ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. V. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. utilizează şi unele simboluri speciale. trema). Acolo unde a fost posibil. ţ. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. pe lîngă literele alfabetului latin. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. vor servi ca norme de orientare generală. în afară de literele alfabetului francez. pe care le dăm aici. m ai departe). 1 2 13 . S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. ş. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v.N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . î. In comparaţie cu limba romînă.

la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. z. 14 . -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin . t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. e mut care: a) nu se rosteşte. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. de obicei. femeie. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I.

Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. p. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. /. în general cînd este urmat de două consoane. r3. m1. o nazalizează pe aceasta. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. m ai departe). Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. a vocalelor a. urm înd după o vocală. hot. 15 .) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). El reprezintă un sunet intermediar între i şi u.b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. l. k. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. (v. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. n 2. o. d. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. i. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b.

w se pronunţă. o. ca un t romînesc (se transcrie prin i). mai departe). i. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. de obicei. 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. de obicei. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. în general. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. şi p. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k.

Se disting două feluri de h: 1 . se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . h mut. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v.—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. fie sunete inexistente în lim ba romînă. h aspirat. Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2.

în scris. inexistent în limba romînă. în unele cuvinte sau nume proprii străine. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. oeu. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. în numele proprii străine. n i el = miel).Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. ue redau toate. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . ace­ laşi sunet. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. sunetele ce. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. oe. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez.

om. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. ein. Limba franceză are patru vocale nazale. un. yn. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. Vocale nazale Vocalele nazale. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. ain. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. aim. Com binaţiile de litere an. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. on etc. en. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. in. cu deosebirea că este închis. grupurile de vocale eu. im. nu reproduc. am. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. em. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. en. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . em. im . în general. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. e deschis [e]. en. sunete inexistente în limba romînă. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. ain.

cu care formează împreună un diftong). de consoana dublată m sau n. Se transcrie prin [/].son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). grupul ill nu are valoarea lui yod. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. bonbon [bobo] (bomboană). fin [vi] (vin). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. In scris se redă prin i. Cînd sînt urmate de o vocală sau. Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. cu uncie excepţii. y. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. oi. ennemi [enmi] (duş­ man). il. oe etc. 20 . [so ] (sunet:). lundi [lôedi] (luni). inerte [inert] (inert). am i [ami] (prieten). citindu-se il: mille [mil] (o mie).: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. enfant [ăia] (copil) etc. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte. Semivocala w este redată în scris prin ou. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. 1. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. ville [vil] (oraş) etc. ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate).

De asemenea. Accentelc au uneori rol fonetic. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. rolul lor fiind pur etimologic. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Astfel. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. alteori au rol pur ortografic. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă.

déjà. Accentul cir­ cumflex are. De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . uneori. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . éclairer [eklere] (a lum ina). de asemenea. are în limba franceză un rol cu totul diferit. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). în astfel de cazuri. téléphone [telefon] (telefon). etc. ph . şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. baston — bâton [bato] . ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. la rubrica Observaţie. dessin [dese] (desen). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. grafic. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). efficace [efikas] (eficace). Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. e. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î.Observaţie. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2.) Accentul se păstrează însă. exact 1 [egzakt] (exact. régner [repe] (a domni). cu lim ba romînă poate fi. o. De exemplu: gust — goût [gu] . deşi este. th> gri: déchet [de/e] (deşeu). rol etimologic. 3. In al doilea rînd. Observaţie. 2. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). în prim ul rînd. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. compararea. 1 2 22 .s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. i. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. castel — château [/ato]. là. înaintea grupurilor ch. Accentul se menţine.

i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). accentul circumflex indică. Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . de obicei. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. respectiv. în gene­ ral. care se aş-ază deasupra vocalelor e. sûr [syr] (sigur). care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s.— aşezat deasupra vocalei e dă. unui a închis şi. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. côte [kot] (coastă). se pot elida vocalele a. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). e. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. Pe lîngă rolul fonetic.

iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt. -t final nu se pronunţă de obicei. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. în cuvîntul petit. în limba franceză accentul tonic este fix. Şi cum.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. Spre deosebire de limba romînă. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. fiind mut. De exemplu. 24 .Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. acest -t se pronunţă: petit^homme2. mai apăsat. faţă de celelalte. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. în general. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în cursul legăturii. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. cuvintele nu se folosesc izolat. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic.

— înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens.ydià] student. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 .-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. Există unele legături interzise. e -f 2 cons. bun In cele mai multe cazuri. — îu general.

u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 . (r. z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons.

oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .vocală iii il (final) y 4 .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f.vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ.

sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat .(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.(intervocalic) c + e. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . cinéma [fas. i. u sc 4* e. y ç 4* a. o. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face.

PARTEA .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. 31 .un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . une porte Voici une porte. une table Voilà une table. une chambre Voici une chambre. une chaise C’est une chaise.

32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un crayon Voilà un cravon.un livre Voici un livre. Voici un livre sur une table. stylo Voici un stylo. .

33 .stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). în general. une [yn] une porte [yn port]. bine determinat. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. fille — grupul ill redă sunetul yod. Partea intro•ductivă). une chambre (feminin). Genul neutru nu există. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. se referă. lampe. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_.

un scaun. o lam pă. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. un creion. E X E R C IŢ II I. H. Ia tă un scaun. Iată o lampă. o carte. o cameră. un stilou. Iată o uşă şi o fereastră. . Iată un portret. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. Iată o lampă pe o masă. o masă.Observaţie.

c’est_.une armoire.§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau. Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui. C’est l ’armoire. 35 .

Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. . C ’est^un chat. Voici un chat. 36 Voilà un chien. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Où est le chien? Le chien est dans la cour.

Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin. 37 .i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre.

? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. fermez — -z final nu se pronunţă.) [larbr] pom ul. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului.. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii]. ouvres._.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est.. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t..?) este le lit [la.. ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă.. bureau — grupul eau redă sunetul o. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. o ù — grupul ou se citeşte u. ouvrez. sous. le chat-. Observaţie.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m . GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. la chambre [la^/âbr]. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 ..? (Est-ce.

pisica. II. mea. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. de obicei. fereastra. dulapul. Quest-ce que c'est? . i n . un pom. Eu des­ chid uşa. în limba franceză. o m u l.u n fotoliu. o grădină. în dulapul mare). Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. Deschideţi uşa. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. Eu închid fereastra. închideţi fereastra. prepoziţiile sînt.determinant (pe masa. Unde este pisica? Pisica este în grădină.. cîinele.

'IEEQD n u n ® a x m D . Voici 'des maisons. Voici des livres. f. 1 im m J L : in r o D # Voici une maison. L ’homme et la femme sont dans la chambre. Voici unwliomme et une femme.III Voici un livre. 40 .■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque.

S w ÆvîW'V .v'.Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m.copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 .)[làfô].enfants? Les_enfants sont dans le jardin. Voici des^enfants. Où sont les_. V« \ .

F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v.. Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]. garçon C... o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. le fau­ te u il. de obi­ cei. la chaise. le chien. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ ..’est ... un portrait. un livre. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. l ’enfant. I I. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. un crayon. lit C’e s t.. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului..PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt. maison C ’e st. le magasin. bibliothèque .. stylo C ’e st. un chat. la plural.arm oire C ’est.. . pluralul substantivelor se formează.

§ iv Le garçon est petit. vous^êtes petits. Le livre est rouge. Le béret est rond. Ils sont^amis. Le mouchoir est bleu. Le veston est large. Elles sontwamies. 43 . Nous sommes petits. La montre est ronde. La serviette est rouge. Le pantalon La jupe est court. La jaquette est large. Je suis grand. La blouse est bleue. Oui. est courte. La fillette est petite.

GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. sacoul large ilürg] larg. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).VOCABULAR grand. -e [ami] prieten. -ă le veston [lawvsst3] vestonul.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect.a il (m. -e fpti. -e [rô. -à le béret flamber s] basca rond. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 .) [il] elles (/.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. kurt] scurt.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. în lim ba franceză.j [il] elle (f. r5d] rotund. gràd] mare petit. -e [kur. Partea introductivă).) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [bl0 ] albastru. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu. ptit] mic. -e U'iî. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court.

Pluralul adjectivelor se formează. Les fauteuils sont (bleu). prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. II. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). montre. enfant. Observaţie. chien. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. III. lampe. dans. Fusta este scurtă. jardin. Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. ils sont. 45 . de obicei.ba franceză: Ea este mică. 1. Les chaises sont (gris). Noi sîntem pe stradă. Cărţile sînt pe masă. E u sînt mare. chambre. Cartea este albastră. Voi sînteţi prieteni. E i sînt prieteni. bleus — bleues etc. Traduceţi în Hm. Bluza este roşie. Les rues sont (large). Vestonul este scurt. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). grand. Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. ca şi la substantive. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. Servieta este albastră.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2.

ICINEMA 46 . Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Des^ouvriers. au théâtre ou au cinéma. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. des^einployés. Leswautos circulent à grande vitesse. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. Ils^entrent danswun cinéma.§ V Voici un boulevard de Bucarest. Ils regardent les objets. Les passants admirent les v itri­ nes.

în general. două genuri.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m.) [letydja] studentul l ’élève (m. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. de la. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin). Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 .) [lelev] elevul.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent.VOCABULAR de [do] d in. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au.) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m. regardent. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin). /. Observaţie 1. Ele formează. aşa cum s-a arătat mai înainte. traversent. cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m.

Iată nişte stu­ denţi. Trecătorii admiră magazinele. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. regardent. E i merg la teatru. une. I II . -x. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. -x. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. l ’élève. traversent. l ’homme. bureau. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre.Pluralul substantivelor terminate în -s. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. les garçons. . Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant. étudiant. -z Substantivele care se termină la singular în -s. Iată nişte muncitori. une rue. II.

? VI Sur la table il y a «n cendrier. 49 . Jean a trois pommes. Dans la chambre il y a deux lits. La maison a cinq fenêtres. vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs.

Voilà sept allumettes.La robe a six boutons. . Dans la bibliothèque il y a neuf livres. Dans le paquet il y a huit cigarettes. La maison a dix^étages.

Il y a sept allumettes dans la boîte. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). Il offre des cigarettes à Paul.Georges a une serviette noire. une gomme. deux cra­ yons. m ut. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/. 2. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. -e [nwar] negru. nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . Paul a une boîte d ’allumet­ tes. ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m. une règle. paquet . Dans la serviette il y a un stylo. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. La serviette est grande et large. si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). une {/.) [leta3 ] etajul n o i r . une (feminin).) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. trois cahiers et cinq livres.1 final nu se pronunţă. Il y a dix cigarettes dans le paquet. 1.

La numeralele cinq şi h u it. 52 . L ’immeuble a neuf étages. armoire. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. . La numeralele sept şi n eu f. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. I l y a dix hommes dans le jardin. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. Dans la cour il y a six arbres. = I l y a cinq arbres dans la cour. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut.5] ele au pentru a nu Notă. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____.3. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lam pà. mouchoir. boîte I I. conroana finală se pronunţă. Bans la bibliothèque il y a dix livres. Voici une boîle d ’allumettes. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. Pronunţaţi corect. Dans la chambre il y a trois lits. J ’ai cinq crayons. il s51. [syrwlawta b lwilwja wyn^. Tu as sept blouses.làp] E X E R C IŢ II I. Voici cinq cigarettes.

Noi avem patru stilouri. Camera are două uşi şi trei ferestre. Ia tă o scrumiera. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Iată nişte nasturi. Ea are o servietă neagră. IV. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. în pachet sînt opt ţigări. Casa are zece etaje.I II . Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă.

La maison de Michel a deux portes et trois^étages. Vous„aimez les fruits. Elle a quinze étages. Michel compte les^étages de la maison voisine. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes.Voilà un jardin. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. . Nicolas et Hélène aiment le raisin.

Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. 2 . blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. vwazin] a-i plăcea. Notă. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. 55 . Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. beaucoup.-e fvwazs. a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter.-ă PRON U N Ţ ARE fruit. 1 .

6 . Noi numărăm arborii. 10.. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. 18. Mie îm i plac strugurii. Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. Lor le plac florile. 17. Voi p riv iţi flu tu rii. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . a III. II. 15. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I ..[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. 2. 56 . la radicalul verbului. 16. Observaţie. a II-a . IH . 13. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. Ion şi Gheorghe numără casele. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. 20. compt j-er etc. 19. M ihai priveşte un portret. .a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er.. 8 .

Le béret est jaune. Le béret est rouge. La cravate est jaune. La cravate est rouge. Le béret est bleu. La cravate est noire. La cravate est rose.§ v in LES COULEURS Le béret est vert. Le béret est noir. Le béret est brun. J Le béret est gris. 57 . La cravate est grise. /i Le béret est rose. La cravate est brune. La cravate est blanche. '-------Le béret est blanc. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ .

mais aussi des souliers marron. J ’aime surtout le blanc et le jaune. A lain. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. Quelle couleur préférez-vous. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Parce que j ’aime le rouge. maman? demande A lain. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. -e [vsr. vêtement. papa? Pourquoi portes-tu. Oui. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. -e [gri. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. E t toi. cenuşie. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. unde este mută. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. Je porte des souliers noirs. Les garçons parlent. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. blanche [blâ. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. bla/] alb. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod.griz] cenuşiu. -e [diferă] diferit. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. Jacqueline. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. -ă jaune [3 0 n] galben. 58 .

La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. 1. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. La forma interogativă. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. 2. iar în scris prin semnul întrebării. la verbele din grupa I. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv.a singular. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. între verb şi pronume se pune lin iuţă. care nu şe traduce. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. La persoana a III. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită.

fem. quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. 60 . Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. O . E lle préfère les pommes. I I I .? (ce . Vous êtes à la maison. dar îm i plac şi merele.Precedată de pronumele interogativ que. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră.. Ils aiment les papillons. Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. Maria are o servietă verde.. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que. îm i plac strugurii.Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I .. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?. I l a des souliers marron.. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a.?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase.

Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.IV.) [lasiet] fariuria .

les musées. Non. IU ne sont pas à la maison. Nous ne désirons pas la guerre. -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil. les„écoles. Prima se aşază înaintea verbului. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. les monuments. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. La guerre détruit les villeswet les villages.ouvriers. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l. les maisons. leswusines. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. Noi nu dorim război. iar a doua după verb. E i nu sînt acasă. 62 .) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. Les_.

3. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. 2. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. E l este m uncitor. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. Tu aimes les fruits. i . Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. sauvegarder. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. Observaţie. 1. fruit. 63 . Pierre. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. ruiner. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. hu it. la ville. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. E i sînt ţăran i. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. cigarette. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. guerre.Verbele avoir. élève. I II . La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. il ne regarde pas etc. II. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. Ils regardent la vitrine.

C’estwune petite voisine de douze ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Ces deux_. Cetwenfant admire les jouets. des chaussures. C’est Paul. deswappareiis ménagers etc. que je rencontre souvent._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. mon petit. . des confections.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. Dans ce magasin. de laine. Un^enfant regarde les vitrines. il a dix ans. Elle s’appelle Pauline.enfants entrent dans le magasin. de soie. voisin. C’est^un magasin universel.

peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). Kste un mare magazin. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie. un student. este c'est un étudiant.VOCABULAR universel. -ă. L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. Ce n'est pas un élève. -(ère ţmenaje] casnic. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). se traduce prin este: C'est un grand magasin. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. (El) nu este un elev.) [laparej] aparatul ménager. -elle[ yniversel] universal. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. cet [sa. Galicism ul c’est. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H .

II. Este un tîn ăr muncitor. . „cineva“ : On parle français.. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: .. ..... EXERCIŢII I. étudiant. Je désire travailler. . . contempler. cămăşi. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise. Doresc să lucrez. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii. soie. în lim ba franceză. Vous aimez parler. fauteuil... cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect. O n porte des cravates grises. O n n ’entre pas par la fenêtre... IV . după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. magasin.. voisin. coton. Ambele pronume sînt invariabile. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani.. . Se vorbeşte franţuzeşte.. Folosirea in finitivului In general.. .liv r e . Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler.... al doilea verb se pune la infinitiv. Nous voulons lutter pour la paix . Aceste maga­ zine sînt m ari. garçon.. Ils désirent déjeuner.. în acest maga­ zin se găsesc rochii. care îi priveşte profesorul. .. H I.. homme.Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". arbre. . Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . După pronumele on. . în limba franceză. Este un m agazin u n i­ versal. . Observaţie. laine.. armoire. rencontrer. usine.. Elle préfère regarder les gravures.. pomme». î i place să einte. immeuble.. cravate şi jucării. . am i. C itiţi următoarele cuvinte. Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ ... verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular. . souvent.

Le guide repond à cette question. Bucarest est^une belle ♦ A \ . politique et. 4 ville.. 1 Dupa verbul habiter se omite. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable. les grands ) boulevards. cultu­ rel du pays. C’est le centre économique. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale.. Ba­ sile. !a Salle du Palais de la R . des théâ­ tres.Scînteia“ . prepoziţia à (la). Les„instilut ions de la capitale sont„importantes.. (le obicei. Marguerite. A Bucarest il y a des musées intéressants. les parcs. La population de la ville est nombreuse...R .P . C’est. des stades modernes. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Antoinette. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. Danielle pose une question au guide. la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. Danielle sont„en congé. etc.. 67 . des cinémas.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la .

économique. -eaţă. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central.“-ă roum ain. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. -e [rums] rom în. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. politique. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. -e [eporta] im portant. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. -euse [n5br0] numeros. -ă important. -e [êteresaj interesant. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -ère [uvrie] muncitoresc. -ă politique [palitik] politic. m in unat. -ă intéressant.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. -e [sâtral] central. -elle [kyltyrel] cultural. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -ă culturel. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. 68 .

[le 3 we de/. Les jouets des enfants sont petits.1.les = dés): şi. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. b) precedat de articolul nehotărît un. formînd articolele contractate du [dy] f. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). Nu trebuie confundat articolul contractat des. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. de \ . respectiv._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. 2. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. Măriei. Observaţie. Batista lui Paul este albă. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. care for­ mează genitivul. prepoziţia de se contractă. des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie.le = du. 3. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul.

Le guide parle aux touristes. prepoziţia à se contractă. D. A. le pays [ta^pei] P lu ra l G. respectiv. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). des: Je montre une photo à nu ami. une. le pays N. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. D.les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N .b) precedat de articolul nehotărît un. les p o . A. N.le = au. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. [mari don vn kravat. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. D. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. G. à f. du pays D» au pays A. la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . G. G. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. aux (à j. A. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies.

Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. Citiţi cuvintele următoare. universel.i stadioane moderne. Les usines de Bucarest sont grandes.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle.E X E R C IŢ II L 7 radu. Fata vecinului are şapte ani. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Les vitrines du magasin sont splendides. Fratele Măriei este muncitor. Pierre donne une poire à Marguerite. Grădina uzinei este verde. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. Rochia unei fetiţe este mică. Les fenêtres de la chambre sont grandes. teatre. E l dă o jucărie copilului. La Bucureşti sînt muzee interesante. stat ue. populaire. II. Zidurile im o bilu lui sînt albe. cine­ matografe ş. E l vorbeşte turiştilor. cult urel. D u ran d. Basile montre des livres aux touristes. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. Eu arăt băieţilor harta ţării. gravure. III. . costume. Nous admirons les statues de la ville.

certainement. merci. M . 72 . merci. celle-là coûte 18 francs. c’est M. Les deux^amis entrent dans le magasin.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Durand qui désire des mouchons. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Lefèvre: Bien mademoiselle. M . Celle-ci coûte 20 francs. et loi? — De même. qui admire une vitrine. comment ça va? — Merci bien. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . — Bonjour cher Lelevre.J’admire ces belles cravates. Que regardes-tu là? — . monsieur. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs.

-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . 73 . M . Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin. bien sûr. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. au revoir. madame. Durand: Mes„hommages. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. monsieur. madame. -ă. Celui-ci coûte 4 francs. -e [kôtà. kôtât] (m u lţu m it.M . Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. Ceux-là coûtent 6 francs la pièce.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. Cele mai folosite sînt formele întărite. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. Lef'evre et M . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Bonjour madame Leblanc. drag. chère [/ e i ] scump. M . Durand: Ceux-ci sont trop chers. Madame Leblanc entre dans le magasin. Lefèvre: Oui. ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). M . Abréviations courantes M.

afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. el] Observaţie. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. celle qui coûte 20 francs.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. neutru 1 celui [soliţi] cel. acel celle [selj cea. icni. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. elles [0. ac«a ce [sa] (ceea. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . acei celles [solj cele. celui de Catherine est bleu. ew twa] Oui. il a besoin de mouchoirs. se întîlneşte ln unele categorii de pronume.) ce ceux [s0 ] cei. La persoanele I şi a I I a plural. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . care nu există pentru substantive.s^_la] aceia fem.rsi^bje. 44). 74 . [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . selwki kut v£wfrà].est l à ? M oi. Le mouchoir de M arie est rouge. 1 Genul neutru. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. et to i? [me. Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. p. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. el] nous [nu] vous [vu] eux. elle [lqi. pentru a-1 întări: merci bien. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui.

Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. spre r pronunţă. -i t . 75 ._. — La revedere. nim ic. interealînd la unele tim puri. doamnă. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. dar.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. Verbele din această grupă sînt regulate. gru­ pul iss. deosebire de cele din grupa I. frecvent în­ trebuinţate. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. la fel. Fiind relativ puţine la număr.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir. în general.j 1_ _. — Alegeţi ceva? — Nu. Sintr. — Omagiile mele. privesc vitrinele. E. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. -issez.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit . doamnă Leblanc.. -issons. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. mulţumesc. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi._. -issent. dar dumnea­ voastră. E X E R C IŢ II I .fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. doamnă.x > • m p l u.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. domnule. ce m ai faceţi? —Bine. -/v.( cl). între radical şi terminaţie.__ (el ).

ensemble. Des chemises (blanc). paysan. Je a n . Acestea sînt M aria şi E le n a . choisir. sur. IV . Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. Un (jeune) ouvrier. Fructele acestor copaci sînt r o şii. D u p o n t. — déjeuner. lu i. technicien. acela este verde. eux. je suis ouvrier. lu tte r. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. client. N oi nu dorim răzb o iu l. ils sont au ciném a. souvent. nous sommes à la m aison. d oigt. fille tte . Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). différent. soie. noix . c in q . — m u r. Traduceţi: M o i. m a m a n . il est technicien. T oi. dem ander. fonctionnaire. A n to in e . bureau. cham bre. — boîte. prune. vêtem ent. Des souliers (jaune). m ouchoir. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. Q u i adm ire ce film ? Vous. com m ent. p a p illo n . elle est artiste. A la in . Des cravates (bleu). — m aison. III. couleur. V. enfant. ta ille u r. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. I II . on c o nstruit. m a in . Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. — m agasin. Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. N ous. aceia sîn t Io n şi P a u l. gravure. Vasile dă un m ăr lu i A n to n .II. entrer. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. rien. jeune. N o i lu p tă m pentru pace. acela este albastru. II. tu es fonctionnaire. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. D a n ie la este prietena E le ne i.’ tra v a ille r. — fa m ille . Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. cel a l lu i Vasile este profesor. pays. é tu d ia n t. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. Les (grand) usines. Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. 76 . elle. passant. dans. sœur. E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. costume. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . H e n ri. ils sont. raisin . Des boutons (noir). cel care are pan to fi negri este fratele m eu. peuple. u n i­ versel. v o isin .

PARTEA A ll-a .

.

Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. est sténodactylo. Antoine Girard. Claire. Ma mère. Henri et Claude. Huguette et mes cousins Guy.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. J ’ai deux frères. Mon frère cadet. M i­ cheline. Jacqueline. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Hélène Girard. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Paul et Michel. est^écolier et ma soeur aînée. Lucien. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Paul. 79 . Jacqueline. et une sœur. Mon père. est chi­ miste. Marc.

) [lekolje] şcolarul aîné. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne.-e |ene] m a i v îrs tn ic .) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 . flâ­ nant. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm. L'année passée nous sommeswallés à la mer. -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m. Dormant bien. nageant. lisant des livres^insl rucl ils.

: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. Spre deosebire de limba romînă. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. 81 . L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. în desfăşurare: les années de guerre.

în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei. noastră votre vostru.a grupa a III. Leur frère cadet est écolier. în locul form elor de fe m in in ma. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. Notre maison est grande. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. I l passe son congé à la mer. mele tă i. M a mère est chimiste. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. ta. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . iar al lui être este étant. 82 . I a t ă adresa m ea. ton. Ca şi în limba romînă. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. Observaţie. tale săi.

Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t. E i se p lim b ă c în t în d .. J e vois . ouvrières sortent de l ’usine.. frère de René est l ’a m i de . .... . F a m ilia sa este destul de num eroasă. . m aisons et .. . .. în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. aller.. fin ir. . îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. Sora mea este stenodactilografă. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é. . livres. dormir.. iar al verbului auxiliar être este été. Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat. .. . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. IV .. cousine de Marie est é tud ia nte .. Iii merge a n u l acesta la m a r e .. F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . . -it. de m o d etc. . EXERCICES I. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. mer.. E lle me d o n n e . . surgir. I l passe ses vacances à .. el serveşte la formarea tim purilor compuse. accepter.. La verbele din grupa I.. . am ie e s t . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. travailler. ouvriers e t .. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. acheter. avoir.. G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant. a m i est jeune. Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . M am a lu i A la in este ch im istă.. -is. I II .. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i... .îm i n u m ă r ţig ă r ile . chim iste excellente. Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. a m i sont ouvriers. ta n te d e . ja rd in s. cousin. frè­ res d e . C ărţile lor sînt instructive.. el precizează îm p re jurare a de t im p .. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. père d ’A la in est ingénieur.. -u: partir — parti apprendre — appris etc. enfants dans le j a r d in . Je re g a rd e . 83 . S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei.

Mon grandpère. il est^à la retraite. Robert Girard. Ils sont vieux.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. Jeanne G i­ rard. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. estwune fem­ me energique et 84 . Maintenant. comme d ’habitude. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. Ma grandmère.

pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . Nous^aimons bien nos grands-parents. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. plsn] p lin . ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. qui aime le sport. a duce I ’image (/. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Oncle Gérard. n u m ăr cu soţ 85 . ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. m o n ta to r l ’usine (/. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Il est célibataire. -e fplë. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par.pourtant pleine de douceur. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. On a fait des projets pour dimanche prochain.

Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. deci ca pronunţare. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. venir. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei. precum şi numeroase verbe intranzitive. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. naître etc. mourir.). unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. 86 . arriver.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut. Spre deosebire de limba romînă.

le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . les choux. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. le chacal (şacalul). Pluralul substantivelor terminate la singular în -au.In acest caz.. -eau. substantivele: le bijou (bijuteria). adică cu terminaţia -s. le festival etc. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. B . le chou (varza). Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . le caillou (pietricica). Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. les carnavals etc. C. -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. les joujoux. les cailloux.). formînd pluralul prin adăugarea unui -x. care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. les genoux etc. le carnaval. le joujou (jucărioara). Astfel. ca: le bal.

V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: . fabriques.. U n c h iu l Gérard este celibatar. Tu as d ix pomm es. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. cris.. livres. E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . ... N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii.. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle)... Ce sont des livres (nouveau). Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse.. . trouver. Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u). .. . . Nous chantons cette chanson.... Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le . Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. j a r d i n . Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique.Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I . Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance. I I I .. M on am ie est étud iante. m a iso n . B un ica lu i A la in este o femeie energică. . Irène. fin ir. E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. Les hommes d oive nt être (égal). G rand-papa parle avec ses petits-fils. B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. B un ica mea a crescut cinci copii. IV . I I . . E lle n ’aim e pas les (bijou). . . m anger. P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et. . Je déjeune en fa m ille . cousines. I l est ouvrier.. écolier. m o n tag n e. Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux.

s-Sü-So o fi .5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu.§ 3 . •S 3 ^ û. JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > . 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ .5 • — v« -fi . 5— w 0) . etc.. -o < -o C L .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a. Paul etc.o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 . ) M 7 ! œ- C ur .? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x . 3 e b "e -e b "s « 3 . « s » .o - / \ < u 4 ~ î. « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t. A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <. I p Q îC "1 3 k.S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 .

Il y a quinze ans. On voit que vous faites du sport.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Vousw avez.ans. — Bonjour. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Ah. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. elle a quarante et un^. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. jeune homme? — Dix-huit ans. Yves Grégoire._ans et Michel quatorze. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. si je ne me trompe. puisque j ’ai . la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes. deux frères et une sœur. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. Monsieur Grégoire. Monsieur Grégoire. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix.

) ■vieux (s.) tinerel.) tîn ăr. moşneagul bătrîneţea îm bătrînit.) rajeunissant. Saluez de ma part votre famille. evul: le moyen âge evul mediu. VOCA BULAIRE l ’âge (m. je suis pressé.) vieillir (vb.uns sont petits. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi. -te (a d j.) le vieillissement (s. m . Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. f .) le vieillard (m . a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte. veche b ătrîn ul.eu sept enfants ! Les^.m.) rajeunir (vb.f. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. ) [la.) 1.f. Louis — dix-neuf. Maintenant je dois vous quitter.) vieille (s. şi ad j. ) vieilli. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures.) la jeunesse (f. -ă tinereţea . şi adj. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . tineretul (fa m . spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s. Notre famille est grande. tinerică a întineri a se întineri. vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. -e (a d j.) le rajeunissement (s. vîrsta 2 .) jeunet. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi .rn. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . -ne [Æ sjs] vechi. -e (ad j.) se rajeunir (vb.) la vieillesse ( f .epoca. şi adj.

31. 53. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. 30 (trente). fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. 41. 1. 29. 30. glorieux. V. grandir. 2. inspecter. IV . le bateau. le cheveu. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. quarante et un. trente-trois. 40 (quarante). EXERCICES I . Tatăl meu are 51 de ani. soigner. beau. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). în lim ba franceză. blanchir. 3. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. 49. Numeralele compuse care exprimă numerele 21.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. cinquante et un. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). Verişoara mea are 22 de ani. I I I . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. E l este încă tînăr. 60 (soixante). instaurer. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. le genou. 92 . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. le cou. trente et un. 57. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. 50 (cin­ quante). după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. E l are 42 de ani. Casa are 14 ferestre. 38. Această carte are 25 de capitole. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. am ical. abolir. J ’ai 35 ans. I I .

les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. premier prix de géographie au lycée. du sport. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur. — Bien. . indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. Très b i e n . — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . p o ­ s e z . des sciences techniques. Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. Michel. de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. des_arts. Les garçons se posent des questions. Guy. de l ’hisloire. diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . 2000 k m . interroge avec allenlion ses copains.mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s .4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis.

Tokyo — plus de 1C 000 000. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde. Bog^r.... — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. grea la. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau..) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. plus long q u e . -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. Moscou et Tokyo. [il„e d a .. -e [ekselâ] excelent. Paris. le mont Everest a 8 848 m. felul agréable [agreabl] plăcut. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. m ai lung d e c ît. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. ] el este c u . ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu.. -ă. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km.l’examen“ continue. — Si je ne me trompe. Il est de 1 500 km.. agrea­ b il. —■ Vouswavez bien répondu... p ly ^ lS ^ k a . Et .. plus long que le Rhin.. Moscou — 6 208 000 habitants.. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. a re­ flecta l ’instant (m. Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . un student) l ’attention (/. Claude. -elle [natyrel] natural. —-Bucarest— environ 1 300 000. ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m.— Cette fois-ci c’estwinexact..) prietenul.) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. le nombre d ’habitants de Bucarest. — C’est ça. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi.

plimbarea 2 . tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *. / a construi. ocolul.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. -â l ’examen (m. înv îrtitura. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă.' n. i batir [batir] élever [elve] ţ I . culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .

Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2. cent. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . Numeralele cardinale sînt invariabile. La numeralele compuse exprim înd numerele 61. cu excepţia lui un. 1. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts).60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. vingt.

Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. Persoana a III.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. 2. I şi a Il-a plural. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte. M ille .a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . imperativul exprimă o poruncă. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). Imperativul verbului chanter chante ! r. 1. un sfat. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. Notă. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. măsură de lungime). cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I.5. un în­ demn. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral.

1799. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. 74. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . Sena are 776 km . î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. au Champ-de-Mars. 201. 98 . Alexandre Dumas. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. 1980. IV. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . 1970. "78. 1840. 71. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. I I I . choisir. 94. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. Această carte are 987 de pagini. 111. Alege o cravată roşie. 1271. tirer. 1320. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer.. 70. Să dormim bine. 102. 84. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . el are 81 de ani. V. Maupassant s-a născut în 1850. 700. parmi lesquelles Charles Gounod. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. 91. Victorien Sardou.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. domine toute la ville. Staţi m îine acasă. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret.EXERC ICES I . 81. Elle a 306 mètres de haut.

objectif touristi­ que de premier ordre. le Panthéon. les poétiques quais de la Seine. sans nul doute. ville coupée en deux parties par la Seine. les jardins verdoyants des Tuileries. sur la rive droite. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. qui coule sous trente ponts. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. gracieuse et massive à la fois. . la célèbre Tour Eiffel.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. le Sacré-Cœur. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. monuments et places. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. unique au monde. du Luxembourg. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris.

des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. les bras. Par exemple. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. elle a des joues vermeilles. le cou.. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. Je guérirai les malades. ce méca­ nisme si compliqué. les jambes. — Vois-tu. très sérieuse... — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. écoute parler son cousin Alain. un petit nez retrous­ sé. poursuit son cousin. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. les... Tu sais. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête. ses_ yeux sont bleus. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. j ’ai décidé de devenir mé­ decin.. le tronc. Elle est si jolie. je peux t ’indiquer le nom de 100 . La petite Yvonne. les mains.d ’anatomie.

-e [rotruse] cîrn.. la composition du sang. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. des veines et des_. le nom des nerfs et des muscles. -le [vermsj] rumen. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. -e fooli] drăguţ.. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil.. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient. 101 . os. des dents. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain.chaque doigt de la main. -e [yms] omenesc. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. de chaque partie de l ’oreille.-ă.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. — Tire la langue. serios. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. -ă le nez [ne] nasul retroussé. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. sérieux.-euse [serj0 ]. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. -e [ata/e] legat. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. ANECDOTE Chez le docteur. la plural. prins. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne. mon petit! — Je ne peux pas. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses. Etes-vous satisfait..

terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s.-oasă urît. -ons. bel.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.a. Verbele din grupa a III. -e frumos. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . sare în ochi a fi curajos. -a.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. -as. belle laid. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. -ez. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re.

V . Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. vinelor. Odette a des (oeil) noirs. muşchilor. les émaux etc. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. I I I . entrer dans la chambre. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. l ’émail (smalţul). 103 . Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. le corail (coralul). E lle (choisir) ces fleurs.. IV . Ils (danser) toute la n u it. laver une chemise. O chii care nu se văd se uită. E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. A la in va învăţa numele nervilor. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. Ils (manger) ces fruits. Tu (être) u n homme cultivé. le vitrail (vitraliul) e tc . les coraux. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . are ochi albaştri şi obraji rumeni. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Mes deux (aïeul) sont très vieux. les (végétal). I I . Il (prendre) des leçons de français. PROVERBE L oin d e s e u x . Il (penser) souvent à toi. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . E l va fi student la facul­ tatea de medicină. Yvonne este blondă. Je (attendre) ton retour avec impatience. ca: le travail (munca). Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. oaselor. Vous (regretter) le temps perdu.Fac excepţie unele substantive. loin du cœur. les (minéral). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ .

— Prêtez-moi votre seringue. le goût et le toucher. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. Mais ce n ’est pas tout. Voilà par exemple une clavicule. une omoplate. Il faut bien connaître ces organes. répond A lain. . l ’odorat. le rein.. des^os. l ’ouïe. La mienne est cassée ! — Impossible. dit-il à ses cousins. — Ils sont^à moi. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme. parce que ce sont les nôtres. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. La nôtre est cassée depuis longtemps.-tels le cerveau. la vue. quelques vertèbres. les poumons. dit Claude. l ’esto­ mac. Demande à Odette de le donner la sienne. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. le cœur. je dois vérifier mes connaissances.. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée.

Il aime déjà ce noble métier.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/.) (vb.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. -oasă a încuraja a descuraja 105 .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission. ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. Il a soigné et guéri son^ami Marc. ) [ui] auzul l ’odorat (m. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/.) (vb. j -euse (ad j. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. malade de bronchite. encourager décourager (m. a ic i : tot lu i a donné [liji^. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes.) curajul curajos.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. -e [efreje] însjjăim întat.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue.

A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. 1.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. la seconde [zgjd] a l doilea. şi C o m pen­ de gram atică). Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. d iu l Observaţie. le second ( la deuxième.

P e r.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. de genul şi numărul obiectelor posedate. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. 107 . fem. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. le ( la ) vôtre. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. La numeralele compuse. ca şi în lim ba rom înă. si fem. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. Adjectivele notre. mase. votre livre. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. fem. Pronumele le (la ) nôtre. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère.

.. père est ouvrier. i ’heure est la (24) partie du jour. est petite. . Marie est le (5) enfant de m on oncle. chambre d ’André est grande.. I I .. îi place deja să îngrijească bolnavii. o claviculă. I I I . est professeur.. auzului. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. E l vindecă rănile prietenilor săi. la seconde est 1 a (60) partie de la minute. . ale stomacului. mirosului.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase.. . C’est le (21) livre de ma bibliothèque. Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: . IV .. .EXERCICES I . parents sont jeunes. . viitor. V. A la in îi arată nişte oase. Conjugaţi verbul montrer la prezent. gustului şi p ip ăitu lu i... E l va fi medic. perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . La maison a 5 étages. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. sont vieux. Paul est le (1) de sa classe.. Va studia organele văzu lu i. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord.. ale plăm înilo r. . a 8 étages. perfectul compus şi imperativ. Le jour est la (7) partie de la semaine.. Conjugaţi la prezent. un omoplat.. viitor. ale rin ich iului şi ale in im ii.

— Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Elle est_entourée d ’un beau jardin. doit^avoir la sienne et les garçons. un déménagement !. Tu comprends. Denise. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. pas neuve mais^en très bonw état. ce qui fera la joie de ma 109 . Ils. qui travaille.n’avaient paswassez de place pour étudier. — Mais non. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse.. les leurs. j ’habite ce quartier depuis^une semaine.. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. Les^enfants ont grandi.

-ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. un débarras. Et moi de même. Le quartier n ’est pas central. ) [akazj5] ocazia 110 . VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. la cuisine. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m.< Jü_. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. un grenier et une cave. un couloir et une salle de bains.. un vestibule. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. -oasă neuf. -e [etrva. neuve [nœf. on peut dîner dans le jardin. il est vrai. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit.chienne Louloute. — Tu as de la veine. Le soir. la salle à manger. pentru că l'occasion (/. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. la cham­ bre de Jacques. en„été. deux balcons. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée. les fleurs et les^arbres. mais il a d ’autres„avantages: le silence. nœv] nou. Là il y a deux chambres à coucher. La maison a une belle terrasse.. etrwat] strim t. -euse [spasj^] spaţios. l ’air frais. -ette fkoks] cochet.

Elle ferme la fenêtre. . casa Notă. C uvîntul le parterre are un alt sens..Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / .a. E l se traduce prin: 1 . Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. parter (la teatru) 2. ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r . 111 . Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . ocum. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) . scumpă amară întreagă 112 . scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il. nous finissions) . terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère.a < -ais a III. nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag.

La timpurile compuse. -in s. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple.— Substantivele terminate la masculin în -x. apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain. Ea nu şi-a m încat prăjitura. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. -s.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 .a. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. E u nu ştiu.

Tu (attendre) sa lettre. Yves a rencontré Mireille... par. Copiii aveau nevoie de trei camere. Ils doivent a lle r. vers): Je veux passer mes vacances. de. mon am i est parti en province. în propo­ ziţiile scurte. l ’usine.. Lucien a été mon ami. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Ils (habiter) une belle maison. un arbre. Il se repose. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.. o baie. dar este în stare bună. mon amie . Il se dirige . I I. Vous trouverez ce liv re . Ea nu este nouă. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. la maison. camera lu i Jacques. ma bibliothèque. la etaj... Il entra dans la cham bre. Treceţi la forma negativă: La maison est grande.. 114 .. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. două dormitoare. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Le frère. un culoar. La fenêtre est trop large. Casa lor are m ai multe camere: la parter.. Il a écrit cette lettre.. les enfants (s’amuser)... Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Casa are o terasă frumoasă. la fenêtre. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour... sous. IV . à.. Vous (dîner) en été dans le jardin. două balcoane. J ’ai reçu une lettre .Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. I I I . Tu as vu ce film .. Tu es malade. sufrageria. EXERCICES I . Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic.. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Les hommes et les femmes (discuter). bucătăria şi o debara.. la mer. J ’ai reçu votre cadeau. dans. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. J ’(être) son amie. un pod şi o pivniţă.

une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. jaunes. violettes. rouges. une table. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. — Tu sais très bien. Tu me connais de longue date. a-t-il dit. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . A présent. deux .8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. bleues. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères.

în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. deux chaises. a comunica. în v ă ţ şase ore pe zi. nou­ velle [nuvfl] nou. une armoire à glace. Am aflat ieri această veste. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo].chaises.) francul 116 . il y a des balles et des jeux mécaniques. un fauteuil. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. Sur l ’armoire. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. (pop. deux pupitres. un bureau. glonţul 3 . 2. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. -e [klsr] lum inos. nouvel [nuvd]. mingea 2. 3 . la balle 1. une armoire et une petite bibliothèque. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -ă clair.

Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir.-a Vamitié (f. nici o: Tu n ’as aucune amie. ş l f . majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien.. Nim eni n-a venit să m ă vadă. aucune nici un. guère de fel: I l n'entend guère. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir. aucun. r ie n manger maintenant. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. nulle nici un.) prietenesc. Nu sînt de loc egoist.Fam ilie de cuvinte Vămi. m al . rien nimic: M arie ne peut n im ic acum. -e (a d j. E l n-aude de fel. comment. ainsi etc. n ul. ) prietenul. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. -e ( m .) [amitje] prietenia amical. aussi. N-am nici un chef să plec. 117 .-ească amicalement (adv. Tu n-ai nici o prietenă.

Adverbul lim ita tiv ne. A mea are trei ferestre. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. I I I . E l nu se gîndeşte Ia nim ic.. la chambre de votre ami(e). I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. EXERCICES I . nici pe mam a sa. galbene. un dulap şi un birou.. o masă. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. a ta este m ică. jamais. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. ni sa mère. trei scaune. sînt două tablouri.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. S înt tablo uri în camera lui? D a. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. două scaune. Ea nu m ai este la fabrică. N-am decît două creioane. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. I I . o bibliotecă m ică. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. în camera sa se află un pat. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. un fotoliu. N im ic nu m ă interesează. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. adverbul ne: R ie n personne.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. le vase. roşii. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes. albastre. I l ne pense à r i e n . ta tăl său. Camera sa este mare şi frum oasă. două pupitre.

I l n ’a . aucun.. élève dans la classe.. rien. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.. indigne. jamais. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). . Le professeur n ’a trouvé . négatif. . Ils ne ferment . Paul n ’a . . de bruit.. V. . pas.. coquet. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). dans cette chambre. la couleur jaune. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. personne.. Hélène n ’aime . cette porte.. elle préfère m aintenant le rouge. Mon père ne s’irr ite . ma sœur.. Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i. ....grammaire. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.. mon frère . Je ne v o is... IV . I l n ’y a .. I l m archait (avec lenteur). joyeux. envie d ’aller au cinéma.. plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends . fam ilier. mangé depuis deux jours. ni.

je tâcherai de me parer moi-même. de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets. j ’achète des robes et des blouses toutes faites. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . -e [rakonesâ] recunos­ cător. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. de fleurs.. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . q u e [ply^da . Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . Mais je suiswune . un pardes­ sus. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages.. quelques chandails et c’est tout. Tu sais très bien que je travaille beaucoup. — Mais pas du tout. ma mère est une bonne couturière.. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . de broches. — C’est vrai. et je l ’adore.elle qui confectionne mes toilettes. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. plus de bas.. de manteaux et de chapeaux. tu dois lui être reconnaissante. Paulette. Moi je n ’ai pas de temps. ka] m ai m u lt . Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. deux jupes. un^imperméable. e’est_. J ’aime les toilettes simples. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin.. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. tu es devenue trop coquette. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . Bien^entendu j ’ai un manteau. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes.cliente“ peu com­ pliquée. de souliers. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies.. de sacs à main. de gants. — Alors tout s’explique. mais j ’use amplement pour les^embellir. de jupes et de blouses. d ’écharpes. Heureusement.. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. quelques blouses. -e [syr] sigur. En tout cas. ta maman est une bonne couturière. de colliers. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. J ’irai moins souvent chez la couturière. — Moi.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . a cărui consoană finală nu se pronunţă). fou. nouveau. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 . se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. E l este folosit mai ales în limba literară. mou) prezintă două forme pentru masculin.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. terminată în consoană.à I ” a II-a a Ill. Prima formă. prin perfectul compus. vieux. în limba romînă se traduce.nouveau professeur un courage fou Forma a doua.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. în general. în naraţiuni. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill.

.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun. cuţite.. Dans ce parc il y a un ... Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. Le malade (garder) le lit deux semaines. maison. Dans sa modestie. J ’ai vu hier u n .. la prînz şi la cină. Vous (rentrer) fort tard. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. être şi avoir. vieux.. H.. nouveau. IV. fermer.. .. robe.. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. femme qui sait très bien tricoter... . ordre social. Nous occupons u n e . E lle acheta u n e . Les pays de démocratie populaire ont établi un . homme qui se promenait dans ce jardin.. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. arbre. A m cum părat farfurii. fou.. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice. furculiţe. I I I . Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. Il ne peut manger que des poires.. Nous hab i­ tons u n . mou. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . lin guri şi pahare. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau... quartier. îm i plac p răjitu rile şi fructele. Jacquelinei îi place să pună masa. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. . E i au m încat ciorbă. V. Je connais u n e . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă).

Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette.. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé. De mon temps. Les ^enfants ont bu de l ’eau. La viande. On a bu du champagne. les sauces. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. du pâté de foie gras. une dinde rôtie. de la limonade et de l ’orangeade. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. un délicieux soufflé au fromage. — Tu as un bonjtppétit. Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. des truites au beurre. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. du vin blanc et du vin rouge. ma chère. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. 136 .e-dixième anniversaire de grand-maman.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir.

.. în rînd eu .) ficat credinţă dată.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. bucatele délicat. ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m. -ă . qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie. elles font du sport. y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. dit A lain.) [loef] oui des œufs pochés en aspic . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/.. -ă l ’invité (m.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m..... oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 .) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé. a în ălţa .. Elle n ’a jamais _été malade. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m. fin.— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0]. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/. Regardez notre grand-mère. -e [delika] delicat.) fois j f. Omonime foie{m.) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. aux côtés [o^cote] alături d e .) foi (f. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . -e [grije] prăjit. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. elles doivent se nourrir.

Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. S-a b ă u t şampanie. de l ’eau. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. v in alb şi v in roşu. Le goût de la limonade est excellent. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. Je bois de la limonade. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. 138 . I un h aspirat: de la viande I de V . Acest copil m ă întristează. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . du vin blanc et du vin rouge. I l faut du courage pour escalader ce sommet. Beau lim onada. G ustul lim onadei este excelent.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. L a consommation d u vin est élevée en France. de la. Cet enfant me fa it de la peine. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. specific lim bii franceze. A m bău t vin. Observaţie. du. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). E u fac sport. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. indică o parte. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. Tu manges du beurre.

Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. interdire (a interzice).a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. Verbele contredire (a contrazice). La fel se conjugă verbul redire. 2. 1.Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. médire (a vorbi de rău). prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . dite spus. -ă Observaţie.

merci. viande. courage. nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: .... jardin. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. fromage. viande.. Copiii nu au băut v in . beurre e t. des enfants (intelligent). pain. argent. V eux-tu. l ’eau...... I l faut v ra im e n t.. IV . bière(bere.je b o is . Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale. fromage. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît .EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii. m îine fură 1 şi . Qui vole un œuf. fenêtre de ma chambre est grande. des yeux (bleu). des concert» (instrumental). E l este îm potriva curelor de slăbire. fleurs e t.. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres... Je mange souvent. Pofta vine m încînd..... un bou. courage pour tra­ verser cette rivière... ei au băut oranjadă şi lim onada. Nous m angeons. champagne. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . I I I ... J ’a d m ire . I I. café? Non. des hommes (loyal) . Cine fură azi un ou.. V.. arbres qui se trouvent d a n s . P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea. fruits. vole un bœuf. œufs pochés. des livres (nouveau) . următoarelor sub­ stantive: beurre..

valej valea 141 . Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. Chère Hélène.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. D ’ici deux semaines. toujours belle. confortables. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. kurt] s e u il. Vendredi. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. L ’hôtel est très confortable. ses villes deviennent plus gran­ des.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. promenade en car dans la ville et le soir. surtout lorsqu'on^est touriste. On construit partout et beaucoup. Les jours sont plus courts que d ’habitude. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. de retour. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . ses stations climatiques plus confortables. specîacle à l ’Opéra. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. -e [kur. repede malheureusement imaloer^y. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. Le guide dit que la Roumanie est.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

gentil accueillant. -e [akoejô] prim itor. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. -ère [aspitalje] ospita­ lier. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. 1. le mois d ’août 2. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. -oare l ’hôtel (m. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie.

precedat de articolul hotărît le. de inferioritate). bien. infiniment etc. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. adjectivul are grade de comparaţie. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. aussi (comp. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. chambre est pins grande que la tienne. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. M on amie est extrêmement bonne. Cuvintele decît. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. Roger este mare ca ţi Lucian. — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. Camera mea este m ai mare decît a ta. 144 . precedat de adverbele plus (comp. extrêmement. Această carte este foarte interesantă. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. la. Ce livre est très intéressant. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. de superioritate). Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. Ies. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. com­ parativ şi superlativ. ca şi se traduc în limba franceză prin que. de egalitate) şi moins (comp.

voi pleca în de ltă. II. servir. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. vineri.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. 145 . m a i frumos. decembrie — u ltim a . vêtir. du m inică. sentir . Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi. intéressant. în luna septembrie. dire etc.a -is -is -it ~im. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. devenind m ai mare. mourir. sîm bătă. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. partir . content. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. m arţi. croire. A stăzi sîntem în 5 m ai. miercuri. ouvrir. boire. lire etc.a I La fel se conjugă: courir. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. sortir.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . E XERC ICES I.a I a H-a a III. vouloir. jo i.

Parm i les cinq personnages numérotés 1. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. IV. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. vouloir. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. 2. mais heureusement pas aussi gros que Louis. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. 4. L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. 5 lequel est Henri? 146 . Aceste fructe sînt foarte bune. offrir.Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. Iată omul cel m ai prim ilor. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir.I II . Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie). . 3. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa.

147 . un couteau et une boîte de conserves. Sur la table il y a une bouteil­ le.Dans la bouteille il y a du lait. Sous la table il y a un chien. Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. Près de la table il y a un chat.

In lim ba franceză.Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotim puri sînt de genul masculin. .

Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. C’est difficil ^ à dire.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. timide à la fin de l ’hiver. le muguet. me permet quand jewle 149 . ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. Le soleil. car c’est^alors que renaît toute la nature. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. les parcs et les jardins verdissent. tourisme. J ’aime le printemps. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. des fleurs poussent partout: la perce-neige. Les champs. la vi­ olette. vère. dit Jacqueline à son^amie Laure.

dans le verger et dans la basse-cour. Pense qu’en élé il fait très chaud. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. dans le jardin. -e [prefere] preferat.— Tu vois toujours la vie en rose. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) .) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. -ă l ’éclat (m. -e [labure] arat. Moi. yl. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré. 150 . car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. Il pleut rarement. i. dans la vigne. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. Il y a des jours où l ’on respire à peine. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id .

ploaie. ninsoare etc.-e [akôpli] în d e p lin it. aller à la campagne a merge la ţară . Există prieteni devotaţi. I l reste encore un mois. ca.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda. I l arrive qu’on sa sépare. cîmpia. curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig. dar şi alte verbe. 151 .).) [cïplwa] aici: postul. Se în tîm p lă să te desparţi. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat.) Observaţie. campania (militară etc. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. de exemplu. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. funcţia.) a fi rupt de oboseală accompli. M ai este încă o lună. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p .

Elena? D a. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v. 152 . la temperatură etc. se află).. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. „ .. je ne le suis pas.Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. Ce fericită eşti! Eu nu sînt. Compendiul de gramatică). adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie. un substantiv. în afară de imperativ. tes-vous malade. II. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I. există. verbele impersonale aparţin primei grupe. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. souvent. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i.. „ „ de l ’été s o n t. E şti bolnavă.. fort. „ „ de l ’hiver sont . je le suis. Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i.. tard..... Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin. de l ’automne sont . E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. Hélène? O u i . o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. sînt (bolnavă).

en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid.III. vara. Primele florisînt: ghiocelul. Iarna zilele sînt scurte. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. monsieur. soarele străluceşte. Astăzi este prea cald. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Uneori ninge. E m ai cald decît prim ăvara. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. florile cresc pretutindeni. La m unte este frig. S ăptăm îna trecută a plouat des. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Êtes-vous heureux? O ui. Prim ăvara. frumoasă. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Există prieteni devotaţi (dévoués). Cumeste tim p u l astăzi? IV. Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. Vara zilele sînt. je suis (heureux). înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. violeta. Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. Vara este cald. 153 . Tu es content? Je ne suis pas (content). Uneori vara cade grindină. V. je veux (t’accompagner). PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. je ne veux pas (partir). I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). toamna şi iarna. este vreme. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. Ieri a b ătu t v în tu l. Veux-tu partir? Non. lu ng i şi nopţile scurte. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. La chaleur dilate et le froid contracte. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial).

N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. Tu vois. C’est la rentrée des classes. les poires et surtout le raisin. j ’aime tous les fruits. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. Il pleut souvent et il fait du vent. en tout cas.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. C’est l ’automne. Les 154 . L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. les noix. En échange. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. les jours deviennent de plus_en plus courts. — D ’accord. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. il gèle et le vent souffle avec violence. — Oui. mais le plus souvent il fait très froid. dit Laure.

partea capricieux. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -e [kur] scurt.ă le tapis [tapi] covorul épais. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. des mince subţire 155 . -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger.. lai ura . -e [3 0 m] îngălbenit. -ă froid [frwa] rece. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. -euse [kaprisj^] capri­ cios.jours sont courts. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. -sse [epe] gros. VOCABULAIRE court. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables.

1 2 frunza petala foiţa foaia. Suflă un vînt de te ia pe sus. oglinda 3. A ţi citit m ulte cărţi. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre. nu Observaţie. E un ger de crapă pietrele. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . I l fait un vent à décorner les bœufs. Je n 'a i pas d ’argent. 3. E l are p u ţin i veri. fila. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . răcoros: il fait frais este răcoare . gheaţa .: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . 4. . (Eu) nu am bani. coala. I l a peu de cousins. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. Maria are m ulte prietene. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. în această grădină sînt flori fru- 156 .

vous dites. Se traduce prin „tot“ .ă“ . 2. 1. La persoana a Il-a p lu ral. I plural) şi participiu prezent. satisfaire (a satisface). în acest caz are sensul de „orice“ . La persoana I p lu ra l. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase. refaire (a reface). verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. 157 . „toat. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. 3.Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). ! ( v. j / mase. „toate“ . la in dicativ prezent si. la im perativ (pers. „toţi“ . rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie.m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. la impera­ tiv .(nous faisons[nuwfaz5]). Orice om trebuie să apere pacea. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). vous êtes.

fleurs dans ce jardin. Mon voi­ sin a . articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté .. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison... argent.. Ils sont tous contre la guerre.. la viande e t . Tout homme doit défendre la paix. I l n ’a p a s . s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. livres.. E lle f a it .. Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna.. în tim p ce la adjectivul tous. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase.. petits-enfants bien sages. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Uneori plouă. I l vous f a u t . general: L a terre appartient à tous.. Toţi copiii sînt acasă. Nous avons m a n g é . V. N oi sîntem toţi acasă. Cette semaine j ’ai vu beaucoup .. Cet édifice a .. viitor. perfectul simplu şi perfectul compus. Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte. 158 . I l y a bien . musique.. vête­ ments.... I l veut tout savoir. iar frunzele copacilor cad. iar nopţile m ai lung i.. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I .. aerul este răco­ ros. films. courage pour faire cette ascension.. IV .. from age... Je n ’a i pas rencontré . E l vrea să ştie tot. I I I . petits pains. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Elle se charge de tout. musique. sport depuis dix années. argent.. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes.. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. .Tout este şi pronume nehotărît.. connaissances à la mer. bons livres.. Florile se ofilesc rînd pe rînd . . s final se pro­ nunţă.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment. tout fu t vendu: meubles. Je n ’ai pas écouté. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent. Sora mea m ănîncă m ulte fructe. beaux salons de réception. PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent. J ’ai écouté. Buturuga m ică răstoarnă carul mare. P ăm în tu l aparţine tuturor.. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume. sau un fapt vag. J ’a i . EXERCICES I . I l veut tout savoir. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. Măriei îi plac sporturile de iarnă.

J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. On rentrera par le train de septwheures et quart.. — Mais demain c’est. elle n ’avance ni ne retarde. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. je voudrais dormir un peu plus tard. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. II a reçu beaucoup de cadeaux. Pas moyen de la faire marcher.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt.. à cinq heures juste. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. Partons à d ix wheures. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. propose-t-il tim idem ent. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui.. celle que j ’avais jusqu’à présent. tantôt elle s’arrêtait net. — A propos. — Il sera bientôt onze heures et demie. Guy. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. quelle heure est-il? demande Michel. L ’autre. le meilleur ami d’Alain. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. 159 . et il est très content.16. Cette montre marche bien. dimanche.

a rezista. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi.— Ou bien à m idi.. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère.) a întîrzia tardif.. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. dit Alain révolté. -ă. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net.) întîrzia t. care vine cu întîrziere tardivement (adv..-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi.) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv.. tantôt ftâto] cînd. a ţine cu orice preţ 160 . ) [œr] ora content. VOCABULAIRE l ’heure {/. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ.) tîrziu tarder (vb.. drept.-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta. -e [kôtô] mulţumit.. -e [revolte] revoltat. grommelle Guy. -euse [parss0 ] leneş. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni. aici: fix. -ve (a d j. a ţine piept a-şi băga în cap.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.

Este ora şapte (fix). I l est quatre heures et quart. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. 1 . Noie. în lim bajul familiar. vingt-quatre minutes . I l est neuf heures et quart. I l est trois heures moins le quart.E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora unsprezece fără cinci (minute). juste). petit — au un comparativ de supe161 . trois secondes. mauvais. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. Este ora cinci fără un sfert. I l est cinq heures moins le quart. douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora zece şi jum ătate. ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). Este ora nouă şi uri sfert. Este ora două şi jum ătate. est dix heures trente (minutes). Este ora trei fără un sfert. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. Este ora cinci­ sprezece. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. est dix heures et demie. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . I l est midi. R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora douăsprezece (amiazaj. Este ora zece şi treizeci (de minute). Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. Este ora patru şi un sîerl.

Notă. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. formele regulate plus mauvais. plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. „despre care“. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. La plus mauvaise des montres. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . Le jour où il est venu. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. F a m ilia din care m ă trag. Ia tă om ul de care am nevoie. I l est attentif à la moindre observation. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. Minele din care se-extrage huila. Are cu ce tră i. I l n ’y a pas de quoi. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. Pronumele relative invariabile dont.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. „al cărui“ . A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. Cel m ai rău dintre ceasuri. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . Quoi este tot pronume relativ invariabil. Ziua în care a v enit. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. Sala în care lucrez este mare. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. Observaţie. E l ieşi din cameră. „a cărei“ . „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. a cărei uşă o închise. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. N-ai pentru ce. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. Pentru nume de lucruri. où. în aceeaşi situaţie. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ .

. Ies şi din adjectivul interogativ quel. fem. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. pentru care sînt fericit să muncesc. şi A.. N. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. şi jum ătate mergem la 163 . fem. J ’aime beaucoup ma patrie. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige.. à. la. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. La zece.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ).Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem.. singular şi plural: singular plural mase. Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. adică cu antecedentul său. Casa spre care m ă îndrept. sur. pour laquelle je suis heureux de travailler. fem. vers. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. pour). mase. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. D. G. îm i iubesc foarte m u lt patria. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin. Observaţie. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori.

Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t . Ils mangèrent quelque chose après. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. I I ... de aur. Le tableau .. Le g a rço n .. Te aştept la restaurant la ora 8 seara.. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză).. merge înainte... Este ora zece. La v ille . nous passons chaque jour a 400 mètres. patru fără şapte (minute).. Ceasul meu nu merge bine. V o ilà quelquesobjets.. Este ora două fix. Donnez-moi le crayon. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna.. ils allèrent dans le parc. vole un bœuf. j ’ai salué est m on professeur. Elle cue illit un panier de fraises.. 164 . Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Le monsieur.cinematograf.. j ’a i adm iré la vallée.. Le pont sur . se trouve sur la table. Le livre . în curînd va fi ora trei. je ne me séparerai jam ais. je confie tous mes secrets. vole un œuf. j ’ai besoin ne se trouve plus..... C’est m on am ie.. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară... quelques-unes étaient très grosses... I I I . Am avut un ceas foarte bun. Te voi aştepta o jum ătate de oră. . j'h a b ite est grande.. . nouă şi cinci (m inute).. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. il se trouvait était beau. vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur. Le ja rd in . nous avons rencontré est le fils de m on atnie . V oi veni la tine m îine la ora 11..

99. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. 999 VI. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . V. 73. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Tout ce qui reluit n ’est pas or. Dă-mi o carte m ai bună. . A căuta nod în papură. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. Qui choisit prend souvent le pire.IV. Nu tôt ce luceşte e aur. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. Mieux vaut tard que jamais'. 41. Apele line sînt adînci. 564. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 71. 749. Chercher midi à quatorze heures. 875. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. Cine alege culege.

ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( .17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. —. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait.Pourquoi pas.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. Françoise? On ne te voit plus.. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. chimiste. Mais. — Evidement ! Tu ne te reposes plus. il y a un grand mais. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. te v o ilà ! Comment ça va. Que devenir? Avocate. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué.. Tu as été une excellente élève. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. Ce sont des métiers comme tous les autres. C ’est son rêve. tu ne te promènes plus. professeur. En tout cas. fa m .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. naturellement. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. Et que devient Brigitte. Ca se voit. Malheureusement ce n ’est pas mon cas.

.

) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. salariul pe o zi. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni. la télévision (la télé) ( f . munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l.) la journée ( f.) 3. -trice (m . fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l.) téléviser (vb. ) 2 le jour (m . un avion. ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. gazetarul ziua. a reflecta l ’avenir (m . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/. 168 . j .) journalier. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. un auto­ m o b il. conducerea un ui vas. a unui avion a conduce un vas.) ( m .) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul.) le journalisme (m .avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. le pilote (m .) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 .) le téléviseur (m.) le pilotage (m .) le téléspectateur.) le journalier (m . -ière (a d j.) a călăuzi.. ( fig . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio.) journallement (adv.) le journaliste (m . a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .

se souvenir etc. s’évader. vous în urma v e rb u lu i. nous.' Ne te hâte pas — nu te grăbi. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. il ne vit que pour lu i. le. s’emparer. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. el nu trăieşte decît pentru sine. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. Pronumele me. \ntor . nous. Cînd subiectul este determinat. s en aller.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. vous. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. se réfugier. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. Marc este un egoist. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. se. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. se. te. 2 .soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. 1. Celui qui parle trop de soi est un vantard. 169 . Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. care pot fi complemente directe sau indirecte. Observaţie.).

in ­ génieur. amateur. în general. M a cousine est ingénieur. E u vorbesc cu prietena mea. ministre. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. în trecut. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. une femme peintre In limba franceză actuală. partisan. Verişoara mea este ingineră. juge. député. Cuvinte ca: professeur. philosophe. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. (Eu) m ă spăl. chef. De asemenea. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. fournisseur. E x em p le : Elle est professeur. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. Je parle à mon amie. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. écrivain. penseur. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. disciple. chauffeur. sculpteur. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. George Sand este o mare scriitoare franceză. le temps. Se va spune. adjectivele. peintre. guide.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. Articolele. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . Je me lave. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. tourneur. historien. Ea este profesoară. în special de bărbaţi. Este vorba.

în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. Nepoata mea este poetă. Son frère est un peintre de premier ordre. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. imperfect. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. doc­ to riţă. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . Cet homme est le professeur de mon enfant. A stăzi. Este o meserie pasionantă. V oi vă d is trşţi foarte bine. învăţătoare. E i îşi vorbeau prieteneşte. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). M ama prietenului meu este pictoriţă. viitor şi perfectul compus verbul se séparer. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. profesoară. I I I . P a u l est un admirable sculpteur. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. M ulte femei au devenit p ilo ţi. în acest caz. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . deputată şi chiar m in istru . Noi ne p lim b am în parc. Mă numesc M auriciu. Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Este ora 4 şi ju m ăta te . V. IV . M on cousin sera bientôt docteur en médecine. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. II. I l est le meilleur tourneur de notre usine. Conjugaţi la indicativul prezent. o'fem eie poate deveni ingineră. A driana a fost o elevă excelentă. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. m ă culc la ora 11. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. il est un admirable chauffeur. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe.

— Tu as raison. attendit le signal d ’appel et forma le numéro. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. Leswenfanls sont partis à la campagne. Après tous les soucis causés par sa maladie. — C’est elle-même qui parle. — C’est toi. Mais ne parlons plus de ce triste épisode. on s’absente le plus longtemps possible. Dis-moi. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. alors. Je 172 . Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. il vaut mieux ne plus se rappeler cela. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. La maison nous paraît si vide maintenant. Voilà le mystère. dit-elle. Comment va Micheline? — Très bien.. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. merci. Dis plutôt comment tu te portes.. La petite se porte à merveille.

) Aşa şi aşa.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m. (fa m . mulţumesc. Que dis-tu d ’une sortie. au restaurant. un soir. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones.connais son^adresse. — Très bien. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. C’est ce que je voulais te proposer. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m. merci. comme ţa. — Entendu. . ? Comme ci.) [apel] apelul.) Ce m ai faci? Très bien. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Bine (mă simt bine) şi dv. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 .) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. — Alors.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . A bientôt.

N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais. plus m al este m ai des folosit decît forma pis. cu pis. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. eu mîncasem etc.). Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. cu a tît m ai bine (rău). Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. com parativul adverbului mal. în limba franceză el este un tim p compus .G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat.

choisir. Vorbesc. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. Ils (traverser) la rue en courant. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. François (aller) chez le dentiste. faire. 175 . B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. Andrei se simte m ai bine. La revedere. E l muncea cît putea m ai bine. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. ele vorbesc m ult. Marie (regarder) longuement le tableau. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. Michel (aller) au théâtre. Je (penser) souvent à lu i. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. m ai p u ţin viguros decît fratele său. II. J ’(indiqucr) les livres à lire. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Te aşteptam m a i devreme. aller. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. III . Ea îm i telefonează în fiecare seară. ? Simona nu se simte prea bine. şi dv. I l (pleuvoir) pendant trois jours. se simte bine. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. poţi face şi ce-i mai uşor. Merg foarte des la con­ certe. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Nous (aller) souvent à la montagne. Petre este m ai p u ţin v io i. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. IV. apoi închid telefonul (raccrocher). A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine.EXERC ICES I. aştept tonul şi apoi formez num ărul. Vous (faire) peu de fautes. raconter. De obicei. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. Dacă poţi face ce-i greu. Pe curînd. Cu a tît m ai bine ! V. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne.

Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . Des prunes. prêts à être préparés.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . des pommes.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . .) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m. le siècle „de la vitesse". j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés.. . des poires. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. du raisin. des choux. je pourrais même dire artistiquement. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. car mon départ approche. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. que j ’aime tant. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m.. des haricots verts. Il a bien travaillé ce matin-là. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. de la viande tranchée. Des tomates. des noix. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. des^ aubergines. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits. des carottes. pour notre siècle. des pommes de terre.) [etala3 ] tejgheaua. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. Étant_en Roumanie en tant que touriste. sur les_étalages. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs.

) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 .) [asp£13] Vépinard ( m .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .) [aj] l ’oignon (m .

Spre deosebire de limba romînă. un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. Spre deosebire de limba romînă. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. un ingénieur français 178 . în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. nici laie. F .Expresii poisson d'avril ni chair . une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. une belle ville. nici peşte .

există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. EXERCICES I . adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. : I l a beaucoup mangé. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. La timpurile compuse însă. ca beaucoup. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. un poêle chaud d) în general. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. peu etc. un garçon intelligent In limba franceză. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 .

PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. Citesc o carte interesantă.I I . dire. piersici. M ihai este un om cumsecade. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. A strînge bani albi pentru zile negre. mere. IV . Irina are părul blond. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. struguri. Mihaela a c itit m u lt. Dunărea este un flu v iu lung. A împăca şi capra şi varza. vinetele şi varza. punir. nuci. tel fils. îm i place v in u l bun. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. I I I . Locuiesc într-un im o bil mare. . tel valet. Ménager la chèvre et le chou. cu 10 etaje. pere. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. dar a scris puţin. Cum e sacul şi peticul. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. Un singur om îl aştepta. Antoaneta este o fetiţă m ică. Tel arbre. Ea a cum părat morcovi şi praz. E l ar m înca o salată de ţelină. Petre a cum părat o cămaşă albă. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. Tel maître. Aş cumpăra legume şi fructe. Mama a term inat repede această bluză. tel fruit Tel père.

— Attends qu’il se retourne et je te le dirai. un petit.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. L'élève: — Ce n ’est pas la peine.. répond l ’autre. Il est plein de fautes et de pâtés . Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. Deux snobs vont^au concert. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs.. monsieur. 181 . je suiswobligé de prévenir ton père. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un.

monsieur? 182 . il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. — C’est bien possible. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. Ma­ dame. la tête entièrement ban­ dée. c’est moi que vouswavez renversé hier. monsieur. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. — Hier. Expliquez-vous. Il s’approche: — Me reconnaissezvous. En cours de route. mais^à quel­ le heure. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises... monsieur.

monsieur. —.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. monsieur. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 .Bien. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. -e [fri. frit] fript. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. et encore en deux? — Des frites. -ă . — Bien. p răjit. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts.

lue citit. aşezată înaintea pronum elui personal. -ă La fel se conjugă élire a alege). C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. 184 . Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. je lisais Perfectul simplu este je lus. relire (a reciti) etc.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie .

prescrire (a prescrie). écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). A ţ i citit această poezie? 185 . Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. j ’ai écrit. E l ne-a descris noul său apartam ent. Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . EXERCICES I .Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. Citeşte această poezie. -e scris. souscrire (a subscrie). Voi c iti o carte bună. Scriam o scrisoare prietenului meu.) . A r c iti şi ei aceste cărţi. inscrire (a înscrie). I I .U .N . Acest autor va scrie o nouă carte. réussir. j ’écrivis. Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f. E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . contempler. transcrire (a transcrie).) şi să scrie ( in f.

. cher. poissons dans cette rivière. travail. il sera bientôt fait Quoique en m iniature. les rives du Danube. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi. il n ’a pas rencontré... înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. heureux. corail. Le vase est.. amis. I l y a bien.... bons fruits. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais. à l ’âge de 15 ans).... ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri. am is.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. Marius m ange.. nez.. l ’armoire. Paris. ces frères. b ijou. IV . je le dis sans façon E t sans fades grimaces. détail.... toi.. À l ’occasion de son anniversaire. Ces bonbons sont. Indicaţi numele zilelor săptămînii. beurre. Je viendrai dem ain... I l y a t a n t . P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. I l est parti... cheval.. voilà Pouchkine. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine.. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. deux années. R E V IZ IE EXERCICES I . .. pur. clou. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé. bas.. . pommes cette année. 186 . J ’ai rencontré. fleurs. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. la table.. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature.. A.... Budapest est bâtie. fromage et. I I .. . doux. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. V. Brigitte a reçu beau­ coup. haut. rail.I I I . les enfants. pain d ’épice.. chou. Mon cher. genou. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. les cheveux blonds E t la tête bouclée.. tim ide. P o in t sot. I l y a une grande différence..

Copilul său se simte m ai bine acum. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. viitor şi perfectul compus verbele: faire. Aştept azi un vechi prieten. premier. iarna ca şi vara. Mă p lim b în fiecare zi. de cette ville. menteur. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. Sora mea este profesoară de muzică.. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. La (. IV. Ea le dă să mănînce.. Traduceţi în limba franceză textul următor. blanc.. lire şi écrire. long. E l a aşteptat o jum ătate de oră. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. A m c itit cărţi m ai bune. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. Dintre cuvintele mer. A vant d ’aller à la (. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. maire. étranger. şapte fără un sfert.. cinci şi ju m ătate . un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. sot. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud. grand. V. jo li. beau. ! V III.. V II. gras. Este vreme rea.III. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. bref. VI. beau. gros.) il faut apprendre à nager. Claude Achard est le. des hommes (travailler) dans le jardin. N-am nici o poftă să plec la plim bare. Este ora 12 (amiaza). Toţi tinerii purtau cra­ vate. IX . mère. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (.. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. n ul. Conjugaţi la indicativul prezent.. Dă-i să (à) mănînce ( in f . 187 . Este ora 12 noaptea. dire.) . Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. Casa lu i este m ai mare decît a ta. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl.) de Guy est très jeune.). Astăzi e cald.

.

PARTEA A lll-a .

.

À l ’Est. Bordeaux. Le Havre. la Meuse. Toulouse. Cherbourg. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. lui. C’est une république bourgeoise. dit Plateau (ou Massif) Central. le Rhin. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. (le Mont Blanc). Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. s’élevant jusqu’à 4 810 m. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. -e [tâpere] temperat. burşwaz] bur­ ghez. -e [burşwa. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. s’achemine vers la Méditerranée. les Alpes. en plusieurs départements.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. la Mer du Nord. une haute chaîne de montagnes. Nice. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Nantes. -ă le plateau [plato] platoul. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Lille. clim atul tempéré. la Mer du Nord. Strasbourg. La Manche reçoit la Seine. Les principales villes du pays sont Marseille. Le territoire français est divisé. Saint-Étienne. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Au Sud. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. V OCA BU LAIRE bourgeois. l ’Océan et la Méditerranée. Rouen etc. doux et humide en général. Saint-Malo. au point de vue administratif. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Rrest. Le Rhône. Paris est la capitale de la France. Toulon. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. La Rochelle. Lyon.

même (cu sen­ sul „ în s u ş i". plusieurs (mai m u lţi. toată. toutes (tot.-ă“ ). C e rta in .la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. même (acelaşi. quelconque (oarecare). 192 .) colina côtelette ( f . chaque (fiecare). însăşi).) partea coteau ( m .) coasta côté ( m . „ în s ăşi").' quelque (vreun. -e. cîteva). aucun. tous.) lănţişorul le chaînon ( m . tel. to ţi. Tout le monde voulait le féliciter. ceva).'-le (cutare). de obicei. e (nici un. nenumărate).) veriga — la le le la côte ( f .-e (cu sensul „sigur. n ul. C îţiva copii se jucau în grădină.) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro. n ic i o). e (anum it. certain. e (nenum ăraţi.-ă. însuşi. îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t. quelques (cîţiva. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază. vreo.) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul. E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. m aint.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . nici o). aceeaşi.) la n ţu l la chaînette ( f . Toată lumea voia să-l felicite. sigur. m ai m ulte). nulle (nici un. a lta ). tout. -ă). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. oricare). toate.

a Il-a plural). prim a este rar întrebuinţată. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . cea de-a doua. în schimb.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. în special veuillez (pers. e Observaţie. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). Im perativul are două forme.

.. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. Daţi-i o carte oarecare.. Notre pays offre au peuple. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. I I .. réponse^... certain: heures.. On plante des vignes sur les. Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. les m an i­ festations. quelques. à . A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală.. rue. J ’aime manger des... manières. 2. se între­ buinţează» la persoana I singular. m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. IV. pays.. Toată ţara ia parte la această sărbătoare. personne. Les Carpates forment une longue. fils. les plaisirs du repos. Nu pot sa m ă hotărăsc.. L ’Université de Buca­ rest a . enfants.. III. objets. Jérôme était présent à. tous. tel: père. fam ille. autre: ton. de montagnes.. saisons.. 1. de la Mer Noire# sont très belles. pages par jour. bibliothèque. Le magasin se trouve du. toutes. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre. plusieurs: étages. 194 . gauche de la rue. p lusieurs. art.. paroles. les réunions. V erbul pouvoir nu are imperativ.. jupe.... selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une. même: âge.. salles d'étude.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. distractions. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin. homme. vie. jours. de porc.. mois. EXERCICES I . Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. Vous devez lire au m oins.

P o u frie. T .. ’ .te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s .. ' / v> C T Je vais 1eduquer'/. z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep . ...." L t pLuç beau./V répe W f c'e sf P i ^ ? .

). (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". 196 .) se u ită chiorîş. (Pot să înv ăţ franceza.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . Aş vrea să vă întreb ceva. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. 3 la regarde de travers — Notre-Dame. fiind orientată paralel cu Sena. N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. Conjuguez. Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de . les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) — Je pourrai lire des journaux français.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis. a o duce de minune.? Nu am vrut să-l m ai vedem.) a huzuri. ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". pare a o p riv i „o b lic". Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . (Vreau să lucrez din răsputeri. à toutes les personnes. (fig . (Voi putea să citesc ziare franceze. Pot să plec? V.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v .travers3 1 se la couler douce — (pop.

Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . (Jacques Pré vert.

45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. cultures maraîchères et fruitières. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. de produits laitiers. Il nous faut mentionner. soieries. de betteraves et de fruits. l ’industrie textile (industrie cotonnière.).È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. caoutchouc). La France est aussi un pays agricole. en outre. VOCABULAIRE l ’industrie (/. Sur ces 55 millions. de vin. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. textiles synthétiques).22. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. vignes. de volaille. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. centrales nucléaires). grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. thermiques. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. La France compte parmi les exportateurs de blé. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. industrie automobile et aéronautique etc. lainière.

-â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f.) Vexploiteur. mare/er] de zarzavaturi fruitier. -ère [frtţitje. c u ltiv a b il. -ă exploatarea exploatatorul. -trice(süm .) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. frqitjsr] de fructe.) exploiter (vb.f. -ă électrique [elektrik] electric. -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ă. -euse (m .f.) Vexportateur. şi adj. fapta de vitejie exploatabil.) Vexploitation ( f.) exporter (vb.) exploitable (a d j. -ère [mare/e.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. fructifer. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher.) Vexploit (m . -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .

et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . O n le traite d ’original. N o tă. în acest caz. verb. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets.. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. Je connais tous les détails de l ’histoire. Dacă verbul este la m odul im perativ. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu.. E n poate înlocui. de articolele partitive du. forestière obtient de gros bénéfices. Sans vos explications ils (manquer) le train. Ce gisement m inier est. Nous e n avons (du beurre). ne veut renoncer à ses profits. J ’aim e les fleurs.. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. il rit de cela.. de la. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma..Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte.. de obicei. exploiteur. i l s’en occupe. Cette. o întreagă propoziţie. uneori. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. I I . exploitation: ) Les. în cazul unei propoziţii negative.. exploitable. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. je ne veux pas de fruits. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului.. 20 0 . negaţia I.. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. Veux-tu des fruits? Merci. pronumele en. Les esclaves étaient durement.. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. fiind echivalent. A ucun. I I I . negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. un complement precedat r> e prepoziţia de. J ’a i plusieurs livres. exploit. je vais acheter des fleurs. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui.

Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. Je n ’aurais rien dit.IV . Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. . A r fi v ru t să alerge m ai repede. Ele ar fi p u tut pleca. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. V. J ’en aurais lu quelques pages. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi.

Jacqueline: Ecoute.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. La gare. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. c’est décidé. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. au plus tard. et demie. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. A la in: Quelle histoire. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. A la in: C’est à quelle heure. Il t ’arrivera un jour de faire comme. Jacqueline. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. 202 . alors: Marseille. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

On choisit une table dans un coin plus retiré. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. se trouvaient des assiettes. Girard. — Moi. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Girard. répondit Mme Girard. 215 . Antoine. je voudrais des pâtés. — Oui. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. des sardines au beurre. — Quant à la viande.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. des olives. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Du jambon. On se m it à consulter la carte. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. des couverts et un vase de fleurs. continua-t-elle. dit Jacqueline.

VOCABULAIRE Titre. seulement. maman. du vermouth. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. on s’est décidé pour les côtelettes. Girard. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. pas de melon.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. trois portions de gruyère. — Du vin blanc. compléta le garçon. -e [vitre] cu geam uri retiré. des liq----5 — Du vin blanc. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. des filets de bœuf grillés et des saucisses. merci. — Du café turc. fraged. -e [eteslâ] strălu c ito r. sc lip ito r. -ă étincelant. Jacqueline? — Non. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. merci. -oare. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. -e [retire] retras. — Pas d ’abricots. madame? — Oui. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. ajouta M. — Alors. — Merci. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. Seulement de la glace ou des meringues glacées. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale.

Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 .) la grille ( f . Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie.) le grillage ( m . moale.L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă.) le rôti (m . élire a alege compléter.) rôtir (vb . la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. de obicei. ajouter a completa.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir. duios 2.) 1.a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. persoana a Il-a singular (fără s final). ) griller (vb. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. ) la grillade ( f. In vorbirea curentă. fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului. al verbului de conjugat. im perfectul conjunctivului este. a adăuga Familles de mots le gril ( m . înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i.

Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). ea trăise departe de căm inul părintesc. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. décevoir (a decepţiona). due Observaţie. recevoir (a p rim i). EXERCICES I. 2. De Ia vlrsta cea m ai fragedă. Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. dus. (S a in t Exupéry). Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. 3. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin.1. 218 . dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. Trebuie să frigi carnea . I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. loin de tous les autres. a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. toate mîncărurile sînt bune ! II. să fie moale.Le verbe devoir (a trebui. apercevoir (a zări). m asculin singular. il affirma q u ’il faisait moins sombre. Formele due (feminin singular). Bien que la pluie (continuer). Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert).

devoir): Trebuie să-i dai (in f . je pleure. pourtant je n ’ai ni ailes. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. ea se ascunse în grădină. I l n y a pas de roses sans epines. Se în tîm p la să alunece des. (aSenu 9^) 219 . — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. . — Ce sont toujours les plus gros.I II . plus je suis frais. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. . Traduisez en français (vb. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva. ) T I . Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. Traduisez en français. — C’est pour un gâteau — explique-t-elle.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. (uied aq) Je vole. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f . ni yeux.) im ediat un răspuns. J Nu există pădure fără uscături. A trebuit să-i dau ( in f .) explicaţii. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. . DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue.) seama de propunerile voastre. I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Numai munte cu munte nu se întîlneşte. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. IV . Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. DEVINETTES Plus je suis chaud.

matériel ferroviaire. C’est drôlement compliqué pour moi. en un mot. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . ni celui de maman. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. chaudières. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. pour bâtir. papa. vers la fin du mois de janvier. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". au même endroit. mais moi je désire vivement y aller. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. une polyclinique et une belle bibliothèque. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. une nouvelle fabrique.j5] este vorba bucarestois. — Ah. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique..2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. je vois. parmi lesquels une section de trico­ tage. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections".. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. Outre les ateliers auxiliaires. une cantine qui sert aussi des repas diététiques. une grande fabrique de la capitale. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. Ils ont tenu leur engagement. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. -e [bykarsstwa] bucureştean. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. dans la matinée. C’est en 1948. installations techniques de toutes sortes. d it Jacqueline. Elle comprend plusieurs secteurs. je vous propose de visiter demain.

.

-e (ad j.) outiller (vb. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m .) outillé. A m cum părat m ai m ulte cărţi. Fratele meu a plecat.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m.) l ’outillage (m. Gettelcomédie a eu un grand succès. quelques): Mon frère est parti. a înzestra l ’équipement (m.) unealta u tilaju l u tila t. a distruge. u tila ju l marquer [marke] a marca. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres. promisiune a sfîrşi. Această comediei a avut un mare succes. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m. a doborî angajam ent. vesel: 2. am uzant.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/. demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. 222 .) 1.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. ciudat.

rue Jules Michelet. Hélène est architecte. L o c u im p e strada Jules Michelet. femmes. Elena este arhitectă. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. sœur des Horaces. 37. cousine! B ună seara. Istoria literaturii franceze. P au l este strungar. copii. tous se pressaient aux portes. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. femei. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir.b) în tr. sora H oraţilor. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. camarade! Mulţumesc.o e n u m e ra re : Hommes . nr. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . B ărb aţi. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. enfants. I n adrese. to ţi se îngrăm ădeau la uşi. verişoară ! Merci. Histoire de la littérature française. Cam ille. B uturuga m ică răstoarnă carul mare.

I l a sorti son mouchoir. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . E l şi-a scos batista. Ea a ieşit în oraş de o oră. -e Observaţie. Pentru alte observaţii v. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. m ai jos verbul partir.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti.

Quel est. Traduisez en français (vb.. Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être.. Elle habite 32.. . Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr. employez ou non l'article. U ltim ii călători au plecat aseară.. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 .. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante. e Observaţie.. ANECDOTES R IE N À . rue de Paris. officier. E XERC ICES I . et.. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. À la place des points. La revedere.. vos paroles. Ca şi sortir.. „. H I. 2. Vrei să ieşi ( in f .. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. partir.. vie.... et.. IV.. ce roman.. .v ieillard s. selon que les règles le demandent: I l entend. gloire.. „Je vous assure et.. Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare.. . C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni.. tout était descendu. sentir {şi compuşii lor).. J ’a i relu. Je l ’en ai déjà menacé. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir. m am ă. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare... II. servir. sortir): Trenul pleacă la ora zece. vb.. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular. . liberté" (Corneille). ma chère.... m ă întorc îndată.Femmes. dormir.) în oraş? Aş pleca la m unte. — Rien à faire. m ot d ’ordre? dem anda. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei... je vais lui chanter quelque chose. mentir.O des et ballades" est.Participe Présent Passé partant p a rti. e n fan ts. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — .

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J. Vorba dulce m ult aduce.PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu. Plus fait douceur que violence. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] . Murim puţin cu fiece plecare.

Je lui ai donné notre adresse. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. maman. c’était 15* . Elle semblait très pressée. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. devant l ’Université de Bucarest. ce m atin. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. J ’ai noté la sienne. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. Autrefois.

betterave. seigle. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. abundent — paraître a părea 228 . Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. orge. ils obtiennent de très riches récoltes. si tu savais. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie.un hameau quelconque. ■ — Oh. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. maïs.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. grâce aux engrais chimiques. légumes. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. tout a changé. Après la moisson. maman. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production.

) le change ( m . că transm isiunea m eciului a şi început. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). dès que (de îndată ce).) changeant. a se schimba schim bător. sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé.) le changement ( m . 229 .) échanger (vb . en un clin d ’œil (într-o clipă). în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. bientôt (curînd).) changer (vb . E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m .Familles de mots ■l ’échange ( m . ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. après que (după ce). A b ia a intrat. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). A alergat de in d a tă ce l-am chem at. lorsque.) la paysannerie ( f .) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba. -e (a d j. într-o propoziţie principală. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.

débattre (a dezbate). La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). combattre (a lupta). V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular.Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. 2. -e Obserraţie. Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 . 1.

Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). Bate fierul cît e cald. Traduisez en français (v. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Cînd deschiserăm fereastra. Quand nous (marcher) des heures. elle se m it à rire.pierde un (. I II . en silence. 2. permettre (a permite). quel est le côté beurré? 231 . nous commençâmes à travailler. P R É C IS IO N — Mademoiselle. munca î i pasionă. IV. la n u it tomba. promettre (a făgăd ui). Cînd term i­ nară. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. ea se sculă să plece. L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. promesse. récolte. O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. Q uand il (achever) ses lettres. II. omettre (a om ite). je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. pensée. D upă ce începură noi cercetări (recherches). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). pro duit. Ne place să prim im cărţi. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. radicalul mett. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. — Alors. e Observaţie. il se leva. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. commettre (a comite). transmettre (a transmite) etc. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. tata se duse să se plim be. form ation. Mais il ne l ’est pas. 1. obtention. E XERC ICES I. La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. place. soumettre (a supune).Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. association.

Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre. — C’est pour arracher une dent. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. arrive chez un dentiste. assez peu éclairée.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. mais sans insensibilisation. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. parce que je me dépêche. 232 . accompagnée de sa petite soeur. Dans la salle d ’attente.

Montrez-moi la dent. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. ) a pierde pierderea pierdut. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. -e ( adj. F iţi lin iş tit. -e [eklere] lu m in a t. Vous êtes courageuse. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. Marguerite. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. 233 . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/.— Mes compliments. ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé.) la perte ( f . mademoiselle. dit le dentiste. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.) perdu. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi.

234 . viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. -e Observaţie. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. dublînd consoana r.V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. 2 . Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. (I-o fi cumpărat bomboane. Probabil că i-a cumpărat bomboane.) De obicei. la viitor şi la condiţionalul prezent. 1.

Vous avez perdu quelque chose? I I . I I I . Te rog să citeşti acest rom an. Beaucoup de choses. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. IV. . O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. e deja ora 6.EXERC ICES I. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. je te raconterai de belles histoires. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Devant l ’université. C'est très compliqué. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. O n meurt de chaleur dans cette pièce. Une grande quantité. est morte de peur. Trouver un am i.Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. elle. Traduisez en roumain: Rassurez-la. Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. G’est normal.

voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. des citrons et des bis­ cuits. des macaronis. du beurre. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. & a x x u y 1 236 . Antoine. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. Tu ne t ’en souviens plus? M .30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. M . Mme Girard: — Mais non. des tim ­ bres-poste? M . Il y a une épicerie au coin de la rue. de croissants et de p a in d ’épice. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. par hasard. Les allumettes sont trop encombrantes. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Mme Girard: — Je t ’accompagne. N ’aurais-tu pas.

de farine. le poivre. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. tra­ bucul l ’essence (/. -e [àkôbrà] stînjenitor. p l. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. scrisoarea literele (literatura) 237 . Le cacao. d in belşug la brioche [bria/] brioşa.M . -e [lur] greu.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. M . incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra . Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. le thé. de riz ou de sucre. litera 2. la levure. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes.-e. Mme Girard: — Pourquoi donc? M . Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. ) les lettres (f. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes.) [a/a] cumpărarea.) 1.

Ce comédien est aimé par le public.f . -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . cum părătura cum părătorul. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa. Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului.Fam ille de mots acheter (v b .. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it.) a cumpăra cumpărarea. cu auxiliarul être-. Acest artist este iu b it de public.) l ’acheteur. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. -euse ( m . la diateza pasivă. Verbele se conjugă.) l ’achat ( m . a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.

Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. 1. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . comprendre (a înţelege). 239 . Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. nous prenons. entreprendre (a întreprinde). surprendre (a surprinde). -e Observaţie. a afla). şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. 2.

. regarder. lire. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Traduisez en français (vb. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. attraper. Je t ’emmène au théâtre ce soir. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. H I. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. II. Drept cine m ă iei? IV.EXERCICES I. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. traduisez-les ensuite: punir. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. diviser. vendre. écrire. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. dar nu m i se par serioase. Aş lua în consideraţie argumentele d v . Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. séparer. V..

Jacqueline: — Tu as raison. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. prends ta jaquette et ton sac.3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. On va sû­ rement trouver quelque chose. bah ! Ne t ’en fais plus. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. des livres. On file. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. viens. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah.

a ! “ Poterie _ [potri] olăria.) toarce urm ări a pleca repede. şirul o şterg carnea ( anat. ça ne m ’enchante guère. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux. -ve (a d j. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.a toarce la su«8C8t.) suggestion ( f . scump catedra Famille de mots suggérer (vb .) a ( tranz. Il faudrait penser à autre chose.) a pleca repede.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. 3. A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. ) a (in tra n z .) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. ceraimca o stersre. .on [sy ?3 EstP ] sugestia i .) suggestif. 4. ) mînearea (bună) drag. 2. (tra n z. i . a o şterge a fila (despre lampă) 242 . V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .) a sugera sugestiv. ' j. J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain. tes suggestions. principal Homonymes . A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) (in tra n z .

-e 243 . Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.

Sugestia ta e remarcabilă. Je crains q u ’il ne (partir) pas hier.EXERC ICES I. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . prendre. arriver. oublier. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). beaucoup. m i se pare că filează. Je boirai de la bière. acheter. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. Supraveghează lam pa. Am văzut o scenă foarte sugestivă. IV. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. . Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. Stofa asta e prea scumpă. universel. Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu.

— Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. — Non. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Il fai­ sait frais au bord de la mer.. Girard. Mangalia. mais. malgré l ’orage de la veille. Les vagues moutonnaient. pour les touristes. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. papa. suggéra M. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. il y a trop de nuages. — On a organisé une petite excursion en car. papa. mais on voulait prendre une barque. 245 .32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. —-Excellente idée. l ’eau n ’était pas froide. — Moi..

E t dans tous les domaines: agriculture. ce sera pour une autre fois. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. industrie. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. Voilà: le port. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a . — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. Jacqueline. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . la falaise d ’Eforie-Sud. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. culture. — Il ne suffit pas d ’une journée. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir...) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . cu toate că l ’orage (m. dit Alain. — Oh. Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. conclut M. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin . il y a encore beaucoup. Girard. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. Girard. a deb uta 246 . v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . J ’ai acheté pas mal de photos.— Non. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. le phare et la mosaïque de Constantza.

e 247 .. ) a veghea le v e ille u r ( m . E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.Fam illes de mots b a la y e r ( v b . ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus. ) a m ă tu ra le b a l a i ( m . ziu a precedentă l a v e illé e ( f . ) veghea v e ille r ( v b . ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . ) a ju n u l. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert.

... Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 .............. passer partir voler s’élever travailler l'oiseau.. -es.. les vagues ....................... Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista....... Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed....... le temps ... souffrir (a suferi...... ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta.... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti.. Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade........ La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e...... Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils....... ._........... Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat... a suporta) etc... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE ...... 2 ... Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier .. I II ... „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau). les voix ... Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer). 1..Observaţie... Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi)......... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation)....... .. Unele magazine sînt deschise şi dum inica.. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier. l ’écrivain ... I I ...... A vant que je (pouvoir) trouver une réponse........... la pluie ..... ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er)........ Traduisez en français (vb............. . .......... V în tu l măturase coasta...... le sable . Cine rîde la urm ă rîde m ai bine...... offrir (a oferi)..... les Girard ... -e. IV .... E X E R C IC E S I. l ’acheteur. Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur)...... Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil... Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i.. Paulette m ’avait tourné le dos..

bats sous mon front. mes muscles sont heureux. Brille en mes yeux. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine .. (Émile Verhaeren.En ma course rythmée à travers la campagne. Et. se tienne haut. toujours. pour q u ’enfin mon cœur. brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. . Belle santé. E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière.. Les Flammes hautes) . Mes nerfs semblent refaits. L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux.

— Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. les rochers à pic. — Avec des amis? — Oui. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. — C’est bien agréable. 250 . les excursions. quelle satisfaction on a. Jacqueline. Des alpinistes enthousiastes. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. A lain et eux. Ils ont vite fait de s’entendre. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. surtout en cette saison. le vertige. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. — E t puis.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. L ’automne surtout. les chemins escarpés. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. c’est un véritable enchantement. — Inutile de te déranger. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage. la fatigue de la montée.

-e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t. -ă. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă .) a răsfoi le feuilleton (m . le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit. à moi. Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus. d ’altitude.. pes­ tr iţ .) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m .) fo a ia ... c’est ce grand silence.. frun za le feuillage ( m ..) fo ile to n u l le feuilletage (m .) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. n u le-a tr e b u it m u lt ca să. -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea.— C’est vrai. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes..) fru n z iş u l feuilleter (vb. à plus de 1 500 m. V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m .) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. papa.

nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele .Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. La substantivele compuse. D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . 1. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . cuvintele invariabile (prepoziţii. adverbe). D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. n u m a i p r i m u l . formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 .

Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . La pomme de terre est un alim ent très sain. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii. B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. a p p a r a î t r e (a apărea).a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu răsfoi cartea. 253 . connaître): î l cunosc de p uţin tim p. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Traduisez en français (vb.. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. E X E R C IC E S I . 2. 1 . citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. III. d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). Toate verbele terminate în . î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. Le sous-titre est placé au-dessous du titre. La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte).e O b s e r v a ţie . H .

les rudes escalades. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. Déjà nous commençons la descente. À présent nous touchons au but. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche.. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. Le sommet se rapproche insensiblement. Un vent brutal nous gifle. Nous nous hissons comme nous pouvons. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. A n n a p u rn a .. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. nos lunettes. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. Nous nous hâtons. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. premier 8 000) . Le sommet est une crête de glace en corniche. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. nous saisissons nos piolets.

L ’eau de mer à faible salinité. Je t ’écris de Mamaïa. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. l ’air pur. à la recherche. une des plus belles stations de la côte. Après un court séjour dans la capitale. de la Mer Noire.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres.. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule.. nous sommes partis pour la côte. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 .

m ’ont d it tous les Roumains. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. on élève d ’autres colosses en briques. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis. Tekirghiol. une plage en pente douce. acier et ciment. pour la plupart. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. -e [dsolsje] însorit. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. de sa chambre. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Oeuvre du régime de démocratie populaire. Et ce n ’est qu’un début. le lever ou le cou­ cher du soleil. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . une foule de touristes. un repos des plus agréables. Mangalia. Nous logeons à „rinternational“ . un des plus beaux hôtels de la station. -ă l ’ aube (/. comme de juste. -ă curatif. On peut donc admirer. Ils ont raison d ’être fiers. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. à sable particulièrement fin. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar...rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Ils ont raison. Eforie. -v© [kyratif] curativ. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine.

agitat. de obicei. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts .) [ctsje] oţelul fier. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. grămadă remarquer — constater — observer a remarca.) căutarea rechercher (vb. -e [/atwajâ] lucios.) mişcarea mouvementer (vb.) a urm ări.-e ( ad j. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m. -e [fl^ri] înflorit.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. de adjective din vocabularul ştiinţific). sclipitor.-ă.-e (a d j.) căutat. afec­ tat. -e [ekski] fin.) mişcător. -ă — le mouvement ( m .) a însufleţi mouvementé. a observa Fam illes de mots la recherche (f. -oasă.) a mişca mouvant.-e (a d j.) animat. -ère [fjer] m îndru. Observaţie.-ă.-ă mouvoir (vb. -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri. -ă chatoyant. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . -oare la v illa [vila] vila exquis. a căuta recherché. -ă. ales.

De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. peser (a cîntări) — il pèse. chanceler (a se clătina). céder (a ceda)— tu cèdes. jeter (a arunca). schimbă acest e m ut sau é în è. Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. achever (a termina).b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. dintre care unul este determinantul celuilalt. ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. consoana.semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). feuilleter (a răsfoi) etc. 258 . rappeler (a rechema). renouveler (a reînnoi). -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. sau un adjectiv cu funcţie de adverb. un adverb. ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. îngheţa) etc. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . înaintea u n ui e mut din term inaţie. avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. étinceler (a străluci).

la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Tot oraşul era în mişcare. Des enfants (nouveau-né). que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix.EXE RC IC E S I . Des oeuvres (tragicomique). A m remarcat că vă place m u lt istoria. Ces épisodes sont héroï-comique. E lle a lla it nu-pied. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. Va îngheţa curînd. à Copenhague. IV. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. à travers le monde. Des bas (extra-fin). Des personnes (bien-intentionné). Depuis sa fondation. Des cellules (photo-électrique). Des relations (franco-belge). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). en 1945. Une porte (grand ouvert). Des formes (aéro-dynamique). Ce sont des mouvements semi-circulaire. I I . E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). I I I . Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. D iscuţia lor a fost foarte anim ată. Aujourd’hui. Des filles (sourd-muet). Răsfoiesc această carte. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. Des yeux (gris bleu). E lle aime les robes gris perle. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Ces nouvelles sont quasi-officiel.

D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. (D ’après „ l ’H um anité") . Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. pour qu’il n ’y ait plus de guerre. Dans les démocraties populaires. c’est une véritable fête.fait pour populariser le 8 mars. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.

Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. évidemment. On aurait retenu des places. papa? M . Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. non? Jacqueline: — Moi. Mais on pourrait aller au théâtre. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Le jeu des 261 . Girard: — Quel film .35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. mon cher. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions. Jacqueline? A lain: — Son faible. je n ’ai rien contre. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. Je préfère le cinémascope en couleurs. c’est les dessins animés.

U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. Car on ne cesse d ’apprendre.comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film.Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle... M . a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou.. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i.. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/..) [fu. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie.. Toutefois. 262 . un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie. alors. folle [adj. Girard: — Eh bien. je préfère la première. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu. Une créa­ tion dramatique roumaine. fai] nebun. Jacqueline (en chantonnant): — „. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie.

Familles de mots le producteur ( m . 1.) produsul — refléter (vb. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) reflectorul — le destin (m .) a reflecta le reflet ( m . Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que).) a produce le produit (m . verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire.) destinaţia le destinataire (m . a hărăzi la destination ( f. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) a destina.) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. -ve (a d j.) producţia la productivité ( f.) productiv.) reflexul. I l s’est mis à écrire. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb.) soarta. reflectarea le réflecteur ( m . destinul destiner (vb. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită.) productivi­ tatea produire (vb. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à.-ă la production ( f . A început să scrie.) producătorul productif. 2. începu să rîdă. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .

Traduisez en roumain. il aurait gagné la partie. 3. e. La indicativ prezent. 1. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. 264 . E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. EXERCICES I . 2.~e Observaţie. o din term inaţie. Mon enfant était devenu très tendre. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. înaintea vocalelor a.a singular nu primeşte term i­ naţia t.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. persoana a IlI. Si Pierre eût été attentif. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. i. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. Je me mis à déchirer le papier. à apprendre. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). I l ne v ou lait rien voir. comme s’il eût deviné combien je souffrais. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. Piesa e foarte bine prim ită.

Am reuşit să o conving? V. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. le Mont-Blanc. destination. entre deux aiguilles lointaines. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. accueil.IV .K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. produc­ tion. devenait orange. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. création. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. avec son énorme dôme. regard. pareil à une grosse étoile d ’or. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. dans le ciel pur. Il se colorait peu a peu. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. vb. a l ’horizon. ses tours et ses sveltes aiguilles. à mesure que le lever du soleil approchait. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. Au-dessus du Mont-Blanc. destruction. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. puis ver­ meil. Tout à coup l ’astre surgit. Traduisez en français ( vb. regret. puis. sur lesquelles régnait un absolu silence. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. ses pointes. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. arrivée. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. André T heuriet (Am our d'autom ne) . devinette. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. form ation. vaincre. pleurs.

VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. — Moi aussi. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. alors. — Je crains que nous ne soyons en retard. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. edificiul l ’ouvreuse (/. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. avoua Jacqueline après le concert. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. -oasă. c’est une surprise. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. ravirent les spectateurs. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . — Je n ’ose demander. ) [edifis] clădirea. chuchote Alain. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. elle s’écrie joyeusement: — Ah. répond Madame Girard. au juste? lui demande sa sœur.. măreţ. — Je m ’en doute.... a zbîrnîi louer [lue] a închiria. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. M. -eaţă Védifice (m. J ’aime surtout l ’Allegro final. — Je suis complètement bouleversée. Quelques minutes après s’être assis. conclut Alain. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite.. Antoine a loué des places pour le concert. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine..36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute . Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. Il est sept heures et demie. — Mais quelle heure est-il. Le concert commença.

serviciul. focarul 4. locuinţa 3 . foaierul teatrului 1 la place 2 1 . — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k.) — şansoneta le chanteur ( m .le chef d ’orchestre [/ei^ . a răpi .) în tîrzia tul retarder (vb.) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 . le chœur [kœr.) întîrzierea. postul 3. amînarea le retardataire (m . a înce­ tini le chant (m .) — cîntăreţul la cantatrice ( f . a îneînta Famille de mots le retard (m .) a în tîrzia .) — cîntecul la chansonnette (f . piaţa 1 2 . Instruments de musique Vaccordéon ( m . a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) — a cînta la chanson ( f .dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta. îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr].) — cîn tul chanter (vb . căm inul 2 . locul ravir .) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. casa.) întîrzierea le retardement (m . vatra.) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

Acest ne se numeşte ne expletiv. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. point.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. oser. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. moins que. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. b) după anumite verbe care exprimă teama. d) în anumite expresii: I l ne dit mot.: je n ’ose. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. meilleur que. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. personne etc. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. a scoate (petele) élever a în ă lţa . guère. Ne vous déplaise. Nu vă fie cu supărare. a creşte. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. 2. ca à moins que etc. savoir. 269 . ( j i g ) a stîrni entuziasmul. rien. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1.). cesser etc. E m u lt m ai rău decît se spune. Observaţie.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. N u suflă o vorbă. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. je ne cesse etc.

Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie. la séance (şedinţa). Ne aşezarăm pe scaunele noastre. le peuple français.. E n 1789.. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc. plus aux concerts! L ’ignorance.. pour la liberté. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Nous dé­ cidâmes de. se soulever... toujours le progrès.. Ce produit chim ique.. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei. E XERC ICES I . 2.. 270 . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. rapidement les taches (petele). I I ... N-am încetat să-l rugăm. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. lever. l ’égalité et la fraternité. enlever): Ne. 1.

— Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. lui dit-il. — Comment. ça ne coûte rien. vă rog. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Eh bien? explique-toi. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. la Pastorale et la Neuvième. me répondit-elle. cette anecdote. eram foarte obosit. M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. mon petit.I II . IV . Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. en baissant la tête. I l fit détruire un m agnifique édifice. Tu pourrais pas. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. l ’autre jour. î i era im posibil să ridice ( in f . V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. Remplacez les mots en italique par des antonymes . Louis cîntă m in una t la vioară. V. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. — Trois. Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . me dit-elle tristement. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. b) Mă aşezai pe iarbă. Mă voi aşeza m ai tîrziu . grand-père. Elle se lève très tôt le matin. La souris osait quitter sa cachette. I l descendit lentement les marches. — Pierrot. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. prefer să stau în picioare (rester debout). — Je n ’ose pas. C’est impossible.) această greutate.

des Yan Eyck. je vous accompagne demain. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . une autre d ’art occidental. sans nul doute. les Andreesco et les Luchian. papa? M . Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. Mme Girard: —■ Bonsoir. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. la plus intéressante pour le visiteur étranger. on ne savait pas où te cher­ cher. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. mais il paraît que les autres renfer­ ment. des Rembrandt. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. Girard: — Évidemment. M . car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. 272 . des Greco. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. elles aussi. A lain: — Il y a aussi des sculptures. en plein centre de la ville. Voilà trois heures que tu es parti. des Répine. Girard: — Oui. Tu as rencontré des amis en ville? M . On y trouve. Il faut absolument que vous le visitiez. qui ont réussi à rendre. de quelques peintres roumains. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. les Aman. Antoine. On commençait à s’inquiéter.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. n ’est-ce pas? M . Girard: — Non. entre autres. des Monet. La section d ’art roumain est. à l ’aide de leur pin ­ ceau. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. A lain: — Mais quel musée. Si vous voulez. des chefs-d’œuvre. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas.

-ă oriental. -e [arjàtal] oriental. partida Fam illes de mots — la suite ( f .) următor.-e (a d j.-» centralisateur (s. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m. Femininul se formează ca la substantivele.) centrul la centrale ( f . şi ad j.) partea.-e (a d j. -e [rwajal] regal. a conţine rendre — exprimer a reda.) cen­ tralizator la centralisation ( f.-e [oksidâtal] occidental. -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic. bucata.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal. consecinţa.) urmarea. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.) central.) centralizarea centraliser (vb .) centrala central.-oare — le centre ( m .comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .m. suita suivre (vb . a exprima Homonymes le parti (m . -ă occidental.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen.) p artidul la partie ( f .) a urm a suivant.) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.

) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări). 274 .P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor. atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.

Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. m aintenir. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. combattre. prévenir. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. renfermer. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. Un siècle et demi plus tard. vă voi arăta drum ul. repartir. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. gnifique palais. Cette partie est très difficile à lire. IV. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). un grand château fort. il se leva. entretenir. Marcel est un brave garçon. se débattre. de nos jours. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . renvoyer. Urmaţi-mă. Ancien palais royal. 275 . La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Germain sera récompensé pour son courage. Paul est parti il y a deux minutes. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. le Louvre est devenu. enfermer. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. l ’un des plus riches musées du monde. contenir. III. Gilbert est très influencé par son cousin. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Christian s’est arrêté devant la gare. II. style Renaissance.EXERCICES I. Cette boîte ne renferme que des papiers. m ai puţin interesante. sur la rive droite de la Seine. I l était fidèle à son Parti.

Michel-Ange. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité.ère). celles des sculptures du Moyen Âge. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. monument en basalte noir. nous voyons se succéder les Vernet.n. Houdon ou Rude. couvert d ’inscriptions. les Courbet. Rembrandt ou Vélasquez. Les objets de culte et de sacre. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. des coupes et des bijoux finement ciselés. les sculptures du Moyen Age. grecques et romaines. des poignards d ’argent. les bas-reliefs de Gilgamesh. des peintures de la Renaissance et des temps modernes..ère). de Rubens. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av.. devant les sculptures de Jean Goujon. le Titien. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. principale source du droit sumérien. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Léonard de Vinci. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. la dignité enfin retrouvée. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. 276 .n. les Delacroix ou les M anet. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. les admirables statuettes de Tanagra.

loup.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . Que je recommence alors? — Non. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre.. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i . âne. tigre. boeuf. Il te faut trois éléments...38. — D ’accord. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. merci. chat. grenouille. oiseaux. Je préfère connaître le deuxième élément. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. lion. souris. chien. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. fourmi. insectes. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. chacal..“ — Que fais-tu là. perroquet. A lain. mouche. héron. — Tu crois. aigle. serpent. — Arrête. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. cigale.

fc u À Ù .

pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes.. des étangs bordés de roseaux. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea.. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. -e [pyr] limpede. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. -oasă l'étang (m.— Le cadre. ) [od] unda pur. — Je préfère le parfum des fleurs. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . vio­ lettes. -ă l ’insecte (wi. c’est moins pénétrant. -euse [sablon0 ] nisipos. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. puisque tel est votre désir.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. enfin des ormes ou des tilleuls. — Du génie.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. jasmin.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. E t tu sais. Des rivières aux ondes pures. Alors.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. -e [penetra] pătrunzător. ma Jacqueline. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. des chemins sablonneux. muguets. œillets. lis. pour ne plus parler de leur parfum. pur. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l. bien sûr. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. — Bon. des forêts de chênes. lilas. pivoines etc. tulipes. etc__ — Tu as bien fait de finir.

280 .) floarea la fleurette ( f.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .) [erabl] arţarul l'orme ( m .) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m .-e (a d j.) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f .-ă le fleuriste ( m .) floricica fleuri. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) înflorit.) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m . E l credea că a ajuns.) a înflori. I l croyait être arrivé.) florarul fleurir (vb. D upă ce a p lîm a început să r î dă.

c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. sans. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. ca in e x e m p lu l de m a i sus. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique.El se traduce adeseori prin perfectul compus. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. 281 . Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. ca in exemplele de mai sus. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire.

h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas.i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .P . g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi.R . b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures. c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur. direcţia: Nous allons à la montagne. Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul.

ils revinrent avec précaution (M aupassant). Cet enfant pleure. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare. rester. a cere pe cale judiciară).. futur... Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. colère.. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi. trav aille r. lire. passé composé).. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. II.. A fost pătruns de vor­ bele tale. Nous sommes au coin. Tu te lèves . la rue. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t. requérir (a pretinde. Je vais vous donner un livre agréable. (St. L ivada (le verger) este înflo­ rită.. ei au început să aplaude. Traduisez en français les phrases suivantes.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis... Ils p a rlaie n t... Après jeter au feu quelques morceaux de bois. après prendre conseil l ’un de l ’autre. V.vous revoir. v oix basse.. 283 . D upă ce au ascultat conferinţa.. Puis... il s ’approcha du balcon. Elle sem blait très heureuse. prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama. Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor. imparfait. I I I . Exupéry). en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. Exupéry). EXE RC IC E S I . Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele..-e Observaţie. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent.. Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons. cinq heures? I l a décidé.. IV . Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri).

singe. Se croyant. Voyez ces animaux. Etes-vous satisfait? — Moi. Nous nous pardonnons tout. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. et pour cause. dit-il. L ’éléphant étant écouté. on crut q u ’il s’allait plaindre. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Tout sage q u ’il était. Il peut le déclarer sans peur . Du reste. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. J u p in 5 les renvoya. Venez. on ne l ’a q u ’ébauché. pour elle. s’étant censurés tous. L ’ours venant là-dessus. un colosse. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. tout — to ţi. et taupes envers nous. glosa — comentă în mod critic. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. Jamais. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. il ne se fera peindre. contents d ’eux. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. appétit — (aici) gust. ôter à ses oreilles. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Glosa2 sur l ’éléphant. fără n ici o excepţie. car tout6 ce que nous sommes. Je mettrai remède à la chose. Que c’était une masse informe et sans beauté. s’il me veut croire. Lynx envers nos pareils. parlez le premier. 284 .

Il se redresse et de nouveau. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. Traduisez en roumain: Sur la plage. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. Sans s’im patienter. Soudain il entend courir près de lui. a 1 n e.Nous créa besaciers1 tous de même manière. I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. ramène le désespéré. et. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. I I . I I I . soit q u ’il rêver. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). (L a r o ii t. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. 285 . il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. il se jette dans le vide. Le pêcheur abandonne la ligne. le pêcheur abandonne sa ligne. gravement. un pêcheur. I l le pria avec instance de ne le point quitter. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. malgré lu i (M aupassant). ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). s’élance. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. L ’homme se redresse et ne va pas loin. Fables) RÉVISION I . E t même il parla haut plusieurs fois. Mais l ’autre veut absolument m ourir. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. ramène le dé­ sespéré. Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. le couche sur le sable et se remet à pêcher. l ’attache à une branche. se livre à son occupation favorite.

guerre.. Elle dorm ait sans doute.. Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre. France s’opposent ..... est une que de courir devant l ’orage... pensa beaucoup (Voltaire).. Exupéry). Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.... Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. et il est m aintenant unique au monde (St. c ’.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Nous... établir son pabinei. V. Exupéry).. Le peuple français lutte. Zadig n '. Ils n ’ont aucune envie . ai fait mon am i... V I. parlerons ce soir... Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St.. une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant).. usines... pensa pas et la femme de l ’envieux.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire . ses libertés démocra­ tiques. Les travailleurs . V II. fête son anniversaire.. . Je vais chez mon am i: on.. c’... guerre. M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-.. . dar opera lu i va trăi veşnic. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir..IV . c’. et il a lla it la surprendre (Flaubert).est une que d ’. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant).. Le m arin v it dans une perpétuelle victoire.. d ’études (V igny). la paix.. fauteurs .... c’. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria.... Traduisez en français: Lenin a m u rit. dormir et d ’. la défense . faire . sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny).

PARTEA A IV-a .

.

39 .-e autrichien. le serbe = lim ba sîrbă. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză.a. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan. R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă. Varabe = lim ba arabă ş.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii. spre deosebire de lim ba rom înă. le roumain — lim ba rom înă.-e Anglais anglais. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e espagnol . 1 în lim ba franceză.-e ou finlandais. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e landais Français français.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand . 2 Precedat de articolul hotărît le.-e Finnois ou F in ­ finnois.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1.

-e italien.'S. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .S.Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc. -e Portugais portugais. -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais. -enne norvégien.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . -e suédois.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. -e Polonais polonais. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova.R . -e Roum ains Suédois Suisses roum ain. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.

-enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne indien. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g .J ang] 2. -enne tunisien. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. e 291 . -enne afghan. -enne m aro cain. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne abyssinien. -e . Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne iranien. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. Coréens coreen.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -enne Éthiopiens (Abyssins. -e Chinois chinois. -enne guinéen.

-enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -e brésilien. -enne 292 . du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -e Vietnam iens vietnam ien. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. -enne uruguayen. R épub liqu e D é­ mocratique. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -enne chilien. -e Cubains SUD cubain. -enne péruvien.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien.

în limba franceză. Bologne. M ila n .Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. Cracovie. M unich. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. T urin. Nuremberg. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. Barcelone. Naples. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). alteori foarte apropiate.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. în limba franceză. 293 . lassy (Iaşi) etc.

Oslo Fac excepţie: La Haye. M ila n . I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. Guernesey etc. în general. Marseille est grand. regiuni şi provincii. M alte. la Seine. la Transylvanie V (océan) Atlantique. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. Marseille. Le Caire. Observaţie. le Pakistan etc. La Rochelle etc.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. articulate numele de oraşe: Lyon. la Volga. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. la Méditerranée. les Alpes. . b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. les Philippines dar Cuba. b) nu sînt. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. la M artinique. la Bolivie etc. Face excepţie le Mexique. le Canada. Leningrad. Le Havre. numele oceanelor şi al unor mări. Ceylan. le Togo. le R h in . la Grèce. iar altele nu: la Sicile. les Baléares. Jersey. la Pologne. le Japon la Bretagne. la Touraine. New York. la Baltique les Carpates. la Crète. Madagascar. l'Everest le Danube. l'Argentine. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie.

la Bérésina. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de.~e 295 .: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques.. fie feminin: le Rhône. care sînt de genul fem inin. les Pyrénées.Se spune însă: Rome est belle. le Caucase. les Vosges. d) Numele de munţi sînt. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit. le Mont-Blanc.. les Carpates. la Loire. Participe i.s e m Passé vivant vécu. les Apennins Fac excepţie: les Alpes. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! .. le N il. în general. de genul masculin: le Parnasse.. les Andes etc.

. Les plaines du Nord l ’unissent.. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a .. chinois etc. allemand. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord. Moscou est la capitale de 1’. italien. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . Bologna.. 296 . Eminescu. là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la .... parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Noi studiem fran­ ceză. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients.“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné. La capitale de la Grèce est . Tolstoi... Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. la France est un pays méditerranéen.E XERC ICES I . B rîncuşi. russe. Gogol. R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . on lit: „Ici l ’on parle français. B razilia are o capitală nouă. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Lisbonne est la capitale du . ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Des Alpes aux Pyrénées. H erzenafost rus. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. suédois.. anglais. Torino. à l ’Europe septentrionale.. roumain. Bucureşti.. Pékin est la capitale de la . Turgheniev si a lţi m ari scriitori.. Neapole. II. F lorenţa. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin. espagnol. Chopin a fost polonez. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine. Caragiale. M ilano.. 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. I I I .

on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. Rome et Tokyo. qui ont réuni 32 pays.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. balkaniques ou de champions du monde universitaires. avant et après le 23 Août 1944. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Melbourne. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. Lancement du javelot 297 . la plus grande compétition sportive internationale. Dans la période 1958— 1964. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.de cham­ pions du monde. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. Aux Jeux Olympiques.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. européens. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

-e [akrv] sporit. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba. -e [krwasà] m ărit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă croissant.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus.) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m.) a marca un gol antrenam entul 300 .) [eskrim] scrima l ’équitation (/. dovada accroître [akrwatr] a m ări.

langage. b) pe cel care face o acţiune: monteur. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage. candeur.) patinoarul 301 . danseur. nettoyage. nageur. atterrissage. rezultatul unei acţiuni: ouvrage. formează cuvinte noi.) patina le patineur ( m . coiffeur.) a patina le patin ( m . valeur. surmenage.) patinatorul la patineuse ( f . patinage. démarrage. ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care. Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur.) îno tul nager (vb.) înotătorul la nageuse ( f.) înotâtoarea — le patinage ( m . fie cu sens diferit.) p a tin a ju l patiner (vb. Fam illes de mots — la nage ( f. blancheur. soudeur. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie.) patinatoarea la patinoire ( f . conteur. o calitate: courage.) a înota le nageur (m . un substantiv colectiv: feuillage.

Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi. din limba franceză. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. respectiv. unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à.G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ.. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie... A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . ca sens. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. Cu toate acestea. avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor.. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de . 302 . à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri.

chauffer. ressembler succéder.1 répond le manager. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. renoncer. 2 K . Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. survivre etc. conter. plaire. s’emparer. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . se souvenir etc. lolan da Balaş. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. triompher. I I . Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. résister. se servir. tireur. I I I . Ea se interesează de sport. penser. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. De două ori campioană olim pică. chasseur. souder.2 dit tristement le manager. — O . Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. E XERC ICES I. échapper nuire. obéir. skieur. nageur. 1 O . Elle appelle à nouveau dix minutes après. perfect (expresie americană). se moquer. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. Ea a învins numeroase atlete consacrate. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. coureur.O . ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle.O . echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. boxer. (O K a y ) [o keil — foarte bine. jouir. flatteur. porter. joueur. P a tin a ju l se practică iarna. — Comment ça va maintenant? — K . patineur. — Knock out. sauter. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. s’indigner. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur.K .K . 303 . prétendre. profiter. In ţara noastră au. aspirer. penser. E i locuiesc pe strada U niversităţii. s’occuper. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser.

Une équipe de football yardien de but r. V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .

après un voyage de 700 000 kilomètres.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre.ok-2‘‘. La distance par­ courue par .Vostok-l“ . apprendre à diriger les lois de la nature. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. et ces minutes ont ébranlé le monde. Moins de quatre mois plus tard. En août 1962. Glenn et S. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Cooper. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. Le vaisseau cosmique . Le 6 août 1961.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Valéri Bykovski. la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre.. Valentine Térechkova. 305 . Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. le vaisseau cosmique . L ’Américain W . Un autre Américain. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. le 12 avril 1961. G. a voulu connaître sa place dans PUnivers. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. piloté par Titov. est lancée dans l ’espace cosmique. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Le premier cosmonaute du monde.Vost.. Pour la première fois dans l ’histoire. est placé sur l ’orbite. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. de plus longue durée cette fois-ci. comprenant 17 rotations. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. Youri Gagarine.. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique.

.

la o regiune etc. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). contribution Sufixele -ais.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. îi m o d ific a sensul sau. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. bordelais.) [aval] zborul l’espace (m. exécution.: français. énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . roumain. suédois. tonique. lorrain . S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). alsacien etc. -ois. italien. categoria g r a m a tic a lă . adăugate la începutul u n u i c u v în t. m a i rar. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. V O C A B U L A IR E l ’assaut (m. a in .

ei. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos. sub-) are sensul contrar lu i super. surcharger... La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. corn-. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. P re fix u l sous. supra. soutirer. P re fix u l con-. surnom etc. cor. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. interplanétaire etc. super-son etc.. col-.. est placé sur une orbite..(peste. ca atare.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. collaborer. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure.(între): international. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1.(îm p re u n ă): concourir. Observaţie.(sou-.şi înseam nă „dedesubt". „sub“ : sous-directeur. 308 . P re fix u l inter.. correspondre etc. les travaux menés ••• 2. pe deasupra): survoler. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. extra-fin etc. subordonner etc. comprendre.r/ra. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi. care vor fi studiate mai departe. (v. P re fix u l sur.

Maroc.(ou sou-. Hongrie. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. cent. conscience. tirer. Lyon. Egypte. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. IV. Amérique. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Chine. I I I . sol. sub-) aux mots suivants: porter. naturel. Irlande. sous. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. . puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. structure. Inde. lieutenant. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion. estimer. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. L a cabine est (doté) de trois hublots.EXERCICES I . nom . Marseille. M ilan.(ou super-). vivre. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. abondant.

la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. sauvage. tr a v a illa n t pour lu i. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . La répression fu t féroce. C’était la Commune. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. gouvernem ent du peuple. contre la misère. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. le siège de son gouvernem ent. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. Le peuple tr io m p h a it. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. par le peuple et pour le peuple. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. les affaires de la N a tio n . contrôlé par lu i. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. Trois m ois. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. M algré ses erreurs et ses faiblesses. — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . Certitude de victoire) 310 .4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871.

) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. Sufixul -té. acest sufix nu are acest sens: communard. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. iar al doilea. -e [nwar] (fig-) groaznic. ) [erœr] eroarea. doctrine sau curentului literar: communisme . bavard. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. -à le combat [kôba] lupta sanglant. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. campagnard. le général général] generalul capitulard. -oasă immonde [imôd] murdar. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. -eatà. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. m agnifie. a m uri farouche [faru/] sălbatic. în general. (-ité. -ă. o doctrină. réaliste 311 . beauté. ) [ëlrepidite] curajul. réalisme communiste. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. pe adeptul acestei ideologii. a se răscula l ’audace (/. marxiste . -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. fuyard etc. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. -ă noir. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. crud. -iste. ) [alijâs] alianţa étroit. dez­ gustător. ca­ pitulard. fausseté etc. frecvente şi în limba romînă. marxisme.-ă. însă. Sufixele -isme. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -e [etrwa] strîm t. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. un curent litërar etc. pillard. aclamarea l ’ébauche (/. maquisard etc. -e [sàglà] slngeros. -e [pretàdy] pretins. liberté. cruauté. -été) indică o calitate: capacité. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. socialisme. fraternité. In unele cuvinte.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula. un sens peiorativ: capitulard. -elle (eternei] veşnic. -ă. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. unité. -a l ’erreur (/. socialiste.) [ebo/] schiţa..-e [kapitylar] laş. indică: pri­ mul o ideologie.

In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. romantisme. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu. 312 . Observaţie. La Commune de Paris a ouvert le passage. je les ai rencontrées sur le boulevard. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. (C om plem entul direct este l ’= la Commune). dar nazi etc. se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. Observaţie. Ils ont mangé.. b) u n pronum e personal: Mes amies. E lle a démontré que.. dar romantique nazisme..... N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite.

Ces person­ nes.EXERCICES I . égal. perspicace. subtil. IV. L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. dur. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. je les ai (égarer). je les ai (connaître) avant vous. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. ferme. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). fertile. dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. honnête. III. . Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. E n utilisant le suffixe -té (-ité. cher. Com unarzii au lu ptat eroic. solide. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. -été).

. j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons... comme les autres...... Je ne sais pas.... tantôt ils s’accordent. On me croit savant. j ’évite les liaisons.. je dis: „Je suis allé“ .. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente.. comme un imbécile!...) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout. Caboussat.. Arpajon m ’écoute la bouche ouverte.. tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. je ne sais pas comment.. et après? le portefeuille! qui S ait?. adoré...) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute.. le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.. et une chose s’oppose à mes projets.." ( S ’arrêtant. mais je ne rédige pas... paraissant: Papa. on ne sait par quel bout les prendre. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé... des discours éton­ nants!... (Dépliant le papier.. l ’agriculture est la plus noble des professions. lisant: „Messieurs et chers collègues..) pas même les discours que je prononce.... la grammaire française!.... tantôt ils ne s’accordent pas... mais grâce à qui? grâce à un ange. considéré. (Regardant autour de lu i... on ne moisissait pas dans les écoles.) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat. A la campagne c’est prétentieux. Caboussat: O ui...) A h ! chère petite.. je fais un pâté. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche...j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut... j ’ai une réputation. (L'embrassant.... sans toi !. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va... ça ne se voit pas...... Rlanche. Je serais maire... et dangereux. Caboussat: Si je suis réélu. 314 . Je suis riche... (Tristement....) A h ! dame. ça va très bien. de mon temps. Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement.. et à lire. seul: . (Regardant autour de lui avec inquiétude..) Mais non! ça ne se peut pas!. je cube.....43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat.

celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue. j ’avais m is u n t.“ (S'arrêtant. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. celui q u i n ’aim e pas la terre.. réédi­ ter etc.La p lus noble des professions/4 (Parlé.... -e [fi/y] prost. 315 . rallumer etc.. les t .) M o i.. (Lisant. a dezdoi (o stofă. tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. rea embarrasser [àbarase] a încurca. P re fix u l re. -e [kôsidere] respectat. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă . Vembrassant: A h ! chère petite !.poate avea şi alte v a lo r i.) Avec deux s (Lisant.) Tiens. récrire.. retéléphoner.) „L a richesse des n a tio n s . raffoler. (A part.Caboussat. rapporter... ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant.) „ J ’ose le dire. a lte o ri r-: ramener. rasseoir. les s . repartir.. reprendre.. râu. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier.. réexpédier.. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !.. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré. sau res-: ressaisir etc. -ă l ’orthographe (/. stim at. Caboussat.) .. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. redire.. De e x em plu . a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-. revoir. -ă..) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. to u t sim p le m e n t. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir. (A part.) M o i. proastă.. Vembrassant: A h î chère p etite !. “ (Parlé. renaissance.) avec u n t .

verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. a procura). je pourvoirais. 3. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . tu vis. 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. Se conjugă la fel ca verbul voir . nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. il vit. De asemenea. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. 2• La perfectul sim plu singular.

la perfec­ tu l simplu: je crûs . Ca şi verbul voir. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. ils croissent) . Les participes surtout l ’embarrassaient.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. pentru a ajuta la m uncile agricole. embarquer. EXERCICES I. appeler. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. approvisionnement. vois-tu? (ex. engager. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. commencer. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. ils ont cru. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii.) IV . Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe.(ré-. primeşte un accent circumflex. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. r-). indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. Astfel. tu croîs. vous verrez. elles virent. vous croissez. 2 . la p articipiul trecut: crû. établir. 317 . approcher. verbul croire se ortografiază eu yi. peuplement. il croît (la plural însă: nous croissons. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. En utilisant le préfixe re. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. habiller. pentru a se deosebi de acesta. il croyait. je crois. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. conduire.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. 1. allonger. I I I .-e Observaţie. I I . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural).

— Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. . Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.

pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. Astfel: (im-. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. adjectiv. Ce garçon est paresseux. • — Madame. -e fëpo 1i] nepoliticos. adăugate la un substantiv. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. peu intelligent. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. monsieur. répondit la dame.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. — Alors je peux parler franchement. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. il-. distrait. dit Alexandre Dumas. im poli. ) [ekrityr] scrisul. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. — Monsieur. Il ne fera jamais rien de bon. étonné. méchant. L ’écrivain. À ces mots la dame éclata de rire. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans.

— acţiunea din subordonată este anterioară . décharger. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane .= Je sais que tu as appris le français. mécontent. français. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii.(dés-. 320 .= Je sais que tu apprendras le zeste. discontinuer. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. Observaţie. în subordonată se folosesc.( més-): médire. malhonnête mé. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. c) Ştiu că vei învăţa franţu. désapprouver. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. trecutul. în limba franceză. mésestimer dé. non-valeur mal-: maladroit. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens.non-: non-intervention. difficile a-: anormal. dégonfler. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . malaisément. 1. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. b) Ştiu că ai învăţat franţu. non-sens. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei. = Je sais que tu apprends le français. în subordonată se folosesc. dis-): dégoût. disjoindre. — acţiunea din subordonată este posterioară. discrédit. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. mécontentement. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. pe rm an en t v a la b il. désaveu. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. Intr-o frază. zeşte. în limba franceză.

Les deux espéraient que le tem ps serait beau. Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. contenter.c) Condiţionalul prezent. q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. le ttré . m odéré. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. bête. = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . IV. Ce garçon est peu travailleur. grossier. Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. rem éd iab le . a lté ra b le . m o r a l. lo gique . inattentif. II. facile . U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. III. la dam e se m it à rire. croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. conscient. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . d it A le x a n d re D u m a s . s e m bla b le. Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. p ro p o rtio n . hon n ête . co n­ n a ître . Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 .

Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. H ug o . P u c c in i. d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. D um as-fils. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. A . Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . R o s s in i. Tosca de G. Murger. N u n ta lu i Figaro de W . Traviata de G. Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. Boema de G . . Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. B ărbierul din Sevilla de G. Sardou. Carmen de G. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. Y e rd i. P u c c in i. Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . M o zart.Exercices supplémentaires 1. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. Y e rd i. Verne) L ’âm e enchantée ( R . M anon de J . P u c c in i. d u p ă „ L a Tosca“ de V. Rigoletto de G . Massenet şi M anon Lescaut de G. R olland) F ils d u peuple (M . B iz e t. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A .

de Saint-Cloud.. Cra. À chaque poussée de fièvre. Arrêtez-vous.. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. 323 . Ils deviennent le flot. de Bois-Colombes.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. les gens s’en vont. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. de Garches. Des millions de chemins croisent leurs fils. Un torrent dévale les escaliers des quais. Des millions de visages se frôlent. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. les camionneurs s’interpellent. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Les pas griffent l ’asphalte. Aux heures de pointe. Mais de temps à autre. La foule ja illit de la bouche du métro. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. il se calme un peu. parce que les métros se sont délivrés en abondance. fermez les yeux. la foule.. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Ils pas­ sent devant vous. Les vendeuses crient. cra. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue.. écoutez les bruits des pas. Les gens arrivent. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. le cœur s’enfle à nouveau.

Les pas résonnent. L ’archi­ tecture devient plus étrange.trenul expres. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur .. 324 . E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f .şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze.viza.Il y a des noms. des mots oubliés. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. (D’après P. des confidences perdues. les lampes éclairent mal. Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. Le soir. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. les échos s’éveil­ lent.pasajul de nivel.. întunecat la poussée [puse] accesul.ham alul le visa . ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . accelerat le passage à niveau ■. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . On se croirait dans un palais aban­ donné.

difficile. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. greacă: ellipse. în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. commode. Astfel. transmettre. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. ville. syllabe. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. tasse. lettre. programme italiană: corridor. affluence etc.). în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. în general. mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. presse etc. Ortografia franceză fiind etimologică. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. quadratus) verre (de la lat. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. Astfel. fille. bouffon. terri­ latină: toire.1. bouillir etc. tunnel spaniolă: bizarre 3. année. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. terrestre. ballet engleză: tennis.). consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . vitrum) 4. innover. 2. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. remettre etc. chaussée. enterrer etc.

D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). sions: q u a i. a incom oda» d is c u ţia . cunoaşterea. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. m ilio n a r . Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. IH . n e re g u lat. Observaţie. t r a in o m n ib u s . a a d u n a (cifre). m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. in o v a to r. a dezbate. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. a c o m b ate. EXERCICES I. O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. de obicei. H.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. r a ils . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. c a n ib a l. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. la bouche d u m é tro . A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. c o m b a ta n tu l. com od. a recunoaşte. heure de p o in te . î n Paris e xistă m u lte auto b uze . m ilig ra m . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . 326 . la con­ signe. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . ir ig a ţia .

? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e . m ais elle est bien grande. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s.?). C ourbevoie.? PARIS — . V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie.? (à la gare N . ju sq u ’au th éâtre N. V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris. L e va llo is. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N.? Cette rue me con duira-t-elle à . mon p e tit etc. C lic h y . (près du musée L . elle est b ien b e lle . dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs .. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . C olom bes. I I . A r^ e n te u il. m onsieur (m adam e.)? P ar où dois-je passer pour gagner. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris... 3 m illio n s d ’h a b ita n ts..LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille . P ou r P aris. c ’est une p o p u latio n énorm e... A snières. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers.. À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le . V ern éjou.. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s. com m ent a rriv e r à la place N. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre. d it M.. St-D en is... — O ui. s ’il vous p la ît.. St-O uen. Au to ta l. Est-ce que l ’autobus N o.. C ’est une v ille m agnifique.? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N..? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. — E lle est grande en e ffe t. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es. m adem oiselle. il y a le P aris des ré v o lu tio n s.).. d it B arbassou... passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N.la place N .. (à l ’Opéra)? D itesm oi. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N .

Voici l ’histoire de mon premier lion.. L ’anim al tombe. — Si je manque le dernier coup. mais je crois que vous allez le faire.. Le résultat est que. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. après le quinzième coup. il ne reapparaît pas. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l. je me précipite... Je m ’énerve. J ’at­ tends encore un peu. — Le lion. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil.. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et. Une seconde. deux. mais une minute après remonte. D ' a p r è s A.. triom phant. puis je tire. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Quatrième coup: même résultat.. puis. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. L ’anim al effrayé. Un second coup: même résultat.. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion. cache sa tête. le soir. J ’attends un instant pour me calmer.. me mis à l ’affût. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. je serai mangé. puis la dresse à nouveau.) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . — Seize lions.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman.. Une demi-heure avant m inuit. je tire plus mal. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. d ix . l ’animal redresse encore la tête. Troisième coup: même résultat. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis.. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . et devinez ee que je trouve derrière le buisson.

după si. Raportul temporal exprimat este de posterioritate.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m .) a enerva l ’ènervement ( m . il serait arrivé à temps.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. Observaţie. tu arriverais à temps.) ghicitoarea (persoana) l. condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. 329 . c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. je serai mangé. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede.Familie de mots — deviner (vb . -e ( a d j. ai £i ajuns la tim p. în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. = £ i tu marchais plus vite.) ghicitorul la devineresse ( f .a devinette ( f . b) In locul viitorului din romînă. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) enervarea énervant.) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent). fiind vorba de o acţiune nerealizată. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). tu serais arrivé à temps.) nervul énerver (vb . ai ajunge la tim p. = Si tu avais marché plus vite. V.. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.) a ghici le devin (m . în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă. vei ajunge la tim p . = S i tu marches plus vite. tu arriveras à temps.

Nommez en français dix animaux sauvages. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. E XERC ICES I. I I. I II . Nu orice si este un „si condiţional". D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). tu lu i donneras ceci. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire.Not&. je soulèverais le monde. dacă vom lucra cu dîrzenie. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. nous apprendrions plus vite cette langue. elle aurait duré plus longtemps. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. V. Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français.sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. S ’il te (demander) à boire. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. disait Archimède. elle serait restée un pays retardataire. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". a i fi văzut racheta cosmică. Dacă a i fi p riv it m ai atent. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. 2. V om reuşi să îndeplinim . Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. IV . Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică. I l ne savait s 'il irait au théâtre. 1. De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. vous trouverez la ville changée.

la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. des buis­ sons. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. dans la cour du camp. un revolver dansant dans sa m ain. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1..47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. „Manqué. appuya sur les pédales.. montait dans l ’auto. 331 . Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. des soldats couraient. relate l'évasion de Téléguine. monocle à l ’œ il. Le vent lui souffla plus fort au visage.. Manqué". une lon­ gue face tordue. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. — Joukov. Melchine se retourna . le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . un fusil entre les mains. Joukov se retourna et menaça du poing. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. l ’autre gémit et s’affaissa. dans l ’encadrement de la fenêtre. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Melchine empoigna le volant.. à droite. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". Manqué. le soldat m it en joue. vers la montagne. au tournant le camp disparut. de Joukov et de Melchine. tombaient sur un genou. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. Une détonation. En arrière.c le soldat pour lui arracher son fusil. une autre. capturés et condamnés à mort par les Allemands. plus bas. son front. des bornes kilométriques. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. La voiture bondit. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Mais les engrenages grincèrent.

) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f.) puşcaşul — menacer (vb.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. -oare 332 . -e [reje] vărgat.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/. -e ( adj. a relata capturer [kaptyre] a prinde. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. durerea relater [ralate] a povesti.-ă. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. ) puşca fusiller [vb. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura. suferin­ ţa.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.) rafala de îm puşcături te fusilier (m.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. ) am eninţător. -e [tordy] s tr îm b a t. -e [ârosine] înrădăcinat. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul.) ameninţarea menaçant. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il. ) a am eninţa la menace (f.

. rejoindre (a reuni) etc. 1. un fusil entre les m ain s. exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. Une longue face tordue. Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint. joindre (a u n i).. monocle à l ’œ il. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. une cigarette au coin de la bouche... e Observaţie.G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental. La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv .în -aindre. cu monoclu la ochi. -oindre. éteindre (a stinge). plaindre (a deplînge). peindre (a picta). ca de exemplu: craindre (ase teme).. teindre (a vopsi ). I I sortit. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. -eindre. schimonosită.. 333 .. O faţă lungă..

H. din radical. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). Verbele din această categorie schimbă consoana d. les bras croisés. Ele pictează o fabrică. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. domnule general etc. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Stingeţi lam p a. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . E lle a lla it au bal. H I. nous éteignons. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. . EXE RC ICE S I. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. = domnule căpitan. Debout. IV. les doigts gar­ nis de bagues. il p artit chasser le lièvre. il peignit etc. le sourire aux lèvres. Le fusil en bandoulière.2. mon général etc. les lunettes sur son nez. Traduisez en roumain: I I lisait. Noi nu ne temem de greutăţi. il restait im m obile. 3. I l continuait à travailler. vă rog. nous peindrons etc.

lui dis-je. dis-je en moi-même. descendons à présent. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. disais-je ensuite. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. Deux Persans.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. une de quarante. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. qui voyagent en France. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. Rica et Usbek. et commençons par la vieille qui est au sommet. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. am stat de vorbă. — Eh ! vraiment. bon Dieu. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. une de soixante. et qui met des rubans couleur de feu. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. me dit-elle. Madame. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). je me trouvai auprès de sa tante. „Madame. Un moment après. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. Monsieur. lorsque l ’une mourra. 335 .48. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. Quand je tins 2 cette femme décrépite. vous vous ressemblez si fort. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. Ah !. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . elle veut faire la jeune. cette dame à qui je viens de parler et vous. et la plaignais dans mon âme. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort.

votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. Je des­ cendis encore. me dit-elle. Bon. dit-elle.. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint. m ’v voilà. continuons. qui est à l ’autre table. „Madame. elle a même quelque chose dans le visage de passé.— Ma foi. ■ — Attendez.. je suis sa tante . et j ’allai à la femme de quarante ans. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". que vous n ’avez certainement pas. mais sa mère avait pour le moins vingt336 .

feu la grand-mère.. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. -ă ouïr [inv. dit-elle. s’écria-t-il. et je n ’avais pas tort d ’être étonné".cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. je ne crois p a s.) focul decedat. m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e .). răpo­ sat.) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -ă. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv .. ram o lit. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. V OCABULAIRE persan. a se distra l'a m a n t (m. C ’est du temps perduf lu i dis-je. S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). -e [f0 ] decedat. -e [dekrepi] decrepit. -ă. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. (am au zit spunîndu-se c ă . -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu... a compă­ tim i l'âm e (/. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . —• Je le disais bien. A djectivul feu . -e (a d j.. defunct.. -ă. alinarea décrépit. -ă. ţelul le feu feu . j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea.) [amă] am an tu l. -e [persan] persan. en sautant de joie! 337 .-ă Observaţie. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. et il faut avoir vos charmes. la participiu trecut şi la tim purile compuse.. defunct. Madame.. Quel bonheur. -ă. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. răposat.

aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. ju g e r etc. I l est temps que tu partes.). regretul etc. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. i l est tem ps etc. teama. dorinţa. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. După verbe care exprimă voinţa.Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. 3. i l est ju s te . E lle désire que ta la i écrives. a ffir m e r . După un verb impersonal ( fa llo ir .): I l faut que nous nous hâtions. e v e n tu a lă . folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. La forma afirm ativ ă. n e sig u ră. : Je veux qu’il vienne plus vite. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . 2. Je regrette que tu partes. După un verb de declaraţie ( croire. sem bler etc. porunca. I l semble que vous soyez deux sœurs. penser. i l est bon.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire.

I I . J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). 339 . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). IV . Il ne se trompait pas. Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. EXERC ICES I . regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. Dacă aş cunoaşte oraşul. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. vom merge să-i facem o vizită. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. 1. Daca n-ar fi plouat. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. 2. rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. am fi făcut o excursie. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. I I I . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute.Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. verbul rire se ortograîiază cu doi i. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). Traduisez en français (vb. Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. Son dessein était d ’étudier la société française. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises.

s’était mise en drapeau. Plus rien ne freinait la dérive. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. en bonne condition physique.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. comme par miracle. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. J ’étais épuisé moralement et physiquement et. je l ’atteignis en quelques minutes. voulant revenir à bord. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Je crois que jamais.la traversée.. en 1951. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. je partis à sa recherche. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. même pendant ma course à Las Palmas avec M. L ’ancre flottante. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche.. Bon nageur. 340 . seul exemplaire que je possédais. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. plongeant.l’Hérétique“ . Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. à bord d ’un canot pneumatique nommé . Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. comme un parachute. Ak>rs.. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. me jurai que ce serait le dernier bain de. je vis soudain L ’Hérétique ralentir. Boiteux père.

-euse [dulur^] dureros. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f.) [erypsjô] erupţia douloureux. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . nasturele 2 . coşul. bobocul (la floare) 3. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar.) la nourrice (f. ) [sskar] (med. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. -e (a d j. bordul (la un vas) 3. ) le freinage (m .) escara.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) la nourriture ( f. coaja le coussin [kuse] perna faux. bubiţa le bord 1 2. fausse [fo] aici: greşit.) le garde-frein (m . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea.) le nourrisson (m .) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/.) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l. -oasă le bouton [butô] aici: coşul. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/.) nutritif. -oare — le frein (m. borul (la o pălărie) . -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . frîul a frîna frînarea neînfrînat. bubiţa l ’escarre (/. ) freiner ( vb.-ve (a d j.) frîna . lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa.) effréné. marginea Familles de mots — nourrir (vb.

EXERCICES I. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. Observaţie. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. II. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. jusqu'à ce que (pînă să. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. on a balayé la salle. Il avait traversé la Manche à la nage. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. . După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. pînă ce). După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). flotter. entraînement. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. Indiquez des mots de la même famille que: voyage. I II . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail.ayant que je puisse rattraper le fugitif.1. nager. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. 2.

un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. Le petit était un homme jaune.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. Le grand. l ’un une espèce de géant. Il était poudré. boutonné. la veste ouverte avec des boutons arrachés. des bas blancs. Le premier de ces trois hommes était pâle. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. -ă boutonné. des plaques livides sur le visage. -e [brose] periat. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. ( Vi ct or Hugo. grave. -e [gote] înm ănuşat. ganté. un poing de portefaix. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. brossé. pas de front.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. le troisième Marat. une bouche énorme et terrible. l ’autre une espèce de nain. l ’œ il éclatant. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful.. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. le pli de la bonté au coin de la bouche. semblait difforme. jeune. Il avait une culotte de nankin. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. plăpînd. avec les lèvres minces et le regard froid. il y avait de la crinière dans sa perruque. Le 28 juin 1793. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. Il avait la petite vérole sur la face. -e [butane] încheiat. Ce café avait une arrière-chambre. une haute cravate. il avait la tête ren­ versée en arrière. qui. -ă ganté. -e [pudre] pudrat.. une ride de colère entre les sourcils. les dents grandes. aujourd’hui historique. des souliers à boucles d ’argent.. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. assis. de larges souliers. le second Danton. un jabot plissé. Il avait un pantalon à pied. Les deux autres hommes étaient.. les lèvres épaisses. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. les yeux injectés de sang. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. -ă brossé.

-ă neglijent. postavul . plicul 4. sclipitor. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. bougie (lumînare. canadienne etc. -oare. -ă l ’apprêt (m. -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. berline. oraş în Germania). -oare difforme [diform] diform . -ă nouer [nue] a înnoda plat. bourgogne (vinuri). rid ul 3. (fig . trecătoarea. v în ă t. 344 . cuta 2. bordeaux. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. roquefort. landau (de la Landau. camembert (brînză). valenciennes (dantelă). cearşaful 1 2. cachemire (de la Cachemire). baïonnette (de la. cognac (băutură). sèvres (porţelan). ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. -e [bote] încălţat. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . epss] gros. gulerul . şleampăt. épaisse [eps. -e [erise] z b îrlit. -e [debraje] îmbrăcat. cafeaua le col le p li 1 . Bayonne). -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. -ă. cafeneaua 2. staco­ jiu botté. de la Bougie. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. aici: lins. tulle (ţesătură). -e [pla].la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. oraş în Algeria).) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . pasu 1 2. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final.) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [eklatà] strălucitor.

la botte. bien que. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. c) nume de personaje literare. E XERC ICES I. Indiquez les différents sens des mots: le p li.b) nume de persoane. legate de o invenţie. soldat al lui Napoleon I). Spre deosebire de limba romînă.. numele propriu Renart a înlo cuit. vechiul nume al v u lp ii (goupil). tartufe. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. calepin (de la Calepino). Je viendrai voua voir. opem literară din evul m ediu. Observaţie. bien que je sois très occupé. mansarde (de la Mansart.. adonis etc. la poudre. 345 . soit que je le suive à la télévision . conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. harpagon. j ’assisterai à un spectacle palpitant. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. mécène. chauvin (de la Nicolas Chauvin. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . guillotine (de la G uillotin). „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. praline (de la Praslin ). arhitect). le front. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . donjuan. care se traduc prin „deşi“ .

bourgogne. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine. ses terrasses. ou plutôt vers la fin de l ’automne. D u .. quand. Les enfants aim ent le s . les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. soit q u ’elles (arriver) par avion... l ’ornementation. on devrait choisir pour cette visite. le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose.. mansarde. Le déjeuner a été riche en fromages. . ont bien arrosé ce déjeuner. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. il a peur de le parler.. ses marbres et ses fontaines. . nous avons mangé d u . A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . Les . roquefort. dans la littérature roumaine. dans les allées désertes. IV. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. et d u .. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. l ’exalte et l ’impose.. Elle portait une belle robe de . son décor royal encore debout. Versailles n ’est q u ’une harmonie.I II. au moment du prin­ temps. berline. Soit q u ’elles (venir) par le train. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Il y a plusieurs types d e . .. bougie.. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie.. bordeaux. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. tout obéit à la même pensée.. avec son château. tartufe. dans nos villages. elles seront ici ce soir. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. ... saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies.. la réalise... et d u . Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction. un jour de solitude. On n ’emploie plus de .. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des .. ont été remplacées par les autos. mécène. camembert.. l ’électricité les a rem pla­ cées. cachemire.

Nous nous sentions tellement seuls. Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. quelque 347 . immobilisé par la banquise. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance.. où il relate les principaux événements de l ’expédition. Le vent soufflait sans interruption. Faisant partie.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. notre vaisseau était. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . en qualité de naturaliste. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir. de l ’expédition antarctique du vaisseau . E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ .Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. Voici un bref extrait de ce livre. Au début du mois de mars 1898.

Pen­ dant 13 mois. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. Nous avons beaucoup souffert.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . Il nous fallait dégager la . des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. vaporul bref.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. brève [bref] scurt.. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. ce foyer de lumière et de progrès. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. Chaque fois que cela était possible. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. nous avons fait à une heure d ’intervalle. -ă le vaisseau [vsso] vasul.

După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). Observaţie. quel que (scris în două cuvinte şi variabil).. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. 349 . îl consider drept un om cinstit. que (oricît de... După locuţiunile quelque. O ricît de atent a fost . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés. si..Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1...): . scrisă într-un singur cuvînt... nu voi da înapoi.... que. b) Quelques dangers que présente cette entreprise.. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. je le tiens pour un homme honnête. adverb — v. Oricare ar fi d ificu ltăţile ..... în acest caz.. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt). je ne reculerai pas. 3.. Orice s-ar spune despre el.. Observaţie. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. le vom învinge.. je ne reculerai pas. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t . în acest caz. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. nous les surmonterons. Observaţie. quelque difficiles qu’aient été les moments . 2.. oricît de grele au fost momentele . Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. je ne reculerai pas. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. nous avons rempli notre mandat..

sud. divers. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. vêtements. écrasement. espoir. opérer. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. mom ent. commencement. EXERCICES I. I I. court.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. en qualité de. tellement. Indiquez des mots de la même famille que: observer. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . quitter. défendre. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. 350 . -e Observaţie.

Cînd pisica nu-i acasă. Hugo). son seau à la m ain. y demeura rebelle (V. Donc. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . joacă şoarecii pe masă. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). E lle sera mieux chez vous. que dans la maison paternelle (Balzac). Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. V-am trim is fructe. elle est très vieille. Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. elle a au moins cinq cents ans. Hugo). Traduisez en français (vb. Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. Peut-être de Grçce.I II . envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. et. IV. dar ne temem să nu se strice. Un touriste: — Cela n ’est rien. quoi que fît le père Madeleine. PR O V ERB E Le chat parti . quelque pauvre que vous soyez. il n ’est peut-être pas inutile (V. Bruhat). elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. . Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. A u m oment où Cosette sortit. si morne et si acca­ blée qu’elle fût. V-am trim is o carte poştală ilustrată. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. Hugo). les souris dansent.

m al­ gré la sécheresse de son exposé. là où il l ’avait laissé. est là. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Marie. elle était entrée. Seule dans la petite pièce. quelques heures auparavant était seule. elle attend debout. de journalistes. les cheveux blonds relevés en casque. le 5 Novembre 1906. mais surtout de respect.i [apliul istnàj aplaudarea. le visage très pâle. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. parce q u ’elle désire l ’entendre. Et. Pour la première fois en France. elle laisse aller ses pensées.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m.. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. Pour la première fois. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari. elle a tout simplement repris le cours de son mari. dans l ’émotion grandissante. Et cette femme. de gens du monde. Marie salue d ’un geste bref de la tête. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. Pierre Curie. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. D ’une voix assurée. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout..52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. ayant terminé. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. immobile. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m. plein de curiosité. [)l.. sur la tombe de son mari. aplauzele 352 . Vêtue de noir. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux.. d ’amis.

Avancez.. populairement(adv. şi indicativul pentru a arăta un fapt real.. a f in que (pentru ca). îna in ta ţi.. Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher.f. îm plinit.m .le respect [rsspe] respectul grandissant.) sem inţia.) popularea dépeupler (vb.m . trib u l la population ( f. -e (a d j.) la pacification ( f. la coexis­ tence . ca să fiţi văzut. de sorte que.) pacifiquement (adv. a fin q u ’on tous Toie. de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps.) a depopula surpeuplé.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —.) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que. După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que.le peuple (m . 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 .) pacifiste (adj.) populaţia populaire (a d j. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic.) pacificateur.) a popula le peuplement (m .pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .f. şi s .) (înm od) popular la popularité ( f. -trice (adj.) paşnic.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic.) poporul peupler (vb.) pacifier (vb.-ă la peuplade (f..) popularitatea pacifique (a d j. ş is .) popular. -ă . -e [gradisa] crescînd.) suprapopulat.

construcţia in fin itiv a lă este preferată. înlocuind indicativul sau conjunctivul. laisser. In general. ordonner. Cînd subiectul este acelaşi. écouter.) în acest caz. dar I I pense que vous irez à la montagne. Chacun peut agir. Observaţie. prier. croire. Je regarde les gens se promener. déclarer. E lle désire l ’entendre. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. regarder. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. Fiecare poate să acţioneze. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. vouloir. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. entendre. défendre etc. penser. pouvoir.) Je désire voir ce film . aimer etc. Dorcsc să văd acest film . şi nu I I veut qu’il parte demain. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. voir. sentir. savoir. Se va spune: Il veut partir demain. demander.

dacă vor.. roum ain édifie le socialisme. Ea ştie să cînte la pian.) rezolvă problema m odernizării oraşului. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. Lăsaţi-i să plece la m unte. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. absoute. -e Observaţie. Spune-i să intre. Grâce au développement de l ’industrie. iar la perfectul sim plu nu se folosesc.. I I . au mode nécessaire. I-am cerut să ne cînte o bucată.. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă.. Am dori să cunoaştem Bulgaria... m aintenant. IV. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. Colegul meu crede că are dreptate. certaines régions de notre pays sont plus . Sperăm să o v izităm în curînd. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s . Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară. E XERCICES I. E i rezolvau o problemă de şah. A rhitecţii pe care lucrînd (inf. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . dissous. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire.. La R oum anie est un pays de dé m ocratie. La grande m ajorité de la .. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. Mettez le verbe à l ’in fin itif .. dissoute. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). III. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema..

ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. — Vous qui savez tant de belles choses. répondit Zadig. lui dit-il.53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui de356 .

dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. les bras étendus.manda. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. les reins courbés. le déclara trésorier. les mains collées à leurs côtés. Le roi embrassa ce bon dan­ seur. passer par une petite gale­ rie assez obscure. qui avait le mot 1. comment il fallait s’y prendre. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier.. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon. au nom du roi. ( Vol t ai r e . — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. 357 . par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. -ă. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. dit Zadig. pour y entrer. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. en habits de soie légère. fils de Nussanab. en l ’embrassant. eus­ sent à se rendre.. le jarret ferme. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. la tète haute. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. — Vous vous moquez. mais la porte de ce salon était fermée. et il fallait. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. Le jour même il fit publier. Laissez-moi faire. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. dit Zadig. le regard assuré. tout était préparé pour le bal. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema.— Il n ’y a. ils avaient tous la tête baissée. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. l ’un après l ’autre. Le roi. perfect. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. repartit Zadig. avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. le corps droit.

) [àti/àbra] antica­ a genunchiului. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes.) necinstit.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative. -a Vhonnêteté (f. -ă — honnête (a d j. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. ) 358 . cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t.) necinstea déshonnêtement. -ă la déshonnêteté. -ă pe sine. unique. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. -e [kurbe] îndoit. 2. -e [asyre] stăpîn. (Antecedentul este un homme). greoi les reins [rs] şalele courbé. plezÆt] plăcut.) cinstea honnêtement (adv. m al­ honnêtement (adv.) cinstit.) la danseuse (f.) dansant . ) [ajilite] sprinteneala assuré. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul.net. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. h azliu.) în mod cinslit déshonnête. ) danser (vb. principal etc. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. malhonnête (a d j. -ă. -e (a d j.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate.) le danseur (m . -e fplezd.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. nette [net] curat. -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. cinstit.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant. -ă.) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. la malhonnêteté ( f. conjunctivul se foloseşte: 1. (Antecedentul este la plus grande.

III.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. te rog. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Indiquez la famille des mots: habile. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. au 359 . Je ne sais pas où elle est allée. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. trésor. cît este ceasul. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. IV . EXERC ICES I. plaisant. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). ci regula corespondenţei timpurilor. gagner. nu se aplică regula lui si condiţional. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. J ’ignore si le déjeuner sera prêt. b) nu este urmată de semnul întrebării. II. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Spune-mi.

et m ’assis auprès. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. C’est un pays de méchantes gens. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. Et je n ’entendis plus rien. je fis bon feu. et il pria fort q u ’on en eût soin. Le souper fini. nos hôtes couchaient en bas. mais plus nous cherchions. Enfin il parla de sa valise. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. sabres. 360 . faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. qui fut long. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. qu’on la m ît au chevet de son lit. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. mais comment faire? Là. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. je crois. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. qui. voulut prendre un sentier plus praticable et. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. Ce n ’étaient que fusils. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. et je vis bien que je déplaisais aussi. tant qu’il fit jour. pendant les guerres napoléoniennes. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. nous. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. mais la maison. — dans la chambre haute où nous avions mangé. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. Nous deux presque sans armes. pistolets. non sans soupçon. Tout me déplut. déterminé à veiller. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. Moi. Nous cherchâmes. Mon camarade. notre chemin à travers ces bois. coutelas. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Nous y entrâmes. au contraire: il riait. on nous laisse. où du premier mot on nous invita. et se coucha tout endormi. couteaux.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. plus nous nous perdions. Mon cama­ rade y grimpa seul. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. la tête sur la pré­ cieuse valise. finit par nous égarer.

) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. il saisit un jambon qui pendait au plancher.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t. fort bon.et. son couteau entre les dents.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. et de l ’autre.d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. et venu à la hauteur du lit. -e [me/â] rău. moi derrière la porte. gazda 2 . par les fentes de la porte. dans l ’autre un de ses grands couteaux. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m. iub ita le souper [supe] cina. a sfătui saisir [sezir] a apuca. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. Dès que le jour parut. d ’une main il prend son couteau. va doucement. toute la famille. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. En les voyant. La femme lui dit à voix basse: Doucement. sa lampe dans une main. oaspetele 361 . comme nous l ’avions recommandé. bucata propre [praprj curat. à grand bruit vin t nous éveiller. Il montait. l ’hôtesse 1 . Il monte. je vis le père.. sa fem­ me après lu i..) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . Deux chapons en faisaient partie.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. en coupe une tranche et se retire comme il était venu.

mollesse etc. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. chasseur — chasseresse etc. Je désirais qu’il réussit. Dorim ca ei să reuşească. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. 2. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. diable — diablesse. D orim ca ei să fi reuşit. Doream ca el să reuşească. vieillesse. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. b) conjunctivul perfect. Je voudrais qu’il v înt me voir. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. 362 . Observaţie. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. maître — maîtresse. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. conjunctivul perfect. să i-o pună la căp ătîiu l patului. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. Aş vrea să vină să m ă vadă. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. âne— ânesse. Doream ca el să fi reuşit. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). respectiv. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. qu’on la m ît au chevet de son lit. tristesse.

gentil. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. rude.Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. Deşi băuse un pahar cu apă . étroit. large. poli. . noble.a singular. . il avait encore soif. faible.. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. Fiindcă nu pot p l ă t i. bas.. Un om care p u rta. hardi. beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle.. petit. la celelalte persoane.. juste. on nous laisse. E X E R C IC E S I.. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. D upă ce s-a term inat cina .. fin. gros. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle. în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv. 363 . d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau.

l ’un des jeunes gens avait peur. parlant bas. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. si vieillesse pouvait. Il est possible q u ’ils (s’égarer). Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment.II. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. I II . L a n u it tombée. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. Bien q u ’étant armé. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . V oulant faire le riche. CHARADES 1. vous avez réussi à bien apprendre le français. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. Les hôtes. P R O V E RB E S i jeunesse savait.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 .4. Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.

la portière s’ouvrit. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête.? — Tartarin de Tarascon..55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. Si je le connais.. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face.. Le petit monsieur sourit. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. monsieur. apportant sur ses ailes... la diligence partit... sourit doucement. lui. — A h ! oui. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi. Le petit monsieur regarda son parapluie... — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. monsieur Tartarin? 366 . En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. On détela. un parapluie: le parfait no­ taire de village. ne se déconcerta pas. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. répondit l ’autre fort tranquillement. — Té ! pardi. fit Tartarin assez dédai­ gneusement.. — Non ! Ça me gène.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur... une serviette en cuir. On passe quelquefois de mauvais moments. vous êtes. Une bouffée d ’air frais entra. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. vieux. Le petit monsieur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. A la fin le Tarasconnais prit la mouche.. qui s’était assis en face. un tout petit monsieur en redingote noisette. on attela. le tueur de panthères. ridé. une figure grosse comme le poing.. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. compassé. dans le parfum des orangers fleuris. monsieur T artarin!.. puis toujours avec son même flegme: — Alors. À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.. — Si j ’en ai beaucoup tué. le petit monsieur. monsieur!.. sec..

q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel.-ă compassé. moisieur. vous avez l ’air d ’un brave homme. ferma la portière. — Conducteur.. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux. furios. -oasă pardi! [interj. ) [el] âripa l ’oranger (m. Retournez vite à Tarascon. par passe-temps. descendit. Sur quoi le petit monsieur salua. Il ajouta. fit l ’enragé Taraseonnais. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. -ă.. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.. -e [kôpase] tacticos... Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). e [Æraje] tu rbat.. Quant aux lions.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra.. c’est fini.. en faisant sa moue. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. slab. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. mon­ sieur Tartarin. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est..) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău . demanda Tartarin. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/..p e legea mea fi donc! (interj. -ă.— Quelquefois. sèche [sek] aici : uscăţiv. (D ’après A lph onse Daudet. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. monsieur? — Ma foi ! écoutez. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère.. Il n ’en reste plus en Algérie.. Le petit monsieur se leva. Vous perdez votre temps ici.

. Se apropie.. et tous les oiseaux de s'envoler. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. vers la forêt. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V. oui. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă. şi toate păsările zboară înspre pădure. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. E t chacun de répondre: oui. nu se iveşte. com pendiul de gramatică. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. Si fiecare răspunse: da. Şi întreaga diligenţă rîse. 368 . prin perfectul simplu sau prin prezent). da. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . etc. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. I l approche.

allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. I II. cuir et peau. Elle a b a ttu le record du monde.Cîteodată. Pouah! quelle horreur. F i ! que c’est v ila in . II. viens ici! Gare! u n camion. les canards accouraient. Noaptec. criait. B ah! je m ’en moque. unele părţi de vorbire (substantive. Ouf! je respire enfin. E t le géant s'effraya. . E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. adjective. verbe. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. este un bun sfătuitor. Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. gloussait. H é! l ’am i. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. Indiquez la différence entre: porte et portière. parapluie et ombrelle. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !).

comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. il est fait prisonnier par des Arabes. Jean Mermoz adore l ’aventure. Mermoz. Plus d ’une. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Mermoz le raconte d ’une voix calme.. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. il échappé à une mort cer­ taine. un Latécoère de 5500 kilos. le visage souri­ ant. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. vole sur des appareils trop vieux. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. ils quittent le Sénégal.fois. Dix fois.. son avion tombe. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. Leur appareil. Cette fois encore. S’il aime le danger. exécute divers tra­ vaux lourds. Un jour cependant. Pour satis­ faire sa passion.. il transporte le courrier de France en Afrique. transporte 2600 litres d ’essence. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. vendu. Mermoz n ’hésite pas un instant. battu et laissé pour mort. la joie au coeur. de là.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. accepte des lignes que d ’autres refusent.. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. la plus noble. 370 . glorieux représentant de l ’avia­ tion française. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. Le 12 Mai 1930. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. Sûr de lui. il faut q u ’il supporte tout. puis.

la fiancée. le déjeuner. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. la sortie. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. le diner. le reçu. l ’arrivée etc. (D ’après Mermoz. a călăuzi le pilotage (m.) avionul l ’aviateur (m.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant.) pilo tul piloter (vb.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le pouvoir. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique.) portavionul le pilote (m.) a pilo ta. l ’entrée. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense.) aviaţia l ’hydravion (m. le commandant etc. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. la tenue. l ’habitant. Bientôt. c) un verb la infinitiv: le rire. le devoir.) hidroavionul le porte-avion (m.) av ia to ru l l’aviatrice (f. l ’écrit.) aviatoarea l’aviation (f. Natal s’étend sous eux. le baiser etc. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. la vue. l ’armée. le contenu. En 24 heures exactement. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour. la revue. le souvenir. le toucher. le représentant.Les trois hommes. 371 . le fiancé.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f.

G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat. Elles se sont souvenues de cette représentation. Observaţie. (se este complement indirect. Acordul se face cu complementul direct que.. Se întîm plă totuşi. uneori. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée.se face acordul. deci nu se face acordul). Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. că. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. Complementul fiind direct. Complementul fiin d indirect nu se face acordul.. (complementul direct este 56)..

savoir. aller. séparer. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). E X E R C IC E S I. Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. associer. ouïr. reproduire (a reproduce). séduire (a seduce) etc. fuir. pencher. se repentir. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Elle s’est (repentir) de son action. Elle s’est (laver) le visage. introduire (a introduce). retourner. valoir. sceller. distinguer. produire (a produce). manger. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. lui. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). traduire. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. I II . saluer. boire. Vous vous êtes (lever) trop tard. toucher. combattre. II. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . al căror participiu trecut este însă nui. raccourcir. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. ignorer. 373 . passer.! composé j ’ai traduit.. Elles se sont (communi­ quer) des secrets. assister. Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures.

Francez.C.57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze. membru al C. al P. îm puşcat de n azişti în 1941.C. 374 .

) 1.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv. dreaptă.) a elibera la libération ( f. just.) drept.) eliberarea libre (a d j. „anumit“ .) justificativ . ) dreptatea. — ive (a d j.) libertatea libérer (vb. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural). deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. 375 . cu dreptate 2. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . -ă justement (adv.) liber. ju stiţia juste (a d j. Va fi o victorie sigură. Verbul haïr (a urî) Verbul haïr.) justificarea justifier (vb. la justification ( f . iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv.) justeţea justificatif. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare". -ă -la justice ( j. tocmai la justesse ( f. adjectivul certain. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. la care i pierde trema. prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. -e [inosâ] nevinovat. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. c e r ta in e . U n ii o afirmă.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m.

) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. tutoyer. justification. fusil.La indicativ: je hais . La toate celelalte moduri şi tim puri. verbul haïr se conjugă regulat. espoir. EXERCICES I. courage. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. a lătu ri de toate popoarele. II. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . découvrir. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. connaître. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. q u ’il haït. III. [33w e] tu hais. IV. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. Poporul francez. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. vous haïssez. vous haïtes. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. trouer. i l hait nous haïssons. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. ouvrir. oubli. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. courir. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. liberté.

1897) (n.(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an .P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n. 1885) (n. 1905) .

Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . beau co up de v e rd u re . dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 .. m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. A u b o u t de quelques jo u rs. s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. . U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . é m ig ré .58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. S ix m ois p lu s ta r d . se p longe r dans cette masse ouvrière. je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. L ’im pressio n est très agréable: des rues larges.a narch iste s“ . il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris. claires. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . assez lu x u e u x . savo ir ce q u ’ il p e n s a it. engage la c o n v ersation avec lu i. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. L é n in e et sa fe m m e . M a is.I1 a im a it . là encore. à leur arrivée à P a ris. le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . A u d é b u t. Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. quels rêves l ’a g ita ie n t“ . rue M arie-Rose. entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. V la d im ir o v . le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté.. Le lo gem ent est grand et c la ir . à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. très souvent des b o u le v a rd s. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales.

Le fa it é ta it exact. orientation. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it. Le p ro p rié ta ire se renseigne. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/. coalition. administration. şi s. 379 . vengeance. ignorance. punition.) [ezds] uşurinţa.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas.v a b ilité . Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f . L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . S u fix u l -lion ( -ation.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . C ’é ta it c e lui d u P a r ti. tradition etc. Notă. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat.) [alyr] mersul. (D ’après P. exécution. ş i s .) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj.. apparence. -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution.. rénovation. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire .) revoluţionar révolutionnairement (adv. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. aisance. dezin­ voltura l ’allure (f. prudence. „M . négli­ gence. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^.il“. exigence etc. -ition. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de. indépendance.) revoluţia révolutionnaire (adj.

.... louer (a închiria). consoler. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent.... acclamer. osciller. réparer. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant. combattre.... accélérer. IV .. Eminescu răm înea rece.. espér. In general. v ig il... p résid... C'est une personne fatigante. persévér. EXERCICES I . aggraver. v éhém . captiver. assist. e suffocant... danser. payer. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. adhérer. souffrir.. provoquer. m iliter. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître. co nfi. briller.. persécuter.... e intrigant. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. tem pér. é m in ... amputer. Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. publier... ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. p ro v id . résist.G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv ... -e négligent.. In cîteva cazu ri. condamner. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r . naiss.. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 . I I ... naviguer... définir. e précédent. I I I .. ex ist.... ■ e équivalent.. e fatigant. plaire..

Flaubert. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Hongrie. ai fi văzut o piesă interesantă. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. vom putea realiza o lucrare im portantă. Zola. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole.pe ntru scribii contem porani. Musset. I I . I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. Rousseau. Maupassant. Mérimée. près de l ’embouchure du Rhône. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Dacă te-ai fi născut la ţară. Pologne. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . 381 . Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. Aragon. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . Autriche. H I . Dacă ne vom u n i eforturile. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. V. aş fi p u tu t evita această întîrziere. Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. Corneille. scriind articole de fond (editoriaux). E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. Balzac. dacă aţi pleca la tim p. reportaje parlam entare. Aş pleca acum. Barbusse. Espagne. dacă tu nu m-ai reţine. vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. Ind ique z le nom de 8 sports en français. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. Japo n. Argen­ tine. Chine. Brésil. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. Dacă îl vei c iti pe Balzac. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . Algérie. IV . E lu ard.

ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez".) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur. Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . tradus în peste 25 de ţări. Mais. V I I I . Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . ziarist. P aul Vaillant-Couturier.na de nopţi ori' d in Odiseea. France). V I I . mecanic. Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. Ils sont là. Hugo). I l décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). là les tombes de Frédéric Chopin. il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). reprit la cantinière (Stendhal). purtător de reclame (homme-sandwich). fotograf am b u lant. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. comte de l ’Em pire. le père jésuite La Chaise. . Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Le confesseur du roi. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. Paul E luard et tant d ’autres. en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. scrise în secolul X X . un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. m adame. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. al aventurii şi totodată al poeziei. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. Dumas-père). les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. de Bizet ou de Georges Enesco.V I. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. F iu l spălătorese! din B răila . vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. chiar paradoxal. d ’Alphonse Daudet. ham al. Cărţile sale. servitor. etc. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l.

a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . de son a ttitu d e dans la vie. q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. l ’arge nt m a t des décorations. Le reflet d u lin g e . c ’é ta it le résum é. Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . une d is tin c tio n p a radox ale . ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . de la cravate b la n c h e . il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . ale c ra v a te i a lb e . să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . o c u rio z ita te respectuoasă. deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. 383 . în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . să ia flea c urile în serios. să traverseze grav u n sa­ lo n . lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . rangée sur deux haies. tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. sur leq u e l. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă .T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . une c urio sité respectueuse. de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e .

coups de bourse et coups de baccara. Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . cu plass tro n u l b o m b a t. à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire . sole m n .. essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906].O E U V R E S (1907. încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). lu i 384 . „M o n cher D u c . R egele.m is ă . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. d is tr a tă . fire şte . pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . Caragiale . Le ro i. d ar E x c e le n ţa . d is tra ite . O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . et cette v isite p rin c iè re . D a ... lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. le j a ­ b o t g o n flé . M o n p a v o n . perm ettezm o i de v o u s . d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. n u auzea. n ’e n­ te n d a it pas." M o n p a v o n . perm ite . é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă . II I . c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i .L . cu d re p t c u v în t. — S c u m p u l m eu duce. îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. mais l 'E x c e lle n c e . le je u sous toutes ses form es. il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e . p e ’n d e le te . D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a .. solennel.

p u b lic iş t i. la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. u n conservateur et u n lib é r a l. les conse rva­ te u rs. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă .şi t r ib u n e p u b lic e . T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. reporters et p u b lic . Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . dé p u té s. sénateurs. se n a to ri. foarte în c lin a t ă . a v a it besoin d ’être la v é ..el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . duioase scene te a tr a le . h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. astfel de. ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . p u b lic is te s . m in iş t r i de ie r i. D ans la 'presse r o u m a in e . A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. re­ p orteri. m in is tre s so rtants. d e p u ­ t a ţ i. très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. ce-i d re p t. sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. u n conservator şi u n lib e r a l. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . T o a tă lu m e a a p lîn s . R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. il est v r a i. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . la o c a z iu n i m a r i. m in iş t r i de a z i. se tra n s fo rm a it en sau- 385 . h ie r e n­ core. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ".e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " . In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. s-au p le c a t în v o ie lii. A u u r m a t în C am e ră. iar c o n s e rv a to rii. I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . to m b è re n t d ’accord.. m in istre s en titr e . a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u .

ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . in c a p a b le . d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le . c ad e. a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i.v a to r a l p a t r ie i. b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. Care v a să z ic ă ... v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă . deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . t o m ­ be. les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . v e u r de la p a trie . V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . . E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. dès le d é b u t. u n g uve rn in c a p a b il. ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . fă ră n ic io rezervă.

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . N i D ie u . un ouvrier de L ille . h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. dans VInternationale. P roducteurs. et d e m a in . n i t r ib u n .L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. ayant pris une part active à la Commune. C ’est l ’é ru p tio n de la fin . Soufflons nous-mêmes notre forge. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . P o u r tire r l ’esprit d u cachot. D u passé. L ’année suivante. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. il fut écrit par E. Groupons-nous. compositeur am ateur. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. Pierre Degeyter. n i César. Pottier en ju in 1871. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. C’est la lutte finale. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. en composa la musique. faisons ta b le rase ! F ou le esclave. L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888.

C ’est assez lang uir en tu te lle . Crosse en l ’a ir. C ’est la lu tte fin a le. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . d it-e lle .L ’É ta t com prim e et la loi trich e. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . Ce q u ’il a créé s’est fondu. L ’ o isif ira loger a illeu rs. N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. À. et dem ain. Le peuple ne v e u t que son dû. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. Groupons-nous. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. En décrétant q u ’on le lu i rende. fa ire de nous des héros. Le so leil b rille ra toujours. „P as de d ro its sans d evo irs. ces cannibales. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. Les ro is nous so û laien t de fum ées. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. É gaux. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. . p aysan s. P a ix entre nous. O u vriers.

Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. paroles et musique. A llo n s. L ’étendard sanglant est levé. de la ty ra n n ie . Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie .L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Rouget de Lisle. Egorger nos fils . Le jo u r de gloire est a rriv é . c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . m archons. enfants de la P a trie. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. Conduis. lib erté chérie. nos compagnes. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. ( Refrain) A u x arm es. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. Contre nous. Que nos ennem is ex p ira n ts. Entendez-vous dans nos campagnes. m archons.

citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. m archons. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! .Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s.

l ’ignorance des médecins de l ’époque. les Femmes savantes (1672). K . a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). le Bourgeois gentilhomme (1670). — sont dirigées contre la société féodale française. M a ître de philosophie: — Très volontiers. V ive la science! 393 . Ma f o i! o u i.LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . 0 . A h ! que cela est beau. M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. I . leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse.E . Monsieur Jourdain.1. M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . M onsieur Jo u rd a in : — A .1. le héros du Bourgeois gentilhomme. et en consonnes. E . A . l ’hypocrisie du clergé catholique. il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . Cela est v ra i. (Acte I I . P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. E . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . E . Don J u a n (1665). fragment) M a ître de philosophie. YÉcole des femmes (1662).— S o it. M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. 1. M onsieur J o u r d a in : — A . est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. et de la différente m anière de les prononcer toutes. U . O u i. le M alade imaginaire (1673) etc. scène 4. Monsieur Jou rd ain . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Tartuffe (1664). M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . K . M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . I . p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. l 'Avare (1668). M onsieur J o u r d a in : — A .A . M a ître de philosophie: . en présence de son m aître de philoso­ phie. Dans la scène qui suit.1. Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. le Misanthrope (1666). M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre .

R . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R . et rapprochant les lèvres par les deux coins. Il n ’y a rien de plus juste A . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force. Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais. Je suis amoureux d ’une personne 394 .R . 0 . Monsieur Jourdain: — U .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires.1 .R . C’est la vérité. nous verrons les autres lettres.U.0 . Monsieur Jourdain: — 0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.0 .R .R .R .R A . et vous moquer de lui. Cela est vrai.D A .I. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA. Ah ! mon père et ma mère. les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. Monsieur Jourdain: — R .0 . pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.0 . et allongeant les deux lèvres en dehors. Monsieur Jourdain: —• U . et revient toujours au même endroit. elle lui cède.0. Vous avez raison. le haut et le bas: O. Cela est admirable! 1.R A . A h ! la belle chose. 0 .E . Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. U n ’y a rien de plus véritable: U.0 . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R . Oui.R . Au reste. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. qui sont les consonnes. il faut que je vous fasse une confidence. La consonne D. par exemple. Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt.FA. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA.R .U. Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.R . faisant une manière de tremblement: R R A . Cela est vrai. Monsieur Jourdain: — FA. vous ne sauriez lui dire que : U .R A . Monsieur Jourdain: — D A .0 . Monsieur Jourdain: — 0 .

est Figaro. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. tout ce qui n ’est point prose est vers. Le perse prin cipal de ses deux comédies. scène 3) Figaro.. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . (Acte V . je ne veux n i prose ni vers. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. oui. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. et tout ce qui n ’est point vers est prose. reproduit ci-dessous. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. représentant du Tiers état. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. point de vers. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. qu i. Le monologue de Figaro. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!.èm e siècle.. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct.de qualité. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. Monsieur. Monsieur. ou les vers. Maître de philosophie: — Fort bien. seul. non. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non. Maître de philosophie: — Sans doute. 395 . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. sans que j ’en susse rien. Monsieur. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. se promenant dans l'obscurité.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III.

. dont pas un.... mari. la pharmacie. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. On vient. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. toute l ’Egypte. ( I l se lève. a se măsura cu.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. le perfide! et moi.. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta... 396 . si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. de je ne sais où. tandis que moi. morbleu! perdu dans la foule obscure. un rang. au milieu même de la cérémonie. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. je crois. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. vous vous croyez un grand génie !. * tenir — a poseda. ne sait lire. -comme un benêt__ ! Non. une partie de la presqu’île de l ’ Inde. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. et me voilà faisant le sot métier de.. volé par des bandits.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. Noblesse. ce n ’est personne.. de Tripoli. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. c’est elle. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. du reste. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. — Mes joues creusaient. et qui nous meurtrissent l ’omoplate.. vous ne l ’aurez pas.... la Perse. de Tunis. je m ’évertue. pour plaire aux princes mahométans. auteur espagnol.. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc.. la chirurgie. — La nuit est noire en diable. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . Il s’élève une question sur la nature des richesses. vous ne l ’aurez pas. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Monsieur le Comte. je lui dirais. on se venge en le maltraitant. un envoyé. Il riait en lisant. élevé dans leurs mœurs. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. n ’ayant pas un sou. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. mon terme était échu.... les royaumes de Barca. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant.. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. Parce que vous êtes un grand Seigneur. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie. homme assez ordinaire. fortune.tromper?. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1.

croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. on me met un jour dans la rue. c’est lui. qui s’étend même à celles de la presse. J ’aurais bien pu me remonter. je vais rasant de ville en ville. je le nomme Journal inutile. il n ’est point d ’éloge flatteur. on me supprime. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. ce n ’est pas nous. on pense à moi pour une place. et la honte au m ilieu du chemin. je me fais banquier de pharaon3: alors. ce fut un danseur qui i ’obtint. je le marie. au moment d ’épouser ma mère. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). et. pour gagner du bien. ( I l se lève en s’échauffant. mes parents m ’arrivent à la file. ni de personne qui tienne à quelque chose. 397 . je taille encore ma plume. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. ni des corps en crédit. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . orage à ce sujet. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. Un grand seigneur passe à Séville. et je vis enfin sans souci. c’est moi. ni de la morale. et comme il faut dîner. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. 3 pharaon — un joc de noroc. je puis tout imprimer librement. ni du culte. Mais comme chacun p illa it autour de moi. sans la liberté de blâmer. Pour profiter de cette douce liberté. en exigeant que je fusse honnête. il me reconnaît. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. comme trop lourde à un piéton. Pour le coup je quittais le monde. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. je commençais même à comprendre que.) On se débat. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. c’est vous. et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. ni des autres spectacles. j ’énonce un écrit périodique. bonnes gens ! je soupe en ville. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. Prêt à tomber dans un abîme. ( I l se rassied. c’est toi. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. et que. ni de la politique. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. que. il fallut bien périr encore.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. ni des gens en place. quoiqu’on ne soit plus en prison. Il ne me restait plus q u ’à voler. ni de l ’Opéra. non.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire.. C ’est la fameuse „tirade du nez“ . heu.. — par exemple..... c’est un p ic !. monsieur. gravement: Très. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court.. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire..C’est un roc!... tenez: Agressif: „Moi.. fragment) Le Vicomte. et se campant devant lui d* un air fat) Vous. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: . (Acte I .. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle.. Le Vicomte: Mais. vous avez un nez... Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i..... folosit cu pedanterie ironică.vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces. riant: H a! Cyrano. monsieur. En variant le ton. imperturbable: C’est tout?. un nez. très grand. c’est un cap! Que dis-je. 410 . Cyrano.. bien des choses en somme.. O h ! D ie u !. c’est un cap?. jeune homme ! On pouvait dire... Le Vicomte. scène 4. si j ’avais un tel nez...

monsieur. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. votre tète entraînée Par ce poids. l ’ami. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). lorsque vous pétunez. Vous n ’en eûtes jamais un atome. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. mon cher. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. nez magistral. T’enrhumer tout entier. monsieur. ce sera le gros lot !" Enfin. avec assez de verve. 411 . de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. q u ’on vous salue. monsieur. a fi om cu vază. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. ô le plus lamentable des êtres. d ’esprit: Mais d ’esprit. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. car Je me les sers moi-même. d ’ailleurs. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément.Truculent: „Ça. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. monsieur.

La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. et à essayer. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. 412 . il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. de n ’être pas tué ! Un jour. Ses parents et les parents de ses parents. de rău. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. — de bine. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. il m aniait. C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. il pensait q u ’il faisait. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. Après une visite en Roum anie en 1925. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). partie de la propriété des boyards. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. type d ’écrivain m ilita n t. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. et à essayer de tuer. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. C’était en temps de guerre. tant bien que m al1. puisqu’il ne savait pas lire. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). il devint soldat de la marine. à manœuvrer. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. I l fu t. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. Ion Grecea était un paysan sans instruction. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Et depuis des temps immé­ moriaux. un fusil. depuis des temps immémoriaux. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. Sur ces papiers. avec R om ain R o llan d . est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. Barbusse se consacre entre les deux guerres. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. Membre du P arti Communiste Français. comme ces terres.

Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Comme tous les inculpés politiques. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. totalement inconnue. cherché à le savoir. mais il n ’avait même pas. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. en plein tribunal militaire. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient.afin“ . maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes".La distribution des tracts fut surprise par les autorités. il avait cru que c’était une loi de la vie.. c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. s’écria le petit paysan Grecea. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Devant le tribunal m ilitaire. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. une multitude d ’esclaves obscurcis. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. le communisme. Grecea fut arrêté. „Je vous ai dit. torturé. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. apporta magni­ fiquement. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. il fut battu. Lui. un nouveau 413 . Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. à la vie. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . ensan­ glanté de coups. à la lumière. messieurs les juges. contre lui-mêine. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. . Le socialisme. selon la pente de son obéis­ sance passive. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. l ’homme que je fus autrefois. Maintenant je ne suis plus le même homme.

et. cependant. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. où la peine de mort est supprimée. 414 . dans les coulisses de la Justice officielle. Ï1 attira sur sa tète. En Roumanie. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". la grève de la faim. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. il tomba dans un grand accès de fureur. Quand M. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. les châ­ timents suprêmes. volontairement. Le directeur de la prison dut céder. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. U fit alors la grève de la faim. l ’essai de fuite échoua. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie.chef d ’accusation1. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . 2 réduit — colţişor. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. Restaient les tor­ tures quotidiennes. Il y demeura pendant des mois accroupi. il y a plusieurs moyens de la rétablir. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. en même temps que lui. Cette fois. Bratianu. On chercha alors à empoisonner Grecea. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. chaque paysan et ouvrier. Président du Conseil des Ministres. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. on n ’y réussit non plus.

le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. m ’a dit un té­ moin. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. au jugé1. se résoudrait au demi-tour. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. Mais il est devenu fou. le courrier de Patagonie abordait l’orage. qui remue. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. et. traînant le cadavre de sa pensée. il naviguerait vers sept cents. extrait de son roman Vol de nuit. si l ’affaire se présentait mal. Pour se conserver une marge. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Vol de nuit — 1930. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. À côté de Jean Mermoz. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. 1 au jugé — din ochi. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. corrigea. et Fabien renonçait à le contourner.E X U P É R Y (1900-1944). Dans le fragment suivant. G uillaum et etc. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. sur la carte. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. du reste. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . Ses romans les plus importants. Le médecin de la prison a. A. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. n ’est plus qu’un fantôme. puis. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . Il tenterait de passer par-dessous. X II Cependant. Fabien. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. pilote de son métier. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie.. 415 . U l ’estimait trop étendu.que des morts.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. l ’angle de descente. Grecea n ’est pas encore mort.

et tout ce qu’elle portait de rocs. Mais ce n ’était même plus des lueurs. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. vent Ouest faible. Chaque trente secondes. La nuit. comme la flamme d ’une torche. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. pro­ bablement. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. mais il ne vira pas d ’un degré. dans ce néant. qui l ’éblouissaient pour longtemps. appuyé à gauche. d ’épaves. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. comme il doutait. Il répondit. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. Un remous fit plonger l ’avion.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert.. sale et chiffonné. puisque Trelew. Elle était tressée drue par le vent.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. la prochaine escale. Et pourtant le pilote s’inquiétait. qui trembla plus fort. par les nuits les plus épaisses. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. circulent encore. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. qu’il avait déplié et lu mille fois. pour­ tant. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . 416 . mais qui. à la boussole. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. sa veille terrible. Nous traversons. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. et reprenait. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. À moins que. absorbait le monde visible. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. de collines.“ Il se pencha encore. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements." 1 faire demi-tour — a se întoarce. Il ne savait plus combien de temps.. À peine des changements de densité. Il la regarda. ou une fatigue des yeux. Là. signalait un ciel trois quarts couvert. Penché à gauche contre la masse du vent. dans l ’épaisseur des ombres. un orage. „Où sommes-nous. 2 le radio — radiotelegrafistul. „Je ne sais pas.

De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. de la Cordil­ lère des Andes. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . se rabattait vers la mer.. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin. les villes. Une voix monte des fers Et parle des lendemains. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Tu peux vivre. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. Aragon est également un grand romancier. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste.. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958).La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. tu peux vivre. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 . B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. Deux hommes. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. Tempête. Membre du P arti Communiste Français. le cyclone raflerait. Avant qu’il eût pu les atteindre. On dit que dans sa cellule. Critique iittéraire et critique d ’art.

. songe. Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent... et mon refus O mes amis. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: . rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin.. Un cheval pour mon empire. S’ouvre et tu sors. songe À la douceur des matins.*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". Rien à faire... si je meurs. Une messe pour Paris.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri. songe.. Songe. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot. Je meurs et France demeure Mon amour... . Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain..Rien qu un mot: la porte cède...

c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. 419 . en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé. pourrait influer sur ma décision. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe.. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. sanglant est levé.. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815). sous les balles. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. „Si je n ’avais à choisir. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur.. Quelle importance cela avait-il? On avait. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. lui. si l ’envie me prenait de le choisir. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I .„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. Sous vos coups chargé de fers. ou non. et haussait les épaules. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. confiance en Carnot. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. voilà l ’important... — dit encore le mousquetaire. Des mots: „. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. et l ’autre ait pour lui l ’armée.. peut-être que le seul fait que l ’un fuie.

sanglant. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. que si l ’on donne les armes au peuple. tout ce que nous avons vu. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court.. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. par là. je ne suis ni boulanger. servira à l ’intimider.. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră. des chutes.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes. pas d ’autre perspective ! Seigneur. Mais m oi. se révulser ses yeux. il y a des retours.. chez Monsieur mon père... de notre vivant. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. il l ’appellera Constitution.. L ’armée.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. Il voit la chose avec les yeux de sa caste.. Le peuple continuera à crever la faim. Si elle est battue par l ’étranger. si on m ’en laisse latitude. Je me remettrai à peindre. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.. Voilà tout le choix qui m ’est donné. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur. même Hercule.. Le désordre ou la guerre.Houdetot dit que Napoléon a refusé. Mais. son teint s’obscurcir.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. la guillotine a disparu des places. ni charretier. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple..“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. ni forgeron. Napoléon . Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer... mais on a embrigadé la jeunesse. sans doute. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. d ’être l ’Empereur de la canaille. elle entrera dans le camp de la misère. et personne n ’y peut rien. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. voilà donc — s’excla­ ma Théodore. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence.. a cclipsa 420 . c’est là pour moi le travail. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction... La Révolution.... on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. si elle est victorieuse. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte. voilà tout.. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. voyons ! Oui. est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. blê­ m ir. regardez sa bouche se tordre.

Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Son premier rom an. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. Jean aperçut Christian et Mathieu. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. dans. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Son deuxième roman. la Marseillaise éclata. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. Enfin.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Roberte. lancés au pas de course2. Classe 42 (4 volumes. se fai­ sant sans cesse bousculer. Jean erra encore quelques minutes. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir.C. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Le fragm ent suivant. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. 421 . extrait de Classe 42. la Dernière forteresse (1950).F. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. il prit Claude à part. mais Hubert avait disparu. Paris occupé par les A llem ands. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. surgie de la foule. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Mathieu. devant les vitrines de la cour de Rome. Il hésita. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. barem 2 au pas de course — în pas alergător. 1 à tout le moins — cel p u ţin . — C’est décommandé ici. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. de glace. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour.

dans le groupe de tête du cortège.. * liesse — bucurie. déjà lancé à toute vitesse. Après on verrait. La Marseillaise reprit. revolver au poing. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. l ’un se saisit du revolver. Mathieu avait soudain disparu. Jean se retrouva. Une troisième fois. pris par la bousculade. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. André se m it à courir évitant le soldat. Le cortège les aborda de front. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. dans un escalier. Tout d ’un coup.. 3 pétarade— şir de detunături. André s’en alla vers la droite. il y eut une hésitation. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. André s’envola par-dessus la grille. D ’autres flics couraient vers eux. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer.Au croisement du boulevard Sébastopol. éperdu. * moto — motocicletă. 422 . une pétarade3 trancha le chant. Au loin. L ’Allemand. l ’autre posa sa moto5. se jeta à sa poursuite. Jean attendait. un des motocyclistes noirs. déjà il était engagé dans le coupegorge1. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. avec Mercœur et Saint. on sentait l ’horreur sur le groupe. prêt à tirer. l ’Allemand. Au même moment. ayant abandonné sa machine. revolver au poing. On aperçut un policier à terre. 4 Boche — neamţ (peiorativ). la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. L ’euphorie. tenant toujours le drapeau à sa main. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. lui aussi. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. pris de peur. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Pour l ’instant il fallait gagner. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. on le v it s’engouffrer. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Brusquement. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. la Marseillaise repartit. sur le trottoir. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. sur le trottoir. Le premier moto­ cycliste le suivit. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. un instant surpris. son grand imperméable clair volait à ses côtés. déboucha des marches.

tendre la jambe devant le soldat noir. comme s’il allait s’évanouir. une claire: André. c’était André sans imperméable. mettant la main sur son cœur. un visage fou. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir.. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. sûr de tenir sa proie. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. André con­ tinua de courir. 1 crochet — ocol. A cet instant. il regarda Jean. on discernait ses traits crispés.. La Jeune Garde. plus longue. il lui semblait q u ’allait partir. blême. Les copains firent une redoute de leur poitrine. l ’autre toute noire.. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. le coup de revolver fatal. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. l ’Allemand allait le rejoindre. une jeune fille blonde l ’entraînait. A son étonnement. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. le Boche tira . il ne parvenait pas à reprendre son souffle. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. émacié.. ni drapeau. Le cortège semblait cloué de stupeur. Jean voyait seulement deux silhouettes. les yeux exorbités. Jean reçut André dans ses bras. un frisson de joie parcourait le groupe. le croiser.. Le groupe entier s’était refermé sur André. Plus que dix mètres entre eux. tirant au hasard. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. La Jeune Garde continuait comme un défi: . prenez garde Vous les sabreurs.l ’extrême. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. 423 . le trait noir s’abattit.. sans se presser. puis ferma les yeux aussitôt. André ne tenait plus sur ses jambes. Derrière eux. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Jean se sentit agrippé par sa manche. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. Jean dut le porter sur son épaule. devant un portail ouvert. d ’une seconde à l ’autre. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. André fit non de la tête.

il mit le nez dehors. Il attendit une seconde. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux. la chanson ja illit une fois encore.. ils obliquèrent dans une rue. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. à mort. La station du métro. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. André susurra. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. André devenait écarlate. Sa voix s’éteignit. garnitură. ce qu’ils venaient de vivre. 1 rame — tren. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. 424 . Jean fit signe de se taire. venant du boule­ vard. trop bête. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. — Ce serait. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. grommela André. Assourdie.. Ils courent. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. Tout était calme. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. Jean partit en éclaireur. Jean s’v faufila longeant les murs. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. puis dans une autre. Même alors. rassuré. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante.... puis revint sur ses pas.. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages.— J'a i couru. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. On n ’entendait plus aucun bruit. et lui se sentait les pommettes en feu. — II y a mon nom dans l ’impérinéable.

E t. la femme du type qui est en face de Landrieu. — Il était plus de neuf heures et demie. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. c’est Dubreuihl.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. faite de plusieurs tables mises bout à bout. Tenez. 425 . LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. A sa gauche. vous les connaissez?“ — „Oui. c’est Amédée Dunois. à gauche de 1’enferée. E t. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. Jean entraîna son camarade au dehors. parallèle­ ment à la rue Montmartre. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. le dos à la fenêtre. il se tourne pour parler à Albert. c’est Philippe Landrieu. et le serra doucement. là. une longue tablée. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. La rame s’arrêtait dans une station. „Sur la banquette. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ .Celui qui est à droite de Jaurès. murmura Jenny. malgré certaines confusions. il lui prit le coude. où il y avait peu de monde. à côté de Dubreuihl. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson.“ — j. Jaurès et ses amis formaient. le gros. c’est Jean Longuet. — „Les autres aussi. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. c’est Renaudel. le gérant“ . ^ côté d ’elle. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. au m ilieu. En face de Renaudel. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard.

Au mur du fond. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . Avec autorité. d ’une deuxième détonation. très calme.. A ce moment. debout.“ souffla Jacques. Chut !. puis un brouhaha" assourdissant. la gérante. ce sont les deux frères Renoult. — fendit le cercle. A demi caché par le dos de Renaudel. Albert retentit: 426 . La voix de M. la bouche entr’ouverte. il hocha lentement la tête. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle.. vite'.. Il joua des coudes. qui se penchait. chercha le pouls. était resté à sa place. un collaborateur du Bonnet Rouge. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny..E t en faoe d ’elle. Un homme.Q u i?“ — . sans doute. suivi.s’élancèrent dehors. Jacques s’était dressé. le front.. passa devant la table de Jacques. des curieux. et la forçant à se rasseoir. en. De la rue. et empêchait d ’approcher. Toute la salle. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. les yeux clos.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. J ’ai oublié son.“ Un claquement bref. Il devait s’être évanoui. saisit la main qui pendait. assis. en courant. Une seconde de stupeur.. l ’interrompit net. — un médecin. Il se précipita vers la table du Patron. une glace avait volé en éclats. entourait les amis de Jaurès. sans regarder personne. il arracha la cravate. Et celui qui vient d ’arriver. Il ne disait rien. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . Instinctivement. gesticulant. envahissaient le café. qui tenait le poig­ net de Jaurès. Sans changer de pose. celui qui est debout près de la table. Il était courbé en deux. et.^ n médecin. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. un dîneur. Mme Albert. un éclatement de pneu. d’où partaient des cris. la barbe. ses amis s’étaient levés lui seul. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre. et d ’un fracas de vitres. presque aussitôt. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. c’est un ami de Mighel Almereyda.'1 — „La police!" Un cercle de gens.. ouvrit le col. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. Il était pâle. Puis il cessa de le voir. à flots. dont les paupières battaient.. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). debout.. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. il cherchait Jaurès des yeux. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron. le bras tendu pour protéger Jenny.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu..

—■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin.“ Une longue minute s’écoula. entraînés vers la porte.d’un espace vide. . Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Alors. un ami de Jaurès. Le docr. l ’attroupement devenait de plus en plus compact. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Henri Fabre. Jacques reconnut un socialiste.“ Les yeux pleins de larmes. prête à bondir. On chuchotait: j. serrés l ’un contre l ’autre.. Trois mots. Au moment où ils allaient la franchir. Des amis avaient soulevé le corps. n ’attendant q u ’un signal. poussés.. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement... teur. Jacques et Jenny. Jacques cherchait à voir. bousculés. se trouvèrent pris dans le remous. Mais. dont la masse élastique se referma derrière eux.. sans un mot. s’accrocha à son bras. rapprochées en hâte. autour du blessé. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .Le docteur. l ’emportaient avec précaution. Elle était debout. et procédait à l ’évacuation de la salle. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Elle se faufila jusqu’à lu i.. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. énormes. Fabre se retourna: au centre. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle. passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle.. poussiéreuses. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Il était blêm'e. pour le coucher sur deux tables.. sourdement répétés. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Il est m ort.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets".

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

entreîntre. anti-impérialiste bienfaisant. trépasser. col-. collabo­ rer. perforer préînainte préavis. suprasensible. 1. a l­ longer antédiluvien. biscuit cohabiter. sous-directeur. tré-. em2. sou­ mettre super-. bénéfice bicyclette. separare enlever.etc. superior superstructure. sous-.. des-. direcţie.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. prédisposé pour. coexistence. scop al. separare défaire. înapoi. exporter en-. corn-. projeter redire. tresdincolo de transalpin.deasupra. în emmagasiner en-.) înainte ante-. apporter. rasseoir re-. correspondre contradiction.(ac-. repetiţie 2. en­ nem i inter-. rapatrier. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-.împreună 431 . ir-. outre-mer vice-. antiîm potriva antibine bien-. ra-. im-. antichambre antifasciste. soudedesubt subordonné. irréel. negativ im m obile. bipède. désarmer. importer. af-. bétiéde două ori bi~. contresigner contra contra-. r1. in-. exincarcérer. rapporter. supersonique. contra­ retourner. în m ijlocul intercostal. illogique. ré-. enfermer. prédire. perprin parcourir.pro­ în faţă. emmener. vicomte o. disdepărtare. supra-. em-. viîn locul vice-président. outredincolo de ultra-royaliste. il-. bisco-. sur. înainte poursuivre. attirer. riu l réagir sub-. tressaillir ultra-. contrecontrariul. survoler trans-. réarmement. ad-. con. disparaître dé-.

-ière 1. iinesse coffret. ruelle bouchée. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. doctrină. R oum ain. visiteur. calitate -ie. ita ­ lien anglais. dessinateur blancheur. socialiste. technicien franchise communisme. prêtraille. curent 2. m aladie. dentiste remaniement. français. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. -ible. profesie -iste 1. -ten -ais. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. soupière politesse. ^ois origine -aison. -asse -ade -âge populace. réaliste journaliste. sucrerie Parisien. obiect -esse stare. soluble roum ain. paperasse citronnade. dem ni­ tate -eau. lisible. marseillais. -erie calitate -ien origine.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. profesiune 2.let . classement aiglon. poignée charpentier. calitate -et. eance. vengeance. parisien. écolier cendrier. royal- 432 . agent 2. Marocain Français. encrier. négli­ gence syndicat. rougeur perfidie. -ité calitate -ace. fillette danseur.-elette d im in u tiv -eur. Chinois pendaison. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. profesie ~(e)ment acţiune. suédois caricatural. lorrain. stare -on d im in u tiv -té. doctorat chevreau. professorat. ourson parenté. -ateur 1. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. bavardage esclavage ferraille. adm inistration tempérance.. réalisme journalisme communiste. -uble ■am. orangeade nettoyage. valetaille. -ence acţiune. partizanul unei doctrine 2.-v. profesie -ise calitate -isme 1. -ation acţiune -ance. -ette . acţiune 2. fourchette.

Sufixul Sensul 1. barbu -ard -âtre aud -et. rougeâtre lourdaud. caracter. rarissime po intu . peiorativ 2. socialiste richissime. scénique communiste. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. elet -eur. alpin héroïque. aigrelet menteur. vaniteux saisonnier. noiraud propret. communard. pensif enfantin. bavard campagnard. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . coutumier inventif. m a ­ quisard noirâtre.

Pékin 434 . A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. Observaţie. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. Paris. tables) les (élèves. Moscou. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école.

femmes. Numele de ţări. 435 . fondateur de .Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. enfants. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. la Corse. hommes. Prietenui său este simpatic. flu v ii şi m u n ţi. Le M ans. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. camarade ! Merci. Ce paysage est magnifique. toute la foule était joyeuse. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. Face excepţie adverbul de cantitate bien. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. le R h in .. rue de la Victoire. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. les Alpes. Observaţie. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. 1.1’H umanité“ . Le Caire etc. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. d) într-o enumerare : Vieillards. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès.

Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. care se recunoaşte după articolul care le precedă. masculin sau fem inin.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s.

la noia. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. le chapeau le j eu -eau. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. în le­ g ătu ri.I I .T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau. le nez -X.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. substantive nume de la grenouille anim ale. care nu au mâle gen determ inat la grenouille. les bras les noi. acest s nu se prenunţă decît uneori. în s 437 . La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc.

Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. gentilhomme.l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. 438 . în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. gentilshommes. al căror plural este: bonshommes.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc.

mesdemoiselles. Les fenêtres de la chambre sont fermées. messieurs. monsieur. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. prepoziţii. Les livres de l'étudiant sont gros. prepoziţia de se contractă cu acestea. mademoiselle. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. dintre care unul este determinantul celuilalt. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. al căror plural este: mesdames. acestea răm în invariabile. substantivele: madame. N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. O b se rv a ţie . Dacă substantivul este compus din două substantive. 2. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 .De asemenea. adverbe. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies.

înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. J'écris à la sœur de mon ami. à la femme A. à l ’élève A. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. A. de la femme D. des fleurs à Françoise. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. D. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. G. à -f. D. A. de l'élève D . Adresse-toi à Vélève de service. G. l ’élève G. prepoziţia à se contractă cu acestea. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . la femme Plural G. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N .Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre.

travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat. -rt. -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 .A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. -s.

F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. nouvelles etc. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. nouveaun o u v e l. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. conform regulii generale. 442 . prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. formează la fel ca acela al substanti­ velor.vie il.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. F em in in ul p lural se formează. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. sociales. vieu x. pentru toate adjectivele.

ion. 1. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. ta. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. cet cette ( ces | Observaţie. sa se folosesc formele de m asculin mon. 443 . cet hiver.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat. ton armoire. în locul formelor ma. în lim ba franceză. 2. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. son habitude.

cent un Numeralul mille se scrie şi mil. Numeralele cardinale sînt invariabile. X. cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. quatre-vingt-onze. înainte de a prim i term inaţia -ième.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. 444 . numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. (la ) huitième Observaţie.

h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .

te. ils. à moi. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. chaque. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. à toi. elle . toi. il. à elle lu i. telle. 446 . tout. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. tu. lu i. lui moi. eux. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). à lu i. > > nous. toi. vous. autre. în acest caz. tel. vous. certain.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. même. nul. elle nous. nulle■plusieurs.-e. e. Ils sont tous bons (-s se pronunţă).. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. elles me. elle. quelque. I Nominativ i l Dativ je. elles moi. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie.

elle nous. À eïle. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . Je le répète. vous. lu i. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb.Acuzativ 1 l nous. je lu i offre un bouquet de fleurs. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. Qui veut lire? Moi. vous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. à elles moi. la. elles Observaţie. il faut être persévérant. Pronumele. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. je le sais. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. 447 . eux. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. je le lu i donnerai demain. leur. je vous le recommande chaleureusement. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. vous. les. à eux. toi. le. leur me’ te’ *a nous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis.à vous. les à nous.

nous en sommes très heureux (de cela).Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. 448 .parlé avec enthousiasme (de ce livre). Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). fiind. il m ’en a . Uneori. de obicei. . pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. în afară de pronumele se. se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. te. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. nous. Uneori. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). 2 Pronumele y înlocuieşte. vous Pronumele personale en şi y 1. în acest caz. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă.

Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi.. Expresiile de prezentare c’est. C'est lu i que je cherche. c’est.Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. care. etc. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est.. Expresia c’est. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère... qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure.. qui. que Expresia c’est.. 449 . Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal.. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. ce sera. respectiv. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului.. în acest caz. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie.

pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. certain. a că»^. despre care.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. tout. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. destul de rar folosite. autre. l'une. -e. •D.. Observaţie. care variază după număr şi gen. rien. -une. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. care sînt invariabile chacun. A. quelqu'un. compuse ( lequel.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. laquelle etc. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. personne.. plusieurs. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. nul. G. a l cărui. 450 .. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . cu înţeles nedeterminat. quiconque. tel. Vautre. Vun . ce.

in fin itiv u l trecut. 451 . Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior. Gr-upa a IlI. v iito ru l I I .V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant).a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. im pe rativul trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect. conjunctivul • imperfect.

Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 . marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir.(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse.

-ais. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. -ais. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. -ions -iez.(ir) etc. mourir. rester. -ions. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. -ir -oir. -ais. sortir. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. entrer.intranzitive ca: aller. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . 453 . -re -ant -i. e. -a. -e.]. -ions. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. finiss-(ant)]. naître. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -ez. -s. -u. partir. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. -es. tomber. -iez. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. fin . -ait. venir etc. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . arriver.

Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie.ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca. C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t .

dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:.) appuyer — j ’appuie. ci primesc. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2.) Alte verbe. — il cède. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle. -eter. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. appeler — j ’appelle. i l emploiera (dar nous employons etc. ils modèleront (dar vous modelez etc.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. oue je cède — je pèse. i l appuiera (dar nous appuyons etc. nu dublează consoana l sau t. je céderais 4. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. ils appelleront (dar nous appelons etc. Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie .) acheter — j ’achète. ils jetteront (dar nous jetons etc. ils achèteront (dar vous achetez etc.) jeter — je jette.) 457 . Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv .) 5. în acest caz.

il hait (dar nous haïssons etc. i l fa lla it etc. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. venir. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Spre deosebire de limba romînă. faire etc. îndată). Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. venir la indicativul prezent.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. il neigera. 3. 6. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. tu hais. Tocmai intrase. V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. 2. 458 . A m pus să-l cheme. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. 4. V oi pleca (în curînd. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. A început să lucreze. formează trecutul apropiat (le passé récent).

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

tim pul: Sur ses vieux jours. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République. un parapluie à la m ain. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. 471 . il s’établit à la campagne. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. cauza sau instrumentul: périr par l'épée. monta dans la diligence. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps.

n i ramer. enfin. ainsi.Prepoziţiile en şi dans In general. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. E lle ne sait n i nager. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. I l parle fort. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. car il ne travaille pas sérieusement. 472 . ni: I l lit et commente le journal. d o n c je peux partir. par conséquent: J ’ai fin i. pourtant. I l est entré dans la maison. Balzac était royaliste et catholique. en effet. toutefois. e) cauzale — car. ain si il est écouté. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. aussi. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. c'est-à-dire: I l échouera. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. cependant.

vu que. après que. N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. jusqu'à ce que. on se couche.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . je suis parti. pour peu que. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. (comparativă) : Comme on fait son lit. ainsi que. non que — finale: pour que. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . sans que — condiţionale: pourvu que. pendant que — cauzale: parce que. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. tu réussirais. au point que — comparative: de même que. Observaţie. de manière que. afin que. de façon que. à mesure que — concesive: quoique. de peur que — consecutive: de sorte que. bien que. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. puisque. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . adjective. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc.

L a personne qui m ’a téléphoné. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. b) prin joncţiune. Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. Propoziţia independentă (proposition indépendante). m ’a communiqué quelque chose d ’important. 2. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. depind unele de altele. 475 . dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. nefiind de acelaşi fel.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Je m ’habille et je viens tout de suite. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. sau prin subordonare cînd. care nu depinde de altă propoziţie. Pierre est charpentier.

Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi.. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. désarm em ent. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles. il est un grand réaliste critique. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. d ’hôpitaux etc. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez.3 . — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. <m pourrait 476 .

I l regrette que tu sois malade. 4.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. dorinţa. il est nécessaire etc. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. sembler etc. b) de loc. după locuţiunile conjuncţionale avant que. 3. Je veux qu’ils partent.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. de quelque côté que: Où que nous regardions. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. b) după un verb impersonal (falloir. regretul etc. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa.): I l faut que tu écrives une lettre. I l est ion que tjious apprenions le français. il n 'y a que des champs de blé. după locuţiunile conjuncţionale où que. In propoziţiile independente. 477 . principal etc. il est juste. teama. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. unique. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. jusqu’à ce que. posibil. E l se foloseşt^: 1.

în lim ba rom înă.): Approche que je te voie (que = pour que). Observaţie. d) finale. Quelles que fussent les précautions de Bartholo .c) de cauză. pour. quoique. afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. elles n'eurent aucun résultat. façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. que. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. 2 . à condition que: conjuncţionale pourvu que. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . De asemenea. quoique etc. bien que. mais il est importun. — după locuţiunile: quelque. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît. si. după locuţiunile conjuncţionale pour que.. Observaţie. Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . de. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que.. de manière que. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul.. g) concesive sau restrictive: —. are putere = Bien q u ’il soit maigre. pentru a exprima un fapt real. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. ce n'est pas que. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. 1. Quoiqu'on fasse. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. f) condiţionale. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. sans que etc. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. il a de la force.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. după locuţiunile pour peu que. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. elle est déjà décorée pour ses mérites.. on ne peut contenter tout le monde.. que. e) consecutive.. sans que: Bien qu'elle soit jeune . Deşi este slab. pour que.după locuţiunile conjuncţionale bien que. după locuţiunile conjuncţionale non que. avant que. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti.

les canards d ’accourir. Après avoir passé un beau congé. altul decît cel al propoziţiei principale. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. Şi iată că găinile se ţiv in tă. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. manger tout cela! 2. E l se întrebuinţează: 1. j ’ai repris mon travail. raţele se reped. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. 479 . c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. o interdicţie: Ralentir.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. b) cînd subiectul infinitivului. il faut se laver les mains. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. Ne pas se pencher en dehors. 3.

în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. on remarquait ses rides. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. spre deosebire de gramatica rom în ă. e) condiţionale: À le regarder de plus près. 480 .d) consecutive: I I rit à se tordre. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. il travaille. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. 2. Rîde de se prăpădeşte. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. Observaţie. în gramatica franceză. la reconstruction commença.

Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres).) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . Elles se sont parlé. M arie. Observaţie. Ils ont lu la gazette. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). deci acordul se face) . Elles étaient appréciées par leurs camarades. deci nu se face acordul. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé.2. (Complement direct. 4 . (Complement indirect. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. 3. expuse m ai departe (punctul 4).

CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes. deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés.a s in g ula r.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. 482 .) Observaţie. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat.

în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. 3. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). în lim ba franceză. {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. 1. propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb.REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. în general. 2 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut).

b) în propoziţiile incidente: L a pluie. . Subsista în m ine o mare tristeţe. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. Inversiunea este facultativă după sans doute. 1. au moins etc. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. toujours : I l avait volé. pentru motive de ordin stilistic. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. ainsi. în care ordinea am intită nu este respectată. peut-être. en vain. a cessé depuis quelques instants. encore. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. aussi l ’a-t-on condamné. Cînd subiectul este un substantiv. Reste la question essentielle. Ce cri le lance Barbusse. d) cînd. à peine. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. Acest strigăt îl lansează Barbusse. dit-elle. el este aşezat înaintea predicatului. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie.

SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent. CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .

représentant (fig .) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.-a plus-valoare polenizare portativ (muz. dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t.) . eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

impersonal ind. antichitate arhit.) fem inin fam. m atem atică m ii. pronume qn. învechit jur. (gradul) comparativ conj. substantiv tehn. personal pl. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. prezent pron. verb. perfect pers. plural pop. adverbial ant. popular prep. invariabil ist. adv. adverb. relativ s. locuţiune verbală m. verb vi. 2. fam iliar fig. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. m uzică nehot. au x iliar bot. m ilita r mitol. verb intranzitiv vt. que lqu’un qch. mitologie muz. tipografie tr. trecut v. hotărît imper. expresie /. (fem . interjecţie interog. botanică comp. literatură loc. adm inistraţie adv. articol aux. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. participiu perf. locuţiune adverbială loc.) masculin maj. im perativ impers. numeral part. in fin itiv interj. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. zoologie 1. . conjuncţie constr. arhitectură art. construcţii expr. verb tranzitiv zool. m ajusculă mar. conj. ju ridic lit. loc. istorie înv. nehotărît num. prepoziţie prez. m arină mat. figurat gram. locuţiune conjuncţională loc. vezi vb. adjectiv adm. prep. interogativ invar. tehnică tipogr. indicativ inf. (mase. quelque chose rel.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. gramatică hot.

.

cite. în v o ia lă. şi adj. sporire accroître vb. I I I a absolvi. abuz acacia s. acu­ zator accusation s. cumpărare . a săvîrşi. I I a atinge (ceva). a aclama accompagner vb. s’ a se po triv i. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb.f. a cumpăra acheteur. mărire. acord. prim itor. a term ina.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep.) îm preju­ r im i.f. absenţă. ) a duce (la) abreuver vb. a accepta. a absorbi. a strînge accusateur. a acom pania accomplir vb. (pl. cu totul. a p ă r ă s i. a nu fi de faţă absolu. abataj abattre vb. m. m. a da. plăcut accueillir vb. caisă abricotier s. a acorda. I I a suprim a. à pied pe jos . în prim u l rînd aborder vb.-eadj. aşadar. peu à peu puţin cîte puţin . -euse s. intrare accident s.m. adăpost abricot s. a lega accourir vb. (loc. I I I (în expr. acordeon accorder vb. în .f. m. m. -e adj. a spori accroupir (s’) vb. I I I a p rim i . à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. m.f. a p rim i accès s. abundenţă. a lipsi.f. /. 493 . belşug abondant .m. la. cais abriter vb. a adăpa a b r is . Aceste vocabulare nu pot. m. acces. m. absurditate abus s. preot. neapărat. m ănăstire abbé s. a tă ia . accident acclam ation s. a renunţa abat-jour s. -e adj. cum părător achever vb. a vitelor) . prim ire (făcută cuiva) accueillant.m. abate. I I I a sosi în grabă accrocher vb. a atîrna .f. f. cum părătură acheminer {»’) vb. absolut . m. a u m ili accaparer vb. negreşit absorber vb. salcîm accabler vb. a efectua accords. a adăposti absence s. I I I a doborî. aclamaţie acclamer vb. doborîre (a co­ pacilor. adv. a însoţi. a agăţa.m.m . -trice s. (fig. pe. şi s. I I I a m ări. a copleşi. a sfîrşi. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. abajur abattage s. de. I I a îm p lin i. ţine loc de dicţionar. îmbelşugat. [mar. accent accepter vb.m. a aboli abondance s. a grăbi. după. consim­ ţăm ânt accordéon s. (fig . m. abnegaţie abolir vb.) d ’ — ■ m ai în tîi. a se îm păca accoster vb. a înverşuna achat s.) faire ~ qch. a acosta. invar. desăvîrşit absolument adv.) a acosta accoupler vb. a împerechea. abîme s. abundent abords.m. a se îndrepta acheter vb. a ajunge (la) . a îng hiţi absoudre vb. abordare. accelerare accélérer vb. acuzare acharner vb. a aborda. lipsă absenter (s’) vb. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. a acapara accélération s. cu.m. abis abnégation s.) a descuraja abbaye s. f. a aduna. a ierta absurdité s.m. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. a în d îrji. prăpastie. a întîm p in a accumuler vb.m. I I a se aşeza pe vine accueil s. a acum ula. abaţie. a accelera accent s.m.f.m. tăiere . a îm povăra.

vîrstă âgé.f. activitate actualité s. -trice s. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb.m. m. aflux affranchir (s’) vb. plăcut agréablement adv. s. întărire. a înfrunta afin conj. (în loc.f. être à son ~ a fi m u lţu m it. aglomerare aggravations. a înhăţa a h ! interj. I I a se elibera affronter vb. (fig.m.f. adv. a în ră u tă ţi. a agita agneau s. precum şi air s . -e adj. îndem înatic. /. admitere adonis s. (pl.f. ascuţit. dulce-acrişor a i g u . adeziune admettre vb. problemă. aerodinamic . (/ig. -. dezinvoltură a is e s .m. a micşora affaire s. -s) usturoi aile s. a se prăbuşi affaler (s’) vb.f. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm . -e adj.f. oţel acquérir vb.e om ul care-mi trebuie . f. f. agresiv agression s. în vîrstă. în mod plăcut. conj. m. cu a rip i. v îrf (al tu r­ n u lu i. aripă ailé. ~ que pentru ca. aşa./. (în)aripat ailier s. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac.) a se prăbuşi affection s. a îm b lîn zi adresses./. pui de v ultur aigre adj. de altfel aim able adj.f. arie (imizicală) . bot. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. m iel agraire adj. aglomeraţie . aerian aéronautique s. înfăţişare aisance s. il fait mon — . şi adj. agricultură agripper vb. aer. m in ă. I I I a m ări agréable adj.m . ac. I I I a dobtndi. -trice s. a iu b i. iscusinţă adresser vb. ag ilitate . acru.m . a apuca. afacere. al m untelui) a il s . a consolida affermissement s. actualitate acuité s. adonis adorer vb. aşa precum. andrea. sprinteneală agir vb. ad m irab il admirateur. aïeux strămoş) aigle s . atac agriculture s. acţiune activité s. ajutor aide2 s. adresă. a se agita. à votre ~ ~ cum d o riţi. conj. conj. p rim u l născut ainsi 1. -e adj.m.acier s.f. a afirm a affluence s.f. v ultur aiglon s. bucurie. aeronautică aérodynamique adj. (fam. a agrava agilité s.f. -ive adj.f. -enne adj. ajutor aider vb. I I a acţiona agiter vb. (pl. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.f. I I I a adm ite admirable adj. agenţie agent g. agent agglomération s. -es. sprijin. dragoste. 2. astfel. trea­ b ă. a consim ţi.f. înăcrit aigre-doux. I I a în d u lc i. cu dare de m înă 494 . strident aigu ille s. se tirer d' ' a s c descurca.f. aeroport affaiblir vb. a adora adoucir vb. (pl. cum îi place . actor action s. am abil aimer vb. a-i plăcea aîné. aerodinamică aéroport s.) de pentru a . a se învoi acteur. conso­ lidare affirmer vb. agreabil.m. vîrstnic agence s. afecţiune affermir vb.es) bu­ nic ./. ~ s. în a it loc. a adm ira admission s. adm iraţie admirer vb. a se sim ţi bine aisé.f. deci ainsi que loc. agravare aggraver vb.m . a u lx .f. adm irativ adm iration s. -douce adj. dibăcie. au ! vai ! aïeul. ascuţime additionner vb. în scopul âge s.) p iţig ăiat.) aglo­ meraţie afflux s. m. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa.f. dibaci aérien.f. -e adj. agreabil agressif.m .f. uşor. a cîştiga acquiescer vb. -ive adj.m.m. f. înrăutăţire.m . -ë adj. I I a slăbi. a ajuta aïe ! interj. a aduna adhésion s. a adresa adroit. m.f./ plăcere. agresiune. uşurinţă. adm irator adm iratif.m . m ai în vîrstă.m. afluenţă. -é s. a h ! o h ! aide1 s. agrar agrandir vb. I I a în tări.

a prelungi. a da alarm a alentours s.m. m. aplaudare.m . englez. a alarm a. alfabet alpiniste s. purtare.m.aisément adv.m.m. anecdotă ange s. (fig . apartam ent appartenir vb. odgon. august apercevoir vb. spaim ă an im a l s.f. alsacian altérable ad].f.f.f. antichitate antisémite s. (degetul) inelar anorm al. am ant. a n . I I I a în v ăţa . alpestru alphabet s. m. amploare am putation s. a atrage. a lu ng i. cu uşurinţă ajouter vb.m . nelinişte. a o duce. a aprinde allum ette s. a strînge amateur s. m. dis­ tracţie amuser (s’) vb. -e adj. anuar.-e s.f.m . a lia n ţă . colţ angoisser vb. iu b it am arres. a se duce.f. am p lu. aplauze appétit s. a apreta 495 . a lp in is t alsacien.m. german aller vb. am ă­ n u n ţit am pleur s. s’en ~ a pleca. I I a n im ic i. m. a pregăti. după cît se pare apparent.f. prieteneşte am itié s. -e adj. a aduce apprendre vb. apetal à peu près loc. alegorie allem and. I I I a apărea appareil s. amendă amener vb. amazoane am bition s.f.m. însufleţire. I I a aplauda applaudissement s. alee allégorie s. (eu ma j. verighetă allier vb.-enne s. anim aţie anim er vb.m.m. f. ancoră âne s. a prevesti annuaire s.m . altitu d in e amaigrissement s.f. unghi. f.m. anatomie ancien. anorm al antarctique adj. a afla apprêt s.p l.m . a se duce alliance s.m. bogat.f.) şi adj. am putaţie amputer vb.m. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s. aparat apparemment adv.m. a g ă ti.-e s. îm prejurim i allécher vb. anterior anticham bre s. mers. prietenie a m o u r s . ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.) dobitoc anéantir vb. a însufleţi annèau s. m./.p l.f. inel année s. a n u m i applaudir vb. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. m.f.f. a chema. antarctic antérieur. alterabil altitude s. adv.m. m. a se amuza anachronique adj. -e s.) şi adj. -e adj. atunci alpestre adj.m . pl.f. -e s. prietenesc am icalem ent adv. I I I a aparţine appel s. I I I a zări apétale adj. alarm ă alarmer vb.f.m. grămadă amasser vb. antisem it août s. cam (aşa). am uzam ent. aluzie alm anach s. a se lu n g i. anacronic anatomie s.m. -e adj. ) a strivi anecdote s. apret apprêter vb./. aniversare annoncer vb.f. [fig. distractiv amusement s. am ator am azones. an tip a tic an tiquité s. a merge.f. poftă de mîneare appointements s. vechi ancre s. suflet amende s. parîm ă amas s.f. a se întinde allum er vb. a ademeni allée s. am ical. -enne adj. am biţie âme s. chemare appeler vb.f. an im al anim ation s. am fiteatru am plement adv. a am puta am usant.m. a îm bina allonger vb. englezesc a n g le s . a îngrăm ădi. aparent appartement s. alm anah alors adv.f. ) şi adj. a speria angoisse s. m. a se distra. a adăuga alarm e s.f. (cu m aj.f. înger anglais./. prieten. chibrit allure s. iubire am phitéâtre s.m . -e adj. aproape apparaître vb. m ăgar. am ic am ical. apel.f. a aduce am i.f. m. a an u nţa. slăbire am ant. anticameră antipathique adj. (eu m aj . salariu apporter vb.

arhitect ardeur s.. a sprijin i âpre adj.) şi adj.m. arşiţă.m . păianjen arbre s.approche s. farfurie assistance s. suficient. -e adj. a izb u ti. atenţie 496 . arteră artichaut s. en avoir . I I a se întuneca. I I I a asurzi.f. arm ată armement s.) raion. şifonier arôme s. a asigura astronautique s.f. cameră din dos arrière-garde s. ataşat (de legaţie. pe urină. 2.m. a ataca attarder (s’) vb. a înc u viin ţa approvisionnements. destul. a se apropia approfondir vb. I I I a se aşeza assez adv. m.m .m.f. a asedia assiette s. a piciorului) attaché s.m. curcubeu archipel s. măiestrie artère s. a apăsa.m. (impers.f. anghinare articulation s. crunt.f. aprovizionare approvisionner vb. a înh ăm a . artă. [invar. încheie­ tură (a m îin ii. de ambasadă) attachement s. a se asocia assombrir (s’) vb.m. are arc-en-ciel s. du p ă. s. înduioşare attendu prep. atletism atome s. piftie aspiration s. aromă arracher vb. arm am ent. reazem. a înjuga attendre vb. şi s.nl. a ajunge.f. a sosi. înduioşător attendrissement s.m. înarmare armoire s.f.m. avînd în vedere attentat s. desi­ gur assurer vb. cartier arroser vb. ataşament attacher vb. sosire arriver vb.f. m.m./. m. aspect.m.m. curea. arg in t. şi adj. artist artistiquement adv. ariergardă arrière-grand-mère s.) a se în tîm p la arriviste s. artistic.m. a aproba. a rtific ia l. I I a rotu n ji arrondissement s. a asasina assaut s. a se aşeza la masă attaches.f.f. ateneu athlétisme s.m. /. a articula artificiel. nefi­ resc artiste s. pom. asalt assentiment s. m. aşteptare attention s. (cu maj. stăpîn pe sine.f. arab araignée s. 1 ardoare.m . sparanghel asphalte s. (a d m . astronomic athée s. a ataşa. asistenţă association s. I I I a atinge atteler vb. cu siguranţă.m. astronautică astronomique adj.f. I I a ad în ci. (fig. apropiere approcher (s’ ) vb. f. aspirare. m. a lega attaquer vb. (sport) fundaş. a întîrzia . ateu athénée s. sprijin appuyer vb.m. (fig. a apro­ funda approuver vb. cu artă ascenseur s.f.elle adj. ascensiune aspect s. asasinat assassiner vb. a fi de ajuns assiéger vb.m. a stropi arsenal s. arhipelag architecte m. a zăbovi atteindre vb. a asfalta as p ic s . interj. străbunică arrivée s.) aspi­ raţie assassinat s.f. a aproviziona appui s. articulaţie articuler vb.) poim îine après-midi s. aspru après prep. asociaţie associer (g’) vb. legătură. a smulge arrangement s.m. m. arenă argent s. dulap.f. aspic. m. -e adj. (fig. asfalt asphalter vb.m. atom atroce adj. ascensor ascension s. înfăţişare asperge s.m.) a se posomori assourdir vb. f.f. şi adv.f.m . I I I a aştepta attendrissant. aranjam ent arrêter vb.f. bani a rm é e s . învoire asseoir (s’j vb. arivist arrondir vb. atentat attente s. rîvnă arène s.f. groaznic attabler (s’) vb. sigur assurément adv. a uda.m.f. arsenal a r t s . partea din a p o i.f.f.m. a opri . a face (un sunet) m ai surd assuré. asentim ent.m . după aoeea après-demain adv.m. arbore arc s. (invar.) după-amiază arabe s. a aresta arrière 1.a fi sătul. înapoi ! arrière-chambre s.

n ici un(ul) audace s.m. îndrăzneţ au-dessous adv. hot. adv.f.m.f.m. a întinde (înainte) . pron. şi adj. autom obil automatiquement adv. aux.m. altfel. toam nă autom obiles. m. în mod autom at autodétermination s. a-i fi .-euse s. viitor aventure s. a m ătura b a la y e u r.f. şi pron. aversă avertir vb.f.m.m. deget mic (de la mînă) aussi adv. de uşă baigner (se) vb. (impers. de asemenea. m ătură balayer vb. altm in teri autrefois adv.f. înaintare avancer vb. autor auto s. zori aubergine s. m ai înainte auprès 1.attentivement adv. deasupra auriiteur.f. alt(ul). aviditate a v ilir vb. aproapele auxiliaire adj. . prep. adunare în ceată zgomotoasă aube s. aviz aviser vb.m. tot a tîta . a b îlb îi bagage s. I I a ateriza attirrer vb.) il y a este. m ic golf. a micşora' bal s. balcon 497 . a zări. a înjosi avion s.f. bacalaureat badiner vb. şi adj.).m. a atrage attraper vb. lăcomie. prep. sînt. aprilie B baccalauréat s. adj. a întrista. alaltăie ri avant-poste s. cu avenir s. aşa de aussitôt 1.f. conj.f.m .) P? de în ju ru l. m.) ce lălalt. părere. a lta . a se scălda. ~ soif a-i fi sete. avans. a glum i bafouiller vb. avanpost avare s. [loc. m ăturător balcon s. a ltu l. autom obil. au­ tom obilistic autorité s. avar. aş ! baie s.-trice s. şi prep. m. înd ată ce autant adv. aventură avenue s.f. îndată. avocat avoir vb.f. — • chose altceva autrement adv. azi aune s.f. lîngă. a m îh n i attroupement s.m. a ltăd a tă. îm prejurul autre 1. 2. a bolborosi. avantaj avant-hier adv. loc. 2. şi adj. cu atenţie atterrissage s. întîm plare . m. 2. autoritate autour adv. ochi de fereastră.m. -euse adj. baie baïonnette s. adv. -e adj.f. (pe) aproape auriculaire s. a pune m ina attrister vb. cale averse s. a m ări. pătlăgea v în ă tă aucun. auditor augmenter vb. hrăpăreţ avidité s. există avoisinant. a m ărturisi avril s. îm prejur. a spori aujo urd’h u i adv. şi pron.m . rad ă.f. şi adj. a se îm băia b a in s . f. îndrăzneală audacieux. sărut(are) baisse s. arin auparavant adv.m. odinioară autrui pron.m.m.m . lacom.m. a informa aveugle s.m. -e adj.II a avertiza . orbeşte aveugle-né (e) s. inel bah! interj. bagaj bague s. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s. av id . a prinde. a grăbi (plecarea etc.f. a înain ta avant adv. autodeterm i­ nare autodidacte s.f. avion avis s. vecin avouer vb. aterizare atterrir vb. (precedat de art. autodidact automne s. I I a deprecia (o marfă) . şi. adv. bal b a lai s. a scădea. zgîrcit avec prep. dedesubt au-dessus. aviaţie avide adj.m. orb aveuglément adv. a în ştiin ţa avocat s. baionetă baiser s. orb din naştere aviation s.m. a lătu ra t./. aux iliar avance s. scădere baisser vb.f. ~ faim a-i fi foame. a avea.m.m. înainte av a n ta g e s .f.f.f.

m. e m u lt de cînd . m. baladă ba lla nt. muncă b e s o in s .. vite bête1 adj.f. bazalt basculer vb./.m.f. bicicletă bien adv. cioc. a toci sensibili­ tatea blé s. lu ptă b ataillon s. nevoie.f. baston batteuse s. tout încetişor. m ai d ih ai beaucoup adv. barbarie barbe s. treabă. banchiză baraquement s.f. m.m. -e adj. foarte m u lt . războinic. cum nat beau-père s.m.m. bătălie . m u lt beau -frère s.m. fîşie.baleine s.m. bandit bandoulière s. il y a beau temps que . bazar béant. sfeclă beurre s.f. scăzut. prune bec s.f. clădire bâtir vb./. f. navă bâtim ent s. conj. jos. a blaza. a se îngălbeni blesser vb.m . foarte palid blêm ir vb. bandulieră banlieue s.m. banană bananier s. basorelief basse-cour s. care se leagănă b a lle s . de plus belle şi m ai şi. balnear banane s. banderolă bandit s. a unge cu unt bibliothèque s. bască berline s. a n im a l.f. balet balnéaire adj. I I I a bale. barbă barbier s.f. bărbier barbouiller vb. (mii. banan b a n c s . -euse adj. batalion bateau s. m.f.f. barbar barbarie s. baliză ballade s. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s. şi adj. larg deschis.f. binevenit bière s. socru beauté s.-e s. I I a p ă li. jo­ sul. bere bigarrer vb. sărăcie bétail s. albeaţă blanchir ' b. alb blancheur s.m. băţ.f.m. curte de păsări bastion s. 2.f./. a răni 498 . m. ciorap basalte s. şi adj.f. frumos .f. beretă. a se legăna . belle adj. înd ată.f.m.m.f.) franc. a b ălţa .m.f. m grîu l-iiiiie adj. /. bază bas-relîef s.m.m. prostănac berceau s. bijuterie billet s. gratie bas1. bizar blague s. a m îzgăli barque s.f. -e adj.m. biscuit bizarre adj. bastion bataille s. fleac b é to n s . m. s. -e adj. m.f. m inge. -che adj. bilet biscuit s.' adj. bandă.f. unt beurrer vb.f. a construi bâton s. soacră belle -sœur s. bancher banquise s.) a învinge b a v a r d . a bandaja banderole s.. vas. IX a clăd i. (pop. beneficiu bénéficier vb. . bine . m. batoză battre vb.m. a lega. dungă. (jig. de peşti) bandes. guraliv bazar s.m.f. partea de jos. trăsură besace s. m. I I a alb i blaser vb. glonţ. ballet s. a dezaproba . desagă besogne s. a beneficia benêt s./. binefăcător.f. ceată bander vb. -se 1.m. leagăn béret s.m. a blam a blanc.-e s. bancă. vorbăreţ. balenă balise s. — sûr desigur bien que loc. în şoaptă bas2 s./.m. becaţă. inferior. ciudat. cărucior.f.m. banc (de nisip. (în) curînd b ie n v e n u . sitar belle-fille s. a cădea base s. bel. frumuseţe bébé s.f. şi adj. cu toate că bienfaisant. prost bête2 s. şi adj. şotie blâm er vb. -e adj. m. deşi. m. bine inten­ ţionat bientôt adv. a îm pestriţa bijou s. căscat beau. sa­ lutar bien-intentionné. bibliotecă bicyclette s.m..) baracament barbare s. prostie.f. plisc bécasse s. scund. noră belle-mère s. barcă barreau s.m.f. cum nată belliqueux. beton betterave s. m.. be­ licos bénéfice s. ~ de somme v ită de m uncă bêtises.f.

scurt. a clocoti boulanger s. bloc.f.m. bună ziua bonnet s. m. prăvălie bouton s.f. burghez bourreau s. I I a sări. m.f. a face salturi bonheur s. vată etc.m. cutie boiteux. curajos. a închide. braţ.m. armare cu lemn boiser vb. a sparge. boucles d ’oreilles cercei boucler vb. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s. a broda 499 . brioşă. fericire.) bourse s. pe punte. a se m ărgini botte s.m.m. sticlă boutiques. -e adj. a nu sta lo­ cului bougie s.f. şi adj. a zăpăci. bobinare. dop. brăţară.m. buchet. a meremetisi b rilia n t. om bun şi credul. strălucitor brillam m ent adv.f. a broşa (o carte) . brancardă branches.m. m. brève adj. a bucla părul boue s.f.) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. -e adj./.m. ) aller sur Ies ~ de qn. bursă bousculer vb.) buşon boucles./. ~ ~ homme om cumsecade . bine bonbon s./. viteaz. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. şchiop bombe s. (fam. năm ol bouffée s. rană bleu. bulevard bouleverser vb. boboc (la floa­ re) . adj. şi adj. val de aer bouger vb. căptuşire. marcaj (crengi rupte. salt. boier bracelet s. 1.f. brav . a încheia (o cataramă) .m. -euse adj. a îm brînci boussole s. bub iţă boutonner vb. ghiulea boulevard s.f. noroi. bor (la o pălărie) bordeaux s. b lîn d . succint bribe s. v in de Bordeaux borne s.f.m. cărăm idă briquet s. hotar. bluză bluet $. bou boire vb. nasture.f. (în mod) strălucit briller vb. ram ură. à ~ le corps la trîntă brasse s. bord (la un vas) .m. stană blond. boxer boyard s.f. amnar brisées s. m.f.m. a b îzîi bourgeois. călău bourrelet s. branşă bras s. cizm ă. homme ~ om curajos.) a lucra nim icuri.f. -e adj. brav braver vb. bras (fel de înot) brave s. a înfrunta. legătură de legume botté. noroios bourdonner vb. a căptuşi cu lemn boîtes. a brava bref.m. mesteacăn boulet s. sul (um plut cu cîlţi. încălţat cu cizme bouche s.f. coş. suflare.m. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. bonetă bord s. cataram ă. busolă boat s. capăt.m. albăstrea bobinage s. margine. fărîm ă .m. (fig. lem n. lum inare b o u illir vb.m.-e *. cozonac brique s.m. b la jin bonjour s. brichetă. brutar boulangerie s. à — pe bord. albastru bloc s. sfîrşit bouteille s. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. m ănunchi bourbeux. bonne adj.f./. broşă brocher vb. a răscoli bouquet s. a străluci brioche s. pungă (de bani) . frag­ ment bricoler vb. fărîm itu ră. a încheia nasturii boxe s. bomboană bond s. pl. săritură bondir vb. margine. targă. a rupe broche s. montre. I I I a fierbe.m.m.f. box boxeur s. (tehn.m. a îm păduri . bombă bon1.m. -euse adj.f. om uleţ. bun bon2 adv.~ ceas de m înă brancard s. blond blouse s. I I I a bea bois s. a se mişca.m. (fam. snop. buclă (de păr). bobinaj bœ uf s. gură.m. m. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. cracă. brutărie bouleau s.f. pădure boisage s.m.f. bornă borner (pe) vb. a tu lb u ra. -e adj.m.f. măcelărie b o u ch o n s.blessure s.f.f.m.

calcul calculateur.m. zgom ot./. (fam. cuşcă cahier s. bronz brosse s. canibal canons. ) prevăzător c a lm e s . ţăran.m. capitulare caporal s. cauciuc. capsulă capturer vb. cutie calcaire s. caporal c a p rice s. închisoare cadeau s. (sport) gol buveur s.m. m. capital.f. ţărănesc campagne s. cantină c a n tin ie r. m ai tînăr cadre s. însuşire carafe s.m . a poposi. calin calmer vb.f.m. sătean.m.m. adj. a cotcpdăci. calcar calcul s. tovarăş.f. de frunte. aparat de film a t camionneur s. lagăr.f.m. -trice s. brută bruyant. scop. capitală capitalisme s. a locui tempo­ rar .m.f. c’est ~ aşa este ça2 adv.f. capitulard capitulation s. caracter. cal­ culator. ”iens ~ vino încoace cabaret s.m. tăietor de lemne bnffet s. raţă candélabre s. a trăncăni car1 conj./. candidat cane s. m. capitalism capitulard adj. raţă cannibale s. [fig. căci car2 s.f.bronchite s. ţel.m. -e adj. cafenea cage s. (fa m .f. a ascunde cachette s. cabinet ca c a o s. canalie. camionagiu camp s. a lin iş ti calomnier vb. ramă café s. -e s.) hărm ălaie.f. m. comme astfel. cacao cacher vb. adu­ nătură canard s.m.m. ) asla . colivie. carlingă 500 .f. promontoriu capable adj.m.m. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 .m. s. şi adj.m. capabil capitaine s. m. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. zarvă brouillard s. zgomotos bucarestois.m. a potoli. esenţial capitale s. aici .f. a calomnia calorie s. răţoi.f. carafă caresser vb.m.m.f.m. cantinier ca n to n s. brutal brute s. calorie calquer vb. bufet buisson s.m. sat. a m îngîia carlingue s. m. noră bruit s. cafeniu brutal. 2. laş. a peria brouhaha s. cafea. ceaţă broussaille s.) camarade s. perie brosser vb.) campanie camper vb. m ărăciniş bru s. a arde brumeux. a calca. băutor.m. circiumă cabine s.m. şi adj. barcă cantine s. ladă.f. beţiv c ça1 pron. zvon. -te adj. candelabru candeur s.m. camarad camée s. socoteală. galoş cap s. mezin.f.f. neguros brun. cap.f. dem. camee camera s.f.m. căpitan capital. candoare candidat s. nemernic.m. cadou cadet. cadru.m.f. a copia (şi fig. à la — la ţară. bucureştean bûcheron s. şi adj. ascunzătoare cachot s. -e adj.f. cîmpie . a captura caqueter vb. cabină cabinet s. ceţos.m. se — a se proţăpi canadienne s.m. tufiş bureau s. ţeavă (de armă) canot s.f. m.m.f. -e adj.-ère s.m. pietricică caisses. casă (de bani). bronşită bronze s.m. -e adj. (mii.m. veste brûler vb. tab ără. (persoană) calculat(ă) . capriciu icapsule s.m. /. birou but s. canadiană c a n aille s. m. şi adj. caiet caillou s. m.f.m. carceră. m.-euse adj. bru n . autocar caractère s.f. tu n .

m. cireş certain.m. a schimba chanson s. a cauza causer vb. ţelină célibataire s. a tă in u i céleri s. dem. nasier carnivor.f.m. m. capitol chaque adj.f. a cînta chantier s.f.f. ceremonie cérémonieusement adv. fiecare. centimetru champ s. a n u m it.f. -ière adj. centralizare centraliser vb.m. pulover. a adeveri cerveau s. catedrală causer. căldură chaleureux. en tout ^ în tot cazul casque s. cavalerist. acea cellule s.f. şampanie champignon s. înlănţuire./.m. oarecare. morcov carotter vb. -euse adj.m. a sărbători célébrité s. campion chance s. carton cas s. (ceea) ce ce. celebritate celer vb. catedră chaises. spart caste s.m. a se am ari cave s.f.m. acest lucru céder vb.f. -ci (pl. a certifica. a sta de vorbă (cu) cavalerie s. scrumieră censeurs. a cenzura cent adj. a înceta chacal s. carieră carte s. creier cessation s.m. pl. acest ceci pron.m. clapon chapitre s. necăsătorit. pălărie chapon s.m.f. tricou chandelle s.f. lănţişor chair s. -e adj. şi adj. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s.m.m. orice char s. carnivor carotte s. caz. ca­ valer certainement adv.) a ciupi ceva prin înşelătorie central.f.f. şi adj. dem. m./.f. cireaşă cerisier s. acel(a) celui. blam public censurer vb. cet. dem. cavalerie cavaliers. -e adj.m.-e s. acesta celui-là [pl. aceasta. încetare cesser vb. f. cîmpie champagne s. pătrat carreau s. lumînare change s. piv n iţă caveau s. a pricinui.m. profesie. -e adj. cenzor censure s.m. cim p. ceux-ci) pron. centură célèbre adj. cuarte (de joc. întlm plare. ceux-là) pron.f. ciupercă champion ş. şacal chagrin s. celebru célébrer vb.f. carne chaire s. -e adj. de v izită etc. şi adj. dem. cască casser vb. schimbare changer vb. dem. cameră. nehot. scaun chaleur s. (o) sută centimètre s.f. acela cendrier s. a centraliza centre s. a ceda ceinture s. totuşi. ochi de geam carrière s.m. cauză. schimbător changement s.f. si­ gur. mîhnire chagriner (se) vb. cerc cercueil s. zmeu (de hîrtie) cerise s. castă cathédrale s.m. cîntec chanter vb. călduros chambre s.m. pron.m . a sparge cassé.m. m. central. u n ii. poş­ ta lă . critică. car de luptă 501 . car.m. à coucher dormitor celle (p l.f. centrali­ zator carpe s. noroc.tn.f. m. ceux) pron.m. centrală centralisateur s. a se m îh n i.) centralisation s.m. m. cette adj. s. cu toate aces­ tea cercle s. şi adj./. a ascunde.f. cavou caviar s. schimb changeant. şantier chapeau s. lanţ. desigur certifier vb. şir chaînette s.f.f.m. hartă. (fam. cenzură. an um iţi causer vb.carnassier.m. centru cependant conj.m. a vorbi.f. dem. călăreţ. şansă chandail s. celibatar chaîne s.m. dem. sicriu cérémonie s. în mod cere­ monios carton s. car­ carnivor e s.m. celles) pron. crap carré.f. celulă celui (pl.f.f. icre negre ce pron. tanc.

~ jort cetate châtiment s.f. c ă r b u n a r charger vb.f. -euse s.m.m. ţigară cime s. lucru chou s. capodoperă chef-d’orchestre s. cămaşă chêne s.f.f. cheie clergé s. -e adj. şef. aici ciel .m. şi adj. -e adj. vatră chemise s. cifră. (cu maj.m.m.m . c ă r u ţ ă charité s. chinezesc (fig. cîine. cîrpă. alegere chômage s.f. preoţime 502 . (zool. a cizela cité s.-ère1 adj. şovin chaux s. c im itir cinema s.f. şomer chose s.m .m.m.m. î n c î n t a r e charme2 s.m. sumă chimère s.f.m. r es te a de a che­ charretier s. drag chère2 s.m.m. şicană^ cliien. căp ătîi cheveu s. ceară cirer vb.m. f. a cita citoyen. şi adj. la chicane s. sst ! linişte ! chute s. a-şi l u a s a r c i n a chariot s. -e adj. a circula cire s. -te s. scum p.f.f. petic chiffonner vb. circuitul circuler vb. c l e f cléf s. cădere ci adv.f. conducător./. şofer chaussée s.f. cazan mare chauffeur s. chiffon s. căm in. var chef s. pisoi chatoyant.9 . -e s.m. foarfece ciseler vb. gleznă chèvre s. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s.f. i u b i r e (ie o a m e n i charmant.f. a încălţa chauve-souris s.f.m. (hot. scump .s. drum . pl.m.-enne s. castel. a m ototoli. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. cinemascop circuit s.m.) c a r p e n charmer vb.f.m . pedeapsă chaton s. fir de păr cheville s. a căuta chercheur s. (despre culori) deschis chinez. ciment cimetière s.f. m.m. m uşiţă ciseaux s. lum in ă classe s. şi adv. a î n c ă r c a charbonnage s. [constr. cercetător cheval s. chiot . a vîna chasseur s. a văxui ciron s.m . caţea clarté s.f. cavalerie chevaucher vb.f. -e adj.m.f.m.m .) liliac chauvin. ţigară de foi. -e s. lăm îie citronnier s. m.f.f.-e adj. elasament. chimie chinois. î n e î n t ă t o r charme1 s. cler.m.m. cetăţean citrons. a şuşoti chut ! interj. creştin chuchoter vb. fierbinte chaudière s. f a r i n é e . dirijor chemin s.m.m. m. capră chez prep. mîncare. căţeluş choeur s.m .m .f. clasă. căruţaş charrue s.m.m.f.) şi adj. c a r . stejar cher.) a supăra charger (se) vb.f.f. cetate citer vb. clasifi­ care clé s. himeră chimie s.m. lim pede.m. conopida chou-rave s.f. care face ape cţ^aud. havană cigarette s. lucios. m.m. căldare. ospăţ chèrement adv.f. cal chevalerie s.f.m . plug chartreuse s. cinematograf cinémascope s. pisică château s. mănăstire chasser vb. chiffre s. m. vîrf ciment s.f.m.f.m. a î n e î n t a charpente s. cu dragoste chercher vb. -enne s.m.f.m. vînător chat.f.f.m in ă . -ière s. cale cheminée s. cer cigale s. clar. -ne s. v. m. civil civiliser vb. cald. a şifona. cor choisir vb. a şopti. I I a alege choix s. lă m li civil. a civiliza c la ir .) ş a r p a n t ă . lecţie classement s. şosea chausser vb.tn.f. şomaj chômeur. varză chou-fleur s. a călări chevet s. greiere cigare s. gulie chrétien.m.

comună communiquer vb.f.f. I I I a combate. şi adj. I I I a se prezenta. supărare colifichet s. m. obştesc. I I I înţelege a cuprinde. comitet commandant s.f.-e adj. societate compagnon s. deal. şi adj.f. maior commande s.f. luptă combattant.) podoabe. compoziţie. a lupta combien adv.m.m. -e s.m. -e adj. a comprima compte s. colectivitate collège s.m. împrejmuire clouer vb. a începe comment adv. ca. tout ~ la fel commencer vb. (fig.m. cont compter vb. to t ce acoperă capul (pălărie. a prinde în cuie. a compensa complaire (se) vb. I I I a se complace complet1 s. m înie. asemănare. fleac. Comun. cît. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s.f. com­ punere comprendre vb.-e s. complet complètement adv. închis clôture s.client.m.m.f. cucurigu ! code s. clopotniţă cloison s.f. colonial colonne s. colos.f.m.m. com plicat compliquer vb.f.m.m . pre­ cum . cum. a comunica communiste s.f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.f. clipire clinique adj. cocardă.m. guler. ca (si). şap­ că etc 1 coin s. comandă (a unei m a­ şini) comme adv. a comprimer vb.f. v îrf. m. cum? de ce? commentaire s. -e adj.f. clinic cloche s. comerciant commerce s. m.m. pas colère s. club coalition s. coafor coiffure s. client climat s. uriaş combat s. colectiv collection s. coloană colosse s.m. clim at climatique adj. dorinţele cuiva) . fanteziuri collaborer vb. complet./. cîtă. colier colline s.f.m. a concentra 503 .m. tovărăşie. par ' (a şti ceva) coexistences.f. casă de bani cognac s.f. comandant . colonel colonial. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) . socoteală. des­ păgubire compenser vb. cît.m.f. a alcătui compositeur s. comedie com ités. m.f.m. a combina comble s.m. tovarăşă. (fig. insignă cocorico ! interj. -e s.f. m. a compara compas s. conte concentrer vb.m.m . -ive s. asociaţie. cîte combiner vb. a întregi. colecţie collectiviste -s. a (a) lip i colliers.f. cîţi.f. perete despărţitor clore vb.f. clim ă. coafură. climat(er)ic clin (d’oeil) s.f. colţ c o ls . pie ptănătură. tovarăş comparaison s.) culme combler vb. colegiu coller vb. a completa compliment s. compa­ raţie comparaître vb.m.m. compozitor composition s. tacticos compensation s. soţie compagnie s. -e adj. a compune. comu­ nard coffre-fort s. a copleşi commune s. -e adj. coexistenţă. a număra comte s. clopot clocher s. trecătoare. in im ă . coniac coiffer vb. şi adj. cu totul compléter vb. a pieptăna coiffeur. cod coeur s. colină colonel s. şi adj. comunist compagne s. a ţin tu i club s.m. (pl. compas compassé. m. I I I a închide clos. comentariu commerçant s.) a satisface (năzuin­ ţele. p u ­ blic communard. compensaţie. ardere comédie s.f.f. colectivist collectivité s.f.m. a socoti. a colabora collectif. -ète adj.m. luptător combattre vb.m . I I I a comite commode adj. a complica composer vb.m.m. costum complet2. comerţ commettre vb.m. comod commun. coaliţie cocarde s. salbă. -euse s. com plim ent com pliqué.

consoană constamment adv. a conţine content. confort confortable adj. încurcătură congés.f . confuz confusion s. congres conjonction s.m .-euse s. -e adj.f. nuvelă contempler vb. a consolida.f. a încurca confort s. a încredinţa confirmer vb. de acelaşi s o i. consul consulter vb.m. I I I a conduce confection s. înfăţişare.m.f. a înconjura contracter vb. portar concitoyen. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.f. adv. contrar.f.f. sfat.f. a trage concluzia conclusion s. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. conferinţă confesseur s. contrariu contre-amiral s. (m il. I I I a încheia.f. şi adj. consim ţăm înt.m .m. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. a consterna constituer vb.f. confecţie confectionner vb.m. destăinuire. urmare.f. a confecţiona conférence s. contradictoriu contraindre vb. concediu congénère adj. conducător conduire vb. I I I a construi consulter vb.f. cunoaş­ tere connaître vb.-enne s. confuzie. -e adj. atingere. I I I a confunda. conjugare conjuguer vb.f. au dim potrivă.f. castravete concourir vb. a confisca confiture s. rn.concentrique adj. stim at consigner vb. a contracta contradictoire adj. povestitor continue]. m. în mod constant constant. a constata consterner vb. confortabil confrérie s.f. concurent condamnation s. conştiinţă conscient. -ère s. poveste.m. de aceeaşi specie congrès s.f. a urma contourner vb. a contempla contenance s. contraam iral 504 .m. asociaţie confus. încurcat confusément adv. cunoştinţă. a constitui construction s. loc. contact contagion s. -e adj. I I I a consimţi conséquence s. aer. -condamnare condamner vb. în ­ voire consentir vb. clădire construire vb. concluzie. potriv­ n ic. confuz. molipsire. confi­ denţă confier vb. m. I I I a cunoaşte conque s.f. a condamna condition s. cucerire consacrer vb. a ti­ tu dine .) a da un consemn consolation s.f. consecinţă conserver vb. a sfătui conseiller. concetăţean conclure vb. mîngîiere. constant. constrîngere contraire s.m. încheiere conçombre s.f. a consulta contact s. respectat./.m. cu perseverenţă. -e adj. a conserva considérer vb. a m u lţu m i (pe cineva) contenu.m. neînce­ tat continuer a continua. conştient conseil s. I I I a cuceri conquête s. statornic constater vb.m.f. a m ărturisi. m.f. m u lţu m it contenter vh. a consulta connaissances. I I I a cuprinde. a fi în legătură cu. conjuncţie conjoncture s. a considera: (fiţi.f. a confirma confisquer vb. condiţie conducteur .f. concret concurrent. continuu. contagiune conte s. -ète adj. concurs concret. a conjuga.f.m .m . a u n i consul s. ajutor. basm. a întări consonne s. a consemna. a consacra. conţinut conteur.f. I I I a concepe concierge s.m. I I I a constrînge contrainte s. sfă­ tuitor consentement s.f. consolare consoler vb. a consola consolider vb. -e s.m . -le adj. concentric concerner vb. ghioc conquérir vb. încredere confidence s. consilier. duhovnic confiance s.) a preţui considéré. a închina conscience s. dulceaţă confondre vb. I I I a concura concours s. -e adj.s. construire. -e s.f. şi adj. consiliu conseiller vb.f.

de force puci coupe1 s. tr-o dată .m. donner . călduros cornée s. -e adj./. obicei couturier. găoace (de nucă./.m. corespondenţă correspondre vb. cortegiu. b id iv iu .-euse s. curajos. regiune contre-offensive s.contrebasse s. strat coucher1 s. tout à deodată. conver­ copain s. I I I a contrazice contrée ş. contribuţie. tem ă corectată corriger vb.f. poştă cours s. im pozit contrôler vb.f. corectare. co­ rupţie cortège s. -ère adj. m. văr. contraofensivă contre-valeur s. vopsea coulisse s. acoperit couvrir vb.m.f.m. carcasa vaporului correction s.m. jouer des~^ s a da din coate coudre vb. a aluneca de-a lu n g u l.f. du de dinspre . bumbac cotonnier.f. I I I a corespunde. dru m . a încorona courrier s.m. de ^ deoparte .m. a costa coutume s. cosmos costume s.f.m. costum côte s. a um bla după (şi fig.f. ochire. coastă côté s. ţional (ju r .f. -ette adj. amic copier vb.-ère s. I I I a convinge convenir vb. cochet cor s. coş corde s. pernă coût s. alai cosmonaute s.m. curte courages.f. prieten. a fi în corespondenţă corridor s. culme côtelette s. ţin u t.m.f.m.) trib u n a l corec- correspondance s.f. culoare.m. coridor corrigé s. corupere. cornee corniche s. m. (despre un vas) a se scufunda couleur s.f. m. latură.m. cuţit mare de bucătărie coûter vb. mac coquet. aspect. ţio n al.m. vară coussin s. contravaloare contributions. parte. de ouă) . croială coupe2 s. -le adj. a curge. lovitură.m. culisă couloir s. corb corbeille s. corecţie correctionnel. îndreptare. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. scurt cousin. colină.m. cupă. curs course s. cuţit coutelas «.f. curaj. conversiune.f. trup.m . coral.f. à — sur cu siguranţă. -e s.m. cursă. culcuş. a copia coq s. a corecta corruptions. în­ drăzneţ courber (se) vb. ^ d'oeil de privire.f. a se învoi conversation s. ^ à ^ corp la corp. I I I a alerga. culoar coups.m. coquelicot s./. -e adj.f .m .f. con­ conversions. coardă cordial. cocos coque s. a se îndoi. frînghie . apusul soarelui couche s. cupă couper vb.m. gît couchant s. cornişă corps s. coroană.f. m. -e adj. a controla convaincre vb. à lîngă coteau s. s. -euse adj. a bum bacului cou s. cordial. cunună couronner vb. mărgean corbeau s.f. m. m. a se scurge.f.m. cost couteau ». cot . /.m.f.f. d ’un seul ~ dinprea tîrziu .u n f il a telefona. a tăia cour s. I I I a coase couler vb. alergător courir vb. a se cülca coude s.) couronne s. vorbire tire conversaţie. taeîm couvert2. ) corec(pop. I I I a acoperi. après sur le îndată .f. izb itu ră. goană. cotlet de bum bac.f. (muz. I I I a recunoaşte. contrabas contredire vb. a ascunde coton s.f. îndrăzneală courageux.m.m. cosmonaut cosmos s.m.m. curier. stricare.) corn corail s. 505 . croitor couvert1 s. corp. telegar court. apus (de soare) coucher2 (se) vb. m. a se curba coureur.

cruzime ( fig-) cru. creaţie créature s.f. curmal davantage adv. şi adv. -e s. critic. colţ (la a n i­ male) crochets. tim id crâne s.m. crimă crinière s. pericol. croşetă croire vb. curativ cure s. cuit cultivé adj.f. -le adj. cruce crosse s. I I I a se teme craintif. creatură crèche s.m.m. cange.f. instruit cultiver vb. despre. [sport) cruauté s. -e adj. a în tîln i croissance s.m .dent s. cîrlig. a socoti croisades. ciclon D dahlia s. a p îrîi. a crea crème . creton creuser vb. I I I a crede.m.f. m.m.m . a fermenta cycle s. în.f./.m. piele cuisine s. gău­ nos. a dansa danseur.f. chiloţi culte s.f. m ai m u lt de (d’. a crispa critique s. I I I a dezbate . dans danser vb. erunt cuber vb.f. trecere. gol creux2 s. in.f. /. cîrlig . crud crue s. bojocii. criză crisper vb.f.m. des) prep. a se debarasa. m. — un mois peste o lu n ă dansant. scuipat craindre vb. f. -ive adj. scobitoare curée s. doam nă. sem ilună.f.f. -ive adj. scobitură. şi adj. -elle adj. ocol.m . a scobi creux1. pradă crosă curiosité s. d in . cultură culturel. creion création s. dată datte s.f. credit. a se rupe cri s. m. sm în tîn ă. cuillère s. făptură. dalie dame s. de la. m ăruntaiele care se dau la c îin i. a săpa.f. cretin cretonne s. cu ltu ral curatif. scobit. a crăpa. de! damner vb. creştere croissant s. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. dansator date s. cavitate. pan talon i scurţi. creastă crétin. f.f.f.) culture s. fricos. m.m.f. -euse adj.f. a debarca débarras s.m. de. interj. influenţă créer vb. crud. m.f. a înota în stilu l crawl crayon s. nemernic craquer vb. critică crocs. a sparge . I I I a culege cuiller. ciclu cyclisme s.f. cuit.m. a afurisi danger s. amurg crête s. primejdios dans prep. craniu crapule s. creşă crédits. curiozitate cuver vb. crater cravate s. a cultiva (şi fig. a trosni cratère s. f.m.m. prim ejdie dangereux. pe=te. corn (franzeluţă) croître vb.m. m. I I I a creşte.9 . coamă crise s. a se spăla pe faţă débarquer vb. cremă crépuscule s. a scăpa débattre vb.f. s. -euse s. prăpăd. curm ală dattier s. pe.f. a încrucişa.f.f. cravată crawler vb. strigăt crime s. debara débarrasser (se) vb. dansant danse s. pat (de puşcă) . du. gol crever vb. -euse ad].m. ciclism cyclone s. a face cubajul cueillir vb. şi adj. a se m ări croix s.crachats.f. creştere (a unei ape) cruel.m.-e ad]. fiin ţă . încrucişare croiser vb.f. cură cure. — fouettée friş­ ca. bucătărie culotte s. prăbuşire débarbouiller (se) vb. cruciadă croisement s.m. se ~ a se zbate 506 . lingură cuir s.

f. cu siguranţă décider vb. jum ătate de oră demi2. ram olit décréter vb. -e s.f. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. I I I a descoperi décrépit.m . I I I a scrînti demeurer vb. deltă demain adv.m. (despre ape) a se vărfea debout adv. a dezumfla dégoûts. demaraj démarrer vb. a locui. a deznoda. a (se) muta démettre vb.m.m.m. I I I a dărîm a démon s. a delega délicat. deşeu déchirer vb.m. a declara déclencher vb. m ai departe de délégation s. -e adj. peste. dejun déjeuner2 vb.f. cusur défendre vb. a declama déclarer vb. m. a denunţa dénonciation s. deja déjeuner1 s. dantelă dentelure s. mîine démailloter vb. sfîşiere décidément adv. a se revărsa. a rupe coarnele décourager vb. peste. a sfîşia déchirure s. -euse adj. a prinzi déjuger vb.m.f. a sfida défiler vb. I I a defini définition s.m. dinar. a rupe. jum ătate. a debuta. delicios. decor décorner vb. a deceda.f.m. definiţie définitivement adv. a dispreţui dédaigneusement adv. dezgust dégoûter vb. ferme­ cător délivrer vb. a întreba démarrage s. a dezgusta degré s. a decerna décevant. a desfăşa (un copil) demande s. a dezlega dent s. apărător défi s. ruptură. grad. 507 . se a se descotorosi. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a demara. treaptă.m. demograf démolir vb. ban dénombrer vb. a porni déménagement s. denunţare dénouer vb. a desfide. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. s. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. jum ătate demi-teinte s.m. dezmăţat début s. a decomanda déconcerter vb. a face numărătoarea dénoncer vb. a dezlănţui décharger vb. (a rh ît.f.f.f. a scăpa défaut s. ho tărît. decrepit. ră­ posat dégeler vb. halbă. a defila définir vb. dehors adv. delicat délicieux. a declanşa décliner vb. definitiv déformation s. a dezlega. au de după.) dantelură delà prep. deceniu décerner vb. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. am ăgitor décevoir vb. a elibera delta s. început.f. -e adj. defunct.m.f.débit s. m. a zăpăci décoration s.f. mutare . m.m. debit (la lichide şi gaze). a răm îne demi1 s. debut.m. întrebare demander vb.m. a declina. apărare défenseur s. I I I a decepţiona déchaîner vb. decizie déclamer vb. deformare défunt. (sport) m ijlocaş.f. demon denier s.) au ~ ~ după. -e adj. în picioare. jum ătate întoarcere démocratie s. sfidare. (în) sus débraillé. hotărîre. I I I a desface. decoraţie. a descuraja découvrir vb.f. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . a cere . democraţie démographe s. I I I a apăra défense s. şi adj. -e adj. cerere. cu dispreţ dedans adv. provocare défier vb. a răposa décembre s. a decide décision s. a descărca déchet s. a refuza décommander vb. a decreta décrire vb. a începe décéder vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb. defect.f. dinte. ju m ătate. m. m utat déménager vb. prînz. au ~ la început débuter vb.f. înăuntru défaire vb. afară déjà adv.f. delegaţie déléguer vb. a deconcerta. -e adj.f. I I I a descrie décrocher vb. a da: pe dinafară déboucher vb. decembrie décennie s.

m. ^ animé desen anim at déployer vb. sus. de (Ia).f. neorînduială. am ănunt détailler vb.m . în urm ă. soartă destiner vb. dezastruos désaveu s. nenorocire. primejdie détruire vb. a dori désoler vb.m. a jefui. desperare déshabiller (se) vb. desperat. I I I a displace déplier vb. destinatar destinée s. şi prep. que de cînd député s. derizoriu dérive s. I I I a coborî.) par pe deasupra. a întrece dépêcher (se) vb. a depopula dépit s. I I I a dezbrăca devant adv. u ltim dérober(se) vb.f. a descinde descente s. dedesubt dessus adv. destindere détenu. m.m. desert dessin s. apă) dentiste s. a urî détonation s.f. deţinut détester vb. în mod necinstit déshonneur s. m.f. cel din urm ă. a despuia dépourvu.m. -euse adj. a desface (o stofă.m .m. detunătură détour s. a hărăzi destruction s. a prăda dévalorisation s. prep şi s. dezonoare désigner vb. dezordine désormais adv. a dezola. a întinde déporté s. în detrimentul dépenser vb. ciudă. intenţie dessert s. cotitură. a desprinde.f. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. a dezdoi. derivă dernier.m. 508 .f.f . (chiar) de la. a descrie am ă­ nunţit dételer vb. devalorizare dévaloriser vb. dezarmare désastreux. neregulat: desîrînat dérisoire adj. a se ascunde. o hîrtie) désordre s. necaz.m. iarăşi. rn. a depune déposséder vb. a se sustrage derrière adv.f. -e s. (în) faţă devanture s.. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. a depăşi. longtemps de m u lt. deasupra. scop. dorinţă désirer vh.f.m. a deraia déranger vb. coborîre descriptif. neplăcut désapprouver vb. (loc. închisoare dépouiller vb. doi deuxième adj. a devaloriza devancer vb. m. a dezaproba désarmement s. a desemna désirs. deznădăjduit dessous adv. deşert désesperé. pl. a o lua înainte. a dezlega détail s.f.îndurera déplacement s. adv. a deposeda dépôt s. a desfăşura. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj. ocol détresse s. deputat dérailler vb. a cheltui dépeupler vb. (încă) din. plecare département s. a deranja derechef adv. a se grăbi dépendre vb. lipsit depuis adv. tăgăduire. departament dépasser vb. a ju p u i.m.m. deportat déposer vb. a coborî dévaliser vb. în afară de destins.f. aux pe socoteala. I I I a distruge dette s.m . desen.m. a despera désespoir s. cheltuieli.dentifrice adj.f. necinste déshonnêtement adv. al doilea dévaler vb. a . dezicere descendre vb.m. -e s. vitrin ă développer vb. a pustii. de d in ţi (pastă. ţel. -e adj. a se dezbrăca déshonnête adj. şi adj. m. distrugere détacher vb. -e adj.m. dentist départ s. datorie deux adj. descriptiv désert s.m. şi adj. necinstit déshonnêteté s. ~ peu de curînd .m.f.m. I I I a deveni dévêtir vb.f.m. prep. de acum înainte dessein s. a spune. în spate dès prep. en — de în ciuda désespérer vb. destin destinataire s. -ive adj. din nou déréglé. a destina. I I I a depinde de dépens s. a în­ trece înainte.m.m. a devasta. deplasare déplaire vb.-ère s. de atunci.

f.. dogmă doigt s. divinitate diviser vb. a se certa. încet. a datora devoir2 s. diagnostic diam ant s. drac. à vrai — la drept vorbind ./. hotărîre disputer (se) vb. cu băgare de seamă 509 . ale) cărui (cărei. [mil.m. deosebit. director direction s. -e adj. idol différence s. petrecere distribuer vb. a reduce dinde s. dar donner vb. împărţire.m. temă.f. şi adj.m. ce ~ fapt pentru care dorer vb.f. a distribui.f. de acum încolo dormir vb. m. discuţie discuter vb. comesean. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . a discuta disgrâce s. dimensiune diminuer vb. a conduce. exerciţiu (şcolar) . deget omaine s. dos.f. a micşora. anevoios difficulté s.m. dotă doter vb. diplom ă dire vb. a îm prăştia disposer vb.m. m.m. a ghici devinette s. a da dont. dom inaţie.m. rel.f. dom iciliu dom inant. dispoziţie.m. pagubă. a dubla . diform diffuser vb. I I I a dispărea disperser vb. depărtare distingué. ghicitoare devoir1 vb. f. a înzestra douane s. doctoriţă documentaire s. docher doctoresse s. distins distinguer vb. a domina dommage s. a întrerupe. I I I a dormi dortoir s.m. dom domestique adj. avoir le ~ au corps a fi argint v iu . _(/ig.f. demnitate digue s. discurs discredit s. ai. documentat1 dogme s. vamă doubler vb. zestre. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. a desluşi distraction s. domestic domicile s. ghicitor divinité s. a auri dorénavant adv.-euse s. al zecelea disaines. /. cadou. curcă dîner1 vb. m. direcţie dirigeant s. distracţie. -e adj.f.m.m. zeu. discipol discontinuer vb. a difuza digestion s. deosebire. dineu dîneur.de m în tu ia lă diagnostic s.) vrajbă dix adj. pauvre nenorocit. la un dineu diplôme s. cină. pol. -trice s.f. pron. stăpînire dominer vb.m. conducător diriger vb. deosebit. f.m.m. diferit difficile adj. cela veut — • aceasta înseamnă direct.m. a dota. discredit discussion s.f. spate.) diversiune divertir (se) vb. Dumnezeu. dicţionar diététique adj.m. direct directeur s. digestie dignité s. a îm părţi. dificultate.m. a înceta discours s. dom inant dom ination s. greu. I I I a dizolva distance s. a despărţi division s. divers diversion*. à la — . a spune .m. I I I a trebui. dormitor (comun) dorure s.dévier vb. dosar dot s.m.f.m. -e adj. dig dilater vb. diam ant dictionnaire s.f. dizgraţie disjoindre vb. (un num ăr de) aproape zece docker s. datorie (morală) dévoué. I I a se am uza.f. greutate difforme adj.f.m. devotament dévouer (se) vb.f. diligenţă dimanche s. I I I a zice.f. a îndrepta. divizare. distanţă. -e adj. zece dixième adj. a se distra divinateur. dum inică dimension s. căror) . a dirija disciple s. a căptuşi doucement adv. al (a. -e adj. a devia deviner vb.m. I I I a despărţi disparaître vb. a dispune dispositif s.m. -e adj._ a dilata diligence s.f. domeniu ôme s. in v i­ ta t la cină. dietetic dieu s. m. a cina dîner2 s.f. f.m. de casă. poleială dos s. diferenţă différent. dispozitiv disposition s. drept. daună don s. a îm părţi divers. a se devota diable s.m . spinare dossier s.m. diavol.f.f. devotat dévouement s.f.

spargere. a educa effacer vb.m. izbucnire éclater v i.vb.f. cu asprime a dura. -e adj. \ fig-) as­ pru. dulceaţă. şcoală écolier. durement durer vb. îndoială. m om ent.f.m. a evada échappement s. dulce. f. a zgudui . duzină douze adj. ciudat. esca­ pad ă. a şterge 510 . aşchie.m. postav . strivire.-e adj. -e adj. scăpare. sans ~ fără îndoială dresser vb. dureros doute s. a ţine s. a se pune în mişcare. apă eau-de-vie s.f. zdrobire écraser vb. se a se ridica îm potriva douter vb.f.f. ébullition s.m. drept drôle ad/. -e adi. stacojiu écarter vb. durere douloureux. clip ă. a d iv u lg a. a se în tîm p la échouer vb. a scăpa de. scurgere écouler (s’j vb. blîndeţe douer vb. cuhaz . -euse adj. a ridica . a zgîria écoulement s. eşec écho s. a eşua. descreierat échange s. a dota douleur s. -e adj. drapel droit. economist écorcher vb.m. js’) — a o şterge. a înzestra. prăvălire. a asculta écrasant. des. a lum ina école s. b ăn u ia lă. în tim p u l dur. tare. cearşaf drapeau s. doisprezece douzième adj.f. blînd douzaine s./». -e adj. ebenist éblouir vb. durée s.f. roşu-aprins. ştirb édification s. economic économiste s.m.m. străluci­ éclatement s.f. economie économique adj.f. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb.f. a se prăv ăli écurie s. a se înfierbînta échec s.f. a se încălzi. a izbucni . I I a lua ochii éblouissant.f. caraghios . douce adj. ţuică ébauche s. -e adj. a înlătura. ciudat dru.f. a ju p u i. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s. a schimba échappée s. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s. schijă. eşarfă échauffer (s’) vb. şcolar économie s. a se îndoi doux. a porni éclaireurs.m. sclipitor éboulement s. (s’) — . cercetaş éclat s. a fugi. zdrobitor écrasement s. strălu­ cire. clădire. stufos duchesse s. a zdrobi écrire vb. de rire a izbucni în rîs tor . drum îngust.m. şi adv.m. clocot ébruiter vb.m. scris. şi adv.m. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. zgomot puternic.f.f.m . ciob éclatant.f. dramatic drap s. dynamite anevoios durată adv. -e adj. surpare ébranler vb. m. schiţă ébaucher vb. dinam ită E eau s. rachiu. I I I a scrie écritoire s. a depărta écervelé. I I I a ajunge la scadenţă.m.douceur s. edificiu édifier vb.bizar drôlement adv. steag. nereuşită. construire. a se îm potm oli éclair s. scriere écrouler (g’) vb. educaţie éduquer vb.f. m. a schiţa ébéniste s. gra jd édenté. -ère s. a dresa . a se prăbuşi. a construi éducation s. a l doisprezecelea dramatique adj. fierbere. ducesă durant prep.m.f.f. a se scurge écouter vb. răsunător.caragnios. fulger éclairer vb. schimb échanger vb. ecou échoir vb. eşapa­ ment écharpe s.

de acolo e n c a d r e m e n t s.f. între buin ­ ţare e m p l o y é .f. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. m. cum părătură e m p l i r vb. em ulaţie e n 1 prep . şi adj. în adevăr.adv. -e adj. pervaz. şi adj. nehotărîre . a păgubi. a otrăvi e m p o r t e r vb. elasticitate é l e c t r i c i t é s. cu elocvenţă é l o q u e n c e s. slu jb ă. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb.) cloacă. mocirlă e h ! interj. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj./. post. a se u im i. f. m. care încurcă.f. m. a egala é g a l i t é s. a se zăpăci vb.f. (/ig. ce. elipsă é l o g e s . farmec. a duce cu sine é m o t i o n s. şi adj. electric é l é g a m m e n t adv. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă .m. a se m inuna é m e t t e u r s.f. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. neînfrînat. m. a îm brăca. şi adj. ridicătură (de teren) . a înjun ghia.f. -e s. a îm brăţişa.m. a fermeca.f. efect . de asemenea é g a le r vb. paradisiac é m a c i é . a duce é m u l a t i o n s.m .m. -e adj. elev é le v e r vb. elegant é l é m e n t s. cu eleganţă é l é g a n t . [fig. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 . încîn tăto r. d in.m. canal de scurgere. electrificare é l e c t r i q u e adj. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. a se încurca. a se arunca é l a s t ic i t é s. îm părat e m p h a t i q u e adj. fermecător e n c o m b r a n t . din. a strînge e m m e n e r vb. a încuraja e n c r e s. im periu e m p le t t e s. efort e f f r a y e r vb. a se aşeza î n am ­ buscadă. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. -e adj. gură e m b r a s s e r vb. neruşinat é g a l e m e n t adv. în calitate de e n 2 pron . -e adj. la pînd ă é m e r g e r vb. an divă e n d o m m a g e r vb.m.m . a rid ica. a pune m îna pe. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. I I I a alege e l li p s e s.f. incintă e n c h a î n e r vb. adv. încurcătură. egoist é g o r g e r vb. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. funcţionar e m p lo y e r vb. a se înveseli é g lis e s. a se av înta .m . emfatic e m p ir e s. emancipare e m b a r c a t i o n s. a lua. -eresse s. încadrare. em iţător é m in e n c e s. eficace e ffo r c e r {»’) vb. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. şi adj. email é m a n c i p a t i o n s. ales é ly s é e n .n e adj. a se sforţa.f. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. a încurca. întrecere. cerneală e n d iv e s. îneîntare e n c h a n t e r vb. iarăşi. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb.f. a se stră­ dui e f f o r t s. în. vărsare. a elim ina é l i r e vb.f. a pune în spinare. a creşte.m. biserică é g o ïs te s. m. a se îm barca e m b a r r a s s. a educa é l i m i n e r vb.f. a speria e f f r é n é . elocinţă é l u . -e s.f. elefant é l é v a t i o n s.m. stînjeneşte e n c o m b r e s. în mod efectiv. a strica.f.f.f. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. a îneînta e n c h a n t e u r .. slab. .f. emoţie é m o u v a n t .m. I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s.f. a ieşi din apă. a ucide é g o u t s. egalitate é g a r e r (s’) vb. I I a umple e m p l o i s. piedică. cadru e n c e in t e s. -e s. a îm piedica e m p e r e u r s.f. a lua.m. element é l é p h a n t s.f. m.m. ridicare é lè v e s. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. nestăpînit e f f r o n t é . e f f e t s. a stînjeni e m b e l l i r vb.m. em oţionant e m p a r e r (s*) vb.f. despre. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb. a înfăşa. -e adj.f. supt é m a i l s. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb.m.

angrenaj e n j a m b e r vb. en cu to tu l.. aproxim ativ e n v i r o n n a n t . enervare é n e r v e r (g’ ) vb. epocă é p o u x . être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. I I I a a u zi. -e adj. a se enerva e n f a n c e s. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s.o u se s. des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. -e adj. m. m.f. anchetă e n r a c i n é . a tîr î. faţă de e n v i e s. a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. a dezaproba. spin é p i n g l e s.f.m.m. în întregime e n t iè r e m e n t adv.m. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. um ăr é p a u le r vb. a se um fla înfu n da.m. şi adj. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. -se adj. a turba e n r e g is t r e r vb. a se interesa de e n q u ê t e s. băcănie é p i lo g u e r vb. -ère s. spanac é p i n e s. epopee é p o q u e s . episod é p lu c h e r vb. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 . a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s.) a răp i.m . a înţelege e n t e r r e r vb.f. a păşi.m. după e n t a m e r vb. m. a începe. întreg . intrare. în­ sufleţire vb. entuziast e n t ie r . I I I a fugi e n g a g e m e n t s. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. I I I vb. loc é n e r g i q u e adj. enervant. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb.f.m. risipit é p a is s e u r s. copilărie e n f a n t s. înconjurător e n v o l s. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. a atrage după sine. plic e n v e r s prep. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. întreprindere e n t r e r vb. a ridica.f.f. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb.m .f. zbor e n v o le r (s ’ ) vb. copil e n f e r m e r vb.m. îm prăştiat.) a începe e n t e n d r e vb. -e s. înrăd ăcin at e n r a g é . a încăpea e n t r e t e n i r vb. a e n f o u i r vb.f. a curăţa (legume. firm ă. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb. a se vărsa. (fig.. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. -euse s. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. a entuziasma e n n e m i . -e adj.f. turbat . epavă é p é e s. a critica é p i n a r d s. şi adj. fructe) é p o p é e s. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb. -e adj. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb.f. energic é n e r v a n t . a lua .m. a însîngera e n s e ig n e s. a trim ite é p a i s .f.f. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. a economisi . I I a invada e n v e lo p p e s. a însori e n s u i t e adv. a închide.m.f.f. marcă e n s e i g n e m e n t s. şi adj. I I I a cerceta. in v id ie .m. antreu e n t r e la c e r vb. a intra . à cheveux ac de păr . ac cu găm ălie.m. înflorire.f. grosime.e adj. des.m.m. angajam ent e n g l o u t i r vb.şi adj. . apoi. pîlnie e n t o u r e r vb. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. m. a-şi lua zborul e n v o y e r vb. m. a încuia e n f i n adv. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. poftă e n v i e r vb. furios e n r a g e r vb. a risipi é p a r s . a îm p le ti. a cruţa é p a r p i l l e r vb.f.f. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. bold.e n d r o i t s. f. întrevedere e n v a h i r vb. a avea ca urmare e n tr e prep. a tă ia prim a bucată. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. sabie é p ic e r ie s. cam. stufos. a zbura.m. între e n t r e c h a t s.f. invidios e n v i r o n adv. antrenam ent. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . îm preună.m . s. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. / . an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. a in vidia e n v i e u x . în întregime e n t o n n o i r s. a înrola e n s a n g l a n t e r vb. supărător e n e r v e m e n t s. desime é p a u l e s. ghim pe. (fig. I I I a întreţine e n t r e t ie n s.

a am eţi é t r a n g e m e n t adv. band it e s c a r p é . (/ig. /.f.m.f. echipament é q u i t a t i o n s. -e adj. I I a leşina é v a s i o n s. a epuiza. • sclipitor é t o i l e s.f. ecuator é q u a t o r i a l . straniu é t r a n g e r . » .e s.m . sărăcăcios. etaj é t a l a g é s . specie.m. exactitate e x a lte r vb. a preţui.f. aux. examen. spaniol.) greu. galantar. -e adj. încercare. oprire e s c a lie r s. şi adj. I I I a stinge é t e n d a r d s. a încerca .m. eaprârie . spirit e s s a i s. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb.f.f.m .f. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . mirare.m. a îndura e st s. -e adj.f. a încerca . instituţie é t a g e s . m . a se căţăra e s c a le s. stare.) şi adj. I I I a întinde é t e n d u .m.e a d j. spaniol(esc) e s p è c e s. a escalada. în­ treprindere. a suferi.f.. încercare. . a speti.m. a rătăci e r r e u r s. exact e x a c t it u d e s. evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. . sclavie e s c l a v e s . studiu é t u d i a n t . .m. şi adj.m. evident é v o l u e r vb.probă. ( m il.m. ciudat. a strînge de gît. a expune.m. stea é t o n n e m e n t s. a se desfăşura é t a n g s .f. {toc. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. escorţă e s c o u a d e s.f. f. scrimă e s p a c e s. vară é t e in d r e vb. ab rupt. m. şi é t a b l i r vb.m. restrîns é t u d e s.m. călărie é q u i v a l e n t . eroare é r u p t i o n s.f. erupţie e s c a la d e s.) escuadă.f. stindard é te n d r e vb. eleşteu é t a p e s. speranţă e s p r i t s . întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l.) stat é té s . (cu maj./.f. a stima.f. coajă e s c la v a g e s. încercare e s s a y a g e s. -e adj. a se sili. a şterge . echipă é q u i p e m e n t s. a face să gîfîie e s s u ie . à V stabili s. asasin. a pune la încercare é p u is e r vb. escaladare.m. a istovi e r r e r vb. etapă é t a t s. a exalta e x a m e n s .e lle s. . etalaj é t a le r vb. m. a studia.e adj. a se mira e s t u r g e o n s.) à V strîm torat. exact e x a c t e m e n t adv. a su­ gruma être* vb. ecuatorial é q u i p e s. a fi ê tr e 2 s.m . é p r o u v e r vb. vr. a con­ sidera e s t o m a c s.f. a învăţa e u p h o r i e s . student é t u d i e r vb. stomac e s t o m a q u e r vu.m.f. etern é t i n c e l a n t . căţărar e e s c a la d e r vb. străin é t r a n g le r vb. spaţiu e s p a g n o l.f. speranţă e s p iè g le r ie s. m .m.f. uim ire é t o n n e r (s’) vb. -e adj. esenţial e sso r s. é t o u r d i r vb. eră é r e in t e r vb. m .m. răsărit.m. f. anevoios e s c a r r e s. fél e s p é r a n c e s. stab ilim en t. est e s t im e r vb. e t conj.f. echivalent è r e s. îngust. -ère s.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s . a slei de puteri é q u a t e u r s. dar (de an ul nou) é t r o i t . m.. (cu maj. scară e s c a r p e s. . prosop e s s u y e r vb. a se trezi é v é n e m e n t s. esenţă.e lle adj. a se întind e.m. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv./ . /.e s.f. adv. a evolua e x a c t . mettre a pune la încercare é p r i s . euforie. fiin ţă é t r e n n e s.m a in s. greşeală. a proba (o haină] e s s e n c e s .f. a r în t e s s o u f fle r vb. / . zburdălnicie e s p o ir s.m . benzină e s s e n t ie l. îndrăgostit. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb. -e adj. strîm t. suire. m.m. ija-m. probă (la croitor) e s s a y e r vb. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. examinare é t o u r d e r ie s. escală. escară. sclav e s c o r te s.

m. slăbiciune f a i l l i r vb. / . seceră 514 . exploatare.f. searbăd f a i b l e s. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s .m. I I I a exclude de e x c u r s io n s. surghiun e x is te n c e s.m. renum it f a m i l i e r . exterminare e x tr a s. povară f a r i n e s.lucru neobişnuit e x t r a . executare e x e m p la i r e s. excelent e x c e p té adj. expediere.m. a exprima e x q u is . a îndemna e x ig e n c e s. exigenţă e x ig e r vb. impers. impers. ? . -e adj. delicat e x t e n s io n s. a exclama e x c lu r e vb. /. exemplar s. mocirlă f a n g e u x . -e adj. obişnuit f a m i l i e s.m. a se supăra f a c i l e adj.f. a exista e x p é d i t io n s. a se ofili f a n g e s.f. vb. a pretinde. extern. exportare. a exploata e x p lo it e u r .m. lămurire e x p l o i t s .trie e s.m.f.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. cu uşurinţă f a ç o n s.f. a fi.f.m. fatuitate.e lle adj.) s’en ~ a-şi face sînge rău . fantomă f a r d e a u s. . foame. ex­ portator e x p o r t a t io n s. m uribund e x p l i c a t i o n s. grozav e x c it e r vb. avoir a-i fi foame f a i r e vb.f.f.m. nerod f a t i g a n t . -euse s./. extrem de e x t r é m it é s. fabricant f a b r ic a t e u r s.f. a cere e x i l s. extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. inventa­ tor f a b r i q u e s. fabulist f a c e ». explozie e x p o r t a t e u r . slăbiciune. -e adj. exemplu. debil f a ib le s s e s. a aţîţa e x c la m e r vb. ceva) .f. -e adj. geogr.trice s.invar fapt. faţă f â c h e r (se) vb. lesne. exa­ m inator e x a m i n e r vb.m.f. cartier periferic f a u c i l l e s. şi adj. şi adj. -e adj.m .m . ispravă.f. făină f a r o u c h e adj. excesiv. greutate. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău . sălbatic f a t s. şi adj. obosit f a t u i t é s. a experimenta e x e m p le adj.m . m. slab. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. -euse adj. faptă strălucită e x p lo it a b le adj. extrafin e x t r a ir e V&. obositor f a t i g u e s. I I I a extrage e x t r a it s. m.m. născocitor.f. excelenţă e x c e lle n t . . impers. e x t e r m i n a t i o n s. extindere. excursie e x é c r e r vb. f a i t s.f. -ère adj.f. a excita. în afară de e x c e p t i o n n e l. faleză f a l l o i r vb.f. export e x p o r te r vb. / . exterior . a exporta e x p r im e r vb. exerciţiu e x h o r t e r vb. exil.f. fel.f. (mi/. -e adj. noroi. fad.f. fabrică f a b u l i s t e s. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. delicios. ex plo atab il. ex­ ploatator e x p lo s io n s.f. uşor f a c i l e m e n t adv.f. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. înfumurare f a u b o u r g s. şi adj. extras e x t r a o r d in a ir e adj. şi adj. explicaţie. a urî e x é c u t i o n . noroios f a n t a s t i q u e adj.f. faimos. com­ me il faut cumsecade.f. (pop.f. I I I a face. fam ilie f a n e r (se) vb. facultate f a d e adj. şi prep. chip f a c u l t é s. m.m.f. fam iliar. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». oboseală f a t i g u é . expiatoriu. înfum urat. şi adj.f in . extensiune e x t é r ie u r . -e adj.m . . cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s.. a examina e x c e lle n c e s. fapt f a l a i s e s. fabulă f a b r i c a n t s. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t .e x a m i n a t e u r . extraordinar e x t r ê m e m e n t adv. îndeplinire. (pen­ cineva.f. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x . -euse adj. existenţă e x is te r vb. fantastic f a n t ô m e s. par ~ de exemplu e x e r c ic e s.

~ f i g u e s. f a u s s e adj. sfîrşit f i n 2. federaţie f é d é r é .m.m. ina .m. neno­ rocire. a sărbători f e u 1 s.f. I I a înflori.f. val f l o t t a n t .f. m.) lanţuri.m.f. a urm ări. . a pleca repede. a flamba f l a m m e s. fédérât. m. birjă f i a n c é s.f. ficat f o i n s. falsitate f a u t e s.f. m ăg u li­ tor. -e adj.f. I I I a despica.m. fiu f i l t r e r vb. a înfige .f a u f ile r (se) vb. à la un ul după altu l vb. feroce f e r r o v i a ir e s.m. fesù'val f ê t e s. uneltitor. tare. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. / .m. foitaj f e u i l l e t e r vb. film f i l o u s .m. a răsfoi f e u i l l e t o n s. florar. fată. -e adj. înfloritor. febră f a u s s e té s. puternic.m. rău f i c t i o n s.) agent de poliţie f lo c o n s.m. pungaş f i l s s. a se logodi f i c h e r vb. fereastră f e n o u i l s .m. soţie. flacon f l a i r e r vb. plutitor f l o t t e r vb. trupă) fl& n e r vb.f. financiar f i n i r vb. a toarce. par ma ~ pe legea mea f o ie s.m. latu ră.f. semeţ f i è r e m e n t adv.) u rît.f.m. -e adj. greşeală.f.m. şir. a se strecura. incendiu f e u 2. flaut f o i .f. mărar f e n t e s. prendre ' a se însura f e n d r e vb. (pi.f. m.f. smochin f i g u r e s. m îndru. au ^ de de-a lungul rînd. f. fulg de zăpadă f l o r is s a n t .f. şi adj. a m ăguli f l a t t e u r . a p lu ti f l û t e s. a se fofila de din lipsă de . ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj. răposat f e u i l l a g e s. logodnic f i a n c e r (se) vb. m. fertil. fîn 515 .m . fileu. frunză. feroviar f e r t i l e adj. plagă. a sparge (lemne) f e n ê t r e s. (pop. sans negreşit f a u t e u i l s. a b il.f. a prospera f le u r is t e s. şi adj.m . singe rece f l e u r s.m. coastă (la un vas. escroc. sărbătoare. aţîţator f a u x . prosper f l o t s. figură f i g u r e r (se) vb. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. cătuşe.f.f. fier. energic f e r m e r vb.f.ite s.m. a flata. favorit f é d é r a t i o n s. financiari. a filtra f i n 1 s.f. foaie f e u i l l e t a g e s. a mirosi.f. [pop.m . -e adj.m. a felicita f e m m e s .f. s. -e adj. /. foileton f é v r i e r s. a închide fé r o c e adj.m.f. fluviu f l i c s. crăpătură f e r s. a fertiliza f e r v e u r s.s. femeie. fais f a v e u r s. I I a termina f l a c o n s. muşchi f i l l e s. delicat. f ile r fir. foc. m.f. b u n ăv oinţă. catastrofă f lè e h e s.m .m. / .f.m.f. a adulmeca f l a m b e r vb. . a-şi închipui f i i s. a hoinări f l a t t e r vb. « n ' ­ eu trecere f a v o r i . credinţă. fervoare f e s t i v a l s . a fila (lampa) f i l e t s. {fig. fin .t r i c e s.m.m. floricică f l e u r i . săgeată f le g m e s. fotoliu f a u t e u r .m. cu mîndrie f i è v r e s. -e adj.f. ficţiune f i e r . à l ’anglaise a o şterge englezestè. bogat f e r t i lis e r vb. favoare. fl oare f le u r e t t e s. -e adj. -ère adj.m. pl. şiret f i n a n c e s. onomastică f ê t e r vb.f. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. f i l e s. fetiţă f i l m s. -euse s. u n it f é l i c i t é s . p tiu (exprimă dispreţ). februarie fi! interj. plasă. fiică f i l l e t t e s. flacără f l a n c s. şi adj. frunziş f e u i l l e s. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. smochină f i g u i e r s. înflorit f l e u r i r vb. aţă . încredere. florăreasă f le u v e s.) flagel. linguşitor f l é a u s.

a se repezi la. frăţeşte f r a t e r n i t é s.m. răceală f r ô le r vb. ocnaş f o r c e s. tem ei. fundam ent.o n n e s. a forma f o r m i d a b l e adj. frontieră f r o t t e r vb. răcoare.m. furnică f o u r n i r vb.m. tare. cariera. forţă. zmeură f r a n c 1 s. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s.iv e s.f. a realiza beneficii ilicite. I I I a prăji f r is s o n s.f. m. a atinge uşor f r o m a g e s. p răjit f r o i d .) d u lciuri. a face săpături . fond f o n d a t i o n * s.s. frison. focar.m . temelie f o n d r e vb. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. a scotoci f o u l a r d s.rpr.m . formaţie f o r m e r vb.f. întemeiere.f.m. şi adj. furnizor f o u r n i t u r e s. rece. pădure fo r g e s. care fumegă f u m é e s. funcţionare f o n d s. a evita f u i t e s.m. pungaş f r ir e vb. şanţ f o u . groapă. a în tări. funcţie f o n c t i o n n a i r e s.m. fragil f r a g m e n t s.f.f.f. il fa it ~ e răcoare f r a is e s. . ascuns fu r 516 . m.m .m. sincer f r a n ç a i s .m .iv e adj. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is . zahari­ cale f r ic o t e r vb.f. f r a n c h e adj. fugar f u i r vb.) an — el à me­ sure pe măsură ce. frig.f. I I a furniza. f r a îc h e f r i p o n . a trece peste. s. hoţesc. m u lt. nebun . frunte. brînză f r o n d e r vb. franc (monedă) f r a n c 3. à de de a tîta . freamăt fr it. ipl. . m ulţim e f o u l e r vb. /. fotbal f o r a i n . furnitură f o u r r u r e s. a luxa f o u r b e r ie s. . a specula f r ip e r vb. m uget.e adj.) a învinge f r a jt p e r vb.f. m.f. a cer­ ceta. foarte fo r te r e s s e s.f. adv.) şi adj.f. bonne noroc în dragosîe fo s s e s.m. fior. fortăreaţă f o r t i f i e r vb.f. frecvent f r é q u e n t e r vb. fund. răcoros : proaspăt .m. frîn â. I I a sări peste. -ère adj. form idabil f o r t .f. (fig. foaier fr a c a s s. fructifer f u g i t i f . (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. pour une de data asta. frînare f r e in e r vb.) tu m u lt. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. a frîna f r é m i r vb.m. m. -e adj. fum f u m e r vb. furie. deschis. căm in. graniţă. fular f o u l e s. a fum a.m .f. prospeţime adj. a fortifica f o r t u n e s. frate fr ia n d is e s . a scoate fu m s. m înie f u r i e u x . f o l l e s. a fricţiona f r u i t s. căpşună f r a m b o i s e s. a freca . a critica. m. a âmes loca f o o t b a l l s. frîu f r e in a g e s. comediant f o r ç a t s.f. a călca . cu ajutorul f o r e s t ie r . de b îlc i.f. garde pădurar f o r ê t s. succesiv f u r e u r s. înfiinţare f o n d e m e n t s. puternic.f.m. -euse adj. a afum a. şi adj. f. a frecventa f r è r e . front f r o n t i è r e s. bici f o u i l l e r vb. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. blană f o y e r s.e adj. fugă f u m a n t . zarvă f r a g i l e adj. . m. a bate. jîn e. soartă. fragă.f.m. spre f o n c t i o n s. (cu ma/. fruct f r u i t i e r .f. -e adj. sincer f r a n c h i r vb./ . dată. deseori.f.m. putere.f. fraternitate f r e i n s. m ină fo s s é s. furie f u r i e s.f. -e adj. nebunie f o n c é . -e s.f. [ I I a topi. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. forestier .fo u e t s. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv. a face opoziţie f r o ţ it s. fierar f o r m a t i o n s.f. fript. -e adj.f. I I I a fugi. f o l . oară. furios f u r t i f .s . francez.f. s. noroc. b u b u it: zgomot (fig . m.m. m. hazard.m. fragment f o is s.m. şiretenie f o u r c h e t t e s. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. furculiţă f o u r m i s. -ère adj. potcovărie f o r g e r o n s.

I I a garantă g a r ç o n s . a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. gaz g é a n t . ci-git aici odihneşte g i b ie r s.f. im nănuşat g a r a g e s. drăgălaş g e n t i l h o m m e s.m. cu generozitate g é n é r e u x . rachetă. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. m. f. frînar a păstra. puşcă f u g i l i e r s. glorie g lo r ie u x . .m.f r e in g a r d e r vh. g a l e r i e s .e u s e adj. a se stre­ cura g lo h e s. gust.f.m. / . m ănuşă g a n t é . a aluneca. paria a ajunge la g a i .m.. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. pază. gardian g a r d e . I I I a zăcea. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. ~ le lit a zăcea s. strop 517 . g é n é r a l . m .m .e adj. lăcomie anim alică g o m m e . prăpastie g o û t s. risipă g a s t r o .f. -es.f. puşti.m. şi adj. gardian. a um fla g o r g e s.f.e s. ger g e le r vh. .ille adj. ~ de lettres scriitori g e n t i l .m. puşcaş fu sé e f u s ille r vb. gsniu g e n o u s. gladio lă. g o û t e r vh. supărător g e n d a r m e s. a galopa g a n t s. (fig.m. stîngism gass s./.. vestă g i s e m e n t s. g răd in iţă (de copii) s. copil g o u f f r e s.f. gentilom . . picătură. nobil g e n t i l l e s s e s .f. băiat.m. m . a îndopa. jiletc ă.f.m.m.f. s. galant. galerie g a lo p s.m. a jena genre s.m.m. a comenta critic g lo u s s e r vb. uriaş g e l s. oam eni.de but portar g a r e 1 s. îngheţată. a g a g n e r vh. jenant.m. gumă g o n f l a b l e adj. a g h iftu i g o s s e s. a p ălm u i g i g o t s. m. a i'ace prinsoare. veselie g a l a n t . -e adj. s. adm inistrator g e r m e r vb. a p ăzi. garaj g a r a n t i r vh. tîn ăr g a s p i l l a g e s. ginere g ê n e r vb.f. (med. oglindă g l a c i e r s. galop g a lo p e r vb. a eîştiga . -e s. -e adj. general. / » . geografie g é r a n t. m .m. gheţar. w. umflare g o n f le r vb. g a r d e s. b ăiat. gîtlej . gardă. glorios g lo s e r vb. jandarm erie g e n d r e s. vag g é n é r e u s e m e n t adv.m.m.f.m. a încolţi g é s ir vb.f. vînat g i f l e r vb. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. cu veselie g a ie t é s. gît.m. -euge adj. sloi g l a ï e u l s. neam g e n s s. gentileţe. a se at’la. sabie.m.m .e adj.) neîndemînatic g a u c h i s m e s. sting.ni. g a r d e r ie g a r d ie n s. pl. genunchi curtenitor. şi adj. [sport) — .f. a îm puşca. a sosi. / . glob g l o i r e s.s. a gusta g o u t t e s. fugar G g a g e r vh .) gastro­ intestinal g â t e a u s . tîn ăr îndrăgostit./. îngheţ. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb.i n t e s t i n a l adj. amestec f u y a r d . drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. jandarm g e n d a r m e r i e s. gentil.m. -e adj.m. I I ă îm podobi g a r n i s o n s.m. \esel g a i e m e n t adv. săbiuţă g l a i r e s. gerant. paznic. m. spadă g la p i s s e m e n t s. a îngheţa g é m i r vh. / .m.s. gen. gheaţă. jigou g i l e t s . m. prăjitură g a u c h e adj. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. generos g é n i e s'm . I I a geme g ê n a n t . gară g a r e 2 ! interj.f. topire. garnizoană g a r s s.m. zăcăm înt g l a c e s .m.

f. cenuşiu griveler vb. călăuză guillotine s. frac habitant s. ~ à datorită gracieux. I I a îngroşa grouper vb. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s.f. -euse s. cîrm uitori gouvernement s.f.m.f. armonie . treptat graduellement adv. m. grătar grillade s. (cu maj. grilaj griller vb. bunică grand-papa s. a cîrm ui gouverneur s.f. guvernator grâce s.f. giroscop H habile adj. I I a urî haleine s. drept. grandios.m.pl. a locui habitué. favoare. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb.gouvernant. m. a prăji grimace s.f. gim nastică gyroscope s. obicei.)înţelegere 518 . strîm bătură grimper vb. guvern gouverner vb. a conduce. vişin gris. chitară gymnastique s.m. friptură la grătar g r illa g e s . s.m.m. de loc guérir vb.pl.m. a morm ăi gros. gheretă guerre s. voie. plac. prundiş. mare grossier. a zgîria gril s. ciupit de vărsat grenade s.f.f. grenadă grenier s. viespar guère adv. frigare grille s. en de ca.f. şi adj. sărman.f. bunic grand-père s. serios gravure s.f. a grupa gruyères. m. -se adj. I. (/ig. bunic grands-parents s. -e adj.f. ghilotină guirlande s. broască grève s. f. a se căţăra grincer vb. chip. graţios.f. calic. îndrăzneală ‘ hardiment adv. guvernant. -se adj. bunică grand-mère s. măreţ grandir vb. şi adj. m.) grec. deprindere *haie s. fasole harm onie s.m .f. îndem înatiç. I I a vindeca guérite s.f. gros. grilaj. ghirlandă guise s. à sa ' după bunul său plac. a frige la grătar.f. care guvernează.f. hamac ‘ hameau s. I I a creşte grand-maman s. a scîrţîi. vişină griottier s.m.f.m .f. grevă gréviste s. a se obişnui habitude s. -e adj. fel. suflare •haleter vb.m. ghid. client obişnuit habituer (s ’) vb.f. de granit gras. coate goale guide s.f. în chip de guitare s. gard ‘ haïr vb. -euse adj.m.-e s.f. m.m. treptat grammaire s. halterofil *hamae s. răsuflare. a scrîşni griotte s. bătu t de grindină . iertare. grindină. costum . pod grenouille s.f.m. mărire grandiose adj. mărime . gramatică grand. a bom băni. locuitor habiter vb. mare. adj. grosolan grossir vb.m.f. bunici granitique adj. gras. -e adj.f.m. -e adj. drăgălaş graduel. cătun h a m e ço n s. cîrligul undiţei ‘ hanap s.f.f.m. piatră grêlé. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . hală halluciné. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec. -e adj. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti . grav. -que s. graţie. şvaiţer gu êpie rs. gravură gré s.f. grevist griffer vb. gros gravement adv. grecesc grêle s. halucinat haltérophile s. vizita to r. m. cu îndrăzneală ‘ haricot s.m. război gueux. -le adj. a îmbrăca h a b its . şold ‘ hardiesse s. m. a gîfîi ‘ halle s.f. -ère adj. abil habiller vb. m. trouver qcli. m. puternic grandeur s.m.

oaspete h ô te s s e de l ’a i r s. a izbi. -e în opt zile s. harpă ‘ h a s a r d . hotelier. oboi * h a u t e u r s. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. şi adj. din fericire h e u r e u x . a înălţa.m.f. h ô te s s e .m.m. um ilito r h u m i l i a t i o n s.m. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s.f.m. ipocrizie h y p o c r it e s. a u m ili h u m ilité s f f.m.f. şi adj. -e adj. a lovi * h i d e u x . m. hoardă h o r i z o n s. orologiu ‘ h o r s prep . omenire. rendre ~ a cinsti. duşmănos h ô t e . povestire h i s t o r ie n s.m. a ridica * h a u t . cinste h o n n e u r s. u m il. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. opt ‘ h u i t i è m e adj.f. istoric h i t l é r i e n adj. ţepos h é r o ï. -e adj.m. um anitate. zb îrlit. pri­ m itor h o s t i le adj. cinste h o n o r a b le adj. eroină h é r o ï q u e adj. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s. gazdă. a ierarhiza h ip p o d r o m e s.f. -euse adj. al optulea h u î t r e s. gustare h o s p i t a l i e r .f. iarnă * h o c h e r vb.f. imn h y p o c r i s i e s . zgîrcit. umed h u m i d i t é s. aprod ‘ h u i t adj. hidraulic h y m n e s. à tout à {' — pe curînd . . /. par — din întîm plare * h â t e s. um iditate h u m i l i a n t . avar hom m e h o n n ê te întîrnplare. fericit * h e u r t e r vb. bărbat adj. ruşine.m. ruşinos h ô p i t a l s. modest h u m b l e m e n t adv.c o m iq u e adj. ostil. smerit h u m i d e adj. semeţ. -e adj. urcare ^ h a u s s e r vb. a ridica h i s t o i r e s.m . adv.f. eroic h é r o ï q u e m e n t adv.f. par pe a ici.f. în a lt. d ’ — en huit jours de azi i d é a l .. arogant ‘ h a u t b o i s s . omenie h u m b l e adj.f. spital ‘ h o r d e s.f. aperitiv. hectar h é l a s ! interj. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. hitlerist h i v e r s. a se grăbi * h a u s s e s. orizont h o r lo g e s. onorabil. grabă * h â t e r (se) vb. cazma ‘ h o u s s e s. aici. 9.9. istorie.m. -e adj. şi adj.f. -euse adj. rîndunică ‘ h is s e r vb. a înălţa. hipodrom h i r o n d e l l e s. -e adj. d ’ — de aici.h a r p a g o n s. a şovăi * h e u ! interj.f.f. / . ipocrit I ic i adv. a scutura. oră.m. eroic * h é r o n s. omenesc h u m a n i t a i r e adj. hidos * h i é r a r c h i e s.m. om agiu.m. u m il. quelle est-il? cît este ceasul? . um ilire h u m i l i e r vb.— de pointe oră de v îrf . bîtlan ‘ h é r o s s. -ière s. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. cinstit h o n n ê t e m e n t adv.f. a slăvi s.f. creştere. h e u r e u s e m e n t adv. j h . (mar. stridie h u m a i n .m. uşier. înălţim e h e b d o m a d a ir e s. săptăm înal h e c ta r e s. onoare. he ! h e u r e s. hangiu ‘ h o u e s.f. -e adj.ra. -euse adj. hotel h ô t e l i e r . de bonne — devreme. ziar. sus. iarbă h é r is s é . a c lătin a . f. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. erou h é s i t a n t . tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n . om. * h a r p e s.f.f. v a i! bîerbe s.f. eroicomic h é r o ïn e s.m .) ferestruică la vase h u is s ie r s. um an.m.f. ideal 519 .f.f.m. -ère adj. invar.m.m. re­ vistă săptămimaîă . demn de cinste * h o n t e s. ospitalier. um anitar h u m a n i t é s. dezonoare * h o n t e u x .

leneş inactivité s.) dezgus­ tător ne­ m uritor. a tip ă ri improprement adv. permanent (coafură) indépendamment ndv. industrie ineffaçable a d i. -e s. -e adj. a im agina imbécile adj. impetuos.) nepăsare inexact. degetul ară­ tător immoral. a informa infrarouge s. -e adj.m.f. im portant importer vb. id io t ignoble adj. stupid inerte adj. ne­ greşit infamie s. ignoranţă ignorer vb. imagine imaginable adj. si adj.f.f. a ignora. (tim pul) imperfect impatience s.m. inexact infaillible adj. -ive adj.f. a incarna. (fig. -e adj.f. m urdar.m. imoral immortel. insulă illégal. -e s.) aprig.m. sclav image s. -e adj.f. şi adj.m. murdar inabordable adj. im perm eabil impersonnel. inconvenient. de neşters. infernal infini. ilegal illégitime adj. impresie impressionner vb.f. a întrupa incidence s. imperfect. nesfîrşit immeuble s.m. a impresiona imprimer vb. im inent immixtion s. im ediat immémorial. a im ita immaculé. -e adj.m.f. a nu cunoaşte île s. -e adj. im agin ab il imaginaire adj. inert inertie s. indice. inaccesibil.f. m. a indica indiscret. -e adj. -euse adj. -elle s.f. [fig. -e adj. im aginaţie imaginer vb.f.f. de neconceput inconnu. -ète adj. -e adj.m. im obil imminent. incomod incomplet. in fa ilib il. a aplica (o pedeapsă) influence s. a obliga imposition s. a im pune. -e s. inactivitate inaugurer vb. im prudenţă impur. independent index s.-e adj. -elle adj. a avea im por­ tan ţă imposer vb. identic idiot. m. nepoliteţe important.idée s. im becil imiter vb. in fin it infiniment adv. violent impiété s. nepieritor imperméable s. nelegitim illusion s. iluzie illustre adj. im ixtiune . im pozit impression s. in culpat indéfrisable s. a im prim a. infrarosu ingénieur s. de neuitat inepte adj. idee identique adj.f. -e adj. nerăbdare impérissable adj.f. nelegiuire impoli. a inaugura incarner vb. amestec immobiliser vb. inginer 520 . ne­ ajuns incroyable adj. şi adj. inabor­ d abil inactif.f. index. im ediat immédiatement adv.f. nedemn indiquer vb. şi adj.f. im ­ pozit impossible s.m. mîrşav ignorance s. impersonal imperturbable adj. [fig. im perturbabil impétueux.m. a im obiliza immonde ad/. infirmerie infliger vb. impers.m.f. ticăloşie. inerţie. infamie infernal.f. inactiv. s. a influenţa informer vb. veşnic imparfait. indiscret indubitablement adj. -e adj. -e adj.m.m. şi adj.f. inconştient inconvenance s. im aculat immédiat. indicatif s. m. incident incommode adj.-e s. necunoscut inconscient. im pur. fără înd oială industrie s. (în mod) im pro­ priu imprudence s. pêrfect infailliblement adv. şi adj. impunere fiscală. in fa ilib il. ilustru ilote s. imens.f. influenţă influencer vb.f. -e adj. im aginar imagination s.f. prost.f. incidenţă incident s.f. necuviinţă inconvénient s. nepoliticos impolitesse s. de necrezut inculpé. independenţă indépendant. în m od in ­ dependent indépendance s. -ête adj. incomplet inconcevable adj. (modul) indicativ indigne adj.m.f. şi adj. străvechi immense adj. im posibil(ul) impôt s. in fin it infirmerie s.

neîn­ destulător insulter vb.m. to t­ deauna 521 . eşec insuffisant. inte­ lectual intelligence s. -trice s.m. ne­ bun insensibiliser vb. I I I a se înscrie insecte s.m. a întreba interrompre vb. interplanetar interroger vb. şi adj. -e adj. internare interpeller vb.) J jabot s. I I I a întrerupe interruption s.f. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s.f. I I I a interveni intituler (s’J vb. -ive adj. obraznic insolite adj. fildeş ivre adj. iresponsabil irriter vb.f. in tan g ib il. instrum ent insuccès s. instalaţie. -trice s. {fig./. ingrat inimaginable adj. I I I a interzice intérêt s. I I I a introduce inutile adj. a in stitu i.m. ironie ironiquement adv. iresponsabil irresponsable adj. a in v ita iris s. cursiv ivoire s. m om ent. a se îngrijora intense adj.f. a inunda inquiet. invenţie inversement adv. -es.ingrat. beţie. intrigă introduire vb. -ète adj. jad jadis adv. (med.f. ins/itaţie.f. curaj.m.m.m . -e adj. internaţional internationalisme s. gelos. -elle s. m. nedrept innocent. învăţăm în t intrépidité s. a înfiinţa instituteur. lăuntric International. insistenţă insolent. rezultat italien.m .f.m. interval. sm in tit. (cu maj.m .m . instaurare instaurer vb. in u til inutilement adv. a inventa invention s. beţiv inviter vb. v iu . n e lin iştit. a irita issu. inteligenţă şi adj.f. a insulta insurger (s’) vb. interesant intérieur.f. nelinişte inscrire (s’) vb./. odinioară jaillir vb. jabou jade s. şi adj. de neatins intègre adj. -e s. a se răzv răti intangible adj. integru. -euse adj.f. învăţător instructif. gelozie jaloux. ita lian . ieşire.) in ­ travenos inspection s. insectă insensé. instructiv instruction s.f. zadarnic invasion s. a instaura instinct s. niciodată. insuficient.) caracter italic. a se neiinişti. intern.m. ieşit din issue s. {fig. clip ă. insensibil. internaţiona­ lism inquiétude s.f. instrucţie.m. stînjenel ironie s.f. -e adj. vreodată.) ne­ păsător. răscula. -e adj. a instala instant s. beat ivresse s. a insensibiliza insensible adj. întrerupere intervalle s. m. instinct instituer vb. -e adj. à l' ~ im ediat instauration s.f. a se.f. nevinovat innovateur. ne­ u zitat internement s.m. neobişnuit. -e adj. invazie inventer vb.m. italienesc italique s. insolit. -e adj. interes intéressant . de neînchipuit injuste adj. invers invitation s./. a izvorî jalousie s.m. a interpela interplanétaire adj. (tipogr. îndrăzneală intrigue s.f. şi adj.) entuziasm ivrogne s. activ intention s. intenţie intercepter vb.m .m. indiferent insistance s.f.f. a se in titu la intraveineux. inovator inonder vb.m. intens. I I a ţîşn i. provenit. invidios jamais adv. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb. -ouse adj. instalare installer vb. a intercepta interdire vb.f. -enne s. inspecţie installations.f.m. răstim p intervenir vb. cinstit intellectuel.

m. pe ea. fricos lâcher vb.m. (fig.m . justificare our s. tîn ăr jeunesse s.f. exactitate ustice s.f.m. art. I I I a îm preuna. urît laine s.f. laic. nostim jonchée s. şi adj. (fig.jambe s. a justifica ustificatif. drăguţ. vrednic de plîns lamenter (se) vb. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s.m. acolo lab eurs.m.f.m. grădinar jarret s. jug ouïr vb.m. f. hueurie joindre vb. m. tinereţe. ziar ournaliste s. şuncă janvier s. justeţe. laitue s. judecată uillet s. referitor la lînă laïque s. lac lâche adj. a se tîng ui laminage s. zeamă uste adj. iasomie jaune adj. m. şi adj. ie zu it jeter vb. suliţă jésuite s.f. a lăsa să-i scape laid. a se bucura.m. kilom etru L chambre camera. a jura us s. a uni joii. kilogram kilomètre s. m uncitor. m orm an joues./. fustă urer vb. cu veselie oyeux. aruncare lancer vb. zi outer vb.m.m. suc.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. I I a lîncezi large adj. lăptucă lame s. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. ziarist. aruncat. joc jeudi s.f. dreptate. -ère adj.m.) lansat lancement s. m. o.m. drept ustement adv.f. judecător ugement s. -e adj.f. şi adj.f.f. l'autre deunăzi.f. just. lapte laitier.m.m. a se introduce (în lume) lancette s. arătură lac s. -ive adj. jouer vb. lam ă.-e adj. . a se juca . lanţetă landeau s. a cînta (la un instrument) jouet s.m. obraz.m. gazetar ournée s.m.m. (fig. justificativ ustification s. har­ nic labour s. laminare lampe s. justiţie ustifier vb. -ère adj. m uncă (grea) laboratoire s. jucărie K kilo.m. iunie upe s.f. m. m. a arunca jeu s. (fig. landou langage s.f. lim bă languir vb. tocmai ustesse s. care dă lapte la1 1 . lînă lainier. cu dreptate .f. voios uge s.m. -euse adj. picior jambon s. lumesc lait s. I l a se folosi.) a face cu­ noscut. in. ianuarie jaquette s. val lamentable adj.m. a desface. galben jaunir vb. grădină jardinier s. hol. -euse adj. grăm adă. jachetă jardin s.f. jo i jeune s. -e adj. kilogramme s. m. laborator laborieux. lam pă lan cé.m . . a lansa. larg 522 .f. grai langue s.f.m.m. lim b ă. îndoitura genunchiului jasm in s.f. a se lu p ta .) a poseda z i. I I a îngălbeni javelot s.m. a se lam enta. je ~ ~ vois o văd là2 adv. 2 pron. laş. tineret joie s. vesel. iulie uin s.

. pl. cînd lot s. pîrghie lèvre s. lin ie . atu n ci. îl. liliac limiter vb.f. lesquel­ les) pron. departe lointain. -e adj. uşor. a lim ita . -e adj. obosit. librar lie s.m. leghe lieutenant s.f.f.f. şi pron. ) albia u n u i rîu litanies s. crin dès — de atun ci. -e adj . instruit leur adj. lună lunette s. durată lors adv. je — vois îl văd leçon s. m. drojdie de bere liaison s. hol. răsărit levier s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s.m.f. iepure ligne s.m. pat. . loz loterie s. pos. m. carte livrée s.m.f. locuinţă loi s.f. (al) lor .m. a lăuda . a rid ica. uşuratic libraire s. prep. I I I a citi lis. ochean. pe el.f.m. lecţie lecture s. a preda logem ents. -gue adj. lib ertin . m u lt tim p . litan ie . lenjerie. scrisoare. {fig. (pl-) ochelari lutte s.f. m. le 1 . neînţelegere littérature s.m.f. -e s. -e s.f. ( căsătorie . lacrima las. încetineală. spălat. lum in ă lundi s.f. (cu maj.m . legitim .m. (fig. — même el însuşi luire vb.m. leoaică lionceau s. lunetă. locuinţă loger vb. uşor. loc lieue s. lu m in ă slabă.m. a m ărgini limonades. lesquels./.m. uşu rin ţă.f. saşiu. lu n i lune s. buză levure s. lege loin adv. linte lequel.-ère adj.) p lic tis it latin. a răscula lever2 s. în am ă­ longueur s. care de de-a lungul longuement adv.f. ~ s jumeaux pat dub lu . liric 523 . lum inos lumière s. {fig. logic logis s. lichior lire vb. (zool. spălare chat pisica. legal légume s. a străluci luisant. rel. chiorîş . literă. (fig.f. sprinten lettre s.f.f. ziua de m îine lentement adv.f.m.m.f.m. a elibera liberté s.m. legumă lendemain s. suspect louer vb.larme s. de cu ocazia. depuis din acel moment lorsque conj. pron . strălucitor lumineux. sumbru lui pron. eliberare libérer vb.f. lugubru.m. tim p liber long. greu louye s.) le nunt lentille s.m.-euse adj. (fig.f. m. pron. rufă lion s. art. locotenent lièvre s. şi adj.f. lim onada linge s.m.f. liv id . răgaz. {pl-) li­ teratură lettré. latitudine lavage s. u n d iţă lilas s.m. lot. (loc.la­ tin . lu p tă lutter vb.f.) greu­ tate (de înţelegere) litige s.f.f.) şi adj. lectură legal.f.m. lys s. liceu lynx s. cu m intea limpede lueur s. sprinten légèreté s. v în ăt livre s. lungim e.f.f. chirie louche adj. lung . iederă lieu s. rînd . pui de lup lucide adj. laquelle (pl. leste adj. îndepărtat lo isirs. a lupta lycée s. lu i. p u i de leu liqueur s. 2. închiriere .) rîs lyrique adj. leu lionne s.m.m. încet lenteur s. legătură libération s. loţiune louage s.m. licărire lugubre adj. şi adj.m. parte. latinesc lit s. litig iu . litoral livide adj. loterie lotion s. III a luci. legal légende s.f. livrea livrer vb. lupoaică louveteau s. a locui logique adj. lup lourd. pers. le lever1 vb. a scula.m. el. lasse adj.f.m. drojdie lierre s. legendă léger.m. a lb itu ră .f. -e adj.f. sprinteneală légitime adj. libertate libertins.m . literatură littoral s.) echi­ voc. lucid. a liv ra . m. a închiria loup s.

marcă. falcă madame s. f. adj. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.m.f. semn. rău . m. neîndemânatic m alaisément adv. şi adj.m. [impers. însă . slab m a il s.m.m.m .m.. indiciu marquer vb. mascul.m. în prezent m aintenir vb. a nu avea. m anevră.m. stăpînă . palton m anuel s. negustor marchandise s.m. -euse s.m.f. alee m ain s. a nu n i­ meri mansarde s. -e s. soţ. răutăcios m alle s. macaroană machine s. inanajer manche s.f. de zarzavaturi m arais s. castel. a fi cît pe aci să . a rnînca m anier vb. ca importanţă) m a jo rités. m arcant. căsătorit ntariage s. m in ă de lucru m a in t. m arină m arquant. am antă m ajeur. m andatar mânes s. martie 524 .) m an i. mod.M macaroni s. m.f. (vt..f. mînecă m andat s.m .m . m andat m andataire s.f. { fig. a m în u i m anières. a pierde. fam ilie maître s. casă. şi adj.m.f.. m..f. căsătorie marsn s. evident.m . magazin magistrat s. m. răuvoitor m am an s. -e adj. -e adj.m. umbrele morţilor manger vb. dascăl maîtresse s. -e s. din nefericire malheureux. (fig.m. ant.m . însemnat marque s. par nenorocire malheureusement adv. invar.m.f.) in ­ trigă manoeuvrer vb. maşină mâchoire s. nenorocire. a arăta. m anual m aquis s. bărbat m arié.f. m arţi marge s.m.m. pia ţă.f./.f. I I I a menţine m aire s.m. marfă marche s. a greşi.f. treaptă marché s. ne­ norocit malhonnête s. margine marguerite s. -e adj. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.f.m.m. manechin manoeuvre s.m. m. stăţiîn. cu măreţie m ahom étan.m. magistrat m agnétique adj. vicleşug. cu greu.f. ~ si ba da maïs s. -ère adj. a marca marron adj.m .f. şi adj.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. m antou. manifest m anigance s. necinste malicieusement adv.f.m. locuinţă feudală manquer vb. fel manifeste adj. m. a m altrata m a lv e illa n t. m arinar m arine s. anevoie m âle s. bărbătesc malgré prep. -e s. maestru. desiş. mers. m înà main-d’œuvre s. şi adj.f.f.m . acum.f. a nu iz b u ti. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). a manevra .f.m. durere m alad e s.-e s. [ist. m ai m u lţi m aintenant adv. tîrg marchepied s. domnişoară magasin s. m ajor (ca vîrstă. magnetic m agnifique adj. m aho­ medan m a is . intriga m annequin s. . în ciuda din m alh e u rs. scară d u b lă. bolnav m aladroit. a fi pe punctul de a. a u ita .m. prim ar mais conj. m la ştin ă m arathon s.m.) a scăpa.m.f. -e adj.f. marş. m ai mare.». chip. • —de a duce lipsă de. a însemna. dar. (lunaj mai maigre adj.f.f. maraton marbre s. cufăr m altraiter vb.) a lip si.f. necinstit m alhonnêtement adv. doamnă mademoiselle s. m armură marchand. caTeniu. m ajoritate./. s. pl. a merge m ardi s. şi adj.f. m ajorat m al s. scara (unui vehicul) marcher vb. porumb m aison s. m inunat m agnifiquem ent adv. margaretă m ari s. maro mars s.f. a cîrm ui m anoir s. şi adj. -e s. mansardă manteau s. m am ă manager s. m anifest.

gospodină mener a conduce.f. tout de ^ totuşi menaçant.m. III a vorbi de rău. nu e nici o scofală merci1 s. a îm ­ brăca . am eninţător menacé s. miercuri mère s. a mieuna midi s. lu ptător.m.f. marsiiiez. a aşeza. ameninţare menacer vb. {fig-} a răni mi adj. răutate méchant. grăm adă.f. 3 bîrfi médius s. meserie. a m érita merveille s.j.m.m. [loc.m. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb. m ax im um .m. a u n i m elons. III a pune. adv. a amesteca. medicament médiocrité s. metalurgie métallurgique adj. a subestima message s. >• d'eau pepene verde membre s. m ai bine miUeu s. m iezul zilei. nem ulţum ire médaille s. activist millénaire adj. a duce mensonge s.-euse s. şi s. ciocan martial. degetul m ijlociu méfiance s. m a rţia l. si adj. rău maximum s. a am eninţa ménage s. bncate mettre vb. iertare merci2 s. m. m ai bun mêler vb. -e adj. m obilier meurtrir vh. meci matière s. substanţă mauvais. -puse adj. maioneză mécanique adj. m artir martyre s. -e s. cour ^ e curte m arţiala martyr s. protector ai artelor méchanceté s. m inciună menteur.m. încetul cu încetul métal s. răutăcios mecontmt.m. căsnicie ménagère s. de * • ia fel. m inune. metropolă. m artiriu. metalic métallurgie s. mecanic mécaniquement adv. . m ulţim e massif.f. (cu maj. m enaj. m ilita n t.m. m i­ leniu mécanisme s. m.m. adv chiar. metal métallique adj. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru . şi adj. sud miel s.-e adj.f. a dîspreţui mer s. m axim mayonnaise s.f. tor­ tura masse s.m. -e adj.f. pepene (galben).f. m ăsură. lui — el însuşi. m ediu militaire adj . meteorit métier s. fel de ixiincace.m. III a m in ţi mépris s.f. -ive adj.marseillais. -e s.m. m u lţum ire.f.m. (în mod) meca­ nic mentir vb. m ijlo c .m. capitală mets s. adv.m. milenar . m in u nat mésestimer vb.f. rău. mecanism mécèpe s.m. m ilităreşte militant.f. medic médecine s. acelaşi. slujbă mesure s. am iază.m.) şi adj.m. sc — bien a se îmbrăca b ine .m. m ilă .f.m./.f.m. neîncredere meilleur -e adj. membru même adj. războinic.f. [loc.f.f. m obilă. oraş mare. n em ulţum it mécontentement s. chinuire. meta ’urgic météorite s.m.f. jum ătate miauler vb. m ilita r militairement adv. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. m . materie. s.f. mesaj. mecena. mare.m. en joue a ochi meuble s. metru métro s. j à m in u n a t. miere mieux adv. si adj. m in u năţie. e adj. mama meringue s. II a face v în ă lă i.m. profesie mètre s. medicină médicament s.m.m. excelent merveilleux.m. dispreţ mépriser vb. m asiv match s.m. însuşi.f.m. -e adj. m inci­ nos mentionner vb. a menţiona 525 . metro métropole s.) au fur el à pe măsură ce.f. comunicare messe s. mediocritate médire vb. (locuitor) din Marsilia marteau s. medalie médecin s.

mille adj.f.m. şi adj. monopol monopoleur s.m. figură mouiller vb. jum ătate m o le s k in e s .f. subţire. rezervă moeurs s.m. a sui monteur.m. m utră.) p lăp în d mine s. modestie. prep. motor mou. monoclu 526 .f. misiune mistral s. m onum ent moquer (se) vb. parte morne adj. obiceiuri moindre adj. muşchetar mousse s. berbec moutonner vb. lună moisir vb.-euse s.f. moale mouches. ceas montrer vb. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. batistă moue s. a urca. conj. scump.f. messieurs) s. d ’ordre lozincă. m inor miniature s. m inune misanthrope s. moderat. modest modestie s. pluş m oarat. m un­ tean. mineral mineur s. m in ut miracle s. m istral (vînt) mitrailler vb. m iracol. din punct de vedere moral morbleu interj.m. la dracu ! la naiba ! morceau s. şi s.f.m. mort. domn monstrueux.m.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. m in im u m . spum ă.m.m. a arăta.f. întunecat mort1 s. m. mozaic mot s.m. m aldăr monde s. -e adj. mişcător mouvement s. m. m oliciune.f. a-şi bate joc moralement adv. a secera.m. moment momifier vb.m. morman. de moarte mosaïque s. pl.m. m. călugăr moins adv. -e adj. m iriapod milliardaire s. m inaret mince adj. m uritor. f. can­ minaret s. /. moraliceşte.m. molie adj. montor montre s.f.m. mortel.m. au barem.m.m. muscă. m.f. m in iatură minimum s. m uselină moustache s. im ita ţie de piele mollesse s./. — bon m ai p u ţin bun . -e adj. lume mondial. a m ula. prendre la ~ ~ a se înfuria. m in ă. bucată. cum pătat modeste adj. I I I a m uri mousquetaire s. (fig.f. clipă.f./. a muia moulé. a dovedi monument s. a m itralia mode s. -e adj. adj.m. groaznic mont s. mustaţă mouton s. a spumega mouvant. mizerie mission s. m uştarul m ouchoirs. fără. m. de la munte montagne s.f.f. (p l .m.m.m.m. -euse adj. modă modéré.f. şi adj.m . -e s. m ai pu ţin .f. munte montée s. a turna moulin s. munte montagnard.f. nrtuşchi mousseline s. ab ătut. m izantrop misère s.m . o mie mille-patteş s.) num ăr. du ~ cel pu ţin. şi adj. mol. -elle adj. — cher m ai pu ţin . vorbă. I I a mucegai moissonner vb. mişcare ministère s. /. tip ărit mouler vb. m. m in im titate mare monologue s. o m ie. turnat. m inistru minute s. moară mourir vb. (loc. monolog monopole s. m oravuri. m ortal. oaie. m iliardar m illiers. ă '~ pe m ai p u ţin .m . m onopolist monseigneur s.m. moarte mort*. urcuş monter vb. m ai mic moine s. monstruos.) slă­ biciune moment s. m ondial monocle s.f. (fig. monsenior monsieur (pl. a culege recolta moitié s. muşama. cuvînt. înfăţişare minerai s. a-i sări ţandăra.m.f. minister ministre s. m iner. -e adj. a m um ifica monceau s. m. m.

şi adj.f. înm ulţire m u ltitud e s. nichel nid s. nobleţe.f. I I a înzestra cu cele nece­ sare ./. neglijent nègre. -e adj. a lu n ă. cuib nièce s.m. I I I a înnegri noisetier s. negreală. reciproc.f. -euse adj.m. (fig. nivel noble adj. narcisă narration s. m ijloc moyenâgeux. I I a coace./.f. m./.f. -e adj. pol.m. natură.m. natural naufragé s. -ive adj. -e adj. a prevedea m uphti s. m u ftiu . impers. povestire natation s.) răutate noircir vb. tinda bisericii négatif. perete. a nega niveau s. a curăţa neuf. naufragiat naufrager vb. muzică m utuel. a ninge neigeux.m./.m . fel. a naufragia naval. zăpadă neiger vb.m. -elle adj. I I a m ugi. naturalist natu res. nas n i conj.m. nici niche s. origine naître vb.moyen s. a murm ura muscle s. nobil noblesses. -e adj. zid gros m ûrir vb. taină N nage s.f. nucă 527 . -e (pl. a m aturiza murmure s. înot nager vb./. şi adj. firesc naturellement adv.-euse adj.f. papuc. nu né. zid m uraille s. mister. negativ négligence s. a vui muguet s.m. -'ive adj.f.m.m.f. nins n erfs. muşchi musée s. naval navet s. natural. muzeu musique s. lăcrim ioară m uie s.m. vas. negru neige s.m . medie m ugir vb. in ed it.f. nataţie nation s.f. navă nazi.m.m. naivitate nank in s. clar nettoyage s. negru. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s.m.f. sumedenie m unicip al. nepoată nier vb. m ulţim e. naos.f. nazism ne adv. faţă de m asă. şi adj. curat. m. nobilim e.f.m.m.m.m .f. din evul mediu moyenne s. necesar nécessairement adv.m. nou. acoperit cu zăpa­ d ă . teolog mahome­ dan m ur s. alun noisette s. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. soi naturel.m.f. neuve adj. piesă de 20 franci aur nappe s. nervos net. nerv nerveux. m u tu ­ al mystères.-euse adj. m urm ur. m. nazist nazisme s. adj. (fig») îngrozitor noirceurs.f . neant nécessaire adj. (în mod) necesar nefs. (fig. nepot nez s. naştere. -euse s. întunecos. înotător n aif.m. totuşi néant s. naţiune naturaliste s. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. I I I a se naşte.) înălţim e m orală noir. -e s. a începe naiveté s. naiv n ain . négresse s. neglijenţă négligent.f. şoaptă murmurer vb. — d'eau pînză de apă narcisse s.f. -e s. m u nicip al m unir vb.f. născut néanmoins adv. nette adj. curăţenie nettoyer vb.m. nap navire s. cuşcă (pentru cîini) nickel s. medieval.f. pitic naissance s.f. a înota nageur.m. de culoarea alunei noix s. navals) adj. -elle adj.m.

ocazie o c c id e n ta l. ou.f.m. -o n g u e adj.m. operaţie op érer vb. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s. ceafă. lipsit de valoare n u -p ied s adv.f. în mod oficial o ffic ie r s. -le adj.f. apusean.m. im parţial o b je t s.m.f. (în mod) obscur. nud n u ir e vb.tr ic e s. obiect. -eu se adj. a îneca n u a g e s . ofiţer o ffr ir vb.f. lunguieţ o b sc u r. nuvelă n o u v e llis te s. -e adj. garoafă o e u f s. notar n o te .f. od eu r s. octombrie cu 528 .iv e adj. I I I a oferi o h é ! interj.f. a observa.m . lenevie o liv e s. şi adj. nor n u c lé a ir e adj.m. vătăm ător n u l. noiembrie n o y e r vb.m. hei ! o ie s. se. -e adj.m. a ob liga1 o b liq u e r vb.f.f. obscur. blanc d ’ — albuş operă. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l.f. numeros n o m m er (se) vb. a se încăpăţîna o b te n ir vb.f. invar.f. întunecat o b sc u ra n tis m e s. umbră o m b r e lle s. nou n o u v e a u -n é . ascultare. supunere o b je c tif. şi adj.. n o tă. a opera.f. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb. m. munca.m. privire o e ille t s.f.? . I I I a v ătăm a. nou- născut n o u v e lle s. jaune d ’ — gălbenuş. a respecta o b sta c le s. pasăre o is if . ondulare o p é ra te u r. a lega n o u rric e s. a (se) n u m i n o n adv . a se supune o b é is s a n c e s . nuvelist n o v e m b re s. u n ii.f. a n utri n o u rris so n s. ochi. -e s.m . leneş o is iv e té s. num e.n o m s .m.m. obţinere o c c a s io n s. a înnoda. neamestec ditate n o n -v a le u r s./. în d ărătn ic. sugar n o u rritu r e s. n o n sen s s.f. nu n o n -in te rv e n tio n s. I I a asculta. ocean o c to b re -s. neintervenţie. observaţie o b se rv e r vb. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. n o u v e l. m.f.ru o b lig a tio n s. întuneric o b s e rv a tio n s. lur. grumaz 0 o b é ir vb. m u lt n o ta ire s. lumea. n ici u n u l. a merge oblic o b lo n g . nehot.f. unchi o n d e s . neclar o b sc u rité s. I I a hrăn i. piedică o b stin é . I I I a obţineo b te n tio n s. obiectiv. îndatorire. şi adj.f. ceapă o is e a u s.m.f. nuclear n u . (gram.) substantiv n o m b re u x . cu am ab ilita te.f. -e s. a produce o e u v r e s. desculţ n u q u e s. a ocupa o c é a n s. um breluţă de soare o m e ttre vb. miros o d o ra t s.f.m. lipsă de valoare nord s. obscuritate.f.m./ . nonsens. ondulaţie. -e adj. mîncare n u l. oficial o ffic ie lle m e n t adj. gîseă o ig n o n s. absur­ n o u v e a u . m. yeu x) s.m. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. obscurantism o b sc u r c ir vb.f.iv e adj. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. ştire. noutate. . om oplat o n pron. cine­ va . lucrare.) de neînvins o b stin é m e n t adv. gol. (fig. a strica n u is ib le adj . olim pic o m b re s. I I I a omite o m o p la te s. -e lle adj. hrană. occiden­ tal o c c u p e r vb. n u lle pron.m. val o n d u la tio n s. — dit se spune o n c le s. u ndă. însemnare n o u er vb. miros (simţul) o e il (pi. nord n o ta b le m e n t adv. m ăslină o ly m p iq u e adj.m. . încăpăţînat. operator o p é ra tio n s. .m./ . doică n o u rrir vb.f.m . m.

palat. a cuteza o sie r s. u tilaj o u t illé . m uncitor. tată dulce . păstîrnac p a n ie r s. dincolo. înzestrat o u tille r vb. ureche. a ordona ord re s. a auzi o u r a g a n s . adv.m. p ai. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. auz o u ïr vb. urs o u til s.m.m.) portocal o rb ite s. (loc. oscilaţie o s c ille r vb. opresiune.m. pacificare p a c ifie r vb. -e adj. pacifism p a c ifis te s. îm pilare a ezita o p p rim é . vest. izvor orm e s.f. pace.f.m. măcriş oser vb. a se opune o p p ressio n vb. a oscila. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr.m. sau.f. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . care p alp ită p a n ! interj. adv. lin iş tit p a ix s.m.m. şi adj. ordinar. a decora o r te il s. m.f.m .m. (fig. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. os s.m. oranjadă o r a n g e r s.m.f. instrument o u tilla g e s. a îndrăzni.f. şters p a le to t s. obişnuit o rd o n n er vb. asuprit. -tric e s. os o s c illa tio n s. a îm podobi. cerul gurii p â le adj. /. o s e ille s. panoram ă. orchestră.f . deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. auz o r e ille r s.f. răchită ô ter vb. paie p a in s. lucru. m. în plus o u v e rtu re s.m. pa­ cificator p a c ific a tio n s.f. -e adj. da o u ïe s. ~ d ’épice turtă p a la is s. a înzestra o u tre prep. uf ! o u i adv. -e adj. uitare o u b lie r vb. îm p ila t o p p rim e r vb. şi adj. m. organ o r g a n is e r vb. I I I a deschide o x y g è n e s. m.f.) uvertură o u v ra g e s. unde.f.m. orz o r g u e il s.m. portocală o ra n g e a d e s. aur o ra g e s. I I a p ăli. ~ bis pîine neagră p a ire s. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. ramură de palm ier p a lp ita n t. priv e li­ şte p a n ta lo n s.f. origine.m. a asupri. furtună o ra n g e s.f.m. -ère s. coş p a n o ra m a s.m.o p in iâ tre m e n t adv. pernă o rg a n e s. a îm p ila o r s. opinie.) en ~ peste. a organiza o rge s.f.m. a scoate. (bot. unealtă. orbită o rch e stre s. uragan o u rs s. -o n n e s.) a şovăi. peste.m. (muz. ulm orn er vb. a u tila . ori o ù 1 . şi adj. paşnic. pron. pagină p a ille s. original o r ig in e s. orgoliu.f. apus o u f ! interj.f.m. paşnic . p a lid . oxigen P p a c ific a te u r . a îngălbeni p a lm e s.m .f. a pacifica p a c ifiq u e adj. pîine . oprimare. a rîn d u i.m.f. poc ! p a n a is s. a u ita ou e st s. -e adj.m. u tila t.m.f. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv.f. -e adj. ordine. deschidere. m îndrie o r ie n ta l. ordm . cu încăpăţînare o p in io n s. panteră p a n to u fle s.f. oriental o rie n ta tio n s. m.m. pacifist p a g e s. palton p â lir vb. 2. ortografie în care. adv. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. a lua înapoi o u conj. pantalon p a n th è re s. papuc p a o n . producţie lite­ rară o u v r ie r .m. părere opposer (s’ ) vb.f. la care o u b li s.f.f. pereche p a is ib le adj.m. păun p ap a s.

caldarîm . stăpîn patte s. pariu. pată de cerneală paternei.f. paraşută paraître vb. răbdător patinage s. paralel parapet s. pas. a vorbi parm i prep. zău ! parc s.m. I I I a pleca. pescuit pécher vb. şi adj. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. pachet par prep. vorbitor.m. a pescui pécheur.rft. pe. -e adj. şi adj./.m. ha­ sard d in întîm plare . a patina pâtisserie s. şi adj. m. distracţie passif. pasiune patatras ! interj.-enne s. pateu. a participa particulièrement adv. fragment passant. patiserie patron s.m. à ~ aparte. perfect parfois adv.m . labă pâturage s. a parodia parole s.m . ru dă. şi adj. participiu participer vb. um brelă (de soare) parbleu ! interj. p artie s. cu excepţia partager vb.. strat de flori parti s. mireasmă parfumeur. patinaj patiner vb. perfect parfaitement adv. cu răbdare patient. parvenit parvis s. -ive adj.m . -euse s. printre parodier vb. a trece . parter. şi adj. f. e g a l .f. à mauvais încurcătură pas2 adv. pauperizare pauvre s. -euse s.f.f.m. a face prinsoare p a ris ie n . ţară.f.m . parapet parapluie s. -eresse s. uneori parfum s. fabri­ cant de parîum uri pari s.f. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. în parte partisan.f. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. grădină parce que loc. ~ buvard sugativă papillon s.f.m.m. traversare . deopotrivă. parte. şi adj. hirtie. şi adj. a paria. pavilion payer vb. ţăran paysannerie s. sărăcie pavé s. partizan. peisaj.f. n u . la fel parent s.m .-euse s. trecere . privelişte paysan . a îm părţi parterre s. sărac pauvreté s. f. din . m ai ales. adept partout adv. grăitor.f. -e s. pnur quoi ~ de ce n u?. părinteşte pathos s. patos. prin.m. aluat pâté s. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. păşune paume s. pavaj pavilion s. patron. pretutindeni parvenir vb.f. la dracu ! pardonner vb'. I I I a părea.f. fluture p aq u e ts.m. m.m . îndeosebi. partid participe s.f. I I I a parveni.m.m. trecut passe-montagne s. a răsplăti pays s.m.m . regiune paysages.m. m. părintesc paternellement adv. piersic pêcher 2 vb. {pl-) documente. parfum . buf ! pâte s.m.m. răbdare patiemment adv. palm ă (a m îin ii) paupérisation s. m.f. a para paresseux. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb. păcătos pêcheur.m .m. leneş parfait. -e adj. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s.f. m. fără.f.m. pescar 530 .m. pas1 s. parte (dintr-un întreg). -e s. ■ — bonheur din fericire . parc. de către. în special.m. prendre la a lua c u v în tu l. um brelă (de ploaie) parasol s. m.f. (p l . so­ nor parler vb. a apărea parallèlement adv. conj. pasiv passion s. în parte partir vb. a ajunge parvenu.f. a p lă ti. a îm podobi. paşaport. ţărănim e peau s. -le adj.m. fiindcă pardessus s. vorbire. pari­ zian parlant.m.m. -elle adj.m. pentru că. cu v înt. -es./.f.f. şi adj. trecător passé. a păcătui pêcher1 s. emfază patience s. m. -e s. piele pêche 1 s. a petrece passe-temps s.m . pastă. partidă partiellement adv. rămăşag parier vb. a ierta pareil. de.p a p ie rs .-ne s. a porni partiellement adv.) părin ţi parer vb. pat'achimic parachute s.m. piersică pêche 2 s.f. -e adj.

permisie perpétuel. şi adj. a-şi închipui perte s.) à de-abia. perfid performance s.f. cu greutate pensée s. à ~ près aproape. pătrunzător pénétration s. m iti­ tel . pătrunjel persister vb. ciumă pétarade s. pedant peigner (se) vb. şi 2. -e adj. sans ~ uşor. seminţie. a străpunge. a se înclina. a găuri perche s. pl. trib peuple s. perspectivă perspicace adj. fără graţie pesant. -e adj. a persecuta persécution s. sclipitor petit. cîntărire. primejdie périodique adj. -e adj. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb.f. (loc. penibil péniblement adv. s.f. greutate . a se spînzura pénétrable adj.m. pericol.m.-le s.m.) descriere. (în mod) p e n ib il.m. stăruinţă persévérant. m ic. ghiocel percepteur s. persoană. pensionar pente s. pedală pédant.f. far pharmaceutique adj. adv.f.) părinte. pajişte pencher (se) vb. perpetuu.m. veşnic perplexe adj. pă­ trunzător .a se speria. perseverent. conj. a cîntări peste s. şir de detunături pétillant. pătrundere pénétré.f. m.f. ta tă . a pătrunde pénible adj.f. de fiică) pétuner vb. pictură. popor peuplement s. perspicace persuader (se) vb. a-i fi frică pharaon s. f. bătrîn (relig. prăj ină percher vb. -e adj.) que în tim p u l pendre (se) vb. performanţă péril s. peluză. -e adj. s. (cu maj. perucă persan. călugăr perfide s. a popula peur s. a se căţăra perchoir s. judecată penser vb. cantitate cîntărită peser vb. zugrăvire pelouse s. perceptor percer vb. ) ascuţit perce-neige s.f. pron. personal perspective s. nepoată petit-fils s. strălucitor. pătruns pénétrer vb. nekot.f. -e s. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. personalitate personne 1. -e adj. (fig. I I a pieri permettre vb. (înv. capot (de casă) peindre vb.) a Juma peu adv. a se convinge .f.m. I I I a picta. m. persan persécuter vb. (în mod) perio­ dic périphérie s.f.m.f. a se pieptăna peignoir s. se don­ ner de la a se strădui.m . fără greutate p e in tre s. farmaceutic pharmacie s. halat de baie. mon dragul meu .f. pierdere pesamment adv.f. -e adj.f. periferie périr vb./. avoir — . cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala .m.f.f. greu pesée s. frică.m. uşor de pătruns pénétrant.f.f. m.) şi adj.m. perplex perroquet s.m. a persista personnage s. personaj. a (se) gîndi. /. şi adj. pantă. m. nim eni personnel. chiriaş (într-o pensiune) . nepoţi (de fiu . pedeapsă . m. (fig. m icul dejun petite-fille s. m icuţ.pictor peintures. greoi. cam .m. persecuţie persévérance s. a reflecta pensionnaire s.f. -elle adj.m. pasărea fenix 531 .f.f.f. străpungător. populare peupler vb. faraon phare s. şi /. m. povîrniş perçant. şi adj. periodic périodiquement adv. papagal perruque s.-e s. m. p u ţin .f. gîndire.f. persoană im portantă personnalité s. I I I a permite permission s.m . în tim p u l.f. I I I a pierde père s. farmacie phénix s.pédale s. moş. (loc. nepot petits-enfants s.m. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s. a zugrăvi peine s. a se apleca pendant prep. stă­ ruitor persil s.

) à ~ perpendicular .m. p lic . şi adj.m . plonjon./. la mise en s m iza n p li. buzunar poché. I I I a plînge. fizică physique2 adj. a fi agreabil plaisant. -e adj. filozof philosophie s. strat de flori plate-forme s. pană. serviciu placer vb.m.f. glum ă plaisir s. m. ~ atomique p ilă atom ică pillard. proiect plancher s. focă phosphore s. -e adj. m ai curînd.f. încheietura m îin ii poing s. plafon. a se Încovoia pluie s. punct. injecţie. a pune placeur. a călca în picioare piéton s. filatelie philosophe s. pian pic s. podiş plein. ploaie plumage s./. adv. impers. tain pivoine s.f. fel de mîneare plate-bande s. m. pum n point1 s. fotografie photo-électrique adj.f.f. a plonja (în apă) plonger (se) vb. f. a înjunghia poignées. m. p lin . hrana ziln ic ă. avoir sur rue a avea casă proprie pile s.m. Jloc. -e adj. m înèr. m ajoritate. a înd oi.f. plus plusieurs adj.f.f.m. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. pilot pinceau s. m ai m u lt. tavan plaindre vb. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s.f. pneum atic poche s. fosfor photo s.m. loc. rid . cu pietate p ig n o n s . învineţit .f. penaj plum e s. peniţă plupart s. hîrleţ piolet s. m.m. pu m n.m . fizic physiquement adv. cută.m .f. pip ă. cameră pied s. cea m ai mare parte .f. poezie poétique adj. filozofie phoque s. a plasa. fizionom ie.m. m. a jefui. pistol pitance s. nu. tîrnăcop. plastic plat s.f.m. picior. a plisa plongeon s. rocher . din punct de ve­ dere fizic piano s. în făţi­ şare physique1 s. fotografic phrase s.m.philatélie s. plăcere. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. platform ă plateau s. culm e.f. farfurie . prendre ~ a lua loc. grăm adă. bujor places.m. -e s.m. p ilă . podea planète s. I I I a plăcea. m ai degrabă pneum atique adj.m.m. cîmpie plainte s. piolet pionnier s. Înţepătură pire adj. a strînge plisser vb. plasator plafond s. ~ de départ punct de plecare point2 adv. m ai rău . piesă. m.m . săritură plonger vb. plan . pltngere plaire vb. încărcat pleurs s. le ~ cel m ai rău pis adv.m.m. plusvaloare plutôt adv.f. f. a îndoi. f./.m. planetă plaque s. à ~ pe jos piétiner vb. bucată. pensulă pingouin s. a fotografia photographique adj. a se cufunda ployer vb.m .f. frază physiologique adj. m ai rău . la^-du jour zorii zilei 532 . fotoelectric photographe s. coama un ui zid . lulea piqûre s.f. distracţie plan s.f. vîrf .f.m. m ai. plato u.m. fotograf photographier vb. planşeu. ondulatul păru lu i plier vb.m. pum nal po ign ard » vb. fiziologic physionomie s. pionier pipe s.m. f.m. a prăda pilote s.f.f. cazma. pinguin pioche s. p iaţă . pisc. -euse s. şi adj. tă b liţă plastique adj. a ploua p li s. m ai m u lţi plus-Value s.f.f. pour la ~ în mare parte plus adv. p l. lacrim i pleuvoir vb. jefuitor piller vb. placă. poale. penele unei păsări. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. greutate poignard s. a compă­ tim i plaine s. poetic poids s. sobă poésie s.f. ~ ~ de vue punct de vedere.m. zbîrcitură . plăcut. pieton pieusement adv. de loc pointe s. hazliu plaisanterie s.

cu condiţia ca.f.-euse adj.f. a se năpusti précis. portieră portier. piept. p lăm în i poivre s.f. (în mod) popu­ lar populariser vb. pentru ce pourri. mazăre poisson s.f.) m ăr pompe s. cu fast ponctualité s. stîlp pouah ! interj. a preceda précieux. I I I a putea praline s.-portofel .m.f. a populariza population s. în mod precis. (bot.-euse adj. ~ de terre cartof pommette s. pralină praticable adj. poartă. m. -ère s. praz poirier s. a dom ina possesseur s. -e adj. m.f. porţie portrait s. port portail s. -e adj.f. punctual. ptiu ! pouce s. în mod pompos. I I I a urm ări pourtant adv. m. p u i (de găină) poumon s.m.m. pudrat poule s.) par poire s. potasiu poteau s. peşte poitrines.f.m . precis.f.f. exact précisément adv. adu­ cător portière s.m .f.m. I I I a prevedea. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. găină poulet s. la. si­ gur . precauţie précédent. a puncta. a pune. conj. scump précipice s. p lin de praf pouvoir vb. tocmai 533 . serviciu pot s.m. sînge pourquoi conj.m. tin dă port s. ciorbă. puseu pousser vb. a se Inulţa poireau s. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres. a aşeza position s.f. invar. praf.) poursuite s. cu toate acestea pourvoir vb.f. precedent précéder vb. pudră poudré. uşă portefaix s. practicabil.m.) pompeusement adv.m. num ai să poussée s. -euse s.f. poliţie poliment adv.m.) pourrir vb.f. popuiar populairement adv.m. punctualitate ponctuel. vas. preţios. prăpastie précipiter (se) vb. a practica. portai portes.-e adj. porţelan po rches. portofoliu portemanteau s. cu p u tin ţă poste1 s. purtător. cuier porte-mines. a duce se ' a se sim ţi. a fur­ niza pourvu que loc. I I a putrezi (şi fig.». păpuşă pour prep. policlinică polygraphique adj.f. acces. prăfuit.m. nt. portret poser vb.f. a se repezi.m-. populaţie populeux. -onne s. degetul gros de la m îuâ poudres. -e adj. a îm brînci poussière s.f. [bot. spre./. m.m. portar portion s. totuşi. politicos police s.pointer vb. . şi adj.f. pompă (şi fig. punte populaire adj. -elle adj.m . poziţie posséder vb. şi adj. plăm în poupée s. a poseda . posesor possessif s. politeţe politique s. um ărul obrazului pommier s./. putred (şi fig.m.f. -euse adj. foarte populat porcelaine s. a profesa précaution s./. a împinge . de ce. poligrafic pomme s. posesiv possible adj. pol poli. fin . purpură. -e adj.m. urmărire poursuivre vb. pară pois s. exact ponctuellement ndv.m.m. piper pôle s. cu exactitate pont. pentru.m. pe care se poate um bla pratiquer vb. a însemna. a o duce porteur. ştrengar politesse s. pod.f. praf poussiéreux. politică politiquement adv. creion autom at porter vb. 9.m ăru n t ca p rafu l.f. lustruit. m . post.f.m. hamal portefeuille s. pour tout — eu totul.f. m ăr. în mod politicos polisson. oală potage s. (poetic) roşu. în total potasse s.f. portic. potasă potassium s. pulbere./. punctual. a purta.f.. posibil. poştă poste2 s.m.

m. apropiat . a dovedi proverbe s. I I I a prescrie présent. principal printemps s. plim bare promesse s. a preconiza prédire vb. uim ito r producteur.f. produs professeur s.f. -e adj. I I I a lua .f. -e adj. închisoare. prinţ principal.m. producţie productivité s. a proporţiona propos s. I I I a prezice. a prefera prématuré. preşedinţie président. prevenitor. curat proprement adv. prim itiv . -e adj. -e adj. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial.m. se * ■ a se grăbi prepsion s. profesie profit s. I I I a pretinde prétendu. premieră prendre vb. prezent présent s. progres proie s. s.m.m. m inune prodigieux. m aşină de presat. curat protester vb. promisiune promettre vb. pro­ ducător p ro d u c tif. teasc. şi adj. gata prétendre vb. providenţă province s. preventiv prévoir vb. la presa.-ive adj. m. pradă projet s.m. aproape presqu’île s. de aproape prodige s. a apăsa . -ière s. preşedinte presque adv.f. -e adj. prim ul première s. pretins prétentieux.) premier. privilegiu prix s. a proceda procès s. de împăcare cu divinitatea proportionnel. -e adj. a pro­ mite promoteur s. -ive adj. vorbă.m. prudent prune s. a aver­ tiza préventif. presiune. -ive adj. aproxim ativ prescrire vb. a prepara près adv.m. productiv production s. corect. a proiecta prolétaire s. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant. productivitate produire vb. cu prudenţă prudent. lipsă priver vb.m.f. m.f. deţi­ n ut.a apăra présidence s.m. profesor profession s. pretoriu preuve s.m .f.f./. adînc profondément adv. problemă procéder vb. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.f. -ière adj./».f. probabil problèm es. director de liceu prudemment adv. apropiat. aproape.f. gherlă prisonnier.f. si adj. a pregăti.m. dovadă. probă.m .f.f. -euse adj. promotor. a prevesti préférer vb. profund.m. m. şi adj. f. -e adj. prematur (şi fig. -le adj. dar préserver vb. apăsare prêt. proporţional proportionner vb.f. I I I a produce. -e adj. a pronunţa propitiatoire adj. -e adj. prenume préparer vb. I I I a prevedea prier vb.f. răsplată probablement adv. -e adj. proletar promenade s.m. grăbit pressentir vb. proverb providence s. a îm prum uta. a protesta prouver vb.. I I I a înştiin ţa. a prezerva. I I I a făgăd ui. prim ordial prince s. tip a r. ~ l ’oreille a asculta. adînc profusion s. a strînge . a priva (de ceva).f. I I I a presimţi presser vb. in iţiato r promptement adv. -trice s. -euse s. prizonier privation s. şi adj.f.f. preţ. peninsulă presses.m. eiuboţica-cucului prim itif.m.f. cam. privaţiune. a ruga primevère s. a da cu îm p ru m ut.m . proiect projeter vb. a trage cu urechea prétoir s. provincie proviseur s. prună 534 . a propune propre adj. comment s'y ~ cum să (sc) facă . pretenţie prêter vb.f.préconiser vb. ziarele pressé. a crea produit s. primăvară prison s. înda­ toritor prévenir vb. în mod profund. pretenţios prétention s.m. vecin proche adj. -e adj. cadou. profit profond. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. premiu. cuvînt proposer vb.-e s. îndată prononcer vb. m . belşug progrès s. cu caracter îm p ă­ ciuitor.m. proces prochain.f.

c îţiv a . entre — yeux între patru ochi que1 pron. a-i plăcea la nebunie rafler vb. cauză.u n ii. rigiditate. -ique adj. 2. psst ! public. ciripit 535 . (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. prun pseudonyme 3. şi interog. şină railler vb. vreo. a agăţa .m. a încuraja raffoler vb. adj. raţiune. întrebare. nehot. ce?. ~ qn. dreptate. a reduce. limpede. puternic. cineva. a jefui raideur s. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj.f. rel. radio . care. ce quoique conj. oarecare quelque 1. chestiune questionner vb.f. forţă. pron. I I a pedepsi punition s. chenzină quinze adj. a răscumpăra raconter vb. radium rafale s./. calitate quand adv. pseudonim pseudo-science s. I I I a întineri ralentir vb. gîlceavă questions.f. după aceea puisque conj. chei. cotidian. cu toate că quolibet s. purice pucelle s.) a înjosi raccrocher vb. peron qualité s. a raţiona. fecioară puer vb. care quiconque pron.m.f.m.f. nehot. cine. rel. a părăsi quoi pron. I I a încetini rallier vb. oricine.f. cartier quasi adv.f. psst ! interj.) a şterpeli.m. public publication s. uneori. ridiche radium s. curat pyjama s. {fig. a zeflemisi. I I a în tări. ceartă. a puţi puis adv. a răspîndi puce s.f./. pijam a Q quai s. a ralia. de vreme ce puissamment adv. strugure raiso n s. rn. orişicine quinzaine s. pulover punir vb. raţional raisonner vb.f.f. — même chiar dacă. radiodifuziune radis s. rafală raffermir vb.f.m. -e pron. a aprinde din nou ramage s. publicare. hrean rail s. I I a scurta. coadă qui pron.-e a d j. pur.f. s. influent puits s. (pl. vesel radio s.m. (vreo) cincisprezece. puternic puissance s. publica­ ţie publicité s. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. a întreba queue s. reclamă publier .m. m. ce quelconque adj. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. a judeca rajeunir vb. deşi. totuşi quart s. şi conj. ca să quel.m. I I I a coborî. a se alătura rallum er vb. patru . vreun. pseudoşt iinţă psitt. adv. oricît quelquefois adv.m.prunier s. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj.f. pupitru pur. glum ă proastă quotidien. cincisprezece quitter vb. înţepenire raifort s. zilnic R rabattre vb. puţ pull-over s. cînd.f. să. (fam. sfert quartier s. pe care. quelle adj. publicitate. aproape quatre adj. apoi.m. a scădea raccourcir vb.f. radios. -e adj. a povesti radieux. nehot.m. cîteodată quelqu’un. vreun querelle s.vb.m. rel. m. -ne adj. ) nişte. putere puissant.m. pedeapsă pupitre s. interog. a publica. -euse adj.m.

(jur. a retrimite refaire vb. a raporta .m. persoană care trăieşte de­ parte de lume.m. I I I a face din nou refermer vb. /. culegere recueillir vb.) faire table rase a face tabula rasa. a recolta recommander vb. a întoarce randonnée s. I I I a culege. recunoscător reconnaître vb. reflectare. I I a răp i. a reedita réel. tîrcoală. a încălzi recherche s. rectificare. şobolan rattacher (se) vb. -e adj. rareori ras. efectiv réexpedier vb. I I I a scrie din nou. spiţă (de roată). a căuta din nou . se ^ a se referi rapprocher vb.m. I I I a reapărea réarmement s. à la ~ în căutarea recherché. I I I a p rim i. a rîndui rapide adj.m.f. I I I a realege réellement adv. a relua récompenser vb. a recomanda recommencer vb. I I I a acoperi din nou. adv. m. redută redouter vb. a coborî din nou rédiger vb. m in unat rayé. m. reflex 536 . rebel récepteur s. cercetare .) à — ad m irab il. căutare . povestire réciter vb. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. în mod real. -e adj. I I a reacţiona réaliser vb.m . a culege ramener vb. a aduna. re înarmare rebelle s. raport rapporter vb. a reînchide réfléchir vb. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. 111 a reconstrui recopier vb. a strînge. reducere réduit s. I I I a recunoaşte. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. adevărat réélire vb. I I I a spune din nou. adunaré de oa­ m eni. a recopia record s. ajutor de portărel recouvrir vb. a se îndrepta. m receptor réception s.f. a re­ dacta din nou rectification s. corec­ tare reçu s. puţin comun rechercher vb. plim bare. a critica. a realiza réalisme s. a nu m ai ţine cont de ce a fost. chitanţă recueil s. a a m in ti.f. -e adj.) a se înse­ nina .m. p lin . a se a lip i rattraper vb. a se teme de ceva redresser vb. a m ărturisi reconstruire vb.m. a se ridica réduction s.f. m. rază. recepţie. reflector reflet s. vărgat rayon s. a re­ peta.m. a da înapoi redescendre vb. (jig . redingotă redire vb.f. a cerceta . I I I a reflecta. a se lin işti rat s. realism réaliste adj. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. rar.f.f. -le adj. recepţionare recevoir vb. real. călătorie „ . re­ cordman recors s. a redresa redresser (se) vb.m. a se lin işti rassurer (se) vb. a aduce . (fig. a aduna. singuratic récolte s. a reîncepe.f. rar rarement adv. reacţionar réagir vb.m. rm a. răzvrătit. repede rapidement adv. a aşeza. rang s. afectat . a recita réclamer vb. reacţiune réactionnaire s. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s.-e adj. şi adj. raion rayonnement s. loc retras rééditer vb. a reclama. a înveli récrire vb.ramasser vb. m . (loc. f. strălucire . a readuce.m. radiere réaction s. record recordman (pl. realist réapparaître vh.m . a cugeta réflecteur s. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a răs­ p lă ti reconnaissant. a aduna reculer vb. a în c în ta. rassemblement s. a rechema.f.m.m.m. a căpăta réchauffer vb. a apropia rare adj. a recompensa. recoltă récolter vb.m. a cere cu insistenţă recluss. recordmenj s. a redacta redingote s. a se lega. repede rappeler vb. a strînge rasseoir (se) vb. sir ranger vb.

loc de întîlnire rendre vb. repetiţie repli s. reprezentant représenter vb. remediabil remercier vb. ţin u t registre s.m.m. şopron remonter vb. a străluci remarquable adj. a reda . a dom ni regret s. a răspunde répondre vb. renaştere renaître vb. regle­ mentare régler vb.) ascunziş. a repurta remuer vb. a întregi remporter vb.f. viitoare (produsă de mersul unei nave) . reluare. a am îna repaître vb.f. a inspira repulsie.f. a întoarce un ceas remous s. regiment. (loc. regret regretter vb./. repriză. reparare. ridicare relire vb. remediu. a refuza regard s. cută.f. (fig . grands services à qn. a arunca din nou. I I a îm părţi. a se informa rentabilité s.m. refuz refuser vb. a urca. a se întoarce. a replica. reîace repartir <'6. m. remiza . rin ich i. regulă règlement s. a trece din nou prin . a cuprinde renfort s. I I a bucura. a înm îna remises. (med. a răsturna . a reflecta refluer vb. remarcabil remarque s.f. 1. adv. respingere. a. a se uita régime s.m. linie. repertoriu répétition s. I I I a răspunde repos s. région s. odihnă reposer (se) vb. a reîncepe rénovation s./. a m u lţu m i remettre vb. nesupus refrain s. ştafetă relater vb. a îm p lin i. a înlocui rem plir vb. meterez remplacer vb. reînnoire renseignement s. a respinge .m. relaţie./. regularitate régulièrement adv. renum it renoncer vb. a face m ari servicii cuiva .f.m.m.m. se " a se duce la renfermer vb.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . domnie régner vb.m. leac remédiable adj. de. a orîndui règne s. registru. -e adj. reparaţie réparer vb. a renunţa renouveler vb.) şale reine s. I I I a se căi répertoire s. a ascunde.m. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb. I l a um ple.m. I I I a relua représentant s. a (se) sui din nou .m . vulpe rencontre s. refren réfugier (se) vb. raport relèvement s. a călca rufe repentir (se) vb. a regreta régularité s. a în tîln i rendormir vb. 2. I I I a renaşte renard s.m. privire regarder vb.) refulare réfractaire adj.f. répliquer vb. informaţie renseigner (se) vb. a repeta . a pleca din nou répartir vb. deschidere. a se refugia refus s. vîrtej de apa rempart s. a eîştiga. a înveseli relais s.m. a povesti. refractar. I I I a reciti reluire vb.m. I I I a împreuna réjouir vb. regulam ent. întîlnire.m. condică règle s.m. observaţie rem èdes. repetare.m. masă.m. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s. I I I a pune la loc. a arunca înapoi rejoindre vb. reîncepere rentrer vb. a reprezenta répression s.f. (despre plante) a creşte reprendre vb. m. I I I a paşte. rentabilitate rentrée s. a se odihni repousser vb. a priv i. regină rejeter vb. {pl. a repara. regim régiment s.m.f. se ^ a se hrăni réparatio ns. a mişca renaissance s. în mod regulat rein s. represiune reprise s. a relata relation s. a trim ite înapoi. a inversa renvoyer vb.m .refléter t>b. I I I a luci. predare. I I I a răspunde prom pt. I I I a adormi din nou rende*-vous s.f.m.m. releu.f. I I I a înapoia. remitere.f. a reînnoi .f. mîneare repasser vb. rig lă. întîlnire rencontrer vb. a reglementa. întărire renommé. regiune. a repartiza repas s.

pron. a trasa din nou. alip ire .m.f. fleac.f.f.m. ţeapăn rim e s. rîu riz s.m. (fig. rezumat résurrection s./. întîrziere. nim ic. a acoperi revoir vb. orez robe s.m.m. înapoiat retardement s. om ridicol rien 1. I I I a răsuci retour «.a se însănătoşi rétablissement s. însă­ nătoşi’ < 5 retard s.f. a se întoarce rêver vb. retragere. răsculat révolter (se) vb. revoltă ré v o lté . nehot. revolver revue s. ) retrousser vb.m. I I a reuşi rêvasser vb. a m uta din loc rez-de-chaussée s. întoarcere.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. a se răscula. a deplasa. revendicare revenir vb. m.m. pensie rétrécir vb. rever.f.reprocher vb. adv.) a Consta résistance s.) critică violenta réseau s. I I I a cliema.f./. a regăsi Réunions. I I a apuca iar ressembler vb. moderaţie. respectuos respiration s. revoluţie revolver s.m.f. pensionare. rechiziţie réquisitoire s. -e adj. a amîna retenir vb. m. şi adj. faire le a face pe bogatul richement adv. din belşug richesse s. I I I a rîde rire s. -euse adj.) încercare. roman 538 . bogat . st încă rocher s. a-şi întoarce capul retracer vb. I I I a reţine.f. a rezerva réservoir s. {fig. a clăti riposter vb.f. rid ico lu l.f. -euse adj. rochie roc s. re­ ţinere retirer vb./. revenire. a se revolta révolution s. a avea reşedinţa. m. s. I I . rezolvare résoudre vb. m al.f.m. restaurant reste «.m. a sta.f. rînjeală riche adj. răm ăşiţă.f. grupare réunir vb. nenorocire revêtir vb. amînare retarder vb.f. I I I a rezolva respectueux. I I I a revedea. a semăna. reve­ dere .m. rezervă réserver vb. I I I a îmbrăca din nou. (loc. rege rôle s.m. reunire. a solicita réquisition s. a da tîrcoale roi s. rîs risquer vb. respiraţie. revistă révulser vb. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.m. rezistenţă résister vb. în tîrzia t . resursă. a rezista résolu. I I I a reveni.m. I I I a străluci ressaisir vb. hotărîre . a sim ţi ressource s. a risca rive s. cu hotărîre résolution s. être de — a se fi întors retourner (se) vb. a în tru n i réussir vb. 17 a răsuna retenue s. bogat. stîncos rôder vb. a rămîne résultat s. a întîrzia . s. zbîrcitură rideau s. rim ă rincer vb.-e s. bogăţie ride s.m. vis revendication s. a opri retentir vb. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. a riposta rire vb. se — . înviere rétablir vb. a reproşa république s. I I a restabili.f. a strîm ta (şi fig.m. a retrage retordre vb. a visa réverbère s. perdea ridicule s. întîrziere retardataire adj. felinar (de stradă) revers s. a sufleca retrouver vb. hotărît résolument adv. a visa cu ochii deschişi rêve s.m. restabilire. rechizitoriu. rol roman s. rid. reţea réserve s. ţărm rivière s.m.m. discreţie.f. a expune retraite s. (fig. m ijloc de trai restaurant s. rezultat résumé s. rezervor résider vb. republică requérir vb. răsuflare respirer vb.f. a se întoarce.m. m. m. I I I a resimţi. parter (la casă) ricanement s.m. a respira resplendir vb. au ~ ~ la revedere révolte s. I I a reuni.f. 2.m. rest rester vb.f.m.m.

m. (fig.. rudim ent. spadasin sac s. -e s. salubru saluer vb.f. salut Salve s.m. rozător . primele no­ ţiu n i rue s. à manger sufragerie s a lo n » . anotim p salade s. satelit satin s. I I I a satisface sauce s /. a sîngera • . a frige rôtisserie s.m. salvare. ritm . ungere. a face sul roum ain. şiretlic rythme s. nisip sablonneux. (fig.m. a sparge rond. a sforăi ronger vb.f. m. grătar. s. cu înţelepciune sagesse s. greu rudiment s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. rousse adj. (fig.m. sacru sacrifice s. jertfă safran s. 2. I I I a redeschide roux.f.f. romînese. sfînt. s. I I a m urdări salle s. suspin sans prep. panglică rude adj.m. trestie rossignol s.m. -e adj. sîngeros.-euse s. stradă ruisseau s. a saluta salut s. sacoşă sacre.) hazliu saler vb.m . -e s. rotund ronde s.m sac.m .m. ) a măcina rongeur. înţelept sagement adv..m.f.) rom în .m. romantism rompre vb. sfînt saisir vb. a înţelege saison s. m urdar. lim ba rom înă rouppe s. roşcovan royal. m. a curge şiroaie. pîrîu ruiner vb. a săra salinité s. a rostogoli . cale rouvrir vb. romancier rom antique adj. sîm bătă sang s. roşcat.f satiră satisfaction s. -e adj. -e adj. sănătos. sînge sanglant. sală. salvă samedi s. sabotor sabre s.f.f.f. ş.m .i adj. -euse adj. (fig. sabie sabrer vb.m. sardea satellite s. (pop. aspru. şiretenie.) necorect s a lé . salinitate. adj.m.m. salată salaire s.f. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb.m. roz roseau s.m. satisfacţie satisfaire vb. însîngerat sanglot s.m. şi adj. ran iţă.-e adj.m.romancier s.f. zeamă 539 . ritm at s gabie s. a lua sînge . salariu sale adj. satin satire s . măsură rythm é. -e adj. a roade.m.m. privighetoare rotation s. rotaţie rôti s. ruptură ruse s.f.m. I l a apuca. ~ à main po­ şetă sacoche s.f. adj. a ruina.f. romantic romantisme s.m. hohot de plîns. sos. şofran sage s. horă ronfler vb. tranda­ fir iu . bluză ciobănească ronte s. friptură (la tavă) rôtir vb.f. şi adj. rupere.m. sărat. roată rouge adj. drum . a îi lac de. salon salutre adj. roşu rougeur s. concentraţia sării în apă salir vb. sănătate sapin s. regalist royaume ». regat ruban s.m. sfinţit.f. m istuitor rose 1. I U a rupe.f. I I a (se) înroşi rouler vb. brad sardine s. nisipos saboteur.f. a distruge ruer (se) vb.f. regal royaliste s. -euse adj.m. a sesiza. înţelepciune saigner vb.f. rupture s. roşeaţă rougir vb. (cu maj. sănătos saint.f.f. s.f. -e adj.f.m. m. odaie. trandafir. fără santé s. I I a prăji.) a stoarce (de bani) sain.f. a lovi cu sabia sabreur s.f. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. ) chinuitor.

/. talpă semer vb. afară de. dacă. faire 540 . după. şervet.m.-euse adj. po triv it cu semaine s.f. sentiment sentinelle s.m. săpun. secţie sécurité s.m.?/?.m. scaun.f. scriitor. cîrnat saucisson s. săptăm înă semblable adj.ttt.-ète adj. a scutura secourir vb. a pecetlui. senzaţional sensible adj. conj.m. a apăra. săritură sauter vb. şedinţă seau s. seringă serpent s.m. secret sectarisme s. în ca?. salam.m. spălare a capului.m. aseme­ nea sauver vb. m.9.m. sector section s.f.f. a usca sécheresse s.m. séjourner vb. sentinelă sentir vb.m. m . uscat. a părea seniflle s. sectarism secteur s. sécher vb.m. sare selle s. sex. septembrie séquences. -elle adj. a şedea un tim p undeva sel s. om de ştiinţă scintiller vb.m.f. shampooing s. şa seller vb.f. a tît de siècles. siguranţă. a sări sauvage adj. scrupul sculpteur s. asemănător. papuc savetier s. I I I a şti. a sclipi. servitor sésame s. linişte seigle s. (loc.m. şaipe serrer vb. f. judecată sensation s. de a se preface că sembler vb. şi adj.m. a scînteia scooter s. scenă scepticisme s. secundă secouer vb. scuter scribe s.f. prosop. a sigila scénario s.it. dibăcie. brazdă semblant s. m.f.m.f.m. pecete sceller vb. sig iliu.m. salcie saut s.m. num ai.f. serios . potecă sentiment s. a avea sen­ sul de silence s.m. mezel sauf prep.m. semicircular sens s. delicios scandale s. şampon si 1.m. a semăna semi-circulaire adj. linişte. sensibil sentier. sèche adj. I I I a servi serviteur s.m./. asediu siffler vb. sevă sèvres s. şedere într-un loe.f. a fluiera signal s. pantof uzat. singur seulement adv. sec.f. cu excepţia saule s.m. conj. găleată sec. funcţie serviette *. -e adj. a despărţi septembre s.m.f. a sta. aparenţă. a strînge. savant savate s. real seringue s. doar sève s. ţechin (monedă de aur) sérail s. adv.m. salvator sauveur s.m. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s.f. scrib. că.) à anume savoir-faire s. secară séjour s. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte. senzaţie sensationnel. serai sérieux. secol.m. tain ic . uscăciune seconde s. a pune şaua savoir vb.m.f. ser­ vietă servir vh.. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. scandai sceau s. semnal signalisation s.m. a apăsa services.f.f. scenariu scène s. sălbatic sauvagerie s. a separa.m. tăcere silhouette s. s.m. serviciu. 2. sediu. secvenţă séquin s. salt.f. pricepere savon s. susan seul. a m irosi.m. veac siège s. a însemna.m.m. gustos. -euse adj. sculptor séance s. siluetă sillon s. a sprijini secret. I I I a sim ţi. semnalizare signifier vb. ştiinţă scientifique s.m.m. salvator savant s. a salva selon prep./. despărţire séparer vb. a salva sauveteur s. a ocroti. copist scrupule s. sim ţ. à barbe săpun de bărbierit savoureux.nt. at. scepticism science s. slugă. sens. I I I a aju ta.saucisse s.m. sălbăticie sauvegarder < > 6 .

am intire souvenir2 (se) vb. a sprijini souterrain s.) şi adj.f. soare solennel. sim plitate singe s. suflare. a sustrage souvenir1 s. m aim uţă sinistre 1. a sublinia soumettre vb.f.m.m. sudor souffle s. sufleu souffler vb.m. seară soirée s.f. vîrf. I I I a susţine. bănuială soupçonner vb. neghiob sottise s. sublocotenent sous-marin s.m. preo­ cupat soudain.m. a situa.m.m. subterană soutien s. crainic (la radio.m.f.) soutirer vb.m. a subestima sous-ingénieur s. -e adj. a răscula soulier s. schi. simplu sim plicité s.m.m.m. conj. ( loc. snob social. a sufla.f. spaţios spatial. şoricel sourire1 vb. grijă soucieux.f. faire du ^ a schia snob s. sub.f. -te adj.m.sim ple adj. soldat soleil s. dacă nu. subinginer sous-lieutenant s. a bănui souper1 s. rezolvare solvabilité s. -e adj. a dori. soră soie s. sum bru. seară. soviet soviétique s.-euse adj.m. a îngriji soin s. surdomut souriceau s. şi adj. -e adj. îngrijire soir s. I I I a ieşi sot. m. subsol sous-titre s. -le adj. a reflecta sonner vb. sete soigner vb. adj.m. s. răsuflare soufflé s.m. — que înd ată ce situation s. subtitlu soutenir vb.m. [loc. soluţie.' a aşeza ski . m. m . adesea souverain.m. g riju liu . I I I a surîde sourire2 s. în c ît. solvabilitate sombre adj. social socialisme s. subdirec­ tor sous-entendu s. solemn solennité s.f. a răsufla souffraiit. conj.f. -e adj. submarin sous-préfet s. a cere.f. solid. a supa source s.m.f. a îm băta soulever vb.m. a sătura.f. I I I a îndura.y.f. întunecos. proptea (şi fig.f.m. înăuntru souscrire vb. păm înt solaire adj. a se solidariza solide adj. subînţeles sous-estimer vb. socialism société s.m.) de — que astfel. soi. suveran. spaţial speaker. 2. suflu.f.f. supeu souper2 vb. serată sol s. neaşteptat soudeur. I I I a-şi am inti souvent adv. (cu maj. I I I a semna.f. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. privelişte sitôt 1.) en pe scurt. surd sourd-muet s. nerozie souci s. sovhoz spacieux.m.m . sum ă.m. în. a admite souhaiter vb. in caz contrar site s:m. solemnitate solidariser (se) vb.f. speakerine s. a ura soulagement s. soartă sortes. adv. -e adj. adj. ieşire sortir vb. ?n. îndată. -e adj. -euse s. şoarece sous prep.. puternic solliciter vb. pantof souligner vb. a ridica. subprefect sous-sol s. I I I a supune soupçon s.m. fel.m.m. a suna sort s. cala­ m itate sinon conj. subcutanat sous-directeur. -trice s.m. situaţie situer vb. sprinceană sourd. sunet songer vb. a sub­ scrie sous-cutané. sprijin./. so­ vietic sovkhoze s. sinistru. en — que astfel că sortie s. societate soeur s. sursă. -e adj.. a solicita solution s.m. 2. suprem soviets. somn sommet s. g rijă. la televiziune) 541 .m. prost. uşurare goûler vb. a suferi.-euse adj.m . a gîndi.m.m . surîs souris s.m.m. il fait ^ e întuneric somme s. poziţie.f. culme s o n s . a suporta.m. suferind souffrir vb. prostie. solar soldat s. izvor sourcil s. mătase soif s.

consecinţă. suprastructură supplément s.m . I I I a ajunge.m. pe. supersonic superstructure s. peste. stoc stratagème s. -e adj. -e s.m. sugestie Suisse s. superior superposer vb. tout de ~ pe loc.m. I I I a surprinde. simpatic 542 .m. m. a îneca . (arte. m. schelet stade.m .f. splendid spontanéité s. deasupra sur.f. (loc. stupoare stupide adj.f. structură stupeur s. a zbura deasupra sus prep. a îndura sublime s. sport sportif. delicat sub urbain. staţie.f. stenodactilografă stock s. a sta plecat. a inunda . fără între­ rupere. suburban succès s.-e adj. m.m. spectacol spectateur. suport. -ive adj. a sta pieziş. a suporta supprimer vb. poreclă surnommer vb. a se isca surmenage s.f. a îm povăra surclasser vb.?. pour — . succesor. f. -e adj. m. (eu m aj . supraproducţie surréaliste s. următor suivre vb. -e adj. suprapopulat surplomber vb. a întrece. à coup ~ şit surabondant. şi adj. silabă sym boles. I I a suferi.) suprarea­ list sursauter vb. I I I a urma s u je ts .f. suedez suer vb. a subordona subsister vb.f. m.f.f.f.f. asupra susciter vb.m.m. a subzista subtil. m ai ales surveiller vb.m. a suprima supreme adj.) bien ~ ~ negre­ desigur . supraîncărcare surcharger vb.-e s. superb supérieur. -e adj. a încărca peste măsu­ ră. surprinzător surprendre vb. stilou subir vb. a susura. dulciuri sud s.f. fin .m. m. suplim entar su p p lic e s. stupid style s. subiect. suspect susurrer vb. supranatural surnom s. chin.m.m . -le adj. su ită. lit. sportiv spoutnik s. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. sportiv sportsman s. m. sugestiv suggestion s.f. stratagemă structure s. sud suédois./. pl. a fi sufi­ cient suggérer vb. statuie sténodactylo s.f. simbol sympathique adj. a murm ura syllabe s. surpriză surproduction s. cu siguranţă. suplim ent supplémentaire adj. m otiv superbe adj. -e adj. suprafaţă surfin. (fig. sprijin supporter vb.-ive s. a depăşi. supliciu support s. staţiune statisticien s. a atîrna peste surprenant. sigur sûreté s. a mira surprise s. a sucumba sucre s. statistician statue s. a succeda. pe. urmare. sudoare suffire vb. m. a asuda useur s.)si adj.m. m.m. numaidecît suivant.m. şi adj.m.m.) de ~ în şir. a trece peste surnaturel. m. stadion s ta tio n s. -e s.m . a suprapune supersonique adj. a porecli surpasser vb. a isca. -e adj. sportman. stil stylo s. adv. -e adj. extrem de fin surgir vb. f. I I I a supravieţui survoler vb.f. şi adj. spectator splendide adj. succès succéder vb.) a se iv i. a veni după successeur s. sublim submerger vb.f. m ai cu seamă. suprem sur prep. (cu maj. I I a se arăta (în depărtare) . sigur. elve­ ţian su ite s.f. Elveţia suisse s. a scufunda subordonner vb. a tresări surtout adv. zahăr sucreries s.spectacle s./.f.m. a stîrni suspect. subtil. siguranţă surface s. surmenaj surmonter vb. (sport) a depăşi sûrement adv.-trice s. a sugera suggestif. spontaneitate sport s. a suscita.f. urmaş succomber vb.) şi adj. adv. sputnic squelette s. şi adj.f. supraabundent surcharge s. a supraveghea survivre vb. (loc.

astfel. cîrtiţă taureau s. mătuşă tantôt adv. pată tâche2 s. a rezista tiens ! interj. aşa de. a p ip ăi.) sinonim synthétique adj.f.f. martor tempérance s. de en din cînd în cînd tendre1 vb. culoare tel. tim p. a tinde tendre2 adj. I I I a tăcea talent s. temperatură tempérer vb. en ~ qu. eu atît m ai rău . deîect fizic moştenit. teribil terriblement adv. a pălm u i tapis s. mărturie témoigner vb. ceaşcă tâter vb. povîrniş. (în v . eu întîrziere tare s. a încerca tenue s'.f.f. m. a tempera.f.f. ten tă. a bate. păm lnt terreur s. tară.f. pată m orală. zgomotos . atît tim p . m. talie.f. tact (şi ta ille s . încercare. a întîrzia tardif.m. sfîrsit terminaison s.f. teroare. taur fin-': taxer vb. sindical syndicat s./. ţinută. -ve adj. termen . a dovedi. telefonic télévision s. teribil. a tachina tard adv. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. telefon téléphoner vb. simpatie symphonie s. nuanţă.f. faire ~ rase a face tabula rasa . afectuos tendrement adv. a se strădui tact s. a gusta taudis s. tartă tartufe s./. ţ i­ pător taper vb.m. tehnică teindre vb.f. culoare te in te s. m. groază terrible adj. grăm adă. sintetic système s. lipsă. m. curînd. asemenea télégramme s.m.sympathie s. a păta tâcher2 vb. ) technicien s. vijelie temps s. cu dragoste tendu. à ~ la tim p . tablou tablées. a taxa (şi fig. a tă ia . tenis tentation s. taluz tambour s. comportare terme s. încordat tenir vb. masă. cumpătare température s.m.f. fraged.m. a tît de témoignage s.f. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs . tîrfciu tarder vb. tobă tant adv.f. a telefona téléphonique adj. a termina terrain s.f. cusur tarte s.m. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.f. a tenta .f. atît.f. I I I a întinde. ten. ipocrit tas s. m.»!. croitor taire (se) vb. vreme. m. sistem T tabac s.e în calitate de ca tante s. covor taquiner vb. tentativă tenter vb. -euse adj. furtună.m. talent talus s.»!. /. teren terrasse s.f. a depune mărturie témoin s. sarcină tacher1 vb.m. tentaţie tentative s. terminaţie terminer vb. telegramă téléphone s.f.m. zgomot.m.-e adj.m. a îngrozi 543 . telle adj. (gram. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. tutun table s. de haute înalt tailler vb. a colora teint s. terasă terre s. adineaori tapage s.-e adj. a croi.f. I I I a vopsi. teanc tasse s.) comeseni tablier s. simfonie symphonique adj. sim ţul p ip ă itu lu i. astfel. I I I a ţine. simfonic syndical.m.m. întîrziat tardivement adv. sindicat synonime adj./. televiziune tellement adv. m. nemaipo­ m enit terrifier vh. a potoli tempête s.m. m.m. m. cocioabă taupe s. gălăgie tapageur. tehnician technique s. şorţ tache1 s.

tragedie tfagédien. tigroaică tille u l s. être en — a fi bine dispus.f. devreme.em oţionant toucher1 vb.f. m. vîrtej. actor de tragedie trahison s. rînd pe rîn d . traducător traduire vb. ceai théâtre s. tir tirade s.) starea a treia tigre. turn tour2 s. sfios tim idem ent adv.f. ~ de vie fel. floare de tei tim bale s. strungar tournoyer vb. vijelie tournant s.) à pe nedrept.) tic-tac s. turist touristique adj. chin. teritoriu tête s.) ~ à ~ pe rînd.f. totdeauna tour1 s. -e adj. toile s. m. cu titlu de. rînd . purtare.f. {fig.m. orice.m. m.m. tigru. m in te. turbă tourbillon s. nedisciplinat. 544 . -ne s.m . tractor tradition s. urmă tracer vb. a se descurca tireur. a cădea tome s. a se preface tourneur s.f. m anieră tonique adj. (lit. dîră. -e adj.f.. a tuşi tout./.. I I I a traduce trafic s. titlu . întăritor tonne s. I I a trăda. torid torse s.territoire s. a în v îrti. a tuna tonnerre s. curînd touchant. adv. voluin t o n s .m. a întoarce. tim p a n . şi adj. tors tort s. se ~ a se schimba. cu totul. cotitură tourner vb. cap.) indiferenţă tiers état iist. teatru théoricien s./. (loc. a trage. mod de v ia ţă . afiş. I I I a suci. impers. m. a chinui tôt adv. sucit . m. marcă poştală tim ide adj. a ţese tissu s.m. tren. nehot. teză tic s. mau­ vaise ~ ~ uşuratic. strung tourbe s. m. tobă metalică timbre-poste s.) en ridicule a rid icu ­ liza .f. à la — în fruntea textile adj.m. în v îrtitu ră. schi­ monosit torride adj.m. se a scăpa. m.f.f. găteală t o it s .. volbură touriste s. negoţ tragédie s. a trasa .-ess e s.f. termoelectric thèse s.. a atinge. m. acoperiş tomate s. a se în v îrti de m ai m ulte ori.f. ■ — de force realizare iscusită . trădare trahir vb.m. tot. ~ de m ain dibăcie . termic thermo-électrique adj. a prim i . -trice s.m . a răsuci tordu. a indica tract s. p ip ăit toujours adv..f. ton. în întregime toutefois adv. judecată. tortură torturer vb. a tortura.f. teorie thermique adj. pagubă.f. m.m. -euse s. a ajunge la.m. tonic.m. tic-tac tiédeur s. suferinţă tourmente s. rău. m orm înt tomber vb. ne­ ajuns . tragedian.m . verb. a revela t r a in s . nedreptate . toaletă. à ~ de în calitate de. tizană (ceai medicinal) tisser vb. şi pron.f. trafic. totuşi tracasser vb. turistic tourment s. pătlăgea roşie tombe s. ţesătură titre s. tunet torchon s. m anifest. /. à son ~ la rînd u l său tour3 s.-e adj. tex til thé s. a înduioşa toucher2 s. tei . ~ à tout vent a fi nestatornic. cu tim id itate tir s. tim id .f. jouer un mauvais ~ à qn. strîm bat. (loc. alandala torture s. invar. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i.m. avoir a nu avea dreptate . tom . à juste — pe drept c u v în t. tradiţie traducteur. ca.rn. a juca o festă cuiva.m. teoretician théorie s. trăgător tisane s. cîrpă tordre vb. încon­ jur . chin. il voit vede to t.m.m.f. încălzire uşoară. teatru) tiradă tirer vb. m işcător. à et à travers fără socoteală. pînză toilettes. a se rôti tousser vb.m.f.m. être en ~ ~ de a fi pe cale de. a hărţui trace s.f. adv.m. ocol. tic (şi fig. adv. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. m.f.m. voce.m. tonă tonner vb. (loc.

om al m uncii tra v e rs s.f.) de strîinb. a trişa adj. a îm pleti tr ê v e s. être aux ~ ~s de qn.m . a m unci.f. izbîndă tr ip le adj. a uda. trium f.ţig lă.f. -e adj.m.f.m . trădă­ tor tr a m s. bucată tra n c h e r vb. ţar tu e r vb. a găsi . tram bulină trép asser vb. lu ­ crător.m. figură t y r a n s . a găuri trou p e s. tram vai tra n c h e s. a înm uia tr e m p lin s.) tram vai tr a m w a y s. să încetăm cu trib u n s. fam .) triton trom p er (se) vb.m. trip lu .m. ultraviolet u n i. se ~ a se afla . dezbinare tro u b le r vb. ceată trou sse s.m. cu tristeţe trito n s. trilogie tr io m p h a n t. prep. potlogărie tr is te adj.m . tricotaj..m. m uncă. a se înşela tro m p e tte 1 s. trap tro tter vb.m .) a fi. uniune u n iq u e adj.m. a tu lbura. a traversa trem b le m e n t 5. s. de ~ de prisos trot s. a trata tr a îtr e .m. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb. (loc. -ette adf.f. transilvănean. (mitol. întreit tr ip o ta g e s. a tricota tr ilo g ie s.f. (cu m aj . -eu se s.m. penibil triste m e n t adv. ~ de destul cu. ulterior u ltr a . a omorî. tricotare tr ic o te r vb.v io le t. ) şi tr ic h e u r s. păstrăv ts a r s. răgaz.f.m. tiran. triu m fător trio m p h e s. I I I a transmite tran sp o rter vb. m. trotuar tro u b le s. a se afla tr u c u le n t. a tu tu i ty p e s.f. lucru tr a v a ille r vb. trunchi trop adv.m . -eu se s./. neted u n ifo rm e s.e s s e s. trist. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s . trem urătură . felie.f. adj. despot ts ig a n e s. (impers.f.m.* . a lucra t f a v a i l le u r .pl.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s.f.. I I I a transcrie tra n sfe rt s. tribunal tr ic h e r vb. I I a se uni 545 . m. transfer tra n sfo rm e r vb. m. ţigan . trăsătură tr a ite r vb. tutelă tu to y e r vb.tr a în e a u s.m. ardelean t r a v a il s.m. şi adj. curmeziş. tulburare. tranziţie tra n sm ettre vb.o lan . num ai u n ir (s’ ) vb. ~ tard prea tîrziu .m. u u lté r ie u r . a tîr î. a merge la trap .m. model. a m uri très adv. a reteza tr a n q u ille adj.f.(/ig ./ » . foarte trésor s. tu l tu n n e l s.f. brutal tr u ite s. trişor tr ic o ta g e s. tunel tu te lle s.e . prea . lăţim e. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb.m . m.f.m.-e adj. -e adj. unic u n iq u e m e n t adv. trîm biţaş tro n c s. ucigaş tuile s. ţigănesc tro ttin e r vb. m.m.m. trusă. a ucide tu e u r.)pacoste tu lip e s.m. I I I a tresări tresser vb. tip . tranzit tr a n sitio n s. a transporta tr a n s y lv a in . adv. a zăpăci trou er vb. tru pă.f. traversare tra v e rse r vb. m.m. -e adj.f. arm istiţiu . sanie tr a în e r vb.m. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv. tribun tr ib u n a l s.f. vistiernic tr e s s a illir vb. trompetă trom p ette2 s. m uncitor. şi adj. a tăia . s. bandă. lalea t u lle s.m. (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s. (pop. (loc.m. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s. a transforma tr a n s it s. comoară tr é s o r ie r s . în linişte tr a n sc rir e vb. u n it .

vas.m. pahar v e rre rie s.m. vermut v e rn is s. (impers. şi adj. povîrnis v e rs1 s.m . -eu se adj. seară (între cină şi cul­ care) .f. uraniu u rg e n t.f. a verifica v é r ita b le adj.f. vast v a u to u r s. este m ai bine .m. du-te-vino v a g u e s. -le adj. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s. cosmique navă cosmică v a la b le adj. rum en.f. m. în mod vag v a illa n c e s. a birui v a is se a u s. -e adj. nu se compară cu v a m p ire s. s. I I I a învinge. veghere. vînzător v en d re vb. veghe. valoros. şi adj. haide ! v a c a n ce s s. a (se) schimba . v i­ teaz v a lis e s.-eu se s.m. valiză v a llé e s. ajun v e illé e s. unitate u n iv e r s e l. m.m. vitejie.m. care se cumpără cu bani v e n d e u r . lăudăros v a n te r vb. (fam. argint aurit v e rm o u th s. v în t. lacheu v a le u r s. adv. -e adj. a veghea.f. ça ne vaut pas. a varia v a se 1 s. răz­ fum urat v a in cre vb.m.m. a se folosi. abur.) spoială.f./ . vacă v a -e t-v ie n t s. a u tiliza V ▼a ! interj. vapor v ap e u r2 s. -e adj.m. vărsat. universitate u ra n iu m s. -eresse s. talaz v a g u e m e n t adv. uz. oraşul Valenciennes v a le t s. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. universal u n iv e r s ité s. avoir de la a avea noroc v é lo . I I a înverzi v e rd o y a n t. sticlă. verdeaţă veridTique adj. în­ v e ille r vb. (loc. vienne v erd ir vb. iluzoriu .m . a lăuda v ap e u r1 s. paznic. persoană care veghează v ein e s. (pop. burtos v er s. -le adj. f. a m erita.) bicicletă v é n a l. (fig. cam la ora cinci verser vb. -e s.m. veridic v é r ifie r vb. versant. folositor u tilis e r vb. ^ cinq heures aproxim ativ. lustru v é r o le s. vehemenţă v é h ic u le s.f. urgent u s a g e s . -e adj. venal.m. lac. veneraţie v en g e a n ce s .f. a vărsa. 9. viţel v éh ém en ce s. a sosi. adevăr.m. năm ol. m.. a ajunge.f. către. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. valoare v a le u r e u x . sticlărie v ersa n t s. a uza de u sin e s. I I I a vinde ven d red i s.f.f. vînzare v e n tr u .m. întins.f. vas. de curînd.. vineri v é n é ra tio n s. înverzit. m. vam pir v a n ité s.f. servitor. v erd u re s. viteaz» curajos v a in . -e adj. vînă . vale v a llo n s. vapor v a r ie r vb. a supraveghea v e ille u r s. zadarnic . vîlcea v a lo ir vb. I I I a valora. folosinţă u ser vb. vehicul v e i l l e s . vers v e r s 2 prep. -e adj.f. a turna 546 .m. v alabil v a le n c ie n n e s s. m îl v a s e 2 s. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală. v ultur pleşuv v e a u s.u n ité s. f răzbunare v e n g e u r.f.m. I I I a veni. v erre s.f.f.f.m.f. curaj v a illa n t . pl.f.m. vanitate v a n ta rd . val.m.f. vapor. adevărat v érité s.f.f.f. il fait ^ este vînt ven te s.m. uzina u tile adj. spre.) en ^ într-adevăr v e r m e il. ) noroc. im>ar. ) il vaut mieux este preferabil. vază (de flori) v a ste adj. vacanţă v a c h e s. pîntecos.f.m.

în mod violent violence s. veuve s. haină (pînă in talie).) v ădu v it de viande s.vert.m.m. trăsură. adevărat. urmă. autom obil. zburător.f. veşmînt. «rol vie s. -euse s. vive adj. vigilenţă vigne s. violenţă violent.) diateză voi1 s. rău v illa s. sacou vêtement s. vioară virer vb. viteză vitrail s. m.f.f. călător voyelle s. cu geamuri vitrine s. pasăre de curte volant1 s. şi adj. viu.m. iată voile s. văduv.m.f. -e s. vestigiu veston v.m.f. adj.f.f.m . a fura volet s.-e adj.f. vitraliu vitré. I I I a vedea voisin.m. viză vis-à-vis loc.m.) drag.f. veston. oţet violemment adv.f. vervă vestes. a v oi. virgin (â). vertebra vertige s. colivie mare volontaire adj.f. iată voie s.f.f.f. m.f. sim ţul văzului 547 . scump.) a închina.m. prep. FII a trăi vocation s. murdar. (fam. vicepreşedinte vicomte s.f. mon — dragul meu vif. şi adv. repede vitesse s. apro­ piat voiture s. a zbura voler2 vb./. ameţeală verve s.m . cale. haină vétérinaire s. violent violette s.f.f. vestă vestibule s. iu ­ bit. iute. cu adevă­ rat vue s. fecioară. veritabil vraiment adv. (fig. f.m.) voilà prep.m. bătrîn. iute vigilance s.m . virgulă visa s. I I I a vrea. în faţă . vieil. (fig. drum (şi fig. cu vioiciune vivre vb.f.f.f. verde vertèbre s. velă voir vb. defect vice-président s. moş vierge s. à haute — cu glas tare . a călători voyageur.f.m. a avea pică.f. -euse s.f. viţă de vie v ila in . hoţ volière s. de bună voie volume s. în comparaţie cu viser vb.f. viaţă vieillard s. vin vinaigres. veterinar vêtir t'h. -e adj. a făgădui prin legăm înt . viorea violon s. viconte victoire s. vecin. va­ gon voix s.m. şi adj. -e <df. voce. en • '> à qn. vedere. necinstit. vitrină vivant. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.m. à basse pe şoptite . carne vice s. în viaţă vivement adv. vocală vrai. răm ăşiţă.f. I I I a îmbrăca veuf. volum .m. sat viile s.m. bucuros. vocaţie voici prep. a vizita vite adj. voluntar volontiers adv.m. m.f. a v ira. vieille s. -e adj. (gram. zbor voi2 s. peste drum . furt volaille s. violetă. m.?n. v irg ină. a ţinti visite s. volan volant2. vizită visiter vb. glas .f. necaz pe cineva voyager vb. bătaie zdravănă voler1 vb. a ochi. oblon voleur. -e adj.f. ne în tin ai (ă) vieux. -e adj. viciu. feuille —e foaie volantă volée s. vilă village s. v iu . victorie vide s. şi adj.f. -e adj. în adevăr. b ătrîn . oraş vin s.m. vestibul vestige s. tom vouer vb.?/?. a se în v îrti virgule s.m.

zero (şi fig.) drace! la n aib a! .m. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv.m. m . acolo. zebră zéro s. vagon-restanrant week-end v. vagon wagon-restaurant s.m.m. iaht Z zèbre s.) zut ! iriîerj. (pop. pron.m. la aceasta yacht s.wagon s.

agressif. celui-là. am b u la nt. av ril m. cette acolo adv. an im at adj. à côté alb adj. profond. adv. acela. am usant. artă s. accident m. adv. -e. aspirateur ni. vb. armée /. hier soir asemenea (de) loc. vérité /. aider ajutor s. blanc. -e afecţiune «. puis aprilie s. près aranja vb. arm ată s. obéir I I aseară adv. -che albastru adj. appareil m. aceea pron. aeroport s. attachement ni.. adresse /. apărea vb. asculta vb. agricole agricultură s. -ve actual adj. année f. arh ite ct s. -e american adj. acasă adv. certain. alliance /. veille /. anim é. m aintenant adevăr s. aparat s. alim ent m . suffire I I I . admirer adm irator s. là-bas acoperi vb.. -e alege vb. bleu. rappeler ameţeală s. art m. autre alu n e ca . s’affirmer afla vb. pro­ fondément adm ira vb. an m . également asigura vb.s \ air m. artiste m. affecté.affection/. app lau dir I I aplica vb. apparaître I I I aplauda vb. agriculture /. articol s. apprendre I I I agreabil adj.. ici ajun s. appartem ent ni. -e apartament s.m. près. saison /. jeter aruncare s. choisir I I alerga vb. anecdote /. vivres m . à la maison accident s. apporter aer . aduce vb. adresser adresă s■ . couvrir I I I activ adj. écouter. arriver. adj. -e aniversare s. actuel. -e am in ti vb. vertige m. ce. lancem ent m. montrer arbore s. adresa vb. artist s. -e an s. glisser am bulant adj. anatomie /. courir I I I aies (mai) loc. ajunge vb. actif. adv. apăra vb. défense /. assurer aspirator s. eau /. devenir I I I ajuta vb. alim ent s . . celle-là acest. paraître I I I .pL ait adj. enrsuite. architecte m. -elle acum adv. arunca vb. après. arranger arăta vb. cet. presque. anotim p s. surtout a lia n ţă s. anniversaire m. article m. 2. am éricain. antagoniste an um it adj. a ic i adv. anecdotă s. adînc 1. afirm a (a se) vb. aproape adv. 549 . arbre m. am uzant adj. agréable agresiv adj. défendre I I I apărare s. alătu ri prep. à peine ac s. aiguille f.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. această adj. antagonist adj.. aéroport afectat a d j . -ve agricol adj. apă s. adm irateur ni. appliquer apoi adv. épingle /. aide /. anatomie s.

bogat adj. q u a lific a tif rn. blasé. avion m. bon . caisă & * . c a p ita lis m e ni. -e bluză s. carte s . chair j.pl. m alad e m. b ib lio th è q u e /. capitală c a pita le /. livre m . tellem ent aşeza vb. bine adv. aventure f. b attre I I I batistă s.. hom m e m. cartof s. août m. entendre I I I avea vb. doux. pom m e ele terre /. m a la d ie /. chambre /. a ujo urd’hui B baie s. q u i carnes. bucura (a se) vb. cuisine /. bonne bunic s. se r é ­ c ca1 conj. cahier m . care pron. jo u ir I I bulevard s. vie ille bea vb. bucătărie s. que 550 . richesse /. bucată s . bărbat s. v ian d e / . capitalist adj. aţîţa vb. auxiliaire m. voie /. riche bogăţie s. garçon m. bilet s. auteur m. capitalism s. cauză s. autom obil s. bicyclette /. 2. atteindre I I I atitudine s. jo u ir I I . august s. caiet . pour ca2 adv. grand-mère /. m o uch oir m. âpre. bureau m. -ve atenţie s. bătrîn adj. béret m. auz $. bicicletă . balcon m. cald adj. adj.aspru 1. azi adv. b lo n d . attentif. inciter aţîţător s.v. broche /. băiat s. buchet s. adv. casă s. fii m. boală . campion s. bunică v. attaché m. c a p ita lis te capitol . salle de b ain s /. -e blînd adj. bolnav £. auzi vb. cadeau rn. balcon s. bien birou s. avoir aventură s. attendre I I I ataca vb. blouse /. aţă s. aur s. 9 . boire I I I beretă s. 9 . comme cadou . morceau m. ouïe /. atinge vb. athlétisme m. âprement aşa adj.. b ille t m. bate vb. bouquet m. atent adj. grand-père m. fauteur m. caz s. chap itre m. cause /. attention /.9. autom obile autor s. carte (postale) /. atît adv. auxiliar s. tète /. attaquer ataşat s. v ie u x . broşă s. caracter s. caractère m. asseoir I I I aştepta vb. cameră s. bun adj. ch a m p io n m. chaud . boule vard m. argent rn.9. abricot w. auto. douce blond adj. că conj. v ie il.. calificativ £. attitude /. or m. bani s. -e cale s. tant atletism s. cas m . avion s. blazat adj. m aison /. bibliotecă s. cap s .

comic a d j. arbre m. collègue m. ciorbă 5 . considérer consideraţie s. ciclism s. comunist s. chien m. classique clică s. dem ander cereală s. com édie j. honorer cinstit ad j. celibatar s. créatio n /. tasse /. coiffeur m . dîner m . adv. confondre I I I congres s. g ra n d ir I I . -e. pousser... concours ni. c o n d itio n n e l m . colţ s. célib ataire n i. -e confunda vb. correct. c o m m e rc ia l. cravate /. prim evère /. cîine a. a u g m e n ta tio n / . conjuguer consacra vb. creaţie s. côte /. cineva pron. e nfant m copilărie s . co m m uniste concert s. cim e / . l ’autre ceaşcă s. c o m m is. a d j. c o m m u na rd m. confirm é. cohésion /. concert m. c irc u la tio n /. tom ber călător s. si a d j . édifier contempla vb. cotlet s. concurs s. cyclism e m. q u a n d cînta vb. clar 1. comedie s. cetăţean s. colaborare s. cercel s. b â tim e n t m. cină s. charbon m. m êm e chim ist s.. consentir I I I construi vb. cercle m. conduce vb. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. conjuga vb. b â tir I I . 2. c o n trib u tio n /. cerveau m . lo y a l. c o m m e n ta te ur m. cărbune s. co m m u nism e m. cercetare . gagner cît adv. circula vb. cînd adv. classement ni. som m et' m . cireaşă s. condiţie s. confirm at a d j. adv. appeler chiar adv. in s ta n t m. céréale f. foyer m. 551 . lire I I I ciuboţica-cucului s. corbeille f. côtelette /. penser. corect 1. croitoreasă s. c liq ue f. chim iste ?n. -e compila vb.f.cădea vb. c o lla b o ra tio n /. vt. conférence f. cere vb. correctem ent cîştiga vb. quelque chose chema vb. copac « s * . conduire I I I conferinţă s. 2. creşte vb. boucle d ’oreille /. ciném a m. bas m . ceva pron. celălalt p ro n . clasă s. ciel m . enfance f. congrès ni. cerise /. corespunde vb. chercher ce pron. 9 . construire I I I . co nsidératio n /. q u e lq u ’un cinsti vb. comercial a d j. coafor s. croire I I I credincios a d j. cer s. classe /. a d j. crede vb. citi vb. cravată s. căuta vb. cerc s. comentator s. cosm ique costa vb. vi. circuler circulaţie s. căm in s. condiţional s. -e ciorap s. (la u n instrum ent) jouer coleg s. coin m. crea vb. -e. c o n d itio n /. c o n te m p o ra in . coastă s. copil s. colier s. com ique comis a d j. élever creştere s. clipă s. cham p m. citoyen ni. m ontre / . coûter coş s. fidèle* creier s. clairem ent elasament s. que. correspondre I I I cosmic a d j. -e. heure f. potage m. cîmpie s. -e contribuţie s. contem pler contemporan ad j. craniu s. c la ir. chante r. collier m. consacrer considera vb. crâne m. q u i cinematograf s. créer creastă s. recherche /. cămaşă s. couturière /. chemise /. cine pron. şi a d j. comunism s. accrois­ sem ent m. q u oi ceas a . clasic s. voyageur m. c o m p ile r compune vb. consimţi vb. composer comunard s. coeziune s.

diseară adv. deosebit 1. acheter cumsecade a d j. d ic tio n n a ire rn. b oîte /. disc s. dom ain e rn. discuta vb. débarras m.cruzime s . dam e. dénouem ent m.< ? . lo in depăşi vb. cum 1 cori/. domn s. souvent desăvîrşit a d j. decît adv. -e deseori adv. dejuna vb. destin s. -ve deget g. cuţit s. o u v rir I I I deschis a d j. sage cum păra vb. disparaître I I I dispreţ s. som m et m. cham bre à co u­ cher /. d orm ir I I I dormitor s. d éroulem ent m. discussion /. dépasser des adv. dreptate s. culoare $. d ifféren t. p a rtic u liè re m e n t departe adv. -e destinatar s. -e devreme adv. d o ig t rn. drapeau m. coucher culme s. contenir I I I . d e s tin a tio n /. souvent desfăşurare s. delicios ad j. -ère drapel s. dentiste m. adv. culoar s. dévoué. couler curînd adv. curajos a d j. destina vb. dentist s. distraire I I I diversitate s. destul adv. D da1 adv. dim potrivă adv.s * . drag a d j. cher. cultu re /. déjeuner delegaţie s. de deasupra prep. d élég ation f. d é lic ie u x . m a tin rn. dărîm a vb. domeniu y. cu prep. discuter* discuţie s. dezordine s. cure /. ce soir dispărea vb. avec culca vb. doam nă s. au-dessus debara s. m ais dator a d j. bientôt. disque rn. curs s. cultură s. discours m. cutie s. devoir rn. d ifféren t. ouvert. déjeuner m. destiner destinat a d j. -e deschide vb. m o t m. dovadă: s. -e dim ineaţa . connaître I I I tprinde vb. m onsieur rn. désirer dormi vb. cruauté /. comme cum 2 adv. brave cunoaşte vb. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. d é ta il m. curent adv. destin m . decembrie s. couteau m . dicţionar s. de de la prep. a d j. m ad a m e /. d é fin itif. couleur /. dori vb. a u contraire din prep. courageux. de d irijo r# . désordre rn. -euse cura s. -e. acharne m e nt rn. décembre rn. d é m o lir II de prep. diversité /. destiné. assez detaliu s. cuvînt s. com pren­ dre I I I curaj s. d éveloppem ent rn. com m ent cum inte a d j. o u i da2 vb. courage m. -se deltă s. raison j. preuve /. p a r fa it. dîrzenie s. cours m. devenir 111 devotat ad j. distra vb. co uram m e nt curge vb. destin ataire m . 2. delta rn. devoir I I I datorie s. deveni vb. tô t deznodămînt s. m épris rn. diferit a d j. dezvoltare s. cuvîntare s.. redevable datora vb. dejun . 552 . si dar conj. destinaţie s. chef d ’orchestre rn. destinée f. co uloir m. que definitiv a d j.

après-m idi duşman s. 2. héroïsme m. ciseaux rn. A n g la is . filie j. fi vb. extrêm e. film m. lib é ra tio n f. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. farfurie s. fiindcă conj. faţă de masă s. s’en alle r I I I duios adj. . effort m. . fa it m. efort s. ém u . foarte adv. fleuve m. fotograf s. 553 . essentiel. p a p illo n m. fa b rique /. exemple m. héros m. fo o tb a ll m. adj. adv. arm oire f. économ ique economie s. favorable fără prep. étage m. -elle eşarfă s. chacun fier (de călcat) *. faptă s. fată s. felicita vb. fluture s. extrê­ m em ent * . ii Îs m. e x p lic a tio n /. fiică s. bruissem ent m. şi adj. ph otog rap he m. énergique englez s. exista vb. fin . félicite r femeie s. foarfece s. écharpe f. étaler evita vb. ecuaţie s. éviter examen s. duminică s. tranche /. adv. fin adj. -e s. é m o tio n /. fleurette /. excursion /. ecluză s. entuziast adj. etaj s. fille tte /. é q u a tio n /. faire I I I factor s. -se fetiţă s. nappe /. u tile formă s. fidèle fiecare pron . fa u te u il m. égoïste eliberare s. foaie s. extern adj. -e excepţie s. externe extrem 1. forma vb. -e energic adj. parce que fila vb. -e fiu s. exemplu s. écluse /. familie s. m oins februarie s. floare $. excellent. e n ne m i m. économ ie /. fixe. -e fîşîit s. fabrică 6 face vb. 2. faculté /. esenţial adj. firesc adj. fix é . exister explica vb. ediţie s. filer film s. adv. utilis e r folositor adj. etala vb. -e . é d itio n f. femme f. après după-amiază adv. fericit adj. former fotbal s. février m. egoist adj. şi s. fe uille f. fotoliu s. forme /. héroïque. eclipsă s. fleur /. excelent adj. glais. economic adj. 1er k repasser figură s. u- é- eroism s. e x té rie u r. fereastră s. façade /. fel (la) loc. harico t m. erou s. fasole s. ex p liq ue r explicaţie ô * . fille /. heureux. -e adj. assiette /. fluviu s. sans. tendre dulap s. E echipă s. favorabil adj. emoţie s. équipe /.duce (a se) vb. -elle fix adj. emoţionat adj. adj. figure f. fenêtre /.exam en m. éclipse /. faţadă s. fa m ilie /. d im an c h e m. floricică s. être fidel adj. facultate s. excursie s. très folosi vb. n a tu re l.pl. facteur m. juste fixat adj. de mêm e felie s. enthousiaste' eroic 1. vous după prep. exception /.

jaune gară s. grătar s. impresiona vb. herbe /. frumos adj. grădină s. ja r d in m. -e adj.francez s. H ham al s. d iffic u lté /. gimnastică s. iarnă s. grijă s. im m é d ia te m e n t imobil s. degré m. gust s. funcţionar s. hiver m. şi adj. impermeabil s. é m o u ­ voir I I I 554 . frază s. -e imediat adv. trouver geam s. frère m. hrăni vb. greu adj. goût m. -e s. fourchette f. feuille /. carte /. fruct s. faute /. fraged adj. orage m . greşeală s. (fig. idéologique ieri adv. im pressionner. grêle f. im pe rm é able m . furculiţă s. plaisanterie /. im pression /. fo n ctio n n aire m . . gouvernem ent m. . soin m. gomme /. fon ctio n /. hohot (de rîs) s. frig s. savoureux. guide m. jupe f. gata adv. fenêtre /. ghiocel s. valise /. b rig a n d m. beau. p o rte fa ix m. glumă s. fron t m. -e imposibil a d j. griller friptură s. -se guvern s. furtună s. gloire /. G galben adj. éclat (de rire) m. v o ilà ideologic a d j. rô ti m. lo urd . prêt găsi vb. fragă s. gare /. jo lie frunte s. décider hotărîre s. em­ ployé m. tas m. v o ici. garde /. greutate2 s. foule /. blague /. généralem ent ghid 5 . . . fraise j. froid m. fustfî s. geamantan $. b e lle . im p liq u e r important o 7 j . hartă 5. bel. . frige vb. im possible impresie s. adv. iarbă s. fr u it m. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. voleur m. tem pête /. fardeau m. g ril m. hier ieşi vb. gospodărie#. frunziş s. -e. e x p lo ita tio n f. . hoţ s. g ym n astique /. funcţie s. gîndi vb. poids m. . implica vb. gram m aire f. ja n v ie r m. tendre frate s. fra n ­ çais. gumă s. peur /. imperialist s. F rançais. perce-neige /. gramatică s.) d iffic ile greutate1 s. im m e u b le m . im p o rta n t. general (în) loc. hotărî vb. jo li. décision /. im p é ria lis te m. sortir I I I ilustrat ad j. nou rrir II I ianuarie s. frică s. garda s. iată prej) . . phrase f. frunză s. gustos adj. grămadă s. feuillage m. illu stré . grindină s. penser glorie s.

rencontre f. doucement înceta vb. întrebuinţa vb. dem ander întrebare . h a b illé . u tilise r întrecere s. in é v ita b le . inevitabil 1. entier. comprendre I I I învăţa vb. avant înaintea prep. industrie s. accom pagner întărire . indépendance /. -ve î îm b lă n it a d j. întîrziere s. informât a d j. întuneric s. revenir. in tro du ire I I I inundaţie v . -e îndată adv. retour­ ner. in d iq u é . in s tru c tif. împreună adv. histoire /. in d e stru ctib le indicat a d j. geler îngriji vb. é m u la tio n /. e m b e llir H înfrunta vb. soigner înlătura vb. inform é. iunie s. in é v ita b le m e n t intens a d j. instaura vb. com m encem ent ni. încerca vb. étouffer înălţa vb. întîmpla (a se) vb. habile îndepărta vb. circonstance f. écarter însă conj. împărţi vb. -e înconjura vb. conj. apprendre I Ï I înverzi vb. intéressant. ingénieur ni. -e împrejurare s. historique istorie s. prélcr: emprunte»în prep. braver îngheţa vb. pousser împotriva prep . prep. con­ s o lid a tio n /. diriger în faţă loc. dès que îndelung ad v . longuem ent m d c m î n a t i c a d j. enchanté. -e îmbina vb. înţelege vb. a llie r îmbrăca vb . îndeplini vb. fermer în c în ta t • a d j. dissipé. écartem ent m. renforcement ni. contre împrăştiat ad j. embrasser împărat s. empereur m. cesser închide vb. entrer introduce vb. -e individ s.independenţă s. retarder întîrziat s. entreprise /. întreg a d j . écart m. -ère întreprindere s. -e îmbrăţişa vb. ensemble împrumuta vb. in o n d a tio n /. învinge vb. mais însemna vb. . rencontrer întîlnire s. éloigner îndepărtare s. ju in m. in te r n a tio n a l. commencer început *•. rem onter (une montre) între prep. avancer înainte adv. croisé. instaurer instituţie s. tourner întoarce2 (a se) vb. adv. devant înăbuşi vb. vaincre I I I învins a d j. ju ille t m. verdir I I învingător s. intense interes s. im m é d ia te m en t îndată ce loc. iubi vb. oser îndrepta vb. v a in q u e u r m. en. inimă s. in s titu tio n /. coeur m. retard ni. -e înfrumuseţa vb. encore începe vb. (vi. accom plir II. in d iv id u m..) rentrer întoarce3 vb. obscurité /. signifier însoţi vb. -e in te rn a ţio n a l a d j. întîlni vb. h a b ille r. élever încă adv. fle u ri. devant înflorit adj. instructiv a d j. istoric a d j. -e 555 . partager împinge vb. réaliser îndrăzni vb. indestructibil a d j. interesant a d j. fourré. v a in c u . afferm issem ent m . -e inginer s. dem ande /. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. 2.s. întoarce1 vb. dans înainta vh. in d ustrie /. arriver întîrzia vb. -e intra vb. in térêt m.v. retardataire m. aim er iulie s. ad j. entre întreba vb. essayer încet adv. . entourer încrucişat a d j.

legumă s. longueur /. légume m. près loc1 s. la tin . attache /. prendre I I I lucra vb. m a i m. lingură 6 ’. limonadă 9 . lu n d i ni. libre libertate s. plus mamă . luminos ad j. lume s. demie K kilogram s.s'. jaque tte /. lune /. éclairé. jos a d j. luminat ad j. lăsa vh. nier /. lucru s. livadă s. attacher legătură . place /. long. lună2 . cuillère linişte s.9. lupta vb. lutter luptă a. habiter logodnic . tra n q u ille lipsit a d j. lance s. liniştit ad j. oi s.J acheta s. mai2 adv.9 . legătiţră s. liber ad j. lam pe /. oc s. silence ni. travaille r lucrare *•. clair. com bat m M magazin s. dem i. lină s. m a n d a t m. locui vb. masacra vb. à lagăr s. L la pre p . grand. -e listă . lecţie s. mandat s. liste /. lege s. lieu ni. literar ad j. -e lună1 s. lim onade /. m archandise / martie s. monde ni. leçon f. cam p m. large lăcrimioară s.. tra v a il m. mare2 ad j. li^u m. mars ni. jumătate s. mère. m agasin ni. lo i f. lier. m uguet ni. lung a d j. k ilo m. verger m. mai1 . masa1 .9. jo uet m. laine /. loc2 . pe jos par terre jucărie s. lingă p re p .9. m a rd i ni. -e lat ad j. litté ra ture /. liberté /. langue /. k ilo g ra m m e . -e marfă s. -e lumină . d épourvu. table /. i'ianeé m. luni s. mois m. lua vb.9.9. chose f. -se. 556 . lance /. je u m . laisser lega vb. m am an /. limbă s. literă s.9. littéraire literatură s. larg a d j. lettre f. large latin a d j. lutte /. marţi s.9. cuiller. -gue lungime s. lampă s. lum ière /. bas. massacrer mare1 s. je u d i m.

m em bru s. aller I I I . m edicam ent s.. m e t s m. m o u r i r I I I m uşchi s. m aintien ni. 557 .e u s e m uncitor2. m a n g e r mîneare s. . /. in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. national. niasse /. m onum ent s. N n a iv adj. . m iracol . t e n d r e . m o u . bouton m. balle /. e m ie adj. rien n in g e vb. nécessaire necin stit adj. inquiet. navigation j. impatience /. c a r o t t e f.. m u s é e ni. e ne co n te n it adj. d é m é n a g e r muzeu s. 2 . ballon m. nature f. m o u v a n t . m ecanic adj. adv. machine /.-e n a tu r ă s. médicament m. r e m e r c i e r . m etru s. t r a v a i l m. d e m a i n mînea vb.-c n e lin iş tit adj. o d e u r misiune s. m u s i q u e /. -e n e în d e stulăto r adj. mérite ni. m o n d i a l . m i s s i o n / . noir. jamais n im e n i pron. mémoire /. métier metro s. m a ş in ă s . déloyal. -e. m ijlo c s. naşte (a se) vb. m îndru adj. mişcător adj. naviguer na v ig a re « w . m o d e r n i s a t i o n f. mètre »»». m ă tu ra vb. . m iercuri s. pomme /. m uta vb. mécanique.è r e munte s. neveu m . -e moale adj.s\ m i r a c l e m . mereu adv. m a i n / . m ăsură s. n a v ig a vb. -ète nerăbdare s. modern adj. m enţinere s. m in ă s. nevoie s. olive f. insuffisant. m o n u m e n t m. naître 111 n a ţio n a l adj. miros s. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. c o n t e n t e r m uncă s. m o d e m. m a n i è r e / . m o n t a g n e / . m écani­ cien r». mine /. tante f. navigation /. neiger n is ip s. médecin m. n e n u m ăra t adi. m in ă s. incessant . m iliţie s. naïf. n a v ig a ţie s. avouer m ă s lin ă s. m aint. m in u t . m o l l e m ontor s. . petite-i'ille /. m ondial adj. m uri vb. minute /. nepoată (după frate sau soră) s. m illion m. in­ n e m u lţu m ire s. m ilio n nu ni.èr e mod s . adj. inutile negru adj. s. membre m. m o u v e m e n t m. auto f. m o d e r n e modernizare s. personne n im ic adv. medic s. médecine f. .-e nedrept 1. mişcare 5 . mesure /. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. o u v r i e r . n ic io d a tă adv. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. moyen m. . toujours merge vb. m ecanică s. m uzică s. balayer m ătu ş ă s. non-officiel. petit. mécanique /.. m ărar s. -oare s. milice /. m o n t e u r m.m asă 2 s. m ilieu ni. meserie s. m ă r s. m otiv s. morcov s. a ^ înainte avancer m e rit s. nerf m. p l a t m . mercredi tii. m u lt adj. m em orie s. nerv < 9 . m e d ic in ă 5.9. sabie m. m inge s.. m u s c l e m.. nepoată (după fiu sau fiica) s. t r a v a i l l e u r . f i e r . necesar adj. m o t i f m. -e m îine adv. injuste. naïve nasture s. justement n efolositor adj. nièce /. m unci vb.. mécontentement m. fenouil m. métro ?n. m ărtu ris i vb. petit-fils m . nepot. -elle nepot. besoin m.

pâle palton s. pénétration /. compter nume s. honneur m. -elle pătrunde vb. soulier m.. fatigué. patetic adj. pace A '. se faner olim pic adj. autrefois. -e oricare pron. lit m. -e orice pron. régime m. partie /. terre /. oeuvre /. pasăre s. -e orïnduire s. tout. pachet s. nuage m. paquet m. omoplate /. parti m. pénétrer pătrundere s. obtenir I I I ochi s. paisible pat s. olympique om s. passage m. -euse n u m i vb. aveugle m. numéros adj. parcurs adj. operă s. odinioară adv. parcouru. fois /. noiembrie s. pathétique patinaj s. parter s. participe m. -elle nu adv. obiect s.) yeux m. pădure s. tout. fatigant. des n ivel s. bois m. noapte s. pâm ïnt s. paraître I I I . oiseau m. omoplat s. patriotisme m.. nombre m num ăra vb. n u it /. nom m. parlementaire parte s. hommage m. partizan s. participer participiu s. parisien. fatigue /. niveau m. palid adj. nombreux. orbeşte adv. partisan m. non nucă s. observer obţine vb. habitude /. . pasaj s. joue f. persil m. oeil. occupant m. paradoxal. cheveux m .pL părintesc adj. -enne parlam entar adj. page /. parents m . ocupa vb. os m. opéra m oranjadă s. rez-de-chaussée ni. œuf ni. obicei s. patriotism s. oraş s. pardessus m. aveuglé. ville /. ou s. -e pardesiu s. partid s. manteau m. patrie s. onoare s. verre m. patrie /. -e obositor adj. nota vb. n u m ai adv. patinage m. omagiu s. parc m. parizian adj. -c pară s. numéro m . naguère oferi vb. offrir I I I ofili (a se) vb. objectif. paix /. nor s. orangeade f. pahar s. pantof s. occuper ocupant s. octobre m. orb s. objet m. pacifique. noix /. hum anité /. poire /. obiectiv adj. aveuglément orbit adj. pasiona vb. passionner paşnic adj. nouveau. o» s. orthographe /. -v« oboseală s. noter nou adj. omenire s. appeler O oară ». novembre ni. octombrie s. sembler părinţi a. paternel. seulement num ăr s. forêt /. ortografie s. 558 . participa vb. (pi. obosit adj. observa vb. -e obraz s.nişte art. paradoxal adj. pătrunjel s.pL părea vb. pagină s. homme m. păr s. parc s.

production /.a d j. -e plînge vb. profond. politique f.9. polonez . brosse /. punir I I pentru prep. principal. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . périphérie faubourg m. perie s. poète m. sans cesse permite vb.9. pipăit . marché m. cave /. I I I plecare s. popor s. printre prep. şi prep. pom . profesor s. anii. periferie s. p răjit a d j. ploua vb.9. perche /. gâteau m .9.s \ toucher m. pod (la case) . poezie s. projeter proletar 6 * . prescrie vb. promite vb. peindre I I I pierde vb. pijam a s. plan m. pro­ bablement problemă . personne /.9. passer piaţă s. a d j. perte f. pretutindeni adv. plafond m. accueillant. possible poştal a d j. prolétaire m. pleurer. parce que pericol s. -e prin prep. poireau m. promu. jusque plafon s. prix m. plaisir m* plăcut a d j. pêche /. pieton s. promenade /. plaindre I I I poartă . envie /. piersică s. agréable pleca vb. promener plimbare s. planter plantaţie s. pleuvoir I I I plăcere s. aimer plăm în . procurer produpe vb. populaire portofel . presă . povesti vb. profund 1. peuple m. 2. à travers principal a d j. magasin m. poussière /. prea adv. polonais.pătruns a d j. partir. pénétrant. problème rn. piv n iţă s. printemps m.9. petrece vb. chat. m . e pătrunzător a d j. probable. -e pronunţa vb. persévérant. pisică s. plein. regarder prînz s. pyramide /. pièce /. piram idă . plantation j . profondément proiecta vb. permanent adv. prescrire I I I preţ s. présenter prieten s. danger m. par. poftă1 s. probabil 1 . grenier m. politique politică s. à travers priv i vb. Polonais. prim ăvară s. e persoană s. p răjin ă . -e pe prep. pîine s. 2. e povestire . amicalement prietenie s. am itié /. posibil a d j. plim ba vb. préférer pregăti vb.9. postai.9.. plăcea vb. şi a d j. trop prefera vb.. recevoir I I I prim itor a d j. produire I I I producţie s. pratiquer praf s. plan s. déjeuner rn. -e ad j. préparer premieră . bau lieue /. pénétré. prononcer 559 . permettre I I I perseverent a d j. prim n u m . . -ère p rim i vb. -e principiu s. p lin adj'.9. prăvălie .. adv. picta vb. professeur rn. principe m. pour pentru că co nj . .9. sur pedepsi vb. portrait m. histoire /. -e. planta vb. première /. promettre I I I promovat a d j. pînă conj.9. politic a d j. raconter practica vb.-? s . adv. pyjam a m. prévoir I I I prezenta vb. piéton rn. portret .9. presse /. départ m. -e prăjitură s. pain m. poésie /. premier. procura vb. praz a *. piesă s. grillé.9. partout prevedea vb.9. manquer pierdere s. perdre I I I . -e prieteneşte adv. arbre m. conte m. poumon rn. grille /. poet s. place /. popular a d j. portefeuille m.

proposer propunere s. for­ tement p u ţin adv. tour m. ~e. ram ură s. public m. bêtise /. réciproquement recoltă s. refléter reflector s. règle /.9. adv. răbdare s. romîncă s. blessure plaie /. rédactionnel. réussir I I reuşită s. Russe s. renouveler relaţie . vite reportaj s. -e roman2 s. renaître I I I repara vb. récepteur. écouteur m. a — masa mettre le couvert pupitru s. roum ain. fusée f. adj. e rom în2. risca vb. rédaction f. răbdător 1. roman1 adj. vermeil. patiem m ent răcori vb. réflecteur m. recunoaşte vb. -e rău 2 adv. redacţional adj. feuilleter răspunde vb. rană s. adv. 2. retenir I I I reuni (a se' vb. prost adj. regularitate (cu) loc. reînnoi vb. rire I I I rînd s.9 . prosop . réciproque. pouvoir I I I puternic 1. rester. restaurant s. se réunir I I reuşi vb.-elle reduce vb. remarca vb. robe /. résister rezolva vb. république /. récolte /. soulever rin ich i . republică s. adj. realitate s.9. représentant m. représenter reprezentant s. mettre I I I . prononcé. branche /. frais. demeurer răp i vb. ravir I I răsfoi vb. rezista vb. provoquer prozator prosateur prudent 1 . 2 . relation /. -le rus s. prudent. restaurant m. prune /. -e. peu R rachetă s. mauvais. répondre I I I răsuna vb. résoudre I I I ridica vb. rein jn. adv. rustique 560 .9 . risquer rîde vb. réduire I I I reflecta vb. reprezenta vb. R o u m a in . révolution f. reglementare . roman m. réglementation /. réussite /. mauvais. r îu s.9. reportage m. rochie 5. pupitre m. -e roşie s.9. serviette essuie-main m. fraîche răm îne vb. adv pru­ demment prună s. reconnaître 111 redacţie s. retentir I I rău1 adj. rom ain. froid. public . rafraîchir I I răcoros adj. réparer reparaţie . adj. réalité f. guerre /. pune vb. réparation /. mal război s. adj.propune vb. rivière /. tomate /. patient. adv. revedea vb. purta vb. rustic adj. patience /.9. -e receptor s. şi adj. 2. reţine vb. remarquer remarcabil adj. rom în1 adj. roşu adj. réaliser realizare s. -e prostie s. réalisation /. rouge ruga vb. Tort. reciproc 1. remarquable renaşte vb. proposition j. prier rumen adj. rece adj. realiza vb. régulière­ ment regulă s. repede adv. provoca vb. 2.\ russe adj. revoir I I I revoluţie . -e rostit adj. porter putea vb.

stat s. -e. scrie vb. schi s. enlever scrib s. sînge s. -ère scurge (a se) vb. m aigrir I I soare s. -e sindicat s. -e sinucidere s. sport m. sportiv s. sauver sanie s. se gâter 561 . scène f. sclav s. sénat m. samedi m.s gabie s. seul. -e siluetă s. servietă s. soleil m. sală s. e socialist adj. court. -ère străinătate s. saint. sine pron. şi adj. escrime f. lever stofă s. changement m. strica (a se) vb. dire I I I stadion s. laver spălătoreasă s. special adj. savant s. social adj. de săptăm înă s. domestique m. salariu s. pl. é ta t m. serios adj. traîneau m. augmentation /. sobă s. soir m. fête /. lettre f. spăla vb. cendrier m. sfat s. şi adj. scula vb. septembrie s. salva vb. se glisser I. service m. accru. rue /. briller strălucit adv. sfert s. sentir I I I sindical adj. slăbi vb. social. sistem s. simple sim ţi vb. sim plu adj. serbare s. femme. scrimă s. (s’)écouler e scurt adj. -e spectacol s. éteindre I I I stîrni vb. étoffe f. poêle m. épouse /. splendide sporire s. scaun s. fêter săritură s. que. scribe m. fête f. spécial. spera vb. străluci vb. scăpa vb. verre m. casser spartan s. sabre m. bouteille f stilou s. Spartiate m. chaise f. carafe /. staţie o. vers spune vb. maître m. spectacle m. sûr. sat s. sărbătoare s. étranger. stinge vb. échapper scenă s. étranger m. sovietic adj. quart m. sticlă2 (de apă) s. sare s. ski m. schimba vb. securité f. stradă s. tâche /. écrire I I I scriitor s. stylo m. sportif. suicide m. securitate s. soviétique sparge vb. cher. străin s. salle /. sang m. syndical. siècle m. sarcină s. sfînt adj. brillam m ent strecura (a se) vb. sacré. -euse servi vb. salaire salată s. septembre m. station f. sérieux. e sport s. sticlă1 s. silhouette /. sărbători vb. scrumieră s. scoate vb. semaine /. arriver soţie s. E tat m. salade /. conseil m. conseiller sferă s. blanchisseuse f. servir I I I serviciu s. lever scump adj. serviette /. semn s. système m. soi singur adj. sporit adj. saut m. écrivain m. scuză s. sel m.. sfătui vb. stade m. -e sigur adj. changer schimbare s. să conj. sim bătă s. scrisoare s. sardele s. estomac m. village m.. savant m. sphère /. excuse j. seară s. stàpîn s. syndicat m. servitor s. sardines f. esclave m. sortir I I I . stare s. stomac s. espérer splendid adj. socialiste solid adj. solide sosi vb. secol s. -ve spre prep. signe msenat s.

sugestiv a d j. a da telefon vb. supărat a d j. tipări vb. serviette /. toilette /. tram way m. tată s. tractor s. tradus adj. tentative f. term ina vb. traitement m. imprimerie /. passant m. tracteur m. texte m. transformer tratamçnt s. strungar . père. tim p s. serré. pourtant. terme m. tard toaletă s. toarce vb.ç. échecs m . tableau m. en même temps totuşi conj. camarade m. scientifique T tablou s. strungăriţă s. terne (a se) vb. student s. terrain m. teatru s. toujours totodată adv. technicien m. salle à manger /. (en) haut şterge (a o) vb. téléphone m.strîns adj. şold s. -e trai s. terminer. étudiant m. souterrain. falloir I I I trecător s. terasă s. telefon s. vivre I I I trebui vb. transforma vb. et. subir I I suferit adj. tărîm s. hanche j. tennis m. triompher troleibuz s. studia vb. supérieur. traduce vb. (femme) tourneur m. -e. étude f. trainic ad\ . -e superior a d j. temps m. -ve şui vb. tentaţie s. tentativă s. ton m. suferi vb. science /. teren s. peur /. toutefois tovarăş s. subi. entier. sous subteran adj. tôt adj. finir I I text s. tourneur m. tir s. suggestion f. suggérer sugestie s. papa m. trad uit. tăgăduire s. tr«zi_ vb. sum ă s. succès m. traduire I I I traducere s. tenis s. télé­ phoner telegramă s. team ă s. -e supraveghea vb. traduction /. train m. chauffeur m. -e ş şah s . théâtre m. surveiller surpriză s. monter su liţă s. tir m. javelot m. donner un coup de téléphone (de fil) . suggestif. savoir I I I ştiinţă s. envoyer trium fa vb. imprimer tipărit adj. tennis m. -e succès s. . trolleybus m. étudier studiu s. raisin m. passer tren s. surprise /. souffrir I I I . avoir peur temelie s. négation f. automne m. şi conj. termen s. sugera vb. vie f. trăda vb. tînăr adj. imprimé. réveiller trim ite vb. somme f. telefona. devoir I I I . aussi şofer s. tout. filer şti vb. base f. durable tram vai s. -ère totdeauna adv. tentation /. terrain m. to i" 562 . sub prep.-e tipografie s. craindre I I I . trece vb. tenis s.pl. trahir I I trai vb. şervet s. tehnician s. télégramme m. terrasse /. fâché. e strugure y . tu . filer ton s. ştiinţific adj. sus adv. jeune tîrziu adv. toamnă s. tu pron.sufragerie s.

ţ e lin ă ». dire I I I zid s. facile u şu ra vb. certains u n ir e s. m ouiller u n c h i s. v e c in s. tuer u im it a d j. e ză d ă rn icire s. paysannerie /. -e v in ». v io i a d j. outillage m. ţin e vb.. chou ni. z ia r ». v e h ic u l s. journal ni. oncle ra. 9 . verbe m. pays m . regarder u ltim ad j. verde adj. vitesse /. v iu adv. u n iv e r s a l a d j. aubergine /. ţig a r ă ». -e. vers m. venir I I I v e n ire ». a ~ seama tenir compte ţin u t s. -e v e s n ic adv. z i s. temps ni. v a r z ă s. v ă r . suivre I I I u şă s. vent m. vigoureux. u n e o ri adv. épaule /. vif. paysan m. v ite a z arlj. universel. jour m . 563 . haïr II u rm a vb..T ţa ră s. vert. humide u m e zi vb. vie /. volume m. v in d e c a vb. cigarette j. été m. şi adj. -e v ă z s. écraser v iito r a d j. v a lo a r e ». cousin. gai. u m ed a d j. v a r ă ». v e n i vb. la k la campagne ţă ra n ». v a ră ». oubliée u ita 2 (a se) vb. -e vers s. apercevoir I I I zd rob i vb. stupéfait. université /. vacances j. i u ita 1 vb. véhicule m. outil m. v itr in ă ». u n iu n e s. parfois. vertèbre /. parler v re a vb. v io a r ă s. v îrstă ».. vouloir I I I v re m e s. vin m. union /. guérir II v in e r i ». u z in ă s. v iţe l s. v a c a n ţa s. p l. u n d e adv. voisin.. vitrine /. -le u n iv e r s ita te s. valeur /. prochain. v a p o r ». vicissitude f. surpris. visite /. vue /. z ic e vb. contrée /. dernier. veau m. vivement v iz it a vb. ţă ră n im e ». v în t ». veillée /. anéantissement m. v a s ». bateau m . u şor a d j.. tenir I I I . v o lu m ». mur m. v erteb ră s. quelquefois V u n ii pron. visiter v iz it ă ». union /. U u cid e vb. mot m. veine /. v esel adj. vive v io le t ă s. vorb ă s. v ig u r o s adj.. région /. violon m. voir I I I v e g h e ». v ic to r ie s. ccleri m. où u n e a ltă s. navire m. v ic is itu d in e s. pays m. v o rb i vb. u rî vb. violette /. parole /. brave v ite z ă ». v in ă s. journée f. victoire /. verb s. vase m . faciliter u tila j s. vain. porte /. -euse Z za d a rn ic adj. usine /. -ère um ăr . arrivée f. éternellement v ia ţă s. z ă ri vb. -e v e d e a vb. v în ă tă s. âge m.. vendredi m.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

un fauteuil. le chien. livre. un jard in . P A R A G R A F U L IV II. J ’ouvre la porte. le lit. des crayons. le chat. II. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. les chaises. des portraits. des livres. une lam pe. grises. III. une chaise. Les enfants sont dans le jardin. V oici une porte et une fenêtre. rondes. larges. Une. bleus. La blouse est rouge. Le livre est bleu. Une. II. U t1 . les fauteuils. PARAGRAFUL I I I. Les livres sont sur la table. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. table. l ’homme. V o ilà 1 une lampe sur une table. une chambre. Vous êtes amis. Une. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. II. Où est la lampe? La lampe est sur la table. l ’armoire. Nous sommes dans la rue. des chats. les magasins. une table. lampe. La serviette est bleue. V oici un stylo et un crayon sur un livre. V o ilà un portrait. Ils sont amis. V o ilà une chaise. La jupe est courte. un crayon. un stylo. Un.PARTEA I PARAGRAFUL I I. Ouvrez la porte. fenêtre. Un. les enfants. une porte. un arbre. 567 . Le veston est court. III. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. Petite. Je suis grand. la fenêtre. des lits. Le livre est sur la table. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. Les livres sont dans la bibliothèque. les chiens. Vo ici une fenêtre. grande. Fermez la fenêtre. Elle est petite. chaise. Je ferme la fenêtre. PARAGRAFUL I I I I. Voici une lampe. un livre. Un.

Les passants admirent les magasins. Les garçons regardent les autos. Elle a une serviette noire. h u it. Voici des étudiants. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. J ’aime le raisin. Le vase est sur la table. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. treize.PARAGRAFUL V une étudiante. V oici des ouvriers. Vous regardez les papillons. six. Nicolas aime beaucoup les pommes. Im o b ilu l are nouă etaje. l ’élève. în bibliotecă se află zece cărţi. Jean et Georges comptent les maisons. Eu am cinci creioane. Le chat est sous la table. Elle a une gomme. în curte sînt şase pom i. Nous comptons les arbres. Ils vont au théâtre. In grădină se află zece oameni. Tu aimes les poires. Iată o cutie de chibrituri. la femme. Voici un cendrier. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . în odaie sînt trei paturi. v ingt. Voici des boutons. Iată cinci ţigări. deux. douze. quinze. Michel regarde un portrait. les filles. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. dix-neuf. Nous avons quatre stylos. O ui. Les passants entrent dans un cinéma. dix-huit. La maison a dix étages. Tu ai şapte bluze. dix-sept. le livre est sur le bureau. Le crayon est sur le livre. dix. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. seize. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Ils (elles) aim ent les fleurs.

PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. La guerre détruit les villes et les villages. V itrinele m agazinului sînt splendide. cet. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Vasile arată turiştilor cărţi. Ils ne regardent pas la vitrine. Dans ce magasin on trouve des robes. La m ain a cinq doigts. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. ce. cette. PARAGRAFUL X cette. Tu n ’aimes pas les fruits. Ce garçon a dix-huit ans. I l y a sept fenêtres. Se poartă cravate gri. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. des chemises. C ’est un magasin universel. Vrem să lu ptăm pentru pace. Ferestrele camerei sînt mari. ce. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. I l est ouvrier. Les peu­ ples luttent contre la guerre. ces. ce. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. cet. cet. Marie a une serviette verte. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. Le chat est sur la chaise. Petre dă o pară Margaretei. cette. mais j ’aime aussi les pommes. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. Nu se in tră pe fereastră. cet. des cravates et des jouets. cet. I l y a six fleurs.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. E i doresc să dejuneze. Iin i place să muncesc. C’est un jeune ouvrier. Ils sont paysans. Ces magasins sont grands. rette. j ’aime le raisin. Vă place să vorbiţi. 569 . Ea preferă să privească gravurile. C ’est une armoire. Noi adm irăm statuile oraşului.

comment allez-vous? — Merci.jaunes. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. celui de Basile est professeur. Je montre un livre aux étudiants. madame Leblanc. 570 . bien. rien. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. IV . La couleur des raisins est verte ou noire. Noi sîntem acasă. Nous luttons pour la paix. madame. Le frère de Marie est ouvrier. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. ei sînt la cinematograf. m a d am e . celle-ci est rouge. PARAGRAFUL X I I I. IV. — Vous choisissez quelque chose? — Non. Je montre aux garçons la carte du pays.— A ure voir. roumaines. jeune. 1H. La robe d ’une fillette est petite. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. I l donne un mouchoir à Nicolas. — Mes hommages. Aimez-vous les bleues. Les fruits des arbres sont encore verts. ceux-là sont Jean et Paul. Les souliers de Basile sont noirs. A Bucarest il y a des musées intéressants. V. La maison où Pierre habite a six étages. V oilà deux enfants. monsieur. el este tehnician. Basile donne une pomme à Antoine. — Bonjour. Voici deux pommes. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. Celles-ci sont Marie et Hélène. blanches. Danielle est l ’amie d ’Hélène. celui qui a des souliers noirs est mon frère. La fille du voisin a sept ans. grandes. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n.II. Les murs de l'im m euble sont blancs. I l donne un jouet à l ’enfant. des théâtres. Le jardin de l ’usine est vert. a sept lettres. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. Nous ne guerre. V oici deux p a p il­ lons. Les fruits de ces arbres sont rouges. de même. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Tu eşti funcţionar. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. Cine adm iră acest iilm ? Voi. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. je regarde les vitrines. bleues. noirs. ea este artistă. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. celui-là est bleu. celui-ci est jaune. des cinémas et des stades modernes. I l parle aux touristes. celle-là est verte. splendides.

La mère d ’A lain est chimiste. Les. des. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. Ma soeur est sténodactylo. Chevaux. m angé. 571 . Oncle Gérard est célibataire. Des. Nouveaux. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. Le. son. Egaux. Nationaux. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. Leurs livres sont instructifs. Ton. Tu as eu 17n. dix pommes. Une. dormant. Exceptionnelles. Des . trav ailla nt acheté. été. allant fin i. Je compte mes cigaret­ tes. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. parents. Un. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. une. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. pro­ gressistes. mon. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. Des. surgissant accepté. Des. dans une fabrique. mon. Festivals M ondiaux.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. Bijoux. La. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. L a. La. Une. ayant allé. Cette année il va à la mer. Grand-papa a m ille. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. trouvé. achetant surgi . V itaux . Des. Des. f in i. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Sa fam ille est assez nombreuse. leurs vacances à la m on­ tagne. Coloniaux. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. Des. des. Nous avons visité nos ouvrier. étant eu. travaillé. Le. Tes frères passent. finissant dorm i. Des. Joujoux. Ma grand-mère a élevé cinq enfants.

^on Srand-pére est vieux. les bateaux. V. am icaux. IV . ramassant inspecté . beaux. III. cinquante-sept. tirez. inspectant instauré . Restez dem ain à la maison. soixante-dix-huit. les genoux. sept cents. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. choisissons. cinquantetrois. Ce livre a vingt-cinq chapitres. quarante-neuf. treize cent v in gt. dix-neuf cent quatre-vingts. Ma cousine a vingt-deux ans. tire. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. nous avons soigné j ’ai grandi. instaurant blanchi. Il a quarante-deux ans. I l est encore jeune. tirons. il a quatre-vingt-un ans. Choisis une cravate rouge. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. douze cent soixante et onze. aime. blanchissant a b o li. aim ez. aimons. quatre-vingtonze. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. glorieux. choisissez. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. quatre-vingt-quatorze. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. soixante-dix. Dormons bien. deux cent un. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. dix-huit cent quarante. nous avons grandi ramassé. cent onze. quatre-vingt-dix-neuf. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. trente-huit. les cheveux. II. IV .L E C Ţ IA a 3-o I. quatre-vingt-quatre. vingt-neuf. abolissant vingt-cinq. Regarde ce portrait. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. trente. V. J ’ai travaillé. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . les bras. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Mon père a cinquante et un ans. L E C Ţ IA a 4-o II. III. choisis. dix-neuf cent soixante-dix. soixante-quatorze. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. soixante et onze. J ’ai lu cinquante-neuf pages. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. quatre-vingt-un. Soixante et un. cent deux. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. nous avons trav aillé j ’ai soigné. les cous. La maison a quatorze fenêtres. Balzac est né en dixsept cent.

) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. Tu seras. vingtquatrièm e. Aïeux. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. de l ’odorat. de l ’ouïe. Ils prendront. V ingt et unième. m inéraux. végétaux. du rein et du cœur. des veines. des poumons.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. soixante-douzième. Septièm e. Trente-cinquième. I l prendra. A la in lu i montre des os:une clavicule. Il étudiera les organes de la vue. des os. Cinquièm e. du goût et. Premier. Tu repondras. Aïeuls. Vous regretterez. une omoplate.de l ’estomac. du toucher. 573 . J ’attendrai. La première. an im au x . un crâne et des os. D étails. A la in apprendra le nom des nerfs. Il pensera. Ils danseront. des muscles. Y vonne est blonde. I l sera médecin. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. Vous visiterez. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. I l apprendra les fonctions du cerveau. soixantième. Yeux. E lle choisira. I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. E lle finira. Ils mangeront. Il guérit les blessures de ses amis. E m aux et Camées. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux.

Mes. la cuisine et undébarras. les tiens. la chambre de Jacques. un fauteuil. un grenier et une cave. De. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Vers. La sienne. deux . Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. Par. La maison n ’est pas grande. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. Je porte une valise. nous portons une valise Je porterai une valise. Dîniez. une table. Lucien ri’a pas été mon am i. il y a deux tableaux. Sous. portons une valise. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. Une bonne épouse. s’amusaient. nous avons porté une valise Porte une valise. le sien. Étais.Notre. I l n ’a pas écrit cette lettre. A . Des paysannes roumaines. Tu n ’as pas vu ce film . Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. La mienne a trois fenêtres. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. Ton. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. un couloir. De. Promenait. nous finissons le livre Je fin irai le livre. pas trop large. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. Yves n'a pas rencontré Mireille. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. la salle à manger. Dans. Dansaient. deux chambres à coucher. Pour. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. À. portez une valise Je finis le livre. Dans sa chambre il y a un lit. La maison a une belle terrasse. deux balcons. H abitaient. nous avons fin i le livre Finis le livre. Discutaient. une armoire et un bureau. Les enfants avaient besoin de trois chambres. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. une salle de bains. La fenêtre n ’est. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. finissons le livre. à l ’étage. Une ouvrière française. A vait. Tu n ’es pas malade. Les petites chattes. Attendais. trois chaises. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. Vezi compendiul de gramatică. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. la vôtre.

de pyjam as. Claire se souvient de vous. je les mangerai aujo urd’ hui même. Légalement. IV . Ils vont. Jean te montre sa m a i­ son. la tienne est petite. Vous. jaunes. Demain j irai chez le dentiste. 11 est en retard. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. mon oncle.pupitres. III. Toi. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. Rapidem ent. Sévèrement. bleues. rouges. C ’est cette actrice que je remarque. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. m ’. Négativement. Hugo que j ’aime. Jam ais. Plus. Curieusement. Pas. je. des ciseaux et du fil à coudre. 575 . E lle lu i donne un livre. M oi. Fermement. je te le raconterai demain. Indignem ent. A la in a besoin de bas. Joyeusement. lui. IV. Fam ilière­ Pas. eux. une petite bibliothèque. L E C Ţ IA a 9-a II. I l . A lain ne trouve plus son béret. Mon amie change souvent de toilette. Hier j ’ai été chez le coiffeur. La mère d ’A lain est inquiète. Jam ais. Je vous félicite. Vous. Sa chambre est. Hugo. toi et ton am i. Ce sont les poésies de V. Personne. V. un pardessus. N i. Coquettement. ment. Lentement. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. J ’irai. Elle a quelques robes élégantes. deux chaises. un manteau. A la in n ’a pas besoin de paletot. Sa chambre est grande et belle. Allons. J ’allais. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). Nous. des boutons. vous. Parle-lui de notre enfance. Je lu i parle de toi. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. Dis-lui de partir. V. Rien. A llan t. ils. Va. deux jupes. Le film a été intéressant. Nous. C ’est m oi qui aime les poésies de V. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. C ’est là q u ’est. Aucun. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. eux. Accidentelle­ m ent. Je suis allé. Jacqueline lu i donne des aiguilles. Nous sommes allés. C’est m oi qui remarque cette actrice. C ’est A lain qui est allé à la montagne. quelques blouses. de fleurs ou de colliers. Sa mère est une bonne coutu­ rière. de chemi­ ses. Vous: vous. J ’ . J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. Héroïquement. ni. III. L a . Gracieusement. 1’. Il va à la fabrique à bicy­ clette. Nous irons. de mouchoirs. Tu. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. Jacqueline aime les robes simples. lui. E ux. C ’est mon oncle q u i est là. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. sens dessus dessous. L E C Ţ IA a 10-a I. III.

Les enfants n ’ont pas bu de v in . les. du. J ’ai acheté des assiettes. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. C ’est pour la paix que luttent les peuples. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. du. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. M ontai. Des. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. La table est recouverte d ’une nappe blanche. des fourchet­ tes. Remarqua. C ’est le jaune que tu préfères. Vieille. T riom phâm es. essuyai. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. Trouvâmes. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. Du. des. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. D u. D u. La. des couteaux. V ieil. du.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. Les. On a servi des mets savoureux et de bons vins. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. . De. Fou. de la. directeur. Nouvel. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. au déjeuner et au dîner. Garda. Beaux bleus. I l est contre les cures d a maigrissement. nouveaux. loyaux. Vezi com pendiul de gramatică. -J’aime les gâteaux et les fruits. Ils ont mangé du potagç. Molles. Acteur. Du. de la. des cuillères et des verres. C ’est toi qui préfères le jaune. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. Nouvelle. de 1’. du. Bel. intelligents. Belle. de la. Décidâmes. Apportèrent. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. du. instituteur. instrumentaux. Rentrâmes. Vezi compendiul de gramatică. Beau. le. Jacqueline aime mettre le couvert.

de l ’été sont: ju in . août. E n été il fait chaud. Vezi compendiul de gramatică. . Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. l ’automne et l ’hiver.es mois du printem ps sont: mars. octobre. m ardi. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude. il fait beau. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III. La ville change d ’un jour à l ’autre. la violette. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. „ . Le roman de R om ain Rolland . ju ille t. V oilà l ’homme le plus hospitalier. jeudi. Ces fruits sont très bons. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. février. I l fait plus chaud q u ’au printem ps. le soleil b rille .Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. a v ril.. Les premières fleurs sont: la perce-neige. l ’été. Au mois de septembre je partirai dans le delta.. m ai. A ujo urd’hui c’est jeudi. Au printem ps. La Loire est plus longue que le Rhône. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. le muguet et la primevère. de l ’automne sont: septembre. „ . les fleurs poussent partout. vendredi. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. dimanche. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. mercredi. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. décembre — le der­ nier. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. En hiver les jours sont courts. LECŢ IA a 14-a I..L E C Ţ IA a 13-a I. plus beau. samedi. les jardins et les parcs ver­ dissent.. IV . Toutes les saisons de l'année sont belles. janvier. I . André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. novembre. Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. deve­ nant plus grand. de l ’hiver sont: décembre.. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. 37 577 .

Il est m id i moins le quart. Il existe des amis dé­ voués. LE C Ţ IA a 15 a II. totul fu v în d u t: m obile. Je le suis. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. Marie aime les sports d ’hiver. est dix heures et quart. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. I l le Dem ain il pleuvra. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. cărţi. de la. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. Quelgues lois en ètè il grêle. De. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. 578 . J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. haine. J ’ai'eu une très bonne montre en or. Je ne le veux pas. Ea se ocupă de toate. De. neuf heures cinq.les jours sont longs et les nuits courtes. Toate ferestrele casei erau deschise. De. LE C Ţ IA a 16-a I. De. Parfois il pleut. est m in u it. Ma montre ne marche pas bien. I l arrive parfois de confondre les personnes. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. V. À la montagne il fa it froid. 1’. est neuf heures juste (précises). Je le veux. elle avance. II. Orice om trebuie să apere pacea. Hier il a fa it du vent. De. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. II est dix heures. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. À m in u it juste nous allons à la gare. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). Sa montre retarde toujours. I l ne l ’est plus. D ’. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. Du. I l est deux heures précises (juste). A dix heures et demie nous allons au cinéma. I l sera bientôt trois heures. la. Nous le sommes. est cinq heures et demie. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. De. I l faut remonter la montre chaque soir. des. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. E l vrea să ştie totul. quatre heures moins sept. Du. III. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. est m id i. Toţi sînt îm potriva războiului. l ’air est frais. De. De. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. mérite. Toate fructele sînt bune. La semaine passée il a plu souvent. Je ne le suis pas. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. Des. Je t ’attendrai une demi-heure. IV. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. D u. Des. I l neige parfois. Ce magasin étale de belles marchandises. Je viendrai chez toi demain à onze heures. Ma sœur mange beaucoup de fruits. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre.

cinq cent soixante-quatre. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. Ils se rencontrent deux. Ma soeur conduit très bien l ’auto. La com position de Paul est la m eilleure. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. sixième. quatorzième. Ils se parlaient am icalem ent. Je m ’appelle Maurice. dix-septième. soixante-treize. quarante et un. Que. quatrième. DuqueL Que. seizième. professeur. huitièm e. Dont. Dont. Je disais. IV. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. Q uoi. quatrevingt-dix-neuf. iii. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. Marie veut devenir ingénieur. y. ii. Dont.ils disent. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. h u it cent soixante-quinze. Je me réveille chaque m a tin à six heures. Paulette est un admirable sculpteur. v. Donne-moi un m eilleur livre. soixante et onze. (Dans lequel). député et même m inistre. Dont. dix-huitième. O ù. Cette femme est le professeur de mon enfant. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. Q ui. Ma nièce est poétesse.tu dis.fois par semaine. onzième. il a dit. Adrienne a été une élève excellente. vi. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. dixième.III. La mère de mon am i est peintre. Lequel. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. Nous nous promenions dans le parc. je me couche à onze heures. elles diront. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. une femme peut devenir ingénieur.nous sommes allés. institutrice. À laquelle. treizième. dixneuvième. deuxième (second) troisième.tu as d it. Dont. doctoresse. LE C Ţ IA a 17-a i. vingtième. I l est quatre heures et demie.vous irez. E lle habitait. la plus petite m aison de la v ille . Où. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. elle est un admirable chauffeur. A u jo u rd ’hui. Dix-sept. nous dirons. sept cent quarante-neuf. Sa sœur est un peintre de premier ordre. cinquième. septième. douzième. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. Q ui. Elle ne se promène plus avec ses amies. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. Premier. neuvième. quinzième. C ’est un métier passionnant. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique.ils vont. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men. Vezi compendiul de gramatică. IV. Vous vous amusez très bien. 579 . U a été attentif aux moindres détails. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance.

La griotte. LE C Ţ IA a 19 . Tls ont traversé. iis avaient passé. Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. Le Danube est un long fleuve. Pierre a acheté une chemise blanche. À bientôt. moins vigoureux que son frère. I l a écrit.. J ’aime le bon vin. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades. V. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible. Vous avez la it. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. IV . II. J ’irais demain au marché. J ’ai besoin de fenouil et de persil. les aubergines et le chou. Elle avait trouvé. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. Pierre est moins vif. Je décroche le récepteur. des pommes. n i. Il s’était dirigé. Je vais très souvent aux concerts. J ’achèterais des légumes et des fruits. Michel était allé. Il mangerait une salade de céleri. J ’ai indiqué. II. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. des poires. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. A vaient dépasse. Elle me donne un coup de fil chaque soir. IV . La pêche. des raisins. ensuite je forme le numéro. Le raisin. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés. Je t ’attendais plus tôt. La framboise. Ils s’étaient levés. Xous sommes allés. Tant m ieux! Nous avons souhaité. Je parle. Us ont acheté. Elle a acheté des carottes et des poireaux. Au revoir. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. La poire. La pomme. Bucarest est une belle ville. Irène a des cheveux blonds. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. et vous-même? Simone ne va pas très bien. André va mieux. M athilde avait visité. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. I l est allé. ra. Michel est un brave homme. des pêches. elle va m ieux. I l lui avait proposé. Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. La noix. Elle a regardé. La cerise. Un seul homme l ’attendait. j ’attends le signal d ’appel. I. Vezi compendiul de gramatică. L ’orange. 580 . Il avait plu. D ’habitude elles parlent beaucoup. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude.L E C Ţ IA a 18-« I. Vezi compendiul de gramatică.. Guy n ’aime que les pommes de terre. des noix. J ’ai pensé. ensuite je raccroche. Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. J/a i visité hier un grand magasin.

l'autom ne et l ’hiver. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. Chez. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. jeudi. Vezi compendiul de gramatică. Il a attendu une demi-heure. l ’été. ju ille t. février. doucement. Coraux. Des. IV . Michel ne sait pas encore lire et écrire. Pour. De. I II . Il est trois heures et quart. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. L und i. I l nous a décrit son nouvel appartem ent. V II. T ravaillant. A u jo u rd’hui il fait chaud. Descendant. Mer. Travaux. V ezi compendiul de gramatică. J ’ai lu de meilleurs livres. avril. Lavant. août. V. bassement. II. vendredi. A. Genoux. De. Dumas père. Je lirai un bon livre. Bijoux. Pour. m ai. septembre. Je me promène cha­ que jour en hiver comme en été. du. Ils liraient eux-aussi ces livres. VI. samedi. dimanche. Q ui a bu du vin? Moi ! C’est Hélène qui a cassé le vase-. Nez. Sur. De. R ails. Le printemps. Lis cette poésie. 581 . Détails. Sur. cinq heures et demie. V. purement. Venant. Ma soeur est professeur de musique. Des. D u . 11 s’agit du père et du fils qui ont partagé leur gloir