$er^da3r

*,

V.nsi.*. Hoo" S i LV fr
JS t n ^*. c{'T-2"c.^â«S
6i{Too \enàotr

-c(. ;

a

0

J 3 6a"rrr-v.t".".

2*^3

{'lo*si..*L p*s.a.*-t- &* t* &}'.!L:'t'"
f,pt".t ôo' q{ €{x{.sÿ, o^,..* dr- 8",Jr"*..1 Çô'f $o^odt5 oo Ê fcr-eis LreANc€)

ô6.63. oS"8B.8S

L.R.A,R " - -r&Es trRG€\lT :#

R-no*uRn^r-r.t cle m.c. cla-v,'ot J. d" ç"nÿs d" {hasrr,rÊsru6e&'s do- ç"&.{"o". à
ObXI,--_o-.
zar^lg.ü-o' 6l* 'v*« *à V*.Lo-,'.".0t"*k*^n*U1o"O,
,t iO*.*i dcLs n.er*b.,ws â" nr.c
$Ut.t*,
do.

,*.lperuu shÂur,.<- €âs"!eI{" giuun nicree

ü

ets.{e-

m,.enlcr.*-{"a-%nsrcro. %"t"(

SttifRÊ Lt

l"s f.t .u,,s & t^'T*ite.s*" â..Lh p,.,. €€;e".[e*Ê Sir-rrA 1 p** €n.- iYr{trr-g
*;*"
ââinàr.s la. ra..ia,. e- - Po-n--s , À'tt u'('\s c.v(â L*a alut'"
;;;
ft*u5,
y[J-n".oi-,*- à t,a*e^ÿ.-r^ J g.&iJ"*k-*r.in Un*,"Q afr.r"sta-"ta]do
Tloaju{*,a ###BOT_TEXT###lt;«ruir.
* r fi
e kJ-ftç *"

Tos ft.l

. , - L.

tuoo*"

loW
LEltet- o.uunkl a- t"tJt'er§Lbo 'lus a"ta',.ite-! $"ct*5*'sa
wtn,n§
n
U,-f
?a6,6, n -Qo*** à -ro..a rlâr.o*.-cr#rr. Jc* G;* ct' e
f^/t /Tr\cS ScLrL$ .lct- ÀS a.yrlt
a"t* t$o''o,o".{cs Àtcx"ot'** N:'S*b
Î"*it9e- sruuÊ -KÈAeu€.t
,hors rtr.a.xruloner c.tn Q-o' v
.- (\ { , Æ^
0'-nir
-

SEcter

fJo

&ÊÉ€Ns€

ERuueY.

'g,*kdnbr. g.t ..;*, § rncn *:*P.*
"&:.."§
<'t'e,t4*ër*- &-1,,T'1 **ft*ti*'
éF"d'A" "tg *.âhzca3 c,. lna 1*r"t
(ogi* raffi,Lq Êd-g,,*ss:o^ Bo*&'ttt*, ttn-qn- §cfi, I t?y",t"e l*Fb
Jv-

F,a-pank

&",,hrr"r.rl"- &q-

É

$.*rbJ
à {.1 ô.c.R.8.
-

Ç;8"

t::J::&*r-:.
acd ,lr-'Lt ,r.oi-i

wot

,

Çtttç : /f www

" ç.,r."tl^?" -fn'''t'ca- ' c:Ê-E

ê..^.q. fu. gnJ-e"-Âa-r."h&- Q,* fld-{r***q,* r Ïensitr&l§<ryaec rtrinÉC
2ooî.

+ (â*\/",i^ i^.. Tkrru-Stà'nr- c1*- (' lnt-ejr-s,,"..,,. .tu.te SA l«oaY J.lr.
P*{. é5 da- rr..q USG* *ooEnfi*= d"tr".f À'*vt.oE
Êfifid*ta,Ld* sF Nicchs 564rcoâY - F''tcP-.; s,,o'''ch"'" Çr.

*;gdk"'.r.

rlrr- dq'.-rliÈq

arocaÿ s&Q..td

Q"

Î

)*Y -

t-"--æ-

Pc,€Ê

4i s -

l{or."*,'..

k ffüiÂa^.f

t*o

È'

dd g"bQo'y'"-

,

{'fto..ou*. À'.r,&,*sft.r- cotla- t"Sr*- â Q« $*.s Qv.*. *

Centres d'intérêt liés

  oi
  o
  sc,r.lr"-Lhn-t* ,,,.1e^nl.,,.b*ie 6't"

  ,

  ;"regnr-serd65

  drof

  rlrctr.re.rsi

  tJÈ,\*s

  §a;t

  p*rÈ,

  ô*

  gr.§*^bQ.

  F«aQn-^l-rrhrr.e5

  L/esp^ '{..b*q.** *.::-{€'

  ".'-Q".àac-u,.",,.1^

  gn^v.s

  et i.r,-ur,-

  ,

  Centres d'intérêt liés

   {,,,t"*} rni Qns ie-**"t" , at-t"o-tt"hcs*"&

   hs,3rr..'f.àr.^u,*tt/
   ,f"pr* [". ge.u.às- cL ce.Ha-.$ft**, & era,ke,* âooS

   -L,

   .to'horp--k' ,{o QtËtet§c1,*.,e<"s

   à n"* ù.,*ÿ ,i dr.*[

   {r-.,.sb-eÀe

   t *§ *ei,'^6rs r-r1ÿ,J.t* I Àlt-^.^ts "-vi§dg '
   "Èà Âi-s"r'"Lls câ$'}no'
   t'Yloi
   J* to e"f$.-.F* ,Oa.'"t;
   1 [ne-at<[.Po^.F

   À t/6{A

   .'[(À-Q-r,Âa-u*a-;

   {i$c/.}u'rle

   6t/rti'r-e-.*., *o.*o À"
   "tf f,*ü
   Àe&r. Q.*3k, F ?f**â À*a à^ <ons"*,*** cott*-.;t-.ue- th
   9[uvq -xt*«qu'et
   f,r, i,tol*oi"* .l* e"
   cr*r,,-o-çtrlicna

   À"r."t-

   gtl§;*-€i;'rtc-*q'f

   J'-ns

   §"r*iL(}..

   of o'.,ria'iÈ nafo'*toss r^- q-ke"Sùo ent pnx'-"tr'o;t 'l
   wh"" p:ue,sr* ,\e poouroi.- , :/{r3l"-***"h 6*'.^r\§- a.Lk''
   Lô.stl**,{e ry.o"'tL
   4(vlo. tn.ride'\t*Iâ U" U,fi^b(lrrsr-- d*
   {}r""u-,.t *.
   14ç q,.rÂ\**r.i.s

   E*ti-*o.Qes d*...

   i

   l

   Âr.&P-.Je.da

   Jl"...^L

   ,

   V.C , prerd.-*}- .h- 0- (df*beiqa*- I à.,$**^
   ;.-&*h a,an l'to.ü,e* ' ))
   tp"lr e*
   "§*"ry*-

   fr«"ul**

   a&"ÇL."o*Âi*.,r*-'

   , {'",&.*sld

   of

   Qn-

   L fe

   spr'§L t^e* 'tl-*,.- co't1,"*a'nç"**

   ttts a"'rts

   'Tt'x-

   *

   atrcç^r^l.s

   a".tl.\-[orus

   i.t

   art*

   r*-.*-,r$au.ar..t- rye 'or
   15-a"§ivu*ai"f ,
   ts*c"ak>
   .ic,rit* n^o*{ialc.etusltu
   'f rlfdtt*
   , é-la,- et+Lv'rr,g â/..*G-s
   çU*b s**oârh.* Sa
   #%'u* o*
   **ço.^L) i. ,^c.-* to*oo-*L§-L h'os &s .ihogu*
   &'a&ft-*--,"-9* i.t
   bu§"- or- dr"-"- d- a*+kce- ca*cL e"t* m..ar^-tir,r*u- pr.l- vuÉ .{aou p^^{rlecë-§je.*r.rs drr
   ,râ^.- pda

   Âar,s cEs

   pn

   trÊnr

   ctoiuul,-F

   P* *tffi**rl L .À( r*.*l
   &, pa,r

   <ler.r,

   e,t ,/"\cr

   sô€*,.,,- €Ê.igo-[u-çq

   Str-uû ttts'iÊ.ôd

   irzrrg

   t"-\ $ti.;d.$.otc"*o^*cerheryvt .t* (, ÿicfu*s asvr.t,'rdzjo-:;c,"r,r.*ç,

   L"-''**t

   , -fi*f <^l- hrtr-s Paoss.'^*- cte pu*f'n- d"5 i\n<-sc-'-rte§ ,r.ta&us 1u
   S Lop.r","".:h .a^
   c-c,uconsÇ-r..ns .elrL ulLû- à'âo-(}*1p,\ à ,.rr.r- t"tnÂ,-ck
   lL

   ç**.',-Q8q5

   n ü.t"+. io'tc- de- v€.wga+ns.€.. '

   - ?*ùc à{1*

   Daan-è-r."r".

   f

   d*^t &.t{.ûqt

   h-ocr§ ,pr..nLLc

   ca'ac..cÀ't'a,tke-

   I a s'*Nr-.-ta"

   Qe*'voùt
   TT"*tr

   *m-co/ee

   u--:o.rs uake- ,t.n,*&*t*

   )

   .[J."Â6^ent- a-,- .-;4u.r- cL- .üfâhL\a'ar\

   Ls,,ly. do fu.,r"-Q.6*r

   .Q.rj_takJr_rhJ.r*§d

   ft"%{^ , M !peu,.n av-cc Qô- ÂI-fa,.rrx-,.*AiÔ7,. ï_*q
   À* scrl\^c{s À,' ,,,r. <r.-yocr:*.t- rlo*t- (-'-o$ir* JJe*toJe
   1,,.-lf"*, .rrr-"e ô{.o-rtr.ia ,vtaivrlêr,.rn.j!:

   eô p*^ ,Ï".r-",,-\r- *6^f_0.e^Àe,. cotr

   i"""'c"p{-ab{à er- cla-.*.sf-"e^§

   "Lt

   ) L*âg*-rÀ à

   / 1^.. k

   a-e-pnoJ.ctl* (b*._rrto*

   u1\-,..if,uaa

   ^.S*&q_

   t.o*&.u_ iv.vgr_Lthtq

   si:-rsong ...

   f^ d-iptl- .t $ir *.*
   â-ià"^- zrit6 drQ.*ô; Cc,nE;ùik-.^e rÀ€ ,r,ro,-rtresrr ,{iy\Ë
   "als
   e.'njnc.v<- à t. so-isir* d" Q^
   !_^^rt;.- / cq Ë€s,*l, $"*_ i*^6*,*_ à vd6*-. f,rs.,n,\e
   ak-à v'&'aJk^tr;;^ ?"1 '{€- a"-^ r û{ se,r-ar,}-ce- q^c .t*riï.1.,l5, .Lvr6t},^$/
   trutin- /t*^"r*e[ crh-q- .t^Ko- u*u a-§ ,.,"üs1.a-â-ârce"s5ç*a. sARKoeï,
   co,"r*-sa'-rsu'lr'-

   vu-e

   pÈc\^ sn,.&âr..{r t{;{iru-r-urre,yrq*-t

   ck- .r*sd1.*err'.e-

   ,ryne

   Pn* 6Qoon*^,.r. /la;sovr A.

   $^^rt{*

   t.^}fu-ü* sir«a

   rJJ{^

   ;!"^aJ,

   rl,{«t1u-e3 et*p.,,t

   irt,,.oce_i.t*- (}e ta,^t*...-.vr.a,

   cLrq_

   r\uyr- ,r,

   td-

   rt-^*

   â*».. 1 dÊ 'lt^"
   À
   ""â-*- oto.i.e- td **- *o^r.-Qo .Qrr,-oro^sovwi*lu_e- .L,- gtn,n..t
   -/r-P
   {cN€-ôu-\Lùhoo6 cæ.J.an vre_ Â. p*"yÉf*ld
   h_ t,.obti rt. À _LLrÀ.a- ,oo*tcEr&.,.,r.c
   §n d* è*- *., se.a*L
   1
   "irtj.^ -r*en-k* n-e-<.,*o,oies,o-*t- zL_ bie^ ,»".Li,. cfn*.nÀt

   irt"nirtai- *r-.*.rr{r à,
   -&
   &*it* o;t s*t tg i^vest.y{ràhs &r\r{ÿ,\.\t4.'rt-h.epr,-.t., p*. trrr,r^-cr€^
   ,,ïrt_niffr_e_ d" {,, J^.t{r..**.
   ,Rn-vco-+y l^,Âoo. .,.
   -ae
   à
   c'te-',rr*,\-J'n- {"x-pr{s§e,{a* vo^c-er^,.r §*.-rres
   c*i*c ,L.oo{*
   s"- p{+^.rla"r**t- n to' g"*k" .u .r,.dctd*o+,,....rrtror & czr^ q,
   À. € hal riscrrh
   .'*'
   dâcp*"uo-Lr- s"*t
   â**§":^0 '
   â-..,.Q.J-o- et ,r^-Q5o. î.,
   d'rrx

   ffi H"
   &-*,- ;

   ;iîl:' tr*f-$Y,-ffi:
   à

   Âu*

   ï":**^

   n uir rn-s s,*,.,*- ,,
   "*"ry,o*.
   ),["s
   ",_ô.,.,..s
   ï*,
   f,)| i"", ;. -t*o^&tt'"ê-â* J/r*"'Q*-0rc^^f e A*s .nirsothr*r
   à
   c{ft" a**.râk .
   _

   Q.r*i

   c1.-,

   ..t rrr.., Qo.. <"àb*

   nr.tc-.-tt-ochq t"n

   *
   / à*

   . {*i À t, us6''ü. Àtt'ia'i&!-

   *.^ v.var"t , -Qn-s ?r.i*-d*-"i., nnuç.*t$ & 8^ C*.*. É^& -L*h^^*F.*.L,

   âo-

   & U H...*k 1;ur / d. t?\ (Z*,
   $--b*vl-,a.,,u. <*,S{'ka**=,

   ^-"tai

   âa-

   Ad- fl{f*btrq..*..
   ô*E§,-c* do

   Ê'ct.- runs$e,u

   ;

   c.*,h.-.r- ,r.r.crru 0/,h-{a.r^.rpàr--

   lt

   .\fl.o.Jn.s

   âu-x *ro*^n-Jola-v""--s & cs:U*- c*t*Jà

   8"*Â'"-q p*&"

   ct\re-c

   Q- *.+i""po-tÀ^

   ....*is* cL
   .r*Jn*s c.tkLoo,$iâr,wrÊk{ .a/,^- \x.orroisæ-n-t'
   "*[-je cL gicâ "ot
   /
   -ts ,^.*s o. ft.r-.lsdl Q*u?-vb{s >>, e,k- T}-/1.êr\êL{.erL ;ty.o* s..h^.. i*&-,

   ;.

   -e-

   k"t".^-

   'L %-'gà*
   S **

   d- c( (ÏLL.'y\e r§ eta-t- se.iis 6"t1-J,,k^§- a).a*., Qu.s .r-^o-^8oRàr.,-L§t* $**5^^** '

   c1\ro.r.*te,*f

   l.

   ,h^düâ* ,rrn-=§aniæ* cr3*v "-6i§s"r^,rËft çaani.iau§{

   a"\*t*", d* %*sie-c^R

   'S"-1r,-'s Ct{(en.

   fa.$d

   À'^t,o5og,r,r.ostc-

   .l'..yis

   6er4tot"ffi eE .a-.r.-.:,- & ,"rr. nre.s,1; Sne-t<oZY pr*§,"r,-r.$i*Â''-r.t**
   cÂJ»o^-Ê* t*;- Q. n**5* .s+ À**l Q's 7ç;-t^^sta-s#'?.^.^"*,.rr,'ehqcefll,ti*
   À. çn d1oru&* Jrr,.r. r\ios c'ies .tu**§ J* QÂr,Q*,.. s*.- Ao.^r* . aâQ 5;t*s,r.,,âar,.E"
   3:,n

   €,x1c-e.t s*s

   §o

   2^â-c*

   rfous

   $'"tns

   ,

   .

   tit.,,.â ub L, H.6\-"

   cff,ia<,*cc,*

   5*"kq,6&f

   Ce-,Lte-

   4à.q"

   fudbe'T.er

   -r-rc4,,.§. a+ d"".]Ê À..É *,tt.re*no-r..*. 8"r,* pank- cl*- lros ÿur^-v<r**u-

   $,,r-'"n-.t-a.t.t

   >,

   \tr(-..Bia-,.rrr, Hor.r-r+N§Ë

   .

   ft *oo h.* N** À* Qn- ,*fo** nf+R"o.rç*-

   c**-g*rn--

   t*

   .

   & $a yl..-s S.-

   ,,r.aafonsc-t;Lh-

   ,f"

   §.(

   *"tç.-

   çow"

   ft^re_ ca. ,Ls.**,r.s; É*'.,F

   E*.*

   €t"l- &"^:"^r

   vsk

   **g*2;-r-

   x

   Fts A^ $,*"{r Q-uoJ" -qt* co,.d.r*,,^^ode- ï^-..m"-a"âh-

   æ

   ukn-

   ,r* ,u{*,e

   éL (duitJ-

   p%rq/s_

   /é. Vo*s, pd-.',id"^f Horl-nü§€

   t**r-t.,* ,*

   vbu-g ÀQ-\I%

   /

   .r-ruF.rrti..Q"- *.h

   .ih*u*-g srr"ns €xcepft-at

   €r.rê%"-,,r-€Âike5

   é.1,;ta&*

   pr"r1 §oe !.s

   )

   V""s, p"Js*L^S Ror-uRr.c.o€ uttu-e
   c{e.r*;
   /
   "r".s .irta.r.{i*e .k
   ,Lt gFn .c,hor,"t, rl" nno.{a"*_ à Ài*o*.
   "{.e- (zr-r,rs .L- q^

   X-*st.-*_ ct" ,*"-tt,.r-

   ft *: \ttn
   Vo,ts

   sl{'/tpi,.rle-

   6;b5t"r-.-{.**

   3**-

   ^'à

   7 flrliair,h*t

   uor..#tr.{,s{:

   J

   I

   u*^s âc..rq nÉft.o-bit-h,-, {r_ nnc.",, .t

   Srr-u* .- §r*Èqwr-k i.$,-sù;_n^-q-.*.1[- s.rt*,o,o

   $*^at{--

   ttrûfo"st-u s.*Qfls pa/t /',!.o- (o."-r,-.!-âsr.\-ss.
   Jiu*r-.

   t.* ^ ,h-".wo- {

   f.t(
   _ Àltn

   .i**.-r.e,. J*s

   -tes

   ,1*a,,n-4

   -r.t

   ÿ*f-;n;,

   35€r.-L,L

   t":

   L

   ..

   y.g;*,.q .k U.
   cQ.s.ü,alq.', Âa,rrs ..ru,.

   ^a_§,^- -rr,,^-

   â"S*

   $.u:"*.b& "t-

   rt)

   Vt*r, en-;i*er,t- 'Rrcr-u«ruÈf \ra."s &u*tr r*.ôGJ .;bzn-LIoL
   r1,.r,,.e irnos J^;,tb
   ,
   -d,*_
   ,L dl-oge^,r -§r-o"^-n.is à pê.Â* e^tqL s.ros f*ko
   c-o,.,.,xe.§h,r ,t y.ow,,
   r"tn«-'r.-ci.r-r*r*â,,r&1 .u. &,r*". e-###BOT_TEXT###quot; i*1x.{ &""t*i
   ,

   î*n

   {*'*

   prtJ

   r"t'*t* Hor-.-it** ,

   c*-s§q'r-

   tt 3 r{

   A<T ossyo,-e

   À.

   &*,b

   -&\u*s &l&è/,\â^c- cr,1r]5.ey.naq

   qf

   ce- c.v.-irn'+ .\ g\a$- q.*
   \r+q*:rî**,*"os *-ol rwpi-§u^Q*

   cersn'r'-içs.-ar. J'e .r\c\q"-§(.cù.ruy crulry1-çg

   d&"§ù*

   1;?rut-5

   x* tt";"";*-

   .-$ao z:r$**dri.a,§.tn.6

   <..L .Bâ,^.1;

   &&rnR Àisç,:s.§on s s Qr..&..d*
   s..*-wt

   re_v,r**

   Ï**, p,-e-gi'{64ç l\or-eË Nsel tu ,ter..6 {-»er^Àq e,n c$r.orja s"*c.td*-a.i
   'â çoofttfi.o. at- nqhh-- ca^- Qia.n*- *â-"Q.* rlr*r-!y.b-rr.
   .t€- Qr,
   §^-*tt^.SiillÀ -'î(f\ruqtr€1-- tti:reÈLi . >>

   €tdit 7 s'-c"$"etr
   ,*oq,,*Îs

   '1*-

   fi\ou,& Sovttn e-s

   "tio'* r*''r5io ç-Qihtq,.*

   {*

   $'.*

   en-'. cL-n-g*,r

   {nl"*:

   "^fr";

   jv^-yaa*,*h$e

   J

   r,r{..,,Q

   *,^.

   .§)c-^e-wr.,*r§[

   voh-

   sevis

   À.*ns tro-tteu.{a

   dr. c{*wit

   Vo*. .* [r

   sf

   O

   g,i".{#

   çnr

   s -rs.-0u"c,:n+.,

   ï-toLQ^nd.r ô€_ .t-f,srr,-t -

   -,

   "{pr; " illIÇ.&tA-rilk

   1!.r.r.tr* ,té.rynse

   .i'{s ..rsp,^r,*t rt.kl,

   p*{d.le-,.S d,
   A*'ctz r-e'.-s.lkn-.inir. .

   *.**

   $,b_.
   ftou=, cli.§ip*,/Ls" tè.n*.*

   tù' {'-4-\ t( â.*-{a*.o,*h7 §(owaü.,.t
   ya*bt[,'*§rt*-.r rê".û\q t*a ; t

   <r'*-t

   , à t.. A^€.ruq.q ron-.s,.*sà

   p*.Hn*, i^r*

   ,'*. *;';1-"'.-y

   k efu*bÊiy*-, i,ip.rssùsrt "t

   Le cilaqs*g**,** 11ol.

   t r,,.,irr-

   c*^$o,r."o e,n

   ,.g,"r*" ,
   ^.^Jïù^

   '

   Sir-vâ
   PËr

   :

   s/s.

   u

   angê

   Centres d'intérêt liés

    oi
    o
    sc,r.lr"-Lhn-t* ,,,.1e^nl.,,.b*ie 6't"

    ,

    ;"regnr-serd65

    drof

    rlrctr.re.rsi

    tJÈ,\*s

    §a;t

    p*rÈ,

    ô*

    gr.§*^bQ.

    F«aQn-^l-rrhrr.e5

    L/esp^ '{..b*q.** *.::-{€'

    ".'-Q".àac-u,.",,.1^

    gn^v.s

    et i.r,-ur,-

    ,"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/163439150","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=163439150&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://fr.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://fr.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://fr.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://fr.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://fr.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://fr.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":379821090,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379821090/108x144/bfa1a49720/1526951781?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379821090/216x288/76d191de1c/1526951781?v=1","title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","short_title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379821090,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/ClSP97JGzvwU2AZjCUyVMU/Eg="},"url":"https://www.scribd.com/document/379821090/33981239-Helsing-Van-Les-Societes-Secretes-Et-Leur-Pouvoir-Au-XXeme-Siecle"},{"type":"document","id":379820738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820738/108x144/565a576392/1526951569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820738/216x288/ff47c486f2/1526951569?v=1","title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","short_title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Kl5jq1GY0TsQmp7zURWbM3XaA5I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820738/34977698-Brevets-Nicola-Tesla-Complet"},{"type":"document","id":379820430,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/108x144/11a2b80132/1526951185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/216x288/7841f6938e/1526951185?v=1","title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","short_title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820430,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9rdMajWrrZeYH3C/0XdSWhzEsHk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820430/230908503-Dossier-Pedophilie-Nicolas-Lavachery"},{"type":"document","id":379820191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820191/108x144/608ce61e64/1526950854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820191/216x288/28216fff1f/1526950854?v=1","title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","short_title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lVIMLp5QMdAB+R0LmRaImU+PN1o="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820191/34197683-Liste-Complete-Des-Disparitions-Europe-de-l-Ouest-Reseaux-Pedosatanistes-Et-Traffics-d-Organes-HOT"},{"type":"document","id":379820573,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820573/108x144/5d8c65d569/1526951366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820573/216x288/b4ad6358b0/1526951366?v=1","title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","short_title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820573,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VkdKZ8e8duXkFFtBYITX1PrxXuA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820573/34979100-Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast"},{"type":"document","id":379820244,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820244/108x144/9341b8a98c/1526950901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820244/216x288/85c3e4eb3b/1526950901?v=1","title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","short_title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3S5uo9ZT9IbOMsi49I/m3F9oi7I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820244/33981387-Liste-de-Personnes-Disparues-Enquete-Charlton"},{"type":"document","id":379820968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/108x144/5aa17e1085/1526951682?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/216x288/a2e0619c0d/1526951682?v=1","title":"34198238 Coucou C Est TESLA","short_title":"34198238 Coucou C Est TESLA","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820968,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gq7Ha5yRlJftjH9oVmU4bcfHWo0="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820968/34198238-Coucou-C-Est-TESLA"},{"type":"document","id":379820087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820087/108x144/913f26e6a1/1526950758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820087/216x288/b61f38a4da/1526950758?v=1","title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","short_title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CxeZsK6WvKboszpexJSQilmlBMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820087/33980660-Boite-a-Pandore-Doc-Sur-Reseaux-Pedosataniste-Et-Traffic-d-Organes-Humains-HOT"},{"type":"document","id":379819951,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/108x144/a8c17510a2/1526950608?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/216x288/b899cb8aed/1526950608?v=1","title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","short_title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819951,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5DXcTKWErm4oqXld3xBCgNLLRkA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819951/36772750-Livre-Affaire-Vincent-PedoCrime"},{"type":"document","id":379820044,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/108x144/f3cbe9eba8/1526950686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/216x288/a268ad2056/1526950686?v=1","title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","short_title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820044,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gZjfLvaExv+ZuvUyUWsTeFjFFY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820044/34977614-Etude-de-La-Pedoporno-Sur-Le-Net-2000-2010"},{"type":"document","id":379819896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/108x144/44750cf446/1526950532?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/216x288/8d69f42bca/1526950532?v=1","title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","short_title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CoHjm9fGkR67ylKzhlCGyDsLVTk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819896/36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009"},{"type":"document","id":379819306,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819306/108x144/612c525517/1526950156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379819306/216x288/0e97b99b30/1526950156?v=1","title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","short_title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819306,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lnsQmfHuPDBZrir5fEHxqZwciN8="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819306/34977561-Les-Piliers-de-La-Traitrise-Elisabeth-Silva"},{"type":"document","id":379819840,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/108x144/9bf0ead795/1526950486?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/216x288/2245817596/1526950486?v=1","title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","short_title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819840,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iIcHe26d3A0+fiQalstxpiyFiZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819840/36772700-Documents-Exclusifs-Complicite-Gendarmerie-Dans-l-Affaire-Dutroux-Et-La-Mort-de-Julie-Melissa"},{"type":"document","id":379819528,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/108x144/bede89f1dd/1526950325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/216x288/016d3e852a/1526950325?v=1","title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","short_title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819528,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGQTUrkP/J8QIZU3iYlMEqezlJQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819528/37262577-Dossier-X-de-l-Affaire-Dutroux-Ce-Que-La-Belgique-Ne-Devait-Pas-Savoir"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2ouJKBHkrNuNBiKm9IFleiGy/cQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oCl501UgJvplIAzdcv7AgI0B10w="},"url":"https://www.scribd.com/read/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537276005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537276005?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZDjaL+DUBh8+UogYkFcTbnKLvtY="},"url":"https://www.scribd.com/read/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kLLh+xwYew8082FXjGkFcpzSkgs="},"url":"https://www.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537265006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537265006?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LL7g8sPPilJNiQ5ljx1urnk7vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CEppT8zR68GvYiseuUeZIjq3sMw="},"url":"https://www.scribd.com/read/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qb3PaRFjLlxSYD2cK3bP9rqT7+Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZrLiNgt21fRlLs0o0Bnnj5Okmmg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537270892?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537270892?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8h3BTHcYbElxl59dCfYn91Me1pw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537261190?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537261190?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GBPPF5ClEt+JFny81V8riN92sBM="},"url":"https://www.scribd.com/read/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4kYfme0I/PNtuC6B+YdEj6laovI="},"url":"https://www.scribd.com/read/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537261302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537261302?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xekPDA7KjYMr0lzDQ6GF2r/hQbc="},"url":"https://www.scribd.com/read/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Qpw1Lwyfu7JdWoRIqLQbdl39Hdc="},"url":"https://www.scribd.com/read/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/ifBbU7Gb/lKmUX+88ptpesxlF4="},"url":"https://www.scribd.com/read/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"erGTQqXarXMiNdwcEOYvQX6isVs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ww6DkRHTfi1nKGUO3muKATPzDUg="},"url":"https://www.scribd.com/read/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FD/b+7cVvrNWaQd26n2nOHTvB0M="},"url":"https://www.scribd.com/read/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ig3z7afDlTw2F1dGYJpiGY0UC3Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UZh8nIOgAXitEJIu5UXjC1XOMdM="},"url":"https://www.scribd.com/read/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537266422?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537266422?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G+GDgXxK0Zbe347lM3r3nVDkyRM="},"url":"https://www.scribd.com/read/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v491YLlqigcirUHJJ9hl2qVqcuk="},"url":"https://www.scribd.com/read/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eAMxIosieQ70iVeeJBLXWeR1a0Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5sLCPP3ssfikGnmckuZV+PS3W+c="},"url":"https://www.scribd.com/read/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JKoNKQikec7FACMydYPCjAK2WA8="},"url":"https://www.scribd.com/read/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l+qS3bTeD2gK7qCFVS1hVaseUk4="},"url":"https://www.scribd.com/read/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537264184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537264184?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Aso5pa06WjrX/y4nAXl46l27McU="},"url":"https://www.scribd.com/read/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5C87/4vIz2AVib+lEWOJ31yUFh4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Sxh9xKPVNcttNO3sXnHohufecqs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537265114?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537265114?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wWeuX7sC17so2IuO6Os/r1rEuHk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537261613?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537261613?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uOrKOo6V+AnNqnQRbjmYJIUigWk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ENWfEJyridFZt6x/r9A6uEKDyiw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jt8yJo9ShNCF4zqCgukCawl7Ltg="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537259797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537259797?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XZe4FRHS1yO32dLCQLFPbqYTkVo="},"url":"https://www.scribd.com/read/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RqzDmkMGWt4Ez31IVT+0/CQU5v8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537258870?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537258870?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BHMeOJJgI7jh696VCi3udIBM3vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537267070?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537267070?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qBzsY12iv9rgFkqII1guzWyYMT8="},"url":"https://www.scribd.com/read/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537254335?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537254335?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QphZccuMYGjvB02dLVVmiZz0d58="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"emNmbsAnk+y8eBk/xfNV0NLrekg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537264329?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537264329?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z9r7isgapP21FF1mhTelV+F0iPg="},"url":"https://www.scribd.com/read/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537270337?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537270337?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8baxOzeYKCa9AW8ezYj2YMKk/O8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537260468?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537260468?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xsH2Uncc8VB0QHtTK41QQkVfTqc="},"url":"https://www.scribd.com/read/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qRCAI2Hjm/UKGGxrSCe3Ygf1U6c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537267847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537267847?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K3eFjdtsnEEVr4yAJBWKp2ZOu7s="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3NG+78GjFuZwTnYZAxDURfVsu6w="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kgfnKAOiLjbWS5YJ2tqkc+pYjP8="},"url":"https://www.scribd.com/read/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xJ2gmADVh48r6KkUk+BWN6iQ/nw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537262921?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537262921?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RSWT/L/Hso3CHJYyrMA8mzZD49c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sW5JcRAVxBMvno/KDRnPpmFA7l8="},"url":"https://www.scribd.com/read/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8+Rqsqz+JosN5DRgUdC3tDhO1Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537271221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537271221?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"15LJs0ViqTqCa3XLyjP957CZ0HU="},"url":"https://www.scribd.com/read/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DLrZpVq+C/eiXZJSMKZ5+fXQI6I="},"url":"https://www.scribd.com/read/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eeVpCnqifasDtPe57aDriW3S6b4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537268020?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537268020?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KCmyl71DlbCb1hGysLAfUeV0QwY="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689506/Little-Bee-A-Novel"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"MI9pXk+t0K4VnfOKntVD4Jft/A0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"2ouJKBHkrNuNBiKm9IFleiGy/cQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oCl501UgJvplIAzdcv7AgI0B10w="},"url":"https://www.scribd.com/read/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537276005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537276005?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ZDjaL+DUBh8+UogYkFcTbnKLvtY="},"url":"https://www.scribd.com/read/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"kLLh+xwYew8082FXjGkFcpzSkgs="},"url":"https://www.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537265006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537265006?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/LL7g8sPPilJNiQ5ljx1urnk7vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"CEppT8zR68GvYiseuUeZIjq3sMw="},"url":"https://www.scribd.com/read/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qb3PaRFjLlxSYD2cK3bP9rqT7+Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ZrLiNgt21fRlLs0o0Bnnj5Okmmg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537270892?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537270892?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"8h3BTHcYbElxl59dCfYn91Me1pw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537261190?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537261190?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"GBPPF5ClEt+JFny81V8riN92sBM="},"url":"https://www.scribd.com/read/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4kYfme0I/PNtuC6B+YdEj6laovI="},"url":"https://www.scribd.com/read/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537261302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537261302?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"xekPDA7KjYMr0lzDQ6GF2r/hQbc="},"url":"https://www.scribd.com/read/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Qpw1Lwyfu7JdWoRIqLQbdl39Hdc="},"url":"https://www.scribd.com/read/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/ifBbU7Gb/lKmUX+88ptpesxlF4="},"url":"https://www.scribd.com/read/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"erGTQqXarXMiNdwcEOYvQX6isVs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ww6DkRHTfi1nKGUO3muKATPzDUg="},"url":"https://www.scribd.com/read/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"FD/b+7cVvrNWaQd26n2nOHTvB0M="},"url":"https://www.scribd.com/read/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ig3z7afDlTw2F1dGYJpiGY0UC3Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"UZh8nIOgAXitEJIu5UXjC1XOMdM="},"url":"https://www.scribd.com/read/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537266422?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537266422?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G+GDgXxK0Zbe347lM3r3nVDkyRM="},"url":"https://www.scribd.com/read/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"v491YLlqigcirUHJJ9hl2qVqcuk="},"url":"https://www.scribd.com/read/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"eAMxIosieQ70iVeeJBLXWeR1a0Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5sLCPP3ssfikGnmckuZV+PS3W+c="},"url":"https://www.scribd.com/read/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"zHiwsqVIRD99OFlUqNOYR+IGsfQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"JKoNKQikec7FACMydYPCjAK2WA8="},"url":"https://www.scribd.com/read/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"l+qS3bTeD2gK7qCFVS1hVaseUk4="},"url":"https://www.scribd.com/read/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537264184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537264184?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Aso5pa06WjrX/y4nAXl46l27McU="},"url":"https://www.scribd.com/read/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5C87/4vIz2AVib+lEWOJ31yUFh4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Sxh9xKPVNcttNO3sXnHohufecqs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537265114?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537265114?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"wWeuX7sC17so2IuO6Os/r1rEuHk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537261613?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537261613?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"uOrKOo6V+AnNqnQRbjmYJIUigWk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ENWfEJyridFZt6x/r9A6uEKDyiw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Jt8yJo9ShNCF4zqCgukCawl7Ltg="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537259797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537259797?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"XZe4FRHS1yO32dLCQLFPbqYTkVo="},"url":"https://www.scribd.com/read/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"RqzDmkMGWt4Ez31IVT+0/CQU5v8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537258870?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537258870?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"BHMeOJJgI7jh696VCi3udIBM3vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537267070?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537267070?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qBzsY12iv9rgFkqII1guzWyYMT8="},"url":"https://www.scribd.com/read/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537254335?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537254335?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"QphZccuMYGjvB02dLVVmiZz0d58="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"emNmbsAnk+y8eBk/xfNV0NLrekg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537264329?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537264329?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Z9r7isgapP21FF1mhTelV+F0iPg="},"url":"https://www.scribd.com/read/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537270337?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537270337?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"8baxOzeYKCa9AW8ezYj2YMKk/O8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537260468?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537260468?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"xsH2Uncc8VB0QHtTK41QQkVfTqc="},"url":"https://www.scribd.com/read/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qRCAI2Hjm/UKGGxrSCe3Ygf1U6c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537267847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537267847?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"K3eFjdtsnEEVr4yAJBWKp2ZOu7s="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3NG+78GjFuZwTnYZAxDURfVsu6w="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"kgfnKAOiLjbWS5YJ2tqkc+pYjP8="},"url":"https://www.scribd.com/read/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"xJ2gmADVh48r6KkUk+BWN6iQ/nw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537262921?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537262921?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"RSWT/L/Hso3CHJYyrMA8mzZD49c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sW5JcRAVxBMvno/KDRnPpmFA7l8="},"url":"https://www.scribd.com/read/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"d8+Rqsqz+JosN5DRgUdC3tDhO1Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537271221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537271221?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"15LJs0ViqTqCa3XLyjP957CZ0HU="},"url":"https://www.scribd.com/read/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"DLrZpVq+C/eiXZJSMKZ5+fXQI6I="},"url":"https://www.scribd.com/read/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"eeVpCnqifasDtPe57aDriW3S6b4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537268020?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537268020?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"default_editorial","doc_uuid":"KCmyl71DlbCb1hGysLAfUeV0QwY="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689506/Little-Bee-A-Novel"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"0FW1Byr4MmlMc2oixs6Ut9HRhks=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":379821090,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379821090/108x144/bfa1a49720/1526951781?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379821090/216x288/76d191de1c/1526951781?v=1","title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","short_title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379821090,"track":"from_user","doc_uuid":"Y/ClSP97JGzvwU2AZjCUyVMU/Eg="},"url":"https://www.scribd.com/document/379821090/33981239-Helsing-Van-Les-Societes-Secretes-Et-Leur-Pouvoir-Au-XXeme-Siecle"},{"type":"document","id":379820738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820738/108x144/565a576392/1526951569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820738/216x288/ff47c486f2/1526951569?v=1","title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","short_title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820738,"track":"from_user","doc_uuid":"Kl5jq1GY0TsQmp7zURWbM3XaA5I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820738/34977698-Brevets-Nicola-Tesla-Complet"},{"type":"document","id":379820430,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/108x144/11a2b80132/1526951185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/216x288/7841f6938e/1526951185?v=1","title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","short_title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820430,"track":"from_user","doc_uuid":"9rdMajWrrZeYH3C/0XdSWhzEsHk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820430/230908503-Dossier-Pedophilie-Nicolas-Lavachery"},{"type":"document","id":379820191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820191/108x144/608ce61e64/1526950854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820191/216x288/28216fff1f/1526950854?v=1","title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","short_title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820191,"track":"from_user","doc_uuid":"lVIMLp5QMdAB+R0LmRaImU+PN1o="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820191/34197683-Liste-Complete-Des-Disparitions-Europe-de-l-Ouest-Reseaux-Pedosatanistes-Et-Traffics-d-Organes-HOT"},{"type":"document","id":379820573,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820573/108x144/5d8c65d569/1526951366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820573/216x288/b4ad6358b0/1526951366?v=1","title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","short_title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820573,"track":"from_user","doc_uuid":"VkdKZ8e8duXkFFtBYITX1PrxXuA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820573/34979100-Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast"},{"type":"document","id":379820244,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820244/108x144/9341b8a98c/1526950901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820244/216x288/85c3e4eb3b/1526950901?v=1","title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","short_title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820244,"track":"from_user","doc_uuid":"3S5uo9ZT9IbOMsi49I/m3F9oi7I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820244/33981387-Liste-de-Personnes-Disparues-Enquete-Charlton"},{"type":"document","id":379820968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/108x144/5aa17e1085/1526951682?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/216x288/a2e0619c0d/1526951682?v=1","title":"34198238 Coucou C Est TESLA","short_title":"34198238 Coucou C Est TESLA","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820968,"track":"from_user","doc_uuid":"Gq7Ha5yRlJftjH9oVmU4bcfHWo0="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820968/34198238-Coucou-C-Est-TESLA"},{"type":"document","id":379820087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820087/108x144/913f26e6a1/1526950758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820087/216x288/b61f38a4da/1526950758?v=1","title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","short_title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820087,"track":"from_user","doc_uuid":"CxeZsK6WvKboszpexJSQilmlBMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820087/33980660-Boite-a-Pandore-Doc-Sur-Reseaux-Pedosataniste-Et-Traffic-d-Organes-Humains-HOT"},{"type":"document","id":379819951,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/108x144/a8c17510a2/1526950608?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/216x288/b899cb8aed/1526950608?v=1","title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","short_title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819951,"track":"from_user","doc_uuid":"5DXcTKWErm4oqXld3xBCgNLLRkA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819951/36772750-Livre-Affaire-Vincent-PedoCrime"},{"type":"document","id":379820044,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/108x144/f3cbe9eba8/1526950686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/216x288/a268ad2056/1526950686?v=1","title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","short_title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820044,"track":"from_user","doc_uuid":"gZjfLvaExv+ZuvUyUWsTeFjFFY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820044/34977614-Etude-de-La-Pedoporno-Sur-Le-Net-2000-2010"},{"type":"document","id":379819896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/108x144/44750cf446/1526950532?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/216x288/8d69f42bca/1526950532?v=1","title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","short_title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819896,"track":"from_user","doc_uuid":"CoHjm9fGkR67ylKzhlCGyDsLVTk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819896/36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009"},{"type":"document","id":379819306,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819306/108x144/612c525517/1526950156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379819306/216x288/0e97b99b30/1526950156?v=1","title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","short_title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819306,"track":"from_user","doc_uuid":"lnsQmfHuPDBZrir5fEHxqZwciN8="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819306/34977561-Les-Piliers-de-La-Traitrise-Elisabeth-Silva"},{"type":"document","id":379819840,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/108x144/9bf0ead795/1526950486?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/216x288/2245817596/1526950486?v=1","title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","short_title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819840,"track":"from_user","doc_uuid":"iIcHe26d3A0+fiQalstxpiyFiZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819840/36772700-Documents-Exclusifs-Complicite-Gendarmerie-Dans-l-Affaire-Dutroux-Et-La-Mort-de-Julie-Melissa"},{"type":"document","id":379819528,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/108x144/bede89f1dd/1526950325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/216x288/016d3e852a/1526950325?v=1","title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","short_title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819528,"track":"from_user","doc_uuid":"DGQTUrkP/J8QIZU3iYlMEqezlJQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819528/37262577-Dossier-X-de-l-Affaire-Dutroux-Ce-Que-La-Belgique-Ne-Devait-Pas-Savoir"}],"title_link":null,"title":"More From divulcom","track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"CiaQaZCE/ndJuev4oVhkBPXP6uE=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/163439150","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=DTA7%2F3iy85iEicAkO0kybwMf1WM%3D&authenticity_token=Jiy6RqGchqP08Gf1EwbV1SLfNxiN%2FrpDSsagoE%2Fmvn9nl%2BYg4AiDVfLmWPxzC8XGwe0GTte4VN97Jl9mjOyrwA%3D%3D&expires=1537895419&wordDocumentId=163439150&wordUploadId=167550095"},"renewal_nag_props":null}-->

    {,,,t"*} rni Qns ie-**"t" , at-t"o-tt"hcs*"&

    hs,3rr..'f.àr.^u,*tt/
    ,f"pr* [". ge.u.às- cL ce.Ha-.$ft**, & era,ke,* âooS

    -L,

    .to'horp--k' ,{o QtËtet§c1,*.,e<"s

    à n"* ù.,*ÿ ,i dr.*[

    {r-.,.sb-eÀe

    t *§ *ei,'^6rs r-r1ÿ,J.t* I Àlt-^.^ts "-vi§dg '
    "Èà Âi-s"r'"Lls câ$'}no'
    t'Yloi
    J* to e"f$.-.F* ,Oa.'"t;
    1 [ne-at<[.Po^.F

    À t/6{A

    .'[(À-Q-r,Âa-u*a-;

    {i$c/.}u'rle

    6t/rti'r-e-.*., *o.*o À"
    "tf f,*ü
    Àe&r. Q.*3k, F ?f**â À*a à^ <ons"*,*** cott*-.;t-.ue- th
    9[uvq -xt*«qu'et
    f,r, i,tol*oi"* .l* e"
    cr*r,,-o-çtrlicna

    À"r."t-

    gtl§;*-€i;'rtc-*q'f

    J'-ns

    §"r*iL(}..

    of o'.,ria'iÈ nafo'*toss r^- q-ke"Sùo ent pnx'-"tr'o;t 'l
    wh"" p:ue,sr* ,\e poouroi.- , :/{r3l"-***"h 6*'.^r\§- a.Lk''
    Lô.stl**,{e ry.o"'tL
    4(vlo. tn.ride'\t*Iâ U" U,fi^b(lrrsr-- d*
    {}r""u-,.t *.
    14ç q,.rÂ\**r.i.s

    E*ti-*o.Qes d*...

    i

    l

    Âr.&P-.Je.da

    Jl"...^L

    ,

    V.C , prerd.-*}- .h- 0- (df*beiqa*- I à.,$**^
    ;.-&*h a,an l'to.ü,e* ' ))
    tp"lr e*
    "§*"ry*-

    fr«"ul**

    a&"ÇL."o*Âi*.,r*-'

    , {'",&.*sld

    of

    Qn-

    L fe

    spr'§L t^e* 'tl-*,.- co't1,"*a'nç"**

    ttts a"'rts

    'Tt'x-

    *

    atrcç^r^l.s

    a".tl.\-[orus

    i.t

    art*

    r*-.*-,r$au.ar..t- rye 'or
    15-a"§ivu*ai"f ,
    ts*c"ak>
    .ic,rit* n^o*{ialc.etusltu
    'f rlfdtt*
    , é-la,- et+Lv'rr,g â/..*G-s
    çU*b s**oârh.* Sa
    #%'u* o*
    **ço.^L) i. ,^c.-* to*oo-*L§-L h'os &s .ihogu*
    &'a&ft-*--,"-9* i.t
    bu§"- or- dr"-"- d- a*+kce- ca*cL e"t* m..ar^-tir,r*u- pr.l- vuÉ .{aou p^^{rlecë-§je.*r.rs drr
    ,râ^.- pda

    Âar,s cEs

    pn

    trÊnr

    ctoiuul,-F

    P* *tffi**rl L .À( r*.*l
    &, pa,r

    <ler.r,

    e,t ,/"\cr

    sô€*,.,,- €Ê.igo-[u-çq

    Str-uû ttts'iÊ.ôd

    irzrrg

    t"-\ $ti.;d.$.otc"*o^*cerheryvt .t* (, ÿicfu*s asvr.t,'rdzjo-:;c,"r,r.*ç,

    L"-''**t

    , -fi*f <^l- hrtr-s Paoss.'^*- cte pu*f'n- d"5 i\n<-sc-'-rte§ ,r.ta&us 1u
    S Lop.r","".:h .a^
    c-c,uconsÇ-r..ns .elrL ulLû- à'âo-(}*1p,\ à ,.rr.r- t"tnÂ,-ck
    lL

    ç**.',-Q8q5

    n ü.t"+. io'tc- de- v€.wga+ns.€.. '

    - ?*ùc à{1*

    Daan-è-r."r".

    f

    d*^t &.t{.ûqt

    h-ocr§ ,pr..nLLc

    ca'ac..cÀ't'a,tke-

    I a s'*Nr-.-ta"

    Qe*'voùt
    TT"*tr

    *m-co/ee

    u--:o.rs uake- ,t.n,*&*t*

    )

    .[J."Â6^ent- a-,- .-;4u.r- cL- .üfâhL\a'ar\

    Ls,,ly. do fu.,r"-Q.6*r

    .Q.rj_takJr_rhJ.r*§d

    ft"%{^ , M !peu,.n av-cc Qô- ÂI-fa,.rrx-,.*AiÔ7,. ï_*q
    À* scrl\^c{s À,' ,,,r. <r.-yocr:*.t- rlo*t- (-'-o$ir* JJe*toJe
    1,,.-lf"*, .rrr-"e ô{.o-rtr.ia ,vtaivrlêr,.rn.j!:

    eô p*^ ,Ï".r-",,-\r- *6^f_0.e^Àe,. cotr

    i"""'c"p{-ab{à er- cla-.*.sf-"e^§

    "Lt

    ) L*âg*-rÀ à

    / 1^.. k

    a-e-pnoJ.ctl* (b*._rrto*

    u1\-,..if,uaa

    ^.S*&q_

    t.o*&.u_ iv.vgr_Lthtq

    si:-rsong ...

    f^ d-iptl- .t $ir *.*
    â-ià"^- zrit6 drQ.*ô; Cc,nE;ùik-.^e rÀ€ ,r,ro,-rtresrr ,{iy\Ë
    "als
    e.'njnc.v<- à t. so-isir* d" Q^
    !_^^rt;.- / cq Ë€s,*l, $"*_ i*^6*,*_ à vd6*-. f,rs.,n,\e
    ak-à v'&'aJk^tr;;^ ?"1 '{€- a"-^ r û{ se,r-ar,}-ce- q^c .t*riï.1.,l5, .Lvr6t},^$/
    trutin- /t*^"r*e[ crh-q- .t^Ko- u*u a-§ ,.,"üs1.a-â-ârce"s5ç*a. sARKoeï,
    co,"r*-sa'-rsu'lr'-

    vu-e

    pÈc\^ sn,.&âr..{r t{;{iru-r-urre,yrq*-t

    ck- .r*sd1.*err'.e-

    ,ryne

    Pn* 6Qoon*^,.r. /la;sovr A.

    $^^rt{*

    t.^}fu-ü* sir«a

    rJJ{^

    ;!"^aJ,

    rl,{«t1u-e3 et*p.,,t

    irt,,.oce_i.t*- (}e ta,^t*...-.vr.a,

    cLrq_

    r\uyr- ,r,

    td-

    rt-^*

    â*».. 1 dÊ 'lt^"
    À
    ""â-*- oto.i.e- td **- *o^r.-Qo .Qrr,-oro^sovwi*lu_e- .L,- gtn,n..t
    -/r-P
    {cN€-ôu-\Lùhoo6 cæ.J.an vre_ Â. p*"yÉf*ld
    h_ t,.obti rt. À _LLrÀ.a- ,oo*tcEr&.,.,r.c
    §n d* è*- *., se.a*L
    1
    "irtj.^ -r*en-k* n-e-<.,*o,oies,o-*t- zL_ bie^ ,»".Li,. cfn*.nÀt

    irt"nirtai- *r-.*.rr{r à,
    -&
    &*it* o;t s*t tg i^vest.y{ràhs &r\r{ÿ,\.\t4.'rt-h.epr,-.t., p*. trrr,r^-cr€^
    ,,ïrt_niffr_e_ d" {,, J^.t{r..**.
    ,Rn-vco-+y l^,Âoo. .,.
    -ae
    à
    c'te-',rr*,\-J'n- {"x-pr{s§e,{a* vo^c-er^,.r §*.-rres
    c*i*c ,L.oo{*
    s"- p{+^.rla"r**t- n to' g"*k" .u .r,.dctd*o+,,....rrtror & czr^ q,
    À. € hal riscrrh
    .'*'
    dâcp*"uo-Lr- s"*t
    â**§":^0 '
    â-..,.Q.J-o- et ,r^-Q5o. î.,
    d'rrx

    ffi H"
    &-*,- ;

    ;iîl:' tr*f-$Y,-ffi:
    à

    Âu*

    ï":**^

    n uir rn-s s,*,.,*- ,,
    "*"ry,o*.
    ),["s
    ",_ô.,.,..s
    ï*,
    f,)| i"", ;. -t*o^&tt'"ê-â* J/r*"'Q*-0rc^^f e A*s .nirsothr*r
    à
    c{ft" a**.râk .
    _

    Q.r*i

    c1.-,

    ..t rrr.., Qo.. <"àb*

    nr.tc-.-tt-ochq t"n

    *
    / à*

    . {*i À t, us6''ü. Àtt'ia'i&!-

    *.^ v.var"t , -Qn-s ?r.i*-d*-"i., nnuç.*t$ & 8^ C*.*. É^& -L*h^^*F.*.L,

    âo-

    & U H...*k 1;ur / d. t?\ (Z*,
    $--b*vl-,a.,,u. <*,S{'ka**=,

    ^-"tai

    âa-

    Ad- fl{f*btrq..*..
    ô*E§,-c* do

    Ê'ct.- runs$e,u

    ;

    c.*,h.-.r- ,r.r.crru 0/,h-{a.r^.rpàr--

    lt

    .\fl.o.Jn.s

    âu-x *ro*^n-Jola-v""--s & cs:U*- c*t*Jà

    8"*Â'"-q p*&"

    ct\re-c

    Q- *.+i""po-tÀ^

    ....*is* cL
    .r*Jn*s c.tkLoo,$iâr,wrÊk{ .a/,^- \x.orroisæ-n-t'
    "*[-je cL gicâ "ot
    /
    -ts ,^.*s o. ft.r-.lsdl Q*u?-vb{s >>, e,k- T}-/1.êr\êL{.erL ;ty.o* s..h^.. i*&-,

    ;.

    -e-

    k"t".^-

    'L %-'gà*
    S **

    d- c( (ÏLL.'y\e r§ eta-t- se.iis 6"t1-J,,k^§- a).a*., Qu.s .r-^o-^8oRàr.,-L§t* $**5^^** '

    c1\ro.r.*te,*f

    l.

    ,h^düâ* ,rrn-=§aniæ* cr3*v "-6i§s"r^,rËft çaani.iau§{

    a"\*t*", d* %*sie-c^R

    'S"-1r,-'s Ct{(en.

    fa.$d

    À'^t,o5og,r,r.ostc-

    .l'..yis

    6er4tot"ffi eE .a-.r.-.:,- & ,"rr. nre.s,1; Sne-t<oZY pr*§,"r,-r.$i*Â''-r.t**
    cÂJ»o^-Ê* t*;- Q. n**5* .s+ À**l Q's 7ç;-t^^sta-s#'?.^.^"*,.rr,'ehqcefll,ti*
    À. çn d1oru&* Jrr,.r. r\ios c'ies .tu**§ J* QÂr,Q*,.. s*.- Ao.^r* . aâQ 5;t*s,r.,,âar,.E"
    3:,n

    €,x1c-e.t s*s

    §o

    2^â-c*

    rfous

    $'"tns

    ,

    .

    tit.,,.â ub L, H.6\-"

    cff,ia<,*cc,*

    5*"kq,6&f

    Ce-,Lte-

    4à.q"

    fudbe'T.er

    -r-rc4,,.§. a+ d"".]Ê À..É *,tt.re*no-r..*. 8"r,* pank- cl*- lros ÿur^-v<r**u-

    $,,r-'"n-.t-a.t.t

    >,

    \tr(-..Bia-,.rrr, Hor.r-r+N§Ë

    .

    ft *oo h.* N** À* Qn- ,*fo** nf+R"o.rç*-

    c**-g*rn--

    t*

    .

    & $a yl..-s S.-

    ,,r.aafonsc-t;Lh-

    ,f"

    §.(

    *"tç.-

    çow"

    ft^re_ ca. ,Ls.**,r.s; É*'.,F

    E*.*

    €t"l- &"^:"^r

    vsk

    **g*2;-r-

    x

    Fts A^ $,*"{r Q-uoJ" -qt* co,.d.r*,,^^ode- ï^-..m"-a"âh-

    æ

    ukn-

    ,r* ,u{*,e

    éL (duitJ-

    p%rq/s_

    /é. Vo*s, pd-.',id"^f Horl-nü§€

    t**r-t.,* ,*

    vbu-g ÀQ-\I%

    /

    .r-ruF.rrti..Q"- *.h

    .ih*u*-g srr"ns €xcepft-at

    €r.rê%"-,,r-€Âike5

    é.1,;ta&*

    pr"r1 §oe !.s

    )

    V""s, p"Js*L^S Ror-uRr.c.o€ uttu-e
    c{e.r*;
    /
    "r".s .irta.r.{i*e .k
    ,Lt gFn .c,hor,"t, rl" nno.{a"*_ à Ài*o*.
    "{.e- (zr-r,rs .L- q^

    X-*st.-*_ ct" ,*"-tt,.r-

    ft *: \ttn
    Vo,ts

    sl{'/tpi,.rle-

    6;b5t"r-.-{.**

    3**-

    ^'à

    7 flrliair,h*t

    uor..#tr.{,s{:

    J

    I

    u*^s âc..rq nÉft.o-bit-h,-, {r_ nnc.",, .t

    Srr-u* .- §r*Èqwr-k i.$,-sù;_n^-q-.*.1[- s.rt*,o,o

    $*^at{--

    ttrûfo"st-u s.*Qfls pa/t /',!.o- (o."-r,-.!-âsr.\-ss.
    Jiu*r-.

    t.* ^ ,h-".wo- {

    f.t(
    _ Àltn

    .i**.-r.e,. J*s

    -tes

    ,1*a,,n-4

    -r.t

    ÿ*f-;n;,

    35€r.-L,L

    t":

    L

    ..

    y.g;*,.q .k U.
    cQ.s.ü,alq.', Âa,rrs ..ru,.

    ^a_§,^- -rr,,^-

    â"S*

    $.u:"*.b& "t-

    rt)

    Vt*r, en-;i*er,t- 'Rrcr-u«ruÈf \ra."s &u*tr r*.ôGJ .;bzn-LIoL
    r1,.r,,.e irnos J^;,tb
    ,
    -d,*_
    ,L dl-oge^,r -§r-o"^-n.is à pê.Â* e^tqL s.ros f*ko
    c-o,.,.,xe.§h,r ,t y.ow,,
    r"tn«-'r.-ci.r-r*r*â,,r&1 .u. &,r*". e-###BOT_TEXT###quot; i*1x.{ &""t*i
    ,

    î*n

    {*'*

    prtJ

    r"t'*t* Hor-.-it** ,

    c*-s§q'r-

    tt 3 r{

    A<T ossyo,-e

    À.

    &*,b

    -&\u*s &l&è/,\â^c- cr,1r]5.ey.naq

    qf

    ce- c.v.-irn'+ .\ g\a$- q.*
    \r+q*:rî**,*"os *-ol rwpi-§u^Q*

    cersn'r'-içs.-ar. J'e .r\c\q"-§(.cù.ruy crulry1-çg

    d&"§ù*

    1;?rut-5

    x* tt";"";*-

    .-$ao z:r$**dri.a,§.tn.6

    <..L .Bâ,^.1;

    &&rnR Àisç,:s.§on s s Qr..&..d*
    s..*-wt

    re_v,r**

    Ï**, p,-e-gi'{64ç l\or-eË Nsel tu ,ter..6 {-»er^Àq e,n c$r.orja s"*c.td*-a.i
    'â çoofttfi.o. at- nqhh-- ca^- Qia.n*- *â-"Q.* rlr*r-!y.b-rr.
    .t€- Qr,
    §^-*tt^.SiillÀ -'î(f\ruqtr€1-- tti:reÈLi . >>

    €tdit 7 s'-c"$"etr
    ,*oq,,*Îs

    '1*-

    fi\ou,& Sovttn e-s

    "tio'* r*''r5io ç-Qihtq,.*

    {*

    $'.*

    en-'. cL-n-g*,r

    {nl"*:

    "^fr";

    jv^-yaa*,*h$e

    J

    r,r{..,,Q

    *,^.

    .§)c-^e-wr.,*r§[

    voh-

    sevis

    À.*ns tro-tteu.{a

    dr. c{*wit

    Vo*. .* [r

    sf

    O

    g,i".{#

    çnr

    s -rs.-0u"c,:n+.,

    ï-toLQ^nd.r ô€_ .t-f,srr,-t -

    -,

    "{pr; " illIÇ.&tA-rilk

    1!.r.r.tr* ,té.rynse

    .i'{s ..rsp,^r,*t rt.kl,

    p*{d.le-,.S d,
    A*'ctz r-e'.-s.lkn-.inir. .

    *.**

    $,b_.
    ftou=, cli.§ip*,/Ls" tè.n*.*

    tù' {'-4-\ t( â.*-{a*.o,*h7 §(owaü.,.t
    ya*bt[,'*§rt*-.r rê".û\q t*a ; t

    <r'*-t

    , à t.. A^€.ruq.q ron-.s,.*sà

    p*.Hn*, i^r*

    ,'*. *;';1-"'.-y

    k efu*bÊiy*-, i,ip.rssùsrt "t

    Le cilaqs*g**,** 11ol.

    t r,,.,irr-

    c*^$o,r."o e,n

    ,.g,"r*" ,
    ^.^Jïù^

    '

    Sir-vâ
    PËr

    :

    s/s.

    u

    angê

    "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/163439150","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=163439150&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://fr.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://fr.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://fr.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://fr.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://fr.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://fr.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"item_props":[{"type":"document","id":379821090,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379821090/108x144/bfa1a49720/1526951781?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379821090/216x288/76d191de1c/1526951781?v=1","title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","short_title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379821090,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/ClSP97JGzvwU2AZjCUyVMU/Eg="},"url":"https://www.scribd.com/document/379821090/33981239-Helsing-Van-Les-Societes-Secretes-Et-Leur-Pouvoir-Au-XXeme-Siecle"},{"type":"document","id":379820738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820738/108x144/565a576392/1526951569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820738/216x288/ff47c486f2/1526951569?v=1","title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","short_title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Kl5jq1GY0TsQmp7zURWbM3XaA5I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820738/34977698-Brevets-Nicola-Tesla-Complet"},{"type":"document","id":379820430,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/108x144/11a2b80132/1526951185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/216x288/7841f6938e/1526951185?v=1","title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","short_title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820430,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9rdMajWrrZeYH3C/0XdSWhzEsHk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820430/230908503-Dossier-Pedophilie-Nicolas-Lavachery"},{"type":"document","id":379820191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820191/108x144/608ce61e64/1526950854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820191/216x288/28216fff1f/1526950854?v=1","title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","short_title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lVIMLp5QMdAB+R0LmRaImU+PN1o="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820191/34197683-Liste-Complete-Des-Disparitions-Europe-de-l-Ouest-Reseaux-Pedosatanistes-Et-Traffics-d-Organes-HOT"},{"type":"document","id":379820573,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820573/108x144/5d8c65d569/1526951366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820573/216x288/b4ad6358b0/1526951366?v=1","title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","short_title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820573,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VkdKZ8e8duXkFFtBYITX1PrxXuA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820573/34979100-Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast"},{"type":"document","id":379820244,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820244/108x144/9341b8a98c/1526950901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820244/216x288/85c3e4eb3b/1526950901?v=1","title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","short_title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3S5uo9ZT9IbOMsi49I/m3F9oi7I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820244/33981387-Liste-de-Personnes-Disparues-Enquete-Charlton"},{"type":"document","id":379820968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/108x144/5aa17e1085/1526951682?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/216x288/a2e0619c0d/1526951682?v=1","title":"34198238 Coucou C Est TESLA","short_title":"34198238 Coucou C Est TESLA","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820968,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gq7Ha5yRlJftjH9oVmU4bcfHWo0="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820968/34198238-Coucou-C-Est-TESLA"},{"type":"document","id":379820087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820087/108x144/913f26e6a1/1526950758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820087/216x288/b61f38a4da/1526950758?v=1","title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","short_title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CxeZsK6WvKboszpexJSQilmlBMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820087/33980660-Boite-a-Pandore-Doc-Sur-Reseaux-Pedosataniste-Et-Traffic-d-Organes-Humains-HOT"},{"type":"document","id":379819951,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/108x144/a8c17510a2/1526950608?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/216x288/b899cb8aed/1526950608?v=1","title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","short_title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819951,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5DXcTKWErm4oqXld3xBCgNLLRkA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819951/36772750-Livre-Affaire-Vincent-PedoCrime"},{"type":"document","id":379820044,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/108x144/f3cbe9eba8/1526950686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/216x288/a268ad2056/1526950686?v=1","title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","short_title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820044,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gZjfLvaExv+ZuvUyUWsTeFjFFY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820044/34977614-Etude-de-La-Pedoporno-Sur-Le-Net-2000-2010"},{"type":"document","id":379819896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/108x144/44750cf446/1526950532?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/216x288/8d69f42bca/1526950532?v=1","title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","short_title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CoHjm9fGkR67ylKzhlCGyDsLVTk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819896/36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009"},{"type":"document","id":379819306,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819306/108x144/612c525517/1526950156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379819306/216x288/0e97b99b30/1526950156?v=1","title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","short_title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819306,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lnsQmfHuPDBZrir5fEHxqZwciN8="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819306/34977561-Les-Piliers-de-La-Traitrise-Elisabeth-Silva"},{"type":"document","id":379819840,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/108x144/9bf0ead795/1526950486?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/216x288/2245817596/1526950486?v=1","title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","short_title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819840,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iIcHe26d3A0+fiQalstxpiyFiZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819840/36772700-Documents-Exclusifs-Complicite-Gendarmerie-Dans-l-Affaire-Dutroux-Et-La-Mort-de-Julie-Melissa"},{"type":"document","id":379819528,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/108x144/bede89f1dd/1526950325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/216x288/016d3e852a/1526950325?v=1","title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","short_title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819528,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DGQTUrkP/J8QIZU3iYlMEqezlJQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819528/37262577-Dossier-X-de-l-Affaire-Dutroux-Ce-Que-La-Belgique-Ne-Devait-Pas-Savoir"},{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2ouJKBHkrNuNBiKm9IFleiGy/cQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oCl501UgJvplIAzdcv7AgI0B10w="},"url":"https://www.scribd.com/read/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537276005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537276005?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZDjaL+DUBh8+UogYkFcTbnKLvtY="},"url":"https://www.scribd.com/read/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kLLh+xwYew8082FXjGkFcpzSkgs="},"url":"https://www.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537265006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537265006?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/LL7g8sPPilJNiQ5ljx1urnk7vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CEppT8zR68GvYiseuUeZIjq3sMw="},"url":"https://www.scribd.com/read/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qb3PaRFjLlxSYD2cK3bP9rqT7+Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZrLiNgt21fRlLs0o0Bnnj5Okmmg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537270892?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537270892?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8h3BTHcYbElxl59dCfYn91Me1pw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537261190?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537261190?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GBPPF5ClEt+JFny81V8riN92sBM="},"url":"https://www.scribd.com/read/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4kYfme0I/PNtuC6B+YdEj6laovI="},"url":"https://www.scribd.com/read/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537261302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537261302?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xekPDA7KjYMr0lzDQ6GF2r/hQbc="},"url":"https://www.scribd.com/read/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Qpw1Lwyfu7JdWoRIqLQbdl39Hdc="},"url":"https://www.scribd.com/read/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/ifBbU7Gb/lKmUX+88ptpesxlF4="},"url":"https://www.scribd.com/read/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"erGTQqXarXMiNdwcEOYvQX6isVs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ww6DkRHTfi1nKGUO3muKATPzDUg="},"url":"https://www.scribd.com/read/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FD/b+7cVvrNWaQd26n2nOHTvB0M="},"url":"https://www.scribd.com/read/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ig3z7afDlTw2F1dGYJpiGY0UC3Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UZh8nIOgAXitEJIu5UXjC1XOMdM="},"url":"https://www.scribd.com/read/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537266422?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537266422?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G+GDgXxK0Zbe347lM3r3nVDkyRM="},"url":"https://www.scribd.com/read/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v491YLlqigcirUHJJ9hl2qVqcuk="},"url":"https://www.scribd.com/read/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eAMxIosieQ70iVeeJBLXWeR1a0Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5sLCPP3ssfikGnmckuZV+PS3W+c="},"url":"https://www.scribd.com/read/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JKoNKQikec7FACMydYPCjAK2WA8="},"url":"https://www.scribd.com/read/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l+qS3bTeD2gK7qCFVS1hVaseUk4="},"url":"https://www.scribd.com/read/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537264184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537264184?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Aso5pa06WjrX/y4nAXl46l27McU="},"url":"https://www.scribd.com/read/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5C87/4vIz2AVib+lEWOJ31yUFh4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Sxh9xKPVNcttNO3sXnHohufecqs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537265114?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537265114?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wWeuX7sC17so2IuO6Os/r1rEuHk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537261613?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537261613?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uOrKOo6V+AnNqnQRbjmYJIUigWk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ENWfEJyridFZt6x/r9A6uEKDyiw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jt8yJo9ShNCF4zqCgukCawl7Ltg="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537259797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537259797?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XZe4FRHS1yO32dLCQLFPbqYTkVo="},"url":"https://www.scribd.com/read/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RqzDmkMGWt4Ez31IVT+0/CQU5v8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537258870?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537258870?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BHMeOJJgI7jh696VCi3udIBM3vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537267070?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537267070?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qBzsY12iv9rgFkqII1guzWyYMT8="},"url":"https://www.scribd.com/read/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537254335?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537254335?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QphZccuMYGjvB02dLVVmiZz0d58="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"emNmbsAnk+y8eBk/xfNV0NLrekg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537264329?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537264329?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z9r7isgapP21FF1mhTelV+F0iPg="},"url":"https://www.scribd.com/read/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537270337?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537270337?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8baxOzeYKCa9AW8ezYj2YMKk/O8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537260468?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537260468?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xsH2Uncc8VB0QHtTK41QQkVfTqc="},"url":"https://www.scribd.com/read/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qRCAI2Hjm/UKGGxrSCe3Ygf1U6c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537267847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537267847?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K3eFjdtsnEEVr4yAJBWKp2ZOu7s="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3NG+78GjFuZwTnYZAxDURfVsu6w="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kgfnKAOiLjbWS5YJ2tqkc+pYjP8="},"url":"https://www.scribd.com/read/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xJ2gmADVh48r6KkUk+BWN6iQ/nw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537262921?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537262921?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RSWT/L/Hso3CHJYyrMA8mzZD49c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sW5JcRAVxBMvno/KDRnPpmFA7l8="},"url":"https://www.scribd.com/read/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8+Rqsqz+JosN5DRgUdC3tDhO1Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537271221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537271221?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"15LJs0ViqTqCa3XLyjP957CZ0HU="},"url":"https://www.scribd.com/read/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DLrZpVq+C/eiXZJSMKZ5+fXQI6I="},"url":"https://www.scribd.com/read/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eeVpCnqifasDtPe57aDriW3S6b4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537268020?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537268020?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KCmyl71DlbCb1hGysLAfUeV0QwY="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689506/Little-Bee-A-Novel"}],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"MI9pXk+t0K4VnfOKntVD4Jft/A0=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"item_props":[{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537264925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537264925?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"default_editorial","doc_uuid":"2ouJKBHkrNuNBiKm9IFleiGy/cQ="},"url":"https://www.scribd.com/read/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537282839?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537282839?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"default_editorial","doc_uuid":"oCl501UgJvplIAzdcv7AgI0B10w="},"url":"https://www.scribd.com/read/244157917/Yes-Please"},{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537276005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537276005?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ZDjaL+DUBh8+UogYkFcTbnKLvtY="},"url":"https://www.scribd.com/read/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537269642?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537269642?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"default_editorial","doc_uuid":"kLLh+xwYew8082FXjGkFcpzSkgs="},"url":"https://www.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537265006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537265006?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/LL7g8sPPilJNiQ5ljx1urnk7vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537265288?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537265288?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"default_editorial","doc_uuid":"CEppT8zR68GvYiseuUeZIjq3sMw="},"url":"https://www.scribd.com/read/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537256737?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537256737?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qb3PaRFjLlxSYD2cK3bP9rqT7+Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537260973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537260973?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ZrLiNgt21fRlLs0o0Bnnj5Okmmg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224419023/John-Adams"},{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537270892?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537270892?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"default_editorial","doc_uuid":"8h3BTHcYbElxl59dCfYn91Me1pw="},"url":"https://www.scribd.com/read/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537261190?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537261190?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"default_editorial","doc_uuid":"GBPPF5ClEt+JFny81V8riN92sBM="},"url":"https://www.scribd.com/read/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537263696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537263696?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"default_editorial","doc_uuid":"4kYfme0I/PNtuC6B+YdEj6laovI="},"url":"https://www.scribd.com/read/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537261302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537261302?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"default_editorial","doc_uuid":"xekPDA7KjYMr0lzDQ6GF2r/hQbc="},"url":"https://www.scribd.com/read/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537264512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537264512?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Qpw1Lwyfu7JdWoRIqLQbdl39Hdc="},"url":"https://www.scribd.com/read/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537261738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537261738?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"default_editorial","doc_uuid":"/ifBbU7Gb/lKmUX+88ptpesxlF4="},"url":"https://www.scribd.com/read/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537260692?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537260692?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"default_editorial","doc_uuid":"erGTQqXarXMiNdwcEOYvQX6isVs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537277875?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537277875?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ww6DkRHTfi1nKGUO3muKATPzDUg="},"url":"https://www.scribd.com/read/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537266962?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537266962?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"default_editorial","doc_uuid":"FD/b+7cVvrNWaQd26n2nOHTvB0M="},"url":"https://www.scribd.com/read/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537269879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537269879?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ig3z7afDlTw2F1dGYJpiGY0UC3Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537268723?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537268723?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"default_editorial","doc_uuid":"UZh8nIOgAXitEJIu5UXjC1XOMdM="},"url":"https://www.scribd.com/read/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537266422?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537266422?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"default_editorial","doc_uuid":"G+GDgXxK0Zbe347lM3r3nVDkyRM="},"url":"https://www.scribd.com/read/234028503/Bad-Feminist-Essays"},{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537257666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537257666?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"default_editorial","doc_uuid":"v491YLlqigcirUHJJ9hl2qVqcuk="},"url":"https://www.scribd.com/read/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537264542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537264542?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"default_editorial","doc_uuid":"eAMxIosieQ70iVeeJBLXWeR1a0Q="},"url":"https://www.scribd.com/read/224326250/Steve-Jobs"},{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537272741?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537272741?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5sLCPP3ssfikGnmckuZV+PS3W+c="},"url":"https://www.scribd.com/read/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"zHiwsqVIRD99OFlUqNOYR+IGsfQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537268827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537268827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"default_editorial","doc_uuid":"JKoNKQikec7FACMydYPCjAK2WA8="},"url":"https://www.scribd.com/read/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"},{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537258959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537258959?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"default_editorial","doc_uuid":"l+qS3bTeD2gK7qCFVS1hVaseUk4="},"url":"https://www.scribd.com/read/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537264184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537264184?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Aso5pa06WjrX/y4nAXl46l27McU="},"url":"https://www.scribd.com/read/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537268049?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537268049?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"default_editorial","doc_uuid":"5C87/4vIz2AVib+lEWOJ31yUFh4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537267704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537267704?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Sxh9xKPVNcttNO3sXnHohufecqs="},"url":"https://www.scribd.com/read/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537265114?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537265114?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"default_editorial","doc_uuid":"wWeuX7sC17so2IuO6Os/r1rEuHk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537261613?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537261613?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"default_editorial","doc_uuid":"uOrKOo6V+AnNqnQRbjmYJIUigWk="},"url":"https://www.scribd.com/read/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537264294?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537264294?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"default_editorial","doc_uuid":"ENWfEJyridFZt6x/r9A6uEKDyiw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537265248?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537265248?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Jt8yJo9ShNCF4zqCgukCawl7Ltg="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308781/Life-of-Pi"},{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537259797?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537259797?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"default_editorial","doc_uuid":"XZe4FRHS1yO32dLCQLFPbqYTkVo="},"url":"https://www.scribd.com/read/224252178/Brooklyn-A-Novel"},{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537254183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537254183?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"default_editorial","doc_uuid":"RqzDmkMGWt4Ez31IVT+0/CQU5v8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537258870?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537258870?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"default_editorial","doc_uuid":"BHMeOJJgI7jh696VCi3udIBM3vM="},"url":"https://www.scribd.com/read/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537267070?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537267070?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qBzsY12iv9rgFkqII1guzWyYMT8="},"url":"https://www.scribd.com/read/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537254335?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537254335?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"default_editorial","doc_uuid":"QphZccuMYGjvB02dLVVmiZz0d58="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537254258?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537254258?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"default_editorial","doc_uuid":"emNmbsAnk+y8eBk/xfNV0NLrekg="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537264329?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537264329?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"default_editorial","doc_uuid":"Z9r7isgapP21FF1mhTelV+F0iPg="},"url":"https://www.scribd.com/read/163580087/Bel-Canto"},{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537270337?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537270337?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"default_editorial","doc_uuid":"8baxOzeYKCa9AW8ezYj2YMKk/O8="},"url":"https://www.scribd.com/read/224270540/The-Master"},{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537260468?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537260468?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"default_editorial","doc_uuid":"xsH2Uncc8VB0QHtTK41QQkVfTqc="},"url":"https://www.scribd.com/read/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537257304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537257304?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"default_editorial","doc_uuid":"qRCAI2Hjm/UKGGxrSCe3Ygf1U6c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537267847?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537267847?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"default_editorial","doc_uuid":"K3eFjdtsnEEVr4yAJBWKp2ZOu7s="},"url":"https://www.scribd.com/read/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537258191?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537258191?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"default_editorial","doc_uuid":"3NG+78GjFuZwTnYZAxDURfVsu6w="},"url":"https://www.scribd.com/read/249308236/Interpreter-of-Maladies"},{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537287704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537287704?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"default_editorial","doc_uuid":"kgfnKAOiLjbWS5YJ2tqkc+pYjP8="},"url":"https://www.scribd.com/read/246897514/The-Wallcreeper"},{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537268709?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537268709?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"default_editorial","doc_uuid":"xJ2gmADVh48r6KkUk+BWN6iQ/nw="},"url":"https://www.scribd.com/read/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537262921?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537262921?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"default_editorial","doc_uuid":"RSWT/L/Hso3CHJYyrMA8mzZD49c="},"url":"https://www.scribd.com/read/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537257340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537257340?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"default_editorial","doc_uuid":"sW5JcRAVxBMvno/KDRnPpmFA7l8="},"url":"https://www.scribd.com/read/163647832/The-Cider-House-Rules"},{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537268895?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537268895?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"default_editorial","doc_uuid":"d8+Rqsqz+JosN5DRgUdC3tDhO1Y="},"url":"https://www.scribd.com/read/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537271221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537271221?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"default_editorial","doc_uuid":"15LJs0ViqTqCa3XLyjP957CZ0HU="},"url":"https://www.scribd.com/read/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537257634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537257634?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"default_editorial","doc_uuid":"DLrZpVq+C/eiXZJSMKZ5+fXQI6I="},"url":"https://www.scribd.com/read/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537264427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537264427?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"default_editorial","doc_uuid":"eeVpCnqifasDtPe57aDriW3S6b4="},"url":"https://www.scribd.com/read/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537268020?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537268020?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"default_editorial","doc_uuid":"KCmyl71DlbCb1hGysLAfUeV0QwY="},"url":"https://www.scribd.com/read/231689506/Little-Bee-A-Novel"}],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"0FW1Byr4MmlMc2oixs6Ut9HRhks=","widget_name":"document_carousel"}},{"item_props":[{"type":"document","id":379821090,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379821090/108x144/bfa1a49720/1526951781?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379821090/216x288/76d191de1c/1526951781?v=1","title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","short_title":"33981239 Helsing Van Les Societes Secretes Et Leur Pouvoir Au XXeme Siecle","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379821090,"track":"from_user","doc_uuid":"Y/ClSP97JGzvwU2AZjCUyVMU/Eg="},"url":"https://www.scribd.com/document/379821090/33981239-Helsing-Van-Les-Societes-Secretes-Et-Leur-Pouvoir-Au-XXeme-Siecle"},{"type":"document","id":379820738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820738/108x144/565a576392/1526951569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820738/216x288/ff47c486f2/1526951569?v=1","title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","short_title":"34977698 Brevets Nicola Tesla Complet","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820738,"track":"from_user","doc_uuid":"Kl5jq1GY0TsQmp7zURWbM3XaA5I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820738/34977698-Brevets-Nicola-Tesla-Complet"},{"type":"document","id":379820430,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/108x144/11a2b80132/1526951185?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820430/216x288/7841f6938e/1526951185?v=1","title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","short_title":"230908503 Dossier Pedophilie Nicolas Lavachery","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820430,"track":"from_user","doc_uuid":"9rdMajWrrZeYH3C/0XdSWhzEsHk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820430/230908503-Dossier-Pedophilie-Nicolas-Lavachery"},{"type":"document","id":379820191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820191/108x144/608ce61e64/1526950854?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820191/216x288/28216fff1f/1526950854?v=1","title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","short_title":"34197683 Liste Complete Des Disparitions Europe de l Ouest Reseaux Pedosatanistes Et Traffics d Organes HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820191,"track":"from_user","doc_uuid":"lVIMLp5QMdAB+R0LmRaImU+PN1o="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820191/34197683-Liste-Complete-Des-Disparitions-Europe-de-l-Ouest-Reseaux-Pedosatanistes-Et-Traffics-d-Organes-HOT"},{"type":"document","id":379820573,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820573/108x144/5d8c65d569/1526951366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820573/216x288/b4ad6358b0/1526951366?v=1","title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","short_title":"34979100 Vaccins Cristaux Liquide Serge Monast","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820573,"track":"from_user","doc_uuid":"VkdKZ8e8duXkFFtBYITX1PrxXuA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820573/34979100-Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast"},{"type":"document","id":379820244,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820244/108x144/9341b8a98c/1526950901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820244/216x288/85c3e4eb3b/1526950901?v=1","title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","short_title":"33981387 Liste de Personnes Disparues Enquete Charlton","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820244,"track":"from_user","doc_uuid":"3S5uo9ZT9IbOMsi49I/m3F9oi7I="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820244/33981387-Liste-de-Personnes-Disparues-Enquete-Charlton"},{"type":"document","id":379820968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/108x144/5aa17e1085/1526951682?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820968/216x288/a2e0619c0d/1526951682?v=1","title":"34198238 Coucou C Est TESLA","short_title":"34198238 Coucou C Est TESLA","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820968,"track":"from_user","doc_uuid":"Gq7Ha5yRlJftjH9oVmU4bcfHWo0="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820968/34198238-Coucou-C-Est-TESLA"},{"type":"document","id":379820087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820087/108x144/913f26e6a1/1526950758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379820087/216x288/b61f38a4da/1526950758?v=1","title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","short_title":"33980660 Boite a Pandore Doc Sur Reseaux Pedosataniste Et Traffic d Organes Humains HOT","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820087,"track":"from_user","doc_uuid":"CxeZsK6WvKboszpexJSQilmlBMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820087/33980660-Boite-a-Pandore-Doc-Sur-Reseaux-Pedosataniste-Et-Traffic-d-Organes-Humains-HOT"},{"type":"document","id":379819951,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/108x144/a8c17510a2/1526950608?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819951/216x288/b899cb8aed/1526950608?v=1","title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","short_title":"36772750 Livre Affaire Vincent PedoCrime","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819951,"track":"from_user","doc_uuid":"5DXcTKWErm4oqXld3xBCgNLLRkA="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819951/36772750-Livre-Affaire-Vincent-PedoCrime"},{"type":"document","id":379820044,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/108x144/f3cbe9eba8/1526950686?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379820044/216x288/a268ad2056/1526950686?v=1","title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","short_title":"34977614 Etude de La Pedoporno Sur Le Net 2000 2010","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379820044,"track":"from_user","doc_uuid":"gZjfLvaExv+ZuvUyUWsTeFjFFY4="},"url":"https://www.scribd.com/document/379820044/34977614-Etude-de-La-Pedoporno-Sur-Le-Net-2000-2010"},{"type":"document","id":379819896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/108x144/44750cf446/1526950532?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819896/216x288/8d69f42bca/1526950532?v=1","title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","short_title":"36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819896,"track":"from_user","doc_uuid":"CoHjm9fGkR67ylKzhlCGyDsLVTk="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819896/36772784-Pedo-Crime-GD-France-2009"},{"type":"document","id":379819306,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819306/108x144/612c525517/1526950156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379819306/216x288/0e97b99b30/1526950156?v=1","title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","short_title":"34977561 Les Piliers de La Traitrise Elisabeth Silva","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819306,"track":"from_user","doc_uuid":"lnsQmfHuPDBZrir5fEHxqZwciN8="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819306/34977561-Les-Piliers-de-La-Traitrise-Elisabeth-Silva"},{"type":"document","id":379819840,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/108x144/9bf0ead795/1526950486?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819840/216x288/2245817596/1526950486?v=1","title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","short_title":"36772700 Documents Exclusifs Complicite Gendarmerie Dans l Affaire Dutroux Et La Mort de Julie Melissa","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819840,"track":"from_user","doc_uuid":"iIcHe26d3A0+fiQalstxpiyFiZU="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819840/36772700-Documents-Exclusifs-Complicite-Gendarmerie-Dans-l-Affaire-Dutroux-Et-La-Mort-de-Julie-Melissa"},{"type":"document","id":379819528,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/108x144/bede89f1dd/1526950325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/379819528/216x288/016d3e852a/1526950325?v=1","title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","short_title":"37262577 Dossier X de l Affaire Dutroux Ce Que La Belgique Ne Devait Pas Savoir","author":"divulcom","tracking":{"object_type":"document","object_id":379819528,"track":"from_user","doc_uuid":"DGQTUrkP/J8QIZU3iYlMEqezlJQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/379819528/37262577-Dossier-X-de-l-Affaire-Dutroux-Ce-Que-La-Belgique-Ne-Devait-Pas-Savoir"}],"title_link":null,"title":"More From divulcom","track_opts":{"compilation_id":"4lQ8+uEthBpk5XPNpo67THIsbH8=","module_id":"CiaQaZCE/ndJuev4oVhkBPXP6uE=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/163439150","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=DTA7%2F3iy85iEicAkO0kybwMf1WM%3D&authenticity_token=Jiy6RqGchqP08Gf1EwbV1SLfNxiN%2FrpDSsagoE%2Fmvn9nl%2BYg4AiDVfLmWPxzC8XGwe0GTte4VN97Jl9mjOyrwA%3D%3D&expires=1537895419&wordDocumentId=163439150&wordUploadId=167550095"},"renewal_nag_props":null}-->