Vous êtes sur la page 1sur 12

tkmjy-env bqWnn sk Hm^v Cy (I-yq-Wn-v)

sk]vXw-_ 2013 hmeyw 40 ew 6

kwm\ Inn apJ-]{Xw

No^v FUn- : kn. sI. eqtmkv

\Sp-shm-Sn-p hne--b--n-s\-Xnsc
P\- kzw
ka-c- kanXn-I-fn
kwL-Sn-p-I
PohnXse-hp-I-fpsS A-an-m h-\-hns apn ]I-p-\np P\-, ]pe-cp Hmtcm
Zn\sbpw i]n-p-I-bmWv. Ahiy-\n-tXym-]-tbmK km[-\--fp-sSbpw `y-h-kvXp--fp-sSbpw
DbpsIm-t-bn-cn-p hne- nchcp-am-\-ap CS--c-m-cpsS Pohn-X-s-tmepw ASn-apSn Debvp-tm e--W-n\v hcp km[m-cW-mcpsS nXn hnh-cn-m t]mep-amhpn-. hnebw
aqew `yhkvXp A{]m-]y-am-bn-cn-p-p-sh--XmWv ]nm taJ-e-I-fn Zmcn-{Zyn\pw hdpXnpw BZn-hmkn Ducp-I-fn ]nWn ac-Wn\pw Imc-W-amIpXv.
sImSpw-hn-e--bw Znh-k-q-en-m-cs ]cn-an-X-amb hcp-am-\n\v Hcp hnebp- a n- m- X mn amn- b n- c n- p- p. As Iqen A-s Pohn-Xmhiyv t]mepw XnI-bmsX An-tbmsS
shdpw-ssI-pambn Xe-Nm-bvm t]mIp- h - \ mWv Cv sXmgn- e m- f n. tcmKw
aqetam as-s-nepw ImcWmtem
Hcp Znhkw ]Wnv t]mIm-Xn-cp-m
As Znhkw Ahs ]pc-bn Xo
]pI-bn F-XmWv bYm kml-Ncyw. cm{Xn-bpw ]Iepw ]Wn-sb-Sp-mepw
Hcp \n-\-Ip-Spw-_-n\v Ign-p-Iq-Sm\m-hn F nXn-bp--tm-gmWv Imehj-s-SpXn aqew GXmv cc amk-

m- e - t mfw ]Xn- \ m- b n- c - - W - n\v


hcp Iqen--Wn-m-v ]Wn \jvSsXv. Nmv h-\-hp-Ifpw \nIpXnIfpsS `mchpw IpSn-shw t]mepw hne
sImSp- - p hm- t - p Zpxn- X nbpw
Zpcn-X-sf hn-n-p-p. Gsd sImntLm-jtmsS sImp-hcp `y-kpcm ]Xn \SmpI hgn myqdn tdj k{-Zm-b-n \npw 54
iX-am\wt] ]pd-m-s-Spw. km
k_vkn-Un-I-fpsS Ah-km\ klm-bhpw
shn-am-m\p \S-]-Sn-{I-a- AXnthKw ]ptcm-K-an-p-I-bm-Wv._mp-I-fneqsS k_v-knUn F ]Xn AXn\pth-n-bp--Xm-Wv.

hnZym- ` ymkNnInmse- h p- I
A\p- \ n- a njw hn- pp. imhpw
kam-[m-\-]q-hp-amb PohnXw \bn-ncp \nc-h[n amXm--]n-Xm- a-fpsS
hnZym-`ym-k-n-\p-thn hmbv] FSp-tXmsS B[n- ] qv Pohn- p- I - b m- W v .
hnZym- ` ym- k - n- e qsS av Fsnepw Hcp Pohn- X - a mw Icp- n- S n- nm\pw Ign-n-, AtX-k-abw tamN\- a n- m IS- s - W n- b n AI- s - S pIbpw sNbvXp. tPmen e`n--hm-Is
e`n-p ]cn-an-X-amb hcp-am\w hgn
hmbv]-bpsS ]eni t]mepw AS-bvm
Ign-bp-n-.
(tijw 3mw t]Pn)

t]Pv 12 hne 5.00 cq]

kndn-bsb
B{I-an--cpXv
s{]m-hm-jv tLmjv
P\-d sk{I-dn
Fkvbp-kn-sF(-I-yq-Wn-v)

hna-Xp-ta cmkm-bp-[ D]tbm- K npsh I]- S - \ ymbw Dbnsmv kndn- b sb B{I- a n- m- \ p


Ata-cn-bpsSbpw Ah-cpsS km{am-Py-XzIqm-fn-I-fp-sSbpw tkzm-]-chpw Incm-Xhp-amb \os R in-bmbn
A]-e-]n-p-p. Hcp cmPy-ns hn
\min\pw \nc-]-cm-[n-I-fmb Bbn-c-fpsS Poh-l-Xypw CS-h-cp-nb CdmJn-\p-taep AXn-cq--amb ssk\nI
IS-m-{I-aWhpw C{]-Im-c-samcp hymP
Btcm-]Ww Dbn-bmWv Agn-p-hn-Xv.
hopw asmcp kzX{ ]c-am-[n-Imc
cmPy- n- \ p- t a Ata- c n- km{amPyXzw \S-p lo\-amb bp-p-d-mSns\-Xnsc temI-sa-m-Sp-ap kam-[m\
kvt\ln-I sXcp-hn-en-d
- p-hm R
A`y- n- p- p. ]n- t a- j y- b n
kmbp[ Gp-ap--ep-Isf hn-n-m\pw
am\-h-cm-insb hopw bp-Zp-c--ntev \bn-m\pap \os ki- n- b pw kam- l - c nv ]cm- P - b - s - S pWw.
X- f psS kzw `mhnsb kw_n Xocp-am-\-sa-Sp-m-\p Ah-Imiw
kndn-b P\-Xbvv hnp-\Ip-I-Xs
thWw. AXn-\p Ah-Imiw kwc-nm-\mbn temI-sa-m-Sp-ap tZi-kvt\ln-I kndn-b P\-X-tbm-sSmw ANew \ne-sIm--Ww. kndn-bsb Nhn-Sn-bn-em-gvm\pw temI-n-\p-ta XfpsS ta[m- h nXzw m]n- m- \ p- a p
Ata-cn- km{am-Py-Xz-ns lo\-]-Xnsb ]cm-P-b-s-Sp--Ww.

FsF-Un-F-kvH AJn-teym kt-f\w

lnn lrZ-b-`q-an-bn Db
hnZym-`ymk {]tm`ns i_vZw
tZiob kzm-X{y-ka- c-
- ns \mfp-If
- n At\Iw
hn-h-Im-cn-Iv Pw \Inb amWv `mc-X-ns
lnn taJ-e. Fm tZio-b-{]-m-\-n-\p-n
hyh- m- ] n- X - C - S - X p- ] - - m Ncn{Xn\pw

bpnpw \nc-m \ne-]mSv ssIsm-pI hgn


Iyq-Wnv cmjv{So-bs P\- htXm-Xn kwib-tmsS AI-n-\nnbXpw lnn taJ-e-bn-em-Wv.
D-X-amb CS-Xp-cm-jv{So-b-ns Apw al-\o-

bXbpw As\ AhnsS m]n-s


- -SmsX t]mbn. Cu
Ah-kcw apX-se-Sp-p-sImv kzmX{ym-\-cw heXp-]
- i
-
- n-I {]tXy-Inpw kao-]Z- i
- I
-
- f
- n _nsP(tijw 6mwt]Pn)

FsF-Un-F-kvH kwL-Sn-n Fm-aXv AJn-teym hnZymn kt-f-\-ns `mK-ambn t`mm Zi-l-c-ssa-Xm-\v \S s]mXp-k-t-f-\-ns kZ-v

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

cq]-bpsS aqey--I Fp-sImv?


cq]-bpsS A`q-X-]q-amb aqey--I cmPy-ns
km-nI cwKv hn {]Xym-Lm-X- krjvSn-psIm-n-cn-pIbm-Wv. 1994-95 Hcp tUmf kaw 31.39
cq] F-Xm-bn-cpp icm-icn hn\n-ab \nc-s-n, 201112 AXv 47.92 tev XmWv Ctm `oI-c-ambn CSnv
68 cq] F \nc-n-tev aqp-Ip-n-bn-cn-p-p. tUmfdp-am-bp hn\n-a-b-n a{X-a H-\-h[n cmPy--fnse
Idkn-I-fp-ambp hn\n-a-b-\n-c-nepw CUy cq]
XIsb t\cn-Sp-I-bm-Wv.

Ata-cn-bpw bqtdm-]y
cmPy-fpw km-nI {]Xn-kn-bnsv Dg-ep-tm AXnthKw hf {]m]n-p kZvL-S\ F {]XoXn krjvSnpsImv 9.8 iX-am\w B`y-c
Dm-Z\ hf F IWv
Ah-X-cn-nv ta\n \Sn-p-I-bmbn- c pp CUy. CXns
t]cnepw, kIe hmXn-ep-Ifpw
Xpd-n-psImp DZmchcW \b-n-eqsS hntZ-i-\n-t]s KWy-ambn BIjn-psImpw Npcp-nb Ime-tv
apt--ns Nn{Xw ImgvN-hbvm CUy apX-em-fn-n\v Ign-n-cp-p. Fm,
CXv DuXn-s-cp-n Hcp Ipanf
am{Xambn-cpp Fv shfn-hm-s- n- c n- p- I - b m- W v . bYm
Dm-Z\ hf ]nd-tImv Xsbm-bn-cp-p. apX-em-fn--ns
A\n-hmcy \nb-a- A\p-kcnv AX--s\-bm-Im-Xn-cn-m
Xc-an-. BtKm-f-h-cW \b- f m- I - s , nXn AXohw
hjfmp-Ibpw sNbvXn-cn-p-p.
BI-am\ hfm \ncv 4.5 iXam- \ - n- s e- nepw ]nSn- p\nm `cW hw InW-p{i-an-p-Ib
- m-W.v ASn-m\ hyhkmb hfm-bI
- s
- , 3.1 iX-am\w
am{X-am-bncn-p-p-shv Xpdv
k-Xn-m \n-n-Xc
- m-bn-cnp-Ib
- m-Wh
- .
AXm-bX
- ,v Fsmw I-W-p-I Ah-Xc
- n-n-npw kmn-I-h-f -Xm-tgv Xs-bmsWv tI{-`c
- W
- m-[n-Im-cn-Iv
AwKo-I-cn-t-n-h-n-cn-p-p.
sXmgn-en-m-bvabpw hcp-am-\c
- m-lnXyhpw Iqen-sh-n-p-d-bvepw
hne- - b - hpw P\- - f psS
{Ibti-jnsb At XIn-cnp-p. C-cs
- amcp km-n-IL-S\
- b
- n Fn-s\-bmWv DmZ\hf Dm-hpI? C{]-Imcw
ASn-apSn tcmKw _m[n Hcp
km- nILS- \ sb {]Xn- \ n[m\w sNpp FXn\m-emWv
cq] F CUy Idkn
XI-bn-tev Iqp-Ip-p-X
- v.
Cu ]X\w apX-em-fn kmn-I\
- nb-a
- fpsS A\n-hm-cy-^e-am-Wv. app-imn-mbn kzoIcn-p \S-]S- n-Is
- fmw bYmn Cv XncnSnp- Xv
AXn-\m-em-Wv.
BIj-I-amb Fs-nepw
{]Xn-^ew AYhm hem`w Ddn-m CUy [\--tm-fn\nv hntZi aqe- [ \
\nt]w h thK-X-bn ]pdtv HgpIn- t m- I p- Xv
XnIpw kzm`m-hnIw am{Xw. Ibp-aXn amyhpw Cd-p-aXn sNehnse h- \ hpw Icp- X
hntZi\mWy tiJ-c
- n Dm-

bn-cn-p hn timj-Whpw
Fmw tNv cq]-bpsS ]X\w
]qn-bm-n-bn-cn-p-p.
Xf- c p- I bpw XI- c p- I bpw
sNp Hcp km-n-I-L-S-\bpsS Idknv av Idkn-ItfmSv Btcm-KyI-c-ambn ak-cnm Ign-bn. CUy kmn-IL
- S- \
- b
- psS Dm-Z\
- a
- m-yamWv ASn-m-\t- cmKw Fv CXv
kwi-bm-Xo-Xa
- mbn sXfn-bn-p-p.
AtX-k-abw tUmf-dp-am-bp
hn\n- a - b - ns ASn- m- \ nep hne-bnSn-hn\v khn-tij-amb Imc-W
- fp-.v Fm-hn[
\nb- { - W - fpw \ow- s N- stXmsS Cd-p-a-Xn- htXmXn t{]mkm-ln-n-s
- -Sp-p.
A-an-X-ambn Cd-p-a-Xnsb B{ibn-tn hcp-Xv tUmf-dns
Unamns\ {Iam-Xo-Xa
- mbn hnn-p. IqSnb hne \In Fn[hpw tUmf tiJ-cn-m-\p
{]h-WX [\-hn-]-Wn-bn cq]bpsS aqey-an-Sn-p. F-bpsS Cdp- a - X nv thn- b mWv Cv
htXm-Xn tUmf thn-h-cp-Xv. AXn-\n-S-h-cp-n-b-Xm-Is
km- c ns amln- m
\b-k-ao-]-\--fm-Wv. F-bpsS
B`y- - c - D m- Z \w hn- nm \S-]Sn kzoI-cn-n-sp
am{X-a Dm-bn-cp Dm-Z-\tijn t]mepw \jvS-s-Sp-n.
JP-\m-hnse ]Ww D]-tbm-Knv
hnI- k n- n- s - S p F- m- S fpw {]Ir-Xn-hm-X-I-ti-J-chpw
kzIm- c y- i - I v X n- I v Zm\w
sNbvXp. cq] hne-bmbn \Inbm s]t{Sm Xcm k--Xbp Cdm-\n \npw F Cdp-aXn {ItaW \men-sem-mbn
shn-p-dp. ]Icw tUmf hnebmbn \tI-p F-bpsS
Cd-p-aXn htXm-Xn hn-np. Ans\ Dmb tUmf
ma-n-sbpw cq]-bpsS aqeyan-Sn-hn-sbpw t]cn s]t{Sm-fn\v
hne hopw -hn-np. Npcp--n apX-em-fn-amv thn
\S- m- nb Cd- p- a Xn DZm- c h-c-W-ns `mcw apgp-h
\mp-Im-cs inc-n-em-bn.
asmcp {][m\ {]iv\w hntZi-aq-e-[\ \nt-]-amWv. Cmcy-n IqSp-X B]-c-ambn-p-Xv t^mdn Cn-yq-jW Cshvsa v (FII)
BWv. Dul-
- h
- S-
- ns NqXm-hn-]W
- n-bn-tev \nt-]n-s
- Sp Cu \nt]w Dm-Z-\-]c-amb Hcp [hpw \n-ln-pn-. AtX kabw mbn-bmb
kz`m- h - a p Htb- Cu
\nt]w. Dul---h-S-mcpw
tdnwKv GPkn-Ifpw Idkn
hym]m- c n- I fpw
KqV- a mbn
{]hnp-sImv Ir{Xn-a-ambn

krjv S n- p Hmlcnhn- ] - W nbnse apt--n-stbm Xfbp-sStbm thf-bn sIm-em-`ns ]pXnb tanp-d-


tXSn AXv Hcp cm{Xn- s Imv
]nh-en-s
- -Spw. cq]-bpsS aqeyan-Sn-bpp F {]h-WX htms Cu hntZi
m]\ \nt]w htXm-Xn
]nh- e n- - s - p. X- f psS
kzIm-cy-em-`-a-msX asmpw
Xcnpw ]cn-K-Wn-m Cu
in-I-fpsS Ic--fn-emWv hn]Wn- b nse Fm Ne- \ - - f pw.
Ahv Hml-cn-hn-]W
- n-bn-sebpw
[\- h n- ] - W n- b n- s ebpw amyw
t]mepw em`-sm-bvns am-fm-Wv. C{X-ta An-chpw
Ab-Ym-hp-amb Hml-cn-hn-]W
- nbn \nt-]n-s
- -Sp hntZ-i\n-t-]s Hcp km-n-IL
- S-\-bpsS hf-bpsS am\-Z-ambn Hcp Imc-Wh
- i
- mepw Icp-Xm\m-hn-. Cu hntZ-i-\n-t]w
Nqn- mn \psS AShv
injv S w ( Balance of Payment )
hfsc sa-s--Xm-sWv DuwsIm-t- ms apX-em-fn
km-n-Ih
- n-ZKvZ t]mepw CXv
shdpw k-am-sWv ap-dnbnv \In-b-Xm-Wv. taNq-nm-Wn F^v.-sF.sF Ctm
hn--tXm-Xn ]nh-en--sv
Id v Auv In hfsc IqSnbXv cq]-bpsS hne-bn-Sn-hn\v Hcp
{][m\ Imc- W - a m- b n. tZiob
Dm-Z\
-
- ns 4.8 iX-am-\a
- m-bncn-pp Idv Auv In.
AXm-b-Xv, {]Xo-n--s-Sp
tZiob hfm \nc-n-t\-m
IqSp-X. \ne-\np [\-nbpw 4.8 iX-am-\-am-Wv.
asmcp {][m\ {]iv\w AXnthKw hn-p-sIm-n-cn-p
hntZ-i-hm-bv]-bpsS XpI-bm-Wv.
hntZ- i - h m- b v ] - I - f psS apXepw
]en-ibpw tN `oa-amb XpIbpsS Xncn--Shv tUmf-dn am{Xam-Wv. hmbv]s
- b-Sp-p-tm Hcp
tUmf-dns hne 30\pw 35-\p-an-Sbn B-bn-cp--s-n Cv AXv
68 cq]-bm--bn. AXm-bXv hmbv]m
XpI Cc-n--bm-bn. CXpw tUmfdns Unam- ns\ hen- b - t XmXn Dbp- p. hntZ- i - h mbv ] sb ASn- m- \ - s - S p- nbp hnI- k - \ - ns kao]\w cmPy-Xm-cy-n\v AXoh-lm-\n-I-c-am-sW ap-dn-bnp-I Cv A-cw-{]Xn icnsbv sXfn-n-cn-p-p.
]Xn-hp-t]m-se, {]Xn-k-nbpsS `mcw apgp-h cmPys
Zcn-{Z-tIm-Sn-IfpsS Npa-en-tev Cdn-hb
- vp-Ib
- mWv `c-Wm-[n-Im-cnI. s]t{Sm-fn\pw Uok-en\pw hopw hne hn-n-p. h-\hv
aXn-bmb tXmXn-em-bn FmWv
hIp-p-a-{n. dbnth HIvtSm_ 1 apX Nc-p-Iq-en-bn
h-\hv {]Jym-]n-p-I-gn-p.
temdn--{Sv DS-a-Ifpw hopw
h-\hv Bh-iy-sv ka-c-nem-Wv. FIvkn-Iyq-ohv D-c-hpI-fn-eq-sSbpw km Xocp-am-\-fn-eq-sSbpw \S-m-n-sm-ncn-p Nmvh-\-hp-I
A\p-kyqXw XpS-cp-p. k_vknUn-Is
- fmw ]nh-en-s
- -Sp-p.

Kpcp- X - c - a mb nXn- h n- t ijs t\cn-Sm tI{ [\-a{n


{]Jym-]n-n-cn-p ]n\ ]cn]mSn XpSp-t]m-cp IpI
{]oW\ \b--fn\nv AWphnS hyXn- N - e n- m Xm- d
km F-Xns {]Jym-]-\am- W v. hntZi\nt- ] s
BIjn-m-\p ]-Xn-If
- mWv
Ctmgpw apnb ]cn-KW
- \
- b
- n.
]s, Cu ]n\ ]cn-]mSn {im--]qw hmbn-m Hcp Imcyw
hy-am-Ipw. _mly-Im-c-W-fmWv {]Xn-k
- nv Imc-Ws
- a
{][m-\a
- {nbpsS {]kvXh
- \
- bvv
hncp--ambn B`y-c Imc-W-fmWv cq]-bpsS aqey--I
Ds-sS-bp km-nI {]Xnk-nv ImcWw F ]tcm-amb AwKo-Imcw AXn AS-nbn-cn-p-p. AXp-sIm-m-Ws
- m,
cm-am-sa \ne-bn B`yc ]cn- l mc \nt- i -
aptm-p-hb
- vs
- -n-cn-p-X
- v.
dnkv _mv ssIsm
]W-hn-\n-a-b-cw-Ks \S-]-Sn-Isfmpw cq]-bpsS hogvNsb XSp-\nm klm-b-I-am-bn
Fv kv]jvS-am-Wv. km-nI
hnZ-Kv Ah-sb-p-dnv tcmK
Imc-W--n-\p NnIn-bvv
]Icw tcmK- e - - W - - f n- t ep NnIn F \nin-X-hn-

ai\w D-bn-p-Ibpw sNbvXp.


km-nI \b--fmWv, Ah
Bhn-jv-cn-p cmjv{So-b-t\Xr-Xz-amWv NnInm hnt[-b-am-s-tS--Xv, AmsX dnkv
_mn-s\-smv ]W-hn-\n-a-bcw-Kv am- hcp-n-p-Ib {]Xn- h n[n Fm- W - h
Nqn-m-n-b-Xv. ]n\ ]cn-]mSn- b psS {]Jym- ] \w CXns
IqSn shfn- - n- e m- h - W w.
]s, ImX-emb am-sampw
km Dt-in-p-n--Xm-\pw.
temI-n\v CUybn-ep
hnizmkw \jvS-s-n-cn-p-I-bmsWpw Cmcyw a\-n-em-m
tI{-km sshIn-bn-cn-p-Ibm-sW-p-ap c Sm-bpsS
Ip-s-Sp- {in-t-X
- m-W.v
kzImcytaJ- e - b nse Nne
m]nX Xm- c y- m- c psS
kzm[o- \ - nsv tI{- k m Nmm-Sp-I-bmWv Ftlw XpSv {]kvXm-hn-p-p.
BtKm-f-h-cW \b--fpsS
{][m\ KpW-t`m-m-f
- n-sem-cmfmb Cu Ip-I-`o-as hmpI- f n {]Xn- ^ - e n- p- Xv
FmWv? {]Xn-kn aqn-n-cnp--tXmsS Ip-I-I Xnep tNcn-tmcv ad-\on ]pdp-hc
- n-Ib
- mWv FpIq-Snbt?

BKv 15

FsF-Un-sshH P\-tam-N\
{]Xn-m-Zn-\-ambn BN-cn-p
BKv 15 P\-tam-N\ {]Xnm-Zn-\-ambn BN-cn-psImv
B Cym sUtam- { Im- nIv
bqv HmK-ss\-tk-j FdWm- I pfw Pnm In- n- b psS
B`n-ap-Jy-n ImeSn PwKvj\n s]mXptbmKw kwL--Sn-np. FsF-Un-sshH kwm\
{]kn-U v Sn.-sI. -kp-[oIp-am
tbmKw DZv L m- S \w sNbv X p.
kwm\ sk{I-dn F.-sI. _nPp apJy-{]-`m-jWw \S-n.
1947 BKv 15 \v Cybvv
cmjv { Sob kzm- X {ywe`n- p.
Fm {_n-ojv km{am-Py-Xz-in- I - f n- \ npw \mSp- h m- g v N bn\npw e`n kzmX{yw
Cy apX- e m- f n- h - ns
\njvTp-c-amb Nqj-W-n\v hgnXp- d Hcp `c- W - a m- - a mbnop. Cybnse P\-tIm-SnIfpsS Zpcn-X- s]cp-In. Zcn{ZcpsS Fw hn-p. bYm-n Cy kzmX-{y-k-

a- c - n- \ p- t hn Pohn- X hpw
Poh\pw \Inb Xym-tKm-ze-cmb alm-m-cpsS A`n-em-jsf Fmw Nhn- n- s a- X n- psImv Cy-bnse apX-em-fnhw sImSnb Nqj-W-ns
asm-tc-Sn\v BKv 15 \v Bcw`w-Ip-dn-p-I-bm-bn-cp-p. AXn-\memWv ap bph-P-\-kw-L-S-\-I
kzmX- { y- Z n\w BN- c n- ptm FsF-Un-sshH P\-tamN-\-{]-Xn-m-Zn-\-ambn BN-cnp--sXv t\Xm- A-`n-{]mb-s-p.
FsF- U n- s shH A- a men
taJem {]kn-U v ]n.-hn.-c-Po-jv
Ay-X h-ln tbmK-n
FsF-Un-sshH Pnm {]kn-U v
]n.-]n.-A-K-n, Pnm sk{I-dn
sI.-H.kp[o, Fw.-hn.-hn-P-b-Ipam, F.-B.-_n-\p, FkvbpknsF(kn) A-amen tem
In-n-bwKw kJmhv sI.-kn.-Pb Fn-h ]s-Sp-p.

Ime-Sn-bn \S P\-tam-N\ {]Xn-m-Zn-\m-N-cWw


kJmhv Sn.-sI.-kp-[oIp-am DZvLm-S\w sNpp

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

icn-bmb Unamp-bp P\m-[n-]Xy {]tm`w


am{Xta Db cmjv{Sob {]_p-X krjvSn-q
P\- kzw ka-c-kanXn-I-fn kwL-Sn-p-I
(1mwt]-Pn \npw XpS)
apI-fn kqNnn lrZ-bt- `Z-Ia
- mb kmaq-ly-km-lN
- c
- y-n
bYm CSXv [w \n-lntp Hcp {]m-\w P\sf sXcp-hn AWn-\n-c-t-Xv Fv Unam v aptm-p-hp- s Im- m- I Ww? apgp- h
inbpw kam-lc
- n-psImv Hcp
t]mcmw \S-m Bmambn Hcp {]m\w B{K-ln-pI- b m- s W- n AXv Fn- \ pthnbm-bn-cn-Ww? cmPyv
\S-m-p apX-em-fntImtdv \b--fpw AXn-\n-c-bm-Ip
tImSn--W-n\v P\-fpamWv
\psS \mSns {]Y-ahpw {][m\- h p- a mb bmYmyw. P\fpsS Pohn-X-nse Ah\o-ba
- mb {]Xn-k
- n-IfpsS Dd-hnShpw Cu bmYm-y-am-Wv. P\-tfm-Sp ISa \nan-j-t\-ctv t]mepw hnkva-cn-m-\mhm Hcp {]-m-\-s kw_n-n-St- m-fw sNdpXpw hep-Xp-amb {]-tm-`--fp-sS-sbmw
cmjv{Sob D-Sw Cu bmYmyn\p ta i-ambn
{]Icnp--Xmtb ]q. hIn-SIp--I-Iv thn Bhn-jvIcn--s-Sp \b--fpsS {]Xy-amb ^e-amWv P\--fpsS
Poh-s\-Sp-p- hne--b-hpw
Iqen-sh-n-p-d-bv--epw A-anm Pohn- X Zp- c n- X - fpw.
{]kvXpX \b--s-Xn-sc-bp
B-Sn-p P\-Io-b{- ]-tm-`amWv Cu \nan-j-ns ASn-bn-cm-hi
- y-IX
- .
P\-sf A\n-n-X-Xz-ntebv pw \nlm- b X- b n- t ebvpw Xn-hn-Sp tI{-kwm\ tIm{Kv km-cp-IfpsS P\-hn-cp \b-sXnsc \msS-mSpw DW-tc-p
h P\-Iob {]tm-`-W-ns k`-n-emWv kwm\s {]Xn- ] w tkmfm
kacw sImm-Snb-Xv. P\-Iob
{]tm- ` - n\v B[m- c - a mbn
htc-p AXoh Kuc-h-X-c-

amb {]iv\- DbmsX


\S kacw bYm-n
tIm{K-ns \b-s-Xncmb ka- c s Hgn- h mm
thn \S Hcp \mS-I-am-bn-cpp. hnhm-Z-ambn amdnb AXns
hnNn-{X-amb ]cy-h-km\w AXv
hopw sXfn-bn-p. JP-\m-hn\v
400 tImSn cq]-bpsS \jvSw hcpnb hhyh-kmbn bqk-^-enbpsS `qan-Its CSXp]-mcpw heXp]-mcpw
IqSn kwc-n-p-Ibpw 7 tImSnbpsS tkmfm Xnv hnhm-Z-amp-Ibpw sNbvXXmWv bYm-n \S cmjv{Sob Agn-a-Xn.

P-\-sf hn-p
ka-hmb cmjv{Sobw
tkmfm ka-c-sa t]cn
Ac- t - d nb Ncn- { X- k - a cw
bYm- n P\- v
FmWv ]Iv \In-bXv?
cmjv { So- b - k - ` y- X bpw kZm- N mchpw ]mtS ssIsbm- g npsImv \S-nb tkmfm kac{]Nm-cWw krjvSn kmwkvImcnI aen-\o-I-cWw A{X \nmc-a-. tkmfm \mbn-I-am-scbpw
`c- W t\- X m- - s fbpw Ao- e ambn Nn{Xo-I-cn-p-sImv hgn\osf ^vfIvkp-I m]n-pw
Hcp a--{X-ns \ne-hm-cn- t ev tZim- ` n- a m\n XcwXmgvpw \S-nb \memw-In-S-{]Nm-c-W ssien Fv cmjv{So-bhn- Z ym- ` ym- k - a mWv P\- v
]Iv \In- b - X v . cm- I
ka- c - t h- Z n- b n \nd- m- S nb
Aoe IYm-I -Y \w al- \ o- b amb CS- X vcm- j v{So- b - n\v
Gn Ah-a-Xnv hfsc hepXm-Wv. Agn-a-Xnsb t\cn-Sp-psh t]cn \S {]Nm-cWw
tIm{Kv {]Xn- \ n- [ m\w
sNp Agp- I nbcmjv{Sobsbpw IS-n-sh-n. CS-Xp] cmjv{So-b-ns IrXyXbpw bpn-`-{Z-Xbpw Btcm-Ky-Ic-amb hnai\ coXn-bpw D]-tbmK-s-Sp-n-sm-m-hWw

_qjzm cm{o-b-ns A]-Nbs Xpd-p-Im-m. As-n


AXv Po-amb apX-em-fn
cmjv{So-bs in-s-Sp-pw.
apX-em-fn--hn-cp--amb DS-a
- p-- ap-{Zm-hm-Iy-f
- psS ASnm-\-n ]Sp-p-b-Sp {]tm-`--fn-eqsS {ItaW cq]-s-p-h-cp cmjv{Sobt_m[w hyh-n-Xn-s-Xn-cmb
t]mcm--ns ASn--d-bmbn
{]hn- pw. P\- I o- b {]tm`w Icp-mn-ptXmsSmw P\--fpsS cmjv{So-b-{]_p- - X bpw P\m- [ n- ] - X y- t _m[hpw kwkvIm-chpw \oXn-t_m[hpw Db-cpw. hn-h -]-cn-h\n\m-bp cmjv{So-b -I-S-aI Gs- S p- m P\-
Atm am{Xta k-cm-Iq.
C{X-ta Kuc-h-ta-dnb Ihy- \n-ln-m-\p P\Io- b - k - a - c s kp- N n- X - a mb
cmjv{Sobt\- ssIh-cn-m\p, Ah-k-c-hm-Z-e-y-
t\Sm-\p Hmbn A[:]Xnnp-tm Cu \mSns `mhn{]-tm-`-v AXv hcpn
hbvp lm\n Af-h--Xm-Wv.
tkmfm Xnns D-c-hmZn-Xz-ta-s-Spv apJy-a{n cmPn
hbv - W - s av Bh- i y- s v
CSXv apWn \Snb sk{It-dn-bv D]-tcm[w \mS-Io-ba
- mbn
]nh-en-Xv `cW{]Xn-]
tNcn-I Xn \ne-\np
ka- h mb cmjv{So- b - ns
XpS am{X-am-Wv. PpUo-jy
At\zjWw Xocp- a m- \ n- mepw
apJy- a {n cmPn hbv msX
kacw ]nh-en-n-sv aWnq-dp-Iv apv {]Jym-]n--h
PqUo-jy At\z-jWw {]Jym]n DSs\ kacw ]nh-en-pI-bmWv Dm-b-Xv. PpUo-jy
At\z-j-W-ns tSwkv Hm^v
d^-dkv t]mepw Xocp-am-\n-p-Xn\v apv kacw ]nh-en-p.
tkmfm ka-cw F t- ]-cn
sImm-Snb ka-c-ns eynepw AXv ]nh-en coXnbn-ep-samw sXfn-bp-Xv CSsX te_-en \np tNcnbpsS A[:]X-\
- n-sbpw h-

hne-b
- -
- n-s\-Xnsc {]Nm-cW ]c-c
Fd-Wm-Ipfw Pn-bn Dz-e-Xp-Sw
\Sp-shm-Sn-p

hne--b-n\pw \mSp-ap-Sn-p Agn-aXnpw hnI-k-\-ns ad-hnep hn\m-i-I-c-amb P\-t{Zm-l\-b


- p-sa-Xnsc P\-Iob ka-

c-k-an-Xn-I-fn Hn-pI F
ap{Zm-hm-Iy-ap-bn Fkvbp-knsF(-I
- yq-Wn-)v t- I-cf kwm\
Inn Blzm\w sNbvXn-p
_rl-mb {]Nm-cW I-]c
- n-

kJmhv Pbvk tPmk^v {]kw-Kn-pp

]mSnbpsS Fd- W m- I pfw Pnbnse DZvLm-S\


- w- Ac-bIm-hn
]mn kwm\ sk{I-t-dn-bwKw kJmhv Pbvk tPmk^v
\n-ln-p. B-q tem
sk{I-dn kJmhv sI.-H.-jm
Ay-\
- m-bn-cp tbmK-n
Pnm sk{I-dn kJmhv Sn.-sI.kp-[oIp-am, Pnm sk{I-t-dnb-wKw kJmhv F.-B.- tamlIp- a m, FsF- U n- s shH
kwm\- s k- { I- dn kJmhv
F.-sI.- _n-Pp, apf-p-cpn
tem sk{I-dn kJmhv sI.H.- kp-[o Fn-hcpw kn-lnX-cm-bn-cp-p.

\-bp-sSbpw Bg-am-Wv. ka-c-cwKv Ah Imnb hodpw hminbp-samw \mp-Imsc ]n-m\p \mSy- am{X-am-bn-cp-p.
kacw Ah-km-\n-n-Xv ]pdp
]d-bm-\m-hm Ftm Hp-Ifn-bpsS ASn-m-\
- n-em-sWv
tIc-f-nse P\- apgp-h
hniz- k n- p- p. An- s \- b
Fv t_m[y-s-Sp-m CSXv
t\Xm- hfsc ]Wn-sv {iannpw AXv hnP- b n- p- n- .
Xm\pw B`y- c a{nbpw
Xn \S kw`m- j - W - s asv am[y-a--tfmSv ]d-bm-\mhn FmWv ]nW-dmbn hnP-b
Znn-bn {]kvXm-hn-Xv. kwm\s apgp- h P\- - s fbpw
hnVvVn-I-fmn Cq- Ah-Xcn-n-p tIm{Kv hncp-X
kzw AWn-I-sfbpw P\-sfbpw Hcp t]mse I_-fn-n-p- X n- \ p- t hn am{X- a p- XmsWv CsXmcn- IqSn
hy-am-p-p. thZn-bn ]ckv]cw Bt{Im-in-p-tmgpw Xnco-e
- p-]n-dI
- n Ccp-Iq-cpw Agna- X n- b p- s Sbpw sIme- b p- s Sbpw
s]hm-Wn-`-n-sbpw tIpI HXp-m\pw Fs-t-bvpambn Ipgn-p-aq-Sm\pw Hcpan-pI-bm-Wv. Cu ka-hmb cmjv{Sob-amWv kwm-\s P\-
A`n- a p- J o- I - c n- p Ghpw
Kpcp-X-c-amb {]iv\w.
bp.- U n.- F ^v {]Xn- \ n- [ m\w
sNp DZ- c - ] q- c - W - ns
cmjv{So-b-am-Wv tkmfm hnhm-Zn A`-hn-n-p-sXpw
cmjv{Sob [mn-IX Xcn-snepw ]cn-K-Wn-p-p-sh-n
apJy-a{n cmPn-hv hniz-k-\ob-amb At\z-j-W-w Dd-m--Wsapw R Bh-iy-s-n-cpp. AtXm-sSm-w-Xs, cmjv{Sob Ao-e-ambn amdnb tkmfm
kacw XnI kp- N nX
cmjv{Sob ey-mbn am{Xw
cq]- s - S p- nb Hm- s Wv
kacw \S-p thf-bns
Fkv.-bp.-kn.sF (I-yq-Wn-v)
A`n- { ]m- b - s - n- c p- p. tIc- f nse P\- A`n-ap-Jo-I-cnp AXoh Kpcp-X-c--fmb
Hcp {]iv\hpw Cu ka-c-n
A`-hn-n-n Fpw R
hy-am-n-bn-cp-p. Hcp Xn-pIm-cn-sbbpw kw-Ls
- bpw Npn-n-bp tIns Nne A\pIqeLS-I
- D]-tbm-Ks
- -Sp-nsmv `c- W - a p- - W nsb
ssIImcyw sNm-\mbn Bhn-jI
v cn Hcp Xnv ka- c - s
hmkv{Sov ka-ct- m-SmWv Nne
t\Xm- D]- a n- - X v . kaq- l nse 99 iX-am-\sbpw ]mcm-p apX-em-fn tIm-tdv
\b- s- X nscbp ka- c ambn- c ptm tkmfm kacw?
kwm-\s P\- A`n-apJo-Ic
- n-p AXn-cq-a
- mb hne- b - tam Ime- h j- s - S p- X nItfm ka-c-n\v B[m-c-am-bncptm? Bbn-cp-n Fp am{Xa-, P\--fpsS \odp PohnX
{]iv\- Xa-kvI-cn-p-hm

IqSn ey-an-n-cp Hm-bn-cpp


tkmfm ka-cw.

P\- kzw
ka-c-k-an-Xn-I-fn
AWn-\n-c-p-I
hne- - b w XS- b pI F
ap{Z- h mIyw Dbn- s m- mhWw ASn- b - - c - { ]m- [ m- \ ytmsS ChnsS P\- - f psS
{]tm`w hfn- s b- S p- t Xv . `c- W m- [ n- I m- c n- I - f psS
Fn- b m- s em- S p- m P\- h ncp \b-s-Xn-sc-bm-IWw
P\-Iob apt-w. A-c-samcp
{]tm-`-n-\mbn P\-v
hyh- m- ] nX In- I fn
{]Xo An-m-\m-hn. CSXm-bmepw he-Xm-bmepw apX-emfn BtKm-f-h-cW\b-fpsS Imcy-n ASn-bp-d kahmbw Ahn- S - b nep- s - XmWv AXn\v Imc-Ww. htXmXn P\-n-S-bn AkwXr-]vXnbpw tcmjhpw AW-s]mp-tmgpw \b-sf ]cm-b-sSp-pI F eyw ap-\nnbp P\-Iob apt--
Dm-ImsX t]mIp-Xv AXpsIm-m-Wv.
CSXvheXv_n-sP]n
{]m- \ - {]Xn- \ n- [ m\w
sNp-Xv Fm AXn-cp-Ifpw
IS P\-hn-cp cmjv{So-ba
- m-Wv.
tkmfm hnhmZw Dbnb
A-cow D]-tbm-K-s-Spn
apX- e m- f n \b- sf cnm Ch Hcp-an-m-Wv ]cn-{ian-p-Xv. AXn-\m hne--bhpw ]Wn-bn-m-bvabpw Pohn-XZp-cn-X-fpw Ah-km-\n-n-m-\mbp Iog-S-m t]mcm--n\mbn kp- N n- X - a mb In
cmjv{Sob ]cn-K-W-\-I-Xo-Xambn, P\- kzw ka- c In- n- I - f n kwL- S n- pI;
kzw kact\- X r- X z-
hfn-sb-Sp-p-I. CXv am{XamWv P\- - f psS apn- e p
Htcm-sbmcp amw. \n-{Kmansebpw knwKq-cn-sebpw P\-
Imn- am-a-Xm-Wv. hnfnime-bnsebpw sN-d-bnsebpw aqen-n-bn-sebpw P\fpw AXv Imn--p. IpSnsbm-gn-n--en\v Cc-bm-tI-n-hcp tZio-b-]m-X-tbm-c--fnse
P\-fpw B am-n-em-Wv.
hne--b--n\pw Agn-a-Xnpw
hnI-k-\-ns t]cn-ep P\t{Zm-l-\-b-p-saXnsc {Kma- f nepw ]- W - - f nepw P\ kzw ka-c--n-n-Iv
cq]w \Ip-I. {]kvXpX kac- n- n- I sf GtIm- ] n- n- psImv sXcp-hp-I-fn Hcp {]N k-a-c-i-n-bmbn BSnp-I. \b- ]nh-en-sSpw hsc ka-c-cw-Kv Dd-p\np- I . {]tm- ` - ns
\mSy-hp-ambn \n-es
- Im-p I]S- i - n- I sf H- s - S p- - W w.
F{X henb {]Xn- k - n- I - s f
t\cntSn hmepw bYm
P\-Iob ka-c-sf {]mW-s\tmse ]cn-c-n-p-hm P\ Xm-dm-hp-I.

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

]pXnb kwm-\-p-th-n-bp
apd-hnfn Fp-sImv?
apX-em-fn

NqjW-n sRcn--a-cp- Azm-\np Pohn-p hnhn[ P\-hn-`m-Kn-S-bnse sFIyhpw kmtlm-Z-cyhpw XIp-I-sb ey-tmsS {]hn-p
m]n-X-Xm-cy-m, B{m-{]-tZ-iv hn`-Pn-p--Xn-\p Xocp-am\w tIm{Kv \bn-p
bp.-]n.F km {]Jym-]n--tXmsS, cmPy-ns hnhn[ tImWp-I-fn {]tXyI kwm-\p-th-n-bp {`mamb \o-v Hcn-qSn Bw hn-n-cn-p-I-bm-Wv.
`cW apX-em-fn--ns Hm-itbmsS {]hn-p Cu kpNnX hn`m-Kob in-I
]e-bn-Spw A{I-a- Agn-p-hn-Sp-p-v. cmPy-ns hS-p-In-g- taJ-e-bn t_mtUmem v, KqJm-em v XpS-nb ]e {]tXyI kwm-\-pw thn-bp apd-hnfn Db-cp-Ibm-Wv. alm-cmjv{S kwm\w hn`-Pnv hnZ`, D{]-tZiv hn`-Pnv Ah[v {]tZ-iv, ]qm, _pJ-v, lcn-Xv{]-tZ-iv Fn--s\-bp kwm-\-, Bkmapw \mKm-empw
hn`-Pnv `oam-em v, aWn-q hn`-Pnv Ipn-em v XpSn ]pXnb ]e kwm-\-pw-thn-bp \o- {]p-_vZ- Iep-jnXam-hp-I-bm-Wv.

h cp ]me-sa v sXcs-Sp-n t\-ap-m-m-sa


IW-p-Iq-t- em-sS-bmWv apX-em-fnh-ns hnizkvX cm{ob
{]m-\a
- mb tIm{Kv sXepm\ kwm\ cq]o- I - c Ww
{]Jym-]n-Xv F Imcy-n
kwi-ba
- n-. Ign ]p-hjmew P\- t {Zm- l \- \ - b - sImv P\-Po-hnXw Zpcn-X]
- qamn Agn-aX
- n-bnepw Ipw`-tIm-Wnepw BdmSnbXpaqew C\nsbmcp Xh-W-IqSn A[n-Im-c-nse-m-\p kmyX Xosc-bnsv tIm{Kv t\Xr-Xz-n\v
\m-bd- n-bmw. AXpsImp-Xs
hnhn[ hn`m-K
- sf {]oWn-npw
A[n-Imc hmKvZm-\- \Inbpw Fn-[hpw kop-I Xc-sSp-m-\p X{X-m-Sn-em-W-h.
kwm-\-hn-`-P-\hpw Cu KqV]--Xn-bpsS `mKw Xs-bm-Wv.
Ign sXc-s-Sp-n G-hpa-[nIw tIm{Kv Fw]n-amsc
hnP-bn-n-p-hn kwm-\-amWv
B{m-{]-tZ-iv. Fm sXepm\ kwm- \ - n- \ p- t h- nbp Bh- i y- a p- b tXmsS
kwm\ tIm{K-n ISp Ax-n-{Z-am-bn. sXep-m\
kwm- \ s ]np- W - b v p-hv `qcn-]--ns ]npW-In-n. apX-em-fn-hs kw_-n-n-S-tmfw P\--fpsS
sF-Iyw XIm kwm\
hn`-P\w D]-tbm-K-s-Sp--W-sap- - X p- s Imv Ahcpw Cu
Unam n\v ]npW \In.
A-s\ thmp-cm-{o-b-m-cpsS
A[n- I m- c - n- \ p- t h- n- b p
Icp-\o---fn ASn--as-Sp P\-hn-`m-K- Cc-bmIp Zb-\ob nXn-hn-tijw
kwPm-X-am-bn.
NqjW apX-em-fn
hyh-sb
kwcnm\p
Iuiew
kwm- \ - hn`- P nv
]pXn-bh Dm-p--Xp-sImv
P\-Po-hn-X-nse Zpcn-X-v
]cn-lm-c-ap-m-Ip-n-s-tXm
t]mIs AXn\v Xcnpw Bizmk-am-Ip-p-an Fv ]d-bm-sX-h. Fm Zpcn-X--fp-sSbpw aqeIm-cWw apX-em-fn hyh-b
- msW-p hkvXpX Fm ]mnIfpw ad-p-h-p-sImv apX-emfn hyh-sb tkhn-p-p.
AXp-sIm-p-Xs P\-Po-hn-Xnse {]iv\- A[n-I-cn-psIm- t - b n- c n- pw. ]n- X mcpw _pn-Po-hn-I-fp-sams

s\Sp- {]`m- j - W - fpw


cm{ob hni-I-e-\--fp-sams
\Sn Cu bmYmy- n\v
aqSp-]S-anSp-p. Ch {]mtZ-in-I- h n- ` m- K ob {]h- W - X - I sf
Xmtem-en-p-I am-{X-a-, henb
kwm-\--fnse {]mtZ-inI
Ak- p- e n- X - I - f pw- ] n- m- m- h - I fpw sNdnb kwm- \ p-th-nbp Bhiyw
Dbp-h-cm ASn-m-\-am-Ipp-s Hcp ]pXnb hmZ-K-XnIqSn aptm- p- h - b v p- I bpw
sNp-p. Chsc FmWv hnfnpI? hnh- c - t Zm- j n- I - s ftm
AtXm h{I- _ p- n- I sftm?
Hcp apX-em-fn hyh--bn
PmXn, aXw, {]tZiw Fn-hbvsms AXo-X-am-bn, Azm\n- p- P o- h n- p- - h - s cm- - S - w,
Hcp-t]mse ASn--a-s-Spp
FXv ]It]mse kXy-amsWv t\cmbn Nnn-p--hsm-s Adn-bmw. F{X ]pXnb
kwm-\- Dm-n-bmepw
apX-em-fn NqjW hyh
Hcp tImhpw XmsX \ne-\npw. AXpsImp-X-s, AhK-W-\bpw hnth-N-\hpw Ak-aamb hnIm-khpw ]nm-m-h- b p- s ams Dbn- mn
AXn-s-t]-cn {]tXyI kwhn[m- \ - n- \ p- t hn hmZn- p- h, Chsbms Hcp apX-emfn kwhn-[m-\-ns A\nhmcy krn-I-fm-sW bmYmyw h- \ m- ] qw ad- p- h bv p- - h - c m- W v . apX- e m- f nhyh--bvp-n hcpp
Nne LS-\m-]-c-amb am-
hyh- n- X n- b psS \ne- \ n- ns\ _m[n-p-n F-Xp-sImp-Xs Cu Zpxn-Xn-Isfms A[n- I - c n- m- s X X- c - a n- Xm\pw. adp- h - i - v , {]tXyI
kwm- \ - n- \ p- t h- n- b p
hn`m-Ko-b-amb \o- P\hn`m- K - n- S - b nse sFIyhpw kmtlm-Z-cyhpw XIpIbpw Nqjn-X-P-\-X-bmsI GI
Xm- c y- t msS tbmPnp
apt- t d- - X m- s W [mc- W bvv henb BLm-X-tan-pIbpw sNpp.

t\cmbn Nnn-p-hv {]tXyI


kwm-\s
]np-Wb
- vm-\m-hn
bmYmy- a n- X m- b n- c n- s ,
tIm{Kpw _nsP- ] nbpw
GsX-nepw {]mtZ-inI {]m\--fpsams P\--fn hn`m-

Kob {`mv hfn, {]tXyI


kw-m-\-sa ap{Zm-hm-Iy-hpambn Ahsc I_- f n- nv
\n_m- [ - a mb hfbv pw
hnIm-k-n-\pw-th-n-bp P\-fpsS A`n-em-js sRcn-psIm-p-p. t\cmbn Nnn-p-h Cu hnjbw hy- a mbn
{Kln-s-n amt{X hn`m-Kob
{`mn-s\-Xnsc \ne-sIm-m-\mIq. P\- - f n Dudn- q- S p
Akw- X r- ] vXnbpw tcmj- h psas CSbvv s]mn-s-dnbpsS cq]-sa-Sp-pI kzm`m-hn-Iam-Wv. Pohn-X-ns kwaqew Ah ]e-tmgpw ka-c-]mX- b n- e - W - b p- I bpw sNpw.
Fm Cu ka- c - v
bpnp \nc-p ]cn-WXn
Dm- I pw- h n[w Chsb GXp
]mX-bn-eqsS aptm-p-\-bnmw
F-XmWv kp{]-[m-\-{]-iv\w.
\n`- b - a mb
apX- e m- f n
NqjW hyh--bn P\-v A-sa-nepw Bizmkw
e`n- - W - s a- n, P\- - f psS
Dcp-p-t]m-ep-d sFIy-m
]Sp-p-b-s-Sp tbmPn
P\m-[n-]Xy _lp-P\ {]t`- am{Xta t]mwh-gn-bpq
F-sXmcp hkvXp-X-bm-Wv.- Ah Pohn- p ehpw
kwkm-cn-p `mjbpw hnizkn-p aX-hp-sams GXmbmepw CXv Ghpw Hcpt]mse _m[- I - a m- W p- X m- \ pw.
an\naw Unamp-I t\Sn-sb-Spmt]mepw henb ka-c-
Bh-iy-am-bn-h-cmw. Ccw P\Iob apt-- P\--fpsS
sFIyw Dun-bp-d-n-p-p, P\sf s]mXp-i-{Xp-hmb apX-emfn hyh-bvv A`n-apJw
\np- p. D- X - a mb kmwkv I m- c n- I , kZm- N mc aqey- fpsS ASn--d-bn, Hcp icnbmb hnh t\Xr-Xz-n-\vIo-gnemWv Acw {]t-`
- \S-s-Sp-s
- X-n, AXv apX-emfn hyh--sb-s IS-]pg-p--Xn-tebvpw Fm XnIpw imizX ]cn- l mcw
Is-p--Xn-tebvpw \bnp hn-h-{]-tm-`-ambn hnIkn-p-h-cpw.
apX-em-fn `c-Wm-[n-Im-cnI Ghpw `b-p-Xv CXm-W.v
AXp-sIm-p-Xs P\--fpsS
{i sXmb Imcy--fn-tebvv
Xncn-p-hnv Cu kmyX CmXm-m Ah ]e X{-fpw
]b-p-p. apX-em-fn-h Xmcyw t]dp Fm cm{ob

]mn-Ifpw tNv sa\-p-mp {]tXyI kwm-\-sa


KqV-]
- X
- nbpw Cu X{-ns
`mKw Xs. P\-Iob {]tm-`sf sXmb Zni-bn-tebvv Xncnp- h n- S p- t m Ah eyw
ImWmsX \ncmi ]S-p-p.
AtXm- s Sm- w, hnL- S - \ hm- Z w,
{]mtZ-in-Ih
- m-Zw, hn`m-Ko-bX
- , kpNn-X-tZ-io-b-hmZw XpS-nb hnjen-]X
v a
- mb Bi-b
- s
- fms P\-fpsS sFIyw XI-cm Imc-Wam- I p- p. P\- - - n- S - b nse
]ckv]c hnizmkw XI-cp-tm
GsXmcp sNdnb {]tIm-]-\hpw
Ahsc {`mXr-l-Xy-I-fn-te-bvpt]mepw sIms- n- p- p.
Cs\ t_m[-]q-w ]cn-t]m-jnn-s-Sp-p Ass\-Iyw, NqjW-hmgvN A`w-Kpcw XpS-cm apXem-fn-h-n\v Ah-kc
- samcp-pp. Nqj- I - a p- X - e m- f n- h - nsbpw Ah-cpsS tkh-I-cmb
cm{ob ]mn-I-fp-sSbpw lo\amb Cu KqV-]-Xn P\-sf
t_my- s - S p- m\pw \odp
PohnX {]iv\- ap-\nn
P\--fpsS tbmPn- ka-c-
hf-n-sb-Sp-m\pw amIvkn-kw-se-\n-\n-kw--in-_vZm-kvtLmjv
Nn ]np-S-cp \psS ]mn
Fkvbp-kn-sF(-kn) ITn\ ]cn{iaw \S- p- p. P\- - f psS
sFIyw XIm\pw Bi-b-pgw _m[n--hsc hnL-S-\--hn`m- K ob {]tm`- f n- t ebv v
hgn- s X- n- p- s Im- p- t ]m- I m- \ pap apX-em-fn KqVm-tem-N\sb sNdp-m CXmWv ^e{]-Z-amb amw. P\- tbmPn ka-c-]m-X-bn-tebvv hcptm-sg-mw, Db ss\Xn-I-kmw-kvmcnI [mc-Wb
- psS ASnm- \ - n kwL- S n- X - c m- I ptm-sgmw AXXv kwm-\-fnse km-cp-Iv P\-fpsS Unamp-I AwKo-I-cn-psIm-Sp-t-n-h-cpw.
Fm kn]n-Fw, kn]nsF
]mn-I P\-Xmcyw shSnn-cn-p--Xn-\m apX-em-fnh-n\v Ah-cpsS Fm lo\
]- X n- I pw Ch- c n\nv
Dd ]npW Inp-p-v, Ah
P\- X mcyw shSn- n- c npp Fp-am-{X-a-, A[n-Imc-n-\p-thn P\-Iob ka-csf ASn--am\pw apXnn-cn-p-p. CXv Ch-cpsS X\n\ndw shfn- h m- n- b n- c n- p- p.
P\-Xmcyw ]msS shSn
Ch Htm- c tm kon- \ pthn hn`m-Kob in-I-fp-am-bntmepw sXc-s-Spv kJyw
]S-pmp--Xp-Im-Wp-tm,
Chsc C\n CS- X p- ] - - s av
hnfn-p--Xn A-aptm
FmWv P\- Nnn-p-Xv . Azm- \ np Pohn- p- - h cpsS sFIyw Dun- b p- d - n- pXpw hnL- S \ {]h- W - X - I
XpS- p- \ o- m- \ p- X - I p Acow krn-p--Xp-amb iamb P\m-[n-]Xy {]tm-`-fpsS A`m- h - n, sNdp- X pw
hep-Xp-amb Fm _qjzm-]mn-

Ifpw P\-f
- psS Pohn-Xw-sImv
]m-Sm Ah-kcw krn-s-Spp-p. amthm-bn-p-I AS-ap \Ivk-ssev hn`m-K-fpw
Ccw hnL- S - \ - h m- Z - ] - c - a mb
\o-sf ]np-W-p-sImv
apX-em-fn-h-n-s Cu KqV-]-Xnv ]q ]npW \Insmv P\-Iob {]tm`-n\v
Af-h lm\n-h-cp-n-h-bvp-Ibm-sWv ]d-bm-sX-h-. apX-emfn-hw Cu kml-Ncyw apX-seSpv Ah-cpsS ]nWn-bm-fp-If
- n-eqsS hnL-S-\-]c-amb Ipg-eq-pI \S-p-p. hen-b-kw-m\- shn- a p- d nv sNdnb
kwm-\-v cq]w \Ip- X p- h gn P\- - f psS sFIyn\v AXv lm\n- I - c - a m- I psapw apX-em-fn hmgvNb
- vsXnsc i-amb sNdp-p-\nv
hfn-sb-Sp-m P\-v
_pn-ap-m-Ip-sapw apX-em-fnh-n-\-dnbmw. As\ kac-ns \ssmSn-m Ahv Ign-bp-p. AXpsIm-p-Xs, {]tXyI kwm-\-sa-
Unam ns\ Hcp apX- e m- f n
hyh \ne- \ np- t m
]np-W-bvm t\cmbn Nnnp Bp-am-hn-.

{]tXyI kwm\w
Zpcn-X
-
A[n-Ic
- n-n-p-p.
CXn- \ Iw cq]o- I - c n- - s
sNdnb kwm-\
- f
- n P\-fpsS {]iv\-v Hcp ia-\-hpw Dm-bnnspw Ah ]ea- S v A[n- I - c n- p- I - b mWv
sNbvXn-p--sXpw A\p-`hw
kmy- s - S p- p. 1960 Ifn
Bkm-an \nv ths]-Spn
cq]o-Ic
- n \mKm-em ,v antkm-dmw,
taLm- e b kwm- \ - - f psS
Imcyw XssbSp-p-I. hfsc
]nmw \np BZn-hmkn
hn`m-K
- f
- p-sSbpw apw hnI-k\w
Dd-m-m-s\-p-]-d-mWv CXv
sNbvX-Xv. Fnv Fp kw`hnp? Hmtcm Znhkw sNptmdpw apw kwm- \ - fnsetmse-Xs Chn-Sps
P\--fpsS nXnbpw ASn-Sn
hj-fm-bn-sm-n-cp-p. Cybn Zmcn{Zyw Ipd-p-sIm-ncn- pp Fv m]n- m
Fm Iui-e-fpw {]tbm-Knp Bkq- { X- W - I - o- j - \ pt]mepw Bkmw, taLm- e - b ,
aWn-q, antkm-dmw, \mKm-em v
Fo kwm-\--fn Zmcn{Zyw Ip-s\-Iq-Sn-bn-cn-pp
Fv k- X n- t - n- h - p.
]pXnb kml-N-cy-n Dbp-h t\Xm-fpw `c-W-Im--fp-sams Ah-cpsS kapZm- b - - f psS D- a - \ - n- \ pthn A-sa-nepw NnnpI-- b p- mtbm?AtXm B
kml-Ncyw D]-tbm-K-s-Spn
kzw Db-bvp-thn ]cn{i- a n- p- I - b mtWm Ah sNbvXXv? 2000 Bn D{]-tZiv, ay-{]-tZ-iv, _olm Fo
(tijw 5mw t]Pn)

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

NqjW apX-em-fn hyh-sb


kwcnp\nm-\p Iuiew
(4-mw t]Pn \npw XpS)
{]tZ-i- hn`-Pnv bYm-{Iaw
D- c m- J - v , Oo- k v K - U v ,
PmJv Fo kwm-\
-
cq]o-I-cn-p. Ahn-sSbpw A[xn-Xs D-a\
- hpw km-nI
hnI-k-\-hp-sam-s-bm-bn-cpp
{]tem-`\
-
- . Fm Cu P\hn-`m-K--fpsS Zmcn-{Zy-nt\m
]nm-m-h
- b
- tv m Hpw Hcp
]cn-lm-c-hpapmbn-. `c-Wm-[nIm-cn-I-fpsS Ip-I-c-amb A\mbpw t\Xm-
- m-cpsS Bnbp- s ams \nm- l - b - c mbn
t\mn \nms\ Ahv
Ign- p- q. Chn- S ps Zcn{Zpw BZn- h mkn hn`m- K p-sams Hcp D-a-\hpw
Dm-bn-s-p-am-{X-a-, Fhn-Spsbpw t]mse Ch- c psS
nXnbpw IqSp-X ]cn-Xm-]I
- c
- am-bn-op. Fp-am-{X-a-,
hnI-k\
-
- ns t]-cn htXmXn- e p IpSn- s bm- g n- n- - e pIpw Ch Cc-bm-bn-sm-ncn-p-p. PmJ-nse nXn
CXm-sW-n Oo-kvL-n
Hcp {]mY-an-Im-tcmKy tI{-n
Fm Adp-]Xpw Fgp-]Xpw
Intem-ao- h\-ta-J-e-bn IqSn
Im\-S-bm{X sNWw F
nXn t]mep-ap-v. a\p-jy-Spw s]hm-Wn`-hp-sams
ChnsS hym]-Ia
- m-Wv.
bYm nXn CXm-bn-cns, ]pXnb kwm\w cq]o-Icn--s-Sptm ]pXnb `cW
kwhn-[m-\-sam-cp-m JP-\mhn \nv hen-sbmcp XpI A[nI-ambn sNe-hn-tS-nbpw hcp-p.
]pXp-Xmbn sXep-m\ kwm\w cq]o-I-cn-p-tm Cu C\n 2.5 ew tImSn cq] sNeh-gn-t-n-hc
- p-sa-mWv IW-m-s-Sp-X
- v. BcmWv Cu kmnI `mc-samw hln-t-n-hcnI? t]meo-k-S--ap aI
kwhn-[m-\--tfmsS `c-W-b{w
m]n-s
- -Sp-tm hnti-jm-hImiw knn-p Hcp ]pXnb
hs kwc-n-m, ]n-Wnm-h
- Xs `mcw Npa-t-nh-cpw. ]pXnb aWn-ta-SI
- f
- n hncmPn-p--hmbn IqSp-X, km- nI `mcw Cu ]mh-
Xmtn-hcpw. ]pXnb kwm\-p-thn hmZn-p--h
]mh-p-h-p-\o-p-Xv Cu
A[nI `mcw am{Xw. Fmw hnIk- \ - n- s bpw ]ptcm- K - X n- b psSbpw {]tem-`-\- hp-\onsmp-X-s.

hntij
AhImifp
Hcp {Ioan-te-b
Dbp-hc
- p-p
]pXnb Iptd A[n- I mc
m\- krn--s-Sp-p.
Ahn-tSbvv Bn-aq Iptd
t\Xm--m IS-p-h-cp-p. Zcn{Z-P-\-hn-`m-K--sf, {]tXy-Inv
BZn-hmkn-I-sfbpw apw Cf-nhn- v , Ah- c n hnL- S - \ - { `mv
Ipn\ndv ]pXnb kwm-\n-\p-thn ]S-\-bn--h Cu

P\-tcmjw XWp-n-m `c-W-hw, {]tXyI kwm\w t]mep {]tem-`-\-fn P\-sf Xf-n-Sm t\mpw. Cu _qjzm KqVm-tem-N-\sb adn-I-S-m, Fm
A\p-c-RvPI in-I-sfbpw H-s-Sp-n-sm-v, Fm hn`m-Kob ]cn-K-W-\-Ipw
AXo-X-am-bn, P\- aptm-p-h-cn-Itb am-ap-q. NqjW apX-em-fn hyh-bpsS sImSnb B{I-a-W-s-Xnsc s]mcp-Xn-smv Aw Bizm-k-sa-nepw
t\Sn-sb-Sp-m cmPy-hym-]-I-amb tbmPn P\m-[n-]Xy _lp-P-\-ap-tw A\n-hmcy-am-Wv. hnL-S-\--hn-`m-Kob {]h-W-X-I Cu apt--ns apn ISp {]Xn-_-amWv krn-p--Xv. AXp-sIm-p-Xs Cu kml-N-cys adnI-S-t-Xv P\sf kw_-n-n-S-tmsf A\n-hm-cy-X-bm-Wv. hn`m-Ko-b-X-bpsS elcn \mSns\ A[]-Xn-n-pw. P\- ]c-kv]cw Ie-lnv \mi-a-S-bpw. Atm apX-em-fn hyh
Hcp t]md t]mep-tamsX c-s-Sp-Ibpw sNpw. cmPy-ns apnepw aqebnepw P\m-[n-]-Xy-{]-tm-`- hnI-kn--n-s-Sp-p-sImv kwm-\-sf hn`-Pnm-\p \os sNdp-pI F-Xm-Wv ASn-b-nc IS-a.
A[n-Im-c
- m-]\
-
- f
- n Ib-dn-p-p. {]tm-`-sf Chn-tS-bp Nhn-p-]-Sn-bm-bmWv Ch
ImWp-Xv. CtXm-sSm-w-Xs
asmcp {]Xn-`m-khpw ImWp-pv. AXm-bX
- v, Zfn-Xs
- cpw BZnhm-kn-I-sf-p-sam-s--d-psImv Cu hn`m- K - - f psS
]npW Dd-mn A[n-Im-c-nse-p--h B hn`m-K-sf
]msS hnkv a - c n- v , I- n- np kzv kam-l-cn-p-Ibpw
A[n-Im-c-ap-]-tbm-Knv Cu hn`mK-sf DssS ASn `cn-pIbpw sNp- p. Ch- c m- I s
Fpw ]g-b-]Sn Zmcn-{Zy-nepw
I-m-Snepw Ign-bp-Ibpw sNpp. `c-W-h-n\v A\p-_-sa-tmWw DZbw sNp Cu
{Ioan-te-bdpw ]pXnb kwm\
cq]o-I-c-W-ns kw`m-h-\-bmWv. DZm-l-c-W-n\v PmJ-v,
C-c-n-ep HXv t\Xm-fpsS Itk-c-I-fnv ]m{X-amb
kwm- \ - a m- W v . aqp- X - h W
APpap-, cp-XhW jn_ptkm-d, Hcm-fpsS `qcn-]
-
- n
Hcp XhW a[p-tIm-U, Ctm
jn_p-tkm-ds aI tlav
tkmd. Fm-hcpw Imep-am-nepw Ahn-lnX kzp-k-mZ- \ - nepw tIa- m. Ifhv
ssIq-en, sIme-]m-X-Iw, AgnaXn XpS-n-bh
- bvv Pbn-en InS-h-cmWv jn_p-tkm-d\pw a[ptIm-U-bpw. Cu sIm-cp-Xm-bvabpsS DZ-b-s-bmWv ]mh-s
BZn-h-mkn-I-fp-sSbpw apw A`nhr-n-bmbn Nn{Xo-Ic
- n-p-X
- v.
adp-h-i-v, hne--b-w, Agna-Xn, Icn--, IpSn-bn-d-v, ]nWn-a-c-Ww, sXmgnen-m-bva, ]ncnp- h n- S - , \nc- - c - X XpSn
At\Iw B{I-aW
-
- v ]mhw
BZn-hm-kn-Ifpw ]nm--m-cpsams Cc-bm-bn-sm-t-bn-cnp- p. Cu {Ioan- t e- b dpw
hInS DtZym- K - - { ]- a m- W namcpw {Inan-\-ep-Ifpw _nkn-\kp-Im-cp-samst Ahn-ip-Iq-p-sIv kaq-l-ns Fm
kZv^-e-fpw I-S-n-sm-ncn-p-Ibpw sNp-p. apX-em-fn-hy-h-bpw AXns NqjWhpw P\--fn \nv ad-p]n-Sn--s-Sp-tm CXv kzm`mhnIw am{Xw. Hcp hiv kmnI A-chpw Ah-K-Wbpw
A\m-Y-Xz-hpw. adp-h-iv P\m[n- ] - X y- _ - l p- P - \ - { ]- t m- ` ns Akm-n-yw. CXp-c
- pwIq-Sn-bm-Ip-tm hnL-S-\-hm-Zn-

Iv ]pXp-Xmbn cq]-sa-Sp
kwm-\
- Xs hopw hn`Pn-W
- s
- a Bh-iy-hp-ambn P\sf sXn--cn-nv AWn-\n-cm Ign-p. aqtm \mtem
ew-t] hcp Hcp hn`mKw
A[n- h - k n- p {]tZ- i hpw
{]tXyI kwm-\
- n\pthn
i-ap-bp-Ib
- mWv. aWn-q-cn
Ipn-emn-\p-th-n-bp Bhiy- a p- b - c p- p. KqJm- e m n\p
app- X s sehvm- I v
{]tXyI kwm- \ w thWsa Unam v Db-s-n-cpp. PmJ-v, HUn-j, ]n-a_w-Km Fo kwm-\-
hn`-Pnv Hcp henb PmJv
kwm\w cq]o-I-cn--W-sa
Bhiyw thsd-bpw.
Ghn-sS-bmWv CXn-s\m-ch
- k
- m\- a p- m- I pI? kn]n- s F(Fw),
kn]n- F w t]mep- - h cpw Cu
hn`m-Ko-b-Xsb ]np-W-bvp-Ibm-Wv. cmPy-ns A-n-s\s CXv _m[n-p-p. Hcn hntZ- i m- [ n- ] - X y- n- s \Xnsc Fm hn`m-Ko-b-X-Ipw
AXo-X-abn \ne-sIm--Xn-eq-sSbmWv \psS cmPyw kzX-{am-b-Xv.- \ H cm{-am-bnop. Fm Cv
{]tXyI amXr-`q-anpw {]tXyI
hyn- X z- n\pw thn- b p
apd- h n- f n- b mWv apX- e m- f n
Cy-bmsI Db-cp-X
- v. {]tXyI
kwm-\-sa-Xv shdpw Akw_-amWv. Zcn-{Z-sc-bmWv CXv
Gsd {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-pI. ]Wn-sb-Spp Pohn-p--hcpsS sFIy-n-emWv CXv hnep-m-pXv. kwm-\s
av NqjnX hn`m-K--fn \nv
]pXnb kwm-\s Nqjn-X
AI- p- t ]m- I p- p. Ah- c psS
ka-ct- i-jnsb CXv Xfp-p.
apXem-fn-h-n\v Ah-cpsS
Nqj- W - h mgv N Ac- n- p- d - nm CXv klm-b-I-c-am-Ip-p.
CXn-t\-m henb Akw-_-sa-pv? kwm\w cq]oI-cn-p--XmWv G-hpw-h-enb
H- a q- e n- s b- n \ne- h n- e p
kwm\-fnse P\fpsS
ImSpI- FpsImpmbn. Zpcn-X--fpsS ASn-m\
ImcWw Is-m-\m-Ip-n-sn kwm- \ s F{X
XhW shn-ap-dn-npw Imcy-an-.
kzmX-{ym-\-cw CXp-X-sbmWv \S- p- - X v. a{Zmkv
kwm\w hn`-Pnv cmb-e-ko-a-

bnse ]Xn-s\mv Pn-Ifpw Xoc{]-tZ-ihpw IqSn-tv B{m


kwm- \ ap- m- n. ]ns
sslZ- c m- _ m- Z p- I q- S n- t v
hnime B{mbvv cq]w
\In. Ctm {]tXyI sXepm\ kwm\w thW-sambn
Unam v . Hcn- t_mws_
{]kn-Ukn tv hn`-Pnv Dmnb alm- c m{ kwm\w
cm- - W - s a- mWv asmcp
Unam v. \msf sXep-m-\bpw
hnZ`bpw hn`- P n- - W - s a
Bhiyw Dbp- h - m- e pw
Ap-Xs
- -Sm-\n-. ImcWw F{Xsh-n-ap-dn-mepw P\--fp-sS ZpcnX-v Adp-Xn-bp-m-Im-n-Stm- f w- I mew
Acw
]pXnb]pXnb Bh- i y-
Dbp-hpsIm-t-bn-cnpw.

apX-em-fn
hyh-n-Xnbvv
kwc-W IhNw
P\-sf hymtam-l--fn
IpSp-n, Fm Xn-If
- p-sSbpw Ddhn-Sa
- mb apX-em-fn hyh-sb
kwc- np\np- Xv F{X
Ip-I-c-am-sWv CXv hy-amp-p. Cm-cy-nepw kn]nsF, kn]nsF(Fw) XpS-nb
Iyq- W nv \ma[m- c n- I ,
IpI am-y-a--fpsS \ntem`-amb ]np-W-tbmsS hmnepw
{]-hr-n-bnepw _qjzm-]mnIsf A\p- I - c n- p- I - b m- W v.
tZiob Xe-nepw {]mtZ-inI
Xe- nepw {]hn- p
_q-jzm- ]mn-I hn`-P-\s
A\p-Iq-enpw FXnpw ]ckv]cw ]gn-Nm-cp-Xv tIhew
sXc-s-Spv Xmcyw am{Xw
ap\nn- b m- W v . Ah- c mcpw
CXns ]nn-ep bYm
A-]I
- Sw shfn-hm-m sa\-sSp- n- . Ah- c n\nv AXv
{]Xo-n-t--Im-cy-an-. AhcpsS X--fn-eqsS Xsf
Xon-tm-p apX-em-fn hyh-bpsS KqV-]--Xn-I shfn- m- I - c p- s X Im- c y- n
Ahv {]tXyI {i-bp-v.
Ah kZm P\-Xm-cy-sp-dnv hmNm-e-cm-Ip-sa-nepw
Ah-cpsS Iqdv apX-em-fn--tmSm-Wv. P\--tfm-S-. hnL-S-\-hmZn-I-fpsS nXnbpw CXp-X-s.
kn]n-sF, kn]n-sF(-Fw) ]mnIfpw CtX ]mX-bn-eq-sS-bmWv
k-cn-p--Xv. Ahpw sXcs-Spv F sshX-cWn adnI-S-t--Xp-v. Ahcpw apX-em-

fn- h - ns hmem- b mWv


{]hn- p- - X v . Ahv
]me-sans Ccp-k-`-I-fnepw
\ {]mXn-\n-[y-ap-v. Fm
cmPyv hnL-S-\-hmZw hfp-Xn apX-em-fn-hs {]Xnq-n \np Hcp ]cm-aiwt]mepw Hcn-epw Ah \S-nbn-n-. P\-f
- psS In s]mSnbn-Smthn s]m-bmb hmNI-I-kp-I \S-p--Xn-\pdw Kuc-hm-h-l-amb Hcp \ne]mSpw Ahn-. sXc-s-Spnse t\-fpw tIm-fpw
am{X- a m- W - h - c psS ]cn- K - W - \ .
apX-em-fn-h-ns BI-am-\Xmcyw Ftm-gp-a-h kwcn-p-t]m-cp-p.

tbmPn P\m-[n-]Xy
{]tm-`--fn-eqsS
hnL-S\
- h
- m-Zs
sNdp-pI
P\-tcmjw XWp-n-m `cW-hw, {]tXyI kwm\w
t]mep {]tem-`-\--fn P\sf Xf-n-Sm t\mpw. Cu
_qjzm KqVm-tem-N-\sb adnI-S-m, Fm A\p-c-RvPI
in-I-sfbpw H-s-Sp-n-smv, Fm hn`m-Kob ]cn-K-W-\I-pw AXo-X-am-bn, P\-
ap-tm-p-h-cn-Itb am-ap-q.
NqjW apX-em-fn hyh-bpsS sImSnb B{I- a - W s-Xnsc s]mcp-Xn-smv
Aw Bizm-k-sa-nepw t\Snsb- S p- m cmPy- h ym- ] - I - a mb
tbmPn P\m-[n-]Xy _lp-P-\ap-tw A\n-hm-cy-am-Wv. hnLS-\--hn-`m-Kob {]h-W-X-I Cu
apt--ns apn ISp
{]Xn-_--amWv krn-p--Xv.
AXp-sIm-p-Xs Cu kmlN-cys adnI-S-t-Xv P\sf kw_-n-n-S-tmfw ]ca-{]-[m-\am-Wv. hn`m-Ko-b-X-bpsS
elcn \mSns\ A[x- ] - X n- npw. P\- ]c-kv]cw Ielnv \mi-a-S-bpw. Atm apXem-fn hyh Hcp t]md
t]mep- t amsX c- s - S pIbpw sNpw. cmPy- ns
apnepw aqe-bnepw P\m-[n-]-Xy{]-tm-`- hnI-kn--n-s-Spp- s Imv kwm- \ - sf
hn`-Pn-m-\p \os sNdppI F- X m- W v ASn- b - nc
ISa. Fm _- \ - - f n
\npw P\- ]pd-p-I-S-Ww. {]tIm- ] \w krn- m\p Fm-hn[ \o-pw
Np-a-dp-]Sn \I-Ww. bYm
CS- X p- - P - \ m- [ n- ] Xy {]tm- ` ns ]mX- b n- e - W n- t NpsImv Ncn{Xw \n-en-n-cnp ISa \nd-th-m kcm-I-Ww. CXmWv \psS ]mn
Fkv b p- k n- s F(- k n) [oc- a mbn
]np-S-cp ]mX. Fm {]XnIq-em-h--I-sfbpw AXn-Po-hnp-sImv Fm inbpw kaml-cn-p-sImv cmPy-sa-mSpw
Cn[w i-amb _lp-P-\-{]tm`w hnI- k n- n- s - S p- m\p AoW ]cn- { i- a - nemWv \psS ]mn.

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

hnZym-`ym-k-ns hn]-Wn-h-cWw
a\p-jy-]p-tcm-KXns-Xn-cm-bp shp-hnfn
bqWnb Imss_Uv Zpcns kvarXnIfpdp
tZmm- \Kcs NphWnbnp
\on.
jlP\n
]mn \n- pw Bcw`n
{]IS\w \oew ]m-v, ]n Fv
Iyq, t_\Po tImtfPv, \ho
tImtfPv hgn N{tiJ
BkmZv ssaXm\v (n n
\Kdnse Zilcm ssaZm)
Fnttm s]mXp
ktf\w Bcw`np.
CtUmdnse tZhn Aley

{]Xn-\n[n kt-f\w kJmhv IrjvWm N{I-hn DZvLm-S\w sNp-p.


kJm- cRvPnv [, Omb-ap-JPn XpS-n-b-h kao]w

s{]m^. F.-F.-A
- mkn

Pnkv B.-Un.-ip

s{]m^. A\n kZvtKm-]m

(H-mw-t]-Pn \npw XpS)


]nsb t]mep ]nn- c n-
hob {]m-\- AhnsS
kzm[o\w Dd-n-p-Ib
- pw sNbvXp.
Fm Ign cv Zi-I- f mbn Cu cmjv{Sob
kmaqly kml- N - c y- n
{ItaW am--fpsS kqN-\-I
hp- s Im- n- c n- p- I - b m- W v.
CUy anse GI hnh
hnZymn kwL-S-\-bmb B
CUy
Utam- { Im- nIv
pU vkv HmK-ss\-tk-j
Ffn-b-tXm-Xn XpSw Ipdn
{]h-\- Cv lnn-taJ-e-bnsemSpw in-s-n-cnp-p. Cu taJ-e-bnse {][m\- t I- { - - f n hnZymn- { ]tm-`-sbpw P\-Iob apt--sfbpw {]Xn-\n-[m\w sNp bYm
in- b mbn
FsFUnF-kvH Dbp hncn-p-p. Iem-eb bqWn-b-\p-Ifn FsFUnF-kvH {]Xn-\n-[nI hnPbw t\Sp-p. \ymb-amb
Bh-iy- D-bn-p-sImv
F.-sF.-Un.-F-kv.H kwL-Sn-n
Nne hnZymn {]tm-`-fpw
hnPbw hcn-p-I-bp-m-bn.
Adp-]n-n-cn- Bi-b-K-XnIfpw bmYm- n- X n- I - X zhpw
kzm[o\w sNep-n-bn-cp kmaqly-km-l-N-cy-n Poh XpSnp ]ptcm-K-a\ BZi-fpw
bYm CS-Xp-cm-jv{So-b
- ns
al-Xzhpw A{X sNdp-X-m
Ne-\- krjvSn-p-I-bm-Wv.
lnn-ta-J-e-bn s]mXp-hnepw
a[y-{]-tZ-in khn-ti-j-ambpw
in-s-p-hc
- p {]Xo-m-\n`c-amb Cu apt-ns ZrVoI- c - W - a mbncpp C- g n
BKv 26 apX 29 hsc t`mmen F.-sF.-Un.-F-kv.H kwLSn-n AJn-teym hnZymn
kt-f\
- w. P\m-[n-]XyatX-Xc
aqey-p-thn AN-ew
\ne-sIm-p a[y-{]-tZ-inse

Fnhcpw {]kwKnp.
ktf\tmS\p_nv
Hcp t^mtm t]m {]Zi\hpw \yqamn kwLSnnncpp. ay{]tZiv ssltmSXn PUvPnbmbncp Pokv
B Un ip {]Zi\w DZvLmS\w sNbvXp. \thmm\ \mbIcptS-bpw Cy kzmX{ykac
t\XmfptSbpw hnZym`ymkspdnp DcWnIfpw
FsFUnFkvH bpsS kacNcn{Xhpw shfnhmpXmbncpp

{]Xn-\n[n kt-f-\-kZns Hcp Zriyw.


kmaqlykmwkvIm-cnI hyn-Xzfpw a\p- j y- k v t \- l n- I fpw
AWn- \ n- c Hcp kzmK- X kwLw kt-f-\-n-\p-thn
cq]w-sIm-n-cp-p.
B- { ]tamj k{Zmbn\pw hnZym`ymkns
IpIh-cW-n-\pw
hmWnPyhcWn\pw
kzImcy-hcWn\pw
^okv h-\-bvpw s]IpnI- p- t \- s c hnphcp
AXn-{Ia---psaXnsc \S
kt- f \w BKv 26 \v
]Xn\mbnc-W-n\v
hnZymn- I fpsS ]Sp- I q
dmentbmsSbmWv kamcw-`nXv.
Cybnse 26 kwm\fn \np hnZymn
{]Xn\n[nI tI{ kwm\
kmcpIfpsS hnZym`ymk
hncp\bsXnsc
ap{ZmhmIyw apgnsmv

kIemime ap sshkv
Nm-kne s{]m^.F.F. Amkn s]mXpktf\w DZvLmS\w
sNbv X p. \psS cmPy- s
hnZym`ymkcwKw XIcp-Xns
ImcWw tI{kwm\ km-cpI \Smp kzImcyh-cW hmWnPyh-cW
\ba- msX asmp- a sv
DZvLmS\ {]kwKn Atlw Nqn- mn. FsFUnFkvH m]I t\Xmfn
Hcmfpw Fkv b p- k nsF(kn)
IyqWn- v t]mfnv _ yqtdm
AwKhpamb kJmhv IrjvW
N{Ihn apJy-{]kw-KI-\mbncpp. {]apJ hnZym- ` ymk
hnNW\mb A\n- kZv
tKm]m, FsFUn- F kvH
AJnteym P\d sk-{I-dn
kJmhv kuchv apJPn,
FsFUnFkv H A- J n- t e-- ym
{]knU v Fw.F.{iodmw

{]Zi\w.
BKv 27\v cmhnse
`KXvknwKv \Kdn (sdbnth
kapZmbnIv `h) FsFUnFkvH AJnteym {]knU v
Fw.F.{iodmw ]XmI DbnbtXmsSbmWv {]Xn\n[n k-tf\w Bcw`nXv. XpSv FsFUnFkvH t\Xmfpw AXnYnIfpw ktf\ \Kcn-bn m]nncp c- k m- n- a Wv U ]n ]qf--np. FkvbpknsF Iyq- W nv t]mfnv
_yqtdm AwKw kJmhv IrjvW
N{Ihn {]Xn\n[n ktf\w DZvLmS\w sNbvXp.
lnpXz hmZsbpw hob
inIsfbpw sNdpptXmnphm Atlw Blzm\w
sNbXp. hfp hpsImncnp hobXbp- t Sbpw
lnpXzhmZnsbpw C-s
(tijw 7mwt]Pn)

t`mm- \K-c
- n s]mXp-kt- -f\
-
- n-\p-ap-tm-Sn-bmbn \S ]Xn-\m-bn-c
- AWn-\n-c ]Sp-Iq- hnZymn-dm-en-bpsS aphiw

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

cmPy-hym-]-I-amb hnZym-`ymk cm-{]-m\w


]Sp-p-bpI
(6-mw t]Pn \npw XpS)
apJamWv KpPdmv apJy-a{n
\tc{tamUn. P\sf `nnnp-sImv IpII-s
- Xn-sc
Dbphcp P\- t cm- j s
hgnXncn-phnSm-\p `cWIqS
X{amWv ho-b-Xsb hn]v. CXns\Xnsc apgph
hnZymn kaqlhpw Hsmbn AWn-\nc-Ws
- av Atlw
]dp. t{SUv bqWnb Iu-

kn- P\d sk{Idnbpw


hnZym- n kt- f \ns
kzmKXkwLw sshkv {]knUpamb Pn.Fkv . - A knhm
kzmKXw ]d {]Xn\n[n
ktf\ DZvLmS\ thfbn
F Fkv ltZ\y, KpPdm-nse a\pjymhImi {]hI
[ncp`mbn ankv{Xn, FkvbpknsF(IyqWnv) t]mfnv_yqtdm
AwKw cRvPn-v[, Fkvbpkn-

FsF-Un-F-kvH AJn-teym
`mc-h-mln-I
Fkvbp-kn-sF(-I-yq-Wn-v) P\-d sk{I-dn kJmhv s{]mhmjv tLmjv kam-]\ ktiw
\Ip-p. s]mfnv _yqtdm AwK--fmb kJm- IrjvW-N-{I-hn, AknXv `m-Nmcy
XpS-n-b-hcpw kJmhv Fw.-F.-{io-dmapw kao]w

Ia skbn

AtimIv an{i

{]knU vIa skbn


(]-n-a-_w-Km),P\d
sk{Idn AtimIv an{i(HUnj) , sshkv{]knU vam
aptIjv skahm(Kp-P-dm-v),
tKm]m kmlp(]- n- a - _ wKm), `mkvIcm\v(Uln),
hn.F.B. tiJ(Im-SI), AImbn Zmkv ( H- U n- j ),

C.F.imncmPv ( tI- c - f w),


`mhnIvcmPm (Kp- P - d m- v),
Un.cmLth{(B--{]-tZ-iv),
Fw.-sP.thmb (X-an-gv\m-Sv),
kqcyImv(_o-lm), PntX{
Xmenb (B- mw), Hm^okv
sk{Idn N tLmjv,
{Sjd Akpa tdmbv.

sF-(Iyq-Wnv) tI{nnbwKw Omb apJPn kzmKXkwLw P\d sk{Idn cmw


AhXm- i, XpSnbh
{]kwKnp. 26 kwm\fn
\nmbn 2700 hnZymn
{]Xn\n[nI ]s- S pp.
tI{kwm\ km-cpI
Bhnjv-Icn-p hnZym-`ymk
hncp \bsXnsc DWp s]mcpXm cmPy-sa-m--Spap
hnZymnIsf kcmm
Blm\w sNbvX
- psImv BKv
29 \v kam]n FmaXv AJnteym ktf\n- s \mSp- h n
Fkv- b pknsF IyqWnv
P\d sk{Idn s{]mhmjv
tLmjv kam]\ ktiw
\In.
{][m\ {]tabhpw sk{IdnbpsS dntmpw IqSmsX hnhn[ kmaqlnI cmjv{Sob hnj-

bfnt 8 {]tabfpw
kt- f \w sFIyIWv t Ty\
]mkmn. 167 AwK AJn-teym

Iuknent\bpw ktf\w
sXcsSpp.

AeIvkv Fw.-Nmtmv
BZ-cm-RvPe
- n-I
tIcf hym]mcn hyh-kmbn GtIm-]\ kanXn cq]wsIm
\m apX-ep P\-d sk{I--dnbpw ]-\w-Xn Pnm {]kn-Up-amb AeIvkv Fw.-NmtmbpsS \ncym-W-n ]mn
kwm\ Inn A\p-tim-N\w tcJ-s-Sp-n. tIcf kwm\
P\-Iob {]Xn-tcm[ kan-Xn-bpsS kwm-\
-
- n-n-bw-Ka
- m-bn-cp-p.
kaq-l-nse ]mh-s--h-tcmSvv Bg-am kvt\lhpw sshImcnI ASp-hpw kqn-n-cp Hcp a\p-jy-ktv \ln-bm-bn-cpp Atlw. km[m-c-W-m-cpsS PohnX{]iv\v ]cn-lmcw tXSnsmv \S-p P\-Io-b-k-a-c--pw {]h-\--pw
Atlw Ie-h-d-bn-m ]npW \In. sN-d-bnse Ghpw
]mh-s-h
- c
- psS ka-cns {]Nm-cW
- {- ]-h-\
- f
- n Atlw
kPo-h-am-bn-cp-p. BtKm-f-h-c-W-ns \nIp-Xn-L-S-\-bmb
aqey hnX \nIp-Xn-s-Xnscbpw Nnd hym]m-c-cw-Ktv
Ip-II
- sf B\-bn-m-\p Xoc-am-\
- n-s\-Xn-scbpw \S kac-ns ap\n-c kwLm-S-I-\m-bn-cpp Atlw. _n.-H.Sn ]Xn-s-Xn-scbpw Atlw t]mcm-Sn. Cu \b-s-Xnsc \psS
]mn kzoI-cn IWn-ia
- mb \ne-]mSpw {]tm-`hpw At-ln
BZ-c-hm A\p-`mhw \tmSv Dm-Im\nS-bm-n. AXp-sImmWv ]mn kwm\ sk{I-dn kJmhv kn.-sI.-eq-tmkv
\bn ka-cm-lzm\ PmY At-l-ns P-tZ-i-amb Xncp-h-bn Fn-b-tm kzoI-cn-m\pw Biw-k-I An-m\pw
A\m-tcm-Kys hI-h-bvmsX Atlw Fn-b-Xv. AeIvkv
Fw.-Nm-tm-bpsS Zo]vXa
- mb kvac-W
- p-ap-n BZ-cm-RvPe
- n-I
An-p-p.

Pnkv B.-Un.-ip DZvLm-S\n\p-tijw FIvkn-_n-j hon-pp

2012 s^{_p-hcn 18\v kJmhv kn.-sI.-eq-tmkv \bn kwm\


ka-cm-lzm\PmYbvv Xncp-h
- b
- n \Inb kzoI-cW
- t- bm-Kn AeIvkv Fw.-Nmtm {]kw-Kn-p-p. kao]w kJmhv
kn.-sI.-eq-tm-kv, tUm.-hn.-th-Wp-tKm-]m XpS-n-bh
-
hnZymn-dm-en-bn \npw Hcp Zriyw.

bqWnn

Azm-\nv Pohn-p--h-cpsS sFIyw


{]mW-s\-tmse Imp-]p-epI
kJmhv s{]mhm-jv tLmjv
2013 G{]n 24 \v ]mn m]-\-Zn-\m-N-c-W-tm-S-\p_- nv sIm- - b n \S hn s]mXpkt- f - \ - n Fkv b p- k n- s F(- k n) P\- d sk{I- dn
kJmhv s{]mhm-jvtLmjv \S-nb {]`mj-W-ns
aqmatXpw Ah-km-\t-Xp-amb `mK-amWv NphsS
sImSp-n-p--Xv.

ka-b-p-d-hp-sImv IqSpX hni-Zmw-i--fn-tev IS-pn-. As-n F-s\-bm-Wv


AssZz-X-th-Zm--n Fmw
ka-nv almam-cmb ]e a\pjy-kvt\-ln-Ifpw Zo\m-\p-Ibp-hcpw hgnsXn-tm-b-sXv
hni-Z-am-m-am-bn-cp-p. Fm
Ctm Rm {ian- p- - X v ,
BFkvFkpw \tc-{-tam-UnbpsS _nsP]nbpw Fn-[-amWv
hnth- I m- \ - s Nn- I v
FXn-cm-bm-bn-cn-p--sXv N
sNm-\m-Wv. hnth-Im-\- ]dp: Hcp injy- \ m- I m,
IrjvW P\n-Xv aYp-c-bn-emtWm Atlw KotXm-]-tZiw \Sn-bXv IrXyw GXp-Zn-hk
- a
- mWv
Fsmpw Adntb Imcyan. Irj-Wt-tbm a-h-Xm-cfptStbm P- ehpw av
hni-Zmw-i-fpw Adn-tb--Xn
F \ne-]mSmWv At-l-n-\pm-bn-cp-X
- v. t\tc adnv cmas
P--e-ns t]cn BFkvFkpw _nsP]nbpw cmPyw
apgp-h h-ob Iem]w Agnp-hn-p. ssNX-\y-tZ-hv, cma-IrjvW-]-c-a-lw-k, hnth-Im\-
XpSnb lnp- a X{]Nm- c - I cmcpw _m_dn akvPnZv XI-v
cma-t{Xw ]Wn-b-W-sav ]dn- n- . Ah- s cm lnp
k\ym-kn-am-cm-bn-cp-n-t?
_m_dn akvPnZv t]msemcp Ncn{X-kvam-cIw XIp-Xv _manbm- \ nse _p- { ]- X na Xmen_mIm XI-Xp-t]m-se-bmWv. hnth-Im\- Cp Pohnn-cp-s-n Atlw C-csamcp \S-]-Snsb \ymbo-I-cn-pam-bn-cptm AtXm FXnp-ambn-cptm? At-l-n\v IrjvW\pw apl-Zv \_nbpw Hcp-t]mse-bm-bn-cp-p. cmPyv apo-fpsS Fw hn-p-h-cp--Xns\- p- d nv hnth- I - \ - ]dXv, {_mlva-W-cp-sSbpw Pnam-cp-sSbpw ASn--a kln-h-msX Zcn-{Zcpw Xmtg-n-S-bnep--h-cp-amb lnp- Cmans\ ]pIn-sb-m-Wv. hnth-Im\- ]dp: F\nv Hcp
aI Dm-bn-cp-s-n Ah\v
Hcp aX-]-c-amb cm-IXrXzw
\Im Rm Xm-dm-Ip-am-bncp-n-. GIm-{KX ssIh-cn-p-Xn-\p ]cn-io-e-\hpw Aev]w
{]m-\bpw a-t{m---m-c-W-hpsams am{Xta A\p-h-Zn-p-ambn-cp-p-q. hf-cp--Xn-\-\p-kcnv hyXy-kvX A`n-{]m-b--fp-w
D]-tZ-i--fp-sams tIv kXyw
Abm kzbw Is- Ww.
]q kzmX- { ytm- s Sbpw
bmsXmcp Atem- k - c - h p- a n- msXbpw Fs aI\v Hcp _p-aXm-\p-bm-bnbpw Fs `mcybvv
Hcp {InkvXym-\nbpw F\nv Hcp

apo- a p- a m- I m kzm`m- h n- I ambpw Ignbp-am-bn-cp-p CXmWv hnth-Im-\-. C-t-lapm- b n- c p- s - n \tc- { - t amUnpw A\p-bm-bn-Ipw \
BLm- X - t an- p- a m- b n- c pnt? hnth-Im-\- ]d
asmcp Imcyw tIm \n
AXv- ` p- X sSpw. A- e w,
hn{Klw, Bcm-[\ XpS-n-b-hbp-sS AXn-{]-k-c-s-p-dnv
Atlw ]d-X
- v, Imin-bnse-bpw- hrmh\-n-se-bp-sams
t{X--fn e-W-n\p
cq]- b mWv Nne- h - g n- p- - X v .
Poh- \ p ssZh- - f m- I s
sXcp-hn Blm-chpw hnZym`ym-khpw e`n-msX Nsm-Spp-p Fm-Wv. _nsP]n
t\Xm- bmKhpw b-hpsams \S- p- I bpw cmat{Xw ]Wn-bm lnp-aX
hnizm-kn-I-fn \nv Bbn-c-W-n\v CjvSn-I-I- kam-l-cnp- I bpw sNp- Xv ImWptm hnth-Im\-s {]Xn-IcWw Fm-Ip-am-bn-cp-p. B
CjvSn-I-I HSp-hn Ftm-pt]m-bn Fv Bpw Adn-bn. Bkq-{Xn-X-amb hob Iqsm-e-bn Cc-I-fmb At\Iw
\nc-]-cm-[n-I-fpsS tNmc-]p-c
ssII-fmWv \tc-{-tam-Un-bp-tSXv.
\tc- { - t am- U n- b psS KpPdmv hn ]ptcm-KXn ssIhcn-p-sIm-n-cnpp FmWv
]d-bp--Xv. Bcm-WnXv hniz-knpI? Ip-I-Iv hnIm-kapv. t\sc-a-dnv Ahn-sS-bp
km[m-c-W-m ]m-cm-bn-smn-cn-p-p, \mi-a-S-p-sImn-cn-p-p. AhnsS km[m-cW-mv sXmgntem hnZym-`ymktam, sshZy-{ip-{iq-jtbm IpSnshw t]meptam {]m]y-a.
tIm{K- p- I m- c psS Ic- fmIs knJv hncp Iem]ns c-d ]pc--Xm-Wv.
Ahv thmn-\-p-dv Hcp
Imcy- nepw XmXv ] - c y- a n- .
lnpXzw F ap{Zm- h mIyw
sXsc- s - S ppt\w am{Xw
emm-n-bp--Xm-Wv. _nsP]n
lnp AP Dt]- n- m
Xv t\-am-Ip-sav kn]nsF(Fw) ]d-n-pv. icn-bmWv , sXsc- s - S p- ns Imv
GsXms Zni-bn hoip-sav
B-dn-bmw. Ctm kn]nsF(Fw) tIm{K- k p- a mbn
[mc- W - b n- e mWv \op- - X v .
\msf, sXsc- s - S pv t\apm- m, Bh- i y- s a- n
Ah BFkv-Fkv-_nsP]n
In-I-fp-ambn 1977-se t]mse
kJy- a p- m- n- s bp hcpw.
Chv P\- p- t hn
Fp-sN-m-\pw aSn-bn-. {][m-

\a{n-]Zw Xcmw apo-am-IWw


Fp ]d- m kmm
\tc{-tamUn t]mepw AXn\p
Xm-dm-Ipw. A[n-Imctk-cbmWv Ah-cpsS aXw. A[n-Imc
cmjv{So-b-n\v lnp-shtm
apo-satm t`Z-an-. asm-cpImcyw IqSn {in-p-I. t\ct lnp--fn {_mlva-W,
{Xn-b, sshiy, iq{Z F
\mep- X - p- I - f p- m- b n- c p- p.
Cy P\m-[n-]Xyw AXv Fpap-X ]p-hsc Xp-I-fm-n.
{Xn-bs
- cbpw iq{Z-sc-bp-sams
hopw hn`-Pn-m {iaw \Sp-p-v. apo--fnepw Cs\-bp hIt`Z-ap-v. CsXmw
thmp-_m-p-I-fm-m-\p X{ am{Xw. Hcp ]pXnb PmXn]nd-m DS adp-h-iv ASpXv cq]w-sIm-p-I-bm-bn.
CXp- a mbn _- s v HcpImcyw IqSn ]d-bmw. \yq\-]
kap-Zm-b-n-sebpw A[x-n-Xscpw Zfn-X-sc-p-sams Adnb-s-Sphcp-sSbpw CS-bnse
Zmcn{Zyw apX-se-Spv, kwh-cWs Npn-n Nne h-\m-]c- a mb {]h- \ - - s fms
thmpcm{obw Ifnp Nne
\S-p-p-v. XpS-w apX ZfnXv kwh-c-W-ap-v. Ctm
Bdv ]Xn-m-p-I Ign-n-cn-pp. BZn-hmkn hn`m-K-pw
apw Imcy-amb ]ptcm-KXn ssIhcn-m Ign-n-ptm? sshZy
ip{iqj InmsX F{X-t] acnp-p-v. A[x-n-X-cp-sSbpw
\yq\-]
-
- f
- p-sSbpw nXnbpw
CXp-X-s. Ah-cn \nv Hcp
{Ioan-se-b Dbp-h-n-pv
FXp icn-X-s. Ah Fm
t\- fpw kzamp- p.
Fm Cu A[- n- X - c psS
t\Xm--fmbn Na-bp--h-cm-Is
CXn-sems KqV-ambn ktmjnv GsX-n-ep-samcp ]mnv
thmp-sN-m Blzm\w sNbvXv
{]iv\
- ns ASn-m\ Imc-W- f n- t ebv v Cd- n- s - m
sa\-s-SmsX kz-cm-bn-cn-pp. apX-em-fnw \ne-\npthmfw PmXn-bp-sSbpw aXnsbpw hwi-n-sbpw Hs
t]cn-ep hnth-N-\-fpw \ne\npw. Fm-cw hn`-P-\pw hn`m-Ko-b-X-Ipw
AXo-X-ambn Azm-\np Pohnp P\-hn-`m-K--fp-sS-bmsI
tbmPn-Xpw i-hp-amb kacw
apX-em-fn--n-s\-Xnsc sIn-Sp-t--Xp-v.
aX-n\v ta-n-tebvv
\bn-m-\m-hn
aX- t \- X m- - s f- p- d npw
NneXv ]d-bm-\p-v. amIvkn-kw-se-\n-\n-kw--in-_vZm-kvtLmjv
Nn ]np-S-cp--h-sc \nebn R ]dp Ign-p,
R apIm-e--fnse Fm
aX-s
- fbpw AXns BNm-cy-mscbpw _lp-am-\n-ppsh-v.
P\-t-a
- ns ktihp-ambn
aX- DS-se-SpXv ASn-a--D-

Sa Ime-L--n-emWv. {InkvXpa-Xhpw Cmw-a-Xhpw ASn-a


hyh-n-Xn-s-Xnsc s]mcp-Xn.
amIv k v , GwKkv , kJmhv
in_vZm-ktv Lmjv XpS-n-bh
- c
- psS
IrXn-I-fn CXns hni-Zmw-i ImWmw. As Ncn-{X]-c-amb ]cn-an-Xn-I aqew aXw
BXy-n-I-ambn As `cW-h--fpsS ssIbn Hcp
Nqj- t Wm- ] m- [ n- b mbn amdn.
Cpw CXp- X s nXn.
Fm cp Imcy- Dv.
GsX-nepw Hcp aX-{K--n
Cp \mw A\p-`-hn-p PohnX- { ]iv \ - s f- p- d nv Fsnepw kqN-\-I-fptm? FpsImv apX- e m- f n {]Xnkn? Fp-sImv tkmjyenkw Bh- i y- a mWv? GXp]mn-bmWv icn? tImf-\n-hmgvNbpw km{amPyXzhpw Itmf
{]Xn-k-nbpw bp-hp-sams
Fp- s Imv? CXp- t ]mse
B[p-\nI Pohn-X-nse {]iv\fntebv-s-s-nepw
shfnw hoim aX-v Ignn-ptm? As\ sNm
Ign-bptam? As ImeL-ns {]iv \ - - f mWv aX- { K- f n hni- Z - a mbn N
sNp- - X v . A\o- X n- s - X nsc
s]mcp- X p- - X n- s bpw kXyw
m]n- s - S p- t - - X n- s bpw
Bh- i y- I - X sb kw_- nv
GsX- nepw hnip {Kfn ]d-n-p Imcy-
Cv GsX-nepw aX- ]npS-cp-ptm F-Xm-Wv cmas {]iv\w. Cs P\fpsS ITn-\-amb PohnX Zpcn-Xfpw ]np- I p- p- t]mepw _emkwKw sN-sSp--X-S--ap kmwkvm-cnI
A[:-]-X-\hpw ImWm CS-hn-cp-s-n GsX-nepw aTn t]mbn k\ykn- m
hnth-Im-\- D]-tZ-in-p-am-bncptm? AtXm Ch-bv-smw
]cn-lmcw Bh-iy-sv Atlw
sXcp- h n- e n- d - p- a m- b n- c ptm?
Fm GsX-nepw aX-kw-LS-\t- bm BssZh-tfm Fsnepw {]Xn- t j[ i- a pbntbm? t\sc-a-dnv B-F-kvFkv kv{XoIsf D]-tZ-in-pXv hon-\p-n Ign-bm-\m-Wv.
eva- W - t cJ adn- I - S - m
B[p-\nI cmh-W-m-cm B{Ian--s-Sp-sa--h ap-dn-bnp
\Ip- p. lnp- a - X - ns
nXn CXm- W v . aZy- ] m- \ hpw
hy`n-Nm-c-hp-sams Cm-an
ISp in Inp Ip-Ir-Xy-fm-Wv. ]t, apo-nS-bn CsXmpw \S-p-nt?
apow ]ptcm-ln-X-m CXn-s\Xnsc i_vZ- a p- b p- I bpw
kacw sNp-I-bp-sams sNpp- v . sImmc kZr- i - a mb
]n-Ifpw t{X--fp-sams
]Wn-bm Fhn-Sp-mWv ]Ww?
Zcn-{Z-cmb P\-tIm-Sn-Isf ]ngnqn GXm\pw k- XSnp-sIm-gp-p-Xv aX-]-n-X-

sk]vXw-_ 2013

mcpw ]ptcm-ln-X-m-cp-sams
Adn-n-cn--Ww. Ata-cn-
km{am-PyXzw kuZn Atd-_y-bpambn ssItImmWv CdmJnse \K-c-fpw {Kma-fpw
]n- I fpw BXp- c m- e - b - fpw
hnZym-e-b-fpw ^m-dn-Ifpw
Irjn-bn-S--fp-sams XIXv. \nc-]-cm-[n-I-fmb At\-I-amfp-Isf Ah sImsm-Sp-n-bXn _lp-`q-cn-]-hpw CmwaX hnizm- k n- I - f m- b n- c p- p.
Fnv hnip-s
- a-b
- nse ]ptcmln- X - m- c m- s c- nepw AXns\
A]- e - ] ntm? apl- Zv \_n
Pohn- n- c p- s - n Atlw
CXns\ \ymbo- I - c n- p- a m- b ncptm? i{Xp-hn-s\-Xn-cmb bpn \nv ]nn-cnv ]nbnt]mbn \a- k v - c n- m
Atlw D]- t Z- i n- p- a m- b n- c ptm? AtXm \a-kvm-c-samw
amn-hv i{Xp-hn-s\-Xnsc Bbp[-sa-Sp-m Atlw Blzm\w
sNp-am-bn-cptm? Cm-ans
t]cn Xmen-_m Imn-q-p
Incm-X-Xz-n-s\-Xnsc Atlw
\ne- b p- d - n- n- m- b n- c ptm?
Fm aX- n\v B in
Cv tNmp-t]m-bn-cn-p-p.
Ncn-{X-ns A\n-hm-cy-X-sbtmWw Fm aX--fp-sSbpw
nXn CXm-Wv. Fs hmpI Bcp-sS-sb-nepw aX-hn-izmks apdn- t hn- s - n
an-p-I. alm-m-cmb aXm-Nmcy- m Ah- c p- s S Im- e - L - nse Xn-Ipw A\o-XnIp-sa-Xnsc \S-nb [ocamb t]mcm- - n\npw,
]noSv \thm-m\ \mb-Icpw
_qjzm P\m-[n-]Xy hn-h-Imcn-Ifpw \S-nb sFXn-lm-knI-amb {]tm-`--fn\npw
Bth-i-apsm-mWv IyqWn-p-I ]pXnb {]Xy-b-imkv{X-amb amIvkn-ks ASnm-\-s-Spn, Cs NqjW-n\pw ASn--a-ep-Ip-samw FXnsc ]S-sh-p-Xv
FmWv amIvknv BNm-cym ]Tn-n-n-p-Xpw \
Ddv hniz-kn-p--Xpw. Cv
aX{]Nm-c-I-c- amIv-knkwse\n- \ n- k w- - i n- _ v Z m- k v t Lmjv
Nn ]np- S - c p \- f mWv
apKm- a n- I - f mb alm- m- c psS
ka- c - s s]- X rIw Gs- S p- psImv apt-dp--Xv.
apX- e m- f n- - ns ]mcXzw ta-d {Iqc-X-I-fn
\nsmw shfn-hm-Ip-p-v. apXem-fn--temIamsI Cv {]Xnk- n- b n- e m- W v. Ata- c n
Du-izmkw hen-p-I-bm-Wv.
hm- k v { Sov ]nSn- - S -
kacw Ggp amkw \op-\np.
h {]tm-`-fpw ]Wn-apS-p-Ifpw sImv bqtdmv Ien-a-dn-bp-I-bm-Wv. Cu ]Wn-ap-Sp-I sXmgn-en-s\bpw sXmgn
kwkvm-c-sbpw XIp-XmWv Fv F- g p- X mam{Xw
knn-am-\mb Hcp ]{X{]hI\pw bqtdm-n Cm-sX-t]mb- X n\v kv X pXn. As- n
Abmsf P\w Xhn-Sp-s]m-Sn-bmn-tb-s\.
apX-em-fnw Pon-pIgnp. tkmjy-enkw
sIn-Sp-m aptm-p-h-cnI
apX-em-fnw Ime-l-c-W-sn-cn-p-p. AXv Nop-\m-dp-I(tijw 9mw-t]-Pn)

bqWnn

sk]vXw-_ 2013

tkmjy-enkw am{X-amWv Ncn{Xw \n-bn amw


bm-Wv. Pnw Ime-l-c-W-s-tm, ac-Wm-k--am-b-tm
Hcp ]ptcm- K - a \ in- s b
\ne-bn apX-em-fnw Bhn`hn-p. Cv apX-em-fnw s]mnsbm-en-p hrW--fp-ambn acW- i - - b n- e m- W v . AXp- s Imv
\apv
tkmjy- e n- k hpw
imkv { Xob Xz- N n- - b mb
amIvkn-khpw thWw. amIvknks ASn- m- \ - s Spn
tkmhn- b v bqWn- b ]pXnsbmcp \mK- c n- I X ]Sp- pbn. tdmsabv tdmf- v ,
_Wm-Uvjm, sFo, cho{-\m-Yv, kp`m-jvN{- -t_m-kv, icXv N - { , t{]wNv XpS- nb
alm- m- s cms tkmhn- b v
tkmjy-en-k-n BIr--cmbn-cp-p. {]Xn-hn--h-Im-cn-Ifpw
km{am- P y- X z- i - n- I fpw ssItImv B tkmjy-en-ks
XIp. Cu XI-bn\nv
]mT-apsm-v hopw tkmjy-enkw sIn--Sp-m DunX {iaw thWw. tamN- \ n\v asmcp am-hp-an-. Cv
amIvkn-k-sbpw im-kv{Xob
tkmjy-en-ks
- -bpw FXnpsImv Hcp ]ptcm-K-a\ {]m\hpw hfn-sb-Sp-m\pw Hcp
kmaq-ly-]p-tcm-K-Xnbpw ssIh-cnm- \ pw BIn- s kJmhv
in_vZm-kvtLm-jns ]mTw \mw
Hm-Ww.
ctm aqtm kwm-\-fn- s em- g nsI Cy- s b- mSpw
G{]n 24 kap-NnXw BN-cn-s-Sp-Ib
- m-W.v Bbn-c
- CXn
]s-Sp-pp. Cu h P\mh-env \n kmn-I-fm-Wv.
Cu ]mn F-s\-bmWv XpS-nbXv Fv \n-dn-bm-tam?
Cy kzmX{yka-c-nse
hn-h-[m-c-bns Xs kl{]-h-I-cmb Bdv hn-h-Im-cnI-fp-ambn tNv Cu ]mn cq]oI-cn-p--Xn-\mbn amIvkn-kn\nv {]-tNm-Z-\-ap-sm,v {iaw Bcw- ` n- p. Btfm
]Wtam, ]np- W - t bm, hmk-etam, {]Nm-ctam Hp-ap-mbn-. Dd Xocp-am-\hpw \nb-ZmVyhpw am{Xw. Hcp bYm Iyq- W nv ]mn- b psS
A`m-h-n, al-mb kzmX{y ka-c-n-sbpw Dz-eamb \thm-m\ {]m-\-nsbpw bi-p-ap-gp-h ssIem-n kn-bn-eqsS A[n-Imcw
t\Sn-sb-Sp-m tZio-ba
- p-Xe
- m-fnhw {ian- p- I - b m- s Wv
Atlw a\-n-em-n. Ahn-`- I - yq- W nv ]mn Cv
]nfv kn]n- s F(- F w)Dw
hnhn[ \Ivk-ssev {Kqp-Ifpw
Bbn-o B ]mn icnbmb amIvknv ]mX ]npSn Av . AXp- s Im- pXs, cmw C\m- j - W ense tkmjy sUtam-{Im-nIv
]mn-I-sf-tmse, djy-bnse
saj-hn-p-I-sf-tmse Ahn` Iyq-Wnv ]mnbpw Hcp
sXmgn-em-fn-h ]mn F-Xn-\p]-Icw Hcp s]n-_qjzm ]mnbm-bn-mWv hfp-h
- X
- .v \psS
cmPys apKm-an-I-fmb Fm
alm-m-cp-sSbpw Pohn-X-n
\nv amIvkv, GwKkv,

se\n, men, amthm Fnh-cp-sS Aaqey-f


- mb Bi-b
- fn \npw icn-bmb ]mT-
Dsm-p-sImv Pohn-X
- ns
kmw- i - - s fbpw Dsmp Hcp ITn-\-X-c-amb kacw
Gs-Sp-p-sIm-mWv kJmhv
in_vZm-ktv Lmjv sXmgn-em-fn-hns alm-\mb t\Xm-hmbn
Dbp-h
- X
- .v Atlw amIvknks hn]p-e-s-Sp-p-Ibpw
kp-jvT-am-p-Ibpw AXns
[mc- I sf Ime- n- \ n- W pw
hn[w ]pXn-sbmcp Xe-n-tebv p- b p- I bpw sNbv X p.
amIvkn-b imkv{Xs ASnm-\-am-n, hnm-\-im-kv{Xn-sbpw, ^ntemk-^n, s]mfnn-Ik
v ,v Ie, kmln-Xyw, kwkvmcw Fn-hb
- p-sSbpw taJ-eI
- f
- n
{Inbm--I-amb kw`m-h-\-I
\In. At-l-ns Dd
injy-m-cn-sem-cm F \nebn Nne Imcy- ChnsS
Ah-X-cn-n-m-\mWv Rm {ian- X v . CXn- s \- p- d nv \n
Kuc-h-amb ]cn-Nn-\w \Spw
Fv Rm Icp-Xp-p.
Fkvbp-kn-sFsb
in-s-Sp-pI
\n Bhnv I_-fnn- - s - p- s Im- n- c n- p- p.
cm{obw icn-bmbn Dsm-ns-n \n C\nbpw I_-fnn- - s - S pw. \n cm{ob
hnap-- J - c mbn t_m[- a mnmsX hnUvVn-I-fmbn Ign-b-Wsa-mWv apX-em-fn-hw B{Kln- p- - X v . A- s \- b m- I ptm Ahv \n- s fsmv Fpw sNnmw.
tIm{K-n-t\m, _nsP-]n-tm,
kn]n- s F(- F w)t\m XrW- a qent\m thmv sNbvXv Hcp hebvp-n InSv Id-n-smn-cnpw \n. am[y-a-sf
Ah- c mWv \nb- { n- p- - X v .
\n dntmp-I hmbnv
AXn-\m kzm[o-\n--s-Sp-p.
Fp- s Im- mWv
\psS
hm-I am[y-a- \ImXv Fv \n Btem-Nnn- p- t m? kn]n- s F(- F w)
tIm{K-v, XrW-aq Fnh
Ign-m _wKm-fn Ghpw
i- a mb
{]m- \ - a mWv
\psS ]mn. \psS ]mnp- - X p- t ]mse A- S - hpw
A-W-t_m-[-hp-ap tIU
\nc GXp ]mn-pv? CXn-s\bm-W-h `b-p--Xv. Hcp am[ya- ] n- p- W - b p- a n- msX \psS
]mn Icp-mn-p-sIm-ncn- p- p. Hcp hnh ]mn
F \ne-bn \ as-mhpw `oj- W n- b m- W v . AXpsImv Rm hopw A`ynpp: GsX-nepw ]mn-I-fnsems {]hnv hnXcmIm- X n- c n- p- I . B_ew Hcp
]mn- b psS \b- - s fbpw
cm{ob \ne-]m-Sp-I-sfbpw icnh-bvp-n Fv Xncn--dn-bp-I.
Fm ]mn- I - s fbpw bpn]q-I-amb a\-m-n-y-tmsSbpw ]cn-tim-[n-p-I. Bibw
icn- b - s - n Hcp ]mnv
B_- e - a p- m- b nv Fp- I mcyw. \ icn-bmb ]mX-bmWv
]np-S-cp--Xv. t_my-ap-s-

n \-tfm-sSmw \nd a\tmsS \np-I. \n-fpsS


IpSpw-_--fn-ep BIp-n-Isfbpw s]Ip-n-Is
- fbpw ]mntbm-sSmw \np-I. \psS
]mn-bpsS t\Xm-fpw {]h-Icpw kJmhv in_vZm-kvtLmjns Bi-b--\p-k-cn-mWv {]hn-p--sXv kZm
]cn- t im- [ n- p- I . R- f psS
`mKv sXtm hyXn-N-e-\tam
Im Hcp aSnbpwIqSmsX
hnain- p- I . Cu ]mnsb
in- s - S p- m am{X- a - ,
AXns\ t\h-gnp \S-m
\nv D-c-hm-Zn--ap-v.
Fm e--fnepw ^m-dnI-fnepw m]-\--fnepw P\Iob In-n-I cq]o-I-cn-pI.
Hcp ]mnsb B{i-bn-t--Xnm nXn thWw. \n-fpsS
{]iv\--sf-p-dn-v, Ah-bpsS
]cn-lm-c
- n-\mbn kzbw ka-ck
- -cm-Ip-I.- R- Fm inbpw D]-tbm-Knv \nsf klmbn-pw. [oc-cmb bphm--sfbpw
bph- X n- I - s fbpw Ds- S pn
thmfn-b kwL- Dm-pI. Ah, Xn-Is-Xnsc Ddp-\n-e-sIm-p-Ibpw {]mb-am-bhsc kwc-n-p-Ibpw Ah-sc
Imp]pep-Ibpw kv{XoIp-t\-sc-bp AXn-{I-a-
sNdp-p-Ibpw kac `qan-bn
t]meo-kv AXn-{I-a-sf t\cn-SpIbpw sNpw.
Hcp hn-h-]mn F \nebn {]_p- - a mb _lp- P \
{]tm-`-v \ henb
{]m[m-\y-amWv In-p--Xv.
1950 Ifnepw 60 Ifnepw tIm{Kv `c-W
- n-s\-Xnsc Hbvpw
ap--h-cp-ambn tNpw \
hn h_lp-P\
- k
- a
- c
-
-
hfn-sb-Sp-p. ]noSv sFIyap-Wn Khsan ]m-fn-bmbn-cp--tmgpw B km-cns
Nne sXmb \b-s-Xnsc
\ ka-c- kwL-Sn-n-p.
1977 kn]n-sFFw A[n-Im-cn h-tm P\-v
Ah-sc-p-dnv Nne hymtam-l Dm-bn-cp-p. AXp-sImv
DSs\ \ henb ka-c
- v
apXnn-. Fm 1979 P\Po-hn-X-nse ImX-emb {]iv\ D- b n- p- s Imv \
h dmen kwL-Sn-n-p. Av
t]meokv emn Nmn \qdpI-W-n\v {]h-Iv ]cnt- p. ss{]adn Xe- n
Cwojv ]T\w ]p\x-m-]n-W
- sa-m-h-iy-s-p-sImv henb
{]tm-`a
- mWv \ kwL-Sn-n-Xv. AXn-\p-tijw hyXykvX
Unamp- I D- b n- p- s Imv
\ ]e ka-c-fpw hfnsb- S p- p. kn]n- s F(- F w)Dw
t]meokpw tNv \psS 150
Hmfw {]h-Is
- cbpw t\Xm-sfbpw hI- h - c p- n. At\Iw
t]v ]cn- t - p. At\Iw
t]cpsS t]cn I-t-kp-I
Npa-n. Am-ev Hcp {]Xn] ]mnbpw sXcp-hn-ep-mbn. C{]m- h - i yhpw ka- c Xmcyw ap\nn- b mWv
\ kn]nsF(Fw)s\ ]cm-Pb-s-Sp-m-\mbn \ne-sIm--Xv.
XrW- a q A[n- I m- c - t a- mepw

\ymb-amb Unamp-I Dbn


\ kacw XpS-cp-sav \
AhtcmSv ]d-n-cp-p. XrW-aqen-ep P\--fpsS hymtamlw
\-s-Sm-\mbn Imn-cn-p-Ib
- mbn-cpp \. XrW-aq kmcns P\-hn-cp \b-sXnsc BZy-ambn sXcp-hn-en-d-nbXpw \- f m- b n- c p- p. Fmw
mp- h sc B {]tam- j
Gs-Sp-n-bX
- S-
- a
- p \S-]S- nIs-Xn-sc-bm-bn-cpp ka-cw.
AtXm-sSmw ap ]e hnj-b-fnepw kwm\ Xe-nepw
Pnm Xe--fnepw P\-Iob kac-I-n-n-I cq]o-I-cnv \
kacw kwL-Sn-n-n-cp-p. amya- Hcp hmbpw Xn-.
\psS apJ-]-{X-amb KW-Zm-_nbn am{Xw \n hm
Ip. hcpw \mfp-I-fn Nnn^v Ipw`-tIm-Wa
- S-
- a
- p hnjb- - f n \ ka- c -
hfn-sb-Sp-pw. \n-sfmw
AXns\ ]np- W - b v p- s av
R {]Xo-n-p-p. kn]nsF(-Fw)-sebpw XrW-aq-en-sebpw
kXy-k--cmb {]h-I-tcmSv
Cu ka-c--fn ]m-fn-I-fmIm R A`yn-p-p.
ag Nmdm XpS- p- - X n\m Rm ZoLn-n-p-n-.
HSp- h n- e mbn alm- \ mb t\Xmhmb kJmhv in_vZmkv tLmjns Hcp Blzm\w hmbnp
tIn-m Rm B{K-ln-pp. 1974 Atlw ]dp,
XpS--n Hcp {]Xy-b-imkv { X- n\pw Bi- b - n\pw
thn XymKw sNm A[nIw
t]cp-m-hn-. {]_p--cmb Nne
bphm- fpw hnZym- n- I fpw
am{Xta DmIq. kmaqly hnImk-ns Fm L--fnepw,
GsXmcp cmPypw hnh
{]Xy-b-im-kv{X-m {]-tN-Zn-Xcmbn aptmp hcp--h hnZymn- I fpw bphm- - f p- a m- b n- c n-

pw. Ah kan-X-cmbn P\-fpsS CS-bn-tebvv t]mIp-Ibpw Ahsc Xn-bp-Wp-Ibpw


Bbn- c - - f mbn kwL- S n- n- psImv Ah-cpsS cm{o-bm-[nImcw m]n- s - S p- p- h m
klm- b n- p- I bpw sNpw.
Atm P\- v Itijn {]ISnnm-\p ka-bam-bn. \ AXns\ hn-h-sav hnfn-p-p. AXn\v aptmSn-bmbn, ITn-\-X-chpw bmX-\m\n`-chpw thZ-\m-I-c-sa-nepw
ktm-jZ- m-bI
- h
- p-amb At\Iw
]S-hp-I Nhn-n-I-b-td--Xp-v.
Rm ]dbpw CXmWv Ghpw
A`n-am-\-I-chpw ktm-j-{]-Z-hpamb Pohn-X-amw. Cu ka-cn \n acn- p- h o- t Wmw, Fm A`n-am-\-tmsS
Xe- b p- b n- n- S n- m- b n- c npw
\n Poh shSn-bp-I. ]nbpw ]q-bpw sXcp-hn ]pgpp NmIp--Xp-t]mse A]-am\-I-c-amb Hcp ac-W-am-bn-cn-n
\n hcn- p- I . Hmp- I ,
\n Fmw \iz-cc
- mWv. AXn\m acn-tn hm bmNnp-a-cn-m-Xn-cn-p-I. am\w \s-Spn acn-m-Xn-cn-p-I. acntnhcp- t m A`n- a m- \ tmsS acn-p-I. A`n-am-\t- msS Pohn-m\pw acn-m-\pw, kaql-n hnh ]cn-h\w
\S- m- \ p- a p P\- - f psS
hnh ka-c-fn kPo-h-ambn
]s-Sp-p-Isb kp\n-n-Xamb Hscmamw am{Xta \nfpsS apn-ep-q.
CXm-bn-cpp k: in_vZmkv
tLmjns Blzm\w. Cu
Blzm\w s\n-te-n-smv
\n ]pd-s-Sp-I.
hnhw \oWm hmg- s .
Fkvbp-knsF \oWm hmg-s,
alm- \ mb sXmgn- e m- f n- h
BNm-cy kJmhv in_vZmkv
tLmjn\v emk-emw.

kndn-b: {]Xn-tj-[-tbmKw \Sp


knd-nb-sb B-{I-an-m-\p Ata-cn- bp \o-sXnsc Fkv . - b p.- k n.- s F.(- I - yq- W n- v ) Nmh- mSv tem
InnbpsS B`n-ap-Jy-n {]Xntj[ tbmKw \S-p. tbmKn Pnm sk{I-dn tUm. ]n.-F-kv._m_p Ay-X hlnp. alnfm kmwm-cnI kwL-S\ kw-m\ sk{I-dn k. ssje
sI.-tPm tbmK-n apJy-{]-kwKw \S-n.
kndnb-bn cmkm-bp[ {]tbmKw \Sp F-t]-cn B
cmPys B{I-an-m apXn-cp Ata-cn-b
- psS apjvIns\ k{amPy-Xz hncp---bp--hn-cp kam-[m\ -{]-m\w hfn-sbSppsImv sNdpp tXmn-m k. ssje sI.- tPm
A`yn-p. cmk-bp-[w {]tbm-Kn-Xv kndn-b ]m-f-am-sWv
BZyw {]Jym-]n-Xv Ata-cnbmWv. Fm kw`-hs
Ipdnv bmYmyw shfn-p sImp-h-cp-hm kndn-b
Khsap-s sFIy-cmjv{S ]cn-tim-[I kwLs Wnp-h-cp-pI-bmWv BZyw sNbvX-Xv. sFIy-cmjv{S ]cn-tim-[-Icnsemcm AXp- s N- b v X Xv kndn- b km- c , hna- X - c mWv
Fp]dp Ign-p. kwLw ]cn-tim-[\ \S-pXn\nsS
hopw cmkm-bp[ {]tbm-K-ap-m-hp-Ibpw sNbvXp.
{]iv\- Ipn-smn bp-a-gn-p-hn-Sp-I-sb ncw
ssien hopw \Sn-em-p-I F X{-amWv Ata-cn kndnb-bpsS taepw Ac-t-dm t]mIp-Xv. Itm-f-{]-Xn-kn t\cnSp apX-em-fn km{am-PyXz cmPy-v ssk\nI D]mZ\hpw ssk\nI sNehpw Hcp-Ir-{Xna Itm-f-amW.v AX-h-cpsS
{]Xn-k-nv Xmmen-I-amb -H-cm-izmkw \Ip-p. AXpsIm-m-Wv P\m-[n-]XyAt-iob acym-Z-I-sfmw Ata-cn
-Im-n ]dp-Xv. kJmhv ssje sI. tPm ]d-p. Pnm
In-n-bwKw kJmhv kn.-sI. inh-Zm-k, tem Inn sk{Idn kJmhv {io-Ip-am, tem In-n-bw-K--fmb kJm-
-H.-sI. hk-e, kn.-hn. t{]wcmPv Fn-hcpw kwkm-cn-p.

10

bqWnn

hnPbw hcn
]oenwKv sXmgn-emfn kacw
an\naw Iqen-p-thn ]oenwKv sXmgn--em-fn-I tIcf ay kwkvIc
- W sXmgnemfn bqWn-bs t\Xr-Xz-n BKv 1
apX 10 hsc A-e
- p-g, Imn-I
- n
Xmeq-p-I-fn \S-n-h ]Wn-ap-Sv
kacw Iqen h-\hv t\Sn-sb-Sp-psImv Xmm-en-I-ambn ]nh-en-p.
2010 amn- km {]Jym-]n
C{]-Im-c-ap an\naw Iqen-p-th-nbp {]tm-`Ww bqWn-b \S-n-hcn-I-bm-Wv. 2012 BKv 1 apX an\naw
Iqen-p-thn A\n-n-X-Ime ]Wn-apSv \S- n. ]Wn- a p- S ns\pSv
BKv 13\v kwm\ te_ Io-jW hnfn-p-tN Hp-Xop Nbn sjUv DS-a-I ASn-m\cln-Xamb Hcp Xw D-bn-p. X hnjb-n km Xocp-am\w hcp--Xphsc Iqen-h-\hpw t_mWkv h\hpw AwKo- I - c n- v hyhsNbv X psImv Av kacw ]nh-en-p.
an\naw Iqen X hnj- b - n
km-cn\npw hyX Dm-Ip-hm
Ime-Xm-akw h-tm hopw {]tm`-Ww Bcw-`n-p. 2013 G{]n 18\v Ae-pg F.-F.-H Hm^o-kn-tebvpw sabv
9\v tNe F.-F.-H Hm^o-kn-tepw
{]Xn-tj[ ampw [bpw \S-n. Cu
ka-c-sf XpSv X-hn-j-b-n
apX- e mfnamcpsS hmZw Xn- - f - psImv km Xocp-am\w hpshnepw an\naw Iqen \Ip-hm apX-emfn-am Xm-dm-bn-. AhsXnsc \nba
\S-]SnIsf-Sp-p-hm A[n-Im-cn-Ifpw
Xm-dm-hm-Xn-cp--Xns\ XpSv Pq
20\v sI.-Fw.-F-kv.-Sn.bp t\Xr-Xz-n
Bbn-c--W-n\v kv{Xo sXmgn-em-fn-I
Be- pg If- I v t {S- n- t ebv v ampw
XpSv [Wbpw \S-n.
Cu Ah-k-c-n ]oenwKv sXmgn-emfn-If
- psS CS-bn bmsXmcp {]h-\hpw
Cm CITU kac {]l-k-\-hp-ambn
cwK-p-h-cnIbpw sXmgn-em-fn-I-fpsS CSbn Bi-b-p-gw Dm-p-hm {ianpIbpw sNbvXp. BKv 1 apX Ah
A\n-n-X-Ime ]Wn-ap-Sv \S-p-sav
{]Jym-]n-p-sh-nepw bmsXmcp Imc-Whpw
CmsX ]Wn-ap-Sp amn. apX-em-fn-am-cpam-bp-m-nb [mcW {]Imcw Ah-cpsS
]Wn-ap-Sv {]l-k\w Ah[n Zn\-f
- mb
BKv 11\pw BKv 15\pw Bn.
CXn-eqsS Ah sXmgn-em-fn-I-fp-tSbpw
s]mXp-P-\--fp-tSbpw CS-bn A]-lmky-cmbn amdn.
sI.-Fw.-F-kv.-Sn.bp BKv 1, 2 XobXn- I - f n kqN\m ]Wn- a p- S - n- \ mWv
Blzm\w \In-b-Xv. 2mw XobXn kac-{]-N-c-W-n\mbn Cd-nb bqWn-b
Pnm {]kn- U v tch N{- \ - S w
t\Xm--tfbpw {]h-I-tcbpw sjUv
DS-a-Ifpw Kp-Ifpw CITUmcpw tNv
an- p- I bpw ]pe`yw ]d- b p- I bpw
sNbvXp. CtX XpSv t\Xm-sf an-hsc Adp sN-W-sapw an\naw
Iqen \S-n-em--W-sapw Bh-iy-sv
A-e-pg te_ Hm^o-kn\p apn
sXmgn-em-fn-I Ipn-bn-cpp kacw \Sn. 3mw XobXn t\Xm-sf an--hsc
Adv sN- W - s av Bh- i y- s - psImv
A- e - pg
t]meokv
tj\ntev amv \S-n. BKv 7mw
XobXn an\naw Iqen \S-n-em--W-sa-mh-iy-s-p-sImv Pnm te_ Hm^o-kntebvpw sXmgn-em-fn-I hn amv
\S-n. A[n-Im-cn-I-fp-tSbpw DS-a-I-fptSbpw [nm-c]
- c
- a
- mb \S-]S- n-I XpSXn-\m kacw A\n-n-X-Ime ]Wn-ap-S-

mbn amdp-I-bm-bn-cp-p.
tIcf ay kwkvI-cW sXmgn-emfn
bqWn- b s Iogn sXmgn- e m- f n- I
kwL-Snv cwK-p-h-cp--Xp-hsc ]oenwKv
sXmgn-em-fn-Iv Iqen tNmZn-p-hm-\p Ah-kcwt]mepw Dm-bn-cp-n-. Cu
taJ-e-bn Cm-e-a-{Xbpw Imtem-Nn-Xamb Iqen \evI-s-n-cpn-. 2010 km {]Jym-]n an\naw Iqen, hne--bhpw NmPv h-\-hpw-sImv s]mdpXn- a p- p Cs kml- N - c y- n
sXmgn-em-fn-Iv sXsmcp Bizm-k-amIp-am-bn-cpp. AXn-\p ]cn-{i-a-amWv
KMSTU t\Xr-Xz-n Iogn Bm-X-tbmsS sXmgn-em-fn-I \S-n-h-Xv. an\naw Iqen \Im-Xn-cn-p-hm-\mWv
apX-em-fn-am-cpsS {iaw. Ahv Hmi
- psS CS-bn
sNbvXp-sImv sXmgn-em-fn-If
`nn-p-mn ka-cs XIp-hm-\mWv
CITU {ian-p-sIm-n-cn-p--Xv. sXmgn-emfn-I Ah-Im-i-mbn Ftm-sgmw
ka-c-n-\n-d-nbnptm Atm-sgmw
sXmgn-em-fn-I-fpsS CS-bn `nn-p-m-nsmv CITU cwKp hn-p-v.
ka-cs XIp-hm-\p Fm lo\
X{-fpw ]cm-P-b-s--Xn-s\-Xp-SmWv
BKv 10\v Xmm-enI Hp-Xop-Icm Dm-p-hm DS-a-I Xm-dm-b-Xv.
B tIcf t{]mkv ]oenwKv sjUv
HmtWgvkv Atkm-kn-tb-j hnfn-p-tN Hp-Xov N-bn B CUy
bp.- n.- b p.kn kwm\ sk{I- - d n- t bv
AwKhpw bqWn-b P\-d sk{I--dn-bpamb Fkv. koXn-em, B CUy bp.n.-bp.kn kwm\ Inn AwKhpw bqWnb Pnm sk{I--dn-bp-amb B. Ap\ Fn-h ]s-Sp-p.
Ctm Dm- n- b n- c n- p Icm
{]Imcw Hc Intem Xq-n\v 2014 P\phcn 31 hsc t_mWkv ASw 15 cq] 50
ss]kbpw s^{_p-hcn 1 apX BKv
10 hsc t_mWkv ASw 16 cq]bpw
Iqen sXmgn- e m- f n- I v e`n- pw.

sk]vXw-_ 2013

hnZym-`ymk hmbv]-bpsS
]en-i-bn-f-hn-\-mbp
slv UkvIv {]h\w Bcw-`np
hnZym-`ymk hmbv]-sb-Sp F]nF hn`m-K
- ns-h
- c
- psS ]eni FgpXn- - p- s a km {]Jym- ] - \ ns ]m--e-n, sFF]nF
tImbw Pnm-I-n-n-bpsS B`n-ap-Jyn Pn-bn-ep-S-\ofw slv UkvIv
{]h\w XpSn. tImbw B\--ancw lmfn \S Pnm Xe DZvLmS\w sFF]nF kwm\ {Sj-d
KncnP sI.- s I. \n- l n- p. D]m- [ nIsfmgn-hmn hnZym-`ymk hmbv]-bpsS
]en-i-bn-fhv Ghpw e`y-am-p-hm
km Xm-dm--Ww. ]Tn tImtfPv
{]nkn--ens kmy-]{Xw thW-saXpssSbp D]m-[n-I A\ym-bamWv Ah ]d-p. tImbw Xmeqv
{]kn-U v C.-hn. {]Im-iv Ay-X hln- tbmK-nPnm sk{I-dn {]imv
hnP-b, sImm-q cma\m-b, tamlZmkv Imcm-p-g, Fw.-hn. sNdn-bm,
ssaaq-_ohn XpS-n-b-h {]kw-Kn-p.
tImbw Xm-eqv In-n-bpsS B`nap-Jy-n hniz-lnp ]cn-jv lmfn
BKv 30 \v slvUkvpw
Ihj\pw \S-n. Xmeqv sk{Idn Fw.hn sNdn-bm Ay-X hln
tbmKw Pnm sk{I-dn {]imv hnP-b
DZvLm-S\w sNbvXp. D]m-[n-I Hgn-hmn
hnZym-`ymk hmbv]-bpsS ]eni ]q-

ambpw Fgp-Xn---W-sav Atlw


Bh-iy-sp. Xmeqv {]kn-U v C.-hn.
{]Imiv apJy {]kwKw \S-n. Fw.-hn.
sNdn-bm kzmKXw ]d-p.
ao\-n Xmeqv In-n-bpsS B`nap- J y- n Cucm- p- t ] Sn_n- b n
slv Ukvpw Ihj\pw kwLSn-np. Pnm sk{I-dn {]imv hnPb DZvLm-S\w sNbvXp. sFF]nF
Pnm In-n-bwKw ]n.-hn. hokv AyX hln-p. ao\-n Xmeqv sk{Idn tSman tPmv kzmKXw Biw-knp.
Xncp-h-q F-F-kv-Fkv lmfn
\S slv Ukvpw Ihj\pw
tImbw Xmeqv sshkv { ]- k n- U v
sImm-q cma\m-b DZvLm-S\w
sNbvXp. P]vXn \S-]-Sn-Iv km
Gs-Sp-n-bn-cn-p tamd-tm-dnbw
Htm-_ 10 Ah-km-\n-pw. AXv ZoLnn-p-hm km Xm-dm-IW
- w. _mpI-fpsS ]e-hn-[-n-ep `oj-Wn-Isf
sFF]nF i- a mbn t\cn- S pw
Atlw ]d-p. Xmeqv In-n-bwKw
Ipv Ay-X hln-p. Xmeqv
{]kn-U v C.-hn. {]Imiv apJy-{]-kwKw
\S-n. tamlZmkv Imcm-p-g, Fw.-hn.
sNdn-bm ssaaq_ohn Fn-h {]kwKn-p.

(t\cs CXv 13 cq] 50 ss]k Bbncp-p). an\naw Iqen F-Xn-ep-]cn am\yamb Iqen t\Sn-sb-Sp-pw-hsc {]tm-`W-hp-ambn apt]m-p-t]m-Ip-hm\pw kwLS- \ sb in- s - S p- p- h m\pw BKv
11\v A-e-pg \opw F.-F-kv.Fkv lmfn tN bqWn-b {]hI-tbmKw Xocp-am-\n-p. {]h--I tbmKs-Xp-Sv \op--p-\nv hf-h-gn-bn-tev hnP-bm-mZ {]I-S\w \S-p.
BmZ {]I-S-\-n\v kam-]\w Ipdn-psImv \S tbmKw FkvbpknsF(Iyq-Wnv) Pnm-sk-{I-dn k.

hn. thWp-tKm-]m DZvLm-S\w sNbvXp.


apX- e m- f n- a m- c p- t Sbpw Kp- I - f p- t Sbpw
knsF-Snbp-m-cp-tSbpw Fmw B{I-a-Wsf AXn-Po-hn-p-sImv ka-c-n
AWn-\n-c-p-Ibpw hnP-b-n Fnp-hm {]hn-p-Ibpw sNbvX apgph kv{Xo sXmgn-em-fn-I-tfbpw Atlw
A`n-\-n-p. bqWn-b Pnm-{]-kn-U v
tch N{, sshkv {]kn- U v
kXn\n at\m- l - c , tPm. sk{I- dn
hk _me-N-{ Fn-hcpw {]kw-Knp. Pnm sk{I-dn B. Ap-\
tbmK-n Ay-X hln-p.

sIF-kvB-Snknsb kwc-n-pI- No^v Hm^okv [

No^v Hm^okv [ kJmhv s]cp-pgn Fw.-X-- DZvLm-S\w sNpp

sI F- k v B nknsb

km
Unm-p-samn \ne-\np-I, Un.F
IpSn-nI ]q-ambn \IpI, sjUyq
Iymk- t e- j Ah- k m- \ n- n- p- I ,
hIvtjm-p-Ifpw Kymtc-Pp-Ifpw B[p-\nIh-cn-pI XpSnb Unamp-I
D- b n- p- s Imv sI.- F - k v . - B .- n.kn
htgvkv s^U-td-j BKv 29-\v
No^v Hm^o-kn-\p-ap-n [ \S-n.
sI.-Fk
- v.B
- .-n.kn htgvkv s^Utd-j kwm\ {]kn-U v s]cp-p-gn.Fw.-X-- [ DZvLm-S\w sNbvXp.
sIFkvB-nkn \jvS
- ns I-Y
- I ]dv sXmgnem-fn-Isf ]ngn-qn
]oUn-n-p-Ib
- m-sW-v Atlw A`n-{]mb- s - p. kzIm- c y- h - c - W - n\pw
ss{]hv _kv apX-em-fn-ampw thn-

bmWv C-c-n-ep IY-I {]N-cn-np--Xv. kwm\s {]apJ s]mXp-

ta-Je--- m m]-\-amb sI-F-kvB-nknbn amt\-Pvsa v sXmgn-em-fn-I-fpsS \nehn-ep Ah-Im-i-t]mepw Ih-sSp-p-sIm-n-cn-p-Ib


- m-W.v Fm AwKoIr-Xs
- av ta\n-\S- n-p bqWn-b\
- p-If
- psS
t\XrXzw amt\-Pp-sap-ambn Hp-I-fnv
sXmgn-em-fn-h-\ \S-p-I-bm-sWpw
Atlw A`n-{]m-b-s-p.
kwm\ sshkv {]kn-U v hn.-sI.k-Zm-\- [bn Ay-X hlnp. P\-d sk{I-dn Un. kp-tc-i kzmK-Xw ]d-p. sk{I-d
- n Fkv.k
- o-Xn-em,
{Sj-d Fw.-F.-A-\n, F^v.tP_v,
tImc tXmakv Fn-h {]kw-Kn-p. sI.Pn.-kp-tcjvIpam IrX-X ]d-p.

tIcf kwm\ aZy-hn-cp P\-Iob ka-c-k-anXn s]cp-p-g-bn


kwL-Sn-n {]Xn-tj-[-tbmKn ssje sI.-tPm {]kw-Knpp

bqWnn

11

sk]vXw-_ 2013

apss_: am[y-a-{]-h-Ibvpt\-sc-bp
AXn-{I-a-n-s\-Xn-sc kwm\samSpw {]Xn-tj[w
apss_-bn am[ya {]h-Isb Iq_-em-w-K-n-\n-c-bm-n-b-Xn-s\-Xnsc
AJn-teym alnfm kmwkvIm-cnI kwLS\bpsSbpw kv{Xo kpcm kan-Xn-bpsSbpw B`n-ap-Jy-n hnhn[ Pn-If
- n
{]Xn-tj[ ]cn-]m-Sn-I kwL-Sn-n-p.
sImw
FsF-Fw-Fk
- F
-v kv Pnm In-n-bpsS
B`n-ap-Jy-n Nn--S-bn \S-nb
{]Xn-tj-[-tbmKw kwm\ sk{I-dn
ssje sI tPm DZvLm-S\w sNbvXp.
apss_-bn am[ya {]h-Ib
- pw, PmJn h\nXm t]meokpw Iq-_-em-wK- n- \ n- c - b m- b Xv Hcp taJ- e - b nepw
kv{XoI \psS cmPyv kpc-n-Xc
-
FXv shfn-hm-pp Fv ssje sI
tPm ]dp. Uln kw`-h-s-pSv cmPy-p-S-\ofw i-amb {]Xn-tj[- hf-npw km F{X-am{Xw
\njv{In-b-cm-sWv XpSp \S-n-p
kw`-h- ImWn-p-p-spw Ah
]d- p. tI{ km \ntbm- K n
Pokv sP.- F kv.hm Io- j
kan dntmn \nt-in-n-p
Imcy- DS-\Sn \S-n-em--W-sa-pw,
cmPyv kv{Xo kpc Dd-m-W
- s
- apw

Ah Bh-iy-s-p. Pnm {]kn-U v


Sznn {]`m-I-c, sk{I-dn Fkv.ssjeP,- sshkv{- ]-kn-U v tacn {]k-, tPm.sk--{I-dn {ioPb XpS-n-bh
- {]kwKn-p.
kv{Xo kpcm kan-Xn-bpsS t\Xr-Xzn imkvXmw-tIm--bn \S {]Xntj[ ]cn- ] m- S n- FsF- F w- F - k v - F kv
kwm\ sk{I-dn ssje sI tPm
DZvLm-S\w sNbvXp. tUm. hnP-b-Ip-amcn
Ay-X hln-p. tUm. hnP-b-\m-Yv,
kuZm-an-\n, Sznn {]`m-I-c, XpS-n-bh {]kw-Kn-p.
Be-pg
FsF-Fw-F-kv-F-kv, FsF-Un-sshH
Fo kwL-S-\-I-fpsS kwbp-m-`n-ap-Jyn {]Xn-tj-[{- ]-IS- \
- hpw tbmKhpw \Sn. UnsshH Pnm sk{I-dn sI.B
iin DZvLm-S\w sNbvXp. FsF-Fw-F-kvFkv Pnm sk{I-dn joe sI.sP. AyX hln-p. kwm\ In-n-bw-K-fmb Fw.F. _np, Djm-Ip-amcn XpS-nb-h {]kw-Kn-p. SuWn \S {]I-S-\n\v Sn.B. cmPn-tam, Kmb{Xn kzman\mY, X tKm]n-\m-Yv, ssa\ tKm]n\m-Yv, jnPn-tam, _nPp tkhy XpS-nb-h t\XrXzw \In

Be-p-g-bn \S {]Xn-tj-[-tbmKw. k. joe sI.-sP.-{]-kw-Kn-pp

Fd-Wm-Ip-fv Pm{KXm Iqmbva s{]m^. sI.-A-c-hn-m-


DZvLm-S\wsNp-p.
Xriq
FsF-Fw-F-kv-F-kv, FsF-Un-sshH
Fo kwL-S\
- I
- kwbp-a
- mbn sImSp-q-cn {]-Xn-tj-[{- ]-IS- \
- hpw tbmKhpw
\S-n. FsF-Fw-F-kv-Fkv Pnm{]knU v B. kp\nX DZvLm-S\w sNbvXp.Un-sshH Pnm In-n-bwKw kptcjv
Ay-X hln-p.- F-sF-Fw-F-kv-Fkv
Pnm sk{I-dn kpP, IrjvW-Ip-am XpSn- b - h {]kw- K np kJm-
sI.hn.s_n, amb, {ioPm \, kPoh, hnt\mZv cmPo-h XpS-n-b-h {]IS-\-n\v t\XrXzw \In.
Fd-Wm-Ipfw
kv{Xo kpcm kan-Xn-bpsS B`n-apJy-n Fd-Wm-Ipfw ta\I PwKvj\
- n
Pm{KXm Iqmbva kwL-Sn-n-p. hn-ph-cp kv{Xo]o-U\
-
- ^e-{]-Za
- mbn XSbp-X
- n\v km kwhn-[m-\
- A{]m]vXa
- m-sWv Iqmbva DZvLm-S\w sNbvX
s{]m^. sI.-A-c-hn-m- Nqn-m-n.
Cu kml-N-cy-n AXn-{I-a-sXnsc s]mXp-k-aq-l-ns Pm{KX A\nhm--cy-amm-sWv Atlw Hmn-n-p.
FsF-Fw-Fk
- F
-v kv kwm\ sk{Idn ssje sI.-tPm Ay-X hln
Iqm-bva-bn Sn.-sI.-kp-[oIp-am, sI.-Fkv.l
- c
- n-Ip-am, AUz.-_n.-sI.-cm-Pt- Km-]m,

tPymXn \mcm-b-W, kv{Xo kpc-m-kanXn Pnm t\Xm--fmb sI.-]n.-im--Ipam-cn. ssee djo-Z,v hnem-kn\n So, Pnm
sk{I-dn Fw.-sI.-D-j, sI.-sI.-tim` XpSn-b-hcpw {]kw-Kn-p.
tImgn-tmSv
FkvbpknsF(-kn) Pnm In-n-bpsSbpw FsF- F w- F - k v- F kv Pnm
InnbpsSbpw t\Xr-Xz-n tImgntmSv SuWn {]-IS- \
- hpw {]Xn-tj-[t- bmKhpw \S-n. Fkv.b
- p.-kn.sF(sF) Pnm
sk{I-dn F.tiJ tbmKw DZvLm-S\w
sNbvXp. FsF-Un-sshH Pnm In-nbwKw AUz.-Sn.sP. UnIvk, FsF-FwF-kv-Fkv Iho-\ sI.]n. kpss_Z
XpS-n-b-h {]kw-Kn-p. {]I-S-\-n\v
tPymXn-{]-Imiv, ]n.sI tXmakv XpS-n-bh t\XrXzw \In.
tImbw
kv{Xo kpc-m-ap-t--ns B`n-apJy-n tImbw SuWn {]Xn-tj[
{]I-S-\hpw tbmKhpw \S-n. sI Fkv
iin-Ie
- b
- psS Ay-X
- b
- n tN- tbmK-n s{]m^. ]nF. X-, kn
sImp dmWn XS-n-b-h {]kw-Knp.
skzvem\m tiJ {]Xn sNmnsm-Sp-p.

tZio-b-]mX ka-c-s An-a-dn-m\p


_n.-H.Sn tem_n-bpsS {]Nm-c-W-n-s\-Xnsc PmK-cq-I-cm-IpI
tZ io- b - ] mX hnI- k - \ - ns
t]cn tdmUp-I kzIm-cy-h--cn-phm\pw AXns XpS--sa \ne-bn
tIc-f-nse apgp-h tZio-b-]m-X-Ifpw
kwm-\-tdm-Up-Ifpw _nH-Sn-bm-m\pamWv tI{--kw-m\ km-cp-I
{ian-p-sImncn-p--Xv. `oa-amb tSm
Gs-Sp-n-smv hjm-hjw tSm
`oa-ambn Iqn-sm-v 20 apX 30 hjwhsc tSm]n-cn-m\pw thn hm
I- \ n- b psS Bh- i y- n- \ - \ p- k - c nv
Imem-h[
- n ZoLn-n-m\pw Icm sNp-XmWv _n.-H.-Sn. Cu \S-]-Sn-s-Xnsc
tIc-f
- n-em-Ia
- m\w {]Xn-tj[w i-ambn-cn-p-Ib
- m-W.v Cu ]m-e
-
- n-emWv
FFv-17 epw 47 Dw am{Xta _n.-H.-Sn.
]Xn \S-n-em-p-I-bpq Fpw av
6 tZio-b-]m-X-I-fn _n.-H.Sn ]Xn \Sn-em-p-n-spw tIcfnse P\X
_n.-H.-Sn-\p-Iq-e-aspw apJy-a{n
DNmn {]Jym-]n--Xv. tI{D-]-cnXe KXm-KX hIp-p-a{n {io. HmkvI
s^Wm-kpw Ign Znhkw tIc-fn 30 ao-dn tZio-b-]mX hnI-knn-mt\ Ignbq Fpw kqNn-n-p-Ibp-m-bn.
Cu hnj-b-n-ep tI{-kmcns A`n-{]mbw h-bp-Ss\ _n.-H.-Sn-

bvp-thn Ipg-eqp \S-p--hcpw


_n.-H.-Sn. tem_nbpw cwK-n-d-n-bn-p-v.
tIc-f-n \np Nne tI{-a-{namcpw \nm-W-ta-J-e-bnse Nne _nkn\-p-Im-cpsS kwL-S-\-Ifpw 30 ao-dn
tZio-b]
- mX kmy-as
- {]Nm-cWw XpSn-bn-p-v.
tZio-b-]m-X-bvpthn kzIm-cy-I-\n-Iv {Km v \Ipns-mWv AhcpsS {]Nm-cWw. sNe-hns 40% hoXw
km {Km v \Ip-sav FFv
17epw 47epw {]kn-o-I-cn UotUv
t{]mPIvSv dntmp-I(Un]n-B) Xs
hy-am-pp. ]men-tb-c
- b
- n Ctm
tSm ]ncn-p CPn-sFFkv F {^v
I-\n-bn \nv km ]Ww hmnbn-pv AXn-\m s\K-ohv {Kmm(I-\n
km-cn\v ]Ww \IpI)-sW-h ]dbp--Xv. ]t bYmy-sa-mWv? B
tdmUns 40%hpw km ]Wn-XX
- m-Wv.
B tdmUn\pw IqSn Ctm B I\n
tSm ]ncn-p-p-v. hjm-hjw `oaambn tSm Iq-Sp-Ibpw sNp-p. km,
P\--fpsS ]Ww-sImv ]WnX tdmUv
kzIm-cy-ap-Xe
- m-fnv tSm ]ncn-m hnpsIm-SpXpsImmWv tdmUns B `mKn\v am{Xw s\K-ohv {Km v \ne-hn
h- X v . AXp- t ]mepw ]e hmZ- fpw

\ncn I\n sImSp-n-n-s-mWv


Adnhv! Icm{]-Im-c-ap tdmUns
\nm-Whpw kokv tdmUp-Ifpw \Sm-X-Ifpw ssev m]n-epw C\nbpw
]qn-bm-bn-n-. kwm-\k
- m-cp-am-bpm-nb hyh-I
- s
- fmw I\n ewLnp-Ibpw sNbvXp.
Ctm e-ta-s-Spv 4 hcn _n.H.Sn ASn- m- \ - n ]Wn- b p- n- S smw t]mkn-ohv k_vknUn \Ipw.
thn-h-cp sNe-hns 40% km
\Ip- s a- m- W v Icm- d nse hyh.
]pXnb \mep-h-cn-mX \nn-m ]nUp-Unbvv 6 apX 8 tImSn-hsc aXn-bmhp-sa-mWv F-Fv 4 sse am\p-hen
]-d-bp--Xv. 2 hcn-]m-X-bp ev
]noSv Hcp 2 hcn-IqSn \nnv 4 hcn-mX-bm-m C{Xbpw sNehv thXm\pw.
AXns m\-mWv 16 apX 26 tImSncq-]-hsc thn-hcpsav _n.-H.Sn I\n-I IWv s]cp-nv ImWn-p--Xv.
CXns 40% km \Ipw. ]W-ans t]cn-emWv _n.-H.-Sn-msc tdmUv
\nn-m hnfn-p-s
- X-m-Wv kmcns `mjyw. Fm _n.-H.-Sn-mv
\Ip k_vkn-Un-bpsS ]Ip-Xn-bp-sn \-\n-c-p-mn hj--tfmfw
AXns A-Ip-
- W
- n-I sNm-\p-am-Ipw.

30 ao Gs-Sp-m Xs 6 hcn ]mX


\nn-p--I-bp-am-hmw.
_n.-H.-Sn. tdmUp-I-fpsS Bh-iy-IXbvv thn-bmWv 45 ao hoXn-bn
e-ta-s-Sp-t-n-h-cp--Xv. 30 ao-
am{Xw tZio-b-]m-X-bvp-thn Gs-Spm 4 hcn-m-X-bmbn tdmUv Npcp-tn-h-cp-Xv _n.-H.-Sn.-am-Xr-I-bn tdmUv
\nn-p-tm-gm-Wv. tIc-f-n FFv 17epw 47epw 6 hcn-m-X-bm--hm-\mh-iy-ap 70% `qanbpw CXn-t\m-SIw GsSp-n-p-.v 6 hcn-m-Xb
- psS Sm C en\v am{Xw 23 ao hoXn-aXnbm-Ipw.(3.5
x 6=21)+2 ao t]hvsa v) _mn 7 aodn 3 aod-d aoUn-b\pw 2 ao hoXw
\S-m-Xbpw \nn-m-\p-am-Ipw. Cu
hkvXpX ad-p-hv FFns Hmc-fn kzIm-cy-ap-Xe
- m-fnv Npfp-hn cph-ipw 7.5 ao hoXw e-ta-s-Spv
\Im-\mWv 45 ao thW-sa ]nSnhm-in. AXp-Iq-SmsX cp-hi
-
- p-ambn 22.5
aohoXw \nm-W-{]-h-\-sf
hne-p {^oknwKpw _nHSn Icm{]Imcw \ne-hnh-cpw.
F-Fv 17 B
Iukn-en-\p-th-n,
C.-hn.-ap-l--Zmen Sn.-sI.-kp-[oIp-am
{]kn-U v
sk{I-dn

Date of Posting 9 th & 10 th of every month at RMS, Trivandrum.


Date of publishing 1st day of every month.

P.R. No. KL/TV(N)/452/2012-2014


R. N. 24773/1992

UNITY
MALAYALAM MONTHLY

Vol 40 No.6
Price : Rs 5.00

September 2013

sIbp-F-kvSnH kwm\ kt-f\w

Icp-mnp A- F-bvUUv
Aym-]I {]tm`w

A FbvUUv Aym-]-I-cpsS {]Ya kwm\ kt-f\ns kZ-v. kt-f\w s{]m^. Fw.-sI.-km\p DZvLm-S\w sNp-p. thZn-bn s{]m^. F.-F.-t_-_n,
tUm.-]n.-Ko-X, tUm.-hn.-th-Wp-tKm-]m, s{]m^. sI.-_n.-D-n-m, Pbvk tPmk-^v, ]n.-Un.-dm-t^, Fw.-jm-PJm, hnZy B.-ti-J XpS-n-b-h.
A-F-bvUUv taJ-e-bn H-c-e- tIcf A-F-bvUUv kvIq Sotgvkv 18\v sI.-bp.-F-kv.-Sn.-HbpsS t\Xr-Xz-n Sn-I ssIsm-m km Xm-dm-tmfw Aym-]-Icpw ap-Xn-\m-bn-c- HmK-ss\-tk-j\v (K U S T O) cq]w \qdpI-W
- n\v A-Fb
- U
v Uv Aym-]I
- I-Ww. Ah-cpsS a\p-jym-h-Im-i--
tmfw A\- ym- ] - I cpw bmsXmcp \In-b-Xv. Ign Hcp-hj-w \S-nb sk{I- t - d n- b - ntev amv sNbv X p. AwKo- I - c n- m\pw Al- a mb tkh\
sXmgn \nb-ansbpw ]cn-c--bn-m- Nn-bmb {]h-\-n-eqsS kwm-\- kwm-\-`-c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS apnepw thX\ hyh- - I \S- m- m\pw
sX, ASn-a--Wnv Xpey-amb nXn-bn sa-m-Sp-ap Aym-]I
- sc AWn-\n-c
- n- \nc-h[
- n-bmb kvIqfp-If
- nepw \S-nb ka- kmcn\v _my-X-bpv. A[ym-]-I
tPmen sNp-I-bm-Wv. Cu kml-N-cy-n- smv kpkw-L-Sn-X-amb Hcp {]tm-`- c--fn-eqsS ]cn-an-X-amb Ah-Im-i- `bwshSnv s]mcp-XW
- s
- apw Atlw
emWv A-Fb
- U
v Uv taJ-eb
- nse Aym- {]-m-\
- n\v ASn-d
- s
- bm-cp-m sI.- t\Sn-sb-Sp-m sI.-bp.-F-kv.-Sn.-Hv Ign- Blzm\w sNbvXp.
]-I 2012 PqWn tIm-bv tNv bp.-Fk
- v.S- n.-Hv Ign-p. C-gn sabv s-nepw ASn-m-\-{]-iv\- ]cn2007se A FbvUUv A[ym-]I
dntmv As km Xs Anl-cn--s-SmsX \ne-\np-I-bm-Wv.
- a
- m-sWv Io-j AwKtIc-f-nse AFbvUUv kvIqfp- adnXv ZpxJ-Ic
I-fn \S-p sXmgn-e-h-Im-i-ew-L-\- amb s{]m^.F.F t__n ]d-p.
tUm. ]n.KoX, tUm.hn.thWp-tKm-]m,
ap-XXs amIvkn-kw--se-\n-\n-kw--k- fpw a\p- j ym- h - I m- i - e w- L - \ - fpw
s{]m.sI._n.Dn-m Fn-h BiwsXmgn
NqjWhpw
Ahk
m\
n
n
pI
Jmhv in_vZm-kvtLmjv Nn-bpsS shfn- An-p. Fw.-jm-PJm apJy-{]-n-ep ImgvN-mSpw {]h-\hpw Fm-h-iy-ap-bn kwm-\-sa-mSpw k-I
- a
- mb Aym-]I {]m\w cq]- tabw Ah-X-cn-n-p. hnZy B.ti-J
Gs-Sp-p. 2012 ampap-X ]m{In-bmkv AXn-i
- m-sW-X
- ns {]Xy-a
- mb hnfw- kwL- S \m dntmv Ah- X - c n- n- p.
Ds- s S- b p B- c m- h - b - h - v s-Sp-Ib
Imk _m[n--Xn-\m Atlw NnIn- _-c-am-bn-cpp BKv 10 \v Xriq hnth- sI.F.-ePo-jv, sI.F.Pmkvan, _ntPm
-bn-em-bn-cp-p. GXmv Bdp-am-k-n- tIm-Zbw lb sk-dn kvIq BUn- sXmSp-]p-g, knPp Sn.kn, A\q]v tPm,
\p-n acWw kw`-hn-p-sa-m-bn-cpp tm-dn-b-n KUSTO kwL-Sn-n A- tPm_n ]n.-eq-tm-kv, amnt]m,
tUmIvSam-cpsS \nK-a-\w. Fm Xs F- b vUUv Aym- ] - I - c psS {]Ya kpP B-Wn, kPojv amXyq, ]n.]n.{]im[oc-amb \ne-]mSpw a\-ss-cy-hpw-sImv kwm\ kt-f-\w. kwm-\s 14 v Ipam, sI.H. kp[o Fn-h {]kwGI-tZiw Hcp-hj-mew kJmhv _m_p Pn-I-fn \nmbn 600-tesd Aym-]I Kn-p. ]n.Un.dmt^ kzmKXhpw hn.-bp.
Cu {]h-N-\-sf AXn-Po-hn-p. Xm {]Xn-\n-[n-I kt-f-\-n ]s-Sp- Dn-Ir-jvW IrX--Xbpw tcJ-shopw ]mn {]h-\--fn kPo-h- p. {]apJ kmln- X y- \ ncq- ] - I \pw Spn.
Pbvk tPmk-^v ({]kn-U-v), Fw.am-Ip-sav kJm--tfmSv Atlw ]d-bp- kmaqlyNn-I\pw Aym-]-I-t{i-jvT-\pam-bn-cp-p. Hcp \n[\ IpSpw-_-nse amb s{]m^.-Fw.-sI.-km\p kt-f\w jm-PJm, ]n.-Un.-dm-t^, sI.-F.-PmAwK-amb kJmhv _m_phns NnIn-- DLm-S\w sNbvXp. A FbvUUv kvan (-sshkv {]kn-U-p-am), hnZym
- n), sI.-F.-eP
- o-jv,
bvp-thn ]Ww kzcq-]n-m In-cm- kvIq Sot-gvkv HmKss\-tk-j Xrq- B. tiJ (sk{I-d
cn
kwLS
n
n
{]Ya
kwm\
ktssj\m
ta_,
amn
t]m,
knPp.n.Fkvbp-kn-sF(-kn) B-q temI- jv{So-b
- n\pw PmXn-aX
- ]
- c
- n-KW
- \
- b
-
v p-aX
- on-n-bw-Khpw FsF-Un-sshH Fd-Wm- X-ambn Ipe-b-n--c-bnse kpa-\-p-I f\w Ncn{X {][m- \ - a m- s Wpw kn.,A-\q]v tPm (tPmbv v sk{I-d- n-am)
Ipfw Pnm sshkv{]-kn-Up-amb kJmhv Hp-tNp. Hcp {Kma-ns apgp-h hnZym`ymk temIs ]pXnb hn-h-am- Fn-h Ds-Sp 37 AwK FIvkn-Iypkn.-F.-_m-_p(42) BKv 13 \v A-cn- kvt\l-hm-bv]p-I Xs hnp-ho-gvN-bn- sWpw kt- f \w DZvLm- S \w o- h v In- n- s bbpw 62 AwK P\- d
p. Iuam-c-{]m-b-nXs \psS m t]mcm-
- f
- n-eqsS Atlw Gp-hm- sNbvXpsImv Atlw ]d- p. Iukn-en-s\bpw Aym-]I kt-f\w
IntNmc- b n- msX {]hn- p GI-IW
- vTa
- mbn sXc-s-Sp-p.
]mn-bn BIr-jSv \
- mb Atlw Ap- n-bncpp.
amt\-Pvsap-IsXnsc inm \S-]-

kJmhv kn.-F. _m_p-hn\v emkemw

kwbp t{SUvbqWn-b kwm\ Ihj


tI { t{SUv b q- W n- b - \ p- I - f psS
kwbp kan-Xn-bpsS B`n-ap-Jy-n 10
Unamp-I D-bn-p-sImv cmPy-hym-

]-I-ambn \S-p {]tm`w hnP-bn-np-X


- n-\m-hi
- y-amb ka-c]
- c
- n-]m-Sn-Iv
cq]w \Ip--Xn-\p-thn sFIy-t{S-

Uvbq-Wn-b ka-c-k-anXn Fd-Wm-Ipfw


KwtKm- { Xn- l m- f n sk]v X w- _ 2 \v
kwm-\-Xe Ihj \S-n.
Ihj sFFSnbpkn kwm-\-{]-kn-U v
B.-N{- -ti-Jc
- DZvLm-S\w
sNbvXp. hnhn[ tI{
t{SUvbq-Wn-b-\p-Isf {]Xn-\n[o- I - c nv FsFbp- nbpkn
kwm\ sk{I-dn kJmhv
hn.- s I.- k - Z m- \ - , Im\w
cmtP- { (F- s FSn- b pkn),
Ff-acw Icnw(knsFSnbp),
Fw.-]n.-`m-h(_nFw-Fkv),
Fw.-sI.-I
- -(FvFw-Fkv),
Dg-hq hnP-b,(F-Fkn),
Fd-Wm-Ip-fv \S kwbp- -t{S-Uvbq-Wn-b-\p-I-fpsS kwm\ Ihj\n
tkmWn tPmv (tk-h),
FsF-bp-Sn-bpkn kwm\ sk{I-dn kJmhv hn.-sI.-k-Zm-\- {]kw-Kn-pp
A\nIp- a m(- S n- b p- k n- k n),

kenw (sF-F-Fkn)-, sI.-sI.-N{- (F-sF-kn-kn-Sn-bp), Al-Z- I


v pn Dn-pfw
XpSn-b-h {]kw-Kn-p.
FsF-bp-n-bp-knsb {]Xn-\n-[o-I-cnv
kwm\ sshkv{]-kn-U v ]n.-Fw.-Zn-t\i Ds- s S- b p- - h - c - S - nb 16
AwK{]kn-Uo-b-am-Wv Ihj \S]-Sn-I \nb-{n--Xv.
sk]vXw-_ 25 \v Xncp-h-\--]p-cv
\S-p h sXmgn-emfn dmen hnP-bn-np--Xn\pw AXn-\p-ap-tm-Sn-bmbn PnmX-et- bm-K
- hnfn-p-Iq-p-X
- n\pw Ihj Xocp-am-\n-p.
Unkw-_ 12 \v \S-p ]me-sa v
amn\p-ap-tm-Sn-bmbn Pn-I-fn \St ]cn-]m-Sn-I kwm-\X
- e
- t- bmKw
tNv Xocp-am-\n-pw.

Edited, Printed & Published by C. K. Lukose, SUCI(C) Office, T.C. 12/1242, Law College Jn, Kunnukuzhy, Trivandrum - 695 035. Ph: 0471-2307151;
E-mail: unitymagazine@gmail.com; Website: www.kerala.sucicommunist.org on behalf of Kerala State Committee, SUCI(C).
Printed at Cochin Printech Pvt Ltd, Kochi.