Vous êtes sur la page 1sur 26

SUTRAS

ZENDO TEOTIHUACAN

MEXICO 2002

Sutras de la manana
(3Veces) Sangemon (3 Veces) San kikai Teidai denpo busso no myogo Hannya shin gyo (3Veces) Sho sai shu Eko Daihishu EKO Daisegaki Eko Hakuin zenji Zazen Wasan (3 veces) Shikuseigan Dai e Zenji Hotsugan mon Votes de la escuela Tekishin

SANGEMON (3Veces su ,1ectura) GA SHAKU SHO ZO SHO AKUGO KAI YU MU SHI TON JIN CHI JU SHIN KU I SHI SHO SHO IS SAl GA KON KAI SAN GE

.USA KIKUTA SONJA DAI TAKA .- SONJA MI SHAKA SONJA BASHU MITSU SONJA BUTTA NANDAI SONJA FUKUTA MiTIA SONJA KYO SONJA FUNA YASHA SONJA MEMYO SONJA KABIMORA SONJA RYUJU SONJA KANA DAIBA SONJA RAGORATA -- - SONJA .. SOGY A NANDAI SONJA KAYASHATA SONJA KUMORATA SONJA SHAYATA SONJA SASHU SANZ(J SONJA MANURA SONJA KAKU ROKUNA SONJA SHISH I SONJA BASHA SHITA SONJA FUNYO MITIA SONJA HANNYA TARA SONJA

SAN KI KAI (3Veces su lectura)

NAMU KI E BUTSV
NAMU KI E HO NAMU KI E SO KI E aUTSU MU JO SON KI E HO RI YOKU SON KI E SO WA GO SON KI E aUK KYO KI E HO KYO KI E SO KYO

TEIDAI DENPO BUSSO NO MYOGO DHARMA LINEAGE (NOMBRES DE LOS BUDAS Y PATRIARCAS DEL L1NAJE DE RINZAI) BIBASHI BUTSU SHIKI BUTSU BISHAF~ BUTSU KUROSON - ~ BUTSU KUNAGON MUNI BUTSU KASHO BUTSU SHAKYAMUNI BUTSU MAKA KASHO SONJA ANAN , .. SONJA SHONA WASHU SONJA

.'

.'

BODAI DHARUMA DAISHI NI SO EKA DAISHI SAN SO KAN CHI ZENJI DO SHfN DAI I ZENJI GUN"lN TAl MAN ZENJI ENG TAl KAN ZENJI NAN GAKU EJO ZENJI SASO DO ITSU ZENJI HYAKUJO EMI ZENJI ._ O_BAKy KIU~ ZENJI RIN ZAI GIGEN ZENJI KG ZENJI .- KE SON SHO ... NAN IN EGYO ZENJI FUKETSU EN SHO ZENJI

._

SHUZAN SHO NEN ZENJI FUNNVO ZEN SHO ZENJI - ZENJI SEKISO SOEN ,_ VO GI HO E ZENJI HAKU UN SHUTAN ZENJI ... GOSO HO EN ZENJI EN GO KOKU GON ZENJI KOKVU SHO RVO ZENJI 6 AN DON GE ZENJI -MITTAN GAN KETSU ZENJI - SHO GEN SO GAKU ZENJI UN AN .... FUGAN ZENJI KIDO CHIGU ZENJI

._

..

."

.~

'"

,..

- -

NAM PO SHO MVO ZENJI SHU HO MVO CHO ZENJI KAN ZAN EGEN ZENJI JU so HITSLJ ZENJI MU (N SO'iN ZENJI Nip PO so SHUN ZENJI GITEN GEN SHO ZENJI SEK KG s6 SHIN ZENJI TO VO ECHO ZENJI - - TAl GA TAN KVO ZENJI

KO HO GEN KUN ZENJj SgN SHO ZUI SHO ZENJI I AN CHISATSU ZENJI TO ZEN so sHiN ZENJI VO ZAN KEI VO ZENJI GUDO TO SHUKU ZENJj SHIDO BUNAN ZENJI ..,DO K'(O ETAN ZENJI HAKUIN EKAKU ZENJI GAZAN JITO ZENJI INZAN lEN ZENJI TAIGEN SHIGEN ZENJI GIZAN ZENRAI ZENJI TEKI SUI GIBOKU ZENJI RVO EN GEN SEKI ZENJI SEI SETSU GENJO ZENJI BOKU 0 SO UN ZENJI TEKI 0 SO GEN ZENJI KVO DO GENSHO ZENJI

KAKA SHOKAN FUIN YOKON. JI HO SAN SHI I SHI SHI BU SHISON BUSA f\,10KO SA, MOKO HOJA HORO MI

HANNYA SHIN GYO MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAl KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU

SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO 80 OAI SAT TA

E HAN NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAl TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO OAI KO CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE OAI JIN SHU ZE OAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO TO SHU NO JO IS SAl KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU'SHU WATSU GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO SHO SAl SHU (3Veces su lectura) NA MU SAN MAN DA MO TO NAN 0 HA RA CHI KO TO SHA SO NO NAN TO JI TO EN GYA GYA GYA KI GYA KI UN NUN SHI FU RA SHI FU RA HA RA SHI FU RA HA RA SHI FU RA CHI SHU SA CHI SHU SA SHU SHI RI SHU SHI RI SO HA JA SO HA JA SE CHI GYA SHI RI EI SO MO KO

DAIHISHU NAMU KARA TAN NO TO RA YA YA NA MU 0 RI YA BO RYO KI CHI SHI FU RA YA FU JI SA TO BO YA MO KO SA TO BO YA MO KO KYA RU NI KYA YA EN SA HA RA HA EI SHU TAN NO TON SHA NA MU SHI KI RI TO I MO 0 RI YA 80 RYO KI CHI SHI FU RA RI TO BO NA MU NO RA KI JI KI RI MO KO HO DO SHA MI SA 80 0 TO JO SHU BEN 0 SHU IN SA BO SA TO NO MO BO GYA MO HA TE CHO TO JI TO EN 0 80 RYO KI RYO GYA CHI KYA RYA CHI I KI RI MO KO FU JI SA TO SA BO SA 80 MO RA MO RA MO KI MO KI RI TO IN KU RYO KU RYO KE MO TO RYO TO RYO HO JA YA CHI MO KO HO JA YA CHI TO RA TO RA CHI RI NI SHI FU RA YA SHA RO SHA RO MO MO HA MO RA HO CHIRIIKIIKISHINO SHI NO 0 RA SAN FU RA SHA RI HA ZA HA ZA FU RA SHA YA KU RYO KU RYO MO RA KU RYO KU RYO KI RI SHA RO SHA RO SHI RI SHI RI SU RYO SU RYO FU JI YA FU JI YA FU DO YA FU DO YA MI CHI RI YA NO RA KIN JI CHI RI SHU NI NO HO YA

MO NO SO MO KO 5HI DO YA SO MO KO MO KO SHI DO YA SO MO KO 5HI DO YU KI SHI FU RA YA SO MO KO NO RA KIN JI SO MO KO MO RA NO RA SO MO KO SHI RA SUN 0 MO GYA YA SO MO KO SO BO MO KO SHI DO YA SO MO KO SHA KI RA 0 SHI DO YA SO MO KO HO DO MO GYA SHI DO YA SO MO KO NO RA KIN JI HA GYA RA YA SO MO KO MO HO RI SHIN GYA RA YA SO MO KO NA MU KA RA TAN NO TO RA YA YA NA MU 0 RI YA BO RYO I{I CHI SHI FU RA YA SO MO KO SHI TE DO MO DO RA HO DO YA SO MO KO

DAISEGAKI (kai) kanromon JA JIN NYU RO SHI SAN SHI I SHI FU IN KAN HA KAI SHIN I SHI YUI SHIN ZOo NA MU JI HO FU. NA MU JI HO HA. NA MU JI HO SEN. NA MU HON SU SHI KYA MU NI FU. NA MU DAI ZU DAI HI KYU KU KAN SHI IN BU SA. NA MU KI KO 0 NAN SON SHA. NA MU SA BO TO TO GYA TO BO RYO KI CHI EN SAN

MO RA SAN MO RA KIN. MU SU RYO BO YA TO TO GYA TO YA TO JI TO EN S RYO SU RYO BO YA SU R BO YA SU RYO SO' MO KO. NA MU SA MAN DA HO DO NAN BAN. NA MU HO SHI JI RAJ. NA MU TO HO JI RAI. NA MU MYO SHI SHIN JI RAt NA MU KO HA SHIN JI RAI. NA MU RI FU I JI RAJ. NA M KAN RO YO JI RAI. NA MU 0 MI TO JI RAJ. NA MU 0 MI TO BO YA TO TO GYA TO YATO NI YATO 0 MI RI TSU BO MI 0 MI RI TO SHI TA 80 MI 0 MI RI TO BI GYA RA CHI 0 MI RI TO BI GYA RA TO GYA MI NI GYA GYA NO SHI TO GYA RI SO MO KO. JIN SHU KYA JI JIN NIN SHI. FU SHI 0 SA SHU KI JIN. GEN KAI BO MON SHA KEN SHIN. SHI DO YU MIN SAN ZEN DO. KI I SAM BO HA BU JI. KYU KIN TE SHIN BU JO KA. KUN TE BU HEN JIN MI RAI. I SHI SHUN SAN ZUN PA SHI. JI TEN KI JIN SHU. GO KIN SU JI KYU SU JI HEN,JI HO I SHI KI JIN KYU. I SU SHU AN SHU SEN GEN. HO TA BU MO KI RO TEL SON SHA FU RA JU BU KYU. MO SHA RI KU SAN NAN NYO. SU IN SAN NYU SHI AN SHI. SAN ZU HA NAN KU SHUN SAN. KYU MO KUI KO SEN NAN SUo JIN SHU RIN NUl SAN JIN ZU. GEN NI SU KUN

TEl. FU GYO 0 I SHI GO TEN I SHUN SAN KAI KYU JIN BU DO. JI HO SAN SHI I SHI I SHI BU. SHI SON BU SA MO KO SA. MO,KO HO JA HO RO MI HAKUIN ZENJI ZAZEN WASAN SHUJO HONRAI HOTOKE NARI. MIZU TO KORI NO GOTOKU NITE. MIZU 0 HANARETE KORI NAKU. SHUJO NO HOKA NI HOTOKE NASHI. SHUJO CHIKAKI 0 SHIRAZU SHITE. TOKU MOTOMURU HAKA NASA YO. TATOEBA MIZU NO NAKA NIITE. KATSU o SAKE BUGA GOTOKU NARI. CHOJA NO IE NO , KOTO NARITE. HIN RI NI MA YO 0 NI KOTO NARAZU. ROKUSHU RINNE NO INNEN WA. ONORE GA GUCHI NO YAMIJI NARI. YAMIJI NI YAMIJI 0 HUMI SOETE. ITSU KA SHOJI 0 HANARUBEKI.SORE MAKAEN NO ZENJO WA. SHOTAN SURU NI AMARI ARI. FUSE YA JIKAI NO SHOHARAMITSU. NEMBUTSU ZANGE SHUGYO TO. SONO SHINA OKI SHOZENGYO. MINA KONO UCHI NI KISURU NARI. ICHIZA NO KO 0 NASU HITO MO. TSUMI SHI MURYO NO

TSUMIHOROBU.AKUSHU IZU KUNI ARI NUBEKI. JODO SUNAWACHI TO KARAZU. KATAJIKE NAKU MO KONO NORI O. HITO TABI MIMI NI FURURU TOKI. SANTAN ZUIKI SURU HITO WA. FUKU o URU KOTO KAGIRI NASHI. IWAN YA MIZU KARA EKO 0 SHITE. JIKI NI JISHO 0 SHO SUREBA. JISHO SUNAWACHI MUSHO NITE. SUDE NI KERON 0 HANARETARI. INGA ICHI NYO NO MON HIRAKE. MU NI MU SAN NO MICHl NAOSHI. MU SO NO SO 0 SO TO SHITE. YUKU MO KAERU MO YOSO NARAZU. MU NEN NO NEN 0 NEN TO SHITE. UTAU MO MAU MO NORI NO KOE. ZANMAI MUGE NO SORA HIROKU. SHICHI ENMYO NO TSUKI SAEN. KONO TOKI NANI aKA MOTO MUBEKI. JAKU METSU GEN ZEN SURU VUE NI. TO SHO SUNAWACH~ REN GE KOKU. KONO Mf SUNAWACHI HOTOKE NARI

SHIKUSEIGAN Veces)

(Se Lee 3

TRABAJO POR ILUMINACION DE LOS SERES VIVOS

LA TO DOS

TRABAJO PARA NO TENER DESEOS MUNDANOS QUE NO SEACABAN TRABAJO PARA APRENDER LA ENSENANZA DEL CAMINO QUE NO TIENE MEDIDA TRABAJO PARA ALCANZAR EL CAMINO DEL BUDA, EL MAS ALTO DAI E ZENJI HOTSUGAN MON TADA NEGA WA KUWA SORE GA SHI DO SHIN KENGO NI SHITE CHO ON FUTAISHITAIKYOAN SHIN SHIN YUMYO SHUBYO KOTO GOTO KU NO ZOKI KONSAI SUMIAKA NI SHO SHI MUNAN MUSAI MUMA MUSHU JA RO NI MU KAWAZU JIKI NI SHODO NI

ITTE BONNO SHOMETSU SHI CHIE DOCHO SHI TO NIDAl JI 0 SATOTTE HOTOKE NOEMYO 0 TSUGI MORO MORO NO SHUJO DOSHITE BUSSO 0 HON 0 HaZEN KOTO 0 TSUGI NI KO I NEGA WA KUWA SO RE GASHI RIN MYO JU NO TOKI SHOBYO SHO NO SHICHI NICHI IZEN NI ARAKA JIME SHINO ITARAN KOTO a SHITTE ANJU SHONEN MA TSU GO JIDAI NI KONO MI 0 SUTE OWATTE SUMIYAKA NI BUTSUDO NI SHOJI HANO ATARI SHOBUTSU NI MAMIE SHOKAKU NO KI 0 UKE HOKKAI NI BUNSHIN SHITE AMA NEKU SHUJO 0 DOSEN KOTO 0 JIPPO SAN ZE ISSAI NO SHOBUTSU SHISON BOSATSU MAKASA TSU MAKAHAN NYA HARA MITSU

Los votos de la escuela Tekishin - Como ser humane indago sin ahorrar esfuerzos, el principio fundamental del universe (Ser humano). - En lugar de practicar la critica sobre otros, me concentro en la busqueda de mi mismo. (Yo mismo).

- Por las dadivas de la naturaleza ser agradecido vida con com pasion. (Vida). -Tomando en cuenta el pasado futuro iluminado (Realizacion).
VIVO

y valorar toda

hoy realizado

y logro

un

- Reconozco nacion, pais, diversidad sexual y religion y deseo el espiritu de la paz (Oeseo)

Sutras de la tarde Kannon gyo Daisegaki EKO ( 3 veces) Shariraimon Enmei jukku kannon gyo (10 VECES) Daido shingen zenji shosan

KANNON GYO

MYO HO REN GE KYO KAN ZE ON 80 SA FU MON


BON DAI NI lU GO NI 11 MU

JIN NI 80 SA SOKU JU ZA KI HEN DAN U KEN GA SHO KO 8UTSU NI SA ZE GON SE SON KAN ZE ON 80 SA I GA IN NEN MYO KAN ZE ON 8UTSU GO MU JIN NI 80 SA ZEN NAN SHI NYAKU U'MU RYO HYAKU SEN MAN NOKU SHU JO,JU SHO KU NO MON ZE KAN ZE ON BO SA IS SHIN SHO MYO KAN ZE ON 80 SA SOKU JI KAN GO ON JO KAI TOKU GE DATSU NYAKU U JI ZE KAN ZE ON BO SA MYO SHA SETSU NYU DAI KA KA FU NO SHO YU ZE BO SA I JIN RIKI KO NYAKU I DAI SUI SHO HYO SHO GO MYO GO SOKU TOKU SEN SHO NYAKU U HYAKU SEN MAN NOKU SHU JO I GU KON GON RU RI SHA KO ME NO SAN GO KO HAKU SHIN JU TO HO NYU 0 DAI KAI KE SHI KOKU FU SUI GO SEN PO HYO DA RA SETSU KI KOKU GO CHU NYAKU U NAI SHI ICHI NI SHO KAN ZE ON 80 SA MYO SHA ZE SHO NI TO KAI TOKU GE DATSU RA SETSU SHI NAN I ZE IN NEN MYO KAN ZE ON NYAKU BU U NI RIN TO HI

GAl SHO KAN ZE ON 80 SA MYO SHA HI SHO SHU TO JO JIN DAN DAN NE NI TOKU GE DATSU NYAKU SAN ZEN DAI SEN KOKU DO MAN CHU YA SHA RA SETSU YOKU RAI NO NI MON GO SHO KAN ZE ON 80 SA MYO SHA ZE SHO AK KI SHO FU NO I AKU GEN JI SHI KYO 8U KA GAl SETSU BU U NI NYAKU U ZAI NYAKU MU ZAI CHU KAI KA SA KEN GE GO SHIN SHO KAN ZE ON BO SA MYO SHA KAI SHITSU DAN E SOKU TOKU GE DATSU NYAKU SAN ZEN DAI SEN KOKU DO MAN CHU ON ZOKU U ICHI SHO SHU SHO SHO SHO NIN SAl JI JU HO KYO KA KEN RO GO CHU ICHI NIN SA ZE SHO GON SHO ZEN NAN SHI MOT TOKU KU FU NYO TO 0 TO IS SHIN SHO KAN ZE ON BO SA MYO GO ZE 80 SA NO I MU I SE 0 SHU JO NYO TO NYAKU SHO MYO SHA 0 SHI ON ZOKU TO TOKU GE DATSU SHU SHO NIN MON GU HO SHO GON NA MU KAN ZE ON 80 SA SHO GO MYO GO SOKU TOKU GE DATSU MU JIN NI KAN ZE ON BO SA MA KA SA I JIN SHI RIKI GI GI NYO ZE NYAKU U SHU JO TA a IN YOKU JO NEN KU GYO KAN ZE ON BO SA 8EN TOKU RI

----

YOKU NYAKU TA SHIN NI JO NEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BEN TOKU RI ' SHIN NYAKU TA GU CHI JO NEN KU GYO KAN ZE ON BO SA BEN TOKU RI CHI MU JIN NI KAN ZE ON BO SA U NYO ZE TO DAII JIN RIKI TA SHO NYO YAKU ZE KO SHU JO JO 0 SHIN NEN NYAKU U NYO NIN SE CHOKU GU NAN RAI HAl KU YO KAN ZE ON BO SA BEN SHO FUKU TOKU CHI E SHI NAN SE CHOKU GU NYO BEN SHO TAN SHO U SO SHI NYO SHUKU JIKI TOKU HON SHU NIN AI KYO MU JIN NI KAN ZE ON BO SA U NYO ZE RIKI NYAKU U SHU JO KU GYO RAI HAl KAN ZE ON BO SA FUKlJ FU TO EN ZE KO SHU JO KAI 0 JU JI KAN ZE ON BO SA MYO GO MU JIN NI NYAKU U NIN JU JI ROKU JU NI OKU GO GA SHA BO SA MYO JI BU JIN GYO KU YO ON JIKI E FUKU GA GU I YAKU 0 NYO I UN GA ZE ZEN NAN SHI ZEN NYO NIN KU DOKU TA FU MU JIN NI GON JIN TA SE SON BUTSU GON NYAKU BU U NIN JU JI KAN ZE ON BO SA MYO GO NAI SHI ICHI JI DAI HAl KU YO ZE NI NIN FUKU SHO TO MU I 0 HYAKU SEN MAN NOKU GO FU KA GU JIN MU JIN NI JU JI KAN ZE ON BO SA MYO GO TOKU NYO

ZE MU RYO MU HEN FUKU TOKU SHI RI MU JIN NI BO SA BYAKU BUTSU GON SE SON KAN ZE ON BO SA UN GA YU SHI SHA BA SEI KAI UN GA NI I SHU JO SEP PO HO BEN SHI'RIKI GO JI UN GA BUTSU GO MU JIN NI ' BO SA ZEN NAN SHI NYAKU U KOKU DO SHU JO 0 I BUS SHIN TOKU DO SHA KAN ZE ON BO SA SOKU GEN BUS SHIN NI I SEP PO o I BYAKU SHI BUS SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BYAKU SHI BUS SHIN NI I SEP PO 0 I SHO MON SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN SHO MON SHIN NI I SEP PO o I BON NO SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BON NO SHIN Nil SEP PO 0 I TAl SHAKU SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN TAl SHAKU SHIN NI I SEP PO 0 I JI ZAI TEN SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN JI ZAI TEN SHIN NI I SEP PO 0 I DAI JI ZAI DEN SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN DAI JI ZAI TEN SHIN NI I SEP PO 0 I TEN DAI SHO GUN SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN TEN DAI SHO GUN SHIN NI I SEP PO 0 I BI SHA MON SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BI SHA MON SHIN NI I SEP PO 0 I SHO 0 SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN SHO 0 SHIN NI I SEP PO 0 I CHO JA SHIN

TOKU DO SHA SOKU GEN CHO JA SHIN NI I SEP PO 0 I KO JI SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN KO JI SHIN NI I SEP PO 0 I SAl KAN SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN SAl KAN SHIN NI I SEP PO 0 I BA RA MON SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BA RA MON SHIN NI I SEP PO 0 I BI KU BI KU NI U BA SOKU U BA I SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BI KU BI KU NI U BA SOKU U BA I SHIN NI I SEP PO 0 I CHO JA KO JI SAl KAN BA RA MON BU NYO SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN BU NYO SHIN NI I SEP PO 0 I DO NAN DO NYO SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN DO NAN DO NYO SHIN NI I SEP PO 0 I TEN RYU YA SHA KEN DATSU BA A SHU RA KA RU RA KIN NA RA MA GO RA KA NIN PI Ni'N TO SHIN TOKU DO SHA SOK KAI GEN SHIN NI I SEP PO 0 I SHU KON GO SHIN TOKU DO SHA SOKU GEN SHU KON GO SHIN NI I SEP PO MU JIN NI ZE KAN ZE ON BO SA JO JU NYO ZE KU DOKU I SHU SHU GYO YU SHO KOKU DO DO DATSU SHU JO ZE KO NYO TO 0 TO I SHIN KU YO KAN ZE ON BO SA ZE KAN ZE ON BO SA MA KA SA 0 FU I KYU .NAN SHI CHU NO SE

MU I ZE KO SHI SHA BA SE KAI KAI GO SHI I SE MU I SHA MU JIN NI BO SA BYAKU BUTSU GON SE SON GA KON TO KU YO KAN ZE ON BO SA SOKU GE KYO SHU HO SHU YO RAKU KE JIKI YAKU SEN RYO KON Nil YO SHI SA ZE GON NIN SHA JU SHI HOS SEI CHIN HO YO RAKU JI KAN ZE ON BO SA FU KO JU SHI MU JIN NI BU BY AKU KAN ZE ON BO SA GON NIN SHA MIN GA TO KU JU SHI YO RAKU NI JI BUTSU GO KAN ZE ON BO SA TO MIN SHI MU JIN NI BO SA GYU SHI SHU TEN RYU YA SHA KEN DATSU BA A SHU RA KA RU RA KIN NA RA MA GO RA KA NIN PI NIN TO KO JU ZE YO RAKU SOKU JI KAN ZE ON BO SA MIN SHO SHI SHU GYU 0 TEN RYU NIN PI NIN TO JU GO YO RAKU BUN SA NI BUN ICHI BUN BU SHA KA MU NI BUTSU ICHI BUN BU TA HO BU TO MU JIN NI KAN ZE ON 80 SA U NYO Zl: JI ZAI JIN RIKI YU 0 SHA BA SE KAI NI JI MU JIN NI 80 SA I GEN MON WATSU. SE SON MYO SO GU. GA KON JU MON PI BUS SHI GA IN NEN MYO I KAN ZE ON GU SOKU MYO SO SON GE TO MU JIN NI NYO CHO KAN NON GYO ZEN NO SHO HO SHO GU ZEI JIN

NYO KAI RYAK KO FU SHI GI JI TA SEN NOKU BUTSU HOTsU DAI sHO JO GAN GA I NYO RAKU sETSU MON MYO GYU KEN SHIN SHIN NEN FU KU KA NO METsU sHO U KU KE SHI KO GAl I SUI RAKU DAI KA KYO NEN PI KAN NON RIKI KA KYO HEN JO CHI AKU HYO RYU KO KAI RYU GYO SHO KI NAN NEN PI KAN NON RIKI HA RO FU NO MOTsU WAKU ZAI SHU MI BU I NIN sHO SUI DA NEN PI KAN NON RIKI NYO NICHI KO KU JU WAKU HI AKU NIN CHIKU DA RAKU KON GO SEN NEN PI KAN NON RIKI FU NO SON ICHI MO WAKU CHI ON ZOKU NYO KAKU SHUT TO KA GAl NEN PI KAN NON RIKI GEN SOKU KI JI SHIN WAKU SO 0 NAN KU RIN GYO YOKU JU SHU NEN PI KAN NON RIKI TO JIN DAN DAN YE WAKU SHU KIN KA SA SHU sOKU HI CHU KAI NEN PI KAN NON RIKI sHAKU NEN TOKU GE DATsU SHU 50 sHO OOKU YAKU sHO YOKU GAl SHIN JA NEN PI KAN NON RIKI GEN JAKU 0 HON NIN WAKU GU AKU RA SETsU OOKU RYU SHO KI TO NEN PI KAN NON RIKI JI SHIP PU KAN GAl NYAKU AKU JU I NYO RI GE 50 KA FU NEN PI KAN NON RIKI SHIS 50 MU

HEN PO GAN JA GYU BUK KATsU KE OOKU EN KA NE NEN PI KAN NON RIKI JIN SHO JI E KO UN RAI KU SEI DEN GO BAKU JU DAI U NEN PI KAN NON RIKI 0 JI TOKU sHO SAN SHU JO HI KON YAKU MU RYO KU HIS SHIN KAN NON MYO CHI RIKI NO GU ss KEN KU GU SOKU JIN rsu RIKI KO SHU CHI HO BEN JIP PO SHO KOKU DO MU sETsU FU GEN SHIN SHU JU sHO AKU SHU JI GOKU KI CHIKU SHO SHO RO BYO SHI KU I ZEN sHITSU RYO METsU SHIN KAN SHO JO KAN KO OAI CHI E KAN HI KAN GYU JI KAN JO GAN JO SEN GO MU KU SHO JO KO E NICHI HA SHO AN NO BUKU SAl FU KA FU MYO sHO SE KEN HIT TAl KAI RAI SHIN JI I MYO OAI UN JUN KAN RO HO UMETSU JO BON NO EN JO sHO KYO KAN JO FU I GUN JIN CHU NEN PI KAN NON RIKI SHU ON SHIT TAl SAN MYO ON KAN ZE ON BON NON KAI CHO ON SHO HI SE KEN NON ZE KO SHU JO NEN NEN NEN MOS SHO GI KAN ZE ON JO sHO o KU NO SHI YAKU NO I SA E KO GU IS SAl KU DOKU JI GEN JI SHU JO FUKU JU KAI MU RYO ZE KO 0 CHO RAI NI JI JI JI BO SA SOKU JU ZA KI ZEN BYAKU BUTSU GON

SE SON NYAKU U SHU JO MON ZE KAN ZE ON BO SA BON JI ZAI SHI GO FU MON JI GEN JIN ZU RIKI SHA TO CHI ZE NIN KU DOKU FU SHO BUS SETSU ZE FU MON BON JI SHU CHU HACHI MAN SHI SEN SHU JO KAI HOTSU MU TO DO A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI SHIN DAISEGAKI (kai) kanromon JA JIN NYU RO SHI SAN SHI I SHI FU IN KAN HA KAI SHIN I SHI YUI SHIN ZOo NA MU JI HO FU. NA MU JI HO HA. NA MU JI HO SEN. NA MU HON SU SHI KYA MU NI FU. NA MU DAI ZU DAI HI KYU KU KAN SHI IN BU SA. NA MU KI KO 0 NAN SON SHA. NA MU SA BO TO TO GYA TO BO RYO KI CHI EN SAN MO RA SAN MO RA KIN. NA MU SU RYO BO YA TO TO GYA TO YA TO JI TO EN SU RYO SU RYO BO YA SU RYO BO YA SU RYO SO MO KO. NA MU SA MAN DA HO DO NAN BAN. NA MU HO SHIN JI -RAJ.NA MU TO HO JI RAJ. NA MU MYO SHI SHIN JI RAt. NA MU KO HA SHIN JI RAJ. NA MU RI FU I JI RAt. NA MU KAN RO YO JI RAJ. NA MU 0 MI TO JI RAI. NA MU 0 MI TO BO YA TO TO GYA TO

YA TO NI YA TO 0 MI RI TSU BO MI 0 MI RI TO SHI TA BO MI 0 MI RI TO BI GYA RA CHI 0 MI RI TO BI GYA RA TO GYA MI NI GYA GYA NO SHI TO GYA RI SO MO KO. JIN SHU KYA JI JIN NIN SHI. FU SHI 0 SA SHU KI JIN. GEN KAI BO MON SHA KEN SHIN. SHI DO YU MIN SAN ZEN DO. KI I SAM BO HA BU JI. KYU KIN TE SHIN BU JO KA. KUN TE BU HEN JIN MI RAJ. I SHI SHUN SAN ZUN PA SHJ. JI TEN KI JIN SHU. GO KIN SU JI KYU SU JI HEN JI HO I SHI KI JIN KYU. I SU SHU AN SHU SEN GEN. HO TABU MO KI RO TEL SON SHA FU RA JU BU KYU. MO SHA RI KU SAN NAN NYO. SU IN SAN NYU SHI AN SHJ. SAN ZU HA NAN KU SHUN SAN. KYU MO KUI KO SEN NAN SUo JIN SHU RIN NUl SAN JIN ZU. GEN NI SU KUN TEl. FU GYO 0 I SHI GO TEN I SHUN SAN KAt KYU JIN BU DO. JI HO SAN SHI I SHI I SHI BU. SHt SON BU SA MO KO SA. MO KO HO JA HO RO MI

SHARIRAIMON lectura)

(3Veces su ENMEI JUKKU KANNON GYO (10 Veces su lectura) ENMEI JUKKU KANNON GYO KAN ZE ON NA MU BUTSU YO BUTSU U IN YO BUTSU U EN BUP PO SO EN JO RAKU GA JO CHO NEN KAN ZE ON BO NEN KAN ZE ON NEN NEN JU SHIN KI NEN NEN FU RI SHIN

IS SHIN CHO RAI


MAN TOKU EN MAN SHA KY A NYO RAI SHIN JIN SHA RI HON JI HO SHIN HO KAI TO BA GA TO RAI KYO I GA GEN SHIN NYU GA GA NYU BUTSU GA JI KO GA SHO BO DAI I BUTSU JIN RIKI RI YAKU SHU JO HOTSU BO DAI SHIN SHU BO SATSU GYO DO NYU EN JAKU BYO DO DAI CHI KON SHO CHO RAI

DAI DO SHIN GEN ZENJI SHOSAN

lku baku toki ka netsu to kurushinde

Sei fu 0 omou. Kyugetsu sei fu rakuyo 0 Odorokasu, miyo koin kaku no gotoku Utsuri yasushi, shozentoku nanihen no ji 0 ka nashi etaru, waga rinzai no montei nan no ji ka aru, nin nin gusoku koko enjo, oshii kana jishin fugyu ni shite mizukara sute mizukara okotaru koto 0, issetsu na no aida ni kobe kamuro ni hamabara ni shite hozo 0 kamu tome oyobu koto naken. Kore tare ka togazo ya, aru mono wa iu ware wa kore kosei no nosu, sanzen toki imada itarazu to, ani mizu ya gutei yubi 0 tatsurebado ji ju ni sai ni shite satori saru, gyozan ju shi sai ni shite tai 0 tangen no tokoro ni e, joshu nansen ni atte

jushichi, hassai ni shite hakasan taku 0 gesuru koto 0, aru mono wa iu, ware oitari sanzen suru ni chikara nashito, ani mizu ya roku so no eka ni hotatsu zenji ari hyaku sai ni 'nan nan to shite hajimete godo su, dai e no shippeika ni dai hi no kanchoro ari toshi hachi ju shi katsu nen to shite taigo suru koto o. aru mono wa iu, ware jiin no gekimu ni hikarete sansho suru ni itoma nashi to, ani mizu ya seppo no sonzenji hajime binrei 0 izuru no hi, mizukara sori mokushaku o katte, chikatte shoho ni mukatte hanju to naru, mitabi tosu ni nobori, kokonotabi tozan ni itaru, oyobi tokusan ni aru koto tanen mina tenzo to natte roku su, tago ni sengohyaku nin no zenchishiki to natte jishu ni iwaku, issen gohyaku nin no funosu shakuto hen yori kumi mochi kitaru. Mata mizu ya, yogi no ekan su shikin 0 sashihasande kusu ni shutsunyu suru koto sanjunen kinkoku ni rikuchin shite tsui ni rinzai no shornyaku o tsugi uru koto 0, ima ni itaru made hekiraku no hi ni ganpon nashi to, mata mizu ya goso no enzenji hakuun ni atte maju to nari kofusen sanbyakukan 0 joju ni ire owatte dai ichi za no sho 0 uke yogi no shoju 0 tsugiuru keto 0, sono kami kaku no goto shi ima izure no toki zo sotei akikuru tanzubeku kanashimubeshi, dai sai zenji kono yama 0 sokai suru mo, anisu hyaku no kankan 0 tsukuru ga tame naranya, iyashikumo, ikko hanko 0 eba jochu kanarazu tento sen. Sono kami

sono sekka ni shi suru mono ichi ichi ryu no gotoku agari tora no gotoku ni ugomeku, ima sanchuken ni shoto ari, obai, ryosai, jimyo no shososhi, myokirokan, daikigaryo, kito no shosuhin mina sono e ni azukatte, shitashiku tsubo 0 kissusru tei no hito nari. Jiyo fuko ni shite sose suru mono mata agete kazou bekarazu, aa, aa, hishidanji daijobu, nanzo kakuji ni doryoku sezaranya, totsu. Seiryo ni gayo suredomo noru koto 0 gesezu.

Sutras de la noche Hannya shingyo (3 veces) Sho sai shu EKO Idaten (7 veces Idaten) 3 veces Ryuo Muso dai shi yui kai

HANNYA SHIN GYO MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI sHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAl KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI sHIKI sOKU ZE KU KU sOKU ZE sHIKI JU SO GYO sHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU sHO FU METsU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO sHU(1 MU GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI sOKU HO MU GEN KAI NAI sHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO sHI JIN MU KU SHU METsU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RIIS SAl TEN DO MU SO KU GYO

NE HAN SAN ZE SHO BUTS E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO C r HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO. TO SHU NO JO IS SAl KU SHIN JITSU FU KO KO sETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU sOKU sETsU SHU WATSU GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO

SHO SAl SHU (3Veces su lectura

NA MU SAN MAN DA MO TO NAN 0 HA RA CHI KO TO SHA SO NO NAN TO JI TO EN GYA GYA GYA KI GYA KI UN NUN sHI FU RA SHI FU RA HA RA sHI FU RA HA RA SHI FU RA CHI SHU SA CHI SHU SA SHU SHI RI SHU SHI RI SO HA JA SO HA JA CHI GYA sHI RIEI SO MO KO

ss

IDA TEN (Lectura en la noche, al final) ON ITATETA MOKOTETA SOWAKA (7 VECES su lectura) ON MOKO KYARAYA SOWAKA (7 VECES su lectura) ON KEN BAY A KENBAYA SOWAKA (7 VECES su lectura)

--

--

--

HACHI DAI RYUO (SE LEE 3VECES) NAN DA RYUO, BATSU NANDA RYUO, SHAKARA RYUO, WASHUKITSU RYUO, TOKU SHAKA RYUO, ANA BODATTA RYUO, MA NA SHI RYUO, UHARA RYUO

MU SO DAI SHI YUI KAI MUKASHI WAGA DAIO ROUSO SHOGEN NO AIDA, FUHA DAINAN NO CHI 0 KOETE, TSUTO NI SOIKI NI ITTE KIDOROZEN NI JINSU NI GUJAKU SHITE SHINSAN JISSHO, MATSUGO KINZAN NI SO NO UNNO 0 TSUKUSU. KONO VUE NI ROTO SAIKA NO SHO 0 ETE, JISON NITTA NO KI 0 UKE, YOGHI NO SHOMYAKU 0 WAGACHO NI TANDEN SURU MONO WA, ROUSO NO KO NARI. TSUGI NI SENSHI DAITORO NIN, ROSO NI SEIKEI NI SANTOKU SHITE, KEIRENKOHQ NI JISHA TARI. SONO ZUI JU NO AIDA, WAKI SEKI NI ITARAZARU KOTO TANEN, SUKOBURU KOSON SHUKU 'NO FU ARI. TSUI NI ROSO ENSUI NO MEl 0 UKETE CHOYO SURU KOTO NIJU NEN, HATASHITE DAIO ONDAI NO KOTOKU 0 ARAWASHI, BUSSO ITSUI NO KOJU 0 OKOSHI SHINPU FU CHI NO YUIKAI 0 NOKOSHITE, KOKON 0 BENSAKLJ SURU MONO WA, SENSHI NO KO NARI. ROSO KOKO NI KAEN SENTEI NO CHOKUSHO 0 UKETE, KONO YAMA 0 SOKAI SURU MO, SENSHIHAN 0 KANDE YOU NI 0 YASHINAU. KOKON TATOI ROSO 0 BOKYAKU SURU NO HI ARI TOMO, OTO NISO NO JINNON 0 BOKYAKU SEBA, ROSO GA JISON NI ARAZU, NANJIRA KOU SO NO MOTO 0 TSUTOMEYO. HAKUUN WA HYAKUJO NO DAIKO 0 KANJI, KUKYU WA HAKU UN NO YUIKUN o TANZU. SENKI KAKU NO GOTOSHI, AYAMATTE HA 0 TSUMI EDA 0 TAZUNERU KOTO NAKUNBA YOSHI.

Sutras para el desayuno

HANNYA SHIN GYO MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO KAN JI ZAI 80 SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAl KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO xu CHU MLJ SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI . BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAl TEN DO MU SO KU GYO

. NE HAN SAN ZE SHO 8UTS E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM 80 DAI KO CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO TO SHU NO JO IS SAl KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSUGYATEGYATEHA RA GYA TE HARA SO GYA TE 80 JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO JU BUTSU MYO SHIN JIN PA SHIN 81 RU SHA NO FU. EN MON HO SHIN RU SHA NO FU. SEN PAl KYA SHIN SHI KYA MU NI FU. TO RAI A SAN M.I RU SON BU. JI HO SAN SHI I SHI I SHI BU. DAI SHIN BUN JI SU RI au SA. OAI AN FU EN au SA. DAI HI KAN SHI IN au SA. SHI SON BU SA MO KO SA MO KO HO JA HO RO MI SHU YU JU RI NYO I AN JIN KO HO au HEN KYU KIN JO RA

A USTEDES EL PUEBLO DE LAS ANIMAS AHORA DOY MI OFRENDA. EST A COMIDA LA COrvlPARTO A LAS SIETE DIRECCIONES PARA TODAS LAS ANIMAS.
PRIMERO, CONSIDERANDO LOS MERITOS VALORO LA PROCEDENCIA DE ESTO. . SEGUNDO, ESTOY A LA ALTURA DE ESTE DON, CUANDO CONSIDERO LOS ABANDONOS DE ACCIONES VIRTUOSAS. TERCERO, DOY PRIMORDIAL PESO A LA FORTALEZA DEL CORAZON SEPARADO DE EXAGERADA AVIDEZ. CUARTO, LO VEO AHORA COMO BUENA MEDICINA, COMO MOTIVO PARA EL ALiVIO DE RIGIDECES. QUINTO, PARA LA REALIZACION DEL CAMINO DEBO RECIBIR ESTA COMIDA. ALEJO TODO LO MALO ADQUIERO TODO LO BUENO LLEVO TODOS LOS SERES VIVOS A LA ILUMINACION JUNTOS REALIZAMOS EL CAMINO DEL BUDA.

GA SHI SEN PA SUI NYO TEN KAN RO MI SE YO KI JIN SHU SHITSU RYO TOKU 80 MAN ON MAKURA SAl SOWA

KA
NYA KI SHUKU I TOGAN SHUJO SHOSA KAI BEN GUSHO BUPPO

Sutras a la hora de la com ida Ju butsu myo HANNYA SHIN GYO MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA HA RA MI TA JI SHO KEN GO ON KAI KU DO IS SAl KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO FlJ ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI 81 ZES SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YP..I{U MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO OAI SAT TA E HAN NYA HA RA MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI IS SAl TEN DO MU SO KU GYO

NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO OAI KO CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE OAI JIN SHU ZE OAI MYO SHU ZE MU JO SHU ZE MU TO TO SHU NO JO IS SAl KU SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN GYO JU BUTSU MYO SHIN JIN PA SHIN BI RU SHA NO FU. EN MON HO SHIN RU SHA NO FU. SEN PAl KYA SHIN SHI KYA MU NI FU. TO RAI A SAN MI RU SON BU. JI HO SAN SHI I SHI I SHI BU. OAI SHIN BUN JI SU RI BU SA. OAI AN FU EN BU SA. OAI HI KAN SHI IN BU SA. SHI SON BU SA MO KO SA MO KO HO JA HO RO MI SAN TE RU MI SHI BU KYU ZUN HA KAI YU JIN FU ZUN KYUN NYO

A USTEDES EL PUEBLO DE LAS ANIMAS AHORA DOY MI OFRENDA. ESTA COMIDA LA COMPARTO A LAS SIETE DIRECCIONES PARA TODAS LAS ANIMAS.
PRIMERO, CONSIDERANDO LOS MERITOS VALORO LA PROCEDENCIA DE ESTO. SEGUNDO, ESTOY A LA ALTURA DE ESTE DON, CUANDO CONSIDERO LOS ABANDONOS DE ACCIONES VIRTUOSAS. TERCERO, DOY PRIMORDIAL PESO A LA FORTALEZA DEL CORAZON SEPARADO DE EXAGERADA AVIDEZ. CUARTO, LO VEO AHORA COMO BUENA MEDICINA, COMO MOTIVO PARA EL,ALlVIO DE RIGIDECES. QUINTO, PARA LA REALIZACION DEL CAMINO DEBO RECIBIR ESTA COMIDA. ALEJO TODO LO MALO ADQUIERO TODO LO BUENO LLEVO TODOS LOS SERES VIVOS A LA ILUMINACION JUNTOS REALIZAMOS EL CAMINO DEL BUDA.

GA SHI SEN PA SUI NYO TEN KAN RO MI SE YO KI JIN SHU SHITSU RYO TOKU BO MAN ON MAKURA SAl SOWA KA BONJIKI . KOCHI SHIKI RIKI JU I SHIN JIPPO SAN ZE YU EIN TEN KA FU SAl NEN ISSAI SHU JO GYAKU JIN ZU

KOZEN DAlTO KOKUSHI YUIKAI NANJIRA SHONIN KONO SANCHU NI KITATTE DO NO TAME NI KOBE 0 ATSUMU. EJIKI NO TAME NI SURU KOTO NAKARE. KATA ATTE KIZU TO YU KOTO NAKU KUCHI ATTE KURAWAZU TO YU KOTO NASHI. TADA SUBEKARAKU JU NI JI CHU MURIE NO TOKORO NI MUKATTE KIWAME KITARI KIWAME SARU BESHI KOIN YA NO GOTOSHI TSUTSUSHINDE ZOYOSHIN SURU KOTO NAKARE. KANSHU SEYO! KANSHU SEYO! ROSO ANGYA NO NOCHI ARUIWA JIMON HANKO BUKKAKU KYOKAN KIN GIN 0 CHIRIBAME TASHU NYONETSU. ARUIWA JUKYO FUJU CHOZA FUGA ICHIJIKI BOSAI ROKUJI GYODO TATOE INMO NI SHI SARU TO IEDOMO BUSSO FUDEN NO MYODO 0 MOTTE KYOKAN NI KAZAI SEZUNBA, TACHIMACHI INGA 0 HATSUMU SHI SHINPU CHI NI OTSU MINA KORE JAMA NO SHUZOKU NARI. ROSO YO 0 SARU ~(OTO HISASHIKU TOMO JISON TO SHOSURU KOTO o YURUSAJI. ARUIWA ICHININ ARI YAGAI NI MENZETSU SHI, IPPA BOTEI SEKKYAKUSHO NAI NI YASAIKON 0 NITE KISSHITE HI 0 SUGOSU TOMO, SEN'ITSU' NI KOJI 0 KYUMEI SURU TEl WA. ROSO TO NICHINICHI SHOKEN HO ONTEI NO HITO NARI. TARE KA AETE KYOKOTSU SENYA BENSEN BENSEN