Vous êtes sur la page 1sur 2

Ikastetxea /Centro: Jabetasuna /Titularidad:

Zigilua/logotipoa Helbidea /Dirección: P. K. /C.P.:


Sello/logotipo Herria /Localidad: Herrialdea /Provincia:
Telefonoa: FAXa: Posta Elektronikoa:

ETAPA AMAIERAREN BANAN-BANAKO TXOSTENA


INFORME INDIVIDUALIZADO DE FINAL DE ETAPA

LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACIÓN PRIMARIA


IKASLEAREN DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Izen-abizena / Nombre y apellidos:
Eskola Identifikazioaren Zenbakia /Nº Identificación Escolar: Telefonoa:
Jaiotza data /Fecha de Nacimiento: Jaioterria /Lugar de nacimiento:
Herrialdea /Provincia: Lurraldea /País:
Helbidea /Domicilio: Posta-kodea /Código Postal:
Herria /Localidad: Nazionalitatea /Nacionalidad:

JAKINTZA ARLOAK EBALUAZIOA EBALUAZIOA EBALUAZIOA HARTUTAKO NEURRIAK


ÁREAS DE CONOCIMIENTO 1. ZIKLOA 2. ZIKLOA 3. ZIKLOA MEDIDAS ADOPTADAS
Natura, Gizarte eta Kultura
Ingurunearen Ezaguera
Conocimiento del medio natural, social y
cultural
Arte Hezkuntza
Educación Artística
Gorputz Hezkuntza
Educación Física
Gaztelania eta Literatura
Lengua Castellana y literatura
Euskara eta Literatura
Lengua Vasca y Literatura
Atzerriko Hizkuntza / Lengua Extranjera
Matematika / Matemáticas
Erlijioa / Religión
Herritartasunerako eta giza
eskubideetarako hezkuntza
Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos
Mailaz igarotzeko erabakiaren data OHARRAK / NOTAS
Fecha decisión promoción: Ikastetxeak atzerriko beste hizkuntzen bat ematen badu/
IDAZKARIA/EL-LA SECRETARIO/A Si procede, consignar el nombre de otra lengua extranjera impartida en el centro.
Ebaluazioa: (GU), Gutxiegi, (NA), Nahikoa, (O), Ongi, (OO), Oso ongi, (BI), Bikain.
Evaluación: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB).
........................... Izpta/ firmado Hartutako neurriak: NCE (Norberaren Curriculum egokitzapena)/ HI (Hezkuntza Indartzea)
Medidas Adoptadas: ACI (Adaptación curricular Individual) RE (Refuerzo educativo)

OINARRIZKO KONPETENTZIEN GARAPENAREN GRADUA (1)


APRECIACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS (1)
OINARRIZKO KONPETENTZIAK GARAPENAREN GRADUA (2)
COMPETENCIAS BÁSICAS APRECIACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO (2)
1 2 3 4

1. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna


Comunicación lingüística

2. Matematikarako gaitasuna
Matemática

3. Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako


gaitasuna
Cultura científica, tecnológica y de la salud

4. Informazioaren trataera eta gaitasun igitala


Tratamiento de la información y competencia digital

5. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna


Social y ciudadana
6. Kultura eta arte gaitasuna
Cultural y artística
7. Ikasten Ikasi
Aprender a aprender
8. Norberaren ekimenerako eta autonomiarako gaitasuna
Autonomía e iniciativa personal
(1) 2009/2010 ikasturtetik aurrera beteko da.
(2) 1: Gutxi; 2: Nahiko; 3: Ondo; 4: Bikain
(1) Se cumplimentará a partir del año académico 2009/2010
(2) 1: Insuficiente; 2: Aceptable; 3: Bueno; 4: Excelente

INFORMAZIO PSIKOPEDAGOGIKOA ETA, BEHARREZKOA BADA, INFORMAZIO MEDIKOA.


INFORMACIÓN DE CARÁCTER PSICOPEDAGÓGICO RELEVANTE, INCLUÍDA INFORMACIÓN MÉDICA, SI PROCEDE.

IKASKETAREN BALORAZIO GLOBALA– LORTUTAKO HELBURUAK


VALORACIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE – OBJETIVOS ALCANZADOS

PROMOZIO IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE PROMOCIÓN

A Oinarrizko konpetentziei dagokion garapena eta heldutasunaren gradu egokia lortu du.
Ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.

B Lortu ez dituen ikasketek ez diote hurrengo


etapara pasatzera eragozten.
Los aprendizajes no alcanzados no impiden que siga Aipatutako ikasketak berreskuratzeko asmoz
con aprovechamiento la nueva etapa. beharrezko laguntza jaso behar du
Debe recibir los apoyos necesarios
Hezkuntza-errefortzua jaso du. para recuperar dichos aprendizaje
Ha recibido refuerzo educativo.

C Errekuperazio edo errefortzuzko plan berezi batekin


urte bat gehiago geratu da zikloan eta ez du lortu
ez Oinarrizko konpetentziei dagokion garapena Aipatutako ikasketak berreskuratzeko asmoz
ez heldutasunaren gradu egokia. beharrezko laguntza jaso behar du
Ha permanecido un año más en el ciclo con un Debe recibir los apoyos necesarios
plan específico de refuerzo o recuperación y no ha para recuperar dichos aprendizajes
alcanzado el desarrollo correspondiente de las
competencias básicas ni el adecuado grado de madurez.

PROMOZIOARI DAGOZKION ORIENTABIDEAK


ORIENTACIONES, EN SU CASO, RELATIVAS A LA PROMOCIÓN

BANAN-BANAKO TXOSTENAN AGERTZEN DIREN DATUEN ZIURTAGIRIA


CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL INFORME INDIVIDUALIZADO
Ikastetxeko idazkariaren Izena eta Abizenak jaun/andreak etapa amaieraren banan-banako txostenan agertzen diren datuak ikastetxe
honetako idazkaritzan dagoen agiriaren kopiak direla egiaztatzen du.
D./Dña. [Nombre y apellidos del Secretario o Secretaria del centro docente] certifica que los datos contenidos en este Informe individualizado
de final de etapa son copia fiel de la documentación custodiada en la Secretaría de este centro docente

............................. n, 20.…....ko .........………........aren ………ean

En ..................................... a, ........ de ....................................... de 20.....