ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

utilizează şi unele simboluri speciale. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ş. ţ.N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . pe care le dăm aici. 1 2 13 . Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. V. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. vor servi ca norme de orientare generală. S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. î. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Acolo unde a fost posibil. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze. m ai departe). In comparaţie cu limba romînă. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. pe lîngă literele alfabetului latin. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. în afară de literele alfabetului francez. trema). Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă.

-e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin . 14 . t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. de obicei. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t. e mut care: a) nu se rosteşte. femeie. la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin. z.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I.

în general cînd este urmat de două consoane. urm înd după o vocală. p. o. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. a vocalelor a. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). l. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. i. o nazalizează pe aceasta. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. n 2. hot. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. k. d. /. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. r3. m ai departe). Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît. m1. (v.b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. 15 .

X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . ca un t romînesc (se transcrie prin i). în general. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. o. de obicei.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. w se pronunţă. de obicei. 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. mai departe). i. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. şi p. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune.

Se disting două feluri de h: 1 . fie sunete inexistente în lim ba romînă. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. h aspirat.—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2. h mut. Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată.

inexistent în limba romînă.Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. oeu. ue redau toate. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 . prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. în unele cuvinte sau nume proprii străine. ace­ laşi sunet. oe. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. în scris. asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. în numele proprii străine. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. n i el = miel). sunetele ce.

aim. Com binaţiile de litere an. am. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. cu deosebirea că este închis. ein. în general. œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. im . on etc. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. en. yn. in. em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. em. Vocale nazale Vocalele nazale. ain. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. om. em. en. en. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. ain. e deschis [e]. nu reproduc. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. Limba franceză are patru vocale nazale. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. un. im. sunete inexistente în limba romînă. grupurile de vocale eu.

bonbon [bobo] (bomboană). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte.son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. citindu-se il: mille [mil] (o mie). il. de consoana dublată m sau n. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. Cînd sînt urmate de o vocală sau. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. 20 . Se transcrie prin [/]. Semivocala w este redată în scris prin ou. enfant [ăia] (copil) etc. cu care formează împreună un diftong). grupul ill nu are valoarea lui yod. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. oi. oe etc. [so ] (sunet:).: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. fin [vi] (vin). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. ville [vil] (oraş) etc. lundi [lôedi] (luni). Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. 1. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. cu uncie excepţii. y. ennemi [enmi] (duş­ man). am i [ami] (prieten). ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. In scris se redă prin i. inerte [inert] (inert).

In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. rolul lor fiind pur etimologic. gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet.De asemenea. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă. Accentelc au uneori rol fonetic. Astfel. alteori au rol pur ortografic. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1.

efficace [efikas] (eficace). In al doilea rînd. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. de asemenea. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . régner [repe] (a domni). identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a.s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. în prim ul rînd. De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . 3. compararea. cu lim ba romînă poate fi. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). baston — bâton [bato] . Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. e. etc. uneori. cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). dessin [dese] (desen). are în limba franceză un rol cu totul diferit. ph . la rubrica Observaţie. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. là. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. exact 1 [egzakt] (exact. castel — château [/ato].) Accentul se păstrează însă. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. téléphone [telefon] (telefon). 2. th> gri: déchet [de/e] (deşeu). De exemplu: gust — goût [gu] . rol etimologic. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. déjà. éclairer [eklere] (a lum ina). Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. înaintea grupurilor ch. Observaţie. 1 2 22 . în astfel de cazuri. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. deşi este.Observaţie. Accentul cir­ cumflex are. i. Accentul se menţine. Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri). o. grafic.

care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. Pe lîngă rolul fonetic. care se aş-ază deasupra vocalelor e. respectiv. se pot elida vocalele a. de obicei. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). côte [kot] (coastă). Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . e. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). accentul circumflex indică. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. unui a închis şi. valoarea pôle [pol] pol Observaţie.— aşezat deasupra vocalei e dă. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. în gene­ ral. i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . sûr [syr] (sigur).

Spre deosebire de limba romînă. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. în cuvîntul petit. 24 . Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. cuvintele nu se folosesc izolat. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). -t final nu se pronunţă de obicei. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. De exemplu. mai apăsat. în limba franceză accentul tonic este fix. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. faţă de celelalte. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt. acest -t se pronunţă: petit^homme2. în cursul legăturii. în general. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. Şi cum. fiind mut. Dacă însă după el urmează cuvîntul homme.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent.

legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . — îu general. — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). bun In cele mai multe cazuri. Există unele legături interzise. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 . Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. e -f 2 cons.ydià] student. cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens.

u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons. (r. z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons.

vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i. oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .vocală iii il (final) y 4 .vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ.

sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat .(intervocalic) c + e. y ç 4* a.S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. u sc 4* e. i. cinéma [fas. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face. ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts . o.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.

PARTEA .

.

31 .un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . une table Voilà une table. une chaise C’est une chaise. une porte Voici une porte. une fenêtre Voici une fenêtre. une chambre Voici une chambre.

un livre Voici un livre. un crayon Voilà un cravon. stylo Voici un stylo. . 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table.

Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt. Partea intro•ductivă). GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. une chambre (feminin). Genul neutru nu există.stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. lampe. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. bine determinat.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. 33 . în general. une [yn] une porte [yn port]. fille — grupul ill redă sunetul yod. se referă. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin).

Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o uşă şi o fereastră. un creion. Iată o lampă pe o masă. H. Iată un portret. Ia tă un scaun. E X E R C IŢ II I. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un stilou. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. o masă. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră.Observaţie. Iată o lampă. o carte. . o cameră. o lam pă. un scaun.

§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau. c’est_.une armoire. C’est l ’armoire. 35 . Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui.

Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. C ’est^un chat. . Où est le chien? Le chien est dans la cour. 36 Voilà un chien.Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Voici un chat.

i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre. 37 . Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin.

_. Observaţie..? (Est-ce. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t. articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m .. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/. sous. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit. la chambre [la^/âbr]... el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului. o ù — grupul ou se citeşte u.. fermez — -z final nu se pronunţă.?) este le lit [la. bureau — grupul eau redă sunetul o. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v. ouvres.VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est. le chat-. ouvrez. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 . ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est.) [larbr] pom ul.. Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii].

Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. prepoziţiile sînt. o m u l. Eu des­ chid uşa. o grădină. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Deschideţi uşa.. în limba franceză. dulapul. fereastra. Eu închid fereastra. mea. în dulapul mare).determinant (pe masa. un pom. Unde este pisica? Pisica este în grădină. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. i n . Unde este lampa? Lam pa este pe masă. cîinele. pisica. de obicei. II.u n fotoliu. Quest-ce que c'est? . închideţi fereastra. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I.

■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque. 40 . 1 im m J L : in r o D # Voici une maison. 'IEEQD n u n ® a x m D . Voici 'des maisons. Voici des livres. Voici unwliomme et une femme. f. L ’homme et la femme sont dans la chambre.III Voici un livre.

Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue.)[làfô]. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m.copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 .enfants? Les_enfants sont dans le jardin. S w ÆvîW'V . V« \ . Où sont les_. Voici des^enfants.v'.

Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . le chien.. . înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie. de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. la chaise.. lit C’e s t. de obi­ cei. I I. un chat. pluralul substantivelor se formează. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I..... F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v. bibliothèque . Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni].arm oire C ’est. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.. un portrait.. l ’enfant. La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ . GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au. le magasin. un livre.. la plural.. maison C ’e st. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului. garçon C. un crayon.’est . le fau­ te u il.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt.. stylo C ’e st.

§ iv Le garçon est petit. La jaquette est large. Oui. est courte. La fillette est petite. Le veston est large. Le mouchoir est bleu. Le béret est rond. Le livre est rouge. vous^êtes petits. Je suis grand. 43 . Le pantalon La jupe est court. Ils sont^amis. Nous sommes petits. La montre est ronde. La blouse est bleue. Elles sontwamies. La serviette est rouge.

-ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect. -e [ami] prieten. -à le béret flamber s] basca rond. Partea introductivă).VOCABULAR grand. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie. -e U'iî. kurt] scurt.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court. sacoul large ilürg] larg. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. r5d] rotund. ptit] mic. -e [bl0 ] albastru.) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin.a il (m. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).j [il] elle (f. în lim ba franceză. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. -ă le veston [lawvsst3] vestonul. -à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu.) [il] elles (/. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 . gràd] mare petit.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. -e fpti. -e [kur. -e [rô.

chambre. E u sînt mare. Voi sînteţi prieteni. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. dans. E i sînt prieteni. Fusta este scurtă. lampe. Pluralul adjectivelor se formează. 1. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. Les rues sont (large). chien.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Servieta este albastră. Les fauteuils sont (bleu). grand. III. Vestonul este scurt. Bluza este roşie. montre.ba franceză: Ea este mică. Noi sîntem pe stradă. II. Les chaises sont (gris). Traduceţi în Hm. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). ils sont. Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. ca şi la substantive. 45 . Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). Observaţie. Cărţile sînt pe masă.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. de obicei. bleus — bleues etc. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. jardin. enfant. Cartea este albastră.

Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets. des^einployés. Des^ouvriers. ICINEMA 46 . au théâtre ou au cinéma.§ V Voici un boulevard de Bucarest. des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Leswautos circulent à grande vitesse. Ils^entrent danswun cinéma. Ils regardent les objets. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. Les passants admirent les v itri­ nes.

VOCABULAR de [do] d in. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. Ele formează.) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 . de la.) [letydja] studentul l ’élève (m. /. două genuri. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin). ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent. regardent. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au. Observaţie 1. în general. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte.) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. traversent.) [lelev] elevul. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin). cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. aşa cum s-a arătat mai înainte.

I II . bureau. -z Substantivele care se termină la singular în -s. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. E i merg la teatru. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă.Pluralul substantivelor terminate în -s. traversent. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant. étudiant. Trecătorii admiră magazinele. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. regardent. II. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. . une. Iată nişte stu­ denţi. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele. l ’homme. Iată nişte muncitori. -x. -x. une rue. l ’élève. les garçons.

vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs. 49 . Jean a trois pommes. La maison a cinq fenêtres. Dans la chambre il y a deux lits.? VI Sur la table il y a «n cendrier.

Dans le paquet il y a huit cigarettes. Voilà sept allumettes. Dans la bibliothèque il y a neuf livres. La maison a dix^étages.La robe a six boutons. .

Il y a dix cigarettes dans le paquet. La serviette est grande et large. Paul a une boîte d ’allumet­ tes. Il y a sept allumettes dans la boîte. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . -e [nwar] negru. 1. trois cahiers et cinq livres. deux cra­ yons. une (feminin). Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin).) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m.1 final nu se pronunţă. 2. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/.) [leta3 ] etajul n o i r . paquet . m ut. si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . une {/. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. une gomme. une règle. Dans la serviette il y a un stylo.Georges a une serviette noire. Il offre des cigarettes à Paul.

Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . Dans la chambre il y a trois lits. 52 . Pe masă se află o lam pà. Voici une boîle d ’allumettes. mouchoir. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. boîte I I. il s51. [syrwlawta b lwilwja wyn^. Dans la cour il y a six arbres. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. Voici cinq cigarettes. [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori. La numeralele cinq şi h u it. I l y a dix hommes dans le jardin. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. conroana finală se pronunţă.5] ele au pentru a nu Notă. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ’ai cinq crayons. .3. La numeralele sept şi n eu f. = I l y a cinq arbres dans la cour. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. Pronunţaţi corect. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. L ’immeuble a neuf étages. armoire.làp] E X E R C IŢ II I. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. Tu as sept blouses.

IV. Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. Camera are două uşi şi trei ferestre.I II . Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Casa are zece etaje. în pachet sînt opt ţigări. Ea are o servietă neagră. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. Ia tă o scrumiera. Noi avem patru stilouri. Iată nişte nasturi.

La maison de Michel a deux portes et trois^étages. Nicolas et Hélène aiment le raisin. . Vous„aimez les fruits. Elle a quinze étages. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. Tu aimes les poires et les pommes.Voilà un jardin. Michel compte les^étages de la maison voisine. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs.

blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent. Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. beaucoup. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. vwazin] a-i plăcea.-e fvwazs. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. 1 .-ă PRON U N Ţ ARE fruit.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe. 2 . Notă. 55 .

IH . 13.. la radicalul verbului. II. 16. .6 . a III.. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. Mie îm i plac strugurii. Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. 2. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. M ihai priveşte un portret.. 17.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea.[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. 15. 18. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . 8 .a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I. compt j-er etc. Voi p riv iţi flu tu rii. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. 20. Ion şi Gheorghe numără casele. 10. 56 . Noi numărăm arborii. Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I . 19. Observaţie. Lor le plac florile. a II-a .

'-------Le béret est blanc.§ v in LES COULEURS Le béret est vert. J Le béret est gris. Le béret est rouge. La cravate est grise. La cravate est rouge. /i Le béret est rose. 57 . Le béret est bleu. La cravate est rose. La cravate est brune. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ . Le béret est jaune. La cravate est noire. Le béret est brun. La cravate est jaune. La cravate est blanche. Le béret est noir.

blanche [blâ. -e [diferă] diferit. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. mais aussi des souliers marron. Je porte des souliers noirs. bla/] alb. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes. maman? demande A lain. Les garçons parlent. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi.griz] cenuşiu. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. vêtement. Parce que j ’aime le rouge. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. unde este mută. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. -e [gri. papa? Pourquoi portes-tu. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. 58 . Oui. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. J ’aime surtout le blanc et le jaune. -e [vsr. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. -ă jaune [3 0 n] galben. cenuşie.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. A lain. E t toi. Jacqueline. Quelle couleur préférez-vous. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că.

De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv. iar în scris prin semnul întrebării. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. 2. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. 1. être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . între verb şi pronume se pune lin iuţă. la verbele din grupa I. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. La persoana a III.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. La forma interogativă. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului.a singular. care nu şe traduce. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie.

quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele.Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I . „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv.. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. O ... îm i plac strugurii. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră.. Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune.? (ce .?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase. 60 . Maria are o servietă verde.Precedată de pronumele interogativ que. ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?. dar îm i plac şi merele. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que. I l a des souliers marron. I I I . Ils aiment les papillons. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. fem. Vous êtes à la maison. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. E lle préfère les pommes.

) [lasiet] fariuria .IV. Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.

Nous ne désirons pas la guerre. les„écoles. IU ne sont pas à la maison.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. Non. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. les monuments. leswusines. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. La guerre détruit les villeswet les villages.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort.ouvriers. Prima se aşază înaintea verbului. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil. 62 . Les_. les maisons. -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra. Noi nu dorim război. iar a doua după verb. les musées. E i nu sînt acasă. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l.

Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. E i sînt ţăran i. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. la ville. guerre. sauvegarder. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. 63 . E l este m uncitor. fruit. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. 3. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. ruiner. i . élève. Observaţie. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. Ils regardent la vitrine. I II . 1. il ne regarde pas etc.Verbele avoir. Tu aimes les fruits. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. cigarette. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. Pierre. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. II. hu it. 2. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs.

que je rencontre souvent. Un^enfant regarde les vitrines. des confections. . C’estwune petite voisine de douze ans. Cetwenfant admire les jouets.enfants entrent dans le magasin. mon petit. Ces deux_. Elle s’appelle Pauline._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. Dans ce magasin.UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. des chaussures. de laine. deswappareiis ménagers etc. voisin. de soie. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. C’est Paul. C’est^un magasin universel. il a dix ans.

set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. -elle[ yniversel] universal. este c'est un étudiant. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. un student. se traduce prin este: C'est un grand magasin. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. (El) nu este un elev. de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). Kste un mare magazin.VOCABULAR universel. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie. -(ère ţmenaje] casnic. cet [sa. Ce n'est pas un élève. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . Galicism ul c’est.) [laparej] aparatul ménager. peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . -ă.

. armoire. am i. laine. immeuble. în acest maga­ zin se găsesc rochii. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: .. pomme». Vous aimez parler. Je désire travailler. coton... al doilea verb se pune la infinitiv. cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect. în limba franceză. Ambele pronume sînt invariabile. . . garçon... cămăşi.. Se vorbeşte franţuzeşte. soie.... . Este un tîn ăr muncitor. Folosirea in finitivului In general. . O n n ’entre pas par la fenêtre.liv r e . Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler.. Doresc să lucrez. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii... arbre. „cineva“ : On parle français. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un m agazin u n i­ versal.. în lim ba franceză. Ils désirent déjeuner. .Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". Observaţie. étudiant. rencontrer.... . verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular.... . fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise.. homme.. Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . IV .. souvent. . C itiţi următoarele cuvinte.. . î i place să einte. Nous voulons lutter pour la paix .. O n porte des cravates grises. II. . voisin. Aceste maga­ zine sînt m ari. După pronumele on.... contempler. Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . magasin. H I. . Elle préfère regarder les gravures. cravate şi jucării. EXERCIŢII I. fauteuil. după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. usine. care îi priveşte profesorul.

des cinémas. les grands ) boulevards. politique et. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1.. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. 67 . Bucarest est^une belle ♦ A \ .. cultu­ rel du pays... !a Salle du Palais de la R . des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la . Danielle sont„en congé. des stades modernes. (le obicei. Ba­ sile. Le guide repond à cette question. Antoinette.. Marguerite. des théâ­ tres.Scînteia“ .P . 1 Dupa verbul habiter se omite. les parcs. C’est.R . 4 ville. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale. la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes.. prepoziţia à (la). C’est le centre économique. etc. Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. Danielle pose une question au guide. La population de la ville est nombreuse. A Bucarest il y a des musées intéressants.

-ère [uvrie] muncitoresc. politique. -ă culturel. économique. m in unat. -ă politique [palitik] politic. 68 . -elle [kyltyrel] cultural. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -ă important. -e [sâtral] central. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd]. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic.“-ă roum ain. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. -ă intéressant. -e [rums] rom în. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. -eaţă. -e [eporta] im portant. -e [êteresaj interesant. -euse [n5br0] numeros.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. -ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor.

[ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. 3. care for­ mează genitivul. 2. Les jouets des enfants sont petits. Observaţie. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. Nu trebuie confundat articolul contractat des._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. prepoziţia de se contractă. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat).le = du. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. Batista lui Paul este albă.1. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. b) precedat de articolul nehotărît un. de \ . des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. [le 3 we de/. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. formînd articolele contractate du [dy] f. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de.les = dés): şi. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. respectiv. Măriei.

la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 .les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. D. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. D. le pays N. respectiv. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N . des: Je montre une photo à nu ami. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). A. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). A. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N.b) precedat de articolul nehotărît un. les p o . G. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. N. G. Le guide parle aux touristes. [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. à f. une. A. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges.le = au. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies. G. prepoziţia à se contractă. [mari don vn kravat. D. du pays D» au pays A. le pays [ta^pei] P lu ra l G. aux (à j.

Rochia unei fetiţe este mică. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine. gravure. III. populaire. Eu arăt băieţilor harta ţării. universel. . costume. Zidurile im o bilu lui sînt albe. Grădina uzinei este verde. Citiţi cuvintele următoare. cine­ matografe ş. La Bucureşti sînt muzee interesante. Basile montre des livres aux touristes. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Les vitrines du magasin sont splendides. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. E l dă o jucărie copilului. teatre. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. D u ran d. II.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. Nous admirons les statues de la ville. Pierre donne une poire à Marguerite.E X E R C IŢ II L 7 radu. cult urel. stat ue. E l vorbeşte turiştilor. Fata vecinului are şapte ani. Fratele Măriei este muncitor. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Les usines de Bucarest sont grandes.i stadioane moderne.

Lefèvre: Bonjour mademoiselle.J’admire ces belles cravates. comment ça va? — Merci bien. qui admire une vitrine. merci. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Lefèvre: Bien mademoiselle. monsieur. 72 . et loi? — De même. — Bonjour cher Lelevre. Durand qui désire des mouchons. certainement. celle-là coûte 18 francs. merci. M . j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . c’est M. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Celle-ci coûte 20 francs. Que regardes-tu là? — . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Les deux^amis entrent dans le magasin. M .

Durand: Bonjour madame Leblanc. 73 .M . chère [/ e i ] scump. M . au revoir. Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. -ă. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Mes„hommages. -e [kôtà. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). Madame Leblanc entre dans le magasin. madame.-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. monsieur. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. M . Celui-ci coûte 4 francs. drag. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. madame. Lef'evre et M . piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. bien sûr. Durand: Ceux-ci sont trop chers. kôtât] (m u lţu m it. Abréviations courantes M. Cele mai folosite sînt formele întărite. Lefèvre: Oui. M .

Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. se întîlneşte ln unele categorii de pronume. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 . elle [lqi.) ce ceux [s0 ] cei. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut. acel celle [selj cea.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. elles [0. il a besoin de mouchoirs. ac«a ce [sa] (ceea. icni.s^_la] aceia fem. 44). 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. neutru 1 celui [soliţi] cel. p. afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. el] Observaţie. pentru a-1 întări: merci bien. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat. 74 . acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. ew twa] Oui.rsi^bje. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. care nu există pentru substantive. La persoanele I şi a I I a plural. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . el] nous [nu] vous [vu] eux. selwki kut v£wfrà]. 1 Genul neutru.est l à ? M oi. et to i? [me. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. celle qui coûte 20 francs. [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . acei celles [solj cele. Le mouchoir de M arie est rouge. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. celui de Catherine est bleu.

fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il. — La revedere. -issent. -issez.j 1_ _. dar dumnea­ voastră.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. spre r pronunţă. nim ic. privesc vitrinele. frecvent în­ trebuinţate. 75 .( cl). La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie.__ (el ). ce m ai faceţi? —Bine. doamnă. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. -/v.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir._. dar. -issons. Sintr.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit .. — Omagiile mele. mulţumesc. domnule. Fiind relativ puţine la număr. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi. la fel. gru­ pul iss. în general.x > • m p l u. între radical şi terminaţie._. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. Verbele din această grupă sînt regulate. interealînd la unele tim puri. E. doamnă Leblanc. E X E R C IŢ II I . doamnă. — Alegeţi ceva? — Nu. -i t . Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. deosebire de cele din grupa I.

Ia tă dou ă mere: acesta este roşu.’ tra v a ille r. v o isin . passant. Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. Des chemises (blanc). é tu d ia n t. lu i. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. ensemble. — boîte. d oigt. Des cravates (bleu). Fructele acestor copaci sînt r o şii. N o i lu p tă m pentru pace. bureau. vêtem ent. — m agasin. entrer. dem ander. peuple. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . — fa m ille . N ous. D u p o n t. je suis ouvrier. Des souliers (jaune). Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). sœur. Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . — m u r. gravure. m ouchoir. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. cel care are pan to fi negri este fratele m eu. N oi nu dorim răzb o iu l. sur. costume. m a m a n . aceia sîn t Io n şi P a u l. — m aison. C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. com m ent. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. cel a l lu i Vasile este profesor. paysan. soie. acela este verde. III. fille tte . souvent. V. ils sont au ciném a. acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. couleur. Les (grand) usines. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. il est technicien. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. Je a n . eux. D a n ie la este prietena E le ne i. technicien. dans. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. IV . E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. Acestea sînt M aria şi E le n a . cham bre. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. jeune. c in q . A n to in e . elle est artiste. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. client. Traduceţi: M o i. u n i­ versel. raisin . m a in . noix . Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r. Des boutons (noir). prune. I II . T oi. nous sommes à la m aison. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. II. elle. acela este albastru.II. A la in . rien. p a p illo n . ta ille u r. fonctionnaire. ils sont. enfant. — déjeuner. tu es fonctionnaire. lu tte r. Un (jeune) ouvrier. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. 76 . pays. H e n ri. on c o nstruit. choisir. Q u i adm ire ce film ? Vous. différent.

PARTEA A ll-a .

.

est sténodactylo. Mon frère cadet. Paul. Paul et Michel. est chi­ miste. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Claire. J ’ai deux frères. est^écolier et ma soeur aînée.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. Mon père. Marc. Jacqueline. M i­ cheline. et une sœur. Ma mère. Lucien. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. Hélène Girard. Jacqueline. Antoine Girard. Huguette et mes cousins Guy. 79 . J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Henri et Claude.

) [lekolje] şcolarul aîné.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne.-e |ene] m a i v îrs tn ic .) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m. nageant. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit. L'année passée nous sommeswallés à la mer. flâ­ nant. V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm. lisant des livres^insl rucl ils. Dormant bien.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 . -a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m.

adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Spre deosebire de limba romînă.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. în desfăşurare: les années de guerre. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m. 81 . ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.

A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. Leur frère cadet est écolier. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse. iar al lui être este étant. Notre maison est grande. noastră votre vostru. în locul form elor de fe m in in ma. ton. M a mère est chimiste. mele tă i. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Ca şi în limba romînă. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă .Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. Observaţie. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. ta. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. 82 . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. tale săi. I l passe son congé à la mer. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il.a grupa a III. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. I a t ă adresa m ea.

La verbele din grupa I. -is. ja rd in s... m aisons et .. I l passe ses vacances à . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. livres. cousin.Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t... travailler. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . a m i sont ouvriers. a m i est jeune.. . .. père d ’A la in est ingénieur. IV . . mer. dormir. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être... . F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . chim iste excellente. avoir. . 83 .. G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant. acheter. Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat. frè­ res d e . surgir. în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. fin ir. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei.. aller. C ărţile lor sînt instructive. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). iar al verbului auxiliar être este été.. J e vois . Sora mea este stenodactilografă. -u: partir — parti apprendre — appris etc. frère de René est l ’a m i de .. Je re g a rd e . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. .îm i n u m ă r ţig ă r ile . .. EXERCICES I. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. Iii merge a n u l acesta la m a r e .. . îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. el serveşte la formarea tim purilor compuse.. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. de m o d etc. E lle me d o n n e . Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . accepter. . P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. enfants dans le j a r d in .. .. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît.. ta n te d e . I II ... cousine de Marie est é tud ia nte . E i se p lim b ă c în t în d . .. -it. ouvriers e t . . .... F a m ilia sa este destul de num eroasă. ouvrières sortent de l ’usine.. M am a lu i A la in este ch im istă. am ie e s t .. el precizează îm p re jurare a de t im p .

Maintenant.2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. il est^à la retraite. Ma grandmère. comme d ’habitude. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. estwune fem­ me energique et 84 . a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. Robert Girard. Jeanne G i­ rard. Mon grandpère. Ils sont vieux.

pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . n u m ăr cu soţ 85 . Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. plsn] p lin . Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. qui aime le sport. Nous^aimons bien nos grands-parents. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. a duce I ’image (/. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. On a fait des projets pour dimanche prochain. Il est célibataire. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié. Oncle Gérard. m o n ta to r l ’usine (/. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. -e fplë.pourtant pleine de douceur. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa.

venir. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. mourir. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. naître etc. Spre deosebire de limba romînă. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. precum şi numeroase verbe intranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete. deci ca pronunţare. 86 . arriver. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei.). Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut.

les choux. Astfel. le caillou (pietricica). cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. adică cu terminaţia -s. le carnaval. substantivele: le bijou (bijuteria). le joujou (jucărioara). Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. C. les joujoux. les genoux etc.. le chou (varza). care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. Pluralul substantivelor terminate la singular în -au. B . le chacal (şacalul). le festival etc. -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul).). les carnavals etc. formînd pluralul prin adăugarea unui -x.In acest caz. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . -eau. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. les cailloux. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. ca: le bal. Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 .

E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. . . . E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. Ce sont des livres (nouveau). Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle). B un ica lu i A la in este o femeie energică. IV . Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le . B un ica mea a crescut cinci copii. Nous chantons cette chanson. . m o n tag n e. Les hommes d oive nt être (égal). Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u).. . E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . m anger. Je déjeune en fa m ille . B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor. écolier.. . Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor. Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse. j a r d i n .. I I .. M on am ie est étud iante. . .Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I .. E lle n ’aim e pas les (bijou).. m a iso n . . V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: ... P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et. fin ir. cris. fabriques.. trouver. Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. I l est ouvrier. cousines.. .. G rand-papa parle avec ses petits-fils.. Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance. livres. I I I ... Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Irène. Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. U n c h iu l Gérard este celibatar. Tu as d ix pomm es.

3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr . etc.. « s » . — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 . JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > .' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a.S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 . I p Q îC "1 3 k.5 • — v« -fi . 3 e b "e -e b "s « 3 .? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x .5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu. A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <.§ 3 . Paul etc. 5— w 0) . •S 3 ^ û. ) M 7 ! œ- C ur . P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ .o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. -o < -o C L .o - / \ < u 4 ~ î. « Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t.s-Sü-So o fi .

Monsieur Grégoire. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. jeune homme? — Dix-huit ans. On voit que vous faites du sport. deux frères et une sœur. Vousw avez. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Ah. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Bonjour. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. elle a quarante et un^. puisque j ’ai . n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. Yves Grégoire. — Vos parents doivent„être encore jeunes. Il y a quinze ans. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix._ans et Michel quatorze. si je ne me trompe. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province.ans. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. Monsieur Grégoire.

spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s.m.) le rajeunissement (s. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. -te (a d j.eu sept enfants ! Les^.epoca. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . şi adj. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. evul: le moyen âge evul mediu.uns sont petits.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien. Louis — dix-neuf.) se rajeunir (vb. Saluez de ma part votre famille.) rajeunir (vb. moşneagul bătrîneţea îm bătrînit. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . Maintenant je dois vous quitter. vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. VOCA BULAIRE l ’âge (m.rn. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures. tinerică a întineri a se întineri. je suis pressé. f .f. -ă tinereţea . René — vingt-trois* Irène vingt-neuf. -ne [Æ sjs] vechi. şi adj. l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.) tîn ăr. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) ■vieux (s.f.) le vieillard (m .) vieille (s. -e (a d j. -e (ad j.) tinerel. vîrsta 2 . ) vieilli.) la jeunesse (f. a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte.) vieillir (vb.) la vieillesse ( f . tineretul (fa m . veche b ătrîn ul.) le vieillissement (s. şi ad j. Notre famille est grande. ) [la. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi. a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea .) rajeunissant. m .) 1.) jeunet.

V. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. IV . Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. Tatăl meu are 51 de ani. J ’ai 35 ans. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. am ical. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. beau. blanchir. E l are 42 de ani. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini. quarante et un. soigner. trente-trois. EXERCICES I . Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. Numeralele compuse care exprimă numerele 21. instaurer. le cheveu. 3. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). le genou. abolir. 40 (quarante). le bateau. Această carte are 25 de capitole. 41. 30. 38. 49. 29. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). I I I . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. trente et un. 57. cinquante et un. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. 50 (cin­ quante). Casa are 14 ferestre. 53. 1. Verişoara mea are 22 de ani. grandir. 2. 60 (soixante). glorieux. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. le cou. în lim ba franceză. 92 . E l este încă tînăr. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 31. inspecter. 30 (trente). I I .

Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. — Bien. du sport. les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable.mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e .4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. des sciences techniques. Guy. Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho. Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur. 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . des_arts. interroge avec allenlion ses copains. Les garçons se posent des questions. — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. Michel. . de l ’hisloire. p o ­ s e z . diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . Très b i e n . 2000 k m . Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. premier prix de géographie au lycée.

plus long q u e . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. -e [ekselâ] excelent. — C’est ça.. -elle [natyrel] natural. Moscou — 6 208 000 habitants. a re­ flecta l ’instant (m.. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel.l’examen“ continue. Bog^r... a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci. —■ Vouswavez bien répondu. Tokyo — plus de 1C 000 000. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau. plus long que le Rhin. le nombre d ’habitants de Bucarest. [il„e d a .) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . — Si je ne me trompe. un student) l ’attention (/. Moscou et Tokyo. -ă. p ly ^ lS ^ k a . ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . Et .. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/. agrea­ b il.) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m...— Cette fois-ci c’estwinexact.. ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. le mont Everest a 8 848 m. m ai lung d e c ît. Il est de 1 500 km. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. grea la. felul agréable [agreabl] plăcut.) prietenul. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul.. longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m. Claude. Paris.. Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000). ] el este c u .... indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. —-Bucarest— environ 1 300 000. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. -ă exiger [egzi3 e] a pretinde.

a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă. ocolul. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. i batir [batir] élever [elve] ţ I . tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. / a construi. plimbarea 2 . înv îrtitura.' n. Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . -â l ’examen (m.

Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . cent.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2. 1. cu excepţia lui un. Numeralele cardinale sînt invariabile. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4. 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. vingt. La numeralele compuse exprim înd numerele 61.

Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. un sfat. Notă. imperativul exprimă o poruncă. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. 2. Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. M ille . un în­ demn. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. Persoana a III. I şi a Il-a plural. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). Imperativul verbului chanter chante ! r. 1. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie.5. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă. Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. măsură de lungime). capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte.

I I I . 102. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. au Champ-de-Mars. Sena are 776 km . IV. 91. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km . 70. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. 94. 201. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret.EXERC ICES I . V. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque.. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. Elle a 306 mètres de haut. parmi lesquelles Charles Gounod. choisir. 700. 1320. Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. 84. Această carte are 987 de pagini. 98 . Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. Să dormim bine. 71. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Staţi m îine acasă. 74. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . el are 81 de ani. tirer. 1271. Balzac s-a născut (est né) în 1799. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. Alexandre Dumas. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . 1980. "78. Victorien Sardou. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. domine toute la ville. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . 1970. 1799. Maupassant s-a născut în 1850. 81. Alege o cravată roşie. 111.1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . 1840.

les jardins verdoyants des Tuileries. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. gracieuse et massive à la fois. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. sans nul doute.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. le Panthéon. unique au monde. . du Luxembourg. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. les poétiques quais de la Seine. objectif touristi­ que de premier ordre. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. monuments et places. la célèbre Tour Eiffel. qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. ville coupée en deux parties par la Seine. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. le Sacré-Cœur. qui coule sous trente ponts. sur la rive droite. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides.

Elle est si jolie. ce méca­ nisme si compliqué.. — Vois-tu. Tu sais. écoute parler son cousin Alain. Par exemple. les jambes. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête. ses_ yeux sont bleus..d ’anatomie. un petit nez retrous­ sé. Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. très sérieuse.. poursuit son cousin. elle a des joues vermeilles. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. La petite Yvonne. les bras. le cou. je peux t ’indiquer le nom de 100 . les. le tronc. les mains.. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. Je guérirai les malades..

-ă. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient. 101 . -e [ata/e] legat. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s. sérieux.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/. serios. -e fooli] drăguţ. mon petit! — Je ne peux pas. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat.. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final. -e [yms] omenesc. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne.. la composition du sang.-euse [serj0 ]. ANECDOTE Chez le docteur. de chaque partie de l ’oreille. -le [vermsj] rumen.chaque doigt de la main. des veines et des_.. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. Etes-vous satisfait. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. des dents. os.-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. le nom des nerfs et des muscles. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil. prins. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses. -e [rotruse] cîrn. — Tire la langue.. -ă le nez [ne] nasul retroussé. la plural. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/.

-as. belle laid. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie. -ez. -ons. bel. terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s.a.-oasă urît. -a.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re. îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. -e frumos.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. Verbele din grupa a III. sare în ochi a fi curajos.

Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . entrer dans la chambre. les (minéral). l ’émail (smalţul). Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Tu (répondre) tout de suite à cette question. E l va fi student la facul­ tatea de medicină. Je (attendre) ton retour avec impatience. Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. I I . vinelor. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. Il (penser) souvent à toi. care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. laver une chemise. le vitrail (vitraliul) e tc . are ochi albaştri şi obraji rumeni. Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . muşchilor. le corail (coralul). Yvonne este blondă. I I I . PROVERBE L oin d e s e u x . oaselor. Vous (regretter) le temps perdu.Fac excepţie unele substantive. les coraux. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. Tu (être) u n homme cultivé. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ . Il (prendre) des leçons de français. Odette a des (oeil) noirs. loin du cœur. L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). V . ca: le travail (munca). IV . Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Ils (manger) ces fruits.. E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. O chii care nu se văd se uită. Ils (danser) toute la n u it. Mes deux (aïeul) sont très vieux. A la in va învăţa numele nervilor. les (végétal). E lle (choisir) ces fleurs. les émaux etc. 103 .

Il faut bien connaître ces organes. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. Mais ce n ’est pas tout. une omoplate. des^os. l ’ouïe. dit Claude. le cœur. . parce que ce sont les nôtres. le rein. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme.. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. je dois vérifier mes connaissances. Demande à Odette de le donner la sienne. répond A lain. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. dit-il à ses cousins. quelques vertèbres. le goût et le toucher.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. — Prêtez-moi votre seringue. l ’esto­ mac. l ’odorat. La mienne est cassée ! — Impossible. la vue. La nôtre est cassée depuis longtemps. — Ils sont^à moi. Voilà par exemple une clavicule.. les poumons.-tels le cerveau. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain.

awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux. j -euse (ad j. Il aime déjà ce noble métier. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. -e [efreje] însjjăim întat. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. ) [ui] auzul l ’odorat (m. -oasă a încuraja a descuraja 105 . în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m.) (vb.) (vb. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}. Il a soigné et guéri son^ami Marc. ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum.) curajul curajos. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/. a ic i : tot lu i a donné [liji^.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m. malade de bronchite.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/. encourager décourager (m.

le second ( la deuxième. 1. d iu l Observaţie. la seconde [zgjd] a l doilea. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd].Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . şi C o m pen­ de gram atică). în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième.

s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. ca şi în lim ba rom înă. si fem. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. le ( la ) vôtre. fem.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. P e r. mase. de genul şi numărul obiectelor posedate. le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. La numeralele compuse. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. 107 . votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. Pronumele le (la ) nôtre. fem. fem. votre livre. Adjectivele notre.

i ’heure est la (24) partie du jour. est professeur. parents sont jeunes. la seconde est 1 a (60) partie de la minute. . . A la in îi arată nişte oase. Conjugaţi verbul montrer la prezent. Conjugaţi la prezent. Paul est le (1) de sa classe. C’est le (21) livre de ma bibliothèque. V. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord. ale plăm înilo r. Marie est le (5) enfant de m on oncle. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase. IV . Va studia organele văzu lu i. Le jour est la (7) partie de la semaine.. viitor.. îi place deja să îngrijească bolnavii. viitor. E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: .EXERCICES I ..... o claviculă.. E l vindecă rănile prietenilor săi. I I . auzului. ale rin ich iului şi ale in im ii. .. perfectul compus şi imperativ. gustului şi p ip ăitu lu i... est petite. perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . .. chambre d ’André est grande. ale stomacului.. La maison a 5 étages. înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. a 8 étages. . . I I I . E l va fi medic... un omoplat. mirosului. père est ouvrier. sont vieux.

— Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.. Ils. Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet. Les^enfants ont grandi. un déménagement !. qui travaille.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue.. j ’habite ce quartier depuis^une semaine. doit^avoir la sienne et les garçons. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous. les leurs. pas neuve mais^en très bonw état.n’avaient paswassez de place pour étudier. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer. Elle est_entourée d ’un beau jardin. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Tu comprends. Denise. ce qui fera la joie de ma 109 . — Mais non.

un débarras. pentru că l'occasion (/.chienne Louloute.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. la cham­ bre de Jacques. neuve [nœf. un grenier et une cave. etrwat] strim t. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. -e [etrva. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. un couloir et une salle de bains. -ette fkoks] cochet. en„été.. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. Là il y a deux chambres à coucher.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. -ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. nœv] nou. un vestibule. la cuisine. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit. -euse [spasj^] spaţios. on peut dîner dans le jardin. — Tu as de la veine. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. Le soir. Et moi de même. il est vrai. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. deux balcons. ) [akazj5] ocazia 110 . la salle à manger. La maison a une belle terrasse. les fleurs et les^arbres. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect. l ’air frais. mais il a d ’autres„avantages: le silence..) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. Le quartier n ’est pas central. -oasă neuf. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée.< Jü_.

Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r . ocum. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Elle ferme la fenêtre. E l se traduce prin: 1 . Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r .a. casa Notă. 111 .. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. parter (la teatru) 2. . ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre .Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / . C uvîntul le parterre are un alt sens.

terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère.a < -ais a III. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă. scumpă amară întreagă 112 .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il. nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain. -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag.a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) . nous finissions) .

apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. La timpurile compuse. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. E u nu ştiu. -in s. Ea nu şi-a m încat prăjitura. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.a. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 .: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n .— Substantivele terminate la masculin în -x. -s.

mon amie .Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar. Vous trouverez ce liv re . vers): Je veux passer mes vacances. les enfants (s’amuser). Lucien a été mon ami. Ils (habiter) une belle maison. I I I . camera lu i Jacques. de. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Vous (dîner) en été dans le jardin. Il se dirige .. Le frère. ma bibliothèque. un pod şi o pivniţă. l ’usine.. la maison.. o baie. Ma cousine a mangé tous les gâteaux.. sous. două dormitoare. I I. Copiii aveau nevoie de trei camere. bucătăria şi o debara. la etaj.. J ’ai reçu votre cadeau. IV .. Casa are o terasă frumoasă. în propo­ ziţiile scurte. La fenêtre est trop large. dar este în stare bună. un culoar. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Il se repose. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer.. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers.. sufrageria. à. un arbre. Les hommes et les femmes (discuter).. Il a écrit cette lettre. Il entra dans la cham bre.. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.... Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă... la fenêtre. J ’(être) son amie. Ils doivent a lle r. Yves a rencontré Mireille. par. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. două balcoane. EXERCICES I . la mer.. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. dans. mon am i est parti en province. J ’ai reçu une lettre . Casa lor are m ai multe camere: la parter. înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. Tu as vu ce film . 114 . Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic. Tu (attendre) sa lettre... Ea nu este nouă. Tu es malade.

La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. Tu me connais de longue date. violettes. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. une table. deux . — Tu sais très bien. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. jaunes. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. A présent. rouges. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. bleues. a-t-il dit. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement.

une armoire et une petite bibliothèque. 2. nouvel [nuvd].chaises. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. une armoire à glace. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. Sur l ’armoire. un fauteuil. mingea 2. a comunica. -e [klsr] lum inos. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. deux chaises. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle. la balle 1. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. il y a des balles et des jeux mécaniques. (pop. un bureau. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. glonţul 3 . -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. 3 . în v ă ţ şase ore pe zi. deux pupitres. nou­ velle [nuvfl] nou. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase.) francul 116 . -ă clair. Am aflat ieri această veste.

. r ie n manger maintenant. ş l f . N-am nici un chef să plec.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. aucun. nici o: Tu n ’as aucune amie. n ul.Fam ilie de cuvinte Vămi. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir. Nu sînt de loc egoist. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor. nulle nici un. majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului. -e ( m .) [amitje] prietenia amical. 117 . ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. m al . E l n-aude de fel. ainsi etc. aucune nici un.-ească amicalement (adv. comment. aussi. Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir. -e (a d j. ) prietenul. Tu n-ai nici o prietenă.) prietenesc.-a Vamitié (f. Nim eni n-a venit să m ă vadă. guère de fel: I l n'entend guère.

S înt tablo uri în camera lui? D a. un fotoliu. I l ne pense à r i e n . Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. N im ic nu m ă interesează. nici pe mam a sa. I I . I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . confundat cu o O b s e r v a ţ i e . trei scaune. I I I . la chambre de votre ami(e). un dulap şi un birou. EXERCICES I . sînt două tablouri. jamais. ta tăl său. N-am decît două creioane. galbene.. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. în camera fraţilor săi sînt două p aturi. A mea are trei ferestre. le vase. în camera sa se află un pat. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. o bibliotecă m ică. adverbul ne: R ie n personne. a ta este m ică. ni sa mère. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. două scaune. Ea nu m ai este la fabrică. albastre. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. roşii.. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. două pupitre. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes. Adverbul lim ita tiv ne. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. Camera sa este mare şi frum oasă. ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. o masă.

Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i. IV . . elle préfère m aintenant le rouge. ma sœur... la couleur jaune. Le professeur n ’a trouvé . fam ilier.. I l m archait (avec lenteur). coquet. Paul n ’a .grammaire. rien. mon frère .. indigne. V. dans cette chambre. mangé depuis deux jours. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). Je ne v o is. .. joyeux. pas. élève dans la classe. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal.. ni. ... . Mon père ne s’irr ite . de bruit.. jamais.. cette porte. Ils ne ferment .. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). négatif. aucun. plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends .. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. envie d ’aller au cinéma.. Hélène n ’aime . I l n ’a . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. personne. ... I l n ’y a . înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point..

ta maman est une bonne couturière. de sacs à main. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. de colliers. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. -e [rakonesâ] recunos­ cător. Tu sais très bien que je travaille beaucoup. En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. En tout cas. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . d ’écharpes. tu es devenue trop coquette. ma mère est une bonne couturière. mais j ’use amplement pour les^embellir. plus de bas.. Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. Bien^entendu j ’ai un manteau. de broches. un^imperméable. Paulette.. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. tu dois lui être reconnaissante. îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_. ka] m ai m u lt . -e [syr] sigur. e’est_.. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e ._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin. de gants. Heureusement.elle qui confectionne mes toilettes.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. J ’irai moins souvent chez la couturière. Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette.. de fleurs. — C’est vrai. — Mais pas du tout. j ’achète des robes et des blouses toutes faites. je tâcherai de me parer moi-même. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . quelques chandails et c’est tout. ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . quelques blouses. q u e [ply^da . et je l ’adore. un pardes­ sus. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. de manteaux et de chapeaux. Mais je suiswune .. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils.. deux jupes. de jupes et de blouses. Moi je n ’ai pas de temps.cliente“ peu com­ pliquée. — Moi. — Alors tout s’explique. de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets.. de souliers. J ’aime les toilettes simples.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. mou) prezintă două forme pentru masculin. vieux. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. în general.à I ” a II-a a Ill. terminată în consoană.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. E l este folosit mai ales în limba literară. fou. Prima formă. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. a cărui consoană finală nu se pronunţă). se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 .a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . în limba romînă se traduce. în naraţiuni. nouveau. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.nouveau professeur un courage fou Forma a doua. prin perfectul compus.

lin guri şi pahare.. .. îm i plac p răjitu rile şi fructele. . I I I . cuţite.. femme qui sait très bien tricoter. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau.. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. A m cum părat farfurii. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix.. fermer.. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun. mou.. .. Dans sa modestie. IV. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice.. Il ne peut manger que des poires. fou. homme qui se promenait dans ce jardin. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). J ’ai vu hier u n .. ordre social. H. V. Jacquelinei îi place să pună masa. être şi avoir. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. arbre. Nous hab i­ tons u n . la prînz şi la cină.Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I.. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette. furculiţe.. nouveau. E lle acheta u n e . robe.. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ . Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et... Vous (rentrer) fort tard. vieux.. maison. E i au m încat ciorbă. Dans ce parc il y a un . Le malade (garder) le lit deux semaines. Nous occupons u n e . quartier. Je connais u n e . Les pays de démocratie populaire ont établi un ..

e-dixième anniversaire de grand-maman. — Tu as un bonjtppétit. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. des truites au beurre. 136 . Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. On a bu du champagne. une dinde rôtie. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. les sauces. du pâté de foie gras. La viande. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. du vin blanc et du vin rouge. Les ^enfants ont bu de l ’eau.. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine. un délicieux soufflé au fromage. De mon temps. ma chère.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. de la limonade et de l ’orangeade.

) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. elles font du sport. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/.) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé.. Omonime foie{m. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme. ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m.) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular.) [loef] oui des œufs pochés en aspic . -ă l ’invité (m. dit A lain.. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 . în rînd eu .. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/. -e [grije] prăjit. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie.) ficat credinţă dată. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0]. aux côtés [o^cote] alături d e . Elle n ’a jamais _été malade.) foi (f.) fois j f. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. elles doivent se nourrir..) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m.— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes. fin. -ă . y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m. -e [delika] delicat. Regardez notre grand-mère.. bucatele délicat. a în ălţa ...

L a consommation d u vin est élevée en France. Acest copil m ă întristează. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du. 138 . E u fac sport. Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . Je bois de la limonade. specific lim bii franceze. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . G ustul lim onadei este excelent. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. S-a b ă u t şampanie. I l faut du courage pour escalader ce sommet. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. du. Observaţie. Le goût de la limonade est excellent. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. v in alb şi v in roşu. Tu manges du beurre. du vin blanc et du vin rouge. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. Beau lim onada. I un h aspirat: de la viande I de V .Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. de l ’eau. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. A m bău t vin. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. de la. Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). Cet enfant me fa it de la peine. indică o parte.

La fel se conjugă verbul redire.Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. Verbele contredire (a contrazice). 1. 2. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. interdire (a interzice). prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . dite spus. -ă Observaţie.a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. médire (a vorbi de rău). Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites.

. l ’eau. fenêtre de ma chambre est grande. Qui vole un œuf..EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii. des yeux (bleu). des livres (nouveau) .. beurre e t. des enfants (intelligent).. argent. P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea.je b o is . viande. J ’a d m ire . Je mange souvent. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant. courage pour tra­ verser cette rivière.. fleurs e t. œufs pochés.. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît . m îine fură 1 şi ... I l faut v ra im e n t. Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale. champagne. jardin.. C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent.. fruits. nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: .... ei au băut oranjadă şi lim onada. I I I . Cine fură azi un ou.. viande. bière(bere. pain. arbres qui se trouvent d a n s . des hommes (loyal) . E l este îm potriva curelor de slăbire. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . I I. des concert» (instrumental).. vole un bœuf. café? Non. următoarelor sub­ stantive: beurre. Nous m angeons. V eux-tu...... V. Pofta vine m încînd. Copiii nu au băut v in .. S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune. IV ... Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres. un bou. courage. fromage.. fromage. merci.

On construit partout et beaucoup. de retour. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. Vendredi. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. repede malheureusement imaloer^y. specîacle à l ’Opéra. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . en janvier tout comme en septembre ou en octobre. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses. D ’ici deux semaines. L ’hôtel est très confortable. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances.valej valea 141 . ses villes deviennent plus gran­ des. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. ses stations climatiques plus confortables. -e [kur. Le guide dit que la Roumanie est. Chère Hélène. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. promenade en car dans la ville et le soir.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. confortables. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Les jours sont plus courts que d ’habitude. toujours belle. kurt] s e u il. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. surtout lorsqu'on^est touriste.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

le mois d ’août 2. -ère [aspitalje] ospita­ lier. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le. care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. -e [akoejô] prim itor. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. -oare l ’hôtel (m.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. gentil accueillant. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. 1.

M on amie est extrêmement bonne. adjectivul are grade de comparaţie. Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. chambre est pins grande que la tienne. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. Roger este mare ca ţi Lucian. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Cuvintele decît. precedat de adverbele plus (comp. la.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. com­ parativ şi superlativ. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. 144 . precedat de articolul hotărît le. infiniment etc. de superioritate). de inferioritate). Această carte este foarte interesantă. El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. Camera mea este m ai mare decît a ta. ca şi se traduc în limba franceză prin que. Ies. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. Ce livre est très intéressant. extrêmement. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. bien. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. aussi (comp. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. de egalitate) şi moins (comp. Prietena mea este foarte (extrem de) bună.

Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. A stăzi sîntem în 5 m ai. boire. du m inică. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. partir .Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. sentir . intéressant. sîm bătă. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i. croire.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill.a I La fel se conjugă: courir. m a i frumos.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . E XERC ICES I. în luna septembrie. m arţi. mourir. vêtir. II. 145 . Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi. jo i. voi pleca în de ltă. vineri. ouvrir. content.a I a H-a a III. dire etc. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. lire etc. sortir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. miercuri. decembrie — u ltim a . devenind m ai mare. servir. vouloir.a -is -is -it ~im.

Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie). Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. 5 lequel est Henri? 146 . mais heureusement pas aussi gros que Louis. Iată omul cel m ai prim ilor. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa.Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau. Aceste fructe sînt foarte bune. IV. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. offrir. . 3. vouloir. 4. L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. Parm i les cinq personnages numérotés 1. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri.I II . 2.

Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau. Près de la table il y a un chat.Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteil­ le. Sous la table il y a un chien. 147 . un couteau et une boîte de conserves.

. toate numele de anotim puri sînt de genul masculin. In lim ba franceză.Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

C’est difficil ^ à dire. des fleurs poussent partout: la perce-neige. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. les parcs et les jardins verdissent. tourisme. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent.14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. la vi­ olette. J ’aime le printemps. Les champs. car c’est^alors que renaît toute la nature. vère. timide à la fin de l ’hiver. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. le muguet. dit Jacqueline à son^amie Laure. Le soleil. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. me permet quand jewle 149 .

-ă l ’éclat (m.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. dans le verger et dans la basse-cour. -e [prefere] preferat. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. i. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. Pense qu’en élé il fait très chaud. -e [labure] arat. Il pleut rarement. Il y a des jours où l ’on respire à peine. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. 150 . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . dans le jardin.— Tu vois toujours la vie en rose. Moi. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. yl. dans la vigne. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli.

curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig. -ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . 151 . [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. dar şi alte verbe. Se în tîm p lă să te desparţi. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.) Observaţie. ploaie. ca. ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. I l reste encore un mois. funcţia. I l arrive qu’on sa sépare. M ai este încă o lună. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. ninsoare etc.). campania (militară etc. cîmpia. de exemplu. aller à la campagne a merge la ţară .) a fi rupt de oboseală accompli. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués.) [cïplwa] aici: postul.-e [akôpli] în d e p lin it. Există prieteni devotaţi. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p . e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister .

Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. „ „ de l ’été s o n t.. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin. adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie. E şti bolnavă. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. tard. există. o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. sînt (bolnavă). : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative.Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. je le suis.. în afară de imperativ.. verbele impersonale aparţin primei grupe. la temperatură etc. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I.. fort. „ . Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i. tes-vous malade. Elena? D a. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. de l ’automne sont .. je ne le suis pas. Ce fericită eşti! Eu nu sînt. Hélène? O u i . un substantiv. souvent... II.. 152 . „ „ de l ’hiver sont .. se află). Compendiul de gramatică).

Astăzi este prea cald. violeta. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Vara zilele sînt. Prim ăvara. Primele florisînt: ghiocelul. 153 . Uneori vara cade grindină. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. La chaleur dilate et le froid contracte. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. Vara este cald. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). V. monsieur. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). S ăptăm îna trecută a plouat des. lu ng i şi nopţile scurte. soarele străluceşte. Uneori ninge.III. vara. florile cresc pretutindeni. je suis (heureux). Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). La m unte este frig. E m ai cald decît prim ăvara. je ne veux pas (partir). Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Veux-tu partir? Non. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. Iarna zilele sînt scurte. Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Ieri a b ătu t v în tu l. este vreme. ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Cumeste tim p u l astăzi? IV. Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. Êtes-vous heureux? O ui. A stăzi nu m ă duc la cinematograf. frumoasă. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . je veux (t’accompagner). lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Există prieteni devotaţi (dévoués). toamna şi iarna. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Tu es content? Je ne suis pas (content).

Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. En échange. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. les jours deviennent de plus_en plus courts. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. j ’aime tous les fruits. Il pleut souvent et il fait du vent. il gèle et le vent souffle avec violence. les poires et surtout le raisin. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. mais le plus souvent il fait très froid. Les 154 . dit Laure. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. Tu vois. C’est l ’automne. les noix. — D ’accord. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus. en tout cas. — Oui. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. C’est la rentrée des classes.

-sse [epe] gros. -ă froid [frwa] rece.jours sont courts.. -e [3 0 m] îngălbenit. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. -euse [kaprisj^] capri­ cios. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . lai ura . Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. VOCABULAIRE court. partea capricieux.ă le tapis [tapi] covorul épais.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger. -e [kur] scurt. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. des mince subţire 155 .

nu Observaţie. I l fait un vent à décorner les bœufs. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre. A ţi citit m ulte cărţi. 4. c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . (Eu) nu am bani. 3. oglinda 3. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . E un ger de crapă pietrele. în această grădină sînt flori fru- 156 .Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. I l a peu de cousins. Suflă un vînt de te ia pe sus. coala. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. Maria are m ulte prietene. . fila. gheaţa . D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. răcoros: il fait frais este răcoare . E l are p u ţin i veri. Je n 'a i pas d ’argent. 1 2 frunza petala foiţa foaia. Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi.

„toate“ . rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. refaire (a reface). la in dicativ prezent si. I plural) şi participiu prezent.m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). vous êtes. La persoana I p lu ra l. ! ( v. satisfaire (a satisface). la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele).ă“ . „toat.(nous faisons[nuwfaz5]). -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. 1. 3. Orice om trebuie să apere pacea. j / mase. La persoana a Il-a p lu ral. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase.Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . Se traduce prin „tot“ . la impera­ tiv . „toţi“ . Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. la im perativ (pers. 2. 157 . vous dites. în acest caz are sensul de „orice“ .

Toţi copiii sînt acasă. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . E l vrea să ştie tot. E lle f a it . J ’a i . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment.. Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . EXERCICES I ... I I I .. iar frunzele copacilor cad. N oi sîntem toţi acasă. musique. I l n ’a p a s ... . Cette semaine j ’ai vu beaucoup . connaissances à la mer. iar nopţile m ai lung i. I l veut tout savoir. from age. Mon voi­ sin a . vête­ ments. P ăm în tu l aparţine tuturor. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout.. viitor. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. . In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison.. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv..Tout este şi pronume nehotărît. petits pains. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. tout fu t vendu: meubles. V.. Ils sont tous contre la guerre... Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna. 158 .. Nous avons m a n g é . I l veut tout savoir. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. general: L a terre appartient à tous. livres. sau un fapt vag. courage pour faire cette ascension. s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Elle se charge de tout.. films. I l y a bien . s final se pro­ nunţă. argent. Je n ’ai pas écouté. Tout homme doit défendre la paix.. perfectul simplu şi perfectul compus.. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Uneori plouă. fleurs dans ce jardin.. Je n ’a i pas rencontré .. Cet édifice a . Sora mea m ănîncă m ulte fructe. beaux salons de réception. J ’ai écouté. argent. în tim p ce la adjectivul tous.. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent.. Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte.. IV . aerul este răco­ ros. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume.. la viande e t . articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté .. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Buturuga m ică răstoarnă carul mare.. PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent. sport depuis dix années. bons livres... musique.. I l vous f a u t . petits-enfants bien sages. Florile se ofilesc rînd pe rînd .

propose-t-il tim idem ent. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. Cette montre marche bien. qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt. celle que j ’avais jusqu’à présent. tantôt elle s’arrêtait net. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. Guy. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. le meilleur ami d’Alain. — A propos. II a reçu beaucoup de cadeaux.. à cinq heures juste. et il est très content. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. Pas moyen de la faire marcher. — Mais demain c’est.È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire.. On rentrera par le train de septwheures et quart. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. je voudrais dormir un peu plus tard. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne.. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. elle n ’avance ni ne retarde. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. 159 . L ’autre. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. dimanche.16. quelle heure est-il? demande Michel. — Il sera bientôt onze heures et demie. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. Partons à d ix wheures. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure.

a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère. care vine cu întîrziere tardivement (adv.. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv. -ă. -ve (a d j.. a ţine cu orice preţ 160 .. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap.) întîrzia t. a rezista.. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. -e [kôtô] mulţumit. aici: fix. -euse [parss0 ] leneş.. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. a ţine piept a-şi băga în cap. tantôt ftâto] cînd. ) [œr] ora content. dit Alain révolté. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/.) a întîrzia tardif. grommelle Guy. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. drept.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni.— Ou bien à m idi.-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta..) tîrziu tarder (vb. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. -e [revolte] revoltat. VOCABULAIRE l ’heure {/. -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a.

I l est neuf heures et quart. Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. Este ora trei fără un sfert. est dix heures trente (minutes). I l est cinq heures moins le quart. I l est quatre heures et quart. R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora patru şi un sîerl. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora cinci­ sprezece. Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. trois secondes. est dix heures et demie. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . mauvais. juste). 1 . Este ora nouă şi uri sfert. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. petit — au un comparativ de supe161 . în lim bajul familiar. Este ora douăsprezece (amiazaj. Este ora cinci fără un sfert. I l est midi. ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. Este ora zece şi treizeci (de minute). Este ora două şi jum ătate. Este ora şapte (fix). I l est trois heures moins le quart.E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . est onze heures moins cinq (minutes). vingt-quatre minutes . Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. Noie. Este ora zece şi jum ătate. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv.

a cărei uşă o închise. E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . F a m ilia din care m ă trag. Quoi este tot pronume relativ invariabil. „a cărei“ . Observaţie. Are cu ce tră i. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. Cel m ai rău dintre ceasuri. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. Pronumele relative invariabile dont. Ia tă om ul de care am nevoie. La plus mauvaise des montres. Pentru nume de lucruri. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Ziua în care a v enit. Sala în care lucrez este mare. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. formele regulate plus mauvais. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. Le jour où il est venu. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. „despre care“.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. où. I l n ’y a pas de quoi. Notă. I l est attentif à la moindre observation. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. „al cărui“ . E l ieşi din cameră. în aceeaşi situaţie. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. Minele din care se-extrage huila. N-ai pentru ce. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 .

pour). fem. mase. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. îm i iubesc foarte m u lt patria. J ’aime beaucoup ma patrie. N. Observaţie. fem.. Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. Ies şi din adjectivul interogativ quel.. fem. singular şi plural: singular plural mase. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin.. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ). Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. la. sur. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. adică cu antecedentul său. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem. à. La zece. vers.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. pentru care sînt fericit să muncesc. G. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite.. Casa spre care m ă îndrept. şi A. şi jum ătate mergem la 163 . A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. D. pour laquelle je suis heureux de travailler.

nous avons rencontré est le fils de m on atnie ... j ’ai besoin ne se trouve plus.cinematograf.. . Le tableau . 164 .. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză). I I I ... il se trouvait était beau.. Ceasul meu nu merge bine.. ils allèrent dans le parc.. Este ora două fix. Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t .. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. în curînd va fi ora trei. vole un œuf. V o ilà quelquesobjets. de aur.. Este ora zece. Le monsieur. vole un bœuf.. Elle cue illit un panier de fraises.. Le livre . nouă şi cinci (m inute). Le g a rço n . Donnez-moi le crayon. merge înainte. Le pont sur . se trouve sur la table... I I .. La v ille .... V oi veni la tine m îine la ora 11.... Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. je confie tous mes secrets. quelques-unes étaient très grosses. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. nous passons chaque jour a 400 mètres. Le ja rd in . Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Te voi aştepta o jum ătate de oră. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.. . Am avut un ceas foarte bun. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.. C’est m on am ie. patru fără şapte (minute). j ’a i adm iré la vallée. je ne me séparerai jam ais. Ils mangèrent quelque chose après.. vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur.. j'h a b ite est grande. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii. j ’ai salué est m on professeur. Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna.

875. 71. 564. Cine alege culege.IV. Apele line sînt adînci. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. A căuta nod în papură. 73. 99. 41. Tout ce qui reluit n ’est pas or. V. Chercher midi à quatorze heures. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. 749. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. 999 VI. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. Dă-mi o carte m ai bună. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Qui choisit prend souvent le pire. Nu tôt ce luceşte e aur. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . Mieux vaut tard que jamais'. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună. . PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort.

) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( . Que devenir? Avocate. Mais. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. naturellement. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. tu ne te promènes plus. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait.Pourquoi pas. Françoise? On ne te voit plus. Ce sont des métiers comme tous les autres. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté.. Ca se voit. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. chimiste. Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile. Tu as été une excellente élève.. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. En tout cas. te v o ilà ! Comment ça va. Et que devient Brigitte.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. C ’est son rêve. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. il y a un grand mais. professeur. — Evidement ! Tu ne te reposes plus. —. fa m . — En ce qui te concerne c’est plus compliqué.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens.

.

soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. gazetarul ziua. munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l.) 3.) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul. la télévision (la télé) ( f . a reflecta l ’avenir (m . le pilote (m . -ière (a d j.le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. 168 . j .) le téléspectateur.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se..) le journalier (m . a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .) téléviser (vb.) le journaliste (m . conducerea un ui vas.) le journalisme (m .) le pilotage (m .) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 .) la journée ( f.) journallement (adv. salariul pe o zi. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio. ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. ) 2 le jour (m .) . un auto­ m o b il. -trice (m .) ( m .avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) le téléviseur (m. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer. a unui avion a conduce un vas. ( fig .) a călăuzi. un avion. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni.) journalier.

Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active.). se.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului. 1. \ntor . s’évader. 2 . elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. Pronumele me. 169 . il ne vit que pour lu i. Observaţie. Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. s en aller. Marc este un egoist. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. Cînd subiectul este determinat.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. el nu trăieşte decît pentru sine. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. nous. Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. nous. vous în urma v e rb u lu i. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. vous. le. te.' Ne te hâte pas — nu te grăbi. se réfugier. care pot fi complemente directe sau indirecte. se souvenir etc. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. s’emparer. Celui qui parle trop de soi est un vantard. se. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc.

le temps. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. De asemenea. George Sand este o mare scriitoare franceză. Je parle à mon amie. tourneur. (Eu) m ă spăl.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. în special de bărbaţi. Se va spune. fournisseur. in ­ génieur. disciple. în general. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. historien. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . Ele îşi vorbeau tot tim p u l. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. chauffeur. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. une femme peintre In limba franceză actuală. Verişoara mea este ingineră. adjectivele. Este vorba. Articolele. partisan. Cuvinte ca: professeur. E u vorbesc cu prietena mea. député. Je me lave. penseur. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. peintre. E x em p le : Elle est professeur. Ea este profesoară. philosophe. M a cousine est ingénieur. sculpteur. guide. écrivain. chef. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. ministre. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. amateur. juge. în trecut. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect.

E i îşi vorbeau prieteneşte. doc­ to riţă. deputată şi chiar m in istru . M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. V oi vă d is trşţi foarte bine. IV . Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . II. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. în acest caz. Este ora 4 şi ju m ăta te . P a u l est un admirable sculpteur. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. Mă numesc M auriciu. o'fem eie poate deveni ingineră. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. il est un admirable chauffeur. viitor şi perfectul compus verbul se séparer. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine).Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . M ama prietenului meu este pictoriţă. m ă culc la ora 11. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. V. imperfect. A stăzi. Son frère est un peintre de premier ordre. A driana a fost o elevă excelentă. Este o meserie pasionantă. I I I . M ulte femei au devenit p ilo ţi. Nepoata mea este poetă. Noi ne p lim b am în parc. M on cousin sera bientôt docteur en médecine. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. profesoară. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. învăţătoare. I l est le meilleur tourneur de notre usine. Cet homme est le professeur de mon enfant. Conjugaţi la indicativul prezent. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă.

dit-elle. — C’est toi. on s’absente le plus longtemps possible. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel... La petite se porte à merveille. Mais ne parlons plus de ce triste épisode.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Je 172 . attendit le signal d ’appel et forma le numéro. La maison nous paraît si vide maintenant. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire. alors. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. Comment va Micheline? — Très bien. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. — C’est elle-même qui parle. Dis-moi. Dis plutôt comment tu te portes. il vaut mieux ne plus se rappeler cela. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. Voilà le mystère. merci. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. Après tous les soucis causés par sa maladie. Leswenfanls sont partis à la campagne. — Tu as raison. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur.

Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . Que dis-tu d ’une sortie.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m.) Ce m ai faci? Très bien. C’est ce que je voulais te proposer.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. — Alors. ? Comme ci. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m.) [apel] apelul.) Aşa şi aşa.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce. un soir. .connais son^adresse. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". mulţumesc. (fa m . Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine. comme ţa. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m. } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 . — Très bien. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. A bientôt. Bine (mă simt bine) şi dv. merci. au restaurant. — Entendu.

în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. plus m al este m ai des folosit decît forma pis. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă. com parativul adverbului mal.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. cu pis. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. cu a tît m ai bine (rău). Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 . Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. eu mîncasem etc.). în limba franceză el este un tim p compus . Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais.

? Simona nu se simte prea bine. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. 175 . Ils (traverser) la rue en courant. I l (pleuvoir) pendant trois jours. Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Andrei se simte m ai bine. faire. Nous (aller) souvent à la montagne. aştept tonul şi apoi formez num ărul. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. François (aller) chez le dentiste. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. Marie (regarder) longuement le tableau. IV. E l muncea cît putea m ai bine. J ’(indiqucr) les livres à lire. şi dv. De obicei. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Vorbesc. raconter. Vous (faire) peu de fautes. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. Ea îm i telefonează în fiecare seară. III . apoi închid telefonul (raccrocher). B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. Petre este m ai p u ţin v io i. Je (penser) souvent à lu i. Dacă poţi face ce-i greu. m ai p u ţin viguros decît fratele său. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. ele vorbesc m ult. poţi face şi ce-i mai uşor. Merg foarte des la con­ certe. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Michel (aller) au théâtre. se simte bine. Pe curînd. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. II. aller. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Cu a tît m ai bine ! V. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. choisir. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver.EXERC ICES I. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. La revedere. Te aşteptam m a i devreme.

Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . Étant_en Roumanie en tant que touriste. des poires. des pommes de terre.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m.) [etala3 ] tejgheaua. Il a bien travaillé ce matin-là. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits. sur les_étalages. car mon départ approche. des noix. Des prunes. que j ’aime tant. de la viande tranchée. du raisin. . j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des pommes. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché. a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m. .. des^ aubergines. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient. le siècle „de la vitesse". des choux.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. Des tomates. je pourrais même dire artistiquement.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/.) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m.79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. pour notre siècle. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. prêts à être préparés..) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 . des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. des carottes. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. des haricots verts. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins.

) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .) [aj] l ’oignon (m .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f .) [asp£13] Vépinard ( m .) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f .

nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. Spre deosebire de limba romînă. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. F .Expresii poisson d'avril ni chair . Spre deosebire de limba romînă. un ingénieur français 178 . un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. nici laie. une belle ville. nici peşte . une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului.

peu etc. un garçon intelligent In limba franceză. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . La timpurile compuse însă. EXERCICES I . Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. ca beaucoup. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. : I l a beaucoup mangé.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. un poêle chaud d) în general. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă.

Tel arbre. IV . îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. Mihaela a c itit m u lt. tel fils.I I . Antoaneta este o fetiţă m ică. Locuiesc într-un im o bil mare. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. dire. Ménager la chèvre et le chou. Petre a cum părat o cămaşă albă. îm i place v in u l bun. pere. dar a scris puţin. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. E l ar m înca o salată de ţelină. Un singur om îl aştepta. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. tel valet. nuci. . tel fruit Tel père. Dunărea este un flu v iu lung. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. mere. A strînge bani albi pentru zile negre. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Citesc o carte interesantă. punir. A împăca şi capra şi varza. I I I . Cum e sacul şi peticul. M ihai este un om cumsecade. Tel maître. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. struguri. Ea a cum părat morcovi şi praz. Mama a term inat repede această bluză. cu 10 etaje. Aş cumpăra legume şi fructe. piersici. vinetele şi varza. Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. Irina are părul blond.

Deux snobs vont^au concert. Il est plein de fautes et de pâtés . Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh.. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux. monsieur. répond l ’autre. — Attends qu’il se retourne et je te le dirai.. L'élève: — Ce n ’est pas la peine. je suiswobligé de prévenir ton père. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. un petit. 181 .

maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. mais^à quel­ le heure. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté. c’est moi que vouswavez renversé hier. la tête entièrement ban­ dée. — C’est bien possible.. monsieur. — Hier. Ma­ dame. Il s’approche: — Me reconnaissezvous.. En cours de route. monsieur? 182 . Expliquez-vous. monsieur. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises.Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez.

frit] fript.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. monsieur. -ă . — Bien.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. p răjit.Bien. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. —. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a. monsieur. -e [fri. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. -ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 . et encore en deux? — Des frites.

-ă La fel se conjugă élire a alege). 184 . C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. je lisais Perfectul simplu este je lus. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. lue citit.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. relire (a reciti) etc. aşezată înaintea pronum elui personal.

Vei c iti cartea cînd vei avea tim p . I I . écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. transcrire (a transcrie). prescrire (a prescrie). Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f. -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". A r c iti şi ei aceste cărţi.N . réussir.) şi să scrie ( in f. -e scris. E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . Acest autor va scrie o nouă carte. Citeşte această poezie. EXERCICES I . souscrire (a subscrie).Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. Voi c iti o carte bună. In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit.U . Scriam o scrisoare prietenului meu. j ’ai écrit. E l ne-a descris noul său apartam ent.) . contempler. j ’écrivis. inscrire (a înscrie). A ţ i citit această poezie? 185 .

l ’armoire. haut.. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi.. I l y a une grande différence. toi. il sera bientôt fait Quoique en m iniature.... Indicaţi numele zilelor săptămînii. pur. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe.. rail. . les enfants. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. heureux. bons fruits. tim ide. . il n ’a pas rencontré. I l y a bien.. Budapest est bâtie.. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. Le vase est. J ’ai rencontré. pommes cette année... travail. R E V IZ IE EXERCICES I . à l ’âge de 15 ans). A. clou. ..vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. V..I I I . fromage et.. genou. voilà Pouchkine. Mon cher. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. la table. Marius m ange.. les cheveux blonds E t la tête bouclée. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. doux.. cheval.. fleurs. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature... détail... cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé. Je viendrai dem ain. ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri. Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine... amis. À l ’occasion de son anniversaire. IV . Paris.. am is.... P o in t sot. I l est parti. b ijou.. beurre.. pain d ’épice. corail. cher. bas... les rives du Danube. chou. nez. je le dis sans façon E t sans fades grimaces. Ces bonbons sont... Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. Brigitte a reçu beau­ coup. poissons dans cette rivière. ces frères. 186 . I l y a t a n t ... Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais. deux années. I I .

beau. Conjugaţi la indicativul prezent. iarna ca şi vara. Mă p lim b în fiecare zi. étranger.. IX . Casa lu i este m ai mare decît a ta.III.. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière.. Dă-i să (à) mănînce ( in f . Traduceţi în limba franceză textul următor. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. menteur. lire şi écrire. de cette ville. gras. viitor şi perfectul compus verbele: faire. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Sora mea este profesoară de muzică..) . blanc. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud.). folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. mère... long. A m c itit cărţi m ai bune. Este ora 12 (amiaza). Dintre cuvintele mer. grand. sot. N-am nici o poftă să plec la plim bare. puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (. cinci şi ju m ătate . A vant d ’aller à la (.) il faut apprendre à nager. n ul. dire. Astăzi e cald. Toţi tinerii purtau cra­ vate.. şapte fără un sfert.. gros. VI. Ea le dă să mănînce. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul. La (. des hommes (travailler) dans le jardin. V II. Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Copilul său se simte m ai bine acum. E l a aşteptat o jum ătate de oră. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Este ora 12 noaptea. maire. Claude Achard est le.) de Guy est très jeune. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. 187 . Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. premier. bref. — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. jo li. ! V III. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. V. IV. beau. Aştept azi un vechi prieten. Este vreme rea.

.

PARTEA A lll-a .

.

Le climat de la'France est tempéré au Nord. Nantes. clim atul tempéré. la Mer du Nord. Cherbourg. Rouen etc. Saint-Étienne. À l ’Est. Nice. Le Havre. Les principales villes du pays sont Marseille. V OCA BU LAIRE bourgeois. La Manche reçoit la Seine. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. s’achemine vers la Méditerranée. Toulon. dit Plateau (ou Massif) Central. Paris est la capitale de la France. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. en plusieurs départements.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. Bordeaux. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. Toulouse. -e [tâpere] temperat. doux et humide en général. La Rochelle. Rrest. burşwaz] bur­ ghez. -e [burşwa. Saint-Malo. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . Lille. lui. la Meuse. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Le Rhône. Au Sud. au point de vue administratif. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. Strasbourg. La population rurale représente presque la moitié de la population française. l ’Océan et la Méditerranée. la Mer du Nord. (le Mont Blanc). les Alpes. Lyon. s’élevant jusqu’à 4 810 m. le Rhin. Le territoire français est divisé. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. C’est une république bourgeoise. -ă le plateau [plato] platoul. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. une haute chaîne de montagnes.

C e rta in . E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. nici o). toată. aucun. însuşi. oricare). n ic i o). m aint. certain. plusieurs (mai m u lţi. même (cu sen­ sul „ în s u ş i".) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . însăşi). même (acelaşi.la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. nulle (nici un.) lănţişorul le chaînon ( m . C îţiva copii se jucau în grădină. -ă). ceva). tout. m ai m ulte).-ă.) partea coteau ( m . aceeaşi. e (anum it. quelconque (oarecare). sigur. tous. n ul. e (nici un.) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro.) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul.) la n ţu l la chaînette ( f .-ă“ ). -e.' quelque (vreun.) coasta côté ( m .) colina côtelette ( f . to ţi. chaque (fiecare). tel. Tout le monde voulait le féliciter. nenumărate). e (nenum ăraţi. îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t.-e (cu sensul „sigur. vreo. a lta ). 192 . quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. toate.) veriga — la le le la côte ( f . Toată lumea voia să-l felicite. cîteva). quelques (cîţiva.'-le (cutare). toutes (tot. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază. de obicei. „ în s ăşi").

Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 .Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. cea de-a doua. în schimb. în special veuillez (pers. a Il-a plural). e Observaţie. prim a este rar întrebuinţată. este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). Im perativul are două forme.

.. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une. Nu pot sa m ă hotărăsc. gauche de la rue... Toată ţara ia parte la această sărbătoare. certain: heures.. EXERCICES I . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. fam ille. jours.. toutes. distractions.. les réunions. III. p lusieurs. Le magasin se trouve du. rue.. fils.. 2. personne. tous. de porc.. tel: père.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. à . autre: ton. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre. 1. I I . saisons.. les m an i­ festations. art. les plaisirs du repos. quelques... objets. salles d'étude. mois. homme. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin. Jérôme était présent à. plusieurs: étages. Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les... A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală... Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. Les Carpates forment une longue. Daţi-i o carte oarecare. bibliothèque. même: âge. vie. IV.. de la Mer Noire# sont très belles. manières. enfants. Notre pays offre au peuple. V erbul pouvoir nu are imperativ. Vous devez lire au m oins. pays. paroles. J ’aime manger des. pages par jour. L ’Université de Buca­ rest a . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. On plante des vignes sur les. jupe... 194 ... m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. de montagnes. se între­ buinţează» la persoana I singular. réponse^.

’ . ' / v> C T Je vais 1eduquer'/..te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s .. z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep . T . ./V répe W f c'e sf P i ^ ? ..." L t pLuç beau. P o u frie..

3 la regarde de travers — Notre-Dame.) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis. N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază. (Voi putea să citesc ziare franceze. (fig . ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité".) — Je pourrai lire des journaux français. Pot să plec? V. à toutes les personnes.) se u ită chiorîş. (Pot să înv ăţ franceza. pare a o p riv i „o b lic". Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .).Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Aş vrea să vă întreb ceva.) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v .travers3 1 se la couler douce — (pop. 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p .) a huzuri. 196 . Conjuguez. a o duce de minune.? Nu am vrut să-l m ai vedem. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. (Vreau să lucrez din răsputeri. fiind orientată paralel cu Sena. Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ".

Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Pré vert. .Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris.

l ’industrie électrique (usines hydrauliques. industrie automobile et aéronautique etc. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. lainière. en outre. cultures maraîchères et fruitières. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. Sur ces 55 millions. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes.). l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de vin. grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. de produits laitiers. textiles synthétiques). vignes. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 . Il nous faut mentionner. La France compte parmi les exportateurs de blé. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. VOCABULAIRE l ’industrie (/. caoutchouc). Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. thermiques. La France est aussi un pays agricole. centrales nucléaires).È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. de betteraves et de fruits.22. soieries. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. de volaille. auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. l ’industrie textile (industrie cotonnière.

-ère [frtţitje. şi adj. -ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.f.) Vexploitation ( f. -ă électrique [elektrik] electric.) exploitable (a d j.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. mare/er] de zarzavaturi fruitier. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) Vexploit (m . -ă. fructifer.) Vexportateur. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f. -ère [mare/e. -euse (m . c u ltiv a b il.) Vexploiteur.) exporter (vb.f. fapta de vitejie exploatabil. -ă exploatarea exploatatorul. -trice(süm .) exploiter (vb. frqitjsr] de fructe.

.. forestière obtient de gros bénéfices. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale.. I I .. de la. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui.Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu. de obicei. Sans vos explications ils (manquer) le train. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. de nos sportifs sont connus dans le monde entier.. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. je ne veux pas de fruits. Ce gisement m inier est. Veux-tu des fruits? Merci. în cazul unei propoziţii negative. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. exploit.. exploiteur. exploitation: ) Les. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. il rit de cela. exploitable.. Cette. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. A ucun. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. i l s’en occupe. N o tă. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. fiind echivalent. 20 0 . de articolele partitive du. negaţia I. Nous e n avons (du beurre).. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. pronumele en. J ’aim e les fleurs. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets. uneori. J ’a i plusieurs livres.. verb. un complement precedat r> e prepoziţia de. ne veut renoncer à ses profits. E n poate înlocui. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . O n le traite d ’original. I I I . în acest caz. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. je vais acheter des fleurs.. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire. Je connais tous les détails de l ’histoire. Les esclaves étaient durement. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. o întreagă propoziţie. Dacă verbul este la m odul im perativ.

Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. Je n ’aurais rien dit. Ele ar fi p u tut pleca. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă. V. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. .IV . A r fi v ru t să alerge m ai repede. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. J ’en aurais lu quelques pages. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes.

alors: Marseille. Il t ’arrivera un jour de faire comme. Jacqueline. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. c’est décidé.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. au plus tard. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. 202 . La gare. Jacqueline: Ecoute. Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. A la in: C’est à quelle heure. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. et demie. A la in: Quelle histoire.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

continua-t-elle. des sardines au beurre. 215 . Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. Girard. — Du jambon. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. je voudrais des pâtés. dit Jacqueline. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. Antoine. On choisit une table dans un coin plus retiré. On se m it à consulter la carte. répondit Mme Girard. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. Girard. — Oui.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. — Moi. — Quant à la viande. des olives. des couverts et un vase de fleurs. se trouvaient des assiettes.

du vermouth. pas de melon. Jacqueline? — Non. des filets de bœuf grillés et des saucisses. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. madame? — Oui. trois portions de gruyère. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. — Du vin blanc.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. — Du café turc. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. -e [retire] retras. Girard. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . merci. merci. -e [eteslâ] strălu c ito r.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. compléta le garçon. Seulement de la glace ou des meringues glacées. — Merci. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. seulement. -ă étincelant. maman. — Pas d ’abricots. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. on s’est décidé pour les côtelettes. -oare. sc lip ito r. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). ajouta M. des liq----5 — Du vin blanc. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m. VOCABULAIRE Titre. -e [vitre] cu geam uri retiré. fraged. — Alors.

N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt. ) la grillade ( f. de obicei. ) griller (vb. persoana a Il-a singular (fără s final). Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. al verbului de conjugat. culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir.) le rôti (m . moale. ajouter a completa. a adăuga Familles de mots le gril ( m . In vorbirea curentă. înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i. im perfectul conjunctivului este.L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă.a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie.) 1. élire a alege compléter.) le grillage ( m . duios 2.) la grille ( f . fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) rôtir (vb .

toate mîncărurile sînt bune ! II. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. ea trăise departe de căm inul părintesc.Le verbe devoir (a trebui. I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre.1. De Ia vlrsta cea m ai fragedă. să fie moale. apercevoir (a zări). Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. recevoir (a p rim i). (S a in t Exupéry). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex. 2. dus. Formele due (feminin singular). décevoir (a decepţiona). loin de tous les autres. a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. Trebuie să frigi carnea . EXERCICES I. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. il affirma q u ’il faisait moins sombre. Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. 218 . Bien que la pluie (continuer). due Observaţie. 3. m asculin singular. Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert).

Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. plus je suis frais. I l n y a pas de roses sans epines. Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. Traduisez en français. PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. Traduisez en français (vb. — Ce n ’est pas difficile — dit la femme.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f . devoir): Trebuie să-i dai (in f . — C’est pour un gâteau — explique-t-elle. IV . Se în tîm p la să alunece des. . DEVINETTES Plus je suis chaud. ni yeux. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) seama de propunerile voastre.) explicaţii. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. . (aSenu 9^) 219 . A trebuit să-i dau ( in f . — Ce sont toujours les plus gros. — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. (uied aq) Je vole.) im ediat un răspuns. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f . DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. . pourtant je n ’ai ni ailes. ) T I . I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs. — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. J Nu există pădure fără uscături. ea se ascunse în grădină. je pleure.I II . Numai munte cu munte nu se întîlneşte.

chaudières. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa.. je vous propose de visiter demain. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". C’est en 1948. — Ah. une polyclinique et une belle bibliothèque. en un mot. ni celui de maman. une grande fabrique de la capitale. matériel ferroviaire. parmi lesquels une section de trico­ tage. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question.. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. d it Jacqueline. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. une nouvelle fabrique. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir.j5] este vorba bucarestois. au même endroit. Outre les ateliers auxiliaires. installations techniques de toutes sortes. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. mais moi je désire vivement y aller. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. Elle comprend plusieurs secteurs. Ils ont tenu leur engagement. une cantine qui sert aussi des repas diététiques. vers la fin du mois de janvier. je vois. pour bâtir. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections". C’est drôlement compliqué pour moi. papa. -e [bykarsstwa] bucureştean. dans la matinée.

.

) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. quelques): Mon frère est parti. a distruge. a doborî angajam ent. -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres. am uzant. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar. -e (ad j. demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/.) outiller (vb.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. Această comediei a avut un mare succes. ciudat. A m cum părat m ai m ulte cărţi.) outillé. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m . u tila ju l marquer [marke] a marca. Fratele meu a plecat. -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic.) unealta u tilaju l u tila t.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. a înzestra l ’équipement (m. Gettelcomédie a eu un grand succès. vesel: 2. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j. -ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m.) l ’outillage (m. promisiune a sfîrşi. 222 . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.) 1.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota.

tous se pressaient aux portes. Hélène est architecte. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. 37. cousine! B ună seara. Elena este arhitectă. nr. femmes. Histoire de la littérature française. enfants. Istoria literaturii franceze. Cam ille. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille. verişoară ! Merci. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. L o c u im p e strada Jules Michelet. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. B ărb aţi. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. to ţi se îngrăm ădeau la uşi. rue Jules Michelet.b) în tr.o e n u m e ra re : Hommes . e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. femei. copii. sora H oraţilor. P au l este strungar. sœur des Horaces. I n adrese. camarade! Mulţumesc.

I l a sorti son mouchoir. -e Observaţie. Ea a ieşit în oraş de o oră. E l şi-a scos batista.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. m ai jos verbul partir. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . Pentru alte observaţii v.

... employez ou non l'article.. 2... C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni.. La revedere. Traduisez en français (vb. ANECDOTES R IE N À . II.. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă. et. „Je vous assure et.. servir. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular. F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir. mentir.. „. ce roman. et. . dormir. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă.... m ot d ’ordre? dem anda.. sortir): Trenul pleacă la ora zece... EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — .v ieillard s. Je l ’en ai déjà menacé. .. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr.. vb.. vos paroles. — Rien à faire. J ’a i relu. în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. tout était descendu. rue de Paris.. e Observaţie... À la place des points.O des et ballades" est. Ca şi sortir. vie.Participe Présent Passé partant p a rti. m ă întorc îndată. Elle habite 32. H I. IV.) în oraş? Aş pleca la m unte. sentir {şi compuşii lor). liberté" (Corneille).. E XERC ICES I . Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être. ma chère. . U ltim ii călători au plecat aseară. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei.Femmes. selon que les règles le demandent: I l entend. Vrei să ieşi ( in f . Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.... dar trebuie să urmez un tratam ent la mare. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 .. officier. m am ă. je vais lui chanter quelque chose. gloire. e n fan ts. partir.. Quel est... .. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] .PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu. Murim puţin cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m ult aduce.

Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. Je lui ai donné notre adresse. — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. Autrefois. c’était 15* . à la fin des cours elle va quitter la capitale. devant l ’Université de Bucarest. maman. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. J ’ai noté la sienne. Elle semblait très pressée. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. ce m atin.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana.

Après la moisson. ils obtiennent de très riches récoltes.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. abundent — paraître a părea 228 . légumes. seigle. ■ — Oh. tout a changé. si tu savais. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. orge. maman. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. maïs.un hameau quelconque. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. grâce aux engrais chimiques. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village. betterave.

) changer (vb . A b ia a intrat. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).Familles de mots ■l ’échange ( m . A alergat de in d a tă ce l-am chem at. E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. bientôt (curînd). a se schimba schim bător. en un clin d ’œil (într-o clipă).) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba. ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. dès que (de îndată ce).) le changement ( m . într-o propoziţie principală.) la paysannerie ( f . -e (a d j.) le change ( m . 229 .) échanger (vb . după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). că transm isiunea m eciului a şi început. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença.) changeant. sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé. lorsque. après que (după ce). -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m .

Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. 1. -e Obserraţie. débattre (a dezbate). V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular. 2. combattre (a lupta). La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 .

II. L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. Ne place să prim im cărţi. la n u it tomba. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. association. omettre (a om ite). Cînd deschiserăm fereastra. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. soumettre (a supune).pierde un (. La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. Mais il ne l ’est pas. Cînd term i­ nară. P R É C IS IO N — Mademoiselle. récolte. IV. munca î i pasionă. commettre (a comite). E XERC ICES I. ea se sculă să plece. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. pensée. Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). e Observaţie. în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. Traduisez en français (v. Quand nous (marcher) des heures. Q uand il (achever) ses lettres. elle se m it à rire. Bate fierul cît e cald. transmettre (a transmite) etc. ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. 1. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. quel est le côté beurré? 231 . 2. promesse. I II . D upă ce începură noi cercetări (recherches). permettre (a permite). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). nous commençâmes à travailler. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa.Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. — Alors. pro duit. en silence. tata se duse să se plim be. obtention. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. place. form ation. il se leva. promettre (a făgăd ui). radicalul mett.

accompagnée de sa petite soeur. assez peu éclairée.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille. 232 . parce que je me dépêche. — C’est pour arracher une dent. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. arrive chez un dentiste. mais sans insensibilisation. Dans la salle d ’attente. Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre.

Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. ) a pierde pierderea pierdut. se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb .— Mes compliments. Vous êtes courageuse. Montrez-moi la dent. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/. mademoiselle. Marguerite. -e [eklere] lu m in a t. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. F iţi lin iş tit. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv.) la perte ( f . ) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge. -e ( adj. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi. dit le dentiste.) perdu. 233 . -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.

la viitor şi la condiţionalul prezent. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. dublînd consoana r. Probabil că i-a cumpărat bomboane. (I-o fi cumpărat bomboane. 1. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul.V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons.) De obicei. 2 . La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. -e Observaţie. 234 . Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv.

Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat. est morte de peur. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). Beaucoup de choses. Une grande quantité.EXERC ICES I. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. je te raconterai de belles histoires. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. O n meurt de chaleur dans cette pièce. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). Vous avez perdu quelque chose? I I . . e deja ora 6. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Traduisez en roumain: Rassurez-la. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. I I I . Devant l ’université. Te rog să citeşti acest rom an.Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. IV. Trouver un am i. elle. C'est très compliqué. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. G’est normal. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout.

Les allumettes sont trop encombrantes. voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. de croissants et de p a in d ’épice. des tim ­ bres-poste? M . des citrons et des bis­ cuits. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. Il y a une épicerie au coin de la rue. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. du beurre.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. M . Mme Girard: — Je t ’accompagne. Mme Girard: — Mais non. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. par hasard. & a x x u y 1 236 . Antoine. Tu ne t ’en souviens plus? M . Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. N ’aurais-tu pas. des macaronis. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac.

le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra .-e.M . d in belşug la brioche [bria/] brioşa. le poivre. la levure.) [a/a] cumpărarea. p l. Le cacao. ) les lettres (f. scrisoarea literele (literatura) 237 . Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. litera 2. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. -e [lur] greu. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. M . a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/. Mme Girard: — Pourquoi donc? M . a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. de farine. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi.) 1. de riz ou de sucre. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a. tra­ bucul l ’essence (/. -e [àkôbrà] stînjenitor. le thé.

Ce comédien est aimé par le public. a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Acest artist este iu b it de public. la diateza pasivă. cum părătura cum părătorul. Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. -euse ( m . -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . cu auxiliarul être-.. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it.) l ’achat ( m .) l ’acheteur. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa.) a cumpăra cumpărarea. Verbele se conjugă.f .Fam ille de mots acheter (v b .

nous prenons. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . -e Observaţie. a afla). surprendre (a surprinde). şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends.Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris. 1. comprendre (a înţelege). A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. entreprendre (a întreprinde). 2. Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. 239 .

H I.. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Traduisez en français (vb. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. Je t ’emmène au théâtre ce soir. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. séparer. Aş lua în consideraţie argumentele d v . regarder. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni. attraper. écrire. . lire. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. diviser. vendre. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer.EXERCICES I. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. II. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. dar nu m i se par serioase. traduisez-les ensuite: punir. V. Drept cine m ă iei? IV.

prends ta jaquette et ton sac.3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. On file. bah ! Ne t ’en fais plus. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline: — Tu as raison. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On ira dans un magasin universel. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . des livres. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire. On va sû­ rement trouver quelque chose. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. viens. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles.

) suggestion ( f . Il faudrait penser à autre chose.on [sy ?3 EstP ] sugestia i .) a sugera sugestiv. 2. ceraimca o stersre. 4. scump catedra Famille de mots suggérer (vb . les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m.a toarce la su«8C8t.) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. ' j.) a pleca repede. tes suggestions. şirul o şterg carnea ( anat. (tra n z.) (in tra n z . A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. principal Homonymes . V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. . i . a o şterge a fila (despre lampă) 242 . J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain.) toarce urm ări a pleca repede.) suggestif. ça ne m ’enchante guère.le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. ) mînearea (bună) drag.) a ( tranz. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. ) a (in tra n z . 3. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. -ve (a d j.

Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu. -e 243 .G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.

I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Je crains q u ’il ne (partir) pas hier. universel. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. Sugestia ta e remarcabilă. . Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). acheter. A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . arriver. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. IV.EXERC ICES I. prendre. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. Supraveghează lam pa. beaucoup. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. Stofa asta e prea scumpă. Je boirai de la bière. Am văzut o scenă foarte sugestivă. m i se pare că filează. oublier.

Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. — On a organisé une petite excursion en car. malgré l ’orage de la veille. l ’eau n ’était pas froide. — Moi. papa. Mangalia. papa. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain.32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. mais on voulait prendre une barque. — Non.. Girard. pour les touristes. il y a trop de nuages. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel. Les vagues moutonnaient. —-Excellente idée. Il fai­ sait frais au bord de la mer. 245 .. suggéra M. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. mais.

— J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. cu toate că l ’orage (m.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin . ce sera pour une autre fois. industrie. la falaise d ’Eforie-Sud... — Il ne suffit pas d ’une journée. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. Girard. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. dit Alain. conclut M. Voilà: le port. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . Jacqueline. Girard. E t dans tous les domaines: agriculture. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. J ’ai acheté pas mal de photos.) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia .— Non. le phare et la mosaïque de Constantza. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. il y a encore beaucoup. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . culture. a deb uta 246 . — Oh. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a .

Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert. E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f .. ) a veghea le v e ille u r ( m . ) veghea v e ille r ( v b . ) a m ă tu ra le b a l a i ( m .Fam illes de mots b a la y e r ( v b .e 247 . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus. ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . ziu a precedentă l a v e illé e ( f . ) a ju n u l.

. passer partir voler s’élever travailler l'oiseau...... Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat........ Traduisez en français (vb....... Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 ..._.........Observaţie.. IV ......... I I .... Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista....... l ’acheteur.. Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur).................. ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Cine rîde la urm ă rîde m ai bine........... V în tu l măturase coasta.. a suporta) etc....... I II ......... le temps . offrir (a oferi).... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE .. le sable .... Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i.................. „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau).... E X E R C IC E S I. 1. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier .. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi)...... A vant que je (pouvoir) trouver une réponse........ tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier.. Paulette m ’avait tourné le dos..... souffrir (a suferi...... Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed......... ..... les vagues . ...... la pluie ......... 2 .... les voix . les Girard . în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti... Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils.. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil... -es........ -e... Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade. La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e. l ’écrivain ........... O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation). Unele magazine sînt deschise şi dum inica. ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er)........ .... .. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer).

Belle santé. mes muscles sont heureux. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . toujours. .. se tienne haut. pour q u ’enfin mon cœur. bats sous mon front. (Émile Verhaeren.. Brille en mes yeux.En ma course rythmée à travers la campagne. L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux. brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Et. Les Flammes hautes) . E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. Mes nerfs semblent refaits.

la fatigue de la montée. — Avec des amis? — Oui. les chemins escarpés. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. — Inutile de te déranger. le vertige. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. Ils ont vite fait de s’entendre. Jacqueline. quelle satisfaction on a. les excursions. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. c’est un véritable enchantement. 250 . des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — C’est bien agréable. A lain et eux. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. surtout en cette saison. — E t puis. Des alpinistes enthousiastes. les rochers à pic. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. L ’automne surtout. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout.

à moi. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă . is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f.) fo a ia . à plus de 1 500 m.. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes. d ’altitude. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m . pes­ tr iţ . papa. n u le-a tr e b u it m u lt ca să. c’est ce grand silence.) fru n z iş u l feuilleter (vb.. Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus. -ă.— C’est vrai..) a răsfoi le feuilleton (m . -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de. -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t.... V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m .) fo ile to n u l le feuilletage (m .. le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. frun za le feuillage ( m .) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.

La substantivele compuse. adverbe). D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 . formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. 1. cuvintele invariabile (prepoziţii. D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi.Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. n u m a i p r i m u l . p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt .

B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. 2. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. La pomme de terre est un alim ent très sain. E X E R C IC E S I . Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. H . Nu răsfoi cartea.. La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). 253 . a p p a r a î t r e (a apărea). r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). 1 . Traduisez en français (vb. Toate verbele terminate în . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd.a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. III.e O b s e r v a ţie . E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. Le sous-titre est placé au-dessous du titre. citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului.Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. connaître): î l cunosc de p uţin tim p.

nos lunettes. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. Un vent brutal nous gifle. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet est une crête de glace en corniche. A n n a p u rn a . les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. premier 8 000) . Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres.. nous saisissons nos piolets. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. Déjà nous commençons la descente.. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair. les rudes escalades. un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants. Nous nous hâtons. À présent nous touchons au but.

. de la Mer Noire. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. à la recherche. nous sommes partis pour la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Je t ’écris de Mamaïa. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 .. l ’air pur. une des plus belles stations de la côte. L ’eau de mer à faible salinité. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule. Après un court séjour dans la capitale.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie.

comme de juste.. un des plus beaux hôtels de la station. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar. pour la plupart. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. Nous logeons à „rinternational“ . C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. Ils ont raison d ’être fiers. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui. On peut donc admirer. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. Tekirghiol. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. une plage en pente douce. Ils ont raison. fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. -v© [kyratif] curativ. une foule de touristes. acier et ciment. m ’ont d it tous les Roumains. Eforie. le lever ou le cou­ cher du soleil. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. -ă curatif. de sa chambre. on élève d ’autres colosses en briques. -ă l ’ aube (/. Mangalia. -e [dsolsje] însorit.. un repos des plus agréables. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Oeuvre du régime de démocratie populaire. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Et ce n ’est qu’un début. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis. à sable particulièrement fin. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 .

-e (a d j.) a urm ări. -e [fl^ri] înflorit.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -e [ekski] fin. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. grămadă remarquer — constater — observer a remarca.) mişcarea mouvementer (vb. afec­ tat.-ă. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts . -ă.-ă mouvoir (vb. a căuta recherché. de obicei. -ă chatoyant.-e ( ad j.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m. -ère [fjer] m îndru. sclipitor.) căutarea rechercher (vb.) animat. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba.) mişcător. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. agitat.) căutat.) a însufleţi mouvementé.-ă. Observaţie. de adjective din vocabularul ştiinţific).-e (a d j. -ă — le mouvement ( m .) a mişca mouvant.) [ctsje] oţelul fier. a observa Fam illes de mots la recherche (f. -e [/atwajâ] lucios. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri. -oasă. ales. -oare la v illa [vila] vila exquis.

consoana. ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). chanceler (a se clătina).semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. peser (a cîntări) — il pèse. Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra). un adverb. céder (a ceda)— tu cèdes. sau un adjectiv cu funcţie de adverb. étinceler (a străluci). el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . înaintea u n ui e mut din term inaţie. feuilleter (a răsfoi) etc. Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. 258 .b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. schimbă acest e m ut sau é în è. -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. renouveler (a reînnoi). dintre care unul este determinantul celuilalt. je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. De exemplu: lever (a rid ica )— je lève. rappeler (a rechema). jeter (a arunca). în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. îngheţa) etc. achever (a termina).

Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. Des bas (extra-fin). Tot oraşul era în mişcare. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Des formes (aéro-dynamique). que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. A m remarcat că vă place m u lt istoria. à travers le monde. Des relations (franco-belge). Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Depuis sa fondation. E lle a lla it nu-pied. Des oeuvres (tragicomique). Aujourd’hui.EXE RC IC E S I . D iscuţia lor a fost foarte anim ată. I I . ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. en 1945. Răsfoiesc această carte. IV. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Des personnes (bien-intentionné). E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger). Ces épisodes sont héroï-comique. Des yeux (gris bleu). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des filles (sourd-muet). Va îngheţa curînd. E lle aime les robes gris perle. E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. I I I . Une porte (grand ouvert). Des cellules (photo-électrique). V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Des enfants (nouveau-né). à Copenhague.

pour qu’il n ’y ait plus de guerre. Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les démocraties populaires. D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. (D ’après „ l ’H um anité") . une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. c’est une véritable fête.fait pour populariser le 8 mars.

papa? M . pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions. Mais on pourrait aller au théâtre. Jacqueline? A lain: — Son faible. Girard: — Quel film . mon cher. On aurait retenu des places.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. c’est les dessins animés. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. évidemment. je n ’ai rien contre. Je préfère le cinémascope en couleurs. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. Le jeu des 261 . Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. non? Jacqueline: — Moi. Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt.

Girard: — Eh bien.. Toutefois. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir. Jacqueline (en chantonnant): — „. Une créa­ tion dramatique roumaine. folle [adj. să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/. Car on ne cesse d ’apprendre.. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu. aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants. fai] nebun..U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie.) [fu. M . alors.comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. je préfère la première.Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle. 262 ... A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie.. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon.

) a reflecta le reflet ( m . A început să scrie. a hărăzi la destination ( f. reflectarea le réflecteur ( m . începu să rîdă. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.) a produce le produit (m . I l s’est mis à écrire.) productivi­ tatea produire (vb. 2.Familles de mots le producteur ( m . Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită.) soarta.) destinaţia le destinataire (m .) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) producţia la productivité ( f. Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que). 1. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) productiv. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire.) reflectorul — le destin (m .) produsul — refléter (vb.) reflexul. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). -ve (a d j.-ă la production ( f .) producătorul productif. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . destinul destiner (vb. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à.) a destina.

comme s’il eût deviné combien je souffrais. à apprendre. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. I l ne v ou lait rien voir. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. La indicativ prezent. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. EXERCICES I . persoana a IlI. 2. o din term inaţie. Je me mis à déchirer le papier. înaintea vocalelor a. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. Mon enfant était devenu très tendre.~e Observaţie.a singular nu primeşte term i­ naţia t. Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. e. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd. Piesa e foarte bine prim ită. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). 264 . il aurait gagné la partie. Si Pierre eût été attentif. 1. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. i.Traduisez en roumain. 3.

sur lesquelles régnait un absolu silence. dans le ciel pur. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. entre deux aiguilles lointaines. Am reuşit să o conving? V. Il se colorait peu a peu. ses pointes. Au-dessus du Mont-Blanc. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. produc­ tion. puis ver­ meil.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. regret. Traduisez en français ( vb. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. vb. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. avec son énorme dôme. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. destination. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. regard. destruction. form ation. a l ’horizon. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. André T heuriet (Am our d'autom ne) . Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. puis. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. à mesure que le lever du soleil approchait. vaincre. devinette. ses tours et ses sveltes aiguilles. pleurs. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. accueil. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. Tout à coup l ’astre surgit.IV . pareil à une grosse étoile d ’or. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. arrivée. le Mont-Blanc. création. devenait orange.

— Je crains que nous ne soyons en retard. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. alors. conclut Alain. măreţ. Le concert commença. edificiul l ’ouvreuse (/.. — Je n ’ose demander. — Mais quelle heure est-il. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. c’est une surprise. -oasă. — Je m ’en doute. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. — Moi aussi. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places... chuchote Alain. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. — Je suis complètement bouleversée. répond Madame Girard. n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite.36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute . a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios.. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. -eaţă Védifice (m. avoua Jacqueline après le concert. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. elle s’écrie joyeusement: — Ah.. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Il est sept heures et demie. ) [edifis] clădirea. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. au juste? lui demande sa sœur. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia. Antoine a loué des places pour le concert. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. ravirent les spectateurs. Quelques minutes après s’être assis. M. J ’aime surtout l ’Allegro final.. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore.

a îneînta Famille de mots le retard (m . postul 3.) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer . Instruments de musique Vaccordéon ( m .) întîrzierea.) — a cînta la chanson ( f . locul ravir .) — şansoneta le chanteur ( m . a răpi . foaierul teatrului 1 la place 2 1 . piaţa 1 2 . amînarea le retardataire (m . a înce­ tini le chant (m .) în tîrzia tul retarder (vb.) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .) a în tîrzia .) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 . casa.) — cîntecul la chansonnette (f . focarul 4.) — cîntăreţul la cantatrice ( f .le chef d ’orchestre [/ei^ . le chœur [kœr. locuinţa 3 . vatra.) întîrzierea le retardement (m .) — cîn tul chanter (vb . — în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k. îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr]. a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m.) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea. serviciul.dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta. căm inul 2 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

(La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. Nu vă fie cu supărare. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. Ne vous déplaise. Observaţie. oser. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. E m u lt m ai rău decît se spune. point.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. moins que. je ne cesse etc.: je n ’ose. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară.). ( j i g ) a stîrni entuziasmul.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. savoir. b) după anumite verbe care exprimă teama. a scoate (petele) élever a în ă lţa . cesser etc. 269 . N u suflă o vorbă. Acest ne se numeşte ne expletiv. a creşte. 2. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. ca à moins que etc. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. d) în anumite expresii: I l ne dit mot. Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. personne etc. guère. rien. meilleur que.

1.. Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc.. lever. Nous dé­ cidâmes de. le peuple français. plus aux concerts! L ’ignorance. Ce produit chim ique.. se soulever. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.... toujours le progrès. E XERC ICES I . 2.. enlever): Ne..Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie. Ne aşezarăm pe scaunele noastre.. I I . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). N-am încetat să-l rugăm.. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei. E n 1789. l ’égalité et la fraternité. pour la liberté. la séance (şedinţa). 270 . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. rapidement les taches (petele).

Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. la Pastorale et la Neuvième. cette anecdote. C’est impossible. M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore. Louis cîntă m in una t la vioară. b) Mă aşezai pe iarbă. La souris osait quitter sa cachette. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. Remplacez les mots en italique par des antonymes . — Eh bien? explique-toi.) această greutate. lui dit-il. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Mă voi aşeza m ai tîrziu . I l descendit lentement les marches. me répondit-elle. — Comment. Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . IV . î i era im posibil să ridice ( in f . — Trois. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. l ’autre jour. — Pierrot. — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque.I II . eram foarte obosit. me dit-elle tristement. prefer să stau în picioare (rester debout). — Je n ’ose pas. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. en baissant la tête. V. Tu pourrais pas. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). grand-père. Elle se lève très tôt le matin. vă rog. Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. ça ne coûte rien. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. mon petit. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. I l fit détruire un m agnifique édifice.

en plein centre de la ville. des Monet. sans nul doute. la plus intéressante pour le visiteur étranger. La section d ’art roumain est. Il faut absolument que vous le visitiez. Si vous voulez. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. Mme Girard: —■ Bonsoir. les Aman. je vous accompagne demain. on ne savait pas où te cher­ cher. une autre d ’art occidental. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. les Andreesco et les Luchian. elles aussi. 272 . J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. à l ’aide de leur pin ­ ceau. qui ont réussi à rendre. papa? M . Antoine. Tu as rencontré des amis en ville? M . J ’ai longuement admiré les Grigoresco. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. Girard: — Non. Voilà trois heures que tu es parti. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . des chefs-d’œuvre. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain.37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. des Greco. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. des Répine. Girard: — Évidemment. de quelques peintres roumains. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. n ’est-ce pas? M . A lain: — Mais quel musée. des Yan Eyck. entre autres. A lain: — Il y a aussi des sculptures. On y trouve. mais il paraît que les autres renfer­ ment. Girard: — Oui. M . On commençait à s’inquiéter. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. des Rembrandt.

-» centralisateur (s. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.) a urm a suivant. consecinţa. partida Fam illes de mots — la suite ( f . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m. bucata.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen.) centrul la centrale ( f . a conţine rendre — exprimer a reda.) urmarea. a exprima Homonymes le parti (m .-e (a d j.-e [oksidâtal] occidental.-e (a d j.) cen­ tralizator la centralisation ( f. Femininul se formează ca la substantivele.) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .) p artidul la partie ( f .) următor.-ă oriental.) central.) partea. -e [arjàtal] oriental.m.-oare — le centre ( m . şi ad j. -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) centralizarea centraliser (vb .V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal. suita suivre (vb . -ă occidental. -e [rwajal] regal.) centrala central.

-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări).) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi. atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor. 274 .

275 . gnifique palais. renvoyer. style Renaissance. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). I l était fidèle à son Parti. m ai puţin interesante. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. m aintenir. contenir. de nos jours. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. se débattre. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. il se leva. renfermer. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Germain sera récompensé pour son courage. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. Paul est parti il y a deux minutes. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Un siècle et demi plus tard. l ’un des plus riches musées du monde. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. Marcel est un brave garçon. Urmaţi-mă. Cette partie est très difficile à lire. Cette boîte ne renferme que des papiers. Gilbert est très influencé par son cousin. repartir. Christian s’est arrêté devant la gare.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Ancien palais royal. sur la rive droite de la Seine. prévenir.EXERCICES I. un grand château fort. combattre. III. IV. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. vă voi arăta drum ul. enfermer. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. II. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. entretenir. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt. le Louvre est devenu. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a .

Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.n. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. 276 . véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. des coupes et des bijoux finement ciselés. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. couvert d ’inscriptions. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. le Titien. Léonard de Vinci. Houdon ou Rude. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. celles des sculptures du Moyen Âge. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. les admirables statuettes de Tanagra.ère).n. nous voyons se succéder les Vernet. Michel-Ange. les Courbet. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud.. les sculptures du Moyen Age. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. les bas-reliefs de Gilgamesh. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre.. principale source du droit sumérien. la dignité enfin retrouvée. Rembrandt ou Vélasquez. monument en basalte noir. des poignards d ’argent. de Rubens. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. Les objets de culte et de sacre. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi.ère). les Delacroix ou les M anet. grecques et romaines. devant les sculptures de Jean Goujon.

Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple.“ — Que fais-tu là. mouche. âne. oiseaux. — Arrête.. héron. merci. insectes. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. cigale. Que je recommence alors? — Non. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. perroquet.38. loup. — Tu crois.È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . boeuf. A lain. Je préfère connaître le deuxième élément. Il te faut trois éléments. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. tigre. souris. chat. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. aigle. chacal.. grenouille. lion. — D ’accord. fourmi.. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine. chien. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. serpent. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i ..

fc u À Ù .

-e [penetra] pătrunzător. pur.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . des chemins sablonneux.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m. des forêts de chênes.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l. -ă l ’insecte (wi. lis.. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. enfin des ormes ou des tilleuls. œillets. -oasă l'étang (m. c’est moins pénétrant. muguets. Alors. -e [pyr] limpede. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. puisque tel est votre désir. — Du génie. — Je préfère le parfum des fleurs. lilas.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm. des étangs bordés de roseaux. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic. — Bon. Des rivières aux ondes pures. pour ne plus parler de leur parfum.— Le cadre. jasmin. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. vio­ lettes. etc__ — Tu as bien fait de finir.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. E t tu sais.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas.. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. ) [od] unda pur. bien sûr. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. pivoines etc. -euse [sablon0 ] nisipos. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m. tulipes. ma Jacqueline. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes.

E l credea că a ajuns. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire.) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) [erabl] arţarul l'orme ( m . 280 .) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) florarul fleurir (vb.ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i. D upă ce a p lîm a început să r î dă.-e (a d j.) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f .-ă le fleuriste ( m .) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m . I l croyait être arrivé.) floricica fleuri.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .) floarea la fleurette ( f.) a înflori.) înflorit.

c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. sans. A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. ca in exemplele de mai sus. 281 . Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . ca in e x e m p lu l de m a i sus. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză.El se traduce adeseori prin perfectul compus. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair.

P . Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul. d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas.R .i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. direcţia: Nous allons à la montagne. e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures.

Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare. futur. après prendre conseil l ’un de l ’autre. prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama... Je vais vous donner un livre agréable... il s ’approcha du balcon. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard. 283 . Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. I I I . v oix basse. ei au început să aplaude. imparfait.. Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri)... Tu te lèves . Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. a cere pe cale judiciară).. trav aille r. Exupéry). Cet enfant pleure. Elle sem blait très heureuse.. Puis. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. colère. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent. passé composé).vous revoir. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t.. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele. IV . cinq heures? I l a décidé.. Exupéry).. D upă ce au ascultat conferinţa. A fost pătruns de vor­ bele tale.-e Observaţie. EXE RC IC E S I . V.. rester. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor. ils revinrent avec précaution (M aupassant). Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons... en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. Ils p a rlaie n t. la rue. Nous sommes au coin. lire.. II. Traduisez en français les phrases suivantes. (St.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis. L ivada (le verger) este înflo­ rită... requérir (a pretinde.

appétit — (aici) gust. Etes-vous satisfait? — Moi. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. dit-il. on ne l ’a q u ’ébauché. J u p in 5 les renvoya. L ’éléphant étant écouté. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. glosa — comentă în mod critic. contents d ’eux. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. on crut q u ’il s’allait plaindre. s’il me veut croire. Lynx envers nos pareils. parlez le premier. Jamais. un colosse. Nous nous pardonnons tout. Se croyant. et taupes envers nous. Voyez ces animaux. s’étant censurés tous. tout — to ţi. L ’ours venant là-dessus. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. singe. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. car tout6 ce que nous sommes. fără n ici o excepţie. Glosa2 sur l ’éléphant. ôter à ses oreilles. il ne se fera peindre. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. Du reste. 284 . dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. Venez. Tout sage q u ’il était. Que c’était une masse informe et sans beauté. pour elle. Je mettrai remède à la chose. Il peut le déclarer sans peur . Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. et pour cause.

L ’homme se redresse et ne va pas loin. A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Fables) RÉVISION I . I l le pria avec instance de ne le point quitter. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. se livre à son occupation favorite. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Mais l ’autre veut absolument m ourir. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. Traduisez en roumain: Sur la plage. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. il se jette dans le vide. gravement. malgré lu i (M aupassant). ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). le couche sur le sable et se remet à pêcher. soit q u ’il rêver. 285 . a 1 n e. ramène le dé­ sespéré. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. s’élance. E t même il parla haut plusieurs fois. l ’attache à une branche. (L a r o ii t. ramène le désespéré. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. I I I . un pêcheur. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche.Nous créa besaciers1 tous de même manière. Sans s’im patienter. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Soudain il entend courir près de lui. et. Il se redresse et de nouveau. I I . Le pêcheur abandonne la ligne. Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. le pêcheur abandonne sa ligne. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez).

... . faire .. Les travailleurs . usines. pensa beaucoup (Voltaire). . Traduisez en français: Lenin a m u rit. est une que de courir devant l ’orage. Zadig n '.. et il est m aintenant unique au monde (St. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots. Elle dorm ait sans doute.. et il a lla it la surprendre (Flaubert). Le m arin v it dans une perpétuelle victoire.est une que d ’. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir.. une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant). fauteurs . V...... Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. France s’opposent .. Exupéry). ai fait mon am i... Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre... établir son pabinei..... c’.est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire .. la paix. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. d ’études (V igny). ses libertés démocra­ tiques.... Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. c ’. la défense . c’.. parlerons ce soir... V II. dar opera lu i va trăi veşnic. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant). M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny). Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-. guerre.. fête son anniversaire... Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. Nous.IV .. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. Je vais chez mon am i: on. dormir et d ’.. c’. Le peuple français lutte. pensa pas et la femme de l ’envieux... Ils n ’ont aucune envie . V I. Exupéry).. guerre..

PARTEA A IV-a .

.

2 Precedat de articolul hotărît le. Varabe = lim ba arabă ş. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză. spre deosebire de lim ba rom înă. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă.39 .È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1.-e autrichien.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand .Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. 1 în lim ba franceză. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Finnois ou F in ­ finnois. R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2. le roumain — lim ba rom înă.-e Anglais anglais.-e espagnol . le serbe = lim ba sîrbă.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e ou finlandais.a.-e landais Français français. R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais.

-enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais.'S. -e Polonais polonais. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova. -e Portugais portugais.R . -enne norvégien. -e suédois.S.Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e Roum ains Suédois Suisses roum ain.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .-e italien.

J ang] 2. -e . Coréens coreen. -enne iranien. -enne Éthiopiens (Abyssins. -enne m aro cain. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. e 291 . -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne indien. -enne abyssinien. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne guinéen. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g .Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien. -enne afghan. -enne tunisien. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. -e Chinois chinois.

-enne uruguayen. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. -enne chilien.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . -enne péruvien. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. -e Cubains SUD cubain. R épub liqu e D é­ mocratique. -enne 292 . -e Vietnam iens vietnam ien. Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. -e brésilien. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain. du ViêtNam H anoï [anaï] 2.

-enne Néo-Zélandais j néo-zélandais.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. Nuremberg. Naples. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). în limba franceză. în limba franceză. Cracovie. T urin. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Bologne. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Barcelone. lassy (Iaşi) etc. M ila n .-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. M unich. alteori foarte apropiate. 293 . Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. Cu toate acestea există şi unele excepţii.

Guernesey etc. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. New York. les Alpes. le Togo. Madagascar. la Pologne. la Méditerranée. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. le Canada. Le Caire. la Transylvanie V (océan) Atlantique. Marseille. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. Oslo Fac excepţie: La Haye. la Crète. le Pakistan etc. Marseille est grand. la Touraine. la Baltique les Carpates. la Grèce. les Philippines dar Cuba. la Seine. Face excepţie le Mexique. b) nu sînt. le Japon la Bretagne. Leningrad. numele oceanelor şi al unor mări. precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. les Baléares. regiuni şi provincii. M alte. iar altele nu: la Sicile. Jersey. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. Le Havre. l'Argentine. Ceylan. în general.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. la Volga. la Bolivie etc. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. la M artinique. le R h in . Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. La Rochelle etc. . Observaţie. l'Everest le Danube. articulate numele de oraşe: Lyon. M ila n .

d) Numele de munţi sînt.. le Caucase. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! . de genul masculin: le Parnasse.. la Bérésina. în general.: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques. Participe i. la Loire.. fie feminin: le Rhône.. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de. les Carpates. les Andes etc.s e m Passé vivant vécu. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. care sînt de genul fem inin.~e 295 . les Apennins Fac excepţie: les Alpes.Se spune însă: Rome est belle. les Pyrénées. le Mont-Blanc. le N il. les Vosges.

La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Eminescu.. Les plaines du Nord l ’unissent. Bucureşti. Neapole. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin.. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients. Des Alpes aux Pyrénées. ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. on lit: „Ici l ’on parle français. F lorenţa. roumain.. anglais. suédois. chinois etc. H erzenafost rus. 296 . 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. Torino. La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est . Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca. Caragiale. M ilano. Turgheniev si a lţi m ari scriitori. Gogol. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a . allemand. La capitale de la Grèce est . espagnol.. Lisbonne est la capitale du .. Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. II. là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine.. Chopin a fost polonez. italien. parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. Moscou est la capitale de 1’. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique..“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné. B rîncuşi. Tolstoi.. la France est un pays méditerranéen. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . à l ’Europe septentrionale.. russe.. Noi studiem fran­ ceză. Bologna.... Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine. I I I .. B razilia are o capitală nouă. Pékin est la capitale de la .E XERC ICES I .

nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. Rome et Tokyo.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. européens. Dans la période 1958— 1964.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Lancement du javelot 297 . avant et après le 23 Août 1944. Aux Jeux Olympiques. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Melbourne.de cham­ pions du monde. la plus grande compétition sportive internationale. qui ont réuni 32 pays. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

-ă croissant. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m.) a marca un gol antrenam entul 300 . -e [krwasà] m ărit.) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m.) [eskrim] scrima l ’équitation (/. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus. -e [akrv] sporit. dovada accroître [akrwatr] a m ări. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/.

danseur. ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. fie cu sens diferit.) patinoarul 301 .) p a tin a ju l patiner (vb. patinage. surmenage. candeur.) îno tul nager (vb. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care.) a patina le patin ( m . formează cuvinte noi. rezultatul unei acţiuni: ouvrage.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie.) patina le patineur ( m . coiffeur.) patinatoarea la patinoire ( f . un substantiv colectiv: feuillage. Fam illes de mots — la nage ( f. nettoyage. blancheur.) a înota le nageur (m . valeur. démarrage. atterrissage.) înotătorul la nageuse ( f.) patinatorul la patineuse ( f . Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază. langage. nageur. Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur. o calitate: courage. conteur. Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage. b) pe cel care face o acţiune: monteur.) înotâtoarea — le patinage ( m . soudeur.

avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor. 302 . respectiv..G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. ca sens. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de . Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ. din limba franceză... unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . Cu toate acestea. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi..

flatteur. triompher.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. nageur. se souvenir etc. De două ori campioană olim pică. E i locuiesc pe strada U niversităţii.1 répond le manager. s’occuper. profiter. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor.O . deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e. Elle appelle à nouveau dix minutes après. jouir. I I . ressembler succéder. (O K a y ) [o keil — foarte bine. obéir. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. penser.2 dit tristement le manager. — O . plaire. résister. In ţara noastră au. perfect (expresie americană). Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. 1 O . souder. se moquer. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. sauter. — Knock out. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. tireur. s’emparer. echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. joueur. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . chasseur. porter. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. E XERC ICES I. I I I . aspirer. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. prétendre. coureur. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna. s’indigner. chauffer. penser. échapper nuire. P a tin a ju l se practică iarna. skieur.K . patineur. conter. se servir.O . lolan da Balaş. Ea se interesează de sport. boxer.K . 303 . renoncer. — Comment ça va maintenant? — K . Ea a învins numeroase atlete consacrate. 2 K . ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. survivre etc. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i.

V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .Une équipe de football yardien de but r.

le 12 avril 1961.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. et ces minutes ont ébranlé le monde. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. La distance par­ courue par . la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. Pour la première fois dans l ’histoire. Valéri Bykovski. piloté par Titov. Valentine Térechkova. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Cooper. comprenant 17 rotations. L ’Américain W . Le 6 août 1961. a voulu connaître sa place dans PUnivers. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre.. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Le vaisseau cosmique . après un voyage de 700 000 kilomètres. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. Glenn et S. 305 . nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Moins de quatre mois plus tard. G.Vostok-l“ .ok-2‘‘. est placé sur l ’orbite.Vost.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. apprendre à diriger les lois de la nature. Le premier cosmonaute du monde. Youri Gagarine. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. En août 1962. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. le vaisseau cosmique .. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov. est lancée dans l ’espace cosmique.. Un autre Américain. de plus longue durée cette fois-ci.

.

îi m o d ific a sensul sau. -ois. italien. alsacien etc.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. contribution Sufixele -ais. la o regiune etc. une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). V O C A B U L A IR E l ’assaut (m.) [aval] zborul l’espace (m. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. a in . énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. tonique. bordelais. adăugate la începutul u n u i c u v în t. exécution. eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. lorrain . ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. suédois.: français. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. m a i rar. roumain. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 .Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . categoria g r a m a tic a lă . S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece).

(între): international. soutirer. surnom etc.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue.(îm p re u n ă): concourir. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos. (v. surcharger. supra. interplanétaire etc.. „sub“ : sous-directeur. ca atare.. correspondre etc. subordonner etc. Observaţie.. P re fix u l con-. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. collaborer.(peste. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.. 308 .ei. P re fix u l sur. extra-fin etc. P re fix u l sous. cor.. care vor fi studiate mai departe. P re fix u l inter. super-son etc. sub-) are sensul contrar lu i super. col-. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure. les travaux menés ••• 2. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1. pe deasupra): survoler.şi înseam nă „dedesubt". P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique.r/ra. est placé sur une orbite.(sou-. comprendre. corn-.. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi.

tirer. Lyon. vivre.(ou sou-. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion.(ou super-). L a cabine est (doté) de trois hublots. Chine. IV. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. nom . estimer. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. Hongrie. structure. Egypte. cent. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Irlande. lieutenant. abondant. Marseille. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). Amérique. sub-) aux mots suivants: porter. naturel. I I I . La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. sous. M ilan. Maroc. conscience. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. sol. Inde.EXERCICES I . .

Trois m ois. le siège de son gouvernem ent. M algré ses erreurs et ses faiblesses. — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k . gouvernem ent du peuple. les affaires de la N a tio n . contrôlé par lu i. C’était la Commune. par le peuple et pour le peuple. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. sauvage. Certitude de victoire) 310 . E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n .4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. La répression fu t féroce. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. contre la misère. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. tr a v a illa n t pour lu i. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. Le peuple tr io m p h a it. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste.

doctrine sau curentului literar: communisme . greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m.) [ebo/] schiţa. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. -a l ’erreur (/.-ă. réaliste 311 . -e [nwar] (fig-) groaznic. a m uri farouche [faru/] sălbatic. un sens peiorativ: capitulard. a se răscula l ’audace (/. -ă noir. -été) indică o calitate: capacité. (-ité. socialisme. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. ) [alijâs] alianţa étroit. acest sufix nu are acest sens: communard. o doctrină. ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. crud. maquisard etc. -à le combat [kôba] lupta sanglant. marxiste . socialiste. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. indică: pri­ mul o ideologie. frecvente şi în limba romînă. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. ) [ëlrepidite] curajul. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. -eatà. însă. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. -iste. cruauté. dez­ gustător. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. -e [sàglà] slngeros. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . bavard. -oasă immonde [imôd] murdar. un curent litërar etc. aclamarea l ’ébauche (/. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. pillard. în general. campagnard. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. fraternité. Sufixul -té. réalisme communiste. iar al doilea. liberté. m agnifie. le général général] generalul capitulard. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. unité. fausseté etc. In unele cuvinte. -ă. -e [etrwa] strîm t.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/.. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. beauté. marxisme. Sufixele -isme. -e [pretàdy] pretins.) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. pe adeptul acestei ideologii. fuyard etc. ca­ pitulard. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. ) [erœr] eroarea. -ă.-e [kapitylar] laş. -elle (eternei] veşnic.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula.

La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite. (C om plem entul direct este l ’= la Commune). G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. La Commune de Paris a ouvert le passage.. b) u n pronum e personal: Mes amies. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. Observaţie. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés.. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). dar nazi etc.. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă. Observaţie. je les ai rencontrées sur le boulevard. E lle a démontré que. N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. Ils ont mangé. romantisme. se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. 312 . dar romantique nazisme.. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet...

celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir). égal. dur. je les ai (égarer). . dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. ferme. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. je les ai (connaître) avant vous. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. IV. Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. cher. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. E n utilisant le suffixe -té (-ité. Ces person­ nes. L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. -été). perspicace. Com unarzii au lu ptat eroic. fertile. honnête. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . solide. subtil.EXERCICES I . Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. III.

.. mais grâce à qui? grâce à un ange. tantôt ils ne s’accordent pas. 314 . l ’agriculture est la plus noble des professions.. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va.. tantôt ils s’accordent... A la campagne c’est prétentieux.. je cube..) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute. des discours éton­ nants!...... le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!. tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. j ’évite les liaisons.... lisant: „Messieurs et chers collègues. je fais un pâté.... On me croit savant...... adoré. Caboussat.. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé..." ( S ’arrêtant.. je ne sais pas comment.... j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons.. ça ne se voit pas.... de mon temps..) pas même les discours que je prononce...) Mais non! ça ne se peut pas!.. Je serais maire. Rlanche.. Caboussat: O ui.. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche........ (Regardant autour de lu i. je dis: „Je suis allé“ . Arpajon m ’écoute la bouche ouverte. (Regardant autour de lui avec inquiétude.. on ne sait par quel bout les prendre.. (Dépliant le papier.. Caboussat: Si je suis réélu.. mais je ne rédige pas. ça va très bien..... on ne moisissait pas dans les écoles. et après? le portefeuille! qui S ait?. et une chose s’oppose à mes projets.... sans toi !.... Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. comme les autres...) A h ! chère petite.. j ’ai une réputation.. seul: .j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut. comme un imbécile!.) A h ! dame. Je suis riche. Je ne sais pas.) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat..) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout. (Tristement. la grammaire française!. et à lire. mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle. paraissant: Papa. (L'embrassant. considéré. et dangereux.43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat......

(A part. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu.. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-.. -ă. celui q u i n ’aim e pas la terre.) M o i. tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m.La p lus noble des professions/4 (Parlé.. to u t sim p le m e n t.. sau res-: ressaisir etc. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !. les t . retéléphoner.. réédi­ ter etc. rallumer etc..) avec u n t ..poate avea şi alte v a lo r i.. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. Caboussat. rasseoir. a dezdoi (o stofă.. redire.. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré. réexpédier. récrire. proastă. stim at. râu. Vembrassant: A h î chère p etite !. a lte o ri r-: ramener. “ (Parlé. -e [fi/y] prost. les s . raffoler. rapporter. ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant.. -ă l ’orthographe (/.) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.) „L a richesse des n a tio n s . 315 . (A part.) ..“ (S'arrêtant. Vembrassant: A h ! chère petite !.. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue. repartir. -e [kôsidere] respectat. reprendre. P re fix u l re. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir.) Tiens.. revoir.) „ J ’ose le dire. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier.. De e x em plu .) M o i. rea embarrasser [àbarase] a încurca. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. (Lisant. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări. j ’avais m is u n t.. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă .. renaissance.) Avec deux s (Lisant.Caboussat..

Se conjugă la fel ca verbul voir . tu vis. 2• La perfectul sim plu singular. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. il vit. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis. 3. a procura). dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. je pourvoirais.G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. De asemenea.

r-). Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. la p articipiul trecut: crû.) IV . De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. pentru a ajuta la m uncile agricole. vous verrez.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. EXERCICES I. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. commencer. 1. il croît (la plural însă: nous croissons. vous croissez. primeşte un accent circumflex. vois-tu? (ex. Astfel. Les participes surtout l ’embarrassaient. Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. embarquer. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. habiller. 317 . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural). conduire. En utilisant le préfixe re. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . ils croissent) . appeler. tu croîs. je crois. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. il croyait.Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. engager.(ré-. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară. Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. la perfec­ tu l simplu: je crûs . allonger. pentru a se deosebi de acesta. peuplement. approcher.-e Observaţie. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. verbul croire se ortografiază eu yi. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. elles virent. 2 . Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. I I I . Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. approvisionnement. I I . établir. Ca şi verbul voir. ils ont cru. Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii.

— Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington. .A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait.

— Monsieur. distrait. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. À ces mots la dame éclata de rire. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . il-. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . Il ne fera jamais rien de bon. Astfel: (im-. adjectiv. monsieur. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. méchant.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. étonné. ) [ekrityr] scrisul. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. • — Madame. peu intelligent. lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. im poli. -e fëpo 1i] nepoliticos. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. dit Alexandre Dumas. Ce garçon est paresseux. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. adăugate la un substantiv. L ’écrivain. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. — Alors je peux parler franchement. répondit la dame. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non.

français. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . în subordonată se folosesc.= Je sais que tu as appris le français.non-: non-intervention. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. b) Ştiu că ai învăţat franţu. malaisément. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. 320 . în limba franceză.= Je sais que tu apprendras le zeste. dis-): dégoût. pe rm an en t v a la b il. Observaţie. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. trecutul. E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. = Je sais que tu apprends le français. Intr-o frază. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. zeşte. non-valeur mal-: maladroit. în limba franceză. difficile a-: anormal. non-sens. dégonfler. — acţiunea din subordonată este anterioară . mésestimer dé. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. discrédit. — acţiunea din subordonată este posterioară.( més-): médire. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei. 1.(dés-. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. mécontent. mécontentement. disjoindre. désapprouver. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. désaveu. décharger. în subordonată se folosesc. discontinuer. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . malhonnête mé. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. c) Ştiu că vei învăţa franţu.

Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . d it A le x a n d re D u m a s . croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. la dam e se m it à rire. m o r a l. E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. facile . hon n ête . A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. co n­ n a ître . bête. Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . m odéré. E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . le ttré . Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. conscient. inattentif. rem éd iab le . Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . III. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. II. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. grossier. p ro p o rtio n .c) Condiţionalul prezent. Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest. U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. Ce garçon est peu travailleur. Les deux espéraient que le tem ps serait beau. contenter. IV. lo gique . s e m bla b le. a lté ra b le .

Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. Boema de G . d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. Verne) L ’âm e enchantée ( R . Traviata de G. d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. Rigoletto de G . B ărbierul din Sevilla de G. France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . Murger. Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . Carmen de G. N u n ta lu i Figaro de W . d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . P u c c in i. M o zart. d u p ă „ L a Tosca“ de V. Y e rd i.Exercices supplémentaires 1. Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . H ug o . Sardou. Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. Y e rd i. R olland) F ils d u peuple (M . d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. P u c c in i. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. P u c c in i. D um as-fils. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . Tosca de G. B iz e t. R o s s in i. M anon de J . A . . d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . Massenet şi M anon Lescaut de G. d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais.

il se calme un peu. 323 . cra. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Les gens arrivent. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Mais de temps à autre. Ils pas­ sent devant vous... Ils deviennent le flot. Cra. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. de Saint-Cloud. Aux heures de pointe. les camionneurs s’interpellent. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. Les pas griffent l ’asphalte. Des millions de visages se frôlent. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. les gens s’en vont. Arrêtez-vous. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. la foule. La foule ja illit de la bouche du métro. de Bois-Colombes.. écoutez les bruits des pas. À chaque poussée de fièvre.. Des millions de chemins croisent leurs fils.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. fermez les yeux. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage. de Garches. Un torrent dévale les escaliers des quais. le cœur s’enfle à nouveau. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. Les vendeuses crient.

croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. Le soir.. les sous-sols prennent leur habit de -solitude.trenul expres. On se croirait dans un palais aban­ donné. quand les boutiques ont mis leurs volets verts.pasajul de nivel. ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . L ’archi­ tecture devient plus étrange. les échos s’éveil­ lent. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous. Les pas résonnent.şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. des mots oubliés. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f .. întunecat la poussée [puse] accesul.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . des confidences perdues. Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu.Il y a des noms. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . (D’après P. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur . les lampes éclairent mal. 324 . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. accelerat le passage à niveau ■.viza.ham alul le visa .

ballet engleză: tennis.). în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. bouffon. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. 2. mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. affluence etc. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice. difficile. remettre etc. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. vitrum) 4. presse etc. Astfel. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării.1. Astfel. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. enterrer etc. greacă: ellipse. terri­ latină: toire. innover. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. quadratus) verre (de la lat. programme italiană: corridor. fille. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează. în general. tasse. ville. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. année. bouillir etc.). Ortografia franceză fiind etimologică. lettre. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . commode. tunnel spaniolă: bizarre 3. syllabe. terrestre. transmettre. chaussée.

la bouche d u m é tro . î n Paris e xistă m u lte auto b uze . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). IH . H. n e re g u lat. a dezbate. a c o m b ate. t r a in o m n ib u s . cunoaşterea. in o v a to r. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r. c a n ib a l. m ilig ra m . m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. m ilio n a r . P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. ir ig a ţia . P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. heure de p o in te . a incom oda» d is c u ţia . r a ils . c o m b a ta n tu l. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). de obicei. M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. EXERCICES I. a recunoaşte. 326 . a a d u n a (cifre). com od.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. Observaţie. la con­ signe. sions: q u a i.

C olom bes.? (à la gare N . L e va llo is.. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N. Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées. V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon. A r^ e n te u il.. P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s. C ourbevoie.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers.. (près du musée L . com m ent a rriv e r à la place N. d it M.. I I .?).. À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le . y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es. V ern éjou. ju sq u ’au th éâtre N.. P ou r P aris. voudriez-vous m ’indiqu er la rue N . d it B arbassou. s ’il vous p la ît. (à l ’Opéra)? D itesm oi....? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps.. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s.. Au to ta l. A snières. il y a le P aris des ré v o lu tio n s.)..? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris.. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) . m ais elle est bien grande.la place N ..LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille . — O ui. m adem oiselle. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie. C lic h y . St-D en is. m onsieur (m adam e..? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e . mon p e tit etc.? PARIS — . C ’est une v ille m agnifique. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts. St-O uen.)? P ar où dois-je passer pour gagner. Est-ce que l ’autobus N o.. elle est b ien b e lle .. c ’est une p o p u latio n énorm e. — E lle est grande en e ffe t..? Cette rue me con duira-t-elle à .

d ix . Troisième coup: même résultat. — Seize lions. il ne reapparaît pas. le soir. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion. et devinez ee que je trouve derrière le buisson. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et. mais je crois que vous allez le faire. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais.. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . après le quinzième coup... — Si je manque le dernier coup. je me précipite. Une seconde. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l. puis. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. Je m ’énerve.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman.. Quatrième coup: même résultat. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. Le résultat est que.. et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. Un second coup: même résultat. Voici l ’histoire de mon premier lion.. cache sa tête. L ’anim al effrayé. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. je tire plus mal.. — Le lion. l ’animal redresse encore la tête. puis la dresse à nouveau. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. je serai mangé. Une demi-heure avant m inuit. D ' a p r è s A. me mis à l ’affût. mais une minute après remonte. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. deux. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. L ’anim al tombe. triom phant. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis.. puis je tire.. J ’at­ tends encore un peu..) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . J ’attends un instant pour me calmer..

tu arriverais à temps.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . -e ( a d j. = £ i tu marchais plus vite..) enervarea énervant. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent). şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. il serait arrivé à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă. fiind vorba de o acţiune nerealizată.Familie de mots — deviner (vb . V. tu arriveras à temps. tu serais arrivé à temps. ai £i ajuns la tim p. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă. Raportul temporal exprimat este de posterioritate.) ghicitoarea (persoana) l. = Si tu avais marché plus vite.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) nervul énerver (vb . în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede. b) In locul viitorului din romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. 329 . vei ajunge la tim p . după si. = S i tu marches plus vite.) ghicitorul la devineresse ( f .) a ghici le devin (m .) a enerva l ’ènervement ( m . ai ajunge la tim p. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. je serai mangé. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.a devinette ( f . Observaţie.) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de .

elle aurait duré plus longtemps. IV . Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. a i fi văzut racheta cosmică. D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. I II . 2. I I.sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. E XERC ICES I. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". Nommez en français dix animaux sauvages. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. I l ne savait s 'il irait au théâtre. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. P a u l Fo r t (Ballades françaises) . vous trouverez la ville changée. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. disait Archimède. je soulèverais le monde. V om reuşi să îndeplinim . Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică. De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Nu orice si este un „si condiţional". tu lu i donneras ceci. Dacă a i fi p riv it m ai atent. 1." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. S ’il te (demander) à boire.Not&. dacă vom lucra cu dîrzenie. V. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. nous apprendrions plus vite cette langue. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. elle serait restée un pays retardataire.

relate l'évasion de Téléguine.. l ’autre gémit et s’affaissa. une lon­ gue face tordue. dans la cour du camp. tombaient sur un genou. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. un fusil entre les mains. son front. „Manqué. Melchine empoigna le volant. vers la montagne. Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. Joukov se retourna et menaça du poing.. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. En arrière. appuya sur les pédales. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. des soldats couraient. Manqué". des buis­ sons. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Le vent lui souffla plus fort au visage. un revolver dansant dans sa m ain.. montait dans l ’auto. à droite. Manqué.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Mais les engrenages grincèrent. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . plus bas. le soldat m it en joue. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. au tournant le camp disparut. Une détonation. 331 .. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement.c le soldat pour lui arracher son fusil. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. dans l ’encadrement de la fenêtre. — Joukov. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. une autre. capturés et condamnés à mort par les Allemands. des bornes kilométriques. Téléguine bascula sur le siège de cuir. La voiture bondit. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. monocle à l ’œ il. de Joukov et de Melchine. Melchine se retourna .

) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/.-ă.) puşcaşul — menacer (vb. -e [reje] vărgat.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. ) a am eninţa la menace (f. a relata capturer [kaptyre] a prinde.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. ) puşca fusiller [vb. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca. suferin­ ţa.) ameninţarea menaçant. durerea relater [ralate] a povesti. -e ( adj. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul. ) am eninţător.) rafala de îm puşcături te fusilier (m. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m. -e [tordy] s tr îm b a t. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura. -e [ârosine] înrădăcinat.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f. -oare 332 . aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro.

plaindre (a deplînge). ca de exemplu: craindre (ase teme). monocle à l ’œ il. I I sortit...în -aindre. La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv . O faţă lungă.. e Observaţie. Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint. 333 . rejoindre (a reuni) etc.. Une longue face tordue. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. joindre (a u n i). éteindre (a stinge)..G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental. une cigarette au coin de la bouche. exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov.... -oindre. teindre (a vopsi ). peindre (a picta). schimonosită. -eindre. 1. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. cu monoclu la ochi. un fusil entre les m ain s.

le sourire aux lèvres. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. H I. = domnule căpitan. mon général etc. Verbele din această categorie schimbă consoana d. 3. il restait im m obile. il p artit chasser le lièvre. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. domnule general etc. les bras croisés. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). il peignit etc. IV. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. Le fusil en bandoulière. . nous peindrons etc. vă rog. din radical. EXE RC ICE S I. les lunettes sur son nez.2. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . Traduisez en roumain: I I lisait. Noi nu ne temem de greutăţi. E lle a lla it au bal. Stingeţi lam p a. Ele pictează o fabrică. H. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. nous éteignons. Debout. I l continuait à travailler. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. les doigts gar­ nis de bagues.

qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. disais-je ensuite. lui dis-je. cette dame à qui je viens de parler et vous.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. am stat de vorbă. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. elle veut faire la jeune.48. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. Deux Persans. et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. dis-je en moi-même. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. — Eh ! vraiment. Rica et Usbek. lorsque l ’une mourra. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. je me trouvai auprès de sa tante. je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. une de quarante. descendons à présent. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. bon Dieu. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Ah !. qui voyagent en France. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. Madame. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. „Madame. 335 . vous vous ressemblez si fort. me dit-elle. et commençons par la vieille qui est au sommet. une de soixante. et qui met des rubans couleur de feu. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence".È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). Un moment après. Quand je tins 2 cette femme décrépite. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . Monsieur. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. et la plaignais dans mon âme. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut.

mais sa mère avait pour le moins vingt336 . je suis sa tante . qui est à l ’autre table. ■ — Attendez. elle a même quelque chose dans le visage de passé.— Ma foi. m ’v voilà.. „Madame. Bon. et j ’allai à la femme de quarante ans. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint. faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. Je des­ cendis encore. continuons. me dit-elle. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". que vous n ’avez certainement pas. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle.. dit-elle.

. defunct. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea.cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. je ne crois p a s. a compă­ tim i l'âm e (/.. j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année.-ă Observaţie. alinarea décrépit. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. defunct. -ă. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. s’écria-t-il. dit-elle. -e (a d j.). S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite). V OCABULAIRE persan. —• Je le disais bien. -e [dekrepi] decrepit. răposat. C ’est du temps perduf lu i dis-je.. Quel bonheur. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. A djectivul feu . et je n ’avais pas tort d ’être étonné". ram o lit. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv . en sautant de joie! 337 .) [amă] am an tu l.) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . răpo­ sat. -ă.. a se distra l'a m a n t (m. -e [persan] persan. (am au zit spunîndu-se c ă . -ă. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. -ă. m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e .. -e [f0 ] decedat. -ă. ţelul le feu feu . -à se divertir [sawdivertir] a se am uza. la participiu trecut şi la tim purile compuse.. -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu. et il faut avoir vos charmes.. -ă ouïr [inv.) focul decedat. Madame. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/.. feu la grand-mère.

2. La forma afirm ativ ă. După verbe care exprimă voinţa. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . i l est bon. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée.): I l faut que nous nous hâtions. E lle désire que ta la i écrives. regretul etc. e v e n tu a lă . n e sig u ră. teama. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie. După un verb de declaraţie ( croire. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . ju g e r etc. porunca. sem bler etc.). Je regrette que tu partes. folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. 3. dorinţa. I l est temps que tu partes. spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. i l est ju s te .Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general. I l semble que vous soyez deux sœurs. i l est tem ps etc. a ffir m e r . : Je veux qu’il vienne plus vite.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. După un verb impersonal ( fa llo ir . penser.

Il ne se trompait pas. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. 2. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. vom merge să-i facem o vizită. IV . Dacă aş cunoaşte oraşul. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. EXERC ICES I . J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. 339 . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă. Traduisez en français (vb. Daca n-ar fi plouat. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural).Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Son dessein était d ’étudier la société française. regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . verbul rire se ortograîiază cu doi i. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. am fi făcut o excursie. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. 1. Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. I I . Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. I I I .

plongeant. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. voulant revenir à bord. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. L ’ancre flottante. comme par miracle.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. Ak>rs. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . je vis soudain L ’Hérétique ralentir. en 1951. Bon nageur. 340 . seul exemplaire que je possédais. Je crois que jamais. me jurai que ce serait le dernier bain de... La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Boiteux père.. Plus rien ne freinait la dérive.la traversée. à bord d ’un canot pneumatique nommé . C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. s’était mise en drapeau. même pendant ma course à Las Palmas avec M. comme un parachute. J ’étais épuisé moralement et physiquement et. en bonne condition physique. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus.l’Hérétique“ . j ’avais nagé vingt et une heu­ res. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. je l ’atteignis en quelques minutes. je partis à sa recherche. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position.

după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . borul (la o pălărie) . ) le freinage (m .) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l.-ve (a d j. nasturele 2 . frîul a frîna frînarea neînfrînat. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f.) le nourrisson (m .V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic. marginea Familles de mots — nourrir (vb.) escara. bordul (la un vas) 3. fausse [fo] aici: greşit.) frîna . -euse [dulur^] dureros.) nutritif.) le garde-frein (m . ) freiner ( vb. -oasă le bouton [butô] aici: coşul. ) [sskar] (med.) [erypsjô] erupţia douloureux.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/.) la nourriture ( f. bubiţa le bord 1 2. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. bobocul (la floare) 3. -oare — le frein (m. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . coşul. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 . coaja le coussin [kuse] perna faux. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar. bubiţa l ’escarre (/. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/. -e (a d j.) effréné.) la nourrice (f. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale.

Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui. entraînement. I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. 2. jusqu'à ce que (pînă să. Indiquez des mots de la même famille que: voyage.1. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. I II . flotter. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. on a balayé la salle. . pînă ce). en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. EXERCICES I. După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. Observaţie. Il avait traversé la Manche à la nage.ayant que je puisse rattraper le fugitif. II. nager.

une bouche énorme et terrible. une haute cravate. jeune. grave. ( Vi ct or Hugo. de larges souliers. il y avait de la crinière dans sa perruque. assis. Les deux autres hommes étaient. -e [brose] periat.. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. l ’œ il éclatant. aujourd’hui historique. le troisième Marat. Le grand. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. le pli de la bonté au coin de la bouche. Le petit était un homme jaune.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. les dents grandes. Il était poudré. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate. un poing de portefaix. boutonné. qui. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. -e [gote] înm ănuşat. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. semblait difforme. des bas blancs. des plaques livides sur le visage. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. l ’autre une espèce de nain. -ă ganté. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. Le premier de ces trois hommes était pâle. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. -e [butane] încheiat. Ce café avait une arrière-chambre. les yeux injectés de sang... était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. -ă boutonné. Il avait une culotte de nankin. -e [pudre] pudrat. le second Danton. Le 28 juin 1793. pas de front. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 . ganté. un jabot plissé. Il avait la petite vérole sur la face. des souliers à boucles d ’argent. -ă brossé. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. plăpînd.. il avait la tête ren­ versée en arrière. avec les lèvres minces et le regard froid. une ride de colère entre les sourcils. les lèvres épaisses. brossé.-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. l ’un une espèce de géant. Il avait un pantalon à pied. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre.

épaisse [eps. (fig .-ă neglijent. cachemire (de la Cachemire). de la Bougie. -e [bote] încălţat. camembert (brînză). vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ. -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. baïonnette (de la. roquefort. oraş în Algeria). ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. aici: lins. berline. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. epss] gros. -e [erise] z b îrlit.la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. bougie (lumînare. oraş în Germania). cuta 2. bordeaux. -ă l ’apprêt (m. valenciennes (dantelă). -ă. plicul 4. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . staco­ jiu botté. tulle (ţesătură). cearşaful 1 2. 344 . cognac (băutură). -e [eklatà] strălucitor. v în ă t. -oare. gulerul . canadienne etc. sèvres (porţelan). -oare difforme [diform] diform . cafeaua le col le p li 1 . L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 .) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. bourgogne (vinuri). postavul . Bayonne). -e [pla]. trecătoarea. -e [debraje] îmbrăcat. şleampăt. cafeneaua 2. -ă nouer [nue] a înnoda plat.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. sclipitor. landau (de la Landau. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. pasu 1 2. rid ul 3.

Observaţie. le front. chauvin (de la Nicolas Chauvin. la poudre. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. legate de o invenţie. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). guillotine (de la G uillotin). j ’assisterai à un spectacle palpitant. care se traduc prin „deşi“ . donjuan. c) nume de personaje literare. mansarde (de la Mansart. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . Indiquez les différents sens des mots: le p li. harpagon. tartufe. vechiul nume al v u lp ii (goupil). la botte. opem literară din evul m ediu. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca. arhitect). La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. soldat al lui Napoleon I). praline (de la Praslin ). Spre deosebire de limba romînă. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat.. Je viendrai voua voir. 345 . calepin (de la Calepino).. numele propriu Renart a înlo cuit. E XERC ICES I. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). soit que je le suive à la télévision . indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.b) nume de persoane. în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). adonis etc. bien que. mécène. bien que je sois très occupé.

. cachemire. .. la réalise. tartufe.. mansarde. dans les allées désertes. ont été remplacées par les autos. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. bougie.. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. Les . avec son château. l ’exalte et l ’impose. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. tout obéit à la même pensée. On n ’emploie plus de . soit q u ’elles (arriver) par avion. camembert. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. l ’ornementation. un jour de solitude. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. nous avons mangé d u .. . dans nos villages.. berline.. et d u . Les enfants aim ent le s . .. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine. Soit q u ’elles (venir) par le train.. . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose.. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. D u .I II. et d u . ses marbres et ses fontaines. Le déjeuner a été riche en fromages. mécène. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . ses terrasses. au moment du prin­ temps. ou plutôt vers la fin de l ’automne.. dans la littérature roumaine. roquefort.. Elle portait une belle robe de .. l ’électricité les a rem pla­ cées. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. elles seront ici ce soir. bourgogne. quand.. bordeaux. Versailles n ’est q u ’une harmonie. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. on devrait choisir pour cette visite. son décor royal encore debout. IV. ont bien arrosé ce déjeuner. il a peur de le parler.. Il y a plusieurs types d e .....

E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . Faisant partie. notre vaisseau était. Au début du mois de mars 1898.. où il relate les principaux événements de l ’expédition.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. immobilisé par la banquise. quelque 347 . Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. en qualité de naturaliste. de l ’expédition antarctique du vaisseau . Nous nous sentions tellement seuls. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait . Voici un bref extrait de ce livre. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance. Le vent soufflait sans interruption.

difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. -ă le vaisseau [vsso] vasul. ce foyer de lumière et de progrès. vaporul bref. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. brève [bref] scurt. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures. Chaque fois que cela était possible.. nous avons fait à une heure d ’intervalle.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . Pen­ dant 13 mois.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. Nous avons beaucoup souffert. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. Il nous fallait dégager la . nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation.

cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. Observaţie. Observaţie. que.. m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind. je ne reculerai pas.. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni.. 349 . je le tiens pour un homme honnête. în acest caz.. si... adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. Orice s-ar spune despre el. O ricît de atent a fost .. adverb — v.. nous avons rempli notre mandat.... oricît de grele au fost momentele . b) Quelques dangers que présente cette entreprise.. Observaţie.. Oricare ar fi d ificu ltăţile . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte..): . Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t . După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés. După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet. îl consider drept un om cinstit. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul. 2. quel que (scris în două cuvinte şi variabil)... nous les surmonterons... în acest caz. 3. que (oricît de. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt)... nu voi da înapoi. După locuţiunile quelque.Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1. je ne reculerai pas.. quelque difficiles qu’aient été les moments . Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. je ne reculerai pas. le vom învinge. scrisă într-un singur cuvînt. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune.

Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. 350 . sud. tellement. quitter. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. défendre. opérer. commencement. écrasement. mom ent. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . divers. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. espoir. vêtements. en qualité de. -e Observaţie. Indiquez des mots de la même famille que: observer. court. I I. EXERCICES I.

son seau à la m ain. les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J . . Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. Peut-être de Grçce. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse).I II . Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). si morne et si acca­ blée qu’elle fût. Un touriste: — Cela n ’est rien. elle a au moins cinq cents ans. V-am trim is o carte poştală ilustrată. elle est très vieille. ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. y demeura rebelle (V. Donc. il n ’est peut-être pas inutile (V. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. quelque pauvre que vous soyez. V-am trim is fructe. Hugo). quoi que fît le père Madeleine. PR O V ERB E Le chat parti . Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. IV. Hugo). Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. A u m oment où Cosette sortit. que dans la maison paternelle (Balzac). Bruhat). elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. joacă şoarecii pe masă. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication. J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. et. Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Traduisez en français (vb. Cînd pisica nu-i acasă. E lle sera mieux chez vous. dar ne temem să nu se strice. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. Hugo). les souris dansent.

quelques heures auparavant était seule. Pierre Curie. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Vêtue de noir. mais surtout de respect. dans l ’émotion grandissante.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure. aplauzele 352 . Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants. est là. là où il l ’avait laissé. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. les cheveux blonds relevés en casque. de gens du monde. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. Pour la première fois. de journalistes.. Pour la première fois en France. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Et cette femme.. elle était entrée. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. elle attend debout. Marie salue d ’un geste bref de la tête. Et.. Seule dans la petite pièce. elle a tout simplement repris le cours de son mari. plein de curiosité. le 5 Novembre 1906. sur la tombe de son mari. d ’amis. D ’une voix assurée. m al­ gré la sécheresse de son exposé. elle laisse aller ses pensées. le visage très pâle. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m. ayant terminé. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari. [)l.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m. parce q u ’elle désire l ’entendre. immobile.. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis.i [apliul istnàj aplaudarea. Marie.

) pacificateur.f. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.) sem inţia.le peuple (m . populairement(adv. îna in ta ţi.) a popula le peuplement (m . -ă .pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m .) popular. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 . Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher. şi indicativul pentru a arăta un fapt real.m . -e [gradisa] crescînd. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic..) poporul peupler (vb. După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que.) popularea dépeupler (vb.) pacifiste (adj.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m. ca să fiţi văzut.) a depopula surpeuplé... -trice (adj.-ă la peuplade (f. Avancez.) pacifier (vb.) suprapopulat..) pacifiquement (adv. şi s .le respect [rsspe] respectul grandissant. ş is .) (înm od) popular la popularité ( f.) la pacification ( f. de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps.) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que. trib u l la population ( f. dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher. a f in que (pentru ca). M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.) populaţia populaire (a d j.) paşnic.) popularitatea pacifique (a d j. la coexis­ tence . îm plinit.m .f. a fin q u ’on tous Toie. -e (a d j.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —. de sorte que.

pouvoir. Observaţie. déclarer. Je regarde les gens se promener. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. Chacun peut agir. Se va spune: Il veut partir demain. voir.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. Fiecare poate să acţioneze.) în acest caz. Dorcsc să văd acest film . Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive. şi nu I I veut qu’il parte demain. construcţia in fin itiv a lă este preferată. savoir. penser. înlocuind indicativul sau conjunctivul.) Je désire voir ce film . laisser. dar I I pense que vous irez à la montagne. Cînd subiectul este acelaşi. écouter. aimer etc. défendre etc. prier. Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. ordonner. croire. entendre. regarder. vouloir. sentir. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. demander. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. E lle désire l ’entendre. In general.

Ea ştie să cînte la pian. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. I-am cerut să ne cînte o bucată. Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). absoute. E i rezolvau o problemă de şah. m aintenant... Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Spune-i să intre. Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s . Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. IV. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . certaines régions de notre pays sont plus .. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu.. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire.. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme.. I I . III.. La grande m ajorité de la . dacă vor. La R oum anie est un pays de dé m ocratie. E XERCICES I. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară. Mettez le verbe à l ’in fin itif . dissoute. dissous. A rhitecţii pe care lucrînd (inf. Sperăm să o v izităm în curînd.) rezolvă problema m odernizării oraşului.. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute. roum ain édifie le socialisme.. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire. Lăsaţi-i să plece la m unte. cu deosebirea că participiul lor trecut este absous. -e Observaţie. Grâce au développement de l ’industrie. Am dori să cunoaştem Bulgaria. Colegul meu crede că are dreptate.. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). au mode nécessaire.

53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. lui dit-il. je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. répondit Zadig. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. Le roi charmé lui de356 . — Vous qui savez tant de belles choses.

La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. qui avait le mot 1. eus­ sent à se rendre. et il fallait. Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. passer par une petite gale­ rie assez obscure. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. en habits de soie légère. comment il fallait s’y prendre. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. au nom du roi. perfect. pour y entrer. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. les mains collées à leurs côtés. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. les bras étendus. Laissez-moi faire. — Vous vous moquez. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan.. mais la porte de ce salon était fermée. avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. en l ’embrassant. Le jour même il fit publier. fils de Nussanab. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. le jarret ferme.manda. les reins courbés. 357 . sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier.— Il n ’y a. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. Le roi. la tète haute. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. le regard assuré. l ’un après l ’autre. ils avaient tous la tête baissée. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Le roi embrassa ce bon dan­ seur.. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. ( Vol t ai r e . dit Zadig. repartit Zadig. le corps droit. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. le déclara trésorier. tout était préparé pour le bal. Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig. dit Zadig. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. -ă. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon.

-ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. h azliu. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. -a Vhonnêteté (f. plezÆt] plăcut. -ă. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur.) la danseuse (f. m al­ honnêtement (adv. -e (a d j.) dansant . -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/.): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. principal etc. cinstit.) le danseur (m .) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. greoi les reins [rs] şalele courbé. -ă — honnête (a d j. (Antecedentul este un homme). -ă la déshonnêteté. -e [kurbe] îndoit. -ă pe sine. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. -ă. la malhonnêteté ( f. nette [net] curat.) în mod cinslit déshonnête.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant. ) [ajilite] sprinteneala assuré.) necinstea déshonnêtement. conjunctivul se foloseşte: 1. (Antecedentul este la plus grande. ) 358 . Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes.net.) cinstit. malhonnête (a d j. 2. ) danser (vb. unique.) necinstit.) cinstea honnêtement (adv. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. -e [asyre] stăpîn. -e fplezd. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative.

Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). IV . Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. cît este ceasul. EXERC ICES I. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. Indiquez la famille des mots: habile. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. Spune-mi. Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. ci regula corespondenţei timpurilor. trésor. Je ne sais pas où elle est allée. te rog. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. gagner. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. au 359 . III. nu se aplică regula lui si condiţional. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. b) nu este urmată de semnul întrebării. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. J ’ignore si le déjeuner sera prêt. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. II. plaisant.

il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. mais comment faire? Là. qui. mais plus nous cherchions. pistolets. et je vis bien que je déplaisais aussi. au contraire: il riait. Tout me déplut. C’est un pays de méchantes gens. pendant les guerres napoléoniennes. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. sabres. Ce n ’étaient que fusils.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. Mon cama­ rade y grimpa seul. nos hôtes couchaient en bas. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. coutelas. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. non sans soupçon. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. Le souper fini. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. voulut prendre un sentier plus praticable et. Nous deux presque sans armes. on nous laisse. qu’on la m ît au chevet de son lit. J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. couteaux. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. la tête sur la pré­ cieuse valise. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Moi. je fis bon feu. Et je n ’entendis plus rien. finit par nous égarer. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Enfin il parla de sa valise. Les deux personnages du récit sont des officiers français. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. qui fut long. nous. où du premier mot on nous invita. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. Nous cherchâmes. et m ’assis auprès. déterminé à veiller. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. et il pria fort q u ’on en eût soin. Mon camarade. et se coucha tout endormi. plus nous nous perdions. mais la maison. Nous y entrâmes. 360 . tant qu’il fit jour. notre chemin à travers ces bois. je crois. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire.

je vis le père.. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. comme nous l ’avions recommandé. sa lampe dans une main.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. gazda 2 .et.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. oaspetele 361 .d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta..) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t. et de l ’autre. par les fentes de la porte. La femme lui dit à voix basse: Doucement. bucata propre [praprj curat. moi derrière la porte. en coupe une tranche et se retire comme il était venu. va doucement. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. toute la famille. dans l ’autre un de ses grands couteaux. il saisit un jambon qui pendait au plancher. son couteau entre les dents. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . Il monte. d ’une main il prend son couteau. -e [me/â] rău. Deux chapons en faisaient partie. l ’hôtesse 1 . sa fem­ me après lu i. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. Il montait. fort bon. iub ita le souper [supe] cina. Dès que le jour parut. et venu à la hauteur du lit. à grand bruit vin t nous éveiller. En les voyant. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1. a sfătui saisir [sezir] a apuca.

Je voudrais qu’il v înt me voir. Je désirais qu’il réussit. Doream ca el să reuşească. Doream ca el să fi reuşit. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. mollesse etc. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. qu’on la m ît au chevet de son lit. âne— ânesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. 2. 362 . maître — maîtresse. respectiv. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. vieillesse. tristesse. diable — diablesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin. Aş vrea să vină să m ă vadă. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Dorim ca ei să reuşească. conjunctivul perfect. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. b) conjunctivul perfect. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. chasseur — chasseresse etc.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. D orim ca ei să fi reuşit. Observaţie. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). să i-o pună la căp ătîiu l patului.

beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle.. . fin. gentil.. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle.. noble. gros. . Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. large. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. la celelalte persoane. în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv. juste. D upă ce s-a term inat cina . Deşi băuse un pahar cu apă . Fiindcă nu pot p l ă t i. hardi. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. rude. étroit. poli. d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau. bas.Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie..a singular... 363 . Un om care p u rta. petit. on nous laisse. il avait encore soif. E X E R C IC E S I. faible. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra.

II. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. P R O V E RB E S i jeunesse savait. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. parlant bas. vous avez réussi à bien apprendre le français. Bien q u ’étant armé. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. CHARADES 1. l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. I II . V oulant faire le riche. Les hôtes. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi. si vieillesse pouvait. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Il est possible q u ’ils (s’égarer). L a n u it tombée. l ’un des jeunes gens avait peur.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement .4. Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.

. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes. Une bouffée d ’air frais entra.. dans le parfum des orangers fleuris. vieux. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. monsieur Tartarin? 366 . lui. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. — Si j ’en ai beaucoup tué. monsieur!. monsieur T artarin!.... — Té ! pardi. Le petit monsieur regarda son parapluie. monsieur. fit Tartarin assez dédai­ gneusement. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face. vous êtes.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. On passe quelquefois de mauvais moments. puis toujours avec son même flegme: — Alors. répondit l ’autre fort tranquillement.. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions...? — Tartarin de Tarascon. Le petit monsieur sourit.. Le petit monsieur... ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi. apportant sur ses ailes. ridé. le petit monsieur. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. une cravate en soie noire haute de cinq doigts... À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. Si je le connais. un tout petit monsieur en redingote noisette. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. une serviette en cuir. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. On détela. ne se déconcerta pas. la portière s’ouvrit. la diligence partit.. compassé..55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel.. une figure grosse comme le poing. le tueur de panthères.. sourit doucement. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. un parapluie: le parfait no­ taire de village. — Non ! Ça me gène. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. — A h ! oui.. qui s’était assis en face.. on attela. sec.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.

lui dit-il d ’un air très respec­ tueux. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva..— Quelquefois. furios. -ă. par passe-temps. fit l ’enragé Taraseonnais.. Sur quoi le petit monsieur salua. vous avez l ’air d ’un brave homme. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. c’est fini.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. — Conducteur. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. -oasă pardi! [interj.. mon­ sieur Tartarin. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est. -ă.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra. ) [el] âripa l ’oranger (m. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. sèche [sek] aici : uscăţiv. moisieur. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. Il n ’en reste plus en Algérie. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. Quant aux lions.p e legea mea fi donc! (interj. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. Retournez vite à Tarascon. e [Æraje] tu rbat. monsieur? — Ma foi ! écoutez. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. -e [kôpase] tacticos. descendit. ferma la portière. slab.. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul)..) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău . et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie... Le petit monsieur se leva. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 .-ă compassé.. en faisant sa moue.. (D ’après A lph onse Daudet. demanda Tartarin.. Il ajouta.. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. Vous perdez votre temps ici.

oui. nu se iveşte. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune.. da. prin perfectul simplu sau prin prezent).LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. vers la forêt. com pendiul de gramatică. Se apropie. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . Şi întreaga diligenţă rîse. E t chacun de répondre: oui. etc. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. I l approche. şi toate păsările zboară înspre pădure. Si fiecare răspunse: da. 368 . indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de.. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă. et tous les oiseaux de s'envoler. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V.

Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. verbe. Noaptec. les canards accouraient. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. E t le géant s'effraya. II. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. viens ici! Gare! u n camion. Elle a b a ttu le record du monde. Ouf! je respire enfin.Cîteodată. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. unele părţi de vorbire (substantive. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. B ah! je m ’en moque. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. H é! l ’am i. . les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. adjective. criait. Pouah! quelle horreur. cuir et peau. este un bun sfătuitor. gloussait. Indiquez la différence entre: porte et portière. I II. parapluie et ombrelle. F i ! que c’est v ila in . A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille.

Plus d ’une.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. ils quittent le Sénégal.. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. vendu. transporte 2600 litres d ’essence. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. de là. Un jour cependant. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela. Mermoz n ’hésite pas un instant. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote.. accepte des lignes que d ’autres refusent. son avion tombe. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. glorieux représentant de l ’avia­ tion française. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. Leur appareil. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Sûr de lui.. il est fait prisonnier par des Arabes. exécute divers tra­ vaux lourds. Pour satis­ faire sa passion.fois. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. un Latécoère de 5500 kilos. il faut q u ’il supporte tout. puis. il échappé à une mort cer­ taine. Dix fois. vole sur des appareils trop vieux. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. S’il aime le danger. Mermoz. Le 12 Mai 1930. il transporte le courrier de France en Afrique. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. battu et laissé pour mort. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. Mermoz le raconte d ’une voix calme. 370 . Jean Mermoz adore l ’aventure. le visage souri­ ant.. la plus noble. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle. Cette fois encore. la joie au coeur.

le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. la revue. le souvenir.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant. la sortie.) a pilo ta. le déjeuner. la vue. l ’habitant.) aviatoarea l’aviation (f. Bientôt. le fiancé. le baiser etc.) avionul l ’aviateur (m. l ’arrivée etc. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. le diner. l ’écrit. Natal s’étend sous eux. le contenu. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense. le commandant etc.) portavionul le pilote (m.) aviaţia l ’hydravion (m. le reçu. l ’entrée. le toucher. (D ’après Mermoz. c) un verb la infinitiv: le rire.Les trois hommes. Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f. 371 . le pouvoir.) hidroavionul le porte-avion (m.) pilo tul piloter (vb.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r. le représentant. En 24 heures exactement. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour.) av ia to ru l l’aviatrice (f. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. a călăuzi le pilotage (m. le devoir. la tenue. l ’armée. la fiancée.

Observaţie. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. uneori. că. P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 .. Se întîm plă totuşi. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. Elles se sont souvenues de cette représentation. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées.G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession. Complementul fiin d indirect nu se face acordul. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. Complementul fiind direct. (complementul direct este 56). există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données...se face acordul. deci nu se face acordul). Acordul se face cu complementul direct que. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. (se este complement indirect. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat.

Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. traduire. raccourcir. lui. assister. combattre. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. fuir. toucher. introduire (a introduce). pencher. Elle s’est (repentir) de son action. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. retourner.! composé j ’ai traduit. manger. savoir. distinguer. Elle s’est (laver) le visage. precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). saluer. associer. séparer. reproduire (a reproduce). Ils se sont (saluer) cérémonieusement. produire (a produce). e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce). al căror participiu trecut este însă nui. aller. 373 . E X E R C IC E S I. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. sceller. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . I II . se repentir. ouïr. passer. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. II. ignorer. valoir. boire. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit.. Elles se sont (communi­ quer) des secrets. séduire (a seduce) etc. Vous vous êtes (lever) trop tard.

îm puşcat de n azişti în 1941. membru al C.57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. al P. 374 .2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze.C. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie. Francez.C.

) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv. -e [inosâ] nevinovat. adjectivul certain. -ă justement (adv. la justification ( f . 375 . „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . Verbul haïr (a urî) Verbul haïr.) justificarea justifier (vb.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m. U n ii o afirmă.) eliberarea libre (a d j. -ă -la justice ( j.) liber. ju stiţia juste (a d j. prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului.) libertatea libérer (vb. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. „anumit“ . N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural). tocmai la justesse ( f.) a elibera la libération ( f. c e r ta in e .) 1. Va fi o victorie sigură.) justeţea justificatif. cu dreptate 2. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare". ) dreptatea. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment. just. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv. dreaptă. la care i pierde trema.) drept.) justificativ . deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. — ive (a d j.

Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. découvrir. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). connaître. EXERCICES I. a lătu ri de toate popoarele. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. vous haïssez. E l a spus naziştilor: „V oi m uri. espoir. i l hait nous haïssons. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . ouvrir. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. verbul haïr se conjugă regulat. fusil. IV. II. courage. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes. liberté. courir. q u ’il haït. tutoyer. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . ils haïssent (P luralu l este deci regulat. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. Poporul francez. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. trouer. oubli. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. La toate celelalte moduri şi tim puri. Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. III. [33w e] tu hais. vous haïtes.La indicativ: je hais . justification.

P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n.(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an . 1897) (n. 1905) . 1885) (n.

e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . A u b o u t de quelques jo u rs. U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. M a is. s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. V la d im ir o v . je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. claires. très souvent des b o u le v a rd s.I1 a im a it . son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. à leur arrivée à P a ris. dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. Le lo gem ent est grand et c la ir . é m ig ré . beau co up de v e rd u re ..a narch iste s“ . I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. se p longe r dans cette masse ouvrière. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. rue M arie-Rose. là encore. é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa . assez lu x u e u x . le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ . le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté. L é n in e et sa fe m m e .. . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris. il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. quels rêves l ’a g ita ie n t“ . to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. S ix m ois p lu s ta r d .58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. engage la c o n v ersation avec lu i. A u d é b u t. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. savo ir ce q u ’ il p e n s a it.

ş i s .) în m od revoluţionar révolutionner (vb. -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f .) [ezds] uşurinţa. exécution. „M . L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e .. Le fa it é ta it exact. Le p ro p rié ta ire se renseigne. S u fix u l -lion ( -ation. şi s. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance. vengeance. aisance. tradition etc.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat. apparence. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^.) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj. 379 . Notă. coalition. dezin­ voltura l ’allure (f. négli­ gence.) revoluţionar révolutionnairement (adv. orientation. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/. indépendance. ignorance. (D ’après P. exigence etc.) revoluţia révolutionnaire (adj.) [alyr] mersul. punition..v a b ilité . rénovation. en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de.il“. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it. C ’é ta it c e lui d u P a r ti. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire . prudence. administration. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. -ition.

. In cîteva cazu ri. e suffocant.. e intrigant. osciller. persécuter..... -e négligent. ex ist. espér. e précédent. é m in . v ig il. aggraver... IV .. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. In general.. m iliter. ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare........ consoler. danser. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 ... assist. p résid.. amputer. combattre. adhérer. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent.. EXERCICES I . tem pér. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il. e fatigant. Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. I I .. captiver... naiss. ■ e équivalent. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. C'est une personne fatigante. co nfi. persévér. payer. résist.. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant. p ro v id .. condamner. I I I .. souffrir.. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître..G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv . Eminescu răm înea rece.. adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r . publier. provoquer. définir.. plaire.... briller. naviguer. acclamer... réparer. Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. louer (a închiria)... v éhém .... accélérer.

I I . Aragon. Musset. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. Ind ique z le nom de 8 sports en français. vom putea realiza o lucrare im portantă. IV . Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. Mérimée. dacă tu nu m-ai reţine. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Chine. vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. V. Zola. Autriche. Rousseau. Flaubert. Pologne. E lu ard. n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. Barbusse. Dacă îl vei c iti pe Balzac. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Dacă ne vom u n i eforturile. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. Japo n. reportaje parlam entare. scriind articole de fond (editoriaux). Brésil. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . H I . Espagne. 381 . Algérie. Hongrie. Balzac. Dacă te-ai fi născut la ţară. dacă aţi pleca la tim p. I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul.pe ntru scribii contem porani. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. ai fi văzut o piesă interesantă. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . Corneille. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. Aş pleca acum. Maupassant. près de l ’embouchure du Rhône. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it . Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. Argen­ tine. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. aş fi p u tu t evita această întîrziere. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée.

. Ils sont là. V I I . de Bizet ou de Georges Enesco.) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur. F iu l spălătorese! din B răila . comte de l ’Em pire. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. etc. ziarist. Dumas-père). Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). servitor. I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. Paul E luard et tant d ’autres. chiar paradoxal. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. d ’Alphonse Daudet. ham al. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. là les tombes de Frédéric Chopin. 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez". le père jésuite La Chaise. il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. m adame. Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. I l décida que sa fille (partir) (Musset). un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. al aventurii şi totodată al poeziei. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Cărţile sale. Le confesseur du roi. tradus în peste 25 de ţări. G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. scrise în secolul X X . purtător de reclame (homme-sandwich). Mais. P aul Vaillant-Couturier. reprit la cantinière (Stendhal). fotograf am b u lant. Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés.na de nopţi ori' d in Odiseea.V I. en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . V I I I . France). Hugo). mecanic.

de la cravate b la n c h e . p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . c ’é ta it le résum é. l ’arge nt m a t des décorations. tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. rangée sur deux haies. de son a ttitu d e dans la vie. de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . sur leq u e l. arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. ale c ra v a te i a lb e . o c u rio z ita te respectuoasă. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i. lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . să traverseze grav u n sa­ lo n . d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. une c urio sité respectueuse. Le reflet d u lin g e . 383 . să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans. R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . să ia flea c urile în serios. a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. une d is tin c tio n p a radox ale .T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M .

D a . O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . p e ’n d e le te . în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e . le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906]. Le ro i. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. n u auzea.. — S c u m p u l m eu duce. coups de bourse et coups de baccara.. d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e . îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. cu plass tro n u l b o m b a t. M o n p a v o n . d is tra ite . fire şte . se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it.m is ă .L . perm ettezm o i de v o u s .O E U V R E S (1907. „M o n cher D u c . Caragiale . II I . le je u sous toutes ses form es. mais l 'E x c e lle n c e . lu i 384 . du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . perm ite . încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . sole m n . cu d re p t c u v în t.. n ’e n­ te n d a it pas. c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. et cette v isite p rin c iè re . d is tr a tă . Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i." M o n p a v o n . solennel. le j a ­ b o t g o n flé .. c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e . essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . to a te jo c u rile de noroc cunoscute. R egele. d ar E x c e le n ţa . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă .

la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. A u u r m a t în C am e ră. re­ p orteri. s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . h ie r e n­ core. r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . D ans la 'presse r o u m a in e . d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. reporters et p u b lic . că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. m in istre s en titr e . astfel de. Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . foarte în c lin a t ă . I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ . dé p u té s. p u b lic is te s . se n a to ri. cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . d e p u ­ t a ţ i. to m b è re n t d ’accord. fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. se tra n s fo rm a it en sau- 385 . sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă .şi t r ib u n e p u b lic e . p u b lic iş t i. s-au p le c a t în v o ie lii. d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. u n conservateur et u n lib é r a l.. ce-i d re p t. ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . m in iş t r i de ie r i. T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". m in is tre s so rtants. il est v r a i. les conse rva­ te u rs. u n conservator şi u n lib e r a l. R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens. la o c a z iu n i m a r i. T o a tă lu m e a a p lîn s .e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " .el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . a v a it besoin d ’être la v é . duioase scene te a tr a le . Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. m in iş t r i de a z i. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă .. sénateurs. In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. iar c o n s e rv a to rii.

si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n . b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . dès le d é b u t. U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . in c a p a b le .v a to r a l p a t r ie i. c ad e. a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. Care v a să z ic ă . v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă . u n g uve rn in c a p a b il. t o m ­ be. V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă .. v e u r de la p a trie . E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . .. fă ră n ic io rezervă. ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im .

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n . faisons ta b le rase ! F ou le esclave. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. Pierre Degeyter. Soufflons nous-mêmes notre forge. et d e m a in . a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. il fut écrit par E. en composa la musique. P roducteurs. compositeur am ateur. L ’année suivante. dans VInternationale. un ouvrier de L ille . C ’est l ’é ru p tio n de la fin . ayant pris une part active à la Commune. D u passé. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. n i t r ib u n . P o u r tire r l ’esprit d u cachot. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. n i César.L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. N i D ie u . Pottier en ju in 1871. L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. Groupons-nous. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . C’est la lutte finale. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde.

L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. d it-e lle . ces cannibales. et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. C ’est assez lang uir en tu te lle .L ’É ta t com prim e et la loi trich e. „P as de d ro its sans d evo irs. et dem ain. N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. L ’ o isif ira loger a illeu rs. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. Ce q u ’il a créé s’est fondu. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. P a ix entre nous. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. Crosse en l ’a ir. fa ire de nous des héros. Les ro is nous so û laien t de fum ées. C ’est la lu tte fin a le. . É gaux. O u vriers. Le peuple ne v e u t que son dû. p aysan s. À. En décrétant q u ’on le lu i rende. Le so leil b rille ra toujours. nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . Groupons-nous. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain.

L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . lib erté chérie. Rouget de Lisle. Conduis. Que nos ennem is ex p ira n ts. de la ty ra n n ie . nos compagnes. A llo n s. Le jo u r de gloire est a rriv é . Entendez-vous dans nos campagnes. c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. m archons. m archons.L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. enfants de la P a trie. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Egorger nos fils . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. paroles et musique. ( Refrain) A u x arm es. V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 . Contre nous. L ’étendard sanglant est levé.

citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons. m archons. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! . Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s.

l 'Avare (1668). — sont dirigées contre la société féodale française. M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. M onsieur J o u r d a in : — A . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Ma f o i! o u i. Don J u a n (1665). et de la différente m anière de les prononcer toutes. M a ître de philosophie: — Très volontiers. M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . en présence de son m aître de philoso­ phie. 0 . V ive la science! 393 . a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. fragment) M a ître de philosophie. le M alade imaginaire (1673) etc.1. le Misanthrope (1666).E . les Femmes savantes (1672).A . M onsieur J o u r d a in : — A . p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. et en consonnes. I . l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. le Bourgeois gentilhomme (1670). Cela est v ra i.— S o it. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659).LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . U . M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. l ’ignorance des médecins de l ’époque. M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . scène 4. leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. l ’hypocrisie du clergé catholique. est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. E . K . et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix . 1. Tartuffe (1664). le héros du Bourgeois gentilhomme. A . I . M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . O u i. (Acte I I . Monsieur Jou rd ain . M a ître de philosophie: . Monsieur Jourdain. E . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. E .1. pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. A h ! que cela est beau. a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . K . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Dans la scène qui suit. Il y a cinq voyelles ou v o ix : A . M onsieur Jo u rd a in : — A . YÉcole des femmes (1662).1.

et vous moquer de lui.0 .I. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires. Cela est vrai. et rapprochant les lèvres par les deux coins.R . il faut que je vous fasse une confidence.R . 0 . Cela est vrai.0 . Monsieur Jourdain: —• U . Je suis amoureux d ’une personne 394 . Vous avez raison.FA. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. 0 . faisant une manière de tremblement: R R A . Monsieur Jourdain: — D A .D A . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force. et revient toujours au même endroit. vous ne sauriez lui dire que : U . Monsieur Jourdain: — 0 . Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R . les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U.R A . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA. Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.R .R . U n ’y a rien de plus véritable: U. et allongeant les deux lèvres en dehors. elle lui cède. Il n ’y a rien de plus juste A .R .0 .R .R . le haut et le bas: O. nous verrons les autres lettres. Monsieur Jourdain: — FA. qui sont les consonnes.R A . Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: — 0 . La consonne D. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. A h ! la belle chose.R A .U.0.U. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R .0 . Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt. Monsieur Jourdain: — U . Ah ! mon père et ma mère. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. Monsieur Jourdain: — R .0 . en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais.R . Au reste. C’est la vérité. Cela est admirable! 1.1 . par exemple. Oui. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un.R .E . pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.

oui. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non. est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. qu i. Le perse prin cipal de ses deux comédies. reproduit ci-dessous. 395 . q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non.de qualité. je ne veux n i prose ni vers. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. tout ce qui n ’est point prose est vers. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. ou les vers. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784). Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. seul. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului ...A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. point de vers. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. scène 3) Figaro. Monsieur.èm e siècle. Maître de philosophie: — Sans doute. sans que j ’en susse rien. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. est Figaro. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Le monologue de Figaro. non. et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. Maître de philosophie: — Fort bien. (Acte V . LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. se promenant dans l'obscurité. Monsieur. représentant du Tiers état. et tout ce qui n ’est point vers est prose.

( I l se lève. — La nuit est noire en diable. un envoyé. morbleu! perdu dans la foule obscure. tandis que moi. — Mes joues creusaient.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. mon terme était échu. * tenir — a poseda. la pharmacie. Parce que vous êtes un grand Seigneur.. fortune. de Tripoli.tromper?. n ’ayant pas un sou. vous vous croyez un grand génie !. une partie de la presqu’île de l ’ Inde. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail... je m ’évertue. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie. on se venge en le maltraitant. mari. pour plaire aux princes mahométans. se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte .. je voyais de loin arriver l ’affreux recors.. Noblesse. volé par des bandits. et me voilà faisant le sot métier de. je lui dirais. ne sait lire. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta.... auteur espagnol. la chirurgie. vous ne l ’aurez pas. de Tunis. Il s’élève une question sur la nature des richesses.. 396 .. ce n ’est personne. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. Il riait en lisant. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1.. a se măsura cu. c’est elle. homme assez ordinaire. toute l ’Egypte. un rang. la Perse. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus... vous ne l ’aurez pas.. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. Monsieur le Comte. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. je crois. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. du reste. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. et qui nous meurtrissent l ’omoplate.. élevé dans leurs mœurs.. dont pas un. On vient. les royaumes de Barca.. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté. -comme un benêt__ ! Non. le perfide! et moi. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant.. au milieu même de la cérémonie. de je ne sais où.

on me met un jour dans la rue. ni des gens en place. quoiqu’on ne soit plus en prison. je le nomme Journal inutile. J ’aurais bien pu me remonter.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. Mais comme chacun p illa it autour de moi. j ’énonce un écrit périodique. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. c’est toi. c’est moi. Il ne me restait plus q u ’à voler. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir.) On se débat. au moment d ’épouser ma mère. et je vis enfin sans souci. bonnes gens ! je soupe en ville. on pense à moi pour une place.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. Prêt à tomber dans un abîme. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. ce fut un danseur qui i ’obtint. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. c’est vous. ni de la morale. que. sans la liberté de blâmer. ni des corps en crédit. c’est lui. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. ni de la politique. et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. Pour le coup je quittais le monde. ( I l se rassied. Pour profiter de cette douce liberté. ( I l se lève en s’échauffant. 3 pharaon — un joc de noroc. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état. je vais rasant de ville en ville.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . on me supprime. je le marie. en exigeant que je fusse honnête. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité. ni des autres spectacles. il fallut bien périr encore. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. qui s’étend même à celles de la presse. je puis tout imprimer librement. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. je commençais même à comprendre que. Un grand seigneur passe à Séville. et comme il faut dîner. orage à ce sujet. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). 397 . et que. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. non. comme trop lourde à un piéton. il n ’est point d ’éloge flatteur. ni de personne qui tienne à quelque chose. ni de l ’Opéra. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. il me reconnaît. je taille encore ma plume. et la honte au m ilieu du chemin. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. et. pour gagner du bien. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. ni du culte. je me fais banquier de pharaon3: alors. ce n ’est pas nous. mes parents m ’arrivent à la file.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

. folosit cu pedanterie ironică. gravement: Très.. imperturbable: C’est tout?.. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: . Le Vicomte: Mais.. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle..C’est un roc!.vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces.. c’est un cap! Que dis-je. (Acte I ... C ’est la fameuse „tirade du nez“ . Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac. bien des choses en somme. monsieur. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court.. ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. jeune homme ! On pouvait dire.. heu. si j ’avais un tel nez.. fragment) Le Vicomte.. c’est un cap?.... Cyrano. 410 ... et se campant devant lui d* un air fat) Vous. un nez.. monsieur.. O h ! D ie u !. riant: H a! Cyrano.. scène 4.. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i.. vous avez un nez. tenez: Agressif: „Moi. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. Le Vicomte. — par exemple. En variant le ton... c’est un p ic !. très grand.

et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . T’enrhumer tout entier. monsieur. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. monsieur. nez magistral. avec assez de verve. 411 . q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. monsieur. lorsque vous pétunez. Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. votre tète entraînée Par ce poids. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . mon cher. ô le plus lamentable des êtres. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. a fi om cu vază. l ’ami. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. d ’ailleurs.Truculent: „Ça. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun).)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul. car Je me les sers moi-même. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. d ’esprit: Mais d ’esprit. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. Vous n ’en eûtes jamais un atome. q u ’on vous salue. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. monsieur. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. ce sera le gros lot !" Enfin. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là.

il m aniait. Et depuis des temps immé­ moriaux. tant bien que m al1. Sur ces papiers. Après une visite en Roum anie en 1925. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. Barbusse se consacre entre les deux guerres. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. un fusil. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. Ses parents et les parents de ses parents. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. de rău. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. avec R om ain R o llan d . depuis des temps immémoriaux. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. il pensait q u ’il faisait. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. type d ’écrivain m ilita n t. Membre du P arti Communiste Français. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. partie de la propriété des boyards. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. à manœuvrer. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). et à essayer de tuer. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. et à essayer. de n ’être pas tué ! Un jour. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. Ion Grecea était un paysan sans instruction. — de bine. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. il devint soldat de la marine. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. puisqu’il ne savait pas lire. I l fu t. comme ces terres. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. 412 . Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. C’était en temps de guerre. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire.

Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. une multitude d ’esclaves obscurcis. à la vie. torturé. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. cherché à le savoir. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. „Je vous ai dit. Comme tous les inculpés politiques. s’écria le petit paysan Grecea. le communisme. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. à la lumière. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer. contre lui-mêine. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. Grecea fut arrêté. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ .afin“ . . et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui.. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. Le socialisme. l ’homme que je fus autrefois. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Lui. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient. apporta magni­ fiquement. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. selon la pente de son obéis­ sance passive. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. en plein tribunal militaire. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. ensan­ glanté de coups. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". un nouveau 413 . l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. Devant le tribunal m ilitaire. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. totalement inconnue. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. messieurs les juges. il fut battu. mais il n ’avait même pas. il avait cru que c’était une loi de la vie. Maintenant je ne suis plus le même homme.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui.

on n ’y réussit non plus. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. où la peine de mort est supprimée. il tomba dans un grand accès de fureur.chef d ’accusation1. la grève de la faim. U fit alors la grève de la faim. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. en même temps que lui. Président du Conseil des Ministres. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. dans les coulisses de la Justice officielle. On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Restaient les tor­ tures quotidiennes. Cette fois. Bratianu. Le directeur de la prison dut céder. Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. 2 réduit — colţişor. chaque paysan et ouvrier. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. cependant. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. Ï1 attira sur sa tète. l ’essai de fuite échoua. On chercha alors à empoisonner Grecea. Il y demeura pendant des mois accroupi. En Roumanie. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . les châ­ timents suprêmes. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. Quand M. 414 . Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. volontairement. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. et. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. il y a plusieurs moyens de la rétablir. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues.

G uillaum et etc.. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. corrigea. se résoudrait au demi-tour. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Le médecin de la prison a. extrait de son roman Vol de nuit. 1 au jugé — din ochi. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . À côté de Jean Mermoz. sur la carte.E X U P É R Y (1900-1944). au jugé1.que des morts. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Vol de nuit — 1930. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . Ses romans les plus importants. le courrier de Patagonie abordait l’orage. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. Fabien. Dans le fragment suivant. si l ’affaire se présentait mal. Il tenterait de passer par-dessous. X II Cependant. qui remue. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. n ’est plus qu’un fantôme. Grecea n ’est pas encore mort. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. Pour se conserver une marge. du reste. 415 . et. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. il naviguerait vers sept cents. car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. pilote de son métier. U l ’estimait trop étendu. A. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. l ’angle de descente. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. et Fabien renonçait à le contourner. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Mais il est devenu fou. m ’a dit un té­ moin. traînant le cadavre de sa pensée. puis. Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie.

Il répondit.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. qu’il avait déplié et lu mille fois. et tout ce qu’elle portait de rocs. Là. 2 le radio — radiotelegrafistul. sale et chiffonné. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. circulent encore. un orage. „Je ne sais pas. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Il ne savait plus combien de temps. sa veille terrible. de collines. qui trembla plus fort.. Elle était tressée drue par le vent. absorbait le monde visible. Et pourtant le pilote s’inquiétait. par les nuits les plus épaisses. pour­ tant. appuyé à gauche. comme la flamme d ’une torche. car il jouait sa vie sur ce petit papier. À peine des changements de densité." 1 faire demi-tour — a se întoarce. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. Un remous fit plonger l ’avion. mais il ne vira pas d ’un degré. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. pour vérifier le gyroscope et le compas. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Il la regarda. Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. qui l ’éblouissaient pour longtemps. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. et reprenait.“ Il se pencha encore. à la boussole. puisque Trelew. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre . Mais ce n ’était même plus des lueurs. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. d ’épaves. comme il doutait. Chaque trente secondes. dans ce néant. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. mais qui. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. pro­ bablement. ou une fatigue des yeux. vent Ouest faible. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. „Où sommes-nous. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. 416 . la prochaine escale.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. dans l ’épaisseur des ombres. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte. À moins que. Penché à gauche contre la masse du vent. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. Nous traversons. signalait un ciel trois quarts couvert. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. La nuit. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres..

. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. Critique iittéraire et critique d ’art. m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine.La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. de la Cordil­ lère des Andes. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Tu peux vivre. les villes. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958). se rabattait vers la mer. Membre du P arti Communiste Français. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. Une voix monte des fers Et parle des lendemains. Aragon est également un grand romancier. Tempête. De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. Avant qu’il eût pu les atteindre. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . Deux hommes. le cyclone raflerait. On dit que dans sa cellule.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin.. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 . tu peux vivre.

songe..*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri. Rien à faire. Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. et mon refus O mes amis. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède.. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent. S’ouvre et tu sors.. Songe. songe À la douceur des matins... Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot.. si je meurs. . L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: ....Rien qu un mot: la porte cède. songe. Un cheval pour mon empire... Je meurs et France demeure Mon amour. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". Une messe pour Paris..

„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. Des mots: „. 419 .. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. voilà l ’important. et l ’autre ait pour lui l ’armée. 1 a fflig e r — (aici) a copleşi. ou non. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. pourrait influer sur ma décision. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I ... Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré.. confiance en Carnot. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. lui.. si l ’envie me prenait de le choisir. Sous vos coups chargé de fers. peut-être que le seul fait que l ’un fuie. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault. et haussait les épaules./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. sanglant est levé. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé. sous les balles. „Si je n ’avais à choisir. Quelle importance cela avait-il? On avait. — dit encore le mousquetaire. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815)..

voilà donc — s’excla­ ma Théodore.... Mais m oi. voilà tout. aux conspirateurs et aux armées étrangères. c’est là pour moi le travail. servira à l ’intimider. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. sans doute. je ne suis ni boulanger. chez Monsieur mon père. Voilà tout le choix qui m ’est donné. il l ’appellera Constitution..Houdetot dit que Napoléon a refusé. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. se révulser ses yeux. a cclipsa 420 . Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur.. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang. Le peuple continuera à crever la faim. tout ce que nous avons vu.. que si l ’on donne les armes au peuple. la guillotine a disparu des places... La Révolution.. si elle est victorieuse. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. pas d ’autre perspective ! Seigneur. Le désordre ou la guerre. Si elle est battue par l ’étranger. elle entrera dans le camp de la misère. ni forgeron. voyons ! Oui. il y a des retours.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure.. de notre vivant. L ’armée.... ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. d ’être l ’Empereur de la canaille. Je me remettrai à peindre. blê­ m ir. regardez sa bouche se tordre. même Hercule.“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. sanglant. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră.. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. Il voit la chose avec les yeux de sa caste... — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police.. ni charretier. Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte.. Napoléon . — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes. si on m ’en laisse latitude.. et personne n ’y peut rien. des chutes. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple.. par là. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. son teint s’obscurcir. est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. évidemment les choses ne vont point en ligne droite.. mais on a embrigadé la jeunesse.. Mais. Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence.

Roberte. barem 2 au pas de course — în pas alergător. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. lancés au pas de course2. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. dans. 1 à tout le moins — cel p u ţin . devant les vitrines de la cour de Rome. — C’est décommandé ici. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. Jean aperçut Christian et Mathieu. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. Mathieu. Le fragm ent suivant. Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. mais Hubert avait disparu. la Dernière forteresse (1950). surgie de la foule. Jean erra encore quelques minutes. se fai­ sant sans cesse bousculer. Il hésita. extrait de Classe 42. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. la Marseillaise éclata. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée. 421 . Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Paris occupé par les A llem ands. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. il prit Claude à part. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Son deuxième roman. Classe 42 (4 volumes. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises".C. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. Enfin. de glace.F. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Son premier rom an. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux.

déjà il était engagé dans le coupegorge1. Pour l ’instant il fallait gagner. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. Après on verrait. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. prêt à tirer. revolver au poing. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. il y eut une hésitation.Au croisement du boulevard Sébastopol. revolver au poing. son grand imperméable clair volait à ses côtés. lui aussi. Le premier moto­ cycliste le suivit. l ’autre posa sa moto5. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. on sentait l ’horreur sur le groupe. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. se jeta à sa poursuite. un instant surpris. Au même moment. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. dans le groupe de tête du cortège. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. avec Mercœur et Saint. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. André s’en alla vers la droite. une pétarade3 trancha le chant. on le v it s’engouffrer. André s’envola par-dessus la grille. Le cortège les aborda de front. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. un des motocyclistes noirs. L ’euphorie. * liesse — bucurie. Une troisième fois. Jean se retrouva. déboucha des marches. pris de peur. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. La Marseillaise reprit. D ’autres flics couraient vers eux. André se m it à courir évitant le soldat. * moto — motocicletă. dans un escalier. Au loin. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille... éperdu. Tout d ’un coup. Mathieu avait soudain disparu. pris par la bousculade. L ’Allemand. sur le trottoir. sur le trottoir. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. Jean attendait. André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. 4 Boche — neamţ (peiorativ). 3 pétarade— şir de detunături. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Brusquement. tenant toujours le drapeau à sa main. déjà lancé à toute vitesse. ayant abandonné sa machine. On aperçut un policier à terre. 422 . la Marseillaise repartit. l ’un se saisit du revolver. l ’Allemand.

un visage fou. 1 crochet — ocol. il regarda Jean. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. c’était André sans imperméable. l ’autre toute noire. André ne tenait plus sur ses jambes. Les copains firent une redoute de leur poitrine. puis ferma les yeux aussitôt. une claire: André. La Jeune Garde. plus longue. ni drapeau. les yeux exorbités. A son étonnement. Derrière eux. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. comme s’il allait s’évanouir. Le groupe entier s’était refermé sur André. tendre la jambe devant le soldat noir. on discernait ses traits crispés. Le cortège semblait cloué de stupeur. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici... l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. Plus que dix mètres entre eux. devant un portail ouvert. Jean voyait seulement deux silhouettes. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. tirant au hasard. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. André fit non de la tête. sans se presser.. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. il lui semblait q u ’allait partir. d ’une seconde à l ’autre. le coup de revolver fatal. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. le croiser. prenez garde Vous les sabreurs. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. Jean reçut André dans ses bras. mettant la main sur son cœur. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour. un frisson de joie parcourait le groupe. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. La Jeune Garde continuait comme un défi: . 423 .. A cet instant. Jean dut le porter sur son épaule. le trait noir s’abattit.l ’extrême. sûr de tenir sa proie. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. émacié. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde.. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour.. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. André con­ tinua de courir. Jean se sentit agrippé par sa manche. l ’Allemand allait le rejoindre. le Boche tira . cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. une jeune fille blonde l ’entraînait. blême.

André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. ce qu’ils venaient de vivre. Il attendit une seconde. Jean s’v faufila longeant les murs. André susurra. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. On n ’entendait plus aucun bruit. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison.. ils obliquèrent dans une rue. Jean partit en éclaireur.. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1. Ils courent. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers.. et lui se sentait les pommettes en feu. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. la chanson ja illit une fois encore. puis dans une autre. rassuré. Sa voix s’éteignit. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. grommela André. Assourdie. Jean fit signe de se taire. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui.— J'a i couru. trop bête. venant du boule­ vard.. à mort. — Ce serait. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux.. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. il mit le nez dehors. André devenait écarlate. garnitură. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. puis revint sur ses pas. Même alors.. La station du métro. Tout était calme. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. 1 rame — tren. 424 .

il se tourne pour parler à Albert.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson. le dos à la fenêtre. et le serra doucement. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. — „Les autres aussi. c’est Jean Longuet. à côté de Dubreuihl. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard. malgré certaines confusions. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès.“ — j. faite de plusieurs tables mises bout à bout. au m ilieu. — Il était plus de neuf heures et demie. La rame s’arrêtait dans une station. En face de Renaudel. à gauche de 1’enferée. c’est Dubreuihl. c’est Amédée Dunois. murmura Jenny. ^ côté d ’elle. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. „Sur la banquette. vous les connaissez?“ — „Oui.Celui qui est à droite de Jaurès. c’est Philippe Landrieu. parallèle­ ment à la rue Montmartre. c’est Renaudel. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . le gros. E t. Jean entraîna son camarade au dehors. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. la femme du type qui est en face de Landrieu. où il y avait peu de monde. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. Tenez. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. là. il lui prit le coude. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. Jaurès et ses amis formaient. le gérant“ . prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. une longue tablée. A sa gauche.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. 425 . E t.

sans doute. presque aussitôt. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là .. Chut !.. un dîneur. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). la bouche entr’ouverte. suivi.. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. Jacques s’était dressé.. et. ouvrit le col. Il joua des coudes. La voix de M.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Instinctivement.s’élancèrent dehors. la gérante. Il devait s’être évanoui. celui qui est debout près de la table. il cherchait Jaurès des yeux. debout. il arracha la cravate. le front. debout. A ce moment. Il ne disait rien.^ n médecin. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Avec autorité.. gesticulant.“ Un claquement bref. — fendit le cercle. en courant. le bras tendu pour protéger Jenny. Un homme. Sans changer de pose. d ’une deuxième détonation. et la forçant à se rasseoir. Il était pâle.. c’est un ami de Mighel Almereyda. en. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. Au mur du fond. et d ’un fracas de vitres. sans regarder personne. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. chercha le pouls. passa devant la table de Jacques.. d’où partaient des cris. était resté à sa place. à flots. qui tenait le poig­ net de Jaurès. assis. un collaborateur du Bonnet Rouge. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et. ses amis s’étaient levés lui seul. Et celui qui vient d ’arriver. De la rue. Il était courbé en deux. ce sont les deux frères Renoult. la barbe. — un médecin. qui se penchait. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. saisit la main qui pendait.. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . dont les paupières battaient.Q u i?“ — . J ’ai oublié son. A demi caché par le dos de Renaudel. envahissaient le café. Il se précipita vers la table du Patron. Une seconde de stupeur. et empêchait d ’approcher. un éclatement de pneu. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre. puis un brouhaha" assourdissant.“ souffla Jacques. Albert retentit: 426 . U l ’aperçut une seconde: autour du Patron. les yeux clos. l ’interrompit net. il hocha lentement la tête.. entourait les amis de Jaurès. vite'.. Puis il cessa de le voir.E t en faoe d ’elle.'1 — „La police!" Un cercle de gens. Toute la salle. une glace avait volé en éclats. Mme Albert. des curieux. très calme.

passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. dont la masse élastique se referma derrière eux. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle.Le docteur. Des amis avaient soulevé le corps. et procédait à l ’évacuation de la salle. Jacques cherchait à voir. Henri Fabre. Il est m ort. . sourdement répétés. rapprochées en hâte. l ’attroupement devenait de plus en plus compact. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Au moment où ils allaient la franchir. s’accrocha à son bras. énormes.. Trois mots.“ Une longue minute s’écoula.d’un espace vide. et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. poussiéreuses. se trouvèrent pris dans le remous. sans un mot. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. poussés. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. pour le coucher sur deux tables. Mais.. autour du blessé.. prête à bondir. teur. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café.. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Elle était debout. bousculés..“ Les yeux pleins de larmes.. Il était blêm'e. n ’attendant q u ’un signal. entraînés vers la porte. Jacques et Jenny. serrés l ’un contre l ’autre. Fabre se retourna: au centre. Elle se faufila jusqu’à lu i. l ’emportaient avec précaution. Alors.. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. On chuchotait: j. Jacques reconnut un socialiste. Le docr.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs.. un ami de Jaurès.

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

scop al. con. in-. vicomte o. ra-. sur. în m ijlocul intercostal. negativ im m obile. repetiţie 2. il-. projeter redire. disparaître dé-. r1. rapporter. im-. outredincolo de ultra-royaliste. irréel. anti-impérialiste bienfaisant. collabo­ rer. disdepărtare. désarmer. riu l réagir sub-.. importer. ré-. exincarcérer. tressaillir ultra-.(ac-. soudedesubt subordonné. biscuit cohabiter. a l­ longer antédiluvien. correspondre contradiction. bipède. tresdincolo de transalpin. en­ nem i inter-.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. contrecontrariul. ir-. em2.pro­ în faţă. superior superstructure. suprasensible. sous-directeur. 1. direcţie. entreîntre. rasseoir re-. ad-. perprin parcourir. em-. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. illogique. emmener. attirer. înainte poursuivre.) înainte ante-. bétiéde două ori bi~. réarmement. bisco-. sous-. prédisposé pour. prédire. corn-. col-. af-. separare enlever. antichambre antifasciste. outre-mer vice-. survoler trans-. contra­ retourner. trépasser. apporter. tré-. exporter en-. viîn locul vice-président. bénéfice bicyclette.deasupra. contresigner contra contra-. perforer préînainte préavis.împreună 431 . separare défaire. antiîm potriva antibine bien-. înapoi. des-. supersonique. supra-. coexistence. în emmagasiner en-. rapatrier.etc. enfermer. sou­ mettre super-.

socialiste. -ité calitate -ace. lorrain. -ière 1. réalisme journalisme communiste. dem ni­ tate -eau. m aladie. R oum ain. poignée charpentier. -ation acţiune -ance. prêtraille. orangeade nettoyage. iinesse coffret. doctorat chevreau. Marocain Français. ruelle bouchée. profesie -iste 1. professorat.. profesie ~(e)ment acţiune. partizanul unei doctrine 2. visiteur. acţiune 2. réaliste journaliste. parisien. dessinateur blancheur. marseillais. classement aiglon. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. -ateur 1. -ence acţiune. calitate -ie. -asse -ade -âge populace. -erie calitate -ien origine. -ten -ais. dentiste remaniement. bavardage esclavage ferraille.-elette d im in u tiv -eur. obiect -esse stare. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier.-v. paperasse citronnade. suédois caricatural. calitate -et. royal- 432 . ourson parenté. ita ­ lien anglais.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. sucrerie Parisien. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. agent 2. adm inistration tempérance. fillette danseur. -ible. profesie -ise calitate -isme 1. doctrină. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. stare -on d im in u tiv -té. technicien franchise communisme. fourchette. -uble ■am. lisible. curent 2. eance. ^ois origine -aison. écolier cendrier. Chinois pendaison. soluble roum ain. négli­ gence syndicat. français. vengeance. valetaille. rougeur perfidie. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able.let . profesiune 2. encrier. soupière politesse. -ette .

vaniteux saisonnier. elet -eur. socialiste richissime. alpin héroïque. scénique communiste. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. rarissime po intu . m a ­ quisard noirâtre. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . aigrelet menteur. caracter. peiorativ 2. noiraud propret. bavard campagnard.Sufixul Sensul 1. rougeâtre lourdaud. barbu -ard -âtre aud -et. communard. coutumier inventif. pensif enfantin.

Observaţie. Pékin 434 .M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres. Paris. Moscou. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école. tables) les (élèves. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac.

ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. hommes. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. femmes. camarade ! Merci. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. Prietenui său este simpatic. la Corse. d) într-o enumerare : Vieillards. Le Caire etc.1’H umanité“ . fondateur de . rue de la Victoire. Numele de ţări. Observaţie. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. flu v ii şi m u n ţi. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes.. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. Ce paysage est magnifique. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t.Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. 435 . Face excepţie adverbul de cantitate bien. toute la foule était joyeuse. c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. Le M ans. les Alpes. 1. enfants. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. le R h in .

te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau fem inin. Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 . la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu.

-eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. le nez -X. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. le chapeau le j eu -eau.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau.pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. acest s nu se prenunţă decît uneori. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. la noia.I I . les bras les noi.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. substantive nume de la grenouille anim ale. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. în s 437 . -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au. care nu au mâle gen determ inat la grenouille. în le­ g ătu ri.

438 . în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc.l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. gentilshommes. Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. al căror plural este: bonshommes. gentilhomme. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme.

N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. prepoziţii. prepoziţia de se contractă cu acestea. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . O b se rv a ţie . Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. mademoiselle. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. acestea răm în invariabile. adverbe. al căror plural este: mesdames. monsieur. 2. substantivele: madame. Dacă substantivul este compus din două substantive. Les livres de l'étudiant sont gros. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. mesdemoiselles. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies.De asemenea. Les fenêtres de la chambre sont fermées. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. dintre care unul este determinantul celuilalt. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. messieurs.

l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . des fleurs à Françoise. J'écris à la sœur de mon ami. A. à -f.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . l ’élève G. G. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique. la femme Plural G. D. le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. de la femme D. A. à l ’élève A. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. Adresse-toi à Vélève de service. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. prepoziţia à se contractă cu acestea. G. à la femme A. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. D. la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. de l'élève D .

p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -s. travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat. -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. -rt.

F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. conform regulii generale.vie il. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. nouvelles etc. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. 442 . formează la fel ca acela al substanti­ velor. pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. vieu x. F em in in ul p lural se formează.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. sociales. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. pentru toate adjectivele. nouveaun o u v e l.

son habitude. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. 1. cet hiver. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. ta. 443 . ion. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. sa se folosesc formele de m asculin mon. 2. în locul formelor ma. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. în lim ba franceză.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t. ton armoire. cet cette ( ces | Observaţie. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat.

cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept. quatre-vingt-onze. înainte de a prim i term inaţia -ième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. (la ) huitième Observaţie. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. 444 . numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. Numeralele cardinale sînt invariabile. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. X. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cent un Numeralul mille se scrie şi mil. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .

. nulle■plusieurs. I Nominativ i l Dativ je.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. nul. autre. în acest caz. chaque. telle. il. lu i.-e. toi. e. vous. elle . elle. toi. à moi. quelque. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). vous. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n. tu. > > nous. 446 . à toi. à elle lu i. ils. elles me. même. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. tout. te. elle nous. à lu i. tel. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. lui moi. certain. eux. elles moi. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă.

b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . je vous le recommande chaleureusement. vous. Pronumele. la.Acuzativ 1 l nous. elle nous.à vous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. vous. À eïle. leur me’ te’ *a nous. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . les. vous. pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . 447 . lu i. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. à eux. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. Qui veut lire? Moi. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. eux. je le lu i donnerai demain. toi. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. elles Observaţie. il faut être persévérant. les à nous. le. Je le répète. je lu i offre un bouquet de fleurs. leur. à elles moi. je le sais.

echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. vous Pronumele personale en şi y 1. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion). de obicei. fiind. te. în acest caz. Uneori. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). . nous. pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. Uneori. 2 Pronumele y înlocuieşte.parlé avec enthousiasme (de ce livre).Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. nous en sommes très heureux (de cela). Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. 448 . Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. în afară de pronumele se. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui. il m ’en a . se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă.

Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi. care. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie.. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. C'est lu i que je cherche. ce sera. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche.. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului.. etc.. în acest caz. 449 . respectiv. c’est.. que Expresia c’est. qui... qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure. Expresiile de prezentare c’est.. Expresia c’est.

autre. ce. certain. a l cărui. laquelle etc. 450 . Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. tout. G. rien. a că»^.. Vautre.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. care variază după număr şi gen. destul de rar folosite. A. quelqu'un. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. quiconque. care sînt invariabile chacun. nul. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. •D. Observaţie. Vun .. -e. plusieurs. personne. compuse ( lequel. -une. despre care.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. cu înţeles nedeterminat.. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. tel. l'une.

v iito ru l I I . perfect şi mai-mult-ca-perfect. conjunctivul • imperfect. Gr-upa a IlI.a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. in fin itiv u l trecut. 451 . im pe rativul trecut. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant).V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior.

Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse. marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir.

-aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. naître. 453 . -ais. -s. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -iez. -ions.]. finiss-(ant)]. -a. arriver. -es. -ions -iez. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. sortir. -e. -re -ant -i. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -u. -ions. fin . -ais. ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. entrer. partir. rester. venir etc. -ir -oir. -ait. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. -ais. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. e. tomber. -ez.intranzitive ca: aller. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. mourir. N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent.(ir) etc.

Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca. C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie.

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t .

) jeter — je jette.) appuyer — j ’appuie. ils jetteront (dar nous jetons etc.) Alte verbe. -eter.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler. ils achèteront (dar vous achetez etc. i l appuiera (dar nous appuyons etc. ci primesc.) 5. — il cède. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2.) 457 . oue je cède — je pèse.) acheter — j ’achète. i l emploiera (dar nous employons etc. appeler — j ’appelle. je céderais 4. ils modèleront (dar vous modelez etc. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv . dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:. Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3. în acest caz. nu dublează consoana l sau t. Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie. ils appelleront (dar nous appelons etc. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie . nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle.

il hait (dar nous haïssons etc. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1. 3.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). faire etc. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. 458 . exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. îndată). Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. V oi pleca (în curînd. venir la indicativul prezent. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. tu hais. formează trecutul apropiat (le passé récent). 6. il neigera. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Tocmai intrase. V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular. venir. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. i l fa lla it etc. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. 4. A început să lucreze. Spre deosebire de limba romînă. 2.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. A m pus să-l cheme.

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. un parapluie à la m ain. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. monta dans la diligence.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. 471 . cauza sau instrumentul: périr par l'épée. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail. — particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. tim pul: Sur ses vieux jours. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. il s’établit à la campagne. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République.

b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. I l est entré dans la maison. ain si il est écouté. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. cependant. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. car il ne travaille pas sérieusement. aussi.Prepoziţiile en şi dans In general. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. pourtant. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. en effet. toutefois. par conséquent: J ’ai fin i. c'est-à-dire: I l échouera. enfin. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. 472 . modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. n i ramer. e) cauzale — car. Balzac était royaliste et catholique. ainsi. ni: I l lit et commente le journal. E lle ne sait n i nager. I l parle fort. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. d o n c je peux partir.

N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . de façon que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. vu que. pour peu que. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. à mesure que — concesive: quoique. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . non que — finale: pour que. de peur que — consecutive: de sorte que. Observaţie. jusqu'à ce que. après que. (comparativă) : Comme on fait son lit. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. bien que. au point que — comparative: de même que. puisque. on se couche. sans que — condiţionale: pourvu que. je suis parti. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que. afin que. ainsi que. de manière que. pendant que — cauzale: parce que. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. tu réussirais.

Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . adjective. verbe.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc.

Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. Je m ’habille et je viens tout de suite. nefiind de acelaşi fel. m ’a communiqué quelque chose d ’important. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. Propoziţia independentă (proposition indépendante). Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. 475 . dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. depind unele de altele. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. b) prin joncţiune. care nu depinde de altă propoziţie. 2. L a personne qui m ’a téléphoné. Propoziţia principală (proposition principale). sau prin subordonare cînd. Pierre est charpentier. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel.

3 . ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. désarm em ent. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles. il est un grand réaliste critique. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is.. Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. <m pourrait 476 . — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. d ’hôpitaux etc. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais.

în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. unique. posibil. I l est ion que tjious apprenions le français. de quelque côté que: Où que nous regardions. dorinţa. In propoziţiile independente. principal etc. 3. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general. sembler etc. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. regretul etc. I l regrette que tu sois malade. Je veux qu’ils partent.): I l faut que tu écrives une lettre.): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. b) de loc. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. il est nécessaire etc. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. b) după un verb impersonal (falloir. teama. E l se foloseşt^: 1. 477 . 4. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. după locuţiunile conjuncţionale où que. după locuţiunile conjuncţionale avant que. jusqu’à ce que.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. il n 'y a que des champs de blé. il est juste.

Observaţie. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. à condition que: conjuncţionale pourvu que. pentru a exprima un fapt real.. ce n'est pas que. que. façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. pour. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li .c) de cauză. d) finale. în lim ba rom înă. bien que. Observaţie. e) consecutive.. — după locuţiunile: quelque. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. avant que.. g) concesive sau restrictive: —. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . elle est déjà décorée pour ses mérites. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. de manière que.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît.după locuţiunile conjuncţionale bien que. si. 2 . Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 . on ne peut contenter tout le monde.. 1. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul. afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. are putere = Bien q u ’il soit maigre. que.. mais il est importun. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. quoique etc. quoique. după locuţiunile conjuncţionale pour que. Deşi este slab.): Approche que je te voie (que = pour que). de. De asemenea.. f) condiţionale. Quoiqu'on fasse. il a de la force. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. după locuţiunile pour peu que. sans que: Bien qu'elle soit jeune . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. pour que. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. sans que etc. după locuţiunile conjuncţionale non que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. elles n'eurent aucun résultat. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois.

în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. raţele se reped. E l se întrebuinţează: 1. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. 479 . Şi iată că găinile se ţiv in tă. les canards d ’accourir. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. manger tout cela! 2. Après avoir passé un beau congé. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. b) cînd subiectul infinitivului. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. altul decît cel al propoziţiei principale. Ne pas se pencher en dehors. o interdicţie: Ralentir. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. il faut se laver les mains. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. 3. j ’ai repris mon travail.

on remarquait ses rides. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. la reconstruction commença. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. Rîde de se prăpădeşte. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. Observaţie. e) condiţionale: À le regarder de plus près. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. 2. spre deosebire de gramatica rom în ă. în gramatica franceză. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. 480 . b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant. il travaille. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue.d) consecutive: I I rit à se tordre. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village.

4 . Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. 3. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. Elles étaient appréciées par leurs camarades. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect. Elles se sont parlé. Observaţie. Ils ont lu la gazette. expuse m ai departe (punctul 4). trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . deci acordul se face) . je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). (Complement direct. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. deci nu se face acordul. în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés.2. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. M arie. b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). (Complement indirect.

deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă. 482 . Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés. CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect.a s in g ula r. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat.) Observaţie.

Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. în lim ba franceză. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. 2 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în general.REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). 1. 3. {subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni.

Cînd subiectul este un substantiv. Ce cri le lance Barbusse. encore. à peine.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. dit-elle. 1. toujours : I l avait volé. peut-être. en vain. pentru motive de ordin stilistic. aussi l ’a-t-on condamné. Acest strigăt îl lansează Barbusse. au moins etc. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. în care ordinea am intită nu este respectată. ainsi. a cessé depuis quelques instants. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. Subsista în m ine o mare tristeţe. Inversiunea este facultativă după sans doute. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage. . b) în propoziţiile incidente: L a pluie. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. Reste la question essentielle. el este aşezat înaintea predicatului. d) cînd.

CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent.

-a plus-valoare polenizare portativ (muz. représentant (fig . eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t.) .) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

m ilita r mitol. botanică comp. m arină mat. adjectiv adm. istorie înv. indicativ inf. literatură loc. au x iliar bot. mitologie muz. ju ridic lit.) fem inin fam. que lqu’un qch. 2. expresie /. personal pl. nehotărît num. loc. trecut v. conj. invariabil ist. interjecţie interog. interogativ invar. zoologie 1. conjuncţie constr. fam iliar fig. vezi vb. (fem . pronume qn. tipografie tr. adv. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. hotărît imper. m uzică nehot. adm inistraţie adv. construcţii expr. gramatică hot. m ajusculă mar. plural pop. popular prep. antichitate arhit. perfect pers. m atem atică m ii. (mase.) masculin maj. prepoziţie prez. arhitectură art. adverbial ant. locuţiune conjuncţională loc. adverb. verb intranzitiv vt. tehnică tipogr. articol aux. verb vi. quelque chose rel. învechit jur. figurat gram. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. numeral part. relativ s. in fin itiv interj. locuţiune verbală m. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. verb tranzitiv zool. (gradul) comparativ conj.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. substantiv tehn. impersonal ind. im perativ impers. prezent pron. verb. . locuţiune adverbială loc. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. participiu perf. prep.

.

m. a atîrna .m. I I a suprim a. salcîm accabler vb.m. I I I a sosi în grabă accrocher vb. caisă abricotier s.) faire ~ qch.m.f.f. m. a îm povăra. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. intrare accident s. acord. abnegaţie abolir vb. a adăpa a b r is . plăcut accueillir vb. cumpărare . de. a p rim i accès s. a acorda. a aboli abondance s. abundent abords. s’ a se po triv i. a acosta. a p ă r ă s i.m. (loc. adăpost abricot s. a grăbi. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. I I I a absolvi. prim itor. negreşit absorber vb. f. adv. m.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep. a accelera accent s. à pied pe jos . acu­ zator accusation s. a term ina. m.m. a înverşuna achat s.m. accident acclam ation s. a însoţi. prăpastie. şi adj. a sfîrşi. I I a se aşeza pe vine accueil s.m. -euse s. abordare. accelerare accélérer vb. îmbelşugat. abis abnégation s. acces. prim ire (făcută cuiva) accueillant. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. (fig. a în d îrji. a aclama accompagner vb. /. I I I a m ări. în v o ia lă. acordeon accorder vb. m. a da. belşug abondant . preot. acuzare acharner vb. -e adj. I I I (în expr. a absorbi.m. peu à peu puţin cîte puţin . a împerechea.f. a ajunge (la) .m . cais abriter vb. sporire accroître vb. accent accepter vb.f. I I a îm p lin i. a acum ula. şi s. a aduna. a vitelor) . (fig . a u m ili accaparer vb. a adăposti absence s. cu totul. ) a duce (la) abreuver vb. a accepta. lipsă absenter (s’) vb.-eadj. -e adj. I I I a p rim i . absurditate abus s. absenţă. a copleşi.) a descuraja abbaye s. [mar. abajur abattage s. (pl. I I a atinge (ceva). aclamaţie acclamer vb. absolut . cum părătură acheminer {»’) vb. tăiere .) îm preju­ r im i. abundenţă. desăvîrşit absolument adv. m. m ănăstire abbé s.m. a cumpăra acheteur. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. a lipsi.m. a îng hiţi absoudre vb. a se îm păca accoster vb. a întîm p in a accumuler vb. 493 . aşadar. a spori accroupir (s’) vb. abate. a acapara accélération s. cu. a ierta absurdité s. m. consim­ ţăm ânt accordéon s. a acom pania accomplir vb. a se îndrepta acheter vb. abuz acacia s. în .) a acosta accoupler vb. abîme s. a efectua accords. după. a renunţa abat-jour s. cite. la. I I I a doborî. a agăţa. Aceste vocabulare nu pot. abataj abattre vb. f. doborîre (a co­ pacilor.f.f. m. a săvîrşi. mărire. m. cum părător achever vb. ţine loc de dicţionar. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. în prim u l rînd aborder vb.) d ’ — ■ m ai în tîi. a tă ia . a aborda. a strînge accusateur. neapărat.m.f. abaţie. -trice s. invar. a nu fi de faţă absolu. a lega accourir vb. pe.

-ive adj. a micşora affaire s. a îm b lîn zi adresses. al m untelui) a il s . adv. I I I a adm ite admirable adj. au ! vai ! aïeul.f. -trice s.m .f. ag ilitate . în a it loc. f.) de pentru a . f. dulce-acrişor a i g u . strident aigu ille s. arie (imizicală) . (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm . a iu b i. ascuţit.f.) a se prăbuşi affection s. acru. aerodinamic . înrăutăţire. m. agreabil. (în loc.m .m. aeroport affaiblir vb. a înfrunta afin conj. aflux affranchir (s’) vb. aşa precum. I I a acţiona agiter vb. -ë adj. m in ă. de altfel aim able adj. plăcut agréablement adv. cu a rip i.acier s. a h ! o h ! aide1 s.m.f.f. acţiune activité s. uşurinţă. ~ que pentru ca. adresă. p rim u l născut ainsi 1. afecţiune affermir vb. agricultură agripper vb. înfăţişare aisance s. (fig. astfel. aerodinamică aéroport s. deci ainsi que loc. uşor. precum şi air s . adm irator adm iratif.f. -e adj. în vîrstă.f. a-i plăcea aîné. bucurie. sprinteneală agir vb. adeziune admettre vb. s.m.m . adm iraţie admirer vb. conso­ lidare affirmer vb. agenţie agent g. -trice s. conj. ~ s.) aglo­ meraţie afflux s.f. aer.f./. m. actor action s. -ive adj.m .m . ad m irab il admirateur. (/ig. agravare aggraver vb.f. a u lx . a ajuta aïe ! interj. în mod plăcut. (fam. a adresa adroit. îndem înatic. aşa. -é s. actualitate acuité s. sprijin. v îrf (al tu r­ n u lu i. cum îi place . a agrava agilité s. -e adj. trea­ b ă. être à son ~ a fi m u lţu m it. activitate actualité s. pui de v ultur aigre adj. à votre ~ ~ cum d o riţi. întărire. I I a în tări. (pl. a adora adoucir vb. aglomerare aggravations. a aduna adhésion s. I I I a m ări agréable adj. bot. 2. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb./. conj. aïeux strămoş) aigle s .m. conj. (în)aripat ailier s. dragoste. a în ră u tă ţi. se tirer d' ' a s c descurca. agresiune.m. (pl. -enne adj. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. ajutor aide2 s. aerian aéronautique s. adonis adorer vb. -s) usturoi aile s. m. afluenţă. -es. a consolida affermissement s. adm irativ adm iration s. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb.f.f. a adm ira admission s.f. aeronautică aérodynamique adj./.m. m. I I a în d u lc i.e om ul care-mi trebuie . m iel agraire adj.) p iţig ăiat. afacere. ac. /. a agita agneau s. atac agriculture s. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa. -e adj. dibăcie. andrea. a cîştiga acquiescer vb. -douce adj. agreabil agressif. cu dare de m înă 494 . agrar agrandir vb. problemă. I I a se elibera affronter vb. a se sim ţi bine aisé.f.f.f. aripă ailé. agent agglomération s. ascuţime additionner vb. I I I a dobtndi. admitere adonis s.f. a consim ţi. înăcrit aigre-doux. vîrstă âgé. il fait mon — . vîrstnic agence s. a afirm a affluence s. f. (pl. dezinvoltură a is e s . în scopul âge s. v ultur aiglon s. ajutor aider vb.m . a înhăţa a h ! interj. am abil aimer vb. a se învoi acteur. m ai în vîrstă.es) bu­ nic .m. şi adj. aglomeraţie ./ plăcere. a se prăbuşi affaler (s’) vb. dibaci aérien.f. a se agita. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac. iscusinţă adresser vb. -. oţel acquérir vb. agresiv agression s. I I a slăbi.m. a apuca.f.f. -e adj.

aproape apparaître vb. antarctic antérieur.p l. salariu apporter vb. englez. a aprinde allum ette s. a prelungi.f. a afla apprêt s. alfabet alpiniste s. a da alarm a alentours s./. vechi ancre s.f. pl.m. am biţie âme s. anorm al antarctique adj.m. alsacian altérable ad]. anacronic anatomie s. a prevesti annuaire s. f. însufleţire. alegorie allem and. a se distra. a adăuga alarm e s. inel année s.-enne s. I I I a în v ăţa . a se lu n g i. aniversare annoncer vb.f. -e adj. apartam ent appartenir vb. am fiteatru am plement adv. englezesc a n g le s ./.m. cu uşurinţă ajouter vb. iu b it am arres. I I I a aparţine appel s. aplauze appétit s. atunci alpestre adj. parîm ă amas s. a aduce am i. a n . -e adj. -enne adj.f. a apreta 495 . am ic am ical. m.m. verighetă allier vb. I I a n im ic i. a am puta am usant. a se întinde allum er vb.m . m.m . nelinişte. antichitate antisémite s. după cît se pare apparent.m. m. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f. a o duce. am ical. (cu m aj. cam (aşa). a alarm a.) dobitoc anéantir vb. a însufleţi annèau s. chemare appeler vb. am uzam ent.m . a chema. suflet amende s. ) a strivi anecdote s.m. an im al anim ation s. prieteneşte am itié s. am ă­ n u n ţit am pleur s. -e s. slăbire am ant. colţ angoisser vb.f.m. [fig. alee allégorie s. -e s.f. a n u m i applaudir vb. I I I a zări apétale adj. m.m. a îngrăm ădi. îm prejurim i allécher vb. m. a g ă ti. dis­ tracţie amuser (s’) vb. grămadă amasser vb. a pregăti.f. amazoane am bition s.m. a se amuza anachronique adj. poftă de mîneare appointements s.f. ) şi adj. apret apprêter vb. a lu ng i. (eu ma j. a atrage. purtare. anuar. anecdotă ange s. -e adj.f. prietenesc am icalem ent adv.f.f. am p lu. m. a îm bina allonger vb. anim aţie anim er vb. f. alpestru alphabet s.f. altitu d in e amaigrissement s. à toute ~ în goana mare a llu sio n s. a lp in is t alsacien. alm anah alors adv.m . am ant. apel. august apercevoir vb.m. antisem it août s. I I I a apărea appareil s. -e adj. distractiv amusement s. aparent appartement s. anticameră antipathique adj. aparat apparemment adv.m. unghi. ancoră âne s. a aduce apprendre vb.m. m.-e s.f.f. a merge. (fig .m.) şi adj. a an u nţa. amploare am putation s. apetal à peu près loc. spaim ă an im a l s.p l. am ator am azones.f. prietenie a m o u r s . adv.m . amendă amener vb.f. a lia n ţă .f. -e adj.f.f. a speria angoisse s. m.m.m . înger anglais. (eu m aj . chibrit allure s. alarm ă alarmer vb.m. I I a aplauda applaudissement s. m ăgar./. aluzie alm anach s. a se duce. alterabil altitude s. m. mers.f.-e s. a strînge amateur s.f. aplaudare. a se duce alliance s. s’en ~ a pleca.f. odgon.aisément adv. (degetul) inelar anorm al. bogat.m . iubire am phitéâtre s. anatomie ancien.m. anterior anticham bre s. german aller vb. am putaţie amputer vb. an tip a tic an tiquité s.) şi adj.f. a ademeni allée s. prieten. bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s.

m.m. crunt. şi adv. înapoi ! arrière-chambre s. are arc-en-ciel s. avînd în vedere attentat s.f. şifonier arôme s. atletism atome s. arg in t.f. suficient. atentat attente s.m. a întîrzia .f.f. arsenal a r t s .f. farfurie assistance s. a stropi arsenal s. desi­ gur assurer vb. ascensiune aspect s. I I a se întuneca.f. înduioşare attendu prep. asociaţie associer (g’) vb.m. partea din a p o i. a ajunge. a rtific ia l. a smulge arrangement s. înfăţişare asperge s. I I a ad în ci.f. curcubeu archipel s. [invar. aşteptare attention s.m.) a se posomori assourdir vb. m.m . astronautică astronomique adj. piftie aspiration s. rîvnă arène s. stăpîn pe sine.f. I I I a aştepta attendrissant. măiestrie artère s. a piciorului) attaché s.) a se în tîm p la arriviste s.m./.) şi adj. arhitect ardeur s. sosire arriver vb. pe urină. a înjuga attendre vb. a sprijin i âpre adj. astronomic athée s. reazem. de ambasadă) attachement s. I I I a atinge atteler vb. a apăsa. aspru après prep.) poim îine après-midi s. ataşament attacher vb. sparanghel asphalte s. a se apropia approfondir vb.f. 1 ardoare.m .m. a izb u ti.f.f. /. nefi­ resc artiste s.m.m. I I I a se aşeza assez adv.f. f. arşiţă. sigur assurément adv.m. a zăbovi atteindre vb. (invar. m. apropiere approcher (s’ ) vb. a apro­ funda approuver vb. aspect. asasinat assassiner vb. (a d m . a fi de ajuns assiéger vb. destul.m. cu siguranţă.m. atom atroce adj.f. I I a rotu n ji arrondissement s. asistenţă association s.m .nl. după aoeea après-demain adv.elle adj. artist artistiquement adv. a aproviziona appui s. curea. arenă argent s. a asigura astronautique s. arbore arc s. m. a asedia assiette s. en avoir . (cu maj.m.m . asfalt asphalter vb. arhipelag architecte m. f. arteră artichaut s. străbunică arrivée s.) după-amiază arabe s. arivist arrondir vb.m.m. s. a asfalta as p ic s . (sport) fundaş. a înc u viin ţa approvisionnements. ariergardă arrière-grand-mère s. dulap. artă. aspic.m. groaznic attabler (s’) vb.m. m. cu artă ascenseur s. a se asocia assombrir (s’) vb. articulaţie articuler vb. aprovizionare approvisionner vb.m. arm am ent. a înh ăm a . înarmare armoire s. ascensor ascension s.a fi sătul. I I I a asurzi. a ataşa. ataşat (de legaţie. a ataca attarder (s’) vb. arm ată armement s. ateneu athlétisme s. bani a rm é e s . m.f. (impers. păianjen arbre s. a face (un sunet) m ai surd assuré. arab araignée s. (fig. -e adj. a lega attaquer vb.f.m.f. a sosi. (fig. a articula artificiel. aromă arracher vb. şi s. a aproba.f. (fig.f.m.f. cartier arroser vb. a opri .f. cameră din dos arrière-garde s. încheie­ tură (a m îin ii. a aresta arrière 1. asentim ent. şi adj. m.) raion. 2. sprijin appuyer vb.m. a uda. interj. aspirare. anghinare articulation s. asalt assentiment s. înduioşător attendrissement s. legătură. a asasina assaut s.m. -e adj. a se aşeza la masă attaches. du p ă.) aspi­ raţie assassinat s.m .f.. învoire asseoir (s’j vb.approche s. pom. aranjam ent arrêter vb. artistic. m. ateu athénée s.f. atenţie 496 .

2. lacom.II a avertiza .f. a întrista. aviz aviser vb. orbeşte aveugle-né (e) s. adv. şi adj. îndrăzneală audacieux. autor auto s.f. avans.m . viitor aventure s. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s.m.m. adunare în ceată zgomotoasă aube s. deget mic (de la mînă) aussi adv. lîngă. baie baïonnette s. au­ tom obilistic autorité s.m. şi pron.-trice s. îndată.m. aviaţie avide adj. îm prejurul autre 1.f. dedesubt au-dessus. ~ soif a-i fi sete.f. hot. şi adj. a informa aveugle s. rad ă. avion avis s. scădere baisser vb. a ltăd a tă.f.f. aşa de aussitôt 1.) ce lălalt.m. a ltu l. a b îlb îi bagage s. aventură avenue s. autom obil automatiquement adv.) il y a este.m . pron.attentivement adv. a spori aujo urd’h u i adv. bacalaureat badiner vb. m.m. şi adj.m. m. a grăbi (plecarea etc. 2. -e adj. orb din naştere aviation s.f.m. a lta . avocat avoir vb.f. a se scălda. a m ărturisi avril s. a m ătura b a la y e u r.f. prep.f. a atrage attraper vb. (pe) aproape auriculaire s. a m îh n i attroupement s. a înjosi avion s. zori aubergine s. ~ faim a-i fi foame. există avoisinant. a-i fi . toam nă autom obiles. baionetă baiser s. adv. a scădea. şi adj. înaintare avancer vb. (impers. I I a ateriza attirrer vb. şi prep. f. autodeterm i­ nare autodidacte s.f. cu avenir s. conj. vecin avouer vb.m. [loc. bagaj bague s.f. de asemenea. aş ! baie s. în mod autom at autodétermination s. aviditate a v ilir vb.m. alaltăie ri avant-poste s. şi pron. a se îm băia b a in s .m. av id . zgîrcit avec prep. aproapele auxiliaire adj. a întinde (înainte) . m ic golf. odinioară autrui pron. de uşă baigner (se) vb. autom obil. prep. şi. părere. a în ştiin ţa avocat s. hrăpăreţ avidité s. a glum i bafouiller vb. avar. avantaj avant-hier adv. a m ări. a prinde. autoritate autour adv. aterizare atterrir vb.m. înd ată ce autant adv.m. auditor augmenter vb. deasupra auriiteur.m. sînt. azi aune s. îndrăzneţ au-dessous adv. bal b a lai s.f. a avea.m.m .f. întîm plare . 2. (precedat de art. cale averse s. m ătură balayer vb. loc. îm prejur./. tot a tîta .f. — • chose altceva autrement adv. I I a deprecia (o marfă) . a micşora' bal s. altfel. a lătu ra t. adv. n ici un(ul) audace s. aprilie B baccalauréat s. m ai înainte auprès 1.m.). .f.m. aversă avertir vb. alt(ul). orb aveuglément adv.f.-euse s. -euse adj. inel bah! interj. sărut(are) baisse s. m. m.m. m ăturător balcon s.f.) P? de în ju ru l. lăcomie. aux.f. pătlăgea v în ă tă aucun. avanpost avare s. înainte av a n ta g e s . altm in teri autrefois adv. a zări. ochi de fereastră. a bolborosi. -e adj. a pune m ina attrister vb. cu atenţie atterrissage s. aux iliar avance s.m.f. balcon 497 . adj. autodidact automne s. a înain ta avant adv. arin auparavant adv.

m.. -se 1.m. m. -e adj. -euse adj. scăzut.m.-e s. vas.f. şi adj. partea de jos. (mii. banană bananier s. barbarie barbe s. conj.m. bandă.-e s. a blam a blanc. banc (de nisip. (jig. bazalt basculer vb.m.m.) a învinge b a v a r d . sfeclă beurre s.f.f. m.m. şi adj.m. barbar barbarie s. basorelief basse-cour s. m grîu l-iiiiie adj. binevenit bière s. cum nat beau-père s. m. ~ de somme v ită de m uncă bêtises. beton betterave s. jo­ sul. şi adj. a n im a l. baliză ballade s.m. prost bête2 s. jos. banan b a n c s .) baracament barbare s. băţ. de peşti) bandes. a construi bâton s. a blaza. glonţ. e m u lt de cînd . ciudat. baston batteuse s. be­ licos bénéfice s.f. ballet s. m ai d ih ai beaucoup adv. în şoaptă bas2 s. a toci sensibili­ tatea blé s. bibliotecă bicyclette s. -che adj. prostănac berceau s. (în) curînd b ie n v e n u .f. a îm pestriţa bijou s. care se leagănă b a lle s . m. s. unt beurrer vb. leagăn béret s.m. cioc. bine inten­ ţionat bientôt adv. sărăcie bétail s.f.f.m. I I a alb i blaser vb.) franc. a m îzgăli barque s. a se îngălbeni blesser vb.f.m. belle adj.m. lu ptă b ataillon s. căscat beau.f. bandit bandoulière s. /.m. bască berline s. balenă balise s. -e adj./. -e adj. binefăcător. albeaţă blanchir ' b. desagă besogne s.m. barcă barreau s. tout încetişor. m inge.. frumuseţe bébé s. a cădea base s. a lega. curte de păsări bastion s. navă bâtim ent s.f. il y a beau temps que . sa­ lutar bien-intentionné.m./. deşi.f. beretă. foarte m u lt . bază bas-relîef s. sitar belle-fille s.f. bancher banquise s. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s. războinic. şotie blâm er vb. bătălie . noră belle-mère s. cum nată belliqueux. guraliv bazar s. bancă. alb blancheur s. cărucior.f. bizar blague s. I I I a bale. ciorap basalte s. bine . ceată bander vb. barbă barbier s..f. -e adj. a se legăna . plisc bécasse s. inferior.f. de plus belle şi m ai şi./. beneficiu bénéficier vb.f.f. fîşie.m. muncă b e s o in s . fleac b é to n s . bilet biscuit s.f.m.m. şi adj. larg deschis. cu toate că bienfaisant.f. f.m. a dezaproba .f. a bandaja banderole s. socru beauté s.' adj. bastion bataille s.f. batoză battre vb.f. vite bête1 adj.f. banderolă bandit s. bărbier barbouiller vb. m. scund.m.f.f. baladă ba lla nt. bandulieră banlieue s. a beneficia benêt s. becaţă. banchiză baraquement s./.f. . nevoie. I I a p ă li. m. biscuit bizarre adj. balet balnéaire adj. m. vorbăreţ. înd ată. (pop. treabă. m.m. bere bigarrer vb. batalion bateau s.f. bazar béant. trăsură besace s. m. foarte palid blêm ir vb. prostie. balnear banane s. gratie bas1. frumos . bijuterie billet s. m. — sûr desigur bien que loc. a b ălţa .m. bel. IX a clăd i. a unge cu unt bibliothèque s.m . soacră belle -sœur s.f.f. m u lt beau -frère s. prune bec s.baleine s..m. clădire bâtir vb. a răni 498 ./. 2. dungă. bicicletă bien adv. m.

ghiulea boulevard s.) bourse s. bun bon2 adv. amnar brisées s.m.f.blessure s. pădure boisage s. bobinare.f. bloc. gură.f. suflare. a căptuşi cu lemn boîtes. -e adj. noroios bourdonner vb.f./. cracă. pe punte.f.m. brav . brăţară. box boxeur s. bord (la un vas) . armare cu lemn boiser vb. v in de Bordeaux borne s. blond blouse s. boxer boyard s. a se mişca.) a lucra nim icuri. noroi. curajos. a bucla părul boue s. homme ~ om curajos. ram ură.m. brutar boulangerie s. viteaz. dop. a răscoli bouquet s. a meremetisi b rilia n t.m. capăt. om uleţ. căptuşire. vată etc. a broşa (o carte) . a îm brînci boussole s. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s. săritură bondir vb. om bun şi credul. măcelărie b o u ch o n s.f.m.f. a clocoti boulanger s. albăstrea bobinage s. a îm păduri .f. marcaj (crengi rupte. strălucitor brillam m ent adv. bornă borner (pe) vb. a închide. bursă bousculer vb.m.) buşon boucles.f.f.m. a b îzîi bourgeois. à ~ le corps la trîntă brasse s. boucles d ’oreilles cercei boucler vb. a face salturi bonheur s. targă. pl. à — pe bord. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2. bor (la o pălărie) bordeaux s. cozonac brique s.f. a rupe broche s.m. (fig. coş. val de aer bouger vb. a tu lb u ra. margine. năm ol bouffée s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. burghez bourreau s. snop.m. m. boboc (la floa­ re) . bou boire vb. (fam. sul (um plut cu cîlţi.m. albastru bloc s. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. -e adj./.m. m.m. nasture. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. m ănunchi bourbeux.m.m.~ ceas de m înă brancard s.) a face lucru de m în tu ia lă broder vb. bonne adj. I I a sări. încălţat cu cizme bouche s.f. salt. scurt.f.m.m. -euse adj. montre.m. braţ. a străluci brioche s. frag­ ment bricoler vb. mesteacăn boulet s.m.m. hotar. fericire.f.m. ~ ~ homme om cumsecade . sticlă boutiques. a se m ărgini botte s. bombă bon1. buclă (de păr). m. lem n. bras (fel de înot) brave s. (tehn. a broda 499 . pungă (de bani) . fărîm itu ră. m.f. cutie boiteux.f. (în mod) strălucit briller vb.f./. brichetă. succint bribe s. I I I a fierbe. a încheia nasturii boxe s.m.f. I I I a bea bois s. sfîrşit bouteille s. brav braver vb. b lîn d .m. a încheia (o cataramă) . (fam. m. bulevard bouleverser vb. bluză bluet $. a brava bref. şchiop bombe s.m. rană bleu. şi adj.f.m.f. lum inare b o u illir vb. branşă bras s.-e *. şi adj. busolă boat s. buchet. -euse adj. brancardă branches. brioşă. bonetă bord s. stană blond. bine bonbon s. bomboană bond s. brève adj. 1.m. legătură de legume botté. -e adj. călău bourrelet s. adj. prăvălie bouton s./. -e adj. fărîm ă . cataram ă. bub iţă boutonner vb.m. margine. a zăpăci. b la jin bonjour s. bună ziua bonnet s. broşă brocher vb. a nu sta lo­ cului bougie s.m.f. a sparge. bobinaj bœ uf s. a înfrunta. brutărie bouleau s. cizm ă. boier bracelet s.f. ) aller sur Ies ~ de qn. cărăm idă briquet s.

m. barcă cantine s.bronchite s. ţel. -e adj. m. neguros brun.m. capriciu icapsule s. calcar calcul s. c’est ~ aşa este ça2 adv. a captura caqueter vb. m. caporal c a p rice s.m.f.f./. aparat de film a t camionneur s. capabil capitaine s. s. însuşire carafe s. brută bruyant. à la — la ţară. a potoli.f. calin calmer vb. cuşcă cahier s. autocar caractère s. caracter. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s. comme astfel. a cotcpdăci. cafeniu brutal.m.m.f. zarvă brouillard s. camarad camée s. camionagiu camp s. cantină c a n tin ie r.m. şi adj.f. cîmpie . circiumă cabine s.f.m. brutal brute s. nemernic.m. candidat cane s. ceţos. camee camera s. casă (de bani). calorie calquer vb. a arde brumeux. colivie. ţăran.m . carafă caresser vb. ţărănesc campagne s. m ai tînăr cadre s. sat. a calca.m. candelabru candeur s. perie brosser vb.m. veste brûler vb.m.m. se — a se proţăpi canadienne s. scop.m.m.m. şi adj. cacao cacher vb. ladă.m. ) prevăzător c a lm e s . capitulare caporal s. canalie. băutor. a locui tempo­ rar . [fig. capitulard capitulation s. a ascunde cachette s. m ărăciniş bru s. capitală capitalisme s. de frunte.m. tufiş bureau s.m. a m îngîia carlingue s. cabinet ca c a o s. beţiv c ça1 pron.m. m. sătean. esenţial capitale s.f. închisoare cadeau s.f. şi adj. -e s. /. m.f.m. galoş cap s.f.f. tab ără. raţă cannibale s.) hărm ălaie. -e adj. bru n . a trăncăni car1 conj. noră bruit s. capitalism capitulard adj. şi adj.m. carlingă 500 . cafenea cage s.m.f. (sport) gol buveur s. 2. birou but s. (mii.m.) camarade s. (fam.f.m. lagăr. -e adj.m. socoteală. cafea. bronz brosse s.m. cadou cadet. a poposi. ) asla . -e adj.m.m. a peria brouhaha s. -te adj. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 .f. cadru. bucureştean bûcheron s. mezin. tovarăş.f. ramă café s. ascunzătoare cachot s.f. m. laş. răţoi.f. dem. promontoriu capable adj.m. candoare candidat s. capital./. -trice s. cantinier ca n to n s. zgomotos bucarestois.m. cutie calcaire s. carceră.m. adu­ nătură canard s. zvon. ceaţă broussaille s.m.f. canibal canons. capsulă capturer vb. caiet caillou s. m. pietricică caisses. căci car2 s. cal­ culator. a calomnia calorie s.f. (fa m . zgom ot. a copia (şi fig. m.-euse adj.f. cap. bufet buisson s. adj. cauciuc. m. ”iens ~ vino încoace cabaret s.f. bronşită bronze s. m.-ère s. canadiană c a n aille s. tăietor de lemne bnffet s.m.) campanie camper vb.f. cabină cabinet s. (persoană) calculat(ă) . a lin iş ti calomnier vb.m. ţeavă (de armă) canot s. tu n .f.m. căpitan capital. aici .f. calcul calculateur. raţă candélabre s.

schimbare changer vb.m.m.m. ca­ valer certainement adv. cim p.tn.m. u n ii. fiecare. şantier chapeau s. mîhnire chagriner (se) vb. dem. carton cas s.m. clapon chapitre s. celebru célébrer vb. a sta de vorbă (cu) cavalerie s. desigur certifier vb. dem.f. ceux) pron.m./. cuarte (de joc. dem.f.m. întlm plare.f. a centraliza centre s. a cauza causer vb. cette adj. poş­ ta lă . f. central. schimb changeant. car. celibatar chaîne s. în mod cere­ monios carton s. m. a ceda ceinture s.f. m. ceux-ci) pron. acea cellule s. centură célèbre adj. en tout ^ în tot cazul casque s. cîmpie champagne s. cerc cercueil s. si­ gur. -ière adj. cireaşă cerisier s. centralizare centraliser vb. tanc. creier cessation s.m.f. şacal chagrin s. cireş certain.f. a certifica.f.m. acest ceci pron. de v izită etc.m. nasier carnivor. căldură chaleureux. a tă in u i céleri s.f. cîntec chanter vb. a pricinui. icre negre ce pron. hartă. cască casser vb. a înceta chacal s. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s. dem. profesie. lănţişor chair s. blam public censurer vb./. celebritate celer vb. a n u m it. şi adj.m. sicriu cérémonie s.m. a sparge cassé. catedrală causer.m. ceux-là) pron. şi adj. aceasta.f.f. a cenzura cent adj.m. şampanie champignon s. cavou caviar s.) a ciupi ceva prin înşelătorie central. m. a se am ari cave s. a adeveri cerveau s. cenzor censure s. dem. acesta celui-là [pl. critică. pălărie chapon s.f. a schimba chanson s. castă cathédrale s. carnivor carotte s. lanţ.m. -ci (pl. capitol chaque adj. m. necăsătorit. carieră carte s. ţelină célibataire s.f. noroc. dem.-e s. a se m îh n i. catedră chaises. ochi de geam carrière s. pătrat carreau s.f.m. dem. an um iţi causer vb. s. -e adj. înlănţuire. nehot. acela cendrier s.m. a ascunde. -euse adj.carnassier. piv n iţă caveau s. scaun chaleur s. spart caste s.m. cameră. cet.m.m. centimetru champ s. caz. a cînta chantier s. celulă celui (pl. a vorbi. a sărbători célébrité s. acel(a) celui. ceremonie cérémonieusement adv.f. zmeu (de hîrtie) cerise s. şansă chandail s.f.f. crap carré. centru cependant conj. călduros chambre s. à coucher dormitor celle (p l. scrumieră censeurs. cavalerie cavaliers. pulover.m.f.f.f. oarecare./.m. lumînare change s. campion chance s. şi adj.m . cavalerist.f. -e adj. orice char s. (o) sută centimètre s.m. cu toate aces­ tea cercle s.f.f. acest lucru céder vb.f. cenzură.) centralisation s. ciupercă champion ş.f.f. cauză. tricou chandelle s. celles) pron. carne chaire s. pron.f. schimbător changement s.m.m. călăreţ. -e adj. şir chaînette s. centrali­ zator carpe s. şi adj.m.m. totuşi. pl. (ceea) ce ce. (fam. car­ carnivor e s. centrală centralisateur s. încetare cesser vb. m. car de luptă 501 .m. morcov carotter vb. -e adj.

m.m.m. clasă.m. himeră chimie s.m. -e s. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. ospăţ chèrement adv. şofer chaussée s.f./. cămaşă chêne s.m.f. preoţime 502 . drum . lă m li civil.f. ţigară de foi. care face ape cţ^aud.m.-ère1 adj.m. a văxui ciron s. c ă r u ţ ă charité s. chiffre s.m.f. chimie chinois.m. chinezesc (fig.f.-enne s.m in ă . chiot . vîrf ciment s. fir de păr cheville s. mîncare. cetăţean citrons.f. ţigară cime s. elasament. r es te a de a che­ charretier s. cal chevalerie s.m. şosea chausser vb. ~ jort cetate châtiment s. lecţie classement s. a vîna chasseur s. -te s. cavalerie chevaucher vb. m. m.m. cu dragoste chercher vb. cor choisir vb. m. c a r . ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s.f.f.m . (hot.m.f.f.f. şomaj chômeur. vatră chemise s.m. căm in. cîrpă.f.f.m. -e adj. m. m.m. m. cazan mare chauffeur s. şi adj. conopida chou-rave s. a civiliza c la ir . lucru chou s. m uşiţă ciseaux s.m .f. a cizela cité s. -ne s. chiffon s. cinemascop circuit s.f. c im itir cinema s.m. căldare. şovin chaux s. fierbinte chaudière s. a î n c ă r c a charbonnage s.f. sumă chimère s. a î n e î n t a charpente s. (cu maj.m. scump .f. i u b i r e (ie o a m e n i charmant.m. scum p. -e adj. -e adj. ciment cimetière s.f.m. creştin chuchoter vb.m. -ière s. a şifona. -enne s.) ş a r p a n t ă . -e adj. a-şi l u a s a r c i n a chariot s. la chicane s. -euse s. şi adj. caţea clarté s. (despre culori) deschis chinez. cetate citer vb.) şi adj. pedeapsă chaton s.m .m.m.9 . clar. căp ătîi cheveu s. ceară cirer vb. civil civiliser vb.m .m.m.m.f. conducător. cădere ci adv. sst ! linişte ! chute s.f. aici ciel . lăm îie citronnier s.m . şef.f. c l e f cléf s.f.s. lucios. pisică château s.m .m.) c a r p e n charmer vb. a şuşoti chut ! interj. a cita citoyen. gulie chrétien.f.f.m.m . capodoperă chef-d’orchestre s. căruţaş charrue s. căţeluş choeur s. [constr. clasifi­ care clé s. castel. foarfece ciseler vb.m. cîine. I I a alege choix s. a călări chevet s. mănăstire chasser vb.f. cifră.) liliac chauvin. f a r i n é e .) a supăra charger (se) vb.tn. pl.m. havană cigarette s. cald.f. cler.-e adj. lum in ă classe s.f. a circula cire s.m. î n e î n t ă t o r charme1 s. cer cigale s. greiere cigare s. şi adv.m. î n c î n t a r e charme2 s.f. a şopti.f. şicană^ cliien. lim pede. circuitul circuler vb. drag chère2 s.f. capră chez prep. petic chiffonner vb. dirijor chemin s. plug chartreuse s.f. cale cheminée s. a căuta chercheur s. a m ototoli. v. cheie clergé s.f. f. -e s. a încălţa chauve-souris s.f.m . pisoi chatoyant. şomer chose s.m.m. var chef s. gleznă chèvre s. cinematograf cinémascope s. c ă r b u n a r charger vb. vînător chat. cercetător cheval s. varză chou-fleur s.f. (zool. alegere chômage s. stejar cher.

coaliţie cocarde s. -ive s. m. -e s.f. a lupta combien adv. insignă cocorico ! interj. cum? de ce? commentaire s. cu totul compléter vb.-e adj. a pieptăna coiffeur. compas compassé. colos. guler.m. (pl. trecătoare. colier colline s.) a satisface (năzuin­ ţele. comună communiquer vb. şap­ că etc 1 coin s. p u ­ blic communard. supărare colifichet s. împrejmuire clouer vb. v îrf. climat(er)ic clin (d’oeil) s. m.m . tout ~ la fel commencer vb. a colabora collectif. cîtă. cum. tacticos compensation s. coafură.m. dorinţele cuiva) .m. m.f. a comunica communiste s. complet. compoziţie. comentariu commerçant s.f. clinic cloche s. a ţin tu i club s.m. colţ c o ls . soţie compagnie s. in im ă . colegiu coller vb.m. comod commun. cît.f.f. a combina comble s. comandă (a unei m a­ şini) comme adv.m. a comprimer vb.f.f. colectivitate collège s. com plicat compliquer vb. I I I înţelege a cuprinde. I I I a comite commode adj.m. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. comedie com ités. (fig.m. cîte combiner vb. m înie.m. cucurigu ! code s. colectivist collectivité s.m.m. a copleşi commune s. luptător combattre vb. comerciant commerce s. tovarăş comparaison s. pre­ cum .f.f.m. luptă combattant. fleac. m. socoteală.f. cont compter vb.f. a complica composer vb. pas colère s. client climat s. a alcătui compositeur s. casă de bani cognac s. asociaţie. to t ce acoperă capul (pălărie. a compara compas s. ca. clim ă.f. com plim ent com pliqué.f. ardere comédie s.m . perete despărţitor clore vb. I I I a închide clos. m. com­ punere comprendre vb.f. a concentra 503 .m. şi adj. şi adj.f. -e adj. a comprima compte s.m . complet complètement adv. a întregi. -euse s. Comun. cocardă. societate compagnon s.m. a (a) lip i colliers.m. comu­ nard coffre-fort s. închis clôture s. a număra comte s. şi adj.m. colecţie collectiviste -s. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) .f. clim at climatique adj. conte concentrer vb.f. I I I a combate. a prinde în cuie. -ète adj. comandant . compa­ raţie comparaître vb.) podoabe. tovărăşie. par ' (a şti ceva) coexistences.f. ca (si). clopot clocher s. I I I a se complace complet1 s. cod coeur s. a începe comment adv. (fig.client.-e s.f. club coalition s. coloană colosse s. m.m. şi adj. colonel colonial.m. asemănare. costum complet2.f. colină colonel s.m. compensaţie. coafor coiffure s. tovarăşă. coniac coiffer vb. salbă. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. -e adj.m.f.m. -e adj. clipire clinique adj. cît.f. a completa compliment s. comunist compagne s. compozitor composition s.) culme combler vb.f. cîţi. uriaş combat s. a compune. -e s./. comerţ commettre vb. maior commande s.m. I I I a se prezenta. colonial colonne s.f.f.f. a socoti.m.f. -e adj.m. obştesc. fanteziuri collaborer vb. coexistenţă. des­ păgubire compenser vb. colectiv collection s. pie ptănătură. a compensa complaire (se) vb.m. comitet commandant s.m. deal. clopotniţă cloison s.m.

I I I a încheia. a consulta contact s. concediu congénère adj.f. conjuncţie conjoncture s. contact contagion s. rn. nuvelă contempler vb. încredere confidence s. de acelaşi s o i. I I I a constrînge contrainte s. a confecţiona conférence s. a confisca confiture s. aer.f. I I I a consimţi conséquence s. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. a considera: (fiţi. adv.f. sfat. a condamna condition s. I I I a conduce confection s. -e adj. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. I I I a concepe concierge s. consolare consoler vb. confortabil confrérie s. a încredinţa confirmer vb.m . -condamnare condamner vb.f.f. a sfătui conseiller. stim at consigner vb.f.f. povestitor continue]. asociaţie confus. neînce­ tat continuer a continua.f. m. contradictoriu contraindre vb. statornic constater vb. confecţie confectionner vb. urmare.f. ghioc conquérir vb. -ète adj. duhovnic confiance s. a consolida.m. conferinţă confesseur s.m. confuz confusion s. a consterna constituer vb. portar concitoyen. a consola consolider vb.m . concurs concret.f. şi adj.m. I I I a cuceri conquête s. I I I a concura concours s. a consacra. încurcătură congés. confort confortable adj. a urma contourner vb. confi­ denţă confier vb.s.m . conducător conduire vb.concentrique adj. de aceeaşi specie congrès s. cunoştinţă. -le adj. I I I a cunoaşte conque s. a ti­ tu dine . constant. consilier. încurcat confusément adv. conştiinţă conscient. -e adj. cucerire consacrer vb. castravete concourir vb. m. înfăţişare. -ère s.m.f. a încurca confort s. condiţie conducteur . molipsire.m. poveste. a trage concluzia conclusion s. clădire construire vb. concret concurrent.f. basm. conjugare conjuguer vb. a m ărturisi.f.f.f. cunoaş­ tere connaître vb. dulceaţă confondre vb. concetăţean conclure vb. a conjuga. continuu.f. a conserva considérer vb. sfă­ tuitor consentement s. concurs de îm preju­ rări conjugaison s.f. respectat. în mod constant constant. a fi în legătură cu. consoană constamment adv. -e adj.m . consecinţă conserver vb. conştient conseil s.f. (m il. congres conjonction s. -e adj. destăinuire. şi adj. contraam iral 504 . confuz. contagiune conte s. contrariu contre-amiral s.f.f. a înconjura contracter vb.f. a constitui construction s. -e s. I I I a construi consulter vb. în ­ voire consentir vb. -e s.f. a conţine content. a închina conscience s. concurent condamnation s. I I I a confunda. consiliu conseiller vb. confuzie. potriv­ n ic.m . a u n i consul s. a contempla contenance s. a constata consterner vb. concentric concerner vb.f. m.-euse s.m. încheiere conçombre s. consim ţăm înt. concluzie.) a preţui considéré. ajutor.f.m. a consulta connaissances.f. cu perseverenţă. construire. mîngîiere. contrar. a m u lţu m i (pe cineva) contenu.f. a confirma confisquer vb. a contracta contradictoire adj. constrîngere contraire s. au dim potrivă. -e adj.) a da un consemn consolation s.m. loc.-enne s.f. a întări consonne s.m. I I I a cuprinde. consul consulter vb.f . a consemna. atingere./.m. m u lţu m it contenter vh.m. conţinut conteur.

poştă cours s.f.m. I I I a acoperi. cochet cor s. -ette adj.contrebasse s. văr. goană. a aluneca de-a lu n g u l. m. coral.m.f.f.m.m. coquelicot s.m.f. 505 . latură.f. cuţit mare de bucătărie coûter vb.f. a curge. tout à deodată.f. à lîngă coteau s. m. vopsea coulisse s. a copia coq s. gît couchant s. cosmos costume s. ţio n al. I I I a recunoaşte. du de dinspre .m. cocos coque s. I I I a coase couler vb. corupere. -e adj. donner .m. corp. a bum bacului cou s. im pozit contrôler vb.f. conver­ copain s. contrabas contredire vb.m.u n f il a telefona. de ^ deoparte .f. a fi în corespondenţă corridor s. curte courages. curaj. trup. a tăia cour s. vară coussin s. culoare. bumbac cotonnier. curs course s. ^ d'oeil de privire. taeîm couvert2. a se scurge. cupă couper vb.) trib u n a l corec- correspondance s. mărgean corbeau s. a ascunde coton s. coroană. ochire. lovitură. cornişă corps s. corectare. -e adj.m. scurt cousin. tr-o dată . cortegiu. găoace (de nucă. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s. contravaloare contributions.f. de ouă) . a costa coutume s. colină. cuţit coutelas «. m. stricare. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . culisă couloir s.f.m.m. a um bla după (şi fig./. cotlet de bum bac./. conversiune.m. contraofensivă contre-valeur s. jouer des~^ s a da din coate coudre vb.m . acoperit couvrir vb.-euse s.m. culcuş. coridor corrigé s. a se curba coureur. tem ă corectată corriger vb. ţional (ju r . (muz. ţin u t.f. croială coupe2 s. ^ à ^ corp la corp. cursă. b id iv iu . vorbire tire conversaţie. con­ conversions. culme côtelette s. -e adj.f. ) corec(pop. prieten.f. m.) corn corail s.m .m. a se cülca coude s. cupă. I I I a corespunde. corb corbeille s. /.f.m. pernă coût s. cot . telegar court. cornee corniche s.m.m.f. apus (de soare) coucher2 (se) vb. a controla convaincre vb. costum côte s. mac coquet. croitor couvert1 s. I I I a convinge convenir vb.f. I I I a alerga. coş corde s.m. corecţie correctionnel.m.f.f. alergător courir vb.f.m. -ère adj. amic copier vb. strat coucher1 s.m.m. carcasa vaporului correction s. a se îndoi. -le adj. co­ rupţie cortège s. îndrăzneală courageux. a încorona courrier s. contribuţie. m. corespondenţă correspondre vb. -euse adj. coardă cordial. de force puci coupe1 s. apusul soarelui couche s.) couronne s. cordial. în­ drăzneţ courber (se) vb. m.f.f ./. I I I a contrazice contrée ş. à — sur cu siguranţă. parte. s. îndreptare.m. cunună couronner vb. cosmonaut cosmos s. alai cosmonaute s. curajos. m. a corecta corruptions. izb itu ră.f. aspect. coastă côté s.m. après sur le îndată . călduros cornée s. curier. cost couteau ».m. -e s. a se învoi conversation s. obicei couturier. (despre un vas) a se scufunda couleur s.f.-ère s. regiune contre-offensive s. frînghie .f. dru m . culoar coups.f.

a trosni cratère s. ciclu cyclisme s.m. amurg crête s. creştere (a unei ape) cruel. m. I I I a culege cuiller.m. curativ cure s.f. cuit.f. credit.f. f. -e adj. dans danser vb.f. -ive adj. cu ltu ral curatif. -euse adj. prăpăd.m. cuillère s.m.f. cavitate. scobitură.m. a debarca débarras s. instruit cultiver vb. crater cravate s. în.f. prăbuşire débarbouiller (se) vb. — un mois peste o lu n ă dansant. a se rupe cri s.f. ocol.crachats. creatură crèche s.f.f. pan talon i scurţi. curm ală dattier s. pericol.m.m. a crispa critique s. gol crever vb. a afurisi danger s. ciclon D dahlia s. creaţie créature s. a crea crème . dansator date s.m. d in . creton creuser vb. gol creux2 s. fiin ţă . croşetă croire vb.f.f. dalie dame s. f. cruciadă croisement s. a se debarasa.m. fricos. de la.f. cange. a p îrîi. tim id crâne s. des) prep.m. m ăruntaiele care se dau la c îin i. m. cîrlig . f. cuit cultivé adj. erunt cuber vb.) culture s.m. -euse s.f. [sport) cruauté s. — fouettée friş­ ca. a cultiva (şi fig.f. prim ejdie dangereux. -euse ad]. despre.dent s. trecere. pat (de puşcă) . a înota în stilu l crawl crayon s. cruzime ( fig-) cru. de. scobitoare curée s. a scăpa débattre vb. I I I a crede. curmal davantage adv. -le adj. in. cravată crawler vb. se ~ a se zbate 506 . creştere croissant s.m. şi adv. m. critică crocs. m. scobit. interj. curiozitate cuver vb.f. crimă crinière s.-e ad]. şi adj. -ive adj. pe. coamă crise s. a sparge .f.f. I I I a creşte.f. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. a face cubajul cueillir vb. a se spăla pe faţă débarquer vb. gău­ nos. m.m. cruce crosse s. creastă crétin.f. încrucişare croiser vb. corn (franzeluţă) croître vb. dansant danse s. nemernic craquer vb. criză crisper vb. pradă crosă curiosité s. colţ (la a n i­ male) crochets. bojocii. cretin cretonne s. dată datte s.f. debara débarrasser (se) vb. influenţă créer vb. sm în tîn ă. sem ilună. creşă crédits. cîrlig. craniu crapule s.m. doam nă. m. piele cuisine s. I I I a se teme craintif. I I I a dezbate . cură cure. creion création s.f.9 . făptură.m . a fermenta cycle s.m. critic.m . chiloţi culte s. ciclism cyclone s. a în tîln i croissance s.f.f.m.f.f. scuipat craindre vb./. cremă crépuscule s.f. cultură culturel. a crăpa.m . şi adj. a scobi creux1. crud crue s. a dansa danseur. pe=te. lingură cuir s. a încrucişa. strigăt crime s. bucătărie culotte s. a se m ări croix s. de! damner vb. du. a socoti croisades. -e s. primejdios dans prep. crud. -elle adj. /. m ai m u lt de (d’. s. a săpa.

grad. a decide décision s. treaptă. dinte. a scăpa défaut s. decizie déclamer vb. halbă. (sport) m ijlocaş. dehors adv. -e adj. demaraj démarrer vb.m. hotărîre. a deceda. decoraţie. a delega délicat. definitiv déformation s. întrebare demander vb. afară déjà adv. a întreba démarrage s. a declama déclarer vb. a rupe coarnele décourager vb. m.f. I I I a decepţiona déchaîner vb.m. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. -e adj. m. -e s. decor décorner vb. ruptură. deformare défunt. a răposa décembre s. a dezgusta degré s. apărare défenseur s.) dantelură delà prep. cu siguranţă décider vb.m. prînz. a defila définir vb. a zăpăci décoration s.m.m. deşeu déchirer vb.f. delicios. denunţare dénouer vb. cerere. dezgust dégoûter vb. a deconcerta. a dezumfla dégoûts. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. -e adj. cu dispreţ dedans adv.f. a face numărătoarea dénoncer vb. m ai departe de délégation s. a cere . (despre ape) a se vărfea debout adv. I I I a desface. a desfide. (a rh ît.f. defunct. se a se descotorosi. dejun déjeuner2 vb. a declina. cusur défendre vb.) au ~ ~ după. dinar. demograf démolir vb. a elibera delta s. -euse adj.f. peste.f. sfidare. jum ătate. I I I a descrie décrocher vb. a prinzi déjuger vb. 507 . a descuraja découvrir vb.m.m. I I I a scrînti demeurer vb. ferme­ cător délivrer vb.m. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. s. în picioare. a desfăşa (un copil) demande s. peste. a declara déclencher vb. decrepit.m. înăuntru défaire vb. a demara. a sfida défiler vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb. jum ătate de oră demi2.f.f. a porni déménagement s. democraţie démographe s. mutare . demon denier s. jum ătate demi-teinte s. I I I a dărîm a démon s. deltă demain adv.débit s. dezmăţat début s.m. a dezlănţui décharger vb. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. -e adj. a decomanda déconcerter vb.f. I I a defini définition s. a da: pe dinafară déboucher vb.m. am ăgitor décevoir vb. şi adj. jum ătate întoarcere démocratie s. a începe décéder vb. a debuta. m utat déménager vb. deja déjeuner1 s. a denunţa dénonciation s. a dispreţui dédaigneusement adv.f. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. ju m ătate. ban dénombrer vb. ho tărît. a rupe. a declanşa décliner vb. deceniu décerner vb. ră­ posat dégeler vb. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . debit (la lichide şi gaze). au de după. a deznoda. au ~ la început débuter vb. I I I a descoperi décrépit.f. a refuza décommander vb. a decreta décrire vb. dantelă dentelure s. a răm îne demi1 s.m. definiţie définitivement adv. -e adj. delegaţie déléguer vb. sfîşiere décidément adv.f. a se revărsa. a dezlega dent s. a (se) muta démettre vb. ram olit décréter vb. defect.m . provocare défier vb. m. a dezlega.f. mîine démailloter vb. I I I a apăra défense s.m.f. a decerna décevant. decembrie décennie s. m. a descărca déchet s. delicat délicieux.m. apărător défi s.f. a sfîşia déchirure s. debut.f.f. a locui. început. (în) sus débraillé.

m. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. a dori désoler vb. (încă) din. I I I a depinde de dépens s. a despuia dépourvu. a se grăbi dépendre vb. în mod necinstit déshonneur s. a .f. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj. longtemps de m u lt. desperare déshabiller (se) vb.m. a depăşi. în urm ă. ocol détresse s.f.f. necinste déshonnêtement adv. a pustii. a destina. -e adj.m. a dezola.m. nenorocire. a întrece dépêcher (se) vb. desert dessin s. -e s. a desfăşura. vitrin ă développer vb. necaz. a se sustrage derrière adv. al doilea dévaler vb. de acum înainte dessein s. apă) dentiste s. m.f. cel din urm ă. derivă dernier.m. a prăda dévalorisation s.m . în spate dès prep. a descrie am ă­ nunţit dételer vb. a ju p u i. şi adj.f. devalorizare dévaloriser vb. -euse adj.f. deportat déposer vb. (în) faţă devanture s. iarăşi. şi prep. a o lua înainte. descriptiv désert s. dedesubt dessus adv. neregulat: desîrînat dérisoire adj. de (Ia).) par pe deasupra.m. închisoare dépouiller vb. tăgăduire. destin destinataire s. a deposeda dépôt s.m.m.m. a descinde descente s. detunătură détour s. ţel. a desface (o stofă. dentist départ s. a spune. a jefui. deasupra. a dezlega détail s. am ănunt détailler vb.m.m .m. a întinde déporté s. deplasare déplaire vb. a cheltui dépeupler vb. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. a se dezbrăca déshonnête adj.f.f. a deranja derechef adv. I I I a deveni dévêtir vb. ciudă. deputat dérailler vb. dezonoare désigner vb. I I I a dezbrăca devant adv. a se ascunde. coborîre descriptif. a deraia déranger vb. -ive adj. de atunci. aux pe socoteala. primejdie détruire vb.f. distrugere détacher vb. în afară de destins.f. -e adj. destinatar destinée s. a dezdoi. a urî détonation s. destindere détenu. a depune déposséder vb. neplăcut désapprouver vb. şi adj. departament dépasser vb. (loc.f . deşert désesperé. a devaloriza devancer vb. m. doi deuxième adj.îndurera déplacement s. a depopula dépit s. u ltim dérober(se) vb. pl. dezastruos désaveu s. m. cheltuieli.m . neorînduială. I I I a distruge dette s. necinstit déshonnêteté s. datorie deux adj.m. a în­ trece înainte.-ère s. adv.f. desperat. soartă destiner vb.m..f. I I I a displace déplier vb.f.m. m. ~ peu de curînd . dezicere descendre vb. (chiar) de la. que de cînd député s. dezordine désormais adv. a coborî dévaliser vb. ^ animé desen anim at déployer vb. en — de în ciuda désespérer vb. din nou déréglé. în detrimentul dépenser vb. a devasta. sus. I I I a coborî. -e s. de d in ţi (pastă.m. deznădăjduit dessous adv. prep. intenţie dessert s.m. lipsit depuis adv. derizoriu dérive s. a desprinde.m. deţinut détester vb. o hîrtie) désordre s. plecare département s. dezarmare désastreux. a hărăzi destruction s. scop. a desemna désirs.m. a dezaproba désarmement s. prep şi s. dorinţă désirer vh.dentifrice adj.m. 508 . cotitură. desen. rn. a despera désespoir s.

domeniu ôme s.f. a micşora. discipol discontinuer vb.-euse s. de casă. m.f. I I I a dispărea disperser vb. dar donner vb. m.f. deget omaine s.m. diplom ă dire vb.m. temă. documentat1 dogme s. f. conducător diriger vb.m. ghicitoare devoir1 vb. daună don s.. distins distinguer vb. a domina dommage s. f. I I I a despărţi disparaître vb.f. la un dineu diplôme s. şi adj. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . diagnostic diam ant s. a dubla . deosebit. zece dixième adj. comesean. digestie dignité s.f. deosebit. a despărţi division s.m. spinare dossier s. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. petrecere distribuer vb.m. domestic domicile s. pauvre nenorocit. director direction s. a reduce dinde s. dicţionar diététique adj. divizare. dispoziţie.m. dosar dot s. vamă doubler vb. m.m.f.m. dimensiune diminuer vb.m. -e adj. m. rel. dig dilater vb.de m în tu ia lă diagnostic s. diam ant dictionnaire s. docher doctoresse s. cu băgare de seamă 509 ./. ce ~ fapt pentru care dorer vb.f.m.f. zeu. discurs discredit s. dogmă doigt s.f. a ghici devinette s.f. a difuza digestion s. diform diffuser vb. deosebire. I I I a trebui. a desluşi distraction s. demnitate digue s. dietetic dieu s. a da dont. de acum încolo dormir vb. a se devota diable s. pagubă. al zecelea disaines.dévier vb. direct directeur s. a discuta disgrâce s. distanţă. diavol. a întrerupe. I I I a dizolva distance s.f. a cina dîner2 s. a îm prăştia disposer vb.m. a spune .m. doctoriţă documentaire s. pron.) diversiune divertir (se) vb.m.f. direcţie dirigeant s. divinitate diviser vb.f.f. ghicitor divinité s. -trice s. dom domestique adj.m. a înzestra douane s. Dumnezeu. a dirija disciple s. cină. -e adj. dum inică dimension s. I I a se am uza. pol. diferenţă différent.f. discuţie discuter vb. a auri dorénavant adv. I I I a dormi dortoir s. a distribui. dom inant dom ination s. spate. -e adj. încet. dotă doter vb. (un num ăr de) aproape zece docker s. -e adj. [mil.m.m.) vrajbă dix adj.m. cela veut — • aceasta înseamnă direct. greu. a îndrepta. dispozitiv disposition s. a dispune dispositif s. anevoios difficulté s. idol différence s.f. dificultate.m.m. à vrai — la drept vorbind . -e adj. drept. hotărîre disputer (se) vb.m. zestre. I I I a zice. dos.m. f.m.m . a îm părţi divers. dineu dîneur. împărţire.f. al (a. a înceta discours s. greutate difforme adj. dom iciliu dom inant. diligenţă dimanche s. divers diversion*. curcă dîner1 vb. ai.f. distracţie. devotament dévouer (se) vb.f. a conduce. a se distra divinateur.f. cadou. a datora devoir2 s. datorie (morală) dévoué. stăpînire dominer vb. ale) cărui (cărei. drac. dom inaţie. dormitor (comun) dorure s. diferit difficile adj. devotat dévouement s. exerciţiu (şcolar) . -e adj.m. /. a îm părţi. a devia deviner vb. in v i­ ta t la cină. discredit discussion s. poleială dos s. căror) .m. depărtare distingué. a se certa.m._ a dilata diligence s. a căptuşi doucement adv. a dota. à la — . avoir le ~ au corps a fi argint v iu . _(/ig. dizgraţie disjoindre vb.f.

a se înfierbînta échec s. a dota douleur s. stufos duchesse s. a ridica . dulceaţă. ecou échoir vb. cearşaf drapeau s. -e adj.m. scriere écrouler (g’) vb.m. m. economist écorcher vb. ciob éclatant. durée s.f. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb. f. rachiu.vb.f. a se îndoi doux. zdrobitor écrasement s. şi adv.f. a scăpa de.m. clip ă. a şterge 510 . a zgudui . -euse adj. şi adv. a depărta écervelé./». durement durer vb. de rire a izbucni în rîs tor . js’) — a o şterge. a ju p u i.caragnios. se a se ridica îm potriva douter vb.f. zgomot puternic. apă eau-de-vie s. a se încălzi. ţuică ébauche s. a construi éducation s.m. a evada échappement s.f. fierbere. tare. gra jd édenté. schiţă ébaucher vb.m. aşchie. a schimba échappée s. surpare ébranler vb. -e adj.f. în tim p u l dur. eşarfă échauffer (s’) vb. I I a lua ochii éblouissant.f.f.f. descreierat échange s.f. nereuşită. a d iv u lg a. a asculta écrasant.f. -e adj.douceur s. a se în tîm p la échouer vb. dramatic drap s. \ fig-) as­ pru. douce adj. clocot ébruiter vb. drept drôle ad/. a înlătura. schimb échanger vb. a se prăbuşi. educaţie éduquer vb. I I I a scrie écritoire s. esca­ pad ă. economic économiste s.m. dulce. steag. dureros doute s. duzină douze adj.f. a porni éclaireurs.-e adj.m. zdrobire écraser vb. a l doisprezecelea dramatique adj. a schiţa ébéniste s. schijă. cu asprime a dura.m.m . străluci­ éclatement s. stacojiu écarter vb. spargere.f.f. economie économique adj. a se prăv ăli écurie s. m. ştirb édification s.m. edificiu édifier vb. a se scurge écouter vb. b ăn u ia lă. m om ent. I I I a ajunge la scadenţă. roşu-aprins. -ère s.f. cercetaş éclat s. a se pune în mişcare. blînd douzaine s. şcolar économie s. strălu­ cire. -e adj. a fugi. ciudat dru. fulger éclairer vb. -e adj. a izbucni . a zgîria écoulement s. construire.f. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s. (s’) — .m. izbucnire éclater v i. a eşua. eşec écho s. a dresa . blîndeţe douer vb.f. ciudat. sans ~ fără îndoială dresser vb. postav . drum îngust. -e adj. eşapa­ ment écharpe s. des. a lum ina école s. -e adi. sclipitor éboulement s. răsunător. cuhaz .m.bizar drôlement adv. durere douloureux. dinam ită E eau s.f.m.m. scăpare. doisprezece douzième adj. a ţine s. prăvălire.f. drapel droit. ducesă durant prep. ébullition s. ebenist éblouir vb.m. îndoială. a înzestra. clădire. dynamite anevoios durată adv. strivire. şcoală écolier. scurgere écouler (s’j vb. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. caraghios . a se îm potm oli éclair s. scris. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s. a educa effacer vb. a zdrobi écrire vb.

emfatic e m p ir e s. şi adj. vărsare.f. electric é l é g a m m e n t adv. nestăpînit e f f r o n t é . farmec. între buin ­ ţare e m p l o y é .f. egalitate é g a r e r (s’) vb.m. a înfăşa. slu jb ă. îm părat e m p h a t i q u e adj. elipsă é l o g e s . funcţionar e m p lo y e r vb. ce. a se îm barca e m b a r r a s s. egoist é g o r g e r vb. în mod efectiv.f. electrificare é l e c t r i q u e adj. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. a îm piedica e m p e r e u r s. f. a speria e f f r é n é . pervaz.m. an divă e n d o m m a g e r vb.m.m. im periu e m p le t t e s.f. -e adj. de acolo e n c a d r e m e n t s. şi adj. a se u im i. în adevăr. adv. a pune în spinare.m. a duce é m u l a t i o n s. cu eleganţă é l é g a n t .f. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb.n e adj. fermecător e n c o m b r a n t . care încurcă.m . canal de scurgere.f.m . supt é m a i l s. a otrăvi e m p o r t e r vb. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj. slab. emoţie é m o u v a n t . a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s. cu elocvenţă é l o q u e n c e s./. a strînge e m m e n e r vb. piedică. de asemenea é g a le r vb. -e adj. elegant é l é m e n t s. încurcătură. biserică é g o ïs te s. cadru e n c e in t e s.m.f. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb.f.f. elev é le v e r vb. a se sforţa. întrecere. a îm brăca. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb.m. m. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. a se înveseli é g lis e s. a lua. a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 .m. încîn tăto r.m. în calitate de e n 2 pron . ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. a se stră­ dui e f f o r t s. a elim ina é l i r e vb. neruşinat é g a l e m e n t adv. mocirlă e h ! interj. m. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. a încurca. şi adj. m.f. em iţător é m in e n c e s. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă . -e s. email é m a n c i p a t i o n s.f. I I I a alege e l li p s e s. stînjeneşte e n c o m b r e s. efect .m. ridicătură (de teren) . a păgubi.m. -e adj. a se zăpăci vb. a strica. [fig.f. a rid ica. em ulaţie e n 1 prep .f. elocinţă é l u . cerneală e n d iv e s. a se încurca. I I I a adorm i e n d o s s e r vb.adv. a creşte. . a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. -e s. a se aşeza î n am ­ buscadă.f. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. a pune m îna pe.f. -e adj. (/ig. d in. a egala é g a l i t é s. a înjun ghia.. ales é ly s é e n . la pînd ă é m e r g e r vb. în. şi adj.f. m. element é l é p h a n t s. m.) cloacă. em oţionant e m p a r e r (s*) vb.f. a ieşi din apă.f. eficace e ffo r c e r {»’) vb. I I a umple e m p l o i s. -e s. nehotărîre .f. a duce cu sine é m o t i o n s.f.f. elasticitate é l e c t r i c i t é s. emancipare e m b a r c a t i o n s. a îm brăţişa. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. a îneînta e n c h a n t e u r . I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s. m. gură e m b r a s s e r vb. a fermeca. incintă e n c h a î n e r vb. efort e f f r a y e r vb. a educa é l i m i n e r vb. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. a ucide é g o u t s. despre. a se arunca é l a s t ic i t é s. -e adj. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb. neînfrînat. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. cum părătură e m p l i r vb. din. încadrare. a încuraja e n c r e s. -eresse s.m . a lua. îneîntare e n c h a n t e r vb. e f f e t s.m. ridicare é lè v e s. iarăşi. şi adj. paradisiac é m a c i é . post. a se av înta . a stînjeni e m b e l l i r vb. a se m inuna é m e t t e u r s. elefant é l é v a t i o n s.f.

a risipi é p a r s . I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. anchetă e n r a c i n é . I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. a-şi lua zborul e n v o y e r vb. a păşi.m.m.o u se s. bold. a tă ia prim a bucată. poftă e n v i e r vb. desime é p a u l e s. des. m. a economisi . a încăpea e n t r e t e n i r vb.f. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb.f. a dezaproba. a îm p le ti. I I I a a u zi.m . a înrola e n s a n g l a n t e r vb.m. en cu to tu l. a e n f o u i r vb. m. şi adj. loc é n e r g i q u e adj. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. -e adj. sabie é p ic e r ie s. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. / . -e s. angrenaj e n j a m b e r vb. cam. zbor e n v o le r (s ’ ) vb.f. um ăr é p a u le r vb.f. ghim pe.) a răp i. -euse s. ac cu găm ălie. antrenam ent. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. a tîr î. a trim ite é p a i s . epavă é p é e s. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. a se interesa de e n q u ê t e s.f. în­ sufleţire vb.m. a începe.. turbat . -se adj. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. I I a invada e n v e lo p p e s. firm ă. in v id ie . aproxim ativ e n v i r o n n a n t . a se vărsa.e n d r o i t s. a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . în v ăţăm în t e n s e m b le adv.m.f. energic é n e r v a n t .f. supărător e n e r v e m e n t s. în întregime e n t iè r e m e n t adv. a se um fla înfu n da. faţă de e n v i e s. băcănie é p i lo g u e r vb. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb. înconjurător e n v o l s. angajam ent e n g l o u t i r vb. enervant. a avea ca urmare e n tr e prep. -e adj. epocă é p o u x . a intra . à cheveux ac de păr . a închide. a se enerva e n f a n c e s. apoi.f. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s.m. intrare. întreprindere e n t r e r vb. a încuia e n f i n adv. spanac é p i n e s. a înţelege e n t e r r e r vb. (fig. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. pîlnie e n t o u r e r vb. copil e n f e r m e r vb. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. a cruţa é p a r p i l l e r vb. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. -e adj. invidios e n v i r o n adv. plic e n v e r s prep. şi adj.f. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. m. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. episod é p lu c h e r vb. epopee é p o q u e s . enervare é n e r v e r (g’ ) vb. entuziast e n t ie r .f.m. a turba e n r e g is t r e r vb.) a începe e n t e n d r e vb. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s. a însori e n s u i t e adv.m. I I I vb. înflorire. furios e n r a g e r vb. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. a zbura. a însîngera e n s e ig n e s. a critica é p i n a r d s.şi adj. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. -e adj. a curăţa (legume. stufos.f. a ridica.f. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb.m . şi adj. întrevedere e n v a h i r vb. între e n t r e c h a t s.e adj.f. a atrage după sine. antreu e n t r e la c e r vb.f. a entuziasma e n n e m i . f. marcă e n s e i g n e m e n t s.m. s. a in vidia e n v i e u x . (fig.m. după e n t a m e r vb. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. I I I a cerceta. risipit é p a is s e u r s.m . m.f.m.m.f. spin é p i n g l e s.f. a lua . fructe) é p o p é e s. a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. copilărie e n f a n t s.m. în întregime e n t o n n o i r s. îm preună. a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 . înrăd ăcin at e n r a g é .f.. . grosime. întreg . -ère s. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. m. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb.m. îm prăştiat.

a se întind e. m .m. band it e s c a r p é . {toc. coajă e s c la v a g e s. spaniol(esc) e s p è c e s. I I a leşina é v a s i o n s. sclav e s c o r te s. a speti. a expune.m. m. f. student é t u d i e r vb. şi é t a b l i r vb. a slei de puteri é q u a t e u r s. a r în t e s s o u f fle r vb. a proba (o haină] e s s e n c e s . escorţă e s c o u a d e s. (/ig.f.. călărie é q u i v a l e n t . etapă é t a t s. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb.f.m a in s. escaladare. /. speranţă e s p r i t s . mettre a pune la încercare é p r i s .m.m. fiin ţă é t r e n n e s. instituţie é t a g e s . ab rupt. euforie. şi adj. eleşteu é t a p e s. a se desfăşura é t a n g s . şi adj. straniu é t r a n g e r . stare. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. a îndura e st s. benzină e s s e n t ie l.f. etaj é t a l a g é s . echipament é q u i t a t i o n s. /. plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb. a escalada.) à V strîm torat. adv. I I I a stinge é t e n d a r d s. m.. a exalta e x a m e n s .f. îndrăgostit. evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. é p r o u v e r vb. eroare é r u p t i o n s. a evolua e x a c t . stab ilim en t. ija-m. I I I a întinde é t e n d u . exact e x a c t e m e n t adv.e s. probă (la croitor) e s s a y e r vb. uim ire é t o n n e r (s’) vb. fél e s p é r a n c e s. răsărit. în­ treprindere. a epuiza.m.f. exact e x a c t it u d e s. a studia. încercare. a suferi.m. stomac e s t o m a q u e r vu.m. specie. -ère s. aux. echivalent è r e s. suire. eră é r e in t e r vb. . a învăţa e u p h o r i e s .f. restrîns é t u d e s. a face să gîfîie e s s u ie . greşeală. străin é t r a n g le r vb. -e adj. m . a încerca . escală. mirare.) şi adj. a încerca . a se trezi é v é n e m e n t s. speranţă e s p iè g le r ie s. examen. a strînge de gît.e lle adj. spaniol.) escuadă. é t o u r d i r vb. a se sili.probă. erupţie e s c a la d e s. a se mira e s t u r g e o n s.m. (cu maj. e t conj./. esenţial e sso r s. -e adj. sclavie e s c l a v e s .m. -e adj.f. m . a fi ê tr e 2 s. ecuatorial é q u i p e s. examinare é t o u r d e r ie s. -e adj. anevoios e s c a r r e s. m. etalaj é t a le r vb. vară é t e in d r e vb. -e adj. a rătăci e r r e u r s. m.f.f.m.m. -e adj.m. .e a d j. oprire e s c a lie r s. • sclipitor é t o i l e s. a am eţi é t r a n g e m e n t adv.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s . a su­ gruma être* vb. strîm t. a istovi e r r e r vb. studiu é t u d i a n t .f.m. întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l. prosop e s s u y e r vb. spaţiu e s p a g n o l. ciudat.m . galantar. a se căţăra e s c a le s. a pune la încercare é p u is e r vb. eaprârie .f.f.f. ( m il.f.m. scară e s c a r p e s. sărăcăcios. zburdălnicie e s p o ir s./ . spirit e s s a i s.) stat é té s . vr. est e s t im e r vb. evident é v o l u e r vb.m.) greu.f. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s.m . a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv.e adj. a preţui. îngust.f. scrimă e s p a c e s. dar (de an ul nou) é t r o i t . a şterge .f.e s. escară. esenţă.m . f. (cu maj. à V stabili s.m.m. I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . . asasin. a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. etern é t i n c e l a n t . a con­ sidera e s t o m a c s.f.m. » .m. încercare e s s a y a g e s.m . a stima.f. stea é t o n n e m e n t s. / . stindard é te n d r e vb.f.f.e lle s. căţărar e e s c a la d e r vb.f. exactitate e x a lte r vb. ecuator é q u a t o r i a l . . încercare. echipă é q u i p e m e n t s. .

slăbiciune f a i l l i r vb. impers. .m .f. / . înfum urat. lesne.invar fapt.f. obişnuit f a m i l i e s.f. slăbiciune. exterminare e x tr a s. noroios f a n t a s t i q u e adj. a exprima e x q u is . excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe». / .f. fabricant f a b r ic a t e u r s. şi adj. faţă f â c h e r (se) vb. în afară de e x c e p t i o n n e l. exil. excelenţă e x c e lle n t . a pretinde. şi adj.m.f.m. greutate. a cere e x i l s. inventa­ tor f a b r i q u e s. a excita. -e adj. expediere. îndeplinire.m. (pop.f. exerciţiu e x h o r t e r vb. cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. exploatare. -ère adj.f. (despre timp) il fait beau este fru­ mos. -euse adj. grozav e x c it e r vb.m .m.f in . cartier periferic f a u c i l l e s. -e adj. faptă strălucită e x p lo it a b le adj. a se supăra f a c i l e adj. fapt f a l a i s e s.f. -e adj.trie e s. exemplu. a îndemna e x ig e n c e s. m.f. m.m. ex­ ploatator e x p lo s io n s. nerod f a t i g a n t ..f. -euse adj. obositor f a t i g u e s.e x a m i n a t e u r .lucru neobişnuit e x t r a . fabrică f a b u l i s t e s. delicat e x t e n s io n s./.f. delicios. a exclama e x c lu r e vb. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. povară f a r i n e s.m . fabulă f a b r i c a n t s.f. fel. a experimenta e x e m p le adj. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv. expiatoriu. fad. facultate f a d e adj. mocirlă f a n g e u x . vb. geogr. I I I a exclude de e x c u r s io n s. şi adj. faimos. fatuitate. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău . debil f a ib le s s e s. (pen­ cineva.f. sălbatic f a t s. făină f a r o u c h e adj. fam iliar. ex­ portator e x p o r t a t io n s. existenţă e x is te r vb.) expediţie e x p é r im e n t e r vb. impers. /. impers. exportare. tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x . extensiune e x t é r ie u r . fabulist f a c e ». m. a exista e x p é d i t io n s. I I I a fi cît pe-aci să f a i m s . extras e x t r a o r d in a ir e adj. explicaţie. I I I a extrage e x t r a it s. ispravă. surghiun e x is te n c e s.f. slab.m. a aţîţa e x c la m e r vb. excursie e x é c r e r vb. a examina e x c e lle n c e s. şi prep. com­ me il faut cumsecade. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. renum it f a m i l i e r . a fi. oboseală f a t i g u é . exterior . par ~ de exemplu e x e r c ic e s. înfumurare f a u b o u r g s. uşor f a c i l e m e n t adv. şi adj. faleză f a l l o i r vb. şi adj. -e adj. chip f a c u l t é s. (mi/. m uribund e x p l i c a t i o n s. . -e adj. fantomă f a r d e a u s. .e lle adj. noroi.m. explozie e x p o r t a t e u r . a urî e x é c u t i o n .f. e x t e r m i n a t i o n s.f. ceva) .f. obosit f a t u i t é s. exa­ m inator e x a m i n e r vb. avoir a-i fi foame f a i r e vb.f.f. a exporta e x p r im e r vb. f a i t s. fantastic f a n t ô m e s.f. născocitor. fam ilie f a n e r (se) vb.f. lămurire e x p l o i t s .m. foame.m. excelent e x c e p té adj.m.f.f. export e x p o r te r vb. extindere. exemplar s. -e adj.f. a exploata e x p lo it e u r .m.) s’en ~ a-şi face sînge rău . -e adj. ? . exigenţă e x ig e r vb. extern.m . ex plo atab il. -euse s.m.f. searbăd f a i b l e s. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t . executare e x e m p la i r e s. seceră 514 .trice s. a se ofili f a n g e s. şi adj. extrafin e x t r a ir e V&. excesiv.f. extrem de e x t r é m it é s. I I I a face. cu uşurinţă f a ç o n s.

(pop.f. /.f. coastă (la un vas. fier.f.f.f. catastrofă f lè e h e s. prendre ' a se însura f e n d r e vb. crăpătură f e r s. bogat f e r t i lis e r vb. tare. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. . val f l o t t a n t . frunză.f. flaut f o i . [pop. credinţă. au ^ de de-a lungul rînd.f. logodnic f i a n c e r (se) vb. foc. flacon f l a i r e r vb.f. a mirosi.f. februarie fi! interj. a p lu ti f l û t e s.f. a sparge (lemne) f e n ê t r e s. neno­ rocire. a felicita f e m m e s .m.f. a flata. a închide fé r o c e adj. şi adj. fertil. aţă . flacără f l a n c s. feroce f e r r o v i a ir e s. a se logodi f i c h e r vb. singe rece f l e u r s. p tiu (exprimă dispreţ). -e adj. fereastră f e n o u i l s . ina . -e adj.f. film f i l o u s .m . escroc. a b il.m. fédérât.m. semeţ f i è r e m e n t adv. m. m. ~ f i g u e s. cu mîndrie f i è v r e s. a adulmeca f l a m b e r vb. « n ' ­ eu trecere f a v o r i . u n it f é l i c i t é s . energic f e r m e r vb. fotoliu f a u t e u r . ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj.f. pl.f. figură f i g u r e r (se) vb. -e adj.m. a toarce. incendiu f e u 2. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. a hoinări f l a t t e r vb. săgeată f le g m e s. I I a termina f l a c o n s. f.) lanţuri. federaţie f é d é r é .m.m. florăreasă f le u v e s. frunziş f e u i l l e s. greşeală.m. muşchi f i l l e s.m. b u n ăv oinţă.m. uneltitor. f a u s s e adj. / . a fertiliza f e r v e u r s.m.) agent de poliţie f lo c o n s.m. fl oare f le u r e t t e s. fiică f i l l e t t e s. soţie. şi adj. feroviar f e r t i l e adj. fetiţă f i l m s.m.) flagel.f.m.f.s. a fila (lampa) f i l e t s. par ma ~ pe legea mea f o ie s. a se strecura. financiar f i n i r vb. financiari. a se fofila de din lipsă de . a răsfoi f e u i l l e t o n s. -e adj.f.f.t r i c e s. linguşitor f l é a u s. plutitor f l o t t e r vb.m. a filtra f i n 1 s. à l ’anglaise a o şterge englezestè.f. . foaie f e u i l l e t a g e s. s. femeie. pungaş f i l s s.f. şir. floricică f l e u r i .f a u f ile r (se) vb. fais f a v e u r s. -e adj. înflorit f l e u r i r vb.m.m.m . prosper f l o t s.m. aţîţator f a u x .f. -ère adj. à la un ul după altu l vb. f ile r fir. sărbătoare. înfloritor. răposat f e u i l l a g e s. a m ăguli f l a t t e u r . smochin f i g u r e s. fîn 515 . -e adj.f. I I a înflori. / . delicat. fin . I I I a despica. birjă f i a n c é s.f. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s. falsitate f a u t e s. febră f a u s s e té s. rău f i c t i o n s. florar. şi adj. plasă. m. favoare. sans negreşit f a u t e u i l s. a pleca repede. fileu. a flamba f l a m m e s. latu ră.m . cătuşe. fervoare f e s t i v a l s . sfîrşit f i n 2. a urm ări. {fig. a prospera f le u r is t e s. favorit f é d é r a t i o n s.f. m ăg u li­ tor.m. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. plagă. a sărbători f e u 1 s. fată. şiret f i n a n c e s.) u rît. foileton f é v r i e r s.m. trupă) fl& n e r vb.f. m. foitaj f e u i l l e t e r vb. smochină f i g u i e r s. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . fiu f i l t r e r vb. a-şi închipui f i i s.ite s.m. a înfige . puternic. fulg de zăpadă f l o r is s a n t . onomastică f ê t e r vb. mărar f e n t e s. -e adj. (pi.f. ficat f o i n s. -euse s.f. f i l e s. ficţiune f i e r . fluviu f l i c s.m.m. încredere.m.m .m. m îndru.f. fesù'val f ê t e s. m.

zarvă f r a g i l e adj. căm in. fund. puternic. furios f u r t i f . şi adj. întemeiere. temelie f o n d r e vb. [ I I a topi./ .f. pungaş f r ir e vb. a bate. f r a îc h e f r i p o n . m. a în tări. p răjit f r o i d . pădure fo r g e s.m. garde pădurar f o r ê t s. ipl. f r a n c h e adj.e adj. m uget.m. m.f. fum f u m e r vb. front f r o n t i è r e s.f. de b îlc i. fortăreaţă f o r t i f i e r vb. bici f o u i l l e r vb. (fig. a luxa f o u r b e r ie s. fript. tare.f. fular f o u l e s.iv e s. dată.f. fraternitate f r e i n s. deschis.) an — el à me­ sure pe măsură ce.) şi adj. a fricţiona f r u i t s. blană f o y e r s. a evita f u i t e s. à de de a tîta . a âmes loca f o o t b a l l s. a critica. form idabil f o r t . sincer f r a n c h i r vb. a călca . a cer­ ceta. răcoare.m. a scotoci f o u l a r d s.f.f. fierar f o r m a t i o n s. -e s. -e adj.m.m. /.m.s. fior. (cu ma/. înfiinţare f o n d e m e n t s.m.f.f.f.f.f.m. frăţeşte f r a t e r n i t é s. şiretenie f o u r c h e t t e s. m.o n n e s. a realiza beneficii ilicite. m.m. potcovărie f o r g e r o n s.m. a fortifica f o r t u n e s.f. a specula f r ip e r vb. -e adj. ocnaş f o r c e s.f. frison. fugar f u i r vb. .m . tem ei. a forma f o r m i d a b l e adj. putere.f. furnitură f o u r r u r e s.f. bonne noroc în dragosîe fo s s e s. frate fr ia n d is e s . groapă. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s. I I I a prăji f r is s o n s. şanţ f o u . brînză f r o n d e r vb. frig. furculiţă f o u r m i s. I I I a fugi. fructifer f u g i t i f . a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. a scoate fu m s.f. I I a furniza.f. il fa it ~ e răcoare f r a is e s. frecvent f r é q u e n t e r vb. b u b u it: zgomot (fig .) tu m u lt. -euse adj.e adj. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s. s.m . franc (monedă) f r a n c 3. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv.iv e adj. frunte.m . deseori. fragment f o is s. rece.m. hazard. fragă. fotbal f o r a i n .m . I I a sări peste. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s. m ulţim e f o u l e r vb.s . -ère adj. foarte fo r te r e s s e s. nebun . . a trece peste. m. furie. pour une de data asta. (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. fragil f r a g m e n t s.f. a face opoziţie f r o ţ it s.fo u e t s. fundam ent.f. m u lt. cariera. sincer f r a n ç a i s . răcoros : proaspăt . şi adj. spre f o n c t i o n s. f o l l e s. formaţie f o r m e r vb. furnizor f o u r n i t u r e s. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is . a se repezi la.f. m. furnică f o u r n i r vb.f.f. francez. fruct f r u i t i e r . s. soartă. prospeţime adj.f.) d u lciuri. jîn e. focar. m înie f u r i e u x . a frecventa f r è r e . frînare f r e in e r vb.) a învinge f r a jt p e r vb. ascuns fu r 516 . cu ajutorul f o r e s t ie r . a afum a. m. nebunie f o n c é . a face săpături . fond f o n d a t i o n * s.rpr. succesiv f u r e u r s. foaier fr a c a s s. m ină fo s s é s.f.m. care fumegă f u m é e s.m. comediant f o r ç a t s. zahari­ cale f r ic o t e r vb. furie f u r i e s. a atinge uşor f r o m a g e s. . funcţie f o n c t i o n n a i r e s.m. fugă f u m a n t . vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. hoţesc. freamăt fr it. noroc. a fum a. . adv. a frîna f r é m i r vb. f. oară. frîn â.f. a freca . forestier . -e adj. funcţionare f o n d s. căpşună f r a m b o i s e s. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. m.m. -e adj. graniţă. forţă. frontieră f r o t t e r vb.m. f o l . răceală f r ô le r vb. zmeură f r a n c 1 s. frîu f r e in a g e s.f.f.m . -ère adj.

f. geografie g é r a n t.i n t e s t i n a l adj. a se stre­ cura g lo h e s.m. a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. gheţar. paznic. -e adj. ger g e le r vh. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. gumă g o n f l a b l e adj. g a l e r i e s . I I a geme g ê n a n t . jandarm g e n d a r m e r i e s.m.m. -e adj. jiletc ă. glorie g lo r ie u x . gheaţă. a i'ace prinsoare. a jena genre s. prăpastie g o û t s.f.m. a eîştiga . f. m.m .m. paria a ajunge la g a i . / . garaj g a r a n t i r vh. glorios g lo s e r vb./. jigou g i l e t s . / . a îngheţa g é m i r vh. oam eni. cu veselie g a ie t é s. vestă g i s e m e n t s. frînar a păstra. băiat.s. sting. -e adj.m.m.m. b ăiat. a îm puşca.m.f. m ..m. w.f. risipă g a s t r o . -e s. veselie g a l a n t .ni. gladio lă. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s. a um fla g o r g e s.e u s e adj.) neîndemînatic g a u c h i s m e s.m. s. adm inistrator g e r m e r vb. m. g a r d e r ie g a r d ie n s.m.m.f. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. pază. sabie. a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. săbiuţă g l a i r e s.e adj. ~ de lettres scriitori g e n t i l . gust.f.m. supărător g e n d a r m e s. a gusta g o u t t e s. a comenta critic g lo u s s e r vb. a se at’la.e adj. picătură.m.m. ci-git aici odihneşte g i b ie r s. zăcăm înt g l a c e s . drăgălaş g e n t i l h o m m e s. stîngism gass s. gentilom . jandarm erie g e n d r e s. gerant. a îndopa. neam g e n s s. g a r d e s. păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. prăjitură g a u c h e adj.s. a g a g n e r vh. [sport) — . I I ă îm podobi g a r n i s o n s. gaz g é a n t . gîtlej . vag g é n é r e u s e m e n t adv.m. galop g a lo p e r vb. . I I a garantă g a r ç o n s . oglindă g l a c i e r s. fugar G g a g e r vh .f. (med.m./. / . I I I a zăcea. gen.f r e in g a r d e r vh. umflare g o n f le r vb. a galopa g a n t s. g răd in iţă (de copii) s. gardian. ~ le lit a zăcea s.f. îngheţată. gentileţe. gît. gardian g a r d e .f.e s.m.m. s. spadă g la p i s s e m e n t s. tîn ăr g a s p i l l a g e s. a aluneca. . galerie g a lo p s. a încolţi g é s ir vb. (fig. glob g l o i r e s. sloi g l a ï e u l s. copil g o u f f r e s.f.. general. cu generozitate g é n é r e u x . generos g é n i e s'm . puşti.m.de but portar g a r e 1 s. g o û t e r vh. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. gardă. gsniu g e n o u s. şi adj. m. m .ille adj.m. im nănuşat g a r a g e s.m.f.f. gentil. tîn ăr îndrăgostit. amestec f u y a r d .m. topire. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb. g é n é r a l . lăcomie anim alică g o m m e . -euge adj. m. puşcă f u g i l i e r s. vînat g i f l e r vb. strop 517 . / » . a sosi. puşcaş fu sé e f u s ille r vb. a p ăzi. şi adj.m. galant. uriaş g e l s.f. pl. rachetă.m.f. gară g a r e 2 ! interj. îngheţ. genunchi curtenitor. a p ălm u i g i g o t s.) gastro­ intestinal g â t e a u s . \esel g a i e m e n t adv. ginere g ê n e r vb. a g h iftu i g o s s e s. m . nobil g e n t i l l e s s e s .m . . jenant. garnizoană g a r s s. -es. m ănuşă g a n t é .

treptat grammaire s. m.f. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s.m. broască grève s. -e adj. grilaj.pl.gouvernant. gramatică grand.f. favoare.-e s. bunic grand-père s. I I a urî haleine s. cătun h a m e ço n s. grindină. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb.m.f. grosolan grossir vb. -ère adj. a grupa gruyères. serios gravure s. abil habiller vb. ~ à datorită gracieux. sărman. vizita to r. a zgîria gril s. a scrîşni griotte s.m. graţie. a scîrţîi. gros gravement adv. I I a creşte grand-maman s.f. şold ‘ hardiesse s. mare grossier.m. a morm ăi gros. măreţ grandir vb.f. hală halluciné. graţios. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti . bunici granitique adj.f. -e adj.f. -le adj. m.m. gros. adj. cîrligul undiţei ‘ hanap s. ghirlandă guise s. en de ca. şi adj. guvern gouverner vb.m.f.f. mărire grandiose adj. deprindere *haie s. suflare •haleter vb. m.m. s.f. a gîfîi ‘ halle s.f. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . bătu t de grindină . bunic grands-parents s. grevă gréviste s. grătar grillade s. gard ‘ haïr vb. -euse adj. viespar guère adv.m.m. grav. halterofil *hamae s. costum .m. a se căţăra grincer vb.f. -se adj. f. m. I I a îngroşa grouper vb. ciupit de vărsat grenade s. strîm bătură grimper vb.f. treptat graduellement adv.m.f. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec.f.f. grecesc grêle s.)înţelegere 518 . friptură la grătar g r illa g e s .f. vişină griottier s. război gueux.m. guvernator grâce s. trouver qcli. m. -que s.pl. a îmbrăca h a b its . cenuşiu griveler vb. frac habitant s. -e adj. fel. grandios. ghid. -e adj. gravură gré s.m . drăgălaş graduel. vişin gris. care guvernează. gim nastică gyroscope s. de granit gras. mare. iertare. -euse s. a conduce. I I a vindeca guérite s. armonie . pod grenouille s. a frige la grătar. chip.f.m . în chip de guitare s. guvernant. gheretă guerre s.m.m. hamac ‘ hameau s.f. şvaiţer gu êpie rs. piatră grêlé. a locui habitué. voie. drept. a se obişnui habitude s. grilaj griller vb. -se adj.f. obicei.f.f. cu îndrăzneală ‘ haricot s. şi adj. cîrm uitori gouvernement s.f. a bom băni. frigare grille s. fasole harm onie s. grenadă grenier s. mărime . m. à sa ' după bunul său plac. de loc guérir vb. I. m. îndrăzneală ‘ hardiment adv. răsuflare. calic. (cu maj. locuitor habiter vb. gras. m. bunică grand-mère s.) grec.m.f.f.f.f. grevist griffer vb. îndem înatiç. călăuză guillotine s.f. chitară gymnastique s. client obişnuit habituer (s ’) vb. coate goale guide s. puternic grandeur s. (/ig. a cîrm ui gouverneur s.f. bunică grand-papa s. plac. giroscop H habile adj. ghilotină guirlande s. halucinat haltérophile s. -e adj.m. prundiş.f. m. a prăji grimace s.

f. dezonoare * h o n t e u x . -ière s. şi adj. de bonne — devreme. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita. istorie. urcare ^ h a u s s e r vb. oboi * h a u t e u r s. săptăm înal h e c ta r e s. a ierarhiza h ip p o d r o m e s. fericit * h e u r t e r vb. ruşinos h ô p i t a l s.f. onoare. -e adj. hidos * h i é r a r c h i e s. ipocrizie h y p o c r it e s.m. hoardă h o r i z o n s. eroicomic h é r o ïn e s.m. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb. -euse adj. modest h u m b l e m e n t adv.. a se grăbi * h a u s s e s. um anitar h u m a n i t é s.f.— de pointe oră de v îrf . ideal 519 .m. -e adj. /.f. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare.f.f. erou h é s i t a n t . onorabil. -e în opt zile s. ţepos h é r o ï. -euse adj.f. hotelier.f. din fericire h e u r e u x . şi adj.m. pri­ m itor h o s t i le adj.f. a şovăi * h e u ! interj. d ’ — en huit jours de azi i d é a l . opt ‘ h u i t i è m e adj. cazma ‘ h o u s s e s. în mod cinstit h o n n ê t e t é s. omenie h u m b l e adj.h a r p a g o n s.f. ruşine.f. a u m ili h u m ilité s f f. povestire h i s t o r ie n s. par pe a ici. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. în a lt. bîtlan ‘ h é r o s s. umed h u m i d i t é s. -euse adj.f. -e adj. iarnă * h o c h e r vb. smerit h u m i d e adj. cinstit h o n n ê t e m e n t adv. hipodrom h i r o n d e l l e s. a izbi. a c lătin a .f.m. invar. gazdă. um anitate. înălţim e h e b d o m a d a ir e s.m . om agiu. a ridica * h a u t . / . a ridica h i s t o i r e s.m. . -e adj. arogant ‘ h a u t b o i s s . um ilito r h u m i l i a t i o n s.m. rendre ~ a cinsti. iarbă h é r is s é . cinste h o n o r a b le adj.f. zb îrlit. u m il. sus. adv. um iditate h u m i l i a n t . j h .f. şi adj. par — din întîm plare * h â t e s. demn de cinste * h o n t e s. quelle est-il? cît este ceasul? . hitlerist h i v e r s. bărbat adj. rîndunică ‘ h is s e r vb. a înălţa.f. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n .f. ostil.m.m. -ère adj. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s. oră. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s.) ferestruică la vase h u is s ie r s. -e adj.f. m. eroină h é r o ï q u e adj. -e adj. afară * h o r s « d ’ o e u v r e s. ospitalier. v a i! bîerbe s. istoric h i t l é r i e n adj. hidraulic h y m n e s.f.m. creştere. ipocrit I ic i adv.m. duşmănos h ô t e . omenire. h e u r e u s e m e n t adv.c o m iq u e adj. a slăvi s. * h a r p e s. ziar.m.m. hotel h ô t e l i e r .m.m. semeţ. aici.m. hangiu ‘ h o u e s. eroic h é r o ï q u e m e n t adv. a lovi * h i d e u x . cinste h o n n e u r s. om. a înălţa. aperitiv. he ! h e u r e s.f. al optulea h u î t r e s. à tout à {' — pe curînd . aprod ‘ h u i t adj. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. (mar. gustare h o s p i t a l i e r . a scutura. zgîrcit. re­ vistă săptămimaîă . omenesc h u m a n i t a i r e adj. um ilire h u m i l i e r vb.f. harpă ‘ h a s a r d . orologiu ‘ h o r s prep . hectar h é l a s ! interj. h ô te s s e . u m il. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s.f. f.m . grabă * h â t e r (se) vb.f. d ’ — de aici.ra.m. eroic * h é r o n s. um an. orizont h o r lo g e s. spital ‘ h o r d e s.m.f. stridie h u m a i n . imn h y p o c r i s i e s .9. uşier. 9.

ilegal illégitime adj. fără înd oială industrie s. im portant importer vb.m. index. idee identique adj. infirmerie infliger vb.f. necuviinţă inconvénient s.f. a incarna. im perm eabil impersonnel. inactivitate inaugurer vb. inexact infaillible adj.f. a inaugura incarner vb. ticăloşie. (în mod) im pro­ priu imprudence s. indice. şi adj. nelegiuire impoli.f. inconştient inconvenance s. incident incommode adj. indiscret indubitablement adj. impersonal imperturbable adj. necunoscut inconscient. veşnic imparfait.f. in fa ilib il.f. im inent immixtion s.-e adj.-e s. im pozit impression s. leneş inactivité s. -e s.m.f. -e adj. imagine imaginable adj.) aprig. a obliga imposition s. incomod incomplet. (tim pul) imperfect impatience s. -e s. mîrşav ignorance s.m. ilustru ilote s. im becil imiter vb. im aginaţie imaginer vb.f. (fig. ne­ ajuns incroyable adj. imens. im ­ pozit impossible s. nepoliteţe important.f.m.) dezgus­ tător ne­ m uritor. ne­ greşit infamie s. inginer 520 . violent impiété s. im ediat immédiatement adv. -e adj. independenţă indépendant.f. in fa ilib il. independent index s. stupid inerte adj.f.m. im posibil(ul) impôt s. im prudenţă impur. a influenţa informer vb. infamie infernal. inert inertie s. amestec immobiliser vb. identic idiot. -elle s.f. infernal infini. nepoliticos impolitesse s. m. influenţă influencer vb. id io t ignoble adj.f. impers. şi adj. -e adj.f. im obil imminent. degetul ară­ tător immoral.m. -e adj.f. -e adj. a im pune. ignoranţă ignorer vb. -ête adj. a im prim a. de neuitat inepte adj. a im ita immaculé.f. imperfect. [fig.f. -elle adj. in fin it infiniment adv. inerţie. inconvenient. străvechi immense adj. a avea im por­ tan ţă imposer vb. in culpat indéfrisable s.m. -e adj. in fin it infirmerie s. inabor­ d abil inactif.f. în m od in ­ dependent indépendance s. a nu cunoaşte île s. iluzie illustre adj. m. -e adj. a impresiona imprimer vb. im ixtiune .m.m. industrie ineffaçable a d i. s. a aplica (o pedeapsă) influence s.m. nerăbdare impérissable adj. murdar inabordable adj. prost. imoral immortel. nelegitim illusion s. de neşters. a indica indiscret. -e adj. a im agina imbécile adj. şi adj.f. (modul) indicativ indigne adj. sclav image s. incomplet inconcevable adj. indicatif s. -ète adj. im pur. -e adj. m. -e adj. -e adj. im agin ab il imaginaire adj. [fig. a ignora. -ive adj. -e adj. a informa infrarouge s. şi adj.f. -e adj.f. inaccesibil. a tip ă ri improprement adv. nepieritor imperméable s. şi adj.f. im ediat immémorial. -euse adj. im aculat immédiat. pêrfect infailliblement adv. incidenţă incident s. permanent (coafură) indépendamment ndv. impresie impressionner vb.f. im aginar imagination s. inactiv.f. de neconceput inconnu.) nepăsare inexact. a im obiliza immonde ad/. infrarosu ingénieur s. -e s. şi adj.idée s.m.f. im perturbabil impétueux.m. nesfîrşit immeuble s. si adj.m. m urdar.f. a întrupa incidence s. insulă illégal. impetuos.m. de necrezut inculpé. nedemn indiquer vb. impunere fiscală.

ingrat. instaurare instaurer vb. invazie inventer vb. şi adj. curaj. I I I a întrerupe interruption s. -ouse adj. a izvorî jalousie s. m. nedrept innocent. ne­ bun insensibiliser vb. I I I a introduce inutile adj. a instala instant s. interplanetar interroger vb. inteligenţă şi adj. internare interpeller vb.m . intern.m . şi adj./.) J jabot s. insistenţă insolent. insectă insensé. provenit. {fig. m. invers invitation s.f.f. I I I a interzice intérêt s.f. intenţie intercepter vb. -e adj. a intercepta interdire vb.m. in tan g ib il.f. gelozie jaloux. învăţător instructif. îndrăzneală intrigue s.m. -euse adj. interes intéressant .m. iresponsabil irresponsable adj.m. -e adj. vreodată. beat ivresse s. jad jadis adv. instalaţie. beţie. internaţional internationalisme s. invenţie inversement adv. (tipogr. şi adj. -e s. interval.m. internaţiona­ lism inquiétude s. italienesc italique s. clip ă. a se neiinişti. sm in tit. insensibil. v iu .f. a insulta insurger (s’) vb. stînjenel ironie s. m om ent.f. ieşire. -e adj. a instaura instinct s.f. răscula. inspecţie installations.m.f. niciodată. -ive adj. (med.f. lăuntric International. beţiv inviter vb. -es. eşec insuffisant. a in v ita iris s. activ intention s. a irita issu.f. instrum ent insuccès s. a in stitu i. -e adj. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb.m . odinioară jaillir vb. obraznic insolite adj.f.f. -trice s. intens. neobişnuit. inte­ lectual intelligence s.) in ­ travenos inspection s.f.f.m. fildeş ivre adj.m.f. zadarnic invasion s. -enne s. nelinişte inscrire (s’) vb. interesant intérieur.) entuziasm ivrogne s.f. de neînchipuit injuste adj. à l' ~ im ediat instauration s. I I a ţîşn i. -e adj./.m . in u til inutilement adv. întrerupere intervalle s. intrigă introduire vb. ieşit din issue s.) ne­ păsător. ita lian . nevinovat innovateur. instalare installer vb. ingrat inimaginable adj. cinstit intellectuel. a insensibiliza insensible adj.m. jabou jade s. instructiv instruction s.f.m ./. ins/itaţie. to t­ deauna 521 . ne­ u zitat internement s. a întreba interrompre vb. I I I a se înscrie insecte s.m. instrucţie. -ète adj. ironie ironiquement adv. neîn­ destulător insulter vb. -elle s. -trice s.m. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s. a inunda inquiet.f. inovator inonder vb.m. integru. gelos. {fig. -e adj.m. învăţăm în t intrépidité s.) caracter italic. a interpela interplanétaire adj.m. a se răzv răti intangible adj. -e adj.f. insuficient. iresponsabil irriter vb. a înfiinţa instituteur. a se îngrijora intense adj. răstim p intervenir vb.f. a inventa invention s. invidios jamais adv. instinct instituer vb. a se. rezultat italien. n e lin iştit. I I I a interveni intituler (s’J vb. (cu maj. a se in titu la intraveineux. insolit. cursiv ivoire s. indiferent insistance s.m. de neatins intègre adj.

a uni joii. m orm an joues. şi adj. şi adj. laminare lampe s. har­ nic labour s.m. l'autre deunăzi.f.m. m uncitor. -ère adj. a se lam enta. grădinar jarret s. a se lu p ta .f.f.f. a se bucura. jouer vb.m. -ère adj. exactitate ustice s. iasomie jaune adj. grai langue s. -euse adj. arătură lac s. (fig. kilogram kilomètre s.m.m. laborator laborieux. lam pă lan cé. -e adj.m. laitue s. m. aruncat. zeamă uste adj. laic.m. m.m.m. ziar ournaliste s. judecător ugement s.m. I l a se folosi.m. lapte laitier. -euse adj. I I a lîncezi large adj. a jura us s./. fustă urer vb. justiţie ustifier vb. m. a lansa. lim bă languir vb.m.f. kilom etru L chambre camera. just.jambe s.f. gazetar ournée s. hol.m. grăm adă. justificativ ustification s. art. lanţetă landeau s. fricos lâcher vb. drept ustement adv.m. lam ă. aruncare lancer vb. jug ouïr vb. a desface. a cînta (la un instrument) jouet s. laş. referitor la lînă laïque s. a se introduce (în lume) lancette s.m.f. . je ~ ~ vois o văd là2 adv. voios uge s. hueurie joindre vb.) a poseda z i. joc jeudi s. landou langage s. a arunca jeu s. justeţe.f.m.m.m. judecată uillet s. in. lînă lainier.m. m uncă (grea) laboratoire s. jo i jeune s.f. (fig. m. lăptucă lame s. a lăsa să-i scape laid.f. suliţă jésuite s.m.m.) a face cu­ noscut. tocmai ustesse s. ianuarie jaquette s. şuncă janvier s. vrednic de plîns lamenter (se) vb. ie zu it jeter vb. drăguţ. picior jambon s. lumesc lait s. m. nostim jonchée s.f.f. iulie uin s.f. tineret joie s. cu dreptate . cu veselie oyeux. val lamentable adj.f.f. acolo lab eurs. care dă lapte la1 1 . a justifica ustificatif.) lansat lancement s. dreptate. a se juca . tinereţe. I I a îngălbeni javelot s.m . -e adj. pe ea. 2 pron. galben jaunir vb. vesel. lac lâche adj.m. jucărie K kilo. justificare our s. o. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. larg 522 . ziarist. zi outer vb. (fig. . coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s. tîn ăr jeunesse s.m . a se tîng ui laminage s. îndoitura genunchiului jasm in s. obraz.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv.m. jachetă jardin s. grădină jardinier s. suc.f. şi adj. lim b ă. urît laine s. iunie upe s. (fig.-e adj. -ive adj.m. m. kilogramme s. f.f.f. I I I a îm preuna.

f. lum inos lumière s. iepure ligne s.f.m.f. care de de-a lungul longuement adv. iederă lieu s.m . le lever1 vb.f.f. rufă lion s.m.f. m. m.f.f. eliberare libérer vb. lugubru. pron. art. leghe lieutenant s. lin ie . tim p liber long. . greu louye s. licărire lugubre adj. sprinten légèreté s. a locui logique adj. a elibera liberté s. lesquels.f. uşuratic libraire s. III a luci. lacrima las. spălat.m. 2. a lupta lycée s. (fig. buză levure s. uşu rin ţă.m. pers.-euse adj. instruit leur adj. lu m in ă slabă. -e adj. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s.m.m. libertate libertins.f. lum in ă lundi s. leu lionne s. pe el. u n d iţă lilas s.f.larme s. livrea livrer vb. rel. lesquel­ les) pron.m. suspect louer vb. linte lequel.f. -e adj./. leoaică lionceau s. pîrghie lèvre s.m. obosit.m. locotenent lièvre s. drojdie lierre s. (loc. lichior lire vb. de cu ocazia. lys s. legendă léger. sprinten lettre s.f.m. lună lunette s. departe lointain.m. spălare chat pisica. ziua de m îine lentement adv.f.f.m. rînd .m. legitim . liceu lynx s.f. m u lt tim p . m.m. lot. sprinteneală légitime adj. loz loterie s. literatură littoral s.m.f. lu i. răgaz. lasse adj.f. legal légende s. sumbru lui pron. lu n i lune s. prep.f. pl. chiorîş . a preda logem ents. lucid.f. lunetă. loc lieue s. lectură legal. (fig. ~ s jumeaux pat dub lu . hol. durată lors adv.m. -e s. litoral livide adj. lung . ochean. . je — vois îl văd leçon s.f. I I I a citi lis. ( căsătorie . v în ăt livre s.) greu­ tate (de înţelegere) litige s. a lb itu ră .m. lecţie lecture s. pat. lenjerie. depuis din acel moment lorsque conj. {fig. ) albia u n u i rîu litanies s.m.f. legumă lendemain s. -e adj . locuinţă loger vb. a scula. liv id . a m ărgini limonades. răsărit levier s.m . neînţelegere littérature s. cînd lot s. şi adj. strălucitor lumineux.f. a rid ica. (zool. lege loin adv.f. atu n ci. — même el însuşi luire vb. liric 523 . (fig. încet lenteur s. lu p tă lutter vb. legătură libération s. şi pron.f. loterie lotion s.f. le 1 . a lim ita .f.m. încetineală. litig iu . saşiu. -gue adj. a lăuda . îl.) şi adj. îndepărtat lo isirs. a răscula lever2 s. {fig. (cu maj. pron . leste adj. pos. liliac limiter vb.f.m.-ère adj. el. -e s.) rîs lyrique adj. drojdie de bere liaison s. lib ertin . (al) lor . m. uşor. a închiria loup s.m. lup lourd. laquelle (pl. uşor. legal légume s. carte livrée s. parte.) p lic tis it latin.m.f.m. loţiune louage s. a liv ra . lungim e.la­ tin . chirie louche adj. m. scrisoare. pui de lup lucide adj. literă. crin dès — de atun ci. librar lie s.f. -e adj. lupoaică louveteau s.m. latinesc lit s.) echi­ voc. şi adj. locuinţă loi s. în am ă­ longueur s. p u i de leu liqueur s.f. latitudine lavage s.) le nunt lentille s. a străluci luisant.f.m. logic logis s. lim onada linge s. {pl-) li­ teratură lettré.m.f.m. închiriere . (pl-) ochelari lutte s. litan ie . cu m intea limpede lueur s.

s. porumb m aison s. şi adj. şi adj. -e s.f. (fig.M macaroni s. a însemna. f. m anevră. -e s. ant. . şi adj.m. -e s. de zarzavaturi m arais s. a nu avea.m. răuvoitor m am an s.f. m ai m u lţi m aintenant adv. palton m anuel s.m. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. maşină mâchoire s.f. a u ita . cu măreţie m ahom étan. [ist. a arăta. pl.f. locuinţă feudală manquer vb. (vt. m înà main-d’œuvre s. scară d u b lă. m.) a scăpa.. manechin manoeuvre s.f. margaretă m ari s. în prezent m aintenir vb. a pierde. { fig. marcă.. m antou.m.f. m la ştin ă m arathon s. falcă madame s. ca importanţă) m a jo rités.m . m anifest.m . magnetic m agnifique adj. intriga m annequin s. magistrat m agnétique adj. şi adj./. maestru. ne­ norocit malhonnête s. a m altrata m a lv e illa n t.m . m ajorat m al s. slab m a il s.f. căsătorit ntariage s.f. marfă marche s.m. m anual m aquis s. fel manifeste adj.».m.f. vicleşug. -e adj. acum. m am ă manager s. a merge m ardi s.f. m. maro mars s. castel. treaptă marché s. din nefericire malheureux. a nu n i­ meri mansarde s. a rnînca m anier vb. semn. I I I a menţine m aire s. mod. cufăr m altraiter vb.m.m.m./. durere m alad e s. bărbat m arié. cu greu. căsătorie marsn s. manifest m anigance s. necinstit m alhonnêtement adv. bărbătesc malgré prep. neîndemânatic m alaisément adv.m. nenorocire. dascăl maîtresse s. par nenorocire malheureusement adv. [impers. invar.m. mascul.) m an i. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f. prim ar mais conj. martie 524 .) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. răutăcios m alle s. -e adj. mers.f. pia ţă.m . a fi cît pe aci să . tîrg marchepied s. m armură marchand. şi adj.f. a marca marron adj.f. a greşi. -ère adj.f. m arcant.m . însă .m.m.f.m.m . desiş. maraton marbre s. a manevra . magazin magistrat s. şi adj. m ajoritate. rău .m. a cîrm ui m anoir s. m. -e adj.f. a m în u i m anières. a fi pe punctul de a. -euse s.f.. bolnav m aladroit. m arină m arquant.m.-e s.m.f. chip.m.f.m. m in ă de lucru m a in t. marş.f. m. m ajor (ca vîrstă. margine marguerite s. domnişoară magasin s. -e s.f. fam ilie maître s. m arinar m arine s.m. doamnă mademoiselle s. mansardă manteau s. m arţi marge s.m. necinste malicieusement adv.f. m ai mare.m.) a lip si. m andatar mânes s. indiciu marquer vb. macaroană machine s. alee m ain s. m. am antă m ajeur.f. evident. m andat m andataire s. mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). m inunat m agnifiquem ent adv. inanajer manche s. • —de a duce lipsă de. adj. m. soţ. a nu iz b u ti.) in ­ trigă manoeuvrer vb.m. stăţiîn. dar.f. -e adj..f. anevoie m âle s.f. ~ si ba da maïs s. stăpînă .f. umbrele morţilor manger vb. în ciuda din m alh e u rs. m aho­ medan m a is .m. mînecă m andat s.m . (lunaj mai maigre adj. negustor marchandise s. însemnat marque s. caTeniu.m. casă. scara (unui vehicul) marcher vb.

prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb.f.f.f.m. m in u năţie.f. am eninţător menacé s.m.f. medalie médecin s.f. metal métallique adj.f.m. m obilier meurtrir vh. miere mieux adv. răutate méchant.f. m. răutăcios mecontmt. lu ptător. m artiriu. acelaşi. mama meringue s.f. [loc. a am eninţa ménage s.f. am iază.m.m. adv. (în mod) meca­ nic mentir vb.m. m inci­ nos mentionner vb. iertare merci2 s.m. dispreţ mépriser vb. III a m in ţi mépris s. m enaj. gospodină mener a conduce. şi adj. şi s.m. n em ulţum it mécontentement s. rău maximum s. a mieuna midi s. meserie. excelent merveilleux. milenar .f. -e adj. activist millénaire adj. m iezul zilei.m. marsiiiez.f. >• d'eau pepene verde membre s.m. sud miel s. grăm adă.) şi adj. a m érita merveille s. a aşeza.f. medicament médiocrité s.m. lui — el însuşi. rău. III a vorbi de rău.m.f. m ilita r militairement adv. comunicare messe s. slujbă mesure s. pepene (galben). -ive adj. ameninţare menacer vb. m axim mayonnaise s. fel de ixiincace.m. medic médecine s. II a face v în ă lă i. adv chiar. ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru . m ulţim e massif. mesaj. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. a îm ­ brăca ./. m ăsură. mecanic mécaniquement adv. sc — bien a se îmbrăca b ine .f. nu e nici o scofală merci1 s.) au fur el à pe măsură ce.j.f.-euse s. oraş mare.f.m.m. m. m a rţia l. m ax im um . miercuri mère s. si adj. meci matière s.m. metropolă. m ai bun mêler vb. m ilă . a duce mensonge s. m artir martyre s. bncate mettre vb. a dîspreţui mer s. a subestima message s. medicină médicament s. mecanism mécèpe s. tout de ^ totuşi menaçant. ciocan martial.m. însuşi.m. tor­ tura masse s. {fig-} a răni mi adj. războinic. maioneză mécanique adj. [loc.m. materie. metalurgie métallurgique adj. mecena. nem ulţum ire médaille s. substanţă mauvais. metro métropole s.-e adj. m u lţum ire. m inune. m ai bine miUeu s. -e s. mediocritate médire vb.m.m. 3 bîrfi médius s.f.m.m. meteorit métier s. capitală mets s. mare. cour ^ e curte m arţiala martyr s. chinuire.f.f. m in u nat mésestimer vb. a u n i m elons. încetul cu încetul métal s.m. III a pune. m obilă. -e adj. m asiv match s. neîncredere meilleur -e adj. -e adj. degetul m ijlociu méfiance s.m. e adj.marseillais. m ediu militaire adj . m ilităreşte militant.m. membru même adj. căsnicie ménagère s. metru métro s. m ijlo c . meta ’urgic météorite s. (locuitor) din Marsilia marteau s. profesie mètre s. a menţiona 525 . a amesteca. m i­ leniu mécanisme s. jum ătate miauler vb. protector ai artelor méchanceté s.f. j à m in u n a t. adv. m inciună menteur. metalic métallurgie s. m ilita n t. si adj. s.m. (cu maj. -e s.m. de * • ia fel. m .m. -puse adj. en joue a ochi meuble s.m. .

m aldăr monde s.m . monsenior monsieur (pl.m. -elle adj. m. modă modéré.f. m. m iner. m ai mic moine s. batistă moue s.m . moraliceşte. parte morne adj. a-i sări ţandăra. /.f.f. de la munte montagne s. messieurs) s. mustaţă mouton s. m oravuri. a urca. m. o m ie. moderat.f. a turna moulin s. urcuş monter vb. modest modestie s. m in im titate mare monologue s.m. şi s./. munte montée s. călugăr moins adv. morman. cum pătat modeste adj. la dracu ! la naiba ! morceau s. m in ă. (fig. -e adj. m uselină moustache s. şi adj. cuvînt. m. du ~ cel pu ţin. m. o mie mille-patteş s.m. a muia moulé.m. — cher m ai pu ţin . (loc. ă '~ pe m ai p u ţin .) p lăp în d mine s. m iliardar m illiers. scump.f. m ondial monocle s. a m ula. au barem.-euse s. ab ătut.m.m. (fig. m uştarul m ouchoirs. m utră.f.m. moale mouches. misiune mistral s. întunecat mort1 s.) slă­ biciune moment s. modestie. m inor miniature s. m. m. moarte mort*. m onum ent moquer (se) vb.m.m. m.m . montor montre s. berbec moutonner vb. mineral mineur s./. mizerie mission s. fără. monopol monopoleur s.m. a-şi bate joc moralement adv. m in iatură minimum s. prendre la ~ ~ a se înfuria. obiceiuri moindre adj. I I a mucegai moissonner vb. motor mou.f. înfăţişare minerai s. m istral (vînt) mitrailler vb. can­ minaret s. a m um ifica monceau s. (p l . — bon m ai p u ţin bun . a dovedi monument s. mort. munte montagnard. prep. a m itralia mode s. vorbă. muşchetar mousse s. clipă. im ita ţie de piele mollesse s.m. şi adj.f.) num ăr. -e adj. m inaret mince adj. f. nrtuşchi mousseline s. moară mourir vb.f.m. -e adj. monoclu 526 . -euse adj. minister ministre s. figură mouiller vb. mortel. mişcător mouvement s. I I I a m uri mousquetaire s.f. d ’ordre lozincă. moment momifier vb. muşama. m inistru minute s. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s. -e adj.f.m.m.f.f. m ai pu ţin . a culege recolta moitié s.f.f. conj. de moarte mosaïque s. lume mondial. m iriapod milliardaire s. domn monstrueux. pluş m oarat. m ortal. m izantrop misère s.f. m in ut miracle s. a spumega mouvant. pl. monolog monopole s.m. oaie.mille adj. m uritor. a sui monteur. subţire.m. a arăta. molie adj. m in im u m . turnat.m. rezervă moeurs s. jum ătate m o le s k in e s .m. bucată. tip ărit mouler vb. m onopolist monseigneur s.f.m. muscă. din punct de vedere moral morbleu interj. spum ă.m. groaznic mont s. m iracol. /.m.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. lună moisir vb. ceas montrer vb.f. monstruos. -e s.f. -e adj. m un­ tean. m inune misanthrope s. adj. a secera. şi adj. mol. mişcare ministère s.m.m. mozaic mot s.m.m. m oliciune.

I I a coace. nerv nerveux. naufragiat naufrager vb.f.moyen s.f.m. (în mod) necesar nefs. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. fel.m.f./. nichel nid s.f. a lu n ă. natural.m. mister. impers. nas n i conj. firesc naturellement adv.m. nins n erfs. perete.f.f. pol. nobilim e.m. de culoarea alunei noix s.m. totuşi néant s. natură. nepoată nier vb. (fig») îngrozitor noirceurs.) răutate noircir vb. taină N nage s.m. înotător n aif. naos. nici niche s. tinda bisericii négatif. navă nazi. povestire natation s. nap navire s. alun noisette s. -e adj.f. acoperit cu zăpa­ d ă .f . -euse adj. a naufragia naval.m. naştere. naivitate nank in s. naturalist natu res.m. înm ulţire m u ltitud e s. nobil noblesses. m. lăcrim ioară m uie s. pitic naissance s. -'ive adj. m u tu ­ al mystères. a prevedea m uphti s.m . -e adj. m ulţim e.m. m. nivel noble adj. — d'eau pînză de apă narcisse s. a m aturiza murmure s. négresse s. muzică m utuel.m. cuşcă (pentru cîini) nickel s. neglijent nègre. m ijloc moyenâgeux. şi adj. medieval. reciproc. şi adj. nataţie nation s.f. a nega niveau s. negativ négligence s. -elle adj.m. medie m ugir vb.m. I I I a se naşte. -e s.m . -e (pl.m. I I a înzestra cu cele nece­ sare . curăţenie nettoyer vb.f. născut néanmoins adv. vas. in ed it. -e adj.m. a vui muguet s. negreală.m. m urm ur. I I a m ugi. m. zăpadă neiger vb.m.f.m. (fig. papuc. -e adj. m u nicip al m unir vb.f. nobleţe. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s. soi naturel. naval navet s. nazist nazisme s. nou. neant nécessaire adj./. natural naufragé s. nette adj.f.f.f.) înălţim e m orală noir.f. zid gros m ûrir vb. sumedenie m unicip al.m .m. înot nager vb. cuib nièce s. -e s. I I I a înnegri noisetier s. şoaptă murmurer vb. adj. din evul mediu moyenne s. -elle adj. -ive adj. -euse s./. navals) adj. origine naître vb. întunecos. teolog mahome­ dan m ur s. şi adj. nervos net. curat. narcisă narration s. a începe naiveté s. nepot nez s.f.f. faţă de m asă. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. muşchi musée s. a ninge neigeux. a murm ura muscle s.-euse adj. nu né. (fig. naiv n ain . piesă de 20 franci aur nappe s.m.f. neuve adj. muzeu musique s. a înota nageur./.f. negru. nucă 527 .m.-euse adj. clar nettoyage s. m u ftiu . nazism ne adv. a curăţa neuf.f.m. naţiune naturaliste s. neglijenţă négligent. necesar nécessairement adv. negru neige s.m./.f. zid m uraille s.

f.f.iv e adj. u ndă. apusean.iv e adj. -e s. vătăm ător n u l.m. -e adj. m.ru o b lig a tio n s. a lega n o u rric e s.m. încăpăţînat.f. yeu x) s. obiect. ondulaţie.) substantiv n o m b re u x . umbră o m b r e lle s.m.m. ocazie o c c id e n ta l. ondulare o p é ra te u r. ochi. privire o e ille t s.f.) de neînvins o b stin é m e n t adv. . hei ! o ie s. a (se) n u m i n o n adv . a ocupa o c é a n s. şi adj. a se supune o b é is s a n c e s . lur. obscurantism o b sc u r c ir vb. a n utri n o u rris so n s. -o n g u e adj. oficial o ffic ie lle m e n t adj. -e adj. -le adj. nord n o ta b le m e n t adv./ . obţinere o c c a s io n s. a opera. lipsă de valoare nord s. însemnare n o u er vb.f. nor n u c lé a ir e adj. observaţie o b se rv e r vb. occiden­ tal o c c u p e r vb.m./ . a strica n u is ib le adj .f.m.f. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv.f. m ăslină o ly m p iq u e adj. — dit se spune o n c le s. mîncare n u l. I I a hrăn i. m u lt n o ta ire s. lumea. n o tă. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb. neamestec ditate n o n -v a le u r s.m. m.n o m s .f. notar n o te .m./. operaţie op érer vb. absur­ n o u v e a u .f. n u lle pron.f..m. lipsit de valoare n u -p ied s adv. noutate. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s. ou. gîseă o ig n o n s. a respecta o b sta c le s.tr ic e s. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb.m . nou- născut n o u v e lle s.m .m. obiectiv. pasăre o is if . supunere o b je c tif. obscur.? . om oplat o n pron. obligaţie o b lig e a m m e n t adv. I I I a obţineo b te n tio n s. nonsens. întunecat o b sc u ra n tis m e s. cine­ va . nuvelist n o v e m b re s. lucrare. sugar n o u rritu r e s.f. neintervenţie.m . operator o p é ra tio n s. noiembrie n o y e r vb. octombrie cu 528 . ascultare. -e s. invar. u n ii. um breluţă de soare o m e ttre vb.f. garoafă o e u f s. leneş o is iv e té s.f. m. blanc d ’ — albuş operă.m. a îneca n u a g e s .f. olim pic o m b re s. a se încăpăţîna o b te n ir vb. neclar o b sc u rité s. im parţial o b je t s. unchi o n d e s . -e adj.m. şi adj. munca.f.f. grumaz 0 o b é ir vb. -e lle adj. a ob liga1 o b liq u e r vb. miros (simţul) o e il (pi. a merge oblic o b lo n g . în d ărătn ic. ceafă. nuvelă n o u v e llis te s. nud n u ir e vb. doică n o u rrir vb. desculţ n u q u e s. miros o d o ra t s. val o n d u la tio n s. şi adj. I I a asculta. (fig. (gram. num e.f. I I I a oferi o h é ! interj. I I I a omite o m o p la te s.f. ştire.m. n o n sen s s. (în mod) obscur. în mod oficial o ffic ie r s. gol.m.f.f. a înnoda. nou n o u v e a u -n é . nuclear n u . întuneric o b s e rv a tio n s. cu am ab ilita te.f. m. a observa. ceapă o is e a u s. nehot.m. I I I a v ătăm a. ocean o c to b re -s. nu n o n -in te rv e n tio n s. se. od eu r s. n o u v e l. .m. . numeros n o m m er (se) vb. ofiţer o ffr ir vb. piedică o b stin é . n ici u n u l. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l. -eu se adj. hrană. jaune d ’ — gălbenuş.f. lenevie o liv e s.f. a produce o e u v r e s.f. lunguieţ o b sc u r. obscuritate. îndatorire.m.

a îndrăzni. opinie.m. da o u ïe s. lucru. -e adj.) uvertură o u v ra g e s. m. I I a p ăli. urs o u til s. măcriş oser vb.f. os s. păun p ap a s. lin iş tit p a ix s. ordine. furtună o ra n g e s. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . a u tila . pa­ cificator p a c ific a tio n s.f. m îndrie o r ie n ta l. îm pilare a ezita o p p rim é . îm p ila t o p p rim e r vb. păstîrnac p a n ie r s. coş p a n o ra m a s. original o r ig in e s.m. a oscila. auz o u ïr vb. o s e ille s.f.m . cu încăpăţînare o p in io n s. (muz. pacificare p a c ifie r vb.f. la care o u b li s. a cuteza o sie r s. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s. orz o r g u e il s.m.) en ~ peste. -e adj.m .f. -e adj. paşnic. în plus o u v e rtu re s.m. uragan o u rs s.m. a decora o r te il s. adv.m. obişnuit o rd o n n er vb. os o s c illa tio n s. sau. (loc.m. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. I I I a deschide o x y g è n e s.m. aur o ra g e s. opresiune. pron. (bot.f. şi adj.m. -tric e s. priv e li­ şte p a n ta lo n s. uf ! o u i adv.) a şovăi.m.f. paşnic . m uncitor. paie p a in s. /. ~ bis pîine neagră p a ire s. înzestrat o u tille r vb. producţie lite­ rară o u v r ie r .m. portocală o ra n g e a d e s. care p alp ită p a n ! interj. a ordona ord re s.m. ramură de palm ier p a lp ita n t. a scoate. părere opposer (s’ ) vb. m. ~ d ’épice turtă p a la is s. -o n n e s. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. a se opune o p p ressio n vb.m. a auzi o u r a g a n s . pagină p a ille s. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. a lua înapoi o u conj. palton p â lir vb. pacifism p a c ifis te s. pereche p a is ib le adj. a asupri. a îngălbeni p a lm e s.m. ordm . apus o u f ! interj. ortografie în care. m.m.f.f. p a lid . tată dulce . cerul gurii p â le adj.m.f.f.m.m. a rîn d u i. a u ita ou e st s. panteră p a n to u fle s. pace. oranjadă o r a n g e r s.f. u tila t. pantalon p a n th è re s.f. papuc p a o n . m. -ère s.m. adv. pacifist p a g e s. oriental o rie n ta tio n s. orbită o rch e stre s. deschidere. ordinar. u tilaj o u t illé . unde.m. vest. (fig. organ o r g a n is e r vb. a îm p ila o r s.f. oscilaţie o s c ille r vb. orgoliu. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. răchită ô ter vb. adv.o p in iâ tre m e n t adv. p ai. unealtă.m.m. asuprit.f. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv. şters p a le to t s. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. a înzestra o u tre prep.f.f. şi adj. auz o r e ille r s. 2. panoram ă. m. instrument o u tilla g e s. oxigen P p a c ific a te u r . ulm orn er vb. oprimare.m.m. ureche.f .f. uitare o u b lie r vb. -e adj.f. a pacifica p a c ifiq u e adj. peste.m. pernă o rg a n e s. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj. a îm podobi. orchestră. a organiza o rge s. origine. dincolo. şi adj. poc ! p a n a is s.m. palat. pîine .f. ori o ù 1 .f.) portocal o rb ite s. -e adj. izvor orm e s.f.f.

adept partout adv. grăitor. m.m. fabri­ cant de parîum uri pari s.m. buf ! pâte s.m .m. a p lă ti. zău ! parc s.m.m. stăpîn patte s.m. piersic pêcher 2 vb. paraşută paraître vb. piersică pêche 2 s. pateu. pavaj pavilion s. um brelă (de soare) parbleu ! interj.f. m. -e adj. a participa particulièrement adv.f.m . cu v înt. m ai ales. I I I a părea. -e s./. a păcătui pêcher1 s.f.f. fără. pentru că. vorbitor. sărac pauvreté s. a vorbi parm i prep. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s. parapet parapluie s. perfect parfaitement adv. patinaj patiner vb. fluture p aq u e ts. la dracu ! pardonner vb'. partid participe s. -elle adj.f.f. -ive adj. -le adj. şi adj.m. şi adj. şi adj.m. pasiv passion s. hirtie. (p l .m. parte (dintr-un întreg). fiindcă pardessus s. a îm podobi. m.m. pas1 s.m. -e adj.f. îndeosebi.m. păşune paume s.m . -euse s. m.) părin ţi parer vb. aluat pâté s. parte. traversare . a răsplăti pays s. a paria. păcătos pêcheur.m.f. privelişte paysan . parc.m. so­ nor parler vb. à ~ aparte.f.m .f. m. pe. deopotrivă.m. -euse s. a apărea parallèlement adv. leneş parfait. paşaport. strat de flori parti s. a pescui pécheur. I I I a parveni. labă pâturage s.rft. partizan. şi adj.f. pauperizare pauvre s. ru dă. parfum . a îm părţi parterre s.m. a patina pâtisserie s. pată de cerneală paternei. pari­ zian parlant. parvenit parvis s. ~ buvard sugativă papillon s. în parte partir vb. p artie s.m.f.m . şi adj. a face prinsoare p a ris ie n .p a p ie rs . pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. rămăşag parier vb. partidă partiellement adv.f. regiune paysages. părintesc paternellement adv. paralel parapet s. um brelă (de ploaie) parasol s.f. vorbire.m . m. pretutindeni parvenir vb. a petrece passe-temps s. părinteşte pathos s. a para paresseux. cu excepţia partager vb. a porni partiellement adv. m. ţărănim e peau s. la fel parent s. căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb.m . de către. -e adj.m.m. a ajunge parvenu. parter. emfază patience s. patron. caldarîm . trecere . pnur quoi ~ de ce n u?. -es. pariu. participiu participer vb. perfect parfois adv. pas.m.m. piele pêche 1 s. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj. pavilion payer vb. răbdător patinage s. pastă. din . ţăran paysannerie s.f.f.m. printre parodier vb. uneori parfum s. a parodia parole s. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. patos. conj. prendre la a lua c u v în tu l.f. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. -e s. şi adj. pasiune patatras ! interj. f.m. şi adj. patiserie patron s. pescuit pécher vb. -eresse s. în parte partisan. trecut passe-montagne s. cu răbdare patient.m .m. sărăcie pavé s. n u .. grădină parce que loc.m . mireasmă parfumeur. ţară. I I I a pleca.-ne s.-enne s. răbdare patiemment adv. f. pachet par prep. distracţie passif./. pat'achimic parachute s. a ierta pareil. şi adj. ■ — bonheur din fericire . ha­ sard d in întîm plare .f. fragment passant. peisaj. pescar 530 . -e s.f. de.f. à mauvais încurcătură pas2 adv.-euse s. palm ă (a m îin ii) paupérisation s.f. a trece . {pl-) documente. trecător passé. prin. e g a l . în special.

strălucitor. s. a persecuta persécution s. pă­ trunzător . m icul dejun petite-fille s. -e adj. pătrunzător pénétration s. stăruinţă persévérant.f. perseverent./.f. penibil péniblement adv. primejdie périodique adj. zugrăvire pelouse s. m.pédale s. cu greutate pensée s. m.m. judecată penser vb. a se pieptăna peignoir s.f. persecuţie persévérance s. ciumă pétarade s. -e s.m. ta tă . peluză. călugăr perfide s.-e s. personal perspective s.f.f.f.m . faraon phare s. personaj. s. I I I a picta. a popula peur s. m. a reflecta pensionnaire s. veşnic perplexe adj. periferie périr vb. a cîntări peste s.f. bătrîn (relig. a străpunge.f. pasărea fenix 531 . I I a pieri permettre vb. (înv. prăj ină percher vb. -elle adj.pictor peintures.a se speria. fără graţie pesant.) a Juma peu adv. farmacie phénix s. m. în tim p u l.f. gîndire. (în mod) p e n ib il. frică. cantitate cîntărită peser vb. nepot petits-enfants s. (loc. şir de detunături pétillant. fără greutate p e in tre s. far pharmaceutique adj. a se convinge .m. greu pesée s. greutate . avoir — . perspicace persuader (se) vb. -e adj. străpungător. pantă.-le s.m. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb. pericol. ) ascuţit perce-neige s. farmaceutic pharmacie s.f. nekot. se don­ ner de la a se strădui. personalitate personne 1. periodic périodiquement adv. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . m icuţ. uşor de pătruns pénétrant. halat de baie. pătrundere pénétré. (cu maj. a pătrunde pénible adj. persoană.m. à ~ près aproape. persoană im portantă personnalité s.) à de-abia.) şi adj.m. a (se) gîndi. trib peuple s. pron.f. pierdere pesamment adv. pensionar pente s. -e adj. greoi. seminţie. a se spînzura pénétrable adj. I I I a permite permission s. stă­ ruitor persil s. perpetuu.f.f.f. m iti­ tel .m.f.m. perspectivă perspicace adj. popor peuplement s. a zugrăvi peine s. m. şi adj. persan persécuter vb. nim eni personnel. şi adj.f. m. m.m. I I I a pierde père s.m. pedeapsă . perucă persan. a se apleca pendant prep. conj.f. pl. sclipitor petit. pedală pédant. a se înclina. şi /. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s. permisie perpétuel. cam . şi adj. populare peupler vb. (fig. -e adj.m.f. -e adj. povîrniş perçant. f.f.f. a găuri perche s. sans ~ uşor. /. a-şi închipui perte s. -e adj. moş.) que în tim p u l pendre (se) vb. (fig. adv.m. capot (de casă) peindre vb.f. (loc. şi 2. mon dragul meu .m.f.f. pătruns pénétrer vb.m. chiriaş (într-o pensiune) . pătrunjel persister vb. perplex perroquet s. nepoată petit-fils s. pedant peigner (se) vb. pictură.f. -e adj. ghiocel percepteur s. pajişte pencher (se) vb. perceptor percer vb. perfid performance s. cîntărire. a persista personnage s.f.m . a-i fi frică pharaon s.f. nepoţi (de fiu . p u ţin . a se căţăra perchoir s. m ic. de fiică) pétuner vb. (în mod) perio­ dic périphérie s. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s. papagal perruque s. performanţă péril s.f.) părinte.) descriere.

prendre ~ a lua loc. a jefui. avoir sur rue a avea casă proprie pile s.f. distracţie plan s. m ai m u lţi plus-Value s. grăm adă. cută. fizionom ie. podea planète s. -e adj.m . filozof philosophie s.m. cea m ai mare parte .f. a îndoi. glum ă plaisir s. plăcut. -euse s. a plasa. a fotografia photographique adj. ~ atomique p ilă atom ică pillard. m. cameră pied s. m. planetă plaque s. pltngere plaire vb. platform ă plateau s. cu pietate p ig n o n s .m.m. jefuitor piller vb. proiect plancher s. penaj plum e s.f. plan . p l.m.m. a înd oi. rocher .f. pană. cîmpie plainte s. coama un ui zid . pneum atic poche s. în făţi­ şare physique1 s. pum nal po ign ard » vb.f. vîrf . m ai curînd. ~ ~ de vue punct de vedere. hazliu plaisanterie s. fotografie photo-électrique adj. încărcat pleurs s.m . pip ă.m. m ai. p lic ./. podiş plein. f. la^-du jour zorii zilei 532 ./. plus plusieurs adj. m ai rău .f.f. a se Încovoia pluie s.m. m ai rău . hrana ziln ic ă.f. de loc pointe s. -e s. fizic physiquement adv. focă phosphore s. a compă­ tim i plaine s.f. nu. tain pivoine s. filatelie philosophe s.f. I I I a plînge. fiziologic physionomie s. plasator plafond s. frază physiologique adj. placă.m . plato u. f. a fi agreabil plaisant.m.f.m.f. şi adj. loc. penele unei păsări. -e adj. culm e. farfurie . a plisa plongeon s.m. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s. a se cufunda ployer vb. plonjon. ~ de départ punct de plecare point2 adv. piesă. Înţepătură pire adj. fotografic phrase s. pilot pinceau s. tavan plaindre vb. p ilă . filozofie phoque s. ondulatul păru lu i plier vb.f.m.m .philatélie s.f. cazma. pinguin pioche s. încheietura m îin ii poing s. adv. rid . din punct de ve­ dere fizic piano s. tă b liţă plastique adj. lacrim i pleuvoir vb. impers.f. f. fosfor photo s. greutate poignard s. bucată.m.m.m./. plăcere. plastic plat s.m .m. -e adj. m. injecţie. ploaie plumage s. hîrleţ piolet s. plusvaloare plutôt adv. pour la ~ în mare parte plus adv. pionier pipe s. a strînge plisser vb. a înjunghia poignées.f. fizică physique2 adj. m ai degrabă pneum atique adj. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s.f. m ajoritate.f. I I I a plăcea. poale. fotoelectric photographe s. le ~ cel m ai rău pis adv. peniţă plupart s. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. la mise en s m iza n p li. pu m n. fotograf photographier vb.m. m. p iaţă . une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s.f. plafon. zbîrcitură . fel de mîneare plate-bande s. pum n point1 s. m ai m u lt.m.f. m. strat de flori plate-forme s. pieton pieusement adv. serviciu placer vb. Jloc. m. m înèr. a prăda pilote s. pistol pitance s.m. a călca în picioare piéton s. piolet pionnier s.f.f. sobă poésie s. lulea piqûre s. planşeu. pisc. învineţit . şi adj. punct. a ploua p li s. tîrnăcop. p lin .f. picior.m. pensulă pingouin s. poezie poétique adj.f. a pune placeur.m. f. buzunar poché. à ~ pe jos piétiner vb.m. bujor places. ) à ~ perpendicular .m. a plonja (în apă) plonger (se) vb. săritură plonger vb. pian pic s. poetic poids s.

conj. exact ponctuellement ndv.-portofel . I I I a prevedea. a purta. -euse s. peşte poitrines.m.f. cu exactitate pont.m. -euse adj. I I a putrezi (şi fig./. poliţie poliment adv.f.f. -e adj. a împinge .m. scump précipice s. plăm în poupée s. policlinică polygraphique adj. a fur­ niza pourvu que loc. posibil. pod. [bot. şi adj. pudră poudré./. precedent précéder vb.f.f. practicabil. mazăre poisson s. politicos police s. a duce se ' a se sim ţi.f.f. din punct de ve­ dere politic polyclinique s.f.m . um ărul obrazului pommier s. hamal portefeuille s.m. p lin de praf pouvoir vb. de ce. serviciu pot s. m. potasă potassium s.f.f. tin dă port s. a poseda . portar portion s./.f. -ère s. pol poli. pentru. -elle adj. pompă (şi fig. purpură. num ai să poussée s. politeţe politique s. piept. pulbere.f. tocmai 533 .f.m. a îm brînci poussière s.f.f. în mod precis.f. praf poussiéreux. a populariza population s. m . pour tout — eu totul. portofoliu portemanteau s. cu condiţia ca. la. pralină praticable adj. a se Inulţa poireau s. fin . degetul gros de la m îuâ poudres. totuşi. porţie portrait s.f. I I I a urm ări pourtant adv.f. în total potasse s.-e adj. stîlp pouah ! interj. foarte populat porcelaine s. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres. poartă./. -e adj. portai portes.f. popuiar populairement adv.f. cuier porte-mines. . (poetic) roşu.m.m-. vas.m.m.f. şi adj. punctual. pudrat poule s. m ăr.) m ăr pompe s. ~ de terre cartof pommette s. purtător. post.) pompeusement adv. a însemna. populaţie populeux. m. p u i (de găină) poumon s. portret poser vb. păpuşă pour prep. lustruit. ştrengar politesse s. spre. m. I I I a putea praline s. a se repezi. adu­ cător portière s. poligrafic pomme s. punctual. poziţie posséder vb. prăfuit. portieră portier. poştă poste2 s. port portail s. (în mod) popu­ lar populariser vb. porţelan po rches. cu toate acestea pourvoir vb. a se năpusti précis.m.-euse adj.m .f.m. a practica. a pune.m. în mod politicos polisson. precauţie précédent.m.) pourrir vb.-euse adj. creion autom at porter vb.f. prăpastie précipiter (se) vb. ciorbă. praf. (bot. acces. -onne s.m.f. cu fast ponctualité s.. potasiu poteau s. punte populaire adj. exact précisément adv.f. ptiu ! pouce s. a dom ina possesseur s. pară pois s. puseu pousser vb. praz poirier s.pointer vb.». p lăm în i poivre s.m. politică politiquement adv. urmărire poursuivre vb.m.m. -e adj. invar.m . -e adj. posesor possessif s. a o duce porteur. 9. m. în mod pompos. sînge pourquoi conj. punctualitate ponctuel. oală potage s. piper pôle s. a profesa précaution s. putred (şi fig. găină poulet s. pe care se poate um bla pratiquer vb. pentru ce pourri.) par poire s.m ăru n t ca p rafu l. posesiv possible adj.m. a preceda précieux. portic. a puncta.m.) poursuite s.f. si­ gur . a aşeza position s. uşă portefaix s. cu p u tin ţă poste1 s. nt. preţios.m. precis.

-e adj.m.f.f. în mod profund. pretenţie prêter vb. gherlă prisonnier. eiuboţica-cucului prim itif. a aver­ tiza préventif. a prevesti préférer vb. profund. preţ. m aşină de presat. I I I a făgăd ui. profit profond. preşedinţie président. -e adj. principal printemps s. adînc profusion s. -euse adj. îndată prononcer vb. probabil problèm es. cadou. providenţă province s. prizonier privation s. produs professeur s.f. presiune. a strînge .f. I I I a prezice.m. -ière adj. prevenitor.f.m. -euse s. -e adj. proletar promenade s. -e adj. preşedinte presque adv. cam. pretins prétentieux. pro­ ducător p ro d u c tif. f. a prezerva.f. belşug progrès s. apropiat . m.m .m. a da cu îm p ru m ut. -le adj. a crea produit s. a propune propre adj. gata prétendre vb. a prefera prématuré. prim ul première s. cu caracter îm p ă­ ciuitor. şi adj. proverb providence s. profesor profession s.m. I I I a înştiin ţa.f.m. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant.m. m. primăvară prison s. adînc profondément adv. -e adj. s. -e adj. -trice s. a proceda procès s. corect./».f.f. a pregăti. problemă procéder vb. m .m. prematur (şi fig. prim itiv . a proporţiona propos s. prinţ principal. privilegiu prix s. apropiat. m. preventiv prévoir vb. plim bare promesse s. vecin proche adj. uim ito r producteur.a apăra présidence s. director de liceu prudemment adv. -ive adj. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial.f. de împăcare cu divinitatea proportionnel. înda­ toritor prévenir vb. grăbit pressentir vb. ziarele pressé. -e adj. curat proprement adv. deţi­ n ut. prună 534 .f. cuvînt proposer vb.f. aproape presqu’île s. a pro­ mite promoteur s. a protesta prouver vb. -e adj.-e s. a priva (de ceva). I I I a produce. I I I a prescrie présent. probă. la presa. I I I a prevedea prier vb. răsplată probablement adv.m.f. comment s'y ~ cum să (sc) facă . m inune prodigieux.-ive adj. a îm prum uta.f.f. I I I a lua . aproxim ativ prescrire vb. de aproape prodige s. prezent présent s. I I I a presimţi presser vb. promotor.m .f. premiu. promisiune promettre vb. a ruga primevère s. privaţiune. in iţiato r promptement adv. provincie proviseur s. pradă projet s. închisoare.f. teasc.. şi adj. a proiecta prolétaire s. I I I a pretinde prétendu. curat protester vb. proiect projeter vb. -e adj.f.préconiser vb. tip a r. -ive adj. productiv production s. prim ordial prince s. a preconiza prédire vb. vorbă.m.m. -e adj. peninsulă presses. producţie productivité s.m .m./. si adj.m. -ière s. ~ l ’oreille a asculta. proces prochain. apăsare prêt.) premier. a trage cu urechea prétoir s. a apăsa . premieră prendre vb. a pronunţa propitiatoire adj.f.m. m.m. progres proie s. dar préserver vb. proporţional proportionner vb. productivitate produire vb. pretenţios prétention s. a dovedi proverbe s.f. cu prudenţă prudent. prenume préparer vb. profesie profit s.m. se * ■ a se grăbi prepsion s. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. şi adj. dovadă. pretoriu preuve s. aproape. lipsă priver vb.f. -e adj. a prepara près adv. prudent prune s.f.

uneori. de vreme ce puissamment adv. apoi. şi interog./. oricine. I I a scurta.f. care. a jefui raideur s. puternic. prun pseudonyme 3. raţional raisonner vb. întrebare. după aceea puisque conj.f. radium rafale s. pedeapsă pupitre s. hrean rail s. totuşi quart s.f. a puţi puis adv. psst ! interj. a se alătura rallum er vb. ~ qn.m. a încuraja raffoler vb. publica­ ţie publicité s. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s.f. ciripit 535 . putere puissant. psst ! public. rel.m.f.f. fecioară puer vb. a reduce. pupitru pur. vreun querelle s. rafală raffermir vb. a-i plăcea la nebunie rafler vb. orişicine quinzaine s. radio . a povesti radieux. entre — yeux între patru ochi que1 pron.f. şi conj. strugure raiso n s. a scădea raccourcir vb.) a înjosi raccrocher vb. a publica. înţepenire raifort s. (pl. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. m. a judeca rajeunir vb. publicare. 2. cineva. I I I a întineri ralentir vb. purice pucelle s. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj. peron qualité s.m. cînd. interog.f. — même chiar dacă. pur. vreo. sfert quartier s.m. pseudoşt iinţă psitt. a răscumpăra raconter vb. rel. {fig. adj. pron.f. -e adj. aproape quatre adj. -euse adj. ceartă. a agăţa . nehot. I I a pedepsi punition s. dreptate. raţiune. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. cauză.f. m. radiodifuziune radis s. a întreba queue s. ce quelconque adj.m. ce?. deşi. rigiditate. glum ă proastă quotidien. reclamă publier . gîlceavă questions.m. cu toate că quolibet s.f./. oricît quelquefois adv.m.m. rn. publicitate.m.prunier s. I I a în tări.f. chenzină quinze adj. vreun. (vreo) cincisprezece.m.f.m. a zeflemisi. a răspîndi puce s. pijam a Q quai s. a aprinde din nou ramage s. puţ pull-over s.-e a d j. coadă qui pron. să. limpede.m. patru . zilnic R rabattre vb. -ne adj.u n ii. -ique adj. influent puits s. I I a încetini rallier vb. cincisprezece quitter vb. chestiune questionner vb. a părăsi quoi pron. nehot. a ralia.) a şterpeli. public publication s. a raţiona.f. a rid i­ culiza pe cineva raisin s. I I I a coborî. ca să quel. nehot. puternic puissance s.f. cotidian. pulover punir vb. ) nişte. cine. cartier quasi adv. quelle adj. rel. (fam. cîteodată quelqu’un. vesel radio s. pe care. chei. care quiconque pron. ridiche radium s. pseudonim pseudo-science s. şină railler vb.m. calitate quand adv. curat pyjama s. s.vb. radios. ce quoique conj. forţă. adv. -e pron. c îţiv a . oarecare quelque 1.m.

re înarmare rebelle s. căutare . rang s. a critica. adevărat réélire vb. a răs­ p lă ti reconnaissant.f. strălucire . adunaré de oa­ m eni.m. rar. a re­ peta. răzvrătit.f. a a m in ti.m. m. recunoscător reconnaître vb.f.f.m. sir ranger vb. re­ cordman recors s. (fig. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb.m.m. a rechema. reacţionar réagir vb.f. adv. cercetare . a retrimite refaire vb.m . a reclama. a strînge. a m ărturisi reconstruire vb.m. I I I a face din nou refermer vb. I I I a spune din nou. puţin comun rechercher vb. m receptor réception s. călătorie „ . rebel récepteur s. şi adj. a reedita réel. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. /. reacţiune réactionnaire s. -e adj.-e adj. a reînchide réfléchir vb. real. a aduna.m. m . ) a urm ări (?i Ji g-) récit s. reflector reflet s. reflectare. spiţă (de roată). reducere réduit s. efectiv réexpedier vb. a apropia rare adj. a culege ramener vb. (loc. a recopia record s. m in unat rayé. corec­ tare reçu s. rareori ras.) à — ad m irab il. a se teme de ceva redresser vb. rază. a se îndrepta. -le adj. a recolta recommander vb. a cerceta . a aduna. I I I a culege.f. I I I a recunoaşte. a realiza réalisme s. rar rarement adv.ramasser vb. raion rayonnement s. a rîndui rapide adj. a nu m ai ţine cont de ce a fost. I I I a acoperi din nou. a strînge rasseoir (se) vb. I I I a p rim i. a raporta . în mod real.m.m. tîrcoală.m. recepţie. realist réapparaître vh. povestire réciter vb. à la ~ în căutarea recherché. -e adj. m. persoană care trăieşte de­ parte de lume. vărgat rayon s. m. repede rappeler vb. -e adj. I I I a reflecta. (jig . a aşeza. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. a da înapoi redescendre vb. a recompensa. a reîncepe. a se lin işti rassurer (se) vb. reflex 536 . a re­ dacta din nou rectification s. a se lega.f. a aduna reculer vb. a redresa redresser (se) vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. repede rapidement adv. a în c în ta. şobolan rattacher (se) vb. culegere recueillir vb. recordmenj s. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. recoltă récolter vb. a cugeta réflecteur s. raport rapporter vb. a întoarce randonnée s.m. f. I I a răp i. a recomanda recommencer vb. (jur.f. rectificare.) a se înse­ nina . I I I a reapărea réarmement s. afectat . a căuta din nou . redingotă redire vb. recepţionare recevoir vb. a se ridica réduction s. a redacta redingote s.m. radiere réaction s. a coborî din nou rédiger vb. a readuce. redută redouter vb. I I I a scrie din nou. loc retras rééditer vb. a se lin işti rat s. I I a reacţiona réaliser vb. a căpăta réchauffer vb. a recita réclamer vb. I I I a realege réellement adv. a se a lip i rattraper vb. rassemblement s. record recordman (pl. a înveli récrire vb.f. 111 a reconstrui recopier vb.) faire table rase a face tabula rasa. a relua récompenser vb.m. se ^ a se referi rapprocher vb. p lin . rm a. plim bare. chitanţă recueil s. a aduce . ajutor de portărel recouvrir vb.m . a cere cu insistenţă recluss. a încălzi recherche s.m. realism réaliste adj. singuratic récolte s.

a reprezenta répression s./. reînnoire renseignement s. reîncepere rentrer vb. meterez remplacer vb.m. regiune.m. a se refugia refus s.f. a povesti. a reglementa. deschidere. a mişca renaissance s. a răsturna . regim régiment s. I I I a se căi répertoire s. remitere. a cuprinde renfort s. a. vulpe rencontre s. în mod regulat rein s. şopron remonter vb. a am îna repaître vb. a (se) sui din nou . a răspunde répondre vb. regulă règlement s.m. renum it renoncer vb.m. releu. refuz refuser vb.refléter t>b. I I a bucura. predare.f.m. remediu. (despre plante) a creşte reprendre vb. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s. a întoarce un ceas remous s. ştafetă relater vb. a repeta .f. a repara.m . viitoare (produsă de mersul unei nave) . se ^ a se hrăni réparatio ns. repriză./.) şale reine s. leac remédiable adj. a pleca din nou répartir vb. remarcabil remarque s. rig lă. refren réfugier (se) vb./. I I I a relua représentant s. a regreta régularité s. a respinge . linie. I I a îm părţi.f. a reflecta refluer vb. a arunca din nou. reparaţie réparer vb. région s. întîlnire. I I I a luci. a face m ari servicii cuiva .m. a trece din nou prin . a eîştiga. grands services à qn. a m u lţu m i remettre vb. a arunca înapoi rejoindre vb. I I I a paşte. respingere. a în tîln i rendormir vb. a repartiza repas s.f. rin ich i. a înlocui rem plir vb. I I I a răspunde repos s. a trim ite înapoi. a refuza regard s. registru. m. a dom ni regret s. I I I a răspunde prom pt. a se odihni repousser vb. masă. raport relèvement s. a înveseli relais s. a inversa renvoyer vb. a orîndui règne s. a se uita régime s. repetare. vîrtej de apa rempart s. a reînnoi . (med. adv.m.) ascunziş. a replica. a relata relation s. ţin u t registre s. reîace repartir <'6. întîlnire rencontrer vb. a călca rufe repentir (se) vb. represiune reprise s. a repurta remuer vb.m. repetiţie repli s. (fig .m. condică règle s.m.m. I I I a împreuna réjouir vb.m.f.m. a renunţa renouveler vb. répliquer vb. (loc. observaţie rem èdes. repertoriu répétition s.f.) refulare réfractaire adj. a inspira repulsie.f. m.m. a urca. I I I a înapoia. regulam ent. se " a se duce la renfermer vb. regiment.m. a se informa rentabilité s. {pl. a străluci remarquable adj. regularitate régulièrement adv. de. I I I a pune la loc.f. a ascunde. odihnă reposer (se) vb. remediabil remercier vb.f. 1.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . remiza . a priv i. a se întoarce. regret regretter vb. a reda . a înm îna remises. 2. I I I a reciti reluire vb. I l a um ple. refractar.m.m. -e adj. regle­ mentare régler vb. a reîncepe rénovation s. informaţie renseigner (se) vb. rentabilitate rentrée s.m.m. a îm p lin i. renaştere renaître vb.f.m. a întregi remporter vb. cută.m .m. mîneare repasser vb. reluare. loc de întîlnire rendre vb. I I I a renaşte renard s. I I I a adormi din nou rende*-vous s. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb. domnie régner vb. nesupus refrain s. ridicare relire vb. reparare. întărire renommé. privire regarder vb. reprezentant représenter vb.f. relaţie. regină rejeter vb.f.

f. a rezista résolu.f. înviere rétablir vb. a visa réverbère s. I I I a răsuci retour «.m. reţea réserve s. a trasa din nou.m. I I I a străluci ressaisir vb. a risca rive s. m. rol roman s. nenorocire revêtir vb. a strîm ta (şi fig. restabilire. a da tîrcoale roi s. revenire. a deplasa. alip ire . I I a apuca iar ressembler vb. rid ico lu l.f. rest rester vb. însă­ nătoşi’ < 5 retard s.-e s.f. reve­ dere . (loc. ţărm rivière s.m. rezumat résurrection s. răsuflare respirer vb. a riposta rire vb.f. m.m. rechizitoriu. amînare retarder vb. vis revendication s. I I a reuni. felinar (de stradă) revers s. bogat. stîncos rôder vb. discreţie. perdea ridicule s. pensie rétrécir vb. rînjeală riche adj.f. revendicare revenir vb.f. rezervor résider vb. rochie roc s.) a Consta résistance s. în tîrzia t . parter (la casă) ricanement s.m. înapoiat retardement s. rezervă réserver vb.f. s. I I I a rezolva respectueux.a se însănătoşi rétablissement s. re­ ţinere retirer vb. întîrziere.f. a rezerva réservoir s.m. I I I a rîde rire s. a clăti riposter vb.f. a se răscula.m.m.m. republică requérir vb. st încă rocher s. şi adj. au ~ ~ la revedere révolte s. I I I a resimţi. revolver revue s. a se întoarce. m al. 2. cu hotărîre résolution s.f.f. I I a reuşi rêvasser vb. zbîrcitură rideau s. -e adj. a expune retraite s. rechiziţie réquisitoire s.) încercare. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. m. a reproşa république s. rim ă rincer vb. revistă révulser vb.m. a întîrzia . I I I a reţine. I I I a reveni. a se revolta révolution s. hotărîre . a m uta din loc rez-de-chaussée s. roman 538 . pron. -euse adj.m. hotărît résolument adv.m. être de — a se fi întors retourner (se) vb.f.m. faire le a face pe bogatul richement adv. rid. a-şi întoarce capul retracer vb. a semăna. orez robe s. ) retrousser vb. m./. rîs risquer vb. a se întoarce rêver vb. m. rege rôle s. nehot. a regăsi Réunions. adv.) critică violenta réseau s. nim ic.m. răsculat révolter (se) vb.m. a solicita réquisition s. m ijloc de trai restaurant s. -euse adj. a sim ţi ressource s. s. moderaţie. respiraţie. răm ăşiţă.m.reprocher vb. rezolvare résoudre vb. rezultat résumé s. rîu riz s. I I a restabili. pensionare. din belşug richesse s. respectuos respiration s. întoarcere. a rămîne résultat s. retragere./. a retrage retordre vb. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. a opri retentir vb. I I I a cliema.m.m. a sta. rezistenţă résister vb. a respira resplendir vb. revoltă ré v o lté . (fig.m. 17 a răsuna retenue s. om ridicol rien 1. a avea reşedinţa.m. rever. bogăţie ride s. I I I a îmbrăca din nou. a amîna retenir vb. se — .f.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. (fig. a în tru n i réussir vb. I I I a revedea.m.m.m.f. I I .f. fleac. restaurant reste «. revoluţie revolver s. reunire. bogat . {fig.f. ţeapăn rim e s.f. a sufleca retrouver vb. resursă. grupare réunir vb.m./.f. a visa cu ochii deschişi rêve s. întîrziere retardataire adj. a acoperi revoir vb.

roşcat..f. cale rouvrir vb.) a stoarce (de bani) sain. a lua sînge .m. rotund ronde s.m. s. sfinţit. roată rouge adj. (fig.f. şofran sage s. aspru. rudim ent.m.m.m. însîngerat sanglot s.f. ) chinuitor. regat ruban s. nisip sablonneux. ritm at s gabie s.-e adj. regalist royaume ». rupture s. -e adj. ritm . sîngeros. m. sărat. şi adj. sfînt.m .-euse s. roşcovan royal. m urdar.f. satin satire s . I I a prăji.f. I I a m urdări salle s.m. sacoşă sacre. romantism rompre vb. a sforăi ronger vb. drum . salvă samedi s. sabotor sabre s. ş. a înţelege saison s. primele no­ ţiu n i rue s. roşeaţă rougir vb. -euse adj. greu rudiment s. a face sul roum ain. rupere. -e adj. înţelept sagement adv. grătar. a saluta salut s.m.f. m istuitor rose 1. roşu rougeur s. şi adj. sănătate sapin s.f. romantic romantisme s. a lovi cu sabia sabreur s. sîm bătă sang s.m . stradă ruisseau s. (fig. hohot de plîns. I I I a satisface sauce s /. -e s.f.f.m. salon salutre adj. a săra salinité s. înţelepciune saigner vb. trestie rossignol s.m. spadasin sac s.f. horă ronfler vb.f.romancier s.f. salată salaire s..m.f.m. I I a (se) înroşi rouler vb. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. (fig. -euse adj.f. fără santé s. anotim p salade s.m. a curge şiroaie.) necorect s a lé . (cu maj.f. roz roseau s. zeamă 539 . sînge sanglant. ungere. (fig. panglică rude adj.m. -e adj. bluză ciobănească ronte s. s. trandafir. m.m.m . şiretlic rythme s.m. sală. privighetoare rotation s. sănătos. concentraţia sării în apă salir vb.f. suspin sans prep. a sîngera • .f.m. ~ à main po­ şetă sacoche s. rozător . satelit satin s.f.f. pîrîu ruiner vb. regal royaliste s. rotaţie rôti s. ran iţă. romancier rom antique adj.m. nisipos saboteur. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb.m. sacru sacrifice s. sardea satellite s.m. încoronare a unui suveran sacré -e adj. -e s. adj. m.m. ruptură ruse s. a rostogoli .m.f. odaie. brad sardine s.) rom în . rousse adj. s. salariu sale adj. salvare. sfînt saisir vb. cu înţelepciune sagesse s. a frige rôtisserie s. -e adj.f. a îi lac de.f. jertfă safran s. lim ba rom înă rouppe s.m. (pop. sos. a distruge ruer (se) vb. măsură rythm é. sănătos saint. a roade.) hazliu saler vb.f. salinitate. sabie sabrer vb. salubru saluer vb. romînese. I l a apuca. I I I a redeschide roux. adj.f. 2.m sac. a sesiza. a ruina. à manger sufragerie s a lo n » . ) a măcina rongeur. satisfacţie satisfaire vb.i adj. şiretenie. -e adj.m.m. salut Salve s. tranda­ fir iu . I U a rupe. a sparge rond. friptură (la tavă) rôtir vb.m.f satiră satisfaction s.f.

scuter scribe s. a despărţi septembre s. a pune şaua savoir vb.ttt.m. a scutura secourir vb. aparenţă. mezel sauf prep. sentiment sentinelle s.m. salvator sauveur s. linişte seigle s.m. m . secol. a sta. septembrie séquences. I I I a sim ţi. sălbatic sauvagerie s. a fluiera signal s. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. în ca?.m. a salva sauveteur s. delicios scandale s.m. a semăna semi-circulaire adj. sare selle s. sig iliu. (loc. sălbăticie sauvegarder < > 6 .m. shampooing s. linişte.f.?/?. gustos.f.m. scrupul sculpteur s. secundă secouer vb.nt.f. s.f. om de ştiinţă scintiller vb.m. serviciu. şervet. séjourner vb. serai sérieux. găleată sec. a sclipi.f. judecată sensation s. secvenţă séquin s.m. sediu.m.f. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s. că. a m irosi.m. tăcere silhouette s. după. sensibil sentier.m. -elle adj. ser­ vietă servir vh. şampon si 1.f.. scaun. secret sectarisme s. dibăcie. şi adj. doar sève s. susan seul.m. serios . sevă sèvres s. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte.m. scandai sceau s. aseme­ nea sauver vb. cu excepţia saule s.m. sex.) à anume savoir-faire s. 2. semnal signalisation s. şedere într-un loe. real seringue s. conj. salvator savant s. papuc savetier s. scenă scepticisme s.m.m.f. a sigila scénario s./. pantof uzat. săritură sauter vb. scenariu scène s. afară de. slugă.m. uscat.m. m. şa seller vb. scepticism science s. a separa. sentinelă sentir vb.-euse adj. à barbe săpun de bărbierit savoureux. scriitor. num ai. sector section s. sculptor séance s.it. m.m. cîrnat saucisson s. sèche adj. tain ic . -euse adj. uscăciune seconde s. I I I a aju ta. semicircular sens s. veac siège s. funcţie serviette *. a scînteia scooter s.f.m.m. singur seulement adv. I I I a servi serviteur s. a părea seniflle s.f./.m. faire 540 .f. at. a tît de siècles.saucisse s. conj. săptăm înă semblable adj. a sări sauvage adj.f. talpă semer vb. secţie sécurité s.m. seringă serpent s. brazdă semblant s. asemănător. sectarism secteur s. a avea sen­ sul de silence s.m. senzaţional sensible adj. po triv it cu semaine s. a însemna. copist scrupule s.-ète adj. semnalizare signifier vb. salam. savant savate s.m. ţechin (monedă de aur) sérail s.9. -e adj.f. a salva selon prep. a usca sécheresse s. secară séjour s.f.m. a apăra. salt. I I I a şti. săpun. sens. de a se preface că sembler vb. senzaţie sensationnel. despărţire séparer vb. a sprijini secret.m. a ocroti. ştiinţă scientifique s. a strînge. dacă.m. şedinţă seau s. potecă sentiment s. pricepere savon s. scrib.m. sec.m. adv.f. sim ţ. pecete sceller vb. siluetă sillon s.f. sécher vb. a şedea un tim p undeva sel s. /. a pecetlui.m.m.f.m. salcie saut s. f.f. asediu siffler vb.m. servitor sésame s.m.m. şaipe serrer vb. a apăsa services. prosop.m. siguranţă. spălare a capului.

m. a bănui souper1 s. subînţeles sous-estimer vb.m . a îm băta soulever vb. schi. -euse s.m. în c ît.) de — que astfel. a sprijini souterrain s.f.) en pe scurt. solar soldat s.m. soviet soviétique s. a se solidariza solide adj. s. prostie. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. situaţie situer vb.f. -e adj. a gîndi.m. neaşteptat soudeur.f. sudor souffle s.m. societate soeur s. conj. a supa source s. subinginer sous-lieutenant s. surîs souris s. şoricel sourire1 vb. rezolvare solvabilité s.m.f. şoarece sous prep. subsol sous-titre s. I I I a semna.m.m. m.m. sprijin. m . răsuflare soufflé s..m.) şi adj. a subestima sous-ingénieur s. solemnitate solidariser (se) vb. g rijă. a sătura. il fait ^ e întuneric somme s. socialism société s.m.f./. social socialisme s.m. cala­ m itate sinon conj.f.f. a suporta. soră soie s. -e adj. seară. speakerine s. a sub­ scrie sous-cutané. sublocotenent sous-marin s.f. soi. sufleu souffler vb. am intire souvenir2 (se) vb.m. suveran. îndată. surd sourd-muet s.f. sim plitate singe s.m . subtitlu soutenir vb. soldat soleil s. a dori. sprinceană sourd. a răscula soulier s. adesea souverain. I I I a ieşi sot. culme s o n s . uşurare goûler vb.m.f.m. a situa. spaţios spatial. mătase soif s. privelişte sitôt 1. puternic solliciter vb.m. grijă soucieux. surdomut souriceau s. -e adj. supeu souper2 vb.m. conj. a ridica. subcutanat sous-directeur. I I I a susţine. snob social. subterană soutien s. pantof souligner vb. -e adj.f.m. a suna sort s. păm înt solaire adj.sim ple adj. a sufla. -e adj. bănuială soupçonner vb. adj. suflu. sete soigner vb. I I I a supune soupçon s. solvabilitate sombre adj. -e adj. seară soirée s.m.m.f. soluţie.y. 2. proptea (şi fig. a admite souhaiter vb. neghiob sottise s. prost.f.m. sub. sovhoz spacieux.m. la televiziune) 541 .m. vîrf. simplu sim plicité s. sunet songer vb. suprem soviets. izvor sourcil s. m. nerozie souci s. crainic (la radio.) soutirer vb.m. sum bru. a ura soulagement s.m. somn sommet s.m.m.-euse adj.. m aim uţă sinistre 1. a sustrage souvenir1 s.m.m. înăuntru souscrire vb. — que înd ată ce situation s.m. I I I a surîde sourire2 s.f. îngrijire soir s. întunecos. subdirec­ tor sous-entendu s.m. en — que astfel că sortie s.f. poziţie. ( loc. -trice s.m .f. faire du ^ a schia snob s. spaţial speaker. sum ă. a cere. so­ vietic sovkhoze s. a reflecta sonner vb. serată sol s. adv. preo­ cupat soudain. sursă. a îngriji soin s.f. -te adj. a sublinia soumettre vb.f. (cu maj.f. suferind souffrir vb. subprefect sous-sol s. 2. in caz contrar site s:m. în. suflare. I I I a-şi am inti souvent adv. fel. dacă nu. a suferi. soartă sortes. submarin sous-préfet s. ieşire sortir vb.m. sinistru. solid. a solicita solution s.' a aşeza ski . [loc. ?n. -le adj. şi adj.m. I I I a îndura. a răsufla souffraiit. soare solennel. g riju liu . -e adj.-euse adj.m. solemn solennité s. adj.

urmare. lit. a suporta supprimer vb.f. (loc. şi adj. succesor. succès succéder vb. urmaş succomber vb. a stîrni suspect. supliciu support s.f. spectator splendide adj. (arte. subtil.f.) a se iv i. I I I a supravieţui survoler vb. staţie. sugestiv suggestion s. a murm ura syllabe s.m. suprem sur prep. -e adj. a asuda useur s.f.-ive s. fără între­ rupere. statistician statue s. şi adj. staţiune statisticien s. supersonic superstructure s. pe. stupoare stupide adj. a fi sufi­ cient suggérer vb. siguranţă surface s. a se isca surmenage s.m. asupra susciter vb. silabă sym boles. a tresări surtout adv. m. consecinţă. suprafaţă surfin. -e s.m. m. a sucumba sucre s. à coup ~ şit surabondant. a subordona subsister vb.) bien ~ ~ negre­ desigur .spectacle s. pour — . sport sportif. superb supérieur. m. I I a se arăta (în depărtare) . I I I a surprinde. supraîncărcare surcharger vb.f. I I I a ajunge.f. a isca. a susura.f.f. delicat sub urbain. pe. suburban succès s./. sugestie Suisse s. suspect susurrer vb. f.m. supraproducţie surréaliste s. m ai cu seamă.m.m.m . a întrece. deasupra sur. adv. a inunda . a porecli surpasser vb. a depăşi. -le adj.?.-e adj.m.-trice s. (fig. -e adj. a subzista subtil. şi adj. următor suivre vb.m.) suprarea­ list sursauter vb. tout de ~ pe loc. (cu maj. numaidecît suivant. a zbura deasupra sus prep.f.m. I I I a urma s u je ts . simbol sympathique adj. -ive adj. sigur. stadion s ta tio n s.f. sigur sûreté s. -e adj. spectacol spectateur. a sta plecat.m . a îndura sublime s. subiect. zahăr sucreries s. stratagemă structure s./. a supraveghea survivre vb. suplim entar su p p lic e s. Elveţia suisse s.)si adj. sportiv spoutnik s. suprastructură supplément s.m. extrem de fin surgir vb. peste. m.f. -e adj. poreclă surnommer vb. splendid spontanéité s. surpriză surproduction s.m. sud suédois. suedez suer vb. a sta pieziş. m. -e s.f.f.) de ~ în şir. suplim ent supplémentaire adj.m. structură stupeur s. a suscita. (sport) a depăşi sûrement adv. cu siguranţă. sportiv sportsman s. adv. suprapopulat surplomber vb. stilou subir vb. a scufunda subordonner vb. sublim submerger vb. su ită.-e s. stil stylo s. (loc. şi adj.f. m ai ales surveiller vb. stupid style s. m.f. m. elve­ ţian su ite s. a succeda. a sugera suggestif. -e adj.f. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé.f. m.m . a suprapune supersonique adj. -e adj. f.) şi adj. a îneca . suport. a veni după successeur s. (eu m aj .m. stenodactilografă stock s. -e adj. superior superposer vb.m.m. supranatural surnom s.f. a încărca peste măsu­ ră. a suprima supreme adj. dulciuri sud s. surmenaj surmonter vb. statuie sténodactylo s.f. sudoare suffire vb.m . a mira surprise s. chin.m. supraabundent surcharge s. I I a suferi. m. spontaneitate sport s. surprinzător surprendre vb. simpatic 542 . a îm povăra surclasser vb. pl. sportman. a atîrna peste surprenant.f. m. schelet stade. m otiv superbe adj. a trece peste surnaturel. fin . stoc stratagème s. sputnic squelette s. sprijin supporter vb.

sympathie s. încercare. eu atît m ai rău .m. groază terrible adj./. cîrtiţă taureau s. adineaori tapage s. talie. covor taquiner vb. (gram. telle adj. sistem T tabac s. asemenea télégramme s. m.f.m. culoare tel. teribil terriblement adv. sindicat synonime adj. şorţ tache1 s. terasă terre s. I I I a tăcea talent s. atît. a tenta .) sinonim synthétique adj.m. sarcină tacher1 vb. de haute înalt tailler vb. pată tâche2 s. culoare te in te s. teanc tasse s.f. termen .f. tară. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.f. zgomotos . povîrniş. tim p. furtună. simpatie symphonie s. a rezista tiens ! interj. sindical syndicat s. m. a tachina tard adv. a dovedi.f.»!. lipsă. a p ip ăi. -euse adj. aşa de. mărturie témoigner vb./. m.f. taluz tambour s. ) technicien s. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine.m.f. m. a tît de témoignage s.f. teren terrasse s.) comeseni tablier s.-e adj. ţ i­ pător taper vb. a pălm u i tapis s. tehnică teindre vb. zgomot. sintetic système s.f. nemaipo­ m enit terrifier vh./. m.m. eu întîrziere tare s. sfîrsit terminaison s. -ve adj.m. telefonic télévision s. a croi. mătuşă tantôt adv.f.f. vreme. tenis tentation s. simfonie symphonique adj. a îngrozi 543 . sim ţul p ip ă itu lu i. tobă tant adv. cu dragoste tendu. pată m orală.m. telegramă téléphone s. en ~ qu. gălăgie tapageur. afectuos tendrement adv. martor tempérance s. ipocrit tas s. tablou tablées. curînd. (în v . m. ceaşcă tâter vb. a tă ia . a gusta taudis s.m. astfel.m.m.f. grăm adă.-e adj. a telefona téléphonique adj. teribil. nuanţă. /.f. I I I a vopsi. întîrziat tardivement adv. a taxa (şi fig. deîect fizic moştenit.f. temperatură tempérer vb. comportare terme s.f. cumpătare température s. tutun table s. a potoli tempête s. tact (şi ta ille s .m.f. a încerca tenue s'. m. I I I a ţine. ţinută.f. ten tă. tentativă tenter vb. fraged. tartă tartufe s. de en din cînd în cînd tendre1 vb.m. I I I a întinde. a păta tâcher2 vb. cusur tarte s. a întîrzia tardif.f. a termina terrain s. telefon téléphoner vb. tîrfciu tarder vb. a depune mărturie témoin s. încordat tenir vb. m. vijelie temps s.f.m. cocioabă taupe s. talent talus s. faire ~ rase a face tabula rasa . a tinde tendre2 adj. ten.m.m. teroare.f.e în calitate de ca tante s. tehnician technique s. masă. à ~ la tim p . a colora teint s. păm lnt terreur s. a tempera. taur fin-': taxer vb. terminaţie terminer vb. simfonic syndical. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs . m. atît tim p . astfel.f. tentaţie tentative s. a se strădui tact s.»!. croitor taire (se) vb. televiziune tellement adv. a bate. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s.

schi­ monosit torride adj. a prim i . voce. I I I a suci. pînză toilettes.f. sfios tim idem ent adv.f. tim id . găteală t o it s .m. vijelie tournant s. torid torse s.f. a trage.m . trădare trahir vb. voluin t o n s . a în v îrti. pagubă. turbă tourbillon s. cu tim id itate tir s. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. negoţ tragédie s. teorie thermique adj. ocol. ţesătură titre s. a se rôti tousser vb./. (loc. I I a trăda. a tuna tonnerre s. a juca o festă cuiva. rînd pe rîn d . tizană (ceai medicinal) tisser vb. titlu . m anifest. cu titlu de. şi adj. rău. purtare.f. încon­ jur . a tortura. tex til thé s.rn.) starea a treia tigre.) en ridicule a rid icu ­ liza . orice. a răsuci tordu.f. a se în v îrti de m ai m ulte ori. m. încălzire uşoară.) indiferenţă tiers état iist. dîră.m. strungar tournoyer vb. marcă poştală tim ide adj.f.f.m. tortură torturer vb. à son ~ la rînd u l său tour3 s. tradiţie traducteur. trafic. mod de v ia ţă . volbură touriste s. m. adv. se ~ a se schimba.territoire s. nedreptate .f. tic (şi fig.m . -ne s. I I I a traduce trafic s. m. mau­ vaise ~ ~ uşuratic. a se preface tourneur s.f. tigroaică tille u l s. a ţese tissu s. cotitură tourner vb. teritoriu tête s.m. totuşi tracasser vb. ceai théâtre s.m. verb. ton.m. tic-tac tiédeur s.. a revela t r a in s . ne­ ajuns .f.-ess e s. m orm înt tomber vb. tot. p ip ăit toujours adv. a atinge. cu totul. floare de tei tim bale s. m anieră tonique adj. tom . a indica tract s.m. il voit vede to t.f. nedisciplinat. m. devreme. tragedie tfagédien. tei .m.em oţionant toucher1 vb. (loc.f.m. toaletă. tractor tradition s. teoretician théorie s.. a hărţui trace s. în întregime toutefois adv. être en — a fi bine dispus. ■ — de force realizare iscusită . strung tourbe s. m. tors tort s.. turistic tourment s. m işcător. à et à travers fără socoteală. pătlăgea roşie tombe s. adv. curînd touchant.f. teză tic s. a chinui tôt adv. chin. tobă metalică timbre-poste s. afiş. {fig.-e adj. à ~ de în calitate de. toile s. m. vîrtej. à la — în fruntea textile adj. totdeauna tour1 s. alandala torture s. trăgător tisane s. termoelectric thèse s.) tic-tac s. suferinţă tourmente s. cap.f. judecată.m. -e adj.m . ca.) ~ à ~ pe rînd.f.m. a ajunge la. traducător traduire vb. tonă tonner vb. m. turn tour2 s.m. (lit. m. jouer un mauvais ~ à qn.m. tir tirade s. sucit .) à pe nedrept. tunet torchon s. ~ de m ain dibăcie .m. întăritor tonne s. chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i. teatru) tiradă tirer vb.f. avoir a nu avea dreptate .f.f.m.. a tuşi tout.m. a se descurca tireur. m. invar. a înduioşa toucher2 s.m. şi pron. tragedian. termic thermo-électrique adj. (loc. m. 544 . impers. tim p a n . -trice s. tigru. m in te. chin. în v îrtitu ră.m. adv. a întoarce. à juste — pe drept c u v în t. tren. nehot.m.f.f. être en ~ ~ de a fi pe cale de. ~ de vie fel. cîrpă tordre vb. teatru théoricien s. tonic. a trasa . turist touristique adj. actor de tragedie trahison s. ~ à tout vent a fi nestatornic. -e adj. /. rînd . acoperiş tomate s. a cădea tome s./. strîm bat. urmă tracer vb. -euse s.m.. se a scăpa.f.

trusă. se ~ a se afla .m. tip . m uncitor. trium f. (impers. lalea t u lle s. traversare tra v e rse r vb. ţigan . a înm uia tr e m p lin s. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv.* .m. ceată trou sse s.m. bucată tra n c h e r vb. trilogie tr io m p h a n t.) a fi. trunchi trop adv. dezbinare tro u b le r vb. m. curmeziş. m. -e adj. ucigaş tuile s. păstrăv ts a r s. ultraviolet u n i. tutelă tu to y e r vb. izbîndă tr ip le adj.m. a tăia . adv. ~ de destul cu. a transforma tr a n s it s.m.ţig lă. tribunal tr ic h e r vb. trădă­ tor tr a m s.) tram vai tr a m w a y s. tiran. num ai u n ir (s’ ) vb. trăsătură tr a ite r vb.f. ) şi tr ic h e u r s. a m unci. lucru tr a v a ille r vb. -eu se s. a găsi . -e adj.) triton trom p er (se) vb.m. a trişa adj. răgaz.m.. a omorî. m.(/ig . (pop. (cu m aj .m. m uncă.m. a tricota tr ilo g ie s. tribun tr ib u n a l s.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s. a găuri trou p e s. a transporta tr a n s y lv a in .m . uniune u n iq u e adj.f. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s.f.f.f.o lan . I I I a tresări tresser vb. a uda.f.f. transfer tra n sfo rm e r vb. ~ tard prea tîrziu . (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s.m. trotuar tro u b le s. trîm biţaş tro n c s.f.m. om al m uncii tra v e rs s.e s s e s. lăţim e. fam . lu ­ crător. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb. a merge la trap . prep. arm istiţiu .)pacoste tu lip e s. m. a tu lbura. trip lu . şi adj. să încetăm cu trib u n s.. s. s.f.f.m .m.m . foarte trésor s. figură t y r a n s .f. a lucra t f a v a i l le u r . bandă. (mitol. ardelean t r a v a il s. -e adj. tricotare tr ic o te r vb. I I I a transmite tran sp o rter vb. a trata tr a îtr e . tranzit tr a n sitio n s. tru pă./. felie.pl. a zăpăci trou er vb.m.m . (loc. tram vai tra n c h e s. ţigănesc tro ttin e r vb. (loc. întreit tr ip o ta g e s. tricotaj. ulterior u ltr a .m. a m uri très adv. trist. adj. m. transilvănean. comoară tr é s o r ie r s . unic u n iq u e m e n t adv.m. penibil triste m e n t adv. tram bulină trép asser vb.) de strîinb. a îm pleti tr ê v e s. trap tro tter vb.tr a în e a u s. trem urătură .m. prea . a reteza tr a n q u ille adj.f.f. u u lté r ie u r . trompetă trom p ette2 s. triu m fător trio m p h e s. şi adj. despot ts ig a n e s.m . I I a se uni 545 . de ~ de prisos trot s.v io le t. -ette adf. u n it . ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb.f. I I I a transcrie tra n sfe rt s.f. a se înşela tro m p e tte 1 s. neted u n ifo rm e s. sanie tr a în e r vb. -eu se s.m. potlogărie tr is te adj. a traversa trem b le m e n t 5.f.-e adj. cu tristeţe trito n s. a tu tu i ty p e s. model. être aux ~ ~s de qn.m./ » . a tîr î. tunel tu te lle s. vistiernic tr e s s a illir vb. brutal tr u ite s. tu l tu n n e l s.e .f. în linişte tr a n sc rir e vb.m. ţar tu e r vb. a se afla tr u c u le n t. m.m . tulburare. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s .m. a ucide tu e u r.m. tranziţie tra n sm ettre vb.m. trişor tr ic o ta g e s.m.

viţel v éh ém en ce s. -e adj. v ultur pleşuv v e a u s. v erre s. lacheu v a le u r s. -e adj. unitate u n iv e r s e l.) en ^ într-adevăr v e r m e il. -eu se adj. vînă . m îl v a s e 2 s. uz. abur.f.) bicicletă v é n a l. -e adj.f. talaz v a g u e m e n t adv. valoare v a le u r e u x . uraniu u rg e n t. rum en. im>ar. m. verdeaţă veridTique adj. iluzoriu .f. ) noroc. a u tiliza V ▼a ! interj. argint aurit v e rm o u th s. il fait ^ este vînt ven te s. (fig.m. -e adj. s.f. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. universitate u ra n iu m s. în mod vag v a illa n c e s.f. I I I a învinge. vehicul v e i l l e s . 9. (loc. (impers. vînzare v e n tr u . vanitate v a n ta rd .m. a turna 546 . a lăuda v ap e u r1 s. a sosi. vapor v ap e u r2 s. răz­ fum urat v a in cre vb. ) il vaut mieux este preferabil. a verifica v é r ita b le adj. -le adj. ^ cinq heures aproxim ativ. vineri v é n é ra tio n s. vîlcea v a lo ir vb. m.f. a (se) schimba . ajun v e illé e s. vînzător v en d re vb. pîntecos. vas.f.m.m. -le adj.m. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s.m. pl. (fam. adevărat v érité s. valiză v a llé e s. sticlărie v ersa n t s.m . vas.m. zadarnic . I I a înverzi v e rd o y a n t. a varia v a se 1 s. a supraveghea v e ille u r s. venal.f. veghe. cosmique navă cosmică v a la b le adj. în­ v e ille r vb..f. vacă v a -e t-v ie n t s.f. a m erita. haide ! v a c a n ce s s. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. vacanţă v a c h e s. -e adj. vers v e r s 2 prep. val. -e s.m. universal u n iv e r s ité s.m. ça ne vaut pas. veridic v é r ifie r vb.) spoială. veghere. a uza de u sin e s.m.-eu se s. care se cumpără cu bani v e n d e u r .f.f.f. v erd u re s. vienne v erd ir vb.f. pahar v e rre rie s. burtos v er s. năm ol. v i­ teaz v a lis e s. I I I a veni. servitor.m.m. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală..m.m.f.m . vermut v e rn is s. adevăr. vam pir v a n ité s. I I I a vinde ven d red i s. persoană care veghează v ein e s. versant. întins. vehemenţă v é h ic u le s.f. urgent u s a g e s .m. povîrnis v e rs1 s.f.m./ . oraşul Valenciennes v a le t s.m. uzina u tile adj. I I I a valora. -e adj. viteaz» curajos v a in . a se folosi. vărsat. vază (de flori) v a ste adj. lac. de curînd. adv. nu se compară cu v a m p ire s. vast v a u to u r s. folosinţă u ser vb. a vărsa. m. a birui v a is se a u s. v în t. şi adj. (pop. -eresse s. lustru v é r o le s. du-te-vino v a g u e s. vapor v a r ie r vb. f.f. v alabil v a le n c ie n n e s s.f. vale v a llo n s. înverzit. a veghea. către. vitejie. seară (între cină şi cul­ care) .m. m.f. f răzbunare v e n g e u r. sticlă. valoros.f. lăudăros v a n te r vb. şi adj. este m ai bine . vapor. veneraţie v en g e a n ce s . spre. a ajunge.m. cam la ora cinci verser vb.m.f.u n ité s. folositor u tilis e r vb.f.f.f. avoir de la a avea noroc v é lo . paznic. curaj v a illa n t .

fecioară. iată voile s. vilă village s. urmă. viu. I I I a vedea voisin. viţă de vie v ila in . haină (pînă in talie). oblon voleur.) v ădu v it de viande s.f. cu vioiciune vivre vb. iată voie s.m.f.m. hoţ volière s. voce. cu geamuri vitrine s. vocaţie voici prep. a călători voyageur. oraş vin s. I I I a vrea. volan volant2. murdar. a ochi. a avea pică. necinstit. sim ţul văzului 547 . vervă vestes.f.?/?. iu ­ bit. -e s. -e adj. à haute — cu glas tare . bătaie zdravănă voler1 vb.m.f. -e adj. răm ăşiţă. vedere. ameţeală verve s. a se în v îrti virgule s. glas .f. a ţinti visite s.f. iute.f. vocală vrai. în comparaţie cu viser vb. furt volaille s. FII a trăi vocation s.) diateză voi1 s. în mod violent violence s.f. haină vétérinaire s. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.m.m. (gram.m. -euse s. tom vouer vb. veston. vertebra vertige s.f. viconte victoire s. zburător. viorea violon s. sat viile s. defect vice-président s. trăsură. -e adj. m. rău v illa s. a fura volet s. bucuros.?n.m.f. veuve s. colivie mare volontaire adj. apro­ piat voiture s. (fig. viză vis-à-vis loc.f. vieil. a făgădui prin legăm înt . adj. a vizita vite adj. a zbura voler2 vb. veterinar vêtir t'h. moş vierge s. en • '> à qn. necaz pe cineva voyager vb.-e adj.f. violetă. viaţă vieillard s. vigilenţă vigne s.m. -euse s.f. peste drum . carne vice s. vizită visiter vb. autom obil.f.m. scump. cu adevă­ rat vue s. verde vertèbre s.f. în faţă .m. b ătrîn . prep. v iu . va­ gon voix s.m. feuille —e foaie volantă volée s. m.m . şi adv. în viaţă vivement adv.f.m. virgin (â). violent violette s.f. virgulă visa s.m .f. v irg ină. victorie vide s. voluntar volontiers adv. drum (şi fig. şi adj. vin vinaigres. vestigiu veston v.m. vestă vestibule s. călător voyelle s. velă voir vb.f.f.m .) a închina. viciu. mon — dragul meu vif.f. cale.f.) voilà prep.f.m. viteză vitrail s. în adevăr. vecin. vive adj. vieille s. şi adj. vicepreşedinte vicomte s. a v ira. repede vitesse s. vioară virer vb. veritabil vraiment adv. ne în tin ai (ă) vieux. bătrîn. văduv. (fig.m. vitrină vivant. volum . (fam. à basse pe şoptite .m. pasăre de curte volant1 s.f.f.f. adevărat. -e adj. violenţă violent. vestibul vestige s.m. f. vitraliu vitré. veşmînt./.f. oţet violemment adv. zbor voi2 s. I I I a îmbrăca veuf.f.m. -e <df.f. şi adj.) drag.f. m. «rol vie s. iute vigilance s. m. sacou vêtement s. -e adj.vert. a v oi. de bună voie volume s.

(pop. zebră zéro s. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv. iaht Z zèbre s. m . vagon-restanrant week-end v. acolo.m.m.m. vagon wagon-restaurant s.m. zero (şi fig.) drace! la n aib a! .wagon s. pron. la aceasta yacht s.) zut ! iriîerj.m.

-e am in ti vb. arbre m.pL ait adj. articol s. devenir I I I ajuta vb. vérité /. am éricain. appliquer apoi adv. alim ent s . saison /. affecté. apprendre I I I agreabil adj. an m . pro­ fondément adm ira vb. eau /. am uzant adj. asculta vb. adv. apărea vb. -e apartament s.affection/. près aranja vb. antagoniste an um it adj. artist s. această adj. artiste m. alătu ri prep. presque. armée /. veille /. apparaître I I I aplauda vb. 2. anecdotă s. écouter. -che albastru adj. assurer aspirator s. am usant. adresse /. agricole agricultură s. -ve actual adj. aceea pron. suffire I I I . aiguille f. ce. anotim p s. enrsuite. 549 . choisir I I alerga vb. vivres m . surtout a lia n ţă s. aproape adv.. année f. près. acela. épingle /. antagonist adj. -e alege vb. adresa vb. aide /. cet. actif. aduce vb. adv. aspirateur ni. anatomie s. -e aniversare s. adînc 1. aeroport s. bleu. vb. alliance /. certain. . adresser adresă s■ .. ajunge vb. puis aprilie s. montrer arbore s. obéir I I aseară adv. lancem ent m.s \ air m. vertige m. attachement ni. actuel. -elle acum adv. cette acolo adv.. profond. artă s. acasă adv. architecte m. -ve agricol adj. aider ajutor s. am b u la nt. après. a ic i adv. m aintenant adevăr s. apă s. agréable agresiv adj. -e american adj. adj. apăra vb. s’affirmer afla vb. anniversaire m. courir I I I aies (mai) loc. an im at adj. app lau dir I I aplica vb. glisser am bulant adj. celui-là. arriver. agriculture /. couvrir I I I activ adj. défense /. anecdote /. défendre I I I apărare s. -e afecţiune «. -e an s. apporter aer . rappeler ameţeală s. arm ată s. anatomie /. là-bas acoperi vb. afirm a (a se) vb. agressif. paraître I I I . -e. à peine ac s. également asigura vb. accident m. jeter aruncare s. à la maison accident s.. à côté alb adj. autre alu n e ca . art m. ici ajun s. blanc.m. celle-là acest. av ril m. appareil m. article m. hier soir asemenea (de) loc. appartem ent ni. alim ent m . adm irateur ni. aéroport afectat a d j . arunca vb. adv.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. arranger arăta vb. arh ite ct s. anim é. admirer adm irator s. aparat s.

ch a m p io n m. boală . pour ca2 adv. hom m e m. boire I I I beretă s. carte (postale) /. livre m . bine adv. m o uch oir m. avoir aventură s. cuisine /. 9 . adv. auxiliaire m. calificativ £. tellem ent aşeza vb. bonne bunic s. august s. v ie il. entendre I I I avea vb. atinge vb. c a p ita lis te capitol . v ie u x . cadeau rn. băiat s. că conj. doux. bucată s . -ve atenţie s. boule vard m. atît adv. voie /. bolnav £. avion m. b lo n d . salle de b ain s /. pom m e ele terre /. atent adj. broşă s. campion s. bucătărie s. q u i carnes. m aison /. balcon s.pl. blasé. chambre /. aventure f. tète /. autom obile autor s. athlétisme m. fauteur m. cap s . cald adj. autom obil s. douce blond adj. bilet s.. attentif. a ujo urd’hui B baie s. bicyclette /. bon . -e bluză s. cause /. broche /. bureau m. b ib lio th è q u e /. cameră s. ouïe /. abricot w. blouse /. fii m. capitalist adj. argent rn. balcon m. cahier m . cauză s. 9 . âprement aşa adj. bicicletă . attendre I I I ataca vb. -e blînd adj. caiet . c a p ita lis m e ni. grand-père m. caractère m. se r é ­ c ca1 conj. attaché m. morceau m. capitalism s. adj. bate vb. casă s.9. m alad e m. garçon m.v. tant atletism s. q u a lific a tif rn. 2. v ian d e / . attaquer ataşat s. que 550 . âpre. béret m. comme cadou . avion s. auxiliar s.. jo u ir I I . riche bogăţie s. vie ille bea vb. asseoir I I I aştepta vb. richesse /. bucura (a se) vb. bogat adj. grand-mère /. -e cale s. chaud . b ille t m. bun adj. aţă s.. care pron. b attre I I I batistă s. or m. cas m . m a la d ie /. août m. inciter aţîţător s. auto. jo u ir I I bulevard s. auteur m. atteindre I I I atitudine s. bărbat s. aur s. bunică v. caz s. auz $. auzi vb. caisă & * . bien birou s. attention /. attitude /. bani s. capitală c a pita le /. chair j. blazat adj. bibliotecă s. chap itre m. bătrîn adj. carte s .9. buchet s. bouquet m. aţîţa vb. cartof s. azi adv. caracter s.aspru 1.

confirm é. édifier contempla vb. consimţi vb. correct. ciném a m.. crede vb. concurs s. boucle d ’oreille /. cireaşă s. adv. celibatar s. que. croire I I I credincios a d j. confirm at a d j. crea vb. confondre I I I congres s. a d j. collier m. cosm ique costa vb. chante r. co nsidératio n /. 2. c o lla b o ra tio n /. m êm e chim ist s. créer creastă s. conférence f. croitoreasă s. comercial a d j. voyageur m. recherche /. c o n trib u tio n /. bas m . cine pron. -e. condiţional s. céréale f. honorer cinstit ad j.cădea vb. correspondre I I I cosmic a d j. cyclism e m. quelque chose chema vb. classe /. som m et' m . comunist s. potage m. e nfant m copilărie s . adv.. tasse /. célib ataire n i. ciel m . heure f. concours ni. cravată s. tom ber călător s. élever creştere s. cercetare . appeler chiar adv. in s ta n t m. comunism s. prim evère /. c o n d itio n /. clar 1. cere vb. creşte vb. creaţie s.. c o m m e n ta te ur m. b â tir I I . construire I I I . l ’autre ceaşcă s. comic a d j. enfance f. clipă s. charbon m. coin m. lo y a l. cotlet s. dem ander cereală s. correctem ent cîştiga vb. şi a d j. cohésion /. colţ s. conduce vb. craniu s. clairem ent elasament s. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. 2. arbre m. foyer m. clasă s. cerveau m . c o n te m p o ra in . chien m. crâne m. corbeille f. cer s. coeziune s. com édie j. ciclism s. com ique comis a d j. cămaşă s. cercle m. consacrer considera vb. cîine a. a d j. cercel s. -e. colaborare s. m ontre / . a u g m e n ta tio n / . fidèle* creier s. consentir I I I construi vb. coastă s. c o n d itio n n e l m . coûter coş s. cînd adv. conjuga vb. -e. classement ni. c o m m u na rd m. căuta vb. cerise /. căm in s. condiţie s. corect 1. c liq ue f. cerc s. comedie s. c o m p ile r compune vb. conjuguer consacra vb. c la ir. concert m. couturière /. cetăţean s. gagner cît adv.f. vi. cravate /. circuler circulaţie s. cîmpie s. dîner m . celălalt p ro n . colier s. collègue m. chemise /. -e ciorap s. coafor s. vt. cină s. citi vb. clasic s. q u a n d cînta vb. ciorbă 5 . comentator s. q u e lq u ’un cinsti vb. cham p m. citoyen ni. si a d j . b â tim e n t m. accrois­ sem ent m. co m m uniste concert s. classique clică s. c irc u la tio n /. q u i cinematograf s. conduire I I I conferinţă s. côtelette /. c o m m is. corespunde vb. lire I I I ciuboţica-cucului s. chercher ce pron. -e compila vb. q u oi ceas a . copil s. pousser. cineva pron. ceva pron. copac « s * . composer comunard s. chim iste ?n. (la u n instrum ent) jouer coleg s. -e contribuţie s. cim e / . penser. -e confunda vb. g ra n d ir I I . coiffeur m . côte /. considérer consideraţie s. c o m m e rc ia l. 9 . contem pler contemporan ad j. 551 . créatio n /. congrès ni. circula vb. co m m u nism e m. cărbune s.

disparaître I I I dispreţ s. curent adv. destin s. lo in depăşi vb. d élég ation f. culoare $. d e s tin a tio n /. -e devreme adv. assez detaliu s. D da1 adv. chef d ’orchestre rn. -euse cura s. d o ig t rn. cutie s. -e. discours m. m épris rn. dénouem ent m. dicţionar s. decembrie s. m a tin rn. dentiste m. destiner destinat a d j. co uram m e nt curge vb. que definitiv a d j. dévoué. 2. couleur /. destin m . cultu re /. devoir I I I datorie s. o u v rir I I I deschis a d j. discuter* discuţie s. -e destinatar s. co uloir m. drag a d j. dîrzenie s. diseară adv. destina vb. sage cum păra vb. a u contraire din prep. dom ain e rn. drapeau m. dentist s. diversité /. cuvîntare s. 552 . ouvert. m onsieur rn. de deasupra prep. raison j. courage m. culoar s. si dar conj. tô t deznodămînt s. d ifféren t. m o t m. courageux. dim potrivă adv. dreptate s. discussion /. dezvoltare s. som m et m. débarras m. d é m o lir II de prep. delta rn. disque rn. dépasser des adv. d ifféren t. destin ataire m . cruauté /. ce soir dispărea vb. -e deschide vb. acharne m e nt rn. cu prep. d orm ir I I I dormitor s. p a r fa it. dovadă: s. b oîte /. domeniu y. désordre rn. distraire I I I diversitate s. désirer dormi vb. distra vb. d é fin itif. couler curînd adv. acheter cumsecade a d j. dam e. com pren­ dre I I I curaj s. curajos a d j. decît adv. -se deltă s. dori vb. comme cum 2 adv.< ? . preuve /. de d irijo r# . curs s. cure /. com m ent cum inte a d j. souvent desfăşurare s. o u i da2 vb. cham bre à co u­ cher /. d éveloppem ent rn. couteau m .s * . domn s. dezordine s. cuţit s. d é lic ie u x . déjeuner delegaţie s. redevable datora vb. cours m. devoir rn. bientôt. destinaţie s. brave cunoaşte vb. d é ta il m. cher. -ère drapel s. d ic tio n n a ire rn. devenir 111 devotat ad j. -e dim ineaţa . d éroulem ent m. déjeuner m. contenir I I I . au-dessus debara s. deosebit 1. deveni vb. souvent desăvîrşit a d j. adv. diferit a d j. dejuna vb. destul adv. m ad a m e /. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. de de la prep. -ve deget g. dărîm a vb.cruzime s . coucher culme s. discuta vb. cum 1 cori/. p a rtic u liè re m e n t departe adv. destinée f. destiné. cultură s.. cuvînt s. a d j. -e deseori adv. avec culca vb. m ais dator a d j. connaître I I I tprinde vb. doam nă s. décembre rn. disc s. delicios ad j. dejun .

favorabil adj. former fotbal s. ciseaux rn. -elle fix adj. fluture s. arm oire f. e x té rie u r. fa u te u il m. A n g la is . u- é- eroism s. filer film s. faire I I I factor s. entuziast adj. fluviu s. ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. fixe.pl. enthousiaste' eroic 1. efort s. ex p liq ue r explicaţie ô * . é m o tio n /. excelent adj. -e . fa b rique /. fa it m. heureux. exister explica vb. 553 . fin . ediţie s. ém u . ii Îs m. fereastră s. bruissem ent m. -e fiu s. fabrică 6 face vb. E echipă s. n a tu re l. héroïque. de mêm e felie s. parce que fila vb. -e adj. ecuaţie s. etaj s. facultate s. felicita vb. figure f. effort m. fille /. essentiel. extrêm e. e n ne m i m. erou s. éviter examen s. foarte adv. égoïste eliberare s. d im an c h e m. harico t m. é d itio n f. familie s. glais. -se fetiţă s. chacun fier (de călcat) *. écharpe f. lib é ra tio n f. favorable fără prep. eclipsă s. fi vb. forma vb. fel (la) loc. fille tte /. esenţial adj. éclipse /. vous după prep. fix é . extrê­ m em ent * . exemple m. exception /. énergique englez s. floricică s. excellent. faptă s. nappe /. héros m. şi s. fleur /. faculté /. ph otog rap he m. 1er k repasser figură s. fo o tb a ll m. -e excepţie s. duminică s. fidèle fiecare pron . filie j. femme f. film m. étaler evita vb. exemplu s. après după-amiază adv. équipe /. adj. emoţie s. firesc adj. exista vb. economic adj. e x p lic a tio n /. facteur m. 2. faţă de masă s. fe uille f. fleurette /. adv. façade /. u tile formă s. extern adj. 2. sans. économ ie /. écluse /. m oins februarie s. tranche /. excursie s. emoţionat adj. forme /. egoist adj. -e fîşîit s. février m. excursion /. farfurie s. adv. fată s. . foaie s. fotograf s. tendre dulap s. -e energic adj. très folosi vb. fa m ilie /. héroïsme m. é q u a tio n /. etala vb. fasole s. assiette /. -elle eşarfă s. être fidel adj. floare $.duce (a se) vb. adv. p a p illo n m. félicite r femeie s. fleuve m. fericit adj. externe extrem 1. fenêtre /.exam en m. juste fixat adj. adj. ecluză s. fin adj. après-m idi duşman s. fiică s. şi adj. s’en alle r I I I duios adj. étage m. fiindcă conj. économ ique economie s. utilis e r folositor adj. . -e s. foarfece s. faţadă s. fotoliu s.

fardeau m. hohot (de rîs) s. gustos adj.francez s. funcţie s. b rig a n d m. p o rte fa ix m. em­ ployé m. ja n v ie r m. savoureux. gram m aire f. im pression /. im p liq u e r important o 7 j . phrase f. blague /. e x p lo ita tio n f. furculiţă s. im m e u b le m . iată prej) . fenêtre /. gata adv. im pe rm é able m . jo li. éclat (de rire) m. feuille /. voleur m. gospodărie#. grijă s. orage m . glumă s. garde /. gumă s. généralem ent ghid 5 . grămadă s. frunză s. şi adj. décider hotărîre s. fon ctio n /. funcţionar s. adv. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. beau. frige vb. frază s. im p o rta n t. grădină s. guide m. fr u it m. jaune gară s. greşeală s. fruct s. impermeabil s. gare /. gîndi vb. grêle f. grătar s. plaisanterie /. é m o u ­ voir I I I 554 . tendre frate s. peur /. foule /. G galben adj. gouvernem ent m. hoţ s. grindină s. fraise j. ghiocel s. griller friptură s. . poids m. d iffic u lté /. valise /. trouver geam s. -se guvern s. sortir I I I ilustrat ad j. tem pête /. general (în) loc. fourchette f. furtună s. illu stré . imperialist s. b e lle .) d iffic ile greutate1 s. gust s. hrăni vb. frumos adj. greutate2 s. fron t m. degré m. . rô ti m. penser glorie s. frig s. prêt găsi vb. frunziş s. (fig. soin m. faute /. iarbă s. bel. . -e imediat adv. frică s. gloire /. im p é ria lis te m. ja r d in m. hiver m. idéologique ieri adv. . jo lie frunte s. frère m. garda s. greu adj. -e imposibil a d j. geamantan $. v o ici. F rançais. fraged adj. carte /. nou rrir II I ianuarie s. im pressionner. -e s. impresiona vb. hartă 5. fra n ­ çais. perce-neige /. v o ilà ideologic a d j. feuillage m. gimnastică s. . jupe f. -e. gomme /. fo n ctio n n aire m . herbe /. H ham al s. -e adj. hotărî vb. gramatică s. décision /. tas m. froid m. im possible impresie s. fustfî s. fragă s. g ym n astique /. g ril m. im m é d ia te m e n t imobil s. . . . hier ieşi vb. iarnă s. implica vb. goût m. lo urd .

fermer în c în ta t • a d j. interesant a d j. comprendre I I I învăţa vb. signifier însoţi vb. fle u ri. e m b e llir H înfrunta vb. accom plir II. dès que îndelung ad v . in tro du ire I I I inundaţie v . afferm issem ent m . intense interes s. -ère întreprindere s. învinge vb. întreg a d j . oser îndrepta vb. . é m u la tio n /. in d e stru ctib le indicat a d j. -e împrejurare s. iubi vb. indépendance /. ad j. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. inevitabil 1. împărţi vb. aim er iulie s. essayer încet adv. arriver întîrzia vb. retour­ ner. réaliser îndrăzni vb. dissipé. obscurité /. v a in c u . dem ander întrebare . h a b ille r. im m é d ia te m en t îndată ce loc. devant înăbuşi vb.independenţă s. habile îndepărta vb. rem onter (une montre) între prep. écartem ent m. tourner întoarce2 (a se) vb. încerca vb. entourer încrucişat a d j. instaurer instituţie s. dem ande /. verdir I I învingător s. vaincre I I I învins a d j. entier. intéressant. coeur m. accom pagner întărire . -e înconjura vb. inform é. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. apprendre I Ï I înverzi vb.v. contre împrăştiat ad j. -e îndată adv. întrebuinţa vb. historique istorie s. iunie s. prep. ju in m. encore începe vb. -e îmbrăţişa vb. întîmpla (a se) vb. -e îmbina vb. soigner înlătura vb. indestructibil a d j. întîlni vb. u tilise r întrecere s. croisé. avant înaintea prep. commencer început *•. revenir. in d iv id u m. élever încă adv. devant înflorit adj. instructiv a d j. informât a d j. pousser împotriva prep . -ve î îm b lă n it a d j. -e intra vb. écarter însă conj. con­ s o lid a tio n /. in o n d a tio n /. doucement înceta vb. entre întreba vb. -e in te rn a ţio n a l a d j. retardataire m. histoire /. enchanté. -e înfrumuseţa vb. ju ille t m. adv. -e 555 . in s titu tio n /. v a in q u e u r m. in d ustrie /.. -e individ s. -e inginer s. renforcement ni. cesser închide vb. geler îngriji vb. com m encem ent ni. in s tru c tif. retard ni. întuneric s. istoric a d j. h a b illé .s. écart m. înţelege vb. mais însemna vb. in d iq u é . ensemble împrumuta vb. in térêt m. rencontrer întîlnire s. in é v ita b le . conj. empereur m. braver îngheţa vb. îndeplini vb.) rentrer întoarce3 vb. industrie s. éloigner îndepărtare s. circonstance f. . en. avancer înainte adv. instaura vb. a llie r îmbrăca vb . întoarce1 vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. partager împinge vb. dans înainta vh. retarder întîrziat s. étouffer înălţa vb. entreprise /. diriger în faţă loc. rencontre f. embrasser împărat s. prélcr: emprunte»în prep. ingénieur ni. entrer introduce vb. inimă s. fourré. 2. împreună adv. in te r n a tio n a l. (vi. întîrziere s.

tra n q u ille lipsit a d j. légume m. monde ni. luni s. marţi s. lampă s. leçon f. lam pe /. lutte /. nier /. loc2 . jumătate s. locui vb. limbă s. liberté /. lier. mandat s. legumă s. oc s. cuillère linişte s. je u d i m. mai2 adv. plus mamă .s'. lieu ni. m uguet ni. littéraire literatură s. lim onade /. langue /. luminos ad j. large lăcrimioară s. lingă p re p . masacra vb. liber ad j. éclairé. la tin . laine /. mai1 .9. -gue lungime s. lingură 6 ’. table /. lettre f. lum ière /. limonadă 9 . legătiţră s. large latin a d j. bas. 556 . m a rd i ni. -e lună1 s. demie K kilogram s. li^u m. massacrer mare1 s. lua vb. liniştit ad j. i'ianeé m. à lagăr s.9. jos a d j. près loc1 s. -e marfă s. litté ra ture /. larg a d j. laisser lega vb. lutter luptă a. liste /. place /. livadă s. habiter logodnic . lecţie s. lance s. cuiller.J acheta s. m agasin ni. lung a d j. long.9 . dem i. chose f. k ilo g ra m m e . je u m . L la pre p . lance /. lăsa vh. attacher legătură . oi s. verger m. longueur /. mare2 ad j. literă s. lună2 . lege s. d épourvu. cam p m. lu n d i ni. lune /. clair. mois m. -e lumină .9. m am an /.. -se. libre libertate s.9.9. -e lat ad j. literar ad j. lucru s.9. tra v a il m. travaille r lucrare *•. mars ni. jo uet m. lină s. -e listă . silence ni. jaque tte /. m a n d a t m. m a i m. k ilo m. m archandise / martie s. lo i f. prendre I I I lucra vb. lume s.9. masa1 . mère. luminat ad j. com bat m M magazin s. grand. attache /. lupta vb. pe jos par terre jucărie s.

nerv < 9 . m uta vb. m ă tu ra vb. m ijlo c s. /. navigation /. m em orie s. adj.. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. -elle nepot. N n a iv adj. m a n i è r e / . milice /. m ilieu ni. métro ?n. mişcător adj. mécontentement m. . navigation j. mercredi tii. a ^ înainte avancer m e rit s. déloyal. m o n d i a l . incessant . d é m é n a g e r muzeu s. mine /. -oare s. non-officiel. petite-i'ille /. n a v ig a ţie s. m o t i f m. m onum ent s. morcov s. t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. tante f. m ărar s. in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. machine /. c a r o t t e f. mécanique /. n ic io d a tă adv. m o n t a g n e / . in­ n e m u lţu m ire s. 2 . neveu m . olive f. nécessaire necin stit adj.e u s e m uncitor2. m u s c l e m. t r a v a i l m. -e moale adj. f i e r . . mişcare 5 . m écani­ cien r». membre m.è r e munte s. impatience /. m ecanică s. m in ă s. mesure /. m iliţie s. necesar adj. nepoată (după frate sau soră) s. nerf m. . m in u t . -e m îine adv. mérite ni.-e n a tu r ă s. personne n im ic adv. adv. m a ş in ă s . m o u v e m e n t m. avouer m ă s lin ă s. auto f. m em bru s. petit-fils m . ballon m. naître 111 n a ţio n a l adj. insuffisant. m u lt adj.. t r a v a i l l e u r . nepoată (după fiu sau fiica) s. toujours merge vb. meserie s. balle /. inutile negru adj. m etru s. . m e t s m. m a i n / .-c n e lin iş tit adj. mécanique. m o n t e u r m. besoin m. -e. rien n in g e vb. s. m o d e r n e modernizare s.èr e mod s . o u v r i e r . m ondial adj. aller I I I . m iercuri s. o d e u r misiune s. fenouil m. m e d ic in ă 5. nature f. medic s. inquiet. r e m e r c i e r . miros s. m iracol .-e nedrept 1. m u s é e ni. m illion m.m asă 2 s. m o l l e m ontor s. . m uzică s.9. nevoie s. -ète nerăbdare s. m ă r s. mémoire /. médecin m. minute /. modern adj. m i s s i o n / . m aint. e m ie adj. m otiv s. m ăsură s. b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. m unci vb. m ecanic adj. pomme /. naïf. m inge s. m îndru adj. balayer m ătu ş ă s. m uri vb. m ilio n nu ni. noir.. naïve nasture s. nièce /. m o d e m. t e n d r e .. 557 . justement n efolositor adj. m o n u m e n t m. neiger n is ip s. m edicam ent s. naşte (a se) vb. sabie m. m enţinere s. jamais n im e n i pron. bouton m. m aintien ni. e ne co n te n it adj. m ărtu ris i vb.. mètre »»». métier metro s. petit. m u s i q u e /. c o n t e n t e r m uncă s. . m in ă s. médicament m.s\ m i r a c l e m . m o d e r n i s a t i o n f. niasse /. mereu adv. naviguer na v ig a re « w . moyen m. m o u . n e n u m ăra t adi. m o u r i r I I I m uşchi s. p l a t m . m o u v a n t . nepot.. -e n e în d e stulăto r adj. injuste. national. m a n g e r mîneare s. n a v ig a vb. d e m a i n mînea vb. médecine f.

-e oricare pron. onoare s. n u it /. homme m. pasaj s. pathétique patinaj s. joue f.pL părea vb. paquet m. objectif. persil m. compter nume s. nor s. omagiu s. naguère oferi vb. parti m. habitude /.. parter s. oraş s. orangeade f. novembre ni. partisan m. octombrie s. numéro m . partid s. lit m. parents m . aveuglément orbit adj. -elle pătrunde vb. aveugle m. parc m. participe m. noter nou adj. omoplate /. paradoxal. fatigue /. partizan s. .nişte art. occupant m. bois m. octobre m. obiectiv adj. cheveux m . pahar s. offrir I I I ofili (a se) vb. pachet s. forêt /. fatigué. patrie /. pâle palton s. hum anité /. numéros adj. -enne parlam entar adj. o» s. pénétrer pătrundere s. objet m. pace A '. os m. patrie s. oeuvre /. terre /. -c pară s. sembler părinţi a. œuf ni. parc s. nombreux. aveuglé. page /. palid adj. obicei s. seulement num ăr s. verre m. paix /.. parisien. parizian adj. -e orice pron. patinage m. poire /. nom m. noix /. passage m. paternel. pantof s. pădure s. -e orïnduire s. omenire s. ville /. fois /. oeil. pasiona vb. (pi. niveau m. obiect s. patriotism s. ou s. pătrunjel s. -e obraz s. orbeşte adv. n u m ai adv. orb s. obtenir I I I ochi s. ortografie s. -e obositor adj. nuage m. -elle nu adv. observa vb. non nucă s. pardessus m. soulier m. appeler O oară ». nombre m num ăra vb. paradoxal adj. partie /. noiembrie s. 558 . des n ivel s. régime m. noapte s. tout. ocupa vb.) yeux m. patriotisme m. passionner paşnic adj. păr s. parcouru. paisible pat s. odinioară adv. participer participiu s. occuper ocupant s. -euse n u m i vb. pagină s. nota vb. paraître I I I . obosit adj. pasăre s. patetic adj. pacifique. opéra m oranjadă s. orthographe /. tout. pénétration /.pL părintesc adj. nouveau. -v« oboseală s. rez-de-chaussée ni. omoplat s. olympique om s. fatigant. honneur m. participa vb. manteau m. pâm ïnt s. observer obţine vb. hommage m. oiseau m. parcurs adj. se faner olim pic adj. -e pardesiu s. operă s. autrefois. parlementaire parte s.

prolétaire m. profondément proiecta vb. postai. printemps m. şi prep. anii. recevoir I I I prim itor a d j. brosse /. probabil 1 . politic a d j. pratiquer praf s.-? s . gâteau m . pénétrant. politique politică s. par. premier. cave /. poussière /. danger m. -e prăjitură s.. grille /.9. -e prin prep. envie /. portret . à travers principal a d j. permettre I I I perseverent a d j. pretutindeni adv. plaindre I I I poartă . prescrire I I I preţ s. prea adv. grenier m. -e ad j. conte m. prononcer 559 . passer piaţă s. plăcea vb. 2. presse /. présenter prieten s. -e pronunţa vb. poezie s. profesor s. partir.9. promettre I I I promovat a d j.9. poète m. sans cesse permite vb. parce que pericol s. prix m. perie s. pisică s.a d j. e pătrunzător a d j. grillé. plein. posibil a d j. plaisir m* plăcut a d j. p răjin ă . procura vb.9. promener plimbare s.9. -e. jusque plafon s. piéton rn. poftă1 s.. am itié /. pêche /.9. manquer pierdere s. raconter practica vb.9. projeter proletar 6 * . place /.9. prévoir I I I prezenta vb. punir I I pentru prep. pain m. possible poştal a d j. .s \ toucher m. pînă conj. plan m. accueillant.9. peindre I I I pierde vb. pénétré. p lin adj'. déjeuner rn. e persoană s. prăvălie . préparer premieră . pyjam a m. -e plînge vb. probable. pleuvoir I I I plăcere s. préférer pregăti vb. pîine s. polonais. poet s. permanent adv. plan s. pièce /. principe m. personne /. profund 1. produire I I I producţie s. picta vb. regarder prînz s. pieton s. pour pentru că co nj . promite vb. -e pe prep. aimer plăm în . a d j. portefeuille m. perte f. plafond m. poésie /. piersică s. bau lieue /. perche /. Polonais. pom . -e prieteneşte adv.pătruns a d j. professeur rn. départ m. adv. promenade /. trop prefera vb. pod (la case) . planter plantaţie s. periferie s. politique f.9. histoire /. polonez . populaire portofel . arbre m. profond. périphérie faubourg m. piram idă .9. printre prep. m . presă . pyramide /. problème rn. magasin m. planta vb. persévérant. première /. popular a d j. pijam a s. perdre I I I . povesti vb. piv n iţă s.. -ère p rim i vb. promu. marché m. 2. petrece vb.9. principal. piesă s. pipăit . I I I plecare s. p răjit a d j. popor s. prescrie vb. procurer produpe vb. agréable pleca vb. pro­ bablement problemă . . peuple m. e povestire . sur pedepsi vb. chat. pleurer. adv. plantation j .9. portrait m. prim ăvară s. production /. à travers priv i vb. plim ba vb. prim n u m . ploua vb.9. praz a *. poireau m. -e principiu s. partout prevedea vb. şi a d j. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . poumon rn. amicalement prietenie s.

Russe s. remarquable renaşte vb. rester. réduire I I I reflecta vb. patient. tomate /. vermeil. reportage m. -e prostie s. adj. a — masa mettre le couvert pupitru s. réparer reparaţie . robe /. 2. for­ tement p u ţin adv. remarca vb. -e roman2 s. 2. frais. adv. résoudre I I I ridica vb. provoquer prozator prosateur prudent 1 . roum ain. mal război s. renouveler relaţie .propune vb. roşu adj. patience /. repede adv. réciproque. pune vb. patiem m ent răcori vb. réalisation /. mauvais. romîncă s. risca vb. se réunir I I reuşi vb. adv. serviette essuie-main m. r îu s. -e rău 2 adv. résister rezolva vb. purta vb. réflecteur m. règle /. adv. pouvoir I I I puternic 1. répondre I I I răsuna vb. rană s. roman1 adj. peu R rachetă s. proposition j. récolte /. relation /. ~e. reţine vb. 2. remarquer remarcabil adj. reciproc 1. demeurer răp i vb. adv pru­ demment prună s. risquer rîde vb. rom ain.9. redacţional adj. représentant m. renaître I I I repara vb. rece adj. réussir I I reuşită s.-elle reduce vb. tour m. prost adj. -e rostit adj. proposer propunere s. réalité f. rafraîchir I I răcoros adj. récepteur. feuilleter răspunde vb. retenir I I I reuni (a se' vb. e rom în2. réciproquement recoltă s. rédactionnel. fraîche răm îne vb. mettre I I I . public . régulière­ ment regulă s. -le rus s. roman m. adj. -e receptor s.\ russe adj. vite reportaj s. răbdare s. soulever rin ich i . rochie 5. regularitate (cu) loc. fusée f. realiza vb. adv. retentir I I rău1 adj. porter putea vb. ravir I I răsfoi vb. şi adj.9. réaliser realizare s. réparation /. revedea vb. -e roşie s. răbdător 1. refléter reflector s. rouge ruga vb. prudent. branche /. rustique 560 . R o u m a in . recunoaşte vb. blessure plaie /. realitate s. reînnoi vb. révolution f.9 . reprezenta vb. prune /. adj.9.9. Tort. réglementation /. rédaction f. -e. prier rumen adj. provoca vb. écouteur m. revoir I I I revoluţie . mauvais. représenter reprezentant s. pupitre m. froid. 2 . république /. rein jn.9. rom în1 adj. guerre /. rire I I I rînd s. restaurant s. prosop . adj. reconnaître 111 redacţie s. bêtise /. reglementare . réussite /. republică s. ram ură s. rustic adj. prononcé. rivière /. rezista vb. restaurant m. public m.9 .

scuză s. sat s. étranger m. stare s. savant s. sînge s. sang m. securité f. saut m. brillam m ent strecura (a se) vb. stylo m. tâche /. service m. sală s. siècle m. -e sigur adj. staţie o. système m. scrimă s. scrumieră s. verre m. -e sinucidere s. sfînt adj. étranger. social. saint. se gâter 561 . soir m. seul. soviétique sparge vb. e sport s. stade m. sarcină s. spectacle m. Spartiate m. -e siluetă s. dire I I I stadion s. domestique m. sel m. écrivain m. sticlă2 (de apă) s. rue /. cher. conseil m. sticlă1 s. stàpîn s. écrire I I I scriitor s. sclav s. scoate vb. sortir I I I . servitor s. blanchisseuse f. sovietic adj. sardele s. salle /. sare s. syndicat m. village m. -ère străinătate s. străin s. serviette /. accru. scrie vb. que. -euse servi vb. lever stofă s. enlever scrib s. sistem s. chaise f.s gabie s. străluci vb. savant m. cendrier m. solide sosi vb. briller strălucit adv. socialiste solid adj. sardines f. scula vb. sfat s. lever scump adj. changer schimbare s. -ve spre prep. sobă s. salva vb. esclave m. ski m.. sacré. -e spectacol s. de săptăm înă s. femme. simple sim ţi vb. stomac s. stinge vb. sim plu adj. sénat m.. escrime f. E tat m. échapper scenă s. scrisoare s. scène f. sphère /. carafe /. sabre m. station f. scribe m. sportiv s. -e sindicat s. court. maître m. strica (a se) vb. bouteille f stilou s. salade /. septembre m. e socialist adj. fête /. sauver sanie s. scăpa vb. quart m. să conj. schimba vb. m aigrir I I soare s. sérieux. securitate s. sine pron. -ère scurge (a se) vb. stat s. casser spartan s. semn s. spera vb. poêle m. augmentation /. pl. sărbătoare s. signe msenat s. soleil m. sărbători vb. şi adj. fête f. conseiller sferă s. salaire salată s. secol s. se glisser I. syndical. sûr. changement m. septembrie s. splendide sporire s. vers spune vb. traîneau m. social adj. sim bătă s. salariu s. semaine /. lettre f. sporit adj. épouse /. fêter săritură s. scaun s. şi adj. estomac m. schi s. étoffe f. serios adj. serbare s. spăla vb. laver spălătoreasă s. arriver soţie s. (s’)écouler e scurt adj. sportif. espérer splendid adj. excuse j. suicide m. -e. sfătui vb. special adj. slăbi vb. seară s. stradă s. silhouette /. sport m. samedi m. é ta t m. sfert s. éteindre I I I stîrni vb. sentir I I I sindical adj. soi singur adj. spécial. servir I I I serviciu s. servietă s.

telefon s. sus adv. terne (a se) vb. tennis m. term ina vb. suferi vb. teatru s. trece vb. e strugure y . studia vb. supărat a d j. réveiller trim ite vb. terrain m. étudiant m. (femme) tourneur m. surprise /. transforma vb. sugestiv a d j. tradus adj. subir I I suferit adj. -e ş şah s . -ère totdeauna adv. étude f. trahir I I trai vb. tourneur m. science /. falloir I I I trecător s. vivre I I I trebui vb. chauffeur m. student s. tir m. suggestion f. filer ton s. tentaţie s. entier. père. télé­ phoner telegramă s. terminer. -e. tim p s. scientifique T tablou s. peur /. trolleybus m. termen s. pourtant. telefona. camarade m. avoir peur temelie s. trad uit. passer tren s. jeune tîrziu adv. tr«zi_ vb. trainic ad\ . tentativă s. souffrir I I I . toamnă s. finir I I text s. trăda vb. to i" 562 . (en) haut şterge (a o) vb. texte m. donner un coup de téléphone (de fil) . sugera vb. papa m. durable tram vai s. ton m. traduction /. somme f. tracteur m. team ă s. toutefois tovarăş s. terrain m. tir s. surveiller surpriză s. toilette /. en même temps totuşi conj. traduce vb. souterrain. salle à manger /. terrasse /. tard toaletă s. tu . traitement m. sum ă s. échecs m . succès m. tată s. suggérer sugestie s. tout. serré. automne m. raisin m. toarce vb. tram way m. étudier studiu s. transformer tratamçnt s. théâtre m. technicien m. imprimer tipărit adj. sub prep. şervet s. -ve şui vb. tehnician s. terasă s. négation f. suggestif. tu pron. -e superior a d j. craindre I I I . traduire I I I traducere s. monter su liţă s. télégramme m. tennis m. aussi şofer s. tentation /. javelot m. tărîm s. ştiinţific adj. strungăriţă s.-e tipografie s. passant m. et. toujours totodată adv. tableau m. a da telefon vb. tipări vb. şi conj. tractor s. strungar . triompher troleibuz s. -e succès s.strîns adj. temps m.ç. tînăr adj. tenis s. base f. imprimé. vie f. téléphone m. terme m. train m. filer şti vb. tentative f. savoir I I I ştiinţă s. -e supraveghea vb. tôt adj. subi. hanche j. imprimerie /. devoir I I I . fâché. sous subteran adj. -e trai s. şold s. . tăgăduire s. supérieur.sufragerie s. teren s. tenis s. serviette /. envoyer trium fa vb.pl.

âge m. 563 . cigarette j. z ic e vb. u n d e adv. vive v io le t ă s. ţă ră n im e ». v a c a n ţa s. bateau m . voisin. temps ni. humide u m e zi vb. v o lu m ». -e v e d e a vb. v ic to r ie s. vert. vorb ă s. visite /. pays m. v e c in s. u n e o ri adv. v iu adv. v a r z ă s. i u ita 1 vb. union /. mur m. mot m. u n iu n e s. paysan m. ţ e lin ă ». U u cid e vb. parfois. verde adj. été m. v in d e c a vb. violon m. quelquefois V u n ii pron. région /. journée f. v iţe l s. v a lo a r e ». porte /. voir I I I v e g h e ». jour m . journal ni. v ă r . v io i a d j. veillée /. où u n e a ltă s. outillage m. -e v ă z s. violette /. z ia r ». regarder u ltim ad j. suivre I I I u şă s. visiter v iz it ă ». oncle ra. vitesse /. contrée /. surpris. 9 . parler v re a vb.. facile u şu ra vb. p l. vacances j. chou ni. guérir II v in e r i ». u n iv e r s a l a d j. v esel adj. usine /. volume m. faciliter u tila j s. vif. prochain. şi adj. valeur /. v îrstă ». u m ed a d j. e ză d ă rn icire s. victoire /. la k la campagne ţă ra n ». brave v ite z ă ». m ouiller u n c h i s. dire I I I zid s. v în t ». vie /. tenir I I I . v e h ic u l s. navire m. vitrine /. arrivée f.. v io a r ă s. vin m. anéantissement m. épaule /. v a p o r ». dernier. -euse Z za d a rn ic adj. vicissitude f. z ă ri vb. vivement v iz it a vb. v ig u r o s adj. -le u n iv e r s ita te s. -e. u z in ă s. -e vers s. -e v in ». gai.T ţa ră s. tuer u im it a d j. a ~ seama tenir compte ţin u t s. ţig a r ă ». oubliée u ita 2 (a se) vb. vouloir I I I v re m e s. u şor a d j. u rî vb. outil m. -e v e s n ic adv. venir I I I v e n ire ».. verbe m. vigoureux. universel. stupéfait. vertèbre /. v e n i vb. v în ă tă s. paysannerie /. v in ă s. z i s.. v o rb i vb. aubergine /. vent m. parole /. université /. v a ră ». écraser v iito r a d j. v a r ă ».. apercevoir I I I zd rob i vb. haïr II u rm a vb. v ite a z arlj. veine /. vue /. v ic is itu d in e s. vain. ccleri m. v a s ». verb s. certains u n ir e s.. éternellement v ia ţă s. ţin e vb. vendredi m. pays m . v erteb ră s.. -ère um ăr . vase m . cousin. véhicule m. union /. vers m. v itr in ă ». veau m.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

un livre. fenêtre.PARTEA I PARAGRAFUL I I. II. Ils sont amis. Voici une lampe. une chambre. la fenêtre. III. une lam pe. les fauteuils. Fermez la fenêtre. Une. Un. J ’ouvre la porte. des livres. le lit. Je suis grand. livre. Une. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. P A R A G R A F U L IV II. rondes. Elle est petite. Je ferme la fenêtre. un crayon. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Ouvrez la porte. Un. V o ilà 1 une lampe sur une table. PARAGRAFUL I I I I. La serviette est bleue. les chaises. V oici un stylo et un crayon sur un livre. le chien. Les livres sont sur la table. Nous sommes dans la rue. les chiens. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. lampe. III. larges. l ’armoire. Les livres sont dans la bibliothèque. V o ilà une chaise. une table. 567 . les enfants. grande. Où est la lampe? La lampe est sur la table. grises. une porte. Le livre est sur la table. un arbre. un stylo. un jard in . un fauteuil. des portraits. II. Le veston est court. Une. table. V o ilà un portrait. Un. les magasins. le chat. U t1 . chaise. des crayons. PARAGRAFUL I I I. V oici une porte et une fenêtre. Le livre est bleu. une chaise. bleus. II. La jupe est courte. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. Vous êtes amis. des chats. des lits. l ’homme. Vo ici une fenêtre. Petite. Les enfants sont dans le jardin. La blouse est rouge.

PARAGRAFUL V une étudiante. O ui. Voici des étudiants. Les passants admirent les magasins. în curte sînt şase pom i. seize. La maison a dix étages. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. în odaie sînt trei paturi. h u it. Tu aimes les poires. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Le vase est sur la table. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. V oici des ouvriers. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils. Nicolas aime beaucoup les pommes. Im o b ilu l are nouă etaje. Ils (elles) aim ent les fleurs. Ils vont au théâtre. Voici des boutons. Nous avons quatre stylos. Le crayon est sur le livre. dix-sept. l ’élève. Elle a une serviette noire. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Tu ai şapte bluze. Jean et Georges comptent les maisons. Michel regarde un portrait. Iată o cutie de chibrituri. v ingt. les filles. dix-neuf. Les passants entrent dans un cinéma. Vous regardez les papillons. Elle a une gomme. Nous comptons les arbres. deux. dix-huit. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii. six. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . J ’aime le raisin. le livre est sur le bureau. Voici un cendrier. Eu am cinci creioane. Les garçons regardent les autos. dix. în bibliotecă se află zece cărţi. Iată cinci ţigări. treize. In grădină se află zece oameni. douze. quinze. Le chat est sous la table. la femme.

Tu n ’aimes pas les fruits. Nu se in tră pe fereastră. I l y a six fleurs. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. I l est ouvrier. rette. Vrem să lu ptăm pentru pace. Ea preferă să privească gravurile. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. mais j ’aime aussi les pommes. Marie a une serviette verte. ces. Ils ne regardent pas la vitrine. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. cette. Iin i place să muncesc. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. Vă place să vorbiţi. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. PARAGRAFUL X cette.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. C ’est une armoire. ce. j ’aime le raisin. Ce garçon a dix-huit ans. Ferestrele camerei sînt mari. cet. I l y a sept fenêtres. cet. Se poartă cravate gri. cette. Ces magasins sont grands. cet. des cravates et des jouets. ce. cet. C’est un jeune ouvrier. Noi adm irăm statuile oraşului. cet. E i doresc să dejuneze. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. Ils sont paysans. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. V itrinele m agazinului sînt splendide. ce. Dans ce magasin on trouve des robes. Les peu­ ples luttent contre la guerre. La m ain a cinq doigts. Petre dă o pară Margaretei. des chemises. Le chat est sur la chaise. Vasile arată turiştilor cărţi. 569 . C ’est un magasin universel. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. La guerre détruit les villes et les villages. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires.

Danielle est l ’amie d ’Hélène. celle-ci est rouge. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. celui-là est bleu.— A ure voir. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n. — Bonjour. IV. Cine adm iră acest iilm ? Voi. celle-là est verte. bleues. 570 . et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. — Vous choisissez quelque chose? — Non. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. Nous luttons pour la paix. La robe d ’une fillette est petite. roumaines. madame. el este tehnician. de même. ei sînt la cinematograf. je regarde les vitrines. Voici deux pommes. Les souliers de Basile sont noirs. V oici deux p a p il­ lons. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. I l donne un jouet à l ’enfant. celui qui a des souliers noirs est mon frère. A Bucarest il y a des musées intéressants. Les fruits de ces arbres sont rouges. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. m a d am e . splendides. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. blanches. Basile donne une pomme à Antoine. V oilà deux enfants. bien. Je montre un livre aux étudiants. V. Tu eşti funcţionar. des théâtres. PARAGRAFUL X I I I. Le jardin de l ’usine est vert. des cinémas et des stades modernes. IV . je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. a sept lettres. grandes. celui-ci est jaune. Nous ne guerre. Aimez-vous les bleues. rien. madame Leblanc. monsieur.jaunes. ceux-là sont Jean et Paul. Les murs de l'im m euble sont blancs.II. Ceux-ci sont Michel et Pierre. La maison où Pierre habite a six étages. Je montre aux garçons la carte du pays. Le frère de Marie est ouvrier. noirs. celui de Basile est professeur. I l donne un mouchoir à Nicolas. Les fruits des arbres sont encore verts. ea este artistă. La couleur des raisins est verte ou noire. Noi sîntem acasă. comment allez-vous? — Merci. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. Celles-ci sont Marie et Hélène. La fille du voisin a sept ans. jeune. je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. 1H. — Mes hommages. I l parle aux touristes.

Exceptionnelles. des. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. f in i. mon. La. Un. une. Grand-papa a m ille. travaillé. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. étant eu. dormant. Des. Des. m angé. Des. Chevaux. Tes frères passent. mon. Nationaux. surgissant accepté. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. Une. trouvé. Des. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Oncle Gérard est célibataire. Nouveaux. Ma soeur est sténodactylo.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. V itaux . Coloniaux. dans une fabrique. Des . Le. Les. Des. des. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. finissant dorm i. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. dix pommes. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. Ton. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. Egaux. Cette année il va à la mer. Je compte mes cigaret­ tes. leurs vacances à la m on­ tagne. Sa fam ille est assez nombreuse. Tu as eu 17n. Festivals M ondiaux. pro­ gressistes. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. Bijoux. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. Leurs livres sont instructifs. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. L a. son. trav ailla nt acheté. La mère d ’A lain est chimiste. parents. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Des. Joujoux. Le. allant fin i. Des. été. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. La. ayant allé. Nous avons visité nos ouvrier. 571 . achetant surgi . Une. Mon amie a été parlé avec ses petits-fils.

Restez dem ain à la maison. dix-neuf cent quatre-vingts. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages.L E C Ţ IA a 3-o I. nous avons soigné j ’ai grandi. III. nous avons trav aillé j ’ai soigné. ramassant inspecté . choisis. quatre-vingt-quatre. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. Regarde ce portrait. tirez. Ma cousine a vingt-deux ans. aimons. La maison a quatorze fenêtres. abolissant vingt-cinq. il a quatre-vingt-un ans. blanchissant a b o li. L E C Ţ IA a 4-o II. I l est encore jeune. trente-huit. glorieux. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. cinquante-sept. les bateaux. tire. V. III. Ce vieillard a dépassé soixante ans. quarante-neuf. La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. Choisis une cravate rouge. quatre-vingtonze. instaurant blanchi. Ce livre a vingt-cinq chapitres. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. douze cent soixante et onze. Il a quarante-deux ans. Balzac est né en dixsept cent. Dormons bien. aime. dix-neuf cent soixante-dix. treize cent v in gt. quatre-vingt-dix-neuf. am icaux. les cous. Soixante et un. aim ez. cinquantetrois. IV . inspectant instauré . M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. J ’ai travaillé. trente. les cheveux. cent deux. quatre-vingt-un. soixante-dix-huit. Mon père a cinquante et un ans. choisissez. choisissons. cent onze. les bras. nous avons grandi ramassé. V. soixante-quatorze. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. sept cents. dix-huit cent quarante. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. deux cent un. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . soixante-dix. J ’ai lu cinquante-neuf pages. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. quatre-vingt-quatorze. beaux. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. les genoux. soixante et onze. IV . II. ^on Srand-pére est vieux. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. vingt-neuf. tirons. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res.

de l ’ouïe. Premier. A la in lu i montre des os:une clavicule. végétaux. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles. Ils mangeront. des poumons. vingtquatrièm e. A la in apprendra le nom des nerfs.de l ’estomac. Vous visiterez. D étails. I l sera médecin. Y vonne est blonde. du rein et du cœur. Cinquièm e. an im au x . Il guérit les blessures de ses amis. m inéraux. soixante-douzième. un crâne et des os.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. des os. E m aux et Camées. 573 . I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. J ’attendrai. Vous regretterez. du toucher. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux. I l apprendra les fonctions du cerveau. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. Il étudiera les organes de la vue. Aïeuls. La première. E lle finira. Aïeux. Trente-cinquième. du goût et. des muscles. Septièm e. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. Il pensera. I l prendra. Yeux. Tu repondras. E lle choisira. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. V ingt et unième. de l ’odorat. Tu seras. soixantième. une omoplate. des veines. Ils danseront. Ils prendront.

De. Mes. A . une table. Tu n ’as pas vu ce film . La maison a une belle terrasse. Attendais. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. H abitaient. une salle de bains. Par. À. Dansaient. La sienne. nous avons porté une valise Porte une valise. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. Une bonne épouse. Vezi compendiul de gramatică. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Promenait. Tu n ’es pas malade. la vôtre. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. Les enfants avaient besoin de trois chambres. La maison n ’est pas grande. Lucien ri’a pas été mon am i. un fauteuil. I l n ’a pas écrit cette lettre. Discutaient. Dans sa chambre il y a un lit. les tiens. Ton. pas trop large. Dans. nous finissons le livre Je fin irai le livre. Les petites chattes. à l ’étage. Vers. La mienne a trois fenêtres. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. A vait. le sien. un couloir. deux chambres à coucher. nous portons une valise Je porterai une valise. finissons le livre. Dîniez. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux. De. il y a deux tableaux. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. portons une valise. la salle à manger. trois chaises. Une ouvrière française. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. deux . La fenêtre n ’est.Notre. la cuisine et undébarras. Étais. Sous. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. deux balcons. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. nous avons fin i le livre Finis le livre. Je porte une valise. Des paysannes roumaines. un grenier et une cave. Yves n'a pas rencontré Mireille. une armoire et un bureau. s’amusaient. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. Pour. la chambre de Jacques. portez une valise Je finis le livre.

Nous. Curieusement. Elle a quelques robes élégantes. Aucun. Négativement. Allons. Hier j ’ai été chez le coiffeur. Jam ais. Mon amie change souvent de toilette. Vous. vous. mon oncle. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. Tu. III. je les mangerai aujo urd’ hui même. Rapidem ent. Dis-lui de partir. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. la tienne est petite. lui. de pyjam as. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Le film a été intéressant. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. bleues. 1’. III. Toi. Ce sont les poésies de V. V. IV. de fleurs ou de colliers. rouges. jaunes. Héroïquement. toi et ton am i. Joyeusement. Indignem ent. A la in a besoin de bas. C’est m oi qui remarque cette actrice. deux chaises. J ’irai. Je vous félicite. Va. 11 est en retard. ment. quelques blouses. lui. un manteau. Demain j irai chez le dentiste. je. Parle-lui de notre enfance. J ’ . Lentement. Vous: vous. Fermement. eux. Sa chambre est grande et belle. Rien. Jacqueline lu i donne des aiguilles. je te le raconterai demain. sens dessus dessous. Je lu i parle de toi. Nous irons. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. ni. L E C Ţ IA a 10-a I. Fam ilière­ Pas. N i. E lle lu i donne un livre. A lain ne trouve plus son béret. Personne. L E C Ţ IA a 9-a II. eux.pupitres. un pardessus. Claire se souvient de vous. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. une petite bibliothèque. de chemi­ ses. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. des ciseaux et du fil à coudre. Coquettement. 575 . ils. Sévèrement. de mouchoirs. m ’. III. La mère d ’A lain est inquiète. Jam ais. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). deux jupes. Pas. C ’est mon oncle q u i est là. A la in n ’a pas besoin de paletot. V. Légalement. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. C ’est là q u ’est. Gracieusement. C ’est A lain qui est allé à la montagne. Accidentelle­ m ent. Il va à la fabrique à bicy­ clette. Ils vont. Jean te montre sa m a i­ son. Hugo. IV . Nous sommes allés. Nous. L a . Sa mère est une bonne coutu­ rière. Vous. C ’est m oi qui aime les poésies de V. Hugo que j ’aime. I l . J ’allais. Sa chambre est. A llan t. C ’est cette actrice que je remarque. Je suis allé. des boutons. E ux. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. Jacqueline aime les robes simples. Plus. M oi. Il endosse une jaquette doublée de fourrure.

LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. Remarqua. J ’ai acheté des assiettes. du. Fou. Vieille. La. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. de la. du. les. des. des fourchet­ tes. On a servi des mets savoureux et de bons vins. essuyai. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. loyaux. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. Trouvâmes. Du. de la. du. Les enfants n ’ont pas bu de v in . Décidâmes. I l est contre les cures d a maigrissement. Beaux bleus. le. Ils ont mangé du potagç. nouveaux. La table est recouverte d ’une nappe blanche. C ’est toi qui préfères le jaune. V ieil. T riom phâm es. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. Belle. Vezi compendiul de gramatică. Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. Rentrâmes. Des. instituteur. du. M ontai. au déjeuner et au dîner. de la. Nouvel. D u. Bel. des cuillères et des verres. des couteaux.C ’est lu i qui veut devenir chimiste. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. -J’aime les gâteaux et les fruits. Acteur. Nouvelle. instrumentaux. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre. intelligents. Molles. Beau. C ’est le jaune que tu préfères. C ’est pour la paix que luttent les peuples. directeur. . Du. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. du. Apportèrent. Vezi com pendiul de gramatică. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. Jacqueline aime mettre le couvert. De. de 1’. D u. Les. Garda.

Les premières fleurs sont: la perce-neige. La Loire est plus longue que le Rhône. Vezi compendiul de gramatică. A ujo urd’hui c’est jeudi. deve­ nant plus grand. La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. 37 577 . Au mois de septembre je partirai dans le delta. „ . André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. mercredi. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous. de l ’été sont: ju in . A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. vendredi. Toutes les saisons de l'année sont belles. excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. août. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. la violette.. le soleil b rille . il fait beau. En hiver les jours sont courts. janvier. jeudi. V oilà l ’homme le plus hospitalier. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). octobre. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. E n été il fait chaud. a v ril. Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II.. décembre — le der­ nier.. IV .L E C Ţ IA a 13-a I. l ’automne et l ’hiver. dimanche. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. de l ’automne sont: septembre. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. m ardi. Ces fruits sont très bons. m ai. le muguet et la primevère. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. février. La ville change d ’un jour à l ’autre. I l fait plus chaud q u ’au printem ps. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude. LECŢ IA a 14-a I.. „ . plus beau. Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. Au printem ps.es mois du printem ps sont: mars. les jardins et les parcs ver­ dissent.. cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III. l ’été. de l ’hiver sont: décembre. samedi. .Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. novembre. les fleurs poussent partout. I . Le roman de R om ain Rolland . ju ille t.

LE C Ţ IA a 15 a II. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. Il existe des amis dé­ voués. I l ne l ’est plus. Je t ’attendrai une demi-heure. est m id i. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). est m in u it. neuf heures cinq. Je ne le suis pas. I l faut remonter la montre chaque soir. I l le Dem ain il pleuvra. E l vrea să ştie totul. LE C Ţ IA a 16-a I. Nous le sommes. J ’ai'eu une très bonne montre en or. I l est deux heures précises (juste). Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. Parfois il pleut. II est dix heures. Ce magasin étale de belles marchandises. IV. Des. Je ne le veux pas. elle avance. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. La semaine passée il a plu souvent. Hier il a fa it du vent. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. Marie aime les sports d ’hiver. quatre heures moins sept. Je le veux. haine. 1’. est neuf heures juste (précises). je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. de la. Il est m id i moins le quart. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. De. A dix heures et demie nous allons au cinéma. est dix heures et quart. Toţi sînt îm potriva războiului. Toate fructele sînt bune. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. Ma montre ne marche pas bien.les jours sont longs et les nuits courtes. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. cărţi. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. III. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. II. D ’. I l neige parfois. Ma sœur mange beaucoup de fruits. I l sera bientôt trois heures. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. est cinq heures et demie. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. V. De. 578 . l ’air est frais. Je viendrai chez toi demain à onze heures. De. Des. Du. À la montagne il fa it froid. mérite. la. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. Je le suis. À m in u it juste nous allons à la gare. De. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. De. De. Quelgues lois en ètè il grêle. des. Du. totul fu v în d u t: m obile. De. D u. I l arrive parfois de confondre les personnes. Toate ferestrele casei erau deschise. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. Ea se ocupă de toate. De. Orice om trebuie să apere pacea. Sa montre retarde toujours.

la plus petite m aison de la v ille . O ù. elle est un admirable chauffeur. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men. Dont. cinq cent soixante-quatre. une femme peut devenir ingénieur. ii. il a dit. Paulette est un admirable sculpteur. soixante-treize. Ils se parlaient am icalem ent. huitièm e. iii. Nous nous promenions dans le parc. quinzième. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. Sa sœur est un peintre de premier ordre. 579 . LE C Ţ IA a 17-a i. deuxième (second) troisième.ils vont. Où. E lle habitait. À laquelle. quatrevingt-dix-neuf.tu dis. quatorzième. Vous vous amusez très bien. U a été attentif aux moindres détails. Ma nièce est poétesse. Dont. quarante et un. douzième. Que. nous dirons.nous sommes allés. député et même m inistre. quatrième. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. elles diront. dix-septième. DuqueL Que. seizième. sept cent quarante-neuf. C ’est un métier passionnant. neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. cinquième.fois par semaine. Je me réveille chaque m a tin à six heures. professeur. Elle ne se promène plus avec ses amies. A u jo u rd ’hui. dixneuvième. Adrienne a été une élève excellente. Dont. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. septième.III. Q ui. institutrice. onzième. Premier. treizième. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. dixième.tu as d it. La mère de mon am i est peintre.vous irez. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. soixante et onze. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. Je disais. neuvième. IV. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. sixième. Q ui. doctoresse. IV. Vezi compendiul de gramatică. Cette femme est le professeur de mon enfant. Marie veut devenir ingénieur. Ils se rencontrent deux. Lequel. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. Dont. je me couche à onze heures. vingtième. vi. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. Donne-moi un m eilleur livre. I l est quatre heures et demie. (Dans lequel). La com position de Paul est la m eilleure. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. Je m ’appelle Maurice. Ma soeur conduit très bien l ’auto. v. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. h u it cent soixante-quinze. Dix-sept. y. Dont.ils disent. Q uoi. dix-huitième.

La cerise. ensuite je raccroche. j ’attends le signal d ’appel. Le raisin. J ’ai pensé. ra. J ’ai indiqué. Xous sommes allés. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. Je vais très souvent aux concerts. V. Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. A vaient dépasse. Elle a acheté des carottes et des poireaux. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. I. J ’ai besoin de fenouil et de persil. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades. Au revoir. Pierre est moins vif. Un seul homme l ’attendait. I l a écrit. La pomme. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. Bucarest est une belle ville. des pêches. La griotte. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. IV . et vous-même? Simone ne va pas très bien. Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. Irène a des cheveux blonds. 580 . LE C Ţ IA a 19 . I l lui avait proposé. Elle me donne un coup de fil chaque soir. Pierre a acheté une chemise blanche. iis avaient passé. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes. Tant m ieux! Nous avons souhaité.L E C Ţ IA a 18-« I. II. Vous avez la it. n i. ensuite je forme le numéro. À bientôt. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. Vezi compendiul de gramatică. Il mangerait une salade de céleri. Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. elle va m ieux. Elle a regardé. D ’habitude elles parlent beaucoup. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. Us ont acheté. La framboise. J/a i visité hier un grand magasin. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. des noix. J ’irais demain au marché. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. Michel est un brave homme. Tls ont traversé. des pommes. Il s’était dirigé. Je t ’attendais plus tôt. Le Danube est un long fleuve.. Je parle. I l est allé. L ’orange. moins vigoureux que son frère. André va mieux. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. Il avait plu. II. Michel était allé. La noix. J ’aime le bon vin. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés. Guy n ’aime que les pommes de terre. Vezi compendiul de gramatică. La poire. des raisins. Je décroche le récepteur. Ils s’étaient levés. Elle avait trouvé. M athilde avait visité. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible. des poires. J ’achèterais des légumes et des fruits. La pêche. IV .. les aubergines et le chou.

Je n ’ai aucune envie d ’aller à la promenade. tim idem ent. Le printemps. J ’ai lu de meilleurs livres. Tous les jeunes gens por­ taient des cravates. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. R E V IZ IE I. A. Je lirai un bon livre. Vezi compendiul de gramatică. Coraux. Ils ont lu attentivem ent les discours prononcés à l ’ONU. Elle leur donne à mange*". Entre. II est m id i. I l nous a décrit son nouvel appartem ent. bassement. M aire. Cet auteur écrira un nou­ veau livre. ju in . m ardi.Mère. Son enfant va mieux m aintenant. IV . Dumas père. doucement. L und i. Chez. Ma soeur est professeur de musique. Il fait mauvais temps. H I. Descendant. J ’attends aujourd’hui un vieil am i. août. jeudi. II. Sa maison est plus grande que la tienne. Bijoux. Il est m in u it. décembre. dimanche. octobre. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. heureusement. m ai. J ’écrivais une lettre à mon am i. Genoux. VI. Les deux Dumas. I II . Lavant. 581 . avril. hautement. Nez. sept heures moins le quart. Donne-lui à manger. l'autom ne et l ’hiver. vendredi. 11 s’agit du père et du fils qui ont partagé leur gloire littéraire. V II. Lis cette poésie. septembre. l ’été. février. purement. Q ui a bu du vin? Moi ! C’est Hélène qui a cassé le vase-. Claude est tout aussi . Choux. D u . novembre. V. II. Mer. Des. Détails. De. samedi. Carnavals. Ils liraient eux-aussi ces livres. Pour. mercredi. T ravaillant. ju ille t. Clous. A u jo u rd’hui il fait chaud. du. Tu liras le livre quand tu auras le temps. À la première de la pièce „Demi-monde4 * de Dumas fils. mars. petit que Pierrot. chèrement. . cinq heures et demie. V ezi compendiul de gramatică. Avez-vous lu cette poésie? Dans. Pour.L E C Ţ IA a 20-a I. Venant. Michel ne sait pas encore lire et écrire. — Seulement en une certaine mesure? Mais je pense que le principal mérite est le mien ! dit. V. Des. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. d u. De. E lairant. Il a attendu une demi-heure. Sur. Je me promène cha­ que jour en hiver comme en été. Chevaux. Durement. De. Il est trois heures et quart. De. Travaux. Mer. R ails. Janvier. IV. D ’. Sur.

cruelle nulle jolie brève menteuse grosse sotte grasse étrangère blanche belle . froid court petit laid dernier IX .VIII.

plus