorbi de rău). 2.

. des hommes (loyal) . viande. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres. V eux-tu.. E l este îm potriva curelor de slăbire. fromage.. argent. Qui vole un œuf. fleurs e t.. Copiii nu au băut v in . Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale. l ’eau. J ’a d m ire .... des livres (nouveau) . perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ ..EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii. arbres qui se trouvent d a n s ... C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent. champagne. fenêtre de ma chambre est grande. bière(bere.. m îine fură 1 şi . nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . vole un bœuf. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. fromage. un bou. jardin... Nous m angeons. următoarelor sub­ stantive: beurre.je b o is . beurre e t. courage pour tra­ verser cette rivière. I I. pain. Cine fură azi un ou. P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea.. ei au băut oranjadă şi lim onada.. V... IV .. I l faut v ra im e n t. des concert» (instrumental).. œufs pochés. fruits... courage. Je mange souvent. viande.. des yeux (bleu). merci. Pofta vine m încînd. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît . des enfants (intelligent). café? Non.. I I I . PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant..

confortables.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. Les jours sont plus courts que d ’habitude. Le guide dit que la Roumanie est. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. specîacle à l ’Opéra. kurt] s e u il. promenade en car dans la ville et le soir. de retour. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. -e [kur. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions.valej valea 141 . Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. repede malheureusement imaloer^y. D ’ici deux semaines. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Chère Hélène. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . surtout lorsqu'on^est touriste. ses villes deviennent plus gran­ des. Vendredi.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. toujours belle. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. L ’hôtel est très confortable. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. ses stations climatiques plus confortables. On construit partout et beaucoup.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

-ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. gentil accueillant. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars. -oare l ’hôtel (m.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. le mois d ’août 2.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -e [akoejô] prim itor. -ère [aspitalje] ospita­ lier. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. 1. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .

com­ parativ şi superlativ. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. Cuvintele decît. Această carte este foarte interesantă. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Ies. aussi (comp.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. adjectivul are grade de comparaţie. Camera mea este m ai mare decît a ta. chambre est pins grande que la tienne. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. la. — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. infiniment etc. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. bien. precedat de adverbele plus (comp. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. de inferioritate). Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. extrêmement. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. Roger este mare ca ţi Lucian. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. 144 . de superioritate). precedat de articolul hotărît le. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. ca şi se traduc în limba franceză prin que. Ce livre est très intéressant. M on amie est extrêmement bonne. de egalitate) şi moins (comp.

devenind m ai mare. vouloir. content. croire. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. dire etc. 145 . voi pleca în de ltă. sîm bătă. m a i frumos.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. lire etc. vêtir. partir . Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i. vineri.a I La fel se conjugă: courir. mourir. m arţi. sortir.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. boire. A stăzi sîntem în 5 m ai.a I a H-a a III. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. du m inică. Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . sentir . ouvrir. decembrie — u ltim a . jo i. miercuri. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. E XERC ICES I.a -is -is -it ~im. în luna septembrie. intéressant. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. servir. II. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r.

Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie). 3. vouloir. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Iată omul cel m ai prim ilor. . Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. offrir.I II . L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. 5 lequel est Henri? 146 .Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. 2. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. Parm i les cinq personnages numérotés 1. IV. Aceste fructe sînt foarte bune. 4. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi.

Sous la table il y a un chien. Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. Sur la table il y a une bouteil­ le.Dans la bouteille il y a du lait. un couteau et une boîte de conserves. 147 . Près de la table il y a un chat.

toate numele de anotim puri sînt de genul masculin. In lim ba franceză.Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. .

tourisme. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. les parcs et les jardins verdissent.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. Les champs. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. le muguet. Le soleil. dit Jacqueline à son^amie Laure. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. timide à la fin de l ’hiver. vère. car c’est^alors que renaît toute la nature. la vi­ olette. J ’aime le printemps. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. des fleurs poussent partout: la perce-neige. C’est difficil ^ à dire. me permet quand jewle 149 .

Moi. dans la vigne.— Tu vois toujours la vie en rose. 150 . -e [labure] arat. -ă l ’éclat (m. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . dans le verger et dans la basse-cour. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré. -e [prefere] preferat. Pense qu’en élé il fait très chaud. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . dans le jardin. i. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. Il y a des jours où l ’on respire à peine. Il pleut rarement. yl. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré.

M ai este încă o lună.) Observaţie. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p . ninsoare etc. ca. 151 .). Se în tîm p lă să te desparţi. Există prieteni devotaţi. ploaie. aller à la campagne a merge la ţară . I l reste encore un mois. e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. cîmpia. campania (militară etc. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig. I l arrive qu’on sa sépare. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. funcţia. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il.) [cïplwa] aici: postul. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.) a fi rupt de oboseală accompli.-e [akôpli] în d e p lin it. de exemplu. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 .à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . dar şi alte verbe.

Ce fericită eşti! Eu nu sînt. verbele impersonale aparţin primei grupe. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. tard. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v.. Hélène? O u i .. Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin. souvent. E şti bolnavă. je ne le suis pas. tes-vous malade. un substantiv. adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie.Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este... „ .. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative.. 152 . de l ’automne sont . „ „ de l ’été s o n t.. se află).. : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. în afară de imperativ. II. fort. Elena? D a. Compendiul de gramatică). există.. Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. „ „ de l ’hiver sont . extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I. je le suis. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. sînt (bolnavă). Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. la temperatură etc. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv.

florile cresc pretutindeni. Vara zilele sînt. soarele străluceşte. La chaleur dilate et le froid contracte. Ieri a b ătu t v în tu l. je veux (t’accompagner). en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. violeta. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). monsieur. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. S ăptăm îna trecută a plouat des. 153 . vara. Cumeste tim p u l astăzi? IV.III. Vara este cald. je suis (heureux). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. Există prieteni devotaţi (dévoués). Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. Veux-tu partir? Non. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. La m unte este frig. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. Primele florisînt: ghiocelul. lu ng i şi nopţile scurte. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. Uneori ninge. Iarna zilele sînt scurte. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Astăzi este prea cald. frumoasă. este vreme. V. je ne veux pas (partir). Uneori vara cade grindină. Prim ăvara. Tu es content? Je ne suis pas (content). lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Êtes-vous heureux? O ui. toamna şi iarna. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. E m ai cald decît prim ăvara. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald.

C’est la rentrée des classes. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. en tout cas.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. mais le plus souvent il fait très froid. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. Tu vois. Il pleut souvent et il fait du vent. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. les noix. — Oui. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. En échange. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. C’est l ’automne. dit Laure. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Les 154 . — D ’accord. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. j ’aime tous les fruits. il gèle et le vent souffle avec violence. les jours deviennent de plus_en plus courts. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. les poires et surtout le raisin.

) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul .. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. -e [3 0 m] îngălbenit. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -ă froid [frwa] rece. -sse [epe] gros.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. lai ura . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables.ă le tapis [tapi] covorul épais. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel.jours sont courts. des mince subţire 155 . partea capricieux. -euse [kaprisj^] capri­ cios. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger. VOCABULAIRE court. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. -e [kur] scurt. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique.

nu Observaţie. (Eu) nu am bani. 4. răcoros: il fait frais este răcoare . în această grădină sînt flori fru- 156 .Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . fila. E l are p u ţin i veri. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. gheaţa . 1 2 frunza petala foiţa foaia. Maria are m ulte prietene. Suflă un vînt de te ia pe sus. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. oglinda 3. E un ger de crapă pietrele. Je n 'a i pas d ’argent. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. A ţi citit m ulte cărţi. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre. I l a peu de cousins. D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. I l fait un vent à décorner les bœufs.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . coala. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. 3. . îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille .

Se traduce prin „tot“ . Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. La persoana I p lu ra l. 157 . faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut.Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . 3. la impera­ tiv . ! ( v. „toat. la in dicativ prezent si. Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. în acest caz are sensul de „orice“ . satisfaire (a satisface). la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. la im perativ (pers. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. j / mase.(nous faisons[nuwfaz5]). La persoana a Il-a p lu ral. vous dites. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase. verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). 2. I plural) şi participiu prezent. „toţi“ .ă“ . Orice om trebuie să apere pacea. refaire (a reface). 1. „toate“ . vous êtes.m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat.

Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. EXERCICES I . E lle f a it . iar frunzele copacilor cad.. bons livres... E l vrea să ştie tot. aerul este răco­ ros.. tout fu t vendu: meubles. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. Florile se ofilesc rînd pe rînd . Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. fleurs dans ce jardin. I I I . livres.. perfectul simplu şi perfectul compus. Cet édifice a . N oi sîntem toţi acasă. Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume. Tout homme doit défendre la paix.. from age. Uneori plouă.Tout este şi pronume nehotărît.. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . courage pour faire cette ascension. J ’a i .. general: L a terre appartient à tous. sport depuis dix années.. beaux salons de réception. . Cette semaine j ’ai vu beaucoup .. La forma de masculin plural a pronumelui tous.. Măriei îi plac sporturile de iarnă. vête­ ments. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase... I l vous f a u t .. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I ... s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. argent. I l veut tout savoir.. Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte. argent. musique. 158 . In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. Ils sont tous contre la guerre. Buturuga m ică răstoarnă carul mare.. Toţi copiii sînt acasă. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase.. la viande e t . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. P ăm în tu l aparţine tuturor.. V. petits pains. în tim p ce la adjectivul tous. Elle se charge de tout. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. iar nopţile m ai lung i. I l veut tout savoir. articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté . viitor. J ’ai écouté. s final se pro­ nunţă. Sora mea m ănîncă m ulte fructe. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur.. I l y a bien ... petits-enfants bien sages. musique.. Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna.. Nous avons m a n g é . connaissances à la mer. films. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv. Mon voi­ sin a . Je n ’a i pas rencontré . . Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent. IV . PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent.. I l n ’a p a s .. sau un fapt vag. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment.. Je n ’ai pas écouté.

. On rentrera par le train de septwheures et quart. celle que j ’avais jusqu’à présent. elle n ’avance ni ne retarde. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. le meilleur ami d’Alain. et il est très content. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. Partons à d ix wheures.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire.. dimanche. Cette montre marche bien. Guy.. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. à cinq heures juste. 159 . On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. — A propos. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. — Mais demain c’est. tantôt elle s’arrêtait net. L ’autre. quelle heure est-il? demande Michel. Pas moyen de la faire marcher. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne. propose-t-il tim idem ent. — Il sera bientôt onze heures et demie. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. je voudrais dormir un peu plus tard. II a reçu beaucoup de cadeaux.16.

qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. -ă. grommelle Guy.. drept. tantôt ftâto] cînd. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. VOCABULAIRE l ’heure {/.) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta .) tîrziu tarder (vb. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. dit Alain révolté. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv. ) [œr] ora content. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi.. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux... -e [kôtô] mulţumit. -euse [parss0 ] leneş. a ţine piept a-şi băga în cap. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net.. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.— Ou bien à m idi. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a. a rezista. aici: fix. a ţine cu orice preţ 160 . -ve (a d j.-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. -e [revolte] revoltat.. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.) întîrzia t.) a întîrzia tardif. care vine cu întîrziere tardivement (adv. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just.

petit — au un comparativ de supe161 . Este ora trei fără un sfert. Este ora zece şi jum ătate. est dix heures trente (minutes). R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora cinci fără un sfert. Este ora două şi jum ătate. Este ora nouă şi uri sfert.E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. vingt-quatre minutes . juste). Noie. Este ora şapte (fix). I l est neuf heures et quart. Este ora zece şi treizeci (de minute). demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. mauvais. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . I l est midi. douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. 1 . I l est cinq heures moins le quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora patru şi un sîerl. Este ora cinci­ sprezece. I l est trois heures moins le quart. I l est quatre heures et quart. Este ora douăsprezece (amiazaj. Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. est dix heures et demie. în lim bajul familiar. ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). trois secondes. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins.

I l n ’y a pas de quoi. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. Minele din care se-extrage huila. plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. Pentru nume de lucruri. où. Sala în care lucrez este mare. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. Notă. E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. „al cărui“ . Are cu ce tră i. Ia tă om ul de care am nevoie. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. Quoi este tot pronume relativ invariabil. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. formele regulate plus mauvais. La plus mauvaise des montres. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. Ziua în care a v enit. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . „despre care“. Observaţie. Cel m ai rău dintre ceasuri. Le jour où il est venu. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. Pronumele relative invariabile dont. E l ieşi din cameră. I l est attentif à la moindre observation. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. N-ai pentru ce. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. a cărei uşă o închise. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. „a cărei“ . în aceeaşi situaţie. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. F a m ilia din care m ă trag.

Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. Ies şi din adjectivul interogativ quel. sur. şi A. J ’aime beaucoup ma patrie.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite.. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de. N. mase. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem. à. vers.. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. la. şi jum ătate mergem la 163 . pentru care sînt fericit să muncesc. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. pour). adică cu antecedentul său.. Observaţie. fem. Casa spre care m ă îndrept. G. La zece. fem.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ).. D. pour laquelle je suis heureux de travailler. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. îm i iubesc foarte m u lt patria. singular şi plural: singular plural mase. fem.

.. Te voi aştepta o jum ătate de oră. Ceasul meu nu merge bine. Am avut un ceas foarte bun. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. V oi veni la tine m îine la ora 11.... nouă şi cinci (m inute). j ’ai besoin ne se trouve plus. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii. V o ilà quelquesobjets. Le livre . ils allèrent dans le parc... I I . je ne me séparerai jam ais... patru fără şapte (minute)... j ’ai salué est m on professeur. C’est m on am ie......cinematograf. merge înainte.. vole un bœuf. Este ora două fix. Elle cue illit un panier de fraises. La v ille . de aur. je confie tous mes secrets. Ils mangèrent quelque chose après... Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Este ora zece. il se trouvait était beau.. quelques-unes étaient très grosses. I I I . j ’a i adm iré la vallée. vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur. Le g a rço n . Le monsieur. 164 .. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t . nous passons chaque jour a 400 mètres. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. nous avons rencontré est le fils de m on atnie . . Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză). Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. ... j'h a b ite est grande.. Le tableau . Donnez-moi le crayon. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna. în curînd va fi ora trei. vole un œuf. se trouve sur la table. Le ja rd in . Le pont sur ..

Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. . 41.IV. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. Mieux vaut tard que jamais'. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. 749. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. V. A căuta nod în papură. 73. Cine alege culege. Nu tôt ce luceşte e aur. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 875. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Qui choisit prend souvent le pire. Tout ce qui reluit n ’est pas or. 564. Chercher midi à quatorze heures. Dă-mi o carte m ai bună. 999 VI. Apele line sînt adînci. 71. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. 99.

Que devenir? Avocate. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. il y a un grand mais.. tu ne te promènes plus. naturellement. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué. Ce sont des métiers comme tous les autres.. Et que devient Brigitte. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. fa m . mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( .Pourquoi pas. Tu as été une excellente élève. te v o ilà ! Comment ça va. —.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. Françoise? On ne te voit plus. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. Mais.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. professeur. Ca se voit. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. — Evidement ! Tu ne te reposes plus. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. C ’est son rêve.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . chimiste. En tout cas. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation.

.

la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/.) le pilotage (m .) le journaliste (m . -trice (m . ( fig . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio.) 3. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni.) ( m .) la journée ( f. la télévision (la télé) ( f . un auto­ m o b il. conducerea un ui vas.) journallement (adv.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 . munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l. un avion.) le journalier (m ..) journalier.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer. salariul pe o zi. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. gazetarul ziua.) a călăuzi.) .) le téléviseur (m.) téléviser (vb.) le journalisme (m . a reflecta l ’avenir (m . ) 2 le jour (m . le pilote (m . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. a unui avion a conduce un vas. a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul. j .) le téléspectateur.avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. 168 . ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. -ière (a d j.

elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. vous. \ntor . 169 .La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. le. s en aller. il ne vit que pour lu i. se. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. nous. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. se. 1. nous. Pronumele me. Celui qui parle trop de soi est un vantard. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. care pot fi complemente directe sau indirecte. 2 . se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. Cînd subiectul este determinat. el nu trăieşte decît pentru sine. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. Marc este un egoist. Observaţie. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie.). je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc.' Ne te hâte pas — nu te grăbi. s’évader. vous în urma v e rb u lu i. se réfugier. s’emparer. te. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. se souvenir etc.

Je parle à mon amie. E x em p le : Elle est professeur. chauffeur. Je me lave. De asemenea. E u vorbesc cu prietena mea.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. chef. tourneur. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. adjectivele. penseur. une femme peintre In limba franceză actuală. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . historien. Este vorba. député. Ea este profesoară. (Eu) m ă spăl. écrivain. peintre. George Sand este o mare scriitoare franceză. Articolele. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. în special de bărbaţi. partisan. Se va spune. juge. sculpteur. philosophe. fournisseur. in ­ génieur. amateur. disciple. le temps. în trecut. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. Cuvinte ca: professeur. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. în general. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. ministre. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. guide. Verişoara mea este ingineră. M a cousine est ingénieur.

Este ora 4 şi ju m ăta te . Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. IV . deputată şi chiar m in istru . II. profesoară. M ulte femei au devenit p ilo ţi. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. P a u l est un admirable sculpteur. A stăzi. doc­ to riţă. Nepoata mea este poetă. V. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). Conjugaţi la indicativul prezent. m ă culc la ora 11. I I I . M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. imperfect.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. E i îşi vorbeau prieteneşte. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. învăţătoare. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. o'fem eie poate deveni ingineră. viitor şi perfectul compus verbul se séparer. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. Mă numesc M auriciu. il est un admirable chauffeur. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. în acest caz. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . V oi vă d is trşţi foarte bine. M on cousin sera bientôt docteur en médecine. A driana a fost o elevă excelentă. I l est le meilleur tourneur de notre usine. Son frère est un peintre de premier ordre. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. Este o meserie pasionantă. Cet homme est le professeur de mon enfant. Noi ne p lim b am în parc. M ama prietenului meu este pictoriţă.

tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. Dis-moi. on s’absente le plus longtemps possible. attendit le signal d ’appel et forma le numéro.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur... — C’est toi. Après tous les soucis causés par sa maladie. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. — Tu as raison. Leswenfanls sont partis à la campagne. il vaut mieux ne plus se rappeler cela. La petite se porte à merveille. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. La maison nous paraît si vide maintenant. — C’est elle-même qui parle. dit-elle. Dis plutôt comment tu te portes. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. merci. Comment va Micheline? — Très bien. Je 172 . Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. Voilà le mystère. alors. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. Mais ne parlons plus de ce triste épisode.

mulţumesc. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m.) Aşa şi aşa. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd. un soir. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. A bientôt. ? Comme ci. merci.connais son^adresse.) Ce m ai faci? Très bien. Bine (mă simt bine) şi dv. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". — Entendu.) [apel] apelul.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . . — Alors. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . — Très bien. comme ţa. (fa m . } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 . Que dis-tu d ’une sortie. au restaurant. C’est ce que je voulais te proposer. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce.

Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. com parativul adverbului mal. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. eu mîncasem etc.). cu pis. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă. N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais. cu a tît m ai bine (rău). în limba franceză el este un tim p compus .G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. plus m al este m ai des folosit decît forma pis.

Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. II. Ea îm i telefonează în fiecare seară. aller. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. III . Nous (aller) souvent à la montagne. J ’(indiqucr) les livres à lire. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. La revedere. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Andrei se simte m ai bine. Marie (regarder) longuement le tableau. ele vorbesc m ult. Merg foarte des la con­ certe. IV. Vorbesc. raconter. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. E l muncea cît putea m ai bine. apoi închid telefonul (raccrocher). poţi face şi ce-i mai uşor. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. Cet écrivain (écrire) un très beau roman.EXERC ICES I. 175 . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. De obicei. faire. se simte bine. ? Simona nu se simte prea bine. Michel (aller) au théâtre. I l (pleuvoir) pendant trois jours. Je (penser) souvent à lu i. şi dv. m ai p u ţin viguros decît fratele său. aştept tonul şi apoi formez num ărul. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Dacă poţi face ce-i greu. Ils (traverser) la rue en courant. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. Petre este m ai p u ţin v io i. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. Cu a tît m ai bine ! V. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. François (aller) chez le dentiste. Pe curînd. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. choisir. Te aşteptam m a i devreme. Vous (faire) peu de fautes.

) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m.) [etala3 ] tejgheaua. du raisin. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. Des tomates. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . J ’achèterais pour la dernière fois des fruits.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m. sur les_étalages. Il a bien travaillé ce matin-là. des poires. des pommes de terre. des noix. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. je pourrais même dire artistiquement. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. . J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. des^ aubergines. des haricots verts. le siècle „de la vitesse". Des prunes. des carottes. des choux. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée.. . Étant_en Roumanie en tant que touriste.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . des pommes. car mon départ approche. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.. pour notre siècle. prêts à être préparés.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. de la viande tranchée. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. que j ’aime tant.

) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m .) [asp£13] Vépinard ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f .) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 .) [aj] l ’oignon (m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .

Spre deosebire de limba romînă. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. Spre deosebire de limba romînă. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. un ingénieur français 178 . un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. une belle ville. în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain.Expresii poisson d'avril ni chair . F . x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. nici laie. nici peşte .

ca beaucoup.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. : I l a beaucoup mangé. peu etc. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. un poêle chaud d) în general. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . La timpurile compuse însă. un garçon intelligent In limba franceză. EXERCICES I . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant.

Un singur om îl aştepta. piersici. Ea a cum părat morcovi şi praz. mere. îm i place v in u l bun. Dunărea este un flu v iu lung. Mihaela a c itit m u lt. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. Cum e sacul şi peticul. tel fils. nuci. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. IV . Mama a term inat repede această bluză. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. M ihai este un om cumsecade. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. tel fruit Tel père. Aş cumpăra legume şi fructe. I I I . E l ar m înca o salată de ţelină. punir. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. pere. tel valet. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. . Irina are părul blond. struguri. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. dire. A strînge bani albi pentru zile negre. Locuiesc într-un im o bil mare.I I . Ménager la chèvre et le chou. Tel arbre. Tel maître. vinetele şi varza. cu 10 etaje. dar a scris puţin. Citesc o carte interesantă. Petre a cum părat o cămaşă albă. A împăca şi capra şi varza. Antoaneta este o fetiţă m ică.

L'élève: — Ce n ’est pas la peine..20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. Deux snobs vont^au concert. je suiswobligé de prévenir ton père. un petit. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un. monsieur. — Attends qu’il se retourne et je te le dirai.. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. répond l ’autre. 181 . Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. Il est plein de fautes et de pâtés .

j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. Expliquez-vous. monsieur? 182 . monsieur. En cours de route. mais^à quel­ le heure. — C’est bien possible. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. la tête entièrement ban­ dée. — Hier.. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. c’est moi que vouswavez renversé hier. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes.. monsieur. Il s’approche: — Me reconnaissezvous. Ma­ dame.

et encore en deux? — Des frites.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. monsieur. frit] fript.Bien. —. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 . — Bien. monsieur. monsieur. -ă . qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. -e [fri. p răjit. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux.

relire (a reciti) etc. 184 .E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . aşezată înaintea pronum elui personal. lue citit. je lisais Perfectul simplu este je lus. -ă La fel se conjugă élire a alege). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.

E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . transcrire (a transcrie).) . contempler. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. Voi c iti o carte bună. Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). inscrire (a înscrie). écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. réussir. Citeşte această poezie.) şi să scrie ( in f. A r c iti şi ei aceste cărţi. j ’écrivis. Scriam o scrisoare prietenului meu. Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f. -e scris.N . souscrire (a subscrie). A ţ i citit această poezie? 185 . prescrire (a prescrie).U . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. j ’ai écrit. I I . EXERCICES I .Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. E l ne-a descris noul său apartam ent. Acest autor va scrie o nouă carte.

Le vase est. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. deux années. beurre. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. . Ces bonbons sont. cheval. voilà Pouchkine. la table..I I I . . bons fruits. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur.. travail. 186 . R E V IZ IE EXERCICES I . Indicaţi numele zilelor săptămînii. IV . L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature..... Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. chou. poissons dans cette rivière.. heureux. Mon cher. I l est parti. les enfants. J ’ai rencontré. A. corail. ces frères.... V. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais. pommes cette année. pain d ’épice. À l ’occasion de son anniversaire. fromage et.. genou. tim ide. Paris. cher... je le dis sans façon E t sans fades grimaces..... amis. Budapest est bâtie.. I I .. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine. à l ’âge de 15 ans). toi.. clou. rail. ... P o in t sot. Marius m ange. I l y a une grande différence.... il sera bientôt fait Quoique en m iniature. I l y a bien. I l y a t a n t .. Brigitte a reçu beau­ coup. haut. les cheveux blonds E t la tête bouclée. il n ’a pas rencontré. pur. bas. am is.. doux. fleurs. détail... b ijou. l ’armoire... ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. Je viendrai dem ain. les rives du Danube....vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. nez. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi..

Mă p lim b în fiecare zi. şapte fără un sfert. Ea le dă să mănînce. iarna ca şi vara.) il faut apprendre à nager. Este vreme rea. beau... Sora mea este profesoară de muzică. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.. mère. lire şi écrire. 187 . V. VI. Claude Achard est le. dire. des hommes (travailler) dans le jardin. Casa lu i este m ai mare decît a ta. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul. E l a aşteptat o jum ătate de oră. grand. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. N-am nici o poftă să plec la plim bare. cinci şi ju m ătate . Copilul său se simte m ai bine acum. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. IV. ! V III.. sot. maire. Conjugaţi la indicativul prezent. Este ora 12 (amiaza). A m c itit cărţi m ai bune. Aştept azi un vechi prieten. Astăzi e cald. bref. Dintre cuvintele mer. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. de cette ville. menteur. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. jo li. Traduceţi în limba franceză textul următor. V II. Este ora 12 noaptea. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti.) de Guy est très jeune. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud. premier. beau.. gras. viitor şi perfectul compus verbele: faire. gros. IX . Toţi tinerii purtau cra­ vate.). V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. La (. long. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl.. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. A vant d ’aller à la (. étranger. blanc.. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (..) . Dă-i să (à) mănînce ( in f . n ul.III.

.

PARTEA A lll-a .

.

Au Sud. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. l ’Océan et la Méditerranée. Lille. clim atul tempéré. une haute chaîne de montagnes. doux et humide en général. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Saint-Malo. -e [tâpere] temperat. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. Toulouse. Rrest. Lyon. la Mer du Nord. Paris est la capitale de la France. la Meuse. V OCA BU LAIRE bourgeois. (le Mont Blanc). Strasbourg. en plusieurs départements. Toulon. dit Plateau (ou Massif) Central. À l ’Est. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. Nice. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. Le Rhône. au point de vue administratif. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Le Havre. Bordeaux. La Rochelle. -ă le plateau [plato] platoul. -e [burşwa. Saint-Étienne. La population rurale représente presque la moitié de la population française. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. s’élevant jusqu’à 4 810 m. C’est une république bourgeoise. s’achemine vers la Méditerranée. le Rhin. Le territoire français est divisé. Rouen etc. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. burşwaz] bur­ ghez. la Mer du Nord. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Les principales villes du pays sont Marseille. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. La Manche reçoit la Seine. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . Cherbourg. les Alpes. Nantes. lui. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche.

) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul. Toată lumea voia să-l felicite. -ă). însuşi. ceva).la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. aceeaşi. aucun. oricare). nici o). cîteva).-ă. vreo. C îţiva copii se jucau în grădină. e (anum it. toată. tous. nulle (nici un. n ul. chaque (fiecare).) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro. însăşi). to ţi. même (acelaşi. nenumărate). toutes (tot. -e. m aint. a lta ).' quelque (vreun. même (cu sen­ sul „ în s u ş i". C e rta in . 192 . de obicei.) lănţişorul le chaînon ( m .-ă“ ). certain. quelconque (oarecare).) veriga — la le le la côte ( f .'-le (cutare). toate. E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. e (nenum ăraţi. m ai m ulte).-e (cu sensul „sigur. Tout le monde voulait le féliciter. tel. plusieurs (mai m u lţi. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază. sigur. „ în s ăşi"). n ic i o). e (nici un.) colina côtelette ( f . tout. quelques (cîţiva.) partea coteau ( m .) coasta côté ( m . îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t.) la n ţu l la chaînette ( f .) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t.

e Observaţie. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . cea de-a doua.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. în special veuillez (pers. Im perativul are două forme. prim a este rar întrebuinţată. a Il-a plural). în schimb. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi).

jours.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. rue. pays... Toată ţara ia parte la această sărbătoare.... personne. jupe. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre. tel: père. art. Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. toutes. de la Mer Noire# sont très belles. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. III. V erbul pouvoir nu are imperativ. IV. homme... saisons.. 194 . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. paroles.. pages par jour. Vous devez lire au m oins. Les Carpates forment une longue.. Daţi-i o carte oarecare. objets. fam ille. EXERCICES I . réponse^. plusieurs: étages. vie. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une. Notre pays offre au peuple. On plante des vignes sur les. J ’aime manger des. certain: heures.... p lusieurs.. autre: ton. manières.. les m an i­ festations.. de montagnes. quelques. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală. Nu pot sa m ă hotărăsc. 2. enfants. salles d'étude. mois. tous. bibliothèque. même: âge. I I . Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. Le magasin se trouve du... gauche de la rue. fils.. Jérôme était présent à. L ’Université de Buca­ rest a . de porc. m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. les plaisirs du repos. 1.... se între­ buinţează» la persoana I singular. les réunions. à . distractions. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin.

.." L t pLuç beau. ’ ./V répe W f c'e sf P i ^ ? . z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep . ' / v> C T Je vais 1eduquer'/. .. P o u frie..te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s . T ..

) — Je veux travailler de toutes mes forces.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Pot să plec? V. Aş vrea să vă întreb ceva.) a huzuri. (fig .) se u ită chiorîş. N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. (Vreau să lucrez din răsputeri.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis. à toutes les personnes. 3 la regarde de travers — Notre-Dame. pare a o p riv i „o b lic". les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.travers3 1 se la couler douce — (pop. 196 . a o duce de minune.). Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .) — Je pourrai lire des journaux français. fiind orientată paralel cu Sena. Conjuguez. Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f .? Nu am vrut să-l m ai vedem. (Pot să înv ăţ franceza. ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . (Voi putea să citesc ziare franceze.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v .

Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . (Jacques Pré vert.

soieries. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . textiles synthétiques). ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. La France est aussi un pays agricole. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. vignes. en outre. centrales nucléaires). grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. cultures maraîchères et fruitières. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. l ’industrie textile (industrie cotonnière. Il nous faut mentionner. caoutchouc). l ’industrie électrique (usines hydrauliques. de betteraves et de fruits. Sur ces 55 millions. de vin. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles.). de produits laitiers. La France compte parmi les exportateurs de blé. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. industrie automobile et aéronautique etc. lainière.22. de volaille. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. thermiques.È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. VOCABULAIRE l ’industrie (/. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts.

-trice(süm . a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher. fructifer. frqitjsr] de fructe.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. c u ltiv a b il. -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f.f. -ă exploatarea exploatatorul. -ă électrique [elektrik] electric. -euse (m .) Vexportateur.) exploiter (vb. -ère [frtţitje.) Vexploit (m . şi adj. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) Vexploitation ( f.f. -ère [mare/e.) exporter (vb.) Vexploiteur. fapta de vitejie exploatabil. mare/er] de zarzavaturi fruitier. -ă.) exploitable (a d j.

Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. I I . Les esclaves étaient durement. exploitation: ) Les. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. Veux-tu des fruits? Merci. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. Dacă verbul este la m odul im perativ. N o tă. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu. je vais acheter des fleurs. în cazul unei propoziţii negative. 20 0 . J ’a i plusieurs livres. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. exploit. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. A ucun. O n le traite d ’original. exploitable. în acest caz. ne veut renoncer à ses profits. Nous e n avons (du beurre). Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. i l s’en occupe. Cette.. de la. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. pronumele en. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale.Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte. o întreagă propoziţie. I I I . ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. je ne veux pas de fruits. verb. exploiteur. J ’aim e les fleurs. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. negaţia I.. E n poate înlocui.... fiind echivalent. un complement precedat r> e prepoziţia de. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. forestière obtient de gros bénéfices. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire.. Je connais tous les détails de l ’histoire. de obicei. uneori. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui. il rit de cela. Ce gisement m inier est. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus..... Sans vos explications ils (manquer) le train. de articolele partitive du. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I .

Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole.IV . Ele ar fi p u tut pleca. V. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Je n ’aurais rien dit. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. . A r fi v ru t să alerge m ai repede. J ’en aurais lu quelques pages.

on part demain? Jacqueline: Bien sûr. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. et demie. 202 . alors: Marseille. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. Jacqueline: Ecoute. Jacqueline. au plus tard. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. La gare. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. A la in: Quelle histoire. A la in: C’est à quelle heure. c’est décidé.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. Il t ’arrivera un jour de faire comme. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

je voudrais des pâtés. des couverts et un vase de fleurs. se trouvaient des assiettes. On choisit une table dans un coin plus retiré. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. Girard. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. continua-t-elle. On se m it à consulter la carte. répondit Mme Girard. des olives. dit Jacqueline. — Du jambon. Girard. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. 215 . je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Oui. — Moi. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Antoine. des sardines au beurre. — Quant à la viande.

le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 .) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. compléta le garçon. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. -e [vitre] cu geam uri retiré. pas de melon. — Merci. des liq----5 — Du vin blanc. Girard. merci. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. VOCABULAIRE Titre. -oare. -ă étincelant. ajouta M. sc lip ito r. seulement. on s’est décidé pour les côtelettes. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. -e [eteslâ] strălu c ito r. fraged. merci. — Alors. — Du vin blanc. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. du vermouth. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. Jacqueline? — Non. Seulement de la glace ou des meringues glacées. des filets de bœuf grillés et des saucisses. -e [retire] retras. trois portions de gruyère. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. maman. madame? — Oui. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. — Pas d ’abricots. — Du café turc. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte).

) le grillage ( m .) la grille ( f . moale. Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 .) le rôti (m . Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie. duios 2. la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. im perfectul conjunctivului este. înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i. ) griller (vb.) rôtir (vb .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. ) la grillade ( f. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului. ajouter a completa. a adăuga Familles de mots le gril ( m . In vorbirea curentă. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt. élire a alege compléter.L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă. persoana a Il-a singular (fără s final).a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. al verbului de conjugat. de obicei.) 1.

Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. décevoir (a decepţiona).1. Trebuie să frigi carnea . Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. recevoir (a p rim i). 2.Le verbe devoir (a trebui. 218 . care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. dus. loin de tous les autres. a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. ea trăise departe de căm inul părintesc. toate mîncărurile sînt bune ! II. 3. il affirma q u ’il faisait moins sombre. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. Formele due (feminin singular). m asculin singular. due Observaţie. De Ia vlrsta cea m ai fragedă. (S a in t Exupéry). Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. Bien que la pluie (continuer). I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. apercevoir (a zări). Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert). dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. EXERCICES I. Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. să fie moale.

plus je suis frais. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. Traduisez en français. Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. pourtant je n ’ai ni ailes. en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. Se în tîm p la să alunece des.) im ediat un răspuns. IV . PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. . . I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Numai munte cu munte nu se întîlneşte. — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . J Nu există pădure fără uscături. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f .) explicaţii. — Ce sont toujours les plus gros. I l n y a pas de roses sans epines. A trebuit să-i dau ( in f .I II . J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. ea se ascunse în grădină. DEVINETTES Plus je suis chaud. ) T I . Traduisez en français (vb. . (uied aq) Je vole. je pleure. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. (aSenu 9^) 219 . devoir): Trebuie să-i dai (in f . — C’est pour un gâteau — explique-t-elle.) seama de propunerile voastre. ni yeux. Vorbeşti de lup şi lupul la uşă.

Ils ont tenu leur engagement.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. — Ah. Outre les ateliers auxiliaires. je vois. une polyclinique et une belle bibliothèque. ni celui de maman. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . vers la fin du mois de janvier. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. au même endroit. dans la matinée. chaudières. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. installations techniques de toutes sortes. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. Elle comprend plusieurs secteurs. C’est en 1948. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti".j5] este vorba bucarestois. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. C’est drôlement compliqué pour moi. une grande fabrique de la capitale. parmi lesquels une section de trico­ tage. matériel ferroviaire. je vous propose de visiter demain. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. en un mot. une nouvelle fabrique.. mais moi je désire vivement y aller. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. papa. -e [bykarsstwa] bucureştean. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections".. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. pour bâtir. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. une cantine qui sert aussi des repas diététiques. d it Jacqueline.

.

) outiller (vb.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. Fratele meu a plecat.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. promisiune a sfîrşi. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/. ciudat. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. Această comediei a avut un mare succes. a înzestra l ’équipement (m. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m . am uzant. vesel: 2. A m cum părat m ai m ulte cărţi. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.) 1. quelques): Mon frère est parti.) l ’outillage (m.) outillé. -e (ad j. u tila ju l marquer [marke] a marca. 222 . Gettelcomédie a eu un grand succès.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.) unealta u tilaju l u tila t. a doborî angajam ent. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m. a distruge.

Cam ille. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. cousine! B ună seara. 37. femei. nr.b) în tr. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. camarade! Mulţumesc. B ărb aţi.o e n u m e ra re : Hommes . I n adrese. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. Istoria literaturii franceze. L o c u im p e strada Jules Michelet. tous se pressaient aux portes. copii. to ţi se îngrăm ădeau la uşi. Hélène est architecte. rue Jules Michelet. femmes. P au l este strungar. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . B uturuga m ică răstoarnă carul mare. sœur des Horaces. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. verişoară ! Merci. Histoire de la littérature française. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. Elena este arhitectă. sora H oraţilor. enfants.

m ai jos verbul partir. -e Observaţie. I l a sorti son mouchoir. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. E l şi-a scos batista. Pentru alte observaţii v.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . Ea a ieşit în oraş de o oră.

Elle habite 32. m am ă.O des et ballades" est....Femmes.. C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni.. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — . ce roman.v ieillard s... rue de Paris. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri.. tout était descendu.Participe Présent Passé partant p a rti... et. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante. II. employez ou non l'article. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr. e n fan ts. et. selon que les règles le demandent: I l entend. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular.. „Je vous assure et. Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être..) în oraş? Aş pleca la m unte. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 . La revedere. 2. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. . U ltim ii călători au plecat aseară.. servir. IV. partir. ma chère.. vie.. mentir.... Quel est. ANECDOTES R IE N À .. Traduisez en français (vb... . e Observaţie. .. E XERC ICES I . gloire. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă. vb.. sortir): Trenul pleacă la ora zece.. dormir. À la place des points. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare.. liberté" (Corneille). m ă întorc îndată. je vais lui chanter quelque chose. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir.. — Rien à faire. J ’a i relu. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. . Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei. vos paroles. sentir {şi compuşii lor).... Je l ’en ai déjà menacé. officier. „. Ca şi sortir... Vrei să ieşi ( in f . m ot d ’ordre? dem anda. H I.

Murim puţin cu fiece plecare. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] .PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu. Vorba dulce m ult aduce. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J. Plus fait douceur que violence.

C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. J ’ai noté la sienne. devant l ’Université de Bucarest. Elle semblait très pressée. maman. Autrefois. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. c’était 15* . ce m atin. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. Je lui ai donné notre adresse. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre.

grâce aux engrais chimiques. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. orge. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. si tu savais. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. Après la moisson. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun.un hameau quelconque. maïs. maman. ils obtiennent de très riches récoltes. légumes. ■ — Oh. abundent — paraître a părea 228 . betterave. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. seigle. tout a changé.

en un clin d ’œil (într-o clipă). dès que (de îndată ce). A alergat de in d a tă ce l-am chem at. a se schimba schim bător. peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) échanger (vb . après que (după ce). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) changeant. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).Familles de mots ■l ’échange ( m . ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. A b ia a intrat. într-o propoziţie principală.) le change ( m . sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé. E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. -e (a d j. lorsque. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. că transm isiunea m eciului a şi început.) changer (vb .) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba.) la paysannerie ( f .) le changement ( m . bientôt (curînd). -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m . 229 .

-e Obserraţie. Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 .Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. 2. La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular. 1. débattre (a dezbate). combattre (a lupta).

nous commençâmes à travailler. 2. la n u it tomba.pierde un (. e Observaţie. Ne place să prim im cărţi. Cînd term i­ nară. La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. place. 1. tata se duse să se plim be. L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. permettre (a permite). Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. E XERC ICES I. form ation. quel est le côté beurré? 231 . P R É C IS IO N — Mademoiselle. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. Quand nous (marcher) des heures. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. association. transmettre (a transmite) etc. munca î i pasionă. promesse. ea se sculă să plece. Bate fierul cît e cald.Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais il ne l ’est pas. pro duit. récolte. în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. II. omettre (a om ite). commettre (a comite). obtention. elle se m it à rire. Traduisez en français (v. — Alors. D upă ce începură noi cercetări (recherches). Cînd deschiserăm fereastra. Q uand il (achever) ses lettres. en silence. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. IV. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). pensée. radicalul mett. promettre (a făgăd ui). il se leva. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. soumettre (a supune). I II . Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite).

2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. Dans la salle d ’attente. assez peu éclairée. 232 . Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. — C’est pour arracher une dent. accompagnée de sa petite soeur. mais sans insensibilisation. arrive chez un dentiste. parce que je me dépêche. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé.

Vous êtes courageuse. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb .) la perte ( f . voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. Marguerite. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi. ) a pierde pierderea pierdut. -e ( adj. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé.— Mes compliments. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. -e [eklere] lu m in a t. 233 .) perdu. Montrez-moi la dent. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/. F iţi lin iş tit. mademoiselle. dit le dentiste.

(I-o fi cumpărat bomboane. Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. Probabil că i-a cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent.) De obicei. 234 .V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. -e Observaţie. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. dublînd consoana r. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. 2 . 1.

elle. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. je te raconterai de belles histoires. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). est morte de peur. Te rog să citeşti acest rom an. e deja ora 6. Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. Beaucoup de choses. G’est normal. Trouver un am i. O n meurt de chaleur dans cette pièce. Devant l ’université. O n ira se promener lorsque papa (rentrer).Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Vous avez perdu quelque chose? I I . . IV. Traduisez en roumain: Rassurez-la. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. C'est très compliqué. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Une grande quantité. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te.EXERC ICES I. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. I I I .

Il y a une épicerie au coin de la rue. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. M . Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Tu ne t ’en souviens plus? M . Mme Girard: — Je t ’accompagne. par hasard. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. N ’aurais-tu pas. de croissants et de p a in d ’épice. du beurre. Les allumettes sont trop encombrantes. des tim ­ bres-poste? M . des citrons et des bis­ cuits. des macaronis. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Antoine. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Mme Girard: — Mais non. & a x x u y 1 236 .

incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/.) [a/a] cumpărarea. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra . le poivre. tra­ bucul l ’essence (/. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes.M . ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. p l. scrisoarea literele (literatura) 237 . -e [lur] greu. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. Le cacao. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. le thé.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. Mme Girard: — Pourquoi donc? M . Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. de farine. -e [àkôbrà] stînjenitor. de riz ou de sucre. litera 2. ) les lettres (f. a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. d in belşug la brioche [bria/] brioşa.) 1. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. M . la levure.-e.

Ce comédien est aimé par le public.Fam ille de mots acheter (v b . cu auxiliarul être-. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. cum părătura cum părătorul. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa. Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului. -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 .. -euse ( m . Verbele se conjugă. Acest artist este iu b it de public. la diateza pasivă.) l ’acheteur.) l ’achat ( m .f . Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it. a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) a cumpăra cumpărarea.

Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. comprendre (a înţelege). A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. surprendre (a surprinde). 1. şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. a afla). -e Observaţie. entreprendre (a întreprinde). L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . 239 . 2. nous prenons.Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris.

Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. Traduisez en français (vb. vendre. écrire. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. traduisez-les ensuite: punir. regarder. Drept cine m ă iei? IV. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare..EXERCICES I. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. . Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. H I. attraper. diviser. Aş lua în consideraţie argumentele d v . séparer. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. II. V. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. dar nu m i se par serioase. Je t ’emmène au théâtre ce soir. lire.

Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel.3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. On va sû­ rement trouver quelque chose. prends ta jaquette et ton sac. Jacqueline: — Tu as raison. bah ! Ne t ’en fais plus. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On file. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. des livres. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. On ira dans un magasin universel. viens. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins.

ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l.) a sugera sugestiv. A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. şirul o şterg carnea ( anat. scump catedra Famille de mots suggérer (vb . tes suggestions. -ve (a d j. (tra n z. i .) a pleca repede. J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain. a o şterge a fila (despre lampă) 242 .on [sy ?3 EstP ] sugestia i . les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. ceraimca o stersre. ) a (in tra n z .) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. 2.) suggestif. ça ne m ’enchante guère. ) mînearea (bună) drag. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.a toarce la su«8C8t. .) (in tra n z . ' j.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais.) toarce urm ări a pleca repede.) suggestion ( f . 4. principal Homonymes . V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am . Il faudrait penser à autre chose.) a ( tranz. 3.

G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. -e 243 . Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.

I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Sugestia ta e remarcabilă. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. acheter. universel. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. . A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. Am văzut o scenă foarte sugestivă. prendre. beaucoup.EXERC ICES I. Je boirai de la bière. Supraveghează lam pa. m i se pare că filează. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. IV. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. arriver. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Je crains q u ’il ne (partir) pas hier. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. Stofa asta e prea scumpă. oublier.

— Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Il fai­ sait frais au bord de la mer. mais. pour les touristes. mais on voulait prendre une barque. il y a trop de nuages. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain.. — On a organisé une petite excursion en car. l ’eau n ’était pas froide. — Moi. Mangalia. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel. Girard. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. —-Excellente idée. papa. papa. Les vagues moutonnaient.. malgré l ’orage de la veille. 245 . — Non. suggéra M.

-ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin . E t dans tous les domaines: agriculture. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. ce sera pour une autre fois. dit Alain. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. conclut M. il y a encore beaucoup. — Il ne suffit pas d ’une journée. — Oh. Voilà: le port. la falaise d ’Eforie-Sud.— Non. cu toate că l ’orage (m. industrie. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M.) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . Girard. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. a deb uta 246 .) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/.. Girard. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. J ’ai acheté pas mal de photos. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . Jacqueline. le phare et la mosaïque de Constantza.. culture.

) a m ă tu ra le b a l a i ( m . ) veghea v e ille r ( v b . ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert. E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) a veghea le v e ille u r ( m .e 247 . ) a ju n u l. ziu a precedentă l a v e illé e ( f .. ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f .Fam illes de mots b a la y e r ( v b .

. A vant que je (pouvoir) trouver une réponse.... . Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed....... Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil...... IV ................ la pluie ............. 1.. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer)... Paulette m ’avait tourné le dos.... passer partir voler s’élever travailler l'oiseau.. ......... V în tu l măturase coasta........ „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau).... Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade. Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur)... offrir (a oferi).......... le sable ........ les voix ...... ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta._. Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils. les Girard .... La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e.......... Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier .. souffrir (a suferi.. Unele magazine sînt deschise şi dum inica...... a suporta) etc. Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat. I I ... l ’acheteur..... Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 ... ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er).... -e... Traduisez en français (vb..... tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier... ......... Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i.... E X E R C IC E S I.......... ............Observaţie.. le temps .. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE . Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista. les vagues .............. l ’écrivain .... 2 ......... I II ... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation)....... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi).. Cine rîde la urm ă rîde m ai bine...... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti.... -es..

E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. Brille en mes yeux. pour q u ’enfin mon cœur. Et.En ma course rythmée à travers la campagne. Les Flammes hautes) . brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. (Émile Verhaeren. . bats sous mon front. L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux. Mes nerfs semblent refaits. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . mes muscles sont heureux. toujours. Belle santé.. se tienne haut..

quelle satisfaction on a. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. les chemins escarpés. — Avec des amis? — Oui. le vertige. Des alpinistes enthousiastes. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. la fatigue de la montée. 250 . — C’est bien agréable. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. — Inutile de te déranger. A lain et eux. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. c’est un véritable enchantement. Ils ont vite fait de s’entendre. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. — E t puis. Jacqueline. L ’automne surtout. les rochers à pic. les excursions. surtout en cette saison. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout.

pes­ tr iţ . Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus.) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m . à plus de 1 500 m.. c’est ce grand silence.) fo ile to n u l le feuilletage (m . n u le-a tr e b u it m u lt ca să. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă .. à moi.. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes.) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.. V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m .. frun za le feuillage ( m .. -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t. -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea.) fo a ia ..— C’est vrai. papa. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .) fru n z iş u l feuilleter (vb. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f. -ă.) a răsfoi le feuilleton (m .) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. d ’altitude.

La substantivele compuse.Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . adverbe). p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . n u m a i p r i m u l . 1. sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. cuvintele invariabile (prepoziţii. formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi.

III.. citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii. Traduisez en français (vb. H . Nu răsfoi cartea. La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. connaître): î l cunosc de p uţin tim p. a p p a r a î t r e (a apărea). 2.a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). E X E R C IC E S I .e O b s e r v a ţie . 1 . 253 . Le sous-titre est placé au-dessous du titre. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. La pomme de terre est un alim ent très sain. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage.Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Toate verbele terminate în .

. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne.. premier 8 000) . Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. Un vent brutal nous gifle. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. Nous nous hâtons. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. Le sommet se rapproche insensiblement. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. les rudes escalades. A n n a p u rn a . Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nous nous hissons comme nous pouvons. Le sommet est une crête de glace en corniche. À présent nous touchons au but. Déjà nous commençons la descente. nous saisissons nos piolets. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. nos lunettes.

nous sommes partis pour la côte. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres. l ’air pur.. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule. de la Mer Noire. Après un court séjour dans la capitale. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 . L ’eau de mer à faible salinité. Je t ’écris de Mamaïa.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. à la recherche. une des plus belles stations de la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici..

des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. Oeuvre du régime de démocratie populaire. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. pour la plupart. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. un des plus beaux hôtels de la station. Eforie. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. Ils ont raison d ’être fiers. de sa chambre. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. Tekirghiol. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. On peut donc admirer. Et ce n ’est qu’un début. -ă l ’ aube (/.. une foule de touristes. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. -v© [kyratif] curativ. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. comme de juste.. Mangalia. Ils ont raison. m ’ont d it tous les Roumains. -e [dsolsje] însorit. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . une plage en pente douce. le lever ou le cou­ cher du soleil. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar. à sable particulièrement fin. Nous logeons à „rinternational“ . acier et ciment. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. un repos des plus agréables. -ă curatif. on élève d ’autres colosses en briques.

) a însufleţi mouvementé.) mişcarea mouvementer (vb.-e (a d j. de obicei.) a urm ări.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.-ă mouvoir (vb.) căutat. grămadă remarquer — constater — observer a remarca. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e.) mişcător. Observaţie.) căutarea rechercher (vb.-ă. -e [ekski] fin. -ă. a căuta recherché. -ă — le mouvement ( m . acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . -ă chatoyant.) animat. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. ales. -e [/atwajâ] lucios.-e ( ad j. -e [fl^ri] înflorit.) a mişca mouvant. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri. de adjective din vocabularul ştiinţific).-e (a d j. afec­ tat. -oasă. agitat. a observa Fam illes de mots la recherche (f. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts .-ă.) [ctsje] oţelul fier. sclipitor. -oare la v illa [vila] vila exquis.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m. -ère [fjer] m îndru.

semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. schimbă acest e m ut sau é în è. Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. achever (a termina). De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . înaintea u n ui e mut din term inaţie. étinceler (a străluci). Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). rappeler (a rechema).b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. un adverb. el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . jeter (a arunca). céder (a ceda)— tu cèdes. renouveler (a reînnoi). consoana. peser (a cîntări) — il pèse. geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). îngheţa) etc. feuilleter (a răsfoi) etc. ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). chanceler (a se clătina). ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. 258 . sau un adjectiv cu funcţie de adverb. dintre care unul este determinantul celuilalt.

Tot oraşul era în mişcare. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Des oeuvres (tragicomique). I I . E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. Des cellules (photo-électrique). E lle a lla it nu-pied. IV. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. en 1945. V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. Des relations (franco-belge). D iscuţia lor a fost foarte anim ată. Des yeux (gris bleu). Va îngheţa curînd. Des filles (sourd-muet). que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. E lle aime les robes gris perle. E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). Des personnes (bien-intentionné). Ces épisodes sont héroï-comique. A m remarcat că vă place m u lt istoria. Des formes (aéro-dynamique). P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des bas (extra-fin). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Aujourd’hui. à travers le monde. Depuis sa fondation. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. Răsfoiesc această carte. Une porte (grand ouvert). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). à Copenhague. I I I . Des enfants (nouveau-né). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară.EXE RC IC E S I .

(D ’après „ l ’H um anité") .fait pour populariser le 8 mars. Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. c’est une véritable fête. Dans les démocraties populaires. D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. pour qu’il n ’y ait plus de guerre.

c’est les dessins animés. Girard: — Quel film . car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. Mais on pourrait aller au théâtre. Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. évidemment. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions. papa? M . Le jeu des 261 . non? Jacqueline: — Moi. mon cher. On aurait retenu des places. Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Jacqueline? A lain: — Son faible. je n ’ai rien contre. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Je préfère le cinémascope en couleurs.

Jacqueline (en chantonnant): — „. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film.... Car on ne cesse d ’apprendre. alors. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/.) [fu. M . 262 . un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon.. Une créa­ tion dramatique roumaine. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie.. folle [adj. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. fai] nebun.U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou. Girard: — Eh bien.comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. Toutefois. je préfère la première.. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i.Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle.

Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que).) producătorul productif.) reflexul. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à.) a destina.) destinaţia le destinataire (m . A început să scrie. 2. -ve (a d j. a hărăzi la destination ( f.-ă la production ( f .) producţia la productivité ( f.) produsul — refléter (vb.) reflectorul — le destin (m . începu să rîdă. destinul destiner (vb.) productivi­ tatea produire (vb. reflectarea le réflecteur ( m . verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire. Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb.) a produce le produit (m . Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. I l s’est mis à écrire. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) soarta.) productiv.Familles de mots le producteur ( m .) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) a reflecta le reflet ( m . 1.

2. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung.~e Observaţie. 3. à apprendre. 264 . o din term inaţie. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. La indicativ prezent. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. Mon enfant était devenu très tendre.Traduisez en roumain. il aurait gagné la partie. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. Piesa e foarte bine prim ită. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. Si Pierre eût été attentif. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. comme s’il eût deviné combien je souffrais. EXERCICES I . e.a singular nu primeşte term i­ naţia t. înaintea vocalelor a. persoana a IlI. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. 1. i. Je me mis à déchirer le papier. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. I l ne v ou lait rien voir. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge).

devinette. destination. entre deux aiguilles lointaines. pareil à une grosse étoile d ’or. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. produc­ tion. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Am reuşit să o conving? V. ses tours et ses sveltes aiguilles. André T heuriet (Am our d'autom ne) . les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. form ation. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. à mesure que le lever du soleil approchait. puis ver­ meil. le Mont-Blanc.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. Tout à coup l ’astre surgit. vb. pleurs. regard. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. a l ’horizon. vaincre. dans le ciel pur. sur lesquelles régnait un absolu silence. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. création. devenait orange. puis. Au-dessus du Mont-Blanc. accueil. Il se colorait peu a peu.IV . ses pointes. Traduisez en français ( vb. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. regret. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. destruction. arrivée. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. avec son énorme dôme. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen.

-eaţă Védifice (m.. au juste? lui demande sa sœur. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite. répond Madame Girard. — Je m ’en doute. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. ravirent les spectateurs. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. c’est une surprise. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. M. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. măreţ. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. J ’aime surtout l ’Allegro final. Le concert commença. conclut Alain. Quelques minutes après s’être assis. alors.. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. elle s’écrie joyeusement: — Ah. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. — Je suis complètement bouleversée. ) [edifis] clădirea. avoua Jacqueline après le concert. — Je crains que nous ne soyons en retard. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. Il est sept heures et demie. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. — Mais quelle heure est-il. chuchote Alain.. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . — Moi aussi. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. edificiul l ’ouvreuse (/. -oasă. Antoine a loué des places pour le concert.... — Je n ’ose demander.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute . faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice.

locul ravir .) — şansoneta le chanteur ( m .) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer .) — cîntăreţul la cantatrice ( f . piaţa 1 2 . amînarea le retardataire (m . serviciul.dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta. — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k. postul 3.) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 . le chœur [kœr. vatra. foaierul teatrului 1 la place 2 1 . a răpi . căm inul 2 .) întîrzierea. Instruments de musique Vaccordéon ( m .) întîrzierea le retardement (m .) — cîn tul chanter (vb . locuinţa 3 . focarul 4.) — cîntecul la chansonnette (f . a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — a cînta la chanson ( f . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr].le chef d ’orchestre [/ei^ .) a în tîrzia . a îneînta Famille de mots le retard (m .) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .) în tîrzia tul retarder (vb.) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. casa. a înce­ tini le chant (m .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. 2. 269 .: je n ’ose. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. d) în anumite expresii: I l ne dit mot. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. cesser etc. ca à moins que etc. a scoate (petele) élever a în ă lţa . oser. Observaţie.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. N u suflă o vorbă. b) după anumite verbe care exprimă teama. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. E m u lt m ai rău decît se spune. moins que. a creşte. Nu vă fie cu supărare. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. je ne cesse etc. savoir. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. Acest ne se numeşte ne expletiv. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne.). V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. point.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. guère. rien. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. personne etc. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. Ne vous déplaise. meilleur que. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. ( j i g ) a stîrni entuziasmul.

pour la liberté. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei.. enlever): Ne..... La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). E XERC ICES I . l ’égalité et la fraternité.. 1. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.. lever. 2. N-am încetat să-l rugăm.. rapidement les taches (petele). Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. Ce produit chim ique. se soulever. Nous dé­ cidâmes de. le peuple français. I I . 270 .. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc. E n 1789. plus aux concerts! L ’ignorance. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. la séance (şedinţa). toujours le progrès.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie..

Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. vă rog. b) Mă aşezai pe iarbă. IV . — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. — Je n ’ose pas. lui dit-il. ça ne coûte rien. V. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). l ’autre jour. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. î i era im posibil să ridice ( in f . prefer să stau în picioare (rester debout). Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. me dit-elle tristement.) această greutate. mon petit. — Trois. — Eh bien? explique-toi. en baissant la tête. — Pierrot. Remplacez les mots en italique par des antonymes . me répondit-elle. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. Elle se lève très tôt le matin. — Comment. grand-père. La souris osait quitter sa cachette. eram foarte obosit. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. C’est impossible. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. I l fit détruire un m agnifique édifice.I II . M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. cette anecdote. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Tu pourrais pas. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. I l descendit lentement les marches. la Pastorale et la Neuvième. Louis cîntă m in una t la vioară. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. Mă voi aşeza m ai tîrziu . traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour.

on ne savait pas où te cher­ cher. sans nul doute. On y trouve. les Andreesco et les Luchian. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. M . 272 . des Yan Eyck. Il faut absolument que vous le visitiez. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. en plein centre de la ville. entre autres. elles aussi. Tu as rencontré des amis en ville? M . des Greco. Voilà trois heures que tu es parti. Girard: — Oui. A lain: — Il y a aussi des sculptures. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Mme Girard: —■ Bonsoir. mais il paraît que les autres renfer­ ment. une autre d ’art occidental. Girard: — Évidemment. des Monet. la plus intéressante pour le visiteur étranger. La section d ’art roumain est. Si vous voulez. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. Girard: — Non. qui ont réussi à rendre. papa? M . de quelques peintres roumains.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . des chefs-d’œuvre. des Rembrandt. à l ’aide de leur pin ­ ceau. les Aman. je vous accompagne demain. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. Antoine. A lain: — Mais quel musée. des Répine. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. n ’est-ce pas? M . On commençait à s’inquiéter.

-ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) p artidul la partie ( f .-» centralisateur (s.) a urm a suivant.m. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.) centrul la centrale ( f . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal. a conţine rendre — exprimer a reda.) centrala central.-e [oksidâtal] occidental.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen. şi ad j.) urmarea.-e (a d j.-oare — le centre ( m . -e [rwajal] regal. -ă occidental.-ă oriental. bucata.-e (a d j.) partea. consecinţa.) cen­ tralizator la centralisation ( f.) central. -e [arjàtal] oriental.comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 . a exprima Homonymes le parti (m .) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. suita suivre (vb .) următor.) centralizarea centraliser (vb . partida Fam illes de mots — la suite ( f . Femininul se formează ca la substantivele.

atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări).P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor. 274 .) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi.

style Renaissance. il se leva. IV. vă voi arăta drum ul. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. I l était fidèle à son Parti. entretenir. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. combattre. Gilbert est très influencé par son cousin. III. repartir. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. Ancien palais royal. 275 . La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Paul est parti il y a deux minutes. m ai puţin interesante. le Louvre est devenu. enfermer. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. un grand château fort. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. m aintenir. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. sur la rive droite de la Seine. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. l ’un des plus riches musées du monde. renvoyer. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . Marcel est un brave garçon. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. prévenir. II.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. renfermer. Un siècle et demi plus tard. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. contenir.EXERCICES I. de nos jours. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. Cette partie est très difficile à lire. gnifique palais. se débattre. Urmaţi-mă. Germain sera récompensé pour son courage. Cette boîte ne renferme que des papiers. Christian s’est arrêté devant la gare.

La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. de Rubens.. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. le Titien. devant les sculptures de Jean Goujon. la dignité enfin retrouvée. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. les admirables statuettes de Tanagra. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. Houdon ou Rude. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. les Delacroix ou les M anet.ère).n. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. Léonard de Vinci. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. des poignards d ’argent. couvert d ’inscriptions.. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. les Courbet. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Rembrandt ou Vélasquez.ère). les bas-reliefs de Gilgamesh.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. celles des sculptures du Moyen Âge. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. principale source du droit sumérien. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av. 276 .n. Michel-Ange. les sculptures du Moyen Age. nous voyons se succéder les Vernet. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. monument en basalte noir. Les objets de culte et de sacre. grecques et romaines. des coupes et des bijoux finement ciselés.

Il te faut trois éléments. chacal. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. chien.“ — Que fais-tu là. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. — Arrête. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i . lion. serpent. grenouille.. tigre.38. mouche. aigle. Que je recommence alors? — Non. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. — D ’accord. oiseaux. cigale. insectes. boeuf. — Tu crois. souris. fourmi.. âne.. loup. héron. perroquet.. chat. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. Je préfère connaître le deuxième élément.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. A lain. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. merci. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie.

fc u À Ù .

) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. enfin des ormes ou des tilleuls. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. des étangs bordés de roseaux.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m.. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes.— Le cadre. lilas. pur. des chemins sablonneux. des forêts de chênes. puisque tel est votre désir. — Du génie. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. -e [penetra] pătrunzător. — Je préfère le parfum des fleurs.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l. bien sûr.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m.. -euse [sablon0 ] nisipos.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. etc__ — Tu as bien fait de finir. lis. muguets.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. ) [od] unda pur. ma Jacqueline. œillets. vio­ lettes. c’est moins pénétrant. jasmin. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. -ă l ’insecte (wi. Des rivières aux ondes pures. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea. pivoines etc. -e [pyr] limpede. tulipes. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. pour ne plus parler de leur parfum. -oasă l'étang (m. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas. — Bon. Alors. E t tu sais.

E l credea că a ajuns.) florarul fleurir (vb. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.) [erabl] arţarul l'orme ( m .) a înflori. D upă ce a p lîm a început să r î dă.) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f .) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .-e (a d j.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m . I l croyait être arrivé. 280 .-ă le fleuriste ( m .) floarea la fleurette ( f.) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) înflorit.) floricica fleuri.

pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . 281 . d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. ca in e x e m p lu l de m a i sus. A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. ca in exemplele de mai sus. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après.El se traduce adeseori prin perfectul compus. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. sans.

P . Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul. g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi.R .i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures. e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur. direcţia: Nous allons à la montagne. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .

passé composé). Nous sommes au coin. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri)... prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama. Exupéry). Ils p a rlaie n t.. II.. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor. D upă ce au ascultat conferinţa. 283 .. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător.-e Observaţie. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. cinq heures? I l a décidé. futur..vous revoir. Je vais vous donner un livre agréable... requérir (a pretinde. L ivada (le verger) este înflo­ rită. Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons.. IV .. ei au început să aplaude. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t. lire.. Exupéry). colère. imparfait. Tu te lèves . Puis. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare.. Elle sem blait très heureuse. après prendre conseil l ’un de l ’autre. trav aille r. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele... EXE RC IC E S I . Traduisez en français les phrases suivantes. la rue. rester. A fost pătruns de vor­ bele tale. il s ’approcha du balcon. Cet enfant pleure.. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. a cere pe cale judiciară). v oix basse. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent.. ils revinrent avec précaution (M aupassant). I I I .. en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie.. (St. V.

glosa — comentă în mod critic. pour elle. Tout sage q u ’il était. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. 284 . dit-il. tout — to ţi. on ne l ’a q u ’ébauché. J u p in 5 les renvoya.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Du reste. parlez le premier. Que c’était une masse informe et sans beauté. car tout6 ce que nous sommes. Venez. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. il ne se fera peindre. fără n ici o excepţie. un colosse. L ’ours venant là-dessus. Etes-vous satisfait? — Moi. Je mettrai remède à la chose. L ’éléphant étant écouté. ôter à ses oreilles. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. singe. et taupes envers nous. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. et pour cause. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. Voyez ces animaux. contents d ’eux. s’étant censurés tous. Glosa2 sur l ’éléphant. Il peut le déclarer sans peur . dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. s’il me veut croire. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. Se croyant. Jamais. Nous nous pardonnons tout. on crut q u ’il s’allait plaindre. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. Lynx envers nos pareils. appétit — (aici) gust.

L ’homme se redresse et ne va pas loin. le couche sur le sable et se remet à pêcher. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. Traduisez en roumain: Sur la plage. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. un pêcheur. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. Sans s’im patienter. Fables) RÉVISION I . I I . une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. I l le pria avec instance de ne le point quitter. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. il se jette dans le vide. 285 . (L a r o ii t. a 1 n e. ramène le désespéré. malgré lu i (M aupassant). 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. se livre à son occupation favorite. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. ramène le dé­ sespéré. et.Nous créa besaciers1 tous de même manière. E t même il parla haut plusieurs fois. soit q u ’il rêver. Mais l ’autre veut absolument m ourir. le pêcheur abandonne sa ligne. I I I . gravement. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. Le pêcheur abandonne la ligne. s’élance. Soudain il entend courir près de lui. l ’attache à une branche. Il se redresse et de nouveau.

est une que d ’. Le peuple français lutte. usines. Exupéry). Traduisez en français: Lenin a m u rit. Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. c ’... est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir.IV .. France s’opposent . c’.... ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. pensa pas et la femme de l ’envieux.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire .. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria. et il a lla it la surprendre (Flaubert).. la paix.. Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St.. ai fait mon am i.. Elle dorm ait sans doute. pensa beaucoup (Voltaire). M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot)... Je vais chez mon am i: on. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant). établir son pabinei.. Les travailleurs . Exupéry).... et il est m aintenant unique au monde (St. une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant).. fauteurs . V I.. V II. ses libertés démocra­ tiques. guerre.. . fête son anniversaire... Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots. Nous. dormir et d ’. guerre... est une que de courir devant l ’orage. c’. V. Zadig n '... c’..... Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny). la défense . Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-. .... faire . parlerons ce soir...... Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre. Ils n ’ont aucune envie . d ’études (V igny). dar opera lu i va trăi veşnic.

PARTEA A IV-a .

.

-e Finnois ou F in ­ finnois.a.39 .-e ou finlandais. Varabe = lim ba arabă ş. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Anglais anglais.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive. le roumain — lim ba rom înă.-e autrichien. spre deosebire de lim ba rom înă. 1 în lim ba franceză.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand . adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză.-e espagnol . le serbe = lim ba sîrbă. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.-e landais Français français. 2 Precedat de articolul hotărît le. R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii.

Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc. -e Portugais portugais. -enne norvégien. -e Polonais polonais.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . -e Roum ains Suédois Suisses roum ain. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .-e italien.S. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova.'S.R . -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. -e suédois.

Coréens coreen.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -enne Éthiopiens (Abyssins. -enne guinéen. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. -e Chinois chinois. -enne abyssinien. -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -e . -enne iranien. -enne afghan.J ang] 2. e 291 . R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . -enne indien. -enne tunisien. -enne m aro cain.

-enne 292 . -enne uruguayen. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. R épub liqu e D é­ mocratique. -e Vietnam iens vietnam ien. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -e brésilien.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -enne péruvien. -e Cubains SUD cubain. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. -enne chilien. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien.

-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. M unich. Cracovie.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. lassy (Iaşi) etc. Barcelone. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. în limba franceză. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. în limba franceză. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Nuremberg. 293 . alteori foarte apropiate. T urin. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). M ila n . Naples. Bologne.

la Crète. la Grèce. La Rochelle etc. Guernesey etc. la Bolivie etc. le R h in . numele oceanelor şi al unor mări. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. Marseille. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. Leningrad. les Philippines dar Cuba. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. Face excepţie le Mexique. iar altele nu: la Sicile. la Transylvanie V (océan) Atlantique. la M artinique. Observaţie. les Baléares. Le Havre. la Baltique les Carpates. le Japon la Bretagne. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. la Pologne. l'Everest le Danube. regiuni şi provincii. l'Argentine. M ila n . la Méditerranée. le Togo. Jersey. la Volga. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. le Canada. Marseille est grand. le Pakistan etc. Madagascar. la Seine. les Alpes. Ceylan. New York. la Touraine. articulate numele de oraşe: Lyon. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. Oslo Fac excepţie: La Haye. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. Le Caire. . în general. b) nu sînt. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. M alte. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau.

les Carpates. care sînt de genul fem inin. în general.. les Andes etc. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit.: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. Participe i. les Vosges. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! . les Pyrénées.. d) Numele de munţi sînt. le Caucase.~e 295 . le N il. la Bérésina. les Apennins Fac excepţie: les Alpes. fie feminin: le Rhône.. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de. de genul masculin: le Parnasse. le Mont-Blanc.. la Loire.s e m Passé vivant vécu.Se spune însă: Rome est belle.

suédois. B razilia are o capitală nouă. là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine.. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca. Gogol. ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. II. Des Alpes aux Pyrénées. Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin. Turgheniev si a lţi m ari scriitori. 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. Bucureşti. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord. la France est un pays méditerranéen. anglais. Pékin est la capitale de la .. Bologna. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a . F lorenţa..... Torino... à l ’Europe septentrionale. M ilano. Les plaines du Nord l ’unissent. Eminescu. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . on lit: „Ici l ’on parle français.. La capitale de la Grèce est . La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . russe. Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. roumain. B rîncuşi.“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné. espagnol.. Lisbonne est la capitale du .. R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. H erzenafost rus. Caragiale. Chopin a fost polonez. allemand. chinois etc. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients.. Tolstoi. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine.. Moscou est la capitale de 1’. italien. 296 .E XERC ICES I . I I I . Neapole. Noi studiem fran­ ceză.

la plus grande compétition sportive internationale. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. balkaniques ou de champions du monde universitaires. qui ont réuni 32 pays. avant et après le 23 Août 1944.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Melbourne. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. européens. on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. Dans la période 1958— 1964. Lancement du javelot 297 . Aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques.de cham­ pions du monde. Rome et Tokyo.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

-e [krwasà] m ărit.) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.) a marca un gol antrenam entul 300 . -e [akrv] sporit.) [eskrim] scrima l ’équitation (/.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m. dovada accroître [akrwatr] a m ări. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. -ă croissant.

ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. soudeur.) a patina le patin ( m . patinage.) patina le patineur ( m . blancheur. fie cu sens diferit. atterrissage. o calitate: courage. un substantiv colectiv: feuillage.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie. b) pe cel care face o acţiune: monteur. langage. nageur.) patinatoarea la patinoire ( f .) înotătorul la nageuse ( f. rezultatul unei acţiuni: ouvrage. coiffeur. conteur. candeur. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin.) patinatorul la patineuse ( f . valeur. Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur. Fam illes de mots — la nage ( f.) a înota le nageur (m . formează cuvinte noi. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage. nettoyage.) îno tul nager (vb. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază. surmenage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care.) p a tin a ju l patiner (vb.) patinoarul 301 . démarrage.) înotâtoarea — le patinage ( m . danseur.

. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. respectiv. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ.. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de . ca sens. Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. Cu toate acestea. 302 . unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à.G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze.. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză.. din limba franceză.

Ea a învins numeroase atlete consacrate. — Comment ça va maintenant? — K . patineur. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. tireur.2 dit tristement le manager. nageur. 303 . I I I . renoncer. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. sauter. echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. lolan da Balaş. se moquer. — Knock out. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. boxer. E XERC ICES I. se souvenir etc.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. 2 K . survivre etc. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. skieur. ressembler succéder. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. s’indigner. 1 O . ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. In ţara noastră au. plaire. perfect (expresie americană). coureur. Elle appelle à nouveau dix minutes après. joueur. — O . De două ori campioană olim pică. résister. porter.K . Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. souder. échapper nuire. penser. profiter. aspirer. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i.K . chasseur. P a tin a ju l se practică iarna. prétendre.O . b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. E i locuiesc pe strada U niversităţii. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna. Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. s’occuper. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. chauffer. conter.O . (O K a y ) [o keil — foarte bine. se servir. I I . Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. penser. flatteur. s’emparer. jouir. Ea se interesează de sport. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. triompher. obéir.1 répond le manager.

V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .Une équipe de football yardien de but r.

le 12 avril 1961. de plus longue durée cette fois-ci. Cooper..Vostok-l“ . ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Un autre Américain. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. comprenant 17 rotations. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. est lancée dans l ’espace cosmique. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires.. Valentine Térechkova.. est placé sur l ’orbite. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov. La distance par­ courue par . Glenn et S. Le 6 août 1961. Youri Gagarine. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. En août 1962. après un voyage de 700 000 kilomètres. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. et ces minutes ont ébranlé le monde. le vaisseau cosmique . Le premier cosmonaute du monde. a voulu connaître sa place dans PUnivers. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. Pour la première fois dans l ’histoire. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. 305 . Le vaisseau cosmique .Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos.Vost. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique.ok-2‘‘. Valéri Bykovski. piloté par Titov. Moins de quatre mois plus tard. apprendre à diriger les lois de la nature. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. L ’Américain W . G.

.

italien. énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/.) [aval] zborul l’espace (m. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 .Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . exécution. categoria g r a m a tic a lă . roumain. a in . S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). -ois. tonique. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. îi m o d ific a sensul sau. la o regiune etc. bordelais. suédois. lorrain . V O C A B U L A IR E l ’assaut (m.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. m a i rar. adăugate la începutul u n u i c u v în t. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. contribution Sufixele -ais. alsacien etc.: français.

(îm p re u n ă): concourir. P re fix u l con-. collaborer.r/ra. (v. Observaţie..cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.(între): international. „sub“ : sous-directeur. care vor fi studiate mai departe. est placé sur une orbite. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos.(peste. pe deasupra): survoler. P re fix u l sous. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. comprendre. extra-fin etc. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure. surcharger. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi.şi înseam nă „dedesubt". P re fix u l sur. soutirer. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. supra. col-. cor.(sou-. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1.. P re fix u l inter... correspondre etc.. super-son etc. 308 . ca atare. subordonner etc. les travaux menés ••• 2. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue. corn-. interplanétaire etc. sub-) are sensul contrar lu i super..ei. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. surnom etc.

Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Inde. vivre. Amérique. sous. . nom . Lyon. I I I . tirer. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion. Hongrie. IV. Irlande. conscience. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). lieutenant.(ou super-). Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. sol. M ilan. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. Egypte. Chine.EXERCICES I . naturel.(ou sou-. Marseille. L a cabine est (doté) de trois hublots. structure. Maroc. estimer. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. abondant. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. sub-) aux mots suivants: porter. cent. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires.

pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. par le peuple et pour le peuple. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. Trois m ois. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. le siège de son gouvernem ent. Le peuple tr io m p h a it. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. contrôlé par lu i. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. M algré ses erreurs et ses faiblesses. La répression fu t féroce. Certitude de victoire) 310 . tr a v a illa n t pour lu i. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. contre la misère. E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. gouvernem ent du peuple. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. les affaires de la N a tio n .4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. C’était la Commune. sauvage. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k .

le général général] generalul capitulard. ca­ pitulard. -iste. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/.) [ebo/] schiţa. Sufixul -té.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula. -e [etrwa] strîm t. însă.-e [kapitylar] laş. pillard. -ă. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. campagnard. -elle (eternei] veşnic. In unele cuvinte. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. indică: pri­ mul o ideologie. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. réaliste 311 . réalisme communiste. un sens peiorativ: capitulard. socialisme. fuyard etc. cruauté. -été) indică o calitate: capacité. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. -ă. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. -e [sàglà] slngeros. beauté. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. a m uri farouche [faru/] sălbatic. iar al doilea. frecvente şi în limba romînă. o doctrină. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. fraternité. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/.-ă. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. a se răscula l ’audace (/. marxiste .. ) [alijâs] alianţa étroit. -à le combat [kôba] lupta sanglant.) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. unité. în general. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. fausseté etc. ) [ëlrepidite] curajul. -e [pretàdy] pretins. -eatà. socialiste.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/. doctrine sau curentului literar: communisme . -oasă immonde [imôd] murdar. un curent litërar etc. pe adeptul acestei ideologii. acest sufix nu are acest sens: communard. crud. aclamarea l ’ébauche (/. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. m agnifie. ) [erœr] eroarea. maquisard etc. -ă noir. bavard. dez­ gustător. liberté. marxisme. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. -a l ’erreur (/. Sufixele -isme. -e [nwar] (fig-) groaznic. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. (-ité.

N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet. La Commune de Paris a ouvert le passage.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste... dar romantique nazisme. je les ai rencontrées sur le boulevard. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. E lle a démontré que. Observaţie. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie. b) u n pronum e personal: Mes amies. N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. dar nazi etc. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite. Observaţie.. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé.. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés.. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă.. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). Ils ont mangé. romantisme. (C om plem entul direct este l ’= la Commune). 312 .

Ces person­ nes. IV. L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. cher. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. je les ai (égarer). III. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. E n utilisant le suffixe -té (-ité. . fertile. perspicace. dur. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). -été). honnête. Com unarzii au lu ptat eroic. je les ai (connaître) avant vous. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. subtil. solide. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. ferme. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs.EXERCICES I . égal. Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II.

... Arpajon m ’écoute la bouche ouverte. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. et dangereux. paraissant: Papa.. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé. l ’agriculture est la plus noble des professions.) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout. adoré. je ne sais pas comment...... On me croit savant.) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute. (Dépliant le papier. Je ne sais pas.. Rlanche.. je cube. ça va très bien.. comme un imbécile!.) A h ! dame... comme les autres.. ça ne se voit pas. de mon temps.. je dis: „Je suis allé“ ..j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut.... 314 .. mais je ne rédige pas... la grammaire française!. j ’évite les liaisons... ( I l prononce sans lier l ’s avec Va. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.. Caboussat: Si je suis réélu.. (Regardant autour de lui avec inquiétude....) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat.. Caboussat: O ui.. et après? le portefeuille! qui S ait?..) A h ! chère petite.) pas même les discours que je prononce. Je suis riche....... sans toi !... des discours éton­ nants!.. le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!. tantôt ils s’accordent. Caboussat.. et une chose s’oppose à mes projets. je fais un pâté... (L'embrassant. A la campagne c’est prétentieux.. mais grâce à qui? grâce à un ange..... tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. j ’ai une réputation... Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. et à lire.. (Tristement... j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons... on ne moisissait pas dans les écoles.... (Regardant autour de lu i. considéré.... à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche.43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat........ Je serais maire. on ne sait par quel bout les prendre. tantôt ils ne s’accordent pas.. seul: .) Mais non! ça ne se peut pas!." ( S ’arrêtant.. lisant: „Messieurs et chers collègues.

j ’avais m is u n t.. (A part. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue. celui q u i n ’aim e pas la terre. ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant. retéléphoner. a dezdoi (o stofă..) .) M o i.. repartir.) Avec deux s (Lisant.. récrire. renaissance.) „L a richesse des n a tio n s . (A part. rapporter. râu. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !.. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir. rasseoir.Caboussat.“ (S'arrêtant... revoir. réexpédier. -ă l ’orthographe (/. (Lisant. redire. -ă..) „ J ’ose le dire. P re fix u l re.) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. Vembrassant: A h î chère p etite !. -e [fi/y] prost. rallumer etc.. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu... Caboussat..) M o i. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner.La p lus noble des professions/4 (Parlé. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu. les t ... tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. proastă. a lte o ri r-: ramener. rea embarrasser [àbarase] a încurca. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré. sau res-: ressaisir etc. raffoler.. 315 . stim at.. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. réédi­ ter etc. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă . reprendre. les s .. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. to u t sim p le m e n t.. Vembrassant: A h ! chère petite !.poate avea şi alte v a lo r i. -e [kôsidere] respectat.) Tiens. De e x em plu . a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m.) avec u n t . “ (Parlé.

3. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . De asemenea. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. tu vis. il vit. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. a procura). 2• La perfectul sim plu singular. Se conjugă la fel ca verbul voir . je pourvoirais.

indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. conduire.) IV . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural). habiller. il croyait. ils croissent) . je crois. Les participes surtout l ’embarrassaient. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. approcher. ils ont cru. 1. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. la p articipiul trecut: crû. primeşte un accent circumflex. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. tu croîs.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. engager. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. pentru a se deosebi de acesta. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. EXERCICES I. pentru a ajuta la m uncile agricole. elles virent. embarquer. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. il croît (la plural însă: nous croissons. la perfec­ tu l simplu: je crûs . verbul croire se ortografiază eu yi. Astfel. r-). I I . vous verrez. vous croissez. 2 . I I I . peuplement. allonger. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . En utilisant le préfixe re. établir. approvisionnement. Ca şi verbul voir. commencer.-e Observaţie. appeler.(ré-. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. 317 . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. vois-tu? (ex.

. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine.

L ’écrivain. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. — Alors je peux parler franchement.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. adjectiv. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. im poli. Il ne fera jamais rien de bon. il-. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. répondit la dame. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. monsieur. Astfel: (im-. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. — Monsieur. • — Madame. Ce garçon est paresseux. distrait. étonné. À ces mots la dame éclata de rire. adăugate la un substantiv. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. peu intelligent. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. dit Alexandre Dumas. ) [ekrityr] scrisul. -e fëpo 1i] nepoliticos. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. méchant.

= I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. 320 . în limba franceză. — acţiunea din subordonată este posterioară. malaisément. discontinuer. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . mécontentement. discrédit. P en tru a se exprim a u n ad evăr general.(dés-. décharger. în limba franceză. non-valeur mal-: maladroit. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei. Intr-o frază. malhonnête mé. trecutul. zeşte. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. difficile a-: anormal. = Je sais que tu apprends le français. în subordonată se folosesc. français.= Je sais que tu as appris le français.= Je sais que tu apprendras le zeste. c) Ştiu că vei învăţa franţu. b) Ştiu că ai învăţat franţu. Observaţie. în subordonată se folosesc.non-: non-intervention. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. dégonfler. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. — acţiunea din subordonată este anterioară . non-sens. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. dis-): dégoût. pe rm an en t v a la b il. disjoindre. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. désapprouver. mécontent. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. désaveu. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. 1. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. mésestimer dé.( més-): médire.

la dam e se m it à rire. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . lo gique . m o r a l. = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . Ce garçon est peu travailleur. a lté ra b le . q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. d it A le x a n d re D u m a s . le ttré . Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . II. III. A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. s e m bla b le. L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. Les deux espéraient que le tem ps serait beau. grossier. m odéré. inattentif. E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . contenter. rem éd iab le . conscient.c) Condiţionalul prezent. hon n ête . croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. bête. co n­ n a ître . Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. p ro p o rtio n . Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". facile . IV. Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise.

A . Tosca de G. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. P u c c in i. Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . P u c c in i. H ug o . Y e rd i. M anon de J . d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. N u n ta lu i Figaro de W . . Boema de G . Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . D um as-fils. d u p ă „ L a Tosca“ de V. Sardou. M o zart. Murger. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. Carmen de G. Verne) L ’âm e enchantée ( R . d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. Rigoletto de G . Traviata de G. Y e rd i. R o s s in i. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . B ărbierul din Sevilla de G. P u c c in i. R olland) F ils d u peuple (M . B iz e t. Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost.Exercices supplémentaires 1. Massenet şi M anon Lescaut de G. France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J .

il se calme un peu.. Ils pas­ sent devant vous. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. Les gens arrivent. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. 323 . Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. les camionneurs s’interpellent.. Des millions de visages se frôlent.. écoutez les bruits des pas. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Arrêtez-vous.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare.. de Bois-Colombes. les gens s’en vont. de Saint-Cloud. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Mais de temps à autre. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. cra. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Cra. Les pas griffent l ’asphalte. À chaque poussée de fièvre. la foule. Aux heures de pointe. Un torrent dévale les escaliers des quais. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Les vendeuses crient. La foule ja illit de la bouche du métro. Des millions de chemins croisent leurs fils. de Garches. parce que les métros se sont délivrés en abondance. le cœur s’enfle à nouveau. Ils deviennent le flot. fermez les yeux.

des confidences perdues. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f . Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. L ’archi­ tecture devient plus étrange.pasajul de nivel. On se croirait dans un palais aban­ donné. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. întunecat la poussée [puse] accesul. ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . 324 . les échos s’éveil­ lent. Le soir. accelerat le passage à niveau ■. (D’après P. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express .ham alul le visa .. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur . les lampes éclairent mal. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru.trenul expres.viza. Les pas résonnent..şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. des mots oubliés.Il y a des noms. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m .

Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. remettre etc. Astfel. quadratus) verre (de la lat. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. terrestre. chaussée. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. lettre. difficile. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . année. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. vitrum) 4. syllabe. greacă: ellipse. tunnel spaniolă: bizarre 3. tasse.). Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. innover. Astfel.1. transmettre. Ortografia franceză fiind etimologică. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. ville. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. în general. presse etc. 2. enterrer etc. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. commode.). bouffon. ballet engleză: tennis. affluence etc. terri­ latină: toire. programme italiană: corridor. mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. fille. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. bouillir etc.

Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. heure de p o in te . c o m b a ta n tu l. a dezbate. com od. P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. H. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . 326 . a a d u n a (cifre). a c o m b ate. a incom oda» d is c u ţia . de obicei. m ilio n a r . IH . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . la con­ signe. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. in o v a to r. t r a in o m n ib u s . m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. Observaţie. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). la bouche d u m é tro . r a ils . M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. cunoaşterea. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. n e re g u lat. sions: q u a i. R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. EXERCICES I. c a n ib a l. D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). m ilig ra m . a recunoaşte. î n Paris e xistă m u lte auto b uze . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. ir ig a ţia . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ .

m ais elle est bien grande. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie. V ern éjou. St-O uen. d it M... A r^ e n te u il. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris. I I . P ou r P aris.. — O ui. mon p e tit etc.. ju sq u ’au th éâtre N.. elle est b ien b e lle . (à l ’Opéra)? D itesm oi. V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris. C ourbevoie. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es. m adem oiselle.. c ’est une p o p u latio n énorm e.. À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le . A snières.. s ’il vous p la ît..?).? (à la gare N .). Au to ta l. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers. (près du musée L .? PARIS — .la place N . s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N.? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e . Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s. com m ent a rriv e r à la place N.)? P ar où dois-je passer pour gagner.. C lic h y . L e va llo is. m onsieur (m adam e.LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille . C ’est une v ille m agnifique. St-D en is. d it B arbassou.....? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N..? Cette rue me con duira-t-elle à . V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon.. — E lle est grande en e ffe t. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . il y a le P aris des ré v o lu tio n s.. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s.. Est-ce que l ’autobus N o.? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N . C olom bes.

Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion.. d ix . le soir. il ne reapparaît pas. J ’at­ tends encore un peu.. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. Je m ’énerve. puis je tire. je tire plus mal. — Seize lions. — Si je manque le dernier coup. Un second coup: même résultat.. puis. D ' a p r è s A.. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. cache sa tête.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. L ’anim al tombe. je me précipite. Une demi-heure avant m inuit. Le résultat est que. mais une minute après remonte. Une seconde. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. L ’anim al effrayé.. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais. mais je crois que vous allez le faire. Troisième coup: même résultat.. l ’animal redresse encore la tête. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis. deux... je serai mangé. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion..) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . J ’attends un instant pour me calmer. puis la dresse à nouveau. et devinez ee que je trouve derrière le buisson. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. — Le lion. Voici l ’histoire de mon premier lion. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et. après le quinzième coup. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . Quatrième coup: même résultat. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil.. triom phant.. me mis à l ’affût.

) a ghici le devin (m .) ghicitorul la devineresse ( f .) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă. Observaţie. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. fiind vorba de o acţiune nerealizată. b) In locul viitorului din romînă. = £ i tu marchais plus vite. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). tu arriverais à temps. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. ai ajunge la tim p.Familie de mots — deviner (vb . ai £i ajuns la tim p. V. -e ( a d j.) enervarea énervant. vei ajunge la tim p . In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent). = Si tu avais marché plus vite.) nervul énerver (vb .a devinette ( f . = S i tu marches plus vite..) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . după si. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede. tu arriveras à temps. il serait arrivé à temps. je serai mangé. tu serais arrivé à temps. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă.) a enerva l ’ènervement ( m . 329 . în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) ghicitoarea (persoana) l.

Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. 1. je soulèverais le monde. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. S ’il te (demander) à boire. D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. I I. elle aurait duré plus longtemps. elle serait restée un pays retardataire. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain.sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". tu lu i donneras ceci. Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. dacă vom lucra cu dîrzenie. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. P a u l Fo r t (Ballades françaises) .Not&. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. a i fi văzut racheta cosmică. nous apprendrions plus vite cette langue. Nu orice si este un „si condiţional". De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. vous trouverez la ville changée. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. V om reuşi să îndeplinim . I II . Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. E XERC ICES I. IV . 2. Dacă a i fi p riv it m ai atent. Nommez en français dix animaux sauvages. I l ne savait s 'il irait au théâtre. disait Archimède. V. si tous les gens du monde voulaient se donner la main.

une autre. En arrière. des soldats couraient. relate l'évasion de Téléguine. un revolver dansant dans sa m ain. plus bas. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. Manqué".. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. Téléguine bascula sur le siège de cuir. un fusil entre les mains. capturés et condamnés à mort par les Allemands. des bornes kilométriques. vers la montagne. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur .47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul".. au tournant le camp disparut. „Manqué. Melchine se retourna . à droite. tombaient sur un genou. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . son front. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. La voiture bondit. 331 . Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. l ’autre gémit et s’affaissa. une lon­ gue face tordue. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. appuya sur les pédales. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. de Joukov et de Melchine. Manqué. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. monocle à l ’œ il. dans la cour du camp. Le vent lui souffla plus fort au visage. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. des buis­ sons. Mais les engrenages grincèrent. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Melchine empoigna le volant. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. montait dans l ’auto. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui... Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Joukov se retourna et menaça du poing. dans l ’encadrement de la fenêtre. — Joukov.c le soldat pour lui arracher son fusil. Une détonation. le soldat m it en joue.

) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul. durerea relater [ralate] a povesti.-ă. a relata capturer [kaptyre] a prinde. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. -oare 332 . ) am eninţător.) rafala de îm puşcături te fusilier (m. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. -e ( adj. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. ) puşca fusiller [vb.) ameninţarea menaçant. -e [tordy] s tr îm b a t. -e [reje] vărgat. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca. suferin­ ţa. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. -e [ârosine] înrădăcinat.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.) puşcaşul — menacer (vb. ) a am eninţa la menace (f.

La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv . Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint.. un fusil entre les m ain s. -eindre.G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental.în -aindre. plaindre (a deplînge). monocle à l ’œ il. rejoindre (a reuni) etc.. 1.. teindre (a vopsi ). 333 . peindre (a picta). O faţă lungă. schimonosită. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. ca de exemplu: craindre (ase teme).. I I sortit. éteindre (a stinge)... cu monoclu la ochi. une cigarette au coin de la bouche. e Observaţie. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. Une longue face tordue.. joindre (a u n i).. -oindre.

= domnule căpitan. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. din radical. domnule general etc. Debout. il peignit etc. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. E lle a lla it au bal. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Verbele din această categorie schimbă consoana d. les doigts gar­ nis de bagues. Noi nu ne temem de greutăţi. Stingeţi lam p a. I l continuait à travailler. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. 3.2. IV. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . . nous peindrons etc. Traduisez en roumain: I I lisait. les bras croisés. vă rog. Ele pictează o fabrică. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. H I. nous éteignons. il p artit chasser le lièvre. Le fusil en bandoulière. EXE RC ICE S I. H. il restait im m obile. mon général etc. le sourire aux lèvres. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). les lunettes sur son nez. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă.

335 . ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. Rica et Usbek. Madame. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. dis-je en moi-même. Quand je tins 2 cette femme décrépite. et commençons par la vieille qui est au sommet. Monsieur. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. am stat de vorbă. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. vous vous ressemblez si fort. Un moment après.48. une de soixante. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. elle veut faire la jeune. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. une de quarante. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. qui voyagent en France. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. lui dis-je. disais-je ensuite.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. lorsque l ’une mourra. je me trouvai auprès de sa tante. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Deux Persans. — Eh ! vraiment. me dit-elle. „Madame. cette dame à qui je viens de parler et vous. et la plaignais dans mon âme. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. et qui met des rubans couleur de feu. bon Dieu. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. Ah !. descendons à présent.

faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. et j ’allai à la femme de quarante ans. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint... je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". Bon. me dit-elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. ■ — Attendez. „Madame. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle.— Ma foi. m ’v voilà. je suis sa tante . dit-elle. continuons. mais sa mère avait pour le moins vingt336 . qui est à l ’autre table. Je des­ cendis encore. que vous n ’avez certainement pas.

). (am au zit spunîndu-se c ă . -ă... s’écria-t-il.-ă Observaţie. a se distra l'a m a n t (m. -ă. A djectivul feu . Madame. j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. feu la grand-mère. et je n ’avais pas tort d ’être étonné". defunct. en sautant de joie! 337 . defunct. -e [dekrepi] decrepit. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. je ne crois p a s. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. alinarea décrépit. C ’est du temps perduf lu i dis-je. -ă. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . -ă ouïr [inv.. Quel bonheur. răpo­ sat.. dit-elle. V OCABULAIRE persan..) focul decedat. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv . -e (a d j. et il faut avoir vos charmes. ram o lit. m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e . -ă. a compă­ tim i l'âm e (/..) [amă] am an tu l. -ă. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. -e [persan] persan.. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza. -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. ţelul le feu feu . —• Je le disais bien. -e [f0 ] decedat.cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. răposat. la participiu trecut şi la tim purile compuse.. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère.

ju g e r etc. n e sig u ră. 3. i l est ju s te . a ffir m e r . După un verb impersonal ( fa llo ir .). e v e n tu a lă . penser. spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. i l est tem ps etc.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . Je regrette que tu partes. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée.Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. La forma afirm ativ ă. porunca. După verbe care exprimă voinţa. I l semble que vous soyez deux sœurs. teama. regretul etc. E lle désire que ta la i écrives. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. : Je veux qu’il vienne plus vite. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. i l est bon.): I l faut que nous nous hâtions. 2. După un verb de declaraţie ( croire. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. dorinţa. sem bler etc. I l est temps que tu partes.

I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. IV . EXERC ICES I . Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . 339 . Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. Daca n-ar fi plouat. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. am fi făcut o excursie. rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. I I I . Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. Dacă aş cunoaşte oraşul. Il ne se trompait pas. 1. 2. Son dessein était d ’étudier la société française. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). vom merge să-i facem o vizită. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. verbul rire se ortograîiază cu doi i. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Traduisez en français (vb. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). I I . Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti.Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie.

Bon nageur. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. plongeant.l’Hérétique“ .. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice.. me jurai que ce serait le dernier bain de. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. s’était mise en drapeau. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. Plus rien ne freinait la dérive. voulant revenir à bord. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. même pendant ma course à Las Palmas avec M. seul exemplaire que je possédais.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. je vis soudain L ’Hérétique ralentir. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. en 1951. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. J ’étais épuisé moralement et physiquement et. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. en bonne condition physique. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. je l ’atteignis en quelques minutes. Boiteux père.. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. Ak>rs. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. 340 . comme un parachute. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. je partis à sa recherche. comme par miracle. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion.la traversée. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces. Je crois que jamais. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. L ’ancre flottante. à bord d ’un canot pneumatique nommé .

) la nourriture ( f. nasturele 2 . coşul.) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. marginea Familles de mots — nourrir (vb. -euse [dulur^] dureros. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/.) escara. bordul (la un vas) 3. ) le freinage (m . a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic.) frîna .) le nourrisson (m . borul (la o pălărie) . fausse [fo] aici: greşit. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) effréné.) nutritif. bobocul (la floare) 3. -oasă le bouton [butô] aici: coşul.) [erypsjô] erupţia douloureux. -oare — le frein (m. bubiţa le bord 1 2.-ve (a d j.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/.) la nourrice (f. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . ) freiner ( vb. coaja le coussin [kuse] perna faux. frîul a frîna frînarea neînfrînat. -e (a d j. bubiţa l ’escarre (/. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar.) le garde-frein (m . ) [sskar] (med.

Indiquez des mots de la même famille que: voyage. flotter. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. jusqu'à ce que (pînă să. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. Il avait traversé la Manche à la nage. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. pînă ce).ayant que je puisse rattraper le fugitif. entraînement. . II. nager. Observaţie.1. 2. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. on a balayé la salle. EXERCICES I. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. I II . 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique.

des plaques livides sur le visage. les dents grandes. de larges souliers. le troisième Marat. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. avec les lèvres minces et le regard froid. Il avait un pantalon à pied. ganté. Il avait une culotte de nankin. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. Ce café avait une arrière-chambre.. Les deux autres hommes étaient. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. -e [gote] înm ănuşat. -e [butane] încheiat. une ride de colère entre les sourcils. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. Il avait la petite vérole sur la face. des souliers à boucles d ’argent. un jabot plissé. -e [pudre] pudrat. Le 28 juin 1793. une bouche énorme et terrible. l ’un une espèce de géant. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. le second Danton. -ă ganté. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. pas de front. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. il y avait de la crinière dans sa perruque. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. Il était poudré. brossé. Le grand. jeune. plăpînd.. les lèvres épaisses. -ă boutonné. grave. ( Vi ct or Hugo. un poing de portefaix. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. les yeux injectés de sang. le pli de la bonté au coin de la bouche. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. des bas blancs.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. -e [brose] periat. semblait difforme. aujourd’hui historique. -ă brossé. l ’œ il éclatant. boutonné. Le premier de ces trois hommes était pâle. l ’autre une espèce de nain.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. il avait la tête ren­ versée en arrière. assis. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. qui. Le petit était un homme jaune.. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire.. une haute cravate.

sèvres (porţelan). cognac (băutură). cafeaua le col le p li 1 . sclipitor. -oare difforme [diform] diform . 344 . landau (de la Landau. şleampăt. cafeneaua 2. epss] gros. canadienne etc. Bayonne). -e [debraje] îmbrăcat. -ă. ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais.-ă neglijent. cuta 2. postavul . oraş în Algeria). camembert (brînză). Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. rid ul 3. bougie (lumînare. oraş în Germania). bourgogne (vinuri). de la Bougie.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun.la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. pasu 1 2. -e [bote] încălţat. gulerul . plicul 4. -e [pla]. cachemire (de la Cachemire). -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. roquefort. trecătoarea. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ. épaisse [eps. aici: lins. berline. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. -e [eklatà] strălucitor. tulle (ţesătură). -oare. -ă nouer [nue] a înnoda plat. L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. valenciennes (dantelă). staco­ jiu botté. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. (fig . cearşaful 1 2. -ă l ’apprêt (m.) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [erise] z b îrlit. v în ă t. baïonnette (de la. bordeaux. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant.

1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . vechiul nume al v u lp ii (goupil). harpagon. soit que je le suive à la télévision . donjuan. calepin (de la Calepino). care se traduc prin „deşi“ . Indiquez les différents sens des mots: le p li. opem literară din evul m ediu. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Observaţie. Je viendrai voua voir. Spre deosebire de limba romînă. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. la botte. mansarde (de la Mansart. numele propriu Renart a înlo cuit. arhitect).. soldat al lui Napoleon I). le front. E XERC ICES I. bien que. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică).. j ’assisterai à un spectacle palpitant.b) nume de persoane. bien que je sois très occupé. guillotine (de la G uillotin). praline (de la Praslin ). „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. chauvin (de la Nicolas Chauvin. la poudre. adonis etc. Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. mécène. c) nume de personaje literare. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. tartufe. legate de o invenţie. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . 345 . deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv).

dans nos villages. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine. ... IV. elles seront ici ce soir. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas.... l ’ornementation. roquefort. mansarde. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. Elle portait une belle robe de .. l ’exalte et l ’impose. et d u . . Soit q u ’elles (venir) par le train. dans la littérature roumaine. ont bien arrosé ce déjeuner. la réalise. quand.. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. berline. un jour de solitude.... alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. il a peur de le parler... l ’électricité les a rem pla­ cées. on devrait choisir pour cette visite... tartufe. bordeaux.. Il y a plusieurs types d e . On n ’emploie plus de .. camembert. . ou plutôt vers la fin de l ’automne.. .. tout obéit à la même pensée. nous avons mangé d u . L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. Le déjeuner a été riche en fromages. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. mécène. bourgogne. au moment du prin­ temps. soit q u ’elles (arriver) par avion. D u . Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. Versailles n ’est q u ’une harmonie. Les enfants aim ent le s . avec son château. le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose.I II. cachemire. ses terrasses. ses marbres et ses fontaines. dans les allées désertes. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des .. bougie. Les . ont été remplacées par les autos. son décor royal encore debout. et d u . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) .

E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . Voici un bref extrait de ce livre.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. immobilisé par la banquise. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. en qualité de naturaliste. de l ’expédition antarctique du vaisseau . quelque 347 . où il relate les principaux événements de l ’expédition. Faisant partie. Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . Au début du mois de mars 1898. notre vaisseau était. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^.. Nous nous sentions tellement seuls. Le vent soufflait sans interruption.

Chaque fois que cela était possible. brève [bref] scurt. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . vaporul bref.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. ce foyer de lumière et de progrès.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. Pen­ dant 13 mois. Il nous fallait dégager la .. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. nous avons fait à une heure d ’intervalle. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. -ă le vaisseau [vsso] vasul. Nous avons beaucoup souffert.

. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise... în acest caz. je ne reculerai pas.Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune... adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. nu voi da înapoi. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). le vom învinge. Observaţie. Observaţie. în acest caz. 349 . si. îl consider drept un om cinstit. que (oricît de. 2.. quelque difficiles qu’aient été les moments .. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind. O ricît de atent a fost .. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. quel que (scris în două cuvinte şi variabil).. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt). Oricare ar fi d ificu ltăţile . je ne reculerai pas. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés... je le tiens pour un homme honnête... b) Quelques dangers que présente cette entreprise. adverb — v..): . nous avons rempli notre mandat.. que. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. je ne reculerai pas.. nous les surmonterons. După locuţiunile quelque... Observaţie.. scrisă într-un singur cuvînt. După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind.. Orice s-ar spune despre el. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t . oricît de grele au fost momentele . 3.

mom ent. vêtements. défendre. Indiquez des mots de la même famille que: observer. tellement. I I. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. -e Observaţie. sud. EXERCICES I. espoir. opérer. commencement. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . quitter. court. en qualité de. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. écrasement. divers. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. 350 .

et. V-am trim is fructe. . A u m oment où Cosette sortit. Un touriste: — Cela n ’est rien. joacă şoarecii pe masă. son seau à la m ain.I II . Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). V-am trim is o carte poştală ilustrată. J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. Donc. Hugo). Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. Hugo). E lle sera mieux chez vous. il n ’est peut-être pas inutile (V. les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. les souris dansent. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. quoi que fît le père Madeleine. Traduisez en français (vb. que dans la maison paternelle (Balzac). PR O V ERB E Le chat parti . elle a au moins cinq cents ans. quelque pauvre que vous soyez. Bruhat). si morne et si acca­ blée qu’elle fût. dar ne temem să nu se strice. y demeura rebelle (V. elle est très vieille. IV. Hugo). envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. Cînd pisica nu-i acasă. Peut-être de Grçce.

mais surtout de respect. là où il l ’avait laissé. Et.i [apliul istnàj aplaudarea. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m... quelques heures auparavant était seule. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. m al­ gré la sécheresse de son exposé. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. plein de curiosité. ayant terminé.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. D ’une voix assurée. aplauzele 352 . Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. immobile. elle était entrée. le visage très pâle. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. le 5 Novembre 1906. Marie salue d ’un geste bref de la tête. est là. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. de journalistes. elle attend debout. dans l ’émotion grandissante. Vêtue de noir. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. parce q u ’elle désire l ’entendre. sur la tombe de son mari.. Pour la première fois. Marie. Seule dans la petite pièce. Pierre Curie. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari. Pour la première fois en France. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. de gens du monde. elle laisse aller ses pensées. [)l. Et cette femme. d ’amis. les cheveux blonds relevés en casque.. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. elle a tout simplement repris le cours de son mari.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m.

îm plinit. populairement(adv.) paşnic.) (înm od) popular la popularité ( f. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.) suprapopulat.f.) pacifiste (adj.) popular..) popularea dépeupler (vb.le respect [rsspe] respectul grandissant.) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que. -trice (adj. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 .) a depopula surpeuplé. la coexis­ tence . trib u l la population ( f. a fin q u ’on tous Toie. şi s . ca să fiţi văzut.) la pacification ( f.pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m.) poporul peupler (vb.. -e [gradisa] crescînd..m . M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic. Avancez.) sem inţia.f. şi indicativul pentru a arăta un fapt real. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher.) populaţia populaire (a d j.m . E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic. îna in ta ţi.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —. -ă .) pacifiquement (adv.le peuple (m . După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.) a popula le peuplement (m . ş is . Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher. a f in que (pentru ca)..) popularitatea pacifique (a d j.-ă la peuplade (f. -e (a d j.) pacifier (vb.) pacificateur. de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps. de sorte que.

) în acest caz.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. voir. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. regarder. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. croire. vouloir. savoir. sentir. pouvoir. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. şi nu I I veut qu’il parte demain. E lle désire l ’entendre. penser. Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive. Se va spune: Il veut partir demain. écouter. Fiecare poate să acţioneze. construcţia in fin itiv a lă este preferată. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . entendre. aimer etc. dar I I pense que vous irez à la montagne. In general. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. Observaţie. Chacun peut agir. demander. înlocuind indicativul sau conjunctivul. laisser. déclarer. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. ordonner. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. défendre etc.) Je désire voir ce film . Je regarde les gens se promener. Cînd subiectul este acelaşi. Dorcsc să văd acest film . prier.

. roum ain édifie le socialisme. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva).. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. -e Observaţie. Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). E i rezolvau o problemă de şah.. Colegul meu crede că are dreptate. IV. E XERCICES I. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi.. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară.. La R oum anie est un pays de dé m ocratie. au mode nécessaire. absoute.. dissoute. I I . Lăsaţi-i să plece la m unte... Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu.. dissous. Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s . Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. dacă vor. Mettez le verbe à l ’in fin itif . Grâce au développement de l ’industrie. Ea ştie să cînte la pian. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute.. m aintenant. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire. Am dori să cunoaştem Bulgaria. certaines régions de notre pays sont plus . A rhitecţii pe care lucrînd (inf.) rezolvă problema m odernizării oraşului. III. Spune-i să intre. I-am cerut să ne cînte o bucată. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Sperăm să o v izităm în curînd. La grande m ajorité de la . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e .

lui dit-il. Le roi charmé lui de356 .53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. répondit Zadig. — Vous qui savez tant de belles choses. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément.

avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez.— Il n ’y a. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon. comment il fallait s’y prendre. le regard assuré. la tète haute. au nom du roi. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. et il fallait. -ă. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan.. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. le corps droit. les bras étendus. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. qui avait le mot 1. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. — Vous vous moquez. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. Le roi embrassa ce bon dan­ seur. le déclara trésorier. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. le jarret ferme. pour y entrer. Le roi.manda. ils avaient tous la tête baissée. l ’un après l ’autre. Le jour même il fit publier.. dit Zadig. en l ’embrassant. fils de Nussanab. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. passer par une petite gale­ rie assez obscure. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. eus­ sent à se rendre. en habits de soie légère. Laissez-moi faire. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. tout était préparé pour le bal. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. perfect. les mains collées à leurs côtés. les reins courbés. repartit Zadig. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. 357 . mais la porte de ce salon était fermée. dit Zadig. ( Vol t ai r e .

) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative. (Antecedentul este la plus grande.) dansant .net. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m.) le danseur (m . -ă — honnête (a d j. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. nette [net] curat. conjunctivul se foloseşte: 1. cinstit. m al­ honnêtement (adv.) la danseuse (f.) în mod cinslit déshonnête. -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. 2. principal etc.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. plezÆt] plăcut. -e (a d j. greoi les reins [rs] şalele courbé. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. ) [ajilite] sprinteneala assuré.) cinstea honnêtement (adv. -ă pe sine. -ă la déshonnêteté. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t. -e fplezd. (Antecedentul este un homme). la malhonnêteté ( f.) necinstea déshonnêtement. ) danser (vb.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. unique.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. -e [asyre] stăpîn. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur.) necinstit. -e [kurbe] îndoit. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului. malhonnête (a d j. h azliu. -a Vhonnêteté (f. -ă.) cinstit. ) 358 . -ă. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant.

R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. gagner. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. EXERC ICES I. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. plaisant. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. cît este ceasul. trésor. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. Indiquez la famille des mots: habile. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. ci regula corespondenţei timpurilor. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). nu se aplică regula lui si condiţional. IV . III. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Spune-mi. b) nu este urmată de semnul întrebării. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. II. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Je ne sais pas où elle est allée. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. J ’ignore si le déjeuner sera prêt. au 359 . C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. te rog.

mais la maison. tant qu’il fit jour. nous. et il pria fort q u ’on en eût soin. notre chemin à travers ces bois. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. pendant les guerres napoléoniennes. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Nous y entrâmes. Nous cherchâmes. Enfin il parla de sa valise. plus nous nous perdions. déterminé à veiller. Les deux personnages du récit sont des officiers français. qu’on la m ît au chevet de son lit. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. 360 . pistolets. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. et je vis bien que je déplaisais aussi. je crois. mais plus nous cherchions. non sans soupçon. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. mais comment faire? Là. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. et se coucha tout endormi. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. Mon camarade. et m ’assis auprès. Et je n ’entendis plus rien. Ce n ’étaient que fusils. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. nos hôtes couchaient en bas. Moi. la tête sur la pré­ cieuse valise. au contraire: il riait. finit par nous égarer. on nous laisse. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. Tout me déplut. Le souper fini. Mon cama­ rade y grimpa seul. — dans la chambre haute où nous avions mangé. couteaux. Nous deux presque sans armes. qui. C’est un pays de méchantes gens. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. où du premier mot on nous invita. voulut prendre un sentier plus praticable et. je fis bon feu. sabres. coutelas. qui fut long. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine.

iub ita le souper [supe] cina. fort bon.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. Dès que le jour parut. Il montait. l ’hôtesse 1 . il saisit un jambon qui pendait au plancher. sa fem­ me après lu i. En les voyant. sa lampe dans une main.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t. à grand bruit vin t nous éveiller. et de l ’autre. d ’une main il prend son couteau. en coupe une tranche et se retire comme il était venu.. -e [me/â] rău. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m.et. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. et venu à la hauteur du lit. La femme lui dit à voix basse: Doucement. dans l ’autre un de ses grands couteaux. je vis le père. bucata propre [praprj curat.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. moi derrière la porte. va doucement. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. toute la famille.d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. gazda 2 . a sfătui saisir [sezir] a apuca. Il monte. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . Deux chapons en faisaient partie. oaspetele 361 . son couteau entre les dents. par les fentes de la porte. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m.. comme nous l ’avions recommandé.

2. conjunctivul perfect. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Observaţie. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. Aş vrea să vină să m ă vadă. să i-o pună la căp ătîiu l patului. vieillesse. tristesse. chasseur — chasseresse etc. D orim ca ei să fi reuşit. âne— ânesse. Je désirais qu’il réussit. 362 . À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. diable — diablesse. b) conjunctivul perfect. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. qu’on la m ît au chevet de son lit.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. mollesse etc. respectiv. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. maître — maîtresse. Doream ca el să reuşească. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. Dorim ca ei să reuşească. Je voudrais qu’il v înt me voir. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Doream ca el să fi reuşit.

în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle. D upă ce s-a term inat cina . b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. rude.Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie.. faible. Deşi băuse un pahar cu apă . Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI.. noble. large. gros... Fiindcă nu pot p l ă t i. étroit.. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau. E X E R C IC E S I.a singular. il avait encore soif. petit. on nous laisse. Un om care p u rta. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. 363 . beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. fin. . la celelalte persoane. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. poli. bas. juste. .. gentil. hardi.

V oulant faire le riche. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. l ’un des jeunes gens avait peur. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite.II. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. L a n u it tombée. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. Les hôtes. parlant bas. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. I II . si vieillesse pouvait. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. CHARADES 1. vous avez réussi à bien apprendre le français. Bien q u ’étant armé. P R O V E RB E S i jeunesse savait. Il est possible q u ’ils (s’égarer).

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 .4. Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.

Si je le connais. dans le parfum des orangers fleuris. un tout petit monsieur en redingote noisette. la portière s’ouvrit.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. sec... À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. ridé. compassé. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. vieux. apportant sur ses ailes.? — Tartarin de Tarascon.... — Té ! pardi. une serviette en cuir. un parapluie: le parfait no­ taire de village. ne se déconcerta pas. le tueur de panthères. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi.. lui. Le petit monsieur.. répondit l ’autre fort tranquillement.. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel. — A h ! oui.. qui s’était assis en face.. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur..55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. vous êtes. Une bouffée d ’air frais entra.. Le petit monsieur sourit. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. la diligence partit. monsieur Tartarin? 366 .. On passe quelquefois de mauvais moments. monsieur!. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. sourit doucement. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. puis toujours avec son même flegme: — Alors.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.. — Non ! Ça me gène.. une figure grosse comme le poing. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. Le petit monsieur regarda son parapluie. monsieur. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête. on attela. monsieur T artarin!. — Si j ’en ai beaucoup tué... On détela. le petit monsieur.. fit Tartarin assez dédai­ gneusement. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais..

-e [kôpase] tacticos...) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. Il ajouta. slab. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est..) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău . fit l ’enragé Taraseonnais. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/...) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra. vous avez l ’air d ’un brave homme. moisieur. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux. (D ’après A lph onse Daudet.. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. -ă.— Quelquefois.-ă compassé. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. e [Æraje] tu rbat. c’est fini. par passe-temps. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.. ferma la portière. en faisant sa moue. Sur quoi le petit monsieur salua. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. -oasă pardi! [interj. mon­ sieur Tartarin. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. descendit. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . Quant aux lions. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. -ă. furios. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé.p e legea mea fi donc! (interj. Vous perdez votre temps ici. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. ) [el] âripa l ’oranger (m. monsieur? — Ma foi ! écoutez. Retournez vite à Tarascon.... sèche [sek] aici : uscăţiv. Le petit monsieur se leva. Il n ’en reste plus en Algérie.. — Conducteur. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.. demanda Tartarin.

şi toate păsările zboară înspre pădure. prin perfectul simplu sau prin prezent). E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă. oui. nu se iveşte. da.. et tous les oiseaux de s'envoler. Şi întreaga diligenţă rîse. etc. vers la forêt. I l approche. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. com pendiul de gramatică. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . E t chacun de répondre: oui. Se apropie.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. Si fiecare răspunse: da.. 368 . indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune.

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). viens ici! Gare! u n camion. E t le géant s'effraya. gloussait. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. Indiquez la différence entre: porte et portière. parapluie et ombrelle. F i ! que c’est v ila in . les canards accouraient. criait. cuir et peau. Pouah! quelle horreur. H é! l ’am i. Noaptec. Ouf! je respire enfin. este un bun sfătuitor. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. II. unele părţi de vorbire (substantive. . B ah! je m ’en moque. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. I II. verbe. Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. adjective. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil.Cîteodată. Elle a b a ttu le record du monde.

exécute divers tra­ vaux lourds. glorieux représentant de l ’avia­ tion française. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. vole sur des appareils trop vieux. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. battu et laissé pour mort. il est fait prisonnier par des Arabes. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. S’il aime le danger. la plus noble. puis. de là. la joie au coeur. Le 12 Mai 1930. Cette fois encore. son avion tombe. ils quittent le Sénégal. il transporte le courrier de France en Afrique. Dix fois. il échappé à une mort cer­ taine. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. 370 . transporte 2600 litres d ’essence. Leur appareil. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. le visage souri­ ant. Plus d ’une. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. vendu. Mermoz. Mermoz le raconte d ’une voix calme. Un jour cependant.. Pour satis­ faire sa passion. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France.fois.. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. il faut q u ’il supporte tout.. Jean Mermoz adore l ’aventure.. Sûr de lui. accepte des lignes que d ’autres refusent. un Latécoère de 5500 kilos. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Mermoz n ’hésite pas un instant.

la revue. la tenue. (D ’après Mermoz. la vue. le contenu.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. le commandant etc. le devoir.Les trois hommes.) aviatoarea l’aviation (f.) portavionul le pilote (m. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. le souvenir.) avionul l ’aviateur (m.) pilo tul piloter (vb. la fiancée.) a pilo ta. le toucher. le diner. l ’armée. le représentant. l ’arrivée etc. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour. le reçu. la sortie. l ’écrit. En 24 heures exactement. Bientôt. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. le baiser etc.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. l ’habitant. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. le déjeuner.) aviaţia l ’hydravion (m.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f. c) un verb la infinitiv: le rire. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. 371 .) av ia to ru l l’aviatrice (f.) hidroavionul le porte-avion (m. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. le fiancé. le pouvoir. Natal s’étend sous eux. l ’entrée. a călăuzi le pilotage (m.

G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. (se este complement indirect. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. uneori. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données. (complementul direct este 56). Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. că. Observaţie. Complementul fiind direct. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. Se întîm plă totuşi. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat. Acordul se face cu complementul direct que. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée..se face acordul. deci nu se face acordul). Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. Elles se sont souvenues de cette représentation. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect... Complementul fiin d indirect nu se face acordul.

savoir. ignorer. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. boire. sceller. Elle s’est (repentir) de son action. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. passer. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. E X E R C IC E S I. traduire. produire (a produce). Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. introduire (a introduce). II. ouïr. fuir. I II . pencher. Elle s’est (laver) le visage. retourner. Vous vous êtes (lever) trop tard. manger. lui. associer.. valoir. Elles se sont (communi­ quer) des secrets. combattre. raccourcir. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. séparer. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. distinguer. se repentir. saluer. toucher. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). séduire (a seduce) etc. aller. 373 . al căror participiu trecut este însă nui. reproduire (a reproduce). assister.! composé j ’ai traduit.

Francez.C.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze. 374 . îm puşcat de n azişti în 1941.C. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie. al P.57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. membru al C.

la care i pierde trema. just. dreaptă. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. ) dreptatea. „anumit“ . Va fi o victorie sigură. cu dreptate 2. deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. -ă -la justice ( j. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare". U n ii o afirmă. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv. c e r ta in e . prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. 375 . „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . tocmai la justesse ( f.) liber. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural).) drept.) justeţea justificatif. -e [inosâ] nevinovat.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '.) a elibera la libération ( f.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv.) justificativ .) justificarea justifier (vb.) libertatea libérer (vb. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr.) eliberarea libre (a d j. adjectivul certain. la justification ( f . ju stiţia juste (a d j. -ă justement (adv.) 1. — ive (a d j.

III. a lătu ri de toate popoarele. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. oubli. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. découvrir. [33w e] tu hais. courage. EXERCICES I. vous haïtes. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. trouer. Poporul francez. verbul haïr se conjugă regulat. espoir. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). courir. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. q u ’il haït. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . ouvrir.La indicativ: je hais . liberté. i l hait nous haïssons. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. IV. II. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. tutoyer. connaître. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. La toate celelalte moduri şi tim puri. fusil. vous haïssez. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . justification.

1905) . 1897) (n.(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an . 1885) (n.P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n.

m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . assez lu x u e u x .a narch iste s“ . très souvent des b o u le v a rd s. savo ir ce q u ’ il p e n s a it. rue M arie-Rose.. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . à leur arrivée à P a ris. quels rêves l ’a g ita ie n t“ . je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue.58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. A u b o u t de quelques jo u rs. Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. V la d im ir o v . il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. claires. é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. M a is.I1 a im a it . é m ig ré . ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. engage la c o n v ersation avec lu i. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. . là encore. Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . A u d é b u t. Le lo gem ent est grand et c la ir . beau co up de v e rd u re . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . se p longe r dans cette masse ouvrière. le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. S ix m ois p lu s ta r d .. I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. L é n in e et sa fe m m e . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris.

(D ’après P.) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. tradition etc. S u fix u l -lion ( -ation. exigence etc. aisance.. négli­ gence. Le fa it é ta it exact. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/. prudence. Notă. dezin­ voltura l ’allure (f. orientation. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^. rénovation. ignorance. exécution. Le p ro p rié ta ire se renseigne. 379 .. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f . şi s. C ’é ta it c e lui d u P a r ti.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution.il“. vengeance. L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . „M .) revoluţia révolutionnaire (adj.) [ezds] uşurinţa. -ition. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire . indépendance.) revoluţionar révolutionnairement (adv. punition. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it.v a b ilité . coalition. administration. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat.) [alyr] mersul. apparence.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. ş i s . en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de.

condamner... danser.. IV ... ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv.... tem pér.... Eminescu răm înea rece. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il. In cîteva cazu ri.. e précédent. v ig il. assist.. ■ e équivalent. résist.. plaire. provoquer. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r .. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. publier. réparer. p résid.. ex ist.. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 . e fatigant... p ro v id . -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. persécuter.. EXERCICES I . naiss.. espér. amputer. adhérer. captiver.. louer (a închiria).... définir.. souffrir.. acclamer.. aggraver. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. payer..G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv . m iliter.. persévér. briller... consoler. -e négligent. e suffocant. é m in ... Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître.. osciller. I I . In general. I I I . naviguer. e intrigant. Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. v éhém ... accélérer... co nfi. combattre.. C'est une personne fatigante. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant..

I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . Espagne. Ind ique z le nom de 8 sports en français. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . Rousseau. vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. Japo n. Dacă îl vei c iti pe Balzac. scriind articole de fond (editoriaux). près de l ’embouchure du Rhône. Dacă te-ai fi născut la ţară. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. I I . Autriche. Pologne. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . H I . Algérie. ai fi văzut o piesă interesantă. Musset. reportaje parlam entare. dacă tu nu m-ai reţine. Zola. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. 381 . Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. Barbusse. E lu ard. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. Mérimée. V. Aragon. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. Corneille. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. vom putea realiza o lucrare im portantă. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. Argen­ tine. dacă aţi pleca la tim p. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. Brésil. Hongrie. Dacă ne vom u n i eforturile. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . aş fi p u tu t evita această întîrziere. Maupassant. Balzac. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole.pe ntru scribii contem porani. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. Aş pleca acum. IV . Chine. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. Flaubert.

Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). . Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). Ils sont là. Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. scrise în secolul X X . m adame. tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale.) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. Le confesseur du roi. Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée).na de nopţi ori' d in Odiseea. Paul E luard et tant d ’autres. servitor. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. mecanic. le père jésuite La Chaise. etc. P aul Vaillant-Couturier. Mais. en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. al aventurii şi totodată al poeziei. un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. F iu l spălătorese! din B răila . ziarist. là les tombes de Frédéric Chopin. Hugo). purtător de reclame (homme-sandwich). reprit la cantinière (Stendhal). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez". I l décida que sa fille (partir) (Musset). d ’Alphonse Daudet. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. de Bizet ou de Georges Enesco. Dumas-père). fotograf am b u lant. V I I . I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola).V I. Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . ham al. France). vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. comte de l ’Em pire. chiar paradoxal. V I I I . Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises.

arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. să ia flea c urile în serios. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . l ’arge nt m a t des décorations. p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . ale c ra v a te i a lb e . c ’é ta it le résum é. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. une c urio sité respectueuse. să traverseze grav u n sa­ lo n . au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. de son a ttitu d e dans la vie. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . une d is tin c tio n p a radox ale . lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . o c u rio z ita te respectuoasă. p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. rangée sur deux haies. de la cravate b la n c h e . q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. R efle x e ­ le c ă m ă ş ii.T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. Le reflet d u lin g e . sur leq u e l. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . 383 . N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e .

et cette v isite p rin c iè re . perm ettezm o i de v o u s .. acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă . în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e . lu i 384 .. D a . solennel. — S c u m p u l m eu duce. coups de bourse et coups de baccara. ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s .. d ar E x c e le n ţa . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire . Le ro i.. lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. sole m n . îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. R egele. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. „M o n cher D u c . M o n p a v o n . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. fire şte . le j a ­ b o t g o n flé .L . cu d re p t c u v în t.I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e .O E U V R E S (1907. le je u sous toutes ses form es. c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . II I . d is tra ite . d is tr a tă . cu plass tro n u l b o m b a t. mais l 'E x c e lle n c e . n u auzea." M o n p a v o n . Caragiale . O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906]. pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . p e ’n d e le te . et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . n ’e n­ te n d a it pas. perm ite .m is ă . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i.

sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. a v a it besoin d ’être la v é .. p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . sénateurs. le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. A u u r m a t în C am e ră. h ie r e n­ core. se tra n s fo rm a it en sau- 385 .el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. il est v r a i. u n conservator şi u n lib e r a l. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . p u b lic is te s . m in is tre s so rtants. se n a to ri. E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. iar c o n s e rv a to rii. s-au p le c a t în v o ie lii. r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . astfel de. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. m in istre s en titr e . fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef.e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " . Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . la o c a z iu n i m a r i. m in iş t r i de ie r i. ce-i d re p t. to m b è re n t d ’accord. In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. dé p u té s. re­ p orteri. cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. m in iş t r i de a z i. duioase scene te a tr a le . p u b lic iş t i. reporters et p u b lic . ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . D ans la 'presse r o u m a in e . R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i.. Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . u n conservateur et u n lib é r a l. d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . T o a tă lu m e a a p lîn s . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". les conse rva­ te u rs. s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. d e p u ­ t a ţ i.şi t r ib u n e p u b lic e . că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. foarte în c lin a t ă .

d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le . si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă . deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă .. v e u r de la p a trie . b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i.v a to r a l p a t r ie i. în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . dès le d é b u t.. . u n g uve rn in c a p a b il. c ad e. t o m ­ be. ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . fă ră n ic io rezervă. Care v a să z ic ă . ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . in c a p a b le .

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. compositeur am ateur. et d e m a in . deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . Soufflons nous-mêmes notre forge. En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. il fut écrit par E. en composa la musique. Pottier en ju in 1871. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. dans VInternationale. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . P roducteurs. C ’est l ’é ru p tio n de la fin . Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888.L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. Groupons-nous. C’est la lutte finale. Pierre Degeyter. n i César. n i t r ib u n . N i D ie u . P o u r tire r l ’esprit d u cachot. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. ayant pris une part active à la Commune. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . D u passé. L ’année suivante. a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. un ouvrier de L ille .

L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . Le peuple ne v e u t que son dû. et dem ain. p aysan s. P a ix entre nous. O u vriers. et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t.L ’É ta t com prim e et la loi trich e. En décrétant q u ’on le lu i rende. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. „P as de d ro its sans d evo irs. d it-e lle . . Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. C ’est la lu tte fin a le. Les ro is nous so û laien t de fum ées. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . Le so leil b rille ra toujours. Crosse en l ’a ir. À. Ce q u ’il a créé s’est fondu. ces cannibales. Groupons-nous. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. L ’ o isif ira loger a illeu rs. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . C ’est assez lang uir en tu te lle . fa ire de nous des héros. É gaux. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e.

Conduis. nos compagnes. Rouget de Lisle. A llo n s. Entendez-vous dans nos campagnes. L ’étendard sanglant est levé. Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. enfants de la P a trie. ( Refrain) A u x arm es. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . m archons. Egorger nos fils . soutiens nos bras vengeurs I L ib erté.L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. Contre nous. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. Que nos ennem is ex p ira n ts. m archons. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. lib erté chérie. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . paroles et musique. de la ty ra n n ie . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. Le jo u r de gloire est a rriv é . M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras.

Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s. citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! . m archons. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil.

O u i. M onsieur J o u r d a in : — A . M onsieur Jo u rd a in : — A . P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). le M alade imaginaire (1673) etc. l 'Avare (1668). Don J u a n (1665). les Femmes savantes (1672). E . a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . M a ître de philosophie: . K .1. Tartuffe (1664). et en consonnes. I .1. l ’hypocrisie du clergé catholique. le Misanthrope (1666). Monsieur Jou rd ain . M a ître de philosophie: — Très volontiers. le Bourgeois gentilhomme (1670).E . pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. Monsieur Jourdain. l ’ignorance des médecins de l ’époque. — sont dirigées contre la société féodale française. leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . le héros du Bourgeois gentilhomme. Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Cela est v ra i. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. YÉcole des femmes (1662). (Acte I I .— S o it. en présence de son m aître de philoso­ phie. et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. Dans la scène qui suit. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). I . M onsieur J o u r d a in : — A . K . M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . Ma f o i! o u i. scène 4.A .LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. et de la différente m anière de les prononcer toutes. 0 . U . fragment) M a ître de philosophie. E . E . 1. M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. A . V ive la science! 393 .1. A h ! que cela est beau. est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles.

et vous moquer de lui. 0 .R . Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.R . A h ! la belle chose. U n ’y a rien de plus véritable: U.E .U. Monsieur Jourdain: — 0 . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA. Cela est vrai. nous verrons les autres lettres.R . Monsieur Jourdain: — 0 . Oui. qui sont les consonnes.D A . Monsieur Jourdain: — FA. Cela est vrai. vous ne sauriez lui dire que : U .1 . et allongeant les deux lèvres en dehors.0 . Au reste. et rapprochant les lèvres par les deux coins.0 . pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.0 .R .I. Vous avez raison. le haut et le bas: O.R A .R . Je suis amoureux d ’une personne 394 . Monsieur Jourdain: — U . Ah ! mon père et ma mère.0. elle lui cède. Il n ’y a rien de plus juste A . Monsieur Jourdain: — R . Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt.FA.0 . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: —• U .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires.0 .R A .0 . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. C’est la vérité. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R .R . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.R . en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais.R A . Monsieur Jourdain: — D A . et revient toujours au même endroit. Cela est admirable! 1.R . par exemple. 0 . faisant une manière de tremblement: R R A .R . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. il faut que je vous fasse une confidence.U. La consonne D.

non. Monsieur. se promenant dans l'obscurité. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. qu i. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. reproduit ci-dessous. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E .de qualité. et tout ce qui n ’est point vers est prose. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur. Monsieur.. 395 . point de vers. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose.. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. je ne veux n i prose ni vers. seul. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. Le perse prin cipal de ses deux comédies. scène 3) Figaro.èm e siècle. Le monologue de Figaro. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. Maître de philosophie: — Sans doute. oui. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. (Acte V . et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. sans que j ’en susse rien. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. représentant du Tiers état. c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. tout ce qui n ’est point prose est vers. est Figaro. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. ou les vers. Maître de philosophie: — Fort bien.

de Tunis. on se venge en le maltraitant. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie.. morbleu! perdu dans la foule obscure. la pharmacie.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. je m ’évertue. une partie de la presqu’île de l ’ Inde.. Il s’élève une question sur la nature des richesses. Monsieur le Comte. et me voilà faisant le sot métier de. volé par des bandits. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta.. 396 .tromper?. ne sait lire. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner.. Noblesse. * tenir — a poseda... vous ne l ’aurez pas. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. élevé dans leurs mœurs.. et qui nous meurtrissent l ’omoplate. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. vous vous croyez un grand génie !. -comme un benêt__ ! Non.. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. a se măsura cu. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. du reste.. de je ne sais où. tandis que moi.. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1. mon terme était échu.. fortune. n ’ayant pas un sou.. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. le perfide! et moi.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. la Perse. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. la chirurgie. je crois.. homme assez ordinaire. Il riait en lisant. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. vous ne l ’aurez pas. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. ce n ’est personne. un envoyé.. pour plaire aux princes mahométans. c’est elle. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc.. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. auteur espagnol. On vient... se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. — La nuit est noire en diable. — Mes joues creusaient. toute l ’Egypte. ( I l se lève. dont pas un. de Tripoli. mari. je lui dirais. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. un rang.. au milieu même de la cérémonie. Parce que vous êtes un grand Seigneur. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. les royaumes de Barca.

et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ce n ’est pas nous. et que. il fallut bien périr encore. que. et je vis enfin sans souci. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. pour gagner du bien. Mais comme chacun p illa it autour de moi. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. c’est lui. j ’énonce un écrit périodique. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). je vais rasant de ville en ville. je commençais même à comprendre que. qui s’étend même à celles de la presse. ni de personne qui tienne à quelque chose. ce fut un danseur qui i ’obtint. on me met un jour dans la rue. ( I l se lève en s’échauffant. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Pour profiter de cette douce liberté. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. je puis tout imprimer librement. mes parents m ’arrivent à la file. et. 3 pharaon — un joc de noroc. je taille encore ma plume.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. ( I l se rassied. ni de la politique. sans la liberté de blâmer. non. Pour le coup je quittais le monde. ni de la morale. on me supprime. ni du culte. comme trop lourde à un piéton. c’est toi. c’est moi. je le nomme Journal inutile. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. 397 . orage à ce sujet. ni des gens en place. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. et comme il faut dîner. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. c’est vous. et la honte au m ilieu du chemin. en exigeant que je fusse honnête. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. ni des autres spectacles. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. Un grand seigneur passe à Séville. J ’aurais bien pu me remonter. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. au moment d ’épouser ma mère. il me reconnaît.) On se débat. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. je le marie. je me fais banquier de pharaon3: alors. Il ne me restait plus q u ’à voler. bonnes gens ! je soupe en ville. il n ’est point d ’éloge flatteur. ni de l ’Opéra. ni des corps en crédit. Prêt à tomber dans un abîme. on pense à moi pour une place. quoiqu’on ne soit plus en prison.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

. c’est un cap?... c’est un p ic !.. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle... heu. si j ’avais un tel nez. très grand.. bien des choses en somme. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. et se campant devant lui d* un air fat) Vous... Cyrano. En variant le ton. vous avez un nez. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire.... monsieur. O h ! D ie u !.. Le Vicomte. monsieur.. — par exemple.. jeune homme ! On pouvait dire. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i. scène 4.. ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: .vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces. tenez: Agressif: „Moi.. fragment) Le Vicomte.. riant: H a! Cyrano. c’est un cap! Que dis-je. imperturbable: C’est tout?.. (Acte I . 410 .C’est un roc!. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court. folosit cu pedanterie ironică. gravement: Très.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps.. Le Vicomte: Mais. C ’est la fameuse „tirade du nez“ . Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac.... un nez..

car Je me les sers moi-même. monsieur. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. q u ’on vous salue. d ’ailleurs. nez magistral. d ’esprit: Mais d ’esprit. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut.Truculent: „Ça. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . a fi om cu vază. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. 411 . ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). avec assez de verve. Vous n ’en eûtes jamais un atome. T’enrhumer tout entier. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. votre tète entraînée Par ce poids. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. lorsque vous pétunez. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. l ’ami. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. monsieur. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. monsieur. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. mon cher. monsieur. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. ô le plus lamentable des êtres. ce sera le gros lot !" Enfin.

il m aniait. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. Barbusse se consacre entre les deux guerres. tant bien que m al1. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. de rău. et à essayer. Membre du P arti Communiste Français. il devint soldat de la marine. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. type d ’écrivain m ilita n t. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. comme ces terres. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. Ion Grecea était un paysan sans instruction. Et depuis des temps immé­ moriaux. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. Ses parents et les parents de ses parents. — de bine. de n ’être pas tué ! Un jour. partie de la propriété des boyards. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. il pensait q u ’il faisait. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. et à essayer de tuer. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. un fusil. avec R om ain R o llan d . à manœuvrer. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. depuis des temps immémoriaux. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. Après une visite en Roum anie en 1925. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. C’était en temps de guerre. puisqu’il ne savait pas lire. 412 . Sur ces papiers. I l fu t. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans.

Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. torturé. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. une multitude d ’esclaves obscurcis. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. l ’homme que je fus autrefois. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. un nouveau 413 . totalement inconnue.. selon la pente de son obéis­ sance passive. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre.afin“ . Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. à la vie. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. il avait cru que c’était une loi de la vie. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. Lui. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. Maintenant je ne suis plus le même homme. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. ensan­ glanté de coups. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. en plein tribunal militaire. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. mais il n ’avait même pas. Le socialisme. Devant le tribunal m ilitaire. le communisme. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . Comme tous les inculpés politiques. messieurs les juges. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". s’écria le petit paysan Grecea. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. . cherché à le savoir. il fut battu. „Je vous ai dit. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. à la lumière.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. apporta magni­ fiquement. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. Grecea fut arrêté. contre lui-mêine.

Bratianu. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. U fit alors la grève de la faim. 414 . dans les coulisses de la Justice officielle. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités.chef d ’accusation1. cependant. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. Le directeur de la prison dut céder. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. volontairement. Ï1 attira sur sa tète. on n ’y réussit non plus. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Il y demeura pendant des mois accroupi. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. il tomba dans un grand accès de fureur. Président du Conseil des Ministres. et. l ’essai de fuite échoua. 2 réduit — colţişor. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. chaque paysan et ouvrier. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. En Roumanie. il y a plusieurs moyens de la rétablir. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. Restaient les tor­ tures quotidiennes. en même temps que lui. Cette fois. où la peine de mort est supprimée. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. les châ­ timents suprêmes. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. On chercha alors à empoisonner Grecea. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Quand M. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. la grève de la faim. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême".

VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . Mais il est devenu fou. n ’est plus qu’un fantôme. sur la carte. 1 au jugé — din ochi. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. U l ’estimait trop étendu. du reste. Dans le fragment suivant. le courrier de Patagonie abordait l’orage. qui remue.que des morts.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. au jugé1. traînant le cadavre de sa pensée. pilote de son métier. Le médecin de la prison a. Fabien. corrigea.E X U P É R Y (1900-1944). l ’angle de descente. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. Ses romans les plus importants. A.. si l ’affaire se présentait mal. Vol de nuit — 1930. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Pour se conserver une marge. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. 415 . X II Cependant. et Fabien renonçait à le contourner. il naviguerait vers sept cents. puis. À côté de Jean Mermoz. et. Il tenterait de passer par-dessous. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. extrait de son roman Vol de nuit. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. se résoudrait au demi-tour. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. m ’a dit un té­ moin. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Grecea n ’est pas encore mort. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. G uillaum et etc. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde.

Il était gêné par la flamme de l ’échappement. la prochaine escale.. La nuit. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. d ’épaves. et reprenait. appuyé à gauche. ou une fatigue des yeux. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. puisque Trelew. pour vérifier le gyroscope et le compas. comme la flamme d ’une torche. 416 . Il la regarda. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Penché à gauche contre la masse du vent. dans l ’épaisseur des ombres. Mais ce n ’était même plus des lueurs. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. Là. comme il doutait. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. circulent encore. par les nuits les plus épaisses. signalait un ciel trois quarts couvert. un orage. À peine des changements de densité. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. À moins que. mais il ne vira pas d ’un degré. sa veille terrible. à la boussole. Il ne savait plus combien de temps. pour­ tant. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. Nous traversons. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. absorbait le monde visible. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Il doutait presque d ’en être jamais délivré.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. de collines. Chaque trente secondes. car il jouait sa vie sur ce petit papier.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. Elle était tressée drue par le vent. „Où sommes-nous. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. qu’il avait déplié et lu mille fois. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. vent Ouest faible. sale et chiffonné.. Il répondit. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. „Je ne sais pas. qui l ’éblouissaient pour longtemps. 2 le radio — radiotelegrafistul. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . Et pourtant le pilote s’inquiétait. qui trembla plus fort. et tout ce qu’elle portait de rocs." 1 faire demi-tour — a se întoarce. pro­ bablement.“ Il se pencha encore. Un remous fit plonger l ’avion. mais qui. dans ce néant.

se rabattait vers la mer. Critique iittéraire et critique d ’art. Tu peux vivre. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). de la Cordil­ lère des Andes. De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 .La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. les villes.. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. On dit que dans sa cellule. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. le cyclone raflerait. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. Membre du P arti Communiste Français. Avant qu’il eût pu les atteindre. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. Aragon est également un grand romancier. Une voix monte des fers Et parle des lendemains. Deux hommes.. Tempête. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958). tu peux vivre.

. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain.*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain.. et mon refus O mes amis. . Je meurs et France demeure Mon amour. Un cheval pour mon empire. Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri. songe. si je meurs. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". songe À la douceur des matins. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin... songe. Rien à faire... S’ouvre et tu sors.. Songe.. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: .. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot. Une messe pour Paris. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand... „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent..Rien qu un mot: la porte cède..

Des mots: „. pourrait influer sur ma décision.. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. sous les balles. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait.. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815). „Si je n ’avais à choisir.. Quelle importance cela avait-il? On avait. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault.„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin.. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. et haussait les épaules. lui.. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. Sous vos coups chargé de fers. — dit encore le mousquetaire. et l ’autre ait pour lui l ’armée. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. si l ’envie me prenait de le choisir. peut-être que le seul fait que l ’un fuie. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I . Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. ou non. confiance en Carnot. voilà l ’important./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. sanglant est levé. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi. 419 . jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient..

Voilà tout le choix qui m ’est donné. chez Monsieur mon père. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que... je ne suis ni boulanger....“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. elle entrera dans le camp de la misère.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. des chutes.Houdetot dit que Napoléon a refusé. se révulser ses yeux. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. Le peuple continuera à crever la faim. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. ni forgeron. sans doute.. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. Le désordre ou la guerre. même Hercule. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme... évidemment les choses ne vont point en ligne droite. si elle est victorieuse. blê­ m ir. voyons ! Oui. Mais.. par là.. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. pas d ’autre perspective ! Seigneur. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat... et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur. Je me remettrai à peindre. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias.. c’est là pour moi le travail. la guillotine a disparu des places. Si elle est battue par l ’étranger. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. voilà donc — s’excla­ ma Théodore. d ’être l ’Empereur de la canaille. a cclipsa 420 . est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. et personne n ’y peut rien. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. de notre vivant. servira à l ’intimider. son teint s’obscurcir. il y a des retours... Il voit la chose avec les yeux de sa caste. Mais m oi... tout ce que nous avons vu. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. mais on a embrigadé la jeunesse. ni charretier. aux conspirateurs et aux armées étrangères. que si l ’on donne les armes au peuple.. sanglant. voilà tout. si on m ’en laisse latitude. regardez sa bouche se tordre. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple.. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră... Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence. il l ’appellera Constitution. Napoléon . mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte.. L ’armée.. La Révolution. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes.

Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. dans. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Classe 42 (4 volumes. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour.F. Enfin. surgie de la foule. 1 à tout le moins — cel p u ţin . — C’est décommandé ici. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Roberte.C. se fai­ sant sans cesse bousculer. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. Mathieu. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Paris occupé par les A llem ands. extrait de Classe 42. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. mais Hubert avait disparu. de glace. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. la Marseillaise éclata. Son premier rom an. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. barem 2 au pas de course — în pas alergător. Son deuxième roman. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. il prit Claude à part. Jean erra encore quelques minutes. 421 . Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. lancés au pas de course2. Le fragm ent suivant. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. Il hésita. Jean aperçut Christian et Mathieu. la Dernière forteresse (1950). passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. devant les vitrines de la cour de Rome.

Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. tenant toujours le drapeau à sa main. pris de peur. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. prêt à tirer. dans le groupe de tête du cortège. l ’autre posa sa moto5. Jean se retrouva. on sentait l ’horreur sur le groupe. déjà il était engagé dans le coupegorge1. déjà lancé à toute vitesse. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. André s’en alla vers la droite. D ’autres flics couraient vers eux. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. la Marseillaise repartit. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie.. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Tout d ’un coup. Le cortège les aborda de front. l ’Allemand. L ’Allemand. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. avec Mercœur et Saint. Une troisième fois. un des motocyclistes noirs. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. La Marseillaise reprit. ayant abandonné sa machine. sur le trottoir. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. André se m it à courir évitant le soldat. Au loin. lui aussi. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. il y eut une hésitation. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. * moto — motocicletă. On aperçut un policier à terre. Mathieu avait soudain disparu. un instant surpris. * liesse — bucurie. Brusquement. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. 3 pétarade— şir de detunături. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. une pétarade3 trancha le chant. Après on verrait. son grand imperméable clair volait à ses côtés. se jeta à sa poursuite. Au même moment. Jean attendait. 422 . 4 Boche — neamţ (peiorativ).. sur le trottoir. l ’un se saisit du revolver. pris par la bousculade. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. revolver au poing. L ’euphorie. dans un escalier. revolver au poing. déboucha des marches.Au croisement du boulevard Sébastopol. André s’envola par-dessus la grille. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. on le v it s’engouffrer. éperdu. Pour l ’instant il fallait gagner. Le premier moto­ cycliste le suivit.

Jean reçut André dans ses bras. Les copains firent une redoute de leur poitrine. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. sûr de tenir sa proie. A cet instant. on discernait ses traits crispés. Plus que dix mètres entre eux. l ’Allemand allait le rejoindre. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. l ’autre toute noire. les yeux exorbités. le coup de revolver fatal. Le groupe entier s’était refermé sur André. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. devant un portail ouvert. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. émacié.. puis ferma les yeux aussitôt. tirant au hasard. sans se presser. André ne tenait plus sur ses jambes. il lui semblait q u ’allait partir.. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. d ’une seconde à l ’autre. le croiser. blême. Le cortège semblait cloué de stupeur. comme s’il allait s’évanouir. A son étonnement. André fit non de la tête. Derrière eux.. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. plus longue. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. mettant la main sur son cœur.. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. Jean dut le porter sur son épaule. un frisson de joie parcourait le groupe. 423 . un visage fou. tendre la jambe devant le soldat noir. c’était André sans imperméable. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour.. La Jeune Garde continuait comme un défi: . Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André..l ’extrême. une jeune fille blonde l ’entraînait. une claire: André. Jean voyait seulement deux silhouettes. Jean se sentit agrippé par sa manche. ni drapeau. le Boche tira . retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. André con­ tinua de courir. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. le trait noir s’abattit. 1 crochet — ocol. il regarda Jean. La Jeune Garde. prenez garde Vous les sabreurs.

à mort. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. venant du boule­ vard. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. La station du métro. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. il mit le nez dehors. Ils courent. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. Sa voix s’éteignit. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. grommela André. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. André devenait écarlate. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. Jean partit en éclaireur. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. et lui se sentait les pommettes en feu. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. Jean s’v faufila longeant les murs. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. la chanson ja illit une fois encore.. puis revint sur ses pas. ce qu’ils venaient de vivre. Jean fit signe de se taire. André susurra. 1 rame — tren. ils obliquèrent dans une rue. garnitură. 424 .— J'a i couru. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. On n ’entendait plus aucun bruit. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Tout était calme. Même alors... Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. rassuré. — Ce serait. Il attendit une seconde. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. puis dans une autre. Assourdie.. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.. trop bête.

et le serra doucement. La rame s’arrêtait dans une station.“ — j. malgré certaines confusions. au m ilieu. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. le dos à la fenêtre. où il y avait peu de monde. — „Les autres aussi. murmura Jenny. c’est Philippe Landrieu. 425 . C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. E t. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. vous les connaissez?“ — „Oui. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. le gros. parallèle­ ment à la rue Montmartre.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. Jaurès et ses amis formaient. là. il se tourne pour parler à Albert. Jean entraîna son camarade au dehors.Celui qui est à droite de Jaurès. c’est Dubreuihl. c’est Amédée Dunois. il lui prit le coude. le gérant“ . En face de Renaudel. à côté de Dubreuihl. A sa gauche. c’est Renaudel. faite de plusieurs tables mises bout à bout. la femme du type qui est en face de Landrieu. c’est Jean Longuet. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . à gauche de 1’enferée.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. une longue tablée. Tenez. — Il était plus de neuf heures et demie. ^ côté d ’elle. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. E t. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. „Sur la banquette. sur un ton de surprise qui ravit Jacques.

“ Un claquement bref.. les yeux clos. suivi. un dîneur. entourait les amis de Jaurès. passa devant la table de Jacques. il hocha lentement la tête. Il joua des coudes.. Il devait s’être évanoui. A ce moment. sans regarder personne. était resté à sa place. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre. sans doute. Au mur du fond. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. Chut !. saisit la main qui pendait. une glace avait volé en éclats.. debout. et. dont les paupières battaient. envahissaient le café. la bouche entr’ouverte.'1 — „La police!" Un cercle de gens. Toute la salle. Il était courbé en deux. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. le bras tendu pour protéger Jenny. un collaborateur du Bonnet Rouge. Un homme. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. d’où partaient des cris. le front. et la forçant à se rasseoir. Une seconde de stupeur. puis un brouhaha" assourdissant. gesticulant. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !.. c’est un ami de Mighel Almereyda. Mme Albert. en. Et celui qui vient d ’arriver.. Avec autorité. ses amis s’étaient levés lui seul. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. des curieux.“ souffla Jacques. debout. — un médecin. A demi caché par le dos de Renaudel. la gérante.. et empêchait d ’approcher. vite'. La voix de M. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. De la rue. à flots. Il se précipita vers la table du Patron. ouvrit le col. Il ne disait rien. il arracha la cravate. Sans changer de pose. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . J ’ai oublié son.E t en faoe d ’elle. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. en courant. et d ’un fracas de vitres.. assis. presque aussitôt. d ’une deuxième détonation. il cherchait Jaurès des yeux. ce sont les deux frères Renoult. Instinctivement. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. Jacques s’était dressé.. un éclatement de pneu. Albert retentit: 426 . s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). l ’interrompit net. chercha le pouls.. — fendit le cercle.^ n médecin. très calme. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . celui qui est debout près de la table. Il était pâle.Q u i?“ — . qui tenait le poig­ net de Jaurès. Puis il cessa de le voir.. la barbe.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu.s’élancèrent dehors. qui se penchait.

un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café.. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. énormes.Le docteur. Elle se faufila jusqu’à lu i. Le docr. Il est m ort. serrés l ’un contre l ’autre. rapprochées en hâte. un ami de Jaurès. . Jacques et Jenny.“ Une longue minute s’écoula.. bousculés. sans un mot. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. et procédait à l ’évacuation de la salle. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Alors. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Elle était debout. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. Des amis avaient soulevé le corps.. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . pour le coucher sur deux tables. Fabre se retourna: au centre. sourdement répétés.d’un espace vide.. autour du blessé. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle.. On chuchotait: j. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. dont la masse élastique se referma derrière eux. Mais. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. prête à bondir. n ’attendant q u ’un signal. teur.“ Les yeux pleins de larmes. Jacques reconnut un socialiste.. se trouvèrent pris dans le remous. Henri Fabre. l ’emportaient avec précaution. poussés. Au moment où ils allaient la franchir. Jacques cherchait à voir. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre.. Trois mots.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. entraînés vers la porte. poussiéreuses. Il était blêm'e. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin.. s’accrocha à son bras. l ’attroupement devenait de plus en plus compact.

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

disparaître dé-. enfermer. con. ir-. col-.(ac-.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. negativ im m obile. sous-directeur. anti-impérialiste bienfaisant.împreună 431 . réarmement. scop al. sou­ mettre super-. corn-. tré-. separare enlever. riu l réagir sub-. direcţie. em2. attirer. soudedesubt subordonné. suprasensible. exporter en-. af-. collabo­ rer. désarmer. superior superstructure. viîn locul vice-président. exincarcérer.etc. vicomte o. survoler trans-.pro­ în faţă.) înainte ante-. emmener. apporter. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. în m ijlocul intercostal. repetiţie 2.deasupra. outre-mer vice-. illogique. separare défaire. contresigner contra contra-. prédisposé pour. contra­ retourner. contrecontrariul. supra-. rapporter. antiîm potriva antibine bien-. il-. bisco-. înainte poursuivre. înapoi. projeter redire. des-. sur. prédire. biscuit cohabiter. coexistence. ra-. bénéfice bicyclette. importer. entreîntre. perforer préînainte préavis. en­ nem i inter-. sous-. rapatrier. irréel. bipède. bétiéde două ori bi~. tresdincolo de transalpin. trépasser. a l­ longer antédiluvien. im-. em-. outredincolo de ultra-royaliste. disdepărtare. în emmagasiner en-. rasseoir re-.. supersonique. antichambre antifasciste. in-. ré-. perprin parcourir. 1. r1. correspondre contradiction. tressaillir ultra-. ad-.

visiteur.. fillette danseur. fourchette. classement aiglon. iinesse coffret.let . soluble roum ain. parisien. partizanul unei doctrine 2. stare -on d im in u tiv -té. lisible. -uble ■am. français. technicien franchise communisme. dessinateur blancheur. acţiune 2. professorat. profesie -ise calitate -isme 1. valetaille. réaliste journaliste. doctorat chevreau. ^ois origine -aison. socialiste. adm inistration tempérance. -ten -ais. Chinois pendaison. m aladie. doctrină. vengeance. -ateur 1. calitate -et. -ité calitate -ace. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. -asse -ade -âge populace. royal- 432 . curent 2. sucrerie Parisien. orangeade nettoyage. -erie calitate -ien origine. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. agent 2. -ible. rezultatul acţiu n ii -al instituţie.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. -ette . poignée charpentier. -ence acţiune. écolier cendrier. paperasse citronnade. calitate -ie. R oum ain. profesiune 2.-v. -ière 1. profesie ~(e)ment acţiune. négli­ gence syndicat. suédois caricatural. -ation acţiune -ance. ruelle bouchée. Marocain Français. encrier. lorrain.-elette d im in u tiv -eur. eance. dem ni­ tate -eau. dentiste remaniement. ourson parenté. bavardage esclavage ferraille. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. prêtraille. obiect -esse stare. profesie -iste 1. marseillais. rougeur perfidie. réalisme journalisme communiste. ita ­ lien anglais. soupière politesse.

bavard campagnard. coutumier inventif. aigrelet menteur. rougeâtre lourdaud. socialiste richissime. m a ­ quisard noirâtre.Sufixul Sensul 1. elet -eur. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. barbu -ard -âtre aud -et. noiraud propret. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . caracter. scénique communiste. rarissime po intu . peiorativ 2. vaniteux saisonnier. alpin héroïque. pensif enfantin. communard.

tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Paris. tables) les (élèves. Observaţie. Pékin 434 . Moscou.

les Alpes. 1.. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. hommes.1’H umanité“ . Le Caire etc. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. la Corse.Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. toute la foule était joyeuse. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. enfants. camarade ! Merci. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. flu v ii şi m u n ţi. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. Observaţie. Numele de ţări. fondateur de . femmes. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. 435 . Ce paysage est magnifique. d) într-o enumerare : Vieillards. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. le R h in . ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. Prietenui său este simpatic. Le M ans. Face excepţie adverbul de cantitate bien. rue de la Victoire. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes.

apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau fem inin. care se recunoaşte după articolul care le precedă.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua.

T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<.I I . care nu au mâle gen determ inat la grenouille. în le­ g ătu ri. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. la noia. substantive nume de la grenouille anim ale. le chapeau le j eu -eau. în s 437 . le nez -X. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au. acest s nu se prenunţă decît uneori.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. les bras les noi. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc.

al căror plural este: bonshommes. gentilshommes. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. 438 . gentilhomme. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for.l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală.

Les livres de l'étudiant sont gros. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. prepoziţia de se contractă cu acestea. substantivele: madame. N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. messieurs. O b se rv a ţie . 2.De asemenea. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Les fenêtres de la chambre sont fermées. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. al căror plural este: mesdames. monsieur. mesdemoiselles. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. dintre care unul este determinantul celuilalt. prepoziţii. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. adverbe. mademoiselle. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. acestea răm în invariabile. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . Dacă substantivul este compus din două substantive. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe.

des fleurs à Françoise. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. de la femme D. G. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. à la femme A. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . prepoziţia à se contractă cu acestea. l ’élève G. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N .les = aux: L a directrice parle a ux élèves. A. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. D. à l ’élève A. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. A. J'écris à la sœur de mon ami. la femme Plural G. la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. de l'élève D . D. G. à -f. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. Adresse-toi à Vélève de service.

-s. travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat. -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -rt.

pentru toate adjectivele. formează la fel ca acela al substanti­ velor. F em in in ul p lural se formează. conform regulii generale.vie il. nouvelles etc.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. 442 . c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. sociales. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. nouveaun o u v e l. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. vieu x.

cet cette ( ces | Observaţie. 443 . înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. în locul formelor ma. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. sa se folosesc formele de m asculin mon. son habitude. ion. 1. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. 2. cet hiver. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. în lim ba franceză. ta. ton armoire.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t.

A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. X. înainte de a prim i term inaţia -ième. 444 . cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. cent un Numeralul mille se scrie şi mil. Numeralele cardinale sînt invariabile. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. quatre-vingt-onze. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. (la ) huitième Observaţie.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .

à toi. I Nominativ i l Dativ je. elles moi. à elle lu i. vous. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. nulle■plusieurs. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. quelque. tel. chaque. toi. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. tout. elle . elle.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. în acest caz. elle nous. lui moi. à lu i. e. autre. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. te. nul. à moi. telle. certain. ils.-e. lu i. vous. tu. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. il. elles me. même.. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. > > nous. eux. 446 . toi.

elle nous. leur me’ te’ *a nous. vous. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. les à nous. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. les. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. lu i. je vous le recommande chaleureusement. À eïle. Pronumele. vous. Je le répète. le. il faut être persévérant. eux. je le sais. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . toi. 447 . Qui veut lire? Moi. je le lu i donnerai demain. je lu i offre un bouquet de fleurs.Acuzativ 1 l nous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. elles Observaţie. vous. à elles moi. la.à vous. leur. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. à eux.

parlé avec enthousiasme (de ce livre). Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. în afară de pronumele se. nous. de obicei.Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. te. 2 Pronumele y înlocuieşte. il m ’en a . pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). vous Pronumele personale en şi y 1. se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. Uneori. 448 . echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. în acest caz. nous en sommes très heureux (de cela). m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. . fiind. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. Uneori.

qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure... c’est. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère. Expresiile de prezentare c’est. Expresia c’est. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului.. 449 . respectiv.. qui. în acest caz. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est.. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche. ce sera... C'est lu i que je cherche. que Expresia c’est. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte..Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. etc. care. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi.

care variază după număr şi gen.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. destul de rar folosite. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. 450 .. a că»^. Vautre. tel. G. personne... quelqu'un. Vun . toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. nul. a l cărui. l'une. autre. laquelle etc. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. ce. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . despre care. A.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. cu înţeles nedeterminat. certain. rien. -e. -une. tout. care sînt invariabile chacun. compuse ( lequel. quiconque. •D. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. Observaţie. plusieurs.

in fin itiv u l trecut. Gr-upa a IlI. perfect şi mai-mult-ca-perfect. v iito ru l I I . Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant). 451 . conjunctivul • imperfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior.V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. im pe rativul trecut.a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.

Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 . marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir.(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse.

rester. -ais. -ions.intranzitive ca: aller. -ais. -e. -iez. partir.(ir) etc. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. -ions -iez. -u. e. venir etc. fin . entrer. tomber. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. -a.]. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. -ions. sortir. -re -ant -i. finiss-(ant)]. -es. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. -ais. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . -ait. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . naître. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . -s. -ez. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -ir -oir. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. 453 . arriver. mourir.

Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca.conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie. C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .

je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent.

Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t .

oue je cède — je pèse. Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie. Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. ils achèteront (dar vous achetez etc. appeler — j ’appelle. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle.) appuyer — j ’appuie. -eter. nu dublează consoana l sau t.) jeter — je jette. je céderais 4.) Alte verbe. — il cède.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie . i l emploiera (dar nous employons etc. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv . ils appelleront (dar nous appelons etc.) acheter — j ’achète. ils jetteront (dar nous jetons etc. în acest caz.) 5. i l appuiera (dar nous appuyons etc. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:. ci primesc. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. ils modèleront (dar vous modelez etc.) 457 . Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2.

Spre deosebire de limba romînă. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat).) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. A m pus să-l cheme. 458 .) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. V oi pleca (în curînd. venir. il hait (dar nous haïssons etc. V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. 3. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. faire etc. Tocmai intrase. i l fa lla it etc. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. 2. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. venir la indicativul prezent. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. 6. il neigera. tu hais. formează trecutul apropiat (le passé récent). 4. A început să lucreze. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. îndată).

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

tim pul: Sur ses vieux jours. 471 . agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. un parapluie à la m ain. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République. cauza sau instrumentul: périr par l'épée. il s’établit à la campagne. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. monta dans la diligence. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps.

ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. ain si il est écouté. par conséquent: J ’ai fin i. e) cauzale — car. enfin. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. n i ramer. ni: I l lit et commente le journal. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. E lle ne sait n i nager. en effet. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe.Prepoziţiile en şi dans In general. ainsi. cependant. I l parle fort. 472 . toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. c'est-à-dire: I l échouera. d o n c je peux partir. car il ne travaille pas sérieusement. Balzac était royaliste et catholique. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. aussi. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. toutefois. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. pourtant. I l est entré dans la maison.

à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. après que. afin que. je suis parti. bien que. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . de façon que. Observaţie. de peur que — consecutive: de sorte que.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. vu que. tu réussirais. pendant que — cauzale: parce que. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. sans que — condiţionale: pourvu que. on se couche. ainsi que. pour peu que. au point que — comparative: de même que. à mesure que — concesive: quoique. jusqu'à ce que. (comparativă) : Comme on fait son lit. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. puisque. de manière que. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. non que — finale: pour que.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. adjective. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe.

b) prin joncţiune. 475 . 2. Propoziţia principală (proposition principale). L a personne qui m ’a téléphoné. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. m ’a communiqué quelque chose d ’important. Pierre est charpentier. Je m ’habille et je viens tout de suite.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. depind unele de altele. dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. nefiind de acelaşi fel. sau prin subordonare cînd. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Propoziţia independentă (proposition indépendante). care nu depinde de altă propoziţie.

— condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles. désarm em ent. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. <m pourrait 476 . Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra.. il est un grand réaliste critique. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. d ’hôpitaux etc.3 . d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e.

dorinţa. posibil. 477 . E l se foloseşt^: 1. 4. după locuţiunile conjuncţionale où que. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. il n 'y a que des champs de blé. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. sembler etc. I l regrette que tu sois malade. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. b) de loc. I l est ion que tjious apprenions le français. 3. regretul etc. il est nécessaire etc. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. de quelque côté que: Où que nous regardions. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. b) după un verb impersonal (falloir. il est juste. principal etc. după locuţiunile conjuncţionale avant que. jusqu’à ce que.): I l faut que tu écrives une lettre. unique. In propoziţiile independente. teama.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. Je veux qu’ils partent.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general.

Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . sans que: Bien qu'elle soit jeune . f) condiţionale. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît. e) consecutive. în lim ba rom înă. à condition que: conjuncţionale pourvu que. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. sans que etc. si. pour. quoique. façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . Quelles que fussent les précautions de Bartholo . I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. — după locuţiunile: quelque. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul.după locuţiunile conjuncţionale bien que. ce n'est pas que. que. Observaţie. după locuţiunile conjuncţionale pour que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que.. bien que. după locuţiunile conjuncţionale non que. g) concesive sau restrictive: —. pentru a exprima un fapt real. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. d) finale. are putere = Bien q u ’il soit maigre..): Approche que je te voie (que = pour que).. 2 .c) de cauză. que.. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. mais il est importun. pour que. De asemenea. 1.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. elle est déjà décorée pour ses mérites. Quoiqu'on fasse.. Deşi este slab. quoique etc. de manière que. elles n'eurent aucun résultat. de. Observaţie. avant que. il a de la force.. on ne peut contenter tout le monde. după locuţiunile pour peu que.

j ’ai repris mon travail. Après avoir passé un beau congé. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. 3. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. Ne pas se pencher en dehors. E l se întrebuinţează: 1. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. les canards d ’accourir. il faut se laver les mains. Şi iată că găinile se ţiv in tă. o interdicţie: Ralentir. b) cînd subiectul infinitivului. manger tout cela! 2. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. raţele se reped. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. 479 . altul decît cel al propoziţiei principale. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă.

Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. e) condiţionale: À le regarder de plus près. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. 480 . 2. Rîde de se prăpădeşte. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. la reconstruction commença. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. Observaţie. în gramatica franceză. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. spre deosebire de gramatica rom în ă. il travaille. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. on remarquait ses rides.d) consecutive: I I rit à se tordre.

2. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). expuse m ai departe (punctul 4). Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. deci nu se face acordul. Elles étaient appréciées par leurs camarades. Observaţie. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé. (Complement direct. 4 . M arie. în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. Elles se sont parlé. deci acordul se face) . Ils ont lu la gazette. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. 3.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. (Complement indirect.

deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect.a s in g ula r. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. 482 . în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes.) Observaţie.

propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. 2 . Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. în general. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . 3. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în lim ba franceză. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. 1.

peut-être. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. en vain. au moins etc. Reste la question essentielle. a cessé depuis quelques instants. în care ordinea am intită nu este respectată. aussi l ’a-t-on condamné. à peine. el este aşezat înaintea predicatului. Ce cri le lance Barbusse. Acest strigăt îl lansează Barbusse.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. toujours : I l avait volé. ainsi. pentru motive de ordin stilistic. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. Inversiunea este facultativă după sans doute. d) cînd. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. encore. . dit-elle. Cînd subiectul este un substantiv. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. 1. Subsista în m ine o mare tristeţe.

SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent. CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .

) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier .-a plus-valoare polenizare portativ (muz. dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 .chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t. eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.) .) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. représentant (fig .

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

locuţiune adverbială loc. 2. nehotărît num. prepoziţie prez. perfect pers. au x iliar bot. figurat gram. fam iliar fig. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. m ajusculă mar. arhitectură art. quelque chose rel. mitologie muz. in fin itiv interj. literatură loc. trecut v. învechit jur. indicativ inf. personal pl. substantiv tehn. verb. prezent pron. (fem . locuţiune verbală m. ju ridic lit. zoologie 1. prep. verb intranzitiv vt. invariabil ist. expresie /. im perativ impers. popular prep. pronume qn. adm inistraţie adv. verb vi. tehnică tipogr. impersonal ind. m uzică nehot. verb tranzitiv zool. m ilita r mitol. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. conj. relativ s. antichitate arhit. (mase. conjuncţie constr. hotărît imper. interogativ invar. que lqu’un qch. numeral part. istorie înv. adverb. articol aux. locuţiune conjuncţională loc. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. .) masculin maj. construcţii expr.) fem inin fam. adv. adverbial ant. vezi vb.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. botanică comp. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. loc. m atem atică m ii. participiu perf. interjecţie interog. adjectiv adm. (gradul) comparativ conj. plural pop. m arină mat. tipografie tr. gramatică hot.

.

cite.f. plăcut accueillir vb. m. a strînge accusateur.m. a acom pania accomplir vb. (pl. m. I I I (în expr.m. invar. a tă ia . a nu fi de faţă absolu. abundent abords.f. a lipsi. absurditate abus s.m.) d ’ — ■ m ai în tîi. a ierta absurdité s. cu totul.) îm preju­ r im i.f. prăpastie. a aclama accompagner vb. (fig. salcîm accabler vb. belşug abondant . lipsă absenter (s’) vb. a spori accroupir (s’) vb. I I I a p rim i .) a descuraja abbaye s. a aboli abondance s. [mar. accent accepter vb. abîme s.m . cu. cum părător achever vb. de. a acorda. a se îndrepta acheter vb. a efectua accords. a vitelor) . a îm povăra. a absorbi. f.m. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb.f. doborîre (a co­ pacilor. accident acclam ation s. consim­ ţăm ânt accordéon s. abnegaţie abolir vb. în v o ia lă. desăvîrşit absolument adv. -euse s. m. a acosta. abis abnégation s. -trice s. în prim u l rînd aborder vb. a aborda. I I a se aşeza pe vine accueil s. a accelera accent s. a term ina. m. I I I a sosi în grabă accrocher vb.m.) faire ~ qch.) a acosta accoupler vb. (loc.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep. absenţă. a p ă r ă s i. a întîm p in a accumuler vb. m. cum părătură acheminer {»’) vb. a da.m. m. prim ire (făcută cuiva) accueillant. a ajunge (la) . (fig . a acapara accélération s.-eadj. sporire accroître vb. a se îm păca accoster vb. a înverşuna achat s. după. I I a atinge (ceva). acu­ zator accusation s. abajur abattage s. a grăbi. acuzare acharner vb.m. şi adj. adăpost abricot s.m. a renunţa abat-jour s. prim itor. abate. a adăposti absence s. pe. ) a duce (la) abreuver vb. cumpărare . a îng hiţi absoudre vb. I I I a m ări. f.m. mărire. /. ţine loc de dicţionar. şi s. a sfîrşi. adv. a însoţi. cais abriter vb. neapărat. m. abuz acacia s. a în d îrji. a accepta. abataj abattre vb. preot. m. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. acces. accelerare accélérer vb. I I I a absolvi. îmbelşugat. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a lega accourir vb. a săvîrşi. negreşit absorber vb. aclamaţie acclamer vb.f. -e adj.f. la. m ănăstire abbé s. 493 . -e adj. à pied pe jos . acord. abundenţă. aşadar. s’ a se po triv i. tăiere . abordare. a agăţa. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. în . a aduna. abaţie. a u m ili accaparer vb. I I a suprim a. absolut .m. a p rim i accès s. m. a acum ula. a împerechea. a adăpa a b r is . I I a îm p lin i.f. intrare accident s.m. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a copleşi. caisă abricotier s. I I I a doborî. Aceste vocabulare nu pot. a atîrna . a cumpăra acheteur. peu à peu puţin cîte puţin . acordeon accorder vb.

à votre ~ ~ cum d o riţi. aeronautică aérodynamique adj. -trice s. a adm ira admission s. ascuţime additionner vb.f. am abil aimer vb. a îm b lîn zi adresses. /. -es. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb./ plăcere. (/ig. (în)aripat ailier s.m . arie (imizicală) .f. (pl. -enne adj. dibaci aérien. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac. I I I a dobtndi. I I I a m ări agréable adj.) aglo­ meraţie afflux s. (fig. -é s. a înfrunta afin conj. uşurinţă. agreabil agressif. a se prăbuşi affaler (s’) vb. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm . agricultură agripper vb.e om ul care-mi trebuie . p rim u l născut ainsi 1. dragoste. acţiune activité s. dulce-acrişor a i g u . a u lx . -. aflux affranchir (s’) vb. -ive adj. -e adj. a agrava agilité s. adv. cu dare de m înă 494 . ad m irab il admirateur. agresiune. acru.f. actor action s. conso­ lidare affirmer vb. m. trea­ b ă. bucurie. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. se tirer d' ' a s c descurca. pui de v ultur aigre adj. m./. al m untelui) a il s . activitate actualité s. întărire.m . a adresa adroit.f. ajutor aide2 s. adeziune admettre vb.f. a se agita. precum şi air s . a înhăţa a h ! interj.) de pentru a . oţel acquérir vb. aripă ailé. adm irativ adm iration s. aeroport affaiblir vb.m. I I a în tări. m in ă.f. agenţie agent g. m ai în vîrstă. -e adj. afluenţă. înfăţişare aisance s.acier s. a consolida affermissement s. ajutor aider vb. (fam. a cîştiga acquiescer vb. în mod plăcut. a apuca. agreabil.f. a adora adoucir vb. în vîrstă. m. I I a se elibera affronter vb. înăcrit aigre-doux././. ~ que pentru ca. au ! vai ! aïeul. ag ilitate . ascuţit. astfel. în scopul âge s.f. ac. (în loc. uşor.m. conj. aşa precum. a iu b i. adm irator adm iratif. ~ s. f. (pl.m. a se învoi acteur. cu a rip i. aerodinamică aéroport s. vîrstnic agence s.m . dibăcie.f. f. conj. afecţiune affermir vb. aerian aéronautique s. şi adj.m. (pl. sprinteneală agir vb. -e adj.m.f. dezinvoltură a is e s . (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. bot.m .es) bu­ nic . f. actualitate acuité s.f. -e adj. îndem înatic. plăcut agréablement adv.) a se prăbuşi affection s. v ultur aiglon s. aerodinamic . admitere adonis s. a ajuta aïe ! interj. aglomerare aggravations. înrăutăţire. adm iraţie admirer vb. -ë adj.f. 2. deci ainsi que loc. problemă.m . sprijin. a agita agneau s. v îrf (al tu r­ n u lu i. vîrstă âgé. conj. adresă. -ive adj. a afirm a affluence s. I I a slăbi. aïeux strămoş) aigle s .f. afacere. a-i plăcea aîné. agrar agrandir vb. m.f. -douce adj. andrea. adonis adorer vb. I I a acţiona agiter vb. a consim ţi. iscusinţă adresser vb. a în ră u tă ţi.f.f.m. atac agriculture s.m. I I a în d u lc i. m iel agraire adj. strident aigu ille s. agresiv agression s. aglomeraţie . il fait mon — . a h ! o h ! aide1 s.f. aer. a se sim ţi bine aisé.) p iţig ăiat. de altfel aim able adj. agent agglomération s. -trice s. a micşora affaire s. în a it loc.f.f. être à son ~ a fi m u lţu m it. a aduna adhésion s. -s) usturoi aile s. aşa. cum îi place . I I I a adm ite admirable adj.m .f. s. agravare aggraver vb.m. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa.

m.f.f.) şi adj.f. a se duce alliance s. prieten. am p lu.m . a afla apprêt s. verighetă allier vb. m. m. aproape apparaître vb. anatomie ancien. parîm ă amas s. anacronic anatomie s. colţ angoisser vb. cu uşurinţă ajouter vb. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s. aparent appartement s. bogat. unghi. după cît se pare apparent.f. alsacian altérable ad]. a se distra.-e s. a lia n ţă . alm anah alors adv. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. m. a chema. a adăuga alarm e s. a îm bina allonger vb. a lu ng i.m. prieteneşte am itié s. mers. nelinişte.aisément adv. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. alarm ă alarmer vb.f.m .m.m. a strînge amateur s. a apreta 495 .m. salariu apporter vb.f. a an u nţa.m . a prevesti annuaire s.m .f.p l. m.f. am uzam ent. I I a aplauda applaudissement s. a merge. ancoră âne s.f.f. m ăgar.f. [fig. a pregăti. -e adj. m. m. antichitate antisémite s. (eu m aj . dis­ tracţie amuser (s’) vb.) şi adj. alterabil altitude s. poftă de mîneare appointements s.m. amploare am putation s. a aduce apprendre vb. m. aplauze appétit s. slăbire am ant. I I I a aparţine appel s.m. antarctic antérieur. însufleţire. a îngrăm ădi. englez. iu b it am arres. am ator am azones. (eu ma j.-e s. alee allégorie s. anticameră antipathique adj./. a se amuza anachronique adj.m . am ant. amazoane am bition s. înger anglais. am putaţie amputer vb. anterior anticham bre s.f. am ical. a alarm a.m. -e s. a se lu n g i.m. I I I a în v ăţa .f. a atrage. iubire am phitéâtre s. (cu m aj. a ademeni allée s. I I I a apărea appareil s. -e adj. purtare.f. -e s. altitu d in e amaigrissement s. atunci alpestre adj. anim aţie anim er vb. anorm al antarctique adj. -e adj. cam (aşa). german aller vb. (degetul) inelar anorm al.m. -e adj. a prelungi. a aprinde allum ette s./. an tip a tic an tiquité s. a lp in is t alsacien. aparat apparemment adv. alegorie allem and. apel. anuar.f.m. suflet amende s.p l. alfabet alpiniste s.f. spaim ă an im a l s. august apercevoir vb. aluzie alm anach s. antisem it août s. grămadă amasser vb. îm prejurim i allécher vb. a da alarm a alentours s. I I I a zări apétale adj. ) a strivi anecdote s.m. adv. apret apprêter vb.-enne s.m. am biţie âme s.m. aniversare annoncer vb. (fig . chibrit allure s. a aduce am i. f. a se întinde allum er vb. a n . odgon. I I a n im ic i. apetal à peu près loc.m. ) şi adj. pl. apartam ent appartenir vb./. a speria angoisse s. amendă amener vb. an im al anim ation s.f.f. a o duce. vechi ancre s.f.f. a g ă ti. -e adj. -enne adj. anecdotă ange s. a însufleţi annèau s. a se duce. am ă­ n u n ţit am pleur s.m . m. aplaudare.) dobitoc anéantir vb. chemare appeler vb. inel année s. prietenesc am icalem ent adv.m. englezesc a n g le s . alpestru alphabet s. am fiteatru am plement adv. s’en ~ a pleca.f.m . am ic am ical.m.f. a am puta am usant.f. a n u m i applaudir vb. prietenie a m o u r s .f. f. distractiv amusement s.

m. pom. înduioşător attendrissement s. 1 ardoare.elle adj. f.m . a apro­ funda approuver vb. a aproba. a ataşa. curea. măiestrie artère s. străbunică arrivée s./. I I a ad în ci. a înjuga attendre vb. a uda. aspru après prep.m. a piciorului) attaché s.m. asfalt asphalter vb.m.m. asentim ent. a face (un sunet) m ai surd assuré. a asedia assiette s.m. a se aşeza la masă attaches. I I a se întuneca. învoire asseoir (s’j vb. asociaţie associer (g’) vb. aranjam ent arrêter vb.m. a asfalta as p ic s . reazem. m. pe urină. arg in t. a lega attaquer vb.m. a stropi arsenal s. (impers.f. cu siguranţă.f.f. arenă argent s. farfurie assistance s. a sosi. (fig.m.) raion. rîvnă arène s. arşiţă. apropiere approcher (s’ ) vb. cartier arroser vb. aromă arracher vb. anghinare articulation s. a aresta arrière 1. arbore arc s. de ambasadă) attachement s. atenţie 496 . încheie­ tură (a m îin ii. asasinat assassiner vb. şifonier arôme s. I I I a aştepta attendrissant. a înh ăm a . I I I a se aşeza assez adv.approche s. atletism atome s. /. -e adj.f. după aoeea après-demain adv. aspirare. a asasina assaut s. m. asalt assentiment s. du p ă.f. bani a rm é e s . sosire arriver vb.m.) şi adj. artist artistiquement adv. şi s. a aproviziona appui s. m. (fig.f. arm am ent. cameră din dos arrière-garde s.f. destul. stăpîn pe sine. a sprijin i âpre adj. înduioşare attendu prep.f.f.f. sigur assurément adv. ateneu athlétisme s. a se asocia assombrir (s’) vb. cu artă ascenseur s.nl.m .m.m. articulaţie articuler vb. (invar. arab araignée s. m. sprijin appuyer vb.) a se în tîm p la arriviste s.f. arteră artichaut s. are arc-en-ciel s. en avoir . suficient. crunt. m. atom atroce adj. păianjen arbre s.f. curcubeu archipel s.m . a izb u ti.m. legătură.f. atentat attente s. f. ariergardă arrière-grand-mère s.m.) poim îine après-midi s. ateu athénée s. ataşament attacher vb. [invar. sparanghel asphalte s. a zăbovi atteindre vb. dulap. a apăsa. aprovizionare approvisionner vb. aşteptare attention s..f. ataşat (de legaţie. (a d m . asistenţă association s. a fi de ajuns assiéger vb. a articula artificiel. artistic.m.f. arsenal a r t s .m.f. înarmare armoire s.m. şi adj. astronomic athée s. şi adv. a rtific ia l. partea din a p o i. înfăţişare asperge s. (sport) fundaş. s.) a se posomori assourdir vb. arm ată armement s. a ataca attarder (s’) vb. a asigura astronautique s.m. interj. astronautică astronomique adj. a întîrzia . desi­ gur assurer vb. artă. aspect. groaznic attabler (s’) vb. avînd în vedere attentat s.a fi sătul. (cu maj. a înc u viin ţa approvisionnements. a ajunge. nefi­ resc artiste s.f. aspic. a smulge arrangement s.m.) după-amiază arabe s.m. ascensiune aspect s. arhitect ardeur s. piftie aspiration s. înapoi ! arrière-chambre s. a se apropia approfondir vb.m. m. -e adj.m. I I I a atinge atteler vb. arivist arrondir vb.f.) aspi­ raţie assassinat s.f. a opri . I I a rotu n ji arrondissement s. I I I a asurzi.f.m . 2.f. (fig.f. ascensor ascension s. arhipelag architecte m.m . m.

a m ărturisi avril s. aşa de aussitôt 1.f. autom obil.-euse s.f. lacom. m. pron. şi adj. conj. bacalaureat badiner vb. n ici un(ul) audace s. cu atenţie atterrissage s. aux. [loc. altm in teri autrefois adv.).II a avertiza . bal b a lai s. a avea.f. alt(ul). există avoisinant.f.m. a înjosi avion s. scădere baisser vb. cu avenir s. adunare în ceată zgomotoasă aube s. lăcomie. azi aune s. orb din naştere aviation s. avans. ochi de fereastră. baie baïonnette s. autodeterm i­ nare autodidacte s. îndrăzneţ au-dessous adv. baionetă baiser s. . a bolborosi. dedesubt au-dessus. tot a tîta . (precedat de art.m. prep.f. autodidact automne s. orbeşte aveugle-né (e) s. a pune m ina attrister vb. înainte av a n ta g e s .m . părere. a prinde. a lta .) P? de în ju ru l. aviz aviser vb. a zări. şi pron. rad ă. ~ faim a-i fi foame. I I a deprecia (o marfă) . aux iliar avance s. adj. -euse adj. avar. m ai înainte auprès 1. f. şi pron.f. autoritate autour adv.f. pătlăgea v în ă tă aucun. m. bagaj bague s. toam nă autom obiles.f. aproapele auxiliaire adj. (impers. arin auparavant adv. întîm plare . aş ! baie s. a m ări.m. 2.f. loc.f. aviditate a v ilir vb. a ltăd a tă. inel bah! interj. adv. zori aubergine s.f. şi adj.m . îm prejur.m.f.) il y a este. a în ştiin ţa avocat s. a m ătura b a la y e u r. alaltăie ri avant-poste s. orb aveuglément adv.m . aterizare atterrir vb. avanpost avare s.m. aventură avenue s. hrăpăreţ avidité s.f. a se scălda. sărut(are) baisse s.m.m. şi adj. viitor aventure s. şi adj. îm prejurul autre 1. a informa aveugle s. a întinde (înainte) . 2.m.m. a se îm băia b a in s .m. prep. m. aversă avertir vb. ~ soif a-i fi sete. 2. autor auto s.m. a întrista. vecin avouer vb. a înain ta avant adv. auditor augmenter vb. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s. (pe) aproape auriculaire s. a atrage attraper vb. avantaj avant-hier adv.m. şi.f. avocat avoir vb. a lătu ra t. zgîrcit avec prep. a micşora' bal s. a scădea.m. îndată. aviaţie avide adj.m. I I a ateriza attirrer vb. în mod autom at autodétermination s. m ătură balayer vb.-trice s.m. a m îh n i attroupement s. şi prep.m.attentivement adv.f. înd ată ce autant adv. a-i fi . a glum i bafouiller vb. înaintare avancer vb.f. lîngă. a spori aujo urd’h u i adv. -e adj.m.m. cale averse s.f. altfel.f.f. avion avis s. au­ tom obilistic autorité s. -e adj.) ce lălalt. de uşă baigner (se) vb. deget mic (de la mînă) aussi adv./. aprilie B baccalauréat s. m ic golf. balcon 497 . deasupra auriiteur. a ltu l. av id . m. m ăturător balcon s.m. adv. — • chose altceva autrement adv. a grăbi (plecarea etc. autom obil automatiquement adv. adv.f. hot. sînt. îndrăzneală audacieux. a b îlb îi bagage s. odinioară autrui pron. de asemenea.

noră belle-mère s. şi adj. ceată bander vb. -e adj. bască berline s. I I I a bale. basorelief basse-cour s. s.f. I I a p ă li. trăsură besace s. bărbier barbouiller vb. navă bâtim ent s. m./. bastion bataille s. — sûr desigur bien que loc. ~ de somme v ită de m uncă bêtises. a b ălţa .m. a blam a blanc.. -che adj.m. m.f. banană bananier s. batalion bateau s. bazar béant.m. bicicletă bien adv. albeaţă blanchir ' b. -se 1. treabă. bijuterie billet s.f. bază bas-relîef s. foarte m u lt . căscat beau. leagăn béret s.m. şi adj. m. bandit bandoulière s.f.-e s.f. -e adj. vite bête1 adj. ciorap basalte s.m. beretă. inferior. m.f. -euse adj. balenă balise s. m. baston batteuse s.. bine . sărăcie bétail s.f. deşi. bizar blague s. a bandaja banderole s./. care se leagănă b a lle s ..m. curte de păsări bastion s. ciudat. balet balnéaire adj.f. prostănac berceau s. baladă ba lla nt.m.m. şotie blâm er vb. beton betterave s.f. vorbăreţ. -e adj. gratie bas1. a răni 498 .m. a se legăna .f. a se îngălbeni blesser vb.m. bel. 2.f.) franc. băţ. (jig. prost bête2 s./.f. de plus belle şi m ai şi.f. bătălie . (pop. nevoie. m.f.f. barcă barreau s. a lega. partea de jos. belle adj. f. ballet s. binevenit bière s. binefăcător. fleac b é to n s .m. a dezaproba . m. banderolă bandit s. bine inten­ ţionat bientôt adv. bancă. biscuit bizarre adj.m. bandă. cum nată belliqueux. be­ licos bénéfice s.m. a blaza.m.) baracament barbare s. frumos .f. a cădea base s. bibliotecă bicyclette s.f.m.m. desagă besogne s. beneficiu bénéficier vb. cărucior. şi adj. fîşie.' adj. conj. foarte palid blêm ir vb. jos. batoză battre vb.m. lu ptă b ataillon s./.f.f.f. prune bec s.f. dungă.. banan b a n c s . socru beauté s. sitar belle-fille s. sa­ lutar bien-intentionné. barbă barbier s. bazalt basculer vb. a beneficia benêt s. cu toate că bienfaisant. a unge cu unt bibliothèque s. bilet biscuit s.m. prostie.f.f. vas. m.m . îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s.) a învinge b a v a r d . balnear banane s. plisc bécasse s. soacră belle -sœur s. de peşti) bandes.f.f. a toci sensibili­ tatea blé s. m u lt beau -frère s. scăzut.f. I I a alb i blaser vb.f. bere bigarrer vb.m. m.m. il y a beau temps que . clădire bâtir vb. cioc. larg deschis. cum nat beau-père s. înd ată. alb blancheur s.-e s. frumuseţe bébé s. unt beurrer vb. (mii. -e adj. m. banc (de nisip.m. m grîu l-iiiiie adj. şi adj. a îm pestriţa bijou s.f. guraliv bazar s.m. în şoaptă bas2 s. . becaţă. e m u lt de cînd . a m îzgăli barque s. IX a clăd i. m inge. a n im a l. barbar barbarie s. războinic. bandulieră banlieue s.m. scund./.baleine s. banchiză baraquement s. tout încetişor.f. sfeclă beurre s. muncă b e s o in s . glonţ.m. a construi bâton s. (în) curînd b ie n v e n u . baliză ballade s. bancher banquise s. barbarie barbe s. m. /. m ai d ih ai beaucoup adv. jo­ sul.

1. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s. a se mişca.m. broşă brocher vb. gură. a îm brînci boussole s. călău bourrelet s.m.f. cataram ă. bomboană bond s.) buşon boucles. suflare. bună ziua bonnet s.f.m. pungă (de bani) . -e adj. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. blond blouse s. capăt. a căptuşi cu lemn boîtes. viteaz. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. a închide. dop. bine bonbon s. fericire. bombă bon1.f. -e adj. brutărie bouleau s. homme ~ om curajos.m. -euse adj.m. brichetă. pl. cutie boiteux. bursă bousculer vb. boier bracelet s. albăstrea bobinage s. a se m ărgini botte s. bor (la o pălărie) bordeaux s. brancardă branches. salt. brioşă.m. fărîm ă . margine. brav braver vb. m. buclă (de păr).) bourse s. pe punte. a îm păduri . năm ol bouffée s.m. bun bon2 adv. boucles d ’oreilles cercei boucler vb. a intra în concurenţă cu cineva briser vb./. lum inare b o u illir vb. brève adj. brutar boulangerie s. burghez bourreau s. săritură bondir vb. box boxeur s. bobinaj bœ uf s. marcaj (crengi rupte.f. boxer boyard s. a broda 499 . a sparge. căptuşire.m. (fig.f. I I I a bea bois s. à — pe bord. (fam./. măcelărie b o u ch o n s.m.f. amnar brisées s. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. targă. a încheia (o cataramă) . sul (um plut cu cîlţi. ) aller sur Ies ~ de qn.f. a broşa (o carte) . a înfrunta. bou boire vb. a brava bref./. rană bleu. a încheia nasturii boxe s.m.m.-e *.f. bluză bluet $. prăvălie bouton s.f. curajos. noroi. a străluci brioche s. a zăpăci. mesteacăn boulet s. legătură de legume botté. şchiop bombe s. (în mod) strălucit briller vb. stană blond. adj. bord (la un vas) . om uleţ. ram ură. m. şi adj.f. m ănunchi bourbeux. m.f. brăţară.f. hotar.m. val de aer bouger vb. nasture. sticlă boutiques. braţ.m.) a lucra nim icuri.m.f. ~ ~ homme om cumsecade . a tu lb u ra. cozonac brique s.blessure s. armare cu lemn boiser vb.f. bulevard bouleverser vb. b la jin bonjour s.f.m. a bucla părul boue s.~ ceas de m înă brancard s.f. montre. încălţat cu cizme bouche s. margine. busolă boat s. branşă bras s. -e adj. (fam.f. a răscoli bouquet s. fărîm itu ră. noroios bourdonner vb. -euse adj. buchet. a face salturi bonheur s. şi adj.f. sfîrşit bouteille s. snop.f. v in de Bordeaux borne s. scurt. cărăm idă briquet s. frag­ ment bricoler vb. bornă borner (pe) vb. bras (fel de înot) brave s. vată etc. (tehn. strălucitor brillam m ent adv. a clocoti boulanger s. I I a sări. a b îzîi bourgeois. ghiulea boulevard s. cracă.m. a meremetisi b rilia n t. albastru bloc s. bobinare.m. succint bribe s.m. brav .f.f. cizm ă.m. bonetă bord s. -e adj. coş. bonne adj.) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. m. à ~ le corps la trîntă brasse s.f. boboc (la floa­ re) .m.m.m. pădure boisage s. I I I a fierbe. bub iţă boutonner vb./.m. a nu sta lo­ cului bougie s. a rupe broche s. m. om bun şi credul. bloc. b lîn d .m. lem n.m.m.m.

capabil capitaine s.f. de frunte.f. canalie. a trăncăni car1 conj. veste brûler vb. canibal canons.m. carceră. m.f.m.f.f. adu­ nătură canard s.bronchite s. lagăr. m.m.m.m. a arde brumeux.f. -e adj. şi adj. ceţos. şi adj. m ai tînăr cadre s. caiet caillou s. m. comme astfel. cal­ culator. calin calmer vb. s.m. m. zarvă brouillard s.m. a copia (şi fig.f. a calomnia calorie s. bufet buisson s. cantinier ca n to n s. zgomotos bucarestois.m. raţă candélabre s. cadou cadet. răţoi.m.f. cabinet ca c a o s. tab ără.m. carafă caresser vb. tovarăş. ) asla . însuşire carafe s. bru n . capsulă capturer vb.m. raţă cannibale s. cuşcă cahier s. cafenea cage s.m. circiumă cabine s. a peria brouhaha s. capital. cafea. sătean. a potoli.f.m. -te adj. cap. -e adj. (mii.m. camarad camée s. cîmpie . à la — la ţară. -e s. aparat de film a t camionneur s. ceaţă broussaille s. calcar calcul s.f.m. dem.m. mezin. capriciu icapsule s. m ărăciniş bru s. esenţial capitale s.m. a cotcpdăci.f. calcul calculateur.f. (sport) gol buveur s. (fa m . bronz brosse s.f. camee camera s. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 . [fig. caracter. barcă cantine s. 2. şi adj.m.m.f. capitulard capitulation s. calorie calquer vb.) hărm ălaie. cafeniu brutal. m. beţiv c ça1 pron. pietricică caisses. cacao cacher vb. laş. galoş cap s. noră bruit s.m.) camarade s.f. a m îngîia carlingue s. promontoriu capable adj. şi adj. a poposi. brută bruyant.m. a lin iş ti calomnier vb. tăietor de lemne bnffet s. socoteală. cabină cabinet s. autocar caractère s.m.m.f. brutal brute s. ladă.m.m. -e adj. candidat cane s. capitalism capitulard adj. ţărănesc campagne s. ) prevăzător c a lm e s .-euse adj. c’est ~ aşa este ça2 adv. zvon.) campanie camper vb.f. sat.f. m.m. (persoană) calculat(ă) . adj.m . capitală capitalisme s. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. ramă café s.f.m. a captura caqueter vb. căci car2 s. capitulare caporal s. m.m.m. caporal c a p rice s. se — a se proţăpi canadienne s. aici .m. carlingă 500 . tu n . casă (de bani)./. /. tufiş bureau s. ţăran.f. ţeavă (de armă) canot s. cutie calcaire s. birou but s. căpitan capital. scop. m. neguros brun. ţel.m. ”iens ~ vino încoace cabaret s. cantină c a n tin ie r.f. camionagiu camp s. m. -trice s.m. cauciuc.f.m. băutor. colivie./. nemernic. cadru.m. ascunzătoare cachot s.m. închisoare cadeau s. (fam. zgom ot. canadiană c a n aille s. candoare candidat s. -e adj. a locui tempo­ rar . bucureştean bûcheron s. bronşită bronze s. candelabru candeur s. a ascunde cachette s.f.-ère s. perie brosser vb.f. a calca.

a sta de vorbă (cu) cavalerie s. blam public censurer vb. cîmpie champagne s. celibatar chaîne s. a înceta chacal s. schimb changeant. înlănţuire.f. cerc cercueil s.m. centrali­ zator carpe s.m.f. a tă in u i céleri s. clapon chapitre s.m. dem.m. a sparge cassé.f. nasier carnivor. à coucher dormitor celle (p l.f. a ascunde. şi adj. cireş certain.f.f. căldură chaleureux. pătrat carreau s. lănţişor chair s. car de luptă 501 .carnassier.f. cauză./.f.m. -euse adj. caz. capitol chaque adj.f. cască casser vb.m. călduros chambre s. şampanie champignon s. pălărie chapon s. a adeveri cerveau s. carieră carte s.f. si­ gur. cîntec chanter vb. a cenzura cent adj. centimetru champ s. ochi de geam carrière s. icre negre ce pron.m. totuşi. m.f. critică./. celles) pron. poş­ ta lă . tricou chandelle s. şacal chagrin s. -ière adj. m. cavou caviar s. necăsătorit.f. desigur certifier vb. mîhnire chagriner (se) vb. m.tn.m. şi adj. a schimba chanson s. ceux-ci) pron. -e adj. zmeu (de hîrtie) cerise s. a se am ari cave s. centru cependant conj. cu toate aces­ tea cercle s. cenzură. s. orice char s. cim p.f. cet. cenzor censure s. f.f. (fam. acesta celui-là [pl.m.m. şansă chandail s. lumînare change s. a pricinui. profesie. dem. şi adj. crap carré. piv n iţă caveau s. cette adj. en tout ^ în tot cazul casque s. carton cas s. ca­ valer certainement adv. fiecare.f. cireaşă cerisier s. (ceea) ce ce.f. carne chaire s.m. creier cessation s. centură célèbre adj.f. pulover. morcov carotter vb. acest ceci pron. ceux) pron. pl. cameră. -ci (pl. carnivor carotte s.m. catedrală causer. şir chaînette s.m. de v izită etc. -e adj.m. a n u m it. şi adj. a cînta chantier s. cavalerist.m.m. tanc. dem. dem. centralizare centraliser vb. nehot./.m . cavalerie cavaliers. -e adj. încetare cesser vb. schimbător changement s.f. ceremonie cérémonieusement adv. scrumieră censeurs. oarecare. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s.f. lanţ. central. an um iţi causer vb. -e adj. pron. a certifica.m.m.m.f. catedră chaises. spart caste s.f. celebru célébrer vb. celulă celui (pl. cuarte (de joc. acest lucru céder vb. acel(a) celui.m. centrală centralisateur s. sicriu cérémonie s.f. schimbare changer vb.f. a cauza causer vb. şantier chapeau s. hartă.m. a sărbători célébrité s. dem.m. car. car­ carnivor e s. castă cathédrale s. întlm plare.f. celebritate celer vb.f. noroc. u n ii.m.-e s. m. a centraliza centre s. dem. a ceda ceinture s. dem. în mod cere­ monios carton s. a vorbi.m.) centralisation s. ţelină célibataire s. m. ceux-là) pron.m. acela cendrier s. aceasta. scaun chaleur s.) a ciupi ceva prin înşelătorie central. acea cellule s.m. călăreţ. a se m îh n i. campion chance s.m. ciupercă champion ş.m. (o) sută centimètre s.f.

9 .m. şi adj.s. [constr. m. caţea clarté s. castel. ~ jort cetate châtiment s.m. î n c î n t a r e charme2 s.f. cercetător cheval s. circuitul circuler vb. cal chevalerie s. a văxui ciron s.m . a cizela cité s.m. m.m. a m ototoli. căm in. I I a alege choix s. ţigară de foi. dirijor chemin s.f. ospăţ chèrement adv.m.f. a vîna chasseur s. şomer chose s. cazan mare chauffeur s. î n e î n t ă t o r charme1 s. creştin chuchoter vb.f.m. drag chère2 s. vîrf ciment s.f.m. m. clar./. -e s. c im itir cinema s.m.m . a încălţa chauve-souris s.f. clasifi­ care clé s. m.f. var chef s.f.tn. cămaşă chêne s. căruţaş charrue s.m. a civiliza c la ir . cer cigale s.-e adj. ceară cirer vb. c l e f cléf s. lăm îie citronnier s. a-şi l u a s a r c i n a chariot s.m. petic chiffonner vb. şi adj.f.m.f.f.m. alegere chômage s.f.m.m. fir de păr cheville s.m. chiffre s.m. -e adj. vînător chat. chiot .m . a circula cire s.f. cîine.m.f. căp ătîi cheveu s. chiffon s.m . -e adj.m.m. foarfece ciseler vb. cifră. greiere cigare s.) a supăra charger (se) vb.m.m . himeră chimie s. c a r . c ă r b u n a r charger vb. mîncare. lucios.m.m . gleznă chèvre s.f. a şifona. v.f.m. m. a şuşoti chut ! interj. m. cu dragoste chercher vb. a cita citoyen.m in ă . conopida chou-rave s. ţigară cime s.f. -te s. f.f. plug chartreuse s. a căuta chercheur s. c ă r u ţ ă charité s.f. cinemascop circuit s. cler. cîrpă. f a r i n é e . a î n c ă r c a charbonnage s. cheie clergé s.) liliac chauvin. civil civiliser vb. (despre culori) deschis chinez. cale cheminée s.m. cădere ci adv. r es te a de a che­ charretier s. aici ciel . a şopti. conducător.f. chimie chinois. a î n e î n t a charpente s. scump .f. scum p. căldare.f.f. cald. cinematograf cinémascope s. capră chez prep.) ş a r p a n t ă .m . care face ape cţ^aud. şosea chausser vb. vatră chemise s.m. -enne s.f. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s.m. clasă.f. pl. -euse s. şofer chaussée s. -ne s. preoţime 502 . stejar cher.m. mănăstire chasser vb. chinezesc (fig. cavalerie chevaucher vb. -e adj. sumă chimère s.f. -e adj. m uşiţă ciseaux s. elasament. fierbinte chaudière s. căţeluş choeur s. ciment cimetière s. -ière s. capodoperă chef-d’orchestre s. drum .m. cetăţean citrons.f.-ère1 adj. şi adv.m. la chicane s.m. şomaj chômeur.m. gulie chrétien.f. şicană^ cliien. lecţie classement s. a călări chevet s.f. cor choisir vb.m.f.-enne s.f. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. sst ! linişte ! chute s.f. cetate citer vb.) c a r p e n charmer vb. varză chou-fleur s. lim pede.m. pisică château s. pedeapsă chaton s. lă m li civil.m. (hot.f. lucru chou s.f. pisoi chatoyant. -e s. şef.) şi adj. şovin chaux s. havană cigarette s. (zool.m. lum in ă classe s. (cu maj.m . i u b i r e (ie o a m e n i charmant.

f. I I I a se complace complet1 s. colectivist collectivité s. -e s.f. obştesc. comandă (a unei m a­ şini) comme adv.m. comod commun.m. a lupta combien adv. comunist compagne s. v îrf. comerţ commettre vb. climat(er)ic clin (d’oeil) s. colonial colonne s.m. m.m. -e adj. com plicat compliquer vb. costum complet2. coaliţie cocarde s. I I I înţelege a cuprinde.m. club coalition s.-e s. cont compter vb.f. închis clôture s. a complica composer vb.) culme combler vb. comandant .f. soţie compagnie s. supărare colifichet s. a concentra 503 . p u ­ blic communard. -euse s. trecătoare. clopotniţă cloison s. maior commande s. I I I a combate. a comunica communiste s.f. a copleşi commune s.m. compoziţie.m.m. dorinţele cuiva) . a combina comble s. in im ă . cu totul compléter vb. com­ punere comprendre vb. luptător combattre vb. complet. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) . fanteziuri collaborer vb. client climat s.f. Comun. cucurigu ! code s. tout ~ la fel commencer vb. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. a întregi. colonel colonial. colecţie collectiviste -s. cod coeur s. m. şi adj. şi adj. cum. clipire clinique adj.f. cum? de ce? commentaire s. cît. -e adj. tovarăşă. coniac coiffer vb.f. colţ c o ls .m . compensaţie.f. clopot clocher s.) podoabe. pre­ cum . a completa compliment s. comentariu commerçant s. cîtă./. fleac. colină colonel s. societate compagnon s. şi adj.m. conte concentrer vb.f. perete despărţitor clore vb. cîte combiner vb.m. clim at climatique adj. coafor coiffure s. colier colline s. a comprima compte s. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. I I I a închide clos. a compune. şi adj.m.f.f. m.f. tovărăşie.f.f.m. ca (si). cocardă. colos.m. a colabora collectif.) a satisface (năzuin­ ţele. des­ păgubire compenser vb. comu­ nard coffre-fort s. a socoti.m. colectiv collection s. tacticos compensation s.f. asociaţie. a compensa complaire (se) vb.-e adj. clinic cloche s. -e adj. a alcătui compositeur s. a comprimer vb. complet complètement adv.f. -e adj.f.f. (fig. compozitor composition s. -ive s. casă de bani cognac s. uriaş combat s. compas compassé.f. (pl. a pieptăna coiffeur. coexistenţă. a prinde în cuie. clim ă.f.f. -ète adj. ardere comédie s.m. cîţi.client.m .f. comitet commandant s.m. a compara compas s. comună communiquer vb.m.m. m înie. cît. salbă. comerciant commerce s. a începe comment adv.m. (fig. colectivitate collège s.m. ca.f. socoteală. împrejmuire clouer vb.f. deal. şap­ că etc 1 coin s. com plim ent com pliqué. pie ptănătură. coafură.m.m.m. a ţin tu i club s. -e s. comedie com ités. m.m. tovarăş comparaison s.f. a (a) lip i colliers.m. m. par ' (a şti ceva) coexistences. luptă combattant. a număra comte s. coloană colosse s. compa­ raţie comparaître vb.f. colegiu coller vb. m. pas colère s.m . asemănare.m. I I I a se prezenta. to t ce acoperă capul (pălărie. guler. insignă cocorico ! interj. I I I a comite commode adj.m.

a fi în legătură cu. a contracta contradictoire adj. a ti­ tu dine . conţinut conteur. au dim potrivă.m.f. -e adj. m u lţu m it contenter vh.m.f. constrîngere contraire s. I I I a constrînge contrainte s. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. a considera: (fiţi. condiţie conducteur . a trage concluzia conclusion s. concurent condamnation s. cu perseverenţă. neînce­ tat continuer a continua. a confecţiona conférence s. sfat. contact contagion s.f. I I I a cuprinde.m. -ère s. a urma contourner vb. încurcătură congés. încredere confidence s. loc. încurcat confusément adv.f. concret concurrent. I I I a cuceri conquête s. consoană constamment adv. a constitui construction s. a încurca confort s. stim at consigner vb. şi adj. duhovnic confiance s. de aceeaşi specie congrès s. potriv­ n ic./. confi­ denţă confier vb. a m ărturisi. constant. I I I a concepe concierge s. I I I a concura concours s. contagiune conte s.f. continuu. molipsire. rn.f. povestitor continue]. a consulta connaissances.f. -e s. -e adj. I I I a construi consulter vb. aer. a consulta contact s. adv.) a preţui considéré.f.) a da un consemn consolation s.f.m .f. a consola consolider vb. a sfătui conseiller.-enne s. m. concluzie. confort confortable adj. a consolida.f. consiliu conseiller vb. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. -e s. cucerire consacrer vb. ajutor. -e adj.f. confecţie confectionner vb. a conserva considérer vb. mîngîiere.f. nuvelă contempler vb.concentrique adj. respectat.f. a înconjura contracter vb.f.m.m .f. consilier. confuzie.f. consim ţăm înt. conducător conduire vb. -condamnare condamner vb. -ète adj. a închina conscience s. portar concitoyen. conjugare conjuguer vb. de acelaşi s o i. contrar. -e adj. I I I a conduce confection s. conferinţă confesseur s.m. a u n i consul s. a m u lţu m i (pe cineva) contenu. conştient conseil s.m.s.m. în mod constant constant. statornic constater vb. concetăţean conclure vb. urmare.m. a contempla contenance s.f. a constata consterner vb. asociaţie confus. concurs concret. basm. conştiinţă conscient. a conţine content. în ­ voire consentir vb. construire.m .m. consecinţă conserver vb. congres conjonction s. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb.-euse s. a întări consonne s. consolare consoler vb.m.f . poveste. -e adj.m . dulceaţă confondre vb. contradictoriu contraindre vb. ghioc conquérir vb. concediu congénère adj. sfă­ tuitor consentement s. consul consulter vb.f. a consemna. I I I a confunda.f. încheiere conçombre s. confuz. contraam iral 504 . înfăţişare. clădire construire vb. conjuncţie conjoncture s. a consterna constituer vb. I I I a cunoaşte conque s.f. a condamna condition s.m .f. -le adj. a confirma confisquer vb. atingere.f. cunoştinţă. I I I a încheia. şi adj. m.f. confortabil confrérie s. concentric concerner vb. m. confuz confusion s.f. cunoaş­ tere connaître vb. I I I a consimţi conséquence s. destăinuire.f. a conjuga. a consacra. castravete concourir vb. a încredinţa confirmer vb. a confisca confiture s.m. (m il.f. contrariu contre-amiral s.

m. regiune contre-offensive s. costum côte s. contrabas contredire vb.f. cuţit mare de bucătărie coûter vb. contribuţie. coridor corrigé s.m. im pozit contrôler vb.f.m .m.m. corp. curier.m. -e adj. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . vopsea coulisse s. acoperit couvrir vb.m. cupă couper vb. a se curba coureur. alergător courir vb. coş corde s. a se scurge. à lîngă coteau s. (muz. gît couchant s. I I I a alerga. călduros cornée s. latură. -euse adj. ţio n al. cortegiu. izb itu ră.m. a fi în corespondenţă corridor s.f.f. corectare. colină. carcasa vaporului correction s. de ^ deoparte .f. mărgean corbeau s. m. -e adj.f .m. goană.m. cupă. corespondenţă correspondre vb.f. coroană.m. a curge.m. coquelicot s. m. îndreptare.m. culoare. culcuş. (despre un vas) a se scufunda couleur s. de ouă) . contraofensivă contre-valeur s.m.f. ţin u t. ţional (ju r . tout à deodată. I I I a recunoaşte. du de dinspre . văr.m. obicei couturier.contrebasse s.f. corecţie correctionnel.f. frînghie .m./. alai cosmonaute s. m. cursă. stricare.-ère s. cunună couronner vb. I I I a acoperi. curte courages.f. à — sur cu siguranţă. a se îndoi. parte. /. -e adj.m. cuţit coutelas «.) trib u n a l corec- correspondance s. vară coussin s. trup. après sur le îndată . tem ă corectată corriger vb.f. cordial. jouer des~^ s a da din coate coudre vb.f.m . conver­ copain s. -e s. curs course s. contravaloare contributions. a tăia cour s./. corupere. cot .m. vorbire tire conversaţie. culoar coups. a bum bacului cou s. co­ rupţie cortège s.f. culme côtelette s. ^ à ^ corp la corp.m. culisă couloir s.m.) corn corail s. cosmos costume s. s. -ère adj.f. tr-o dată . bumbac cotonnier. 505 . corb corbeille s. găoace (de nucă. m. m. poştă cours s. ochire.f. în­ drăzneţ courber (se) vb.f. a aluneca de-a lu n g u l. amic copier vb.-euse s.m. a controla convaincre vb. a corecta corruptions. cornee corniche s.f. a ascunde coton s. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. donner . telegar court.m. curaj./. mac coquet.f. cost couteau ». ) corec(pop. a se cülca coude s. m. strat coucher1 s. de force puci coupe1 s. scurt cousin.f.m. ^ d'oeil de privire. curajos. pernă coût s. coardă cordial. a încorona courrier s. a costa coutume s. croitor couvert1 s. coastă côté s. cornişă corps s. croială coupe2 s.f. aspect. cochet cor s. m.) couronne s. dru m . b id iv iu . coral.m. -ette adj. taeîm couvert2. conversiune. con­ conversions.f.f.m. îndrăzneală courageux.u n f il a telefona.f. -le adj. cocos coque s. I I I a convinge convenir vb.m. prieten. a se învoi conversation s. lovitură.f. apusul soarelui couche s. I I I a corespunde. a copia coq s. a um bla după (şi fig. apus (de soare) coucher2 (se) vb.f. I I I a coase couler vb. cosmonaut cosmos s. I I I a contrazice contrée ş. cotlet de bum bac.

despre. prăpăd. crud crue s.9 . a crăpa. prăbuşire débarbouiller (se) vb.f. cremă crépuscule s. creatură crèche s. m. fricos.f. /. pericol. f. m. a încrucişa.m. cretin cretonne s. debara débarrasser (se) vb. a p îrîi. dans danser vb. -e s. strigăt crime s. I I I a crede.m. prim ejdie dangereux.m. dalie dame s.f. critică crocs. ciclu cyclisme s. se ~ a se zbate 506 . încrucişare croiser vb. colţ (la a n i­ male) crochets. I I I a creşte.f.f. gău­ nos.m. dansator date s. cange. a în tîln i croissance s. bojocii. creştere croissant s. a face cubajul cueillir vb. I I I a dezbate . amurg crête s.m. de. a înota în stilu l crawl crayon s. cuit. curativ cure s. a trosni cratère s. a debarca débarras s. făptură. m ai m u lt de (d’. şi adj. cultură culturel. de! damner vb. f. creastă crétin. dată datte s.f. bucătărie culotte s. -euse ad]. gol crever vb.f. să (se traduce prin genitiv) débâcle s.m. cură cure. a scobi creux1. ciclon D dahlia s. pradă crosă curiosité s. a săpa. cruzime ( fig-) cru. in. creion création s.dent s.f.f. de la.f./. cuillère s. curm ală dattier s.m.m. -euse adj.f.f.) culture s.f. în. gol creux2 s. sem ilună. şi adj. craniu crapule s. a fermenta cycle s. ocol.m. sm în tîn ă. m. d in . crud.f. curiozitate cuver vb. curmal davantage adv.f. scobitură. lingură cuir s. cîrlig . primejdios dans prep. -ive adj. f. m.m. -le adj. erunt cuber vb. -e adj. des) prep.-e ad].f.f. crimă crinière s. tim id crâne s. scuipat craindre vb. -ive adj. şi adv.m. du. credit. pat (de puşcă) . critic. instruit cultiver vb. crater cravate s. a dansa danseur. — fouettée friş­ ca. doam nă. croşetă croire vb. -euse s. a cultiva (şi fig. cu ltu ral curatif. cruce crosse s. cuit cultivé adj. pe. creşă crédits. fiin ţă . a se debarasa.crachats. pan talon i scurţi.f.m. m.m . pe=te. m ăruntaiele care se dau la c îin i.m. influenţă créer vb. cravată crawler vb.f. cîrlig.f. [sport) cruauté s. trecere. coamă crise s.m. a socoti croisades. scobitoare curée s. a afurisi danger s. chiloţi culte s.f. scobit.f. a crea crème . nemernic craquer vb.m . — un mois peste o lu n ă dansant. corn (franzeluţă) croître vb. dansant danse s. a se spăla pe faţă débarquer vb. m.f. creton creuser vb. s. cruciadă croisement s.m. interj. criză crisper vb. a scăpa débattre vb. cavitate.f. I I I a se teme craintif. I I I a culege cuiller. -elle adj. a crispa critique s. a sparge . ciclism cyclone s. piele cuisine s.f. a se rupe cri s. creaţie créature s.f. a se m ări croix s.m.m . creştere (a unei ape) cruel.

definitiv déformation s. a defila définir vb. hotărîre. în picioare. a locui. a decide décision s. dinte. debut. (sport) m ijlocaş. I I I a dărîm a démon s.m. I I I a descrie décrocher vb.m.f. deşeu déchirer vb. sfîşiere décidément adv. sfidare. a sfîşia déchirure s. întrebare demander vb. delicat délicieux. a răm îne demi1 s. m. au ~ la început débuter vb. ban dénombrer vb. a descuraja découvrir vb.m. decor décorner vb.) au ~ ~ după. a deznoda. a decerna décevant. cusur défendre vb. s. m utat déménager vb.f.m. ju m ătate. cerere. delicios. a rupe coarnele décourager vb. (despre ape) a se vărfea debout adv. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. a dezlega dent s.m. -e adj. a declama déclarer vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc.f. a porni déménagement s. înăuntru défaire vb. -e adj. dinar. (a rh ît. am ăgitor décevoir vb. demograf démolir vb. a dezumfla dégoûts. ferme­ cător délivrer vb. decizie déclamer vb. dehors adv. ruptură. -e s. au de după. m. grad. a decomanda déconcerter vb. a zăpăci décoration s.m. -e adj.f.f. m ai departe de délégation s.f. a rupe.f. a (se) dezgheţa dégonfler vb. şi adj. denunţare dénouer vb. -euse adj.f. debit (la lichide şi gaze).m.m. a denunţa dénonciation s. demon denier s. dezgust dégoûter vb. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a cere . ră­ posat dégeler vb. deformare défunt.f. I I I a desface. a desfăşa (un copil) demande s. deceniu décerner vb. a răposa décembre s. dejun déjeuner2 vb. cu siguranţă décider vb. -e adj. a delega délicat. mîine démailloter vb.f. prînz. delegaţie déléguer vb. a dezlega. a refuza décommander vb.f. I I I a descoperi décrépit. peste. provocare défier vb. cu dispreţ dedans adv. I I a defini définition s. a desfide.f. afară déjà adv. a declina.m. I I I a decepţiona déchaîner vb. apărător défi s.m.f.m . demaraj démarrer vb. decrepit. decembrie décennie s.f. a debuta. a demara. a dezlănţui décharger vb. decoraţie. a prinzi déjuger vb. (în) sus débraillé. ho tărît. a dispreţui dédaigneusement adv. a sfida défiler vb.) dantelură delà prep. a da: pe dinafară déboucher vb. a (se) muta démettre vb.f. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. jum ătate demi-teinte s. defect. a deceda. a declara déclencher vb. a decreta décrire vb. a descărca déchet s.m. apărare défenseur s. treaptă. dezmăţat début s. -e adj. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. ram olit décréter vb. a face numărătoarea dénoncer vb. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb.f.m. început. a se revărsa. mutare . dantelă dentelure s. jum ătate întoarcere démocratie s. democraţie démographe s. deja déjeuner1 s. jum ătate de oră demi2. a deconcerta. 507 . defunct. deltă demain adv.m. a declanşa décliner vb. I I I a scrînti demeurer vb. se a se descotorosi. peste. I I I a apăra défense s. definiţie définitivement adv. m.f. jum ătate. a întreba démarrage s. a elibera delta s. a dezgusta degré s. a scăpa défaut s. m. halbă.m.débit s. a începe décéder vb.

şi adj. a urî détonation s. deţinut détester vb. deasupra. a pustii. deznădăjduit dessous adv. destin destinataire s.m. doi deuxième adj.m.m. a despuia dépourvu.f . a dezlega détail s.. a dezdoi.m. datorie deux adj. în afară de destins. a în­ trece înainte. a desemna désirs. -ive adj.f. primejdie détruire vb. a spune. a . ^ animé desen anim at déployer vb. -e s. cheltuieli. dezonoare désigner vb.f. destindere détenu. de (Ia). a descrie am ă­ nunţit dételer vb. desperare déshabiller (se) vb.m. deplasare déplaire vb. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. devalorizare dévaloriser vb. que de cînd député s. a prăda dévalorisation s. dezastruos désaveu s. -euse adj. rn.) par pe deasupra. desperat. ţel. a dori désoler vb. deşert désesperé. în spate dès prep. descriptiv désert s. I I I a deveni dévêtir vb. a deranja derechef adv.m. a depăşi. a întrece dépêcher (se) vb. iarăşi. a coborî dévaliser vb. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. dentist départ s.m. m. dezarmare désastreux. dorinţă désirer vh. -e adj. a devaloriza devancer vb. a se grăbi dépendre vb. necinste déshonnêtement adv. m. I I I a depinde de dépens s. necinstit déshonnêteté s. de d in ţi (pastă. (loc. pl.m . (chiar) de la.m. prep şi s. a o lua înainte. a hărăzi destruction s. scop. m. a deposeda dépôt s. în mod necinstit déshonneur s. tăgăduire. neorînduială. desert dessin s. (încă) din.m. a deraia déranger vb. a desprinde. longtemps de m u lt. ~ peu de curînd . dedesubt dessus adv.-ère s. a se ascunde. şi adj. derizoriu dérive s.f. a jefui. intenţie dessert s. a ju p u i.m. cel din urm ă. I I I a displace déplier vb. coborîre descriptif. a descinde descente s. în urm ă. a devasta. plecare département s. necaz. al doilea dévaler vb.f. a se sustrage derrière adv. I I I a coborî. I I I a dezbrăca devant adv. derivă dernier. deputat dérailler vb. soartă destiner vb. apă) dentiste s. dezordine désormais adv. ocol détresse s. vitrin ă développer vb. a desfăşura. a depopula dépit s. a depune déposséder vb. a despera désespoir s.f.f. neplăcut désapprouver vb. adv.m . prep. u ltim dérober(se) vb. I I I a distruge dette s.îndurera déplacement s. deportat déposer vb.m .m. neregulat: desîrînat dérisoire adj. desen. m.f. lipsit depuis adv. a dezola. de atunci. 508 . departament dépasser vb. -e adj. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj.m. aux pe socoteala.f. de acum înainte dessein s. sus. dezicere descendre vb. nenorocire. cotitură.m.dentifrice adj.f.f. -e s. detunătură détour s. închisoare dépouiller vb. şi prep.m.m.m. (în) faţă devanture s. a desface (o stofă.f. am ănunt détailler vb.f. a dezaproba désarmement s. ciudă. o hîrtie) désordre s.f. a întinde déporté s.m. a se dezbrăca déshonnête adj. în detrimentul dépenser vb. destinatar destinée s. en — de în ciuda désespérer vb.m. distrugere détacher vb. din nou déréglé. a cheltui dépeupler vb. a destina.m.

ghicitor divinité s.m. pol. I I I a dormi dortoir s. a datora devoir2 s.f. dineu dîneur. -e adj.f. a spune . a se devota diable s. diform diffuser vb.m. conducător diriger vb. diferit difficile adj. dom iciliu dom inant. a înceta discours s. dom inaţie. a cina dîner2 s.m. digestie dignité s. încet.m .f. al zecelea disaines. rel. -e adj. a căptuşi doucement adv. domeniu ôme s. greu.m. hotărîre disputer (se) vb. a devia deviner vb. a conduce. m.f.m.m. -e adj. dispozitiv disposition s.f.f. pauvre nenorocit. dietetic dieu s. I I I a despărţi disparaître vb. ai. petrecere distribuer vb. de casă. drac.f. dicţionar diététique adj. depărtare distingué.m. a dubla . ale) cărui (cărei. dum inică dimension s. ce ~ fapt pentru care dorer vb. dos. datorie (morală) dévoué.m. director direction s. -e adj. diligenţă dimanche s. dimensiune diminuer vb.f. a îm prăştia disposer vb. direct directeur s. discurs discredit s. I I I a dizolva distance s.m. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. ghicitoare devoir1 vb. la un dineu diplôme s. documentat1 dogme s.m. cu băgare de seamă 509 . m. a dota.f. a da dont.f. m.m. temă. de acum încolo dormir vb.m. a difuza digestion s.) vrajbă dix adj. distanţă. devotat dévouement s.f.. demnitate digue s.f. a îm părţi.f. deosebit.m. căror) . dosar dot s. f. dormitor (comun) dorure s.m.m. divizare. dig dilater vb. a dispune dispositif s. dotă doter vb. f.m.f. I I a se am uza. a despărţi division s. m. dogmă doigt s. discredit discussion s. cadou. zeu.m. (un num ăr de) aproape zece docker s.m. a distribui. dom inant dom ination s. à vrai — la drept vorbind . drept. dispoziţie. -trice s. a micşora. deget omaine s. a îndrepta. diam ant dictionnaire s.m. zestre.m. vamă doubler vb. daună don s.) diversiune divertir (se) vb. discipol discontinuer vb. greutate difforme adj. -e adj. a ghici devinette s.f. diagnostic diam ant s. idol différence s. discuţie discuter vb. a dirija disciple s. cela veut — • aceasta înseamnă direct. a se certa. /. I I I a zice. spate. divers diversion*. zece dixième adj.-euse s. împărţire. dificultate.dévier vb. stăpînire dominer vb. direcţie dirigeant s. dar donner vb. avoir le ~ au corps a fi argint v iu . diavol.m. diplom ă dire vb. exerciţiu (şcolar) . deosebit. pagubă. f. al (a. a discuta disgrâce s. pron. a auri dorénavant adv. a se distra divinateur. a înzestra douane s. cină.f.m. I I I a dispărea disperser vb. a întrerupe. diferenţă différent. domestic domicile s.m. curcă dîner1 vb. a domina dommage s. a desluşi distraction s. dom domestique adj. I I I a trebui. a îm părţi divers.de m în tu ia lă diagnostic s.f. spinare dossier s. şi adj. distracţie. distins distinguer vb. à la — .f.f. doctoriţă documentaire s. devotament dévouer (se) vb. anevoios difficulté s. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . _(/ig. docher doctoresse s./.f. poleială dos s. Dumnezeu. in v i­ ta t la cină. [mil._ a dilata diligence s. dizgraţie disjoindre vb.f. -e adj.m.m. a reduce dinde s. comesean. deosebire. divinitate diviser vb.

stacojiu écarter vb. dramatic drap s.m. douce adj. drapel droit. dureros doute s. ştirb édification s. a înzestra. -e adj. m.f. a dresa . I I I a scrie écritoire s. gra jd édenté. fierbere. f.f. a se îndoi doux.m. a se pune în mişcare. schiţă ébaucher vb.f. şcolar économie s. spargere.f. de rire a izbucni în rîs tor . surpare ébranler vb. străluci­ éclatement s. clip ă. ecou échoir vb. b ăn u ia lă. js’) — a o şterge.f.-e adj. îndoială. economist écorcher vb. a izbucni .m. cearşaf drapeau s.f. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. a dota douleur s. stufos duchesse s. a zgudui . esca­ pad ă. a înlătura. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s. dulceaţă. caraghios .m. a asculta écrasant. doisprezece douzième adj.m. -e adj. a ridica . edificiu édifier vb.m. zdrobire écraser vb. a şterge 510 . eşapa­ ment écharpe s. şi adv. clocot ébruiter vb. cercetaş éclat s. durée s. des. a se îm potm oli éclair s. a lum ina école s. tare.m. a fugi. aşchie. ciob éclatant.f. zdrobitor écrasement s. I I a lua ochii éblouissant. ébullition s. se a se ridica îm potriva douter vb. \ fig-) as­ pru. sans ~ fără îndoială dresser vb. eşec écho s. nereuşită. dinam ită E eau s. -e adj. a scăpa de. educaţie éduquer vb.bizar drôlement adv. roşu-aprins.f. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s.m . sclipitor éboulement s.m.m. a se încălzi. răsunător.f. a se prăv ăli écurie s. scurgere écouler (s’j vb. a ţine s. a schimba échappée s.f.m. a zdrobi écrire vb. a eşua. prăvălire. a educa effacer vb. drum îngust. scris. a construi éducation s. postav .m. a porni éclaireurs.f./». scriere écrouler (g’) vb. a d iv u lg a. în tim p u l dur. economie économique adj. ciudat dru. izbucnire éclater v i. blînd douzaine s. a l doisprezecelea dramatique adj. ciudat. şcoală écolier.f. steag. dynamite anevoios durată adv. a se în tîm p la échouer vb. scăpare. -e adi.caragnios.f. schijă. ţuică ébauche s. eşarfă échauffer (s’) vb. -e adj. durere douloureux. -e adj. duzină douze adj.f. clădire.f. drept drôle ad/. blîndeţe douer vb. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb.m.f. cu asprime a dura. -ère s. -e adj. durement durer vb.f. fulger éclairer vb. zgomot puternic. cuhaz .vb. schimb échanger vb. a se prăbuşi. strălu­ cire. economic économiste s. a se înfierbînta échec s.f. a depărta écervelé. a ju p u i. a evada échappement s. strivire. m. a schiţa ébéniste s.douceur s. (s’) — . şi adv. a zgîria écoulement s. descreierat échange s. I I I a ajunge la scadenţă.m.m. a se scurge écouter vb. ebenist éblouir vb. m om ent. construire. ducesă durant prep. dulce. -euse adj. apă eau-de-vie s. rachiu.f.

obstacol e n c o r e a c fc v în c ă ./. -e adj. a se stră­ dui e f f o r t s. a înjun ghia. la pînd ă é m e r g e r vb. despre. -e adj. stînjeneşte e n c o m b r e s.m. a ucide é g o u t s.f. a educa é l i m i n e r vb. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb.n e adj. îm părat e m p h a t i q u e adj. emancipare e m b a r c a t i o n s. -e s. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. cum părătură e m p l i r vb. elev é le v e r vb. a se înveseli é g lis e s. îneîntare e n c h a n t e r vb.m. egalitate é g a r e r (s’) vb. (/ig. a lua.m . şi adj. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. între buin ­ ţare e m p l o y é . fermecător e n c o m b r a n t . elegant é l é m e n t s. emoţie é m o u v a n t . a pune în spinare. adv.m. cu elocvenţă é l o q u e n c e s. a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. f. electrificare é l e c t r i q u e adj. -e adj. -e adj. a păgubi. im periu e m p le t t e s.m. [fig. a ieşi din apă. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb.m. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. a înfăşa. a elim ina é l i r e vb.f. supt é m a i l s.f.adv. a îneînta e n c h a n t e u r .m. electric é l é g a m m e n t adv. a se îm barca e m b a r r a s s. în. de acolo e n c a d r e m e n t s. a creşte.f. încîn tăto r. . m. nestăpînit e f f r o n t é . a rid ica. a duce é m u l a t i o n s. vărsare.f.f. I I I a alege e l li p s e s.f. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv.f.m.f. şi adj. a egala é g a l i t é s.f. a se av înta . din. element é l é p h a n t s. elocinţă é l u . efort e f f r a y e r vb.m. efect . biserică é g o ïs te s. cadru e n c e in t e s.m . în mod efectiv.. slu jb ă. întrecere. iarăşi.f.f. a îm brăca. încadrare. şi adj. pervaz. a se zăpăci vb. ce. a speria e f f r é n é . a duce cu sine é m o t i o n s. m. cu eleganţă é l é g a n t . -e adj.f. -e s. m. I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. cerneală e n d iv e s. a se u im i. ridicătură (de teren) .f.f.m .f. a fermeca. şi adj. a îm piedica e m p e r e u r s. egoist é g o r g e r vb. eficace e ffo r c e r {»’) vb. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 . ales é ly s é e n . a lua. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. -eresse s. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. neînfrînat. em iţător é m in e n c e s. slab. emfatic e m p ir e s. an divă e n d o m m a g e r vb. care încurcă.f. în calitate de e n 2 pron . a se arunca é l a s t ic i t é s. neruşinat é g a l e m e n t adv. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. incintă e n c h a î n e r vb. a încuraja e n c r e s. şi adj. m. a strica. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. a se sforţa.f.m. elipsă é l o g e s .f. elasticitate é l e c t r i c i t é s.f. m. e f f e t s. a se aşeza î n am ­ buscadă. a încurca. a pune m îna pe. ridicare é lè v e s.m.f. -e s. em ulaţie e n 1 prep . a stînjeni e m b e l l i r vb. canal de scurgere. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. mocirlă e h ! interj.) cloacă. piedică. încurcătură. a se încurca. de asemenea é g a le r vb.m.m. a otrăvi e m p o r t e r vb.f. a se m inuna é m e t t e u r s. email é m a n c i p a t i o n s. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. farmec. paradisiac é m a c i é . m. d in. gură e m b r a s s e r vb. post. I I a umple e m p l o i s. funcţionar e m p lo y e r vb. în adevăr. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. elefant é l é v a t i o n s. nehotărîre . a strînge e m m e n e r vb. a îm brăţişa.

m.m. a însîngera e n s e ig n e s. furios e n r a g e r vb. a se enerva e n f a n c e s.f. intrare. copilărie e n f a n t s. a intra . in v id ie . I I I a a u zi. în­ sufleţire vb. -e adj. angrenaj e n j a m b e r vb. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. înrăd ăcin at e n r a g é .m. (fig.m. m. a entuziasma e n n e m i . en cu to tu l. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. (fig. m.m.m.o u se s.f. întrevedere e n v a h i r vb.m. fructe) é p o p é e s. a avea ca urmare e n tr e prep. a turba e n r e g is t r e r vb. loc é n e r g i q u e adj. a se interesa de e n q u ê t e s.f. grosime. plic e n v e r s prep. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. I I I a cerceta. -e adj.m. aproxim ativ e n v i r o n n a n t . a curăţa (legume. înconjurător e n v o l s. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. a in vidia e n v i e u x . enervare é n e r v e r (g’ ) vb. şi adj. faţă de e n v i e s. firm ă.f. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s..f. şi adj. a atrage după sine. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. apoi. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . I I I a fugi e n g a g e m e n t s. a tă ia prim a bucată. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. stufos. m.şi adj. a lua .f. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb.f. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. enervant.f. f. a închide.m. a risipi é p a r s .m.f. à cheveux ac de păr .m. m. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. a ridica. antrenam ent. epocă é p o u x . ghim pe. episod é p lu c h e r vb. risipit é p a is s e u r s. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb.m . săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. entuziast e n t ie r . -euse s.) a răp i. cam. epavă é p é e s. a trim ite é p a i s . turbat . des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. I I a invada e n v e lo p p e s. a însori e n s u i t e adv. a zbura. -e s. bold. pîlnie e n t o u r e r vb. copil e n f e r m e r vb.m. în întregime e n t iè r e m e n t adv. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s. / . a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 .f. între e n t r e c h a t s. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. -se adj. supărător e n e r v e m e n t s. întreprindere e n t r e r vb. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. desime é p a u l e s. a păşi. angajam ent e n g l o u t i r vb.m . -ère s.f. invidios e n v i r o n adv.f. după e n t a m e r vb.m. îm preună. a se um fla înfu n da.f.f. antreu e n t r e la c e r vb. băcănie é p i lo g u e r vb. a-şi lua zborul e n v o y e r vb. a îm p le ti. I I I vb.m.m. -e adj. energic é n e r v a n t . a dezaproba. .f. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. a cruţa é p a r p i l l e r vb. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. şi adj. um ăr é p a u le r vb. -e adj.f.) a începe e n t e n d r e vb. poftă e n v i e r vb. a încuia e n f i n adv. sabie é p ic e r ie s..f. epopee é p o q u e s . des. ac cu găm ălie. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb. s.e adj. spanac é p i n e s.f. anchetă e n r a c i n é . îm prăştiat. spin é p i n g l e s.m . zbor e n v o le r (s ’ ) vb. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. în întregime e n t o n n o i r s. a economisi . în sfîrşit e n tra în e m e n t s. înflorire. întreg . marcă e n s e i g n e m e n t s. a tîr î. a e n f o u i r vb. a se vărsa. a începe. a înţelege e n t e r r e r vb. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. a critica é p i n a r d s.e n d r o i t s. a încăpea e n t r e t e n i r vb. a înrola e n s a n g l a n t e r vb. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb.

a pune la încercare é p u is e r vb. suire. şi é t a b l i r vb. mirare. a se întind e. é p r o u v e r vb. în­ treprindere. .f. m. (cu maj. m. a se sili. căţărar e e s c a la d e r vb. • sclipitor é t o i l e s. speranţă e s p iè g le r ie s. şi adj. / . escorţă e s c o u a d e s.e lle s. greşeală.f. . -e adj. -e adj.m . a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. îngust. (/ig. m. ecuator é q u a t o r i a l . a istovi e r r e r vb..f. esenţial e sso r s. e t conj.e s. etaj é t a l a g é s .f. erupţie e s c a la d e s. încercare e s s a y a g e s. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb. a încerca .m.) escuadă. coajă e s c la v a g e s. a exalta e x a m e n s ./ . a rătăci e r r e u r s.m. vr. şi adj. (cu maj. ija-m. ( m il.f.m. încercare. încercare. a se mira e s t u r g e o n s. a stima. stea é t o n n e m e n t s. a con­ sidera e s t o m a c s. examen. eroare é r u p t i o n s. spaniol. a escalada. .. {toc. aux.f.m . escară.f.f. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb. a îndura e st s. a se trezi é v é n e m e n t s. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. etern é t i n c e l a n t . stindard é te n d r e vb. fél e s p é r a n c e s. sărăcăcios. sclav e s c o r te s.f.m. galantar. a preţui. stare.f. a slei de puteri é q u a t e u r s.e s. m . esenţă.e adj. a se desfăşura é t a n g s .m. răsărit. I I I a stinge é t e n d a r d s. spaniol(esc) e s p è c e s. prosop e s s u y e r vb. -e adj.e lle adj. a suferi.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s .) şi adj. a strînge de gît. /. echipament é q u i t a t i o n s.) à V strîm torat.m. m. ciudat. adv. etalaj é t a le r vb. uim ire é t o n n e r (s’) vb. a se căţăra e s c a le s. speranţă e s p r i t s . călărie é q u i v a l e n t .m. vară é t e in d r e vb. I I I a întinde é t e n d u . exactitate e x a lte r vb. -e adj. a epuiza. a expune. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l.f. instituţie é t a g e s . anevoios e s c a r r e s. evident é v o l u e r vb. stab ilim en t. spirit e s s a i s. a proba (o haină] e s s e n c e s . a studia. eleşteu é t a p e s. a fi ê tr e 2 s. eaprârie . . benzină e s s e n t ie l. probă (la croitor) e s s a y e r vb. é t o u r d i r vb. à V stabili s. m . spaţiu e s p a g n o l. a evolua e x a c t . stomac e s t o m a q u e r vu. -ère s. scară e s c a r p e s.e a d j. a şterge . .f. strîm t./. I I a leşina é v a s i o n s.probă. » . a speti. ab rupt. a r în t e s s o u f fle r vb. scrimă e s p a c e s. exact e x a c t it u d e s. oprire e s c a lie r s. asasin. fiin ţă é t r e n n e s. echipă é q u i p e m e n t s. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. -e adj.m. eră é r e in t e r vb. band it e s c a r p é .m. m . student é t u d i e r vb. /.m. examinare é t o u r d e r ie s.m. a face să gîfîie e s s u ie . evadare é v e i l l e r (s’ ) vb.f. îndrăgostit.m.f.f. echivalent è r e s.m. zburdălnicie e s p o ir s.m. mettre a pune la încercare é p r i s .m.f. dar (de an ul nou) é t r o i t .f. escaladare.f. est e s t im e r vb.) stat é té s . ecuatorial é q u i p e s. a am eţi é t r a n g e m e n t adv. etapă é t a t s. a învăţa e u p h o r i e s .m . a încerca .m.f. exact e x a c t e m e n t adv. euforie.m.f. restrîns é t u d e s.m. străin é t r a n g le r vb.m a in s. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor .f. -e adj.m . f. specie. escală. sclavie e s c l a v e s . straniu é t r a n g e r .) greu. f. a su­ gruma être* vb. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. studiu é t u d i a n t .f.m.

ex­ ploatator e x p lo s io n s.m . / . /. a exclama e x c lu r e vb. exerciţiu e x h o r t e r vb. exploatare.f. gospo­ dărie e x p lo it e r vb.f. fapt f a l a i s e s. surghiun e x is te n c e s.f. extern.f. extensiune e x t é r ie u r .m. şi adj. m.f.f. fam ilie f a n e r (se) vb. a exporta e x p r im e r vb.f.f. exil. faptă strălucită e x p lo it a b le adj. impers. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x .f in . greutate.f. excelenţă e x c e lle n t .e lle adj. a excita. . cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. (pop. extindere. par ~ de exemplu e x e r c ic e s.f.f.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. exemplu.m . I I I a face. m. -e adj. noroios f a n t a s t i q u e adj. a urî e x é c u t i o n . a îndemna e x ig e n c e s. / . extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. export e x p o r te r vb. în afară de e x c e p t i o n n e l. faţă f â c h e r (se) vb. noroi.f. şi adj. înfumurare f a u b o u r g s. excesiv. exemplar s. ispravă. extras e x t r a o r d in a ir e adj. existenţă e x is te r vb.trice s. impers. .trie e s. debil f a ib le s s e s. şi adj. şi adj. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv. expiatoriu. şi prep. uşor f a c i l e m e n t adv. (mi/.f.e x a m i n a t e u r . grozav e x c it e r vb.f. ex plo atab il. oboseală f a t i g u é .m . searbăd f a i b l e s.m.f.f. exa­ m inator e x a m i n e r vb. avoir a-i fi foame f a i r e vb. -e adj.m. şi adj. a aţîţa e x c la m e r vb. -e adj. fam iliar. inventa­ tor f a b r i q u e s. cartier periferic f a u c i l l e s. fabulă f a b r i c a n t s. exportare. obosit f a t u i t é s.m. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s . lesne. slăbiciune. fabulist f a c e ».) s’en ~ a-şi face sînge rău . ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. exterior .f. fabricant f a b r ic a t e u r s. născocitor. faleză f a l l o i r vb. nerod f a t i g a n t . slăbiciune f a i l l i r vb. m. a cere e x i l s. şi adj. geogr. obişnuit f a m i l i e s. exigenţă e x ig e r vb. chip f a c u l t é s.f. renum it f a m i l i e r .f. -e adj. cu uşurinţă f a ç o n s.lucru neobişnuit e x t r a . excelent e x c e p té adj. f a i t s. excursie e x é c r e r vb. îndeplinire.f. -e adj. ? . exterminare e x tr a s. a pretinde. explozie e x p o r t a t e u r . a exista e x p é d i t io n s.f. fantastic f a n t ô m e s. seceră 514 .f. povară f a r i n e s. ceva) . -euse adj.m. ex­ portator e x p o r t a t io n s. fabrică f a b u l i s t e s. a exploata e x p lo it e u r .m. impers.m. slab.f../. foame. -euse adj. mocirlă f a n g e u x . obositor f a t i g u e s. (pen­ cineva. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t . fantomă f a r d e a u s. fel.m. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». a exprima e x q u is .f.invar fapt. e x t e r m i n a t i o n s. com­ me il faut cumsecade. m uribund e x p l i c a t i o n s. fad. faimos. vb. a experimenta e x e m p le adj. explicaţie. facultate f a d e adj.m . ne pas s’en a nu-şi face sînge rău . -ère adj. -e adj. fatuitate. făină f a r o u c h e adj.m. extrem de e x t r é m it é s. lămurire e x p l o i t s . extrafin e x t r a ir e V&. I I I a exclude de e x c u r s io n s.m. delicat e x t e n s io n s. a fi. înfum urat. a se supăra f a c i l e adj. delicios. . a examina e x c e lle n c e s.m. executare e x e m p la i r e s. expediere.f. a se ofili f a n g e s. I I I a extrage e x t r a it s. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. sălbatic f a t s.f. -e adj.m. -euse s.

fotoliu f a u t e u r . a toarce. f. fiu f i l t r e r vb.f. flaut f o i . falsitate f a u t e s. m.f.m. cu mîndrie f i è v r e s. soţie. -e adj. f i l e s. -ère adj. a se strecura. figură f i g u r e r (se) vb. (pop.f.f. financiari.m. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. fin . /. a flata.f. smochină f i g u i e r s. a se fofila de din lipsă de .m. crăpătură f e r s. bogat f e r t i lis e r vb. I I I a despica. a p lu ti f l û t e s. semeţ f i è r e m e n t adv. fais f a v e u r s.f.m. a răsfoi f e u i l l e t o n s.m. plagă.m. a prospera f le u r is t e s. escroc.m. răposat f e u i l l a g e s.m . par ma ~ pe legea mea f o ie s.f. . şir.m. / . (pi. fîn 515 .m.f. ficat f o i n s. favoare.f a u f ile r (se) vb. înflorit f l e u r i r vb.) agent de poliţie f lo c o n s.f. fl oare f le u r e t t e s. a fertiliza f e r v e u r s. a b il. pl. incendiu f e u 2. prosper f l o t s.f.m . şi adj.m. / .m. -e adj. a filtra f i n 1 s. -euse s. încredere. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. a felicita f e m m e s .m. a-şi închipui f i i s. {fig. a urm ări. foileton f é v r i e r s. à la un ul după altu l vb.f. femeie. pungaş f i l s s. fetiţă f i l m s.m. ficţiune f i e r . je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . foaie f e u i l l e t a g e s. feroviar f e r t i l e adj. linguşitor f l é a u s. fluviu f l i c s.f. feroce f e r r o v i a ir e s. mărar f e n t e s.f. latu ră.f. fereastră f e n o u i l s .s. fulg de zăpadă f l o r is s a n t . catastrofă f lè e h e s.m. plutitor f l o t t e r vb.f. -e adj. aţă .m. m. floricică f l e u r i . fesù'val f ê t e s. b u n ăv oinţă. şiret f i n a n c e s.f. plasă.f.f. ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj.) u rît. singe rece f l e u r s. şi adj. sărbătoare. tare.m. ~ f i g u e s. frunză. a flamba f l a m m e s.) flagel.m. cătuşe. credinţă.m. a mirosi. m. şi adj. sans negreşit f a u t e u i l s. februarie fi! interj. smochin f i g u r e s. a închide fé r o c e adj. m ăg u li­ tor.f. neno­ rocire.m. a înfige . a sparge (lemne) f e n ê t r e s.m. rău f i c t i o n s. -e adj. m.f.f. I I a termina f l a c o n s. . febră f a u s s e té s.t r i c e s. film f i l o u s . s.f. val f l o t t a n t . prendre ' a se însura f e n d r e vb.f.m . « n ' ­ eu trecere f a v o r i . m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. muşchi f i l l e s. [pop. birjă f i a n c é s. aţîţator f a u x . fier. a m ăguli f l a t t e u r . a pleca repede. înfloritor.f.m. flacon f l a i r e r vb. uneltitor. fervoare f e s t i v a l s . flacără f l a n c s. a fila (lampa) f i l e t s. ina . m îndru. à l ’anglaise a o şterge englezestè.ite s.m. a sărbători f e u 1 s. fiică f i l l e t t e s. frunziş f e u i l l e s. f a u s s e adj. greşeală. foc. -e adj. fédérât.) lanţuri. au ^ de de-a lungul rînd. fertil. favorit f é d é r a t i o n s. federaţie f é d é r é . logodnic f i a n c e r (se) vb. -e adj. fată.f.f. I I a înflori. a adulmeca f l a m b e r vb. săgeată f le g m e s.m. puternic. florar. delicat. onomastică f ê t e r vb. coastă (la un vas. financiar f i n i r vb.m .f. f ile r fir. u n it f é l i c i t é s . fileu. a se logodi f i c h e r vb. foitaj f e u i l l e t e r vb. florăreasă f le u v e s.f. a hoinări f l a t t e r vb.m. sfîrşit f i n 2. -e adj. trupă) fl& n e r vb. m. energic f e r m e r vb. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. p tiu (exprimă dispreţ).

ocnaş f o r c e s.f.m.f. cu ajutorul f o r e s t ie r .f. zmeură f r a n c 1 s. (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. f o l l e s.m .e adj. a bate. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv. form idabil f o r t . m. potcovărie f o r g e r o n s.) an — el à me­ sure pe măsură ce.f. frecvent f r é q u e n t e r vb. a fum a. m ulţim e f o u l e r vb. garde pădurar f o r ê t s. deseori. frig. a luxa f o u r b e r ie s. rece. m. furie.f. fragment f o is s. franc (monedă) f r a n c 3. blană f o y e r s.f. fortăreaţă f o r t i f i e r vb.s . zarvă f r a g i l e adj. f o l . franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. il fa it ~ e răcoare f r a is e s. -e adj. ipl.m.m.m. -e adj. nebun .f. furnică f o u r n i r vb.f. jîn e. m.f. furculiţă f o u r m i s. pungaş f r ir e vb. furie f u r i e s. -e adj.f. s. care fumegă f u m é e s. fructifer f u g i t i f . a forma f o r m i d a b l e adj.m. fugă f u m a n t .m. forţă. b u b u it: zgomot (fig . furnizor f o u r n i t u r e s. francez. /. frunte. dată. graniţă. a specula f r ip e r vb.m.fo u e t s.f. hoţesc. à de de a tîta . a afum a. bonne noroc în dragosîe fo s s e s. m uget. tare.m .m . fund. . a în tări. f r a n c h e adj.) d u lciuri.f. sincer f r a n c h i r vb. a fricţiona f r u i t s.m. a freca . fular f o u l e s.rpr. m u lt. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s. a fortifica f o r t u n e s.f. p răjit f r o i d . zahari­ cale f r ic o t e r vb. brînză f r o n d e r vb. înfiinţare f o n d e m e n t s. bici f o u i l l e r vb. fraternitate f r e i n s.m. [ I I a topi. frăţeşte f r a t e r n i t é s. fragă. fond f o n d a t i o n * s. I I a sări peste. fript. tem ei. (fig. I I I a prăji f r is s o n s.) şi adj.f. frontieră f r o t t e r vb. şanţ f o u . răceală f r ô le r vb.f. a se repezi la.f. a scoate fu m s.m. fotbal f o r a i n .m. a scotoci f o u l a r d s. frison. oară.f. fragil f r a g m e n t s. foarte fo r te r e s s e s. .f. a realiza beneficii ilicite. temelie f o n d r e vb. a atinge uşor f r o m a g e s. comediant f o r ç a t s. frate fr ia n d is e s . răcoare.f.iv e adj. răcoros : proaspăt . funcţie f o n c t i o n n a i r e s. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. a âmes loca f o o t b a l l s. a face săpături . a critica. sincer f r a n ç a i s . de b îlc i. fum f u m e r vb.m. m. furios f u r t i f . spre f o n c t i o n s. şi adj.o n n e s.s.f.f. -euse adj. m înie f u r i e u x . focar.) a învinge f r a jt p e r vb. a evita f u i t e s. căm in. f. a frîna f r é m i r vb. a cer­ ceta.f. fugar f u i r vb. -e adj. ascuns fu r 516 . a călca . fundam ent.m. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc.m . furnitură f o u r r u r e s. front f r o n t i è r e s.f. succesiv f u r e u r s. prospeţime adj. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. groapă. foaier fr a c a s s. pour une de data asta. -e s. formaţie f o r m e r vb. căpşună f r a m b o i s e s. forestier .m. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. nebunie f o n c é . putere. fierar f o r m a t i o n s.f.m . a frecventa f r è r e . soartă. şiretenie f o u r c h e t t e s. frînare f r e in e r vb. m. pădure fo r g e s. deschis. funcţionare f o n d s. m ină fo s s é s. s.e adj. I I a furniza.m.f. . m.f. adv.iv e s. . şi adj. hazard.) tu m u lt. frîu f r e in a g e s. fruct f r u i t i e r . (cu ma/. a trece peste. f r a îc h e f r i p o n . cariera. puternic. frîn â. noroc. m. întemeiere. -ère adj. fior./ .f. m. I I I a fugi.f. -ère adj.m. freamăt fr it. a face opoziţie f r o ţ it s. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is .

oglindă g l a c i e r s. -e adj. risipă g a s t r o . topire.. sloi g l a ï e u l s. m ănuşă g a n t é . gaz g é a n t . g o û t e r vh. pază. a aluneca. băiat. jiletc ă. ~ de lettres scriitori g e n t i l . jigou g i l e t s .m. gerant. genunchi curtenitor.i n t e s t i n a l adj.f. glorie g lo r ie u x . m. adm inistrator g e r m e r vb. săbiuţă g l a i r e s. I I ă îm podobi g a r n i s o n s. şi adj. a eîştiga . puşcaş fu sé e f u s ille r vb. a comenta critic g lo u s s e r vb.m. cu veselie g a ie t é s. zăcăm înt g l a c e s .m. gît. cu generozitate g é n é r e u x . gumă g o n f l a b l e adj.s. gsniu g e n o u s.f. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. a jena genre s. a se at’la. veselie g a l a n t . jandarm erie g e n d r e s.m. gentileţe. nobil g e n t i l l e s s e s .m. generos g é n i e s'm . a îm puşca. garnizoană g a r s s. gîtlej . gheaţă./. galant. strop 517 . amestec f u y a r d . ci-git aici odihneşte g i b ie r s.m ./. jandarm g e n d a r m e r i e s. a um fla g o r g e s. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. . / . supărător g e n d a r m e s. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. f. s. m .e s. a p ăzi. m.f. / .m. sabie. gheţar. a încolţi g é s ir vb.f.f. picătură. -e adj. şi adj. sting. I I a garantă g a r ç o n s .ni.s. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. gen. im nănuşat g a r a g e s. geografie g é r a n t. a galopa g a n t s. . gentil. general. copil g o u f f r e s. -e s.m. rachetă. frînar a păstra. gladio lă. ger g e le r vh. gentilom . a îndopa. gardian. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. glob g l o i r e s. m .f.f. fugar G g a g e r vh .) neîndemînatic g a u c h i s m e s. drăgălaş g e n t i l h o m m e s. I I I a zăcea.m.m .m.ille adj. g răd in iţă (de copii) s. puşcă f u g i l i e r s. w. umflare g o n f le r vb.de but portar g a r e 1 s. / » . a i'ace prinsoare. a g h iftu i g o s s e s.f. a p ălm u i g i g o t s.m.m.m. I I a geme g ê n a n t . vag g é n é r e u s e m e n t adv..f. garaj g a r a n t i r vh.m. paznic. vestă g i s e m e n t s.m.m. g a r d e s. gardă. galop g a lo p e r vb.m.f.m.m. a sosi.e u s e adj. stîngism gass s.) gastro­ intestinal g â t e a u s .f. tîn ăr îndrăgostit. s. spadă g la p i s s e m e n t s. neam g e n s s. / .m. .m.m. oam eni. lăcomie anim alică g o m m e . m .f. m. gară g a r e 2 ! interj.m. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. \esel g a i e m e n t adv. (med. ~ le lit a zăcea s. g a l e r i e s . a gusta g o u t t e s. (fig.m. galerie g a lo p s. -es. prăpastie g o û t s.e adj. pl.f. gust. gardian g a r d e . ginere g ê n e r vb.f. b ăiat.m. prăjitură g a u c h e adj. îngheţată. g a r d e r ie g a r d ie n s. tîn ăr g a s p i l l a g e s. [sport) — . glorios g lo s e r vb. -euge adj. a g a g n e r vh.e adj. a se stre­ cura g lo h e s. jenant. îngheţ. paria a ajunge la g a i .m.f r e in g a r d e r vh. -e adj. vînat g i f l e r vb. puşti. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. uriaş g e l s. m.m. g é n é r a l . a îngheţa g é m i r vh.

măreţ grandir vb. îndem înatiç. sărman.) grec. I I a creşte grand-maman s.f.f. cîrligul undiţei ‘ hanap s.f.f. a morm ăi gros. bunic grands-parents s. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti . bunică grand-papa s.f.m. în chip de guitare s. suflare •haleter vb. călăuză guillotine s. drăgălaş graduel. a bom băni. -e adj. m. a se căţăra grincer vb. a prăji grimace s. en de ca. îndrăzneală ‘ hardiment adv. a scîrţîi.f. grevist griffer vb. mare grossier. graţios.m. -que s. -e adj. care guvernează.gouvernant. drept. s. vişin gris. graţie. grătar grillade s. I I a vindeca guérite s. hamac ‘ hameau s. grecesc grêle s. ciupit de vărsat grenade s. friptură la grătar g r illa g e s . f. m. şold ‘ hardiesse s. ghirlandă guise s.m. locuitor habiter vb. piatră grêlé. de loc guérir vb.f. gard ‘ haïr vb. strîm bătură grimper vb. grenadă grenier s. grandios. grosolan grossir vb. grilaj. vizita to r. guvern gouverner vb.m . gras. (/ig.m. a grupa gruyères.f. mărire grandiose adj. ghid.)înţelegere 518 .m.m. coate goale guide s.m . grindină.m. a conduce. viespar guère adv. I I a urî haleine s. I I a îngroşa grouper vb. gros. m. m. serios gravure s. guvernant. halucinat haltérophile s. război gueux. a se obişnui habitude s.f.f. -e adj. ~ à datorită gracieux. armonie . I. costum . frac habitant s. gravură gré s. -se adj. a îmbrăca h a b its . à son ~ a găsi ceva pe placul său grec. gramatică grand. mărime . grevă gréviste s.m. plac. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. gros gravement adv. abil habiller vb. a locui habitué. -le adj. cenuşiu griveler vb.f. bunici granitique adj. m. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s. şvaiţer gu êpie rs. ghilotină guirlande s. deprindere *haie s. -euse adj. bătu t de grindină .m.f. a cîrm ui gouverneur s.f. fasole harm onie s. halterofil *hamae s. trouver qcli.m. (cu maj.f. a zgîria gril s. pod grenouille s.f. a scrîşni griotte s.f. m. a gîfîi ‘ halle s. m.f.m.m. calic. obicei.f. a frige la grătar. gheretă guerre s.f.f.f. frigare grille s. -e adj.m. -e adj.-e s. à sa ' după bunul său plac. chitară gymnastique s. treptat graduellement adv. m. prundiş. chip. adj. gim nastică gyroscope s. cătun h a m e ço n s. guvernator grâce s. şi adj. giroscop H habile adj. şi adj.f.m.m. client obişnuit habituer (s ’) vb. bunic grand-père s.f. bunică grand-mère s. vişină griottier s. mare. fel.m. grav.f.f. cîrm uitori gouvernement s. hală halluciné. voie.pl.f. -ère adj. -se adj.f. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie .f. iertare. de granit gras. grilaj griller vb. răsuflare. puternic grandeur s. favoare. broască grève s. -euse s.pl. cu îndrăzneală ‘ haricot s. m.f. treptat grammaire s.f.

u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj.f. orologiu ‘ h o r s prep . omenie h u m b l e adj.m. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. hitlerist h i v e r s.f.f. ipocrit I ic i adv. oboi * h a u t e u r s.f. iarnă * h o c h e r vb. al optulea h u î t r e s. -e adj. eroic * h é r o n s. (mar. aperitiv. sus. modest h u m b l e m e n t adv. înălţim e h e b d o m a d a ir e s. a ridica * h a u t .f. onorabil. adv. gazdă. hidos * h i é r a r c h i e s. ostil. săptăm înal h e c ta r e s. par — din întîm plare * h â t e s. h e u r e u s e m e n t adv. a scutura. în a lt. a izbi. şi adj. ideal 519 . a înălţa.m. -e adj. hoardă h o r i z o n s. istorie. harpă ‘ h a s a r d . erou h é s i t a n t .9. u m il. dezonoare * h o n t e u x .m. eroicomic h é r o ïn e s.f. ruşinos h ô p i t a l s. a ierarhiza h ip p o d r o m e s. a ridica h i s t o i r e s.f. -ière s. rendre ~ a cinsti. a slăvi s.f. şi adj. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n .h a r p a g o n s. omenire. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. -e adj. um anitar h u m a n i t é s. hipodrom h i r o n d e l l e s. -e adj. a înălţa. cinstit h o n n ê t e m e n t adv. onoare. f. m.) ferestruică la vase h u is s ie r s.f. povestire h i s t o r ie n s.m .f. -e în opt zile s. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. din fericire h e u r e u x . /. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. urcare ^ h a u s s e r vb.m . um ilito r h u m i l i a t i o n s.m.f. ziar. hidraulic h y m n e s. aici.m. um ilire h u m i l i e r vb.m. zb îrlit. rîndunică ‘ h is s e r vb.f. a se grăbi * h a u s s e s. he ! h e u r e s. 9. j h .f. spital ‘ h o r d e s. a şovăi * h e u ! interj. a lovi * h i d e u x . pri­ m itor h o s t i le adj. om. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s. um an.f. / . uşier. hotelier. eroic h é r o ï q u e m e n t adv. cinste h o n o r a b le adj.f. hangiu ‘ h o u e s. bîtlan ‘ h é r o s s. om agiu. * h a r p e s.m.m.f.f. grabă * h â t e r (se) vb. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. -e adj. aprod ‘ h u i t adj.f. demn de cinste * h o n t e s. um anitate.m.m. -euse adj.m. duşmănos h ô t e . hectar h é l a s ! interj. umed h u m i d i t é s.f.f.m. şi adj. bărbat adj. de bonne — devreme. semeţ. omenesc h u m a n i t a i r e adj. hotel h ô t e l i e r . -e adj. -euse adj. stridie h u m a i n . -euse adj. d ’ — en huit jours de azi i d é a l . ospitalier. cazma ‘ h o u s s e s.f.— de pointe oră de v îrf .m. iarbă h é r is s é . um iditate h u m i l i a n t . a c lătin a . oră. opt ‘ h u i t i è m e adj. u m il. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare. imn h y p o c r i s i e s . .f. fericit * h e u r t e r vb. ţepos h é r o ï. smerit h u m i d e adj. gustare h o s p i t a l i e r .m. zgîrcit. ruşine. invar. -ère adj.ra. quelle est-il? cît este ceasul? . cinste h o n n e u r s. istoric h i t l é r i e n adj. creştere.f.m. re­ vistă săptămimaîă . orizont h o r lo g e s.m. eroină h é r o ï q u e adj. a u m ili h u m ilité s f f. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. h ô te s s e . à tout à {' — pe curînd .m. d ’ — de aici.f.c o m iq u e adj. arogant ‘ h a u t b o i s s .m.. v a i! bîerbe s. ipocrizie h y p o c r it e s. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s. par pe a ici.

amestec immobiliser vb. indicatif s.m. inactiv. de neuitat inepte adj. a impresiona imprimer vb.m.f. nerăbdare impérissable adj.m. impresie impressionner vb.f. inginer 520 . m. nepieritor imperméable s. necunoscut inconscient. inconvenient. im perm eabil impersonnel. stupid inerte adj. -ive adj. a ignora. id io t ignoble adj. -e adj. ticăloşie. şi adj. -e adj. index. infirmerie infliger vb. nelegiuire impoli.f.f.f. in culpat indéfrisable s.m. -e adj. m. s. imoral immortel. fără înd oială industrie s. a întrupa incidence s. incomod incomplet. -e s. [fig. degetul ară­ tător immoral. im posibil(ul) impôt s. (fig. pêrfect infailliblement adv. in fin it infirmerie s.f.m. a im obiliza immonde ad/. im pozit impression s. im obil imminent.m. independenţă indépendant. inert inertie s. permanent (coafură) indépendamment ndv. -ête adj.f. a im ita immaculé. infernal infini. şi adj.m. im agin ab il imaginaire adj. independent index s.m.f. a informa infrarouge s. a aplica (o pedeapsă) influence s. insulă illégal. şi adj. incidenţă incident s. violent impiété s. influenţă influencer vb. -ète adj. -e s. indiscret indubitablement adj. iluzie illustre adj.f. im becil imiter vb. imens. im inent immixtion s. necuviinţă inconvénient s. im ­ pozit impossible s. inactivitate inaugurer vb. im aculat immédiat.f.m. -e adj. nelegitim illusion s. ilegal illégitime adj. de neconceput inconnu. a indica indiscret. im perturbabil impétueux.idée s. nepoliticos impolitesse s.f. nedemn indiquer vb. im ediat immémorial. im aginaţie imaginer vb. ignoranţă ignorer vb. -euse adj. im ediat immédiatement adv.f. inexact infaillible adj.f.f.f. si adj.m.f. impersonal imperturbable adj. mîrşav ignorance s. ilustru ilote s. a inaugura incarner vb. de necrezut inculpé. -e adj.-e s. impers. -e adj. nepoliteţe important. ne­ greşit infamie s.) nepăsare inexact. m. sclav image s. impetuos.) dezgus­ tător ne­ m uritor. inerţie. (modul) indicativ indigne adj. industrie ineffaçable a d i.f. veşnic imparfait. în m od in ­ dependent indépendance s. a im pune. -e adj. şi adj. a tip ă ri improprement adv. identic idiot.m. in fa ilib il.m. -e adj. -e adj. -e s.f. prost.f. a im prim a.f.f. im ixtiune . impunere fiscală. străvechi immense adj. infamie infernal. incident incommode adj.m. im prudenţă impur. infrarosu ingénieur s. im portant importer vb. -elle adj. im aginar imagination s. şi adj. leneş inactivité s. a incarna. şi adj.f.f. m urdar. a nu cunoaşte île s. in fa ilib il. -e adj.f. in fin it infiniment adv. (în mod) im pro­ priu imprudence s. imagine imaginable adj. indice. a avea im por­ tan ţă imposer vb. -elle s.f. a im agina imbécile adj. inconştient inconvenance s. inaccesibil. nesfîrşit immeuble s.m. ne­ ajuns incroyable adj. [fig. de neşters. (tim pul) imperfect impatience s. -e adj.-e adj.f. incomplet inconcevable adj. idee identique adj. inabor­ d abil inactif. im pur. -e adj. murdar inabordable adj.) aprig. imperfect. a influenţa informer vb. -e adj. a obliga imposition s.

ne­ u zitat internement s. -e adj. I I I a se înscrie insecte s. ins/itaţie. {fig. a se. n e lin iştit.) ne­ păsător. fildeş ivre adj. (cu maj. nedrept innocent. provenit. învăţăm în t intrépidité s. învăţător instructif. instrucţie. insensibil. sm in tit.f. -e adj. nevinovat innovateur./. îndrăzneală intrigue s. interes intéressant . a inunda inquiet.m .f. a se răzv răti intangible adj. (tipogr. neobişnuit. italienesc italique s. -ète adj. a interpela interplanétaire adj.ingrat.f. jad jadis adv. instaurare instaurer vb. à l' ~ im ediat instauration s. -elle s. intens.m .f. a insulta insurger (s’) vb. indiferent insistance s. -euse adj. de neatins intègre adj. instructiv instruction s.) entuziasm ivrogne s. lăuntric International. I I I a introduce inutile adj. răscula.m.f.f. -e s.m. a in stitu i. intrigă introduire vb. şi adj.m . jabou jade s. insectă insensé.m.m. iresponsabil irriter vb. invidios jamais adv.m. activ intention s. rezultat italien. invers invitation s. inspecţie installations. vreodată. interesant intérieur. intern. a intercepta interdire vb. ingrat inimaginable adj.m. inteligenţă şi adj.f.m . gelos. interval. inte­ lectual intelligence s.) in ­ travenos inspection s./. a se neiinişti.) caracter italic. -trice s.f. de neînchipuit injuste adj. instalaţie. şi adj./. -es.f. internaţiona­ lism inquiétude s. insolit.f. invazie inventer vb. insuficient. a se in titu la intraveineux. internaţional internationalisme s. ita lian .m. clip ă. a in v ita iris s. ne­ bun insensibiliser vb.f.m. I I I a interveni intituler (s’J vb. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. zadarnic invasion s. a inventa invention s.f.f. ieşire. in u til inutilement adv.m.m.m .f.m. -e adj. m om ent. neîn­ destulător insulter vb. invenţie inversement adv. in tan g ib il.f. -e adj. ironie ironiquement adv. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s. cinstit intellectuel. a irita issu. beţie. a instaura instinct s. gelozie jaloux.f. intenţie intercepter vb. I I I a interzice intérêt s. ieşit din issue s. -e adj. a se îngrijora intense adj. obraznic insolite adj. odinioară jaillir vb.m. -ive adj. a instala instant s. m. nelinişte inscrire (s’) vb.f. inovator inonder vb. I I a ţîşn i. instinct instituer vb.m.f. to t­ deauna 521 . curaj. insistenţă insolent. -enne s. -e adj. răstim p intervenir vb.f. şi adj. -trice s. a insensibiliza insensible adj.f.m. -e adj. interplanetar interroger vb. I I I a întrerupe interruption s. stînjenel ironie s. internare interpeller vb. v iu . eşec insuffisant. {fig. a înfiinţa instituteur. niciodată. întrerupere intervalle s. (med. beţiv inviter vb.) J jabot s. beat ivresse s. iresponsabil irresponsable adj. integru. a întreba interrompre vb. instalare installer vb. a izvorî jalousie s. cursiv ivoire s. instrum ent insuccès s.m. -ouse adj. m.

m. kilogram kilomètre s. laic. grăm adă. m orm an joues.m . fustă urer vb. a cînta (la un instrument) jouet s. iulie uin s. picior jambon s. lam ă. justeţe.m. lanţetă landeau s. larg 522 .) a face cu­ noscut.) a poseda z i. dreptate. şi adj. l'autre deunăzi. şi adj.f. urît laine s. m uncă (grea) laboratoire s. referitor la lînă laïque s.f. pe ea. m. judecată uillet s.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. a se lam enta.f. suliţă jésuite s.f.f. tocmai ustesse s. judecător ugement s. val lamentable adj.m. kilogramme s. arătură lac s. je ~ ~ vois o văd là2 adv. a se juca . a uni joii. a jura us s. suc. drăguţ. lim bă languir vb. laitue s. joc jeudi s.m.m. acolo lab eurs.m.f. ziarist. just.m. galben jaunir vb. (fig. a se introduce (în lume) lancette s. I I a lîncezi large adj. (fig.m. grădinar jarret s. f. (fig.m. lînă lainier.f.f. I l a se folosi.f. ziar ournaliste s. a lansa. -e adj. laminare lampe s. kilom etru L chambre camera. -ère adj.m. I I a îngălbeni javelot s.f. 2 pron. a se lu p ta . (fig. lim b ă. lumesc lait s. har­ nic labour s. justificativ ustification s.f. grai langue s. iunie upe s. -euse adj. laborator laborieux. cu dreptate . jucărie K kilo.f. art. m. şuncă janvier s. aruncare lancer vb.m. a justifica ustificatif. aruncat. ianuarie jaquette s.f. zeamă uste adj.m.f. -ive adj. a desface. -euse adj. îndoitura genunchiului jasm in s. vrednic de plîns lamenter (se) vb. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. nostim jonchée s. lapte laitier. ie zu it jeter vb. şi adj.m. a se tîng ui laminage s. lam pă lan cé.f. jouer vb. obraz. iasomie jaune adj.m.f. m. fricos lâcher vb. tîn ăr jeunesse s.m. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s. o. m uncitor.m. a arunca jeu s.m. zi outer vb. vesel.f. lăptucă lame s.-e adj. -e adj. exactitate ustice s. m. justiţie ustifier vb. jo i jeune s. voios uge s. justificare our s. jachetă jardin s.f. drept ustement adv. a se bucura. m. tineret joie s. hueurie joindre vb. lac lâche adj.jambe s. laş. cu veselie oyeux. .m. in. landou langage s.m.m./.m. -ère adj. a lăsa să-i scape laid.m . .m. grădină jardinier s. tinereţe. hol.m. jug ouïr vb.) lansat lancement s.m. I I I a îm preuna. gazetar ournée s. m. care dă lapte la1 1 .

pîrghie lèvre s.m. departe lointain. m.m. literă. sprinten lettre s. liv id . a liv ra . greu louye s./. lib ertin . {pl-) li­ teratură lettré. m. lecţie lecture s. art. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. îl. şi pron.f.m . v în ăt livre s.m. spălare chat pisica. leste adj. locuinţă loger vb. scrisoare. lacrima las.f.f.larme s.f. răsărit levier s. litig iu . uşuratic libraire s. litoral livide adj. pers.m.m. a m ărgini limonades. litan ie . m. lum in ă lundi s. (zool. suspect louer vb. loc lieue s.m. pron.f.m. pe el.) greu­ tate (de înţelegere) litige s. ( căsătorie . legal légume s.m.m.f. încet lenteur s. (al) lor . a scula. leghe lieutenant s. chirie louche adj. lege loin adv. saşiu.m.f. hol. lugubru. iepure ligne s. strălucitor lumineux.f. leoaică lionceau s.m. pl. lenjerie.m. liceu lynx s. a lim ita . liliac limiter vb. (fig. legendă léger.m.f. eliberare libérer vb. libertate libertins. a lb itu ră .f.f. durată lors adv. {fig. lesquel­ les) pron. obosit.m. loţiune louage s. lasse adj.m. {fig.f. lup lourd. sprinteneală légitime adj. parte. ochean.m. lichior lire vb. -e adj .m. a închiria loup s. cînd lot s.f. locuinţă loi s.f. lu m in ă slabă.m. drojdie lierre s. latinesc lit s. lu n i lune s. legătură libération s. loterie lotion s. ) albia u n u i rîu litanies s. crin dès — de atun ci. legitim . depuis din acel moment lorsque conj.m. I I I a citi lis. je — vois îl văd leçon s. rînd .f. a elibera liberté s. le 1 . a rid ica. lună lunette s. atu n ci. a locui logique adj. lesquels. pui de lup lucide adj. chiorîş . lin ie . m. lys s. lungim e. lectură legal.f.f. literatură littoral s. uşor. lum inos lumière s. lot. loz loterie s. 2. (pl-) ochelari lutte s.f. încetineală. a lăuda . . uşor. lupoaică louveteau s. rel.) le nunt lentille s.f.f. pos. în am ă­ longueur s. lu p tă lutter vb. spălat. licărire lugubre adj. îndepărtat lo isirs. tim p liber long. p u i de leu liqueur s. buză levure s.f. laquelle (pl.f. -e s. pat.-ère adj. lung . -e adj. m.m.m. III a luci. legal légende s. livrea livrer vb. el.f. a răscula lever2 s.m. -e adj. le lever1 vb. logic logis s. lu i.la­ tin . -e adj. (fig.m.m. carte livrée s. ziua de m îine lentement adv. u n d iţă lilas s.m. leu lionne s. linte lequel. iederă lieu s. — même el însuşi luire vb. locotenent lièvre s.) echi­ voc. liric 523 .-euse adj. lim onada linge s.f.f.) rîs lyrique adj. rufă lion s. a lupta lycée s.f. neînţelegere littérature s. a preda logem ents. (cu maj. închiriere . prep. pron . a străluci luisant. . sprinten légèreté s.f.) şi adj. răgaz.f. de cu ocazia. drojdie de bere liaison s.m. instruit leur adj. sumbru lui pron.) p lic tis it latin. lucid. -e s. lunetă. cu m intea limpede lueur s.f. -gue adj.f. latitudine lavage s. (loc. care de de-a lungul longuement adv. uşu rin ţă. librar lie s. şi adj.m. legumă lendemain s. şi adj.f. (fig.m . ~ s jumeaux pat dub lu .f. m u lt tim p .f.

m.m .) a lip si. m armură marchand.f. (lunaj mai maigre adj. m arcant. necinstit m alhonnêtement adv. şi adj. castel. desiş. m antou.f. m. mînecă m andat s. a pierde. însemnat marque s. mod.f.f. acum.m. ca importanţă) m a jo rités. şi adj.f.f. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). însă .m. a m altrata m a lv e illa n t. m ajor (ca vîrstă. necinste malicieusement adv. fam ilie maître s. umbrele morţilor manger vb. I I I a menţine m aire s. [ist. mers. a nu avea. şi adj. martie 524 . vicleşug. şi adj. mansardă manteau s..m. manifest m anigance s. a merge m ardi s.m . luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. magnetic m agnifique adj. doamnă mademoiselle s. a rnînca m anier vb.f.m. margaretă m ari s. cu măreţie m ahom étan. fel manifeste adj. mascul.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. a arăta. în prezent m aintenir vb.m .m. -e adj. a nu iz b u ti. scară d u b lă.f.m. indiciu marquer vb. { fig.f. maestru.f.. casă. m.m. par nenorocire malheureusement adv.m. magistrat m agnétique adj. pl. m am ă manager s. şi adj.f. -ère adj. -e s. răutăcios m alle s.f.-e s. -e s. căsătorie marsn s.m. f.f. marş.m .m.m. maraton marbre s.) m an i. -euse s. dascăl maîtresse s. cufăr m altraiter vb. în ciuda din m alh e u rs. manechin manoeuvre s. m in ă de lucru m a in t. scara (unui vehicul) marcher vb. a fi pe punctul de a. s. rău . m la ştin ă m arathon s.m .f.m.m. -e adj..f. marcă. porumb m aison s.f. stăpînă . falcă madame s. palton m anuel s. margine marguerite s. alee m ain s. tîrg marchepied s. anevoie m âle s. căsătorit ntariage s.f. a însemna. a cîrm ui m anoir s. bărbat m arié. a marca marron adj. treaptă marché s. m. cu greu. ne­ norocit malhonnête s. slab m a il s. a manevra .m. de zarzavaturi m arais s. (vt. m ajoritate.) in ­ trigă manoeuvrer vb. şi adj. adj. inanajer manche s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f.f.f.m. m inunat m agnifiquem ent adv. m arinar m arine s.f.f. prim ar mais conj.f. m andat m andataire s. dar./.m. magazin magistrat s. stăţiîn. -e adj. neîndemânatic m alaisément adv. a fi cît pe aci să .) a scăpa. durere m alad e s. a greşi.m. -e adj. locuinţă feudală manquer vb./.m. din nefericire malheureux. m aho­ medan m a is . soţ. m. negustor marchandise s.m. m. maro mars s.m. marfă marche s. m ai mare.m. m arină m arquant. (fig. am antă m ajeur.m.m . maşină mâchoire s.f.. m arţi marge s. -e s. -e s. m anual m aquis s.m.f. intriga m annequin s. • —de a duce lipsă de.». a u ita . pia ţă.f. semn. m anevră. caTeniu. m andatar mânes s. m ajorat m al s.f. evident. bărbătesc malgré prep. a m în u i m anières. m înà main-d’œuvre s.m . chip. domnişoară magasin s. ~ si ba da maïs s. m anifest. a nu n i­ meri mansarde s.M macaroni s. macaroană machine s. . invar. m. răuvoitor m am an s.f. bolnav m aladroit. nenorocire. ant.m. [impers. m ai m u lţi m aintenant adv.

m. sc — bien a se îmbrăca b ine .m. m axim mayonnaise s. a subestima message s.f.f. am eninţător menacé s. mecanic mécaniquement adv. s. meteorit métier s. (în mod) meca­ nic mentir vb. excelent merveilleux.m. medic médecine s. protector ai artelor méchanceté s. căsnicie ménagère s. III a m in ţi mépris s. chinuire.f. miercuri mère s. [loc. m inciună menteur. e adj. substanţă mauvais.f. dispreţ mépriser vb. materie. răutate méchant. a m érita merveille s. membru même adj. -e adj. II a face v în ă lă i.j. m u lţum ire.m. degetul m ijlociu méfiance s. mama meringue s.) şi adj. milenar . dire ^ a m u lţu m i mercredi s. m ai bine miUeu s. m in u năţie.m.f. mesaj. mediocritate médire vb. m ediu militaire adj . meci matière s. activist millénaire adj.m. n em ulţum it mécontentement s.m. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru .m. meta ’urgic météorite s. neîncredere meilleur -e adj. m obilier meurtrir vh.f. metropolă. răutăcios mecontmt. cour ^ e curte m arţiala martyr s. m ulţim e massif. pepene (galben). j à m in u n a t. tor­ tura masse s. medicină médicament s. războinic.m. m artiriu. >• d'eau pepene verde membre s. meserie.m. am iază. III a vorbi de rău.f. tout de ^ totuşi menaçant. metru métro s.f. de * • ia fel. m ilita r militairement adv. m .f. nu e nici o scofală merci1 s.m. 3 bîrfi médius s. m ijlo c . gospodină mener a conduce.m. grăm adă. m iezul zilei. miere mieux adv.-euse s. maioneză mécanique adj. metalurgie métallurgique adj. -e s. marsiiiez. sud miel s.m. mecena. m ilita n t. fel de ixiincace. m artir martyre s. -e adj. -puse adj. încetul cu încetul métal s. mare. si adj.f. m ăsură. a dîspreţui mer s.f. a aşeza.-e adj. rău maximum s. jum ătate miauler vb.) au fur el à pe măsură ce. m ai bun mêler vb. comunicare messe s. . -ive adj. m obilă. m inci­ nos mentionner vb. {fig-} a răni mi adj.m. m enaj.m. acelaşi.m.f. m asiv match s. m ax im um .m.f.f. ciocan martial.f.f. lui — el însuşi. metal métallique adj. şi s. mecanism mécèpe s.m.m. lu ptător. metalic métallurgie s. a am eninţa ménage s. m in u nat mésestimer vb. a menţiona 525 . a îm ­ brăca . medicament médiocrité s. III a pune. slujbă mesure s. (cu maj.f. capitală mets s.m. m ilă . -e adj. m inune. adv.m. si adj. m a rţia l. oraş mare. m i­ leniu mécanisme s.marseillais.f. adv chiar.m. -e s. iertare merci2 s. a duce mensonge s. profesie mètre s. (locuitor) din Marsilia marteau s. nem ulţum ire médaille s. m. m ilităreşte militant.m. şi adj./. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb.m. bncate mettre vb. adv.m. ameninţare menacer vb.f. a amesteca.m.f. m. rău. însuşi. medalie médecin s.f.m. a mieuna midi s. metro métropole s. en joue a ochi meuble s.m.m. a u n i m elons.m. [loc.

-e s. întunecat mort1 s.f. -e adj. ă '~ pe m ai p u ţin .m. muşama. m aldăr monde s. nrtuşchi mousseline s. muşchetar mousse s. m inaret mince adj. moderat.m. m ai mic moine s. m ortal. -euse adj. muscă.m. mozaic mot s. vorbă.f.) num ăr. o m ie.f. cum pătat modeste adj. mol.m.mille adj. batistă moue s. a-şi bate joc moralement adv. obiceiuri moindre adj. modă modéré. m izantrop misère s. morman.m . m inor miniature s. călugăr moins adv. m iriapod milliardaire s.f. m oliciune.f. şi adj. m utră.m. clipă.-euse s. m iner. I I I a m uri mousquetaire s. urcuş monter vb.f. pl. m in iatură minimum s. a secera.m.m. mort. m. minister ministre s. misiune mistral s. m ondial monocle s. -elle adj. — cher m ai pu ţin . turnat. bucată. moment momifier vb.m .m.m. a muia moulé. /. -e adj. m uselină moustache s.f. fără. ceas montrer vb. monsenior monsieur (pl.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. -e adj. a turna moulin s. moară mourir vb. a m ula.f.m. moale mouches.m.f. m. m onum ent moquer (se) vb. -e adj. mineral mineur s. m. munte montagnard.f. m. mişcător mouvement s. monoclu 526 . m iliardar m illiers. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. adj. şi s. m oravuri. lume mondial. de moarte mosaïque s.f.m. monolog monopole s. m uritor. conj. scump. berbec moutonner vb. au barem. (p l . (fig. a arăta.m. montor montre s. d ’ordre lozincă. m. m inistru minute s. figură mouiller vb. mortel. I I a mucegai moissonner vb. a m itralia mode s. m un­ tean.m.) slă­ biciune moment s. şi adj.m. mişcare ministère s. m iracol. m onopolist monseigneur s. a culege recolta moitié s.f. can­ minaret s. — bon m ai p u ţin bun . m in im u m .m. tip ărit mouler vb. /. m in ut miracle s.f. şi adj. o mie mille-patteş s.m. domn monstrueux. modest modestie s. im ita ţie de piele mollesse s.m . lună moisir vb. monstruos. ab ătut. pluş m oarat. mustaţă mouton s. din punct de vedere moral morbleu interj.f. a dovedi monument s. (fig. (loc. rezervă moeurs s. a m um ifica monceau s. cuvînt. motor mou. messieurs) s. du ~ cel pu ţin. f.m.m. m.) p lăp în d mine s. înfăţişare minerai s.f. m istral (vînt) mitrailler vb. a urca. m inune misanthrope s.m.f. oaie.f. m in ă. m uştarul m ouchoirs. spum ă. a-i sări ţandăra.m. moarte mort*. munte montée s. monopol monopoleur s. prendre la ~ ~ a se înfuria. de la munte montagne s. m. m.m. prep. molie adj. -e adj. subţire. modestie.m. a spumega mouvant.f. mizerie mission s.f. m ai pu ţin ./. m in im titate mare monologue s.m./.m. jum ătate m o le s k in e s . moraliceşte. la dracu ! la naiba ! morceau s. parte morne adj. a sui monteur. groaznic mont s.

nepoată nier vb.m.m. nou. m u nicip al m unir vb. şoaptă murmurer vb.f. m ijloc moyenâgeux. cuib nièce s././.f. necesar nécessairement adv.f. -e s.f. totuşi néant s. fel. naufragiat naufrager vb. a curăţa neuf. m. négresse s.f. -euse adj. -e adj.m. clar nettoyage s. a vui muguet s.m. I I I a se naşte. perete. a ninge neigeux.m. m urm ur.moyen s. nerv nerveux.f.m. a m aturiza murmure s.m . naos.f.m . a nega niveau s. naval navet s. navals) adj. întunecos. -e adj.m. curăţenie nettoyer vb.m. nazism ne adv. tinda bisericii négatif.f. nivel noble adj.m.m./. nervos net. a înota nageur. nici niche s. negreală. de culoarea alunei noix s. nazist nazisme s./. alun noisette s. a lu n ă.m. I I a înzestra cu cele nece­ sare .m. firesc naturellement adv. pol. nette adj. din evul mediu moyenne s. nas n i conj. papuc. impers. zăpadă neiger vb.f. naţiune naturaliste s. acoperit cu zăpa­ d ă . pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. -euse s. nataţie nation s. naştere. neglijenţă négligent.m. origine naître vb. muzeu musique s. (în mod) necesar nefs. (fig») îngrozitor noirceurs. — d'eau pînză de apă narcisse s. reciproc. muzică m utuel.m. curat.) înălţim e m orală noir. negativ négligence s. lăcrim ioară m uie s. adj. şi adj.f.f. vas. nucă 527 .f./. nobleţe. m ulţim e. teolog mahome­ dan m ur s.f. a naufragia naval.m. nins n erfs. sumedenie m unicip al. narcisă narration s. pitic naissance s. medieval. cuşcă (pentru cîini) nickel s. nobil noblesses. -elle adj. înotător n aif. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. zid m uraille s. piesă de 20 franci aur nappe s. natural. a începe naiveté s.m .m. înm ulţire m u ltitud e s.f. înot nager vb. m u ftiu . faţă de m asă. nepot nez s.m. I I I a înnegri noisetier s. natural naufragé s. a murm ura muscle s. nobilim e. zid gros m ûrir vb. neant nécessaire adj. şi adj.m. -e (pl.-euse adj.f.f. şi adj. -e adj. I I a coace. (fig. m u tu ­ al mystères.m. nichel nid s. -elle adj. -'ive adj.m. -e adj. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s. negru.m.) răutate noircir vb.-euse adj. -ive adj. neglijent nègre. navă nazi. taină N nage s. -e s.f . a prevedea m uphti s.f. naiv n ain . povestire natation s. soi naturel. medie m ugir vb.m.f. I I a m ugi. m. nap navire s. născut néanmoins adv. m. natură. nu né. in ed it. negru neige s. muşchi musée s.f.f. (fig.m. neuve adj. naivitate nank in s. naturalist natu res. mister.f.

pasăre o is if .m. oficial o ffic ie lle m e n t adj. munca. a se încăpăţîna o b te n ir vb. -e lle adj. m.f.m. operaţie op érer vb.m. nor n u c lé a ir e adj. a merge oblic o b lo n g .f. octombrie cu 528 . I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. lur.? . I I I a obţineo b te n tio n s. nud n u ir e vb.f.iv e adj. şi adj.) de neînvins o b stin é m e n t adv.m.n o m s .f. doică n o u rrir vb. . a opera. obscuritate. obscur. lumea. m. apusean. a observa. ştire./ . -eu se adj.m. -o n g u e adj. întuneric o b s e rv a tio n s. val o n d u la tio n s.m . u n ii.f. -e adj.m . yeu x) s.f. nuclear n u . cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. lucrare. a se supune o b é is s a n c e s .f. I I I a oferi o h é ! interj. nu n o n -in te rv e n tio n s. nord n o ta b le m e n t adv.f. notar n o te . leneş o is iv e té s.f.f.m. m ăslină o ly m p iq u e adj. a ob liga1 o b liq u e r vb. şi adj./. m.f. noiembrie n o y e r vb.m. a n utri n o u rris so n s. nou- născut n o u v e lle s. neamestec ditate n o n -v a le u r s. ondulare o p é ra te u r.f. cine­ va .) substantiv n o m b re u x . miros (simţul) o e il (pi. vătăm ător n u l. nuvelist n o v e m b re s.f.f.f. nonsens. n ici u n u l. a înnoda.f. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s. hei ! o ie s. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb.m. noutate. unchi o n d e s .m. I I I a omite o m o p la te s. num e. n u lle pron. lipsit de valoare n u -p ied s adv. m. m u lt n o ta ire s. hrană. îndatorire. ceafă. ceapă o is e a u s. I I I a v ătăm a. grumaz 0 o b é ir vb. n o tă. jaune d ’ — gălbenuş. nehot.f. obţinere o c c a s io n s. gîseă o ig n o n s. lenevie o liv e s. .tr ic e s. ofiţer o ffr ir vb. absur­ n o u v e a u .m. observaţie o b se rv e r vb. I I a hrăn i.f.m. piedică o b stin é . obiectiv. nou n o u v e a u -n é . a ocupa o c é a n s. ascultare. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. desculţ n u q u e s. neclar o b sc u rité s.m. ondulaţie. obiect.ru o b lig a tio n s.f.f. a lega n o u rric e s. a îneca n u a g e s . se. gol. neintervenţie.m.. -e adj. ocazie o c c id e n ta l. lunguieţ o b sc u r. a (se) n u m i n o n adv . blanc d ’ — albuş operă. încăpăţînat. -e s. nuvelă n o u v e llis te s. numeros n o m m er (se) vb. I I a asculta. sugar n o u rritu r e s.m. (în mod) obscur. însemnare n o u er vb. garoafă o e u f s. — dit se spune o n c le s.f. (gram. privire o e ille t s. invar. umbră o m b r e lle s. lipsă de valoare nord s.m . . olim pic o m b re s. im parţial o b je t s. miros o d o ra t s. cu am ab ilita te. ou.f. u ndă. occiden­ tal o c c u p e r vb. ochi.f. a produce o e u v r e s. mîncare n u l.iv e adj. um breluţă de soare o m e ttre vb. supunere o b je c tif. în mod oficial o ffic ie r s.f. ocean o c to b re -s. -le adj.m. (fig. întunecat o b sc u ra n tis m e s. şi adj. obscurantism o b sc u r c ir vb.m. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l. od eu r s.m. a respecta o b sta c le s. n o n sen s s. -e s./ . a strica n u is ib le adj .f. în d ărătn ic. n o u v e l. -e adj. operator o p é ra tio n s. om oplat o n pron.

a asupri.m. -o n n e s. dincolo. care p alp ită p a n ! interj. lucru. paie p a in s.m. apus o u f ! interj. peste. izvor orm e s. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . a îm p ila o r s. uitare o u b lie r vb. adv.f. ordinar. opresiune. oscilaţie o s c ille r vb. înzestrat o u tille r vb. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. m. la care o u b li s. m. auz o u ïr vb.f . a rîn d u i. pîine . I I I a deschide o x y g è n e s.) portocal o rb ite s.f.f. unealtă. da o u ïe s. uragan o u rs s.f. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv. priv e li­ şte p a n ta lo n s.m. vest. şi adj.m.m. p ai.m. pagină p a ille s. -ère s. ordm .f. pacifist p a g e s.m. orz o r g u e il s.m. adv. (bot. a ordona ord re s. a auzi o u r a g a n s . pantalon p a n th è re s.f. pa­ cificator p a c ific a tio n s. a cuteza o sie r s.) en ~ peste.m. obişnuit o rd o n n er vb.m. m uncitor. -e adj.f. deschidere.f.m. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. origine.) uvertură o u v ra g e s.m. (fig. pace. papuc p a o n . tată dulce .f. -e adj.f. a se opune o p p ressio n vb. pernă o rg a n e s. în plus o u v e rtu re s. a decora o r te il s. (muz. u tila t. 2. măcriş oser vb. -tric e s. palton p â lir vb. auz o r e ille r s.m. portocală o ra n g e a d e s. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. ordine. u tilaj o u t illé .f.f.m. orgoliu.m. şi adj. a organiza o rge s. /.m . original o r ig in e s. p a lid .f. lin iş tit p a ix s.f. cu încăpăţînare o p in io n s.m. ulm orn er vb. m. a îndrăzni. ~ bis pîine neagră p a ire s.f.m.f. şi adj. oprimare. cerul gurii p â le adj. m îndrie o r ie n ta l.f. îm p ila t o p p rim e r vb. o s e ille s. a scoate.f.f. -e adj. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb.) a şovăi. paşnic.f. pacifism p a c ifis te s. ori o ù 1 . şters p a le to t s. a oscila. orchestră. păun p ap a s. furtună o ra n g e s. poc ! p a n a is s.m. ~ d ’épice turtă p a la is s. a îm podobi. organ o r g a n is e r vb. (loc. -e adj. sau. îm pilare a ezita o p p rim é . a pacifica p a c ifiq u e adj. oriental o rie n ta tio n s. -e adj. adv. panoram ă. uf ! o u i adv. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr.f.m. aur o ra g e s. instrument o u tilla g e s. unde.m. oranjadă o r a n g e r s. coş p a n o ra m a s. producţie lite­ rară o u v r ie r . a u tila . panteră p a n to u fle s. a lua înapoi o u conj.m. părere opposer (s’ ) vb.m. pereche p a is ib le adj. urs o u til s. asuprit. a îngălbeni p a lm e s. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. păstîrnac p a n ie r s. ureche. pacificare p a c ifie r vb. a înzestra o u tre prep. m.m. palat. orbită o rch e stre s.f.f.o p in iâ tre m e n t adv. opinie. oxigen P p a c ific a te u r . pron. ramură de palm ier p a lp ita n t. a u ita ou e st s.m.m . răchită ô ter vb.m. paşnic . I I a p ăli. m. os s. ortografie în care.m. os o s c illa tio n s.

f.f. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. a trece . trecut passe-montagne s. uneori parfum s. paralel parapet s.f. -euse s. um brelă (de soare) parbleu ! interj.m.f. pescuit pécher vb. pată de cerneală paternei. caldarîm . a porni partiellement adv. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. şi adj. ■ — bonheur din fericire . parvenit parvis s. I I I a pleca.m.m. ha­ sard d in întîm plare .m. a petrece passe-temps s. părintesc paternellement adv. -e adj. piersică pêche 2 s.m. a apărea parallèlement adv. -e s. grădină parce que loc. printre parodier vb. distracţie passif. trecător passé. de către. -eresse s.m .f. pauperizare pauvre s. -ive adj. a para paresseux. ţăran paysannerie s. a patina pâtisserie s. -elle adj.m .m. peisaj.m. sărac pauvreté s. pariu. păşune paume s. p artie s.m.m.f. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj./. ru dă.f. -es. răbdare patiemment adv. fiindcă pardessus s. şi adj.m. pateu. paşaport. cu răbdare patient. pastă. pnur quoi ~ de ce n u?.f. parte (dintr-un întreg). cu excepţia partager vb. la dracu ! pardonner vb'. şi adj. a vorbi parm i prep.f.m. pavaj pavilion s.p a p ie rs . fragment passant. hirtie.f. pachet par prep. rămăşag parier vb. zău ! parc s. şi adj. partid participe s. so­ nor parler vb. şi adj. părinteşte pathos s. şi adj. patos. conj. partizan.-euse s. pe. pretutindeni parvenir vb./. mireasmă parfumeur.m. cu v înt.f. parte. à mauvais încurcătură pas2 adv.f. palm ă (a m îin ii) paupérisation s. a participa particulièrement adv. a păcătui pêcher1 s.-enne s. piele pêche 1 s.-ne s. adept partout adv. leneş parfait. patinaj patiner vb. a ierta pareil.rft. m. I I I a parveni. pat'achimic parachute s. f. ţară. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s. m. pasiune patatras ! interj. parfum . buf ! pâte s. păcătos pêcheur. parapet parapluie s. pari­ zian parlant. participiu participer vb. a pescui pécheur. prendre la a lua c u v în tu l.m. a îm părţi parterre s. stăpîn patte s. a face prinsoare p a ris ie n . trecere .m .f.m . m. f. vorbitor.f. um brelă (de ploaie) parasol s. regiune paysages. m. şi adj. din . fluture p aq u e ts. {pl-) documente. prin. perfect parfois adv. -e s. şi adj. traversare ..) părin ţi parer vb.f.m. piersic pêcher 2 vb. -e adj. parc. ~ buvard sugativă papillon s. în parte partir vb. ţărănim e peau s. pasiv passion s. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb. -e adj. à ~ aparte. m ai ales.m.m. îndeosebi. partidă partiellement adv. -euse s. a răsplăti pays s. a p lă ti. a ajunge parvenu. fabri­ cant de parîum uri pari s. pentru că.m . pas.f. m. fără.f. pescar 530 . deopotrivă.m.m . m.m . (p l . pas1 s.m.f. patron.m. în parte partisan. -le adj. privelişte paysan . piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il.f.f.m. labă pâturage s.m . a îm podobi. perfect parfaitement adv. vorbire. a parodia parole s. în special. I I I a părea. emfază patience s. m. n u . patiserie patron s. e g a l .f. aluat pâté s. grăitor.m.m. paraşută paraître vb.m . strat de flori parti s.m. răbdător patinage s. la fel parent s. a paria. sărăcie pavé s. -e s. pavilion payer vb. parter. de.m.

nim eni personnel. m icuţ. pericol. -e s. ta tă .f. zugrăvire pelouse s. conj. periferie périr vb. moş. uşor de pătruns pénétrant. m. (înv. m. cam . a găuri perche s.f. călugăr perfide s. m. adv. de fiică) pétuner vb.) a Juma peu adv. chiriaş (într-o pensiune) . primejdie périodique adj. în tim p u l. farmacie phénix s. nepoţi (de fiu . personaj. performanţă péril s. perspicace persuader (se) vb. f. pl.f. frică.-e s. farmaceutic pharmacie s.m. nepoată petit-fils s. à ~ près aproape. pron. pajişte pencher (se) vb. fără graţie pesant.f. seminţie. strălucitor. a străpunge. persan persécuter vb. m icul dejun petite-fille s. m. halat de baie. s. a persista personnage s. m.) părinte. pedant peigner (se) vb. peluză. pictură. pătruns pénétrer vb. /.m. persoană. şi adj. şi 2.f. pedeapsă . a se convinge . faraon phare s.f. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . a persecuta persécution s.f.f. pătrunzător pénétration s. perfid performance s.) şi adj. pantă. (cu maj.f. sans ~ uşor. fără greutate p e in tre s.-le s.f.f. perplex perroquet s. străpungător. sclipitor petit.m.f. I I I a permite permission s. m iti­ tel . nekot. se don­ ner de la a se strădui.f.m. (în mod) p e n ib il. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. pă­ trunzător .pédale s. şi /.m. cîntărire.m.) que în tim p u l pendre (se) vb.f. a se apleca pendant prep.f.f. cantitate cîntărită peser vb. ) ascuţit perce-neige s. perspectivă perspicace adj. I I I a picta.a se speria. şi adj. povîrniş perçant. persecuţie persévérance s. periodic périodiquement adv. a-şi închipui perte s. a reflecta pensionnaire s. a se spînzura pénétrable adj. a zugrăvi peine s. a-i fi frică pharaon s.m.m. -e adj.) descriere. -e adj. (fig.f.f. greu pesée s. (fig. personalitate personne 1. a cîntări peste s. stăruinţă persévérant. perceptor percer vb.f. avoir — . judecată penser vb. a se înclina.m. -elle adj. -e adj. prăj ină percher vb. pierdere pesamment adv. pătrunjel persister vb. a se căţăra perchoir s. şi adj.m. p u ţin . popor peuplement s. pătrundere pénétré. perseverent. veşnic perplexe adj. a (se) gîndi. m. stă­ ruitor persil s. bătrîn (relig. greutate . ghiocel percepteur s. a pătrunde pénible adj. I I I a pierde père s. papagal perruque s. -e adj. penibil péniblement adv. trib peuple s. perpetuu. -e adj. pasărea fenix 531 . m.pictor peintures.m.f.f. (loc.f. (în mod) perio­ dic périphérie s. m ic. mon dragul meu . capot (de casă) peindre vb.m. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s. nepot petits-enfants s.f. greoi.) à de-abia. -e adj. pedală pédant.f. perucă persan. I I a pieri permettre vb.f. şir de detunături pétillant. populare peupler vb. a se pieptăna peignoir s. a popula peur s. -e adj.f. pensionar pente s. (loc.m.m. far pharmaceutique adj. personal perspective s.f. s. cu greutate pensée s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb. gîndire.m . permisie perpétuel.m ./. persoană im portantă personnalité s. ciumă pétarade s.

strat de flori plate-forme s.m. rid . p ilă . une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s. avoir sur rue a avea casă proprie pile s. platform ă plateau s. f. -e adj. bujor places. m. tă b liţă plastique adj. tavan plaindre vb. culm e.m. pinguin pioche s. -e s. cîmpie plainte s. Înţepătură pire adj. adv. punct. cu pietate p ig n o n s . poezie poétique adj. p lic . vîrf . a pune placeur.f.m. coama un ui zid . penaj plum e s. greutate poignard s.m. p iaţă . plan . a strînge plisser vb. -e adj. podiş plein.m. pip ă. plastic plat s. filatelie philosophe s. din punct de ve­ dere fizic piano s. plusvaloare plutôt adv.f. plus plusieurs adj. prendre ~ a lua loc.m. m ai m u lt. pensulă pingouin s.f. à ~ pe jos piétiner vb. cută.m. fotograf photographier vb. pltngere plaire vb.f.f. plasator plafond s.m . a se Încovoia pluie s. tain pivoine s.m. a înjunghia poignées.f.m .m. fotografic phrase s. fiziologic physionomie s.f. fosfor photo s.m .m. pour la ~ în mare parte plus adv.m.m. Jloc. m ajoritate.m.f.m. filozofie phoque s.m.m. pionier pipe s.f.m. zbîrcitură . plăcut. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. cazma.f. fizionom ie.f. f. buzunar poché. pieton pieusement adv. plăcere.m . de loc pointe s. încărcat pleurs s. tîrnăcop. plato u./. şi adj. placă.m. m înèr. ~ ~ de vue punct de vedere. distracţie plan s. rocher . plonjon. a călca în picioare piéton s. hîrleţ piolet s. a compă­ tim i plaine s. a fotografia photographique adj. I I I a plăcea. glum ă plaisir s.f. pu m n. I I I a plînge. fotoelectric photographe s. a jefui.f. focă phosphore s.f.f. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. pneum atic poche s. lulea piqûre s. serviciu placer vb.f. pilot pinceau s./. m ai degrabă pneum atique adj. piolet pionnier s. ploaie plumage s. podea planète s. învineţit .f. la mise en s m iza n p li. a plonja (în apă) plonger (se) vb. pistol pitance s. lacrim i pleuvoir vb. a îndoi. săritură plonger vb. -euse s. plafon. hazliu plaisanterie s.m. filozof philosophie s. farfurie . hrana ziln ic ă. în făţi­ şare physique1 s. frază physiologique adj. a fi agreabil plaisant. grăm adă. cameră pied s. jefuitor piller vb. m ai curînd. f. a înd oi. m. impers.m. p l. m. penele unei păsări. planşeu. picior.m.f.philatélie s.f. la^-du jour zorii zilei 532 . ) à ~ perpendicular . a ploua p li s./. -e adj. planetă plaque s. fel de mîneare plate-bande s.f. peniţă plupart s. m ai m u lţi plus-Value s.m . le ~ cel m ai rău pis adv.f. m ai. a plisa plongeon s. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. piesă. a plasa. pisc. fizică physique2 adj.f. poale. fotografie photo-électrique adj. poetic poids s. pian pic s. pană.m.f. încheietura m îin ii poing s. ondulatul păru lu i plier vb. bucată. sobă poésie s.f. m ai rău . pum nal po ign ard » vb. p lin . ~ de départ punct de plecare point2 adv. m. şi adj. cea m ai mare parte . fizic physiquement adv. m. m ai rău . loc. nu. a prăda pilote s. pum n point1 s. a se cufunda ployer vb. injecţie. proiect plancher s. m. ~ atomique p ilă atom ică pillard. f.

pară pois s./. . potasiu poteau s. (bot.m. p lăm în i poivre s./. acces. punctual. precis.m-..m. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres. m ăr.) pourrir vb. p u i (de găină) poumon s. (în mod) popu­ lar populariser vb.f. a se Inulţa poireau s.m. conj. cu exactitate pont.f.m. hamal portefeuille s. a o duce porteur. invar.f.f. sînge pourquoi conj. peşte poitrines. potasă potassium s. păpuşă pour prep. I I I a prevedea. pudrat poule s.f. fin . cu toate acestea pourvoir vb. porţelan po rches. pod. oală potage s. purpură. a se repezi. portai portes. vas. a pune.f. piept. a însemna. şi adj.pointer vb. -euse adj. a populariza population s. 9.f.m./. punctualitate ponctuel. politeţe politique s. la. tin dă port s.m. a împinge . popuiar populairement adv. scump précipice s. a puncta. portret poser vb. nt. m. punctual. porţie portrait s. -ère s. ştrengar politesse s. populaţie populeux. a îm brînci poussière s.f. m .». -elle adj. praz poirier s.f. în total potasse s. a fur­ niza pourvu que loc. posesiv possible adj. [bot. plăm în poupée s.m. posibil. şi adj. port portail s. pentru ce pourri. poartă. preţios.f. în mod precis. degetul gros de la m îuâ poudres. poliţie poliment adv. a preceda précieux.-e adj. cuier porte-mines. exact précisément adv. serviciu pot s. a profesa précaution s. a practica. cu fast ponctualité s. pralină praticable adj.f. -e adj.m ăru n t ca p rafu l. num ai să poussée s.m. um ărul obrazului pommier s. -e adj. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. punte populaire adj.m.f. mazăre poisson s. p lin de praf pouvoir vb. praf poussiéreux. pulbere. ~ de terre cartof pommette s. -euse s.f. poziţie posséder vb. politicos police s. portofoliu portemanteau s.f. a dom ina possesseur s.-euse adj. m. I I I a urm ări pourtant adv.f.m . cu p u tin ţă poste1 s. cu condiţia ca.m.m.m. de ce. I I a putrezi (şi fig. m.m. pompă (şi fig.f. stîlp pouah ! interj. a purta. pol poli. poligrafic pomme s. praf. în mod politicos polisson.m. si­ gur .f.) m ăr pompe s.m . prăfuit. totuşi.f.) par poire s. I I I a putea praline s. post. -e adj. piper pôle s. creion autom at porter vb. posesor possessif s.f. practicabil. a duce se ' a se sim ţi.f.m. foarte populat porcelaine s./. urmărire poursuivre vb. pe care se poate um bla pratiquer vb.m .m. în mod pompos. puseu pousser vb. pudră poudré. poştă poste2 s. ciorbă. portar portion s.) pompeusement adv.f. spre.m.m. a poseda . precauţie précédent.f. a se năpusti précis. lustruit. portic.f. portieră portier. pour tout — eu totul. exact ponctuellement ndv.) poursuite s. policlinică polygraphique adj.f. ptiu ! pouce s. tocmai 533 . purtător. uşă portefaix s. pentru. prăpastie précipiter (se) vb.f. găină poulet s. politică politiquement adv. a aşeza position s. -e adj.-portofel . (poetic) roşu. m. putred (şi fig.m.-euse adj. adu­ cător portière s. -onne s. precedent précéder vb.f.

primăvară prison s. cu caracter îm p ă­ ciuitor. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant. principal printemps s.m.m. curat proprement adv.f. a proiecta prolétaire s.) premier.f. prudent prune s. -euse adj. -e adj. a dovedi proverbe s. produs professeur s. a preconiza prédire vb. vorbă. pretenţie prêter vb. I I I a prescrie présent. -e adj.m. închisoare. promisiune promettre vb. presiune. preţ. profesie profit s. deţi­ n ut. profund. a protesta prouver vb. aproape presqu’île s./». uim ito r producteur. peninsulă presses. -ière s. şi adj. pretins prétentieux. răsplată probablement adv. premieră prendre vb. -ive adj. -e adj.m.f. privilegiu prix s.f. productivitate produire vb.f. grăbit pressentir vb. -le adj. producţie productivité s.f. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.m. prenume préparer vb. provincie proviseur s.f. proverb providence s. pradă projet s. m.m . -trice s. plim bare promesse s. prim ul première s.m. a prefera prématuré. promotor. profesor profession s. I I I a înştiin ţa. -e adj. I I I a presimţi presser vb. adînc profusion s.f. I I I a făgăd ui. a proporţiona propos s. probabil problèm es. si adj. problemă procéder vb. dar préserver vb. corect. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. îndată prononcer vb.a apăra présidence s. director de liceu prudemment adv. proces prochain.f. f.-e s. a strînge . proletar promenade s. prim ordial prince s.m.m.-ive adj. a pronunţa propitiatoire adj./. apropiat. providenţă province s.f. prezent présent s.m. -ière adj. vecin proche adj. s. preşedinte presque adv. a crea produit s.f. a pregăti. apăsare prêt.f. -e adj.m. a propune propre adj.m.m. gata prétendre vb. privaţiune. aproape. belşug progrès s. -e adj. cu prudenţă prudent. a prevesti préférer vb. a trage cu urechea prétoir s. -e adj. de împăcare cu divinitatea proportionnel. lipsă priver vb. gherlă prisonnier.f. a proceda procès s. probă.m . cadou. m aşină de presat. apropiat . prematur (şi fig. proiect projeter vb. productiv production s. a da cu îm p ru m ut. profit profond. ~ l ’oreille a asculta. preşedinţie président. I I I a lua . şi adj. I I I a pretinde prétendu. de aproape prodige s. m. cam. m.m. in iţiato r promptement adv. la presa. I I I a produce. teasc. -e adj. progres proie s.préconiser vb. adînc profondément adv. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. a ruga primevère s.f. pro­ ducător p ro d u c tif. a pro­ mite promoteur s. m .f.m. a prezerva. curat protester vb.. eiuboţica-cucului prim itif. dovadă. m. preventiv prévoir vb. prevenitor. -e adj. a priva (de ceva).f. prinţ principal. tip a r. proporţional proportionner vb. premiu.f. în mod profund.f. ziarele pressé.m. şi adj. a prepara près adv. a apăsa . I I I a prezice. a aver­ tiza préventif. se * ■ a se grăbi prepsion s.m . înda­ toritor prévenir vb. -e adj. a îm prum uta.f. m inune prodigieux. prună 534 . I I I a prevedea prier vb. pretoriu preuve s. -e adj. comment s'y ~ cum să (sc) facă .m.f.f. cuvînt proposer vb. -euse s. prim itiv . prizonier privation s.f. -ive adj. pretenţios prétention s. aproxim ativ prescrire vb.

m. aproape quatre adj. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s.prunier s. a jefui raideur s. c îţiv a . zilnic R rabattre vb.f. pron. rn.f. calitate quand adv. cauză. s./.m. care quiconque pron. peron qualité s. totuşi quart s. pseudonim pseudo-science s. adv.) a înjosi raccrocher vb.m. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj.f. şi interog.m. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. pe care. a răscumpăra raconter vb. şi conj. puternic puissance s. strugure raiso n s. vreun querelle s. {fig. ce?. -ne adj. chenzină quinze adj. radios.f. ce quelconque adj.f.m.-e a d j. rel.u n ii. ) nişte. întrebare. -ique adj. cu toate că quolibet s. oarecare quelque 1.f.m. cînd. a întreba queue s. a scădea raccourcir vb. a publica.f. puţ pull-over s. purice pucelle s.vb. ciripit 535 . I I a scurta. patru . pseudoşt iinţă psitt. cîteodată quelqu’un. nehot.f. uneori. deşi. oricine. raţiune. publicitate. pur. nehot. rafală raffermir vb. înţepenire raifort s. curat pyjama s. a agăţa . gîlceavă questions. fecioară puer vb. cineva. pijam a Q quai s. public publication s. chei. vesel radio s. radiodifuziune radis s. I I a pedepsi punition s. hrean rail s. a-i plăcea la nebunie rafler vb. (pl. ceartă. (fam. oricît quelquefois adv.m. a încuraja raffoler vb. să. 2. nehot. entre — yeux între patru ochi que1 pron. (vreo) cincisprezece. quelle adj.f. vreun. interog. a ralia. care. ce quoique conj. I I I a coborî.f.f. psst ! public. puternic. I I I a întineri ralentir vb. putere puissant.m. m. publica­ ţie publicité s. vreo. a se alătura rallum er vb.f. după aceea puisque conj. ~ qn. pulover punir vb. prun pseudonyme 3. a aprinde din nou ramage s. a răspîndi puce s. m. influent puits s.m.m. -euse adj. a raţiona. I I a încetini rallier vb. psst ! interj. adj. cine. publicare. radio . forţă. orişicine quinzaine s. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. a puţi puis adv. de vreme ce puissamment adv. — même chiar dacă. I I a în tări. rel. dreptate. ca să quel. rigiditate.f. a judeca rajeunir vb.m. -e pron.f. -e adj. cincisprezece quitter vb./.m. raţional raisonner vb. reclamă publier . pupitru pur. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. glum ă proastă quotidien. a reduce.m. ridiche radium s. chestiune questionner vb. cotidian. apoi.) a şterpeli.f. şină railler vb. a povesti radieux. pedeapsă pupitre s.m. radium rafale s. rel. sfert quartier s. a părăsi quoi pron. coadă qui pron. cartier quasi adv. a zeflemisi. limpede.

rareori ras. radiere réaction s. căutare . călătorie „ . repede rappeler vb.f. a aduce . efectiv réexpedier vb. a întoarce randonnée s. redingotă redire vb. afectat . tîrcoală.) faire table rase a face tabula rasa. a se ridica réduction s. spiţă (de roată). rază. a rechema. /.f.m. povestire réciter vb. corec­ tare reçu s. a se a lip i rattraper vb. a cere cu insistenţă recluss. rm a. a aşeza. recepţie. a răs­ p lă ti reconnaissant. rassemblement s. m.m. a relua récompenser vb. m in unat rayé. şi adj. a se lin işti rassurer (se) vb.-e adj. a se teme de ceva redresser vb. răzvrătit. real. (jur. a căpăta réchauffer vb.m .m. recordmenj s. a se lin işti rat s.m. record recordman (pl. cercetare . loc retras rééditer vb. a m ărturisi reconstruire vb. p lin . realism réaliste adj. I I I a realege réellement adv. a recolta recommander vb. I I I a p rim i. rar rarement adv. ajutor de portărel recouvrir vb. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. I I I a face din nou refermer vb. -e adj.) à — ad m irab il. a aduna reculer vb.m. recoltă récolter vb.f. a căuta din nou . a reclama.m.f. a aduna. a redresa redresser (se) vb.f. adevărat réélire vb. a încălzi recherche s. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s.m. vărgat rayon s. reflex 536 .m. a da înapoi redescendre vb.m . reducere réduit s. a apropia rare adj. a rîndui rapide adj. a se îndrepta. I I I a recunoaşte. a critica. realist réapparaître vh. a în c în ta. persoană care trăieşte de­ parte de lume. recepţionare recevoir vb. a re­ dacta din nou rectification s.m.f. m. -e adj.ramasser vb. a cerceta . rectificare. reacţiune réactionnaire s.m. a strînge.) a se înse­ nina . reflector reflet s. a recita réclamer vb. a coborî din nou rédiger vb. rang s. I I I a reapărea réarmement s. a cugeta réflecteur s. a reîncepe. I I I a culege. reflectare. adunaré de oa­ m eni. culegere recueillir vb.m. re înarmare rebelle s. a retrimite refaire vb. a redacta redingote s. à la ~ în căutarea recherché. chitanţă recueil s. singuratic récolte s. repede rapidement adv. I I I a scrie din nou. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a se lega. a reînchide réfléchir vb. redută redouter vb. I I I a reflecta. a culege ramener vb. (loc. raion rayonnement s. f.f. a aduna. strălucire . a înveli récrire vb. a re­ peta.f.m. m . m. a recomanda recommencer vb. re­ cordman recors s. a reedita réel. -e adj. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. -le adj.m. plim bare. I I a reacţiona réaliser vb. în mod real. I I I a spune din nou. reacţionar réagir vb. I I I a acoperi din nou. a realiza réalisme s. a a m in ti. (jig .f. a recompensa. se ^ a se referi rapprocher vb. m receptor réception s. adv. sir ranger vb. puţin comun rechercher vb.m. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. recunoscător reconnaître vb. I I a răp i. (fig. a recopia record s. şobolan rattacher (se) vb. rar. a nu m ai ţine cont de ce a fost. a strînge rasseoir (se) vb. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. rebel récepteur s. a raporta . raport rapporter vb. 111 a reconstrui recopier vb. a readuce.

a reînnoi . (fig . registru. a se refugia refus s. a reflecta refluer vb. refractar. -e adj. întîlnire rencontrer vb. a răsturna .m. a repartiza repas s. a reda . remiza .m. întărire renommé. a dom ni regret s. a răspunde répondre vb. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a (se) sui din nou . adv.) şale reine s. a se odihni repousser vb. (despre plante) a creşte reprendre vb. I I I a răspunde prom pt. regiment.refléter t>b. repertoriu répétition s.m.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . a reîncepe rénovation s. a inspira repulsie. I I I a luci.m.m. odihnă reposer (se) vb.m .m. refren réfugier (se) vb. a arunca înapoi rejoindre vb. domnie régner vb. I I I a pune la loc. reînnoire renseignement s. a trim ite înapoi. remediu. a povesti. releu. privire regarder vb. a respinge .f. a mişca renaissance s.m . a înveseli relais s. a inversa renvoyer vb. meterez remplacer vb. reprezentant représenter vb. refuz refuser vb.m. masă.f.m. I I I a împreuna réjouir vb. I I I a reciti reluire vb. represiune reprise s. remitere.m. a relata relation s. a arunca din nou. repriză. raport relèvement s.m. répliquer vb. a înlocui rem plir vb. regulam ent. I l a um ple. observaţie rem èdes. rin ich i./. ţin u t registre s. întîlnire.m. ridicare relire vb.f.m. a străluci remarquable adj. {pl. se ^ a se hrăni réparatio ns. a ascunde./.f.f.) ascunziş. loc de întîlnire rendre vb. ştafetă relater vb.m. a îm p lin i. repetiţie repli s. respingere. m. regiune. a repara.f. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s. predare. rentabilitate rentrée s. a urca.m. nesupus refrain s. în mod regulat rein s. a întregi remporter vb. cută.) refulare réfractaire adj. renaştere renaître vb. a pleca din nou répartir vb. regină rejeter vb.f. repetare. a reglementa.m. I I I a înapoia. I I I a se căi répertoire s. regim régiment s. I I a bucura. mîneare repasser vb. I I I a relua représentant s. şopron remonter vb. regret regretter vb. a trece din nou prin . linie.f. deschidere. a refuza regard s. a cuprinde renfort s. reluare. a înm îna remises. a repeta . a am îna repaître vb. a orîndui règne s. regulă règlement s. a călca rufe repentir (se) vb.m. a renunţa renouveler vb. a. I I I a paşte. grands services à qn. leac remédiable adj. vulpe rencontre s. reîace repartir <'6. de.f. vîrtej de apa rempart s. a întoarce un ceas remous s. m. a se uita régime s.f. relaţie.m. a m u lţu m i remettre vb. rig lă. a reprezenta répression s. I I I a renaşte renard s.f.f. a se informa rentabilité s. reparare. se " a se duce la renfermer vb. reparaţie réparer vb. a regreta régularité s.m. I I I a răspunde repos s. a eîştiga. a priv i. condică règle s. a face m ari servicii cuiva . reîncepere rentrer vb. renum it renoncer vb. I I I a adormi din nou rende*-vous s. région s.m. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a în tîln i rendormir vb.m. remediabil remercier vb. (med.m. a replica.f. (loc. I I a îm părţi. 1. regle­ mentare régler vb./. 2. informaţie renseigner (se) vb. regularitate régulièrement adv. a se întoarce. remarcabil remarque s. a repurta remuer vb.

m. a sufleca retrouver vb. moderaţie. discreţie. ţeapăn rim e s. întoarcere.m. revendicare revenir vb. grupare réunir vb. a-şi întoarce capul retracer vb. din belşug richesse s.f.f. a în tru n i réussir vb. zbîrcitură rideau s. a sim ţi ressource s. a m uta din loc rez-de-chaussée s. I I a restabili. resursă.a se însănătoşi rétablissement s. (loc.m. I I I a rîde rire s. a se întoarce. pron. a rezista résolu.m. -euse adj. a solicita réquisition s. a clăti riposter vb. bogat . înviere rétablir vb.f. în tîrzia t . a reproşa république s.m.m.m.f. a visa réverbère s. m. I I a reuşi rêvasser vb. reunire. stîncos rôder vb.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. rege rôle s.m. I I I a cliema. rezultat résumé s. nim ic. răsuflare respirer vb. a opri retentir vb. a rămîne résultat s. a trasa din nou.f. 2. I I . adv. restabilire. rîs risquer vb. rim ă rincer vb.-e s. s./. I I I a îmbrăca din nou.m. (fig. rever. rol roman s. revenire. a sta. revistă révulser vb.f. a strîm ta (şi fig. rochie roc s. m al. I I I a răsuci retour «. a se revolta révolution s.m. -euse adj. pensie rétrécir vb. rezervă réserver vb.f.f. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.m. rîu riz s.) critică violenta réseau s. roman 538 .m. a amîna retenir vb. a visa cu ochii deschişi rêve s. revolver revue s. orez robe s.) încercare.m. a riposta rire vb. au ~ ~ la revedere révolte s. I I I a reveni.f. {fig. vis revendication s. -e adj.m. st încă rocher s. m. nenorocire revêtir vb. reve­ dere . a întîrzia . s. om ridicol rien 1. a expune retraite s.m. respiraţie. republică requérir vb. I I I a rezolva respectueux. m. alip ire . a acoperi revoir vb. ) retrousser vb.m./. răm ăşiţă./. a se răscula. re­ ţinere retirer vb. I I I a resimţi. amînare retarder vb.m. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. (fig. perdea ridicule s. a regăsi Réunions. restaurant reste «. pensionare. I I I a străluci ressaisir vb. rest rester vb. parter (la casă) ricanement s. I I I a reţine.f.f.m. se — . felinar (de stradă) revers s. revoltă ré v o lté .f. rechiziţie réquisitoire s. nehot.f.m. revoluţie revolver s. bogat. faire le a face pe bogatul richement adv. retragere. înapoiat retardement s. a deplasa.f. rid ico lu l. hotărîre . ţărm rivière s. rid. rezolvare résoudre vb. bogăţie ride s.m. respectuos respiration s. rînjeală riche adj.f.f. a rezerva réservoir s. întîrziere. rechizitoriu.f.) a Consta résistance s. a risca rive s.reprocher vb. însă­ nătoşi’ < 5 retard s. 17 a răsuna retenue s. rezistenţă résister vb. reţea réserve s. I I a reuni. a avea reşedinţa.m.f.m. a respira resplendir vb. şi adj. a se întoarce rêver vb. rezumat résurrection s. fleac. a retrage retordre vb. être de — a se fi întors retourner (se) vb. rezervor résider vb. m ijloc de trai restaurant s.f. răsculat révolter (se) vb. întîrziere retardataire adj. m. hotărît résolument adv.m. cu hotărîre résolution s. I I a apuca iar ressembler vb. m. a da tîrcoale roi s. a semăna. I I I a revedea.m.

suspin sans prep. salon salutre adj. nisip sablonneux. a sîngera • . salinitate. a roade. stradă ruisseau s. -e s. ruptură ruse s. şofran sage s. ritm . pîrîu ruiner vb.m sac. sîm bătă sang s.m. a face sul roum ain. aspru. sfinţit. salubru saluer vb. friptură (la tavă) rôtir vb.m.m. a distruge ruer (se) vb. -e s.f.m. ) chinuitor. sănătos. a lovi cu sabia sabreur s. sală. romînese.f. I I I a redeschide roux.-euse s. (cu maj. horă ronfler vb. roz roseau s. rousse adj. rupere. şiretenie. însîngerat sanglot s. panglică rude adj. I U a rupe. a saluta salut s.f. jertfă safran s. sînge sanglant. a rostogoli . -e adj.m.m. à manger sufragerie s a lo n » . a sesiza. şi adj.f. a ruina. sabotor sabre s. ) a măcina rongeur.f. (fig. a îi lac de. rotaţie rôti s.f. ritm at s gabie s.m.. romantic romantisme s. grătar.f. sărat. spadasin sac s. cu înţelepciune sagesse s. satisfacţie satisfaire vb. sacoşă sacre. trandafir.m.f. lim ba rom înă rouppe s..m.m .m. (fig. regat ruban s. salvare.m.m. regalist royaume ».m .f.m.f.f. a sparge rond. adj.m. salată salaire s. s. privighetoare rotation s. m urdar. hohot de plîns. odaie.m.) hazliu saler vb. satelit satin s. sardea satellite s. salvă samedi s.m. -euse adj. a frige rôtisserie s. a înţelege saison s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. cale rouvrir vb. sfînt. sabie sabrer vb.f. s. ~ à main po­ şetă sacoche s. ungere. -e adj. salut Salve s. I I a prăji. 2.f. I I a m urdări salle s. ran iţă.m.m. roată rouge adj. rotund ronde s. satin satire s . nisipos saboteur. ş. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. salariu sale adj. I I a (se) înroşi rouler vb.f satiră satisfaction s. tranda­ fir iu .m.romancier s.f.f.f. rudim ent.f. şi adj. m istuitor rose 1. trestie rossignol s.) necorect s a lé . s.-e adj. romantism rompre vb. înţelepciune saigner vb. înţelept sagement adv.m.m. roşeaţă rougir vb. m. I l a apuca.) rom în . sîngeros. a săra salinité s. concentraţia sării în apă salir vb. -e adj. greu rudiment s.m. regal royaliste s.f. roşcovan royal. (pop. m. -e adj. sănătos saint. roşu rougeur s. I I I a satisface sauce s /. rozător .f.f.f. (fig. -e adj. primele no­ ţiu n i rue s. sănătate sapin s. bluză ciobănească ronte s.m . a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb. zeamă 539 . roşcat. brad sardine s.i adj.m.f. drum . romancier rom antique adj. a lua sînge . anotim p salade s. sos. fără santé s. măsură rythm é.m. sfînt saisir vb. a curge şiroaie.m. m. sacru sacrifice s.f.) a stoarce (de bani) sain. a sforăi ronger vb. rupture s.f.f. -euse adj. adj. (fig. şiretlic rythme s.

^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. secundă secouer vb. m. după.f. a salva sauveteur s. sec. seringă serpent s. găleată sec.m. papuc savetier s.f.?/?.m. linişte seigle s. sălbăticie sauvegarder < > 6 . asemănător. sectarism secteur s. şi adj.f. aparenţă. susan seul. gustos. pantof uzat. a apăsa services. a apăra. scrupul sculpteur s. potecă sentiment s.) à anume savoir-faire s.m.m. salam.m.f. săptăm înă semblable adj. afară de.m. ţechin (monedă de aur) sérail s. săritură sauter vb. a semăna semi-circulaire adj. sens. şaipe serrer vb. conj.m./. a ocroti. num ai.m. prosop. /. a părea seniflle s. sector section s. a salva selon prep. sim ţ.m. dibăcie. sălbatic sauvagerie s. scepticism science s. secret sectarisme s.m. copist scrupule s. asediu siffler vb.m.m. septembrie séquences.m. secvenţă séquin s.it.-ète adj. siguranţă. sig iliu.m. slugă.f. a avea sen­ sul de silence s. scriitor. I I I a sim ţi. că. secară séjour s. -euse adj. semicircular sens s. sèche adj. I I I a aju ta. shampooing s.m. talpă semer vb. senzaţional sensible adj.m. despărţire séparer vb. siluetă sillon s.m.f. în ca?. f.m. şa seller vb. sécher vb. salvator savant s.ttt. 2.m. scaun.f. tain ic . a separa.m. conj.m. sentiment sentinelle s. a sprijini secret. (loc. savant savate s. uscăciune seconde s. brazdă semblant s. şedinţă seau s. sex.m. cu excepţia saule s.9. a sigila scénario s. sculptor séance s. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. scandai sceau s.m. sentinelă sentir vb. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte.m. ser­ vietă servir vh. a fluiera signal s.m. at. a şedea un tim p undeva sel s.nt. dacă. a însemna.m. m .f. om de ştiinţă scintiller vb.f. ştiinţă scientifique s.m. secţie sécurité s. serios . a pecetlui.m. salcie saut s. a scutura secourir vb.m. à barbe săpun de bărbierit savoureux.f.m. a pune şaua savoir vb. şampon si 1.m. şedere într-un loe.f. -e adj. serviciu.m. a despărţi septembre s. a usca sécheresse s. doar sève s. a scînteia scooter s. po triv it cu semaine s. servitor sésame s. a strînge. s. săpun.f. secol. tăcere silhouette s. a tît de siècles. a sclipi. mezel sauf prep. aseme­ nea sauver vb. I I I a servi serviteur s./. sensibil sentier.m. semnalizare signifier vb. faire 540 .f. linişte. a sări sauvage adj..f.-euse adj.m. salt.m. pecete sceller vb.m. pricepere savon s. semnal signalisation s. a sta. séjourner vb. scenariu scène s. I I I a şti. sare selle s.saucisse s.m. uscat. spălare a capului.f. funcţie serviette *. scenă scepticisme s. cîrnat saucisson s. de a se preface că sembler vb. sediu. real seringue s.f.m. delicios scandale s. salvator sauveur s. judecată sensation s. adv. scrib. sevă sèvres s. singur seulement adv. veac siège s. -elle adj. m. senzaţie sensationnel. a m irosi. serai sérieux.f. şervet. scuter scribe s.f.

soi.m. il fait ^ e întuneric somme s. conj. supeu souper2 vb.m.m. sudor souffle s. a cere. a răscula soulier s. a reflecta sonner vb. răsuflare soufflé s. a sub­ scrie sous-cutané. solemnitate solidariser (se) vb.f. neaşteptat soudeur. social socialisme s. solar soldat s. poziţie. suveran. spaţios spatial. -e adj. crainic (la radio.m. subcutanat sous-directeur. [loc. privelişte sitôt 1. I I I a susţine. ( loc. am intire souvenir2 (se) vb. înăuntru souscrire vb.m. soviet soviétique s. spaţial speaker. -le adj. a solicita solution s.m.f. îndată. sum ă. fel. suferind souffrir vb..y. m. mătase soif s. izvor sourcil s. m. -e adj. dacă nu. conj. îngrijire soir s. soare solennel. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. grijă soucieux. în./. (cu maj. -e adj. solemn solennité s. a sprijini souterrain s.) de — que astfel. bănuială soupçonner vb. cala­ m itate sinon conj. faire du ^ a schia snob s. sub. soldat soleil s.f. păm înt solaire adj.m. subtitlu soutenir vb.f. adj.m. suprem soviets. in caz contrar site s:m. şoarece sous prep.f. suflare.f. -e adj. adj. seară soirée s.f. subdirec­ tor sous-entendu s. sovhoz spacieux.m. socialism société s. a gîndi.m. a ura soulagement s. la televiziune) 541 .m. sunet songer vb.' a aşeza ski .f. -e adj. preo­ cupat soudain.f. en — que astfel că sortie s.m .m. subînţeles sous-estimer vb. rezolvare solvabilité s. în c ît. solvabilitate sombre adj.m. I I I a îndura. subsol sous-titre s. a sublinia soumettre vb. surdomut souriceau s. s. a răsufla souffraiit. -te adj. proptea (şi fig. a îm băta soulever vb. -e adj. I I I a semna. m aim uţă sinistre 1.m. a sătura.m. a se solidariza solide adj. a bănui souper1 s. uşurare goûler vb. vîrf. I I I a ieşi sot.m. -trice s. seară.m.m. nerozie souci s. ieşire sortir vb. somn sommet s. sublocotenent sous-marin s. prost. soră soie s. adesea souverain. situaţie situer vb. soluţie.m. a suporta. suflu.) soutirer vb. a admite souhaiter vb.m. a ridica. a situa.m .. a suna sort s.m.m.f. societate soeur s.-euse adj.f. sim plitate singe s.f. soartă sortes. a îngriji soin s.m.m. sufleu souffler vb.f.m .f. întunecos.f.m. a sufla. I I I a-şi am inti souvent adv.m. simplu sim plicité s. surd sourd-muet s. subterană soutien s. I I I a supune soupçon s.m. prostie. — que înd ată ce situation s. g riju liu . serată sol s.m. sprijin. puternic solliciter vb.f. so­ vietic sovkhoze s. pantof souligner vb. adv.-euse adj. speakerine s.f. a supa source s.f. sum bru.) şi adj. snob social. sursă.m. subinginer sous-lieutenant s. surîs souris s. 2.sim ple adj. -euse s.m. sinistru. schi. g rijă.m.m. ?n. sete soigner vb. a subestima sous-ingénieur s. a suferi. culme s o n s .m. -e adj.f. subprefect sous-sol s. m . 2. sprinceană sourd. a sustrage souvenir1 s. solid. neghiob sottise s. submarin sous-préfet s. şi adj.) en pe scurt. şoricel sourire1 vb. a dori.m. I I I a surîde sourire2 s.

a susura. supraabundent surcharge s. suprapopulat surplomber vb. a inunda . stadion s ta tio n s. sigur. (cu maj. a asuda useur s. suplim ent supplémentaire adj.m .f./. -e adj.m. pl. m. a veni după successeur s. spectacol spectateur.f.m. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. schelet stade.m. stenodactilografă stock s. suburban succès s.f. suplim entar su p p lic e s. m. m ai cu seamă.m . -e s.f. I I I a ajunge. stil stylo s.f. m.m. a atîrna peste surprenant. sport sportif. stoc stratagème s. a sta plecat. a tresări surtout adv. succès succéder vb.) şi adj.f. adv. supraproducţie surréaliste s. m. à coup ~ şit surabondant. a suporta supprimer vb. -e adj. următor suivre vb. supersonic superstructure s. a supraveghea survivre vb. peste.-e adj. staţiune statisticien s.-e s. a suprapune supersonique adj. stupid style s.m. a depăşi. a subordona subsister vb. suprafaţă surfin.f. -e adj.) a se iv i. supraîncărcare surcharger vb.f. adv. sportiv spoutnik s. pe. (arte. dulciuri sud s. -e adj. deasupra sur. chin.) bien ~ ~ negre­ desigur .f. sputnic squelette s. sud suédois. sprijin supporter vb.f. suport. surpriză surproduction s.m. urmare. subiect. a se isca surmenage s. a suprima supreme adj. sigur sûreté s.f. stupoare stupide adj.spectacle s. a suscita.m. -e adj. lit. suprem sur prep. su ită. suprastructură supplément s. I I a se arăta (în depărtare) . a porecli surpasser vb. sudoare suffire vb. urmaş succomber vb. (fig. fără între­ rupere. a stîrni suspect. surprinzător surprendre vb. sugestie Suisse s.?. poreclă surnommer vb.m. stratagemă structure s.f.m .f. sportman.) suprarea­ list sursauter vb. structură stupeur s. a mira surprise s. asupra susciter vb.-trice s. a sugera suggestif. -e adj.f. şi adj. siguranţă surface s. a sta pieziş. numaidecît suivant. I I I a supravieţui survoler vb.f. supliciu support s. a scufunda subordonner vb.f. staţie. m. şi adj. superb supérieur. cu siguranţă. a îndura sublime s. sugestiv suggestion s. spectator splendide adj. m. statuie sténodactylo s. supranatural surnom s. splendid spontanéité s. a succeda.-ive s. (loc. sportiv sportsman s. f. spontaneitate sport s.m. a isca. tout de ~ pe loc.) de ~ în şir. I I I a surprinde. simpatic 542 . silabă sym boles.m. a trece peste surnaturel. m otiv superbe adj.m. Elveţia suisse s. (eu m aj . sublim submerger vb. şi adj. m. subtil. extrem de fin surgir vb. m. I I I a urma s u je ts . zahăr sucreries s. a îneca .)si adj.f. f. m. suspect susurrer vb. a subzista subtil. delicat sub urbain. I I a suferi.f./. a sucumba sucre s.m.f.m. şi adj. superior superposer vb. (sport) a depăşi sûrement adv. (loc. a întrece.m. -e s.m . surmenaj surmonter vb. fin . pe. succesor. a murm ura syllabe s. elve­ ţian su ite s. -le adj. simbol sympathique adj. -ive adj. pour — . a îm povăra surclasser vb. m.m. stilou subir vb. suedez suer vb. a încărca peste măsu­ ră.f. m ai ales surveiller vb. -e adj. statistician statue s. a zbura deasupra sus prep. a fi sufi­ cient suggérer vb.m. consecinţă.

m.m. televiziune tellement adv. talent talus s. nuanţă.f.f.f. covor taquiner vb. a păta tâcher2 vb. pată m orală. a depune mărturie témoin s. talie. culoare tel.f. (gram. atît tim p . zgomot. ceaşcă tâter vb.f. gălăgie tapageur.f. tablou tablées. m. a îngrozi 543 .f. vijelie temps s. simpatie symphonie s. teribil terriblement adv. pată tâche2 s. à ~ la tim p . sarcină tacher1 vb. (în v .f. -ve adj. telle adj. nemaipo­ m enit terrifier vh. încordat tenir vb. tară. m. a bate. mătuşă tantôt adv. taluz tambour s. vreme.f.m. curînd. afectuos tendrement adv.) sinonim synthétique adj. m. fraged. tehnician technique s. m. telefon téléphoner vb. telefonic télévision s. deîect fizic moştenit. a potoli tempête s.m. tobă tant adv. ţ i­ pător taper vb. a tinde tendre2 adj.f. lipsă. zgomotos . cu dragoste tendu.f.-e adj. adineaori tapage s. martor tempérance s. grăm adă. a tă ia . sim ţul p ip ă itu lu i. comportare terme s. a croi. tenis tentation s. m. furtună.sympathie s. a telefona téléphonique adj.f. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. ipocrit tas s. ten tă. a tempera. m. a tît de témoignage s.m. tehnică teindre vb. întîrziat tardivement adv.m. a p ip ăi./. tentaţie tentative s. a tenta . sintetic système s. a gusta taudis s.f. teanc tasse s. astfel. păm lnt terreur s. şorţ tache1 s. aşa de. a rezista tiens ! interj.m. -euse adj.f. eu atît m ai rău . de haute înalt tailler vb.m. simfonic syndical. a tachina tard adv. cusur tarte s. culoare te in te s. cîrtiţă taureau s. telegramă téléphone s. povîrniş. a întîrzia tardif. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s.f. tact (şi ta ille s .m.m. încercare.f. a se strădui tact s. I I I a ţine. sindical syndicat s. sindicat synonime adj. eu întîrziere tare s. terasă terre s. a termina terrain s. ţinută. ) technicien s. simfonie symphonique adj. sistem T tabac s.m. /. cocioabă taupe s. I I I a întinde. temperatură tempérer vb. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs ./. sfîrsit terminaison s. astfel. teribil. a colora teint s. groază terrible adj. termen . cumpătare température s. a dovedi.f. faire ~ rase a face tabula rasa . a încerca tenue s'.m.m.»!. asemenea télégramme s.f. a taxa (şi fig. croitor taire (se) vb. atît. tim p.-e adj.f. ten. en ~ qu.f. tîrfciu tarder vb.m. de en din cînd în cînd tendre1 vb. tutun table s.f. I I I a vopsi. a pălm u i tapis s. terminaţie terminer vb. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. m.) comeseni tablier s. masă./. m. taur fin-': taxer vb. tartă tartufe s. m. I I I a tăcea talent s. mărturie témoigner vb.m.e în calitate de ca tante s.»!. tentativă tenter vb. teroare. teren terrasse s.

m. a tuna tonnerre s.m. se a scăpa.m.) indiferenţă tiers état iist. mau­ vaise ~ ~ uşuratic. cîrpă tordre vb.) ~ à ~ pe rînd. şi pron. tortură torturer vb. à ~ de în calitate de. cap. tragedie tfagédien. devreme.m . nehot. {fig. a chinui tôt adv. mod de v ia ţă . a înduioşa toucher2 s. teatru théoricien s. m anifest. m. ton. tizană (ceai medicinal) tisser vb. m in te.f. tir tirade s. cu totul. ■ — de force realizare iscusită . m. nedreptate .m . tractor tradition s. ceai théâtre s. ~ à tout vent a fi nestatornic. teoretician théorie s.) starea a treia tigre. strung tourbe s. tim id . ocol. încon­ jur . toaletă. adv. adv. verb. negoţ tragédie s.. m işcător. invar. teză tic s. tom . cotitură tourner vb. strungar tournoyer vb. être en ~ ~ de a fi pe cale de./. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i. titlu . pagubă. actor de tragedie trahison s. m. I I a trăda. ţesătură titre s. torid torse s. ~ de vie fel. tim p a n . /. pînză toilettes. trăgător tisane s.territoire s. tren. termoelectric thèse s. nedisciplinat. floare de tei tim bale s. orice. a răsuci tordu.f. şi adj. I I I a suci. a atinge. sucit . m. cu titlu de. vîrtej. trădare trahir vb. a indica tract s. schi­ monosit torride adj. teorie thermique adj.-ess e s. jouer un mauvais ~ à qn.rn. ca. sfios tim idem ent adv. (lit. totuşi tracasser vb. 544 . în v îrtitu ră.f. totdeauna tour1 s.. tunet torchon s. a revela t r a in s . teatru) tiradă tirer vb. a în v îrti. turn tour2 s. rînd . strîm bat.f. turbă tourbillon s. trafic. dîră.m. volbură touriste s.f. -trice s.f. I I I a traduce trafic s. a tortura. curînd touchant.m. m. a se rôti tousser vb. a întoarce. tonă tonner vb. ~ de m ain dibăcie . suferinţă tourmente s. a se preface tourneur s. tors tort s. (loc. m anieră tonique adj. găteală t o it s . impers.f.) en ridicule a rid icu ­ liza .f.f.m.f.m. vijelie tournant s.f. tonic.m .m. încălzire uşoară.m.f.f. în întregime toutefois adv. m. -ne s. -e adj. întăritor tonne s.m. a cădea tome s. pătlăgea roşie tombe s./. voce.f. a trasa . tic (şi fig. urmă tracer vb. (loc. marcă poştală tim ide adj. alandala torture s. se ~ a se schimba. -e adj. traducător traduire vb. à son ~ la rînd u l său tour3 s.m.f. m orm înt tomber vb.m. tigru. a tuşi tout.m.m. cu tim id itate tir s. turist touristique adj.. purtare.m. p ip ăit toujours adv. il voit vede to t. chin. tic-tac tiédeur s.f. a juca o festă cuiva. tragedian. ne­ ajuns . tradiţie traducteur. a hărţui trace s.f. afiş.f. toile s. rău. m. a se în v îrti de m ai m ulte ori..m. chin.m. judecată.f.. a ţese tissu s. adv. termic thermo-électrique adj. être en — a fi bine dispus. tot. avoir a nu avea dreptate .m.f.m.f. a se descurca tireur. a ajunge la.-e adj. m. -euse s. turistic tourment s. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. tigroaică tille u l s. à et à travers fără socoteală. à juste — pe drept c u v în t. m. tobă metalică timbre-poste s. voluin t o n s .) tic-tac s. rînd pe rîn d . acoperiş tomate s.m. tei . a trage. m. à la — în fruntea textile adj. a prim i .) à pe nedrept. tex til thé s. (loc.em oţionant toucher1 vb. teritoriu tête s.

m. (impers.m.. ucigaş tuile s. păstrăv ts a r s. a se înşela tro m p e tte 1 s. să încetăm cu trib u n s.m. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv.f. se ~ a se afla . a merge la trap . tiran. bucată tra n c h e r vb. être aux ~ ~s de qn. ulterior u ltr a . a reteza tr a n q u ille adj. în linişte tr a n sc rir e vb.* .m. -eu se s. I I I a tresări tresser vb. -e adj. lu ­ crător. u n it .m . (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s. fam .m . a trişa adj.f. comoară tr é s o r ie r s . unic u n iq u e m e n t adv.m. trădă­ tor tr a m s.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. (pop. trăsătură tr a ite r vb. traversare tra v e rse r vb.f. a tîr î.m . tricotaj. a găuri trou p e s. (cu m aj . tribunal tr ic h e r vb. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s . lăţim e.m. sanie tr a în e r vb. adj. răgaz. trotuar tro u b le s. ~ tard prea tîrziu .o lan .m. şi adj.f. a omorî.m. u u lté r ie u r .f. -ette adf. tip . (mitol. arm istiţiu .m. -e adj. ~ de destul cu.m. trusă.m.m. a tu lbura. penibil triste m e n t adv.f.m. s. model.m. tranziţie tra n sm ettre vb. tranzit tr a n sitio n s.f. vistiernic tr e s s a illir vb. m. foarte trésor s. a îm pleti tr ê v e s. tram vai tra n c h e s. ţar tu e r vb. a transforma tr a n s it s. m. tutelă tu to y e r vb.m.f. ardelean t r a v a il s.f. şi adj.) a fi. m. ultraviolet u n i. bandă. m. I I I a transmite tran sp o rter vb. figură t y r a n s .f.f./. a zăpăci trou er vb.) tram vai tr a m w a y s. trist.m . m uncitor.m. -eu se s. tribun tr ib u n a l s. I I I a transcrie tra n sfe rt s. a tăia .tr a în e a u s.ţig lă.m.) de strîinb. -e adj. curmeziş. tunel tu te lle s. uniune u n iq u e adj. felie. brutal tr u ite s.m . a se afla tr u c u le n t.m. izbîndă tr ip le adj. trişor tr ic o ta g e s.m .m. tram bulină trép asser vb. prep. trompetă trom p ette2 s. trîm biţaş tro n c s. a găsi .m.) triton trom p er (se) vb. trunchi trop adv. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s.m. a m unci. trem urătură . tricotare tr ic o te r vb./ » . ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb. I I a se uni 545 . (loc. adv.-e adj. num ai u n ir (s’ ) vb. dezbinare tro u b le r vb. lalea t u lle s.pl. m. lucru tr a v a ille r vb. ) şi tr ic h e u r s.f.f. a m uri très adv. triu m fător trio m p h e s. a ucide tu e u r. a înm uia tr e m p lin s. neted u n ifo rm e s. trip lu . întreit tr ip o ta g e s.e . a trata tr a îtr e . a transporta tr a n s y lv a in . despot ts ig a n e s.f. m. trium f.v io le t. ceată trou sse s. tu l tu n n e l s. transilvănean. trap tro tter vb. prea .)pacoste tu lip e s. cu tristeţe trito n s.f. om al m uncii tra v e rs s. tru pă.m. s. potlogărie tr is te adj. ţigănesc tro ttin e r vb.m. a traversa trem b le m e n t 5. m uncă. a lucra t f a v a i l le u r .f. a tu tu i ty p e s. tulburare.e s s e s.f. trilogie tr io m p h a n t.(/ig . a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb. ţigan . (loc. transfer tra n sfo rm e r vb.. de ~ de prisos trot s. a tricota tr ilo g ie s. a uda.

adevărat v érité s. verdeaţă veridTique adj.m. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală.m. care se cumpără cu bani v e n d e u r . a sosi.f. veridic v é r ifie r vb. folositor u tilis e r vb. im>ar.f. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s.m. s. vast v a u to u r s.m. vapor v a r ie r vb.f. a birui v a is se a u s. a veghea. valiză v a llé e s. I I I a învinge. a lăuda v ap e u r1 s.f.f.m. du-te-vino v a g u e s. povîrnis v e rs1 s.) en ^ într-adevăr v e r m e il.f.f. -e adj.f.-eu se s. a uza de u sin e s. spre. veghe. a (se) schimba . argint aurit v e rm o u th s. f răzbunare v e n g e u r. înverzit.m. unitate u n iv e r s e l.f.m. vienne v erd ir vb. I I I a vinde ven d red i s. şi adj. ) il vaut mieux este preferabil. şi adj. a turna 546 . ça ne vaut pas. vanitate v a n ta rd . veneraţie v en g e a n ce s . a m erita. valoare v a le u r e u x . sticlărie v ersa n t s.f. viteaz» curajos v a in . vehicul v e i l l e s . răz­ fum urat v a in cre vb. a varia v a se 1 s.f.f. vacanţă v a c h e s. -e s. vapor. a vărsa. valoros. m. în mod vag v a illa n c e s.m. v erd u re s. vas.m. năm ol. -eu se adj. -e adj. sticlă. pahar v e rre rie s.f. a se folosi. vehemenţă v é h ic u le s. ) noroc. -e adj.f. vărsat. m. (impers. -eresse s.m. -le adj.m.f. (fig. către. curaj v a illa n t . (loc. nu se compară cu v a m p ire s. vermut v e rn is s. vînzător v en d re vb. întins. f. I I I a veni. -e adj.m. a ajunge. avoir de la a avea noroc v é lo . oraşul Valenciennes v a le t s. a verifica v é r ita b le adj.f.f. v i­ teaz v a lis e s. cosmique navă cosmică v a la b le adj. universitate u ra n iu m s. versant. m îl v a s e 2 s. vam pir v a n ité s. veghere. paznic. universal u n iv e r s ité s.m. talaz v a g u e m e n t adv. persoană care veghează v ein e s.f. uzina u tile adj. uraniu u rg e n t. m. v ultur pleşuv v e a u s.) bicicletă v é n a l. (fam. v în t. lăudăros v a n te r vb.m. lac. vas. urgent u s a g e s . lustru v é r o le s. zadarnic . m. vînzare v e n tr u . lacheu v a le u r s. I I a înverzi v e rd o y a n t. ^ cinq heures aproxim ativ.m. vitejie.m. adevăr.. abur. uz. -e adj.f. adv. I I I a valora.f.m . este m ai bine .m. -e adj.m. a u tiliza V ▼a ! interj. val. burtos v er s.f. pl. viţel v éh ém en ce s. cam la ora cinci verser vb.m. venal. pîntecos. în­ v e ille r vb.f. vacă v a -e t-v ie n t s.m.. rum en. seară (între cină şi cul­ care) . clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. vale v a llo n s.f.f. vers v e r s 2 prep. a supraveghea v e ille u r s.m .) spoială. ajun v e illé e s. il fait ^ este vînt ven te s. haide ! v a c a n ce s s. vapor v ap e u r2 s. v alabil v a le n c ie n n e s s. vineri v é n é ra tio n s. vază (de flori) v a ste adj.u n ité s. vîlcea v a lo ir vb. folosinţă u ser vb.f. 9. -le adj. iluzoriu . vînă . dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. servitor./ . v erre s. de curînd. (pop.

în viaţă vivement adv. sat viile s. feuille —e foaie volantă volée s.f. -e adj. haină (pînă in talie). a avea pică.f. -e adj. tom vouer vb.f. haină vétérinaire s.f. carne vice s.m . à haute — cu glas tare . violenţă violent. viciu.m. m. veuve s. vive adj. oblon voleur. a fura volet s. iute vigilance s. peste drum .f. vioară virer vb. «rol vie s.f. oţet violemment adv. volan volant2.m .f.) v ădu v it de viande s. viţă de vie v ila in . hoţ volière s. I I I a vrea. moş vierge s. (fig. drum (şi fig.f.f. vecin. -e adj.m. prep.?/?. răm ăşiţă. glas .m.m. FII a trăi vocation s.m. călător voyelle s.) diateză voi1 s.) voilà prep. -e s. şi adj. -euse s.m. iată voile s. iu ­ bit. mon — dragul meu vif.m.f. şi adj./.m. în mod violent violence s. scump.m .m.vert. cu adevă­ rat vue s. colivie mare volontaire adj.f. văduv. a v ira. vin vinaigres.m. pasăre de curte volant1 s.f. veterinar vêtir t'h.m. vocală vrai. în comparaţie cu viser vb. a ţinti visite s.f. viteză vitrail s.) a închina. a vizita vite adj.f. trăsură. vedere.f. de bună voie volume s.f. urmă. viorea violon s. voluntar volontiers adv. a călători voyageur. -e <df. sim ţul văzului 547 . I I I a îmbrăca veuf. şi adj. à basse pe şoptite .m.f.m. veritabil vraiment adv. en • '> à qn. vestă vestibule s. în adevăr. -e adj. vieil. m. v iu . vestibul vestige s. victorie vide s. fecioară. vicepreşedinte vicomte s. violent violette s. necaz pe cineva voyager vb. furt volaille s. f.f. violetă. zbor voi2 s. veston. (gram. b ătrîn .f. va­ gon voix s. ameţeală verve s. (fam.f. a ochi.f.m. necinstit.m. vocaţie voici prep. vitraliu vitré. adj. iute. verde vertèbre s. în faţă .f. iată voie s. voce. a v oi.) drag. vitrină vivant. veşmînt. bucuros.f.m. volum . sacou vêtement s. vizită visiter vb.f. cu geamuri vitrine s. bătaie zdravănă voler1 vb. m. virgulă visa s. ne în tin ai (ă) vieux. vigilenţă vigne s.-e adj. -euse s.f. v irg ină. şi adv. viu. (fig. murdar. I I I a vedea voisin. viconte victoire s. rău v illa s. apro­ piat voiture s. cu vioiciune vivre vb. zburător. vertebra vertige s. a făgădui prin legăm înt . vervă vestes.f.m. oraş vin s. cale. bătrîn. vieille s.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.?n. adevărat. velă voir vb. defect vice-président s. vilă village s. m. viaţă vieillard s. vestigiu veston v. a se în v îrti virgule s.f. repede vitesse s.f. viză vis-à-vis loc.f.f. -e adj. virgin (â). a zbura voler2 vb. autom obil.

) drace! la n aib a! . acolo.) zut ! iriîerj. m . zero (şi fig. iaht Z zèbre s.m.wagon s.m.m. vagon-restanrant week-end v.m. (pop. la aceasta yacht s. pron. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv. vagon wagon-restaurant s. zebră zéro s.m.

-e american adj. -e alege vb. aspirateur ni. aproape adv. actif. anecdotă s. attachement ni. pro­ fondément adm ira vb. après. -e am in ti vb. là-bas acoperi vb. glisser am bulant adj. adresser adresă s■ . artist s. articol s. ici ajun s. aiguille f. également asigura vb. écouter. aparat s. choisir I I alerga vb. arunca vb. m aintenant adevăr s. aceea pron. adv. anatomie s. vb. année f. blanc. -e. alim ent m . défendre I I I apărare s. apporter aer . -ve agricol adj. lancem ent m. această adj. anniversaire m. à la maison accident s. jeter aruncare s. am usant. s’affirmer afla vb. arm ată s. artiste m. -e afecţiune «. courir I I I aies (mai) loc. surtout a lia n ţă s. -elle acum adv. adresse /. adresa vb. suffire I I I . apărea vb. adm irateur ni. couvrir I I I activ adj. apparaître I I I aplauda vb. celle-là acest. apprendre I I I agreabil adj. -ve actual adj. adv. ce. aide /. vertige m. appliquer apoi adv. paraître I I I . près aranja vb.m.. adj. an m . am b u la nt. devenir I I I ajuta vb. vérité /. enrsuite. architecte m. anim é. presque. app lau dir I I aplica vb. aider ajutor s. puis aprilie s.pL ait adj. cette acolo adv. agréable agresiv adj. antagonist adj. à peine ac s. montrer arbore s. à côté alb adj. celui-là. apăra vb. appareil m. aéroport afectat a d j . eau /. cet. épingle /. artă s. accident m. antagoniste an um it adj. arriver. aeroport s. apă s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. saison /. anotim p s. acela. am éricain. bleu. agriculture /. am uzant adj. obéir I I aseară adv. anatomie /. -e apartament s. article m. alliance /. certain. arranger arăta vb.. armée /. rappeler ameţeală s. . veille /. anecdote /. 2. alim ent s . près. ajunge vb.affection/.s \ air m. acasă adv. vivres m . -e an s. -che albastru adj. autre alu n e ca . hier soir asemenea (de) loc. 549 . adv. assurer aspirator s. alătu ri prep. affecté.. a ic i adv. défense /. arh ite ct s.. admirer adm irator s. aduce vb. appartem ent ni. av ril m. agricole agricultură s. actuel. arbre m. an im at adj. agressif. adînc 1. -e aniversare s. art m. profond. asculta vb. afirm a (a se) vb.

bicicletă . blouse /. care pron. adv.aspru 1. a ujo urd’hui B baie s. pour ca2 adv. cuisine /. bouquet m. avion m. ch a m p io n m. aventure f. cause /. jo u ir I I . boire I I I beretă s. attentif. buchet s. inciter aţîţător s. campion s. bilet s. garçon m. auz $. august s. bani s. chair j.9. se r é ­ c ca1 conj. bicyclette /. atinge vb. capitalism s. m aison /. bunică v. richesse /. chap itre m. tellem ent aşeza vb. v ian d e / . août m. m a la d ie /. auteur m.pl. or m. aţîţa vb. fauteur m. cald adj. v ie u x . bien birou s. că conj. cameră s. azi adv. aur s. -e blînd adj. bate vb. bon . m o uch oir m. c a p ita lis te capitol . attitude /. grand-mère /. cap s . q u a lific a tif rn. auxiliaire m. doux. balcon s. autom obil s. bărbat s. atteindre I I I atitudine s. b attre I I I batistă s. riche bogăţie s. -e bluză s. aţă s.9. bureau m.. salle de b ain s /. que 550 . broche /. bun adj.. casă s. bonne bunic s. auzi vb. q u i carnes. 9 .. băiat s. m alad e m. attaquer ataşat s. bucătărie s. avion s. caracter s. calificativ £. bucată s . chambre /. attention /. b ille t m. morceau m. âpre. bogat adj. avoir aventură s. bine adv. entendre I I I avea vb. cauză s. atît adv. adj. balcon m. c a p ita lis m e ni. 2. boală . boule vard m. cadeau rn. capitalist adj. cahier m . douce blond adj. pom m e ele terre /. voie /. autom obile autor s. comme cadou . atent adj. blasé. chaud . auxiliar s. cartof s. blazat adj.v. -e cale s. carte (postale) /. tète /. jo u ir I I bulevard s. bătrîn adj. abricot w. -ve atenţie s. ouïe /. âprement aşa adj. bibliotecă s. caiet . auto. grand-père m. capitală c a pita le /. athlétisme m. v ie il. livre m . vie ille bea vb. cas m . b ib lio th è q u e /. argent rn. caz s. broşă s. caisă & * . bolnav £. béret m. attaché m. b lo n d . tant atletism s. asseoir I I I aştepta vb. 9 . fii m. bucura (a se) vb. caractère m. carte s . attendre I I I ataca vb. hom m e m.

prim evère /. cotlet s. l ’autre ceaşcă s. c o m m u na rd m. q u a n d cînta vb. cyclism e m.. c o m m e n ta te ur m. célib ataire n i. concurs s. cercetare . colţ s. classement ni. corect 1. creşte vb. g ra n d ir I I . b â tim e n t m. vt. m êm e chim ist s. chante r. cercel s. cărbune s. cravată s. c o m m e rc ia l. cravate /. penser. conférence f. crea vb. bas m . chemise /. corbeille f. conjuga vb. condiţional s.f. q u i cinematograf s. classique clică s. citoyen ni. côte /. cosm ique costa vb. adv. c o n te m p o ra in . c o lla b o ra tio n /. clipă s. cer s. ciorbă 5 . clasă s. confirm é. accrois­ sem ent m. confirm at a d j. fidèle* creier s. honorer cinstit ad j. 551 . copac « s * . -e. correct. coeziune s. crede vb. élever creştere s. comedie s. cîmpie s. quelque chose chema vb. gagner cît adv. créatio n /. cere vb. cîine a. creaţie s. c irc u la tio n /. voyageur m.cădea vb. c o m p ile r compune vb. ciel m . circuler circulaţie s. congrès ni. som m et' m . classe /. copil s. lire I I I ciuboţica-cucului s. tasse /. dîner m . consentir I I I construi vb. correspondre I I I cosmic a d j. b â tir I I . contem pler contemporan ad j. lo y a l. c la ir. cineva pron. a u g m e n ta tio n / . cine pron. c o n trib u tio n /. -e contribuţie s. circula vb. a d j. ciclism s. chien m. collègue m. cerise /. dem ander cereală s. clasic s. -e. consimţi vb. c o n d itio n /. comic a d j. potage m. édifier contempla vb. e nfant m copilărie s . côtelette /. confondre I I I congres s. colier s. coafor s. cim e / . chim iste ?n. co m m uniste concert s. coin m. ciném a m. concert m. -e. couturière /. arbre m. conjuguer consacra vb. appeler chiar adv. si a d j . 2. q u oi ceas a . a d j. căm in s. cetăţean s. croitoreasă s. com édie j. -e ciorap s. şi a d j. cămaşă s. comunist s. comentator s. c liq ue f. 2. c o n d itio n n e l m . condiţie s.. vi. tom ber călător s. considérer consideraţie s. coiffeur m . crâne m. in s ta n t m. charbon m. m ontre / . cercle m. celălalt p ro n . comercial a d j. foyer m. citi vb. -e confunda vb. c o m m is. (la u n instrum ent) jouer coleg s. craniu s. chercher ce pron. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. conduce vb. correctem ent cîştiga vb. co m m u nism e m. coastă s. conduire I I I conferinţă s. căuta vb. com ique comis a d j. croire I I I credincios a d j. co nsidératio n /. céréale f. créer creastă s. que. consacrer considera vb. cireaşă s. composer comunard s. coûter coş s. q u e lq u ’un cinsti vb. clar 1. 9 . celibatar s. cham p m. comunism s. pousser. heure f. boucle d ’oreille /. cerveau m . corespunde vb. concours ni. recherche /. colaborare s. -e compila vb. collier m. adv. cerc s. enfance f. ceva pron. cină s.. clairem ent elasament s. construire I I I . cohésion /. cînd adv.

dejuna vb. bientôt.< ? . -euse cura s. deosebit 1. destiné. deveni vb. cultu re /. dărîm a vb. -e dim ineaţa . dejun . drapeau m. destin s. o u i da2 vb.. assez detaliu s. d ic tio n n a ire rn. cher. m o t m. -se deltă s. dépasser des adv. a d j. ouvert. raison j. discours m. 552 . dori vb. dreptate s. redevable datora vb. cutie s. destin ataire m . com m ent cum inte a d j. m ad a m e /. m ais dator a d j. devenir 111 devotat ad j. souvent desăvîrşit a d j. d ifféren t. com pren­ dre I I I curaj s. adv. d o ig t rn. dîrzenie s. couler curînd adv. avec culca vb. dénouem ent m. preuve /. d é m o lir II de prep. si dar conj. disparaître I I I dispreţ s. D da1 adv. -e deseori adv. acharne m e nt rn. dim potrivă adv. couteau m . d e s tin a tio n /. dam e. débarras m. decembrie s.s * . décembre rn. -e deschide vb. courageux. curs s. dicţionar s. curent adv. dévoué. dovadă: s. devoir rn. de de la prep. dentist s. désirer dormi vb. domn s. destiner destinat a d j. domeniu y. -e destinatar s. -e. m épris rn. souvent desfăşurare s. delicios ad j. de d irijo r# . curajos a d j. p a r fa it. cum 1 cori/. dom ain e rn. diferit a d j. cuvînt s. destinaţie s. cultură s. diversité /. cuţit s. cruauté /. m onsieur rn. disque rn. que definitiv a d j. cuvîntare s. contenir I I I . dezvoltare s. culoar s. -ve deget g. d ifféren t. som m et m. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. discussion /. o u v rir I I I deschis a d j. cham bre à co u­ cher /. sage cum păra vb. destin m . diseară adv. -e devreme adv. au-dessus debara s. devoir I I I datorie s. drag a d j. tô t deznodămînt s. dezordine s. distraire I I I diversitate s. discuta vb. co uloir m. delta rn. d éveloppem ent rn. de deasupra prep. chef d ’orchestre rn. 2. cours m. destina vb. distra vb. connaître I I I tprinde vb. d orm ir I I I dormitor s. m a tin rn. comme cum 2 adv. discuter* discuţie s. d é lic ie u x . d éroulem ent m.cruzime s . dentiste m. d é ta il m. courage m. couleur /. disc s. a u contraire din prep. ce soir dispărea vb. brave cunoaşte vb. destul adv. -ère drapel s. coucher culme s. déjeuner delegaţie s. culoare $. cure /. désordre rn. lo in depăşi vb. d é fin itif. destinée f. d élég ation f. acheter cumsecade a d j. p a rtic u liè re m e n t departe adv. co uram m e nt curge vb. b oîte /. decît adv. déjeuner m. cu prep. doam nă s.

fidèle fiecare pron . extrê­ m em ent * . ecluză s. -e energic adj. é q u a tio n /. excelent adj. fabrică 6 face vb. facultate s. externe extrem 1. chacun fier (de călcat) *. tendre dulap s. heureux. 1er k repasser figură s. E echipă s. fin . erou s. sans. p a p illo n m. -e excepţie s. . fluture s. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. extern adj. faptă s. lib é ra tio n f. favorabil adj. film m. fixe. énergique englez s. A n g la is . fenêtre /. economic adj. félicite r femeie s. éclipse /. héroïque. ém u . fa it m. entuziast adj. fotograf s. floricică s. fo o tb a ll m. vous după prep. excursie s. harico t m. n a tu re l. emoţionat adj. ciseaux rn. favorable fără prep. bruissem ent m. extrêm e. écluse /. fată s. felicita vb. adj. fericit adj. forme /. faţadă s. -elle eşarfă s. filer film s. équipe /. égoïste eliberare s. filie j. -se fetiţă s. faculté /. exista vb.exam en m. de mêm e felie s. tranche /. é d itio n f. enthousiaste' eroic 1. facteur m. être fidel adj. etaj s. fille tte /. esenţial adj. d im an c h e m. figure f. effort m. şi adj. -e adj. -e s. fin adj. s’en alle r I I I duios adj. forma vb. économ ique economie s. farfurie s. m oins februarie s. étaler evita vb. ii Îs m. après după-amiază adv. fa u te u il m. fiică s. foaie s. faţă de masă s. exister explica vb. u tile formă s. excursion /. etala vb. essentiel. nappe /. şi s. après-m idi duşman s. floare $. excellent. fa b rique /. adj. femme f. adv. efort s. écharpe f. arm oire f. -e . exception /. familie s. février m. ediţie s.duce (a se) vb. former fotbal s. façade /. héros m. parce que fila vb. ph otog rap he m. ex p liq ue r explicaţie ô * . -elle fix adj. 2. fille /. fel (la) loc. eclipsă s. fasole s. ecuaţie s. exemple m. exemplu s. -e fiu s. glais. u- é- eroism s. fa m ilie /. adv. e n ne m i m.pl. fereastră s. fiindcă conj. 2. fluviu s. utilis e r folositor adj. héroïsme m. 553 . foarfece s. fleur /. fix é . fleuve m. fleurette /. e x té rie u r. firesc adj. fi vb. assiette /. duminică s. egoist adj. fotoliu s. faire I I I factor s. éviter examen s. emoţie s. é m o tio n /. adv. foarte adv. fe uille f. étage m. e x p lic a tio n /. -e fîşîit s. juste fixat adj. . très folosi vb. économ ie /.

rô ti m. adv. bel. hartă 5. grindină s. v o ici. hoţ s. prêt găsi vb. savoureux. fardeau m. phrase f. frunziş s. garde /. e x p lo ita tio n f. frunză s. şi adj. . feuillage m. nou rrir II I ianuarie s. im m e u b le m . iarnă s. (fig. jupe f. fra n ­ çais. g ril m. gloire /. grămadă s. . funcţionar s. -e imposibil a d j. jaune gară s. gare /. frică s. im pressionner. peur /. . ja r d in m. tendre frate s. furculiţă s. gumă s. jo lie frunte s. gospodărie#. gustos adj. blague /. goût m. plaisanterie /. iarbă s. grêle f. jo li. perce-neige /. gimnastică s. fraise j. grădină s.francez s. im possible impresie s. v o ilà ideologic a d j. fraged adj. tas m. g ym n astique /. im pression /. hotărî vb. carte /. voleur m. d iffic u lté /. gîndi vb. valise /. hohot (de rîs) s. poids m. gramatică s. frige vb. faute /. guide m. im p é ria lis te m. frig s. . décision /. fo n ctio n n aire m . hrăni vb. geamantan $. b e lle . herbe /. feuille /. trouver geam s. frumos adj. grătar s. généralem ent ghid 5 . grijă s. orage m . -e s. iată prej) . soin m. p o rte fa ix m. . funcţie s. beau. frază s. imperialist s. im p liq u e r important o 7 j . décider hotărîre s. b rig a n d m.) d iffic ile greutate1 s. gomme /. fourchette f. general (în) loc. im m é d ia te m e n t imobil s. fruct s. gust s. greutate2 s. lo urd . fon ctio n /. tem pête /. . em­ ployé m. gata adv. greu adj. é m o u ­ voir I I I 554 . agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. fenêtre /. impermeabil s. sortir I I I ilustrat ad j. fustfî s. degré m. froid m. -e imediat adv. im pe rm é able m . furtună s. griller friptură s. éclat (de rire) m. glumă s. -e. hiver m. impresiona vb. hier ieşi vb. gouvernem ent m. penser glorie s. -se guvern s. frère m. . . greşeală s. ja n v ie r m. H ham al s. idéologique ieri adv. fr u it m. gram m aire f. illu stré . implica vb. foule /. G galben adj. garda s. fron t m. F rançais. im p o rta n t. ghiocel s. -e adj. fragă s.

2. in tro du ire I I I inundaţie v . prep. -e împrejurare s. aim er iulie s. împărţi vb. entrer introduce vb. doucement înceta vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. historique istorie s. -e îndată adv. înţelege vb. vaincre I I I învins a d j. încerca vb.independenţă s. verdir I I învingător s. (vi. habile îndepărta vb. entier. entourer încrucişat a d j. entre întreba vb. iubi vb. afferm issem ent m . u tilise r întrecere s.) rentrer întoarce3 vb. arriver întîrzia vb. industrie s. rencontre f. accom pagner întărire . con­ s o lid a tio n /. in d ustrie /. -ve î îm b lă n it a d j. in térêt m. im m é d ia te m en t îndată ce loc. geler îngriji vb. in te r n a tio n a l. empereur m. soigner înlătura vb.. indépendance /. inevitabil 1. encore începe vb.v. écartem ent m. embrasser împărat s. h a b illé . longuem ent m d c m î n a t i c a d j. commencer început *•. ingénieur ni. élever încă adv. dem ande /. prélcr: emprunte»în prep. interesant a d j. rem onter (une montre) între prep. informât a d j. -e înfrumuseţa vb. in o n d a tio n /. fourré. obscurité /. retarder întîrziat s. avant înaintea prep. devant înflorit adj. contre împrăştiat ad j. intense interes s. entreprise /. histoire /. circonstance f. -e in te rn a ţio n a l a d j. écarter însă conj. v a in q u e u r m. întreg a d j . întîrziere s. întrebuinţa vb.s. rencontrer întîlnire s. inimă s. -ère întreprindere s. -e intra vb. diriger în faţă loc. dem ander întrebare . cesser închide vb. mais însemna vb. tourner întoarce2 (a se) vb. iunie s. enchanté. partager împinge vb. in s titu tio n /. întîlni vb. întoarce1 vb. essayer încet adv. ad j. en. oser îndrepta vb. comprendre I I I învăţa vb. ju ille t m. in d iv id u m. -e îmbina vb. -e individ s. croisé. retardataire m. h a b ille r. -e 555 . coeur m. retard ni. in d e stru ctib le indicat a d j. . -e inginer s. învinge vb. instaurer instituţie s. renforcement ni. réaliser îndrăzni vb. îndeplini vb. fle u ri. . v ê tir I I I îmbrăcat a d j. éloigner îndepărtare s. ju in m. instructiv a d j. devant înăbuşi vb. retour­ ner. -e îmbrăţişa vb. istoric a d j. ensemble împrumuta vb. étouffer înălţa vb. com m encem ent ni. împreună adv. accom plir II. é m u la tio n /. conj. întuneric s. signifier însoţi vb. intéressant. dans înainta vh. braver îngheţa vb. adv. apprendre I Ï I înverzi vb. a llie r îmbrăca vb . indestructibil a d j. avancer înainte adv. fermer în c în ta t • a d j. dissipé. v a in c u . întîmpla (a se) vb. écart m. in d iq u é . pousser împotriva prep . dès que îndelung ad v . -e înconjura vb. inform é. in s tru c tif. revenir. in é v ita b le . e m b e llir H înfrunta vb. instaura vb.

lege s. limbă s. L la pre p . lingă p re p . lum ière /. lună2 . locui vb. mère.. pe jos par terre jucărie s. mois m. près loc1 s. m a rd i ni. place /. liniştit ad j. lecţie s. m a n d a t m. masacra vb. -e lună1 s. je u d i m. -e marfă s. lume s. travaille r lucrare *•. legătiţră s. legumă s. légume m. attache /. m a i m. 556 . lutter luptă a.9. cam p m. lutte /. -se. -e lat ad j. lua vb. chose f. demie K kilogram s. attacher legătură . libre libertate s. liber ad j. lam pe /. lung a d j. littéraire literatură s. jaque tte /.9. cuiller. liste /. tra v a il m. tra n q u ille lipsit a d j.9 . lo i f.9. -e listă . k ilo g ra m m e . grand. luni s. la tin . nier /. large latin a d j. luminat ad j. lance s. li^u m. verger m. k ilo m. litté ra ture /. jo uet m. jumătate s. lampă s. mandat s. plus mamă . lăsa vh.9.s'. liberté /. mai2 adv.9. je u m . jos a d j. large lăcrimioară s. mars ni. à lagăr s. lune /.9.J acheta s. lupta vb. lieu ni. oc s. limonadă 9 . monde ni. longueur /. prendre I I I lucra vb. dem i. luminos ad j. d épourvu. mai1 . lină s. -e lumină . marţi s. clair. table /. masa1 . langue /. laisser lega vb. loc2 . leçon f. silence ni. com bat m M magazin s. massacrer mare1 s. -gue lungime s. livadă s.9. long. lettre f. lim onade /. cuillère linişte s. m archandise / martie s. éclairé. lingură 6 ’. lucru s. mare2 ad j. literă s. larg a d j. lier. bas. i'ianeé m. laine /. m am an /. oi s. habiter logodnic . literar ad j. lu n d i ni. m agasin ni. m uguet ni. lance /.

c a r o t t e f. m o u v a n t . nièce /. m em bru s. nécessaire necin stit adj.-e nedrept 1. m e t s m. petite-i'ille /. bouton m. m inge s. m iliţie s. mişcător adj. machine /. m enţinere s. nerv < 9 . d é m é n a g e r muzeu s. mişcare 5 . in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. métro ?n. non-officiel. m iracol . e m ie adj. mémoire /. mètre »»». m unci vb.9. petit. 2 . m in ă s. necesar adj. m o d e r n i s a t i o n f. n a v ig a ţie s. m u s c l e m. m a n i è r e / . e ne co n te n it adj. naître 111 n a ţio n a l adj. mérite ni. t r a v a i l l e u r . tante f. meserie s. moyen m. m o u r i r I I I m uşchi s. olive f. m ăsură s. incessant . . mécontentement m. m ărtu ris i vb. m uri vb.. mereu adv. nevoie s. m ijlo c s. ballon m. morcov s. t e n d r e . miros s. impatience /. p l a t m . medic s. fenouil m. nepoată (după frate sau soră) s. besoin m. naïf. mécanique /. m o l l e m ontor s. m illion m. balle /. nepoată (după fiu sau fiica) s. m o n t a g n e / . n ic io d a tă adv. m a i n / . rien n in g e vb. -e n e în d e stulăto r adj. adv. noir. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. m in u t . toujours merge vb. inquiet. m o d e r n e modernizare s. m ilio n nu ni. avouer m ă s lin ă s.è r e munte s. m etru s. nepot. m o u . m onum ent s. membre m.. neiger n is ip s. m edicam ent s. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. m ă tu ra vb. m o n t e u r m. m o n u m e n t m. m îndru adj. t r a v a i l m. sabie m. m u lt adj. s. déloyal. m écani­ cien r». m ecanică s.m asă 2 s. -e moale adj.. m uzică s. a ^ înainte avancer m e rit s. navigation /. naviguer na v ig a re « w . médicament m. mercredi tii. -e. o u v r i e r . justement n efolositor adj. . petit-fils m . m e d ic in ă 5. c o n t e n t e r m uncă s. . . milice /. auto f. . in­ n e m u lţu m ire s. /. r e m e r c i e r . n e n u m ăra t adi. modern adj. m ărar s. m u s i q u e /. m o t i f m. d e m a i n mînea vb. pomme /. m o n d i a l .s\ m i r a c l e m . m ecanic adj. m a n g e r mîneare s. médecin m. 557 . m em orie s. m otiv s. nature f. m o u v e m e n t m. m aint. mine /. métier metro s.. insuffisant. minute /. médecine f. -elle nepot. m uta vb. m ă r s. m ilieu ni. N n a iv adj. balayer m ătu ş ă s. m in ă s. adj. nerf m. mesure /. national. . neveu m . naşte (a se) vb.. m a ş in ă s .e u s e m uncitor2. personne n im ic adv. m ondial adj. m i s s i o n / . injuste. naïve nasture s. m u s é e ni. -oare s.èr e mod s .-c n e lin iş tit adj. navigation j. o d e u r misiune s.. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. mécanique. -ète nerăbdare s. m aintien ni. inutile negru adj. m o d e m.-e n a tu r ă s. n a v ig a vb. aller I I I . niasse /. -e m îine adv. m iercuri s. f i e r . jamais n im e n i pron.

orangeade f. parlementaire parte s. parti m. nuage m. parter s. occupant m. pădure s. oeil. -e orice pron. observa vb. observer obţine vb. appeler O oară ». pahar s. paternel. omagiu s. ocupa vb. paradoxal adj. operă s. obiectiv adj. obtenir I I I ochi s. passionner paşnic adj. 558 . objectif. opéra m oranjadă s. -e obraz s. parc s. orbeşte adv. numéro m . obicei s. novembre ni. (pi. patriotism s. pasaj s. pasăre s. soulier m. pâm ïnt s. lit m. hum anité /. oeuvre /. poire /. omenire s. numéros adj. joue f. păr s.pL părintesc adj. fatigue /. compter nume s. parcurs adj. -e pardesiu s. rez-de-chaussée ni. offrir I I I ofili (a se) vb. orthographe /. n u it /. pachet s. fatigué. omoplate /. passage m. paquet m.. naguère oferi vb. nombreux. os m. -euse n u m i vb. niveau m. tout. tout. paix /. aveuglé. obosit adj. pătrunjel s. autrefois. noiembrie s. parents m . pace A '. oiseau m. noter nou adj. obiect s. persil m.pL părea vb. omoplat s. partie /. pacifique. pénétration /. homme m. -enne parlam entar adj. fatigant. patetic adj. manteau m. pantof s. parcouru. -elle pătrunde vb. forêt /. n u m ai adv.. patriotisme m. occuper ocupant s. participe m. hommage m. habitude /. parc m. objet m. partid s. fois /. parisien. nombre m num ăra vb. patrie /. paraître I I I . ville /. ou s. -c pară s. honneur m. participa vb. -e orïnduire s. pasiona vb. nota vb. patinage m. noix /. aveuglément orbit adj. paisible pat s. page /. noapte s. aveugle m. se faner olim pic adj. bois m. -elle nu adv.) yeux m. non nucă s.nişte art. parizian adj. partisan m. cheveux m . ortografie s. -e oricare pron. œuf ni. patrie s. pénétrer pătrundere s. orb s. terre /. paradoxal. nom m. octombrie s. oraş s. o» s. partizan s. odinioară adv. nor s. régime m. octobre m. . des n ivel s. sembler părinţi a. olympique om s. participer participiu s. -e obositor adj. nouveau. pardessus m. pâle palton s. palid adj. verre m. seulement num ăr s. pathétique patinaj s. pagină s. onoare s. -v« oboseală s.

aimer plăm în . e povestire .9. sans cesse permite vb. pipăit . poussière /. perche /. printemps m. jusque plafon s. partir. şi prep. préparer premieră . agréable pleca vb. par. -ère p rim i vb. pîine s. planta vb. politique politică s. présenter prieten s. personne /. prim ăvară s. premier. -e pe prep. printre prep. anii. regarder prînz s. permettre I I I perseverent a d j. profesor s.9. e pătrunzător a d j. marché m.. plăcea vb. e persoană s. -e pronunţa vb. grillé. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . poésie /. pretutindeni adv. periferie s. projeter proletar 6 * . produire I I I producţie s. pom . départ m. probabil 1 . politic a d j. presse /. première /. magasin m. piéton rn. professeur rn. -e. plafond m. posibil a d j. amicalement prietenie s..9. cave /. passer piaţă s. profund 1. poète m.9. promettre I I I promovat a d j. piv n iţă s.9. presă . préférer pregăti vb.pătruns a d j. procurer produpe vb. poet s. à travers principal a d j. piram idă . déjeuner rn. postai. povesti vb. persévérant.9. pêche /. prévoir I I I prezenta vb. a d j. plantation j . am itié /. partout prevedea vb. adv. piersică s. pro­ bablement problemă .9. pratiquer praf s. m . recevoir I I I prim itor a d j.9. profond. prononcer 559 . planter plantaţie s.9. pleurer. 2. punir I I pentru prep. possible poştal a d j. prăvălie . p lin adj'. poezie s. -e prăjitură s. plan m. perie s. petrece vb. plan s.9. brosse /. procura vb.. poftă1 s. problème rn. poireau m. -e ad j. conte m. envie /. pyjam a m. -e prieteneşte adv. peindre I I I pierde vb. gâteau m .9. peuple m. principal. picta vb. promu.9. perte f. pain m. prescrire I I I preţ s. prescrie vb. adv. plein. portret . 2. popor s. poumon rn. probable. I I I plecare s. -e principiu s. portrait m. manquer pierdere s. pièce /. -e plînge vb. Polonais. pleuvoir I I I plăcere s.s \ toucher m. périphérie faubourg m. prolétaire m. portefeuille m. plaindre I I I poartă . prea adv. promenade /. perdre I I I . pieton s. production /. grenier m. à travers priv i vb. profondément proiecta vb. pod (la case) . prim n u m . pénétré. pisică s. prix m. polonez . principe m. plaisir m* plăcut a d j. promener plimbare s. histoire /. .9. pénétrant. accueillant. praz a *. pînă conj. parce que pericol s. raconter practica vb. -e prin prep. . permanent adv. arbre m. promite vb. place /. ploua vb. sur pedepsi vb. p răjin ă . piesă s. danger m. trop prefera vb. grille /. plim ba vb. pyramide /. bau lieue /. pour pentru că co nj . popular a d j. chat. populaire portofel . polonais. p răjit a d j. şi a d j.-? s . politique f.9.a d j. pijam a s.

se réunir I I reuşi vb. rein jn. représenter reprezentant s. remarquer remarcabil adj. adj.9 . révolution f. reprezenta vb. frais. résister rezolva vb. adv. roum ain. refléter reflector s. 2 . rédactionnel. adv. rouge ruga vb. écouteur m. remarca vb. mettre I I I . rafraîchir I I răcoros adj. fusée f. risca vb. feuilleter răspunde vb. réussir I I reuşită s.\ russe adj. provoca vb. răbdător 1. renouveler relaţie . ravir I I răsfoi vb. restaurant m. -e roman2 s. roşu adj. réflecteur m. -e rostit adj.9. réussite /. peu R rachetă s. -e. mauvais. pouvoir I I I puternic 1. reciproc 1. demeurer răp i vb. adv pru­ demment prună s. romîncă s. prosop . redacţional adj.9. retenir I I I reuni (a se' vb. roman1 adj.9. guerre /. revoir I I I revoluţie . realitate s. patiem m ent răcori vb. pupitre m. patience /. revedea vb. réglementation /. blessure plaie /. serviette essuie-main m. fraîche răm îne vb. prononcé. R o u m a in . réaliser realizare s. prost adj. provoquer prozator prosateur prudent 1 . robe /. tour m. relation /. republică s. -e prostie s. rană s. retentir I I rău1 adj. Tort. règle /. reportage m. public . rustique 560 . ~e. public m. prune /. rivière /. froid. rochie 5. patient. -e rău 2 adv. vite reportaj s. r îu s. roman m. adj.propune vb. rom în1 adj. récepteur. adv. prudent. şi adj. réduire I I I reflecta vb. reînnoi vb. remarquable renaşte vb. restaurant s. for­ tement p u ţin adv. ram ură s. réciproquement recoltă s. e rom în2. Russe s. réciproque. adv. purta vb. proposer propunere s. tomate /. a — masa mettre le couvert pupitru s. république /. proposition j. régulière­ ment regulă s. recunoaşte vb. -le rus s.9. réparation /. rédaction f. adj. -e roşie s. 2.9 . réalité f. soulever rin ich i . mal război s. repede adv. rece adj. rom ain. mauvais. -e receptor s. 2. rezista vb. porter putea vb. rester. récolte /. résoudre I I I ridica vb.9. reconnaître 111 redacţie s. 2. pune vb.-elle reduce vb. vermeil. réalisation /. représentant m. adj. répondre I I I răsuna vb. regularitate (cu) loc. bêtise /. renaître I I I repara vb. rustic adj. branche /. rire I I I rînd s. reţine vb. prier rumen adj. réparer reparaţie . risquer rîde vb. realiza vb. reglementare . răbdare s.

é ta t m. schimba vb. sticlă1 s. scula vb. stade m. spécial. changer schimbare s. sûr. serbare s. suicide m. soleil m. verre m.. maître m.s gabie s. (s’)écouler e scurt adj. sauver sanie s. savant s. ski m. stat s. spera vb. m aigrir I I soare s. splendide sporire s. court. salaire salată s. domestique m. securité f. sat s. sală s. sînge s. échapper scenă s. fêter săritură s. scoate vb. que. saint. sentir I I I sindical adj. sportif. se gâter 561 . quart m. sărbători vb. stylo m. salade /. carafe /. securitate s. sortir I I I . social. cendrier m. sporit adj. sarcină s. sim plu adj. casser spartan s. samedi m. service m. strica (a se) vb. tâche /. solide sosi vb. système m. dire I I I stadion s. stinge vb. salva vb. stàpîn s. seul. esclave m. semaine /. enlever scrib s. pl. vers spune vb. E tat m. changement m. syndical. lever stofă s. septembre m. scuză s. scribe m. augmentation /. sobă s. -e. briller strălucit adv. sel m. soir m. -e sigur adj. écrivain m. sardines f. sfat s. sport m. scrie vb. escrime f. sardele s. station f. -e spectacol s. e sport s. savant m. servitor s. sistem s. septembrie s. brillam m ent strecura (a se) vb. sabre m. lettre f. stare s. -e siluetă s. scăpa vb. seară s. scène f. sine pron. rue /. signe msenat s. serios adj. stradă s. să conj. arriver soţie s. espérer splendid adj. étoffe f. staţie o. se glisser I. -euse servi vb. semn s. -ve spre prep. fête f. de săptăm înă s. stomac s. e socialist adj. conseiller sferă s. estomac m. sticlă2 (de apă) s. sacré. şi adj. salle /. sfert s. traîneau m. secol s. serviette /. sărbătoare s. sim bătă s. scrumieră s. soviétique sparge vb. laver spălătoreasă s. străin s.. sfătui vb. écrire I I I scriitor s. silhouette /. social adj. sovietic adj. bouteille f stilou s. fête /. cher. -e sindicat s. spăla vb. sclav s. servir I I I serviciu s. servietă s. siècle m. sphère /. -ère străinătate s. schi s. Spartiate m. lever scump adj. scrisoare s. sang m. excuse j. spectacle m. sare s. syndicat m. socialiste solid adj. soi singur adj. chaise f. accru. femme. épouse /. special adj. străluci vb. salariu s. étranger m. scrimă s. sfînt adj. sénat m. -e sinucidere s. saut m. sportiv s. sérieux. éteindre I I I stîrni vb. -ère scurge (a se) vb. scaun s. étranger. simple sim ţi vb. slăbi vb. poêle m. blanchisseuse f. şi adj. conseil m. village m.

temps m.pl. tir m. traduire I I I traducere s. suggestion f. tînăr adj. imprimé.sufragerie s. savoir I I I ştiinţă s. théâtre m. négation f. vivre I I I trebui vb. sous subteran adj. falloir I I I trecător s. supérieur. transforma vb. tourneur m. passer tren s. réveiller trim ite vb. imprimerie /. -e trai s. terne (a se) vb. tir s. donner un coup de téléphone (de fil) . sub prep. terrain m. chauffeur m. et. suggestif. telefon s. tôt adj. téléphone m. craindre I I I . train m. toujours totodată adv. student s. -e supraveghea vb. étudiant m. sugestiv a d j. tărîm s. şi conj.ç. to i" 562 . devoir I I I . tenis s. tracteur m. tableau m. -ve şui vb. tentative f. telefona. finir I I text s. traduction /. sugera vb. tentativă s. tractor s. somme f. transformer tratamçnt s. studia vb. terrasse /. . tehnician s. tipări vb. trolleybus m. hanche j. sum ă s. base f. -e superior a d j. sus adv. salle à manger /. raisin m. suferi vb. pourtant. fâché. scientifique T tablou s. trahir I I trai vb. teren s. technicien m. terminer. étude f. tout. étudier studiu s. team ă s. suggérer sugestie s. surveiller surpriză s. télégramme m.-e tipografie s. traitement m. envoyer trium fa vb. tenis s. trăda vb. term ina vb. serré. tentaţie s. tată s. şold s. triompher troleibuz s. (femme) tourneur m. tăgăduire s. -e ş şah s . supărat a d j. tradus adj. tram way m. père. filer ton s. serviette /. tu . peur /. entier. vie f. tennis m. strungăriţă s.strîns adj. terasă s. succès m. teatru s. papa m. filer şti vb. subir I I suferit adj. terme m. ştiinţific adj. camarade m. imprimer tipărit adj. échecs m . tim p s. passant m. tu pron. termen s. toamnă s. souterrain. strungar . trainic ad\ . trad uit. tr«zi_ vb. aussi şofer s. toarce vb. durable tram vai s. monter su liţă s. javelot m. tard toaletă s. a da telefon vb. subi. télé­ phoner telegramă s. toutefois tovarăş s. -e. -e succès s. science /. tennis m. toilette /. tentation /. ton m. traduce vb. en même temps totuşi conj. şervet s. terrain m. surprise /. trece vb. jeune tîrziu adv. souffrir I I I . avoir peur temelie s. texte m. automne m. (en) haut şterge (a o) vb. e strugure y . -ère totdeauna adv.

u n d e adv. gai. z ic e vb. prochain. aubergine /. mot m. paysan m. vivement v iz it a vb. ţă ră n im e ». anéantissement m. v ă r . v e c in s. véhicule m. v îrstă ». oubliée u ita 2 (a se) vb. 563 . v în t ». verde adj. vitesse /. vive v io le t ă s. şi adj. vorb ă s.. v a c a n ţa s. z i s. éternellement v ia ţă s. venir I I I v e n ire ». v ig u r o s adj. v a r z ă s. valeur /. dire I I I zid s. journal ni. v ite a z arlj. parfois.. visite /. v a s ». v ic to r ie s. porte /. vigoureux. paysannerie /. oncle ra. u z in ă s. veillée /. violette /. arrivée f. guérir II v in e r i ». U u cid e vb. vie /. université /. vif. tuer u im it a d j. bateau m . journée f. âge m. z ă ri vb. région /. voisin. v ic is itu d in e s.. mur m. veau m. union /. u n e o ri adv. u n iv e r s a l a d j. v în ă tă s. v esel adj. tenir I I I . brave v ite z ă ». vouloir I I I v re m e s. u m ed a d j. -e vers s.. v in ă s. parole /. surpris. z ia r ». u n iu n e s. vendredi m. v iu adv. visiter v iz it ă ». -e v e d e a vb. chou ni. v in d e c a vb. i u ita 1 vb. facile u şu ra vb. ţ e lin ă ». vacances j. usine /. volume m. v e n i vb. v itr in ă ». violon m. v io i a d j. a ~ seama tenir compte ţin u t s. veine /. suivre I I I u şă s. regarder u ltim ad j. ţin e vb. apercevoir I I I zd rob i vb. v o lu m ». e ză d ă rn icire s. la k la campagne ţă ra n ». outil m. voir I I I v e g h e ». -e. m ouiller u n c h i s. haïr II u rm a vb. vers m. v a r ă ». faciliter u tila j s. p l. humide u m e zi vb. quelquefois V u n ii pron. v e h ic u l s. pays m . vent m.. -e v ă z s. temps ni. pays m. v io a r ă s.T ţa ră s. vase m . écraser v iito r a d j. v erteb ră s. -e v in ». vitrine /. vin m. verb s. -euse Z za d a rn ic adj. u şor a d j. v a p o r ». v iţe l s. union /. u rî vb. universel. -e v e s n ic adv. contrée /. vicissitude f. été m. -le u n iv e r s ita te s. épaule /.. stupéfait. parler v re a vb. vertèbre /. où u n e a ltă s. victoire /. ccleri m. cousin. 9 . certains u n ir e s. v a lo a r e ». ţig a r ă ». v a ră ». vert. vain. -ère um ăr . v o rb i vb. vue /. dernier.. jour m . cigarette j. navire m. outillage m. verbe m.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

l ’armoire. Un. III. la fenêtre. un arbre. les chiens. un stylo. un jard in . J ’ouvre la porte. fenêtre. Une. une chambre. Vo ici une fenêtre. Un. Vous êtes amis. Où est la lampe? La lampe est sur la table. les enfants. V oici une porte et une fenêtre. un crayon. II. III. Le livre est bleu. le chat. U t1 . Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. Ouvrez la porte. le chien. lampe. Les enfants sont dans le jardin. une table. rondes. un livre. chaise. La jupe est courte. P A R A G R A F U L IV II. des lits. Petite. Elle est petite. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. PARAGRAFUL I I I. des livres. La serviette est bleue. des crayons. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. Les livres sont sur la table. La blouse est rouge. V o ilà 1 une lampe sur une table. II. table. des chats. une porte. V o ilà une chaise.PARTEA I PARAGRAFUL I I. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. une lam pe. II. l ’homme. PARAGRAFUL I I I I. bleus. V o ilà un portrait. V oici un stylo et un crayon sur un livre. une chaise. Le veston est court. Je suis grand. Ils sont amis. les magasins. Une. les chaises. Un. Les livres sont dans la bibliothèque. les fauteuils. Fermez la fenêtre. Le livre est sur la table. Je ferme la fenêtre. larges. grises. le lit. un fauteuil. Voici une lampe. grande. Nous sommes dans la rue. Une. 567 . des portraits. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. livre.

Nous comptons les arbres. J ’aime le raisin. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. Le crayon est sur le livre. Elle a une serviette noire. seize. Voici des étudiants. în odaie sînt trei paturi. O ui. l ’élève. six. la femme. Ils (elles) aim ent les fleurs. Tu ai şapte bluze. quinze. treize. în curte sînt şase pom i.PARAGRAFUL V une étudiante. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. Elle a une gomme. La maison a dix étages. Tu aimes les poires. Nicolas aime beaucoup les pommes. Vous regardez les papillons. Ils vont au théâtre. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. V oici des ouvriers. Eu am cinci creioane. Iată o cutie de chibrituri. Les garçons regardent les autos. dix. dix-neuf. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . Michel regarde un portrait. Voici des boutons. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. douze. h u it. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Les passants entrent dans un cinéma. Iată cinci ţigări. le livre est sur le bureau. dix-huit. Les passants admirent les magasins. v ingt. Voici un cendrier. dix-sept. In grădină se află zece oameni. în bibliotecă se află zece cărţi. Jean et Georges comptent les maisons. les filles. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Nous avons quatre stylos. Le chat est sous la table. Im o b ilu l are nouă etaje. Le vase est sur la table. deux.

cet. Ils sont paysans. cette. Ce garçon a dix-huit ans. C ’est une armoire. Noi adm irăm statuile oraşului. cet. Iin i place să muncesc. I l y a sept fenêtres. Vă place să vorbiţi. C’est un jeune ouvrier. I l y a six fleurs. Petre dă o pară Margaretei. E i doresc să dejuneze. cet. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Vrem să lu ptăm pentru pace. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. La m ain a cinq doigts. Ea preferă să privească gravurile. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. des chemises. cet. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. Ces magasins sont grands. Marie a une serviette verte. ce. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. Le chat est sur la chaise. des cravates et des jouets. Les peu­ ples luttent contre la guerre. mais j ’aime aussi les pommes. rette. V itrinele m agazinului sînt splendide. Ils ne regardent pas la vitrine. j ’aime le raisin. Tu n ’aimes pas les fruits. Vasile arată turiştilor cărţi. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. I l est ouvrier.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. ce. PARAGRAFUL X cette. ces. cet. La guerre détruit les villes et les villages. C ’est un magasin universel. Nu se in tră pe fereastră. Dans ce magasin on trouve des robes. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. Ferestrele camerei sînt mari. ce. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. 569 . cette. Se poartă cravate gri.

II. celui de Basile est professeur. Je montre aux garçons la carte du pays. Celles-ci sont Marie et Hélène. — Bonjour. — Mes hommages. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. celle-ci est rouge. ceux-là sont Jean et Paul. bleues. splendides. Nous luttons pour la paix. Ceux-ci sont Michel et Pierre. celle-là est verte. comment allez-vous? — Merci. roumaines. Nous ne guerre. de même. madame. La couleur des raisins est verte ou noire. PARAGRAFUL X I I I. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. je regarde les vitrines. blanches. celui-ci est jaune. Les fruits de ces arbres sont rouges. ei sînt la cinematograf. 570 . je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. I l donne un jouet à l ’enfant. jeune. celui-là est bleu. V. IV. V oilà deux enfants. La maison où Pierre habite a six étages. I l donne un mouchoir à Nicolas. noirs. rien. Tu eşti funcţionar. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III.jaunes. Voici deux pommes. La fille du voisin a sept ans. Les murs de l'im m euble sont blancs. m a d am e . je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. monsieur. des théâtres. Cine adm iră acest iilm ? Voi. ea este artistă. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. Danielle est l ’amie d ’Hélène. bien. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. madame Leblanc. I l parle aux touristes. A Bucarest il y a des musées intéressants. Je montre un livre aux étudiants. IV . V oici deux p a p il­ lons. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. grandes. a sept lettres. celui qui a des souliers noirs est mon frère. Les fruits des arbres sont encore verts. Basile donne une pomme à Antoine. el este tehnician. Le frère de Marie est ouvrier. 1H. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. des cinémas et des stades modernes. Aimez-vous les bleues. Les souliers de Basile sont noirs. Le jardin de l ’usine est vert. — Vous choisissez quelque chose? — Non. La robe d ’une fillette est petite.— A ure voir. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. Noi sîntem acasă.

Ton. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. Leurs livres sont instructifs. Chevaux. des. Cette année il va à la mer. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. Des. étant eu. Egaux.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. f in i. parents. Des. dans une fabrique. des. Un. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. allant fin i. V itaux . Nous avons visité nos ouvrier. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. mon. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. Nouveaux. La. mon. Des . Des. Grand-papa a m ille. pro­ gressistes. Paul Nous avons chanté cette étudiante. m angé. dix pommes. Des. ayant allé. Ma soeur est sténodactylo. La. surgissant accepté. Tes frères passent. Festivals M ondiaux. Les. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. trouvé. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. son. Joujoux. Des. Des. Je compte mes cigaret­ tes. Bijoux. Une. L a. Oncle Gérard est célibataire. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Nationaux. été. dormant. 571 . Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. achetant surgi . Coloniaux. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Tu as eu 17n. Des. une. finissant dorm i. Exceptionnelles. Sa fam ille est assez nombreuse. Le. trav ailla nt acheté. La mère d ’A lain est chimiste. leurs vacances à la m on­ tagne. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. Le. travaillé. Une.

nous avons trav aillé j ’ai soigné. les cous. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. les cheveux. deux cent un. quatre-vingtonze. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. tirons. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. I l est encore jeune. III. II. soixante-quatorze. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. Ce livre a vingt-cinq chapitres. inspectant instauré . Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. tirez. les bateaux. aim ez. choisis. V. instaurant blanchi. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. ramassant inspecté . cinquante-sept. Ma cousine a vingt-deux ans. IV . Regarde ce portrait. vingt-neuf. il a quatre-vingt-un ans. Restez dem ain à la maison. soixante-dix. Balzac est né en dixsept cent. soixante-dix-huit. dix-neuf cent quatre-vingts. trente-huit. nous avons grandi ramassé. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. cinquantetrois. Il a quarante-deux ans. tire. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . beaux. quarante-neuf. J ’ai lu cinquante-neuf pages. La maison a quatorze fenêtres. dix-neuf cent soixante-dix. aimons. Mon père a cinquante et un ans. soixante et onze. L E C Ţ IA a 4-o II. blanchissant a b o li. V. quatre-vingt-un. trente. cent onze. glorieux. cent deux. J ’ai travaillé. choisissons. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. abolissant vingt-cinq. les genoux. IV . sept cents. treize cent v in gt. ^on Srand-pére est vieux. quatre-vingt-dix-neuf. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. Dormons bien. douze cent soixante et onze. III. nous avons soigné j ’ai grandi. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. am icaux. quatre-vingt-quatorze. choisissez. quatre-vingt-quatre.L E C Ţ IA a 3-o I. dix-huit cent quarante. Soixante et un. les bras. aime. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. Choisis une cravate rouge. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante.

Y vonne est blonde. Il pensera. soixantième. Trente-cinquième. Ils prendront. Il étudiera les organes de la vue. m inéraux. I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. E m aux et Camées. A la in lu i montre des os:une clavicule. Yeux. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. Tu repondras. de l ’odorat. végétaux. des veines. E lle choisira. du toucher. J ’attendrai. Premier. A la in apprendra le nom des nerfs. de l ’ouïe. Vous visiterez. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. 573 . des muscles. Aïeuls.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons.de l ’estomac. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. D étails. I l sera médecin. I l apprendra les fonctions du cerveau. Tu seras. Il guérit les blessures de ses amis. du goût et. I l prendra. Vous regretterez. des os. une omoplate. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. des poumons. Ils mangeront. Cinquièm e. E lle finira. un crâne et des os. V ingt et unième. La première. an im au x . Ils danseront. du rein et du cœur. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. Septièm e. vingtquatrièm e. Aïeux. soixante-douzième.

la cuisine et undébarras. Yves n'a pas rencontré Mireille. La mienne a trois fenêtres. Mes. Une bonne épouse. la vôtre. nous finissons le livre Je fin irai le livre. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. Vezi compendiul de gramatică. Des paysannes roumaines. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. deux . deux chambres à coucher. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. La sienne. nous portons une valise Je porterai une valise. Attendais. Étais. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Dîniez. Ton. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. portons une valise. un fauteuil. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. une table. À. Pour. la chambre de Jacques. Dansaient. Une ouvrière française. pas trop large. H abitaient. nous avons porté une valise Porte une valise. A vait. finissons le livre.Notre. De. La fenêtre n ’est. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. trois chaises. Par. Tu n ’es pas malade. Promenait. De. La maison a une belle terrasse. portez une valise Je finis le livre. I l n ’a pas écrit cette lettre. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. la salle à manger. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Discutaient. deux balcons. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. les tiens. La maison n ’est pas grande. A . Tu n ’as pas vu ce film . un grenier et une cave. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. il y a deux tableaux. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. Les petites chattes. Lucien ri’a pas été mon am i. un couloir. une salle de bains. s’amusaient. Je porte une valise. à l ’étage. le sien. une armoire et un bureau. Vers. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. Dans sa chambre il y a un lit. nous avons fin i le livre Finis le livre. Dans. Sous. Je n ’a i pas reçu votre cadeau.

ni. N i. lui. Je vous félicite. III. Vous. A llan t. A la in n ’a pas besoin de paletot. Rapidem ent. IV. M oi. Demain j irai chez le dentiste. Jacqueline aime les robes simples. mon oncle. eux. Vous: vous. Plus. Nous irons. Vous. L a . 1’. Fam ilière­ Pas. Je suis allé. Va. Mon amie change souvent de toilette. eux. je te le raconterai demain. Sa mère est une bonne coutu­ rière. Sa chambre est grande et belle. 575 . Fermement. Aucun. bleues. C ’est m oi qui aime les poésies de V. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. sens dessus dessous. Nous sommes allés. je les mangerai aujo urd’ hui même. Gracieusement. Tu. Joyeusement. de mouchoirs. Le film a été intéressant. la tienne est petite. La mère d ’A lain est inquiète. J ’ . C ’est cette actrice que je remarque. Il va à la fabrique à bicy­ clette. Hugo. III. Ils vont. deux jupes. E lle lu i donne un livre.pupitres. quelques blouses. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). des ciseaux et du fil à coudre. Hugo que j ’aime. Ce sont les poésies de V. des boutons. 11 est en retard. Rien. Indignem ent. de pyjam as. un pardessus. Nous. I l . Allons. Nous. V. Héroïquement. J ’irai. L E C Ţ IA a 9-a II. Claire se souvient de vous. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. A lain ne trouve plus son béret. je. Personne. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. C ’est mon oncle q u i est là. Jam ais. J ’allais. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. rouges. deux chaises. Négativement. Jean te montre sa m a i­ son. Accidentelle­ m ent. ment. Je lu i parle de toi. jaunes. Jacqueline lu i donne des aiguilles. Sa chambre est. Légalement. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. Toi. V. Dis-lui de partir. C’est m oi qui remarque cette actrice. Pas. de chemi­ ses. Elle a quelques robes élégantes. E ux. L E C Ţ IA a 10-a I. C ’est là q u ’est. Coquettement. Parle-lui de notre enfance. IV . une petite bibliothèque. Lentement. Sévèrement. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. toi et ton am i. m ’. Curieusement. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. A la in a besoin de bas. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. lui. un manteau. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. de fleurs ou de colliers. Hier j ’ai été chez le coiffeur. ils. vous. III. C ’est A lain qui est allé à la montagne. Jam ais.

Rentrâmes. intelligents. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. des couteaux. Belle. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. des cuillères et des verres. directeur. au déjeuner et au dîner. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. De. . Du. des. C ’est pour la paix que luttent les peuples. La. des fourchet­ tes. du. Nouvelle. Molles. Beaux bleus. Les enfants n ’ont pas bu de v in . C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. I l est contre les cures d a maigrissement. Des. Vezi compendiul de gramatică. M ontai. C ’est toi qui préfères le jaune. loyaux. Vezi com pendiul de gramatică. Trouvâmes. de la. Beau. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. On a servi des mets savoureux et de bons vins. de 1’. T riom phâm es. Garda. J ’ai acheté des assiettes. Décidâmes. Apportèrent. Remarqua. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. du. V ieil. instrumentaux. du. D u. Du. Fou. C ’est le jaune que tu préfères. de la. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. Ils ont mangé du potagç. du.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. les. du. Bel. Vieille. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. Jacqueline aime mettre le couvert. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. Les. D u. essuyai. de la. Acteur. Nouvel. -J’aime les gâteaux et les fruits. nouveaux. instituteur. La table est recouverte d ’une nappe blanche. le.

l ’automne et l ’hiver. Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. l ’été. de l ’été sont: ju in .Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. La ville change d ’un jour à l ’autre. a v ril. LECŢ IA a 14-a I. jeudi. Ces fruits sont très bons. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i.. dimanche.L E C Ţ IA a 13-a I. de l ’automne sont: septembre. deve­ nant plus grand. août. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. la violette. La Loire est plus longue que le Rhône. octobre. de l ’hiver sont: décembre. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. le soleil b rille . Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. ju ille t.. Le roman de R om ain Rolland . I l fait plus chaud q u ’au printem ps. Les premières fleurs sont: la perce-neige. mercredi. m ai. il fait beau.. En hiver les jours sont courts. „ . .es mois du printem ps sont: mars. janvier. le muguet et la primevère... Vezi compendiul de gramatică. E n été il fait chaud. „ . Au mois de septembre je partirai dans le delta. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). I . A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. plus beau. février. 37 577 . A ujo urd’hui c’est jeudi. IV . V oilà l ’homme le plus hospitalier. décembre — le der­ nier. Toutes les saisons de l'année sont belles. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. les jardins et les parcs ver­ dissent. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. Au printem ps. m ardi. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. vendredi. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude. novembre. les fleurs poussent partout. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III. samedi.

est dix heures et quart. LE C Ţ IA a 16-a I. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). Toţi sînt îm potriva războiului. J ’ai'eu une très bonne montre en or. E l vrea să ştie totul. 1’. I l est deux heures précises (juste). cărţi. Des. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. De. Toate ferestrele casei erau deschise. neuf heures cinq. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. I l ne l ’est plus. De. Sa montre retarde toujours. des. Marie aime les sports d ’hiver. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV.les jours sont longs et les nuits courtes. De. V. quatre heures moins sept. l ’air est frais. Nous le sommes. A dix heures et demie nous allons au cinéma. De. Il existe des amis dé­ voués. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. I l faut remonter la montre chaque soir. D u. Ce magasin étale de belles marchandises. Des. est neuf heures juste (précises). 578 . De. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. Du. IV. haine. est m id i. De. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. Il est m id i moins le quart. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. mérite. totul fu v în d u t: m obile. LE C Ţ IA a 15 a II. II est dix heures. elle avance. Je t ’attendrai une demi-heure. Je ne le veux pas. Toate fructele sînt bune. I l arrive parfois de confondre les personnes. Ma sœur mange beaucoup de fruits. Je le suis. II. la. De. I l le Dem ain il pleuvra. Hier il a fa it du vent. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. De. est m in u it. À m in u it juste nous allons à la gare. I l sera bientôt trois heures. Je ne le suis pas. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. Ea se ocupă de toate. À la montagne il fa it froid. I l neige parfois. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. est cinq heures et demie. Quelgues lois en ètè il grêle. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. Du. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. Je le veux. de la. Ma montre ne marche pas bien. Je viendrai chez toi demain à onze heures. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. Parfois il pleut. III. La semaine passée il a plu souvent. Orice om trebuie să apere pacea. D ’. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes.

Dont. (Dans lequel). institutrice. À laquelle. Premier. Ma soeur conduit très bien l ’auto. Je m ’appelle Maurice. la plus petite m aison de la v ille . je me couche à onze heures. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. vingtième. dix-septième. Ils se parlaient am icalem ent. h u it cent soixante-quinze. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men.nous sommes allés. IV.ils disent. Q ui. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices.vous irez. iii. Ils se rencontrent deux. Dont. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. doctoresse. 579 . cinquième. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. DuqueL Que. une femme peut devenir ingénieur. Dix-sept. U a été attentif aux moindres détails. quinzième. IV. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. Dont. Vous vous amusez très bien. vi. A u jo u rd ’hui. Donne-moi un m eilleur livre. Q uoi. Nous nous promenions dans le parc. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque.tu as d it. il a dit. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. v. dix-huitième. treizième. Vezi compendiul de gramatică.ils vont. douzième. dixième. Je disais. quarante et un. deuxième (second) troisième. Sa sœur est un peintre de premier ordre. La mère de mon am i est peintre. sixième. soixante-treize. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. onzième. Marie veut devenir ingénieur. cinq cent soixante-quatre. elles diront. Paulette est un admirable sculpteur. LE C Ţ IA a 17-a i. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles.tu dis. Où. seizième. Adrienne a été une élève excellente. Q ui. E lle habitait. professeur. huitièm e. sept cent quarante-neuf. septième. soixante et onze. Cette femme est le professeur de mon enfant. La com position de Paul est la m eilleure. neuvième. dixneuvième. I l est quatre heures et demie. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. elle est un admirable chauffeur. Je me réveille chaque m a tin à six heures. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. Que. ii. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. O ù. député et même m inistre. quatrième. Elle ne se promène plus avec ses amies. y. Lequel. quatrevingt-dix-neuf. nous dirons. C ’est un métier passionnant.fois par semaine.III. Dont. Dont. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. Ma nièce est poétesse. quatorzième. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine.

580 . Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible. L ’orange. moins vigoureux que son frère. À bientôt. Guy n ’aime que les pommes de terre. Vezi compendiul de gramatică. LE C Ţ IA a 19 . IV . Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. Le Danube est un long fleuve. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades. La pomme. Pierre a acheté une chemise blanche.L E C Ţ IA a 18-« I. Vezi compendiul de gramatică. Ils s’étaient levés. ensuite je raccroche. Il s’était dirigé. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. iis avaient passé. les aubergines et le chou. des poires. Je parle. André va mieux. I l lui avait proposé.. Le raisin. des raisins. La cerise. J/a i visité hier un grand magasin. J ’ai indiqué. J ’irais demain au marché. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. et vous-même? Simone ne va pas très bien. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. M athilde avait visité. Il avait plu. J ’ai pensé. A vaient dépasse. Tls ont traversé. II. Je décroche le récepteur. Irène a des cheveux blonds. des noix. La framboise. Michel était allé. V. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés. Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. Un seul homme l ’attendait. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. Elle a acheté des carottes et des poireaux. IV . La pêche. Us ont acheté. j ’attends le signal d ’appel. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. Vous avez la it. I l est allé. La griotte. Elle a regardé. La noix. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. I. J ’achèterais des légumes et des fruits. elle va m ieux. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. Pierre est moins vif. Je vais très souvent aux concerts. n i. D ’habitude elles parlent beaucoup. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes.. ensuite je forme le numéro. des pêches. Xous sommes allés. J ’ai besoin de fenouil et de persil. ra. Tant m ieux! Nous avons souhaité. Bucarest est une belle ville. II. Au revoir. J ’aime le bon vin. des pommes. Il mangerait une salade de céleri. I l a écrit. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. Michel est un brave homme. La poire. Elle avait trouvé. Je t ’attendais plus tôt. Elle me donne un coup de fil chaque soir.

H I. août. 581 . septembre. Clous. Q ui a bu du vin? Moi ! C’est Hélène qui a cassé le vase-. d u. petit que Pierrot. Bijoux. Michel ne sait pas encore lire et écrire. T ravaillant. heureusement. Sa maison est plus grande que la tienne. Donne-lui à manger. Pour. Vezi compendiul de gramatică. J ’écrivais une lettre à mon am i. Tu liras le livre quand tu auras le temps. Descendant. tim idem ent. du. novembre. — Seulement en une certaine mesure? Mais je pense que le principal mérite est le mien ! dit. D ’. R E V IZ IE I. Ma soeur est professeur de musique. Choux.Mère. Lis cette poésie. avril. Mer. l ’été. Les deux Dumas. . Chevaux. De. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . février. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. mars. samedi. purement. Des. R ails. l'autom ne et l ’hiver. Je n ’ai aucune envie d ’aller à la promenade. Détails. Il a attendu une demi-heure. Sur. L und i. m ardi. bassement. hautement. Venant. VI. Le printemps. I l nous a décrit son nouvel appartem ent. Cet auteur écrira un nou­ veau livre. Il est trois heures et quart. décembre. mercredi. Claude est tout aussi . dimanche. Travaux. — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. V II. Dumas père. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. Durement. Je me promène cha­ que jour en hiver comme en été. ju ille t. cinq heures et demie. A u jo u rd’hui il fait chaud. De. Des. jeudi. II. doucement. Sur.L E C Ţ IA a 20-a I. m ai. IV. D u . I II . Il est m in u it. vendredi. De. Ils liraient eux-aussi ces livres. Mer. Entre. J ’attends aujourd’hui un vieil am i. Ils ont lu attentivem ent les discours prononc