ION BRĂIESCU SILVIA PANDELESCU

SORINA BERCESCU M ARIA BRĂIESCU

INVAŢAŢI L IM B A F R A N C E Z A FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a IlI-a revizută şi îmbunătăţită

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ BUCUREŞTI - 1965

C o p e r t a şi

i l u s t r a ţ i i l e de:

I O A NA C O N S T A N T I N E S C U

ION BRĂESCU SILVIA PANDELESCU

S O R I N A

B K II C !•- S C II

MARIA

BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI
LIMBA FĂRĂ F R A N C E Z Ă PROFESOR

Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ

B U C U R E Ş T I — 1965

c u v în t

Î n a in t e

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea lim bii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al lim b ii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor lim bii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: —• în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Il-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a Ill- a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.

5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntecc popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze,precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi — , menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi fam ilii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute cu m ici suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve, Ficcare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune • — care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei lim bii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale m anualului; 2 . Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul irancez-romhi, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul rornîn-jrancez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze cu cele romîneşt.i. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii roinîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă Ia o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens, un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două lim bi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de înseninată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului lim bii noastre, există însă şi mari deosebiri, în prim ul rînd. în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea, în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare deeît 6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două lim bi, menite să uşureze însuşirea lim bii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a lim b ii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi tim p, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL L IM B II FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau in vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită rnigraţiei francilor (de origine germanică!, are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba „romană" (le ,,roman“). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ca limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Ile-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a îm prumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat m ulţi termeni altor lim bi, printre care şi lim bii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia (eîteva cantoane). Luxem­ burg, Canada (aproximativ milioane de vorbitori de hrubă fran­ ceză) etc.

şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Pentru a reda toate sunetele lim b ii franceze se folosesc. intermediar între i si u romînesc ) 1 V (ve) W (dubi ve) X (ies) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. Acolo unde a fost posibil. Alfabetul francez se compune din 26 de litere: A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (aş) (i) J K L M N O P Q R (ji) (ka) (el) (em) (en) (o) (pe) (kü) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în lim ba rom înă. utilizează şi unele simboluri speciale. In comparaţie cu limba romînă. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. s-au făcut analogii cu sunetele lim bii romîne. S-a folosit peste tot'transcrierea fonetică internaţională care. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. 1 2 13 . în afară de literele alfabetului francez. pe care le dăm aici. pe lîngă literele alfabetului latin. vor servi ca norme de orientare generală. şi tabloul sinoptic al sunetelor lim b ii franceze şi al n o tării lor grafice. ţ. ş. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete2: î n transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. trema). Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. î. V.N O Ţ IU N I DE FO N ET ICĂ . m ai departe). precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. O R T O G R A F IE FR A N C EZĂ SUNETE ŞI L IT E R E ŞI O R T O E P IE N oţiunile sumare de pronunţare a lim b ii franceze.

t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe jum ătate închisă. 14 . femeie. la sfîrşitul cuvintelor: père [per] tată patrie [patri] patrie tablette [tabiet] tabletă sau uneori în interiorul cuvintelor: appeler [aple] a chem a' petit [pti] mic Observaţie. de obicei. e mut care: a) nu se rosteşte. meridian cîrid: — este marcat de un accent ascuţit [']: égal [egal] egal café [kafe] cafea — se află (t. -t nu se pronunţă) dar délicate [delikat] delicată (fem inin. z. -e m ut final determină pronunţarea consoanei anterioare: délicat [delika] delicat (masculin .Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se transcrie eu a de tipar) : part [par] parte Observaţie. brave [brav] brav Uneori sunetul a este redat în seris prin e: femme [fam] sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : bas [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are mai multe valori fonetice: e deschis (se transcrie e ) : — este marcat de un accent grav [']: mère [mer] m amă — este marcat de un accent circumflex [A]: tète [tet] cap — este urmat de două consoane: terre [I.erj păm înt e închis (se transcrie prin e de tipar) se rosteşte ca e romînese în cuvinte ca general. r) : într-o silabă finală şi este urmat de o consoană parler [parle] a vorbi.

3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. buzele fiind în poziţia pe care o au la pronunţarea lui u romînese: gravure [gravvr] gravură lune [lyn] lună în unele cuvinte u se pronunţă o: album [albam] album m inim um [minimam] m inim um Consoane Consoanele b. p. Pentru ros­ tirea lui buzele se rotunjesc ca pentru o. El reprezintă un sunet intermediar între i şi u. m1. /. u sau la sfîrşitul unui euvînt: climat [klima] clim ă cap [kap] cap parc [park] parc 4 '£'C [sek] uscat — se pronunţă ca un s şi se transcrie prin s înaintea vocalelor e. Se rosteşte cu buzele ceva mai îndepărtate decît.b) se pronunţă ca un sunet intermediar între o şi e. l. o. i. r3. d. în general cînd este urmat de două consoane.) regret [ragre] regret I şi Y se pronunţă ca i romînese şi se transcriu prin i: vif [vif] v iu syllabe [silab] silabă 0 poate fi: deschis (se transcrie prin semnul o). C se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin k îna­ intea unei consoane. y: face [fas] faţă cinéma [sinema] cinema bicyclette [bisiklet] bicicletă V în afară de cazul în care. z se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcriu prin litera de tipar respectivă. n 2. o nazalizează pe aceasta. urm înd după o vocală. la rostirea lui o romînese: mori [mar] mort porte [part] uşă închis — se pronunţă ca o romînese şi se transcrie prin o de tipar: rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba romînă. 15 . iar limba are poziţia ca pentru pronunţarea sunetului e. hot. Acest sunet se transcrie printr-un y şi se pronunţă cu limba în poziţia în care îl pronunţăm pe i. k. a vocalelor a. Se transcrie printr-un e răstur­ nat [a] : le [la] (art. (v. m ai departe).

ca un t romînesc (se transcrie prin i). o. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s : sac [sak] sac poate [post] poştă essor ' [esarj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz O T se pronunţă. y: gel [3 2 1 ] îngheţ agir [a3 ir] a acţiona gymnastique [3 imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. w se pronunţă. u : gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară — se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3 ) înain­ tea vocalelor e. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de c u v în l. în general. mai departe). de obicei. de obicei.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul num iţ sedilă [ J (v. şi p. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie prin ks: sexe [ssks] se_x boxe [boks] box 16 . 23): garçon [gars5] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. i. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [insrsi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amitje] prietenie garantie [garâti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjô] bastion immixtion [imikstj5] im ixtiune. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. ca v: vrolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v.

—■ se pronunţă uneori gz: exact [egzaktj exact — se pronunţă s la sfîrşitul unor cuvinte: six [sis] şase dix [dis] zece —-se pronunţă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea Litera H nu reprezintă în limba franceză nici un sunet. Se disting două feluri de h: 1 . h mut. h aspirat. Grupuri de consoane Grupul ph redă sunetul /: philosophe [filozof] filozof phosphore [fjsfar] fosfor Prin th este redat sunetul t: athénée [atene] ateneu théorie [teari] teorie ch redă sunetul romînesc ş. înaintea căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. mai departe): l ’herbe [lerb] iarba les hommes [lew z w am] oamenii 2. înaintea căriîia nu se poate face eliziunea şi care nu permite legătura: la halte [la^alt] oprirea les héros [le^ero] eroii Grupuri de litere Unele grupuri de litere au o pronunţare specială. fie sunete inexistente în lim ba romînă. Prin ele pot fi exprimate fie sunete care de obicei sînt redate printr-o singură literă. se transcrie prin simbolul [/]: cher \Jst] scump cha( [/a] pisică In unele cuvinte însă ch se pronunţă k: orchestre [orksstr] orchestră technique [tsknik] tehnic . Ea nu Liebuie deci niciodată pronunţată.

în numele proprii străine. inexistent în limba romînă. oeu. sunetele ce. în scris. oe. ci (inexistente în limba franceză) sînt redate prin grupul de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia De asemenea. n i el = miel). asemănător cu pronunţarea dialectală a lui m + i în romîneşte (ex. Grupul ei se pronunţă uneori ca un e deschis [e]: peine [pen] trudă Seine [sen] Sena Grupurile de vocale eu. în unele cuvinte sau nume proprii străine. ue redau toate. eau sînt identice cu sunetul redat de vocala o: automobile [otamabil] autom obil tableau [tablo] tablou Grupul de vocale ai este identic cu e închis: ga i [ge] vesel sau e deschis: français [frâse] francez. sunet care se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e deschis şi rotunjind în ace­ 18 .Grupul sc înaintea vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă Grupul gn redă sunetul n m uiat. prin ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe tzigane [tsigan] ţigan Grupuri de vocale Grupul de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] trupă o u rs [urs] ars Grupurile de vocale au. Se tran­ scrie C p ] • règ ne [rsji] domnie ligne [lip] linie Fac excepţie unele cuvinte în care consoanele g şi n fac parte din silabe diferite: diagnostic [diagnostik] diagnostic. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este redat. ace­ laşi sunet.

œu redau un sunet apro­ piat de cel descris mai sus. in. redate în scris printr-un grup de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă ) este redat în scris prin grupurile an. un. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. e deschis [e]. Com binaţiile de litere an. E l se obţine aşezînd limba ca pentru a pronunţa un e închis şi rotunjind buzele ca pentru a pronunţa un o închis. Limba franceză are patru vocale nazale. en. om. cu deosebirea că este închis. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . em: plante [plât] plantă en [à] în lampe [lăp] lampă décembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris ë) este redat în scris prin urmă­ toarele combinaţii de vocale şi consoane: in. nu reproduc. am. en. grupurile de vocale eu. yn. um: u n [œ] unu parfum [parfœ] parfum — o nazal (transcris 5) este redat prin on. ein. im. Este apropiat de sunetul a şi se transcrie prin [ce]: peur [poer] frică sœur [scer] soră œ il [œj] ochi accueil [akœj] primire în alte cuvinte. Se transcrie prin sim­ bolul [0 ]: bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. ain. aim. en. sunete inexistente în limba romînă. Vocale nazale Vocalele nazale. constituie una dintre principalele dificultăţi pentru aproape toţi străinii care învaţă limba franceză. în general. om: bon [bo] bun mais on [mez5] casă nom [no] nume Observaţie.laşi tim p buzele ca pentru a pronunţa un o deschis. em. ain. on etc. o deschis [o] şi œ [œ] împreună cu un n pronunţat pe nas o dată cu ele. Este vorba de rostirea sunetelor vocale a [a]. ym: magasin [magazê] magazin ftain [bs] baie examen [egzame] examen lynx [lsks] rîs simple fsepl] sim plu faim [fe] foame teint [te] culoare sympathie [sepati] simpatie — ce nazal (transcris œ) este redat în scris prin un. im . em.

son în poziţie finală sau cînd sînt urmate de o altă consoană: an \ ă \ (an). de consoana dublată m sau n. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. grupurile de litere menţionate nu mai redau vocalele nazale. In scris se redă prin i. Semivocala w este redată în scris prin ou. 20 . oi. ci vocala şi consoana respectivă: université [yniversite] (univer­ sitate). Semivocala transcrisă prin [?/] se apropie de sunetul transcris prin y. bonbon [bobo] (bomboană). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [qit] opt nuage [ 111(33] I10r Litere care nu se pronunţă în general. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. UI (-(-vocală): idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă y eux [j0 ] ochi familie 1 [famij] familie 2. cu care formează împreună un diftong). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc ele{ fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup trot nex [ro] rotund [sa] sînge [lu] lup [tro] trap [ne] nas Nu se pronunţă -r final al infin itiv u lu i verbelor din grupa I: aimer [em e] a iubi parler [parle] a vorbi 1 în unele cuvinte. Se transcrie prin [/]. [so ] (sunet:). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală.: oui [w i] da moi [mwa] eu poêle [pw a]] sobă 3. Semivocala num ită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. inerte [inert] (inert). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. cu uncie excepţii. oe etc. Cînd sînt urmate de o vocală sau. lundi [lôedi] (luni). am i [ami] (prieten). 1. citindu-se il: mille [mil] (o mie). fin [vi] (vin). ennemi [enmi] (duş­ man). il. y. ville [vil] (oraş) etc. grupul ill nu are valoarea lui yod. enfant [ăia] (copil) etc.

Tot din motive etimologice^ multe cuvinte din limba franceză se scriu cu consoană dublă. Accentelc au uneori rol fonetic. Accentul ascuţit ( l ’accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este închis. Vocala e cu accent ascuţit se întîlneşte : ■ — la sfîrsitul unui cuvînt monosilabic sau plurisilabic: blé [ble] grîu fermé [ferme] închis musée [myze] muzeu — în cuvinte de două sau mai multe silabe. nu se pronunţă s final cînd formează pluralul substantivelor. In vorbirea curentă ele se pronunţă ca şi cum n-ar exista decît. Accente In limba franceză există trei feluri de accente: 1. oridecîteori vocala din silaba următoare se pronunţă: état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . gui [gi]: vague [vag] vag guide [gid] ghid Există multe cuvinte în care unele litere nu reprezintă nici un sunet. în afară de h (redus la rolul de ornament grafic) nu se pronunţă următoarele litere: a în août [u] august m în automne [aton] toamnă g în vingt [vs] douăzeci p în sepf [set] şapte condamner [kôdane] a condamna doigt [dwal deget sculpter [skylte] a sculpta. marcînd o literă sau o silabă dispărută sau servind la evitarea confuziei între două omonime. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^peizaj ţăranii les villes [lewvil] oraşele Vocala u nu se pronunţă în grupările gue [ga]. o singură consoană: homme [am] om fonctionnaire [fokspner] funcţionar allumette [alymet] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIA CRIT ICE In scrierea lim bii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. rolul lor fiind pur etimologic. Astfel. alteori au rol pur ortografic.De asemenea. dînd o anumită valoare fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate.

De exemplu: a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. rol etimologic. Accentul se menţine. de asemenea. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. în aceste cuvinte el nu are rol fonetic. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m am ă père [per] tată première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. éclairer [eklere] (a lum ina). compararea. 3. ou (fără accent = sau) şi où (cu accent = unde). Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. grafic. régner [repe] (a domni). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în s (s făcînd parte din rădăcina cuvîntului): près [prel aproape succes [sykse] succes Observaţie.) Accentul se păstrează însă. în astfel de cazuri. dessin [dese] (desen).Observaţie. In al doilea rînd. th> gri: déchet [de/e] (deşeu). cînd a doua consoană este l sa u r (afară de cazul cînd l s a u r sînt duble): écrire [ekrir] (a scrie). are în limba franceză un rol cu totul diferit. în prim ul rînd. la rubrica Observaţie. efficace [efikas] (eficace). là. Observaţie. marcînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2. téléphone [telefon] (telefon). înaintea grupurilor ch. exact 1 [egzakt] (exact. uneori. ph . 2. castel — château [/ato]. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. i. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este urm ată de două consoane: fermer [ferme] (a închide). 1 2 22 . o. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Accentul cir­ cumflex are. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k f. e. De exemplu: gust — goût [gu] . cu lim ba romînă poate fi. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. déjà. deşi este.s)* Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în lim ba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. baston — bâton [bato] . etc. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. Accentul circumflex ( Vaccent circonflexe) [A ]. Cînd -s reprezintă term inaţia plu ralu lui această regulă nu se aplică : dés [de] (zaruri).

Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este un semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). unui a închis şi. respectiv. accentul circumflex indică.— aşezat deasupra vocalei e dă. care se aş-ază deasupra vocalelor e. acesteia valoarea unui e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră — aşezat deasupra vocalelor a şi o le dă. i sau u pentru a arăta că vocala respectivă se separă în pronunţare de vocala care pre­ cedă sau care urmează: aiguè [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [era in] eroină In unele nume proprii. côte [kot] (coastă). în gene­ ral. a unui o închis: grâce [gras] graţie de obicei. faptul că vocala deasupra căreia se află este m ai lungă: pôle [pol] (pol). de obicei. sûr [syr] (sigur). Apostroful ( l ’apostrophe) indică locul unei vocale elidate . Pe lîngă rolul fonetic. trema aşezată deasupra vocalei e arată că această vocală nu se pronunţă: Saint-Saëns [ss^sàs]. Sedila este aşezată sub c numai înaintea vocalelor a. o sau u: français [frâse] francez leçon reçu [rasy] chitanţă [las5] lecţie Trema (le tréma) este un semn ortografic format din două puncte. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea unui s. e. se pot elida vocalele a. i înaintea unei vocale sau a unui h mut: l ’arène [larsn] l ’arbre [larbr] c’est [s e ] este l ’homme [lom] arena ( = la arène) copacul ( = le arbre) ( = ce est) omul ( = le homme) Nu se pune apostrof înaintea unui cuvînt care începe cu un h aspirat: le héros [la^ero] eroul la Hongrie [la^ 5 gri] Ungaria 23 . valoarea pôle [pol] pol Observaţie.

Dacă însă după el urmează cuvîntul homme. nefiind fixat cu stricteţe pe o anumită silabă a cuvintelor. fiind mut. cuvintele nu se folosesc izolat. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în transcrierea fonetică nu s-a m ai indicat în m anual locul accentului tonic. Astfel : s şi -x se pronunţă z: le[s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu{x)-z-amis [d0 zwami] doi prieteni 1 Pentru acest m otiv. E l constă în aceea că o consoană finală mută poate fi pronunţată dacă cuvîntul imediat următor începe cu o vocală sau cu un h mut.orâ] vagon restaurant rendez-vous [ràdevu] m tîlnire Accentul tonic In orice cuvint compus din două sau mai multe silabe. -t final nu se pronunţă de obicei. faţă de celelalte. una dintre ele este rostită cu mai multă forţă. 24 . acest -t se pronunţă: petit^homme2. în cuvîntul petit. 2 în primele două părţi ale m anualului se indică legătura prin semnul ^a şe za t între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). De exemplu. Fenomenul acesta prezintă unele dificultăţi prin faptul că. în limba franceză accentul tonic este fix.Liniuţa de unire (le trai! d ’union) se foloseşte pentru a reuni două sau mai multe cuvinte într-unul singur: grand-père [gră^per] bunic wagon-resiaurant jvag 5 wr£st. Spre deosebire de limba romînă. Se face astfel legătura între cele două cuvinte izolate. legătura între ele este un fenomen obişnuit şi frecvent. iar consoana finală mută -t se pronunţă ca şi cum ar aparţine u ltim u lu i cuvînt. în cursul legăturii. unde accentul tonic este mai m ult sau mai puţin liber. se numeşte accent tonic sau accent de intensitate. în general. căzînd întotdeauna pe ultima silabă a cuvîntului x: portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezô] casă fonctionnaire [făksjaner] funcţionar A/Virseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este un fenomen caracteristic pentru limba franceză. Şi cum. Intensi­ tatea mai mare a unei silabe dintr-un cuvînt. mai apăsat.

ydià] student. e -f 2 cons. cînd două cuvinte alăturate nu formeaza o unitate logică de sens. legătura coexistă alături de pronun­ ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjënw eme] iubit Observaţie. — după forma tu as a verbului avoir: lu as une balle [ty„a ynwbal] (tu ai o minge) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] rnère [mer] tete [t st] français [frass] pe/ne [pen] chef [/sf] terre [t er] a (a deschis) e (e deschis) 25 . — înainte de un h şspirat: les haricots [le^ariko] (fasolea). ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [rsgarde^e^admire] (a privi şi a admira) . Există unele legături interzise. Tablou sinoptic al sunetelor lim bii franceze şi al notării lor grafice Sunetul şi semnul prin care este transcris Se sc r i e E x e ni p 1 e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e + cons. — îu general.-d se pronunţă t: gran[d)-t-homme [grât^om] om marc g se pronunţă k: lon(g)-k-efjorl [lok^efor] efort îndelungat -/ se pronunţă v numai în unele combinaţii: neu[f)-v-ans [ncevwă] nouă ani Vocalele nazale (în special s) se denazalizează uneori în pro­ nunţare : moye[n)-n-âge [mwaj £11^ 3 3 ] evul mediu bo(ri]-n-étudiant [bonwet. bun In cele mai multe cazuri.

z) ai -e liberté [liberte] ouvrier [uvrie] [ge] armoire [armwar] premier [promje] v if [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] sawt [so] tableau [tablo] porte [port] m axim um [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j ’eus [3 y] e (m ut I) 9 [e m ut II) e i y o i o (o închis) au eau o (o deschis) u o 4 cons. u — m ou ou a ou u Û eu y Vocale compuse 0 (închis) œ (deschis) eu ceu eu feu [(0] nœud [n0 ] œ œu ue peur [poer] œil [œj] sœur [soer] accueil [akœj] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain a im ein plante [plat] lampe [lâp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Ja| paon [pà] magasin [magazs] simple [sëpl] sympathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fc] teint [të] ă (a nazal) ë (e nazal) 26 . (r.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple e (e închis) é e f» cons.

vocală Consoane b d f b d f ph g c X barbe [barb] deux [d0] fer [fer] p/iilosop/ie [filosof] gare [gar] seconde [zg5d] ea:act [egzakt] /ardin [5 arde] gel [3=1] agir [a3 ir] café [kafe] quatre [katr] A'ilonlètre [kilometri orchestre [orkestr] sea^e [seks] iivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g (g + *) 3 k j g + fe g + i. y c q k ch x (k + s) 1 1 rn n J1 P r m n gn P r 27 .vocală iii il (final) y 4 .vocală ou diable [djabl] fa m iile [famij] travail [travaj] i/eux [j0 ] W oi œ. oê oy oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] n u it [ntji] tuer [tiţe] q u (.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) œ (ce deschis nazal) on om un um bon [boj n om [n5] un [œ] parfum [parfœ] S e m iT O c a le j (y°d) i f.

ci ţ tc h Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] tz ts .S u n e t u l şi s e m n u l p r in c a r e e s te t r a n s c r is Se scrie Exemple s s. i ti f* vocală -x ch sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pusesif] face. cinéma [fas.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. o. y ç 4* a. tzigane [tsigan] r/t ippodrome [lipodrom] le //amac [lo^aanak] N u se pronunţă h m ut A aspirat .(intervocalic) c + e. sinema] lepon [las5] scène [sen] nation [nasjô] dix [dis] s t V chat [fa] iable [ t a b l ) thé orie [teori] valise [valiz] wagon [vagô] zéro base exact [ze ro ] [bctz] [s g z a k t] t th V w z z -s-(intervocalic) x (g 4 * z! Sunete străine ce. u sc 4* e. i.

PARTEA .

.

une table Voilà une table. une fenêtre Voici une fenêtre. une porte Voici une porte.un homme une femme une fille < / 7 / 1 \ W '^ I . 31 . une chambre Voici une chambre. une chaise C’est une chaise.

32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre.un livre Voici un livre. un crayon Voilà un cravon. Voici un livre sur une table. stylo Voici un stylo. .

fille — grupul ill redă sunetul yod. chaise— grupul ch se pronunţă ca ş romînesc. în general. une [yn] une porte [yn port]. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri pentru substantive: mas­ culin şi feminin. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul nehotărît are în limba franceză următoarele forme la singular: Masculin Feminin £ x e m p l u: un [ôë] un livre [ôë^livrj. chambre — grupul am reprezintă vocala nazală ă. se referă. portrait — consoana finală -t nu se pronunţă în acest cuvînt.VOCABULAR un homme [œnwom] un bărbat une femme [ynwiam] o femeie un gprçon [ôë garsâ] un băiat une fille [yn^fij] o fată une chambre [ynw/àbr] o cameră voici [vwasi] iată une porte [ynwport] o uşă une fenêtre [yn^fnetr] o fereastră une table [vnwtahJ] o masă voilà [vwala] iată une chaise fvn^/ez] un scaun c’est '[se] este et [e] şi une lampe [yn^làp] o lam pă un portrait [œ^partre] un portret un livre [œ^livr] o carte sur fsyr] pe un stylo | _ 6ê_. Acesta se recunoaşte după arti­ colul care le precedă: un portrait (masculin). bine determinat. Substantivele care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni nu pot avea decît un singur gen. Partea intro•ductivă). Genul neutru nu există. lampe. une chambre (feminin). Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea ambele genuri. voilà — grupul oi reprezintă semivocala w (v. 33 .stilo] un stilou un crayon [ *ô ë —krsjô] un creion PRONUNŢARE 1 voici. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor num ai la cuvintele respective.

Iată un portret. E X E R C IŢ II I. Iată o lampă pe o masă. o carte. un creion. o lam pă. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un scaun. Iată o lampă. Ia tă un scaun. o masă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. H. Traduceţi în limba franceză: Iată o fereastră. Iată o uşă şi o fereastră.Observaţie. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în lim ba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din lim ba rom înă: un scaun (masculin) o carte (feminin) une chaise (feminin) un livre (masculin) De aceea este necesar ca toate substantivele să fie învăţate împreună cu articolul respectiv. . o cameră. un stilou.

une armoire.§n Q u ’est-ce que c’est? C’est le bureau. Q u ’est-ce que c’est? Est-ce que c’est (sau est-ce ) „une armoire? O ui. C’est l ’armoire. 35 . c’est_.

Où est le chien? Le chien est dans la cour. .Q u’est-ce que c’est? “ «o o Où est le lit? Le lit est dans la chambre. C ’est^un chat. Voici un chat. 36 Voilà un chien. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.

Où est l ’arbre? L ’arbre est dans le jardin. 37 .i i Q u ’est-ee que c’est? C’est^un arbre.

ouvrez. Observaţie... Formele articolului hotărît la singular sînt următoarele : Masculin Feminin le (la) la (ia) E x e m p l u : le lit [la_Ii]. se elidează înaintea cuvintelor reducîndu-se la forma ! ’ (v.li] patul où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [law/a] pisica le fauteuil [lawfotœj] fotoliul le chien [l8 w/jê] cîinele la cour [la^kur] curtea l ’arbre (m .VOCABULAR Q u ’est-ce que c'est. unde substantivul precedat de prepoziţie se articulează enclitic numai dacă este însoţit de un 38 . articolul hotărît este în limba franceză un cuvînt de sine stătător. GRAMATICĂ Articolul hotărît Spre deosebire de limba romînă. ? [keswkawse] ce esle (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l ’armoire (/.?) este le lit [la. Articolele hotărîte le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t. fermez — -z final nu se pronunţă._. bureau — grupul eau redă sunetul o. ) [larmwar] dulapul Est-ce que c’est.. ouvres. Apostroful) : Varmoire [larmwar] (= l ’arbre [larbr] (= (= l ’homme [lom] l(a) armoire) l(e) arbre) l{e) homme) Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba romînă. la chambre [la^/âbr]. le chat-.) [larbr] pom ul. copacul le jardin [law3 ardë] grădina sous [su] sub o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j ’ouvre [juvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme [ja^ferm] eu închid PRON UNŢARE le lit...? (Est-ce. el se aşază întotdeauna îna­ intea substantivului.1 final nu se pronunţă în aceste cuvinte. sous. o ù — grupul ou se citeşte u..

pisica. Deschideţi uşa. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. închideţi fereastra. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. cîinele. Unde este pisica? Pisica este în grădină. în limba franceză. de obicei. urmate de substantivul articulat cu articolul hotărît: sur la table [syr^la^tabl] sous le lit [su^la^li] dans 2 ’armoire [do^larmwar] pe masă sub pat în dulap E X E R C IŢ II I. II.determinant (pe masa. mea. o m u l. un pom.. în dulapul mare). Eu des­ chid uşa. Quest-ce que c'est? . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: patul. Eu închid fereastra. dulapul. o grădină.u n fotoliu. prepoziţiile sînt. Unde este lampa? Lam pa este pe masă. i n . fereastra.

Voici 'des maisons. f. L ’homme et la femme sont dans la chambre.■" n M i "i Les livres sont dans la bibliothèque. Voici des livres. 40 . 1 im m J L : in r o D # Voici une maison. Voici unwliomme et une femme.III Voici un livre. 'IEEQD n u n ® a x m D .

V« \ .)[làfô].copilul la bibliothèque [la^bibliotek] b ib lio ­ teca sont [s5] sînt la maison [la^mezâ] casa 41 . Où sont les_. S w ÆvîW'V .v'.Les hommes el les femmes sont dans le magasin et dans la rue.enfants? Les_enfants sont dans le jardin. V/' VOCABULAR le magasin [la^magazë] m agazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dàwla_ry] pe stradă l ’enfant (m. Voici des^enfants.

Partea introduc­ tivă) : un homme [œ ^nw3 m] les hommes — se pronunţă le-z-om [lewzw|oni]. . de obi­ cei... F iţi atenţi la fenomenul legăturii (v.... de cele m ai m ulte ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.’est . La plural articolul nehotărît se poate traduce în lim ba rom înă prin „nişte“ . la plural. stylo C ’e st. le magasin. garçon C. un chat. un crayon. un portrait. l ’enfant. lit C’e s t.. înlocuiţi punctele cu articolul nehotărît corespunzător: C’e s t. o singură formă pentru ambele genuri: articolul nehotărît: des des maisoîis (nişte) case articolul hotărît: Ies les maisons casele Obserraţie. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: O ù est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? I I I . prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului. bibliothèque . GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi hotărît Articolul nehotărît ca şi articolul hotărît au... maison C ’e st. le fau­ te u il..arm oire C ’est. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit.PRON UNŢARE l'enfant —■ consoana -t nu se pronunţă în acest cuvînt. pluralul substantivelor se formează.. un livre.. le chien. I I. Acest s nu se pronunţă decît în legături (avînd atunci valoarea unui z) : Singular Plural un chat le magasin l ’enfant E X E R C IŢ II des chats les magasins les enfants I. la chaise.

La jaquette est large. Nous sommes petits. La serviette est rouge. La montre est ronde. Le pantalon La jupe est court. Je suis grand. vous^êtes petits. Le livre est rouge. La blouse est bleue. est courte.§ iv Le garçon est petit. Ils sont^amis. Le mouchoir est bleu. Le béret est rond. 43 . Oui. Elles sontwamies. La fillette est petite. Le veston est large.

-à la montre [la^môtr] ceasul la serviette [la^serviet] servieta rouge [ruj] roşu. -ă la jaquette [ la ^ a k s t] jacheta le pantalon fia^pâtalÿ] pantalonul court. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).) [el] iNumai persoana a III-a (singular si plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [ami] prieten. -e [bl0 ] albastru.VOCABULAR grand. -e [rô. -e fpti. kurt] scurt.a il (m.j [il] elle (f.orice verb se conjugă însoţit de pro­ numele personal subiect.-ă le garçon [lowgars5] băiatul la fillette [la^fijst] fetiţa am i. sacoul large ilürg] larg. Formele pronumelui personal subiect Singular Plural Persoana I je [3 a] „ a Il-a tu [ty] a III. -à le béret flamber s] basca rond. r5d] rotund. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.) [el] nous [nu] vous [vu] ils (m. GRAMATICA Indicativul prezent je suis [3 3 _sqi] eu sînt tu es [tyws] tu eşti il est [ilwe] el este elle est [e1ws] ea este al verbului être (a fi) nous sommes [nu__som] noi sintem vous^êtes [vuzw stj voi sînteţi ils sont [ilws5] ei sînt elles sont [slws5] ele sînt Observaţie.) [il] elles (/. -ă le veston [lawvsst3] vestonul. gràd] mare petit. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l ’enfant est petit [lâfăw ewpti] les murs sont gris [le^myr^_s j ^gri] 44 . -e U'iî. -ă la jupe [la_ 3 yp] fusta le mouchoir [la^mii/war] batista la blouse [la^bluz] bluza bleu. -e [kur. în lim ba franceză. Partea introductivă). ptit] mic.

E u sînt mare. 1. chambre. Servieta este albastră. ils sont. enfant. Noi sîntem pe stradă.ba franceză: Ea este mică. Pluralul adjectivelor se formează. lampe.grande [grà— gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Observaţie. femininul prin adăugarea ter­ e la forma masculinului: minaţiei Masculin Feminin rond [r5] grand [grà] petit [pti] bleu [bl/j ronde [rod] grande [grad] petite [ptit] bleue [bl0 ] Acest -e se păstrează şi la plural. prin adău­ garea terminaţiei s la forma de singular: grands — grandes. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la fem inin ace­ eaşi formă: large [larj] (masculin) — large [larj] (feminin) E X E R C IŢ II I. chien. Voi sînteţi prieteni. Les rues sont (large). jardin. ca şi la substantive. Vestonul este scurt. 45 . Traduceţi în Hm. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: La fillette est (petit). Adăugarea term inaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ia substantive de altfel) unele m odificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Cărţile sînt pe masă. bleus — bleues etc. Cartea este albastră. montre. III. II. de obicei. Fusta este scurtă.Formarea fem ininului şi a pluralului Ia adjective Adjectivele formează. Bluza este roşie. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). grand. E i sînt prieteni. Les fauteuils sont (bleu). dans. Pronunţaţi următoarele cuvinte: rond. Les chaises sont (gris).

des^étudiantes et des^élèves vontwà la maison. Des^hornmes et des femmes ont les bras chargés de paquets. ICINEMA 46 . Les passants admirent les v itri­ nes.§ V Voici un boulevard de Bucarest. Des^ouvriers. Des gar­ çons et des filles traversent la rue. au théâtre ou au cinéma. Ils^entrent danswun cinéma. Leswautos circulent à grande vitesse. des^einployés. Ils regardent les objets.

) [letydja] studentul l ’élève (m. e se păstrează şi la plural: Acest les étudiants (masculin) — les étudiantes (feminin). cu le boulevard [la^bulvar] bulevardul Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [lo_pasa] trecătorul admirent [admir] adm iră la vitrine [lawvitrin] v itrin a ils regardent [rogard] ei privesc l ’objet (m. Ele formează. /. entrent — terminaţia — ent nu se pronunţă în aceste cuvinte. GRAMATICĂ Formarea fem ininului la substantive Substantivele care denumesc fiinţe au. regardent. traversent. Observaţie 1.) [lelev] elevul. femininul prin adăugarea terminaţiei e la forma masculinului: un étudiant (masculin) — une étudiante (feminin).) [laplwaje] funcţiona­ rul l ’étudiant (m. eleva vont [v5] merg à la maison [awlawmez3] acasă le théâtre [la teotr] teatrul au théâtre [o^teatr] la teatru Ie cinéma [la^sinema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ilwz^dtr] ei intră l ’auto (/. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: Vhomme bărbatul le garçon b ă ia tu l la femme femeia la fille fata 47 .) [lobşs] obiectul le bras [la^bra] braţul chargés [/arje] încărcate le paquet [lo^paks] pachetul l ’ouvrier (m.VOCABULAR de [do] d in. aşa cum s-a arătat mai înainte. ) [loto] autom obilul circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [a^grâd^vites] cu viteză mare PRON UNŢARE admirent. de la.) [luvrie] m uncitorul l ’employé (m. două genuri. Substantivele care se termină la masculin în -e răm în neschimbate la feminin un élève — une élève 2. în general.

traversent. Iată nişte stu­ denţi. une rue. II. les garçons. Trecătorii admiră magazinele. regardent. Iată nişte muncitori. -x. Scrieţi femininul următoarelor substantive: un étudiant.Pluralul substantivelor terminate în -s. -z rărnîn ne­ schimbate la plural: Singular Plural le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul Ies bras les prix Ies nez E X E R C IŢ II I. M uncitorii şi funcţionarii se duc acasă. I II . Trecă­ torii intră într-un cinematograf. une. -z Substantivele care se termină la singular în -s. l ’homme. bureau. . Pronunţaţi cuvintele de mai jos: théâtre. l ’élève. E i merg la teatru. étudiant. -x. Traduceţi în limba franceză: B ăie ţii privesc automobilele.

? VI Sur la table il y a «n cendrier. Jean a trois pommes. La maison a cinq fenêtres. Dans la chambre il y a deux lits. vfe g u Dans le vase il y a quatre fleurs. 49 .

La robe a six boutons. Voilà sept allumettes. La maison a dix^étages. Dans la bibliothèque il y a neuf livres. . Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Il y a sept allumettes dans la boîte. une {/. Il offre des cigarettes à Paul.1 final nu se pronunţă. VOCABULAR le c e n d r ie r [la^sàdrie] scrumiera l a p o m m e [la^pom] m ărul le v a s e [la^vaz] vaza (de flori) l a f l e u r [lawflcer] floarea l a r o b e [lawrab] roch'ia le b o u t o n [la^butô] nasturele l ’a l l u m e t t e (/. 2. GRAMATICĂ Numeralul cardinal Numeralul cardinal (pînă la zece) are în limba franceză urm ă­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un ( [œ]. nous sommes dix [nu^som^dis] six chaises [si^/ez] dix armoires [diz^armwar] Si . m ut. neagră l a g o m m e [largam] guma l a r è g le [la^rsgl) rigla le c a h i e r [la^kaje] caietul i l o f f r e [il^ofra] el oferă l a b o ît e [lawbwat] cutia PRONUNŢARE boîte — în acest cuvînt oî reproduce sunetul w (semivocala). trois cahiers et cinq livres. une règle. Paul a une boîte d ’allumet­ tes. -e [nwar] negru. une (feminin). une gomme. paquet . deux cra­ yons. Dans la serviette il y a un stylo. Numeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure. 1.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 1 0 dix [sis] [sst] [qit] [nœf] [dis] Observaţie. N um ai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin). Il y a dix cigarettes dans le paquet. si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h . ) flalymet] chibritul le p a q u e t [la^paks] pachetul l a c ig a r e t t e [Ia^sigarst] ţigara l ’é ta g e (m.) [leta3 ] etajul n o i r .

il s51. Dans la cour il y a six arbres. Pronunţaţi următoarele cuvinte: trois. La numeralele sept şi n eu f. conroana finală se pronunţă. = I l y a cinq arbres dans la cour.5] ele au pentru a nu Notă. mouchoir. Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h aspirat: elles sont hu it cinq amis [sskwami] hu it robes [niwrob] 4. 1 Galicism — construcţie proprie lim b ii franceze. I l y a dix hommes dans le jardin. L ’immeuble a neuf étages. Voici cinq cigarettes. la persoana a Ill-a singular sau plural cu sensul de „a exista“ . [il_ja^sèk warbrwdâwla kur] = Sur la table il y a une lampe. 52 . Pe masă se află o lam pà. confunda această formă cu ils sont \ Galicismul 1 il y a Galicismul il y a se foloseste în locul verbului a fi. [syrwlawta b lwilwja wyn^. Traduceţi în limba romînă: Vous êtes hu it enfants. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'a i [ 3 e] eu am tu as [tywa] tu ai il a [ilwa] el are elle a [elwa] ea are ' nous avons [nuz^avă] noi avem vous avez [vuz^ave] voi aveţi ils ont [ilz^â] ei au elles ont [slz____. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Voici une boîle d ’allumettes.3. sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m ut. armoire. q şi -t final se pronunţă dacă numeralul nu este urm at de un substantiv ori un adjectiv. . La numeralele cinq şi h u it. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ’ai cinq crayons.làp] E X E R C IŢ II I. Dans la chambre il y a trois lits. Tu as sept blouses. făcînd legătura: ils ont [ilz^ô]. Pronunţaţi corect. boîte I I. „a se afla“ Este invariabil şi se poate folosi cînd e vorba de un singur obiect sau de mai mu île obiecte: In curte sînt cinci arbori.

I II . IV. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi patru fotolii. în pachet sînt opt ţigări. Noi avem patru stilouri. Ia tă o scrumiera. Răspundeţi la întrebări folosind desenele alăturate. Casa are zece etaje. Camera are două uşi şi trei ferestre. Traduceţi în lim ba franceză: Ea are o gumă. Où est le cliat? □u est le crayon? Où est le vase? Est-ce que le livre est sur le bureau? 53 . Iată nişte nasturi. Ea are o servietă neagră.

Vous„aimez les fruits. Marie et Irène regar­ dent les papillons qui volent. Nicolas et Hélène aiment le raisin. La maison de Michel a deux portes et trois^étages.Voilà un jardin. . Tu aimes les poires et les pommes. Michel compte les^étages de la maison voisine. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Elle a quinze étages.

Consoana finală -r nu se pronunţă la in fin itiv u l prezent al verbelor din grupa I. 2 . Notă. vwazin] a-i plăcea.-ă PRON U N Ţ ARE fruit. PRE N U M E FRA NCEZE Marie [mari] Hélène [elen] Jean [jâ] Georges [3^ 3] Maria Elena Ion Glie or glie Michel [mi/el] Irène [irsn] Nicolas [nikola] Mihai Irina Nicolae GRAM ATICĂ Verbele din grupa I Verbele din limba franceză se împart în trei grupe. Verbele din grupa I sînt terminate la infinitivul prezent în -er: aimer a iub i regarder a priv i Observaţie. 1 . a iubi m u lt fructul para strugurele a p riv i fluturele care a zbura a număra vecin. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se pronunţă. 55 . Î 11 lim ba franceză in fin itiv u l n u este precedat de prepoziţie ca în lim ba rom înă: a num ăra — compter.-e fvwazs. care se pot recunoaşte după terminaţia in fin itiv u lu i prezent.VOCABULAR aimer [ e m e ] beaucoup [boku] le fruit [la^frqi] la poire [la^pwar] le raisin [la^rszë] regarder [regarde | le papillon [la_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă. beaucoup.

[şem] eu iubesc tu aime s [ty em] tu iubeşti il aime [ilw em] el iubeşte elle aime [el^em] ea iubeşte nous aimons [nuz_eni5] noi iubim vous aimez [vuz^enie] voi iu b iţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aim ent [slz^em] ele iubesc. Lor le plac florile. M ihai priveşte un portret. Ion şi Gheorghe numără casele. a III. Terminaţia persoanei a III-a plural -ent nu se pronunţă. L u i Nicolae îi plac m u lt merele. Numeralul cardinal Numeralul cardinal de la 11 la 20 are următoarele forme: 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [kezj 16 seize [ssz] 17 dix-sept [diset] 18 dix-huit [diziţit] 19 dix-neuf [dizncef] 20 vingt [vë] E X E R C IŢ II I.Indicativul prezent al verbelor din grupa I Indicativul prezent al verbelor din grupa I se formează prin adăugarea. Traduceţi în limba franceză: E u număr de la zece la douăzeci. 20. .6 . IH . Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre: 12. compt j-er etc.a — e — es — e ~ ons — ez — ent Radicalul verbului se obţine prin îndepărtarea terminaţiei infi­ aim j-er. 10. n itiv ulu i -er: Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi) j ’aime . 56 . la radicalul verbului. Voi p riv iţi flu tu rii. 17. 18. 2.. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. 15. a II-a . Conjugaţi verbul regarder la indicativul prezent. 19. Observaţie. 13. 16. II. Noi numărăm arborii. Mie îm i plac strugurii.. a următoarelor terminaţii: Singular Plural Persoana I .. 8 .

Le béret est jaune. La cravate est noire. 57 . Le béret est brun. La cravate est jaune. Le béret est rouge. La cravate est rose. La cravate est verte i*0tËÊSÊSm am *»-^ . La cravate est rouge. La cravate est blanche. /i Le béret est rose.§ v in LES COULEURS Le béret est vert. Le béret est bleu. J Le béret est gris. La cravate est brune. Le béret est noir. '-------Le béret est blanc. La cravate est grise.

Parce que j ’aime le rouge. que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? de­ mande encore Alain. gri le costume-tailleur [la^kostym ta j cer] taiorul et toi [e^twa] şi tu encore [àkar] încă surtout [syrtu] m ai ales blanc. -ă porter [porte] a purta toujours [tu3 ur] mereu. E t toi. Les garçons parlent. différent —■ terminaţia -ent se pronunţă aici (nazal) spre deosebire de indicativ prezent persoana a IlI-a plural. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron. une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Quelle couleur préférez-vous. Mais j ’ai aussi des cravates bleues et vertes. maman? demande A lain. vcrt] verde PRONUNŢARE familie — în acest cuvînt ill reproduce sunetul yod. -ă jaune [3 0 n] galben.griz] cenuşiu. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquet­ tes jaunes.QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. -ă m am an [mamă] m am ă demander [da mâi le] a întreba gris. -e [gri. vêtement. blanche [blâ. Le jeune Alain Girard constate q u ’iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. papa? Pourquoi portes-tu. totdeauna le soulier [l»wsulje] pantoful marron [adj. invariabil ) [maro] maro papa [papa] tată aussi [osi] şi. VOCABULAR la cravate [la^kravat] cravata quelle [kel] ce la couleur [la^kuloer] culoarea préférer [prefere] a prefera la fam ille [la^famij] fam ilia parler [parle] a vorbi jeune [3 œn] tînăr. de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [a^sôwtur] la rînd u l său parce que [parska] pentru că vert. Jacqueline. J ’aime surtout le blanc et le jaune. mais aussi des souliers marron. A lain. Je porte des souliers noirs. -e [diferă] diferit. bla/] alb. 58 . Oui. -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că. -e [vsr. cenuşie. unde este mută. ce les vêtements [le^vetmà] hainele différent.

care nu şe traduce. iar în scris prin semnul întrebării.a singular. GRAMATICA Forma interogativă a verbelor Pentru a conjuga un verb la forma interogativă. La persoana a III. Acest fenomen se numeşte inver­ siunea subiectului: Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Oü sont-ils? [ u ^ s ô ^ t^ il] Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv. La forma interogativă. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte numai întrebarea exprimată cu ajutorul locuţiunii est-ceque: est-ce quej ' aime? 59 . être şi aimer la forma interogativă (indicativ prezent) Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqiş] as-tu? [awty] es-tu? [ewty] a-t-il? [ a _ twil] est-il? [ewtwil] a-t-elle? [ a ^ twsl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avôwnu] sommes-nous? [sjm ^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [etwvu] ont-ils? [5wt ^ il] sont-ils? [sowt^ il] ont-elles? [ôwtwel] sont-elles? [s5wt^_el] A im er [eme] est-ce que j'aim e? [ c s ^ k a ^ e m ] aimes-tu? [emwty] aime-t-il? [emwt^ il] aime-t-elle? [em ^t^cl] aimons-nous? [emôwnu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [emwtwil] aiment-elles? [em _t^el] Observaţie. acest sub­ stantiv se aşază înaintea verbului.PREN U M E FRA NCEZE A lain [aii] (n-are corespondent în limba romînă) Jacqueline [3aklin] Iacobina. sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. t)up ă această locuţiune nu se face inversiunea. precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic. întrebarea se m ai poate pune şi cu ajutorul lo c u ţiu n ii interoga­ tive est-ce que. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? cu est-ce qu’il aime les fleurs? 4. dar este reluat prin pronumele personal aşezat după verb: A la in es(-il à la maison? [a li^e twil^_awki^ni£z5] Verbele avoir. se pune pro­ numele subiect în urma verbului. între verb şi pronume se pune lin iuţă. 1. la verbele din grupa I. In afară de forma interogativă exprim ată prin inversiunea subiec­ tu lu i. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită. 2. fără inversarea subiectului : Vous mangez? mîncaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin sim pla intonafie.

Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Vous êtes à la maison. fem.. Ce priveşti? Pentru ce porţi cravate albastre? Pentru că îm i place culoarea albastră. locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: quest-ce que.. O .? (ce .. Ils aiment les papillons. I l a des souliers marron. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă A lain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Traduceţi în limba franceză: Unde sînteţi? î ţ i plac strugurii? D a. Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă: Tu es jeune. dar îm i plac şi merele. îm i plac strugurii. „care“ : Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv..Despre ce vorbiţi? EXERCIŢII I .Precedată de pronumele interogativ que.?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele: Singular Plural mase. Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. Maria are o servietă verde. E lle préfère les pommes. 60 . ? Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ: Quelle grande maison ! Ce casă mare ! Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine? Qui est là? Cine-i acolo? — que [ka] ce? Que préfères-tu? Ce preferi? — quoi [kwa] ce? De quoi parlez-vous?. I I I . quel [kel] quelle [kel] quels [kel] quelles [kel] Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce*'.

IV.) [lasiet] fariuria . Comb ien de fleurs y a-t-il? Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de doigts tiYÎ Combien de pommes y a-t-il dans l ’assiette? * le doigt [la dwa] degetul la main [la ms] m îna l ’assiette (/'.

les musées. IU ne sont pas à la maison. a ocroti consolider [kàsolide] a consolida PRE N U M E Antoine [âtwan] Anton Pierre [pjev] Petre FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu GRAMATICĂ Forma negativă a verbelor în limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na] şi pas [p< x "l. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix. 62 . les maisons. La guerre détruit les villeswet les villages. leswusines. VOCABULAR nous ne voulons pas [nu^na^vulô^pa] noi nu vrem la guerre [lawg£r] războiul le peuple [lawpœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [kâtr] îm potriva semer [seme] a semăna la mort [lawmor] moartea (elle) détruit [el^detrqi] distruge la ville [la^vil] oraşul le village [la^vilaj] satul l ’école (/. Les_. Nous ne désirons pas la guerre.ouvriers. ) [lyzin] uzina le musée [la^myze] muzeul le paysan [la^peizâ] ţăranul l ’intellectuel (m. les paysans et leswintellectuels progressistes luttent pour la paix. les„écoles. E i nu sînt acasă. nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n ’aiment pas la paix. iar a doua după verb. Prima se aşază înaintea verbului. les monuments. -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kotra s0 ] îm potriva ace­ lora non [nô] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] care le mondé [la^môd] lumea la force [la_fars] forţa capable [kapabl] capabil.§ IX NOUS NE VOULONS PAS LA G U E R R E ! Les peuples luttent contre la guerre parce qu’elle sème la mort.) [lëtslektqsl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist. ) [lekol] şcoala l ’usine (/. Non. Noi nu dorim război. -ă sauvegarder [sovgaţde] a apăra.

Verbele avoir. se obţine forma interogativ-negativă a verbelor: Avoir ’ai-je pas? ’as-tu pas? ’a-t-il pas? ’a-t-elle pas? ’avons-nous pas? ’avez-vous pas? ’ont-ils pas? ’ont-elles pas? Être Aimer ne suis-je pas? n ’es-tu pas? n ’est-il pas? n ’est-elle pas? ne sommes-nous pas? n ’êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? est-ce que je n ’aime pas? n ’aimes-tu pas? n ’aime-t-il pas? n ’aime-t-elle pas? n ’aimons-nous pas? n ’aimez-vous pas? n ’aiment-ils pas? n ’aiment-elles pas? EXERCIŢII I. ruiner. Tu aimes les fruits. E i sînt ţăran i. II. fruit. Popoarele lu p tă îm potriva războiu­ lu i. cigarette. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. élève. guerre. I II . E l este m uncitor. negaţia ne se elidează: je n ’aime pas. Observaţie. La in fin itiv u l prezent ambele negaţii precedă verbul: ne pas semer la mort. 2. Pierre. la ville. Pronunţaţi următoarele cuvinte: peuple. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă: Georges aime les fleurs. Traduceţi în limba franceză: L u i Nicolae nu îi plac pisicile. Ils regardent la vitrine. Conjugaţi verbul désirer (a dori) la forma negativă şi la forma interogativ-negativă. La forma negativă accentul tonic cade întotdeauna pe cuvîntul pas: je ne chantes pas. 3. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d ’allumettes? IV. R ăzb o iu l distruge oraşele şi satele. 1. înaintea unui verb care începe cu o vocală sau eu un k m u t. i . être şi aimer la form a negativă (indicativ prezent) Avoir Être je n 'a i pas eu nu am tu n ’as pas il n ’a pas elle n ’a pas nous n ’avons pas vous n ’avez pas ils n ’ont pas elles n ’ont pas je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n ’est pas elle n ’est pas nous ne sommes pas vous n ’êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas Aimer je n ’aime pas eu nu iubesc tu n ’aimes pas il n ’aime pas elle n ’aime pas nous n ’aimons pas vous n ’aimez pas ils n ’aiment pas elles n ’aiment pas. N u doriţi o ţigară? E i nu sînt prieteni. Forma interogativ-negativă a verbelor Combinînd forma interogativă cu cea negativă. Forma negativă a expresiei ii y a este il n ’y a pas. sauvegarder. 63 . hu it. il ne regarde pas etc.

UN MAGASIN UNIVERSEL Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C’est Paul. Elle s’appelle Pauline. Dans ce magasin. C’estwune petite voisine de douze ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines._ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton. des chaussures. Cetwenfant admire les jouets. de soie. il a dix ans. que je rencontre souvent. de laine. deswappareiis ménagers etc. Un^enfant regarde les vitrines. C’est^un magasin universel. . voisin.enfants entrent dans le magasin. Ces deux_. mon petit. des confections.

(El) nu este un elev. -(ère ţmenaje] casnic.) [laparej] aparatul ménager. -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi. aceste L a m a s c u lin se în t r e b u in ţ e a z ă fo r m a ce în a in te a u n u i s u b s ta n tiv sau a u n u i a d je c t iv care înc epe cu o c o n so an ă sau cu u n h a s p ir a t şi fo r m a cet în a in te a u n u i s u b s t a n t iv sau a u n u i a d je c t iv care în c e p e cu o v o c a lă sau cu u n h m u t : ce voisin [sowv\ vaze] cet enfant [set^âfâ] Observaţie. Galicism ul c’est. se traduce prin este: C'est un grand magasin. set] acest Masculin şl F em inin celle [set] aceasta plural ces [se] aceşti. -ă. voisin — g r u p u l in re p ro d u c e v o c a la n a z a lă H . L a f e m in in a d ău g a re a u n u i e atrag e d e n a z a liz a r e a : voisine. PRENUM E FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o lin ] GRAMATICĂ P a u lin a Adjectivul demonstrativ î n lim b a fra n c e z ă . -elle[ yniversel] universal. este c'est un étudiant. fo rm e le a d je c t iv u lu i d e m o n s tr a tiv s în t u r m ă ­ to a r e le : M asculin F em inin singular ce.VOCABULAR universel. cet [sa. Ce n'est pas un élève. peste drum la fabrique [lawfabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut^sort] tot felul la marchandise [la^m ar/âdiz] marfa le tissu [te^tisy] ţesătura Ie coton [lawkat5] bum bacul la laine [lawlen] lîna la soie [la^swa] mătasea la confection [la^kôfsksjô] confecţia la chaussure [law/osyr] încălţăm intea l ’appareil (m. Kste un mare magazin. format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a III-a singular). 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor 05 . de menaj le jouet jucăria m on [mo] i(aj) meu contempler [lotdple] a contempla elle s’appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [râkôtre] a în tîln i souvent [suvâ] adesea entrer [àtre] a intra PRON UNŢARE souvent — t e r m in a ţ ia -ent se p r o n u n ţ a (n a z a l). un student.

Je désire travailler. Acest infinitiv se traduce de obicei în limba romînă prin conjunctiv: E lle aime c h a n t e r . După pronumele on. fiind atenţi la pronunţarea vocalelor nazale : marchandise. î i place să einte.. . H I.. Ils désirent déjeuner. cămăşi. Ambele pronume sînt invariabile. rencontrer. . Observaţie.. Doresc să lucrez. . ... IV . Nous voulons lutter pour la paix . voisin... Este un tîn ăr muncitor. Pom ul pe care îl privesc are fructe roşii. verbul se pune întotdeauna la persoana a IlI-a singular.. Aceste maga­ zine sînt m ari. Vous aimez parler.. Se vorbeşte franţuzeşte. magasin. în acest maga­ zin se găsesc rochii. fauteuil. C itiţi următoarele cuvinte. laine.. Elle préfère regarder les gravures. usine. „cineva“ : On parle français. contempler. . . O n porte des cravates grises.liv r e . care îi priveşte profesorul. după pronumele relativ que nu se m ai pune pronumele personal complement: C opiii pe regarde. în lim ba franceză.. homme.. în limba franceză... al doilea verb se pune la infinitiv. armoire. immeuble.. soie. . . . EXERCIŢII I. souvent....Pronumele relativ Cele mai întrebuinţate pronume relative sînt: qui [ki] „care“ şi que [ka] „pe care". étudiant.. pomme». Este un m agazin u n i­ versal. O n n ’entre pas par la fenêtre..... Folosirea in finitivului In general. Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. arbre.. garçon.. coton. Puneţi înaintea substantivelor de mai jos adjectivul demonstra­ tiv corespunzător: . am i. . Les enfants que le professeur Pronumele nehotărît on [ô] Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce prin „se“ . II.. cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect. cravate şi jucării. .. . Traduceţi în limba romînă: J ’aime travailler.

Danielle pose une question au guide. C’est le centre économique. les grands ) boulevards.. Il montre aux touristes les nou• « velles constructions de i la capitale. Bucarest est^une belle ♦ A \ .. la capitale de la République Popu­ laire Roumaine. Danielle sont„en congé. 1 Dupa verbul habiter se omite. Le guide repond à cette question... Elles visitent Bucarest avec un groupe d ’excursionnistes. cultu­ rel du pays. etc. prepoziţia à (la). Les„instilut ions de la capitale sont„importantes. des „édifices m a g n i­ fiques: la Maison de la . 4 ville. La production des„usines et des fabriques de Bucarest est consi­ dérable. Bu­ carest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et du gouvernement de la République Populaire Roumaine. La population de la ville est nombreuse.. Antoinette. (le obicei.Scînteia“ . !a Salle du Palais de la R . 67 . Ba­ sile.P . Marguerite. des théâ­ tres.. C’est. A Bucarest il y a des musées intéressants. politique et. les parcs.LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Nous„habitons Bucarest1. des stades modernes. des cinémas.R .

-ă le siège [Iawsjez] sediul le comité [lawkomite] com itetul central. ) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjo] întrebarea le guide [la^gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [motre] a arăta la statue [la^staty] statuia le touriste [la^turist] turistul la construction [Iawk5stryksj5] con­ strucţia belle [bel] frumoasă PRONUNŢARE république. -euse [n5br0] numeros.VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [lawrepyblik] republica populaire [popyler] popular. -elle [kyltyrel] cultural. -eaţă. m in unat. -â la salle flawsal| sala le palais [lawpale] palatul la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux. -e [rums] rom în. -e [sâtral] central. -ă le Parti [lawparti] partidul ouvrier. Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [âtwaiiet] Antoaneta GRAM ATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză în limba franceză substantivele nu se modifică în cursul de­ clinării. 68 . -ă culturel. -ă le stade [la stad] stadionul m agnifique [mapifik] măreţ. numeroasa la production [la^prodyksjo] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ b il. -e [êteresaj interesant. économique. fabrique — în aceste cuvinte e final nu se aude. -ère [uvrie] muncitoresc. -ă habiter [abite] a locui le centre [la sâtr] centrul économique [ekonomik] economic. -ă intéressant. politique.guvernul le congé [l»wkÔ3 e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [lawgrup] grupul 1 excursionniste (m. -e [eporta] im portant. -ească le gouvernement [l8 ^guverndmd].“-ă roum ain. Accentul cade pe vocàla i care precedă pe q. -ă politique [palitik] politic. -ă important. Cazurile existente în limba romînă se exprimă în fran­ ceză cu ajutorul prepoziţiilor.

prepoziţia de se contractă._àfâ sd pti] Jucăriile copiilor sînt m ici. respectiv. [lez^imœ bl dœ bulvar sa grà] Im obilele unui bulevard sînt mari. [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) : I l donne une poire à Marie. [la stilo da letydjà e syr la byro] S tiloul studentului este pe birou. Nu trebuie confundat articolul contractat des. Observaţie. c) feminin precedat de articolul hotărît la: L a porte de la chambre est fermée [la part do la Jabr e ferme] Uşa camerei este închisă.le = du. de \ . (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnetr de meza] ferestrele caselor) (des— articol co ntrac tat). [ 3 adm ir la park] A dm ir parcul. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul Ies.les = dés): şi. D ativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à . des [de] ( de Les fleurs du parc sont belles. Măriei. b) precedat de articolul nehotărît un. care poate sta înaintea unui substantiv: a) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii): Le mouchoir [mu/war] de P a u l est blanc. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau. [il dan yn pwar a mari] E l dă o pară 69 . Batista lui Paul este albă.1. cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. Genitivul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de. 2. [le 3 we de/. 3. une: Les immeubles d’u n boulevard sont grands. Acuzativul este identic cu nominativul şi se exprimă fără prepoziţie: J ’admire Ie parc. care for­ mează genitivul. formînd articolele contractate du [dy] f. [ 3 a ragard de mezô] Privesc nişte case. Les jouets des enfants sont petits.

D.les = aux) : M arie donne une cravate au frère de Jean. des: Je montre une photo à nu ami. respectiv. G. la femme [lawfam] de la femme à la femme la femme Vétudiante [letydjàt] de Vêtudianie à Vétudiante Vêtudianie les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes 70 . G. y s des pays aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i* liiral Vouvrier [luvrie] de Vouvrier à r ouvrier Vouvrier Feminin Singular N. à f. [Îs gid pari o turist] G hidul vorbeşte turiştilor. aux (à j.le = au. [la profcsœr poz a lelev] Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). [3 9 poz yn k c stp a la seer da 3 0 1 3 ] I un o întrebare sorei lu i Gheorghe. c) feminin precedat de articolul hotărît la: Je pose une question à la sœur de Georges. les p o . Le guide parle aux touristes. [mari don vn kravat. yn ksstjâ înaintea unui subst&ntiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedai de articolul lotărît Ies. A. [3 0 m ôtr yn fats a œ n^am i] (à des amis) [a dez^ami] A răt o fotografie u n ui prieten («nor prieteni). D. G. o frsr da 3 0 ] Maria dă o cravata fratelui lu i Ion. A. une. formînd articolele contrac­ ţ i e au şi. A. prepoziţia à se contractă.b) precedat de articolul nehotărît un. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Mascuiin Singular N . d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V: Le professeur pose une question à l 'élève. le pays N. du pays D» au pays A. le pays [ta^pei] P lu ra l G. N. D.

II. gravure. E l dă o jucărie copilului. Traduceţi în limba franceză: E i dă o batistă iui Nicolae. Les vitrines du magasin sont splendides. stat ue. costume. cult urel.E X E R C IŢ II L 7 radu. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y]: R épublique. La Bucureşti sînt muzee interesante. Nous admirons les statues de la ville. cine­ matografe ş. . Citiţi cuvintele următoare. Les fenêtres de la chambre sont grandes.i---\ i in lim ba rom înă: La capitale de la République Populaire Roum aine est belle. universel. Pierre donne une poire à Marguerite. Les usines de Bucarest sont grandes. teatre. Pantofii Iui Vasile sînt negri. E l vorbeşte turiştilor. III. populaire. Fratele Măriei este muncitor. D u ran d. Rochia unei fetiţe este mică. Fata vecinului are şapte ani. Zidurile im o bilu lui sînt albe. Basile montre des livres aux touristes. Fructele pomilor sînt încă v^rzi. Grădina uzinei este verde. Ia tă Sala P ala tu lu i R epublicii Populare Romine.i stadioane moderne. Eu arăt băieţilor harta ţării.

monsieur.§ X II A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. La vendeuse: Que désirez-vousweneore monsieur? M . comment ça va? — Merci bien. et loi? — De même. celle-là coûte 18 francs. certainement. Celle-ci coûte 20 francs. Que regardes-tu là? — . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers.J’admire ces belles cravates. qui admire une vitrine. M . 72 . merci. — Bonjour cher Lelevre. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. merci. j ’ai moi aussi besoin de mouchoirs. Durand qui désire des mouchons. M . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Les deux^amis entrent dans le magasin. Lefèvre: Je choisis celle qui coûte 20 francs. c’est M. Lefèvre: Bien mademoiselle.

madame. Com!m|ent „allez-vous? Madame Leblanc: Merci bien. au revoir. Madame Leblanc entre dans le magasin. -ă.^àplstj după cum ­ părături monsieur |mysj0 ] domnul rencontrer [ràkotre] a n itîln i bonjour [bS^ur] bună ziua cher. -ă comment ça va? [kom à^sa^vaj ce m ai faci? merci bien [mersi bjej mulţumesc. Durand: Avez-vous des mouchoirs blancs. chère [/ e i ] scump. Monsieur Durand et monsieur Lefèvre sortent du magasin. et vous? Vous„êtes contents de vos_ emplettes? M . M .-5 bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o rivwar] Ia revedere mes hommages [mezwoma 3 ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi GRAM ATICĂ Pronumele demonstrativ Pronumele demonstrativ are forme simple şi forme întărite. Durand: Bonjour madame Leblanc. 73 . Ceux-là coûtent 6 francs la pièce. Lefèvre: Oui.M . Cele mai folosite sînt formele întărite. mademoiselle? La vendeuse: Oui. ele se formează adăugîndu-se Ia formele simple adverbele de loc ci (care arată apropierea) sau là (care arată depărtarea). Abréviations courantes M. Durand: Mes„hommages. kôtât] (m u lţu m it. drag. M . M . Celui-ci coûte 4 francs. Lef'evre et M . madame. bien sûr. bine de même [da mem] la IV1 avec [avek] eu volontiers [volôtje] ru plăcere aussi [osi] a ic i : şi eu le besoin [la bazwê] nevoia mademoiselle [madmwazgl] dom ­ nişoara la vendeuse [la vfld^z] vînzătoa/rea certainement jfsertenmà] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [lawfrà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] bucata. -e [kôtà. Je préfère 6 mouchoirs à 4 francs. Mme = monsieur = madame M lle Me VOCABULAR = mademoiselle = m aître (maestru) aux emplettes [o^/. monsieur. piesa rien [rjs] nim ic trop [tro] prea comment allez-vous? [komà t alew vu] ce m ai faceţi? content. Durand: Ceux-ci sont trop chers.

Formele în lari te ale pronumelui demonstra) iv sini : Singular mase. icni.) ce ceux [s0 ] cei. 1 Genul neutru. 44). elle [lqi. il a besoin de mouchoirs. ew twa] Oui. 74 . celui de Catherine est bleu. Plural celui-ci [solqi^sij acesta celui-là [saliţiwlaj acela f ceux-ci [s0^si] aceştia \ cpux-lâ . [ 3 ^w/\vazi la kravat ru 3 . el] nous [nu] vous [vu] eux. el] Observaţie.est l à ? M oi. celle qui coûte 20 francs. care se folosesc numai pe lingă un verb ^v. selwki kut v£wfrà]. acel celle [selj cea. precum şi la persoana a III-a fem inin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. elles [0. acei celles [solj cele. Le mouchoir de M arie est rouge. La persoanele I şi a I I a plural. et to i? [me. p. 111 limba fran­ ceza există şi forme accentuate. afară de formele neaceentuate ale pronumelui personal subiect. acele Forma simplă a pronumelui demonstrativ se foloseşte numai îna­ intea pronumelui relativ qui sau a prepoziţiei de: Je choisis la cravate rouge. neutru Formele accentuate ale pronumelui personal subiect In. se întîlneşte ln unele categorii de pronume. care se întrebuinţează singure ilară verb) sau pe lingă un pronume subiect neaccentuat.rsi^bje. [lowm n /w a r^d o ^n ia riw ewru 3 .s^_la] aceia fem. pentru a-1 întări: merci bien.Formele simple sînt următoarele: Singular Plural mase. neutru 1 celui [soliţi] cel. [liji il ^ a wbdzws d a ^m u /war] Formele accentuate ale pronumelui personal subiect sînt:: Singular Plural Persoana Ï moi [mwa] „ a 1 1 -a toi [twa] „ a III-a lui. ac«a ce [sa] (ceea. [ k i^ s ^ la mwa] L ui. care nu există pentru substantive. salqi^da^kat rin s b l 0 ] Pronumele demonstrativ neutru ce se foloseşte mai ales în galicismul c'eut.

domnule Lefèvre? — Mulţumesc.fini] notis finissons [nu finisă] !><»«« finisst-z fvu^finise] ils (elles) fin issent [il.. la fel. Verbele din această grupă sînt regulate. — Alegeţi ceva? — Nu.iîar Persoana 1 a H-a a Ti l-a — is — is — ii Plural — issons — issez — issent Verbul i'inir (a termina) jc finis [30'_. ce m ai faceţi? —Bine. privesc vitrinele. doamnă. consoana finală ~ In d ic a tiv u l prezent al verbelor dm grupa a Il-a (terminate la infinitiv hx -ir) se formează a d ă u g in d îa radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii : ~is. dar. -issez. E._. 75 . -/v._.fiiiij cit termin tu finis [ty^fini] il (elle) finit . -issons. Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. spre r pronunţă.( cl). frecvent în­ trebuinţate. Fiind relativ puţine la număr. deosebire de cele din grupa I. doamnă. Sintr. fin ir [finir] (a term ina) Observaţie. domnule. -i t . mulţumesc. E X E R C IŢ II I .__ (el ). interealînd la unele tim puri.Verbele din grupa a Il-a Verbele din grupa a If-a sîifl terminate la infinitivul prezent în -ir. dar dumnea­ voastră. La in fin itiv u l prezen! al verbelor din grupa a Il-a. — La revedere. Verbele din grupa a lil-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. — Omagiile mele.j 1_ _. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. nim ic. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a III-a se termină îji : -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi tim puri): sortir [sortir] a ieşi -oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kôstrqir] a construi. în general. -issent.x > • m p l u.finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a fll-a de vorbo cuprinde verbe neregulate. doamnă Leblanc. între radical şi terminaţie. gru­ pul iss.

rien. fonctionnaire. raisin . Des boutons (noir). ils sont. v o isin . p a p illo n . Cine este acest dom n? Ce contem pli? IV . pays. on c o nstruit. acelea sîn t Margareta şi A ntoaneta. cel care are pan to fi negri este fratele m eu. C n v în tu l (le m ot) ouvrier are 7 litere. I II . E X E R C IŢ II RECAPITULATIVE I. sœur. dem ander. choisir. Des chemises (blanc). il est technicien. peuple. Ia tă dou ă mere: acesta este roşu. T oi. ta ille u r. Acordaţi adjectivele din următoarele expresii: Les (splendide) villes (roum ain). jeune. — m u r. D a n ie la este prietena E le ne i. Conjugaţi la indicativul prezent verbul choisir. T'raduceţi în limba franceză: V ă plac p a n to fii m aro? Mie nu-mi plac căm ăşile albastre. Des souliers (jaune). lu tte r. eux. — m agasin. client. N ous. acela este albastru. Les (grand) usines. costume. Citiţi cu voce tare următoarele cuvinte: — lam pe. c in q . C ulo a­ rea s tru g u rilo r este verde sau neagră. Oraşele şi satele R e p u b lic ii P opulare R o m în e se transform ă. Q u i adm ire ce film ? Vous. fille tte . V. vêtem ent. dans. aceia sîn t Io n şi P a u l. ensemble. Un (jeune) ouvrier. technicien. III. é tu d ia n t. souvent. noix . 76 . je suis ouvrier. Des cravates (bleu). paysan. enfant. elle. m a m a n . tu es fonctionnaire. Vasile dă un m ăr lu i A n to n . soie. — déjeuner. couleur. Fructele acestor copaci sînt r o şii. V e cin ul lu i A le x an d ru este m u n cito r. II. Traduceţi: M o i. — fa m ille . gravure. prune. Acestea sînt M aria şi E le n a .’ tra v a ille r. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este c a p ita la R e p u b lic ii P opulare R o m în e Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. m ouchoir. m a in . passant. Traduceţi in limba franceză: la ta doi copii. différent. D u p o n t. A la in . N o i lu p tă m pentru pace. cham bre. Aceştia sîn t M ih a i şi Petre. Conjugaţi la indicativul prezent verbele habiter fi finir. nous sommes à la m aison. elle est artiste. A n to in e . sur. — m aison. — boîte. lu i. entrer. IV . H e n ri. N oi nu dorim răzb o iu l. Tata doi flu tu r i: acesta este g al­ ben. u n i­ versel. ils sont au ciném a. Je a n . cel a l lu i Vasile este profesor. d oigt. com m ent. A r ă t s tud e n ţilo r o carte. acela este verde.II. bureau. Ce ţig ări preferi? Acest om este un m u n cito r.

PARTEA A ll-a .

.

est sténodactylo. Paul et Michel. Hélène Girard. Mon frère cadet. Ma mère. 79 . Notre frère Michel étudie dans^un collège technique. M i­ cheline. est^écolier et ma soeur aînée. J ’ai plusieurs tantes_et oncles qui sont les sœurs et les frères de maman et de papa. Mon père. Jacqueline. Huguette et mes cousins Guy. J ’aime beaucoup mes cousines Annie. Lucien. Jacqueline. est^ingénieur: il travaille dans_une grande fabrique d ’automobiles. Antoine Girard. Marc. est chi­ miste.1-ERE L E Ç O N LA FAMILLE D ALAIN I Ma famille est^assez nombreuse. Henri et Claude. Ce sont les filles et les fils de mes tantes^et oncles. J ’ai deux frères. et une sœur. Paul. Claire.

-a sténodactylo [stenodaktilo] stenodac­ tilog rafă étudier [etydjo] a studia le collège [kol£3 ] colegiul technique fteknik] tehnic l ’ingénieur (m.) [15kl] u n c h iu l la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzê] v ă ru l la fille jïij| fiica le fils [fis] fiu l passer [pase] a petrece 80 . V OCA BULAIRE le vocabulaire [vokabyler] v o c ab u ­ la ru 1 première ]pramjer] prim a asse* faso] destul cadet [kade] m a i m ie ca vîrstă r écolier fm. Dormant bien. nouswavons fortifié notre corps et noire esprit.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la montagne. nageant.) fl^enjœ r] inginerul chim iste f/im is tj c h im is t. -à plusieurs [plyzjoer] m a i m u lţ i la tante [tât] m ătu şa l ’oncle (m. flâ­ nant. lisant des livres^insl rucl ils.) [lekolje] şcolarul aîné.-e |ene] m a i v îrs tn ic . L'année passée nous sommeswallés à la mer.

Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: v ă r u i tău — ton cousin m a m a ta — ta mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Spre deosebire de limba romînă.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an b un si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv ( L ’adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. L ’an I I I de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. în desfăşurare: les années de guerre.) [espri] s u fle tu l OMONIME la mère la mer le maire m am a marea p rim a ru l ANTONIME grand mare — petit m ic an [à] şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a sç exprima vîrsta. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.les vacances [vakas] vacanţa la nter [mer] marea ou fu] san la montagne [môtajx] m unte le l ’année passée |anewpase] a n u l trecut nous sommes allés [nuwsomzw ale] noi am mers dormir [dormir] a d o rm i flâner [flâne] a h o in ări nager [naşe] a înota lire [lir] a c iti instructif [ëstrvktif] in s tru c tiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] n o i arii în tă r it le corps [kor| corpul l ’esprit (m. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J 'a i ÎS ans. Se poate spune însă tot atît de corect: Van prochain sau Vannée prochaine a n u l viito r le nouvel an sau la nouvelle année a n u l nou K x . 81 .

mele tă i. noastră votre vostru. 0 iubesc m u lt pe prietena mea. ton. Leur frère cadet est écolier.a grupa a III. participiul are două tim puri: prezent şi trecut. în locul form elor de fe m in in ma. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a Il. A d je c tiv u l posesiv se foloseşte în lim b a franceză. voastră leur lor nos noastre vos voastre leurs lor E x e m p l e: M on père est ingénieur. ta. sale U n posesor mon meu ton tău son său ma mea ta ta sa ei mes tes ses Mai m u lţi posesori notre nostru. 82 . Quelle est son armoire? Care este d u la p u l său? Voilà mon adresse.a aimjer fin /ir partjir — — — aim ant [srnă] finissant [finisă] partant [partaj Verbele din grupa a Il-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. son pe ntru a evita h ia tu l: J ’aime beaucoup mon amie. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi tim p o acţiune (sau o stare) şi o calitate. în c o n s tru c ţii de fe lu l: E l îş i petrece co nc e d iul la m a re . în a in te a substantivelor care încep cu o vo cală sau cu u n h m u t. iar al lui être este étant. Observaţie.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de num ărul po­ sesorilor şi de numărul şi genul obiectelor posedate: Un obiect posedat Posesorul Masculin Feminin Mai multe obiecte posedate Masculin Feminin m ei. în lo cu l p ro n u m e lu i pe rso n al la c a z u l d a tiv d in lim b a r o m în ă . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. I l passe son congé à la mer. Ca şi în limba romînă. M a mère est chimiste. tale săi. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. sa se folosesc formele de m as­ c u lin mon. I a t ă adresa m ea. Notre maison est grande.

participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei in fin itiv u lu i -ir cu -i: fin ir — fin i. mer.. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i... Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. -is. . a m i est jeune. a m i sont ouvriers. enfants dans le j a r d in . . parler — parlé La verbele din grupa a II-a. J e vois . cousine de Marie est é tud ia nte . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). cousin. Iii merge a n u l acesta la m a r e . m aisons et .. I l passe ses vacances à .. . travailler. 83 . Verbele din grupa a III-a formează participiul trecut în mod neregulat.. avoir. în care se în d e p lin e şte a c ţiun e a e x p rim a tă de p r e d ic a t. F a m ilia sa este destul de num eroasă.. ouvrières sortent de l ’usine.. . C ărţile lor sînt instructive.. EXERCICES I. Răspundeţi la urmâtoaf^le întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? L a fa m ille d ’A la in est-elle nombreuse? Avec q u i passe-t-il ses vacances? O ù sont-ils allés l ’année passée? Votre fa m ille est-elle nombreuse? H . frè­ res d e .. ouvriers e t . M am a lu i A la in este ch im istă. ta n te d e . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia in fin itiv u lu i -er prin -é: aimer — aim é... ... fin ir. . Je re g a rd e .. dormir. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . aller. . IV . . . . .... -it. chim iste excellente. frère de René est l ’a m i de . Traduceţi în limba franceză: T a tă l m eu este inginer. Sora mea este stenodactilografă. S în t fiicele şi f iii m ă tu ş ilo r şi un c h ilo r m ei... el serveşte la formarea tim purilor compuse.. I II . E i se p lim b ă c în t în d . F r a ţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n ie . livres. P a rticip iu l trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. îm i iubesc rnu lt verişoarele şi verii. . . G e r u n d iv u l se form ează d in p a r t ic ip iu l pre zen t precedat de p re p o ziţia en: Ils se promènent en chantant.. acheter. surgir. el precizează îm p re jurare a de t im p . La verbele din grupa I. père d ’A la in est ingénieur. am ie e s t .. accepter. iar al verbului auxiliar être este été... . ja rd in s. -u: partir — parti apprendre — appris etc. E lle me d o n n e .Gerundivul (le gérondif) c o n s titu ie u n aspect a l fu n c ţie i verbale a p a r tic i­ p iu lu i p re ze n t. de m o d etc. Indicaţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: être...îm i n u m ă r ţig ă r ile .

Mon grandpère. comme d ’habitude. nous somines^allés voir nos grands-parents habitent assez loin de nous. Ils sont vieux. estwune fem­ me energique et 84 .2-ÈME LE Ç O N 'jL-dfiz>A LA FAMILLE D ALAIN Ce dimanche. a été monteur dans^une usine d ’a­ vions. Robert Girard. Ma grandmère. Maintenant. Jeanne G i­ rard. il est^à la retraite.

Ilswattendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. On a fait des projets pour dimanche prochain. ) [yzin] u z in a m aintenant [metonà] acum être à la retraite [ e tr ^ a ^ la ^ r a tre t] a fi pensionar la grand-mère [grâmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] to tu şi. a p ro p ia t Omonime le père ta tă l la paire perechea pair par.im] ca les grands [grà] cei m a ri grand-papa [grd^papa] b u n ic u l inventer Jsvâte] a in ve n ta nouveau [nuvo] nou le je u [3 0 ] jo cu l retentir [ratatir] a răsuna le cri [1 eri] s trig ă tu l le rire [rir] rîsul le monde [mod] lum ea chanter \Jăte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f ew k u r ir ^ e wsote] îi pune să alerge şi să sară plein. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. pro ie c tul prochain [pro/s] v iito r . m o n ta to r l ’usine (/. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Y O C A B U LA IRE deuxième fd^zjem] a doua dimanche [dim â/] d u m in ic ă d ’habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [graw parà] b u n ic ii lo in [lws] departe vieux [vj^] b ă tr în le grand-père [gr&^per] b u n ic u l monteur [motœrj m o n to r. Oncle Gérard. b u r ­ lac Ie soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [âparte] a lua cu sine. ) [impasjâs] nerăb­ darea les petites-filles [ p tit^ fij] nepoatele les petits-fils [ptiwfis] n e p o ţii la grand-maman [grd mama] b un ica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] p r ă jitu ra la nièce [njss] nepoata le neveu [nav 0 ] n e p o tu l marié [marie] căsătorit célibataire [selibater] ce lib ata r. -ă la douceur [duscer] blînd e ţe a élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z^e m ô ^b js] iu ­ b im m u lt attendre [atàdr] a aştepta l ’impatience (/. a duce I ’image (/. plsn] p lin . Il est célibataire. n u m ăr cu soţ 85 . Ce soir nous sommes partis en emportant l ’image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Nous^aimons bien nos grands-parents. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. qui aime le sport. -e fplë. Oncle Gé­ rard n ’est pas marié.pourtant pleine de douceur. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. ) [im a 3 ] im agin ea bon [b5] b un le sourire [surir] surîsul le projet [proşs] p la n u l. cu toate aces­ tea délicieux [delisj 0 ] delicios les petits [pti] cei m ic i comme [k.

mourir. precum şi numeroase verbe intranzitive. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. E l se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. naître etc. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. venir. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: 3 e /ate] j'a i chanté [ tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am cîntat tu ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi aţi cîntat ei (ele) au cîntat Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. 86 . Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^a^sq iz^àtre ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) eu am intrat tu a i intrat el (ea) a intrat noi am intrat voi aţi intrat ei (ele) au intrat 1 Cuvinte asemănătoare ca sunete.Paronime 1 attendre [atâdrj a aştepta entendre [àtàdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etsdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [vj0 ] bătrîn — jeune foœn] tînâr G R A M M A IR E Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprimă un fapt care a avut loc într-un tim p nedeterminat îi* trecut. deci ca pronunţare.). unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. arriver. Spre deosebire de limba romînă. dar deosebite din punctul de vedere al sensului şi al ortografiei.

adică cu terminaţia -s. les genoux etc. le chacal (şacalul). B . C. -eau.). le caillou (pietricica). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. le bleu (vînătaia) şi le pneu (pneul. le chou (varza). Cîteva substantive terminate la singular în -ou fac excepţie de la regula generală. les carnavals etc. participiul trecut se acordă în gen şi număr cu subiectul verbului. les choux. Astfel. Avoir Être ÿ a i eu foe^y] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu j'a i été [3 ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été P luralul în -x A . le carnaval. care formează plu­ ralul în s după regula generală ( les bals. les joujoux. substantivele: le bijou (bijuteria). ca: le bal. Pluralul substantivelor terminate la singular în -au. Substantivele terminate la singular în -al formează pluralul schimbînd această terminaţie în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux les chevaux Fac excepţie de la această regulă cîteva substantive.. -eu se formează adăugind terminaţia -x la forma singularului: le gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux Fac excepţie de la această regulă substantivele: le landau (lan­ doul). formînd pluralul prin adăugarea unui -x.In acest caz. Adjectivele terminate la singular în -eau primesc la plural un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . les cailloux. Perfectul compus al verbelor auxiliare avoir şi être se conjugă cu auxiliarul avoir. cauciucul) care formează pluralul potrivit regulii generale de formare a pluralului în lim ba franceză. le festival etc. le joujou (jucărioara).

Adj ectivele terminate la singular în -al iac pluralul masculin în -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERC ICES I . Les jeunes attendent avec im patie nce les (F estival M o n d ia l) de la jeunesse. . écolier.. I l est ouvrier. Cette fille tte aim e ses (jou­ jo u).. E lle n ’aim e pas les (bijou). V* înlocuiţi spaţiile cu articolele nehotărîte: .. . fin ir. N e p o ţii îşi iubesc b u n ic ii. cris. m a iso n . . Treceţi substantivele şi adjectivele din paranteze la plura l: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Je déjeune en fa m ille . Formaţi perfectul compus al verbelor: inventer. Treceţi verbele din următoarele propoziţii la perfectul compus: Nous visitons nos parents. m anger. B un ica mea a crescut cinci copii. .. . fabriques. Tu as d ix pomm es. m o n tag n e. livres. cousines. IV . . B u n ic ii aşteaptă cu n e răb ­ dare v iz ita nepoatelor şi nepoţilor lor.. . Traduceţi în limba franceză: B u n ic u l lu i A la in a fost m ontor.. E i au făc ut p la n u r i pentru d u m in ic a viito are . Ce sont des livres (nouveau). .. Ils tra ­ v a ille n t dans une fabrique. Les hommes d oive nt être (égal). Irène.. . M on am ie est étud iante. trouver... Nous chantons cette chanson. I I I . . U n c h iu l Gérard este celibatar. Les E ta ts (n atio n a l) a p p a ra is ­ sent de plu s en plu s comme une force in d é p e n d a n te dans l ’arène m o n d ia le .. G rand-papa parle avec ses petits-fils. Les (cheval) arabes sont renom ­ més pour leurs q u a lité s (exceptionnelle). j a r d i n ... E l a lu c rat într-o u zin ă de avioane. I I . P a u l et P a u lin e rencontrent Georges et. B un ica lu i A la in este o femeie energică. E i au p re g ătit surprize nepo­ ţilo r. Les peuples des pays (colonial) lu tt e n t p o u r la lib e rté et l ’indépendance..

« Gérard **3 T ® S *“ h ^ O •^ s — ■ S 1 3 t.S S ^ 3 U c e p — ** / fi fi C D0 ) > o 0 . — le beau-frère d ’ Hélène G irard 89 .5 * <î < 8 H 33 \ / A -Q o « ç < tu. « s » . JJ fi -- fi c r \ fi SJ / / \ < "S £ > .o - / \ < u 4 ~ î.? 5"O î> « 4 « "d « T 3 « ^ (5 x . •S 3 ^ û. etc. -o < -o C L . Paul etc. 5— w 0) . P h *3 s £ 2 ü c ^ fi ^ .o U îc > c d c fi — ' f c Dt ü D re e k. A ntoine Girard l ’époux (le m ari) d ’ Hélène G irard H élène Girard l ’épouse (la femme) d ’Antoine G irard -Q O ffî <.§ 3 . 3 e b "e -e b "s « 3 . ) M 7 ! œ- C ur . I p Q îC "1 3 k.' fi fi o < v < 9 u « fi «J a > '< C J > L > fi fi 5 4 >0 •I \ a > S^ o j T 3 £ o o a fi ^ J £ o a.. 3 Girard 3 — le frère d ’Antoine G irard — l ’oncle d ’A la in . 1 bc 3 T 3 ffi Q 5 C C P C w fi tr .s-Sü-So o fi .5 • — v« -fi .

Vousw avez. puisque j ’ai . — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Ah. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. n ’est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingtwet un^ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes. On voit que vous faites du sport. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Il y a quinze ans. la jeunesse ! Depuis que j ’ai dépassé soixante ans. Monsieur Grégoire. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix. Monsieur Grégoire. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. elle a quarante et un^. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Yves Grégoire. — Bonjour. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui._ans et Michel quatorze.ans. C’est pourquoi je viens plus sou­ vent à Paris voir mes petits-enfants. je sens de plus^en plus le be­ soin d ’être entouré de jeunes. jeune homme? — Dix-huit ans. deux frères et une sœur. si je ne me trompe.

şi ad j. -ne [Æ sjs] vechi.) vieillir (vb. veche la connaissance [kanesâs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ătrîn u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqiw15tô] de m u lt tim p il y a quinze ans fil^ ja ^ k ë z ^ à ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi ▼ivre [vivr] a trăi . şi adj.) rajeunissant. -ă tinereţea .) le vieillissement (s. tinerică a întineri a se întineri.) se rajeunir (vb.) 1. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.eu sept enfants ! Les^.) la vieillesse ( f . mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. -e (ad j.) le vieillard (m . a locui la province [pravës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a tit de grandir [grâdir] a creşte. VOCA BULAIRE l ’âge (m. -te (a d j. vîrsta 2 . a se m ări le jeune homme [3 cen^am] tînăru l au moins [owmwê] cel p uţin se tromper [sawtr5pe] a se înşela plus jeune [plyw3 œnj m ai tîn ăr devoir [davwar] a trebui encore [âkar] încă la jeunesse [jœnes] tinereţea . m .uns sont petits. Notre famille est grande. tineretul sentir [satir] a sim ţi entourer [âture] a înconjura de plus en plus [d3 _ p ly „ z d ^p ly ]d in ce în ce m ai m u lt venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvô] m ai des la vieille [vjsj] bătrîna être pressé [etrwprese] a f i grăbit saluer [sahje] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] spuneţi.3 ] vîrsta le jo u r [3 ur] ziua rencontrer [ràkôtre] a în tîln i ancien.) la jeunesse (f.epoca.) tîn ăr. -ă a îm bătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu m ai multe sensuri l ’âge ( m . vechi (înaintea u n ui substantiv care începe cu o vocală: vieil ) bătrînă. ) [la. şi adj. moşneagul bătrîneţea îm bătrînit.) rajeunir (vb.m.) vieille (s. pe stradă == dans la rue pe tralevard = sur le boulevard 91 . f . l ’âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.rn. je suis pressé. Maintenant je dois vous quitter. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. veche b ătrîn ul.) ■vieux (s. Saluez de ma part votre famille. ) vieilli. -e (a d j.) jeunet. evul: le moyen âge evul mediu. Dites à votre grand-père de m ’attendre demain à onze heures. René — vingt-trois* Irène vingt-neuf.) le rajeunissement (s.f.f. Louis — dix-neuf. spune demain [danaë] m îine F a m ilii de cuvinte jeune (s.) tinerel. tineretul (fa m .

Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de ani. J ’ai 35 ans. E l are 42 de ani. I I I . Acest bătrîn a depăşit 60 de ani. inspecter. cinquante et un. le genou. beau. 40 (quarante). quarante et un. Cîţi fraţi are prie­ tenul tău? E l are patru fraţi. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst^d 0 ] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. soigner. le cou. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. grandir. 57. 38. 50 (cin­ quante). le bateau. Numeralele compuse care exprimă numerele 21. Această carte are 25 de capitole. în lim ba franceză. 30. 60 (soixante). abolir. Casa are 14 ferestre. instaurer. 49. 30 (trente). trente et un. EXERCICES I . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. glorieux. 53. I I . 31. după un num eral cardinal nu se foloseşte prepozi­ ţia de: A m 35 de a n i. E l este încă tînăr.GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numéral cardinal) Numeralele cardinale de la 20 la 60 sînt numerale compuse. Ele se formează prin adunarea a două numerale simple: vingt-deux (adică 2 0 + 2 ) 2 2 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu excepţia lui 20 (vingt). V. IV . 92 . trente-trois. Verişoara mea are 22 de ani. 29. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). blanchir. le cheveu. fără a se m ai despărţi prin lin iu ţă: vingt et un. 41. Tatăl meu are 51 de ani. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 25. am ical. 2. 1. 3. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o lin iu ţă : vingt-deux. Scrieţi participiul trecut şi prezent al următoarelor verbe: ramasser. Am citit (j’ai Iu) 59 de pagini.

— Bien. — O h ! vo u s m ’ i n s u l t e z . de l ’hisloire. 3 0 6 m è l r e s — 1 8 8 9 ! (Vfajs v o y o n s . Guy. interroge avec allenlion ses copains. Aujourd’hui c’est le tour de la géographie. de retenir des chiffres et des dates d ’une manière agréable. les jeux de société instructifs constituent un excel­ lent moyen de vérifier leurs connais­ sances. Cette q u e s ­ t i o n est t r o p s i m p l e p o u r u n P a r i s i e n . des_arts. Les garçons se posent des questions. des sciences techniques.4-ÈME LEÇON UN JE U INSTRUCTIF Pour Alain et seswamis. p o ­ s e z . Ces jeux exigent une connaissance approfondie des sciences nalurelles. . indiquez la hauteur de la lour Eiffel el l ’année de son_édifical ion. premier prix de géographie au lycée. diles-moi longueur du R h in ! — — quelle esl la I 360 kilo mèt res . Ils préparent d ’avance les sujets indiqués par l ’examinateur.mo i u n e q u e s h o n p l u s d i f f i c i l e . Très b i e n . 2000 k m . du sport. Michel. Indiquez aussi cel l e d u D a n u ho.

) [egzaminatoer] exam inatorul aujourd’h u i [o3 iirdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [prarnje^pri] a ic i: care a ob ţinut prem iul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3 e] a examina (un elev. a cere imperios approfondir [apraf 3dir] a adînci. -elle [natyrel] natural..) [lsstâ] m om entul trouver [truve] a găsi il est d e . -ă exiger [egzi3 e] a pretinde. Claude. un student) l ’attention (/. le mont Everest a 8 848 m.) prietenul.. Paris.. a aprofunda la science [sjâs] ştiinţa naturel.. m ai lung d e c ît. — Si je ne me trompe. [il„e d a ... Bog^r. a re­ flecta l ’instant (m. grea la. -e [ekselâ] excelent. —■ Vouswavez bien répondu.. ) [abitâ] locuitorul environ [àvirô] aproxim ativ comparer [kăpare] a compara le mont fmăl muntele moins haut [mwëwo] m ai puţin înalt 94 . ) [edifikosj5] construi­ rea trop [tro] prea le Parigien [parizje] parizianul voyons! [vwajo] haide ! difficile [difisil] greu. Réfléchissez un instant ! —■ J ’ai trouvé ! 2 860 km. le nombre [nobr] num ărul l ’habitant (m. — C’est ça. -ă la technique [teknik] tehnica l ’histoire (/.. plus long que le Rhin. Et . V OCA BU LAIRE le je u [3 0 ] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd’ hui. le nombre d ’habitants de Bucarest. felul agréable [agreabl] plăcut. -ă le moyen [mwajs] m ijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] data la manière [manjer] m odul. ) [atâsjô] atenţia le copain [kops] (fam. am icul indiquer [cdike] a indica la hauteur [otoer] înălţim ea la tour [tur] turnul l ’édification (/.. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. Moscou — 6 208 000 habitants... a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [sstwfwawsi] de data asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. ] el este c u . longueur [lăgcer] lungimea dire [dir] a spune. sur les so m m e ts des mon­ tagnes et sur les cours d’eau. p ly ^ lS ^ k a . ) [istwar] istoria préparer d ’avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3 s] subiectul l ’examinateur [m.— Cette fois-ci c’estwinexact. —-Bucarest— environ 1 300 000. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. -ă. plus long q u e . Paris — 2 800 000 (l’agglo­ mération parisienne compte plus de 7 000 000).l’examen“ continue. Moscou et Tokyo... Tokyo — plus de 1C 000 000. agrea­ b il. Il est de 1 500 km.

a ciadi I * Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour tur de forţă. culmea les cours d ’eau [kur^do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. / a construi. ) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [same] v îrful. realizare măiastră a juca o festă cuiva fiecare la rîn d u l său rînd pe rînd GRAMMAIRE Numeralul cardinal ( L ’adjectif numeral cardinal) Numeralele cardinale de la 60 la 100 se formează: a) prin adunarea a două numerale simple: soixante-douze (adică 60 +12) 72 soixante-seize (adică 60 + 16) 76 b) prin înmulţirea a două numerale simple: quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) prin adunarea şi înmulţirea unor numerale simple. ocolul. înv îrtitura.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea im aginaire [imaginer] im aginar. -â l ’examen (m. i batir [batir] élever [elve] ţ I . Astfel se formează toate numeralele de la 81 (quatre-vingt-un) pînă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . plimbarea 2 . tu rnul strungul Sinonime édifier [édifie] construire [kôstriiir] l *.' n.

cent. Numeralele vingt şi cent primesc semnul plu ralu lu i (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u ltiplică: quatre-vingts livres cinq cents pages dar răm în invariabile cînd sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages 96 . 101) (cent) şi se foloseşte conjuncţia et 1 000 (m ille) nu quatre-vingt-un [katrave^œ] quatre-vingt-onze [katravë^5z] cent un [sà^œl cent onze m ille un m ille onze 3. 1. La numeralele compuse exprim înd numerele 61.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 soixante [swasàt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [sâ] 1 1 000 cent un cent deux 103 cent trois 1 1 0 cent dix 1 1 1 cent onze 1 1 2 cent douze 2 0 0 deux cents 2 0 1 deux cent un 2 0 2 deux cent deux 300 trois cents 400 quatre cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 hu it cents 900 neuf cents 1 0 0 0 mille [mil] 1 0 0 1 m ille un 1 1 0 0 m ille cent 1 2 0 0 m ille deux cents 1 300 m ille trois cents 2 0 0 0 deux m ille 1 0 0 0 0 dix m ille 2 0 0 0 0 vingt m ille 1 0 0 0 0 0 cent m ille 0 0 0 0 0 0 un m illion 0 0 0 0 0 0 un m illiard 101 102 (douze cents) (treize cents) Observaţie. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante et un soixante et onze 2. Numeralele cardinale sînt invariabile. Dupa numeralele 80 (quatre-vingts). cu excepţia lui un. vingt. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin lin iu ţă: cent trois mille cinq cents 4.

Imperativul (L ’impératif) Ca şi în limba romînă. Num eralul m ille (pronunţat m il) se poate scrie m il atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urm at de un a lt numeral: 1962 == m il neuf cent soixante-deux Se scrie m iile în expresiile: Van m iile (anul 1000) Van deux m ille (anul 2000) în care mille nu este urm at de alt numeral. 2. E l este unicul mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de pronumele personal. Persoana a III. Formele imperativului sînt identice cu cele ale indicativului prezent. Persoana I plural a im perativului ( chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm ). un în­ demn. cu excepţia persoanei a Il-a singular a verbelor din grupa I. imperativul exprimă o poruncă. un sfat. I şi a Il-a plural. măsură de lungime). Vaporul este la o distanţă de două m ile de coastă. La verbele din grupa I se omite la imperativ terminaţia s care există la indicativ. în lim ba rom înă neexistîn d o formă a im perativului corespunzătoare acestei persoane. 1. M ille .5. Imperativul verbului chanter chante ! r. terminaţiile lor indicînd persoana care săvîrşeşte acţiunea. Substantivul mille este în lim ba franceza de genul masculin. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc m ai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 X 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Num eralul m ille este invariabil. întrebuinţat ca substantiv ( = m ilă.han tons ! chantez ! cîntă ! să cîntăm ! c în t a ţi! Imperativul verbului avoir aie ! ayons ! ayez ! ai ! să avem ! aveţi ! Imperativul verbului être sois ! soyons ! soyez ! f ii! să fim ! f iţ i ! Observaţie.a se exprimă în lim ba franceză prin conjunctiv: Q u ’il parte! Să plece! 97 . Imperativul are trei persoane: a Il-a singular. Notă. capătă un 5 la plural Le bateau est à deux milles de la câte.

81. I I I . parmi lesquelles Charles Gounod. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. admirable construction métallique édifiée en 1889 er plein coeur de Paris. choisir. Dă o cutie de chibrituri fratelui tău. 201. 700. 111. M ihail Sadoveauu s-a născut în 1880. Traduceţi în lim ba franceză: Priveşte acest portret. 102. 94. Elle a 306 mètres de haut. Alege o cravată roşie. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi A lain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ’habitants a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l ’âge des membres de votre fam ille ! En quelle année sommes-nous m aintenant? I I . Sena are 776 km . V. el are 81 de ani. Des personnalités des Lettres et des Arts de l ’époque. 1799. 1980. Să dormim bine. Volga (La Volga) are 3 6 8 8 km .EXERC ICES I . 84. 1320..1’inutile et mon­ strueuse Tour Eiffel1 ' q u ’iis considéraient „le déshonneur de Paris“ . Sa construction a suscité beau­ coup de commentaires. Loara este cu 244 km (kilomètres) m ai lungă decît Sena. Tolstoi a m urit (est mort) în 1910. 1970. domine toute la ville. "78. Turnul Eiffel a fost construit în 1889. 98 . au Champ-de-Mars. Maupassant s-a născut în 1850. Această carte are 987 de pagini. Traduceţi în lim ba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ătrîn . Intra ţi ! Nu intraţi ! Iu b iţi cărţile! Pleacă la şcoală! Să luptăm pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala 11 ! L E C T U R E S U P P L E M E N T A IR E LA TOUR E IF F E L La Tour Eiffel. 1271. IV. tirer. Staţi m îine acasă. Victorien Sardou. 70. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l ’édification de . 91. Alexandre Dumas. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 71. 1840. 74.

qui dans leur ensemble font de Paris l ’une des plus belles villes du monde. sans nul doute. objectif touristi­ que de premier ordre. On peut voir d ’ici le dôme des Invalides. le Panthéon.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. sur la rive droite. l ’Arc de Triomphe de l ’Ëtoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le bois de Boulogne ainsi que d ’autres édifices. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c’est. les poétiques quais de la Seine. les jardins verdoyants des Tuileries. . ville coupée en deux parties par la Seine. Aujourd’hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. unique au monde. qui coule sous trente ponts. la célèbre Tour Eiffel. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. l ’île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. le Sacré-Cœur. gracieuse et massive à la fois. Par l ’ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. du Luxembourg. monuments et places.

Je m ’inscrirai à la faculté de méde­ cine. Je l ’ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle. écoute parler son cousin Alain. Tu sais.. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. — Vois-tu. Je guérirai les malades. très sérieuse. un petit nez retrous­ sé. Elle est si jolie. le tronc. je peux t ’indiquer le nom de 100 ... les jambes. poursuit son cousin. les mains. le cou.. les. La petite Yvonne.. j ’ai décidé de devenir mé­ decin. ses_ yeux sont bleus. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tête.. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les bras. ce méca­ nisme si compliqué. — Alors ce n ’est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. Par exemple. elle a des joues vermeilles.d ’anatomie.

Etes-vous satisfait. la plural. ) [anatomi] anatom ia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -le [vermsj] rumen. -e fooli] drăguţ.. -ă PRONUNŢARE — Cuvîntul os se pronunţă l ’os [los] la singular şi leso(s) [lewzwo] fără_ a se auzi -s. a ajunge la chose [/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [nerj nervul la veine [ven] vîna Tos (w«) [los] osul la composition [k5pozisj 5] compoziţia le sang [sa] sîngele sans doute [sâ^. le nom des nerfs et des muscles. serios. — Alors tu seras sans doute un savant ! dit la naïve Yvonne.. ANECDOTE Chez le docteur. a ur­ m ări former [forme] a forma la tete [tet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jam be [3 < zb ] piciorul alors [alor] atunci même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[parw egzâpl] de exemplu je peux f33wpa] eu pot l ’oreille (/. des veines et des_. -ă le nez [ne] nasul retroussé. -ă les cheveux [/ v0] părul les yeux [lezwj< 3 ] ochii la joue [3 U ] obrazul vermeil. des dents. l ’autre bout est_attaché ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atâtivmâ] cu atenţie pas du tout [pa^d y^tu) de loc l ’anatomie (/.-euse [serj0 ]. 101 . mon petit! — Je ne peux pas. -e [yms] omenesc.dutj fără îndoială le savant [savfl] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [tire^la^lâg] a scoate lim ba le bout [bu] capătul attaché. prins. sérieux..-oasă écouter [ekute] à asculta jo li. — In cuvîntul nerf nu se aude -f final.chaque doigt de la main.. ) fiorej] urechea satisfaire [satisfsr] a satisface quelle naïveté [kslwnaivte] ce n aiv i­ tate suffire [syfir] a fi suficient. — Tire la langue. la composition du sang. monsieur le docteur? — Quelle naïveté ! Tu crois que cela suffit? Il faut connaître tant de choses. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [da] dintele poursuivre [pursqivr] a urm a. a ic i: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte hum ain. os. de chaque partie de l ’oreille. -e [ata/e] legat.-ă. a decide le médecin [medsë] medicul guérir [gerir] a vindeca. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [siwk5plike] a tît de complicat. a tăm ăd u i le malade [malad] bolnavul s’inscrire [ssskrir] a se înscrie la médecine [medsin] medicina ^ pour cela [pur^sla] pentru aceea. -e [rotruse] cîrn.

-oasă urît.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (crève les yeux) n ’avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. -ez. nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils ( elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi în -re. după regula generală: le détail [detaj] detaliul l ’éventail [evâtaj] evantaiul les détails les éventails 102 . îndrăzneţ între patru ochi G R A M M A IR E Viitorul (Le futur) Viitorul se formează prin adăugarea terminaţiilor -ai. belle laid. -e frumos. in fin itiv u lu i: prendre — je prendrai Observaţie. -ont la infinitivul verbului: Grupa I je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el Jea) va vorbi nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi G ra p a a ïl. sare în ochi a fi curajos.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -a. -ons. bel. -as.a. Verbele din grupa a III.a je fin ira i eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi i l (elle) fin ira el (ea) va sfîrşi pierd pe e m u t din term inaţia attendre — j ’attendrai. terminate la in fin itiv Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir Être j ’aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront je serai eu voi fi tu seras i l (elle) sera nous serons vous serez ils (elles) seront P luralul substantivelor în -ail Substantivele terminate la singular în -aii fac pluralul în -s.

care primesc la plural term inaţia -aux: les travaux. entrer dans la chambre. le corail (coralul).. les émaux etc. Yvonne este blondă. Il (penser) souvent à toi. E l va m unci m u lt şi va vindeca bolnavii. Je (attendre) ton retour avec impatience. ca: le travail (munca). I I . Tu (être) u n homme cultivé. E lle (choisir) ces fleurs. vinelor. A la in va învăţa numele nervilor. PROVERBE L oin d e s e u x . Elle (finir) la lecture de ce roman dem ain. O chii care nu se văd se uită. Vous (visiter) la semaine prochaine une grande usine. Ils (manger) ces fruits. oaselor. I I I . Vous (regretter) le temps perdu. loin du cœur. Traduceţi în limba franceză: A la in citeşte cu atenţie o carte de anatomie.Fac excepţie unele substantive. Ils (prendre) part à la fête de „ I ’H um anité“ . 103 . les (minéral). les coraux. Odette a des (oeil) noirs. IV . l ’émail (smalţul). L ’histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (anim al). J ’a i lu (am citit) l ’admirable recueil de poésies de Théo­ phile Gautier („Em ail) et (Camée)“ . Mes deux (aïeul) sont très vieux. V . E l va fi student la facul­ tatea de medicină. Tu (répondre) tout de suite à cette question. laver une chemise. Treceţi substantivele din paranteze la plural: O n trouve dans la Méditerranée des (corail) superbes. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d ’obtenir des billets pour ce spectacle. are ochi albaştri şi obraji rumeni. le vitrail (vitraliul) e tc . Ils (danser) toute la n u it. Substantivele aïeul şi oeil au un dublu plural: l ’aieul bunicul l ’œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^œils bun icii strămoşii formă neregulată folosită în m od curent formă regulată păstrată în anum ite expresii: œils-de-perdrix b ătătu ri œils-de-bœuf lucarne E X E R C IC E S I . muşchilor. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Il (prendre) des leçons de français. les (végétal).

une omoplate. des^os. les poumons. le goût et le toucher. La nôtre est cassée depuis longtemps. le rein. . La mienne est cassée ! — Impossible. je dois vérifier mes connaissances. Yvonne regarde son-cousin avec admiration.-tels le cerveau. J ’apprendrai aussi les fonc­ tions des divers^organes du corps humain. — Prêtez-moi votre seringue. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis.6-ÈME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. parce que ce sont les nôtres. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui deswenfants. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. le cœur. Il faut bien connaître ces organes. l ’esto­ mac. Voilà par exemple une clavicule. — Ils sont^à moi.. J ’étudierai aussi les sens de l ’homme.. quelques vertèbres. dit-il à ses cousins. dit Claude. Demande à Odette de le donner la sienne. la vue. Mais ce n ’est pas tout. répond A lain. l ’ouïe. l ’odorat.

encourager décourager (m. ) [admiras j 5]adm iraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] atîta en quelque sorte [âwkslkawsort] oare­ cum. a ic i : tot lu i a donné [liji^. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c’est toujours lui qui lui a donné les premiers soins. -â ils sont à m oi [ilws ô ^ twawnvwa] sînt ai mei. malade de bronchite.) (vb.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p ip ă itu l l ’adm iration (/.) [estoma] stomacul le cœur [koer] inim a le poumon [pumô] p lăm în u l le rein [rs] rin ich iu l le sens [sâs] sim ţul la vue [vy] vederea l ’ouïe (/. a ic i : sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l ’o^noplate {}. Il veutwêtre reçu premier au concours d ’admission. j -euse (ad j.) curajul curajos. -oasă a încuraja a descuraja 105 . Il a soigné et guéri son^ami Marc. Il aime déjà ce noble métier. -e [efreje] însjjăim întat.awdone] i-a dat le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rasovwar] a prim i le concours d’admission jkôkurw dadmisjô] concursul de admitere Omonime le cœur [kcer] inim a le chœur [koer] corul Familie de cuvinte le courage courageux.fëwdkôt] în cele din urm ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [nocl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovijwfule] glezna scrîntită toujours [tujur] întotdeauna.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l ’estomac [m. Il soigne les blessures de ses camarades et même les siennes.) (vb. VOCABULAIRE ouvrir de grands yeux [uvrir^daw grâwzwj 0 ] a face ochi m ari apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] pupitrul le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.Alain réussit en fin de compte à trouverune seringue. în oarecare măsură il devait faire [ilwdov£^fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prete] a îm prum uta la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. ) [ui] auzul l ’odorat (m.) [omoplat] om oplatul quelques [kelko] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a învăţa la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l ’organe (m.

d iu l Observaţie.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu’un cu dragă in im ă în silă pe d in a fa ră a' duce de nas a avea p ic ă pe cineva GRAMMAIRË Num eralul ordinal (L 'adjectif num éral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. a doua „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. în tim p ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève le premier (la première) le deuxième. Numeralul cardinal un fœ] deux [<l0] prezintă dciuă form e: N um eralul ordinal le premier [pramje] p r im u l la première [pramjerj p rim a le (la ) deuxième [dizjsm ] le second [zgd]. la seconde [zgjd] a l doilea. [qitjem] adăugarea terminaţiei dix — dixième [dizjsm] Formele prim ului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. la seconde) le ( la ) troisième [trw azjem ] le (la ) quatrième le (la ) cinquième le (la ) sixième [sizjem] le (la ) septième a l patrule a elev a p a tra elevă le ( la ) huitième le le le le le le (la ) (la ) (la ) ( la ) (la ) (la ) neuvième dixième [dizjsm ] onzième douzième vingtième vingt-et-unième (v. A stfel: — num eralele cardinale te rm in ate în e m u t pierd această vo c ală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . şi C o m pen­ de gram atică). Unele num erale suferă m o d ific ări fonetice în a in te de a p r im i te r m in a ţia -ième. 1. le second ( la deuxième.

n u m a i n um e ralu l care indică un ităţile primeşte term inaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième a l cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele pronumelui posesiv variază în funcţie de numărul pose­ sorilor. Pronumele posesive sînt precedate de articolul hotărît. votre livre. La numeralele compuse. fem. mase. le ( la ) vôtre au accent circumflex pe o şi nu se alătură niciodată unui substantiv: Ces portraits sont les vôtres. fem. 107 . le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre le tien al tău la tienne a ta les tiens ai tăi les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre le sien al său la sienne a sa les siens ai săi les siennes ale sale le leur al lor la leur a lor les leurs a i lor ale lor un obiect posedat M ai m u lţi posesori m ai multe obiecte posedate mase. le ( la ) vôtre. de genul şi numărul obiectelor posedate. si fem. s o a n a a II-a a III-a Posesorul Genul I mase. votre cu pro­ numele posesive le ( la ) nôtre. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor m ai multe obiecte posedate mase. Nu trebuie confundate adjectivele posesive notre. fem.— la numeralul cinq se intercalează -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe f în v: vocala u înaintea terminaţiei neuf — neuvième 2. ca şi în lim ba rom înă. P e r. votre se scriu fără âccent şi precedă întotdeauna un substantiv: notre mère. Pronumele le (la ) nôtre. Adjectivele notre.

parents sont jeunes. A la in îi arată nişte oase. a 8 étages. . ... E l va fi medic. Completăţi spaţiile libere cu adjectivele sau pronumele pose­ sive cerute de sens: . Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul vărului său un craniu şi nişte oase.. un omoplat. V. père est ouvrier. Le jour est la (7) partie de la semaine. îi place deja să îngrijească bolnavii.. . viitor.. est professeur. auzului.. est petite. . înlocuiţi ( scriind în litere) numeralele cardinale din paranteze cu numeralele ordinale corespunzătoare: Paris est la (1) viile de France. o claviculă. C’est le (21) livre de ma bibliothèque. L ’Europe est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de latitude nord.. Paul est le (1) de sa classe.. Conjugaţi verbul montrer la prezent. Conjugaţi la prezent. gustului şi p ip ăitu lu i. perfectul compus şi imperativ. ale plăm înilo r. La maison a 5 étages... la seconde est 1 a (60) partie de la minute. E l vindecă rănile prietenilor săi. ale stomacului... I I I . IV . mirosului.. . perfectul compus şi imperativ: porter une valise fin ir le livre . ale rin ich iului şi ale in im ii.EXERCICES I . E l va învăţa funcţiile creieru­ lu i. . Marie est le (5) enfant de m on oncle. i ’heure est la (24) partie du jour. Va studia organele văzu lu i. viitor. sont vieux.. chambre d ’André est grande. I I .

Tu cherchais quelqu’un? dit Antoine Girard à sonwancienwami Georges Maquet.. Elle est_entourée d ’un beau jardin. les leurs. Les^enfants ont grandi. ce qui fera la joie de ma 109 . — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^-occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Denise. J ’ai heureu­ sement trouvé une maison spacieuse. ils^ont besoin maintenant de trois chambres .7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t ’ai aperçu dans la rue. qui travaille. j ’habite ce quartier depuis^une semaine. pas neuve mais^en très bonw état. doit^avoir la sienne et les garçons. — Mais non.. Tu comprends. un déménagement !. — Tu as parfaitement raison rnais^il est devenu trop_étroit pour nous. Ils.n’avaient paswassez de place pour étudier. Je n ’ai pasweu le temps de t ’annoncer.

-ă en tout jâ ^ i u] în total le rez-de-chaussée [red/ose] parterul le vestibule [vestibyl] vestibulul la salle à manger [salwawm<2 3 e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] debaraua monter fm5te] a urca l'escalier intérieur [eskaljewëterjœr] scara interioară la chambre à coucher [/ôbrwawh / e ] dorm itorul le couloir jkulwar] culoarul la salle de bains [sfi 1_. Et moi de même. -euse [spasj^] spaţios. -ă le centre [sâtr] centrul être content [etr^kôtâ] a fi m u lţu m it le logis [1 03 1 ] locuinţa parfaitement [parîetmaj perfect. il est vrai. la cuisine. un vestibule. les fleurs et les^arbres.chienne Louloute. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [/er/e] a căuta quelqu’u n [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. -ette fkoks] cochet. -ă heureusement [œr^zmâ] din fericire spacieux. l ’air frais. Le soir. la cham­ bre de Jacques. il est vrai [il„e_vrE] este adevărat autre(s) [otr] a ltu l (alte) l ’avantage (m. nouă en très bon état [àn ^tre ^b o ^n ^e ta ] într-o stare foarte bună entourer [âture] a înconjura la joie [3 wa] bucuria la chienne [/jen] căţeaua. — Tu as de la veine. etrwat] strim t. de (tem­ poral) la semaine [s|men] săptăm îna le temps [tô] tim p u l annoncer [anôse] a anunţa comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménageaient [demenaşmâ] m u ­ tarea déménager [demena3 e] a se m uta occuper [okype] a ocupa l ’appartement (m. răcoros te voilà [tawvwala] iată-te rom antique [romàtik] rom antic. -oasă neuf.) [ete] vara dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [da^msm] de asemenea parce que [parswka] fiindcă. un couloir et une salle de bains.. On monte à l ’étage par un^escalier intérieur. la salle à manger.) [avâta 3 ] avantajul le silence [silăs] liniştea 1 air frais [ler^fre] aerul proaspăt. Là il y a deux chambres à coucher. on peut dîner dans le jardin.) [apartamÆ] apar­ tam entul coquet. un débarras. aici: perfectă raison [rsză] dreptate devenir [davnir] a deveni étroit.. ) [akazj5] ocazia 110 . Le quartier n ’est pas central. mais il a d ’autres„avantages: le silence. pentru că l'occasion (/. nœv] nou. un grenier et une cave. La maison a une belle terrasse.< Jü_. en„été. deux balcons. parce que j ’aurai l ’occa­ sion de te voir souvent. -e [etrva. — Te voilà romantique ! A tonwâge ! Combien de chambres avezvous^en tout? — Au rez-de chaussée.bs] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] podul la cave [kav] p iv n iţa l ’été (m. neuve [nœf.

C uvîntul le parterre are un alt sens. 111 . parter (la teatru) 2.a. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. ocum. Antonime monter Elle m o n t e descendre l ’e s c a l i e r .. ouvrir fermer E lle o u v r e la fe n ê tre . casa Notă. Elle d e s c e n d l ’ e s c a l i e r . Elle ferme la fenêtre. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte cu v întu l le rez-de-chaussée. E l se traduce prin: 1 . .Sinonime le loeis le domicile la demeure \ l ’habitation / .

nous part{ ons) Grupa I Grupa a Il-a je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient je finissais eu sfîrşeain.a < -ais a III. terminam tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être Avoir j ’étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: étant j j ’avais eu aveam tu avais il (elle) avait nous avions vous aviez ils (elles) avaient (Participiul prezent: ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează fem ininul în -ère. scump amar întreg l'étrangère [etrăjsr] l ’ouvrière chère amère entière strama muncitoarea dragă.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L’imparfait de l ’indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ( -ais a Il. nous finissions) .a ( -ait f -ions plural \ -iez ( -aient singular Nous parl( ons) . scumpă amară întreagă 112 . -ière: l'étranger [etrà3 e] l'ouvrier cher amer entier străinul m uncitorul drag.

Ea nu şi-a m încat prăjitura. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. prim ind apoi un e mut: l ’époux heureux soţul fericit l ’épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în ç. La timpurile compuse.a.— Substantivele terminate la masculin în -x. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la tim purile compuse La timpurile simple. apoi primesc un e mut: le loup le veuf neuf lupul văduvul la louve la veuve neuve lupoaica văduva — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a prim i un e mut: le chien le chat cîinele pisoiul la chienne la chatte căţeaua pisica Fac excepţie substantivele şi adjectivele terminate în -ain.: sain Roumain romin sănătos Roumaine saine rominca sănătoasă — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -t dublează consoana finală înainte de a primi un e mut: bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă n . Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativa: je n a i pas trouvé foo^ne^pa^truve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n ’a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . E u nu ştiu. -s. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut: Elle n 'a pas mangé son gâteau. -in s.

par. o baie. Ils (habiter) une belle maison. sous. Traduceţi in limba franceză: F am ilia Maquet s-a m utat pentru că apartamentul său era prea mic. 114 . înlocuiţi punctele cu prepoziţiile necesare (pour. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Il a écrit cette lettre. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. dar este în stare bună. de. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. camera lu i Jacques. J ’ai reçu une lettre .. Ma cousine a mangé tous les gâteaux... Vous trouverez ce liv re . Yves a rencontré Mireille. în propo­ ziţiile scurte. Il se repose. două balcoane. Ils doivent a lle r. Les hommes et les femmes (discuter).. mon amie .. Le frère. I l (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. l ’usine.. Tu as vu ce film . Copiii aveau nevoie de trei camere. les enfants (s’amuser).. La fenêtre est trop large.. dans. IV . Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.. Treceţi la feminin: un ouvrier français un bon époux des paysans roumains les petits chats V. à. J ’(être) son amie. bucătăria şi o debara. sufrageria. I I I .Interogarea fără inversiune în limba franceză propoziţia interogativă poate fi exprimată şi cu ajutorul intonaţiei deci fără inversiunea subiectului: Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film ? V ii m îine la noi? E i au văzut film u l acesta? Această formă este folosită mai ales în lim bajul familiar.. Casa lor are m ai multe camere: la parter. mon am i est parti en province. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă.. ma bibliothèque. Tu (attendre) sa lettre. două dormitoare. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.. Lucien a été mon ami. un arbre. la fenêtre. vers): Je veux passer mes vacances... J ’ai reçu votre cadeau.. Il se dirige . Vous (dîner) en été dans le jardin. Ea nu este nouă. un culoar. la etaj. la maison. Il entra dans la cham bre. la mer. Tu es malade. un pod şi o pivniţă. EXERCICES I ... Casa are o terasă frumoasă.. I I.

8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES A lain a fait hier une visite. qui me dérangeaient réellement lorsque j ’avais deswexamens à préparer. une bibliothèque que je ne cesse d ’enrichir. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de sonwami Jacques Maquet. les deux fenêtres donnent sur le jard 'n î Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Tu me connais de longue date. violettes. tu sais bien que je ne suis point_unwégoïste. rouges. une table. — Tu sais très bien. que j ’ai toujours occupé la même chambre que mes frères. j ’ai tout ce q u ’il me faut: un lit confortable. La chambre de Jacques n ’est pas grande maiswelle est claire . a-t-il dit. jaunes. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. deux . bleues. Il trouve q u ’il n ’y a rien de si beau et de si parfait. A présent.

Sur l ’armoire. Ma sœur n ’oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. une armoire et une petite bibliothèque. deux pupitres. 2. deux chaises. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. -ă clair. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre.chaises. efectiv à glace [a^glas] cu oglindâ le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuîœrwviv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [krston] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier (ublie] a uita de longue date [da_J 5 g wdat] de m u ltă vreme point fpwê] de loc égoïste [egoist] egoist. a comunica. nouvel [nuvd]. la balle 1. -oasă si beau [siwbo] a tît de frumos parfait [parts] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^msin] aceeaşi déranger [derà^e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. (pop. il y a des balles et des jeux mécaniques. nou­ velle [nuvfl] nou. J ’ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. în v ă ţ şase ore pe zi. în prezent tout ce q u ’il me faut [tus^kil^m a^fo] tot ceea ce-mi trebuie confortable [kôfortabl] confortabil. -ă le coin [kws] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillem ent [tràkilmà] în linişte à présent fawpreza] acum. Am aflat ieri această veste. 3 . glonţul 3 . -e [klsr] lum inos. a învăţa: J ' apprends six heures par jour. un fauteuil. mingea 2. -ă en richir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tal>leau [tablo] tablo ul rien n'y manque [rjs^ni^m dk] nim ic nu lipseşte la halle [bal] mingea le jeu mécanique [law3 0 ^m ekanik] jocul mecanic Cuvinte cu m ai multe sensuri apprendre laprâdr] 1. a afla: J ’ai appris hier cette nouvelle.) francul 116 . une armoire à glace. un bureau. a împărtăşi: Apprendre une nouvelle à quelqu’un a comunica cuiva o ştire. VOCABULAIRE hier [jer] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo].

Maria nu poate mînca personne nimeni: P e rs o n n e n ’est venu me voir.-ească amicalement (adv. Nu sînt de loc egoist. Tu n-ai nici o prietenă.) prieteneşte G R A M M A IR E Formarea adverbelor de mod In afară de adverbele de mod simple: bien. aucun. E l n-aude de fel. Adjectiv masculin Adjectiv feminin Adverb sage bon tranquille heureux réel doux sage bonne tranquille heureuse réelle douce sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement Suprimarea negaţiei pas La forma negativă a verbelor.) [amitje] prietenia amical. Nim eni n-a venit să m ă vadă. m al . N-am nici un chef să plec. negaţia pas se suprimă cînd în propoziţie există o altă negaţie. nici o: Je n 'a i n u lle envie de partir. ) prietenul. ca de exemplu: point de loc: Je ne suis p o in t égoïste. rien nimic: M arie ne peut n im ic acum.-a Vamitié (f. ş l f . aussi.Fam ilie de cuvinte Vămi. 117 .) prietenesc. nulle nici un.. nici o: Tu n ’as aucune amie. r ie n manger maintenant. -e (a d j. comment. aucune nici un. n ul. ainsi etc. guère de fel: I l n'entend guère. majoritatea adverbelor de mod se formează prin adău­ garea sufixului ment la forma feminină a adjectivului. -e ( m .

în asemenea construcţii nu se p'une negaţia pas. I I . roşii.jamais niciodată: M a sœur n ’oublie j a m a i s de mettre des fleurs dans mea nu u ită niciodată să pună flori în vază. în camera fraţilor săi sînt două p aturi.. Ea nu m ai este la fabrică. N im ic nu m ă interesează. sînt două tablouri. I l apprit (avec rapidité) cette règle de 118 . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? O ù donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d ’occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre chambre. Camera sa este mare şi frum oasă. le vase. la chambre de votre ami(e). nici pe mam a sa. Adverbul lim ita tiv ne. un dulap şi un birou. adverbul ne: R ie n personne. jamais. albastre. un fotoliu.que nu trebuie negaţie: Je n ’ai q u e deux crayons. Cîte ferestre are camera lui? Camera lu i are două ferestre. o bibliotecă m ică. ni sa mère. Traduceţi în limba franceză: Camera lu i Jacques este luminoasă. Sora plus mai: Elle n ’est p lu s à la fabrique. I I I . Décrivez la cham­ bre des frères de Jacques. ni pot preceda sau urma ne m ’intéresse. în camera lor se m ai pot vedea m in g i şi jocuri mecanice. A mea are trei ferestre. I l ne pense à r i e n . ta tăl său. ni nici: Je n ’ai rencontré n i son père. două scaune. o masă. N-am în tîln it nici pe Negaţiile rien. N-am decît două creioane. două pupitre. a ta este m ică. S înt tablo uri în camera lui? D a. galbene. E l nu se gîndeşte Ia nim ic. în grădină sînt flori de toate culorile: albe. înlocuiţi prepoziţia şi substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător: Son am i lutta (avec héroïsme) contre les fascistes. Lamarck recherchait (avec curiosité) tous les secrets de la nature. trei scaune. Défendons (avec fermeté) la cause de la paix. confundat cu o O b s e r v a ţ i e . EXERCICES I . în camera sa se află un pat..

La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. .. I l m archait (avec lenteur). aucun. IV . joyeux.. .. Cet enfant a été pu n i (avec sévérité). Le professeur n ’a trouvé .. rien. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. personne. Mon père ne s’irr ite . I l n ’y a . Paul n ’a . jamais. cette porte.. élève dans la classe. de bruit.. négatif. .. . coquet... Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. Hélène n ’aime . plus cerute de sensul propoziţiei: Je n ’entends ...grammaire. indigne. envie d ’aller au cinéma.. Cum îţi vei aşterne aşa vei dorm i. . mangé depuis deux jours. dans cette chambre. ma sœur. pas.. Je ne v o is. la couleur jaune. mon frère . elle préfère m aintenant le rouge... Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. V. ni. Ils ne ferment . I l n ’a . fam ilier.

Grâce à elle je peux réaliser deswéconomies. qui me permettent d ’acheter plus de vêtements que les^autres jeunes filles. -oare c ’ e st v r a i [seèvre] este a d o r e r [adare] a adora adevărat 120 . tu es devenue trop coquette. et je l ’adore. de colliers. de jupes et de blouses. Doréna­ vant je tiendrai compte de tes conseils. J ’aime les toilettes simples.cliente“ peu com­ pliquée. e’est_. de sacs à main.. d ’écharpes. Je suis sûre que tu vas souvent chez la couturière. ta maman est une bonne couturière. deux jupes.9-ÈME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément.. — Alors tout s’explique. quelques chandails et c’est tout. Mais je suiswune . j ’achète des robes et des blouses toutes faites.elle qui confectionne mes toilettes. -e [rakonesâ] recunos­ cător. -e [syr] sigur. de souliers. de fleurs. et d ’autres^articles dont j ’ai besoin._à perdre chez les coutu­ rières pour les„essayages. tu dois lui être reconnaissante. Tu sais très bien que je travaille beaucoup.. de boucles d ’oreilles et d ’autres colifichets... Voilà pourquoi je donne toujours l ’impression de changer très souvent de toilette. de broches. decît la je u n e f ille [ 3 œ n^fij] tînăra le g a n t [gô] m ănuşa le s b a s [ba] ciorapii le s a c à m a i n [sak^a^më] poşeta e n t o u t c a s [ôwtu 0 ka] î n orice caz r e c o n n a is s a n t . Moi je n ’ai pas de temps. je tâcherai de me parer moi-même. -ă c h e z [/e] la p r e s q u e [presk] aproape l ’e s s a y a g e (m . un^imperméable. q u e [ply^da . Heureusement. ma mère est une bonne couturière. paltonul le c h a p e a u [/apo] pălăria s û r . ) [ss£ja 3 ] proba (la croitor) c o n f e c t io n n e r [kôfeksjone] a con­ fecţiona l a t o i l e t t e [twalst] toaleta. Bien^entendu j ’ai un manteau.. — C’est vrai. J ’ai plus de robes que toi et pourtant je ne parais pas si élégante. plus de bas. quelques blouses. Jacqueline ! Tu ne t ’occupes que de robes. ) [ekonomi] economia p e r m e t t r e [permetr] a permite p l u s d e . îm brăcă­ m intea assu rém e n t g r â c e à [gras^_.. — Mais pas du tout. de gants. VOCABULAIRE [asyremâ] cu siguranţă que [ka] decît d e v e n ir [davnir] a deveni Ia j u p e [ 3 yp] fusta le m a n t e a u [mâto] m antoul. ka] m ai m u lt . En réalité je n ’ai que trois_ou quatre robes. un pardes­ sus. mais j ’use amplement pour les^embellir. En tout cas. de manteaux et de chapeaux. — Moi.a] datorită r é a li s e r [realize] a realiza l ’é c o n o m i e (/. J ’irai moins souvent chez la couturière. Paulette.

.

c o m p l i q u é , -c [kÔplike] com plicat, -ă e m b e l l i r [àbelir] a înfrumuseţa l ’é c h a r p e (/. ) [e/arp] eşarfa l a b r o c h e [bro/] broşa l e c o l l i e r [kolje] colierul l a b o u c l e d ’o r e i lle [bukl^dorej] cer­

celul
le s c o li f ic h e t s

[kolifi/e] podoabe, fana schimba [/àdaj] puloverul [pardsy] pardesiul

teziuri
c h a n g e r de le c h a n d a i l le p arde ssu s

(m.) [epermeabl] im ­ permeabilul t o u t e f a i t e [tutwfst] de gata (lucrata) j e n e p a r a is p a s [ 3 awn 8 ^p a re wpa] nu par (v. paraître = a părea) d o r é n a v a n t [dorenavâ] de acum îna­ inte t e n ir c o m p t e [tanir^kôt] a ţine seama le c o n s e i l fkôsej] sfatul t â c h e r [ta/e] a-şi da silin ţa ; a în ­ cerca p a r e r [pare] a îm podobi
l ’ i m p e r m é a b le

Omonime
le compte le conte le comte
socoteala povestea contele

G R A M M A IR E

Pronumele personal (Le pronom personnel) Pronumele personal se declină, avînd forme diferite pentru cazurile: nominativ (subiect; v. partea I, p. 44; dativ (comple­ ment indirect); acuzativ (complement direct).

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement indirect

me îm i te îţi lu i îi

nous ne vous v ă leur le

Forme accentuate:
a à à à
O b s e r v a ţ ie .

mot mie toi ţie lu i lu i elle ei

a o à à

nous noua vous vouă eux 1 j elles J

Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ tu ată se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi verb: I l m e parle. E l îm i vorbeşte.

Pronumele personal complement indirect forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o v irgulă:

Tu lui es indifférent,

à e lle .

Tu

îi eşti indiferent ei.

122

Forme neaccentuate:
Singular Plural

Pronumele personal complement direct

me m ă te te le îl la o

nous ne vous vă Ies
îi, le

Forme accentuate:
mine nous pe noi tine vous pe’ voi pe el eux pe ei pe ea elles pe ele Ies pe ei, pe ele N o tă. me, te, le, la, + a > e< *> °> a, h m u t pierd pe e, care este înlo­ cuit cu apostroful: m’, t', V. Observaţie. 1. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ tuată se aşază între pronumele subiect şi verb:

moi pe toi pe le, lui la, elle

Elle m e regarde.

Ea m ă priveşte.

Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază, în general, după verb şi se separă de el printr-o virgulă:

Je l ’aime bien, In i.

î l iubesc m u lt (pe el.)

2. Formele accentuate marchează o insistenţă, reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Pentru a insista, se va spune: C ’est à m o i que tu écris. Mie îm i scrii, în loc de: Tu m'écris. Tu îm i scrii. 3. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă verb: Tu m e donnes un livre. îm i dai o carte. Hélène lu i raconte un beau film . Elena îi povesteşte un film frumos. Je vous écris, à toi et à lui. V ă scriu, ţie şi lui. Nous les invitons chaque dimanche. î i in v ităm în fiecare dum inică. Je te félicite de tout mon cœur. Te felicit din toată inim a. Je l ’adore. O (îl) ador. Tu dois lu i être reconnaiksante. Trebuie să-i fii recunoscătoare.
N otă. Nu trebuie confundat pronumele le (la , Ies), care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. E u îl v ăd.), cu articolul le (la , Ies), care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. E u văd cîinele.).

Observaţii privind locul pronumelui personal complement
Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ, forma afirm ativă, se aşază întotdeauna după verb:
Donne-moi à manger. Parle-lui de Guy.
Dă-mi să m ănînc. Vorbeşte-i de Guy.

La forma negativă a imperativului, pronumele se aşază înaintea verbului:
Ne me refusez pas.
Nu m ă refuzaţi.

123

Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect, ordinea lor va fi următoarea: a ) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană, se pune în tîi com­ plementul direct şi apoi cel indirect:
Ces fleurs sont pour ma femme; je les lui donnerai demain. Aceste flori sînt pentru soţia mea; i le voi da m îine.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite, se exprimă în tîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă):
J ’ai connu un jeune homme très sympathique ; je vous le présenterai. Am cunoscut un tîn ăr foarte sim patic; v i -1 voi prezenta.

Verbul aller (a merge)
Verbul aller , deşi terminat la infinitiv în -er, este neregulat ; el prezintă în cursul conjugării trei radicale. Verbul aller se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être.
Indicativ
Prezent Imperfect

je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont
V iitor

j'a lla is eu mergeam tu allais il (elle) a llait nous allions vous alliez ils (elles) allaient
Perfectul compus

j ’irai eu voi mçrge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront

je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées)
Imperativ

va ! mergi ! allons ! allez !
Participiu
Prezent a lla n t Trecut

mergind

allé mers

Observaţie, Cînd folosiţi verbul aller daţi o deosebita atenţie prepo­ ziţiilo r; aller: chez le dentiste, chez le coiffeur à Vépicerief à la boulangerie, à la fabrique, à bicyclette, à scooter, à pied au cinéma, au théâtre, au concert, au bal en voiture , en bateau, en avion par le train, par avion (mai ales pentru scrisori, colete)

124

EXERCICES

I. Enumeraţi veşmintele pe care le purtaţi în diferite anotimpuri. II. Traduceţi în limba franceză:
Prietena mea schim bă des toaletele. Mama sa este o bună croitoreasă. Jacquelinei îi plac rochiile simple, dar ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe, cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante, două fuste, cîteva bluze, un palton, un pardesiu.

III. Completaţi spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de sens :
Je ... dem ain me promener au bois. ... tout de suite à la m aison ! ... en vi lie il rencontra son am i. ... ensemble au restaurant! La semaine pas­ sée j e . . . chez le dentiste. Lorsque j ’étais p e tite ... chaque été chez mes grands-parents. I l s . . . souvent au théâtre. N o u s ... l ’année pro­ chaine en U nion Soviétique. L ’année passée n o u s ... en Pologne.

IV . înlocuiţi punctele cu pronumele personale cerute de sens (for­ mele accentuate şi neaccentuate) :
Pour qui achètes-... ces chemises? Pour... et pour.........aime beaucoup mes e n fa n ts;... serai capable de faire n ’importe quel sacrifice p o u r ... . . . écoute tous les conseils que son p è re ... donne. Le N il traverse l ’Egypte; i l . ’., fertilise e n ... inondant périodiquement. ... triomphez toujours des obstacles q u ’o n ... oppose. Q ui v e u t... accompagner? Ce bouquet de fleurs est p o u r ........ , . . . mangent comme des loups. V ou­ lez-... entrer? Le temps travaille p o u r ... N o u s ... retrouverons che z... . . . . . . . avez fa it des progrès.

V. Traduceţi în limba franceză:
I i vorbesc despre tine. Ea îi dă o carte. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Spune-i să plece. Clara îşi aminteşte de voi. Ion îţi arată casa lui. Vă felicit pe tine şi pe prietenul tău. F ilm u l a fost intere­ sant; ţi-1 voi povesti m îine. Nu o u it a ţ i! Nu îl u it a ţ i! A m cum părat mere; le voi m înca chiar azi. M îine voi merge la dentist. E u am fost la coafor. E l merge la fabrică cu bicicleta. V oi merge la Bucureşti cu trenul sau cu avionul.

PROVERBE
L ’hahit ne fait pas le moine. Nu haina
face pe om.

10-ÈME L E Ç O N
ALAIN PART POUR LA MONTAGNE
Alain doit partir avec deswamis pour la montagne. Toute sa famille s’affaire autour de lui. Il n ’y a plus q u ’une heure jusqu’au départ du train et la valise n ’est paswencore faite. Tout dans

la chambre est sens dessus dessous. Du linge, des bas, des souliers,, une brosse, des chemises, des mouchoirs, des^essuie-mains, un pyjama, traînent, partout. Les frères d ’Alain veulent se rendre utiles et s’amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l ’un. — Prends ton complet, dit l ’autre. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N ’oublie pas les pull-overs, le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.

— Non, non, ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. — Maman, donne-lui un fer à repasser. Comme il aime toujours être bien mis, il en a besoin... même à la montagne... dit Paul malicieusement. M ais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^.aiguilles, des boutons, des ciseaux, du fil à coudre, objets très nécessaires lorsqu’on fait des^excursions. Enfin, la valise est prête. — ■ Adieu paletot ! Tu peux te reposer deux semaines, dit Alain enwendossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. Puis il em­ brasse tendrement ses parents, ses frères et sa sœur. Ce n ’est que la mère d ’Alain qui est^un peu triste.
VOCABULAIRE
s ’ a f f a ir e r

fsafere] a-şi face de lucru, a se agita a u t o u r [otur] în ju rul l e d é p a r t [depar] plecarea le t r a i n [trë] trenul l a v a lis e [valiz] valiza, geam antanul s e n s d e s s u s d e s s o u s [sà^dsy^dsu] în dezordine le l i n g e [leş] lenjeria la b r o s s e [bras] peria l ’ e s s u ie - m a in (m.) [esqi^më] prosopul l e p y j a m a [pijama] pijam aua t r a î n e r [trene] a fi îm prăştiat în dezordine p a r t o u t [partu] peste tôt u t i l e [ytil] folositor, -oare e n m ê m e t e m p s [â mem ta] în ace­ laşi tim p le c o m p l e t [kôpls] costumul ta is e z - v o u s [tezevu] tăceţi ! g r â c e à v o u s [gras^a^vu] datorită vouă le p a n t a l o n [pàtalâ] pantalonul o u b l i e r [ublie] a uita le p u ll- o v e r [pylovsr] tricoul, p u ­ loverul l e f o u l a r d [fular] fularul l ’ i n q u i é t u d e (/.) [ëkjetyd] neliniştea

les lu n e t t e s f u m é e s

[lynetwfyme] ochelarii fum urii le fe r à r e p a s s e r [f srwawrapase] fierul de călcat ê tr e b i e n m i s [str^bjë^m i] a fi bine îmbrăcat m a l ic i e u s e m e n t [malisj 0 zmà] m a li­ ţios, cu răutate l a m é c h a n c e t é [me/âste] răutatea l ’a i g u i l l e (/. ) [egqij] acul (de cusut) le s c is e a u x [sizo] foarfecele le f i l [fil] firul, firul de aţă c o u d r e [kudrj a coase l ’e x c u r s io n (/. ) [ekskyrsjâ] excursia ê tr e p r ê t [str^prs] a fi gata le p a le t o t [palto] paltonul se r e p o s e r [sa rapoze] a se odihni e n d o s s e r [âdose] a-şi pune o haină d o u b lé , -e [duble] căptuşit, -ă ; d u ­ bla t, -ă l a f o u r r u r e [furyr] blana p u i s [ptji] apoi e m b r a s s e r [âbra&e] a săruta, a îm ­ brăţişa t e n d r e m e n t [lâdramâ] cu dragoste, cu drag ce n ’e s t q u e [s_^nswka] a ic i : num ai tr is t e [trist] trist, -ă

128

Sinonime
vêtu — habillé
îm brăcat

dévêtu — déshabillé

dezbrăcat

Expresii
de fil en aiguille donner du f il à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant
din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit îm i (con)vine de m inune

Cuvinte cu m ai multe
entendre

sensuri

1 . a auzi, a asculta,'entendre une voix a auzi o voce 2 . a înţelege, a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se îrjţeleaeă

G R A M M A IR E

Galicismul c’est Pronumele demonstrativ ce formează împreună cu persoana a III-a singular a verbului être galicismul cest (c'était, ce sera). Din galicismul c'est se traduce numai verbul:
C ’ est

ma mère. Este mam a mea, C’était mon cousin; il cherchait un livre. E ra vărul m eu; căuta o carte. Ce sera sans doute une grande surprise. Va ji fără îndoială u mare surpriză.

Pluralul galieismului c'est est e ce sont.
Afirmativ C'est ton stylo. Ce sont mes amis. Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.
Interogativ

Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ?

Expresiile
c’est ... qui (ce sont... qui) şi c’est ... que (ce sont ... que)

Expresia c'est... qui (ce sont... qui) foloseşte la scoaterea în relief a subiectului :
C ’est Marie qui a mangé les fruits. Maria a m încat fructele. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Fetele au m încat fructele.

Expresia c'est... que (ce sont... que) se foloseşte pentru a scoate în relief complementul, care, în acest caz, este aşezat la începutul propoziţiei :
C ’està la mer que je passerai les vacances. La mare îm i voi petrece vacanţa. Ce sont ces livres qve je veux acheter. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.
9 — învăţaţi lim ba franceză fără profesor

129

Dacă subiectul sau complementul este exprimat printr-un pro­ nume personal, se foloseşte forma accentuată a pronumelui:
C'est lu i que je veux voir.
Pe el vreau să-l văd.

Prin aceste construcţii se atrage atenţia asupra cuvintelor inter­ calate între c’est şi qui sau între c’est şi que.

Femininul substantivelor şi adjectivelor
— Uiiele substantive şi adjective terminate la masculin în -eur schimbă această terminaţie în -euse:
le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur vînzăto ru l menteur mincinos exploiteur exploatator la danseuse [dăscez] la vendeuse menteuse exploiteuse

Fac excepţie cîteva adjective care formează femininul în mod e mut: regulat, adică primind un antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur m ajor supérieur superior antérieure extérieure intérieure majeure supérieure

— Substantivele si adjectivele terminate la masculin în -teur primesc la feminin terminaţia -trice:
l ’acteur actorul le directeur directorul l ’instituteur înv ăţăto rul accusateur acuzator Vactrice la directrice l ’institutrice accusatrice

— Unele substantive şi adjective terminate la masculin singular în e sau -eur formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau eresse• le nègre le tigre traître vengeur
negrul tigrul trădător răzbunător

la négresse la tigresse traîtresse vengeresse

— Unele adjective formează femininul în mod neregulat:
blanc alb public public franc liber, sincer sec uscat blanche publique franche sèche grec grec roux roşcat doux dulce, long lung grecque rousse blînd douce longue

favori favorit favorite

130

EXERCICES

I. Răspundeţi la următoarele întrebări:
Que font les frères d ’A lain? Que disent-ils? Que cherche A la in? Que d it sa mère? Quels objets Jacqueline lu i donne-t-elle? Ces objets lu i sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin?

Où do it partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre?

II. Traduceţi în limba franceză:
A la in se duce deseori cu prietenii săi la m unte. E l este în întîrziere. Camera sa este în dezordine. A la in are nevoie de ciorapi, căm ăşi, batisţe, pijam ale, perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de prendre) costumul la m unte. A la in nu-şi găseşte bascul. P au l spune m am ei sale să-i dea lu i A la in un fier de călcat. Jacqueline î i dă atfe de cusut, nasturi, foarfecele şi aţă. A la in nu are nevoie de palto n. E l îm bracă o jachetă îm b lăn ită. Mama lu i A la in este n e lin iştită.

III. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii, folosind construcţiile c’est... qui, ce sont... qui, c’est... que :
Je remarque cette actrice. A la in est allé à la montagne. J ’aime les poésies de Victor Hugo. Mon oncle est là. I l veut devenir chimiste. Tu préfères le jaune. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Les peuples luttent pour la paix. Ils dénoncent la guerre.

IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ itan tiv feminin, făcînd acordul necesar:
bon heureux supérieur doux créateur long sec public favori grec

V. Indicaţi femininul următoarelor substantive:
homme fils père coiffeur cousin instituteur oncle danseur

PROVERBE
Chercher une aiguille dans une botte de foin. cu fîn.
A căuta acul în carul

11-ÈME L E Ç O N
LE REPAS — Je dois te quitter, dit Antoine à son vieil ami Georges Maquet. Aujourd’hui je suis pressé. Le dimanche, le petit déjeuner, le dé­ jeuner, le dîner réunissent toute la famille. Personne n ’a la permis­ sion d ’être en retard. A tout_à l ’heure ! ...En entrant dans la salle à manger, le père et la mère admirèrent une fois de plus l ’art de Jacqueline de mettre le couvert. Une nappe blanche recouvrait la table. Rien ne manquait: ies„assiettes. les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les serviettes, et même un vase de fleurs. Les verres et la carafe brillaient sur la nappe. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la table. Le père de Jacqueline la félicita et sa mère l ’embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d ’un potage, d ’un rôti de veau garni de pommes de terre, d ’une salade de tomates et comme dessert, d ’une tarte à la crème. À la fin du repas, ils mangèrent du fromage et. des fruits: des poires et des pommes. — Excellent déjeuner, déclara Paul, et toute la famille l'a p ­ prouva .

132

VOCABULAIRE le repas [rapa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^.de 3 œne] m icul dejun le déjeuner [de3 <Bnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a réuni personne [psrson] nim eni la permission [psrmisjô] permisiunea être en retard [etr^5wratar] a fi în întîrziere à tout à l'heure [a^tu twawlcer] pe curînd, la revedere une fois de plus [ynwUva^dwply] încă o dată mettre le couvert [m str^lo^kuvgr] a pune masa le couvert [kuver] tacim ul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrir] a acoperi (din nou) l ’assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] cuţitul la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kiţijer] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au m ilie u [owm ilj 0 ] la m ijloc composer [kôpoze] a compune, a a l­ cătui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota3 ] ciorba le rôti [roti] friptura le veau fvo] viţelul garnir [garnir] a garnisi la pomme de terre [pom de ter] car­ toful la salade [salad] salata la tomate jtomat] ro&ia. le dessert [dsser] desertul la tarte à la crème [tart a la krem] tarta cu cremă le fromage [fromaş] brînza la poire [pwar] para approuver [apruve] a aproba

Antonim e
permettre a permite — défendre a interzice la permission permisiunea — la défense interzicerea

Familie
le sel (m. ) saler {vb.\ salé {adj.)

de cuvinte
sarea a sâra sărat

Cuvinte cu mai multe sensuri
le verre la serviette
1 . sticla 1. şervetul 2 . paharul 2. prosopul

3. geanta, servieta

EXPRESII
être tout sucre et tout miel n ’être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat
a fi mieros a nu fi îu apeîe lu i; a nu-i fi boii acasâ a călea in străchini; a face o gafă

133

Prima formă.nouveau professeur un courage fou Forma a doua. nouveau.G R A M M A IR E Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.à I ” a II-a a Ill.a singular plu ral -ai -as -a -âmes -âtes -èrent je parlai [3 9 parle] eu vorbii tu parlas H (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils ' ( elles) parlèrent Perfectul simplu . se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m ut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil am i (-1 fin a l nu se pronunţă la vieil) 134 . mou) prezintă două forme pentru masculin. prin perfectul compus. în general. a cărui consoană finală nu se pronunţă). fou. terminată în consoană. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv ului următoarele terminaţii: Persoana I „ a II-a „ a Ill. E l este folosit mai ales în limba literară.al verbului avoir j'eus [3 y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. în limba romînă se traduce. în naraţiuni. vieux. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .

. J ’ai vu hier u n . Je connais u n e . lin guri şi pahare. Nous occupons u n e . cuţite. robe. Dans ce parc il y a un .. vieux. femme qui sait très bien tricoter. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. la prînz şi la cină... Jacquelinei îi place să pună masa. Nous hab i­ tons u n . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux.. en par­ lan t d ’un échec: „j’(essuyer) un échec“ .. Vous (rentrer) fort tard. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă).. E i au m încat ciorbă. Turenne disait en parlant d ’un succès: „nous (triompher ) 11 et. îm i plac p răjitu rile şi fructele. friptură de v iţe l cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. ordre social. arbre. I I I .. homme qui se promenait dans ce jardin. A m cum părat farfurii. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. . nouveau. Nous (décider) d ’aller ensemble chez eux. maison. Traduceţi în limba franceză: Toată fa m ilia se reuneşte la m icul dejun. Les pays de démocratie populaire ont établi un .. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. E lle acheta u n e . Il ne peut manger que des poires. Indicaţi trei substantive care formează femininul schimbtnd terminaţia -teur în -trice.. .Femininul acestor adjective se formează dublînd consoana finală a celei de-a doua forme şi adăugind terminaţia -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison une folle gaieté une pâte molle EXERCICES I.. H. IV. fermer. Le malade (garder) le lit deux semaines. V. Dans sa modestie. furculiţe.. mou. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. fou.. être şi avoir. . quartier.. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: E ntran t dans la chambre il (remarquer) une fillette..

e-dixième anniversaire de grand-maman. les sauces. du pâté de foie gras.. toute la famille s’est réunie pour fêter le soixant.12 -È M E LEÇON L ’ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. — Tu as un bonjtppétit. La viande. 136 . ma chère. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à manger. des truites au beurre. les jeunes filles pensaient davantage à leur silhouette. dit Tante Madeleine en s’adres­ sant à l ’une de ses nièces. Les ^enfants ont bu de l ’eau. On a bu du champagne. de la limonade et de l ’orangeade. du vin blanc et du vin rouge. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. un délicieux soufflé au fromage. Grand-maman a préparé des mets délicats pour ses^invités: deswceufs pochés en aspic. une dinde rôtie. De mon temps. Je ne dînais que d ’une tasse de thé sans sucre et d ’une tranche de pain grillé. les sucreries étaient_exclues de mes repas trois fois par semaine.

a în ălţa . aux côtés [o^cote] alături d e .. Regardez notre grand-mère.. La fel: le bœuf [bœfj (boul) — les bœufs [le_b 0].. faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [sa^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l ’amaigrissement (m.) fois j f. oară: pour la première fois pentru prim a oară 137 .. în rînd eu .) ficat credinţă dată. a întinde le s m e t s [me] felurile de mîncare. Elle n ’a jamais _été malade.) [apeti] pofta de m în­ care s’adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [d3 wm ôwtâj pe vremea mea penser [pâse] a gîndi davantage [davàtaj] m ai m u lt la silhouette [silwst] silueta la tasse [tas] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [tră/] felia grillé.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. bucatele délicat. y0 ^ po/e^â_^ naspikl' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] eu le fromage [fromaş] brînza la truite [trqit] păstrăvul le beurre [bœr] untul la dinde [dsd] curca la pêche [ p s j -] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.) foi (f. Les cures d ’amaigrissement ruinent l ’organisme.— Les femmes travaillent aujourd’hui aux côtés des„hommes.) [évite] in v ita tu l l'œ u f (m.. trecut: bu) a bea le champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vin u l l ’eau (/.) [amegrismà] slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a im ita PRONUNŢARE Vœuf [lœf] — les œufs [leza] : -f final se pronunţă numai la singular.. qui a bien mangé et beaucoup travaillé toute sa vie.) [loef] oui des œufs pochés en aspic . ) [oràjad] oranjada l ’appétit (m. -ă . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l ’orangeade (/. elles font du sport. -e [delika] delicat. Omonime foie{m. Tâchez de l ’imiter! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [ni. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrari] dulciurile exclure [sksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . elles doivent se nourrir. dit A lain. -e [grije] prăjit. fin. -ă l ’invité (m...

v in alb şi v in roşu. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Tu m ănîn ci u n t (o anum ită cantitate). G ustul lim onadei este excelent. de l ’eau. specific lim bii franceze. Acest copil m ă întristează. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J ’a i bu du vin que tu m'as apporté hier. E u fac sport. du. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Tu manges du beurre. Le goût de la limonade est excellent. Beau lim onada. Pentru exprimarea p lu ra lu lu i se foloseşte articolu l nehotărît des. Cet enfant me fa it de la peine. Observaţie. Je bois de la limonade. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h m u t: de l'argent singular dacă substantivul începe cu o consoană sau cu . Consumul de v in este rid i­ cat în Franţa. 138 . A rtico lu l p a r titiv are forme num ai pentru singular. indică o parte. I l faut du courage pour escalader ce sommet. A m bău t vin. A m b ă u t din v in u l pe care m i l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: . o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un tot: On a bu du champagne. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h ' ‘ m u t: de l ’huile. L a consommation d u vin est élevée en France. de la.Expresii pain petit pain pain p ain pain bis [bi] pîine neagră p ain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [epis] turtă dulce de m unition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun G R A M M A IR E Articolul partitiv ( L ’article partitif) Articolul partitiv. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea ge nitiv u lui: J ’ai bu d u vin. I un h aspirat: de la viande I de V . du vin blanc et du vin rouge. A rticolul p artitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. S-a b ă u t şampanie. Nu trebuie confundate articolele partitiv e du.

prédire (a prezice) au însă pentru această persoană următoarele forme : (vous) contredisez (vous) interdisez (vous) médisez (vous) prédisez 139 . interdire (a interzice).a -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) fin it nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. Reţineţi că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a II-a p lu ral de la in dicativ prezent şi im perativ forma dites. 1.Perfectul simplu (grupa a Il-a) Verbele din grupa a Il-a formează perfectul simplu adăugind la radicalul in fin itiv u lu i următoarele term inatii: Persoana Singular Plural I -is a Il-a -is a III-a -it I -îmes a II-a -îtes a III. dire (a spune) Indicativ Prezent Imperfect Perfectul sim plu je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient je dis eu spu&ei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent V iitor j ’ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Imperativ Participiu dis! spune disons! dites ! Prezent disant spunînd Trecut dit. La fel se conjugă verbul redire. Verbele contredire (a contrazice). 2. médire (a vorbi de rău). -ă Observaţie. dite spus.

.... E l este îm potriva curelor de slăbire. merci. champagne. des livres (nouveau) .... S-au servit m încăruri gustoase şi v in u ri bune.. des enfants (intelligent).. Copiii nu au băut v in .. Scrieţi la p lu r a l adjectivele d in paranteze: de (beau) livres. Cine fură azi un ou.... V eux-tu. café? Non.EXERC ICES I* Traduceţi în limba franceză: F a m ilia Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea aniversare a buhicii. în lo c u iţi spaţiile libere cu a rticolul h o tărît .. fromage. fromage. beurre e t. m îine fură 1 şi . C onjugaţi verbul redire la in d ic ativ u l prezent. un bou.. I l faut v ra im e n t. des hommes (loyal) . argent. IV ... fleurs e t.. Mătuşa Magdaiena observă pofta de mîncare a nepoatei sale. vole un bœuf. viande. PR O V E R B E L ’appétit vient en mangeant..... I I. pain. courage. perfectul com­ pus* perfectul s im p lu şi im pe rativ . des yeux (bleu).. l ’eau. arbres qui se trouvent d a n s . courage pour tra­ verser cette rivière. V. bière(bere. nehotărît sau p a rtitiv corespunzător: . I I I . fruits. ei au băut oranjadă şi lim onada. P u n e ţi articolul p a rtitiv respectiv înaintea. des concert» (instrumental). Qui vole un œuf..je b o is . viande. Je mange souvent. J ’a d m ire . Nous m angeons. următoarelor sub­ stantive: beurre. jardin. œufs pochés. Pofta vine m încînd. fenêtre de ma chambre est grande.

valej valea 141 . repede malheureusement imaloer^y. specîacle à l ’Opéra. D ’ici deux semaines. kurt] s e u il. promenade en car dans la ville et le soir. je viendrai chez toi pour te raconter nies impressions. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Je t’embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lctr] scrisoarea vite [vit] iute. -à d ’habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [partu] pretutindeni ia vallee . ses villes deviennent plus gran­ des. Chère Hélène. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. J ’ai promis de revenir l ’année prochaine au mois de juillet car au mois d ’août je dois_aller en Normandie. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. ses stations climatiques plus confortables. Aujourd’hui nous sommes le 5 ju in. toujours belle. en janvier tout comme en septembre ou en octobre. Les jours sont plus courts que d ’habitude. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. La semaine passe si vite lorsqu’on est en vacances. On construit partout et beaucoup. Malheureu­ sement elle n ’a que sept jours! C’est peu. Vendredi. Le guide dit que la Roumanie est.13-ÈME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. -e [kur. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. confortables. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. de retour. Mardi j ’ai admiré quelques musées de Bucarest. d ’autant plus q u ’elle change d ’un jour à l ’autre. surtout lorsqu'on^est touriste.n'iài nenoroc ire peu \ p 0] 'p u ţin dir court. L ’hôtel est très confortable. Les ouvriers habitent m ainte­ nant des maisons spacieuses.

Une lettre Une enveloppe Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

care nu se traduce în lim ba rom înă : 5 iunie = le 5 ju in 16 februarie = le 16 février Expresii 11 y a un an une fois par an d'un jour h Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -ère [aspitalje] ospita­ lier. se pune întotdeauna în urma acestuia prepoziţia de ( d ’ cînd numele lu n ii începe cu o vocală): le mois de mars. -ă promettre [prometr] a promite reyenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tuwkDm] întocm ai. -e [akoejô] prim itor.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -oare l ’hôtel (m. Cînd numele lu n ii este precedat de cuv întu l mois. ca şi d ’autant -plus [dotâwply] eu a tît m ai m ult changer [Jă$e] a schimba la station clim atique [stasj5Jclimatik] staţiunea climaterică d ’ici deux semaines [disiwd0^smen] de azi în două săptăm îni de tout cœur [dg^tu^kœr] din toată inim a Les mois de l ’année Les jours de la semaine janvier [3 <îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] m ai [me] ju in feyë] juillet [3 qije] août [u] septembre [septdbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desâbr] ianuarie februarie martie aprilie m ai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie lundi [lffidi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œ dil vendredi [vÆdradi] samedi [samdi] dimanche [dimd/] Adverbe de tlm p luni m arţi rtiiercuri vineri sîm bătă dum inică aujourd’hui [o3 urdiji] azi demain [dgmê] m îine après-demain [apre^dsmë] poim îine ieri hier [jer] avant-hier [avdtjer] alaltăie ri Observaţie. în lim ba franceză data se exprimă întotdeauna cu ajutorul artico­ lu lu i le.de retour [raturl la înapoiere la promenade [promnad] plimbarea le car [kar] autocarul le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<zti] am abil. gentil accueillant. le mois d ’août 2. 1.

El se formează din com­ parativul de superioritate sau de inferioritate. adjectivul are grade de comparaţie. Ce livre est très intéressant. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. chambre est pins grande que la tienne. Comparativul (le comparatif) se formează din adjectivul la gradul pozitiv. com­ parativ şi superlativ.g r a m m a ir e Gradele de comparaţie ale adjectivului (Les degrés de signification) Ca şi în limba romînă. — de superioritate: le plus grand cel m ai mare la plus grande cea m ai mare Superlativ relativ L a Volga est le plus grand fleuve d'Europe. ca şi se traduc în limba franceză prin que. tôt a tît de — de inferioritate: moins grand (e) mai mic (ă) (mai puţin mare) \ Lucien est m oins grand que Pierre. la. M on amie est extrêmement bonne. Roger este mare ca ţi Lucian. Lucian este cel m ai mic (cel m ai p uţin mare) dintre cei trei îraţî. Ies. precedat de articolul hotărît le. Lucian este m ai mie (mai puţin mare) decît Petre. bien. — de inferioritate: le moins grand cel m ai mic (cel m ai puţin mare) la moins grande cea mai mică (cea m ai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. I — de superioritate: plus grand(e) mai mare Ma. Superlativul absolut se formează din adjectivul precedat de adverbul de cantitate très sau de un adverb echivalent: fort. 144 . Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul relativ şi superlativul absolut. de superioritate). Superlativul relativ este de două feluri: de superioritate şi de inferioritate. aussi (comp. de inferioritate). — de egalitate: aussi grand (e) tôt atît de mare Comparativ Roger est aussi grand que Lucien. Camera mea este m ai mare decît a ta. de egalitate) şi moins (comp. Cuvintele decît. Această carte este foarte interesantă. extrêmement. precedat de adverbele plus (comp. Volga este cei m ai mare fluviu din Europa. infiniment etc.

Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: c h e r. Care este prim a zi a săptăm înii? Gîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o sâptăm înă? Fiecare lună are patru săptăm îni şi num ără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lu n ii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. vineri.es -îtes irent je dormis eu dorm ii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent Plural La fel se conjugă verbele offrir . sortir. partir . jo i. decembrie — u ltim a . Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Persoana I » » a II-a a Ill. intéressant. II. miercuri. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prim a lu nă a a n u lu i. lire etc. dire etc. sentir . du m inică. devenind m ai mare. sîm bătă. voi pleca în de ltă. în luna septembrie.a -is -is -it ~im. m arţi.a v » m Singular -us -us -ut -ûmes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent Plural a II-a a Ill. servir.a I a H-a a III. ouvrir. Oraşul se schim bă de pe o zi pe alta'. 145 . m a i frumos. A stăzi sîntem în 5 m ai. boire. Cele şapte zile ale săp tăm înii sînt: lu n i. mourir.a I La fel se conjugă: courir. Traduceţi în limba franceză: A stăzi este joi.Perfectul simplu (grupa a III-a) Verbele din grupa a III-a formează de obicei perfectul simplu adăugind la radicalul verbului următoarele terminaţii: Singular Persoana I a Il-a î» a III. vêtir. vouloir. E XERC ICES I. content. croire.

L A DEVINETTE Je suis plus petit q u ’André. offrir. Parm i les cinq personnages numérotés 1. Rom anul Iui R om ain R ollan d „Jean-Christophe“ este extrem de interesant. .Acest m uncitor este tot a tît de îndem înalec (habile) ca şî tovarăşul sau.I II . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: partir. Traduceţi în limba franceză: G h id u l vorbeşte franţuzeşte aproape lo t atît de bine ca şi noi. Iată omul cel m ai prim ilor. Andrei este cel m ai cuminte copil din fam ilia sa. Volga este cel m ai lung fluviu din Europa. mais heureusement pas aussi gros que Louis. 3. 2. 5 lequel est Henri? 146 . IV. 4. vouloir. Aceste fructe sînt foarte bune. n i aussi maigre que Gaston et plus âgé q u ’A lain et je m ’ap­ pelle Henri. Loara ( la Loire) este m ai lungă decît R onul ( le Tlhôrie).

Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteil­ le. Sous la table il y a un chien. Près de la table il y a un chat. 147 . un couteau et une boîte de conserves. Entre la bouteil­ le de lait et la boîte de con­ serves il y a un couteau.

In lim ba franceză. toate numele de anotim puri sînt de genul masculin. .Les quatre saisons d l ’année Mars Avril Mai L E P R IN T E M P S Primăvara Au printemps (în tim pul primăverii) L 'É T É Vara En été (în tim pul verii) Ju in Juillet Août L ’A UTOM NE Toamna En automne (în timpul toamnei) Septembre Octobre Novembre L ’H IV E R Iarna En hiver (în tim pul iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

la vi­ olette. J ’aime le printemps. tourisme. me permet quand jewle 149 .14 -È M E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L ’ANNÉE I — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. Le soleil. Les champs. dit Jacqueline à son^amie Laure. Lorsque j ’étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habi­ tent. C’est difficil ^ à dire. des fleurs poussent partout: la perce-neige. ma tante etm onwoncle et j ’assistaiswà tous les change­ ments de la nature Maintenant. la prime­ As-tu jamais senti l ’o­ deur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. le muguet. mon^emploi ne point de partir veux ! — C’est dommage ! Mais tu quand^il vei L ’été ! Cela peux partir entêté fait si beau ! montagne. timide à la fin de l ’hiver. les parcs et les jardins verdissent. brille au prin­ temps avec plus d ’éclat. car c’est^alors que renaît toute la nature. vère.

Pense qu’en élé il fait très chaud. 150 . dans la vigne. je profite de mon petit congé pour aller chez ma tante et mon^oncle afin de leur donner un coup de main. dans le verger et dans la basse-cour. VOCABULAIRE la saison [sszâ] anotim pul préféré. -ă l ’éclat (m. Là-bas je me lève plus tôt que d ’habitude et je me couche moins tard qu’ici. Il y a tant de choses à faire aux champs lorsqu’on mois­ sonne le blé. Il y a des jours où l ’on respire à peine. -e [prefere] preferat. dans le jardin. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele tim ide [timid] tim id . i. Le soir on^est brisé de fatigue maiswonwa la satisfac­ tion du travail accompli. yl.) [ekla] strălucirea le champ [/â] cîm pul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrim ioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] păm întu l labouré. Moi. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi V ) .— Tu vois toujours la vie en rose. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d ’importanteswéconomies. Il pleut rarement. car ils sont seuls à cultiver leur petit faire lopin de terre. -e [labure] arat.

-ă Cuvinte cu m ai multe sensuri la campagne 1 2 . luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la tim p .) a fi rupt de oboseală accompli.) Observaţie. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: I I existe des amis dévoués. e regretabil le congé [kÔ3 e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ la ^ v i^ d ^ roz] a vedea totul în roz respirer [respire] a respira à peine [awpsn] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de m ain [d jn e ^r^ôë ^ ■^ku da^_mï] a da o m în à de ajutor le lopin de terre [lopë^da^ter] peti­ cul de p ăm în t la vie sédentaire [vi^sedâtsr] viaţa sedentară se lever [s3 wlave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [sa^ku/e] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasone] a secera le blé [ble] grîul la vigne [vip] via le verger [ver3 e] livada la basse-cour [bas^kur] ograda.à la campagne [a^la^kâpaji] la ţară vraiment [vremd] într-adevăr sentir [sàtir] a sim ţi le village [vila 3 ] satul assister . campania (militară etc. M ai este încă o lună. la m om entul potrivit în acelaşi tim p din cînd în cînd Babele (în martie) G R A M M A IR E Verbele impersonale în limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele il. curtea de păsări être brisé de fatigue [brize^dawfatig] (fig. ploaie. Există prieteni devotaţi. ca. cîmpia. Se în tîm p lă să te desparţi. I l arrive qu’on sa sépare. dar şi alte verbe. ninsoare etc.). [asiste] a asista le changement f/àjm â] schimbarea l ’emploi (m. aller à la campagne a merge la ţară . ocupaţia c’est dommage [ss^domaj] păcat. I l reste encore un mois. 151 . de exemplu. funcţia. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.-e [akôpli] în d e p lin it.) [cïplwa] aici: postul.

tes-vous malade.. se află). tard. în afară de imperativ. Pronumele neutru le Pronumele neutru le are aceeaşi formă cu pronumele personal masculin în cazul acuzativ. je ne le suis pas. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. souvent.. Elena? D a.. Verbele impersonale se conjugă în general cu auxiliarul avoir. sînt (bolnavă). o idee sau o realitate exprimată anterior printr-un adjectiv. II. je le suis. Completaţi spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t. adverbele de mod şi anumite adverbe de loc şi de tim p pot avea grade de comparaţie. extrêmement) vite foarte repede EXERC ICES I. E şti bolnavă.. urîtă quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a trebui) care aparţin grupei a III-a (v.. fort. există. „ . Pozitiv — — — f— 1— de de de de superioritate: egalitate: inferioritate: superioritate: in feri° r’ta te : vite plus vite m ai repede aussi vite tot a tît de repede moins vite m ai puţin repede le plus vite cel m ai repede le moins vite cel m ai puţin relativ repede Superlativ f absolut | très (bien. un substantiv. un infinitiv sau printr-o propoziţie : î ’ue tu es heureuse! M o i.. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adverbele: loin..Verbul avoir se întrebuinţează la forma impersonală în galicis­ mul il y a (este. „ „ de l ’été s o n t. verbele impersonale aparţin primei grupe. Hélène? O u i .. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi“ în anumite expresii referitoare la starea tim p u lu i. Compendiul de gramatică). la temperatură etc. Ele se pot folosi la toate modu­ rile şi timpurile. Ce fericită eşti! Eu nu sînt. : il fait chaud este cald il fait jour este ziuă il fait beau (temps) este vreme frumoasă il fait du vent suflă v în tu l il fait froid este rece il fait nuit este noapte il fait mauvais ( temps) este vreme rea. „ „ de l ’hiver sont . de l ’automne sont .. E l are valoare de pronume neutru atunci cînd se referă la o acţiune. 152 .

Traduceţi în limba franceză: în ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. vara. LECTURE S U P P L É M E N T A IR E ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous quelques-uns des effets de la chaleur et du froid? L ’élève: — Oui. je veux (t’accompagner). Iarna zilele sînt scurte. La m unte este frig. Vara zilele sînt. aujo urd’h u i il n ’est plus (un pays colonial). Uneori vara cade grindină. frumoasă. PR O V E R B E Une hirondelle ne fait pas le printemps. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. V. S ăptăm îna trecută a plouat des. este vreme. Tu es content? Je ne suis pas (content). violeta. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Există prieteni devotaţi (dévoués). Êtes-vous heureux? O ui.III. Vara noi m incăm m ulte fructe şi legume. Etes-vous étudiants? Nous som­ mes (étudiants). soarele străluceşte. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. La chaleur dilate et le froid contracte. toamna şi iarna. 153 . Vara este cald. lu ng i şi nopţile scurte. florile cresc pretutindeni. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Veux-tu m ’accom­ pagner? O ui. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Prim ăvara. Toate anotim purile an u lui sînt frumoase. Astăzi este prea cald. monsieur. Cumeste tim p u l astăzi? IV. Care sînt anotim purile a n u ­ lui? Anotim purile an u lui sînt: prim ăvara. Se în tîm p lă uneori să confunzi (confondre) persoanele. je ne veux pas (partir). ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Le professeur: — Bien! Donnez-moi un exemple! L ’élève: — En été les jours sont plus longs parce q u ’il fait chaud . Primele florisînt: ghiocelul. Uneori ninge. Cu o rîndunică nu se face p ri­ măvara. I l est puni (pedepsit) comme il mérite (d’être puni). je suis (heureux). A stăzi nu m ă duc la cinematograf. Jacqueline se scoală m ai devreme decît de obicei. Ieri a b ătu t v în tu l. en hiver ils sont plus courts parce q u ’il fait froid. Veux-tu partir? Non. E m ai cald decît prim ăvara.

La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d ’hiver. j ’aime tous les fruits. — D ’accord. l ’au­ tomne a quand même ses bons côtés. C’est la rentrée des classes. mais tu es^une petite ca­ pricieuse. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. C’est l ’automne. Les 154 . En échange.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS D E L ’ANNÉE n — Et puis. N ’aimes-tu pas le vin? Tu n ’es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. — Tu oublies les cadeaux de l ’automne. les noix. Il pleut souvent et il fait du vent. Tu vois. en tout cas. — Oui. Des^écoliers se dirigent joyeusement vers l ’école. mais le plus souvent il fait très froid. les jours deviennent de plus_en plus courts. l ’abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. dit Laure. les poires et surtout le raisin. il gèle et le vent souffle avec violence. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promenèr lors­ qu’il neige à gros flocons. L ’air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. car je sais que l ’hiver tu ne l ’aimes pas non plus.

. îngheaţă la yiolence [vjolôs] violenţa l ’accident (m. de a lt­ m interi le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. lai ura .jours sont courts. -euse [kaprisj^] capri­ cios. -oasă non plus [nô^ply] nici neiger [ne3 e] a ninge le flocon [flokô] fulgul le patinage [patina 3 ] patina ju l les citadins [sitads] orăşenii se payer [sawpsje]*a-şi oferi il gèle [ 3 el] e ger. Je vois que tu as oublié l ’accident de l ’année passée lorsque tu t ’es foulé la cheville en glissant sur la glace. partea capricieux.ă le tapis [tapi] covorul épais. -ă froid [frwa] rece.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souYenir [suvnir] am intirea agréable [agreabl] plăcut. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirswagréables. VOCABULAIRE court. -e [3 0 m] îngălbenit. ) [ab5dàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [ejâş] în schimb offrir [ofrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d ’accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . frig hélas [elas] vai se faner [sa^fane] a se ofiii la feuille [fœj] frunza ja u n i. -e [kur] scurt. -ă d ’ailleurs [dajœr] de altfel. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [lawratre ^d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l ’abondance (/. — J ’ai toutwoublié ! Cela s’explique. des mince subţire 155 . -sse [epe] gros.

Tu ne veux pas de gâteaux? (Eu) nu m âninc fragi. nu Observaţie. Je n 'a i pas d ’argent. oglinda 3. răcoros: il fait frais este răcoare . coala. îngheţata: glace à la vanille îngheţată de vanilie 1 2 la feuille . E l are p u ţin i veri. Maria are m ulte prietene. G R A M M A IR E înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite cu prepoziţia de în următoarele cazuri: a) în propoziţiile negative: Je ne mange pas de fraises. Nu vrei prăjituri? b) cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: Vous avez lu beaucoup de livres. (Eu) nu am bani. 4.: feuille de paye stat de salarii: feuille de route foaie de drum frais 1 2 . I l a peu de cousins. fila. ci se pune articolul p artitiv sau articolul nehotărît des: M arie a bien des amies.Cuvinte cu m ai multe sensuri la glace . E un ger de crapă pietrele. A ţi citit m ulte cărţi. gheaţa . c) cînd substantivul la plural este precedat de un adjectiv: Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Suflă un vînt de te ia pe sus. I l fait un vent à décorner les bœufs. în această grădină sînt flori fru- 156 . . D upă adverbul de cantitate bien această înlocuire se face. proaspăt Expresii I l gèle à pierre fendre. 3. 1 2 frunza petala foiţa foaia.

„toţi“ . -ă nous ferons vous ferez ils feront Observaţie. satisfaire (a satisface). Orice om trebuie să apere pacea.Observaţie A rticolul des se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă substantivul formează cu acesta o expresie curentă: des jeunes filles des jeunes gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je fais eu fac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect Perfectul sim p lu Perfectul compus je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils ( elles) faisaien t Imperativ je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent j'a i fait eu am făcut tu as fait i l (elle) a fait nous avons fait vous avez fai t ils (elles) ont fait Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fă ! tu feras faisons! să facem! faisant fa it . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase. 1. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout. „oricare1 * şi se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. vous êtes. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). „toat. La persoana a Il-a p lu ral. la impera­ tiv . la in dicativ prezent si.ă“ .m tout: toute: tous: toutes: tout ie monde toute la fam ille tous les hommes toutes les mères toată lumea toată fam ilia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. în acest caz are sensul de „orice“ . 2. Toute ste adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. rădăcina (fais) a verbului se pronunţă /az. La persoana I p lu ra l. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut.(nous faisons[nuwfaz5]). verbul faire are (ca şi verbele être şi dire) term inaţia m ută -es în loc de -ez: vous faites. j / mase. Se traduce prin „tot“ . Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). vous dites. ! ( v. refaire (a reface). 157 . la im perativ (pers. „toate“ . 3. I plural) şi participiu prezent.

iar frunzele copacilor cad. Conjugaţi verbul faire la indicativul prezent.. EXERCICES I . general: L a terre appartient à tous... Sora mea m ănîncă m ulte fructe. iar nopţile m ai lung i.. bons livres. . Cet édifice a . N oi sîntem toţi acasă. musique. s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. I I I .. from age. Toţi prietenii mei pleacă iarna la m unte.. connaissances à la mer. înlocuiţi punctele prin articolul partitiv.. courage pour faire cette ascension. films. E lle f a it . E l vrea să ştie tot. petits-enfants bien sages. Uneori plouă.. I l n ’a p a s . Cette semaine j ’ai vu beaucoup . articolul tărît des sau prepoziţia de: neho­ E lle a acheté .. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. sport depuis dix années. beaux salons de réception... Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Je n ’a i pas rencontré . tout fu t vendu: meubles. J ’a i . I l veut tout savoir. sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l ’hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l ’hiver? Pratiquez-vous les sports d ’hiver? Lesquels? I I . I l y a bien . I l vous f a u t .. Toţi copiii sînt acasă. P ăm în tu l aparţine tuturor. Acest m agazin expune m ărfuri frumoase. I l veut tout savoir... Ils sont tous contre la guerre. Francezii m ănîncă m ulte fructe şi legume.. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt m a i scurte. La forma de masculin plural a pronumelui tous. petits pains. Mon voi­ sin a . s final se pro­ nunţă.. Elle se charge de tout. musique. Toamna e m ai p u ţin frig decît iarna. perfectul simplu şi perfectul compus.. vête­ ments. Je n ’ai pas écouté. la viande e t .. viitor. . Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l ’automne? Comment... Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. argent. IV .. J ’ai écouté.. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Florile se ofilesc rînd pe rînd . PR O V E R B E Petite pluie abat grand vent. V... Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Tout homme doit défendre la paix. livres.. în tim p ce la adjectivul tous. sau un fapt vag.. Măriei îi plac sporturile de iarnă. aerul este răco­ ros. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Nous avons m a n g é . Un marchand pari­ sien fit faillite (a dat faliment) . 158 . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. In acest parc s-au p lan tat copaci fru m o şi.. argent. Buturuga m ică răstoarnă carul mare..Tout este şi pronume nehotărît. fleurs dans ce jardin.

qui est„un grand paresseux (d’ailleurs c’est son moindre défaut). Cette montre marche bien. dimanche. propose-t-il tim idem ent. — Mais demain c’est. — Il sera bientôt onze heures et demie. pour partir par le train de sixwheures moins le quart ou par celui de sixwheures vingt.16. On_arrive là-bas à huit^heures vingt-cinq. tantôt elle s’arrêtait net.. quelle heure est-il? demande Michel. — Je suis si heureux d ’avoir enfin une bonne montre. Lequel d ’entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. II a reçu beaucoup de cadeaux. Pas moyen de la faire marcher. C’est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices..È M E LEÇON QUELLE H EURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. On rentrera par le train de septwheures et quart. L ’autre. n ’est pas d ’accord avec l ’heure du départ. et il est très content. — A propos. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. je voudrais dormir un peu plus tard. Nouswavons décidé d ’aller demain à la campagne. Guy. J ’en„avais par-dessus la têle ! J ’avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point seswhabitudes. étail la plus mauvaise des mon­ tres! Tantôt elle avançait. celle que j ’avais jusqu’à présent. Partons à d ix wheures. m ais^il est content d ’avoir quand même une montre à lui. le meilleur ami d’Alain. dit-il à ses^amis qui examinaientwavec attention le précieuxwobjet. à cinq heures juste. elle n ’avance ni ne retarde.. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. 159 .

tantôt ftâto] cînd.. drept.-euse [presj0 ] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a înainta. grommelle Guy. -ă.. ) [œr] ora content. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea — — — l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte tard (adv.. a fi p lic tisit de ceva a înfru n ta . -e [dami] jum ătate le rendez-Tous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^bonœr] devreme juste [3 yst] just. aici: brusc remonter [ramăte] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [kàwmem] totuşi. -euse [parss0 ] leneş.) tîrziu tarder (vb. -ă pas la peine [pawla^pen] nu merită osteneala se déranger [sawderà 3 e] a se deranja le tyran [tira] tiranul grommeler [gromle] a bom băni.. a ţine piept a-şi băga în cap.-ă dépasser [depase] a depăşi l ’espérance (/. pour arriver là-bas à deuxwheures ! c’est_ une proposition à laquelle je ne m ’attendais guère.) a întîrzia tardif. a m orm ăi fin ir par [finirwpar] a sfîrşi prin a.) [espéras] speranţa la montre-bracelet [môtra^brasle] eeasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. qui finit par être d ’accord avec l ’heure du départ. aici: fix. ori­ cum à lu i [a^lqi] al lu i demi. a ic i: a rărnîne în urmă tantôt. precis le train [tre] trenul rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. a rezista.) eu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste cap.. a ţine cu orice preţ 160 . -e [revolte] revoltat. Pas la peine de se déranger alors ! —-Tyran.— Ou bien à m idi. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. cînd s’arrêter [sarete] a se opri net [net] net. care vine cu întîrziere tardivement (adv. -ve (a d j. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. VOCABULAIRE l ’heure {/.) întîrzia t. dit Alain révolté.. -e [kôtô] mulţumit.

Este ora zece şi treizeci (de minute).E X P R IM A R E A OREI 11 Il Il li est sept heures (précises. Este ora zece şi jum ătate. Este ora cinci­ sprezece. douăzeci şi patru de m inute şi trei secunde. demi (jumătate) şi quart (sfert): I l est deux heures et demie. I l est quatre heures et quart. petit — au un comparativ de supe161 . Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2 . Noie. I l est neuf heures et quart. I l est cinq heures moins le quart. I l est midi. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): I l est quinze heures. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora cinci fără un sfert. vingt-quatre minutes . Quart este articulat cînd este precedat de adverbul moins. est dix heures et demie. 1 . Este ora şapte (fix). Este ora unsprezece fără cinci (minute). juste). R eţine ţi term enii speciali: m idi ora douăsprezece (amiaza) m in u it ora douăsprezece (miezul nopţii) G R A M M A IR E Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora şase fără douăzeci (de minute)* Ca şi în limba romînă. ora se exprimă folosind numeralele de la la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin): 1 I l est six heures moins vingt (minutes). trois secondes. I l est trois heures moins le quart. Este ora două şi jum ătate. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora douăsprezece (amiazaj. în lim bajul familiar. mauvais. Este ora trei fără un sfert. Adjectivul demi este in v aria b il atu n ci cînd precedă un substantiv: une demi-heure Cînd este pus după substantiv. Este ora nouă şi uri sfert. Este ora patru şi un sîerl. est dix heures trente (minutes).

quoi Pronumele relativ invariabil dont are diferite sensuri . formele regulate plus mauvais. Are cu ce tră i. Ziua în care a v enit. „a cărei“ . E l se traduce prin „ce“ şi este întotdeauna precedat de o prepoziţie: I l a de quoi vivre. în aceeaşi situaţie. „dans laquelle" şi se traduce în limba romînă prin „în care“ : L a salle où je travaille est grande. se va folosi însă d ’où: Les mines d’où l ’on extrait la houille. Pentru a se indica originea unei persoane se întrebuinţează dont: L a fam ille dont je sors. moindre se folosesc în special în legătură cu substantive abstracte. I I sortit de la chambre dont il ferma la porte. Adjectivele mauvais şi petit prezintă însă şi o formă regulată: P ozitiv Com parativ Superlativ bon meilleur mauvais pire sau plus mauvais petit moindre sau plus petit le meilleur le pire sau le plus mauvais le moindre sau le plus petit Comparativele pire. I l n ’y a pas de quoi. Sala în care lucrez este mare. Observaţie. N u confundaţi pronumele relativ quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . où. „despre care“. Cel m ai rău dintre ceasuri. Acest răspuns este m ai rău decît celelalte.rioritate şi un superlativ relativ neregulat. I l est attentif à la moindre observation. „al cărui“ . Quoi este tot pronume relativ invariabil. plus petit se folosesc cînd e vorba de lucruri concrete: Cette réponse est pire que les autres. „al căror“ : E lle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Ia tă om ul de care am nevoie. Minele din care se-extrage huila. Biblioteca Jacquelinei este m ai m ică decît a ta. A utorul despre care se vorbeşte n-a sosit. F a m ilia din care m ă trag. Pentru nume de lucruri. a cărei uşă o închise. Notă. E l este atent la cea m a i m ică observaţie. el se tra­ duce în romîneşte prin „de care“ . Pronumele relative invariabile dont. L a bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. La plus mauvaise des montres. N-ai pentru ce. V oilà l ’homme dont j ’a i besoin. Le jour où il est venu. E a vru să ascundă lacrim ile de care i se umpluseră ochii. Pronumele relativ invariabil où este echivalent cu „dans lequel“. L ’auteur dont on parte n ’est pas arrivé. E l ieşi din cameră.

fem. îm i iubesc foarte m u lt patria. sur. à. fiind preferate formele simple care au aceleaşi valori. N.. Observaţie. şi se declină în felul următor: S ingular Plural fem.(cu excep­ ţia lim bajului juridic şi adm inistrativ). şi A.Formele compuse ale pronumelui relativ Pronumele relativ compus lequel (care) este format din articolul le. E l are forme diferite pentru masculin şi feminin.. lequel laquelle lesquels lesquelles Pronumele relativ lequel se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl reprezintă. şi jum ătate mergem la 163 . D. Ia tă m edicii cărora le datoreşte viaţa. adică cu antecedentul său. Formele compuse se folosesc de obicei precedate de o prepoziţie (de.. lesquels desque Is auxquels lesquelles desquelles auxquelles lequel duquel auquel laquelle de laquelle à laquelle Pronumele relative compuse sînt destul de rar folosite.. Pronumele relativ poate înd eplin i şi funcţia de pronume interogativ : Lequel d ’entre vous veut nout accompagner ? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES I. fem. vers. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. pour laquelle je suis heureux de travailler. La zece. G. A i un ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. Ies şi din adjectivul interogativ quel. mase. pentru care sînt fericit să muncesc. Traduceţi în limba franceză: Cîte m inute sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m inute. Casa spre care m ă îndrept. fem. J ’aime beaucoup ma patrie. singular şi plural: singular plural mase. la. E x e m p l e: L a maison vers laquelle je me dirige. pour).

Le monsieur. nous passons chaque jour a 400 mètres. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. V o ilà quelquesobjets.. I I . V oi veni la tine m îine la ora 11. I I I .. .... nous avons rencontré est le fils de m on atnie . Înlocuiţi punctele cu pronumele relative: V o ilà le sommet du h a u t . nouă şi cinci (m inute).cinematograf. Ceasul tă u merge bine? A l meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. merge înainte. . Ceasul meu nu merge bine... il se trouvait était beau. A m lucrat pînă la m iezul n o p ţii. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert... Le ja rd in .. în curînd va fi ora trei.. Elle cue illit un panier de fraises. j ’a i adm iré la vallée. Le livre . vous admirez les couleurs est l ’œuvre d ’un amateur.. je ne me séparerai jam ais. Le pont sur . je confie tous mes secrets.. patru fără şapte (minute). Ceasul său răm îne în urm ă totdeauna. La v ille . vole un bœuf... j'h a b ite est grande. vole un œuf. j ’ai salué est m on professeur. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Te voi aştepta o jum ătate de oră. Este ora două fix. Donnez-moi le crayon. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. se trouve sur la table... Le g a rço n . Le tableau .. ils allèrent dans le parc..... C’est m on am ie. Ce oră este? (Răspundeţi în limba franceză).. quelques-unes étaient très grosses. j ’ai besoin ne se trouve plus. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. Este ora zece.. Am avut un ceas foarte bun. de aur. 164 . Ils mangèrent quelque chose après..

749. Dă-mi o carte m ai bună. Traduceţi în limba franceză: M ihai este cel m ai bun prieten al lu i A la in . Apele line sînt adînci. PR O V E RB ES I I n y a pire eau que Veau qui dort. Ea locuia în cea m ai m ică casă din oraş. 999 VI. V. . 71. 41. Camera Luciei este m ai m ică decît a ta. 99. 564. Tout ce qui reluit n ’est pas or. Mai bine mai tîrziu decît niciodată. Profesorul îşi dă seama im ediat de cea m ai m ică greşeală. 73. Com poziţia lu i P au l este cea m ai bună.IV. E l a fost atent la cele m ai m ici d e ta lii. Nu tôt ce luceşte e aur. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 875. D uşm anii (les ennemis) nu au opus nici cea m ai mică rezistenţă. Qui choisit prend souvent le pire. Chercher midi à quatorze heures. A căuta nod în papură. Mieux vaut tard que jamais'. Scrieţi în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Cine alege culege.

Mais c’est plus passionnant encore d ’être pilote ou hôtesse de l ’air. Et que devient Brigitte.) [avokat] avocata la doctoresse [doktores] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vakasjô] vocaţia naturellement [natyrelmâ] fireşte 166 . Je dois songer à une carrière et c’est terriblement difficile.. C ’est son rêve. — En ce qui te concerne c’est plus compliqué. En tout cas. Ce sont des métiers comme tous les autres. ton amie? — Brigitte ne pense q u ’à son avenir. ingénieur ou doctoresse? Cela dépend de la vocation. te v o ilà ! Comment ça va.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3 e] a (se) gîndi terriblement [teriblamă] te rib il. professeur. Mais. Que devenir? Avocate. Malheureusement ce n ’est pas mon cas. je serai très contente de travailler un jour sur notre vieille planète. Tu as été une excellente élève. Ca se voit. naturellement. chimiste. Elle veut devenir journa­ liste et speakerine à la télé. E t puis j ’ai aussi d ’autres soucis. Regarde-toi dans une glace ! ■ — Pas la peine ! Mais ca passera après les examens.17-EME LEÇON LE CHOIX D ’UNE C A R R IÈ R E —■Tiens.Pourquoi pas. il y a un grand mais. Elle trouve ces métiers passionnants ! — Possible. Françoise? On ne te voit plus. cariera tien» [tjê] ia te u ită ! le bac [bak] (sau le bachot [bajo]. il est vrai ! Tu as tout ce q u ’il faut pour réussir à n ’importe quelle faculté. mais pour moi il n ’y a que l ’embarras du choix. Il faut posséder une santé florissante et un équilibre nerveux parfait. ne­ m aipom enit (de) d ifficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l ’avocate ( ( . tu ne te promènes plus. fa m . —. Il y a tant de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia.. Tu passes la vie dans les bibliothèques? — Que faire Jacqueline ! On ne prépare pas le bac en flânant. — Evidement ! Tu ne te reposes plus.

.

) 3. M aria găseşte totuşi tim p pentru a se odihni. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la radio. ( fig .) journalier. 168 . a conduce: piloter un étranger a călăuzi un străin piloter (vb .avoir l ’embarras du choix 1 awar 1 ôbara_dy_J"wa] a~i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) en ce qui concerne [ă_s„ki_kosern] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.. le pilote (m . gazetarul ziua.) ( m .le journal televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziua ju rn a lu l. a reflecta l ’avenir (m .) le pilotage (m .) téléviser (vb. un auto­ m o b il. -ière (a d j.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. un avion.) [l^avnir] v iito ru l le journaliste ju rn a lis t] ziaristul.) le téléspectateur. ziarul zilnic zilierul ziaristica ju rn a listu l. salariul pe o zi. -trice (m .) la journée ( f. munca pe o zi zilnic p ilo tu l p ilo ta ju l.) .) le journalisme (m .) journallement (adv. ) 2 le jour (m .) [l_otes_da_lsr) însoţitoarea de avion florissant [florisâ] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_ri3 v o/pa_la_pen] nu m erită osteneala passer [pase] aici: a trece F A M IL II DE CUVINTE 1 . a unui avion a conduce un vas.) le téléviseur (m. fiind intercalat între subiect şi verb: M arie trouve quand même du temps pour se reposer.) le journaliste (m . la télévision (la télé) ( f .) a călăuzi. j . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) le journalier (m . conducerea un ui vas. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilo tu l l ’hôtesse de l ’air (/.

169 . Timpurile compuse se formează cu auxiliarul être: Exemplu de verb conjugat la diateza reflexivă: Indicativ Prezent je me lave eu m ă spăl tu te laves il (elle) se lave Perfectul compus nous nous lavons vous vous lavez. 1. Marc este un egoist. se réfugier. se întrebuinţează lu i: Mare est un égoïste. se souvenir etc. ils (elles) se lavent Imperfect je me suis lavé (lavée) eu m-am spălat tu t'es lavé (lavée) il (elle) s'est lavé (lavée) nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) Imperativ je me lavais eu riiă spălam tu te lavais etc. elle exprimînd un subiect nedefinit: Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi. nous. \ntor . s’évader. nous. care pot fi complemente directe sau indirecte. s en aller. Observaţie. Diateza reflexivă Pentru a se conjuga un verb la diateza reflexivă (la voix prono­ minale) se folosesc pronumele me. s’emparer. Verbele reflexive se construiesc la im perativ pun în d pronumele toi. se. te. 2 . Acela care vorbeşte prea m u lt despre sine e un lăudăros. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. lave-toi! spală-te! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Adesea ai nevoie de un ul m ai mic decît tine. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s’écrier. Cînd subiectul este determinat. Pronumele me.). il ne vit que pour lu i. se pierd pe e înaintea u n ui verb care începe cu o vocală sau cu un h m u t: Il m ’encourdge toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. le. vous. Celui qui parle trop de soi est un vantard. Timpurile simple se for­ mează ca şi timpurile corespondente ale verbelor din aceeaşi grupă a conjugării active.' Ne te hâte pas — nu te grăbi. vous în urma v e rb u lu i. Această for­ ma se foloseşte în locul pronumelui lui. se. el nu trăieşte decît pentru sine.La forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea verbului.soi este forma accentuată a pronumelui reflexiv se.

Articolele. aceeaşi formă întrebuinţîndu-se pentru ambele genuri. unui verb reflexiv romînesc îi corespunde uneori în franceză un verb la diateza activă: a evada = s’évader a adorm i = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s’est endormie. fournisseur. Elles se parlaient tout E u spăl un obiect. femininul se formează din ce în ce mai frecvent cu e sau cu un sufix: un un un un avocat docteur poète spe aker — — une avocate une doctoresse une poétesse une speakerine 170 . Cuvinte ca: professeur. de exemplu: George Sand est un grand écrivain français. chef. M a cousine est ingénieur.Majoritatea verbelor au forme paralele pentru diateza activă şi cea reflexivă: Je lave un objet. sculpteur. Nu toate verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi redate în limba romînă prin verbe la aceeaşi diateză. une femme peintre In limba franceză actuală. E u vorbesc cu prietena mea. chauffeur. tourneur. penseur. Je me lave. în general. député. de anumite substantive care indică meserii sau funcţii exercitate. (Eu) m ă spăl. ministre. disciple. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri în limba franceză există substantive care nu au feminin. George Sand este o mare scriitoare franceză. partisan. Verişoara mea este ingineră. amateur. historien. Ea este profesoară. in ­ génieur. E x em p le : Elle est professeur. possesseur nu au o formă specială pentru feminin. peintre. Se va spune. Je parle à mon amie. écrivain. în trecut. De asemenea. Este vorba. juge. guide. pronumele care însoţesc aceste substan­ tive se pun la genul masculin. Ele îşi vorbeau tot tim p u l. Pentru a se exprima femininul acestor substantive se adaugă uneori înaintea substantivului masculin substantivul femme: une femme auteur. philosophe. le temps. în special de bărbaţi. adjectivele.

I l est le meilleur tourneur de notre usine. E i se întîlnesc de două ori pe săptăm înă (par semaine). o'fem eie poate deveni ingineră. Je connais ton am i qui est amateur de tableaux. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dim in eaţă la ora 6 . profesoară. Traduceţi în limba franceză: M aria vrea să devină inginer. Ea nu se m ai plim b ă cu prietenele sale.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. I I I . A driana a fost o elevă excelentă. P a u l est un admirable sculpteur. V oi vă d is trşţi foarte bine. Ea s-a h o tărît să se prezinte la examen. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. imperfect. Cet homme se croyait un grand philo­ sophe. Este ora 4 şi ju m ăta te . viitor şi perfectul compus verbul se séparer. Treceţi la feminin cuvintele scrise cu litere cursive: M o n frère conduit très bien l ’auto. il est un admirable chauffeur. Francisca îşi petrece tim p u i în bibliotecă. Traduceţi în limba franceză: eu spuneam tu a i spus ei merg voi veţi merge tu spui noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune 171 . deputată şi chiar m in istru . Nepoata mea este poetă. A stăzi. Noi ne p lim b am în parc. Cet homme est le professeur de mon enfant. Mă numesc M auriciu. învăţătoare. E i îşi vorbeau prieteneşte. M ama prietenului meu este pictoriţă. Son frère est un peintre de premier ordre. doc­ to riţă. IV . V. M on am i qui est juge aime beaucoup son métier. M on cousin sera bientôt docteur en médecine. în ţara noastră există m ii de (des milliers de) telespec­ tato ri şi telespectatoare. M ulte femei au devenit p ilo ţi. Este o meserie pasionantă. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă): un éléphant femeile un rossignol femeile une souris mâle EXERCICES I. Conjugaţi la indicativul prezent. C ’est lu i l ’auteur de ces belles nouvelles. în acest caz. m ă culc la ora 11. II.

on s’absente le plus longtemps possible. La petite se porte à merveille. Que s’était-il passé? — Rien d ’extraordinaire.. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t ’ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! — Je ne m ’attendais pas^à cela de ta part. dit-elle. as-tu vu Laure ces derniers temps? Comment va-t-elle? On ne la voit plus. Mais ne parlons plus de ce triste épisode. Qui est^à l ’appareil? — Ici Marie Robert. J ’avais déjà donné plusieurs coups de fil chez vous la semaine dernière mais personne ne répondait^à l ’appel. alors. La maison nous paraît si vide maintenant. il vaut mieux ne plus se rappeler cela. Comment va Micheline? — Très bien. — Tu as raison. Voilà le mystère.. J ’ai donné un coup de télé­ phone chez^elle il y a quel­ ques semaines mais^on m ’a répondu qu’elle n ’habitait plus là ! — Elle a déménagé. merci.18-ÈME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE D z n n ! Dznn ! D z n n ! Marie Robert décrocha le récepteur. tu peux comprendre aisément notre immense bonheur. attendit le signal d ’appel et forma le numéro. Leswenfanls sont partis à la campagne. Dis plutôt comment tu te portes. — C’est elle-même qui parle. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Après tous les soucis causés par sa maladie. — C’est toi. Je 172 . Dis-moi. Nouswavons décidé de prendre les repas en ville.

Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? Foarte bine. Formule de despărţire A u revoir A tout à l ’heure À bientôt 1 La revedere . au restaurant. . ? Comme ci.connais son^adresse. — Entendu. merci. chemarea vide [vid] gol absenter (s') [absâte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] m ai curînd.) Aşa şi aşa. un soir. Bine (mă simt bine) şi dv. Je chercherai son numéro dans l ’annuaire des téléphones. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restau­ rant „Boulevard". } Pe CUrlnd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a tît m ai bine care m ai de care cît poate (cineva) m ai bine în lipsă de altceva m ai bun în cel m ai rău caz 173 . mulţumesc. — Très bien. comme ţa. — Alors. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjS^telefonik] convorbirea te­ lefonică décrocher [dekra/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d ’appel [sipal^dapel] tonul l ’appareil (m. C’est ce que je voulais te proposer.) Ce m ai faci? Très bien.) [epizod] episodul il vaut mieux [ilwvowm j 0 ] m ai bine se rappeler [raple] a-si ream inti ces derniers temps [se^dernje^tâ] în u ltim a vreme l ’annuaire (m. a se sim ţi aisément [szemâ] cu uşurinţă l ’épisode (m. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Que dis-tu d ’une sortie.) [aparej] aparatul la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonetr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [donewr 3? ku da fil] a da un telefon l ’appel (m. niai de­ grabă se porter [porte] a o duce.) des téléphones [lanqerw de^telefon] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c’est ce que [sewska] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m ai faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă sim ţiţi? Comment ça va? (fa m . (fa m .) [apel] apelul. A bientôt.

cu pis. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor» Notă. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Este deci greşit să traducem foarte m ult prin très beaucoup ! Com parativul regulat a l adverbului m al. eu mîncasem etc. cu a tît m ai bine (rău). le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Nu există superlativ absolut pentru adverbul beaucoup. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m ai rău de m al en pis din rău în m ai rău tant pis atîta pagubă.). plus m al este m ai des folosit decît forma pis. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. în care mai-mult-ca-perfectul este un tim p simplu (eu cîntasem. în limba franceză el este un tim p compus . N u confundaţi com parativul pire al ad jectivului mauvais. com parativul adverbului mal.G R A M M A IR E Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv Comparativ Superlativ relativ bien m al peu beaucoup mieux pis sau plus m al moins plus le le le le mieux pis sau le plus m al moins plus Observaţie. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: eu cumpărasem j ’avais acheté tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé(e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé(e)s 174 .

aller. Andrei se simte m ai bine. A zi el ştie (il sait) lecţia m ai bine. în cel m ai rău caz voi trece examenul la toam nă. Te aşteptam m a i devreme. Cu a tît m ai bine ! V. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. raconter. PR O V E R B E Qui peut le plus peut le moins. se simte bine. şi dv. pentru a-i m u lţu m i pe p ă rin ţii săi. Cartea de telefon cuprinde toate numerele de telefon din oraş. 175 . De obicei. M athilde (visiter) une de ses amies à la campagne. II. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicativ verbele: se laver. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos amis. I l (pleuvoir) pendant trois jours. La revedere. Nous (aller) souvent à la montagne. Vous (faire) peu de fautes. François (aller) chez le dentiste. Ea îm i telefonează în fiecare seară. m ai p u ţin viguros decît fratele său. faire. Ils (se lever) de très bonne heure pour partir en haute montagne. aştept tonul şi apoi formez num ărul. Petre este m ai p u ţin v io i. Mă p lim b în fiecare seară cît m ai departe posibil. Treceţi infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul indicativului: Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Dacă poţi face ce-i greu. ele vorbesc m ult. Je (penser) souvent à lu i. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. I l lu i (proposer) de travailler dans une grande fabrique. poţi face şi ce-i mai uşor. Michel (aller) au théâtre. Ils (traverser) la rue en courant. Maria dă în fiecare săptăm înă un telefon prietenei sale. B ătrîn u l meu unchi vede din ce în ce m ai rău.EXERC ICES I. III . Les ouvriers (dépasser) le plan avant terme. Pe curînd. Vorbesc. ? Simona nu se simte prea bine. apoi închid telefonul (raccrocher). Traduceţi în limba franceză: A u sosit m ai devreme decît de obicei. IV. Marie (regarder) longuement le tableau. J ’(indiqucr) les livres à lire. Traduceţi în limba franceză: E u ridic receptorul. Merg foarte des la con­ certe. E n sortant de l ’usine il (se diriger) aussitôt vers le restaurant. Cum te sim ţi? Cum se simte m am a ta? Se simte m ai bine? D a. choisir. E l muncea cît putea m ai bine.

. Des tomates. des poires. prêts à être préparés. des noix. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. Claire V OCA BU LAIRE le marché [mar/e] piaţa . pour notre siècle. je pourrais même dire artistiquement.) [op5] ceapa généreusement [3 ener0 zmă] cu gene­ rozitate l ’acheteur (m. car mon départ approche. des haricots verts. des melons exprimaient toute la richesse de l ’automne et en même temps celle d esjom m es qui les cultivaient.) [ober^in] vînăta l ’oignon (m. le siècle „de la vitesse". des choux.) [ima 3 inasj 5 ] im a­ ginaţia éblouir [eblwir] a lua ochii l ’abondance (/.) [avâtaş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [âwtâ'wka] în calitate de l ’im agination (m. des^ aubergines.) [etala3 ] tejgheaua. des carottes. Des prunes. . que j ’aime tant. Étant_en Roumanie en tant que touriste. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega l ’avantage (m. Loin de moi l ’idée de nier l ’avantage de ces magasins. Un brave homme m ’a conduit dans le secteur où l ’on vendait des fruits. de la viande tranchée. J ’aime tant l ’aspect d ’un marché enjiutomne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l ’on peut trouver des légumeswépluchés. j ’ai eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des pommes. Il a bien travaillé ce matin-là. Ce que j ’ai vu a dépassé monwimagination ! J ’ai été éblouie par l ’abondance et la qualité des produits rangés avec soin. ta­ raba la tomate [tamat] pătlăgeaua roşie la carotte [karot] morcovul haricot vtert [arikowvsr] fasolea verde l ’aubergine (/. sur les_étalages. ) [abSdâs] belşugul ranger [rà3 e] a rîn d u i. des pommes de terre.) [a/tcer] cumpărătorul soulever [suive] a ridica le panier [panje] coşul un brave homme [bravwam] un om cumsecade le secteur [sektoer] sectorul le melon [mal5] pepenele le départ [depar] plecarea le 176 ..79-ÈME LEÇON AU M ARCHÉ . a aşeza le soin [swë] grija l ’étalage (m. Aujourd’hui je voudrais„aller de nouveau au marché.. du raisin. des oignons s’offraient généreusement aux acheteurs. J ’achèterais pour la dernière fois des fruits.

) [oraşe] portocalul le citronnier [sitronje] lâ m îiu l le dattier [datje] curm alul le figuier [figj e] smochinul le bananier [bananje] bananul Omonime la pêche pêcher pieirsica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătu i 177 .) [aj] l ’oignon (m .) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [pe/] la cerise [srizj ! la griotte [grijat] le raisin [rszë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l ’orange ( f .LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla v înăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea p ătrunjelul ţnărarul ţelina păstîrnacul la pomme de terre [pam ^da^ter] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flcer] la tomate [tomat] la carotte [kar jt] la betterave [bstrav] l ’aubergine ( f .) [abrikotje] caisul le noyer [nwaje] nucul le noisetier [mvaztje] alu n u l le pécher [pe/e] piersicul le cerisier [sarizje] cireşul le griottier [grijotje] v işin u l la vigne [vip] v iţa de vie le framboisier [frâbwazje] zmeurişul le fraisier [frszje] fragul l ’oranger ( m .) [asp£13] Vépinard ( m . ) [orâ3 ] le citron [sitrâ] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna m ăru l para caisa nuca aluna piersica cireaşa vişina strugurele zmeura fraga portocala lăm îia curm ala smochina banana le prunier [prynje] prunul le pommier [pomje] m ărul le poirier [pwarje] părul l ’abricotier ( m .) [epinar] les ( petits) pois [pwa] le persil [persi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] F RU IT S ET A R B R E S Fruit» F R U IT IE R S Arbres fruitiers la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l ’abricot ( m .) [opjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbrj le navet [nave] la lentille [lâtij] l ’asperge ( f . ) [obeijin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'a il (m .

Expresii poisson d'avril ni chair . Spre deosebire de limba romînă. une chemise bleue b) adjectivele care indică nume de popoare: un peintre roum ain. de la infini­ tiv la care se adaugă terminaţiile imperfectului. nici peşte . în foarte multe cazuri adjectivul se aşază înaintea substantivului pe care-1 califică (mai ales cînd adjectivul are mai puţine silabe decît substantivul calificat) : un grand magasin. un petit chien Se aşază însă după substantiv: a) adjectivele care indică o culoare: une robe rouge. une belle ville. x e m p l e pentru fiecare grupă de verbe: Grupa I Grupa a Il-a je porterais eu aş purta tu porterais il (elle) porterait nous porterions vous porteriez ils (elles) porteraient Grupa a III-a je finirais eu aş sfîrşi tu finirais i l (elle) fin irait nous finirions vous finiriez ils (elles) finiraient j ' apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu privire la locul adjectivului cali­ ficativ în limba franceză. Spre deosebire de limba romînă. nici laie. nici bălaie G R A M M A IR E Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi viitorul. F . un ingénieur français 178 . în limba franceză condiţionalul prezent este un tim p simplu. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne.

adverbul de mod se intercalează de obicei între auxiliar şi participiu: I l a bien travaillé. ca beaucoup.c) adjectivele care indică forme precum şi calităţi termice: une table ronde. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de cantitate. : I l a beaucoup mangé. cumsecade om viteaz om ilustru om înalt scriitor răutăcios scriitor fără talent biet om om sărac singur om burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază după verb: I l travaille bien. peu etc. un garçon intelligent In limba franceză. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du du du du de du du de pêcher s’appelle noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l ’oranger 179 . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv: un un un un un un un un un un brave homme homme brave grand homme homme grand écrivain méchant méchant écrivain pauvre homme homme pauvre seul homme homme seul un un un un un un un un un un om de treabă. adjectivul care are mai multe silabe decît sub­ stantivul: un livre intéressant. La timpurile compuse însă. EXERCICES I . un poêle chaud d) în general.

Mihaela a c itit m u lt. Mama a term inat repede această bluză. piersici. Ménager la chèvre et le chou. E l ar m înca o salată de ţelină. tel fruit Tel père. îm i plac toate legumele şi m ai ales roşiile. dar a scris puţin. Cum e sacul şi peticul. Dunărea este un flu v iu lung. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Un singur om îl aştepta. punir. cu 10 etaje. PROV ERB ES Garder une poire pour la soif. Toamna se găsesc m ulte fructe la p ia ţă: prune. . Tel arbre.I I . Ea a cum părat morcovi şi praz. nuci. struguri. mere. îm i place v in u l bun. vinetele şi varza. Aş cumpăra legume şi fructe. Petre a cum părat o cămaşă albă. tel fils. pere. Citesc o carte interesantă. A împăca şi capra şi varza. Oam enii m ari nu vor fi niciodată u ita ţi. IV . I I I . Conjugaţi la condiţionalul prezent verbele garder. L u i Guy nu-i plac decît car­ tofii. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Locuiesc într-un im o bil mare. dire. Antoaneta este o fetiţă m ică. Traduceţi în lim ba franceză: Aş merge m iine la piaţă. A m v iz ita t ieri un m agazin mare. A m nevoie de m ărar şi de pătrunjel. tel valet. Tel maître. A strînge bani albi pentru zile negre. M ihai este un om cumsecade. Irina are părul blond.

Deux snobs vont^au concert. je suiswobligé de prévenir ton père. — Tu reconnais Beethoven? dit l ’un.. — Attends qu’il se retourne et je te le dirai. monsieur. répond l ’autre. Le coiffeur: —■Bien ! Un grand flacon ou un pe­ tit? Le client:-—-Oh. 181 .. c’est lui qui l ’a écrit enwentier. Il est plein de fautes et de pâtés . un petit. L'élève: — Ce n ’est pas la peine. Parce que je n ’aime pas les cheveux trop longs.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J ’ai lu ton devoir. Le client: — Je voudrais une lotion qui fasse repous­ ser les cheveux.

Mm e Marius arrive essouf­ flée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez.. — Hier. mais^à quel­ le heure.. Ma­ dame. En cours de route. c’est moi que vouswavez renversé hier. Expliquez-vous. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Un type a eu un ac­ cident et il va faire réparer son vélo. — C’est bien possible. Il s’approche: — Me reconnaissezvous. maiswavez-vous pensé à peser votre enfant?. la tête entièrement ban­ dée. monsieur. j ’ai envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. monsieur? 182 . monsieur. il reconnaît dans la rue la voiture et le conduc­ teur qui l ’ont heurté.

-ă les frites [frit] cartofii p ră jiţi (pai) G R A M M A IR E Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) Pentru a forma prezentul conjunctivului se adaugă la radicalul verbului următoarele terminaţii: Grupa I şi a III-a Grupa a Il-a -e ~ e$ -e -ions -iez -ent -isse -isses -isse -issiofis -issiez -issent 183 . frit] fript. qu’est-ce que ça f a it ? — Deux moitiés. -ă . a aver­ tiza ce n ’est pas la peine [ s ^ n s ^ p fl^ la ^ pen] nu merită osteneala en entier [ûwn^àtje] în întregime la lotion [losj5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafoer] coaforul. — Bien. monsieur. et si je coupe les morceaux en deux? — Des quarts. monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le deyoir [davwar] tem a.Le maître demande à Toto: — Si je partage une pomme de terre en deux. p răjit. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] pata de cerneală (pe hîrtie) prévenir [prevnir] a înştiinţa. -e [fri. monsieur.-e [esufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/â] negustorul le coin [kwë] colţul envoyer [âvwaje] a trim ite peser [paze] a cîntări le vélo [velo] bicicleta entièrement [àtjsrmd] în întregime bander [bade] a bandaja en cours de route [à^k u r^dô^rut] în (pe) drum la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kôdyktœr] conducă­ torul heurter [oerte] a ciocni s’approcher [saproJ*e] a se apropia renverser [râverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta 3 e] a îm părţi frit.Bien. fri­ zerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. et encore en deux? — Des frites. —.

relire (a reciti) etc. aşezată înaintea pronum elui personal. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. lue citit. -ă La fel se conjugă élire a alege). In dicativ Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus feu c itii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent j ’ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu C onjunctiv Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ Prezent que je lise să citesc que tu lises q u ’il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu’ils (elles) lisent lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. Verbul lire (a c ili) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.E x -e m p l e: Verbul porter Verbul fin ir que je porte eu să duc que tu portes qu’il (elle) porte que nous portions que vous portiez q u’ils (elles) portent Verbul avoir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses q u ’il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu’ ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu’il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient que j ’aie eu să am que tu aies qu’i l (elle) ait que nous ayons que vous ayez q u ’ils (elles) aient O b s e r v a ţ ie . C onjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). 184 . je lisais Perfectul simplu este je lus.

transcrire (a transcrie). EXERCICES I . A ţ i citit această poezie? 185 . contempler. j ’écrivis. A r c iti şi ei aceste cărţi.) . Citeşte această poezie.) şi să scrie ( in f. souscrire (a subscrie). j ’ai écrit. prescrire (a prescrie). E i au c itit cu atenţie cuvîntările rostite la O . Traduceţi în limba franceză: M ihai nu ştie încă să citească (in f.Verbul écrire (a scrie) Verbul écrire (grupa a III-a) prezintă de asemenea două radicale: écri — înaintea unei consoane: nous écrirons. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: raconter. -ă La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). I I . Voi c iti o carte bună. écriv — înaintea unei vocale: tu écrivais. inscrire (a înscrie). réussir. Am c itit rom anul lu i Balzac „Eugénie Grandet". Vei c iti cartea cînd vei avea tim p .N . E l ne-a descris noul său apartam ent. -e scris. Acest autor va scrie o nouă carte.U . In d ica tiv Prezent Imperfect Perfectul s im p lu j ’écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j ’écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient j ’écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent V iitor j ’a i écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit C onjunctiv I écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Im perativ Prezent que j ’écrive eu să scriu que tu écrives q u ’il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu’ils (elles) écrivent écris ! scrie écrivons ! écrivez ! P articipiu Prezent Trecut écrivant scriind écrit. Scriam o scrisoare prietenului meu.

haut. tim ide. pur. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E MON PO R T R A IT Vous me demandez mon portrait Mais peint d ’après nature. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J ’ai le teint frais. l ’armoire. travail.. am is. Mon cher. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. les enfants. I l y a bien.. I l est parti. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: I l a m angé.. cheval. I I .I I I . P o in t sot. J ’ai rencontré.. I l y a t a n t . cher.. pain d ’épice.. . . amis... toi. . ale lunilor anului ţi ale celor patru anotimpuri. rail.. beurre. détail. je le dis sans façon E t sans fades grimaces.. Je viendrai dem ain.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. corail. I l y a une grande différence. Ces bonbons sont. Budapest est bâtie.. il sera bientôt fait Quoique en m iniature. poissons dans cette rivière.. Paris.. les rives du Danube. à l ’âge de 15 ans). ces frères... genou. Beaucoup et trop d ’étourderie Ma foi. Vrai démon pour l ’espièglerie V rai singe par sa m ine. Marius m ange. 186 . clou... fleurs... Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. bas. V. À l ’occasion de son anniversaire. deux années... Brigitte a reçu beau­ coup... înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: E lle a mis sa robe. b ijou... Michel a décidé d ’étudier la méde­ cine. fromage et. Indicaţi numele zilelor săptămînii. R E V IZ IE EXERCICES I . nez... Le vase est. IV .. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. la table. chou. il n ’a pas rencontré. heureux.. pommes cette année. bons fruits. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. voilà Pouchkine. A. doux.. les cheveux blonds E t la tête bouclée.... P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.

bref.. viitor şi perfectul compus verbele: faire. Aştept azi un vechi prieten. Dintre cuvintele mer. A m c itit cărţi m ai bune. Cine a băut vin? E u ! Elena a spart (casser) vasul. gros. lire şi écrire.. Dă-i să (à) mănînce ( in f . Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. IV. mère. Mă p lim b în fiecare zi. Astăzi e cald. blanc. sot. Este vreme rea. VI.) . puneţi în fiecare paran­ teză termenul potrivit ca sens: L ’année passée je suis allé à la (.. des hommes (travailler) dans le jardin. premier. A vant d ’aller à la (. folosind şi voca­ bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de ta tăl şi fiu l care şi-au îm p ărţit gloria lor literară. un ul dintre ad m i­ ratorii săi se adresă lu i Dumas-tatăl. Casa lu i este m ai mare decît a ta... IX . — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anum ită măsură un m erit la acest succes. Traduceţi în limba franceză textul următor.. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. Copilul său se simte m ai bine acum. ! V III.. La (. long. dire. 187 . Este ora 12 noaptea. Claude este tot a tît de m ic ca şi Pierrot. iarna ca şi vara. n ul. gras. — ? — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Claude Achard est le. Este ora 12 (amiaza). Traduceţi în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. N-am nici o poftă să plec la plim bare.) il faut apprendre à nager. — N um ai într-o an um ită măsură? Dar m i se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. beau. maire. de cette ville. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: V oilà R aym ond (venir) à notre rencontre. Sora mea este profesoară de muzică. La premiera piesei „Demi-monde“ a lu i Dumas-fiul.. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Ea le dă să mănînce. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: chaud.). Conjugaţi la indicativul prezent. V. E l a aşteptat o jum ătate de oră. şapte fără un sfert. cinci şi ju m ătate . étranger.) de Guy est très jeune. menteur. V o ilà des élèves (descendre) l ’escalier de l ’école. beau. V II.III. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. jo li. grand.

.

PARTEA A lll-a .

.

Le Rhône. clim atul tempéré. Strasbourg. Cherbourg. burşwaz] bur­ ghez. dit Plateau (ou Massif) Central. Lyon. en plusieurs départements. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l ’Espagne. la Mer du Nord. fron­ tiera se diriger [sa d iri 3 e] a se îndrepta s’acheminer [sa/amine] a se îndrep­ ta (spre) le clim at [klima] clim a. V OCA BU LAIRE bourgeois. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Le climat de la'France est tempéré au Nord. la Meuse. l ’Océan et la Méditerranée. sépare la France de l ’Italie et de la Suisse. doux et humide en général. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. les Alpes. Rouen etc. (le Mont Blanc). Au Sud. Nantes. La population rurale représente presque la moitié de la population française. -ă le plateau [plato] platoul. Paris est la capitale de la France. Toulon. Lille.21-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d ’environ 48 millions d ’habitants. au Nord par la Manche et à l ’Ouest par l ’Océan Atlantique. Le Havre. au point de vue administratif. C’est vers l ’Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. lui. Saint-Étienne. Saint-Malo. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Toulouse. ) [altityd] altitudinea la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontière [frôtjer] graniţa. À l ’Est. -e [burşwa. -e [tâpere] temperat. La Manche reçoit la Seine. podişul granitique [granitik] de granit l ’altitude (/. Les principales villes du pays sont Marseille. la Mer du Nord. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d ’altitude. La Rochelle. une haute chaîne de montagnes. -ă le territoire [teritwar] teritoriul le point de vue [pwë^da^vy] punctul de vedere 191 . Le territoire français est divisé. Les cours d ’eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Bordeaux. Rrest. Nice. s’achemine vers la Méditerranée. s’élevant jusqu’à 4 810 m. le Rhin. C’est une république bourgeoise.

n ic i o).) cotletul G R A M M A IR E Adjectivele nehotărite (Les adjectifs indéfinis) A d je c tiv e le ne h o tărîte sîn t: autre (altul.) lănţişorul le chaînon ( m . -e. a lta ). toată. toate.) veriga — la le le la côte ( f . chaque (fiecare).) colina côtelette ( f .' quelque (vreun. aucun. Tout le monde voulait le féliciter. nenumărate).) [oseâ] oceanul recevoir [rasavwar] a prim i le département [departamà] departa­ mentul étant donné [età^done] dat fiind le port [par] portul l ’habitant (ro. plusieurs (mai m u lţi.'-le (cutare). nici o). C îţiva copii se jucau în grădină. e (anum it. aceeaşi.) [abitâ] locuitorul L E X IQ U E Antonymes humide umed séparer a despărţi — sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne ( f . ceva). Toată lumea voia să-l felicite. însuşi.-ă“ ). sigur. quelques (cîţiva. 192 . însăşi).) coasta côté ( m . même (cu sen­ sul „ în s u ş i".) partea coteau ( m . toutes (tot.-ă. tout. même (acelaşi. certain. „ în s ăşi"). to ţi. de obicei. îna intea s u b s ta n ti­ v u lu i d e te rm in a t. tous. tel.-e (cu sensul „sigur. oricare).la côte [kot] coasta le flot [fio] valul L a Manche [ma/] Marea Mînecii l ’océan (m. E x e m p l e : Quelques enfants jouaient dans le jardin. n ul. quelconque (oarecare). m aint. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază d u p ă s u b s ta n tiv u l d e te rm in a t. -ă). cîteva). nulle (nici un. vreo. m ai m ulte).) la n ţu l la chaînette ( f . e (nenum ăraţi. A d je c tiv e le neh o tărîte se aşază. e (nici un. C e rta in .

este des utilizată ca form ulă de politeţe ( = binevoiţi). Im perativul are două forme. a Il-a plural). cea de-a doua. e Observaţie. prim a este rar întrebuinţată.Le verbe couloir (a voi) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je veux tu veux i l veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Futur je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent j'a i voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif que je veuille que tu veuilles q u 'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu’ils veuillent veux! (veuille!) voulons ! ( veuillons !) voulez ! ( veuillez !) Participe Présent voulant Passé voulu. în schimb. în special veuillez (pers. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je peux (je puis) tu peux i l peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent F u tu r j ’a i pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 .

E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m ai m ulte ori. A zi dim ineaţă m ai m ulte persoane voiau să intre în sală. On plante des vignes sur les. certain: heures. Le magasin se trouve du... p lusieurs. gauche de la rue. III. plusieurs: étages. rue. réponse^. 194 . manières. de montagnes. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans une.Subjonctif Présent Participe Présent que je puisse que tu puisses qu’il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent pouvant Passé pu Observaţie. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. distractions... J ’aime manger des. I I . Notre pays offre au peuple. Les Carpates forment une longue. IV. fils. fam ille. paroles.. tous. quelques. Traduisez en fran ça is: À m fost de nenumărate ori la teatru. les plaisirs du repos. V erbul pouvoir nu are imperativ. L ’Université de Buca­ rest a .. se între­ buinţează» la persoana I singular. Vous devez lire au m oins.. toutes. vie. art.. bibliothèque. Accordez les adjectifs in définis avec chacun des mots qui les suivent: aucun: chemin.. les m an i­ festations. Nu pot sa m ă hotărăsc. personne.... Jérôme était présent à. autre: ton. jours. pages par jour.. homme... tel: père. de la Mer Noire# sont très belles. m ai ales forma je p u is: Puis-je téléphoner? Pot să telefonez? Je ne puis me décider. Toată ţara ia parte la această sărbătoare. 2. Daţi-i o carte oarecare. à . jupe.. même: âge. de porc. objets. mois. enfants.. pays. Remplacez les points par les adjectifs indéfinis autre... Remplacez les points p ar les mots q u i conviennent: Les. saisons.. 1.. EXERCICES I . salles d'étude.. les réunions.

.. ' / v> C T Je vais 1eduquer'/." L t pLuç beau. z-vous me le changer co n t r e an p oisson ' rouàep ... ..te plus in te llig e n t d é t o u r s les c h ie n s ./V répe W f c'e sf P i ^ ? . P o u frie. ’ . T .

(Voi putea să citesc ziare franceze. Elle se la coule douce1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse2 Sans sortir de son lit Elle s’en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de .? Nu am vrut să-l m ai vedem. (Am vrut să citesc „ l ’H u m a n ité ". 196 .) cutia asta? A ţi putea să ne daţi caietul d v .) L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON DE LA SEIN E La Seine a de la chance Elle n ’a pas de soucis. (Vreau să lucrez din răsputeri.).) se u ită chiorîş. Pot să plec? V. 3 la regarde de travers — Notre-Dame. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. 2 sans se faire de la mousse — fără g riji (p o p . N u pot să citesc m ai m u lt de douăzeci de pag in i astăzi după-amiază.travers3 1 se la couler douce — (pop. Aş vrea să vă întreb ceva.) a huzuri.) — Je pourrai lire des journaux français. ) — J ’ai voulu lire „ l ’H um anité". à toutes les personnes. pare a o p riv i „o b lic". Conjuguez. fiind orientată paralel cu Sena.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. (Pot să înv ăţ franceza. a o duce de minune. Poţi să-mi a ju ţi să ridic ( in f . ) — Je veux travailler de toutes mes forces. (fig .

Spectacles) 1 s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.Mais la Seine s’en balance 1 Elle n ’a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s’en va vers le Havre Et s’en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . (Jacques Pré vert.

VOCABULAIRE l ’industrie (/. textiles synthétiques). La France est aussi un pays agricole. soieries. Le territoire français compte près de 55 millions d ’hectares. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallur­ gique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. ) [edystri] industria le gisement [3 izmà] zăcăm întul le m inerai fminre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona 3 ] m in a. Sur ces 55 millions. industrie automobile et aéronautique etc. de betteraves et de fruits.). vignes. thermiques. lainière. de produits laitiers. en outre. Il nous faut mentionner. l ’industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. grâce aux riches char­ bonnages qu’on trouve dans le pays. cultures maraîchères et fruitières. l ’industrie électrique (usines hydrauliques. de volaille.22. caoutchouc). auxquels s’ajoutent les pâturages et les forêts. La France compte parmi les exportateurs de blé. que les industries d ’art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. Les Fran­ çais s’en occupent depuis plusieurs siècles. de vin. 45 sont consacrés à l ’agriculture: labours. l ’industrie textile (industrie cotonnière. centrales nucléaires).È M E LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE II L ’industrie française a pu se développer surtout grâce aux gi­ sements de minerai de fer et de potasse. ex­ ploatarea unui zăcăm înt de căr­ bun i la grosse industrie [gras^êdystri] ma­ rea industrie m étallurgique [m etaly^ik] m etalur­ gic la branche [bră/] ramura se rattacher [sa^rata/ej a se lega les soieries [swari] industria m ătăsii les textiles synthétiques [tskstil^sitetik] textile sintetice la matière plastique [matj erwplastik] m ateria plastică parachim ique [para/imik] parachimică la verrerie [verari] sticlăria. fabrica de sticlă le caoutchouc [kaut/u] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] tradiţia 198 .

-ă l ’usine (f) hydraulique [yzinwidrolik] uzina hidraulică l ’usine thermique [yzinwtermik] uzina termică la centrale nucléaire [s<ztralwnyklesr] centrala atomică l ’industrie cotonnière [sdystri^kotonjer] industria bum bacului l ’industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l ’hectare [sktar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ă exploatarea exploatatorul.f.) Vexploit (m . c u ltiv a b il.) Vexploiteur. -ère [mare/e. -ère [frtţitje. mare/er] de zarzavaturi fruitier. a în ­ china le labour [labur] arătura maraîcher. fapta de vitejie exploatabil. -trice(süm .) exploitable (a d j.) Vexportateur. frqitjsr] de fructe. -â le pâturage [patyraj] păşunea le produit laitier [prodqi^letje] pro­ dusul lactat la volaille [voiaj] pasărea de curte |la betterave [betrav] sfecla L E XIQ U E Familles de mots Vexportation (f.la m étallurgie [m etaly^i] m etalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) exporter (vb.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) Vexploitation ( f. -ă. -euse (m . şi adj.f. -oarea a exploata G R A M M A IR E Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al auxiliarului être sau avoir şi participiul trecut al verbului de con­ jugat: j ’aurais regardé eu aş î i priv it tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient reeardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -ă électrique [elektrik] electric.) exploiter (vb. fructifer.

il rit de cela. verb. de V ssfu de a rti­ colul nehotărît plural des: S ’occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? O ui. ordinea cuvintelor este următoarea: pronume personal. exploitable. Veux-tu des fruits? Merci. et je ne sors de la bibliothèque q u ’à m id i. O n le traite d ’original. exploit. I I .. Pronumele adverbial en se aşază înaintea verbului. de obicei. cu expresia de cela: E lle m ’a parlé de l ’excellent résultat que vous avez obtenu..Pronumele en (Le pronom en) Pronumele en înlocuieşte. negaţia I. A ucun. negaţia a Il-a: Je n ’en parle plus. de la.. je m ’en réjouis (de l ’excellent résultat que vous avez obtenu) = de cela. E lle se souviendra toujours de cet anniversaire. pronumele en. exploitation: ) Les. forestière obtient de gros bénéfices. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: Je (vouloir) m ’arrêter un instant devant ces magasins. de articolele partitive du. Vous avez besoin de mon stylo? E lle lu i a parlé de ses projets. Tu (devoir) aller tout seul au cinéma. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre grammaire.. Remplacez les points par les mots qui conviennent (exploiter. Remplacez les mots en italique (cu litere cursive) par le pro­ nom adverbial en : a) J ’ai écrit des lettres m oi aussi. Dacă verbul este la m odul im perativ. de nos sportifs sont connus dans le monde entier... Je connais tous les détails de l ’histoire. ne veut renoncer à ses profits. 20 0 . i l s’en occupe. J ’aim e les fleurs.. N o tă. en se aşază după verb: Jetez-en quelques-unes ! E X E R C IC E S I . exploiteur. je vais acheter des fleurs. Les esclaves étaient durement. I I I . în acest caz. uneori. je ne veux pas de fruits.. E n poate înlocui. J ’a i plusieurs livres. Sans vos explications ils (manquer) le train. Cette. b) I l connaît toutes les rues de sa ville natale. în cazul unei propoziţii negative. un complement precedat r> e prepoziţia de.. J ’entre dans la bibliothèque à 9 h. fiind echivalent. Les prisonniers (pouvoir) s’enfuir. Nous e n avons (du beurre). Ce gisement m inier est. o întreagă propoziţie.. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en.

Ele ar fi p u tut pleca. Je n ’aurais rien dit. . A r fi v ru t să alerge m ai repede. Tu ai fi făcut totul ca să m ă aju ţi. J ’en aurais lu quelques pages.IV . Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ tes: J ’aurais pu travailler hier après-midi. N oi am fi scris m u lt m ai m ulte articole. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. V. V oi a ţi fi avut m ai m u lt succes. Traduisez en français: E i ar fi vrut să-i răspundă.

quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. alors: Marseille. le Marseillais dont je t ’ai raconté l ’histoire. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Jacqueline. 202 . Papa a déjà acheté les billets pour l ’avion. Il t ’arrivera un jour de faire comme. A la in: C’est à quelle heure.2 3-ÈME LEÇON DÉPART A la in: Alors. et demie. au plus tard. Nous devrons être à l ’aéro­ port à 6 h. A lain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n ’est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière m inute! À propos de dernière minute. Alain ! Tu vas te coucher à m inuit. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. c’est décidé. A la in: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu’aller et venir. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d ’en faire autant. A la in: Quelle histoire. La gare. Jacqueline: Ecoute.

Le train pour Paris s’ébranle et, graduellement, prend de la v i­ tesse. A ce moment, trois hommes se précipitent sur le quai et se mettent à courir. Deux d ’entre eux, plus lestes, sautent sur le marchepied d ’un wagon. Le train disparaît rapidement. Le troisième, un petit gros ventru, tout essoufflé, se lamente en essuyant son front moite. Un employé de la gare s’efforce de le consoler: — Allez, ne vous en faites pas. Vous êtes resté, mais, du moins, vos deux amis sont partis ! — Hélas ! soupire de plus belle le Marseillais. C’était moi qui devais partir ! A la in : Tu te moques de moi, Jacqueline. D ’ailleurs, ça ne peut pas m ’arriver, puisque... Jacqueline: Puisque? A la in: Puisque je ne prends pas le train pour Paris !
VOCABULAIRE le billet [bije] biletu l Ieste [lest] uşor, -oară, sprinten, -ă sauter [sote] a sări l ’avion [m.) [avjâ] avionul l ’aéroport (m.) [aeropor] aeroportul le marchepied [mar/pje] scara (unui au plus tard [owply_tar] cel m ai tîrvehicul) ziu le wagon [vag-5] vagonul quand même [kô^mem] totuşi ventru, -e [vàtry] pîntecos, -oasă, boucler [bukle] a strînge cu o cataburtos, -oasă ram ă, a închide essuyer [esqije] a şterge ne faire q u ’aller et venir [na fer moite [mwat] umed, -ă k wale e^vnir] a um bla de colo-colo soupirer [supire] a ofta, a suspina conseiller [kôseje] a sfătui j e p lus belle [ds^,plywbel] din ce în raconter [rakote] a povesti ce m ai m ult (tare) s ebranler [sebralel a se pune m . ,, , L J . 1 se lamenter la m a t e a se t in g u i graduellement [gradqelmà] treptat 8 efforcer [seljrse] a se strădui se précipiter [ss^presipite] a se repeconsoler [kâsole] a consola zi, a se năpusti ” e vous en faites pas [na v u z ^ à fet le quai [ke] peronul pa] nu vă faceţi sînge rău

m işc a re , a porm

?

LEXIQUE

Synonymes
se précipiter — s’élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s ’efforcer — lâcher
a se repezi, a se năpusti a se grăbi a încerca, a se strădui

Mots à plusieurs sens
la boucle
1. buclă (de păr) 2. cataramă, inel de fier prin care se trece o curea 3 . cercel: boucle d ’oreille

203

G R A M M A IR E

Pronumele y (Le pronom y ) Pronumele y înlocuieşte, de obicei, un complement precedat de prepoziţia à :
As-tu pensé à ton travail? Oui, j ’y ai pensé.

Y poate înlocui o propoziţie întreagă, devenind echivalent cu expresia à cela:
E lle risque tout, pourtant elle ne veut pas y renoncer ( — à cela).

Pronumele y se regăseşte şi în numeroase galicisme în care şi-a pierdut aproape complet sensul in iţia l:
il y a se afla, există il y a[vait) cent ans acum 100 de ani tu Vy connais te pricepi

Y are valoare mai evidentă de adverb (cu înţelesul de „acolo") în propoziţii ca:
Tu montes à Vétage? J 'y monte.

Pronumele şi adverbul y se pun, de obicei, înaintea verbului. Dacă acesta este la modul imperativ, forma afirmativă, y se aşază după verb: Allez-y !

Le verbe venir (a veni)
Indicatif

Présent

Imparfait

Passé simple

je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient

je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent

Passé composé

Futur

je suis venufe) tu es venu(e) il (elle) est venufe) nous sommes venufe)s vous êtes venufejs ifs (elles) sont venufejs

je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront

204

Subjonctif

Impératif

Présent

que je vienne que tu viennes q u 'il vienne que nous venions que vous veniez qu'ils viennent

viens ! venons ! venez !
Participe

Présent venant

Passé venu, -e

Observaţie. 1. Se conjugă la fel, tot cu aux iliaru l être, verbele: revenir (a reveni, a se întoarce), intervenir (a interveni), parvenir (a parveni), se souvenir (a-şi am inti). 2. Se conjugă la fel, dar cu aux iliarul avoir, verbele: tenir (a ţine), obtenir (a obţine), soutenir (a susţine, a sprijini), appartenir (a apar­ ţine) etc.

EXERC ICES

I. Remplacez les points par en ou y:
Il pria son am i de n ’... parler à personne. Tu n ’as q u ’à m\.. attendre. Ceux qui nous insultent n ’ont pas à s’... féliciter. A lain n ’... pense plus. J ’... réfléchirai cette nuit. Tu n ’... vas pas?

II* Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard, tar­ der, tardif, se précipiter, se presser, tâcher):
Elle est venue très... L ’enfant voulait se... vers les joujoux. Ces regrets... ne peuvent nous impressionner. Ne... plus, ce travail est urgent. La foule... dans les rues. Nous... [viitor] de lu i expliquer cette question.

I II . Traduisez en français , en remplaçant les mots en italique par en ou y:
a) Ne-ar fi plăcut să ne ducem acolo m ai des. I-am vorbit Henriettei despre aceasta. îm i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Vom fi la ora fcece la gară. P aul ar fi vrut să se ducă la conferinţă. b) Vom ajunge azi după-masa la mare. Mă duc im ediat acolo. Maria nu vrea să ştie nim ic despre aceasta. Ne g îndim . la sfaturile tale. Nu-mi m ai vorbi de plecare. R îdem încă de povestea voastră. Am m ai m ulte cărţi de gram atică; vrei să iei o carte?

IV . Traduisez en roumain les phrases suivantes:
La pomme de terre est venue d ’Amérique au XVI-ème siècle. Bon nom ­ bre de mots français viennent du latin. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ’aller et venir. Elles sont venues vous voir mais vous n ’étiez pas à la maison.

205

24-ÈME
PROBLÈM E

LEÇON
LIT T É R A IR E

Un professeur en Sorbonne va s’asseoir à table entre deux femmes charmantes. — L ’ignorance des élèves — dit-il, au cours du repas, à sa voi­ sine de droite— dépasse parfois tout ce que l ’on peut imaginer. Croyez-moi, je suis encore en train de penser à ce qui vient de m ’arriver ce m atin, au baccalauréat. Figurez-vous que je demande à l ’un des candidats le nom de l ’auteur d ’Hamlet et qu’il me ré­ pond: „Ce qu’il y a de sûr c’est que ce n ’est pas moi !“ — Et c’était lui? fait la dame perplexe. Estomaqué, le professeur ne réplique point. Mais, en apercevant un de ses amis, il l ’aborde en lui disant: —■ L ’ignorance de certaines gens est inconcevable ! Je viens de raconter à ma voisine, l ’histoire d ’un jeune idiot qui m ’avait déclaré ne pas connaître l ’auteur d ’Hamlet. Elle m ’a demandé si, au fond, c’était vraiment lu i! — En sorte — conclut fort ennuyé l ’ami — que vous n ’allez jamais savoir qui c’est?
(D ’après J. W . Bienstock)

VOCABULAIRE en Sorbonne [sarban] de la Sorbona s’asseoir fsaswar] a se aşeza charmant [/arma] în c în tă to r l ’ignorance (/. ) [ijiaràs] , ignoranţa le baccalauréat [bakalorea] b a cala u­
reatu l

être en train de penser [str^ â ^ trs wda pâse] a se gîndi, a fi preocupat de se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex, -ă estomaqué, -e [sstomake] înm ărm u­ r it, -ă

répliquer [replike] a replica, a răs­ punde inconcevable [ekSsavabl] de neconceput aborder [aborde] a aborda, aici: a intra în vorbă (cu cineva) en sorte que [iz^sort^ka] astfel că, încît conclure [koklyr] a încheia, a con­ chide

L E XIQ U E

Synonymes
répondre — répliquer — riposter s’asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement
a răspunde, a replica a se aşeza, a lua loe într-adevăr, efectiv

206

Mots à plusieurs sens
arriver
1. a sosi, a ajunge 2. (impersonal) a se întîm p la

Famille
imaginer (vb .) l ’imagination ( f .) imaginaire (a d j.) imaginable (a d j.)

de mots
a închipui im aginaţia în c h ip u it, -ă care poate fi în c h ip u it,

Composés du verbe
surpasser dépasser se surpasser

passer (a trece)
a depăşi a depăşi, a întrece a se întrece pe sine

G R A M M A IR E

V iitorul apropiat (Le futur immédiat) Viitorul apropiat se formează din indicativul prezent al ver­ bului aller şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă o acţiune care se va petrece într-un viitor foarte apropiat. în limba romînă se traduce printr-un viitor care este adesea însoţit de un adverb de tim p:
Je vais partir du bureau. V oi pleca (îndată) de la birou.

Trecutul apropiat (Le passé récent) Trecutul apropiat se formează din indicativul prezent (sau imperfect) al verbului venir, urmat de prepoziţia de şi infinitivul verbului de conjugat. Acest tim p exprimă un trecut recent. E l se traduce prin perfectul compus al verbului de conjugat, însoţit, de obicei, de un adverb de tim p ( de-abia, tocmai, chiar acum):
I l vient d ’entrer. De-abia a intrat.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) Pronumele nehotărîte personne (nimeni), plusieurs (mai m ulţi, mai multe), rien (nimic) sînt invariabile; aucun,e (nici unul, nici una), chacun,e (fiecare), nul, nulle (nici unul, nici una), quelqu’un, quelqu’une (cineva), l ’un... l ’autre, l ’une... l ’autre (unul... altul, una... alta) variază după număr şi gen. 207

E x e vn p l e: I l n 'y a personne dans cette salle.
Nu este nim eni în această sală. On ne voit rien. Nu se vede nim ic. Je lui a i tout d it . I-am spus tot.

Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce, de obicei, prin persoana a IlI-a sau a Il-a singular, cu valoare nedeterminală („se“, M cineva“), sau prin persoana I plural:
On dit q u 'il part demain. On est toujours pressé lorsq u 'il faut partir. On est venu vous voir.
Se spune că pleacă m îine. E şti întotdeauna grăb it cînd trebuie sâ pleci. (N oi) am venit să vă vedem.

Tout are aceleaşi forme ca şi adjectivul nehotărît respectiv: tout, toute — tous [tus], toutes.
EXERCICES

I. Remplacez les points par les mots qui conviennent (v. L E X I­ QUE):
Cette jeune femme se... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Cet artiste... tous les autres. Lors de la course de 100 m p la t, Georges a... tous les autres concurrents. Mon. am i, l ’innovateur, a ... un dispositif perm ettant de réaliser d ’importantes économies. Rabelais est un écrivain plein d ’...

I I . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent, selon le sens de la phrase:
De-abia am mîncat. Jean se va îmbrăca îndată. Petre a sosit chiar acum o clipă. Noi l-am văzut acum o clipă pe P au l, la colţul străzii. Diseară veţi pleca la C lu j. Kei scrie im ediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.

I I I . Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent:
...d e plus horrible que leurs logis, ...cite souvent d ’émouvants épisodes de la lutte des dockers. ...o n t pris part au combat. Ils ont refusé... après... autres de décharger les armes. ...sa v a it q u ’il devait s’opposer à la guerre.

IV . Traduisez en français:

a) N im eni nu ar fi p u tu t răspunde. I se spuse tot adevărul. A poi, un ul după a ltu l, ei dispărură. N im ic nu m i se părea m ai obositor decît această lectură m onotonă.

208

b) Ia tă tot ce am realizat din plan u l nostru pînă acum. N im eni nu trebuie să uite Guernica, Lidice sau Oradour. Oricare a ltu l ar fi p rim it această sarcină de onoare. Cel m ai entuziast dintre toţi era Denis. Fiecare vrea să participe la munca paşnică pentru fericirea om enirii.

L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E

LE

M USÉE

G R É V IN

Le Musée Grévin. on le sait, est un musée de figures de cire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Des mannequins habillés à la mode de l ’époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Les visages de cire plus ou moins ressemblants, les costumes plus ou moins fripés, donnent plus ou moins l ’illusion de la vie. On y rencontre les chefs d ’état, les vedet­ tes du théâtre et du cinéma, Pablo Picasso, le Pape, le coureur à pied Mimoun, la Reine d ’Angleterre, le cinéaste René Clair, des champions de boxe, des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !), puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor, le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma), Jeanne d ’Arc au sacre du Charles V II (1422, s’il vous plaît), Louis X I rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer, François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne, l ’entrevue du Camp du Drap d ’Or entre François 1-er et le roi d ’Angleterre Henri V I I I , Corneille écoutant le Cid.
Pierre Gamarra ( Berluretle contre Tour-Eiffel)

14-

I nvăţaţi limba franceză fără profesor

25-ÈME

LEÇON

À L ’HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains, demanda monsieur G i­ rard à l ’employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l ’hôtel. — C’est au deuxième étage, monsieur; les chambres numéros 215, 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210

Après avoir jeté un rapide coup d ’œ il sur les objets qui. l ’entou­ raient, Jacqueline ouvrit sa valise et se m it à en sortir lentement son pyjama, la brosse à dents et la pâte dentifrice, deux serviettes, les mules. — En attendant le déjeuner, je vais me reposer un peu, dit madame Girard en s’asseyant dans un fauteuil. — Moi je descends chez le coiffeur. Quant à toi, A lairt—-dit monsieur Girard en se retournant vers son fils — je pense que tu aimerais faire un petit tour en ville. — J ’y pensais déjà, dit gaiement A lain. Moi je suis né pour être touriste.
*
*

*

Le salon de coiffure se trouvait au rez-de-chaussée. — Que désire monsieur? s’enquit poliment le coiffeur lorsqu’il vit entrer monsieur Girard. — Je voudrais me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés, monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la barbe. Le visage tout barbouillé de mousse blanche, il s’amusait à écouter des bribes de conversations du salon avoisinant: des voix féminines filtraient à ‘travers l ’épais rideau bleu qui séparait les deux salons: — Un shampooing et une mise en plis, s’il vous plaît. Rincezmoi au vinaigre... —■ Les o*gles un peu plus courts... Oh non, pas de vernis foncé, je préfère les couleurs claires... — Les cheveux longs exigent tant de soins ! Malgré mon indé­ frisable... C’est fini, monsieur, dit le coiffeur, en enlevant la serviette qu’il avait attachée au cou de monsieur Girard. On paye à la caisse.
VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul, coaforul inscrire [sskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3 œr] călătorul le registre [ra^istr] registrul, condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lvmjer] lum ina le couchant [ku/â] apusul soarelui un coup d’oeil [ôë^ku^dœj] privire rapidă, ochire sortir [sortir] a scoate, a ieşi lentement [lâtmâ] încet, fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d in ţi la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] turistul la coiffure [kwafyr] coafura, pieptă­ nătura

211

s’enquérir [sâkerir] a se informa polim ent ţpolima] în mod politicos couper [kupe] a tăia , aici : a tunde faire la barbe [ferw la wbarb] a bărbieri barbouiller [barbujc] a m în ji la mousse [mus] spum a. la bribe [brib] frîntura avoisinant, -e [avwazinâ] vecin, -ă, învecinat, -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing [/àpwe] şamponul

jla mise en plis [m iz^ô^pli] ondulaţia rincer frsse] a clăti le vinaigre ,[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé, -e [fose] închis, -ă clair, -e [klsr] deschis, -ă l ’indéfrisable [m.) [edefrizabl] per­ m anentul enlever [âlave] a ridica, a lua, a scoate attacher [ata/e] a lega payer [peje] a p lă ti

PRONUNŢARE

vinaigre [vinegr] — în acest cuvînt in nu este nazalizat.
LEXIQ U E

Synonymes
se promener — faire un tour gaiement — joyeusement
a se plim b a, a da o raită vesel, voios (adv. )

Antonymes
attacher a lega s’amuser, a se distra ouvrir a deschide
— — —

détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide

Fam ille de mots
attacher (vb.) l ’attachement (m .) l'attache ( (.) l ’attaché ( m .) attachant, -e (a d j.)
a lega; a atrib ui, a acorda afecţiunea legătura; încheietura ataşatul (comercial...) atrăgător, -oàre, interesant, -ă, captivant, -ă G R A M M A IR E

Formarea adverbelor de mod Adjectivele terminate în -ant sau -ent formează adverbe de mod prin schimbarea terminaţiei în -amment şi, respectiv, în emment:
indépendant prudent élégant
— — —

indépendamment [ëdepâdamâ] prudemment1 [prydamâ] élégamment [elegamà]

Notă. Face excepţie adjectivul lent, de la care se formează adverbul lentement.

1 e care precedă grupul mm se pronunţă a î» toate adverbele de acest fel.

212

Adjectivele terminate la masculin în vocală sonoră {-ai, -u, -i, é) pierd, de obicei, pe e mut de la feminin, în faţa sufixului -ment:
a b s o lu vrai p o li

(fem. a b s o lu e ) (fem. v ra ie ) (fera, p o lie )

— a b s o lu m e n t — v r a im e n t — p o li m e n t

La unele advei'be, în general la cele provenite de la participiul trecut al verbelor, se pune un accent ascuţit pe vocala e care precedă terminaţia -ment: précisément (de la précisé), aveuglément (de la aveuglé) şi prin analogie: énormément, profondément etc. Le verbe naître (a se naşte)
Indicatif
Présent je n a is tu n a is il n a ît n o u s n a is s o n s vous naissez ils n a is s e n t Passé composé je s u is n é ( e ) t u es n è ( e ) i l ( e lle ) est n é ( e ) n o u s so m m e s n è ( e ) s vous êtes n é ( e ) s i ls ( e lle s ) s o n t n é ( e ) s Im p a rfa it je n a is s a is t u n a is s a is i l n a is s a it n o u s n a is s io n s v o us n a is s ie z i ls n a is s a ie n t Passé sim ple je n a q u is t u n a q u is i l n a q u it n o u s n a q u îm e s v o us n a q u ît e s ils n a q u i r e n t F u tu r je n a î t r a i tu n a îtr a s i l n a îtra no u s n a îtro n s v ou s n a ît r e z ils n a î t r o n t

Subjonctif
Présent q u e je n a is se q u e t u naisses q u ' i l n a is se q u e n o u s n a is s io n s q u e v o us n a is s ie z q u ’ ils n a is s e n t

Impératif

n a is ! n a is s o n s ! n a is se z !

Participe
Présent n a is s a n t Passé n é , -e

Observaţie. 1. V e rb u l n a ît r e se co nju gă cu a u x ilia r u l être. 2. Consoana t d in r a d ic a lu l in f in it iv u lu i n u se păstrează decît la v iito r
şi la c o n d iţio n a lu l prezent. V ocala i d in r a d ic a l prim eşte u n accent circum flex cînd se a flă în a in te a u n u i t. 3. L a fe l se co nju gă şi v e rb u l r e n a ît r e (a renaşte). Acest verb n u are însă p a r tic ip iu trecut şi tim p u r i compuse.

213

EXERCICES

I. Traduisez en roumain le texte ci-dessous et remplacez les mots en italique par des antonymes:
E lle s'amusait à entendre leurs conseils. I l s ’ennuyait dans cette com­ pagnie. H ier soir, on avait attaché le chien. Une épaisse couche de glace recou­ v rait le lac.

II. Traduisez en français (v. L E X IQ U E ):
Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are pentru tine m u ltă afecţiune. Ea a acordat prea mare im portanţă acestei probleme. Noi am cunoscut pe noul ataşat comercial al ţă rii dumneavoastră.

I II . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous:
hardim ent constamment éloquemment obscurément puissamment résolument énormément prudemment évidemment fréquemment

IV. Traduisez en français:
îş i aşteaptă răbdător rîndul. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Ioana citea curent texte latine. A ţi răspuns strălucit la toate întrebările. U ltim a povestire m-a impresionat profund. Cîinele înainta prudent, uitîndu-se în urma (derrière) lu i. M ariana dormea a tît de adînc !

V. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs suivants?
apparent lent immense patient in fin i profond gai brilla nt

VI. Traduisez en français (vb. naître, vb. renaître):
M-am născut la 23 septembrie. iVu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. N i se pare că renaştem în fiecare prim ăvară. Arta s-a născut în cele m ai vechi tim p u ri. V-aţi născut în Franţa? PR O V E R B E

Un „tiensu vaut mieux que deux .,lu l'auras“ . Ce-i în mină nu-i minciună.

de l ’esturgeon — répliqua Mme Girard. continua-t-elle. d it Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jar­ din du restaurant. On se m it à consulter la carte. — Quant à la viande. Girard. des sardines au beurre. des olives. 215 . répondit Mme Girard. — Q u’est-ce que vous préférez comme hors-d’ œuvre? demanda M. — Moi. dit Jacqueline. Girard. Sur la nappe d ’une blancheur étincelante. — Oui. se trouvaient des assiettes. Antoine. des couverts et un vase de fleurs. je voudrais des pâtés. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. — Du jambon. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc.26-ÈME L EÇ O N AU RESTAURANT — Je préfère sortir sur la terrasse. On choisit une table dans un coin plus retiré.

des filets de bœuf grillés et des saucisses. -ă le poulet [puls] p u iu l (de găină) le champignon f/àpip o ] ciuperca le filet de b œ u f [fils] m u şc h iu l de vacă le jam bon [şâbd] şunca l ’olive (/. pas de melon. Jacqueline? — Non. sc lip ito r. des meringues glacées pour tout le monde et des fruits: abricots et fraises. liqueur [likoer] lic h io ru l la EXPRESSION S ET MOTS USUELS la cantine c a n tin a le self-service autoservirea la carte lista de bucate leplat(depoigson) mînearea (de peşte). des liq----5 — Du vin blanc. — Pas d ’abricots.) [esty^D] nisetrul reprendre [raprâdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a m ă rtu ris i la grillade [grijad] frip tu ra la grătar la saucisse [sosis] c îrn a tu l le garçon [garsô] a i c i : chelnerul. os­ p ăta ru l meringue glacée [marêgw glase] p r ă jitu ra cu frişcă şi în g h e ţată le melon [malo] pepenele le gruyère [grijisr] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e rm u tu l la. — Du café turc. merci. -oare. du vermouth. ajouta M. ■ — Nous avons aussi du poulet aux champignons. seulement. -e [vitre] cu geam uri retiré. fraged. Girard. ape­ r itiv e pourvu que [purvy^ka] n u m a i să tendre [tddr] m oale. — Du vin blanc. — Merci. trois portions de gruyère. ) [oliv] m ă s lin a la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] m aioneza l ’esturgeon (m.— Je dois l ’avouer: j ’ai toujours aimé les grillades de porc pourvu qu’elles fussent bien tendres. Seulement de la glace ou des meringues glacées. -ă étincelant. le plat du jour spe cialitate a zile i j ’ai faim (avoir faim) mi-e foame j ’ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . VOCABULAIRE Titre. compléta le garçon. — Alors. maman. — Maman ■ — dit Jacqueline— je ne veux pas de fromage après le rôti. -e [retire] retras. -e [eteslâ] strălu c ito r. on s’est décidé pour les côtelettes. madame? — Oui. -oare consulter [kôsylte] a consulta hors-d’ œuvre [or^dœvr] g u s tări. merci.

la care se adaugă următoarele terminaţii: singular Persoana I „ a Il-a n a IlI. moale.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. al verbului de conjugat.) 1. ) la grillade ( f. Conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare Être que je fusse que tu fusses qu ’il fût que nous fussions que vous fussiez qu’ils fussent A voir que j ’eusse que tu eusses qu ’il eût que nous eussions que vous eussiez qu ’ils eussent 217 . élire a alege compléter. a adăuga Familles de mots le gril ( m . ) griller (vb.) le grillage ( m . persoana a Il-a singular (fără s final). culoare alb ă — noirceur negreală continuer a continua — s’arrêter a se opri Synonymes choisir. de obicei. înlocuit cu prezentul co njun ctiv ulu i.L E X IQ U E Antonymes blancheur albeaţă. In vorbirea curentă.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilaju l poarta din zăbrele friptura a frige Mots à plusieurs sens tendre (a d j. duios 2.) la grille ( f .) rôtir (vb . Exemplu de verb conjugat la conjunctivul imperfect: que je parlasse eu să vorbesc que tu parlasses q u 'il parlât que nous parlassions que vous parlassiez qu'ils parlassent Observaţie.) le rôti (m . fraged G R A M M A IR E Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) Imperfectul conjunctivului se formează din perfectul simplu al indicativului.a -sse -sses -t p lural Persoana I -ssions n a Il-a -ssiez v a IlI. N um ai persoana a IlI-a singular se foloseşte m ai m u lt. im perfectul conjunctivului este. ajouter a completa.

care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a rtic ip iu l trecut m asculin. Bien que la pluie (continuer). a datora) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent je devais tu devais i l devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé F u tu r je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent j ’a i dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent Im p a rfa it je devrai tu devras i l devra nous devrons vous devrez ils devront Im p é r a tif Subjonctif que je doive que tu doives qu’il doive que nous devions que vous deviez qu’ils doivent Présent que je dusse que tu dusses qu’il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dois! devons! devez ! devant dû. due Observaţie. EXERCICES I. m asculin singular. toate mîncărurile sînt bune ! II. dus. Formele due (feminin singular). Nu m ai alege ! Hotărăşte-te. Traduisez en français: Mi-au plăcut întotdeauna cotletele la grătar. De Ia vlrsta cea m ai fragedă. 218 . recevoir (a p rim i).1. loin de tous les autres. Cuvintele tale duioase au impresionat-o m ult. să fie moale. ea trăise departe de căm inul părintesc. V erbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. Im perativ u l verbului devoir nu este folosit. il affirma q u ’il faisait moins sombre. Trebuie să frigi carnea . I l me sem blait même q u ’il n ’y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Je ne croyais pas q u ’il (être) possible de réaliser cela. apercevoir (a zări). 3. Maria se îndreaptă spre poarta grădinii. 2. (S a in t Exupéry). dues (masculin şi fem inin plural) n-au accent circumflex.Le verbe devoir (a trebui. décevoir (a decepţiona). Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: I l suiv it le cortège. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). sans que personne (oser) lu i parler (Flaubert).

Vorbeşti de lup şi lupul la uşă. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. PR O V E RB ES Chaque vin a sa lie. A trebuit să-i dau ( in f . — Mais comment pouvez-vous les reconnaître? — demande la marchande. (uied aq) Je vole. Traduisez en français. en mettant les verbes en italique à l ’im­ parfait du subjonctif: N u voia ca Maria să o audă cîntînd.) seama de propunerile voastre. ea se ascunse în grădină. (aSenu 9^) 219 . . — C’est pour un gâteau — explique-t-elle.I II . . — Ce sont toujours les plus gros. Se în tîm p la să alunece des. ) T I . — Ce n ’est pas difficile — dit la femme. Aş fi foarte supărată să li se întim ple ceva. I l n ’y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. I l n y a pas de roses sans epines.) m îine pe la noi A r fi trebuit să ţinem ( in f .) explicaţii. J LECTURE S U P P L É M E N T A IR E PERSPICA CIT É Une jeune femme achète des œufs.) im ediat un răspuns. J Nu există pădure fără uscături. . Numai munte cu munte nu se întîlneşte. je pleure. DEVINETTES Plus je suis chaud. Se scurseră lu ni de zile fără ca el să vadă pe cineva. Traduisez en français (vb. devoir): Trebuie să-i dai (in f . — Je veux seulement des œufs pondus par une poule noire. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. IV . plus je suis frais. ni yeux. pourtant je n ’ai ni ailes. Ce sumă îi datorezi? A r tre­ b u i să treci ( in f .

chaudières. — Q u’est-ce que tu entends par matériel mécanique? — Machines-outils. Elle comprend plusieurs secteurs. mais moi je désire vivement y aller. — Il me faut bien reconnaître — dit Alain — que j ’aurais pré­ féré visiter une centrale hydroélectrique ou thermique. papa. au même endroit. dans la matinée. une nouvelle fabrique.2 7 -È M E L EÇ O N DANS UNE F A B R IQ U E DE LA RÉPUBLIQUE POPU LAIRE ROUMAINE — Puisque nous n ’allons partir qu’après-demain pour Mamaïa. Ils ont tenu leur engagement. une cantine qui sert aussi des repas diététiques. q u ’on a commencé à démolir les taudis pompeusement appelés „ateliers de confections". matériel ferroviaire. — Je ne connais pas l ’avis d ’A lain. C’est en 1948. je vois. C’est drôlement compliqué pour moi. Le matériel mécanique m ’intéresse beaucoup plus que les confections. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmâ] în mod pompos 220 . une grande fabrique de la capitale. La fabrique est dotée de l ’équipement le plus moderne. pour bâtir. V OCA BULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [ilw ewkest. vers la fin du mois de janvier.. Il s’agit de „Fabrica de confecţii şi tricotaje Bucureşti". — Ah. — Je suis toujours d ’accord lorsqu’il s’agit de sortir. -ă la confection [kâfsksjô] confecţia dém olir [démolir] a dărîm a. en un mot. je vous propose de visiter demain.j5] este vorba bucarestois. un ensemble de laminages ou bien une grande usine sidérurgique. installations techniques de toutes sortes. parmi lesquels une section de trico­ tage. Outre les ateliers auxiliaires.. Mais on aimerait bien savoir de quelle fabrique il est question. Plus de 2 000 jeunes gens ont vite fait d ’élever les quatre étages du bâtiment q u ’ils se proposaient d ’achever pour la fête du 1er Mai. une polyclinique et une belle bibliothèque. -e [bykarsstwa] bucureştean. — Notre guide bucarestois m ’a parlé de la belle fabrique où il travaille. on y trouve une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. d it Jacqueline. ni celui de maman.

.

-ă la polyclinique [poliklinik] policlinica le lam inage [laminaj] laminarea l ’outil (m. promisiune a sfîrşi. A m cum părat m ai m ulte cărţi. u tila ju l marquer [marke] a marca. a termina Mots à plusieurs sens drôle (a d j.) 1. a doborî angajam ent. -ă en u n mot [âwn ^ œ wmo] într-un cuvint l ’installatio n (/.) [âgajmâ] angaja­ m entul doter [dote] a dota. quelques): Mon frère est parti. Această comediei a avut un mare succes.) outiller (vb.) l ’outillage (m. ciudat. am uzant. a dovedi la section [ssksjS] secţia le tricotage [trikotaj] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljsr] au x iliar.) unealta u tilaju l u tila t.) [ekipmâ] echipa­ m entul (industrial). -ă a u tila G R A M M A IR E Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) outillé. -e (ad j. vesel: 2.) [SstalasjS] instalaţia drôlement [drolmà] ciudat (de) L E X IQ U E Antonymes compliqué com plicat démolir a dărîm a commencer a începe — — — simple sim plu construire a construi achever a sfîrşi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse ’ achever — fin ir — terminer a dărîm a. Gettelcomédie a eu un grand succès. bizar: un récit très drôle c’est un drôle de type Famille de mois l ’outil (m . demonstrativ sau interogativ şi de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.au même endroit [o^m em wWrwa] în (pe) acelaşi loc le bâtim ent [batimà] clădirea achever [a/|ve] a termina la fête [fet] sărbătoarea l ’engagement (m. a înzestra l ’équipement (m. Fratele meu a plecat. 222 . -ă la crèche [kre/j cresa la garderie [gardri] căm inul de zi diététique [dietetik] dietetic.) [uti] unealta les machines-outils [ m a /in ^ z wuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. a distruge. Quelles fieurs veux-tu? Ce flori vrei? J ’ai acheté plusieurs livres.

Hélène est architecte. copii. enfants. t i t l u r i de c ă r ţi sau c a p ito le : Nous habitons 37. cousine! B ună seara. femmes. rue Jules Michelet. Istoria literaturii franceze. nr.b) în tr. e) î n p ro v e rb e : Petite f) pluie abat grand vent. Cam ille. c) în a in t e a u n u i s u b s t a n t iv la v o c a t iv : Bonsoir. Elena este arhitectă. P au l este strungar. verişoară ! Merci. Histoire de la littérature française. sœur des Horaces. g) I n fa ţa u n u i s u b s t a n t iv cu v a lo a r e de n u m e p r e d ic a t iv : P a u l est tourneur. 37. tous se pressaient aux portes. L o c u im p e strada Jules Michelet. Le verbe so rtir (a ieşi) In dica tif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé Imparfait je sortais tu sdrtais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras i l sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s 223 . to ţi se îngrăm ădeau la uşi. tovarăşe! d) în a in t e a u n e i a p o z iţ i i: Cam ille.o e n u m e ra re : Hommes . femei. B uturuga m ică răstoarnă carul mare. I n adrese. camarade! Mulţumesc. sora H oraţilor. B ărb aţi.

Ea a ieşit în oraş de o oră.Subjonctif Présent Im pératif que je sorte que tu sortes qu’il sorte que nous sortions que vous sortiez qu’ils sortent Participe Présent sors ! sortons I sortez ! Passé sortant sorti. Pentru alte observaţii v. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé Composé Imparfait Passé sim ple je parlais tu partais il partait nous partions votjs partiez ils partaient je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Im pératif je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu’il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent pars l partons t partez t 224 . E l şi-a scos batista. m ai jos verbul partir. -e Observaţie. Verbul sortir se conjugă la tim purile compuse cu au x iliaru l être cînd înseamnă „a ieşi“ şi cu au x iliaru l avoir cînd are sensul de „a'scoate“ : E lle est sortie en ville depuis une heure. I l a sorti son mouchoir.

... F A IR E — Si bébé ne veut pas dormir.. employez ou non l'article. servir. À la place des points.. . sentir {şi compuşii lor). officier. . „Je vous assure et. La revedere.Femmes. Traduisez en français: Fratele tău nu e inginer? Locuim pe B ulevardul M uncii la nr... liberté" (Corneille). în locul case­ lor demolate s-au construit blocuri... mentir. vos paroles.) în oraş? Aş pleca la m unte. partir. Frédéric şi-a procurat toate unel­ tele necesare. EXAM EN — Q u’est-ce que le potassium? — ? — Vous ne savez pas? Et l ’uranium? Q u’est-ce que l ’uranium? — ? — .. dar trebuie să urmez un tratam ent la mare. J ’a i relu.v ieillard s. selon que les règles le demandent: I l entend. — Rien à faire. et.. Traduisez en français (vb.. Ce volum doriţi? Nu pot să u it această scenă. H I. e Observaţie.. Ca şi sortir. vb. titre d ’un recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. E XERC ICES I .. sortir): Trenul pleacă la ora zece. U ltim ii călători au plecat aseară.. gloire. dormir. „. Verbul partir se conjugă la tim p u rile compuse cu aux iliarul être.. ma chère.Participe Présent Passé partant p a rti. Vrei să ieşi ( in f .. e n fan ts.. m ot d ’ordre? dem anda. U n u tila j modern asigură creşterea producţiei. ce roman. et. Quel est. m ă întorc îndată. vie.. . 2. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte am uzantă.. rue de Paris.. verbul partir pierde consoana fin a lă f a rad ica lulu i la in dicativ prezent sin­ gular şi la im perativ singular. .. m am ă.O des et ballades" est.. Elle habite 32. ANECDOTES R IE N À ... II. tout était descendu... IV. je vais lui chanter quelque chose.... Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la dif­ férence entre le potassium et l ’uranium? 225 . C lădiri m ari sînt ridicate acum în cîteva săptăm îni. Je l ’en ai déjà menacé. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m ai importante..

Vorba dulce m ult aduce. Plus fait douceur que violence. Murim puţin cu fiece plecare. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E CHANSON D E L ’EAU Furtive comme un petit rat Un petit rat d ’Aubervilliers* Comme la misère qui court les rues Les petites rues d’Aubervilliers L ’eau courante court sur le pavé Le pavé d ’Aubervilliers Elle se dépêche Elle est pressée On dirait q u ’elle veut échapper Echapper à Aubervilliers Pour s’en aller dans la campagne Dans les prés et dans les forêts E t raconter à ses compagnes Les rivières les bois et les prés Les simples rêves des ouvriers Des ouvriers d ’Aubervilliers (J.PR O V E RB ES Partir cest mourir un peu. P r é v e r t) ( Spectacles ) * Aubervilliers [obervilje] .

Elle m’a raconté un tas de choses sur son village natal. ce m atin. c’était 15* . — Ioana c’est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — O ui. Je lui ai donné notre adresse. J ’ai noté la sienne. Autrefois. mais elle se précipita vers moi dès que je l ’eus appelée. à la fin des cours elle va quitter la capitale. — E t quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Elle semblait très pressée. maman. l ’étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle passera les vacan­ ces dans son village: Ioana n ’a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. C’est une très belle ré­ gion: le Danube d ’un côté et la Mer Noire de l ’autre. devant l ’Université de Bucarest.2 8-È M E LEÇON À LA CAMPAGNE — J ’ai rencontré Ioana.

Après la moisson. si tu savais. ţin u t LE XIQ U E Antonymes changer a schimba — maintenir a m enţine. orge. comme elle se réjouissait à l ’idée de revoir sa chère contrée natale! V OCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] cătunul quelconque [k £jk5k] oarecare s’associer [sasasje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksi5) cooperativa agricolă de producţie l ’engrais (m. ■ — Oh.) [ogre] îngrăşăm întul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. a recolta le tracteur [iraktcer] tractorul la moissonneuse-batteuse [mwason^zbat^z] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. — Elle doit être bien contente de rentrer chez elle. Ils ont des machines agricoles perfectionnées et grâce au travail en commun. Mais depuis que les paysans se sont asso­ ciés pour constituer une coopérative agricole de production. a păstra autrefois altăd a tă — à présent acum recevoir a p rim i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. maman. — Ils ont déjà moissonné? — Mais oui! Ses parents lui ont écrit une longue lettre pour lui donner les dernières nouvelles du village.un hameau quelconque. seigle. tout a changé.} [ar3 ] orzul le maïs [mais] porumbul la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3 uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. grâce aux engrais chimiques. maïs. Ils ont reçu de nouveaux tracteurs et plusieurs moissonneuses-batteuses. légumes. c h a q u e p a y s a n a reçu une grande quantité de produits : blé. abundent — paraître a părea 228 . betterave. ils obtiennent de très riches récoltes.

A alergat de in d a tă ce l-am chem at. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. 229 . après que (după ce). sau după conjuncţia quand (cînd): I l accourut dès que je l ’eus appelé. peu après (puţin după): /I peine fut-il entré que la transmission du match commença. -oare ţăranul ţărănim ea le paysan ( m . en un clin d ’œil (într-o clipă). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) le change ( m .) schim bul a face un schimb schim bul (de valută) schimbarea a schimba.) changer (vb . atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. ) Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea G R A M M A IR E Perfectul anterior (Le passé antérieur) în limba romînă nu există perfect anterior. A b ia a intrat.Familles de mots ■l ’échange ( m . dès que (de îndată ce). -e (a d j. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). a se schimba schim bător.) échanger (vb .) la paysannerie ( f . că transm isiunea m eciului a şi început.) changeant. bientôt (curînd). într-o propoziţie principală. E x e m p l u de verb conjugat la trecutul anterior: j ’eus regardé ta eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) le changement ( m . lorsque.

Le verbe battre (a bate) Indicatif Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Imparfait je battais tu battais i l battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j ’ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent Passé simple je battis tu battis i l battit nous battîmes vous battîtes ils battirent F u tu r je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif que je batte que tu battes qu’il batte que nous battions que vous battiez qu’ils battent Participe Présent bats ! battons 1 battez ! Passé battant battu. La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Le verbe mettre (a pune) Indicatif Présent Im p a rfa it Passé sim ple je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent je mettais tu mettais i l mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient je mis tu mis il m it nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur je mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront Passé composé j'a i mis tu as mis i l a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis 230 . -e Obserraţie. combattre (a lupta). 2. V erbul battre pierde un t din radical la indicativ pre­ zent singular şi la im perativ singular. débattre (a dezbate). 1.

en silence. form ation. Mais il ne l ’est pas. récolte. Cînd term i­ nară. 2. La in dicativ prezent singular şi im perativ singular. O nouă hartă a apărut de curînd în lib rării. Traduisez en français en utilisant le passé antérieur: De îndată ce a term inat masa. Cînd deschiserăm fereastra. soumettre (a supune). P R É C IS IO N — Mademoiselle. permettre (a permite). obtention.pierde un (. la n u it tomba. commettre (a comite). Se conjugă la fel verbele: admettre (a adm ite). Trouvez les verbes de la même famille que les noms suivants: adresse. — Alors. II. Bate fierul cît e cald. transmettre (a transmite) etc. Ţărănim ea m uncitoare a obţinut recolte foarte bogate. elle se m it à rire. 1. D upă ce începură noi cercetări (recherches).Subjonctif Impératif Présent que je mette que tu mettes qu’il mette que nous mettions que vous mettiez qu’ils mettent Présent mets ! mettons l mettez ! Participe mettant Passé mis. quel est le côté beurré? 231 . în v iaţa E m ilie i au av u t loc m ulte schim bări. je n ’ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. place. aerul rece al n o p ţii ne răcori (rafraîchir). radicalul mett. e Observaţie. il se leva. D u pă ce îşi m ărturisi greşeala. Ne place să prim im cărţi. promettre (a făgăd ui). association. munca î i pasionă. L E X IQ U E ): Industria noastră e în p lin ă dezvoltare. Quand nous (marcher) des heures. Dès q u ’elle (saisir) le sens de ses paroles. A v ion u l a dispărut deasupra norilor (nuages). pensée. promesse. Traduisez en français (v. E XERC ICES I. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ’il (partir). nous commençâmes à travailler. tata se duse să se plim be. omettre (a om ite). Q uand il (achever) ses lettres. ea se sculă să plece. pro duit. IV. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E PROVERBE I l faut battre le fer pendant qu'il est chaud. ea se sim ţi m u lt m a i lin iştită. I II .

mais sans insensibilisation. arrive chez un dentiste. assez peu éclairée. 232 . accompagnée de sa petite soeur. — C’est pour arracher une dent. Mais voilà que la porte du cabinet s’ouvre. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu’on est très pressé. parce que je me dépêche. le temps sem­ ble s’écouler très lentement. Dans la salle d ’attente.2 9 -È M E L E Ç O N COURAGE Une jeune fille.

) [ËsÆsibilizasjS] anestezia d ’ici une seconde [disiwynwzg5d] în ­ tr-o secundă L E X IQ U E Antonymes arracher a smulge — planter a planta perdre a pierde — trouver a găsi assombri întunecat — éclairé lu m in at courageux curajos — lâche laş montrer a arăta — cacher a ascunde Synonymes s’écouler — passer a se scurge.— Mes compliments. Vous êtes courageuse. ) a pierde pierderea pierdut. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. -ă G R A M M A IR E V iitorul I I (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.) la perte ( f . se dépêcher — se hâter a se grăbi Fam ille de mots perdre (vb . mademoiselle. dit le dentiste. a trece accompagner — conduire a a conduce însoţi. D ’ici une seconde nous l ’aurons arrachée. F iţi lin iş tit. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l ’insensibilisation (/. -e ( adj.) perdu. 233 . Marguerite. VO CA BU LA IRE la salle d'attente [sal^datât] sala de aşteptare éclairé. voi fi term inat scrisoarea înainte de întoarcerea dv. -e [eklere] lu m in a t. E x e m p l u de verb conjugat la viitorul II: j'a u ra i fin i eu voi fi term inat tu auras fin i il aura fin i nous aurons jitii vous aurez fin i ils auront fin i Cu ajutorul acestui tim p se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. j ’aurai fin i la lettre avant votre retour. Montrez-moi la dent.

1. (I-o fi cumpărat bomboane. Le verbe mourir (a muri) In d ic a tif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent Im p a rfa it Passé sim ple je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) i l (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Im pératif que je meure que tu meures q u 'il meure que nous mourions que vous mouriez qu ’ils meurent P articipe Présent meurs l Passé mourant mort.) De obicei. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Probabil că i-a cumpărat bomboane. La timpurile compuse se conjugi cu auxiliarul être. viitorul I I este întrebuinţat într-o propoziţie subor­ donată dependentă de o principală al cărei verb este la viitorul I: Je partirai quand j ’aurai fin i mon travail. 2 .V iitorul I I se foloseşte uneori şi pentru a se exprima o presupunere : I I lu i aura acheté des bonbons. la viitor şi la condiţionalul prezent. -e Observaţie. Verbul mourir pierde vocala i de la infinitiv. dublînd consoana r. 234 .

Une grande quantité. Te rog să citeşti acest rom an. O n meurt de chaleur dans cette pièce. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Q uand je (finir) m on trav ail. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Devant l ’université. Traduisez en roumain: Rassurez-la. je te raconterai de belles histoires. Je meurs de rire lorsqu’Antoine ra­ conte des anecdotes.EXERC ICES I. Trouver un am i. G’est normal. elle. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. . IV. Beaucoup de choses. e deja ora 6. I I I . est morte de peur. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la m unte cînd îţi voi fi c itit traducerea. A m găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. O n ira se promener lorsque papa (rentrer). Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Traduisez en français: S-au scurs m ai m u lţi an i de cîndaplecat.Camerele bine lum inate sînt foarte plăcute. Poate că a p ri­ m it acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. N-ai vrea să m ă însoţeşti? Grăbeşte-te. C'est très compliqué. probabil că îl vei term ina în cîteva ceasuri. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. I l (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? I l me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée {Vigny). Vous avez perdu quelque chose? I I .

Les allumettes sont trop encombrantes. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brio­ ches. Tu ne t ’en souviens plus? M . Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Antoine. Mme Girard: — Je t ’accompagne. voyons! La bou­ langerie se trouve de l 'autre côté de la rue. Il y a une épicerie au coin de la rue. Antoine ! On pourrait faire encore d ’autres achats. des macaronis. des tim ­ bres-poste? M . du beurre. par hasard. des citrons et des bis­ cuits.30-È M E L E Ç O N ACHATS Mme Girard: — J ’ai fini ma lettre. Girard: — Je vais sortir acheter des ciga­ res et de l ’essence pour mon briquet. de croissants et de p a in d ’épice. M . auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Girard: — C’est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. & a x x u y 1 236 . Mme Girard: — Mais non. N ’aurais-tu pas. Us doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac.

tra­ bucul l ’essence (/. M . ) [ssÆ s] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. Le cacao.) [a/a] cumpărarea. a sîcîi le k ilo [kilo] kilogram ul la farine [farin] făin a le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] piperul emmener [âmancj a duce. Girard: — C’est que j ’avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. la levure. p l. cum­ părătura par hasard [par^azar] din întîm plare le timbre-poste [tëbra^post] tim b ru l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde Synonymes se souvenir — se rappeler a-şi a m in ti — également de asemenea fin ir a sfîrşi Mots à plusieurs sens la lettre ( f . le thé. incomod le bureau de tabac [byrowda^taba] tutungeria la confiture [kûfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskqi] biscuitul l'épicerie (/. le poivre. de farine. a lua eu sine peser [paze] a cîntări lourd. scrisoarea literele (literatura) 237 . Mme Girard: — Pourquoi donc? M . ) les lettres (f. litera 2. de riz ou de sucre. cozonacul le croissant [krwasaj cornul le pain d ’épice [pëwdepis] tu rta dulce taquiner [takine] a tac hin a.-e. le café — voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu’elle les emmène faire des emplettes. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ăcelăria le gigot de mouton [jig o ^d a ^m u tô] pulpa de berbec se souvenir [sawsuvnir] a-şi a m in ti la boulangerie [butaş ri] brutăria la devanture [davàtyr] v itrin a richement [ri/rnà] bogat. d in belşug la brioche [bria/] brioşa. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! V O CA BU LA IR E l ’achat (m.M . -e [lur] greu. grea L E X IQ U E Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a intra acheter a cum păra .) 1. Girard : — C’est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard : — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. -e [àkôbrà] stînjenitor.

Casa a fost rid icată (construită) în două lu n i de către constructorii şantierului. -ă tu es aimé (e) i l (elle) est aim é(e) nous sommes aim è(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aim é(e)s Passé composé j ’étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aim é(e) nous étions aim é(e)s vous étiez aim é(e)s ils (elles) étaient aim é(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimé(e) il (elle) sera aim é(e) nous serons aim é(ejs vous serez aim é(e)s ils (elles) seront aim ê(e)s j ’ai été aim é(e) lu as été aimé (e) i l (elle) a été aim é(e) nous avons été aim é(e)s vous avez été aim é(e)s ils (elles) ont été aim é( 238 . a duce cu sine (dintr-un loc într-altul) G R A M M A IR E Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: L a maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. parti­ cipiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. Verbele se conjugă. cum părătoarea Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [amne] [ramnej janine] a aduce a readuce a lüa. cu auxiliarul être-.f . la diateza pasivă. cum părătura cum părătorul. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Être aimé Indicatif Présent Im p a r fa it je nuis aimé (e) eii sînt iu b it..) l ’acheteur. Acest artist este iu b it de public.) a cumpăra cumpărarea.Fam ille de mots acheter (v b . Ce comédien est aimé par le public. -euse ( m .) l ’achat ( m .

nous prenons. comprendre (a înţelege). 239 . Consoana fin ală din rădăcina verbului este d cînd ter­ m in aţia începe cu o consoană. surprendre (a surprinde). 1. A tu n ci cînd silaba fin ală este m ută /consoana n se du b lează:iis prennent. -e Observaţie. 2. şi n cînd term inaţia începe cu o vo­ cală: je prends. L a fel se conjugă verbele apprendre (a în v ăţa . a afla). entreprendre (a întreprinde).Subjonctif Prisent I mpérat if que je sois aim è(e) que tu sois aim é(e) qu’il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aim é(e)s que vous soyez aim é(e)s q u ’ils (elles) soient aim é(e)s Partie ip* sois aim è(e) I soyons aim é(e)s! soyez aim ê(e)s! Présent étant aimé (e) s Passé ayant été aimè(e)s Le verbe prendre (a lua) In d ica ţii Présent Im p a r fa it Passé sim ple je prends tu prends i l prend nous prenons vous prenez ils prennent je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Futur je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j ’ai pris tu as pris i l a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Prism t je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératir que je prenne que lu prennes qu’il prenne que nous prenions que vous preniez q u ’ils prennent Participe prends ! prenons ! prenez ! Présent prenant Passé pris.

Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. V. I l nous mènera en voiture ju sq u ’à la gare. E l fusese adm irat pentru atitudinea lui. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. II. diviser. . Traduisez en français: Această carte a fost tip ărită acum 100 de ani. Aş lua în consideraţie argumentele d v . regarder. Drept cine m ă iei? IV. dar nu m i se par serioase.. Cărbunele fusese scos din m in a de la Petroşeni.EXERCICES I. écrire. traduisez-les ensuite: punir. vendre. I l n ’est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. H I. Traduisez en français (vb. attraper. prendre): Ies p u ţin ca să iau aer. Operele clasicilor lite­ ra tu rii universale sînt traduse în rom înă. Noi am lu at toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. séparer. Cercetările M ăriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Mettez les infinitifs suivants à la voix passive. lire. A ţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Traduisez en roumain: O ù mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Je t ’emmène au théâtre ce soir.

On va sû­ rement trouver quelque chose. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l ’essentiel ! A la in : — Ah. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Tu as raison. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. A la in : — Ce n ’est pas la mer à boire.3 1 -È M E L E Ç O N CADEAUX Jacqueline: — A lain. On file. des fou­ lards pour les garçons ! Jacqueline: — E t pour tante Lucile? De la po- 241 . A la in : — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. A lain: — Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. bah ! Ne t ’en fais plus. des livres. prends ta jaquette et ton sac. il faudrait acheter quel­ ques cadeaux pour Paul et Michel. Jacque­ line ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles.

) a pleca repede. a ! “ Poterie _ [potri] olăria. J ’achèterai quelques objets d ’art populaire roumain.terie roumaine? D ’ailleurs tu sais. 2. ) mînearea (bună) drag. a o şterge a fila (despre lampă) 242 .on [sy ?3 EstP ] sugestia i . .) a sugera sugestiv. les caoutchoucs [kaut/u] galoşii quan même [ mem] o uşi pharmaceutique [farmas^tik] farma1 a conclusion [koklyzjoj concluzid ccutic **ă douter [dute] a se indoi ]e Hayon à barbe [savô^a^barb] săl ’essentiel (m. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d ’être sérieux. -ve (a d j. 3. V O CA BU LA IR E être désolé [etra^dezole] a fi dezolat ne t ’en fais plus [ n a _ t ^ f e ^ p ly ] ce n ’est pas la m tr à boire [s„nswpa nu-ţi m a i face sînge rău la mer a bwar] nu-i mare lucru Ie bracelet [brasle] brăţara filer~ [filef(/am .) a ( tranz. şirul o şterg carnea ( anat.) toarce urm ări a pleca repede. principal Homonymes . A la in ! A la in : — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — E t toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.) [esâsjsl] esenţialul p u n ul de bărbierit ~ bah! [bo] aş ! la ceinture [sstyr] cordonul L E X IQ U E Synonymes essentiel — prim ordial — principal esenţial. 4. i . ça ne m ’enchante guère. A la in : — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) suggestion ( f .) suggestif. Il faudrait penser à autre chose. scump catedra Famille de mots suggérer (vb . tes suggestions.) (in tra n z . ) a (in tra n z .le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firu l rîn d u l. ceraimca o stersre. (tra n z.a toarce la su«8C8t. ' j.

G R A M M A IR E Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) Conjunctivul perfect se formează din conjunctivul prezent al auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. -e 243 . Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului avoir: que j ’aie chanté eu să fi cintat que tu aies chanté q u’il ait chanté que nous ayons chanté que vous ayez chanté qu'ils aient chanté Exemplu de conjunctiv perfect format cu ajutorul auxiliarului être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que tu sois entré(e) qu ’il (elle) soit entré(e) que nous soyons enlré(e)s que vous soyez entré(e)s q u’ ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent Posté composé j'a i bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif hnparjail je buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Im p ératif Présent que je boive que tu boives qu’il boive que nous buvions que vous buviez qu’ils boivent Présent buvant Participe bois ! buvons ! buvez ! Passé bu.

Nu vrei să prim eşti acest m ic cadou? II. Je crains q u ’il ne (partir) pas hier.EXERC ICES I. Je ne crois p a s'q u ’il (terminer) son roman. oublier. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Trouvez les antonymes des mots suivants: affirm er. prendre. A şters-o cum l-a văzut pe unchiul meu. arriver. universel. Je regrette q u ’ils (partir) si t ô t ! I II. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lung i de iarnă. I l est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. m i se pare că filează. Stofa asta e prea scumpă. . Sugestia ta e remarcabilă. Supraveghează lam pa. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes : J ’aurais bu ce v in . beaucoup. Faut-il que je boive to u t ce verre? Je n ’ai jam ais bu pendant les repas. ANECDOTE — Viens donc — d it l'araignée à une mouche — je vais t ’apprendre à tisser. Am văzut o scenă foarte sugestivă. acheter. — Merci beaucoup— répond la mouche — mais moi je pré­ fère filer. IV. Je boirai de la bière.

— Non. — On a organisé une petite excursion en car. papa..32-ÈME LEÇ O N À LA M E R Le sable était encore humide sur la plage. — Moi. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce m atin — dit malicieusement M. Les vagues moutonnaient. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. mais. — Est-ce qu’on visitera aussi la fabrique de ciment et l ’entre­ prise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Girard en apercevant ses enfants qui descen­ daient lentement le grand escalier de l ’hôtel. mais on voulait prendre une barque. pour les touristes. il y a trop de nuages. l ’eau n ’était pas froide. Mangalia. papa. Girard. suggéra M. —-Excellente idée. 245 . malgré l ’orage de la veille. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. je pense qu’on pourrait faire un tour sur le littoral. Il fai­ sait frais au bord de la mer..

J ’ai acheté pas mal de photos. l ’hôtel Albatros de Mamaïa. la falaise d ’Eforie-Sud. l ’ensemble de b âti­ ments modernes d ’Eforie-Nord. cu toate că l ’orage (m. v a lu l moutonner [mutone] a spum egă il fait frais [ilwfe^fre] este răcoare Ie bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în c iu d a . il y a encore beaucoup.. — J ’ai déjà commencé à connaître le littoral roumain. — On ouvrira de grands yeux pour tout voir. V O C A B U L A IR E le sable [sabl] n is ip u l humide [ymid] u m e d . Aujourd’hui on n ’aura pas le temps. -ă le fiot [fio] v a lu l balayer [baleje] a m ă tu ra la vague [vag] ta la z u l. a con­ chide Mots usuels le costume de bain c o stum u l de baie le peignoir de bain h a la tu l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine c abina le tremplin tr a m b u lin a le plongeon p lo n jo n u l. — Il ne suffit pas d ’une journée. beaucoup de choses à voir ! — dit en souriant M. ce sera pour une autre fois.. E t dans tous les domaines: agriculture. — Les Roumains m ’ont parlé des progrès énormes que la Dobroudja a faits depuis la libération du pays.) [ora3 ] furtu na la veille [vej] a ju n u l descendre [desâdr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nvaj] n o ru l le car [kar] a uto caru l la station [stasjo] staţiune a le ciment [simâ] c im e n tu l l ’entreprise (/. Voilà: le port. vasul voilier a m b arc aţiu n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage c o lacul de sal­ vare le large (la pleine mer) la rg u l m ă r ii L E X IQ U E Antonymes froid rece — chaud cald admirer a a d m ira — mépriser a disp re ţu i Synonymes Vorage — la tempête fu rtu n a commencer — débuter a începe. ) [âtrapriz] în tre p rin ­ derea pas m al de. conclut M. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] m o za ic u l l ’ensemble (m. scufundarea la nage în o tu l la natation n a ta ţia le le le le la la canotage c a n o ta ju l canot barca bateau n a v a .) [âsâbl] a n s a m b lu l la falaise [falez] faleza conclure [kdklyr] a în c h e ia . Girard. industrie. a deb uta 246 . culture. dit Alain.— Non. Girard. — Oh. [ p a ^ m a l^ d a ] n u p u ţin . Jacqueline. le phare et la mosaïque de Constantza.

e 247 .Fam illes de mots b a la y e r ( v b . ) veghea v e ille r ( v b . ) a veghea le v e ille u r ( m . ) a m ă tu ra le b a l a i ( m . ) m ă tu r ă to r u l la v e ille ( f . E l se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. ) a ju n u l. ziu a precedentă l a v e illé e ( f .. ) m ă tu r a le b a la y e u r ( m . ) p a zn icu l G R A M M A IR E Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un tim p compus. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: q u e j'e u s s e p e r d u eu să f i p ie rd u t q u e je fusse p a r t i ( e ) eu să fi plecat q u e t u eusses p e r d u q u ’i l e û t p e rd u q u e n o u s eu ss io n s p e r d u q u e v o us eussiez p e r d u q u ’ i ls eu ssent p e r d u q u e t u fusses p a r t i ( e ) q u ’i l ( e l l e ) f û t p a r t i ( e ) qu e n o u s fu s s io n s p a r t i ( e ) s que v o u s fu s s ie z p a r t i ( e ) s q u ’ i ls ( e lle s ) -fussent p a r t i ( e ) s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j ’ou v re t u ouvres i l o u v re n o u s o u v ro n s vous o u v re z ils o u v r e n t Passé composé j ’a i o u v e rt t u as o u v e rt i l a o u v e rt n o u s a v o n s o u v e rt vous av ez o u v e rt i ls o n t o u v e rt Indicatif Imparfait j ’o u v r a is t u o u v r a is i l o u v r a it n o u s o u v r io n s v ou s o u v rie z i ls o u v r a ie n t F u tu r Passé simple j ’o u v r is tu o u v r is i l o u v r it n o u s o u v rîm e s vous o u v rîte s ils o u v r ir e n t j ’o u v r i r a i t u o u v r ir a s i l o u v r ir a n o u s o u v r ir o n s v o u s o u v rir e z i ls o u v r ir o n t Subjonctif Présent q ue j ’o u v re q ue t u ou v res q u ’ i l o u v re que n o u s o u v r io n s q u e v o u s o u v rie z q u ’ i ls o u v r e n t Impératif o u v re ! ou v ro n s ! o u v re z ! Participe Présent o u v ran t Passe o u v ert.

. offrir (a oferi).............. E X E R C IC E S I.. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi)..... LECTURE S U P P L É M E N T A IR E JO IE D ’A G IR ET DE VIVRE . Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lu i.. A vant que je (pouvoir) trouver une réponse...... les Girard . Paulette m ’avait tourné le dos.... I II .... . Le vent m ’est un ami qui chante et m ’accompagne 248 .................. l ’écrivain . ca verbele din grupa I (terminate la in fin itiv în -er)........... Sous mon front redressé et nies cheveux vermeils....... .. O furtună poate provoca m ari in und aţii (inondation)... la pluie . le temps ............. le sable .. Unele magazine sînt deschise şi dum inica..... les voix .... Traduisez en français (vb. tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE R ira bien qui rira le dernier.......... Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil.... 2 .. a suporta) etc. La indicativ prezent verbul ouvrir are term inaţiile -e......... les vagues ........... ouvrir): Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta...... V în tu l măturase coasta... ..... Nous regrettions tous q u ’il (être) si m alade.......... -es.... Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite ( mettez le verbe au présent de l ’indicatif) : l ’ouvrier . Cine rîde la urm ă rîde m ai bine.... I I .......... „ II faudrait que tous ceux q u i l ’approchent (recevoir) les impressions q u ’ils doivent lu i communiquer" (Rousseau)..... passer partir voler s’élever travailler l'oiseau. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant q u ’il (rentrer)... l ’acheteur.............. Să m ătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur)....... . Am deschis ochii m ari văzînd cum era îm brăcat....... IV ._.. -e....... 1.. Traduisez en français: P ăm în tu l e foarte umed........Observaţie.... în aju n u l plecării noastre Ion s-a hotărât să răm înă la Bucureşti. souffrir (a suferi. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lu i deschidea lista..

E t ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l ’espace et baiser la lumière. Et. se tienne haut. Belle santé. Les Flammes hautes) .En ma course rythmée à travers la campagne. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine ... Brille en mes yeux. brûle en mes veines E t cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Mes nerfs semblent refaits. (Émile Verhaeren. L ’air tonique et puissant emplit mon torse creux. pour q u ’enfin mon cœur. mes muscles sont heureux. toujours. bats sous mon front. .

Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l ’immense tapis bigarré du feuillage.33-È M E L EÇ O N V ERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher A lain. Jacqueline. Ils ont vite fait de s’entendre. surtout en cette saison. c’est un véritable enchantement. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions q u ’il projette. 250 . les rochers à pic. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — C’est bien agréable. — Tu sais bien que c’est un de ses passe-temps préférés. quelle satisfaction on a. Il y a une demi-heure q u ’il a filé au wagon-restaurant. — Avec des amis? — Oui. — Inutile de te déranger. A lain et eux. le vertige. — E t puis. les chemins escarpés. la fatigue de la montée. les excursions. Des alpinistes enthousiastes. L ’automne surtout.

c’est ce grand silence. is­ t o v it satisfaction m u lţu m ir e — méconten­ tement n e m u lţu m ire Fam ille de mots la feuille ( f. -ă. d ’altitude.. le renseignement [răsepmă] in fo r­ m a ţia projeter [pro3 te] a proiecta le passe-temps [pasată] d istra cţia la montée [môte] urcuşul L E X IQ U E Antonymes silence lin iş te — bruit zg om ot enthousiaste e n tuziast — blasé b la z a t agréable p lă c u t — désagréable n e p lă ­ c ut Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — am u­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé o bo sit.) (despre p r ă jit u r i) fo it a ju l G R A M M A IR E P lu ra lu l substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. frun za le feuillage ( m .. ţ in u tu l le bruit [brqi] zg om otul la cime [sim] v îr fu l ils ont rite fait de.— C’est vrai. -e [bigare] loare) n u a n ţa slab ă ' b ă lţa t. Les montagnards doivent être bien heureux de vivre pendant toute l ’année dans une si belle contrée ! — Ce qui me plaît le plus.) fo ile to n u l le feuilletage (m . n u le-a tr e b u it m u lt ca să..) fru n z iş u l feuilleter (vb. [ ils ^ â ^ v it ^ f do] a u ajun s iute s ă . à moi.. cet air pur des hauteurs que l ’on respire seulement sur les cimes.) fo a ia . V O C A B U L A IR E le -wagon-restaurant [wagô^rEstorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] t im p u l lib e r la s îîr ş itu l s ă p tă m în ii la région [reşjo] regiunea l ’alpiniste (m ...) [alpinist] a lp in is tu l le vertige [vertiş] am eţeala le rocher à pic [ro/ew a ^ p ik ] stînca în a lt ă şi a b ru p tă l ’enchantement (m .) a răsfoi le feuilleton (m . papa.) cîntarea [ â /ă tm a j în- la demi-teinte [dam i^tst] (despre cu­ bigarré. à plus de 1 500 m. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon + bon) un gendarme (gens d ’arme) f-manteau) un portemanteau ■ (porte — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . -ă le feuillage [îoejaş] fru n zişu l le montagnard [mStajiar] lo cu ito ru l de la m unte la contrée [kôtre] regiunea.. pes­ tr iţ .

Fac excepţie următoarele substantive care primesc uns şi după prim ul element component: bonhomme gentilhomme — bonshommes — gentilshommes — mesdamts — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant z m e u un sous-lieutenant s u b lo c o te n e n t une arrière-garde a r ie r g a r d ă un cure-dent s c o b ito a re — — — — — — des wagons-restaurants des beaux-frères des cerfs-volants des sous-lieutenants des arrière-gardes des cure-dents Excepţie : une grand-mère — des grand-mères Observaţie. a c e sta r ă m în e i n v a r ia b il : une demi-heure — des demi-heures 2 . D a c ă s u b s t a n t iv u l c o m p u s e fo r m a t d i n d o u ă s u b s ta n tiv e . cuvintele invariabile (prepoziţii. La substantivele compuse. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . 1. n u m a i p r i m u l . adverbe). D a c ă p r im u l e le m e n t este a d je c t iv u l demi. d in tr e care u n u l î l d e t e r m in ă pe c e lă la lt . sem n ul p lu r a lu lu i: u n arc-en-ciel c u r c u b e u un chef-d'œuvre c a p o d o p e ră d e t e r m in a n t u l. p r im e ş te — des arcs-en-ciel — des chefs-d’œuvre Le verbe connaître (a cunoaşte) In d ica tif Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j ’ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . formate din două sau mai multe cuvinte care slnt diferite din punct de vedere morfologic.

III. 1 .Subjonctif Présent q u e je c o n n a is s e q u e t u c o n n a is s e s q u ’ i l c o n n a is s e q u e n o u s c o n n a is s io n s q u e v o us c o n n a is s ie z q u ’ i ls c o n n a is s e n t Impératif c o n n a is ! c o n n a is s o n s ! c o n n a is s e z ! Participe Présent c o n n a is s a n t Passé c o n n u . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage.. a p p a r a î t r e (a apărea). 2. citeşte-o! în liniştea p ăd urii se auzea fîşîitu l (le bruissement) frunzişului. Traduisez en français (vb. Nu vrei să faci o excursie prin ţin u tu l acesta? A tu n ci cînd esti obosit e plăcut să-ţi petreci tim p u l în m ijloeul natu rii. î m i plac tin e rii en tu­ ziaşti. Le sous-titre est placé au-dessous du titre. r e c o n n a îtr e (a recunoaşte). Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu cunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. d i s p a ­ r a ît r e (a dispărea). La fel se conjugă: p a r a ît r e (a părea). La pomme de terre est un alim ent très sain. Mettez au pluriel les noms suivants: une dèmi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value un contre-amiral un vice-président un avant-poste un abat-jour un monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur un sous-préfet une chauve-souris IV. H . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 253 . Nu răsfoi cartea. E X E R C IC E S I . E lle a perdu une demi-journée à l ’attendre. B laza ţii au întotdeauna motive de nem ulţum ire. Toate verbele terminate în . connaître): î l cunosc de p uţin tim p.e O b s e r v a ţie .a ître primesc în cursul con­ ju g ă rii un accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t.

un monde d ’images défile dans ma tête: les jour­ nées de marche. nous saisissons nos piolets. les rudes escalades. ( D ’après M a u r i c e H e r z o g. Un vent brutal nous gifle. premier 8 000) . À présent nous touchons au but.. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet se rapproche insensiblement. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. A n n a p u rn a . Jamais je n ’ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. nos lunettes. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Déjà nous commençons la descente. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. l ’héroïsme quotidien de mes camarades. Nous sommes sur l ’Annapurna ! 8 075 mètres. Les précipices de l ’autre côté sont terrifiants.. Nous nous hâtons.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L ’ASSAUT DE L ’A N N APU RN A En un éclair.

nous sommes partis pour la côte.. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.. l ’intensité de la lumière solaire (n’oublions point les 255 . une des plus belles stations de la côte. Après un court séjour dans la capitale. Je t ’écris de Mamaïa. L ’eau de mer à faible salinité. à la recherche. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l ’aube et jusqu’au crépuscule. l ’air pur. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l ’on vient à peine d ’arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.3 4-È M E L E Ç O N r-rr'rr' rrrrr R s r sur rrrrr rrrrr ^ r r r z z o m is aar ÜST m ? c* w —w r~ m — ~ ^ f ^ * ~ r r r r ^ r l 1 UNE LETTRE M amaïa le 4 Août 1964 M a chère Annie. C’est une plage très large qui s’étend sur plusieurs kilomètres. de la Mer Noire.

fer­ mecător le séjour [se5 ur] şederea într-un loc h la recherche de. Ils ont raison d ’être fiers. [a^la^ra /e r/^d a] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [ddtel] dantela le long de [Is^lo^da] de-a lungul ensoleillé. acier et ciment. le lever ou le cou­ cher du soleil. Oeuvre du régime de démocratie populaire. Ils ont raison. On peut donc admirer. pour la plupart. on élève d ’autres colosses en briques. -ă comme de juste [kom ^da^ 3 yst] cum se cuvine la foule [ful] m ulţim ea loger [1 0 3 e] a locui.. Et ce n ’est qu’un début. -ă le rayon [rej3] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. C’est une construction imposante qui s’élève sur la plage même. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. „II faut revenir l ’année prochaine pour voir notre Mamaïa“ . -e [dsolsje] însorit. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au m ilieu desquels se cachent des villas coquettes. des hôtels d ’une élégance et d ’un goût exquis.. un des plus beaux hôtels de la station. de sa chambre. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. Nous y viendrons ensemble l ’année prochaine. Nous logeons à „rinternational“ . Mangalia. une plage en pente douce. un repos des plus agréables. J ’ai remarqué d ’ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaia se trouvent près de la plage. Eforie. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. -ă curatif. n ’est-ce pas? Je t ’embrasse de tout cœur. m ’ont d it tous les Roumains. -v© [kyratif] curativ. à sable particulièrement fin. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. une foule de touristes.rayons ultra-violets !) sont autant d ’éléments curatifs qui attirent. -ă l ’ aube (/. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. ) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [so1 er] solar. a şedea la pente [păt] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Tekirghiol. comme de juste.

agitat. grămadă remarquer — constater — observer a remarca. -ă.) animat.) mişcarea mouvementer (vb.-ă.-e ( ad j. -oare la v illa [vila] vila exquis. a căuta recherché. Observaţie. -e [ekski] fin.-ă.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [pur^la^plypar] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l ’acier (m. -e [fl^ri] înflorit. -ă — le mouvement ( m . afec­ tat.-e (a d j.) a mişca mouvant.) a însufleţi mouvementé. Dacă p rim u l element al adjectivu lu i compus se term ină în o (e vorba. A djectivele compuse care se scriu într-un singur c u v în t for­ m ează p lu r a lu l ca orice a d je c tiv s im p lu : malhonnête necinstit malveillant răuvoitor — malhonnêtes — malveillants 2 A djectiv ele care se scriu în două cuv in te form ează p lu r a lu l d u p ă u rm ătoarele re g u li: a) D acă a d je c tiv u l este com pus d in d o u ă a djectiv e. -oasă.) [ctsje] oţelul fier.) mişcător. ales. de obicei. -easă LEXIQUE Synonymes foule — tas m ulţim e. sclipitor.) a urm ări. am bele elemente v a ria ză în gen şi n u m ă r: sourd-muet surdomut aveugle-né orb din naştere ivre-mort beat-turtă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts . -e [/atwajâ] lucios.) căutarea rechercher (vb.-oare GRAMMAIRE P luralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -ă chatoyant. -ère [fjer] m îndru.) căutat.-ă mouvoir (vb. a observa Fam illes de mots la recherche (f. de adjective din vocabularul ştiinţific).-e (a d j. acesta rămîne invariabil: gréco-latin — gréco-latins — neuro-végétatifs neuro-végétatif gastro-intestinal — gastro-intestinaux 257 . -dră le prodige [prodij] minunea le peuple travailleur [pœpl^travajœr] poporul m uncitor fleuri.

Asemenea verbe sînt: appeler (a chema). dintre care unul este determinantul celuilalt. un adverb. înaintea u n ui e mut din term inaţie. achever (a termina). ci primesc un accent grav pe vocala e care e mut din terminaţie. Asemenea verbe sînt: acheter racheter (a răscumpăra).semi-circulaires tout-puissants c) în cazul adjectivelor compuse dintr-un adjectiv (cuvaloare substantivală) şi un substantiv sau un adjectiv. rappeler (a rechema). je gèle tu gèles i l gèle nous gelons vous gelez ils gèlent j ’achète tu achètes il achète nous achetons vous achetez ils achètent Observaţie. schimbă acest e m ut sau é în è. consoana. chanceler (a se clătina). renouveler (a reînnoi). ambele elemente rămîn invariabile: une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. îngheţa) etc. avînd aceeaşi terminaţie la infinitiv. étinceler (a străluci). el răinîne invariabil: sous-développé ultra-violet héroï-comique semi-circulaire tout-puissant — — — — — sous-développés ultra-violets héroï-comiques . sau un adjectiv cu funcţie de adverb. peser (a cîntări) — il pèse. céder (a ceda)— tu cèdes. feuilleter (a răsfoi) etc. Indicatif présent j ’appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent Alte verbe. în general verbele care au un e m ut sau u n é în penultim a silabă de la in fin itiv . -eter eter dublează Unele verbe terminate la infinitiv în -eler. jeter (a arunca). geler (a Indicatif présent nu dublează îl precedă pe (a cumpăra). ■ consoana l sau t înaintea unui e mut din terminaţie. 258 .b) Cînd prim ul element este o prepoziţie. De exemplu: lever (a rid ica )— je lève.

en 1945. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. à travers le monde. Je n ’aime p o int les fruits aigredoux. Depuis sa fondation. E n R oum anie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Des yeux (gris bleu). IV. E lle a lla it nu-pied. Une porte (grand ouvert). D iscuţia lor a fost foarte anim ată. Des bas (extra-fin). Des relations (franco-belge). Des cellules (photo-électrique). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Aujourd’hui. Ces nouvelles sont quasi-officiel. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 259 . Des formes (aéro-dynamique). Des filles (sourd-muet). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. E lle aime les robes gris perle. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les m aladies gastro-intestinal. I I I . Răsfoiesc această carte. Ces épisodes sont héroï-comique. Des oeuvres (tragicomique). I I . Des personnes (bien-intentionné). V eţi vedea o m ulţim e de lucruri interesante. Tot oraşul era în mişcare. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). que la m ilitante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. P lan taţiile de salcîm i (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E LA JO U R N É E IN T E R N A T IO N A L E DES FEMMES C’est en 1910. Va îngheţa curînd. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un m od afectat. à Copenhague. U tila ju l acestei uzine va fi reînnoit. A m remarcat că vă place m u lt istoria. Des enfants (nouveau-né).EXE RC IC E S I . E i proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l ’étranger).

Dans les pays capitalistes c’est une journée de revendications.fait pour populariser le 8 mars. pour qu’il n ’y ait plus de guerre. (D ’après „ l ’H um anité") . Dans les démocraties populaires. D ’année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Cette célébration n ’a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. c’est une véritable fête.

Je préfère le cinémascope en couleurs. c’est les dessins animés. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries.35-È M E L E Ç O N OÜ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Mais on pourrait aller au théâtre. mon cher. je n ’ai rien contre. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. non? Jacqueline: — Moi. évidemment. A lain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n ’avons vu aucun spectacle. papa? M . Jacqueline? A lain: — Son faible. Girard: — Quel film . pourvu qu’il s’agisse de bonnes productions. Mme Girard: — J ’ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. On aurait retenu des places. Mais les actualités et les documentaires m ’intéressent également. Le jeu des 261 . Les dessins ani­ més ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j ’aiine aussi les autres films.

aparatul de televiziune le relais releul L E XIQ U E Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité realitate — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p rim i création — œuvre creaţie.. a întîm pin a la critique dramatique [kritik^dramatik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [mizwa sen] regia la comédie fkomedi] comedia la tragédie [trajedi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret fragre] regretul fou. alors. fai] nebun.. Jacqueline (en chantonnant): — „.Si j ’eusse étudié Au temps de ma jeunesse folle. allons à l ’Opéra ! V OCABULAIRE le faible [fsbl] slăbiciunea le dessin anim é [desë^anime] desenul anim at trêve de [ţrsv da] destul cu. A lain: — S’il faut choisir entre une comédie et une tragédie. 262 . Car on ne cesse d ’apprendre. un opéra roumain seraient autre­ ment intéressants.comédiens ainsi que la nouvelle mise en scène ont contribué au succès de la pièce. ) [aktqalite] aici: ju r­ nalu l (de actualităţi) lo documentaire [dokymater] docu­ m entarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a prim i. operă plaisanterie — blague glum ă Versuri de François V illon.. -5 tu as beau [tv^a^bo] degeaba se moquer [sa^moke] a-şi bate joc convaincre [kÔvekr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l ’auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra aparatul de film ât la séquence secvenţa le parlant film u l sonor tourner un film a tu r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l ’antenne réceptrice antena de recep­ ţie l ’antenne émettrice antena de emisie le poste récepteur postul de recepţie. folle [adj. M . să în ­ cetam cu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l ’actualité (/.) [fu. Girard: — Eh bien. Je suis sur d ’avoir réussi à te con­ vaincre de renoncer au film.. je préfère la première..U 1 A lain: — Tu as beau te moquer. Toutefois. Une créa­ tion dramatique roumaine. ce n ’est point une pièce du répertoire classique français que j ’aurais voulu voir..

verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: I l se mit à rire. Urmat de un in fin itiv precedat de prepo­ ziţia à. începu să rîdă.) soarta. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.-ă la production ( f . 1.) producţia la productivité ( f. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Il-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) destinaţia le destinataire (m .) producătorul productif.) a produce le produit (m . -ve (a d j. reflectarea le réflecteur ( m . I l s’est mis à écrire.) productivi­ tatea produire (vb.) a destina. destinul destiner (vb. C ondiţionalul trecut forma a Il-a se traduce în lim ba rom înă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) reflexul.) a reflecta le reflet ( m . Este o formă care tinde să dispară m ai ales din lim ba vorbită. Acest tim p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectu l conjunctivului (que j ’eusse parlé — fără conjuncţia que).) reflectorul — le destin (m .) destinatarul G R A M M A IR E Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) productiv. A început să scrie. a hărăzi la destination ( f.) produsul — refléter (vb.Familles de mots le producteur ( m . Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in ­ finitivu l unui verb. 2.

I l ne v ou lait rien voir. EXERCICES I . Si Pierre eût été attentif. Ce glum ă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clăd irii. e. à apprendre. Destinatarul nu era Ia adresa indicată. 2. il restait aussi indifférent que s’il eût été sourd.a singular nu primeşte term i­ naţia t. A ţ i p rim it buchetul de flori care vă era destinat? II. Que je me mette à écrire? Je me mettrai. o din term inaţie. La indicativ prezent. E lle pleurait comme si un regret l'e ût envahie. comme s’il eût deviné combien je souffrais. Je me mis à déchirer le papier. S ’il eût trouvé ce q u ’il cherchait! III» Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. persoana a IlI. 3. 1. Mon enfant était devenu très tendre. Piesa e foarte bine prim ită. i. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Apele rîu lu i reflectau cerul albastru. Traduisez en français: P u b licu l a aplaudat îndelung.Traduisez en roumain.Passé composé F u tu r j ’ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Im p ératif Présent que je vainque que tu vainques qu’il vainque que nous vainquions que vous vainquiez q u’ils vainquent Participe vaincs ! vainquons ! vainquez ! Présent Passé vainquant vaincu. 264 . înaintea vocalelor a. il aurait gagné la partie.~e Observaţie. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu.

Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d ’une idéale teite d ’azur. regard. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d ’une etrange ville de Titans. L E C T U R E S U P P L É M E N T A ! « r' [. Sîntem convinşi că adevărul va trium fa. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l ’éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. avec son énorme dôme. pleurs. à mesure que l ’aube blanchissait: — d ’abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. Am reuşit să o conving? V. entre deux aiguilles lointaines. pareil à une grosse étoile d ’or.K MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. le Mont-Blanc. arrivée. vaincre. devinette. puis ver­ meil. qui donnait a cette colossale cité l ’aspect féerique d ’un monde élyséen. a l ’horizon. accueil. puis. Au-dessus du Mont-Blanc. ses pointes. André T heuriet (Am our d'autom ne) . form ation. Tout à coup l ’astre surgit. un panorama inoubliable s’étendait devant ses yçux. dans le ciel pur.IV . toute une dentelure de cimes d ’un bleu foncé se découpant à l ’infini sur le ciel couleur de safran. création. destination. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d ’annoncer l ’aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. à mesure que le lever du soleil approchait. devenait orange. Il se colorait peu a peu. regret. produc­ tion. sur lesquelles régnait un absolu silence. ses tours et ses sveltes aiguilles. vb. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. Traduisez en français ( vb. et au m ilieu de cette chaîne circulaire q u ’il dom inait de sa masse imposante. destruction.

chuchote Alain. a zbîrnîi louer [lue] a închiria. conclut Alain. Antoine a loué des places pour le concert. -oasă. interprétée par le chœur et l ’orchestre philhar­ monique „Georges Enesco'. VOCABULAIRE le concert [koser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdone] a b îzii. edificiul l ’ouvreuse (/. ravirent les spectateurs. măreţ..36-È M E L E Ç O N AU CONCERT Jacqueline sursaute . n ’est-ce pas? L ’après-midi passe très vite. — Mais quelle heure est-il. c’est une surprise. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. alors. Les accords de l ’ Hymne à la joie semblaient entraîner les chan­ teurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. — Je suis complètement bouleversée. — Je n ’ose demander.. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rxţisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] marmura grandiose f^rÆdjoz] grandios. avoua Jacqueline après le concert. — Je crains que nous ne soyons en retard. ) [edifis] clădirea. le chef d ’orchestre fit son appa­ rition. Quelques minutes après s’être assis. Le public l ’accueillit par de vifs applaudissements. a reţine craindre [kredr] a se teme de au juste [ow 3 yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sëtije] a scînteia... Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. M. elle s’écrie joyeusement: — Ah. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. J ’aime surtout l ’Allegro final. Le concert commença. Les candélabres scintillants du foyer s’allument l ’un après l ’autre.. où la voix des hommes s’unit à la voix de l’orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. quelle bonne nouvelle ! Mais j ? a 1lais vous dire. Il est sept heures et demie. landis qu’ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. Les mouvements de la Neuvième Sympho­ nie de Beethoven. ) [uvr^zj plasatoarea la dorure [doryrj ornam entul arhi­ tectural aurit 266 . — Moi aussi. répond Madame Girard. — Je m ’en doute. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. -eaţă Védifice (m. au juste? lui demande sa sœur..

— în aceste cuvinte grupul ch se pronunţă k. locuinţa 3 . casa. amînarea le retardataire (m .) [akordeôj acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [kMrabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [TlytJ fluierul la flûte de Pan [fly t^do ^pàj naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdolin] m andolina le piano [pjano] pianul le violon [vjolj] vioara le violoncelle [vjolôsel] violoncelul le tambour [lÆbur] toba la trompette jtrôpet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano (du violon) a cînta (voce) = chanter LEXIQ U E Mots à plusieurs sens le foyer . a răpi .) în tîrzia tul retarder (vb. vatra. locul ravir . îni'râlirta PRONUNŢARE Vorchestre [orksstr]. le chœur [kœr.) întîrzierea le retardement (m .) — cîntăreţul la cantatrice ( f . postul 3.) — cîntăreaţa (de operă) la chanteuse ( f .le chef d ’orchestre [/ei^ .) — şansoneta le chanteur ( m . focarul 4. a îneînta Famille de mots le retard (m . căm inul 2 . piaţa 1 2 .) întîrzierea.) jimn] i ni nul le iourbilloti [turbijô] vîrtejul bouleverser [bulverse] a tulbura la fraternité jîraternite] îraternitatea.) — cîntecul la chansonnette (f .) — a cînta la chanson ( f . serviciul. a înce­ tini le chant (m .) a în tîrzia . Instruments de musique Vaccordéon ( m .) — cîn tul chanter (vb . a răpi à ravir [a ravir] m inunat dîl ’hymne (m. foaierul teatrului 1 la place 2 1 .dork estr] rijorul le chœur [kœr] corul ravir [ravir] a îneînta.) — cîntăreaţa (de m uzică uşoară) 267 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la balalaïka .

îl întîlnim în următoarele cazuri: a) după comparativele plus que. d) în anumite expresii: I l ne dit mot.). E m u lt m ai rău decît se spune. N u suflă o vorbă. guère.: Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. a educa G R A M M A IR E Folosirea unei singure negaţii 1.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica ia o m ică înălţim e se soulever a se răscula enlever a răpi. V oi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. Mi-e teamă să nu se întîm ple vreo neno­ rocire. point. Observaţie. savoir. Ne vous déplaise. a trebuit să fie întărit prin alte cuvinte cu valoare negativă (pas. 2. Acest ne se numeşte ne expletiv. ca à moins que etc. autre­ ment que: I l est beaucoup plus méchant qu’on ne le dit. moins que. Nu vă fie cu supărare.) b) în propoziţii interogative sau exclamative: Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) după anumite locuţiuni conjuncţionale. oser. rien. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. meilleur que. întrucît sensul negativ este exprimat de întreaga propoziţie. je ne cesse etc. Valoarea lui negativă atenuîndu-se cu tim pul. în limba franceză adverbul ne a fost întrebuinţat m ultă vreme singur pentru a exprima o negaţie. a scoate (petele) élever a în ă lţa . b) după anumite verbe care exprimă teama. în lim b a ju l fam iliar se suprim ă adeseori ne. Deseori adverbul ne nu are valoare negativă propriu-zisă.: je n ’ose. personne etc. 269 . Ne mai poate fi în tîln it singur în următoarele cazuri: a) cu anumite verbe: pouvoir. cesser etc. iar prezenţa lui în propoziţie nu este strict necesară. a creşte. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas■ tu vas pas sauter etc. ( j i g ) a stîrni entuziasmul. îndoiala: Je crains qu’il n'arrive un malheur.

... lever. Nous dé­ cidâmes de. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.... 270 . rapidement les taches (petele). Verbul s’asseoir m ai are o formă puţin u zita tă: je m'assois etc. enlever): Ne. Ce produit chim ique. Remplacez les points par les verbes qui conviennent (retarder. 2. se soulever. la séance (şedinţa). l ’égalité et la fraternité.. 1. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou)... E n 1789. plus aux concerts! L ’ignorance. le peuple français. toujours le progrès. N-am încetat să-l rugăm. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. I I . E XERC ICES I .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons vous vous asseyez ils s’asseyent je m ’asseyais tu t’asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient je m ’assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Futur Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif je m'assiérai tu t’assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront lm p ératit Présent que je m'asseye que tu t'asseyes q u ’il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils sy asseyent Participe assieds-toi ! asseyons-nous / asseyez-vous ! Présent Passé s'asseyant assisse Observaţie.. pour la liberté. Cine n-ar vrea să răm înă mereu tînăr? N-au putut rezista tentaţiei. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.

Que voulais-tu me deman­ der? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căm inului.) această greutate. La souris osait quitter sa cachette. me répondit-elle. I l fit détruire un m agnifique édifice. prefer să stau în picioare (rester debout). Remplacez les mots en italique par des antonymes . — Ah ! lesquelles? — L ’Héroïque. Louis cîntă m in una t la vioară. — Comment. Să m ă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES É R U D IT IO N C’est Alfred Cortot qui racontait. vă rog. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. lui dit-il. traduisez en roumain: Ma montre retarde chaque jour. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. b) Mă aşezai pe iarbă. — Je n ’ose pas.I II . dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Maman avait demandé à Georgette d 'enlever le couvert. en baissant la tête. IV . Tu pourrais pas. — Eh bien? explique-toi. l ’autre jour. — Trois. ça ne coûte rien. Q ui se rappelle avec ém otion les beaux jours de l ’enfance? I l y eut un détail q u ’elle critiquât. Elle se lève très tôt le matin. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. grand-père. V. cette anecdote. je ne pourrais pas? C’est si cher que ça? — Oh ! non. î i era im posibil să ridice ( in f . I l descendit lentement les marches. — Pierrot. la Pastorale et la Neuvième. eram foarte obosit. mon petit. V în tu l stîrnise nori de praf (poussière). — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. me dit-elle tristement. Mă voi aşeza m ai tîrziu . C’est impossible. M É LO PH O B IE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu’il adore.

qui ont réussi à rendre. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. à l ’aide de leur pin ­ ceau. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d ’une incomparable richesse poétique. mais il paraît que les autres renfer­ ment. J ’ai longuement admiré les Grigoresco. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. de quelques peintres roumains. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d ’Art de la Répu­ blique Populaire Roumaine. Girard: — Évidemment. On commençait à s’inquiéter. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d ’art roumain. je vous accompagne demain. M . entre autres. Si vous voulez. Mme Girard: —■ Bonsoir. A lain: — Mais quel musée. A lain: — Il y a aussi des sculptures. J ’ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l ’hôtel. La section d ’art roumain est. Et la section orientale possède une magnifique collec­ tion de jades. Il faut absolument que vous le visitiez. On y trouve. des Yan Eyck. en plein centre de la ville. n ’est-ce pas? M .37-È M E L E Ç O N AU MUSÉE D ’ART DE LA R P R . Antoine. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. A lain: —■ Tu disais que c’est tout prés? M . sans nul doute. papa? M . Voilà trois heures que tu es parti. une troisième est réservée à l ’art orien­ tal. les Andreesco et les Luchian. une autre d ’art occidental. des Répine. des Greco. 272 . Girard: — Oui. Tu as rencontré des amis en ville? M . les Aman. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l ’ancien palais royal. des chefs-d’œuvre. Girard: — Non. on ne savait pas où te cher­ cher. des Monet. car je n ’ai pu voir cet après-midi q u ’une partie des tableaux de la section d ’art roumain. des Rembrandt. elles aussi.

-e [oksidâtal] occidental. consecinţa. a conţine rendre — exprimer a reda.-e (a d j.) a centraliza G R A M M A IR E Genul numelor proprii (Le genre des noms propres) Există unele prenume masculine care nu au corespondent fe­ m inin şi altele feminine care nu au corespondent masculin: Arthur Édouard Odile Yseut Majoritatea prenumelor franceze au însă forme pentru fiecare gen. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l ’être (m. -ă (s’Jattarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) p artidul la partie ( f .) partea. -ă occidental.) cen­ tralizator la centralisation ( f.) central. -e [arjàtal] oriental.V O C A B U L A IR E inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] palatul royal.) următor. partida Fam illes de mots — la suite ( f .comune sau prin adăugarea sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicolette 273 .-oare — le centre ( m .) centrala central. şi ad j.) a urm a suivant.) centralizarea centraliser (vb . bucata.) [l'etr] f iiivţa le paysage [pEj'/aj! peisajul longuement [logmà] rnult tim p les Grigoresco [le^grigorssko] ta ­ blourile lu i Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) urmarea. la rînd renfermer [ràferme] aici: a cuprinde la collection [koleksjô] coltecţia le chef-d’œuvre [/cwdoevr] capodopera le jade fôad] ja d u l L E X IQ U E Antonymes s’inquiéter a se n e lin işti — se rassurer a se lin iş ti près aproape — loin departe richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a cuprinde.) centrul la centrale ( f . a exprima Homonymes le parti (m . Femininul se formează ca la substantivele.-ă oriental.m.-e (a d j. -e [rwajal] regal.-» centralisateur (s. suita suivre (vb .

274 .) Indicatif Présent Imparfait Passé simple je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Futur je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Passé composé j'a i suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif Présent que je suive que lu suives q u ’il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe suis ! suivons ! suivez ! Présent Passé suivant suivi. atunci cînd prin acest nume se înţeleg chiar operele lor: les Hornères les Corots Răm în invariabile totuşi şi în acest caz a) numele proprii de origine stră les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b ) unele nume celebre franceze: des L a Fontaine des Rousseau Le verbe suiv re { 'a urma.P lu ralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) Numele proprii de persoană pot primi uneori semnul pluralului: les Horaces Ies Henriettes Pot fi puse la plural şi numele scriitorilor sau artiştilor.-e Observaţie* Se c o nju gă la fel ve rb u l poursuivre (a u rm ări).

renfermer. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de France. U rm aţi exemplul lor ! Acest capi­ to l e urm at de altele. Urmaţi-mă. enfermer. Traduisez les verbes composés qui suivent: comprendre. On n ’allait achever cette cons­ truction qu’au X I X e siècle. Paul est parti il y a deux minutes. un grand château fort. III. Ancien palais royal. 275 . Marcel est un brave garçon. Ses collections illustrent l ’art sous toutes ses formes. Le vieux châ­ teau a été démoli sous François I pour être remplacé par un m a . se débattre. il se leva. entretenir. combattre. I l était fidèle à son Parti. repartir. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. style Renaissance. II. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale.Traduisez en roum ain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. m aintenir. Il ne nous reste presque rien du Louvre prim itif. l ’un des plus riches musées du monde. Gilbert est très influencé par son cousin. contenir. le Louvre est devenu. Germain sera récompensé pour son courage. gnifique palais. renvoyer. sur la rive droite de la Seine. depuis les origines et jusqu’à l ’époque contemporaine. LECTU-ftE S U P P L É M E N T A IR E LE LO U V RE C’est dans les premières années du X I I I e siècle que Philippe Auguste fit construire. de nos jours. vă voi arăta drum ul. IV. m ai puţin interesante. Un siècle et demi plus tard. prévenir. Christian s’est arrêté devant la gare. Cette boîte ne renferme que des papiers. Cette soie est si fine q u ’elle me rappelle une toile d ’araignée (păianj en). La centralisation de la France n ’a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s’est réveillé très tôt.EXERCICES I. Cette partie est très difficile à lire. Am urm ărit cu m u ltă atenţie discuţiile care au avut loc. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie.

Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. On s’arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi'4. monument en basalte noir.n. La statue d ’Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d ’Hammourabi. principale source du droit sumérien. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l ’humanité. les bas-reliefs de Gilgamesh.n. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l ’histoire artis­ tique de l ’humanité. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître q u’une partie des trésors du Louvre. 276 . des peintures de la Renaissance et des temps modernes.. Michel-Ange.. devant les sculptures de Jean Goujon. des poignards d ’argent. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d’œuvre. Rembrandt ou Vélasquez. le culte pour l ’homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. destinés à embellir la vie des Crétois? Le taureau ailé. L ’épanouissement individualiste de la Renaissance. On n ’est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. couvert d ’inscriptions. Et que dire des calcaires de Mésopotamie ( I I I e millénaire av. une partie des splendeurs conçues par le génie hum ain. d ’un réa­ lisme étrangement expressif (2500 av. grecques et romaines. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. les admirables statuettes de Tanagra. nous voyons se succéder les Vernet. la dignité enfin retrouvée. Léonard de Vinci. l ’incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. de Rubens. le Titien. On s’at­ tarde devant les Ingres et les David. celles des sculptures du Moyen Âge. les Courbet.ère). les Delacroix ou les M anet. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d ’un réalisme saisissant ou d ’une beauté idéalisée. les sculptures du Moyen Age. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes.ère). Les objets de culte et de sacre. des coupes et des bijoux finement ciselés. On a l ’occasion d ’y-voir des collections d ’une prodigieuse richesse. Houdon ou Rude.

serpent. — Tu crois. lion. boeuf. A lain. Je préfère connaître le deuxième élément. cigale. chacal.. Jacqueline? — J ’étais en train de rêvasser au bord de l ’eau. — Arrête. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages..È M E L E Ç O N „UN PETIT MONDE D IV E R S . insectes. grenouille. Alain? — Tout ce q u ’il y a de plus simple. q u ’il retrace dans ses petits chefs-d’ œuvre. chien. Que je recommence alors? — Non. j ’en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie.. ^uilfuu u i eU cinolittu ' i . âne. Tout d ’abord on a besoin d ’animaux: rat. chat. — D ’accord. Elles sont si agréables à lire ! — Il n ’est pas trop difficile d ’écrire une fable. oiseaux.“ — Que fais-tu là. loup. souris. Il te faut trois éléments. aigle..38. perroquet. mouche. héron. tigre. merci. fourmi. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fontaine.

fc u À Ù .

bien sûr. -oasă l'étang (m. vio­ lettes. -ă le chemin [/me] drum ul sablonneux. pur.) [œj s] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] stratul de flori fleurir [flœrir] a înflori le génie [ 5 eni] geniul fa illir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à que lqu’ u n [f erwakrw ar^k e lk a ^ / o z ^ a ^ k elkœ] a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . c’est moins pénétrant. des forêts de chênes. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l ’élément (m. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. pour ne plus parler de leur parfum.— Le cadre. pas beau les tilleuls? C’est bon pour les tisanes. -ă l ’insecte (wi.j [êsekt] insecta l ’oiseau [m.) [etâ] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l ’orme (m. Des rivières aux ondes pures. lis. œillets.. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. des chemins sablonneux. -e [pyr] limpede. V O CA BU LA IRE rêvasser [revase] a visa cu ochii deschişi relire [rolir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/œr] răcoarea. — Je préfère le parfum des fleurs. tulipes. -oare le lilas [lila] lilia cu l la tulipe [tylip] laleaua le jasm in [jasmë] iasomia le lis [lis] crinul l ’œ illet (m. des étangs bordés de roseaux. — Du génie. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.. pivoines etc. ma Jacqueline. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n ’est. enfin des ormes ou des tilleuls. lilas. jasmin. ) [od] unda pur. puisque tel est votre désir.) [an] măgarul le héron [erô] b îtlan u l le tigre [tigr] tigrul la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] papagalul la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bst] a n im alu l.) [orm] u lm u l le tille u l [tijoel] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfum ul pénétrant. -euse [sablon0 ] nisipos. muguets. etc__ — Tu as bien fait de finir. -e [penetra] pătrunzător. — Bon. Alors. E t tu sais. Mais en plaisantant j ’ai failli te faire accroire que je ne le savais pas.l [elemà] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [granuj] broasca le b œ u f [bœf] boul la vache [va/] vaca le serpent [s erp à] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourm i [furmi] furnica l ’aigle fm.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l ’onde (/. dobitocul sauvage [sovaj] sălbatic. ) [sgi] v u lturu l le lio n [lj 5] leul la lionne [ljon] leoaica le loup [lu] lupul la louve [luv] lupoaica l ’âne (m.

) floricica fleuri.) [erabl] arţarul l'orme ( m .) floarea la fleurette ( f.) a înflori.-ă le fleuriste ( m .) florarul fleurir (vb. 280 .) înflorit.ARBRES À F E U ILL E S l ’acacia ( n i.) [iris] stînjenelul l ’ œillet ( m .) [arm] u lm u l le peuplier [pœplje] plop ul le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [melez] m o lid u l le p in [pë] p in u l le sapin [sapé] bradul Fleurs le le le le le le la coquelicot [kokliko] m acul bluet [blye] albăstreaua dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] lilia c u l lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] margareta le narcisse [narsis] narcisa l ’iris ( m .) [ak«sja] salcîm ul l ’aune ( m . E l credea că a ajuns. D upă ce a p lîm a început să r î dă. a prospéra D im inutifs Le pe tit d ’une souris s’appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ un chiot (căţeluş) chatte „ lin chaton (pisoi) vache „ un veau (viţel) G R A M M A IR E In fin itiv u l trecut (L’in fin itif passé) In fin itiv u l trecut se formează din auxiliarul av o ir sau être la in fin itiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se m it à rire. I l croyait être arrivé.-e (a d j.) [on] arinu l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] carpenul le chêne [ /en] stejarul le hêtre [stra] fagul /'érable (m .) [œj s] garoaîa la perce-neige [psrsnej] ghiocelul la pensée [pàsel panseaua la rose [roz] tran dafiru l la violette [vjolet] violeta L E X IQ U E Fam ille de mots la fleur ( f .

Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant (l 'avoir reçu sa réponse. N u v ă v o m putea da această carte în a in te de a fi p r im it răsp u n s u l său. Ce chercheur a reçu le P rix d'État pour avoir fait une très importante découverte.El se traduce adeseori prin perfectul compus. sans. d) apartenenţa: Mes livres de M arie sont dans le tiroir de la table. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se numără printre prepoziţiile cel mai des fo­ losite în limba franceză. c) tim pul: J ’ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate exprima: a) locul de plecare: Je viens de Ploieşti. f ) destinaţia: Cette salle de bains est très claire. A fă c u t exe rciţiul fără să fi deschis g ram atica. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fin i le travail nous allâmes au cinéma. I l a fait l ’exercice sans avoir ouvert la grammaire. g) originea: J ’ai lu des contes d’Afrique. Acest cercetător a p r im it P re m iu l de S ta t p e n tru că a fă c u t o descoperire foarte im p o rta n tă . b) materia: Les carnivores se nourrissent de chair. Observaţie: P re p o z iţia pour u rm a tă de in f in it iv u l tre cu t are adeseori valoare c a u za lă. i e) cauza: E lle se mit à verser des larmes de joie. Deseori infinitivul trecut este întrebuinţat după prepoziţiile après. D u p ă ce am te r m in a t lu c ru l ne-am dus la cinem atograf. 281 . ca in e x e m p lu l de m a i sus. ca in exemplele de mai sus. h) particula de nobleţe: Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance.

P . d) modul: Les enfants marchent parfois à petits pas. h) destinaţia: Mon fer à repasser est de très bonne qualité. c) cazul dativ: Je passe le journal à ma sœur. e) instrumentul: Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. b) tim pul: Les cours commencent à 7 heures.R . direcţia: Nous allons à la montagne. g) apartenenţa: Ces fleurs s o n t'k toi. Le verbe acquérir (a dobîndi) Indicatif Présent Imparfait Passé simple j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons vous acquérez ils acquièrent j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient j ’acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .i) un substantiv apoziţie: La ville de Bucarest est la capitale de la R . Cu ajutorul prepoziţiei à se poate exprima: a) locul.

rester. Moi je suis bien content d'avoir un am i renard.vous revoir. A fost pătruns de vor­ bele tale. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd troleibuzul. v oix basse... EXE RC IC E S I . colère. il s ’approcha du balcon. Exupéry). cinq heures? I l a décidé.Passé composé Futur Subjonctif j ’a i acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Présent que j ’acquière que tu acquières q u ’il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu’ils acquièrent Participe Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Passé acquis. ils revinrent avec précaution (M aupassant).... Puis.. Ea a ieşit fără să-mi fi dat biletele. Elle sem blait très heureuse. a cere pe cale judiciară).. I I I . passé composé).. Nous sommes au coin.. IV . après prendre conseil l ’un de l ’autre. futur. V. Tu te lèves ... Traduisez en français: Florile din parc au un miros pătrunzător. Je vais vous donner un livre agréable. (St. Conjuguez par écrit le verbe conquérir à Vindicatif ( présent. Mettez les verbes en italique à l'in fin itif passé: E t quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras content de me connaître (S t.. Remplacez les points par les prépositions à ou de: Nous commençons. Cet enfant pleure. 283 .. L ivada (le verger) este înflo­ rită. trav aille r. D upă ce au ascultat conferinţa. prietenul meu s-a dus să-şi vadă mama. Traduisez en français les phrases suivantes. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m ultor vapoare. II.. lire. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. requérir (a pretinde.. en utilisant l ’in ­ fin itif passé: D u pă ce s-a întors din călătorie. imparfait.-e Observaţie. la rue. ei au început să aplaude. Această floricică creşte şi pe crestele m unţilor... Se conjugă la f el verbele conquérir (a cuceri). Exupéry).. Ils p a rlaie n t. îm i cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi.

on ne l ’a q u ’ébauché. dit-il. dit q u ’on pourrait encor Ajouter à sa queue. ôter à ses oreilles. dame — t it lu onorific dat a ic i d in ironie. s’il me veut croire. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Se croyant. pourquoi non? N ’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu’ici ne m ’a rien reproché: Mais pour mon frère l ’ours. parlez le premier. Etes-vous satisfait? — Moi. Lynx envers nos pareils. car tout6 ce que nous sommes. J u p in 5 les renvoya. singe. Jamais. Tout sage q u ’il était. pour elle. Voyez ces animaux. 284 . Le fabricateur souverain 1 2 3 4 5 8 composé — înfăţişare. et taupes envers nous. Glosa2 sur l ’éléphant. J u p in — poreclă fam iliară dată Iui Ju p ite r de către fabulist. et rien aux autres hommes: On se voit d ’un autre œ il q u ’on ne voit son prochain.LECTU RE S U P P L É M E N T A I RI LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S’en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé1 quelqu’un trouve à redire. et pour cause. Il peut le déclarer sans peur . Tant s’en faut: de sa forme il se loua très fort. contents d ’eux. Du reste. il ne se fera peindre. appétit — (aici) gust. Je mettrai remède à la chose. tout — to ţi. L ’éléphant étant écouté. s’étant censurés tous. dit des choses pareilles: Il jugea qu’à son appétit3 Dame4 baleine était trop grosse. L ’ours venant là-dessus. un colosse. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Venez. glosa — comentă în mod critic. Nous nous pardonnons tout. Que c’était une masse informe et sans beauté. on crut q u ’il s’allait plaindre. fără n ici o excepţie. Dame fourmi trouva le ciron trop petit.

soit q u ’il laisser s’échapper sa pen­ sée par sa bouche. Soudain il entend courir près de lui. Il se redresse et de nouveau. gravement. Et celle de devant pour les défauts d ’autrui. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J ’aurais voulu que tu (écrire) et q u ’ils (lire). malgré lu i (M aupassant). Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes q u ’on ouvrir les fenêtres. Mettez les infinitifs à l ’imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d ’un homme q u i les travailler. Le pêcheur abandonne la ligne. un pêcheur. Micheline ne d it rien de peur que l ’incident ne tourner au scandale. Sans s’im patienter. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Arrivé auprès du pêcheur il l ’interpelle en criant: — V oilà un fou qui se jette deux fois à l ’eau ! Deux fois tu vas le re­ chercher au péril de ta v ie ! E t lorsqu’il se pend tu ne bouges même pas! — I l se pend!? E t tout surpris. soit q u ’il rêver. Mais l ’autre veut absolument m ourir. se livre à son occupation favorite. Auprès d ’un arbre il sort une corde de sa poche. Tant ceux du temps passé que du temps d ’aujourd’hui: Il fit pour nos défauts la poche de derrière. L ’homme se redresse et ne va pas loin. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Traduisez en roumain: Sur la plage. I I . le pêcheur abandonne sa ligne. I l doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Fables) RÉVISION I .Nous créa besaciers1 tous de même manière. l ’attache à une branche. il se jette dans le vide. il explique avec sim plicité: — J ’croyais pas q u ’il a lla it se pendre. Je pensais seulement q u ’il se faisait sécher. I I I . I l se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l ’eau avec un cri de détresse. ramène le désespéré. le couche sur le sable et se remet à pêcher. une fois le n œ u d coulant fixé à son cou. 285 . Mettez les verbes entre parenthèses a) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m ’étonne q u ’il (partir) si tôt. a 1 n e. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). A ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. E t même il parla haut plusieurs fois. ramène le dé­ sespéré. et. ju sq u ’à ce q u ’ils être de retour à Babylone (Voltaire). s’élance. (L a r o ii t. I l le pria avec instance de ne le point quitter.

. I l ne s’occupait pas plus des regards que s’il eût été seul dans un désert (M aupassant).. c ’... Rernplacez les points par les prépositions ou les articles qui manquent: Nous avons visité un grand nombre... et il est m aintenant unique au monde (St. Le peuple français lutte...IV .est une que d ’. et il a lla it la surprendre (Flaubert). ses libertés démocra­ tiques. Zadig n '. c’... fauteurs . Les travailleurs ... Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. P artizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. M uncitorii din lumea întreagă nu pot u ita eroicul exemplu al com unarzilor. Exupéry).. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. V.. France s’opposent . d ’études (V igny).. Exupéry). la paix... une pluie normande q u ’on aurait d it jetée par une m ain furieuse (M aupassant). . faire . sans oser le prévoir ou le comprendre (V igny)... Je vais chez mon am i: on. Ils n ’ont aucune envie .. c’. dar opera lu i va trăi veşnic. usines. est une que de courir devant l ’orage. pensa pas et la femme de l ’envieux. Nous... fête son anniversaire. guerre. Celui-là est le seul dont j ’eusse pu faire mon am i (St. pensa beaucoup (Voltaire). V II... Je sentais q u ’il a lla it m ’arriver quelque chose. est une de passer seulement sur l ’Océan et de ne pas s’engloutir.. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ’-.. ai fait mon am i. guerre.. .. Le m arin v it dans une perpétuelle victoire. dormir et d ’. établir son pabinei... Elle dorm ait sans doute... c’... parlerons ce soir..est une que d ’a l­ ler où il veut et de s’enfoncer dans les bras du vent contraire . Traduisez les phrases suivantes: La pluie tom bait à flots... la défense . Traduisez en français: Lenin a m u rit. V I.

PARTEA A IV-a .

.

R épublique Fédé­ Bonn rale d ’Allemagne Albanais albanais.-e autrichien.È M E LEÇON P A Y S ET PEUPLES DU MONDE* EU ROPE [oerap] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif 2 (1’) Albanie [albani] (République Popu­ Tirana [tirana] laire d ’Albanie) (1’) Allemagne [almap] 1. -enne belge J Autrichiens Belges (V) Autriche [otri/] (la) Belgique [be^ikj Vienne [vjen] Bruxelles [bryssl] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de B u l­ Sofia [sofia] garie) (le) Danemark [dan. numele de popoare se scriu cu m ajusculă cînd sînt folosite ca substantive. Varabe = lim ba arabă ş.-e * în acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lum ii.a.-e espagnol .39 . 2 Precedat de articolul hotărît le.-e landais Français français.-e Anglais anglais.-e ou finlandais. adjectivul are funcţie de substantiv şi denumeşte lim ba poporului respectiv: le français = lim ba franceză. spre deosebire de lim ba rom înă.-e [berlË]i Allemands [bon] a llemand . le roumain — lim ba rom înă. Nu apar în acest tablou Ia rubrica adjective le russe = lim ba rusă. 1 în lim ba franceză.Copenhague [kopenag] mark] (1’) Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fslàd] H elsinki [slsinki] (la) France [îràs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne 1 [gràda^bratap] Londres [lôdr] (l’Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. 1 9 — înv ăţaţi limba franceză fără profesor 289 . R épublique Démo­ cratique Allemande Berlin 2. le serbe = lim ba sîrbă.-e Finnois ou F in ­ finnois.

'S. grecque (la) Hongrie [law Dgri] (République Popu­ Budapest laire Hongroise) [bydapest] (1’) Ita lie [itali] Rom e [rom] Oslo [oslo] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.) [yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socia­ liste Fédérative de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Y ougoslaves yougoslave 290 . -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] (République Socia­ liste Tchécoslova. turque [tyrki] A nkara [àkara] Turcs (1) U n io n Soviétique [ynjô sovjetik] (Ü .Prague [prag] que) (la) Turquie Tchèques Slovaques tchèque slovaque turc. -e Polonais polonais. -e Portugais portugais. -enne (la) Norvège [narvej] (les) Pays-Bas [psiw b a] (la Hollande) Am sterdam fia lad] [amsterdam] (la) Pologne [palap] (République Popu­ Varsovie laire Polonaise) [varsovi] (le) Portugal [partyLisbonne gal] [lisbon] (la) Roum anie [ru­ mâni] (République Popu­ laire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stokolm] Berne [bern] H ollandais hollandais.-e italien.R . -e Roum ains Suédois Suisses roum ain.Pays (la) Grèce [grès] • Capitale Athènes [aten] H a b ita n ts A d je c tif Grecs grec. -enne norvégien.S. -e suédois.

-enne iranien. Coréens coreen. Abyssiniens) Guinéens Marocains é thiopien.Pays C apitale H a b ita n ts A d j e c t if A F R IQ U E [afrik] (T) Algérie [a^eri] Alger [alje] (République Algéri­ enne Dém ocratique et Populaire) (T) E thiopie [etppi] Addis-Abéba [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Conakry Guinée) [konakri] (le) Maroc [marokj R ab at [raba] Algériens algérien. -e . -enne abyssinien. -enne Éthiopiens (Abyssins. e 291 . -enne afghan. -enne (V) Indonésie nezi] (1’) Iran [ira] (le) Japon [3 apô] japonais. -enne m aro cain. R épublique Popu­ laire D ém ocrati­ Pyong-Yang que Coréenne [ p P g . -enne la Tunisie [tynizi] A S IE fazii (1’) Afghanistan [af~ ganistà] K ab oul [kabul] Afghans (la) Chine [J*in] (République Popu­ P ékin [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1. -enne indien. -e (la) R épublique Arabe Unie [repyblik ^ a r a b ^ y n i] Le Caire[l8 wker" Égyptiens Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.J ang] 2. -e Chinois chinois. -enne guinéen. Corée du Sud (T) Inde [ed] Séoul [seuil Indiens (la) NouvelleD e lh i [nuvel^ (ou Hindous) delij [sdoD jakarta [djakarta] Téhéran [teerà] Tokyo [tokjo] Indonésiens Iraniens Japonais indonésien. -enne tunisien.

-e brésilien. -enne chilien. -enne 292 . Viêt-Nam du Sud Saigon [saigo] Mongols m on go l. -enne (le) Brésil [brezil] (le) C h ili [/ili] (1’) Equateur [ekwatoer] Q uito [kito] (le) Pérou [peru] (1’) Uruguay [yryge] L im a [lima] Montevideo [môtevideo] Équatoriens Péruviens Uruguayens équatorien. -enne péruvien. -e A M É R IQ U E DU (1’) Argentine 3 Ôtin] [arBuenos-A ires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sâtjago] Argentins Brésiliens Chiliens argentin. du ViêtNam H anoï [anaï] 2. -e Vietnam iens vietnam ien. -enne A M É R IQ U E DU N O R D [amerik] (le) Canada [kanada] (les) Etats-Unis t a ^ z wyni] (le) Mexique sik] [eW ashington [wo/ington] Mexico [meksiko] A M É R IQ U E Cuba [kyba] La Havane [avan] Am éricains am éricain.Pays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [m5goli] (République P o pu­ laire Mongole) Oulan-Bator [ulàwbatar] (le) Viêt-Nam [vjetw nam] 1 . -enne (mekMexicains CENTRALE m exicain. -enne uruguayen. R épub liqu e D é­ mocratique. -e O ttaw a [otawa] Canadiens canadien. -e Cubains SUD cubain.

alteori foarte apropiate. în limba franceză. Nuremberg. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = M oscova = Paris = (nu Londra = Atena = Bucărest Moscou P a ri(s ) Roma ~ Home Varşovia = Varsovie Haga = La Haye Cairo = Le Caire Phenian = Pyong-Y ang se pronunţă s final) Londres Athènes în general. 293 . Bologne. T urin.Pays Capitale H abitants A d jec tif OCÉANIE [oseàni] (1*) Australie [ostrali] Canberra [kdbera (la) Nouvelle Zélan­ W ellington de [nuvel^zelâd] [wslingtonj Australiens australien. De exemplu: Germ ania E lveţia O landa Ungaria = = — = VAllemagne la Suisse les*' Pays-Bas la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Cu toate acestea există şi unele excepţii. M ila n . M unich. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. în limba franceză.-e VOCABULAIRE l ’Allemagne [almap] Germania l ’Autriche [otri/] Austria l ’Espagne [espaji] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap] Marea Britanie l ’Angleterre [àglatsr] Anglia la Hongrie [5gri] Ungaria les Pays-Bas [psiwba] Olanda la Suisse [sqis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekoslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQ U E Numele m ajorităţii ţărilor sînt. lassy (Iaşi) etc. Cracovie. Naples. Barcelone. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respcctivă (pentru limbile cu alfabet latin). -enne Néo-Zélandais j néo-zélandais.

b) nu sînt. la Pologne. Marseille est grand. la Touraine. I)e asemenea sînt considerate ca masculine numele de oraşe străine. regiuni şi provincii. Madagascar. Ceylan. la Crète. le R h in . Face excepţie le Mexique. Leningrad. Oslo Fac excepţie: La Haye. le Japon la Bretagne. Marseille. la Baltique les Carpates. Genul num elor geografice a) Numele de ţări terminate în e sînt feminine: la Roumanie. les Baléares. les Alpes. les Philippines dar Cuba. la Méditerranée. la Grèce. Le Havre. b) Numele de oraşe franceze sînt considerate de genul masculin: Paris est beau. le Canada. le Togo. la Volga. Le Caire. cu excepţia color terminate în -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. M alte. numele oceanelor şi al unor mări. articulate numele de oraşe: Lyon. la Bolivie etc. la Rome d ’Auguste c) Dintre numele de insule unele sînt articulate. în general. Numele de oraşe sînt articulate un atrib ut: cînd sînt determinate de le vieux Paris. le Pakistan etc. Observaţie. la Seine. Jersey. M ila n . . precum şi numele de munţi şi ape curgă­ toare: la France. La Rochelle etc.G R A M M A IR E Articularea num elor geografice a) Sînt arîiculate numele de ţări. la Transylvanie V (océan) Atlantique. la M artinique. Guernesey etc. l'Argentine. New York. iar altele nu: la Sicile. Londres est habité par plusieurs m illions d ’habitants. l'Everest le Danube. Celelalte nume de ţări sînt de genul masculin: le Danemark.

les Andes etc.s e m Passé vivant vécu. care sînt de genul fem inin. la Bérésina. d) Numele de munţi sînt. Genul numelor de Oraşe nefiind întotdeauna bine stabilit. le Caucase.. la Loire.: L a ville de Prague est pleine de souvenirs historiques.. în general.. Le verbe vivre (a trăi) In d ica tif présent Imparfait Passé simple je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Passé composé je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Futur je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent j'a i vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Im p ératif Présent que je vive que tu vives q u 'il vive que nous vivions que vous viviez qurils vivent visl vivonsî vivez ! .Se spune însă: Rome est belle. de genul masculin: le Parnasse. le Mont-Blanc. c) Genul numelor de ape curgătoare este fie masculin. fie feminin: le Rhône. les Vosges. gre­ şelile pot fi evitate folosindu-se expresia: la viile de. les Pyrénées. les Carpates. le N il.. les Apennins Fac excepţie: les Alpes.~e 295 . Participe i.

B rîncuşi. M ilano. Trebuie să mănînci pentru a trăi şi nu să trăieşti pentru a mînca.. suédois. Eminescu. espagnol. on lit: „Ici l ’on parle français.. Lisbonne est la capitale du . Gogol. Caragiale. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în Am erica de Nord. R u şii au dat lu m ii pe Puşkin. anglais. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . L ’Ocean A tlantique lu i ouvre le chemin vers l ’Afrique et TAmérique lointaine.. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Traduisez en roumain: La France s’étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Moscou est la capitale de 1’. Neapole. 1») H o m în ii sînt m înd ri de capitala lor. II. Par ses frontières de l ’Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. La capitale de la Grèce est . ANECDÔTE À la porte d ’un hôtel. R o m înia a dat lu m ii pe George Enescu. Poporul englez a dat lu m ii pe Shakespeare. russe... Bucureşti. H erzenafost rus. La capitale de la R épublique Démocratique du Viêt-Nam est .. qui donc parle toutes ces langues ici? — Mes clients. parbleu ! PROVERBE I l faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.. Turgheniev si a lţi m ari scriitori.“ — Oh ! demande à l ’hôtel un voyageur étonné. I I I . la France est un pays méditerranéen. Des Alpes aux Pyrénées. 296 . B razilia are o capitală nouă. Principalele oraşe ale Ita lie i sînt R o m a .. italien. roumain.. Pékin est la capitale de la .. Torino. Noi studiem fran­ ceză. Les plaines du Nord l ’unissent.. chinois etc. La capitale de la R épublique Populaire Polonaise est . Bologna. F lorenţa. Chopin a fost polonez. à l ’Europe septentrionale. là où jadis s’établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine.E XERC ICES I . allemand. Tolstoi...

Rome et Tokyo. Lancement du javelot 297 . Aux Jeux Olympiques. européens. la plus grande compétition sportive internationale. avant et après le 23 Août 1944. Melbourne.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. qui ont réuni 32 pays. on constate q u ’en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. balkaniques ou de champions du monde universitaires.de cham­ pions du monde. les étudiants roumains ont occupé la deu­ xième place. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki.) Si l ’on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l’une d ’argent et l ’autre de bronze — tandis q u ’en douze ans seulement. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. nos représentants ont fait preuve d ’une valeur élevée. les sportifs de la République Populaire R ou­ maine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d ’or. Dans la période 1958— 1964.

Natation (brasse) Aviron .

ït> ! L/ V E scrim e Equitation Gymnastique Ski .

) [atletism] atletis­ m ul la haie [s] gardul la course de relais [kurs^da^ralsj ştafeta le lancement du javelot [làsmàw dyw 3 avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [sowà wotœr] săritura în în ălţim e la perche [per/] prăjina la natation [natasjS] n ataţia nage sur le dos [na3 ^ s y r ^ la wdo] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du trem plin [plÔ33 dy tràplëj săritura de la tram bu lină le cyclisme [siklism] ciclism ul l ’escrime (/. pe de­ asupra le titre [titr] t it lu l le cham pion [/âpjô] cam pionul l ’équipe (/.Boa Patinage V O CA BU LA IR E rem arquable [ramarkabl] rem arcabil en ontre [®„nwutr] în plus. -e [akrv] sporit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) a marca un gol antrenam entul 300 . -e [krwasà] m ărit.) [eskrim] scrima l ’équitation (/. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tâdi^ka] în tim p ce la m édaille [medaj] m edalia l ’athlétisme (m. dovada accroître [akrwatr] a m ări.) [ekitasjô] călăria la gymnastique [jimnastik] gimnas­ tica le football [futbal] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3 ] canotajul le tennis [tenis] tenisul le patinage [patina 3 ] p a tin a ju l Expressions et mots usuels marquer un but l’entraînement ( m. -ă croissant. ) [ekip] echipa la preuve [proev] proba.

Sufixul -âge indică: a) b) c) d) o acţiune: lavage.) patinoarul 301 . b) pe cel care face o acţiune: monteur. danseur. Substantivul boxe este în lim ba franceză de genul feminin. coiffeur.) patinatorul la patineuse ( f .) a înota le nageur (m . surmenage.) patina le patineur ( m . démarrage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt îm binări de sunete (uneori un singur sunet) care. fie cu sens diferit. nettoyage. Fam illes de mots — la nage ( f.) p a tin a ju l patiner (vb. ataşate la sfîrşitul unei rădăcini. conteur. Sufixul -eur indică: a) calitatea: rougeur.) a patina le patin ( m . valeur. o calitate: courage.) înotătorul la nageuse ( f. soudeur.) înotâtoarea — le patinage ( m . patinage. nageur. atterrissage. blancheur. candeur.) îno tul nager (vb.) patinatoarea la patinoire ( f . fie cu altă valoare gramaticală faţă de cuvîntul de bază. formează cuvinte noi. rezultatul unei acţiuni: ouvrage. langage.L E X IQ U E Celui qui pratique l ’athlétisme est un athlète la natation „ nageur la boxe „ boxeur le football „ footballeur le cyclisme „ cycliste la gymnastique „ gymnaste le ski „ skieur le patinage „ patineur l ’escrime „ escrimeur le tennis „ tennisman l ’équitation „ cavalier Observaţie. un substantiv colectiv: feuillage.

. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s ’intéresser à une question jouer du piano ( violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo unde limba romînă utilizează o construcţie fără prepoziţie: a juca fotbal (tenis) luna decembrie oraşul Praga a cumpăra ieftin jouer au football ( tennis) le mois de décembre la ville de Prague acheter à bon marché Ream intim construcţia cazurilor genitiv şi dativ. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drepl confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a p riv i pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 1 0 franci pe zi saut à la perche voisin de . din limba franceză. A se compara ue asemenea : săritură cu prăjina vecin cu . avînd în vedere faptul că în multe construcţii limba romînă foloseşte alte prepoziţii decît echivalentul lor. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. Sportivii rom îni au ocupat locuri tot m ai bune în clasamentul general pe n a ţiu n i. în situaţii în care limba romînă utilizează o construcţie pre­ poziţională : într-o zi intr-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la P aix Nu există reguli precise privitoare la folosirea prepoziţiilor în limba franceză. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ ziţie. Cu toate acestea. respectiv. à: curtea fabricii a aparţine u n u i partid la cour de la fabrique appartenir à un parti în unele cazuri. ca sens. la care în limba franceză se foloseşte întotdeauna prepoziţia de şi.. unele verbe introduc în mod constant complementul indirect cu ajutorul prepoziţiei à...G R A M M A IR E Folosirea prepoziţiilor constituie una dintre dificultăţile lim bii franceze. 302 . De exemplu: Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.

sauter. E XERC ICES I.1 répond le manager. — Comment ça va maintenant? — K . se souvenir etc. Iată-1 pe cam pionul nostru la săritura cu prăjina. De două ori campioană olim pică. échapper nuire. E i locuiesc pe strada U niversităţii. (O K a y ) [o keil — foarte bine. s’occuper. survivre etc. tireur. 2 K . résister. Com petiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. locul al patrulea în clasamentul general pe n a ţiu n i. skieur. — Knock out. se servir. s’emparer. lolan da Balaş. ressembler succéder. „S tadionul R epu­ b lic ii" este vecin cu baza sportivă „Progresul1 1 . P a tin a ju l se practică iarna. prétendre. patineur. deţine şi recordul m ondial la sări­ tură în înălţim e.O . — O . chasseur.2 dit tristement le manager. souder. La fotbal este interzis să se ating ă balonul cu m îna. 1 O .K . Elle appelle à nouveau dix minutes après. {ost create cele m ai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. Ea a învins numeroase atlete consacrate. flatteur. nageur. In ţara noastră au. jouir.O . chauffer. I I I . profiter. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. ANECDOTE C’est la maman d ’un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. porter. obéir. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. penser. perfect (expresie americană).Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. aspirer. triompher. s’indigner. Ea se interesează de sport. renoncer. plaire. I I . boxer. b) Oraşul Bucureşti are m ulte stadioane moderne. Alexandru este m uncitor la uzinele Republica: dum inica el joacă tenis sau cîntă la vioară. coureur. se moquer. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. 303 . penser. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. conter.K . O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olim pică la aruncarea suliţei. echipa fem inină de atletism a ţării noastre a ocupat. joueur.

V>/ arrière-droit JL arrière central arriéré gauche i demi-droit Ih I I demi-gauche M a rfn ailier droit t v î nT 7 intér(ieur) droit avantcentre intér(ieur) gauche ailier gauche .Une équipe de football yardien de but r.

Vostok-l“ . Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effec­ tué le premier vol spatial en groupe. et ces minutes ont ébranlé le monde. car l ’homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. le scientifique Féoktistov et le medecin Egorov. est placé sur l ’orbite. G. le vaisseau cosmique . La distance par­ courue par . la pensée de l ’homme s’est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l ’Univers. a ouvert l ’ère de la conquête du cosmos. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. après un voyage de 700 000 kilomètres. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine.41-ÈME LEÇON À L ’ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l ’ingénieurcolonel Komarov. Le vol de Titov a dé­ montré la possibilité d ’un séjour plus long de l ’homme dans l ’es­ pace cosmique.Vostok-2“ représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre.ok-2‘‘.Vost. Au cours de la Dremière moitié de l ’année 1962 les cosmonautes américains J. En août 1962. Le 6 août 1961. Glenn et S. L ’extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. 305 .. Moins de quatre mois plus tard. accomplit le tour du globe et atterrit heureuse­ ment sur la terre soviétique. Le vaisseau cosmique . Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Pour la première fois dans l ’histoire. apprendre à diriger les lois de la nature. L ’Américain W . Cooper. en Union Soviétique a été réalisé l ’envol d ’un homme dans l ’espace. Youri Gagarine. Le premier cosmonaute du monde. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n ’atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. piloté par Titov. Carpenter partent aussi à l ’assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. comprenant 17 rotations. le 12 avril 1961. Le 14 ju in 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Valentine Térechkova. Un autre Américain... de plus longue durée cette fois-ci. est lancée dans l ’espace cosmique. a voulu connaître sa place dans PUnivers. Valéri Bykovski.

.

eaur tarea le rêve [rsv] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur_daj în jurul le scientifique [siătifik] om ul de ştiin ţă Sufixe S u fix u l -ique form ează adjective: cosmique. exécution. suédois. contribution Sufixele -ais. alsacien etc. italien. îi m o d ific a sensul sau. lorrain . S u fix u l -aine in d ic ă : a) a p ro x im a ţia : une dizaine ivreo zece). V O C A B U L A IR E l ’assaut (m. énergique S u fix u l -lion form ează substantive: civilisation.) faso] asaltul le m illénaire [milensr] m ileniul la lo i [twa] legea l’envol (m. roumain. tonique. ) [sspas] spaţiul la vaisseau vaicoA G ii cosmique nnemmua [veso^kosmik] L 'IC m iL 'l le nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini efectua ébranler [ebrâle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le vol [vol] zborul le séjour [seşur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjô] rotaţia l'exécutionf/. a in .: français. m a i rar.Les vols des prem iers cosm onautes soviétiques et am é ric a ins fig u re ro n t p a rm i les plus grands événem ents de l ’h istoire de la c iv ilis a tio n . la o regiune etc. adăugate la începutul u n u i c u v în t. Prefixe (PréfixesPrefixele sînt îm b in ă r i de sunete care. -ien form ează num e de popoare sau in dică apartenenţa la un oraş. une trentaine (vreo treizeci) : b) v irsta: atteindre la soixantaine (a atinge vîrsta de 60 de a n i). ) [egzekysjô] executarea la p o u r s u i t e [pursqit] urmărirea. Prefixele lim b ii franceze sînt m a i p u ţin numeroase decît sufixele 307 . -ois. categoria g r a m a tic a lă . bordelais.) [aval] zborul l’espace (m.

supra.(între): international. sub-) are sensul contrar lu i super. les travaux menés ••• 2. 308 . P re fix u l sous. est placé sur une orbite. P a r tic ip iu l trecut conju gat cu a u x ilia r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu su biectul p ro p o ziţie i: le vaisseau cosmique. comprendre. P re fix u l con-. corn-. P a r tic ip iu l trecut neprecedat de u n verb a u x ilia r în d e p li­ neşte fu n c ţia de a d je c tiv şi.cu valoare su p e rla tiv ă : extraordinaire.. subordonner etc. care vor fi studiate mai departe. interplanétaire etc. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. Gagarine et Titov sont partis à l’assaut du cosmos.. surnom etc. soutirer. G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) 1. (v. P re fix u l inter. Observaţie.(peste. correspondre etc. extra-fin etc. col-..r/ra. ca atare.(îm p re u n ă): concourir. surcharger. în C o m p e n d iul de gram atic ă o listă a p rin c ip a le lo r prefixe şi sufixe ale lim b ii franceze. P re fix u l sur.. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s ta n tiv u l pe care-1 de te rm in ă: la distance parcourue. „sub“ : sous-directeur. collaborer. super-son etc.) Ia tă cîteva prefixe: P re fix u l e. pe deasupra): survoler. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.(sou-...ei. A celaşi sens îl are şi p refix u l super-: superstructure.şi înseam nă „dedesubt". cor.

Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. cent. vivre. Inde. sol. Marseille. Formez des mots en ajoutant les préfixes sur. tirer. Irlande. Egypte. nom .(ou sou-. lieutenant. L a cabine est (doté) de trois hublots. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Chine.EXERCICES I . Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. . sous. Hongrie. abondant. Lyon. Maroc. conscience. Après la descente de l ’appareil ju sq u ’à l ’altitud e (prévu). Amérique.(ou super-). le système d ’a t­ terrissage entre en jeu. puis traduisez à Vaide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d ’une beauté extraordinaire. Les recherches biologiques (effectué) par les hom ­ mes de science ont fa it considérablement progresser l ’étude de l ’influence des vols cosmiques sur l ’organisme. estimer. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d ’une couche protectrice qui prévient la combustion. M ilan. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d ’avance par le programme. structure. sub-) aux mots suivants: porter. I I I . IV. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l ’année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l ’assaùt du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Q u ’ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain q u ia inauguré les vols spatiaux de 1963? Q ui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d ’un équipage de trois hommes dans le cosmos? n. naturel.

avec dé ­ vouem ent et a b n é g a tio n . Ils se soulevaient avec audace et in tré p id ité pour instaurer u n régime de justice et de fratern ité h u m a in e et défendre la c ap itale contre les hordes prusiennes de l ’in v a sio n . tr a v a illa n t pour lu i. pour la glorieuse page d ’histoire ré v o lu tio n n a ire q u ’ils ont écrite avec leur sang sur les pavés de P aris. 11 faisait de l ’ H ô te l de V ille de P aris. Le peuple tr io m p h a it. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ’a n tiq u ité pâlissen t devant les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p itu la rd s. sauvage. Certitude de victoire) 310 . Trois m ois. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pays saluaien t de leurs plus vives acclam atio ns les com m unards dans leur prem ière ébauche de la société socialiste. C’était la Commune. la C om m une a lla it donner au m onde les m a g n ifiqu e s preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. E lle a appris aux générations d ’hom m es q u i l ’on t suiv ie. la nécessité de l ’u n ité et de l ’a llia n c e étroite des ouvriers et des paysans. contrôlé par lu i. M algré ses erreurs et ses faiblesses. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient. La répression fu t féroce. gouvernem ent du peuple. (D ’après F l o r i m o n d B o n t e. E lle a dém ontré que les tra v a ille u rs étaient capables de se gouverner eux-mêmes. P uis la Com m une dut succomber au cours des farouches com bats de la dernière sem aine de m a i. par le peuple et pour le peuple. les affaires de la N a tio n . — la sem aine sanglante com m e on l ’a appelée dep u is — sous les coups répétés de l ’im m o n d e c o a litio n des forces ré a ctio n n a ire s versaillaises de Thiers et des armées prussiennes de B ism a rc k .4 2 -È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. contre la misère. le siège de son gouvernem ent. la C om m une de Paris a o u ­ vert le passage a u x forces de l ’a ven ir. Les c o m b atta nts de la C om m une ont donc d roit à la reco nnais­ sance éternelle des tra v a ille urs du m onde entier.

) [âtikite] antichitatea pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. -e [etrwa] strîm t. a se răscula l ’audace (/. ) [alijâs] alianţa étroit. -ă se soulever [s9 ^sulve] a se ridica. fuyard etc. (-ité. socialisme.-ă. socialiste. crud. marxiste . ) [abnegasjô] abnegaţia l ’affaire (/. un curent litërar etc. beauté. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjoner] reacţionar. -e [sàglà] slngeros. încer­ carea m agnifique [mapil’ik] măreţ. -a l ’erreur (/. indică: pri­ mul o ideologie. ) [erœr] eroarea. réaliste 311 . iar al doilea. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defddr] a apăra la horde [la^ord] hoarda l ’invasion (/. In unele cuvinte. -oasă immonde [imôd] murdar.-e [kapitylar] laş. pillard. fausseté etc. ca­ pitulard. ) [aklamasjo] acla­ m aţia . -ă. -iste. dez­ gustător. réalisme communiste. -â le crime [krim] crima l ’antiquité (/. campagnard. -ă. -ă noir. un sens peiorativ: capitulard. -eatà. -à la répression [represjô] represiunea féroce [feros] sălbatic. -e [pretàdy] pretins.) [ebo/] schiţa. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [s»wdresewkôtr] a se ridica îm potriva la trahison [traizâ] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [1<ï/] laş. ) [svazjo] invazia triompher [triôfe] a trium fa. -ă le combattant [kôbatà] luptătorul éternel. însă. -été) indică o calitate: capacité. bavard. greşeai*? la faiblesse [febles] slăbiciunea le passage [pasa3 ] trecerea l ’avenir (m. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. ) [lodas] îndrăzneala l ’intrépidité (/. a m uri farouche [faru/] sălbatic. fraternité. ) [ëlrepidite] curajul. -ă le pavé [pave] caldarîm ul. Sufixele -isme. m agnifie. -a le dévouement fdevumâ] devotamen­ tu l l ’abnégation (/. ) [afer] problema succomber [sykôbe] a sucomba. marxisme. cruauté. în general. o doctrină. doctrine sau curentului literar: communisme . liberté. frecvente şi în limba romînă. unité. pe adeptul acestei ideologii. -e [nwar] (fig-) groaznic. le général général] generalul capitulard.VOCABULAIRE s’insurger [sësyrjc] a se răscula.. a în­ vinge rH ô te l de V ille [otslwdawvil] pri­ m ăria le siège [sje3 ] sediul le gouvernement [guvernama] gu­ vernul contrôler [kôtrole] a controla l ’acclamation (/. Sufixul -té. -à le combat [kôba] lupta sanglant. aclamarea l ’ébauche (/. maquisard etc. acest sufix nu are acest sens: communard.) [avnir] v iito ru l l ’alliance (/. -elle (eternei] veşnic.

G R A M M A IR E Acordul participiului trecut (L ’accord du participe passé) P a r tic ip iu l trecut conjugat cu a u x ilia r u l avoir se acordă d u p ă urm ătoarele re guli: a) P a r tic ip iu l trecut răm în e in v a ria b il cînd nu este în so ţit de u n com plem ent direct sau cînd com p le m e n tu l direct este aşezat d u p ă el: E lle a mangé. In p ro p o z iţiile de fe lu l: Fructele pe care le-am mincat.. în lim b a franceză: Les jruils que j ’ai mangés. La Commune de Paris a ouvert le passage. Ils ont mangé. se spune: sufixe se pre zin tă ca o pereche.. C o m p le m entu l direct care precedă p a r tic ip iu l poate fi: a) pronum ele re la tiv que: Les fruits que j ’ai mangés. romantisme. je les ai rencontrées sur le boulevard.. Observaţie. b) u n pronum e personal: Mes amies. dar nazi etc. c) u n su b stan tiv (în special în p ro p o z iţii ex clam ative sau in te ­ rogative) : Quelle joie j ’ai eue! Notă. (C om plem entul direct este l ’= la Commune). E lle a démontré que. b) P a r tic ip iu l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu com p lem e ntul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont suivie. (C om plem entul direct este qu(e) — la page d ’histoire). dar romantique nazisme. pronum ele personal cu fun cţie de co m plem ent direct n u se e x p rim ă. N u se face acord ul cu un com plem ent in d ire ct: I l nous a envoyé un paquet.S u fix u l -iste form ează şi substantive care denum esc pe cel care practică o meserie: pianiste. 312 . Observaţie. La glorieuse page d ’histoire qu'ils ont écrite... N u în to td e a u n a aceste două De e x e m p lu..

dar armata lu i Thiers i-a masacrat cu cruzime. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? Non. . Répondez aux questions suivantes: Q u ’est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre qui se dres­ saient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ’importance de la Commune? II. indiquez les noms carrespondant aux adjectifs suivants: bon. ferme. solide. en faisant raccord nécessaire: J ’ai (recevoir) votre lettre du 10 août. Com unarzii au lu ptat eroic. subtil. égal. Traduisez en français: R evoluţia pe care au făcut-o com unarzii a instaurat prim ul stat al pro­ letarilor. Ces person­ nes. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé. honnête. E n utilisant le suffixe -té (-ité. III. cher. je les ai (égarer). L ’émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) aux jeunes. -été). IV. Noi le-am citit şi le-am înv ăţat pe dinafară (par coeur). dur. celle du 20 ju ille t je ne l ’ai pas (recevoir).EXERCICES I . Les livres que tu as (acheter) coûtent 45 francs. Exemplele de eroism pe care le-au dat m uncitorii parizieni n-au rămas zadarnice. perspicace. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „îm p ă ra t şi proletar“ . fertile. je les ai (connaître) avant vous.

...... je cube.... Tu l ’as revu? Rlanche: Recopié seulement. et après? le portefeuille! qui S ait?. seul: .. on ne sait par quel bout les prendre.. j ’ai une réputation... mais ce n ’est pas de l ’orthographe ! Lorsque je parle.. j ’évite les liaisons.) A h ! chère petite.. l ’agriculture est la plus noble des professions. comme les autres.. je dis: „Je suis allé“ . Je suis riche..... ça ne se voit pas. ( I l prononce sans lier l ’s avec Va. à part: Le voici ! voici l ’ange ! Rlanche.. le premier magistrat d ’Àrpajon ! puis conseiller géné­ ra l! puis député!..... Rlanche.... ça va très bien.. quels fichus caractères! Quand je suis embarrassé. Je serais maire. (L'embrassant.. mais je ne rédige pas. comme un imbécile!. considéré.. j ’ai appris à écrire en vingt-six leçons. (Regardant autour de lu i... et dangereux.. la grammaire française!.. Je ne sais pas. On me croit savant. je fais un pâté.. adoré.. on ne moisissait pas dans les écoles....... je ne sais pas comment.. (Regardant autour de lui avec inquiétude... A la campagne c’est prétentieux. (Tristement.) je ne sais pas l ’orthographe ! Les par­ ticipes surtout.. de mon temps.. 314 . Caboussat: O ui...j’ai réfléchi à ce que m ’a dit Machut. et à lire...... et une chose s’oppose à mes projets. (Dépliant le papier... tantôt ils ne s’accordent pas..) A h ! dame.. Arpajon m ’écoute la bouche ouverte.) pas même les discours que je prononce...) Tiens! tu as mis deux s à profession? Blanche: Sans doute.) Mais non! ça ne se peut pas!.43-È M E LEÇON LA G RA M M A IRE par EUGÈNE L A B IC H E Caboussat.) Comment trouves-tu le commencement? Blanche: Très beau ! Caboussat.. des discours éton­ nants!. mais grâce à qui? grâce à un ange. Caboussat: Si je suis réélu... lisant: „Messieurs et chers collègues... tenant un papier: Je te cherchais pour te remettre le discours que tu dois prononcer au comice agricole. Caboussat... tantôt ils s’accordent. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de charpente." ( S ’arrêtant..... sans toi !. paraissant: Papa.

) „L a richesse des n a tio n s . (A part. raffoler. a lte o ri r-: ramener. o hîrtie) le papier jpapje] hîrtia bondir [bôdir] a sări.) „ J ’ose le dire..poate avea şi alte v a lo r i. in d ic ă de obicei o re pe tiţie: recopier..) Avec deux s (Lisant. rapporter. a stînjeni le pâté [pflte] aici: pata de cerneală le le le le le la liaison [lj ezô] legătura dame! [dam] de ! m oisir [mwazir] a mucegăi le bois de charpente [bw a^da^/arpât] lem nul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redÎ3 e] a redacta l ’ange (m. j ’avais m is u n t. Vembrassant: A h î chère p etite !. râu. u n u l d in tre cele m a i frecvente a tît în lim b a franceză c ît şi în lim b a ro m în ă .) avec u n t . (Lisant. j ’avais m is u n s to u t sim p le m e n t !.. repartir. Vembrassant: A h ! chère petite !. Acest prefix este uneori o rto g ra fia t ré-: réélu. réédi­ ter etc. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe P re fix u l re-. V O C A B U L A IR E maire [mer] prim arul magistrat [ma3 istra] m agistratul conseiller [koseije] consilierul député [depyte] deputatul portefuille [portafoej] portofelul: a ic i: portofoliul m inisterial tristement [tristemà] cu tristeţe considéré. -ă. revoir. les t . les s . -ă l ’orthographe (/.) [ăş] îngerul remettre [ramstr] a ic i : a înm îna le comice agricole [komiswagricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. (A part. celui-là ne com prend pas la richesse des n a tio ns !. récrire. racheter — c o n tra riu l: réagir — in te n s ita te a : remplir.....) Tiens. ) [ortograf] ortogra­ fia le bout [bu] capătul s’accorder [sakorde] a se acorda fichu. to u t sim p le m e n t.. retéléphoner. el poate ex p rim a : — înapoierea: retourner. tu as m is u n t à nations? Blanche: Toujours. stim at. -e [kôsidere] respectat.. redire. “ (Parlé..) M o i...La p lus noble des professions/4 (Parlé. 315 .. a dezdoi (o stofă..) . ja m a is je ne p o u rra i retenir ça I (Lisant. rea embarrasser [àbarase] a încurca.) M o i. rallumer etc. renaissance.. reprendre.. Caboussat.“ (S'arrêtant.. celui q u i n ’aim e pas la terre. rasseoir. réexpédier. sau res-: ressaisir etc. proastă. P re fix u l re.. celui d o n t le cœ ur ne b o n d it pas à la vue d ’une charrue. -e [fi/y] prost.Caboussat. De e x em plu .

verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la in d icativ u l prezent: je vis. Le verbe croire (a crede) In dicatif Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Imparfait Passé simple je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient je crus tu crus i l crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . 2• La perfectul sim plu singular. il vit. je pourvoirais. Se conjugă la fel ca verbul voir .G R A M M A IR E Le verbe voir (a vedea) Indicatif Prêtent Imparfait Passé simple je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'a i vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif je voyais tu voyais il voyait. 3. n um ai verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul sim plu: je pourvus. nous voyions vous voyiez i ls voyaien t Futur )ti verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif je vis tu vts il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Présent que je voie que tu voies q u ’il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient vois ! voyons j oyez f Présent participi1 Passé voyant Observaţie. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. 1* La in dicativu l ^imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a Il-a plural) verbul voir se ortografiazâ cu yi. dar acestea două din urmă formează v iito ru l şi condiţionalul în mod regulat: je prévoirai. a procura). tu vis. De asemenea.

embarquer. établir.) IV . il croît (la plural însă: nous croissons. 1. Les participes surtout l ’embarrassaient. approvisionnement. conduire. Astfel. vous croissez. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. Ca şi verbul voir. verbul croire se ortografiază eu yi. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. 2 .Passé composé F u tu r j'a i cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif que je croie que tu croies qu’il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient crois I croyons ! cro yez! Participe Présent croyant Passé cru. I I I . Traduisez en français: R egulile pe care le-am în v ăţa t nu sînt grele. ils croissent) . Greşelile comise de Caboussat le-am făcut şi eu la început. 317 . r-). Il avait l ’am b itio n de devenir député et même ministre. peuplement. tu croîs. la perfec­ tu l simplu: je crûs . habiller. I I .(ré-. Ea n-a u ita t că unele verbe se conjugă cu aux iliaru l être. EXERCICES I. il croyait. appeler. pentru a se deosebi de acesta. vois-tu? (ex. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana T şi a Il-a plural). allonger. ils ont cru. elles virent. Caboussat ignorait les règles de l ’orthographe. vous verrez.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest.-e Observaţie. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S tudenţii au plecat la ţară. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Ecaterina a devenit m ai atentă de cînd cunoaşte regulile gram aticii. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s’occupait du commerce des bois de charpente. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. je crois. Totuşi tu nu le-ai aplicat corect. indiquez les ?nots formés à partir de: chercher. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. engager. primeşte un accent circumflex. approcher. pentru a ajuta la m uncile agricole. commencer. la p articipiul trecut: crû. En utilisant le préfixe re. Ses discours étaient corrigés par sa fille Blanche. Gram atica pe care eu am studiat-o este foarte clară.

Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l ’accompa­ gnait. — Mais d ’où sais-tu que c’est son épée? — Je la reconnais car je l ’ai vue aussi dans d ’autres musées américains.A NE C DO T E Visitant un musée d ’histoire d ’une grande ville américaine. . — Parce que je me trouve devant l ’épée portée par notre grand George Washington.

— Monsieur. distrait. adăugate la un substantiv. — Alors je peux parler franchement. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. VOCABULAIRE le mousquetaire [muskater] muşchetaru l deviner [davine] a ghici r écriture (/. im poli. adverb sau verb dau o valoare eonlrară cuvîntului respectiv. scrierea franchement [fià/mà] sincer impoli. À ces mots la dame éclata de rire. répondit la dame. méchant. étonné. monsieur. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo“ . Astfel: (im-. pensait q u ’il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. • — Madame. il-. -oasă éclater (de rire) [eklatewda^rir] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia prédire [predir] a prezice Prefixe negative (Préfixes négatifs) în limba franceză există numeroase prefixe oare. c’est une page de la lettre que vous m ’avez écrite quand vous aviez douze ans. ir-): activité actif poli — — — inactivité inactif im poli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . lui de­ manda l ’explication de sa gaieté. ) [ekrityr] scrisul. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l ’écolier qui l ’avait écrite. -e fëpo 1i] nepoliticos. adjectiv.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D ’A L EX A N D R E DUMAS Alexandre Dumas. Ce garçon est paresseux. L ’écrivain. Il lisait attentivemént les lettres et les autres papiers q u ’on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. peu intelligent. dit Alexandre Dumas. Il ne fera jamais rien de bon.

320 . E l credea că poate g h ic i caracterul oam e nilor. trecutul. zeşte. — acţiunea din subordonată este posterioară. décharger.(dés-. P en tru a se exprim a u n ad evăr general. malaisément. aceleaşi tim puri ale indicativului ca şi în limba romînă (prezentul. apétale G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la indicativ de l ’indicatif) (Concordance des temps Prin corespondenţa tim purilor se înţelege raportul dintre tim pul predicatului unei propoziţii subordonate şi tim pul predicatului din regenta ei.( més-): médire. désaveu. în limba franceză. désapprouver. în subordonată se folosesc. viitorul): a) Ştiu că înveţi franţuzeşte. b) Ştiu că ai învăţat franţu. dis-): dégoût. raportul temporal dintre acţiunea verbului din subordonată şi cea a verbului din regentă poate fi de trei feluri: — cele două acţiuni sînt simultane . Observaţie.= Je sais que tu as appris le français. 2 Cînd verbul din propoziţia regentă se află la indicativul trecut. français. discrédit. Intr-o frază. b) Indicativul mai-mult-ca-perfect cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară celei din regentă: M-a în tre b a t dacă am terminat scrisoarea. se poate to tu ş i fo losi în sub ord on ată in d ic a t iv u l prezent: E l spunea că r ă z b o iu l este u n fla g el a l o m e n irii. non-valeur mal-: maladroit. = I l pensait qu’ il pou­ vait deviner le caractère des gens. c) Ştiu că vei învăţa franţu. non-sens.non-: non-intervention. difficile a-: anormal. = Je sais que tu apprends le français. = I l disait que la guerre est un fléau de l ’humanité. în limba franceză. în subordonată se folosesc. mésestimer dé. Cînd verbul din propoziţia regentă se găseşte la indicativ prezent sau viitor. alte tim puri decît în romînă şi anume: a ) Indicativul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane: . discontinuer. dégonfler.= Je sais que tu apprendras le zeste. mécontent. mécontentement. pe rm an en t v a la b il. — acţiunea din subordonată este anterioară . disjoindre. = I l m 'a demandé si j ’avaţs fin i la lettre. 1. malhonnête mé.

Ce garçon est peu travailleur. A n d ré ne s a v a it pas que G a b rie lle a v a it d é jà to u t préparé. p ro p o rtio n . contenter. bête. grossier. la dam e se m it à rire. l ’illustre a u te u r des „T rois m ousquetaires1 1 . cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ş tia m că va sosi Ia tim jJ. conscient. Remplacez les mots en italique par des synonymes: A le x an d re D u m a s . L a în c e p u t n-am crezut că această piesă va f i a t ît de interesantă. d it A le x a n d re D u m a s . Io a n a mi-a spus că a v ă z u t „ A v a r u l". rem éd iab le . croyait q u ’ il p o u v a it deviner le caractère des gens p a r leur écriture. inattentif. m o r a l. q u ’ il é ta it g a i et q u ’i l ir a it faire une excursion a ux alentours de Bucarest.c) Condiţionalul prezent. = Je savais qu ’i l a rriv e ra it à temps. II. Traduisez en roumain: A n d ré d is a it q u ’ il s ’é ta it reposé. 21 — Învăţaţi lim ba franceză fără profesor 321 . Sa fem m e G a b rie lle ra c o n ta it c o m m e n t elle a v a it décidé son m a r i à faire cette excursion. Traduisez en français: Ş tia m că E le n a este o elevă b u n ă. III. m odéré. E lle d it q u ’i l f a lla it p a r tir dès le m a tin . E a mi-a spus că î i place m u lt lite ­ ra tu ra franceză. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă Raportul temporal Timpul din propoziţia subordonată prezent tre cu t (oricare tim p ) v iito r im perfect Timpul folosit In lim ba rom înă în pro­ poziţia subordonată acelaşi t im p acelaşi t im p acelaşi tim p p rezent sau v iito r ( s im u lta n e ita te < a n te rio rita te l p o s te rio rita te s im u lta n e ita te tre c u t (oricare tim p ) a n te rio rita te poste rioritate prezent (perfect com pus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca( perfect) c o n d iţio n a l prezent v iito r E X E R C IC E S I. hon n ête . Indiquez le contraire des mots suivants: ju s te . E n e n te n d a n t les paroles de l ’é c riv a in . Les deux espéraient que le tem ps serait beau. M ih a i mi-a pro m is că-m i v a îm p r u m u ta „C ontele de Monte-Cristo1 1 . le ttré . s e m bla b le. facile . U ne dam e le questionna à propos d û caractère d ’u n élève d o n t l ’écriture é ta it fort m a u v a ise. a lté ra b le . lo gique . co n­ n a ître . IV.

Pouvez-vous rétablir les titres originaux? B o ln a v u l în c h ip u it (M olière) B u rg h e zu l g e n tilo m (M olière) Preţioasele r id ic o le (M olière) N u n ta lu i F ig a ro (Beaumarchais) B ă r b ie r u l d in S e v ila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei tre i m u şc h e ta ri (A l. Y e rd i. d u p ă „Scènes de la v ie de bohèm e" de H . Pouvez-vous traduire ces titres en roumain? Le m éd e cin m a lg ré lu i ( Molière) Les fourberies de S ca p in (M olière) Le m e n te ur (Corneille) L ’esprit des lois (Montesquieu) Le d ia b le b o ite u x (Lesage) Le je u de l ’a m o u r et d u hasard (M arivaux ) O n ne b a din e pas avec l ’a m o u r (Musset) Le père G o rio t (Balzac) L a Chartreuse de Parm e ( Stendhal) L a débâcle (Zola) Lettres de m o n m o u lin (A . M anon de J . d u p ă „Le m ariag e de Figaro ” de Beaum archais. d u p ă „C arm en" de Prosper M érim ée. Murger. Boema de G . P u c c in i.Exercices supplémentaires 1. d u p ă „L a D a m e a u x c a m é lia s " de A l. R o s s in i. Traviata de G. H ug o . France) Le to u r d u m onde en quatre-vingts jours ( J . d u p ă „Le B arbier de S é v ille " de B e aum archais. d u p ă „Le R o i s ’am use" de V. R olland) F ils d u peuple (M . d u p ă „ L a Tosca“ de V. A . Sardou. D um as-fils. Dumas-père) R o ş u şi negru (Stendhal) I l u z ii pie rd ute (Balzac) Legenda v e a c u rilo r (V. Verne) L ’âm e enchantée ( R . Massenet şi M anon Lescaut de G. P u c c in i. Hugo) B a n ii (Zo la) In s u la m is te rio as ă ( J . Rigoletto de G . d u p ă „M an o n L e sc a ut" de A b a te le Prévost. Carmen de G. Tosca de G. N u n ta lu i Figaro de W . Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature fran­ çaise. B ărbierul din Sevilla de G. P u c c in i. M o zart. B iz e t. Verne) F o c u l (Barbusse) C o m u n iş tii (Aragon) L IB R E T E DE OPERĂ IN S P IR A T E D IN L IT E R A T U R A FRANCEZĂ . Y e rd i. . Daudet) Le liv re de m o n a m i (A . Thorez) 2 Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française.

À chaque poussée de fièvre. fermez les yeux. il se calme un peu. La foule ja illit de la bouche du métro. les gens s’en vont. Des millions de visages se frôlent. de Saint-Cloud. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d ’averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. D ’où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. 323 . le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. le cœur s’enfle à nouveau. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. une foule énorme la traverse et em plit les escali­ ers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Les vendeuses crient. de Garches. Arrêtez-vous. Mais de temps à autre. parce que les métros se sont délivrés en abondance. de Bois-Colombes. Aux heures de pointe. c’est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Les gens arrivent. Un torrent dévale les escaliers des quais.. ^ La foule s’en va et la gare palpite comme un cœur sombre. cra. Cra. d ’Argenteuil? Un visage efface un visage.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LA Z A R u Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Des millions de chemins croisent leurs fils.. Ils deviennent le flot. écoutez les bruits des pas.. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. la foule. Les pas griffent l ’asphalte. les camionneurs s’interpellent. Ils pas­ sent devant vous..

accelerat le passage à niveau ■. V OCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [œ r^da^pw et] oră de v îrf la foule [ful] m ulţim ea em plir [âplir[ a umple la ligne [lin] lin ia la banlieue [bâljœf periferia l ’averse ( f .trenul expres. Le soir.şina a deraia ghişeul peronul trenul personal G R A M M A IR E Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii lim bii franceze. On se croirait dans un palais aban­ donné. (D’après P. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. bariera b iroul de baga­ la consigne je (de mînă) le porteur .) [asfalt] asfaltul le camionneur [kamianœr] camio­ nagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [rqiso] p îrîu l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] vîltoarea la boutique [butik] prăvălia le volet [vole] oblonul le repli [rapli] cuta l ’écho (m . les échos s’éveil­ lent. vizarea agence de voyage -agenţie de voiaj le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus drum ul de fier ■calea ferată tunelul podul . 324 . ) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţip ă tu l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.viza. Les pas résonnent. des mots oubliés. Les replis de l ’ombre s’augmentent peu à peu. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. les sous-sols prennent leur habit de -solitude..ham alul le visa .Il y a des noms. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. întunecat la poussée [puse] accesul. în treacăt le métro [metro] metroul dévaler [deva le] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valu l sombre [sôbr] sumbru.pasajul de nivel.. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. les lampes éclairent mal. des confidences perdues. E t des bribes de conversations qui nagent dans les re­ mous.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lum ina le palais [pale] p a la tu l Gamarra) LEXIQ U E Vocabulaire ferroviaire ’ le train express . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [débordé] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se um fla griffer [grife] a zgîria l ’asphalte (m . quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. L ’archi­ tecture devient plus étrange.

în multe cuvinte sunetul s este redat printr-un s dublu: cesser. chaussée. Prezenţa unei consoane duble se datoreşte uneori derivării. multe cuvinte care au consoană dublă în limba de origine se scriu cu dublă consoană şi în franceză: Cuvinte provenind din limba: terre (şi toate cuvintele derivate: souterrain. terri­ latină: toire. Ortografia franceză fiind etimologică. în unele cuvinte prezenţa unei consoane duble este dictată de motive fonetice.1. 2. affluence etc. Sunetul yod este redat în unele cuvinte prin l dublu: fam ille. Se scriu cu consoană dublă cuvintele formate cu ajutorul pre­ fixelor. quadratus) verre (de la lat. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori printr-o asimi­ lare de consoane care a avut loc în interiorul unui cuvînt : carré (de la lat. vitrum) 4. remettre etc. în general. commode. tasse. année. presse etc. bouillir etc. difficile. innover. ballet engleză: tennis.). tunnel spaniolă: bizarre 3. Astfel. consoana la feminin: paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte n u l — nulle 325 . bouffon. transmettre. lettre. syllabe. fille. inné (prefixul in-) De cele mai multe ori. ville. consoana finală a prefixului este asimilată consoanei iniţiale a cuvîntului de bază: collaborer (cum + laborare) correspondre (cum + respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5. greacă: ellipse. Astfel. substantivele sau adjectivele terminate în consoană dublează.). mettre (şi cuvintele deri­ vate: permettre. programme italiană: corridor. terrestre. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana in iţia lă a rădăcinii cuvîntului de bază: innombrable. enterrer etc.

a c o m b ate. m ilio n a r . a a d u n a (cifre). 326 . a dezbate. Observaţie. a incom oda» d is c u ţia . la bouche d u m é tro . t r a in o m n ib u s . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. EXERCICES I. M u lţ i p a r iz ie n i folosesc calea a pe i c irc u lîn d cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. sions: q u a i. ir ig a ţia . a recunoaşte. heure de p o in te . H. î n Paris e xistă m u lte auto b uze . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. R e g u lile m e n ţio n a te m a i sus c o m p o rtă şi m u lte e x c e p ţii. m e tro u l ne va duce în pe rife riile P a r is u lu i. Traduisez en français: L a P aris c irc u la ţia a u to m o b ile lo r este in te n s ă. r a ils . D a c ă v o m merge p în ă la c a p ăt (terminus). com od. de obicei. O p ro b le m ă greu de rezolvat este cea a p a rc ă rii (parking). in o v a to r. c o m b a ta n tu l. c a n ib a l. cunoaşterea. IH . m ilig ra m . P aris u l are m u lte g ări şi d o u ă ae ro po rturi in te rn a ţio n a le : O r ly şi Le Bourget. la con­ signe. d a r n u există n ic i trole ib uze n ic i tra m v a ie . P ie to n ii se strecoară cu greutate p rin tre m a ş in i. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e tc . n e re g u lat. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare“ . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ IV. A m intim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. M e trou l uşurează m u lt c irc u la ţia p a riz ie n ilo r.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează.

Est-ce que l ’autobus N o. mon p e tit etc. St-D en is. A snières. V ern éjou... (près du musée L . voudriez-vous m ’indiqu er la rue N ..? Y a -t-il un tram qui a ille dans la direction d e . P ou r l ’agglom ération p a risi­ en n e: plu s de 5 m illio n s. I I . com m ent a rriv e r à la place N. D ’où une fo rte co n cen trations de po p ulatio n o u vrière au to u r de P aris.? Est-ce lo in pour a lle r b o u levard N. A r^ e n te u il.LECTURE SU PPLÉM EN TAIRE DAN S L A RUE Il est d iffic ile parfois de s ’orien ter dans les rues d ’une grande v ille .?).. le Faubourg S t-A n to in e où h a b ita ie n t a u trefo is beaucoup d ’o u vriers e t de pe­ tit s a rtisa n s.. Il y a les beaux q u artiers résid en tiels et d ’au tres au x rues beau­ coup plus é tro ite s e t populeuses__ P aris change de visage su iv a n t les q u a rtiers.. même si vous l ’habitez depuis bien longtem ps.. c ’est une p o p u latio n énorm e.. dans les banlieues su rto u t au n o rd : A u b e rv illie rs . d it B arbassou. C lic h y . Ce sont sur­ to u t des personnes en v is ite qui sont em barrassées. m adem oiselle. — O ui. s ’il vous p la ît. V oici les fo r­ m ules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s’égarer) dans les rues d ’une grande cité inconnue: — P ardon. e t on y tro u v e des q u a rtie rs trè s d iffé re n ts depuis les q a rtie rs du cen tre.. m ais elle est bien grande..? P ourriez-vous me renseigner sur l ’autobus à prendre pour a rriv e r place N. 3 m illio n s d ’h a b ita n ts. (à l ’Opéra)? D itesm oi. trè s anim és e t très b ru y a n ts ju s q u ’à certain s au tres où l ’on se ç ro ira it to u t à coup dans une v ille de p ro vin ce p lu tô t calm e et endorm ie. — E lle est grande en e ffe t.. Au to ta l. ju sq u ’au th éâtre N.. elle est b ien b e lle ... m onsieur (m adam e. y a le v ie u x q u a rtie r du M arais avec ses h ô tels h isto riq u es. C ourbevoie.la place N . L e va llo is. il y a le P aris des ré v o lu tio n s. s ’il vous p la ît? Quel est le chem in le plus court pour a lle r à la place N... St-O uen. P ou r P aris. passé loin d ’ici? P ar où est la bouche de m étro? Où dois-je descendre pour a lle r rue N.? (à la gare N . À la fin du X lX -è m e siècle et au début du X X -èm e les grandes usines se sont con stru ites à la p érip hérie de la c a p ita le .)? P ar où dois-je passer pour gagner.? PARIS — .). V o u savez la chance d ’h a b ite r P aris.. d it M. Pierre G a m a r r a (Berluretle contre Tour E iffe l) .. C ’est une v ille m agnifique. C olom bes.? Q uelle rue doit-on prendre pour a lle r au parc N.? Cette rue me con duira-t-elle à .

et chacun d ’eux avec une balle dans l ’oeil. le soir.. deux.46 -È M E LEÇON H IS T O IR E DE CHASSE — J ’ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J ’ai tué à peu près tout ce q u ’un chasseur peut tuer. Je restais très calme: j ’avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. J ’attends un instant pour me calmer.) [elefà] elefantul le tigre [tigr] tig ru l le lio n [ljô[ leul charger [Jar 3 e] a încărca le fo sil [fyzi] puşca se mettre a l ’affût (sa m s tr _ a _ la fy ) a se pune la pîndă la rivière [rivjer] rîu l le buisson [bijisS] tu fişu l remonter [ramSte] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka Je] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radresej a redresa m anquer [inàke] a nu nim eri triom phant [triOfà] triu m fător 328 . — Si je manque le dernier coup. Je m ’énerve. Une demi-heure avant m inuit. cache sa tête. depuis l ’éléphant jusqu’au tigre et au lion. sportivul le chasseur [Jasœr] v înăto rul l ’éléphant (m . triom phant. Un second coup: même résultat. Je tire: la tête disparaît derrière le'buisson. D ' a p r è s A.. me mis à l ’affût. mais je crois que vous allez le faire.. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [Jas] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sportm an u l. Il m ’avait senti et regardait de mon côté. il ne reapparaît pas. L ’anim al tombe... et devinez ee que je trouve derrière le buisson. près d ’une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. L ’anim al effrayé. J ’at­ tends encore un peu. je me précipite... je tire plus mal. mais une minute après remonte. — Le lion. — J ’étais à Johannesburg et désirais faire partie d’un club de chasseurs où j ’avais beaucoup d ’amis. Je ne vous ai jamais raconté l ’histoire de mon premier lion? —• Jamais. l ’animal redresse encore la tête. Voici l ’histoire de mon premier lion. je serai mangé.. puis la dresse à nouveau. après le quinzième coup. Je par­ tis donc chargé de plusieurs fusils et.. Quatrième coup: même résultat. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club q u ’en tuant au moins un lion. Une seconde. — Seize lions. d ix . puis.. puis je tire. Le résultat est que. Troisième coup: même résultat. j ’entends un bruit de branches et au-dessus d ’un buisson apparaît la tête du lion..

Observaţie. = S i tu marches plus vite. Raportul temporal exprimat este de posterioritate.) a enerva l ’ènervement ( m . V.) enervant G R A M M A IR E Regula lui si condiţional (La règle de . fiind vorba de o acţiune nerealizată. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m ai repede. tu serais arrivé à temps. = Si tu avais marché plus vite. ai £i ajuns la tim p.) nervul énerver (vb . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul trecut). Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.si“ conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) ghicitoarea (persoana) l. şi exemplul din text: Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. 329 . ai ajunge la tim p. il serait arrivé à temps. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. c) în locul condiţionalului trecut din limba romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă a i merge m ai repede. -e ( a d j. je serai mangé.) a ghici le devin (m . tu arriveras à temps..Familie de mots — deviner (vb .) enervarea énervant. condiţionalul trecut forma a Il-a: S ’il eût m arché plus vite. în limba franceză se folosesc alte moduri şi tim puri decît în limba romînă şi anume: a ) Ii) locul condiţionalului prezent din limba romînă.) ghicitoarea (jocul) — le nerf ( m . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi tim p ca în limba ro­ mînă (viitorul). b) In locul viitorului din romînă. tu arriverais à temps. vei ajunge la tim p . după si.a devinette ( f . în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m ai repede.) ghicitorul la devineresse ( f . în locul in d ic a tiv u lu i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. = £ i tu marchais plus vite. In propoziţia regentă se foioseşte acelaşi tim p ca în limba romînă (condiţionalul prezent).

si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Nous pourrions aller à la promenade s’il ne (pleuvoir) pas si tort. D upă si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia m enţionată m ai sus). Nommez en français dix animaux sauvages. ci regula generală a corespondenţei tim p u rilo r: Je me demande si j ’arriverai à temps. în acest caz nu se m ai aplică regula lu i „si condiţional". Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. I I. Si la Roum anie n ’était pas devenue un É tat de démocratie populaire. 1. IV . vous trouverez la ville changée. a i fi văzut racheta cosmică. Prononcez rapidement: il faut q u ’un chasseur sache chasser. tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. disait Archimède. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Si vous revenez l ’année prochaine à Bucarest. Si la Commune de Paris n ’ (faire) des fautes. 2. tu lu i donneras ceci. V. E XERC ICES I. Dacă a i fi p riv it m ai atent. P a u l Fo r t (Ballades françaises) .sarcinile p la n u lu i înainte de termenul fix at. Si vous (revenir) d ’ici un' mois vous trouverez la maison bâtie. ils ferai­ ent avec leur barque un joli pont sur l ’onde. S ’il te (demander) à boire. Nu orice si este un „si condiţional". dacă vom lucra cu dîrzenie. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: S i j ’ (avoir) u n levier. Traduisez en roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. V om reuşi să îndeplinim . je soulèverais le monde. R o m înia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. S ’il (écouter) attentive­ m ent il aurait entendu un murmure confus. De m ulte ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (si interrogatif). elle aurait duré plus longtemps.Not&. elle serait restée un pays retardataire. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. I II . Traduisez en français: Vom deveni b u n i tehnicieni dacă vom îm bin a (combiner) m unca la şcoală cu munca în fabrică." LECTURE S U P P L É M E N T A IR E LA R O N D E Si toutes les filles du monde voulaient se donner la m ain. nous apprendrions plus vite cette langue. I l ne savait s 'il irait au théâtre.

de Joukov et de Melchine. Manqué". montait dans l ’auto. Manqué.c le soldat pour lui arracher son fusil. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement.. une lon­ gue face tordue. l ’autre gémit et s’affaissa. vers la montagne. des buis­ sons. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Melchine se retourna . Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments“ 1. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d ’escorte. plus bas. Joukov se retourna et menaça du poing. à droite. le soldat m it en joue. dans l ’encadrement de la fenêtre. des soldats couraient.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Il cria à Téléguine: — Tout droit? —-Tout droit et après le petit pont. Pan ! La voi­ ture passa comme un ouragan. „Manqué. Mais les engrenages grincèrent. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron.. On eût dit que l ’automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe.. En arrière. dans la cour du camp. Une détonation. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. — Joukov. des bornes kilométriques. une autre. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur . au tournant le camp disparut. son front. en quelques bonds il atteignit l ’automobile où Melchine luttait ave. il le souleva en l ’air et le jeta avec force contre le sol . La voiture bondit. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Melchine empoigna le volant. appuya sur les pédales. capturés et condamnés à mort par les Allemands. Le vent lui souffla plus fort au visage. ses yeux et sa joue étaient ensan­ glantés. tombaient sur un genou. un fusil entre les mains. relate l'évasion de Téléguine. 1 T itlu l romînesc: „Calvarul". Ivan Ilitch v it distinctement Joukov qui. un revolver dansant dans sa m ain.. monocle à l ’œ il. 331 .

suferin­ ţa. -ă la tourbe [turb] turba l ’engrenage (m. -e ( adj. saltul atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pws] pum nu l gém ir [şemir] a geme s’affaisser [safsse] a se prăbuşi empoigner [àpwape] a apuca. -ă le carré [kare] p ătratu l le baraquement [barakamà] (m il. ) [evazjă] evadarea le passage [pasaş] pasajul. ) [sskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] săritura. durerea relater [ralate] a povesti.) rafala de îm puşcături te fusilier (m. -oare 332 . a relata capturer [kaptyre] a prinde.) [uragâ] uraganul le camp [kâ] lagărul le genou [3 nu] genunchiul m enacer [manase] a am eninţa sinistre [sinistr] sinistru. aici: schimonosită le monocle [monokl] m onoclul l ’encadrement (ro.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjô] detunătura m anquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. a pune m îna pe le volant [vola] volanul appuyer [apqje] a apăsa la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în treacăt tordu. ) a am eninţa la menace (f. fragmen­ tu l extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [trilaji] trilogia le tourment [turmă] chinul.) ameninţarea menaçant. -e [ârosine] înrădăcinat. -e [reje] vărgat. -ă la sentinelle [sàtinsl] santinela mettre en joue [m e tr^â^ju ] a ochi pan [pà] pac ! l ’ouragan (m.) a executa (prin îm puş­ care) la fusillade (f.) ba~ racamentul le tournant [turna] cotitura le fu g itif [fy3 itif] fugarul à toute allure [a^tut^alyr] cu toată viteza le poteau [poto] stîlp ul le buisson [bqisô] tu fişul la borne [born] borna ensanglanter [ÆsâglÆte] a însîngera tout droit [tu^drwa] drept înainte L E X IQ U E Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil (m. -e [tordy] s tr îm b a t.V OCA BU LAIRE l ’évasion (/.-ă.) puşcaşul — menacer (vb. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] a ic i : a apuca à bras-le-corps [awbraw Iawkor] la trîn tà l ’escorte (/. ) am eninţător.) [àgrana3 ] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [sjsj] aici: jilţ u l le cuir [kxţir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. ) puşca fusiller [vb.

monocle à l ’œ il.. éteindre (a stinge). O faţă lungă.. teindre (a vopsi ). plaindre (a deplînge).. e Observaţie. Le verbe atteindre (a atinge) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple j ’atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Passé composé j ’atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Futur j ’atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent j ’a i atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonot 1! j ’atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Im p é r a tif Présent que j ’atteigne que tu atteignes q u 'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez q u ’ils atteignent atteins ! atteignons ! atteignez ! participe Présent Passé atteignant atteint...în -aindre.G R A M M A IR E Omiterea prepoziţiei avec In limba franceză se omite adeseori prepoziţia avec (cu) care introduce un complement circumstanţial de mod sau instrumental. -eindre.. rejoindre (a reuni) etc. 333 . I I sortit. ca de exemplu: craindre (ase teme). La fel ca atteindre se conjugă toate verbele term inate la in f in it iv .. peindre (a picta). joindre (a u n i).. schimonosită. Ju k ov cu o puşcă în m în ă. Une longue face tordue. -oindre. une cigarette au coin de la bouche. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. cu monoclu la ochi. exprimat printr-un substantiv însoţit de un determinant: Joukov. un fusil entre les m ain s. 1.

les bras croisés. domnule general etc. vă rog. il peignit etc. din radical.2. V iito ru l şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î| n m od regulat: j'atteindrais. le sourire aux lèvres. il p artit chasser le lièvre. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără re p a ra ţii. Indiquez les mots du fragment „Une évasion‘ faisant partie du domaine militaire. în gn ori de cîte ori term inaţia începe cu o vocală: je craignais. Copiez les mots du fragment „Une évasion“ qui ont la terminai­ son -ment. A u to m o b ilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l ’heure). Ele pictează o fabrică. les lunettes sur son nez. nous éteignons. Traduisez en roumain: I I lisait. Debout. mon général etc. il restait im m obile. E lle a lla it au bal. les doigts gar­ nis de bagues. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. . Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieu tenan t-colonel colonel général sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Noi nu ne temem de greutăţi. IV. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul ad jectivului posesiv mon: mon jcapitaine . EXE RC ICE S I. = domnule căpitan. Stingeţi lam p a. nous peindrons etc. 3. I l continuait à travailler. Le fusil en bandoulière. H. H I.

Rica et Usbek. Cependant j ’étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté.48. R ICA À U SBEK J ’étais l ’autre jour dans une société où je me divertis assez bien. qu’il semble que vous soyez deux sœurs. lorsque l ’une mourra. et la plaignais dans mon âme. Monsieur. „Madame.“ J ’allai à cette malheureuse femme de soixante ans. j ’allai à celle de soixante ans: „II faut. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-être un bonheur. Deux Persans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux.È M E LEÇON LES FEMMES ET L E U R ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanesu de Montesquieu (1721). et elle me dit à l ’oreille: „Que ditesvous de ma tante. lorsqu’elle me dit à l ’oreille: „ Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. me dit-elle. disais-je ensuite. elle veut faire la jeune. descendons à présent. cette dame à qui je viens de parler et vous. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. que vous décidiez un pari que j ’ai fait. Quand je tins 2 cette femme décrépite. Un moment après. 335 . je tins — j'entretins — * m-am întreţinut. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du X V 1Il-ème siècle. lui dis-je: c’est un dessein qui ne convient qu’à vous'1 . une de quarante. et qui met des rubans couleur de feu. — Eh ! vraiment. je me trouvai auprès de sa tante. Madame. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l ’une que l ’autre. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. l ’autre devra avoir grand’ peur: je ne crois pas q u ’il y ait d ’elle à moi deux jours de différence". qui voyagent en France. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et commençons par la vieille qui est au sommet. et elle y réussit: car cela approche de l ’enfance“ . que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d ’autrui. qui a passé aujourd’hui plus d ? une heure à sa to i­ lette? 1 — C’est du temps perdu. am stat de vorbă. une de soixante. Ah !. dis-je en moi-même. j ’ai gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. bon Dieu. lui dis-je. vous vous ressemblez si fort.

me dit-elle. je suis sa tante . faites-moi la grâce de me dire si c’est pour rire que vous appelez cette de­ moiselle. je ne crois pas qu’il y ait six mois de différence". mais sa mère avait pour le moins vingt336 . continuons. et j ’allai à la femme de quarante ans. „Madame. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu’elle. dit-elle. que vous n ’avez certainement pas. m ’v voilà.. ■ — Attendez. Je des­ cendis encore.. Bon. elle a même quelque chose dans le visage de passé. qui est à l ’autre table.— Ma foi. et ces couleurs vives qui pa­ raissent sur votre teint.

). răposat. et je n ’avais pas tort d ’être étonné".-ă Observaţie.. s’écria-t-il. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul ho tărît: la feue grand-mère. ţelul le feu feu .) focul decedat. -ă ouïr [inv. ) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica 1 e feu [Î0] focul 'enfance (/. -ă. C ’est du temps perduf lu i dis-je. -ă. G R A M M A IR E Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L’inversion du sujet dans les propositions incises) In propoziţiile incidente se face în tu lui: general inversiunea subiec­ M a fo i. a se distra l'a m a n t (m. ) [àfâs] copilăria le ridicule [ridikyl] ridico lul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. Quel bonheur. feu la grand-mère. defunct. la participiu trecut şi la tim purile compuse. je ne crois p a s. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la in fin itiv . en sautant de joie! 337 . Madame. răpo­ sat. -e [f0 ] decedat. ram o lit. -ă.. V OCABULAIRE persan. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. dit-elle. —• Je le disais bien..cinq ans de plus que moi: nous n ’étions pas de même lit. et il faut avoir vos charmes.. -à se divertir [sawdivertir] a se am uza..) [uir] a auzi étonner [etane] a m ira L E X IQ U E Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -ă. în celelalte cazuri răm îne invar ria b il: feu ma sœur . (am au zit spunîndu-se c ă . S ubstantivul m asculin inva­ ria b il oui-dire este folosit în expresia par ouï-dire (din auzite).) [amă] am an tu l. alinarea décrépit. defunct. iu b itu l avoir tort [avwar^taf] a nu avea dreptate le dessein [dsse] scop al pour le m oins [pur^lawmwë] cel p u ţin plaindre [plcdr] a plînge. -e (a d j. a compă­ tim i l'âm e (/. -ă le pari [pari] p ariul gager [ga3 e] a paria le teint [te] tenul le lit [li] a ic i: căsătoria feu. -e [persan] persan. -e [dekrepi] decrepit. A djectivul feu .... m ai ales în expresia j ’a i oui dire qu e . j ’ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. -ă.

2. teama. ju g e r etc. Je regrette que tu partes. i l est ju s te . După verbe care exprimă voinţa. folosit la forma negativă sau interogativă: Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. : Je veux qu’il vienne plus vite. modul conjunctiv se foloseşte pentru a indica o a c ţiu n e p o s ib ilă ■ . E lle désire que ta la i écrives. După un verb de declaraţie ( croire. I l semble que vous soyez deux sœurs. Le verbe rire (a rîde) Indicatif Présent Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes vous rîtes ils rirent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Passé composé Futur j'a i ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . i l est tem ps etc.): I l faut que nous nous hâtions. sem bler etc. aceste verbe sînt urmate de m odul in dicativ: Je crois que vous êtes plus âgée.). porunca. regretul etc. După un verb impersonal ( fa llo ir .Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în general.) şi după unele expresii impersonale ( i l est nécessaire. penser. a ffir m e r . i l est bon. e v e n tu a lă . 3. I l est temps que tu partes. spre deosebire de modul indicativ care indică o acţiune sigură. în propoziţiile completive conjunctivul se foloseşte: 1. n e sig u ră. La forma afirm ativ ă. dorinţa. Pensez-vous qu’elle soit malade? Observaţie.

Son dessein était d ’étudier la société française. I l faut que tout le monde (soutenir) la cause de la paix. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. J ’ai entendu dire q u ’il ÿ av ait plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: I l m ’ordonne que je (partir). dintre care u n u l aparţine rad icalu lu i şi celălalt term inaţiei. I l avait parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Croyez-vous q u ’il (venir)? Il est juste que vous (partager) cette pomme fraternellement. IV . Traduisez en français: Dacă vom avea tim p . Remplacez les mots en italique par des synonymes: R ica s’amusait fort bien à Paris. nu te-aş m ai ruga să mă însoţeşti. Il ne se trompait pas. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Aş fi ob ţinut un calificativ m ai bun. Traduisez en français (vb. Dacă aş cunoaşte oraşul. rire): De ce rîzi? A m rîs ascultînd anecdotele sale. M ihai se prăpădi de rîs (rire à se tordre). I I I . regula lu i si condiţional n-ar fi grea pen­ tru rom îni. Je pense que les forces de la paix (être) assez puis­ santes pour empêcher la guerre. 2. Je ne pense pas q u ’il (pou­ voir) commettre une pareille faute. EXERC ICES I . verbul rire se ortograîiază cu doi i. La in dicativu l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a Il-a plural). I l est possible que les guerres (être éliminé) de la société hum aine. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Daca n-ar fi plouat. I I .Subjonctif Im pératif Présent que je rie que tu ries qu’il rie que nous riions que vous riiez qu’ils rient ris ! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Dacă francezii n-ar folosi alte construcţii gram aticale. 1. vom merge să-i facem o vizită. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d | e neige. am fi făcut o excursie. Sa défunte grand-mère est décédée à l ’âge de 85 ans. De ce rîdeaţi cînd v-am în tîln it? îm i plac oam enii care rîd şi sînt veseli. 339 . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire aux éclats). Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ ra b ilă.

à bord d ’un canot pneumatique nommé . Quelle ne fut pas ma terreur lorsque.. en 1951.. je le rattrapai et m ’y hissai péniblement. Plus rien ne freinait la dérive. je n ’ai été si vite ! J ’arrivai d ’abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarca­ tion. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. seul exemplaire que je possédais. Les cordes de l ’ancre flottante s’étaient dénouées.. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche.l’Hérétique“ . comme un parachute. je partis à sa recherche. Bon nageur. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. s’était mise en drapeau. en voulant expérimenter les conditions d ’un naufragé. Je crois que jamais. je m ’aperçus que mon embarcation fuyait devant moi.49-ÈME LEÇON SEUL AU M ILIE U DE L ’OCÉAN Le docteur A lain Bombard a traversé seul l ’océan Atlantique en 1952. Le change­ ment de nourriture et l ’hum idité permanente avaient fait appa­ raître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire“ . mais ne parvins ensuite qu’à maintenir ma position. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. voulant revenir à bord. Boiteux père. J ’étais épuisé moralement et physiquement et. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Lin faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m ’en aperçus. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J ’avais immé­ diatement abandonné le coussin à son sort et m ’étais mis à crawler de toutes mes forces.la traversée. La fatigue allait certainement m ’envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. comme par miracle. plongeant. en bonne condition physique. L ’ancre flottante. 340 . me jurai que ce serait le dernier bain de. j ’avais nagé vingt et une heu­ res. même pendant ma course à Las Palmas avec M. Je baissai la voile et jetai l ’ancre flottante puis. je vis soudain L ’Hérétique ralentir. Ak>rs. J ’espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. C’est à ce moment-là que l ’Hérétique fa illit continuer son voyage sans moi. je l ’atteignis en quelques minutes.

) la nourrice (f. -e (a d j. -ă flotter [flote] a p lu ti l ’ancre (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale ( locutions conjonctives) : 341 . nasturele 2 . frîul a frîna frînarea neînfrînat.) la nourriture ( f. bubiţa l ’escarre (/. bubiţa le bord 1 2. ) le freinage (m . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] privaţiunea. a se ridica péniblement [pcnihlsmaj cu greutate la corde [la kord] frînghia se dénouer ţdenue] a se dezlega L E XIQ U E Paronymes le coussin perna le sort soarta . -oare — le frein (m. bobocul (la floare) 3.) frîna .) a hrăni hrana doica sugaciul hrănitor. bordul (la un vas) 3. ) [âbarkasj 5] am ­ barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [para/yt] paraşuta freiner [frene] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) effréné. fausse [fo] aici: greşit. -ă la santé [sàte] sănătatea l ’hum idité (/. coşul. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl dim inuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. ) [ymidite] um id itate l ’éruption (f. ) [sskar] (med. coaja le coussin [kuse] perna faux.-ve (a d j.) [erypsjô] erupţia douloureux.) nutritif.) [àkr] ancora la recherche [ra/cr/] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l ’embarcation (/. întîm plarea — le cousin vărul — la sorte felul Mots à plusieurs sens le bouton 1 .) escara. ) freiner ( vb. borul (la o pălărie) .) le garde-frein (m . -euse [dulur^] dureros. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rim enta le naufragé [nofraje] naufragiatul volontaire [volôtsr] v olun tar. marginea Familles de mots — nourrir (vb. a cu­ prinde rattraper [ratrape] a ajunge din urmă lors de [larwda] în tim p u l. -ă frînarul G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale.) le nourrisson (m . -oasă le bouton [butô] aici: coşul.V OCA BULAIRE le canot [kano] barca pneum atique [pnœmatik] pneu­ m atic.

După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Observaţie. 2. en attendant que (aşteptînd să): L a fatigue a llait certainement m ’envahit. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi ju sq u ’à ce que je (finir) m on travail. Formulez des questions pour les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l ’océan A tlantique seul dans un canot pneumatique. I l fut très effrayé en s’apercevant que l ’embarcation fuyait devant lui.1. on a balayé la salle. I l ne fit plus d ’autre imprudence pendant son voyage. I l a quitté son canot pour rattraper son coussin. flotter. On ne peut lu i adresser la parole sans q u ’elle (se mettre) en colère. jusqu'à ce que (pînă să. I II . După locuţiunea sans que (fără ca) : M on embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Indiquez des mots de la même famille que: voyage. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt.ayant que je puisse rattraper le fugitif. Passez un moment chez m oi avant que j ’ (aller) au Ministère. Il avait traversé la Manche à la nage. 71 faut attendre ju sq u ’à ce q u ’elle finisse sa toilette. . I l réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. entraînement. pînă ce). După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte in dicativul: Après que tout le monde est parti. EXERCICES I. nager. II. I l av ait perdu l ’espoir de le rattraper.

( Vi ct or Hugo. trois hommes étaient réunie autour d ’une table dans cette arrière-chambre. les dents grandes. le troisième Marat. de larges souliers. Le premier de ces trois hommes était pâle.. débraillé dans un vaste habit de drap écarlate.. le pli de la bonté au coin de la bouche. assis. Il avait un pantalon à pied. Le premier de ces hommes s’appelait Robespierre. un poing de portefaix. une haute cravate. les yeux injectés de sang. Il était poudré. -ă boutonné. un jabot plissé. -ă ganté. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [/sf] şeful. il y avait de la crinière dans sa perruque. conducătorul le cabaret [kabars] cîrciuma le café [kaîe] cafeneaua l ’arrière-chambre (/. plăpînd. l ’autre une espèce de nain. la veste ouverte avec des boutons arrachés. pas de front. des souliers à boucles d ’argent. brossé. -ă (în nasturi) bleu clair [bl0 wklsr] albastru-deschis le p li [pli] cuta 345 .-ă le tic [tik] tic u l nervos la joue [3 U ] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. -e [brose] periat. qui. l ’un une espèce de géant. était botté de bottes à revers et avait les cheveux tout hérissés. Le petit était un homme jaune. les lèvres épaisses. semblait difforme. quoiqu’on y v ît un reste de coif­ fure et d ’apprêt. jeune. Il avait dans la joue un tic nerveux qui devait le gêner pour sourire. boutonné.. le col nu dans une cravate dénouée tombant plus bas que le jabot. ) [arj srw/à b r ]ca­ mera din dos mince [mss] subţire. -ă brossé. -e [pudre] pudrat.50-E M E LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789 Il y avait rue du Paon un cabaret qu’on appelait café. une bouche énorme et terrible. Il avait une culotte de nankin. Le grand. Les deux autres hommes étaient. Son habit bleu clair ne faisait pas un pli. grave. ganté. des plaques livides sur le visage. le second Danton. Il avait la petite vérole sur la face. des bas blancs. Le 28 juin 1793. un mouchoir noué sur ses cheveux gras et plats. il avait la tête ren­ versée en arrière. un gilet qui semblait avoir été de satin blanc. une ride de colère entre les sourcils. avec les lèvres minces et le regard froid. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un poignard. -e [butane] încheiat. aujourd’hui historique.. -e [gote] înm ănuşat. Ce café avait une arrière-chambre. l ’œ il éclatant.

tulle (ţesătură). valenciennes (dantelă). -ă cu cizme le revers [ravsr] reverul hérissé. v în ă t. -ă l ’apprêt (m. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] pum nalu l PRON UNŢ ARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pâ.) obiceiul G R A M M A IR E Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] liv id . cognac (băutură). cafeaua le col le p li 1 . cuta 2. aici: lins. -e [erise] z b îrlit. L E X IQ U E Mots à plusieurs sens le drap le café 1 . cachemire (de la Cachemire). camembert (brînză). berline. roquefort. -e [bote] încălţat. plicul 4. -e [debraje] îmbrăcat.-ă neglijent. -ă le gilet [ 3 i 1 s] jiletca. sèvres (porţelan). canadienne etc. oraş în Algeria). de la Bougie. -oare. ) [apre] apretul la crinière [krinjer] coama Ia perruque [peryk] peruca la petite vérole [ptit^verol] vărsatul de v în t Ia ride [rid] rid u l Ia colère [ko 1 er] m înia le sourcil [sursi] sprinceana épais. oraş în Germania). bourgogne (vinuri). baïonnette (de la. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. Bayonne). -ă nouer [nue] a înnoda plat. 344 .) [abi] costumul Ie drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [eklatà] strălucitor.la culotte [kylot] pantalonul scurt Ie jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa la boucle [bukl] a ic i: catarama le géant [3 e < z] uriaşul le n ain [ns] p itic u l débraillé. -ă. -e [pla]. epss] gros. pasu 1 2. épaisse [eps. postavul . gulerul . Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse: nankin. sclipitor. groasă le portefaix [partfe] ham alul éclatant. trecătoarea. cearşaful 1 2. -ă vaste [vast] foarte mare l'h a b it (m. cafeneaua 2. (fig . bordeaux. landau (de la Landau. şleampăt. rid ul 3. bougie (lumînare. staco­ jiu botté. -oare difforme [diform] diform .

Observaţie. Je viendrai voua voir. legate de o invenţie. E XERC ICES I. în franceză se foloseşte conjunc­ tivu l şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j ’a ille au match. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). 1 Ca urmare a faim ei de care s-a bucurat „Le R om an de R enart“ . deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien q u ’il pleure (conjunctiv). La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. numele propriu Renart a înlo cuit. care se traduc prin „deşi“ .b) nume de persoane. donjuan. mécène. adonis etc. tartufe. praline (de la Praslin ). în lim ba franceză (cu o m ică schimbare ortografică). mansarde (de la Mansart. guillotine (de la G uillotin). soit que je le suive à la télévision . vechiul nume al v u lp ii (goupil). c) nume de personaje literare. la poudre. chauvin (de la Nicolas Chauvin. opem literară din evul m ediu. Spre deosebire de limba romînă. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. arhitect). la botte.. Répondez aux questions suivantes: Quel éta it l ’aspect extérieur de Robespierre? Quel était l ’aspect extérieur de Danton? Quel éta it l ’aspect extérieur de Marat? Où se trouvaient-ils le 28 ju in 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? I I . soldat al lui Napoleon I). harpagon. Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. bien que. le front. „cu toate că“ : Q u oiqu’on y yît un reste de coiffure. în lim ba rom înă propoziţiile concesive se construiesc cu m odul in dicativ: Ţ ăranii îşi continuă m unca.. Indiquez les différents sens des mots: le p li. 345 . calepin (de la Calepino). j ’assisterai à un spectacle palpitant. bien que je sois très occupé.

.. l ’É tat leur accorde les meilleures conditions de vie. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l ’(apercevoir) pas. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) .. dans nos villages. saisit l ’imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. mansarde.. bourgogne. la réalise. L ’enchantement d ’un passé que cette forte conception révèle. bougie. dans la littérature roumaine. le détail le plus modeste et l ’ensemble le plus grandiose. . ont été remplacées par les autos.. berline.. avec son château. l ’exalte et l ’impose. . dans les allées désertes. Pour que l ’impression soit complète et ineffaçable. il trouve le temps de s’occuper de l ’ac ti­ vité culturelle de son usine.. son décor royal encore debout. l ’ornementation. quand.. On n ’emploie plus de .. Les . au moment du prin­ temps. ou plutôt vers la fin de l ’automne. Q u o iq u ’il (tra­ vailler) sept heures par jour. nous avons mangé d u .. Remplacez les points par l'un des noms suivants: praline . bordeaux. Tout s’y présente dans l ’unité majestueuse d ’une œvre d ’art accomplie: la construction.. IV. D u . Le déjeuner a été riche en fromages. l ’électricité les a rem pla­ cées. roquefort. . et d u . elles seront ici ce soir.. ses terrasses. et d u .. tartufe.. L E C T U R E S U P P L É M E N T A IR E L ’ENCHANTEMENT DE V E R SA IL L E S Avec ses souvenirs impérissables. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien q u ’il (connaître) le français. Les enfants aim ent le s . soit q u ’elles (arriver) par avion. camembert.. ont bien arrosé ce déjeuner. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . on devrait choisir pour cette visite. Elle portait une belle robe de . tout obéit à la même pensée. A ujourd’hui les artistes de notre pays n ’ont plus besoin d e . cachemire. Versailles n ’est q u ’une harmonie... ses marbres et ses fontaines. mécène.I II. un jour de solitude... il a peur de le parler. . Il y a plusieurs types d e . Soit q u ’elles (venir) par le train. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.

Nous nous sentions tellement seuls. en qualité de naturaliste. Faisant partie. de l ’expédition antarctique du vaisseau . De gros nuages gris assombrissaient le ciel. notre vaisseau était. Les tourmentes de neige formaient comme un rideau blane qui nous empêchait de voir à un mètre de distance. E m il Racoviţă a laissé un livre intitulé „ Vers le pôle Sud“ . Nous avions été envoyés ici en tant que mandataires de la science et nous nous sommes efforcés de remplir notre mandat. une seule chose nous soutenait encore: c’était le sentiment du devoir. où il relate les principaux événements de l ’expédition. immobilisé par la banquise. quelque 347 . Au début du mois de mars 1898.Belgica“ fl8 9 7 — 1899^. Le vent soufflait sans interruption. tellement perdus que l ’espoir même nous quittait .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Em il Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud.. Voici un bref extrait de ce livre.

Nous avons beaucoup souffert. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l ’édifice de la science. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et mag­ nétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous obser­ vions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise.Belgica“ des monceaux de neige qui l ’ensevelissaient. V OCA BULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natvralist] naturalis­ tul antarctique [Ætarktik] antarctic. ) [Êterypsjô] între­ ruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [turmàt^de__ ne 3 ] viscolul le devoir [davwar] datoria lé mandataire [mddatsr] m andatarul s'efforcer [eforse] a" se strădui pratiquer un trou [pratikewœ^tru] a face o gaură pêcher fpe/e] a pescui le phoque ffok] foca l ’écrasement (m. vaporul bref. Il nous fallait dégager la . par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. brève [bref] scurt.difficiles q u ’aient été les moments que nous avons traversés. Pen­ dant 13 mois.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [Æsavlir] (fig-) a acoperi. Chaque fois que cela était possible. nous avons fait à une heure d ’intervalle. des obser­ vations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure.. En outre nous avons procédé à de milliers d ’opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vais­ seau du danger de l ’écrasement. ce foyer de lumière et de progrès. -ă le vaisseau [vsso] vasul. -5 im m obiliser [imobilize] a im obiliza la banquise [btîkiz] banchiza l ’interruption (/. nous devions nous pro­ curer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabri­ quions même des instruments de pêche ou d ’observation. a îngropa le pingouin [pëgwl] p in guinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nar] Ouest [wsst] Sud [syd] LE X IQ U E Est [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l ’espoir la félicité le tas l ’amas V espérance le bonheur 348 . mais nous avons eu aussi des moments de félicité. il nous fallait con­ fectionner des vêtements et des chaussures.

. si... Nu trebuie confundat quelque (scris într-un cuvînt)... Observaţie.. Observaţie. je le tiens pour un homme honnête. în acest caz. 2. Quelque răm îne in v ariabil cînd este urm at de un adjectiv (fiind. Orice s-ar spune despre el. nous avons rempli notre mandat. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. scrisă într-un singur cuvînt. je ne reculerai pas.. je ne reculerai pas. que.. quelque difficiles qu’aient été les moments . b) Quelques dangers que présente cette entreprise. le vom învinge.. nu voi da înapoi.. După pronumele relativ quel: Q uell es que soient les difficultés.Noms d ’animaux qui ont un autre genre en français qu’en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o m aim uţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Conjunctivul se mai foloseşte: 1.. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. După locuţiunile quelque.. 3.. Observaţie. cu Aceeaşi idee poate fi redată cu ajutorul construcţiilor de mai sus în trei feluri: a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. îl consider drept un om cinstit. 349 .): . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. nous les surmonterons. Si attentif qu’ il fû t il s'est quand même trompé de calcul.. oricît de grele au fost momentele . m ai sus) şi se acordă cînd este urmat de un substantiv (fiind.. je ne reculerai pas. în acest caz. Oricare ar fi primejdiile acestei acţiuni. Oricît de primejdioasă ar fi această acţiune. que (oricît de..... O ricît de atent a fost . Oricare ar fi d ificu ltăţile . quel que (scris în două cuvinte şi variabil). adverb — v. Oricîte d ific u ltăţi am în tîm p in a t . După pronumele relativ quoi: Q u o i q u ’on dise à son sujet.. Nu trebuie confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi)..

en qualité de. espoir. court. commencement. défendre. La viito r şi condiţional prezent verbul e n v o y e r se conjugă ca verbul v o ir. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. sud. quitter. 350 . Indiquez des mots de la même famille que: observer. opérer. I I. écrasement. tellement. Indicatif Présent j ’e n v o ie t u en voies i l en v o ie no us envoyons v o u s en vo y ez i ls e n v o ie n t Passé composé j ' a i envoyé t u as e n v o y é i l a envoyé no u s av o ns envoyé v ou s av ez e n v o y é ils o n t e n v o y é Imparfait j ’e n v o y a is t u e n v o y a is i l e n v o y a it n o u s e n v o y io n s v ou s e n v o y ie z i ls e n v o y a ie n t Passé simple j ’e n v o y a i tu envoyas i l envoya nous envoyâm es v o u s e n v o y â te s i ls e n v o y è r e n t Futur j ’e n v e r r a i t u e n v e rra s i l enverra n o u s e n v e rro n s v o u s enverrez ils enverront Subjonetif Présent q u e j ’en v o ie q u e t u en vo ies q u ’ i l e n v o ie q u e n o u s e n v o y io n s q u e v ou s e n v o y ie z q u ’ ils e n v o ie n t Im pératif e n v o ie ! envoyons ! envoyez ! Participe Présent envoyant Passé e n v o y é . EXERCICES I. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. divers.Le verbe envoyer (a trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. mom ent. vêtements. -e Observaţie.

Un seul ïiomme se déroba absolument à cette contagion. et. Hugo). elle ne put s’empêcher de lever les yeux sur cette prodi­ gieuse poupée (V. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). les esclaves n ’avaient pas accepté la situation qui leur était faite ( J .I II . Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l ’idée de div in ité quelle q u ’elle fût ( Barbusse). V-am trim is o carte poştală ilustrată. que dans la maison paternelle (Balzac). il n ’est peut-être pas inutile (V. envoyer): î ţ i voi trim ite o telegramă înainte de a pleca. E lle sera mieux chez vous. elle est très vieille. Hugo). ANECDOTE DANS UN M USÉE Le guide: — Regardez cette table. elle a au moins cinq cents ans. y demeura rebelle (V. Cînd pisica nu-i acasă. Bruhat). Hugo). PR O V ERB E Le chat parti . J ’ai chez moi une table qui a au moins trois mille ans. V-am trim is fructe. son seau à la m ain. Trimite-mi b a n ii prin m andat poştal. Traduisez en français (vb. joacă şoarecii pe masă. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. quoi que fît le père Madeleine. IV. quelque pauvre que vous soyez. les souris dansent. si morne et si acca­ blée qu’elle fût. Le guide: — Pas possible ! D ’où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. dar ne temem să nu se strice. Donc. Logodnicul ei îi trim itea flori în fiecare zi. A u m oment où Cosette sortit. Peut-être de Grçce. Un touriste: — Cela n ’est rien. si isolés et opprimés q u ’ils aient été. . Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de m ultiplication.

Seule dans la petite pièce.. elle laisse aller ses pensées. de journalistes. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. elle attend debout. Marie fait sa leçon ju sq u ’au bout. Pour la première fois. le 5 Novembre 1906. Vêtue de noir.) [afiteatra] am fi­ teatrul confier [kOfijo] a încredinţa la tombe [tnmb] m orm întul l'applaudissement (m.i [apliul istnàj aplaudarea. Peut-être va-t-elle remercier l ’Université qui l ’a nommée pour succéder à son mari.52-ÈME LEÇON M A R IE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l ’heure.. ( D ’apres Yves I g o t) V O CA BU LA IRE l ’amphithéâtre (m. D ’une voix assurée. d ’amis. Et cette femme. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Pour la première fois en France. [)l. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. immobile. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Marie. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l ’oeuvre du savant qui l ’a précédée. elle était entrée.. Marie salue d ’un geste bref de la tête. parce q u ’elle désire l ’entendre. Et. Elle se retire pour que les auditeurs n ’aient pas le temps de voir les larmes qui lu i montent aux yeux. les cheveux blonds relevés en casque. ayant terminé. Pierre Curie. de gens du monde. mais surtout de respect. dans l ’émotion grandissante. là où il l ’avait laissé. Une foule curieuse et nombreuse d ’étudiants.. plein de curiosité. est là. un poste de l ’Enseignement supérieur était confié à une femme. dans le cime­ tière de la banlieue où il repose m aintenant. quelques heures auparavant était seule. sur la tombe de son mari. aplauzele 352 . m al­ gré la sécheresse de son exposé. le visage très pâle. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne.

Se spune: Travaillez de façon qu’on ne puisse rien vous reprocher. a f in que (pentru ca). şi indicativul pentru a arăta un fapt real.) popular.f.) a popula le peuplement (m . -e (a d j.m . dar: I l travaille de fa ç o n q u ’o n ne peut rien lu i reprocher.) pacifiste (adj. Se retrage pentru ca aud itorii să n ’aibă tim p u l.) [ekspoze] expunerea l ’auditeur [oditœr] auditorul peupler [p0 ple] a popula L E XIQ U E Familles de mots —..pacifique co­ existenţa paşnică le pacifisme (m ..-ă la peuplade (f. -trice (adj.) pacificateur. M un ciţi în aşa fel în c ît să nu v i se poată reproşa n im ic.) paşnic.) popularitatea pacifique (a d j. îm plinit.) popularea dépeupler (vb.) la pacification ( f. a fin q u ’on tous Toie. -ă .le peuple (m . şi s .le respect [rsspe] respectul grandissant. la coexis­ tence .) suprapopulat.. de p e u r que (de teamă ca) se folosesc cu conjunctivul: Elle se retire pour que les auditeurs n ’a ie n t pas le temps. 23 —■ înv ăţa ţi lim ba franceză fără profesor 353 .) pacifiquement (adv. trib u l la population ( f. de sorte que.) pacifism ul pacifist în mod paşnic a pacifica pacificarea pacificator G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) Locuţiunile conjuncţionale p o u r que.. E l munceşte în aşa fel în c ît nu i se poate reproşa nim ic. de fa ç o n que (în aşa fel încît) se foloseşte conjunctivul pentru a arăta un fapt posibil.) pacifier (vb.) populaţia populaire (a d j. îna in ta ţi.) sem inţia. ş is .) a depopula surpeuplé. Avancez.) poporul peupler (vb. După locuţiunile conjuncţionale de m an ière que. ca să fiţi văzut. -e [gradisa] crescînd.m .-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l ’exposé (m.f. populairement(adv.) (înm od) popular la popularité ( f.

) în acest caz.Propoziţiile infinitivale (Les propositions infinitives) In gramatica franceză există categoria propoziţiilor infinitivale. D u pă u n u l dintre verbele sus-menţionate nu se m ai poate folosi in fin itiv u l dacă subiectul propoziţiei completive este a ltu l decît cel a l propoziţiei regente: II pense aller à la montagne. entendre. Cînd subiectul este acelaşi. voir. savoir. Dorcsc să văd acest film . Le verbe résoudre (a hotărî) In d ic a tif Présent Imparfait Passé simple je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur Passé composé j ’ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront 354 . sentir. In fi­ n itiv u l se poate folosi: a) Cînd subiectul (subînţeles) al in fin itiv u lu i este acelaşi ca al propoziţiei regente (după verbele désirer. défendre etc. Se va spune: Il veut partir demain. déclarer. regarder. vouloir. prier. Je regarde les gens se promener. croire. înlocuind indicativul sau conjunctivul. Je l ’ai prié de f in ir plus vite son travail. b ) Cînd subiectul infinitivului este altul decît cel al propoziţiei regente (după verbele faire. pouvoir. Fiecare poate să acţioneze. Chacun peut agir. şi nu I I veut qu’il parte demain. In general. Observaţie. dar I I pense que vous irez à la montagne. aimer etc. ordonner.) Je désire voir ce film . subiectul in finitivului este complement direct în propoziţia regentă. construcţia in fin itiv a lă este preferată. in fin itiv u l este folosit mai des în limba franceză decît în limba romînă. demander. laisser. E lle désire l ’entendre. écouter. penser. Acest mod are o întrebuinţare frecventă în pro­ poziţiile completive.

dacă vor. La R oum anie est un pays de dé m ocratie.Subjonctif Im p ératif Présent que je résolve que tu résolves q u’il résolve que nous résolvions que vous résolviez qu’ils résolvent résous ! résolvons t résoIvez ! Participe Présent réso Ivant Passé résolu. E i rezolvau o problemă de şah.. Certaines régions de l ’Indonésie sont trè s . Spune-i să intre. Este necesar m ai în tîi să ecuaţia de gradul doi. dissous.. Ea ştie să cînte la pian. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Grâce au développement de l ’industrie. Colegul meu crede că are dreptate. Am dori să cunoaştem Bulgaria. -e Observaţie.) rezolvă problema m odernizării oraşului. I-am cerut să ne cînte o bucată. Donnez-moi votre adresse pour que je (pouvoir) vous écrire.. Traduisez en français en utilisant l'in fin itif: L-am rugat să-mi cumpere un caiet. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m inute.. roum ain édifie le socialisme.. rezolvi rezolva îi vezi h o tărîţi 355 . Je viens chez toi pour que tu me (prê­ ter) ton dictionnaire. Ea ar putea să ia parte la un concurs de vioară. La grande m ajorité de la . IV. I I .. Il élève la voix afin que les auditeurs (entendre) ce q u ’il dit. iar la perfectul sim plu nu se folosesc. Lăsaţi-i să plece la m unte. Sperăm să o v izităm în curînd. certaines régions de notre pays sont plus . A rhitecţii pe care lucrînd (inf. au mode nécessaire.. Mettez le verbe à l ’in fin itif ... m aintenant. dissoute. de l ’Afrique s’est libérée du joug colonial. Parlez de façon que tout le monde vous (comprendre). cu deosebirea că participiul lor trecut este absous.. Ils tra v a ille n t de manière que le plan (être! accom pli avant terme. E XERCICES I. absoute. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). III. Sîntem să cîştigăm întrecerea socialistă. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: Toţi elevii au rezolvat problema.

lui dit-il. répondit Zadig.53-È M E L E Ç O N LE C O R R ID O R DE LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Zadig. Le roi charmé lui de356 . je sais une façon infail­ lible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. ne sauriez-vous point 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? — Assurément. — Vous qui savez tant de belles choses.

Un seul d ’entre eux formait des pas avec agilité. en habits de soie légère. au nom du roi. le jarret ferme. par ce passage dans lequel on le lais­ sait seul quelques minutes. Ils s’y rendirent au nombre de soixante quatre. le déclara trésorier. mais la porte de ce salon était fermée. qui avait le mot 1. ( Vol t ai r e . avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde: car chacun dans le temps qu’il avait été dans la galerie. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. les reins courbés.. la tète haute. ils avaient tous la tête baissée. le regard assuré. eus­ sent à se rendre. pour y entrer. — Vous vous moquez. Le jour même il fit publier.manda. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. dit le roi: voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! — Je ne vous réponds pas q u ’il sera le plus habile. q u ’à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la d i­ gnité de trésorier. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce. — Quels fripons ! disait tout bas Zadig.— Ah ! l ’honnête hom­ me ! le brave homme ! disait Zadig. Laissez-moi faire. les mains collées à leurs côtés. perfect. les bras étendus. en l ’embrassant. Le roi embrassa ce bon dan­ seur. dit Zadig. le corps droit. Le roi.— Il n ’y a. -ă. l ’un après l ’autre. repartit Zadig. comment il fallait s’y prendre. tout était préparé pour le bal. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat. avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. 357 . Zadig) VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la te n tation [tàtasjû] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3 ] înţeleptul 1 le trésorier [trezorje] vistiernicul voler fvole] a fura in fa illib le [ëfaijbla] in fa ilib il. fils de Nussanab. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante quatre danseurs il y eût soixante trois filous. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. que tous ceux qui prétendaient à l ’emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan. sa majesté ordonna qu’on les fît dan­ ser. et il fallait. le premier de la lune du crocodile dans l ’antichambre du roi. dit Zadig. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. passer par une petite gale­ rie assez obscure.. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon.

) [Ætro/a] săritură cu bătaia picioarelor în aer intègre [ëtegr] integru. -ă. greoi les reins [rs] şalele courbé. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner u n h o m m e q u i a it les mains nettes. -ă. a ic i : violo­ nistul l ’huissier (m. Cînd antecedentul pronumelui relativ este un superlativ rela­ tiv sau un cuvînt echivalent (seul. cinstit. ) 358 .) în mod cinslit déshonnête.) la danseuse (f. m al­ honnêtement (adv.) necinstea déshonnêtement. -e (a d j. -ă com m ent s’y prendre [komà^si^pràdr] le v io lo n [vjal5] vioara. -ă pe sine.) în mod necinstit G R A M M A IR E Folosirea conjunctivului (L ’emploi du subjonctif) în propoziţiile relative. -ă coller [kole] a lip i le frip o n [fripo] pungaşul l ’a g ilité (/. unique.) cinstea honnêtement (adv. ) [ajilite] sprinteneala assuré. plezÆt] plăcut. optisă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filo u [filu] escrocul mera LE X IQ U E Familles de mots — la danse (f. (Antecedentul este un homme).) necinstit. -ă la déshonnêteté.) dansant .): C ’est la plu s grande usine que j ’aie visitée. -e [kurbe] îndoit. la malhonnêteté ( f. ) [àti/àbra] antica­ a genunchiului. principal etc. -a Vhonnêteté (f. h azliu. nette [net] curat.net. cum trebuie făcut (procedat) la d ig n ité [dijiite] dem nitatea la légèreté [le3 erte] uşurinţa se m oquer [moke] a-şi bate joc p la isa n t. hazlie le receveur des finances [rasavœr^de^. ) danser (vb. -e [asyre] stăpîn. -ă repartir [repartir] a răspunde prompt in d ub ita b le m e n t [edybitablamâ] fără sigur. conjunctivul se foloseşte: 1. malhonnête (a d j. -ă — honnête (a d j. finàs] m inistrul de finanţe l ’entrechat (m.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea dansant. 2.) cinstit.) le danseur (m . -ă étendre [etâdr] a întinde le jarret foars] porţiunea posterioară îndoială Ie denier [danje] dinarul l ’a n tich am b re (/. (Antecedentul este la plus grande.) [qisje] uşierul intro du ire [strodqir] a introduce étaler [etale] a expune pesam m ent [pazarna] cu greutate. -e fplezd.

C ’est le seul homme qui (pouvoir) accom­ p lir cette tâche. cît este ceasul. R epublica Populară R o m în ă se afirm ă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l ’emploi. Indiquez la famille des mots: habile. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. b) în dom eniul relaţiilor internaţionale. b) nu este urmată de semnul întrebării. R ealizările im portante obţinute în dezvoltarea economiei naţionale dus la creşterea necontenită a n iv e lu lu i de tra i în ţara noastră. ci regula corespondenţei timpurilor. Spune-mi. trésor. M-a întrebat cît a costat bicicleta mea. L-am întrebat cînd va pleca şi unde se va duce.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. J ’ignore si le déjeuner sera prêt. Fais-moi de sa personne un portrait cjui me la (rendre) sym pathique. Je ne sais pas où elle est allée. Le roi lu i demanda comment il fa lla it s’y prendre. plaisant. Je ne connais personne qui (savoir) m ieux chanter q u ’elle. Mettez les verbes à l ’in fin itif au mode et au temps nécessaire: V oilà le plus beau livre que nous (lire). IV . gagner. L-am rugat să ne spună ce tablouri pictează. au 359 . Exemplu de propoziţie interogativă directă : Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. te rog. III. nu se aplică regula lui si condiţional. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Traduisez en français: a) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. EXERC ICES I. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte aparate moderne. II. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului.

Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce q u ’il y avait dans cette valise c’étaient les lettres de sa maîtresse. et m ’assis auprès. et je vis bien que je déplaisais aussi. non sans soupçon. Moi. et prêtant l ’oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. finit par nous égarer. C’est un pays de méchantes gens. Nous deux presque sans armes. voulut prendre un sentier plus praticable et. coutelas. quand j ’entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. couteaux. et se coucha tout endormi. plus nous nous perdions. Mon camarade. et il était nuit quand nous arrivâmes près d ’une maison fort noire. sabres. qu’on la m ît au chevet de son lit. tant qu’il fit jour. je fis bon feu. où du premier mot on nous invita. Mon cama­ rade y grimpa seul. déterminé à veiller. 360 . J ’avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. je crois. qui. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répon­ dit: Oui. il causait avec eux et par une imprudence que j ’aurais dû prévoir. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Nous y entrâmes. on nous laisse. mais plus nous cherchions. contre eux douze ou quinze qui en avaient ta n t! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d ’un quart d ’heure. Enfin il parla de sa valise. pendant les guerres napoléoniennes. Nos hôtes avaient bien mines de char­ bonniers. La nuit s’était déjà passée presque entière assez tranquil­ lement et je commençais à me rassurer. j ’entends sur l ’escalier quelqu’un 1 L ’action se passe en 1807. qui fut long. nos hôtes couchaient en bas. la tête sur la pré­ cieuse valise. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. au contraire: il riait. nous. Et je n ’entendis plus rien. Tout me déplut. Le souper fini. pistolets. Les deux personnages du récit sont des officiers français. n ’aiment personne et en veulent surtout aux Français1. et il pria fort q u ’on en eût soin. Nous cherchâmes. Que vous dirai-je? je restai respirant à peine. vous l ’eussiez prise pour un arsenal. mais comment faire? Là. Ce n ’étaient que fusils. mais la maison. notre chemin à travers ces bois.

et. à grand bruit vin t nous éveiller. d ’une main il prend son couteau. et de l ’autre. Il montait. oaspetele 361 . en coupe une tranche et se retire comme il était venu. moi derrière la porte. il saisit un jambon qui pendait au plancher. fort bon. par les fentes de la porte. On apporte à manger: on sert un déjeuner fort propre. son couteau entre les dents. ) [ëprydâs] im pru­ denţa cu urechea la fente [fât] crăpătura le plancher [plâ/e] a ic i: tav an ul recom m ander [rakamàde] a recoman­ da. a lua pendre [pàdr] a atîrna la tranche [trà/] felia. Deux chapons en faisaient partie. et venu à la hauteur du lit.. En les voyant. va doucement.) [ot] gazda la m in e [min] înfăţişarea l ’arsenal (m. La femme lui dit à voix basse: Doucement. je vis le père.L o u i s Courier) V OCA BULAIRE m éch an t.) [afisje] ofiţerul le com pagnon [kôpapà] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate um bla égarer [égaré] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanjë] cărbunarul l ’hôte (m. iub ita le souper [supe] cina. comme nous l ’avions recommandé. dans l ’autre un de ses grands couteaux. l ’hôtesse 1 .d ^vu 1\ var ^ faire le riche [ferwlawri/] a face pe bogatul le chevet [/ave] căp ătîiu l le d ia m a n t [diamâ] diam antul la couronne [kuran] coroana la maîtresse[metres] am anta. Il monte. toute la famille. Dès que le jour parut. sa lampe dans une main. sa fem­ me après lu i. rea en v o u lo ir à q u e lq u ’u n . masa de seară grim per [grëpe] a se căţăra veiller [veije] a veghea se rassurer [sawrasyre] a se lin işti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l ’ore ille [prste^larej] a trage a^k e lk S ] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea (o ffic ie r (m.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistale] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutla] cuţit mare de bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l ’im prudence (/. -e [me/â] rău. gazda 2 .. -ă le chapon [/apô] claponul L E X IQ U E Mots à plusieurs sens l'hôte. bucata propre [praprj curat. je compris enfin le sens de ces terribles mots: Faut-il les tuer tous les deux? (D ’après P a u 1. a sfătui saisir [sezir] a apuca.

chasseur — chasseresse etc. vieillesse. Doream ca el să reuşească. D orim ca ei să fi reuşit. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim ­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. qu’on la m ît au chevet de son lit. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu’ils aient réussi. Aş fi vrut să fi venit să m ă vadă. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Aş vrea să vină să m ă vadă. Je désirais qu’il réussit. C onjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în lim ba rom înă. să i-o pună la căp ătîiu l patului. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu’ils réussissent. 2. respectiv. Observaţie. âne— ânesse. tristesse. maître — maîtresse. Je voudrais qu’il v înt me voir. în propoziţia subordonată se foloseşte: a ) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: I l pria fort qu’on en eût grand soin.Sufixe Sufixul -esse formează : a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Dorim ca ei să reuşească. b) conjunctivul perfect. À rugat stăruitor să aibă mare grijă de ea. Doream ca el să fi reuşit. conjunctivul perfect. G R A M M A IR E Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. 362 . diable — diablesse. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu’il eût réussi. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. mollesse etc. J ’aurais voulu qu’il fût venu me voir. aceste tim p u ri se traduc prin conjunctivul prezent şi. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent.

rude. il avait encore soif. la celelalte persoane. En utilisant le suffixe -esse formez les noms qui correspondent aux adjectifs suivants: souple. on nous laisse. . d) circumstanţială concesivă: Bien qu’ayant bu un verre d ’eau. gentil. juste. large.. bas. noble.. în lim ba vorbită (şi chiar în lim ba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu pre­ zentul conjunctiv. poli. faible. Propoziţii participiale (Propositions participes) în limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme portant une casquette bleue entra dans la salle. hardi. petit. Conjunctivul imperfect nefiind u tiliz a t decît la persoana a IlI. Fiindcă nu pot p l ă t i. b) circumstanţială de timp: Le souper fin i. étroit. E X E R C IC E S I. gros. Un om care p u rta.a singular.. D upă ce s-a term inat cina ..Corespondenţa tim purilor la conjunctiv T im p u l d in p r o p o z iţia regenta 1 R a p o r tu l te m p o ra l [ T im p u l f o lo s it în p ro ­ p o ziţia su b o rd o n a tă T im p u l f o lo s it în lim b a r o m în ă în p r o ­ p o z iţia s u b o r d o n a tă Indicativ prezent sau viitor sim ultaneitate posterioritate anterioritate sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect In d ic a tiv trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) simultaneitate sau posterioritate anterioritate conjunctiv imper­ fect conjunctiv maimult-ca-perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect Observaţie. 363 . beaucoup d ’ouvriers français sont privés de ce genre de spectacle. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l ’Opéra. fin... . Deşi băuse un pahar cu apă .

Le médecin ordonne q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite. I l est arrivé avant que j ’(recevoir) sa lettre. V oulant faire le riche. Il est possible q u ’ils (s’égarer). Les hôtes. De-am avea puterea tîn ăru lu i şi experienţa bătrîn ului. L a n u it tombée. CHARADES 1. l ’un des jeunes gens avait peur. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s’égarèrent dans un bois. parlant bas. P R O V E RB E S i jeunesse savait. Mon premier est un prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon tout est un instrument de musique (aaeiţng) 364 . l ’autre jeune homme prom it aux charbonniers une bonne récompense. Mon premier est un légume Mon deuxième est un bruit Mon tout nage aisément (U O S S I O ç J ) 2. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. I II . dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Mon premier est la 15-ème lettre de l ’alphabet Mon deuxième n ’atteint presque plus les chiens grâce à Pasteur Mon tout n ’arrive que lorsque des nuages se montrent dans le ciel (sSb j o ) 3. vous avez réussi à bien apprendre le français. du m om ent q u ’ils ne sont pas encore arrivés. si vieillesse pouvait. J ’aurais voulu q u ’il (prendre) ce médica­ ment. ils arrivèrent près d ’une maison de charbonniers.II. Bien q u ’étant armé. toute la fam ille v in t éveiller les deux hôtes. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: I l faut que tu (venir) avec moi.

4. Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon tout est un vêtement . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contra ire de dur troisième est un demi-cousin tout est une province française (uisnouii'[) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l'alphabet deuxième est une plante que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ’alphabet tout est synonyme de vrai (Ş1 W A ) 5.

Si je le connais. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit mon­ sieur bien en face. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.. fit Tartarin assez dédai­ gneusement. Une bouffée d ’air frais entra.. Le petit monsieur sourit. monsieur!... puis toujours avec son même flegme: — Alors.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. Ainsi ce pauvre mon­ sieur Bombonnel. la diligence partit. un tout petit monsieur en redingote noisette.. — Si j ’en ai beaucoup tué.? — Tartarin de Tarascon.. monsieur. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. Le petit monsieur.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. Le petit monsieur regarda son parapluie.. ridé. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. sec. dans le parfum des orangers fleuris. apportant sur ses ailes.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur.. une figure grosse comme le poing. — A h ! oui.. vieux. Je vous souhaiterais d ’avoir seulement autaţit de cheveux sur la tête. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. on attela. une serviette en cuir.. monsieur Tartarin? 366 . Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. — Non ! Ça me gène. sourit doucement. — Té ! pardi. lui.. On passe quelquefois de mauvais moments. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. le tueur de panthères. vous êtes. ■ —■ Vous chassez donc la panthère aussi.... un parapluie: le parfait no­ taire de village. compassé.. A la fin le Tarasconnais prit la mouche.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. monsieur T artarin!. ne se déconcerta pas.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jau­ nes.. parut excessivement surpris et se m it à regarder Tartarin avec une insistance gênante. le petit monsieur. répondit l ’autre fort tranquillement. On détela. qui s’était assis en face. la portière s’ouvrit. À son tour le photographe d ’Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. une cravate en soie noire haute de cinq doigts..

) [el] âripa l ’oranger (m.. lui dit-il d ’un air très respec­ tueux. -e [kôpase] tacticos. figura le bonhomme [bonom] aici: om uleţul 367 . descendit. q u ’est-ce que c’est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c’est mon­ sieur Bombonnel. Quant aux lions.. Retournez vite à Tarascon. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la pahthère. -oasă pardi! [interj.) [oràje] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazst] de culoarea alunei sec. a-i sări m uştarul fièrement [fjermà] eu m îndrie le flegme [flegm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [so^dekôserte] a se încurca. Tartarin de Tarascon) V O C A B U L A IR E la portière [portjer] uşa (de vehicul). Sur quoi le petit monsieur salua. par passe-temps. en relevant la tête d ’un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s’arrêta. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.p e legea mea fi donc! (interj. vous avez l ’air d ’un brave homme.— Quelquefois. j ’aime mieux vous dire ce q u ’il en est.. demanda Tartarin. mon­ sieur Tartarin... — Conducteur.-ă compassé. sèche [sek] aici : uscăţiv. Il n ’en reste plus en Algérie... Vous perdez votre temps ici. Il ajouta.. furios.) [fi d5k] la naiba! le gibier [ 3 ïb je] v în a tu l la moue [mu] m utra.. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. le conducteur vint ouvrir la portière et s’adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. ) [ïsistâsj insistenţă dételer [detole] a deshăma atteler [atale] a înhăm a la diligence [di^âg] diligenţa prendre la mouche [prâdrwlawmu/] a se enerva. ferma la portière. -ă.. c’est fini. -ă. mais fi donc! c’est un trop petit gibier pour vous. moisieur. (D ’après A lph onse Daudet.. fit l ’enragé Taraseonnais. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. -oasă le parapluie [paraplifi] umbrela le notaire [noter] notarul l ’insistance (/. e [Æraje] tu rbat. Le petit monsieur se leva. en faisant sa moue. monsieur? — Ma foi ! écoutez. slab.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [referme] a reînchide m a fo i! [ m ajw a ] zău . portiera la bouffée [bufe] v alu l de aer l ’aile (/. [pàtsr] pantera dédaigneusement [dedep^zmâ] eu dispreţ enragé. et s’en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province..

nu se iveşte.LEXIQ U E Paronymes les cheveux les chevaux părul caii Homonymes le poing le point point ( il ) point pum nul punctul de loc. şi toate păsările zboară înspre pădure. E t chacun de répondre: oui. Şi întreaga diligenţă rîse. oui. et tous les oiseaux de s'envoler. com pendiul de gramatică. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. etc.. după sensul cerut de celelalte verbe din context E t toute la diligence de rire . 368 . Si fiecare răspunse: da. răsare G R A M M A IR E Infinitivul de naraţiune (L ’in fin itif de narration) Pentru a da mai m ultă vioiciune unei naraţiuni. Interjecţia (L ’interjection) Ca şi în limba romînă.. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac ! tic-tac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 V. da. prin perfectul simplu sau prin prezent). vers la forêt. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: — surpriza: a h ! oh! — dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — indiferenţa: bah ! — îndoiala: euh! — durerea : aïe ! — dezgustul: pouah ! — ciuda: zu t! •uşurarea: ouf ! pst! eh! hé! hep! — o chemare: — îndemnul la tăcere: chut! etc. I l approche. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Se apropie. E l nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei.

les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. II. F i ! que c’est v ila in . allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! E X E R C IC E S I. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) gare! (păzea !). gloussait. adjective. Ouf! je respire enfin. B ah! je m ’en moque. Noaptec. Remplacez les verbes à Vindicatif par Vin fin itif de narration: E t les poules s’élançaient. Cine nu stă pe locul lu i şi-l găseşte ocupaţ­ i a n u it porte conseil. H é! l ’am i. . E t le géant s'effraya. viens ici! Gare! u n camion. verbe. A h ! déjà de retour? Que vas-tu faire? E u h ! je ne sais trop. parapluie et ombrelle. este un bun sfătuitor. Pouah! quelle horreur. Aussitôt les enne­ mis s’enfuirent et jetèrent leurs armes. I II. Elle a b a ttu le record du monde. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Formidable ! Z u t! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. E t l ’enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. cuir et peau. criait.Cîteodată. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Indiquez la différence entre: porte et portière. unele părţi de vorbire (substantive. les canards accouraient.

Plus d ’une. C’est à lui q u ’on pense d ’habitude lorsqu’il faut conquérir un nouveau morceau de ciel. essayer de traverser l ’A tlantique Sud. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Dix fois. ils quittent le Sénégal. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. la plus noble. il échappé à une mort cer­ taine. Cette fois encore. il faut q u ’il supporte tout. Mermoz le raconte d ’une voix calme. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Lui et ses cama­ rades s’étaient donnés corps et âme à la profession de pilote q u ’ils considéraient comme la plus belle.. S’il aime le danger. il transporte le courrier de France en Afrique. vole sur des appareils trop vieux. battu et laissé pour mort. Leur appareil. le visage souri­ ant. Aux Français heureuse­ ment ! Tout cela. 370 . son avion tombe. Sûr de lui. glorieux représentant de l ’avia­ tion française. Mermoz n ’hésite pas un instant. transporte 2600 litres d ’essence. de là.fois. la joie au coeur. il est fait prisonnier par des Arabes. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c’est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Dabry et Gimié qui l ’accompagnent ont confiance en lui. exécute divers tra­ vaux lourds. Le voyage sera long et difficile: il faudra d ’abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Le 12 Mai 1930. Mermoz. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. comme s’il n ’y avait la rien d ’extraordinaire. un Latécoère de 5500 kilos. accepte des lignes que d ’autres refusent. Un jour cependant.56 -È M E LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. puis. vendu. Jean Mermoz adore l ’aventure.. Pour satis­ faire sa passion.

le fiancé. le toucher. la vue. a călăuzi le pilotage (m.if vze] a refuza exactement [egzaktamâ] exact L E X IQ U E F A M IL L E S DE MOTS l’avion (f. le reçu.) av ia to ru l l’aviatrice (f. ne craignent pas de se trouver pendant des heures au dessus d ’une mer immense. le déjeuner. et 21 heures plus tard c’etait l ’arrivée en Amérique. le représentant. c) un verb la infinitiv: le rire. le contenu. le baiser etc. le pouvoir. Bientôt.) pilo taju l Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv Poate îndeplini funcţia de substantiv: «J un verb la participiul prezent: le combattant.) pilo tul piloter (vb.Les trois hommes.) aviaţia l ’hydravion (m.) portavionul le pilote (m. l ’habitant. 371 . Mes vols) V O C A B U L A IR E le représentant [rsprezâtâ] reprezentan tu l glorieux. (D ’après Mermoz. le commandant etc. le devoir.) hidroavionul le porte-avion (m. Natal s’étend sous eux. En 24 heures exactement.) aviatoarea l’aviation (f. la tenue. l ’arrivée etc. la fiancée. l ’armée. la sortie. -euse [glori0] glorios l’aviation [f. le diner. le souvenir.) a pilo ta.) [aviasjO] av iaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^i^am ] trup şi suflet la profession [profesjS] profesia le pilote [pilpt] pilotul le danger [dăze] prim ejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [r.) avionul l ’aviateur (m. b ) un verb la participiul trecut (masculin sau feminin): le fait. qui ont l ’habitude de voler la nuit aussi bien que le jour. l ’écrit. la revue. le courrier avait été transporté de Toulouse à Saint Louis. l ’entrée.

Ils s’étaient donnes corps et âme à la profession.. Elles se sont souvenues de cette représentation. (se este complement indirect.. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxilia­ rul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. că. Le verbe traduire (a traduce) In dica tif Présent Imparfait Passé sim ple je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent 372 . P articip iu l trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă înto t­ deauna cu subiectul: L a tour s'est écroulée. Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu complementul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un comple­ ment direct sau cînd acesta este aşezat după participiu: Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit. există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta se acordă: Les poignées de m ain qu'ils se sont données.se face acordul. Complementul fiin d indirect nu se face acordul. uneori. participiul trecut al verbelor reflexive urmează regula acordului cu auxiliarul avoir. deşi pronumele reflexiv se este complement indirect. deşi pronumele reflexiv este com­ plement indirect. Observaţie. acesta reprezentînd cuvîntul les poignées. Strîngerile de m îin i pe care şi le-au dat. Complementul fiind direct. Ils se sont parlé— ils ont parlé (à qui?) à • — eux-mêmes. Se întîm plă totuşi. Acordul se face cu complementul direct que.G R A M M A IR E Acordul participiului trccut al verbelor reflexive (L ’accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu auxiliarul être. (complementul direct este 56). Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau indirect. deci nu se face acordul)..

raccourcir. associer. ignorer. séparer. Elle s’est (laver) le visage. combattre. séduire (a seduce) etc. ouïr. Indiquez les noms de la même famille correspondant aux verbes: seller. reproduire (a reproduce). Indiquez les noms provenant du participe ou de l'in fin itif des verbes suivants: surveiller. Jean et Pierre se sont (disputer) violem ment. se repentir. valoir. Elle s’est (repentir) de son action. aller. Appliquez larègle de l ’accord du participe passé dans les phrases suivantes : Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. 373 . pencher. traduis ! traduisons ! traduisez ! Participe Présent Passé traduisant traduit. II. traduire. passer. I II . assister. Vous vous êtes (lever) trop tard. Elles se sont (communi­ quer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. manger. saluer.. tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif F utur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Im pératif Présent que je traduise que tu traduises q u 'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu’ils traduisent O b s e r v a ţ ie . Le rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. distinguer. produire (a produce). savoir. sceller. al căror participiu trecut este însă nui. Ils se sont (saluer) cérémonieusement.! composé j ’ai traduit. boire. toucher. fuir. retourner. introduire (a introduce). precum şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci). E X E R C IC E S I. lui. e Se conjugă la fel verbele: conduire (a conduce).

membru al C.C.2 1 Gabriel P éri — erou a l Rezistenţei franceze.C.57-ÈME LEÇON GABRIEL P É R I 1 par P A U L E L U A R D Un homme est mort qui n ’avait pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un homme est mort qui n ’avait d ’autre route Que celle où l ’on hait les fusils Un homme est mort qui continue la lutte Contre la mort contre l ’ouţpli Car tout-ce qu’il voulait Nous le voulions aussi Nous le voulons aujourd’hui Que le bonheur soit la lumière Au fond des yeux au fond du cœur Et la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre Et ce sont des mots innocents Le mot chaleur et le mot confiance Amour justice et le mot liberté Le mot enfant et le mot gentillesse Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le mot courage et le mot découvrir Et le mot frère et le mot camarade Et certains noms de pays de villages Et certains noms de femmes et d ’amis Ajoutons-y Péri Péri est mort pour ce qui nous fait vivre Tutoyons-le sa poitrine est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux Tutoyons-nous son espoir est vivant. 2 Paul E luard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie. 374 . Francez. al P. îm puşcat de n azişti în 1941.

-ă -la justice ( j.) liber. just. Va fi o victorie sigură. -ă la confiance [koîjàs] încrederea la gentillesse [ 3 <ztij es] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a tu tu i la poitrine [pwatrin] pieptul trouer [true] a găuri L E X IQ U E Familles de mots -la liberté ( f. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ tă rît certains (folosit n u m ai la plural).) libertatea libérer (vb. care înseamnă „u n ii“ : Certains Vaffirment.) a elibera la libération ( f. -e [inosâ] nevinovat. U n ii o afirmă. 375 .) justeţea justificatif. — ive (a d j.VOCABULAIRE le héros [Ia^ero] eroul la Résistance [rezistàs] Rezistenţa le membre [màbr] membrul fusiller [fyzijej a împuşca le nazi [nazi] nazistul la défense [defas] apărarea haïr [air] a urî l ’oubli (m.) justificarea justifier (vb. c e r ta in e .) eliberarea libre (a d j.) a justifica G R A M M A IR E Adjectivul certain Aşezat înaintea unui substantiv.) drept. „cert‘‘ : Ce sera une victoire O b s e r v a ţ ie . prezintă o neregularitate la singularul indicativului prezent şi al imperati­ vului. adjectivul certain. -ă justement (adv. dreaptă. la justification ( f . cu dreptate 2. tocmai la justesse ( f. deşi aparţine grupei a Il-a de conjugare. certain este adjectiv calificativ şi se traduce prin „sigur1 '. iar la plural prin „unele“ : c e r t a in s noms de fleurs et c e r t a i n s noms de fruits unele (anumite) nume de flori şi unele (anumite) nume de fructe un c e r t a i n acteur u n oarecare actor Aşezat după un substantiv.) 1.) justificativ . „anumit“ . ) dreptatea.) Iubii] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent. ju stiţia juste (a d j. la care i pierde trema. e este ad­ jectiv nehotărît şi se traduce la singular prin „oarecare". Verbul haïr (a urî) Verbul haïr.

a lătu ri de toate popoarele. courage. P artidul Com unist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au m u rit pentru patrie şi pentru libertate. vous haïssez. justification.La indicativ: je hais . Traduisez en français: Gabriel Péri a m u rit ca un erou. Indiquez les verbes qui correspondent aux noms: lutte. [33w e] tu hais. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes: haïr. connaître. découvrir. liberté. fusil. Poporul francez. IV. verbul haïr se conjugă regulat. verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a III-a singular). tutoyer. i l hait nous haïssons. Il y av ait une certaine anim ation dans la cour de l ’usine. Gabriel Péri ura pe ocu­ p a n ţii nazişti. Traduisez en roum ain: 11 m ’en a parlé comme d ’une chose certaine. EXERCICES I. Urăsc şi voi urî pe toţi a ţîţăto rii la război. II. vous haïtes. ) La imperativ: hais t dar haïssons ! haïssez ! De asemenea. oubli. dar nu-mi voi trăda patria4 1 . E l a spus naziştilor: „V oi m uri. ouvrir. urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. trouer. La toate celelalte moduri şi tim puri. ils haïssent (P luralu l este deci regulat. espoir. q u ’il haït. courir. SUPPLÉM ENT QUELQUES G R A N D E S F IG U R E S D E FRA N ÇA ISE LA L IT T É R A T U R E (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431— 1463 (?) (1496— 1544) (1494 (?)— 1553) (1524— 1585) (1533— 1592) (1606— 1684) . Certaines personnes prétendent que cette année-ci l ’été sera torride. III. Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes.

1905) . 1897) (n.(B iaise) Pascal (Je a n ) R ac in e M olière (N icolas) B o ile a u (Je a n de) L a F o n ta ir e (Je a n de) L a B ruyèrt (Charles-Louis de) M ontesquieu V o ltaire (A lain-R ené) Lesage (Pierre de) M a riv a u x (D enis) D id e ro t (Jean-Jacques) Rousseau ( l ’A bbé) Prévost (Pierre-A ugustin de) B e a u m a r­ chais (François-René de) C h a te a u b ri­ and (V ictor) H u g o (A lphonse de) L a m a rtin e (A lfred de) Musset (A lfred de) V ig n y S te n d h a l (Prosper) M érim ée (H onoré de) B a lzac George Sand (G ustave) F la u b e rt (A lexandre) Dumas-père (A lexandre) D um as-fils (E m ile ) A ug ier (Charles) B a u d e laire (P a u l) V erlaine (A lphonse) D a u d e t (G u y de) M aupassant (E m ile ) Z ola (A natole) France (E d m o n d ) R o s ta n d (H e n ri) Barbusse (R o m a in ) R o lla n d (Roger) M a rtin d u G ard (A n to in e ) de S a in t E x u p é ry (P a u l) E lu a rd (A lb e rt) C am us (A n d ré ) M a uro is (L ouis) A ra g o n (Je an .P au l) Sartre (1623— (1639— (1622— (1636— (1621— (1645— (1689— (1694— (1668— (1688— (1713— (1712— (1697— (1732— 1662) 1699) 1673) 1711) 1695) 1696) 1755) 1778) 1747) 1763) 1784) 1778) 1763) 1799) (1768— 1848) (1802— 1885) (1790— 1869) (1810— 1857) (1797— 1863) (1783— 1842) (1803— 1870) (1799— 1850) (1804— 1876) (1821— 1880) (1802— 1870) (1824— 1895) (1820— 1889) (1821— 1867) (1844— 1896) (1840— 1897) (1850— 1893) (1840— 1902) (1844— 1924) (1868— 1918) (1873— 1935) ('1866— 1944) (1881— 1958) (1900— 1944) (1895— 1952) (1913— 1960) (n. 1885) (n.

se p longe r dans cette masse ouvrière. savo ir ce q u ’ il p e n s a it. son peuple et ses tr a d itio n s ré v o lu tio n n a ire s ! U d is a it que la G rande R é v o ­ lu t io n de 1789 est le p o in t de départ „de to u t le d é v e lo p p e m e n t de to u te l ’h u m a n ité c iv ilisé e au cours de to u t le X I X e siècle1 4 . très souvent des b o u le v a rd s. to u t va m a l et les re la tio n s sont tendues. il p ren d des contacts v iv a n ts avec les ouvriers. a u x m eetings p o p u la ir ­ es. les O u lia n o v c h an g e n t d ’a p p a rte m e n t au g ran d sou lag em en t d u p ro p rié ta ire et des concierges. Il s’in té re ssa it to u t a u ta n t à la R é v o lu tio n de 1848 et s u rto u t à la C o m m u n e . assez lu x u e u x . V la d im ir o v . ses in q u ié tu d e s au sujet de sa sol- 378 . Ils s’in s ta lle n t dans u n lo g e m e n t p lus m odeste. L ’im pressio n est très agréable: des rues larges. à leur arrivée à P a ris. Les concierges v o ie n t donc d ’u n m a u v a is oeil ces étrangers q u ’ils t r a ite n t d ’ .58-ÈMR L E Ç O N LÉNINE À PARIS L é n in e a v a it une grande a d m ir a tio n pour P a ris.a narch iste s“ . le concierge se m o n tre fo rt in q u ie t d e v a n t leur p auv reté.I1 a im a it . rue M arie-Rose. L é n in e et sa fe m m e . U v o u la it c o n n aître la vie de l ’o u v rie r fra n ç a is . P eu après son arrivée à P aris il é c r iv it à sa m ère: „ A P a ris.. m ais dans son p e tit cercle h a b itu e l. quels rêves l ’a g ita ie n t“ .. S ix m ois p lu s ta r d . engage la c o n v ersation avec lu i. a u jo u r d ’h u i tra n sfo rm é en musée. A u b o u t de quelques jo u rs. e n te n d les p la in te s q u ’il ém et à l ’égard de son lo c ata ire . entendre ce q u ’ il d is a it n o n seulem ent dans les grandes assem blées. Le lo gem ent est grand et c la ir . le p u b lic Se t ie n t avec une grande aisance d ’a llu r e “ . I l ne correspond pas au m o b ilie r que les O u lia n o v o n t am ené avec eux de Genève. L é n in e com m ence à en a v o ir assez. à p r o x im ité de la Porte d ’ O rléans. je ne fais encore que m ’o rie n te r: c ’est une v ille colossale et fo rt étendue. L é n in e assiste a u x ré u n io n s électorales. là encore. . s’in s ta lle n t d ’abord dans u n h ô te l d u b o u le v a rd Saint-M arcel. ils tro u v e n t u n a p p a rte m e n t rue B e a u n ie r. dans u n q u a r ­ tie r q u i é ta it alors presque p é rip h é riq u e . M a is. beau co up de v e rd u re . I l s’ ouvre de ses d ific u lté s à u n o u v rie r de l ’im p r im e rie d u P a r ti. Ils leur fo n t m ille chicanes d o n ­ n e n t a u p ro p rié ta ire de l ’im m e u b le des rap p orts m a lv e illa n ts sur ces locataires in so lite s. claires. Les fau bou rgs (que nous fréq u entons le p lu s souvent) ne d o n n e n t pas l ’idée d u centre. Celui-ci s’arrange p o u r re nco ntrer le p ro p rié ta ire de L é n in e dans son esca­ lie r. é m ig ré . A u d é b u t. é crit N a d e jd a K o n s ta n tin o v n a K r o u p s k a ïa .

Le fa it é ta it exact. ş i s . şi s.) [alyr] mersul.) în m od revoluţionar révolutionner (vb. C ’é ta it c e lui d u P a r ti. pasul se plonger [sa pl53e] a se cufunda le mo-bilier [mobilje] m obilierul le concierge [kosjerz] portarul la chicane [/ikan] şicana màlveillant-e [malvejà] răuvoitor la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ikjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3 e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solva­ bilitatea le compte [kot] contul se renseigner [sa râsele] a se informa déposer [depoze] a depune F a m ille de m ots la révolution ( f . aisance. exigence etc. Le p ro p rié ta ire se renseigne. „M .) revoluţionar révolutionnairement (adv.. S u fix u l -lion ( -ation. la verdure [verdyr] verdeaţa l'aisance (/. Notă.. administration. exécution. M ais l ’arge nt déposé ne lu i a p p a r te n a it pas. Atenţie la ortografia c u v în tu lu i discussion. indépendance. ) contrarevoluţionar SUFIXE S u fix u l a c ţ iu n i : -ance (-ence) in d ic ă o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l unei alliance.il“. tradition etc. Durand) VOCABULAIRE le point [pwi] punctul étendu-e [etady] întins le faubourg [fobur] cartierul peri­ feric insolite [ësolit] neobişnuit le soulagement [sula3 m d! ] uşurarea tendu -e [tddy] încordat. „Ne vous fiez pas a u x apparences ! lu i d it. -ition. ignorance. (D ’après P.) a revoluţiona la contre-révolution ( f . L é n in e a v a it e ffe ctivem ent u n com pte en b a n q u e . coalition. négli­ gence. prudence. dezin­ voltura l ’allure (f.) contrarevoluţia contre-révolutionnaire (adj.) revoluţia révolutionnaire (adj. vengeance. 379 . punition.) [ezds] uşurinţa. rénovation. O uliano v est u n gros p ro p rié ta ire . en avoir assez [à^n ^av w ar ase] a fi sătul de.v a b ilité . -ution) in d ic ă de asemenea o a c ţiu n e sau r e z u lta tu l u n e i a c ţ iu n i: révolution. apparence. I l a u n com pte en b a n q u e a u C réd it L y o n n a is ^. orientation.

Traduisez en français: In ce priveşte tăg ăd u ire a m eritelor sale literare. C'est une personne fatigante.. définir.... persécuter. -e négligent.. Spre deosebire de p a r tic ip iu l prezent care este in v a r ia b il... adhérer.. é m in . adjec­ t iv u l v erb a l v a ria ză în gen şi n u m ă r . combattre. condamner.. e fatigant.. e intrigant. acclamer. co nfi. v éhém . In general. accélérer.. ■ e équivalent. Eminescu răm înea rece.. ex ist.. IV . publier...... e précédent. résist. tem pér.. captiver... p résid... espér.. plaire.. ca orice a d je c tiv : des contacts vivants contacte v ii l ’horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. persévér. I I I .. v ig il. briller. amputer. ortografia a d je c tiv u lu i v erba l este însă deosebită de cea a p a r tic ip iu lu i prezent: participiu prezent Adjectiv verbal convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant convaincant.. In cîteva cazu ri. m ulţum indu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit 380 .G R A M M A IR E Adjectivul verbal (L ’adjectif verbal) A d je c tiv u l verbal este u n p a r tic ip iu prezent fo lo sit ca a d je c tiv ... Indiquez les noms formés à l ’aide du suffixe -tion de la même famille que les verbes. -e Exemple : Négligeant ses devoirs il s’est montré un homme négligent. naiss. Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants: excell. osciller.. souffrir. a d je c tiv u l v erba l are aceeaşi ortografie ca şi p a r t i­ c ip iu l prezent respectiv. m iliter... p ro v id .... I I ... consoler. e suffocant. provoquer. réparer. danser. louer (a închiria)... payer. EXERCICES I .. Indiquez par écrit les adjectifs verbaux provenant des verbes suivants: naître. assist. aggraver. naviguer..

un navire français à (essuyer) une terrible tem ­ pête sur la Méditerranée. Algérie. E n fin après trois jours et quatre n u its d ’angoisse. Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais. dacă aţi pleca la tim p. Le lendem ain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à m aintes reprises de rejo in ­ dre les naufragés. E lu ard. ai fi cunoscut m ai bine m uncile agricole. aş fi p u tu t evita această întîrziere. Aş pleca acum. vom putea realiza o lucrare im portantă. ai fi văzut o piesă interesantă. Mais la b a rq u e q u ’ils ont (lancer) à l ’eau et q u ’ils ont (gouverner) avec m ille peines. I I . Brésil. Balzac. Eminescu a lu p ta t ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale. dacă tu nu m-ai reţine. reportaje parlam entare. Dacă îl vei c iti pe Balzac. V. Flaubert. trois fois la tem pête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l ’am arre. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde q u ’ils ont ensuite (attacher) à la côte. 381 .pe ntru scribii contem porani. corectînd şi p ag in în d {s’occupant de la correction et de la mise en PaSe)G. Zola. Călinescu RÉVI SI ON EXE RC IC E S I . les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) . Ind ique z le nom de 8 sports en français. Dacă ne vom u n i eforturile. ensuite traduisez-le: I l y a quelques années. Chine. près de l ’embouchure du Rhône. scriind articole de fond (editoriaux). n ’a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l ’ont (rejeter) à la côte. Hongrie. Autriche. Pologne. ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à dem i(m ourir) de froid et de fa im . Dacă te-ai fi născut la ţară. co m pilînd in fo rm a ţiu n i. Traduisez en fran ça is: Dacă aş fi fost inform at la tim p . Quelle terreur fu t (ressentir) par les passagers quand le navire s’est (ariêter) brusquem ent! Le côte é ta it déserte. cependant des pêcheurs l ’ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Barbusse. H I . I l a (dévier) de sa route et est (venir) s’é­ chouer sur un banc de sable. Corneille. Argen­ tine. Mérimée. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul. Dacă ai fi mers ieri cu m ine la teatru. Musset. Ind iq ue z le nom des habitan ts des pays suivants: Danem ark. Espagne. IV . Aragon. Japo n. vei fi u im it de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Rousseau. Maupassant. Remplacez les in fin itifs p a r les participes q u i conviennent dans le texte su iv an t. Ceea ce stîrnea am ărăciunea lu i (ce qui l ’a ttris ta it) era m unca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme p lă t it .

m adame. de Bizet ou de Georges Enesco. Mais. al aventurii şi totodată al poeziei. Hugo). chiar paradoxal. Montcornet se savait issu d ’un ébéniste (Balzac). Remplacez les verbes entre parenthèses p a r le mode et le temps exigé p a r la concordance des temps: Vous avez compris tout de suite que je n ’ (ètre) pas bon à grand-chose (A . ham al. là les tombes de Frédéric Chopin. amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si u. I l décida que sa fille (partir) (Musset). V I I I . mecanic. Pangloss lu i demanda comment se (nommer) le m u p h ti (Voltaire). d ’Alphonse Daudet. . comte de l ’Em pire. purtător de reclame (homme-sandwich). Des m illiers d ’hommes viennent s’incliner auprès du Mur des Fédérés. Traduisez en ro u m ain : N ulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. France).V I. fotograf am b u lant. il faudrait que j ’(avoir) un visage (Voltaire). I l v ou lut q u ’elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). reprit la cantinière (Stendhal). V oilà aussi le m ur des Fédérés où le 28 m ai 1871. vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav. V I I .) îm pins de v ic isitu d in ile v ie ţii la o ten tativ ă de sinucidere. Îm prejurările au aşezat figura lu i P anait Istrati sub semnul m iracolulu i. Je lu i rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (M é ri­ mée). Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline q u i se nom m ait le Mont-Louis sous Louis X I V . G uillaum e pensait q u ’il n ’(avoir) pas le temps de gagner sa maison (A l. scrise în secolul X X . 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Paul E luard et tant d ’autres. ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez". ziarist. Cărţile sale. Permettez-vous que j ’ (aller) rapporter cette montre à ma mère (V. en agrandissant le lieu de repos créé en 162G sur la colline devait lu i laisser le nom. F iu l spălătorese! din B răila . Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur.na de nopţi ori' d in Odiseea. un peu plus loin le buste funéraire d ’Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix. Traduisez en fran çais: P anait Istra ti a avut un destin neobişnuit. Dumas-père). servitor. tradus în peste 25 de ţări. Le confesseur du roi. I l faut absolument que tu (venir) avec nous. P aul Vaillant-Couturier. Ils sont là. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l ’ombre d ’un saule — la tombe d ’Alfred de Musset. le père jésuite La Chaise. les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse. etc.

să se urce s u r îz în d la t r i ­ b u n ă . sur leq u e l. N im e n i n u ştia m a i b in e de­ c ît ducele să se în fă ţiş e z e în lu m e . lin ia p lă c u tă a p ă r u lu i ra r şi uşor c ă r u n ţ it accen tu au p a lo a ­ rea feţei. la douceur des cheveux rare et g riso n n an ts a jo u ta ie n t à la p â le u r de la teţe. m a i c ad averică decît t o t ce era cadaveric în seara aceea în saloanele ir la n d e ­ z u lu i. une d is tin c tio n p a radox ale . ducele p u r ta a d m ir a ­ b il fra c u l. Alphonse Daudet: (Nababul) D e o d a tă uşa se deschise la r g : — E x celenţa Sa d o m n u l duce dè M ora! U n fre a m ă t lu n g îl în t îm p in ă . a r g in tu l m a t a l d e c o raţiilo r. d ’une b e a u té fa ite d ’élégance et de p ro p o rtio n où la grâce du d a n d y se ra ffe rm is­ sait p ar q u e lq u e chose de m i l i ­ ta ire dans la ta ille et la fie r­ té d u visage. B ă r b a t fr u ­ mos în c ă . p lu s exsangue que t o u t ce q u ’il y a v a it d ’exsangue ce soir-là chez l ’ ir la n d a is . c ’é ta it le résum é. le duc de M ora“ U n lo n g frém issem ent l ’accu eil­ l it . ale c ra v a te i a lb e . d o n n e r d u sérieux aux choses f u ­ tile s. în care g r a ţia f ilf iz o n u ­ l u i era c o m p e n sată de cevam ilităresc în statu ra şi figura-i m în d r ă . o c u rio z ita te respectuoasă. de la cravate b la n c h e . tr a ­ verser grav em e nt u n s a lo n . de son a ttitu d e dans la vie. atîrnase c îte v a d in num eroasele-i d e c o raţii. să ia flea c urile în serios. în c iu d a celor c in c i­ zeci şi şase de a n i. tr a ite r légèrem ent les cho­ ses graves. deosebindu-se de în g r ă m ă d e a la b r u ­ t a lă cu care fusese p r im it N a ­ b a b u l. Le reflet d u lin g e . R efle x e ­ le c ă m ă ş ii. p o u r faire h o n n e u r à J e n k in s . q u ’ il n ’a r­ b o r a it ja m a is q u ’aux jou rs o ffi­ ciels. une c urio sité respectueuse. să trateze cu u ş u r in ţă lu c ru rile serioase . au lieu de la presse b ru ta le q u i s’é­ t a it jetée sur les pas du N a b a b . d is tin c ţ ia sa p a ra ­ d o x a lă era o sin teză a a t it u d i­ n i i în fa ţa v ie ţ ii. E n ­ core beau m a lg ré ses cinquantesix ans.T E X T E S P A R A L L È L E S I Alphonse Daudet : (Le Nabab) T out à coup la p orte s’o u v rit à deux b a tta n ts : „S on E xcellence M . 383 . rangée sur deux haies. de care p e n tru a-i face plăcere lu i J e n k in s . de o fr u m u ­ seţe elegantă şi b in e proporţion a tă . il a v a it m is quelquesunes de ses p laq u e s. N u l m ie u x que lu i ne sa va it se présenter dans le m o n d e . să traverseze grav u n sa­ lo n . il p o r ta it m e rv e il­ leusem ent l ’h a b it n o ir . arborate deobicei n u ­ m a i î n zile le solem ne. m o n ­ ter en s o u ria n t à la tr ib u n e . l ’arge nt m a t des décorations. aşe­ z a tă pe dou ă r în d u r i.

L . d u tem p s de l ’E x p o s itio n j u ­ b ila ire ) s’est déclaré avec c a n ­ de u r in c a p a b le de te n ir tête a u x élém ents déch aînés. II I . perm ite .m is ă . cu d re p t c u v în t. le gouv ern e­ m e n t conservateur (à la b arbe d u q u e l le m o u v e m e n t des m a s­ ses paysannes s’é ta it organisé à lo is ir dès l ’été d e rn ie r [1906]. Caragiale .. M o n p a v o n . et cette r é p u ­ t a tio n d ’h o m m e à b o n n e s fo r­ tune s q u ’il f a lla it s o u te n ir à t o u t p r ix . p re c u m şi re­ p u ta ţ ia de c rai pe care tre b u ia cu orice p reţ să o s u s ţin ă . a d în c în g r ija t şi b ă n u in d . coups de bourse et coups de baccara. essayait de faire la p ré s e n ta tio n si a tte n d u e . sole m n ." M o n p a v o n . încerca să î n ­ lesnească prezentarea a tît de m u lt a ş te p ta tă . fire şte . c o n tin u în d u şi d r u m u l spre s a lo n u l cel m are. d is tra ite . mais l 'E x c e lle n c e .. ducele era u n u l d in tr e c lie n ţ ii serioşi a i lu i J e n k in s . il la de­ v a it b ie n à l ’in v e n te u r de ces m ystérieuses perles q u i d o n ­ n a ie n t à son regard cette f la ­ m m e .O E U V R E S (1907. O h ! celui-là é ta it u n v r a i c lie n t de J e n k in s . lo v it u r i de b u rsă şi la bacara. R egele. — S c u m p u l m eu duce. le je u sous toutes ses form es. D a .. perm ettezm o i de v o u s . se organizase m işcarea m aselor ţă ră n e ş ti) s-a d e c la ra t cu to a tă candoarea in c a p a b il să ţ in ă p ie p t e le m e n tu lu i d e s lă n ţu it. cu plass tro n u l b o m b a t. D ucea o v ia ţ ă a t ît de z b u c iu ­ m a tă ! P o litic a .I l m e n a it une vie si te rrib le ! L a p o lit iq u e .. g u v e rn u l conservator (sub b a rb a c ă r u ia . du printemps à l ’auto­ mne) Dès que les prem ières fla m ­ mes eu re n t j a i l l i . p e ’n d e le te . şi aceas­ tă v iz it ă p r in c ia r ă d o c to ru l o d a to ra in v e n t ă r ii acelor p ilu le m isterioase care d ă d e a u s tră ­ lu c ire p l i v i r i i şi în tr e g ii f i ­ in ţe a o m u lu i. le j a ­ b o t g o n flé . îm p in s de acel c urent electric care în tre ru p e m o n o to n ia m o n ­ denă. to a te jo c u rile de noroc cunoscute. à to u t son être cet ena v a n t si v ib r a n t et si e x tra o rd i­ n a ire . Caragiale — O P E R E (1907 din prim ăvară pînă-n toam nă) C u m a u iz b u c n it p rim e le f lă ­ c ă r i. în c ă d in v ara a n u lu i tre c u t (1906). c o n tin u a n t sa route vers le gran d salon. d is tr a tă . et cette v isite p rin c iè re . pe vrem ea E x p o z iţie i ju b ilia r e . acea vigoare a tît de v ib r a n t ă şi ex traor­ d in a r ă . n ’e n­ te n d a it pas. é v id e m m e n t très in q u ie t et s o u p ç o n n a n t à ju ste ra is o n . Le ro i. d ar E x c e le n ţa . solennel. „M o n cher D u c . em po rté par u n de ces cou rants é le c tri­ ques q u i ro m p e n t la m o n o to ­ nie m o n d a in e . lu i 384 . n u auzea.

d e u x grands p a r m i les p lu s grands chefs. s p ă lîn d cu la c r im i fie r­ b in ţ i t o t tr e c u tu l — care. Les r é v o l­ tes o p é ra ie n t donc u n m ira c le : le tr a îtr e à la p a tr ie . p u b lic is te s . D a n s le fe u des lu tte s toutes récentes entre les d e u x fa c tio n s . că lib e r a lii n u erau a t ît de ig n o r a n ţi în p r iv in ţ a e v e n i­ m e n te lo r. I l y eu t p ar la suite à la C h am bre d ’a tte n d rissa n te s scè­ nes th é â tra le s . m in iş t r i de a z i. r u ş in a ţi şi î n ­ g r o z iţi de m o şte n ire a ce lăs a u . reporters et p u b lic . très e n c lin e à la note se n tim e n ta le dans les g ra n ­ des occasions. T o u t le m o n d e a p le u ­ ré. d e p u ­ t a ţ i. D ans la 'presse r o u m a in e . de telles e x h ib i­ tio n s s’a p p e lle n t „scènes é m o u ­ v a n te s ". que les lib é r a u x n ’é ta ie n t pas si ig n o ra n ts de la m arch e des é vénem ents. p r i­ m u l n u n u m e a pe a l d o ile a d e c ît „ tr ă d ă to r de n e a m “ . d o i m a r i în tr e m a ri fr u n ta ş i. s-au p le c a t în v o ie lii. c ă tr ă n o ta sen­ t im e n t a lă . foarte în c lin a t ă . A u u r m a t în C am e ră.şi t r ib u n e p u b lic e . cafn avea nevoie de s p ă ­ la t : în c ă ld u r a lu p te lo r de p în ă ie ri a celor d o u ă f r a c ţ iu n i. a fă c u t a p el la p a tr io ­ t is m u l ş e fu lu i lor. a v a it besoin d ’être la v é . sénateurs. In p u b lic ita te a ro m în e a sc ă. ta n d is qu e celui-ci n o m m a it l ’au tre „fils de B e lz é b u th “ . les conse rva­ te u rs. dé p u té s. ia r acesta pe acela „ fiu l lu i Belzeb u t “ .e x ib iţ iu n i se num esc „scene în ă lţă to a r e " .el care-şi cunoaşte b in e o a m e ­ n i i . ce-i d re p t. se n a to ri. iar c o n s e rv a to rii. il est v r a i. re­ p orteri. se tra n s fo rm a it en sau- 385 . h o n te u x et ép ou vantés de l ’héritag e q u ’ils la is s a ie n t. h ie r e n­ core. m in istre s en titr e . u n conservateur et u n lib é r a l. ş i’n fa ţa lu m ii acesteia a t ît de em o ­ ţio n a te . fit ap p e l a u p a tr io ­ tism e de leur chef. sont tom bés dans les bras l ’u n de l ’a u tre et se so n t embrassés so le n n e lle m e n t. m in iş t r i de ie r i. u n conservator şi u n lib e r a l.. la o c a z iu n i m a r i. A cesta a p r im it zd ro b ito a re a sa rc in ă a p u te r ii n u m a i cu c o n d iţia ca fra c ţiu n e a conservatoare şi m a ­ j o r it ă ţ ile ei să-i p r o m it ă c o n ­ c u rsu l fă r ă n ic io re ze rv ă . p u b lic iş t i. le p re m ie r ne fa is a it q u ’ap p e le r le second „ tr a îtr e à la p a tr ie “ . la v a n t de leurs larm es b r û ­ lantes t o u t le passé — ce passé q u i. Celui-ci accepta l ’écrasante tâch e d u p o u v o ir à c o n d itio n que la fa c tio n conservatrice et sa m a ­ jo r ité lu i p ro m e tte n t leur con­ cours sans réserve . astfel de. duioase scene te a tr a le . T o a tă lu m e a a p lîn s . s-au strîns în braţe cu e fu z iu n e şi s-au s ă ru ta t s o le m n . m in is tre s so rtants. to m b è re n t d ’accord.. E t d e v a n t cette fo u le si ém ue. R ăsco alele făceau deci o m in u n e : t r ă d ă t o r u l de n e a m de p în ă ie ri se p re sch im b a în sal- q u i c o n n a ît b ie n ses gens.

Care v a să z ic ă . c ad e. . dès le d é b u t. deşi d is p u n e de m a jo r it ă ţ i fo r­ m id a b ile . U n a u tre v ie n t a u p o u v o ir q u i se déclare à son to u r . v e u r de la p a trie . t o m ­ be. a c ţiu n ile de guvernăm în t d u şm a n e îşi d ă d e a u m în a spre re s ta b ilire a o r d in e i. E n face d u d a nge r é g a le m e n t m e n a ç a n t p o u r elles. b ie n que d is p o sa n t d ’une m a jo r ité écrasante. v in e a lt u l la putere declarîndu-se şi el d in ­ t r u în c e p u ţ in c a p a b il da c ă i n ­ c a p a b ilu l c ă z u t nu-i d ă .. u n g uve rn in c a p a b il. fă ră n ic io rezervă. in c a p a b le . ta n d is que des ailes de c h é ru b in a v a ie n t poussé en u ne n u it a u fils de B e lz é b u th . ia r f i u l u i lu i B e lz e b u t î i crescuseră peste n o a p te a r ip i de c h e ru v im . în fa ţa p r im e jd ie i p e n tru a m în d o u ă egal de a m e n in ţ ă ­ toa re . si l ’in c a ­ p a b le d é m is ne lu i prête son concours sans réserve — c o n ­ fo rm é m e n t à la règle g r a m m a ti­ cale selon la q u e lle deu x n é g a ­ tio n s v a le n t une a ffir m a tio n .. les d e u x fa c tio n s g o uv ern em enta le s e n ­ nem ies se so n t d o n n é la m a in a fin de r é ta b lir l ’o rd re . c o nc u rsu l — to c ­ m a i d u p ă p r in c ip iu l g r a m a tic a l că d o u ă n e g a ţiu n i fac o afirm aţ iu n e : d o u ă in c a p a c ită ţ i m ă r ­ tu r is ite d a u o c a p a c ita te n e tă ­ g ă d u it ă .v a to r a l p a t r ie i. V o ilà donc q u ’u n g o u v e rn e m e n t i n ­ c ap a b le . d e u x in c a p a c ité s avouées p ro ­ d u is e n t une cap a c ité in co n te s­ ta b le .

PARTEA A V-a LECTURES L IT T É R A IR E S .

.

un ouvrier de L ille . Pottier en ju in 1871. et d e m a in . Pierre Degeyter. L ’hymne fu t chanté pour la première fois à L ille en 1888. En 1889 il fut chanté par les délé­ gués français au premier çongrès de la II-ème Internationale. D e b o u t ! les dam nés de la terre ! D e b o u t ! les forçats de la fa im ! La raison tonne en son cratère. il fut écrit par E. L ’ In te rn a tio n a le Sera le genre h u m a in . dans VInternationale. Soufflons nous-mêmes notre forge. sauvons-nous nous-mêmes! D écrétons le s a lu t c o m m u n ! P ou r que le voleur rende gorge. Mais VInternationale ne fut publiée q u ’en 1887. h 'In te rn a ­ tionale devint par la suite l ’hymne du prolétariat de tous les pays du monde. deb out ! deb o ut ! Le m onde v a changer de base: Nous ne sommes rie n .L ’ IN T E R N A T IO N A L E E U G È N E P O T T IE R (1816—1887) est un poète ouvrier q u i. en composa la musique. L ’année suivante. n i César. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. C’est la lutte finale. D u passé. a réussi à exprimer les aspirations des prolé­ taires de tous les pays. soyons t o u t ! I l n ’est pas de sauveurs suprêmes. compositeur am ateur. P o u r tire r l ’esprit d u cachot. B a tto n s le fer q u a n d il est chaud ! 389 . P roducteurs. Groupons-nous. Cet hymne adm irable est issu de l ’élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris . faisons ta b le rase ! F ou le esclave. N i D ie u . C ’est l ’é ru p tio n de la fin . ayant pris une part active à la Commune. n i t r ib u n .

L ’É ta t com prim e et la loi trich e. p aysan s. À. Le so leil b rille ra toujours. pas de devoirs sans d roits !“ H ideux dans leu r apothéose. P a ix entre nous. et dem ain. O u vriers. . nous sommes Le grand p a rti des tr a v a ille u r s . N ul d e vo ir ne s ’impose au rich e. guerre au x ty ra n s ! A p pliq uons la grève au x arm ées. Groupons-nous. La te rre n ’ap p artien t q u ’au x hom m es. les vau to u rs Un de ces m atins disparaissent. C ’est la lu tte fin a le. fa ire de nous des héros. et rom pons les rangs ! S ’ils s ’o b stin en t. Com bien de nos chairs se rep aissen t! M ais si les corbeaux. En décrétant q u ’on le lu i rende. C ’est assez lang uir en tu te lle . „P as de d ro its sans d evo irs. Crosse en l ’a ir. Les ro is nous so û laien t de fum ées. Ils sauront b ien tô t que nos b alles Sont pour nos propres généraux. L ’ im pôt saigne le m alh eu reu x . d it-e lle . L ’ o isif ira loger a illeu rs. Le d ro it du pau vre est un m ot creux. L ’ In tern ation ale Sera le genre hum ain. É gaux. Ce q u ’il a créé s’est fondu. L ’ég alité v e u t d ’autres lo is . Le peuple ne v e u t que son dû. ces cannibales. Les rois de la m ine et du ra il O nt-ils jam ais fa it au tre chose Que d éva liser le tra v a il? Dans les coffres-forts de la bande.

soutiens nos bras vengeurs I L ib erté. L ’étendard sanglant est levé. A llo n s. ( Refrain) A u x arm es. m archons. m archons. de la ty ra n n ie . Les fédérés marseillais l ’ayant fait connaître les premiers à Paris. Q u’un sang im pur ab reuve nos sillons ! A m our sacré de la P a trie . c ito y e n s ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. Que nos ennem is ex p ira n ts. L'hymne reçut d ’abord le titre de Chant de guerre de l ’armée du R hin . nos compagnes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. lib erté chérie. citoyens ! Form ez vos b a taillo n s ! M archons. enfants de la P a trie. Com bats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Contre nous. Rouget de Lisle. Conduis. Q u’un sang im pur abreuve nos sillo n s! 391 .L A M A R SE IL L A ISE La Marseillaise fut composée. Egorger nos fils . il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l ’hymne national français. Le jo u r de gloire est a rriv é . M ugir ces féroces soldats? Ils vien n en t jusque dans nos b ras. que la vic to ire A ccoure à tes m âles accents . V oient to n triom phe e t notre gloire ! A u x arm es. Entendez-vous dans nos campagnes. paroles et musique.

citoyens ! Formez vos b ataillon s ! M archons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n ’y seront p lu s. m archons. Nous aurons le sublim e orgueil De les venger ou de les su ivre ! A u x arm es. Nous y trouverons leur poussière E t la trace de leurs vertus ! Bien moins ja lo u x de leur su rv iv re Que de partager leur cercueil. Q u’un sang im pur abreuve nos sillons ! .

I . a été le plus grand auteur comique de la littérature française.LE B O U R G E O IS G E N T IL H O M M E M O L IÈ R E . A h ! que cela est beau. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs.1. scène 4. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). a in si dites voyelles parce q u ’elles ex p rim e n t les v o ix . M onsieur Jo u rd a in : — A . M a ître de philosophie: — Très volontiers. Tartuffe (1664).— S o it. Monsieur Jou rd ain . le Misanthrope (1666). Monsieur Jourdain. M a ître de philosophie: . M onsieur J o u r d a in : — A . l 'Avare (1668). E . M onsieur Jo u rd a in M a ître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? M onsieur J o u r d a in : — Apprenez-moi l ’orthographe. et en consonnes. l ’avidité et l ’avarice des riches bour­ geois. I . Ma f o i! o u i. il fa u t com m encer selon l ’ordre des choses. le M alade imaginaire (1673) etc. 1. — sont dirigées contre la société féodale française. p ar une exacte connaissance de la nature des lettres. M a ître de philosophie: — La v o ix A se forme en o u v ra n t fort la bouche: A . Cela est v ra i. M onsieur Jo u r d a in : — Après vous m ’apprendrez l ’a lm a n a c h . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). O u i. pour savoir q u an d il y a de la lune et q u a n d il n ’y en a p o in t. et de la différente m anière de les prononcer toutes. YÉcole des femmes (1662). E t là-dessus j ’ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.A . Don J u a n (1665). est un de ces bour­ geois q u i veulent im iter les manières de la noblesse féodale. 0 . P our bien suivre votre pensée et tra ite r cette m atière en p h ilo so p h e . A . et ne fo nt que m arquer les diverses a rtic u la tio n s des v o ix .1. le héros du Bourgeois gentilhomme. E . K . (Acte I I . et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . V ive la science! 393 . K . fragment) M a ître de philosophie. Il y a cinq voyelles ou v o ix : A .E . l ’ignorance des médecins de l ’époque.1. M a ître de philosophie: — ■ E t la voix I en rap p ro c h a nt encore d a v a n ­ tage les m âchoires l ’une de l ’a u lre . M onsieur J o u r d a in : — A . les Femmes savantes (1672). en présence de son m aître de philoso­ phie. leurs prétentions stupides d ’im iter la noblesse. l ’hypocrisie du clergé catholique. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. U . Dans la scène qui suit. M on sieur J o u r d a in : — J ’entends to u t cela. a in si appelées consonnes parce q u ’eiles son­ nent avec les voyelles. E . M a ître de philosophie: — La v o ix E se forme en ra p p ro c h a n t la m âchoire d ’en bas de celle d ’en h a u t: A . le Bourgeois gentilhomme (1670).

le haut et le bas: O.0 . et allongeant les deux lèvres en dehors. Oui. Monsieur Jourdain: — 0 .E . A h ! la belle chose. et rapprochant les lèvres par les deux coins. Maître de philosophie: — L ’ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .I.R . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d ’en haut: DA.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les m â­ choires.R A . faisant une manière de tremblement: R R A .R . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —-E t l ’R . de sorte q u ’étant frôlée par l ’air qui sort avec force.0 . que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.0 .0 . Vous avez raison. Monsieur Jourdain: — 0 . vous ne sauriez lui dire que : U . Cela est admirable! 1. U n ’y a rien de plus véritable: U. il faut que je vous fasse une confidence.R .R A . Monsieur Jourdain: — Est-ce qu’il y a des choses aussi curieuses qu’à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.R . Monsieur Jourdain: —• U .U.R .U. La consonne D. Monsieur Jourdain: — U . par exemple. Cela est vrai.R . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —■ L ’F en appuyant les dents d ’en haut sur la lèvre de dessous: FA. les approchant aussi l ’une de l ’autre sans les joindre tout à fait: U. Cela est vrai. Ah ! l ’habile homme que vous êtes ! et que j ’ai perdu de temps ! R .R A . Monsieur Jourdain: — D A . et vous moquer de lui.R .0 . Ah ! que n ’ai-je étudié plus tôt. Au reste.R .D A . C’est la vérité.FA. qui sont les consonnes. Il n ’y a rien de plus juste A .1 . Monsieur Jourdain: — R . Je suis amoureux d ’une personne 394 . Monsieur Jourdain: — FA. elle lui cède. 0 . Ah ! mon père et ma mère.0 . Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s’allongent comme si vous faisiez la moue: d ’où vient que si vous la voulez faire à quelqu’un. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. et revient toujours au même endroit. nous verrons les autres lettres.R .0. en portant le bout de la langue jusqu’au haut du palais. 0 .

tout ce qui n ’est point prose est vers. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Maître de philosophie: — Fort bien. Monsieur. et je souhaiterais que vous m ’aidassiez1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. à la veille ae la R évolution bourgeoise de 1789. reproduit ci-dessous. scène 3) Figaro. LE M A R IA G E D E F IG A R O P IE R R E . est justem ent un v io ­ lent réquisitoire contre le régime féodal. ou les vers. Monsieur. (Acte V . Le perse prin cipal de ses deux comédies. Maître de philosophie: ■ — Il faut bien que ce soit l ’un ou l ’autre. Monsieur Jo u rd a in : — Quoi? quand je dis: „Nicole. et tout ce qui n ’est point vers est prose. représentant du Tiers état. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. le Barbier de Sêville (1775) et le M de Figaro (1784).èm e siècle. seul. point de vers.de qualité. se promenant dans l'obscurité. 395 . dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Maître de philosophie: — Sans doute. sans que j ’en susse rien. q u ’est-ce que c’est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. oui. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de n uit“ . Le monologue de Figaro.. je ne veux n i prose ni vers.A U G U S T IN C A R O N D E B E A U M A R C H A IS (1732-179 le plus illustre successeur de Molière au X V III. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. se traduce prin conjunctiv pre­ zent: să mă ajutaţi. est Figaro. qu’il n ’y a pour s’exprimer que la prose. qu i. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. nul anim al créé ne peut manquer à son instinct. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul conjunctivului . c’est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Monsieur Jourdain: — Il n ’y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie:-— Non. non. Monsieur. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison.. Monsieur Jourdain: ■ — E t comme l ’on parle. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. et je vous suis le plus obligé du monde de m ’avoir appris cela.

.. en nous disant: Chiens de chrétiens! — Ne pouvant avilir l ’esprit. au milieu même de la cérémonie. toute l ’Egypte. et qui nous meurtrissent l ’omoplate. et comme il n ’est pas nécessaire de tenir2 les choses pour en raisonner. d ’Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. Il s’élève une question sur la nature des richesses... — La nuit est noire en diable. de je ne sais où. q u ’on n ’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1. n ’ayant pas un sou. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. des places: tout cela rend si fier ! Q u’avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Après m ’avoir obstinément refusé quand je l ’en pres­ sais devant sa maîtresse.. à l ’instant qu’elle me donne sa parole. la pharmacie. * tenir — a poseda. ne sait lire. les royaumes de Barca. a se măsura cu. et partout je suis repoussé! J ’apprends la chimie... se plaint que j ’offense dans mes vers la Sublime-Porte . je lui dirais.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. si légers sur le mal q u ’ils ordonnent ! quand une bonne dis­ grâce a cuvé son orgueil. fortune. morbleu! perdu dans la foule obscure... mari. -comme un benêt__ ! Non. et me voilà faisant le sot métier de. auteur espagnol.tromper?. Noblesse. je crois pouvoir y fronder Ma­ homet sans scrupule: à l ’instant. je voyais de loin arriver l ’affreux recors. pour plaire aux princes mahométans.. quoique je ne le sois q u ’à m oitié! ( I l s’assied sur un banc. je m ’en dégoûte et veux courir une carrière honnête. un rang. on se venge en le maltraitant. je crois. il in ’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement.. la chirurgie. un envoyé. et tout le crédit d ’un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vété­ rinaire ! — Las d ’attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. de Tripoli. 396 . On vient. — Mes joues creusaient. la Perse. vous vous croyez un grand génie !.. vous ne l ’aurez pas. j ’écris sur la valeur de l ’argent et sur son produit net. mon terme était échu. sitôt je vois du fond d ’un fiacre baisser pour moi le pont d ’un château fort. volé par des bandits. Il riait en lisant. le perfide! et moi. vous ne l ’aurez pas.. une partie de la presqu’île de l ’ Inde. à l ’entrée duquel je laissai l ’espérance et la liberté.. homme assez ordinaire.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. je m ’évertue. c’est elle. tandis que moi. que les sottises impri­ 1 jouter — a se lupta.. de Tunis. Parce que vous êtes un grand Seigneur. du reste. dont pas un... ( I l se lève. élevé dans leurs mœurs. ce n ’est personne. Monsieur le Comte..

je vais rasant de ville en ville. eh! mais qui donc? ( I l retombe assis. ni des autres spectacles. Pour le coup je quittais le monde. je taille encore ma plume. ce fut un danseur qui i ’obtint. 3 pharaon — un joc de noroc. 397 . et pour prix d ’avoir eu par mes soins son épouse. et que. j ’énonce un écrit périodique. ni du culte. ( I l se lève en s’échauffant.) O bizarre suite d ’événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu’un — a intra în concurenţă cu cineva. c’est lui. que. et q u ’il n ’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. puis laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent. il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. il fallut bien périr encore. J ’aurais bien pu me remonter. c’est vous. c’est toi. ni de la morale. je me fais banquier de pharaon3: alors. Prêt à tomber dans un abîme. on me met un jour dans la rue. et la honte au m ilieu du chemin. ( I l se rassied. Il ne me restait plus q u ’à voler. et comme il faut dîner.) On se débat. Un grand seigneur passe à Séville. mes parents m ’arrivent à la file. je puis tout imprimer librement.mées n ’ont d ’importance q u ’aux lieux où l’on en gêne le cours . je commençais même à comprendre que. il me reconnaît. et je vis enfin sans souci. comme trop lourde à un piéton. orage à ce sujet. ni des corps en crédit. sous l ’inspection de deux ou trois censeurs. ni de personne qui tienne à quelque chose. en exigeant que je fusse honnête. et les personnes dites comme il faut m ’ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. sans la liberté de blâmer. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. bonnes gens ! je soupe en ville. on pense à moi pour une place. mais par malheur j ’y étais propre: il fallait un calculateur. croyant n ’aller sur les brisées1 d ’aucun autre. qui s’étend même à celles de la presse. je le nomme Journal inutile. ni de l ’Opéra. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (p lătiţi după n um ărul cuvintelor). c’est moi. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille2. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. quoiqu’on ne soit plus en prison. pourvu que je ne parle en mes écrits n i de l ’autorité. ce n ’est pas nous. ni des gens en place. lorsqu’un Dieu bienfaisant m ’appelle à mon premier état.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. pour gagner du bien. il n ’est point d ’éloge flatteur. je le marie. et. Mais comme chacun p illa it autour de moi. et vingt brasses d ’eau m ’en allaient séparer. Pour profiter de cette douce liberté. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m ’allait saisir. non. il veut intercepter la mienne ! In tri­ que. ni de la politique. on me supprime. au moment d ’épouser ma mère.

NOTRE-DAME DE P A R IS
(Fragment)

V IC T O R H U G O (1802 — 1885), considéré à juste titre comme chef de l ’école rom antique, a créé une œuvre immense, q u i se caractérise par son souffle démocratique et hum anitaire. I l a consacré un volume de vers (les Orien­ tales — 1829) à la lutte du peuple grec pour l ’indépendance et un autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de Napo­ léon I I I . Plusieurs poésies de VAnnée terrible (1871) expriment la sympa­ thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit un grand nombre de drames romantiques, dont les plus connus sont M arion Delorme (1829), Hernani (1830),Le R oi s’amuse (1832), Ruy-Blas (1838). I l y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s’opposant à la dom ination des classes possédantes. Comme romancier, V. Hugo est l ’auteur de plusieurs romans, dont le plus célèbre, les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la xner (1866), ont été écrits pendant son exil forcé dans l ’île de Guernesey, où V. Hugo a résidé durant tout le Second Empire. Les romans de V. Hugo respirent la sympathie de l ’auteur envers les gens simples, exploi­ tés et hum iliés par un régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris, roman historique (1831), V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Le fragment qui suiţ est une belle description du Paris moyenâgeux.

P A R IS À V O L D ’O IS E A U 1

Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d ’un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l ’état d ’île, avec deux ponts, l ’un au nord, l ’autre au m idi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le Grand-Châtelet sur la rive droite, le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l ’étroit dans son île, et ne pouvant plus s’y retourner, Paris passa l ’eau. Alors, au delà du Grand, au delà du Petit-Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges; aujourd’hui, il n ’en reste que le souvenir, et çà et là une tradition, la porte Baudets ou Baudoyer, Porta Bagauda, Peu à peu, le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours, hautes et solides. Pendant plus d ’un siècle, les maisons se pressent, s’accu­ mulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l ’eau dans
1 à vol d ’oiseau — văzut de sus.

398

un réservoir. Elles commencent à devenir profondes, elles mettent étages sur étages, elles montent les unes sur les autres, elles ja il­ lissent en hauteur comme toute sève comprimée, et c’est à qui pas­ sera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d ’air. La rue de plus en plus se creuse e'; se rétrécit; toute place se comble et disparaît. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste, et s’éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent1, se taillent des jardins dans les shamps, prennent leurs aises2. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg q u ’il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la b âtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n ’y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d ’un pays, toutes les pentes naturelles d ’un peuple ; des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s’amasse sans cesse goutte à goutte, siècle à siècle. L ’en­ ceinte de Charles V a donc le sort de l ’enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le fau­ bourg court plus loin. Au seizième, il semble q u ’elle recule à vue d ’œ il3 et s’enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s’épaissit déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concen­ triques de murailles qui, du temps de Julien l ’Apostat, étaient, pour ainsi dire, en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l ’an passé. Sous Louis X I , on voyait, par places, per^ cer, dans cette mer de maisons, quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons4 des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement pour nos yeux; mais il n ’a franchi qu’une enceinte de plus, celle de Louis X V , ce misérable mur de boue et de crachat, digne du roi qui l ’a bâti, digne du poète qui l ’a chanté:

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
1 se carrer — a fi în largul său. 1 prennent leurs aises — se tac comode. 3 à vue d ’œ il — văzînd cu ochii. 4 piton — culme, vîrf.

399

Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire: la Cité, l ’Université, la Ville.

LE P È R E G O R IO T
(Fragment)

H O N O R É D E B A L Z A C (1799 — 1850) est l ’un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. C u ltiv an t le réalisme critique, il a reflété dans ses romans, groupés sous le titre général de Comédie hum aine , la société capitaliste de la première m o itié du X lX - èm e siècle. Engels dé­ clarait avoir appris de l ’ œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens, économistes et statisticiens de métier pris ensemble*1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d ’exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et imm ortels. Balzac eut une influence considérable sur le développement du rom an aussi bien en France q u ’à l ’étranger. Nous citons parm i ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833), le Père Goriot (1834), Illusions perdues (1837), César Birotteau (1837), les Paysans (1844), la Cousine Belle (1846), le Cousin Pons (1847) etc. Dans le texte q u i suit, extrait du Père Goriot, V autrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des m œ urs de la „haute société" de Paris.

„Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l ’éclat du génie ou par l ’adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d ’hommes comme un boulet de canon, ou s’y glisser comme une peste. L ’honnêteté ne sert à rien. On plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, parce qu’il prend sans partager; mais on plie s’il persiste; en un mot, on l ’adore à genoux quand on n ’a pas pu l ’enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l ’arme de la médio­ crité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d ’appointements pour tout potage1, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d ’un pair de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante m ille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parie­ rais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira, fut-elle riche,
1 pour tout potage — cu to tu l, în total.

400

belle et jeune. Toutes sont bricolées1 par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n ’en finirais pas s’il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité, rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi l ’honnête homme est-il l ’ennemi com­ mun. Mais que croyez-vous que soit l ’honnête homme? A Paris, l ’honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu2. Certes, là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise, mais là est, la misère. Je vois d ’ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s’ab­ senter au jugement, dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s’enrichir, il s’agit ici de jouer de grands coups3; autrement, on carotte4, et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle q u ’elle est. Ça n ’est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l ’on veut fricoter; sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque.

LE R O U G E ET LE N O IR
( F r a g m e n t )

S T E N D H A L (1783 — 1842), de sou vrai nom Henri Beyle , est, à côté de Balzac, l ’un des représentants les plus illustres du réalisme critique. Ses deux chefs-d’œuvre, le Rouge et le N oir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839), contiennent une âpre critique de la société de son temps. Ju lie n Sorel, le héros du Rouge et du N oir est le type de l ’arriviste, qui se rend compte que dans la société capitaliste on ne peut parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit, Ju lie n Sorel, fils de paysans, se trouve au début de sa carrière. Précepteur des enfants de Monsieur de R én al, un riche bourgeois de la v ille de Verrières, il est invité à dîner chez Monsieur V alenod, directeur de la prison communale.

En rentrant, il trouva un valet de M. Valenod, en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d ’invitation à dîner pour le même jour.
1 bricolées — încătuşate. 2 la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor dom nului. 3 jouer de grands coups — a da lovituri m ari. 4 carotter — a ciupi (fig .).

401

Jamais Julien n ’était allé chez cet homme; quelques jours seu­ lement auparavant, il ne songeait q u ’aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se l’aire une affaire en police correc­ tionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès m idi et demi dans le cabinet de travail de M. le directeur du dépôt1. Il le trouva étalant son importance au milieu d ’une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantou­ fles brodées, les grosses chaînes d ’or croisées en tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à bonnes fortunes2, n ’imposaient point à Ju lie n ; il n ’en pensait que plus aux coups de bâton q u ’il lui devait. Il demanda l ’honneur d ’être présenté à madame Valenod; elle était à sa toilette3 et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l ’avantage d ’assister à celle de M. le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valenod, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l ’une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d ’homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. Julien pensait à madame de Ilênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu’à l ’attendrisse­ ment. Cette disposition fut augmentée par l ’aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d ’ignoble et qui sentait l ’argent, volé. Jus­ q u ’aux domestiques, tout le monde y avait l ’air d ’assurer sa con­ tenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l ’homme des impositions direc­ tes, l ’officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Us furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort m al disposé, v in t à penser que de l ’autre côté du mur de la salle à manger, se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l ’étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même; sa gorge se serra, il lui fut impossible de manger et presque de parler. Ce fut pis un quart d ’heure après; on entendait de loin en loin
1 dépôt — arest, închisoare. 2 homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. 3 elle était à sa toilette — se îmbrăca.

402

quelques accents d ’une chanson populaire, et il faut l ’avouer, un peu ignoble, que chantait l ’un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n ’entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du R hin, dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à M. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j ’ai fait imposer silence aux gueux. Ce mot fut trop fort pour Ju lie n ; il avait les manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolu­ ment impossible de faire honneur au vin du R hin. L ’empêcher de chanter! se disait-il à lui-même, ô mon D ie u ! et tu le souffres! Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mau­ vais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur: voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et n ’en jouiras q u ’à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt m ille francs, mais il faudra que, pendant que tu te gorges1 de viandes, tu empê­ ches de chanter le pauvre prisonnier; tu donneras à dîner avec l ’ar­ gent que tu auras volé sur sa misérable pitance2, et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux!

BEL-AM I
(Fragment)

G U Y D E M A U PA SSAN T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la littérature française. Représentant du réalisme critique, il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un tableau presque complet des mœurs de la deuxième m oitié du X lX - cm e siècle. Rappelons parm i ses volumes de nouvelles Mademoiselle F i j i (1882), Contes de la Bécasse (1883), Miss Harriet (1884), Tuine (1885), Monsieur Parent (188G), la petite Roque (1886), le IIor la (1887) etc. Écrivain antibourgeois, Maupassant a laissé aussi des romans, dont le m eilleur est Bel-Ami (1885). L ’auteur y critique avec véhémence les m ilieux d ’affaires et la presse vénale de son époque. Bel-Ami dévoile également les dessous de la politique coloniale des gouvernements français. Le personnage central du roman, Georges Duroy, est un type d ’arriviste im m oral et sans 1 se gorger — a se indopa. 2 pitance — raţie zilnică.

403

scrupules, qui ne pense q u ’à parvenir le plus vite possible aux plus hauts degrés de la hiérarchie sociale. Le voici, au début de sa carrière, faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son temps.

Il s’endormit dans l ’ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied, dans l ’avenue du Bois-de-Boulogne, avant d ’aller à son rendez-vous. Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit, et il faisait une tiédeur et un soleil d ’avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l ’appel du ciel clair et doux. Duroy marchait lentement, buvant l ’air léger, savoureux comme une friandise de printemps. Il passa l ’arc de triomphe de l ’Etoile et s’engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il les regardait, trottant pu galopant, hommes et femmes, les riches du monde, et c’est à pe.irie s’il les enviait maintenant. Il les connais­ sait presque tous de .-nom, savait le chiffre de leur fortune et l ’his­ toire secrète de leur vie, ses fonctions ayant fait de lui une sorte d ’almanach des célébrités et des scandales parisiens. Les amazones passaient, minces et moulées dans le drap sombre de leur taille, avec ce quelque chose de hautain et d ’inabordable q u ’ont beaucoup de femmes à cheval; et Duroy s’amusait à réciter à mi-voix, comme on récite les litanies dans une église, les noms, titres et qualités des amants q u ’elles avaient eus ou q u ’on leur prêtait... Ce jeu l ’amusait beaucoup, comme s’il eût constaté, sous les sévères apparences, l ’éternelle et profonde infamie de l ’homme, et que cela l ’eût réjoui, excité, consolé. •Puis il prononça tout haut: „Tas1 d ’hypocrites“ et chercha de l’œ il les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu, pour qui les cercles2, en tout cas, étaient la grande ressource, la seule ressource, ressource suspecte à coup sûr. D ’autres, fort célèbres, vivaient uniquement des rentes de leurs femmes, c’était connu: d ’autres des rentes de leurs maîtresses, on l ’affirmait. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable), sans q u ’on eût jamais deviné d ’où leur était venu l ’argent nécessaire (mystère bien louche3). Il vit des hommes de finance dont l ’immense fortune avait un vol pour origine, et q u ’on recevait partout, dans les plus nobles maisons, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les tripotages4
1 tas — (aici) ceatâ, banda. 2 cercle — (aici) club. 3 louche — suspect. 4 tripotages — afaceri necinstite.

404

effrontés, dans les grandes entreprises nationales, n ’étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. Tous avaient l ’air hautain, la lèvre fière, l ’œ il insolent, ceux à favoris et ceux à moustaches. Duroy riait toujours répétant: „C’est du propre, tas de crapu­ les1, tas d ’escarpes2 !“ G E R M IN A L
(F r a g ni e n t)

ÉlVIILE ZOLA. (1840 — 1902), théoricien du naturalism e, n ’a appliqué que partiellem ent, dans ses romans, les théories q u ’il a soutenues. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart, comme par exemple la Fortune des Rougon (1871), la 'Curée (1872), Son excellence Eugène Rougon (1876), A u bonheur des dames (1883), Germinal (1885), VArgent (189-1), la Débâcle (1892), Zola fait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Zola a joué un rôle de premier plan dans l ’Affaire Dreyfus, démasquant avec courage la justice bourgeoise et la diversion antisémite. Son fameux manifeste , , J ’accuse“ lui a valu un exil forcé en Angleterre. Germinal est le premier roman de la littérature française consacré à la vie des mineurs. On y assiste, entre autres, à une grève déclenchée par les mineurs. Voici les grévistes en présence du représentant des patrons, auquel ils présentent leurs revendications.

Enfin, M. Hennebeau entra, boutonne m ilitairement, portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Il parla le pre­ mier. — A h ! vous v o ilà !... Vous vous révoltez, à ce q u ’il paraît... Et il s’interrompit, pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous, je ne demande pas mieux que de causer. Les mineurs se tournèrent, cherchèrent des sièges du regard. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises; tandis que les autres, inquiétés par les soies brodées, préféraient se tenir debout. Il y eut un silence. M. Hennebeau, qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée, les dénombrait vivement, tâchaitde se rappeler leurs visages. Il venait de reconnaître Pierron, caché au dernier rang; et ses yeux s’étaient arrêtés sur Etienne, assis en face de lui. — Voyons, demanda-t-il, q u ’avez-vous à me dire? Il s’attendait à entendre le jeune homme prendre la parole, et il fut tellement surpris de voir Maheu s’avancer, q u ’il ne put s’em­ pêcher d ’ajouter encore: — Comment ! c’est vous, un bon ouvrier qui s’est toujours montré si raisonnable, un ancien de Montsou dont la famille travaille
1 crapules — secături. 2 escarpes — tîlhari.

405

au fond depuis le premier coup de pioche !... Ah ! c’est m al, ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait, les yeux baissés. Puis, il commença, la voix hésitante et sourde d ’abord. — Monsieur le directeur, c’est justement parce que je suis un homme tranquille, auquel on n ’a rien à reprocher, que les cama­ rades m ’ont choisi. Cela doit vous prouver q u ’il ne s’agit pas d ’une révolte de tapageurs1, de mauvaises têtes2 cherchant à faire du dés­ ordre. Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, et il nous semble q u ’il serait temps de s’arranger, pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. Sa voix se raffermissait. Il leva les yeux, il continua en regar­ dant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système... On nous accuse de mal boiser3. C’est vrai, nous ne don­ nons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais, si nous le donnions, notre journée se trouverait réduite encore, et comme elle n ’arrive déjà pas à nous nourrir, ce serait donc la fin de tout, le coup de torchon4 qui nettoierait vos hommes. Payez-nous davantage, nous boiserons mieux, nous mettrons aux bois les heures voulues, au lieu de nous acharner à l ’abatage, la seule besogne productive. Il n ’y a pas d ’autre arrangement possible, il faut que le travail soit payé pour être fait... E t q u ’est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête, voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline, puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Si cela était vrai, nous n ’en serions pas moins volés, car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage, c’est que cela n ’est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout, elle met sim­ plement deux centimes par berline dans sa poche, voilà ! — O ui, oui, c’est la vérité, murmurèrent les autres délégués, en voyant M. Hennebeau faire un geste violent, comme pour inter­ rompre. Du reste, Maheu coupa la parole au directeur. Maintenant, il était lancé, les mots venaient tout seuls. Par moments, il s’écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. C’étaient des choses amassées au fond de sa poitrine, des choses q u ’il ne savait même pas là, et qui sortaient, dans un gonflement de son cœur. Il disait leur misère à tous, le travail dur, la vie de brute, la femme et les petits criant la faim à la maison. Il cita les dernières payes
1 tapageurs — scandalagii. 2 mauvaises têtes — capete înfierbîntate, 3 boiser — a căptuşi cu lemn. 4 coup de torchon, — lov itu ră de graţie.

406

désastreuses, les quinzaines dérisoires, mangées par les amendes et les chômages, rapportées aux familles en larmes. Est-ce q u ’on avait résolu de les détruire? — Alors, monsieur le directeur, finit-il par conclure, nous sommes donc venus vous dire que, crever pour crever1, nous préfé­ rons crever à ne rien faire. Ce sera de la fatigue de moins... Nous avons quitté les fosses, nous ne redescendrons que si la Compagnie accepte nos conditions. Elle veut baisser le prix de la berline, payer le boisage à part. Nous autres, nous voulons que les choses restent comme elles étaient, et nous voulons encore q u ’on nous donne cinq centimes de plus par berline... Maintenant, c’est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le travail. Des voix, parmi les mineurs, s’élevèrent. —■ C’est cela... II a dit notre idée à tous... Nous ne demandons que la raison.

LE L IV R E D E MON AMI
'Fragment)

A N A T O L E F R A N C E (1844 — 1924), pseudonyme de François-Anatole T h ib a u lt, fils d ’un libraire parisien, a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bqnnard (1881), le Livre de mon am i (1885), Thaïs (1890), la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893), Histoire contemporaine (composée de 4 volumes, à savoir: l 'Orme du m ail (1897), le M annequin d ’osier (1897), VAnneau d ’améthyste (1899), M . Bergeret à Paris (1901)) l ’île des pingouins (1908), les D ieux ont soif (1912) etc. E n tan t que critique littéraire, À. France a réuni ses nombreux articles en 4 vôlumes publiés sous le titre L a Vie lit­ téraire (1888 — 1892). A. France a passé d ’un scepticisme ironique à un hu­ m anism e m ilita n t, illustré par son rôle im po rtant dans l ’Affaire Dreyfus, où il a été le principal soutien de Zola, par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au P arti Communiste Français. A. France a été l ’un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la R év olutio n d ’Octobre et le nouvel É ta t Soviétique. A. France est l ’un des maîtres de la prose française^ moderne, son style atteignant la perfection. Le fragment suivant, extrait du volum e de nouvelles le Livre de mon am i, est un modèle du style ironique et p é tilla n t q u i carac­ térise la prose d ’Anatole France.

„Quel belliqueux professeur de troisième nous avions là ! Il fallait le voir, lorsque, texte en m ain, il conduisait à Philippes les soldats de Brutus. Quel courage ! quelle grandeur d ’âme ! quel héroïsme ! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce
1 crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm .

407

temps n ’était pas le temps présent. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. On l ’effrayait facile­ ment. „ II avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d ’un honnête homme. „ II est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous; son âme était dans l ’antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas ; dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle ; dans les champs de Cannes, près de PaulÉm ile ; il tom bait tout sanglant dans le lac Trasimène, où, plus tard, un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait, à Pharsale, César et les dieux; il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C’était un fameux homme de guerre. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l ’AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assié­ gée, monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. „— Un des stratagèmes q u ’il faut recommander, nous dit un jour monsieur Chotard, en commentant un texte d ’Elien, est d ’attirer l ’armée ennemie dans un défilé et de l ’v écraser sous des quartiers1 de roc. „II ne nous dit point si l ’armée ennemie avait souvent l ’obli­ geance de se prêter à cette manœuvre. Mais j ’ai hâte d ’en venir au point pour lequel Chotard s’illustra dans les esprits de tous ses élèves. „II nous donnait pour sujet de compositions, tant latines que françaises, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c’est en dictant le corrigé de ces narrations qu’il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d ’interrompre le cours de son idée pour nous dispenser2 des punitions méritées, mais le ton de sa voix restait héroïque jus­ que dans ces incidences; en sorte que, parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pensums3, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d ’autant plus grand q u ’il était impossible de savoir si c’était le consul ou le professeur qui par­ lait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre, par un
1 quartiers — bu căţi, blocuri. 2 dispenser — a distribu i. 3 pensums — pedepse scrise (date elevilor).

408

discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur; j ’eus soin de l ’écrire sur mon cahier sans en rien omettre. „Le voici tel que je l ’entendis, tel que je l ’entends encore, car il me semble que la voix grasse de monsieur Chotard résonne encore à mes oreilles et les em plit de sa solennité monotone.
D E R N IÈ R E S P A R O L E S D E D É C IU S MUS

Près de se dévouer aux dieux Mânes et pressant déjà de l ’éperon les flancs de son coursier impétueux, Décius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d ’armes et leur dit: — Si vous n ’observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J ’entre, pour la patrie, dans l ’im m ortalité. Le gouffre m ’attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez dix pages de rudiment. Ainsi l ’a décidé, dans sa sagesse, Jupiter Capitolinus, l ’éternel gardien de la Ville éternelle. Monsieur Nozière, si, comme il me semble, vous passez encore votre devoir à monsieur Fontanet pour q u ’il le copie, selon son habitude, j ’écrirai à monsieur votre père. Il est juste et néces­ saire q u ’un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-inoi et ne me pleurez pas. U est inepte de rire sans motif. Monsieur Nozière, vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d ’une inconvenance que je ne puis tolérer. J ’informerai monsieur le proviseur de votre conduite: Et je verrai, du sein de l ’Elysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. „ J ’avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l ’exerçai tout entière sur les dernières paroles de Décius Mus, et, quand, après nous avoir donné le plus puissant m otif de rire, mon­ sieur Chotard ajouta q u ’il est inepte de rire sans m otif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n ’ont pas été secoués à quinze ans par un fou rire sous une grê­ le de pensums ignorent une volupté.

C Y R A N O DE B E R G E R A C
E D M O N D R O S T A N D (1868 — 1918), représentant tardif du romantisme, a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894), La Princesse lointaine (1895), Cyrano de Bergerac (1897), VAiglon (1900), Chantecler (1910). Dans sa meilleure pièce, Cyrano de Bergerac, il exalte les sentiments nobles et généreux de l ’hum anité, incarnés par Cyrano ,,1’un de ces hommes, peu nom breux, mais toujours m alheureux, auxquels revient l ’honneur d ’être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains1 1 (M. Gorki). Les

409

si j ’avais un tel nez.. monsieur. vous avez un nez. et se campant devant lui d* un air fat) Vous. scène 4. Dans la scène qui suit Cyrano de Bergerac. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. monsieur.. 410 .. tenez: Agressif: „Moi. faites-vous fabriquer un hanap !“ Descriptif: ..vers étincelants de Rostand surnommé le m illiard aire de rimes4 4 contri­ buent à mettre en valeur le contenu hum anitaire de certaines de ses pièces. C’est une péninsule!" Curieux: De quoi sert cette oblongue capsule? D ’écritoire... imperturbable: C’est tout?. folosit cu pedanterie ironică... bien des choses en somme. très grand. c’est un p ic !. c’est un cap! Que dis-je. ( I l s'avance vers Cyrano qui Vobserve. Le Vicomte. jeune homme ! On pouvait dire.. riant: H a! Cyrano. heu. (Acte I .... c’est un cap?.. Cyrano...C’est un roc!... un nez. — par exemple.. Cyrano: Ah ! non ! c’est un peu court. ou de boîte à ciseaux?“ Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" 1 amputasse — imperfectul co nju n ctiv u lu i. En variant le ton. O h ! D ie u !. q u i n ’est autre que le philosophe m atérialiste et athée bien connu du XV II-èm e siècle. gravement: Très... Le Vicomte: Mais.. Il faudrait sur-le-champ que je me l ’amputasse!1 " Am ical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. fragment) Le Vicomte... C ’est la fameuse „tirade du nez“ ...

Que vous n ’en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d ’une. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. monsieur. d ’ailleurs. l ’ami.)Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „ L ’anim al seul.Truculent: „Ça. C’est là ce qui s’appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. avec assez de verve. monsieur. et de lettres Vous n ’avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. votre tète entraînée Par ce poids. le traître !" — Voilà ce q u ’à peu près. monsieur. 1 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . Vous n ’en eûtes jamais un atome. excepté le mistral !" Dramatique: „C’est la Mer Rouge quand il saigne!" Adm iratif: „Pour un parfumeur. vous m ’auriez d it Si vous aviez un peu de lettres et. ce sera le gros lot !" Enfin. nez magistral. c’est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. de tomber en avant sur le sol!“ Tendre: . ô le plus lamentable des êtres. monsieur. mon cher. 411 . La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans q u ’un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l ’harmonie ! Il en rougit. d ’esprit: Mais d ’esprit. a queuque — pronunţare populară pentru quelque (vreun). car Je me les sers moi-même. lorsque vous pétunez. Mais je ne permets pas q u ’un autre me les serve. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. q u ’on vous salue. ardé ! C’est-y un nez? Nanain ! C’est queuqu’2 navet géant ou ben queuqu2’melon nain !" M ilitaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. l ’invention q u ’il faut Pour pouvoir là. T’enrhumer tout entier. quelle enseigne!" Lyrique: „Est-ce une conque. q u ’Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d ’os !“ Cavalier: „Quoi. a fi om cu vază.

et à essayer de tuer. il pensait q u ’il faisait. il pu b lia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d ’autres É tats des Balkans. Ses parents et les parents de ses parents. comme ces terres. Après une visite en Roum anie en 1925. de rău. depuis des temps immémoriaux. sur l ’ordre des autres et pour des buts qu’il ignorait. il faisait ce q u ’on lui disait de faire. ne tirez pas sur vos frères de l ’armée rouge. avaient toujours travaillé sur les domaines des boyards. de n ’être pas tué ! Un jour. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en fa­ veur de la paix. — de bine. 412 . C’était en temps de guerre. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Mais il ne savait pas ce q u ’était la guerre. et n ’avait pas pris l ’habitude d ’être curieux. soldats de la marine ! Frères ouvriers qui êtes sous l ’uniforme. Il ne savait rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le petit coin de cette Roumanie où il était courbé. si les boyards roumains vous envoient vous battre contre la Russie des soviets. Il n ’en connaissait que la toute petite partie q u ’il touchait directement. avec R om ain R o llan d . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines q u i ont paru dans le volume Faits divers (1928). C ’est un témoignage de sympathie envers le peuple roum ain dont Barbusse a été l ’un des amis les plus sincères. était un appel aux soldats de la marine: „Frères. Et depuis des temps immé­ moriaux. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violem m ent la guerre impérialiste. et à essayer. car cette Russie est l ’unique Etat prolétarien qui existe dans le monde entier !“ 1 tant bien que m a l. I l fu t. Clarté (1919) est un nouvel acte d ’accusation contre les fauteurs de guerre. Quand Grecea eut l ’âge d ’être enrôlé. Barbusse se consacre entre les deux guerres.LA CON V ERSION DE ION GRECEA H E N R I B A R B U S S E (1873 —1935). il m aniait. tant bien que m al1. il devint soldat de la marine. type d ’écrivain m ilita n t. Il obéissait aux ordres qu’on lui donnait. Sur ces papiers. Membre du P arti Communiste Français. à manœuvrer. comme il avait naguère manié la charrue et la houe. Ion Grecea était un paysan sans instruction. La Conversion de Ion Grecea en fa it partie. partie de la propriété des boyards. un fusil. Son éducation ne se perfectionna guère pendant les sombres jours où on l ’obligea avec ses congénères en uniforme. un ouvrier s’approcha de lui et lui remit un paquet de feuilles volantes en lui demandant de distribuer ces feuilles à ses camarades marins sur le navire. Grecea le fit sans savoir ce qu’il y avait d ’écrit sur les feuilles. puisqu’il ne savait pas lire.

Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. l ’homme que je fus autrefois. Grecea expliqua ensuite qu’en prison il avait vu des gens „qu’on appelait communistes". c’était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. mais il n ’avait même pas. Il n ’était même pas sûr qu’il les ait eu jusque-là entendus prononcer.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Il dit quelle avait été sa vie jusqu’à ce qu’il eût revêtu l ’uniforme. Devant le tribunal m ilitaire. Lui. à qui il eût été si facile de se tirer d ’affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l ’inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu’il avait commis l ’acte dont on l ’inculpait. dit-il „que notre sueur se changeât en or“ . Il expliqua qu’il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. il fut battu. un nouveau 413 . cherché à le savoir. il n ’avait songé à s’étonner de cette grande nécessité. messieurs les juges. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Maintenant je ne suis plus le même homme. Non seulement il n ’avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu’il avait accepté de distribuer. s’écria le petit paysan Grecea.. l ’injustice et l ’absurdité monstrueuses d ’un régime social qui change les masses produc­ trices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. le communisme. à la lumière. contre lui-mêine. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. Il subit un an et demi de prison préven­ tive et de supplices. ensan­ glanté de coups. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l ’avaient fait avant lui. Il parla ensuite aux jugés officiers de l ’affaire des manifestes: il n ’avait pas su alors ce qu’il faisait. en plein tribunal militaire. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Comme tous les inculpés politiques. à la vie. Grecea fut arrêté. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réel­ lement un homme". „Je vous ai dit. il avait cru que c’était une loi de la vie. Le socialisme. Les choses auxquelles je n ’avais jamais pensé. cela était alors pour lui comme des mots d ’une langue étrangère. qu’il y avait un commandement suprême d ’après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l ’or à ceux qui récoltent l ’or ici-bas. Il montra que cette besogne où sa vie s’était jusque-là concentrée. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. une multitude d ’esclaves obscurcis. selon la pente de son obéis­ sance passive. apporta magni­ fiquement. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c’était que la cause dont il avait été un agent inconscient.afin“ . . torturé. totalement inconnue.

où la peine de mort est supprimée. Mais ce n ’est pas au hasard que j ’ai parlé tout à l ’heure de „châtiment suprême". 2 réduit — colţişor. on dit ensuite qu’il a tenté de s’enfuir). On le priva de nourriture: on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. et. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d ’internement dans une maison de correction. chaque paysan et ouvrier. C’est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu’une occasion de le laisser mou­ rir. on n ’y réussit non plus. lorsque ce simple paysan s’écria comme un apô­ tre: „Le communisme est une chose magnifique. Il y demeura pendant des mois accroupi. eut con­ naissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Con­ seil de Guerre. en même temps que lui. Quand M. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Rou­ main. d ’autant plus que les faits s’étaient ébruités. Ï1 attira sur sa tète. les châ­ timents suprêmes. volontairement. dans ce réduit2 humide et étroit q u ’on appelle la gherla. U fit alors la grève de la faim. Restaient les tor­ tures quotidiennes. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. Bratianu. mais d ’où l ’on n ’a jamais vu sortir 1 chef d ’accusation — cap de acuzaţie. Naturel­ lement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. sûr qu’elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu’elles atteindraient le cœur de la foule de ses sem­ blables : — Chaque fils du peuple roumain. dans les coulisses de la Justice officielle. On chercha alors à empoisonner Grecea. Le directeur arrêta la grève des prison­ niers par des promesses et envoya Grecea à l ’infirmerie. Cette fois.chef d ’accusation1. cependant. Président du Conseil des Ministres. et si Dieu condui­ sait les choses du monde. En Roumanie. l ’essai de fuite échoua. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. il n ’aurait pas voulu une autre règle que celle-là“ . chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnête­ ment. il tomba dans un grand accès de fureur. Le directeur de la prison dut céder. la grève de la faim. que toute une masse d ’ouvriers et même une partie du public étranger s’étaient émues. 414 . Le petit bâtiment que l ’on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l ’on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire.

car la ligne d ’éclairs s’enfonçait vers l ’intérieur du pays et révélait des for­ teresses de nuages. X II Cependant. se résoudrait au demi-tour. et Fabien renonçait à le contourner. si l ’affaire se présentait mal. Il tenterait de passer par-dessous. Fabien. au jugé1. Le médecin de la prison a. Saint-Exupéry est l ’un des maîtres du style dans la littérature de notre siècle. Pour se conserver une marge. 415 . Saint-Exu­ péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. le 31 ju ille t 1944 il ne rentra plus d ’une mission aérienne qui lui avait été confiée. Saint-Exupéry est l ’un des principaux romanciers français de la pre­ mière m oitié de notre siècle. pilote de son métier. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. le courage et l ’esprit de sacrifice de ceux qui mettent toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. U l ’estimait trop étendu.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérienns en Amérique du Sud. puis. coutume d ’en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'1 . n ’est plus qu’un fantôme. VUL U H iN U il A N T O IN E DE S A IN T . inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. du reste. et. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Ses romans les plus importants. sur la carte.que des morts. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Celui qui s’est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité q u ’il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d ’homme. G uillaum et etc. Mais il est devenu fou. m ’a dit un té­ moin.E X U P É R Y (1900-1944). Vol de nuit — 1930.. Pilote de guerre — 1942) exaltent l ’énergie. Le moteur vibra très fort et l ’avion trembla. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. il naviguerait vers sept cents. Grecea n ’est pas encore mort. qui remue. A. Dans l ’allégorie le Petit prinee (1943) l ’écrivain semble pressentir la conquête im minente du cosmos par les hommes. a été l ’un des pionniers de l ’aviation civile dans le monde. Dans le fragment suivant. À côté de Jean Mermoz. l ’angle de descente. de Saint-Exupéry est m ort glorieusement au cours de la guerre antinazie. le courrier de Patagonie abordait l’orage. corrigea. 1 au jugé — din ochi. extrait de son roman Vol de nuit. traînant le cadavre de sa pensée.

Il déplia un papier du radio2: „Où sommes-nous?“ Fabien eût donné cher pour le savoir. appuyé à gauche. il essayait d ’interpréter les lueurs confuses qui. et reprenait. Il répondit. Il ne savait plus combien de temps. Fabien se sentit menacé par d ’invisibles éboulements. qu’il avait déplié et lu mille fois. La pâle clarté promise plus loin l ’engageait à poursuivre ." 1 faire demi-tour — a se întoarce. d ’épaves. circulent encore. Mais ce n ’était même plus des lueurs. „Je ne sais pas. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. Un remous fit plonger l ’avion. Il n ’osait plus allumer les faibles lampes rouges. Nous traversons. Penché à gauche contre la masse du vent. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il s’agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. Il la regarda.. absorbait le monde visible. qui l ’éblouissaient pour longtemps. À peine des changements de densité. puisque Trelew. Là. vent Ouest faible. coulait aussi contre l ’avion avec la même étonnante fatalité. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d ’astres. 2 le radio — radiotelegrafistul.“ Il se pencha encore. dans ce néant. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. si pâle que le clair de lune l ’eût éteinte.I] sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. signalait un ciel trois quarts couvert. et tout ce qu’elle portait de rocs. au milieu d ’aiguilles et de chiffres. À moins que. par les nuits les plus épaisses. mais il ne vira pas d ’un degré. Il doutait presque d ’en être jamais délivré. Il rêva qu’il faisait demitour1 et retrouvait cent mille étoiles. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Chaque trente secondes. pour­ tant. Il était gêné par la flamme de l ’échappement. la prochaine escale. ou une fatigue des yeux. Et pourtant le pilote s’inquiétait. Elle était tressée drue par le vent. sa veille terrible. Sachez-moi s’il fait toujours beau en arrière. qui trembla plus fort. dans l ’épaisseur des ombres. il griffonna pour le radio: „ J ’ignore si je pourrai passer. de collines.1 1 Si Trelew était trois quarts couvert.. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. pro­ bablement. 416 . car il jouait sa vie sur ce petit papier. mais qui. sale et chiffonné. comme la flamme d ’une torche. comme il doutait. à la boussole. combien d ’ef­ forts le délivreraient de ses liens sombres. un orage. Fabien calculait ses chances: il s’agissait d ’un orage local. lui répétait l ’opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. „Où sommes-nous. La nuit.

Aragon est l ’une des personnalités dominantes de la culture française actuelle.. Tempête. Aragon est également un grand romancier. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. se rabattait vers la mer. Après avoir débuté comme poète sur­ réaliste. les villes. directeur de l ’hebdomadaire „Les Lettres françaises1 1 . m em ­ bre du Conseil M ondial de la P aix . tu peux vivre. 2 7 — Învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . De cette vie es-tu las? Tu peux vivre. Tu peux vivre.La réponse le consterna : „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. La poésie q u i suit évoque l ’héroïsme des patriotes français durant les années de l ’occupation nazie. de la Cordil­ lère des Andes. On dit que dans sa cellule.4 ' Il commençait à deviner l ’offensive insolite qui. La voix qui monte des fers Parle pour les lendemains. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l ’un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin.. Avant qu’il eût pu les atteindre. „Et s’il était à refaire Je referais ce chemin*'. B A LLA D E DE CELU I Q UI CHANTA DANS LES SUPPLICES L O U IS A R A G O N (né en 1897) est la figure la plus représentative de ia littérature française contemporaine. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949— 1951) et le rom an historique la Semaine Sainte (1958). le cyclone raflerait. Une voix monte des fers Et parle des lendemains. cette nuit-là Lui murmuraient: „Capitule. comme nous ! Dis le mot qui te délivre Et tu peux vivre à genoux. Membre du P arti Communiste Français. Critique iittéraire et critique d ’art. Deux hommes.

Rien qu un mot: la porte cède... Rien à faire. „Alors qu’ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C’était son unique carte: Périsse cet innocent. S’ouvre et tu sors..*1 Et si c’était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers D it: „Je le ferai demain. „Et si c’était à refaire Je referais ce chemin". Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu’un mot. Je meurs et France demeure Mon amour.. et mon refus O mes amis.. L ’un traduit: „Veux-tu te rendre?1 1 Il répète calmement: . Un cheval pour mon empire. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain.. songe.. rien q u ’un mensonge Pour transformer ton destin.. Rien q u ’un mot: Le bourreau se dépossède. si je meurs.J’ai dit tout ce qu’on peut dire: L ’exemple du Roi Henri. Une messe pour Paris... Vous saurez pour quoi ce fut !“ Ils sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. Songe.. songe... songe À la douceur des matins. .

confiance en Carnot.. en ce républicain qui ne s’était jamais déjugé. si l ’envie me prenait de le choisir. — qu’entre Napoléon et Louis X V II I . 1 a fflig e r — (aici) a copleşi.. celle même que cette brute d ’Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l ’Empereur. Le personnage prin cipal du roman est le jeune peintre Théodore G éricault. Des mots: „.. „Si je n ’avais à choisir. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. et haussait les épaules. Que chantent les lendemains !” 1 1 chantait. ou non.. — dit encore le mousquetaire. I l expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le tém oin. pourrait influer sur ma décision. Sous vos coups chargé de fers. lui. Mais je vois bien qu’il y a un troisième parti: et l ’in­ sensé c’est que vous qui me l ’avez montré. L ’alliance de l ’ar­ mée et du peuple. sous les balles. Quelle importance cela avait-il? On avait./' D ’une seconde rafale Il a fallu l ’achever. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question..„E t si c’était à refaire Je referais ce chemin. peut-être que le seul fait que l ’un fuie.. Une autre chanson française A ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l ’humanité ! LA SEM AINE SAINTE (F RA GM ENT ) L a Semaine Sainte este u n rom an historique dans lequel Louis A ra­ gon décrit les sept jours q u i ont m arqué la fuite de Louis X V I I I et le retour de Napoléon de l ’île d ’Elbe (1815). c’était sa présence aux côtés de l ’Empereur qui la signifiait. 419 . appelant Carnot au ministère l ’affligeât1 du titre de comte?‘‘ Le commandant fumait sa pipe. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes q u i s’enfuient. sanglant est levé. et l ’autre ait pour lui l ’armée. voilà l ’important.

— Cocarde tricolore ou cocarde blanche. tout ce que nous avons vu... blê­ m ir. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouver­ nement du général Bonaparte. pas d ’autre perspective ! Seigneur. si elle est victorieuse. Le désordre ou la guerre. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels1 et des fêtes.. Napoléon . Un jour crier Vive le R o i! l ’autre Vive VEmpereur! et on recommence. de notre vivant. c’est dans la mesure où l ’armée n ’est pas l ’armée du peuple. Q u’il soit de l ’une ou de l ’autre fraction. voilà donc — s’excla­ ma Théodore. ni forgeron.. il y a des retours.. et personne n ’y peut rien. son teint s’obscurcir. des chutes. Voilà tout le choix qui m ’est donné. elle entrera dans le camp de la misère. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu’il va donner à la France à son tour une autre Charte.. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. est-ce qu’il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. c’est là pour moi le travail... Mais m oi. regardez sa bouche se tordre. Mais.. qui veut q u’on le représente sans personne qui lui porte ombrage2. 2 porter >mbrage — a lăsa în um bră. a cclipsa 420 .. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. Le peuple continuera à crever la faim. se révulser ses yeux. voyons ! Oui. Il voit la chose avec les yeux de sa caste.. d ’être l ’Empereur de la canaille. il l ’appellera Constitution. Est-ce que je préfère peindre sous l ’Empereur.. chez Monsieur mon père. Q u’ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.. je ne suis ni boulanger. Je me remettrai à peindre. servira à l ’intimider. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. ni charretier..“ Le commandant dit qu’il faut croire qu’on peut changer le monde. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd’hui signifient plus l ’armée que Ta police. un pré­ texte ou l ’autre de répandre le sang.Houdetot dit que Napoléon a refusé.... la guillotine a disparu des places. on l ’a envoyée par toute l ’Europe faire le gendarme. même Hercule. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d ’Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. aux conspirateurs et aux armées étrangères. voilà tout. Si elle est battue par l ’étranger. L ’armée. que si l ’on donne les armes au peuple..... Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d ’Augias. par là. si on m ’en laisse latitude.. sans doute... sanglant. A h ! je serai avec les victimes! 1 hôtel — (aici) palat. La Révolution. mais on a embrigadé la jeunesse.

Jean aperçut Christian et Mathieu. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais. Le fragm ent suivant. la Marseillaise éclata. la Dernière forteresse (1950). Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. lui frappait sur l ’épaule et l ’entraînait vers le parvis de la gare. organisée par le P arti Communiste Français contre l ’occupant n azi. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. il prit Claude à part. Mathieu.CLASSE 42 (FRAGM EN T) P I E R R E D A IX (né en 1922) a com battu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Enfin. Il vit André et Mathieu brandir des dra­ peaux tricolores sur la chaussée. Paris occupé par les A llem ands. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Jean n ’eut pas le temps de s’émouvoir. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Ça^aisait bien longtemps qu’il n ’avait pas rencontré Mathieu. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. mais Hubert avait disparu. Classe 42 (4 volumes. 1 à tout le moins — cel p u ţin . extrait de Classe 42. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bon­ jour. se fai­ sant sans cesse bousculer.F. Roberte. Les gens sur les trot­ toirs refluaient incertains. devant les vitrines de la cour de Rome. décrit juste­ m ent les réalités d ’u n camp de concentration nazi. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins1. présente une m anifestation patriotiqu e organisée par le P. Christian fut aussi chaleureux que s’ils ne s’étaient pas revus de­ puis des mois. Pierre D aix est aussi un critique littéraire distingué. Son deuxième roman.C. — C’est décommandé ici. Il hésita. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. 1 1 était près de six heures à l ’horloge de la gare Saint-Lazare. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre D aix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulatio n du monstre hitlérien. lancés au pas de course2. dans. 421 . Son premier rom an. I l a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. passant 43 mois dans plusieurs camps de con­ centration. 1951— 1953) est consacré à la Résistance du peuple français. de glace. barem 2 au pas de course — în pas alergător. surgie de la foule. Jean erra encore quelques minutes.

L ’euphorie. La Marseillaise reprit. dans un escalier. Trois gars s’avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l ’obstacle et se jetèrent sur lu i. Mathieu avait soudain disparu. revolver au poing. Tout d ’un coup. l ’Allemand. * moto — motocicletă. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. tenant toujours le drapeau à sa main. 4 Boche — neamţ (peiorativ). André et Mathieu émergèrent de l ’autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. La manifestation pénétrait tête baissée sur l ’étroit sentier d ’asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. Après on verrait. André s’en alla vers la droite.. Jean attendait. déjà lancé à toute vitesse. 3 pétarade— şir de detunături. L ’Allemand. Un des Allemands de l ’auto escalada la grille. Le cortège les aborda de front. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant..Au croisement du boulevard Sébastopol. Une troisième fois. l ’autre posa sa moto5. de l ’autre côté de la Porte SaintMartin. Le Boche4 se trouvait à trois mètres d ’André. se jeta à sa poursuite. son grand imperméable clair volait à ses côtés. Jean se retrouva. Brusquement. André se m it à courir évitant le soldat. pris de peur. On aperçut un policier à terre. Au loin. sur le trottoir. Au même moment. dans le groupe de tête du cortège. Il y eut quelques secondes d ’attente muette. on le v it s’engouffrer. ayant abandonné sa machine. un instant surpris. déboucha des marches. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. déjà il était engagé dans le coupegorge1. Toute faute tue ! Pas la peine d ’épiloguer. * liesse — bucurie. sur le trottoir. lui aussi. avec Mercœur et Saint. un autre tournoyait au m ilieu des manifestants. l ’autre motocycliste surgit monté sur sa machine. pris par la bousculade. tendu à 1 coupe-gorge — loc periculas. prêt à tirer. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l ’armée allemande arrivaient sur le boulevard. il y eut une hésitation. André s’envola par-dessus la grille. D ’autres flics couraient vers eux. quelques flics français s’efforçaient de faire un barrage. un des motocyclistes noirs. s’enfuit salué de quolibets et de cris de joie. revolver au poing. on sentait l ’horreur sur le groupe. Le premier moto­ cycliste le suivit. une pétarade3 trancha le chant. Pour l ’instant il fallait gagner. la Marseillaise repartit. la liesse2 du Quatorze Ju ille t se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. éperdu. 422 . l ’un se saisit du revolver.

André ne tenait plus sur ses jambes. pour délivrer le genre hum ain Tant pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. tirant au hasard. A cet instant. Jean se sentit agrippé par sa manche. La manifestation s’avança à la rencontre d ’André. une claire: André. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. émacié. on discernait ses traits crispés. ni drapeau. d ’une seconde à l ’autre. Il eut l ’impression que le garçon brun s’affalait à son tour.. devant un portail ouvert. l ’autre Allemand qui avait dû s'embusquer en contrebas réapparut dans l ’escalier. Jean dut le porter sur son épaule. L ’Allemand l ’aperçut et fit demi-tour. Les copains firent une redoute de leur poitrine. l ’A l­ lemand s’abattit lourdement. cela prit peu à peu figure d ’un homme courant vers eux. mettant la main sur son cœur. le Boche tira . 423 .l ’extrême. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Plus que dix mètres entre eux. le trait noir s’abattit. le coup de revolver fatal. André con­ tinua de courir. André fit non de la tête... le croiser. Derrière eux. André rejaillit seul d ’un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste.. il lui semblait q u ’allait partir.. sans se presser. comme s’il allait s’évanouir. sûr de tenir sa proie. c’était André sans imperméable. un visage fou. Le cortège semblait cloué de stupeur. La Jeune Garde. plus longue. prenez garde Vous les sabreurs. André tenta un crochet1 pour l ’éviter. l ’Allemand allait le rejoindre. l ’autre toute noire. A son étonnement. les yeux exorbités. Lorsqu’il fut capable de se tenir debout. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. puis ferma les yeux aussitôt. tendre la jambe devant le soldat noir. 1 crochet — ocol. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. Jean reçut André dans ses bras. un frisson de joie parcourait le groupe. blême.. retentit nerveuse et puissante: Nous sommes les gars de l ’avenir Élevés dans la souffrance O u i nous saurons vaincre ou mourir. Jean vit un jeune gars brun s’élancer sur André. il regarda Jean. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. Le groupe entier s’était refermé sur André. une jeune fille blonde l ’entraînait. Jean voyait seulement deux silhouettes. La Jeune Garde continuait comme un défi: .

424 . La jeune fille rassérénée prit l ’autre bras d ’André et le m it sur son épaule comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. trop bête. Il attendit une seconde. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. ils obliquèrent dans une rue. Ils fouillent tout ! Jean rattrapa le bras d ’André et l ’entraîna vers la rue. garnitură.. Jean fit signe de se taire.. Jean fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et partit aux nouvelles. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. André reprenait des couleurs et marchait de plus en plus vite. 1 rame — tren. Ils courent. Sa voix s’éteignit. à mort.. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. et lui se sentait les pommettes en feu. ce qu’ils venaient de vivre.. venant du boule­ vard. André susurra. sauvés ! La jeune fille s’éclipsa toute rougis­ sante. Il chercha vainement une blague idiote à dire afin d ’amener une détente: mais rien ne venait. puis dans une autre. il mit le nez dehors. Il trouva André et la jeune fille trottinant tout près de lui. André devenait écarlate. elle paraissait hallucinée par un point au niveau de leurs genoux Jean observa et demeura bouche bée. Elle chuchota apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. — Ce serait. On n ’entendait plus aucun bruit. Même alors. Tout était calme. Jean secoua la tête en signe d ’assentiment et d ’impuissance.— J'a i couru. obstinée et venge­ resse : Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le marteau Et nous construirons sur vos ruines Le communisme.. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. — II y a mon nom dans l ’impérinéable. Les soldats disparaissaient aux deux bouts de la rue. La station du métro. Jean partit en éclaireur. puis revint sur ses pas. grommela André. Jean s’v faufila longeant les murs. la chanson ja illit une fois encore. Assourdie. Jean ne se trouva en sécurité que lorsqu’ils furent montés dans une rame1.. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. Line porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s’ouvrant sur l ’autre rue. rassuré. Il dévisagea une jeune femme qui ne les quittait pas des yeux.

c’est Jean Longuet. le gérant“ . c’est Amédée Dunois. c’est Renaudel. La plupart des habi­ tués avaient quitté le restaurant. c’est Dubreuihl. — „Le voyez-vous?“ d it Jacques. Jacques et Jenny s’installèrent sur la droite. Jaurès et ses amis formaient. E t. là. le gros. E t. — „ II n ’a pas l ’air tellement inquiet“ . à gauche de 1’enferée. murmura Jenny.Celui qui est à droite de Jaurès. LES T H IB A U LT (FRA GM EN T) Roger M artin du Gard (1881 — 1958) est l ’un des plus illustres représen­ tants du réalisme critique français de la première m oitié du vingtièm e siècle. La rame s’arrêtait dans une station. Le fragment qui suit relate le moment de l ’assassinat de Jaurès. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. où il y avait peu de monde. Jean entraîna son camarade au dehors. Roger M artin du Gard embrasse les idées socialistes et.E t la femme?1 1 — „Je crois que c’est Madame Poisson. vous les connaissez?“ — „Oui. ^ côté d ’elle. une longue tablée. A sa gauche. il lui prit le coude. „Sur la banquette. En face de Renaudel. — Il était plus de neuf heures et demie. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l ’écho de l ’affaire Dreyfus parm i les intellectuels français.“ — j. la femme du type qui est en face de Landrieu. C ’est une V é ri­ table étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. faite de plusieurs tables mises bout à bout. au m ilieu. L ’auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrem ent les figures d ’Oscar T hibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. — „Les autres aussi. le dos à la fenêtre. et le serra doucement. 425 . Tenez. prend position contre la guerre im périaliste de 1914 —1918. malgré certaines confusions. Le roman-fleuve Les T hibault (1922 — 1940) est le chef-d’oeuvre de Roger M artin du Gard.André tenait son bras ballant et l ’on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. c’est Philippe Landrieu. à côté de Dubreuihl. parallèle­ ment à la rue Montmartre. il se tourne pour parler à Albert.

ouvrit le col. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Une seconde de stupeur. — fendit le cercle. — un médecin. envahissaient le café. et d ’un fracas de vitres. l ’interrompit net. A demi caché par le dos de Renaudel. et empêchait d ’approcher.0ù?“ — „De la rue !“ Deux garçons se ruèrent vers la porte et.s’élancèrent dehors.“ Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. à flots. gesticulant. d ’une deuxième détonation. presque aussitôt. Chut !. des curieux. Jacques le vit s’incliner len­ tement pour chercher quelque chose à terre.'1 — „La police!" Un cercle de gens. Jacques s’était dressé.. De la rue. la gérante.. la barbe. d’où partaient des cris. entourait les amis de Jaurès. U l ’aperçut une seconde: autour du Patron. en. Avec autorité. dont les paupières battaient. saisit la main qui pendait. qui tenait le poig­ net de Jaurès. en courant.Q u i?“ — . il cherchait Jaurès des yeux.. un éclatement de pneu. en appuyant sa m ain sur l ’épaule de Jenny. A ce moment. Sans changer de pose.. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. J ’ai oublié son. debout. qui se penchait.. chercha le pouls. d ’où s’élevaient des voix haletantes: — . Albert retentit: 426 . Puis il cessa de le voir.. il hocha lentement la tête. ce sont les deux frères Renoult. ses amis s’étaient levés lui seul. Au mur du fond.“ souffla Jacques. vite'. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. puis un brouhaha" assourdissant. Et celui qui vient d ’arriver. Il se précipita vers la table du Patron. sans regarder personne. passa devant la table de Jacques.. et la forçant à se rasseoir. Un homme. debout. Il était courbé en deux. Toute la salle. La voix de M. la bouche entr’ouverte. et. Instinctivement. mais il levait vers la corniche un visage de voyant.. le front. un collaborateur du Bonnet Rouge.. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !“ — „Restez là . très calme.^ n médecin. le bras tendu pour protéger Jenny. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu’à l ’angle de la salle. Il joua des coudes. un dîneur. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang.E t en faoe d ’elle.“ Un claquement bref. les yeux clos. assis. Il ne disait rien. Il était pâle. c’est un ami de Mighel Almereyda. une glace avait volé en éclats. Mme Albert. s’était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — ). Il devait s’être évanoui. sans doute. il arracha la cravate. était resté à sa place.. suivi. celui qui est debout près de la table.

Henri Fabre. Il ne distingua q u ’un coin de marbre blanc et deux semelles dressées.. serrés l ’un contre l ’autre. rapprochées en hâte. énormes.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Trois mots. dont la masse élastique se referma derrière eux.d’un espace vide. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Au moment où ils allaient la franchir. Elle était debout. n ’attendant q u ’un signal. prête à bondir.“ Les yeux pleins de larmes. un ami de Jaurès. Une main tim ide fit un geste vers le fond de la salle. sourdement répétés. un homme qui parle­ m entait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. On chuchotait: j. —■„Laissez passer le docteur !“ André Renoult avait réussi à ramener un médecin.. bousculés. l ’emportaient avec précaution. pour le coucher sur deux tables. l ’attroupement devenait de plus en plus compact.... passèrent de bouche en bouche: — „I) est mort. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant.“ Une longue minute s’écoula. s’accrocha à son bras. Il est m ort. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu’au m ilieu de la salle. et procédait à l ’évacuation de la salle. teur. Il balbutiait: — „Où est-il? L ’a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n ’osa répondre. poussiéreuses. Jacques cherchait à voir. Un silence angoissé s’était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Le docr. Des amis avaient soulevé le corps. entraînés vers la porte.. Il était blêm'e.. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. . et Jacques v it ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir.Le docteur. Jacques reconnut un socialiste. sans un mot. Alors. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Elle se faufila jusqu’à lu i. se trouvèrent pris dans le remous. Mais. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. autour du blessé. Jacques et Jenny. Fabre se retourna: au centre. poussés..

.

PARTEA A Vl-a C O M P E N D IU D E GRAM ATICA FRA N CEZA .

.

prédisposé pour. em-. înapoi. anti-impérialiste bienfaisant. sou­ mettre super-.etc. direcţie.) înainte ante-. illogique. repetiţie 2. tré-. apporter. separare défaire. supra-. ir-. perforer préînainte préavis.. réarmement. entrevoir mijum ătate m in u it non-sens nonnegativ par-. disdepărtare. bisco-. vicomte o.F O R M A R E A CU V IN T ELO R PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. con. supersonique. antiîm potriva antibine bien-. entreîntre. riu l réagir sub-. ra-. survoler trans-. en­ nem i inter-. in-. sous-. collabo­ rer. biscuit cohabiter. superior superstructure. désarmer. rapatrier. attirer. em2. antichambre antifasciste. negativ im m obile. outredincolo de ultra-royaliste. suprasensible. contresigner contra contra-. bipède. des-. enfermer. sous-directeur. soudedesubt subordonné. separare enlever. importer.(ac-. af-. contra­ retourner. trépasser. ad-. irréel. contrecontrariul. înainte poursuivre. col-. rasseoir re-. a l­ longer antédiluvien.deasupra.împreună 431 . outre-mer vice-. 1.pro­ în faţă. exporter en-. prédire. bénéfice bicyclette. r1. im-. ré-. exincarcérer. emmener. tresdincolo de transalpin. projeter redire. în m ijlocul intercostal. sur. corn-. scop al. il-. rapporter. coexistence. disparaître dé-. în emmagasiner en-. bétiéde două ori bi~. viîn locul vice-président. perprin parcourir. tressaillir ultra-. correspondre contradiction.

classement aiglon. partizanul unei doctrine 2. vengeance. -uble ■am. calitate -et. parisien.let . acţiune 2. réalisme journalisme communiste. visiteur. dentiste remaniement. calitate -ie. doctrină. technicien franchise communisme. -ible. -ette . lorrain. poignée charpentier. profesie -iste 1. écolier cendrier. ita ­ lien anglais. français. eance. ruelle bouchée. R oum ain. lisible. -ois ■ al capabil de origine origine referitor la aim able. prêtraille. -asse -ade -âge populace. -ten -ais. dessinateur blancheur. stare -on d im in u tiv -té.-v. soluble roum ain. réaliste journaliste.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple peiorativ produs 1. paperasse citronnade. fillette danseur. -erie calitate -ien origine. profesiune 2. dem ni­ tate -eau. -ence acţiune. valetaille. -ière 1. stare -aille peiorativ -ain origine -ais. négli­ gence syndicat. profesie ~(e)ment acţiune. professorat. orangeade nettoyage. profesie -ise calitate -isme 1.-elette d im in u tiv -eur. rezultatul acţiu n ii -al instituţie. ^ois origine -aison. encrier. -elle d im in u tiv -êe conţinut -ier. fourchette. curent 2. -ité calitate -ace. obiect -esse stare. rougeur perfidie. ourson parenté. hum anité Adjectivale Sufixul Sensul Exemple able. -ation acţiune -ance. adm inistration tempérance. sucrerie Parisien. socialiste. iinesse coffret. agent 2. doctorat chevreau. suédois caricatural.. soupière politesse. Chinois pendaison. -ateur 1. m aladie. marseillais. royal- 432 . bavardage esclavage ferraille. Marocain Français.

coutumier inventif. barbu -ard -âtre aud -et. bavard campagnard. rarissime po intu . elet -eur. vaniteux saisonnier. m a ­ quisard noirâtre. rougeâtre lourdaud. communard. socialiste richissime. calitate aproximaţie peiorativ d im in u tiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. aigrelet menteur. eux -ier -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . alpin héroïque. pensif enfantin. peiorativ 2.Sufixul Sensul 1. caracter. noiraud propret. scénique communiste.

Moscou.M O RFOLO GIE A RT ICOLU L (L’ARTICLE) A rticolul hotărît ( L ’article defini) Singular Plural Masculin Feminin Masculin şi feminin le (livre) T (élève) la (table) ï ’ (armoire) les (livres. tables) les (élèves. Pékin 434 . Paris. b) înaintea numelor de oraşe : Bucarest. A rticolul h o tărît se foloseşte n u m ai dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Observaţie. tables) A rtic o lu l p a rtitiv ( L ’a rtic le p a rtitif) S ingular P lural Masculin Féminin du (vin) de V (argent) de la (viande) de Z’(eau) — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine vont à l ’école. armoires) A rticolul nehotărit ( L ’article indéfini) Singular P lural Masculin Féminin Masculin şi feyninin un (livre) une (table) des (livres.

după care se pune articolul partitiv sau articolul nehotărît des: Dites-lui bien des choses de ma part. docteur! f) în exprimarea adresei: I l habite 56. femmes. b) Cînd substantivul este precedat de un adverb de cantitate: I l a beaucoup de qualités. Le Caire etc. camarade ! Merci. fondateur de . Ce paysage est magnifique. g) înaintea unei apoziţii: Jean Jaurès. ele primesc articolul ho tărît: l ’héroïque Leningrad le Paris d ’autrefois 2. rue de la Victoire. numai articolul nehotărît des este înlocuit de prepoziţia de: I l a acheté de belles pommes. toute la foule était joyeuse. e) înaintea unui vocativ: Bonsoir. flu v ii şi m u n ţi. Le M ans. Observaţie. Prietenui său este simpatic. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un a trib u t. enfants. precum şi unele nume de insule primesc articol: l ’Inde. Face excepţie adverbul de cantitate bien.. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul partitiv şi articolul nehotărît des sînt înlocuite de prepoziţia de în următoarele cazuri: a ) în propoziţiile negative: Je n ’entends pas de bruits. Numele de ţări. la Corse. 1. 435 . d) într-o enumerare : Vieillards. les Alpes. c) Cînd substantivul este precedat de un adjectiv calificativ.1’H umanité“ .Fac excepţie unele oraşe ca Le Havre. hommes. c) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv saü demonstrativ: Son am i est sympathique. le R h in .

te la m asculin în -x le curieux une bo u lan ­ formează fem in in ul în -ère sau -ière gère l ’ouvrière formează fem in in u l l ’épouse schim bînd pe -x în s. Substantivele care variază după gen formează fem ininul conform următoarelor reguli: I . masculin sau fem inin. la curieuse apoi primesc un -emut la veuve une louve schim bă consoanele -/ sau -p în v. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. apoi primesc un -e m u t dublează consoana f i­ n ală înainte de a p rim i un -e m u t schim bă term inaţia -eur în -euse substantivele term in a­ le veu f te la m asculin în -/ un loup sau -p m ajoritatea substanti­ un gardien velor term inate la m asculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur m inate la m asculin în -eur m ajoritatea substanti­ un acteur velor term inate la m asculin în -teur unele substantive ter­ nègre m inate la m asculin m aître în -e (mut) sau în chasseur -eur une gardierme la chaMe la coiffeuse une actrice schim bă term inaţia -teur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează fem ininul cu aju to ru l term inaţiei -es& e sau -eresse 436 .SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantive al căror feminin derivă din forma masculină Felul substantivului Masculin Feminin Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la m asculin regula generală i un marchand le fiancé une m ar­ chande la fiancée substantivele term in a­ u n boulan­ te la m asculin în -er ger sau -ier 1’ouvrier substantivele term ina­ l ’époua.

la noia. les bras les noi. -2 substantivele term ina­ le noyau te la singular în -au.I I . în s 437 .pentru precizarea ge­ femelle n u lu i se adaugă cu­ vintele mâle sau fe­ meile une femme médecin substantivul este pre­ cedat de c u v în tu l femme unele substantive caEe indică profesiuni un médecin III. cînd se aude z răm în neschimbate la plu ral substantivele term ina­ le bras te la singular în -s. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele term ina­ un te în -e m u t Ia mas­ cu lin Masculin élève Feminin Regula formării femininului se schim bă n u m a i ar­ tic o lu l une élèv<. acest s nu se prenunţă decît uneori. în le­ g ătu ri.T les j eux les pneus les landaus a- formează p lu ra lu l d u­ pa regula generală. -eu excepţie: cîteva sub­ pneu stantive lan dau etc. le chapeau le j eu -eau. La o serie de substantive cele două genuri : le père l ’homme le garçon le cerf — — — — există cuvinte diferite pent veau cheval jars singe — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le la génisse la jument l ’oie la guenon etc. le nez -X. care nu au mâle gen determ inat la grenouille.T les nez formează p lu ra lu l les noy aux dăugind un -x les chapeau. P luralul F e lu l s u b s t a n t iv u lu i S in g u la r P lu r a l R e g u la f o r m ă r ii p lu r a l u l u i regula generală le chat la chaise les chats les chaises se adaugă un -s la for­ m a s in g u laru lu i. substantive nume de la grenouille anim ale.

gentilshommes. gentilhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous les bijou x les caillou # les choux etc. în s détail rail formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. 438 . Regula formării plu ralului substantivele term in a­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: tive 7 substan­ le le le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou formează p lu ra lu l d u ­ pă regula generală. al căror plural este: bonshommes. în -s formează p lu ra lu l adă­ u gind un ~x substantivele term ina­ le chevai te la singular în -al le canai le trib u n a i excepţie : cîteva substantive le hal le festiva/ le chacai le récitai substantivele term ina­ le te la singular în -aii le excepţie : cîteva substantive les chevaux schim bă term in aţia les can aux în -aux les trib unaux les bals les festivals les chacals les récitals les détails les rails -al formează p lu ra lu l du­ pă regula generală. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvîn formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille un portefaix un bonbon — — — des portefeuilles des portefaix des bonbom Fac excepţie substantivele: bonhomme. în -s term inaţia le travail le soupiraii les travaux schim bă les soupiraux -ail în les ém aux les v itra u x les yeux |Ies cieux -aux l ’émail le v itra ţi unele substantive for.l ’œ i! mează p lu ra lu l în | m od neregulat j le ciel P lu ra lul substantivelor compuse 1.

N u trebuie confundat a rtic o lu l contractat des. messieurs. Substantivele compuse care se scriu în două sau în m ai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: ă ) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. adverbe. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le — du: Les fruits du noyer s'appellent noix. prepoziţia de se contractă cu acestea. Les fenêtres de la chambre sont fermées. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet— des choux-fleurs des cerfs-volants Ies cojjres-forts des sourds-muets — — — Excepţie. 2. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. semnul pluralului purimdu-se num ai la substantive sau adjective: un tire-bouchon Varrière-garde la plus-value — — — des tire-bouchons les arrière-gardes les plus-values dacă substantivul este compus din două substantive.De asemenea. substantivele: madame. Les livres de l'étudiant sont gros. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Dacă substantivul este compus din două substantive. prepoziţii. acestea răm în invariabile. cu articolul nehotărît des: des arbres (nişte) copaci les féuilles des arbres frunzele copacilor 439 . mademoiselle. O b se rv a ţie . al căror plural este: mesdames. mesdemoiselles. num ai prim ul sub* stantiv primeşte semnul pluralului: un mot d ’ordre un chej-d’œuvre un timbre-poste une pomme de terre — — — — des des des des mots d ’ordre chefs-d’œuvre timbres-poste pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. dintre care unul este determinantul celuilalt. monsieur. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. două b) adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor.

l ’élève G. D.Cazul dativ se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à: I I offre. D. A. à la femme A. G. A. Nominativul şi acuzativul se exprimă fără ajutorul prepoziţiilor şi au aceeaşi formă: Les paysans labourent le champ. à -f. de la femme D. de l'élève D . le professeur du professeur au professeur le professeur les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs Substantiv precedat de articolul elidat N. J'écris à la sœur de mon ami. l ’étudiante de l ’étudiante à l ’étudiante l ’étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . la femme les des aux les femmes femmes femmes femmes S u bstan tiv precedat de articolul elidat N. à l ’élève A. l ’élève F é m in in les élèves des élèves aux élèves les élèves Singular N . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. la femme Plural G.les = aux: L a directrice parle a ux élèves. des fleurs à Françoise. G. Exprimarea cazurilor la substantivele articulate cu articolul hotărît Masculin Singular Plural N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au : I l envoie une lettre a n père de son ami. prepoziţia à se contractă cu acestea. Adresse-toi à Vélève de service. Nous avons vu les ouvriers de cette fabrique.

-s. p ri­ m in d u n -e m u t schim bă term inaţia -teur în -irice formează fem in in ul cu ajutorul term inaţiei -esse sau -eresse adjectivele term inate directeur la m asculin în -leur unele adjective term i­ traître nate la m asculin în pécheur -e (mut) sau în -eur J traîtresse J pécheresse 441 . -l epăis soi excepţie : cîteva adjective c iv ü brun gris idiot etc.A D JE C T IV U L (L ’A DJEC T IF) Adjectivul calificativ (L ’adjectif qualificatif) Formarea fem ininului Felul adjectivului regula generală Masculin jo li grand large facile j Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brèt'e craintive Regula formării femininului se adaugă un -e m ut la forma m asculină răm în neschimbate la fem inin formează fem in in u l în -ère sau -ière schimbă pe -x în s apoi primesc un -e m u t | schim bă pe -f în v apoi j primesc un -e m u t dublează consoana f i­ nală înainte de a p ri­ m i un -e m ut nu dublează consoana fin ală adjectivele terminate la m asculin în -e m ut adjectivele terminate amer la m asculin în -er a lt ier sau -ier adjectivele term inate fam eux la m asculin în -eux ja l oux sau -oux adjectivele term inate bre/ la m asculin în -/ 1 crainti/ i m ajoritatea adjective­ réel lor term inate la mas­ hon culin în -1. -rt. travailleur trompeur m ajeur supérieur réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure directrice m ajoritatea adjective­ lor term inate la mas­ c u lin în -eur excepţie : cîteva adjective schimbă term inaţia -eur în -euse formează fe m in in u l în m od regulat.

442 . pri­ m ind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. fou-fol Feminin Regula formări 1 fem ininului form ează fe m in in u l de la form a m ascu­ lin u lu i te r m in a tă în consoană. F o rm a re a p l u r a l u l u i Pluralul adjectivelor se. sociales. conform regulii generale. vieu x.Felul adjectivului a d je ctive le cu două form e la m a s c u lin Masculin beau-bel. nouveaun o u v e l. prin adăugarea terminaţiei s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a ) Adjectivele terminate la singular în s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b ) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. d u b lîn d această consoană şi p r im in d a p o i u n -e m ut belle nouvelle vieille fo lie Observaţie. pentru toate adjectivele.vie il. F em in in ul p lural se formează. c ) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural prim ind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. prin adăugarea u n u i -s la forma de fem inin singular: heureuses. nouvelles etc. Unele — — — — adjective formează fem ininul în mod neregulat: franc blanc frais doux franche blanche fraîche douce roux — rousse long — longue public — publique grec — grecque etc. formează la fel ca acela al substanti­ velor.

ion. 2. cet cette ( ces | Observaţie. cet hiver. Adjectivul posesiv (L ’adjectif possessif) Posesorul Un obiect posedat masculin feminin Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin un posesor mon ion son notre vo tre leur ma ta sa mes tes ses nos vos leurs m a i m u lţ i posesori O b se rvaţie. ton armoire. son habitude. înaintea u n ui substantiv fem inin care începe cu o vocală sau cu un h m u t. Forma cet se foloseşte înaintea u n ui substantiv m asculin care începe cu o vocală sau un h m u t: cet am i. în locul formelor ma. adjectivul posesiv este întotdeauna aşezat înaintea substantivului. în lim ba franceză. sa se folosesc formele de m asculin mon. 443 . 1. Adjectivul demonstrativ (L ’adjectif démonstratif) Singular Plural Masculin Fem inin ce. son pentru a se evita h ia tu l: mon amie. ta. b ie n ) jo li Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: P o zitiv : Com parativ de superioritate : Superlativ relativ: bon meilleur le meilleur mauvais pire (sau p im mauvais ) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit ) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie sc formează în mod regalat.Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Les degrés de signification des adjectifs) Pozitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: joii plus joii aussi joli m o in s joli le plus ( m o in s ) joli très ( fo r t.

cent şi mille după care conjuncţia et se suprimă: quatre-vingt-un. soixante et onze Fac excepţie quatre-vingts. soixante-sixième Numeralul ordinal corespunzător lui un este premier. X. cent un Numeralul mille se scrie şi mil. 2> Numeralele ordinale se formează prin adăugarea terminaţiei -ième la forma numeralului cardinal: (le) troisième. 444 . cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents ^ quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et înainte de un şi onze: trente et un. (la ) huitième Observaţie. quatre-vingt-onze. Numeralele cardinale sînt invariabile. cînd exprimă o dată istorică a erei noastre: Van m il neuf cent dix sept.A djectivul interogativ (L 'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Fem inin Adjectivul numeral (L ’adjectif numéral) în gramatica franceză numeralul este socotit adjectiv. numai numeralul care indica unităţile primeşte terminaţia ième: quarante-deuxième. unele numerale suferă următoarele m odificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această term inaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) num eralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) num eralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. înainte de a prim i term inaţia -ième.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale fi ordinale Cardinale Ordinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 c in q 6 six 7 sept 8 h u it 9 neuf 10 d ix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 dix .h uit 19 dix-neuf 20 v in g t 21 v in g t et un 22 vingt-deux 30 trente 31 trente et un 32 trente-deux 40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 c in q u a n te 51 c in q u a n te et u n 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent u n 102 cent deux 110 cent d ix 120 cent v in g t 130 cent trente 140 cent quarante 150 cent c in q u a n te 160 cent soixante premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitièm e neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzièm e seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtièm e v in gt et unième vingt-deuxième trentième trente et unième trente-deuxième quarantième quarante et unième quarante-deuxième cinquantième cinquante et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-v ingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtièm e cent trentième cent quarantième cent cinquantièm e cent soixantième 445 .

e. tel. te. P R O N U M E LE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS Forma accentuată n.170 180 190 200 201 202 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 000 000 1 000 000 000 cent soixante-dix cent quatre-vingts cent quatre-vingt-dix deux cents deux cent un deux cent deux trois cents quatre cents cinq cents six cents sept cents h u it cents neuf cents m ille un m illio n un m illia rd cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent quatre-vingt-dixième deux centième deux cent unième deux cent deuxième trois centième quatre centième cinq centième six centième sept centième h u it centième neuf centième m illièm e m illionièm e m illiardièm e Observaţie. în gramatica franceză m illion şi m illiard sînt socotite sub­ stantive. > > nous. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se pronunţă: Tous les fruits sont bons (-s nu se pronunţă). tu. quelque. ils. I Nominativ i l Dativ je. în acest caz. toi. autre. nul. à toi. telle. elle . toi. A djectivul tout poate avea şi funcţie de pronume nehotărît. lui moi. lu i.. il. certain. chaque. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Singular P lu ral M asculin F ém inin tout toute tous toutes Observaţie. eux. tout. même. elles me. vous. elle nous. à lu i. vous. la forma tous consoana fin ală -s se pronunţă. nulle■plusieurs. elles moi. à elle lu i. Adjectivul nehotărît (L ’adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt : aucun. à moi. elle. Ils sont tous bons (-s se pronunţă). 446 .-e.

la. leur.à vous. elle nous. vous. à elles moi.Acuzativ 1 l nous. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n tu l d ir e c t şi a p o i cel in d ir e c t (in v e rs ca în l im b a r o ­ m în ă ) : un J ’ai acheté un cadeau pour M ichel. 447 . le. leur me’ te’ *a nous. les. neutru le A cest p r o n u m e în lo c u ie ş te : a ) p r o n u m e le d e m o n s t r a t iv cela: Crois-tu cela? Je ne le crois pas. Je le répète. lu i. il faut être persévérant. o r d in e a lo r este u r m ă to a r e a : a ) c în d p r o n u m e le s în t de aceeaşi p e rs o a n ă . Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîng ă verb. eux. je lu i offre un bouquet de fleurs. je le lu i donnerai demain. À eïle. vous. elles Observaţie. b ) c în d p r o n u m e le s în t de perso an e d if e r it e . pentru a le în tări sau pentru a răspunde la o întrebare: Pierre et m oi nous étudions le français. toi. je vous le recommande chaleureusement. vous. P r o n u m e le c o m p le m e n te aşe zate în a in te a v e r b u lu i: (d ire c te sau in d ire c te ) s în t de o b ic e i je In i écris je m ’appelle P r o n u m e le care în so ţe şte u n v e r b la im p e r a t iv se a ş a z ă î n t o t ­ d e a u n a d u p ă v e rb : Donne-moi une cigarette Attra pe-ïa. les à nous. je le sais. Pronumele. C în d într-o p r o p o z iţie se a f lă u n p r o n u m e c o m p le m e n t d ir e c t şi p r o n u m e c o m p le m e n t in d ir e c t . Qui veut lire? Moi. se e x p r im ă î n t î i c o m p le m e n t u l in d ir e c t şi a p o i cel d ir e c t (la fe l ca în lim b a r o m în ă ) : Voici un de mes amis. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau complement. à eux. b ) o p r o p o z iţie care p re c e d ă sau care u r m e a z ă : I l est honnête.

il m ’en a . Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul ho tărît. în acest caz. un complement precedat de prepoziţia à: Avez-vous réfléchi à cette question? O ui.Pronumele reflexive (Les pronoms réfléchis) în limba franceză există num ai două pronume reflexive: se şi soi. 448 . Uneori. echivalent cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos tâches. Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Posesorul Obiectul posedat u n o biect posedat m a i m u lte obiecte p o ­ sedate u n obiect p o ­ sedat. Uneori. se folosesc formele pronumelor personale comple­ mente : me. Pentru conjugarea verbelor la diateza reflexivă. Pronumele en înlocuieşte în mod obişnuit un complement precedat de prepoziţia de: I l a lu un beau livre. nous en sommes très heureux (de cela). m a i m u lte obiecte p o ­ sedate Genul P er s o a n a I a Il-a i irr-a u n posesor m a s c u lin fe m in in m a s c u lin fe m in in le mien la mienne Ies miens Ies miennes le la les les tien tienne ficus tînmes le sien la sienne les siens les siennes m a i m u lţi posesori m a s c u lin fe m in in m a s c u lin Şl fe m in in le nôtre la nôtre Ies nôtres (e votre la i>Ôtrr les vôtres le leur la le ur les leurs Observaţie. pronumele en înlocuieşte o propoziţie întreagă. pronumele y înlocuieşte o propoziţie întreagă. vous Pronumele personale en şi y 1. de obicei. . fiind. 2 Pronumele y înlocuieşte.parlé avec enthousiasme (de ce livre). care corespunde artic o lu lu i posesiv din lim ba rom înă. nous. în afară de pronumele se. te. fiind echi­ valent cu expresia à cela: I l v ie illit et il s’y résigne (à cela). j ’y réfléchis encore (à cette ques­ tion).

. Expresia c’est.. depărtarea în raport cu cel care vorbeşte. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ m entului. que Expresia c’est.. ce sera. în acest caz.. b) înaintea prepoziţiei de: J ' a i réparé mon vélo et celui de mon frère. Expresiile de prezentare c’est. respectiv. C'est lu i que je cherche. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tu lu i: C’est EIvire q u i pleure. Particulele adverbiale ci şi là in dică apropierea şi. care. qui.Pronumele dem onstrativ (Le pronom dém onstratif) Formele simple S ing ula r Plural M asculin F em inin Neutru celui celle ce ceux celles Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. 449 .... c) pronumele neutru ce se foloseşte mai aies în galicismele c’est. c’est. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Formele compuse Singular Plural M asculin F em in in N eutru 1 { celui-ci celui-là celle-ci celle-là ceux-ci ceux-là celles-ci celles-là f ceci \ cela (ça) Observaţie.. etc. se foloseşte forma accentuată: C ’est toi qui as peur. este aşezat înaintea subiectului: C’est mon livre que je cherche.

Observaţie. personne. nul. A. ce. plusieurs. Vautre. Vun .. tel. Pronumele nehotărît on se foloseşte ca subiect şi se traduce de obicei prin „se“ . care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme.. lequel duquel auquel lequel laquelle de laquelle à laquelle laquelle lesquels desquels auxquels lesquels lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. quelqu'un. l'une. quiconque. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. care sînt invariabile chacun. a l cărui. autre..Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi où care pe care de care. •D. cu înţeles nedeterminat. certain. destul de rar folosite. tout. „cineva" sau prin persoana I p lu ra l. despre care. pot fi declinate după cum urmează: Singular M a sc ulin F e m in in M asculin P lu ral F e m in in N. compuse ( lequel. laquelle etc. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? cine? pe cine? que? ce? quoi? ce? Pronumele interogative rar folosite. rien. -une. G. -e. a că»^. care variază după număr şi gen.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume neho­ tărîte: aucun. 450 .

perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Avoir Être Indicativ prezent j ’ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'a va is tu avais il av ait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect sim plu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva m o­ d uri şi tim p u ri m a i rar întrebuinţate şi anum e: perfectul anterior. 451 . Gr-upa a IlI. v iito ru l I I .a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a ) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. im pe rativul trecut.V E R B U L (LE V E R B E ) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la in fin itiv prezent în -er: parler. Grupa a Il-a cuprinde verbele care se termină la in fin itivu l prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: fin ir (finissant). conjunctivul • imperfect. in fin itiv u l trecut.

marea m ajoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul a u x ilia ru lu i avoir.(continu are) Modul şi timpul Avoi r j ’ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j ’avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j ’aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j 'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient j ’aurais eu tu aurais eu il au rait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu que j ’aie que tu aies q u ’il a it que nous ayons que vous ayez q u ’ils aient aie ayons ayez ayant eu Êt re j ’ai été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j ’avais été tu avais été il av ait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j ’aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois q u ’il soit que nous soyons que vous soyez q u ’ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ perfect compus Indicativ mai-mult-ca-perfect Indicativ viitor Condiţional prezent Condiţional trecut Conjunctiv prezent Im perativ ( prezent) P a rticip iu prezent P a rtic ip iu trecut Observaţie» La tim p urile compuse. Se conjugă cu a u x iliaru l tire unele verbe 452 .

N u ­ m ai la v iito r şi la co nd iţion alul prezent term in aţiile se adaugă chiar la in fin itiv . sortir. -s. Terminaţiile tim purilor simple M odul şi tim p u l G r u P a I a Il-a a III a I n fin itiv prezent P articip iu prezent P articip iu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. precum şi toate verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. tomber. la rad icalul p a rtic ip iu lu i pre­ zent. -ais. partir. -t -S In d ic a tiv prezent -s -t ons -ez ent -iez. -aient -us -us -ut -iimes -ûtes -urent In d ic a tiv imperfect In d ic a tiv sim plu perfect -ai -as -a -âmes -âtes -èrent -ai. -ez. -re -ant -i. -is -is -it -imes -îtes -irent -as. -is -is sau -it -îmes -îtes -irent -ons. -ions.(ir) etc. -es. In d ic a tiv v iito r C ondiţional prezent C onjunctiv prezent -ont aient -ent *usse -usses -ût -ussions -ussiez lissent C onjunctiv imperfect -asse asses -ât assions -assiez -assent -e -ons -ez -isse -isses -ît -issions -issiez -issent -is -issons -issez -isse -isses -ît sau -issions -issiez -issent s -ons -ez Im perativ prezent Observaţie. -ait. -a. rester. -iez. naître. T erm inaţiile se adaugă la rad icalu l verbului. e. 453 . venir etc. mourir.]. entrer. -ir -oir.intranzitive ca: aller. -ir -issant -i -is -is -it -iss-ons -iss-ez -iss-ent -ait. -ions. fin . ob ţin ut prin îndepărtarea term inaţiei -ant [chant-( a n t ) . arriver. iar pentru in d ic a tiv u l imperfect. -ais. -ais. finiss-(ant)]. -u. care se obţine prin îndepărtarea term inaţiei in fin itiv u lu i [chant-( er) . -ions -iez. -e.

C o nd iţion alul trecut forma a Il-a este echivalent cu conjunc­ tiv u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).ca in dicativ imperfect 4perfect perfect terior an­ in dicativ perfect sim ­ plu + j ’avais parlé j ’étais sorti j ’eus parlé je fus sorti viito r I I (fu­ in d icativ v iito r ftu r anté­ rieur) trecut condiţional prezent perfect conjunctiv prezent -f- „ „ j ’aurai parlé je serai sorti j ’aurais parlé je serais sorti que j'a ie parlé que je sois sorti que j ’eusse parlé que je fusse sorti „ mai-mult-ca.Formarea tim purilor compuse M odul T im pul M odul şi tim p u l a u x ilia r u lu i + verbul de conjugat Exemple in fin itiv in dicativ in d icativ in dicativ in dicativ condiţional conjunctiv conjunctiv trecut perfect compus in fin itiv prezent + indicativ prezent + avoir parlé partici­ p iu l tre­ être sorti cut „ j'a i parlé je suis sorti „ mai-mult.conjunctiv imperfect perfect „ Observaţie. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Il-a) Parler In d ic a tiv F in ir Prezent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez ils parlent je finis t u finis il fin it nous finissons vous finissez ils finissent Imperfect je parlais tu parlais ils parlait nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais tu finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient 454 .

Perfectul s im p lu je parlai tu parlas il parla nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent je finis tu finis il fin it nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus Y ai parlé tu as parlé il a parlé nous avons parlé vous avez parlé ils ont parlé j ’ai fin i tu as fin i il a fin i nous avons fin i vous avez fin i ils ont fin i Mai-mult-ca-perfect j ’avais parlé tu avais parlé il avait parlé nous avions parlé vous aviez parlé ils avaient parlé Viitor j 'avais fin i tu avais fin i il avait fin i nous avions fin i vous a^iez fin i ils avaient fin i je parlerai tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je fin irai tu finiras il fin ira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent. je parlerais tu parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j faurais parlé je finirais tu finirais il fin irait nous finirions vous finiriez ils fin ir aient tu aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé y aurais fin i tu aurais fin i il aurait fin i nous aurions fin i vous auriez fin i ils auraient fin i 455 .

C onjunctiv Prezent q u e je p a rle q u e t u p arle s q u ’ i l p a r le q u e n o u s p a r lio n s q u e v o u s p a r lie z q u ’ ils p a r le n t q u e je finisse q u e t u finisses q u ’ i l finisse q u e n o u s Unissions q u e v o u s fin iss ie z q u ’ ils f i n issent Im p e rativ prezent p a r le p a r lo n s p a rle z P a rticip iu fin is fin is s o n s fin iss e z Prezent p a r la n t fin is s a n t Trecut p a r lé fin i Conjugarea verbelor la diateza reflexivă Se laver In d ic a tiv Prezent je m e la v e t u te la v e s i l se la v e n o u s n o u s la v o n s v o u s v o u s la v e z ils se la v e n t Imperfect je m e la v a is t u te la v a is i l se l a v a i t n o u s n o u s la v io n s v o u s v o u s la v ie z ils se la v a ie n t . Perfectul simplu je m e la v a i t u te la v a s ils se la v a n o u s n o u s la v â m e s v o u s v o u s la v â te s ils se la v è r e n t Perfectul compus je m e s u is la v é (e ) t u t ’es lav é (e ) i l (e lle ) s ’e st la v é (e ) n o u s n o u s s o m m e s la v é (e) s v o u s v o u s êtes la v é fe js ils (e lle s) se s o n t la v é (e )s C ondiţional prezent je m e la v e r a is t u te la v e r a is i l se la v e r a it n o u s n o u s la v e r io n s v o u s v o u s la v e r ie z ils se la v e r a ie n t Viitor je m e la v e r a i t u te la v e ra s i l se la v e r a n o u s n o u s la v e r o n s v o u s v o u s la v e re z ils se la v e r o n t C onjunctiv prezent q u e je m e la v e q u e t u te la v e s q u ’ i l se la v e q u e n o u s n o u s la v io n s q u e v o u s v o u s la v ie z q u ’ ils se la v e n t 456 .

Verbele terminate la in fin itiv în -oyer sau -uyer schimbă pe y în i înaintea unui e m ut din terminaţie: employer — j ’emploie.) Alte verbe.Im p e rativ prezent P a rtic ip iu prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1. i l appuiera (dar nous appuyons etc. appeler — j ’appelle.) 5. ils appelleront (dar nous appelons etc. -eter. i l emploiera (dar nous employons etc. un accent grav pe e care precedă un e m ut din terminaţie: modeler — je modèle. în acest caz. care au aceeaşi terminaţie la in fin itiv . — il cède. nu dublează consoana l sau t. Verbele terminate la infinitiv în -ger intercalează un e între radical şi terminaţie cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2. nous pèserons Verbele de tip u l céder păstrează pe é (închis) la v iito r şi condiţional prezent: nous céderons. Unele verbe terminate la in fin itiv în -eler.) 457 . dublează consoana l sau t înaintea unui e m ut din terminaţie:.) jeter — je jette. ci primesc. ils achèteront (dar vous achetez etc. je céderais 4. oue je cède — je pèse. Verbele care au un é (închis) sau un e m ut în penultima silabă a in fin itiv u lu i schimbă acest é sau e m ut în è (deschis) înain­ tea unui e m ut din terminaţie: céder peser O b s e rv a ţie . ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele terminate la in fin itiv în -cer primesc o sedilă sub c cînd acesta este urmat de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3.) acheter — j ’achète.) appuyer — j ’appuie. ils jetteront (dar nous jetons etc.

A început să lucreze. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal il: I l pleut. 6. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m in aţia începe cu un i: nous employions (ind icativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. A m pus să-l cheme. 2. urmat de in fin itiv u l unui verb precedat de prepoziţia de. i l fa lla it etc. se mettre urmat de un in fin itiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: I l se m it à travailler. îndată). V erbul envoyer figurează printre verbele neregulate. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc num ai la persoana a IlI-a sin­ gular.Pentru verbele terminate în -ayer această schimbare este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j ’essaie Observaţie. Spre deosebire de limba romînă. aller urmat de in fin itiv u l unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). 3. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. il neigera. venir. faire etc. venir la indicativul prezent. tu hais. pot juca rolul unui auxiliar pe lîngă in fin itiv u l unui verb: 1.) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un in fin itiv ex­ prim ă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: I l venait d ’entrer. il hait (dar nous haïssons etc. 4. faire urmat de un in fin itiv arată că acţiunea exprimată de acest in fin itiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l ’ai fa it appeler. Tocmai intrase. exprimînd o acţiune petrecută recent: I l vient d ’entrer. 458 . V oi pleca (în curînd. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Tocmai a in trat (A in trat chiar acum. formează trecutul apropiat (le passé récent).

Sînt impersonale verbele care arată fenomene ale naturii (pleu­ voir, neiger, tonner, geler, grêler etc.) şi alte verbe (fallo ir). In limba franceză pot fi folosite ca impersonale şi unele verbe personale, ca de exemplu:
il suffit, il arrive, il convient, il paraît, il fa it etc.

Unele dintre aceste verbe (inclusiv verbul être) pot forma locu­ ţiuni (sau expresii) impersonale:
il il il il fa it beau est nécessaire s ’agit est dix heures
este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc.

Participiul prezent, adjectivul verbal şi gerunziul a) Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune şi este întotdeauna invariabil:
I l marchait rasant les murs. Trouvant le film ennuyeux, nous sommes partis.

b) Adjectivul verbal ( l ’adjectif verbal) exprimă o stare. E l are aceeaşi formă ca şi participiul prezent, dar se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care-1 determină:
L ’aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants.

c) Gerunziul (le gérondif) este un participiu prezent precedat de prepoziţia en. E l are rolul unui complement circumstanţial (de mod, de cauză, de tim p etc.):
E n lisa n t on s ’instruit. I l s ’est blessé en fendant du bois. Observaţie. La un num ăr redus de verbe, ad jectivu l verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a p artic ip iu lu i prezent:
Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal

adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer

adhérant affluant convainquant divergeant équiv alan t excellant fatiguant in trig u ant négligeant précédant suffoquant

adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatig an t in trig ant négligent précédent suffocant

459

Conjugarea principalelor
( U r m ă r iţ i a te n t şi ru b ric a O b s e r v a ţii, unde g ăsiţi verbe care

I n di c a t i v
■Verbul P rezent Im p e r f e c t P e rfe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Acquérir

j ’acquiers j ’acquérais j ’acquis nous acquérons nous acquérions notis acquîm es ils a c q u iè re n t je vais nous a llo n s ils v o n t j ‘assieds nous asseyons j ’a lla is nous a llio n s j ’a lla i nous a llâm e s

j ’a i

acquis

Aller

je

suis

a llé

Asseoir

j'asseyais nous asseyions

j ’assis nous assîmes

j ’a i assis

Boire

je bois nous buv o n s ils b o iv e n t je bous nous b o u illo n s ils b o u ille n t

je b u v a is nous b u v io n s

je bus nous bûm es

j ’a i bu

B o u illir

je b o u illa is je b o u illis j ’a i b o u illi nous b o u illio n s nous b o u illîm e s

Conduire

je cond uisais je co nduis je conduisis j 'a i c o n d u it nous conduisons nous conduisions nous c o n d u is î­ mes je connaissais je connais nous connaissons nous c o nn a is­ sions je couds nous cousons je cousais nous cousions je connus j ’a i connu nous connûm es

Connaître

Coudre

je cousis nous cousîmes

j ’a i cousu

Courir

je cours nous courons

je courais nous courions

je courus j ’a i couru nous courûm es

Craindre

je crains nous craignons

je c raign ais j ’a i c ra in t je craign is nous craignions nous craignîm es

* Nu se indică condiţionalul prezent, care are întotdeauna acelaşi radical c cipiul trecut al verbului. 460

verbe neregulate *
se c o n ju g ă Ia fei cu cele a căror conjugare este in d ic a tă )

Conjunctiv
Viitor Prezent j'a c q u e r ra i que j ’acquière

Imperativ
Prezent acquiers

Participiu
Prezent a c q u é ra n t

Observaţii : se conjugă la fel

conquérir 1 requérir ! s'enquérir

j ’ir a i nous irons

|que j ’a ille va (que nous a llio n s a llo n s allez
!

a lla n t

j ‘assiérai nous assiérons

que j asseye assieds que nous assey­ asseyons ions asseyez que je boive que nous b u ­ vions bois buvons buvez

asseyant

je b o ira i nous boirons

buvant

je b o u illir a i que je b o u ille bous nous b o u illir o n s que nous b o u il­ b o u illo n s lio ns b o u ille z je c o n d u ira i que je conduise conduis nous co nduiro ns que nous c o n d u i­ conduisons sions conduisez je c o n n a îtr a i nous connaîtrons je c o u d ra i nous coudrons iquc je connaisse connais Iquc nous con­ connaissons naissions connaissez que je couse couds que nous co u­ cousons sions cousez que je coure que nous cou­ rions cours courons courez

b o u illa n t

co n d u is an t

construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître

co nnaissant

cousant

je co urrai nous courrons

c o ura n t

.
c ra ig n a n t

parcourir secourir etc. accourir (eu a v o ir , être) pla ind re atteindre, peindre , teindre etc.

je c ra in d ra i que je craigne crains nous craindrons que nous c ra i­ craignons gnions craignez

şi v iit o r u l. Se i n d i c i u n s in g u r t im p c o m p u s (p e r fe c tu l com p u s) la care ap a re p a rti-

461

I ndi c
Verbul Prezent Imperfect je croyais nous croyions

i t i v
Perfectul simplu je crus nous crûm es Perfectul compus j ’a i cru

Croire

je crois nous croyons ils cro ie n t je c ue ille nous c u e illo n s

Cueillir

je c u e illa is je c u e illis j ’a i c u e illi nous c u e illio n s nous cu e illîm e s

Devoir

je dois nous devons

je devais nous d evions

je dus nous dûm es

j ’a i

Dire

je dis nous disons vous dites

je disais nous disions

je dis nous dîm es

j ’a i d it

Dorm ir

je dors nous dorm ons

je dorm ais nous d orm ion s

je dorm is nous dorm îm es

j ’a i d o rm i

Écrire

j ’écris nous écrivons

j'é c riv a is nous écrivions

j ’écrïvis j ’a i écrit nous écrivîm es

Envoyer

j ’envoie nous envoyons

j'e n v o y a is j ’e n voy ai j ’a i envoyé nous envoyions nous envoyâm es

Faire

je fais nous faisons vous faites il fa u t

je faisais nous faisions

je fis nous fîm es

j ’a i fa it

F alloir

il f a lla it

il

f a llu t

i l a fa llu

Fuir

je fuis nous fuy on s ils fu ie n t

je fuy a is nous fuy io n s

je fuis nous fuîm es

j ’a i

fu i

462

Conjunctiv
Viitor Prezent je c ro ira i nous croirons

Imperativ
Prezent

Participiu
Prezent c ro yan t

Observaţii : se conjugă la tel

crois que je croie quénouscroyions croyons croyez

je c u e ille ra i que je c ue ille cue ille nous cueillerons que nous c u e il­ cue illo n s cue ille z lions je d e v ra i nous devrons que je doive n u se seşte que nous de­ vions dis que je dise que nous disio ns disons dites

c u e illa n t

j
recevoir apercevoir concevoir redire , de aseme­ nea interdire, prédire contredire care fac la pers. a îï- a p l. in d .p re z. şi im p e r, (vous) contredisez etc. m e n tir , servir; p a rtir \ eu aux . sortir {être décrire inscrire souscrire

fo lo ­ d e v a n t

je d ir a i nous dirons

d is a n t

dors je d o r m ira i que je dorm e nous d orm iro ns que nous d or­ dorm ons m io n s dorm ez j'é c r ir a i nous écrirons que j ’écrive écris que nous é c ri­ écrivez vions écrivons

d o rm a n t

é c riv a n t

etc.

j'e n v e rra i que j ’envoie envoie nous enverrons que nous e n vo ­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons que je fasse fais que nous fas­ faisons faites sions q u ’il fa ille n-are

e n v o y an t

fa is a n t

défaire refaire satisfaire etc.
verb nal im perso­

il fa u d ra

n-are

je fu ir a i nous fuirons

que je fuie que nous f u y ­ ions

fuis fuyons fuyez

fu y a n t

463

I n d i c a t i v
Verbul Prezent Imperfect je lisais nous lision s Perfectul simplu je lus nous lûm es

Perfectul compus j ’a i lu

Lire

je lis nous lisons

Mettre

je mets nous m e tto n s

je m e tta is nous m e ttio n s

je m is nous m îm es

j ’a i m is

M ourir

je m eurs nous m o urons ils m e u re n t je riais nous naissons

je m o u ra is nous m o urio n s

je m ourus je suis m o rt nous m o urûm e s

Naître

je naissais nous naissions

je n a q u is nous n aquîm es

je suis né

Ouvrir

j ouvre nous ouvrons

j'o u v ra is nous ouvrio ns

j ’ouvris nous o uvrîm es

j ’a i

o uvert

Plaire

je p la is nous plaiso n s

je p la isa is nous p la isio n s

je plu s nous p lûm es

j ’a i p lu

Pleuvoir

il

p le u t

il p le u v a it

il p lu t

il

a

p lu

Pouvoir

je peux (puis) nous po uvo ns ils pe u v e n t je prends nous prenons

je p o uv a is nous p o uv io ns

je pus nous pûm es

j ’a i pu

Prendre

je prenais nous prenions

je pris nous prîm es

j ’a i pris

.
Rendre
je rends i l rend nous rendons je rendais rendions je rendis j ’a i rendu

nous

nous rendîm es

R ire

je ris nous rions ils rie n t

je riais nous riio n s

je ris nous rîm es

j ’a i

ri

464

Conjunctiv
V iitor Prezent je lir a i nous liro n s j

Imperativ
Prezent

P articipiu
Prezent lis a n t

Observaţii : se conjugă la fel

que je lise lis que nous lision s lisons lisez que je m ette mets que nous m e t­ m ettons tions m ettez que je m eure meurs que nous m o u ­ m ourons rions m ourez que je naisse nais que nous n a is ­ naissons sions naissez que j ’ouvre ouvre que nous ouvri- ouvrons . ons ouvrez que je plaise plais que nous p l a i­ plaisons sions plaisez q u ’il pleuve nu .are

| relire élire

je m e ttra i nous m ettrons

m e tta n t

battrey combat­ tre, admettre , commettre , per­ mettre etc.

je m o u rra i nous m ourrons

m o u ra n t

je n a îtr a i nous n aîtro n s

n aissant

.

j'o u v r ir a i nous ouvrirons

o u v ran t

couvrir offrir souffrir etc. taire

je p la ir a i nous p la iro n s

p la is a n t

il

ple u v ra

p le u v a n t

verb nal

im perso­

je p o u rra i nous pourrons

que je puisse n u se seşte que nous puis sions

fo lo ­ p o u v a n t

je p re nd rai que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je re n d ra i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riio n s rions riez

p re na n t

apprendre comprendre entreprendre etc. attendre, dépendre. défendre, entendre, pendre, répondre, vendre

re n d a n t

je r ir a i nous rirons

| \ r ia n t |

sourire

465

I n d i c a t i v
Verbul
P rezent Im p e r fe c t P e r fe c tu l s im p lu P e rfe c tu l com pus

Rompre

je rom ps il ro m p t nous rom po ns je sais nous savons

je rom pais nous ro m p io n s

je ro m p is nous rom pîm es

j ai

ro m p u

Savoir

je savais nous savions

je sus nous sûmes

j a i su

Suivre

je suis nous suivons ils s u iv e n t je suffis nous suffisons ils suffisen t

je suivais nous suivio n s

je suivis nous suivîm e s

j ai

s u iv i

Suffire

je suffisais nous suffisions

je suffis nous suffîm es

j ’a i suffi

Vaincre

j ai je v a in q u is je v ain cs je v a in q u a is il v a in c nous v a in q u io n s nous v a in q u îm e s nous v a in q u o n s je v a u x nous valon s je v a la is nous v a lio n s je valus nous valûm e s

v a in c u

Valoir

J ai

yalu

Venir

je viens nous venons ils v ie n n e n t je vis nous v iv o n s

je venais nous venions

je v ins nous vînm e s

je suis venu

Vi*

je v iv a is nous v iv io n s

je vécus nous vécûm es

j ’a i vécu

Voir

je vois nous voyons

je v o yais nous voyions

je vis nous vîm es

j ai vu

Vouloir

je veux nous v o ulo ns ils v e u le n t

je v o u la is nous v o u lio n s

je vo u lu s nous v o ulûm e s

j a i vou lu

Conjunctiv
Viitor Prezent je r o m p ra i nous rom prons

I m p e r a tiv
Prezent

P ărticip iu
Prezent ro m p a n t

Observaţii : se conjugă la
fel

! que je rompe romps que nous ro m ­ rom pons rompez pions : que je sache que nous sa­ chions que je suive que nous s u i­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez

corrompre interrompre

je saurai nous saurons

sachant

je s u iv ra i nous suivrons

suivant

poursuivre

je suffira i nous suffirons

que je suffise suffis que nous suf­ suffisons suffisez fisions que je v a in q u e vaincs que nous v a in ­ vain q uo ns quions vainq ue z vaux que je v a ille que nous valio n s valons valez

suffisant

je v a in c ra i nous vaincrons

v a in q u a n t

convaincre

je v a u d ra i nous vaudrons

v a la n t

je v ie n d ra i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez

ve n an t

eu au x.être: revenir, intervenir, se sou­ venir, devenir. eu aux. avoir: tenir, obtenir. soutenir, appartenir etc.

je v iv r a i nous vivrons

que je vive vis que nous v iv io n s vivons vivez que je voie vois que nous v o y ­ voyons ions voyez

v iv a n t

je v e rrai nous verrons

voyant

je v o u d ra i que je v e u ille ve uille nous vo ud rions que nous v o u li­ veuillo ns veuillez ons

v o u la n t

467

Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri: a ) Prin inversiunea pronumelui subiect, care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent, verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que, fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent, la verbele din grupa I, forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii, pentru propoziţiile scurte, păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? I l est parti? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne, aşe­ zată înaintea verbului, şi pas, aşezată după verb: I l ne parle pas français. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus, jamais, rien, personne, point, guère etc:
Je ne vois rien. Je ne le rencontre ja m a is. I l ne veut plus avancer.

La timpurile compuse, a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n avons pas fin i notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă, nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) :
Chanter
F orm a Interogativă F o rm a n e g a tiv i F orm a interogativ-negativă

Indicativ prezent
est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent- ils? je ne chante pas tu ne chantes pas il ne chante pas nous ne chan to n s pas vous ne chan te z pas ils ne c h a n te n t pas est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas-' ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne chantent- ils pas?

468

Perfectul compus.

ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté?

je n ’ai pas chanté tu n ’as pas chanté il n ’a pas chanté nous n ’avons pas chanté vous n ’avez pas chanté ils n ’ont pas chanté

n ’ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n ’a-t-ii pas chanté? n ’avons-nous pas chanté? n ’avez-vous pas chanté? n ’ont-ils pas chanté?

A D V E R B U L (L’A DV ERBE) Adverbele sînt de mai multe feluri:
Adverbe de mod: vite, bien, ensemble, hautement, heureusement etc. Adverbe de cantitate: assez, beaucoup, peu, davantage, tant, trop etc. Adverbe de timp: aujourd’hui, hier, demain, bientôt, ensuite, jamais, long­ Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe Adverbe
temps, parfois, souvent, soudain, tard, toujours etc. de loc: ailleurs, dehors, dessous, dessus, ici, là, loin, où, partout etc. de afirmaţie: oui, certes, assurément etc. de negaţie: non, ne... (pas) de îndoială: apparemment, probablement interogative: pourquoi ? comment f

Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien, plutôt, ainsi, expres, gratis etc.), cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului:
franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement

2. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment:
constant — constamment décent — décemment

3. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor, la care se adaugă terminaţia -ment:
aveuglément, précisément, conformément

Prin analogie cu acestea s-au format: énormément, confusément, commodément, profondément etc.
Observaţie. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Există
şi substantive care au această terminaţie: le gouvernement, le bâtiment, l ’assortiment etc.

469

Compararea adverbelor Gradele de comparaţie, la adverbele care se pot compara, se formează la fel ca la adjective.
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Com parativ de egalitate: Com parativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut:

rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien, fort) rapidement

Următoarele adverbe au unele grade de comparaţie neregulate ;
P o zitiv : Com parativ de superioritate: Superlativ relativ:

bien mieux le mieux

m al pis (sau plus m a l )

beaucoup plus

peu moins le moins

le pis (sau le plus le plus m al )

Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adverbul beaucoup n-are superlativ absolut.

P R E P O Z IŢ IA (LA P R É P O S IT IO N ) Principalele prepoziţii din limba franceză sînt: à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, en, entre, malgré, outre, pas, parmi, pendant, pour, sans, sous, sur, vers. Există de asemenea şi multe locuţiuni prepoziţionale: à cause de, au milieu de, près de, à côté de, loin de, jusqu’à, quant à etc. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul, direcţia: Nous allons à la mer. tim pul: Le spectacle de ce soir commence à huit heures. cazul dativ: J ’écris une lettre à mon frère. destinaţia: une machine à écrire. apartenenţa: Ces marchandises sont à moi. modul: aller à pied, courir à toute vitesse preţul: des légumes à 5 francs le kilo

Prepoziţia de exprimă: — locul de plecare: Je viens de l ’usine. — materia : une porte de fer

470

— particula de nobleţe: Alfred de Musset Prepoziţia pour exprima: — — — — — — direcţia : partir pour Paris scopul: I l faut manger pour vivre. agir par ambition agentul: Le champ a été labouré par les tracteurs. cauza sau instrumentul: périr par l'épée. tim pul: Sur ses vieux jours. destinaţia: coiffeur pour dames substituirea: prendre le Pirée pour un homme preţul: acheter un chapeau pour 100 francs Prepoziţia par exprima: — — ■ — — locul: passer par un beau défilé tim pul: Nous sommes partis par un beau temps. Prepoziţia sous exprimă: — — — ■ — locul: Elle nage sous Veau. 471 . un parapluie à la m ain. raportul: deux mètres de long sur trois mètres de large subiectul: despre care se vorbeşte: se tromper sur un point Prepoziţia avec exprimă: — modul: parler avec douceur — însoţirea : se promener avec des amis — instrumentul: écrire avec un stylo Observaţie. monta dans la diligence. cauza: I l est content pour avoir bien accompli son travail.— apartenenţa: la maison de ma sœur ■ —• cazul genitiv : la troisième année de la République — originea: la Chartreuse de Parme — destinaţia: une robe de soir — cauza: I l est brisé de fatigue. dependenţa: tenir sous sa domination cauza: agir sous l ’empire de la colère Prepoziţia sur exprimă: — — — — locul: Le panier est sur la table. il s’établit à la campagne. C în d s u b s ta n tiv u l care in d ic ă in s tr u m e n tu l sau m o d u l este în s o ţ it de u n d e te r m in a n t. p re p o ziţia avec este o m is ă: se promener les mains derrière son dos a se p lim b a cu m îin ile la spate Un petit monsieur. tim pu l: I l a vécu sous la III-ème République.

ni: I l lit et commente le journal. b) adversative ( conjonctions qui expriment l'opposition) — mais. en se foloseşte înaintea unui substantiv nearticulat. par conséquent: J ’ai fin i. I l est entré dans la maison. aussi. d o n c je peux partir. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l ’église. Balzac était royaliste et catholique. e) cauzale — car. car il ne travaille pas sérieusement. 472 .Prepoziţiile en şi dans In general. ou bien: Vous partez ou vous restez? d) conclusive ( conjonctions qui expriment la conséquence ou la conclusion) — donc. c'est-à-dire: I l échouera. c) disjunctive ( conjonctions qui expriment la disjonction ou Val­ ternative) — ou. enfin. pourtant. toutefois. modul: couper en quatre materia : une maison en brique Prepoziţia dans exprimă: — locul: monter dans le train — -timpul: je reviens dans huit jours — scopul: agir dans son seul intérêt CO N JU N CŢ IA (LA CONJONCTION) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. în tim p ce dans se foloseşte înaintea unui substantiv precedat de articolul hotărît: Nous sommes en classe. E lle ne sait n i nager. cependant. ain si il est écouté. n i ramer. ainsi. Prepoziţia en exprimă: • — — — — locul: monter en auto tim pu l: J ’ai lu ce livre en un jour. I l parle fort. néanmoins: Je crie m ais on ne m ’entend pas. en effet.

à mesure que — concesive: quoique. — p ro nu m e le in te ro g a tiv que: Que me conseillez-vous de faire? — a d v e rb u l de c a n tita te que: Que vous êtes jo li. de peur que — consecutive: de sorte que. (interogativ) : Je ne sais pas si elle est venue. tu réussirais. on se couche. d) quand: Tu me diras quand il faut partir. c) si (condiţional): Si tu étais plus énergique. jusqu'à ce que. de manière que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau temporală) : Com me il n'est pas venu à temps. au point que — comparative: de même que. pour peu que. pendant que — cauzale: parce que. après que. Observaţie. afin que. vu que. à condition que — alternative: soit que IN T E R JE C Ţ IA (L ’ IN T E R JE C T IO N ) Interjecţiile exprimă: ■ . N u tre b u ie c o n fu n d a tă c o n ju n c ţia que cu: — p ro nu m e le r e la tiv que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. — surpriza: a h ! oh! ouais! fichtre! — durerea : aïe ! 473 . non que — finale: pour que. bien que. (comparativă) : Comme on fait son lit. de façon que. ainsi que. je suis parti. In afară de cele patru conjuncţii subordonatoare. sans que — condiţionale: pourvu que. puisque. există în limba franceză multe locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives) : — de loc: où que — temporale: avant que.Conjuncţii subor donat oare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur.

adjective.— dispreţul: f i ! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! — aprobarea : bon ! bravo ! — îndoiala: huni! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf ! etc. verbe. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! vlan! p a f! p a n ! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

dar de care depind alte propoziţii: Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. depind unele de altele. Propoziţia principală (proposition principale). b) prin joncţiune. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o altă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In gramatica franceză propoziţiile sînt de mai multe feluri: 1. care nu depinde de altă propoziţie. Raportul de coordonare poate fi exprimat în două feluri: a) prin juxtapunere. 475 . Propoziţia independentă (proposition indépendante). Je m ’habille et je viens tout de suite.SINTAXA FR A ZA (LA PH RASE) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. m ’a communiqué quelque chose d ’important. Raportul de subordonare se exprimă de obicei prin conjuncţii sau pronume relative: Je crois q u ’il vient. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : I l est entré dans une librairie et a acheté un livre. L a personne qui m ’a téléphoné. Pierre est charpentier. sau prin subordonare cînd. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. 2. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) prin virgulă sau punct şi virgulă: Michel est tourneur. nefiind de acelaşi fel.

3 . ■ — de comparaţie (de comparaison): J ’a i agi com m e il m e l ’a conseillé. — de tim p (de temps): Le monde a été étonné quand les hom m es de science ont créé premier spoutnik. <m pourrait 476 . — concesiva (de concession): Q uoique Z o la a it élaboré les théories du naturalism e. le —-de cauză (de cause): I l ne pouvait avancer parce que le b ro u illa rd était trop épais. Propoziţia subordonată Q ui v iv ra verra. — de scop sau finală (de but ou finale): J ’ apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le fra n ça is. d ’hôpitaux etc. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de m anière que tout le m onde vous approuve. d) circumstanţială (circonstancielle) : — de loc (de lieu): J 'i r a i où to u s allez. il est un grand réaliste critique.. (proposition subordonnée) : a) subiectivă ( proposition sujet): b) completivă (complétive) : J ’espère q u ’elle a réussi. désarm em ent. c) relativă (relative): Nous faisons partie du cam p qui désire la paix. — condiţională (conditionnelle): Si tous les gouvernem ents acceptaient le construire plus d ’écoles.

): V oilà le plus beau jour que nous ayons vécu. I l regrette que tu sois malade. In propoziţiile independente. b) după un verb impersonal (falloir. E l se foloseşt^: 1. c) după un verb de declaraţie folosit la forma negativă sau in­ terogativă : Pensez-vous qu’il soit arrivé? Je ne crois pas qu’il soit sincère. regretul etc. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu’il vienne. posibil. 477 . după locuţiunile conjuncţionale avant que. de quelque côté que: Où que nous regardions. jusqu’à ce que. I l est ion que tjious apprenions le français. în propoziţiile completive: a) după verbele care exprimă voinţa. b) de loc. il n 'y a que des champs de blé. il est nécessaire etc. pentru a exprima un ordin sau o dorinţă: Qu’il vierme! Q u ’elle soit heureuse! 2. ïn propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p. teama. după locuţiunile conjuncţionale où que. 4. Je veux qu’ils partent. 3. în propoziţiile relative: a) cînd antecedentul pronumelui relativ este un cuvînt eu sens nedeterminat : Je ne connais personne qui puisse courir si vite. il est juste. b) cînd antecedentul este un superlativ relativ sau un cuvînt echivalent (seul. conjunctivul se întrebuinţează în limba franceză pentru a exprima un fapt îndoielnic. principal etc.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L’EMPLOI DU SUBJONCTIF) în general.) şi după unele expresii impersonale (il est bon.): I l faut que tu écrives une lettre. unique. dorinţa. sembler etc.

façon que pentru a exprima un fapt posibil: Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. f) condiţionale. Quoiqu'on fasse. bien que. afin que: I l cria fort pour qu'on Ventende. avant que. quoique etc. de. I l changea d ’avis sans que Von sût pourquoi. g) concesive sau restrictive: —. în unele pro­ po ziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. si. Crezi că m inte? = Crois-tu q u ’il mente? 478 .. pour. d) finale. ce n'est pas que. pour que. după locuţiunile conjuncţionale non que. sans que: Bien qu'elle soit jeune . on ne peut contenter tout le monde. mais il est importun. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que (pour que. e) consecutive.. — după locuţiunile: quelque. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu in dicativul.): Voi aştepta p în ă ce va term ina = J'attendrai jusqu’à ce q u ’il finisse. după locuţiunile conjuncţionale de sorte que. îm p lin it: Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva.): Approche que je te voie (que = pour que). elle est déjà décorée pour ses mérites. Observaţie. à condition que: conjuncţionale pourvu que. 2 . are putere = Bien q u ’il soit maigre.. Observaţie. que şi după pronumele relative quoi sau quel: Quelque précaution q u 'il prît. que.c) de cauză. elles n'eurent aucun résultat. în lim ba rom înă. quoique. 1.. ce n est pas que: Ce n'est pas q u 'il soit im po li . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în lim ba franceză conjunctivul. se foloseşte in dicativul (jusqu'à ce que. Deşi este slab. que. De asemenea. il a de la force.după locuţiunile conjuncţionale bien que. după locuţiunile pour peu que. pentru a exprima un fapt real.. sans que etc. Quelles que fussent les précautions de Bartholo . de manière que.. I l réussira pourvu qu’il fasse un effort supplémentaire. după locuţiunile conjuncţionale pour que. se foloseşte in dicativul în lim ba rom înă.

în propoziţiile independente: a) pentru a exprima o poruncă. c) finale: Courons vite afin de ne pas manquer le train. în propoziţiile circumstanţiale: a) de tim p: Avant de s’asseoir à table. în acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: E t les poules de s ’élancer. c) pentru a marca o exclamaţie: M o i. în propoziţiile completive: a) cînd subiectul in finitivului (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei principale: Je pense partir demain. j ’ai repris mon travail. b) ca in fin itiv de naraţiune în locul indicativului. Şi iată că găinile se ţiv in tă. raţele se reped. il faut se laver les mains. este complement în aceasta din urmă: Je l ’ai entendu parler à la radio. altul decît cel al propoziţiei principale. 479 . c) după verbul impersonal falloir sau după unele expresii imper­ sonale. cînd subiectul are o valoare nedeterminatăI l fa lla it y penser.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L’EMPLOI DE L ’INFINITIF) în limba franceză in fin itiv u l este mai des folosit decît în limba romînă. b) cînd subiectul infinitivului. b) de cauză: I l a été puni pour ne pas avoir été discipliné. 3. manger tout cela! 2. E l se întrebuinţează: 1. Après avoir passé un beau congé. les canards d ’accourir. Ne pas se pencher en dehors. o interdicţie: Ralentir.

Observaţie. b) de cauză: Quelque diable aussi me poussant.d) consecutive: I I rit à se tordre. ÎN T R E B U IN Ţ A R E A P A R T IC IP IU L U I (L ’EM PLO I DU P A RT ICIPE) Participiul prezent sau trecui este folosit: 1. e) condiţionale: À le regarder de plus près. în locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. la reconstruction commença. 480 . (La Fontaine) c) concesive: Bien qu’étant malade. spre deosebire de gramatica rom în ă. Rîde de se prăpădeşte. 2. (Corneille) A CO RD U L P A R T IC IP IU L U I TRECUT (L ’ACCORD DU P A R T IC IP E PASSÉ) 1. on remarquait ses rides. în gramatica franceză. il travaille. în propoziţiile circumstanţiale: o) de tim p: L a guerre finie. se consideră că un verb la un mod nepersonal (in fin itiv sau participiu) poate forma o propoziţie. f) concesive: Racontez-moi l ’aventure sans oublier aucun détail. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. d) condiţionale: J ’attire ses mépris en ne me vengeant pas.

deci acordul se face) .) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 481 . b) se acordă în gen şi număr cu complementul direct care îl pre­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Participiul trecut conjugat cu auxiliarul être se acordă în gen şi număr cu subiectul: Madeleine est sortie en ville. Observaţie. Elles se sont parlé = Elles ont parlé ( à q u i?) — à elles. je l ’ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). (Complement indirect. Participiul trecut conjugat cu auxiliarul avoir: a) rămîne invariabil cînd nu este însoţit de un complement di­ rect.2. expuse m ai departe (punctul 4). Participiul trecut al verbelor reflexive se acordă cu comple­ mentul direct care îl precedă şi rămîne invariabil dacă nu este însoţit de un complement direct sau cînd acesta este aşezat după participiu : Ils se sont salués (complementul direct: se). Ils ont lu la gazette. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiu l este indirect: Ils nous ont écrit. deci nu se face acordul. Pentru a ne da seama dacă pronumele reflexiv este complement direct sau nu. în lim ba franceză nu se m ai exprimă pronumele personal dup ă pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am m încat = Les fruits que nous avons mangés. Elles se sont parlé. trebuie să înlocuim auxiliarul être prin auxiliarul avoir şi să punem întrebarea care se potriveşte: Ils se sont salués — Ils ont salué (q u i? ) — eux-mêmes. Elles étaient appréciées par leurs camarades. Participiul trecut al verbelor reflexive (care se conjugă toate cu auxiliarul être) se acordă conform unor reguli speciale. (Complement direct. 4 . 3. M arie. sau cînd complementul direct este aşezat după participiu: Nous avons mangé.

) Observaţie. CORESPONDENŢA T IM P U R IL O R (LA CONCORDANCE DES TEMPS) La indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent v iito r tre cu t Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată acelaşi tim p acelaşi tim p acelaşi tim p s im u lta n e ita te posterioritate an te rio ritate trecut im perfect c o n d iţio n a l prezent m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te poste rioritate a n te rio r ita te prezent v iito r p e rfe c tu l com pus (sau m ai-m ultca-perfectul) La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau v iito r Timpul folosit in propoziţia subordonată prezent perfect Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă în propoziţia subordonată prezent perfect s im u lta n e ita te sau p o s te rio rita te a n te rio rita te tre cut c o n d iţio n a l (prezent sau tre cu t) im p e r f e c t1 m ai-m ultca-perfectul s im u lta n e ita te sau po s te rio rita te a n te rio rita te prezent perfect 1 î n afară de persoana a III. deşi pro nu m e le re ­ fle x iv se este c o m ple m e n t in d ire c t. 482 . în cazul în care pronumele reflexiv este complement indirect. la celelalte persoane se foloseşte în m o d curent c o n ju n c tiv u l prezent în locul c o n ju n c tiv u lu i im perfect. P a r tic ip iu l tre cut a l verbelor care n u p o t f i folosite decît la d iate za reflex ivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în ­ to td e au n a cu s u b ie c tu l: Les prisonniers se sont évadés. (A cordul se face cu c o m p le m e n tu l direct les lettres. Les lettres qu’ils se sont adressées étaient émouvantes. nu există un alt complement direct care precedă participiul şi cu care acesta trebuie acordat.a s in g ula r.Trebuie totuşi să fim atenţi dacă.

{subiect — predicat — complement direct — complement circum­ stanţial) 483 . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. 1. propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca şi în lim ba franceză. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m oduri şi tim p u ri ca si în lim ba rom înă: Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. O R D IN E A CU V INT ELO R (L ’O R D R E DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în lim ba franceză. Exem plu: Ils regardent la scène avec beaucoup d ’intérêt. în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în general. după si condiţional nu se foloseşte niciodată v iito rul sau condiţionalul (afară de forma a II-a a condiţionalului trecut). 3. în lim ba rom înă se folosesc alte tim p u ri decît în lim ba franceză în în schimb. 2 . Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).REGULA LUI SI CON DIŢIONAL (LA R È G L E D E SI CON DIT IO NN EL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit în lim ba romînă In propoziţia condiţională c o n d iţio n a l prezent c o n d iţio n a l pre­ zent in d ic a tiv im pe r­ s im u lta n e ita te fect posterioritate v iito r sau in d i­ in d ic a tiv pre­ zent c a tiv prezent v iito r sau prezent in d ic a tiv a n te rio ritate c o n d iţio n a l tre­ in d ic a tiv maimult-ca-perfect cut sau c o n d iţio n a l trecut form a a c o n d iţio n a l trecut Il-a Observaţie.

au moins etc. Inversiunea este facultativă după sans doute. dit-elle. dar este reluat printr-un pronume personal: M ichel est-il parti pour l ’usine? 2. aussi l ’a-t-on condamné. Reste la question essentielle. în care ordinea am intită nu este respectată. à peine. b) în propoziţiile incidente: L a pluie. Acest strigăt îl lansează Barbusse. Ce cri le lance Barbusse. el este aşezat înaintea predicatului. Cînd subiectul este un substantiv. toujours : I l avait volé. À peine est-elle entrée qu'elle se m it à parler. pentru motive de ordin stilistic. 1. en vain. c) cînd o propoziţie începe cu adverbele sau locuţiunile adver­ biale aussi. Ordinea subiect — predicat poate fi schimbată în anumite ca­ zuri de inversiune a subiectului (V inversion du sujet) şi anume: a) în propoziţiile interogative (directe): Avez-vous lu „Eugénie Grandet p“ Pourquoi êtes-vous venu si tard? Observaţie. ainsi. d) cînd.Sînt greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi une grande tristesse. N u se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in ­ directe : Je me demande comment il procédera. . a cessé depuis quelques instants. encore. peut-être. Subsista în m ine o mare tristeţe. verbul este scos în evi­ denţă prin aşezarea lui la începutul propoziţiei: Survint un deuxième personnage.

CU V IN T E adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant independenţă inerent metodă ortografie palton parafină perseverenţă plafon poliglot portret rapsodie retoric romb sistem succint şofer şomer tendenţios tim pan transfer v igilent vigilenţă volan indépendance inhérent méthode orthographe paletot (m anteau) paraffine persévérance plafond polyglotte portrait rhapsodie rhétorique rhombe ( losange) système suecinct chauffeur chômeur tendancieux tympan transfert vigilant vigilance volant S U SC E PT IB IL E DE A F I FO RM A T E SAU P R O N U N Ţ A T E G R E Ş IT DE V O R B IT O R II R O M ÎN I abator (a) aclim atiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeană (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur 485 .SUPLIM ENT CU V IN T E P R E Z E N T ÎN D D IF IC U L T Ă Ţ I D E O R T O G R A F IE R E P E N T R U R O M ÎN I (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circum stanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarm onic fu lar ghişeu independent.

chef d ’orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel excommunier (a) excomunica exercer (a) exercita exploatator exp loiteur exp loser (a) exploda exponent exposant ( m a t.) interrogation écrite extemporal falim ent faillite ferm itate fermeté caoutchoucs galoşi gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario (a) insufla insuffler (prin) intermediu 1 {par} Ï intermédiaire envahir (a) invada invadator envahisseur inventorier (a) inventaria jurisdicţie juridiction m ajorat majorité m edicină médecine minimiser (a) m in im aliza naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlam ent parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer ( internationa­ lisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée ( cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) ro­ mane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) . dăm aici o listă de substantive a l căror gen este diferit în lim ba franceză faţă de lim ba rom înă: o o o o o Sînt masculine în franceză: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un anire aromă un arôme toam nă un automne un un un un un Sînt feminine In francezi: dulap une armoire une apostrophe apostrof autom obil une auto avans une avance une compote compot 486 . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur SU BST AN T IV E LA A L C Ă R O R G EN V O R B IT O R II R O M ÎN I POT FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rom îni le-ar putea face.) (a) popula (a) practica (internaţionalism proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (a) repartiza (am) repartizat retroversiune rinocer (filologie) ro­ m anică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse u m il vizitator plénier .-a plus-valoare polenizare portativ (muz. eau gazeuze spécula teur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. représentant (fig .

S în t m ascu lin e In fran ce ză : S în t fe m in in e In fran ceză : o criza n te m ă o lă m îie o c rim ă o d ra m ă o e m b lem ă o epiderm ă o g lo b u lă o v a ră o emisferă o iarnă o insectă o g ră d in ă o le gum ă o un g hie o orchestră o pa ra ş u tă o parafă o ţară o p e ta lă o p ija m a p la tin a o focă o p r im ă v a ră o pro ble m ă o telegram ă o tem ă o unghie o u n ifo rm ă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime drante emblème êpiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin legume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjam a platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre u n d in te un d ifto n g u n e p ita f u n epite t u n echivoc u n orologiu u n u le i u n id o l u n in te rv iu u n m ăr u n m e te o rit u n ceas u n o m o p la t u n perete u n cuier u n rad io u n r id un stal une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une idole une interview une pomme une météorite une montre une omoplate une paroi une patère une radio une ride une stalle u n pepene (verde) une pastèque .

.

VOCABULAR .

.

impersonal ind. conj. ju ridic lit.LISTA P R E S C U R T Ă R IL O R adj. m ilita r mitol. verb intranzitiv vt. prepoziţie prez. locuţiune adverbială loc. interjecţie interog. arhitectură art. indicativ inf. interogativ invar. tipografie tr. adverbial ant. Verbele urmate de indicaţia I I sau I I I aparţin grupei respective de conjugare. perfect pers. învechit jur. m ajusculă mar. m uzică nehot. nehotărît num. construcţii expr. que lqu’un qch. hotărît imper. participiu perf. conjuncţie constr. locuţiune prepoziţională O b s e r v a ţ ii. locuţiune verbală m. m arină mat. loc. . adjectiv adm. prezent pron. personal pl. gramatică hot. tehnică tipogr. im perativ impers. verb tranzitiv zool. numeral part. verb. (gradul) comparativ conj. in fin itiv interj. pronume qn. locuţiune conjuncţională loc. 2. popular prep. mitologie muz. verb vi. relativ s. fam iliar fig. substantiv tehn.) masculin maj. m atem atică m ii. literatură loc. expresie /. articol aux. quelque chose rel. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. antichitate arhit. plural pop.) fem inin fam. vezi vb. zoologie 1. prep. invariabil ist. figurat gram. botanică comp. trecut v. istorie înv. adverb. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. adm inistraţie adv. (mase. (fem . au x iliar bot. adv.

.

cum părătură acheminer {»’) vb.) d ’ — ■ m ai în tîi. a nu fi de faţă absolu. I I a suprim a.m. a tă ia . Aceste vocabulare nu pot. a aclama accompagner vb. accelerare accélérer vb. m ănăstire abbé s. f. cum părător achever vb. a ajunge (la) . neapărat. a acosta. I I I (în expr. prim ire (făcută cuiva) accueillant. cite. (fig . a în d îrji. accent accepter vb. după.f. abnegaţie abolir vb. a grăbi. şi s. acord. abate. doborîre (a co­ pacilor. m. m. mărire.m. sporire accroître vb. şi adj. (loc. a înverşuna achat s. -euse s. prim itor. à pied pe jos .f. a efectua accords. la. a p rim i accès s. m.) îm preju­ r im i. acces. tăiere . peu à peu puţin cîte puţin . à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. intrare accident s. acordeon accorder vb.) a descuraja abbaye s. în v o ia lă. I I I a m ări. abajur abattage s. salcîm accabler vb. desăvîrşit absolument adv. abordare.m. lipsă absenter (s’) vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN 1 A à prep. a p ă r ă s i. acuzare acharner vb. a strînge accusateur. preot. m. a vitelor) . belşug abondant . m. adăpost abricot s. îmbelşugat. a se îndrepta acheter vb. a însoţi. a acorda. a se îm păca accoster vb. I I a se aşeza pe vine accueil s. a cumpăra acheteur. de. a întîm p in a accumuler vb.m. -e adj. [mar. aşadar. a îng hiţi absoudre vb. a săvîrşi. I I a îm p lin i. a acom pania accomplir vb. adv. abundent abords. I I I a doborî. ) a duce (la) abreuver vb. a lipsi. abuz acacia s. abataj abattre vb. I I I a p rim i . a adăposti absence s. I I I a absolvi. a aboli abondance s. a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. în prim u l rînd aborder vb. (pl. caisă abricotier s. a agăţa. cu totul. 493 . prăpastie. invar. a da. a aborda.) a acosta accoupler vb. cu. a acum ula.m. -trice s.m. a împerechea. /. consim­ ţăm ânt accordéon s. a term ina. a acapara accélération s. a accelera accent s. absurditate abus s. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. pe. m.f. plăcut accueillir vb. I I I a sosi în grabă accrocher vb. m.m . acu­ zator accusation s. abîme s. m.-eadj. (fig. a renunţa abat-jour s. a sfîrşi.m. a ierta absurdité s. s’ a se po triv i.f. a atîrna . absolut . abis abnégation s. absenţă. în .m. accident acclam ation s. a adăpa a b r is . a spori accroupir (s’) vb. a u m ili accaparer vb. a absorbi. f. a desâvîrşi 1 în vocabularul francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvintele respective în prezentul m anual. ţine loc de dicţionar.f. abundenţă.f. a accepta. a îm povăra. a copleşi. cais abriter vb. cumpărare .f. -e adj.m. negreşit absorber vb. a lega accourir vb. — le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb.m. a aduna. m.) faire ~ qch. aclamaţie acclamer vb. abaţie. I I a atinge (ceva).m.

actor action s. v ultur aiglon s.f. I I I a m ări agréable adj. dezinvoltură a is e s .) de pentru a .f.m . iscusinţă adresser vb. actualitate acuité s. -. aeroport affaiblir vb. cum îi place . a consolida affermissement s. vîrstă âgé. vîrstnic agence s. a se agita. înăcrit aigre-doux. tîn ăr remarcabil prin frumuseţea sa.m. sprijin. am abil aimer vb. activitate actualité s. (pl. f. afecţiune affermir vb. il fait mon — . I I a în d u lc i. cu a rip i. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.) a se prăbuşi affection s.m. astfel. I I a slăbi. adresă. a adresa adroit. agreabil. a apuca. -douce adj. ascuţime additionner vb.f. -ë adj. à l ’ ~ sau à son ~ ~ după plac.e om ul care-mi trebuie . m iel agraire adj. în vîrstă. adonis adorer vb.f. strident aigu ille s.f. agresiune.f. atac agriculture s.f. (despre vapoare) a se apropia prea m u lt de ţărm ./ plăcere. f. a consim ţi. a-i plăcea aîné.f. adm irativ adm iration s. -e adj. întărire. adv. aerian aéronautique s.m . pui de v ultur aigre adj. dragoste. a înhăţa a h ! interj.acier s. agricultură agripper vb. agenţie agent g. şi adj.f. /. a agrava agilité s. être à son ~ a fi m u lţu m it. ac. adm iraţie admirer vb. oţel acquérir vb. în scopul âge s. aşa precum. -ive adj. adm irator adm iratif. p rim u l născut ainsi 1.f. I I a în tări. aşa. m. a adm ira admission s. aerodinamică aéroport s.m. a ajuta aïe ! interj.m . conj.f. aer. înfăţişare aisance s.f. 2.f. m. ~ s.es) bu­ nic . m ai în vîrstă. acţiune activité s. conso­ lidare affirmer vb. aripă ailé. I I I a dobtndi./. acru. agresiv agression s. a înfrunta afin conj./. -e adj. dulce-acrişor a i g u . uşor. a iu b i. ~ que pentru ca. -es. a se prăbuşi affaler (s’) vb. -e adj. a îm b lîn zi adresses. -trice s. aeronautică aérodynamique adj. -e adj. în mod plăcut.f. aglomerare aggravations. uşurinţă. m in ă. a aduna adhésion s.m . ajutor aider vb.f. -enne adj. a se învoi acteur.m. a afirm a affluence s.f. agravare aggraver vb. (pl. agreabil agressif. aflux affranchir (s’) vb. dibaci aérien. a se sim ţi bine aisé. (în loc. aerodinamic . à votre ~ ~ cum d o riţi. conj.f. agent agglomération s.) aglo­ meraţie afflux s. -é s. -s) usturoi aile s. aglomeraţie .m. a-şi face de lucru affaisser (s’) vb. plăcut agréablement adv. arie (imizicală) . andrea. deci ainsi que loc.f. trea­ b ă. precum şi air s . a adora adoucir vb. ad m irab il admirateur. îndem înatic. conj. -trice s. (fig.m .f. (în)aripat ailier s. a u lx . bucurie. sprinteneală agir vb. problemă.f. s. a h ! o h ! aide1 s.m. aïeux strămoş) aigle s . bot.m. m. a în ră u tă ţi. al m untelui) a il s . I I I a adm ite admirable adj. v îrf (al tu r­ n u lu i. agrar agrandir vb. a micşora affaire s. în a it loc. -ive adj. ajutor aide2 s. ag ilitate . afacere. au ! vai ! aïeul.m. ascuţit. (fam. a cîştiga acquiescer vb. I I a acţiona agiter vb./.m . (/ig. de altfel aim able adj. a agita agneau s. a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s’) vb. (pl. înrăutăţire.) p iţig ăiat. se tirer d' ' a s c descurca. cu dare de m înă 494 . f. adeziune admettre vb. admitere adonis s. m. I I a se elibera affronter vb. dibăcie. afluenţă.

f.f. m.m. a aprinde allum ette s. aplaudare.m. a afla apprêt s. a speria angoisse s. antisem it août s. a o duce. apetal à peu près loc. a n u m i applaudir vb. verighetă allier vb. a îm bina allonger vb. august apercevoir vb. a îngrăm ădi. a am puta am usant.f. distractiv amusement s.) şi adj. I I I a apărea appareil s. m. a apreta 495 . am biţie âme s. anorm al antarctique adj. am fiteatru am plement adv. anim aţie anim er vb. am ant. parîm ă amas s. (eu ma j. a prevesti annuaire s. (eu m aj .m. a merge.f. am p lu. I I a n im ic i. apartam ent appartenir vb. a aduce apprendre vb. a se distra. a ademeni allée s.-enne s. grămadă amasser vb. -e adj. amazoane am bition s.m.f. m. cu uşurinţă ajouter vb.f.m . altitu d in e amaigrissement s. f.m. a se duce alliance s.f. însufleţire. dis­ tracţie amuser (s’) vb. an tip a tic an tiquité s. antarctic antérieur. alterabil altitude s. nelinişte. a da alarm a alentours s. suflet amende s.m . vechi ancre s. alegorie allem and. anuar. -e adj.m. a se lu n g i. -e adj. [fig. à toute ~ în goana mare a llu sio n s.f. -e adj. anacronic anatomie s. am ic am ical. anterior anticham bre s. cam (aşa). a lu ng i./.m . îm prejurim i allécher vb. iu b it am arres. aparent appartement s. iubire am phitéâtre s. anecdotă ange s.m.f. prietenesc am icalem ent adv.-e s. a chema. m. aluzie alm anach s. antichitate antisémite s. anatomie ancien. înger anglais. adv. prieteneşte am itié s./. după cît se pare apparent. unghi. alsacian altérable ad]./. a aduce am i. german aller vb.f.m. a n . I I a aplauda applaudissement s. I I I a zări apétale adj.m. anticameră antipathique adj. aniversare annoncer vb. m ăgar. am ical.p l. spaim ă an im a l s.m . alee allégorie s. aproape apparaître vb. mers. -e s. I I I a aparţine appel s. englez. ancoră âne s. chibrit allure s.m. a se duce. m. purtare.f.f. (fig . -e adj. apel. an im al anim ation s.m. a alarm a.) şi adj.f. slăbire am ant. poftă de mîneare appointements s.f.f. a prelungi. a se amuza anachronique adj. s’en ~ a pleca. odgon. a pregăti.f. a însufleţi annèau s. (degetul) inelar anorm al.aisément adv. am putaţie amputer vb. colţ angoisser vb.) dobitoc anéantir vb. am uzam ent. am ă­ n u n ţit am pleur s. m. prieten. aplauze appétit s. a lp in is t alsacien. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.m. bogat. m. I I I a în v ăţa . aparat apparemment adv.f. chemare appeler vb. salariu apporter vb. ) şi adj.m. englezesc a n g le s . apret apprêter vb. m. prietenie a m o u r s . m.f. alfabet alpiniste s. f. alarm ă alarmer vb.f.m . bonne ~ ! la m u lţi a n i ! an nou fericit ! anniversaire s.f.f. ) a strivi anecdote s. amploare am putation s. amendă amener vb.m. am ator am azones.f. pl.m.m .m. inel année s. atunci alpestre adj.p l. a se întinde allum er vb. -e s.f. a adăuga alarm e s. alpestru alphabet s. a g ă ti. a an u nţa. a strînge amateur s. a atrage.m .-e s. (cu m aj.f. -enne adj. alm anah alors adv. a lia n ţă .

m. m. a apăsa. du p ă. apropiere approcher (s’ ) vb. ateu athénée s. înduioşare attendu prep. înarmare armoire s./. arg in t. arenă argent s. aspirare. a smulge arrangement s. a înh ăm a .m.m.f.m.m.f. (fig. atenţie 496 .m.f. astronomic athée s.f. partea din a p o i.f.f. 2.a fi sătul. a asigura astronautique s. a aresta arrière 1. a articula artificiel.f. arivist arrondir vb. a sprijin i âpre adj. a izb u ti. piftie aspiration s. sigur assurément adv.m. înduioşător attendrissement s. ataşat (de legaţie. a ataca attarder (s’) vb. a sosi. a înc u viin ţa approvisionnements. aromă arracher vb.m. (impers. arab araignée s. a aproba..) după-amiază arabe s. aprovizionare approvisionner vb. măiestrie artère s. arhipelag architecte m. a asasina assaut s. avînd în vedere attentat s. -e adj. artistic. învoire asseoir (s’j vb. a uda. legătură. şi s.m. atom atroce adj. sosire arriver vb. asalt assentiment s. I I I a se aşeza assez adv.) şi adj.f.elle adj. ateneu athlétisme s.m. I I I a atinge atteler vb.m . stăpîn pe sine. după aoeea après-demain adv.m . I I I a asurzi. desi­ gur assurer vb. a asedia assiette s. atletism atome s.f. asentim ent.m. aranjam ent arrêter vb. artă. (cu maj.m.) raion. /. crunt.f. a se asocia assombrir (s’) vb.f. reazem. şifonier arôme s.m . destul. a înjuga attendre vb.m. m. curea.f. cu artă ascenseur s. en avoir . şi adj. cu siguranţă. a opri . de ambasadă) attachement s. suficient. înfăţişare asperge s.m.f.) aspi­ raţie assassinat s.f. aspect. pe urină. ascensiune aspect s. păianjen arbre s. arhitect ardeur s. a se apropia approfondir vb.m. arbore arc s. artist artistiquement adv. arm ată armement s. I I a rotu n ji arrondissement s. groaznic attabler (s’) vb.) a se în tîm p la arriviste s. ataşament attacher vb. (fig. arteră artichaut s. f. s. a asfalta as p ic s .f. a aproviziona appui s.m. articulaţie articuler vb. (fig. m. a fi de ajuns assiéger vb. 1 ardoare. a ataşa.approche s.f. [invar. a lega attaquer vb. arm am ent. -e adj.) a se posomori assourdir vb. pom.m. atentat attente s. arşiţă. şi adv. aşteptare attention s.m. a se aşeza la masă attaches. f. I I a ad în ci. cartier arroser vb.m . ariergardă arrière-grand-mère s. a stropi arsenal s. aspic. asfalt asphalter vb. farfurie assistance s. interj. sprijin appuyer vb. (sport) fundaş.nl. a zăbovi atteindre vb. bani a rm é e s . asistenţă association s.m. I I a se întuneca. sparanghel asphalte s. astronautică astronomique adj. anghinare articulation s. curcubeu archipel s.f. ascensor ascension s.m. rîvnă arène s.f. m. (invar.f. m. a rtific ia l. înapoi ! arrière-chambre s.) poim îine après-midi s. străbunică arrivée s. aspru après prep.m .f. a ajunge.m.m. (a d m . a piciorului) attaché s. a face (un sunet) m ai surd assuré. a apro­ funda approuver vb. asociaţie associer (g’) vb. nefi­ resc artiste s.f. asasinat assassiner vb.m. cameră din dos arrière-garde s. a întîrzia . dulap. I I I a aştepta attendrissant.f. are arc-en-ciel s. m. arsenal a r t s . încheie­ tură (a m îin ii.

m.m. lăcomie. balcon 497 .m. a înain ta avant adv. a m ărturisi avril s. arin auparavant adv. şi pron. avanpost avare s.f. a m îh n i attroupement s. a se îm băia b a in s . şi prep. bal b a lai s.m . lîngă. întîm plare . av id . autom obil automatiquement adv. a prinde. inel bah! interj.f. a lta . zgîrcit avec prep. aş ! baie s. există avoisinant. a m ări.m. îndată. a întrista.f.m. 2. orb din naştere aviation s. ochi de fereastră.m. aproapele auxiliaire adj. ~ soif a-i fi sete. avion avis s./. a se scălda. de asemenea. aversă avertir vb.m. şi adj. m ic golf. -euse adj. şi adj. aşa de aussitôt 1. avantaj avant-hier adv. adv. de uşă baigner (se) vb. avar.f. orbeşte aveugle-né (e) s. autor auto s. -e adj.f. altfel. loc. avans. lacom. orb aveuglément adv. aventură avenue s. înd ată ce autant adv. viitor aventure s. m ai înainte auprès 1. m. a glum i bafouiller vb. prep. a lătu ra t.f.m. şi pron. baionetă baiser s. autodidact automne s.II a avertiza . îm prejur.-trice s.f. bagaj bague s. altm in teri autrefois adv. 2. dedesubt au-dessus. zori aubergine s.f.f.). deget mic (de la mînă) aussi adv. avocat avoir vb. hot.m. d ' ^ plus que cu a tît m ai m u lt cu cît auteur s.) ce lălalt. toam nă autom obiles. (impers. îndrăzneală audacieux. a bolborosi. tot a tîta . a scădea.attentivement adv. înainte av a n ta g e s . I I a ateriza attirrer vb.f. hrăpăreţ avidité s. 2. f. a m ătura b a la y e u r. a atrage attraper vb. părere. aterizare atterrir vb.f.m.m . . aviz aviser vb. (precedat de art. pron. şi adj. alaltăie ri avant-poste s.f.f. m. m. azi aune s. autoritate autour adv. a întinde (înainte) . sînt. aviditate a v ilir vb. a micşora' bal s. (pe) aproape auriculaire s. ~ faim a-i fi foame. a ltu l.m .f.m.f. a avea. conj. a informa aveugle s. m ătură balayer vb. a-i fi . a pune m ina attrister vb. I I a deprecia (o marfă) . cu atenţie atterrissage s.-euse s. [loc. au­ tom obilistic autorité s.m.m. şi adj. aux iliar avance s.f. îm prejurul autre 1. deasupra auriiteur.f. rad ă. şi. a în ştiin ţa avocat s. prep. aviaţie avide adj. auditor augmenter vb. adj. -e adj. a ltăd a tă. a grăbi (plecarea etc. m ăturător balcon s. în mod autom at autodétermination s. îndrăzneţ au-dessous adv.m. vecin avouer vb. a înjosi avion s. adv.f. aprilie B baccalauréat s. alt(ul).m. odinioară autrui pron.m. cu avenir s. cale averse s. sărut(are) baisse s. a spori aujo urd’h u i adv. scădere baisser vb.f. aux. adv. adunare în ceată zgomotoasă aube s.m. autodeterm i­ nare autodidacte s.) P? de în ju ru l. bacalaureat badiner vb.m. înaintare avancer vb. pătlăgea v în ă tă aucun.) il y a este. a b îlb îi bagage s.m. baie baïonnette s. a zări. n ici un(ul) audace s. — • chose altceva autrement adv.f. autom obil.m.

lu ptă b ataillon s.m. noră belle-mère s. guraliv bazar s.f. a construi bâton s. fleac b é to n s . m inge. bancher banquise s. în şoaptă bas2 s.f. războinic. a răni 498 . banană bananier s.m. be­ licos bénéfice s.m. banderolă bandit s. şotie blâm er vb. dungă. e m u lt de cînd . bandă. a blam a blanc. vorbăreţ. I I a alb i blaser vb. prostie.m . -e adj. batoză battre vb. jo­ sul. bătălie . bicicletă bien adv. m u lt beau -frère s. m. a toci sensibili­ tatea blé s. (pop. -euse adj.f. căscat beau. navă bâtim ent s.f. curte de păsări bastion s.m. bibliotecă bicyclette s. vite bête1 adj. -se 1.f. alb blancheur s. m. bancă. trăsură besace s.m. biscuit bizarre adj. băţ.m.m. ceată bander vb. bine . -e adj. larg deschis. sa­ lutar bien-intentionné. barbarie barbe s. bine inten­ ţionat bientôt adv. I I a p ă li./. baliză ballade s. sitar belle-fille s. -e adj.. banchiză baraquement s./.f. a m îzgăli barque s.f. — sûr desigur bien que loc. inferior. şi adj. cum nat beau-père s. m. a bandaja banderole s. bazar béant. (în) curînd b ie n v e n u . a cădea base s. balet balnéaire adj.. balenă balise s. a blaza. m ai d ih ai beaucoup adv. 2.-e s.f. m. şi adj.' adj.f.m. IX a clăd i.f.f. nevoie. glonţ. frumos . a se legăna .f. baladă ba lla nt. albeaţă blanchir ' b.m.m. înd ată. gratie bas1.m. scăzut. bază bas-relîef s. a b ălţa . . socru beauté s. partea de jos.f. plisc bécasse s. ~ de somme v ită de m uncă bêtises. desagă besogne s. m. bizar blague s. baston batteuse s. beton betterave s. bască berline s. cioc.f. bijuterie billet s. jos. bere bigarrer vb.f.f./. binevenit bière s. becaţă./. (mii. basorelief basse-cour s. a dezaproba .m.) a învinge b a v a r d . a unge cu unt bibliothèque s. a îm pestriţa bijou s. prune bec s. barbar barbarie s. clădire bâtir vb. barbă barbier s.-e s. foarte m u lt . beretă. -che adj. treabă. bărbier barbouiller vb. soacră belle -sœur s.m. a lega.f. frumuseţe bébé s.m. care se leagănă b a lle s . m. cum nată belliqueux.) franc. prostănac berceau s.f.m. m. binefăcător. m. a n im a l. banan b a n c s . vas.m.f. ballet s.m. sărăcie bétail s.m.f.f.m. bandit bandoulière s.f.f. deşi. bandulieră banlieue s.m.) baracament barbare s. bastion bataille s.m. bel. beneficiu bénéficier vb./. m.. îm prejurim i (ale oraşu­ lui) banquier s.m. il y a beau temps que . şi adj. conj. batalion bateau s. balnear banane s. bazalt basculer vb. s. unt beurrer vb. barcă barreau s. I I I a bale. m grîu l-iiiiie adj. banc (de nisip..f. şi adj. a beneficia benêt s. ciorap basalte s. (jig.f. /. bilet biscuit s. scund. prost bête2 s.f. -e adj. foarte palid blêm ir vb. sfeclă beurre s. ciudat. f. belle adj. a se îngălbeni blesser vb. cărucior. de peşti) bandes.baleine s. leagăn béret s.m.f.f. tout încetişor. m. m. fîşie.f.m. cu toate că bienfaisant. muncă b e s o in s . de plus belle şi m ai şi.

a broda 499 . amnar brisées s. -e adj. m. stană blond. bornă borner (pe) vb. b la jin bonjour s.f. cutie boiteux. -euse adj. brève adj. viteaz. brutărie bouleau s. boier bracelet s. om bun şi credul.m. bulevard bouleverser vb. prăvălie bouton s. ) aller sur Ies ~ de qn. a meremetisi b rilia n t. a îm păduri . a sparge. m.f. b lîn d . brancardă branches. bun bon2 adv. scurt. sfîrşit bouteille s.f. adj. a rupe broche s. curajos.f. brichetă. fărîm ă . brioşă. v in de Bordeaux borne s. a clocoti boulanger s. a zăpăci. încălţat cu cizme bouche s. măcelărie b o u ch o n s. brutar boulangerie s. a nu sta lo­ cului bougie s. măsură de lungim e (cît două braţe întinse) 2.m. a tu lb u ra. năm ol bouffée s. -e adj. bine bonbon s. cataram ă. m. vată etc.f. albastru bloc s.m.f. ram ură. cărăm idă briquet s. a îm brînci boussole s.blessure s. (în mod) strălucit briller vb. boxer boyard s. a închide. albăstrea bobinage s. şchiop bombe s. dop. a b îzîi bourgeois. I I I a fierbe. cozonac brique s. (fam. salt. boboc (la floa­ re) . pungă (de bani) . căptuşire. rană bleu.m. m. ~ du metro intra­ rea în metro boucherie s.) a lucra nim icuri./. călău bourrelet s. fărîm itu ră. marcaj (crengi rupte. strălucitor brillam m ent adv. boucles d ’oreilles cercei boucler vb.f. noroi. -e adj. brav braver vb.m. m. a brava bref. a străluci brioche s.m. a broşa (o carte) . -e adj.-e *./. pl. frag­ ment bricoler vb. bobinare.m. buchet. broşă brocher vb.f. şi adj.f.f. (tehn.f. m ănunchi bourbeux. a încheia nasturii boxe s. brăţară.m.) bourse s.m.f. a se mişca. I I a sări. crestături pentru urmărirea vînatu lu i sau delim itarea tăie rii pă­ d u rii. capăt.m. braţ.m. (fam.f.f.m. armare cu lemn boiser vb. (fig. val de aer bouger vb. nasture. bou boire vb.f. I I I a bea bois s. gură. lem n.m. bombă bon1. burghez bourreau s.m. succint bribe s. busolă boat s. bomboană bond s.m. noroios bourdonner vb. bloc. blond blouse s. bonne adj. margine.m.) buşon boucles. mesteacăn boulet s. lum inare b o u illir vb. à — pe bord.f. ghiulea boulevard s. cizm ă. bonetă bord s.m. targă. bor (la o pălărie) bordeaux s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. brav .f. snop. pădure boisage s. suflare.m. bub iţă boutonner vb. à ~ le corps la trîntă brasse s. bursă bousculer vb./.f. coş.m. a căptuşi cu lemn boîtes.m. buclă (de păr). -euse adj.m. a încheia (o cataramă) . bras (fel de înot) brave s. margine. săritură bondir vb.m. ~ ~ homme om cumsecade .) a face lucru de m în tu ia lă broder vb.f. montre. branşă bras s. sul (um plut cu cîlţi. bună ziua bonnet s.m. 1.m. a înfrunta. bobinaj bœ uf s. bord (la un vas) . a intra în concurenţă cu cineva briser vb. şi adj. bluză bluet $.f. fericire.m. a se m ărgini botte s. box boxeur s.f. a răscoli bouquet s.m. cracă.~ ceas de m înă brancard s.m. pe punte.f. a bucla părul boue s. sticlă boutiques. a face salturi bonheur s. hotar. homme ~ om curajos./. om uleţ. legătură de legume botté.

zgomotos bucarestois. ţărănesc campagne s. lagăr. cafeniu brutal.f.m. tovarăş.m. -e adj. nemernic. tab ără.m. capsulă capturer vb.m. birou but s.f.m. ladă. cafea.f. zgom ot. calcar calcul s. [fig.m.m. 2. m. capitală capitalisme s. candoare candidat s. canibal canons.m. perie brosser vb. ramă café s. canadiană c a n aille s. a lin iş ti calomnier vb. a potoli. cal­ culator. à la — la ţară. -trice s. carceră.) hărm ălaie. a peria brouhaha s. -te adj. calin calmer vb.m. colivie.m.) camarade s. casă (de bani). laş. a m îngîia carlingue s. autocar caractère s. (sport) gol buveur s. camionagiu camp s.f. băutor. cabinet ca c a o s.f. a arde brumeux.f. calorie calquer vb. caporal c a p rice s. candidat cane s.f. cîmpie .m.m.f. scop. căci car2 s. m. canton (unitate adm inis­ trativă) caoutchouc s.m .m. a trăncăni car1 conj. veste brûler vb. cauciuc. a calca. ţeavă (de armă) canot s. caiet caillou s.-euse adj. bronz brosse s. se — a se proţăpi canadienne s. promontoriu capable adj.m.m. ţel.m.m. a locui tempo­ rar . ţăran. (mii. a poposi. c’est ~ aşa este ça2 adv. /. mezin. cacao cacher vb. aparat de film a t camionneur s.m. m. cap.m.m.m. (fam.f. ascunzătoare cachot s.f.f./. m. cantinier ca n to n s. şi adj. noră bruit s. neguros brun. capriciu icapsule s. adj. m. (persoană) calculat(ă) .m.f. -e adj.f.f.m. (fa m . bru n . calcul calculateur.f.f. a cotcpdăci. cafenea cage s.m.f. m ărăciniş bru s.m.m. însuşire carafe s. cuşcă cahier s.bronchite s. tufiş bureau s. canalie.f. zarvă brouillard s. sătean. cantină c a n tin ie r.) campanie camper vb. ceţos. s. de frunte. -e s. ceaţă broussaille s. camee camera s. tăietor de lemne bnffet s. m. a calomnia calorie s. barcă cantine s. adu­ nătură canard s. -e adj. bronşită bronze s.m. brută bruyant. bufet buisson s. cabină cabinet s. răţoi.m. raţă cannibale s.m. zvon. circiumă cabine s.f. carlingă 500 . a copia (şi fig.f. cutie calcaire s. cadou cadet.f. socoteală. m ai tînăr cadre s. ) asla . cadru. pietricică caisses. beţiv c ça1 pron. m. galoş cap s. bucureştean bûcheron s. candelabru candeur s. de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1 ./. m. sat.f.m. m. şi adj. dem. tu n . brutal brute s. şi adj. raţă candélabre s.m.m.m.f.f. capitulare caporal s. capitalism capitulard adj. a ascunde cachette s. carafă caresser vb. capabil capitaine s. căpitan capital. ”iens ~ vino încoace cabaret s.m.m. a captura caqueter vb. caracter. comme astfel.-ère s. capitulard capitulation s. -e adj. şi adj. aici . camarad camée s. închisoare cadeau s. ) prevăzător c a lm e s . esenţial capitale s. capital.

car. şantier chapeau s. cauză. m. călăreţ.f. cenzor censure s.f. lumînare change s. -ière adj. ceremonie cérémonieusement adv. à coucher dormitor celle (p l. celibatar chaîne s. schimbător changement s. ceux-ci) pron. cîntec chanter vb. şi adj.f. -e adj. icre negre ce pron.m. m. a înceta chacal s.m. m.f. crap carré. nehot. -ci (pl. -e adj. desigur certifier vb. f. carieră carte s.m.f.) centralisation s.f. celebritate celer vb.m. tricou chandelle s.m.m.f. cerc cercueil s. critică. ceux) pron. clapon chapitre s.f. a certifica. en tout ^ în tot cazul casque s./. m o tiv : et pour ^ şi nu fără m otiv cerf-volant s.m.f. a ascunde.m. car­ carnivor e s. noroc. cu toate aces­ tea cercle s. a ceda ceinture s. centrali­ zator carpe s.f.m. şacal chagrin s./. acea cellule s. cîmpie champagne s. de v izită etc. ceux-là) pron. şampanie champignon s. orice char s. dem. poş­ ta lă . cet.m.m. s. ţelină célibataire s.f. acest ceci pron. cuarte (de joc. carton cas s.m. carnivor carotte s. (ceea) ce ce. şi adj. a pricinui.carnassier. dem. scaun chaleur s.f. a cauza causer vb. nasier carnivor.f. pulover. cireş certain. an um iţi causer vb. a cînta chantier s. -euse adj. a cenzura cent adj. -e adj. dem. necăsătorit. carne chaire s.m. acesta celui-là [pl. si­ gur. cavou caviar s. scrumieră censeurs.m.m.m. tanc. hartă./. pron.m .m. şi adj. -e adj. a schimba chanson s. capitol chaque adj. u n ii. pătrat carreau s. pălărie chapon s. cavalerist.m.m. cenzură. creier cessation s.m. dem.m. centură célèbre adj. celebru célébrer vb. şir chaînette s. schimb changeant. întlm plare. centimetru champ s. a sparge cassé. cameră. cim p. catedră chaises. profesie. a se m îh n i. car de luptă 501 . m. ochi de geam carrière s.f. a sta de vorbă (cu) cavalerie s.) a ciupi ceva prin înşelătorie central.tn. şi adj. zmeu (de hîrtie) cerise s. a centraliza centre s. fiecare.m. în mod cere­ monios carton s. acel(a) celui.f. a adeveri cerveau s.f. dem. şansă chandail s. a sărbători célébrité s.m.f. încetare cesser vb.f.m. (fam. călduros chambre s. campion chance s. acela cendrier s. centru cependant conj.f. centrală centralisateur s. acest lucru céder vb. căldură chaleureux. catedrală causer. cavalerie cavaliers. dem.m. schimbare changer vb. central. cască casser vb. aceasta.m.f. centralizare centraliser vb. spart caste s. castă cathédrale s.f. cireaşă cerisier s. totuşi. lanţ. blam public censurer vb.m.f. m. morcov carotter vb. pl. a tă in u i céleri s. caz. a se am ari cave s.f.m. ca­ valer certainement adv.f. (o) sută centimètre s. ciupercă champion ş. cette adj. înlănţuire.f. dem. lănţişor chair s.f. piv n iţă caveau s. celulă celui (pl. celles) pron. a n u m it.-e s. mîhnire chagriner (se) vb. oarecare. sicriu cérémonie s. a vorbi.

care face ape cţ^aud. cor choisir vb.m. a încălţa chauve-souris s. clar. şi adv. ţigară de foi. î n e î n t ă t o r charme1 s. cald. lim pede.) şi adj. gleznă chèvre s. pisoi chatoyant. circuitul circuler vb.f.f. [constr.m. lăm îie citronnier s.m. -e s. vîrf ciment s. clasifi­ care clé s. fierbinte chaudière s.f. -e adj. lucios. greiere cigare s. aici ciel . cădere ci adv. c l e f cléf s.f.m. f. vînător chat. elasament.f. caţea clarté s. drag chère2 s. căruţaş charrue s. cinemascop circuit s. căţeluş choeur s. m uşiţă ciseaux s.f. cîrpă. chiffon s. m. cercetător cheval s. -e adj.f.) ş a r p a n t ă .m. şomer chose s.m . cler. chinezesc (fig.m. drum . fir de păr cheville s. şofer chaussée s. lecţie classement s. a şuşoti chut ! interj.f.tn. şomaj chômeur.m . ciment cimetière s. m. m. var chef s. cetăţean citrons.f.m. pl. (cu maj.f. şovin chaux s.m.m. scum p. chiot . c im itir cinema s.f.m.m. a şifona.f. castel.m.) liliac chauvin. -te s. conopida chou-rave s. pisică château s. stejar cher. i u b i r e (ie o a m e n i charmant. -e adj.f. cer cigale s.m. m.-enne s. -ière s.m.m . a cita citoyen. şi adj.f. m. c ă r u ţ ă charité s.m. ~ s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d’oeuvre s. a civiliza c la ir . cazan mare chauffeur s. v. ex p loatarea u n u i z ă c ă m î n t de c ă r b u n i charbonnier. ~ jort cetate châtiment s. cale cheminée s. ospăţ chèrement adv.f. a văxui ciron s. căm in.f.f. -enne s. (zool.m.m. -e adj. clasă.f. cetate citer vb. a cizela cité s.m . scump .f.f. pedeapsă chaton s. foarfece ciseler vb. conducător. civil civiliser vb. la chicane s.m.f.m . cifră. a şopti.f. -ne s.m. -euse s. f a r i n é e .f. plug chartreuse s. mănăstire chasser vb. î n c î n t a r e charme2 s.-ère1 adj.f. cal chevalerie s.m. a î n e î n t a charpente s.f.m. gulie chrétien.m . petic chiffonner vb. cu dragoste chercher vb.m. varză chou-fleur s. cheie clergé s./. r es te a de a che­ charretier s. a î n c ă r c a charbonnage s. a călări chevet s.m . a căuta chercheur s.f. capodoperă chef-d’orchestre s. c a r .m. creştin chuchoter vb. preoţime 502 .f.m.m. cîine. capră chez prep. şi adj. himeră chimie s. ceară cirer vb.m. chimie chinois.f. cavalerie chevaucher vb. (despre culori) deschis chinez.m. m.-e adj. a circula cire s. căldare.m. căp ătîi cheveu s.9 .m in ă . -e s. alegere chômage s. lum in ă classe s.f.m.f. dirijor chemin s. a-şi l u a s a r c i n a chariot s. sst ! linişte ! chute s. şosea chausser vb. şef. mîncare.) a supăra charger (se) vb. cinematograf cinémascope s. I I a alege choix s.m. cămaşă chêne s.s. (hot. lă m li civil. sumă chimère s.m . chiffre s. havană cigarette s.f.m.f. a m ototoli.m.m. şicană^ cliien. lucru chou s. a vîna chasseur s.m.f. ţigară cime s. c ă r b u n a r charger vb. vatră chemise s.f.) c a r p e n charmer vb.

f.m.m. clopot clocher s. -e s.f.) a satisface (năzuin­ ţele. -ète adj. m înie. supărare colifichet s. comerţ commettre vb. societate compagnon s. luptă combattant. colecţie collectiviste -s. compa­ raţie comparaître vb.m. cîte combiner vb.m.m. tovarăş comparaison s.m. colină colonel s. tout ~ la fel commencer vb. cum? de ce? commentaire s. I I I a comite commode adj. luptător combattre vb. colegiu coller vb. a ţin tu i club s. clopotniţă cloison s. compensaţie. a compara compas s.f.f. cont compter vb.f.f. compoziţie. a concentra 503 . a întregi. com plicat compliquer vb. complet complètement adv. cucurigu ! code s. socoteală. maior commande s. v îrf.f. pie ptănătură.m.f.m.f. cît.m . -e adj. colectivitate collège s.-e s. a comprimer vb. colonel colonial.m. a completa compliment s. a comunica communiste s. compas compassé.f./. colier colline s. m. tacticos compensation s. comitet commandant s. -e s. m.m . fleac.f.f. a pieptăna coiffeur. par ' (a şti ceva) coexistences. comentariu commerçant s. coloană colosse s.m. casă de bani cognac s.f. complet. comandă (a unei m a­ şini) comme adv. insignă cocorico ! interj. comună communiquer vb. coafură.f. m. comunist compagne s. împrejmuire clouer vb. cît.m. a socoti.f. des­ păgubire compenser vb. a începe comment adv.m. comod commun. m. a compune.m. I I I a se prezenta. cîţi. fanteziuri collaborer vb. a număra comte s. asociaţie. a lupta combien adv.f. a complica composer vb. cu totul compléter vb. ca.m.f. -e adj. colţ c o ls . clinic cloche s. club coalition s. m. costum complet2. (fig. cod coeur s.m. deal.m. a umple (cu vîrf şi în ­ desat) . com­ punere comprendre vb.m. to t ce acoperă capul (pălărie. comerciant commerce s.) culme combler vb. coexistenţă.f. clipire clinique adj.m. şi adj.f. asemănare. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. a alcătui compositeur s. tovărăşie. comandant . şi adj.m.m. a combina comble s.f.f. m.m. I I I a închide clos. com plim ent com pliqué. salbă. a comprima compte s. client climat s. I I I a se complace complet1 s. Comun. in im ă . -e adj. colectiv collection s. şi adj. climat(er)ic clin (d’oeil) s.m. comu­ nard coffre-fort s. a copleşi commune s. cum. a compensa complaire (se) vb. dorinţele cuiva) . trecătoare.f.m. colonial colonne s. ca (si). -ive s. şap­ că etc 1 coin s. a colabora collectif. (fig. obştesc.f.f. coaliţie cocarde s. (pl.m. colos.f.m. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică pe dinafară combustion s. pas colère s. p u ­ blic communard. compozitor composition s. -e adj.m.f. conte concentrer vb. ardere comédie s.client. clim at climatique adj.-e adj. -euse s.m. a (a) lip i colliers. soţie compagnie s. închis clôture s. clim ă. I I I a combate. comedie com ités. colectivist collectivité s. cîtă. a prinde în cuie.f. pre­ cum . coafor coiffure s. şi adj. coniac coiffer vb. perete despărţitor clore vb. cocardă. tovarăşă. uriaş combat s.) podoabe.m . guler. I I I înţelege a cuprinde.

confuz confusion s. şi adj. concurent condamnation s. a încredinţa confirmer vb. a confisca confiture s. I I I a cuprinde. confort confortable adj. consoană constamment adv. a întări consonne s. m. a consulta contact s. a confirma confisquer vb.f.f. I I I a consimţi conséquence s. -ère s. a înconjura contracter vb. poveste. neînce­ tat continuer a continua. stim at consigner vb. I I I a concura concours s.f. basm. a consterna constituer vb. de acelaşi s o i. I I I a concepe concierge s. rn. condiţie conducteur . (m il./. a fi în legătură cu.m. respectat. concurs de îm preju­ rări conjugaison s. a constitui construction s. continuu. a contracta contradictoire adj. nuvelă contempler vb. atingere.f. a consolida. contact contagion s. contrar. cunoştinţă.f.m . cunoaş­ tere connaître vb. sfă­ tuitor consentement s. a consacra. a conserva considérer vb.m. constant. încurcătură congés. consim ţăm înt.m. dulceaţă confondre vb.-enne s. în ­ voire consentir vb. înfăţişare. cu perseverenţă. confuzie. conştient conseil s. concret concurrent.f. contraam iral 504 .m .m . -le adj. -e adj. ghioc conquérir vb. a închina conscience s. a conjuga.m.) a da un consemn consolation s. -e s. a condamna condition s.f.m.f. I I I a cunoaşte conque s.concentrique adj. povestitor continue].m. încredere confidence s. a trage concluzia conclusion s. conţinut conteur. I I I a constrînge contrainte s. a consulta connaissances.f.f. consolare consoler vb. loc. a ti­ tu dine .-euse s.f. ajutor.f.s.f. I I I a construi consulter vb.m . a încurca confort s. contagiune conte s.m. potriv­ n ic. conştiinţă conscient. faire bonne ~ a nu-şi pierde cum pătul contenir vb. a conţine content. confortabil confrérie s. a m u lţu m i (pe cineva) contenu.f. aer. adv. -e adj.) a preţui considéré. -ète adj. statornic constater vb. a constata consterner vb. I I I a încheia. constrîngere contraire s. confuz. m. a m ărturisi. consul consulter vb. mîngîiere. consilier. şi adj.m .f. confi­ denţă confier vb. destăinuire. conjugare conjuguer vb. construire. a consola consolider vb.f. duhovnic confiance s. -condamnare condamner vb. I I I a cuceri conquête s. conducător conduire vb. a u n i consul s.f. castravete concourir vb.m. încurcat confusément adv. concetăţean conclure vb.f.m. sfat. conferinţă confesseur s.f. urmare.f. congres conjonction s. contrariu contre-amiral s. en ce q u i concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. a consemna.f. m. cucerire consacrer vb. -e adj. -e adj.f. -e adj.f.f . portar concitoyen. -e s. încheiere conçombre s. a considera: (fiţi. I I I a conduce confection s. a sfătui conseiller. a urma contourner vb.f. concluzie. conjuncţie conjoncture s. I I I a confunda. concurs concret.m. confecţie confectionner vb. au dim potrivă. asociaţie confus.m. de aceeaşi specie congrès s. consiliu conseiller vb.f.f. m u lţu m it contenter vh. consecinţă conserver vb. concentric concerner vb. a confecţiona conférence s. clădire construire vb.f. în mod constant constant. concediu congénère adj. a contempla contenance s. contradictoriu contraindre vb. molipsire.

culoar coups.f. à lîngă coteau s. a se scurge.m. tr-o dată . curaj. călduros cornée s.f.m. cocos coque s. alergător courir vb. aspect. a fi în corespondenţă corridor s. m. cursă. contraofensivă contre-valeur s. a se învoi conversation s.m. de force puci coupe1 s. cosmonaut cosmos s.f.f. contravaloare contributions. mac coquet.m. lovitură. stricare. a bum bacului cou s. croitor couvert1 s. bumbac cotonnier. -le adj.f. coroană. cortegiu. ţional (ju r ./. coş corde s.f .m./. acoperit couvrir vb. I I I a alerga. tem ă corectată corriger vb.m. a curge. în­ drăzneţ courber (se) vb. coquelicot s. corp. curte courages.m. contribuţie. a um bla după (şi fig. curier. culisă couloir s. à — sur cu siguranţă. a aluneca de-a lu n g u l.m.f. latură.f. gît couchant s. carcasa vaporului correction s. mărgean corbeau s.m. I I I a corespunde.f. curajos.m. cost couteau ». -e adj. cochet cor s. coridor corrigé s. ţin u t. donner . culoare. parte. colină. cornee corniche s.m. poştă cours s. coardă cordial. ţio n al. -e adj. costum côte s. b id iv iu . m.m. culcuş. telegar court. m. prieten. strat coucher1 s.f. I I I a contrazice contrée ş. cosmos costume s. contrabas contredire vb.m. la -~ aux armements cursa înarm ă­ rilor coursier s.) corn corail s. corupere. pernă coût s. a se îndoi.f.f.f.f. cunună couronner vb. m.f. cuţit coutelas «. găoace (de nucă.m. corectare.f. cotlet de bum bac. I I I a recunoaşte.m. -ette adj. après sur le îndată . m. cuţit mare de bucătărie coûter vb. im pozit contrôler vb. scurt cousin. -e s. cordial. coastă côté s. a se curba coureur. a controla convaincre vb.f. s.f.f. vară coussin s. a corecta corruptions. m. corb corbeille s. ^ à ^ corp la corp. izb itu ră. amic copier vb. 505 . ^ d'oeil de privire. conver­ copain s.f.f. co­ rupţie cortège s.m. con­ conversions. ) corec(pop. cupă couper vb.u n f il a telefona.-ère s.m. I I I a coase couler vb.m. I I I a acoperi. vorbire tire conversaţie.-euse s. conversiune. îndreptare. -ère adj. cot . coral. frînghie .m. de ouă) . obicei couturier. apus (de soare) coucher2 (se) vb. taeîm couvert2. îndrăzneală courageux. tout à deodată.) trib u n a l corec- correspondance s.m. culme côtelette s.m.f. /. cupă.) couronne s. a tăia cour s. a încorona courrier s. a costa coutume s. regiune contre-offensive s.m. a ascunde coton s.f.m. alai cosmonaute s. văr.f. a copia coq s.f. cornişă corps s./.m. a se cülca coude s.m. d ’un seul ~ dinprea tîrziu . trup. apusul soarelui couche s. du de dinspre .contrebasse s. ochire. jouer des~^ s a da din coate coudre vb. -e adj. corecţie correctionnel. vopsea coulisse s. goană.m .f. de ^ deoparte . (despre un vas) a se scufunda couleur s. croială coupe2 s. I I I a convinge convenir vb. curs course s. (muz. corespondenţă correspondre vb. -euse adj. m. dru m .m .

creaţie créature s. cremă crépuscule s. m. ciclism cyclone s. a în tîln i croissance s. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. şi adj. creştere croissant s. I I I a creşte.m. făptură.f.f.m. — fouettée friş­ ca. -ive adj. cîrlig .m . a crispa critique s. m. a cultiva (şi fig. d in . interj.m. croşetă croire vb. cruciadă croisement s. -euse s.f./. a face cubajul cueillir vb. erunt cuber vb. a se m ări croix s. m. a scobi creux1. strigăt crime s. I I I a crede. chiloţi culte s. creşă crédits. cuillère s. bojocii. nemernic craquer vb. dată datte s.m. lingură cuir s. dansator date s. corn (franzeluţă) croître vb. a dansa danseur. de.crachats.f. instruit cultiver vb. bucătărie culotte s.m. f.f.m. scobitoare curée s. cruzime ( fig-) cru.m. a debarca débarras s. fricos.) culture s.f.f.f. influenţă créer vb. cange. -e adj. I I I a se teme craintif. doam nă. -ive adj.f. a trosni cratère s.f. creton creuser vb. I I I a dezbate . încrucişare croiser vb. sm în tîn ă. creastă crétin. a p îrîi. cuit. cultură culturel.m.m . -le adj.m. I I I a culege cuiller. prim ejdie dangereux. -e s. -euse ad]. de la.f. -euse adj. dans danser vb.m. curiozitate cuver vb. dansant danse s. m. gol crever vb. a scăpa débattre vb. primejdios dans prep. ciclon D dahlia s. scobit. gol creux2 s. prăpăd. a sparge . trecere.m. despre.f. şi adj. des) prep.f.m. pat (de puşcă) . m. cavitate. colţ (la a n i­ male) crochets. se ~ a se zbate 506 .-e ad]. crimă crinière s.f. du.f. [sport) cruauté s. crater cravate s.m. amurg crête s. pan talon i scurţi.f. cuit cultivé adj. creion création s. curmal davantage adv. pradă crosă curiosité s. a se debarasa. de! damner vb. cruce crosse s.f.f. a crea crème . ocol. a înota în stilu l crawl crayon s. craniu crapule s. a se rupe cri s. cură cure. cîrlig. a încrucişa.m. cretin cretonne s. in. sem ilună.f.f. a săpa. /. crud. debara débarrasser (se) vb.f. a se spăla pe faţă débarquer vb. a fermenta cycle s.f. m.m. gău­ nos. creştere (a unei ape) cruel. coamă crise s. critic. şi adv.m . pe=te. pericol. pe. în. m ăruntaiele care se dau la c îin i. — un mois peste o lu n ă dansant. scobitură.9 . f. -elle adj. credit. curm ală dattier s.f. a afurisi danger s. dalie dame s. critică crocs.f. piele cuisine s. scuipat craindre vb. cu ltu ral curatif. a socoti croisades.f. creatură crèche s.dent s. criză crisper vb. cravată crawler vb. a crăpa. curativ cure s. crud crue s.m.f. ciclu cyclisme s. m ai m u lt de (d’. f. tim id crâne s. prăbuşire débarbouiller (se) vb. s. fiin ţă .

jum ătate. decor décorner vb. a demara. I I I a descrie décrocher vb. a denunţa dénonciation s. cu siguranţă décider vb. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un a n u m it tim p déborder vb. a descuraja découvrir vb. I I a defini définition s.f. a dezlega. cusur défendre vb.m. decembrie décennie s. a se revărsa.f. debut. -e adj. delegaţie déléguer vb. demaraj démarrer vb.m. a declanşa décliner vb. jum ătate întoarcere démocratie s. demon denier s.m. (despre ape) a se vărfea debout adv. halbă. a debuta. peste.f. 507 . a delega délicat. a decide décision s. a decomanda déconcerter vb. debit (la lichide şi gaze). dezmăţat début s.f.m.m. se a se descotorosi. a (se) dezgheţa dégonfler vb. început.m. deja déjeuner1 s. a (se) muta démettre vb. în picioare.f. democraţie démographe s. a începe décéder vb. afară déjà adv. definiţie définitivement adv. a deceda. a deznoda. -e adj. a da: pe dinafară déboucher vb. a desfide. m. -e adj. (a rh ît. treaptă. deltă demain adv. decrepit. nuanţă slabă (cu­ loare) démi-tour s. a sfîşia déchirure s. a zăpăci décoration s. definitiv déformation s. dinar.f. a sfida défiler vb. a refuza décommander vb. a declama déclarer vb.) au ~ ~ după. delicios. denunţare dénouer vb. m. a defila définir vb. a întreba démarrage s. a dispreţui dédaigneusement adv. grad. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată (numai în loc. decoraţie. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . defect.f. m utat déménager vb. a scăpa défaut s. ju m ătate.f. avoir une contre quelqu’un a purta cuiva sîmbetele dentelle s. a declara déclencher vb. ban dénombrer vb. sfidare. dejun déjeuner2 vb.m .m.f. I I I a desface. decizie déclamer vb. ram olit décréter vb. a elibera delta s. a rupe. -e adj. defunct. a face numărătoarea dénoncer vb. dinte. cerere. au de după. I I I a scrînti demeurer vb. (în) sus débraillé. înăuntru défaire vb. am ăgitor décevoir vb. apărător défi s.f.m. a prinzi déjuger vb. mutare . ferme­ cător délivrer vb. -euse adj. m. a dezlega dent s.f.f. -e adj.m.f.m. -e s. a desfăşa (un copil) demande s. dehors adv. jum ătate demi-teinte s. jum ătate de oră demi2. sfîşiere décidément adv. peste. demograf démolir vb. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a decerna décevant. a descărca déchet s. dantelă dentelure s. cu dispreţ dedans adv. dezgust dégoûter vb. I I I a apăra défense s. s.m. au ~ la început débuter vb. a deconcerta. deşeu déchirer vb.m. a cere .f. mîine démailloter vb. deformare défunt. m ai departe de délégation s. delicat délicieux. a declina. I I I a dărîm a démon s. deceniu décerner vb. ră­ posat dégeler vb.) dantelură delà prep. prînz. provocare défier vb. a porni déménagement s.f. a locui. a răm îne demi1 s. I I I a decepţiona déchaîner vb. întrebare demander vb. I I I a descoperi décrépit. a dezumfla dégoûts. a răposa décembre s.f. ruptură. (sport) m ijlocaş. m. a dezlănţui décharger vb.débit s.f. ho tărît. apărare défenseur s. şi adj.m. a dezgusta degré s. a rupe coarnele décourager vb. a decreta décrire vb. hotărîre.m.

a despuia dépourvu. a întrece dépêcher (se) vb.m. prep şi s. de (Ia). dentist départ s. deasupra. în afară de destins. a destina.m . a dezola. de d in ţi (pastă. (loc.m. u ltim dérober(se) vb. -e adj. longtemps de m u lt. m.f. necaz. deportat déposer vb. ~ peu de curînd . tăgăduire. plecare département s. a depăşi. deţinut détester vb. neregulat: desîrînat dérisoire adj. m. -ive adj.f. I I I a dezbrăca devant adv. a se dezbrăca déshonnête adj. -euse adj. a . I I I a coborî. a ju p u i. prep.m.m. a o lua înainte. închisoare dépouiller vb. a descrie am ă­ nunţit dételer vb. deşert désesperé. dorinţă désirer vh.m . a urî détonation s. a dezlega détail s.m. şi adj.. dezarmare désastreux. în detrimentul dépenser vb. a dezdoi. o hîrtie) désordre s.) par pe deasupra.m.dentifrice adj. I I I a depinde de dépens s. a se sustrage derrière adv.m.f. I I I a deveni dévêtir vb. dedesubt dessus adv. I I I a displace déplier vb.f.m.m. destin destinataire s. soartă destiner vb. sus. neplăcut désapprouver vb.m. datorie deux adj.f. în urm ă. şi prep. a în­ trece înainte.f. cotitură. necinste déshonnêtement adv.m. a spune. descriptiv désert s.f.m. a hărăzi destruction s.m.f. a despera désespoir s.f. lipsit depuis adv. a deraia déranger vb. din nou déréglé. ^ animé desen anim at déployer vb. a dezvolta: a desfă­ şura devenir vb. ocol détresse s. ciudă. I I I a distruge dette s.m.m . intenţie dessert s. a dezaproba désarmement s. a depopula dépit s. -e s. desperare déshabiller (se) vb. -e s. devalorizare dévaloriser vb. m. (încă) din. primejdie détruire vb.f. vitrin ă développer vb. a deshăma détendre vbt I I I a destinde détente s. detunătură détour s. a se grăbi dépendre vb. al doilea dévaler vb. în spate dès prep. aux pe socoteala. dezonoare désigner vb. destinatar destinée s. a depune déposséder vb. nenorocire. deplasare déplaire vb. desperat.f.m. scop. şi adj. cel din urm ă. 508 .f. ţel. neorînduială. en — de în ciuda désespérer vb. cheltuieli. doi deuxième adj. de atunci.m. desert dessin s. a desfăşura. derizoriu dérive s. (în) faţă devanture s.m. în mod necinstit déshonneur s.-ère s. de acum înainte dessein s.f . -e adj. a devaloriza devancer vb. a desemna désirs. (chiar) de la. dezicere descendre vb. a jefui. a cheltui dépeupler vb. dezastruos désaveu s. iarăşi. destindere détenu. a descinde descente s. a devasta. a se ascunde. adv. desen.m. a prăda dévalorisation s. apă) dentiste s.îndurera déplacement s. deznădăjduit dessous adv. — demain chiar de mîine : que îndată ce désagréable adj. que de cînd député s. a deposeda dépôt s.m. a pustii. rn. m. derivă dernier. a întinde déporté s. a dori désoler vb. a coborî dévaliser vb.f. a desprinde. distrugere détacher vb. deputat dérailler vb. departament dépasser vb. a desface (o stofă. a deranja derechef adv. necinstit déshonnêteté s. coborîre descriptif. dezordine désormais adv. am ănunt détailler vb. pl.

cu băgare de seamă 509 . daună don s. domeniu ôme s. -e adj. al (a. dicţionar diététique adj.f.m. comesean.f. I I a se am uza. conducător diriger vb. a discuta disgrâce s. datorie (morală) dévoué.m. poleială dos s.f. -e adj.f. dotă doter vb. a dota.f.m.f. a întrerupe. I I I a zice. deosebire. m. [mil.f. f. diligenţă dimanche s. Dumnezeu. -e adj. a micşora. digestie dignité s. a distribui. in v i­ ta t la cină.m. -e adj. al zecelea disaines.f.f. distanţă.-euse s. dimensiune diminuer vb. drac. diavol. a conduce. zece dixième adj.m. distracţie. domestic domicile s. distins distinguer vb.m.. I I I a despărţi disparaître vb. direcţie dirigeant s.f.m.f.m.m. pagubă. docher doctoresse s.m. a domina dommage s.) vrajbă dix adj. dig dilater vb. a da dont. a reduce dinde s. documentat1 dogme s. a dirija disciple s. diform diffuser vb. încet. -e adj. cină. direct directeur s. I I I a dizolva distance s. căror) .m . rel. la un dineu diplôme s. dietetic dieu s. (un num ăr de) aproape zece docker s. -trice s. a auri dorénavant adv. diam ant dictionnaire s. a cina dîner2 s.f. f. temă. discipol discontinuer vb. discredit discussion s. zestre. a despărţi division s. demnitate digue s. a îm părţi divers.m. f.f.m. avoir le ~ au corps a fi argint v iu . dogmă doigt s.m. ai. împărţire. /. a dubla . pol. dispoziţie. stăpînire dominer vb./. pauvre nenorocit.m. m.dévier vb.m. a desluşi distraction s. dormitor (comun) dorure s. petrecere distribuer vb. drept. divers diversion*. discuţie discuter vb. a ghici devinette s. spate.f. divizare. ghicitor divinité s. ale) cărui (cărei. deosebit. I I I a trebui. dum inică dimension s.m.f. cadou. cela va sans ~ (asta) se înţelege de la sine . zeu. devotat dévouement s. a-şi dis­ puta ceva dissoudre vb. a înzestra douane s. diplom ă dire vb. de casă. şi adj. dosar dot s. a se certa. greutate difforme adj.m. de acum încolo dormir vb. dom inant dom ination s.m.f. greu. discurs discredit s.de m în tu ia lă diagnostic s.f. exerciţiu (şcolar) . divinitate diviser vb. a se distra divinateur.m. a înceta discours s. hotărîre disputer (se) vb. m. curcă dîner1 vb. ce ~ fapt pentru care dorer vb. à la — . pron. a îm prăştia disposer vb. a îndrepta. deget omaine s. anevoios difficulté s. dificultate. a se devota diable s. dom domestique adj. dispozitiv disposition s.) diversiune divertir (se) vb. dos. dar donner vb.m. director direction s. diagnostic diam ant s. diferit difficile adj. I I I a dispărea disperser vb. m.m. dom inaţie.f.m. a îm părţi. doctoriţă documentaire s. a dispune dispositif s. ghicitoare devoir1 vb. idol différence s. I I I a dormi dortoir s. dineu dîneur. a spune . spinare dossier s. à vrai — la drept vorbind .f. vamă doubler vb. dizgraţie disjoindre vb. -e adj. cela veut — • aceasta înseamnă direct. dom iciliu dom inant. deosebit. a devia deviner vb.m._ a dilata diligence s.m. a difuza digestion s. a datora devoir2 s.f.m. depărtare distingué. diferenţă différent. a căptuşi doucement adv.f. devotament dévouer (se) vb. _(/ig.

a zgîria écoulement s. a schiţa ébéniste s. a se în tîm p la échouer vb. I I a lua ochii éblouissant. descreierat échange s.f. clocot ébruiter vb. a înzestra. durée s.m .m.f. a l doisprezecelea dramatique adj. a evada échappement s. a se îm potm oli éclair s. edificiu édifier vb. -e adj. rachiu.m. construire.caragnios. aşchie. -e adj. cu asprime a dura. zgomot puternic. clădire.m. a înlătura. \ fig-) as­ pru. sans ~ fără îndoială dresser vb. -e adj. stacojiu écarter vb. doisprezece douzième adj. steag.f.f. zdrobire écraser vb. ştirb édification s.m. cuhaz . răsunător. -e adj.douceur s. a depărta écervelé.f. strălu­ cire. -euse adj. a se prăv ăli écurie s. a asculta écrasant. a ţine s. -ère s. dulceaţă. şi adv. zdrobitor écrasement s.f. durement durer vb. esca­ pad ă.m. apă eau-de-vie s. dulce. a se înfierbînta échec s. şcolar économie s. nereuşită. a se scurge écouter vb. a izbucni . duzină douze adj. surpare ébranler vb. a zdrobi écrire vb. străluci­ éclatement s. cearşaf drapeau s.f. a educa effacer vb. ciudat. -e adj. dynamite anevoios durată adv. a lum ina école s.f. schimb échanger vb. durere douloureux. m.m.m.f. des. mapă cu rechizite pen­ tru scris écriture s. eşec écho s. economic économiste s. educaţie éduquer vb. a porni éclaireurs. strivire. a ju p u i.f. scurgere écouler (s’j vb. a eşua.m. ducesă durant prep. douce adj. clip ă. sclipitor éboulement s. a zgudui .f. îndoială. I I I a ajunge la scadenţă. m. a schimba échappée s. drum îngust.m. şcoală écolier. economie économique adj. scriere écrouler (g’) vb. şi adv. a d iv u lg a. prăvălire.m.m. drapel droit. dureros doute s. a se prăbuşi. ciob éclatant.f. js’) — a o şterge.m. scăpare. a dresa . se a se ridica îm potriva douter vb. drept drôle ad/. schiţă ébaucher vb. cercetaş éclat s. tare.-e adj. scris. a fugi.f. a se pune în mişcare. m om ent. ébullition s.f. b ăn u ia lă./». caraghios .f.vb. ciudat dru. spargere. ţuică ébauche s. a construi éducation s. de rire a izbucni în rîs tor . roşu-aprins. a şterge 510 . dramatic drap s. stufos duchesse s. eşarfă échauffer (s’) vb. fierbere. blînd douzaine s. eşapa­ ment écharpe s. a se îndoi doux. ~ du so­ cialisme construirea socialism ului édifice s. economist écorcher vb.f. gra jd édenté. dinam ită E eau s. (s’) — .m. I I I a scrie écritoire s. -e adj.f. a dota douleur s. a ridica . a scăpa de. izbucnire éclater v i.bizar drôlement adv.f. postav .f. a se încălzi. în tim p u l dur. spaţiu pentru trăsuri échapper (s’ ) vb. a răspîndi (o ştire) écarlate adj. ecou échoir vb. fulger éclairer vb. schijă. f. -e adi. blîndeţe douer vb.m. ebenist éblouir vb.

post. -e s. a educa é l i m i n e r vb. a ucide é g o u t s.f.m. en ~ ~ în adevăr e f f ic a c e adj. e f f e t s. cu elocvenţă é l o q u e n c e s.f. a se av înta .m. a îm brăca. a se îndepărta é l o q u e m m e n t adv. a pune stăpîr\ire e m p ê c h e r vb.f. a duce é m u l a t i o n s. funcţionar e m p lo y e r vb. din. em iţător é m in e n c e s.f. -e adj. em inenţă (titlu) e m m a i l l o t e r vb. a duce cu sine é m o t i o n s. a îneînta e n c h a n t e u r . canal de scurgere. cu eleganţă é l é g a n t . a în lă n ţu i e n c h a n t e m e n t s.f. obstacol e n c o r e a c fc v în c ă . a egala é g a l i t é s. ridicătură (de teren) . între buin ­ ţare e m p l o y é .adv.f.f. ) a lua asupră-şi e m b u s q u e r (s ’ j 511 . emoţie é m o u v a n t . a deteriora e n d o r m i r (s ?) vb.f.f.m. a încurca. adv. m. incintă e n c h a î n e r vb. îm părat e m p h a t i q u e adj. . a înfăşa.f. slab. a se încurca. efort e f f r a y e r vb. m. neruşinat é g a l e m e n t adv. a încuraja e n c r e s. şi adj.f. farmec. a strînge e m m e n e r vb. mocirlă e h ! interj. stînjeneşte e n c o m b r e s. a ieşi din apă./. electric é l é g a m m e n t adv. a întrebuinţa e m p o i g n e r vb. efect . elegant é l é m e n t s. a stînjeni e m b e l l i r vb. -e s. a rid ica. a se înveseli é g lis e s. în adevăr. despre. m. -eresse s.m. electrificare é l e c t r i q u e adj. a se m inuna é m e t t e u r s. a lua. elocinţă é l u . elefant é l é v a t i o n s. ales é ly s é e n .m . a pune în spinare. a îm piedica e m p e r e u r s. cerneală e n d iv e s.m .. şi adj. a se îm barca e m b a r r a s s. cadru e n c e in t e s. ridicare é lè v e s. la pînd ă é m e r g e r vb. în calitate de e n 2 pron .f.m. nehotărîre .m.m.m. im periu e m p le t t e s. em oţionant e m p a r e r (s*) vb. care încurcă. paradisiac é m a c i é . emancipare e m b a r c a t i o n s. -e adj.f. elipsă é l o g e s . -e s. a se rătăci é g a y e r (s ’ ) vb. egalitate é g a r e r (s’) vb.m. elogiu é l o i g n e r (s*) vb. a păgubi. îneîntare e n c h a n t e r vb. pervaz. încurcătură.f. a creşte. a pune m îna pe. [fig. gură e m b r a s s e r vb. şi adj. d in.m.f. m. eficace e ffo r c e r {»’) vb. m. a lua. în. a se aşeza î n am ­ buscadă. încadrare. a se zăpăci vb. vărsare. f. a săruta e ffe c tiv e m e n t e m b r ig a d e r vb. de asemenea é g a le r vb. a se arunca é l a s t ic i t é s.f. emfatic e m p ir e s.m. ce. a înhăţa e m p o i s o n n e r vb. a îm brăţişa. a se sforţa. a înjun ghia. a strînge sub acelaşi (s ’ ) steag e m b r o u ille r vb. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m ulte lucruri bune) e m b a r r a s s e r vb.f.f. -e adj. biserică é g o ïs te s.) cloacă. elasticitate é l e c t r i c i t é s. şi adj. I I a umple e m p l o i s. m. nestăpînit e f f r o n t é . an divă e n d o m m a g e r vb. iarăşi. elev é le v e r vb. neînfrînat. în mod efectiv. email é m a n c i p a t i o n s. I I I a alege e l li p s e s.m. ei ! é la n c e r I s ’ ) vb. a ieşi (pe) deasupra é m e r v e i l l e r (s ’ ) vb. em ulaţie e n 1 prep . I I a înfrumuseţa e m b o u c h u r e s.f. slu jb ă. piedică. -e adj. supt é m a i l s. I I I a adorm i e n d o s s e r vb. ambarcaţie e m b a r q u e r ţs ’ ) vb. electricitate é l e c t r i f i c a t i o n s. şi adj. cum părătură e m p l i r vb. a se stră­ dui e f f o r t s. a speria e f f r é n é .f. pas^-încănu e n c o u r a g e r vb.f. egoist é g o r g e r vb.f. -e adj.n e adj. a fermeca.m . a strica. (/ig. fermecător e n c o m b r a n t . încîn tăto r. întrecere. a elim ina é l i r e vb. de acolo e n c a d r e m e n t s. a otrăvi e m p o r t e r vb. a se u im i. element é l é p h a n t s.

e adj. şi adj. îm prăştiat. a critica é p i n a r d s. I I a invada e n v e lo p p e s. a economisi .) a răp i. enorm e n q u é r i r (s ’ ) vb. a însîngera e n s e ig n e s.m. în v ăţăm în t e n s e m b le adv. être tiré à quatre s să fi scos ca din cutie é p is o d e s. şi adj.m. a înconjura e n f l e r ( s ’) e n f o n c e r vb. um ăr é p a u le r vb. ac cu găm ălie.f. m. băcănie é p i lo g u e r vb. supărător e n e r v e m e n t s. a încuia e n f i n adv. (fig. furios e n r a g e r vb.o u se s.. I I I a întreţine e n t r e t ie n s. faţă de e n v i e s.m. invidios e n v i r o n adv. m. a se plic tisi é n o r m é m e n t adv. turbat . -e adj. -euse s.) a începe e n t e n d r e vb. a-şi lua zborul e n v o y e r vb. în întregime e n t iè r e m e n t adv. a entuziasma e n n e m i . a sp rijin i pe um ăr é p a v e s. desime é p a u l e s. a lua . firm ă. apoi. poftă e n v i e r vb. I I a se îm bogăţi e n r ô le r vb. a înţelege e n t e r r e r vb. m. a căpăta guturai e n r i c h i r (s ’ ) vb. I I I a cerceta.m.f. in v id ie . a cruţa é p a r p i l l e r vb.f.m . a înrola e n s a n g l a n t e r vb.m. în întregime e n t o n n o i r s. întrevedere e n v a h i r vb. a înregistra e n r h u m e r (s ’ ) vb. spanac é p i n e s.f. a curăţa (legume.. grosime. -e s. enervant.m. soţ é p r e n d r e (s ’ ) vb. gros é p a n c h e r ( s ’ ) vb. ghim pe. m. a încolăci e n t r e p r e n d r e vb. a atrage după sine.f.m . zbor e n v o le r (s ’ ) vb. sabie é p ic e r ie s. a tă ia prim a bucată. în­ sufleţire vb. en cu to tu l. înconjurător e n v o l s. a dezaproba. I I a în g h iţi e n g o u f f r e r (s ’) vb.m.f.şi adj. I I I vb. a trim ite é p a i s . a se îndrăgosti e n tr a în e r 512 .m.m. drug (de închis uşa) é p a r g n e r vb. a îm p le ti. marcă e n s e i g n e m e n t s. I I I a a u zi. a ridica. I I I a întreprinde e n t r e p r is e s. a se interesa de e n q u ê t e s. a însori e n s u i t e adv. -e adj.f. risipit é p a is s e u r s. -se adj. întreg .f. -ère s. episod é p lu c h e r vb. duşman e n n u y e r (s ’ ) vb. enervare é n e r v e r (g’ ) vb. antrenam ent.m. des­ chidere (a florilor) é p a r (t) s. entuziast e n t ie r . cam. a entuziasma e n t h o u s i a s t e s.f. epopee é p o q u e s . îm preună. epavă é p é e s. copil e n f e r m e r vb.m. a fi în g h iţit de o prăpastie e n g r a is s. energic é n e r v a n t .f. a cufunda a îngropa e n f u i r (g ’ ) vb. îngrăşăm înt e n g r e n a g e s. loc é n e r g i q u e adj. bold.f. spin é p i n g l e s.f. antreu e n t r e la c e r vb.m. copilărie e n f a n t s. şi adj. a e n f o u i r vb. după e n t a m e r vb. a in vidia e n v i e u x . f. întreprindere e n t r e r vb. a intra . a risipi é p a r s . à cheveux ac de păr . a se um fla înfu n da. I I à îngropa e n s o l e i l l e r vb.m. s. m. epocă é p o u x .f. des. angrenaj e n j a m b e r vb. a tîr î. -e adj. (fig. an ­ sam blu e n s e v e l i r vb. înflorire.m. a se vărsa. a începe. a-şi des­ cărca sufletul é p a n o u i s s e m e n t s. a turba e n r e g is t r e r vb. a încăpea e n t r e t e n i r vb. / . fructe) é p o p é e s. I I I a fugi e n g a g e m e n t s. a trece cu un pas mare peste e n le v e r vb. plic e n v e r s prep. întreţinere (subiect de conversaţie) e n t r e v u e s. a închide.e n d r o i t s. înrăd ăcin at e n r a g é . aproxim ativ e n v i r o n n a n t . între e n t r e c h a t s.f. a zbura.m . stufos. săritură cu b ătaia p i­ cioarelor în aer e n t r é e s.f. a păşi.f. a se enerva e n f a n c e s. . anchetă e n r a c i n é . a înm orm înta e n t h o u s i a s m e r y b . angajam ent e n g l o u t i r vb.f. în sfîrşit e n tra în e m e n t s. a avea ca urmare e n tr e prep. intrare.f. -e adj. pîlnie e n t o u r e r vb.

m. a evolua e x a c t . I I a leşina é v a s i o n s. I I I a stinge é t e n d a r d s. f. sclav e s c o r te s. etaj é t a l a g é s .f. band it e s c a r p é .f.f. prosop e s s u y e r vb. exact e x a c t it u d e s. străin é t r a n g le r vb. scară e s c a r p e s. a suferi.f./ . spirit e s s a i s. a su­ gruma être* vb.m. a studia. specie. sclavie e s c l a v e s .m. a rătăci e r r e u r s.f.e lle adj. stindard é te n d r e vb. .m. escorţă e s c o u a d e s. esenţă. • sclipitor é t o i l e s.e a d j. eră é r e in t e r vb. a încerca . echipă é q u i p e m e n t s.m. a exalta e x a m e n s .m.m.) à V strîm torat. examinare é t o u r d e r ie s.f. greşeală. esenţial e sso r s.m. -e adj.m. etern é t i n c e l a n t .m. m . » . à V stabili s.f. încercare. a se căţăra e s c a le s. ecuator é q u a t o r i a l . întins é t a b li s s e m e n t é t e r n e l. a slei de puteri é q u a t e u r s.f. încercare. /.) stat é té s . spaţiu e s p a g n o l.f. -e adj. a istovi e r r e r vb. ceată (condusă de un se!) e s c r im e s. oprire e s c a lie r s. vr. speranţă e s p iè g le r ie s.m . a evada é v a n o u i r (s’ ) vb. a r în t e s s o u f fle r vb. mettre a pune la încercare é p r i s . etalaj é t a le r vb. strîm t. I I a nisc!ru nesocotinţă a zăpăci. ciudat. eveniment é v e r t u e r (s ’ ) vb.f. în­ treprindere. . galantar. a speti. escaladare.m. . a preţui. m . -e adj. I I I a întinde é t e n d u . îndrăgostit. exactitate e x a lte r vb. aux. studiu é t u d i a n t . I l 33 513 — învăţaţi l :mba franceză fără profesor . {toc. adv. f. straniu é t r a n g e r .f..f. a se desfăşura é t a n g s . ecuatorial é q u i p e s. stomac e s t o m a q u e r vu. eroare é r u p t i o n s. evadare é v e i l l e r (s’ ) vb. instituţie é t a g e s . m . (cu maj. anevoios e s c a r r e s. zburdălnicie e s p o ir s. erupţie e s c a la d e s. /.f. fiin ţă é t r e n n e s. a am eţi é t r a n g e m e n t adv. a epuiza. a se sili.m. (cu maj. m. sărăcăcios. a strînge de gît. -e adj.f. stare. . plăcere inexpri­ m ab ilă é v a d e r (s’ ) vb.f.m . dar (de an ul nou) é t r o i t . echipament é q u i t a t i o n s. a fi ê tr e 2 s. -ère s. examen. a încerca . suire.e s. mirare.e lle s. a şterge .) şi adj. a proba (o haină] e s s e n c e s . est e s t im e r vb. escală. stea é t o n n e m e n t s.probă.) a surprinde în mod dezagreabil é p r e u v e s . stab ilim en t. căţărar e e s c a la d e r vb.f. spaniol(esc) e s p è c e s. m. / . ija-m..e s. a face să gîfîie e s s u ie . încercare e s s a y a g e s.m. e t conj.m. uim ire é t o n n e r (s’) vb. benzină e s s e n t ie l. evident é v o l u e r vb. -e adj. a se mira e s t u r g e o n s. (/ig. a se stră­ dui é v i d e m m e n t adv. a expune. scrimă e s p a c e s. echivalent è r e s./. ab rupt.m . eleşteu é t a p e s. exact e x a c t e m e n t adv. ( m il. a învăţa e u p h o r i e s . é p r o u v e r vb. student é t u d i e r vb.f.f.m. şi é t a b l i r vb.f.m. răsărit. probă (la croitor) e s s a y e r vb. m.m . coajă e s c la v a g e s.f.e adj.m a in s. é t o u r d i r vb. vară é t e in d r e vb. îngust. -e adj. m. restrîns é t u d e s. asasin. eaprârie . a escalada. a îndura e st s. a stima.f.m. şi adj.) greu. a con­ sidera e s t o m a c s. speranţă e s p r i t s . a se trezi é v é n e m e n t s.m. etapă é t a t s. fél e s p é r a n c e s.f. .) escuadă. euforie. a pune la încercare é p u is e r vb. a se întind e. escară. spaniol. călărie é q u i v a l e n t . şi adj.m.

facultate f a d e adj. făină f a r o u c h e adj. povară f a r i n e s.f. vb.m. . extremitate e x p ia t o ir e F f a b l e s. şi adj. ? . a excita. exigenţă e x ig e r vb. îndeplinire.e lle adj. impers. a se ofili f a n g e s. slăbiciune.f. inventa­ tor f a b r i q u e s. şi adj. -e adj. /.f.lucru neobişnuit e x t r a .invar fapt. obositor f a t i g u e s. cartier periferic f a u c i l l e s. exterminare e x tr a s. -ère adj. ~ jour a fi ziuă tru I I I a trebui. slăbiciune f a i l l i r vb.m .f. faleză f a l l o i r vb. exploatare. cu uşurinţă f a ç o n s.f. fapt f a l a i s e s. m.m. excepţional e x c e s s iv e m e n t arfe».) s’en ~ a-şi face sînge rău . extindere. / .f. searbăd f a i b l e s. făcut în vederea unei ispăşiri e x p ir a n t .f. m uribund e x p l i c a t i o n s. -e adj. a îndemna e x ig e n c e s.. şi adj. înfumurare f a u b o u r g s. născocitor. extensiune e x t é r ie u r . I I I a extrage e x t r a it s.m. ceva) . com­ me il faut cumsecade. gospo­ dărie e x p lo it e r vb. a exista e x p é d i t io n s. e x t e r m i n a t i o n s. şi adj. şi adj. fatuitate. export e x p o r te r vb.m. exemplu. a cere e x i l s.f./. -e adj. oboseală f a t i g u é . -e adj. -euse adj. ex­ portator e x p o r t a t io n s. a aţîţa e x c la m e r vb.f. fel. exterior . foame. greutate. (pop.f. şi prep.m. faţă f â c h e r (se) vb. ex plo atab il. fabulist f a c e ». mocirlă f a n g e u x . I I I a fi cît pe-aci să f a i m s .f. m.) expediţie e x p é r im e n t e r vb.m.m .m. în afară de e x c e p t i o n n e l. (pen­ cineva. exportare. explicaţie. uşor f a c i l e m e n t adv. nerod f a t i g a n t .m. a se supăra f a c i l e adj. şi adj. extraordinar e x t r ê m e m e n t adv. existenţă e x is te r vb. cu ltiv ab il e x p l o i t a t i o n s. par ~ de exemplu e x e r c ic e s. surghiun e x is te n c e s. fabricant f a b r ic a t e u r s. exemplar s. (mi/.f. a urî e x é c u t i o n . chip f a c u l t é s.m. fad. / . f a i t s.f. fam ilie f a n e r (se) vb. exa­ m inator e x a m i n e r vb. a exprima e x q u is .f.f. noroi.f. expediere. noroios f a n t a s t i q u e adj.f in . -e adj.f.m. excesiv. fam iliar. delicat e x t e n s io n s. I I I a face. extrafin e x t r a ir e V&. m. -euse s.trice s. renum it f a m i l i e r . lămurire e x p l o i t s . a examina e x c e lle n c e s. geogr.f. a exporta e x p r im e r vb. înfum urat. impers.f. ispravă. explozie e x p o r t a t e u r . . exerciţiu e x h o r t e r vb.f. fabrică f a b u l i s t e s. . extern.m. ne pas s’en a nu-şi face sînge rău . tant s’en faut m ai lipseşte m ult f a m e u x .f. fantomă f a r d e a u s. extrem de e x t r é m it é s. -euse adj. extras e x t r a o r d in a ir e adj. -e adj. (despre timp) il fait beau este fru­ mos.f.e x a m i n a t e u r . debil f a ib le s s e s. fantastic f a n t ô m e s.f.m . a pretinde. delicios. faptă strălucită e x p lo it a b le adj. a fi.trie e s. lesne. -e adj. exil. sălbatic f a t s. excelenţă e x c e lle n t . obosit f a t u i t é s.f. excursie e x é c r e r vb. a exploata e x p lo it e u r . I I I a exclude de e x c u r s io n s. slab. grozav e x c it e r vb. fabulă f a b r i c a n t s.f. excelent e x c e p té adj.m. obişnuit f a m i l i e s. faimos. ex­ ploatator e x p lo s io n s. avoir a-i fi foame f a i r e vb. a experimenta e x e m p le adj. impers.f. executare e x e m p la i r e s. seceră 514 . a exclama e x c lu r e vb. expiatoriu.m .

prosper f l o t s. fertil.f.f. a urm ări.s. I I a înflori. (pi. fais f a v e u r s. onomastică f ê t e r vb. p tiu (exprimă dispreţ).m.m. falsitate f a u t e s. înfloritor. u n it f é l i c i t é s . birjă f i a n c é s. m. energic f e r m e r vb. fată. à l ’anglaise a o şterge englezestè. . a se fofila de din lipsă de .m.m. ficţiune f i e r . florar. figură f i g u r e r (se) vb.f.m.f. credinţă. m. înflorit f l e u r i r vb.t r i c e s. a închide fé r o c e adj.m.) lanţuri. -ère adj. a răsfoi f e u i l l e t o n s.f. a filtra f i n 1 s. aţă . f a u s s e adj. f. fl oare f le u r e t t e s.f.m.f. mărar f e n t e s. feroviar f e r t i l e adj. m ăg u li­ tor. fin . -e adj.f.f. a înfige . a-şi închipui f i i s. şir.f. fereastră f e n o u i l s . s. foc.m. muşchi f i l l e s. m. à la un ul după altu l vb.m. trupă) fl& n e r vb. frunziş f e u i l l e s. flacără f l a n c s. plagă. a flamba f l a m m e s. febră f a u s s e té s. / .f.f. fotoliu f a u t e u r . pungaş f i l s s.m. semeţ f i è r e m e n t adv.m. sans negreşit f a u t e u i l s.m. ina . a prospera f le u r is t e s.m. sărbătoare. pl. ^ donc la dracu ! la naiba ! f ia e r e s.m.f. fervoare f e s t i v a l s .f. a fertiliza f e r v e u r s. flaut f o i . frunză.m. a mirosi. sfîrşit f i n 2. fesù'val f ê t e s. f ile r fir. a adulmeca f l a m b e r vb. je m'en fiche pu ţin Imi pasă f i c h u . film f i l o u s . încredere.f.m. ~ f i g u e s. fédérât. catastrofă f lè e h e s. a sparge (lemne) f e n ê t r e s. fileu.ite s. singe rece f l e u r s. neno­ rocire. a pleca repede. foitaj f e u i l l e t e r vb. delicat.f. f i l e s.) u rît. val f l o t t a n t . -e adj. m.f. smochin f i g u r e s. -e adj. februarie fi! interj. -e adj. plutitor f l o t t e r vb.m. smochină f i g u i e r s. crăpătură f e r s. foaie f e u i l l e t a g e s. -e adj.) agent de poliţie f lo c o n s. prendre ' a se însura f e n d r e vb.m . -euse s. şi adj.f. m ij­ loace financiare f i n a n c i e r s. incendiu f e u 2. /. au ^ de de-a lungul rînd. a sărbători f e u 1 s. fetiţă f i l m s. a se logodi f i c h e r vb. a toarce. « n ' ­ eu trecere f a v o r i . feroce f e r r o v i a ir e s. m ulţum ire desăvîrşită f é l i c i t e r vb. m îndru.m. plasă. m. ficat f o i n s. I I I a despica. -e adj.f.m.m. puternic. -e adj. uneltitor.f. a hoinări f l a t t e r vb. federaţie f é d é r é . I I a termina f l a c o n s. escroc.m. fiică f i l l e t t e s. bogat f e r t i lis e r vb.f a u f ile r (se) vb. soţie. a se strecura.m. par ma ~ pe legea mea f o ie s. latu ră.f. fier. partea corpului de la coas­ te pînă la şolduri. favorit f é d é r a t i o n s. linguşitor f l é a u s. / .m. favoare. a b il. rău f i c t i o n s.m.f. floricică f l e u r i . a felicita f e m m e s . şi adj. financiari. b u n ăv oinţă. financiar f i n i r vb. a p lu ti f l û t e s. florăreasă f le u v e s. foileton f é v r i e r s. femeie.f. .f.m . răposat f e u i l l a g e s.f. a flata. şiret f i n a n c e s.f. fiu f i l t r e r vb.f. fulg de zăpadă f l o r is s a n t . fîn 515 . {fig. [pop. cu mîndrie f i è v r e s.) flagel. a m ăguli f l a t t e u r . ~ à repasser fier de călcat f e r m e adj. aţîţator f a u x . a fila (lampa) f i l e t s. (pop. greşeală.f.m . coastă (la un vas. şi adj.m . tare. logodnic f i a n c e r (se) vb. săgeată f le g m e s. cătuşe. flacon f l a i r e r vb. fluviu f l i c s.

zarvă f r a g i l e adj.f.f.m.m. furnică f o u r n i r vb. sincer f r a n ç a i s . a face opoziţie f r o ţ it s. care fumegă f u m é e s. frontieră f r o t t e r vb. funcţionar f o n c t i o n n e m e n t s.rpr. s. frecvent f r é q u e n t e r vb. nebunie f o n c é . m. f o l . potcovărie f o r g e r o n s./ . .o n n e s. frăţeşte f r a t e r n i t é s. m. a frîna f r é m i r vb. a freca . (fig.m. şiretenie f o u r c h e t t e s. I I a sări peste. cu ajutorul f o r e s t ie r .m. fotbal f o r a i n . /.m . fular f o u l e s. franc (monedă) f r a n c 3. răcoros : proaspăt . tare. a evita f u i t e s.f. -ère adj. I I a se cutremura f r é q u e m m e n t adv. fundam ent. il fa it ~ e răcoare f r a is e s.f. graniţă. -e adj.m. bici f o u i l l e r vb.m . furnitură f o u r r u r e s. furculiţă f o u r m i s.f.e adj.m. a scoate fu m s. şi adj. hazard. hoţesc. şanţ f o u .m. fior. şi adj. răcoare. bonne noroc în dragosîe fo s s e s. I I a furniza. nebun .f.) an — el à me­ sure pe măsură ce.f. ipl.e adj. fugar f u i r vb.f. jîn e. frunte. comediant f o r ç a t s.f. sincer f r a n c h i r vb. deschis.fo u e t s.f. frison. frînare f r e in e r vb. zmeură f r a n c 1 s.m. funcţie f o n c t i o n n a i r e s. înfiinţare f o n d e m e n t s. a frecventa f r è r e . [ I I a topi. I I I a prăji f r is s o n s.m . -e adj. . tem ei.m. fruct f r u i t i e r .f. a trece peste. a realiza beneficii ilicite. forestier . . fructifer f u g i t i f .f. fum f u m e r vb. a atinge uşor f r o m a g e s. frate fr ia n d is e s . a forma f o r m i d a b l e adj. m uget. forţă. cariera. garde pădurar f o r ê t s. zahari­ cale f r ic o t e r vb. front f r o n t i è r e s. m.f.m . a specula f r ip e r vb. a cer­ ceta. frîn â. brînză f r o n d e r vb. m u lt. -e s. fragil f r a g m e n t s. a fricţiona f r u i t s.m. răceală f r ô le r vb. căpşună f r a m b o i s e s.s .s. s.f. focar. a face săpături .iv e s. fond f o n d a t i o n * s. spre f o n c t i o n s. fierar f o r m a t i o n s. form idabil f o r t .) tu m u lt. prospeţime adj. m ulţim e f o u l e r vb. noroc. putere. ocnaş f o r c e s. fortăreaţă f o r t i f i e r vb. funcţionare f o n d s. f. m.iv e adj.) şi adj. frîu f r e in a g e s. une ^ de p lu > încă o dată f o l i e s.f. a călca . formaţie f o r m e r vb. foaier fr a c a s s. f r a n c h e adj. francez. a se repezi la. rece. a critica. b u b u it: zgomot (fig . a afum a. fragă. blană f o y e r s. oară. -euse adj. puternic.m.m. a m ototoli f r a îc h e u r f r a is . furios f u r t i f . furnizor f o u r n i t u r e s. furie f u r i e s. f r a îc h e f r i p o n . f o l l e s. freamăt fr it. fund. fraternitate f r e i n s.f.f. a fum a. -e adj. de b îlc i.f.f. pădure fo r g e s. vînzàtor am b ula nt la iarmaroc. căm in. ascuns fu r 516 .f. p răjit f r o i d .f. groapă. fragment f o is s. -e adj. a âmes loca f o o t b a l l s. soartă. adv.f.m.f. temelie f o n d r e vb. I I I a fugi. frig. a luxa f o u r b e r ie s. foarte fo r te r e s s e s. dată. pungaş f r ir e vb. deseori.f. .) a învinge f r a jt p e r vb.f.m . à de de a tîta . pour une de data asta. m.m. (despre culori) închis f o n c e r ( s u r ) vb. m ină fo s s é s. a bate. a în tări. furie. succesiv f u r e u r s.f.f.f.) d u lciuri. m. fript. m. a fortifica f o r t u n e s. a lovi f r a t e r n e l l e m e n t adv. a scotoci f o u l a r d s. franţ-uzesc f r a n c h e m e n t adv. întemeiere. (cu ma/.m. fugă f u m a n t . m. m înie f u r i e u x . -ère adj. a aprovi­ ziona f o u r n i s s e u r s.m.

jandarm g e n d a r m e r i e s. a p ălm u i g i g o t s.de but portar g a r e 1 s. gust. gaz g é a n t .m. gladio lă./. strop 517 . s.f. şi adj. a gusta g o u t t e s. ci-git aici odihneşte g i b ie r s. im nănuşat g a r a g e s. supărător g e n d a r m e s.m. a g a g n e r vh.f.m. gîtlej . I I ă îm podobi g a r n i s o n s. oglindă g l a c i e r s. prăjitură g a u c h e adj. gentil. / » .m. gen. ~ cosmique ra­ chetă cosmică f u s i l s./.m . tîn ăr îndrăgostit. . topire. risipă g a s t r o . gerant. paznic.f. -e adj. gumă g o n f l a b l e adj. gardian. a galopa g a n t s. vestă g i s e m e n t s. -e adj. a aluneca.f. tîn ăr g a s p i l l a g e s.m. a sosi. jenant. a g h iftu i g o s s e s.f. drăgălaş g e n t i l h o m m e s. a i'ace prinsoare. galop g a lo p e r vb. umflare g o n f le r vb. generos g é n i e s'm .m. -euge adj. \esel g a i e m e n t adv. s.f. glorie g lo r ie u x .m. -e adj.f. a se at’la. ~ le lit a zăcea s. (fig.m.f.m.m. nobil g e n t i l l e s s e s .m. gară g a r e 2 ! interj. care poate fi um flat g o n f l e m e n t s. / . a um fla g o r g e s. gentilom . picătură. puşcaş fu sé e f u s ille r vb. garnizoană g a r s s.e s.i n t e s t i n a l adj. oam eni.e u s e adj..m. paria a ajunge la g a i . a cotcodăci g lo u t o n n e r i e s. general. gît. cu veselie g a ie t é s.) neîndemînatic g a u c h i s m e s.) gastro­ intestinal g â t e a u s . stîngism gass s. garaj g a r a n t i r vh. lăcomie anim alică g o m m e . săbiuţă g l a i r e s. m . g a l e r i e s .m. I I I a zăcea. sting. m. sloi g l a ï e u l s.s.m. geografie g é r a n t. adm inistrator g e r m e r vb. ger g e le r vh. m .m. uriaş g e l s. ~ de lettres scriitori g e n t i l .m. / . galant. zăcăm înt g l a c e s . a executa (prin împuşcare) f u s i o n s. [sport) — .m. neam g e n s s. vag g é n é r e u s e m e n t adv. puşcă f u g i l i e r s.e adj. pl. puşti.f. m. amestec f u y a r d . jigou g i l e t s . a îm puşca. băiat. g răd in iţă (de copii) s. galerie g a lo p s.f r e in g a r d e r vh.e adj. jandarm erie g e n d r e s. g é n é r a l .m. prăpastie g o û t s.m.. m.ille adj. glorios g lo s e r vb.m. fugar G g a g e r vh . îngheţ. w.m . (med.ni. gheaţă. spadă g la p i s s e m e n t s.m. îngheţată. a comenta critic g lo u s s e r vb. g o û t e r vh. g a r d e r ie g a r d ie n s. glob g l o i r e s. / . gardă.s. rachetă. vînat g i f l e r vb. pază. sabie. ţip ă t g lis s e r (ue) vb. copil g o u f f r e s.f.f. rendre ~ a vom ita g o r g e r vb.m. I I a geme g ê n a n t . f.m. gheţar. a se stre­ cura g lo h e s. cu generozitate g é n é r e u x . -es. . ginere g ê n e r vb.m. drăgălăşenie g é o g r a p h ie s. I I a garantă g a r ç o n s .f. gentileţe. frînar a păstra. m . g a r d e s. jiletc ă. -e s.m. a jena genre s. b ăiat.m. m ănuşă g a n t é . a îndopa. genunchi curtenitor.f. . gardian g a r d e .f. gsniu g e n o u s. a eîştiga . a îngheţa g é m i r vh. a p ăzi. m. şi adj. veselie g a l a n t . păzea ! fereşte ! g a r n i r vb. a încolţi g é s ir vb.

f.f. răsuflare. şvaiţer gu êpie rs.pl.f.f.f. mărime . strîm bătură grimper vb. grevă gréviste s. fel.gouvernant. a scrîşni griotte s. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec. de loc guérir vb.m. I I a creşte grand-maman s.m.f. bunic grands-parents s.f. fasole harm onie s.f.f.m. ~ à datorită gracieux.m. a gîfîi ‘ halle s. grindină. drăgălaş graduel. cu îndrăzneală ‘ haricot s. adj. gros. mare grossier. şi adj. măreţ grandir vb. a se căţăra grincer vb. guvern gouverner vb. gravură gré s. viespar guère adv.f. treptat grammaire s.f.m . graţie. halterofil *hamae s. (cu maj.f. a zgîria gril s. m. a scîrţîi.m. bunic grand-père s. -e adj. -le adj. friptură la grătar g r illa g e s . frigare grille s. coate goale guide s. m. s.m. piatră grêlé. gramatică grand. îndem înatiç.m.f. gard ‘ haïr vb.f. mare. guvernator grâce s. care guvernează.-e s. client obişnuit habituer (s ’) vb.f. (/ig. a grupa gruyères.m. I I a îngroşa grouper vb. voie. plac. m.f. iertare. -se adj. cupă de băut (în evul mediu) ‘ hanche s.)înţelegere 518 .f.m. grecesc grêle s.pl.m. à sa ' după bunul său plac. grenadă grenier s. grilaj griller vb. costum . -e adj. drept. trouver qcli.m. hală halluciné.f. graţios. grevist griffer vb. treptat graduellement adv. şi adj. -que s.m. obicei. cîrm uitori gouvernement s. grilaj. gheretă guerre s. bunică grand-mère s.f. vişină griottier s. m. vişin gris. ghid.f. a bom băni. m.f.m. suflare •haleter vb.f.f. a consuma într-un res­ taurant fără a putea p lă ti . ghirlandă guise s. -e adj. I I a vindeca guérite s. bunici granitique adj. pod grenouille s. gros gravement adv. f. sărman. cîrligul undiţei ‘ hanap s. bătu t de grindină . armonie . ciupit de vărsat grenade s.f. a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a locui habitué.m. broască grève s. en de ca. guvernant.m. a morm ăi gros. deprindere *haie s. gim nastică gyroscope s. călăuză guillotine s.f.f. puternic grandeur s. în chip de guitare s. a conduce. grandios. locuitor habiter vb. -euse s. a îmbrăca h a b its . a se obişnui habitude s.f. ghilotină guirlande s. abil habiller vb.f.m . grătar grillade s. hamac ‘ hameau s. halucinat haltérophile s. giroscop H habile adj. mărire grandiose adj. favoare. -euse adj. -e adj. vizita to r. a frige la grătar.m. -ère adj.f. grav.f. a prăji grimace s. şold ‘ hardiesse s. m. I. serios gravure s.) grec. îndrăzneală ‘ hardiment adv. m. cătun h a m e ço n s. prundiş. frac habitant s. război gueux. de granit gras. chip. bunică grand-papa s. -e adj. chitară gymnastique s. a cîrm ui gouverneur s. calic. -se adj. grosolan grossir vb. m. cenuşiu griveler vb. gras. bon ~ mal ~ ~ de voie de neyoie . m. I I a urî haleine s.

f.m.m. aperitiv. rîndunică ‘ h is s e r vb. / . aici. * h a r p e s. par pe a ici.c o m iq u e adj. tare: parler a vorbi tare ‘ h a u t a i n . a înălţa. -e în opt zile s.f. ruşinos h ô p i t a l s. um an. iarnă * h o c h e r vb. şi adj. a ierarhiza h ip p o d r o m e s. şovăitor h é s ite r vb„ a ezita.f. -euse adj. eroicomic h é r o ïn e s. hidos * h i é r a r c h i e s. hotelier. hangiu ‘ h o u e s.f. şi adj. u m ilin ţă h y d r a u l i q u e adj. iarbă h é r is s é .m. demn de cinste * h o n t e s. istoric h i t l é r i e n adj. par — din întîm plare * h â t e s.f. umed h u m i d i t é s. um anitate. um ilito r h u m i l i a t i o n s. -euse adj.m. urcare ^ h a u s s e r vb. invar. zb îrlit.f. onoare. a se grăbi * h a u s s e s. eroic h é r o ï q u e m e n t adv. a lovi * h i d e u x . duşmănos h ô t e . -ère adj. cazma ‘ h o u s s e s.f. ţepos h é r o ï. aprod ‘ h u i t adj.f. arogant ‘ h a u t b o i s s . a ridica * h a u t . afară * h o r s « d ’ o e u v r e s.f. re­ vistă săptămimaîă . sus. însoţitoare de bord (stewardesă) h ô t e l s.f. ipocrizie h y p o c r it e s. v a i! bîerbe s. -e adj.m. d ’ — de aici. hitlerist h i v e r s. spital ‘ h o r d e s.f.— de pointe oră de v îrf .m. m. oboi * h a u t e u r s. ~ la Ute a da din cap h o m m a g e s. gazdă.f. opt ‘ h u i t i è m e adj.f. ostil. a izbi. smerit h u m i d e adj. istorie. a c lătin a . -e adj. cinstit h o n n ê t e m e n t adv. ziar.m.f. orologiu ‘ h o r s prep . modest h u m b l e m e n t adv. avar hom m e h o n n ê te întîrnplare. înălţim e h e b d o m a d a ir e s.m. ruşine. harpă ‘ h a s a r d . gustare h o s p i t a l i e r .m.f. semeţ.m.m. cinste h o n o r a b le adj.m. fericit * h e u r t e r vb. din fericire h e u r e u x . ipocrit I ic i adv.9.h a r p a g o n s.f. d ’ — en huit jours de azi i d é a l . f. îm brăcăm inte protec­ toare pentru m obilă * h u b l o t s. a înălţa. u m il. dezonoare * h o n t e u x . erou h é s i t a n t .f. um ilire h u m i l i e r vb.f. rendre ~ a cinsti. ospitalier. à tout à {' — pe curînd .ra. hidraulic h y m n e s. uşier. ideal 519 . săptăm înal h e c ta r e s. omenire. h e u r e u s e m e n t adv. -ière s. hipodrom h i r o n d e l l e s. orizont h o r lo g e s. hoardă h o r i z o n s.m.m . -e adj.. şi adj. în a lt. de bonne — devreme. omenie h u m b l e adj. zgîrcit.f. he ! h e u r e s. oră. a scutura. adv.) ferestruică la vase h u is s ie r s.f. j h .m.f. -e adj. omenesc h u m a n i t a i r e adj. ierarhie ‘ h i é r a r c h is e r vb.f. (mar. bărbat adj. stridie h u m a i n . bîtlan ‘ h é r o s s. h ô te s s e . hectar h é l a s ! interj.m. în mod cinstit h o n n ê t e t é s.f. imn h y p o c r i s i e s . um iditate h u m i l i a n t . al optulea h u î t r e s. hotel h ô t e l i e r . pri­ m itor h o s t i le adj. povestire h i s t o r ie n s. om.m . a şovăi * h e u ! interj. quelle est-il? cît este ceasul? .f. eroină h é r o ï q u e adj. -e adj. a u m ili h u m ilité s f f. a slăvi s.m.m. um anitar h u m a n i t é s. a ridica h i s t o i r e s. . cinste h o n n e u r s.m. onorabil. /. grabă * h â t e r (se) vb. 9. oaspete h ô te s s e de l ’a i r s. eroic * h é r o n s. -euse adj. -e adj. om agiu. creştere. u m il.

im portant importer vb.f. a im agina imbécile adj. nerăbdare impérissable adj.m.-e s. im aginar imagination s. m. im perturbabil impétueux. independent index s. -elle s. incident incommode adj. identic idiot. m.f. -e s. indice. şi adj. (modul) indicativ indigne adj. id io t ignoble adj.f. de necrezut inculpé. inabor­ d abil inactif. şi adj. in culpat indéfrisable s. im pur. amestec immobiliser vb.idée s. stupid inerte adj. a informa infrarouge s. im aginaţie imaginer vb. ilegal illégitime adj. leneş inactivité s.m. -euse adj. mîrşav ignorance s. a influenţa informer vb. indiscret indubitablement adj. (fig.f. industrie ineffaçable a d i. ne­ ajuns incroyable adj. -e adj. sclav image s. inactiv. inginer 520 . -e s. -e adj. permanent (coafură) indépendamment ndv. nelegiuire impoli. a im prim a. a indica indiscret. im aculat immédiat. -ète adj. de neuitat inepte adj. nepieritor imperméable s. şi adj.f. im pozit impression s.f. (tim pul) imperfect impatience s.-e adj. a im ita immaculé.m.m. a avea im por­ tan ţă imposer vb. infirmerie infliger vb. impresie impressionner vb. -e adj. infernal infini. im inent immixtion s. impersonal imperturbable adj. im posibil(ul) impôt s. necuviinţă inconvénient s.f. impunere fiscală. nelegitim illusion s. şi adj. şi adj.f. a tip ă ri improprement adv. m urdar. ticăloşie. -e adj. veşnic imparfait. in fin it infiniment adv. inconştient inconvenance s. fără înd oială industrie s. străvechi immense adj. [fig. inactivitate inaugurer vb.f. imens.f. a întrupa incidence s. nepoliteţe important.f. s.f. ne­ greşit infamie s.m. m. si adj. iluzie illustre adj.) dezgus­ tător ne­ m uritor.m. de neşters. im ediat immémorial.f. im prudenţă impur. -e adj. a im obiliza immonde ad/.m.m. inert inertie s.f. independenţă indépendant. inerţie.f. -e adj. idee identique adj. inexact infaillible adj. -ive adj. a ignora. incidenţă incident s. a impresiona imprimer vb. -e adj. de neconceput inconnu. im ediat immédiatement adv.m. (în mod) im pro­ priu imprudence s. a nu cunoaşte île s. indicatif s. a incarna. influenţă influencer vb.f. a obliga imposition s.m.f.m. murdar inabordable adj. a im pune.f. in fa ilib il. prost. -e adj. infrarosu ingénieur s. -e adj. a inaugura incarner vb. inconvenient. -e adj. necunoscut inconscient. -ête adj. inaccesibil.m. im perm eabil impersonnel.) aprig.m. im becil imiter vb. insulă illégal. -elle adj. incomod incomplet. [fig. degetul ară­ tător immoral. im agin ab il imaginaire adj. imagine imaginable adj. nepoliticos impolitesse s. im ixtiune . -e adj. ignoranţă ignorer vb. im obil imminent. infamie infernal. pêrfect infailliblement adv. -e s.f. imperfect. ilustru ilote s. şi adj. incomplet inconcevable adj. -e adj.f. impers. impetuos.m. imoral immortel. index.f. în m od in ­ dependent indépendance s. -e adj.f. nedemn indiquer vb. im ­ pozit impossible s. a aplica (o pedeapsă) influence s. nesfîrşit immeuble s.) nepăsare inexact. violent impiété s.f. in fa ilib il.f.f.f. in fin it infirmerie s.

m .f. îndrăzneală intrigue s. vreodată. instinct instituer vb.) caracter italic. (cu maj. in tan g ib il. -e adj.f. invidios jamais adv.m .f. neobişnuit.f. I I I a se înscrie insecte s.f. interesant intérieur. interval. -euse adj. inte­ lectual intelligence s.f.m. internaţiona­ lism inquiétude s. iresponsabil irriter vb. ita lian .m.f. ieşit din issue s. neîn­ destulător insulter vb. a insulta insurger (s’) vb. -e s.f. -e adj. gelozie jaloux. a instala instant s. jad jadis adv. (tipogr. I I I a interveni intituler (s’J vb. cinstit intellectuel.f. integru. (med. a intercepta interdire vb. de neatins intègre adj. a înfiinţa instituteur.f./.m. I I I a introduce inutile adj. nelinişte inscrire (s’) vb. inteligenţă şi adj. à l' ~ im ediat instauration s.f. a se îngrijora intense adj. insectă insensé. -e adj. ieşire./. învăţător instructif. -ive adj. m.m. răstim p intervenir vb. m. insistenţă insolent. învăţăm în t intrépidité s.m. şi adj. m om ent. inovator inonder vb. -trice s.f. intenţie intercepter vb. beţie.f. {fig. interplanetar interroger vb. invers invitation s. jabou jade s. a întreba interrompre vb. răscula. a se neiinişti. internare interpeller vb. nevinovat innovateur. a irita issu. ne­ bun insensibiliser vb. şi adj.m.f. insolit. a se răzv răti intangible adj. a in v ita iris s. instalaţie. sm in tit.f. provenit. insuficient. rezultat italien. ironie ironiquement adv.f.m. -e adj. insensibil. in u til inutilement adv.) in ­ travenos inspection s. intern.) J jabot s. a insensibiliza insensible adj. lăuntric International. to t­ deauna 521 . -ète adj. clip ă.f. italienesc italique s. internaţional internationalisme s. a inventa invention s. I I a ţîşn i. odinioară jaillir vb.f. a se.) entuziasm ivrogne s. sur l ’ ~ la in v itaţia instrument s.m.m. a interpela interplanétaire adj. I I I a interzice intérêt s.m. -ouse adj. intrigă introduire vb. ins/itaţie. invenţie inversement adv. interes intéressant . ne­ u zitat internement s. -trice s. ingrat inimaginable adj. curaj. -e adj./. intens. stînjenel ironie s. beţiv inviter vb. eşec insuffisant. instaurare instaurer vb.) ne­ păsător. -e adj. indiferent insistance s. a se in titu la intraveineux. n e lin iştit. a instaura instinct s. I I I a întrerupe interruption s.ingrat. gelos. îngrijo­ rat inquiéter(s’) vb.m. -e adj. obraznic insolite adj. şi adj. inspecţie installations. v iu . -es. cursiv ivoire s. activ intention s.m . fildeş ivre adj. instrum ent insuccès s. invazie inventer vb.f. întrerupere intervalle s. zadarnic invasion s. a in stitu i.m.m.m . iresponsabil irresponsable adj. instalare installer vb. -enne s. a izvorî jalousie s. {fig. niciodată. -elle s.f. a inunda inquiet. beat ivresse s.m . instrucţie. de neînchipuit injuste adj. nedrept innocent.m.m. instructiv instruction s.

-e adj.m. m. judecător ugement s. a lansa. justeţe. îndoitura genunchiului jasm in s. kilogramme s. nostim jonchée s. ie zu it jeter vb.f. joc jeudi s. iulie uin s. I I I a îm preuna. justificare our s. jouer vb. laic. f. a desface.f. lapte laitier./. (fig. şi adj.f. l'autre deunăzi.m.jambe s. kilom etru L chambre camera. landou langage s. kilogram kilomètre s. tîn ăr jeunesse s. arătură lac s.) a face cu­ noscut.f.f. a arunca jeu s. grădinar jarret s. picior jambon s. . m. suliţă jésuite s. lînă lainier.m. -euse adj.m. grai langue s. a se lu p ta . ziarist. şuncă janvier s. grădină jardinier s. drept ustement adv. voios uge s.m. 2 pron.m .m. tineret joie s.f. . şi adj. larg 522 . cu veselie oyeux.m. lim bă languir vb. -ive adj. cu dreptate . m. m uncă (grea) laboratoire s.) a rivaliza (cu cineva) oyeusement adv. dreptate. val lamentable adj. vesel.m. lăptucă lame s. o. m. gazetar ournée s. ziar ournaliste s. a jura us s.m. I I a lîncezi large adj.m. je ~ ~ vois o văd là2 adv. urît laine s. galben jaunir vb. referitor la lînă laïque s. vrednic de plîns lamenter (se) vb. acolo lab eurs. pe ea.f.m.m. hol. just. (fig. exactitate ustice s. I I a îngălbeni javelot s.f. -ère adj.m. in. I l a se folosi. laminare lampe s. tinereţe.m. fustă urer vb. -ère adj. ianuarie jaquette s. zeamă uste adj. -euse adj. justificativ ustification s. a uni joii. jachetă jardin s.) lansat lancement s.f.f.m . aruncare lancer vb.m. laitue s. judecată uillet s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) oug s.m. lumesc lait s. (fig. m. a se lam enta.f. laş. jucărie K kilo. fricos lâcher vb. hueurie joindre vb. obraz.f. a justifica ustificatif. tocmai ustesse s.m.m. iunie upe s. a se juca . a se bucura. justiţie ustifier vb. lanţetă landeau s. şi adj.f.f. (fig. a cînta (la un instrument) jouet s. m uncitor. -e adj.m. m.m. jo i jeune s. lac lâche adj. d ’un ~ à l'autre de pe o zi pe alta ournal s. care dă lapte la1 1 . suc.f. grăm adă. drăguţ.f. a lăsa să-i scape laid. aruncat. zi outer vb.f. lam ă. jug ouïr vb. a se tîng ui laminage s. laborator laborieux. iasomie jaune adj.m. har­ nic labour s.m. lam pă lan cé.m. art.m. a se introduce (în lume) lancette s.) a poseda z i. m orm an joues.f. lim b ă.-e adj.

-ère adj. — même el însuşi luire vb. licărire lugubre adj.f. liliac limiter vb. saşiu.m. drojdie lierre s. m. răgaz. chirie louche adj. a lăuda .) şi adj. literatură littoral s.f. {fig. pîrghie lèvre s. lichior lire vb. le lever1 vb. lugubru. şi pron. a rid ica.m .f. lu i. lungim e. rufă lion s. m.m.) echi­ voc. atu n ci. -e s.f.m. pe el. parte.m.f.m.f. lectură legal. (loc.f.m. lim onada linge s.) greu­ tate (de înţelegere) litige s.f. {fig. leste adj. u n d iţă lilas s. departe lointain.f. carte livrée s.f. -e adj. .f. ziua de m îine lentement adv. ( căsătorie . îl. spălare chat pisica. (fig. m. uşu rin ţă. -e s. loz loterie s. a lim ita . ~ s jumeaux pat dub lu .f. prep. litig iu . leoaică lionceau s. loţiune louage s. îndepărtat lo isirs./.la­ tin .m. (zool.) p lic tis it latin. a m ărgini limonades. sprinteneală légitime adj.m. loterie lotion s. -e adj.f. lib ertin . (cu maj. lesquels. lege loin adv. locotenent lièvre s.m. a locui logique adj. strălucitor lumineux. pl.f. hol. pos. neînţelegere littérature s.f. tim p liber long.f. literă. ochean. lung .f. le 1 . lup lourd.f. depuis din acel moment lorsque conj.f.f.f. lecţie lecture s. lys s. în am ă­ longueur s.m. obosit. lot. sumbru lui pron. legal légende s. drojdie de bere liaison s. latitudine lavage s. liv id .f.f.larme s.m. legitim . lasse adj. a lupta lycée s. (pl-) ochelari lutte s. care de de-a lungul longuement adv. închiriere .) le nunt lentille s. I I I a citi lis. a liv ra . lu n i lune s. pron. latinesc lit s. suspect louer vb. je — vois îl văd leçon s. m u lt tim p .f.f.m.m. cînd lot s.m. instruit leur adj.m.f. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare latitude s. crin dès — de atun ci. laquelle (pl.m.m. legumă lendemain s. -gue adj. pron . (fig. lum in ă lundi s. legătură libération s.m . locuinţă loi s.f. buză levure s. art. . scrisoare. (fig. eliberare libérer vb. lună lunette s. lucid. el. pers.f.f. de cu ocazia. 2. încet lenteur s. lu p tă lutter vb.m. a răscula lever2 s. iepure ligne s.f. leu lionne s.m. chiorîş . lum inos lumière s. sprinten légèreté s.m. lenjerie.m. spălat. leghe lieutenant s. a lb itu ră . a străluci luisant. litoral livide adj.m. -e adj . liric 523 . linte lequel. pat.-euse adj. a preda logem ents.f. locuinţă loger vb.m. rel.f. ) albia u n u i rîu litanies s. librar lie s. liceu lynx s. lu m in ă slabă. m. (al) lor . lesquel­ les) pron.f.) rîs lyrique adj. III a luci. iederă lieu s. livrea livrer vb. uşuratic libraire s. a elibera liberté s. uşor. a închiria loup s. legendă léger.m. rînd . pui de lup lucide adj. legal légume s. libertate libertins. a scula. lunetă. răsărit levier s. litan ie .m. loc lieue s. şi adj. încetineală. durată lors adv. sprinten lettre s.m. v în ăt livre s. lacrima las. -e adj. şi adj. lin ie . lupoaică louveteau s.m. logic logis s. uşor. p u i de leu liqueur s. cu m intea limpede lueur s. {pl-) li­ teratură lettré. greu louye s. m.

f. m ai m u lţi m aintenant adv. vicleşug. pia ţă./. margaretă m ari s.f. magistrat m agnétique adj.m. mansardă manteau s. acum.m . ~ si ba da maïs s.f. m. necinste malicieusement adv. a u ita . alee m ain s. a merge m ardi s. -e s.. ca importanţă) m a jo rités. margine marguerite s. a greşi.M macaroni s. am antă m ajeur. în ciuda din m alh e u rs. • —de a duce lipsă de. [impers.m.m. inanajer manche s. bărbat m arié. par nenorocire malheureusement adv. a cîrm ui m anoir s.f. -e s. falcă madame s. de zarzavaturi m arais s.m.m . stăpînă .f. m arţi marge s.) m iş­ care de rezistenţă m aquisard. şi adj.f. mascul. manechin manoeuvre s. a marca marron adj. bolnav m aladroit. însă . anevoie m âle s. a fi cît pe aci să . mărăciniş (în ţ ă ­ rile mediteraneene). m arină m arquant.f. (lunaj mai maigre adj. răutăcios m alle s. însemnat marque s. fam ilie maître s.m . magnetic m agnifique adj. chip. m anevră. a nu n i­ meri mansarde s. -e adj. scara (unui vehicul) marcher vb. (vt. porumb m aison s. bărbătesc malgré prep. stăţiîn.f.m. magazin magistrat s. umbrele morţilor manger vb. m antou. a m altrata m a lv e illa n t.m . m. m armură marchand. mod.m. intriga m annequin s.m. m. -ère adj. a pierde. cu greu. maestru.-e s.f. marfă marche s. m înà main-d’œuvre s. castel.m.».m.f.f. rău .m.m.m. m la ştin ă m arathon s. m ajorat m al s. m arinar m arine s. m ajoritate. marcă. mînecă m andat s. maro mars s. şi adj.f. f. [ist.f.m.. invar. -e adj. negustor marchandise s.) a scăpa.f.m. slab m a il s. m.f. marş. scară d u b lă. casă. răuvoitor m am an s. şi adj. durere m alad e s.m.m. m. palton m anuel s. . nenorocire. a nu iz b u ti. -euse s. evident./. necinstit m alhonnêtement adv. doamnă mademoiselle s.f. luptător în m iş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. locuinţă feudală manquer vb.) a lip si. a fi pe punctul de a. m inunat m agnifiquem ent adv. macaroană machine s. dar. desiş. căsătorit ntariage s.m . a rnînca m anier vb. ne­ norocit malhonnête s. -e s. -e adj. m in ă de lucru m a in t.f.f. şi adj. mers.f.. căsătorie marsn s. manifest m anigance s.m. m ajor (ca vîrstă.f. şi adj. pl. fel manifeste adj. domnişoară magasin s.f.m.f.. maşină mâchoire s. a manevra .) in ­ trigă manoeuvrer vb.m. din nefericire malheureux. a arăta.f. (fig. a însemna. -e adj.m .m. m anifest.m . adj. m ai mare. { fig. cufăr m altraiter vb. neîndemânatic m alaisément adv.m.m. m. m am ă manager s. m andat m andataire s. prim ar mais conj. martie 524 .f. dascăl maîtresse s. tîrg marchepied s. şi adj. în prezent m aintenir vb.m. m andatar mânes s.m. soţ.) m an i. ant.f. indiciu marquer vb.m. I I I a menţine m aire s. m anual m aquis s. a nu avea. caTeniu. a m în u i m anières. -e s. m aho­ medan m a is . maraton marbre s. m arcant. semn.f. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. cu măreţie m ahom étan.f.f. treaptă marché s. s.

a am eninţa ménage s. mecena. m obilier meurtrir vh. lu ptător. m ilă . en joue a ochi meuble s. m. metru métro s. profesie mètre s.m. rău.) au fur el à pe măsură ce. adv chiar. substanţă mauvais. si adj. (locuitor) din Marsilia marteau s. dispreţ mépriser vb.m. neîncredere meilleur -e adj. >• d'eau pepene verde membre s. meteorit métier s.m. bncate mettre vb. . ce n'est pas la ^ à boire nu i mare lucru . n em ulţum it mécontentement s.f. adv.f.-e adj. pepene (galben).m. m iezul zilei. grăm adă. 3 bîrfi médius s. maioneză mécanique adj. m ulţim e massif. degetul m ijlociu méfiance s.f. metropolă. sud miel s. m ediu militaire adj . medalie médecin s. m in u năţie.m.f. am iază.f.m. mesaj.m. {fig-} a răni mi adj.f. m ilita r militairement adv.f. materie. şi s. m obilă. m ăsură.f.f. rău maximum s.m. gospodină mener a conduce. a mieuna midi s.) şi adj. III a m in ţi mépris s. a îm ­ brăca . meci matière s. -e s. adv. m artiriu. m in u nat mésestimer vb. comunicare messe s.m.m. cour ^ e curte m arţiala martyr s. sc — bien a se îmbrăca b ine . metro métropole s. lui — el însuşi. m ai bun mêler vb. mecanism mécèpe s. mediocritate médire vb. jum ătate miauler vb.m. iertare merci2 s. -e adj. medic médecine s.m.m. m asiv match s.f. acelaşi. -puse adj.f. ciocan martial. activist millénaire adj. a dîspreţui mer s. excelent merveilleux. protector ai artelor méchanceté s. m axim mayonnaise s.f.m. medicament médiocrité s.m. răutate méchant. nu e nici o scofală merci1 s. membru même adj.m. m u lţum ire.f. [loc. metalurgie métallurgique adj. dire ^ a m u lţu m i mercredi s. chinuire. a duce mensonge s. slujbă mesure s. războinic.m. m ax im um . -e s. m inci­ nos mentionner vb.marseillais. m ilita n t./. III a vorbi de rău. III a pune. a subestima message s. m inune. am eninţător menacé s. de * • ia fel.m. metalic métallurgie s. miercuri mère s.j. m . m artir martyre s. e adj.f. şi adj.m.m. (în mod) meca­ nic mentir vb. milenar . însuşi.m.f.m. m i­ leniu mécanisme s. încetul cu încetul métal s. tout de ^ totuşi menaçant. mare.m. s. mecanic mécaniquement adv.-euse s.f. meta ’urgic météorite s. m enaj. nem ulţum ire médaille s. fel de ixiincace. tor­ tura masse s. m ijlo c . răutăcios mecontmt. j à m in u n a t.m. II a face v în ă lă i.f. oraş mare. [loc. m ai bine miUeu s. a amesteca. -e adj. ameninţare menacer vb. m ilităreşte militant.m. a u n i m elons.m. m. medicină médicament s. căsnicie ménagère s. m a rţia l. meserie.m.m.f. -e adj.f. metal métallique adj.f. a menţiona 525 .f. m inciună menteur. -ive adj. prăjitu ră dïn albuş de ouă mériter vb. a m érita merveille s. capitală mets s. mama meringue s. marsiiiez. a aşeza.m. miere mieux adv.m. (cu maj. si adj.

/. adj. m un­ tean.) à ~ que afară de cazul cînd mois s. monoclu 526 .m.f. au barem. nrtuşchi mousseline s. m inor miniature s. ab ătut. întunecat mort1 s. moarte mort*. m iner.f. bucată. a urca.m. m aldăr monde s. m iliardar m illiers. a secera. turnat. a arăta. a culege recolta moitié s. m in im titate mare monologue s.m. m uselină moustache s. m. m utră. im ita ţie de piele mollesse s. cum pătat modeste adj. m. mol. moment momifier vb.-euse s. m inaret mince adj.m.m. munte montée s. m. pluş m oarat. jum ătate m o le s k in e s . monsenior monsieur (pl. mozaic mot s.m.f. -elle adj. groaznic mont s. monolog monopole s. m ondial monocle s. mortel.) slă­ biciune moment s. m. din punct de vedere moral morbleu interj. domn monstrueux. -e adj. berbec moutonner vb. /. a dovedi monument s. moară mourir vb. m. m onum ent moquer (se) vb. a sui monteur.f. (p l .m.) num ăr. subţire.m. a spumega mouvant. m iracol. m in ut miracle s. molie adj. muşchetar mousse s. de moarte mosaïque s.f. m ortal. -euse adj. (fig. a turna moulin s. cuvînt. o m ie.mille adj. d ’ordre lozincă. mişcător mouvement s.f. de la munte montagne s. lună moisir vb. messieurs) s.m . munte montagnard. prep./. mineral mineur s. spum ă. şi adj. ă '~ pe m ai p u ţin . pl.m.m.m . m ai mic moine s.f. rezervă moeurs s.m. m. mizerie mission s. o mie mille-patteş s.m. obiceiuri moindre adj. urcuş monter vb. f. can­ minaret s. m in im u m . m. — cher m ai pu ţin . -e adj. — bon m ai p u ţin bun . monopol monopoleur s. m onopolist monseigneur s.m . moale mouches. m in ă. oaie. monstruos. motor mou. muscă.m. la dracu ! la naiba ! morceau s. m ai pu ţin .m.m. m izantrop misère s. -e s. mustaţă mouton s.f. m uştarul m ouchoirs. mort. (loc. m oliciune. vorbă.m. înfăţişare minerai s. m. prendre la ~ ~ a se înfuria.m. m oravuri. conj. a m itralia mode s.m. fără.f. morman.f. tip ărit mouler vb.m. du ~ cel pu ţin. ceas montrer vb. m iriapod milliardaire s.m. scump.f. -e adj. m in iatură minimum s. m uritor.f.f. ~ à cuvînt cu cuvînt moteur s.f. călugăr moins adv.f.) p lăp în d mine s. minister ministre s.m. a muia moulé. modestie. /. modest modestie s. (fig. a m ula. parte morne adj. m inune misanthrope s.m. montor montre s. moderat. I I I a m uri mousquetaire s.f.m. şi adj. muşama. figură mouiller vb. -e adj.f. m inistru minute s. -e adj. mişcare ministère s.f. m istral (vînt) mitrailler vb. moraliceşte. şi s. a-şi bate joc moralement adv. modă modéré. şi adj.m.f. clipă. misiune mistral s. batistă moue s. lume mondial. a-i sări ţandăra. a m um ifica monceau s. I I a mucegai moissonner vb.m.

m.-euse adj. din evul mediu moyenne s. a murm ura muscle s. taină N nage s. quoi de — ? ce m ai nou? cé se m ai aude? neveu s. (în mod) necesar nefs.f.f./. m. I I a înzestra cu cele nece­ sare . a lu n ă. faţă de m asă. zid gros m ûrir vb.f. vas. nichel nid s. nobleţe. — d'eau pînză de apă narcisse s.moyen s. adj. négresse s.f. (fig. de culoarea alunei noix s. I I I a se naşte. nivel noble adj. origine naître vb. născut néanmoins adv. şi adj. totuşi néant s.m. in ed it. nou.m. nici niche s. navals) adj. impers. -e adj. soi naturel. -euse s.f.m. natură./. narcisă narration s.) răutate noircir vb. naiv n ain .f. firesc naturellement adv. muşchi musée s.f.f.f. a prevedea m uphti s. şoaptă murmurer vb. a vui muguet s.f.m. naufragiat naufrager vb. a nega niveau s. -'ive adj. medieval. a naufragia naval. nazist nazisme s. şi adj. medie m ugir vb. negreală. neuve adj.m.f. nervos net.) înălţim e m orală noir. neant nécessaire adj. naturalist natu res. curat.m. piesă de 20 franci aur nappe s.f.m. muzeu musique s. m u nicip al m unir vb. naos.f. zăpadă neiger vb.m. stofă de bumbac de cu­ loare galbenă napoléon s. nataţie nation s. -elle adj.m. papuc. nu né. navă nazi. -e s. naştere. I I a coace. -e (pl.m . natural. -e adj.m. -e s. perete.m. I I a m ugi. a ninge neigeux. -e adj./.f. nobilim e.m. nepot nez s. fel.f. -e adj. nucă 527 .f. cuib nièce s. nins n erfs. înm ulţire m u ltitud e s. negru neige s. tinda bisericii négatif.m . -elle adj. neglijent nègre. acoperit cu zăpa­ d ă . m u tu ­ al mystères. neglijenţă négligent. curăţenie nettoyer vb. pantof dt casă (fe­ meiesc) m u ltiplication s. negativ négligence s.f.m. pol.m . înotător n aif. muzică m utuel.f. m.f. sumedenie m unicip al. m u ftiu . m urm ur.f. -euse adj. mister. naţiune naturaliste s. alun noisette s. m ulţim e. naval navet s. zid m uraille s. povestire natation s.f. (fig. lăcrim ioară m uie s. I I I a înnegri noisetier s. clar nettoyage s. a m aturiza murmure s. nobil noblesses.m. nepoată nier vb. natural naufragé s.m. m ijloc moyenâgeux.m. negru.f . naivitate nank in s.m. întunecos. nazism ne adv. şi adj. nette adj. înot nager vb. nas n i conj. a curăţa neuf.m. reciproc. nerv nerveux.m. a înota nageur. -ive adj. (fig») îngrozitor noirceurs. m.m. pitic naissance s. teolog mahome­ dan m ur s. nap navire s.-euse adj./.m./. a începe naiveté s. necesar nécessairement adv.m. cuşcă (pentru cîini) nickel s.

unchi o n d e s . ceafă. obligaţie o b lig e a m m e n t adv.. lucrare. I I a hrăn i.f. umbră o m b r e lle s. garoafă o e u f s. numeros n o m m er (se) vb. ou.m.f. îndatorire. hei ! o ie s. I I I a v ătăm a. octombrie cu 528 . gîseă o ig n o n s. în mod oficial o ffic ie r s. nuclear n u .m . şi adj. I I a întuneca o b sc u ré m e n t adv. — dit se spune o n c le s. ondulare o p é ra te u r. a merge oblic o b lo n g . a îneca n u a g e s . . ochi. um breluţă de soare o m e ttre vb. lur./ .) substantiv n o m b re u x . şi adj. -e adj. leneş o is iv e té s. . m ăslină o ly m p iq u e adj. nor n u c lé a ir e adj. supunere o b je c tif.m. I I a asculta. om oplat o n pron. însemnare n o u er vb. a observa. n o tă. neamestec ditate n o n -v a le u r s. im parţial o b je t s. oficial o ffic ie lle m e n t adj. (gram. ascultare. ceapă o is e a u s.m.m. nuvelă n o u v e llis te s. val o n d u la tio n s. od eu r s. nou n o u v e a u -n é . observaţie o b se rv e r vb.f. cine­ va . n o n sen s s.f. -e lle adj.f. invar. I I I a obţineo b te n tio n s. întunecat o b sc u ra n tis m e s. num e.f.f.m. (în mod) obscur.f.m. -e adj. ocean o c to b re -s./.m . obiectiv.n o m s . vătăm ător n u l. -e s. -e adj.f.f. hrană. u ndă. încăpăţînat. . (fig.f. a produce o e u v r e s. gol.m. olim pic o m b re s.) de neînvins o b stin é m e n t adv. m.f. obscuritate.m.tr ic e s. obţinere o c c a s io n s. obiect. desculţ n u q u e s.f. a ocupa o c é a n s. -o n g u e adj.f. cu am ab ilita te. -eu se adj.f.f. I I I a oferi o h é ! interj. a (se) n u m i n o n adv . a înnoda. a lega n o u rric e s.f. notar n o te . I I I a omite o m o p la te s. a strica n u is ib le adj . -le adj. -e s. obscur. operator o p é ra tio n s. lumea.m. b u n ă­ voinţă o b lig e r vb.f. a n utri n o u rris so n s.m. a opera. nou- născut n o u v e lle s. doică n o u rrir vb. jaune d ’ — gălbenuş. munca. ofiţer o ffr ir vb. a se încăpăţîna o b te n ir vb.iv e adj. m. nu n o n -in te rv e n tio n s. nord n o ta b le m e n t adv. lenevie o liv e s. noiembrie n o y e r vb. neintervenţie. nud n u ir e vb. în d ărătn ic.m.? . miros (simţul) o e il (pi.f. pasăre o is if .f. lipsă de valoare nord s. a se supune o b é is s a n c e s . privire o e ille t s. nonsens. lipsit de valoare n u -p ied s adv. sugar n o u rritu r e s. bun :»v oi n ţ ă o b lig e a n c e s./ . blanc d ’ — albuş operă. piedică o b stin é .m.f.m. operaţie op érer vb. obscurantism o b sc u r c ir vb.f.m. faire ^ de a da dovadă de o f f ic ie l.m. u n ii.m. apusean. cu încăpăţînare o b stin e r (g’ ) vb. miros o d o ra t s. ondulaţie.m. m. nuvelist n o v e m b re s.f. absur­ n o u v e a u . neclar o b sc u rité s. n ici u n u l. m u lt n o ta ire s. lunguieţ o b sc u r.f. se. a respecta o b sta c le s. a ob liga1 o b liq u e r vb.ru o b lig a tio n s. noutate. m. occiden­ tal o c c u p e r vb.iv e adj. grumaz 0 o b é ir vb. nehot. ştire. ocazie o c c id e n ta l. mîncare n u l.f. yeu x) s. şi adj.m . n u lle pron. n o u v e l. întuneric o b s e rv a tio n s.

f. palton p â lir vb. paşnic.m. tată dulce .m. orientare (în spaţiu) o r ig in a l. panoram ă. îm p ila t o p p rim e r vb. ~ d ’épice turtă p a la is s. ureche.m . -ère s. portocală o ra n g e a d e s. a îm p ila o r s. -e adj. deschidere. p ai. ordinar.m. adv. priv e li­ şte p a n ta lo n s. ordm .m. opresiune.m.f. os o s c illa tio n s.m. a pacifica p a c ifiq u e adj. m. lucru. urs o u til s. a ordona ord re s. pernă o rg a n e s. şi adj.o p in iâ tre m e n t adv.f. coş p a n o ra m a s. care p alp ită p a n ! interj. opinie. pagină p a ille s.m.f. dincolo. pa­ cificator p a c ific a tio n s. a se opune o p p ressio n vb. papuc p a o n . m îndrie o r ie n ta l. ulm orn er vb. u tilaj o u t illé .m. izvor orm e s. a u ita ou e st s. a îndrăzni. furtună o ra n g e s.m.m. 2. adv. orchestră. (fig.f. oscilaţie o s c ille r vb. oxigen P p a c ific a te u r .f. m.m. a îngălbeni p a lm e s.f. pacifist p a g e s. -e adj. da o u ïe s.f. cu încăpăţînare o p in io n s.m. sau.m. -e adj.f.f.m.m. orz o r g u e il s. uragan o u rs s. coexistence ' coexistenţă paşnică p a c ifiq u e m e n t adv.m. asuprit. panteră p a n to u fle s.f. a rîn d u i. ortografie în care.f . paie p a in s.f. uitare o u b lie r vb.m. origine. producţie lite­ rară o u v r ie r . a lua înapoi o u conj. original o r ig in e s.f. aur o ra g e s. răchită ô ter vb. -e adj. pantalon p a n th è re s. I I I a deschide o x y g è n e s. p a lid .f. linişte 34 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor 529 . /. deget (de la picior) o rth o g ra p h e s. a asupri.f. uf ! o u i adv. a decora o r te il s. a auzi o u r a g a n s . os s. ~ de sucre căpăţînă de za­ hăr. unde. înzestrat o u tille r vb. oriental o rie n ta tio n s. pîine . orgoliu. şi adj. m uncitor. m. cerul gurii p â le adj. în plus o u v e rtu re s.f.m.f.) uvertură o u v ra g e s. a înzestra o u tre prep. obişnuit o rd o n n er vb. m. adv. păun p ap a s. o s e ille s. la classe ouvrière clasa muncitoare o u v r ir vb. măcriş oser vb. -tric e s. a îm podobi.f. -o n n e s. şi adj. ramură de palm ier p a lp ita n t. la care o u b li s. unealtă. oranjadă o r a n g e r s.m. ori o ù 1 . pace. chef d ’ ~ dirij or o r d in a ire adj.f. u tila t. instrument o u tilla g e s. a organiza o rge s.m . apus o u f ! interj. pacificare p a c ifie r vb. (în mod) paşnic p a c ifis m e s. a oscila. peste. a scoate. organ o r g a n is e r vb. a u tila . pron. paşnic . ~ bis pîine neagră p a ire s. -e adj. m.m.) en ~ peste. lin iş tit p a ix s.) a şovăi.f.m. I I a p ăli. pereche p a is ib le adj. păstîrnac p a n ie r s.m. orbită o rch e stre s. părere opposer (s’ ) vb. (muz. vest. (loc.m. îm pilare a ezita o p p rim é . poc ! p a n a is s.f. (bot. de pre­ mier de prim ordin o r e ille s.f. a cuteza o sie r s.m.) portocal o rb ite s. şters p a le to t s.f. ordine. pacifism p a c ifis te s. palat.m. auz o u ïr vb. auz o r e ille r s. oprimare.m.

m . paraşută paraître vb.f. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. m. parapet parapluie s. pasiune patatras ! interj. cu v înt.f. în parte partisan. a ajunge parvenu. parc. patinaj patiner vb. m ai ales. fluture p aq u e ts. a îm podobi. I I I a parveni. pavilion payer vb. a petrece passe-temps s.f. stăpîn patte s. vorbire. grăitor. palm ă (a m îin ii) paupérisation s.m.m . -e s. şi adj.m.m. privelişte paysan . a apărea parallèlement adv. uneori parfum s.m. m.f. a participa particulièrement adv. m.f. pariu.p a p ie rs .m. din . parfum . -e adj. cu excepţia partager vb. în parte partir vb.f.f.m. emfază patience s. trecut passe-montagne s.f. aluat pâté s. cu răbdare patient. pas1 s. prin.m. m. ~ conséquent prin urmare p&rachimiquc adj./. ţară.m . şi adj.m. paralel parapet s. piaţă în faţa unei bise­ rici de loup t ip t il. m..m . parter.m. partidă partiellement adv. um brelă (de soare) parbleu ! interj. a îm părţi parterre s.f. (p l .m. răbdător patinage s. şi adj. ţăran paysannerie s. pachet par prep. pavaj pavilion s. I I I a părea.m. regiune paysages. şi adj. perfect parfaitement adv. vorbitor. f. pastă. à ~ aparte. partid participe s. a vorbi parm i prep. fabri­ cant de parîum uri pari s. grădină parce que loc. -ive adj.f. I I I a pleca. {pl-) documente. păşune paume s. şi adj. participiu participer vb. a porni partiellement adv. so­ nor parler vb. deopotrivă. pasiv passion s. pată de cerneală paternei.f.m .f.-ne s. a parodia parole s. în special. îndeosebi. pardesiu ’ par di ! pardieu ! interj. la dracu ! pardonner vb'. pentru că. de.) părin ţi parer vb. pateu. pe. n u . -euse s.m. a răsplăti pays s. a paria. patos. traversare . a face prinsoare p a ris ie n .f. pescuit pécher vb.m. du tout nicidecum: ~ « n nici un passage s.m. leneş parfait. -e adj. parvenit parvis s.f.m. ru dă. p artie s. hirtie. piersic pêcher 2 vb. ~ buvard sugativă papillon s. m. patron. -es. patiserie patron s.m .m. părintesc paternellement adv. a trece .m . a patina pâtisserie s. pnur quoi ~ de ce n u?.f. şi adj. pat'achimic parachute s. trecător passé. buf ! pâte s.-euse s. de către. şi adj. zău ! parc s. ha­ sard d in întîm plare . părinteşte pathos s.m.m. -e s. printre parodier vb. -euse s. sărăcie pavé s. parte (dintr-un întreg). peisaj. prendre la a lua c u v în tu l. pauperizare pauvre s. um brelă (de ploaie) parasol s.m. ■ — bonheur din fericire ./. piele pêche 1 s. f. fără.f.f. partizan. a ierta pareil. adept partout adv. fiindcă pardessus s.m . căciulă îm b lă­ n ită care se îndoaie peste urechi passer vb. caldarîm . m.m. fragment passant. pas. trecere .f. ţărănim e peau s. a p lă ti. strat de flori parti s. pescar 530 .m.m .f. -e s. sărac pauvreté s.rft.m.m. piersică pêche 2 s.f. pari­ zian parlant. -eresse s. à mauvais încurcătură pas2 adv. labă pâturage s. la fel parent s. -e adj. -le adj.m. a pescui pécheur. pretutindeni parvenir vb. răbdare patiemment adv. conj. păcătos pêcheur. a păcătui pêcher1 s. rămăşag parier vb.-enne s. paşaport. a para paresseux. mireasmă parfumeur. distracţie passif. -elle adj. parte. şi adj.f. perfect parfois adv. e g a l .

penibil péniblement adv. perfid performance s.f. călugăr perfide s. personal perspective s. gîndire. I I a pieri permettre vb.pédale s. a pătrunde pénible adj. capot (de casă) peindre vb. veşnic perplexe adj.m. a-şi închipui perte s. pl. pron.) şi adj. m. à ~ près aproape. a se pieptăna peignoir s.a se speria. -e adj. -elle adj. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb. zugrăvire pelouse s. a (se) gîndi. permisie perpétuel.f. judecată penser vb. (loc. a reflecta pensionnaire s.f. pătrundere pénétré. ta tă .f. cantitate cîntărită peser vb. -e adj. a persista personnage s.f. -e adj.m. a popula peur s.-le s. -e adj. m ic. cîntărire. pedeapsă . greutate . pictură.f. m. perspectivă perspicace adj. I I I a picta.f. moş. personaj.f. -e adj. I I I a pierde père s. (înv. mon dragul meu .m. s.f. sans ~ uşor. şi /. personalitate personne 1. a cîntări peste s. perceptor percer vb. pajişte pencher (se) vb. -e adj. m iti­ tel . şir de detunături pétillant. pătrunzător pénétration s. -e adj. m. a se înclina. ) ascuţit perce-neige s. farmaceutic pharmacie s. fără graţie pesant. a se apleca pendant prep.f. persoană im portantă personnalité s.m. a zugrăvi peine s. m icul dejun petite-fille s. a se convinge .m. seminţie. populare peupler vb. şi 2.pictor peintures.f. a găuri perche s.m. şi adj. pătrunjel persister vb.) părinte. (fig.f. f. în tim p u l. pedală pédant. primejdie périodique adj. persoană. ghiocel percepteur s. (loc. a străpunge. (fig.f.f.f. far pharmaceutique adj.) a Juma peu adv. peluză. şi adj. povîrniş perçant. pasărea fenix 531 .f. pantă. pensionar pente s.) à de-abia. cela ne vaut pas la ~ nu merită oste­ neala . stă­ ruitor persil s. p u ţin .f. conj.f. pă­ trunzător . periferie périr vb. avoir — . greu pesée s. ciumă pétarade s. trib peuple s.m .m. (cu maj. pătruns pénétrer vb. nekot. periodic périodiquement adv. m. s. (în mod) perio­ dic périphérie s. a se căţăra perchoir s. a-i fi frică pharaon s.f.f. nepot petits-enfants s. nepoată petit-fils s. a se spînzura pénétrable adj. perplex perroquet s. de fiică) pétuner vb. ~ à ~ încetul cu încetul petit-déjeuner s. străpungător. fără greutate p e in tre s. greoi. chiriaş (într-o pensiune) . bătrîn (relig. I I I a permite permission s. persecuţie persévérance s. (în mod) p e n ib il.f.m.f. -e s. pericol. persan persécuter vb. frică. se don­ ner de la a se strădui. m.-e s.m . pierdere pesamment adv. m.) que în tim p u l pendre (se) vb. cam . adv.f.m./. strălucitor. cu greutate pensée s.f.m.m. prăj ină percher vb. perseverent.m. m icuţ. a persecuta persécution s. popor peuplement s. halat de baie.m.f. perpetuu. uşor de pătruns pénétrant.f. stăruinţă persévérant. perucă persan.) descriere. /. nepoţi (de fiu . farmacie phénix s. sclipitor petit. şi adj. papagal perruque s. nim eni personnel. pedant peigner (se) vb.f. m. performanţă péril s. ~ ~à pu ţin cîte puţin peuplade s.m. faraon phare s. perspicace persuader (se) vb.

piesă.f. pum n point1 s. sobă poésie s. încheietura m îin ii poing s. fotoelectric photographe s. -e adj. fizic physiquement adv. I I I a plăcea. -e s. penele unei păsări.f. învineţit .m./. ploaie plumage s. m.m. avoir sur rue a avea casă proprie pile s.f. ~ ~ de vue punct de vedere. şi adj.m. picior. tă b liţă plastique adj. plăcut. f. săritură plonger vb. a strînge plisser vb.f. din punct de ve­ dere fizic piano s. glum ă plaisir s. planşeu. plonjon. cea m ai mare parte .m.f. podea planète s. tîrnăcop. pană. f. pour la ~ în mare parte plus adv. prendre ~ a lua loc. à ~ stîncă prăpăstioasă pièce s. a se cufunda ployer vb. pian pic s. m. adv. fel de mîneare plate-bande s. cîmpie plainte s. a plasa.m. fosfor photo s. fotografic phrase s.m. buzunar poché. le ~ cel m ai rău pis adv. în făţi­ şare physique1 s. pip ă. m ai.f./.m. m. oeufs ~ « (ouă) ochiuri poêle s.philatélie s. hîrleţ piolet s. bucată. a jefui. ondulatul păru lu i plier vb.f. a înjunghia poignées. distracţie plan s. penaj plum e s. placă. fotograf photographier vb.f.m. farfurie . şi adj.f. filatelie philosophe s. fizică physique2 adj. p ilă .m. a prăda pilote s. rocher . hazliu plaisanterie s. pltngere plaire vb. m ai rău . plăcere. pinguin pioche s. grăm adă. -euse s. lacrim i pleuvoir vb. vîrf . peniţă plupart s. pieton pieusement adv. injecţie.f.f.m . Jloc. punct. a călca în picioare piéton s. focă phosphore s. pistol pitance s.f. -e adj. plato u. plusvaloare plutôt adv. m ai degrabă pneum atique adj. loc.m. m.f. cameră pied s. de m al en ~ din lac în puţ pistolet s. a pune placeur. p lic . a fi agreabil plaisant. zbîrcitură . f. filozof philosophie s. poale.f. a compă­ tim i plaine s.f. filozofie phoque s.m. m. f. plastic plat s. fotografie photo-électrique adj. m înèr. tain pivoine s./. plus plusieurs adj.m. serviciu placer vb. -e adj.f. plafon.f. m ai rău . impers. a fotografia photographique adj. pneum atic poche s.m . a plisa plongeon s. fiziologic physionomie s. p lin .m.m. proiect plancher s. a înd oi. strat de flori plate-forme s. tavan plaindre vb. podiş plein.m. a îndoi.f. à ~ pe jos piétiner vb. pisc.f. pionier pipe s. pensulă pingouin s. m ai m u lt. nu. pum nal po ign ard » vb. de loc pointe s. m ai curînd.m . a plonja (în apă) plonger (se) vb.m.m.f.f. m. cazma. platform ă plateau s. une ~ ~ de m ain o strîngere de m înă poignet s. poezie poétique adj. p l. I I I a plînge.m. ~ de départ punct de plecare point2 adv. coama un ui zid . Înţepătură pire adj.f. pilot pinceau s. planetă plaque s. rid . p iaţă . hrana ziln ic ă. plasator plafond s. lulea piqûre s.m.f. fizionom ie.m. ~ atomique p ilă atom ică pillard. a ploua p li s. greutate poignard s. la^-du jour zorii zilei 532 . a se Încovoia pluie s. la mise en s m iza n p li.m. pu m n.m . m ajoritate. plan . bujor places. frază physiologique adj.m .m. încărcat pleurs s. jefuitor piller vb.f. cu pietate p ig n o n s . culm e. m ai m u lţi plus-Value s. poetic poids s. ) à ~ perpendicular . cută. piolet pionnier s.

pour tout — eu totul. a se năpusti précis. mazăre poisson s. şi adj. port portail s. păpuşă pour prep. si­ gur . m.-portofel . oală potage s. pudră poudré./.m. posibil. ştrengar politesse s. pudrat poule s.f. portieră portier. [bot.pointer vb. -ère s. puseu pousser vb. precedent précéder vb.m-. prăpastie précipiter (se) vb. pentru ce pourri. precis. praf poussiéreux. preţios.f. a profesa précaution s. potasă potassium s.m . -e adj. prăfuit.-e adj. a împinge .m. exact ponctuellement ndv. fin .m. invar. portai portes. piept. -e adj. p lăm în i poivre s.f.f. lustruit.m. acces.f. porţelan po rches. pompă (şi fig. porţie portrait s. -e adj. a se repezi. piper pôle s. cu toate acestea pourvoir vb.) poursuite s. putred (şi fig. creion autom at porter vb.f.m.f. p lin de praf pouvoir vb. portic. stîlp pouah ! interj. a practica.m. punte populaire adj. cu condiţia ca. cu fast ponctualité s. poliţie poliment adv. -elle adj.». (poetic) roşu. poziţie posséder vb.f. -euse adj. populaţie populeux.) m ăr pompe s. pralină praticable adj. sînge pourquoi conj. a purta.m. a o duce porteur. pe care se poate um bla pratiquer vb./. politicos police s.m. um ărul obrazului pommier s. pulbere.m. a se Inulţa poireau s. politică politiquement adv.m. pentru. cu p u tin ţă poste1 s. . praf.) par poire s.m. degetul gros de la m îuâ poudres.f. num ai să poussée s. purpură. popuiar populairement adv. punctual.m. precauţie précédent. cuier porte-mines.m. I I I a putea praline s.m. din punct de ve­ dere politic polyclinique s. praz poirier s. ciorbă. politeţe politique s. -e adj.f.f./. m. scump précipice s. pol poli.f.-euse adj. a îm brînci poussière s.f. a fur­ niza pourvu que loc. a poseda . în mod politicos polisson. practicabil. a populariza population s. de ce. peşte poitrines. a duce se ' a se sim ţi.f. adu­ cător portière s. (bot. pară pois s.m.f.f. poştă poste2 s. posesiv possible adj.m. posesor possessif s. şi adj. portret poser vb. a dom ina possesseur s. m. a însemna. la.) pourrir vb.f. portofoliu portemanteau s. plăm în poupée s. a preceda précieux. m ăr.f. ptiu ! pouce s. I I a putrezi (şi fig. I I I a prevedea. post.m .f.m .f.f. ~ de terre cartof pommette s. găină poulet s. (în mod) popu­ lar populariser vb. punctualitate ponctuel. nt. pod. uşă portefaix s. a aşeza position s. în mod precis.m. m . tin dă port s. spre.m ăru n t ca p rafu l. portar portion s.f. p u i (de găină) poumon s. -euse s. partir " Moscou a pleca la Moscova pourpres. tocmai 533 .m. hamal portefeuille s.-euse adj. în total potasse s. -onne s.f. a puncta. urmărire poursuivre vb. în mod pompos. poligrafic pomme s. serviciu pot s. m. a pune.f. cu exactitate pont. conj./.f. potasiu poteau s. vas. 9.f.) pompeusement adv.m. poartă. I I I a urm ări pourtant adv. foarte populat porcelaine s. totuşi. exact précisément adv.. punctual. policlinică polygraphique adj. purtător.

-e adj.m.m. corect. prevenitor. ziarele pressé.m.f. preşedinţie président. m.m . pro­ ducător p ro d u c tif. productiv production s.m. I I I a lua .f.f. gherlă prisonnier. promotor. a crea produit s.f. a proceda procès s. a dovedi proverbe s. m inune prodigieux. -e adj.f. -e adj. plim bare promesse s. a îm prum uta. I I I a înştiin ţa.m. preţ. a apăsa . a pro­ mite promoteur s. cum să (se) pro­ cedeze prén o m s. teasc. uim ito r producteur. vecin proche adj. -ière s. curat protester vb. deţi­ n ut. -ive adj. de împăcare cu divinitatea proportionnel. probă.f.f. apropiat . în mod profund.m. prim ul première s. a priva (de ceva). -e adj. presiune. prună 534 . m. privaţiune. a da cu îm p ru m ut. m. lipsă priver vb. si adj. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii prim ordial. de aproape prodige s.m .m. primăvară prison s. cam. providenţă province s.f. prezent présent s. prenume préparer vb. I I I a prevedea prier vb.a apăra présidence s. problemă procéder vb. şi adj. profit profond.f. -e adj. aproape presqu’île s.m.f. dovadă. eiuboţica-cucului prim itif.m.f. a ruga primevère s.m. director de liceu prudemment adv.f. probabil problèm es. promisiune promettre vb. -e adj.f.f.f.f. proporţional proportionner vb.m.m .f. proces prochain. tip a r. -e adj. premiu. a pronunţa propitiatoire adj. principal printemps s. I I I a prescrie présent./. a prezerva.f. înda­ toritor prévenir vb. peninsulă presses.m. a strînge . progres proie s. închisoare. premieră prendre vb. a prevesti préférer vb. m . -e adj.-e s.m. ~ l ’oreille a asculta. prizonier privation s.préconiser vb. cu caracter îm p ă­ ciuitor. aproape. proletar promenade s. profesie profit s. a protesta prouver vb.m. pradă projet s. proverb providence s. provincie proviseur s. preventiv prévoir vb.f. I I I a presimţi presser vb. I I I a făgăd ui. a prefera prématuré. grăbit pressentir vb.-ive adj. îndată prononcer vb. m. producţie productivité s. şi adj.m.f. productivitate produire vb. a preconiza prédire vb. răsplată probablement adv. adînc profondément adv. pretoriu preuve s. proiect projeter vb. prim ordial prince s. şi adj. prudent prune s. -ive adj. prinţ principal. -e adj. cu prudenţă prudent. pretenţie prêter vb. -e adj. a propune propre adj. -ière adj. -euse adj. I I I a produce. m aşină de presat. vorbă. -trice s. curat proprement adv. a proiecta prolétaire s. s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. la presa. prematur (şi fig.f. -e adj. I I I a prezice. adînc profusion s. a proporţiona propos s. preşedinte presque adv. produs professeur s. in iţiato r promptement adv.f. prim itiv . se * ■ a se grăbi prepsion s. -euse s. privilegiu prix s. apropiat. cuvînt proposer vb.) premier. I I I a pretinde prétendu. faire ses ~ s a-şi dovedi calităţile prévenant. cadou. a aver­ tiza préventif. aproxim ativ prescrire vb. f.. gata prétendre vb.m. dar préserver vb. profesor profession s. belşug progrès s. comment s'y ~ cum să (sc) facă . profund. a pregăti. -le adj. a trage cu urechea prétoir s. pretenţios prétention s. a prepara près adv. pretins prétentieux./». apăsare prêt.

puternic. ~ qn. şină railler vb. (abreviat ) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. public publication s.m. întrebare. ceartă. a reduce. ce?.f./. a judeca rajeunir vb.m. m.m. -e pron. a răscumpăra raconter vb.m.m.u n ii. radios.m. oricît quelquefois adv. purice pucelle s. quelle adj. ce quoique conj. oricine. cine. c îţiv a . radium rafale s. ridiche radium s. şi interog. publicare. dreptate. a încuraja raffoler vb. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. pseudoşt iinţă psitt. oarecare quelque 1. (pl.m. vesel radio s. cînd. chei. interog. a scădea raccourcir vb.m. deşi. patru . pijam a Q quai s.vb.f. a agăţa . a publica. 2. şi conj.m. chenzină quinze adj. putere puissant.m. apoi. cineva./. a jefui raideur s. să.f. aproape quatre adj. influent puits s. curat pyjama s. care. glum ă proastă quotidien. nehot. -ique adj. entre — yeux între patru ochi que1 pron.-e a d j.m.f. rafală raffermir vb. I I a pedepsi punition s.f. publicitate. ) nişte.f. pulover punir vb.m. gîlceavă questions. adj. ce quelconque adj. raţional raisonner vb. puţ pull-over s. (vreo) cincisprezece. pron.f. a zeflemisi. vreo. zilnic R rabattre vb. de vreme ce puissamment adv. rel. publica­ ţie publicité s. hrean rail s. rel. psst ! public. peron qualité s. uneori.f. care quiconque pron. a aprinde din nou ramage s. -euse adj. fecioară puer vb. a întreba queue s. cincisprezece quitter vb. -e adj. raţiune.) a înjosi raccrocher vb.f. psst ! interj. strugure raiso n s. orişicine quinzaine s.m. limpede. a părăsi quoi pron. cauză. I I a scurta. a se alătura rallum er vb. I I I a coborî. sfert quartier s. pe care. — même chiar dacă. cartier quasi adv. I I a în tări.f. nehot. pur. a raţiona.) a şterpeli. a ralia. I I I a întineri ralentir vb. cîteodată quelqu’un. cotidian. vreun querelle s. m.f. nehot. ~ veux-tu? ce vrei? que2 conj. -ne adj. ca să quel. puternic puissance s. a puţi puis adv. a povesti radieux.m. a răspîndi puce s. a-i plăcea la nebunie rafler vb. vreun. ciripit 535 . pedeapsă pupitre s. calitate quand adv. rel.f. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. I I a încetini rallier vb. reclamă publier . chestiune questionner vb. {fig. adv.f. radiodifuziune radis s. totuşi quart s. pupitru pur. radio . s. după aceea puisque conj. cu toate că quolibet s. prun pseudonyme 3. pseudonim pseudo-science s. a rid i­ culiza pe cineva raisin s.prunier s. rigiditate. (fam. forţă. rn.f. coadă qui pron.f. înţepenire raifort s.

a cerceta . adv.m . chitanţă recueil s. realism réaliste adj. repede rapidement adv. a a m in ti. recepţie. m in unat rayé. singuratic récolte s. a coborî din nou rédiger vb. a aduce . (loc.m. I I I a face din nou refermer vb. adunaré de oa­ m eni. (fig. redută redouter vb. a realiza réalisme s. I I I a scrie din nou. a aduna reculer vb.f.m. a se teme de ceva redresser vb. adevărat réélire vb. m.m . I I I a reflecta.m. m receptor réception s. m. a se a lip i rattraper vb. a m ărturisi reconstruire vb.m. rar rarement adv. a culege ramener vb. recepţionare recevoir vb. rareori ras.m. afectat . /. a recompensa. a se lin işti rassurer (se) vb.m. a se lin işti rat s. rang s. radiere réaction s. a strînge rasseoir (se) vb. a prinde* a ajunge din urmă ravir vb. à la ~ în căutarea recherché. a re­ dacta din nou rectification s. reducere réduit s. raport rapporter vb. redingotă redire vb.m. reflex 536 . povestire réciter vb. puţin comun rechercher vb. a redresa redresser (se) vb. a rechema.m. rebel récepteur s. a recolta recommander vb. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. a recopia record s. efectiv réexpedier vb.) à — ad m irab il. reacţionar réagir vb. vărgat rayon s. a redacta redingote s. -e adj. reacţiune réactionnaire s. repede rappeler vb. a se îndrepta. tîrcoală.-e adj.) a se înse­ nina . p lin . (jur. a înveli récrire vb. spiţă (de roată). I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. se •'* * a-şi a m in ti ceva rapport s. a aduna. a se ridica réduction s. cercetare . I I a răp i. a aşeza.f. a nu m ai ţine cont de ce a fost.f. I I I a realege réellement adv.f. ajutor de portărel recouvrir vb. I I I a reapărea réarmement s. reflector reflet s. a căpăta réchauffer vb. a răs­ p lă ti reconnaissant.f. corec­ tare reçu s. -e adj. strălucire . I I a reacţiona réaliser vb. a re­ peta. rm a. 111 a reconstrui recopier vb. sir ranger vb.m. a căuta din nou . a în c în ta.ramasser vb. rază. a reîncepe. rassemblement s. reflectare. raion rayonnement s. realist réapparaître vh. căutare .f. persoană care trăieşte de­ parte de lume. răzvrătit.) faire table rase a face tabula rasa. a readuce. a reînchide réfléchir vb. ) a urm ări (?i Ji g-) récit s. re­ cordman recors s. a reclama. (jig . a apropia rare adj. a critica. plim bare. re înarmare rebelle s. m ulţim e strînsă la un loc rassembler vb. culegere recueillir vb. se ^ a se referi rapprocher vb. a raporta . real. a retrimite refaire vb. I I I a recunoaşte. f. I I I a spune din nou. m .m. şi adj. recoltă récolter vb.m. -le adj. a reedita réel.f. I I I a acoperi din nou. a rîndui rapide adj. a aduna. a strînge. a recomanda recommencer vb. I I I a culege. a întoarce randonnée s. m. a recita réclamer vb. rectificare. a cere cu insistenţă recluss. record recordman (pl. recunoscător reconnaître vb. a cugeta réflecteur s. loc retras rééditer vb. a încălzi recherche s. a se lega.f. în mod real. a relua récompenser vb.m. I I I a p rim i. -e adj.f. recordmenj s.m.m. a da înapoi redescendre vb. rar. călătorie „ . şobolan rattacher (se) vb.

a răspunde répondre vb. a întoarce un ceas remous s. a eîştiga. de. în mod regulat rein s. I I I a relua représentant s. I I I a răspunde repos s. I I I a paşte.f. regiune. loc de întîlnire rendre vb. a dom ni regret s. a urca.f.m. refuz refuser vb.m. 1. a replica. a (se) sui din nou . a am îna repaître vb. rig lă. raport relèvement s. regulă règlement s. I I I a reciti reluire vb. întărire renommé. remediu. viitoare (produsă de mersul unei nave) . {pl. rin ich i. mîneare repasser vb. a întregi remporter vb. a în tîln i rendormir vb. a reprezenta répression s.f.m . a ascunde. (fig .f. a reflecta refluer vb. a renunţa renouveler vb. masă. a face m ari servicii cuiva . (loc. a repartiza repas s. a înveseli relais s. reparaţie réparer vb. a se informa rentabilité s. a repeta . a. a regreta régularité s. leac remédiable adj. I I I a înapoia.f. a călca rufe repentir (se) vb.m. a m u lţu m i remettre vb./. I I I a adormi din nou rende*-vous s. a arunca înapoi rejoindre vb. reprezentant représenter vb. a respinge . I l a um ple.) ascunziş. — chez soi a se întoarce acasă renverser vb.m. regularitate régulièrement adv.m. a răsturna .f. a trim ite înapoi. reînnoire renseignement s.m. a inversa renvoyer vb. observaţie rem èdes. répliquer vb.m. respingere.m. a străluci remarquable adj. reparare. I I I a se căi répertoire s. deschidere.) à plusieurs s în m ai rhulte rînduri 537 . adv. remarcabil remarque s. I I I a împreuna réjouir vb. a povesti. a repara. regină rejeter vb. a reîncepe rénovation s. m. a trece din nou prin . a se odihni repousser vb.f. se " a se duce la renfermer vb. I I I a renaşte renard s.m. regiment. rentabilitate rentrée s. remediabil remercier vb. a priv i./.m. domnie régner vb. registru.m . a inspira repulsie. odihnă reposer (se) vb. grands services à qn./. şopron remonter vb. predare.m. cută.m. a înm îna remises. repertoriu répétition s. vîrtej de apa rempart s. région s.m. refren réfugier (se) vb. I I I a răspunde prom pt. -e adj. reluare. I I I a luci. releu. repetare. represiune reprise s. informaţie renseigner (se) vb.f. a reglementa.m. întîlnire. a înlocui rem plir vb.f. remitere.m. relaţie. regim régiment s.f. a arunca din nou. regulam ent. a orîndui règne s. a relata relation s. vulpe rencontre s. regret regretter vb. I I I a pune la loc. ştafetă relater vb. se ^ a se hrăni réparatio ns. I I a îm părţi.m.) şale reine s.m. a repurta remuer vb.f. a se întoarce. nesupus refrain s. întîlnire rencontrer vb. renum it renoncer vb. ţin u t registre s.m. a refuza regard s. reîncepere rentrer vb. privire regarder vb.m. 2. a se uita régime s. reîace repartir <'6. condică règle s.refléter t>b. renaştere renaître vb. a se refugia refus s. a reda . a cuprinde renfort s. refractar.) refulare réfractaire adj. remiza . repriză. repetiţie repli s.m. a reînnoi . (despre plante) a creşte reprendre vb.f. a pleca din nou répartir vb. a îm p lin i.m. a se revărsa înapoi (şi /»«•) refoulement s. m. ridicare relire vb. a mişca renaissance s. (med. linie. meterez remplacer vb. regle­ mentare régler vb.f. I I a bucura.

2.f. a rămîne résultat s. moderaţie.f.f. rezistenţă résister vb.m. I I a reuşi rêvasser vb. nenorocire revêtir vb.m. rînjeală riche adj./. din belşug richesse s. I I a reuni. I I I a reţine.m. cu hotărîre résolution s.f. -euse adj.m. a clăti riposter vb.f. reve­ dere . pensie rétrécir vb. a întîrzia . a se răscula. rid. a expune retraite s. rezolvare résoudre vb. înviere rétablir vb. a solicita réquisition s. ţeapăn rim e s.-e s. a regăsi Réunions. I I a apuca iar ressembler vb. răm ăşiţă.f. rim ă rincer vb. întîrziere. rezumat résurrection s. bogat . rest rester vb. nim ic. a rezerva réservoir s.m.m./. a m uta din loc rez-de-chaussée s. rechiziţie réquisitoire s. a opri retentir vb. revistă révulser vb.m. rechizitoriu. faire le a face pe bogatul richement adv. m al. I I I a rezolva respectueux. în tîrzia t . a da tîrcoale roi s.a se însănătoşi rétablissement s. retragere. être de — a se fi întors retourner (se) vb.) încercare. I I I a străluci ressaisir vb. I I I a cliema. -euse adj. a visa réverbère s. a riposta rire vb. bogat. -e adj. pensionare.m. {fig. a rezista résolu. a semăna. rever.f. a acoperi revoir vb. a respira resplendir vb. amînare retarder vb. m.) critică violenta réseau s.f. rol roman s. a se întoarce. adv. respectuos respiration s. roman 538 . orez robe s. (fig. restaurant reste «. răsculat révolter (se) vb. întoarcere.f. rezervor résider vb. s. bogăţie ride s. a se revolta révolution s. revolver revue s.reprocher vb.m. rezultat résumé s.f. stîncos rôder vb.f. a retrage retordre vb. revenire. a strîm ta (şi fig. om ridicol rien 1. şi adj. st încă rocher s. m. rid ico lu l. a-şi întoarce capul retracer vb. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. (fig. pron. I I I a resimţi.m. s. reţea réserve s. răsuflare respirer vb.m. a reproşa république s. felinar (de stradă) revers s. m. au ~ ~ la revedere révolte s.f. alip ire . rochie roc s. hotărît résolument adv. m ijloc de trai restaurant s. restabilire. I I I a revedea. m./.f. a amîna retenir vb. grupare réunir vb. I I . a visa cu ochii deschişi rêve s. ) retrousser vb.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.f. a se ase­ m ăna cu ressentir vb. vis revendication s. discreţie.m. 17 a răsuna retenue s. a avea reşedinţa. a sta.) a Consta résistance s. zbîrcitură rideau s. înapoiat retardement s.m. revoluţie revolver s.m. fleac. I I a restabili.m.m. revendicare revenir vb.f. a trasa din nou. a sufleca retrouver vb. I I I a răsuci retour «.m. parter (la casă) ricanement s. I I I a îmbrăca din nou.m. republică requérir vb. se — .f. rege rôle s.f. a în tru n i réussir vb. întîrziere retardataire adj.m. perdea ridicule s.f.m. rîs risquer vb. hotărîre . I I I a rîde rire s. revoltă ré v o lté . I I I a reveni.m.m. ţărm rivière s. respiraţie. a sim ţi ressource s. a risca rive s. însă­ nătoşi’ < 5 retard s. m. nehot.m. rîu riz s. re­ ţinere retirer vb. rezervă réserver vb. a deplasa. (loc. a se întoarce rêver vb. resursă. reunire.f.m.

sănătos. I I I a redeschide roux.i adj.f. romînese. a lua sînge . ) a măcina rongeur. cale rouvrir vb. suspin sans prep.f.f. sîm bătă sang s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.m. regalist royaume ». salon salutre adj. I I I a satisface sauce s /. şiretenie.f. sîngeros. grătar. -e s. înţelepciune saigner vb. sănătos saint.f. -e adj. hohot de plîns. jertfă safran s.m sac.-e adj. drum . şi adj. nisipos saboteur. m. ritm at s gabie s. salvă samedi s. a sîngera • . sfinţit. salariu sale adj.m.f. I l a apuca. m. şi adj.f.m. -e adj.) a stoarce (de bani) sain. a îi lac de. romantic romantisme s. sfînt saisir vb. sos. satelit satin s. panglică rude adj.f.m.f. -euse adj.f.m. a face sul roum ain.f.f. ungere.romancier s. (fig. rozător . a saluta salut s.m.) necorect s a lé . m urdar.m.f.m .m . ritm .f. nisip sablonneux. romancier rom antique adj. satisfacţie satisfaire vb.m.m.. sardea satellite s. însîngerat sanglot s.m. (fig. stradă ruisseau s. -e adj. (pop. bluză ciobănească ronte s. roz roseau s. -e adj.m.m.m. ran iţă. ~ à main po­ şetă sacoche s. I I a m urdări salle s. a lovi cu sabia sabreur s.m. regat ruban s. adj. odaie. rupere..m. sărat. regal royaliste s.m. trandafir. încoronare a unui suveran sacré -e adj. a frige rôtisserie s. a curge şiroaie. a distruge ruer (se) vb. anotim p salade s. -e adj. salubru saluer vb. friptură (la tavă) rôtir vb. (cu maj. primele no­ ţiu n i rue s. spadasin sac s.m. (fig.f.f satiră satisfaction s.f. fără santé s.f. a sesiza. I U a rupe. zeamă 539 . horă ronfler vb. 2. a se n ăpu sti asu­ pra ruisseler vb.m. sacoşă sacre.f. rupture s. ) chinuitor.f. a sforăi ronger vb. -e s.f.) rom în . salată salaire s. adj.m. romantism rompre vb. sacru sacrifice s. -euse adj. sabie sabrer vb. a ruina. pîrîu ruiner vb. concentraţia sării în apă salir vb. privighetoare rotation s. ruptură ruse s. à manger sufragerie s a lo n » . trestie rossignol s. a rostogoli . greu rudiment s. tranda­ fir iu . salut Salve s. sînge sanglant. şiretlic rythme s. roată rouge adj. lim ba rom înă rouppe s. a săra salinité s.f. satin satire s . rudim ent. sală. a înţelege saison s. roşeaţă rougir vb. I I a (se) înroşi rouler vb. rotund ronde s.m. măsură rythm é. sănătate sapin s. a roade.m. s.f. ş.) hazliu saler vb. roşcovan royal.-euse s. roşu rougeur s.m. cu înţelepciune sagesse s.f. salvare. (fig. salinitate. înţelept sagement adv. rousse adj. I I a prăji. roşcat.m.m.f. aspru. s. sfînt. brad sardine s.m . m. s.m. rotaţie rôti s. sabotor sabre s.f. şofran sage s. a sparge rond. m istuitor rose 1.

faire 540 .f.m. senzaţie sensationnel. serviciu. a scutura secourir vb. pecete sceller vb.f. secundă secouer vb. -e adj. real seringue s. a şedea un tim p undeva sel s. linişte. găleată sec. conj.-ète adj. scenă scepticisme s. veac siège s. sectarism secteur s. doar sève s. săritură sauter vb. şedinţă seau s. scenariu scène s. scrupul sculpteur s.m. cu excepţia saule s. a sigila scénario s. (loc. I I I a sim ţi.m.f. uscat. despărţire séparer vb.m. siluetă sillon s. sim ţ.m. scrib. a sprijini secret. secară séjour s. a despărţi septembre s.f. ştiinţă scientifique s. -elle adj. sector section s.m. seringă serpent s. funcţie serviette *.m. om de ştiinţă scintiller vb. cîrpaci (de încălţă­ minte) a cunoaşte. a strînge.m. aseme­ nea sauver vb. m . senzaţional sensible adj. sex.f. a însemna. scuter scribe s. şaipe serrer vb. aparenţă.ttt.f. salcie saut s.f. I I I a şti. a apăra. salvator sauveur s.m. I I I a aju ta. şi adj.m.saucisse s. sécher vb. gustos. a salva sauveteur s. shampooing s.m. secol. a separa. prosop. afară de. salvator savant s.f.m.m.nt.f. asemănător. semnalizare signifier vb. secţie sécurité s. şervet. a sări sauvage adj.m.f. de a se preface că sembler vb. sentinelă sentir vb.?/?. a apăsa services. că.. săpun.f. linişte seigle s. singur seulement adv. m.m. a scînteia scooter s. sec. delicios scandale s. mezel sauf prep. vas din porţelan de Sè­ vres sexe s.it. serios . conj.m.m. séjourner vb. semicircular sens s.m. talpă semer vb.m. dacă.m. servitor sésame s. s. spălare a capului. brazdă semblant s. a pune şaua savoir vb. copist scrupule s. a fluiera signal s. slugă.m. serai sérieux. a semăna semi-circulaire adj. 2. f. sculptor séance s.m. sentiment sentinelle s. salt. a salva selon prep. a avea sen­ sul de silence s. a pecetlui. tăcere silhouette s. siguranţă. pricepere savon s.f. asediu siffler vb.m./. a sta./. -euse adj.f.f.m. sensibil sentier.) à anume savoir-faire s.m. dibăcie.m. scandai sceau s. sevă sèvres s. secvenţă séquin s.m. /. sèche adj. sălbăticie sauvegarder < > 6 . tain ic . papuc savetier s. septembrie séquences. sens.m. a părea seniflle s. salam. po triv it cu semaine s.m. pantof uzat. à barbe săpun de bărbierit savoureux. sediu. în ca?. şampon si 1.f. I I I a servi serviteur s. săptăm înă semblable adj. savant savate s. sălbatic sauvagerie s. a sclipi.m.9.f. cîrnat saucisson s. scriitor.m. scepticism science s.f. m.m.-euse adj. susan seul. şedere într-un loe.m. semnal signalisation s. a ocroti. după. şa seller vb. a tît de siècles. sig iliu.m. ţechin (monedă de aur) sérail s. at.m.m. ^ une rose a mirosi un trandafir séparation s. potecă sentiment s.m. adv. sare selle s. num ai.m. a usca sécheresse s. ser­ vietă servir vh. judecată sensation s. a m irosi. uscăciune seconde s. scaun.f. secret sectarisme s.

m. sim plitate singe s. I I I a îndura. suprem soviets.m. poziţie. -e adj.f. conj. în. m. a se solidariza solide adj. proptea (şi fig. uşurare goûler vb. sufleu souffler vb.m. neghiob sottise s.m. -e adj. simplu sim plicité s. şoricel sourire1 vb. şoarece sous prep. sum ă.m. ieşire sortir vb.m. solemn solennité s. a sub­ scrie sous-cutané. a sustrage souvenir1 s.) şi adj. păm înt solaire adj. neaşteptat soudeur. schi. -e adj.f. a reflecta sonner vb.m. suflu. (cu maj.f.m.f.m.m. subtitlu soutenir vb.m. sub. faire du ^ a schia snob s. sursă.y. ~ toute îatr-un cuvînt sommeil s. I I I a supune soupçon s. cala­ m itate sinon conj. a ridica. -le adj. sunet songer vb.f. solid.m. crainic (la radio. en — que astfel că sortie s. in caz contrar site s:m.m. nerozie souci s. a sătura. culme s o n s . m . a gîndi. a suporta.m. a supa source s. soră soie s. situaţie situer vb. solar soldat s. izvor sourcil s. adesea souverain. sovhoz spacieux. surdomut souriceau s. conj. dacă nu.m. a sufla. spaţial speaker. înăuntru souscrire vb. m aim uţă sinistre 1. a îm băta soulever vb. sprinceană sourd. vîrf.f. a sprijini souterrain s.f. a ura soulagement s./. a situa.m.f. somn sommet s. adj. socialism société s. solvabilitate sombre adj.m . [loc. — que înd ată ce situation s.f.m . g riju liu . a solicita solution s. surîs souris s. subcutanat sous-directeur. s.f. rezolvare solvabilité s. ( loc. -te adj. răsuflare soufflé s. îngrijire soir s. -e adj. -euse s. suflare. prostie. a sublinia soumettre vb. a răsufla souffraiit. sinistru. a cere.m . adv. a răscula soulier s. a suna sort s. a îngriji soin s.f. am intire souvenir2 (se) vb.m. spaţios spatial. mătase soif s.m.-euse adj. grijă soucieux. subsol sous-titre s. sublocotenent sous-marin s. societate soeur s. supeu souper2 vb. şi adj.m. submarin sous-préfet s.m.) en pe scurt. subterană soutien s.f.m. sudor souffle s. ?n. subînţeles sous-estimer vb. soluţie. sprijin. il fait ^ e întuneric somme s. a dori.f. prost. -e adj. la televiziune) 541 . -e adj. preo­ cupat soudain. soare solennel. privelişte sitôt 1. m.. sum bru.m. I I I a surîde sourire2 s. -e adj. I I I a susţine. îndată. I I I a semna. subinginer sous-lieutenant s. suferind souffrir vb. snob social.sim ple adj. 2.m. pantof souligner vb.f.-euse adj. serată sol s. I I I a-şi am inti souvent adv. a suferi. a admite souhaiter vb.f. soldat soleil s. 2. speakerine s. g rijă. soi. so­ vietic sovkhoze s. soartă sortes. în c ît. sete soigner vb. a bănui souper1 s. puternic solliciter vb.m. subdirec­ tor sous-entendu s. solemnitate solidariser (se) vb.m. surd sourd-muet s. I I I a ieşi sot.m.f.m. -trice s. seară soirée s. social socialisme s. soviet soviétique s.m.m.m. bănuială soupçonner vb.m. subprefect sous-sol s. fel.m.m.f.f.' a aşeza ski .m. suveran.f. adj. a subestima sous-ingénieur s.) soutirer vb.. întunecos. seară.) de — que astfel.

peste. a se isca surmenage s.f. I I I a surprinde. (cu maj. staţiune statisticien s.m. pe. -e adj.m . a suporta supprimer vb. a suscita. sportman. a asuda useur s. suedez suer vb. şi adj. suprafaţă surfin. -e s. m. surprinzător surprendre vb. silabă sym boles.m . -e adj.m. lit. supranatural surnom s. -e adj. Elveţia suisse s. a sugera suggestif. a suprima supreme adj. supraproducţie surréaliste s.)si adj./. dulciuri sud s. I I I a supravieţui survoler vb. a zbura deasupra sus prep. surmenaj surmonter vb.m.m. m. superior superposer vb.f. a tresări surtout adv. chin. stratagemă structure s. suburban succès s.f. a trece peste surnaturel. supliciu support s. sudoare suffire vb. sugestie Suisse s. fără între­ rupere.) şi adj. şi adj. a fi sufi­ cient suggérer vb. supraîncărcare surcharger vb. a atîrna peste surprenant. -e adj. suspect susurrer vb. delicat sub urbain. structură stupeur s.m. sublim submerger vb. a îndura sublime s.m. a întrece. suport.f.f. suplim entar su p p lic e s. pl.f. zahăr sucreries s.f.m. I I I a ajunge.f. m ai cu seamă. m.m. suprapopulat surplomber vb. elve­ ţian su ite s. sprijin supporter vb. m ai ales surveiller vb. a mira surprise s. se ^ a se întrece pe sine surpeuplé. schelet stade. consecinţă. stil stylo s. surpriză surproduction s.m.?.spectacle s. m. a supraveghea survivre vb. stupid style s.-ive s. -e s. pour — . sud suédois.f. numaidecît suivant. m.f. a subordona subsister vb. m.m. a inunda . a încărca peste măsu­ ră. suprem sur prep. (sport) a depăşi sûrement adv. urmare. m otiv superbe adj. m. superb supérieur. sputnic squelette s. -ive adj. sigur. a susura. -le adj. a sucumba sucre s. sigur sûreté s. su ită. a îneca . splendid spontanéité s.-e s. I I a se arăta (în depărtare) . stoc stratagème s./.) de ~ în şir. siguranţă surface s. statistician statue s. a isca. -e adj. a stîrni suspect. stadion s ta tio n s.-trice s. succès succéder vb. a îm povăra surclasser vb.f. a veni după successeur s.m.f. şi adj. statuie sténodactylo s. adv. m. m.f. spontaneitate sport s.m. -e adj.f. f. sportiv spoutnik s. a scufunda subordonner vb. şi adj.f. spectator splendide adj. adv. suprastructură supplément s. deasupra sur. poreclă surnommer vb. urmaş succomber vb. -e adj. (arte.m.) suprarea­ list sursauter vb. (loc.-e adj. cu siguranţă.f. stenodactilografă stock s. tout de ~ pe loc. subtil. a porecli surpasser vb.) bien ~ ~ negre­ desigur . stupoare stupide adj. (eu m aj . f.m . sugestiv suggestion s. a succeda.f. sportiv sportsman s. a subzista subtil. simbol sympathique adj. supraabundent surcharge s. a depăşi. pe. fin . (fig. suplim ent supplémentaire adj. simpatic 542 .m. extrem de fin surgir vb. (loc. sport sportif. stilou subir vb. a suprapune supersonique adj.f. supersonic superstructure s. a sta plecat. următor suivre vb. à coup ~ şit surabondant. m.m .f. staţie. asupra susciter vb. spectacol spectateur. I I I a urma s u je ts .m.f. I I a suferi.m. subiect. a murm ura syllabe s.) a se iv i. a sta pieziş. succesor.

vreme. telle adj.f. sfîrsit terminaison s. simfonie symphonique adj. afectuos tendrement adv.m.f.f.f. tentaţie tentative s. tim p. (gram.m.m. sistem T tabac s. taur fin-': taxer vb.»!. teren terrasse s. mătuşă tantôt adv. talent talus s. culoare te in te s. sintetic système s. lipsă.sympathie s. talie. atît tim p .m. m. a croi.m././. tablou tablées. de en din cînd în cînd tendre1 vb. ţinută. gălăgie tapageur. masă. televiziune tellement adv. cîrtiţă taureau s. termen . atît. a dovedi. m. terasă terre s.e în calitate de ca tante s.f.-e adj. tentativă tenter vb. şorţ tache1 s. m. temperatură tempérer vb. de haute înalt tailler vb. astfel. a tachina tard adv.f. a ascuţi (creion"l) ta ille u rs .f. deîect fizic moştenit. încercare. a p ip ăi. telefonic télévision s. zgomotos . încordat tenir vb. taluz tambour s.) sinonim synthétique adj. simpatie symphonie s. faire ~ rase a face tabula rasa .f. groază terrible adj.) comeseni tablier s. a nu m ai ţine seama de ce a fost tableau s. curînd. cumpătare température s. a tă ia . păm lnt terreur s. ten. fraged.f.f. à ~ la tim p . a gusta taudis s. a tempera. m. ~ mieux ~ ~ pis eu atît m ai bine. cusur tarte s./. I I I a vopsi. asemenea télégramme s. zgomot.m. tartă tartufe s.m. ipocrit tas s.m. tobă tant adv. ) technicien s. ten tă. sarcină tacher1 vb. a bate. ţ i­ pător taper vb. tenis tentation s. furtună. nuanţă. -ve adj. sim ţul p ip ă itu lu i. I I I a tăcea talent s. întîrziat tardivement adv. grăm adă. a depune mărturie témoin s. tehnică teindre vb. culoare tel. terminaţie terminer vb. teribil terriblement adv. m. astfel. telegramă téléphone s. m. en ~ qu. covor taquiner vb. a tenta . a păta tâcher2 vb. a pălm u i tapis s.f.f.f. m.»!. m.f. I I I a ţine.m.m. a telefona téléphonique adj. -euse adj.f. teroare. teribil. martor tempérance s.m. mărturie témoigner vb. telefon téléphoner vb. a rezista tiens ! interj. simfonic syndical. tară. tehnician technique s. nemaipo­ m enit terrifier vh. I I I a întinde. croitor taire (se) vb.m.m. comportare terme s. a încerca tenue s'. cu dragoste tendu. a termina terrain s. a întîrzia tardif. a taxa (şi fig. teanc tasse s.f. a potoli tempête s. cocioabă taupe s. tact (şi ta ille s . pată m orală.f. a colora teint s. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. a îngrozi 543 . /. aşa de. (în v .m. ceaşcă tâter vb. povîrniş. tutun table s. a tinde tendre2 adj. sindicat synonime adj.f.f. m.f. sindical syndicat s. eu întîrziere tare s. tîrfciu tarder vb. vijelie temps s.m. adineaori tapage s. a tît de témoignage s.-e adj. a se strădui tact s.f. eu atît m ai rău . pată tâche2 s.

vijelie tournant s. sucit . a indica tract s.) tic-tac s. à la — în fruntea textile adj. m. /. tom . (loc.f. teatru théoricien s.m.f. I I a trăda. a atinge. ton. à juste — pe drept c u v în t. tizană (ceai medicinal) tisser vb.m . strung tourbe s. a ţese tissu s. dîră.m. à son ~ la rînd u l său tour3 s. ocol. judecată. cu totul.) en ridicule a rid icu ­ liza . invar. adv. m./. purtare. -e adj. curînd touchant. a juca o festă cuiva. I I I a suci. voluin t o n s .rn. ca.f.) à pe nedrept. termic thermo-électrique adj. chin.m. pătlăgea roşie tombe s.m. m. şi adj. în întregime toutefois adv. 544 . cap. a ajunge la. marcă poştală tim ide adj. pînză toilettes. acoperiş tomate s. cu tim id itate tir s. a în v îrti. şi pron.-e adj. tigroaică tille u l s. a chinui tôt adv.f. rău. turistic tourment s. totuşi tracasser vb.m. a hărţui trace s. tic (şi fig. teză tic s. (lit.m . toile s. -trice s. mau­ vaise ~ ~ uşuratic.f. se a scăpa. -euse s. termoelectric thèse s. adv. m. strîm bat. a trage. actor de tragedie trahison s. încălzire uşoară. tractor tradition s. a prim i . cotitură tourner vb.f. afiş. a tuna tonnerre s. toaletă. rînd pe rîn d . negoţ tragédie s. m. ~ de vie fel. se ~ a se schimba. a cădea tome s. rînd ./. à et à travers fără socoteală. diffuser des ~ s a răspîndi manifeste tracte u rs. strungar tournoyer vb. m. în v îrtitu ră. m orm înt tomber vb. nedreptate . p ip ăit toujours adv. tors tort s.f.m.m.f. traducător traduire vb. devreme. tim id .m. a se în v îrti de m ai m ulte ori.) ~ à ~ pe rînd. trafic.f. verb. avoir a nu avea dreptate . turist touristique adj. tunet torchon s.m. volbură touriste s. pagubă. tir tirade s.. chin.m. teoretician théorie s. a răsuci tordu. turbă tourbillon s. tonă tonner vb. trădare trahir vb. impers.m. turn tour2 s. ne­ ajuns .f.f.m. tei . tigru.f. titlu .) starea a treia tigre. -ne s.f. m işcător. totdeauna tour1 s. m anifest.m. ~ de m ain dibăcie . chacun à son ~ fiecare la rîn d u l lu i.territoire s. (loc. a trasa .m. trăgător tisane s. a întoarce.m.m . schi­ monosit torride adj. ţesătură titre s. suferinţă tourmente s. teorie thermique adj.-ess e s. torid torse s.m. nehot..m. a revela t r a in s . ■ — de force realizare iscusită . tex til thé s. cu titlu de. (loc. alandala torture s.f. floare de tei tim bale s. tortură torturer vb.) indiferenţă tiers état iist. m. tren. m anieră tonique adj.. tragedie tfagédien. a înduioşa toucher2 s. ~ à tout vent a fi nestatornic. a tortura. être en ~ ~ de a fi pe cale de.m. m.f.. I I I a traduce trafic s. a se preface tourneur s.m. tobă metalică timbre-poste s. vîrtej. jouer un mauvais ~ à qn.f.em oţionant toucher1 vb. m in te. tot.f. ceai théâtre s. a se descurca tireur. {fig. orice. a se rôti tousser vb. être en — a fi bine dispus.. teatru) tiradă tirer vb. urmă tracer vb.f. adv. încon­ jur . întăritor tonne s. voce. tic-tac tiédeur s. tonic.f.f. nedisciplinat. il voit vede to t. găteală t o it s . a tuşi tout. tradiţie traducteur. à ~ de în calitate de. m. -e adj. tragedian. sfios tim idem ent adv.m. mod de v ia ţă .f. m. tim p a n . teritoriu tête s. cîrpă tordre vb.

m. -e adj.m. ultraviolet u n i.f. m uncitor. (mitol.m. neted u n ifo rm e s.m . trusă. tulburare. a se înşela tro m p e tte 1 s. a trata tr a îtr e . ulterior u ltr a . a tîr î. -e adj. tranzit tr a n sitio n s.m.f. ' de terre cutremur de păm în t trem p er vb. être aux ~ ~s de qn. trem urătură . m.m. figură t y r a n s . a găuri trou p e s. răgaz. bucată tra n c h e r vb. ) şi tr ic h e u r s. model.m.m.m .f. a găsi .f. a reteza tr a n q u ille adj. penibil triste m e n t adv.f. tram vai tra n c h e s. prep.f. trium f. s. a um bla toată ziua a merge repede şi cu paşi m ici t r o t t o ir s .m .. a traversa trem b le m e n t 5.) de strîinb. u n it . bandă. a lucra t f a v a i l le u r . a trişa adj. comoară tr é s o r ie r s . om al m uncii tra v e rs s. lăţim e. adj. lucru tr a v a ille r vb. (loc. trişor tr ic o ta g e s.f.f.f./ » . trotuar tro u b le s. vistiernic tr e s s a illir vb. num ai u n ir (s’ ) vb. a tăia ./. trompetă trom p ette2 s. trădă­ tor tr a m s. tribunal tr ic h e r vb.f. -e adj. a transforma tr a n s it s. a merge la trap .m.v io le t. tram bulină trép asser vb. a tricota tr ilo g ie s. s.m. să încetăm cu trib u n s. despot ts ig a n e s. I I I a tresări tresser vb. trap tro tter vb. a m uri très adv. se ~ a se afla . trist.m. (impers. transilvănean. m. a tu tu i ty p e s.) tram vai tr a m w a y s.) à — de-a curmezişul (prin mijloc) tra v e rsé e s.m. fam . curmeziş. adv. u u lté r ie u r . felie.m . transfer tra n sfo rm e r vb. trîm biţaş tro n c s.f. prea .m. izbîndă tr ip le adj. tricotare tr ic o te r vb. lin iştit tr a n q u ille m e n t adv. de ~ de prisos trot s. cu tristeţe trito n s. uniune u n iq u e adj.e . I I I a transmite tran sp o rter vb. (loc.m. brutal tr u ite s. ceată trou sse s. sanie tr a în e r vb. întreit tr ip o ta g e s. I I a se uni 545 .m. ucigaş tuile s. ţigan . a îm pleti tr ê v e s. şi adj. (despre lucruri) a fi împrăştiate tr a it s.m .) a fi.f. -eu se s. m. potlogărie tr is te adj. traversare tra v e rse r vb. a se afla tr u c u le n t.. lu ­ crător. -eu se s. unic u n iq u e m e n t adv. şi adj. trăsătură tr a ite r vb.-e adj. ţar tu e r vb.(/ig . ţigănesc tro ttin e r vb. a transporta tr a n s y lv a in . tribun tr ib u n a l s.m. dezbinare tro u b le r vb.m. a tu lbura. a omorî. I I I a transcrie tra n sfe rt s.m.m.f.f. a zăpăci trou er vb.m. m. a ucide tu e u r. tricotaj. m. a înm uia tr e m p lin s. a uda. tru pă.f.* .e s s e s.m. triu m fător trio m p h e s.f. tiran.m. trip lu .ţig lă. (pop.f. trilogie tr io m p h a n t. uniform ă 3 5 — înv ăţaţi lim ba franceză fără profesor u n io n s.m. trunchi trop adv. a m unci. tu l tu n n e l s.) triton trom p er (se) vb. arm istiţiu .m. tip . în linişte tr a n sc rir e vb.pl. ~ de destul cu. păstrăv ts a r s. -ette adf. a fi în urmărirea cuiva tr o u v e r vb.o lan . tutelă tu to y e r vb.m . lalea t u lle s. ~ tard prea tîrziu .tr a în e a u s. m uncă. tranziţie tra n sm ettre vb.)pacoste tu lip e s. ardelean t r a v a il s. tunel tu te lle s. m. foarte trésor s. (cu m aj .

abur.u n ité s.m. valiză v a llé e s.m. nu se compară cu v a m p ire s. şi adj.. -eu se adj. -e adj. sticlă. vînzare v e n tr u .f. cela ne vaut pas la peine nici nu m erită osteneală. veghe.f. pahar v e rre rie s.f. I I I a veni. pîntecos. (pop.f. I I I a vinde ven d red i s. de curînd. valoare v a le u r e u x .) spoială. venal. vapor v ap e u r2 s. il fait ^ este vînt ven te s. a uza de u sin e s. adv. urgent u s a g e s . m. ajun v e illé e s. iluzoriu . veghere. unitate u n iv e r s e l. 9. argint aurit v e rm o u th s. talaz v a g u e m e n t adv. vanitate v a n ta rd .f. vîlcea v a lo ir vb.m.f. lac. şi adj. înverzit. vam pir v a n ité s. care se cumpără cu bani v e n d e u r . folosinţă u ser vb. -e adj.f. uraniu u rg e n t. I I I a valora./ . vehemenţă v é h ic u le s. a m erita. v în t. viţel v éh ém en ce s. paznic.m. vacanţă v a c h e s. cosmique navă cosmică v a la b le adj.m. întins. v ultur pleşuv v e a u s.f. -e adj. vînzător v en d re vb. a (se) schimba . vînă . du-te-vino v a g u e s. uz. a u tiliza V ▼a ! interj. vapor v a r ie r vb.m . oraşul Valenciennes v a le t s. I I I a învinge. -le adj. persoană care veghează v ein e s. vapor. universal u n iv e r s ité s. -e s.m. a sosi.m. a se folosi. m. burtos v er s.f.m . este m ai bine . v alabil v a le n c ie n n e s s.m. cam la ora cinci verser vb. v erd u re s. f răzbunare v e n g e u r.f.f.f. a verifica v é r ita b le adj. veridic v é r ifie r vb.f. haide ! v a c a n ce s s. răz­ fum urat v a in cre vb. v erre s.f.f.f. -e adj. folositor u tilis e r vb. universitate u ra n iu m s..f.m. spre.m.f. a veghea. lustru v é r o le s. a lăuda v ap e u r1 s. val. pl. rum en. -e adj. adevăr. m. verdeaţă veridTique adj.f. a varia v a se 1 s. vază (de flori) v a ste adj.) bicicletă v é n a l. zadarnic . -eresse s.f. vale v a llo n s. v i­ teaz v a lis e s. -e adj. ça ne vaut pas.m. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit v e n t s. a ajunge. vas. către. viteaz» curajos v a in . năm ol. dantelă lucrată în bunător v e n ir vb. clacă de (urinat de un in finitiv) a fi făcut ceva recent. vărsat. m. lăudăros v a n te r vb. vermut v e rn is s.m. vineri v é n é ra tio n s.f. I I a înverzi v e rd o y a n t. f.m. sticlărie v ersa n t s. vast v a u to u r s. în mod vag v a illa n c e s. lacheu v a le u r s.f. servitor. ^ cinq heures aproxim ativ. vitejie. seară (între cină şi cul­ care) . avoir de la a avea noroc v é lo . vehicul v e i l l e s . (fig. s.m. a supraveghea v e ille u r s.m. ) noroc. curaj v a illa n t . a vărsa. adevărat v érité s. ) il vaut mieux este preferabil. vas.f.m.f. a birui v a is se a u s. im>ar. m îl v a s e 2 s.) en ^ într-adevăr v e r m e il.-eu se s.m. vienne v erd ir vb.m. -le adj. veneraţie v en g e a n ce s . (impers. versant.f. (fam.m. vacă v a -e t-v ie n t s. a turna 546 . în­ v e ille r vb.m. valoros. vers v e r s 2 prep. povîrnis v e rs1 s. uzina u tile adj. (loc.

vizită visiter vb. vigilenţă vigne s. iu ­ bit. mon — dragul meu vif. cu vioiciune vivre vb. a fura volet s. vedere. vestibul vestige s. vertebra vertige s. murdar. a ţinti visite s. vive adj. răm ăşiţă. şi adj. FII a trăi vocation s. vestigiu veston v. necinstit. viu. cu geamuri vitrine s.f. v iu . oraş vin s. vecin. (fam.?n. bătaie zdravănă voler1 vb. a făgădui prin legăm înt . I I I a vrea. vocaţie voici prep. ne în tin ai (ă) vieux.m. m. -e adj. iată voile s. apro­ piat voiture s.f. cale. à basse pe şoptite . peste drum .f. furt volaille s. vieil. -e adj. viorea violon s. drum (şi fig. a v oi. oblon voleur.f. violetă. «rol vie s.f. a călători voyageur. -euse s. în comparaţie cu viser vb. tom vouer vb.m. călător voyelle s. trăsură. feuille —e foaie volantă volée s. adevărat. vocală vrai. vicepreşedinte vicomte s. defect vice-président s. a zbura voler2 vb. glas . sacou vêtement s.-e adj. -e adj. în mod violent violence s. viţă de vie v ila in . vitrină vivant. virgin (â).) voilà prep. (fig. voce. oţet violemment adv. -e adj.f. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.f.m. -e <df. -euse s.m. à haute — cu glas tare . vioară virer vb. şi adv.m . a se în v îrti virgule s. vilă village s. vitraliu vitré. bucuros. veşmînt. (fig.f.f.m. vestă vestibule s. vieille s. veston. victorie vide s.m .f. veritabil vraiment adv. va­ gon voix s. verde vertèbre s. cu adevă­ rat vue s. violenţă violent.f. voluntar volontiers adv.f.f.f.m. adj.m. viteză vitrail s. viconte victoire s. v irg ină. a avea pică. a v ira. iute vigilance s.m. ameţeală verve s.m. violent violette s.m. I I I a vedea voisin. vin vinaigres. în faţă . autom obil. bătrîn. b ătrîn .f.f.f.f. hoţ volière s. urmă.f.f. -e s. volum . şi adj. rău v illa s. văduv.vert. scump.m. în adevăr.m. veuve s.f. I I I a îmbrăca veuf. a vizita vite adj.f.f. sim ţul văzului 547 .f.m. şi adj. iute. iată voie s. zburător.f.m . (gram. veterinar vêtir t'h.m.?/?. sat viile s. en • '> à qn.) diateză voi1 s. m./. velă voir vb. zbor voi2 s. viză vis-à-vis loc.f. de bună voie volume s. în viaţă vivement adv. virgulă visa s. prep.f.m.f. vervă vestes. -e adj. viciu. moş vierge s.f. f. a ochi. m.m.) v ădu v it de viande s. volan volant2. viaţă vieillard s.m.) a închina. m. haină (pînă in talie). pasăre de curte volant1 s. fecioară. repede vitesse s.f. haină vétérinaire s. carne vice s. colivie mare volontaire adj.m.) drag. necaz pe cineva voyager vb.

(pop. zero (şi fig.m. tim p liber la siîrşitul săptam înii y y adv.) zut ! iriîerj.m. zebră zéro s. vagon-restanrant week-end v. m . pron.m. iaht Z zèbre s.m.) drace! la n aib a! .wagon s. acolo.m. la aceasta yacht s. vagon wagon-restaurant s.

adv. cet. agricole agricultură s. agriculture /. 549 . arbre m. près aranja vb. alliance /. adv. adresser adresă s■ . pro­ fondément adm ira vb. adînc 1. arranger arăta vb. ajunge vb. -e an s. appareil m. actuel. là-bas acoperi vb.affection/. affecté. am éricain. épingle /. puis aprilie s. aiguille f. aparat s. -e afecţiune «. eau /. -che albastru adj. hier soir asemenea (de) loc. anatomie /. vivres m . a ic i adv. asculta vb. ici ajun s. alătu ri prep. écouter. apăra vb. acela. anniversaire m. presque. am b u la nt. à côté alb adj. -e apartament s. -e. blanc. bleu. cette acolo adv. près. apprendre I I I agreabil adj. adresse /. apă s. choisir I I alerga vb. vérité /. anecdotă s. aproape adv. celui-là. assurer aspirator s. -elle acum adv. anecdote /. s’affirmer afla vb. anotim p s. enrsuite. adv.. accident m. aduce vb. antagoniste an um it adj. articol s. antagonist adj. saison /. -ve agricol adj. av ril m. alim ent s . an im at adj.m. lancem ent m. ce. montrer arbore s. -e aniversare s. appliquer apoi adv. an m . aceea pron. autre alu n e ca . à peine ac s. vb.. vertige m. am uzant adj.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. année f. am usant. actif. artiste m. appartem ent ni. anatomie s. aider ajutor s. architecte m. aide /. -ve actual adj. arh ite ct s. après. armée /. app lau dir I I aplica vb. défense /. obéir I I aseară adv. jeter aruncare s. apparaître I I I aplauda vb. défendre I I I apărare s.. agressif. courir I I I aies (mai) loc. attachement ni. -e american adj. acasă adv. rappeler ameţeală s. afirm a (a se) vb. arriver. apărea vb. -e am in ti vb. -e alege vb. aéroport afectat a d j . couvrir I I I activ adj.. à la maison accident s. m aintenant adevăr s. această adj.s \ air m. agréable agresiv adj. 2. article m. apporter aer . aspirateur ni. celle-là acest. devenir I I I ajuta vb. admirer adm irator s. profond. anim é. arunca vb. adresa vb. certain. veille /. adm irateur ni. arm ată s. surtout a lia n ţă s. aeroport s.pL ait adj. adj. artă s. art m. également asigura vb. suffire I I I . alim ent m . glisser am bulant adj. paraître I I I . . artist s.

blazat adj. cahier m . bine adv.v. bicicletă . cuisine /. caisă & * . adv. chap itre m. q u a lific a tif rn. abricot w.. auxiliar s. bucura (a se) vb. grand-père m. buchet s. attendre I I I ataca vb. chaud .9. chair j. bolnav £. aur s. avion s. bucătărie s.aspru 1. richesse /. livre m . morceau m. bogat adj. m aison /. avoir aventură s. bucată s . âpre. riche bogăţie s. attentif. bicyclette /. aţă s. attention /. adj.pl. caiet . bate vb. broche /. bun adj. cameră s. bunică v. că conj. bărbat s. asseoir I I I aştepta vb. băiat s. chambre /. attaquer ataşat s. blouse /. vie ille bea vb. inciter aţîţător s. balcon s. âprement aşa adj.. m a la d ie /. atît adv. c a p ita lis m e ni. tant atletism s. cap s . août m. tète /. cauză s. hom m e m. carte (postale) /. casă s. capitalist adj. attaché m. caractère m. 9 . balcon m. m o uch oir m. -e bluză s. carte s . auxiliaire m. bonne bunic s. v ie il. auz $. blasé. -e cale s. atent adj. boire I I I beretă s. grand-mère /. avion m. care pron. auzi vb. caz s. q u i carnes. bilet s. atteindre I I I atitudine s. auto. b lo n d . or m. caracter s. salle de b ain s /. v ie u x . boule vard m. voie /. cadeau rn. cas m . ch a m p io n m. jo u ir I I bulevard s. autom obil s. atinge vb. calificativ £. auteur m. bani s. august s. bon . pour ca2 adv. b attre I I I batistă s. -ve atenţie s. fii m. béret m. pom m e ele terre /. bureau m. b ille t m. que 550 . 2. attitude /. bouquet m. athlétisme m. 9 . jo u ir I I . m alad e m. comme cadou . azi adv. se r é ­ c ca1 conj. b ib lio th è q u e /. ouïe /.9. a ujo urd’hui B baie s.. entendre I I I avea vb. douce blond adj. bibliotecă s. aţîţa vb. -e blînd adj. capitalism s. cause /. campion s. cartof s. bătrîn adj. doux. v ian d e / . autom obile autor s. garçon m. broşă s. argent rn. aventure f. cald adj. c a p ita lis te capitol . tellem ent aşeza vb. boală . capitală c a pita le /. fauteur m. bien birou s.

couturière /. som m et' m . clar 1. b â tir I I . heure f. créer creastă s.f. penser. copac « s * . côtelette /. 551 . comedie s. voyageur m. cham p m. prim evère /. c o m m e n ta te ur m. q u e lq u ’un cinsti vb. lire I I I ciuboţica-cucului s. consacrer considera vb. tasse /. c la ir. conduire I I I conferinţă s. cim e / . conduce vb. foyer m. créatio n /. boucle d ’oreille /. honorer cinstit ad j. coûter coş s. comic a d j. cămaşă s. cireaşă s. clipă s. adv. q u a n d cînta vb. co m m uniste concert s. circula vb. e nfant m copilărie s . celălalt p ro n . concours ni. cîmpie s. corespunde vb. céréale f. comercial a d j. condiţional s. pousser. concurs s. cîine a. adv. vt.. q u i cinematograf s. comentator s. şi a d j. circuler circulaţie s. cotlet s. q u oi ceas a . -e. collier m. colaborare s. confirm é. com bien cîtva n u m * quelque clădire s. cosm ique costa vb. appeler chiar adv. ciorbă 5 . côte /. crâne m. ciclism s. cărbune s. c o lla b o ra tio n /. c liq ue f. clasă s. l ’autre ceaşcă s. c irc u la tio n /. fidèle* creier s. enfance f. comunist s. co m m u nism e m. căuta vb. copil s. comunism s. (la u n instrum ent) jouer coleg s. lo y a l. c o n te m p o ra in . potage m. condiţie s. b â tim e n t m. cînd adv. cerveau m . cravată s. craniu s. dîner m . consentir I I I construi vb. creşte vb. in s ta n t m. si a d j . cercel s. m ontre / . classement ni. correctem ent cîştiga vb. vi. com ique comis a d j. classe /. corect 1. cineva pron. com édie j. clasic s. creaţie s. cer s. confondre I I I congres s. contem pler contemporan ad j. cercle m. corbeille f. cercetare . chante r. c o n d itio n n e l m . chemise /. căm in s. a d j. cetăţean s. -e. c o n trib u tio n /. cravate /. édifier contempla vb. chien m. cohésion /. c o m p ile r compune vb. clairem ent elasament s. coiffeur m . considérer consideraţie s. correct. gagner cît adv. charbon m. -e confunda vb. dem ander cereală s. ciném a m. coafor s. cină s. conjuguer consacra vb. colier s. conjuga vb. 2. crea vb. congrès ni. colţ s. chim iste ?n. accrois­ sem ent m. cerc s.cădea vb. coastă s. quelque chose chema vb. c o m m is. croitoreasă s. concert m. croire I I I credincios a d j. crede vb. élever creştere s. citi vb. coeziune s. confirm at a d j.. -e compila vb. 2.. classique clică s. -e ciorap s. conférence f. coin m. -e. m êm e chim ist s. bas m . cere vb. celibatar s. arbre m. recherche /. -e contribuţie s. a u g m e n ta tio n / . cyclism e m. ciel m . collègue m. ceva pron. citoyen ni. cerise /. g ra n d ir I I . c o m m u na rd m. co nsidératio n /. célib ataire n i. a d j. correspondre I I I cosmic a d j. que. chercher ce pron. construire I I I . cine pron. composer comunard s. 9 . c o m m e rc ia l. tom ber călător s. c o n d itio n /. consimţi vb.

tô t deznodămînt s. souvent desfăşurare s. distra vb. d ifféren t. dovadă: s. cuvîntare s. destiné. dom ain e rn. diferit a d j. dreptate s. d éroulem ent m. contenir I I I . cutie s. disque rn. devoir rn. cultu re /. -e dim ineaţa . com m ent cum inte a d j. co uloir m. au-dessus debara s. 2. cuţit s. cuvînt s. bientôt. d éveloppem ent rn. -e destinatar s. couleur /. coucher culme s. drag a d j. b oîte /. cu prep. destin m . de de la prep. dam e. -e deseori adv. cure /. d ic tio n n a ire rn. devenir 111 devotat ad j. dărîm a vb. deosebit 1. distraire I I I diversitate s. d é ta il m. delta rn. drapeau m. culoar s. -ve deget g. diseară adv.s * . d é lic ie u x . decembrie s. déjeuner delegaţie s. chef d ’orchestre rn. d é m o lir II de prep. lo in depăşi vb. désordre rn. preuve /. disc s. raison j. com pren­ dre I I I curaj s. d e s tin a tio n /. d orm ir I I I dormitor s. cum 1 cori/. déjeuner m. destin ataire m . m épris rn. si dar conj. d é fin itif. discussion /. dépasser des adv. couteau m . -euse cura s.< ? . de deasupra prep. delicios ad j. culoare $. brave cunoaşte vb. o u i da2 vb. connaître I I I tprinde vb. cham bre à co u­ cher /. decît adv. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. cultură s. de d irijo r# . acheter cumsecade a d j. destin s. dentiste m.. désirer dormi vb. -e deschide vb. d o ig t rn. discuter* discuţie s. m o t m. dîrzenie s. destinée f. courage m. devoir I I I datorie s. curajos a d j. cruauté /. couler curînd adv. comme cum 2 adv. o u v rir I I I deschis a d j. m a tin rn. destiner destinat a d j. discours m. D da1 adv.cruzime s . p a r fa it. ce soir dispărea vb. m onsieur rn. m ais dator a d j. assez detaliu s. a d j. deveni vb. décembre rn. disparaître I I I dispreţ s. dezordine s. dénouem ent m. som m et m. a u contraire din prep. destina vb. doam nă s. d ifféren t. redevable datora vb. co uram m e nt curge vb. dentist s. diversité /. que definitiv a d j. dim potrivă adv. domn s. dicţionar s. -e. sage cum păra vb. avec culca vb. curent adv. domeniu y. destul adv. destinaţie s. d élég ation f. ouvert. dévoué. dori vb. 552 . -ère drapel s. dejun . discuta vb. adv. p a rtic u liè re m e n t departe adv. -e devreme adv. cher. courageux. dejuna vb. dezvoltare s. acharne m e nt rn. m ad a m e /. curs s. souvent desăvîrşit a d j. -se deltă s. débarras m. cours m.

duce (a se) vb. é m o tio n /. fille /. excellent. fabrică 6 face vb. égoïste eliberare s. former fotbal s. economic adj. entuziast adj. économ ique economie s. egoist adj. etala vb. -e . fe uille f. -e adj. esenţial adj. u- é- eroism s. très folosi vb. sans. forma vb. tranche /. A n g la is . fiică s. tendre dulap s. éviter examen s. enthousiaste' eroic 1. ém u . p a p illo n m. é d itio n f. filer film s. emoţie s. favorable fără prep. harico t m. fo o tb a ll m. şi s. etaj s. extrê­ m em ent * . foarte adv. -e energic adj. femme f. -elle fix adj. 1er k repasser figură s. bruissem ent m. firesc adj. héros m. favorabil adj. fa u te u il m. février m. u tile formă s. fasole s. écharpe f. fleurette /. fi vb. figure f. fericit adj. fixe. adj. fel (la) loc. exista vb. fa it m. parce que fila vb. familie s. ii Îs m. fotograf s. faţadă s. adj. être fidel adj. énergique englez s. -e fîşîit s. eclipsă s. fluture s. équipe /. facultate s. 2. s’en alle r I I I duios adj. excelent adj. 553 . -se fetiţă s. ex p liq ue r explicaţie ô * . ro îq u e m e n t dumneavoastră pron. étage m. félicite r femeie s. . ph otog rap he m. filie j. fin . faculté /. farfurie s. faptă s. fată s. floare $. fiindcă conj. -elle eşarfă s. é q u a tio n /. adv. arm oire f. exemplu s. après-m idi duşman s. foarfece s. étaler evita vb. ecuaţie s. foaie s. felicita vb. héroïsme m. éclipse /. glais. E echipă s. après după-amiază adv. fleur /. floricică s. e x p lic a tio n /. fidèle fiecare pron . şi adj. exemple m. juste fixat adj. extrêm e. n a tu re l. excursie s.pl. erou s. ciseaux rn. faire I I I factor s. -e excepţie s. duminică s. d im an c h e m. utilis e r folositor adj. facteur m. externe extrem 1. vous după prep. -e s.exam en m. fix é . fenêtre /. e x té rie u r. fin adj. exception /. ecluză s. ediţie s. façade /. 2. chacun fier (de călcat) *. m oins februarie s. -e fiu s. lib é ra tio n f. faţă de masă s. excursion /. effort m. exister explica vb. film m. fa b rique /. assiette /. emoţionat adj. de mêm e felie s. forme /. fille tte /. fotoliu s. fleuve m. économ ie /. nappe /. adv. essentiel. écluse /. efort s. fa m ilie /. extern adj. heureux. fereastră s. adv. héroïque. fluviu s. e n ne m i m. .

. gram m aire f. gumă s.) d iffic ile greutate1 s. hrăni vb. décision /. im p é ria lis te m. . grămadă s. penser glorie s. ja r d in m. b rig a n d m. -e s. impresiona vb. greşeală s. herbe /. . gramatică s. bel. . fon ctio n /. im m e u b le m . fardeau m. fron t m. -se guvern s. orage m . implica vb. glumă s. gimnastică s. hoţ s. -e adj. . poids m. ghiocel s. degré m. frică s. frunziş s. grătar s. grijă s. grindină s. voleur m. jo li. fustfî s. fo n ctio n n aire m . frige vb.francez s. foule /. gomme /. funcţionar s. fragă s. fourchette f. general (în) loc. garde /. -e imediat adv. geamantan $. imperialist s. ja n v ie r m. fraise j. im pe rm é able m . phrase f. fra n ­ çais. agri­ colă colectivă e x p lo ita tio n agricole collective grad s. -e. p o rte fa ix m. illu stré . gloire /. v o ilà ideologic a d j. perce-neige /. funcţie s. im m é d ia te m e n t imobil s. v o ici. G galben adj. gustos adj. grêle f. goût m. hartă 5. éclat (de rire) m. carte /. e x p lo ita tio n f. généralem ent ghid 5 . prêt găsi vb. furtună s. H ham al s. hotărî vb. fenêtre /. tem pête /. faute /. . fraged adj. gîndi vb. nou rrir II I ianuarie s. frumos adj. savoureux. g ril m. greutate2 s. im p liq u e r important o 7 j . beau. feuille /. rô ti m. gata adv. é m o u ­ voir I I I 554 . peur /. d iffic u lté /. hier ieşi vb. fr u it m. décider hotărîre s. hiver m. gare /. im p o rta n t. griller friptură s. (fig. . grădină s. iarnă s. fruct s. F rançais. hohot (de rîs) s. garda s. em­ ployé m. trouver geam s. frère m. im pression /. greu adj. . g ym n astique /. gouvernem ent m. tas m. tendre frate s. jo lie frunte s. iată prej) . gospodărie#. im possible impresie s. lo urd . jupe f. frunză s. frază s. şi adj. plaisanterie /. frig s. valise /. b e lle . im pressionner. sortir I I I ilustrat ad j. adv. furculiţă s. soin m. froid m. feuillage m. blague /. guide m. impermeabil s. jaune gară s. -e imposibil a d j. gust s. idéologique ieri adv. iarbă s.

rencontre f. -e împrejurare s. (vi.) rentrer întoarce3 vb. historique istorie s.. instaura vb. ad j. entier. inform é. intéressant. e m b e llir H înfrunta vb. industrie s. rem onter (une montre) între prep. -e înconjura vb. învinge vb. instaurer instituţie s. in d e stru ctib le indicat a d j. com m encem ent ni. -ère întreprindere s. . -e in te rn a ţio n a l a d j. é m u la tio n /. întrebuinţa vb. signifier însoţi vb. ju ille t m. partager împinge vb. fourré. accom pagner întărire . retard ni. in s titu tio n /. împreună adv. embrasser împărat s. retarder întîrziat s. entourer încrucişat a d j. afferm issem ent m . prélcr: emprunte»în prep. écarter însă conj. u tilise r întrecere s. ju in m. apprendre I Ï I înverzi vb.s. inevitabil 1. devant înflorit adj. întîmpla (a se) vb. -e înfrumuseţa vb. rencontrer întîlnire s. histoire /. in d ustrie /. 2. commencer început *•. -e 555 . comprendre I I I învăţa vb. dès que îndelung ad v . empereur m. dissipé. dem ande /. longuem ent m d c m î n a t i c a d j. in d iq u é . in térêt m. întreg a d j . dans înainta vh. indépendance /. doucement înceta vb. entre întreba vb. avancer înainte adv. . instructiv a d j. coeur m. iunie s. îndeplini vb. élever încă adv. adv. -e inginer s. h a b illé . -e îndată adv. întîlni vb. tourner întoarce2 (a se) vb. in tro du ire I I I inundaţie v . -e îmbrăţişa vb. interesant a d j. h a b ille r. soigner înlătura vb. im m é d ia te m en t îndată ce loc. întîrziere s. vaincre I I I învins a d j. in o n d a tio n /. contre împrăştiat ad j. v a in q u e u r m. informât a d j. întoarce1 vb. écart m. renforcement ni. cesser închide vb. înţelege vb. encore începe vb. pousser împotriva prep . réaliser îndrăzni vb. -e îmbina vb. in é v ita b le m e n t intens a d j. iubi vb. a llie r îmbrăca vb . arriver întîrzia vb. -ve î îm b lă n it a d j. entreprise /. croisé. întuneric s. revenir. braver îngheţa vb. fermer în c în ta t • a d j. încerca vb. fle u ri. ensemble împrumuta vb. étouffer înălţa vb. in te r n a tio n a l. éloigner îndepărtare s. verdir I I învingător s. accom plir II. circonstance f. en. istoric a d j. indestructibil a d j. habile îndepărta vb. in s tru c tif. in é v ita b le . oser îndrepta vb. diriger în faţă loc. essayer încet adv. écartem ent m. inimă s. obscurité /. intense interes s. retardataire m. enchanté. prep. conj. avant înaintea prep. mais însemna vb. ingénieur ni. v a in c u . retour­ ner. geler îngriji vb. in d iv id u m. entrer introduce vb. con­ s o lid a tio n /. aim er iulie s. împărţi vb. -e intra vb. -e individ s.v. devant înăbuşi vb. v ê tir I I I îmbrăcat a d j. dem ander întrebare .independenţă s.

masa1 . mai2 adv. long. lettre f. limonadă 9 . jaque tte /. silence ni. literar ad j. chose f. larg a d j. -gue lungime s. légume m. m archandise / martie s. libre libertate s. travaille r lucrare *•. lecţie s. langue /. cuillère linişte s. -e marfă s.9. jo uet m. luni s. -e listă . mandat s. com bat m M magazin s.s'.9. L la pre p . place /. livadă s. lu n d i ni. lege s. lună2 .9 . oc s. k ilo g ra m m e . -e lat ad j. laine /. limbă s. bas. lampă s. tra n q u ille lipsit a d j. verger m. la tin . dem i. liniştit ad j.9. leçon f. lim onade /. m a i m. oi s. lua vb. clair. large latin a d j. d épourvu. cuiller. i'ianeé m. monde ni. éclairé. lăsa vh. literă s. plus mamă . m agasin ni. nier /. massacrer mare1 s. lume s. lung a d j. litté ra ture /. mare2 ad j. lucru s. lutte /. -e lună1 s. laisser lega vb. lum ière /. demie K kilogram s. lupta vb. grand. pe jos par terre jucărie s. m a n d a t m. à lagăr s.. legumă s. jumătate s. liber ad j. -se. liberté /. masacra vb. -e lumină . m uguet ni. lo i f.9. mars ni. liste /. loc2 . cam p m. lieu ni.9.9. k ilo m. locui vb. mois m. large lăcrimioară s. prendre I I I lucra vb. lance s. lingă p re p . lune /. tra v a il m. m a rd i ni. mère. lină s. luminos ad j. près loc1 s. lier. lutter luptă a. m am an /. jos a d j. lance /. attache /.9. attacher legătură . legătiţră s. je u m . 556 . li^u m. marţi s. longueur /. mai1 . lingură 6 ’. littéraire literatură s. habiter logodnic . je u d i m. table /. luminat ad j.J acheta s. lam pe /.

m edicam ent s. s. déloyal. m i s s i o n / . minute /. m ărar s. adj. m illion m. m etru s. niasse /. m in ă s. p l a t m . -oare s. n e n u m ăra t adi. m o n d i a l . morcov s.m asă 2 s. m e t s m. personne n im ic adv. m o d e r n i s a t i o n f. . injuste. 2 . m u s c l e m. -e moale adj. mine /. m em orie s. m a i n / . avouer m ă s lin ă s. m enţinere s. navigation j. m ecanică s. m ecanic adj. m inge s.è r e munte s. m o n t a g n e / . . naşte (a se) vb. nécessaire necin stit adj.-e nedrept 1. in n o m ­ brable n e o fic ia l adj. m onum ent s.. /. m iercuri s. pomme /. nepoată (după frate sau soră) s. e ne co n te n it adj. olive f. m o u v e m e n t m. mètre »»». inutile negru adj. ( s i m ţ u l ) o d o r a t m. m u s é e ni. t r a v a i l m. m unci vb. m o u v a n t . m o d e r n e modernizare s. mécanique /.-e n a tu r ă s. ballon m. m aintien ni. o d e u r misiune s. necesar adj. nerv < 9 . adv. mişcare 5 . balle /. -elle nepot. d é m é n a g e r muzeu s. n a v ig a vb. m iliţie s. médecin m.. n ic io d a tă adv. m o t i f m.-c n e lin iş tit adj. m îndru adj. fenouil m. m ă r s. mémoire /. c o n t e n t e r m uncă s. mişcător adj. m a n g e r mîneare s. impatience /. nièce /. m in ă s. m écani­ cien r». m uta vb. m a ş in ă s . m o l l e m ontor s. nevoie s...èr e mod s . nature f. tante f. mereu adv. modern adj. f i e r . m ăsură s. -e. in­ n e m u lţu m ire s. m o u . m u lt adj. sabie m. noir. navigation /. inquiet.. nepoată (după fiu sau fiica) s. moyen m.9. m a n i è r e / . m ijlo c s. o u v r i e r . t r a v a i l l e r m uncitor1 a d j. métro ?n. medic s. médicament m. . meserie s. . t e n d r e . . besoin m. auto f. mécanique. m iracol . m ondial adj. mercredi tii. mesure /. m ilieu ni. naïf. -ète nerăbdare s. nepot. jamais n im e n i pron. m uri vb. a ^ înainte avancer m e rit s. naître 111 n a ţio n a l adj.. bouton m. membre m. m ilio n nu ni. mécontentement m. m ărtu ris i vb. médecine f. m aint. justement n efolositor adj. t r a v a i l l e u r . neveu m . naviguer na v ig a re « w . aller I I I . m o u r i r I I I m uşchi s. rien n in g e vb. d e m a i n mînea vb. c a r o t t e f. petit-fils m . balayer m ătu ş ă s. m uzică s. métier metro s. m em bru s. miros s. m in u t . m o d e m. . milice /. nerf m. m otiv s. incessant . b e a u c o u p mulţumesc m e r c i m u lţu m i vb. m e d ic in ă 5. n a v ig a ţie s. m u s i q u e /. m o n u m e n t m. naïve nasture s. m ă tu ra vb. national. r e m e r c i e r . m o n t e u r m. neiger n is ip s. 557 .e u s e m uncitor2. mérite ni. machine /. petite-i'ille /. e m ie adj.s\ m i r a c l e m . non-officiel. toujours merge vb. petit. -e n e în d e stulăto r adj. insuffisant. -e m îine adv. N n a iv adj.

œuf ni. participe m. fatigue /. pace A '. passage m. nouveau. se faner olim pic adj. parlementaire parte s. obosit adj. -e obositor adj. partizan s. terre /. -euse n u m i vb.. honneur m. non nucă s. occupant m. octombrie s. oiseau m. nor s. noter nou adj. paix /. omoplat s. noix /. aveuglément orbit adj. oeil. paradoxal. -e orice pron. participer participiu s. verre m. appeler O oară ». habitude /. paquet m. aveuglé. parcurs adj. naguère oferi vb. parc s. seulement num ăr s. numéro m . fatigué. hum anité /.nişte art. niveau m. oraş s. pénétrer pătrundere s. obtenir I I I ochi s. noiembrie s. pagină s. pasaj s. orangeade f. oeuvre /. os m. parc m. cheveux m . numéros adj. -e pardesiu s. obicei s. pantof s. des n ivel s. palid adj. olympique om s. noapte s. onoare s. n u it /. odinioară adv. omagiu s. participa vb. patriotisme m. homme m. autrefois. novembre ni. ortografie s.. ville /. observa vb. soulier m. pathétique patinaj s. omenire s. 558 . nombreux. parti m. orb s. aveugle m. pădure s.pL părea vb. nombre m num ăra vb. pahar s. paternel. pachet s. pardessus m. sembler părinţi a. partisan m. -c pară s. paradoxal adj. parents m . patriotism s. parizian adj. patetic adj. operă s. tout. ocupa vb. parter s. paraître I I I . orbeşte adv. partid s. nom m. page /. n u m ai adv. hommage m. occuper ocupant s. rez-de-chaussée ni. ou s. pacifique. fois /. partie /. obiect s. objet m. lit m. parisien. patinage m. o» s. -v« oboseală s. patrie s. -elle nu adv. nuage m. régime m. pasăre s.) yeux m. fatigant. -enne parlam entar adj. pasiona vb. octobre m. -elle pătrunde vb. (pi. obiectiv adj. opéra m oranjadă s. omoplate /. -e oricare pron. passionner paşnic adj. paisible pat s. pătrunjel s. objectif. orthographe /. forêt /. offrir I I I ofili (a se) vb. . parcouru. persil m.pL părintesc adj. poire /. manteau m. bois m. pâm ïnt s. -e obraz s. observer obţine vb. nota vb. -e orïnduire s. joue f. patrie /. pénétration /. tout. pâle palton s. păr s. compter nume s.

9. prix m. 2. projeter proletar 6 * . pièce /. am itié /.s \ toucher m. politique f. à travers priv i vb. -e pronunţa vb. poésie /. marché m. pisică s. pénétré. premier. adv. pro­ bablement problemă . parce que pericol s. manquer pierdere s. peuple m. produire I I I producţie s. portefeuille m. adv. plăcea vb. périphérie faubourg m. praz a *. cave /. profondément proiecta vb. I I I plecare s.9. à travers principal a d j. prescrie vb. polonez . raconter practica vb. piram idă . partout prevedea vb. probable.9. printre prep. plein. plaindre I I I poartă . principal. première /. perdre I I I . poussière /. préparer premieră . pretutindeni adv. persévérant. -e prieteneşte adv. danger m. sur pedepsi vb. poireau m. présenter prieten s.9. e persoană s. prononcer 559 . histoire /. brosse /. politique politică s. pleurer. plantation j . politic a d j. periferie s. pieton s. aimer plăm în . poftă1 s. prolétaire m. perie s. . piesă s. promu. presse /. promener plimbare s. problème rn. a d j. pain m. partir.. départ m. planter plantaţie s.9. plafond m. pipăit . pyjam a m. pour pentru că co nj . povesti vb. permanent adv. -ère p rim i vb. pod (la case) . p lin adj'. postai. magasin m. pom . production /.9. poumon rn.9. trop prefera vb. prescrire I I I preţ s. -e prăjitură s. popor s. peindre I I I pierde vb. procurer produpe vb. poète m. poftă2 (de mîncare) s* appétit m . personne /.9. -e principiu s. pleuvoir I I I plăcere s. conte m. picta vb. prim ăvară s.. piéton rn. . agréable pleca vb.9. promettre I I I promovat a d j. recevoir I I I prim itor a d j.9. probabil 1 . gâteau m . -e prin prep. posibil a d j. plim ba vb. grenier m. planta vb.9. profesor s.9. envie /. e pătrunzător a d j. grille /. profund 1. grillé. Polonais. promenade /. par. amicalement prietenie s. plan m. principe m. pénétrant. place /.a d j. permettre I I I perseverent a d j. perche /. şi a d j. -e. prăvălie . pêche /. pyramide /. popular a d j. ploua vb. e povestire .-? s . şi prep. presă . petrece vb. poezie s. prim n u m . -e ad j. professeur rn. regarder prînz s. pijam a s. plaisir m* plăcut a d j. arbre m. pratiquer praf s. chat.pătruns a d j. piv n iţă s. sans cesse permite vb. pînă conj. déjeuner rn. 2. pîine s. préférer pregăti vb. punir I I pentru prep. portrait m. possible poştal a d j. perte f. prea adv. -e pe prep. jusque plafon s. p răjit a d j. accueillant. anii. m . printemps m.. populaire portofel . polonais. -e plînge vb.9. prévoir I I I prezenta vb. piersică s. portret . p răjin ă . poet s. promite vb. profond. procura vb. passer piaţă s.9. bau lieue /. plan s.

-e rău 2 adv. rustique 560 .9 . regularitate (cu) loc. repede adv. adv pru­ demment prună s. revoir I I I revoluţie . rezista vb. ~e. représentant m. reprezenta vb. reciproc 1. froid. adj. risca vb. 2. romîncă s. peu R rachetă s. république /. révolution f. renaître I I I repara vb. tomate /. récepteur. rire I I I rînd s. adj. prudent. provoca vb. patiem m ent răcori vb.9. fraîche răm îne vb. résister rezolva vb. renouveler relaţie . -e prostie s. rivière /. récolte /. blessure plaie /. -e roman2 s. recunoaşte vb. public m. rom ain. remarquable renaşte vb. răbdător 1. réglementation /. réciproque. prononcé. adj. vite reportaj s. public . prune /. remarca vb. pune vb.9. 2. réciproquement recoltă s. rouge ruga vb. proposer propunere s. şi adj. fusée f. revedea vb. mettre I I I . bêtise /. pupitre m. retentir I I rău1 adj. patient. adv. rédaction f. rein jn. prost adj. 2 . tour m.9. ram ură s. Russe s. roşu adj. reînnoi vb.\ russe adj. 2. risquer rîde vb. réparation /.-elle reduce vb. prosop . roman1 adj. vermeil. relation /. purta vb. porter putea vb. Tort. -e. réduire I I I reflecta vb. patience /. feuilleter răspunde vb. reportage m.9. realitate s. -e rostit adj. remarquer remarcabil adj. restaurant s. -le rus s. prier rumen adj. adv. répondre I I I răsuna vb. rester. réflecteur m. adv. republică s. se réunir I I reuşi vb. for­ tement p u ţin adv. reglementare . retenir I I I reuni (a se' vb. reţine vb. ravir I I răsfoi vb. régulière­ ment regulă s. serviette essuie-main m. refléter reflector s. frais. reconnaître 111 redacţie s. demeurer răp i vb. provoquer prozator prosateur prudent 1 . rece adj. roum ain. règle /. rană s. rustic adj. adj. résoudre I I I ridica vb. mauvais. représenter reprezentant s. mal război s. -e roşie s.9 . guerre /. adv.9. a — masa mettre le couvert pupitru s. réaliser realizare s. réparer reparaţie . roman m. pouvoir I I I puternic 1. redacţional adj. răbdare s.propune vb. e rom în2. R o u m a in . r îu s. branche /. mauvais. soulever rin ich i . écouteur m. proposition j. réussir I I reuşită s. réalité f. robe /. rochie 5. réalisation /. restaurant m. realiza vb. rédactionnel. rom în1 adj. réussite /. rafraîchir I I răcoros adj. -e receptor s.

stinge vb. stomac s. septembrie s. sărbători vb. village m. soleil m. securitate s. m aigrir I I soare s. samedi m. sare s. spécial. -ère străinătate s. socialiste solid adj. bouteille f stilou s. domestique m. sat s.. changement m. sportiv s. sardele s. scoate vb. escrime f. lettre f. sim plu adj.. verre m. sportif. station f. sovietic adj. se gâter 561 . scribe m. échapper scenă s. stare s. laver spălătoreasă s. accru. seul. secol s. sim bătă s. changer schimbare s. serios adj. espérer splendid adj. servitor s. sûr. salaire salată s. e sport s. e socialist adj. sînge s. signe msenat s. sang m. suicide m. augmentation /. servir I I I serviciu s. străluci vb. sclav s. sacré. salva vb. sardines f. scrimă s. strica (a se) vb. enlever scrib s. étoffe f. épouse /. conseiller sferă s. savant m. étranger m. -e spectacol s. système m. sénat m. fête f. scaun s. siècle m. -e siluetă s. stylo m. schi s. sărbătoare s. se glisser I. sistem s. salariu s. sauver sanie s. sel m. traîneau m. seară s. sortir I I I . scrisoare s. scrumieră s. femme. de săptăm înă s. -e. vers spune vb. sfînt adj. sfert s. blanchisseuse f. scène f. spăla vb. stade m. semn s. salade /. spectacle m. sport m. sentir I I I sindical adj. stradă s. scuză s. é ta t m. social. sticlă2 (de apă) s. stàpîn s. arriver soţie s. cher. străin s. lever scump adj. excuse j. maître m. tâche /. soir m. -e sindicat s. que. sticlă1 s. să conj. sabre m. -euse servi vb. briller strălucit adv.s gabie s. -ve spre prep. silhouette /. écrivain m. scăpa vb. sarcină s. servietă s. saint. semaine /. estomac m. conseil m. dire I I I stadion s. savant s. -e sinucidere s. social adj. serbare s. carafe /. salle /. chaise f. -e sigur adj. sfat s. sine pron. casser spartan s. sobă s. sfătui vb. écrire I I I scriitor s. schimba vb. brillam m ent strecura (a se) vb. sérieux. şi adj. solide sosi vb. -ère scurge (a se) vb. septembre m. special adj. serviette /. E tat m. éteindre I I I stîrni vb. (s’)écouler e scurt adj. saut m. scrie vb. simple sim ţi vb. court. cendrier m. ski m. şi adj. stat s. sală s. splendide sporire s. fêter săritură s. pl. slăbi vb. sporit adj. rue /. service m. esclave m. scula vb. quart m. fête /. étranger. soviétique sparge vb. spera vb. lever stofă s. soi singur adj. syndical. sphère /. staţie o. syndicat m. poêle m. Spartiate m. securité f.

négation f. -e. toutefois tovarăş s. strungar . tăgăduire s. savoir I I I ştiinţă s. et. passant m. étude f. téléphone m. jeune tîrziu adv. toamnă s. a da telefon vb. surveiller surpriză s. succès m. technicien m. papa m. tôt adj. toarce vb. filer şti vb. sugera vb.ç. imprimer tipărit adj. imprimerie /. strungăriţă s. souffrir I I I . tard toaletă s. serviette /. avoir peur temelie s. terminer. sub prep. terrain m. étudiant m. trahir I I trai vb. ştiinţific adj. télé­ phoner telegramă s. chauffeur m. tout. -ère totdeauna adv. réveiller trim ite vb. durable tram vai s. teren s. (femme) tourneur m. suferi vb. -e ş şah s . tu pron. entier. train m. tehnician s. (en) haut şterge (a o) vb. échecs m . étudier studiu s. tipări vb. -e supraveghea vb. temps m. trece vb.sufragerie s. monter su liţă s. to i" 562 . trad uit. -e succès s. base f. tînăr adj. triompher troleibuz s. telefon s. trăda vb.-e tipografie s. finir I I text s. traitement m. donner un coup de téléphone (de fil) . traduce vb. hanche j. serré. term ina vb. passer tren s. teatru s. tentaţie s. tu . traduire I I I traducere s. filer ton s. tenis s.pl. suggestion f. tir s. tennis m. supérieur. science /. şervet s. -e trai s. télégramme m. fâché. toilette /. student s. falloir I I I trecător s. -e superior a d j. envoyer trium fa vb. transformer tratamçnt s. trainic ad\ . tată s. somme f. devoir I I I . tenis s. craindre I I I . şi conj. tentativă s. terne (a se) vb. tourneur m. en même temps totuşi conj. trolleybus m. terme m. peur /. tableau m. souterrain. tim p s. aussi şofer s. supărat a d j. tărîm s. tr«zi_ vb. père. tennis m. terasă s. théâtre m. automne m. surprise /. -ve şui vb. . suggérer sugestie s. pourtant. javelot m. sugestiv a d j. camarade m. ton m. suggestif. texte m. tradus adj. studia vb. tram way m. team ă s. tir m. transforma vb. tracteur m. sus adv. subir I I suferit adj. imprimé. subi. telefona. sum ă s. vivre I I I trebui vb. toujours totodată adv. traduction /. şold s. tentation /. salle à manger /. terrain m. terrasse /. raisin m. scientifique T tablou s. e strugure y . tentative f. termen s. vie f. sous subteran adj. tractor s.strîns adj.

v o lu m ». haïr II u rm a vb. où u n e a ltă s. porte /. vent m. vitesse /. dernier. veine /. veau m. valeur /. tenir I I I . pays m . union /. cousin. v itr in ă ». vif. volume m. faciliter u tila j s. guérir II v in e r i ». v îrstă ». temps ni. mur m. ţă ră n im e ». anéantissement m. v esel adj. vertèbre /. vacances j. v în t ». suivre I I I u şă s. gai. v a p o r ».. vive v io le t ă s. z i s. z ia r ». université /. 563 . âge m. vin m. épaule /. -e v e s n ic adv. écraser v iito r a d j. pays m. vivement v iz it a vb. ţig a r ă ». vase m . parler v re a vb. verbe m. universel. visiter v iz it ă ». vitrine /. v in ă s. u n e o ri adv. -e v ă z s. v în ă tă s. u z in ă s. contrée /. journal ni. vert. outil m.. éternellement v ia ţă s. -e. oncle ra. ţ e lin ă ». vie /. u m ed a d j. quelquefois V u n ii pron. ţin e vb. chou ni. dire I I I zid s. tuer u im it a d j. i u ita 1 vb... la k la campagne ţă ra n ». été m. v in d e c a vb. vorb ă s. v e n i vb. verb s. v ic to r ie s. paysan m. v io a r ă s. u n d e adv. mot m.. union /. v iţe l s. certains u n ir e s. visite /. z ic e vb. v ig u r o s adj. -e v in ». v o rb i vb. vigoureux. m ouiller u n c h i s. région /. u n iu n e s. vue /. usine /. parfois. bateau m . stupéfait. regarder u ltim ad j. u rî vb. -euse Z za d a rn ic adj. v a c a n ţa s. v a s ». brave v ite z ă ». -ère um ăr . v a lo a r e ». voir I I I v e g h e ». v io i a d j. véhicule m. apercevoir I I I zd rob i vb. v ă r . aubergine /. ccleri m. v e h ic u l s. vouloir I I I v re m e s. -e v e d e a vb. prochain. v erteb ră s. voisin. u şor a d j. paysannerie /. vendredi m. -e vers s. vicissitude f.T ţa ră s. verde adj. violon m.. cigarette j. a ~ seama tenir compte ţin u t s. violette /. v a r ă ». veillée /. U u cid e vb. şi adj. vers m. 9 . v iu adv. outillage m. v e c in s. p l. jour m . parole /. vain. navire m. oubliée u ita 2 (a se) vb.. v ite a z arlj. v ic is itu d in e s. -le u n iv e r s ita te s. e ză d ă rn icire s. journée f. z ă ri vb. v a r z ă s. arrivée f. victoire /. facile u şu ra vb. u n iv e r s a l a d j. venir I I I v e n ire ». v a ră ». humide u m e zi vb. surpris.

.

CHEIA EXERCIJIILOR .

.

fenêtre. l ’armoire. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. V oici une porte et une fenêtre. II. Petite. Les livres sont dans la bibliothèque. lampe. J ’ouvre la porte. Une. Ouvrez la porte. La jupe est courte. grande. Les enfants sont dans le jardin. PARAGRAFUL I I I. le chat. la fenêtre. les enfants. Un. III. des crayons. livre. V o ilà une chaise. Vo ici une fenêtre. des chats. des portraits. une lam pe. Le veston est court. O ù est le chien? Le chien est dans la cour. Une. des lits. Je suis grand. V oici un stylo et un crayon sur un livre. II. Je ferme la fenêtre. chaise. le chien. Fermez la fenêtre. Où est le chat? Le chat est dans le jardin. l ’homme. Les livres sont sur la table. La blouse est rouge. rondes. Un. 567 . La serviette est bleue. une chambre. Le livre est bleu. Vous êtes amis. un arbre. larges. P A R A G R A F U L IV II. 1 Voilà si voici pot fi folosite aici unul în locul celuilalt. U t1 . un fauteuil. bleus. les chaises. Le livre est sur la table. les magasins. les chiens. des livres. Elle est petite. III. grises. table. Nous sommes dans la rue. un jard in . un stylo. une table. Ils sont amis. Q u ’est-ce que c’est? C ’est un jardin. PARAGRAFUL I I I I. Où est la lampe? La lampe est sur la table. un livre. II. les fauteuils. Voici une lampe. V o ilà 1 une lampe sur une table. une porte. Un.PARTEA I PARAGRAFUL I I. une chaise. le lit. Une. V o ilà un portrait. un crayon.

Nous comptons les arbres. dix-sept. deux. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Jean et Georges comptent les maisons. Elle a une gomme. J ’aime le raisin. în bibliotecă se află zece cărţi. Eu am cinci creioane. quinze. în odaie sînt trei paturi. Voici des boutons. Nous avons quatre stylos. Vous regardez les papillons. PARAGRAFUL est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? V III regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? . Ils vont au théâtre. treize. Voici des étudiants. seize. V oici des ouvriers. Ils (elles) aim ent les fleurs. PARAGRAFUL je regarde tu regardes il (elle) regarde V II nous regardons vous regardez ils (elles) regardent Je compte de dix à vingt. Tu ai şapte bluze. Le crayon est sur le livre. douze. Iată cinci ţigări. v ingt. O ui. In grădină se află zece oameni. dix. I l y a hu it cigarettes dans le paquet. Les garçons regardent les autos. h u it. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Tu aimes les poires. les filles. Les passants entrent dans un cinéma. La maison a dix étages. dix-huit. dix-neuf. Iată o cutie de chibrituri. Elle a une serviette noire. PARAGRAFUL VI V oi sînteţi opt copii.PARAGRAFUL V une étudiante. la femme. Voici un cendrier. Le chat est sous la table. în curte sînt şase pom i. Im o b ilu l are nouă etaje. Michel regarde un portrait. Le vase est sur la table. l ’élève. six. le livre est sur le bureau. Nicolas aime beaucoup les pommes. Les passants admirent les magasins. Nous avons sept chaisés et vous avez quatre fauteuils.

La m ain a cinq doigts. I l y a six fleurs. j ’aime le raisin. Se poartă cravate gri. Ils ne regardent pas la vitrine. PARAGRAFUL IX a ) je ne désire pas tu ne désires pas il (elle) ne désire pas nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? Georges n ’aime pas les fleurs. Q u i préfère la couleur rouge? Que de­ mande A lain? De quoi parlent-ils? I l a des souliers noirs. Dans l ’assiette il y a neuf pommes. E i doresc să dejuneze. Ces magasins sont grands. 569 . I l est ouvrier. Les peu­ ples luttent contre la guerre. Petre dă o pară Margaretei. ce. Vrem să lu ptăm pentru pace. cet. cet. La guerre détruit les villes et les villages. PARAGRAFUL X I C apitala R epu b licii Populare R om îne este frumoasă. des cravates et des jouets. cet. ces. N ’as-tu pas une cigarette? N ’avez-vous pas une boîte d ’allumettes? Nicolas n ’aime pas les chats. Iin i place să muncesc. Ferestrele camerei sînt mari. PARAGRAFUL X cette. Le chat est sur la chaise. Uzinele Bucureştiului sînt m ari. Vasile arată turiştilor cărţi. Dans ce magasin on trouve des robes. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ’aime la couleur bleue. C ’est une armoire. Ne préférez-vous pas les pommes? E lle n ’est pas à la maison. mais j ’aime aussi les pommes. Ce garçon a dix-huit ans. Nu se in tră pe fereastră. Tu n ’aimes pas les fruits. cette. cet. V itrinele m agazinului sînt splendide. L ’arbre que je regarde a des fruits rouges. Ils sont paysans. cette. Ea preferă să privească gravurile. rette. C’est un jeune ouvrier. C ’est un magasin universel. Vă place să vorbiţi. Marie a une serviette verte. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis.Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? O u i. Noi adm irăm statuile oraşului. cet. des chemises. ce. I l y a sept fenêtres. ce.

I l parle aux touristes. ei sînt la cinematograf. celui de Basile est professeur. m a d am e .— A ure voir.jaunes. grandes. de même. celle-ci est rouge. madame Leblanc. IV. — Bonjour. a sept lettres. madame. — Vous choisissez quelque chose? — Non. 1H. La couleur des raisins est verte ou noire. Cine adm iră acest iilm ? Voi. Je montre aux garçons la carte du pays. rien. 570 . je n ’aime pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet homme est un ouvrier. ceux-là sont Jean et Paul. Les villes et les villages de la R épublique Populaire R o u ­ maine se transforment. Je montre un livre aux étudiants. el este tehnician. noirs. La robe d ’une fillette est petite. — Mes hommages. a) j ’habite tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) fin it nous habitons vous habitez ils (elles) habitent nous finissons vous finissez ils (elles) finissent III. Les fruits des arbres sont encore verts. Noi sîntem acasă. cel­ les-là sont Marguerite et Antoinette. jeune. splendides. Les souliers de Basile sont noirs. Ceux-ci sont Michel et Pierre. V oici la Salle du Palais de la R épublique Popu­ laire Roum aine. I l donne un mouchoir à Nicolas. La maison où Pierre habite a six étages. celui qui a des souliers noirs est mon frère. V. Bucarest est la capitale de la R épublique Populaire Roum aine. Aimez-vous les bleues. ea este artistă. V oilà deux enfants. Celles-ci sont Marie et Hélène. et vous monsieur Lefèvre? ~ Merci. A Bucarest il y a des musées intéressants. celui-ci est jaune. monsieur. Danielle est l ’amie d ’Hélène. La fille du voisin a sept ans. Tu eşti funcţionar. Le jardin de l ’usine est vert. bleues. E X E RCIŢ11 REC AP ITU L AT I VE n.II. celle-là est verte. Les fruits de ces arbres sont rouges. Le frère de Marie est ouvrier. roumaines. des cinémas et des stades modernes. je choisis tu choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent II. bien. Q ui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt m uncitor. I l donne un jouet à l ’enfant. celui-là est bleu. je regarde les vitrines. Nous ne guerre. Le voisin d ’Alexandre est ouvrier. Nous luttons pour la paix. Voici deux pommes. Basile donne une pomme à Antoine. Les murs de l'im m euble sont blancs. comment allez-vous? — Merci. V oici deux p a p il­ lons. IV . blanches. Quelles Le m ot ouvrier désirons pas la souliers marron? M oi. PARAGRAFUL X I I I. des théâtres.

Mon amie a été parlé avec ses petits-fils. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Nouveaux. nous nous nous nous avorts* invente avons trouvé avons fin i avons mangé Gâteaux. V itaux . des. mon. allant fin i. dix pommes. La grand-mère d ’A la in est une femme énergique. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. une. J ’aime beaucoup mes cousines et mes cousins. Une. son. parents. La mère d ’A lain est chimiste. finissant dorm i. Bijoux. Oncle Gérard est célibataire. Grand-papa a m ille. Des. Nous avons visité nos ouvrier. Des . étant eu. Le. Tu as eu 17n. I l a été J ’ai déjeuné en fa­ et Pauline ont ren­ chanson. leurs vacances à la m on­ tagne. Egaux. Chevaux. 571 . Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Je compte mes cigaret­ tes. Paul Nous avons chanté cette étudiante. Des. Des. ayant allé. Coloniaux. Des. Exceptionnelles. achetant surgi . Joujoux. Ma soeur est sténodactylo. j ’ai j ’ai j ’ai j ’ai inventé. trouvé. acceptant LE C Ţ IA a 2-a Le grand-père d ’A la in a été monteur. trav ailla nt acheté. 11 a travaillé uuns une u&mo d ’avions. Les petits-enfants aim ent leur grands-parents. L a. dormant. m angé. Leurs livres sont instructifs. Festivals M ondiaux. Des. été. Ils ont fait des projets pour dimanche prochain. Des.PARTEA A II-a LEC Ţ IA 1 Mon père est ingénieur. Ils ont travaillé contré Georges et Irène. La. surgissant accepté. pro­ gressistes. Tes frères passent. Sa fam ille est assez nombreuse. dans une fabrique. des. f in i. Une. Les. Le. Des. La. travaillé. Us sont les filles et les fils de mes tantes et oncles. Nationaux. Un. Cette année il va à la mer. mon. Ton.

abolissant vingt-cinq. II. choisis. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. soixante-dix. V. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. inspectant instauré . douze cent soixante et onze. Dormons bien. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. quatre-vingt-quatorze. Choisis une cravate rouge. Restez dem ain à la maison. Mon père a cinquante et un ans. dix-neuf cent soixante-dix. I l est encore jeune. IV . La Seine a sept cent soixante-seize kilom ètres. deux cent un. quatre-vingt-un. choisissez. Balzac est né en dixsept cent. les cheveux. cinquantetrois. vingt-neuf. choisissons. les bateaux. il a quatre-vingt-un ans. dix-huit cent quarante. La Tour E iffe l a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. J ’ai travaillé. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. treize cent v in gt. tirons. Ce vieillard a dépassé soixante ans. instaurant blanchi. Donne une boîte d ’allumettes à ton frère. tire. quatre-vingt-dix-neuf. dix-neuf cent quatre-vingts. Combien de frères a ton am i? I l a quatre frè­ res. IV . beaux. am icaux. Ma cousine a vingt-deux ans. blanchissant a b o li. quatre-vingt-quatre. nous avons trav aillé j ’ai soigné. Soixante et un. Dans ma bibliothèque il y a h u it cent quatrevingt-dix-neuf livres. nous avons grandi ramassé. Nous avons acheté vingt h u it livres et vingt et un cahiers. nous avons soigné j ’ai grandi. soixante et onze. soixante-quatorze. ramassant inspecté .L E C Ţ IA a 3-o I. III. Entrez! N ’entrez pas! Aimez les livres! Va à l ’école! Luttons pour la paix ! Chantons „l'inte rn atio n ale” ! 572 . cent onze. tirez. La maison a quatorze fenêtres. les bras. sept cents. La Volga a trois m ille six cent quatre-vingth u it kilomètres. M ih a il Sadoveanu est né en dix-huit cent quatre-vingts. quarante-neuf. Quel âge avez-vous? J ’ai trente et un ans. Ce livre a vingt-cinq chapitres. soixante-dix-huit. glorieux. les genoux. les cous. III. ^on Srand-pére est vieux. trente-huit. V. quatre-vingtonze. aimons. trente. cinquante-sept. aim ez. J ’ai lu cinquante-neuf pages. aime. Regarde ce portrait. L E C Ţ IA a 4-o II. Il a quarante-deux ans. cent deux.

Cinquièm e. Ils prendront. une omoplate. de l ’odorat. Y vonne est blonde. vingtquatrièm e. J ’attendrai. I l prendra. E m aux et Camées. A la in lit avec attention un livre d ’anatom ie. m inéraux. E lle finira. Premier. soixante-douzième. I l sera médecin. soixantième. I l travaillera beaucoup et il guérira les malades. Aïeux. du goût et. des os. Ils danseront. 573 .de l ’estomac. E lle choisira. Aïeuls. V ingt et unième. du rein et du cœur. Septièm e. des muscles. A la in apprendra le nom des nerfs. Ils mangeront. Yeux. du toucher. La première. I l sera étu d ian t à la Faculté de Médecine. Il étudiera les organes de la vue. végétaux. Tu seras. an im au x . Vous visiterez. I l apprendra les fonctions du cerveau. ) ai mange le gâteau tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé je suis entre dans la chambre tu es entré „ il (elle) est entré(e) „ nous sommes entrés „ vous êtes entrés „ ils (elles) sont entré(e)s „ j ’ai lavé une chemise tu as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ je mangerai tu mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) mangeront j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) entreront je laverai tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) laveront LE C Ţ IA a 6 -a Yvonne a aperçu sur le bureau de son cousin. Vous regretterez. Il guérit les blessures de ses amis. des veines. D étails. elle a des yeux bleus et des joues vermeilles.L E C Ţ IA a 5-a Nous serons. Il aime déjà soigner les m a la ­ des. un crâne et des os. Trente-cinquième. de l ’ouïe. des poumons. Tu repondras. Il pensera. A la in lu i montre des os:une clavicule. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j ’écouterai tu écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront Coraux.

nous portons une valise Je porterai une valise. Dans. Ton. Lucien ri’a pas été mon am i. Promenait. la cuisine et undébarras. la salle à manger. A vait. à l ’étage. La sienne. Attendais. Les petites chattes. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. nous avons porté une valise Porte une valise. L E C Ţ IA a S a La chambre de Jacques est claire. À. H abitaient. deux . Dans sa chambre il y a un lit. nous finirons le livre J ’ai fin i le livre. Dansaient. Tu n ’es pas malade. s’amusaient. un couloir. Pour. Yves n'a pas rencontré Mireille. Je n ’a i pas reçu votre cadeau. nous avons fin i le livre Finis le livre. Les enfants avaient besoin de trois chambres. portons une valise. un fauteuil. Elle n ’est pas neuve mais elle est en bon état. Étais. La fenêtre n ’est. Y a-t-il des tableaux dans sa chambre? O u i. deux chambres à coucher. pas trop large. Je porte une valise. La mienne a trois fenêtres. A . Une ouvrière française. Leur nou­ velle maison est entourée d ’un beau jardin. Une bonne épouse. trois chaises. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. La maison n ’est pas grande. la vôtre. La maison a une belle terrasse. Leurs amis n ’ont pas trouvé une maison avec jardin. Sous. Vezi compendiul de gramatică. une salle de bains. les tiens. I l n ’a pas écrit cette lettre. De. nous finissons le livre Je fin irai le livre. De. une armoire et un bureau. finissez le livre LE C Ţ IA a 7-a La fam ille Maquet a déménagé parce que leur appartement était trop petit. Des paysannes roumaines. il y a deux tableaux. nous porterons une valise J ’ai porté une valise. Discutaient. Dîniez. un grenier et une cave. le sien. portez une valise Je finis le livre. deux balcons.Notre. Tu n ’as pas vu ce film . une table. Par. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. Vers. finissons le livre. Mes camarades n ’ont pas passé les vacances à la mer. la chambre de Jacques. Mes. Ma cousine n ’a pas mangé tous les gâteaux.

C ’est cette actrice que je remarque. Gracieusement. L E C Ţ IA a 9-a II. m ’. Nous. Demain j irai chez le dentiste. A llan t. Je lu i parle de toi. Accidentelle­ m ent. Sa chambre est grande et belle. La mère d ’A lain est inquiète. des ciseaux et du fil à coudre. Je suis allé. sens dessus dessous. bleues. lui. A la in n ’a pas besoin de paletot. V. A lain ne trouve plus son béret. J ’irai. lui. eux. Joyeusement. C’est m oi qui remarque cette actrice. Ne l ’oubliez pas! Ne l ’oubliez pas! J 'a i acheté des pommes. Héroïquement. Son frère lu i d it de prendre son complet à la montagne. Sévèrement. V. Pas. Jacqueline lu i donne des aiguilles. des boutons. C ’est A lain qui est allé à la montagne. Coquettement. Vous. C ’est à la montagne q u ’A la in est allé. L a . Il va à la fabrique à bicy­ clette. J ’allais. Fermement. Négativement. Aucun. vous. Sa mère est une bonne coutu­ rière. Parle-lui de notre enfance. C ’est mon oncle q u i est là. E lle lu i donne un livre. Hugo que j ’aime. Jacqueline aime les robes simples. Ce sont les poésies de V. Jean te montre sa m a i­ son. 575 . de fleurs ou de colliers. ment. de brosses et d ’essuie-mains (serviet­ tes). Claire se souvient de vous. III. de pyjam as. M oi. Rapidem ent. jaunes. Vous. Mon amie change souvent de toilette. Elle a quelques robes élégantes. ni. rouges. deux chaises. Fam ilière­ Pas. je te le raconterai demain. Tu. un pardessus. Jam ais. Dans le jardin il v a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. je. mais elle les em bellit d ’écharpes ou de broches. Hugo. Je vous félicite. Va. Curieusement. IV. Il endosse une jaquette doublée de fourrure. Plus. de chemi­ ses. Sa chambre est. 11 est en retard. E ux. ils. C ’est m oi qui aime les poésies de V. Lentement. Personne. III. un manteau. de mouchoirs. 1’. Paul d it à sa mère de donner à A lain un fer à repasser. Nous. Indignem ent. Vous: vous. J ’irai à Bucarest par le train ou par avion. N i. Toi. une petite bibliothèque. A lain va souvent à la montagne avec ses amis. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. A la in a besoin de bas. Ils vont.pupitres. C ’est là q u ’est. deux jupes. Jam ais. Dis-lui de partir. la tienne est petite. J ’ . mon oncle. III. L E C Ţ IA a 10-a I. Hier j ’ai été chez le coiffeur. I l . Nous sommes allés. Le film a été intéressant. Rien. eux. Légalement. toi et ton am i. je les mangerai aujo urd’ hui même. Allons. Nous irons. IV . quelques blouses.

C ’est lu i qui veut devenir chimiste. Remarqua. Trouvâmes. de 1’. . du. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse L E C Ţ IA a 11-a Toute la fam ille se réunit au petit-déjeuner. D u. C ’est le jaune que tu préfères. LE C Ţ IA a 12-a La fam ille Girard s’est réunie pour fêter le soixante-dixième a n n i­ versaire de grand-maman. des fourchet­ tes. Fou. V ieil. Garda. Les. La. du. intelligents. de la. Du. Acteur. Vezi compendiul de gramatică. des couteaux. La table est recouverte d ’une nappe blanche. Jacqueline aime mettre le couvert. C ’est la guerre q u ’ils dénoncent. Les enfants n ’ont pas bu de v in . Tante Madeleine remarqua l ’appétit de sa nièce. du. C ’est chimiste q u ’il veut devenir. Bel. On a servi des mets savoureux et de bons vins. du. Ils ont mangé du potagç. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. Belle. Nouvel. Du. -J’aime les gâteaux et les fruits. nouveaux. de la. Beaux bleus. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. instituteur. C ’est pour la paix que luttent les peuples. Apportèrent. C ’est le libraire q u i nous a montré un grand dictionnaire. de la. C ’est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. Des. Vieille. des. loyaux. T riom phâm es. directeur. Vezi com pendiul de gramatică. du. Décidâmes. le. instrumentaux. M ontai. des cuillères et des verres. Rentrâmes. essuyai. J ’ai acheté des assiettes. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. Molles. Beau. I l est contre les cures d a maigrissement. les. C ’est toi qui préfères le jaune. D u. au déjeuner et au dîner. Nouvelle. De. Ce sont eux q u i dénoncent la guerre.

février.. l ’été. „ . a v ril. l ’automne et l ’hiver. Quel est le premier jour de la semaine? Com­ bien de mois y a-t-il dans une année. . Au mois de septembre je partirai dans le delta. décembre — le der­ nier. Quelles sont les saisons de l ’année? Les saisons de l ’année sont: le printem ps. Quel temps fait-il? Je ne veux pas p artir car il fa it trop chaud.. loin plus loin aussi loin moins loin le plus loin le moins loin très loin souvent plus souvent aussi souvent moins souvent le plus souvent le moins souvent très souvent târd plus tard aussi tard moins tard le plus tard le moins tard très tard II. octobre. La ville change d ’un jour à l ’autre. Le roman de R om ain Rolland . La Volga est le plus long fleuve de l ’Europe. août. E n été il fait chaud. A ujo urd’hui nous sommes le cinq m ai. dimanche. la violette. de l ’automne sont: septembre. novembre. jeudi. Combien de jours y a-t-il dans une semaine? Chaque mois a quatre semaines et compte trente ou trente et un jours. En hiver les jours sont courts. LECŢ IA a 14-a I. E n quel mois sommes-nous? Nous sommes en ju in (au mois de ju in ). excepté le mois de février qui a vingt-huit ou vingt-neuf jours. Vezi compendiul de gramatică. de l ’été sont: ju in .Jean-Christophe“ est extrêmement intéressant. il fait beau. I l fait plus chaud q u ’au printem ps. les jardins et les parcs ver­ dissent. deve­ nant plus grand. Les sept jours de la semaine s’appellent: lu nd i. le soleil b rille . m ardi. La Loire est plus longue que le Rhône. le muguet et la primevère.es mois du printem ps sont: mars. IV ..L E C Ţ IA a 13-a I. ju ille t. m ai. plus beau. E n été — învăţaţi limba franceză fără profesor III. André est l ’enfant le plus sage de sa fam ille. janvier. Au printem ps. I . Quels sont les mois de l ’année? Janvier est le premier mois de l ’année.. mercredi. les fleurs poussent partout. V oilà l ’homme le plus hospitalier. Les premières fleurs sont: la perce-neige.. „ . samedi. Ces fruits sont très bons. Cet ouvrier est tout aussi habile que son camarade. de l ’hiver sont: décembre. A ujo urd’hui c’est jeudi. Toutes les saisons de l'année sont belles. 37 577 . cher co n te n t intéressant II» plus cher aussi cher moins cher le plus cher le moins cher très cher III. vendredi. Jacqueline se lève plus tôt que d ’habitude. plus content aussi content moins content le plus content le moins content très content plus intéressant aussi intéressant moins intéressant le plus intéressant le moins intéressant très intéressant Le guide parle français presque aussi bien que nous.

I l sera bientôt trois heures. Je ne le suis pas. est cinq heures et demie. 578 . Je ne le veux pas. Quel temps fait-il au jo urd’hui? IV. est dix heures et quart. Tous mes amis partent en hiver à la montagne. I l le Dem ain il pleuvra. est m id i. II est dix heures. est neuf heures juste (précises). De. III. Marie aime les sports d ’hiver. Du. Quelgues lois en ètè il grêle. Toţi au răspuns bine la întrebările profesorului. LE C Ţ IA a 16-a I. quatre heures moins sept. 1’. E n automne les jours sont plus courts et les nuits plus longues. A u jo u rd ’hui je ne vais pas au ciném a. De. À m in u it juste nous allons à la gare. haine. De. Toate fructele sînt bune. Je viendrai chez toi demain à onze heures. E n automne il fa it moins froid q u ’en hiver. totul fu v în d u t: m obile. Je t ’attends au restaurant à h u it heures du soir. Parfois il pleut. Ce magasin étale de belles marchandises. I l est deux heures précises (juste). Ma sœur mange beaucoup de fruits. de la. L ’automne nous offre des légumes et des fruits délicieux. De. I l ne l ’est plus. Ta montre marche bien? La mienne avance d ’un quart d ’heure. l ’air est frais. Il est m id i moins le quart. mérite. Les Français mangent beaucoup de fruits et de légumes. Il Il Il Il Il Il Il est h u it heures vingt. Combien de minutes y a-t-il dans une heure? Dans une heure il y a soixante minutes. I l arrive parfois de confondre les personnes. neuf heures cinq. Nous le sommes. J ’ai'eu une très bonne montre en or. Hier il a fa it du vent. Ma montre ne marche pas bien. Dans ce parc on a planté de beaux arbres. De. Il existe des amis dé­ voués. E n été nous mangeons beaucoup de fruits et de légumes. des. J ’ai travaillé ju sq u ’à m in u it. Ea se ocupă de toate. Des.les jours sont longs et les nuits courtes. E l vrea să ştie totul. Je t ’attendrai une demi-heure. À quelle heure commence le spectacle? A sept heures et quart. Toţi sînt îm potriva războiului. A dix heures et demie nous allons au cinéma. je te le répète depuis une heure mais tu ne veux pas le comprendre. Sa montre retarde toujours. elle avance. Du. la. IV. Des. est onze heures moins le quart (il est dix heures trois quarts). I l neige parfois. D u. De. est m in u it. D ’. Orice om trebuie să apere pacea. De. Toate ferestrele casei erau deschise. De. La semaine passée il a plu souvent. V. Un negustor parizian a dat fa li­ m ent. Les fleurs se fanent tour à tour et les feuilles des arbres tombent. As-tu une montre? Quelle heure est-il? I l est une heure et quart. A u jo u rd ’hui il fait trop chaud. Je le suis. À la montagne il fa it froid. LE C Ţ IA a 15 a II. I l faut remonter la montre chaque soir. Je le veux. II. cărţi.

dix-septième. Que. Je m ’attendais à vous re­ trouver au théâtre. quatrevingt-dix-neuf. deuxième (second) troisième. cinquième. Ma soeur conduit très bien l ’auto. Vezi compendiul de gramatică. professeur. elles diront. Dont. Q uoi. Les ennemis n ’ont opposé la moindre résistance. E lle habitait.tu as d it. Ma cousine sera bientôt docteur en méde­ cine. v. DuqueL Que. Nous nous promenions dans le parc. Premier. onzième. député et même m inistre. Dont.ils disent. Lequel.fois par semaine. Je me réveille chaque m a tin à six heures. Brigitte sera journa­ liste et speakerine à la télé. elle est un admirable chauffeur. ii. IV. huitièm e. Paulette est un admirable sculpteur. vingtième. Dont. institutrice. À laquelle. neuvième. LE C Ţ IA a 17-a i. douzième. il a dit. y. Adrienne a été une élève excellente. treizième. sept cent quarante-neuf. nous dirons.ils vont. dix-huitième. quinzième. Elle ne se promène plus avec ses amies. vi. quatrième. Le professeur se rend compte tout de suite de la moindre faute. E lle a décidé de se présenter à l ’exa­ men.tu dis. Où. sixième. La chambre de Lucie est plus petite que la tienne. quarante et un. seizième. Dans notre pays il y ades m illiers de téléspectateurs et téléspectatrices. La direc­ trice de ce lycée est une femme très énergique. I l est quatre heures et demie. Ils se parlaient am icalem ent. Vous vous amusez très bien. soixante-treize. Elle est le m eilleur tourneur de notre usine. 579 . C ’est elle Fauteur de ces belles nouvelles. je me couche à onze heures. Ma nièce est poétesse. Dont. O ù. iii. U a été attentif aux moindres détails. Je disais. A u jo u rd ’hui. Q ui. Dix-sept.nous sommes allés. soixante et onze. Ils se rencontrent deux.III. doctoresse. Marie veut devenir ingénieur. une femme peut devenir ingénieur. Cette femme se cro­ yait un grand philosophe. La com position de Paul est la m eilleure. Donne-moi un m eilleur livre. Sa sœur est un peintre de premier ordre. cinq cent soixante-quatre. h u it cent soixante-quinze. dixième. Michel est le m eilleur am i d ’A lain. Dont. La mère de mon am i est peintre. IV. Q ui. quatorzième. dixneuvième. Françoise passe sont temps dans la b ib lio ­ thèque. la plus petite m aison de la v ille . neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.vous irez. Beaucoup de femmes sont devenues pilotes. septième. (Dans lequel). Cette femme est le professeur de mon enfant. Mon amie qui est juge aime beaucoup son métier. Je connais ton amie qui est amateur de tableaux. Je m ’appelle Maurice. C ’est un métier passionnant.

J ’ai besoin de fenouil et de persil. II. Au pis aller je passerai l ’examen en automne. Vous avez la it. A u jo u rd ’ liui il sait m ieux sa leçon. iis avaient passé. Us ont acheté. Michel était allé. Je parle. Je vais très souvent aux concerts. I l a écrit. La poire. J ’habite un grand immeuble à dix éta­ ges. D ’habitude elles parlent beaucoup. ensuite je forme le numéro. Elle a acheté des carottes et des poireaux. À bientôt. Le raisin. des noix. Michel est un brave homme. Il s’était dirigé. IV . des pommes. LE C Ţ IA a 19 . Vezi compendiul de gramatică. j ’attends le signal d ’appel. II. L ’annuaire des téléphones comprend tous les numéros de téléphone de la ville. Le Danube est un long fleuve. Elle a regardé. des pêches. Guy n ’aime que les pommes de terre. J/a i visité hier un grand magasin. Pierre est moins vif. Un seul homme l ’attendait. Tls ont traversé. M athilde avait visité. et vous-même? Simone ne va pas très bien.. Il mangerait une salade de céleri. Il avait plu. La pêche. J ’achèterais des légumes et des fruits. Bucarest est une belle ville. Elle avait trouvé. Pierre a acheté une chemise blanche. La griotte. I. Ils s’étaient levés. 580 . J ’aime le bon vin. Elle me donne un coup de fil chaque soir. Au revoir. Je décroche le récepteur. I l lui avait proposé. des poires. Comment allezvous? Comment se porte votre mère? Elle va mieux? O ui. Maman a fin i vite (a vite fait de finir) cette blouse. des raisins. Mon vieil oncle voit de plus en plus m al. V. La noix. Il tra v a illa it de son m ieux pour contenter ses parents. Vezi compendiul de gramatică. moins vigoureux que son frère. elle va m ieux. n i. En automne on trouve beaucoup de fruits au marché: des prunes. André va mieux.L E C Ţ IA a 18-« I. Cet homme brave a sauvé la vie de ses camarades. IV . La pomme. Marie donne chaque semaine un coup de fil à son amie. Les grands hommes ne seront jam ais oubliés. A vaient dépasse. J ’ai pensé. La cerise. Michèle a beaucoup lu mais elle a peu écrit. J ’ai indiqué. Xous sommes allés. Je me promène cha­ que soir le plus loin possible.. ensuite je raccroche. ra. I l est allé. Ils sont arrivés moins tard que d ’habitude. Irène a des cheveux blonds. Je t ’attendais plus tôt. Antoinette est une petite fillette Je Iis un livre intéressant. J ’aime tous les légumes et surtout les tomates. les aubergines et le chou. La framboise. Tant m ieux! Nous avons souhaité. L ’orange. J ’irais demain au marché.

De. Travaux. Carnavals. J ’écrivais une lettre à mon am i. vendredi. Il est trois heures et quart. Je lirai un bon livre. D ’. Détails. Sa maison est plus grande que la tienne. II. Claude est tout aussi . J ’attends aujourd’hui un vieil am i. Chevaux. doucement. Ma soeur est professeur de musique. jeudi. J ’ai lu de meilleurs livres. H I. Il a attendu une demi-heure. — Je pense que vous avez aussi en une certaine mesure un mérite à ce succès. 581 . Ils ont lu attentivem ent les discours prononcés à l ’ONU. août. Janvier. samedi. Sur. Pour. Mer. Sur. I l nous a décrit son nouvel appartem ent. chèrement. Chez. Donne-lui à manger. J ’ai lu le roman de Balzac „Eugénie Gran­ det4 4 . Lis cette poésie. De. hautement. De. mars. V ezi compendiul de gramatică. De. du. Pour. I II . petit que Pierrot. Je me promène cha­ que jour en hiver comme en été. Cet auteur écrira un nou­ veau livre. IV . V. cinq heures et demie. L und i. octobre. Ils liraient eux-aussi ces livres. bassement. Son enfant va mieux m aintenant. tim idem ent. Michel ne sait pas encore lire et écrire. l'autom ne et l ’hiver. m ardi. Lavant. — ?' — Parce que je suis l ’auteur de l ’auteur! répondit le célébré roman­ cier. purement. sept heures moins le quart. Venant. II est m id i. Avez-vous lu cette poésie? Dans. avril. dimanche. décembre. R E V IZ IE I.Mère. IV. 11 s’agit du père et du fils qui ont partagé leur gloire littéraire. l ’un de ses admirateurs s’adressa à Dumas père. Il est m in u it. R ails. Mer. Vezi compendiul de gramatică. Les deux Dumas. VI. Il fait mauvais temps. Dumas père. Genoux. m ai. septembre. V II. d u. Durement. — Seulement en une certaine mesure? Mais je pense que le principal mérite est le mien ! dit. Je n ’ai aucune envie d ’aller à