Vous êtes sur la page 1sur 14

Aura Montenegro predstavlja jedinstveni projekat od kapitalnog znaaja za razvoj

savremene crnogorske arhitekture , elitnog turizma i hotelijerstva. Formiran je kroz


viegodisnje prouavanje mogunosti razvoja vizure i kvaliteta lokacije koja je uzeta
kao njegov razvojno inicijalni aspekt u odnosu na prevazilaenja saobraajnih i
ostalih ogranienja kada govorimo o projektima izuzetnog znaaja za jedan region
ili dravu.

Aura Montenegro presents a unique project of capital importance for the development of
contemporary Montenegrin architecture, elite tourism and hotel industry. The project was
formed after several years of research of its architectural imagery and visualization, as
well as exploring the quality of the location whose development was also extremely
important vis--vis overcoming the restrictions of the existing transport infrastructure
and other spatial limitations.

Aura Montenegro
,
.

,
.

Predstavljeni poslovno-hotelski kompleks je nastao kao vizuelizacija mogunosti


parcele povrine 16.800 m2 koja sa svojim koeficijentom izgradjenosti od 4,5
omoguava formiranje nadzemnih povrina od 76.000 m2 stambeno poslovnog
prostora i oko 30% dodatnih prostora za parking mjesta, odnosno garae (12 000
m2) i ostale poslovno komercijalne sadraje (10 000 m2) koje ovaj prostor svojim
konceptom nudi kao posebnu ponudu.

The presented complex of business-hotel facility was born through an exploratory


visualization of the potential of a 16,800m2 area with 4.5 FAR (floor-area ratio) which
enables building of 76,000m2 of over-ground surfaces for residential and business
purposes, as well as 30% of additional space for building a parking lot or garage
(12,000m2) and other business/commercial units (10,000m2), which constitute an
added value to this architectural solution.

-
16800 2
4,5 - 76000 m2
30%
(12 000 2), (10 000 2)
.

Predvidjeni multifunkcionalni hotelsko-poslovni mega centar Aura MNE u okviru


ovih jedinstveno prilagodljivih uslova komercijalno-turistikih programa i funkcija
samih objekata nudi kako u svom spoljnom poimanju arhitekture zadatih cjelina
tako i u okviru unutranjeg prostora sve to moe podrazumjevati savremeni i
ekskluzivni dinamizam njegovih najelitnijih sadraja, kao sto su bazeni, spa centri,
elitni apartmani, unikatni jahting dizajn town house vila i lux sadraji koji
obezbjedjuju kazina, multifunkcionalni lounge sadraji, barovi, diskoteke i sl.

The multifunctional business-hotel mega facility Aura Montenegro, with the spatial
solutions easily adaptable to any commercial or tourism oriented business activity
with multiple functionality, together with a unique external architectural concept of
each given structural unit, offers everything that is implied by modern and exclusive
dynamism of its superior facilities, from swimming pools, spa, exclusive suites,
unique yachting design, townhouse villas and other luxury content provided by the
casinos, multifunctional lounges, bars, discos, etc.

- Aura Montenegro
-
,

, , -, , yachting
,
, , , .

Ponudjeni koeficijent izgradjenosti u okviru zadatih urbanistikih uslova


pozicionira i mogunost formiranja Kule kao primarnog i dominantnog objekta
spratnosti od 15 etaa *(sa mogunostima dodatnih etanih cjelina u okvirima
zadate bruto povrine ukoliko bi to projekat zahtjevao kao uslov realizacije
poslovnih interesa biznis planova budueg investitora). Potrebno je naglasiti da
postojei urbanistiki uslovi otvaraju mogunosti kako hotelskih, tako i poslovno
muzejskih sadraja koji mogu oplemeniti i cjelishodno definisati (dodatnim
bionikim i ekoloki formiranim sadrajima samoodrivosti) sveukupni aspekt
exkluzivnog sagledavanja ovog jedinstvenog i multifunkcionalnog prostora.

The set FAR, within the given planning conditions, provides for erecting a tower as the
primary and dominating 15-story unit (enabling building additional floor units
within the given gross floor surface, should the project require as part of the investors
business plan terms and conditions). It should be stressed that the existing urban
planning conditions create space for not only hotel and business facilities but also a
museum facility housing a library, teleconferences studio, archive, gallery, auditorium
or even an art museum as a unit per se. Such business, academic and artistic content
coupled with sustainable, environmentally friendly elements, can significantly enrich
and define the entire perspective of this exclusive, unique and multifunctional space.* (
,
- ). ,
,
- , (
)
.

Osim kule definisane mogunosti urbanistikih uslova ostavljaju mogunost izgradnje


pasarele koja bi se sa svojim tranziciono komunikacijskim funkcijama mogla razviti u opsegu
od oko 16 m u irini i dodatne poslovno komercijalne sadraje koji bi nadopunjavali ukupnu
vizuru koju ovaj nadzemni objekat kao jedinstven vidikovac posjeduje. Pasarela obezbjedjuje
neometanu komunikaciju korisnika prostora kule i galerije sa samom obalom mora i
dinamino razvijenim slobodnim prostorom elitnog ugostiteljskog sadraja koje pasarela
definie utapanjem u nadzemne restorane koji predstavljaju mjesto predaha i komunikacije
korisnika kako spoljnog restoranskog tako i unutranjeg posebno luksuznog sadraja
podzemnog prostora.

Besides the tower, the planning conditions also allow for constructing a passage
of 16m in width, accommodating additional business and commercial points and
contributing to the overall visual effect of this unique observatory. The passage
enables the tower and gallery customers an uninterrupted communication with
the seafront itself as well as the dynamic open area accommodating exclusive
restaurant facilities a relaxing and blending zone of users from both the outer
hospitality area and the especially luxurious interior and underground space.


-
, 16 ,
, .


,
,
, , .

Galerija bi objektima koji izranjaju u otvorima prizemne zone ulice obezbijedila


insolaciju i svjetlost kako dnevnu tako i vjetaku kroz (kontekst materijalizacije koju
providne povrine podova i nivoa dinaminih kalota treba da posjeduju) u okviru
luksuznih komercijano poslovnih prostora koji spajaju garani prostor sa prostorom
galerije na nivou same ulice. Sa to veim akcentovanjem ozelenjavanja i posebno
uklopljenih ekolokih sistema arhitekture spoljni prostor galerije postaje svojevrsna
oaza raznovrsnih mogunosti land_scape dizajna koji korespondira sa jedinstvenim
formama kako unikatnog mobilijara tako i izuzetno bogatih sadraja vodenih povrina
i bazena koji se nalaze pozicionirani u gornjem nivou galerije*( i ne ukljuuju njenu
povrinu iznad puta tj. samog nadvonjaka.)

The gallery provides the objects rising up from the openings in the ground area of the
street, insulation and light, both natural and artificial ( in the context of the effect
produced by the transparent floor surfaces and cascades of the dynamic calottes)
within the setting of luxurious business or commercial area which connects the
parking area with the gallery at the street level. The accented green areas, blending
harmoniously with the carefully chosen green architectural designs, make the outer
space of the gallery a distinctive oasis with a myriad of possibilities for landscape
design. The landscape itself corresponds naturally to the unique forms of exclusive
garden furniture, fountains and pools, located in the upper level of the gallery
(which do not include its surface above the road, i.e. the road overpass itself).

, ,
, (

) ,
.


, ,
,
* ( ).

Ovakvi i slini projekti pokazuju koliko je pravilno sagledavanje biomorfnih formi


znaajan satojak razvoja crnogorskog primorja u kontekstu boljeg prouavanja oblika i
boja kojima se priroda morskog ambijenta ve vekovima izraava. Prikazani raster
oblikovnih i likovnih elemenata koji je primjenjen u ovom projekatu pokazuje jasnu vezu
izmedju istih i slinih formi i pojavnosti oblika navedenih u okviru analize arhitekture
spoljanjeg prostora.

Such and similar structures show how much the correct visualization of biomorphic
forms is an important element of the development of the Montenegrin Coast in the
context of better study of forms and colours used for centuries by the natural coastal
scenery itself. The presented raster image of structural and artistic elements applied in
this project, demonstrate a clear relationship between these and similar forms and
manifestations given within the study of the outer architectural space.

,


.
,
- , ,
,
.

Komparativna analiza u ovom i slinim primjerima ukazuje da je primjenjivost


bionikim principima uspotavljenih simbola geometrije prirode jednako vana kako za
estetiku unutranjeg tako i za vizuelno sagledavanje ak i najveih objekata kada je
rije o njihovom uklapanju u otvoreni prostor. Vano je napomenuti da je projekat Aura
Montenegro jedinstven projekat samoodrive arhitekture kada je u pitanju primjena
najsavremenijih sistema i standarda ekolokog projektovanja. U sam projekat e biti
ukljueni svi evropski standardi inkluzivnog dizajna kao i audio dizajna primjenjivi kako
za unikatni mobilijar i detalje tako i za jezik arhitekture u cjelini.

A comparative analysis of this and similar examples reveals that the application of
symbols of natural geometry based on biomimetic principles, is equally important for
both of the inner and outer aesthetic visualization, even when it comes to fitting huge
structures into an open setting. It is important to say that the Aura Montenegro project
is a unique project of sustainable architecture in terms of applying state-of-the-art
systems and standards of environmental planning. The project will encompass all
European standards of inclusive design as well as audio design applicable both to the
elements of the unique garden furniture and the language of architecture as a whole.

,
- , ,
,
. , Aura Montenegro
,
.
,
,
.

www.auramontenegro.com